Yamaha LSX-70 turvallisuusohje

Yamaha LSX-70 turvallisuusohje
G
Sisustuskaiutin
Turvallisuusohje
A (virtapainike) Kytkee tämän laitteen toimintailaan tai valmiustilaan.
suomi
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
Lue tämä käyttöohje huolella, jotta opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä
käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite
auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä ja kylmältä. (Älä käytä/säilytä tätä laitetta autossa
tms.) Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen ympärille on jätettävä tilaa
vähintään seuraavasti
Päälle: 15 cm, Taakse: 10 cm, Sivuille: 10 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Kosteus kondensoituu
laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine. Älä sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai
sen käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa
laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos
lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen
käyttäjälle.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla
laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista
laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja
voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa
vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHAhuoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue käyttöön liittyvät yleiset virheet käyttöohjeen luvusta VIANMÄÄRITYS, ennen kuin päättelet,
että laite on viallinen.
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota verkkojohto pistorasiasta.
Käytä tämän laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Muun kuin laitteen mukana toimitetun
verkkolaitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai rikkoa laitteen.
Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
Irrota varotoimena verkkojohto pistorasiasta, kun on ukkonen tai kun laitetta ei aiota käyttää pitkään
aikaan tai kun se aiotaan jättää valvomatta pitkäksi aikaa. Se estää salamoista ja virtapiikeistä
aiheutuvat vahingot.
Älä milloinkaan lataa tätä laitetta, jos se on märkä, sillä seurauksena voi olla sähköiskun tai oikosulun
aiheuttama tulipalo tai muu vahinko.
1 Fi
19 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden
mukaan.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite
olisi kytketty pois toimintatilasta A -painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän
sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa altistua sateelle eikä kosteudelle.
On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkitekniikkaa käyttävää televisiota (CRT Braunputkitelevisio) sijoitettu laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet
kauemmas toisistaan.
Älä katso suoraan LED-valoon, sillä se voi aiheuttaa pysyvän silmävamman.
•
•
Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin.
Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.
Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on
sydämentahdistin tai defibrillaattori.
Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai dekompiloida, muuntaa, kääntää tai purkaa
laitteessa käytettyä ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Yrityskäyttäjien osalta yrityksen
työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä
sopimuksellisia kieltoja. Mikäli tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta ei voida
noudattaa, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi.
Valmistaja, Yamaha Music Euope GmbH, ilmoittaa, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Saksa
Puh.: +49-4101-303-0
Arvokilpi on laitteen pohjassa.
Sisään rakennetun ladattavan litiumioniakun saa vaihtaa vain valtuttettu Yamaha-huolto.
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should
be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.
Note!
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is
hazardous if engaged in a live socket outlet.
■ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE
FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the
coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the
letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the
terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen
keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat,
että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saa hävittää
sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, kun
ne toimitetaan tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen kansallisen
lainsäädännön sekä direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaisesti..
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita
luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat
paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen
myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa
viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Paristomerkintää koskeva huomautus (kaksi alinta merkkiä):
Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä
tapauksessa se noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.
Fi 2
AVEEA71102A
Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA*
and Switzerland
English
For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and
Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is
available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country.
* EEA: European Economic Area
Remarque importante: informations de garantie pour les clients
de l’EEE et la Suisse
Français
Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de
garantie applicable dans l’ensemble de l’EEE ainsi qu’en Suisse, consultez notre site Web à
l’adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez
directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace Economique Européen
Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR*
und der Schweiz
Deutsch
Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den
Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene
Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden
Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz
Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti
residenti nell’EEA* e in Svizzera
Italiano
Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l’assistenza in
garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all’indirizzo riportato di
seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l’ufficio di rappresentanza
locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes
del EEE* y Suiza
Español
Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía
en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del
archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el
representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo
Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de
EER* en Zwitserland
Nederlands
Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel
de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand
op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land.
* EER: Europese Economische Ruimte
Svenska
För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området*
och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns
på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet
http://europe.yamaha.com/warranty/
© 2014 Yamaha Corporation
Printed in China ZN46850
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement