Cennik chladenie vykurovanie 2015
Obsah
Rezidenčná a komerčná klimatizácia AIRWELL
Elektrické špecifikácie a rozmery pre konzolu
Prierezy a počty káblov, istenie
1
Príslušenstvo pre klimatizácie AIRWELL
Čerpadlo kondenzátu, ovládanie
1
Nástenné jednotky - vykurovanie až do -30°C
HOD DCI
2
Nástenné jednotky - vysoká účinnosť
HND DCI
2
Nástenné jednotky - štandard
HKD DCI
2
Parapetno-podstropné jednotky
FBD DCI
3
Parapetno-podstropné nízkoteplotné jednotky (do 12°C)
FWDB DCI
3
Parapetné jednotky
XAD DCI
3
Kazetové split a TWIN multisplit jednotky
CBD DCI
4
Kazetové jednotky 840x1230mm
CAD DCI
4
Potrubné split a TWIN multisplit jednotky
DCD DCI
5
Multisplit systémy
YCZ DCI
6
Elektrické špecifikácie a rozmery pre konzolu
Prierezy a počty káblov, istenie
7
Príslušenstvo pre rezidenčnú klimatizáciu PANASONIC
Čerpadlo kondenzátu, ovládanie
7
Nástenné jednotky - extra luxus - akumulácia tepla
VE
8
Nástenné jednotky - luxus inverter - vysoká účinnosť
ETHEREA E, XE
8
Nástenné jednotky - standard inverter
RE
9
Nástenné jednotky - basic inverter
UE
9
Nástenné jednotky - chladenie technológií, nepretržitá prevádzka
PKEA
9
Parapetné jednotky
PFE
10
Kazetové jednotky
B4EA
10
Potrubné jednotky
D3EA
10
Multisplit systémy
FREE MULTI
11
Split a TWIN multisplit systémy STANDARD
Nástenné (K1), kazetové (Y2, U1),
potrubné (N1,F1), podstropné (T2))
12
Split a TWIN, TRIPLE A DOUBLE TWIN multisplit systémy ELITE
(chladenie do -15°C, vykurovanie do -20°C)
Nástenné (K1), kazetové (Y2, U1),
potrubné (N1,F1,E2), podstropné (T2))
13
Príslušenstvo
Ovládanie, AHUBOX pre VZT jednotku
14
Monoblok - štandardné, vysokoteplotné HT (65°C), T-CAP
AQUAREA MDF, MHF, MDC, MXC
15
Biblok (split) - štandardné, vysokoteplotné HT (65°C), T-CAP
AQUAREA SDF, SHF, SDC, SXC
16
Biblok (split) ALL IN ONE - s 200l nádržou vo vnútornej jednotke
AQUAREA ADC
17
Príslušenstvo
Nádrž na TÚV, ovládanie
18
Rezidenčná klimatizácia PANASONIC
Komerčná klimatizácia PANASONIC
(chladenie do -10°C, vykurovanie do -15°C)
Tepelné čerpadlá pre domácnosti PANASONIC
CEN-AP-0715-01-SK
Údaje a obrázky v cenníku majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená.
Aktuálne informácie a všeobecné obchodné podmienky na
www.klimavex.sk
AKÚ KLIMATIZÁCIU SI VYBRAŤ?
Kompaktné jednotky (mobilné jednotky)
Pri kompaktných zariadeniach je kondenzačná aj výparníková časť umiestnená spolu. Pri chladení vzniká v kondenzačnej časti teplo, ktoré je potrebné
odviesť mimo miestnosť. Odvod tepla z kondenzátora sa rieši ohybnou hadicou (je súčasťou zariadenia), ktorá sa zvyčajne vyvedie von buď otvoreným
oknom alebo cez otvor v stene. Nevýhodou je vyššia hlučnosť, keďže kompresor sa nachádza v obsluhovanom priestore.
Zariadenia typu split a multisplit
U delených
zariadení
tzv.(mobilné
„split“ resp.
„multisplit“ (označenie
Kompaktné
jednotky
a stacionárne
jednotky)odvodené z anglického „to split“ – rozdeliť) sa teplo odvádza do vonkajšej časti. Typ „split“ sa
skladá
z jednej vonkajšej
a jednej je
vnútornej
jednotky,
pričom jednotky
umožňujú
jednu vonkajšiu
napojiťþasti
niekoľko
Pri kompaktných
zariadeniach,
kondenzaþná
aj výparníková
þasĢ„multisplit“
umiestnená
spolu. Prinachladení
vzniká v jednotku
kondenzaþnej
teplo,vnútorných.
ktoré je potrebné
Výhodou
voči kompaktným je nižšia hlučnosť, keďže kompresor sa nachádza mimo obsluhovaný priestor. Jednotky môžu byť vybavené
odviesĢtýchto
mimo jednotiek
miestnosĢ.
kompresorom bez regulácie tzv. ZAP/VYP (ako mobilné jednotky) alebo sú vybavené kompresorom s premenlivými otáčkami (označenie DCI resp. inverter)
Mobilné (prenosné)
jednotky
s možnosťou
prispôsobenia
výkonu jednotky podľa požiadaviek priestoru. Ich výhodou oproti systémom ZAP/VYP je úspora spotreby energie, zdokonalená
Odvod tepla
z kondenzátora
ohybnou
hadicoudosiahnutie
(je súþasĢoupožadovanej
zariadenia),teploty,
ktorá saredukcia
zvyþajnehlučnosti
vyvedieavon
buć otvoreným
oknom alebo
cez jednotky
otvor v
prevádzka
v režime
vykurovaniasaažrieši
do -15°C,
rýchlejšie
vysoké
hodnoty účinnosti.
Vnútorné
stene.
výkonov majú mobilné jednotky oddelený kondenzátor, ktorý sa montuje do exteriéru. Kompresor ostáva vo vnútornej
môžu
byťVv prípade
rôznom väþších
vyhotovení:
jednotke.
Nástenné jednotky
Okenné jednotky
SúTieto
najčastejšou
najdostupnejšou
klimatizovania
priestorov
stacionárnymi
zariadeniami.
Môžu
byť vybavené
jednotkyasacenovo
inštalujú
pevne do oknavoľbou
alebo na
parapet. Vnútorný
aj vonkajší
ventilátor
sú poháĖané
jedným
motorom. viacstupňovou
VeĐmi þasto sašpeciálnou
používajú na
filtráciou,
napr.
jednotky
Airwell
HND
sú
vybavené
elektrostatickým,
fotokatalytickým
a
antibakteriálnym
filtrom.
Jednotky
Panasonic
RE sú vybavené filtrom
chladenie telekomunikaþných domþekov, ktoré nevyžadujú celoroþné chladenie.
Super Alleru-buster, ktorý zachytáva alergény, vírusy a baktérie. Extrémne účinným spôsobom filtrácie vzduchu Nanoe-g, odstraňujúcim až 99% baktérií a
vírusov
zo vzduchu
pomocou
nanotechnológie,
sú vybavené
Zariadenia
typu split
a multisplit
(stacionárne
jednotky)jednotky Panasonic Etherea. Navyše obsahujú špeciálny snímač na sledovanie ľudskej aktivity
a intenzity
svetla
a následne
prispôsobujú
prevádzku
jednotky pre
zabezpečenie
najvyššej
úspory
elektrickej
U delených
zariadení
tzv. „split“
resp. „multisplit“
(oznaþenie
odvodené
z anglického
„to split“
– rozdeliĢ)
sa energie.
teplo odvádza do vonkajšej þasti. Typ „split“
sa skladá z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, priþom jednotky „multisplit“ umožĖujú na jednu vonkajšiu jednotku napojiĢ niekoĐko vnútorných.
Parapetno-podstropné
jednotky
Výhodou týchto jednotiek
voþi kompaktným je nižšia hluþnosĢ, kećže kompresor sa nachádza mimo obsluhovaný priestor. Vnútorné jednotky môžu byĢ
rôznompre
vyhotovení:
Súvvhodné
obdĺžnikové miestnosti a ako riešenie s vyšším komfortom. Vnútornú jednotku je možné umiestniť na parapet alebo pod strop, pričom vďaka
dvom motorizovaným výfukovým klapkám a dokonalej distribúcii vzduchu do obsluhovaného priestoru poskytujú užívateľovi vyšší komfort.
Nástenné jednotky
Je najþastejším
Kazetové
jednotky a cenovo najdostupnejším riešením klimatizovania priestorov stacionárnymi zariadeniami. Môžu byĢ vybavené špeciálnou filtráciou,
napr. jednotky
Airwell PNX0
sú vybavené
filtrácioustropom.
AirCare,Podľa
ktorá obsahuje
aktívny
uhlíkový
filter, elektrostatický
filter aaionizátor,
ktorý produkuje
Používajú
sa vo vyšších
miestnostiach
s kazetovým
počtu klapiek
môžu
byť jednovýfukové,
dvojvýfukové
štvorvýfukové.
negatívne ióny a robí tak vzduch þerstvejším. Jednotky Panasonic RE sú štandardne vybavené filtrom Super Alleru-buster, ktorý zachytáva alergény,
vírusy a(kanálové)
baktérie. Extrémne
Potrubné
jednotky úþinným spôsobom filtrácie vzduchu s integrovanou práþkou vzduchu sú vybavené jednotky Panasonic Etherea a to Patrol
senzorom v kombinácii s E-ion+ ionizáciou.
Používajú sa pri požiadavke skrytého umiestnenia jednotky. Tieto jednotky sa napájajú na potrubie, pričom vzduch je do obsluhovaného priestoru
vyfukovaný
cez distribučnéjednotky
prvky (mriežky, výustky).
Parapetno-podstropné
Sú vhodné pre obdĎžnikové miestnosti a ako riešenie s vyšším komfortom. Vnútornú jednotku je možné umiestniĢ na parapet alebo pod strop, priþom
vćaka dvom motorizovaným výfukovým klapkám (Airwell SX) a tak dokonalej distribúcii vzduchu do obsluhovaného priestoru, poskytujú užívateĐovi
vyšší komfort.
AKO SI ZVÝŠIŤ KOMFORT?
Kazetové jednotky
Používajú sa vo vyšších miestnostiach s kazetovým stropom. PodĐa poþtu klapiek môžu byĢ jednovýfukové, dvojvýfukové a štvorvýfukové.
U mnohých zariadení na trhu je samozrejmosťou ovládania jednotiek diaľkové infraovládanie, prípadne káblový nástenný ovládač. Avšak vďaka
pokrokovým výrobcom sa v súčasnej dobe plnej technológií nezabúda ani na klimatizácie, ktoré je teraz možné vďaka špeciálnym systémom riadiť prakticky
Potrubné (kanálové) jednotky
z akéhokoľvek
cez požiadavky
internet. Pomocou
telefónu, Tieto
tabletu
alebo PC
na diaľku
plnevzduch
ovládaťjeklimatizáciu
cez WiFipriestoru
(systém
Používajú samiesta
v prípade
skrytéhosmart
umiestnenia.
jednotky
sa môžete
napájajújednoducho
na VZT potrubie,
priþom
do obsluhovaného
IntesisHome
Panasonic),
prípadne
ju
napojiť
na
nadradené
systémy
inteligentných
domov
cez
dostupné
komunikačné
rozhrania
(ModBus,
KNX,
EnOcean
vyfukovaný cez distribuþné prvky.
Alliance, Lonwork, Bacnet).
Jednotky „DC inverter“ (variabilné otáÿky)
Zariadenia
s oznaþením DC
inverter obsahujú kompresor
s jednosmerným el. napájaním, ktorý má premenlivé otáþky a tak je možné plynule regulovaĢ
AKO
SI VYBRAŤ
ÚSPORNEJŠIE
ZARIADENIE?
výkon zariadenia. Výhody DCI oproti fix speed: úspora spotreby energie; zdokonalená prevádzka v režime vykurovania až do -15°C; rýchlejšie
dosiahnutie
teplotného
predplnená
dávka
chladiva
na maximálnu
vzdialenosĢ
(okrem
modelovsaGC
elektrický
expanznýzariadenia
ventil, redukcia
Cesta
k zníženiu
spotreby,komfortu,
je používať
energeticky
úsporné
zariadenia
s vysokou
účinnosťou.
Donedávna
priZ),
výbere
úspornejšieho
hluþnosti, vysoké
hodnoty
EER
/ COP
(koeficient
úþinnostinominálna
pri chladení
/ vykurovaní).
Teplotná
fluktuácia
v rozsahu
± 0,5°C.
posudzovala
energetická
trieda
A až
G resp.
sa porovnávala
účinnosť
chladenia
EER (energy
efficiency
ratio)
alebo vykurovania COP
(coefficient of performance) (nameraná pri jednej vonkajšej teplote a plnom výkone).
Jednotky „fix-speed“ (pevné otáÿky)
Tieto jednotky pracujú na konštantných otáþkach kompresora, priþom samotná regulácia výkonu sa vykonáva zapínaním a vypínaním kompresora.
OdTeplotná
začiatkufluktuácia
roku 2013jevstúpilo
do platnosti
v rozsahu
± 1°C. nariadenie meniace minimálne požiadavky na ekodizajn energeticky
významných výrobkov (Smernica ErP 2009/125/ES) v skupine LOT 10, kde patria aj klimatizácie s výkonom
doCeloroÿný
12kW. Tzn.systém
že zariadenia
KP5 importované na trh po 1.1.2013 musia spĺňať prísnejšie kritériá na účinnosť
a hlučnosť.
Importované
zariadenia
nespĺňajúce
ekodizajn
napr.
systémy
ZAP/VYP)
sa pozapínaním
1.1.2013 / vypínaním ventilátora vonkajšej jednotky na
Toto príslušenstvo umožĖuje
jednotkám
fix-speed
chladiĢ(ako
až do
-10°C.
Regulácia
prebieha
už základe
nesmú uviesť
na trh. Dôvodom
kondenzaþného
tlaku. je plnenie tzv. cieľov 20/20/20, ktoré stanovila Európska komisia
(do roku 2020 sa má znížiť využitie primárnej energie o 20%, znížiť tvorba emisií CO2 o 20% a zvýšiť o 20%
využitie obnoviteľných zdrojov v EÚ).
Boli zavedené nové energetické štítky a triedy až po A+++, no hlavne sa zmenila udávaná nominálna účinnosť
na tzv. sezónnu (určenú pri rôznych teplotných podmienkach a čiastočných zaťaženiach), čo približuje reálny
obraz spotreby zariadenia počas jeho celoročnej prevádzky. V súvislosti s novým určovaním účinnosti teda
hovoríme o sezónnej účinnosti chladenia (SEER) a sezónnej účinnosti vykurovania (SCOP), pričom
samozrejme platí: čím vyššia hodnota, tým úspornejšie zariadenie...
www.klimavex.sk
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK -
Záruka 36 mesiacov
AIRWELL
PRIEREZY A POČTY KÁBLOV
Elektrické napájanie
YCZ
CAD
XAD, FBD,
HKD,
FWDB,CBD,DCD HND
HOD
Veľkosť
jednotky
Prívod el.
napájania
Vnútorná
Komunikácia
Vonkajšia
Funkcie
káblov
Prepojovací
kábel
Funkcie
káblov
009, 012, 018
GC
-
3 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
024
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
009, 012, 018
ST
3 x 1,5 mm2
-
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
024
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
5 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, 2 x komunikácia
GC
-
3 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
018, 024
ST aj GC
3 x 1,5 mm2
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
3 x 0,5 mm2
3 x komunikácia
030, 036 H11
ST aj GC
3 x 1,5 mm2
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
3 x 0,5 mm2
3 x komunikácia
036, 048, 060 H13
ST aj GC
3 x 1,5 mm2
5 x 2,5 mm2
3 x fáza, nula, zem
3 x 0,5 mm2
3 x komunikácia
060 H13
GC
-
5 x 4 mm2
3 x fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
2-18 - YCZ
GC
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x (4 x 1,5 mm2)
2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
3-27 - YCZ
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
3 x (4 x 1,5 mm2)
3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
4-30 - YCZ
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x (4 x 1,5 mm2)
4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
5-36 - YCZ
GC
-
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
5 x (4 x 1,5 mm2)
5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
012
ST - vnútorná jednotka, GC - vonkajšia jednotka. Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inštalačná firma. Je potrebné brať do úvahy dĺžku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné.
ISTENIE (istič s motorickou charakteristikou C, D)
Veľkosť
jednotky
FBD, XAD, CBD, DCD
HOD, HND,
HKD, CAD
Elektrické
napájanie
Vnútorná
Vonkajšia
YCZ 2-18 DCI, YCZ 3-24 DCI, YCZ 4-30 DCI
YCZ 5-36 DCI
009, 012
1/230/50 Hz
16A
-
16A
25A
32A
018
1/230/50 Hz
16A
10A
16A
25A
32A
024
1/230/50 Hz
25A
10A
20A
-
-
030, 036 H11
1/230/50 Hz
-
10A
32A
-
-
036 H13
3/400/50 Hz
-
10A
20A
-
-
048, 060 H13
3/400/50 Hz
30A
10A
25A
-
-
ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU
YOD
YND
YKD
YLD
YUDA
009
A x B [mm]
012
A x B [mm]
018
A x B [mm]
024
A x B [mm]
030
A x B [mm]
036 H11
A x B [mm]
036 H13
A x B [mm]
048
A x B [mm]
490 x 343
530 x 290
549 x 276
-
550 x 343
530 x 290
549 x 276
530 x 290
-
560 x 368
530 x 290
530 x 290
560 x 335
-
610 x 391
560 x 335
560 x 335
590 x 333 590 x 333
-
624 x 366
-
624 x 366
-
634 x 404 634 x 404
580 x 380
Vonkajšie
jednotky - multisplit
YCZ
2-18
A x B [mm]
3-27, 4-30
A x B [mm]
5-36
A x B [mm]
560 x 335
590 x 333
624 x 366
PRÍSLUŠENSTVO PRE KLIMATIZÁCIU -
HOD
009-024
HND, HKD
009-024
Čerpadlo kond. - Secura split XS 5000
Kontakt pre generálny alarm
Kontakt pre diaľkové zap/vyp
Infraovládanie RC08A
Infraovládanie RC08B
Infraovládanie RCV01
WiFi modul
Jednoduchý nástenný ovládač RCW 8
Jednoduchý nástenný ovládač RCW 10
Vylepšený nástenný ovládač RCW 6
voliteľné
obsahuje
obsahuje
voliteľné
-
voliteľné voliteľné*
obsahuje
voliteľné obsahuje
obsahuje obsahuje
voliteľné**
voliteľné voliteľné
voliteľné
* - len pre modely do výkonu 10kW, ** - WiFi modul voliteľný len pre modely sept. 2015
1
RCW 8
FBD
018-048
RCW 10
Jednoduchý nástenný ovládač
1 jednotka alebo TWIN
Podsvietenie displeja
Oneskorené zapnutie / vypnutie
Funkcia I-feel
Vylepšený nástenný ovládač
1 jednotka alebo TWIN
Podsvietenie displeja
Týždenný časovač
Zobrazenie hodín
Zobrazenie poruchy
Funkcia I-feel
PRÍSLUŠENSTVO
A
AIRWELL
RCW 6
SECURA
Snímacia komora, čerpadlo, napäťový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ČASTÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný švajčiarsky výrobok.
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výtlačná výška: 12m
Sacia výška: 2m
Horizontálna vzdialenosť: 30m
Hlučnosť - max 19dB(A)
060
A x B [mm]
B
Vonkajšie
jednotky - split
Jednoduchý nástenný ovládač
1 jednotka
Podsvietenie displeja
Oneskorené zapnutie / vypnutie
Funkcia I-feel
FBD
060
XAD
012-018
FWDB
018-024
CBD
012-018
CBD
024-048
CAD
060
DCD
012
DCD
018 - 060
obsahuje
obsahuje
obsahuje
voliteľné
voliteľné
obsahuje
obsahuje
voliteľné
-
voliteľné
obsahuje
obsahuje
obsahuje
obsahuje
obsahuje
obsahuje
obsahuje
voliteľné
-
obsahuje
obsahuje
obsahuje
obsahuje
voliteľné
voliteľné
obsahuje
-
obsahuje
obsahuje
obsahuje
voliteľné
obsahuje
-
obsahuje
obsahuje
obsahuje
voliteľné
obsahuje
voliteľné
obsahuje
-
Cena
bez DPH
105 €
20 €
120 €
35 €
60 €
60 €
www.klimavex.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY VYKUROVANIE AŽ DO -30°C!
Vysoká účinnosť.
Fotokatalytický filter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Zabudovaný WiFi modul.
Záruka 36 mesiacov
HOD DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-15°C až 54°C
- vykurovanie (012-024)
do -30°C
ST HOD DCI
GC YOD H11
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST HOD 009 DCI
GC YOD 009 H11
ST HOD 012 DCI
GC YOD 012 H11
ST HOD 018 DCI
GC YOD 018 H11
ST HOD 024 DCI
GC YOD 024 H11
2,5 (0,6-3,2)
0,577
3,4 (1,15-4,0)
0,865
5,1 (1,0-6,3)
1,453
6,85 (2,0-8,6)
1,89
2,9 (0,6-4)
0,629
3,55 (2,0-5,3)
0,874
5,3 (1,0-6,8)
1,424
6,85 (1,9-9,0)
1,841
8,5 A+++ /
5,1 A+++
7,8 A++ /
4,6 A++
6,5 A++ /
4,0 A+
6,2 A++ /
4,0 A+
26 / 30 / 34 / 43
54
26 / 30 / 34 / 45
55
34 / 38 / 42 / 46
56
37 / 42 / 46 / 51
58
866 x 292 x 209
899 x 596 x 378
866 x 292 x 209
899 x 596 x 378
1018 x 319 x 230
955 x 700 x 396
1018 x 319 x 230
980 x 790 x 427
NÁSTENNÉ JEDNOTKY Elektrostatický, fotokatalytický
a antibakteriálny filter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 10
12 / 6
20 / 10
12 / 6
25 / 10
16 / 6
25 / 10
Hmotnosť
[kg]
11
41
11
43,5
14
51
17
65
Jednotková
cena bez DPH
422 €
776 €
465 €
869 €
527 €
1 055 €
683 €
1 303 €
Cena za split
bez DPH
1 198 €
1 334 €
1 582 €
1 986 €
HND DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-15°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
ST HND DCI
GC YND H11
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST HND 009 DCI
GC YND 009 H11
ST HND 012 DCI
GC YND 012 H11
ST HND 018 DCI
GC YND 018 H11
ST HND 024 DCI
GC YND 024 H11
2,7 (1,0-3,3)
0,69
3,5 (1,2-3,8)
1,08
5,0 (1,4-6,2)
1,56
7,0 (2,8-7,6)
2,32
2,8 (1,0-3,5)
0,7
3,7 (1,2-4,0)
0,88
5,6 (1,4-6,5)
1,55
7,2 (2,8-7,8)
2,11
6,8 A++ /
3,9 A
6,8 A++ /
3,9 A
6,8 A++ /
3,9 A
5,8 A+ /
3,8 A
22 / 28 / 34 / 38
51
23 / 28 / 35 / 39
52
29 / 33 / 39 / 45
53
42 / 45 / 48 / 51
59
750 x 280 x 198
760 x 590 x 285
835 x 280 x 198
760 x 590 x 285
990 x 315 x 218
760 x 590 x 285
1186 x 340 x 258
845 x 700 x 320
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 8
10 / 6
20 / 8
12 / 6
20 / 8
16 / 10
25 / 10
Hmotnosť
[kg]
8
32,8
9
32,9
12,5
36,4
16,8
51,2
Jednotková
cena bez DPH
282 €
489 €
301 €
500 €
372 €
765 €
441 €
899 €
Cena za split
bez DPH
771 €
801 €
1 137 €
1 340 €
HKD DCI
Fotokatalytický a antibakteriálny filter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-15°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
ST HKD DCI
GC YKD H11
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST HKD 009 DCI
GC YKD 009 H11
ST HKD 012 DCI
GC YKD 012 H11
ST HKD 018 DCI
GC YKD 018 H11
ST HKD 024 DCI
GC YKD 024 H11
2,7 (1,0-3,2)
0,79
3,2 (1,2-3,8)
1,0
5,0 (1,4-6,2)
1,66
6,25 (2,5-7,2)
2,08
2,8 (1,0-3,4)
0,72
3,5 (1,2-4,0)
0,97
5,1 (1,4-6,4)
1,41
7,0 (2,5-7,5)
2,18
5,8 A+ /
3,8 A
5,8 A+ /
3,8 A
6,5 A++ /
3,8 A
6,2 A++ /
3,8 A
24 / 26 / 32 / 37
52
24 / 26 / 32 / 38
53
30 / 33 / 37 / 43
55
34 / 37 / 41 / 47
58
800 x 275 x 188
780 x 540 x 250
800 x 275 x 188
780 x 540 x 250
940 x 275 x 205
760 x 590 x 285
1045 x 315 x 235
845 x 700 x 320
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 8
10 / 6
20 / 8
12 / 6
20 / 8
16 / 10
25 / 10
Hmotnosť
[kg]
6,5
27,5
7,5
27,5
9,5
35
12,2
46,7
Jednotková
cena bez DPH
202 €
397 €
212 €
423 €
352 €
669 €
409 €
728 €
Cena za split
bez DPH
599 €
635 €
1 021 €
1 137 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
2
www.klimavex.sk
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
FBD DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
-15°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
ST FBD DCI
GC YLD H11
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
ST FBD 018 DCI
GC YLD 018 H11
ST FBD 024 DCI
GC YLD 024 H11
ST FBD 030 DCI
GC YLD 030 H11
ST FBD 036 DCI
GC YLD 036 H11
ST FBD 036 DCI
GC YLD 036 H13
ST FBD 048 DCI
GC YLD 048 H13
ST FBD 060 DCI
GC YLD 060 H13
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
5,3 (1,5-6,4)
1,63
7,2 (2,0-7,8)
2,24
8,5 (2,4-9,6)
2,82
10,5 (3,2-11,8)
3,48
10,2 (3,2-11,8)
3,39
14,0 (4,5-15,2)
4,36
15,6 (5,0-17,5)
4,86
5,9 (1,6-7,0)
1,49
7,8 (2,0-8,6)
2,1
9,0 (2,4-10,0)
2,42
11,0 (3,2-12,5)
3,05
11,0 (3,2-12,5)
3,05
14,6 (4,8-15,8)
4,04
17,0 (5,5-18,6)
4,7
6,1 A++ /
3,8 A
6,4 A++ /
3,9 A
6,4 A++ /
3,9 A
6,0 A+ /
3,8 A
5,7 A+ /
3,8 A
3,21 A /
3,61 A*
3,21 A /
3,61 A*
38 / 41 / 44
55
46 / 50 / 52
57
46 / 50 / 53
58
43 / 49 / 52
60
43 / 49 / 52
60
51 / 54 / 57
61
51 / 54 / 57
61
1068 x 675 x 235
845 x 700 x 320
1068 x 675 x 235
900 x 860 x 315
1285 x 675 x 235
900 x 860 x 315
1650 x 675 x 235
990 x 965 x 345
1650 x 675 x 235
990 x 965 x 345
1650 x 675 x 235
938 x 1369 x 392
1650 x 675 x 235
938 x 1369 x 392
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
12 / 6
30 / 20
16 / 10
50 / 25
16 / 10
50 / 25
16 / 10
65 / 30
16 / 10
65 / 30
16 / 10
65 / 30
19 / 10
65 / 30
Hmotnosť
[kg]
25
46
25
59
30
59
40
73
40
77
40
102,5
43
102,5
Jednotková
cena bez DPH
655 €
1 191 €
715 €
1 477 €
806 €
1 843 €
834 €
2 519 €
834 €
2 878 €
873 €
3 190 €
1 006 €
3 290 €
Cena za split
bez DPH
1 846 €
2 192 €
2 650 €
3 352 €
3 712 €
4 064 €
4 295 €
* - model 048 a 060 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové
PARAPETNO-PODSTROPNÉ NÍZKOTEPLOTNÉ JEDNOTKY -
FWDB DCI
Chladenie na 12°C.
Vhodné pre vinárne, pivnice a iné.
Štandardná filtrácia.
Nástenný ovládač RCW6.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-10°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
ST FWDB DCI
GC YLD H11
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST FWDB 018 DCI
GC YLD 018 H11
ST FWDB 024 DCI
GC YLD 024 H11
5,3 (1,5-6,4)
1,63
7,2 (2,0-7,8)
2,24
5,9 (1,6-7,0)
1,49
7,8 (2,0-8,6)
2,1
6,1 A++ /
3,8 A
6,4 A++ /
3,9 A
38 / 41 / 44
55
46 / 50 / 52
57
1068 x 675 x 235
845 x 700 x 320
1068 x 675 x 235
900 x 860 x 315
PARAPETNÉ JEDNOTKY -
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
12 / 6
30 / 20
16 / 10
50 / 25
Hmotnosť
[kg]
25
46
25
59
Jednotková
cena bez DPH
916 €
1 191 €
1 182 €
1 477 €
Cena za split
bez DPH
2 107 €
2 659 €
XAD DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
-15°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
GC YLD H11
ST XAD DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST XAD 012 DCI
GC YLD 012 H11
ST XAD 018 DCI
GC YLD 018 H11
3,5 (1,1-3,8)
1,09
4,7 (1,4-5,4)
1,55
3,6 (1,1-4,0)
0,99
5 (1,4-5,8)
1,38
6,1 A++ /
3,8 A
5,6 A+ /
3,8 A
36 / 40 / 44
52
39 / 42 / 45
55
700 x 600 x 210
760 x 590 x 285
700 x 600 x 210
845 x 700 x 320
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
12 / 6
30 / 20
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
3
Hmotnosť
[kg]
15
35,4
15
46
Jednotková
cena bez DPH
471 €
871 €
633 €
1 191 €
Cena za split
bez DPH
1 342 €
1 824 €
www.klimavex.sk
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
CBD DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
360° vyfukovanie vzduchu.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnosť použiť ako TWIN multisplit systém.
-15°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
ST CBD DCI
GC YLD H11
PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
ST CBD 012 DCI 3,5 (1,0-4,0)
3,5 (1,0-4,1)
1,09
0,97
GC YLD 012 H11
ST CBD 018 DCI 5 (1,6-6,2)
5,3 (1,6-6,4)
1,65
1,47
GC YLD 018 H11
ST CBD 024 DCI 7,2 (2,0-7,8)
8 (2,2-8,6)
2,24
2,15
GC YLD 024 H11
ST CBD 030 DCI 8,5 (2,4-9,6)
8,6 (2,5-9,8)
2,82
2,34
GC YLD 030 H11
ST CBD 036 DCI 10 (3,0-11,8) 10,5 (3,2-12,0)
3,32
2,91
GC YLD 036 H11
ST CBD 036 DCI 10 (3,0-11,8) 10,5 (3,2-12,0)
3,32
2,91
GC YLD 036 H13
ST CBD 048 DCI 12,5 (4,2-14,0) 13 (4,2-14,8)
3,89
3,6
GC YLD 048 H13
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
5,6 A+ /
3,8 A
5,6 A+ /
3,8 A
6,1 A++ /
3,9 A
6,4 A++ /
3,9 A
5,4 A /
3,8 A
5,4 A /
3,8 A
3,21 A /
3,61 A*
34 / 38 / 42
52
33 / 40 / 48
55
42 / 45 / 47
57
44 / 47 / 50
58
46 / 49 / 51
60
46 / 49 / 51
60
47 / 50 / 54
61
570 x 260 x 570
760 x 590 x 285
570 x 260 x 570
845 x 700 x 320
840 x 245 x 840
900 x 860 x 315
840 x 245 x 840
900 x 860 x 315
840 x 245 x 840
990 x 965 x 345
840 x 245 x 840
990 x 965 x 345
840 x 287 x 840
938 x 1369 x 392
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
12 / 6
30 / 20
16 / 10
50 / 25
16 / 10
50 / 25
16 / 10
65 / 30
16 / 10
65 / 30
16 / 10
65 / 30
Hmotnosť
bez panelu
[kg]
16
35,4
16,5
46
24
59
26,5
59
26,5
73
26,5
77
29
102,5
Jednotková
cena bez DPH
502 €
871 €
539 €
1 191 €
685 €
1 477 €
799 €
1 843 €
827 €
2 519 €
827 €
2 878 €
851 €
3 190 €
Cena za split
bez DPH
1 373 €
1 730 €
2 162 €
2 642 €
3 346 €
3 706 €
4 041 €
* - model 048 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.
MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN
Voliteľné príslušenstvo
Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm
Dekoračný panel 950 x 55 x 950 mm
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)
Hmotnosť
CBD
012, 018 DCI
CBD
024, 030, 036, 048 DCI
2,5 kg
5 kg
●
-
●
Cena
bez DPH
REFNET
104 €
165 €
95 €
Simultánna prevádzka jednotiek s rovnakým nastavením.
2 x CBD 018 s YLD 036, 2 x CBD 024 s YLD 048, 2 x CBD 030 s YLD060.
Pre ovládanie je možné zvoliť RCW6 alebo RCW8.
Vzdialenosti a obmedzenia - podľa tabuľky u TWIN aplikácie jednotiek DCD.
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
CAD DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
ST CAD DCI
GC YUDA H13
PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Účinnosť
EER / COP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
Hmotnosť
bez panelu
[kg]
ST CAD 060 DCI 14 (4,0-15,5)
4,36
GC YUDA 060 H13
15 (4,0-17,5)
4,4
3,21 A /
3,41 B*
42 / 45 / 50
60
840 x 280 x 1230
948 x 1250 x 340
19 / 10
50 / 30
46
96
Vonkajšia
jednotka
Jednotková
cena bez DPH
874 €
3 810 €
Cena za split
bez DPH
4 684 €
* - model 060 nepodlieha ErP smernici (energetická trieda podľa 2002/31/ES)
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.
Voliteľné príslušenstvo
Dekoračný panel 950 x 80 x 1340 mm
Káblové ovládanie RWV01
Káblové skupinové ovládanie RWV04 (max. 16 jednotiek)
Hmotnosť
8,4 kg
Cena
bez DPH
165 €
99 €
129 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
4
www.klimavex.sk
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
DCD DCI
Štandardná filtrácia.
Nástenný káblový ovládač.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky, automatický reštart.
ESP = 25Pa (modely 012, 018, 024).
ESP = 37Pa (modely 030, 036).
ESP = 50Pa (modely 048, 060).
Dostupný tlak prestaviteľný cez DIP.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnosť nasávania zozadu alebo zospodu.
Možnosť použiť ako TWIN multisplit systém.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-15°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
GC YLD H11
ST DCD DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
ST DCD 012 DCI
GC YLD 012 H11
ST DCD 018 DCI
GC YLD 018 H11
ST DCD 024 DCI
GC YLD 024 H11
ST DCD 030 DCI
GC YLD 030 H11
ST DCD 036 DCI
GC YLD 036 H11
ST DCD 036 DCI
GC YLD 036 H13
ST DCD 048 DCI
GC YLD 048 H13
ST DCD 060 DCI
GC YLD 060 H13
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
3,5 (1,1-4,0)
1,09
5,3 (1,5-6,4)
1,65
7 (2,0-7,9)
2,18
8,3 (2,5-9,5)
2,76
10 (3,2-11,6)
3,32
10,2 (3,2-11,6)
3,39
14 (4,5-15,2)
4,36
16 (5,6-17,6)
4,97
3,8 (1,1-4,5)
1,05
5,6 (1,5-6,8)
1,47
7,8 (2,0-8,8)
2,14
9,2 (2,6-10,3)
2,48
11 (3,2-12,5)
3,05
11 (3,2-12,5)
3,05
17 (5,2-18,2)
4,57
19,5 (6,0-21,2)
5,39
5,1 A /
3,8 A
6,4 A++ /
3,8 A
6,6 A++ /
3,8 A
6,3 A++ /
3,8 A
5,3 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
3,21 A /
3,72 A*
3,22 A /
3,62 A*
36 / 39 / 41
52
39 / 43 / 45
55
39 / 43 / 46
57
40 / 44 / 48
58
36 / 39 / 42
60
36 / 39 / 42
60
36 / 39 / 42
61
51 / 54 / 57
61
700 x 210 x 635
760 x 590 x 285
920 x 270 x 635
845 x 700 x 320
920 x 270 x 635
900 x 860 x 315
1140 x 270 x 775
900 x 860 x 315
1200 x 300 x 865
990 x 965 x 345
1200 x 300 x 865
990 x 965 x 345
1200 x 300 x 865
938 x 1369 x 392
1400 x 440 x 858
938 x 1369 x 392
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
12 / 6
30 / 20
16 / 10
50 / 25
16 / 10
50 / 25
16 / 10
65 / 30
16 / 10
65 / 30
16 / 10
65 / 30
19 / 10
65 / 30
Hmotnosť
[kg]
Jednotková
cena bez DPH
Cena za split
bez DPH
516 €
871 €
613 €
1 191 €
645 €
1 477 €
715 €
1 843 €
806 €
2 519 €
806 €
2 878 €
803 €
3 190 €
1 248 €
3 290 €
18
35,4
28
46
28
59
35
59
44
73
44
77
44
102,5
75
102,5
1 387 €
1 804 €
2 122 €
2 558 €
3 325 €
3 685 €
3 994 €
4 537 €
* - model 048 a 060 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové
DCD
012 DCI
Voliteľné príslušenstvo
DCD
018, 024 DCI
●
Nasávacia mriežka
Cena
bez DPH
●
●
●
●
Výfukové plénum
DCD
030, 036, 048 DCI
●
40 €
50 €
69 €
19 €
35 €
57 €
MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN
Aplikácia
Vnútorné jednotky
Vonkajšia jednotka
TWIN
DCD 018 + DCD 018
DCD 024 + DCD 024
DCD 030 + DCD 030
YLD 036
YLD 048
YLD 060
Prepojenie medzi jednotkami
REFNET
Simultánna prevádzka jednotiek s rovnakým nastavením.
Pre ovládanie je možné zvoliť RCW6 alebo RCW8.
Potrubie "plyn" / "kvapalina"
Maximálna vzdialenosť (m)
Rozdiel vzdialenosti medzi jednotkami
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami
Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami
Voliteľné príslušenstvo
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
5
YLD 036 / YLD 048 / YLD 060
5/8" / 3/8"
30 / 50 / 50
10 m
20 m
0,5 m
Cena bez DPH
95 €
www.klimavex.sk
MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 36 mesiacov
YCZ DCI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické expanzné ventily.
El. napájanie 1~230V / 50Hz.
-15°C až 50°C
- vykurovanie
do -15°C
GC YCZ 2-18 H11
GC YCZ 3-27 H11
GC YCZ 5-36 H11
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Jednotka
GC YCZ 2-18 H11
(2 jednotky)
GC YCZ 3-27 H11
(3 jednotky)
GC YCZ 4-30 H11
(4 jednotky)
GC YCZ 5-36 H11
(5 jednotiek)
Chladiaci
výkon
(nominálny) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
(nominálny) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
5,2
1,62
6
1,66
6,1 A++ /
4,1 A+
55
845 x 700 x 320
30 / 20
10 / 10
48
2 x 10 / 6
943 €
7,8
2,43
8,5
2,31
6,6 A++ /
3,9 A
58
900 x 860 x 315
45 / 25
10 / 10
62
3 x 10 / 6
1 138 €
8,5
2,65
9
2,36
6,6 A++ /
3,9 A
58
900 x 860 x 315
60 / 30
10 / 10
65
4 x 10 / 6
1 589 €
10,5
3,27
11,5
3,18
5,6 A+ /
3,8 A
60
990 x 965 x 345
75 / 30
10 / 10
80
5 x 10 / 6
2 120 €
Rozmery
Max. vzdialenosť Max. prevýšenie
Hmotnosť
medzi ST a ST/
(šírka x výška x hĺbka)
celková /
[kg]
ST a GC [m]
[mm]
na okruh [m]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Cena
bez DPH
Vnútorné jednotky môžu pracovať len v jednom pracovnom režime súčasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).
ST HND 009-018 DCI
ST HKD 009-018 DCI
Vnútorná jednotka
Prevedenie
Nástenná
Parapetná
Kazetová
Potrubná
Chladiaci
výkon
[kW]
Označenie
ST HND 009 DCI
2,7
ST HND 012 DCI
3,5
ST HND 018 DCI
5,0
ST HKD 009 DCI
2,7
ST HKD 012 DCI
3,2
ST HKD 018 DCI
5,0
ST XAD 012 DCI
3,5
ST XADX 018 DCI
4,7
ST CBD 012 DCI
3,5
ST CBDX 018 DCI
5,0
Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm
ST DCD 012 DCI
3,5
ST XAD 012 DCI
ST XADX 018 DCI
Vykurovací
výkon
[kW]
ST CBD 012 DCI
ST CBDX 018 DCI
Rozmery
Externý statický
tlak
(šírka x výška x hĺbka)
[Pa]
[mm]
ST DCD 012 DCI
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
2,8
3,7
5,6
2,8
3,5
5,1
3,6
5,0
3,5
5,3
-
-
750 x 280 x 198
835 x 280 x 198
990 x 315 x 218
800 x 275 x 188
800 x 275 x 188
940 x 275 x 205
700 x 600 x 210
700 x 600 x 210
570 x 260 x 570
570 x 260 x 570
22 / 28 / 34 / 38
23 / 28 / 35 / 39
29 / 33 / 39 / 45
24 / 26 / 32 / 37
24 / 26 / 32 / 38
30 / 33 / 37 / 43
36 / 40 / 44
39 / 42 / 45
34 / 38 / 42
33 / 40 / 48
8
9
12,5
6,5
7,5
9,5
15
15
16
16,5
10 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
12 / 6
3,8
25
700 x 210 x 635
36 / 39 / 41
18
10 / 6
9 + 18
12 + 12
Jednotková
cena bez DPH
282 €
301 €
372 €
202 €
212 €
352 €
471 €
633 €
502 €
539 €
104 €
516 €
POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĽKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK
GC YCZ 2-18 H11
(2 jednotky)
GC YCZ 3-27 H11
(3 jednotky)
GC YCZ 4-30 H11
(4 jednotky)
GC YCZ 5-36 H11
(5 jednotiek)
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
2 vnútorné jednotky
9 + 18
12 + 18
18 + 18
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
-
-
-
-
-
-
-
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
9 + 18
12 + 18
18 + 18
-
-
-
-
-
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
-
-
4 vnútorné jednotky
9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12
-
-
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
18 + 18
-
-
-
-
-
-
-
3 vnútorné jednotky
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
9 + 18 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
12 + 18 + 18
18 + 18 + 18
9 + 9 + 18 + 18
4 vnútorné jednotky
9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 12 + 12
9 + 9 + 12 + 18
9 + 12 + 12 + 12
9 + 12 + 12 + 18
4 vnútorné jednotky
12 + 12 + 12 + 12
12 + 12 + 12 + 18
-
-
-
-
-
-
5 vnútorných jednotiek
9+9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 9 + 12 + 12
9 + 9 + 9 + 12 + 18
9 + 9 + 12 + 12 + 12
9 + 12 + 12 + 12 + 12
12 + 12 + 12 + 12 + 12
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
6
www.klimavex.sk
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK -
Záruka 24 mesiacov
PANASONIC
PRIEREZY A POČTY KÁBLOV
Elektrické napájanie
Veľkosť
jednotky
Prívod el.
napájania
Vnútorná
Komunikácia
Vonkajšia
Funkcie
káblov
Prepojovací
kábel
Funkcie
káblov
7, 9, 12, 15 - VE, E, XE, UE, PKEA
ST
3 x 1,5 mm2
-
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
9, 12, 15 - RE, GFEW (PFE), B4EA, D3EA
GC
-
3 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
18, 21, 24 - E, XE, UE, PKEA
ST
3 x 2,5 mm2
-
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
18, 21, 24 - RE, GFEW (PFE), B4EA, D3EA
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
28 - E
ST
3 x 4 mm2
-
fáza, nula, zem
4 x 4 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
50 E5 - PACi
ST aj GC
3 x 2,5 mm2
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
60, 71 E5 - PACi
ST aj GC
3 x 2,5 mm2
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
71 E8 - PACi
ST aj GC
3 x 2,5 mm2
***
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
100 E5, 125 E5, 140 E5 - PACi
ST aj GC
3 x 2,5 mm2
***
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
100, 125, 140 E8 - PACi
ST aj GC
3 x 2,5 mm2
***
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
200, 250 E8 - PACi
ST aj GC
3 x 2,5 mm2
5 x 14 mm2
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
2E-15, 2E-18 - FREE MULTI
GC
-
3 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x (4 x 1,5 mm2)
2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
3E-18 - FREE MULTI
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
3 x (4 x 1,5 mm2)
3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
4E-23, 4E-27 - FREE MULTI
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x (4 x 1,5 mm2)
4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
5E-34 - FREE MULTI
GC
-
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
5 x (4 x 1,5 mm2)
5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
ST - vnútorná jednotka, GC - vonkajšia jednotka; *** - prierez kábla zvoľte podľa max. hodnôt prúdu v predošlej tabuľke a podľa platnej legislatívy
Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inštalačná firma. Je potrebné brať do úvahy dĺžku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné.
ISTENIE*
Veľkosť
jednotky
Vonkajšia
FREE
MULTI
CU-2,CU-3
FREE
MULTI
CU-4
FREE
MULTI
CU-5
-
-
16A
20A
25A
16A
16A
16A
20A
25A
16A
20A
-
20A
25A
max. prúd 25A**
16A
max. prúd 25A**
-
-
-
max. prúd 29A**
16A
max. prúd 28A**
-
-
-
16A
-
16A
max. prúd 30A**
-
-
-
-
16A
max. prúd 7A**
16A
max. prúd 7A**
-
-
-
-
16A
max. prúd 9A**
16A
max. prúd 9A**
-
-
-
-
-
16A
max. prúd 10A**
16A
max. prúd 10A**
-
-
-
-
-
-
16A
max. prúd 10A**
16A
max. prúd 11A**
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16A
16A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16A
20A
-
-
-
Elektrické
napájanie
VE, E, XE
RE, PKEA
GFEW (PFE)
B4EA, D3EA
7, 9, 12, 15
1/230/50 Hz
16A
16A
16A
18, 50
1/230/50 Hz
16A
16A
16A
21, 24, 60, 71 E5
1/230/50 Hz
20A
20A
28, 100 E5
1/230/50 Hz
25A
125 E5
1/230/50 Hz
-
140 E5
1/230/50 Hz
71 E8
100 E8
PEY1E - PACi STANDARD
Vnútorná
Vonkajšia
16A
-
-
16A
-
-
-
20A
16A
20A
-
-
-
16A
-
-
-
16A
-
-
-
-
3/400/50 Hz
-
-
-
3/400/50 Hz
-
-
-
125 E8
3/400/50 Hz
-
-
140 E8
3/400/50 Hz
-
200 E8
3/400/50 Hz
250 E8
3/400/50 Hz
PE1E - PACi ELITE
Vnútorná
* - istič s motorickou charakteristikou (C, D); ** - istenie je potrebné určiť podľa maximálnej hodnoty uvedenej v tabuľke a platnej legislatívy
ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU
7, 9
A x B [mm]
12
A x B [mm]
15
A x B [mm]
18, 21, 24, 28
A x B [mm]
50
A x B [mm]
60, 71
A x B [mm]
100, 125, 140
A x B [mm]
200, 250
A x B [mm]
VE
E, XE, RE
UE
PKEA
GFEW (PFE)
B4EA, D3EA
PEY1E - PACi STANDARD
PE1E - PACi ELITE
570 x 330
570 x 320
570 x 320
540 x 330
570 x 320
540 x 330
-
570 x 330
540 x 330
570 x 320
540 x 330
540 x 330
613 x 361
-
540 x 330
613 x 361
-
613 x 361
540 x 330
613 x 361
613 x 361
613 x 361
-
608 x 310
608 x 310
620 x 381
620 x 381
620 x 381
660 x 380
Vonkajšie
jednotky - multisplit
FREE MULTI
2E-15, 2E-18
A x B [mm]
3E-18
A x B [mm]
4E-23
A x B [mm]
4E-27, 5E-34
A x B [mm]
540 x 330
613 x 361
613 x 361
620 x 381
PRÍSLUŠENSTVO PRE KLIMATIZÁCIU Snímacia komora, čerpadlo,
napäťový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ČASTÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný švajčiarsky výrobok.
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výtlačná / sacia výška: 12m / 2m
Horizontálna vzdialenosť: 30m
Hlučnosť - max 19dB(A)
PRÍSLUŠENSTVO
Čerpadlo kondenzátu - Secura split XS 5000
Infraovládanie
Nástenný káblový ovládač CZ-RD514C
Nástenný káblový ovládač CZ-RD52CP
Rozhranie IntesisHome - PA-AC-WIFI-1
Rozhranie KNX - PAW-AC-KNX-1i
Rozhranie EnOcean PAW-AC-ENO-1l
Rozhranie ModBus - PAW-AC-MBS-1
7
PANASONIC
CZRD514C
SECURA
A
B
Vonkajšie
jednotky - split
CZRD52CP
PA-ACWIFI-1
PAW-ACENO-1l
PAW-ACKNX-1i
VE
E, XE
RE
UE
PKEA
GFEW (PFE)
B4EA
D3EA
voliteľné
obsahuje
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné
obsahuje
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné
obsahuje
voliteľné
-
voliteľné
obsahuje
voliteľné
-
voliteľné
obsahuje
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné
obsahuje
-
obsahuje
obsahuje
voliteľné
-
voliteľné
obsahuje
obsahuje
-
PAW-ACMBS-1
Cena bez DPH
105 €
109 €
109 €
250 €
360 €
360 €
360 €
www.klimavex.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
VE (EXTRA LUXUS) -
AKUMULÁCIA TEPLA
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Ionizácia.
Econavi snímač prostredia.
Snímanie denného svetla.
Nanoe-g čistiaci systém.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Heatcharge - systém akumulácie tepla.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -30°C
ST VE
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-VE9-NKE
KIT-VE12-NKE
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,6-3,0)
0,48
3,5 (0,6-4,0)
0,88
3,2 (0,6-7,7)
0,58
4,2 (0,6-8,4)
0,85
8,6 A+++ /
5,4 A+++
8,5 A+++ /
5,1 A+++
23 / 26 / 44
49
26 / 29 / 45
50
24 / 27 / 44
49
30 / 33 / 45
50
890 x 295 x 275
799 x 623 x 299
890 x 295 x 275
799 x 623 x 299
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 12
10 / 6
15 / 12
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
14,5
43
14,5
43
2 915 €
3 413 €
HEATCHARGE - unikátny systém, ktorý využíva odpadné teplo z kompresora a umožňuje prevádzku vo vykurovaní až do -30°C, okamžité vykurovanie a vykurovanie aj počas odmrazovania.
NÁSTENNÉ JEDNOTKY Ionizácia.
Econavi snímač prostredia.
Nanoe-g čistiaci systém.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Voliteľné ovládanie IntesisHome
cez WiFi pomocou smart telefónu.
ETHEREA E, XE (LUXUS)
BIELE PREVEDENIE - E
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
STRIEBORNÉ PREVEDENIE - XE
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
2,05 (0,75-2,4)
0,46
2,5 (0,85-3,0)
0,525
3,5 (0,85-4,0)
0,835
4,2 (0,85-5,0)
1,24
5 (0,98-6,0)
1,44
6,3 (0,98-7,1)
2,18
6,8 (0,98-8,1)
2,08
7,65 (0,98-8,6)
2,52
2,8 (0,7-4,0)
0,625
3,4 (0,8-5,0)
0,72
4 (0,8-6,0)
0,84
5,3 (0,8-6,8)
1,42
5,8 (0,98-8,0)
1,52
7,2 (0,98-8,5)
2,09
8,6 (0,98-9,9)
2,58
9,6 (0,98-11,0)
3,24
6,9 A++ /
4,4 A+
6,9 A++ /
4,7 A++
7,6 A++ /
4,8 A++
6,6 A++ /
4,0 A+
6,9 A++ /
4,2 A+
6,5 A++ /
4,0 A+
6,1 A++ /
3,9 A
6,0 A+ /
3,8 A
2,05 (0,75-2,4)
0,46
2,5 (0,85-3,0)
0,525
3,5 (0,85-4,0)
0,835
5 (0,98-6,0)
1,44
2,8 (0,7-4,0)
0,625
3,4 (0,8-5,0)
0,72
4 (0,8-6,0)
0,84
5,8 (0,98-8,0)
1,52
6,9 A++ /
4,4 A+
6,9 A++ /
4,7 A++
7,6 A++ /
4,8 A++
6,9 A++ /
4,2 A+
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
BIELE PREVEDENIE - MODELY E
KIT-E7-QKE
KIT-E9-QKE
KIT-E12-QKE
KIT-E15-QKE
KIT-E18-QKE
KIT-E21-QKE
KIT-E24-QKE
KIT-E28-QKE
20 / 24 / 37
45
20 / 25 / 39
46
20 / 28 / 42
48
25 / 31 / 43
49
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
48
35 / 38 / 47
52
35 / 38 / 49
53
20 / 25 / 38
46
20 / 27 / 40
47
20 / 33 / 42
50
29 / 35 / 43
51
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
49
35 / 38 / 47
52
35 / 38 / 48
53
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
824 x 619 x 299
870 x 295 x 255
824 x 619 x 299
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 795 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 795 x 320
10
31
10
33
10
35
10
33
13
46
13
47
13
67
13
67
1 027 €
1 132 €
1 286 €
1 466 €
1 572 €
2 059 €
2 326 €
3 139 €
STRIEBORNÉ PREVEDENIE - MODELY XE
KIT-XE7-QKE
KIT-XE9-QKE
KIT-XE12-QKE
KIT-XE18-QKE
20 / 24 / 37
45
20 / 25 / 39
46
20 / 28 / 42
48
34 / 37 / 44
47
20 / 25 / 38
46
20 / 27 / 40
47
20 / 33 / 42
50
34 / 37 / 44
47
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
824 x 619 x 299
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
10
31
10
33
10
35
13
46
1 047 €
1 153 €
1 307 €
1 593 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
8
www.klimavex.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
RE (STANDARD INVERTER)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Antialergénny filter.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
GC RE
ST RE
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-RE9-RKE
KIT-RE12-RKE
KIT-RE15-RKE
KIT-RE18-RKE
KIT-RE24-RKE
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,67
3,5 (0,85-3,9)
1,0
4,2 (0,85-4,6)
1,26
5 (0,98-6,0)
1,47
6,8 (0,98-8,1)
2,1
3,3 (0,8-4,1)
0,8
4,0 (0,8-5,1)
1,05
5 (0,8-6,8)
1,35
5,8 (0,98-8,0)
1,54
8,6 (0,98-9,9)
2,61
6,1 A++ /
4,0 A+
6,1 A++ /
4,0 A+
5,6 A+ /
3,8 A
6,7 A++ /
4,1 A+
6,0 A+ /
3,8 A
22 / 26 / 41
47
22 / 30 / 42
48
29 / 31 / 44
49
34 / 37 / 44
47
35 / 38 / 47
52
24 / 27 / 41
48
25 / 33 / 42
50
28 / 34 / 46
51
34 / 37 / 44
47
35 / 38 / 47
52
870 x 290 x 214
780 x 542 x 289
870 x 290 x 214
824 x 619 x 299
870 x 290 x 214
824 x 619 x 299
1070 x 290 x 240
875 x 695 x 320
1070 x 290 x 240
875 x 795 x 320
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
16 / 6
30 / 20
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
9
31
9
34
9
34
12
46
12
67
860 €
986 €
1 290 €
1 484 €
2 249 €
UE (BASIC INVERTER)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Antialergénny filter.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
5°C až 43°C
- vykurovanie
do -10°C
GC UE
ST UE
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-UE9-RKE
KIT-UE12-RKE
KIT-UE18-RKE
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,72
3,5 (0,85-3,9)
1,09
5 (0,98-5,6)
1,54
3,3 (0,8-4,1)
0,86
4,0 (0,8-5,1)
1,1
5,4 (0,98-7,7)
1,47
5,6 A+ /
3,8 A
5,6 A+ /
3,8 A
6,5 A++ /
4,3 A+
22 / 26 / 41
47
22 / 30 / 42
48
34 / 37 / 44
48
24 / 27 / 41
48
25 / 33 / 42
50
34 / 37 / 44
49
870 x 290 x 214
780 x 542 x 289
870 x 290 x 214
780 x 542 x 289
1070 x 290 x 240
824 x 619 x 299
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
15 / 15
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
9
31
9
33
12
38
764 €
885 €
1 274 €
PKEA (CHLADENIE TECHNOLÓGIÍ)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Ionizácia, antialergénny filter.
Extra tichý režim.
Káblový ovládač.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Špeciálne navrhnuté
pre celoročné nepretržité chladenie
serverovní alebo technológií.
-15°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
ST PKEA
GC PKEA
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-E9-PKEA
KIT-E12-PKEA
KIT-E15-PKEA
KIT-E18-PKEA
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,515
3,5 (0,85-4,0)
0,87
4,2 (0,98-5,0)
1,2
5 (0,98-6,0)
1,44
3,4 (0,85-5,4)
0,7
4 (0,85-6,6)
0,92
5,4 (0,98-7,1)
1,44
5,8 (0,98-8,0)
1,52
7,1 A++ /
4,4 A+
6,7 A++ /
4,1 A+
6,3 A++ /
3,9 A
6,9 A++ /
4,2 A+
23 / 26 / 39
46
26 / 29 / 42
48
29 / 32 / 43
46
34 / 37 / 44
47
24 / 27 / 40
47
30 / 33 / 42
50
32 / 35 / 43
46
34 / 37 / 44
47
870 x 295 x 255
824 x 622 x 299
870 x 295 x 255
824 x 622 x 299
870 x 295 x 255
875 x 695 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 5
10 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
9
Hmotnosť
[kg]
10
36
10
36
10
45
13
46
Cena za split
bez DPH
1 235 €
1 339 €
1 582 €
1 652 €
www.klimavex.sk
PARAPETNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
PFE (STANDARD INVERTER)
Dvojitý výfuk vzduchu.
Chladenie - zhora, vykurovanie - zdola.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
16°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
GC PFE
ST GFEW
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-E9-PFE
KIT-E12-PFE
KIT-E18-PFE
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,56
3,5 (0,85-3,8)
0,94
5 (0,98-5,6)
1,54
3,4 (0,85-5,0)
0,81
4,0 (0,85-6,0)
1,0
5,8 (0,98-7,1)
1,6
6,1 A++ /
3,8 A
5,8 A+ /
3,8 A
6,2 A++ /
3,9 A
23 / 27 / 38
46
24 / 28 / 39
48
32 / 36 / 44
47
23 / 27 / 38
47
23 / 27 / 39
50
32 / 36 / 44
48
700 x 600 x 210
780 x 542 x 289
700 x 600 x 210
824 x 619 x 299
700 x 600 x 210
875 x 695 x 320
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
KIT-E12-PB4EA
KIT-E18-RB4EA
KIT-E21-RB4EA
10 / 6
15 / 5
10 / 6
15 / 5
12 / 6
20 / 15
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
14
33
14
34
14
46
1 611 €
1 746 €
2 056 €
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -10°C
ST PB4EA
GC PB4EA
PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
KIT-E9-PB4EA
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
B4EA (STANDARD INVERTER)
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Označenie
split systému
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,55
3,4 (0,9-4,8)
0,89
5 (0,9-5,8)
1,6
5,9 (0,9-6,3)
2,05
3,2 (0,85-4,8)
0,8
4,5 (0,9-6,2)
1,42
5,6 (0,9-7,1)
3,01
7 (0,9-8,0)
2,86
5,8 A+ /
4,0 A+
5,6 A+ /
3,8 A
5,8 A+ /
4,1 A+
5,6 A+ /
4,1 A+
23 / 26 / 34
45
23 / 26 / 34
45
25 / 28 / 37
47
30 / 33 / 42
49
25 / 28 / 35
46
25 / 28 / 35
47
26 / 29 / 38
48
31 / 34 / 43
50
575 x 260 x 575
824 x 622 x 299
575 x 260 x 575
875 x 695 x 320
575 x 260 x 575
875 x 695 x 320
575 x 260 x 575
875 x 695 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 15
10 / 6
20 / 15
12 / 6
30 / 20
12 / 6
30 / 20
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
18
36
18
45
18
47
18
47
1 888 €
2 028 €
2 119 €
2 470 €
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.
Povinné príslušenstvo
Cena
bez DPH
Hmotnosť
Dekoračný panel CZ-BT20E (700 x 51 x 700 mm)
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
2,5 kg
v cene
D3EA (STANDARD INVERTER)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Kompaktné rozmery.
Nástenný káblový ovládač CZ-RD52CP.
Externý statický tlak 10/15/24 Pa.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -10°C
ST PD3EA
GC PD3EA
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-E9-PD3EA
KIT-E12-QD3EA
KIT-E18-RD3EA
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,59
3,4 (0,85-4,0)
0,88
5,1 (0,9-5,7)
1,6
3,2 (0,85-5,0)
0,86
4,0 (0,85-5,1)
1,13
6,1 (0,9-7,1)
1,83
5,8 A+ /
4,2 A+
5,6 A+ /
3,8 A
5,8 A+ /
3,9 A
24 / 27 / 33
47
24 / 27 / 33
47
27 / 30 / 41
47
25 / 28 / 35
47
25 / 28 / 35
48
29 / 32 / 41
48
850 x 235 x 370
824 x 619 x 299
850 x 235 x 370
875 x 695 x 320
904 x 200 x 667
875 x 695 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 15
10 / 6
20 / 15
12 / 6
30 / 20
Hmotnosť
[kg]
17
36
17
45
19
47
Cena za split
bez DPH
1 768 €
1 935 €
1 949 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
10
www.klimavex.sk
MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 24 mesiacov
FREE MULTI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)
Automatický reštart.
Napojiteľných 2 až 5 jednotiek.
El. napájanie do vonkajšej jednotky.
Infraovládanie (súčasť dodávky ST).
Econavi snímač prostredia (E, XE).
Nanoe-g čistiaci systém (E, XE).
Štandardná filtrácia (ostatné modely).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
GC CU-3
GC CU-2
GC CU-4, CU-5
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
GC CU-2E15PBE
(2 jednotky)
GC CU-2E18PBE
(2 jednotky)
GC CU-3E18PBE
(3 jednotky)
GC CU-4E23PBE
(4 jednotky)
GC CU-4E27PBE
(4 jednotky)
GC CU-5E34PBE
(5 jednotiek)
4,5 (1,5-5,2)
1,23
5,2 (1,5-5,4)
1,49
5,2 (1,8-7,3)
1,21
6,8 (1,9-8,8)
1,68
8 (3,0-9,2)
1,98
10 (2,9-11,5)
2,86
5,4 (1,1-7,0)
1,17
5,6 (1,1-7,2)
1,3
6,8 (1,6-8,3)
1,45
8,5 (3,0-10,6)
1,85
9,4 (4,2-10,6)
2,08
12 (3,4-14,5)
2,86
6,5 A++ /
4,0 A+
6,5 A++ /
4,0 A+
7,0 A++ /
4,0 A+
7,0 A++ /
4,0 A+
7,0 A++ /
4,0 A+
6,5 A++ /
4,0 A+
ST E
Nástenná
strieborná
Nástenná
biela
Parapetná
Kazetová
4-výfuková
Potrubná
Chladiaci
výkon
[kW]
Označenie
47 / 49
30 / 10
39
1 204 €
2 x 10 / 6
824 x 619 x 299
49 / 51
30 / 10
39
1 390 €
3 x 10 / 6
875 x 795 x 320
46 / 47
50 / 15
71
1 668 €
4 x 10 / 6
875 x 795 x 320
48 / 49
60 / 15
72
2 317 €
4 x 10 / 6
940 x 999 x 340
51 / 52
70 / 15
80
2 834 €
5 x 10 / 6
940 x 999 x 340
53 / 54
80 / 15
81
3 023 €
Vykurovací
Externý
Potrubie
Rozmery
výkon
statický tlak plyn / kvapalina (šírka x výška x hĺbka)
[kW]
[Pa]
[mm]
[mm]
10 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
Vonkajšia
jednotka
Pripojiteľné
vnútorné jednotky
Povolený súčet výkonov
vnútorných jednotiek
GC CU-2E15
7 ; 9 ; 12
4,0 - 5,6 kW
GC CU-2E18
7 ; 9 ; 12
4,0 - 6,4 kW
GC CU-3E18
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18
4,5 - 9,0 kW
GC CU-4E23
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
4,5 - 11,0 kW
GC CU-4E27
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
4,5 - 13,6 kW
GC CU-5E34
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
4,5 - 17,5 kW
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
1070 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
1070 x 295 x 255
1070 x 295 x 255
700 x 600 x 210
700 x 600 x 210
700 x 600 x 210
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
700 x 51 x 700
850 x 235 x 370
850 x 235 x 370
904 x 200 x 667
ST PB4EA
ST PD3EA
Akustický tlak
chladenie
Lp (1m)
[dB(A)]
Akustický tlak
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
20 / 24 / 37
20 / 25 / 39
20 / 28 / 42
34 / 37 / 44
20 / 24 / 37
20 / 25 / 39
20 / 28 / 42
25 / 31 / 43
34 / 37 / 44
34 / 37 / 45
23 / 27 / 38
24 / 28 / 39
32 / 36 / 44
23 / 26 / 34
23 / 26 / 34
25 / 28 / 37
30 / 33 / 42
24 / 27 / 33
24 / 27 / 34
27 / 30 / 41
20 / 25 / 38
20 / 27 / 40
20 / 33 / 42
34 / 37 / 44
20 / 25 / 38
20 / 27 / 40
20 / 33 / 42
29 / 35 / 43
34 / 37 / 44
34 / 37 / 45
23 / 27 / 38
23 / 27 / 39
32 / 36 / 46
25 / 28 / 35
25 / 28 / 35
26 / 29 / 38
31 / 34 / 43
25 / 28 / 35
25 / 28 / 36
29 / 32 / 41
10
10
10
13
10
10
10
10
13
13
14
14
14
18
18
18
18
2,5
17
17
19
Nutné pripojiť minimálne dve vnútorné jednotky, nutné skontrolovať povolené kombinácie podľa katalógu Panasonic.
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
11
Jednotková
cena bez DPH
824 x 619 x 299
ST GFEW
2,0
3,2
ST CS-XE7QKEW
2,5
3,6
ST CS-XE9QKEW
3,2
4,5
ST CS-XE12QKEW
5,0
6,8
ST CS-XE18QKEW
2,0
3,2
ST CS-E7QKEW
2,5
3,6
ST CS-E9QKEW
3,2
4,5
ST CS-E12QKEW
4,0
5,6
ST CS-E15QKEW
5,0
6,8
ST CS-E18QKEW
6,0
8,5
ST CS-E21QKEW
2,8
4,0
ST CS-E9GFEW
3,2
4,5
ST CS-E12GFEW
5,0
6,8
ST CS-E18GFEW
2,5
3,2
ST CS-E9PB4EA
3,4
4,5
ST CS-E12PB4EA
5,0
5,6
ST CS-E18RB4EAW
5,9
7,0
ST CS-E21RB4EAW
Dekoračný panel CZ-BT20E (nutné objednať samostatne)
2,5
3,2
20-110
ST CS-E9PD3EA
3,4
4,0
10-80
ST CS-E12QD3EAW
5,1
6,1
25-120
ST CS-E18RD3EAW
Drôtový ovládač CZ-RD52CP (súčasť vnútornej jednotky)
Hmotnosť
[kg]
2 x 10 / 6
ST XE
Vnútorná jednotka
Prevedenie
Akustický tlak
Max. vzdialenosť /
Potrubie
Rozmery
chladenie /
prevýšenie
plyn / kvapalina (šírka x výška x hĺbka)
vykurovanie Lp(1m)
[m]
[mm]
[mm]
[dB(A)]
Jednotková
cena bez DPH
352 €
373 €
411 €
629 €
332 €
352 €
390 €
450 €
608 €
751 €
725 €
790 €
956 €
859 €
959 €
999 €
1 050 €
220 €
844 €
936 €
1 049 €
v cene
www.klimavex.sk
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 24 mesiacov
PACi STANDARD
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Automatický reštart.
Štandardná filtrácia.
Čerpadlo kondenzátu - výtlak 850mm (U1, Y2).
Modely E8 sú trojfázové.
Možnosť použiť ako TWIN systém.
Kompaktná veľkosť až do 12,5kW.
Kompatibilné s riadiacim systémom rady Panasonic ECOi VRF.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WiFi pomocou smart telefónu.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
U-60PEY1E5
U-71PEY1E5**
U-100PEY1E5**
U-100PEY1E8**
U-125PEY1E5**
U-125PEY1E8**
U-140PEY1E8**
Chladiaci
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vzduchový
výkon
chladenie /
vykurovanie
3
[m /h]
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Akustický tlak
chladenie /
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
Hmotnosť
[kg]
6 (2,0-7,0)
7,1 (2,0-7,7)
10 (2,7-11,5)
10 (2,7-11,5)
12,5 (3,8-13,5)
12,5 (3,8-13,5)
14 (3,3-15,5)
6 (1,8-7,0)
7,1 (1,8-8,1)
10 (2,1-13,8)
10 (2,1-13,8)
12,5 (3,4-15,0)
12,5 (3,4-15,0)
14 (4,1-16,0)
1800 / 2100
2340 / 2340
4560 / 4020
4560 / 4020
4800 / 4380
4800 / 4380
8100 / 6600
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
790 x 569 x 285
790 x 569 x 285
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 1416 x 340
48 / 50
50 / 52
54 / 54
54 / 54
56 / 56
56 / 56
54 / 53
50 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
75 / 30
42
42
73
73
85
85
98
ST U1
Jednotková cena
bez DPH
1 237 €
1 561 €
1 921 €
2 073 €
2 229 €
2 406 €
2 850 €
ST T2
ST F1
ST N1
ST Y2
ST K1
Vnútorná jednotka
Prevedenie
Chladiaci
výkon /
príkon split
[kW]
Označenie
Vykurovací
výkon /
príkon split
[kW]
Sezónna
účinnosť
chladenia
SEER
5,0
5,0
ST S-50PK1E5A*
6 / 1,86
6 / 1,5
5,4 A
ST S-60PK1E5A**
7,1 / 2,45
7,1 / 1,9
5,1 A
ST S-71PK1E5A**
9 / 3,37
9 / 2,43
5,7 A+
ST S-100PK1E5A
5,0
5,0
ST S-50PY2E5A*
Dekoračný panel CZ-KPY3B (625 x 31 x 625 mm) - (2,4kg)
5,0
5,0
ST S-50PU1E5A*
Kazetová
6 / 1,69
6 / 1,48
6,8 A++
ST S-60PU1E5A**
4-výfuková
7,1 / 2,19
7,1 / 1,88
6,3 A++
ST S-71PU1E5A**
600 x 600mm (Y2)
10 / 3,22
10 / 2,63
6,4 A++
900 x 900mm (U1) ST S-100PU1E5A
12,5 / 4,02 12,5 / 3,29
4,5
ST S-125PU1E5A
14 / 4,36
14 / 3,6
4,66
ST S-140PU1E5A
Dekoračný panel CZ-KPU21 (950 x 33,5 x 950 mm) - (4kg)
5,0
5,0
ST S-50PN1E5A*
6 / 1,99
6 / 1,66
4,7 C
ST S-60PN1E5A**
Potrubná
7,1 / 2,57
7,1 / 2,08
5,0 B
ST S-71PN1E5A**
nízkotlaková
10 / 3,55
10 / 2,94
5,3 A
ST S-100PN1E5A
N1
12,5 / 4,45 12,5 / 3,67
4,5
ST S-125PN1E5A
14 / 4,65
14 / 3,88
4,66
ST S-140PN1E5A
5,0
5,0
ST S-50PF1E5A*
6 / 1,93
6 / 1,41
5,4 A
ST S-60PF1E5A**
Potrubná
7,1 / 2,57
7,1 / 1,8
5,3 A
ST S-71PF1E5A**
stredotlaková
10 / 3,32
10 / 2,63
5,4 A
ST S-100PF1E5A
F1
12,5 / 4,1 12,5 / 3,27
4,5
ST S-125PF1E5A
14 / 4,36
14 / 3,6
4,66
ST S-140PF1E5A
5,0
5,0
ST S-50PT2E5A*
6 / 1,66
6 / 1,43
6,7 A++
ST S-60PT2E5A**
7,1 / 2,21
7,1 / 1,82
6,1 A++
Podstropná
ST S-71PT2E5A**
T2
10 / 3,32
10 / 2,6
6,1 A++
ST S-100PT2E5A
12,5 / 4,15 12,5 / 3,25
4,5
ST S-125PT2E5A
14 / 4,8
14 / 3,66
4,66
ST S-140PT2E5A
Nástenná
K1
Sezónna
účinnosť
vykurovania
SCOP
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Externý statický
tlak
nominál
(min-max)
[Pa]
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
3,9 A
3,9 A
3,8 A
-
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
583 x 288 x 583
-
32 / 36 / 40
40 / 44 / 47
40 / 44 / 47
41 / 45 / 49
33 / 37 / 40
13
14,5
14,5
14,5
18
4,0 A+
4,0 A+
4,0 A+
3,63
3,41
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
-
27 / 29 / 32
28 / 31 / 36
28 / 31 / 37
32 / 38 / 44
33 / 39 / 45
34 / 40 / 46
24
24
24
27
27
27
3,8 A
3,8 A
3,8 A
3,63
3,41
3,8 A
3,8 A
3,8 A
3,63
3,41
4,0 A+
4,0 A+
3,9 A
3,63
3,41
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
800 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
960 x 235 x 690
1275 x 235 x 690
1275 x 235 x 690
1590 x 230 x 690
1590 x 230 x 690
1655 x 360 x 820
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
35 / 39 / 41
36 / 41 / 43
36 / 41 / 43
37 / 42 / 44
38 / 43 / 45
39 / 44 / 46
26 / 30 / 34
26 / 32 / 35
26 / 32 / 35
31 / 34 / 38
32 / 35 / 39
33 / 36 / 40
29 / 33 / 37
30 / 34 / 38
31 / 35 / 39
35 / 37 / 42
36 / 40 / 46
37 / 41 / 47
32
32
32
41
41
41
28
33
33
45
45
45
27
33
33
40
40
40
755 €
764 €
807 €
1 179 €
810 €
220 €
788 €
870 €
933 €
1 203 €
1 383 €
1 536 €
218 €
912 €
1 028 €
1 101 €
1 344 €
1 365 €
1 474 €
765 €
923 €
1 175 €
1 332 €
1 416 €
1 532 €
890 €
949 €
1 029 €
1 256 €
1 402 €
1 514 €
U-140PEY1E8
2x ST S-71P
-
Jednotková cena
bez DPH
* - jednotky použiteľné len pre multisplit aplikáciu, ** - jednotky použiteľné pre split aj multisplit aplikáciu
Uvedené hodnoty SEER a SCOP platia pre jednofázové jednotky, pre trojfázové pozrite katalóg
MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN SYSTÉM
KOMPATIBILITA
REFNET
Chladiaci výkon [kW]
Vonkajšia jednotka
Vnútorné jednotky
Refnet
7,1 (2 x 3,6)
10 (2 x 5,0)
12,5 (2 x 6,0)
U-71PEY1E5
2x ST S-36P
U-100PEY1E5(8)
2x ST S-50P
U-125PEY1E5(8)
2x ST S-60P
1x CZ-P155BK1
1x CZ-P155BK1
1x CZ-P155BK1
14 (2 x 7,1)
1x CZ-P155BK1
Prevádzka jednotiek simultánna s rovnakým nastavením.
Kombinácia rôznych prevedení vnútorných jednotiek je povolená.
*** - parametre vnútorných jednotiek S-36 sú popísané u modelov ELITE
ST - vnútorná jednotka ; U - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
12
www.klimavex.sk
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 24 mesiacov
PACi ELITE
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Automatický reštart.
Štandardná filtrácia.
Čerpadlo kondenzátu - výtlak 850mm (U1, Y2).
Modely E8 sú trojfázové.
Možnosť použiť ako TWIN, TRIPLE a DOUBLE TWIN systém.
Kompaktná veľkosť až do 12,5kW.
Kompatibilné s riadiacim systémom rady Panasonic ECOi VRF.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WiFi pomocou smart telefónu.
-15°C až 43°C
- vykurovanie
do -20°C
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
U-50PE1E5*
U-60PE1E5A*
U-71PE1E5A**
U-71PE1E8A**
U-100PE1E5A**
U-100PE1E8A**
U-125PE1E5A**
U-125PE1E8A**
U-140PE1E5A**
U-140PE1E8A**
U-200PE1E8**
U-250PE1E8**
Chladiaci
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vzduchový
výkon
chladenie /
vykurovanie
3
[m /h]
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Akustický tlak
chladenie /
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
Hmotnosť
[kg]
5 (1,5-5,6)
6 (2,5-7,1)
7,1 (2,5-8,0)
7,1 (2,5-8,0)
10 (3,3-12,5)
10 (3,3-12,5)
12,5 (3,3-14,0)
12,5 (3,3-14,0)
14 (3,3-15,5)
14 (3,3-15,5)
20 (6,0-22,4)
25 (6,0-28,0)
5,6 (1,5-6,5)
7 (2,0-8,0)
8 (2,0-9,0)
8 (2,0-9,0)
11,2 (4,1-14,0)
11,2 (4,1-14,0)
14 (4,1-16,0)
14 (4,1-16,0)
16 (4,1-18,0)
16 (4,1-18,0)
21,8 (6,0-22,4)
28 (6,0-31,5)
1800 / 2100
3600 / 3600
3600 / 3600
3600 / 3600
6600 / 5700
6600 / 5700
7800 / 6600
7800 / 6600
8100 / 7200
8100 / 7200
7740 / 7740
7080 / 7080
12 / 6
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
25 / 10
25 / 12
790 x 569 x 285
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1526 x 340
940 x 1526 x 340
46 / 50
48 / 50
48 / 50
48 / 50
52 / 52
52 / 52
53 / 53
53 / 53
54 / 55
54 / 55
57 / 57
57 / 58
40 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
100 / 30
100 / 30
42
68
69
69
98
98
98
98
98
98
118
128
ST Y2
ST K1
Vnútorná jednotka
Prevedenie
Označenie
Chladiaci
výkon /
príkon split
[kW]
ST N1
ST U1
Vykurovací
výkon /
príkon split
[kW]
Sezónna
účinnosť
chladenia
SEER***
3,6
4,2
ST S-36PK1E5A*
4,5
5,2
ST S-45PK1E5A*
5 / 1,56
5,6 / 1,5
6,0 A+
Nástenná
ST S-50PK1E5A**
K1
6 / 1,56
7 / 1,82
6,6 A++
ST S-60PK1E5A**
7,1 / 2,09
8 / 2,13
6,6 A++
ST S-71PK1E5A**
9,5 / 2,92
9,5 / 2,47
6,2 A++
ST S-100PK1E5A
3,6
4,2
ST S-36PY2E5A*
Kazetová
4,5
5,2
4-výfuková
ST S-45PY2E5A*
600 x 600mm
5 / 1,64
5,6 / 1,79
5,9 A+
ST S-50PY2E5A**
Y2
Dekoračný panel CZ-KPY3B (625 x 31 x 625 mm) - (2,4kg)
3,6
4,2
ST S-36PU1E5A*
4,5
5,2
ST S-45PU1E5A*
5 / 1,35
5,6 / 1,43
6,5 A++
ST S-50PU1E5A**
Kazetová
6 / 1,48
7 / 1,81
7,4 A++
ST S-60PU1E5A**
4-výfuková
7,1 / 1,8
8/2
7,4 A++
ST S-71PU1E5A**
900 x 900mm
10 / 2,38
11,2 / 2,6
6,6 A++
ST S-100PU1E5A**
U1
12,5 / 3,47
14 / 3,5
5,23
ST S-125PU1E5A**
14 / 4,31
16 / 4,33
4,72
ST S-140PU1E5A
Dekoračný panel CZ-KPU21 (950 x 33,5 x 950 mm) - (4kg)
3,6
4,2
ST S-36PN1E5A*
4,5
5,2
ST S-45PN1E5A*
5 / 1,56
5,6 / 1,74
4,6 B
ST S-50PN1E5A**
Potrubná
6 / 1,85
7 / 1,94
5,5 A+
ST S-60PN1E5A**
nízkotlaková
7,1 / 2,15
8 / 2,26
5,5 A+
ST S-71PN1E5A**
N1
10 / 2,67
11,2 / 2,95
6,0 A+
ST S-100PN1E5A**
12,5 / 3,89
14 / 3,88
5,23
ST S-125PN1E5A**
14 / 4,65
16 / 4,69
4,72
ST S-140PN1E5A
3,6
4,2
ST S-36PF1E5A*
4,5
5,2
ST S-45PF1E5A*
5 / 1,35
5,6 / 1,5
5,7 A+
ST S-50PF1E5A**
Potrubná
6 / 1,54
7 / 1,81
6,4 A++
ST S-60PF1E5A**
stredotlaková
7,1 / 1,85
8 / 2,08
6,4 A++
ST S-71PF1E5A**
F1
10 / 2,44
11,2 / 2,6
5,8 A+
ST S-100PF1E5A**
12,5 / 3,57
14 / 3,48
5,23
ST S-125PF1E5A**
14 / 4,31
16 / 4,44
4,72
ST S-140PF1E5A
20 / 7,64
21,8 / 6,15
4,06
Potrubná
ST S-200PE2E5
vysokotlaková E2 ST S-250PE2E5
25 / 9,55
28 / 8,2
3,52
3,6
4,2
ST S-36PT2E5A*
4,5
5,2
ST S-45PT2E5A*
5 / 1,38
5,6 / 1,41
6,4 A++
ST S-50PT2E5A**
6 / 1,49
7 / 1,74
6,8 A++
Podstropná
ST S-60PT2E5A**
T2
7,1 / 1,93
8 / 1,93
6,2 A++
ST S-71PT2E5A**
10 / 2,53
11,2 / 2,6
6,7 A++
ST S-100PT2E5A**
12,5 / 3,73
14 / 3,51
5,23
ST S-125PT2E5A**
14 / 4,65
16 / 4,36
4,72
ST S-140PT2E5A
Sezónna
účinnosť
vykurovania
SCOP***
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
3,9 A
3,9 A
3,9 A
3,8 A
3,8 A
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
583 x 288 x 583
583 x 288 x 583
583 x 288 x 583
-
27 / 31 / 35
30 / 34 / 38
32 / 36 / 40
40 / 44 / 47
40 / 44 / 47
41 / 45 / 49
26 / 32 / 36
28 / 34 / 38
33 / 37 / 40
13
13
13
14,5
14,5
14,5
18
18
18
3,8 A
4,1 A+
4,1 A+
4,2 A+
3,63
3,41
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
-
27 / 28 / 30
27 / 28 / 31
27 / 29 / 32
28 / 31 / 36
28 / 31 / 37
32 / 38 / 44
33 / 39 / 45
34 / 40 / 46
23
23
23
24
24
27
27
27
3,8 A
3,8 A
3,7 A
3,9 A
3,63
3,41
3,8 A
3,9 A
4,0 A+
3,8 A
3,63
3,41
3,79
3,09
4,0 A
4,1 A+
4,0 A
4,3 A+
3,63
3,41
880 x 250 x 650
880 x 250 x 650
880 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
800 x 290 x 700
800 x 290 x 700
800 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1428 x 479 x 1230
1428 x 479 x 1230
910 x 210 x 680
960 x 235 x 690
960 x 235 x 690
1275 x 235 x 690
1275 x 235 x 690
1590 x 230 x 690
1590 x 230 x 690
1655 x 360 x 820
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
216
216
35 / 38 / 40
35 / 39 / 41
35 / 39 / 41
36 / 41 / 43
36 / 41 / 43
37 / 42 / 44
38 / 43 / 45
39 / 44 / 46
25 / 29 / 33
26 / 30 / 34
26 / 30 / 34
26 / 32 / 35
26 / 32 / 35
31 / 34 / 38
32 / 35 / 39
33 / 36 / 40
49 / 50 / 51
49 / 50 / 51
30 / 32 / 35
30 / 33 / 38
29 / 33 / 37
30 / 34 / 38
31 / 35 / 39
35 / 37 / 42
36 / 40 / 46
37 / 41 / 47
29
29
29
32
32
41
41
41
28
28
28
33
33
45
45
45
120
120
27
27
27
33
33
40
40
40
* - jednotky použiteľné len pre multisplit aplikáciu, ** - jednotky použiteľné pre split aj multisplit aplikáciu
*** pre modely nad 12,5kW sú uvedené hodnoty EER a COP; Uvedené hodnoty SEER a SCOP platia pre jednofázové jednotky, pre trojfázové pozrite katalóg
ST - vnútorná jednotka ; U - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
13
1 438 €
1 698 €
1 890 €
2 205 €
2 391 €
2 869 €
2 796 €
3 007 €
3 429 €
3 505 €
4 696 €
5 185 €
ST T2
ST F1
Externý statický
tlak nominál
(min-max)
[Pa]
-
Jednotková cena
bez DPH
Jednotková cena
bez DPH
809 €
819 €
755 €
764 €
807 €
1 179 €
771 €
793 €
810 €
220 €
769 €
807 €
788 €
870 €
933 €
1 203 €
1 383 €
1 536 €
218 €
875 €
875 €
912 €
1 028 €
1 101 €
1 344 €
1 365 €
1 474 €
719 €
749 €
765 €
923 €
1 175 €
1 332 €
1 416 €
1 532 €
3 623 €
3 938 €
873 €
882 €
890 €
949 €
1 029 €
1 256 €
1 402 €
1 514 €
www.klimavex.sk
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN
Záruka 24 mesiacov
PACi ELITE
MULTISPLIT APLIKÁCIA - TRIPLE
REFNET
MULTISPLIT APLIKÁCIA - DOUBLE TWIN
REFNET
REFNET
REFNET
REFNET
Prevádzka jednotiek simultánna s rovnakým nastavením.
Kombinácia rôznych prevedení vnútorných jednotiek je povolená.
KOMPATIBILITA
TWIN
APLIKÁCIA
Chladiaci výkon [kW]
Vonkajšia jednotka
Vnútorné jednotky
Refnet
7,1 (2 x 3,6)
10 (2 x 5,0)
TRIPLE
14 (2 x 7,1)
1x CZ-P155BK1
CZ-RWSK2
CZ-RWSY2
CZ-RELC2
CZ-RE2C2
CZ-RWSK2
CZ-RWSY2
CZ-RWSU2
CZ-RWSC2
CZ-RWST2
CZ-RTC2 (RTC4)
CZ-RTC3 (RTC5)
CZ-RE2C2
CZ-RELC2
CZ-CSRC2
CZ-ESWC2
CZ-ANC2
CZ-64ESMC2
CZ-256ESMC2
PA-RC2-WIFI-1
CZ-CSWKC2
CZ-CSWAC2
CZ-CSWWC2
CZ-CSWGC2
CZ-CSWBC2
CZ-CWEBC2
CZ-CLNC2
CZ-CFUNC2
CZ-CAPDC2
CZ-CAPC2
CZ-CAPBC2
CZ-P155BK1
CZ-P3HPC2BM
CZ-P680BK2BM
10 (3 x 3,6)
U-71PE1E5(8)A U-100PE1E5(8)A U-140PE1E5(8)A U-250PE1E5(8)
2x ST S-36P
2x ST S-50P
2x ST S-71P
2x ST S-125P
1x CZ-P155BK1
1x CZ-P155BK1
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY PACi -
Kód
25 (2 x 12,5)
CZ-RWSU2
CZ-CSRC2
1x CZ-P680BK2BM
14 (3 x 5,0)
12,5 (4 x 3,6)
U-100PE1E5(8)A U-125PE1E5(8)A U-140PE1E5(8)A U-125PE1E5(8)A
3x ST S-36P
3x ST S-45P
3x ST S-50P
4x ST S-36P
1x CZ-P3HPC2BM
1x CZ-P3HPC2BM
1x CZ-P3HPC2BM
3x CZ-P155BK1
20 (4 x 5,0)
U-200PE1E5(8)
4x ST S-50P
1x CZ-P680BK2BM
2x CZ-P155BK1
PRÍSLUŠENSTVO
CZ-RWSC2
CZ-ANC2
DOUBLE TWIN
12,5 (3 x 4,5)
CZ-RWST2
CZ-256ESMC2
CZ-RTC2
CZ-RTC4
CZ-RTC3
CZ-RTC5
CZ-CSWKC2
CZ-ESWC2
CZ-CSWAC2
Popis
CZ-64ESMC2
CZ-CWEBC2
Cena bez DPH
LOKÁLNE OVLÁDANIE
Infraovládanie a prijímač pre jednotky K1
Infraovládanie a prijímač pre jednotky Y2
Infraovládanie a prijímač pre jednotky U1
Infraovládanie a prijímač pre jednotky N1, F1 (obsahuje externý prijímač tzn. sada použiteľná na všetky modely)
Infraovládanie a prijímač pre jednotky T1
Základný káblový ovládač s časovačom
Vylepšený káblový ovládač s časovačom, spotrebou energie, dotykovými tlačidlami a podsvietením
Zjednodušený káblový ovládač
Zjednodušený podsvietený káblový ovládač
Priestorový snímač teploty
CENTRÁLNE OVLÁDANIE
Časovač s týždenným programovaním
Ovládač ZAP/VYP (napojenie max. 64 jednotiek, 16 skupín)
Systémový centrálny ovládač (napojenie max. 64 jednotiek, ovládanie 64 skupín)
Inteligentný dotykový panel (napojenie max. 256 jednotiek, 64 jednotiek x 4 systémy)
DIAĽKOVÉ RIADENIE
Komunikačné rozhranie pre pripojenie PACi na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)
Základný softvér P-AIMS
Doplnkový softvér pre rozpočet spotreby nákladov
Doplnkový softvér pre webovú aplikáciu
Doplnkový softvér pre zobrazenie objektov
Doplnkový softvér pre rozhranie BACnet
Webové rozhranie
LonWorks interface
Komunikačný adaptér
Modul Seri-Para I/O pre vonkajšiu jednotku
Ovládanie ZAP/VYP
Modul Seri-Para I/O pre vnútornú jednotku
DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Refnet
Refnet
Refnet
190 €
190 €
190 €
190 €
190 €
84 €
190 €
190 €
120 €
123 €
314 €
484 €
778 €
4 354 €
250 €
4 867 €
2 665 €
2 023 €
2 224 €
5 747 €
3 052 €
1 072 €
1 444 €
625 €
443 €
230 €
116 €
159 €
193 €
PRIPOJENIE PACi NA VZDUCHOTECHNICKÚ JEDNOTKU (KONDENZAČNÁ JEDNOTKA PRE PRIAMY VÝPARNÍK)
Kód
PAW-280PAH2
PAW-280PAH2L
CZ-280PAH1
CZ-RTC2(RTC4)
CZ-T10
CZ-CAPBC2
Popis
AHUBOX do exteriéru IP65 (hl. doska, 3 x snímač, snímač ext. teploty, riadenie výkonu alebo teploty 0-10V, ovládač)
AHUBOX do exteriéru IP65 (riadiaca doska, 3 x snímač, ovládač)
AHUBOX - montáž do interiéru (riadiaca doska, 3 x termostat, svorkovnica)
Káblový ovládač (môže sa pripevniť na AHUBOX) - prevádzka ZAP/VYP, výber režimu, nastavenie teploty
Kábel - diaľkové riadenie (vstup - ZAP/VYP, blokovanie CZ-RTC, výstup - stav prevádzky, generálny alarm DC 12V)
Modul Seri-Para I/O (nastavenie teploty vstupom cez 0-10V alebo 0-140Ohm, výber režimu, ZAP/VYP, chod, alarm )
Cena bez DPH
1 340 €
1 100 €
932 €
84 €
8€
230 €
14
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (MONOBLOK) -
AQUAREA
Teplotné limity:
- výstupná voda štd + T-CAP / HT
MONOBLOK prevedenie - kompaktná jednotka - montáž do exteriéru.
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 až 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WiFi pomocou smart telefónu.
Čerpadlo triedy A - (modely 05F3E5, 06E3E5, 09E3E5).
Pripojenie vody R1 1/4.
Vyžaduje nemrznúcu zmes.
55°C / 65°C
- vykurovanie (vonk. suchá teplota)
do -20°C
LEN VYKUROVANIE - MONOBLOK
Vonkajšia
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A7W35*
A2W35
(A7W65 u HT) (A2W65 u HT)
[kW]
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A-7W35
(A-7W65 u HT)
[kW]
Akustický
Výkon el.
tlak
špirály
Lp (1m)
[kW]
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
WH-MDF06E3E5
WH-MDF09E3E5
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
WH-MHF09D3E5
WH-MHF09D3E8
WH-MHF12D6E5
WH-MHF12D9E8
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
6 / 4,48
9 / 4,15
5 / 3,45
7,45 / 3,14
5,15 / 2,68
7,7 / 2,12
47
49
3
3
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Hmotnosť
[kg]
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
112
112
4 427 €
5 266 €
5 991 €
6 786 €
7 554 €
8 068 €
Cena
bez DPH
VERZIA HT (pre vysokoteplotné aplikácie s výstupnou vodou až 65°C pri teplote -20°C) - chladivo R407C
9 / 2,25
9 / 2,25
12 / 2,2
12 / 2,2
9 / 1,88
9 / 1,88
10,3 / 1,83
10,3 / 1,83
8,9 / 1,62
8,9 / 1,62
9,6 / 1,61
9,6 / 1,61
49
49
50
50
3
3
6
9
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
155
158
155
158
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Hmotnosť
[kg]
7 / 21-135
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
107
112
112
157
153
157
153
157
153
157
4 324 €
4 324 €
5 121 €
5 735 €
6 534 €
6 991 €
7 166 €
7 667 €
7 690 €
8 229 €
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
155
158
155
158
6 290 €
7 106 €
7 840 €
8 390 €
VYKUROVANIE A CHLADENIE - MONOBLOK
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A2W35
[kW]
WH-MDC05F3E5
WH-MDC06E3E5
WH-MDC09E3E5
WH-MDC09C3E8-1
WH-MDC12C6E5-1
WH-MDC12C9E8-1
WH-MDC14C6E5-1
WH-MDC14C9E8-1
WH-MDC16C6E5-1
WH-MDC16C9E8-1
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
5 / 5,08
6 / 4,48
9 / 4,15
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
14 / 4,5
14 / 4,5
16 / 4,23
16 / 4,23
4,8 / 3,75
5 / 3,45
7,45 / 3,14
9 / 3,53
11,4 / 3,41
11,4 / 3,41
12,4 / 3,32
12,4 / 3,32
13 / 3,25
13 / 3,25
WH-MXC09D3E5-1
WH-MXC09D3E8-1
WH-MXC12D6E5-1
WH-MXC12D9E8-1
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
9 / 4,74
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací
výkon / COP
A-7W35
[kW]
Chladiaci
výkon / EER
A35W7
[kW]
Akustický
Výkon el.
tlak
špirály
Lp (1m)
[kW]
[dB(A)]
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
4,5 / 2,98
5,15 / 2,68
7,7 / 2,12
9 / 2,81
10 / 2,7
10 / 2,7
10,7 / 2,68
10,7 / 2,68
11,4 / 2,65
11,4 / 2,65
4,5 / 3,33
5,5 / 2,74
7 / 2,44
7 / 3,11
10 / 2,78
10 / 2,78
11,5 / 2,61
11,5 / 2,61
12,2 / 2,54
12,2 / 2,54
47
47
49
49
50
50
51
51
53
53
3
3
3
3
6
9
6
9
6
9
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
9 / 3,53
9 / 3,53
12 / 3,4
12 / 3,4
9 / 2,81
9 / 2,81
12 / 2,7
12 / 2,7
7 / 3,11
7 / 3,11
10 / 2,78
10 / 2,78
49
49
50
50
3
3
6
9
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
Výkony podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
Aquarea HP
Len vykurovanie
Jednofázové
(štandard)
(MDF)
(E5, E5-1)
Vykurovanie a chladenie
Trojfázové
(MDC)
(E8-1)
Aquarea T-CAP
Vykurovanie a chladenie
Jednofázové
(100% výkon do -15°C)
(MXC)
(E5-1)
Trojfázové
(E8-1)
Aquarea HT
Len vykurovanie
Jednofázové
(65°C výstup)
(MHF)
(E5)
Trojfázové
(E8)
15
Cena
bez DPH
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (BIBLOK) -
AQUAREA
BIBLOK prevedenie (split) - set vnútorná + vonkajšia jednotka.
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 a 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WiFi pomocou smart telefónu.
Čerpadlo triedy A.
Pripojenie vody 28mm (modely 03 a 05) a R1 1/4 (modely 07 až 16).
Nevyžaduje nemrznúcu zmes.
El. napájanie do vnútornej jednotky.
Teplotné limity:
- výstupná voda štd + T-CAP / HT
55°C / 65°C
- vykurovanie (vonk. suchá teplota)
do -20°C
LEN VYKUROVANIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A2W35
A7W35*
(A7W65 u HT) (A2W65 u HT)
[kW]
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A-7W35
(A-7W65 u HT)
[kW]
Akustický
tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
Cena za
split
bez DPH
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
1~230V /
WH-SDF03E3E5
WH-UD03EE5 50Hz
1~230V /
WH-SDF05E3E5
WH-UD05EE5 50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
WH-SHF09F3E5
WH-UH09FE5
WH-SHF12F6E5
WH-UH12FE5
WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8
WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8
9/
2,25
12 /
2,2
9/
2,25
12 /
2,2
3,2 /
3,56
4,2 /
3,11
3,2 /
2,69
4,2 /
2,59
47
48
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
43
39
43
39
2 024 €
1 656 €
2 189 €
1 791 €
46
104
47
104
47
110
48
110
2 810 €
3 181 €
3 209 €
4 345 €
2 716 €
4 096 €
3 159 €
4 951 €
3 680 €
3 980 €
VERZIA HT (pre vysokoteplotné aplikácie s výstupnou vodou až 65°C pri teplote -20°C) - chladivo R407C
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
9/
1,88
10,3 /
1,83
9/
1,88
10,3 /
1,83
8,9 /
1,64
9,6 /
1,61
8,9 /
1,64
9,6 /
1,61
49
50
49
50
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
Akustický
tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
5 991 €
7 554 €
6 812 €
8 110 €
VYKUROVANIE A CHLADENIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
WH-SDC03E3E5
WH-UD03EE5
WH-SDC05E3E5
WH-UD05EE5
WH-SDC07F3E5
WH-UD07FE5
WH-SDC09F3E5
WH-UD09FE5
WH-SDC12F6E5
WH-UD12FE5
WH-SDC16F6E5
WH-UD16FE5
WH-SDC09F3E8
WH-UD09FE8
WH-SDC12F9E8
WH-UD12FE8
WH-SDC16F9E8
WH-UD16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
7/
4,46
9/
4,13
12 /
4,74
16 /
4,28
9/
4,84
12 /
4,14
16 /
4,28
WH-SXC09F3E5
WH-UX09FE5
WH-SXC12F6E5
WH-UX12FE5
WH-SXC09F3E8
WH-UX09FE8
WH-SXC12F9E8
WH-UX12FE8
WH-SXC16F9E8
WH-UX16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
9/
4,84
12 /
4,74
9/
4,84
12 /
4,74
16 /
4,28
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A2W35
A-7W35
[kW]
[kW]
Chladiaci
výkon /
EER
A35W7
[kW]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
Cena za
split
bez DPH
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
3,2 /
3,56
4,2 /
3,11
6,55 /
3,34
6,7 /
3,13
11,4 /
3,44
13 /
3,28
9/
3,59
11,4 /
3,44
13 /
3,28
3,2 /
2,69
4,2 /
2,59
5,15 /
2,68
5,9 /
2,52
10 /
2,73
11,4 /
2,68
9/
2,85
10 /
2,23
11,4 /
2,68
3,2 /
3,08
4,5 /
2,69
6/
2,61
7/
2,41
10 /
2,81
12,2 /
2,56
7/
3,17
10 /
2,81
12,2 /
2,56
47
48
48
49
50
53
49
50
53
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
plynulé / 21-135
plynulé / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
44
39
44
39
43
66
43
66
45
108
46
108
46
108
46
108
47
108
2 079 €
1 656 €
2 244 €
1 791 €
2 643 €
2 027 €
2 731 €
2 146 €
3 067 €
2 932 €
3 346 €
3 980 €
2 990 €
2 990 €
3 225 €
3 434 €
3 587 €
4 250 €
44
101
45
101
45
109
46
109
47
119
3 098 €
2 892 €
3 517 €
3 950 €
3 044 €
3 724 €
3 498 €
4 501 €
4 570 €
5 429 €
3 735 €
4 035 €
4 670 €
4 877 €
5 999 €
7 326 €
5 980 €
6 659 €
7 837 €
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
9/
3,59
12 /
3,44
9/
3,59
12 /
3,44
16 /
3,1
9/
2,85
12 /
2,72
9/
2,85
12 /
2,72
16 /
2,49
7/
3,17
10 /
2,81
7/
3,17
10 /
2,81
12,2 /
2,57
49
50
49
50
53
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
5 990 €
7 467 €
6 768 €
7 999 €
9 999 €
Výkon podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
** - údaj pre podmienky A-7W35
Aquarea HP (štandard)
Len vykurovanie (SDF + UD)
Jednofázové (E5)
Vykurovanie a chladenie (SDC + UD)
Trojfázové (E8)
Aquarea T-CAP (100% výkon do -15°C)
Vykurovanie a chladenie (SXC + UX)
Jednofázové (E5)
Aquarea HT (65°C výstup)
Len vykurovanie (SHF + UH)
Jednofázové (E5)
Trojfázové (E8)
Trojfázové (E8)
16
www.klimavex.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (BIBLOK) -
Záruka 24 mesiacov
AQUAREA "ALL IN ONE"
Teplotné limity:
- výstupná voda štd a T-CAP
BIBLOK prevedenie (split) - set vnútorná + vonkajšia jednotka.
Súčasťou vnútornej jednotky je 200l nerezová nádrž (koncept "all in one" (všetko v jednom)).
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 a 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WiFi pomocou smart telefónu.
Pripojenie vody R1 1/4. Čerpadlo triedy A.
Nevyžaduje nemrznúcu zmes.
El. napájanie do vnútornej jednotky.
55°C
- vykurovanie (vonk. suchá teplota)
do -20°C
VYKUROVANIE A CHLADENIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
WH-ADC0309G3E5
WH-UD03EE5
WH-ADC0309G3E5
WH-UD05EE5
WH-ADC0309G3E5
WH-UD07FE5
WH-ADC0309G3E5
WH-UD09FE5
WH-ADC1216G6E5
WH-UD12FE5
WH-ADC1216G6E5
WH-UD16FE5
WH-ADC0916G9E8
WH-UD09FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UD12FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UD16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
7/
4,46
9/
4,13
12 /
4,75
16 /
4,28
9/
4,85
12 /
4,75
16 /
4,28
WH-ADC1216G6E5
WH-UX09FE5
WH-ADC1216G6E5
WH-UX12FE5
WH-ADC0916G9E8
WH-UX09FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UX12FE8
WH-ADC0916G9E8
WH-UX16FE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A2W35
A-7W35
[kW]
[kW]
Chladiaci
výkon /
EER
A35W7
[kW]
Akustický
tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
VERZIA "ALL IN ONE" ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
3,2 /
3,56
4,2 /
3,11
6,55 /
3,34
6,7 /
3,13
11,4 /
3,45
13 /
3,29
9/
3,59
11,4 /
3,45
13 /
3,29
3,2 /
2,69
4,2 /
2,59
5,15 /
2,68
5,9 /
2,52
10 /
2,74
11,4 /
2,68
9/
2,85
10 /
2,74
11,4 /
2,68
3,2 /
3,08
4,5 /
2,69
6/
2,63
7/
2,43
10 /
2,81
12,2 /
2,57
7/
3,17
10 /
2,81
12,2 /
2,57
47
48
48
49
50
53
49
50
53
600 x 1827 x 720
824 x 622 x 298
600 x 1827 x 720
824 x 622 x 298
600 x 1827 x 720
900 x 795 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 795 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
39
39
66
66
108
108
108
108
108
4 600 €
6 256 €
1 656 €
4 600 €
6 391 €
1 791 €
4 600 €
6 627 €
2 027 €
4 600 €
6 746 €
2 146 €
5 500 €
8 432 €
2 932 €
5 500 €
9 480 €
3 980 €
5 900 €
8 890 €
2 990 €
5 900 €
9 334 €
3 434 €
5 900 €
10 150 €
4 250 €
101
101
109
109
119
5 500 €
8 392 €
2 892 €
5 500 €
9 450 €
3 950 €
5 900 €
9 624 €
3 724 €
5 900 €
10 401 €
4 501 €
5 900 €
11 329 €
5 429 €
VERZIA "ALL IN ONE" T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
9/
4,84
12 /
4,74
9/
4,84
12 /
4,74
16 /
4,28
9/
3,59
12 /
3,44
9/
3,59
12 /
3,44
16 /
3,1
9/
2,85
12 /
2,72
9/
2,85
12 /
2,72
16 /
2,49
7/
3,17
10 /
2,81
7/
3,17
10 /
2,81
12,2 /
2,57
49
50
49
50
53
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
600 x 1827 x 720
900 x 1340 x 320
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
7 / 21-135
-
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
Výkon podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
** - údaj pre podmienky A-7W35
Aquarea "all in one" HP
(štandard)
Vykurovanie a chladenie (ADC + UD)
Jednofázové (E5)
Trojfázové (E8)
Aquarea "all in one" T-CAP
(100% výkon do -15°C)
Vykurovanie a chladenie (ADC + UX)
Jednofázové (E5)
Trojfázové (E8)
17
Cena za
split
bez DPH
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI AQUAREA NÁDRŽE
PRÍSLUŠENSTVO
PAW-TE20E3STD
PAW-TE20E3HI
AQUAREA TANK
Maximálna teplota vody 75°C pre modely WH a 95°C pre modely PAW.
Maximálna teplota vody 100°C pre Aquarea Tank, navyše obsahuje čerpadlo.
Elektrické napájanie 1~230V/50Hz.
Obsahujú trojcestný ventil, snímač teploty vody s 20m káblom a el. špirálu 3kW.
Modely WH sú bezúdržbové so zárukou 10 rokov.
Modely PAW vyžadujú každoročnú údržbu so zárukou 2 roky.
Model
Objem
vody
[l]
Energetická strata pri 65°C
Veľkosť
Materiál vnútra (izolované, testované podľa EN
(výška / priemer)
12897)
nádrže
[mm]
[kWh/24h]
WH-TD20E3E5
WH-TD30E3E5-1
198
287
1150 / 580
1600 / 580
Nerez
Nerez
PAW-TG20C1E3STD
PAW-TG30C1E3STD
PAW-TG40C1E3STD
185
285
410
1507 / 580
1565 / 680
1888 / 760
290
190
290
PAW-TG30C2E3STD
PAW-TG20C1E3HI
PAW-TG30C1E3HI
PAW-TD20B8E3-NDS
Výmenníková
plocha
2
[m ]
Rýchlosť
ohrevu
Energetické
straty
Účinnosť
nádrže
NÁDRŽ NA TÚV - NEREZ ŠTANDARD
1,9
1,4
Cena
bez DPH
2,3
1,8
49
65
1 391 €
1 545 €
Smalt
Smalt
Smalt
1,7
2,1
2,6
2
2,5
6,1
90
131
230
1 099 €
1 359 €
1 359 €
1417 / 760
Smalt
1,9
2,4(TČ); 1,0(solár)
161
1 869 €
1648 / 680
1417 / 760
Smalt
Smalt
1,4
1,9
2,3
3,4
107
157
1 399 €
1 759 €
Nerez
1,3
2,3
150
2 950 €
NÁDRŽ NA TÚV - SMALT ŠTANDARD
NÁDRŽ NA TÚV - SMALT ŠTANDARD S DVOMA VÝMENNÍKMI PRE BIVALENTNÉ POUŽITIE (napr. solárny systém a TČ)
185 (TÚV)
80 (akum.)
Hmotnosť
[kg]
NÁDRŽ NA TÚV - SMALT VYSOKÁ ÚČINNOSŤ (veľká výmenná plocha a hrúbka izolácie)
NÁDRŽ AQUAREA TANK - NEREZ (NÁDRŽ NA TÚV A AKUMULAČNÁ NÁDRŽ V JEDNOM)
1810 x 600 x 632
(v x š x h)
obsahuje čerpadlo triedy A
KASKÁDOVÉ RIADENIE, DIAĽKOVÉ RIADENIE, EXTERNÉ SNÍMAČE A DOPLNKOVÉ KOMPONENTY
PAW-HPM2
PAW-HPM1
CZ-NS1P
CZ-TK1
PAW-TS1
PAW-TS2
PAW-HPMED
CZ-NE1P
PAW-A2W-RTWIRED
PA-AWWIFI-1
PAW-A2W-RTWIRELESS
PAW-AWKNX-1i
Cena
bez DPH
Voliteľné príslušenstvo
PAW-HPM1
PAW-HPM2
PAW-HPMED
PAW-HPMINT-U
PAW-HPMINT-M
PAW-HPMUH
PAW-HPMAH1
PAW-HPMR4
PAW-HPMB1
PAW-HPMSOL1
PAW-HPMDHW
PAW-A2W-RTWIRED
PAW-A2W-RTWIRELESS
PAW-HPM12ZONE-U
(pre biblok split jednotky)
PAW-HPM12ZONE-M
(pre monoblok jednotky)
PAW-HPM12ZONELCD-U
(pre biblok split jednotky)
PAW-HPM12ZONELCD-M
(pre monoblok jednotky)
PAW-2PMP2ZONE
PAW-FILTER
PA-AW-WIFI-1
PA-AW-WIFI-1TE
PAW-AW-KNX-1i
PAW-AW-MBS-1
CZ-NS1P
CZ-NS2P
CZ-NS3P
CZ-NE1P
CZ-TK1
PAW-TS1
PAW-TS2
PAW-AWMBS-1
SYSTÉM AQUAREA MANAGER
Aquarea Manager ovládač s LCD
Aquarea Manager ovládač bez LCD
Dotykový ovládač
Komunikačné rozhranie pre pripojenie biblok split jednotiek Aquarea na Aquarea Manager
Komunikačné rozhranie pre pripojenie monoblok jednotiek Aquarea na Aquarea Manager
Snímač teploty exteriéru (-30°C až 70°C)
Snímač teploty výstupnej vody (-20°C až 120°C)
Snímač priestorovej teploty
Snímač teploty akumulačnej nádrže (-30°C až 100°C)
Snímač teploty akumulačnej nádrže pre solárny systém (-50°C až 250°C)
Snímač teploty akumulačnej nádrže (do jímky)
PRIESTOROVÉ TERMOSTATY
Drôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom
Bezdrôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom
PREDDEFINOVANÉ SADY OVLÁDANIA PRE KASKÁDOVÝ ALEBO BIVALENTNÝ SYSTÉM
Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôsobením podľa nastavenej teploty
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-U, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-HPMR4
Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôsobením podľa nastavenej teploty
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-M, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-HPMR4
Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-U, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-A2W-RTWIRELESS
Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-M, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-A2W-RTWIRELESS
PRÍSLUŠENSTVO PRE HYDRAULICKÚ SÚSTAVU (2-ZÓNOVÉ SADY)
Ovládanie Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdeľovacie potrubie, 2 čerpadlá triedy A, zmiešavací ventil, spätný ventil a filter
2 spätné ventily a filter
DIAĽKOVÉ NADRADENÉ RIADENIE
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS) so snímačom teploty
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém KNX
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém Modbus
EXTERNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá biblok split pre napojenie solárneho panelu
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (12kW, 14kW, 16kW) pre napojenie solárneho panelu
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (6kW, 9kW) pre napojenie solárneho panelu
Ohrievací kábel na dno vonkajšej jednotky (pre účinnejšie odmrazovanie)
PRIPOJENIE NÁDRŽE NA TUV OD INÉHO VÝROBCU
Sada so snímačom teploty vody nádrže na TUV (snímač teploty s káblom dĺžky 6m, medená objímka)
Snímač so 6m káblom
Snímač s 20m káblom
450 €
410 €
400 €
60 €
75 €
45 €
55 €
64 €
39 €
75 €
75 €
120 €
289 €
750 €
750 €
950 €
950 €
1 550 €
150 €
250 €
290 €
420 €
420 €
59 €
59 €
59 €
149 €
55 €
10 €
22 €
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement