VelLight | LEDS06RGB | LEDS06RGB - Velleman

LEDS06RGB - Velleman
LEDS06RGB
KIT WITH FLEXIBLE LED STRIP, CONTROLLER AND POWER SUPPLY –
RGB
KIT MET FLEXIBELE LEDSTRIP, CONTROLLER EN VOEDING – RGB
ENSEMBLE DE BANDE À LED FLEXIBLE, CONTRÔLEUR ET
ALIMENTATION – RVB
JUEGO CON CINTA DE LEDs FLEXIBLE, CONTROLADOR Y
ALIMENTACIÓN – RGB
SATZ MIT FLEXIBLER LED-LEISTE, CONTROLLER UND
STROMVERSORGUNG – RGB
CONJUNTO DE FAIXA COM LEDs FLEXÍVEL, CONTROLADOR E
ALIMENTAÇÃO - RGB
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DO UTILIZADOR
3
5
8
11
14
17
LEDS06RGB
A
B
1
power input
voedingsingang
entrée d’alimentation
entrada de alimentación
Netzeingang
2
to LED strip
naar ledstrip
vers ruban LED
hacia la cinta con LEDs
zu LED-Leiste
C
V. 01 – 08/03/2013
3
IR LED
infraroodled
LED infrarouge
LED infrarrojo
IR-LED
D
2
©Velleman nv
LEDS06RGB
USER MANUAL
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of
the device after its lifecycle could harm the environment. Do not
dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it
should be taken to a specialized company for recycling. This device
should be returned to your distributor or to a local recycling
service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Vellight! Please read the manual thoroughly before
bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't
install or use it and contact your dealer.
2. Safety Instructions
Keep this device away from children and unauthorized users.
There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an
authorized dealer for service and/or spare parts.
3. General Guidelines
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages
of this manual.

Keep this device away from dust and extreme temperatures.

Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when
operating the device.

Familiarise yourself with the functions of the device before actually
using it.

All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage
caused by user modifications to the device is not covered by the
warranty.

Only use the device for its intended purpose. Using the device in an
unauthorised way will void the warranty.

Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not
covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for
any ensuing defects or problems.

Keep this manual for future reference.
V. 01 – 08/03/2013
3
©Velleman nv
LEDS06RGB
4. Operation
Refer to the illustrations on page 2 of this manual.
Installation
1.
Mount the LED strip in the desired location. The LED strip can be cut
every 10 cm (see [A]). The cut ends must be protected to avoid shortcircuits.
2.
Connect the LED strip to the controller [B2] (connecting tools not
included). Make sure to connect matching wire colours. Do not shortcircuit any wires.
3.
Connect the included power adaptor to the controller [B1]. Plug the
other end into the mains.
Use
1.
Aim the remote control [C] towards the IR LED [B3] of the controller
to control the output of the LED strip.
2.
Switch the LED strip on with the ON button on the remote control. To
switch it off again, press the OFF button.
3.
Select the desired light output colour by pressing the corresponding
colour button on the remote control.
4.
5.
To increase or decrease output brightness, press the
(8 gradations).
Press the effect buttons to generate different effects:
button
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH
or
button
effect
7 colours switching
gradual change
7 colours gradually changing
red, green, blue colours switching
5. Battery
Refer to illustration D on page 2 of this manual.
The remote control uses 1 battery type 3 V lithium CR2025 (included).
1.
To (re)place the battery, press on the side of the battery cover [D1]
and pull [D2] to slide it open.
2.
Insert the battery with the correct polarity and close the battery
compartment by pushing it back into the housing of the remote control
until it snaps into place.
Warning: Do not puncture batteries or throw them in fire as they
may explode. Do not attempt to recharge non-rechargeable
batteries (alkaline). Dispose of batteries in accordance with local
regulations. Keep batteries away from children.
V. 01 – 08/03/2013
4
©Velleman nv
LEDS06RGB
6. Technical Specifications
IP rating
coating
colour
wavelength
light output
power consumption
viewing angle
LED spacing
current
power supply
dimensions
weight
IP61
epoxy
red-green-blue
red: 615 ~ 630 nm, green: 520 ~ 530 nm,
blue: 465 ~ 470 nm
390 lm/m
15 W (red 6 W, green 5 W, blue 4 W)
120°
33 mm
1.2 A
12 VDC / 24 W (adapter included)
3 m x 10 mm
500 g
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot
be held responsible in the event of damage or injury resulting from
(incorrect) use of this device.
For more info concerning this product and the latest version of this
manual, please visit our website www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior
notice.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All
worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied,
reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise
without the prior written consent of the copyright holder.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het
na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij
een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet
dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt
V. 01 – 08/03/2013
5
©Velleman nv
LEDS06RGB
brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffend de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel
in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport,
installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Veiligheidsinstructies
Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Er zijn geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in dit
toestel. Voor onderhoud of reserveonderdelen, contacteer uw
dealer.
3. Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze
handleiding.

Bescherm tegen stof en extreme temperaturen.

Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.

Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.

Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade
door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de
garantie.

Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig
gebruik vervalt de garantie.

De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde
richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid
afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee
houden.

Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
4. Gebruik
Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.
Installatie
1.
Bevestig de ledstrip op de gewenste plaats. U kunt de strip om de
10 cm afknippen (zie [A]). Bescherm de uiteinden om kortsluiting te
vermijden.
2.
Sluit de strip aan op de controller [B2] (aansluitaccessoires niet
meegeleverd). Zorg dat de kleuren overeenstemmen en dat u de
kabels niet kortsluit.
V. 01 – 08/03/2013
6
©Velleman nv
LEDS06RGB
3.
Sluit de controller aan op de meegeleverde voedingsadapter [B1].
Steek de voedingsadapter in het stopcontact.
Gebruik
1.
Richt de afstandsbediening [C] naar de infraroodled [B3] van de
controller.
2.
Schakel de ledstrip in met ON op de afstandsbediening. Schakel de
strip uit met OFF.
3.
Kies de gewenste kleur door de gekleurde knop op de
afstandsbediening in te drukken.
4.
5.
Druk op
of
om de lichtsterkte te verhogen of te verlagen
(8 niveaus).
Druk op een effectknop om het overeenstemmende effect te
verkrijgen:
knop
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH
effect
7 kleuren wisselen
geleidelijke overgang
7 kleuren gaan geleidelijk over
de kleuren rood, groen, blauw wisselen
5. De batterij
Raadpleeg afbeelding D op pagina 2 van deze handleiding.
De afstandsbediening wordt gevoed door 1 x 3 V lithiumbatterij type
CR2025 (meegeleverd).
1.
Druk op de batterijhouder [D1] en trek uit [D2].
2.
Plaats de (nieuwe) batterij (let op de polariteit) en duw de
batterijhouder terug in de afstandsbediening.
Waarschuwing: U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur
gooien (explosiegevaar). Herlaad geen alkalinebatterijen. Gooi
batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving. Houd
batterijen uit het bereik van kinderen.
6. Technische specificaties
beschermingsniveau
coating
kleur
golflengte
lichtstroom
verbruik
kijkhoek
afstand tussen twee leds
V. 01 – 08/03/2013
IP61
epoxy
rood-groen-blauw
rood: 615 ~ 630 nm, groen: 520 ~ 530 nm,
blauw: 465 ~ 470 nm
390 lm/m
15 W (rood 6 W, groen 5 W, blauw 4 W)
120°
33 mm
7
©Velleman nv
LEDS06RGB
stroom
voeding
afmetingen
gewicht
1.2 A
12 VDC / 24 W (adapter meegeleverd)
3 m x 10 mm
500 g
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is
niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik
van dit toestel.
Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze
handleiding, zie www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle
wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
MODE D’EMPLOI
1. Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce
produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination
d’un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas
jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles
éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri
sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question. Renvoyer
les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de
recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la
protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement
avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé
pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur.
V. 01 – 08/03/2013
8
©Velleman nv
LEDS06RGB
2. Consignes de sécurité
Garder hors de la portée des enfants et des personnes non
autorisées.
Il n’y a aucune pièce maintenable par l’utilisateur. Commander des
pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
3. Directives générales
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de
notice.

Protéger contre la poussière. Protéger contre la chaleur extrême.

Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant
l’opération.

Se familiariser avec le fonctionnement avant l’emploi.

Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les
dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent
pas sous la garantie.

N’utiliser qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la
garantie.

La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant
certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute
responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

Garder cette notice pour toute référence ultérieure.
4. Emploi
Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice.
Installation
1.
Monter le ruban LED à l’emplacement souhaité. Le ruban peut être
coupé tous les 10 cm (voir [A]). Protéger les extrémités du ruban afin
d’éviter les courts-circuits.
2.
Connecter le ruban au contrôleur [B2] (accessoires de connexion non
incluses). Veiller à concorder les couleurs et à ne pas court-circuiter les
câbles.
3.
Connectez l'adaptateur d'alimentation au contrôleur [B1]. Insérer
l’alimentation dans une prise de courant.
Emploi
1.
Pointer la télécommande [C] vers l’œil IR du contrôleur [B3].
2.
Allumer le ruban avec le bouton ON sur la télécommande ; l’éteindre
avec le bouton OFF.
3.
Sélectionner la couleur en enfonçant le bouton correspondant à la
couleur souhaitée.
V. 01 – 08/03/2013
9
©Velleman nv
LEDS06RGB
4.
5.
Augmenter ou diminuer l’intensité du ruban avec le bouton
(8 niveaux).
Sélectionner un effet en enfonçant le bouton correspondant :
bouton
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH
ou
effet
les 7 couleurs changent
transition progressive
transition progressive de 7 couleurs
les couleurs rouge, vert, bleu changent
5. La pile
Se référer à l’illustration D en page 2 de cette notice.
La télécommande est alimentée par une pile au lithium de 3 V type CR2025
(incluse).
1.
Remplacement : enfoncer la languette [D1] et tirer [D2] pour retirer
le porte-pile.
2.
Insérer la pile en respectant la polarité. Réinsérer le porte-pile dans la
télécommande.
Avertissement : Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter au
feu (danger d’explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines.
Se débarrasser des piles en respectant la réglementation locale
relative à la protection de l’environnement. Garder les piles hors de
la portée des enfants.
6. Spécifications techniques
indice de protection (IP)
revêtement
couleur
longueur d'onde
flux lumineux
consommation
angle de vue
pas
courant
alimentation
dimensions
poids
IP61
époxyde
rouge-vert-bleu
rouge : 615 ~ 630 nm, vert : 520 ~ 530 nm,
bleu : 465 ~ 470 nm
390 lm/m
15 W (rouge 6 W, vert 5 W, bleu 4W)
120°
33 mm
1.2 A
12 VCC / 24 W (alimentation incluse)
3 m x 10 mm
500 g
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. La SA
Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être
V. 01 – 08/03/2013
10
©Velleman nv
LEDS06RGB
tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects)
pouvant résulter de l’utilisation de cet appareil.
Pour plus d’information concernant cet article et la dernière version
de cette notice, visiter notre site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être
modifiées sans notification préalable.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice.
Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou
diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque
procédé ou sur tout support électronique que se soit est interdite sans
l’accord préalable écrit de l’ayant droit.
MANUAL DEL USUARIO
1. Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a
este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las
muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura
doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje.
Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje
local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado el LEDS06RGB! Lea atentamente las
instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún
daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su
distribuidor.
2. Instrucciones de seguridad
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y
niños.
El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna
pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.
V. 01 – 08/03/2013
11
©Velleman nv
LEDS06RGB
3. Normas generales
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman ® al final de este
manual del usuario.

No exponga este equipo a polvo. No exponga este equipo a
temperaturas extremas.

No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la
instalación.

Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.

Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato
están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no
autorizadas, no están cubiertos por la garantía.

Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su
uso incorrecto anula la garantía completamente.

Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de
este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será
responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.
4. Uso
Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.
Instalación
1.
Instale la cinta con LEDs en el lugar deseado. Es posible cortar la cinta
cada 10 cm (véase [A]). Proteja los extremos de la cinta para evitar
los cortocircuitos.
2.
Conecte la cinta al controlador [B2] (accesorios de conexión no incl.).
Asegúrese de que los colores coincidan y de que no cortocircuite los
cables.
3.
Conecte el adaptador de red (incl.) al controlador [B1]. Conecte el
aparato a la red eléctrica.
Uso
1.
Apunte el mando a distancia [C] hacia el ojo IR del controlador [B3].
2.
Active la cinta con el botón ON del mando a distancia; desactívela con
el botón OFF.
3.
Seleccione el color al pulsar el botón que coincide con el color deseado.
4.
5.
Aumente o disminuya la intensidad de la cinta con el botón
(8 niveles).
Seleccione un efecto al pulsar el botón correspondiente:
botón
FLASH
STROBE
o
efecto
cambio de color: 7 colores
cambio de color gradual
V. 01 – 08/03/2013
12
©Velleman nv
LEDS06RGB
botón
FADE
SMOOTH
efecto
cambio de color gradual: 7 colores
cambio de color: rojo, verde, azul
5. La pila
Véase la figura D en la página 2 de este manual del usuario.
El mando a distancia se alimenta por una pila de litio tipo CR2025 de 3 V
(incl.).
1.
Reemplazar la pila: Pulse la lengüeta [D1] y tire [D2] de ella para
sacar el portapilas.
2.
Introduzca la pila al respetar la polaridad. Vuelva a introducir el
portapilas en el mando a distancia.
¡Ojo! Nunca perfore las pilas y no las eche al fuego (peligro de
explosión). Nunca recargue pilas alcalinas. Respete las leyes
locales en relación con el medio ambiente al tirar las pilas.
Mantenga las pilas lejos del alcance de niños.
6. Especificaciones
grado de protección IP
revestimiento
color
longitud de onda
rendimiento luminoso
consumo
ángulo de visión
espacio entre los LEDs
corriente
alimentación
dimensiones
peso
IP61
epoxy
rojo-verde-azul
rojo: 615 ~ 630 nm, verde: 520 ~ 530 nm,
azul: 465 ~ 470 nm
390 lm/m
15 W (rojo 6 W, verde 5 W, azul 4 W)
120°
33 mm
1.2 A
12 VCC / 24 W (adaptador incluido)
3 m x 10 mm
500 g
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV
no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso
(indebido) de este aparato.
Para más información sobre este producto y la versión más reciente
de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este
manual sin previo aviso.
V. 01 – 08/03/2013
13
©Velleman nv
LEDS06RGB
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del
usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente
prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del
usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass
die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der
Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder
verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit
oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma
zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den
Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien
an Ihre örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des LEDS06RGB! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie,
ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das
Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
2. Sicherheitshinweise
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle
Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.
3. Allgemeine Richtlinien
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.

Schützen Sie das Gerät vor Staub. Schützen Sie das Gerät vor
extremen Temperaturen.

Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während
der Installation und Bedienung des Gerätes.
V. 01 – 08/03/2013
14
©Velleman nv
LEDS06RGB





Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen
Funktionen vertraut gemacht haben.
Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der
Garantieanspruch.
Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser
Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen
und erlischt der Garantieanspruch.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus
resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Einsichtnahme
auf.
4. Anwendung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
Installation
1.
Installieren Sie die LED-Leiste am gewünschten Ort. Die LED-Leiste
kann alle 10 cm abgeschnitten werden (siehe [A]). Schützen Sie die
Enden, um Kurzschluss zu vermeiden.
2.
Verbinden Sie den LED-Streifen mit dem Controller [B2]
(Anschlusszubehör nicht mitgeliefert). Beachten Sie, dass die Farben
übereinstimmen und, dass Sie die Kabel nicht kurzschließen.
3.
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Controller [B1].
Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
Anwendung
1.
Richten Sie die Fernbedienung [C] auf die IR-LED [B3] des
Controllers.
2.
Schalten Sie die LED-Leiste mit der ON-Taste der Fernbedienung ein.
Schalten Sie die LED-Leiste mit der OFF-Taste aus.
3.
Wählen Sie die gewünschte Farbe, indem Sie die Taste der
Fernbedienung mit der gewünschten Farbe drücken.
4.
5.
Drücken Sie
oder
um die Lichtstärke zu erhöhen oder zu
verringern (8 Niveaus).
Drücken Sie eine Effekttaste, um den entsprechenden Effekt zu
bekommen:
Taste
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH
Effekt
Farbwechsel: 7 Farben
allmähliche Farbwechsel
allmähliche Farbwechsel: 7 Farben
Farbwechsel: rot, grün, blau
V. 01 – 08/03/2013
15
©Velleman nv
LEDS06RGB
5. Die Batterie
Siehe Abbildung D Seite 2 der Bedienungsanleitung.
Die Fernbedienung funktioniert 1 x 3V-Lithiumbatterie, Typ CR2025
(mitgeliefert).
1.
Drücken Sie den Batteriehalter [D1] und ziehen Sie aus [D2].
2.
Legen Sie die (neue) Batterie (Beachten Sie die Polarität) ein und
schieben Sie den Batteriehalter zurück in die Fernbedienung.
Achtung: Durchbohren Sie nie die Batterien und werfen Sie diese
nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Laden Sie keine Alkalibatterien.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften beim Entsorgen
der Batterien. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
6. Technische Daten
IP-Schutzart
Beschichtung
Farbe
Wellenlänge
Lichtausbeute
Stromverbrauch
Abstrahlwinkel
Abstand zwischen den LEDs
Strom
Stromversorgung
Abmessungen
Gewicht
IP61
Epoxy
rot-grün-blau
rot: 615 ~ 630 nm, grün: 520 ~ 530 nm,
blau: 465 ~ 470 nm
390 lm/m
15 W (rot 6 W, grün 5 W, blau 4 W)
120°
33 mm
1.2 A
12 VDC / 24 W (Netzteil mitgeliefert)
3 m x 10 mm
500 g
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen.
Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder
Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.
Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version
dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
V. 01 – 08/03/2013
16
©Velleman nv
LEDS06RGB
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese
Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne
vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet,
diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu
kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.
MANUAL DO UTILIZADOR
1. Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a
este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto
desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não deite o
aparelho (nem as pilhas, se as houver) no lixo doméstico; dirija-se
a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho
ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a
legislação local relativa ao meio ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os
resíduos.
Obrigada por escolher a Vellight! Leia atentamente as instruções do manual
antes de o usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o
transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.
2. Instruções de segurança
Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e utilizadores não
autorizados.
O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte o
seu distribuidor caso necessite de peças de substituição.
3. Normas gerais
Consulte a Garantia de serviço e qualidade Velleman® na parte final
deste manual do utilizador.

Não exponha o equipamento ao pó nem a temperaturas extremas.

Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva
ao utilizar o aparelho.

Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.

Por razões de segurança, estão proíbidas quaisquer modificações do
aparelho desde que não autorizadas. Os danos provocados por
modificações não autorizadas, não estão cobertos pela garantia.
V. 01 – 08/03/2013
17
©Velleman nv
LEDS06RGB



Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual.
Uma utilização incorrecta anula a garantia completamente.
Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança
referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será
responsável por qualquer danos ou outros problemas daí resultantes.
Guarde este manual para que o possa consultar sempre que necessário.
4. Utilização
Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.
Instalação
1.
Monte a faixa LED no local desejado. A faixa LED pode ser cortada a
cada 10 cm (ver [A]). As extremidades de corte devem ser protegidas
para evitar curto-circuitos.
2.
Ligue a faixa LED ao controlador [B2] (as ferramentas para ligação
não estão incluídas). Certifique-se de que liga os fios pelas cores
correspondentes. Não provoque curto-circuitos com os fios.
3.
Ligue o adaptador incluído ao controlador [B1]. Ligue a outra
extremidade à tomada eléctrica.
Utilização
1.
Aponte o comando à distância[C] em direcção ao LED IR [B3] do
controlador para controlar a saída da faixa LED.
2.
Active a faixa LED através do botão ON do comando à distância. Para
voltar a desligar, pressione o botão OFF.
3.
Seleccione a cor de luz desejada pressionando o botão correspondente
à cor no comando à distância.
4.
Para aumentar ou diminuir a luminosidade, pressione o botão
5.
(8 níveis).
Pressione os botões de efeitos para criar os vários efeitos:
botão
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH
ou
efeito
7 cores alternantes
mudança gradual
7 cores a mudar gradualmente
vermelho, verde e azul em alternância
5. Pilha
Observe a ilustração D da página 2 deste manual.
O comando à distância leva uma 1 pilha tipo 3 V lítio CR2025 (incluída).
1.
Para substituir a pilha pressione a lateral da tampa do compartimento
das pilhas[D1] e puxe[D2] deslizando para abrir.
2.
Insira a pilha, verificando a polaridade, e feche o compartimento das
pilhas empurrando a tampa até esta ficar no devido lugar.
V. 01 – 08/03/2013
18
©Velleman nv
LEDS06RGB
Advertência: Nunca perfura as pilhas nem jogá-las no fogo, pois
elas podem explodir. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis
(alcalino). Descarte as baterias de acordo com as regulamentações
locais. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
6. Especificações
grau de protecção IP
revestimento
cor
comprimento de onda
IP61
epoxy
vermelho-verde-azul
vermelho: 615 ~ 630 nm, verde: 520 ~ 530 nm,
azul: 465 ~ 470 nm
saída de luz
390 lm/m
consumo
15 W (vermelho 6 W, verde 5 W, azul 4 W)
ângulo de visão
120°
espaçamento dos LEDs 33 mm
corrente
1.2 A
alimentação
12 VDC / 24 W (adaptador incluído)
dimensões
3 m x 10 mm
peso
500 g
Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman
NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados
pelo uso (indevido) do aparelho.
Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão
mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página
www.velleman.eu.
Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem
aviso prévio.
© DIREITOS DE AUTOR
A Velleman NV detem os direitos de autor deste manual do
utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estrictamente
proíbido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do
utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da
detentora dos direitos.
V. 01 – 08/03/2013
19
©Velleman nv
organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem
optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive
experience in the electronics world and currently distributes its
products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations
in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go
through an extra quality check, both by an internal quality department
and by specialized external organisations. If, all precautionary
measures notwithstanding, problems should occur, please make
appeal to our warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer
Products (for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on
production flaws and defective material as from the original date of
purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent
article, or to refund the retail value totally or partially when the
complaint is valid and a free repair or replacement of the article is
impossible, or if the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of
100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year
after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50%
of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail
value in case of a flaw occurred in the second year after the date of
purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g.
by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as
well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging
process during normal use, such as batteries (rechargeable, nonrechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive
belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural
disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper
handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the
manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of
the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when
the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the
article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by
a third party without written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer,
solidly packed (preferably in the original packaging), and be
completed with the original receipt of purchase and a clear flaw
description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual
and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting
the article for repair. Note that returning a non-defective article can
also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping
costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial
warranties.
The above enumeration is subject to modification
according to the article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring
opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment
producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden
aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de
EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op
regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze
eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde
Algemene waarborgvoorwaarden
consumentengoederen (voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24
maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van
een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten
verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel
te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het
artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een
vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de
aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop
en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of
terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering
veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof,
vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van
data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn
aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel
oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen,
rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de
fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van
het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd
door derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking
(bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke
foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens
na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet
naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en
tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een
kost voor controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten
aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast
worden naargelang de aard van het product (zie
handleiding van het betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le
secteur de l’électronique et est actuellement distributeur dans plus de
85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses
et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la
qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles
de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que
par un service qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut
malgré toutes les précautions, il est possible d’invoquer notre garantie
(voir les conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les
produits grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de
production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d’un
article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent
disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par
un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix
d’achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de
remplacement ou le remboursement complet du prix d’achat lors d’un
défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la livraison, ou un article
de remplacement moyennant 50% du prix d’achat ou le
remboursement de 50% du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2
ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison
(p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable,
impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex.
perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de
revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par
un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non
rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en
caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident,
d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l’appareil
contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de l’appareil (la période de garantie sera
réduite à 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou
différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme
décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans un
conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne
sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de
et vers Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être
dûment conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec
mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles,
piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé
défectueux qui s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet
d’une note de frais à charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera
l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être
mentionnée dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia
experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de
85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad
rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar
la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles
de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de
calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso
improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las
condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre
productos de venta al público (para la Unión
Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un perìodo de
garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en
materiales desde la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un
artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados,
Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente
o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este
caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo
del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después
de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio
de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra
un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y
entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej.
por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de
datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier
indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por
un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como
no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de
goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua,
rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un
mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a
las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del
aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso
profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está
previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del
usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el
aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por
una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no
está cubierto por la garantía.
• Cualquier artìculo que tenga que ser reparado tendrá que ser
devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la
factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido
(preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena
descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas,
etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el
artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una
reparación efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada
según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del
artículo en cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als
Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und
gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu
gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen
Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen
Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten
Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme
auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe
Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf
Konsumgüter (für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur
oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten
dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber
entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen
oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem
Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte
von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach
Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte
von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 %
im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät
und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall,
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B.
Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen
Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht
nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder
ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte
Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz,
Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete
Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der
Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder
kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung
wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und
unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen,
Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem OriginalKaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf
de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur
zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus,
dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine
Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização
ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as
prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional
ou colectiva do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6
meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta
ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de
utilização;
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal
protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem
a autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não
estiver coberto pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho
será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e
bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem
com indicação do defeito ou avaria);
• dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas,
etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver
em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
• uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas
de transporte;
• qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui
mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de
artigo e estar mencionada no manual de utilização.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst
werden gemäß der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerätes).
Garantia de serviço e de qualidade Velleman®
Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma
amplia experiencia no sector da eletrónica com uma distribuição em
mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a
disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos produtos a controles de
qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade
como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um
defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a
nossa garantia. (ver as condições de garantia).
Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos
grande público (para a UE):
• qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer
vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou
substituição de um artigo é impossível, ou quando os custo são
desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo
por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do
preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de
substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de
um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou
um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de
compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos
depois de 1 a 2 anos.
• estão por consequência excluídos:
- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo
(p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias,
impurezas…) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex.
perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por
um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis,
incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha
correias… (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente,
de una catastrophe natural, etc.;
Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising