marathon-46765V007-362011-0-OCE

marathon-46765V007-362011-0-OCE
marathon 550-, 800-, 1100 SL
H
Szerelési és üzemeltetési útmutató
H
46765V007-362011-0-OCE-Rev.
1 - 30
Tartalomjegyzék
Általános adatok............................................................. 3
Funkciók és csatlakozások......................................... 20
Szimbólumok..................................................................................... 3
Általános megjegyzések................................................................. 20
Biztonsági tudnivalók........................................................................ 3
Akadályfelismerés (1., 2. + 3. DIP)................................................. 20
Általános előírások..................................................................... 3
A meghajtás viselkedése kapunyitásnál................................... 20
Raktározási előírások................................................................. 3
A meghajtás viselkedése kapuzárásnál.................................... 20
Üzemeltetési előírások............................................................... 3
Biztonsági csatlakozó 1 működésmód (2. DIP)............................... 20
Előírások a rádió-távirányításhoz............................................... 3
Figyelmeztetési idő (5. DIP)............................................................ 20
Típustábla................................................................................... 3
Backjump (6. DIP)........................................................................... 20
Rendeltetésszerű használat.............................................................. 3
Meghatározott nyitás és zárás
(7. DIP)............................................................................................ 20
A kapu megengedett max. méretei *................................................. 4
Részleges nyitás (8. DIP)................................................................ 20
Műszaki adatok................................................................................. 4
Részleges nyitás 2 nyomógombbal.......................................... 20
Szállítási terjedelem.......................................................................... 5
Részleges nyitás távirányítóval
(2-csatornás üzem)................................................................... 21
Beépítési nyilatkozat......................................................................... 6
Szerelési előkészületek................................................. 7
Automatikus záródás (4. DIP)......................................................... 21
Biztonsági tudnivalók........................................................................ 7
Kétpályás szabályozás piros lámpákkal................................... 21
Szükséges szerszámok.................................................................... 7
1. változat: Automatikus záródás.............................................. 21
Személyi védőfelszerelés.................................................................. 7
2. változat, automatikus záródás + fénysorompó..................... 21
A személybejáró ajtó biztonsági kapcsoló vagy kioldózár
beszerelése....................................................................................... 7
3. változat: Automatikus záródás + biztonsági
érintkezőléc (8,2 kOhm) + fénysorompó................................... 22
Közvetlen kapocsléc (24 pólusú).................................................... 22
Szerelés........................................................................... 8
Futókocsi vezérlőlemez................................................................... 22
Biztonsági tudnivalók........................................................................ 8
1. nyomógomb csatlakoztatása....................................................... 22
Kaputípusok és tartozékok*.............................................................. 8
2. nyomógomb csatlakoztatása....................................................... 22
Szerelési javaslatok.......................................................................... 8
1-es fénysorompó csatlakoztatása.................................................. 23
Előszerelés........................................................................................ 9
8,2 kOhm-léc csatlakoztatása......................................................... 23
Szerelés...........................................................................................11
2-es fénysorompó csatlakoztatása.................................................. 23
A dugaszoló aljzat szerelése........................................................... 13
Lánc és C-sín.................................................................................. 23
Üzembevétel................................................................. 14
24 V bekötése................................................................................. 23
Biztonsági tudnivalók...................................................................... 14
Transzformátor................................................................................ 23
A kapu ZÁRÁS + NYITÁS végállásainak beállítása........................ 14
1-es figyelmeztető lámpa csatlakoztatása...................................... 23
A meghajtás betanítása................................................................... 14
2-es figyelmeztető lámpa csatlakoztatása...................................... 24
A kapu NYITÁS + ZÁRÁS végállásainak ellenőrzése..................... 15
12 V bekötése................................................................................. 24
A vészkioldó ellenőrzése................................................................. 15
Potenciálmentes jelfogókimenet..................................................... 24
Az erőbeállítás ellenőrzése............................................................. 15
Külső antenna csatlakoztatása....................................................... 24
A távirányítók betanítása................................................................. 15
A TorMinal interfész......................................................................... 24
A tájékoztató tábla felszerelése....................................................... 15
Fraba-rendszer csatlakoztatása...................................................... 24
A figyelmeztető tábla felszerelése................................................... 16
1. változat: Fraba-rendszer + fénysorompó.............................. 25
Üzemeltetés / kezelés................................................... 17
Speciális funkciók............................................................................ 25
Biztonsági tudnivalók...................................................................... 17
Karbantartás és gondozás.......................................... 26
A kapu nyitása................................................................................. 17
Fontos megjegyzések..................................................................... 26
A kapu zárása................................................................................. 17
A láncok és a meghajtás síneinek tisztítása................................... 26
A kapumozgatás impulzussorozata................................................. 17
Izzólámpa cseréje........................................................................... 26
Vészkioldás..................................................................................... 17
A vezérlés visszaállítása alaphelyzetbe.......................................... 17
Biztosíték cseréje
(figyelmeztető lámpa csatlakoztatása)......................................................26
Működés közbeni leállítás............................................................... 18
Rendszeres ellenőrzés.................................................................... 27
Biztonsági leállítás 1
(erőlekapcsolás)....................................................................... 18
Egyéb............................................................................. 28
Biztonsági leállítás 2
(biztonsági bemenet)................................................................ 18
Hulladékkezelés.............................................................................. 28
Túlterhelés elleni védelem.............................................................. 18
Garancia és vevőszolgálat.............................................................. 28
Áramkiesés utáni üzemeltetés........................................................ 18
Hibaelhárítási segédlet................................................ 29
Rádióvevő....................................................................................... 18
Leszerelés....................................................................................... 28
Javaslatok a hibakereséshez.......................................................... 29
Biztonsági tudnivalók................................................................ 18
Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz................................ 18
A távirányítók betanítása.......................................................... 19
A kézi távirányító gomb törlése a rádióvevőből........................ 19
Egy csatorna törlése a rádióvevőből......................................... 19
A rádióvevő memóriájának törlése............................................ 19
Külső antenna csatlakoztatása....................................................... 19
A 2. nyomógomb funkciója.............................................................. 19
H –2
Általános adatok
Szimbólumok
¾¾ Zúzódás- és nyírásveszély állhat fenn a kapu mechanikáján vagy
a záródó élein.
Figyelem jel:
Fontos biztonsági utasítások!
Figyelem - Az emberek biztonságának érdekében létfontosságú
az összes utasítás betartása. Őrizze meg ezeket az útmutatókat!
¾¾ Ha a kapuban nincs beépítve személybejáró ajtó, és a garázsnak sincs
külön bejárata, akkor szereljen fel egy olyan vészkioldót (kioldózárat
vagy kioldó bowdent) amit kívülről lehet működtetni.
Előírások a rádió-távirányításhoz
¾¾ Csak olyan készülékeket és berendezéseket szabad távirányítani,
amelyeknél a rádióadó és -vevő üzemzavara esetén emberek, állatok
vagy tárgyak nem kerülnek veszélybe, vagy ezen veszélyek kokcázatát
egyéb biztonsági berendezések kizárják.
Tájékoztató jel:
Információ, hasznos tudnivaló!
A szöveg elején, vagy magában a szövegben, a megfelelő
ábrára utal.
¾¾ A felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy azokat a berendezéseket,
amelyeknél balesetveszély áll fenn, csak akkor szabad távvezérelni
(ha egyáltalán szükség van rá), ha azokra a közvetlen rálátás biztosított.
Biztonsági tudnivalók
¾¾ A rádió-távvezérlést csak akkor szabad használni, ha a kapu mozgása
belátható és sem személyek, sem tárgyak nincsenek a mozgás
tartományában.
Általános előírások
¾¾ A meghajtás szerelése, üzemeltetetése vagy karbantartása csak ennek
a szerelési és üzemeltetési utasításnak elolvasása és megértése után,
valamint figyelembevételével végezhető.
¾¾ A meghajtás szerelését, bekötését és első üzembe helyezését csak
megfelelő szakismeretekkel rendelkező személy végezheti.
¾¾ A meghajtást csak megfelelően szintbe állított és kiegyensúlyozott
kapukra szabad felszerelni. A nem megfelelően szintbe állított kapu
komoly sérülést, vagy a meghajtás megrongálódását okozhatja.
¾¾ A gyártó nem felel a szerelési és üzemeltetési útmutató figyelmen kívül
hagyásából eredő károkért és üzemzavarokért.
¾¾ Gondoskodjon arról, hogy ez a szerelési és üzemeltetési útmutató
könnyen elérhető helyen legyen a garázsban.
¾¾ A távirányítót olyan helyen kell tartani, hogy például a gyermekek vagy
állatok általi akaratlan működtetés kizárt legyen.
¾¾ A rádióberendezés üzemeltetője semmilyen védelmet nem élvez az
olyan üzemzavarokkal szemben, melyeket más távjelző berendezések
és készülékek (pl.: ugyanabban a frekvenciatartományban
szabályszerűen üzemeltetett rádióberendezések) által okozott
zavarokkal szemben. Ha erős zavarok jelentkeznek, forduljon az illetékes
távközlési hivatal rádiózavar mérési szolgálatához (rádiólokáció)!
¾¾ A távirányítót ne üzemeltesse rádiótechnikai szempontból érzékeny
helyen vagy létesítményekben (pl.: repülőtéren, kórházban).
Típustábla
¾¾ A típustábla a vezérlőszekrény burkolatán található.
¾¾ Az adott országban érvényes balesetvédelmi előírásokat és az
érvényes szabványokat figyelembe kell venni és be kell tartani.
¾¾ A típustáblán a meghajtás pontos típusjelölése és a gyártási dátum
(hónap/év) olvasható.
¾¾ A Munkahelyi Bizottság (ASTA) „Munkahelyek műszaki szabályai”
irányelvét figyelembe kell venni és be kell tartani. (A németországi
üzemeltetőkre vonatkozik.)
Rendeltetésszerű használat
Figyelem, a meghajtás károsodhat!
A kaput nem szabad beállított súlykiegyenlítés (megfeszített
rugók) nélkül, meghajtással nyitni vagy zárni. Így ugyanis
a motor (hajtómű) megsérül vagy tönkremegy.
¾¾ Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt a meghajtáson munkát
végezne.
¾¾ Csak a gyártó eredeti pótalkatrészeit, tartozékait és rögzítőelemeit
szabad használni.
Vigyázat életveszély!
A kapu kézi működtetéséhez szükséges összes kötelet vagy
húzófület le kell szerelni.
Raktározási előírások
¾¾ A meghajtást csak zárt és száraz helyiségben szabad tárolni
–20 - +50 °C szobahőmérsékleten.
¾¾ A meghajtás kizárólag kapuk nyitására és zárására szolgál. Egyéb,
vagy ezon túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Más
jellegű felhasználásból eredő károkért a gyártó nem felel. A kockázatot
egyedül az üzemeltető viseli. A garancia ezáltal érvényét veszti.
¾¾ A meghajtást fekvő helyzetben kell tárolni.
+50°
20°
¾¾ A meghajtással automatizált kapuk feleljenek meg a jelenleg hatályos
szabványoknak és irányelveknek: pl. EN 12604, EN 12605.
¾¾ A meghajtást csak műszakilag kifogástalan állapotban,
rendeltetésszerűen, a biztonság és a veszélyek szem előtt tartásával,
a szerelési és üzemeltetési útmutatóban foglaltak betartásával szabad
használni.
Üzemeltetési előírások
¾¾ A biztonságot befolyásoló meghibásodásokat haladéktalanul el kell
hárítani.
¾¾ A meghajtást csak biztonságosan beállított erőtűréssel szabad
üzemeltetni. Az erőtűrést olyan alacsony értékre kell beállítani, hogy
a záróerő ne okozhasson sérülést.
¾¾ A kapunak stabilnak és csavarodásmentesnek kelle lennie, azaz
nyitáskor és záráskor nem hajolhat vagy csavarodhat el.
¾¾ Sohasem szabad a mozgó kapuhoz ill. mozgó alkatrészekhez nyúlni.
¾¾ A mozgó kaput mindig figyelni kell, és a személyeket mindaddig távol
kell tartani, míg a kapu teljesen ki nem nyílik vagy be nem záródik.
¾¾ A kapun csak akkor szabad áthajtani, ha az teljesen kinyílt.
¾¾ A vészkioldó működtetésekor előfordulhat a kapu ellenőrizetlen
mozgása, ha a rugók gyengék, vagy eltörtek, vagy ha a kapu
súlykiegyenlítettsége nem optimális.
¾¾ A meghajtás nem tudja kiegyenlíteni a kapu hibáit vagy hibás
beszerelését.
¾¾ A meghajtást csak száraz helyiségben és robbanásveszélytől mentes
területen szabad használni.
¾¾ A meghajtást nem szabad agresszív légkörű helyiségekben (pl. magas
sótartalmú levegő) használni.
H –3
Általános adatok
A kapu megengedett max. méretei *
550 SL
800 SL
1100 SL
Egység
Lengő kapu
5000
6000
8000
mm
Szekcionált kapu
5000
6000
8000
mm
Szárnyas kapu **
2800
2800
2800
mm
Csomagolás
(Ho x Szé x Ma):
Max. szélesség
Sín 2600
1980 x 240 x 180
mm
Sín 3400
2365 x 240 x 180
mm
Az erőkorlátozás, 1. és 2. biztonsági bemenet megfelelnek a „c”
performance Level, 2. kategóriának.
3550 / 4350
Oldalszekcionált
vagy oldalra nyíló
lamellás kapu
max.22,5
• Sín 2600
2350
2350
2350
mm
• Sín 3400
3150
3150
3150
mm
Billenőkapu
4000
5500
7500
mm
270
35
200
2600
3400
Lengő kapu
176
2600
2600
2600
mm
• Sín 3400
3400
3400
3400
mm
• Sín 2600
2350
2350
2350
mm
• Sín 3400
3150
3150
3150
mm
Szárnyas kapu **
2800
2800
2800
mm
Oldalszekcionált
vagy oldalra nyíló
lamellás kapu
2500
3000
3500
mm
• Sín 2600
1900
1900
1900
mm
• Sín 3400
2700
2700
2700
mm
Bekapcsolási
időtartam
40
40
40
%
Szekcionált kapu
Billenőkapu
*
A kapu megfelel az EN 12604 és EN 12605 szabványoknak.
**
Standard kétszárnyú adapterrel (cikksz. 1501. Magasabb kapuknál
megfelelő hosszúságú sínt kell rendelni vagy síntoldásokat kell
alkalmazni. Kérdések esetén forduljon a szakkereskedőhöz.
Műszaki adatok
550-, 800-, 1100 SL
Egység
Névleges feszültség
230
V/AC
Névleges frekvencia
50
Hz
Világítás
max. 32,5 V, max. 34 W, BA 15s
alternativ 24 V, 21 W, BA 15s
Alkalmazási hőmérsékleti
tartomány
–20 - +50
Védelmi mód
IP 20
A munkahelyet érintő
zajkibocsátási érték
< 75 dBA - csak a meghajtás
°C
550 SL 800 SL 1100 SL
Max. húzó- és nyomóerő:
550
800
1100
N
Névleges húzóerő
165
240
330
N
Névleges áramfelvétel:
0,7
0,8
0,9
A
Névleges
teljesítményfelvétel:
150
160
190
W
Max. sebesség:
180
130
130
mm/s
Teljesítményfelvétel,
készenléti üzemben:
~2
~2
~2
W
Sín 2600:
18,0
18,5
19,0
kg
Sín 3400:
20,4
20,9
21,4
kg
140
137
375
kb. magasság
• Sín 2600
252
330
125
30
max.
214
Súly
H –4
D
Funkempfänger
ÁltalánosE adatok
Receptor por radio
DK
EU-Konformitätserklärung
Szállításideterjedelem
Declaración
conformidad de la UE
Die Firma
La
empresaterjedelem a meghajtás kivitelétől függően változhat.
A szállítási
Firma
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Első csomag
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
SOMM
Hans
D-732
erklärt, daß das nachfolgend bezeichnete Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen
gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht und
daß die folgenden Normen angewandt wurden:
declara que el producto que se menciona a continuación cumple
1
con las disposiciones pertinentes de acuerdo a lo expuesto en el
artículo 3 de la normativa R&TTE 1999/5/CE, siempre y cuando
el uso sea conforme a lo previsto, habiendo sido sometido a la
aplicación de las siguientes normas:
erklæ
mæss
til arti
anven
Produkt:
RF Remote Control for Doors & Gates
Tipo:
3
sp
rin
t 55
0 S,
ma
Mo
nta
ge
rat
ho
n 55
0-,
un
55
0 SL
du
80
0-,
d Be
trie
bss
anl
eitu
ng
D
EU Conformity Declaration
o 50
11
00
0 S,
SL
1-
65
0 SL
7
EU-v
8
Yritys
9
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
declares herewith that the product designated below complies
with the relevant fundamental requirements as per Article 3 of
the R&TTE Directive 1999/5/EG, insofar as the product is used
correctly, and that the following standards apply:
RF Remote Control for doors & gates
RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA
RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2
RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
RX04-RM02-868-2, RX04-RM02-868-2-TT
RX04-RM02-434-2, RX04-RM02-434-2-TT
The relevant guidelines and standards are:
- ETSI EN 300220-2:2007-06
- ETSI EN 301489-1:2005-09
- DIN EN 60950-1:2006
tuote:
Type:
Tétel
1.
B
Déclaration de conformité CE
RF Remote Control for Doors & Gates
RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA
RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2
Megnevezés
Mennyiség
RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
RX04-RM02-868-2,
RX04-RM02-868-2-TT
Vezérlődoboz
1
(nyomógomb
kábel, hálózati
kábel, világítás)
RX04-RM02-434-2,
RX04-RM02-434-2-TT
Mennyezeti felfüggesztés
8.
9.
1
1
1
1
RF Remote Control for doors & gates
Type :
RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA
RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2
RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
RX04-RM02-868-2, RX04-RM02-868-2-TT
RX04-RM02-434-2, RX04-RM02-434-2-TT
S
1
EU-f
1
Företa
1
SOMM
Hans
D-732
Végállás ütköző, elöl („V”)
1
verklaart dat het hierna beschreven product bij reglementair gebruik voldoet aan de basiseisen conform artikel 3 van de
R&TTE-richtlijn 1999/5/EG en dat de volgende normen werden
toegepast:
Produit :
Kirchh
Werne
toimit
Köztes darab (bevonattal)
SOMMER
Antriebsund Funktechnik GmbH
12.
Lánc
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
déclare que le produit ci-après, lorsqu'il est utilisé en conformité,
satisfait aux exigences fondamentales de l'article 3 de la directive R&TTE 1999/5/CE, et que les normes suivantes ont été appliquées :
1
Seura
- ETS
- ETS
- DIN
2
Radiografische ontvanger
De11.
firma
1
C-sínek (bevonatos)
EU-conformiteitsverklaring
10.
Végállás ütköző, hátul „H”
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
vakuu
sesti
tiklan
on no
tyypp
5.
La société
10
SOMM
Hans
D-732
Product:
Kirchheim/Teck,
21.06.2010
6.
Szerelőzacskó
Werner Gollmer
7.
Szerelési és üzemeltetési útmutató
Directie
Récepteur radio
8
verklaart dat het hieronder beschreven product bij correcte toepassing voldoet aan de fundamentele voorwaarden genoemd in
12
artikel 3 van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG en dat de volgende
normen zijn toegepast:
2.
Futókocsi
Toegepaste
richtlijnen en normen zijn:
- ETSI
EN Kapuvasalat
300220-2:2007-06
3.
szögvas
- ETSI
EN Tolórúd
301489-1:2005-09
4.
- DIN EN 60950-1:2006
Kirchheim/Teck, 21.06.2010
Werner Gollmer
Managing Director
Kirchh
Werne
Adm.
FIN
De 11firma
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
Anven
- ETS
- ETS
- DIN
30
EG-conformiteitsverklaring
Messrs
Directives et normes appliquées :
- ETSI EN 300220-2:2007-06
- ETSI EN 301489-1:2005-09
RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA,
RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2
RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
RX04-RM02-868-2, RX04-RM02-868-2-TT6
RX04-RM02-434-2, RX04-RM02-434-2-TT
NL radio-ontvanger
Produ
Type:
Kirchheim/Teck a 21-06-2010
Werner Gollmer
Második csomag
Gerente
GB radio receiver
F
RF Remote Control for doors & Gates
Las directrices y normativas aplicadas son:
- ETSI EN 300220-2:2007-06
- ETSI EN 301489-1:2005-09
2
- DIN EN 60950-1:2006
Kirchheim/Teck, 21.06.2010
Werner Gollmer
Geschäftsführer
Product:
4
D
RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA
RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2
RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
RX04-RM02-868-2, RX04-RM02-868-2-TT
RX04-RM02-434-2, RX04-RM02-434-2-TT
Angewandte Richtlinien und Normen sind:
- ETSI EN 300220-2:2007-06
- ETSI EN 301489-1:2005-09
- DIN EN 60950-1:2006
Type:
5
Producto:
Typ:
EU-o
Product:
RF Remote Control for doors & gates
Type:
RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA
RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2
RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
RX04-RM02-868-2, RX04-RM02-868-2-TT
RX04-RM02-434-2, RX04-RM02-434-2-TT
H –De
5 toegepaste richtlijnen en normen zijn:
- ETSI EN 300220-2:2007-06
förkla
motsv
rektiv
Produ
Typ:
Tilläm
- ETS
- ETS
- DIN
Általános adatok
Beépítési nyilatkozat
a részben kész gép beépítéséhez
a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv, ll. melléklet 1. részének B. szakasza szerint
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21 - 27
73230 Kirchheim unter Teck
Németország
cég kijelenti, hogy a vezérlés
marathon
a marathon 01/10 jelöléstől kezdve a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv követelményeinek megfelel, és egy
kapuberendezésbe való beépítésre tervezett.
• Az I. melléklet következő alapvető biztonsági előírásait alkalmazták és tartották be:
- Általános alapelvek 1. pont
- 1.2 A vezérlőrendszerek biztonsága és megbízhatósága
I. biztonsági bemenet 6. + 7. kapcsok: 2. kategória/PL C
Optikai biztonsági érintkezőléc 6. + 20. + 21. kapcsok: 2. kategória/PL C
Elektromos 8,2 kΩ biztonsági érintkezőléc 6. + 7. kapcsok: 2. kategória/PL C
II. biztonsági bemenet 8. + 9. kapcsok: 2. kategória/PL C
Belső erőkorlátozás 2. kategória/PL C
Biztonsági kategóriák az EN 13849 - 1:2008 szabvány szerint
• Megfelel a 89/106/EK építési termékekre vonatkozó irányelvnek.
Az üzemi erők első vizsgálatát egy elismert vizsgáló intézettel együtt végeztük el. Ennél a harmonizált EN 13241-1,
EN 12453 és EN 12445 szabványokat alkalmaztuk. A vizsgált kombinációk megtalálhatók a www.sommer.eu
internetoldalon a „Referencialista” táblázatban.
• Megfelel a 2006/95/EK kisfeszültségre vonatkozó irányelvnek.
• Megfelel a 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek.
• A műszaki dokumentációt a VII. melléklet B. pontja szerint készítettük.
A termék csak akkor vehető üzembe, ha megállapították, hogy a kapuberendezés a gépekre vonatkozó irányelv
követelményeinek megfelel.
Kirchheim, 29.12.09
H –6
Jochen Lude
A dokumentáció elkészítéséért felelős személy
Szerelési előkészületek
Biztonsági tudnivalók
Személyi védőfelszerelés
Figyelem!
Fontos előírások a biztonságos szereléshez. Minden utasítást
be kell tartani - A hibás szerelés súlyos sérülésekhez vezethet!
¾¾ A szállított hálózati kábelt nem szabad rövidíteni vagy hosszabbítani.
¾¾ Az áramforrás feszültségének meg kell felelnie a meghajtás
típustábláján megadott feszültségnek.
¾¾ Az összes külső csatlakoztatású eszköznek az érintkezők biztonságos
leválasztásával kell rendelkeznie a hálózati feszültségellátásukkal
szemben az IEC 364-4-41 szerint.
¾¾ A meghajtás aktív alkatrészeit (feszültség alatt álló alkatrészeket, pl.
C-sínt) nem szabad összekötni a földeléssel, valamint más áramkörök
aktív alkatrészeivel vagy védővezetékeivel.
¾¾ A külső eszközök vezetékeinek fektetésekor figyelembe kell venni az
IEC 364-4-41 szabványt.
Vigyázat életveszély!
A kapu működtetéséhez szükséges köteleket vagy húzófület
le kell szerelni.
¾¾ Védőszemüveg (a fúráshoz)
¾¾ Munkakesztyű (például lefűrészelt perforált fémszalag megfogásához)
A személybejáró ajtó biztonsági
kapcsoló vagy kioldózár
beszerelése
•
A kapuban van személybejáró ajtó, de nincs hozzá biztonsági kapcsoló.
⇒⇒ Szereljen be a személybejáró ajtóhoz biztonsági kapcsolót
(lásd a tartozékok leírását).
•
A kapuban nincs személybejáró ajtó és a garázsban sincs egy másik
bejárat.
⇒⇒ Szereljen be egy kioldózárat vagy kioldó bowdent a kívülről történő
kioldáshoz (lásd a tartozékok leírását).
Mit SOMMER sind Sie immer gut ausger
ichtet!
Szükséges szerszámok
H –7
Szerelés
Biztonsági tudnivalók
Sz. Kaputípus
Figyelem!
Fontos előírások a biztonságos szereléshez. Minden utasítást
be kell tartani - A hibás szerelés súlyos sérülésekhez vezethet!
Figyelem!
A szerelés után feltétlenül ellenőrizze, hogy a meghajtás
megfelelően van-e beállítva és irányt vált-e, ha az egy 50 mm
magas, talajon lévő akadályba ütközik.
¾¾ A meghajtás szerelését, bekötését és első üzembe helyezését csak
megfelelő szakismeretekkel rendelkező személy végezheti.
¾¾ A rögzítőfuratok fúrásakor viseljen védőszemüveget.
¾¾ Fúrás közben takarja le a meghajtást, hogy ne hatolhasson be
szennyeződés a meghajtásba.
Tesztelés:
Nyissa ki kézzel félig a kaput. Ebben az állásban meg kell
állnia. Ha a kapu fel- vagy lefelé elmozdul, mechanikusan
utána kell állítani. Kérje ki a szakkereskedő tanácsát.
Ellenőrizze a mozgó kapu legmagasabb pontja (THP, lásd a 8. ábrát) és
a mennyezet közötti távolságot. A THP és a C-sín alsó éle közötti távolság
legalább 5 mm és legfeljebb 65 mm lehet, miközben a tolórúd max. 30°-os
szögben állhat (lásd a 8. ábrát). Ha a távolság ennél kisebb, a meghajtást
hátrébb kell helyezni és hosszabb tolórudat kell felszerelni. Tanácsért
forduljon a szakkereskedőhöz.
Forduljon a szakkereskedőhöz.
•
A szerelést két személy gyorsan és biztonságosan végezheti.
•
Ügyelni kell arra, hogy a kapu ne csavarodjon el és ne szorulhasson
meg a vezetősínekben.
Szárnyas kapu, oldalra nyíló lamellás kapu vagy
oldalszekcionált kapu
Az olyan meghajtásoknál, amelyek a fenti kapukat nyitáskor maguk előtt
tolják (lásd az alábbi grafikát), a 12-es + 13-as ér polaritását a közvetlen
kapocslécen fel kell cserélni. Lásd a „Funkciók és csatlakozások 24-pólusú közvetlen kapocsléc” című fejezetet.
* A tartozékok nem képezik a szállítási terjedelem részét.
3
Tartozékok
Szekcionált kapuvasalat
bumeránggal*
Oldalra nyíló lamellás kapu,
oldalszekcionált kapu
A szerelés előtt ellenőrizze a szállítási terjedelem tartalmát, így valamely
alkatrész hiánya esetén időt és felesleges munkát takaríthat meg.
Kaputípusok és tartozékok*
Szekcionált kapu egyszerű
vezetősínnel
Kétszárnyú adapter*
Mivel a mechanikus reteszelést egy motoros meghajtással rendelkező kapunál
le kell szerelni vagy ki kell iktatni, előfordulhat, hogy a kapu – szerkezettől
függően – kézzel kb. 50 mm-nyire nyitható. Ennek kiküszöbölésére célszerű
rugós zárakat felszerelni, amelyek kiegészítik a kapumeghajtás reteszelő
funkcióját. A rugós zárak a reteszelő készleten keresztül kapcsolódnak
a meghajtáshoz. Így nyitáskor, mielőtt a meghajtás a kaput nyitaná, először
a rugós zárak oldanak ki.
¾¾ A kapu erejét ki kell egyenlíteni.
Tartozékra nincs szükség
Szárnyas kapu
Lengőkapuk
¾¾ Ellenőrizze a kapu könnyű futását.
Lengő kapu
Íves kar*
A külön bejárattal nem rendelkező garázsnál (pl. személybejáró ajtónál),
a meghajtás vészkioldójának működtetését kívülről kell biztosítani.
Ezért a vészkioldót egy kioldó bowdennel vagy kioldózárral ki kell vezetni.
Ennél legyen mindig bekapcsolva a backjump (6. DIP kapcsoló ON).
Lásd a „Funkciók és csatlakozások - Backjump (6. DIP)” című fejezetet.
¾¾ Csak engedélyezett rögzítőanyagot (pl. tiplit, csavart) használjon.
A rögzítőelemek feleljenek meg a mennyezetek és falak anyagának.
Sz. Kaputípus
Billenőkapu
Vészkioldás
¾¾ Távolítsa el vagy tegye működésképtelenné a kapu reteszelő
szerkezeteit.
5
Tartozékra nincs szükség
Ellenőrzés:
Fogja meg a kaput azon a ponton, ahova felszerelné
a meghajtást, és kézzel többször nyissa ki, majd csukja
be. Ha a kapu így könnyen működtethető (az előírt erő
betartásával), akkor a meghajtás felszerelhető.
¾¾ A kapuknak megfelelő szilárdsággal kell rendelkezniük, mivel nagy
húzó- és nyomóerőnek lesznek kitéve. A könnyű műanyag vagy
alumínium kapukat a beszerelés előtt szükség esetén meg kell
erősíteni. Kérje ki a szakkereskedő tanácsát.
4
Redőnykapu
•
Figyelem!
A falaknak és mennyezetnek szilárdnak és stabilnak kell
lenniük. A meghajtást csak megfelelően szintbe állított
kapukra szabad felszerelni. A helytelenül beállított kapu
súlyos sérülést okozhat.
2
Szekcionált kapuvasalat
bumeráng nélkül
Szerelési javaslatok
¾¾ A kaput csak akkor mozgassa, ha nincsenek emberek, állatok vagy
tárgyak a mozgatási tartományban.
1
Tartozékok
Szekcionált kapu dupla
vezetősínnel
H –8
Szerelés
Előszerelés
3a
3b
1
Mindkét csomagot nyissa és ellenőrizze a szállítási csomagot.
Megjegyzés!
A csomagolást az országban érvényes előírásoknak
megfelelően hulladékkezelje.
3
Vegye ki mindkét C-sínt (8), a köztes darabot (9) és a vezérlőházat (1)
a csomagolásból (lásd az „Általános adatok - Szállítási terjedelem” című
fejezetet), helyezze őket a garázsba (a vezérlőház (1) a garázs belső
oldalán van), és készítse elő a szerszámokat.
2
Figyelem!
Ügyelni kell arra, hogy az alkatrészek ne legyenek közvetlenül
a kemény alapzaton. A védelmük céljából helyezzen alájuk
kartont, takarót vagy egyéb puha anyagot.
3a A csavarokat (3) helyezze be a mennyezeti tartóba (2). Tolja a sín
hátsó végére a mennyezeti tartót a behelyezett csavarokkal. A sín
hátulsó pontján található a végállás ütköző („H”).
3b A vezérlődobozt tolja be ütközésig a sín végébe, eközben helyezze rá
1
a futókocsi érintkezőrugóit is. Ügyeljen arra, hogy a vezérlőház
láncrögzítő csapszege ugyanazon az oldalon legyen, mint a lánc.
a
2
3
FIGYELEM!
A kábelátvezetés a vezérlés házának alján kell legyen.
1
b
4
A láncot (2) tolja hátulról a futókocsiba (1). Figyeljen arra, hogy a lánc
(2) megfelelően menjen a fogaskerék (3) fölé.
3
2a
2b
1
1
2
1
1
2
2
V
A láncot (1) és a vezérlődoboz (2) láncrögzítő csapszegét kösse össze
a lánczár (3) segítségével.
2a A futókocsi érintkezőrugóit helyezze rá. A futókocsit (1) a lánccal együtt
tolja a sínekbe (2) a piros végállás ütközővel („H”). A végállás ütköző
hegye mutasson a futókocsi (1) felé. A láncot vezesse a piros végállás
ütközőn („H”) keresztül.
V
5
b 90
°
a
c
2b A két sínt (1) tolja össze a köztes darabban (2) az ütközési pontig.
Ezzel létrejött a folyamatos sín. A sínek összetolásakor ügyeljen arra,
hogy a láncot a piros végállás ütközőn („V”) keresztül vezesse.
A végállás ütköző hegye mutasson a futókocsi (1) felé.
V
1
2
4
3
5
6
a) A feszítőelemet (1) akassza be a láncba (2).
b) A feszítőelemet fordítsa el 90°-kal.
c) Tolja a betoló darabot (6) a sínbe és tolja át rajta a feszítőelemet.
A feszítőcsavarra (3) helyezze rá az alátétet (5) és a rugót (4), majd
csavarja be a feszítőcsavart (3) a feszítőelembe.
H –9
Szerelés
6a
V
6b
17mm
17mm
4
10mm
V
1
2
3
6a Feszítse a láncot a jelölésig (nyíl).
6b Rögzítse a betoló darabon (4) a két végzáró elemet (2) a csavarral (1)
és az anyával (3), de ne húzza meg teljesen.
7
1
3
4
2
Szerelje fel a mennyezeti tartóra (2) a két acélfület (1) az anyával (4)
és a fogastárcsával (3).
H – 10
Szerelés
Szerelés
Figyelem!
Használjon biztonságos és stabil létrát!
8
8
THP
THP
5 - 65mm
min. 35mm
A szekcionált kapu felső görgőjének beállítása
5 - 65mm
min. 35mm
További impulzusadók: távirányító, Funkcody rádiós
távirányítás, beltéri rádiós nyomógomb és kulcs-nyomógomb.
A távirányítónál, Funkcody rádiós távirányításnál vagy
a rádiós nyomógombnál nincs szükség a meghajtáshoz
csatlakozókábel kiépítésére. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön
a szakkereskedőnél.
THP
THP
8
max. 30°
Megjegyzés!
Ha a C-sín alsó éle és a mennyezet közötti távolság
meghaladja a 245 mm-t, a mennyezeti felfüggesztést toldja
meg (perforált fémszalaggal).
Megjegyzés!
Vegye figyelembe, hogy a távolság csökkenhet, ha a kapu
közepére egy kapufogantyút szereltek. A kapunak könnyen
kell járnia.
A kapu legfelső pontjának (THP) megállapítása:
Nyissa a kaput és mérje meg a legkisebb távolságot (min. 35 mm)
a kapu felső éle és a mennyezet között. A THP és a C-sín alsó éle
közötti távolság legalább 5 mm és legfeljebb 65 mm lehet, miközben
a tolórúd zárt kapunál max. 30°-os szögben állhat.
H – 11
Szerelés
9
VM
10
14
1
0
B
D
S
15
½
60
0
3
2
30
15
½
1
HM
5
15
30
4
min.15
Figyelem!
A meghajtást mindig párhuzamosan kell beszerelni a kapu
futósíneivel.
Megjegyzés!
Mennyezetre történő szerelésnél (D), amennyiben lehet,
a 15 mm térközű furatokat használja. Ez csökkenti a rögzítő
szögvas kibillenésének veszélyét.
A meghajtás az áthidalóra (S) vagy a mennyezetre (D) szerelhető fel.
Mérje ki a kapu közepét elöl (VM), és jelölje be a kapun és az áthidalón
vagy a mennyezeten.
11
HM
12
15
½
THP
½
HM
74mm 74mm
10mm
65mm
Emelje meg a meghajtást.
Állítsa be a mennyezeti felfüggesztést (1). Ennek lehetőleg
a (B = 0 …600 mm) tartományban kell elhelyezkednie.
VM
A meghajtást hátul a kapu közepéhez (HM) vízszintesen kell beállítani.
Jelölje be a furatokat. Készítsen két furatot (Ø 10 x 65 mm mély).
Jelölje be a furatokat az áthidalóra vagy a mennyezetre a kapu közepétől
(VM) 74 mm-re jobbra és balra azonos magasságban (lásd a 9. ábrát).
Készítsen két furatot (Ø 10 x 65 mm mély).
Megjegyzés!
A fúráskor viseljen védőszemüveget! Figyelni kell
a mennyezet falvastagságára, különösen az előre gyártott
betongarázsoknál.
Megjegyzés!
A fúráskor viseljen védőszemüveget!
Figyelni kell a mennyezet falvastagságára, különösen az előre
gyártott betongarázsoknál!
Helyezze be a tiplit (1). A két csavart (2) az alátettel (3) együtt helyezze rá.
Húzza meg a csavarokat (2).
Állítsa be a C-sín (4) magasságát (pl. vízmértékkel). Ha szükséges,
helyezze át a csavarokat (5). Húzza meg a csavarokat (5).
Nyissa ki a kaput. Vigye át a jelölést a kapu közepéről a mennyezetre (HM).
Zárja a kaput.
16
Megjegyzés!
Védje a vezérlődobozt (6) meghibásodás ellen!
17
2
4
2
5
N
1
3 1
5
4
7
4
3
13
3
8
1
N
2
6
3
5
Megjegyzés!
A kapu anyagának megfelelő csavarokat használjon.
A fúráskor viseljen védőszemüveget!
6
Helyezze be a tiplit (1). Elöl emelje meg a meghajtást (2). Csavarja fel
az áthidaló rögzítőt (3) elöl két csavarral (4) és alátéttel (5).
A tolórúd (1) felszerelése:
Helyezze be a hosszú csapszeget (2) és tolja rá a szorítókapcsot (3).
A rövid csapszeggel (5) rögzítse a kapurögzítő lemezt (4) a tolórúdra
(1) és tolja rá a szorítókapcsot (3).
Húzza meg egyszer a vészkioldó kötelet (N). A futókocsi (1) reteszelése
kioldott. Húzza meg a csavart (8) az áthidaló rögzítőn.
Tolja egészen előre (3) a futókocsit (1) a tolórúddal (2). Szükség esetén
oldja ehhez a végállás ütközőt (4).
A kapurögzítő lemezt (5) állítsa be a kapu közepére (VM) és jelöljön be
5 furatot. Készítsen 5 furatot (Ø 5 mm).
H – 12
Szerelés
A dugaszoló aljzat szerelése
Csavarjon be 5 db hatlapfejű csavart (6) és húzza meg.
Oldja a végállás ütközőt (4) és tolja rá egészen a futókocsira (7).
Húzza meg a végállás ütköző (4) csavarját.
18
Figyelem!
A dugaszoló aljzatot csak villamos szakember szerelheti fel.
A dugaszoló aljzatot (16 A lomha) biztosítóval kell biztosítani.
Vegye figyelembe a hatályos előírásokat (pl. VDE)!
4
4
2
1
20
5
6
N
ca.
0,5
m
1
3
3
Megjegyzés!
A túlnyúló mennyezeti felfüggesztést (4) rövidítse le
(pl. fűrészelje és szélezze le).
2
A hátsó végállás ütközőt (1) oldja és tolja teljesen hátra az ütközésig (2).
Nyissa ki kézzel a kaput (3).
A végállás ütközőt (1) tolja rá egészen a futókocsira (5). Húzza meg
a végállás ütköző (1) csavarját.
Szerelje a dugaszoló aljzatot (1) a mennyezetre kb. 0,5 m távolságra
a vezérlőháztól (2).
A dugaszoló aljzatot (1) az elektromos hálózattal összekötő kábelt
szerelje fel és kösse be.
Figyelem!
A hálózati csatlakozódugót (3) még ne dugja be a dugaszoló
aljzatba.
A nyomógomb felszerelése és
bekötése
Figyelem!
A szerelés után feltétlenül ellenőrizze, hogy a meghajtás
megfelelően van-e beállítva és irányt vált-e, ha az egy 50 mm
magas, talajon lévő akadályba ütközik.
Figyelem!
1. A helyhez kötött vezérlő- vagy szabályozókészülékeket
a kapu látótávolságában kell elhelyezni. Nem lehetnek
azonban a mozgó alkatrészek közelében, és legalább
1,5 m magasságban kell őket felszerelni.
Megjegyzés!
A nyomógomb kábelét (7 m hosszú) soha ne vezesse
áramvezeték mellett, mert ez zavarokat okozhat a vezérlésben.
A kiszállításkor a nyomógomb kábele már csatlakoztatva van
a vezérlésre. A nyomógomb kábelét rögzíteni kell.
19
2
1
1,6m
Szerelje a nyomógombot (1) a garázsban könnyen hozzáférhető helyre.
Minimális szerelési magasság a padlótól: 1,6 m.
Szerelje fel a nyomógomb kábelét (2) a garázsban. Csatlakoztassa
a kábel végét a nyomógombhoz (1).
H – 13
Figyelem!
A szerelés után feltétlenül ellenőrizze, hogy a meghajtás
leáll-e, ha azt 20 kg súllyal terhelik, ami a kapu alsó
peremének közepén van rögzítve.
Figyelem!
A szerelés után győződjön meg arról, hogy a kapu alkatrészei
nem nyúlnak a járdára vagy úttestre.
Üzembevétel
Biztonsági tudnivalók
A futókocsi (1) reteszelése:
Sérülésveszély!
Az erőbeállítás a biztonság szempontjából lényeges művelet és
azt rendkívüli gondossággal kell elvégezni. Túl nagy erőérték
beállításakor emberek vagy állatok sérülést szenvedhetnek,
illetve tárgyak megrongálódhatnak.
Az erőt a lehető legkisebb értékre kell beállítani, hogy a vezérlés
gyorsan és biztonságosan felismerhesse az akadályokat.
1. Húzza meg egyszer a vészkioldó kötelet (N).
2. Tolja el a futókocsit egy kicsit kézzel, míg a lánckerék hallhatóan
bekattan.
⇒⇒ A lánckerék hangosan bekattan.
A meghajtás betanítása
A vezérlés automatikus erőbeállítással működik. A „NYITÁS” és „ZÁRÁS”
kapumozgáshoz szükséges erőt a vezérlés automatikusan beolvassa és
eltárolja a végállás elérésekor.
Zuhanásveszély!
A vészkioldó működtetésekor előfordulhat a kapu
ellenőrizetlen mozgása, ha a rugók gyengék, vagy eltörtek,
vagy ha a kapu súlykiegyenlítettsége nem optimális.
Megjegyzés!
A meghajtás beépítése után a beépítésért felelős személy
a 98/37/EK gépirányelveknek megfelelően köteles
a kapuberendezésre EK megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani,
valamint a CE jelet és típustáblát elhelyezni.
Ez a magánszemélyekre is vonatkozik még abban az esetben
is, ha a meghajtást egy kézzel működtetett kapura utólag
szerelik fel. Ezen dokumentumok, valamint a meghajtás
szerelési és üzemeltetési útmutatója az üzemeltetőnél
maradnak.
Figyelem!
A hálózati csatlakozódugó bedugása előtt győződjön meg
róla, hogy az áramforrás feszültsége megegyezik a meghajtás
típustábláján megadott feszültséggel.
1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
⇒⇒ A lámpa (2) villog.
2
1
A kapu ZÁRÁS + NYITÁS
végállásainak beállítása
Megjegyzés!
A beállítás során a kaput kézzel nyissa és zárja, ne a reteszelt
meghajtással.
Megjegyzés!
A meghajtás első mozgása a hálózati feszültség bekapcsolása
után mindig kapu NYITÁS kell legyen. Ha ez nem így van,
cserélje fel a kábeleket a 12 + 13 kapcsokon.
A meghajtás mozgási útja a végállás ütköző (V + H) segítségével
növelhető, ill. csökkenthető.
Ellenőrizze, hogy a kapu teljesen nyit és zár-e. Ha ez nem így van,
a mozgási utat, ill. a végállásokat be kell állítani.
2. Nyomja meg a nyomógombot (1).
⇒⇒ A kapu a NYITÁS végállásig kinyílik vagy nyitva van.
V
3. Nyomja meg a nyomógombot (1).
H
⇒⇒ A kapu zár a ZÁRÁS végállásig.
1
4. Állítsa vissza alaphelyzetbe a vezérlést. A vezérlés visszaállítását
alaphelyzetbe a meghajtás típusának megfelelően kell végezni: lásd az
„Üzemeltetés/kezelés - A vezérlés visszaállítása alaphelyzetbe” című
fejezetet.
N
1
A következő lépéseket végezze el kétszer:
N
1. Nyomja meg egyszer a nyomógombot (1).
⇒⇒ A kapu kinyit a végállás ütközőig (H, kapu NYITÁS).
A kapu ZÁRÁS végállása
1. Oldja ki a futókocsi reteszelését. Húzza meg egyszer a vészkioldó
kötelet (N). A futókocsinak ekkor kézzel ide-oda tolhatónak kell lennie.
⇒⇒ A lámpa (2) villog.
2. Nyomja meg egyszer a nyomógombot (1).
⇒⇒ A kapu zár a végállás ütközőig (V, kapu ZÁRÁS).
2. Nyissa ki kézzel félig a kaput.
3. Oldja ki a végállás ütközőt (V) és tolja neki a futókocsinak amíg az kattan.
⇒⇒ A végálláskapcsoló kapcsol.
⇒⇒ A lámpa (2) villog.
3. Ha a lámpa (2) ég, az erőértékeket beolvasta és tárolta.
⇒⇒ A meghajtást sikeresen betanította.
4. Rögzítse csavarral a végállás ütközőt (V).
Kapu NYITÁS végállása
1. Nyissa ki kézzel a kaput.
2. Oldja ki a végállás ütközőt (H) és tolja neki a futókocsinak, amíg az kattan.
⇒⇒ A végálláskapcsoló kapcsol.
3. Rögzítse csavarral a végállás ütközőt (H).
4. Nyissa ki kézzel félig a kaput.
H – 14
Üzembevétel
A kapu NYITÁS + ZÁRÁS
végállásainak ellenőrzése
A távirányítók betanítása
Megjegyzés!
A távirányítók első betanítása előtt a rádióvevő memóriáját
teljesen törölni kell.
A meghajtás mozgási útja a végállás ütköző segítségével növelhető,
ill. csökkenthető.
Ellenőrizze, hogy a kapu teljesen nyit és zár-e. Ha ez nem így van,
a mozgási utat be kell állítani.
5
5
3.2
7
8
1
3.2
1
3.1
1
2
4
5
3.1
6
T2
A rádióvevő memóriájának törlése
1. Működtesse a parancsadót (pl.: nyomógombot, távirányítót stb.).
1. Nyomja meg a betanító gombot (1) és tartsa lenyomva.
⇒⇒ A LED (3.1 vagy 3.2) 5 másodpercen belül villog.
⇒⇒ A kapu a NYITÁS végállásig kinyílik vagy nyitva van.
⇒⇒ A LED (3.1 vagy 3.2) további 10 másodperc múlva világít.
2. Ellenőrizze, hogy a kapu elérte-e a kívánt végállást.
⇒⇒ Adott esetben utólag állítsa be a végállásokat. Lásd az „Üzembe
helyezés - A kapu Zárás + Nyitás végállásainak beállítása” című
fejezetet.
A vészkioldó ellenőrzése
Megjegyzés!
A szekcionált kapuk vagy a redőnykapuk esetén a 6.
DIP kapcsolóval aktiválhatja a backjump funkciót, amely
tehermentesíti a meghajtás és az ajtó mechanikáját.
A vészkioldó egyszerűen működtethető.
⇒⇒ Összesen 25 másodperc elteltével az összes LED (3.1 + 3.2) világít.
2. Engedje el a betanító gombot (1) - a törlési folyamat befejeződött.
A távirányítók betanítása
1. Nyomja meg a betanító gombot (1).
▫▫
Az 1-es csatornához 1x, a LED (3.1) világít.
▫▫
A 2-es csatornához 2x, a LED (3.2) világít.
⇒⇒ Ha 10 másodpercen belül nem küld kódot, a rádióvevő normál
üzembe kapcsol.
2. A kívánt távirányító gombot (5) nyomja mindaddig, amíg a LED
(3.1/3.2) kialszik, attól függően, hogy melyik csatornát választotta.
⇒⇒ A LED kialszik, a betanítás befejezve.
1
⇒⇒ A távirányító a rádiókódot elküldte a rádióvevőnek.
V
3. További távirányítók betanításához ismételje meg a fenti lépéseket.
Max. 112 programhely áll rendelkezésre rádióvevőnként.
A betanítás megszakítása:
N
A betanító gombot (1) addig nyomja, amíg a LED kialszik.
A tájékoztató tábla felszerelése
ev.A
ev.A
46502V000-172006-0-OCE_R
2. Húzza meg egyszer a vészkioldót (N).
Amennyiben a vészkioldó nem működtethető, oldja ki
a végálláskapcsolót (V) és tolja egy kissé az (1) irányba.
46502V000-172006-0-OCE_R
1. Zárja a kaput a meghajtással.
A
3. Nyissa a kaput a meghajtással és zárja ismét. Ellenőrizze ismét
a vészkioldót.
1x
N
Az erőbeállítás ellenőrzése
Valahányszor a kapu működik, a vezérlés összehasonlítja a tárolt
erőértékeket a ténylegesen szükséges értékekkel és a tárolt értékeket
automatikusan hozzáigazítja a végállások elérésekor.
B
1x
N
A vészkioldó működéséről tájékoztató táblát akassza a vészkioldó kötélre.
Ellenőrzés: Lásd a „Karbantartás és gondozás- Rendszeres ellenőrzés”
című fejezetet.
H – 15
Üzembevétel
A figyelmeztető tábla felszerelése
2.
1.
2.
i
1.
3.
A figyelmeztető táblákat (szöveg + háromszög) jól láthatóan helyezze el, pl.
a nyomógomb mellé (háromszög) és a kapuszárnyra (szöveg + háromszög).
Megjegyzés!
lásd 26. oldal „Láncok és meghajtás sínek tisztítása”

A címkét jól látható helyen a vezetősín közelében helyezze el.
H – 16
Üzemeltetés / kezelés
Biztonsági tudnivalók
Vészkioldás
¾¾ A mozgó kaput mindig figyelni kell, és a személyeket mindaddig távol
kell tartani, míg a kapu teljesen ki nem nyílik vagy be nem záródik.
Figyelem!
A vészkioldó kizárólag arra szolgál, hogy vész esetén a kaput
ki lehessen nyitni vagy be lehessen zárni, pl. áramszünet
vagy a meghajtás hibája esetén. Nem alkalmas a kapu
gyakoribb nyitására vagy zárására. Ez a meghajtást vagy
a kaput károsíthatja.
¾¾ Sohasem szabad a mozgó kapuhoz ill. mozgó alkatrészekhez nyúlni.
¾¾ A kapun csak akkor szabad áthajtani, ha az teljesen kinyílt.
¾¾ Zúzódás- és nyírásveszély állhat fenn a kapu mechanikáján vagy
a záródó élein.
Zuhanásveszély!
Rugótörés vagy helytelen súlykiegyenlítés miatt
vészkioldáskor a kapu magától kinyílhat vagy becsukódhat,
amely a meghajtás meghibásodásához vagy károsodásához
vezethet! A meghajtás meghibásodhat vagy károsodhat.
A kapu nyitása
Megjegyzés!
A reteszelés és annak kioldása a kapu bármely helyzetében
elvégezhető.
1
N
1. Nyomja meg egyszer a nyomógombot (1) vagy a távirányító gombot
a kapu nyitásához.
2. A „NYITÁS” kapumozgatásnál nyomja meg ismét a nyomógombot (1).
⇒⇒ A kapu megáll (függ a 7. DIP kapcsoló beállításától).
3. A leállított kapunál nyomja meg ismét a nyomógombot (1).
⇒⇒ A kapu zár (függ a 7. DIP kapcsoló beállításától).
1. Húzza meg egyszer a vészkioldó kötelet (N).
⇒⇒ A meghajtás szabadon fut, a kaput kézzel lehet mozgatni.
A kapu zárása
2. Húzza meg még egyszer a vészkioldó kötelet (N).
1. Nyomja meg egyszer a nyomógombot (1) vagy a távirányítót a kapu
zárásához.
⇒⇒ A meghajtás reteszel, a kaput csak motorikusan lehet mozgatni.
Megjegyzés!
Ha a kapuban van személybejáró ajtó, de nincs hozzá
biztonsági kapcsoló, a személybejáró ajtóhoz biztonsági
kapcsolót kell beszerelni (lásd a tartozékok leírásat).
Ha a kapuban nincs személybejáró ajtó és a garázsban sincs
egy másik bejárat, szereljen be egy kioldózárat vagy kioldó
bowdent a kívülről történő kioldáshoz (lásd a tartozékok
leírását).
2. A „ZÁRÁS” kapumozgatásnál nyomja meg ismét a nyomógombot (1).
⇒⇒ A kapu megáll (függ a 7. DIP kapcsoló beállításától).
3. A leállított kapunál nyomja meg ismét a nyomógombot (1).
⇒⇒ A kapu nyit (függ a 7. DIP kapcsolóbeállításától).
A kapumozgatás impulzussorozata
A vezérlés visszaállítása
alaphelyzetbe
Az impulzussorozatot állítsa be a 7. DIP kapcsolóval.
Force
1x
1x
ON
OFF
Power
1x
Auto Time
1x
STOP
WL
Safety
Start
STOP
Options
1
Start
8
1
Code
2
max.
T1
Start
1
2
Code
3
7. DIP OFF, az összes meghajtás alapbeállítása
(lásd az ábrát):
•
nyitás - stop - zárás - stop - nyitás - ...
7. DIP ON:
•
1. nyomógomb: nyitás - stop - nyitás- stop - ...
•
2. nyomógomb: zárás - stop - zárás- stop - ...
1. Nyomja az 1. és 2. nyomógombot mindaddig, amíg az izzólámpa (3)
kialszik.
⇒⇒ Az izzólámpa (3) kialudt, az erőértékeket törölte.
2. Engedje el az 1. és 2. nyomógombot.
⇒⇒ Az izzólámpa (3) villog, a vezérlést sikeresen alaphelyzetbe
visszaállította.
H – 17
Üzemeltetés / kezelés
A DIP kapcsolótól függően az izzólámpák viselkedése különbözik:
•
4. DIP kapcsoló ON,
az izzólámpa (2) világít a vezérlés alaphelyzetbe történő visszaállítása
után.
•
4. DIP kapcsoló OFF,
az izzólámpa (2) villog a vezérlés alaphelyzetbe történő visszaállítása
után.
Megjegyzés!
A vezérlés alaphelyzetbe történő visszaállítása után,
a meghajtást újra be kell tanítani.
Rádióvevő
Kompatibilis a Homelink-kel!
Ha járművét felszerelték Homelink (7-es verzió) rendszerrel,
a 868,6 MHz-en működő meghajtásunk/rádióvevőnk
kompatibilis vele. Régebbi Homelink rendszerek esetén
más frekvenciát (40,685 vagy 434,42 MHz) kell alkalmazni.
Információkat a http://www.eurohomelink.com honlapon talál.
Biztonsági tudnivalók
¾¾ A biztonságos működtetéshez a berendezésre érvényes helyi
biztonsági előírásokat be kell tartani! Az elektromos művek, a VDE és
a szakmai szövetségek szolgálnak erre vonatkozó információval.
Működés közbeni leállítás
¾¾ Az üzemeltető semmilyen védelmet nem élvez az olyan
üzemzavarokkal szemben, melyeket más távközlési berendezések
vagy készülékek okoznak (pl. rádiókészülékek, melyeket ugyanabban
a frekvenciatartományban használnak).
Ha működés közben az egyik gomb vagy a távirányító megnyomásával
leállítja a kaput, akkor a meghajtás azonnal leáll. A következő utasításnál
a meghajtás az ellenkező irányba mozog, lásd az „Üzemeltetés/kezelés A kapumozgatás impulzussorozata” című fejezetet.
¾¾ Vételi problémák esetén cserélje ki a távirányító elemét.
Biztonsági leállítás 1
(erőlekapcsolás)
Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz
Erőlekapcsoláskor - leáll vagy irányt vált a meghajtás. A következő
utasításnál a meghajtás az ellenkező irányba mozog, lásd az
„Üzemeltetés/kezelés - A kapumozgatás impulzussorozata” című fejezetet.
•
Biztonsági leállítás a kapu zárásakor - a kapu irányt vált.
•
Biztonsági leállítás a kapu nyitásakor - a kapu megáll.
6
2
5
7
Biztonsági leállítás 2
(biztonsági bemenet)
1
A biztonsági bemenet kioldásánál (pl. valaki keresztezi a fénysorompót)
megáll, irányt vált, vagy nyit a meghajtás, a DIP kapcsolók beállításától
függően.
3.1
A DIP kapcsoló beállítási lehetőségeinek leírását lásd a „Funkciók és
csatlakozások - Akadályfelismerés” című fejezetben.
1
Ha a biztonsági bemenet aktivál a kapu zárásakor, a kapu irányt vált.
•
Ha a biztonsági bemenet aktivál a kapu nyitásakor, nincs reakció
(kapu nyit tovább).
Betanító gomb: A rádióvevőt különböző üzemmódokba kapcsolja:
• Betanítási üzem
Gyári beállítások 1. és 3. DIP kapcsoló OFF:
•
3.2
• Törlési üzem
• Normál üzem
Túlterhelés elleni védelem
2
Belső antenna
3
LED: Kijelzi, melyik csatornát választották ki.
• 3,1 LED 1-es csatorna
• 3.2 LED 2-es csatorna
Ha a meghajtás nyitáskor vagy záráskor túlterhelődik, ezt felismeri
a vezérlés és leállítja a meghajtást. Kb. 20 másodperc múlva, vagy
a vezérlés alaphelyzetbe történő visszaállítása után a vezérlés
felszabadítja a túlterhelés elleni védelmet.
4
A külső antenna csatlakoztatása.
Ha a hatótávolság belső antennával nem megfelelő, akkor
lehetőség van külső antenna (6) alkalmazására.
A meghajtás ismét működésbe állhat.
5
Távirányító gomb
Áramkiesés utáni üzemeltetés
6
Külső antenna
7
Memóriamodul rádiókódokhoz (448 darab), dugaszolható.
Speciális marathon 800 + 1100 SL verzió
Áramkiesés esetén a betanított erőértékek tárolva maradnak. A meghajtás
első mozgásának az áramkiesés után mindig a kapu NYITÁS funkciónak
kell lennie.
H – 18
Üzemeltetés / kezelés
Külső antenna csatlakoztatása
A távirányítók betanítása
1. Nyomja meg a betanító gombot (1).
▫▫
Az 1-es csatornához 1x, a LED (3.1) világít
▫▫
A 2-es csatornához 2x, a LED (3.2) világít
Ha a rádióvevő belső antennája nem biztosít megfelelő vételt, lehetőség
van külső antenna csatlakoztatására, lásd a „Funkciók és bekötések Külső antenna csatlakoztatása” c. fejezetet.
Az antennakábel nem gyakorolhat mechanikai terhelést a rádióvevőre,
ezért húzásmentesítést kell alkalmazni.
⇒⇒ Ha 10 másodpercen belül nem küld kódot, a rádióvevő normál
üzembe kapcsol.
2. A kívánt távirányító gombot (5) nyomja mindaddig, amíg a LED
(3.1/3.2) kialszik, attól függően, hogy melyik csatornát választotta.
A 2. nyomógomb funkciója
⇒⇒ A LED kialszik, a betanítás befejezve.
A 2. nyomógomb a kapu nyitására és zárására szolgál 2 különböző
nyomógomb és csatorna (2-csatornás üzem) segítségével. Ezáltal egyik
nyomógombbal a kapu nyitható, míg a másikkal zárható.
⇒⇒ A távirányító a rádiókódot elküldte a rádióvevőnek.
3. További távirányítók betanításához ismételje meg a fenti lépéseket.
Max. 112 programhely áll rendelkezésre rádióvevőnként.
Ennek a funkciónak a használatához egy 2. nyomógomb csatlakoztatható.
A beállításokhoz lásd a „Funkciók és csatlakozások - A 2. nyomógomb
csatlakoztatása” című fejezetet, valamint a „Funkciók és csatlakozások Meghatározott nyitás és zárás (7. DIP)” és „Részleges nyitás” című fejezeteket
(8. DIP).
A betanítás megszakítása:
A betanító gombot (1) addig nyomja, amíg a LED kialszik.
A kézi távirányító gomb törlése a rádióvevőből
Ha egy teremgarázs használója elköltözik és szeretné magával vinni
a távirányítót, a távirányító összes rádiókódját ki kell törölni a rádióvevőből.
Biztonsági okokból a távirányító minden gombját és minden
gombkombinációját ki kell törölni!
1. Nyomja meg a betanító gombot (1) és tartsa lenyomva 5 másodpercig.
⇒⇒ Egy LED (mindegy melyik) villog.
2. Engedje el a betanító gombot (1).
⇒⇒ A rádióvevő törlési üzemben van.
3. Nyomja meg a távirányítón azt a gombot, amelynek kódját
a rádióvevőből törölni szeretné.
⇒⇒ A LED kialszik. A törlési folyamat befejeződött.
4. Az összes gombra és gombkombinációra ismételje meg a folyamatot.
Egy csatorna törlése a rádióvevőből
1. Nyomja meg a betanító gombot (1) és tartsa lenyomva.
▫▫
Az 1-es csatornához 1x, a LED (3.1) világít.
▫▫
A 2-es csatornához 2x, a LED (3.2) világít.
⇒⇒ A LED (3.1 vagy 3.2) 5 másodpercen belül villog.
⇒⇒ A LED (3.1 vagy 3.2) további 10 másodperc múlva világít.
2. Engedje el a betanító gombot (1).
⇒⇒ A törlés befejeződött.
A rádióvevő memóriájának törlése
Ha egy távirányító elveszik, akkor biztonsági okból a rádióvevőben az
összes csatornát törölni kell! Ezután a rádióvevőnek az összes távirányítót
újra be kell tanítani.
1. Nyomja meg a betanító gombot (1) és tartsa lenyomva.
⇒⇒ A LED (3.1 vagy 3.2) 5 másodpercen belül villog.
⇒⇒ A LED (3.1 vagy 3.2) további 10 másodperc múlva világít.
⇒⇒ Összesen 25 másodperc elteltével az összes LED (3.1 + 3.2) világít.
2. Engedje el a betanító gombot (1) - a törlési folyamat befejeződött.
H – 19
Funkciók és csatlakozások
Általános megjegyzések
Figyelmeztetési idő (5. DIP)
¾¾ A DIP kapcsolók kiszállításkor kikapcsolt (OFF) állásban vannak,
az összes kiegészítő funkció ki van kapcsolva.
A figyelmeztető lámpa 3 másodpercig villog a nyomógomb vagy távirányító
működtetése után, mielőtt a maghajtás indulna, és ha a meghajtás
a kaput nyitná vagy zárná. Ha ezalatt az idő alatt a nyomógombot vagy
a távirányítót ismét működtetik, a figyelmeztetési idő megszakad.
¾¾ Egy DIP-kapcsoló állásának megfelelően (OFF vagy ON), a kiegészítő
funkciók be- vagy kikapcsolhatók.
Akadályfelismerés (1., 2. + 3. DIP)
A figyelmeztetési idő mind a belső világításra, mind a csatlakoztatott
figyelmeztető lámpára hatással van.
5. DIP-kapcsoló
OFF
deaktiválva
ON
aktiválva
Backjump (6. DIP)
Megjegyzés!
A szekcionált kapuk vagy a redőnykapuk esetén ezzel
a 6. DIP kapcsolóval aktiválhatja a backjump funkciót,
amely tehermentesíti a meghajtás és az ajtó mechanikáját.
A vészkioldó egyszerűen működtethető.
A meghajtás viselkedése kapunyitásnál
Ha a kapu akadályba ütközik (erőlekapcsolás) vagy megszakad a biztonsági
bemenet (pl. mert valaki átszalad a fénysorompón), ezt a meghajtás
felismeri és az 1. DIP kapcsoló beállításának megfelelően reagál.
A kapu és a meghajtás mechanikájának tehermentesítésére szolgál.
A meghajtás a kapu ZÁRÁS végállásának elérése után rövid ideig a kapu
NYITÁSI irányába halad, ezzel tehermentesítve a mechanikát.
1. DIP-kapcsoló
OFF
A biztonsági bemenet megszakításakor nincs reakció.
Erőlekapcsolás esetén a kapu megáll.
ON
A meghajtás megállítja a kaput.
(nincs reakció 8,2 kOhm vagy Fraba-rendszer esetén)
6. DIP-kapcsoló
A meghajtás viselkedése kapuzárásnál
Ha a kapu akadályba ütközik (erőlekapcsolás) vagy megszakad a biztonsági
bemenet (pl. mert valaki átszalad a fénysorompón), ezt a meghajtás
felismeri és a 2. + 3. DIP kapcsoló beállításának megfelelően reagál.
2. DIP kapcsoló: biztonsági csatlakozás 1 funkció
1, 6. + 7. kapocs
OFF
deaktiválva
ON
aktiválva
Meghatározott nyitás és zárás
(7. DIP)
Az 1. gomb/rádiócsatorna nyitja a kaput és a 2. gomb/rádiócsatorna
zárja a kaput. A két csatornás üzem csak két nyomógombbal, vagy csak
távirányítókkal is használható.
OFF
Nyitóérintkező fénysorompóhoz / 8,2 kOhm biztonsági
érintkezőléchez
Feltétele: 8. DIP kapcsoló OFF, 2 nyomógomb csatlakoztatva
vagy 2 távirányító nyomógomb betanítva.
ON
Fraba rendszer
7. DIP-kapcsoló
3. DIP-kapcsoló
OFF
A meghajtás megállítja és egy kissé nyitja a kaput, irányváltás.
ON
A meghajtás megállítja és teljesen nyitja a kaput.
Biztonsági csatlakozó 1
működésmód (2. DIP)
Megjegyzés!
A meghajtás az OFF helyzetben automatikusan felismeri,
hogy fénysorompó vagy 8,2 Ohm-léc van-e csatlakoztatva.
2. DIP-kapcsoló (6 + 7 kapocs)
OFF
deaktiválva
ON
aktiválva
Részleges nyitás (8. DIP)
Ez a funkció a kaput a beállítástól függően részben nyitja ki.
Alkalmazási példák: A garázs szellőztetése, az oldalra nyíló szekcionált
kapu kinyitása személybejáratként stb. A részleges nyitáshoz két
nyomógombra vagy egy távirányítóra van szükség.
8. DIP-kapcsoló
OFF
deaktiválva
ON
aktiválva, 7. DIP kapcsoló használaton kívül
OFF
Fénysorompó / 8,2 kOhm biztonsági érintkezőléc
Részleges nyitás 2 nyomógombbal
ON
Fraba-rendszer
Szereljen fel még egy nyomógombot és 2. gombként csatlakoztassa a 4 + 5
kapcsokra.
Az 1. nyomógomb mindig teljesen kinyitja a kaput.
Ha a kapu a 2. gombbal részben ki van nyitva, az 1. gomb hatására a kapu
teljesen kinyit.
2. nyomógomb csak akkor végzi el a részleges nyitást, ha a kapu zárva van.
Amennyiben a kapu az 1. gombbal teljesen vagy a 2. gombbal részlegesen
nyitva lenne, a 2. gomb ismételt megnyomása zárja a kaput.
H – 20
Funkciók és csatlakozások
Folyamat:
1. A kapu zárása.
2. 8. DIP kapcsoló ON: aktiválja a részleges nyitást.
⇒⇒ A 8. DIP kapcsolót mindig ON állapotban hagyva az OFF állás
azonnal kitörli a beállított részleges nyitást.
3. Nyomja meg a 2. nyomógombot (a kapu nyitása „ZÁRÁS” végállásból).
⇒⇒ A kapu addig nyit, amíg a 2. nyomógombot még egyszer
megnyomja, vagy a kapu eléri a „NYITÁS” végállást.
4. A kívánt helyzet elérésekor nyomja meg a 2. nyomógombot.
5. A 2. nyomógombbal zárja a kaput.
⇒⇒ Ezzel a vezérlés a részleges nyitást tárolta, és a 2. nyomógomb
működtetése a kaput a tárolt beállítás mértékében nyitja ki.
A nyitva tartási időt a potenciométerrel állítsa be:
1. A nyitva tartási idő az 1 - 120 másodperc tartományban tetszés szerint
választható. Forgassa a potenciométert az ON (1 másodperc) - max.
(120 másodperc) tartományban.
Megjegyzés!
A részleges nyitás beállításának törléséhez állítsa a 8. DIP
kapcsolót OFF helyzetbe
2. A nyitva tartási idő kikapcsolásához forgassa a potenciométert
ütközésig balra az OFF jelre.
Részleges nyitás távirányítóval
(2-csatornás üzem)
A meghajtás viselkedése az 1 + 2 biztonsági bemenetek
kioldásakor
A távirányító 2 gombjának betanítása:
pl. 1. gomb az 1. rádiócsatornára és 2. gomb a 2. rádiócsatornára
A kapu zárásakor:
A meghajtás mindig teljesen nyitja a kaput, függetlenül a 3. DIP-kapcsoló
beállításától.
Az 1. rádiócsatornának mindig ugyanaz a funkciója,
mint az 1. nyomógombnak, 2. + 3. kapocs
A kapu nyitásakor:
Meghajtás viselkedése az 1. DIP-kapcsoló beállításától függően.
A 2. rádiócsatornának mindig ugyanaz a funkciója,
mint a 2. nyomógombnak, 4. + 5. kapocs
Kétpályás szabályozás piros lámpákkal
A folyamat a fent leírtaknak megfelelő.
Figyelem!
A belső világítást kösse le és azután már ne csatlakoztassa.
Automatikus záródás (4. DIP)
Megjegyzés!
Az automatikus záródású üzemben figyelembe kell venni
az EN 12453 szabványt (pl. fénysorompó-1 szerelése).
A 2. biztonsági csatlakozóra kiegészítő fénysorompó
csatlakoztatható, ez felső behúzás biztosításként szolgál.
Mindkét piros lámpa ugyanúgy működik, minden kapumozgatásnál villognak.
Figyelem!
A személybejáró ajtó biztonsági kapcsolóját mindig
a 2. biztonsági bemenetre kell csatlakoztatni (8 + 9 kapcsok).
Amennyiben a személybejáró ajtó biztonsági kapcsolója
futókocsira van csatlakoztatva, a meghajtás nem ismeri fel
a kapuállást.
Az automatikus csukódás a kapu NYITVA végállás elérésekor aktiválódik,
ettől kezdve a potenciométerrel beállított idő fut le. Ha ezen az időn belül
parancs kiadása történik, az idő ismét újra indul.
•
Külső piros lámpa: 16. + 17. kapocs, a garázs külső oldala
•
Belső piros lámpa: 18. + 19. kapocs, a garázs belső oldala.
1. változat: Automatikus záródás
Beállítások:
•
potenciométert a kívánt időre beállítani (1 - 120 másodperc)
A kapu a potenciométerrel beállított nyitva tartási idő után automatikusan
zár. A kapu csak nyomógombról vagy távirányítóról adott paranccsal
nyitható, de nem csukható. Nyitásnál a kapu paranccsal nem állítható meg.
•
7. + 8. DIP kapcsoló OFF
•
többi DIP-kapcsoló kívánság szerint
Ha a kapu automatikus záródásakor újra parancs érkezik, a kapu teljesen
kinyílik. A nyitva tartási idő alatt érkezett parancs esetén az idő újraindul.
2. változat, automatikus záródás + fénysorompó
Megjegyzés!
Ha a részleges nyitás funkciót az automatikus záródással
együtt szeretné használni, először a részleges nyitást állítsa
be, majd azután az automatikus záródást.
Megjegyzés!
Automatikus záródást kézzel megszakítani, kapcsolót
a fénysorompó vezetékébe beszerelni.
A fent leírtaknak megfelelően, de a meghajtás a kaput 5 másodperccel
a fénysorompón való áthaladás után zárja.
Beállítások:
•
Potenciométert a kívánt időre beállítani (1 - 120 másodperc)
•
1., 2., 7. + 8. DIP kapcsoló OFF
•
4. DIP kapcsoló ON
•
többi DIP-kapcsoló kívánság szerint
H – 21
Funkciók és csatlakozások
3. változat: Automatikus záródás + biztonsági
érintkezőléc (8,2 kOhm) + fénysorompó
Futókocsi vezérlőlemez
Megjegyzés!
Automatikus záródást kézzel megszakítani, kapcsolót
a fénysorompó vezetékébe beszerelni.
A fent leírtaknak megfelelően, de a meghajtás a kaput 5 másodperccel
a fénysorompón való áthaladás után zárja.
4
7
6
Csatlakoztassa sorba a fénysorompót a biztonsági érintkezőléchez
a 6. + 7. kapocsra.
8
5
1
3
Beállítások:
2
4
6
•
1., 2., 7. + 8. DIP kapcsoló OFF
•
4. DIP kapcsoló ON
1. Kapocs
Lánc áramlevétele
többi DIP-kapcsoló kívánság szerint
2. Kapocs
Sín áramlevétele
3. + 4. Kapocs
Kapu NYITÁS végálláskapcsoló
5. Kapocs
Motorkábel
6. Kapocs
Motorkábel
7. + 8. Kapocs
Kapu ZÁRÁS végálláskapcsoló
1
Potenciométert a kívánt időre beállítani (1 - 120 másodperc)
A kábel megengedett keresztmetszete: max. 1,5 mm².
1
•
•
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
16
15
14
13
17
19
18
20
21
22
23
24
7
M1000
M550-800
Közvetlen kapocsléc (24 pólusú)
•
8
5
•
•
3
2
1. nyomógomb csatlakoztatása
Figyelem!
A csatlakozást csak potenciálmentes záróérintkezőkhöz
használja. Külső feszültség a vezérlést károsíthatja vagy
tönkreteheti.
Leszállítási állapot: Nyomógombkábel az 1. nyomógombhoz csatlakoztatva.
A kábelhossz max. 10 m a következő kapcsoknál: 10 + 11, 16 + 17,
18 + 19, 20 + 21
A kábelhossz max. 30 m a következő kapcsoknál: 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7,
8 + 9
1
2
5
4
3
8
7
6
9
10
11
ER
MM
SO
1. Kapocs
40 MHz-es antenna csatlakoztatása
2. + 3. Kapocs
1. nyomógomb (potenciálmentes záróérintkező) *
4. + 5. Kapocs
2. nyomógomb (potenciálmentes záróérintkező)
6. + 7. Kapocs
1. biztonsági bemenet (áthidalás) *
8. + 9. Kapocs
2. biztonsági bemenet (áthidalás) *
10. + 11. Kapocs
Szabályozott 24 V DC, max. 0,1 A
12. + 13. Kapocs
Lánc (12) + C-sín (13) *
14. + 15. Kapocs
Transzformátor, szekunder *
16. + 17. Kapocs
1. figyelmeztető lámpa, nem szabályozott DC 24 V
18. + 19. Kapocs
Belső világítás/2. figyelmeztető lámpa, nem
szabályozott DC 24 V *
20. + 21. Kapocs
Szabályozott DC 12 V
22. Kapocs
Szabad
23. + 24. Kapocs
Potenciálmentes jelfogókimenet, 230 V AC, max. 5 A
*
2. + 3. Kapocs
1. nyomógomb csatlakoztatása
2. nyomógomb csatlakoztatása
Figyelem!
A csatlakozást csak potenciálmentes záróérintkezőkhöz
használja. Külső feszültség a vezérlést károsíthatja vagy
tönkreteheti.
A 2. nyomógombot szükség esetén alkalmazza az alábbiakban leírt
funkcióknál.
Gyári kiosztás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
ER
MM
SO
4. + 5. Kapocs
2. nyomógomb csatlakoztatása
A 2. nyomógomb a „Meghatározott nyitás és zárás” vagy „Részleges nyitás”
funkciókhoz szükséges.
H – 22
Funkciók és csatlakozások
1-es fénysorompó csatlakoztatása
Lánc és C-sín
Leszállítási állapot: Híd
TX
Megjegyzés!
Cserélje fel a csatlakozásokat (12. + 13. kapocs),
ha a meghajtást szárnyas kapun használja.
RX
NO COM
Leszállítási állapot: csatlakoztatva
COM
+
NO
4
5
6
7
9
8
10
12
11
6. + 7. Kapocs
Tesztelt csatlakozó potenciálmentes érintkezőkhöz,
csak ha 2. DIP-kapcsoló OFF.
10. + 11. Kapocs
Szabályozott 24 V DC, max. 0,1 A
10. kapocs DC 24 V
11. kapocs test
13
1
8
12. Kapocs
Lánc
13. Kapocs
C-sín
9
10
11
12
13
Leszállítási állapot: Híd
9
Értékelés 8,2 kOhm. Bekötés speciális értékelő eszköz nélkül.
1
2
3
4
5
6
6. + 7. Kapocs
7
9
10
10. + 11. Kapocs
13
10
12
11
14
13
15
16
17
18
19
20
Szabályozott 24 V DC, max. 0,1 A
10. kapocs DC 24 V
11. kapocs test
Transzformátor
Leszállítási állapot: csatlakoztatva
Tesztelt csatlakozó 8,2 kOhm ellenálláshoz,
2. DIP-kapcsoló OFF.
6. kapocs + (barna)
7. kapocs test (fehér vagy kék)
0
Beállítások: lásd akadályfelismerés (1., 2. + 3. DIP)
14. + 15. Kapocs
2-es fénysorompó csatlakoztatása
12
11
13
14
16
15
17
18
19
20
21
2
Transzformátor, szekunder
1-es figyelmeztető lámpa
csatlakoztatása
Leszállítási állapot: Híd
TX
17
2
Leszállítási állapot: szabad
8,2 kOhm-léc csatlakoztatása
8
16
19
24 V bekötése
Beállítások: lásd akadályfelismerés (1., 2. + 3. DIP)
12
11
14
15
18
RX
Leszállítási állapot: szabad
NO COM
+
NO
COM
8
9
10
12
11
12
11
13
16. + 17. Kapocs
7
6
8. + 9. Kapocs
Tesztelt csatlakozó potenciálmentes érintkezőkhöz,
csak kapu nyitásnál reagál.
10. + 11. Kapocs
Szabályozott 24 V DC, max. 0,1 A
10. kapocs DC 24 V
11. kapocs test
13
14
16
17
19
20
22
2
Nem szabályozott DC 24 V (max. 34 Volt), 21 Watt,
max. 1 A
1 A fürge biztosítékkal lebiztosítva
H – 23
15
18
21
Funkciók és csatlakozások
2-es figyelmeztető lámpa
csatlakoztatása
AC 230 V
Leszállítási állapot: belső világítás csatlakoztatva.
Automatikus záródásnál itt egy külső figyelmeztető lámpa csatlakoztatható,
belső világítás kikötése.
4
18. + 19. Kapocs
15
16
17
18
19
20
21
22
23
8
19
20
21
22
24
223
24
L
N
Nem szabályozott DC 24 V (max. 34 Volt), 21 Watt,
max. 1 A
L
N
L
1 A fürge biztosítékkal lebiztosítva
Példa: világítás lépcsőházi automatán keresztül
12 V bekötése
Külső antenna csatlakoztatása
Leszállítási állapot: szabad
Leszállítási állapot: szabad
16
20. + 21. Kapocs
17
18
19
20
21
22
23
24
Szabályozott 12 V DC, max. 0,1 A
20. kapocs DC 12 V
21. kapocs test
A TorMinal interfész
Lásd a TorMinal kezelési útmutatóját.
T
2
Potenciálmentes jelfogókimenet
Leszállítási állapot: szabad
D
4
T
1
A meghajtás minden startjánál impulzus jelenik meg a jelfogókimeneten,
amivel pl. egy világítás kapcsolható be egy lépcsőházi automatán keresztül.
16
23. + 24. Kapocs
17
18
19
20
21
22
24
223
Fraba-rendszer csatlakoztatása
Q
1
230 V AC, max. 5 A
Beállítások megváltoztatása, csak TorMinal-on keresztül
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
Q
1
2
e
im
.T
ns
Se
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
10
11
e
im
.T
ns
Se
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
10
11
6 aba
Fr
6. Kapocs
Zöld kábel a Fraba-rendszertől,
csak ha a 2. DIP-kapcsoló ON állásban van.
20. Kapocs
Barna kábel a Fraba-rendszertől
21. Kapocs
Fehér kábel a Fraba-rendszertől
H – 24
Funkciók és csatlakozások
1. változat: Fraba-rendszer + fénysorompó
6
916
815
714
18
71
101
16
522
211
4
1
0
132
1219
LE
T1
20
21
D4
6. Kapocs
Zöld kábel a Fraba-rendszertől a fotocellán keresztül,
csak ha a 2. DIP-kapcsoló ON állásban van.
10. + 11. Kapocs
Szabályozott 24 V DC, max. 0,1 A
10: DC 24 V
11: test
20. Kapocs
barna kábel a Fraba-rendszertől (DC 12 V)
21. Kapocs
fehér kábel a Fraba-rendszertől (test)
Beállítások: lásd a „Funkciók és csatlakozások - Akadályfelismerés” című
fejezetet
Speciális funkciók
Éberségi üzemmód
Kapuállapot kijelzése
Karbantartás felügyelet
Ezek és a további funkciók vagy beállítások csak a TorMinal-lal végezhetők
el. A különleges funkciók magyarázatát a TorMinal üzemeltetési
útmutatóban találják.
H – 25
Karbantartás és gondozás
Fontos megjegyzések
Biztosíték cseréje
(figyelmeztető lámpa csatlakoztatása)
Veszély!
Soha ne tisztítsa a meghajtást vagy a vezérlődobozt
víztömlővel vagy nagynyomású mosóval.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a dugaszoló aljzatból.
¾¾ A kapun vagy a meghajtáson végzett munkálatok előtt a hálózati
csatlakozódugót mindig ki kell húzni.
4
5
¾¾ A tisztításhoz ne használjon lúgokat vagy savakat.
¾¾ A meghajtást szükség esetén száraz ronggyal törölje le.
3
¾¾ Sohasem szabad a mozgó kapuhoz ill. mozgó alkatrészekhez nyúlni.
e
od
C
¾¾ Zúzódás- és nyírásveszély állhat fenn a kapu mechanikáján vagy
a záródó élein.
2
¾¾ Ellenőrizze a meghajtás összes rögzítőcsavarjának meghúzását,
szükség esetén húzza meg azokat.
1
¾¾ A kaput át kell vizsgálni a gyártó útmutatója szerint.
2. Vegye le a lámpaburát (2).
A láncok és a meghajtás síneinek
tisztítása
7
3. Oldja a két csavart (1).
4. Húzza ki a vezérlést (3).
5. Cserélje ki a hibás biztosítékokat, az összes biztosíték 1 A fürge.
Biztosíték (5) a figyelmeztető lámpa csatlakoztatásához,
11. + 12. kapocs.
8
1. Ha a lánc (7) vagy a meghajtás síne (8) erősen elszennyeződött, tiszta
ronggyal törölje le.
2. A láncot (7) vagy a meghajtás sínét (8) szükség esetén enyhén
olajozza be „vezetőképes olajjal”. Ne használjon zsírt!
Megjegyzés!
Előírt olajfajta: Ballistol, WD40 kontaktspray
Izzólámpa cseréje
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a dugaszoló aljzatból.
3
2
2. Vegye le a lámpaburát (2).
3. Balra forgatva csavarja ki az izzót (3), majd húzza ki.
4. Helyezze be az új izzót (32,5 Volt, 34 Watt, BA 15s vagy 24 Volt,
21 Watt, BA 15s) és csavarja el jobbra, míg be nem ugrik a helyére.
H – 26
Karbantartás és gondozás
Rendszeres ellenőrzés
A biztonsági berendezések megfelelő működését rendszeresen, de legalább 6 havonta egyszer ellenőrizze. L. az EN 12453:2000 szabványt.
Ellenőrizze a nyomásérzékeny biztonsági berendezések (pl. biztonsági érintkezőléc) megfelelő működését 4 hetente.
lásd EN 60335-2-95:11-2005.
Itt mindenek előtt azt ellenőrizze, hogy a meghajtás szabályosan vált-e irányt, ha egy 50 mm magas, a talajon lévő akadályba ütközik.
Amennyiben szükséges, korrigálja a beállítást, majd újból ellenőrizze, mivel a nem megfelelő beállítás veszélyt jelent.
Ellenőrzés
Viselkedés
igen/nem Lehetséges ok
Megoldás
Erőlekapcsolás
A meghajtás irányt vált,
amikor a tárgyba ütközik.
igen
• Az erőlekapcsolás
korlátozás nélkül működik.
• Hagyja így az összes beállítást.
nem
• A kapu hibásan van
beállítva.
• Állítassa be a kaput, forduljon
szakemberhez.
igen
• Minden rendben van!
nem
• A meghajtás
nyomja a kaput.
Kapu- és
meghajtásmechanika
feszül.
• Állítsa be a kapu ZÁRÁS
végálláskapcsolót vagy kapcsolja be
a backjumpot (6. DIP kapcsoló ON).
• Vészkioldás hiba.
• Javítsa meg a vészkioldót.
• A kapu szorul.
• Ellenőrizze a kaput, lásd a kapu
karbantartási utasítását.
Állítsa le a kapuszárnyat
zárás közben egy 50 mm
magas tárggyal.
Vészkioldás
Az „Üzemeltetés/kezelés Vészkioldás” című fejezetben
leírtak szerint járjon el.
Biztonsági érintkezőléc,
ha van
Nyissa ki, ill. zárja a kaput
és közben működtesse
a biztonsági érintkezőlécet.
Fénysorompó, ha van
Nyissa ki, ill. zárja a kaput
és közben a fénysorompót
szakítsa meg.
A vészkioldó könnyen
működtethető (egyszeri
meghúzásra a meghajtás
reteszelése kiold).
A kapu az 1., 2. vagy 3.
DIP kapcsoló beállításának
megfelelően viselkedik.
igen
• Minden rendben van!
nem
• Kábelszakadás, kapocs
meglazult.
• Ellenőrizze a huzalozást, húzza utána
a kapcsokat.
• DIP-kapcsolók elállítva.
• Állítsa be a DIP-kapcsolókat.
• A léc hibás.
• Helyezze üzemen kívül a berendezést
és biztosítsa ismételt bekapcsolás ellen,
hívja az ügyfélszolgálatot!
Safety LED világít.
A kapu az 1., 2. vagy 3.
DIP kapcsoló beállításának
megfelelően viselkedik.
Safety LED világít.
igen
• Minden rendben van!
nem
• Kábelszakadás, kapocs
meglazult.
• Ellenőrizze a huzalozást, húzza utána
a kapcsokat.
• DIP-kapcsolók elállítva.
• Állítsa be a DIP-kapcsolókat.
• A fénysorompó
elszennyeződött.
• Tisztítsa meg a fénysorompót.
• Fénysorompó elállítva
(tartó elgörbült).
• Állítsa be a fénysorompót.
• A fénysorompó
meghibásodott.
• Helyezze üzemen kívül a berendezést
és biztosítsa ismételt bekapcsolás ellen,
hívja az ügyfélszolgálatot.
H – 27
Egyéb
Leszerelés
Fontos!
Vegye figyelembe a biztonsági előírásokat!
A munka menete megegyezik a „Szerelés” című fejezetben leírtakkal, de itt
fordított sorrendben. A leírt beállítási munkák elmaradnak.
Hulladékkezelés
Az adott országban érvényes előírásokat be kell tartani!
Garancia és vevőszolgálat
A garancia megfelel a törvényes rendelkezéseknek. Esetleges garanciális
igénnyel kapcsolatban forduljon a szakkereskedőhöz.
A garanciális igény csak abban az országban érvényes, ahol a meghajtást
megvásárolták.
Az elemek, biztosítékok és izzólámpák nem tartoznak bele a garancia
körébe.
Ha ügyfélszolgálati szolgáltatásra, pótalkatrészekre vagy tartozékokra van
szüksége, kérjük forduljon a szakkereskedéshez.
A szerelési és üzemeltetési útmutató összeállításakor igyekeztünk azt
a lehető legáttekinthetőbbé tenni. Ha a jobb kialakítás tekintetében
javaslatai vannak, vagy úgy találja, hogy hiányzik valami a szerelési és
üzemeltetési útmutatóból, küldje el javaslatait nekünk:
Fax:
0049 / 7021 / 8001-403
E-mail:
[email protected]
H – 28
Hibaelhárítási segédlet
Javaslatok a hibakereséshez
Kompatibilis a Homelink-kel!
Ha járművét felszerelték Homelink (7-es verzió) rendszerrel, a 868,6 MHz-en működő meghajtásunk/rádióvevőnk kompatibilis vele.
Régebbi Homelink rendszerek esetén másik frekvenciát (40,685 vagy 434,42 MHz) kell alkalmazni.
Információkat a http://www.eurohomelink.com honlapon talál, vagy forduljon a szakkereskedőhöz.
Fontos!
Számos meghibásodást ki lehet küszöbölni a vezérlés alaphelyzetbe történő visszaállításával (erőértékek törlése), ezután a meghajtást
újra be kell tanítani!
Ha a táblázat alapján nem lehet a meghibásodást megtalálni és kiküszöbölni, végezze el a következő lépéseket.
•
Állítsa vissza alaphelyzetbe a vezérlést (erőértékek törlése) a vezérlőegységen.
•
Kapcsolja le a csatlakoztatott tartozékot (pl. fénysorompó) és egy biztonsági csatlakozónál kösse vissza az áthidalást.
•
Helyezze az összes DIP-kapcsolót gyári beállításba.
•
Ha a beállításokat a TorMinal-lal módosították, vezérlés reset elvégzése a TorMinal-lal.
•
Az összes csatlakozás ellenőrzése a közvetlen dugaszléceken és kapocsléceken, szükség esetén utánhúzás.
A meghajtás meghibásodásait a következő táblázat segítségével lehet megszüntetni. Ha önállóan nem boldogul, kérjen tanácsot szakkereskedőjétől vagy
keressen segítséget az Interneten a „http://www.sommer.eu” címen.
Hiba
Lehetséges ok
Elhárítás
Világítás villog.
A meghajtást nem tanította be,
nincsenek erőértékek tárolva.
Tanítsa be a meghajtást. Lásd az „Üzembe helyezés - A meghajtás
betanítása” című fejezetet.
A meghajtás nem működik,
nincs világítás.
Nincs hálózati feszültség.
Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
Nincs vezérlés beszerelve.
Szerelje be a vezérlést.
A garázs áramkörének biztosítója
kioldott.
Cserélje ki a biztosítót. Ellenőrizze egy másik fogyasztóval,
pl. fúrógéppel.
Az izzólámpa meghibásodott.
Cserélje ki az izzólámpát. Lásd a „Karbantartás és gondozás Izzólámpa cseréje” című fejezetet
A kapu zárása és nyitása közben
nincs világítás.
A meghajtás nem működik.
A vezérlés nincs rendesen beépítve.
A vezérlést rendesen rá kell dugni a kapocslécre.
A fénysorompó megszakadt,
Safety LED világít.
Javítsa a szakadást.
A biztonsági érintkezőléc (8,2 kOhm)
meghibásodott vagy a 2. DIP kapcsoló
ON helyzetben van, a Safety LED világít.
Cserélje ki a biztonsági érintkezőlécet, állítsa a 2. DIP kapcsolót
OFF helyzetbe.
A Fraba rendszer be van kapcsolva,
de a fénysorompó vagy biztonsági
érintkezőléc (8,2 kOhm) csatlakoztatva,
Safety LED világít.
Kapcsolja ki a Fraba-rendszert, 2. DIP kapcsoló OFF helyzetben.
A távirányítóban az elem lemerült.
Az elemet cserélje ki.
A távirányító nincs a rádióvevőre
betanítva.
A távirányítók betanítása.
Helytelen rádiófrekvencia.
Ellenőrizze a frekvenciát (868/434 MHz külső antenna nélkül).
A parancs állandóan fennáll, mivel
a nyomógomb beszorult.
Oldja a nyomógombot vagy cserélje ki a távirányítót.
A meghajtás nem működik, ha kezelése
nyomógombbal történik.
A nyomógomb nincs csatlakoztatva
vagy meghibásodott.
A nyomógombot csatlakoztassa vagy cserélje ki.
A kapu zárás közben megáll, kb. 10 cm-t
mozog ellenirányba, majd megáll.
Az erőlekapcsolás valamilyen akadály
miatt működésbe lép.
Távolítsa el az akadályt, nyissa ki teljesen a kaput.
Hibás erőértékeket tanítottak be vagy
túl kicsi az erőtűrés.
Törölje az erőértékeket és tanítsa újra be.
A végállás ütköző hibásan van
beállítva.
Állítsa után a végállás ütközőt, lásd az „Üzembe helyezés - A kapu
Zárás + Nyitás végállásainak beállítása” című fejezetet.
A kapu hibásan van beállítva, vagy
meghibásodott (pl. rugós tengely).
Szakemberrel állíttassa be vagy javíttassa meg a kaput.
Az erőlekapcsolás valamilyen akadály
miatt működésbe lép.
Távolítsa el az akadályt. A kaput kompletten, nyomógomb
segítségével vigye „ZÁRÁS” véghelyzetbe.
Hibás erőértékeket tanítottak be vagy
túl kicsi az erőtűrés.
Törölje az erőértékeket és tanítsa újra be.
A végállás ütköző hibásan van
beállítva.
Állítsa után a végállás ütközőt, lásd az „Üzembe helyezés - A kapu
Zárás + Nyitás végállásainak beállítása” című fejezetet.
A meghajtás nem működik, ha kezelése
távirányítóval történik.
A kapu nyitás közben megáll, kb. 10 cm-t
mozog ellenirányba, majd megáll.
H – 29
Hibaelhárítási segédlet
Hiba
Lehetséges ok
Elhárítás
A kapu nyitás közben megáll.
A csatlakoztatott fénysorompó
megszakadt és az 1. DIP kapcsoló ON
helyzetben van.
Hárítsa el a szakadást vagy állítsa az 2. DIP kapcsolót OFF helyzetbe.
A meghajtás nem zárja a kaput.
A fénysorompó áramellátása
megszakadt.
• Ellenőrizze a csatlakozást.
A meghajtás le volt választva
a hálózatról.
Miután az áramellátás helyreállt, az első parancs kiadásakor
a meghajtás mindig teljesen kinyitja a kaput.
A biztonsági bemenet kioldott
(pl. meghibásodott a fénysorompó).
Safety LED világít.
• Távolítsa el az akadályt a fénysorompó útjából.
Automatikus zárás aktiválva.
A kapu automatikusan, a beállított idő után zár.
Automatikus zárás deaktiválása.
A kapu „ZÁRÁS” végálláskapcsoló
a futókocsin meghibásodott.
Cserélje ki a végálláskapcsolót.
A meghajtás zárja a kaput, majd
semmilyen nyomógombbal vagy
távirányítóval kiadott parancsra nem
reagál.
A kapu „NYITÁS” végálláskapcsoló
a futókocsin meghibásodott.
Cserélje ki a végálláskapcsolót.
A csatlakoztatott figyelmeztető lámpa
nem világít.
Meghibásodott a biztosító.
Cserélje ki a biztosítékot, lásd a „Karbantartás és gondozás Biztosíték cseréje (a figyelmeztető lámpa csatlakozása)”
című fejezetet.
Az izzólámpa meghibásodott.
Cserélje ki a figyelmeztető lámpa izzóját.
A meghajtás lassan indul,
majd felgyorsul.
Lágyindítás, teljesen megfelelő.
A láncsín elszennyeződött.
Tisztítsa meg a sínt és kenje újra meg, lásd a „Karbantartás és
gondozás - A láncok és a meghajtás síneinek tisztítása” című
fejezetet.
Nem megfelelő olajjal kenték a láncot.
Tisztítsa meg a sínt és kenje újra meg, lásd a „Karbantartás és
gondozás - A láncok és a meghajtás síneinek tisztítása” című
fejezetet.
A lánc feszessége nem megfelelő.
Feszítse meg a láncot, lásd a „Szerelés - Előszerelés” című
fejezetet.
A meghajtás nem fejezi be a tanulást.
A végállások hibásan vannak beállítva.
Állítsa be a végállásokat, lásd az „Üzembe helyezés - A kapu Zárás +
Nyitás végállásainak beállítása” című fejezetet.
A kaput csak a nyomógomb, pl. belső
oldali nyomógomb, kulcsos nyomógomb
lenyomva tartása alatt lehet működtetni –
eközben villog a belső világítás
(éberségi üzemmód).
Éberségi üzemmód bekapcsolva.
Kapcsolja ki az éberségi üzemmódot, lásd „TorMinal útmutató”.
A „Start” LED folyamatosan világít.
Folyamatos jel az 1 vagy 2
nyomógomb-csatlakozón.
Ellenőrizze a csatlakoztatott nyomógombot (kulcsos kapcsoló,
ha bekötve).
Folyamatos jel a rádióvevőtől, LED 3.1
vagy 3.2 a rádióvevőn világít. A rádiójel
vétele működik, esetleg a távirányító
egyik gombja meghibásodott, vagy
külső jel vétele történt.
• Vegye ki a távirányító elemét.
Csak rádióvevő!
Az összes LED villog.
Az összes memóriahely (max. 112)
foglalt.
• Törölje a már nem szükséges távirányítókat.
A 3.1 vagy 3.2 LED folyamatosan világít.
A rádiójel vétele működik, esetleg
a távirányító egyik gombja
meghibásodott, vagy külső jel
vétele történt.
• Vegye ki a távirányító elemét.
A rádióvevő betanítási üzemben van,
a távirányító rádiókódjára vár.
Nyomja meg a kívánt távirányító gombot.
A meghajtás kinyitja a kaput, majd
semmilyen nyomógombbal vagy
távirányítóval kiadott parancsra nem
reagál.
Nyitáskor vagy záráskor a sebesség
változik.
A 3.1 vagy 3.2 LED világít.
H – 30
• Cserélje a biztosítékot.
• Javítsa meg a fénysorompót.
• A vezérlés nincs helyesen dugaszolva.
• Várjon, amíg a külső jel megszűnik.
• Szereljen fel még egy rádióvevőt.
• Várjon, amíg a külső jel megszűnik.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement