Trycktransmitter i Rosemount 3051S-serien med avancerade HART -diagnostik Flödesmätartransmitter i Rosemount 3051SF-serien

Trycktransmitter i Rosemount 3051S-serien med avancerade HART -diagnostik Flödesmätartransmitter i Rosemount 3051SF-serien
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Trycktransmitter i Rosemount 3051S-serien med
avancerade HART®-diagnostik
Flödesmätartransmitter i Rosemount 3051SF-serien
med avancerad HART®-diagnostik
Start
Steg 1. Montera transmittern
Steg 2. Överväg att rotera huset
Steg 3. Ställ in brytare och byglar
Steg 4. Ansluta ledningar och starta
Steg 5. Verifiera konfiguration
Steg 6. Trimma transmittern
Säkerhetskritiska system
Produktintyg
Slut
www.rosemount.com
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
© 2010 Rosemount Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.
Rosemount och Rosemounts logotyp är registrerade varumärken som tillhör Rosemount Inc.
Rosemount Inc.
Emerson Process Management AB
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN, USA 55317
Tfn (inom USA): 800-999-9307
Tfn (internationellt): +1-952-906-8888
Fax: +1-952-949-7001
Box 1053
S-65115 Karlstad
Sverige
Tfn: +46 (54) 17 27 00
Fax: +46 (54) 21 28 04
Emerson Process Management
GmbH & Co. OHG
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling
Tyskland
Tfn: +49-8153-9390
Fax: +49-8153-939172
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
Tfn: +65-6777 8211
Fax: +65-6777 0947 / +65-6777 0743
Beijing Rosemount Far East
Instrument Co., Limited
No. 6 North Street
Hepingli, Dong Cheng-distriktet
Peking 100013, Kina
Tfn: +86-10-6428 2233
Fax: +86-10-6422 8586
VIKTIGT MEDDELANDE!
Denna installationsguide ger grundläggande anvisningar för Rosemount-transmittrar i serien
3051S (dokumentnummer 00809-0100-4801 i referenshandboken). Den ger även grundläggande konfigurationsanvisningar för 3051SFA (dokumentnummer 00809-0100-4809 i referenshandboken), 3051SFC (dokumentnummer 00809-0100-4810 i referenshandboken) och
3051SFP (dokumentnummer 00809-0100-4686 i referenshandboken). Den innehåller inte
anvisningar för diagnostik, underhåll, service eller felsökning. Detta dokument finns också
i elektroniskt format på www.rosemount.com.
VARNING!
Explosioner kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada:
Installation av denna transmitter i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga
lokala, nationella och internationella normer, lagar och praxis. Se avsnittet med typgodkännande i referenshandboken till modell 3051S för begränsningar som är förknippade med
säker installation.
• Innan en fältkommunikator ansluts i explosionsfarlig miljö, se till att instrumenten i kretsen
har installerats i enlighet med egensäkra eller gnistfria kopplingsmetoder.
• Avlägsna inte transmitterlocken under en explosionssäker/flamsäker installation medan
enheten är strömförande.
Processläckor kan orsaka skada eller resultera i dödsfall.
• Installera och tillslut processanslutningar innan tryck anbringas.
Elstötar kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
• Undvik kontakt med kablar och Kopplingsschemaingar. Högspänning i elledningar kan
orsaka elstötar.
2
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 1. MONTERA TRANSMITTERN
För vätskeflöden
1. Placera processanslutningarna på sidan av
ledningen.
2. Montera bredvid eller under
processanslutningarna.
3. Montera transmittern så att dränerings-/
avluftningsventilerna är vända uppåt.
FLÖDE
För gasflöden
1. Placera processanslutningarna på sidan av
ledningen eller överst i ledningen.
2. Montera bredvid eller ovanför
processanslutningarna.
FLÖDE
FLÖDE
För ångflöden
1. Placera processanslutningarna på sidan av
ledningen.
2. Montera bredvid eller under
processanslutningarna.
3. Fyll impulsledningarna med vatten.
FLÖDE
3
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 1 (FORTS.)
Panelmontering
Rörmontering
Coplanar™-fläns
Konventionell fläns
Ledningsmontering
Hus
PlantWeb™
4
Kopplingsdosa
Separat monterad display
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 1 (FORTS.)
Anvisningar om bultning
Om det vid transmitterinstallationen är nödvändigt att montera ihop processflänsar, ventilblock
eller flänsadaptrar följer du dessa monteringsanvisningar för att säkerställa ordentlig tätning
och optimala transmitterprestanda. Använd endast de bultar som medföljer eller som säljs av
Emerson som reservdelar. Figur 1 visar vanliga transmittermonteringar med den bultlängd som
krävs för rätt transmittermontering.
Figur 1. Vanliga transmitterkonfigurationer
A. Transmitter med
coplanar-fläns
C. Transmitter med konventionell
fläns och flänsadaptrar (tillval)
D. Transmitter med
coplanar-fläns och
ventilblock och
flänsadaptrar (tillval)
4 x 57 mm (2,25 tum)
4 x 44 mm (1,75 tum)
B. Transmitter med
coplanar-fläns och
flänsadaptrar (tillval)
4 x 44 mm
(1,75 tum)
4 x 38 mm
(1,5 tum)
4 x 44 mm (1,75 tum)
4 x 73 mm (2,88 tum)
Bultar är normalt av kolstål eller rostfritt stål. Bekräfta materialet genom att titta på markeringarna
på bultens huvud och hänvisningarna i Figur 2. Om bultmaterialet inte visas i Figur 2 kontaktar
du närmaste Emerson Process Management-representant för ytterligare information.
Följ anvisningarna nedan vid bultmontering:
1. Kolstålsbultar behöver inte smörjas och de rostfria stålbultarna är försmorda för att underlätta
installationen. Något extra smörjmedel ska inte appliceras vid installationen av dessa
bulttyper.
2. Dra åt bultarna för hand.
3. Momentdra bultarna korsvis till det initialt åtdragningsmomentet. Se Figur 2 för initialt åtdragningsmoment.
4. Momentdra bultarna till det slutliga åtdragningsmoment i samma korsvisa mönster. Se Figur 2
för slutligt åtdragningsmoment.
5. Se till att flänsbultarna sticker ut genom isolatorplåten innan du anbringar tryck.
5
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 1 (FORTS.)
Figur 2. Åtdragningsmoment för fläns- och flänsadapterbultar
Bultförbandsmaterial
Skallmärkning
Kolstål
B7M
Rostfritt stål
316
B8M
316
R
STM
316
Initialt åtdragningsmoment
Slutligt åtdragningsmoment
34 Nm
73 Nm
17 Nm
34 Nm
316
SW
316
O-ringar med flänsadaptrar
VARNING!
Underlåtenhet att montera korrekta o-ringar på adaptern kan orsaka läckor som kan resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada. De två flänsadaptrarnas o-ringar skiljs åt genom unika o-ringsspår. Använd endast den
o-ring som är avsedd för den specifika flänsadaptern, enligt figuren nedan.
Rosemount 3051S/3051/2051/3095
Flänsadapter
O-ring
PTFE-baserad
Elastisk
Rosemount 1151
Flänsadapter
O-ring
PTFE
Elastisk
Undersök o-ringarna visuellt när flänsarna eller adaptrarna ska tas bort. Byt ut dem om det finns
tecken på skada, t.ex. repor eller hack. Om du byter ut o-ringarna drar du åt flänsbultarna och
centreringsskruvarna efter installationen för att kompensera PTFE-o-ringens säte.
6
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 1 (FORTS.)
Inriktning av ledningsmonterad mätartransmitter
Lågsidans tryckport (lufttrycksreferens) på den ledningsmonterade mätartransmittern sitter under
märkplåten på sensormodulens hals (se Figur 3).
Håll dräneringsvägen fri från hinder (färgflagor, dammpartiklar, smörjrester m.m.) genom att
montera transmittern så att alla föroreningar kan dräneras bort.
Figur 3. Ledningsmonterad mätartransmitter
Lågsidans tryckport
(under halsdekalen)
STEG 2. ÖVERVÄG ATT ROTERA HUSET
För att förbättra åtkomst till kabelanslutningar i fält eller för
att bättre kunna se LCD-displayen (tillval):
1. Lossa på husrotationens ställskruv.
2. Rotera först huset medurs till önskat läge. Om önskat
läge inte kan nås på grund av gängornas begränsning
ska huset roteras moturs till önskat läge (upp till 360 °
från gänggränsen).
3. Dra åt ställskruven för husrotation igen.
Figur 4. Transmitterhusets
ställskruv
PlantWeb
Ställskruv för husrotation (3/32 tum)
STEG 3. STÄLL IN BRYTARE OCH BYGLAR
Figur 5. Transmitterbrytare och bygelkonfiguration
PlantWeb
Mätare/justeringsmodul
Säkerhet
Larm
Skjut säkerhets- och larmbrytarna till önskat läge med hjälp av en liten skruvmejsel
(en LCD-display eller justeringsmodul måste vara installerad för att brytarna ska kunna aktiveras).
7
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 4. ANSLUTA LEDNINGAR OCH STARTA
Följ anvisningarna nedan för att ansluta transmittern:
1. Demontera huskåpan märkt ”Field Terminals” (fältanslutningar).
2. Anslut den positiva ledningen till pluspolen (+) och den negativa till minuspolen (–).
OBS!
Koppla inte matning tvärs över testanslutningarna. Strömmen kan skada testdioden i testanslutningen. Använd tvinnade parkablar för bästa prestanda. För hus med en avdelning (kopplingsdosa) bör skärmad signaltråd användas i miljöer med hög EMI/RFI. Använd 0,51–1,63 mm-tråd
och överskrid inte 1 500 meter.
3. Plugga igen och försegla den oanvända kabelgenomföringsanslutningen.
4. Installera ledningarna med droppslinga i tillämpliga fall. Dra droppslingan så att dess
nederdel står lägre än genomförningsanslutningarna och transmitterhuset.
5. Sätt tillbaka huskåpan.
Figurerna nedan visar vilka kopplingsanslutningar som behövs för att driva en 3051S och möjliggöra kommunikation med en handhållen fältkommunikator.
Figur 6. Kopplingsschema för transmitter
PlantWeb-huskoppling
RL ≥ 250 Ω
Matningsspänning
OBS!
Installation av transientskyddets kopplingsplint ger inte transientskydd om inte höljet på 3051S
är ordentligt jordat.
8
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 4 (FORTS.)
Signalkabeljordning
Dra inte signalkablar i kabelrör eller öppna kabelstegar tillsammans med strömförande kabel
eller i närheten av tyngre elektrisk utrustning. Jordningsavslutningar sitter på sensormodulen och
inne i anslutningsutrymmet. Dessa jordningsanslutningar används när transientskyddets kopplingsplintar installerats eller för att uppfylla gällande normer och bestämmelser. Se steg 2 nedan
för mer information om hur kabelskärmen ska jordas.
1. Ta bort huskåpan för fältanslutningarna.
2. Anslut ledningsparet och jorden enligt Figur 7.
a. Kabelskärmen ska
• trimmas tätt och isoleras så att den inte vidrör transmitterhuset
• kontinuerligt ansluta till avslutningspunkten
• vara ansluten till god jord vid elnätsänden.
Figur 7. Ledningsdragning
Minimera avstånd
Trimma avskärmning
och isolera
Jord för transientskydd
DP
Isolera
avskärmning
Minimera
avstånd
Anslut avskärmningen tillbaka till
matningsspänningens jord
3. Sätt tillbaka huskåpan. Kåpan bör dras åt så att det inte finns något mellanrum mellan kåpan
och huset.
4. Plugga igen och försegla oanvända kabelgenomföringsanslutningar.
9
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 4 (FORTS.)
Elkontaktskoppling i skyddsrör (alternativ GE eller GM)
För 3051S-transmittrar med elkontaktskopplingar av typ GE eller GM i skyddsröret, se kabelsatstillverkarens installationsanvisningar för kopplingsinformation. För FM-egensäkra, gnistfria eller
FM FISCO-egensäkra explosionsfarliga zoner görs installationen i enlighet med Rosemount-ritning 03151-1009 för att bibehålla utomhusklassning (NEMA 4X och IP66). Se bilaga B i referenshandboken till 3051S.
Matningsspänning
Matningslikspänningen bör mata med mindre än två procents rippel. Den totala motståndsbelastningen är summan av signalkablarnas motstånd och belastningsmotståndet i regulatorn, indikatorn och tillhörande enheter. Observera att motståndet i egensäkra säkerhetsbarriärer, om
sådana används, måste inkluderas.
Figur 8. Belastningsgräns
HART-diagnostiktransmitter (tillvalskod DA2)
Max. kretsmotstånd = 43,5 * (matningsspänning – 12,0)
Belastning (ohm)
1322
1000
500
Driftsområde
0
12,0
20
30
42,4
Spänning (VDC)
Fältkommunikatorn kräver ett minsta kretsmotstånd på 250 Ω för kommunikation.
10
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 5. VERIFIERA KONFIGURATION
Använd en HART-kompatibel master för att kommunicera med och verifiera konfigurationen för
3051S med avancerad HART-diagnostik (tillvalskod DA2).
En bock (⻫) indikerar grundkonfigurationens parametrar. Minimikravet på dessa parametrar är att
de ska verifieras som del av konfigurationen och igångsättningproceduren.
Tabell 1. Snabbtangentssekvens
Funktion
⻫
⻫
⻫
⻫
Alarm/Saturation Level (Larm- respektive mättnadsnivå)
Analog Output Trim (Analog utsignaltrim)
Burst Mode On/Off (Burst-läge till/från)
Burst Options (Burst-alternativ)
Damping (Dämpning)
Date (Datum)
Descriptor (Deskriptor)
Digital To Analog Trim (4–20 mA Output) (Digitalt till analogt trim
[4–20 mA uteffekt])
Field Device Information (Fältenhetsinformation)
LCD Display Configuration (LCD-displaykonfiguration)
Loop Test (Kretstest)
Lower Sensor Trim (Nedre sensortrim)
Message (Meddelande)
Poll Address (Avfrågningsadress)
Process Alert Configuration (Konfiguration av processvarning)
Remappning (Ommappning)
Rerange – Keypad Input (Ändring av mätområde – knappsekvens)
Scaled Variable Configuration (Konfiguration av skalad variabel)
Sensor Trim (Sensortrim)
Status
Tag (Märkning)
Transfer Function (Setting Output Type) (Överföringsfunktion
[inställning av utgångstyp])
Transmitter Security (Write Protect) (Transmittersäkerhet [skrivskydd])
Units (Process Variable) (Enheter [processvariabler])
Upper Sensor Trim (Övre sensortrim)
View All Variables (Visa alla variabler)
Zero Trim (Nolltrim)
Snabbtangentssekvens
2, 2, 2, 5, 6
3, 4, 1, 2, 3
2, 2, 5, 2, 1
2, 2, 5, 2, 2
2, 2, 1, 1, 3
2, 1, 1, 1, 1, 4
2, 1, 1, 1, 1, 2
3, 4, 1, 2, 3
1, 3, 5
2, 1, 3, 1
3, 5, 1
3, 4, 1, 1, 1, 2
2, 1, 1, 1, 1, 3
2, 2, 5, 3, 1
2, 1, 2, 3
2, 2, 5, 1
2, 2, 2, 1
2, 2, 3, 5
3, 4, 1, 1, 1
1, 1
2, 1, 1, 1, 1, 1
2, 2, 1, 1, 4
2, 2, 6
2, 1, 1, 1, 2, 1
3, 4, 1, 1, 1, 1
1, 3, 3
3, 4, 1, 1, 1, 3
11
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
STEG 6. TRIMMA TRANSMITTERN
Transmittrar levereras fullständigt kalibrerade enligt önskemål, eller med fabriksinställningar
med maximalt mätområde (nedre mätvärdesområde = noll, övre mätvärdesområde = övre
mätvärdesgräns).
Nolltrim
Ett nolltrim är en enpunktskalibrering för att kompensera monteringsläges- och statiska
tryckeffekter. När du utför ett nolltrim ska du se till att utjämningsventilen är öppen och att
alla vätskefyllda impulsrör har fyllts till korrekt nivå.
Om nollpunktsförskjutningen är mindre än 3 % av sann nollpunkt följer du anvisningarna i ”Användning av fältkommunikatorn” nedan för att utföra nollpunktstrim. Om nollpunktsförskjutningen är
större än 3 % av sann nollpunkt följer du anvisningarna i avsnittet ”Användning av transmitterns
nolljusteringsknapp” nedan för ändring av mätområde. Om transmittern inte har knappar för
områdesjustering, se referenshandboken till 3051S (dokumentnummer 00809-0100-4801) för
ändring av mätområde med hjälp av fältkommunikatorn.
Användning av fältkommunikatorn
Snabbtangenter
3, 4, 1, 1, 1, 3
Steg
1. Utjämna eller avlufta transmittern och anslut fältkommunikatorn.
2. Mata in snabbtangentssekvensen vid menyn.
3. Följ kommandona för att utföra nolltrim.
Användning av transmitterns nolljusteringsknapp
Tryck och håll ned knappen för nollpunktsjustering i minst två och högst tio sekunder. Denna
procedur är avsedd för att justera den nedre mätvärdespunkten (d.v.s. tryckvärdet som
representeras av 4,0 mA).
Figur 9. Transmitterjusteringsknappar
PlantWeb
Nollpunkt
12
Område
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
SÄKERHETSKRITISKA SYSTEM
Ytterligare information om säkerhetskritiska system står att läsa i referenshandboken till
Rosemount 3051S (dokumentnummer 00809-0100-4801). Handboken finns i elektroniskt
format på www.rosemount.com eller kan erhållas genom att kontakta en representant för
Emerson Process Management.
3051S – certifiering av system med säkerhetskritiska lösningar (SIS)
Den säkerhetskritiska utsignalen från 3051S med avancerad HART-diagnostik tillhandahålls
via en tvåtrådig 4–20 mA-signal som representerar tryck. 3051S säkerhetscertifierad trycktransmitter är certifierad till: Låg belastning, typ B.
SIL 2 för slumpvis integritet vid HFT = 0
SIL 3 för slumpvis integritet vid HFT = 1
SIL 3 för systematisk integritet
Identifiering av säkerhetscertifierad 3051S
Alla 3051S-transmittrar måste vara identifierade som säkerhetscertifierade innan de installeras
i SIS-system.
OBS!
För transmittrar som inte har kretskortet med avancerad HART-diagnostik isatt, se avsnitt 6,
Säkerhetskritiska system, i referenshandboken till 3051S.
Så här identifieras en säkerhetscertifierad 3051S med avancerad HART-diagnostik:
1. Anslut en HART-värd till transmittern.
2. Kontrollera transmitterns versionsnummer för att verifiera att elektronikprogramversionen är
10 eller högre och sensorprogramversionen är 5 eller högre.
Snabbtangentsekvens – 1, 3, 5, 3
Versionsnummer
Fältenhet
3
Elektronikprogram
10 eller högre
Elektronikmaskinvara
1
Sensorprogram
5 eller högre
3. Kontrollera att tillvalskod DA2 ingår i transmitterns modellkod.
Installation
Ingen särskild installation krävs utöver de procedurer för standardinstallation som beskrivs i detta
dokument. Säkerställ alltid att transmittern har ordentlig tätning genom att installera elektronikhusets lock.
Kretsen bör konstrueras så att anslutningsspänningen inte sjunker under 12,0 VDC när transmitterns utsignal är 23,0 mA.
Säkerhetsbrytaren ska vara i läge ON (på) under normal drift. Se Figur 5 på sid. 7.
13
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Konfiguration
Använd en HART-kompatibel master för att kommunicera med och verifiera konfigurationen för
3051S (se Tabell 1 på sid. 11 för att verifiera konfigurationen).
Användarvald dämpning påverkar transmitterns förmåga att svara på förändringar i den aktuella
processen. Dämpningsvärde + svarstid får inte överskrida kretskraven.
mA-utdiagnostiken levereras med en standardutlösningsfunktion som konfigureras under Alarm
(Larm). Konfigurationen får inte ändras eftersom det skulle upphäva korrekt diagnostiktäckning.
OBS!
1. Den säkerhetskritiska utsignalen från 3051S-trycktransmittrar med HART-diagnostik tillhandahålls via en tvåtrådig 4–20 mA-signal.
2. Transmitterns uteffekt är inte säkerhetsklassad under följande omständigheter: konfigurationsförändningar, multidrop och kretstest. Alternativa tillvägagångssätt ska användas för
att säkerställa processäkerhet under transmitterkonfiguration och underhållsarbete.
3. DCS eller säkerhetslogiklösare ska konfigureras för att matcha transmitterns konfiguration.
Figur 10 identifierar de tre tillgängliga larmnivåerna och deras driftsvärden.
Figur 10. Larmnivåer
Rosemount-larmnivå
Normal drift
3,75 mA
1
3,9 mA
låg mättnad
4 mA
20 mA
20,8 mA
hög mättnad
21,75 mA2
Namur-larmnivå
Normal drift
3,6 mA1
3,8 mA
låg mättnad
20 mA
4 mA
20,5 mA
hög mättnad
22,5 mA2
Kundanpassad larmnivå3, 4
Normal drift
3,6–3,8 mA1
3,7–3,9 mA
låg mättnad
4 mA
20,2–23,0 mA2
20 mA
20,1–20,5 mA
hög mättnad
1) Transmitterfel, maskin- eller programvarularm i LO-läge.
2) Transmitterfel, maskin- eller programvarularm i HI-läge.
3) Högt larm måste vara minst 0,1 mA högre än värdet för hög mättnad.
4) Lågt larm måste vara minst 0,1 mA lägre än värdet för låg mättnad.
Konfiguration av larm- och mättnadsnivåer
1. Använd följande snabbtangentsekvens för att ställa in larm- och mättnadsvärden om du
använder en fältkommunikator.
Snabbtangentssekvens – 2, 2, 2, 5, 6
2. Ställ manuellt in riktning för larmet till HI (Hög) eller LO (Låg) med brytaren ALARM (Larm)
som Figur 5 på sid. 7 visar.
14
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Drift och underhåll
Provtest och undersökning
Följande provtester rekommenderas. Säkerhetsresultat och vidtagna åtgärder måste
dokumenteras på http://rosemount.d1asia.ph/rosemount/safety/ReportAFailure_newweb.asp
för att rapportera ett fel om ett fel hittas i säkerhetsfunktionen.
Använd ”Tabell 1 Snabbtangentssekvens” för att utföra kretstest, analogt utgångstrim eller sensortrim. Alla provtester måste utföras av kvalificerad personal. Se referenshandboken till 3051S
för ytterligare information. Säkerhetsbrytaren ska vara i läget OFF (Av) medan testet utförs och
sedan ställas om till läget ON (På) efter testet.
Enkelt provtest
Det enkla föreslagna provtestet består av ett kretstest med analog utgång. Detta test identifierar
mer än 41 % av möjliga DU-fel som inte upptäcks av den automatiska diagnostiken i transmittern.
Erforderliga verktyg: Fältkommunikator och mA-mätare.
1. Koppla förbi säkerhetsfunktionen och vidta lämpliga åtgärder för att undvika felaktig utlösning.
2. Använd HART-kommunikation för att ställa in transmittern på fast aktuellt läge. För Emersonfältkommunikatorn anger du snabbtangentssekvensen 3, 5, 1.
3. Ange det mA-värde som representerar ett högt larmtillstånd.
4. Kontrollera referensindikatorn för att verifiera att mA-utsignalen motsvarar det angivna värdet.
5. Ange det mA-värde som representerar ett lågt larmtillstånd.
6. Kontrollera referensindikatorn för att verifiera att mA-utsignalen motsvarar det angivna värdet.
7. Avlägsna förbikopplingen och återställ normal drift i övrigt.
8. Dokumentera testresultaten enligt gällande krav.
9. Ställ om säkerhetsbrytaren till läge ON (På).
Omfattande provtest
Det omfattande provtestet består av samma steg som i det enkla provtestet förutom ytterligare
en tvåpunktskalibrering av trycksensorn. Detta test identifierar mer än 87 % av möjliga DU-fel
som inte upptäcks av den automatiska diagnostiken i transmittern.
Erforderliga verktyg: Fältkommunikator och tryckkalibreringsutrustning.
1. Koppla förbi säkerhetsfunktionen och vidta lämpliga åtgärder för att undvika felaktig
utlösning.
2. Utför det enkla provtestet.
3. Utför en sensorkalibreringskontroll på minst två punkter med hjälp av intervallvärdena på
4–20 mA som kalibreringspunkter.
4. Kontrollera mA-referensmätaren för att verifiera att mA-utsignalen motsvarar
tryckingångsvärdet.
5. Använd vid behov någon av trimprocedurerna på sid. 4–5 i referenshandboken till 3051S.
6. Avlägsna förbikopplingen och återställ normal drift i övrigt.
7. Dokumentera testresultaten enligt gällande krav.
8. Ställ om säkerhetsbrytaren till läge ON (På).
OBS!
Användaren fastställer provtestkraven för impulsrör.
Visuell besiktning
Krävs ej.
Specialverktyg
Krävs ej.
15
Snabbinstallationsguide
Rosemount 3051S
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Produktreparation
Alla fel som identifieras med hjälp av transmitterdiagnostiken eller
provtestet måste rapporteras. Feedback kan skickas elektroniskt på
http://rosemount.d1asia.ph/rosemount/safety/ReportAFailure_newweb.asp
(för felrapportering). Produktreparationer och reservdelsbyten ska utföras av behörig personal.
3051S kan repareras genom utbyte av större komponenter. Följ anvisningarna i referenshandboken till 3051S (dokumentnummer 00809-0100-4801) för ytterligare information.
Hänvisning
Certifiering
3051S-trycktransmittrar med avancerad HART-diagnostik har utformats, utvecklats och testats
för att uppfylla den säkerhetscertifierade SIL 2-fordringsgränsen i IEC 61508.
Specifikationer
3051S-trycktransmittrar med avancerad HART-diagnostik måste handhas i enlighet med
specifikationerna för funktion och prestanda i referenshandboken till 3051S.
Felfrekvensdata
FMEDA-rapporten inkluderar felfrekvens och uppskattningar av
normalt orsakade betafaktorer. Rapporten finns att tillgå på
http://www2.emersonprocess.com/en-US/brands/rosemount/Safety-Products/Equipment-List/
Pages/ index.aspx
Feltillståndsvärden
Säkerhetsnoggrannhet: 2,0 %(1)
Säkerhetsresponstid: 1,5 sekunder
Transmitterns responstid: 145 ms
Självdiagnostikens testintervall: Minst en gång i halvtimmen
Produktens tekniska livslängd
50 år – baserat på värsta tänkbara slitage av mekaniska komponenter – inte baserat på slitage
på mediaberörda material.
(1) En tvåprocentig variation i transmitterns mA-utsignal är tillåten innan säkerhetsutlösning sker. Utlösningsvärden
i DCS eller säkerhetslogiklösaren ska klassas ned med 2 %.
16
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
PRODUKTINTYG
Godkända tillverkningsplatser
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA
Emerson Process Management GmbH & Co. OHG – Wessling, Tyskland
Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapore
Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – Peking, Kina
Emerson Process Management LTDA – Sorocaba, Brasilien
Emerson Process Management (India) Pvt. Ltd. – Daman, Indien
Information om EU-direktiv
EG:s försäkran om överensstämmelse finns på sid. 24. Den senaste versionen finns på
www.rosemount.com.
Intyg om icke explosionsfarliga miljöer för FM-godkännanden
Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att fastställa att utformningen
uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddskrav enligt FM-godkännanden
(Factory Mutual, ett nationellt erkänt testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory,
NRTL]) auktoriserat av USA:s Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
Intyg för användning i explosionsfarliga miljöer
Nordamerikanska intyg
FM-godkännanden
E5 Explosionssäker för klass I, division 1, grupp B, C och D, T5 (Ta = 85 °C); dammantändningssäker för klass II och klass III, division 1, grupp E, F och G, T5 (Ta = 85 °C); explosionsfarliga miljöer; kapslingsklass 4X, kabeltätning krävs ej vid installation i enlighet med
Rosemount-ritning 03151-1003.
I5
Egensäker för användning i klass I, division 1, grupp A, B, C och D, T4 (Ta = 70 °C); klass II,
division 1, grupp E, F och G; klass III, division 1; klass I, zon 0, Aex ia IIC T4 (Ta = 70 °C) när
den är ansluten i enlighet med Rosemount-ritning 03151-1006; gnistfri för klass I, division 2,
grupp A, B, C och D; (Ta = 70 °C); kapslingsklass 4X
För enhetsparametrar, se kontrollritning 03151-1006.
Canadian Standards Association (CSA)
Alla transmittrar som godkänns av CSA för användning i explosionsfarliga miljöer certifieras i
enlighet med ANSI/ISA 12.27.01-2003.
E6
I6
Explosionssäker för klass I, division 1, grupp B, C och D; dammantändningssäker för klass II
och klass III, division 1, grupp E, F och G, lämplig för klass, division 2, grupp A, B, C och D vid
installation i enlighet med Rosemount-ritning 03151-1013, CSA-kapsling typ 4X; kabeltätning
krävs ej; dubbelförsegling.
Egensäker för klass I, division 1, grupp A, B, C och D när den är ansluten i enlighet med
Rosemount-ritning 03151-1016; dubbelförsegling.
För enhetsparametrar, se kontrollritning 03151-1016.
17
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Europeiska intyg
I1
ATEX-egensäkerhet
HART/ separat monterad display/snabbkoppling/HART-diagnostik
Intygsnummer: BAS01ATEX1303X
II 1 G
Ex ia IIC T4 (–60 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)
1180
Tabell 2. Ingångsparametrar
Krets/spänning
Grupper
Ui = 30 V
Ii = 300 mA
Pi = 1,0 W
Ci = 30 nF
Ci = 11,4 nF
Ci = 0
Li = 0
Li = 60 µH
Alla
Alla
Alla
SuperModule™-plattform
HART/HART-diagnostik/snabbkoppling
Separat monterad display
Alla förutom separat monterad display
Separat monterad display
RTD-enhet (3051SFx-tillval T eller R)
Ui = 5 VDC
Ii = 500 mA
Pi = 0,63 W
Särskilda förhållanden för säker användning (X)
1. Apparaten, förutom typ 3051 S-T och 3051 S-C (ledningsmonterad respektive
Coplanar SuperModule-plattformerna), klarar inte det 500 V-test som föreskrivs
i punkt 6.3.12 i SS-EN 60079-11. Hänsyn måste tas till detta under installationen.
2. Anslutningsstiften i typ 3051 S-T och 3051 S-C måste skyddas till minst kapslingsklass IP20.
N1 ATEX-typ n
Intygsnummer: BAS01ATEX3304X
II 3 G
Ex nL IIC T4 (–40 °C ≤ Tomg ≤ 70 °C)
Ui = 45 VDC max
Ci = 11,4 nF
Li = 0
För separat monterad display, Ci = 0, Li = 60 µH
IP66
Särskilda förhållanden för säker användning (X)
Apparaten klarar inte det 500 V-isoleringstest som krävs enligt punkt 6.8.1 i
SS-EN 60079:-15. Hänsyn måste tas till detta vid installationen av apparaten.
OBS!
RTD-enheten ingår inte i 3051SFx typ n-godkännandet.
18
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
ND
Rosemount 3051S
ATEX Damm
Intygsnummer: BAS01ATEX1374X
II 1 D
Ex tD A20 T105 °C (–20 °C ≤ Tomg ≤ 85 °C)
Vmax = 42,4 V max
A = 22 mA
IP66
1180
Särskilda villkor för säker användning (X):
1. Kabelingångar som bibehåller en kapslingsklass för skyddskåpan på minst IP66 måste
användas.
2. Oanvända kabelingångar måste förslutas med lämpliga stansproppar som bibehåller en
kapslingsklass för skyddskåpan på minst IP66.
3. Kabelingångar och stansproppar måste vara lämpliga för apparatens omgivningsområde
och tåla ett stöttest på 7 J.
4. 3051S måste vara ordentligt fastskruvad för att kunna upprätthålla skyddskåpans kapslingsklass (3051S SuperModule måste monteras korrekt på 3051S-huset för att bibehålla
kapslingsklassen).
E1
ATEX flamsäker
Intygsnummer: KEMA00ATEX2143X
Ex d IIC T6 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 65 °C)
Ex d IIC T5 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 80 °C)
Vmax = 42,4 V
1180
II 1/2 G
Särskilda villkor för säker användning (X)
1. Lämpliga Ex d-stanspluggar, kabelförskruvningar och kablar måste vara lämpade för en
temperatur på över 90 °C.
2. Denna utrustning har ett membran med tunn vägg. Vid installation, underhåll och
användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att
utsättas för. Tillverkarens underhållsanvisningar måste följas noggrant för att bibehålla
säkerheten under enhetens förväntade livstid.
3. 3051S uppfyller inte kraven i SS-EN 60079-1, punkt 5.2, tabell 2 för alla skarvar.
Kontakta Emerson Process Management för information om de flamsäkra skarvarnas
dimensioner.
19
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Japanska intyg
E4
TIIS flamsäkerhet
Ex d IIC T6
Tabell 3. TIIS-intyg
Intyg
Beskrivning
TC15682
TC15683
TC15684
TC15685
TC15686
TC15687
TC15688
TC15689
TC15690
TC17102
TC17099
TC17100
Coplanar med kopplingsdosa
Coplanar med PlantWeb-hus
Coplanar med PlantWeb-hus och LCD-display
Ledningsmonterad i rostfritt stål med kopplingsdosa
Ledningsmonterad i C-276-legering med kopplingsdosa
Ledningsmonterad i rostfritt stål med PlantWeb-hus
Ledningsmonterad i C-276-legering med PlantWeb-hus
Ledningsmonterad i rostfritt stål med PlantWeb-hus och LCD-display
Ledningsmonterad i C-276-legering med PlantWeb-hus och LCD-display
Separat monterad display
3051SFA/C/P i rostfritt stål/C-276-legering med PlantWeb-hus och LCD-display
3051SFA/C/P i rostfritt stål/C-276-legering med PlantWeb-hus och separat monterad
display
3051SFA/C/P i rostfritt stål/C-276-legering med kopplingsdosa
TC17101
NEPSI-intyg (Kina)
I3
Kinesisk egensäkerhet, dammgnistsäkerhet
Intygs-nr (tillverkad i Chanhassen, MN, USA): GYJ081078
Intygs-nr (tillverkad i Peking, Kina): GYJ06367
Intygs-nr (tillverkad i Singapore): GYJ06365
Intygs-nr (3051SFx RTC, BMMC, SMMC): GYJ071293
Ex ia IIC T4
DIP A21 TA T4 IP66
Se bilaga B i referenshandboken till 3051S (dokumentnummer 00809-0100-4801) för
särskilda villkor för säker användning.
Tabell 4. Ingångsparametrar
Krets/spänning
Grupper
Ui = 30 V
Ii = 300 mA
Pi = 1,0 W
Ci = 38nF
Ci = 11,4 nF
Ci = 0
Li = 0
Li = 60 µH
Alla
Alla
Alla
SuperModule™-plattform
HART/HART-diagnostik/snabbkoppling
Separat monterad display
Alla förutom separat monterad display
Separat monterad display
RTD-enhet (3051SFx-tillval T eller R)
Ui = 5 VDC
Ii = 500 mA
Pi = 0,63 W
20
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
E3
Rosemount 3051S
Kinesisk flamsäkerhet, dammgnistsäkerhet
Intygs-nr (tillverkad i Chanhassen, MN, USA): GYJ091035
Intygs-nr (tillverkad i Peking, Kina): GYJ06366
Intygs-nr (tillverkad i Singapore): GYJ06364
Intygs-nr (3051SFx RTC, BMMC, SMMC): GYJ071086
Ex d IIB + H2T3~T5
DIP A21 TA T3~T5 IP66
Se bilaga B i referenshandboken till 3051S (dokumentnummer 00809-0100-4801) för
särskilda villkor för säker användning.
INMETRO-intyg
I2
Brasilianskt godkännande (INMETRO-godkännande) – egensäkerhet
Intygsnummer: CEPEL-EX-0722/05X (tillverkas i Chanhassen, MN, USA)
Intygsnummer: CEPEL-EX-1414/07X (tillverkas i Brasilien)
INMETRO-märkning: BR-Ex ia IIC T4 IP66W
Särskilda villkor för säker användning (X)
Apparaten, exklusive typ 3051S-T och 3051S-C (ledningsmonterad respektive Coplanar
SuperModule-plattformer), klarar inte det 500 V-test som föreskrivs i punkt 6.3.12 i
IEC 60079.11. Hänsyn till detta måste tas vid installationen.
E2
Brasilianskt godkännande (INMETRO-godkännande) – flamsäkerhet
Intygsnummer: CEPEL-EX-0722/05X (tillverkas i Chanhassen, MN, USA)
Intygsnummer: CEPEL-EX-1413/07X (tillverkas i Brasilien)
INMETRO-märkning: BR-Ex d IIC T5/T6 IP66W
Särskilda villkor för säker användning (X)
1. Denna utrustning har ett membran med tunn vägg. Vid installation, underhåll och
användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att utsättas för. Tillverkarens anvisningar för installation och underhåll ska följas i detalj för att
säkerställa säkerhet under apparatens förväntade livstid.
2. För omgivningstemperaturer på över 60 ºC måste ledningsdragningen ha en minsta
isolationstemperatur på 90 ºC för att överensstämma med utrustningens
driftstemperatur.
3. Tillbehör som kabelingångar eller skyddsrör måste certifieras som flamsäkra och måste
vara lämpade för rådande användningsförhållanden.
4. Där elingång sker via skyddsrör måste erforderlig försegling monteras omedelbart
närmast kapslingen.
IECEx-certifieringar
E7
IECEx flamsäkerhet och dammsäkerhet (var och en listas separat)
IECEx flamsäkerhet
Intygsnummer: IECExKEM08.0010X
Ex d IIC T6 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 65 °C)
Ex d IIC T5 (–50 °C ≤ Tomg ≤ 80 °C)
Vmax = 42,4 V
21
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Särskilda villkor för säker användning (X)
1. Lämpliga ex d-stanspluggar, kabelförskruvningar och kablar måste vara lämpade för en
temperatur på över 90 °C.
2. Denna utrustning har ett membran med tunn vägg. Vid installation, underhåll och
användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att
utsättas för. Tillverkarens underhållsanvisningar måste följas noggrant för att bibehålla
säkerheten under enhetens förväntade livstid.
3. 3051S uppfyller inte kraven i IEC 60079-1 punkt 5.2, tabell 2 för alla skarvar. Kontakta
Emerson Process Management för information om de flamsäkra skarvarnas
dimensioner.
IECEx damm
Intygs-nr IECExBAS09.0014X
Ex tD A20 T105 °C (–20 °C ≤ Tomg ≤ 85 °C)
Vmax = 42,4 V
A = 22 mA
IP66
Särskilda villkor för säker användning (X)
1. Kabelingångar som bibehåller en kapslingsklass för skyddskåpan på minst IP66 måste
användas.
2. Oanvända kabelingångar måste förslutas med lämpliga stansproppar som bibehåller en
kaplingsklass för skyddskåpan på minst IP66.
3. Kabelingångar och stansproppar måste vara lämpliga för apparatens omgivningsområde och tåla ett stöttest på 7J.
4. 3051S måste vara ordentligt fastskruvad för att kunna upprätthålla skyddskåpans
kapslingsklass (3051S SuperModule måste monteras korrekt på 3051S-huset för att
bibehålla kapslingsklassen).
I7
IECEx egensäkerhet
HART/ separat monterad display/snabbkoppling/HART-diagnostik
Intygsnummer: IECExBAS04.0017X
Ex ia IIC T4 (Tomg. = –60 °C till 70 °C)
IP66
Tabell 5. Ingångsparametrar
Krets/spänning
Grupper
Ui = 30 V
Ii = 300 mA
Pi = 1,0 W
Ci = 30 nF
Ci = 11,4 nF
Ci = 0
Li = 0
Li = 60 µH
Alla
Alla
Alla
SuperModule™-plattform
HART/HART-diagnostik/snabbkoppling
Separat monterad display
Alla förutom separat monterad display
Separat monterad display
RTD-enhet (3051SFx-tillval T eller R)
Ui = 5 VDC
Ii = 500 mA
Pi = 0,63 W
22
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Särskilda villkor för säker användning (X)
1. 3051S HART 4-20 mA, 3051S FOUNDATION fältbuss, 3051S Profibus och 3051S FISCO
klarar inte det 500 V-test som föreskrivs i punkt 6.3.12 av IEC 60079-11. Hänsyn till detta
måste tas vid installationen.
2. Kontaktstiften på typerna 3051S-T och 3051S-C måste skyddas till en kapslingsklass på
minst IP20.
N7
IECEx typ n
Intygsnummer: IECExBAS04.0018X
Ex nC IIC T4 (Ta = –40 °C till 70 °C)
Ui = 45 VDC MAX
IP66
Särskilda villkor för säker användning (X)
Apparaten klarar inte det 500 V-isoleringstest som krävs enligt punkt 6.8.1 av
IEC 60079-15.
Intygskombinationer
En intygsbricka i rostfritt stål medföljer när extra typgodkännanden specificeras. När utrustning
med flera typer av godkännande har installerats ska den inte återinstalleras med andra typgodkännanden. Märk brickan för typgodkännande permanent för att skilja den från andra, oanvända
typgodkännanden.
K1
K2
K5
K6
K7
KA
KB
KC
KD
Kombination av E1, I1, N1 och ND
Kombination av E2 och I2
Kombination av E5 och I5
Kombination av E6 och I6
Kombination av E7, I7 och N7
Kombination av E1, I1, E6 och I6
Kombination av E5, I5, I6 och E6
Kombination av E5, E1, I5 och I1
Kombination av E5, I5, E6, I6, E1 och I1
23
Snabbinstallationsguide
Rosemount 3051S
DOC
24
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
25
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Schedule
EC Declaration of Conformity RMD 1044 Rev. I
PED Directive (97/23/EC)
3051S series Pressure Transmitters
Model 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (also with P9 option) Pressure Transmitters
QS Certificate of Assessment EC Certificate No. 59552-2009-CE-HOU-DNV
Module H Conformity Assessment
Evaluation standards: ANSI / ISA 61010-1:2004, EC 60770-1 1999
All other model 3051S Pressure Transmitters
Sound Engineering Practice
Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold
Sound Engineering Practice
3051SF Series Flowmeters Pressure Transmitters
Model 3051SF FlowmeterTransmitters (See Table)
QS Certificate of Assessment - CE-41-PED-H1-RMT-001-04-USA
Module __ Conformity Assessment
Evaluation standards:
Model/Randge
3051SFA: 1500# & 2500# All Lines
3051SFA: Sensor Size 2 150# 6”to 24”Line
3051SFA: Sensor Size 2 300# 6”to 24”Line
3051SFA: Sensor Size 2 600# 6”to 16”Line
3051SFA: Sensor Size 2 600# 18”to 24”Line
3051SFA: Sensor Size 3 150# 12”to 44”Line
3051SFA: Sensor Size 3 150# 46”to 72”Line
3051SFA: Sensor Size 3 300# 12” to 72”Line
3051SFA: Sensor Size 3 600# 12”to 48”Line
3051SFA: Sensor Size 3 600# 60”to 72”Line
3051SFP: 150#, 300#, 600# 1-1/2”
3051SFP: 300# & 600# 1-1/2”
3051SFP: 1-1/2” Threaded & Welded
File ID: 3051S CE Marking
26
Page 3 of 5
PED Category
Group 1 Fluid
Group 2 Fluid
II
SEP
I
SEP
II
I
II
I
III
II
II
I
III
II
III
II
III
II
IV
III
I
SEP
II
I
II
I
K:\prodappr\EUCDOCS\3051S_RMD1044I(3).doc
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
27
Snabbinstallationsguide
Rosemount 3051S
28
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
EG-försäkran om överensstämmelse
Nr.: RMD 1044 vers. I
Vi,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
intygar på eget ansvar att produkterna
Trycktransmittrar i modell 3051S-serien,
flödesmätartransmittrar i modell 3051SF-serien och
modell 300S-höljen
tillverkade av
Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-3695
USA
och
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9687
USA
till vilka denna försäkran hänför sig, överensstämmer med EG-direktiven, inklusive de senaste
tilläggen, som framgår av bifogad tabell.
Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniserade standarder
och, i tillämpliga eller erforderliga fall, en certifiering från ett av EG underrättat organ, som
framgår av bifogad tabell.
Vice President, Quality
(befattning – textat)
Timothy J. Layer
(namn – textat)
17 december 2009
(utfärdandedatum)
DOC
29
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Tabell
EG-försäkran om överensstämmelse RMD 1044 vers. I
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, 2004/108/EG)
Alla modeller
Harmoniserade standarder: SS-EN 61326-1: 2006, SS-EN 61326-2-3: 2006
Direktivet om radio- och teleterminalsutrustning (R&TTE, 1999/5/EG)
Alla modeller med utgångskod X och driftsfrekvens- och protokollskod 1
Harmoniserade standarder: SS-EN 301 489-1: version 1.2.1 (2002), SS-EN 301 489-17:
version 1.4.1 (2002), SS-EN 60950-1: 2001, SS-EN 300 328: version 1.6.1 (2004-11)
Land
Bulgarien
Frankrike
Italien
Norge
Rumänien
Inskränkning
Allmänt tillstånd krävs för användning utomhus och allmän service
Utomhusbruk begränsat till 10 mW ekvivalent isotropt utstrålad effekt
Allmänt tillstånd krävs vid användning utomhus utanför egen fastighet
Kan begränsas inom ett geografiskt område med 20 km radie från centrum av Ny-Ålesund
Använd på sekundär basis, enskild licens krävs
Alla modeller med utgångskod X och driftsfrekvens- och protokollskod 3
Harmoniserade standarder: SS-EN 301 489-1: version 1.2.1 (2002), SS-EN 301 489-17:
version 1.4.1 (2002), SS-EN 61010-1: andra upplagan (2001), SS-EN 300 328:
version 1.6.1 (2004-11)
Alla modeller med utgångskod X och driftsfrekvens- och protokollskod 3
Med antenn med förlängd räckvidd, tillvalskod WM
Land
Inskränkning
Bulgarien
Frankrike
Italien
Norge
Rumänien
Fil-id: 3051S CE Marking
30
Allmänt tillstånd krävs för användning utomhus och allmän service
Utomhusbruk begränsat till 10 mW ekvivalent isotropt utstrålad effekt
Allmänt tillstånd krävs vid användning utomhus utanför egen fastighet
Kan begränsas inom ett geografiskt område med 20 km radie från centrum av Ny-Ålesund
Använd på sekundär basis, enskild licens krävs
Sidan 2 av 5
3051S_RMD1044I_swe.doc
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Tabell
EG-försäkran om överensstämmelse RMD 1044 vers. I
Direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EG)
Trycktransmittrar i 3051S-serien
Trycktransmittrar av modell 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (också med alternativ P9)
Kvalitetsbedömningsintyg med EG-intygs-nr 59552-2009-CE-HOU-DNV
Bedömning av överensstämmelse i enlighet med modul H
Utvärderingsstandarder: ANSI/ISA 61010-1:2004, EG 60770-1: 1999
Alla andra modell 3051S-trycktransmittrar
God teknisk praxis
Transmittertillbehör: membrantätning – processfläns – förgreningsrör
God teknisk praxis
Flödesmätar- och trycktransmittrar i 3051SF-serien
Flödesmätartransmittrar av modell 3051SF (se tabellen)
Kvalitetsbedömningsintyg – CE-41-PED-H1-RMT-001-04-USA
Bedömning av överensstämmelse med modul ___
Utvärderingsstandarder:
Modell/område
3051SFA: 1500 pund och 2500 pund, alla ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 2, 150 pund för 6–24-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 2, 300 pund för 6–24-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 2, 600 pund för 6–16-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 2, 600 pund för 18–24-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 3, 150 pund för 12–44-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 3, 150 pund för 46–72-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 3, 300 pund för 12–72-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 3, 600 pund för 12–48-tums ledningar
3051SFA: Sensorstorlek 3, 600 pund för 60–72-tums ledningar
3051SFP: 150 pund och 300 pund för 1½ tum
3051SFP: 300 pund och 600 pund för 1½ tum
3051SFP: 1½-tums, gängad och svetsad
Fil-id: 3051S CE Marking
Sidan 3 av 5
PED-kategori
Vätska grupp 1
Vätska grupp 2
II
GTP
I
GTP
II
I
II
I
III
II
II
I
III
II
III
II
III
II
IV
III
I
GTP
II
I
II
I
3051S_RMD1044I_swe.doc
31
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Tabell
EG-försäkran om överensstämmelse RMD 1044 vers. I
Övriga flödesmätartransmittrar av modell 3051SF
God teknisk praxis
ATEX-direktivet (94/9/EG)
Modell 3051S-trycktransmitter
BAS01ATEX1303X – egensäkerhetsintyg
Utrustning grupp II, kategori 1 G (Ex ia IIC T4)
Harmoniserade standarder: SS-EN 60079-0: 2006, SS-EN 60079-11: 2007
BAS01ATEX3304X – typ n-intyg
Utrustning grupp II, kategori 3 G (Ex nL IIC T5)
Harmoniserade standarder: SS-EN 60079-0: 2006, SS-EN 60079-15: 2005
BAS01ATEX1374X – dammintyg
Utrustning grupp II, kategori 1 D (Ex tD A20 IP66 T105 °C)
Harmoniserade standarder: standarder som används SS-EN 61241-0: 2006,
SS-EN 61241-1: 2004
Baseefa04ATEX0181X – gruvdriftsintyg
Utrustning grupp I, kategori M 1 (Ex ia I)
Harmoniserade standarder: SS-EN 60079-0: 2006, SS-EN 60079-11: 2007,
SS-EN 50303: 2000
Baseefa05ATEX0193U – gruvdriftsintyg: Komponent
Utrustning grupp I, kategori M 1 (Ex ia I)
Harmoniserade standarder: SS-EN 60079-0: 2006, SS-EN 60079-11: 2007,
SS-EN 50303: 2000
KEMA00ATEX2143X – flamsäkerhetsintyg
Utrustning grupp II, kategori 1/2 G (Ex d IIC T5 eller T6)
Harmoniserade standarder: SS-EN60079-0:2006, SS-EN60079-1:2007,
SS-EN60079-26:2007
Fil-id: 3051S CE Marking
32
Sidan 4 av 5
3051S_RMD1044I_swe.doc
Snabbinstallationsguide
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Rosemount 3051S
Tabell
EG-försäkran om överensstämmelse RMD 1044 vers. I
PED-underrättat organ
Trycktransmittrar i 3051S-serien
Det Norske Veritas (DNV) [nummer på underrättat organ: 0575]
Veritasveien 1, N-1322
Hovik, Norge
Flödesmätartransmittrar i 3051SF-serien
Plant Safety Limited
Plant Safety Limited [Nummer på underrättad myndighet: 0041]
Parklands, Wilmslow Road, Didsbury
Manchester M20 2RE
Storbritannien
Av ATEX underrättade organ för EG-typutvärderingsintyg
KEMA [nummer på underrättat organ: 0344]
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
Box 5185, 6802 ED Arnhem
Nederländerna
Postbank 6794687
Baseefa [nummer på underrättat organ: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
Storbritannien
Av ATEX underrättat organ för kvalitetssäkring
Baseefa [nummer på underrättat organ: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
Storbritannien
Fil-id: 3051S CE Marking
Sidan 5 av 5
3051S_RMD1044I_swe.doc
33
Snabbinstallationsguide
Rosemount 3051S
34
00825-0312-4801, vers. AA
Juli 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement