EHVH-CB_EHVX-CB_EHVZ-CB3V_EGSQH-A9W_4PPL419142

EHVH-CB_EHVX-CB_EHVZ-CB3V_EGSQH-A9W_4PPL419142
ADDENDUM BOOK FOR
IMPRESSED CURRENT
ANODE SYSTEM
a Before obtaining access to terminals, all power supply circuits must be interrupted.
IMPROPER INSTALLATION OR ATTACHMENT OF EQUIPMENT OR OPTIONAL EQUIPMENT COULD RESULT IN ELECTRIC SHOCK, SHORT-CIRQUIT, LEAKS, FIRE OR
OTHER DAMAGE.ONLY USE OPTIONAL EQUIPMENT MADE OR APPROVED BY THE MANUFACTURER AND SPECIFICALLY DESIGNED FOR USE WITH THE EQUIPMENT,
AND HAVE IT INSTALLED BY A PROFESSIONAL.
IF UNSURE OF INSTALLATION PROCEDURES OR USE, ALWAYS CONTACT YOUR DEALER FOR ADVICE AND INFORMATION.
d Vor Zugriff auf die klemmen müssen die Stromkreise der Spannungsversorgung unterbrochen werden.
UNSACHGEMÄSSES INSTALLIEREN ODER ANBRINGEN VON ANLAGE ODER SONDERZUBEHÖR KANN ZU STROMSCHLAG, KURZSCHLUSS, LECKAGEN, BRAND UND
ANDEREN SCHÄDEN FÜHREN. VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH VOM HERSTELLER GEFERTIGTES ODER ZUGELASSENES SONDERZUBEHÖR, DAS SPEZIELL
FÜR DIE ANLAGE ENTWICKELT WURDE UND LASSEN SIE ES VON EINEM FACHMANN INSTALLIEREN.
SOLLTEN SIE FRAGEN ZUR INSTALLATION ODER ZUM BETRIEB HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HÄNDLER. ER BERÄT UND INFORMIERT SIE.
f Avant d’accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d’alimentation doivent être déconnectés.
L'INSTALLATION OU LA FIXATION INCORRECTE DE L'ÉQUIPEMENT OU DE L'ÉQUIPEMENT EN OPTION PEUT ENTRAÎNER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UN
COURT-CIRCUIT, DES FUITES, UN INCENDIE OU D'AUTRES DOMMAGES. UTILISEZ UNIQUEMENT L'ÉQUIPEMENT EN OPTION FABRIQUÉ OU APPROUVÉ PAR
LE FABRICANT ET SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC L'ÉQUIPEMENT ET CONFIEZ L'INSTALLATION À UN PROFESSIONNEL.
EN CAS DE DOUTES QUANT AUX PROCÉDURES D'INSTALLATION OU D'UTILISATION, PRENEZ TOUJOURS CONTACT AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR POUR
OBTENIR DES CONSEILS ET DES INFORMATIONS.
l Voordat u de klemmen behandelt dienen alle spanningscircuits afgesloten te worden.
EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN APPARATUUR OF OPTIONELE APPARATUUR KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, EEN KORTSLUITING, LEKKEN
OF BRAND VEROORZAKEN OF NOG ANDERE BESCHADIGINGEN. GEBRUIK UITSLUITEND DOOR DE FABRIKANT VERVAARDIGDE OF GOEDGEKEURDE OPTIONELE
APPARATUUR DIE SPECIFIEK WERDEN ONTWORPEN OM MET HET TOESTEL TE WERKEN EN LAAT EEN ERVAREN TECHNICUS DEZE APPARATUUR MONTEREN.
NEEM VOOR ADVIES EN INFORMATIE STEEDS CONTACT OP MET UW VERDELER WANNEER U NIET ZEKER BENT HOE TE MONTEREN OF TE GEBRUIKEN.
e Antes de acceder a los terminales se deben cortar todos los circuitos de alimentación eléctrica.
UNA INSTALACIÓN O UN MONTAJE INCORRECTOS DE LOS EQUIPOS O DE EQUIPOS OPCIONALES PUEDE PROVOCAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, CORTOCIRCUITOS,
FUGAS, INCENDIOS U OTROS DAÑOS. UTILICE SOLO EQUIPOS OPCIONALES DEL FABRICANTE O QUE CUENTEN CON SU AUTORIZACIÓN Y DISEÑADOS
ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE EQUIPO, Y DEJE SIEMPRE SU INSTALACIÓN EN MANOS DE UN PROFESIONAL.
SI NO ESTÁ SEGURO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN O DE UTILIZACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR PARA QUE LE ACONSEJE
O LE AMPLÍE LA INFORMACIÓN.
i Prima di accedere ai terminali, occorre interrompere l’alimentazione di tutti i circuiti dell’unità.
L'INSTALLAZIONE O IL COLLEGAMENTO NON CORRETTI DELL'APPARECCHIO O DELLE APPARECCHIATURE OPZIONALI POTREBBE DARE LUOGO A FOLGORAZIONI,
CORTOCIRCUITI, PERDITE, INCENDI O ALTRI DANNI. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE APPARECCHIATURE OPZIONALI FABBRICATE O APPROVATE DAL
COSTRUTTORE E SPECIFICATAMENTE PROGETTATE PER L'USO CON L'APPARECCHIO, E FARLE INSTALLARE DA UN TECNICO PROFESSIONISTA.
IN CASO DI DUBBI SULLE PROCEDURE D'INSTALLAZIONE O SULL'UTILIZZO, CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO RIVENDITORE PER AVERE SUGGERIMENTI
E INFORMAZIONI.
g Πριυ εργασθείτε στους ακροδέκτες, πρέπει να διακοπούν όλα τα κυκλώματα παροχής ρεύματος.
Η ΜΗ ΕΝ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ∆ΙΑΡΡΟΕΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΛΛΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Ή
ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.
ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
p Antes de obter acesso aos terminais, todos os circuitos de alimentação eléctrica devem ser interrompidos.
A INSTALAÇÃO OU FIXAÇÃO INADEQUADA DO EQUIPAMENTO OU DO EQUIPAMENTO OPCIONAL PODE PROVOCAR CHOQUES ELÉTRICOS, CURTOS-CIRCUITOS,
FUGAS, INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS. UTILIZE APENAS O EQUIPAMENTO OPCIONAL FEITO E APROVADO PELO FABRICANTE E ESPECIFICAMENTE CONCEBIDO
PARA UTILIZAÇÃO COM O EQUIPAMENTO E ASSEGURE-SE DE QUE É INSTALADO POR UM PROFISSIONAL.
SE TIVER DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO, CONTACTE SEMPRE O SEU REPRESENTANTE PARA OBTER ESCLARECIMENTOS
E INFORMAÇÕES.
UW Q S N J M C Y H R O K B
on rear cover
4P419142-1 2015.08
mDodatek dotyczący systemu anodowego z prądem z zewnętrznego
źródła
6
1.
7
Informacje na temat systemu anodowego z prądem z zewnętrznego źródła
OSTRZEŻENIE
Należy uważać, aby nie dotknąć żadnych części
elektrycznych, gdy zasilanie jednostki je WŁĄCZONE.
1
2
3
4
3
Sprawdzić czerwoną i zieloną diodę LED stanu na płytce
drukowanej, zgodnie z poniższą tabelą.
Dioda LED
Stan
Opis
WŁĄCZONA/
CZERWONA WYŁĄCZONA, Płytka drukowana działa prawidłowo.
miga 0,2 s/0,2 s
Zbiornik ciepłej wody użytkowej wyposażony jest w dodatkową
ochronę przed korozją w postaci systemu anodowego z prądem z
zewnętrznego źródła. System ten składa się z zainstalowanej
fabrycznie tytanowej anody i płytki drukowanej.
1
2
Włączyć zasilanie jednostki i odczekać 30~60 sekund.
• Płytka drukowana nie działa.
• Płytka drukowana nie ma zasilania:
Sprawdzić zasilanie płytki drukowanej.
• Wystąpiła awaria płytki drukowanej:
WYŁĄCZYĆ/WŁĄCZYĆ zasilanie
jednostki.
• Jeśli problem występuje nadal,
skontaktować się z dealerem.
CZERWONA WYŁĄCZONA
Tytanowa anoda
Zbiornik ciepłej wody użytkowej
Płytka drukowana
Skrzynka elektryczna jednostki
ZIELONA
WŁĄCZONA
Tytanowa anoda działa prawidłowo.
4
ZIELONA
WYŁĄCZONA
OSTRZEŻENIE
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące działania anody.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu anodowego,
należy przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa:
Nie wolno modyfikować wiązki przewodu sygnałowego
anody pomiędzy płytką drukowaną a anodą. Modyfikacja
może prowadzić do odwrócenia polaryzacji i generowania
korozji zamiast ochrony przed nią.



2.
• Tytanowa anoda nie działa.
• Zbiornik ciepłej wody użytkowej nie
jest napełniony:
Całkowicie napełnić zbiornik ciepłej
wody użytkowej.
• Przewód sygnałowy anody jest
odłączony lub zwarty:
Sprawdzić przewód sygnałowy anody.
• Jeśli problem występuje nadal,
skontaktować się z dealerem.
Przynajmniej raz na dwa miesiące należy spuścić
wodę ze zbiornika ciepłej wody użytkowej.
W przeciwnym wypadku może dojść do wytworzenia
się gazu, czemu towarzyszyć będą odgłosy
bulgotania dochodzące ze zbiornika i systemu rur.
3.
Instrukcje dotyczące konserwacji
i serwisu
Nie należy odłączać jednostki wewnętrznej od
głównego źródła zasilania ani odłączać kabla
pomiędzy płytką drukowaną a zbiornikiem, gdy
zbiornik jest pełen, ponieważ w takiej sytuacji ochrona
przed korozją nie będzie mogła być zagwarantowana.
Przynajmniej raz do roku należy sprawdzić prawidłowe działanie
systemu anodowego poprzez sprawdzenie stanu diod LED.
System anodowy musi działać nawet w przypadku
długotrwałych przestojów (np. w czasie wakacji).
4.
Informacje dla instalatora
Dodatkowe instrukcje utylizacji
dotyczące zbiorników ciepłej wody
użytkowej zawierających system
anodowy z prądem z zewnętrznego
źródła
OSTRZEŻENIE
Ryzyko wytworzenia gazu.
1
2
Jeśli zbiornik ciepłej wody użytkowej będzie WŁĄCZONY, ale
woda nie będzie spuszczana przez ponad 2 miesiące, może
dojść do wytworzenia się gazu, czemu towarzyszyć będą
odgłosy bulgotania dochodzące ze zbiornika i systemu rur.
3
1 Zasilanie płytki drukowanej
2 Złącze anody
3 Czerwona i zielona dioda LED stanu
Przed demontażem systemu należy upewnić się, że
wewnątrz zbiornika nie nagromadził się gaz, napełniając
zbiornik wodą.
Sprawdzanie systemu anodowego po montażu jednostki:
1
Zainstalować jednostkę
dostarczoną z jednostką.
zgodnie
z
instrukcją
montażu
2
Należy upewnić się, że zbiornik ciepłej wody użytkowej jest
napełniony wodą.
3
Wyłączyć zasilanie jednostki.
4
Otworzyć skrzynkę elektryczną jednostki.
5
Zlokalizować płytkę drukowaną (A5P/A7P) przy użyciu
schematu okablowania znajdującego się z tyłu pokrywy skrzynki
elektrycznej.
Dodatek dotyczący systemu anodowego z prądem z zewnętrznego źródła
1
5.
Dane techniczne
Napięcie zasilania płytki drukowanej
230 VAC +/- 10% 50-60 Hz
Maks. zużycie energii
1,5 VA
Maks. napięcie sygnału anodowego
9 V DC
Maks. prąd sygnału anodowego
100 mA
4P419142-1 – 2015.08
u Перед тем, как открыть доступ к электрическим контактам, обесточьте линию.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ ИЛИ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ, УТЕЧКАМ, ПОЖАРУ ИЛИ ДРУГОМУ УЩЕРБУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
КОТОРОЕ ИЗГОТОВЛЕНО ИЛИ ОДОБРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДАННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ.
В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ ПО ПОВОДУ МОНТАЖА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАТИТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ К ДИЛЕРУ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМУ КОМПАНИЮ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.
w Erişim terminallerine ulaşmadan önce tüm güç kaynağı devreleri kesilmelidir.
CİHALARIN VEYA OPSİYONEL CİHAZLARIN YANLIŞ MONTE EDİLMESİ VEYA TAKILMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA DEVREYE, KAÇAKLARA, YANGINA VEYA DİĞER
HASARLARA NEDEN OLABİLİR. YALNIZCA ÜRETİCİ TARAFINDAN ÜRETİLEN VEYA ONAYLANAN VE CİHAZLA KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANAN OPSİYONEL
CİHAZLARI KULLANIN VE BUNLARIN YETKİLİ KİŞİLERCE MONTE EDİLMESİNİ SAĞLAYIN.
MONTAJ VEYA KULLANIM PROSEDÜRLERİNDEN EMİN DEĞİLSENİZ, LÜTFEN ÖNERİ VE BİLGİ ALMAK İÇİN BAYİNİZE DANIŞIN.
q Alle strømførende kredsløb skal afbrydes, inden der arbejdes på klemmerne.
FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF UDSTYR ELLER EKSTRA TILBEHØR KAN RESULTERE I ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND ELLER
ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG KUN TILBEHØR, EKSTRAUDSTYR OG RESERVEDELE, SOM ER FREMSTILLET AF ELLER GODKENDT AF PRODUCENTEN,
OG SOM ER SPECIELT KONSTRUERET TIL BRUG SAMMEN MED UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.
KONTAKT DIN FORHANDLER OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF UDSTYRET.
s Före arbete med nätkretsarna måste all spänningsmatning kopplas bort.
EN FELAKTIG INSTALLATION ELLER INFÄSTNING AV UTRUSTNING ELLER ALTERNATIV UTRUSTNING KAN LEDA TILL ELSTÖTAR, KORTSLUTNING, LÄCKAGE, BRAND
ELLER ANNAN SKADA. ANVÄND ENDAST ALTERNATIV UTRUSTNING SOM ÄR TILLVERKAD ELLER GODKÄND AV TILLVERKAREN OCH SPECIFIKT UTVECKLAD FÖR
ANVÄNDNING MED UTRUSTNINGEN OCH LÅT EN PROFESSIONELL INSTALLATÖR UTFÖRA ARBETET.
OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONSFÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU KONTAKT MED DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR RÅD OCH
INFORMATION.
n All strømtilførsel må være frakoblet før du berører strømførende deler.
FEIL INSTALLERING ELLER TILKOBLING AV UTSTYR ELLER TILLEGGSUTSTYR KAN FØRE TIL ELEKTRISK STØT, KORTSLUTNING, LEKKASJER, BRANN ELLER ANNEN
SKADE. BRUK KUN ORIGINALT UTSTYR SOM ER LAGET AV ELLER GODKJENT AV PRODUSENTEN, OG SOM ER SPESIFIKT UTFORMET FOR BRUK MED DETTE
UTSTYRET, OG SØRG FOR AT DET MONTERES AV EN FAGMANN.
HVIS DU ER USIKKER PÅ PROSEDYRENE FOR INSTALLERING, KONTAKT ALLTID DIN FORHANDLER FOR Å FÅ RÅD OG INFORMASJON.
j Ennen kuin kosketat liittimiin, kaikki virtapiirit pitää sulkea.
LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS TAI LIITTÄMINEN VOI AIHEUTTAA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN, OIKOSULUN, VUODON, TULIPALON TAI MUUTA
VAHINKOA. KÄYTÄ VAIN VALMISTAJAN TEKEMIÄ TAI HYVÄKSYMIÄ LISÄLAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETÄVÄKSI NÄIDEN LAITTEIDEN
KANSSA. NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA AMMATTILAISEN TEHTÄVÄKSI.
JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSTOIMENPITEISTÄ TAI KÄYTÖSTÄ, OTA AINA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄN NEUVOJA JA TIETOJA VARTEN.
m Na czas wykonywania czynności przy złączach wszystkie obwody zasilania muszą być odłączone.
NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB ZAMOCOWANIE SPRZĘTU LUB SPRZĘTU OPCJONALNEGO MOŻE DOPROWADZIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
ZWARCIA, WYCIEKÓW, POŻARU LUB INNYCH USZKODZEŃ. NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE SPRZĘT OPCJONALNY WYPRODUKOWANY LUB ZATWIERDZONY
PRZEZ PRODUCENTA I PRZEZNACZONY DO UŻYTKU ZE SPRZĘTEM, ORAZ MUSI ON BYĆ ZAMONTOWANY PRZEZ PROFESJONALISTĘ.
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY MONTAŻU, NALEŻY ZAWSZE ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA.
c Před zásahem do svorkovnice musí být rozpojeny všechny napájecí obvody.
NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ČI VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, ÚNIKY,
POŽÁR NEBO JINÉ POŠKOZENÍ. POUŽÍVEJTE POUZE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ NEBO SCHVÁLENÉ VÝROBCEM A URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ
S DANÝM VYBAVENÍM. INSTALACI SI ZAJISTĚTE U ODBORNÍKA.
POKUD MÁTE POCHYBNOSTI O POSTUPU INSTALACE NEBO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ, VŽDY KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE, ABY VÁM PORADIL A POSKYTL DALŠÍ
INFORMACE.
y Prije rada na priključnim uređajima, treba prekinuti sve strujne krugove.
NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI PRIČVRŠĆIVANJE OPREME ILI OPCIONALNOG PRIBORA MOŽE IZAZVATI STRUJNI UDAR, KRATKI SPOJ, ISTJECANJE, POŽAR ILI
DRUGA OŠTEĆENJA. UPOTREBLJAVAJTE SAMO OPCIONALNI PRIBOR KOJI JE PROIZVEO ILI ODOBRIO PROIZVOĐAČ TE KOJI JE IZRAĐEN POSEBNO ZA UPOTREBU
S TOM OPREMOM. INSTALACIJU PREPUSTITE STRUČNJAKU.
AKO NISTE SIGURNI U POSTUPKE POSTAVLJANJA ILI UPOTREBU, UVIJEK ZATRAŽITE SAVJET I INFORMACIJE OD SVOG DOBAVLJAČA.
h Mielőtt az elektromos csatlakozásokat szabaddá tenné, minden tápáramkört meg kell szakítani.
A BERENDEZÉS VAGY OPCIONÁLIS BERENDEZÉS NEM MEGFELELŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST
VAGY TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB KÁROSODÁSÁT. CSAK A GYÁRTÓ ÁLTAL GYÁRTOTT VAGY JÓVÁHAGYOTT, ÉS KIFEJEZETTEN
A BERENDEZÉSHEZ TERVEZETT BERENDEZÉST HASZNÁLJON, ÉS FELSZERELÉSÉT BÍZZA SZAKEMBERRE.
HA BIZONYTALAN AZ ÜZEMBE HELYEZÉS VAGY A HASZNÁLAT MÓDJÁT ILLETŐEN, TANÁCSÉRT ÉS INFORMÁCIÓÉRT MINDIG LÉPJEN KAPCSOLATBA
FORGALMAZÓJÁVAL.
r Înainte de a accesa bornele, toate circuitele de alimentare cu curent electric trebuie întrerupte.
MONTAREA SAU ATAŞAREA INCORECTĂ A ECHIPAMENTULUI SAU A ECHIPAMENTULUI OPŢIONAL POATE DUCE LA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUIT, SCURGERI,
INCENDIU SAU ALTE PAGUBE. UTILIZAŢI NUMAI ECHIPAMENTUL OPŢIONAL PRODUS SAU APROBAT DE PRODUCĂTOR ŞI CONCEPUT SPECIAL PENTRU A FI UTILIZAT
CU ECHIPAMENTUL; ACESTA TREBUIE SĂ FIE INSTALAT DE CĂTRE UN SPECIALIST.
DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDURILE DE INSTALARE SAU DE UTILIZARE, LUAŢI ÎNTOTDEAUNA LEGĂTURA CU DISTRIBUITORUL DVS. PENTRU CONSULTANŢĂ
ŞI INFORMAŢII.
o Preden dostopate do priključnih sponk, prekinite vse električno napajanje.
NEUSTREZNA MONTAŽA ALI PRIKLOP OPREME ALI OPCIJSKE OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR, KRATEK STIK, PUŠČANJE ALI POŽAR ALI
DRUGAČE POŠKODUJE OPREMO. UPORABLJAJTE SAMO OPCIJSKO OPREMO, KI JO JE PROIZVAJALEC IZDELAL ALI ODOBRIL POSEBEJ ZA UPORABO
S TO OPREMO. OPREMO NAJ MONTIRA STROKOVNJAK.
ČE IMATE KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE NA SVOJEGA PRODAJALCA.
k Pred získaním prístupu ku svorkám je nutné vypnúť všetky elektrické napájacie obvody.
NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA ALEBO VOLITEĽNÉHO VYBAVENIA BY MOHLO SPÔSOBIŤ ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
SKRAT, ÚNIKY, POŽIAR ALEBO INÉ POŠKODENIE. POUŽÍVAJTE LEN VOLITEĽNÉ VYBAVENIE VYROBENÉ ALEBO SCHVÁLENÉ VÝROBCOM, KTORÉ JE
ŠPECIFICKY NAVRHNUTÉ NA POUŽÍVANIE S TÝMTO VYBAVENÍM. MUSÍ HO INŠTALOVAŤ ODBORNÍK.
AK MÁTE POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA POSTUPOV INŠTALÁCIE ALEBO POUŽÍVANIA, VŽDY SA OBRÁŤTE NA PREDAJCU, KTORÝ VÁM PORADÍ A POSKYTNE
INFORMÁCIE.
НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА ПРИЧИНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧОВЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ПОВРЕДИ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ, ПРОИЗВЕДЕНО ИЛИ
ОДОБРЕНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА УПОТРЕБА С ОБОРУДВАНЕТО, И ОСИГУРЕТЕ МОНТАЖЪТ МУ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН
ОТ УПЪЛНОМОЩЕН СПЕЦИАЛИСТ.
АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ ЗА МОНТАЖНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ИЛИ УПОТРЕБАТА, ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ ЗА СЪВЕТ И ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ВАШИЯ ДИЛЪР.
Copyright 2015 Daikin
b Преди осигуряване на достъп до клемите, всички захранващи вериги трябва да бъдат прекъснати.
4P419142-1 2015.08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement