Vacutainer Push Button

Vacutainer Push Button
Vacutainer®
Push Button
Blood Collection Set
REF
REF
REF
REF
REF
REF
367335
367336
367338
367341
367342
367344
REF 367323
REF 367324
REF 367326
EN
BG
За вземане на кръв
For Blood Collection
Note: Should be performed wearing gloves.
Забележка: Да се извършва с ръкавици.
1. Свържете Луеровия накрайник с холдера.
2. Свалете предпазното капаче на иглата.
3. (a) Вкарайте иглата във вена, като я държите за крилата.
(b) Наблюдавайте за наличието на кръв в камерата. Вземете кръвната
проба, съобразно процедурата за използване на Вашето устройство.
4. Приберете иглата: Натиснете бутона. Иглата ще се изтегли навън от
мястото на венепункцията и ще се заключи на място. Не забавяйте
прибирането на иглата. Поставете стерилен марлен тампон върху мястото
на пункцията и притиснете.
5. Изхвърлете всички използвани материали в подходящ контейнер.
1. Thread the Luer Adapter into Holder.
2. Remove needle sheath.
3. (a) Insert needle in vein by holding wings. (b) Observe for the presence of blood in the chamber.
Collect the blood specimen according to your facility's procedure.
4. Retract the Needle: Depress the button. The needle will slide out of the venipuncture site and
lock into place. Do not impede device retraction. Cover the puncture site with a sterile gauze pad
and apply pressure.
5. Dispose of all used materials in appropriate container.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
For Blood Collection Using A Syringe
Note: Should be performed wearing gloves.
За вземане на кръв с използване на спринцовка
1. Remove luer cap and attach syringe.
Follow Blood Collection steps 2 – 5.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
Забележка: Трябва да се извършва с ръкавици.
1. Свалете капачето на луеровия накрайник и свържете спринцовка.
Следвайте стъпки 2-5 за вземане на кръв.
5.
1.
Note: Use the BD Vacutainer ®
4.
5.
За краткотрайно интравенозно приложение (до 2 часа)
For Short Term IV Administration (up to 2 hours)
Note: • Should be performed wearing gloves.
Забележка: • Трябва да се извършва с ръкавици.
• Когато фиксирате устройството, трябва да знаете, че натиска върху
бутона може да причини прибиране на иглата.
• Ако е необходимо, подгответе системата, съобразно процедурата за
използване на устройството.
1. Свалете предпазното капаче на иглата.
2. (a) Вкарайте иглата във вена, като я държите за крилата.
(b) Наблюдавайте за наличието на кръв в камерата.
3. Свалете капачето на луеровия накрайник. Свържете i.v. система или
спринцовка към женския луеров накрайник. Приложете медикация,
съобразена с процедурата за използване на устройството.
Проверете дали няма въздух в системата.
• Устройството трябва да се сменя, в зависимост от процедурата
за използването му и да не се използва по-дълго от 2 часа.
4. Приберете иглата: Натиснете бутона. Иглата ще се изтегли навън от мястото
на венепункцията и ще се заключи на място. Не забавяйте прибирането на иглата.
Поставете стерилен марлен тампон върху мястото на пункцията и притиснете.
5. Изхвърлете всички използвани материали в подходящ контейнер.
• When securing the device, be aware that taping over the
button and applying pressure may cause the needle to retract.
• Prime set if necessary in accordance with your facility's procedure.
1. Remove needle sheath.
2. (a) Insert needle in vein by holding wings. (b) Observe for the presence of blood in the chamber.
3. Remove luer cap. Attach IV line or syringe to the female luer. Administer medication in
accordance with your facility's procedure. Ensure that there is no air in the system.
• The device should be changed in accordance with your facility's procedure and should
not be used longer than 2 hours.
4. Retract the Needle: Depress the button. The needle will slide out of the venipuncture site
and lock into place. Do not impede device retraction. Cover the puncture site with a sterile
gauze pad and apply pressure.
5. Dispose of all used materials in appropriate container.
2(a).
3(b).
Забележка: Използвайте устройството
BD Vacutainer® за пренасяне на кръв,
за да прехвърлите кръвта от
спринцовката във вакуум-епруветката.
Blood Transfer Device
to transfer blood from the
syringe to the evacuated tube.
Dispose of all used materials
in appropriate container.
1.
3(a).
2.
2(b).
3.
4.
5.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
Priming Volume
Volume (mL)
Вместимост
Gauge
Tubing (inch)
21
7
0.228
Размер
23
7
0.225
21
7
0.228
25
7
0.224
23
7
21
12
0.353
25
0.225
0.224
23
12
0.350
7
12
25
12
0.349
Тръбичка (инч)
21
23
25
12
12
Обем (mL)
0.353
0.350
0.349
Основни предпазни мерки:
Greneral Precautions
Третирайте всички биологични проби и остри предмети за вземане на кръв (ланцети, игли,
“луер” адаптори и комплекти за вземане на кръв) в съответствие с разпоредбите на
действащото законодателство и съгласно установените във вашия правилник процедури.
Предприемете необходимите медицински мерки в случай на контакт с биологичен
материал (например нараняване с използвана игла), тъй като пробите могат да пренасят
вирусен хепатит, СПИН (HIV-вирус) или други инфекциозни агенти. Използвайте всеки
защитен механизъм, ако устройството за вземане на кръв е снабдено с такъв. Изхвърляйте
всички остри предмети, изполвани при вземане на кръв, в предназначения за тях
контейнер за биологични отпадъци.
Handle all biologic samples and blood collection "sharps" (lancets, needles, luer adapters, and blood
collection sets) in accordance with the policies and procedures of your facility. Obtain appropriate
medical attention in the event of any exposure to biologic samples (e.g., through a puncture injury) since
samples may transmit viral hepatitis, HIV (AIDS), or other infectious diseases. Utilize any safety
engineered feature if the blood collection device provides one. Discard all blood collection "sharps" in
biohazard containers approved for their disposal.
Using a syringe to draw blood may result in increased hemolysis.
Използването на спринцовка за вземане на кръв може да доведе до увеличена хемолиза.
GENERAL PRECAUTIONS: Read directions carefully before use.
ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Внимателно прочетете инструкциите преди употреба.
Always follow Universal Precautions.
Винаги спазвайте основните предпазни мерки.
Activation of the device while the needle is still in the venipuncture site is recommended. Activation of
the device after the needle is removed from the site should be performed away from self and others, since
external blood droplets/IV fluid droplets may result.
Препоръчва се устройството да се активира, докато иглата все още е в мястото на
венепункцията Активирането на устройството след изваждане на иглата от мястото на
венепункцията трябва да става настрани от Вас или други хора, тъй като е възможно
излизане на капки кръв/i.v. течност.
Do not obstruct needle during activation. Visually confirm that the needle point is completely covered.
After single-use, dispose of product according to your facility's regulations.
Не блокирайте иглата по време на активирането. Вижте дали върхът на иглата е добре
покрит. След еднократна употреба, изхвърлете продукта съобразно Вашите правила за
използване на устройството.
1
DA
CS
Til blodprøvetagning
Pro odběr krve
Poznámka: Provádějte pouze v rukavicích.
1. Adaptér koncovky luer zasuňte do držáku.
2. Sejměte kryt jehly.
3. (a) Uchopte křidélka a napíchněte žílu. (b) Sledujte přítomnost krve v komoře.
Odeberte krevní vzorek v souladu s předpisy ve vašem zařízení.
4. Vytažení jehly: Stiskněte tlačítko. Jehla vyklouzne z místa vpichu a zasune se zpět
na místo. Nebraňte zasunutí jehly. Místo vpichu zakryjte sterilní gázou a stlačte.
5. Veškerý použitý materiál vyhoďte do vhodné nádoby.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
1.
Pro odběr krve s použitím stříkačky
1. Sejměte čepičku luer koncovky a připojte stříkačku.
Řiďte se pokyny k odběru krve v krocích 2 – 5.
2.
3(a).
3(b).
3(b).
4.
5.
Til blodprøvetagning ved brug af en sprøjte
Poznámka: Provádějte pouze v rukavicích.
1.
3(a).
2.
4.
5.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
4.
5.
Poznámka: K průtoku
krve ze stříkačky do odváděcí
hadičky použijte odběrový
set na krev BD Vacutainer®.
Veškerý použitý materiál
vyhoďte do vhodné nádoby.
Pro krátkodobé infuze (do 2 hodin)
Til kortvarig IV-indgivelse (op til 2 timer)
Poznámka: • Provádějte pouze v rukavicích.
• Při upevňování setu nezapomeňte, že přelepením pásky přes tlačítko
a následným tlakem se jehla může zasunout.
• Jestliže je to nutné, naplňte set v souladu s předpisy ve vašem zařízení.
1. Sejměte kryt jehly.
2. (a) Uchopte křidélka a napíchněte žílu. (b) Sledujte přítomnost krve v komoře.
3. Sejměte čepičku luer koncovky. Infúzní set nebo stříkačku připojte k vnitřnímu
závitu luer. Aplikujte látku do žíly v souladu s předpisy ve vašem zařízení.
Zkontrolujte, zda není v systému vzduch.
• Pomůcku vyměňujte v souladu s platnými předpisy ve vašem zařízení, ale
nejdéle po 2 hodinách.
4. Vytažení jehly: Stiskněte tlačítko. Jehla vyklouzne z místa vpichu a zasune se zpět
na místo. Nebraňte zasunutí jehly. Místo vpichu zakryjte sterilní gázou a stlačte.
5. Veškerý použitý materiál vyhoďte do vhodné nádoby.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
1.
21
7/177,8
0,228
23
7/177,8
0,228
25
7/177,8
0,228
21
12/304,8
0,353
23
12/304,8
0,350
25
12/304,8
0,349
Obecná Bezpečnostní Opatření:
2(a).
2(b).
3.
21
7/177,8
0,228
23
7/177,8
0,225
25
7/177,8
0,224
21
12/304,8
0,353
23
12/304,8
0,350
25
12/304,8
0,349
Universelle Forholdsregler:
Se všemi biologickými vzorky a ostrými pomůckami k odběru krve (skalpely, jehly, adaptéry
luer a sety k odběru krve) zacházejte v souladu s předpisy a postupy platnými na vašem
pracovišti. V případě jakéhokoliv zasažení biologickými vzorky (např. při poranění jehlou)
postupujte podle příslušných lékařských předpisů, protože vzorky mohou přenášet virovou
hepatitidu, HIV (AIDS) nebo jiné infekční choroby. Jestliže je pomůcka k odběru krve
vybavena nějakou bezpečnostní funkcí, použijte ji. Všechny ostré pomůcky k odběru krve
odhoďte do nádob, které jsou určeny k likvidaci biologického odpadu.
Håndtér alle biologiske prøver og "skarpe genstande" til blodindsamling (lancetter, nåle,
luer-adaptere og blodindsamlingssæt) i overensstemmelse med institutionens politikker og
procedurer. Søg relevant lægehjælp i tilfælde af eventuel eksponering for biologiske prøver
(f.eks. gennem en stikskade), da prøverne kan overføre viral hepatitis, HIV (AIDS) eller andre
smitsomme sygdomme. Brug eventuelle sikkerhedsforanstaltede funktioner, hvis
blodindsamlingsenheden kommer med en sådan. Kassér alle "skarpe genstande" til
blodindsamling i beholdere til biofarligt materiale, som er godkendt dertil.
Použití stříkačky k odběru krve může mít za následek zvýšenou hemolýzu.
VŠEOBECNÉ RADY A DOPORUČENÍ: Před použitím si pozorně přečtěte pokyny.
Vždy dodržujte obecně platné bezpečnostní pokyny.
Doporučujeme aktivovat pomůcku ještě když je jehla v místě vpichu do žíly.
Aktivovat pomůcku po vytažení jehly z místa vpichu je nutné směrem od sebe a jiných osob,
protože může dojít k úniku vnějších kapiček krve nebo kapiček kapaliny z infúzního setu.
Při aktivaci nechte jehlu volnou. Zrakem zkontrolujte, zda je špička jehly zcelá zakrytá.
Po jednorázovém použití zlikvidujte výrobek v souladu smístními předpisy.
2
DE
EL
Για αιμοληψία
Zur Blutentnahme
Hinweis: Bitte Einmalhandschuhe tragen.
1. Luer-Adapter in Halter schrauben.
2. Hülse von der Kanüle nehmen.
3. (a) Venenpunktion wie gewohnt durchführen. Dabei die Flügel der Kanüle festhalten.
(b) Die Kammer hat sich mit Blut gefüllt.
Führen Sie die Blutentnahme entsprechend den Richtlinien Ihres Hauses durch.
4. Sicherheitsmechanismus aktivieren: Nach Befüllen der Röhrchen auf den schwarz markierten Knopf
drücken, solange sich die Kanüle noch in der Vene befindet. Die Kanüle zieht sich durch den Knopfdruck
automatisch aus der Vene und wird irreversibel arretiert. Rückzug der Kanüle nicht behindern. Sterilen
Tupfer auf Punktionsstelle drücken.
5. Die gebrauchten Materialien in einem entsprechenden Kanülenabwurfbehälter entsorgen.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
1.
Zur Blutentnahme mit einer Spritze
1. Tip Cap entfernen und Spritze ansetzen.
Siehe Schritt 2-5 zur Blutentnahme.
3(a).
2.
3(b).
3(b).
4.
5.
4.
5.
Για αιμοληψία με χρήση σύριγγας
Hinweis: Bitte Einmalhandschuhe tragen.
1.
3(a).
2.
4.
5.
1.
3(a).
2.
3(b).
Hinweis: Wenn Blut mit einer Spritze
entnommen wurde, sollte das Blut
nur
mit dem BD Vacutainer® Blood
Transfer Device in das Röhrchen transferiert werden.
Die gebrauchten Materialien in einem
entsprechenden Kanülenabwurfbehälter entsorgen.
Για βραχυπρόθεσμη χορήγηση (έως 2 ώρες)
Zur kurzfristigen IV-Administration (bis zu 2 Stunden)
Hinweis: • Bitte Einmalhandschuhe tragen.
• Beim Fixieren des Produktes auf der Haut des Patienten darauf achten, dass der
Knopf zum Auslösen des Sicherheitsmechanismus nicht überklebt und kein Druck
darauf ausgeübt wird, da dies dazu führen kann, dass sich die Kanüle irreversibel
zurückzieht.
• Infusionsbesteck gemäß den hausinternen Richtlinien vorfüllen.
1. Hülse von der Kanüle nehmen.
2. (a) Venenpunktion wie gewohnt durchführen. Dabei die Flügel der Kanüle festhalten.
(b) Die Kammer hat sich mit Blut gefüllt.
3. Tip Cap entfernen. Infusionsschlauch oder Spritze mit dem weiblichen Luer-Ansatz verbinden.
Medikament entsprechend den Vorschriften Ihres Hauses verabreichen. Es muss sicher gestellt sein,
dass sich keine Luft im System befindet.
• Es wird empfohlen, das Produkt entsprechend den geltenden Vorschriften Ihres Hauses, jedoch
spätestens nach zwei Stunden auszutauschen.
4. Sicherheitsmechanismus aktivieren: Auf den schwarz markierten Knopf drücken, solange sich die
Kanüle noch in der Vene befindet. Die Kanüle zieht sich durch den Knopfdruck automatisch aus der
Vene und wird irreversibel arretiert. Rückzug der Kanüle nicht behindern. Sterilen Tupfer auf
Punktionsstelle drücken.
5. Die gebrauchten Materialien in einem entsprechenden Kanülenabwurfbehälter entsorgen.
1.
2(a).
21
23
25
21
23
25
2(b).
3.
7/177,8
7/177,8
7/177,8
12/304,8
12/304,8
12/304,8
4.
1.
5.
2(a).
2(b).
21
23
25
21
23
25
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Γενικες Προφυλαξεις
3.
7/177,8
7/177,8
7/177,8
12/304,8
12/304,8
12/304,8
4.
5.
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Συνιστάται ο χειρισμός όλων των βιολογικών δειγμάτων και των αιχμηρών οργάνων
αιμοληψίας (σκαρφιστήρες, βελόνες, προσαρμογείς τύπου luer και σετ αιμοληψίας)
σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες του ιδρύματος στο οποίο εργάζεστε. Σε
περίπτωση επαφής με βιολογικά δείγματα (π.χ. μέσω ακούσιας παρακέντησης),
ζητήστε ιατρική βοήθεια, διότι τα δείγματα αυτά ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης
λοιμώδους ηπατίτιδας, AIDS ή άλλων μολυσματικών ασθενειών. Εφόσον η συσκευή
αιμοληψίας διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τις. Απορρίπτετε όλα
τα αιχμηρά όργανα αιμοληψίας στα δοχεία απόρριψης τα οποία προβλέπονται για
προϊόντα που ενέχουν βιολογικό κίνδυνο.
Allgemeine Vorsichtsmassnahmen:
Alle biologischen Proben und spitze/scharfe Geräte zur Blutentnahme (Lanzetten, Kanülen, Luer-Adapter und
Blutentnahmebestecke) entsprechend den Richtlinien und Arbeitsanweisungen der jeweiligen Einrichtung
handhaben. Sollte es zu einem Kontakt mit biologischen Proben kommen (z. B. durch eine Stichverletzung)
ärztlichen Rat und medizinische Betreuung einholen, da durch die Proben virale Hepatitis, HIV (AIDS) oder
andere Infektionskrankheiten übertragen werden können. Wenn das Blutentnahmebesteck über eine
Sicherheitsvorrichtung verfügt, so ist diese zu verwenden. Sämtliche spitzen/scharfen Geräte zur
Blutentnahme in Behältern für biogefährlichen Abfall entsorgen, die für diesen Zweck zugelassen sind.
Die Blutentnahme mit einer Spritze kann zu verstärkter Hämolyse führen.
ALLGEMEINE VORSICHTSMAßNAHMEN: Vor Gebrauch Handhabungshinweise sorgfältig lesen.
Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen sind stets zu beachten.
Es wird empfohlen, das Gerät zu aktivieren, während sich die Kanüle noch in der Punktionsstelle befindet.
Es wird empfohlen, das Blutentnahmeset zu aktivieren, während die Kanüle noch in der Vene ist. Wenn der
Sicherheitsmechanismus erst aktiviert wird, nachdem die Kanüle bereits aus der Vene gezogen wurde, muss
der Anwender das Blutentnahmeset weg von sich und anderen Personen halten, da dabei Bluttröpfchen
bzw. Tröpfchen von Infusionsflüssigkeit austreten können.
Kanüle während der Aktivierung nicht behindern. Visuell überprüfen, ob die Spitze der Kanüle
vollständig bedeckt ist. Nach Gebrauch das Blutentnahmebesteck entsprechend den hausinternen
Vorschriften entsorgen.
3
ES
ET
Vere võtmiseks
Para extracción de sangre
Nota: Debe realizarse con guantes.
1. Enrosque el adaptador lúer al porta-tubos.
2. Retire la funda de la aguja.
3. (a) Inserte la aguja en la vena sujetando las aletas.
(b) Observe la presencia de sangre en la cámara.
Extraiga la muestra de sangre según el protocolo de su centro.
4. Retraiga la aguja: Presione el botón. La aguja saldrá deslizándose fuera del
punto de punción y quedará trabada en el lugar correspondiente. No impida
la retracción del dispositivo. Cubra el punto de punción con una gasa estéril
y presione.
5. Deseche todos los materiales usados en los contenedores adecuados.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
3(b).
4.
5.
5.
Vere võtmiseks süstla abil
Para extracción de sangre con jeringa
Nota: Debe realizarse con guantes.
1. Retire el tapón lúer del adaptador y acople la jeringa.
Siga los pasos de toma de sangre venosa 2 – 5.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
1.
5.
2.
3(a).
Nota: Utilice el dispositivo de transferencia
de sangre BD Vacutainer® para transferir
la sangre desde la jeringa al tubo de vacío.
Deseche todos los materiales usados
en los contenedores adecuados.
Lühiajaliseks intravenoosseks manustamiseks (kuni kaks tundi)
Para administración i.v. breve (hasta 2 horas)
Nota: • Debe realizarse con guantes.
• Tenga en cuenta que puede retraerse la aguja si al asegurar el
dispositivo con esparadrapo cubre el botón y ejerce presión sobre éste.
• Cebe el sistema si es necesario según el protocolo de su centro.
1. Retire la funda de la aguja.
2. (a) Inserte la aguja en la vena sujetando las aletas.
(b) Observe la presencia de sangre en la cámara.
3. Retire el tapón lúer. Acople el catéter i.v. o la jeringa al adaptador lúer hembra.
Administre la medicación de acuerdo con el protocolo de su centro. Procure
que no haya aire en el sistema.
• Este dispositivo debe cambiarse de acuerdo con el protocolo de su centro y
no debe utilizarse durante más de 2 horas.
4. Retraiga la aguja: Presione el botón. La aguja saldrá deslizándose fuera del
punto de punción y quedará trabada en el lugar correspondiente. No impida
la retracción del dispositivo. Cubra el punto de punción con una gasa estéril
y presione.
5. Deseche todos los materiales usados en los contenedores adecuados.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
5.
Tubular (cm)
21
18
0,228
23
18
0,225
25
18
0,224
21
30,5
0,353
23
30,5
0,350
25
30,5
0,349
Üldised Ettevaatusabinõud:
Precauciones generales
Käidelge kõiki bioloogilisi näidiseid ja verevõtu "terariistu" (nõelad, Lueri adapterid, verevõtu komplektid)
vastavalt oma asutuse sisekorrale. Bioloogiliste näidistega kokkupuute korral (nt torkehaava kaudu)
pöörduge arsti poole, sest näidiste kaudu võivad levida viiruslik hepatiit, HIV (AIDS) või teised
nakkushaigused. Kui verevõtu vahendil on tehnilisi ohutusfunktsioone, siis kasutage neid. Verevõtu
"terariistade" äraviskamiseks kasutage bioloogiliselt ohtlike jäätmete mahuteid, mis on sellise kasutuse
jaoks heaks kiidetud.
Manipule todas las muestras biológicas y los objetos punzocortantes utilizados en la extracción de sangre
(lancetas, agujas, adaptadores lúer y sistemas de extracción de sangre) de conformidad con las normas y
procedimientos de su centro. Obtenga asistencia médica oportuna en caso de exposición a muestras
biológicas (por ejemplo mediante un pinchazo), ya que las muestras pueden transmitir hepatitis vírica,
infección por el VIH (sida) u otras enfermedades infecciosas. Utilice cualquier característica diseñada para
mejorar la seguridad que ofrezca el dispositivo de extracción de sangre. Deseche todos los objetos
punzocortantes utilizados en la extracción de sangre en recipientes aprobados para material biopeligroso,
para que sean eliminados.
El uso de una jeringa para extraer sangre puede ocasionar un aumento de la hemólisis.
PRECAUCIONES GENERALES: Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.
Siga siempre las precauciones universales.
Se recomienda activar el dispositivo mientras la aguja se encuentra todavía en el punto de punción.
La activación del dispositivo después de que se haya extraído la aguja del punto de punción debe realizarse
lejos de uno mismo y de los demás, ya que pueden desprenderse gotitas de sangre o del líquido i.v.
Procure que la aguja no encuentre obstáculos durante la activación. Confirme visualmente que la punta de
la aguja quede completamente cubierta. Después de un solo uso, deseche el producto de acuerdo con la
normativa de su centro.
4
FR
FI
Verinäytteen ottamista varten
Pour le prélèvement sanguin
1. Kierrä luer-adapteri ohjaimeen.
2. Poista neulansuojus.
3. (a) Lävistä suoni pitäen kiinni siivekkeistä. (b) Seuraa, näkyykö siipineulan runko-osassa verta.
Ota verinäyte sairaalan käytännön mukaisesti.
4. Vedä neula pois: Paina painiketta. Neula tulee ulos pistokohdasta ja lukittuu paikalleen.
Älä estä välineen pois vetäytymistä. Peitä punktiokohta steriilillä sideharsotaitoksella ja paina.
5. Hävitä kaikki käytetyt materiaalit asianmukaisissa astioissa.
1. Visser le corps de prélèvement sur l’adaptateur Luer
2. Retirer la protection de l’aiguille.
3. (a) Insérer l’aiguille dans la veine en tenant les ailettes.
(b) Regarder si la fenêtre de visualisation contient du sang.
Prélever l’échantillon sanguin conformément aux procédures en vigueur dans
votre établissement.
4. Rétraction de l’aiguille : Avec l’index, appuyer sur le bouton-poussoir afin d’activer
automatiquement de manière pro-active la sécurité dans la veine du patient.
Ne pas empêcher le retrait de l’aiguille. Comprimer le site de ponction.
5. Jeter tous les articles utilisés dans un collecteur approprié.
Remarque : Cette opération exige le port de gants.
Huomautus: Tämä tulee tehdä käsineitä käyttäen.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
1.
Verinäytteen ottaminen ruiskulla
Huomautus: Tämä tulee tehdä käsineitä käyttäen.
3(b).
4.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
Remarque : Utiliser le dispositif de transfert
de sang BD Vacutainer®pour
transférer le sang dela
seringue au tube sous vide.
Jeter tous les articles utilisés
dans un collecteur approprié.
Pour perfusions intraveineuses de courte durée (2 heures maximum)
Lyhytaikaista IV-käyttöä varten (korkeintaan 2 tuntia)
Remarque : • Cette opération exige le port de gants.
• Lors de la mise en place du dispositif, ne pas oublier que si le
bouton-poussoir est heurté ou si la pression est excessive,
l’aiguille risque de se rétracter.
• Amorcer la tubulure conformément à la procédure recommandée
par l’établissement.
Huomautus: • Tämä tulee tehdä käsineitä käyttäen.
• Muista välinettä kiinnittäessäsi, että painikkeen teippaaminen ja painaminen
voivat saada neulan vetäytymään takaisin.
• Esitäytä letkusto tarvittaessa sairaalan menettelytavan mukaisesti.
1. Poista neulansuojus.
2. (a) Lävistä suoni pitäen kiinni siivekkeistä. (b) Seuraa, näkyykö siipineulan runko-osassa verta.
3. Irrota luer-tulppa. Kiinnitä IV-letku tai ruisku naaraspuoliseen luer-liittimeen. Anna lääkettä sairaalan
menettelytavan mukaisesti. Varmista, ettei välineissä ole ilmaa.
• Väline tulee vaihtaa sairaalan menettelytavan mukaisesti ja sitä ei tule käyttää
2 tuntia pidempään.
4. Vedä neula pois: Paina painiketta. Neula tulee ulos pistokohdasta ja lukittuu paikalleen. Älä estä
välineen pois vetäytymistä. Peitä punktiokohta steriilillä sideharsotaitoksella ja paina.
5. Hävitä kaikki käytetyt materiaalit asianmukaisissa astioissa.
2(a).
5.
1. Retirer le bouchon Luer et connecter le dispositif sur la seringue.
Suivre les étapes de prélèvement sanguin 2 à 5.
5.
Huomautus: Käytä BD Vacutainer®verensiirtovälinettä veren siirtämiseen
ruiskusta vakuumiputkeen.
1.
4.
Remarque : Cette opération exige le port de gants.
3(a).
2.
3(b).
Pour le prélèvement sanguin au moyen d’une seringue
1. Irrota luer-tulppa ja kiinnitä ruisku.
Noudata verinäytteenoton vaiheita 2–5.
1.
3(a).
2.
2(b).
3.
4.
1. Retirer la protection de l’aiguille.
2. (a) Insérer l’aiguille dans la veine en tenant les ailettes.
(b) Regarder si la fenêtre de visualisation contient du sang.
3. Retirer le bouchon Luer. Connecter une tubulure IV ou une seringue sur le raccord
Luer femelle. Injecter le médicament conformément à la procédure recommandée
par l’établissement. S’assurer de l’absence d’air dans le système.
• Le dispositif doit être remplacé conformément aux procédures de l’établissement
et ne doit pas être utilisé pendant plus de 2 heures.
4. Rétraction de l’aiguille : Avec l’index, appuyer sur le bouton-poussoir afin d’activer
automatiquement de manière pro-active la sécurité dans la veine du patient.
Ne pas empêcher le retrait de l’aiguille. Couvrir le site d’injection de gaze stérile
et appuyer.
5. Jeter tous les articles utilisés dans un collecteur approprié.
5.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
Letkun tilavuus
G-koko
Letku (cm)
Tilavuus (ml)
21
17,78
0,228
23
17,78
0,225
25
17,78
0,224
21
30,48
0,353
23
30,48
0,350
25
30,48
0,349
Calibre
Yleisiä varotoimia:
Précautions Standard :
Käsittele kaikkia biologisia näytteitä ja teräviä näytteenottovälineitä (lansetteja, neuloja, luer-liittimiä
ja verenkeräysvälineitä) sairaalan menettelytapojen mukaisesti. Hakeudu asianmukaiseen hoitoon,
jos altistut biologisille näytteille (esim. pistotapaturman vuoksi), sillä näytteissä voi olla tarttuvia tauteja,
kuten hepatiittivirus ja HI-virus (AIDS). Käytä turvaominaisuutta, jos verinäytteenottovälineessä
on sellainen. Hävitä kaikki näytteenotossa käytetyt terävät esineet niiden hävittämistä varten
hyväksyttyyn tartuntavaarallisten esineiden jäteastiaan.
Manipuler tous les échantillons biologiques et accessoires de prélèvement sanguin (lancettes, aiguilles,
adaptateurs Luer et tubes de prélèvement) conformément aux politiques et procédures de
l’établissement. En cas d’accident d’exposition au sang (par exemple, à la suite d’une piqûre d’aiguille),
consulter un médecin, car ces échantillons peuvent transmettre l’hépatite virale, le VIH (SIDA) et d’autres
maladies infectieuses. Utiliser tous les dispositifs de sécurité dont l’appareil de prélèvement sanguin est
éventuellement doté. Jeter les articles de prélèvement sanguin dans des collecteurs approuvés pour leur
mise au rebut.
Ruiskun käyttö veren ottamiseen voi lisätä hemolyysia.
L’usage d’une seringue pour le prélèvement sanguin peut causer une augmentation de l’hémolyse.
PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES : Lire attentivement le mode d’emploi avant l’utilisation.
YLEISIÄ VAROTOIMIA: Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Toujours prendre les précautions universelles.
Noudata aina yleisiä varotoimia.
L’activation du dispositif pendant que l’aiguille se trouve toujours dans le site d’injection est
recommandée. Si le dispositif est activé une fois que l’aiguille a été retirée du site d’injection, le tenir loin
de soi et des autres personnes présentes, car des gouttelettes de sang ou de liquide de perfusion peuvent
être présentes.
Välineen aktivointi neulan ollessa yhä suonessa on suositeltavaa. Välineen aktivointi sen jälkeen
kun neula on poistettu punktiokohdasta tulee tehdä itsestä ja muista poispäin mahdollisten
veri- tai infuusionestepisaroiden vuoksi.
Ne pas bloquer l’aiguille pendant l’activation. Vérifier que la pointe de l’aiguille est entièrement couverte.
Après utilisation du dispotif à usage a uinque, éliminar le produit conformément aux réglementations
hospitalières en vigueur.
Neulaa ei saa estää aktivoinnin aikana. Varmista katsomalla, että neulan kärki on täysin suojassa.
Hävitä tuote yhden käyttökerran jälkeen sairaalan määräysten mukaisesti.
5
HR
HU
Vérvételhez
Za vađenje krvi
Napomena: Treba se raditi u rukavicama
1. Umetnite luer adapter u držač.
2. Maknite poklopac s igle.
3. (a) Umetnite iglu u venu držeći za krilca. (b) Pazite ima li krvi u komori. Uzmite uzorak krvi
prema postupcima propisanim od vaše ustanove.
4. Izvlačenje igle: otpustite gumb, igla će se sama izvući iz venipunkcije i učvrstiti na svoje
mjesto. Nemojte ometati povlačenje naprave. Pokrijte mjesto punkcije sterilnom
gazom i pritisnite.
5. Odbacite sav iskorišteni materijal u odgovarajući spremnik.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
1.
Za vađenje krvi uz pomoć štrcaljke
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
4.
5.
4.
5.
Vérvételhez fecskendő használatával
Napomena: Treba se raditi u rukavicama
1. Maknite luer poklopac i pričvrstite štrcaljku.
Slijedite korake 2 - 5 za vađenje krvi.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
1.
5.
Napomena: Upotrijebite
BD Vacutainer® Napravu
za prijenos krvi da biste
prebacili krv iz štrcaljke u
evakuiranu epruvetu.
2.
3(a).
3(b).
Rövid idejű IV kezeléshez (maximum 2 óra)
Za kratkotrajnu intravenoznu primjenu (do 2 sata)
Napomena: Treba se raditi u rukavicama
• Kad pričvršćujete napravu, imajte na umu da stavljanje ljepljive trake preko
gumba i pritisak na isti mogu uzrokovati da se igla povuče.
• Pripremite komplet ako je potrebno u skladu s postupcima koji su na snazi u
vašoj ustanovi.
1. Maknite poklopac s igle.
2. (a) Umetnite iglu u venu držeći za krilca. (b) Pazite ima li krvi u komori.
3. Skinite luer poklopac. Pričvrstite IV cijev ili štrcaljku na luer utičnicu. Lijek davajte u
skladu s postupcima koji su na snazi u vašoj ustanovi. Osigurajte da u sustavu nema
zraka.
• Napravu treba promijeniti u skladu s postupcima koji su na snazi u vašoj
ustanovi i ne bi se smjela koristiti duže od dva sata.
4. Izvlačenje igle: otpustite gumb, igla će se sama izvući iz venipunkcije i učvrstiti na
svoje mjesto. Nemojte ometati povlačenje naprave. Pokrijte mjesto punkcije
sterilnom gazom i pritisnite.
5. Odbacite sav iskorišteni materijal u odgovarajući spremnik.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
1.
2(a).
2(b).
3.
Količina za pripremu
Mjera
Cijevi (cm)
Volumen (mL)
21
17,78
0.228
23
17,78
0.225
25
17,78
0.224
21
30,48
0.353
23
30,48
0.350
25
30,48
0.349
Általános Óvintézkedések:
Opća upozorenja:
Minden biológiai mintát és a vérvételnél használatos "éles" eszközt (szike, tűk, luer adapterek és
vérvételi szettek) létesítményük politikájának és eljárásainak megfelelően szükséges kezelni.
Amennyiben exponálják magukat biológiai minták hatásának (pl. megszúrják magukat) végezzék el
a szükséges orvosi beavatkozást, mivel a minták vírusos májgyulladást, HIV (AIDS) vagy egyéb
fertőző betegségeket közvetíthetnek. Amennyiben a vérvételi szerkezet biztonsági tulajdonságokkal
van ellátva, ajánlatos ezeket használni. Tegyenek minden vérvételnél használt "éles" szerszámot az
ártalmatlanításra jóváhagyott, veszélyes biológiai anyagokat tartalmazó konténerekbe.
Biološkim uzorcima i priborom za vađenje krvi (lanceta, igle, luer adapteri i kompleti za vađenje
krvi) rukujte u skladu s postupcima koji su na snazi u vašoj ustanovi. Osigurajte si odgovarajuću
zdravstvenu njegu u slučaju da ste bili izloženi biološkim uzorcima (npr. kroz ubod) jer uzorci
mogu prenijeti virusni hepatitis, HIV (AIDS) ili druge zarazne bolesti. Iskoristite osobine koje
uređaj za vađenje krvi posjeduje da biste povećali sigurnost rada. Odbacite sav oštri pribor za
vađenje krvi u spremnike za odbacivanje biološkog otpada.
Upotreba štrcaljke za vađenje krvi može dovesti do povećane hemolize.
UPOZORENJE: pažljivo pročitajte upute prije uporabe
Uvijek slijedite opće mjere opreza
Preporuča se aktiviranje uređaja dok je igla još uvijek u venipunkciji. Aktiviranje uređaja nakon
što je igla izvađena trebalo bi napraviti što dalje od sebe i drugih, jer se vanjske kapljice krvi/IV
tekućine mogu raspršiti.
Nemojte ometati iglu prilikom aktivacije. Pogledajte je li vrh igle potpuno pokriven. Nakon
jednokratne uporabe, odbacite proizvodu skladu s postupcima koji su na snazi u vašoj ustanovi.
6
IS
IT
Fyrir blóðsýnatöku
Prelievo di sangue
Nota: Indossare sempre guanti monouso.
Ath.: Nota skal hanska.
1. Skrúfið Luer-tengið í haldarann
2. Takið nálarhlífina af.
3. (a) Stingið nálinni í bláæð með því að halda um vængina. (b) Aðgætið að blóð sé sýnilegt í
hólfinu. Dragið blóðsýnið samkvæmt aðferðum á vinnustaðnum.
4. Nálin fjarlægð: Þrýstið á hnappinn, nálin rennur úr æðinni og læsist á sínum stað. Hindrið
ekki að nálin dragist inn. Hyljið stungustaðinn með smitsæfðri grisju og þrýstið á.
5. Fargið öllum notuðum búnaði í viðeigandi ílát.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
1. Avvitare a fondo l’adattatore luer al supporto.
2. Rimuovere lo scudo di protezione dall’ago.
3. (a) Impugnare le alette ed introdurre l’ago in vena.
(b) Verificare la presenza di sangue nella camera.
Eseguire il prelievo secondo l’abituale tecnica.
4. Rimozione dell’ago: Prima di rimuovere l’ago dalla vena, premere il pulsante
predisposto. L’ago viene automaticamente retratto ed isolato all’interno del corpo
del set di prelievo. Non ostacolare la retrazione dell’ago. Tamponare il punto di
prelievo con una garza sterile, esercitando una ferma pressione.
5. Smaltire i materiali utilizzati in un idoneo contenitore per taglienti e lavarsi le mani.
5.
1.
Fyrir blóðsöfnun með sprautu
3(a).
2.
3(b).
5.
1. Rimuovere l’adattatore luer e assemblare la siringa.
Eseguire il prelievo venoso seguendo le fasi sopra descritte da 2 a 5.
4.
5.
1.
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
Nota: Usare il dispositivo BD Vacutainer®
Blood Transfer Device per trasferireil
sangue dalla siringa alla provetta.
Smaltire i materiali utilizzati in un idoneo
contenitore per taglienti e lavarsi le mani.
Somministrazione endovenosa per breve tempo (fino a 2 ore)
Fyrir skammtíma lyfjagjöf í æð (allt að 2 klukkustundir)
Nota: • Indossare sempre guanti monouso.
Ath.: • Nota skal hanska.
• Þegar búnaðurinn er festur skal gæta að því að ef sett er límband yfir hnappinn og
þrýstingi beitt getur það valdið því að nálin dragist inn.
• Fyllið slönguna ef þarf í samræmi við aðferðir á vinnustaðnum.
1. Takið nálarhlífina af.
2. (a) Stingið nálinni í bláæð með því að halda um vængina. (b) Aðgætið að blóð sé sýnilegt í
hólfinu.
3. Takið Luer-tengið af. Festið slönguna fyrir lyfjagjöf í æð eða sprautuna við Luer-kventengið.
Gefið lyf í samræmi við aðferðir á vinnustaðnum. Gangið úr skugga um að ekkert loft sé í
búnaðinum.
• Skipta skal um búnaðinn í samræmi við aðferðir á vinnustaðnum og hann á ekki að nota
lengur en í 2 tíma.
4. Nálin fjarlægð: Þrýstið á hnappinn, nálin rennur úr æðinni og læsist á sínum stað. Hindrið ekki
að búnaðurinn dragist inn. Hyljið stungustaðinn með smitsæfðri grisju og þrýstið á.
5. Fargið öllum notuðum búnaði í viðeigandi ílát.
2(a).
4.
Nota: Indossare sempre guanti monouso.
Athugasemd: Notið BD
Vacutainer® blóðflutningsbúnað
til að flytja blóð úr sprautunni í
lofttæmda glasið.
1.
3(b).
Per prelievo di sangue con siringa
Ath.: Nota skal hanska.
1. Takið Luer-tengið af og festið sprautu við.
Fylgið þrepum 2–5 fyrir blóðsöfnun.
1.
3(a).
2.
2(b).
3.
4.
• Quando si monta il dispositivo, evitare di toccare o premere inavvertitamente
il pulsante perché l’ago potrebbe ritrarsi.
• Se necessario, preparare il set, secondo le abituali procedure.
1. Rimuovere lo scudo di protezione dall’ago.
2. (a) Impugnare le alette ed introdurre l’ago in vena.
(b) Verificare la presenza di sangue nella camera.
3. Rimuovere l’adattatore luer. Collegare il raccordo infusionale o la siringa
all’adattatore luer femmina. Somministrare la terapia secondo le modalità abituali.
Assicurarsi che non vi sia aria nel sistema.
• Si consiglia di sostituire il dispositivo secondo quanto disposto dal proprio Istituto,
comunque mai oltre le 2 ore.
4. Rimozione dell’ago: Premere il pulsante. L’ago viene automaticamente retratto ed
isolato all’interno del corpo del set di prelievo. Non ostacolare la retrazione dell’ago.
Tamponare il punto di prelievo con una garza sterile, esercitando una ferma pressione.
5. Smaltire tutti i materiali utilizzati in un idoneo contenitore per taglienti e lavarsi le mani.
1.
2(a).
2(b).
Calibro
Lunghezza del raccordo (cm)
Volume (ml)
21
18
0,228
23
18
0,225
25
18
0,224
21
30
0,353
23
30
0,350
25
30
0,349
3.
4.
5.
5.
Rúmmál hleðslu
Mælir
Slöngur (cm)
Rúmmál (ml)
21
17,78
0.228
23
17,78
0.225
25
17,78
0.224
21
30,48
0.353
23
30,48
0.350
25
30,48
0.349
Precauzioni Generali:
Considerare tutti i campioni di sangue potenzialmente infetti. Trattare i campioni
biologici ed i dispositivi "taglienti" impiegati per il prelievo di sangue (lancette, aghi,
adattatori luer e set con ago a farfalla) secondo le indicazioni e le procedure del proprio
Istituto. In caso di esposizione a materiale biologico (ad es. punture accidentali da aghi),
seguire opportuni accertamenti e cure mediche poiché il campione potrebbe trasmettere
i virus dell’epatite, dell’HIV (AIDS) o altri patogeni infettivi. Attivare sempre il dispositivo
di sicurezza eventualmente incorporato ai presidi, per il prelievo ematico, adottati.
Smaltire i "taglienti" negli appositi contenitori per materiali a rischio biologico.
La pratica di travasare il sangue, attraverso la perforazione del tappo di una provetta
sottovuoto, utilizzando l’ago di una siringa, oltre a comportare un aumento dell’emolisi
del campione, è una procedure pericolosa e da evitare. Nel caso sia assolutamente
necessario eseguire il prelievo secondo tale modalità attenersi alle indicazioni specifiche
sopra descritte.
PRECAUZIONI GENERALI: Prima di usare il dispositivo, leggere attentamente le avvertenze.
Applicare sempre le Precauzioni Standard.
Si consiglia di attivare il dispositivo di sicurezza prima di rimuovere l’ago dalla vena.
L’attivazione del dispositivo successiva alla rimozione dell’ago dalla vena, dovrebbe
avvenire a distanza di sicurezza, poiché potrebbe verificarsi la fuoriuscita di goccioline di
sangue/liquido di infusione.
Non ostacolare la retrazione dell’ago. Accertarsi, visivamente, che la punta dell’ago sia
completamente isolata. Al termine dell’impiego, smaltire tutti i dispositivi secondo le
indicazioni del proprio Istituto.
Almennar varúðarráðstafanir:
Fara verður með öll lífsýni sem og beitt og oddhvöss áhöld fyrir blóðtökur (bílda, nálar, Luer-tengi og
blóðtökusett) í samræmi við reglur og aðferðir á vinnustaðnum. Leitið viðeigandi læknishjálpar ef
snerting verður við lífsýni (t.d. í gegnum stungusár) þar eð sýni geta valdið lifrarbólgu-, HIV-smiti (AIDS)
eða öðrum smitsjúkdómum. Notið allan öryggisbúnað sem blóðtökubúnaðurinn hefur. Fargið öllum
beittum og oddhvössum áhöldum í þar til gerð viðurkennd ílát fyrir hættuleg lífsýni.
Notkun sprautu við að draga upp blóð getur valdið auknu rauðkornarofi.
ALMENN VARÚð: Lesið leiðbeiningar vandlega fyrir notkun.
Fylgið ávallt almennum varúðarreglum.
Mælt er með nálin sé dregin úr æðinni með því að þrýsta á öryggishnappinn. Ef búnaðurinn er virkjaður
eftir að nálin er tekin úr æðinni ætti ekki að gera það nærri notandanum eða öðrum vegna blóð- eða
vökvadropa sem gætu komið fram.
Reynið ekki að koma í veg fyrir að nálin dragist inn. Aðgætið að nálaroddurinn sé alveg hulinn. Einnota
vörum skal farga í samræmi við reglur stofnunarinnar.
7
JA
KK
Қан алу үшін
Назарыңызға: Қолғапшаларды киіп қолдануыңыз керек.
1. Luer адапторын ұстағышқа еңгізіңіз.
2. Инені орамынан шығарып алыңыз.
3. (a) Қанатшаларын ұстап тұрып, инені тамырға еңгізіңіз. (б) Бұйым ішінде
қан бар болғанын тексеріңіз. Өзіңіздің дәрігерлік мекемеңіздің ережелері
мен тәсілдеріне сәйкес қан алыңыз.
4. Инені шығарып алу: Түймешікті басыңыз. Ине қан алынып тұрған
көктамыр жағынан шығады да өз орнына келіп жабылады. Бұйымның
қайта шығуына кедергі қойып оны болдырмау үшін әрекет етпеңіз. Қан
алынған жерін стерильді мақталық жара таңғышымен жауып, қысым
тәсілін қолданыңыз.
5. Қолданылған бұйымдардың бәрін лайықты контейнерге салыңыз.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
А Шприцін қолдану арқылы қан алу үшін
Назарыңызға: Қолғапшаларды киіп қолдануыңыз керек.
1. Luer қақпақшасын алып, шприцке қосыңыз. 2–5 адымдарына сәйкес қан
алыңыз.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
Назарыңызға: Қанды
шприцтен қорап-орамдағы
түтікке құю үшін BD
Vacutainer® Blood Transfer
бұйымын қолданыңыз.
Қысқа уақыт IV қолдану үшін (2 сағатқа дейін)
Назарыңызға: • Қолғапшаларды киіп қолдануыңыз керек.
• Бұйымды қауіпсіздендіріп қолданып отырғаныңызда оның
түймешігі устінен басу және қысыммен әрекет ету арқылы иненің
шығып кетуінің болмайтынына аса назар аударыңыз
• Керек болса, Өзіңіздің дәрігерлік мекемеңіздің ережелері мен
тәсілдеріне сәйкес бұйым арқылы сору тәсілін өткізіңіз.
1. Инені орамынан шығарып алыңыз.
2. (a) Қанатшаларын ұстап тұрып, инені тамырға еңгізіңіз. (б) Бұйым ішінде
қан бар болғанын тексеріңіз.
3. Luer қақпақшасын шығарып алыңыз. IV жолағын немесе шприцті female
luer бөлшегіне қосыңыз. Өзіңіздің дәрігерлік мекемеңіздің ережелері мен
тәсілдеріне сәйкес емдеу жүргізіңіз. Жүйеде ауа болмағанын тексеріп
алыңыз.
• Бұйым өзіңіздің дәрігерлік мекемеңіздің ережелері мен тәсілдеріне
сәйкес ауыстырылып, 2 сағаттан астам қолданылмауы керек.
4. Инені шығарып алу: Түймешікті басыңыз. Ине қан алынып тұрған
көктамыр жағынан шығады да өз орнына келіп жабылады. Бұйымның
қайта шығуына кедергі қойып оны болдырмау үшін әрекет етпеңіз. Қан
алынған жерін стерильді мақталық жара таңғышымен жауып, қысым
тәсілін қолданыңыз.
5. Қолданылған бұйымдардың бәрін лайықты контейнерге салыңыз.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
Дайындау мөлшері
Деңгейі
Түтік (см)
Мөлшері (мЛ)
21
17,78
0,228
23
17,78
0,225
25
17,78
0,224
21
30,48
0,353
23
30,48
0,350
25
30,48
0,349
Қауіпсіздендіру туралы маңызды нұсқаулар
8
Қан алудан кейін биологиялық сынама және «өткір бұйымдарын» (скальпелдер,
инелер, luer адапторларлын, және қан алу комплекттерін) өзіңіздің дәрігерлік
мекемеңіздің ережелері мен тәсілдеріне сәйкес қолданыңыз. Биологиялық
сынамалар тиіп қалған жағдайларда (мысалы инемен тесу уақытында жарақаттану
арқылы) қолмақол дәрігерлік тексеруден өтіңіз, себебі қан арқылы гепатит вирусы,
ВИЧ (СПИД) немесе басқа инфекциялық ауру дерттер вирустары жұқтырылып
тасымалдана алынады. Егер қан алу бұйымында ине сақтандыру құралдары болса,
осыларды қолданыңыз. Қолданылған қан алу бұйымдарының «өткір бөлшектерін»
бәрін осыларды жинау үшін арналған арнайы контейнерлеріне салыңыз.
Қанды сорып алу үшін шприц қолдануы гемолиз деңгейінің жоғарылап кетуіне
апаруы мүмкін.
ҚАУІПСІЗДЕНДІРУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР: Қолдану алдынан нұсқауларды
ілтипатпен оқып алыңыз.
Әрқашанда Қауіпсіздендіру туралы жалпы нұсқауларына сүйеніп әрекет етіңіз.
Ине әлі көктамырда болып тұрған уақытта бұйымды қолдану үшін қосуы ұсынылады.
Бұйымды иненің көктамырдан шығарылып алынғаннан кейін іске қосу уақытында
өзіңізден және басқалардан ұзақ тұрып қосыңыз, себебі қан тамшылары/IV сұйықтық
тамшылары сыртқа шығып кеуі мүмкін.
Іске қосу уақытында ине алдында кедергі қоймаңыз. Ине жерінің толығымен жабылып
тұрғанын тексеріп алыңыз. Бұйымды бір рет қолданғаннан кейін оны өзіңіздің
дәрігерлік мекемеңіздің ережелері мен тәсілдеріне сәйкес лайықты контейнерге
салыңыз.
LT
LV
Asiņu savākšanai
Kraujui imti
Piezīme: Jāstrādā cimdos.
1. Ieskrūvējiet Luera adapteri turētājā.
2. Noņemiet adatas apvalku.
3. (a) Ievadiet adatu vēnā, turot aiz tauriņa. (b) Pārliecinieties, vai kamerā ieplūst asinis.
Paņemiet asins paraugu atbilstoši Jūsu iestādes procedūrai.
4. Ievelciet adatu: Nospiediet podziņu. Adata izslīdēs no punkcijas vietas un nofiksēsies
savā vietā. Netraucējiet ierīces izvilkšanu. Apklājiet punkcijas vietu ar sterilu marles
tamponu un piespiediet.
5. Izmetiet visus izmantotos materiālus piemērotā konteinerā.
1.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
5.
Asiņu savākšana ar šļirci
Piezīme: Jāstrādā cimdos.
1. Noņemiet Luera uzgaļa vāciņu un pievienojiet šļirci. Izpildiet asins savākšanas soļus 2–5.
1.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
5.
Piezīme: Asinis no šļirces uz
vakuumēto stobriņu pārnes,
izmantojot BD Vacutainer® asins
pārnešanas ierīci.
Īslaicīgai infūzijai vēnā (līdz 2 stundām)
Piezīme: • Jāstrādā cimdos.
Trumpalaikiam intraveniniam vartojimui (iki 2 valandų)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
1.
• Nostiprinot ierīci, atcerieties, ka uzsišana pa pogu vai pogas piespiešana var izsaukt
adatas ievilkšanu.
• Ja nepieciešams, sagatavojiet komplektu saskaņā ar Jūsu iestādes procedūru.
Noņemiet adatas apvalku.
(a) Ievadiet adatu vēnā, turot aiz tauriņa. (b) Pārliecinieties, vai kamerā ieplūst asinis
Noņemiet Luera adaptera vāciņu. Pievienojiet IV līniju vai šļirci pie ārējā Luera adaptera.
Ievadiet medikamentu saskaņā ar Jūsu iestādes procedūru. Nodrošiniet, lai sistēmā
nepaliktu gaiss.
• Šī ierīce ir jānomaina saskaņā ar Jūsu iestādes procedūru un to nedrīkst lietot ilgāk
nekā divas stundas.
Ievelciet adatu: Nospiediet podziņu. Adata izslīdēs no punkcijas vietas un nofiksēsies savā
vietā. Netraucējiet ierīces izvilkšanu. Apklājiet punkcijas vietu ar sterilu marles tamponu un
piespiediet.
Izmetiet visus izmantotos materiālus piemērotā konteinerā.
2(a).
Adatas izmērs
21
23
25
21
23
25
Bendros Atsargumo Priemonės:
2(b).
3.
Uzpildāmais tilpums
Caurule (cm)
17,78
17,78
17,78
30,78
30,78
30,78
4.
5.
Tilpums
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Vispārēji piesardzības pasākumi:
Visus biologinius mėginius ir aštrias kraujo ėmimo priemones (lancetus,
adatas, Luer adapterius ir kraujo ėmimo rinkinius) naudokite vadovaudamiesi
savo įstaigos nuostatais ir procedūromis. Bet kokio sąlyčio su biologiniais
mėginiais atveju (pvz., įsidūrus) kreipkitės į medikus, nes per mėginius galima
užsikrėsti virusiniu hepatitu, ŽIV (AIDS) ar kitomis infekcinėmis ligomis.
Jei kraujo ėmimo įtaise numatyta kokia nors apsaugos funkcija, būtinai
ją naudokite. Visas naudotas aštrias kraujo ėmimo priemones meskite
į biologiškai pavojingoms medžiagoms šalinti skirtas talpykles.
Rīkojieties ar visiem bioloģiskajiem paraugiem un „asajiem priekšmetiem”, kas tiek izmantoti asins
ņemšanā (lancetes, adatas, Luera adapteri un asins ņemšanas komplekti), saskaņā ar jūsu iestādes
darba noteikumiem un procedūrām. Ja esat nākuši saskarē ar bioloģiskajiem paraugiem (piem.,
saduroties), griezieties pēc atbilstošas medicīniskās palīdzības, jo ar paraugiem var tikt pārnēsāts
vīrusu hepatīts, HIV (AIDS) un citas infekcijas slimības. Izmantojiet visas asins ņemšanas ierīcē
paredzētos drošības elementus. Izmetiet visus „asos priekšmetus”, kas izmantoti asins ņemšanai, tiem
paredzētajos bīstamo bioloģisko materiālu konteineros.
Šļirces izmantošana asiņu savākšanai var izraisīt pastiprinātu hemolīzi.
VISPĀRĒJI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI: Pirms darba uzmanīgi izlasiet norādījumus.
Vienmēr ievērojiet vispārējos piesardzības pasākumus.
Ieteicams iedarbināt ierīci, kad adata vēl atrodas vēnas punkcijas vietā. Ierīces iedarbināšana pēc tam,
kad adata ir izvilkta no vēnas punkcijas vietas, ir jāveic, turot to pa gabalu no sevis un citiem, jo var
izšļakstīties asins/vēnā ievadāmā šķidruma pilieniņi.
Neaizturiet adatu, kad tā tiek iedarbināta. Pārliecinieties vizuāli, vai adatas gals ir pilnībā nosegts. Pēc
vienreizējas izmantošanas iznīciniet produktu atbilstoši jūsu iestādes noteikumiem.
9
NL
NO
Voor bloedafname
1.
2.
For blodtapping
3(a).
3(b).
4.
1.
5.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
1.
2(a).
2(b).
3.
3(b).
4.
5.
4.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
For kortvarig IV-administrasjon (inntil 2 timer)
Voor kortdurende infuustoediening (maximaal 2 uur)
1.
3(a).
For blodtapping med sprøyte
Voor bloedafname met een spuit
1.
2.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
5.
Generelle Forholdsregler:
Håndter alle biologiske prøver og skarpe gjenstander brukt i forbindelse med
blodprøvetakingen (lansetter, kanyler, lueradaptere og blodtappesett) i samsvar med
instruksene og prosedyrene på stedet. Søk medisinsk hjelp dersom du eksponeres for
biologiske prøver (for eksempel gjennom en punksjonsskade), fordi prøvene kan
overføre virushepatitt, HIV (AIDS) eller andre smittsomme sykdommer. Bruk eventuelle
sikkerhetsfunksjoner hvis blodtappingsenheten har slike. Kast alle skarpe gjenstander
brukt i forbindelse med blodtappingen, i beholdere som er godkjente for oppbevaring
av biologisk avfall.
Algemene Voorzorgsmaatregelen:
Alle biologische monsters en voor bloedafname gebruikte scherpe voorwerpen (lancetten, naalden,
lueradapters en bloedverzamelsets) in overeenstemming met het beleid en de procedures van uw instelling
behandelen. Het gepaste medische advies inwinnen in het geval van blootstelling aan biologische monsters
(bijv. na een prikongeval) aangezien monsters virale hepatitis, HIV (AIDS) of andere besmettelijke ziekten
kunnen overdragen. Eventuele veiligheidsvoorzieningen gebruiken indien het bloedafnamesysteem daarmee
is uitgerust. Alle gebruikte scherpe voorwerpen bij een bloedafname in goedgekeurde containers voor
biologisch gevaarlijke materialen weggooien.
10
PL
PT
Do pobierania krwi
1.
2.
Para Colheita de Sangue
Nota: Efectuar a colheita usando luvas.
3(a).
3(b).
4.
1. Enroscar o Adaptador Luer no Porta-tubos.
2. Retirar a bainha de protecção da agulha.
3. (a) Introduzir a agulha na veia, segurando nas asas.
(b) Observar a presença de sangue na câmara.
Colher a amostra de sangue, de acordo com o procedimento adoptado na
unidade de saúde.
4. Para Recolher a Agulha: Premir o botão. A agulha desliza para fora do local de
punção e bloqueia na posição correcta. Não impedir a retracção do dispositivo.
Cobrir o local de punção com uma compressa de gaze esterilizada e exercer pressão.
5. Descartar todos os materiais usados num recipiente apropriado.
5.
1.
Do pobierania krwi za pomocą strzykawki
3(a).
2.
3(b).
4.
5.
4.
5.
Para a Colheita de Sangue com Seringa
Nota: Efectuar a colheita usando luvas.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
1. Retirar a tampa luer e adaptar a seringa.
Seguir as operações de Colheita de Sangue 2 a 5.
5.
1.
3(a).
2.
3(b).
Nota: Utilizar o Dispositivo de Transferência
de Sangue BD Vacutainer®para transferir o
sangue da seringapara o tubo de vácuo.
Descartar todos os materiais
usados num recipiente apropriado.
Do krótkotrwałych (maks. 2 godziny) wlewów dożylnych
Para Administração IV de Curta Duração (até 2 horas)
Nota: • Efectuar a colheita usando luvas.
• Ao segurar o dispositivo, não bater no botão nem exercer pressão, para
evitar a retracção da agulha.
• Se necessário, purgar o conjunto de acordo com o
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
procedimento adoptado na unidade de saúde.
1. Retirar a bainha de protecção da agulha.
2. (a) Introduzir a agulha na veia, segurando nas asas.
(b) Observar a presença de sangue na câmara.
3. Retirar a tampa luer. Enroscar a linha IV ou a seringa ao adaptador luer fêmea.
Administrar o medicamento de acordo com o procedimento adoptado
na unidade de saúde. Verificar se não há ar dentro do sistema.
• O dispositivo deve ser mudado de acordo com o procedimento adoptado na
unidade de saúde e não deve ser utilizado durante mais de 2 horas.
4. Para Recolher a Agulha: Premir o botão. A agulha desliza para fora do local de
punção e bloqueia na posição correcta. Não impedir a retracção do dispositivo.
Cobrir o local de punção com uma compressa de gaze esterilizada e exercer pressão.
5. Descartar todos os materiais usados num recipiente apropriado.
5.
1.
Uniwersalne Środki Ostrożności:
Ze wszystkimi „ostrymi przyrządami” do pobierania próbek biologicznych i krwi (lancetami,
igłami, łącznikami typu Luer i zestawami do pobierania krwi) należy postępować zgodnie z
zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce. Jeśli doszło do jakiegokolwiek
kontaktu z próbkami biologicznymi (np. w wyniku przekłucia skóry), należy skorzystać z
odpowiedniej pomocy medycznej, ponieważ próbki mogą przenosić wirusowe zapalenie
wątroby, wirusa HIV (AIDS) i inne choroby zakaźne. Jeśli urządzenie do pobierania krwi jest
wyposażone w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, należy używać takich funkcji. Wszystkie
„ostre przyrządy” do pobierania krwi należy wyrzucać do przeznaczonych na nie zbiorników
na odpady stwarzające zagrożenie biologiczne.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
21
7/177,8
0,228
23
7/177,8
0,225
25
7/177,8
0,224
21
12/304,8
0,353
23
12/304,8
0,350
25
12/304,8
0,349
Precauções Gerais
Manipular todas as amostras biológicas e instrumentos de colheita de sangue aguçados (lancetas, agulhas,
adaptadores Luer e conjuntos de colheita de sangue) de acordo com as recomendações e procedimentos
aprovados na unidade de saúde. Procurar aconselhamento médico adequado no caso de exposição a
amostras biológicas (p. ex., através de uma picada), uma vez que estas podem transmitir hepatite viral, VIH
(SIDA) ou outras doenças infecciosas. Utilizar qualquer mecanismo de segurança integrado, que o dispositivo
de colheita possua. Descartar todos os instrumentos de colheita de sangue aguçados em recipientes
aprovados para eliminação de materiais que apresentem perigo biológico.
A utilização de uma seringa para colher sangue pode conduzir a um aumento da hemólise.
PRECAUÇÕES GERAIS: Ler atentamente as instruções antes da utilização.
Seguir sempre as Precauções Universais.
Recomenda-se a activação do dispositivo enquanto a agulha se encontrar ainda no local da punção. A
activação do dispositivo depois de a agulha ser retirada do local de punção deve ser efectuada afastada do
operador ou outras pessoas, devido à eventual ocorrência de salpicos de sangue ou do líquido IV.
Não obstruir a agulha durante a activação. Confirmar visualmente se a ponta da agulha está completamente
tapada. Após uma única utilização, descarte o produto de acordo com as normas do seu centro.
11
RO
RU
Pentru recoltarea sângelui
Для взятия крови
1. Înşurubaţi adaptorul Luer în suport.
2. Îndepărtaţi protectorul acului.
3. (a) Introduceţi acul în venă ţinând de aripioare. (b) Observaţi prezenţa sângelui în cameră.
Recoltaţi proba de sânge probă în conformitate cu procedeul stabilimentului
dumneavoastră.
4. Retrageţi acul: Apăsaţi pe buton. Acul va glisa afară din locul venipuncturii şi se va bloca la
locul lui. Nu împiedicaţi retragerea acului. Acoperiţi locul înţepăturii cu tifon steril şi
aplicaţi presiune.
5. Dezafectaţi toate materialele folosite în container adecvat.
1. Присоедините луер-адаптер к держателю.
2. Снимите колпачок с иглы.
3. (a) Вставьте иглу в вену, удерживая ее за крылышки. (b) Визуально убедитесь в наличии
крови в прозрачной камере на игле. Отберите образец крови в соответствиями с
принятой в вашем учреждении процедурой.
4. Для вынимания иглы: Нажмите кнопку. Игла выйдет из места венепункции и
зафиксируется внутри корпуса. Не препятствуйте движению иглы. Наложите на место
прокола стерильную марлевую прокладку и прижмите ее.
5. Выбросьте все использованные материалы в надлежащий контейнер.
Замечание: Все операции следует выполнять в перчатках.
Notă: Trebuie purtate mănuşi în timpul executării.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
1.
5.
3(b).
4.
1.
• La asigurarea dispozitivului, nu uitaţi că taparea butonului şi aplicarea presiunii poate
determina retragerea acului.
• Încărcaţi setul în conformitate cu procedura stabilimentului dumneavoastră.
Îndepărtaţi protectorul acului.
(a) Introduceţi acul în venă ţinând de aripioare. (b) Observaţi prezenţa sângelui în cameră.
Îndepărtaţi capacul de pe luer. Ataşaţi conducta IV sau seringa la mufa luerului.
Administraţi medicaţia în conformitate cu procedura stabilimentului dumneavoastră.
Asiguraţi-vă că nu există aer în sistem.
• Dispozitivul trebuie schimbat în conformitate cu procedura stabilimentului
dumneavoastră şi nu trebuie folosit mai mult decât 2 ore.
Retrageţi acul: Apăsaţi pe buton. Acul va glisa afară din locul venipuncturii şi se va bloca la
locul lui. Nu împiedicaţi retragerea acului. Acoperiţi locul înţepăturii cu tifon steril şi
aplicaţi presiune.
Dezafectaţi toate materialele folosite în container adecvat.
2(a).
Dimens.
21
23
25
21
23
25
3(b).
4.
5.
Замечания: • Все операции следует выполнять в перчатках.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
3(a).
Для кратковременного внутривенного вливания (до 2 часов)
Notă: • Trebuie purtate mănuşi în timpul executării.
5.
2.
Замечание: Для переноса
образца крови из шприца в
вакуумированную пробирку
используйте устройство для
переноса крови BD Vacutainer®
Blood Transfer Device.
Pentru administrare IV pe termen scurt (maximum 2 ore)
4.
5.
5.
Notă: Utilizaţi dispozitivul de
transfer al sângelui BD
Vacutainer® pentru transferarea
sângelui din seringă în eprubeta
evacuata.
1.
2.
3.
4.
1. Снимите колпачок луера и присоедините шприц. Выполните приведенные выше
инструкции 2–5 по взятию образцов крови.
1. Îndepărtaţi capacul de pe luer şi ataşaţi seringa. Urmaţi fazele 2-5 de recoltare a sângelui.
3(a).
3(b).
Замечание: Все операции следует выполнять в перчатках.
Notă: Trebuie purtate mănuşi în timpul executării.
2.
3(a).
Для взятия образцов крови с использованием шприца
Pentru recoltarea sângelui cu seringa
1.
2.
2(b).
3.
Volumul de umplere
Tub (ţoli)
7
7
7
12
12
12
4.
• При креплении устройства имейте в виду, что обматывание кнопки и нажатие на
нее могут повлечь втягивание иглы.
• При необходимости заполните устройство в соответствии с установленной в
вашем учреждении процедурой.
Снимите колпачок с иглы.
(a) Вставьте иглу в вену, удерживая ее за крылышки. (b) Визуально убедитесь в
наличии крови в резервуаре.
Снимите колпачок с луер-адаптера. Присоедините венозный катетер или шприц к
охватывающему луеру. Введите лекарство в соответствии с установленной в вашем
учреждении процедурой. Убедитесь в отсутствии воздуха в системе.
• По истечении не более чем 2 часов устройство следует заменить в соответствии с
установленной в вашем учреждении процедурой и не использовать его в течение
более продолжительного времени.
Для вынимания иглы: Нажмите кнопку. Игла выйдет из места венепункции и
зафиксируется внутри корпуса. Наложите на место прокола стерильную марлевую
прокладку и прижмите ее. Не препятствуйте движению иглы.
Выбросьте все использованные материалы в надлежащий контейнер.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
5.
Калибр
21
23
25
21
23
25
Volum (ml)
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Объем заполнения
Длина катетера (см)
17,78
17,78
17,78
30,48
30,48
30,48
Объем (мл)
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Общие меры безопасности:
При обращении с биологическими образцами и острыми предметами, используемыми
при взятии крови (ланцеты, иглы, луер-адаптеры, комплекты для взятия крови),
соблюдайте правила и процедуры, принятые в вашем учреждении. В случае любого
контакта с биологическими образцами (например, при уколе острым предметом)
обратитесь за соответствующей медицинской помощью, поскольку биологические
образцы могут содержать возбудителей вирусного гепатита, ВИЧ (СПИД) и других
инфекционных заболеваний. Используйте приспособление для обеспечения
безопасности работы, если изделие для взятия образцов крови снабжено таким
приспособлением. Все острые предметы, использовавшиеся при взятии крови,
выбрасывайте в предназначенные для этого контейнеры для биологически опасных
материалов.
Măsuri generale de prevedere:
Manipulaţi toate probele biologice şi obiectele ascuţite pentru recoltarea sângelui (lanţete,
ace, adaptoare luer şi seturi pentru recoltarea sângelui) în conformitate cu uzanţa şi
procedurile stabilimentului dumneavoastră. Acordaţi atenţia medicală cuvenită în cazul
oricărei expuneri la probe biologice (de ex.: dacă vă înţepaţi) deoarece probele pot transmite
hepatită virotică, HIV (SIDA), sau alte boli infecţioase. Dacă setul de recoltare a sângelui este
utilat cu dispozitive de siguranţă, folosiţi-le. Aruncaţi toate obiectele ascuţite folosite la
recoltarea sângelui în containere pentru probe biologice periculoase, aprobate pentru
dispunerea acestora.
Использование шприца для взятия крови может привести к повышенному гемолизу.
Utilizarea seringii pentru recoltarea sângelui poate duce la creşterea hemolizei.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: Перед использованием устройства внимательно
прочтите инструкции.
MĂSURI GENERALE DE PREVEDERE: Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare.
Всегда выполняйте общие меры предосторожности.
Întotdeauna urmaţi regulile generale de precauţie.
Рекомендуется активизировать защитное устройство, когда игла еще находится в месте
венепункции. Активизацию устройства после того, как игла выведена из места
венепункции, следует производить, направив иглу в сторону от себя и от окружающих,
поскольку возможно разбрызгивание капель крови и/или жидкости для внутривенного
вливания.
Se recomandă activarea dispozitivului încă când acul este la locul venipuncturii. Activarea
dispozitivului după retragerea acului trebuie executată departe de sine şi de alţii, deoarece
pot apare picături externe de sânge sau de fluid IV.
Nu obstrucţionaţi acul în timpul activării. Confirmaţi vizual ca vârful acului este complect
acoperit. După o singură utilizare dezafectaţi produsul în conformitate cu regulamentul
stabilimentului dumneavoastră
Не препятствуйте движению иглы при активизации устройства. Визуально проверьте,
что конец иглы полностью закрыт. После однократного использования иглы выбросьте
ее в соответствии с принятыми в принятыми вашей организации правилами.
12
SK
SL
Pre Odber Krvi
Za odvzem krvi
Opozorilo: Med postopkom uporabljajte rokavice.
1. Vstavite luer vmesnik v držalo.
2. Odstranite ščitnik igle.
3. (a) Vstavite iglo v veno tako, da držite krilca. (b) Bodite pozorni, kdaj v kapilaro priteče kri.
Vzorec krvi odvzemite v skladu s postopkom svoje ustanove.
4. Postopek za odstranjevanje igle: Pritisnite na gumb. Igla bo zdrsnila iz mesta venskega
vboda in se blokirala. Ne ovirajte umika pripomočka. Pokrijte mesto vboda s sterilnim
tamponom in pritisnite nanjo.
5. Zavrzite vse uporabljene pripomočke v ustrezni zbiralnik.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
1.
5.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
Za odvzem krvi s pomočjo brizgalke
Pre Odber Krvi Pomocou Injekčnej Striekačky
Opozorilo: Med postopkom uporabljajte rokavice.
1. Odstranite pokrovček z luer vmesnika in pritrdite brizgalko. Sledite korakom 2 - 5 za
odvzem krvi.
1.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
5.
Opozorilo: Za prenos krvi iz
brizgalke v vakuumsko
epruveto uporabite BD
Vacutainer® pripomoček za
prenos krvi.
Za kratkotrajno intravenozno uporabo (do dveh ur)
Na krátkodobé intravenózne podávanie (až do 2 hodín)
Opozorilo: • Med postopkom uporabljajte rokavice.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
1.
5.
• Kadar nameščate pripomoček, se zavedajte, da dotik gumba in pritisk nanj lahko
povzročita umik igle.
• Če je potrebno, pripravite sistem v skladu s postopkom svoje ustanove.
Odstranite ščitnik igle.
(a) Vstavite iglo v veno tako, da držite krilca. (b) Bodite pozorni, kdaj v kapilaro priteče kri.
Odstranite pokrovček z luer vmesnika. Namestite intravenozno cevko ali brizgalko na
«ženski« del luer vmesnika. Aplicirajte zdravilo v skladu s postopkom svoje ustanove.
Zagotovite, da v sistemu ni zraka.
• Pripomoček je potrebno zamenjati v skladu s postopkom vaše ustanove. Pripomočka se
ne sme uporabljati dlje kot 2 uri.
Postopek za odstranjevanje igle: Pritisnite na gumb. Igla bo zdrsnila iz mesta venskega
vboda in se blokirala. Ne ovirajte umika pripomočka. Pokrijte mesto vboda s sterilnim
tamponom in pritisnite nanjo.
Zavrzite vse uporabljene pripomočke v ustrezni zbiralnik.
2(a).
2(b).
Premer (Gauge)
21
23
25
21
23
25
3.
Vbrizgani volumen
Cevka (inch)
17,78
17,78
17,78
30,48
30,48
30,48
4.
5.
Volumen (ml)
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Splošni varnostni ukrepi:
Všeobecné bezpečnostné opatrenia :
Z vsemi biološkimi vzorci in „ostrimi predmeti“ za odvzem krvi (lancete, igle, luer vmesniki in
sistemi za odvzem krvi) rokujte v skladu s pravili in postopki svoje ustanove. V primeru
izpostavljenosti biološkim vzorcem (npr. z vbodom), poiščite ustrezno zdravniško pomoč, kajti
vzorci lahko prenašajo virusni hepatitis, HIV (AIDS) ali druge nalezljive bolezni. Uporabite
kakršnokoli zaščitno funkcijo, če jo ima pripomoček za odvzem krvi na voljo. Zavrzite vse
„ostre predmete“ za odvzem krvi v odobrene zbiralnike za odstranjevanje biološko nevarnih
predmetov.
So všetkými biologickými vzorkami a „ostrými nástrojmi“ na odber krvi (skalpely,
injekčné ihly, Luerove adaptéry a súpravy na odber krvi) v súlade so zásadami
správnej laboratórnej praxe. Pri expozícii biologickým vzorkám (napríklad pri
poranení pokožky vpichom) vyhľadajte lekársku pomoc, keďže vzorky môžu
prenášať vírusovú hepatitídu, HIV (AIDS), alebo iné infekčné choroby. Využite
akékoľvek konštrukčné bezpečnostné prvky, ak na zbernej nádobe k dispozícii. Po
použití všetky „ostré“ nástroje na odber krvi zlikvidujte v odpadových nádobách
certifikovaných pre biologický odpad.
Uporaba brizgalke za odvzem krvi lahko povzroči povečano hemolizo.
SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI: Pred uporabo pazljivo preberite navodilo.
Vedno sledite univerzalnim varnostnim ukrepom.
Priporočamo aktiviranje pripomočka, medtem ko je igla še vedno v mestu venskega vboda.
Aktiviranje pripomočka po odstranitvi igle je potrebno opraviti tako, da iglo usmerite proč od
sebe in drugih, ker se lahko pojavijo zunanje kapljice krvi/kapljice intravenozne tekočine.
Ne ovirajte igle med aktiviranjem. Vizualno preverite, da je konica igle popolnoma pokrita. Po
enkratni uporabi zavrzite pripomoček v skladu s predpisi svoje ustanove.
13
SV
TR
Inför blodprovstagning
Kan Almak İçin
Not: Eldiven giyerek yapılmalıdır.
1. Luer Adaptörü Tutucuya çevirerek yerleştirin.
2. İğne muhafazasını çıkarın.
3. (a) İğneyi bir toplardamara kanatlarını tutarak yerleştirin. (b) Bölmede kan bulunduğunu
görmek için izleyin. Kan örneğini kurumunuzun işlemlerine göre alın.
4. İğneyi Geri Çekin: Düğmeye basın. İğne toplardamar ponksiyonu bölgesinden kayarak çıkar
ve yerine kilitlenir. Cihaz retraksiyonunu engellemeyin. Ponksiyon bölgesini steril gazlı bez
ile kapatın ve basınç uygulayın.
5. Tüm kullanılmış malzemeyi uygun kaba atın.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
1.
5.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
Şırınga Kullanarak Kan Almak İçin
För blodprovstagning med en spruta
Not: Eldiven giyerek yapılmalıdır.
1. Luer kapağı çıkarın ve şırıngayı takın. Kan Alma adımları 2 – 5'i uygulayın.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
1.
5.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
Not: Kanı şırıngadan vakumlu
tüpe aktarmak için BD
Vacutainer® Kan Aktarma
Cihazını kullanın.
Kısa Dönemli IV Uygulama için (2 saate kadar)
Vid iv administrering under kort tid (upp till 2 timmar)
Not: • Eldiven giyerek yapılmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
2(a).
2(b).
3.
4.
• Cihazı sabitlerken düğme üzerine bant yerleştirilmesinin ve basınç uygulanmasının
iğnenin retraksiyonuna neden olabileceğini dikkate alın.
• Gerekiyorsa setten kurumunuzun işlemine göre sıvı geçirin.
İğne muhafazasını çıkarın.
(a) İğneyi bir toplardamara kanatlarını tutarak yerleştirin. (b) Bölmede kan bulunduğunu
görmek için izleyin.
Luer kapağı çıkarın. IV hat veya şırıngayı dişi luer kısmına takın. Kurumunuzun işlemlerine
göre ilacı verin. Sistemde hava bulunmadığından emin olun.
• Cihaz kurumunuzun işlemlerine göre değiştirilmeli ve en fazla 2 saat kullanılmalıdır.
İğneyi Geri Çekin: Düğmeye basın. İğne toplardamar ponksiyonu bölgesinden kayarak çıkar
ve yerine kilitlenir. Cihaz retraksiyonunu engellemeyin. Ponksiyon bölgesini steril gazlı bez
ile kapatın ve basınç uygulayın.
Tüm kullanılmış malzemeyi uygun kaba atın.
2(a).
2(b).
3.
4.
5.
5.
G değeri
21
23
25
21
23
25
Sıvı Geçirme Hacmi
Tüp (inç)
7
7
7
12
12
12
Hacim (mL)
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Genel Önlemler
Generella Försiktighetsåtgärder:
Tüm biyolojik örnekler ve kan alma “keskin maddelerine” (lansetler, iğneler, luer adaptörleri ve
kan alma setleri) kurumuzun ilke ve işlemlerine göre davranın. Örneklerden viral hepatit, HIV
(AIDS) veya başka enfeksiyöz hastalıklar geçebileceğinden biyolojik örneklere maruz kalınması
durumunda (örneğin delici bir yaralanma ile) tıbbi yardım isteyin. Kan alma cihazında
mevcutsa güvenlikle ilgili eklenmiş özellikleri kullanın. Tüm kan alma “keskin maddelerini”
atılmaları için onaylanmış biyolojik tehlikeli madde kaplarına atın.
Hantera alla biologiska prover och vassa provtagningsmaterial (lancetter, nålar, lueradapter
och venprovtagningsset) i enlighet med de föreskrifter och procedurer som gäller på din
institution. I händelse av exponering för biologiskt prov (t.ex. vid stickskada) skall läkare
omedelbart kontaktas, eftersom proverna kan överföra virushepatit, HIV (AIDS) eller andra
infektionssjukdomar. Använd en skyddshylsa till nålen om en sådan tillhandahålls med
blodprovtagningssatsen. Kassera alla vassa provtagningsföremål i behållare godkända för
biologiskt riskmaterial.
Kan alınması için bir şırınga kullanılması hemolizi arttırabilir.
GENEL ÖNLEMLER: Kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.
Daima Evrensel Önlemlere uyun.
Cihazın iğne halen toplardamar ponksiyonu bölgesindeyken aktive edilmesi önerilmez. İğne
bölgeden çıkarıldıktan sonra cihaz aktivasyonu kendinizden ve başkalarından uzakta
yapılmalıdır çünkü harici kan damlacıkları/IV sıvı damlacıkları oluşabilir.
Aktivasyon sırasında iğneyi engellemeyin. İğne ucunun tamamen örtülü olduğunu görsel
olarak doğrulayın. Ürünü tek kullanımdan sonra kurumunuzun düzenlemelerine göre atın.
14
UK
ZH
Для взяття крові
Примітка: Цю процедуру слід проводити у рукавичках.
1. Прикрутіть люерівський адаптер до тримача.
2. Зніміть з голки ковпачок.
3. (a) Пунктуйте вену, тримаючи голку за крильця. (b) Спостерігайте за появою крові
у павільйоні голки. Зберіть зразок крові відповідно до правил вашого закладу.
4. Вийміть голку: натисніть на кнопку. Голка вийде з точки пункції і зафіксується.
Не створюйте перепон для руху деталей пристрою. Прикладіть до точки пункції
стерильну марлеву салфетку і притисніть її.
5. Викиньте усі використані матеріали у відповідний контейнер.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
Для взяття зразків крові за допомогою шприца
Примітка: Цю процедуру слід проводити у рукавичках.
1. Від'єднайте люерівський ковпачок і приєднайте шприц. Виконайте пп. 2–5 інструкції
з взяття зразків крові.
1.
2.
3(a).
3(b).
4.
5.
Примітка: Перенесіть кров
зі шприца у вакуумну пробірку
за допомогою пристрою
BD Vacutainer® для перенесення крові.
Для короткочасного довенного введення ліків (до 2-х годин)
Примітка: • Цю процедуру слід проводити у рукавичках.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
• Фіксуючи пристрій, не забувайте, що якщо натиснути на кнопку,
голка втягнеться.
• Заповніть систему для довенного введення відповідно до правил вашого
закладу.
Зніміть з голки ковпачок.
(a) Пунктуйте вену, тримаючи голку за крильця. (b) Спостерігайте за появою крові
у павільйоні голки.
Від'єднайте люерівський ковпачок. Приєднайте до люерівського адаптера жіночого
типу лінію для довенного введення або шприц. Введіть ліки згідно прийнятих
у вашому закладі правил. Переконайтеся, що в системі немає повітря.
• Заміну пристрою слід проводити відповідно до прийнятих у вашому закладі
правил. Пристрій не дозволяється використовувати довше, ніж 2 години.
Вийміть голку: натисніть на кнопку. Голка вийде з точки пункції і зафіксується.
Не створюйте перепон для руху деталей пристрою. Накладіть на точку пункції
стерильну марлеву салфетку і притисніть її.
Викиньте усі використані матеріали у відповідний контейнер.
2(a).
Калібр
21
23
25
21
23
25
2(b).
3.
Об'єм заповнення
Трубка (сантиметрів)
17,78
17,78
17,78
30,48
30,48
30,48
4.
5.
Об'єм (мл)
0,228
0,225
0,224
0,353
0,350
0,349
Загальні Застереження:
Під час роботи зі зразками біологічних матеріалів і гострими предметами для взяття
крові (ланцети, голки, люерівські адаптери та набори для взяття крові) дотримуйтеся
прийнятих у вашому закладі правил. У разі контакту зі зразками біологічних матеріалів
(наприклад, якщо ви вкололися), зверніться по медичну допомогу, оскільки через такі
матеріали може передаватися вірусний гепатит, ВІЛ (СНІД) або інші інфекційні хвороби.
Якщо пристрій для взяття крові обладнано засобами безпеки, користуйтеся ними.
Усі гострі предмети для взяття крові слід викидати у контейнерах для небезпечних
біологічних матеріалів затвердженого зразка.
Аспірація крові за допомогою шприца посилює гемоліз.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Перед початком роботи прочитайте інструкцію.
Завжди дотримуйтеся універсальних застережень.
Рекомендується активувати пристрій, коли голка ще знаходиться у місці пункції. Якщо
ви активуєте пристрій після того, як голку видалено з точки пункції, тримайте його при
цьому на віддалі від себе та оточуючих, оскільки з голки може впасти декілька крапель
крові або розчину для довенного введення.
Під час активації пристрою не перекривайте просвіт голки. Переконайтеся візуально,
що кінчик голки повністю закритий. Пристрій підлягає одноразовому використанню
з наступною утилізацією відповідно до чинних у вашому закладі правил.
15
Symbol Key
-- Do Not Reuse
-- Batch Code
-- Sterilized Using Irradiation
Technical Questions?
www.bd.com/vacutainer or [email protected]
Call Toll-Free 1.800.631.0174 (USA Only)
-- Catalog Number
0050
Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ 07417 USA
BD, Belliver Industrial Estate, Plymouth. PL6 7BP. UK.
U.S. Patent Nos. D462,901, D465,571, D469,529 and 7,294,118. Made in USA
BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. ©2011 BD
8364656
8015431
01/2011
16
-- Use By
Rx Only (USA)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project