Daikin FDKS50C7VMB User manual

Daikin FDKS50C7VMB User manual
4PW54865-5.book Page 1 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING
Användarhandbok
FDXS25E7VMB FDKS25E7VMB
FDXS35E7VMB FDKS35E7VMB
FDXS50C7VMB FDKS50C7VMB
FDXS60C7VMB FDKS60C7VMB
4PW54865-5.book Page 1 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
INNEHÅLL
LÄS FÖRE ANVÄNDNING
Försiktighetsåtgärder .................................... 2
Delarnas namn .............................................. 4
Förberedelser före användning ..................... 7
DRIFT
AUTO · AVFUKTNING · KYLA · VÄRME
· FLÄKT ....................................................... 10
Snabbstart (POWERFUL) ........................... 12
Tyst drift av utomhusenheten ...................... 13
HOME LEAVE-drift ...................................... 14
TIMER-drift .................................................. 16
Om multisystem .......................................... 18
SKÖTSEL
Skötsel och rengöring ................................. 20
FELSÖKNING
Felsökning ................................................... 22
Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.
1
4PW54865-5.book Page 2 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
LÄS FÖRE ANVÄNDNING
Försiktighetsåtgärder
•
•
•
•
Förvara den här handboken så att operatören enkelt kan hitta den.
Läs igenom denna handbok noggrant innan enheten startas.
Som en säkerhetsåtgärd måste operatören läsa följande varningar noggrant.
I denna handbok finns två varningstyper, VARNING och FÖRSIKTIGT. Följ noggrant alla förebyggande
säkerhetsåtgärder nedan. de är viktiga för att säkerheten ska kunna garanteras.
VARNING
FÖRSIKTIGT
Om du inte följer dessa instruktioner till punkt och pricka
Om du inte följer dessa instruktioner till punkt och pricka kan
kan enheten orsaka skador på egendomar eller människor, enheten orsaka mindre eller medelsvåra skador på
samt orsaka dödsfall.
egendomar eller människor.
Gör aldrig detta.
Följ instruktionerna.
Jorda luftkonditioneraren.
Luftkonditioneraren får aldrig bli våt (gäller även
fjärrkontrollen).
Vidrör aldrig luftkonditioneraren med blöta händer
(gäller även fjärrkontrollen).
VARNING
• För att undvika eldsvåda, explosion eller skador ska enheten inte användas när skadliga, brandfarliga eller
frätande gaser, finns i närheten av enheten.
• Det kan vara skadligt för hälsan att utsätta kroppen för luftflödet under en längre tid.
• Stick inte in ett finger eller något föremål i luftintaget eller luftutloppet. Eftersom fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.
• Försök inte reparera, flytta, ändra eller installera om luftkonditioneraren på egen hand. Felaktigt utförda arbeten kan
orsaka elektriska stötar, eldsvådor osv.
Be alltid din Daikin-leverantör om råd och information angående reparationer och ominstallationer.
• Kylmedlet som används i luftkonditioneraren är oskadligt. Läckor ska inte kunna uppkomma,
men om köldmedium av någon anledning ändå läcker ut i rummet bör du se till att det inte
kommer i kontakt med någon öppen låga.
• Om luftkonditioneraren inte kyler (eller värmer) som den ska, kan den läcka köldmedium och du bör
kontakta leverantören.
Vid reparationer som inbegriper påfyllnad av köldmedium bör du rådgöra med vår servicepersonal om reparationens omfattning.
• Försök inte installera luftkonditioneraren på egen hand. Felaktigt utförda arbeten kan orsaka vattenläcka, elektriska
stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller en kvalificerad tekniker för installationshjälp.
• För att undvika elektriska stötar, eldsvåda eller skada bör du stänga av enheten och bryta strömmen om något är
onormalt, som till exempel att det luktar bränt. Kontakta därefter leverantören för vidare instruktioner.
• Beroende på var enheten installeras kan även en jordfelsbrytare behöva installeras. Om en jordfelsbrytare saknas
kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Luftkonditioneraren måste vara jordad. Dålig jordning kan leda till elektriska stötar. Anslut inte jordningen till
en gasledning, vattenledning, åskledare eller jordning för en telefonledning.
FÖRSIKTIGT
• För att undvika en försämring av kvaliteten bör du inte använda enheten för att kyla precisionsinstrument,
matvaror, växter, djur eller konstverk.
• Utsätt aldrig barn, växter eller djur direkt för luftflödet.
2
4PW54865-5.book Page 3 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
• Placera ingenting med en öppen låga i direkt anslutning till luftflödet från enheten eller under inomhusenheten. Det
kan ge upphov till en ofullständig förbränning eller deformation av enheten på grund av värmen.
• Blockera inga luftintag eller luftutsläpp. Försämrat luftflöde kan ge upphov till otillräckliga prestanda eller andra problem.
• Sitt eller stå inte på utomhusenheten. Placera inga föremål på enheten, och undvik skador genom att aldrig ta bort fläktskyddet.
• Placera ingenting under inomhus- eller utomhusenheten som ska skyddas från fukt. Under vissa förhållanden kan fukt
i luften kondenseras och droppa.
• Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit.
• Vidrör aldrig utomhusenhetens luftintag eller aluminumlameller. Det kan orsaka skador.
• Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande
användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas så att de inte leker med utrustningen.
• För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om förbränningsutrustning används
tillsammans med luftkonditioneraren.
• Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden.
• Anslut inte luftkonditioneraren till en annan strömkälla än den avsedda. Det kan leda till problem eller eldsvåda.
• Placera dräneringsslangen så att dräneringen fungerar ordentligt. Ofullständig dränering kan orsaka fuktskador på
byggnader, möbler osv.
• Placera inga föremål som inte tål vatten under inomhusenheten. Vatten kan droppa från inomhusenheten om
luftfuktigheten är 80 % eller högre eller när dräneringsutloppet är igensatt eller luftfiltret är smutsigt.
• Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten.
Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur
orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med strömförande komponenter.
• Vidrör inte luftkonditioneraren med blöta händer.
• Tvätta inte inomhusenheten med större vattenmängder, använd bara en lätt fuktig trasa.
• Placera inga föremål, till exempel vätskebehållare eller något annat ovanpå enheten. Vatten kan tränga in i
enheten och försämra den elektriska isoleringen vilket kan leda till elektriska stötar.
Plats för installation.
■ Vid installation av luftkonditioneraren i följande omgivningar bör du kontakta leverantören.
• Platser med oljig miljö där ånga eller sot kan spridas.
• Salta miljöer, som till exempel kustområden.
• Platser där sulfidgas finns, som till exempel vid varma källor.
• Platser där snö kan blockera utomhusenheten.
Dräneringen från utomhusenheten måste göras till ett väl dränerat område.
Ta hänsyn till grannarna när det gäller buller.
■ För installation bör en plats väljas enligt nedan.
• Platsen ska vara tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt enheten och inte bidra till ökat buller eller
ökad vibration vid drift.
• Platsen bör väljas så att driftsbuller och luft som släpps ut från utomhusenheten inte stör dina grannar.
Elektrisk installation.
• Använd en separat strömkrets för luftkonditionerarens strömförsörjning.
Flyttning av systemet.
• Flyttning av luftkonditioneraren kräver särskilda kunskaper. Kontakta leverantören om du behöver flytta på
luftkonditioneraren vid flyttning eller ommöblering.
3
4PW54865-5.book Page 4 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Delarnas namn
■ Inomhusenhet
1
5
2
4
3
6
8
7
9
10
4
4PW54865-5.book Page 5 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Utomhusenhet
11
12
13
15
14
■
Inomhusenhet
1. Luftutlopp
2. Galler för utblåset: (Anskaffas lokalt)
• Utseendet på luftutloppsgallret och
luftintagsgallret kan skilja sig mellan olika
modeller.
3. Mottagare
4. Insugningsgaller (Tillval)
• Utseendet på insugsgallret och luftintagsgallret
kan skilja sig mellan olika modeller.
5. Luftintag
6. Rumstemperatursensor:
• Mäter lufttemperaturen omkring enheten.
10. ON/OFF-knapp för inomhusenheten:
• Tryck en gång på den här knappen för att starta
enheten.
Tryck en gång till för att stänga av den.
• Denna knapp kan användas om fjärrkontrollen
saknas.
• Driftsläget anges i följande tabell.
Läge
FDKS
FDXS
KYLA
Auto
Temperaturinställning
22°C
25°C
7. Driftslampa (grön)
8. TIMER-lampa (gul): (sid 16.)
9. HOME LEAVE-lampa (röd):
• Tänds vid HOME LEAVE-drift. (sid 14)
■ Utomhusenhet
11. Luftintag: (Baksida och sidor)
12. Köldmediumrör och kabel mellan
enheterna
13. Dräneringsslang
Utomhusenheten kan se annorlunda ut på vissa modeller.
5
14. Jordningskontakt:
• Sitter bakom denna kåpa.
15. Luftutlopp
Luftflöde
Auto
Auto
4PW54865-5.book Page 6 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Fjärrkontroll
1
2
5
3
6
4
9
7
8
10
13
15
14
12
11
< ARC433B69, B76 >
1. Signalsändare:
• Skickar signaler till inomhusenheten.
2. Display:
• Visar aktuella inställningar.
(I illustrationen visas alla symboler i alla
sektioner i förklaringssyfte.)
3. HOME LEAVE-knapp:
HOME LEAVE-drift (sid 14.)
4. Knapp för kraftfull drift:
POWERFUL-drift (sid 12.)
5. Temperaturinställningsknappar:
• Ändrar temperaturinställningen.
6. PÅ/AV-knapp:
• Tryck en gång på den här knappen för att
starta enheten.
Tryck en gång till för att stänga av den.
7. Lägesväljarknapp (MODE):
• Anger driftsläge.
(AUTO/AVFUKTNING/KYLA/VÄRME/FLÄKT) (sid 10.)
8. Knapp för tyst drift: UTOMHUSENHET
TYST-drift (sid 13.)
9. Fläktinställningsknapp:
• Anger luftflödesinställningen.
10. Timeraktiveringsknapp: (sid 17)
11. Timeravstängningsknapp: (sid 16)
12. Timer-inställningsknapp:
• Ändrar timer-inställningen.
13. Timer-återställningsknapp (CANCEL):
• Återställer timer-inställningen.
14. Klockinställningsknapp: (sid 9)
15. Återställningsknapp:
• Starta om enheten om den fryser.
• Tryck på knappen med ett tunt objekt.
6
4PW54865-5.book Page 7 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Förberedelser före användning
■ Sätta i batterier
Placera plusoch minuspolerna
(+/–) rätt!
1. Avlägsna frontluckan genom att
skjuta det åt sidan.
2
2. Sätt i två batterier AAA LR03
(alkaliska).
3. Sätt tillbaka locket.
3
1
OBS!
■ Om batterier
• När du byter batterier ska du använda batterier av samma typ och ersätta båda batterierna samtidigt.
• Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid bör batterierna tas ut.
• Batterierna håller i ungefär ett år. Om fjärrkontrollens display börjar blekna och
mottagningen försämras inom ett år ska du dock byta båda batterierna mot nya alkaliska
AAA LR03-batterier.
• De medföljande batterierna är avsedda för inledande användning av systemet.
Hur länge batterierna håller beror på när luftkonditioneringsanläggningen är tillverkad.
7
4PW54865-5.book Page 8 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Förberedelser före användning
■ Så här använder du fjärrkontrollen
• Du använder fjärrkontrollen genom att rikta
sändaren mot inomhusenheten. Om något
blockerar signalerna mellan enheten och
fjärrkontrollen, till exempel en gardin, fungerar
inte kommunikationen.
• Tappa inte fjärrkontrollen. Blöt inte ned den.
• Maximalt avstånd för kommunikationen är
ungefär 4 meter.
Mottagare
■ Så här monterar du fjärrkontrollens hållare på
väggen
1. Välj en plats varifrån signalerna
kan nå enheten.
2. Montera hållaren på en vägg,
pelare eller liknande med de
skruvar som medföljer hållaren.
3. Placera fjärrkontrollen i dess
hållare.
Fjärrkontrollhållare
Ange.
● Lossa genom att dra uppåt.
OBS!
■ Om fjärrkontrollen
• Utsätt aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus.
• Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk
trasa.
• Signalkommunikationen kan eventuellt inte fungera om ett elektroniskt startat lysrör finns i rummet.
Kontakta din leverantör om du har detta problem.
• Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller
kontakta din leverantör.
8
4PW54865-5.book Page 9 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Så här ställer du in klockan
1. Tryck på klockinställningsknappen.
visas.
blinkar.
2. Tryck på TIMER-inställningsknappen
för att ställa in klockan.
Om du håller ned knappen "
" eller
"
" ökas eller minskas tiden snabbt.
3. Tryck på klockinställningsknappen.
blinkar.
2
■ Slå till strömbrytaren
• När du slår till strömbrytaren öppnas klaffen
som sedan stängs igen. (Detta är normalt.)
1, 3
OBS!
■ Tips för energibesparing
• Kyl (värm) inte rummet för mycket.
Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
• Täck för fönster med en persienn eller en gardin.
Genom att blockera solljuset och luft utifrån ökas kylningseffekten
(uppvärmningseffekten).
• Igensatta luftfilter ger försämrad funktion och slösar energi. Rengör dem
ungefär varannan vecka.
Rekommenderad
temperaturinställning
För kylning: 26°C – 28°C
För uppvärmning: 20°C – 24°C
■ Observera
• Luftkonditioneraren drar alltid 15-35 watt även om den inte används.
• Om du inte ska använda den under en längre tidsperiod, till exempel på våren eller hösten, slår du ifrån strömbrytaren.
• Använd luftkonditioneraren under följande förhållanden.
Läge
KYLA
Driftsförhållanden
Utomhustemperatur: 〈2MK(X)S40〉 10 till 46°C
〈2MXS52〉 –10 till 46°C
〈3/4/5 mK(X)S〉 –10 till 46°C
〈RK(X)S〉 –10 till 46°C
Inomhustemperatur: 18 till 32°C
Luftfuktighet inomhus: max 80 %
Om driften fortsätter utanför detta driftsområde
• En säkerhetsspärr kan avbryta driften.
(I system med flera inomhusenheter kan denna eventuellt
bara stänga utomhusenheten.)
• Kondens kan uppstå på inomhusenheten.
VÄRME
Utomhustemperatur: 〈2MXS40〉 –10 till 15,5°C
〈2MXS52〉 –15 till 15,5°C
〈3/4/5 MXS〉 –15 till 15,5°C
〈RXS20/25/35〉 –15 till 20°C
〈RXS50/60〉 –15 till 18°C
Inomhustemperatur: 10 till 30°C
Utomhustemperatur: 〈2MK(X)S40〉 10 till 46°C
〈2MXS52〉 –10 till 46°C
〈3/4/5 mK(X)S〉 –10 till 46°C
〈RK(X)S〉 –10 till 46°C
Inomhustemperatur: 18 till 32°C
Luftfuktighet inomhus: max 80 %
• En säkerhetsspärr kan avbryta driften.
AVFUKTNING
• En säkerhetsspärr kan avbryta driften.
• Kondens kan uppstå på inomhusenheten.
• Användning utanför dessa driftsområden kan göra att en säkerhetsspärr stänger av systemet.
9
4PW54865-5.book Page 10 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
DRIFT
AUTO · AVFUKTNING · KYLA · VÄRME · FLÄKT
Luftkonditioneraren kan ställas in för drift i valfritt läge.
Nästa gång du sätter på luftkonditioneraren används samma
driftsläge.
■ Så här startar du enheten
1. Tryck på lägesväljarknappen
(MODE) och välj ett driftsläge.
• Varje gång du trycker på knappen byts
driftsläget i följande ordning.
4
: Auto
: Avfuktning
2, 3
1
: Kyla
: Värme
: Fläkt
5
<FDKS>
<FDXS>
2. Tryck på PÅ/AV-knappen.
• Driftslampan tänds.
■ Stänga av enheten
3. Tryck på PÅ/AV-knappen igen.
• Driftslampan släcks.
■ Så här ändrar du temperaturinställningen
4. Tryck på temperaturinställningsknappen.
Avfuktnings- eller fläktläge
Auto-, kylnings- eller värmeläge
Tryck på " " om du vill höja temperaturen eller "
om du vill sänka temperaturen.
Temperaturinställningen kan inte ändras.
"
Ställ in önskad temperatur.
10
4PW54865-5.book Page 11 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Så här ändrar du luftflödesinställningen
5. Tryck på fläktinställningsknappen (FAN).
Avfuktningsläge
Auto-, kylnings-, värme- eller fläktläge
Fem nivåer av luftflödesinställningar från "
Luftflödesinställningen kan inte ändras.
plus "
""
" till "
" är tillgängliga.
• Tyst drift av inomhusenheten
När luftflödet anges till ” ” blir inomhusenheten tystare.
Använd detta när du vill ha en tystare drift.
Enhetens funktion kan bli nedsatt när fläktstyrkan sänks.
OBS!
■ Om värmedrift
• Eftersom denna luftkonditionerare värmer upp rummet genom att ta värme från utomhusluften
minskar uppvärmningskapaciteten när utomhustemperaturen sjunker. Om uppvärmningseffekten är
otillräcklig rekommenderar vi att du använder en annan värmekälla i kombination med
luftkonditioneraren.
• Värmepumpsystemet värmer upp rummet genom att cirkulera varmluft i hela rummet. Efter att
uppvärmningen påbörjats tar det en stund innan rummet blir varmare.
• Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När
detta händer går systemet över till avfrostning för att ta bort frosten.
• Under avfrostningen kommer ingen varmluft ur inomhusenheten.
■ Om avfuktning
• Processorn styr driften så att rummets luftfuktighet minskas samtidigt som rummets
temperatur bibehålls i största möjliga mån. Den styr automatiskt temperaturen och
fläktstyrkan, vilket gör att ingen manuell justering av dessa funktioner är tillgänglig.
■ Om Auto-drift
• Vid Auto-drift väljer systemet en temperaturinställning och ett lämpligt driftsläge (kyla eller värme)
baserat på rumstemperaturen vid början av driften.
• Systemet väljer automatiskt en ny inställning med jämna mellanrum för att rummets temperatur ska
nå en användarinställd nivå.
• Om du inte är nöjd med Auto-driften kan du manuellt välja önskat driftsläge och önskade
inställningar.
■ Om luftflödesinställning
• Vid låga luftflöden är även kyleffekten (uppvärmningseffekten) lägre.
11
"
4PW54865-5.book Page 12 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Snabbstart (POWERFUL)
Snabbstart ger snabbt maximal kyleffekt (uppvärmningseffekt)
i alla driftslägen. Du kan få maximal kapacitet.
■ Så här startar du
POWERFUL-drift
1. Tryck på POWERFUL-knappen.
• Snabbstartsdriften avslutas efter 20 minuter.
Systemet övergår automatiskt till de
inställningar som användes innan
POWERFUL-driften startades.
• När du använder POWERFUL-drift är
vissa funktioner inte tillgängliga.
• “
1, 2
” visas på displayen.
■ Så här avbryter du
SNABBSTART
2. Tryck på POWERFUL-knappen
igen.
• “
” försvinner från displayen.
OBS!
■ Om POWERFUL-drift
• Vid kylning och uppvärmning
Kylningseffekten (uppvärmningseffekten) kan bara maximeras om kapaciteten för
utomhusenheten ökas och luftflödet ställs in på den högsta nivån.
Temperatur och luftflödesinställningar kan inte ändras.
• I avfuktningsläge
Temperaturinställningen sänks med 2,5°C och luftflödet ökas något.
• I fläktläge
Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras.
• Vid prioritetsrumsinställning
Se ”Om multisystem” (sida 18.)
12
4PW54865-5.book Page 13 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Tyst drift av utomhusenheten
Tyst drift av utomhusenheten sänker utomhusenhetens
ljudnivå genom att ändra dess frekvens och
fläkthastighet. Denna funktion är bra för drift nattetid.
■ Så här startar du tyst drift
av utomhusenheten
1. Tryck på knappen för tyst drift.
• “
” visas på displayen.
■ Så här avbryter du tyst drift
av utomhusenheten
2. Tryck på knappen för tyst drift
igen.
• “
” försvinner från displayen.
1, 2
OBS!
■ Om tyst drift av utomhusenheten
• Om du använder ett multisystem kommer den här funktionen bara att fungera om alla
använda inomhusenheter ställs in för tyst drift av utomhusenheten.
Se dock ”Om multisystem” (sida 18) om du använder prioritetsrumsinställning.
• Denna funktion är tillgänglig för kylning, uppvärmning och auto-läge.
(Ej tillgängligt i fläkt- och avfuktningsläge.)
• POWERFUL-drift och tyst drift av utomhusenheten kan inte användas samtidigt.
Kraftfull drift (POWERFUL) ges prioritet.
• Om luftkonditioneringsenheten stängs av med fjärrkontrollen eller huvudenhetens PÅ/AVknapp under tyst drift av utomhusenheten kommer fjärrkontrollens display fortfarande att
visa ”
”-symbolen.
13
4PW54865-5.book Page 14 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
HOME LEAVE-drift
Med HOME LEAVE-drift kan du registrera önskade inställningar för temperatur och luftflöde.
■ Så här startar du HOME
LEAVE-drift
1. Tryck på HOME LEAVE-knappen.
• “
” visas på displayen.
• HOME LEAVE-lampan tänds.
1, 2
■ Så här återgår du till normal
drift
2. Tryck på HOME LEAVE-knappen
igen.
• HOME LEAVE-lampan släcks.
• “
” försvinner från displayen.
Innan du använder HOME LEAVE-drift.
■ Så här anger du temperatur och luftflöde för HOME LEAVE-drift
När du använder HOME LEAVE-drift första gången ska du ange temperatur- och
luftflödesinställningar för HOME LEAVE-drift. Ange önskad temperatur- och luftflödesinställning.
Grundinställning
Temperatur
Valbart intervall
Luftflöde
Temperatur
Luftflöde
Kylning
25°C
“
”
18-32°C
5 steg, ”
” och ”
”
Uppvärmning
25°C
“
”
10-30°C
5 steg, ”
” och ”
”
1. Tryck på HOME LEAVE-knappen. Kontrollera att symbolen "
" visas på
fjärrkontrollens display.
2. Ange önskad temperatur med "
" eller "
".
3. Ange önskat luftflöde med fläktknappen (FAN).
Nästa gång du använder HOME LEAVE-drift används dessa inställningar. Om du vill ändra
den angivna informationen upprepar du steg 1–3.
14
4PW54865-5.book Page 15 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Vad är HOME LEAVE-drift?
Finns det en viss temperatur och ett visst luftflöde som du tycker bäst om, en viss temperatur och ett
visst luftflöde som du använder oftast? Med HOME LEAVE-drift kan du ställa in dina favoritinställningar
för temperatur och luftflöde. Du kan sedan välja dina favoritinställningar genom att bara trycka på
HOME LEAVE-knappen på fjärrkontrollen. Denna funktion är användbar i följande situationer.
■ Användbar i följande fall
1.Som energisparläge.
Ställ in temperaturen 2–3°C högre (kylning) eller lägre (uppvärmning) än normalt. För energisparläge bör du
välja den lägsta fläktstyrkan. Detta är också användbart när du inte är hemma eller ligger och sover.
• Varje dag innan du går hemifrån ...
När du går ut trycker du på HOME LEAVEknappen så anpassas luftkonditionerarens
kapacitet till den förinställda temperaturen
för HOME LEAVE-drift.
När du återvänder möts du av ett
lagom luftkonditionerat rum.
Tryck på HOME LEAVE-knappen
igen så anpassas kapaciteten till
den angivna temperaturen för
vanlig drift.
Luftkonditioneraren håller
rumstemperaturen på lagom nivå
medan du sover.
När du kommer in i vardagsrummet på
morgonen är temperaturen perfekt.
Om du stänger av HOME LEAVE-driften
återgår temperaturen till inställningen för
normal drift. Inte ens de kallaste vintrar blir
något problem!
• Innan du går och lägger dig ...
Välj HOME LEAVE-drift innan du
lämnar rummet för att gå och lägga
dig.
2.Som favoritläge
När du angivit den temperatur och det luftflöde som du använder oftast kan du använda dem genom att
bara trycka på HOME LEAVE-knappen. Du behöver inte utföra några tidsödande inställningar via
fjärrkontrollen.
OBS!
• När temperatur och luftflöde angivits för HOME LEAVE-drift kommer dessa inställningar alltid att
användas för HOME LEAVE-drift i framtiden. Om du vill ändra inställningarna finns instruktionerna i
avsnittet "Innan du använder HOME LEAVE-drift" ovan.
• Home leave-drift är bara tillgängligt vid kylning och uppvärmning. Det kan inte användas i auto-, avfuktnings- eller
fläktläge.
• HOME LEAVE-drift körs i det driftsläge (kyla eller värme) som användes innan HOME LEAVE-drift valdes.
• HOME LEAVE-drift och POWERFUL-drift kan inte användas samtidigt.
Det alternativ som väljs sist används.
• Driftsläget kan inte ändras när HOME LEAVE-drift används.
• Om luftkonditioneraren stängs av med fjärrkontrollen eller huvudenhetens ON/OFF-knapp vid HOME
LEAVE-drift kommer fjärrkontrollens display fortfarande att visa "
"-symbolen.
15
4PW54865-5.book Page 16 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
TIMER-drift
Timer-funktioner är användbara för att automatiskt slå på
eller av luftkonditioneraren på kvällen eller morgonen. Du
kan också använda OFF TIMER och ON TIMER
tillsammans.
■ Så här använder du OFF
TIMER
• Kontrollera att klockan är rätt inställd.
Ställ annars in klockan på rätt tid.
(sid 9)
1. Tryck på OFF TIMER-knappen.
visas.
blinkar.
2. Ställ in önskat klockslag med
TIMER-inställningsknappen.
• Varje gång du trycker in knappen ökar
eller minskar tidsinställningen med
10 minuter. Om du håller ned knappen
ändras tiden snabbare.
3. Tryck på OFF TIMER-knappen igen.
• TIMER-lampan tänds.
2
4
1, 3
■ Så här stänger du av OFF TIMER-funktionen
4. Tryck på CANCEL-knappen.
• TIMER-lampan släcks.
OBS!
• När timern är inställd visas inte aktuellt klockslag.
• När du angivit en tid för ON TIMER eller OFF TIMER sparas tidsinställningen i minnet. (Minnet
nollställs när du byter fjärrkontrollens batterier.)
• När du styr enheten via timern kan den egentliga driftslängden skilja sig från den tid som angivits av
användaren. (Maximalt med ca 10 minuter)
■ Nattläge
När OFF TIMER angivits justerar luftkonditioneraren automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp
vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge
en skönare nattsömn.
16
4PW54865-5.book Page 17 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Så här använder du ON TIMER
• Kontrollera att klockan är rätt inställd. Ställ
annars in klockan på rätt tid (sid 9).
1. Tryck på ON TIMER-knappen.
visas.
blinkar.
2. Ställ in önskat klockslag med
TIMER-inställningsknappen.
• Varje gång du trycker in knappen ökar
eller minskar tidsinställningen med 10
minuter. Om du håller ned knappen
ändras tiden snabbare.
3. Tryck på ON TIMER-knappen
igen.
• TIMER-lampan tänds.
1, 3
4
2
■ Så här återgår du till normal drift
4. Tryck på CANCEL-knappen.
• TIMER-lampan släcks.
■ Så här kombinerar du ON TIMER och OFF TIMER
• Ett exempel på en inställning med en kombination av de två timer-funktionerna visas nedan.
OBS!
■ I följande fall måste du ställa in timern igen.
• När en säkring har gått.
• Efter ett strömavbrott.
• När du har bytt batterier i fjärrkontrollen.
17
Visa
(Exempel)
Aktuellt klockslag: 23:00
(Enheten är påslagen)
OFF TIMER vid 00:00
OFF TIMER vid 07:00 Kombination
4PW54865-5.book Page 18 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Om multisystem
〈〈 Vad är ett ”multisystem”? 〉〉
Detta system har en utomhusenhet ansluten till flera
inomhusenheter.
Rum
A
Utomhusenhet
■ Välja driftsläge
1. Med prioritetsrumsinställning som är
inaktiv eller inte installerad
Rum
B
Vardagsrum
Rum
C
Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först
startades prioritet.
I det här fallet bör du använda samma driftsläge (*1) för
enheter som startas senare.
De går annars över i standby-läge och driftslampan blinkar. Detta är ingen felsignal.
(*1)
• Kylnings-, avfuktnings- och fläktläge kan användas samtidigt.
• Auto-läge väljer automatiskt kylning eller uppvärmning, beroende på rumstemperaturen.
Därför är Auto-läget tillgängligt när du väljer samma driftsläge som det som används
med den första enheten som ska sättas på.
〈FÖRSIKTIGT〉
Vanligtvis ges prioritet till driftsläget i det rum där den första enheten finns, men följande situationer är undantag så de
bör betänkas.
Om driftsläget i det första rummet är fläktläge och du väljer värmeläge i något efterföljande rum ges prioritet till
uppvärmning. I denna situation kommer enheten som körs i fläktläge att övergå till standby-läge och driftslampan
blinkar.
2. Med prioritetsrumsinställning aktiv.
Se "Prioritetsrumsinställning" på nästa sida.
■ Tyst nattläge (endast för kylning)
Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantören för mer information.
Tyst nattläge minskar utomhusenhetens driftsljud under nattetid för att undvika att störa grannar.
• Tyst nattläge aktiveras när temperaturen faller 5°C eller mer under den högsta temperatur som uppmätts under
dagen. När temperaturskillnaden är mindre än 5°C aktiveras denna funktion därför inte.
• Tyst nattläge ger en något försämrad funktion.
■ Tyst drift av utomhusenheten (sid 13.)
1. Med prioritetsrumsinställning som är inaktiv eller inte installerad
Vid tyst drift av utomhusenheten med ett multisystem bör alla inomhusenheter ställas in för tyst drift av
utomhusenheten med fjärrkontrollen.
Du stänger av tyst drift av utomhusenheten med fjärrkontrollen för någon av inomhusenheterna.
Displayen för de övriga enheterna kommer dock fortfarande att indikera tyst drift av utomhusenheten.
Vi rekommenderar att du stänger av funktionen för alla enheterna med fjärrkontrollen.
2. Med prioritetsrumsinställning.
Se "Prioritetsrumsinställning" på nästa sida.
■ Låst kylnings-/uppvärmningsläge (gäller endast värmepumpmodeller)
Låsning av kylnings-/uppvärmningsläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantören för mer
information. Låsning av kylnings-/uppvärmningsläge gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning.
Denna funktion är användbar om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem för samma driftsläge.
18
4PW54865-5.book Page 19 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Prioritetsrumsinställning
Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantören
för mer information.
Enheten i det rum som utses som prioritetsrum gäller före de andra i följande situationer:
1. Driftslägesprioritet.
Eftersom driftsläget för enheten i prioritetsrummet åsidosätter andra inställningar kan användaren välja
ett annat driftsläge i andra rum.
〈Exempel〉
* Rum A är prioritetsrum i exemplen.
När kylning väljs i rum A medan följande driftslägen gäller i rum B, C och D:
Driftsläge i rum B, C och D
Kyla, avfuktning eller fläkt
Status för rum B, C och D när enheten i rum A är inställd för kylning
Aktuellt driftsläge fortsätter
VÄRME
Enheten övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i
rum A stängs av.
Auto
Om enheten ställts in för kylning fortsätter driften. Om den ställts
in för uppvärmning övergår den i standby-läge. Driften återupptas
när enheten i rum A stängs av.
2. Prioritet vid POWERFUL-drift.
〈Exempel〉
* Rum A är prioritetsrum i exemplen.
Inomhusenheterna i rum A, B, C och D är alla påslagna. Om enheten i rum A övergår till
POWERFUL-drift kommer driftskapaciteten att koncentreras till rum A. När detta sker kan funktionen
för enheterna i rum B, C och D försämras något.
3. Prioritet vid tyst drift av utomhusenheten.
〈Exempel〉
* Rum A är prioritetsrum i exemplen.
Det räcker att välja tyst drift för enheten i rum A för att tyst drift av utomhusenheten ska aktiveras.
Du behöver inte ställa in alla inomhusenheter för tyst drift.
19
4PW54865-5.book Page 20 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
SKÖTSEL
Skötsel och rengöring
FÖRSIKTIGT
• Endast en behörig servicetekniker får utföra
underhåll.
• Innan du rengör anläggningen ska du avbryta
driften och slå av strömbrytaren.
■ Rengöra luftfiltret
1.Ta bort luftfiltret.
• Insug bakifrån
Dra undre sidan av luftfiltret bakåt, över böjarna. (2 böjar för typ 25/35, 3 böjar för typ 50/60)
• Insug underifrån
Dra filtret över böjarna (2 böjar för typ 25/35, 3 böjar för typ 50/60) på enhetens baksida.
2.Rengöra luftfiltret.
Ta bort dammet från luftfiltret med en dammsugare och
tvätta det försiktigt i kallt vatten. Använd inte diskmedel
eller varmt vatten. Det kan medföra att filtret krymper eller
ändrar form. Efter rengöring torkas de på en skuggig plats.
3.Återmontera luftfiltret.
• Insug bakifrån
Fäst filtret bakom klaffen som finns upptill på enheten och
tryck försiktigt den andra sidan över böjarna. (2 böjar för typ 25/35, 3 böjar för typ 50/60)
• Insug underifrån
Fäst filtret bakom klaffen som finns mitt på enheten och tryck försiktigt den andra sidan över
böjarna. (2 böjar för typ 25/35, 3 böjar för typ 50/60)
Huvudenhet
Kraft
Filter
Sätt in luftfiltret i
huvudenheten medan
du håller ned böjarna.
(2 böjar för typ 25/35,
3 böjar för typ 50/60)
Kraft
På baksidan
På undersidan
20
4PW54865-5.book Page 21 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
■ Rengöra dräneringstråget
• Rengör dräneringstråget regelbundet för att undvika att dräneringen sätts igen av damm, vilket kan orsaka
en vattenläcka.
DAIKIN-leverantören kan visa hur det ska rengöras.
• Om det är mycket dammigt bör du förbereda ett lock på platsen för att förhindra att damm i luften omkring
inomhusenheten hamnar i dräneringstråget.
FÖRSIKTIGT
• Använd inte anläggningen utan filter. Det kan medföra att damm och partiklar samlas inuti
enheten.
• Ta bara bort luftfiltret när det ska rengöras.
Onödig hantering kan skada filtret.
• Använd inte bensin, bensen, lösningsmedel, skurpulver eller flytande insektsmedel. Det kan skada
enheten.
• Inomhusenheten får inte bli våt. Det kan leda till elektriska överslag eller brand.
• Om luftfiltren är dammiga sänks värme- och kylningseffekten och enheten drar mer ström.
• Insugsgallret är ett tillval
• Använd inte vatten eller luft med högre temperatur än 50° C för rengöring av luftfilter och
utvändiga paneler.
• DAIKIN-leverantören kan visa hur de ska rengöras.
Kontrollera
Kontrollera att fundament, ställning och andra komponenter av utomhusenheten inte skadats.
Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen och luftutloppen på varken inomhus- eller utomhusenheten.
Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska under kylnings- och uppvärmningsdrift.
• Om det inte kommer något dräneringsvatten kan det finnas en läcka i inomhusenheten. Stäng av
luftkonditioneraren och kontakta servicepersonal.
■ Förberedelser för långa driftsstopp
1. Kör enheten i fläktläge i flera timmar vid vackert väder för att torka ut
insidan.
• Tryck på lägesväljarknappen (MODE) och välj fläktläge.
• Tryck på ON/OFF-knappen och starta enheten.
2. Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
3. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
4. Slå av strömbrytaren för luftkonditioneraren.
• Om flera inomhusenheter är anslutna ska du kontrollera att uppvärmningsläget inte används
i något annat rum innan du påbörjar fläktdriften. (sid 18)
21
4PW54865-5.book Page 22 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
FELSÖKNING
Felsökning
Följande situationer innebär inte att något är fel.
Följande situationer innebär inte att något är fel på luftkonditioneraren, utan har naturliga orsaker. Du kan fortsätta
använda enheten.
Situation
Förklaring
Driften startar inte omedelbart.
• När ON/OFF-knappen tryckts in
igen efter att driften avbrutits.
• När driftsläget bytts.
• Detta är ett skydd för luftkonditioneraren.
Vänta i ca 3 minuter.
Varmluft kommer inte direkt
efter start av värmedrift.
• Luftkonditioneraren måste hinna värma upp. Vänta i ca 1–
4 minuter.
(Systemet är byggt så att det inte börjar blåsa ut luft förrän
den har nått en viss temperatur.)
Uppvärmningen avbröts
plötsligt och ett strömmande
ljud hörs.
• Systemet avfrostar utomhusenheten.
Vänta i ca 3 till 8 minuter.
Utomhusenheten avger vatten
eller ånga.
■ I uppvärmningsläge
• Frosten på utomhusenheten smälter till vatten eller ånga
när luftkonditioneraren avfrostas.
■ I kylnings- eller avfuktningsläge
• Fukten i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna på
utomhusenhetens rör och dropplist.
Inomhusenheten avger en fin
dimma.
■ Detta händer när luften i rummet kyls till en dimma av den
kalla luften från luftkonditioneraren.
Inomhusenheten luktar illa.
■ Detta händer när lukt från rummet, möbler eller cigarettrök
sugs in i enheten och följer med luftflödet.
(Om detta problem uppstår rekommenderar vi att du låter
inomhusenheten rengöras av en tekniker. Kontakta
leverantören.)
Utomhusenhetens fläkt roterar ■ Efter avstängning:
• Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 30 sekunder
trots att luftkonditioneraren inte
för att skydda systemet.
används.
■ Utan att luftkonditioneraren används:
• Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som
ett skydd för systemet.
Driften avbröts plötsligt.
(Driftslampan lyser)
■ För att skydda systemet kan luftkonditioneraren stängas av
vid stora spänningsfluktuationer.
Driften återupptas automatiskt om ca 3 minuter.
22
4PW54865-5.book Page 23 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Kontrollera en gång till.
Kontrollera följande en gång till innan en reparatör tillkallas.
Situation
Kontrollera
Luftkonditioneraren fungerar
inte.
(Driftslampan lyser inte.)
•
•
•
•
Kyleffekten (värmeeffekten)
är dålig.
• Är luftfiltren rengjorda?
• Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på
inomhus- eller utomhusenheten?
• Är temperaturinställningen korrekt?
• Är fönster och dörrar stängda?
• Är luftflödet och riktningen korrekt inställd?
Driften avbryts plötsligt.
(Driftslampan blinkar.)
• Är luftfiltren rengjorda?
• Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på
inomhus- eller utomhusenheten?
Rengör luftfiltren eller ta bort alla blockerande objekt och slå
av strömbrytaren. Slå sedan på den igen och försök styra
luftkonditioneraren med fjärrkontrollen. Kontakta
leverantören om lampan fortfarande blinkar.
• Är driftsläget detsamma för alla inomhusenheter som är
anslutna till utomhusenheten i multisystemet?
Ställ annars in alla inomhusenheter för samma driftsläge och
kontrollera att lamporna blinkar.
Dessutom, om driftsläget är ”AUTO”, ska du byta driftsläget
för alla inomhusenheter till ”KYLA” eller ”VÄRME” under en
kort tidsperiod och kontrollera lamporna en gång till.
Om lamporna slutar blinka efter dessa åtgärder är det inget
fel på utrustningen.
(sid 18)
En onormal funktion uppträder
under drift.
• Luftkonditioneraren kan störas av åska eller radiovågor.
Stäng av strömbrytaren och slå sedan på den igen och
försök styra luftkonditioneraren med fjärrkontrollen.
23
Är strömbrytaren påslagen och säkringarna hela?
Är det strömavbrott?
Har du satt i batterier i fjärrkontrollen?
Är timer-inställningen korrekt?
4PW54865-5.book Page 24 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Ring omedelbart en reparatör.
VARNING
■ När något onormalt (som till exempel att det luktar bränt) uppstår bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
Fortsatt drift under onormala förhållanden kan orsaka problem, elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören.
■ Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneraren på egen hand.
Felaktigt utförda arbeten kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören.
Om något av följande symptom uppstår ska du omedelbart ringa en reparatör.
Nätsladden blir onormalt varm eller är skadad.
Ett onormalt ljud hörs under drift.
Säkerhetsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren
avbryter driften ofta.
En brytare eller knapp fungerar ofta dåligt.
Det luktar bränt.
Inomhusenheten läcker vatten.
■ Efter ett strömavbrott
Driften återupptas automatiskt efter ca 3 minuter.
Vänta bara en stund.
Slå av
strömbrytaren
och ring en
reparatör.
■ Åska
Om det är risk för blixtnedslag i området bör du avbryta
driften och slå av strömbrytaren för att skydda systemet.
Avfallshantering
Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen
betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.
För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att
batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:
„ Pb: bly (>0,004 %)
Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten, hantering av köldmedium, olja och andra
delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.
Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.
Regelbundet underhåll av systemet rekommenderas.
Under vissa driftsförhållanden kan insidan på luftkonditioneraren bli hårt nedsmutsad efter långvarig användning,
vilket kan leda till försämrad funktion. Vi rekommenderar att du regelbundet låter en specialist utföra underhåll,
detta i tillägg till det underhåll användaren ska göra. Kontakta leverantören för specialistunderhåll.
Kostnaden för underhållet betalas av användaren.
Viktig information om det använda köldmedlet.
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.
Köldmediumtyp:R410A
GWP(1)-värde:1975
(1)
GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)
Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell
lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer information.
24
4PW54865-5.book Page 25 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
Feldiagnos.
FELDIAGNOS MED FJÄRRKONTROLLEN
I ARC433-serien anger temperaturvisningsdelen på huvudenheten motsvarande koder.
1. När Timer-återställningsknappen hålls ned i 5 sekunder blinkar en " "-indikering på
temperaturvisningsdelen.
Timer-återställningsknapp (TIMER CANCEL):
Återställer
timer-inställningen.
2. Tryck på Timer-återställningsknappen flera gånger tills en fast ljudsignal hörs.
• Kodindikeringen ändras i sekvensen nedan och bekräftas med en lång ljudsignal.
SYSTEM
INOMHUSENHET
UTOMHUSENHET
KOD
00
U0
U2
U4
A1
A5
A6
C4
C9
EA
E5
E6
E7
E8
F3
F6
H6
H8
H9
J3
J6
L4
L5
P4
BETYDELSE
NORMAL
BRIST PÅ KÖLDMEDIUM
SPÄNNINGSFALL ELLER ÖVERSLAG I HUVUDKRETSEN
ÖVERFÖRINGSFEL (MELLAN INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN)
DEFEKT KONTROLLPANEL
HÖGTRYCKSKONTROLLSKYDD ELLER FRYSSKYDD
FLÄKTMOTORFEL
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR TILLUFTEN
VÄXLINGSFEL KYLA/VÄRME
ÖVERBELASTNING VID START
FELAKTIG KOMPRESSORSTART
FLÄKTMOTORFEL (LIKSTRÖM)
DRIFTSSTOPP PÅ GRUND AV ÖVERSTRÖMSFEL
TEMPERATURSKYDD FÖR DRÄNERINGSRÖR
HÖGTRYCKSKONTROLL (VID KYLNING)
DRIFTSSTOPP PÅ GRUND AV FELAKTIGT PLACERAD SENSOR
TRANSFORMATORFEL
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR TILLUFTEN
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR DRÄNERINGSRÖR
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
HÖG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
OUTPUT-ÖVERSLAG
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
OBS!
1. En kort ljudsignal och två på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
2. Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned Timer-återställningsknappen i 5 sekunder.
Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen inte trycks ned under 1 minut.
25
4PW54865-5.book Page 26 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
INDIKATORLAMPA PÅ UTOMHUSENHETENS KRETSKORT
GRÖN
RÖD
MIKRODATOR
NORMAL
FELIDENTIFIERING
LAMPA A
LED1 LED2 LED3 LED4 LED5
2MXS-, 3MXS-, 3MKS-, 4 MXS-, 4 MKS-, 5 MXS-, 5 MKS-serien
DIAGNOS
NORMAL
KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
ÖVERTRYCKSSKYDD ELLER FRYSSKYDD UTLÖST I DRIFTSENHET ELLER STANDBY-ENHET
∗ ÖVERBELASTNINGSSKYDD UTLÖST ELLER HÖG DRÄNERINGSTEMPERATUR
FELAKTIG KOMPRESSORSTART
INPUT-ÖVERSLAG
∗ TERMISTOR- ELLER TRANSFORMATORFEL
HÖG TEMPERATUR I KOPPLINGSBOX
HÖG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
∗ OUTPUT-ÖVERSLAG
∗ BRIST PÅ KÖLDMEDIUM
LÅG SPÄNNING TILL HUVUDKRETSEN ELLER TILLFÄLLIG SPÄNNINGSFÖRLUST
VÄXLINGSFEL I MAGNETVENTILEN FÖR REVERSERING
FLÄKTMOTORFEL
[SE PUNKT ETT NEDAN]
FEL PÅ SPÄNNINGSKÄLLAN ELLER [SE PUNKT TVÅ NEDAN]
OBS! LED5 är endast tillgänglig för 5M-serien.
GRÖN
RÖD
NORMALLÄGE –
BLINKAR
NORMALLÄGE – SLÄCKT
PÅ
BLINKAR
AV
IRRELEVANT
LAMPA PÅ UTOMHUSENHETENS KRETSKORT
2MXS-, 2MKS-serien
GRÖN
MIKRODATOR
NORMAL
DIAGNOS
LAMPA A
NORMAL
KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
[SE PUNKT ETT NEDAN]
FEL PÅ SPÄNNINGSKÄLLAN ELLER [SE PUNKT TVÅ NEDAN]
GRÖN
NORMALLÄGE –
BLINKAR
PÅ
BLINKAR
AV
OBS!
1. Stäng av strömmen och slå på den igen. Om lamporna lyser likadant är utomhusenhetens
kontrollpanel defekt.
2. Diagnoser markerade med ∗ gäller inte i vissa fall. Utförlig information finns servicehandboken.
26
Copyright 2010 Daikin
4PW54865-5.book Page 1 Wednesday, April 21, 2010 10:28 AM
4PW54865-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement