Sprawozdanie z działalności WETI 2012_v.0

Sprawozdanie z działalności WETI 2012_v.0
Sprawozdanie z działalności
Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
w roku 2012
Opracowanie:
Kolegium dziekańskie WETI PG
Gdańsk, lipiec 2013
Spis treści
Wprowadzenie ............................................................................................................................ 3
1.
Działalność dydaktyczna ..................................................................................................... 5
2.
Działalność naukowa......................................................................................................... 22
3.
Działalność organizacyjna................................................................................................. 35
4.
Sytuacja kadrowa .............................................................................................................. 37
5.
Sytuacja finansowa ............................................................................................................ 53
6.
Współpraca z otoczeniem ................................................................................................. 66
7.
Rozwój organizacyjny administracji wydziału oraz zrealizowane zadania
inwestycyjne i remontowe ................................................................................................ 93
Załącznik 1. Udział pracowników WETI w organizacjach i komitetach naukowych............. 96
Załącznik 2. Funkcje pracowników WETI w komisjach senackich i rektorskich.................. 101
Załącznik 3. Lista pracowników WETI nagrodzonych nagrodami centralnymi .................... 102
Załącznik 4. Wykaz pracowników WETI zaliczonych do minimum kadrowego .................. 112
Załącznik 5. Wykaz pracowników WETI wspierających kierunki dydaktyczne ................... 114
2
Wprowadzenie
W roku 2012 minęła 60. rocznica powstania naszego Wydziału na Politechnice Gdańskiej.
Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa, podzielona na część historyczną i naukową,
ukazało się anglojęzyczne wydawnictwo jubileuszowe zawierające raport z historii i z teraźniejszości Wydziału, nakręcony został film o Wydziale (w dwóch wersjach językowych), a także
odbyło się szereg imprez o charakterze rozrywkowym, jak „Bal Elektroniki” i piknik wydziałowy. Ważnym elementem obchodów było też kilka konferencji naukowych, które w tym czasie
odbyły się na Wydziale. Składam serdeczne podziękowania tym pracownikom WETI, którzy
czynnie zaangażowali się w organizację obchodów jubileuszowych, a także tym, którzy zechcieli
w tych obchodach wziąć udział. Tych, którzy nie zauważyli tej rocznicy, zapraszam na obchody
kolejnego okrągłego jubileuszu Wydziału, które będą organizowane już przez nową ekipę dziekańską.
Okres obchodów jubileuszu był czasem podsumowywania tego, co stało się na Wydziale w
ciągu ostatnich kilku lat, czasem patrzenia w przeszłość i w przyszłość. Niniejsze sprawozdanie
z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
obejmuje pewien fragment tej najnowszej przeszłości – lata 2008-2012, ze szczególnym
uwzględnieniem roku 2012. Jest to kolejna edycja sprawozdań wydziałowych prezentowanych
corocznie Radzie Wydziału ETI, zazwyczaj na ostatnim posiedzeniu przed przerwą wakacyjną.
Sprawozdania te stanowią nie tylko źródło informacji dla pracowników Wydziału, ale także
ważny element wdrażania na Wydziale kontroli zarządczej i źródło informacji o Wydziale dla
różnego rodzaju ciał kontrolnych i oceniających.
Dane do sprawozdania zostały zredagowane głównie w formie zestawień tabelarycznych i
wykazów opatrzonych komentarzami słownymi i podsumowaniami. Obejmują one wszystkie
najważniejsze pola działalności Wydziału, a więc działalność dydaktyczną, badawczą, organizacyjną (w tym infrastrukturalną), współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z otoczeniem
przemysłowym, a także aktywność i dorobek naukowy, wdrożeniowy i organizacyjny pracowników Wydziału. Sprawozdanie to zawiera także istotne dane dotyczące aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej Wydziału, z odniesieniem do lat poprzednich w celu uwypuklenia zauważalnych tendencji.
Rok 2012 charakteryzował się dość stabilną sytuacją Wydziału, zarówno pod względem
poziomu rekrutacji na studia I i II stopnia, jak i pod względem sytuacji kadrowej i finansowej.
Poziom rekrutacji był bardzo podobny do poziomu sprzed roku, zarówno w kwestii ilości kandydatów, jak i ich jakości mierzonej punktami z egzaminu maturalnego. Zatem na razie nie zauważamy efektów niżu demograficznego, aczkolwiek warto pamiętać, że jego nasilenie sygnalizowane jest na rok 2015 i następne.
Rok 2012 był drugim z rzędu rokiem pewnego osłabienia aktywności Wydziału pod względem pozyskiwania środków na granty badawcze. Wiąże się to z rosnącą konkurencją zarówno w
programach krajowych, jak i międzynarodowych. Wprawdzie proces ten nie ma charakteru drastycznego, to jednak budzi zaniepokojenie. Należy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku poprzez intensywną akcję składania aplikacji grantowych w ogłaszanych, licznych konkursach. Jest
to o tyle istotne, że należy się spodziewać stopniowego obniżania dotacji na działalność statutową (DS) Wydziału, czego pierwsze poważne symptomy wystąpiły w roku 2013 (redukcja tzw.
dotacji podstawowej o ok. 25% w stosunku do roku 2012). Szczególnie apeluję tu do młodych
pracowników nauki, którzy w różnych adresowanych do nich programach mają możliwości aplikowania o środki na badania, w tym środki na tworzenie własnych zespołów badawczych. Składanie aplikacji grantowych przez samodzielnych pracowników naukowych traktuję natomiast
jako obowiązek.
Kolejne wyzwanie dotyczy awansów naukowych. W roku 2012 dało się zauważyć znaczne
ożywienie w składaniu wniosków w przewodach habilitacyjnych, czego efektem było uzyskanie
przez dwóch młodych pracowników WETI samodzielności naukowej oraz złożenie kolejnych
wniosków. Również cieszy wzrost liczby profesorów tytularnych oraz złożenie kolejnych wnio3
sków o nadanie tytułu naukowego. Wydziałowi niezwykle potrzebny jest dopływ nowej kadry
samodzielnych pracowników naukowych i profesorów tytularnych we wszystkich dyscyplinach
uprawianych na Wydziale. Należy więc przede wszystkim zintensyfikować składanie wniosków
o habilitację, według nowych zasad,, które wydają się sprzyjać przyspieszeniu uzyskiwania samodzielności naukowej przez zdolnych i pracowitych badaczy młodego pokolenia.
W obszarze działań infrastrukturalnych rok 2012 był kolejnym rokiem intensywnych prac
budowlanych i remontowych. Trwa realizacja projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki
Gdańskiej”, a pierwszym efektem było otwarcie gruntownie zmodernizowanego Audytorium
nr 1 w gmachu A Wydziału. W roku bieżącym zostanie gruntownie zmodernizowane Audytorium nr 2 w tym budynku i zostanie zakończona budowa Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji
Przestrzennej. Pełne uruchomienie tego laboratorium przewidziane jest na 1. połowę 2014 roku.
Dość szybko postępuje dekapitalizacja substancji gmachu A oraz moralne starzenie się wyposażenia gmachu B. Na cele odnowieniowe Wydział posiada środki zakumulowane na tzw. funduszu rozwoju, którego stan umożliwia władzom Wydziału planowanie i bieżące prowadzenie konsekwentnej, ale i rozważnej polityki inwestycyjnej.
Wysoki poziom kształcenia, badań i infrastruktury Wydziału doceniła Polska Komisja
Akredytacyjna, przyznając Wydziałowi w roku 2012 akredytację instytucjonalną na okres 5 lat, z
oceną pozytywną. Komisja zwróciła przy tym uwagę na pewne niedostatki związane z brakiem
systemowych metod i procedur zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej. Stało
się to zaczynem wprowadzania na PG systemu projakościowego, który w najbliższym czasie
zostanie również wprowadzony na naszym Wydziale.
W roku akademickim 2012/2013 wkroczyliśmy w najważniejszy etap wdrażania nowego
prawa o szkolnictwie wyższym, polegający na wdrażaniu na Wydziale Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Powołany dla tego celu zespół bardzo dobrze wywiązał się z tego zadania, o czym
świadczy przyznanie Wydziałowi 1 mln zł na wdrażanie KRK w prestiżowym ministerialnym
„Konkursie o milion”. W czasie tego procesu ujawniły się jednak problemy z tym związane,
niektóre natury fundamentalnej. W istocie, Krajowe Ramy Kwalifikacji narzucają jednostkom
wyższych uczelni, w tym wydziałom posiadającym pełne prawa akademickie, sztywne zasady
konstruowania programów studiów i, co gorsza, nadmiernie rozdmuchane biurokratycznie reguły
dokumentowania programów studiów i innych elementów związanych z kształceniem. To częstokroć zmusza nas, nauczycieli akademickich, do marnotrawienia czasu i energii nie na polach,
na których ta energia i ten czas są najbardziej potrzebne.
Tym niemniej – patrząc na ogólną sytuację Wydziału, zarówno pod względem kadrowym,
jak i materialnym, należy być umiarkowanym optymistą, a przede wszystkim zachować zdrowy
rozsądek, rozwagę i konsekwencję w dążeniu do wytyczonych celów.
Życzę tego wszystkim pracownikom WETI, dziękując zarazem za wysiłek włożony w
działalność i rozwój Wydziału w roku 2012.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
dziekan WETI PG
Gdańsk, czerwiec 2013
4
1.
Działalność dydaktyczna
1.1 Studia wyższe
Ogólne dane liczbowe dotyczące studentów
Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na koniec roku 2012
wynosiła (stan wg GUS z 30.11.2012 r.) 3 460 studentów
Studenci polscy
studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
Razem studia stacjonarne
studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia
Razem studia niestacjonarne
Razem studia stacjonarne
i niestacjonarne
Tabela 1.1
AiR
I
445
1020
57
221
EiT
862
165
IB
290
20
Razem
2617
463
502
1241
1027
310
3080
-
237
123
-
-
237
123
-
360
-
-
360
502
1601
1027
310
3440
Rysunek 1.1. Rozkład procentowy liczebności kierunków na studiach stacjonarnych
Z porównania obu powyższych wykresów wynika, że udział studentów informatyki w całkowitej
liczbie studentów jest znaczący i wzrasta z 44% na stopniu I do 59% na II stopniu.
Studenci obcokrajowcy
studia stacjonarne
Razem
I stopnia
II stopnia
Tabela 1.2
AiR
1
1
I
4
1
5
EiT
12
2
14
IB
-
Razem
16
4
20
5
Liczbę studentów (stan na 30 listopada lat 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) prezentuje tabela 1.3.
Tabela 1.3
KIERUNEK
Rodzaj studiów
Automatyka i
robotyka
stacjonarne
I stopnia – inż.
Informatyka
stacjonarne
I stopnia – inż.
Elektronika i
telekomunikacja
stacjonarne
I stopnia – inż.
Inżynieria biomedyczna
stacjonarne
I stopnia – inż.
Automatyka i
robotyka
Informatyka
Elektronika i
telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Informatyka
Informatyka
Razem
stacjonarne
II stopnia –
mgr
stacjonarne
II stopnia –
mgr
stacjonarne
II stopnia –
mgr
stacjonarne
II stopnia –
mgr
niestacjonarne
I stopnia – inż.
niestacjonarne
II stopnia –
mgr
I
II
III
IV
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2011
2012
Liczba
ogółem
166
318
401
427
445
493
814
960
989
1024
638
773
893
874
874
172
235
301
290
45
58
94
160
154
145
157
298
400
327
318
330
447
403
339
320
316
109
98
129
119
45
58
72
91
101
116
102
195
232
262
252
222
191
198
216
195
173
63
87
81
75
-
67
85
93
98
182
211
234
219
172
170
199
169
50
71
53
-
59
73
88
160
185
253
162
160
216
20
43
-
2011
2012
194
222
194
222
-
-
-
2011
2012
122
167
122
167
-
-
-
2011
2012
20
20
-
-
-
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
221
232
231
215
237
210
209
156
122
123
3214
3732
3569
3289
3460
89
83
71
75
108
130
81
70
71
74
1058
1236
1059
1419
1571
64
67
43
53
47
68
113
75
51
49
590
764
784
748
668
48
41
55
40
41
532
462
571
637
580
20
41
37
47
41
493
516
418
485
641
Lata
Ponadto należy odnotować następujące fakty odnośnie procesu kształcenia:
 liczba studentów zagranicznych jest nadal niewielka (0,58% studentów Wydziału),
 stałym powodzeniem cieszą się studia niestacjonarne I stopnia (wzrost liczby
studentów o 10,2%) i II stopnia (poziom praktycznie stały) na kierunku informatyka,
6
Wybory strumieni, profili i specjalności
Studenci stopnia I studiów dwustopniowych wybierali bloki przedmiotów zwanych strumieniami, realizowane na semestrach 5 i 6 roku następnego. W tabeli 1.4 zestawiono liczby studentów w poszczególnych strumieniach wg kierunków.
Tabela 1.4: Liczbowy podział na strumienie (semestry 5. i 6.)
Kierunek
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
strumień
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
SYSTEMY AUTOMATYKI
33
45
50
53
SYSTEMY DECYZYJNE
29
34
46
38
suma
62
79
96
91
88
77
85
65
88
91
105
96
suma
176
168
190
161
APLIKACJE
93
107
136
124
SYSTEMY
89
108
104
87
suma
182
215
240
211
ELEKTRONIKA W
MEDYCYNIE
-
19
18
19
-
0
26
32
-
18
17
12
FIZYKA W MEDYCYNIE
-
18
18
14
suma
0
55
79
77
ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA I
TELEKOMUNIKACJA TELEKOMUNIKACJA
INFORMATYKA
INFORMATYKA W
MEDYCYNIE
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
CHEMIA W MEDYCYNIE
Rozkład podziałów na strumienie na poszczególnych kierunkach przedstawiają wykresy
przedstawione na rysunku 1.2.
7
Rys. 1.2: Rozkład podziałów na strumienie, wg kierunków
Automatyka i robotyka
Elektronika i telekomunikacja
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Studenci semestru 6 dokonywali wyboru przedmiotów profilujących realizowanych na semestrze 7
następnego roku akademickiego. W tabeli 1.5 zestawiono liczby studentów na poszczególnych profilach
w ramach kierunków.
Tab. 1.5: Liczbowy podział na profile, wg kierunków
Kierunek
AiR
Profil
2010/11
2011/12
2012/13
Systemy automatyki
32
34
54
Systemy decyzyjne
34
25
32
66
59
86
Aparatura biomedyczna
16
-
0
Inżynieria mikrofalowa i antenowa
13
14
17
Komputerowe systemy elektroniczne
16
16
31
Optoelektronika
13
13
14
Systemy elektroniczne
15
13
14
73
56
76
Sieci teleinformacyjne
28
18
34
Systemy elektroniki morskiej
14
14
14
Systemy multimedialne
18
29
33
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
35
32
33
95
93
114
Algorytmy i modelowanie systemów
32
32
36
Architektura systemów komputerowych
50
33
54
Inżynieria oprogramowania
34
30
34
Inteligentne systemy interaktywne
13
19
17
Systemy geoinformatyczne
13
33
50
Teleinformatyka
18
30
34
160
177
225
-
20
16
-
-
26
-
15
15
-
13
13
48
70
suma
EiT-E
suma
EiT-T
suma
INFORMATYKA
suma
ELEKTRONIKA W
Elektronika w medycynie
MEDYCYNIE
INFORMATYKA W
Informatyka w medycynie
MEDYCYNIE
CHEMIA W MEChemia w medycynie
DYCYNIE
FIZYKA W MEFizyka w medycynie
DYCYNIE
suma
Rozkład podziałów na profile na poszczególnych kierunkach przedstawiają wykresy przedstawione
na rysunku 1.3. Wybór profili dla kierunków automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna wynikał
bezpośrednio z wcześniejszego podziału na strumienie.
2
Rys. 1.3: Rozkład podziałów na profile, wg kierunków
Rysunek 1.3 Rozkład podziałów na profile wg kierunków
3
Na przełomie 2011/12 przeprowadzono rekrutację na stopień 2. studiów stacjonarnych na wszystkich
kierunkach, dla których były prowadzone dotychczas studia jednolite. Przyjęto łącznie 508 studentów,
wśród których zdecydowaną większość stanowili absolwenci stopnia I kierunków prowadzonych na
Wydziale (498). Kandydaci byli rekrutowani bezpośrednio na specjalności podstawowe i uzupełniające
poszczególnych kierunków na podstawie specjalnej ankiety, wypełnianej dodatkowo podczas składania
dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Na każdym kierunku została utworzona grupa, dla której wszystkie
zajęcia odbywają się w języku angielskim. Zamiast bloku specjalności uzupełniającej studenci grup
angielskojęzycznych mogą wybierać dowolne przedmioty z puli wszystkich przedmiotów prowadzonych
w języku angielskim. Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne stopnia II przedstawia poniższa tabela 1.6.
4
Tab. 1.6: Wyniki rekrutacji na stopień II studiów stacjonarnych (09.02.2012)
Kierunek
AiR
Specjalność podstawowa
Specjalność uzupełniająca
Decision Systems
Komputerowe systemy elektroniczne
Komputerowe systemy sterowania
Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
Computer Electronic Systems
Komputerowe systemy elektroniczne Optoelektronika
Inżynieria komunikacji bezprzewodoSystemy czasu rzeczywistego
EiT-E wej
Optoelektronika
Komputerowe systemy elektroniczne
Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
Systemy mikroelektroniczne
Radio Communication Systems & Networks
Inżynieria dźwięku i obrazu
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
EiT-T Inżynieria dźwięku i obrazu
Systemy czasu rzeczywistego
Sieci i systemy teleinformacyjne
INF
IBM
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
Sieci komputerowe
Komputerowe systemy sterowania
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
Distributed Applications & Internet Services
Aplikacje rozproszone i systemy interInżynieria systemów i bazy danych
netowe
Aplikacje rozproszone i systemy interneInżynieria systemów i bazy danych
towe (2)
Inteligentne systemy interaktywne
Algorytmy i technologie internetowe
Inteligentne systemy decyzyjne
Inteligentne systemy interaktywne
Technologie geoinformatyczne i mobilne
Technologie geoinformatyczne i moInteligentne systemy interaktywne (2)
bilne
Sieci i systemy teleinformacyjne
Algorytmy i technologie internetowe
Sieci komputerowe
Systemy czasu rzeczywistego
Chemia w medycynie
Elektronika w medycynie
Fizyka w medycynie
Informatyka w medycynie
Fizyka w medycynie
Informatyka w medycynie
Chemia w medycynie
Elektronika w medycynie
Grupa
15
19
18
Razem:
13
13
18
15
13
14
17
14
16
8
11
Razem:
19
Suma
14
38
52
13
59
14
65
151
19
18
35
19
18
21
205
38
19
19
18
Razem:
16
9
9
9
Razem:
224
43
470
5
Podczas ostatniej rekrutacji na stopień II można było zauważyć zwiększone zainteresowanie kierunkami
prowadzonymi na wydziale ze strony absolwentów innych uczelni. Szczegóły przedstawia tabela 1.7.
Tab. 1.7: Kandydaci spoza PG przyjęci na studia stacjonarne II stopnia w 2012 r.
Kierunek: AiR
Specjalność podstawowa: KSS
Specjalność uzupełniająca: IKB
Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska
Akademia Morska w Gdyni
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła TK
Politechnika Świętokrzyska
PWSZ Elbląg
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Informatyki w Olsztynie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
1
Razem: 1
EiT-T
SSR SCzR
IDiO KSS
1
ISI
TGM
Inf
TGM
SST
2
ATI
ISD
1
1
1
1
IBm
ChWM FWM Łącznie
FWM ChWM
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
13
2
3
5
18
W wyniku rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych już drugi rok z rzędu można zauważyć
przepływ kandydatów między profilami i kierunkami I stopnia. Strukturę grup poszczególnych
specjalności II stopnia studiów stacjonarnych w dniu rozpoczęcia zajęć semestru 1. przedstawia tabela
1.8. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.1.4 wskazuje trzy specjalności, których co najmniej
połowa uczestników nie kontynuowała profilu (SCzR+KSS, ATI+ISD oraz ARSI w j. ang.), zaś rysunek
1.5 wyraźnie wskazuje na znaczne „nasycenie” grup specjalnościowych kierunku informatyka kosztem
grup specjalnościowych kierunku elektronika i telekomunikacja. Widoczne na wykresie przekroczenie
100% pojemności grupy wynikało z przyjęcia więcej niż 18 osób na specjalność po rozpatrzeniu odwołań
i uzyskaniu dla każdej osoby imiennej zgody kierownika katedry prowadzącej daną specjalność.
Tab. 1.8: Struktura grup specjalności stopnia II po zakończeniu rekrutacji (9.02.2012)
Kierunek
AiR
EiT-E
EiT-T
Inf
Specjalność
KSS+KSE
KSS+IKB
ISD (ang)
IKB+SCzR
KSE+OPT
OPT+KSE
SMI+IKB
KSE (ang)
SSR+IDiO
IDiO+SSR
IDiO+SK
SCzR+KSS
SST+SSR
SSR (ang)
ARSI+ISBD
ATI+ISI
ATI+ISD
z wydziału
19
18
15
18
13
15
13
13
17
14
16
8
11
14
18
19
18
zewnętrzni
1
1
1
6
% z profilu
95%
83%
87%
94%
92%
100%
85%
92%
88%
86%
94%
50%
91%
100%
100%
89%
28%
% wypełnienia
106%
100%
83%
100%
72%
83%
72%
72%
94%
78%
89%
44%
61%
78%
100%
106%
100%
6
Specjalność
ISBD+ARSI (x2)
TGM+SST
ISI+TGM
SK+ATI
SK+SCzR
TGM+ISI (x2)
ARSI (ang)
ChWM+FWM
EWM+IWM
FWP+ChWM
IWM+EWM
Kierunek
IBm
z wydziału
35
19
21
19
18
38
19
16
9
9
10
zewnętrzni
% z profilu
97%
63%
86%
89%
100%
79%
21%
69%
89%
56%
70%
4
3
1
1
% wypełnienia
97%
106%
117%
106%
100%
106%
106%
89%
50%
50%
56%
Rys. 1.4: Odsetek absolwentów profilu stopnia I kontynuujących odpowiadającą mu specjalność
magisterską
kontynuacja
zmiana
zmia na
kontynua cja
120%
100%
80%
60%
40%
AiR
EiT-E
EiT-T
Inf
IWM+EWM
FWP+ChWM
EWM+IWM
AR SIang
C hWM+FWM
SK+S CzR
TGM+ISI (2)
S K+ATI
ISI+TGM
TGM+S ST
ATI+ISD
ISBD+AR SI (2)
AR SI+IS BD
S SR ang
S S T+SS R
IDiO+S K
SC zR +KS S
IDiO+SS R
KS Ea ng
S SR +IDiO
S MI+IKB
OP T+KS E
KS E+OPT
IS Da ng
IKB+S CzR
KSS +IKB
KS S+KS E
0%
ATI+IS I
20%
IBm
7
Rys. 1.5: Stopień wypełnienia grup uruchomionych specjalności magisterskich
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
AiR
EiT-E
EiT-T
Inf
IWM+EWM
FWP+ChWM
EWM+IWM
ARSIang
ChWM+FWM
TGM+ISI (2)
SK+ATI
SK+SCzR
ISI+TGM
TGM+SST
ISBD+ARSI (2)
ATI+ISI
ATI+ISD
SSRang
ARSI+ISBD
SST+SSR
SCzR+KSS
IDiO+SK
IDiO+SSR
SSR+IDiO
KSEang
SMI+IKB
OPT+KSE
KSE+OPT
ISDang
IKB+SCzR
KSS+IKB
KSS+KSE
0%
IBm
Wnioski:



Kierunek informatyka wybiera 43% studentów kontynuujących studia na II stopniu, co niewątpliwie ma związek z długotrwałą tendencją na rynku pracy (wg tzw. pierwszej preferencji).
Po raz pierwszy odnotowano zauważalny wzrost liczby kandydatów na studia stacjonarne II
stopnia z uczelni krajowych spoza Trójmiasta, co świadczy o tym, że nasza oferta dydaktyczna
jest atrakcyjna i dostrzegalna w kraju.
Znikomy nabór na studia II stopnia studentów zagranicznych wymaga podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie aktywnego pozyskiwania kandydatów za pośrednictwem firm międzynarodowych oferujących usługi rekrutacyjne (głównie z Chin i Indii).
Absolwenci
W roku ak. 2011/12 wśród absolwentów znalazły się zarówno osoby, które uzyskały tytuł zawodowy inżyniera, kończąc stopień I, lub magistra, kończąc stopień II studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Łączna liczba absolwentów WETI w 2012 roku wyniosła 908 osób. Sumaryczny wykaz absolwentów w latach 2008-2012 z rozbiciem na oceny wpisane do dyplomów przedstawiają tabele 1.9–1.12.
8
Tab. 1.9: Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia lat 2011, 2012
z podziałem na kierunki studiów i uzyskane oceny końcowe
Lata
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Oceny
Ocena
5.5
Ocena
5.0
Ocena
4.5
Ocena
4.0
Ocena
3.5
Ocena
3.0
Kierunki
łącznie
369
%
426
30
8,1
35
8,2
37
10
67
15,7
133
36
123
28,9
146
40
165
38,7
23
6,2
36
8,5
-
Automatyka
i robotyka
57
%
67
4
7
6
9
13
22,8
16
23,9
17
30
19
28,4
16
28,1
17
25,4
7
12,3
9
13,4
-
Informatyka
159
182
19
22
15
26
69
62
51
65
5
7
-
%
12
12,1
9,4
14,3
43,4
34,1
32,1
35,7
3,2
3,9
-
Elektronika i telekomunikacja
153
%
158
7
4,6
6
3,8
9
5,9
16
10,1
47
30,7
38
24,1
79
51,6
78
49,4
11
7,2
20
12,7
-
Inżynieria biomedyczna
%
19
1
5,3
9
47,4
4
21,1
5
26,3
-
Tab. 1.10: Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia z 2012 r.
z podziałem na kierunki studiów i uzyskane oceny końcowe
Lata
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Kierunki
łącznie
Oceny 142
%
Ocena
27
19
5.5
Ocena
54
38
5.0
Ocena
38
26,8
4.5
Ocena
19
13,4
4.0
Ocena
4
2,8
3.5
Ocena
3.0
Automatyka
i robotyka
9
%
Informatyka
69
%
Elektronika i telekomunikacja
42
%
Inżynieria biomedyczna
%
1
11,1
15
21,7
9
21,4
-
-
4
44,4
28
40,6
15
35,7
-
-
3
33,3
19
27,5
8
19,1
-
-
1
11,1
7
10,2
7
16,7
-
-
-
-
-
-
3
7,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tab. 1.11: Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia z 2012 r. realizowanych w języku angielskim, z podziałem na kierunki studiów i uzyskane oceny końcowe
Lata
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Oceny
Ocena
5.5
Ocena
5.0
Ocena
4.5
Ocena
4.0
Ocena
3.5
Ocena
3.0
Automatyka
i robotyka
w języku angielskim
2
%
Informatyka
w języku angielskim
Elektronika i telekomunikacja
w języku angielskim
4
%
16
%
-
-
1
25
1
6,25
1
50
2
50
4
25
1
50
1
25
6
37,5
-
-
-
-
4
25
-
-
-
-
1
6,25
-
-
-
-
-
-
9
Tab. 1.12: Absolwenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia, kierunek informatyka,
lata 2011, 2012
Lata
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
łącznie
Oceny
Ocena
5.5
Ocena
5.0
Ocena
4.5
Ocena
4.0
Ocena
3.5
Ocena
3.0
41
103
1
3
11
13
20
37
7
40
2
10
-
%
2,4
2,9
26,8
12,6
48,8
35,9
17,1
38,8
4,9
9,7
-
Informatyka
I stopnia inż.
10
%
59
2
20
4
6,8
7
70
21
35,6
26
44,1
1
10
8
13,6
-
Informatyka
II stopnia mgr
31
%
44
1
3,2
3
6,8
9
29
9
20,5
13
41,9
16
36,4
7
22,6
14
31,8
1
3,2
2
4,6
-
Wniosek:

Poziom absolwentów na wszystkich kierunkach prowadzanych na Wydziale należy uznać za wysoki, bowiem co najmniej 90% z nich kończy studia z oceną co najmniej dobry (4.0).
Rekrutacja
Tabela 1.13 przedstawia liczby studentów przyjętych na stacjonarne studia II stopnia z dwóch naborów w lutym 2011 r. i 2012 r.
Tab.1.13: Liczby przyjętych na studia II stopnia stacjonarne
Kierunek
AiR
EiT
I
IB
Razem
lata akademickie
2010/2011
2011/2012
47
51
129
152
201
221
44
377
468
Porównując liczbę przyjętych na studia II stopnia z liczbą absolwentów studiów I stopnia, widać,
że liczba absolwentów kierunku automatyka i robotyka jest większa od liczby przyjętych na semestr 1.
stopnia II, czyli nie wszyscy absolwenci zdecydowali się na studia tego poziomu na Wydziale ETI. Podobnie jest dla kierunku elektronika i telekomunikacja. Natomiast dla kierunku informatyka liczba przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia jest większa od liczby absolwentów, czyli na studia II stopnia
zgłosili się absolwenci innych kierunków i/lub uczelni. Podobną sytuację można zaobserwować dla kierunku inżynieria biomedyczna, jednakże z uwagi na międzywydziałowy charakter studiów na I stopniu
tego kierunku przyczyny tego zjawiska są inne i mogą wynikać również z powrotów studentów przechodzących w trakcie studiów I stopnia na inne wydziały.
W tabeli 1.14 zestawiono dane dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia dla kierunku informatyka.
10
Tab. 1.11: Liczby przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek informatyka
Poziom studiów
I stopnia
II stopnia
Razem
2008/2009
84
125
209
rok akademicki
2009/2010 2010/2011 2011/2012
77
75
63
75
64
77
152
139
140
2012/13
89
63
152
Z tych danych wynika, że liczba studentów niestacjonarnych kierunku informatyka utrzymuje się
na od kilku lat na stałym poziomie, a ta forma studiów cieszy się zainteresowaniem osób pracujących –
nie tylko z terenu województwa pomorskiego, ale także warmińsko-mazurskiego i kujawskopomorskiego.
Wyniki rekrutacji w kolejnych latach dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów
stacjonarnych w latach 2008-2012 prezentuje tabela 1.15, a tabela 1.16 zestawia liczby skreślonych
studentów po 1 semestrze.
Tab. 1.15: Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia
lata akademickie
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
AiR
95
54,18
156
35,96
123
48,40
123
45,55
120
54,15
EiT
364
23,90
337
32,40
246
43,60
245
43,60
251
52,60
I
292
48,40
337
46,98
240
55,10
250
55,70
250
59,50
IB
5,6
108
56,74
100
59,20
120
47,25
120
53,68
Razem:
838
938
709
738
741
L – liczba przyjętych na studia, P – liczba punktów ujednoliconych osoby przyjętej na ostatnim miejscu
Kierunek
Limity przyjęć na lata 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 dla kierunków elektronika i telekomunikacja oraz informatyka były w porównaniu do roku 2008/2009 mniejsze, co (jak wynika z tabeli 1.15)
skutkowało systematycznie zwiększającym się progiem punktowym. Zjawisko to należy uznać za korzystne, bowiem oznacza to wzrost poziomu kandydatów rekrutowanych na studia stopnia 1. Wzrost ten
świadczy także o rosnącej popularności kierunków prowadzonych na wydziale wśród absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie kierunku informatyka.
Liczby studentów skreślonych po 1. semestrze w poszczególnych latach przedstawia tabela 1.16.
Tab. 1.16: Liczba skreślonych po 1 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek
AiR
EiT
I
IB
Razem:
2008/2009
4
57
34
95
lata akademickie
2009/2010
2010/2011
14
2
47
17
43
10
6
3
110
32
2011/2012
11
22
21
9
63
Wykresy wartości z tabeli 1.16 przedstawione na rysunku 1.6 potwierdzają, że obniżenie limitów rekrutacyjnych do obecnie obowiązujących miało korzystny wpływ na poziom kandydatów przyjmowanych na
semestr 1.
11
Rys. 1.6: Skala odsiewu po 1. semestrze studiów stacjonarnych I stopnia
Skreślenia po 1. semestrze stopnia I
AiR
EiT
I
IB
60
50
40
30
20
10
0
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Wniosek:

Należy przyjmować na pierwszy rok tylko tych kandydatów, którzy mają w procedurze rekrutacyjnej punktację na poziomie wyższym od 50 punktów.
Istotne procedury wpływające na podniesienie jakości kształcenia
Fundusz dydaktyczny. W czasie 3 ostatnich lat dziekan wyraził zgodę na utworzenie funduszu dydaktycznego przeznaczonego na finansowanie prac dyplomowych i prowadzonych w ramach przedmiotu
projekt grupowy. Po zakończeniu semestru fundusze wydane przez katedry na ww. prace są refundowane
w wysokości 200 zł/pracę dyplomową i 200 zł/projekt grupowy.
Dodatkowe zajęcia, zmiana w przedmiocie z zakresu matematyki. Od roku 2008 dla studentów semestru pierwszego, którzy nie zaliczyli fizyki i przedmiotów z zakresu matematyki, organizowano dodatkowe zajęcia, repetytoria, na których studenci mogli powtórzyć materiał z zakresu ww. przedmiotów i następnie przed rejestracją na semestr 3. (sesja semestru drugiego) zdać egzaminy z tych przedmiotów.
W roku 2010 wprowadzono podział przedmiotu z zakresu matematyki, który miał przyporządkowane 10 punktów ECTS, na dwa przedmioty, a mianowicie na analizę matematyczną i na algebrę liniową. Podzielono również punkty ECTS. W efekcie, przy dopuszczalnym długu 12 punktów ECTS, studenci pierwszego semestru mogli łatwiej zaliczyć te dwa przedmioty, a niezaliczenie jednego z nich dawało
w efekcie mniejszy dług punktów ECTS.
Od roku 2011 wprowadzono również zajęcia dodatkowe, repetytoria, z przedmiotów, które charakteryzowały się dużą liczbą niezaliczeń, zakończone egzaminami lub zaliczeniami, co wyraźnie podniosło sprawność kształcenia.
W roku 2012 na wszystkich kierunkach stopnia I poza inżynierią biomedyczną dokonano przesunięcia przedmiotów z zakresu fizyki o jeden semestr wyżej, na odpowiednio semestr 2. i 3. Zmiana ta
wynikała z analizy przyczyn trudności, jakie podczas realizacji przedmiotu fizyka napotykali studenci
semestru 1., mający poważne braki z zakresu podstaw rachunku różniczkowego i całkowego. Po konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi przedmioty z zakresu matematyki (doc. dr Barbara Wikieł) i
fizyki (prof. dr Radosław Szmytkowski) komisje programowe zarekomendowały Radzie Wydziału prze12
sunięcie przedmiotu fizyka na semestr 2. Oczekiwać należy zmniejszenia odsetka studentów niezaliczających ten przedmiot w terminie.
Indywidualna organizacja studiów. Od roku 2009 prowadzona jest indywidualna organizacja studiów
(IOS) umożliwiająca studentom, którzy zostali skierowani na powtarzanie semestru i formalnie mieli semestr przerwy przed powtarzaniem, kontynuację kształcenia. Początkowo wszyscy studenci w takiej sytuacji mogli wybrać 6 przedmiotów prowadzonych w semestrze, w którym mieli przerwę przed powtarzaniem. Po doświadczeniach wynikających ze sprawności zaliczeń oraz konfliktów z podziałem na
strumienie ustalono, że zgodę na IOS mogą otrzymać tylko studenci studiów I stopnia po semestrach 1.,
2., 3., i 4., a łączną liczbę przedmiotów realizowanych podczas przerwy przed powtarzaniem semestru
ograniczono do równowartości 12 punktów ECTS.
Wniosek:
 Wymienione procedury wpływające na jakość kształcenia będą kontynuowane w latach następnych.
Godziny dydaktyczne
Tabela 1.17 przedstawia bilans wykonanych w latach ak. 2007/08-2011/12 godzin dydaktycznych
z podziałem na rodzaje zajęć. Przez te wszystkie lata odsetek zajęć praktycznych (szczególnie laboratoriów i projektów) przekracza 60%, co potwierdza spełnienie przez programy studiów realizowane na wydziale standardów FEANI kształcenia inżynierów.
Tab. 1.17: Bilans wykonanych zajęć dydaktycznych
Rok akademicki
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Ogółem
(bez mnożników)
Liczba godzin (bez mnożników)
wykłady
ćwiczenia
laboratoria
projekty
inne
8548
(16,3%)
8383,5
(16%)
10113
(16%)
8421,5
(14,87%)
10200,5
(16%)
4635
(8,8%)
4137,5
(8%)
2655
(8%)
2955
(5,22%)
3178,5
(5%)
20635
(40,2%)
22175
(42,2%)
23311,5
(44%)
24236,4
(42,80%)
27110,5
(43%)
9478
(18,5%)
10530
(20,0%)
11473
(22%)
12279
(21,68%)
12199,5
(19%)
7688
(15,0%)
6708
(12,8%)
5685
(11%)
8738,55
(15,43%)
9978
(16%)
51351
52596
52991
56630,4
62667
Rozkład godzin zajęć wynikających z realizacji programu dla studentów zarejestrowanych w kolejnych latach akademickich (bez mnożników odzwierciedlających zwiększony wysiłek związany z liczebnością grup wykładowych) przedstawia poniższy wykres.
13
Rys. 1.7: Rozkład godzin zajęć programu względem łącznej liczby studentów
Od 2008 roku wyraźnie zaznacza się tendencja wzrostu liczby godzin dydaktycznych, zarówno
ogółem, jak i w przeliczeniu na jednego studenta. W roku akademickim 2011/12 rozliczono 64636,5 godzin dydaktycznych. W tej liczbie 19023 godz. (ok. 29,43%) stanowiły nadgodziny. Ich udział w przygotowywanych co roku wykazach systematycznie rośnie, od r.ak. 2006/07 do r.ak. 2011/12 wzrósł ponad
dwukrotnie, z 13,6% do 29,43%. Szczegółowy rozkład godzin łącznie oraz nadgodzin przypadających na
poszczególne katedry w latach, od 2008/09 do 2001/12, przedstawia tab. 1.18.
Tab. 1.18: Godziny dydaktyczne wykonane przez katedry
Lp. Katedra
r. ak. 2008/09
godz.
r. ak. 2009/10
nadgodz.
godz.
r.ak. 2010/11
nadgodz.
1 KAMS
3940
979
24,80%
4170
954,5
22,89%
2 KASK
5426
1796
33,10%
5321
1728
3 KIB
3070
520
16,90%
2550
798
4 KIMA
2605
595
22,80%
2460
5 KIO
3645
583
16,00%
6 KIW
2588
458
17,70%
7 KSD
2803
463
8 KOSE
5841
godz.
r.ak. 2011/12
nadgodz.
godz.
nadgodz.
3972,8
1489,5
37,49%
4425
1223
27,64%
32,48%
4327,5
1525,5
35,25%
5570
1860
33,39%
31,29%
5556,88
1893,5
34,07%
5135
1622
31,59%
492
20,00%
2960,5
962,5
32,51%
3134
876
27,95%
4093
923
22,55%
3535,5
1101,5
31,16%
4000
647
16,18%
2798
533
19,05%
3183
834
26,20%
3076
991
32,22%
16,50%
3665
1205
32,88%
4165
1017
24,42%
4437,5
1555,5
35,05%
580
9,90%
7413
2421
32,66%
2662,5
577,5
21,69%
7364,5
2171
29,48%
37,28%
9 KSA
2826
531
18,80%
3061
777
25,38%
4150,75
881
21,23%
3730
1390,5
10 KSEM
2716
585
21,50%
2718
138
5,08%
6771,28
1334
19,70%
2606
251
9,63%
11 KSG
3079
413
13,40%
3851
964
25,03%
3078,5
595
19,33%
3990,5
1060
26,56%
12 KTI
2764
724
26,20%
2669
653
24,47%
3984,75
747,5
18,76%
3627
1240
34,19%
13 KSMI
3994
600
15,00%
3990
645
16,17%
2801
516
18,42%
3976,5
1012,5
25,46%
14 KSMU
3111
513
16,50%
2933
406
13,84%
3280
534
16,28%
3304,5
1016,5
30,76%
15 KSSR
2837
583
20,50%
2675
419
15,66%
3563,13
355
9,96%
3083,5
1143,5
37,08%
16 KSTE
2542
283
11,10%
2757
676
24,52%
2468,5
135,5
5,49%
3176,5
963,5
30,33%
53787
10206
19,00%
57124
13732,5
24,04%
60461,59
14499
23,98%
64636,5
19023
29,43%
Razem
Wykres przedstawiony na rysunku 1.7 ukazuje procentowy udział nadgodzin w dydaktyce katedr
(oraz udziału nadgodzin uśrednionego dla całego wydziału) w czterech kolejnych latach akademickich.
W ostatnim roku akademickim 2011/12 nastąpił znaczny wzrost średniej liczby nadgodzin. Z danych w
tabeli 1.18 można zauważyć, że liczby nadgodzin w tym roku rozkładają się bardziej równomiernie pomiędzy katedry, bez indywidualnych „przerostów” – jak to miało miejsce w latach ubiegłych w przypad14
ku np. KASK, KSD i KOSE. Tendencja zarysowana na wykresie może świadczyć o zbliżaniu się wydziału do granicy przeciążania kadry dydaktyką.
Rys. 1.7: Rozkład udziału nadgodzin w dydaktyce poszczególnych katedr
19,00%
24,04%
23,98%
29,43%
W sprawozdawanym okresie odbyły się dwie wizytacje Zespołów Oceniających Państwowej (Polskiej) Komisji Akredytacyjnej: w roku 2009 w celu akredytacji kierunku studiów informatyka oraz w
roku 2012 w celu oceny instytucjonalnej Wydziału. Na podstawie sprawozdań tych zespołów prezydium
PKA na posiedzeniu w dniu 3.09.2009 podjęło uchwałę o przyznaniu akredytacji dla studiów dwustopniowych na kierunku informatyka, zaś w dniu 11.10.2012 uchwałę o wydaniu oceny pozytywnej stwierdzającej, że Wydział spełnia przyjęte kryteria jakościowe.
Aktywność studentów
Aktywność studentów Wydziału charakteryzują poniższe zestawienia tabelaryczne.
Tab. 1.19: Studenckie koła naukowe działające w 2012 r.
Koło Naukowe
opiekun
PACT
GRID
CELL
Talk Bots Club
Geoida
CHIP
RINNG
VERTEX
Soliton
PING
SPIE Student Chapter Advisor Petition
dr inż. Barbara Stawarz - Graczyk
dr inż. Arkadiusz Szewczyk
dr inż. Sławomir Ambroziak
dr inż. Agnieszka Landowska
dr inż. Jacek Dąbrowski
dr inż. Bogdan Pankiewicz
mgr inż. Grzegorz Gołaszewski
dr inż. Jacek Lebiedź
dr inż. Adam Mazikowski
mgr inż. Tomasz Gierszewski
Safe1IDEA
JUGGUT
GUT HPC
prof. Bogdan Kosmowski
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
mgr inż. Michał Wójcik
dr inż. Paweł Czarnul
data zarejestrowania
2012.03.01
2011.04.14
2011.03.30
2010.05.05
2010.01.14
2010.01.11
2009.05.07
2009.03.17
2009.01.19
2008.05.28
2007.12.18
2007.12.10
2007.05.22
2006.05.04
15
Koło Naukowe
Inżynieria Dźwięku i Obrazu
Grupa.NET
SFERA
SKALP
Inżynieria Systemów Komunikacji
Bezprzewodowej "WiComm Yuniors"
opiekun
mgr inż. Kuba Łopatka
prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, prof. nadzw. PG
mgr inż. Andrzej Jastrzębski
prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki
dr inż. Łukasz Kulas
SP2PZH Koło Krótkofalowców PG dr inż. Jarosław Sadowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew KrzeMiędzywydziałowe koło Eco CarPG
miński
"MKM" - Międzywydziałowe Koło
Mechatroników
dr inż. Krzysztof Nyka
data zarejestrowania
2006.04.10
2003.11.25
2003.10.17
2001.01.02
1998.03.31
2012.04.16
2009.08.12
Lista nagrodzonych studentów
Rok 2008/2009
1. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Adam Blokus
informatyka – IV rok
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – IV rok
2. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańsk
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – IV rok
Adam Polak
elektronika i telekomunikacja – V rok
3. Stypendium LOTOS
Michał Hoeft
elektronika i telekomunikacja – III rok
Bartosz Namieśnik
elektronika i telekomunikacja – II rok
Marcin Roman
informatyka – IV rok
Andrzej Sokolnicki
automatyka i robotyka – V rok
Rok 2009/2010
1. Stypendium MNiSW za wyniki w nauce
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – V rok
2. Stypendium MNiSW za wyniki w sporcie
Jakub Dumara
elektronika i telekomunikacja – V rok
3. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańsk
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – V rok
4. Stypendium LOTOS
Tomasz Blukis
informatyka – III rok
Mateusz Kowalski
informatyka – IV rok
Maciej Rzeziński
automatyka i robotyka – V rok
5. Nominacja Rektora Politechniki Gdańskiej w konkursie o Nagrodę „Czerwonej Róży”
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – V rok
6. Stypendium Fundacji General Electric
Tomasz Janeczko
elektronika i telekomunikacja – II rok
Rok 2010/2011
1. Stypendium MNiSW za wyniki w nauce
Michał Hoeft
elektronika i telekomunikacja – V rok studia jednolite mgr
2. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Przemysław Tusk
automatyka i robotyka – III rok studia I stopnia stacjonarne
16
Katarzyna Zabrocka
automatyka i robotyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
3. Stypendium LOTOS
Patryk Daszkowski
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Damian Potrykus
elektronika i telekomunikacja – V rok studia jednolite mgr
4. Konkurs „Twoja Perspektywa 2011” (organizator Grupa TP)
Artur Makutunowicz
informatyka – V rok studia jednolite mgr – I miejsce
5. Konkurs programistyczny Decode Tieto 2010
Tomasz Richert
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne – I miejsce
Krzysztof Ropiak
informatyka - II rok studia I stopnia stacjonarne – III miejsce
6. Finały krajowe konkursu Imagine Cup 2011 w kategorii Projektowanie Oprogramowania (Software Design) – III miejsce
Rafał Gordon
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Bartosz Kałkus
informatyka – I rok studia I stopnia stacjonarne
Grzegorz Korszyłowski
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Krzysztof Kowalski
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Rok 2011/2012
1. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Mirosław Czapliński
elektronika i telekomunikacja - II rok studia II stopnia stacjonarne
Anna Fularczyk
informatyka - II rok studia II stopnia stacjonarne
Aleksandra Igielska
informatyka - IV rok studia I stopnia stacjonarne
Izabela Raulin
inżynieria biomedyczna - IV rok studia I stopnia stacjonarne
Przemysław Tusk
automatyka i robotyka - IV rok studia I stopnia stacjonarne
Filip Żywicki
automatyka i robotyka - III rok studia I stopnia stacjonarne
2. Stypendium LOTOS
Piotr Chmieliński
informatyka - II rok studia I stopnia stacjonarne
Piotr Potrykus
informatyka - II rok studia II stopnia stacjonarne
3. Konkurs „Developers Showcase” na I Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych
w Gdańsku – I miejsce:
Dorian Apanel
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
Kacper Kwiatkowski
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
Michał Pyrzowski
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
Grzegorz Rajchman
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
4. Konkurs „Krypto-Absolwent Nie Do Złamania”zorganizowany przez ENIGMA Systemy Ochrony
Informacji Sp. z o. o – II miejsce:
Bartosz Czaplewski
elektronika i telekomunikacja – dyplomant, studia jednolite
5. Konkurs „Najlepszy poster dla młodych naukowców” na konferencji 35th International Microelectronics and Packaging IMAPS-IEEE CPMT w Gdańsku – III
miejsce:
Katarzyna Kobierowska
inżynieria biomedyczna – III rok studia I stopnia stacjonarne
Magdalena Karpińska
inżynieria biomedyczna – III rok studia I stopnia stacjonarne
6. Roczne stypendium Fundacji Nauki Polskiej w ramach programu Ventures
Bartosz Baziński
informatyka – II rok studia II stopnia stacjonarne
Michał Brzezicki
informatyka – II rok studia II stopnia stacjonarne
Rok 2012/2013
1. Stypendium MNiSW za wyniki w nauce
Katarzyna Dunst
inżynieria biomedyczna – II rok studia II stopnia stacjonarne
Karol Stosik
informatyka - II rok studia II stopnia stacjonarne
2. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Izabella Raulin
inżynieria biomedyczna – II rok studia II stopnia stacjonarne
Filip Żywicki
automatyka i robotyka – IV rok studia I stopnia stacjonarne
3. Stypendium LOTOS
Tomasz Janeczko
elektronika i telekomunikacja – II rok studia II stopnia stacjonarne
Mikołaj Broniszewski
informatyka – II rok studia II stopnia stacjonarne
17
Paweł Liszewski
informatyka - IV rok studia I stopnia stacjonarne
4. Stypendium TeleMobile
Karol Dobrzyniewicz
elektronika i telekomunikacja – II rok studia II stopnia stacjonarne
Tomasz Chełstowski
elektronika i telekomunikacja – II rok studia II stopnia stacjonarne
5. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska
Izabella Raulin
inżynieria biomedyczna – II rok studia II stopnia stacjonarne
Oskar Matulewicz
informatyka w języku angielskim - II rok studia II stopnia
stacjonarne
Mateusz Prager
informatyka w języku angielskim - II rok studia II stopnia
stacjonarne
Karol Grodzicki
informatyka - III rok studia I stopnia stacjonarne
1.2 Studia Doktoranckie
Poniższe zestawienia ilustrują stan studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.
Tab. 1.19: Studia doktoranckie – stan liczebny doktorantów
Nabór - rok akademicki:
2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
Przyjęci na studia:
stacjonarne
niestacjonarne
24
0
35
1
20
3
33
3
13
2
Ogółem:
- obcokrajowcy
24
0
36
0
23
0
36
0
15
0
2
0
0
0
1
1
9
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
24
0
33
1
18
2
25
2
6
1
24
0
34
0
20
0
27
0
6
0
Otwarte przewody:
0
1
5
16
6
Obronione doktoraty:
0
0
0
1
1
Wysokość stypendium
0
1233
1300
1300
0
8
13
0
Rezygnacja ze studiów:







w czasie 1. roku studiów
na wyższych latach studiów
Przeniesienie po 1. roku:
na inną uczelnię
na studia niestacjonarne
na studia niestacjonarne
na studia stacjonarne
Liczba uczestników na dzień 31.12.2012
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Ogółem:
- w tym obcokrajowcy
Liczba osób, którym przysługuje stypendium
0
16
* uczestnicy studiów doktoranckich plus asystenci-doktoranci
18
Tab. 1.20: Studia doktoranckie – rozprawy doktorskie sfinalizowane w latach 2008-2012
(w nawiasie – studia niestacjonarne)
Rok
ukończenia
Wydział ETI
Liczba
studiów
osób przydoktoranckich jętych na
studia
2008
15 (2)
2009
36 (3)
2010
23(3)
2011
34(1)
2012
26
Ogółem
134(9)
Liczba osób Uzyskane
kończących stopnie
studia
dr
15 (0)
17 (0)
6 (1)
12(1)
10(1)
60(3)
5
13
4
11
13(2)
46(2)
Tab. 1.21: Dyscypliny w ramach studiów doktoranckich
(rok akademicki 2012/2013, stan na dzień 31.12.2012 r.)
Rok studiów
rodzaj studiów:
Elektronika i
telekomunikacja
Informatyka
Aut. i robotyka
Razem słuchaczy:
Ogółem:
Pobiera stypendium
doktoranckie
1.
n.
s.
9
6
8
1
24
s.
0
0
0
0
0
2.
n.
12
4
16
1
33
s.
0
0
1
0
1
3.
n.
2
2
13
1
18
s.
0
0
1
0
1
4.
n.
6
5
8
4
23
0
0
2
0
2
Ogółem:
s.
n.
29
17
45
7
98
0
0
4
0
4
s.
5. *
n.
3
1
2
0
6
0
0
0
0
0
24
34
19
25
102
6
0
16
8
13
37
0
* po ostatnim roku, nieobronione doktoraty
Widoczna jest pewna stabilizacja liczby uczestników studiów doktoranckich na poziomie wyższym niż przed kilkoma laty. Spowodowane jest to zapewne atrakcyjną ofertą stypendialną. Jakkolwiek
liczba osób pobierających stypendia podanych w tabeli wydaje się niewielka, to należy podkreślić, że
tabela obejmuje jedynie stypendia doktoranckie wypłacane z dotacji dydaktycznej. Wydział, oprócz stypendiów doktoranckich tego typu, oferuje inne rodzaje wsparcia finansowego doktorantów. W ramach
projektu InterPhD doktoranci mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 15000 zł rocznie, mają też
możliwość wyjazdu na staże zagraniczne. Wielu doktorantów uczestniczy w realizacji projektów badawczych. Ponadto, od jesieni 2011 wprowadzone zostały dodatkowe mechanizmy wsparcia doktorantów
poprzez stypendia finansowane z dotacji DS na rozwój młodej kadry naukowej. Przydzielane są one w
trybie konkursowym na podstawie regulaminu uchwalonego przez RW. Regulamin ten zmodyfikowano
w 2012, dostosowując punktację za osiągnięcia do punktacji stosowanej w ramach oceny parametrycznej
jednostek. Dzięki temu nowemu mechanizmowi finasowania w roku 2011 po raz pierwszy od wielu lat
wsparcie ze środków wydziałowych uzyskali słuchacze 1. roku. Od 2012 roku wypłacane są także stypendia z dotacji projakościowej. W roku 2012 wprowadzono wydziałowy regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich, zgodnie z którym do uzyskania stypendium niezbędne jest wykazanie się dorobkiem publikacyjnym. Podania o stypendia opiniowane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną, która
19
układa listy rankingowe. W roku 2012 przystąpiono do przebudowy programu studiów w kierunku większej elastyczności, możliwości wprowadzenia punktów ECTS oraz zgodności z wytycznymi Senatu PG
(które ostatecznie uchwalono dopiero w kwietniu 2013) . Niewielkim zainteresowaniem cieszą się studia
niestacjonarne, w konsekwencji od roku 2012 nabór na te studia został zawieszony.
1.3 Współpraca ze szkołami średnimi regionu
Od dnia 6 listopada 2008 Wydział ETI realizuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu w formule określanej mianem Akademii ETI. Polega ona na prowadzeniu przez nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Wydziału zajęć adresowanych do uczniów tych szkół. Tematyka
zajęć dotyczy informatyki, a także technologii pozostających w naukowo-dydaktycznym zainteresowaniu
Wydziału. Celem tych zajęć jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów oraz umożliwienie rozwoju
ich kompetencji w zakresie ICT. Dodatkowym celem jest zachęcenie uczęszczających uczniów do wyboru studiów technicznych (zwłaszcza na WETI) jako przyszłej drogi ich edukacji.
Do tej pory do Akademii ETI przystąpiło 12 szkół ponadgimnazjalnych z Trójmiasta i okolic:
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2008),
I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2008),
V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od X 2009),
III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie (od IX 2010),
II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2010),
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (od I 2011),
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (od II 2011),
III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Katolickich w Tczewie (od III 2011),
Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku (od IV 2011),
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Katolickich w Malborku (od II 2012),
XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2012),
VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od III 2013).
W ramach Akademii ETI prowadzone są zarówno zajęcia obowiązkowe przewidziane dla szkoły
ponadgimnazjalnej, jak i zajęcia nadobowiązkowe. Zajęcia obowiązkowe realizowane są dla jednej z klas
IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku i dotyczą głównie nauki programowania (np. w roku akademickim 2012/2013 była to nauka programowania w językach C++ i C#). Nauka ta urozmaicana jest pokazami technologii pozostających w naukowo-dydaktycznym zainteresowaniu Wydziału. Nauka programowania jest również tematem zajęć nadobowiązkowych (np. w roku szkolnym 2012/2013 dla I ALO w
Gdyni, VIII LO w Gdańsku i Technikum przy ZSŁ w Gdańsku).
Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są jednak przede wszystkim w formie przeplatających się
wykładów z podstaw algorytmiki i ćwiczeń komputerowych treningu olimpijskiego (przygotowanie do
olimpiady informatycznej). W zajęciach tych w ostatnim roku uczestniczyli uczniowie dwóch gdańskich
liceów I LO i V LO. Ponadto jako zajęcia nadobowiązkowe dla obu wymienionych szkół oraz dla Technikum nr 4 przy ZSŁ w Gdańsku i Liceum Ogólnokształcącego przy ZSK w Malborku zrealizowano spotkania z elektroniką, telekomunikacją i automatyką (np. w roku akademickim 2012/2013 spotkania te
podejmowały taką tematykę, jak rezystory i kondensatory, pomiary w elektronice, boty konwersacyjne,
układy cyfrowe, a także programowanie na Windows Phone, tworzenie gier na platformę mobilną w
technologii XNA, programowanie grafiki 3D za pomocą biblioteki OpenGL), których większość przygotowali i poprowadzili studenci reprezentujący różne koła naukowe Wydziału ETI.
W ramach zajęć nadobowiązkowych przeprowadzono również zakończony egzaminem kurs
„Podstaw programowania obiektowego” dla uczniów II LO w Gdańsku. Zdany egzamin uhonorowany
został odpowiednimi certyfikatami Akademii ETI (w roku akademickim 2011/2012 wręczono 15 takich
certyfikatów, w roku akademickim 2012/2013 –4 takie certyfikaty).
W roku akademickim 2011/2012 dodano do oferty Akademii ETI cykl wykładów omawiających
wybrane problemy naukowe, takie jak: automaty i roboty we współczesnym świecie, liczby zmiennoprzecinkowe i całkowite w komputerach, operacje logiczne, język naturalny a język komputerów, grafy i
ich praktyczne zastosowanie, optyka według fizyki kwantowej, historia liczb i matematyki, 101 nauko20
wych błędów w filmach SF, złożoność obliczeniowa, bioinformatyka, labirynty, kryptografia i kryptoanaliza, bezpieczeństwo, historia komunikacji na odległość, analogowość i cyfrowość oraz rozwój zawodowy i poszukiwanie pracy. Wykłady te w roku akademickim 2011/2012 przeprowadzono głównie na terenie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni dla uczniów tej szkoły, dla których były zajęciami nadobowiązkowymi. W roku akademickim 2012/2013 wykłady te wygłoszone zostały natomiast
dla uczniów XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, również jako zajęcia nadobowiązkowe.
W roku akademickim 2012/2013 poprowadzono pierwszy raz w ramach Akademii ETI kurs tworzenia gier wideo z wykorzystaniem Unreal Development Kit (UDK). Został on zrealizowany dla
uczniów Technikum nr 4 przy ZSŁ w Gdańsku i obejmował przygotowanie środowiska pracy, prototypowanie poziomu, modelowanie oświetlenia statycznego i dynamicznego, animację położenia i orientacji
obiektów, obsługę zdarzeń i definiowanie elementów gry FPS (ang. first person shooter), takich jak punkt
startowy, przeciwnik, broń i pojazdy.
W styczniu 2012 r. zorganizowano i przeprowadzono po raz pierwszy Igrzyska Akademii ETI. Na
początku lutego 2013 r. odbyła się druga edycja Igrzysk. Jest to cykliczny, otwarty konkurs informatyczny organizowany przez Wydział ETI dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
W pierwszej edycji Igrzysk Akademii ETI uczestniczyło 33 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych regionu. Laureatami zostali uczniowie I LO w Gdańsku (1. miejsce), I LO w Kartuzach (2. miejsce) i V LO
w Gdańsku (dwa 3. miejsca ex aequo). Do drugich Igrzysk zarejestrowało się 15 uczestników z 7 szkół.
Zwyciężyli uczniowie V LO w Gdańsku (1. i 2. miejsce) przed uczniami I LO w Gdańsku (dwa 3. miejsca ex aequo). Nagrodą są stypendia Dziekana Wydziału ETI do wykorzystania przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI (tylko w przypadku ich wyboru przez laureatów bezpośrednio po zdaniu matury jako pierwszego kierunku studiów).
W ostatnich latach szkolnych w zajęciach Akademii ETI (wliczając Igrzyska Akademii ETI)
udział bierze w sumie ponad 150 uczniów rocznie, przy czym największą frekwencją wykazują się trójmiejskie licea: I ALO w Gdyni oraz I LO, II LO, V LO i IX LO w Gdańsku (po około 20 uczniów). W
zajęciach uczestniczyli również nauczyciele informatyki, zwłaszcza z najdłużej współpracujących liceów
Gdańska: I LO, V LO i IX LO.
21
2.
Działalność naukowa
W wyniku oceny parametrycznej jednostek przeprowadzonej w roku 2010 WETI utrzymał kategorię 1. Wydział z wynikiem 102,7 pkt znalazł się na poz. 13. na 47 oceniane jednostki w grupie jednorodnej. Jest to 6. pozycja wśród jednostek uczelnianych. Kategorię 1. otrzymało 15 jednostek.
Działalność naukową Wydziału określa liczba uzyskanych stopni i tytułów naukowych (tabela 2.1),
liczba publikacji (tabela 2.2), a także inne osiągnięcia badawcze, granty, członkostwa z wyboru i nagrody.
Obserwuje się w ostatnich latach:
 w przybliżeniu stałą liczbę obronionych doktoratów,
 niską liczbę uzyskiwanych tytułów naukowych,
 pewne ożywienie w habilitacjach,
 niewielki wzrost publikacji o najwyższej randze,
 malejącą liczbę rozdziałów w czasopismach polskich i zagranicznych o niskiej randze,
 spadek liczby publikacji konferencyjnych,
 niewielki spadek liczby rozdziałów w monografiach polskojęzycznych,
 zdobywanie licznych wyróżnień; w tym nagród Prezesa Rady Ministrów
i Stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Tab. 2.1: Tytuły naukowe, habilitacje i doktoraty.
Rok
Habilitacje
2008
Tytuły naukowe
profesora
-
Doktoraty
-
w tym
obcy
-
18
w tym obcy*
4
2009
-
1
-
16
-
2010
-
3
1
16
6
2011
-
-
-
21
5
2012
1
1
-
21
5
* obcy – osoby niebędące pracownikami Wydziału
W okresie od r. 2008 do r. 2012 obserwuje się nasycenie w tendencji wzrostowej liczby doktoratów nadanych przez Radę Wydziału ETI. Liczba ta wzrosła w tym okresie od 15 do 21 (najlepszy wynik
w historii Wydziału), łącznie osiągając 92 promocje doktorskie, co stanowi istotną część liczby wszystkich doktoratów nadanych w tym samym czasie przez Politechnikę Gdańską. W tym samym czasie liczba
nadawanych stopni doktora habilitowanego nie rosła tak dynamicznie, a w niektórych latach (2008 i
2011) na WETI nie było żadnej promocji habilitacyjnej. W roku 2012 była tylko jedna promocja profesorska i nadano jeden stopień doktora habilitowanego. W roku 2013 należy oczekiwać co najmniej 3
promocji habilitacyjnych, min. jednej promocji profesorskiej i dwóch nowych wniosków „profesorskich”.
Działalność publikacyjną pracowników Wydziału zaprezentowano w tabeli 2.2.
22
Tab. 2.2:
Lp.
1.
Podsumowanie liczbowe publikacji Wydziału ETI w roku 2008–2012
Typ publikacji
publikacje w czasopismach
z listy JCR
2. publikacje w czasopismach
zagranicznych i czasopismach polskich o zasięgu
co najmniej krajowym
3. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych
4 autorstwo monografii lub
podręcznika akademickiego w języku angielskim
lub innym
5. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku
akademickim w języku
angielskim lub innym
6. autorstwo monografii lub
podręcznika akademickiego w języku polskim
7 autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku
akademickim w języku
polskim
8. redakcja monografii lub
podręcznika akademickiego
9. Przyznane patenty
10. Zgłoszenia wynalazków
Liczba publikacji
2008
2009
2010
2011
2012
61
51
46
91
118
218
95
245
201
114
146
189
172
174
130
1
-
-
1
0
35
27
25
30
15
2
2
1
3
44
38
49
26
15
10
14
0
1
8
4
8
8
8
6
3
3
4
W zakresie działalności publikacyjnej pracowników Wydziału obserwuje się:
 zauważalny wzrost liczby publikacji w czasopismach z listy JCR, w tym zwłaszcza tych o
najwyższej randze
 spadek liczby rozdziałów w czasopismach polskich i zagranicznych o niskiej randze
 spadek publikacji konferencyjnych
 stabilizację liczby rozdziałów w monografiach polskojęzycznych.
Dane dotyczące liczby nagród przyznawanych doktorantom i młodym uczonym przestawione w
tabeli 2.3 pokazują, że utrzymuje się wysoka ocena badań prowadzonych na Wydziale, zwłaszcza gdy
chodzi o doktoraty – dowodem tego są prestiżowe nagrody Prezesa Rady Ministrów i Stypendia Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej.
23
Tab. 2.3: Nagrody dla doktorantów i młodych pracowników naukowych Wydziału
Rodzaj nagrody
Stypendia FNP
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
liczba
30
8
Członek Akademii Młodych Uczonych PAN
Stypendium Ministra dla wybitnych
młodych naukowców
Innodoktoranci / stypendia dla doktorantów, V edycja
Publikacje z listy JCR
ogółem/z udziałem doktorantów
Publikacje z listy JCR min. 30 pkt.
(z udziałem doktorantów)
Projekty badawcze w konkursach Lider/ Preludium/Symfonia/Iuventus
Plus
Nagrodzone artykuły konferencyjne
118/25
Nagrody naukowe im. Jana Uphagena
i nagrody GTN
6
1
5
6
9
10
18
Lata
19972012
19982008
20112012
20112012
2012
2012
2012
20102012
20092012
20042012
Ważnym elementem działalności Wydziału, wpływającym na jego ocenę zewnętrzną, są granty
badawcze oraz badania zlecone. Ich zestawienie przedstawiono poniżej. Z załączonych danych wynika,
że WETI ma dość wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków, ale zauważalny jest trend spadkowy w
ich ilości, tym samym w całkowitych przychodach Wydziału. Co więcej, są takie wydziały PG, które w
tym samym czasie odnotowały wzrost dochodów.
Projekty zakończone w 2012:
Kierownik projektu
Maciej Smiatacz
Jerzy Pluciński
Adam Lamęcki
Paweł Wierzba
Marek Kubale
Paweł Kaczmarek
Krzysztof Giaro
Krzysztof Goczyła
Andrzej Stepnowski
Roman Salamon
Opis szczegółowy dokumentu
"Biometryczny system zabezpieczeń dla mobilnych stacji roboczych, wykorzystujący automatyczne rozpoznawanie twarzy i analizę sposobu obsługi
urządzeń"
"Rozwój optycznej niskokoherentnej tomografii polaryzacyjnej (PS-OCT) dla
badań obiektów technicznych"
"Nowe topologie i metody syntezy filtrów rezonatorowych o wynikowej selektywności dla nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej"
"Badanie cienkich warstw ceramicznych wybranych kompozycji PLZT pod
kątem zastosowań w szybkich elektrooptycznych układach próbkujących"
"Grafowe metody optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach naukowotechnicznych"
"Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji rozproszonych o wysokich wymaganiach wiarygodnościowych"
"Opracowanie i implementacja algorytmów i narzędzi informatycznych dla
problemów z zakresu chromatycznej teorii grafów w zastosowaniach technicznych i naukowych"
"Zastosowanie logiki opisowej w inżynierii oprogramowania"
"Mobilny system informacji przestrzennej wspomagającego nawigację osób
niewidomych w terenie miejskim"
"Cichy sonar - analiza teoretyczna, symulacje komputerowe, badania modelowe"
24
Marek Moszyński
Marek Blok
Jerzy Mazur
Henryk Lasota
"System automatycznego georeferencjonowania danych przestrzennych z
satelitarnych i lotniczych sensorów obrazujących oraz ich integracji z danymi
referencyjnymi w postaci rastrowych i wektorowych map cyfrowych"
"Projektowanie filtrów ułamkowoopóźniających - metoda okien"
Badanie zjawisk rozproszenia w strukturach periodycznych zawierających
trójwymiarowe obiekty rozpraszające.
"Narzędzie wspomagające projektowanie systemów ultradźwiękowej komunikacji podwodnej z transmisją OFDM"
Sławomir Gajewski
"Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych"
Maciej Niedźwiecki
"Systemy aktywnego tłumienia hałasu i drgań"
Stanisław Szczepański
"Bezprzewodowy system bezpieczeństwa wykorzystujący inteligentne mikrourządzenia rozpoznawcze do przekazywania obrazu i dźwięku wewnątrz
budynku"
Jarosław Sadowski
"Demonstrator technologiczny systemu automatycznej lokalizacji osób (SALOn) do zastosowań specjalnych"
Jerzy Balicki
"Comcute - system utrzymania wielkiej mocy obliczeniowej w sytuacjach
kryzysowych"
Ryszard Katulski
"Demonstrator technologiczny systemu ochrony obiektów mobilnych przed
improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED)"
Stanisław Szczepański
"Zintegrowany system fotografii laserowej do monitoringu otwartych przestrzeni i zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym"
Jerzy Wtorek
" Ocena dynamiki serca na potrzeby terapii resynchronizującej"
Projekty realizowane w 2012
Kierownik projektu
Maciej Smiatacz
Jerzy Pluciński
Adam Lamęcki
Paweł Wierzba
Marek Kubale
Paweł Kaczmarek
Opis szczegółowy dokumentu
"Biometryczny system zabezpieczeń dla mobilnych stacji roboczych,
wykorzystujący automatyczne rozpoznawanie twarzy i analizę sposobu
obsługi urządzeń"
"Rozwój optycznej niskokoherentnej tomografii polaryzacyjnej (PS-OCT)
dla badań obiektów technicznych"
"Nowe topologie i metody syntezy filtrów rezonatorowych o wynikowej
selektywności dla nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej"
"Badanie cienkich warstw ceramicznych wybranych kompozycji PLZT
pod kątem zastosowań w szybkich elektrooptycznych układach próbkujących"
G 506 własny "Grafowe metody optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach naukowo-technicznych"
"Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji rozproszonych o wysokich
wymaganiach wiarygodnościowych"
Krzysztof Giaro
"Opracowanie i implementacja algorytmów i narzędzi informatycznych
dla problemów z zakresu chromatycznej teorii grafów w zastosowaniach
technicznych i naukowych"
Grzegorz Jasiński
"Elektrokatalityczne czujniki gazów toksycznych"
Andrzej Czyżewski
"Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and
Detection for Security of Citiczens in Urban Environment"
Włodzimierz Zieniutycz
Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych
Krzysztof Goczyła
Julian Szymański
"Zastosowanie logiki opisowej w inżynierii oprogramowania"
"Metody heterarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane sie25
ciami leksykalnym"
Krzysztof Suchocki
"Metody poprawy właściwości metrologicznych czujników woltamperometrycznych"
Józef Woźniak
"Projektowanie i ocena efektywności dedykowanych symulatorów dla
przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych"
Michał Mrozowski
"Rozwój metod redukcji rzędu modelu dla wieloskalowych problemów
elektrodynamiki i fotoniki obliczeniowej"
Marek Makowski
Michał Mrozowski
Andrzej Stepnowski
"Synteza topologiczna i modelowanie powielaczy napięcia stałego na
przełączanych pojemnościach"
"Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych"
"Mówiące Mapy - System GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim"
Andrzej Czyżewski
"Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej
i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i
otwartego społeczeństwa wiedzy"
Andrzej Stepnowski
"Mobilny system informacji przestrzennej wspomagającego nawigację
osób niewidomych w terenie miejskim"
Roman Salamon
Marek Moszyński
Marek Blok
Jerzy Mazur
"Cichy sonar - analiza teoretyczna, symulacje komputerowe, badania
modelowe"
"System automatycznego georeferencjonowania danych przestrzennych
z satelitarnych i lotniczych sensorów obrazujących oraz ich integracji z
danymi referencyjnymi w postaci rastrowych i wektorowych map cyfrowych"
"Projektowanie filtrów ułamkowoopóźniających - metoda okien"
”Badanie zjawisk rozproszenia w strukturach periodycznych zawierających trójwymiarowe obiekty rozpraszające”.
Marek Kitliński
”Nowa koncepcja układów komunikacji bezprzewodowej: miniaturyzacja,
filtracja, tłumienie harmonicznych”.
Henryk Krawczyk
"Procedury odwzorowywanie i łączenie ontologii dziedzinowo zoreintowanych"
Stefan Sieklicki
"Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem
zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego"
Henryk Lasota
Janusz Smulko
Janusz Górski
"Narzędzie wspomagające projektowanie systemów ultradźwiękowej
komunikacji podwodnej z transmisją OFDM"
"Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w czujnikach rezystancyjnych"
"Metoda modelowania i wspomagania współpracy klienta i dostawcy w
przedsięwzięciach pozyskiwania oprogramowania"
Piotr Wroczyński
"Nowe metody domieszkowania nanokrystalicznych struktur diamentowych wykorzystywanych w technice sensorowej"
Sławomir Gajewski
"Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych"
Maciej Niedźwiecki
"Systemy aktywnego tłumienia hałasu i drgań"
Stanisław Szczepański
"Bezprzewodowy system bezpieczeństwa wykorzystujący inteligentne
mikrourządzenia rozpoznawcze do przekazywania obrazu i dźwięku
wewnątrz budynku"
Adam Lamęcki
Jarosław Sadowski
"Szybkie projektowanie złożonych układów filtrów i multiplekserów o
zwartej konstrukcji dla nowych systemów komunikacji bezprzewodowej
z wykorzystaniem trójwymiarowych symulatorów elektromagnetycznych"
"Demonstrator technologiczny systemu automatycznej lokalizacji osób
(SALOn) do zastosowań specjalnych"
26
Bożena Kostek
"Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej
i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i
otwartego społeczeństwa wiedzy" – Etap. A21
Henryk Krawczyk
"Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej
i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i
otwartego społeczeństwa wiedzy" – Etap A19
Krzysztof Goczyła
"Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej
i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i
otwartego społeczeństwa wiedzy" – Etap A20
Jerzy Balicki
"Comcute - system utrzymania wielkiej mocy obliczeniowej w sytuacjach
kryzysowych"
Jerzy Hoja
"Opracowanie rodziny telemetrycznych analizatorów impedancji nowej
generacji do szybkiej spektroskop impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych, zwłaszcza w terenie"
Ryszard Katulski
"Demonstrator technologiczny systemu ochrony obiektów mobilnych
przed improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED)"
Łukasz Kulas
"Hybrydowy system lokalizacji wewnątrz budynków"
Stanisław Szczepański
"Zintegrowany system fotografii laserowej do monitoringu otwartych
przestrzeni i zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym"
Grzegorz Jasiński
Łukasz Kulas
Robert Bogdanowicz
"Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza"
"Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej"
"Implementacja i korekcja metod pomiaru charakterystyk antenowych w
strefie bliskiej"
Stypendium dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendium naukowe dla wybitnego naukowca
Stypendium naukowe dla wybitnego naukowca
Jerzy Wtorek
"Ocena dynamiki serca na potrzeby terapii resynchronizującej"
Andrzej Czyżewski
"Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem prywatności osób"
Robert Bogdanowicz
Mateusz Mazur
Dariusz Dereniowski
Adam Lamęcki
Rafał Lech
Michał Mrozowski
Bogdan Wiszniewski
Wojciech Marynowski
Piotr Jasiński
Adam Kusiek
Stanisław Szczepański
Marek Kubale
Stypendium naukowe o finansowanie stypendium naukowego nr
293/2011 dla wybitnego młodego naukowca
"Badania anten konformnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod
analizy"
"Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowo-przepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości"
"Metody i narzędzia inżynierii dokumentu przyszłości (MENAID)"
"Badanie dielektryczno-ferrytowych prowadnic wielopaskowych ze zredukowaną masą oraz ich wykorzystanie do realizacji wzajemnych i niewzajemnych układów dla współczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej"
"Iuventus Plus" "Zwiększenie odporności korozyjnej porowatych materiałów metalicznych stosowanych w tlenkowych ogniwach paliwowych"
"Iuventus Plus" "Badania własności nowych materiałów oraz struktur
falowych zawiarających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych"
"Mikroelektroniczny system wizyjny CMOS do endoskopii kapsułkowej z
bezprzewodową transmisją danych i mocy zasilającej"
"Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach
27
Maciej Niedźwiecki
Małgorzata JędrzejewskaSzczerska
technicznych i biologicznych"
"Aktywne tłumienie niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych"
"Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi"
Robert Bogdanowicz
"Półprzewodnikowe strukturyzowane nanowarstwy diamentowe do systemów opto-elektro-sensorycznych"
Antoni Nowakowski
"Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla
obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych"
Marcin Strąkowski
Marcin Krzywkowski
Jacek Rak
Andrzej Czyżewski
Andrzej Stepnowski
Bożena Kostek
"Polaryzacyjna optyczna tomografia koherentna ze spektroskopową
analizą właściwości materiałów i obiektów technicznych"
"Problemy alokacji zadań obliczeniowych w sieciach komputerowych"
Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
System przestrzennego rozpoznawania gestów ze sprzężeniem zwrotnym
Weryfikacja i dobór (opracowanie nowych) metod analiz geoinformacyjnych z wykorzystaniem GIS, na potrzeby typowania i prognozowania
zdarzeń kryminalnych i terrorystycznych
"Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i fonicznowizyjnej z komputerami mobilnymi"
Badania zlecone (2008-2012)
Kierownik projektu
Michał Mrozowski
Opis szczegółowy dokumentu
ARL European Research Office "Macromodels for multiscale computastional electromagnetics on Yee's grids"
Krzysztof Nyka
CENPORT "Opinia dla banku stwierdzająca czy inwestycja, która
ma być realizowana, jest oparta na nowych technologiach"
Jacek Marszal
Centrum Morskich Technologii Militarnych PG "Wykonanie części
zamiennych do stacji hydrolokacyjnych"
Roman Salamon
Telekomunikacja Polska SA "Analiza przepustowości łącza radiowego z zastosowaniem techniki modulacji adaptacyjnej"
SONEL Przeprowadzenie badań i prób urządzeń
Jacek Marszal
CMTM wykonanie modernizacji stacji hydrolokacyjnych
Andrzej Stepnowski
Gmina Miasta Gdańska
Internetowy system informacji geograficznej do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych oraz ich zagrożeń przez służby cywilne
Jerzy Konorski
Europejskie Biuro Badań i Rozwoju Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego - "Transfer informacji w sieciach bezprzewodowych"
Jacek Marszal
CMTM "Modernizacja i uruchomienie stacji hydrolokacyjnej T.
SQS-56 na OHP"
Roman Salamon
Thales Underwater Systens-Francja "Tłumaczenie dokumentacji
technicznej"
Adam Bujnowski
ABB-ARAB "System nadzoru produkcji na linii produkcyjnej rozłączników średniego napięcia NAL-12 NAL-24"
Ryszard Katulski
Telekomunikacja Polska
Radiowe systemy transmisyjne o dużych przeciwstawnościach,
radio pakietowe w mikrofalowych systemach transmisyjnych
Jacek Marszal
CMTM Przeprowadzenie weryfikacji palet przetworników hydroakustycznych sonaru PSU 83-51 w ilości 148 kpl.
Jacek Marszal
CMTM Wykonanie remontu palet przetworników hydroakustycznych sonaru PSU 83-51 w ilości 80 szt.
Jerzy Wtorek
IRIS Research Group - Belgia "Badania i wykorzystanie sprzętu"
Ryszard Katulski
28
Michał Mrozowski
Techno-Service "Opracowanie i wykonanie prototypu bezprzewodowego systemu sterowania lampami ulicznymi LED"
Łukasz Kulas
e-IMG INTERNET MULTIMEDIA GROUP "Przygotowanie opinii
jednostki naukowej określającej czy realizowana inwestycja oparta
jest o nową technologię"
Lech Kilian
CMTM Wykonanie i dostawa dokumentacji do sonaru SHL 200,
przegląd, 5-letni remont
Lech Kilian
CMTM "Wykonanie i dostawa dokumentacji remontowej do stacji
hydrolokacyjnej t. MG-329 M - pięcioletni remont eksploatacyjny 3 egz."
Roman Salamon
CMTM/Komenda Portu Wojennego "Remont przetworników sonaru PSU 83-51"
Krzysztof Nyka
OnMedia "Przygotowanie opinii jednostki naukowej czy wdrażane
rozwiązanie ma charakter innowacyjny"
Grzegorz Lentka
TORELL "Sporządzenie opinii dot. porównania i oceny skuteczności zabezpieczeń przed niekontrolowaną zmianą oprogramowania
kas rejestrujących Sharp typu ER-A277PS oraz ER-A285P"
Grzegorz Lentka
Flow Technics "Sporządzenie opinii technicznej dot. nieprawidłowego działania systemu czujników połączonych za pomocą RS485
dla firmy "Flow Technics" zgodnie z zamówienieam nr
ZM/01/PGD/2009"
Ryszard Katulski
PPBW "Wykonanie i przetestowanie prototypu urządzenia nadawczo-odbiorczego do monitoringu zagrożeń"
Łukasz Kulas
VECTOR Sp. z o.o. "Opracowanie rozwiązań do łączności krótkiego zasięgu dla systemu telemetrycznego"
Jacek Marszal
CMTM "Dostawa zestawów remontowych do stacji hydrolokacyjnych t. SHL-200M, SHL-200D i SHL-200DSP"
Jacek Marszal
CMTM "Wykonanie remontu eksploatacyjnego stacji hydrolokacyjnej SHL-200 na okrętach 621, 623 i 624"
Łukasz Kulas
4TM Consulting "Sailtrack - system śledzenia jednostek pływających w czasie rzeczywistym"
Jacek Marszal
CMTM Modernizacja i uruchomienie stacji hydrolokacyjnych
Zbigniew Łubniewski
Jeppesen GmbH, Niemcy Wykonanie automatycznej aktualizacji
cyfrowych map lotnisk
Łukasz Kulas
SEVENET S.A. "Wytworzenie serii informacyjnej Bezprzewodowego Systemu Przywoławczego"
Jacek Marszal
CMTM "Wykonanie i dostawa: - dokumentacji remontowej do stacji
hydrolokacyjnej t. MG322 DSP; - dokumentacji remontowej do
stacji hydrolokacyjnej t. SQR19PG - remont eksploatacyjny"
Roman Salamon
BZ SONEL Sp. z o.o. "Przeprowadzenie badań i prób 4 kpl. urządzeń typu OKA-2, MNISZKA, KRAB i ŁEBA w Stacji Badań Hydroakustycznych Katedry SEM i na obiektach Mi-14Pł"
Krzysztof Nyka
SILED Sp. z o.o. "Przeprowadzenie badań wybranych parametrów
interfejsu radiowego inteligentnych lamp LED"
Marek Moszyński
ELTERIS Sp. z o.o.Wykonanie badania przemysłowego:
1. Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji dla lampowni kopalnianych
2. Kryptograficzne zabezpieczenie upgrade-u oprogramowania
układów
Marek Moszyński
TETABIT Sp. z o.o. Wykonanie badań przemysłowych:
1. Minimalna inicjalizacja systemu Linux w środowisku wbudowanym z użyciem języka dynamicznego
2.Prototyp bindingów do biblioteki DLL wykorzystującej asynchroniczne callbacki z różnych wątków systemowych
29
Jacek Marszal
CMTM "Modernizacja stacji hydrolokacyjnych t. SHL-200M"
Łukasz Kulas
SILED Sp. z o.o. "System inteligentnego budynku w systemie SILED"
Zbigniew Łubniewski
JEPPESEN "Analiza danych z map lotniczych dla określenia bezpiecznej wysokości lotu"
Zbigniew Łubniewski
Jeppesen GmBH "Projekt systemu typu business intelligence"
Łukasz Kulas
VEIDIK Zarządzanie Nieruchomościami "Opracowanie i wdrożenie
innowacyjnego systemu głosowania uchwał we Wspólnotach
Mieszkaniowych"
Sławomir Gajewski
ZIPSEE Ekspertyza na temat wartości odtwarzacza plików MP3 w
telefonie komórkowym
Jacek Marszal
CMTM "Modernizacja 3 kpl. stacji hydrolokacyjnej t. MG-89 do
wersji MG-89DSP na okrętach MW RP: TRB-640, 641 i 642"; etap
I do 12.12.2011; etap II do 30.11.2012; etap III do 30.11.2013
Łukasz Kulas
SILED Sp. z o.o. Gdańsk "System lokalizacji w systemie SILED"
Jerzy Konorski
European Office of ... "Informacja i kooperacja w sieciach samoorganizujących się"
Tomasz Gierszewski
MASTER CARE Sp. z o.o. Opinia na temat innowacji technologii
"Scentralizowanego zarządzania ruchem - OpenFlow"
Andrzej Stepnowski
OPEGIEKA Sp. z o.o. Usługa świadczenia wsparcia technologicznego w zakresie technologii SAAS i PAAS
Sławomir Gajewski
ZIPSEE Ekspertyza nt. "Czy cyfrowy aparat fotograficzny jest
urządzeniem reprograficznym"
Tomasz Dziubach
Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Wykonanie "Analizy innowacyjności rozwiązania systemu BOS"
Jerzy Balicki
Super Host "Przygotowanie opinii o innowacyjności technologii
Cloud Computing"5/0/2012
Sławomir Gajewski
"Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT "Zadania eksperckie dotyczące systemów i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i informatycznych oraz oprogramowania" czas nieokreślony
Krzysztof Nowicki
ENERGA INNOWACJE Sp. z o.o. "Opracowanie opinii technicznej
dla potrzeb realizacji projektu "System zarządzania energią"
Andrzej Stepnowski
European Space Agency "Realizacja, testowanie i upowszechnienie innowacyjnego, opartego na sieci WEB systemu informacji
geograficznej do monitorowania zagrożeń, ich przewidywania oraz
analizy ryzyka dla obszaru miejskiego - Safe City GIS"
Andrzej Czyżewski
Intel Corporation, Santa Clara, USA - "Intel Smart Sound" stypendia fundowane
Zbigniew Łubniewski
Jeppesen GmbH, Niemcy "Projekt i implementacja prototypowych
serwisów AIS i FIS"
Bożena Kostek
Young Digital Planet S.A. "Wykonanie pomiarów 1) Ocena poprawności działania interfejsu dźwiękowego,
2) Ocena poprawności działania przystawki do odtwarzacza plików
muzycznych"
Jacek Marszal
CMTM "Wykonanie i dostawa dokumentacji remontowej do stacji
hydrolokacyjnej t. SHL-200DSP - remont eksploatacyjny i doraźny"
30
Jacek Marszal
CMTM "Dostawa zestawów remontowych ZR-1 (3 kpl.), ZR-2 (1
kpl.), ZR-3 (1 kpl.) do stacji hydrolokacyjnej t. MG-89 DSP dla
Komendy Portu Wojennego Świnoujście"
Ryszard Katulski
ENERGA-OPERATOR SA "Prace badawcze, analityczne i doradcze w zakresie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych
związanych z rozwojem, bezpieczeństwem i niezawodnością pracy Sieci Dystrybucyjnej" umowa na czas nieokreślony
Sławomir Gajewski
SPORTDATA Sp. z o.o. Wykonanie ekspertyzy "Sposób i układ do
płatności elektronicznych z wykorzystaniem osobistych terminali
płatniczych"
Jacek Marszal
CMTM "Remont eksploatacyjny stacji hydrolokacyjnych MG-89
DSP - 2 szt."; I etap 07.12.2012; II etap 31.07.2013;
Projekty strukturalne UE (2008-2012)
Kierownik projektu
Agata Kołakowska
Andrzej Czyżewski
Mariola Błażewicz
Antoni Nowakowski
Michał Mrozowski
Jerzy Wtorek
Krzysztof Goczyła
Janusz Górski
Józef Woźniak
Marek Moszyński
Wojciech Waloszek
Tomasz Stefański
Opis szczegółowy dokumentu
EFS PO KL "Nowatorskie metody kształcenia specjalistów w
zakresie zastosowań technologii informacyjnych"
POIG "Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów
multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle"
POKL Studia Podyplomowe "Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych"
POKL - Przygotowanie i realizacja kierunku Inżynieria Biomedyczna
POKL WiComm Transfer - transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT/ETI przez
system staży
POIG "Domowy asystent osób starszych i chorych"
RPO "Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej "
POIG "Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i
standardami (NOR-STA)
POIG "Inżynieria Internetu Przyszłości"
ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT
POIG VENTURES "Thiersa - badanie wpływu opinii internautów na rynek kapitałowy" Koszty jednostki, stypendium imienne
przekazywane bez udziału PG
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej "Zaawansowane Metody
Symulacyjne dla Oceny Ekspozycji na Pole Elektromagnetyczne"
Projekty międzynarodowe (2008-2012)
PD
Kierownik projektu
6 PR
Janusz Górski
6 PR
Andrzej Czyżewski
6 Program UE "Preservation towards storage and access.
Standardised Practices for Audiovisual Contents Archiving
in Europe (PRESTOSPACE)"
6 PR
Janusz Górski
6 Program UE 2006r. Advanced Network embedded platform as a Gateway to Enhance quality of Life (ANGEL)
Andrzej Czyżewski
PERFORM "A sophisticated multi-parametric system for
the continous-effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson's disease and other neurodegenerative diseases"
7 PR
Opis szczegółowy dokumentu
6 PROGRAM UE "Personalized Information Platform for
Life and Heatth Services (PIPS)"
31
7 PR
Andrzej Czyżewski
INDECT Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in
Urban Environment
PN FBN
Janusz Górski
Realizacja projektu "Wybrane problemy w zarządzaniu
środowiskiem i nowe zagrożenia" ze środków PolskoNorweskiego Funduszu Badań Naukowych
Wydział otrzymuje w dalszym ciągu największą na PG dotację na działalność statutową. Wartość
dotacji w latach 2011 i 2012 była praktycznie porównywalna. Należy jednak podkreślić, że dotacja w
roku 2013 (nie ujęta w sprawozdaniu), w związku z wprowadzonym mechanizmem corocznej redukcji
całkowitej kwoty na tę działalność, jest znacznie mniejsza. Wydaje się zatem celowe uczulenie pracowników Wydziału na konieczność zwiększenia efektywności pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł.
WOiO
3.12%
WZiE WFTiMS
2.29% 6.18%
WA
2.43%
WILiŚ
8.79%
WM
6.74%
WEiA
14.43%
WCh
26.44%
WETI
29.57%
Wykres 2.1. Środki pozyskane na działalność statutową przez WETI w odniesieniu do całkowitej
kwoty tych środków przyznanych Politechnice Gdańskiej.
PB F
0.46%
Inne
2.43%
DS
22.22%
FS
21.06%
UDB
3.47%
PB UE
5.22%
PB G
38.95%
PMB
6.18%
Wykres 2.2. Struktura środków pozyskiwanych przez WETI (skróty odnoszą się do poszczególnych
kolumn tabeli 2.3)
Należy podkreślić wysoką skuteczność pracowników Wydziału, na tle innych wydziałów PG, w
pozyskiwaniu środków na granty międzynarodowe (PMB), ale z innych źródeł niż unijne. To dobrze
świadczy o potencjalnych możliwościach współpracy w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Martwić może jednak mała wartość bezwzględna tych środków. Niemniej jednak wydaje się, że jest to
potencjalne źródło możliwości zwiększenia przychodów w następnych latach.
32
WZiE
WOiO 2.60%
4.83%
WFTiMS
11.67%
WA
2.22%
WILiŚ
14.69%
WM
6.28%
WEiA
7.63%
WCh
22.43%
WETI
27.64%
Wykres 2.3. Całkowite przychody pozadydaktyczne WETI na tle innych wydziałów PG
CWiP
0.36%
CUI BG 0.19% K PG CMTM WA
DPE
0.60% 0.06% 1.76%
0.31% 1.65%
CI TASK
17.47%
WFTiMS
9.26%
WCh
17.79%
WETI
21.93%
WZiE
2.06%
WOiO
3.84%
WILiŚ
WM
11.66%
4.98%
WEiA
6.06%
Wykres 2.4. Całkowite przychody pozadydaktyczne WETI na tle wszystkich wydziałów,
jednostek centralnych i TASK
W porównaniu do ubiegłego roku całkowity przychód WETI odniesiony do przychodu pozadydaktycznego PG jest praktycznie na podobnym poziomie (spadek o 0,07%). Należy jednak podkreślić, że
przychód pozadydaktyczny PG w tym samym czasie spadł o 3,7%.
33
Tab. 2.: Przychody pozadydaktyczne uczelni w poszczególnych rodzajach działalności w 2012 r.
Programy
Umowna
Badania Działalność
międzynaroJednostka organizacyjna
działalność
własne statutowa
dowe badawbadawcza
cze
1
W. Architektury
WILiŚ
W.Mechaniczny
W. Chemiczny
WETI
WEiA
WOiO
WZiE
WFTiMS
CI TASK
Centrum Wiedzy i
Przedsiębiorczości
Dział Projektów Europejskich
Centrum Usług Informatycznych
Biblioteka Główna
Kanclerz PG
Centrum Morskich
Technologii Militarnych
RAZEM
2
0
0
3
417,4
1 509,30
4
104,4
5 922,50
5
0
0
0
0
0
0
1 156,40
4 538,90
5 075,90
2 477,60
536,2
393,2
0
1 061,10
0
Projekty
Projekty
badawcze
badawcze
Unii Eurogranty
pejskiej
7
0
6
175,3
1 725,50
839,2
1 461,60
793,7
495,2
391,2
15,6
229,7
0
1 412,40
0
359
13
2 147,40
5 770,70
8 896,90
1 737,20
2 303,40
493,7
127,3
290,4
1 192,40
166
206
215
0
8 440,50
564,3
0
588,1
123,7
0
77,6
0
Przedsięwzięcia
Ministra / Wspomaganie kadry
Programy
Projekty
Fundusze
młodych naukowbadawcze
badawcze
strukturalne
ców / Środki wła- celowe
Fundacji
sne / Dział. upowszechniająca
naukę
8
9
10
11
896,8
165
77,2
2 776,30
110,1
99,5
0
0
226,3
681,3
5 457,30
4 811,70
1 206,30
73,8
921,2
7
171,1
105,5
0
125,9
0
7 239,40
4 209,90
70,2
Specjalne
programy
i urządzenia badawcze
12
843,3
554,3
94
0
223,2
320,7
1 723,20
0
0
116,7
628,6
1 723,20
85,5
202,2
628,6
62
17 166,00
18 541,50
2 578,40
23 978,50
9 646,80
18 200,40
379,1
320,7
0
13
1 836,10
12 143,20
5 188,30
18 533,30
22 842,80
6 308,60
3 995,50
2 145,70
5 550,00
78,3
Razem przychody
62
2 641,50
226,3
30 742,50
754,8
1 977,00
5 550,00
104 156,50
34
3.
Działalność organizacyjna
Działalność organizacyjną określa się poprzez pełnienie funkcji, organizację konferencji, a także inne
inicjatywy popularyzujące Wydział i zapewniające mu lepsze miejsce w rankingach. Na uwagę zasługuje:






zorganizowanie na wydziale konferencji „ICT Young” oraz wydawanie Zeszytów Naukowych
duża aktywność przy organizacji konferencji międzynarodowych i krajowych (patrz lista poniżej)
spore uczestnictwo w gremiach Komitetów Naukowych PAN (zał. nr 1)
pełnienie funkcji w Komisjach Senackich i Rektorskich (zał. nr 2)
aktywna praca komisji Rady Wydziału ETI
pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopism indeksowanych w JCR (prof. R. Zielonko, prof.
B. Kostek, prof. M. Niedźwiecki)
Konferencje międzynarodowe (2008-2012):
1. 7th
EAA
International
Symposium
on
Hydroacoustics
i
XXV
Sympozjum
z Hydroakustyki, Jastrzębia Góra, 26-29.05.2008 r, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej
2. Plasma Physics in Science and Technology, International Summer School, Koszalin-Gdańsk, 1829.08.2008 , Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
3. 1st International Conference on Information Technology wraz z 6. Krajową Konferencją Technologie Informacyjne IT, Gdańsk, 18-21.05.2008, Katedra Systemów Geoinformatycznych,
4. Workshop „WAHOC - Wireless Ad Hoc Networks, w ramach International Multiconference on
Computer Science and Information Technology – IMCSIT’, Katedra Teleinformatyki, prof. Józef
Woźniak
5. IX International Scientific and Technical Conference, Diagnostics of Processes and Systems
DPS`2009, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów i Systemów, 6-9 września 2009
6. Wireless Sensor and Actor Networks, II Mobile and Wireless Communication Networks, II IFIP
Wireless & Mobile Networking Conference, wrzesień 2009 Gdańsk,
7. 2nd International Conference on Information Technology, Gdańsk, 28-30.06.2010, A.Konczakowska,
A.Stepnowski
8. VIII Krajowa Konferencja “Technologie Informacyjne”, Gdańsk 28-30.06.2010, A. Konczakowska
9. IX Krajowa Konferencja Elektroniki; organizator Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej, Oddział Gdańsk, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, Darłowo, 30.05-02.06.2010, współorganizator Lech Hasse
10. XII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 27-29 września 2010, Gdańsk, (Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI), Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Pomorski, Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Politechnika Gdańska, Politechnika Rzeszowska
11. XXVII Sympozjum z Hydroakustyki, Jurata, 04-07.05.2010. Współorganizator: Instytut Hydroakustyki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni., R. Salamon
12. HIT 2011 - Advances in Healthcare Information Technologies: UHH 2011 - International Workshop
on Ubiquitous Home Healthcare - http://uhh.fedcsis.org; Komitet organizacyjny: Dr inż. Jacek Rumiński (przewodniczący), dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. PG, dr inż. Mariusz Kaczmarek. Konferencję zorganizowano w ramach multikonferencji: FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER
SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, Szczecin, Poland, 18 -21 September, 2011.
13. 35th International Microelectronics and Packaging IMAPS- IEEE CPMT Poland 2011, 21-24
września 2011, Gdańsk –Sobieszewo. Komitet organizacyjny: dr hab. inż. Piotr Jasiński (Gdańsk
University of Technology) - Conference Chairman, dr inż. Grzegorz Jasiński (Gdańsk University of
Technology) - Secretary of Organizing Committee, dr inż. Wojciech Toczek (Gdańsk University of
Technology).
35
14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów i Systemów DPS, Zamość 2011. Współorganizator konferencji Politechnika Gdańska – Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (Katedra Systemów Decyzyjnych, prof. Z. Kowalczuk), wraz z Politechniką Warszawską (prof. J. Korbicz) i Uniwersytetem Zielonogórskim (prof. J.M. Kościelny).
15. 58. Otwarte Seminarium z Akustyki, Jurata, 13-16 września 2011. – współorganizacja WETI PG
16. 4th International Conference on Multimedia Communications, Services and Security (MCSS'2011),
02-03.06.2011, AGH Kraków, współorganizator PG – KSMM
17. 5th IEEE Multimedia Communications, Services and Security (MCSS) , AGH Kraków - KSMM
18. X5th IEEE Multimedia Communications, Services and Security (MCSS) , AGH Kraków, 30.05.1.06.2012 - KSMM
19. XIX Sympozjum z Hydroakustyki, Gołuń, 22-25 maj 2012 - KSEM
20. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT’2012, Gdańsk, 14-16 maj
- KSSR
21. II Krajowa Konferencja Wytwarzania Gier Komputerowych WGK2012, Gdańsk, 31.08.-2.09.2012 KASK
22. ICT Young: Krajowa Konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Gdańsk, 26-27 maj 2012 – WRS WETI PG
36
4. Sytuacja kadrowa
Sytuację kadrową Wydziału określa struktura zatrudnienia (zestawienia tabelaryczne i wykresy 4.1-4.3)
oraz wymagania akredytacyjne dla realizacji dydaktyki na poszczególnych kierunkach studiów i zachowania
uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (załączniki nr 4 i 5).
Sytuacja kadrowa Wydziału w porównaniu z rokiem 2011 nie uległa istotnej zmianie, choć daje się zauważyć pewne pozytywne tendencje. Ogólna liczba samodzielnych pracowników naukowych utrzymuje się
na mniej więcej stałym poziomie (a nawet nieznacznie rośnie), jednak struktura wiekowa tej grupy jest niekorzystna. Nadal najliczniejszy przedział wiekowy to przedział 65-69 lat (spadek o 1 osobę w stosunku do
roku poprzedniego), a w przedziale 40-59 także nastąpił spadek o jedną osobę. Należy jednak zaznaczyć, że
aktualnie w toku jest kilka przewodów habilitacyjnych osób z przedziału wiekowego 40-49, w związku z
czym należy oczekiwać pewnej poprawy w tym zakresie. Nadal zaniepokojenie budzi fakt braku od kilku lat
habilitacji w dyscyplinach: informatyka oraz automatyka i robotyka. Należy mieć nadzieję, że w roku 2013 i
2014 ten zastój zostanie przełamany z uwagi na zmianę zasad habilitowania i motywacje wydziałowe. Generalnie, z przytoczonych danych wynika, podobnie jak w roku poprzednim, konieczność pilnego odmładzania
kadry samodzielnej, zarówno poprzez przyspieszenie procedur uzyskiwania stopnia naukowego doktora
habilitowanego, jak i poprzez motywowanie młodych doktorów do systematycznej pracy w kierunku zdobywania dorobku niezbędnego do uzyskania tego stopnia. W tym może pomóc aktywność w pozyskiwaniu
grantów i aktywnym uczestnictwie w projektach prowadzonych przez pracowników samodzielnych. Jak
widać z tabeli 4.2, jest to możliwe do realizacji z uwagi na dużą liczbę adiunktów bez habilitacji w przedziale wiekowym 35-49 lat (82 osoby), a więc takim, który powinien rokować uzyskanie habilitacji w krótkim
czasie.
Biorąc pod uwagę dynamizm i aktywność sporej części młodej kadry naukowej WETI, należy z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość. Duża odpowiedzialność spoczywa tu jednak na kadrze samodzielnych pracowników naukowych, przede wszystkim na kierownikach katedr, w kwestii motywowania
młodych adiunktów do powiększania dorobku naukowego, głównie drogą uczestnictwa w projektach i publikowania wyników prac w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Sprzyja
temu podjęta w roku 2011 inicjatywa motywowania finansowego pracowników za publikacje w najbardziej
renomowanych czasopismach naukowych oraz – od r. 2012 – motywowanie finansowe za uzyskiwanie
stopnia naukowego doktora habilitowanego w wysokości zależnej od wieku, w którym ten stopień się uzyskało. Efekty tych dwóch inicjatyw są już wyraźnie widoczne i o ile pozwolą na to środki DS będące w dyspozycji dziekana, ten system premiowania będzie kontynuowany.
37
Tab. 4.1.
Struktura wieku nauczycieli akademickich zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach (mianowanych
i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - stan na 1.01. w latach 2009-2013)
Profesorowie zwyczajni
Razem
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
2
2
1
5
3
3
16
0
0
0
0
0
2
3
1
5
2
1
14
0
0
0
0
0
0
2
3
3
4
3
15
0
0
0
0
0
0
2
3
2
5
3
15
0
0
0
0
0
0
2
3
2
5
2
14
Profesorowie zwyczajni
Ilość osób
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
2009
70+
65-69
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Profesorowie zwyczajni
6
5
Ilość osób
lata
wiek
4
3
5
2
1
0
2
0
0
0
0
0
3
2
2
2013
0
Przedziały wiekowe
38
Profesorowie nadzwyczajni z tytułem
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
Profesorowie nadzw. z tytułem
2009 2010 2011 2012 2013
0
0
0
0
0
1
2
1
2
1
1
8
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
5
70+
65-69
9
60-64
8
55-59
7
Ilość osób
lata
wiek
50-54
6
45-49
5
40-44
4
35-39
3
30-34
2
25-29
1
20-24
0
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Profesorowie nadzwyczajni z
tytułem
Ilość osób
3
2
1
2
2013
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Przedziały wiekowe
39
2
0
Profesorowie nadzwyczajni bez tytułu
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009 2010 2011 2012 2013
0
0
1
0
1
0
1
3
5
1
0
12
0
0
1
0
1
0
0
4
6
1
0
13
0
0
0
1
0
2
0
2
3
3
1
12
0
0
0
1
0
1
0
1
3
4
1
11
0
0
0
1
1
2
1
0
3
4
1
13
Profesorowie nadzw. bez tytułu
Ilość osób
lata
wiek
70+
65-69
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
2009
2010
2011
2012
2013
20-24
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Profesorowie nadzwyczajni bez tytułu
Ilość osób
5
4
3
2
4
3
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
Przedziały wiekowe
40
2013
2
Docenci z habilitacją
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
41
2009 2010 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Docenci z habilitacją
70+
65-69
3
60-64
55-59
Ilość osób
lata
wiek
2
50-54
45-49
40-44
1
35-39
30-34
25-29
0
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
20-24
Adiunkci z habilitacją
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009 2010 2011 2012
0
0
0
0
1
0
2
3
1
0
0
7
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
0
6
0
0
0
0
1
1
1
3
4
1
1
12
0
0
0
0
1
1
1
2
4
2
1
12
0
0
0
0
1
0
1
2
4
3
0
11
70+
Adiunkci z habilitacją
2013
Ilość osób
lata
wiek
65-69
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
25-29
20-24
Adiunkci z habilitacją
Ilość osób
5
4
3
2
4
3
1
1
0
0
0
0
0
1
0
Przedziały wiekowe
42
2013
2
0
PRACOWNICY SAMODZIELNI RAZEM
2009 2010 2011 2012
20-24
0
0
0
0
25-29
0
0
0
0
30-34
1
1
0
0
35-39
0
0
1
1
40-44
2
2
1
1
45-49
3
3
3
2
50-54
7
6
3
3
55-59
8
9
8
7
60-64
15
15
11
9
65-69
5
3
11
15
70+
4
1
5
5
45
40
43
43
Razem
2013
0
0
0
1
2
2
4
7
10
14
3
43
RAZEM PRACOWNICY SAMODZIELNI
70+
65-69
Ilość osób
lata
wiek
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
25-29
20-24
Ilość osób
PRACOWNICY SAMODZIELNI
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14
10
0
0
0
1
2
2
4
Przedziały wiekowe
43
2013
7
3
Tab. 4.2
Struktura wieku nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach (mianowanych i zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę - stan na 1.01. w latach 2009-2013)
Docenci bez habilitacji
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
5
Docenci bez habilitacji
70+
65-69
6
60-64
55-59
5
Ilość osób
lata
wiek
50-54
4
45-49
3
40-44
2
35-39
30-34
1
25-29
0
20-24
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Docenci bez habilitacji
Ilość osób
4
3
2
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
Przedziały wiekowe
44
2013
0
0
St. wykładowcy ze stopniem doktora
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
0
4
9
6
2
0
21
0
0
0
0
0
0
4
10
6
2
0
22
0
0
0
0
0
0
0
6
6
4
0
16
0
0
0
0
1
1
0
2
6
5
0
15
0
0
0
0
1
1
0
1
7
3
0
13
St. wykładowcy ze stopniem dra
70+
65-69
Ilość osób
lata
wiek
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Ilość osób
St. wykładowcy ze stopniem dra
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7
0
0
0
0
1
1
0
1
Przedziały wiekowe
45
2013
3
0
St. wykładowcy bez stopnia doktora
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
46
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
St. wykładowcy bez stopnia dra
70+
65-69
2
60-64
55-59
Ilość osób
lata
wiek
50-54
45-49
1
40-44
35-39
30-34
25-29
0
2009
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
20-24
Wykładowcy
lata
wiek
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
5
0
0
2
1
2
2
0
0
0
0
0
7
0
13
5
4
1
3
0
0
0
0
0
26
2
18
8
2
1
3
0
0
0
0
0
34
Wykładowcy
Ilość osób
20
15
10
18
5
0
2013
8
2
2
1
3
0
0
Przedziały wiekowe
47
0
0
0
Adiunkci bez habilitacji
Adiunkci bez habilitacji
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009
2010
2011
2012
2013
1
4
23
26
9
4
1
4
5
0
0
77
1
9
25
28
12
4
1
1
5
0
0
86
0
3
18
28
24
9
2
1
1
3
0
89
0
2
15
32
25
10
3
1
2
1
0
91
0
3
17
31
25
11
3
1
1
0
0
92
65-69
Ilość osób
lata
wiek
70+
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
2009
2010
2011
2012
20-24
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Ilość osób
Adiunkci bez habilitacji
35
30
25
20
15
10
5
0
31
17
0
3
25
2013
11
3
1
Przedziały wiekowe
48
1
0
0
Asystenci
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009
2010
2011
2012
2013
1
23
9
4
1
0
0
0
0
0
0
38
5
19
8
2
0
0
0
0
0
0
0
34
1
13
9
4
0
0
0
0
0
0
0
27
0
6
8
0
1
0
0
0
0
0
0
15
0
3
5
1
1
0
0
0
0
0
0
10
Asystenci
Ilość osób
lata
wiek
70+
65-69
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
2009
2010
2011
2012
20-24
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Asystenci
6
Ilość osób
5
4
3
5
2
3
1
0
0
2013
1
1
0
0
0
Przedziały wiekowe
49
0
0
0
Asystenci ze stopniem dra
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
70+
Asystenci ze stopniem dra
65-69
5
60-64
55-59
4
Ilość osób
lata
wiek
50-54
3
45-49
40-44
2
35-39
30-34
1
25-29
0
2009
2010
2011
2012
20-24
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Asystenci ze stopniem dra
Ilość osób
3
2
1
0
2
0
0
2013
0
0
0
0
0
Przedziały wiekowe
50
0
0
0
PRACOWNICY POZOSTALI (niesamodzielni)RAZEM
lata
wiek
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Razem
2009
2
27
33
30
14
4
5
14
11
2
0
142
2010
6
28
34
30
16
5
6
12
12
2
0
151
2011
1
18
31
33
26
11
2
8
8
8
0
146
2012
0
21
29
36
28
14
3
6
10
6
0
153
2013
2
24
32
34
28
15
3
5
10
3
0
156
Ilość osób
PRACOWNICY POZOSTALI (NIESAMODZIELNI) RAZEM
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
2010
2011
2012
2013
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia w roku 2009, 2010, 2011, 2012,2013
PRACOWNICY POZOSTALI
(NIESAMODZIELNI) - RAZEM
Ilość osób
40
51
65-69
60-64
2009
30
20
24
10
0
70+
2
32
34
28
15
3
5
Przedziały wiekowe
10
2013
3
0
20-24
Tab. 4.3.
Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich z wyszczególnieniem urlopów bezpłatnych (w nawiasie pracownicy na urlopie bezpłatnym, w
2008
12
6
[1]
5
[1]
4
11
[1]
11
[1]
12
2
0
19
1
2
2
16
1
2
2
19
3
10
[1]
2
3
6
1
4
[1]
3
[1]
5
15
0
7
11
2009
13
2010
2011
12
[1]
12
[2]
9
[5]
1
[2]
7
[3]
2
5
9
[2]
0
9
2012
10
[1]
7
[5]
(1)
3
[2]
3
[8]
0
5
8
[2]
0
3
[8]
8
[2]
(1)
2013
7
6
ROK 2008
*) 165 nauczycieli mianowanych, 2 osoby przebywające na urlopie bezpłatnym
**) 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 10 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
ROK 2009
*) 166 nauczycieli mianowanych, 3 osoby przebywające na urlopie bezpłatnym
**) 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę, 13 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
ROK 2010
*)166 nauczycieli mianowanych, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym
**) 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 18 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
ROK 2011
*) 151 nauczycieli akademickich mianowanych, 6 osób przebywa na urlopie bezpłatnym,
8 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 25 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
Rok 2012
*) 143 nauczycieli akademickich mianowanych, 4 osoby przebywają na urlopie bezpłatnym,
13 osób zatrudnionych na umowę o pracę , 37 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
ROK 2013
*)76- osób NA mianowanych, 77- osób NA zatr. na pełny etat na podstawie umowy o pracę,
4-osoby przebywały na urlopie (bezpł., wchow., dla poratow. zdrow.), 42-soby zatr. na niepełnym etacie
52
66
[2]
70
(2)
81
78
[2]
(4)
83
[1]
(2)
36
[48]
(1)
l. nauczycieli
akad. ogółem
niepełnozatrudnieni
dr inż. asystent
asystent na 1 rok
asystent
adiunkt
adiunkt z hab.
wykładowca
st wykładowca
bez dr
st. wykładowca z
dr
docent bez hab.
docent z hab.
prof. nadzw. bez
tyt
prof. nadzw. z
tyt.
prof. zw.
nawiasie kwadratowym pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na pełnym etacie)
27
(2),[1]
28
(1)
21
[2](1)
6
[3]
(2)
7
(1)
9
2
3,25**
165,[6],(2)
6
1
6,5**
165,[3],(3)
0
1
8,31**
166*,[5],(1)
0
4
11,29
151*,[8],(6)
0
1
19,18
143*,[13],(4)
2
[1]
(1)
0
1
[1]
42 (osoby)
19,54
(w przel. na
76*
[77]
(4)
pełny etat)
5. Sytuacja finansowa
Obraz gospodarki finansowej Wydziału w roku 2012 na tle lat ubiegłych ilustrują dane liczbowe zamieszczone w tabelach i na wykresach 5.1-5.12. Z danych tych wynika, że na sytuację finansową Wydziału składają się m.in. następujące czynniki:
 Od roku 2008 daje się zauważyć znaczący wzrost kosztów wydziałowych spowodowany przede
wszystkim kosztami utrzymania oddanego w tym roku do użytku gmachu B Wydziału. W roku
2012 koszty te nieco wzrosły w porównaniu do roku 2011, tym niemniej ich poziom (wskaźnik
ok. 22%) jest na poziomie, który można uznać za zadowalający (biorąc pod uwagę wskaźnik
kosztów ogólnych PG). W następnych latach należy spodziewać się ciągłego wzrostu kosztów
utrzymania gmachu B z uwagi na konieczność prowadzenia koniecznych prac remontowych,
wymiany sprzętu obsługującego ten gmach na nowocześniejszy oraz naprawy sprzętu i wyposażenia, dla którego minął już okres gwarancji.
 Koszty działalności dydaktycznej są wciąż wyższe niż dotacja budżetowa; łącznie jednak udaje
się utrzymać dodatni bilans finansowy Wydziału jako całości. Warto zauważyć, że w roku 2012
Wydział uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości ponad 2,5 mln zł i jest to wynik najlepszy z wszystkich wydziałów PG.
 W roku 2012 ponownie w porównaniu z rokiem poprzednim spadła nieco aktywność WETI w
pozyskiwaniu środków z zewnątrz (tj. poza dotacją budżetową). Podobnie jak w roku 2011, ok.
47 proc. budżetu Wydziału pochodziło ze środków pozyskanych z zewnątrz, tym niemniej spora
część tych środków pochodziła z tzw. przychodów operacyjnych, czyli m.in. z wynajmu zasobów
wydziałowych na zewnątrz. Bez wątpienia, dalsza pomyślność Wydziału i jego rozwoju zależy
od poziomu dofinansowania zewnętrznego (pozabudżetowego).
 Daje się zaobserwować ustabilizowany poziom działalności umownej (BZ) w porównaniu z rokiem 2011, głównie dzięki zleceniom prowadzonym za pośrednictwem Centrum Morskich Technologii Militarnych (CMTM). Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia akumulowania tzw.
funduszu rozwoju Wydziału z uwagi na to, że działalność ta przynosi zysk Wydziałowi.
 W roku 2012 nieco zwiększył się wysiłek Wydziału na prace remontowe i modernizacyjne w obu
budynkach Wydziału, jednak bez zagrożenia na stabilność finansową Wydziału. Takiej tendencji
należy się też spodziewać w latach następnych.
53
5.1. Wynagrodzenia pracowników Wydziału
Tab. 5.1: Średnie wynagrodzenie zasadnicze pełnozatrudnionych nauczycieli akademickich
(stan na 1 stycznia)
WETI
WETI
WETI
PG
WETI
PG
WETI
PG
WETI
PG
2008
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
prof. zw.
6225
7447
7479
7234
7423
7186
7423
7076
7686
7292
prof. nadzw. z tytułem
5343
5477
5591
5723
5625
5692
5625
5748
6344
5758
prof. nadzw. bez tytułu
4817
5067
5199
4976
5177
4948
5177
5069
5005
5186
docent z hab.
4300
4410
4571
4645
4571
4571
4571
4571
-
-
-
4210
4367
4524
4367
4524
4367
4406
4367
4351
adiunkt z hab.
4104
4214
4363
4584
4406
4569
4466
4527
4397
4524
adiunkt
3260
3456
3607
3562
3601
3544
3608
3516
3600
3522
st. wykładowca z dr
3413
3538
3684
3847
3732
3824
3670
3760
3661
3749
st. wykładowca bez dr
2391
2605
2730
3190
-
3183
-
3243
-
3254
wykładowca
2307
2532
2685
2603
2595
2591
3048
2723
3030
2734
asystent
2117
2326
2450
2395
2430
2393
2433
2454
2421
2428
-
-
-
-
-
-
-
-
2450
2617
docent
asystent z dr
54
5.2. Wskaźniki finansowe wydziału
Poniżej zaprezentowano podstawowe wskaźniki finansowe Wydziału, w formie tabelarycznej i na
wykresach. Wskaźniki bieżące odniesiono do wskaźników z 4 poprzednich lat kalendarzowych.
Tabela i wykres 5.2: Roczne wpływy z dydaktyki
Dotacja budżetowa
Działalność dydaktyczna
Pozostałe
Razem
2008
2009
17 898 300 19 300 300
2 874 000 3 385 700
2 195 600 1 578 000
2010
19 712 700
2 976 800
1 119 600
2011
20 568 400
3 002 600
1 674 000
2012
22 088 100
3 250 000
2 063 300
22 967 900 24 264 000
23 809 100
25 245 000
27 401 400
Roczne wpływy z dydaktyki
30 000 000
25 000 000
Pozostałe
20 000 000
Działalność dydaktyczna
Dotacja budżetowa
15 000 000
10 000 000
17 898 300
19 300 300 19 712 700
20 568 400
22 088 100
5 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
55
Tabela i wykres 5.3: Koszty działalności dydaktycznej
Bezpośrednie
Wydziałowe
Ogólne
Remonty
Pozostałe
Razem
2008
2009
16 009 800 16 588 300
4 601 800 3 794 200
146 300
134 300
1 757 300 1 607 200
164 900
420 800
2010
16 735 500
3 638 200
159 800
1 683 500
79 300
2011
17 442 900
4 708 100
151 400
485 300
48 200
2012
17 495 400
5 791 500
187 300
592 200
163 500
22 680 100 22 544 800
22 296 300
22 835 900
24 229 900
Koszty działalności dydaktycznej
30 000 000
25 000 000
Pozostałe
20 000 000
Remonty
Ogólne
Wydziałowe
15 000 000
Bezpośrednie
10 000 000
5 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
56
Tabela i wykres 5.4: Wynik finansowy Wydziału
2008
2009
2010
22 967 900 24 264 000 23 809 100
-22 544
-22 680 100
800 -22 296 300
287 800 1 719 200
1 512 800
Przychód
Koszty
Wynik działaności dydaktycznej
Korekta wyniku
Wynik działalności badawczej
Wynik finansowy
2011
25 245 000
2012
27 401 400
-22 835 900 -24 229 900
2 409 100
3 171 500
-121 300
26 000
178 400
-202 000
-624 300
166 500
1 745 200
1 691 200
2 207 100
2 547 200
Wynik finansowy
3 000 000
2 547 200
2 500 000
2 207 100
2 000 000
1 691 200
1 500 000
1 745 200
1 000 000
500 000
166 500
0
2008
2009
2010
2011
2012
57
Tabela i wykres 5.5: Stan funduszu rozwoju Wydziału
Stan funduszu rozwoju na 1.01
Dotacje i darowizny, decyzje
10% amortyzacji
Amortyzacja środ. trw. do 3.5 tys. zł
90% funduszu amortyzacji
amortyzacja
Wynik finansowy
Wydatki na nowy budynek
Termomodernizacja
Wkład własny do projektów
Wydatki
2008
279 400
2 147 000
2009
684 100
635 700
2010
3 213 900
134 300
2011
6 204 100
3 700
2012
8 474 400
338 900
724 000
166 500
916 700
1 745 200
988 600
1 691 200
1 159 200
2 207 100
1 341 900
2 547 200
-2 615 700
-767 800
79 100
-58 600
-1 046 600
-1 808 100
684 100
3 213 900
6 107 100
8 468 900
10 894 300
-17 100
Fudusz na rok następny
Stan funduszu rozwoju
12 000 000
10 894 300
10 000 000
8 468 900
8 000 000
Fudusz na rok następny
6 107 100
6 000 000
4 000 000
3 213 900
2 000 000
684 100
0
2008
2009
2010
2011
2012
58
Tabela i wykres 5.6: Dotacje na badania własne i działalność statutową
Badania własne
Dotacje
Środki do dyspozycji
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Pozostało na rok następny
2007
441 451
410 700
-359 200
-31 000
-19 000
2008
463 746
465 300
-254 800
-23 200
-14 500
2009
119 500
348 800
-185 700
-18 000
-9 800
2010
164 400
299 700
-156 600
-14 500
-8 600
1 500
172 800
135 300
120 000
2011
294 600
-256 200
-23 200
-15 200
0
Działalność statutowa
Dotacja roku bieżącego *)
Środki do dyspozycji
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Pozostało na rok następny
2008
4 290 000
6 667 900
-3 172 400
-526 800
-329 100
2009
5 333 200
7 972 800
-4 266 100
-774 200
-423 800
2010
4 393 100
6 901 800
-3 785 900
-708 400
-422 300
2011
5 111 500
7 096 700
-2 964 900
-481 000
-315 900
2012
4 440 600
7 775 500
-3 915 500
-744 200
-416 200
2 639 600
2 508 700
1 985 200
3 334 900
2 699 600
*) w tym 619 100 zł odrębną decyzją MNiSzW (2009)
59
Tabela i wykres 5.7: Projekty badawcze (granty, dofinansowanie programów UE)
Środki do dyspozycji
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Pozostało na rok następny
2008
2009
13 556 425 15 752 598
7 394 500 10 797 300
1 126 000 1 515 900
703 500
794 600
4 332 425
2 644 798
2010
16 534 900
10 771 600
1 584 300
915 800
2011
15 352 700
10 109 200
1 429 800
939 300
2012
12 021 500
8 466 000
1 159 500
648 400
3 263 200
2 874 400
1 747 600
60
Tabela i wykres 5.8: Działalność umowna (BZ)
Przychody (bez prac dla CMTM)
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Prace w toku
Wynik finansowy
Prace na rzecz CMTM
2008
721 100
-710 100
-59 800
-37 400
95 400
2009
371 800
-220 300
-37 100
-20 300
-54 700
2010
397 200
-291 100
-31 600
-18 900
40 000
2011
322 100
-61 500
-21 900
-14 400
69 000
2012
792 700
-754 596
-84 852
-48 186
289 417
9 200
39 400
95 600
293 300
194 483
3 085 992
1 492 690
1 585 000
2 979 000
2 753 000
61
Tabela i wykres 5.9: Ogólna struktura kosztów wydziałowych
Dydaktyka
Granty MNiSzW, celowe, dofinansowanie PUE
DS
Programy międzynarodowe, fundusze strukturalne
Umowy
Działalność badawcza - wkład własny
BW
Przedsięwzięcia Ministra
Fundacje
Razem
2008
4 601 800
2009
3 794 200
2010
3 638 200
2011
4 708 100
2012
5 791 500
1 126 000
526 800
1 515 900
774 200
1 584 300
708 400
1 429 800
481 000
1 159 500
744 200
112 000
59 800
306 100
37 100
160 800
31 600
151 400
409 100
232 400
489 700
23 200
18 000
15 800
14 500
2 800
0
23 200
27 900
2 400
19 700
0
66 200
1 000
6 156 400
7 251 800
8 504 200
6 449 600
6 445 500
62
Tabela i wykres 5.10: Ogólna struktura przychodów Wydziału
Dydaktyka
Projekty badawcze - granty
DS
Programy międzynarod. badawcze
Fundusze strukturalne
Programy badawcze celowe
Projekty badawcze UE
Umowna działalność badawcza
BW
Projekty badawcze fundacji
Przeds. min./dział. bad. środki wł.
Razem
2008
2009
22 967 900 24 264 000
7 413 600 11 723 200
4 028 300 5 464 100
1 245 500 1 634 600
1 201 000 1 473 100
1 456 000 1 024 000
627 000
426 200
721 100
371 800
292 500
213 500
34 300
39 987 200 46 594 500
2010
23 809 100
11 451 000
4 916 600
723 800
4 434 500
145 600
900 400
397 200
179 700
47 600
988 200
47 993 700
2011
25 245 000
11 004 300
3 761 800
1 058 600
5 325 200
0
1 226 100
322 100
294 600
58 500
1 045 800
49 342 000
2012
27 401 400
8 896 900
5 075 900
1 412 400
4 811 700
0
1 192 400
793 700
0
105 500
554 300
50 244 200
63
Tabele i wykresy 5.11: Udział środków własnych i działalności dydaktycznej
w przychodach Wydziału
Środki własne/Przychody
2008
2009
22 652 046 24 753 000
39 987 200 46 594 500
Dotacja budżetowa (Dyd+DS+BW)
Przychody
2010
24 270 200
47 993 700
2011
25 974 500
49 342 000
2012
26 528 700
50 244 200
46,88%
49,43%
47,36%
47,20%
2008
2009
20 772 300 22 686 000
39 987 200 46 594 500
2010
22 689 500
47 993 700
2011
23 571 000
49 342 000
2012
25 338 100
50 244 200
47,28%
47,77%
50,43%
43,35%
proc.
Działalność dydaktyczna/inna
Przychody z dydaktyki
Przychody
51,95%
proc.
48,69%
Udział działalności dydaktycznej w przychodach Wydziału
53,00%
52,00%
51,95%
51,00%
50,43%
50,00%
49,00%
48,69%
48,00%
47,28%
47,00%
47,77%
46,00%
45,00%
44,00%
2008
2009
2010
2011
2012
64
Tab. 5.12: Koszty ogółem (rodzajowo) – plan 2012 i wykonanie
Lp.
I.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Amortyzacja (1+2)
3 254,6
3 534,6
1. koszty amortyzacji WNiP i środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł.
3 164,6
3 226,7
390,0
307,9
2. koszty amortyzacji WNiP i środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł. +
zbiory biblioteczne
II.
Zużycie materiałów i energii
4 513,5
3 957,2
III.
Usługi obce
3 110,0
2 687,0
IV.
Podatki i opłaty
255,0
243,5
V.
Wynagrodzenia (umowa o pracę, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria) (1+2)
31 590,9
30 559,3
1. wynikające ze stosunku pracy (a+b+c)
25 977,2
25 047,1
a) osobowe (zasadnicze, wysługa, premia, itp.)
19 710,0
19 100,7
b) wynagrodzenia zwiększone z art.151 ust 8 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
4 410,0
4 073,5
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 857,2
1 872,9
2. wynagrodzenia bezosobowe
5 613,7
5 512,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
6 084,8
5 971,1
450,0
740,4
4 660,0
3 087,6
1 100,0
579,9
VI.
w tym: stypendia doktoranckie
VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
w tym: aparatura naukowo-badawcza
VIII.
Usługi wewnętrzne
-3 935,0
-3 645,5
IX.
Razem koszty bezpośrednie ( I - VIII)
49 033,8
46 394,8
X.
Koszty pośrednie wydziałowe
7 938,1
8 504,2
XI.
Koszty pośrednie ogólne
2 019,5
1 496,4
XII
Prace w toku stan na 01.01 roku 2012 (+)
2 160,2
2 160,2
XIII.
Prace w toku na stan na 31.12. roku 2012 (-)
0,0
2 521,2
XIV.
Razem koszt własny działaności (IX+XI+XII-XIII)
53 213,5
47 530,2
XV.
Przychód
52 502,8
48 185,9
XVI.
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
0,0
0,0
-710,7
655,7
2 005,0
2 058,30
205,0
166,80
1 089,3
2 547,2
XVII. Wynik finansowy działalności dydaktycznej i badawczej (XV-XIV)
XVIII. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe, zyski nadzwyczajne
XIX.
Pozostałe koszty operacyjne, finansowe i straty nadzwyczajne
XX.
Wynik finansowy (XVII+XVIII-XIX)
65
6.
Współpraca z otoczeniem
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w latach 2008-2012 dokonał w Dziale Współpracy z Gospodarką (dawne Biuro Transferu Technologii) 74 zgłoszenia projektów wynalazczych. W zakresie działalności innowacyjnej Wydział dokonał poprzez Dział Współpracy z
Gospodarką 114 zgłoszeń rozwiązań innowacyjnych i zostało podpisane 41 umów z podmiotami otoczenia Uczelni. W latach 2008-2012 Urząd Patentowy RP przyznał 14 patentów na wynalazek oraz 4 prawa
ochronne na znak towarowy. W roku 2010 przyznano pracownikowi wydziału 1 patent amerykański.
W roku 2009 dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału doprowadzono do skupienia wokół
Wydziału firm z branży ICT, co zaowocowało powstaniem Pomorskiego Klastra ETI - Interizon, któremu Marszałek Województwa Pomorskiego nadał rangę Klastra Kluczowego. Ponadto na Wydziale
utworzono Wydziałowe Biuro Transferu Technologii zorientowane na animowanie współpracy z firmami w oparciu o wyniki prac studenckich.
Poniżej w kolejnych podpunktach przedstawiono wykazy: zgłoszonych projektów wynalazczych,
patentów oraz praw ochronnych otrzymanych przez Wydział, rozwiązań innowacyjnych, firm, z którymi
zawarto umowy poprzez Biuro Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, oraz raport z działalności
Wydziałowego Biura Transferu Technologii. Opisano również działalność Pomorskiego Klastra ETI.
6.1 Lista zgłoszeń projektów wynalazczych w latach 2008-2012
Lp.
Nr
projektu
Data zgłoszenia
w DWzG
(BTT)
Twórcy
Tytuł projektu wynalazczego
Nr zgłoszenia Data przyjęnadany przez cia zgłoszenia
UP RP
w UP RP
2008
1.
04/08
29.01.2008
mgr inż. Maciej Kokot
Sposób i układ do pomiaru
P.384627
koncentracji jonów w roztworze
Sposób i układ do pomiaru
P.385080
prądu elektrycznego
System komputerowy i spoP.385706
sób korzystania z komputera
07.03.2008
2.
05/08
29.01.2008
mgr inż. Maciej Kokot
3.
06/08
12.03.2008
4.
08/08
12.03.2008
5.
09/08
13.03.2008
6.
13/08
07.05.2008
7.
24/08
11.07.2008
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
mgr inż. Piotr Dalka
mgr inż. Wojciech Mary- Sprzęgacz mikrofalowy
nowski
mgr inż. Adam Kusiek
prof. dr hab. inż. Jerzy
Mazur
dr inż. Krzysztof Suchocki Sposób wyznaczenia właściwości redox roztworów wodnych
dr inż. Łukasz Kulas
Sterowane bezprzewodowo
dr inż. Krzysztof Nyka
źródło światła z funkcją rouprof. dr hab. inż. Michał
tingu w sieciach autonomiczMrozowski
nych modułów bezprzewodowych
dr inż. Łukasz Kulas
Autonomiczne, adaptacyjne
dr inż. Krzysztof Nyka
wielopasmowe moduły naprof. dr hab. inż. Michał
dawczo-odbiorcze do sieci
Mrozowski
autonomicznych modułów
bezprzewodowych
P.384867
07.04.2008
P.385555
30.06.2008
30.04.2008
21.07.2008
66
8.
27/08
15.09.2008
9.
30/08
28.10.2008
10. 33/08
18.11.2008
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
Gustaw Budzyński
Marek Moszyński
mgr inż. Andrzej Chybicki
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
dr Piotr Odya
Szynowy ostrzegacz dźwiękowy
P.386596
25.11.2008
Podsystem sonaru wielowiąz- P.387076
kowego i sposób przetwarzania danych z sonaru wielowiązkowego
Sposób i urządzenie do
P.386830
wspomagania treningu pisania
19.01.2009
17.12.2008
2009
11. 05/09 30.01.2009
dr inż. Jerzy Hoja
dr inż. Grzegorz Lentka
Sposób i układ do spektroskopii impedancyjnej powłok
antykorozyjnych
P387536
18.03.2009
12.
21/09 27.04.2009
Kazimierz Józwiak
Sposób i układ do oceny jako- P389462
Marek Olesz
ści kondensatorów foliowych
dr hab. inż. Janusz Smulko
04.11.2009
13.
33/09 24.06.2009
04.11.2009
14.
34/09 15.07.2009
15.
46/09 28.09.2009
16.
57/09 27.11.2009
17.
58/09 27.11.2009
18.
59/09 27.11.2009
19.
63/09 01.12.2009
dr hab. inż. Janusz Smulko Sposób i układ do wykrywa- P389461
Mateusz Kotarski
nia gazów o właściwościach
kwasotwórczych lub zasadotwórczych za pomocą zjawisk
fluktuacyjnych
dr hab. inż. Jerzy Wtorek Sposób i układ do wspomaga- P390377
Magdalena Lewandowska nia terapii resynchronizującej
Leszek Mierzejewski
serca
Adam Bujnowski
Łukasz Szydłowski
Sposób realizacji stratnych
Adam Lamęcki
filtrów mikrofalowych wykoprof. dr hab. inż. Michał
rzystujących falowód zinteMrozowski
growany z podłożem SIW
dr hab. inż. Andrzej Step- Sposób i urządzenie mobilne P389905
nowski
wspomagające nawigację i
mgr inż. Łukasz Kamiński poruszanie się osób niewidodr. inż. Zbigniew Łubmych w terenie miejskim
niewski
dr inż. Ryszard Kowalik
prof. dr hab. inż. Andrzej Sposób łączenia danych wyStepnowski
sokościowych i batymetryczmgr inż. Krzysztof Brunych otrzymanych różnymi
niecki
metodami i ich trójwymiaromgr inż. Bartosz Kuczyń- wej wizualizacji z zastosowaski
niem podwójnej projekcji
dr inż. Krzysztof Bikonis Sposób odtwarzania kształtu
dr inż. Zbigniew Łubniew- dna morskiego oraz obiektów
ski
znajdujących się na dnie w
dr hab. inż. Marek Motrzech wymiarach na podstaszyński
wie dwuwymiarowych zobraprof. dr hab. inż. Andrzej zowań pochodzących z sonaru
Stepnowski
bocznego
dr hab. inż. Marek MoSposób kompresji i zapisu
szyński
rekordów z sonaru wielozmgr inż. Andrzej Chybicki wiązkowego wykorzystujący
mgr inż. Krzysztof Lawielordzeniową architekturę
08.02.2010
14.12.2009
67
20.
69/09 21.12.2009
21.
70/09 21.12.2009
22.
71/09 21.12.2009
skowski
dr hab. inż. Ryszard Katulski
dr inż. Jacek Stefański
Jarosław Sadowski
Sławomir Ambroziak
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
Michał Lech
CUDA
Sposób ciągłej lokalizacji
kontenerów i ciągłego monitorowania parametrów stanu
wnętrza kontenerów
P390071
29.12.2009
P390165
12.01.2010
prof. dr hab. inż. An- Sposób i układ do emisji sub- P390329
stancji zapachowych
drzej Czyżewski
01.02.2010
System i sposób sterowania
komputerem
dr hab. inż. Janusz Smulko
Mateusz Kotarski
23.
7/10
08.02.2010
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
Jarosław Sadowski
Sposób lokalizacji osób i/lub
przedmiotów wewnątrz budowli, zwłaszcza funkcjonariuszy i/lub sprzętu specjalistycznego w czasie akcji specjalnych
P391363
2010-03-08
2010
24.
8/10
Kazimierz Józwiak
Marek Olesz
04.03.2010
Janusz Smulko
Lech Hasse
Wojciech Marynowski
Jerzy Mazur
25.
Wojciech Marynowski
11/10 24.03.2010 Mariusz Pregoł
Jerzy Mazur
10/10 24.03.2010
26.
12/10 12.04.2010 Jarosław Sadowski
27.
28.
13/10 15.04.2010
KSiSR WETI
Jarosław Sadowski
15/10 26.04.2010 Ryszard Katulski
Jacek Stefański
29.
Ryszard Katulski
Ryszard Studański
16/10 26.04.2010 Jacek Stefański
Krzysztof Bronk
Radosław Wąs
30.
41/10 27.07.2010
Andrzej Czyżewski
Rafał Rybacki
Sposób i układ do oceny
jakości kondensatorów foliowych indukowanymi
elektrycznie drganiami mechanicznymi
Złącze magiczne-T mikrofalowe zintegrowane
Antena miropaskowa ze
szczeliną
Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia
impulsowego
Słowno-graficzny znak
towarowy RADIOCOM
Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia
impulsowego
Sposób i układ do wykrywania sygnałów rzeczywistych z widmem rozproszonym zlokalizowanych
poniżej szumów w obecności zakłóceń wąskopasmowych
Sposób pomiaru położenia
punktu fiksacji wzroku
użytkownika na powierzchni ekranu komputerowego, układ do realizacji
P390928
2010-04-07
P391596
2010-06-22
P391597
2010-06-22
P391025
2010-04-20
Z-370142
2010-05-11
P391153
2010-05-06
P391709
2010-07-02
P391974
2010-07-27
68
31.
42/10 29.07.2010 Jarosław Sadowski
32.
Stanisław Szczepański
Robert Piotrowski
48/10 19.08.2010
Bogdan Pankiewicz
Sławomir Kozieł
33.
51/10 08.09.2010 Maciej Kokot
34.
Jarosław Sadowski
53/10 28.09.2010 Jacek Stefański
Ryszard Katulski
35.
Jarosław Sadowski
54/10 28.09.2010 Jacek Stefański
Ryszard Katulski
Andrzej Czyżewski
65/10 10.11.2010 Józef Kotus
Bożena Kostek
37.
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
71/10 03.12.2010 Wojciech Siwicki
Sławomir Ambroziak
Jarosław Sadowski
38.
Jacek Cichosz
Arkadiusz Szewczyk
76/10 09.12.2010
Barbara StawarzGraczyk
36.
39.
3/11
40.
9/11
Ryszard Katulski
Jacek Namieśnik
Jacek Stefański
2011-01-05 Jarosław Sadowski
Krystyna Szymańska
Waldemar Wardencki
Ryszard Katulski
2011-01-18 Jacek Namieśnik
Jacek Stefański
tego sposobu oraz zastosowania praktyczne tego sposobu
Sposób i układ do doboru
sekwencji impulsów w sygnale radia ultraszerokopasmowego
P392082
2010-08-09
P392826
2010-11-02
P393203
2010-12-10
P392636
2010-10-12
P392635
2010-10-12
P393167
2010-12-06
P393181
2010-12-08
P393055
2010-11-26
Układ do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń
gazowych powietrza atmosferycznego
P393661
2011-01-17
Urządzenie do mobilnego
monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza
W119728
2011-02-07
Wzmacniacz różnicowy o
zmniejszonych zniekształceniach nieliniowych
Sposób detekcji molekuł
związków chemicznych w
roztworze
Sposób i układ do odbioru
sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń
wąskopasmowych
Sposób i układ do odbioru
sygnału ultraszerokopasmowgo radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń
wąskopasmowych
Sposób i system do identyfikacji i zwalczania szumów usznych
Asynchroniczny system i
sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub
obiektów
Sposób i układ do pomiaru
charakterystyk prądowonapięciowych elementów
elektronicznych zwłaszcza
złącz półprzewodnikowych
elementów elektronicznych
2011
69
41.
11/11 2011-02-20
42.
15/11 2011-04-01
43.
18/11 2011-04-04
44.
21/11 2011-04-05
45.
24/11 2011-04-29
46.
29/11 2011-06-09
47.
31/11 2011-07-04
Jarosław Sadowski
Krystyna Szymańska
Waldemar Wardencki
Andrzej Czyżewski
Andrzej Kupryjanow
Jacek Rumiński
Jerzy Wtorek
Adam Bujnowski
Mariusz Kaczmarek
Arkadiusz Paliński
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
Wojciech Siwicki
Sławomir Ambroziak
Jarosław Sadowski
Sławomir Gajewski
Małgorzata Gajewska
Marcin Sokół
Ryszard Katulski
KSiSR WETI
Ryszard Katulski
Michał Lech
Bożena Kostek
Andrzej Czyżewski
Maciej Niedźwiecki
Michał Meller
Janusz Smulko
34/11 2011-07-11 Lech Hasse
Leszek Kaczmarek
49.
Ryszard Katulski
Jarosław Magiera
36/11 2011-07-11
Jacek Stefański
Agnieszka Studańska
50.
Wojciech Marynowski
Adam Kusiek
37/11 2011-07-12
Rafał Lech
Jerzy Mazur
48.
51.
41/11 2011-07-29
KIMIA WETI
Michał Mrozowski
52.
Bożena Kostek
42/11 2011-07-19 Andrzej Czyżewski
Rafał Rybacki
53.
43/11 2011-08-04 Krzysztof Suchocki
atmosferycznego
Sposób i system wspomagania rozumienia mowy
P394202
2011-03-14
Urządzenie do pomiaru i
rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza
P395837
2011-08-02
Asynchroniczny system i
sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub
obiektów
P394476
2011-04-07
P394686
2011-04-27
Z385006
2011-05-06
Sposób i system miksowania dźwięku
P395458
2011-06-28
Sposób i układ aktywnego
tłumienia akustycznych
zakłóceń wąskopasmowych
P396156
2011-08-31
Sposób i układ do oceny
stopnia zużycia warystora
P396244
2011-09-06
Układ do spoofingu realizowanego w systemach
nawigacji satelitarnej
P395689
2011-07-18
Złącze ferrytowych linii
sprzężonych
P395996
2011-08-17
Z-388803
2011-08-08
P395764
2011-07-25
Układ do transmisji fotografii cyfrowych pochodzących z urządzeń fotoradarowych
Słowny znak towarowy
ARPOL
słowny znak towarowy:
Innovation! Powered by
WiComm
Sposób wartościowania
obiektów na powierzchni
ekranu monitora komputerowego, zwłaszcza słówkluczy dla potrzeb użytkowników przeglądarki
internetowej
Sposób i układ do pomiaru
właściwości dynamicznych
elektrod woltamperome-
70
trycznych
54.
47/11 2011-08-18 Krzysztof Suchocki
Ryszard Katulski
Jarosław Magiera
49/11 2011-08-18
Jacek Stefański
Agnieszka Studańska
56.
Jerzy Wtorek
Adam Bujnowski
50/11 2011-09-02 Mariusz Kaczmarek
Arkadiusz Paliński
Jacek Rumiński
55.
57.
Jerzy Wtorek
51/11 2011-09-02 Adam Bujnowski
Jacek Rumiński
Andrzej Czyżewski
Andrzej Kupryjanow
59.
Adam Bujnowski
Mariusz Kaczmarek
54/11 2011-09-16 Arkadiusz Paliński
Jacek Rumiński
Jerzy Wtorek
58.
52/11 2011-09-05
60.
55/11 2011-10-24
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
58/11 2011-11-16
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
61.
62.
Łukasz Szydłowski
67/11 2011-12-21 Adam Lamęcki
Michał Mrozowski
63.
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
69/11 2011-12-30
Andrzej Marczak
Krzysztof Bronk
64.
Antoni Nowakowski
Jerzy Wtorek
70/11 2011-11-22
Krzysztof Kudlak
Janusz Siebert
Sposób i układ do pomiaru
właściwości dynamicznych
elektrod woltamperometrycznych
Układ do spoofingu realizowanego w systemach
nawigacji satelitarnej
GLONASS
Urządzenie do monitorowania parametrów ciała
osób, zwłaszcza z problemami krążeniowymi, w
warunkach domowych
Metoda i układ do jednoczesnej rejestracji elektrycznej aktywności serca i
impedancji elektrycznej
klatki o wysokiej wartości
tłumienia sygnału współbieżnego
System wspomagania rozumienia mowy
Urządzenie wspomagające
proces nadzorowania w
warunkach domowych osób
z problemami krążeniowymi
Układ do bezprzewodowej
kontroli i sterowania infrastrukturą krytyczną
Sposób punktowej regulacji
temperatury w ożywionej i
nieożywionej materii organicznej
Układ filtrujący fale elektromagnetyczne
Demonstrator jednoczesnej
akwizycji i przetwarzania
sygnałów wielu kanałów
fizycznych systemów radiokomunikacyjnych pracujących w trybie dupleksu
częstotliwościowego
Sposób i urządzenie do
monitorowania stanu mięśnia serca operowanego z
użyciem stabilizatora pola
operacyjnego
P396161
2011-09-01
W120445
2011-10-26
P396294
2011-09-12
P396753
2011-10-24
P397072
2011-11-22
P398314
2012-03-05
P397671
2011-12-30
W120660
2011-11-21
71
2012
65.
69/10 2012-11-22 Krzysztof Suchocki
66.
70/10 2012-11-22 Krzysztof Suchocki
67.
73/10 2012-12-22 Krzysztof Suchocki
68.
43/11 2012-08-04 Krzysztof Suchocki
Łukasz Szydłowski
67/11 2012-12-21 Adam Lamęcki
Michał Mrozowski
70.
Jerzy Wtorek
1/12 2012-01-10 Katedra Inzynierii Biomedycznej
71.
Łukasz Szydłowski
11/12 2012-03-21 Adam Lamęcki
Michał Mrozowski
72.
Andrzej Czyżewski
Łukasz Kosikowski
27/12 2012-06-07 Piotr Odya
Adam Kupryjanow
Piotr Suchomski
69.
73.
Adam Bujnowski
33/12 2012-09-24 Jacek Rumiński
Jerzy Wtorek
74.
Adam Bujnowski
2012-09-01 Jacek Rumiński
Jerzy Wtorek
Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych
Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych
Sposób prowadzenia i
układ do pomiarów właściwości dynamicznych
elektrod woltamperometrycznych
Sposób i układ do pomiaru
właściwości dynamicznych
elektrod woltamperometrycznych
P400091
2012-07-23
P400278
2012-08-07
P400767
2012-09-14
P401681
2012-11-20
Układ filtrujący fale elektromagnetyczne
P398314
2012-03-05
Znak towarowy DOMESTIC
Z395534
2012-01-23
Pasmowo-przepustowy filtr
mikrofalowy
P399348
2012-05-29
P400277
2012-08-07
P400954
2012-09-27
P401002
2012-10-01
Sposób prowadzenia treningu słuchowowzrokowego, zwłaszcza u
osób z zaburzeniami lateralnymi
Sposób i urządzenie do
pomiaru obecności i aktywności osoby kąpiącej się
w wannie
Sposób i urządzenie do
bezkontaktowego pomiaru
częstości pobudzeń serca
osób znajdujących się w
pozycji siedzącej lub leżącej
72
Z podsumowania zamieszczonego poniżej w postaci wykresu 6.1 wynika, że w roku 2012 została
zahamowana dotychczasowa tendencja wzrostu liczby zgłoszeń projektów wynalazczych.
Wykres 6.1: Liczba zgłoszonych projektów wynalazczych w latach 2008-2012
6.2 Lista patentów oraz prawa ochronne otrzymane w latach 2008-2012 r.
Lp.
Nr projektu
Data zgłoszenia w
DWzG
(BTT)
1.
14/2000
07.12.2000
2.
11/02
04.09.2002
3.
14/02
04.10.2002
4.
21/06
01.06.2006
1.
16/02
26.11.2002
2.
13/04
17.05.2004
3.
9/05
06.06.2005
Twórcy
Tytuł projektu wynalazczego
2008
Elektroda impulsowa do
dr inż. Krzysztof
oznaczania jonów metali
Suchocki
w roztworach wodnych
dr inż. Jerzy Hoja Sposób i układ do monimgr inż. Grzegorz torowania powłok antyLentka
korozyjnych
Sposób korekcji wartodr inż. Marek
ści rezystancji rezystoWroński
rów warstwowych
inż. dr inż. inż.
Słowny znak towarowy
Michał
WIRELESS OUTSIDE
Mrozowski
2009
dr inż. Władysław
Adamski
Sposób kalibracji reflektometrów mikrofalowych
prof. dr hab. inż.
Ludwik Spiralski Układ do pomiaru szudr inż. Arkadiusz
mów nadmiarowych
Szewczyk
struktur dwójników
dr inż. Lech Haselektrycznych
se
dr inż. Jacek CiSposób wykrywania
chosz
szumów wybuchowych,
Andrzej Szatkow- zwłaszcza w przyrząski
dach elektronicznych
2011
Data przyznania
patentu/prawa
ochronnego przez
UP RP
Nr prawa
wyłącznego
17.03.2008 r.
199325
15.12.2008 r.
202155
17.12.2008 r.
202156
17.07.2008 r.
208464
24.02.2009
25.03.2009
203163
21.12.2009
205379
73
1.
15/05
2005-11-17
2.
9/06
2006-02-20
3.
1/07
2007-02-01
Antoni Nowakowski
Mariusz Kaczmarek
Janusz Siebert
Wojciech Marynowski
Jerzy Mazur
Wiesław Kordalski
Bogusław Boratyński
Iwona Zborowska-Lindert
Marek Panek
Beata Ściana
Marek Tłaczała
4.
9/08
2008-03-13
5.
13/10
2010-04-15
KSiSR WETI
Ryszard Katulski
1.
6/06
2006-02-17
Andrzej Samulak
Adam Lamęcki
Michał Mrozowski
2.
35/06
Krzysztof Suchocki
2006-12-22
Jerzy Wtorek
Adam Bujnowski
3.
4.
6/07
5/08
2007-04-13
Adam Bujnowski
Antoni Nowakowski
Jerzy Wtorek
2008-01-29
Maciej Kokot
2011-10-19
211121
Mikrofalowy izolator
podwójny
2011-10-06
210980
Czujnik pola magnetycznego typu MagFET
2011-10-13
210965
2011-09-02
210766
2011-07-28
R-239623
Filtr pasmowoprzepustowy
2012-08-09
213318
Sposób i układ do prowadzenie pomiarów w
tomografii elektroimpedancyjnej
Układ i urządzenie do
monitorowania serca
podczas operacji kardiochirurgicznej
Sposób i układ do pomiaru prądu elektrycznego
Słowny znak towarowy
ARPOL
2012-07-17
Innovation! Powered by
WiComm
Sposób wyznaczania
właściwości redox roztworów wodnych
Słowno-graficzny znak
towarowy RADIOCOM
2012
5.
24/11
2011-04-29
6.
41/11
2011-07-29
10/07
Sposób i układ do pomiaru impedancji ele2007-06-12 Stanisław Galla mentów składowych
sieci elektroenergetycznych
7.
KSiSR WETI
Ryszard Katulski
KIMIA WETI
Michał Mrozowski
Układ do oceny stanu
mięśnia serca w trakcie
interwencji kardiochirurgicznych
213308
2012-07-18
213307
2012-07-26
213252
2012-08-28
R-249355
2012-10-22
Z-250735
2012-02-15
211952
74
W ostatnich latach pracownikom Wydziału przyznaje się średnio 4 patenty rocznie (z wyjątkiem
roku 2010), przy czym w ostatnim roku raportowania 2012 jest to 5 patentów oraz 2 znaki towarowe.
Wykres 6.2: Liczba patentów przyznanych w latach 2008-2012
6.3 Rozwiązania innowacyjne dokonane przez WETI PG poprzez Dział Współpracy
z Gospodarką (Biuro Transferu Technologii) w latach 2008-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1/08/K
2/08/K
3/08/K
4/08/K
7/08/K
8/08/K
9/08/K
10/08/K
11/08/K
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
12/08/K
13/08/K
14/08/K
15/08/K
16/08/K
17/08/K
18/08/K
2008
2D-Gel Image Analysis
Dichotomization with SELDI-TOF data
Simultaneous spectrum analysis for SELDI-TOF MS
System dystrybucji sygnałów bezprzewodowych sieci komputerowych
Modelowanie induktorów spiralnych i ich wpływ na własność oscylatorów
Zintegrowane oscylatory LC CMOS – metodologia projektowania
Szerokopasmowy wzmacniacz mocy na pasmo 20-520MHz
Mikroterminal WiFi z interfejsem RS-232
Tani czytnik do identyfikacji radiowej RFID działający na częstotliwości
13.56 MHz
Układ zasilania dla zintegrowanego źródła światła LED dużej mocy
Źródło światła LED sterowane bezprzewodowo w standardzie ZigBee
Urządzenie radiowe krótkiego zasięgu o budowie modularnej
Zestaw do ewaluacji transceivera CC2420
Zestaw do ewaluacji transceivera nRF9E5
Zestaw do ewaluacji transceivera nRF24L01
Zestaw do ewaluacji transceivera nRF24AP1
17.
19/08/K
Część analogowa bwcz terminala WiMax
18.
20/08/K
System transmisji sygnału WiFi w sieciach telewizji kablowej
19.
21/08/K
20.
22/08/K
21.
23/08/K
Up/down konwerter (DUC i DDC) w układzie matrycy programowej
FPGA
Program do symulacji rozkładu mocy promieniowanej przez anteny panelowe telefonii komórkowej
Zestaw programów do symulacji pracy działania up i down konwertera
FPGA
75
22.
24/08/K
23.
25/08/K
24.
26/08/K
25.
27/08/K
Oprogramowanie CAD do projektowania planarnych szyków antenowych
wykorzystujących szczeliny w falowodzie
Oprogramowanie do wyznaczania parametrów szczelin falowodowych
26.
28/08/K
Część cyfrowa terminala WiMax wykorzystująca układ FPGA
27.
29/08/K
System kamer bezprzewodowych do monitoringu video
28.
30/08/K
Oprogramowanie do obsługi wielu kamer bezprzewodowych
29.
31/08/K
Straty w elementach sprzęgających w filtrach o dużych dobrociach
30.
32/08/K
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Program wspomagający strojenie filtrów wnękowych do stacji bazowych
telefonii komórkowej
System identyfikacji radiowej RFID z bramkami o zwiększonym zasięgu
Procedury zwiększające wydajność i dokładność bezprzewodowego systemu lokalizacji zasobów w pomieszczeniach zamkniętych
33/08/K System informatyczny do zbierania i przetwarzania danych z urządzeń
wyposażonych
w łącza bezprzewodowe
34/08/K Sprzęgacze kierunkowe o obniżonym poziomie intermodulacji pasywnych
do systemów komunikacji bezprzewodowej w pasmach 0,3-2,5 GHz
35/08/K System obsługi stołówki z wykorzystaniem identyfikatorów RFID
36/08/K Oprogramowanie do urządzeń klasy PDA do inwentaryzacji zasobów w
systemie RFID
37/08/K Metody integracji zewnętrznych czytników RFID z urządzeniami klasy
PDA
38/08/K Mikrofalowy dzielnik mocy 1:6 na pasmo 380-520 MHz
39/08/K Mikrofalowy dzielnik mocy 1:6 na pasmo 800-1000 MHz
40/08/K Mikrofalowy dzielnik mocy 1:6 na pasmo 1700-2200 MHz
41/08/K Anteny planarne na pasmo 433 MHz
42/08/K Program wspomagający projektowanie planarnych anten spiralnych dla
pasma poniżej 1 GHz
43/08/K Oprogramowanie do analizy propagacji fal radiowych w pomieszczeniach
zamkniętych
44/08/K Urządzenie do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza
atmosferycznego
45/08/K System do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego
46/08/K Bezprzewodowy system przywoławczy dla szpitali
51/08/K Urządzenie dla osób jąkających się
52/08/K Analizator do spektroskopii impedancyjnej obejmujący wysokoczęstotliwościowy zakres widma
2009
1/2009/K Unsupervised classification of the mass spectra
2/2009/K Analiza i dwuwymiarowa wizualizacja wyników elektroforezy żelowej
3/2009/K System geolokalizacji
5/2009/K Zminiaturyzowany analizator impedancji do telemetrycznego monitorowania stanu zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów trudnodostępnych
7/2009/K Plugin CliskToCal
8/2009/K Dimension reduction for Cancer peak detection in SELDI-TOF MS data
9/2009/K Peak detection on cancer SELDI-TOF MS Data Using the Mexican Hat
Wavelet
10/2009/K Denoising and Smoothing Cancer Peaks in SELDI-TOF MS Spectra
76
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
11/2009/K System sterowania urządzeniem terapii cellulitu w warunkach kontrolowanego wysiłku i redukcji ciśnienia atmosferycznego
14/2009/K Inteligentny system bezprzewodowego monitorowania ładunków kontenerowych
15/2009/K System monitorowania ładunków kontenerowych w morskim porcie handlowym
16/2009/K Mobilny system bezprzewodowego monitorowania zagrożeń
17/2009/K System komputerowy, służący do rozpoznawania stanu zużycia tarcz pił
do cięcia pakietów płyt drewnopochodnych MDF i HDF
19/2009/K System do synchronizacji wiadomości SMS na bazie serwera Funambol
20/2009/K System alarmowy z wykorzystaniem telefonii komórkowej
22/2009/K Opracowanie innowacyjnego rozwiązania podsystemu analizy obrazu z
kamer w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
23/2009/K Opracowanie innowacyjnego rozwiązania podsystemu analizy dźwięku w
ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
24/2009/K Opracowanie innowacyjnego rozwiązania podsystemu komunikacji multimedialnej w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
25/2009/K System darmowej wymiany numeracji
2010
1/2010/K Architektura MESH dla systemu NGN
4/2010/K Application of Independent Component Analysis (ICA) for SELDI-TOF
MS
5/2010/K The optimal performance of Q5 and the favorable performance of SVM
for classification of spectra from Lung Cancer patients
6/2010/K Układ sterujący amplitudą i częstotliwością drgań wytrząsarki oraz natężeniem strumienia wody płuczki w urządzeniu oddzielającym ziemię z
kłączy kozłka lekarskiego
7/2010/K System informacji pogodowej przeznaczony na urządzenia mobilne prezentujący wyniki numerycznych prognoz pogody w formie przebiegów
czasowych wykorzystujący informację lokalizacyjną BTS lub GPS realizowany w modelu LBS
8/2010/K Podsystem komunikacji radiowej krótkiego zasięgu do systemu lamp
ulicznych LED
9/2010/K Rekonstrukcja sygnału mowy w nagraniach zarejestrowanych w trudnych
warunkach
11/2010/K Wdrożenie aplikacji Informatica Metadata Manager
12/2010/K Podsystem zdalnej zintegrowanej aktualizacji oprogramowania sterowników inteligentnych lamp ulicznych LED w rozległej sieci bezprzewodowej typu mesh
13/2010/K Symulator pracy sieci autonomicznych modułów bezprzewodowych
SOSNS
14/2010/K Platforma testowa do badania parametrów propagacyjnych łączy radiowych na częstotliwości 868MHz
15/2010/K Platforma testowa do badania i optymalizacji sieci sensorów bezprzewodowych (WSN) pracujących na częstotliwości 868 MHz
16/2010/K System określania QoS dla VoIP
17/2010/K Multimedialny System dopasowania protez słuchu
18/2010/K Opracowanie innowacyjnego rozwiązania automatycznego monitoringu
parkingu w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
19/2010/K Opracowanie innowacyjnego rozwiązania pasywnego radaru akustycznego w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
77
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21/2010/K System sterowania sesją RTP
22/2010/K System określania GoS dla VoIP
2011
2/2011/K Sposób rozwiązania elektronicznego ucha
3/2011/K Sposób prowadzenia słuchu i korygowania charakterystyk telefonicznego
toru transmisyjnego
4/2011/K Autonomiczny mobilny robot diagnozujący stan napowietrznych linii pulsywowych
7/2011/K Perceptualna optymalizacja sygnału mowy dla sytenzatora mowy IVONA
8/2011/K Oprogramowanie do określania stopnia świadomości pacjentów w stanie
wegetatywnym
9/2011/K Moduł Rejestracji Zdarzenia Drogowego
10/2011/K Metoda Badania Stopnia Dyfuzji Symetrycznych Szyfrów Blokowych
11/2011/K Metoda Zarządzania Kluczami Kryptograficznymi w Systemach Monitorowania i Akwizycji Danych
12/2011/K Archiwizator sygnałów mowy w terminalu ruchomym
13/2011/K WiFi Access Point
2012
1/2012/K System informacji wewnątrzbudynkowej
2/2012/K Oprogramowanie do zarządzania licencjami oraz uprawnieniami dostępu
3/2012/K Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych
4/2012/K Oprogramowanie do generowania dokumentacji mandatowej
5/2012/K Oprogramowanie do zdalnego zarządzania i obsługi przenośnych urządzeń
fotoradarowych w oparciu o technologię Wi-Fi
6/2012/K Oprogramowanie do bezpiecznego zdalnego monitorowania i akwizycji
danych
7/2012/K Oprogramowanie dla modelowej instalacji testowej systemu lokalizacji
SILED do zastosowań wewnątrz budynków
9/2012/K SOVA (Simple OWL Visualization API)
10/2012/K OCS (Onthology Creation System)
12/2012/K Ontologia bezpieczeństwa
14/2012/K Sposób interakcji użytkownika z komputerem na podstawie emisji i odbioru sygnałów akustycznych w zakresie ultradźwięków
15/2012/K Bezprzewodowy system do glosowania
16/2012/K Sprzętowy sterownik stanowiska do pomiaru rozkładu linii pola w liniach
(mikro)paskowych z detektorem w.cz. oraz oprogramowaniem
17/2012/K Program wspomagający pracę sędziów wydziałów egzekucyjnych
18/2012/K Metoda georeferencjonowania zobrazowań, na podstawie dopasowywania
nowego zobrazowania lotniczego lub satelitarnego do bazy referencyjnej
19/2012/K Algorytm leksykalnego łączenia i odwzorowywania ontologii dziedzinowych
20/2012/K API udostępniające funkcjonalność bankowości internetowej w aplikacjach
21/2012/K Program sterowania i wizualizacji działającej w systemie SCADA zarządzającym oczyszczaniem ścieków przemysłowych
22/2012/K NavInkA - aplikacja dla rowerzystów na system operacyjny Android
23/2012/K TrackWay - aplikacja uniwersalnej nawigacji turystycznej dla urządzeń z
systemem operacyjnym Android
24/2012/K Portal internetowy zarządzający urządzeniami wyposażonymi w odbiorniki systemu GPS
78
Pracownicy Wydziału prowadzą aktywną działalność w zakresie rozwiązań innowacyjnych. W
okresie raportowania można zauważyć, że rekordowym pod tym względem był rok 2008, kiedy to liczba
zgłoszeń innowacyjnych przekroczyła 40.
Wykres 6.3: Liczba zgłoszeń rozwiązań innowacyjnych w latach 2008-2012
6.4 Lista firm, z którymi zostały zawarte umowy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa firmy
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka”
ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie
ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
MedicWave ABStålverkgatan 1
SE-302 45 Halmstad Sweden
GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk
Radmor S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
7.
Systemy Sieciowe Sevenet Sp z o.o.
ul. Tuwima 25, 80-210 Gdańsk
8.
Techno-Service S.A.
ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdańsk
Nr rozwiązania innowacyjnego
Data zawarcia
14/K/07
14.11.2008 r.
14/K/07
04.12.2008 r.
14/K/07
04.12.2008 r.
1/08/K
2/08/K
3/08/K
15.03.2008 r.
4/08/K
01.04.2008 r.
9/08/K
21/08/K
23/08/K
10/08/K
14/08/K
15/08/K
16/08/K
17/08/K
18/08/K
29/08/K
30/08/K
32/08/K
11/08/K
12/08/K
13/08/K
23.07.2008 r.
19.06.2008 r.
22.07.2008 r.
79
9.
TeleMobile Electronics Sp. z o.o.
ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
19/08/K
24/08/K
28/08/K
21.07.2008 r.
10.
Green Point
ul. Pańska 10/9, 80-608 Gdynia
22/08/K
22.07.2008 r.
SmartMedia Piotr Kaczmarek
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
25/08/K
35/08/K
36/08/K
37/08/K
23.07.2008 r.
26/08/K
27/08/K
25.07.2008 r.
31/08/K
23.07.2008 r.
33/08/K
24.07.2008 r.
11.
12.
13.
14.
Przemysłowy Instytut
Telekomunikacji S.A.
ul. Poligonowa 30, 04-501 Warszawa
Spinner Polska Sp z o.o.
ul. Gdańska 96, 84-200 Wejherowo
INTEGRA PLUS
ul. Muchowskiego 8/1, 81-122 Gdynia
15.
Telecom-Service
ul. Radosna 5A/7, 81-578 Gdynia
16.
MMB Drives Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 7, Gdańsk
1.
2.
3.
4.
2010
DATERA SA
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
TECHNO-SERVICE SA
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
1.
2011
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji "Światło"
2.
Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
34/08/K
38/08/K
39/08/K
40/08/K
1/K/05
2/K/05
49/08/K
50/08/K
26.02.2010
31.08.2010
17.09.2010
31.12.2010
17.02.2011
6.06.2011
7.
ZSOS Nr 7 Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 25 Gliwice
ZSOS Nr 7 Gimnazjum Specjalne
Nr 22 Gliwice
PPBW Sp. z o.o.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Bartoszycach
Hanna Komarowska
8.
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi
9.
Zespól Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu
10.
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza
"Interfejs aromatowy"
4.
5.
6.
08.12.2008 r.
29/09/K
9/2010/K
8/2010/K
17/2010/K
"Cyber-Oko" P.391974
"Fizis" P.390165;
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
18/2010/K
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Usto-mysz" P.385706
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
3.
18.07.2008 r.
17.02.2011
12.04.2011
12.04.2011
15.04.2010
12.05.2011
4.05.2011
16.06.2011
6.06.2011
80
11.
Zespól Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu
14.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni
Fundacja ŚWIATŁO z siedzibą w Toruniu
15.
Fundacja ŚWIATŁO z siedzibą w Toruniu
16.
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
17.
TECHNO-SERVICE S.A.
12.
13.
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
„Wirtualna Tablica”
P.390165
elektroencefalograf
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
12/2010/K
26.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
22.11.2011
22.11.2011
3.11.2011
23.12.2011
2012
1
Siled Sp z o.o.
Gdańsk
2
Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
3
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG
4
Samsung Electronics Polska Sp z o.o.
Warszawa
CWiP/1/2012/L
CWiP/6/2012/L
CWiP/7/2012/P
umowa przedwstępna
dot. przeniesienia przez
Politechnikę Gdańską
na Samsung Electronics
Polska, swojej części
praw do własności intelektualnej powstałej w
wyniku realizacji projektu badawczorozwojowego pod roboczym tytułem: "System
przestrzennego rozpoznawania gestów ze
sprzężeniem zwrotnym"
30.01.2012
01.03.2012
20.04.2012
20.06.2012
81
Przedstawiona statystyka liczby umów z podmiotami zewnętrznymi w kolejnych latach okresu
raportowania nie ujawnia cech charakterystycznych. Tylko w latach 2008 i 2011 odnotowano znaczący
wzrost umów do poziomu powyżej 15 rocznie, podczas gdy w pozostałych latach ich liczba kształtuje
się na poziomie około 4 rocznie.
Wykres 6.4: Liczba zarejestrowanych umów z firmami w latach 2008-2012
6.5 Rozwiązania innowacyjne dokonane przez WETI PG poprzez Wydziałowe Biuro Transferu Technologii
W latach 2008-2012 Wydziałowe Biuro Transferu Technologii działające na mocy pełnomocnictwa
Rektora Politechniki Gdańskiej Henryka Krawczyka, wydanego dla Dziekana Wydziału prof. Krzysztofa
Goczyły (2008-2012), realizowało umowy na kwoty nieprzekraczające 5000 zł. Głównym celem tego
biura było zaktywizowanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym poprzez udział studentów Wydziału w projektach komercyjnych zgłaszanych przez trójmiejskie firmy z branży Hi-Tech.
6.5.1. Umowy z autorami/studentami o przekazaniu praw majątkowych PG do wyników opracowań/dyplomów/projektów grupowych
Aktywność katedr (wg zrealizowanych i realizowanych umów) przedstawia poniższa tabela:
Katedra
KASK
KSA
KSD
KIB
KSG
KIW
KOSE
KIO
KIMA
Liczba zrealizowanych umów
11
24
13
4
5
3
7
13
1
6.5.2 Tematy zrealizowanych umów na opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów i usług, zawartych z innymi podmiotami (współpraca)
82
1) "Technika w medycynie - Multimedialny serwis edukacyjno-informacyjny", Fundacja im. Stefana Batorego.
2) "Opracowanie konstrukcji czujników do oznaczania stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworach
wodnych i do oznaczania śladowych ilości metali ciężkich w roztworach wodnych", Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3) "Analiza, projekt, wykonanie i badania prototypu stacji hydrolokacji pasywnej z pławami radiohydroakustycznymi dla samolotu BRYZA 1RM/BIS", Przemysłowy Instytut Telekomunikacji.
4) "Opracowanie mobilnego i stacjonarnego hydroakustycznego urządzenia nadawczoodbiorczego", Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
5) "Porównanie możliwości usługowych i utrzymaniowych systemów EWSD, 5ESS, S-12, E-10B"
- opracowanie informacyjnej bazy danych, Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie
6) "IS-IS routing protocol project and implementation", Intel Technology Poland. Umowa Nr ITPTUG-2001/2002-1.
7) "Rozwój koncepcji i zastosowań inteligentnych technik multimedialnych", Subsydium Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej.
8) "ELO-Elektrodynamika obliczeniowa dla projektowania urządzeń szybkich cyfrowych sieci
bezprzewodowych nowej generacji", Substydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
9) "Quality of Service (QoS) Hardware Building Block: FPGA Implementation", Intel Technology
Poland, Nr ITP.-TUG-2001/2002-2.
10) "Koprocesor CMOS ASIC", Technology Poland, Nr ITP.-WETI-ASIC-R-2003-Q3.
11) Wytworzenie i wprowadzenie do badań klinicznych prototypowej serii cyfrowej protezy mowy",
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej -"Techne"
12) "Modernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej KIDiO PG"., Subwencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
13) Subminiaturowy cyfrowy korektor mowy, projekt celowy NR ROW-376-2003, FSNT-NOT w
Warszawie, Platan Sp.zo.o.
14) Umowa o prowadzeniu ośrodka transferu technologii przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz innych formach wzajemnej współpracy, zawarta pomiędzy TeleMobile
Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 34 a Politechniką Gdańską i Wydziałem
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk, ul. G. Narutowicza
11/12
15) Umowa o przekazaniu wyników pracy intelektualnej pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej a firmą HEGAM w Rumi, ul. Norwida 16
16) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza
11/12, a Firmą Infelmark z siedzibą w Gdańsku, ul. Kręta 41A.
17) Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki przy ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą „Rodan Systems” z siedzibą w
Warszawie przy ul. Puławskiej 465. S.A.
18) Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie ul. Poligonowa 30.
19) Umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej a Spółką SONEL z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fiszera 14.
20) Umowa o prowadzeniu Ośrodka Transferu Technologii oraz innych formach wzajemnej współpracy z ERLKONING TECHNOLOGY PARTNER sp. z o.o. prof. Z. Kowalczuk.
21) Umowa o realizację dyplomowej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza
11/12 a Firmą Johan A. Krause Maschinenfabrik HGmbH, Richard-Taylor-Str. 89 28777 Bremen.
83
22) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza
11/12, a Akademią Muzyczną im. St. Moniuszki, Gdańsk ul. Łąkowa 1/2
23) Umowa o realizację projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Det Norske
Veritas Sp. Z o.o., Sopot 80-850, ul. 3 Maja 67/69.
24) Umowa wdrożeniowa pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Zakładem Systemów Elektronicznych ATLAS-SOLLICH, Gdańsk, ul. Lirowa 20.
25) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza
11/12, a Firmą BP i ZSI Microsystem Sp. Z o.o., 81-730 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9.
26) Umowa o realizację dyplomowej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, l. ul. Narutowicza
11/12, a Firmą TENS Sp. Z o.o. Sopot, ul.. Jana z Kolna 26c.
27) Umowa o realizację praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Piekarnicza 16.
28) Umowa o realizację praktyki przemysłowej w formie projektu grupowego, pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Storgatan 44, Sweden.
29) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą Vacu Wellness & Beauty Zbigniew Baranowski, 80-822 Gdańsk, ul.
Żabi Kruk 1/45.
30) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą AiC S.A. Gdynia ul. Rdestowa 41.
31) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą PHU ROMEX, Koszalin, ul. Mieszka I 13.
32) „Opracowanie i ocena demonstratora aplikacji dla platformy Windows Mobile z wykorzystaniem
oprogramowania typu middleware” - Umowa o realizację pracy dyplomowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku,
ul. G. Narutowicza 11/12, a DGT Sp. z o.o. Straszyn ul. Młyńska 7.
33) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a GE Money Bank S.A. Gdańsk, ul. Elżbietańska 2.
34) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą Yetiz Andrzej Rocławski, Skórcz, ul. Sobieskiego 22.
35) „SmartTimer – aplikacja do monitorowania podziału czasu pracy na zadania” - Umowa o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Firmą SmartMedia, Gdańsk, ul. Karola Chodkiewicza 2
36) Umowa o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku,
ul. G. Narutowicza 11/12, a Firmą PCB Service Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14
37) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą Homanit Polska Sp. z o.o, Karlino, ul. Kołobrzeska 17-19
84
38) „Wykonanie w technologiach Internetu materiałów edukacyjnych o zagadnieniach ekologicznych” – umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydział ETI a Gdańską Fundacją Wody z siedzibą w Gdańsku, ul. Rycerska 9.
39) „System sterowania urządzeniem terapii cellulitu w warunkach kontrolowanego wysiłku i redukcji ciśnienia atmosferycznego”- Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy
Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w
Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą VacuWell Wellness & Beauty Zbigniew Baranowski
z siedzibą w 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 1/45
40) „Wdrożenie aplikacji Informatica Meatadata Manager” - Umowa o o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12a GE
Money Bank S.A. Gdańsk, ul. Elżbietańska 2.
41) „Rozproszony system pomiarowy zbudowany na bazie tanich urządzeń do komunikacji sieciowej” – Umowa o realizację studenckiej pracy dyplomowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza
11/12 a firmą TECHBASE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.Pana Tadeusza 14
42) „Sprzętowa realizacja algorytmu falkowej kompresji sygnału, z wykorzystaniem zaawansowanych układów FPGA” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki
przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Centrum Diagnostyki Rurociągów
i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-020, ul. Szpitalna 1
43) „Oprogramowanie do analizy i zobrazowania wyników pracy robota inspekcyjnego do badania
geometrii rurociągów” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki
przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Centrum Diagnostyki Rurociągów
i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-020, ul. Szpitalna 1
44) „System monitorowania położenia robotów inspekcyjnych do bania rurociągów” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12 a Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-020, ul. Szpitalna 1
45) “Application of Independent Component Analysis (ICA) for SELDI-TOF MS” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Stalverksgatan 1, Szwecja
46) “The optimal performance of Q5 and the favourable performance of SVM for classification of
spectra from Lung Cancer patients” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą
w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Stalverksgatan 1, Szwecja
47) „Baza zasobów multimedialnych” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej
praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą Young Digital Planet
z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 175
48) „Układ sterujący amplitudą i częstotliwością drgań wytrząsarki oraz natężeniem strumienia wody
płuczki w urządzeniu oddzielającym ziemię z kłączy kozłka lekarskiego” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą InnowacyjnoWdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne LABOFARM z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
przy ul. Lubichowskiej 176b
49) „Wdrożenie aplikacji Informatica Metadata Manager” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Infor85
matyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1.
50) „Portal internetowy zarządzający urządzeniami wyposażonymi w odbiorniki systemu GPS” Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12
a firmą BS Spółka z .o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3.
51) „API udostępniające funkcjonalność bankowości internetowej w aplikacjach” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Meritum Bank
ICB SA, z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53.
52) „Program sterowania i wizualizacji działającej w systemie SCADA zarządzającym oczyszczaniem ścieków przemysłowych” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w
Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą HG Technology, z siedzibą w Gdyni , ul. Chylońska
230 C1.
53) „Program wspomagający pracę sędziów wydziałów egzekucyjnych” - Umowa o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Sądem Okręgowym w
Gdańsku , ul. Nowe Ogrody 30/34.
54) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą HG
Technology, z siedzibą w Gdyni , ul. Chylońska 230 C1.
55) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą Playsoft
Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza 11.
56) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Akademią
Morską z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 81-87.
57) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a DGT Spółką z
o.o. z siedzibą w Straszynie, ul. Młyńska 7.
W pierwszych latach okresu raportowania można zauważyć dużą aktywność pracowników i studentów Wydziału w zakresie realizacji zadań dla przemysłu. Niestety, w ostatnich dwóch latach aktywność w zakresie działalności Wydziałowego Biura Transferu Technologii budzi niepokój. Niewątpliwie
efekt ten może być powiązany ze zmianami w programie studiów, które w systemie dwustopniowym
ograniczyły ilość godzin przeznaczonych na przedmiot projekt grupowy zorientowany na realizację takich zadań. W rezultacie zdecydowano się, aby od roku 2013 powrócić do dwusemestralnego systemu
prowadzenia projektu grupowego na drugim stopniu studiów.
86
6.6 Działalność Pomorskiego Klastra ICT - Interizon
Interizon (dawniej Pomorski Klaster ICT) to skupisko ponad 140 podmiotów gospodarczych
z terenu Polski Północnej. Zalążki Klastra powstawały na Wydziale w latach 2005-2008 w Katedrze
Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, gdzie pod kierownictwem prof. Michała Mrozowskiego powstało
Centrum Doskonałości WiComm, które początkowo skupiło wokół siebie kilka firm z branży ICT. Inicjacja działań prowadzących do formalnego zawiązania Klastra przypada na lata 2008-2009 i związana
jest z wprowadzeniem w województwie pomorskim „Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla
Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015”. Konkurs na Klastry Kluczowe, będący efektem wdrożenia Programu, zmobilizował branżę ICT i przyśpieszył formalne zawiązanie Klastra.
Szczególnie ważny dla rozwoju strategii oraz zdefiniowania przyszłych wspólnych działań był
udział największych i najbardziej znaczących firm z branży ICT i instytucji zlokalizowanych w regionie,
tj. Flextronics, Vector, Radmor, Telekom-Telmor, Thomson Reuters, DGT, Sprint, Kainos Software,
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, InvestGDA, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo
Technologiczny, Centrum Techniki Morskiej i in. Dodatkowo, szeroka reprezentacja małych i średnich
firm, a także firm typu „mikro”, w szczególności tych innowacyjnych na ponadregionalną skalę, pozwoliła wypracować konsensus co do założonych celów uwzględniający interesy i obszary zainteresowania
wszystkich grup i podsektorów klastra ICT.
Klaster funkcjonuje jako partnerstwo, a wzajemne prawa i obowiązki reguluje „Umowa partnerstwa w ramach Pomorskiego Klastra ICT” zawarta w Gdańsku 29 października 2009 roku. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na zachowanie dużego stopnia elastyczności, a otwarta i transparentna formuła organizacyjna klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu dodatkowych działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników klastra. Klaster ma charakter otwarty – nowe podmioty podpisują
tzw. akt przystąpienia, na podstawie którego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Rady Klastra, stają
się one Uczestnikiem Klastra.
Rada Klastra kieruje pracami Klastra, jest organem stanowiącym i kontrolnym w wymiarze strategicznym, dotyczącym projektów związanych z funkcjonowaniem Klastra jako całości. Rada złożona
jest z 10 osób (w tym 8 przedstawicieli podmiotów z branży ICT oraz 2 reprezentantów środowiska naukowego) wybranych przez Zgromadzenie Członków. W skład Zgromadzenia Członków wchodzą przedstawiciele wszystkich Uczestników Klastra. Zgromadzenie zatwierdza kierunki rozwoju, programy oraz
strategię działania klastra, a także podejmuje decyzje w najważniejszych kwestiach dotyczących klastra.
Do zadań Rady należy m.in. określanie strategicznych kierunków działania Klastra, nadzór nad realizacją zadań zawartych w strategii, opiniowanie projektów za zgodność ze strategią klastra i przyjmowanie
nowych członków. W celu usprawnienia prac Rady Klastra powołano 5 sekcji – obszarów działania Klastra, które funkcjonowały do 2012r. W tym okresie pojęte zostały m.in. następujące inicjatywy:
a) Działania Sekcji Badania i Rozwój :
 Organizowanie wspólnych seminariów tematycznych dotyczących wspólnych prac z zakresu
B+R - rozwijanie współpracy WETI PG – Klaster
 Udział w opracowaniu programu funkcjonalnego i założeń projektowych Centrum Rozwoju
Przestrzeni Inteligentnych WETI PG (wspólnie z sekcją Projekty)
 Działania mające na celu przystąpienie Polski do mechanizmu finansowania ARTEMIS projekty międzynarodowe B+R dla Uczestników Klastra (wspólnie z sekcją Projekty)
b) Główne działania Sekcji Kapitał Ludzki to:
 Powołanie Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia
 Udział w grupie ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pracujących nad reformą
kształcenia zawodowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
87





Nawiązanie współpracy z Wydziałem Spotu i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Woj.
Pomorskiego
Organizacja spotkań z dyr. szkół technicznych w woj. Pomorskiego kształcących uczniów w
zawodach ICT i pokrewnych
Opracowanie założeń portalu staży i praktyk studenckich
Realizacja projektu szkoleniowego w
Nawiązanie współpracy z Politechniką Gdańską w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Inżynier Procesu PCBA
c) Sekcja Infrastruktura przeprowadziła następujące czynności:
 Pozyskanie atrakcyjnych powierzchni w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
na rzecz uczestników Klastra
 Pozyskania zleceń od operatorów telekomunikacyjnych dla Uczestników Klastra
 Inicjatywa wymiany informacji o możliwościach współdzielenia niewykorzystywanego
sprzętu komputerowego/pomiarowego itp.
d) W ramach Sekcji Projekty podjęto liczne działania mające na celu:
 Nawiązanie kontaktu z organizacją ARTEMIS i nakłonienie decydentów krajowych do dołączenia Polski do mechanizmu finansowania ARTEMIS - nowe środki UE dla polskich firm
tworzących produkty i usługi w obszarze systemów wbudowanych
 Zacieśnienie współpracy w ramach projektu BSR Stars Mobile Vikings, którego celem jest
wypracowanie projektów flagowych obszaru morza bałtyckiego
 Wprowadzenie zmian do Programów Działania w Województwie Pomorskim – preferencje
dla Klastra przy pozyskiwaniu nowych projektów na potrzeby Uczestników Klastra
 Rozpoczęcie współpracy z Ministerstwem Gospodarki w ramach Klubu Klastrów - wspieranie podmiotów gospodarczych poprzez najlepsze klastry,
 Organizację projektu umożliwiającego sfinansowanie infrastruktury informatycznej
i sprzętowej dla firm Klastra,
 Opracowanie programu funkcjonalnego i założeń projektowych Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych WETI PG (wspólnie z sekcją Badania i Rozwój),
 Wpisanie branży ICT na listę 15 polskich branż eksportowych,
 Uruchomienie spotkań tematycznych jako sposobu współpracy z podmiotami mogącymi być
źródłem projektów dla Uczestników Klastra.
e) Działania przedstawicieli Sekcji Promocja i Współpraca koncentrowały się na:
 Uruchomieniu spotkań networkingowych,
 Organizacji merytorycznej konferencji ICT Day 2012,
 Opracowaniu procesu udostępnienia firmom Klastra mechanizmów ulg podatkowych na nowe technologie poprzez tzw. Certyfikaty Innowacyjności,
 Zacieśnieniu współpracy z francuskim klastrem ICT [email protected] z regionu Paryża,
 Uruchomieniu procesów opracowania nazwy i logo Klastra,
 Zorganizowaniu uczestnikom Klastra bezpłatnych warsztatów z języka angielskiego,
 Rozpoczęciu współpracy z Urzędem Marszałkowskim w obszarze wprowadzania zmian
w Strategii Regionu,
 Umożliwieniu podmiotom Klastra prezentacji w trakcie konferencji INNO3city,
 Określeniu wspólnego stanowiska Klastra w konsultacjach społecznych projektu Urzędu
Komunikacji Elektronicznej,
 Szerokiej promocji Klastra, a tym samym na wysokiej rozpoznawalności w Regionie.
W 2012 r. dotychczasowe 5 sekcji zastąpiono 4 następującymi:
 Badania, Rozwój i Innowacje
88
 Kapitał Ludzki
 Współpraca
 Strategia i Wizerunek
Koordynatorami tych sekcji są Członkowie Rady Klastra, którzy na bieżąco monitorują realizację strategii Klastra w każdym z obszarów oraz inicjują działania.
Do zadań Rady Klastra należy także powoływanie Grup Zadaniowych składających się
z przedstawicieli Uczestników Klastra, zajmujących się realizacją działań w obszarach szczególnego
zainteresowania. Powyższe organy funkcjonują na rzecz Klastra jako platformy współpracy, usprawniając działanie i komunikowanie się firm zgromadzonych w strukturach klastra. Nie posiadają one pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań, a są jedynie reprezentantami interesów wszystkich przedsiębiorstw.
W 2012 r. w ramach Klastra działało 10 Grup Zadaniowych:
 Grupa Zakupowa GSM
Cel: obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych, współpraca technologiczna
z operatorami telefonii mobilnej
 Edukacyjne Centrum Doskonalenia
Cel: zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich dla branży ICT
 Studia Podyplomowe – Inżynier Procesu PCBA
Cel: utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych będącego odpowiedzią na potrzeby
biznesowe firm branży ICT związanych z produkcją układów elektronicznych
 Wspólna infrastruktura - aparatura pomiarowa
Cel: zidentyfikowanie zapotrzebowania firm Pomorskiego Klastra ICT na aparaturę,
w szczególności aparaturę pomiarowa
 Rozwiązania ICT w służbie zdrowia
Cel: nawiązanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem rozwiązań ICT
w jednostkach służby zdrowia
 Współdzielenie zasobów sprzętowych
Cel: stworzenie wspólnej bazy zasobów sprzętowych firm Klastra wraz z możliwością łatwego
wypożyczania zasobów sprzętowych pomiędzy uczestnikami Klastra
 Współpraca technologiczna z operatorami telefonii mobilnej
Cel: nawiązanie współpracy technologicznej Uczestników Klastra z operatorem telefonii mobilnej
 Data Center - Przemysłowe Centrum Badań i Rozwoju przy WETI PG
Cel: Integracja potencjału B+R/ICT przemysłu w bezpośredniej bliskości WETI Politechniki
Gdańskiej oraz zwiększenie Transferu Technologii z uczelni do przemysłu
 Platforma współpracy
Cel: opracowanie zasad działania, uruchomienie i rozwój internetowej platformy współpracy dla
członków klastra
Ze względu na wysoki stopień złożoności przewidywanego rozwoju uczestnicy klastra zdecydowali się powołać Administratora Klastra, posiadającego nie tylko kompetencje, ale też silną pozycję
i neutralność niezbędną dla sprawnego organizowania działań inicjatywy. Rolę Administratora powierzono Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Główną rolą Administratora Klastra jest zapewnienie płaszczyzny organizacyjnej Klastra (m.in. prowadzenie Biura Klastra) oraz realizacja zadań wyznaczonych do realizacji przez Radę Klastra lub Zgromadzenia Członków
(poprzez uchwały).
W 2012 r., w efekcie intensywnego rozwoju Pomorskiego Klastra ICT, zapadła decyzja,
o zmianie nazwy klastra na „Interizon” i opracowaniu systemu całościowej identyfikacji. Decyzja Rady
Klastra o wprowadzeniu nowej nazwy podyktowana była chęcią stworzenia silnej, rozpoznawalnej marki Klastra o znaczącym potencjale marketingowym. Nowa nazwa ma pomóc w wyróżnieniu Klastra na
rynku poprzez budowanie skojarzenia z nowoczesnością i wykorzystaniem innowacji, wysokich kompe89
tencji oraz dynamiki współpracy nauki, biznesu i instytucji. Współpraca – między firmami, z nauką i
instytucjami otoczenia biznesu - to element kluczowy dla podnoszenia konkurencyjności branży, dlatego
znalazł on swoje odzwierciedlenie w haśle, które towarzyszy nazwie Klastra – „Siła współpracy”. Logotyp Interizon oparty jest na okręgu, symbolu ciągłości, wynikania i przemiany. Przedstawia wzajemną,
partnerską relację podmiotów, w której impulsem do działania jest organizacja Interizon.
Podsumowanie działalności Interizon - Pomorskiego Klastra ICT
Działalność Interizon – Pomorskiego Klastra ICT skupia się na realizacji czterech głównych celów strategicznych, tj.:
Cel 1: Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji
Cel 2: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich
Cel 3: Rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw
Cel 4: Promocja klastra jako atrakcyjnego i innowacyjnego ośrodka ICT
Do najważniejszych działań podjętych w celu realizacji powyższych celów należy zaliczyć:
 Opracowanie Strategii Klastra
 Uzyskanie statusu Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego
 Uzyskanie statusu najlepszego Klastra ICT w Polsce - wg badania Deloitte
 Otrzymanie dofinansowania i realizacja projektu ICT INNOVA
 Opracowanie nowatorskich mechanizmów współpracy pomiędzy sferami nauki i biznesu
(WiComm Transfer)
 Dołączenie się do inicjatywy BSR Stars – Mobile Vikings
 Włączenie reprezentanta Rady Klastra do Rady Programowej Targów Technicon INNOWACJE
 Zorganizowanie konferencji ICT DAY 2010
 Uczestnictwo w konferencji ICT 2010 w Brukseli - rozpoczęcie starań o włączenie
w inicjatywę ARTEMIS oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych
 Udział w misji gospodarczej do Chin i udział firm klastra w Targach Xiamen
 Wprowadzenie Klastra jako dobrej praktyki do oficjalnego dokumentu strategicznego Ministerstwa Gospodarki dotyczącego rozwoju polityki klastrowej w Polsce
 Udział w Klubie Klastrów Ministerstwa Gospodarki
 Uczestnictwo w konferencji „Polskie Klastry i polityka klastrowa” organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz publikacja w katalogu wykonanego na zlecenie PARP
 Przeprowadzenie analizy potrzeb sprzętowych
 Rozpoczęcie współpracy międzysektorowej: logistyka, przemysły kreatywne
 Zaangażowanie w tworzenie aplikacji Gdańska jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy
Kultury 2016
 Aktywne działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich,
 Wynegocjowanie zmian w przepisach regionalnych umożliwiających pracownikom dużych
firm korzystanie ze szkoleń dofinansowanych z funduszy UE - zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1,
 Powołanie fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia,
 Udostępnienie Uczestnikom Klastra bezpłatnych szkoleń w ramach projektu ICT Edutech -wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT"
 Podpisanie listu intencyjnego oraz włączenie w realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs
na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki,
fizyki i informatyki” na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego,
90


























Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Platformy Pomorskiej Oferty Naukowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
Organizacja bezpłatnych warsztatów z języka angielskiego dla firm Klastra,
Udział reprezentanta Rady Klastra w Radzie Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER,
Stworzenie Inkubatora Pomorskiego Klastra ICT w Gdańskim Parku NaukowoTechnologicznym – powierzchnie biurowe dla firm klastra na korzystnych warunkach,
Udział reprezentacji Klastra w zespole roboczym ds. Aktualizacji Strategii Woj. Pomorskiego,
Opracowanie procedury i dokumentacji związanej z Certyfikatami Innowacyjności
Złoty Medal Innowacje 2011 dla Mapy Hałasu na Targach Technikon Innowacje (produkt
klastrowy),
Organizacja konferencji klastrowej ICT Day 2011 o tematyce dotyczącej podejmowania
wspólnych projektów i nawiązywania współpracy z nowymi partnerami spoza klastra.
Wypracowanie wspólnego stanowiska Klastra w konsultacjach społecznych projektu Urzędu
Komunikacji Elektronicznej
Opracowanie procesu udostępnienia firmom Klastra mechanizmów ulg podatkowych na nowe technologie poprzez tzw. Certyfikaty Innowacyjności
Wpisanie branży ICT na listę 15 polskich branż eksportowych, dla której przewidziano ok.
20 mln zł w ramach wsparcia proeksportowego
Podjęcie działań mających na celu stworzenie nowego unikatowego w skali kraju kierunku
studiów podyplomowych – Inżynier Procesu PCBA
Uruchomienie spotkań networkingowych i tematycznych
Organizacja oraz udział w licznych wydarzeniach lokalnych, krajowych jak
i międzynarodowych
Rozpoczęcie współpracy z Urzędem Marszałkowskim w obszarze wprowadzania zmian
w Strategii Regionu zmierzającej do lepszego uwzględnienia potrzeb branży ICT
Przystąpienie Klastra do Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki
(2012-01-12)
Włączenie Polski do systemu finansowania ARTEMIS (od 2012) i zapewnienie dostępu do
projektów międzynarodowych B+R firmom Klastra w ramach tej inicjatywy
Podpisanie listu intencyjnego dot. powołania Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych
(2012-03-16)
Wynegocjowanie preferencyjnych stawek na połączenia telekomunikacyjne dla Uczestników
Klastra
Organizacja wyjazdu podmiotów Klastra do Helsinek w celu nawiązania kontaktów handlowych oraz trwałej współpracy z partnerami fińskimi; wyjazd został dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki – 50% kosztów kwalifikowalnych
Zakup materiałów, raportów, analiz, publikacji, itp. oraz dostęp do baz danych związanych z
branżą ICT dostępnych dla Uczestników Klastra
Uruchomienie dwóch międzynarodowych wysokobudżetowych projektów (mechanizm finansowy Artemis) dla firm Klastra i nawiązanie bliskiej współpracy z jednostkami samorządowymi w zakresie rozwoju technologii dla inteligentnych miast i budynków
Uruchomienie bezpłatnych konsultacji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
na rozwój innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez Uczestników Klastra
Organizacja Grupy Zadaniowej będącej dla Urzędu Marszałkowskiego parterem przy reformie ośrodków służby zdrowia
Wypracowanie unikalnych mechanizmów współpracy Klastra z jednostkami administracji
publicznej
Organizacja Seminarium ICT – Zdrowie
91



















Organizacja konferencji ICT DAY 2012 przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki - skuteczne zachęcenie przedstawicieli innych niż ICT
branż do dzielenia się własnymi potrzebami w celu stymulacji rozwoju innowacji w obszarze
ICT; nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez podmioty Klastra z przedstawicielami branż kluczowych dla kraju i regionu.
Zacieśnienie współpracy z grupą Energa w celu organizacji wspólnych projektów Klastra
Organizacja wspólnego przedsięwzięcia biznesowego w zakresie przetwarzania języka naturalnego
Wpisanie kluczowego znaczenia rozwoju branży ICT do Strategii Regionu (do roku 2020)
Rozpoczęcie bliskiej współpracy z GPN-T, w efekcie której GPN-T złożył dwa projekty
istotne dla strategii Klastra (rozwój firm typu spin-off oraz mechanizm wsparcia
w nawiązywaniu biznesowych kontaktów gospodarczych)
Zapewnienie wsparcia (m.in. dla Klastra Interizon) w projekcie systemowym Urzędu Marszałkowskiego
Uruchomienie 2. edycji bezpłatnych szkoleń dla podmiotów typu MŚP zrzeszonych
w Pomorskim Klastrze w ramach projektu ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT (Działanie 8.1 POKL)
Uruchomienie nowych szkoleń dla Uczestników Klastra w ramach Jarmarku Szkoleń (zakupy
grupowe szkoleń)
Nawiązanie partnerstwa z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego
Przygotowanie opracowań dotyczących metodologii transferu wiedzy nauka – przemysł
Przygotowanie opracowań mechanizmów dla projektów B+R oraz celowych
Przygotowanie opracowanie w zakresie dobrych praktyk i etyki współpracy w ramach Pomorskiego Klastra ICT
Opracowanie mechanizmów współpracy wewnątrz Klastra: regulamin Grup Zadaniowych,
procedura rekomendacji przez Radę Klastra projektów uczestników Klastra dofinansowanych
ze źródeł zewnętrznych
Zmiana nazwy Klastra (Interizon) i opracowanie nowej całościowej identyfikacji Klastra
Zarejestrowanie znaku towarowego Klastra
Wdrożenie nowego portalu www Klastra
Stworzenie Bazy Inżynierów
Opracowanie wizytówek multimedialnych Uczestników Klastra
Intensyfikacja działań promocyjnych Klastra w mediach
92
7.
Rozwój organizacyjny administracji wydziału oraz zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe
Administracja wydziałowa w latach 2008-12 realizowała swoje zadania, które tak jak za poprzednie okresy sprawozdawcze podzielić można na następujące główne obszary tematyczne:
- zadania zmierzające do dalszej poprawy funkcjonowania i unowocześnienia komórek organizacyjnych,
- zadania związane z modernizacją i estetyzacją budynków Wydziału, wraz z ich otoczeniem,
- poprawa wyposażenia sal dydaktycznych i stanowisk pracy,
- utrzymanie i właściwe użytkowanie zasobów wydziału, budynków WETI A i B.
Zadania zmierzające do poprawy i unowocześnienia funkcjonowania komórek organizacyjnych realizowane były w sposób ciągły, a przyjęte rozwiązania stanowiły podstawę opracowania Regulaminu
Organizacyjnego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, który po
przyjęciu przez Radę Wydziału i zaakceptowaniu przez Senat PG zatwierdzony został przez Rektora
Politechniki Gdańskiej w 2007 roku. Precyzyjne określenie zakresów działania komórek organizacyjnych oraz zdefiniowanie obszarów kompetencji i odpowiedzialności pracowników administracji znajduje odzwierciedlenie w kolejnych wersjach regulaminu, a ostania kompletna wersja z wprowadzanymi na
bieżąco zmianami została zatwierdzona przez Rektora Zarządzeniem nr 38/2012 z 1.12.2012.
Drugim ważnym kierunkiem unowocześniania funkcjonowania administracji wydziałowej są prowadzone ciągle prace nad internetowym systemem zarządzania wydziałem o nazwie SETI. System ten,
oparty na idei przepływu dokumentów cyfrowych, dostarcza wachlarz usług zarządczych
i wspomagających dotyczących spraw osobowych, logistycznych i finansowych. Projektem kieruje prof.
Krzysztof Goczyła, dziekan WETI PG. Dotychczas wdrożone zostały moduły: Podsystemy Ogólne,
Podsystem Biura Wydziału, Podsystem Biura Dziekana, Podsystem Finansowo-Księgowy, Podsystem
Logistyki i Podsystem Magazynowy. Od początku 2010 roku funkcjonuje Podsystem Planowania i Ewidencji Urlopów, który na bieżąco jest modyfikowany zgodnie ze zmianami prawa i dostosowania do
systemu uczelnianego. Uruchomiono także możliwość automatycznej generacji eksportu danych dla potrzeb systemu Działu Płac. W roku 2012 rozpoczęto prace modyfikacyjne dotyczące możliwości spójnej
prezentacji danych systemu SETI i wprowadzanego na uczelni systemu TETA, którego moduły wdrażane będą od 2013 roku.
Od 2008 roku wydział użytkuje nowy budynek WETI B (12 195 m2 powierzchni całkowitej), a w
kwietniu 2012 roku oddane zostało do użytku Audytorium nr 1 im. Stanisława Kowalskiego po remoncie i modernizacji finansowanej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”.
Właściwa eksploatacja infrastruktury technicznej i utrzymania budynków realizowana jest przez Sekcję
Utrzymania Gmachów i Sekcję Obsługi Technicznej. Ramowy zakres działania Sekcji Obsługi Technicznej obejmuje: obsługę audiowizualną i multimedialną Wydziału, administrowanie i utrzymanie systemów sterowania mediami i systemami bezpieczeństwa (BMS, sygnalizacji włamania i napadu, ochrony przeciwpożarowej, telewizji przemysłowej, wydawania kluczy i kontroli dostępu) oraz współpracę z
Działem Eksploatacji PG w zakresie obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów,
urządzeń i systemów ppoż., węzła ciepłowniczego i instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także obsługi
instalacji elektrycznych. W roku 2011 Audytoria NE 1/L-P NE wyposażone zostały w interaktywne
tablice SMART Board™ serii 600 na mobilnych stojakach, przy czym jedna tablica była nagrodą dla
wydziału za zwycięstwo studenta ETI w konkursie Decode Tieto. W roku 2012 w budynku WETI B
zainstalowano na stałe wszystkie rzutniki w salach dydaktycznych, także w rzutniki wyposażono 7 laboratoriów komputerowych.
Sekcja Logistyczno-Inwentarzowa sprawnie realizuje wszystkie procedury przetargowe umożliwiające zakupy wyposażenia, dla potrzeb wydziału oraz realizowanych projektów. Sekcja Informatyczna
zapewnia przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie obiektów, ciągle modernizując
wyposażenie techniczne.
93
W budynkach przeprowadzane są w sposób ciągły niezbędne prace konserwacyjne i drobne remonty bieżące, wynikające z użytkowania (naprawy i regulacja automatyki wejść, wymiana wycieraczek, naprawy w pomieszczeniach toalet, naprawy systemów p-poż. itd.). Przeprowadzone są także prace usprawniające działanie wszystkich urządzeń i systemów.
W analizowanym okresie w budynku A WETI wykonywane były sukcesywnie różne remonty
i prace modernizacyjne. Do najważniejszych dotychczas wykonanych zaliczyć należy:
1) remont kapitalny holu głównego, holu przy audytoriach i korytarza na parterze i I piętrze,
2) wymianę 3 dźwigów osobowych i towarowego, który służy obecnie jako osobowo-towarowy
i umożliwia komunikację osobom niepełnosprawnym; w 2012 roku zakończono modernizację sterowania dźwigów osobowych głównej klatki schodowej, tak aby w razie zaniku zasilania kabiny
otworzyły się automatycznie na najbliższym piętrze i pasażerowie mogli swobodnie je opuścić bez
oczekiwania na serwis,
3) remont ciągów komunikacyjnych 5., 6. i częściowo 7. piętra - wymiana drzwi, remont i malowanie
ścian, wykładzina PCV, sufit podwieszany, oświetlenie i instalacja elektryczna korytarza, system
kontroli dostępu,
4) remont pomieszczenia nr 63 dla potrzeb laboratorium robotów,
5) remont ciągów komunikacyjnych 2., 3. i 4. piętra wykonany w 2010 roku, w zakresie jak dla pozostałych pięter; remont zakończył modernizację i estetyzację ciągów komunikacyjnych wszystkich
pięter budynku WETI A,
6) wykonywane są sukcesywnie modernizacje pomieszczeń w zależności od możliwości ich finansowania przez jednostki lub fundusz wydziałowy,
7) w 2011 i 2012 roku przeprowadzono remonty kolejnych pomieszczeń oraz remonty laboratoriów
katedralnych
Prace te sfinansowane zostały całkowicie ze środków własnych Wydziału.
W roku 2009 ze środków wydziału sfinansowane zostało także wyposażenie nowej sali wykładowej dla 90 studentów (sala 32/34). Ponadto wykonano szereg różnych drobnych prac i napraw bieżących, tj. przeprowadzono remont pionu kanalizacyjnego wc męskiego w części budynku przy wieży,
remontowane były pomieszczenia MKZL, naprawione i zmodernizowane zostały systemy p-poż. i kontroli dostępu. Z funduszy wydziału w 2009 roku na ww. prace remontowe łącznie wydatkowano
1 607,2 tys. złotych.
W roku 2010 sfinansowano także wyposażenie w meble i w infrastrukturę IT sali 36 EA, w której
uruchomiono laboratorium komputerowe na 20 stanowisk. W budynku WETI A wykonano częściową
wymianę rynien, naprawiono kosze spustowe i zlewowe dachu. Centrale wentylacyjne otrzymały nowe
filtry powietrza.
W roku 2011 wydatkowano całkowicie na różne prace remontowe 485,3 tys. złotych. Oprócz
wspomnianych remontów pomieszczeń i dźwigów, w budynku WETI A przeprowadzono remont drugiego pionu kanalizacyjnego wc, ponadto w północnej części przy nadbudówce przeprowadzono kapitalny remont fragmentu dachu oraz całkowicie wymieniono pokrycie dachu wieży, wokół niej i przy
nadbudówkach naprawione zostały rynny; wykonano także remonty bezpośredniego otoczenia przy wieży. Na te prace przeznaczone zostało 90,6 tys. złotych. Zakończone zostały także na koniec roku prace
związane z dokumentacją projektową budynku WETI C z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych (418,0 tys. złotych z funduszu rozwoju).
W roku 2012 wymienione zostały okna w pomieszczeniach piwnicznych budynku WETI A oraz położona została nowa nawierzchnia chodnika wzdłuż północnej części tego budynku. Na prace remontowe przeznaczono 592,2 tys. złotych ze środków wydziałowych. Przeprowadzony został także remont
kapitalny pozostałej części dachu budynku i wobec tego cały dach jest obecnie po gruntownym remoncie. Koszt tych prac został sfinansowany ze środków centralnych.
Na koniec roku 2012, który był rokiem obchodów jubileuszu 60-lecia Wydziału, w holu budynku
WETI B zainstalowano dzieło plastyczne o nazwie ELEKTRON, którego autorem jest dr hab. art. mal.
Krzysztof Wróblewski z Wydziału Architektury PG.
94
Administracja wydziału oprócz bieżącej, utrzymaniowej i technicznej obsługi wydziału realizuje
szereg innych zadań także niezbędnych do jego funkcjonowania i prowadzonej działalności.
W tabeli 7.1 przedstawiono zmiany stanu osobowego w komórkach administracji wydziału w latach
2008 – 2012.
Tab. 7.1: Zmiany stanu osobowego w komórkach administracji wydziału w latach 2008-2012
Komórka organizacyjna
Dyrektor Administracyjny
Biuro Wydziału
Dziekanat
Sekcja Finansowo-Księgowa
Sekcja LogistycznoInwentarzowa
Sekcja Informatyczna
Sekcja Utrzymania Gmachów
Sekcja Obsługi Technicznej
Biuro Współpracy z Otoczeniem
RAZEM
2008
1
5
6
4
7
2009
1
5
7
5
6
2010
1
5
9
5
7
2011
1
5
8
5
6
2012
1
6
8
5
7
9
30
5
2
15
33
5
2
27
21
15
3
21
21
15
8
17
21
16
5
69
79
93
90
86
Dla zobrazowania liczby realizowanych zadań przedstawione zostaną wybrane dane dotyczące lat
2009, 2010, 2011 i 2012:
Ilość
postępowań o zamówienie publiczne
- w tym współfinansowanych ze środków UE
opracowanych i zaksięgowanych różnych dokumentów
prowadzonych różnych zadań
zaewidencjonowanych:
umów o dzieło/zlecenia
rachunków
2009
74
2010
93
2011
120
2012
97
48
38
17
5 618
180
6 375
171
7156
180
7 209
290
1623
1982
1 755
2 104
1 375
1 682
1 218
1 570
Udzielone w 2010 roku zamówienia i umowy opiewały na łączną kwotę 6 708 957,18 złotych,
w tym współfinansowane ze środków UE, na łączną kwotę 3 786 947,79 złotych, natomiast rok 2011 to
jeszcze większa wartość ogólna umów i zamówień, bo opiewająca na kwotę 8 880 187,14 złotych, z
tego współfinansowane ze środków UE na łączną kwotę 2 812 355,36 złotych. W 2012 roku udzielono
zamówień na łączna kwotę 3 118 444,19 złotych, z tego współfinansowanych ze środków UE na kwotę
1 095 618,00 złotych.
95
Załącznik 1. Udział pracowników WETI w organizacjach i komitetach naukowych
dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG
 World Scientific and Engineering Academy and Society, członek od 2010
dr inż. Robert Bogdanowicz
 członek Interdyscyplinarny zespołu ds. działalności wspomagającej współpracę naukowa
z zagranicą
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG
 członek Zarządu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society, 2009
 członek Komitetu Akustyki PAN,1991



członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 1994
członek Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
członek Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
PAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
 członek Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Danych dla
Nauki i Techniki CODATA ICSU - Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science
 członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji
prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw PG
 członek Permanent Stakeholders Group (PMG) European Network and Information Security
Agency (ENISA) (kadencja 2010-2012)
dr inż. Lech Hasse
 członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
PAN, 2000 r.
 członek Zarządu Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej dr inż. Jerzy Hoja
 członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 2003 r.
dr hab. inż. Piotr Jasiński
 Członek komisji rewizyjnej PSWiOP, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych,
stowarzyszenie, 2005
 członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, Komitet Metrologii i Aparatury
PAN, 2005 r.
dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Telekomunikacji, 1996
96
dr hab. inż Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG
 przewodniczący Rady Naukowej Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, rok wyboru: 2007
 członek Rady Naukowej Instytutu Łączności w Warszawie, 2007
 Zastępca Sekretarza Generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rok wyboru: 2007
dr inż. Lech Kilian
 członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG
 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Sekcja Aparatury i Systemów Pomiarowych
dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof. nadzw. PG
 członek Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, (2007-2010),
 członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, 1998 r. ,
 członek Komitetu Naukowego czasopisma Elektronika, 1999 r.
 członek Zarządu Oddz. Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
1993.
 członek Working Group 7 – Technology Platform Photonics 21
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG
 Dyrektor w Tow. Nauk. Audio Engineering Society, 2007-2009
 Wiceprezydent tow. naukowego Audio Engineering Society, 2009-2011
 członek Zarządu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (Sąd Koleżeński),
 przewodnicząca IEEE Gdansk Chapter on Computer Science, 2009-2011
 wiceprzewodnicząca IEEE Gdansk Chapter on Computer Science, 2005-2009

redaktor Naczelny Archives of Acoustic, 2008
 stały recenzent czasopisma (członek Editorial Board) Archives of Acoustics
 członek Editorial Board czasopisma Transactions on Rough Sets,
 członek Review Board czasopisma Journal of the Audio Engineering Society, 2003
 członek Committee on Musical Acoustics (tow. nauk. Acoustical Society of America)
 członek Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i
Telekomunikacji PAN
 członek Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG
 członek korespondent PAN, 2007
 wiceprzewodniczący Komitetu Informatyki PAN, 2004
 członek Rady Naukowej IPI PAN, 2004
 przewodniczący Sekcji Wiarygodności Przetwarzania i Bezpieczeństwa, IPI PAN, 2008
 przedstawiciel Polski w organizacji IFIP/IFAC, 2005
 członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki ICSU przy Prezydium PAN, 2007 - 2010
 członek Komisji Stałej ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), 2008
 członek Komitetu Naukowego Zeszytów Naukowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2002
97
prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG
 Fellow w Institute of Combinatorics and its Applications,
 członek Komitetu Informatyki PAN
 członek redakcji czasopisma Discussiones Mathematicae - Graph Theory, 1995 r.
 redaktor Zeszytów Naukowych PG
 członek redakcji czasopisma Decision Making in Manufacturing and Services, 2007
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, , prof. zw. PG
 Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Konsultantów Polskich (FIDIC/NOT), 2002.
 Członek Komitetu Naukowego „Hewelianum” Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki, 2004.
 Członek Zarządu Głównego POLSPAR (IFAC/IFR/IMEKO/NOT), 2005.
 Członek Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk (PAN), 2007.
 Członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich (FIDIC/NOT),
2007.
 Członek Prezydium Zarządu Głównego POLSPAR (IFAC/IFR/IMEKO/NOT), 2008.
 Przewodniczący Komitetu Automatyki POLSPAR (IFAC), 2008.
 Wiceprezes Zarządu Głównego POLSPAR (IFAC), 2008.
 Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich (FIDIC/NOT), 2009.
 Członek Komitetu Naukowego czasopisma. Pomiary Automatyka Kontrola, 2010
 Członek międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma (LF); Associate Editor of The International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 1999.
 Senior Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektrotechniki i Elektroniki; Senior Member of
IEEE (Control Systems Society, Neural Networks Society), 2004.
 Członek Komitetu Technicznego Międzynarodowej Federacji Automatyki; Member of IFAC
Technical
Committee (TC1.1) in Modelling, Identification and Signal Processing, 2008.
 Członek Komitetu Technicznego IFAC, Member of IFAC Technical Committee (TC6.4) in Fault
Detection, Supervision & Safety of Techn. Processes, SAFEPROCESS, 2009.
 Członek Komitetu Technicznego IFAC, Member of IFAC Technical Committee (TC7.5) in Intelligent
Autonomous Vehicles, 2009.
 Ekspert urzędowych komisji: Państwowa Komisja Akredytacyjna – Automatyka i Robotyk 2010.
dr inż. Agnieszka Landowska
 redaktor naczelny internetowego magazynu [email protected] Magazyn edukacji elektronicznej
pod auspicjami PTNEI – Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (ISSN:
2081-870X) od 2009
dr inż. Grzegorz Lentka
 członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, od 2007
prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG
 Electromagnetics Academy – MIT Cambridge USA, 1991 r.
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 Electromagnetics Academy, USA, od 1990
 członek prezydium Komitetu Elektronik i Telekomunikacji PAN (2007)
98




członek Prezydium Polskiej Sekcji IEEE (od 2006)
Fellow IEEE od 2008
Członek Komitetu technicznego IEEE MTT-1 (CAD) od 2003
Członek Komitetu Technicznego IEEE MTT-15 (Field Theory) od 2004
prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, prof. zw. PG
 Executive Committee (2004-2006) CODATA ICSU - Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science
 wiceprzewodniczący Polskiego Narodowego Komitetu CODATA przy Prezydium PAN, 2000
 Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 1998
 Komisja Nauk Technicznych PAU 2002
 Sekcja Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
PAN.
 Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (od 2000).
 Członek rad programowych czasopism - Int. Journal of QIRT (2004); TASK Quarterly (1997);
PAK (2000); Acta Bio-Optica et Informatica Medica (2003); Biocybernetics and Biomedical Engineering (1998).
 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (od 2000).
 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (od 1998).
 Przewodniczący Grupy Roboczej „Informatyka i Sieci Neuronowe w Medycynie” Ogólnopolskiej Sieci Naukowej „Biomen” (2004).Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego
PTETIS
prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, prof. zw. PG
 członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, 2007
 członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, 2007
 członek komitetu „Large Scale Complex Systems” Międzynarodowej Federacji Automatyków
(IFAC), 2008
 członek komitetu „Modeling, Identification and Signal Processing” Międzynarodowej Federacji
Automatyków (IFAC), 2008
 Associate Editor w czasopiśmie IEEE Transaction on Signal Processing (lista filadelfijska), 2009
dr inż. Jacek Rumiński
 Sekretarz IEEE Computer Society (Gdańsk),
prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. nadzw. PG
 członek Komitet Akustyki PAN
 przewodniczący Sekcji Akustyki Podwodnej i Ultradźwięków Komitetu Akustyki PAN
 prof. dr hab. inż. Roman Salamon – przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
 sekretarz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. zw. PG
 Associate Editor w czasopiśmie Acta Acoustica united with Acoustica
 wiceprezydent Europejskiego Komitetu Bezpieczeństwa Krajowego (Vice Chair – Europe for the
IEEE OES Homeland Security Technology Committee
dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG
 członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury
99
Naukowej PAN, od 2008
 członek Zarządu Oddz. Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej, od 2008
dr hab. inż. Wojciech Toczek
 członek Sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN,
2003
prof. dr hab. inż. B. Wiszniewski, prof. nadzw. PG
 Komitet Redakcyjny czasopisma Telematics and Informatics, Elsevier, od 2001 r.
 członek Zespołu MNiSzW; Rada Nauki; Zespół Specjalistyczny do Spraw Infrastruktury Informatycznej
 członek Zespołu MNiSzW; Rada Nauki; Zespół Zadaniowy do spraw oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007 -2013)
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG
 przewodniczący Sekcji Telekomunikacji i członek prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 2007 r.
 wiceprzewodniczący Grupy Roboczej WG 6.8 IFIP TC6, członek od 2000 r.
i wiceprzewodniczący od 2007 r.
 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Internetowej, 2006 r.
 Członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Journal of Telecommunications and Information
Technology (od 2004 r.)
 Członek Komitetu Redakcyjnego Telekomunikacja Cyfrowa. Technologie i Usługi.
 Członek Rady Programowej Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych (od 2007 r.)
 Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG
 prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, 2003
prof. dr inż. Romuald Zielonko
 członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN - 1978
 redaktor naczelny anglojęzycznego kwartalnika PAN „Metrology and Measurement Systems”
(JCR)
 członek (delegat Polski) International Measurement Confederation IMEKO TC-10 Technical
Committee on Technical Diagnostics, 1994
 członek Rady Programowej czasopisma "Pomiary Automatyka Kontrola", 1996
100
Załącznik 2. Funkcje pracowników WETI w komisjach senackich i rektorskich
Komisje Senackie:
SENACKA KOMISJA DS. ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ
prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG
SENACKA KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA
dr inż. Paweł Raczyński
SENACKA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY I INNOWACJI
dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG
SENACKA KOMISJA DS. BUDŻETU
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
Komisje Rektorskie
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz,
UCZELNIANA KOMISJA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
ZESPÓŁ DS. KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
dr hab. inż. Jerzy Pluciński
UCZELNIANA KOMISJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
Pełnomocnicy Rektora PG
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG
PEŁNOMOCNIK DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
Komisje Ustawowe
KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek
KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG
101
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
dr inż. Mariusz Kaczmarek
KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW
dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG
RADA BIBLIOTECZNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG
Rady projektów strategicznych:
NOWOCZESNE AUDYTORIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
mgr inż. Zenon Filipiak
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POMORZE
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof. nadzw. PG
dr inż. Piotr Wroczyński
Członkowie komitetu redakcyjnego wydawnictw Politechniki Gdańskiej:
prof. dr inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG
dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG
Elektronika
Telekomunikacja
Informatyka
Zespół Redakcyjny Pisma PG:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, WETI
102
Załącznik 3. Lista pracowników WETI nagrodzonych nagrodami centralnymi
Rok 2008
1.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów:
dr inż. Adrian Kosowski
dr inż. Adam Lamęcki
2.
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:
dr inż. Rafał Lech
dr inż. Piotr Kowalczyk
3.
Stopien Fellow IEEE, prof. Michal Mrozowski
4.
Medale w konkursie INNOWACJE 2008:
- Ryszard Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański, za system i urządzenie do pomiarów
w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego,
- Andrzej Czyżewski, Piotr Dalka, za komputerowy interfejs multimedialny "usto-mysz",
- Andrzej Czyżewski, Agnieszka Grabkowska, Michał Grabkowski, Piotr Odya, za inteligentny
długopis,
- Zespół Naukowy Centrum Doskonałości WiComm i koło naukowe WiComm Yuniors Politechniki Gdańskiej, za hybrydowy system kontroli dostępu (WiRFID),
- Zespół Naukowy Centrum Doskonałości WiComm i koło naukowe WiComm Yuniors Politechniki Gdańskiej, za autonomiczny obiekt latający (AOL)
5.
125 międzynarodowa konferencja Audio Engineering Society:
mgr inż. Łukasz Kosikowski, finalista konkursu na najlepszy projekt z dziedziny cyfrowego
przetwarzania sygnału dotyczący implementacji mobilnych multimedialnych systemów do badań
przesiewowych słuchu, wzroku i mowy na urządzenia klasy PDA.
6.
Nagroda im. W. Lipskiego:
dr inż. Dariusz Dereniowski
7.
Fundacja Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych:
dr inż. Rafał Lech – wyróżnienie w konkursie za rozprawę doktorską
dr inż. Adam Lamęcki – I nagroda w konkursie za rozprawę doktorską
8.
II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ISWIS 2008” w Warszawie, złoty medal dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego, za wynalazek Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy.
9.
36 Międzynarodowy Salon Wynalazczości (36eme Salon International des Inventions des
Techniques et Produits Noveaux w Genewie,
złoty medal dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego,
za rozwiązanie Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy, zrealizowane we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie..
10. 36 Międzynarodowy Salon Wynalazczości (36eme Salon International des Inventions des Techniques et Produits Noveaux w Genewie, srebrny medal dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego, za rozwiązanie Multimedialny system szacowania
wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych.
11. 107 Międzynarodowy Salon Wynalazczości CONCOURS-LEPINE 2008 w Paryżu, brązowy
medal dla zespołu pracowników i studentów KSM, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja
Czyżewskiego za wynalazek „Multimedialny System Monitorowania Hałasu”.
12. XV Giełda polskich wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach w 2007 roku Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dyplom Uznania dla zespołu naukowców i
103
studentów KSM pod kierunkiem prof. A. Czyżewskiego za rozwiązanie: "Multimedialny System
Monitorowania Hałasu"
13.
Konkurs Innowacje 2008 w ramach 4 Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Technicon – Innowacje, medal „System i urządzenie do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego”, twórcy: R. Katulski, J. Namieśnik, J. Sadowski,
J. Stefański, K. Szymańska, W. Wardencki
13. 4. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje, nagroda Marszałka
Województwa Pomorskiego za opracowanie innowacyjnego rozwiązania pt. „System
i urządzenie do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego”
Rok 2009
1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów - za doktorat –
dr inż. Piotr Szczuko
2. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski – za całokształt dorobku
dr inż. Piotr Wroczyński - za osiągnięcia organizacyjne
3. Subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – MISTRZ
prof. dr hab. inż. M. Niedźwiecki,
4. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
dr inż. Dariusz Dereniowski
dr inż. Adrian Kosowski
5. Nagroda im. Witolda Lipskiego
dr inż. Adrian Kosowski
6. Pomorski Klaster ICT został wybrany Klastrem Kluczowym Województwa Pomorskiego
7. Członek Honorowy Business Centre Club - prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.
8. Student Support Award ASA - za wybitne osiągnięcia dla młodych naukowców w dziedzinie
akustyki podwodnej i badań morza
mgr inż. Andrzej Chybicki
7 Najlepszy referat wygłoszony przez autora na XII Krajowej Konferencji Automatyzacji
i Eksploatacji Automatyzacji i Eksploatacji i Łączności.
mgr inż. Małgorzata Gajewska
8 prof. Bożena Kostek wiceprezydentem Audio Engineering Society
9. Nagrody na targach Technicon Innowacje 2009
medale:
-za „Zminiaturyzowany telemetryczny analizator impedancji do diagnostyki powłok antykorozyjnych” dla dra inż. Jerzego Hoji i dra inż. Grzegorza Lentki z Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
10. Nagrody na targach Technicon Innowacje 2009:
- Medal Mercurius Gedanensis:
za „Rodzinę przenośnych analizatorów impedancji do diagnostyki powłok antykorozyjnych” dla
dra inż. Jerzego Hoji i dra inż. Grzegorza Lentki z Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
- Wyróżnienie 1. st. w konkursie o Medal Mercurius Gdański
za „System inteligentnego oświetlenia SILED” dla Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
- Targi Technicon Innowacje dla Politechniki Gdańskiej za opracowanie bezprzewodowego systemu monitoringu ładunków kontenerowych, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego; Twórcy systemu: dr inż. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG, dr inż. Jacek Stefański, mgr inż. Jarosław
Sadowski, mgr inż. Sławomir Ambroziak
104
- Medal Targi Technicon Innowacje 2009 dla Politechniki Gdańskiej za opracowanie bezprzewodowego systemu monitoringu - ładunków kontenerowych, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego; Twórcy systemu: dr inż. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG, dr inż. Jacek Stefański, mgr
inż. Jarosław Sadowski, mgr inż. Sławomir Ambroziak
11. Konkurs „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”,
PARP,
2009: Wyróżnienie jako „dobra praktyka” w kategorii „Wiedza, umiejętności,
kwalifikacje” dla programu WiComm Innowacje
12. Krzysztof Suchocki, III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Eko-2009 za opracowanie
„Nowa metoda oznaczania właściwości utleniająco-redukujących wody.
13. Dyplom Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsku
dla mgr inż. Piotra Predkiel i dr hab. inż. Janusza Smulko za wyróżnienie referatu prezentowanego w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice’2008 pt. „Określenie
położenia za pomocą sieci bezprzewodowej w standardzie ZIGBEE”, Gdańsk 2009.
14. Złoty medal: 58. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
BRUSSELS INNOVA 2009,Bruksela, za wynalazek „Komputerowy interfejs aromatyczny służący do prowadzenia stymulacji polisensorycznej, odgrywającej istotną rolę w terapii kształceniu dzieci z zaburzeniami rozwoju”, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab.
inż. Andrzeja Czyżewskiego oraz dra hab. inż. Janusza Smulko z Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
15. Złoty medal: na 58. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELSINNOVA 2009,Bruksela, za wynalazek „System sterowania komputerem za
pomocą gestów umożliwiający bezkontaktowe korzystanie z komputera za pomocą gestów rąk” ,
dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
16. Złoty medal: na 108. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lépine w Paryżu za
wynalazek Usto-mysz, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
17. Złoty medal: Międzynarodowych Targach Poznańskich 2009, za najbardziej innowacyjny produkt prezentowanego podczas targów. Medal przyznano za multimodalny interfejs komputerowy
o nazwie Usto-mysz, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
18. 5. Srebrny medal: na 108. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lépine w Paryżu za wynalazek Inteligentny długopis, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
19. Medal 5. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2009 za
rozwiązanie innowacyjne prezentowane na Targach : cyber – oko, dla zespołu pracowników
KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
20. Medal 5. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2009 za
rozwiązanie innowacyjne prezentowane na Targach : System Inteligentnego Monitoringu, dla
zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
21. Krzyż Kawalerski Europejskiego Orderu Wynalazczości dla Prof. Andrzeja Czyżewskiego,
Bruksela - Ratusz Saint-Josse-ten-Noode , 20.11.2009 r. za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań
innowacyjnych z zakresu technologii multimedialnych
22. Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla prof. Andrzeja Czyżewskiego za osiągnięcia na polu nauki i wdrażania wyników badań naukowych. W dniu 24 stycznia 2009 w sali Wielkiej Zamku
Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Oskarów Polskiego Biznesu i medali Akademii Polskiego Sukcesu
23. SUPERNOWOCZESNY 2009 nagroda na Międzynarodowych Targów EUROPOLTECH
2009. w konkursie na produkt o najwyższym zaawansowaniu technologicznym. Nagrodzono
„Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu”, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
105
24. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą na Międzynarodowych Targach Wynalazczości , za rozwiązanie pt.” Multimedialny System Monitorowania Hałasu”, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
25. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą na Międzynarodowych Targach Wynalazczości , za rozwiązanie pt.” Multimedialny system szacowania
wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych „ dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
26. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą na Międzynarodowych Targach Wynalazczości , za rozwiązanie pt.” Mobilne multimedialne systemy do
badań przesiewowych słuchu i mowy na urządzenia klasy PDA”, dla zespołu pracowników KSM
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
27. I nagroda Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla dyplomantów Katedry Systemów Multimedialnych Agnieszki Grabkowskiej i Michała Grabkowskiego za pracę
dyplomową pt.: Tablet oraz inteligentny długopis do prowadzenia ćwiczeń zręcznościowych,
wspomagających terapię dysleksji, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
28. Nagroda i wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską - W trakcie 9 Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2009, Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji
i
Technik
Multimedialnych
przyznała
nagrody
i
wyróżnienia
w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik
multimedialnych - III nagrodę otrzymał dr inż. Józef Kotus za rozprawę: Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, wyróżnienie otrzymał dr inż. Piotr Szczuko za rozprawę: Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci.
Rok 2010
1. Prof. Bożena Kostek tytuł Fellow towarzystwa naukowego Audio Engineering Society, AES.
2. Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dra inż. Piotr Szczuko za rozprawę doktorską.
3. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego za opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii nowego rodzaju interfejsów multimodalnych.
4. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - stypendia krajowe dla młodych uczonych: mgr inż. Adam
Kusiek; mgr inż. Piotr Kurgan; mgr inż. Michał Meller; dr inż. Adrian Kosowski.
5. Stypendium konferencyjne Fundacji Nauki Polskiej- Towarzystwo Naukowe Warszawskiedr inż. Małgorzata. Jędrzejewska-Szczerska.
6. Stypendium InnoDoktorant – mgr inż. Krzysztof Bruniecki; mgr Magdalena Godlewska; mgr
inż. Łukasz Kamiński; mgr inż. Łukasz Kosikowski; mgr inż. Mariusz Pergoł; mgr inż. Robert
Piotrowski.
7. Medal i dyplom rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań Naukowych, Młodzieży i Sportu, za
rozwiązanie „System i aplikacje związane ze śledzeniem położenia wzroku na monitorze komputerowym "Cyber-oko", dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
8. Złoty medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lepine, Paryż, za rozwiązanie
System do badania i terapii widzenia obuocznego, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
9. Złoty medal 59. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik BRUSSELS INNOVA 2010, Bruksela, za rozwiązanie „System sterowania kamerami
ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektów ruchomych”, dla zespołu pracowników
KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
106
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Srebrny medal 59. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik BRUSSELS INNOVA 2010, Bruksela, za rozwiązanie „System i aplikacje związane ze
śledzeniem położenia wzroku na monitorze komputerowym "Cyber-oko", dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Brązowy medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lepine, Paryż, za rozwiązanie Wirtualny touchpad, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż.
Andrzeja Czyżewskiego.
Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za eksponowany na wystawie Nauka dla
Gospodarki System Inteligentnego Monitoringu. Autorami rozwiązania jest zespół pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii Transfer Wyników Badań
Naukowych do Praktyki Gospodarczej, za Mobilną stację pomiarową ARPOL; Innowacje –
Technologie – Maszyny, Polska 2010;dla zespołu; dra hab. inż. Ryszarda Katulskiego, dra inż.
Jacka Stefańskiego, dra inż. Jarosława Sadowskiego,mgra inż. Sławomira Ambroziaka
Złoty medal na targach Technicon-Innowacje 2010 otrzymała „elektroniczna dmuchawka” –
system wspomagający terapię mowyw konkursie Innowacje 2010, dla zespołu: Jacek Rumiński,
Jerzy Wtorek, Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek.
Złoty medal na 6 Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje
2010”, Gdańsk za „Sposób i układ do pomiaru impedancji elementów składowych sieci elektroenergetycznych” dla zespołu: dra hab. inż. Leona Swędrowskiego, prof. nadzw. PG, dra hab.
inż. Ryszarda Roskosza, prof. nadzw. PG, dra hab. inż. Dariusza Świsulskiego, dra inż. Michała
Ziółko, prof. dr hab. inż. Kazimierza Jakubiaka, dra inż. Stanisława Galla.
Złoty Medal w konkursie Innowacje na Targach Technicon 2010 w ramach 6. Targów Techniki
Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon-Innowacje, za Pasywny Radar Akustyczny zrealizowany przez pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Srebrny medal w konkursie INNOWACJE 2010 za system rozpoznawania kolorów dla osób
z zaburzeniami postrzegania barw dla zespołu: Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek, Marcin Bajorek.
Srebrny medal Targi Technicon Innowacje 2010, za samoorganizującą się sieć bezprzewodową
monitoringu zagrożeń ekologicznych dla zespołu: dra hab. inż. Ryszarda Katulskiego, dra inż.
Jacka Stefańskiego, dra inż. Jarosława Sadowskiego, mgra inż. Sławomira Ambroziaka.
Nagroda "Złotego Cyborga" - wyróżnienie dla Lidera Polskiej Telekomunikacji, przyznana
przez Kapitułę Nagrody podczas dorocznej Konferencji KSTiT - prof. dr hab. Józef Woźniak.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Komputerowy interfejs
aromatowy, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą System sterowania
komputerem za pomocą gestów, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dra hab.
inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Interfejs multimodalny
do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka, dla zespołu pracowników KSM
pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Dyplom i statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność
w promocji wynalazków za granicą, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dra
hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie "Top Nauka - Cudze chwalicie, swego nie znacie"
za wybitne osiągnięcia nauki polskiej. W kategorii nauk technicznych zespół Katedry Systemów Multimedialnych w składzie prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr inż. Józef Kotus,
mgr inż. Maciej Szczodrak, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, mgr inż. Piotr Dalka za Multimedialny system monitorowania hałasu.
107
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Nagroda „Student Support AWARD” Acoustical Society of Aamerica (ASA) za wybitne osiągnięcia dla młodych naukowców w dziedzinie akustyki i badań morza dla mgra inż. Andrzeja
Chybickiego.
1. nagroda EuMA Young Scientist Prize na 4th Microwave and Radar Week MRW 2010
w Wilnie za artykuł pt. „Tuning Properties of Irregular Posts in Waveguide Junction – Tunable
Filter Application” - dr inż. Rafał Lech i mgr inż. Adam Kusiek.
Nagroda AP-RASC’10 Young Scientist Award za artykuł pt. „Memory–Efficient Implementation of ENOR Algorithm for Macromodel Grouping in Finite Differences Method” przedstawionym na 2010 Asia – Pacific Radio Science Conference w Toyama w Japonii - mgr inż.
Jakub Podwalski.
Nagroda Poland Section IEEE za artykuł „A diplexer design method using an augmented channel filter approach” wybrany jako najlepsza prezentacja młodego naukowca na 18th International
Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2010 - dr inż.
Łukasz Balewski.
Nagroda Best Paper Award za artykuł i prezentację zatytułowaną „Color transformation methods for dichromats” dla zespołu Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Joanna Rumińska, Mariusz
Kaczmarek, Adam Bujnowski, Tomasz Kocejko, Artur Poliski na Konferencji IEEE Human
System Interaction 2010.
Nagroda Best Paper Award za najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji naukowej
The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services
and Technologies-UBICOMM 2010, Florencja, Włochy, dla dra inż. Jacka Stefańskiego
i mgra inż. Wojciecha Siwickiego.
Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział
Gdańsk, za referat autorstwa mgra inż. Damiana Ellwarta i prof. Andrzeja Czyżewskiego pod
tytułem "Poprawa zrozumiałości mowy w obecności zakłóceń z wykorzystaniem algorytmu
opartego na filtracji adaptacyjnej.
Drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na XXIX Konferencji Elektroniki
i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, SECON 2010, Warszawa-WAT
dla mgra inż. Sławomira Jerzego Ambroziaka.
Pierwsza nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny techniki mikrofalowej, antenowej oraz systemów radiolokacyjnych ufundowanej przez AP/AES/MTT Joint Charter, Poland Section IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers za pracę pod tytułem „Planowanie sieci czujników ZigBee z zastosowaniem symulatora ray-tracing” - mgr inż.
Tomasz Majewski.
Druga nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny techniki mikrofalowej,
antenowej oraz systemów radiolokacyjnych ufundowanej przez AP/AES/MTT Joint Charter,
Poland Section IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers za pracę pod tytułem
„Zastosowanie makromodeli w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych”
- mgr inż. Grzegorz Fotyga.
Wyróżnienie dla mgr inż. Kuby Łopatki w konkursie o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszą pracę dyplomową wykonaną w
Politechnice Gdańskiej. Temat wyróżnionej pracy: Algorytmy przetwarzania sygnałów do zastosowań w procesie kształtowania prozodii w konkatenacyjnym syntetyzerze mowy, zrealizowanej w KSM pod kierunkiem dra inż. Piotra Suchomskiego.
Rok 2011
1. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski:
doc dr inż. Marianna Sankiewicz, WETI
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG, WETI
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG, WETI
 Złote medale za zasługi:
108
mgr inż. Zbigniew Wojan, WETI
Krzysztof Liedtke, WETI
 Srebrne medale za zasługi:
Stefan Szulc, WETI
5 Brązowe medale za zasługi:
dr inż. Krzysztof Manuszewski
6 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
7 Akademia Młodych Uczonych PAN
dr inż. Adrian Kosowski –członek Akademii
8 Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
dr inż. Łukasz Kulas
dr inż. Dariusz Dereniowski
dr inż. Robert Bogdanowicz
dr inż. Adam Lamęcki
10. Stypendium dla młodych uczonych „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:
dr inż. Adam Kusiek
dr inż. Wojciech Marynowski
mgr inż. Sebastian Molin
dr inż. Adrian Kosowski
11.Technicon Innowacje 2011″, medale w konkursie INNOWACJE 2011:
 Zespól realizujący projekt „Domowy asystent osób starszych i chorych” Złoty Medal Innowacje 2011 w Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon – Innowacje
2011” za HARN - uniwersalnego pilota z medycznymi modułami diagnostycznymi.
 Srebrny medal otrzymała I-Waga - urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z
problemami krążeniowymi, zespół prof. J. Wtorka
12. dr inż Grzegorz Jasiński, dyplom za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim konkursie SIMP "Na
najlepsze osiągnięcie techniczne 2010 roku" za opracowanie i wdrożenie przez zespół Centrum
Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, osiągnięcia technicznego pt. „Projekt, budowa i uruchomienie wielogabarytowego stanowiska do badania dymoszczelności drzwi i żaluzji” w Centrum
Techniki Okrętowej w Gdańsku. Dyplom przyznany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Gdańsk 2011 r.
13. dr inż. Adam Lamęcki, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca 14. dr inż. Łukasz Kulas, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
15. mgr inż. Łukasz Sorokosz, nagroda ufundowana przez Rohde&Schwarz w konkursie "Young
Scientist Contest" na konferencji Radioelektronika 2011w Brnie
16. dr inż. Adam Kusiek, Druga nagroda w ogólnopolskim Konkursie o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z
dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych;
17. dr inż. Adam Kusiek - Laureat konkursu "Stypendia dla młodych uczonych" w roku 2011 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
18. dr inż. Wojciech Marynowski - Laureat konkursu "Stypendia dla młodych uczonych" w roku
2011 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
19. “NVIDIA Academic Partnership Award” – zespół prof. M. Mrozowskiego
109
Rok 2012
Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. inż. Piotr Jasiński
Złote medale za długoletnią służbę
mgr inż. Andrzej Białowąs
dr inż. Olga Horeń
mgr Teresa Pluta
mgr inż. Irena Postawka
Halina Przygórska
dr inż. Paweł Raczyński
mgr inż. Włodzimierz Sakwiński
dr inż. Stefan Sieklicki
Srebrne medale za długoletnią służbę:
dr inż. Krzysztof Cisowski
mgr inz. Marcin Pazio
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
dr inż. Jacek Rak
Stypendium dla młodych uczonych Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:
mgr inż. Adam Dziekoński
dr inż. Małgorzata Jędrzejewska - Szczerska
Medal Rektora PG za zasługi dla Politechniki Gdańskiej
prof. dr inż. Romuald Zielonko
60. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
BRUSSELS INNOVA 2012:
- prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski - uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości
- złoty medal za System Stymulacji Uwagi Wzrokowo Słuchowej – kierownik zespołu prof. Andrzej Czyżewski
- złoty medal za Anonimizator Strumieni Wizyjnych – kierownik zespołu prof. Andrzej Czyżewski
- srebrny medal - System Dynamicznego Tworzenia Map Hałasu z Wykorzystaniem Platformy
Superkomputerowej – kierownik zespołu prof. Andrzej Czyżewski
Złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas targów ITM Polska 2012 za System
NOR - STA usługi wspomagające wdrażanie norm i standardów kierownik projektu prof. dr hab. inż.
Janusz Górski
Nagrody Targów TECHNICON-INNOWACJE
1. Grand Prix - Katedra Architektury Systemów Komputerowych WETI PG, pod kierunkiem prof.
dra hab. inż. Henryka Krawczyka, prof. zw. PG, otrzymała Grand Prix w konkursie INNOWACJE 2012 za MEDEYE system wspomagania diagnostyki badań endoskopowych przewodu pokarmowego człowieka.
2. Srebrny medal - Zespół z Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI PG, pod kierunkiem dra
inż. Jerzego Hoi, otrzymał srebrny medal w konkursie INNOWACJE 2012 za rodzinę szybkich i
zminiaturyzowanych analizatorów impedancji nowej generacji, do spektroskopii impedancyjnej
dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych oraz biologicznych
110
3. Srebrny medal - Zespół z Katedry Inżynierii Biomedycznej WETI PG, pod kierunkiem dra hab.
inż. Jerzego Wtorka, prof. nadzw. PG, otrzymał srebrny medal w konkursie INNOWACJE 2012
za narzutę diagnostyczną - monitor aktywności i pobudzeń serca.
4. Wyróżnienie - Zespół z Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, pod kierunkiem prof.
dra hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, prof. zw. PG, otrzymał wyróżnienie w konkursie INNOWACJE 2012, za system wspomagania komunikacji nauczyciel-uczeń.
Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych:
- I nagroda dla dra inż. Sławomira Ambroziaka za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie młodych naukowców
VI Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012:
Srebrne medale
- za "System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych - kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
- za "System wspomagania komunikacji nauczyciel uczeń" - kierownik zespołu prof. dr hab. inż.
Andrzej Czyżewski
- za "Anonimizator strumieni wizyjnych" - kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
111
Załącznik 4. Wykaz pracowników WETI zaliczonych do minimum kadrowego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Tytuł/stopień
Imię nazwisko pracownika
dr hab. inż.
Jerzy Balicki
prof. zw. dr hab. inż.
Andrzej Czyżewski
dr hab. inż.
Dariusz Dereniowski
dr hab. inż.
Andrzej Dyka
dr hab. inż.
Krzysztof Giaro
prof. dr hab. inż.
Krzysztof Goczyła
prof. dr hab. inż.
Janusz Górski
prof. dr hab. inż.
Ewa Hermanowicz
dr hab. inż.
Piotr Jasiński
dr hab. inż.
Jerzy Kaczmarek
dr hab. inż.
Sylwester Kaczmarek
dr hab. inż.
Renata Kalicka
prof. dr hab. inż.
Ryszard Katulski
prof. dr hab. inż.
Alicja Konczakowska
dr hab. inż.
Jerzy Konorski
dr hab. inż.
Bogdan Kosmowski
prof. dr hab. inż.
Zdzisław Kowalczuk
prof. dr hab. inż.
Bożena Kostek
prof. dr hab. inż.
Henryk Krawczyk
prof. dr hab. inż.
Marek Kubale
doc. dr hab. inż.
Henryk Lasota
prof. dr hab. inż.
Jerzy Mazur
dr hab. inż.
Reprezentowana dziedzina
i dyscyplina
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
112
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Wojciech Molisz
prof. dr hab. inż.
Michał Mrozowski
dr hab. inż.
Marek Moszyński
prof. dr hab. inż.
Maciej Niedźwiecki
prof. dr hab. inż.
Antoni Nowakowski
dr hab. inż.
Jerzy Pluciński
dr hab. inż.
Piotr Płotka
dr hab. inż.
Roman Rykaczewski
prof. dr hab. inż.
Roman Salamon
dr hab. inż.
Janusz Smulko
dr hab. inż.
Jacek Stefański
prof. dr hab. inż.
Andrzej Stepnowski
dr hab. inż
Piotr J. Suchomski
dr hab. inż.
Stanisław Szczepański
dr hab. inż.
Wojciech Toczek
prof. dr hab. inż.
Bogdan Wiszniewski
prof. dr hab. inż.
Józef Woźniak
dr hab. inż.
Jerzy Wtorek
dr hab. inż.
Włodzimierz Zieniutycz
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki Techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Nauki techniczne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Nauki techniczne
Elektronika
113
Załącznik 5. Wykaz pracowników WETI wspierających kierunki dydaktyczne
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Tytuł/stopień
prof. dr hab.inż./prof. zw. PG
prof. dr hab.inż./prof. zw. PG
prof. dr hab.inż./prof. zw. PG
prof. dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./ adiunkt
dr hab. inż./adiunkt
dr hab. inż. / adiunkt
dr hab. inż./adiunkt
dr hab. inż./adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
Imię i nazwisko pracownika
Andrzej Czyżewski
Jerzy Mazur
Michał Mrozowski
Alicja Konczakowska
Sylwester Kaczmarek
Ryszard Katulski
Bogdan Kosmowski
Janusz Smulko
Stanisław Szczepański
Henryk Lasota
Piotr Płotka
Jacek Stefański
Wojciech Toczek
Włodzimierz Zieniutycz
Bogdan Bartosiński
Grzegorz Blakiewicz
Marek Blok
Robert Bogdanowicz
Zbigniew Czaja
Małgorzata Gajewska
Sławomir Gajewski
Stanisław Galla
Marcin Gnyba
Jacek Jakusz
Waldemar Jendernalik
Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska
Miron Kłosowski
Piotr Kowalczyk
Michał Kowalewski
Łukasz Kulas
Rafał Lech
Grzegorz Lentka
Marek Makowski
Andrzej Marczak
Adam Mazikowski
Marcin Narloch
Krzysztof Nyka
Piotr Odya
Bogdan Pankiewicz
Anna Pietrenko-Dąbrowska
Michał Rewieński
Jarosław Sadowski
Barbara Stawarz-Graczyk
Piotr Suchomski
114
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / docent
dr inż. / docent
dr inż. / st. wykładowca
dr inż. / st. wykładowca
dr inż. / st. wykładowca
dr inż. / st. wykładowca
dr inż. / st. wykładowca
Arkadiusz Szewczyk
Grzegorz Szwoch
Krzysztof Świder
Paweł Wierzba
Marek Wójcikowski
Lech Kilian
Jacek Marszal
Zbigniew Felendzer
Wiesław Kordalski
Lech Smoleński
Czesław Stefański
Marek Wroński
Kierunek: Automatyka i robotyka
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tytuł/stopień
prof.dr hab.inż./ prof.zw.PG
prof.dr hab.inż./ prof.zw.PG
prof.dr hab.inż./ prof.zw.PG
prof. dr hab.inż./ prof.nadzw.PG
dr hab. inż. /adiunkt
dr hab. inż./ adiunkt
dr hab. inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ docent
dr inż./ st. wykładowca
dr inż./ st. wykładowca
dr inż./ st. wykładowca
Imię i nazwisko pracownika
Zdzisław Kowalczuk
Maciej Niedźwiecki
Ewa Hermanowicz
Roman Salamon
Andrzej Dyka
Roman Rykaczewski
Piotr Suchomski
Tomasz Białaszewski
Krzysztof Cisowski
Piotr Kaczmarek
Janusz Kozłowski
Paweł Raczyński
Henryk Kormański
Krystyna Rudzińska-Kormańska
Stefan Sieklicki
Kierunek: Informatyka
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tytuł/stopień
prof. dr hab. inż. / prof.zw.PG
prof. dr hab. inż. / prof.zw.PG
prof. dr hab. inż./ prof.zw.PG
prof. dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
prof. dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
dr hab. inż. /adiunkt
dr hab. inż. /adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
Imię i nazwisko pracownika
Janusz Górski
Marek Kubale
Józef Woźniak
Krzysztof Goczyła
Bogdan Wiszniewski
Jerzy Balicki
Krzysztof Giaro
Wojciech Molisz
Marek Moszyński
Jerzy Kaczmarek
Jerzy Konorski
Krzysztof Bikonis
Anna Bobkowska
115
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / docent
dr inż. / docent
dr inż. / st. wykładowca
dr inż. / st. wykładowca
Piotr Borowiecki
Piotr Brudło
Andrzej Chybicki
Paweł Czarnul
Jan Daciuk
Jacek Dąbrowski
Jerzy Dembski
Jerzy Demkowicz
Dariusz Dereniowski
Tomasz Dziubich
Tomasz Gierszewski
Robert Janczewski
Aleksander Jarzębowicz
Adam Kaczmarek
Paweł Kaczmarek
Łukasz Kamiński
Agata Kołakowska
Jarosław Kuchta
Marcin Kulawiak
Łukasz Kuszner
Agnieszka Landowska
Jacek Lebiedź
Zbigniew Łubniewski
Michał Małafiejski
Mariusz Matuszek
Jakub Miler
Paweł Obszarski
Krzysztof Ocetkiewicz
Jacek Rak
Maciej Smiatacz
Mariusz Szwoch
Wioleta Szwoch
Julian Szymański
Wojciech Waloszek
Michał Wróbel
Krzysztof Nowicki
August Rams
Krzysztof Manuszewski
Piotr Szpryngier
Kierunek: Inżynieria biomedyczna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tytuł, stopień
prof. dr hab. inż. /prof. zw. PG
prof. dr hab. inż./ prof. zw. PG
dr hab. inż./ prof. nadzw. PG
dr hab. inż./ prof. nadzw. PG
dr hab. inż./ prof. nadzw. PG
dr hab. inż./ adiunkt
Imię i nazwisko pracownika
Antoni Nowakowski
Bożena Kostek
Piotr Jasiński
Renata Kalicka
Jerzy Wtorek
Jerzy Plucński
116
7.
8.
9.
10.
11.
12.
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
Adam Bujnowski
Grzegorz Jasiński
Mariusz Kaczmarek
Artur Poliński
Jacek Rumiński
Krzysztof Suchocki
117
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement