39t6016
ThinkPad® Z60t i Z60m
Podręcznik obsługi i rozwiązywania
problemów
ThinkPad® Z60t i Z60m
Podręcznik obsługi i rozwiązywania
problemów
Uwaga
Przed wykorzystaniem informacji zawartych w tym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego one dotyczą, należy
przeczytać informacje ogólne, które zawiera “Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” na stronie v, Dodatek A,
“Informacje o komunikacji bezprzewodowej”, na stronie 47, Dodatek B, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 51
oraz Dodatek D, “Uwagi”, na stronie 83.
Wydanie pierwsze (lipiec 2005 r.)
© Copyright Lenovo 2005.
Fragmenty © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spis treści
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . v
Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji . . v
Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa . . . vi
Naprawa . . . . . . . . . . . . vi
Kable zasilające i zasilacze . . . . . . . vii
Przedłużacze i urządzenia powiązane . . . . viii
Wtyczki i gniazda zasilające . . . . . . viii
Baterie i akumulatory . . . . . . . . viii
Ciepło i wentylacja produktu . . . . . . ix
Bezpieczeństwo napędów CD i DVD . . . . x
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa . x
Oświadczenie o zgodności z normami dla
produktów laserowych . . . . . . . . xiv
Ważna uwaga dla użytkowników . . . . xvii
Ważna uwaga o przepisach . . . . . . . xvii
Informacje o pojemności dysku twardego . . . xvii
Wyszukiwanie informacji za pomocą
przycisku ThinkVantage . . . . .
.
. xix
Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze
ThinkPad . . . . . . . . . . . . .
Komputer ThinkPad z serii Z60t na pierwszy rzut
oka . . . . . . . . . . . . . . .
Komputer ThinkPad z serii Z60m na pierwszy rzut
oka . . . . . . . . . . . . . . .
Opcje komputerów z serii ThinkPad Z60t . . . .
Opcje komputerów z serii ThinkPad Z60m . . . .
Parametry techniczne . . . . . . . . . .
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad . .
1
2
3
4
5
7
8
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z
komputerem . . . . . . . . . . . 13
Diagnozowanie problemów . . . . . . . . 14
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . 14
Komunikaty o błędach . . . . . . . . 14
Błędy bez komunikatów . . . . . . . . 21
Problemy z hasłem . . . . . . . . . 22
Problemy z wyłącznikiem zasilania . . . . 22
Problemy z klawiaturą . . . . . . . . 23
Problemy z urządzeniem UltraNav . . . . . 24
Problemy z trybem gotowości lub hibernacji . . 24
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
Problemy z ekranem komputera . .
Problemy z akumulatorem . . . .
Problemy z dyskiem twardym . . .
Problem z uruchamianiem . . . .
Problemy z uwierzytelnianiem odcisku
Inne problemy . . . . . . . .
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility
Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego
oprogramowania . . . . . . . .
Modernizacja dysku twardego . . . .
Wymiana akumulatora . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 36
. 37
. 41
Rozdział 3. Pomoc i obsługa serwisowa
Pomoc i obsługa serwisowa . . . . . .
Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW . . .
Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta
Uzyskiwanie pomocy na całym świecie . .
27
29
30
30
32
32
35
. . 43
. . 44
. . 44
. . 44
. . 46
Dodatek A. Informacje o komunikacji
bezprzewodowej . . . . . . . . . . 47
Komunikacja bezprzewodowa . . . . . . . 47
Zasady używania komunikacji bezprzewodowej
oraz jej wpływ na organizm ludzki . . . . . . 48
Autoryzowane użytkowanie w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie . . . . . . . . 48
Włączanie trybu kanału rozszerzonego . . . . 49
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo . . .
Część 1 - Warunki ogólne . . . . . . .
Część 2 - Warunki specyficzne dla
poszczególnych krajów . . . . . . . .
Część 3 - Informacje gwarancyjne . . . . .
Załącznik dotyczący gwarancji dla Meksyku . .
Dodatek C. Części wymieniane przez
klienta (CRU) . . . . . . . . .
.
51
51
51
55
70
78
. 81
Dodatek D. Uwagi . . . . . . . . . .
Uwagi . . . . . . . . . . . . . .
Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika
telewizyjnego . . . . . . . . . . .
Uwagi dotyczące emisji promieniowania
elektromagnetycznego . . . . . . . . .
83
83
84
84
iii
Federal Communications Commission (FCC)
Declaration of Conformity . . . . . . . 84
Industry Canada Class B emission compliance
statement . . . . . . . . . . . . 85
Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z
dyrektywą EMC . . . . . . . . . . 85
iv
Environmental notices for Japan . .
Oferta na oprogramowanie IBM Lotus
Znaki towarowe . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 86
. 87
. 89
Indeks
.
.
.
. 91
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga
Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Niniejsze informacje pomagają bezpiecznie korzystać z komputera osobistego
ThinkPad®. Należy zachować wszelkie informacje dołączone do komputera i stosować
się do nich. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie wpływają ani na
warunki zawarte w umowie nabycia, ani na Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo™.
Bezpieczeństwo klienta jest bardzo ważne. Nasze produkty są projektowane tak, aby
były skuteczne i bezpieczne w użytkowaniu. Jednak komputery osobiste są
urządzeniami elektronicznymi. Kable zasilające, zasilacze i inne elementy mogą
stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i przy niewłaściwym użytkowaniu
mogą spowodować obrażenia lub szkody materialne. Aby zmniejszyć to zagrożenie,
należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu, przestrzegać
ostrzeżeń znajdujących się na produkcie i w instrukcjach obsługi oraz przejrzeć
dokładnie informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Uważne stosowanie się do
informacji zawartych w niniejszym dokumencie i dostarczonych wraz z produktem
pomoże ochronić się przed niebezpieczeństwem i utworzyć bezpieczne środowisko
pracy z komputerem.
Uwaga: Informacje te zawierają odniesienia do zasilaczy i baterii. Niektóre produkty są
wyposażone w zewnętrzny zasilacz. Są to, oprócz przenośnych komputerów
osobistych, produkty, takie jak takie jak głośniki i monitory. Do nich właśnie
odnoszą się informacje z tego rozdziału. Ponadto w komputerze może
znajdować się wewnętrzna bateria wielkości monety zapewniająca zasilanie
zegarowi systemowemu w czasie, gdy komputer jest wyłączony, dlatego uwagi
związane z baterią i dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do wszystkich
komputerów.
Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji
Produkty mogą ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwego użytkowania lub
zaniedbania. Niektóre uszkodzenia są poważne i wymagają, aby zaprzestać
używania produktu do czasu jego przeglądu oraz, jeśli niezbędna okaże się
naprawa, do czasu jej wykonania przez autoryzowany serwis.
Podobnie jak na każde urządzenie elektryczne, na produkt należy zwracać
szczególną uwagę, gdy jest on włączony. W bardzo rzadkich przypadkach można
poczuć jakiś zapach, zauważyć smugę dymu lub iskrzenie wydobywające się z
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
v
maszyny. Czasem również można usłyszeć odgłosy trzasków, pękania lub syczenia.
Może to oznaczać, że wewnętrzny komponent elektroniczny zepsuł się w sposób
kontrolowany i bezpieczny. Może to jednak również wskazywać na ewentualne
zagrożenie bezpieczeństwa. W żadnym z tych przypadków nie należy podejmować
ryzyka ani prób samodzielnej diagnozy sytuacji.
Komputer i jego komponenty należy często przeglądać pod kątem uszkodzeń,
śladów zużycia lub innych oznak zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących stanu któregokolwiek z komponentów nie należy używać
produktu. Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania produktu i, jeśli okaże
się to konieczne, jego naprawy, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia
Klienta lub producentem produktu. Listę numerów telefonów do działów serwisu i
wsparcia można znaleźć w części “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 75.
W tych rzadkich przypadkach, gdy można zauważyć objawy wymienione poniżej,
albo jeśli wystąpią jakiekolwiek zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem, należy
zaprzestać używania produktu, wyłączyć go z zasilania oraz odłączyć od linii
telefonicznych do czasu skontaktowania się z Centrum Wsparcia Klienta i
uzyskania dalszych wskazówek.
v Kable zasilające, wtyczki, przedłużacze, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz
zasilacze, na których pojawiły się pęknięcia, które zostały złamane albo zniszczone.
v Oznaki przegrzania, dym, iskrzenie lub pojawienie się ognia.
v Uszkodzenie baterii (pęknięcia, wgniecenia, zgięcia), wyciek z baterii lub
gromadzenie się na niej nieznanych substancji.
v Odgłosy trzasków, pękania, syczenie albo silny zapach dobywający się z produktu.
v Oznaki rozlania płynu lub ślady po upadku jakiegoś przedmiotu na produkt, kabel
zasilający lub zasilacz.
v Komputer, kabel zasilający lub zasilacz zostały narażone na kontakt z wodą.
v Produkt został upuszczony lub w jakikolwiek inny sposób zniszczony.
v Produkt, obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi, nie działa poprawnie.
Uwaga: Jeśli objawy te dotyczą innego produktu (na przykład przedłużacza), należy
zaprzestać używania takiego produktu i skontaktować się z jego producentem
w celu uzyskania stosownych instrukcji lub produktu na wymianę.
Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia, należy zawsze mieć na uwadze
poniższe środki ostrożności.
Naprawa
Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu, chyba że Centrum Wsparcia
Klienta udzieli odpowiednich instrukcji. Należy korzystać tylko z usług dostawcy usług,
upoważnionego do naprawy danego produktu.
vi
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Uwaga: Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany
niektórych części. Części te oznaczone są jako części wymieniane przez
klienta (CRU). Lenovo wyraźnie oznacza takie części i dostarcza
dokumentację z instrukcjami, kiedy klient może je wymienić samodzielnie.
Podczas takiej wymiany należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji. Przed
wymianą należy zawsze upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, a produkt
został odłączony od wszelkich źródeł zasilania. Wszelkie pytania i wątpliwości
należy zgłosić Centrum Wsparcia Klienta.
Chociaż komputer nie zawiera ruchomych części (z wyjątkiem kabla zasilającego),
certyfikacja UL wymaga zamieszczenia następujących ostrzeżeń.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczne ruchome części. Nie dotykać.
Ważne: Przed wymianą części CRU należy wyłączyć komputer, odczekać pięć minut
aż ostygnie i dopiero wówczas zdjąć obudowę.
Kable zasilające i zasilacze
Należy używać tylko kabli zasilających i zasilaczy dostarczonych przez producenta
danego produktu. Kabel zasilający i zasilacz są przeznaczone do używania jedynie z tym
produktem. Nigdy nie powinny być używane z innymi produktami.
Nie należy nigdy owijać kabla zasilającego dookoła zasilacza ani wokół innych
obiektów. Owinięcie takie może przyczynić się do powstania naprężeń w kablu, a co za
tym idzie spowodować jego pęknięcie, zgięcie lub postrzępienie. Może to spowodować
zagrożenie bezpieczeństwa.
Należy zawsze ułożyć kabel zasilający tak, aby nie był on narażony na deptanie,
potykanie się o niego lub przygniecenie przez jakieś obiekty.
Należy chronić kable i zasilacze przed kontaktem z płynami. Nie należy na przykład
pozostawiać kabla ani zasilacza w pobliżu zlewów, wanien, toalet ani też na podłogach
czyszczonych płynami czyszczącymi. Płyny mogą spowodować zwarcie, szczególnie
jeśli kabel lub zasilacz został zgnieciony wskutek niewłaściwego użytkowania. Ponadto
płyny mogą powodować stopniową korozję końcówek kabla zasilającego i/lub
wyprowadzenia złącza zasilacza, co może ostatecznie spowodować przegrzanie tych
elementów.
Zawsze należy podłączać kable zasilające i kable sygnałowe w odpowiedniej kolejności
i upewnić się, że wszystkie złącza kabli zasilających są bezpiecznie i całkowicie
włączone do gniazda.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
vii
Nie można używać żadnego zasilacza mającego ślady korozji na stykach wejścia
zasilania i/lub wykazującego ślady przegrzania (takie jak deformacja plastiku) na
wejściu zasilania lub na jakiejkolwiek innej części.
Nie można korzystać z żadnego kabla zasilającego, na którego drugim końcu znajdują
się styki elektryczne mające ślady korozji lub przegrzania, ani z kabla zasilającego, na
którym widać jakiekolwiek ślady uszkodzenia.
Przedłużacze i urządzenia powiązane
Należy upewnić się, że używane przedłużacze, urządzenia przeciwprzepięciowe,
zasilacze awaryjne i listwy rozdzielcze zasilania są w stanie zrealizować wymagania
produktu dotyczące zasilania. Urządzeń tych nigdy nie wolno obciążać powyżej ich
norm. Jeśli używane są listwy rozdzielcze zasilania, obciążenie nie powinno
przekroczyć ich znamionowej mocy wejściowej. W przypadku pytań związanych z
obciążeniem elektrycznym, wymaganiami dotyczącymi zasilania i znamionowej mocy
wejściowej, aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem.
Wtyczki i gniazda zasilające
Jeśli gniazdo, które ma być używane ze sprzętem komputerowym, wygląda na
uszkodzone lub skorodowane, nie należy z niego korzystać dopóki nie zostanie
wymienione przez wykwalifikowanego elektryka.
Nie należy zginać ani modyfikować wtyczki. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, należy
skontaktować się z producentem w celu jej wymiany.
Niektóre produkty są wyposażone we wtyczkę z trzema stykami. Wtyczka taka pasuje
tylko do uziemionych gniazd zasilających. Jest to cecha związana z bezpieczeństwem.
Nie należy omijać tego zabezpieczenia i wkładać wtyczki do nieuziemionego gniazda
zasilającego. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda zasilającego, należy
skontaktować się z elektrykiem w sprawie odpowiedniego adaptera do gniazda
zasilającego lub wymienić gniazdo na nowe, zapewniające tę cechę. Nigdy nie należy
przeciążać gniazda zasilającego. Łączne obciążenie systemu nie powinno przekraczać
80 procent parametrów znamionowych danej gałęzi obwodu. W przypadku pytań
związanych z obciążeniem elektrycznym i parametrami znamionowymi gałęzi obwodu,
aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem.
Należy upewnić się, że używane gniazdo zasilające jest poprawnie podłączone, łatwo
dostępne i położone niedaleko od wszystkich zasilanych urządzeń. Nie należy mocno
rozciągać kabli zasilających, gdyż może to spowodować powstanie naprężeń w kablu.
Należy ostrożnie podłączać urządzenie do gniazda zasilającego i odłączać je od niego.
Baterie i akumulatory
We wszystkich komputerach osobistych produkowanych przez Lenovo znajduje się
bateria wielkości monety, która zapewnia zasilanie zegarowi systemowemu. Ponadto
wiele komputerów przenośnych, jak na przykład komputery ThinkPad, odłączonych od
stałego źródła zasilania, zasilanych jest akumulatorem. Akumulatory dostarczane przez
viii
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Lenovo przeznaczone dla tego produktu zostały przetestowane w zakresie
kompatybilności i mogą być zastąpione jedynie przez części zatwierdzone do wymiany.
Nigdy nie należy próbować otwierać lub naprawiać baterii lub akumulatora. Nie można
zgniatać, przebijać ani palić baterii i akumulatorów ani zwierać ich styków metalowych.
Nie wolno zanurzać akumulatorów w płynach. Akumulator należy ładować ponownie
ściśle według instrukcji zawartych w dokumentacji produktu.
Nadmierna eksploatacja albo nieprawidłowe użycie baterii lub akumulatora może
spowodować ich przegrzanie, a w konsekwencji “wydobywanie się” gazów lub płomieni
z akumulatora lub baterii. Jeśli bateria uległa uszkodzeniu, pojawił się jakiś wyciek z
baterii lub z jej przodu gromadzi się jakaś substancja, należy zaprzestać korzystania z
niej i zamówić u producenta nową.
Baterie mogą zmniejszać swoją wydajność jeśli są przez długi czas nieużywane.
Pozostawienie niektórych akumulatorów (szczególnie litowych) nieużywanych i
rozładowanych może zwiększyć ryzyko zwarcia, to zaś może spowodować skrócenie
czasu eksploatacji akumulatora i zagrożenie bezpieczeństwa. Akumulatorów litowych
nie należy całkowicie rozładowywać ani przechowywać ich w stanie rozładowanym.
Ciepło i wentylacja produktu
Włączone komputery i ładowane akumulatory generują ciepło. Z uwagi na minimalne
rozmiary komputery notebook mogą generować znaczną ilość ciepła. Należy zawsze
przestrzegać poniższych środków ostrożności:
v Komputera nie wolno trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną
częścią ciała, gdy komputer pracuje albo gdy ładuje się akumulator. Podczas
normalnego działania komputer wydziela pewną ilość ciepła. Dłuższy kontakt z
ciałem ludzkim może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry.
v Nie należy używać komputera ani ładować akumulatora w pobliżu materiałów
łatwopalnych lub wybuchowych.
v Produkt jest wyposażony w szczeliny wentylacyjne, wentylatory i/lub radiatory, które
zapewniają bezpieczeństwo, komfort i niezawodność działania. Jednak można
nieumyślnie zablokować te elementy umieszczając produkt na łóżku, sofie, dywanie
lub innej elastycznej powierzchni. Nigdy nie należy blokować, przykrywać lub
wyłączać tych elementów.
Co najmniej raz na trzy miesiące należy sprawdzić, czy w komputerze nie zgromadził
się kurz. Przed takim sprawdzeniem należy wyłączyć sprzęt i odłączyć kabel od sieci
zasilającej; następnie usunąć kurz z otworów wentylacyjnych i otworów obejmy. Należy
również usunąć kurz gromadzący się wewnątrz komputera, w tym z wgłębień radiatora,
otworów wentylacyjnych zasilacza i wentylatorów. Przed otwarciem pokrywy należy
zawsze wyłączyć komputer i odłączyć kabel od sieci zasilającej. Należy unikać
korzystania z komputera w pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach. Jeśli nie
jest to możliwe, należy częściej czyścić komputer.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
ix
Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zachowania optymalnych warunków pracy
komputera należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności:
v Zawsze zamykaj pokrywę, nawet jeśli komputer jest odłączony od sieci.
v Regularnie sprawdzaj, czy na zewnątrz komputera nie zgromadził się kurz.
v Usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych i otworów obejmy. Częstsze usuwanie kurzu
jest zalecane, jeśli komputer znajduje się w obszarze szczególnie zakurzonym lub w
pobliżu ciągów komunikacyjnych w budynkach.
v Nie blokuj ani nie ograniczaj dostępu powietrza do przedniej części komputera.
v Nie blokuj otworów wentylacyjnych w tylnej części komputera.
v Nie przechowuj ani nie używaj komputera wewnątrz mebli, ponieważ wzrasta ryzyko
przegrzania się sprzętu.
v Temperatura powietrza w komputerze nie powinna przekroczyć 35° C (95° F).
v Nie używaj filtrów powietrza innych niż oryginalne (ThinkCentre).
Bezpieczeństwo napędów CD i DVD
W napędach CD i DVD dyski wirują z dużą szybkością. Jeśli dysk CD lub DVD jest
pęknięty lub w inny sposób uszkodzony fizycznie, może rozpaść się lub złamać w
momencie korzystania z napędu CD. Aby ochronić się przed możliwymi obrażeniami
wynikłymi z takiej sytuacji i aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia maszyny:
v Należy zawsze przechowywać dyski CD/DVD w ich oryginalnych pudełkach.
v Należy zawsze przechowywać dyski CD/DVD z dala od bezpośredniego
nasłonecznienia i źródeł ciepła.
v Należy wyjmować z komputera nieużywane dyski CD/DVD.
v Nie należy wyginać dysków CD/DVD ani siłą wkładać ich do komputera lub
opakowania.
v Przed każdym użyciem należy sprawdzać, czy dyski CD/DVD nie są pęknięte. Nie
należy używać pękniętych lub uszkodzonych dysków.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych
jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym
podczas instalowania, przenoszenia lub otwierania obudowy tego produktu lub
podłączonych do niego urządzeń, kable należy podłączać i rozłączać w sposób
przedstawiony poniżej. Jeśli wraz z produktem dostarczono kabel zasilający z wtyczką
trójstykową, musi ona zostać podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda zasilającego.
x
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
xi
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze stosować
podstawowe środki ostrożności. Są one następujące:
v Nie należy używać komputera w środowisku wilgotnym lub w pobliżu wody.
v Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi:
– nie należy używać komputera z podłączonym kablem telefonicznym;
– nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, naładowane do około
30-50 % pojemności. Zaleca się ładowanie raz do roku w celu uniknięcia nadmiernego
rozładowania.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką
ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia
obrażeń:
v Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez firmę Lenovo.
v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia.
v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie wody lub deszczu.
v Nie należy demontować akumulatorów.
v Nie należy zwierać akumulatorów.
v Należy chronić akumulator przed dziećmi.
Nie należy wyrzucać akumulatora do śmieci, które są wywożone na wysypisko. Podczas
utylizacji akumulatora należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami
oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie.
xii
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprawidłowo wymieniony akumulator zapasowy może wybuchnąć.
Akumulator litowy zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest obsługiwany lub utylizowany w
nieprawidłowy sposób.
Do wymiany należy używać tylko akumulatora tego samego typu.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń lub śmierci, nie należy: (1) wrzucać
akumulatora do wody ani go w niej zanurzać, (2) rozgrzewać akumulatora do temperatury
przekraczającej 100°C (212°F), (3) naprawiać lub demontować akumulatora. Podczas
utylizacji akumulatora należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami
oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas instalowania lub ponownego konfigurowania opcji CDC lub Mini PCI należy
przestrzegać poniższych instrukcji.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć
wszystkie kable oraz zasilacz przed instalacją opcji CDC lub Mini PCI lub otwarciem
obudowy systemu lub podłączonego urządzenia. Prąd elektryczny, przepływający przez
kable zasilające, telefoniczne i sygnałowe, stanowi zagrożenie.
OSTRZEŻENIE:
Po zainstalowaniu lub modernizacji opcji CDC lub Mini PCI, albo też karty
pamięci, nie należy używać komputera, dopóki nie zamknie się jego obudowy.
Nigdy nie należy używać komputera, kiedy obudowa jest otwarta.
OSTRZEŻENIE:
Znajdująca się w ekranie ciekłokrystalicznym (LCD) lampa fluorescencyjna
zawiera rtęć. Ekranu nie należy wyrzucać do śmieci, które są wywożone na
wysypisko. Podczas utylizacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i
zaleceniami.
Ekran ciekłokrystaliczny jest wykonany ze szkła, więc nieostrożne obchodzenie się
z komputerem lub upuszczenie go może spowodować rozbicie ekranu. Jeśli ekran
ulegnie rozbiciu, a znajdujący się w jego wnętrzu płyn dostanie się do oczu lub na
ręce, należy natychmiast przemyć je wodą. Przemywanie powinno trwać co
najmniej 15 minut. Jeśli po umyciu występują jakiekolwiek niepokojące objawy,
należy skorzystać z pomocy lekarza.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
xiii
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń
podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, należy zawsze przestrzegać
podstawowych środków ostrożności, takich jak:
v nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi;
v nigdy nie należy instalować gniazda telefonicznego w miejscu, w którym występuje
wilgoć, jeśli gniazdo nie jest przeznaczone do instalacji w takich miejscach;
v nigdy nie należy dotykać nieizolowanych kabli telefonicznych ani terminali, jeśli linia
telefoniczna nie została odłączona od interfejsu sieciowego;
v podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznych należy zachować ostrożność;
v nie należy korzystać z telefonu innego niż bezprzewodowy podczas burzy z
wyładowaniami atmosferycznymi. Istnieje nieznaczne ryzyko doznania porażenia
prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego;
v nie należy używać telefonu do zgłoszenia wycieku gazu w pobliżu tego wycieku;
v należy używać tylko kabla telefonicznego o średnicy 26 AWG (1 mm) lub grubszego.
Oświadczenie o zgodności z normami dla produktów laserowych
Napęd optyczny, taki jak CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM czy SuperDisk, który może
być zainstalowany w komputerze Lenovo ThinkPad, jest produktem laserowym. Na
wierzchu napędu jest umieszczona etykieta klasyfikacyjna napędu (przedstawiona
poniżej).
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT
Producent wyposażył napęd w certyfikat zgodności z wymaganiami określonymi w
″Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations″ (DHHS 21
CFR), Podrozdział J - dla produktów laserowych klasy I, ważny w dniu jego wydania.
W pozostałych krajach napęd ma certyfikat zgodności z wymaganiami norm IEC825 i
EN60825 obowiązujących dla urządzeń laserowych.
xiv
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Napędu optycznego nie należy otwierać; wewnątrz nie ma żadnych części wymagających
obsługi ze strony użytkownika.
Używanie elementów sterujących, zmiana ustawień lub wykonywanie czynności innych
niż tu określone może spowodować narażenie się na niebezpieczne promieniowanie.
Produktów laserowych klasy 1 nie uważa się za niebezpieczne. Dzięki odpowiedniej
konstrukcji układu lasera oraz optycznych napędów pamięci masowej w trakcie
normalnego używania, wykonywania czynności konserwacyjnych przez użytkownika
lub operacji serwisowych nie występuje niebezpieczeństwo narażenia się na działanie
promieniowania laserowego wyższego niż klasy 1.
Niektóre napędy zawierają wbudowaną diodę laserową klasy 3A. Należy zapamiętać
poniższe ostrzeżenie:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Jeśli produkt jest otwarty, występuje emisja widzialnego i niewidzialnego promieniowania
laserowego. Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu z promieniem lasera. Nie należy
patrzeć na promień lasera ani bezpośrednio, ani przez przyrządy optyczne.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Materiały opakowaniowe powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od
dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia plastikową torbą.
Wiele produktów i akcesoriów dla komputerów PC zawiera przewody, kable lub druty,
takie jak kable zasilające czy kable łączące akcesoria z komputerem PC. Jeśli niniejszy
produkt wyposażono w taki przewód, kabel lub drut, wówczas ma do niego
zastosowanie poniższe ostrzeżenie:
OSTRZEŻENIE: użytkownik dotykający przewodu produktu lub przewodów
łączących z akcesoriami sprzedawanymi z tym produktem jest narażony na działanie
ołowiu, substancji chemicznej, która powoduje raka oraz wady rozwojowe płodu lub
inne uszkodzenia układu rozrodczego. Po dotykaniu przewodów należy umyć ręce.
Instrukcje te należy zachować.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
xv
xvi
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Ważna uwaga dla użytkowników
Ważna uwaga o przepisach
Komputery ThinkPad Z60t i ThinkPad Z60m są zgodne z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego
kraju i regionu, gdzie ich funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały dopuszczone do użytku. Użytkownik ma
obowiązek zainstalowania komputera ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o
radiokomunikacji. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem ThinkPad należy przeczytać Uwagę o przepisach
dotyczącą komputera ThinkPad Z60t lub Uwagę o przepisach dotyczącą komputera ThinkPad Z60m, zamieszczoną w
jednym z dodatków do niniejszego Podręcznika obsługi i rozwiązywania problemów. Informacja ta stanowi część
niniejszej publikacji.
Informacje o pojemności dysku twardego
Firma Lenovo nie dostarcza wraz z komputerem dysku CD do odtwarzania oprogramowania (Recovery CD) ani dysku
CD z systemem Windows®, zamiast nich proponuje prostsze metody wykonywania zadań, do jakich zazwyczaj służą
tego typu dyski CD. W rozwiązaniu alternatywnym pliki i programy są umieszczone na samym dysku twardym,
dzięki czemu można uniknąć szukania dysków CD i problemów związanych z użyciem niepoprawnej wersji dysku
CD.
Kompletna kopia zapasowa wszystkich plików i programów zainstalowanych fabrycznie przez Lenovo na komputerze
znajduje się na ukrytej sekcji, czyli partycji, dysku twardego. Jednak, chociaż kopia zapasowa jest ukryta, to zajmuje
miejsce na dysku twardym. W związku z tym łączna pojemność dysku twardego podawana przez system Windows
jest mniejsza niż można by oczekiwać. Rozbieżność tę wyjaśnia istnienie ukrytej partycji (patrz podrozdział
“Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania” na stronie 36).
Więcej informacji na temat odtwarzania oryginalnej, zainstalowanej fabrycznie zawartości dysku twardego można
znaleźć w elektronicznym systemie pomocy ThinkVantage™ Productivity Center. Należy nacisnąć przycisk
ThinkVantage, a następnie można przeglądać w sekcji Learn różne tematy dotyczące tworzenia i odtwarzania kopii
zapasowej.
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
xvii
xviii
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku
ThinkVantage
Niebieski przycisk ThinkVantage może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie
od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Aby otworzyć system ThinkVantage™
Productivity Center, należy nacisnąć przycisk ThinkVantage. System ThinkVantage
Productivity Center to elektroniczne centrum pomocy do komputera, które zawiera
ilustrowane informacje, jak również łatwe do wykonania instrukcje dla osób
początkujących i tych, które chcą efektywnie pracować z komputerem.
Za pomocą przycisku ThinkVantage można także przerwać procedurę uruchamiania
komputera i uruchomić obszar roboczy ThinkVantage Rescue and Recovery™. Obszar
roboczy Rescue and Recovery umożliwia wykonywanie następujących czynności:
v uzyskiwania istotnych informacji o systemie;
v rozwiązywania problemów za pomocą procedur diagnostycznych;
v odtwarzania kopii zapasowych, jeśli utworzono je za pomocą programu Rescue and
Recovery;
v uruchamiania programu BIOS Setup Utility, w którym można wyświetlać i zmieniać
ustawienia systemu BIOS;
v uruchamiania programu narzędziowego umożliwiającego zmianę kolejności
startowej.
Niektórym spośród tematów w systemie pomocy towarzyszą krótkie filmy obrazujące
wykonywanie pewnych zadań, np. wymianę akumulatora, wkładanie karty PC lub
modernizację pamięci. Do odtwarzania, zatrzymywania i przewijania filmów służą
elementy sterujące przedstawione poniżej.
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
xix
Uwaga: Jeśli do komputera jest podłączone urządzenie startowe o priorytecie wyższym
niż priorytet dysku IDE HDD, to komputer zostanie uruchomiony z tego
urządzenia.
xx
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad
Komputer ThinkPad z serii Z60t na pierwszy rzut
oka . . . . . . . . . . . . . . . 2
Komputer ThinkPad z serii Z60m na pierwszy rzut
oka . . . . . . . . . . . . . . . 3
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
Opcje komputerów z serii ThinkPad Z60t . .
Opcje komputerów z serii ThinkPad Z60m . .
Parametry techniczne . . . . . . . .
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
.
.
.
.
.
.
.
.
4
5
7
8
1
Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka
Komputer ThinkPad z serii Z60t na pierwszy rzut oka
Widok z przodu
Widok z tyłu
2
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka
Komputer ThinkPad z serii Z60m na pierwszy rzut oka
Widok z przodu
Widok z tyłu
Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad
3
Elementy
Opcje komputerów z serii ThinkPad Z60t
Procesor
v Intel® Pentium® M
v Intel® Celeron® M
Pamięć
v Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDRII
(Double Data Rate II)
Urządzenie pamięci masowej
v Napęd dysku twardego 2,5 cala
Ekran
Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT:
v wielkość: 14 cali
v rozdzielczość:
– ekran ciekłokrystaliczny: maksymalnie 1680x1050, w zależności od modelu
– zewnętrzny monitor: maksymalnie 2048 x 1536
v kontrola jasności
Klawiatura
v czytnik odcisków palców (w niektórych modelach)
v 89–, 90– lub 94–klawiszowa
v UltraNav™ (urządzenie wskazujące TrackPoint® i urządzenie touchpad)
v klawisz funkcyjny Fn
v przycisk ThinkVantage
v przyciski regulacji głośności
v ThinkLight®
Interfejsy zewnętrzne
v złącze monitora zewnętrznego
v gniazdo kart PC (karty PC Type II)
v gniazdo kart SD
v gniazdo słuchawkowe stereo
v gniazdo mikrofonu
v wyjście wideo (S-Video)
v 3 złącza USB (Universal Serial Bus)
v złącze IEEE 1394
v port na podczerwień
v złącze telefoniczne RJ11
v złącze sieci Ethernet RJ45
v wnęka Ultrabay™ Slim
v złącze dokowania
v wbudowana karta bezprzewodowej sieci LAN (w niektórych modelach)
v wbudowana obsługa protokołu Bluetooth (w niektórych modelach)
4
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Elementy
Opcje komputerów z serii ThinkPad Z60m
Procesor
v Intel® Pentium® M
v Intel® Celeron® M
Pamięć
v Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDRII
(Double Data Rate II)
Urządzenie pamięci masowej
v Napęd dysku twardego 2,5 cala
Ekran
Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT:
v wielkość: 15,4 cala
v rozdzielczość:
– ekran ciekłokrystaliczny: maksymalnie 1680x1050, w zależności od modelu
– zewnętrzny monitor: maksymalnie 2048 x 1536
v kontrola jasności
Klawiatura
v czytnik odcisków palców (w niektórych modelach)
v 89–, 90– lub 94–klawiszowa
v UltraNav™ (urządzenie wskazujące TrackPoint® i urządzenie touchpad)
v klawisz funkcyjny Fn
v przycisk ThinkVantage
v przyciski regulacji głośności
v ThinkLight™
Interfejsy zewnętrzne
v złącze monitora zewnętrznego
v gniazda ExpressCard/PC Card (gniazdo górne: ExpressCard, gniazdo dolne: karta PC
Type I lub Type II)
v czytnik nośników cyfrowych 3–1
v gniazdo słuchawkowe stereo
v gniazdo mikrofonu
v wyjście wideo (S-Video)
v 3 złącza USB (Universal Serial Bus)
v złącze IEEE 1394
v port na podczerwień
v złącze telefoniczne RJ11
v złącze sieci Ethernet RJ45
v wnęka Ultrabay™ Enhanced
v złącze dokowania
v wbudowana karta bezprzewodowej sieci LAN (w niektórych modelach)
Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad
5
Elementy
v wbudowana obsługa protokołu Bluetooth (w niektórych modelach)
6
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Parametry techniczne
Parametry techniczne
Wymiary
Model 14-calowy (Z60t)
v Szerokość: 334 mm (13,14 cala)
v Głębokość: 228 mm (8,97 cala)
v Wysokość: 26,6 mm (1,04 cala) z przodu, 30 mm (1,18 cala) z tyłu
Model 15,4–calowy (Z60m)
v Szerokość: 357 mm (14,05 cala)
v Głębokość: 262,5 mm (10,33 cala)
v Wysokość: 37,3 mm (1,46 cala) z przodu, 40,2 mm (1,58 cala) z tyłu
Dopuszczalne warunki zewnętrzne
v Maksymalna wysokość przy normalnym ciśnieniu: 3048 m (10 000 stóp)
v Temperatura
– Na wysokości do 2438 m (8000 stóp)
- podczas pracy bez dyskietki: 5° do 35°C (41° do 95°F)
- podczas pracy z dyskietką: 10° do 35°C (50° do 95°F)
- jeśli komputer nie pracuje: 5° do 43°C (41° do 110°F)
– Na wysokości powyżej 2438 m (8000 stóp)
- maksymalna temperatura pracy: 31,3°C (88°F)
Uwaga: Podczas ładowania akumulatora jego temperatura musi wynosić co najmniej
10°C (50°F).
v Wilgotność względna:
– Podczas pracy bez dyskietki w napędzie: 8% do 90%
– Podczas pracy z dyskietką w napędzie: 8% do 80%
Emisja ciepła
v Maksymalnie 72 W (246 BTU/h)
Źródło zasilania (zasilacz)
v Sinusoidalne napięcie wejściowe od 50 do 60 Hz
v Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V, 50 do 60 Hz
Akumulator
v Litowy
– napięcie nominalne: 10,8 V
– Pojemność: 2,6 AH (w niektórych modelach)
Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad
7
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w
normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy
posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę
oraz długotrwałą przydatność komputera.
Ważne wskazówki:
Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy
v Komputera nie wolno trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną
częścią ciała, gdy komputer pracuje albo gdy ładuje się akumulator. Podczas
normalnego działania komputer wydziela pewną ilość ciepła. Ciepło to jest funkcją
poziomu aktywności systemu i poziomu naładowania akumulatora. Długi czas
kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a
nawet oparzenie skóry.
v W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na
komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody (aby uniknąć
niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym).
v Materiały opakowaniowe powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala
od dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia plastikową torbą.
v W bezpośredniej bliskości komputera (do 13 cm/5 cali) nie powinno być
jakichkolwiek magnesów, włączonych telefonów komórkowych, urządzeń
elektrycznych oraz głośników.
v Komputer nie powinien podlegać działaniu ekstremalnych temperatur (poniżej
5°C/41°F lub powyżej 35°C/95°F).
Z komputerem należy obchodzić się delikatnie
v Nie powinno się umieszczać żadnych obiektów (nawet papieru) między ekranem a
klawiaturą ani pod klawiaturą.
v Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych
ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer,
przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera.
v Konstrukcja ekranu komputera umożliwia jego otwieranie i używanie pod kątem
nieco większym niż 90 stopni. Ekranu nie wolno otwierać pod kątem większym niż
180 stopni, bo można uszkodzić zawiasy komputera.
Przenoszenie komputera musi się odbywać w sposób odpowiedni
v Z komputera, który ma być przenoszony, trzeba wyjąć wszystkie nośniki, wyłączyć
wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć wszystkie kable.
v Komputer wolno przenosić wyłącznie wówczas, gdy jest w trybie gotowości lub
hibernacji albo jest wyłączony. Zapobiega to uszkodzeniu dysku twardego i utracie
danych.
8
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
v Podnosząc komputer, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani
trzymać komputera za ekran.
v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami
ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu.
Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby.
Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio
v Należy pamiętać, że dyskietek nie wolno wkładać pod kątem. Nie wolno też naklejać
na nich więcej niż jednej naklejki ani dopuścić, aby naklejka była nie do końca
przylepiona, gdyż mogłoby to spowodować utknięcie dyskietki w napędzie.
v Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, taki jak CD, DVD lub
CD-RW/DVD, nie wolno dotykać powierzchni dysku ani soczewek na szufladzie
napędu.
v Szuflady napędu optycznego, np. CD, DVD lub CD-RW/DVD, nie wolno zamykać,
dopóki nie rozlegnie się odgłos oznaczający, że dysk CD lub DVD został
zamocowany na centralnym trzpieniu napędu.
v Podczas instalowania dysku twardego, napędu dyskietek oraz napędu CD, DVD lub
CD-RW/DVD należy bezwzględnie stosować się do instrukcji dostarczonych wraz z
urządzeniem. Elementy urządzenia można naciskać tylko wtedy, gdy jest to
konieczne. Informacje na temat wymiany dysku twardego można znaleźć w
programie Access Help.
Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność
v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub
dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie w stanie ich
zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego
lub płyty systemowej.
Inne ważne wskazówki
v Modem, w który wyposażony jest komputer, może współpracować tylko z analogową
siecią telefoniczną lub publiczną komutowaną siecią telefoniczną. Nie należy
podłączać modemu do centrali wewnętrznej ani do innego cyfrowego łącza
telefonicznego, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. W analogowe linie
telefoniczne są zazwyczaj wyposażone instalacje domowe, natomiast w hotelach i
biurowcach są często cyfrowe linie telefoniczne. Jeśli używa się nieznanego rodzaju
łącza telefonicznego, należy skontaktować się z operatorem telefonicznym.
v Komputer może być wyposażony zarówno w złącze sieci Ethernet, jak i złącze
modemu. W takiej sytuacji należy uważać, by kabel komunikacyjny był podłączany
do właściwego złącza, bo inaczej można uszkodzić złącze. Informacje na temat
położenia tych złączy można znaleźć w programie Access Help.
v Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów ThinkPad w firmie Lenovo
(informacje na ten temat są zawarte na stronie WWW: www.lenovo.com/register). W
przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom
Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad
9
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie
Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o
możliwościach modernizacji.
v Tylko personel techniczny uprawniony do napraw komputera ThinkPad może
demontować i naprawiać komputer.
v Nie wolno przerabiać ani zaklejać taśmą zatrzasków, aby zablokować ekran w
otwartej lub zamkniętej pozycji.
v Gdy zasilacz jest włączony do sieci, należy uważać, aby nie obracać komputera.
Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza.
v Na czas wymiany urządzenia we wnęce urządzeń komputer musi zostać wyłączony
albo należy się upewnić, że urządzenie to jest wymienialne podczas pracy lub w
trybie gotowości.
v Wymieniając dyski w komputerze, trzeba założyć ponownie plastikowe obejmy (jeśli
zostały dostarczone).
v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek oraz napędy
CD, DVD i CD-RW/DVD należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub
opakowaniu.
v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć
metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta zmniejsza
ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego. Ładunki elektrostatyczne mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
– karta PC
–
–
–
–
karta Smart Card
karta pamięci: SD, Memory Stick i MultiMediaCard
moduł pamięci
karta Mini-PCI
– karta dodatkowa do komunikacji
Czyszczenie obudowy komputera
Co pewien czas należy czyścić komputer w następujący sposób:
1. Przygotuj roztwór delikatnego detergentu domowego (niezawierającego proszku
szorującego ani żadnych silnych środków chemicznych, takich jak kwasy lub
zasady). Detergent należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 5 części wody na 1
część detergentu.
2. Nasącz gąbkę rozcieńczonym detergentem.
3. Wyciśnij nadmiar płynu z gąbki.
4. Wytrzyj obudowę gąbką, wykonując ruchy okrężne i uważając, aby nie wypłynął z
niej nadmiar płynu.
5. Wytrzyj powierzchnię, aby usunąć z niej detergent.
6. Wypłucz gąbkę pod czystą, bieżącą wodą.
10
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
7. Wytrzyj obudowę czystą gąbką.
8. Wytrzyj obudowę jeszcze raz suchą, niezostawiającą włókien ściereczką.
9. Jeśli po wyschnięciu powierzchni zostaną na niej włókna, usuń je z obudowy.
Czyszczenie klawiatury komputera
1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania.
2. Przetrzyj ściereczką powierzchnię każdego klawisza. Wycieraj każdy klawisz
osobno, gdyż podczas wycierania wielu klawiszy naraz ściereczka może zaczepić się
o sąsiedni klawisz i zniszczyć go. Upewnij się, że płyn nie kapie na klawisze ani
między nie.
3. Poczekaj, aż klawisze wyschną.
4. Aby usunąć okruchy i kurz spomiędzy klawiszy, można użyć dmuchawki z
pędzelkiem do aparatów fotograficznych lub chłodnego powietrza z suszarki do
włosów.
Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy
ekran.
Czyszczenie wyświetlacza komputera
1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli
na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia
przeniesione z klawiatury lub urządzenia wskazującego TrackPoint, powstałe
wskutek naciśnięcia z zewnątrz zamkniętej pokrywy komputera.
2. Wyczyść zabrudzenia delikatnie miękką, suchą ściereczką.
3. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lub
alkoholem izopropylenowym zmieszanym z wodą destylowaną w stosunku 1:1.
4. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej.
5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na
komputer.
6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy.
Obsługa czytnika odcisków palców
Następujące czynności mogą uszkodzić czytnik odcisków palców lub spowodować, że
nie będzie działał prawidłowo:
v zadrapanie powierzchni czytnika twardym, ostrym przedmiotem;
v zadrapanie powierzchni czytnika paznokciem lub innym twardym przedmiotem;
v dotykanie czytnika brudnym palcem.
Jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, należy delikatnie wyczyścić powierzchnię
czytnika suchą, miękką ściereczką niezostawiającą włókien:
v powierzchnia czytnika jest brudna lub zaplamiona;
Rozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad
11
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
v powierzchnia czytnika jest wilgotna;
v czytnik często nie rejestruje lub nie uwierzytelnia odcisku.
12
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
Diagnozowanie problemów . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . .
Komunikaty o błędach . . . . . . .
Błędy bez komunikatów . . . . . . .
Problemy z hasłem . . . . . . . .
Problemy z wyłącznikiem zasilania . . .
Problemy z klawiaturą . . . . . . .
Problemy z urządzeniem UltraNav . . . .
Problemy z trybem gotowości lub hibernacji .
Problemy z ekranem komputera . . . .
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
14
14
21
22
22
23
24
24
27
Problemy z akumulatorem . . . .
Problemy z dyskiem twardym . . .
Problem z uruchamianiem . . . .
Problemy z uwierzytelnianiem odcisku
Inne problemy . . . . . . . .
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility
Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego
oprogramowania . . . . . . . .
Modernizacja dysku twardego . . . .
Wymiana akumulatora . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
30
30
32
32
35
.
.
.
.
.
.
. 36
. 37
. 41
13
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Diagnozowanie problemów
Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu
PC-Doctor® for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj
następujące czynności:
1. Kliknij przycisk Start.
2. Wskaż kursorem polecenie Wszystkie programy (w systemach Windows innych
niż Windows XP polecenie Programy), a następnie wskaż polecenie PC-Doctor for
Windows.
3. Kliknij polecenie PC-Doctor.
4. Wybierz jeden z testów z listy Device Categories lub Test Scripts.
Uwaga
Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać kilka lub kilkanaście minut.
Należy zarezerwować czas na przeprowadzenie całego testu; przerywanie
działania programu podczas testu jest niewskazane.
System Test z listy Test Scripts przeprowadza wiele testów newralgicznych
komponentów sprzętowych komputera, ale nie wykonuje wszystkich testów
diagnostycznych programu PC-Doctor for Windows. Jeśli program PC-Doctor for
Windows poinformuje, że przeprowadzone zostały wszystkie testy z pakietu System
Test i nie wykryto żadnych błędów, można wykonać dodatkowe testy.
Przygotowując się do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta, należy wydrukować
protokół testu, aby szybko przedstawić informacje personelowi technicznemu.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli okaże się, że w tym rozdziale dany problem nie jest opisany, należy poszukać go w
systemie pomocy elektronicznej Access Help. Otwórz program ThinkVantage
Productivity Center, naciskając przycisk ThinkVantage, i kliknij Access Help. W tym
rozdziale opisano tylko takie problemy, które mogą uniemożliwić dostęp do systemu
pomocy.
Komunikaty o błędach
Uwagi:
1. W tabelach x może oznaczać dowolny znak.
2. Odwołania do programu PC-Doctor dotyczą jego wersji dla systemu Windows.
14
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat
Rozwiązanie
0175: Bad CRC1, stop
POST task (Błędna suma
CRC1, zatrzymaj zadanie
POST)
Suma kontrolna pamięci EEPROM jest niepoprawna (blok nr 6). Należy oddać
komputer do serwisu.
0176: System Security - The
System has been tampered
with (Ochrona systemu dokonano zmian w
systemie)
Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i zainstalowaniu go
ponownie lub zainstalowaniu nowego układu. Aby usunąć błąd, należy uruchomić
program BIOS Setup Utility. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer
do serwisu.
0177: Bad SVP data, stop
POST task (Błędne dane
SVP, zatrzymaj zadanie
POST)
Suma kontrolna hasła administratora w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Wymień
płytę systemową. Należy oddać komputer do serwisu.
0182: Bad CRC2. Enter
BIOS Setup and load Setup
defaults (Błędna suma
CRC2. Uruchom program
BIOS Setup i załaduj
wartości domyślne)
Suma kontrolna ustawienia CRC2 w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Uruchom
program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby załadować
ustawienia domyślne. Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a
następnie Enter.
0185: Bad startup sequence
settings. Enter BIOS Setup
and load Setup defaults
(Błędne ustawienia
kolejności startowej.
Uruchom program BIOS
Setup i załaduj wartości
domyślne)
Suma kontrolna kolejności startowej w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Uruchom
program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby załadować
ustawienia domyślne. Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a
następnie Enter.
0187: EAIA data access
error (Błąd dostępu do
danych EAIA)
Nie powiodła się próba dostępu do pamięci EEPROM. Należy oddać komputer do
serwisu.
0188: Invalid RFID
Serialization Information
Area (Niepoprawny obszar
serializacji RFID)
Suma kontrolna pamięci EEPROM jest niepoprawna (bloki nr 0 i 1). Wymień płytę
systemową i reinstaluj moduł numeru seryjnego. Należy oddać komputer do serwisu.
0189: Invalid RFID
Suma kontrolna pamięci EEPROM jest niepoprawna (bloki nr 4 i 5). Wymień płytę
configuration information
systemową i reinstaluj identyfikator UUID. Należy oddać komputer do serwisu.
area (Niepoprawny obszar
informacji konfiguracyjnych
RFID)
0190: Critical low-battery
Komputer został wyłączony, ponieważ rozładował się akumulator. Należy podłączyć
error (Błąd krytycznie
do komputera zasilacz i naładować akumulator lub wymienić go na naładowany.
niskiego stanu akumulatora)
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
15
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat
Rozwiązanie
0191: System Security Nie powiodła się zmiana konfiguracji systemu. Potwierdź operację i spróbuj
Invalid remote change
ponownie. Aby usunąć błąd, należy uruchomić program BIOS Setup Utility.
requested (Ochrona systemu
- niepoprawne żądanie
zdalnej zmiany)
0192: System Security Układ ochrony został wymieniony. Należy oddać komputer do serwisu.
Embedded Security
hardware tamper detected
(Ochrona systemu - wykryto
zmiany w sprzęcie
Embedded Security)
0199: System Security Security password retry
count exceeded (Ochrona
systemu - przekroczono
liczbę prób wpisania hasła
ochrony)
Komunikat ten jest wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła
administratora więcej niż trzy razy. Potwierdź hasło administratora i spróbuj
ponownie. Aby usunąć błąd, należy uruchomić program BIOS Setup Utility.
01C8: More than one
modem devices are found.
Remove one of them. Press
<Esc> to continue
(Znaleziono więcej niż
jedno urządzenie modemu.
Usuń jedno z nich. Naciśnij
klawisz <Esc>, aby
kontynuować)
Usuń kartę Mini-PCI modemu. Ostrzeżenie to można też zignorować, naciskając
klawisz ESC. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer do serwisu.
01C9: More than one
Ethernet devices are found.
Remove one of them. Press
<Esc> to continue
(Znaleziono więcej niż
jedno urządzenie Ethernet.
Usuń jedno z nich. Naciśnij
klawisz <Esc>, aby
kontynuować)
Ponieważ w komputerze ThinkPad jest wbudowany adapter Ethernet, nie można w
nim zainstalować dodatkowego urządzenia sieci Ethernet. Jeśli zostanie wyświetlony
ten komunikat, usuń zainstalowane urządzenie sieci Ethernet. Ostrzeżenie to można
też zignorować, naciskając klawisz ESC. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać
komputer do serwisu.
01CA: More than one
Usuń jedną z kart bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli jest zainstalowana tylko jedna
Wireless LAN devices are
taka karta, zignoruj ten komunikat, naciskając klawisz ESC. Jeśli problem występuje
found. Remove one of them. nadal, należy oddać komputer do serwisu.
Press <Esc> to continue
(Znaleziono więcej niż
jedno urządzenie
bezprzewodowej sieci LAN.
Usuń jedno z nich. Naciśnij
klawisz <Esc>, aby
kontynuować)
16
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat
Rozwiązanie
0200: Hard disk error (Błąd
dysku twardego)
Dysk twardy nie pracuje. Upewnij się, że dysk twardy jest dobrze podłączony. Należy
uruchomić program BIOS Setup Utility, a następnie sprawdzić, czy w menu Startup
nie wyłączono dysku twardego.
021x: Keyboard error (Błąd
klawiatury)
Upewnij się, że na klawiaturze komputera lub klawiaturze zewnętrznej (jeśli jest ona
podłączona) nie leży żaden przedmiot. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone
urządzenia. Włącz najpierw komputer, a następnie podłączone urządzenia.
Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, wykonaj następujące czynności:
Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna, wykonaj następujące czynności:
v Wyłącz komputer i odłącz klawiaturę zewnętrzną, a następnie włącz komputer.
Upewnij się, że wbudowana klawiatura działa poprawnie. Jeśli wbudowana
klawiatura działa poprawnie, oddaj klawiaturę zewnętrzną do serwisu.
v Upewnij się, że klawiatura zewnętrzna jest podłączona do właściwego złącza.
Przetestuj komputer, używając programu PC-Doctor.
v Jeśli komputer zatrzyma się podczas testu, należy go oddać do serwisu.
0230: Shadow RAM error
Błąd cienia pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, używając programu
(Błąd cienia pamięci RAM) PC-Doctor. Jeśli bezpośrednio przed włączeniem komputera został dodany moduł
pamięci, reinstaluj go. Następnie należy przetestować pamięć, używając programu
PC-Doctor.
0231: System RAM error
(Błąd systemowej pamięci
RAM)
Błąd systemowej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, używając programu
PC-Doctor. Jeśli bezpośrednio przed włączeniem komputera został dodany moduł
pamięci, reinstaluj go. Następnie należy przetestować pamięć, używając programu
PC-Doctor.
0232: Extended RAM error
(Błąd rozszerzonej pamięci
RAM)
Błąd rozszerzonej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, używając programu
PC-Doctor. Jeśli bezpośrednio przed włączeniem komputera była zwiększana pamięć,
reinstaluj ją. Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor.
0250: System battery error
(Błąd baterii systemowej)
Wyczerpała się bateria, która służy do zabezpieczania informacji o konfiguracji (np.
daty i godziny), gdy komputer jest wyłączony. Wymień baterię i uruchom program
BIOS Setup Utility, aby sprawdzić konfigurację. Jeśli problem występuje nadal, należy
oddać komputer do serwisu.
0251: System CMOS
checksum bad (Błędna
suma kontrolna systemowej
pamięci CMOS)
Moduł CMOS mógł zostać uszkodzony przez jakąś aplikację. Komputer używa
ustawień domyślnych. Uruchom program BIOS Setup Utility, aby zmienić ustawienia
konfiguracji. Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, należy oddać komputer do
serwisu.
0260: System timer error
(Błąd zegara systemowego)
Należy oddać komputer do serwisu.
0270: Real time clock error
(Błąd zegara czasu
rzeczywistego)
Należy oddać komputer do serwisu.
0271: Date and time error
(Błąd daty i godziny)
W komputerze nie jest ustawiona data ani godzina. Należy ustawić datę i godzinę za
pomocą programu BIOS Setup Utility.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
17
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat
Rozwiązanie
0280: Previous boot
incomplete (Poprzedni start
nie został zakończony)
Komputer nie zdołał poprzednio zakończyć procesu uruchamiania.
02D0: System cache error
(Błąd systemowej pamięci
podręcznej)
Pamięć podręczna jest wyłączona. Należy oddać komputer do serwisu.
02F4: EISA CMOS not
writable (Pamięć EISA
CMOS nie umożliwia
zapisu)
Należy oddać komputer do serwisu.
Wyłącz komputer, a następnie włącz go, aby uruchomić program BIOS Setup Utility.
Sprawdź konfigurację, a następnie zrestartuj komputer, wybierając opcję Exit Saving
Changes (Wyjście z zapisaniem zmian) z menu Restart lub naciskając klawisz F10.
Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, należy oddać komputer do serwisu.
02F5: DMA test failed (Test Należy oddać komputer do serwisu.
DMA nie powiódł się)
02F6: Software NMI failed
(Programowe przerwanie
NMI nie powiodło się)
Należy oddać komputer do serwisu.
02F7: Fail-safe timer NMI
failed (Awaria układu
zabezpieczającego)
Należy oddać komputer do serwisu.
1802: Unauthorized
Karta sieciowa Mini-PCI nie jest obsługiwana przez ten komputer. Należy ją usunąć.
network card is plugged in Power off and remove the
miniPCI network card
(Podłączono
nieautoryzowaną kartę
sieciową - wyłącz zasilanie i
usuń kartę Mini-PCI)
1803: Unauthorized
Karta dodatkowa nie jest obsługiwana przez ten komputer. Należy ją usunąć.
daughter card is plugged in Power off and remove the
daughter card (Podłączono
nieautoryzowaną kartę
dodatkową - wyłącz
zasilanie i usuń tę kartę)
1804: Unauthorized WAN
Karta sieci WAN nie jest obsługiwana przez ten komputer. Należy ją usunąć.
card is plugged in - Power
off and remove the WAN
card (Podłączono
nieautoryzowaną kartę sieci
WAN - wyłącz zasilanie i
usuń kartę sieci WAN)
18
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat
Rozwiązanie
1810: Hard disk partition
layout error (Błąd układu
partycji dysku twardego)
Uruchamianie komputera zostało przerwane w wyniku błędu w rozpoznawaniu układu
partycji na dysku twardym. Oznacza to, że obszar Predesktop Area został usunięty lub
dysk twardy zawiera uszkodzone dane. Aby ponowić próbę uruchomienia komputera,
wykonaj jedną z następujących czynności:
v Jeśli obszar Predesktop Area został usunięty:
1. Naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility.
2. Wybierz Security-> Predesktop Area-> Predesktop Area.
3. Zmień ustawienie tej pozycji na Disabled.
4. Zapisz zmiany i wyjdź z programu.
v Jeśli powyższe czynności nie przyniosą rezultatów:
1. Naciśnij klawisz Enter.
2. Kliknij dwukrotnie opcję RECOVER TO FACTORY CONTENTS i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga: Wybranie tej opcji spowoduje trwałe skasowanie całej zawartości dysku
twardego, a następnie odtworzenie oprogramowania zainstalowanego fabrycznie.
Naciśnij klawisz F1, aby otworzyć program BIOS Setup Utility, lub naciśnij klawisz
Enter, aby uruchomić obszar Predesktop Area.
Jeśli komputer wciąż się nie uruchamia, należy zadzwonić do Centrum wsparcia.
Numery telefonów są podane w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista telefonów” na
stronie 75.
1820: More than one
Ten komputer obsługuje tylko jeden zewnętrzny czytnik odcisków palców. Usuń
external fingerprint reader is wszystkie czytniki oprócz tego, który skonfigurowano do uwierzytelniania.
attached. Power off and
remove all but the reader
that you set up within your
main operating system
(Podłączono więcej niż
jeden czytnik odcisków
palców. Wyłącz zasilanie i
usuń wszystkie czytniki z
wyjątkiem tego, który został
skonfigurowany w
głównym systemie
operacyjnym)
Pytanie o hasło włączenia
zasilania
Ustawione zostało hasło włączenia zasilania lub hasło administratora. Wprowadź hasło
i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Jeśli hasło włączenia zasilania
zostanie odrzucone, być może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź
hasło administratora i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nadal pojawia się ten sam
komunikat o błędzie, należy oddać komputer do serwisu.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
19
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat
Rozwiązanie
Pytanie o hasło dysku
twardego
Ustawione zostało hasło dysku twardego. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz Enter,
aby uruchomić komputer.
Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy oddać komputer do
serwisu.
Błąd hibernacji
W czasie, gdy komputer znajdował się w trybie hibernacji, uległa zmianie jego
konfiguracja, w związku z czym nie można wznowić normalnego działania
komputera.
v Przywróć konfigurację systemu do stanu sprzed przestawienia komputera w tryb
hibernacji.
v Jeśli zmieniony został rozmiar pamięci, należy utworzyć ponownie plik hibernacji.
Operating system not found Sprawdź, czy:
(Nie znaleziono systemu
v Dysk twardy jest poprawnie zainstalowany.
operacyjnego).
v W napędzie dyskietek znajduje się dyskietka startowa.
Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy sprawdzić kolejność
startową w programie BIOS Setup Utility.
Fan error (Błąd wentylatora) Wentylator nie pracuje prawidłowo. Należy oddać komputer do serwisu.
EMM386 Not Installed Unable to Set Page Frame
Base Address (Nie
zainstalowano pamięci
EMM386 - nie można
ustawić adresu bazowego
ramki strony).
Otwórz w edytorze plik C:\CONFIG.SYS i zamień wiersz
device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM
na
device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
po czym zapisz plik.
CardBus Configuration
Error - Device Disabled
(Błąd konfiguracji CardBus
- urządzenie wyłączone)
Uruchom program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby
załadować ustawienia domyślne.
Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a następnie Enter.
Thermal sensing error (Błąd Czujnik termiczny nie funkcjonuje poprawnie. Należy oddać komputer do serwisu.
czujnika termicznego)
Authentification of system Obszar Predesktop Area na dysku twardym uległ uszkodzeniu. Aby skorzystać z
services failed. Press <Esc> obszaru Predesktop Area, należy uzyskać dysk Recovery CD, a następnie odtworzyć z
to resume (Uwierzytelnianie niego obszar Predesktop Area.
usług systemowych nie
powiodło się. Aby
kontynuować, naciśnij
klawisz <Esc>).
20
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Błędy bez komunikatów
Problem:
Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i komputer nie wydaje w trakcie tego
procesu żadnych sygnałów dźwiękowych.
Uwaga: Jeśli nie masz pewności, czy nie słychać żadnych dźwięków, wyłącz
komputer, a następnie włącz go ponownie, uważnie się przysłuchując. Jeśli
używasz monitora zewnętrznego, patrz: “Problemy z ekranem komputera”
na stronie 27.
Rozwiązanie:
Jeśli ustawione jest hasło włączenia zasilania, naciśnij dowolny klawisz, aby
wyświetlić prośbę o podanie hasła włączenia zasilania, a następnie wprowadź
poprawne hasło i naciśnij klawisz Enter.
Jeśli nie jest wyświetlana prośba o podanie hasła włączenia zasilania, być może
poziom jasności jest ustawiony na minimalną wartość. Dopasuj poziom jasności,
naciskając klawisze Fn+Home.
Jeśli ekran nadal jest wygaszony, upewnij się, że:
v Akumulator jest poprawnie zainstalowany.
v Zasilacz jest podłączony do komputera, a kabel zasilający jest podłączony do
czynnego gniazda zasilającego.
v Komputer jest włączony (aby to sprawdzić, naciśnij ponownie wyłącznik
zasilania).
Jeśli te warunki są spełnione, a ekran nadal jest wygaszony, należy oddać komputer
do serwisu.
Problem:
Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty, ale w trakcie tego procesu słychać
co najmniej dwa sygnały dźwiękowe.
Rozwiązanie:
Upewnij się, że karta pamięci jest poprawnie zainstalowana. Jeśli tak, a ekran nadal
jest wygaszony i słychać pięć sygnałów dźwiękowych, należy oddać komputer do
serwisu.
Jeśli słychać 4 serie po 4 sygnały dźwiękowe, problem dotyczy układu ochrony.
Należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Po włączeniu komputera na wygaszonym ekranie ukazuje się tylko biały wskaźnik.
Rozwiązanie:
Reinstaluj system operacyjny i włącz komputer. Jeśli nadal na ekranie pojawia się
tylko wskaźnik, należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Ekran gaśnie w czasie, gdy komputer jest włączony.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
21
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Rozwiązanie:
Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Należy
dotknąć urządzenia wskazującego TrackPoint lub urządzenia touchpad albo nacisnąć
dowolny klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu; należy nacisnąć wyłącznik
zasilania, aby wyprowadzić komputer z trybu gotowości lub hibernacji.
Problem:
W pełnoekranowym trybie DOS obraz jest wyświetlany na obszarze
nieobejmującym całego ekranu.
Rozwiązanie:
Jeśli używana jest aplikacja DOS, która obsługuje tylko rozdzielczość 640×480 (tryb
VGA), to obraz może być lekko zniekształcony lub nie wypełniać całego ekranu. Ma
to na celu utrzymanie zgodności z innymi aplikacjami DOS. Aby powiększyć obraz
do rozmiaru całego ekranu, należy uruchomić program ThinkPad Configuration i
kliknąć LCD, a następnie wybrać funkcję Screen expansion (powiększenie ekranu).
Obraz może nadal wyglądać na lekko zniekształcony.
Problemy z hasłem
Problem:
Zapomniałam/em hasła.
Rozwiązanie:
Jeśli zapomnisz hasła włączenia zasilania, musisz zanieść komputer do
autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo, aby anulować
hasło.
Jeśli zapomnisz hasła dysku twardego, autoryzowany serwis Lenovo nie jest w
stanie zresetować tego hasła ani odzyskać danych z dysku twardego. Musisz zanieść
komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo, aby
wymienić dysk twardy. W tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Może
się to także wiązać z dodatkowymi opłatami za usługę i części.
Jeśli zapomnisz hasła administratora, autoryzowany serwis Lenovo nie jest w stanie
zresetować tego hasła. Musisz zanieść komputer do autoryzowanego serwisu lub
przedstawiciela handlowego Lenovo, aby wymienić płytę systemową. W tym celu
niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Może się to także wiązać z dodatkowymi
opłatami za usługę i części.
Problemy z wyłącznikiem zasilania
Problem:
System przestaje reagować i nie można wyłączyć komputera.
Rozwiązanie:
Wyłącz komputer, wciskając i przytrzymując wyłącznik zasilania przez co najmniej
4 sekundy. Jeśli komputer nie resetuje się, należy odłączyć zasilacz i wyjąć
akumulator.
22
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problemy z klawiaturą
Problem:
Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze klawiatury.
Rozwiązanie:
Jeśli problem wystąpił bezpośrednio po wyjściu komputera z trybu gotowości,
wprowadź hasło włączenia zasilania (o ile jest ono ustawione).
Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna PS/2®, blok klawiszy numerycznych
komputera nie działa. Zamiast niego można używać bloku klawiszy numerycznych
klawiatury zewnętrznej.
Jeśli do komputera jest podłączona zewnętrzna klawiatura numeryczna lub mysz:
1. Wyłącz komputer.
2. Odłącz zewnętrzną klawiaturę numeryczną lub mysz.
3. Włącz komputer i ponownie sprawdź, czy klawiatura działa.
Jeśli problem z klawiaturą został rozwiązany, podłącz zewnętrzną klawiaturę
numeryczną, zewnętrzną klawiaturę zwykłą lub mysz, uważnie sprawdzając
połączenia.
Jeśli klawisze na klawiaturze nadal nie działają, należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Po naciśnięciu litery ukazuje się cyfra.
Rozwiązanie:
Jest włączony blok klawiszy numerycznych. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć i
przytrzymać klawisz Shift, a następnie nacisnąć klawisz NumLk.
Problem:
Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Rozwiązanie:
Upewnij się, że zewnętrzna klawiatura numeryczna jest poprawnie podłączona do
komputera.
Problem:
Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze klawiatury zewnętrznej PS/2.
Rozwiązanie:
Jeśli używasz stacji dokowania ThinkPad Advanced Dock lub ThinkPad Advanced
Mini Dock albo replikatora portów ThinkPad Essential Port Replicator, upewnij się,
że kabel klawiatury jest poprawnie podłączony do złącza klawiatury.
Jeśli połączenie to jest poprawne, odłącz kabel i sprawdź, czy wbudowana
klawiatura działa prawidłowo. Jeśli wbudowana klawiatura działa, problem dotyczy
klawiatury zewnętrznej. Należy spróbować użyć innej klawiatury zewnętrznej.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
23
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problemy z urządzeniem UltraNav
Problem:
Wskaźnik porusza się samoczynnie po włączeniu komputera lub po wznowieniu
normalnego działania.
Rozwiązanie:
Wskaźnik może przy normalnej pracy poruszać się samoczynnie, gdy nie jest
używane urządzenie wskazujące TrackPoint. Jest to normalna cecha urządzenia
wskazującego TrackPoint, a nie jego wada. Wskaźnik może poruszać się
samoczynnie przez kilka sekund w następujących sytuacjach:
v Gdy komputer jest włączany.
v Gdy komputer wznawia normalne działanie.
v Gdy urządzenie wskazujące TrackPoint jest wciśnięte przez dłuższy czas.
v Gdy zmienia się temperatura.
Problem:
Mysz lub inne urządzenie wskazujące nie działa.
Rozwiązanie:
W programie ThinkPad Configuration upewnij się, że są wybrane ustawienia
automatyczne urządzenia wskazującego TrackPoint i urządzenia touchpad.
Następnie odłącz mysz lub urządzenie wskazujące i spróbuj użyć urządzeń
TrackPoint i touchpad. Jeśli urządzenie wskazujące TrackPoint i urządzenie
touchpad działają, przyczyną błędu może być mysz lub inne urządzenie wskazujące.
Upewnij się, że kabel myszy lub innego urządzenia wskazującego jest dobrze
podłączony do stacji dokowania ThinkPad Advanced Dock lub ThinkPad Advanced
Mini Dock albo replikatora portów ThinkPad Essential Port Replicator.
Jeśli mysz nie jest zgodna ze standardem myszy PS/2, należy wyłączyć urządzenie
wskazujące Trackpoint w programie ThinkPad Configuration.
Uwaga: Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik dostarczony wraz z
myszą.
Problem:
Funkcja przewijania lub lupy nie działa.
Rozwiązanie:
Należy sprawdzić w ustawieniach sterownika myszy w oknie Menedżer urządzeń,
czy jest zainstalowany sterownik myszy PS/2 TrackPoint.
Problemy z trybem gotowości lub hibernacji
Problem:
Komputer zostaje nieoczekiwanie przestawiony w tryb gotowości.
Rozwiązanie:
Gdy procesor się przegrzeje, komputer jest automatycznie przestawiany w tryb
gotowości, aby umożliwić jego ostygnięcie. Ma to na celu ochronę procesora i
24
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
innych komponentów wewnętrznych. Należy także sprawdzić ustawienia trybu
gotowości za pomocą funkcji Power Manager.
Problem:
Komputer przestawia się w tryb gotowości od razu po teście POST (indykator trybu
gotowości jest aktywny).
Rozwiązanie:
Upewnij się, że:
v Akumulator jest naładowany.
v Temperatura otoczenia mieści się w zakresie dopuszczalnym dla pracy systemu.
Odpowiednie wartości są podane w podrozdziale “Parametry techniczne” na
stronie 7.
Jeśli te warunki są spełnione, należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Występuje błąd krytycznie niskiego poziomu naładowania akumulatora
(komunikat ″critical low-battery error″) i komputer natychmiast się wyłącza.
Rozwiązanie:
Akumulator się wyczerpuje. Należy podłączyć do komputera zasilacz lub wymienić
akumulator na naładowany.
Problem:
Ekran komputera pozostaje wygaszony po podjęciu działań mających spowodować
wyjście z trybu gotowości.
Rozwiązanie:
Sprawdź, czy w czasie, gdy komputer był w trybie gotowości, nie został odłączony
monitor zewnętrzny. Gdy komputer jest w trybie gotowości lub hibernacji, nie
należy odłączać monitora zewnętrznego. Jeśli w momencie wznowienia działania do
komputera nie będzie podłączony żaden monitor zewnętrzny, ekran komputera
pozostanie wygaszony i nie ukaże się na nim żaden obraz. To ograniczenie
obowiązuje niezależnie od rozdzielczości. Naciśnij klawisze Fn+F7, aby przełączyć
obraz.
Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie
schematu prezentacji, należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie w
ciągu trzech sekund, aby obraz został wyświetlony na ekranie komputera.
Problem:
Komputer nie wraca z trybu gotowości lub indykator trybu gotowości świeci nadal, a
komputer nie działa.
Rozwiązanie:
Jeśli komputer nie wraca z trybu gotowości, być może został przestawiony w tryb
gotowości lub hibernacji automatycznie na skutek wyczerpania się akumulatora.
Sprawdź, czy świeci indykator gotowości.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
25
Rozwiązywanie problemów z komputerem
v Jeśli indykator gotowości świeci, komputer jest w trybie gotowości. Podłącz do
komputera zasilacz, a następnie naciśnij klawisz Fn.
v Jeśli indykator gotowości nie świeci, komputer jest w trybie hibernacji lub jego
zasilanie jest wyłączone. Podłącz do komputera zasilacz, a następnie naciśnij
wyłącznik zasilania.
Jeśli system wciąż nie wraca z trybu gotowości, być może system przestał reagować
i wyłączenie zasilania jest niewykonalne. Należy wówczas zresetować komputer.
Jeśli dane nie zostały wcześniej zapisane, mogą zostać utracone. Aby zresetować
komputer, należy wcisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania przez co najmniej 4
sekundy. Jeśli system nie resetuje się, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator.
Problem:
Komputer nie przestawia się w tryb gotowości lub hibernacji.
Rozwiązanie:
Należy sprawdzić, czy nie została wybrana żadna opcja uniemożliwiająca
przestawienie komputera w tryb gotowości lub hibernacji.
Problem:
System nie aktywuje się o wyznaczonej godzinie, jeśli komputer nie jest zasilany z
sieci elektrycznej - lub - System nie przechodzi do trybu hibernacji z trybu
zawieszenia, jeśli komputer nie jest zasilany z sieci elektrycznej.
Rozwiązanie:
Opcja aktywowania o wyznaczonej godzinie jest domyślnie wyłączana, jeśli
komputer jest zasilany z akumulatora. Po jej włączeniu komputer mógłby uruchomić
się podczas jego przenoszenia, co mogłoby spowodować uszkodzenie napędu dysku
twardego.
To ryzyko należy uwzględnić, włączając opcję aktywowania o wyznaczonej
godzinie przy zasilaniu z akumulatora.
1. Wyłącz komputer i włącz go ponownie, a następnie, gdy na dole z lewej strony
ekranu zostanie wyświetlony komunikat “To interrupt normal startup, press the
ThinkVantage button”, naciśnij przycisk ThinkVantage. Zostanie otwarty ekran
programu Rescue and Recovery.
2. Kliknij opcję Access BIOS. Zostanie wyświetlone okno z informacją o
konieczności restartu systemu.
3. Kliknij przycisk Yes. Po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlone menu
programu BIOS Setup Utility.
4. Naciskając klawisz kursora, wybierz opcję Config, a następnie naciśnij klawisz
Enter. Zostanie wyświetlone podmenu Power.
5. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Timer Wake with Battery
Operation.
6. Naciskając klawisz F5 lub F6, wybierz opcję Enabled, a następnie naciśnij
klawisz Enter.
26
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
7. Naciśnij klawisz F10 i Enter, aby zapisać to ustawienie i zamknąć program
konfiguracyjny.
Informacje dotyczące programu BIOS Setup Utility zawiera sekcja “BIOS Setup
Utility” w elektronicznym systemie pomocy Access Help.
Problem:
Komputer nie przechodzi w tryb hibernacji po naciśnięciu kombinacji klawiszy
Fn+F12.
Rozwiązanie:
Komputera nie można przestawić w tryb hibernacji, jeśli:
v Korzysta się z jednej z obsługiwanych kart PC służących do komunikacji. Aby
przestawić komputer w tryb hibernacji, zatrzymaj program komunikacyjny, a
następnie wyjmij kartę PC lub wyłącz gniazdo karty PC. Kliknij na pasku zadań
ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu (w systemie Windows XP) lub ikonę
Odłączanie lub wysuwanie urządzenia (w systemie Windows 2000).
v Tryb hibernacji jest wyłączony. Aby go włączyć, wykonaj następujące czynności:
1. Uruchom program ThinkPad Configuration.
2. Kliknij Power Management.
3. Kliknij zakładkę Hibernate.
4. Zaznacz pole wyboru obsługi trybu hibernacji.
5. Kliknij OK.
Uwaga: Komputer można przełączyć w tryb hibernacji, naciskając klawisze
Fn+F12 tylko wówczas, gdy jest zainstalowany sterownik PM.
Problemy z ekranem komputera
Problem:
Ekran jest wygaszony.
Rozwiązanie:
v Naciśnij klawisze Fn+F7, aby przełączyć obraz.
Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie
schematu prezentacji, należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie
w ciągu trzech sekund, aby obraz został wyświetlony na ekranie
komputera.
v Jeśli komputer jest podłączony do zasilacza lub jest zasilany z akumulatora i
indykator stanu akumulatora jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisze
Fn+Home, aby rozjaśnić ekran.
v Jeśli indykator trybu gotowości jest włączony (świeci na zielono), naciśnij
klawisz Fn, aby wyprowadzić komputer z trybu gotowości.
v Jeśli problem występuje nadal, należy postąpić zgodnie z Rozwiązaniem
następnego problemu.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
27
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problem:
Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony.
Rozwiązanie:
Upewnij się, że:
v Sterownik graficzny jest zainstalowany prawidłowo.
v Rozdzielczość ekranu i liczba kolorów są ustawione poprawnie.
v Typ monitora jest prawidłowy.
Aby sprawdzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności:
Otwórz okno Właściwości: Ekran.
1. Wybierz zakładkę Ustawienia.
2. Sprawdź, czy ustawienia liczby kolorów i rozdzielczości są poprawne.
3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
4. Wybierz zakładkę Karta graficzna.
5. Upewnij się, że w oknie informacji o karcie jest podana pozycja ″ATI xxxxx″
lub ″Intel 915GM″.
6.
7.
8.
9.
Uwaga: Nazwa sterownika xxxxx zależy od układu wideo zainstalowanego w
komputerze.
Kliknij przycisk Właściwości. Zaznacz pole ″Stan urządzenia″ i upewnij się, że
urządzenie działa prawidłowo. Jeśli nie, kliknij przycisk Narzędzie do
rozwiązywania problemów.
Kliknij zakładkę Monitor.
Upewnij się, że podane informacje są poprawne.
Kliknij przycisk Właściwości. Zaznacz pole ″Stan urządzenia″ i upewnij się, że
urządzenie działa prawidłowo. Jeśli nie, kliknij przycisk Narzędzie do
rozwiązywania problemów.
Problem:
Ekran pozostaje włączony po wyłączeniu komputera.
Rozwiązanie:
Wciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez co najmniej 4 sekundy, aby
wyłączyć komputer, a następnie włączyć go ponownie.
Problem:
Przy każdym włączaniu komputera brak jest niektórych plamek, mają one
niewłaściwe kolory lub są zbyt jasne.
Rozwiązanie:
Jest to zjawisko charakterystyczne dla technologii TFT. Ekran komputera składa się
z wielu tranzystorów TFT. Na ekranie może przez cały czas znajdować się niewielka
liczba wygaszonych, niewłaściwie zabarwionych lub zbyt jasnych plamek.
Problem:
Podczas próby odtworzenia dysku DVD jest wyświetlany komunikat “Unable to
create overlay window” (nie można utworzyć okna nakładki)
lub
28
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
podczas odtwarzania filmu wideo, dysku DVD lub korzystania z gier jakość obrazu
lub dźwięku jest niesatysfakcjonująca albo funkcje te nie działają.
Rozwiązanie:
Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Jeśli korzystasz jednocześnie z ekranu komputera i zewnętrznego monitora w
trybie kolorów 32-bitowych, zmień gamę kolorów na tryb 16-bitowy.
v Jeśli pulpit ma rozmiar 1280×1024 lub większy, zmniejsz rozmiar pulpitu i gamę
kolorów.
Problemy z akumulatorem
Problem:
Akumulatora nie można naładować do pełna metodą ładowania przy wyłączonym
komputerze w standardowym czasie ładowania dla danego komputera.
Rozwiązanie:
Akumulator może być nadmiernie rozładowany. Wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz komputer.
2. Upewnij się, że nadmiernie rozładowany akumulator jest w komputerze.
3. Podłącz zasilacz do komputera i zostaw go, aby ładował akumulator.
Jeśli dysponujesz opcjonalnym urządzeniem do szybkiego ładowania (Quick
Charger), naładuj nim nadmiernie rozładowany akumulator.
Jeśli akumulator nie naładuje się do pełna w ciągu 24 godzin, użyj nowego
akumulatora.
Problem:
Komputer wyłącza się, zanim indykator stanu akumulatora pokaże, że akumulator
jest wyczerpany
lub
komputer działa dalej, mimo że indykator stanu akumulatora pokazuje, że
akumulator jest wyczerpany.
Rozwiązanie:
Rozładuj i naładuj ponownie akumulator.
Problem:
Czas działania akumulatora naładowanego do pełna jest krótki.
Rozwiązanie:
Rozładuj i naładuj ponownie akumulator. Jeśli czas działania akumulatora jest nadal
krótki, należy użyć nowego akumulatora.
Problem:
Komputer nie działa z akumulatorem naładowanym do pełna.
Rozwiązanie:
Może być włączone zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w akumulatorze. Wyłącz
komputer na minutę, aby zresetować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a
następnie ponownie włącz komputer.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
29
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problem:
Nie można naładować akumulatora.
Rozwiązanie:
Akumulatora nie można naładować, gdy jest zbyt gorący. Jeśli akumulator jest
gorący, wyjmij go z komputera i pozostaw do ostygnięcia w temperaturze
pokojowej. Po ostygnięciu zainstaluj akumulator ponownie i naładuj go. Jeśli nadal
nie można naładować akumulatora, należy oddać go do serwisu.
Problemy z dyskiem twardym
Problem:
Dysk twardy co pewien czas wydaje trzaski.
Rozwiązanie:
Trzaski z dysku twardego mogą się rozlegać, gdy:
v Dysk twardy odczytuje dane lub się zatrzymuje.
v Dysk twardy jest przenoszony.
v Komputer jest przenoszony.
Jest to normalna cecha dysku twardego, a nie jego wada.
Problem:
Dysk twardy nie działa.
Rozwiązanie:
W programie BIOS Setup Utility upewnij się, że dysk twardy znajduje się na liście
“Boot priority order” (Kolejność uruchamiania) w menu Startup. Jeśli dysk znajduje
się na liście “ Excluded from boot order” (Wykluczone z uruchamiania), to oznacza,
że jest on wyłączony. Wybierz pozycję na liście i naciśnij klawisz x. Spowoduje to
przeniesienie tej pozycji na listę “Boot priority order” (Kolejność uruchamiania).
Problem z uruchamianiem
Problem:
System operacyjny Microsoft ® Windows nie uruchamia się.
Rozwiązanie:
Do usunięcia problemu lub zidentyfikowania jego przyczyny użyj obszaru
roboczego Rescue and Recovery. Aby otworzyć obszar roboczy Rescue and
Recovery, wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.
2. Podczas uruchamiania komputera obserwuj uważnie ekran. Gdy w lewym
dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat “To interrupt normal
startup, press the ThinkVantage button”, naciśnij przycisk ThinkVantage.
Zostanie otwarty obszar roboczy Rescue and Recovery. Zostanie wyświetlone
takie okno:
30
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
3. Po otwarciu programu Rescue and Recovery dostępne są następujące opcje:
v Rescue and Restore - ratowanie i odtwarzanie plików, folderów i kopii
zapasowych;
v Configure - konfiguracja systemu i haseł;
v Communicate - połączenie z serwisem działu wsparcia Lenovo przez
Internet;
v Troubleshoot - rozwiązywanie problemów za pomocą procedur
diagnostycznych.
Na panelu w górnej części obszaru roboczego programu Rescue and Recovery
dostępne są następujące opcje umożliwiające otwarcie innych stron lub zamknięcie
programu:
v Event Viewer umożliwia wyświetlanie dziennika zawierającego informacje na
temat zdarzeń lub zadań związanych z operacjami programu Rescue and
Recovery.
v System Information umożliwia wyświetlanie najważniejszych danych
dotyczących sprzętu i oprogramowania komputera. Informacje te mogą być
przydatne przy diagnozowaniu problemów.
v Warranty Status umożliwia sprawdzenie terminu obowiązywania gwarancji oraz
zapoznanie się z warunkami serwisowania komputera i wykazem części
zamiennych.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
31
Rozwiązywanie problemów z komputerem
v Help udostępnia informacje o różnych funkcjach obszaru roboczego Rescue and
Recovery.
v Restart zamyka obszar roboczy Rescue and Recovery i wznawia procedurę
startową od miejsca, gdzie została przerwana.
Problemy z uwierzytelnianiem odcisku
W opisanych poniżej przypadkach użytkownik może nie być w stanie zarejestrować lub
uwierzytelnić się:
v skóra na palcu jest pofałdowana;
v palec jest szorstki, suchy lub skaleczony;
v palec jest bardzo suchy;
v na palcu jest brud, błoto lub tłuszcz;
v powierzchnia palca jest inna niż wtedy, gdy rejestrowano odcisk;
v palec jest wilgotny;
v użyto palca, który nie został zarejestrowany.
W celu polepszenia sytuacji należy spróbować wykonać następujące czynności:
v umyć lub wytrzeć ręce, aby usunąć nadmiar brudu lub wilgoci z palców;
v zarejestrować inny palec i używać go do uwierzytelniania;
v jeśli ręce są zbyt suche, nałożyć na nie krem.
Inne problemy
Problem:
Komputer blokuje się lub nie reaguje na żadne działania.
Rozwiązanie:
Komputer może się blokować, jeśli przejdzie w tryb gotowości podczas
wykonywania operacji komunikacyjnych. Podczas pracy w sieci należy wyłączać
licznik czasu przełączania w tryb gotowości.
Wciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez co najmniej 4 sekundy, aby
wyłączyć komputer.
Problem:
Komputer nie uruchamia się z wybranego urządzenia, na przykład z napędu
dyskietek.
Rozwiązanie:
Przejdź do menu Startup programu BIOS Setup Utility. Upewnij się, że kolejność
startowa w programie BIOS Setup Utility określa, iż komputer ma się uruchamiać z
wybranego urządzenia.
Upewnij się także, że urządzenie, z którego ma się uruchamiać komputer, jest
włączone. Upewnij się także, że urządzenie znajduje się na liście ″Boot priority
order″ (Kolejność uruchamiania) w menu Startup programu BIOS Setup Utility. Jeśli
urządzenie to znajduje się na liście ″Excluded from boot order″ (Wykluczone z
32
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
uruchamiania), to oznacza, że jest ono wyłączone. Wybierz pozycję na liście i
naciśnij klawisz x. Spowoduje to przeniesienie tej pozycji na listę ″Boot priority
order″ (Kolejność uruchamiania).
Problem:
Komputer nie reaguje.
Rozwiązanie:
Wszystkie przerwania dla magistrali PCI są ustawione na 11. Komputer nie reaguje,
ponieważ nie może współużytkować przerwań z innymi urządzeniami. Więcej
informacji znajduje się w programie ThinkPad Configuration.
Problem:
Komputer nie odtwarza dysku CD lub jakość dźwięku jest niezadowalająca.
Rozwiązanie:
Dysk musi spełniać standardy obowiązujące w danym kraju. Dyski spełniające
lokalne standardy są zazwyczaj oznaczone logo CD na etykiecie. Gdy dysk nie
spełnia tych standardów, nikt nie jest w stanie zagwarantować, że można go będzie
odtwarzać, a jeśli nawet, to że jakość dźwięku będzie zadowalająca.
Problem:
W systemie Windows 2000 występują zakłócenia w odtwarzaniu DVD.
Rozwiązanie:
Problem ten może występować, gdy zostanie ustawiony tryb działania Maximum
Battery technologii Intel SpeedStep®. Tryb ten ma na celu maksymalne wydłużenie
czasu pracy bez ładowania akumulatora i polega na przełączaniu szybkości
procesora z normalnie stosowanej obniżonej szybkości do połowy tej wartości lub
odwrotnie, w zależności od stopnia wykorzystania procesora. Jeśli obciążenie
wzrasta, technologia Intel Speed Step przełącza szybkość procesora na niższą. Praca
w tym trybie może znacznie zmniejszyć wydajność procesora i spowodować
niestabilne odtwarzanie dysków DVD.
Aby uniknąć tego problemu lub zmniejszyć jego wpływ, można wybrać jeden z
trzech innych trybów pracy, omówionych poniżej.
v Maximum Performance: Procesor cały czas pracuje z pełną szybkością.
v Automatic: Procesor działa szybko lub wolno w zależności od stopnia jego
wykorzystania. Gdy jego obciążenie wzrasta, technologia Intel SpeedStep włącza
szybszy bieg procesora.
v Battery Optimized Performance: Procesor cały czas pracuje z obniżoną
szybkością.
Aby wybrać tryb, wykonaj następujące czynności:
1. Uruchom program ThinkPad Configuration.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
33
Rozwiązywanie problemów z komputerem
2.
3.
4.
5.
Kliknij Power Management.
Wybierz zakładkę Intel SpeedStep technology.
Wybierz żądany tryb z listy.
Kliknij OK.
Problem:
Nawiązanie połączenia przy użyciu wbudowanej, bezprzewodowej karty sieciowej
jest niemożliwe.
Rozwiązanie:
Jeśli ekran komputera jest zamknięty, należy go otworzyć i ponowić próbę.
Problem:
Jeśli w systemie operacyjnym Windows 2000 używane jest urządzenie USB 1.x,
podczas powrotu z trybu gotowości lub hibernacji do normalnego działania może
zostać wyświetlony komunikat ″Niebezpieczne usuwanie urządzenia″.
Rozwiązanie:
Pole z tym komunikatem można zamknąć bez obaw. Jego wyświetlanie ma związek
z właściwościami sterownika USB 2.0 w systemie Windows 2000. Szczegółowe
objaśnienie tego problemu zawierają sekcje More Information artykułów nr 328580 i
323754 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby się z nim zapoznać, należy
otworzyć stronę główną bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base pod adresem
http://support.microsoft.com/, wpisać numer artykułu w polu wyszukiwania i kliknąć
przycisk Search.
Problem:
Aplikacja nie działa poprawnie.
Rozwiązanie:
Upewnij się, że problem nie jest powodowany przez aplikację.
Sprawdź, czy komputer jest wyposażony w minimalną ilość pamięci wymaganą, aby
uruchomić aplikację. Informacje te można znaleźć w podręcznikach dołączonych do
aplikacji.
Sprawdź, czy:
v aplikacja jest przeznaczona do uruchamiania w tym systemie operacyjnym;
v inne aplikacje działają poprawnie na tym komputerze;
v zostały zainstalowane niezbędne sterowniki urządzeń;
v aplikacja działa, jeśli zostanie uruchomiona na dowolnym innym komputerze.
Jeśli podczas korzystania z aplikacji został wyświetlony komunikat o błędzie, znajdź
jego opis w podręcznikach dołączonych do aplikacji.
W niektórych modelach następujące aplikacje mogą nie działać poprawnie. Pobierz
najnowszą wersję z serwisu WWW podanego poniżej:
34
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów z komputerem
v ThinkPad 2.5 inch Hard Disk Drive Firmware Update Utility (wersja
opublikowana przed 24 stycznia 2005 r.): najnowsza wersja jest dostępna pod
adresem
http://www.lenovo.com/think/support
v Drive Fitness Test (wersja 3.99 lub starsza): najnowsza wersja jest dostępna pod
adresem
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Uwagi:
1. Lenovo nie gwarantuje, że aplikacja Drive Fitness Test będzie działać
poprawnie.
2. Aby korzystać z dodatkowego napędu dysku twardego, zaktualizuj
oprogramowanie wbudowane do najnowszej wersji.
Jeśli aplikacja nadal nie działa poprawnie, należy skontaktować się z miejscem
zakupu lub poprosić o pomoc inżyniera serwisu.
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility
Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie BIOS Setup Utility, który
umożliwia ustawianie rozmaitych parametrów konfiguracji.
v Config: ustawianie konfiguracji komputera,
v Date/Time: ustawianie daty i godziny,
v Security: ustawianie funkcji ochrony,
v Startup: ustawianie urządzenia startowego,
v Restart: restartowanie systemu,
Uwaga: Większość z tych parametrów konfiguracji łatwiej jest ustawiać w programie
ThinkPad Configuration.
Aby uruchomić program BIOS Setup Utility, wykonaj następujące czynności:
1. Aby uchronić się przed przypadkową utratą danych, wykonaj kopię zapasową
danych i rejestru komputera. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział
“Data backup-and-restore tools” (Narzędzia tworzenia i odtwarzania kopii
zapasowych danych) w systemie Access Help.
2. Wyjmij dyskietkę z napędu dyskietek i wyłącz komputer.
3. Włącz komputer, po czym, gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony
komunikat “To interrupt normal startup, press the ThinkVantage button”, naciśnij
przycisk ThinkVantage. Zostanie otwarty obszar roboczy Rescue and Recovery.
4. Kliknij polecenie ThinkVantage.Zostanie wyświetlone okno z informacją o
konieczności restartu systemu.
5. Kliknij przycisk Yes. Po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlone menu
programu BIOS Setup Utility.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
35
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility
6.
7.
8.
9.
Jeśli zostało ustawione hasło administratora, menu programu BIOS Setup Utility
pojawi się dopiero po wprowadzeniu hasła. Zamiast wprowadzać hasło
administratora, można uruchomić ten program, naciskając klawisz Enter, ale
wówczas nie ma możliwości zmiany parametrów chronionych hasłem
administratora. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc elektroniczna.
Używając klawiszy kursora, przejdź do pozycji, którą chcesz zmienić. Po jej
zaznaczeniu naciśnij klawisz Enter. Pojawi się podmenu.
Zmień ustawienia odpowiednich pozycji podmenu. Użyj klawiszy F5 lub F6, aby
zmienić wartości ustawienia. Jeśli pozycja ma podmenu, możesz je wyświetlić,
naciskając klawisz Enter.
Naciśnij klawisz F3 lub Esc, aby zamknąć podmenu. Jeśli jesteś w podmenu
zagnieżdżonym, naciskaj klawisz Esc, dopóki nie wrócisz do menu programu BIOS
Setup Utility.
Uwaga: W razie konieczności przywrócenia oryginalnych parametrów ustawionych
w momencie zakupu należy nacisnąć klawisz F9. Spowoduje to załadowanie
ustawień domyślnych. Można także wybrać odpowiednią opcję w podmenu Restart,
aby załadować ustawienia domyślne lub usunąć wprowadzone zmiany.
Wybierz Restart, a następnie naciśnij klawisz Enter. Przesuń kursor do opcji, która
ma zostać użyta do restartu komputera, a następnie naciśnij klawisz Enter. Komputer
zostanie zrestartowany.
Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania
Na dysku twardym komputera znajduje się ukryty, chroniony obszar przeznaczony na
kopie zapasowe. Obszar ten zawiera pełną kopię zapasową fabrycznej zawartości dysku
twardego, jak również program nazywany ThinkVantage Rescue and Recovery.
Jeśli operacja tworzenia kopii zapasowej została wykonana za pomocą programu Rescue
and Recovery, dostępne są również kopie zapasowe odpowiadające zawartości dysku
twardego w różnych momentach. Te kopie zapasowe mogą być przechowywane na
lokalnym dysku twardym, na dysku sieciowym lub na nośniku wymiennym, w
zależności od opcji wybranych podczas tworzenia kopii zapasowej.
W celu odtworzenia wcześniejszego stanu zawartości dysku twardego z dowolnej z
przechowywanych kopii zapasowych można użyć programu Rescue and Recovery lub
obszaru roboczego Rescue and Recovery. Obszar roboczy Rescue and Recovery działa
niezależnie od systemu operacyjnego Windows. Można go zatem uruchomić, naciskając
w odpowiedniej chwili podczas uruchamiania komputera przycisk ThinkVantage.
Po otwarciu obszaru roboczego Rescue and Recovery można przeprowadzić operację
odtwarzania również wtedy, gdy uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe.
Więcej informacji na temat korzystania z funkcji programu Rescue and Recovery można
znaleźć w sekcji “Data Backup-and-restore tools ” lub “Introducing Rescue and
Recovery” w systemie Access Help.
36
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania
Aby odtworzyć oryginalny stan dysku twardego, wykonaj następujące czynności:
Uwagi:
1. Jeśli podczas odtwarzania napęd optyczny nie jest podłączony do komputera
ThinkPad, to nie zostanie zainstalowane oprogramowanie DVD oraz
oprogramowanie do nagrywania dysków CD. Aby zapewnić prawidłową instalację,
przed rozpoczęciem odtwarzania zainstaluj napęd optyczny we wnęce Ultrabay Slim
lub Ultrabay Enhanced.
2. Proces odtwarzania może trwać do 2 godzin.
Uwaga: W trakcie odtwarzania zostaną usunięte wszystkie pliki z głównej partycji
dysku twardego (zazwyczaj dysku C). Zanim jednak jakiekolwiek dane zostaną
usunięte, istnieje możliwość zapisania ich na innym nośniku.
1. Jeśli to możliwe, zapisz wszystkie pliki i zamknij system operacyjny.
2. Wyłącz komputer na co najmniej 5 sekund.
3. Włącz komputer. Obserwuj uważnie ekran. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu
zostanie wyświetlony komunikat “To interrupt normal startup, press the
ThinkVantage button” naciśnij przycisk ThinkVantage. Zostanie otwarty obszar
roboczy Rescue and Recovery.
4. Kliknij Restore your system (Odtwarzaj system).
5. Kliknij Restore my hard drive to the original factory state (Odtwórz oryginalny
stan fabryczny dysku twardego), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
7. Po zakończeniu odtwarzania naciśnij klawisz Enter. Komputer zrestartuje się z
fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem i
sterownikami.
Modernizacja dysku twardego
Pojemność pamięci masowej komputera można zwiększyć, wymieniając dysk twardy na
inny, o większej pojemności. Nowy dysk twardy można kupić u reselera lub
przedstawiciela Lenovo ds. marketingu.
Uwagi:
1. Dysk twardy należy wymieniać tylko w ramach modernizacji lub po naprawie.
Złącza i wnęka dysku twardego nie są przystosowane do częstej wymiany dysku.
2. Opcjonalny dysk twardy nie zawiera programu Rescue and Recovery ani programu
Product Recovery.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
37
Modernizacja dysku twardego
Uwaga
Zasady postępowania z dyskiem twardym:
v Dysku nie wolno upuszczać ani nim wstrząsać. Powinien on leżeć na miękkim
materiale, który jest w stanie zamortyzować ewentualne uderzenie.
v Nie wolno naciskać pokrywy urządzenia.
v Nie wolno dotykać złącza.
Dysk twardy jest bardzo wrażliwym urządzeniem. Niewłaściwe postępowanie z
nim może spowodować jego uszkodzenie i trwałą utratę zapisanych na dysku
danych. Przed wyjęciem dysku twardego należy wykonać kopię zapasową
wszystkich danych, jakie się na nim znajdują, a następnie wyłączyć komputer.
Nigdy nie należy wyjmować dysku podczas pracy systemu lub gdy system jest w
trybie gotowości lub hibernacji.
Aby wymienić dysk twardy w komputerze ThinkPad z serii Z60t, wykonaj następujące
czynności:
1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz zasilacz i wszystkie kable.
2. Zamknij ekran i odwróć komputer.
3. Wyjmij akumulator.
4. Odkręć wkręt mocujący pokrywę wnęki napędu dysków twardych i zdejmij tę
pokrywę.
5. Wyjmij napęd dysku twardego, ciągnąc za zaczep.
38
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Modernizacja dysku twardego
6. Odłącz boczne pokrywy od napędu dysku twardego.
7.
8.
9.
10.
11.
Przymocuj boczne pokrywy do nowego napędu dysku twardego.
Włóż napęd dysku twardego do wnęki i dobrze zamocuj.
Załóż z powrotem pokrywę wnęki napędu dysku twardego i przykręć wkręt.
Włóż akumulator na miejsce.
Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable.
Aby wymienić dysk twardy w komputerze ThinkPad z serii Z60m, wykonaj następujące
czynności:
1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz zasilacz i wszystkie kable.
2. Zamknij ekran i odwróć komputer.
3. Wyjmij akumulator.
4. Odkręć wkręt mocujący pokrywę wnęki napędu dysków twardych.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
39
Modernizacja dysku twardego
5. Zdejmij pokrywę.
6. Odłącz napęd dysku twardego, ciągnąc za zaczep.
7. Wyjmij napęd dysku twardego z wnęki.
40
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Modernizacja dysku twardego
8. Odłącz boczne pokrywy od napędu dysku twardego.
9.
10.
11.
12.
13.
Przymocuj boczne pokrywy do nowego napędu dysku twardego.
Włóż nowy napęd dysku twardego do wnęki i dobrze zamocuj.
Załóż z powrotem pokrywę wnęki napędu dysku twardego i przykręć wkręt.
Włóż akumulator na miejsce.
Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable.
Wymiana akumulatora
1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz od
komputera zasilacz i wszystkie kable.
Uwaga: Przełączenie komputera w tryb hibernacji może być niemożliwe, jeśli
używa się karty PC. W takiej sytuacji należy wyłączyć komputer.
2. Zamknij ekran i odwróć komputer.
3. Odblokuj zatrzask akumulatora, przesuwając go w lewo 1. Następnie wyjmij
akumulator 2.
Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów z komputerem
41
Wymiana akumulatora
4. Zainstaluj naładowany akumulator. Dociśnij go dokładnie do złącza, aż usłyszysz
kliknięcie.
5. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable.
42
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Rozdział 3. Pomoc i obsługa serwisowa
Pomoc i obsługa serwisowa . . . .
Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW .
.
.
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
.
.
.
.
. 44
. 44
Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta
Uzyskiwanie pomocy na całym świecie . .
.
.
. 44
. 46
43
Pomoc i obsługa serwisowa
Pomoc i obsługa serwisowa
Wszystkim, którym niezbędna jest pomoc, serwis, asysta techniczna lub po prostu
więcej informacji na temat komputerów ThinkPad, Lenovo oferuje różne sposoby
kontaktu. Ten podrozdział zawiera informacje o źródłach dodatkowych informacji na
temat komputerów ThinkPad, o tym, co należy robić w razie napotkania problemów z
komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania
pomocy serwisowej.
Pakiety serwisowe firmy Microsoft (Microsoft Service Packs) są źródłem najnowszych
aktualizacji produktów Windows. Można je pobrać z sieci WWW (mogą obowiązywać
opłaty za połączenia) lub z dysku CD-ROM. Szczegółowe informacje i odsyłacze można
znaleźć pod adresem www.microsoft.com. Aby uzyskać asystę techniczną przy
instalowaniu pakietów serwisowych do fabrycznie zainstalowanego systemu Microsoft
Windows, należy skorzystać z serwisu Microsoft Product Support Services, pod adresem
http://support.microsoft.com/directory/, lub skontaktować się z Centrum Wsparcia
Klienta pod numerami telefonów podanymi w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista
telefonów” na stronie 75. Usługa może być odpłatna.
Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW
W serwisie Lenovo w sieci WWW można znaleźć aktualne informacje o komputerach
ThinkPad i wsparciu do nich. Adres strony głównej Personal Computing to:
www.lenovo.com/think
Informacje dotyczące wsparcia do komputera ThinkPad można znaleźć pod adresem
www.lenovo.com/think/support. Wśród materiałów zgromadzonych w tym serwisie
WWW znajdują się instrukcje rozwiązywania problemów, rady dotyczące posługiwania
się komputerem, a także informacje o opcjach wyposażenia, które mogą ułatwić pracę z
komputerem ThinkPad.
Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta
Jeśli samodzielne próby rozwiązania problemu nie dadzą rezultatu, w okresie
gwarancyjnym można uzyskać pomoc i informacje przez telefon, korzystając z Centrum
Wsparcia Klienta. W okresie gwarancyjnym dostępne są następujące usługi:
v Określanie problemów - do dyspozycji jest przeszkolony personel, który pomaga w
określaniu problemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych
działaniach mających na celu usunięcie problemu.
v Naprawa sprzętu Lenovo - jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający
gwarancji Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni
zakres serwisu.
v Zarządzanie zmianami serwisowymi - sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których
wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub reseler
autoryzowany przez Lenovo zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych
(Engineering Changes - EC), które mają zastosowanie do danego sprzętu.
44
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Pomoc i obsługa serwisowa
Serwis nie obejmuje:
v wymiany lub instalowania części innych niż wyprodukowane przez Lenovo lub
nieobjętych gwarancją Lenovo;
v
v
v
v
v
Uwaga: Wszystkie części objęte gwarancją mają 7-znakowe identyfikatory w
formacie FRU XXXXXXX.
identyfikacji źródeł problemów z oprogramowaniem;
konfigurowania BIOS jako części instalacji lub modernizacji;
zmian, modyfikacji lub aktualizacji sterowników urządzeń;
instalowania i obsługi sieciowego systemu operacyjnego;
instalowania i obsługi aplikacji.
Aby określić, czy dany komputer podlega gwarancji oraz kiedy jego gwarancja wygasa,
należy przejść na stronę www.lenovo.com/think/support i kliknąć łącze Warranty, a
następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Szczegółowe objaśnienie zasad gwarancji Lenovo znajduje się w Warunkach Gwarancji
na sprzęt Lenovo. Należy upewnić się, że wraz z dowodem zakupu dostarczono
gwarancję.
W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu
komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł od razu udzielić
pomocy w zakresie rozwiązania problemu. Przed zatelefonowaniem należy się upewnić,
że zostały pobrane aktualne sterowniki i aktualizacje systemu, przeprowadzono
diagnostykę i zapisano informacje. Telefonując do asysty technicznej, należy mieć
przygotowane następujące informacje:
v typ i model komputera,
v numery seryjne komputera, monitora i innych komponentów systemu lub dowód
zakupu;
v opis problemu;
v dokładnie zapisane ewentualne komunikaty o błędach;
v informacje o konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
Numery telefonów Centrum Wsparcia Klienta dla danej lokalizacji znajdują się w
podrozdziale Ogólnoświatowa lista telefonów w dalszej części niniejszego podręcznika.
Uwaga: Numery telefonów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualna lista
numerów telefonów Centrów Wsparcia Klienta i godzin ich pracy jest
zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem
www.lenovo.com/think/support. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub
regionu, należy skontaktować się z reselerem lub przedstawicielem Lenovo ds.
marketingu.
Rozdział 3. Pomoc i obsługa serwisowa
45
Pomoc i obsługa serwisowa
Uzyskiwanie pomocy na całym świecie
Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę do kraju, w którym
dany typ komputera ThinkPad jest sprzedawany, mogą mieć prawo do
Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego, który automatycznie uprawnia do
uzyskania usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. Usługi są wykonywane przez
dostawców usług upoważnionych do wykonywania usług gwarancyjnych.
Poszczególne kraje różnią się od siebie pod względem procedur i metod udzielania
serwisu; ponadto w pewnych krajach zakres dostępnych usług jest zawężony.
Międzynarodowy Serwis Gwarancyjny jest prowadzony zgodnie z metodą udzielania
serwisu (tzn. usługa w punkcie serwisowym, z odbiorem od klienta lub na miejscu)
przyjętą w kraju świadczenia usługi. W pewnych krajach punkty serwisowe mogą
świadczyć usługi tylko do niektórych modeli danego typu komputera. Są też kraje, gdzie
udzielenie serwisu odbywa się pod warunkiem uiszczenia opłat oraz z pewnymi
ograniczeniami.
W celu ustalenia, czy posiadanie danego komputera uprawnia do korzystania z
Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego i zapoznania się z listą krajów, gdzie
serwis jest dostępny, należy otworzyć stronę www.lenovo.com/think/support, kliknąć
opcję Warranty i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Komputery ThinkPad objęte procedurą
46
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Dodatek A. Informacje o komunikacji bezprzewodowej
Komunikacja bezprzewodowa
Karta Mini-PCI do łączności bezprzewodowej z siecią LAN jest przeznaczona do
współpracy z dowolnym bezprzewodowym urządzeniem do łączności z sieciami
lokalnymi, którego działanie opiera się na technologii łączności radiowej DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum) i/lub OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
oraz jest zgodne z:
v standardem sieci bezprzewodowych IEEE 802.11 (wersja A/B/G) wyznaczonym i
zatwierdzonym przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz
v certyfikatem WiFi (Wireless Fidelity) przyznawanym przez organizację WECA
(Wireless Ethernet Compatibility Alliance).
Karta dodatkowa Bluetooth została zaprojektowana do współdziałania z dowolnym
produktem obsługującym protokół Bluetooth, który jest zgodny ze specyfikacją
Bluetooth 2.0 + EDR zdefiniowaną przez Bluetooth SIG. Karta ta obsługuje następujące
profile:
v Generic Access (dostęp ogólny),
v Service Discovery (wykrywanie usług),
v Serial Port (port szeregowy),
v Dial-up Networking (komunikacja telefoniczna),
v FAX (faks),
v LAN Access using PPP (dostęp do sieci LAN przez protokół PPP),
v Personal Area Network (sieć osobista),
v Generic Object Exchange (wymiana obiektów ogólnych),
v Generic Object Push (wysyłanie obiektów ogólnych),
v File Transfer (przesyłanie plików),
v Synchronization (synchronizacja),
v Audio Gateway (brama dźwięku),
v Headset (zestaw słuchawkowy),
v Printer (drukarka),
v Human Interface Devices (interfejsy do komunikacji z człowiekiem klawiatura/mysz),
v Basic Image (podstawowy obraz),
v Handsfree (zestaw głośno mówiący),
v AV (audio-wideo).
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
47
Zasady używania komunikacji bezprzewodowej oraz jej wpływ na organizm ludzki
Karta Mini-PCI do bezprzewodowej łączności z siecią LAN oraz karta dodatkowa
Bluetooth są źródłem promieniowania elektromagnetycznego emitowanego w postaci fal
radiowych, podobnie jak inne urządzenia radiowe. Natężenie tego promieniowania jest
jednak o wiele mniejsze, niż w przypadku innych jego źródeł, takich jak telefony
komórkowe.
Ponieważ częstotliwość radiowa, w jakiej działa karta Mini-PCI do bezprzewodowej
łączności z siecią LAN oraz karta dodatkowa Bluetooth, nie wykracza poza limity i
zalecenia wyznaczone przez normy bezpieczeństwa, Lenovo uważa, że używanie
wbudowanych kart komunikacji bezprzewodowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Te limity i zalecenia zostały uzgodnione między różnymi środowiskami naukowymi, a
także wynikają z ustaleń grup ekspertów oraz komisji naukowych, które na bieżąco
oceniają i interpretują najnowsze dostępne rezultaty badań.
W niektórych sytuacjach lub środowiskach właściciel budynku lub pełnomocni
przedstawiciele pewnych organów mogą zakazać stosowania karty Mini-PCI do
bezprzewodowej łączności z siecią LAN lub karty dodatkowej Bluetooth. Może to mieć
miejsce np. w następujących sytuacjach:
v na pokładzie samolotu lub w szpitalu;
v w każdym innym środowisku, gdzie zakłócenie funkcjonowania innych przyrządów
lub uszkodzeń mogłoby powodować szkody.
Jeśli zasady regulujące stosowanie urządzeń bezprzewodowych w danym miejscu (np.
na lotnisku lub w szpitalu) nie są znane, to przed włączeniem komputera ThinkPad
należy poprosić o zezwolenie na korzystanie z karty Mini-PCI do bezprzewodowej
łączności z siecią LAN lub karty dodatkowej Bluetooth.
Autoryzowane użytkowanie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
Poniższe instrukcje dotyczące trybu kanału rozszerzonego (Extended Channel Mode)
mają zastosowanie do systemów obsługujących tę funkcję. Aby sprawdzić, czy
urządzenie obsługuje tę funkcję, należy określić właściwości zainstalowanej karty
bezprzewodowej. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji dotyczącej włączania
trybu kanału rozszerzonego.
Poniższa informacja dotyczy wszystkich systemów, w których w ramach obsługi
standardu bezprzewodowego 802.11b obsługiwana jest funkcja trybu kanału
rozszerzonego.
To urządzenie może być stosowane wyłącznie do połączeń z punktami dostępowymi,
których użytkowanie w danym rejonie jest dozwolone. Korzystanie z urządzenia do
połączenia z punktem dostępowym, który nie jest zgodny ze standardami Wi-Fi oraz
którego stosowanie nie jest dozwolone w danym rejonie, może powodować naruszenie
przepisów. Aby określić, czy korzystanie z danego punktu dostępowego w określonym
48
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
państwie lub rejonie jest dozwolone, należy zasięgnąć informacji u administratora sieci
albo przeczytać instrukcję lub etykietę z zatwierdzeniami tego punktu dostępowego.
“Tryb kanału rozszerzonego” powinien być wybierany tylko wtedy, gdy urządzenie jest
wykorzystywane poza granicami Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala to uniknąć
ryzyka nieautoryzowanego użytkowania. Przy korzystaniu z urządzenia w “trybie kanału
rozszerzonego” poza granicami Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą być zajmowane
częstotliwości niedozwolone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jeśli urządzenie jest
wykorzystywane do połączenia z autoryzowanym bezprzewodowym punktem
dostępowym zgodnym ze standardami Wi-Fi lub pracującym w trybie Ad Hoc, to działa
w trybach autoryzowanych we wszystkich rejonach.
W przypadku podróżowania do różnych państw należy zmienić wybrane częstotliwości.
Włączanie trybu kanału rozszerzonego
Poniższe instrukcje dotyczące trybu kanału rozszerzonego (Extended Channel Mode)
mają zastosowanie do systemów obsługujących tę funkcję. Aby sprawdzić, czy
urządzenie obsługuje tę funkcję, należy określić właściwości zainstalowanej karty
bezprzewodowej. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji dotyczącej włączania
trybu kanału rozszerzonego.
W państwach innych niż Stany Zjednoczone i Kanada mogą być obsługiwane
dodatkowe kanały IEEE 802.11b. W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z
punktem dostępowym należy skontaktować się z administratorem sieci lub sprawdzić,
który kanał jest wykorzystywany w danym punkcie dostępowym. Jeśli jest
wykorzystywany kanał 802.11b o numerze 12 lub wyższym, należy włączyć “tryb
kanału rozszerzonego” w następujący sposób:
1. Uruchom system Windows 2000/XP. Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer na Pulpicie i wybierz
Właściwości.
3. Kliknij zakładkę Sprzęt, a następnie przycisk Menedżer urządzeń.
4. Kliknij dwukrotnie pozycję Karty sieciowe, znajdź bezprzewodowy adapter
sieciowy, a następnie kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierz
Właściwości.
5. Kliknij zakładkę Zaawansowane.
6. Wybierz “tryb kanału rozszerzonego” i zmień wartość na “Włącz”.
Uwaga: Dotyczy to wszystkich systemów, w których w ramach obsługi standardu
bezprzewodowego 802.11b obsługiwana jest funkcja trybu kanału
rozszerzonego.
Dodatek A. Informacje o komunikacji bezprzewodowej
49
50
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo
LSOLW-00 05/2005
Część 1 - Warunki ogólne
W skład niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji wchodzą: Część 1 - Warunki
ogólne, Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów oraz Część 3 Informacje gwarancyjne. Warunki Części 2 zastępują lub modyfikują warunki zawarte w
Części 1. Gwarancje udzielane w niniejszym dokumencie przez korporację Lenovo
Group Limited lub jedno z jej przedsiębiorstw podporządkowanych (które łącznie zwane
będą dalej ″Lenovo″) mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Maszyn
zakupionych przez Klienta w celu ich używania, a nie dalszej odsprzedaży. Termin
“Maszyna” oznacza maszynę Lenovo, jej opcje, elementy, zmiany, modernizacje oraz
produkty peryferyjne, jak również wszelkie ich połączenia. Termin “Maszyna” nie
obejmuje natomiast jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego razem z Maszyną
lub zainstalowanego na Maszynie w jakikolwiek inny sposób.Postanowienia zawarte w
niniejszych Warunkach Ograniczonej Gwarancji pozostają bez wpływu na
uprawnienia przysługujące konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
Zakres objęty niniejszą Gwarancją
Lenovo gwarantuje, że każda Maszyna 1) jest wolna od wad materiałowych i
produkcyjnych oraz 2) ma cechy określone w Oficjalnie Opublikowanych
Specyfikacjach Lenovo (zwanych dalej “Specyfikacjami”), które są dostępne na
żądanie. Okres gwarancyjny dla Maszyny liczy się od pierwotnej Daty Zainstalowania i
jest określony w Części 3 - Informacje gwarancyjne. O ile Lenovo lub reseler nie
powiadomią Klienta inaczej, Datą Zainstalowania będzie data wyszczególniona na
fakturze lub na rachunku Klienta. O ile Lenovo nie określi innego trybu postępowania,
niniejsze gwarancje mają zastosowanie jedynie w kraju lub w regionie, w którym Klient
nabył Maszynę.
NINIEJSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI
UDZIELANYMI KLIENTOWI I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE
LUB WARUNKI (W TYM TAKŻE RĘKOJMIĘ), WYRAŹNE LUB
DOMNIEMANE, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANE GWARANCJE LUB
WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE
DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH
GWARANCJI. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH KLIENTÓW. W TAKIM
PRZYPADKU CZAS TRWANIA TAKICH GWARANCJI JEST OGRANICZONY
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
51
DO OKRESU GWARANCYJNEGO. PO WYGAŚNIĘCIU TEGO OKRESU NIE
BĘDĄ UDZIELANE ŻADNE DALSZE GWARANCJE. USTAWODAWSTWA
NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA CZASU
TRWANIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM
POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO
NIEKTÓRYCH KLIENTÓW.
Zakres nieobjęty niniejszą Gwarancją
Gwarancja nie obejmuje:
v jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na Maszynie fabrycznie lub w
późniejszym czasie;
v uszkodzenia wynikającego z niewłaściwego używania, wypadku, modyfikacji
Maszyny, niezapewnienia jej odpowiedniego środowiska fizycznego lub środowiska
pracy albo niewłaściwej konserwacji przez Klienta;
v uszkodzenia spowodowanego przez produkt, za który Lenovo nie ponosi
odpowiedzialności;
v jakichkolwiek produktów innych niż produkty Lenovo, włącznie z produktami, które
zostały nabyte przez Lenovo na życzenie Klienta i dostarczone z Maszyną Lenovo
lub z nią zintegrowane.
Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku usunięcia lub zmiany naklejek
identyfikacyjnych umieszczonych na Maszynie lub jej częściach.
Lenovo nie gwarantuje nieprzerwanej i wolnej od błędów pracy Maszyny.
Jakiekolwiek wsparcie techniczne lub wsparcie innego rodzaju świadczone Klientowi w
okresie gwarancyjnym w odniesieniu do Maszyny, takie jak udzielanie odpowiedzi na
pytania typu "jak to zrobić" lub pytania dotyczące instalacji i konfiguracji Maszyny,
świadczone jest również BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.
Sposoby uzyskania serwisu gwarancyjnego
Serwis gwarancyjny może być świadczony przez Lenovo, IBM, reselera Klienta, jeśli
jest on upoważniony do świadczenia serwisu gwarancyjnego, lub przez autoryzowanego
dostawcę serwisu gwarancyjnego. Każdy z tych podmiotów/osób zwany jest dalej
“Dostawcą Usług”.
Jeśli w okresie gwarancyjnym Maszyna nie funkcjonuje zgodnie z gwarancją, należy
skontaktować się z Dostawcą Usług. Jeśli Klient nie zarejestrował Maszyny w Lenovo,
może być zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu jako dokumentu
uprawniającego do serwisu gwarancyjnego.
Działania Lenovo w celu usunięcia problemów
W kontaktach z Dostawcą Usług w sprawach serwisu Klient musi przestrzegać procedur
określania i rozwiązywania problemu, zdefiniowanych przez któregokolwiek z
Dostawców Usług. Wstępnej oceny problemu może dokonać pracownik techniczny
telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem serwisu wsparcia WWW.
52
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Typ serwisu gwarancyjnego dla danej Maszyny jest określony w Części 3 - Informacje
gwarancyjne.
Klient jest odpowiedzialny za pobranie i zainstalowanie wskazanych aktualizacji
oprogramowania z serwisu wsparcia WWW lub z innego elektronicznego nośnika oraz
postępowanie zgodne z instrukcjami dostarczonymi przez Dostawcę Usług. Aktualizacje
oprogramowania mogą zawierać podstawowy system wejścia/wyjścia (zwany również
“BIOS”), programy narzędziowe, sterowniki urządzeń itp.
Jeśli możliwe jest rozwiązanie problemu z wykorzystaniem Części wymienianych przez
Klienta (zwanymi dalej częściami “CRU” - Customer Replaceable Unit), np. klawiatury,
myszy, głośnika, pamięci, dysku twardego, wówczas Dostawca Usług dostarczy
Klientowi te części do zainstalowania.
Jeśli w okresie gwarancyjnym Maszyna nie funkcjonuje zgodnie z gwarancją i do
rozwiązania problemu nie wystarcza kontakt telefoniczny ani elektroniczny,
zastosowanie aktualizacji oprogramowania czy użycie części CRU, wówczas Dostawca
Usług, według własnego uznania, 1) naprawi Maszynę, aby funkcjonowała w sposób
zgodny z gwarancją lub 2) wymieni Maszynę na inną, stanowiącą co najmniej jej
funkcjonalny odpowiednik. Jeśli Dostawca Usług nie jest w stanie zrealizować żadnej z
tych czynności, Klient ma prawo oddać Maszynę do miejsca zakupu i otrzymać zwrot
kwoty zapłaconej za tę Maszynę.
W ramach serwisu gwarancyjnego Dostawca Usług może również zainstalować
wybrane zmiany techniczne, mające zastosowanie do Maszyny.
Wymiana Maszyny lub części
W przypadku, gdy serwis gwarancyjny wymaga wymiany Maszyny lub jej części,
wymieniana przez Dostawcę Usług część staje się własnością Lenovo, zaś część, którą
została ona zastąpiona, przechodzi na własność Klienta. Klient gwarantuje, że wszystkie
usunięte elementy są oryginalne i niezmienione. Elementy użyte do wymiany mogą nie
być nowe, ale muszą być co najmniej równoważne funkcjonalnie wymienianemu
elementowi. Element zastępujący usunięty element przyjmuje jego status gwarancyjny.
Dodatkowe obowiązki Klienta
Przed dokonaniem przez Dostawcę Usług wymiany Maszyny lub części, Klient usunie
wszelkiego rodzaju części, opcje, zmiany oraz uzupełnienia, które nie są objęte
serwisem gwarancyjnym.
Klient zobowiązuje się ponadto:
1. upewnić się, że w odniesieniu do Maszyny nie istnieją żadne obciążenia prawne lub
inne ograniczenia, które uniemożliwiłyby jej wymianę;
2. uzyskać zgodę właściciela Maszyny na świadczenie przez Dostawcę Usług serwisu,
o ile Klient nie jest równocześnie właścicielem tej Maszyny;
3. w sytuacjach, kiedy będzie to wymagane, przed wykonaniem usługi serwisowej:
a. wykonać procedury zgłoszenia serwisowego dostarczone przez Dostawcę Usług;
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
53
b. zabezpieczyć wszystkie programy, dane oraz zbiory zawarte w Maszynie;
c. zapewnić Dostawcy Usług wystarczający, swobodny i bezpieczny dostęp do
swoich urządzeń, umożliwiający Lenovo wywiązanie się ze swych zobowiązań.
4. (a) zadbać o usunięcie z Maszyny (w stopniu, w jakim jest to technicznie
wykonalne) wszelkich informacji dotyczących konkretnych lub możliwych do
zidentyfikowania osób (Danych Osobowych), (b) zezwolić Dostawcy Usług lub
dostawcy na przetwarzanie w imieniu Klienta wszelkich pozostałych Danych
Osobowych w stopniu, w jakim Dostawca Usług uzna to za konieczne w celu
wywiązania się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Ograniczonej
Gwarancji (co może obejmować wysłanie Maszyny w celu takiego przetwarzania do
innych lokalizacji na świecie) i (c) zadbać, aby przetwarzanie tych danych odbywało
się w sposób zgodny ze stosownymi przepisami regulującymi wykorzystanie
Danych Osobowych.
Ograniczenie odpowiedzialności
Lenovo ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Maszyny Klienta jedynie 1)
w momencie, gdy Maszyna znajduje się w posiadaniu Dostawcy Usług lub 2) podczas
transportu Maszyny, którego koszty pokrywa Lenovo.
W przypadku, gdy Klient z jakiegokolwiek powodu dokona zwrotu Maszyny do
Lenovo, ani Lenovo, ani Dostawca Usług nie ponoszą odpowiedzialności za
zgromadzone w tej Maszynie informacje poufne, informacje, do których prawa
przysługują Klientowi, oraz dane osobowe Klienta. Przed dokonaniem zwrotu Maszyny
Klient zobowiązany jest do usunięcia z niej takich informacji.
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Lenovo, a w wyniku których Klient doznał szkody, Klient będzie uprawniony do
uzyskania od Lenovo odszkodowania. W każdej takiej sytuacji, bez względu na
zaistniałe okoliczności, które dają podstawę do żądania odszkodowania od Lenovo
(włączywszy w to naruszenie istotnych postanowień Umowy, niedbalstwo,
wprowadzenie w błąd lub inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub
deliktowej), z wyjątkiem zakresu odpowiedzialności, od którego, stosownie do
odnośnych praw, nie można się uchylić ani go ograniczyć, odpowiedzialność Lenovo
ogranicza się jednakże do:
1. odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz szkody w
majątku ruchomym i nieruchomym, w ramach odpowiedzialności ponoszonej przez
Lenovo na mocy obowiązującego prawa;
2. w przypadku innych rzeczywiście poniesionych szkód - do wysokości opłat, jakie
przysługują za Maszynę stanowiącą przedmiot roszczenia.
Ograniczenie to odnosi się również do dostawców i reselerów Lenovo oraz Dostawcy
Usług. Wskazany powyżej zakres odpowiedzialności stanowi całość odpowiedzialności
ponoszonej przez Lenovo, jego dostawców, reselerów oraz Dostawcę Usług.
W ŻADNYM RAZIE LENOVO, DOSTAWCY LENOVO, RESELERZY ANI
DOSTAWCY USŁUG NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W
54
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 1) ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONY
TRZECIE SKIEROWANYCH PRZECIWKO KLIENTOWI ROSZCZEŃ Z
TYTUŁU PONIESIONYCH STRAT LUB SZKÓD (Z PRZYCZYN INNYCH NIŻ
PODANE W PUNKCIE 1 POWYŻEJ); 2) UTRATY LUB USZKODZENIA
DANYCH; 3) SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH I
JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO
PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY ORAZ 4) UTRACONYCH
ZYSKÓW, DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REPUTACJI
(GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, BEZ
WZGLĘDU NA TO, CZY LENOVO, DOSTAWCY LENOVO, RESELERZY I
DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. USTAWODAWSTWA
NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB
SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY
ZAWIERANIU UMOWY, W ZWIĄZKU Z CZYM W ODNIESIENIU DO
NIEKTÓRYCH KLIENTÓW POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB
OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
Obowiązujące ustawodawstwo
Obie Strony przyjmują jako obowiązujące prawo kraju, w którym Maszyna została
nabyta, oraz wyrażają zgodę na stosowanie takiego prawa przy interpretowaniu oraz
egzekwowaniu wszelkich praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszych
Warunków Ograniczonej Gwarancji lub mających z nimi jakikolwiek związek.
NIEZALEŻNIE OD PRAW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ GWARANCJI
KLIENTOWI PRZYSŁUGIWAĆ MOGĄ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, W
ZALEŻNOŚCI OD OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM KRAJU
USTAWODAWSTWA.
Ustawodawstwo
Wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania Stron podlegają właściwym sądom kraju, w
którym Maszyna została nabyta.
Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów
AMERYKA POŁUDNIOWA
ARGENTYNA
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez zwykły sąd gospodarczy miasta Buenos Aires.
BOLIWIA
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy miasta La Paz.
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
55
BRAZYLIA
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe dotyczące niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą
rozstrzygane wyłącznie przez sąd Rio de Janeiro.
CHILE
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy cywilne Santiago.
KOLUMBIA
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sędziów Republiki Kolumbii.
EKWADOR
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sędziów Quito.
MEKSYK
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez federalne sądy Mexico City, Federal District.
PARAGWAJ
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy miasta Asuncion.
PERU
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sędziów i trybunały okręgu sądowego dla Limy,
Cercado.
Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje na końcu dodany
następujący tekst:
Zgodnie z art. 1328 Peruwiańskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia i wykluczenia
wyszczególnione w tym paragrafie nie będą stosowane w przypadku szkód
spowodowanych przez Lenovo z premedytacją (″dolo″) lub w wyniku rażącego
niedbalstwa (″cupla inexcusable″).
URUGWAJ
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
56
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy miasta Montevideo.
WENEZUELA
Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu:
Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji
będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy miasta Caracas (Metropolitan Area).
AMERYKA PÓŁNOCNA
Sposoby uzyskania serwisu gwarancyjnego: Do tego paragrafu zostaje dodany
następujący tekst:
Aby uzyskać serwis gwarancyjny IBM w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych, należy
zadzwonić pod numer 1-800-IBM-SERV (426-7378).
KANADA
Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkt 1 tego paragrafu:
1. odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz fizyczne
szkody w majątku ruchomym i nieruchomym spowodowane niedbalstwem Lenovo; oraz
Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym
Maszyna została nabyta" zostaje zastąpiony tekstem:
prawo prowincji Ontario.
STANY ZJEDNOCZONE
Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym
Maszyna została nabyta" zostaje zastąpiony tekstem:
prawo Stanu Nowy Jork.
AZJA WSCHODNIA
AUSTRALIA
Zakres objęty niniejszą Gwarancją: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
tekst:
Gwarancje zawarte w tym punkcie stanowią uzupełnienie wszelkich praw uzyskiwanych
przez Klienta na podstawie ustawy Trade Practices Act z 1974 roku lub innych
podobnych aktów prawnych a postanowienia tych gwarancji obowiązują jedynie w
zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa.
Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
akapit:
W przypadku, gdy Lenovo dopuszcza się naruszenia warunków lub gwarancji
wynikających z ustawy Trade Practices Act z 1974 roku lub z innych podobnych aktów
prawnych, odpowiedzialność Lenovo ogranicza się do naprawy lub wymiany towarów
albo dostarczenia odpowiedników. Żadne z tych ograniczeń nie ma zastosowania w
przypadkach, gdy warunki te lub gwarancje odnoszą się do prawa do sprzedaży,
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
57
niezakłóconego użytkowania oraz braku wad prawnych, lub gdy towary nabyto jedynie
do użytku osobistego, domowego lub do użytku w gospodarstwie domowym.
Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym
Maszyna została nabyta″ zostaje zastąpiony tekstem:
prawo Stanu lub Terytorium.
KAMBODŻA I LAOS
Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym
Maszyna została nabyta" zostaje zastąpiony tekstem:
prawo stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
KAMBODŻA, INDONEZJA I LAOS
Arbitraż: Pod tym nagłówkiem zostaje dodany następujący tekst:
Spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub pozostające w
związku z nimi będą ostatecznie rozstrzygane na podstawie obowiązujących w
momencie wystąpienia sporu reguł arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w
Singapurze (reguł ″SIAC″ - Singapore International Arbitration Center). Orzeczenia
arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia,
zostaną przygotowane w formie pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i
wnioski prawne.
Arbitrów będzie trzech, przy czym każda ze stron sporu ma prawo wyznaczenia jednego
arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Strony wyznaczy trzeciego arbitra, który
będzie przewodniczyć w postępowaniu. W przypadku wakatu przewodniczącego
postępowania stanowisko to zajmie przewodniczący SIAC. W przypadku braku
pozostałych arbitrów będą oni wyznaczani przez odpowiednią stronę. Postępowanie ma
być wtedy wznawiane od etapu, na którym zostało przerwane w momencie wystąpienia
wakatu.
Gdyby jedna ze stron odmówiła wyznaczenia lub z innego powodu nie wyznaczyła
arbitra przez okres 30 dni od dnia, w którym wyznaczyła go druga strona, arbiter
wyznaczony jako pierwszy będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem, że został
prawidłowo i zgodnie z prawem wyznaczony.
Całość postępowania będzie prowadzona w języku angielskim, co dotyczy także
wszystkich dokumentów przedstawianych w toku postępowania. Angielska wersja
niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji ma znaczenie rozstrzygające nad
jakimikolwiek innymi wersjami językowymi.
CHINY (SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY HONGKONG) I CHINY
(SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY MAKAU)
Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym
Maszyna została nabyta" zostaje zastąpiony tekstem:
prawo Chin (Specjalnego Regionu Administracyjnemu Hongkong).
58
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
INDIE
Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkty 1 i 2 tego
paragrafu:
1. odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz szkody w
majątku ruchomym i nieruchomym, o ile powstały one w wyniku niedbalstwa
Lenovo oraz
2. w przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód wynikających z
jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywiązaniem się przez Lenovo ze
zobowiązań określonych przedmiotem niniejszych Warunków Ograniczonej
Gwarancji lub z nim związanych, kwoty zapłaconej przez Klienta za pojedynczą
Maszynę stanowiącą przedmiot roszczenia.
Arbitraż: Pod tym nagłówkiem zostaje dodany następujący tekst:
Spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub pozostające w
związku z nimi będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym, które
zostanie przeprowadzone w Bangalore w Indiach zgodnie z prawem indyjskim
obowiązującym w momencie wystąpienia sporu. Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i
wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia, zostaną przygotowane w formie
pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i wnioski prawne.
Arbitrów będzie trzech, przy czym każda ze stron sporu ma prawo wyznaczenia jednego
arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Strony wyznaczy trzeciego arbitra, który
będzie przewodniczyć w postępowaniu. W przypadku braku przewodniczącego
wyznaczy go prezes Rady Adwokackiej Indii (Bar Council of India). W przypadku
braku pozostałych arbitrów będą oni wyznaczani przez odpowiednią stronę.
Postępowanie ma być wtedy wznawiane od etapu, na którym zostało przerwane w
momencie wystąpienia wakatu.
Gdyby jedna ze stron odmówiła wyznaczenia lub z innego powodu nie wyznaczyła
arbitra przez okres 30 dni od dnia, w którym wyznaczyła go druga strona, arbiter
wyznaczony jako pierwszy będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem, że został
prawidłowo i zgodnie z prawem wyznaczony.
Całość postępowania będzie prowadzona w języku angielskim, co dotyczy także
wszystkich dokumentów przedstawianych w toku postępowania. Angielska wersja
niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji ma znaczenie rozstrzygające nad
jakimikolwiek innymi wersjami językowymi.
JAPONIA
Obowiązujące ustawodawstwo: Do tego paragrafu zostaje dodane następujące zdanie:
Jakiekolwiek wątpliwości związane z niniejszymi Warunkami Ograniczonej Gwarancji
będą na początku rozstrzygane przez obie Strony w dobrej wierze oraz przy zachowaniu
zasad obopólnego zaufania.
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
59
MALEZJA
Ograniczenie odpowiedzialności: Słowo ″SZCZEGÓLNYCH″ w punkcie 3 piątego
akapitu zostaje usunięte.
NOWA ZELANDIA
Zakres objęty niniejszą Gwarancją: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
tekst:
Gwarancje zawarte w tym paragrafie stanowią uzupełnienie wszelkich praw
uzyskiwanych przez Klienta na podstawie ustawy Consumer Guarantees Act z 1993
roku lub innych ustanowionych praw, które nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.
Ustawa Consumer Guarantees Act z 1993 roku nie ma zastosowania w przypadku
jakichkolwiek dostarczanych przez Lenovo towarów, jeśli zakup tych towarów został
dokonany przez Klienta w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w
rozumieniu tej ustawy.
Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
akapit:
W przypadku gdy Maszyny zostały nabyte w celu innym niż prowadzenie działalności
zdefiniowanej w ustawie Consumer Guarantees Act z 1993 roku, ograniczenia zawarte
w tej części podlegają ograniczeniom zawartym w tejże ustawie.
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu ″prawo kraju, w którym
Maszyna została nabyta″ zostaje zastąpiony tekstem:
prawo stanu Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to
sprzeczne z wymogami prawa miejscowego).
FILIPINY
Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkt 3 w piątym
akapicie:
SZKÓD SZCZEGÓLNYCH (W TYM SZKÓD WYMAGAJĄCYCH
ODSZKODOWAŃ SYMBOLICZNYCH I Z NAWIĄZKĄ), SZKÓD
MORALNYCH, UBOCZNYCH ORAZ SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO
PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY ORAZ
Arbitraż: Pod tym nagłówkiem zostaje dodany następujący tekst:
Spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub pozostające w
związku z nimi będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym, które
zostanie przeprowadzone w Metro Manila na Filipinach zgodnie z prawem Filipin
obowiązującym w momencie wystąpienia sporu. Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i
wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia, zostaną przygotowane w formie
pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i wnioski prawne.
Arbitrów będzie trzech, przy czym każda ze stron sporu ma prawo wyznaczenia jednego
arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Strony wyznaczy trzeciego arbitra, który
będzie przewodniczyć w postępowaniu. W przypadku wakatu przewodniczącego
60
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
postępowania stanowisko to zajmie prezes Centrum Rozstrzygania Sporów na Filipinach
(Philippine Dispute Resolution Center Inc). W przypadku braku pozostałych arbitrów
będą oni wyznaczani przez odpowiednią stronę. Postępowanie ma być wtedy wznawiane
od etapu, na którym zostało przerwane w momencie wystąpienia wakatu.
Gdyby jedna ze stron odmówiła wyznaczenia lub z innego powodu nie wyznaczyła
arbitra przez okres 30 dni od dnia, w którym wyznaczyła go druga strona, arbiter
wyznaczony jako pierwszy będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem, że został
prawidłowo i zgodnie z prawem wyznaczony.
Całość postępowania będzie prowadzona w języku angielskim, co dotyczy także
wszystkich dokumentów przedstawianych w toku postępowania. Angielska wersja
niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji ma znaczenie rozstrzygające nad
jakimikolwiek innymi wersjami językowymi.
SINGAPUR
Ograniczenie odpowiedzialności: Słowa ″SZCZEGÓLNYCH″ oraz ″SZKÓD,
KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU
UMOWY″ w punkcie 3 piątego akapitu zostają usunięte.
EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA (EMEA)
NASTĘPUJĄCE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KRAJÓW
EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI:
Warunki niniejszej Gwarancji mają zastosowanie w odniesieniu do Maszyn zakupionych
od Lenovo lub reselera Lenovo.
Sposoby uzyskania serwisu gwarancyjnego:
Następujący akapit uzupełnia definicję terminu Europa Zachodnia (Andora, Austria,
Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry,
Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako,
Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Watykan, a z datą przystąpienia - każdy kraj
wchodzący do Unii Europejskiej):
Gwarancja na Maszyny nabyte w krajach Europy Zachodniej będzie ważna i stosowana
w całej Europie Zachodniej pod warunkiem, że w krajach tych Maszyna została
zaanonsowana i udostępniona na rynku.
W przypadku nabycia Maszyny w jednym z krajów Europy Zachodniej (zgodnie z
powyższą definicją), Klient może uzyskać serwis gwarancyjny dla tej Maszyny w
jednym z tych krajów od Dostawcy Usług pod warunkiem, że w kraju, w którym Klient
stara się uzyskać serwis gwarancyjny, ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie
została ona udostępniona na rynku przez Lenovo.
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
61
W przypadku nabycia Komputera Osobistego w Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni i
Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Federalnej Republice Jugosławii, Gruzji,
Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii (byłej republice Jugosławii), Mołdawii, Polsce,
Czechach, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, na Ukrainie lub Węgrzech Klient może
uzyskać serwis gwarancyjny dla tej Maszyny w jednym z tych krajów od Dostawcy
Usług, pod warunkiem, że w kraju, w którym Klient stara się uzyskać serwis
gwarancyjny, ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie została ona udostępniona na
rynku przez Lenovo.
W przypadku nabycia Maszyny w jednym z krajów Bliskiego Wschodu lub Afryki,
serwis gwarancyjny dla tej Maszyny będzie świadczyć Dostawca Usług w kraju nabycia
pod warunkiem, że ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie została ona
udostępniona na rynku przez Lenovo. Serwis gwarancyjny w krajach Afryki jest
świadczony w promieniu 50 kilometrów od siedziby Dostawcy Usług. Klient ponosi
koszty transportu Maszyny znajdującej się w odległości większej niż 50 kilometrów od
siedziby Dostawcy Usług.
Obowiązujące ustawodawstwo:
Tekst "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta" zostaje zastąpiony tekstem:
1) ″prawo Austrii″ w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i
Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgizji,
Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, na Słowacji, w Słowenii,
Tadżykistanie, Turkmenii, na Ukrainie, w Uzbekistanie, i Federalnej Republice
Jugosławii; 2) prawo Francji″ w Algerii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, na
Wyspach Zielonego Przylądka, w Republice Środkowej Afryki, Czadzie, na
Komorach, w Republice Konga, Dżibuti, Republice Demokratycznej Konga,
Gwinei Równikowej, Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie,
Gambii, Gwinei, Gwinei Bissau, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, na
Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, na Mauritiusie, Mayotcie, w Maroku, Nowej
Kaledonii, Nigrze, Reunion, Senegalu, na Seszelach, w Togo, Tunezji, Vanuatu,
Wallis i Futuna; 3) ″prawo Finlandii″ w Estonii, na Łotwie i Litwie; 4) ″prawo
Anglii″ w Angoli, Bahrajnie, Botswanie, Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie,
Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Malawi, na Malcie, w Mozambiku, Nigerii,
Omanie, Pakistanie, Katarze, Rwandzie, na Wyspie Świętego Tomasza, w Arabii
Saudyjskiej, Sierra Leone, Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Wielkiej Brytanii, na Zachodnim Brzegu Jordanu/w Strefie Gazy, w
Jemenie, Zambii i Zimbabwe; oraz 5) ″prawo Afryki Południowej″ w Afryce
Południowej, Namibii, Lesotho i Suazi.
Ustawodawstwo: Do tego paragrafu zostają dodane następujące wyjątki:
1) W Austrii wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej
Gwarancji i z nimi związane, włącznie ze sporami dotyczącymi ich istnienia, będzie
rozstrzygać sąd w Wiedniu (Centrum) w Austrii; 2) w Angoli, Bahrajnie, Botswanie,
Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii,
Malawi, na Malcie, w Mozambiku, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Katarze,
Rwandzie, na Wyspie Świętego Tomasza, w Arabii Saudyjskiej, Sierra Leone,
62
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Zachodnim
Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, Jemenie, Zambii i Zimbabwe wszelkie spory
wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich
realizacją, włącznie z postępowaniem w trybie doraźnym, będą przekazywane pod
wyłączną jurysdykcję sądów angielskich; 3) w w Belgii i Luksemburgu wszelkie spory
wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich
interpretacją albo realizacją, będą rozstrzygane wyłącznie na mocy prawa i w sądzie
stolicy kraju, gdzie jest zarejestrowane biuro Klienta i/lub placówka handlowa; 4) we
Francji, Algerii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, na Wyspie Zielonego
Przylądka, w Republice Środkowej Afryki, Czadzie, na Komorach, w Republice
Konga, Dżibuti, Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Gujanie
Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Gambii, Gwinei, Gwinei Bissau, na
Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, na
Mauritiusie, Mayotcie, w Maroku, Nowej Kaledonii, Nigrze, Reunion, Senegalu, na
Seszelach, w Togo, Tunezji, Vanuatu oraz Wallis i Futuna wszelkie spory wynikające
z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich naruszeniem lub
realizacją, włącznie z postępowaniami w trybie doraźnym, będą rozstrzygane wyłącznie
przez Sąd Handlowy w Paryżu; 5) w Rosjiwszelkie spory wynikające z niniejszych
Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich interpretacją, naruszeniem,
wypowiedzeniem, nieważnością lub realizacją będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy
w Moskwie; 6) w Afryce Południowej, Namibii, Lesotho i Suazi obie Strony zgadzają
się przekazywać wszelkie spory związanej z niniejszymi Warunkami Ograniczonej
Gwarancji pod jurysdykcję Wysokiego Trybunału (High Court) w Johannesburgu; 7) w
Turcji wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub
z nimi związane będą rozstrzygane przez Sądy Istanbul Central (Sultanahmet) i
Dyrektoriaty Egzekucji (Execution Directorates) w Istambule w Republice Tureckiej; 8)
we wszystkich następujących krajach wszelkie roszczenia prawne wynikające z
niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji są rozstrzygane przez odpowiedni sąd
w a) Atenach dla Grecji, b) Tel Awiwie-Jaffie dla Izraela, c) Mediolanie dla Włoch, d)
Lizbonie dla Portugalii i e) Madrycie dla Hiszpanii; oraz 9) w Wielkiej Brytanii obie
Strony zgadzają się przekazywać wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami
Ograniczonej Gwarancji pod jurysdykcję sądów angielskich.
Arbitraż: Pod tym nagłówkiem zostaje dodany następujący tekst:
W Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii,
Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii (byłej
republice Jugosławii), Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii,
Tadżykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie, w Uzbekistanie i w Federalnej
Republice Jugosławii wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków
Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich naruszeniem, wypowiedzeniem lub
nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane na podstawie Reguł Arbitrażu i Ugody
Międzynarodowego Centrum Arbitrażu działającego przy Federalnej Izbie Handlowej
(International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna) w Wiedniu
(Reguły Wiedeńskie - Vienna Rules) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z
tymi regułami. Arbitraż będzie miał miejsce w Wiedniu, w Austrii. Obowiązującym
językiem postępowania będzie język angielski. Orzeczenia arbitrów będą ostateczne i
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
63
wiążące dla obu Stron. Oznacza to, że zgodnie z artykułem 598(2) Austriackiego
Kodeksu Postępowania Cywilnego (Austrian Code of Civil Procedure), Strony
rezygnują ze stosowania artykułu 595(1) punkt 7 tego Kodeksu. Tym niemniej
powyższe warunki w żadnym stopniu nie ograniczają prawa Lenovo do wszczęcia
postępowania przed dowolnym właściwym sądem w kraju instalacji.
W Estonii, na Łotwie i Litwie wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków
Ograniczonej Gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym,
które zostanie przeprowadzone w Helsinkach w Finlandii, zgodnie z prawem
arbitrażowym obowiązującym w Finlandii w momencie wystąpienia sporu. Każda ze
Stron wyznaczy jednego arbitra. Następnie arbitrzy wspólnie wyznaczą
przewodniczącego. Jeśli arbitrzy nie będą w stanie porozumieć się co do wyboru
przewodniczącego, arbitra wyznaczy Centralna Izba Handlowa w Helsinkach.
UNIA EUROPEJSKA (UE)
NASTĘPUJĄCE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KRAJÓW
UNII EUROPEJSKIEJ:
Gwarancja na Maszyny nabyte w krajach Unii Europejskiej będzie ważna i stosowana
we wszystkich krajach Unii Europejskiej pod warunkiem, że w krajach tych ogłoszono
dostępność Maszyny i faktycznie została ona udostępniona na rynku.
Sposoby uzyskania serwisu gwarancyjnego: Do tego paragrafu zostaje dodany
następujący tekst:
Spis telefonów w Części 3 - Informacje gwarancyjne - zawiera numery telefonów, pod
które należy dzwonić, aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego IBM w krajach UE.
Aby skontaktować się z punktem serwisowym IBM, należy skorzystać z następującego
adresu:
IBM Warranty & Service
Quality Dept. PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland
PA16 0AH
KONSUMENCI
Konsumentom przysługują prawa wynikające z aktów prawnych regulujących sprzedaż
artykułów konsumpcyjnych klientom. Gwarancje opisane w niniejszych Warunkach
Ograniczonej Gwarancji nie mają wpływu na te prawa.
AUSTRIA, DANIA, FINLANDIA, GRECJA, WŁOCHY, HOLANDIA,
NORWEGIA, PORTUGALIA, HISZPANIA, SZWECJA I SZWAJCARIA
Ograniczenie odpowiedzialności: Paragraf ten zostaje w całości zastąpiony przez
następujący tekst:
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące prawo stanowi inaczej:
64
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
1. Odpowiedzialność Lenovo za szkody i straty, które mogą być spowodowane
wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków
Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związanych albo powstałych wskutek innych
przyczyn związanych z niniejszymi Warunkami Ograniczonej Gwarancji, jest
ograniczona do rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste,
będące bezpośrednią i natychmiastową konsekwencją niewywiązania się z tych
zobowiązań (jeśli wina Lenovo zostanie udowodniona) lub takiej przyczyny, w
kwocie nieprzekraczającej kwoty zapłaconej za Maszynę.
Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań z tytułu uszczerbku
na zdrowiu (w tym śmierci) i szkód w majątku ruchomym i nieruchomym, za które
Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność.
2. W ŻADNYM PRZYPADKU LENOVO, DOSTAWCY, RESELERZY
LENOVO ANI DOSTAWCY USŁUG NIE BĘDĄ PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 1)
UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH; 2) SZKÓD UBOCZNYCH I
POŚREDNICH ORAZ JAKICHKOLWIEK SZKÓD, KTÓRYCH NIE
MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY; 3)
UTRACONYCH ZYSKÓW, NAWET JEŚLI UTRATA BYŁA
BEZPOŚREDNIĄ KONSEKWENCJĄ ZDARZENIA BĘDĄCEGO
PRZYCZYNĄ SZKODY, ORAZ 4) UTRATY TRANSAKCJI, DOCHODÓW,
REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH
OSZCZĘDNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LENOVO, DOSTAWCY,
RESELERZY LENOVO CZY DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI
POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT
LUB SZKÓD.
FRANCJA I BELGIA
Ograniczenie odpowiedzialności: Paragraf ten zostaje w całości zastąpiony przez
następujący tekst:
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące prawo stanowi inaczej:
1. Odpowiedzialność Lenovo za szkody i straty, które mogą być spowodowane
wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków
Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związanych, jest ograniczona do rekompensaty
tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące bezpośrednią i
natychmiastową konsekwencją niewywiązania się z tych zobowiązań (jeśli wina
Lenovo zostanie udowodniona) w kwocie nieprzekraczającej ceny zapłaconej za
Maszynę, która spowodowała szkody.
Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań z tytułu uszczerbku
na zdrowiu (w tym śmierci) i szkód w majątku ruchomym i nieruchomym, za które
Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność.
2. W ŻADNYM PRZYPADKU LENOVO, DOSTAWCY, RESELERZY
LENOVO ANI DOSTAWCY USŁUG NIE BĘDĄ PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 1)
UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH; 2) SZKÓD UBOCZNYCH I
POŚREDNICH ORAZ JAKICHKOLWIEK SZKÓD, KTÓRYCH NIE
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
65
MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY; 3)
UTRACONYCH ZYSKÓW, NAWET JEŚLI UTRATA BYŁA
BEZPOŚREDNIĄ KONSEKWENCJĄ ZDARZENIA BĘDĄCEGO
PRZYCZYNĄ SZKODY, ORAZ 4) UTRATY TRANSAKCJI, DOCHODÓW,
REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH
OSZCZĘDNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LENOVO, DOSTAWCY,
RESELERZY LENOVO CZY DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI
POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT
LUB SZKÓD.
NASTĘPUJĄCE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NIŻEJ
WYMIENIONYCH KRAJÓW:
AUSTRIA
Niniejsze Warunki Ograniczonej Gwarancji zastępują wszelkie obowiązujące
gwarancje ustawowe.
Zakres objęty niniejszą Gwarancją: Następujący tekst zastępuje pierwsze zdanie w
pierwszym akapicie tego paragrafu:
Gwarancja udzielana na Maszynę Lenovo obejmuje funkcjonowanie Maszyny przy jej
normalnym użytkowaniu oraz zgodność Maszyny z określonymi dla niej
specyfikacjami.
Do tego paragrafu zostają dodane następujące akapity:
Okres przedawnienia dla konsumentów w razie naruszenia gwarancji nie może być
krótszy niż okres ustawowy. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie jest w stanie
naprawić Maszyny Lenovo, Klient ma prawo zażądać zwrotu kwoty będącej różnicą
między ceną zakupu a rzeczywistą wartością nienaprawionej Maszyny lub zażądać
unieważnienia odnośnej umowy, przedmiotem której jest taka Maszyna, wraz ze
zwrotem kwoty.
Drugi akapit nie ma zastosowania.
Działania Lenovo w celu usunięcia problemów: Do tego paragrafu zostaje dodany
następujący tekst:
W okresie gwarancyjnym Lenovo zwróci Klientowi koszty transportu, poniesione w
związku z dostawą uszkodzonej Maszyny do punktu serwisowego IBM.
Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
akapit:
Ograniczenia i wyłączenia zamieszczone w Warunkach Ograniczonej Gwarancji nie
mają zastosowania w odniesieniu do szkód spowodowanych umyślnie przez Lenovo lub
wynikających z rażącego niedbalstwa Lenovo oraz z wyraźnych gwarancji udzielonych
przez Lenovo.
66
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Na końcu punktu 2 zostaje dodane następujące zdanie:
Odpowiedzialność Lenovo określona w tym punkcie jest ograniczona do
odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych warunków umowy w przypadkach
zwykłego niedbalstwa.
EGIPT
Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkt 2 tego paragrafu:
W przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód bezpośrednich
odpowiedzialność Lenovo jest ograniczona do zwrotu całkowitej kwoty zapłaconej
przez Klienta za pojedynczą Maszynę stanowiącą przedmiot roszczenia.
Ma zastosowanie do dostawców, reselerów i Dostawców Usług (bez zmian).
FRANCJA
Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje drugie zdanie w
pierwszym akapicie tego paragrafu:
W każdej takiej sytuacji, bez względu na podstawę, na jakiej Klient jest uprawniony do
żądania od Lenovo odszkodowania, odpowiedzialność Lenovo ogranicza się jedynie do:
(punkt 1 i 2 bez zmian).
NIEMCY
Zakres objęty niniejszą Gwarancją: Następujący tekst zastępuje pierwsze zdanie w
pierwszym akapicie tego paragrafu:
Gwarancja udzielana na Maszynę Lenovo obejmuje funkcjonowanie Maszyny przy jej
normalnym użytkowaniu oraz zgodność Maszyny z określonymi dla niej
specyfikacjami.
Do tego paragrafu zostają dodane następujące akapity:
Minimalny okres gwarancyjny na Maszyny wynosi dwanaście miesięcy. W przypadku,
gdy Dostawca Usług nie jest w stanie naprawić Maszyny Lenovo, Klient ma prawo
zażądać zwrotu kwoty będącej różnicą między ceną zakupu a rzeczywistą wartością
nienaprawionej Maszyny lub zażądać unieważnienia odnośnej umowy, przedmiotem
której jest taka Maszyna, wraz ze zwrotem kwoty.
Drugi akapit nie ma zastosowania.
Działania Lenovo w celu usunięcia problemów: Do tego paragrafu zostaje dodany
następujący tekst:
W okresie gwarancyjnym koszty transportu uszkodzonej Maszyny do Lenovo lub do
punktu serwisowego IBM ponosi Lenovo.
Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
akapit:
Ograniczenia i wyłączenia zamieszczone w Warunkach Ograniczonej Gwarancji nie
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
67
mają zastosowania w odniesieniu do szkód spowodowanych umyślnie przez Lenovo lub
wynikających z rażącego niedbalstwa Lenovo oraz z wyraźnych gwarancji udzielonych
przez Lenovo.
Na końcu punktu 2 zostaje dodane następujące zdanie:
Odpowiedzialność Lenovo określona w tym punkcie jest ograniczona do
odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych warunków umowy w przypadkach
zwykłego niedbalstwa.
WĘGRY
Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje na końcu dodany
następujący tekst:
Wyszczególnione ograniczenia i wykluczenia nie mają zastosowania w przypadku
odpowiedzialności za naruszenie umowy powodujące śmierć, kalectwo lub utratę
zdrowia w wyniku działania z premedytacją, rażącego niedbalstwa lub przestępstwa.
Strony przyjmują ograniczenia odpowiedzialności jako obowiązujące postanowienie i
deklarują, że paragraf 314.(2) Węgierskiego Kodeksu Cywilnego ma zastosowanie,
ponieważ cena nabycia, jak również inne korzyści wynikające z niniejszych Warunków
Ograniczonej Gwarancji równoważą to ograniczenie odpowiedzialności.
IRLANDIA
Zakres objęty niniejszą Gwarancją: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
tekst:
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji,
wszystkie warunki ustawowe, łącznie z wszelkimi gwarancjami domniemanymi, jednak
bez naruszania istoty żadnej z gwarancji zawartych w ustawie Sale of Goods Act z 1893
roku lub ustawie Sale of Goods and Supply of Services Act z 1980 roku, zostają
niniejszym wyłączone.
Ograniczenie odpowiedzialności: Paragraf ten zostaje w całości zastąpiony przez
następujący tekst:
Na potrzeby tego paragrafu termin “Uchybienie” oznacza czyn, oświadczenie,
zaniedbanie lub niedbalstwo ze strony Lenovo związane z przedmiotem Warunków
Ograniczonej Gwarancji, za które Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność wobec
Klienta z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej.Jeśli wystąpi pewna
liczba Uchybień, które łącznie spowodują zasadniczo tę samą stratę lub szkodę (bądź
łącznie przyczynią się do zasadniczo tej samej straty lub szkody), to takie Uchybienia
będą traktowane jako jedno Uchybienie, do którego doszło tego samego dnia, kiedy
miało miejsce ostatnie takie Uchybienie.
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanych Uchybieniem, w
wyniku których Użytkownik doznał szkody, jest on uprawniony do uzyskania
odszkodowania od Lenovo.
68
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności Lenovo i wyłączne
zadośćuczynienie przysługujące Klientowi.
1. Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała
ludzkiego spowodowane niedbalstwem Lenovo.
2. Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenie dóbr
materialnych wynikające z niedbalstwa Lenovo z uwzględnieniem warunków
akapitu Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności poniżej.
3. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach 1 i 2 powyżej, całkowita
odpowiedzialność Lenovo za szkody rzeczywiste, poniesione w wyniku Uchybienia
nie może w żadnym razie przekroczyć 125% kwoty zapłaconej za Maszynę, na którą
Uchybienie miało bezpośredni wpływ.
Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności
Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1 powyżej, w żadnych
okolicznościach ani Lenovo, ani dostawcy, reselerzy Lenovo czy Dostawcy Usług nie
będą odpowiedzialni za następujące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o
możliwości ich wystąpienia:
1. strata lub uszkodzenie danych;
2. straty szczególne, pośrednie lub wtórne;
3. utrata zysków, kontaktów handlowych, dochodów, reputacji (goodwill) lub
przewidywanych oszczędności.
SŁOWACJA
Ograniczenie odpowiedzialności: Do ostatniego paragrafu zostaje na końcu dodany
następujący tekst:
Ograniczenia mają zastosowanie w stopniu, w jakim nie są zakazane na mocy §§
373-386 Słowackiego Kodeksu Handlowego.
AFRYKA POŁUDNIOWA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO I SUAZI:
Ograniczenie odpowiedzialności: Do tego paragrafu zostaje dodany następujący
akapit:
W przypadku wszelkich poniesionych szkód rzeczywistych, wynikających z
jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywiązaniem się przez Lenovo ze zobowiązań
określonych przedmiotem niniejszych Warunków, całkowita odpowiedzialność Lenovo
jest ograniczona do zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta za pojedynczą Maszynę
stanowiącą przedmiot roszczenia wobec Lenovo.
WIELKA BRYTANIA
Ograniczenie odpowiedzialności: Paragraf ten zostaje w całości zastąpiony przez
następujący tekst:
Na potrzeby tego paragrafu termin “Uchybienie” oznacza czyn, oświadczenie,
zaniedbanie lub niedbalstwo ze strony Lenovo związane z przedmiotem Warunków
Ograniczonej Gwarancji, za które Lenovo ponosi prawną odpowiedzialność wobec
Klienta z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej.Jeśli wystąpi pewna
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
69
liczba Uchybień, które łącznie spowodują zasadniczo tę samą stratę lub szkodę (bądź
łącznie przyczynią się do zasadniczo tej samej straty lub szkody), to takie Uchybienia
będą traktowane jako jedno Uchybienie.
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanych Uchybieniem, w
wyniku których Użytkownik doznał szkody, jest on uprawniony do uzyskania
odszkodowania od Lenovo.
Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności Lenovo i wyłączne
zadośćuczynienie przysługujące Klientowi.
1. Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za:
a. śmierć lub uszkodzenia ciała ludzkiego spowodowane niedbalstwem ze strony
Lenovo oraz
b. jakiekolwiek naruszenie zobowiązań wynikających z paragrafu 12 ustawy Sale
of Goods Act z 1979 roku lub z paragrafu 2 ustawy Supply of Goods and
Services Act z 1982 roku, jak również wszelkich nowelizacji lub przywrócenia
dowolnego z tych paragrafów.
2. Lenovo ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenie dóbr
materialnych wynikające z niedbalstwa Lenovo, z wyjątkiem Sytuacji, w których
Lenovo nie ponosi odpowiedzialności określonych poniżej.
3. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach 1 i 2 powyżej całkowita
odpowiedzialność Lenovo za szkody rzeczywiste, poniesione w wyniku Uchybienia
nie może w żadnym razie przekroczyć 125% łącznej ceny zakupu lub kosztów
związanych z Maszyną, na którą Uchybienie miało bezpośredni wpływ.
Ograniczenia te odnoszą się również do dostawców i reselerów Lenovo oraz Dostawców
Usług. Wyznaczają one limit, do którego Lenovo, dostawcy i reselerzy Lenovo oraz
Dostawcy Usług ponoszą wspólną odpowiedzialność.
Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności
Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1 powyżej, w żadnych
okolicznościach Lenovo, dostawcy, reselerzy Lenovo ani Dostawcy Usług nie będą
odpowiedzialni za następujące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości
ich wystąpienia:
1. strata lub uszkodzenie danych;
2. straty szczególne, pośrednie lub wtórne;
3. utrata zysków, kontaktów handlowych, dochodów, reputacji (goodwill) lub
przewidywanych oszczędności.
Część 3 - Informacje gwarancyjne
Część 3 zawiera informacje dotyczące gwarancji udzielanej na konkretną Maszynę, w
tym okresu gwarancyjnego i typu serwisu gwarancyjnego świadczonego przez Lenovo.
70
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Okres gwarancyjny
Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju lub regionu i jest określony w
poniższej tabeli. UWAGA: ″Region″ oznacza jeden ze Specjalnych Regionów
Administracyjnych Chin: Hongkong lub Makau.
Okres gwarancyjny wynoszący 3 lata na części i 1 rok na robociznę oznacza, że Lenovo
świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny na:
a. części i robociznę w pierwszym roku okresu gwarancyjnego; oraz
b. tylko części, na zasadzie wymiany, w drugim i trzecim roku okresu gwarancyjnego.
W drugim i trzecim roku okresu gwarancyjnego Dostawca Usług pobiera opłaty za
robociznę wykonywaną w związku z naprawą lub wymianą.
Komputer ThinkPad z serii Z60t
Typ
maszyny
2511
2512
2513
2514
Typy serwisu
gwarancyjnego
Kraj lub region zakupu
Okres gwarancyjny
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk, Japonia i
Australia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
7
1
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk, Japonia i
Australia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
7
1
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk i Australia
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
7
1
Japonia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
wszystkie
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
5
1
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
71
Komputer ThinkPad z serii Z60m
Typ
maszyny
Okres gwarancyjny
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk, Japonia i
Australia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
7
1
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk, Japonia i
Australia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
7
1
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk i Australia
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
7
1
Japonia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
2532
wszystkie
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
5
1
2533
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk, Japonia i
Australia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
7
1
2529
2530
2531
72
Typy serwisu
gwarancyjnego
Kraj lub region zakupu
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Typ
maszyny
2534
2535
2536
Typy serwisu
gwarancyjnego
Kraj lub region zakupu
Okres gwarancyjny
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk, Japonia i
Australia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
7
1
Stany Zjednoczone, Kanada,
Brazylia, Meksyk i Australia
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
6
1
Wszystkie inne kraje z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Brazylii, Meksyku, Japonii i
Australii
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
7
1
Japonia
części i robocizna - 1
rok
akumulator - 1 rok
6
1
wszystkie
części i robocizna - 3
lata
akumulator - 1 rok
5
1
Typy serwisu gwarancyjnego
W razie potrzeby Dostawca Usług wykona opisane poniżej usługi naprawy lub wymiany
w zależności od typu serwisu gwarancyjnego dla Maszyny określonej w powyższej
tabeli. Termin wykonania usługi zależy od godziny przyjęcia zgłoszenia oraz
dostępności części. Poziomy serwisu są docelowymi, a nie gwarantowanymi czasami
reakcji. Poszczególne poziomy serwisu gwarancyjnego mogą nie być dostępne wszędzie
na świecie, a ich wykonywanie poza normalnym zasięgiem działania Dostawcy Usług
może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Informacji o warunkach obowiązujących w
danym kraju lub miejscu udziela lokalny przedstawiciel Dostawcy Usług lub reseler.
1. Serwis polegający na dostarczeniu części CRU
Lenovo dostarczy Klientowi do zainstalowania części CRU. Części CRU warstwy 1.
są łatwe do zainstalowania, natomiast części CRU warstwy 2. wymagają pewnych
umiejętności technicznych i narzędzi. Informacje na temat części CRU oraz
instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z Maszyną i dostępne w Lenovo na
żądanie w dowolnym czasie. Klient może zażądać od Dostawcy Usług
zainstalowania części CRU bez dodatkowych opłat w ramach serwisu
gwarancyjnego dla Maszyny. Lenovo określi w materiałach wysłanych wraz z
częściami CRU przeznaczonymi na wymianę, czy należy zwrócić wadliwe części
CRU. Jeśli zwrot jest konieczny, to 1) instrukcje dotyczące zwrotu i opakowanie
transportowe będą wysłane wraz z częściami CRU przeznaczonymi na wymianę
oraz 2) Klient może zostać obciążony kosztami części CRU przeznaczonymi na
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
73
wymianę, jeśli Lenovo nie otrzyma wadliwych części CRU w ciągu 30 dni od
otrzymania przez Klienta części na wymianę.
2. Serwis na miejscu u Klienta
Dostawca Usług naprawi lub wymieni uszkodzoną Maszynę u Klienta i sprawdzi,
czy Maszyna działa. Klient musi zapewnić odpowiedni obszar roboczy, na którym
można przeprowadzić demontaż i ponowny montaż Maszyny Lenovo. Obszar ten
musi być czysty, dobrze oświetlony i odpowiedni do tego celu. W przypadku
niektórych Maszyn pewne naprawy mogą wymagać wysłania Maszyny do
wskazanego centrum serwisowego.
3. Serwis wysyłkowy lub kurierski *
Klient odłączy uszkodzoną Maszynę, aby wysłać ją w sposób zorganizowany przez
Dostawcę Usług. Klient otrzyma opakowanie transportowe, w którym zwróci
Maszynę do wskazanego centrum serwisowego. Kurier odbierze Maszynę i
dostarczy ją do określonego ośrodka serwisowego. Gdy Maszyna zostanie
naprawiona lub wymieniona, centrum serwisowe zorganizuje jej zwrot do Klienta.
Klient jest odpowiedzialny za zainstalowanie Maszyny i sprawdzenie, czy działa.
4. Serwis z wysyłką lub transportem przez Klienta
W zależności od instrukcji Dostawcy Usług, Klient dostarczy lub wyśle pocztą
uszkodzoną Maszynę (opłacając wysyłkę z góry, jeśli nie zostanie określone inaczej)
w odpowiednim opakowaniu do wskazanego miejsca. Gdy Maszyna zostanie
naprawiona lub wymieniona, zostanie udostępniona Klientowi do odbioru lub, jeśli
została przysłana do serwisu pocztą, zostanie odesłana na koszt Lenovo, chyba że
Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. Klient jest odpowiedzialny za
zainstalowanie Maszyny i sprawdzenie, czy Maszyna działa.
5. Części CRU i serwis na miejscu u Klienta
Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to połączenie serwisu typu 1 i 2 (patrz wyżej).
6. Części CRU i serwis wysyłkowy lub kurierski
Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to połączenie serwisu typu 1 i 3 (patrz wyżej).
7. Części CRU i serwis z wysyłką lub transportem przez Klienta
Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to połączenie serwisu typu 1 i 4 (patrz wyżej).
Jeśli wyszczególniony jest serwis gwarancyjny typu 5, 6 lub 7, to Dostawca Usług
wskaże najodpowiedniejszy rodzaj serwisu.
* W niektórych krajach ten typ serwisu nosi nazwę ThinkPad EasyServ lub EasyServ.
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy skontaktować się z Dostawcą Usług. W
Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych należy zadzwonić pod numer
1-800-IBM-SERV (426-7378). Lista telefonów dla pozostałych krajów została podana w
poniższej tabeli.
74
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Ogólnoświatowa lista telefonów
Numery telefonów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualna lista numerów
telefonów znajduje się pod adresem http://www.lenovo.com/think/support (należy
kliknąć opcję Support phone list).
Kraj lub region
Numer telefonu
Afryka
Afryka: +44 (0)1475 555 055
Afryka Południowa: +27 11 3028888 i 0800110756
Afryka Środkowa: należy skontaktować się z
najbliższym Partnerem Handlowym IBM
Argentyna
0800-666-0011 (hiszpański)
Australia
131-426 (angielski)
Austria
+43-1-24592-5901 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i
konfigurowania)
01-211-454-610 (serwis i wsparcie gwarancyjne)
(niemiecki)
Belgia
02-210-9820 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania
i konfigurowania)
02-225-3611 (serwis i wsparcie gwarancyjne - holenderski)
02-210-9800 (30-dniowe wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania)
02-225-3611 (serwis i wsparcie gwarancyjne - francuski)
Boliwia
0800-0189 (hiszpański)
Brazylia
Region Sao Paulo: (11) 3889-8986
Połączenie bezpłatne poza regionem Sao Paulo: 0800-7014-815
(portugalski - Brazylia)
Kanada
1-800-565-3344 (angielski, francuski)
Numer telefonu tylko w Toronto: 416-383-3344
Chile
800-224-488 (hiszpański)
Chiny
800 810 1818 (mandaryński)
Chiny (Specjalny region
administracyjny Hongkong)
Komputery
Komputery
ThinkPad i
(kantoński,
Kolumbia
1-800-912-3021 (hiszpański)
Kostaryka
284-3911 (hiszpański)
Chorwacja
0800-0426
Cypr
+357-22-841100
Czechy
+420-2-7213-1316
Dania
4520-8200 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
7010-5150 (serwis i wsparcie gwarancyjne - duński)
domowe: 852 2825 7799
komercyjne: 852 8205 0333
WorkPad: 852 2825 6580
angielski i mandaryński)
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
75
Kraj lub region
Numer telefonu
Dominikana
566-4755 566-5161 wewn. 8201
Numer bezpłatny z Dominikany: 1-200-1929(hiszpański)
Ekwador
1-800-426911 (hiszpański)
Salwador
250-5696 (hiszpański)
Estonia
+386-61-1796-699
Finlandia
09-459-6960 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
+358-001-4260 (serwis i wsparcie gwarancyjne - fiński)
Francja
0238-557-450
instalowania i
0810-631-213
0810-631-020
- francuski)
Niemcy
07032-15-49201 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
01805-25-35-58 (serwis i wsparcie gwarancyjne - niemiecki)
Grecja
+30-210-680-1700
Gwatemala
335-8490 (hiszpański)
Honduras
Tegucigalpa i San Pedro Sula: 232-4222San Pedro Sula: 552-2234
(hiszpański)
Węgry
+36-1-382-5720
Indie
1600-44-6666
Alternatywny numer bezpłatny: +91-80-26788940
(angielski)
Indonezja
800-140-3555 (bahasa, indonezyjski, angielski)
Irlandia
01-815-9202 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
01-881-1444 (serwis i wsparcie gwarancyjne - angielski)
Włochy
02-7031-6101 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
+39-800-820094 (serwis i wsparcie gwarancyjne - włoski)
76
(30-dniowe wsparcie w zakresie
konfigurowania)
(serwis i wsparcie gwarancyjne dla sprzętu)
(serwis i wsparcie gwarancyjne dla oprogramowania
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Kraj lub region
Numer telefonu
Japonia
Komputery desktop:
Połączenie bezpłatne: 0120-887-870
Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4724
ThinkPad:
Połączenie bezpłatne: 0120-887-874
Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4724
Komunikaty zostaną podane w języku japońskim. Po zakończeniu komunikatu, w
słuchawce zabrzmi głos operatora. Wówczas należy poprosić o obsługę w języku
angielskim (″English support please)″ i rozmowa zostanie przełączona do
operatora posługującego się językiem angielskim.
Oprogramowanie dla PC:
0120-558-695 Rozmowy z zagranicy: +81-44-200-8666
(japoński)
Korea
1588-5801 (koreański)
Łotwa
+386-61-1796-699
Litwa
+386-61-1796-699
Luksemburg
+352-298-977-5063 (francuski)
Malezja
1800-88-8558 (angielski/bahasa melayu)
Malta
+356-23-4175
Meksyk
001-866-434-2080 (hiszpański)
Bliski Wschód
+44 (0)1475-555-055
Holandia
+31-20-514-5770 (holenderski)
Nowa Zelandia
0800-446-149 (angielski)
Nikaragua
255-6658 (hiszpański)
Norwegia
6681-1100 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
8152-1550 (serwis i wsparcie gwarancyjne - norweski)
Panama
206-6047 (hiszpański)
Peru
0-800-50-866 (hiszpański)
Filipiny
1800-1888-1426 (angielski)
+63-2-995-8420 (filipiński)
Polska
+48-22-878-6999
Portugalia
+351-21-892-7147 (portugalski)
Rumunia
+4-021-224-4015
Federacja Rosyjska
+7-095-940-2000 (rosyjski)
Singapur
1800-3172-888 (angielski/bahasa/melanyu)
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
77
Kraj lub region
Numer telefonu
Słowacja
+421-2-4954-1217
Słowenia
+386-1-4796-699
Hiszpania
+34-91-714-7983, +34-91-397-6503 (hiszpański)
Sri Lanka
+94-11-2448-442 (angielski)
Szwecja
08-477-4420 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
077-117-1040 (serwis i wsparcie gwarancyjne - szwedzki)
Szwajcaria
058-333-0900 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
0800-55-54-54 (serwis i wsparcie gwarancyjne - niemiecki/francuski/włoski)
Tajwan
886-2-8723-9799 (mandaryński)
Tajlandia
1-800-299-229 (tajski)
Turcja
00800-4463-2041 (turecki)
Wielka Brytania
01475-555-055 (30-dniowe wsparcie w zakresie
instalowania i konfigurowania)
08705-500-900 (serwis i wsparcie gwarancyjne dla sprzętu)
08457-151-516 (serwis i wsparcie gwarancyjne dla oprogramowania
- angielski)
Stany Zjednoczone
1-800-426-7378
(angielski)
Urugwaj
000-411-005-6649 (hiszpański)
Wenezuela
0-800-100-2011 (hiszpański)
Wietnam
Obszar północny i Hanoi: 84-4-8436675
Obszar południowy i Ho Chi Minh: 84-8-829-5160
(angielski, wietnamski)
Załącznik dotyczący gwarancji dla Meksyku
Niniejszy załącznik należy traktować jako część Warunków Ograniczonej Gwarancji
Lenovo. Załącznik ten obowiązuje w sposób wyłączny przy dystrybucji i sprzedaży
produktów na terytorium Meksyku. W przypadku sprzeczności, warunki niniejszego
załącznika mają znaczenie rozstrzygające.
Wszelkie oprogramowanie zainstalowane w urządzeniach fabrycznie będzie objęte
trzydziestodniową (30) gwarancją związaną z wadami instalacyjnymi, licząc od daty
zakupu. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w takim
oprogramowaniu ani za dodatkowe programy zainstalowane przez Klienta lub
zainstalowane po dacie zakupu produktu.
Usługi niepodlegające opłatom w ramach gwarancji zostaną opłacone przez
użytkownika końcowego, po wcześniejszej autoryzacji.
78
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
W przypadku konieczności naprawy serwisowej należy skontaktować się z centrum
wsparcia pod numerem telefonu 001-866-434-2080. Tam będzie można uzyskać
informację o najbliższym autoryzowanym centrum serwisowy. Jeśli brak jest
autoryzowanego centrum serwisowego w promieniu 70 kilometrów od lokalizacji
Klienta, wówczas gwarancja obejmuje uzasadnione koszty transportu produktu do
autoryzowanego centrum serwisowego. W celu uzyskania koniecznych potwierdzeń lub
informacji związanych z wysyłką produktu oraz adresem wysyłkowym, należy
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się pod adresem:
http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/
servicio_mexico.html
Produkcja:
SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900
Sprzedaż:
Lenovo de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de C. V.
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
C.P. 01210,
Tel. 01-800-00-325-00
Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji
79
80
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Dodatek C. Części wymieniane przez klienta (CRU)
W tym komputerze ThinkPad następujące części są oznaczone jako części wymieniane
przez klienta (CRU).
Poniżej przedstawiono listę części CRU i dokumentację, w której znajdują się instrukcje
ich usuwania/wymiany.
Podręcznik
obsługi i
rozwiązywania
problemów
Plakat
instalacyjny Access Help
Elektroniczny
podręcznik
konserwacji
sprzętu
Film
online
Części Warstwy 1. wymieniane przez klienta
akumulator
X
X
X
X
dysk twardy
X
X
X
X
napęd optyczny
X
X
X
urządzenie
Ultrabay
X
X
X
X
X
X
opcjonalna
pamięć
X
zasilacz i kabel
zasilający
X
kabel
telefoniczny
X
kapturek
urządzenia
Trackpoint
X
Części Warstwy 2. wymieniane przez klienta
pamięć
(standardowa)
X
X
X
klawiatura
X
X
X
podpórka pod
nadgarstki z
wbudowanym
urządzeniem
touchpad i
czytnikiem
odcisków palców
X
X
X
karta Mini-PCI
X
X
X
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
81
Podręcznik
obsługi i
rozwiązywania
problemów
Plakat
instalacyjny Access Help
karta dodatkowa
do komunikacji
X
Elektroniczny
podręcznik
konserwacji
sprzętu
X
Film
online
X
Instrukcje wymiany części wymienianych przez klienta można znaleźć w programie
Access Help, czyli pomocy elektronicznej do komputera. Aby uruchomić program
Access Help, naciśnij przycisk ThinkVantage na komputerze ThinkPad i kliknij opcję
Access Help.
W razie braku możliwości uzyskania dostępu do tych instrukcji lub trudności z wymianą
części wymienianej przez klienta można skorzystać z następujących zasobów
dodatkowych:
v Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu oraz filmy online są dostępne w
serwisie WWW działu wsparcia
www.lenovo.com/think/support
v Centrum Wsparcia Klienta. Numer telefonu Centrum Wsparcia dla danego kraju lub
regionu zawiera podrozdział “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 75.
82
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Dodatek D. Uwagi
Uwagi
Lenovo może nie oferować we wszystkich krajach produktów, usług lub opcji
omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym
kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela Lenovo. Odwołanie do produktu,
programu lub usługi Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu,
programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny
pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej Lenovo. Jednakże cała
odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu
lub usługi pochodzących od innego producenta spoczywa na użytkowniku.
Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o
których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje
żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie
licencji można przesyłać na adres:
Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing
LENOVO GROUP LTD. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W
JAKIM SIĘ ZNAJDUJE (“AS IS”) BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB
DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU
ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA PRAW STRON
TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń
dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych
transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub
błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w
kolejnych wydaniach tej publikacji. Lenovo zastrzega sobie prawo do wprowadzania
ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w
dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Produkty opisane w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do używania w
aplikacjach wykorzystywanych przy przeszczepach ani w innych aplikacjach
podtrzymywania życia, kiedy wadliwe działanie może spowodować uszczerbek na
zdrowiu lub śmierć. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozostają bez
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
83
wpływu na specyfikacje produktów oraz gwarancje Lenovo. Żadne z postanowień
niniejszego dokumentu nie ma charakteru wyraźnej lub domniemanej licencji czy
zabezpieczenia bądź ochrony przed roszczeniami w ramach praw własności
intelektualnej Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie zawarte tu informacje zostały
uzyskane w konkretnym środowisku i mają charakter ilustracyjny. Dlatego też rezultaty
osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być inne.
Lenovo ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez
użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec
ich autora.
Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych podmiotów
zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym wypadku nie
stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią
materiałów opracowanych dla tego produktu Lenovo, a użytkownik korzysta z nich na
własną odpowiedzialność.
Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku.
Dlatego też rezultaty osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być inne.
Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie
ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie
same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację.
Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie
sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.
Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika telewizyjnego
Poniższe informacje mają zastosowanie do modeli posiadających fabrycznie
zainstalowaną opcję podłączenia do odbiornika telewizyjnego.
Produkt ten wyposażony jest w technologię ochrony praw autorskich, która jest
chroniona przez niektóre prawa patentowe Stanów Zjednoczonych oraz inne prawa
własności intelektualnej, należące do Macrovision Corporation, a także prawa innych
właścicieli. Korzystanie z tej technologii jest możliwe jedynie za zgodą Macrovision
Corporation. Technologia ta jest przeznaczona do użytku domowego oraz innego użytku
w ograniczonym zakresie, chyba że Macrovision Corporation udzieli w tym zakresie
zgody na innych warunkach. Odtwarzanie kodu źródłowego lub deasemblowanie jest
zabronione.
Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego
Poniższe informacje dotyczą ThinkPad Z60t, typ MT 2511, MT 2512, MT 2513 i MT
2514 oraz ThinkPad Z60m, typ 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535 i 2536.
Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
84
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, used, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee the interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
v Reorient or relocate the receiving antenna.
v Increase the separation between the equipment and receiver.
v Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
v Consult an authorized dealer or service representative for help.
Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other
than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to
this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority
to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Responsible party:
Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
Telephone: (919) 254-0532
Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Industry Canada Class B emission compliance statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC
Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, zawartymi w
dokumencie EU Council Directive 89/336/EEC na temat ustawodawstwa państw
członkowskich w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej. Lenovo nie ponosi
odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek sprzecznego z zaleceniami,
nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, włącznie z dołączaniem kart
opcjonalnych, dostarczonych przez firmę inną niż Lenovo.
Dodatek D. Uwagi
85
W wyniku testów stwierdzono, że ten produkt jest zgodny z ograniczeniami
dotyczącymi Wyposażenia Informatycznego klasy B (Class B Information Technology
Equipment), zawartymi w europejskim standardzie CISPR 22/European Standard EN
55022. Limity dla urządzeń klasy B zostały ustanowione po to, aby zapewnić
odpowiednią ochronę przed zakłóceniami pracy licencjonowanych urządzeń
komunikacyjnych w środowisku mieszkalnym.
Environmental notices for Japan
If you are a company employee and need to dispose of a ThinkPad computer that is the
property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of
Effective Utilization of Resources. The computer is categorized as industrial waste. It
should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a
local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of
Resources, IBM Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for
the collecting, reuse, and recycling of disused computers. For details, visit the IBM
Japan Web site at www.ibm.com/jp/services/its/r/env/pcrecycle.html
Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting
and recycling of home-used computers by the manufacturer was begun on October 1,
2003. For details, visit the IBM Japan Web site at
www.ibm.com/jp/services/its/r/env/pcrecycle_p.html
Disposing of a ThinkPad computer component containing heavy metal
The printed circuit board of a ThinkPad computer contains heavy metal. (Soldering with
lead is used on the printed circuit board.) To properly dispose of the disused printed
circuit board, follow the instructions in Collecting and recycling a disused ThinkPad
computer.
Disposing of a disused lithium battery
A button-shaped lithium battery is installed on the system board of your ThinkPad
computer to back up the main battery.
If you want to replace it with a new one, contact your place of purchase or ask for a
repair service provided by IBM. If you have replaced it by yourself and want to dispose
of the disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase,
and follow the instructions.
If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a lithium battery, you
must comply with local ordinances and regulations.
Handling a disused ThinkPad battery pack
Your ThinkPad computer has a lithium ion battery pack or a nickel metal hydride battery
pack. If you are a company ThinkPad computer user and need to dispose of a battery
86
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
pack, contact the proper person in ThinkPad sales, service, or marketing, and follow that
person’s instructions. For details, visit the IBM Japan Web site at
www.ibm.com/jp/pc/environment/recycle/battery/
If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a battery pack, you must
comply with local ordinances and regulations.
Oferta na oprogramowanie IBM Lotus
Informacje o ofercie: Zakup komputera osobistego ThinkPad uprawnia
kwalifikowanego nabywcę do otrzymania pojedynczej, ograniczonej licencji na
oprogramowanie “autonomicznego” klienta Lotus Notes oraz pojedynczej licencji na
oprogramowanie Lotus SmartSuite. Licencje te uprawniają do zainstalowania tego
oprogramowania i korzystania z niego na nowym komputerze ThinkPad za pomocą
jednej z poniższych opcji:
v Niniejsza oferta nie obejmuje nośników z tym oprogramowaniem. Jeśli klient nie
ma odpowiedniego nośnika z oprogramowaniem Lotus Notes Client lub Lotus
SmartSuite, może zamówić dysk CD i zainstalować oprogramowanie na komputerze.
Więcej informacji znajduje się w podrozdziale “Zamawianie dysku CD” na stronie
88.
v Jeśli użytkownik ma już licencjonowaną kopię oprogramowania, jest uprawniony
do wykonania dodatkowej kopii posiadanego oprogramowania i korzystania z niej.
Informacje o oprogramowaniu IBM Lotus Notes: Oprogramowanie autonomicznego
klienta Notes o ograniczonym wykorzystaniu umożliwia integrację najcenniejszych
zasobów związanych przesyłaniem wiadomości, pracą grupową oraz zarządzaniem
informacjami osobistymi (PIM) — takich jak: e-mail, kalendarz i lista zadań — aby
można było z nich korzystać zarówno mając połączenie z siecią, jak i w trybie offline.
Licencja autonomiczna nie zawiera prawa dostępu do żadnych serwerów IBM Lotus
Domino, można ją jednak zaktualizować do pełnej licencji na oprogramowanie Notes za
obniżoną cenę. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem
http://www.lotus.com/notes.
Informacje o oprogramowaniu IBM Lotus SmartSuite: Pakiet Lotus SmartSuite
obejmuje wydajne aplikacje zawierające funkcje, które pozwalają zaoszczędzić dużo
czasu, pomagają w pracy i ułatwiają wykonywanie poszczególnych zadań.
v Lotus Word Pro – edytor tekstu
v Lotus 1-2-3 – arkusz kalkulacyjny
v Lotus Freelance Graphics – prezentacje graficzne
v Lotus Approach – baza danych
v Lotus Organizer – menedżer czasu, kontaktów i informacji
v Lotus FastSite – publikowanie stron WWW
v Lotus SmartCenter – internetowy menedżer informacji.
Wsparcie dla klientów: Informacje na temat wsparcia oraz numery telefonów, pod
którymi można uzyskać pomoc w zakresie początkowego instalowania
Dodatek D. Uwagi
87
oprogramowania, można znaleźć pod adresem http://www.pc.lenovo.com/think/support.
Aby wykupić wsparcie techniczne wykraczające poza początkowe instalowanie, należy
odwiedzić stronę http://www.lotus.com/passport.
Międzynarodowa umowa licencyjna: Licencja na oprogramowanie otrzymywana w
ramach niniejszej oferty nie obejmuje aktualizacji oprogramowania ani wsparcia
technicznego i podlega warunkom międzynarodowej umowy licencyjnej na programy
IBM (IPLA), która jest dołączona do tego oprogramowania. Korzystanie z programów
Lotus SmartSuite i Lotus Notes opisanych w niniejszej ofercie jest równoznaczne z
zaakceptowaniem warunków tej oferty oraz umowy IPLA IBM. Dalsze informacje
dotyczące umowy IPLA na programy IBM można znaleźć pod adresem
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf. Programy nie podlegają odsprzedaży.
Dowód uprawnienia (Proof of Entitlement): Dowód zakupu objętego ofertą
komputera ThinkPad należy zachować wraz z niniejszym opisem Oferty, jako dowód
uprawnienia.
Nabywanie aktualizacji, dodatkowych licencji i wsparcia technicznego
Aktualizacje oprogramowania i wsparcie techniczne można uzyskać odpłatnie w ramach
programu IBM Passport Advantage. Informacje dotyczące nabycia dodatkowych licencji
na oprogramowanie Notes, SmartSuite lub inne produkty Lotus znajdują się na stronie
http://www.ibm.com lub http://www.lotus.com/passport.
Aby zamówić dysk CD:
Ważne: W ramach niniejszej Oferty klient może zamówić jeden nośnik CD na każdą
licencję. Konieczne będzie podanie 7-cyfrowego numeru seryjnego nowo nabytego
komputera ThinkPad. Dysk CD jest dostępny bezpłatnie. Należy jednak uwzględnić
odpowiednie koszty transportu, cła i podatków, zgodnie z lokalnymi przepisami. Czas
realizacji zamówienia wynosi od 10 do 20 dni roboczych od jego otrzymania.
–W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie:
Telefon: 800-690-3899
–W Ameryce Łacińskiej:
przez Internet: http://smartsuite.modusmedia.com
adres do korespondencji:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
501 Innovation Avenue
Morrisville, NC, USA 27560
Faks: 919-405-4495
Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres:
[email protected]
–W Europie:
przez Internet: http://ibm.modusmedia.co.uk
adres do korespondencji:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
88
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
P.O. Box 3118
Cumbernauld, Scotland, G68 9JX
Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres:
[email protected]
–W Azji Wschodniej:
przez Internet: http://smartsuite.modusmedia.com
adres do korespondencji:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
eFulfillment Solution Center
750 Chai Chee Road
#03-10/14, Technopark at Chai Chee,
Singapore 469000
Faks: +65 6448 5830
Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres:
[email protected]
Znaki towarowe
Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach:
Lenovo
PS/2
Rescue and Recovery
ThinkLight
ThinkPad
TrackPoint
Ultrabay
UltraNav
Następujące nazwy są znakami towarowymi International Business Machines
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:
IBM (używane na licencji)
Lotus
1-2-3
Approach
Lotus FastSite
Freelance Graphics
Lotus Notes
Lotus Organizer
Lotus SmartCenter
SmartSuite
Word Pro
Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Dodatek D. Uwagi
89
Intel, Pentium i Intel SpeedStep są znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Kompletna lista znaków towarowych Intel
znajduje się pod adresem www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm)
Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub
znakami usług innych podmiotów.
90
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
Indeks
A
M
T
akumulator
problemy 29
wymiana 41
modernizacja urządzenia pamięci
masowej 37
telefon, pomoc 44
tryb gotowości, problemy
O
U
odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego
oprogramowania 36
oprogramowanie, problem 34
uruchamianie, problem 30
USB, problem 34
Uwaga o przepisach xvii
P
W
parametry techniczne 7
PC-Doctor for Windows 14
położenia, z60m 3
położenia, z60t 2
pomoc
i obsługa serwisowa 44
na całym świecie 46
przez telefon 44
w WWW 44
problemy
akumulator 29
czytnik odcisków palców 32
diagnozowanie 14
dysk twardy 30
ekran komputera 27
hasło 22
hibernacja 24
klawiatura 23
rozwiązywanie problemów 14
TrackPoint 24
tryb gotowości 24
UltraNav 24
uruchamianie 30
wyłącznik zasilania 22
zarządzanie zasilaniem 24
problemy z klawiaturą 23
problemy z urządzeniem TrackPoint 24
problemy z urządzeniem UltraNav 24
program konfiguracyjny 35
przenoszenie komputera 8
ważne wskazówki 8
wbudowana karta sieci bezprzewodowej,
problem 34
widok z przodu, z60m 3
widok z przodu, z60t 2
widok z tyłu, z60m 3
widok z tyłu, z60t 2
wskazówki, ważne 8
WWW, pomoc 44
wyłącznik zasilania, problemy 22
wymiana, akumulator 41
B
BIOS Setup Utility 35
blokada komputera 32
błędy bez komunikatów 21
C
CD, problem z odtwarzaniem 33
część wymieniana przez klienta (CRU)
lista części 81
czyszczenie komputera 12
czytnik odcisków palców 4, 5
obsługa 11
problemy z uwierzytelnianiem 32
D
diagnozowanie problemów 14
DVD, problem z odtwarzaniem 33
dysk twardy
modernizacja 37
problemy 30
E
ekran komputera
elementy 4, 5
27
G
gwarancja
informacje
51
H
hasło
problemy 22
ustawianie 9
hibernacja, problemy
24
K
komunikaty o błędach
konfigurowanie
BIOS 35
konfiguracja 35
Z
zasady bezpieczeństwa
v
R
14
Rescue and Recovery 36
rozwiązywanie problemów
14
Ś
L
lista kolejności uruchamiania
24
32
środowisko
© Lenovo 2005. Fragmenty © IBM Corp. 2005.
8
91
92
ThinkPad® Z60t i Z60m Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
PN: 39T6016
Wydrukowano w Chinach
(1P) P/N: 39T6016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement