ViewSonic PJD7820HD-S, PJD7820HD User guide

ViewSonic PJD7820HD-S, PJD7820HD User guide
PJD7820HD
DLP Projektori
Käyttöopas
Model No. VS14937
Hyväksyntä
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle
kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy
hyväksyä minkä tahansa vastaanotetun häiriön, mukaanlukien häiriön, joka voi aiheuttaa eihalutun toiminnon.
Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja
jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä.
Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois
päältä ja takaisin päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
yy
Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.
yy
Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
yy
Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.
yy
Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.
Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuudesta
vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä valtuutesi käyttää
laitteistoa.
Kanadaa varten
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten
Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan
direktiivin 2004/108/EC ja matalajännitedirektiivin 2006/95/EC mukainen.
Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita:
Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa (WEEE)
koskevaa direktiiviä 2002/96/EY.
Tällä tunnuksella merkittyjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan ne on
vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti.
Jos laitteen paristoissa, akuissa tai nappiparistoissa on kemiallinen symboli Hg, Cd,
tai Pb, se tarkoittaa, että pariston raskasmetallisisältö on yli 0,0005 % elohopeaa tai yli
0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
i
Tärkeitä turvaohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä. Varoitus: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi
älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.
7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä
tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä.
9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta.
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja
kolmas piikki on turvatae. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen,
joka vaihtaa sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi.
10.Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke- ja
liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä
laitetta helposti saavutettavissa.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.
12.Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän
kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole varovainen
liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta sen kaatuessa.
13.Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
14.Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon,
jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu
laitteen päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi
normaalisti tai putoaa.
ii
Selvitys RoHS2-yhteensopivuudesta
Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2011/65/
EU-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja
elktroniikkalaitteistossa (RoHS2-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC)
asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan:
Aine
Ehdotettu
enimmäispitoisuus
Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb)
0.1%
< 0.1%
Elohope (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Kuudenarvoinen kromi (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polybromibifenyyli (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polybromidifenyylieetteri (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS2-direktiivin liitten III
mukaisesti.
Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat:
1. Elohopean määrä kylmäkatodiloisteputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL ja EEFL)
erikoistarkoituksiin eivät ylitä arvoja (lamppua kohti):
(1) Lyhyt pituus (≦500 mm): maksimi 3,5 mg lamppua kohti.
(2) Keskivälin pituus (>500 mm ja ≦1.500 mm): maksimi 5 mg lamppua kohti.
(3) Pitkä pituus (>1.500 mm): maksimi 13 mg lamppua kohti.
2. Lyijy katodisädeputkien lasissa.
3. Lyijyn määrä lasisissa loisteputkissa ei ylitä 0,2 % painosta.
4. Lyijy alumiinin seososana sisältää painosta enintään 0,4 %.
5. Kupari seososana sisältää painosta enintään 4 %.
6. Lyijy korkea sulamislämpötila -tyyppisissä juotteissa (eli lyijypohjaisissa seoksissa, jotka
sisältävät 85 % painosta tai enemmän lyijyä).
7. Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa muussa kuin
eristävässä keramiikassa kondensaattoreissa, esim. pietsoelektronisissa laitteissa tai lasitai keramiikkamatriisiyhdisteessä.
iii
Copyright-tiedot
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.
Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC
ovat VESA:n tavaramerkkejä.
PS/2, VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai
painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän
materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.
Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen
teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta.
Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen rekisteröinti
Rekisteröi tuotteesi ViewSonic internet-sivuilla, jotka sisältävät lisätietoja tuotteesta ja tietoja
uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: www.viewsonic.com. ViewSonic Wizard CD-levyltä
voi tulostaa rekisteröintilomakkeen, jonka voi joko postittaa tai lähettää faksilla ViewSoniciin.
Rekisteritiedot
Tuotteen nimi:
PJD7820HD
ViewSonic DLP Projector
Mallinumero:
VS14937
Asiakirjan numero:
PJD7820HD_UG_FIN Rev. 1B 04-29-13
Sarjanumero:
________________________________
Ostopäivä:
________________________________
Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa
Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa, joka voi olla vaarallista sinulle ja ympäristölle.
Käsittele sitä varoen ja hävitä paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti.
ViewSonic kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään vihreästi. Kiitos,
kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. Katso lisätietoja ViewSonicin
web-sivustolta.
Yhdysvallat ja Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Eurooppa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
iv
Sisällysluettelo
Tärkeitä
turvallisuusohjeita............2
Projektorin käyttäminen
valmiustilassa..................................... 37
Projektorin pysäytys .......................... 37
Valikon käyttö ................................... 38
Johdanto............................4
Ylläpito............................47
Projektorin ominaisuudet ..................... 4
Toimitussisältö ..................................... 5
Projektori ulkoapäin nähtynä ............... 6
Säätimet ja toiminnot ........................... 7
Projektorin hoito ................................ 47
Lampun tietoja................................... 48
Vianetsintä ......................54
Projektorin sijoittaminen
paikalleen ........................12
Spesifikaatiot ..................55
Projektorin spesifikaatiot................... 55
Mitat................................................... 57
Kattoasennus...................................... 57
Määrityskaavio .................................. 58
Sijaintipaikan valinta ......................... 12
Projisointikoot.................................... 13
Liitäntä............................14
Tietokoneen tai monitorin liittäminen 15
Videolähdelaitteiden liittäminen ........ 16
Tekijänoikeustiedot........61
Käyttö..............................19
Liite..................................62
Projektorin käynnistäminen ............... 19
Valikoiden käyttö............................... 20
Salasanatoiminnon käyttäminen ........ 21
Tulosignaalin kytkeminen.................. 23
Projisoidun kuvan säätäminen ........... 24
Yksityiskohtien suurentaminen ja
etsiminen ............................................ 26
Kuvasuhteen valinta........................... 26
Kuvan optimointi ............................... 28
Esitysajastimen asettaminen .............. 33
Kuvan kätkeminen ............................. 34
Ohjauspainikkeiden lukitseminen ...... 34
Kuvan pysäyttäminen......................... 34
Käyttö korkeissa ympäristöissä.......... 35
CEC-toiminnon käyttö ....................... 35
3D-toimintojen käyttö ........................ 36
Infrapunan ohjaustaulukko ................ 62
RS232-komentotaulukko ................... 64
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Projektori on suunniteltu ja testattu vastaamaan informaatioteknisten laitteiden
viimeisimpiä standardeja. Tämän tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi on kuitenkin
tärkeää, että noudatat tämän käyttöohjeen ohjeita sekä tuotteeseen kiinnitettyjä merkintöjä.
Turvallisuusohjeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lue tämä käyttöohje ennen projektorin käyttöä. Säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Älä katso suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Voimakas valonsäde saattaa
vahingoittaa silmiä.
Käänny huoltoasioissa pätevän huoltoammattilaisen puoleen.
Avaa aina linssin suljin tai poista linssin suojus projektorin lampun ollessa
päällä.
Joissakin maissa verkkojännite EI ole vakaa. Tämä projektori on suunniteltu
toimimaan turvallisesti, kun verkkojännite on 100 - 240 VAC, mutta häiriöitä saattaa
tulla, jos on ±10 V sähkökatkoksia tai syöksyaaltoja. Alueilla, joilla verkkojännite
saattaa heilahdella tai katketa, suositellaan, että kytket projektorin
jännitestabilisaattorin, syöksyaaltosuojaimen tai katkottoman teholähteen (UPS)
kautta.
Älä peitä projektorin linssiä millään esineellä projektorin ollessa käynnissä, koska
tämä voisi aiheuttaa kohteen lämpenemistä ja muodon muuttumista tai jopa aiheuttaa
tulipalon. Lampun hetkellistä sammuttamista varten paina BLANK projektorilla tai
kaukosäätimellä.
Lamppu tulee äärimmäisen kuumaksi käytön aikana. Anna projektorin jäähtyä noin
45 minuutin ajan ennen kuin poistat lamppuasennelman vaihtamista varten.
Älä käytä lamppuja lampun nimelliskestoiän yli. Lamppujen käyttäminen niiden
nimelliskestoiän yli saattaa joskus johtaa niiden rikkoutumiseen.
Älä milloinkaan vaihda lamppuasennelmaa tai mitään elektroniikkakomponenteista,
ellei projektorin pistoke ole irrotettuna.
Älä laita tätä tuotetta epävakaaseen kärryyn, jalustalle tai pöydälle. Laite saattaa
pudota, jolloin seurauksena on suuri vaurio.
Älä yritä purkaa tätä projektoria. Sisällä on vaarallisen suuria jännitteitä, mistä voi
olla seurauksena kuolema jännitteellisiin osiin kosketettaessa. Ainut käyttäjän
huollettavissa oleva osa on lamppu, jolla on oma irrotettava suojansa.
Mitään suojia ei saa missään tapauksessa avata tai poistaa. Anna huoltaminen vain
pätevän ammattimaisen huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä sijoita tätä projektoria mihinkään seuraavista ympäristöistä.
- Tila, joka on huonosti tuuletettu tai rajoitettu. Varaa vähintään 50 cm vapaata tilaa
seinistä, vapaa ilmavirtaus projektorin ympärillä on välttämätön.
- Paikat, missä lämpötilat voivat tulla liian korkeiksi, kuten auton sisällä kaikkien
ikkunoiden ollessa suljettuina.
- Paikat, missä liiallinen kosteus, pöly, tai tupakansavu voi pilata optisia komponentteja,
lyhentäen kestoikää ja himmentäen kuvaa.
- Paikat, jotka ovat lähellä palohälyttimiä
- Paikat, joiden ympäristölämpötila on yli 40°C / 104°F
- Paikat, joiden korkeudet ovat yli 3000 m (10000 jalkaa).
2
13.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Jos ilmastointiaukot ovat hyvin tukossa, projektorin
sisäosat saattavat syttyä palamaan.
- Älä aseta tätä projektoria huovan, sängyn tai muun pehmeän pinnan päälle.
- Älä peitä tätä projektoria kankaalla tai muulla vastaavalla.
- Älä laita mitään herkästi syttyvää projektorin lähelle.
14.
Laita projektori aina tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle käytön ajaksi.
- Älä käytä laitetta, jos se on kallistuneena vasemmalle tai oikealle yli 10 astetta, tai
eteen- tai taaksepäin yli 15 astetta. Projektorin käyttäminen silloin, kun se ei ole täysin
vaakatasossa, saattaa aiheuttaa lampun toimintahäiriön tai vioittumisen.
15.
16.
17.
18.
Älä aseta projektoria pystyyn. Jos näin tehdään, siitä voi olla seurauksena projektorin
keikahtaminen kumoon, vamman aiheutuminen tai projektorivika.
Älä astu projektorin päälle tai laita mitään esineitä sen päälle. Jos näin tehdään,
projektoriin tulevien mahdollisten fyysisten vaurioiden lisäksi siitä voi aiheutua
tapaturmia ja mahdollinen vamma.
Älä laita mitään nesteitä projektorin lähelle. Nesteiden pääseminen projektorin sisään
saattaa aiheuttaa sen epäkuntoon joutumisen. Jos projektori kostuu, irrota se
seinäpistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen huoltopisteeseen sen huoltamiseksi.
Tämä tuote kykenee näyttämään nurinpäin olevia kuvia kattoasennuksia varten.
Käytä vain hyväksyttyä kattoasennussarjaa projektorin asennukseen ja varmista, että
se on turvallisesti asennettu.
19.
20.
Projektorin ollessa käytössä saatetaan aistia ilmastointiritilästä tulevaa kuumaa ilmaa
tai sen hajua. Se on normaalia, eikä se ole laitevika.
Älä käytä turvapalkkia kuljetukseen tai asennukseen. Sitä tulee käyttää kaupasta
satavan varkaudenestokaapelin kanssa.
Projektorin kattoasennuksen turvallisuusohjeet
Toivomme, että projektorista on sinulle iloa, ja että kiinnität tähän turvallisuusasiaan
huomiota henkilöihin ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi.
Jos aiot asentaa projektorin kattoon, suosittelemme kovasti, että käytät asianmukaista
projektorin kattoasennussarjaa, ja että varmistat, että se on varmasti sekä turvallisesti
asennettu.
Jos käytät epäasianmukaista projektorin kattoasennussarjaa, on olemassa turvallisuusriski,
että projektori saattaa pudota katosta huonon kiinnityksen seurauksena tai vääränkokoisten
tai -mittaisten ruuvien johdosta.
Projektorin kattoasennussarja voidaan ostaa sieltä, mistä projektorikin on ostettu.
Suosittelemme, että ostat erillisen Kensington-lukkoon yhteensopivan turvakaapelin, ja että
kiinnität sen varmasti projektorin kumpaankin Kensington-lukon aukkoon sekä
kattoasennuskiinnikkeen alaosaan. Tämä on toissijainen projektorin paikallaan pitämisen
osatekijä, jos sen kiinnitys asennuskiinnittimestä irtoaa.
3
Johdanto
Projektorin ominaisuudet
Projektorissa yhdistyvät huipputehoinen optinen projektio ja käyttäjäystävällinen
suunnittelu, jotka tekevät siitä luotettavan ja helppokäyttöisen.
Projektorissa on seuraavat ominaisuudet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dynaaminen PC- ja Dynaaminen elokuva- toiminto, joka säätää lampun virrankulutusta
projisoitavan kuvan kirkkauden mukaan.
DynamicEco Timer -toiminto vähentää lampoon virrankulutusta jopa 30%: lla, jos
tulosignaalia ei havaita tiettyyn aikaan.
Esityksen ajastin parempaan ajanhallintaan esitysten aikana
Tukee 3D-näyttöä
Värienhallinnalla voit säätää värejä mieltymystesi mukaan
Alle 0,5W:n tehonkulutus, kun tehonsäästötila on käännetty päälle.
Valkokankaan värin korjaus, jolloin pinnoille voidaan projisoida useita esimääritettyjä
värejä
Automaattinen pikahaku signaalinhavaitsemisprosessin nopeuttamiseksi
Väri- ja referenssitilat, joissa on valintoja eri projisointitarkoituksiin
Valittava virran sammutuksen pikanäppäimen toiminto.
Yksinäppäiminen automaattisäätö parhaan kuvan laadun näyttämiseksi
Digitaalinen trapetsivääristymän korjaus vääristyneiden kuvien korjaamiseen
Säädettävä värihallinta data-/videonäyttöä varten
1,07 miljardin värin näyttökyky
Monikieliset ruutunäyttö (OSD) -valikot
Vaihdettavissa olevat normaalit ja taloudelliset tilat virrankulutuksen vähentämiseksi
Component HDTV-yhteensopivuus (YPbPr)
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) –toiminto sallii synkronoidun virran
päällä/pois päältä-toiminnon projektorin ja CEC-yhteensopivan laitteen välillä, joka on
liitetty projektorin HDMI-tuloon
•
Näkyvän, projisoidun kuvan kirkkaus vaihtelee ympäristön valoisuusolosuhteista, valitun
sisääntulosignaalin kontrasti-/kirkkausasetuksesta riippuen, ja on suoraan suhteessa
projisointietäisyyteen.
•
Lampun kirkkaus heikkenee ajanoloon ja saattaa muuttua lampun valmistajan
spesifikaatioiden rajoissa. Tämä on normaalia ja sellaista on odotettavissakin.
4
Toimitussisältö
Pura varovasti pakkauksesta ja tarkista, että siinä ovat kaikki alla esitetyt osat. Jos joitakin
osia puuttuu, ota yhteyttä ostopaikkaan.
Vakiovarusteet
Toimitetut varusteet ovat alueellesi sopivia, ja ne saattavat poiketa kuvatuista.
Projektori
Virtajohto
VGA-kaapeli
Monikielinen
käyttöohje-CD
Pikakäynnistysopas
Kaukosäädin ja paristot
Valinnaiset varusteet
1.
2.
3.
Vaihtolamppu
Pehmeä kantolaukku
VGA-komponenttiadapteri
5
Projektori ulkoapäin nähtynä
1.
Etusivu/yläpuoli
1
6
2
2.
3.
3
4.
4
5
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
7
Taka-/alaosa
8
9
10
11
12 13 14 15 16
12.
18
17
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ulkopuolinen ohjauspaneeli
(katso yksityiskohtia "Projektori"
sivulta 7.)
Lampun suoja
Ilmastointiaukko (kuuman ilman
poisto)
Edessä oleva IR-kaukosäätimen
anturi
Säädinjalka
Tarkennus- ja zoomausrengas
Projisointilinssi
RS-232-ohjausportti
Tyypin B USB-portti
HDMI-portti
RGB (PC)/komponenttivideo
(YPbPr/YCbCr) signaalin
tuloliitin-2
RGB (PC)/komponenttivideo
(YPbPr/YCbCr) signaalin
tuloliitin-1
RGB-signaalin lähtöliitin
S-videon tuloliitin
Videon tuloliitin
Äänisignaalin tuloliitin
Äänisignaalin lähtöliitin
Kensingtonvarkaudenestolukituksen reikä
AC-virtajohdon tulo
Varoitus
•
TÄMÄ LAITE TÄYTYY MAADOITTAA.
•
Laitetta asentaessasi liitä helposti käytettävissä oleva katkaisulaite kiinteään johdotukseen tai
kytke virtapistoke lähellä olevaan helposti saavutettavaan virtarasiaan. Jos tulee vika laitteen
käytön aikana, käytä katkaisulaitetta syöttövirran katkaisemiseksi tai irrota virtapistoke.
6
Säätimet ja toiminnot
Projektori
1
2
3
4
5
3
6
1.
2.
3.
4.
5.
Tarkennusrengas
8.
Säätää projisoidun kuvan tarkkuutta.
Zoomausrengas
Säätää kuvan kokoa.
Trapetsivääristymä-/nuolinäppäimet
( / ylös,
/ alas)
Korjaa manuaalisesti vääristyneet kuvat,
9.
jotka johtuvat kulmikkaasta projisoinnista.
Vasen/Blank
Piilottaa näyttöruudun kuvan.
POWER (Virta-ilmaisimen valo)
Palaa tai vilkkuu, kun projektori on
käytössä.
10.
11.
POWER
Vaihtokytkee projektorin valmiustilan ja
12.
päällä olon välillä.
SOURCE
Näyttää lähteen valintapalkin.
MENU/EXIT
Kytkee päälle ruutunäyttö (OSD) -valikon
Menee takaisin edelliseen OSD-valikkoon,
poistuu ja tallentaa valikkoasetukset.
I
I
6.
7.
MENU
EXIT
7
7
8
9
10
11
12
Oikea
Aktivoi paneelin näppäinlukon.
Kun ruutunäyttö (OSD) –valikko on
aktivoitu, käytetään #3, #4, ja #8 näppäimiä suuntanuolina halutun valikon
valitsemiseksi ja säätöjen tekemiseksi.
LAMP (Lamppu-ilmaisimen valo)
Näyttää lampun tilan. Palaa tai vilkkuu,
kun lampussa on ongelmaa.
AUTO
Määrittää automaattisesti näytetylle
kuvalle parhaat kuva-ajoitukset.
TEMP (Lämpötila-ilmaisimen valo)
Näyttää punaista, kun projektorin
lämpötila nousee liian korkeaksi.
MODE/ENTER
Valitsee käytettävissä olevan kuvan
asetustilan.
Hyväksyy ruutunäyttö (OSD) -valikon
kohdan.
Kaukosäädin
1
18
2
3
4
5
19
6
4
8
7
20
9
21
10
11
12
13
15
16
17
22
14
23
24
25
6.
Kaukohiiriohjausnäppäimien
käyttämiseksi (Page Up, Page Down,
, ja ), katso "Kaukohiirisäätimen
käyttö" sivulta 10 yksityiskohtia.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
POWER
Vaihtokytkee projektorin valmiustilan
ja päällä olon välillä.
Lähteen valintapainikkeet
(VGA/Video)
Valitsee tulolähteen näyttöön.
VGA
Valitsee D-Sub / Comp. 1 tai
D-Sub / Comp. 2 lähteen näytölle.
Video
Valitsee Video (HDMI/Video/
S-Video) tulolähteen näyttöön.
Source
Näyttää lähteen valintapalkin.
Keystone-näppäimet ( / )
Korjaa manuaalisesti vääristyneet
kuvat, jotka johtuvat kulmikkaasta
projisoinnista.
I
I
/ / /
Valitsee halutut valikkokohdat ja tekee
säädöt.
8
8.
Enter
Hyväksyy ruutunäyttö (OSD) -valikon
kohdan.
My Button
Käyttäjä voi määritellä
pikanäppäimen kaukosäätimeen, ja
toiminnon kohta valitaan OSDvalikossa.
Menu
Kytkee päälle ruutunäyttö (OSD) valikon
9.
Suorittaa saman toiminnon kuin vasen
hiiripainike, kun hiiritila aktivoidaan.
10.
11.
Suorittaa saman toiminnon kuin oikea
hiiripainike, kun hiiritila aktivoidaan.
Mouse
Vaihtaa normaalin ja hiiritilojen
välillä.
Page Up, Page Down, , :
aktiivinen painamisen jälkeen Mouse.
Kuvake ilmestyy näyttöruudulle
osoittamaan hiiritilan akivoimisen.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
Magnify
Näyttää zoomauspalkin, joka suurentaa tai
pienentää heijastetun kuvan kokoa.
20.
Lock
Aktivoi tai deaktivoi paneelin
näppäinlukon.
Freeze
Pysäyttää projisoidun kuvan.
Pattern
Näyttää sulautetun testikuvion.
Blank
Piilottaa näyttöruudun kuvan.
DynamicEco™
Vähentää lampun virrankulutusta jopa
30%.
21.
22.
23.
• Toiminnon käynnistäminen vie jonkun
aikaa. Varmista, että projektori on ollut
päällä yli 4 minuuttia.
Jos projektori palautetaan käyttämällä
Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä
toiminto voidaan suorittaa välittömästi.
• 30 minuutin jatkuvan käytän jälkeen
D.Eco mode (D.Eco-tilassa) projektori
palaa Normaali-tilaan 5 minuutiksi
ennen vaihtumista takaisin D.Eco mode
(D.Eco-tilaan).
18.
Color Mode
Valitsee käytettävissä olevan kuvan
asetustilan.
Exit
Menee takaisin edelliseen OSDvalikkoon, poistuu ja tallentaa
valikkoasetukset.
PgUp (Page Up)/PgDn (Page Down)
Käyttää näyttösi ohjelmiston ohjelmaa
(liitetyllä PC:llä), mikä vastaa sivu ylös/
alas -komentoja (kuten Microsoft
PowerPoint), kun hiiritila aktivoidaan.
Volume -näppäimet (+, -)
Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
24.
25.
Vaihtokytkee projektorin äänen päälle ja
pois välillä.
Aspect
Valitsee näytön kuvasuhteen.
Timer
Näyttää esityksen ajastimen
asetusvalikon.
Auto Sync
Määrittää automaattisesti näytetylle
kuvalle parhaat kuva-ajoitukset.
Kaukosäädin
Projektori voidaan varata kahdelle eri kaukosäätimen koodille, A:lle tai B:lle. Kun useita
vierekkäisiä projektoreita on käynnissä samaan aikaan, kaukosäätimen koodien
vaihtaminen estää häiriöt muilta kaukosäätimiltä. Aseta projektorin kaukosäätimen koodi
ensin ennen kuin vaihdat sen kaukosäätimelle.
Vaihtaaksesi projektorin koodin, valitse A tai B JÄRJESTELMÄN ASETUS :
Kehittynyt > Kaukosäätimen koodi valikosta.
Vaihtaaksesi kaukosäätimen koodin, paina PgUp ja PgDn painikkeita kaukosäätimessä
yhdessä ainakin 5 sekunnin ajan. Alkukoodi on asetettu A:lle.
Jos projektorilla ja kaukosäätimellä on eri koodit, kaukosäädin ei vastaa. Sen jälkeen vaihda
kaukosäätimen koodi uudelleen.
9
Kaukohiirisäätimen käyttö
Kyky käyttää tietokonettasi kaukosäätimellä antaa sinulle enemmän joustavuutta, suoritat
esityksiä.
1.
2.
3.
4.
Liitä projektori PC:lle tai kannettavaan tietokoneeseen USB-kaapelilla ennen
kaukosäätimen käyttämistä tietokoneesi hiiren sijaan. Katso lisätietoja "Tietokoneen
liittäminen" sivulta 15.
Aseta tulosignaali paikkaan D-Sub / Comp. 1, D-Sub / Comp. 2.
Paina Mouse kaukosäätimellä vaihtaaksesi normaalitilasta hiiritilaan. Kuvake
ilmestyy näyttöruudulle osoittamaan hiiritilan akivoimisen.
Suorita halutut hiiren ohjaukset kaukosäätimelläsi.
•
Siirtääksesi kohdistinta näyttöruudulla paina
/
/
/
.
•
Vasemmalla napsautusta varten paina
•
Oikealla napsautusta varten paina
•
Käyttääksesi näyttösi ohjelmiston ohjelmaa (liitetyllä PC:llä), mikä vastaa sivu
ylös/alas -komentoja (kuten Microsoft PowerPoint), paina PgUp/PgDn.
•
Palataksesi normaalitilaan paina Mouse uudestaan tai muita näppäimiä paitsi
hiireen liittyviä monitoiminäppäimiä.
.
.
Kaukosäätimen vaikutusalue
Infrapuna (IR) –kaukosäädin sijaitsee projektorin
etuosassa. Kaukosäädintä tulee pitää 30 asteen kulman
sisäpuolella kohtisuoraan projektorin IR-kaukosäätimen
anturiin päin oikean toiminnon aikaansaamiseksi.
Kaukosäätimen ja anturin välinen etäisyys ei saa ylittää
8 metriä (~ 26 jalkaa).
Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin IR-anturin
välissä ole esteitä, jotka voisivat estää infrapunasädettä.
10
Noin
30
°
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
1.
2.
3.
Pariston kannen avaamiseksi käännä kaukosäädin ympäri nähdäksesi sen takaosan,
työnnä sormiotteella kantta ja liu’uta sitä nuolen suuntaan kuvauksen mukaisesti.
Kansi liukuu pois.
Poista kaikki olemassa olevat paristot (tarvittaessa) ja asenna kaksi AAA-paristoa
huomioiden paristojen napaisuudet kuten paristolokeron pohjassa osoitetaan.
Positiivinen (+) menee positiiviseen ja negatiivinen (-) menee negatiiviseen.
Sovita kansi takaisin kohdistamalla ja liu’uttamalla se takaisin alas paikalleen.
Pysäytä kun se napsahtaa paikalleen.
•
Vältä kaukosäätimen ja paristojen jättämistä liialliseen lämpöön tai kosteaan ympäristöön
kuten keittiöön, kylpyhuoneeseen, saunaan, aurinkoiseen tilaan tai suljettuun autoon.
•
Vaihda ainoastaan samaan tai samantyyppiseen paristoon kuin valmistajan suosittelema.
•
Hävitä paristot valmistajan ohjeiden ja alueesi paikallisten ympäristösäädösten
mukaisesti.
•
Älä milloinkaan heitä paristoja tuleen. Se saattaa räjähtää.
•
Jos paristossa ei ole virtaa, tai et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta
kaukosäädin ei vahingoitu mahdollisesta pariston vuodosta.
11
Projektorin sijoittaminen paikalleen
Sijaintipaikan valinta
Huonejärjestelyt tai henkilökohtainen mieltymys sanelevat valittavan asennuspaikan. Ota
huomioon valkokankaan koko ja sijainti, sopivan pistorasian sijaintipaikka, sekä myös
projektorin ja muun laitteiston välinen sijainti sekä etäisyys.
Projektori on suunniteltu asennettavaksi yhteen neljästä mahdollisesta asennuspaikasta:
1.
Eteen pöytä
Valitse tämä paikka, jossa projektori on lähellä
lattiaa valkokankaan edessä. Tämä on tavallisin
tapa siirtää ja asentaa projektori nopeasti
paikalleen.
2.
Eteen katto
Valitse tämä paikka, jossa projektori on katossa
ylösalaisin riippuvassa asennossa valkokankaan
edessä.
Osta projektorin kattoasennussarja jälleenmyyjältä
kattoon asennusta varten.
Aseta Eteen katto JÄRJESTELMÄN ASETUS :
Perus > Projektorin asento -valikossa, kun olet
kytkenyt projektorin päälle.
3.
Taakse katto
Valitse tämä paikka, jossa projektori on katossa
ylösalaisin riippuvassa asennossa valkokankaan
takana.
Huomaa, että tähän sijoitteluun vaaditaan erityinen
takaprojektiokangas ja projektorin
kattoasennussarja.
Aseta Taakse katto JÄRJESTELMÄN
ASETUS : Perus > Projektorin asento valikossa, kun olet kytkenyt projektorin päälle.
4.
Taakse pöytä
Valitse tämä paikka, jossa projektori on lähellä
lattiaa valkokankaan takana.
Huomaa, että vaaditaan erityinen
takaprojektiokangas.
Aseta Taakse pöytä JÄRJESTELMÄN
ASETUS : Perus > Projektorin asento valikossa, kun olet kytkenyt projektorin päälle.
12
Projisointikoot
Katso tämän projektorin linssikokojen keskikohta "Mitat" sivulta 57 ennen oikean
sijaintipaikan arviointia.
Alla mainittu “ruutu” viittaa projisointiruutuun, joka koostuu yleensä sen pinnasta ja
tukirakenteesta
•
16:9 kuva 16:9 valkokankaalla
(a)
(b)
(e)
(a)
(f)
(d)
(c)
(c)
(d)
(f)
(b)
(e)
•
16:9 kuva 4:3 valkokankaalla
(a)
(b)
(e)
(a)
(f)
(d)
(c)
(c)
(d)
(f)
(b)
(e)
(e): Valkokangas (f): Linssin keskikohta
16:9 kuva 16:9 valkokankaalla
16:9 kuva 4:3 valkokankaalla
(a)
Valkokankaan (b) Projisointietäisyys (c) Kuvan (d) Pysty- (b) Projisointietäisyys (c) Kuvan (d) Pysty[m (tuumaa)]
korkeus poikkeama
[m (tuumaa)]
korkeus poikkeama
koko
[cm
[cm
[cm
[cm
[tuumaa (m)]
min.
max.
min.
max.
(tuumaa)] (tuumaa)]
(tuumaa)] (tuumaa)]
30
(0,8) 0,77 (30) 1,00 (39) 37,4 (15)
2
(0,7) 0,70 (28) 0,91 (36) 34,3
(14)
5,7 (2,3)
40
(1,0) 1,02 (40) 1,33 (52) 49,8 (20)
2
(1,0) 0,94 (37) 1,22 (48) 45,7
(18)
7,6 (3,0)
50
(1,3) 1,28 (50) 1,66 (65) 62,3 (25)
3
(1,2) 1,17 (46) 1,52 (60) 57,2
(23)
9,5 (3,8)
60
(1,5) 1,53 (60) 1,99 (78) 74,7 (29)
4
(1,5) 1,41 (55) 1,83 (72) 68,6
(27) 11,4 (4,5)
70
(1,8) 1,79 (70) 2,32 (92) 87,2 (34)
4
(1,7) 1,64 (65) 2,13 (84) 80,0
(32) 13,3 (5,3)
80
(2,0) 2,04 (80) 2,66 (105) 99,6 (39)
5
(2,0) 1,88 (74) 2,44 (96) 91,4
(36) 15,2 (6,0)
90
(2,3) 2,30 (91) 2,99 (118) 112,1 (44)
6
(2,2) 2,11 (83) 2,74 (108) 102,9 (41) 17,1 (6,8)
100
(2,5) 2,55 (101) 3,32 (131) 124,5 (49)
6
(2,5) 2,34 (92) 3,05 (120) 114,3 (45) 19,1 (7,5)
120
(3,0) 3,07 (121) 3,98 (157) 149,4 (59)
7
(2,9) 2,81 (111) 3,66 (144) 137,2 (54) 22,9 (9,0)
150
(3,8) 3,83 (151) 4,98 (196) 186,8 (74)
9
(3,7) 3,52 (138) 4,57 (180) 171,5 (68) 28,6 (11,3)
200
(5,1) 5,11 (201) 6,64 (261) 249,1 (98)
12
(4,9) 4,69 (185) 6,10 (240) 228,6 (90) 38,1 (15,0)
250
(6,4) 6,39 (251) 8,30 (327) 311,3 (123) 16
(6,1) 5,86 (231) 7,62 (300) 285,8 (113) 47,6 (18,8)
300
(7,6) 7,66 (302) 9,96 (392) 373,6 (147) 19
(7,4) 7,03 (277) 9,14 (360) 342,9 (135) 57,2 (22,5)
Näiden lukujen suhteen on 3% toleranssi johtuen optisesta komponenttivaihtelusta.
Suositellaan, että jos aiotaan asentaa projektorin pysyväksi, projisointikoko ja etäisyys
testataan fyysisesti käyttämällä projektoria itse paikalla ennen sen asentamista pysyvästi
paikalleen, jotta tämän projektorin optiset ominaisuudet saadaan esiin. Tällä edesautetaan
tarkan asennuspaikan määrittämistä, jotta se sopisi parhaiten valitsemaasi asennuspaikkaan.
13
Liitäntä
Kun liität signaalilähteen projektoriin, varmista:
1.
2.
3.
•
•
•
Kytke koko laitteisto pois päältä ennen liitäntöjen tekemistä.
Käytä kuhunkin lähteeseen oikeita signaalikaapeleita.
Varmista, että kaapelit on laitettu tiukkaan.
Alla esitetyissä liitännöissä jotkut kaapelit eivät ehkä kuuluu projektorin toimitukseen
(katso "Toimitussisältö" sivulta 5). Niitä on saatavissa elektroniikka-alan liikkeistä.
Alla olevat liitäntäluvaukset ovat vain viitteeksi. Projektorilla olevat takaliitäntäjakit
vaihtelevat kunkin projektorin mallin mukaan.
Yksityiskohtaisia liitäntämenettelyjä varten katso sivut 15-18.
Kannettava ja työpöytätietokone
A/V-laite
Näyttö
(VGA)
(DVI)
tai
1
2
3
1
7
8
1.
2.
3.
4.
VGA-kaapeli
VGA DVI-A-kaapeliin
USB-kaapeli
Komponenttivideo VGA (D-Sub) adapterikaapeliin
14
5.
6.
7.
8.
4
7
5
6
S-videokaapeli
Videokaapeli
Äänentoistokaapeli
HDMI-kaapeli
Kaiuttimet 7
Tietokoneen tai monitorin liittäminen
Tietokoneen liittäminen
Projektorissa on kaksi VGA-tuloliitintä, joista se liitetään sekä IBM®:n että Macintosh®:in
kanssa yhteensopiviin tietokoneisiin. Mac-adapteri tarvitaan, jos kytket laillisiin Macintoshversion tietokoneisiin.
Projektorin liittäminen kannettaviin tai pöytätietokoneisiin:
1.
2.
3.
Ota toimitettu VGA-kaapeli ja liitä toinen pää tietokoneen D-Sub-lähtöliittimeen.
Liitä VGA-kaapelin toinen pää projektorin COMPUTER IN 1 tai
COMPUTER IN 2 -signaalintulon liittimeen.
Jos haluat käyttää kaukohaku-toimintoa, ota USB-kaapeli ja liitä suurempi pää
tietokoneen USB-porttiin, ja pienempi pää MINI USB projektorilla olevaan
liittimeen. Katso lisätietoja "Kaukohiirisäätimen käyttö" sivulta 10.
Monet kannettavat tietokoneet eivät käynnistä ulkoisia videoporttejaan, kun ne liitetään
projektoriin. Useimmiten näppäinyhdistelmä, kuten FN + F3 tai CRT/LCD, käynnistää ja
sammuttaa ulkoisen näytön. Etsi kannettavasta tietokoneestasi toimintonäppäin, jossa on
CRT/LCD-merkintä tai toimintonäppäin, jossa on näytön symboli. Paina FN-näppäintä ja
merkittyä toimintonäppäintä samanaikaisesti. Katso kannettavan tietokoneesi asiakirjoista
kannettavan tietokoneesi näppäinyhdistelmä.
Näytön liittäminen
Jos haluat katsoa esitystäsi näytöstä lähitarkasteluna sekä myös valkokankaalta, voit tehdä
liitännän VGA-kaapelilla projektorin signaalin MONITOR OUT -lähtöliittimestä
ulkoiseen näyttöön alla olevien ohjeiden mukaisesti:
Projektorin liittäminen näyttöön:
1.
2.
3.
Liitä projektori tietokoneeseen kuten on kuvattu kohdassa "Tietokoneen liittäminen"
sivulta 15.
Ota sopiva VGA-kaapeli (vain toimitettuna oleva) ja liitä kaapelin toinen pää
videonäytön D-Sub-tuloliittimeen.
Tai jos näytössäsi on DVI-tuloliitin, ota VGA DVI-A-kaapeliin ja liitä kaapelin DVIpää videonäytön DVI-tuloliittimeen.
Liitä kaapelin toinen pää projektorin MONITOR OUT -liittimeen.
•
MONITOR OUT -lähtö toimii vain silloin, COMPUTER IN 1 kun projektoriin on tehty
liitännät.
•
Käyttääksesi tätä liitäntämenetelmää projektorin ollessa valmiustilassa käännä Aktiivinen
VGA Out -toiminto päälle kohdassa JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > Valmiusasetukset
-valikko.
15
Videolähdelaitteiden liittäminen
Voit liittää projektorin eri videolähdelaitteisiin, joissa on jokin seuraavista lähtöliittimistä:
• HDMI
• Komponenttivideo
• S-Video
• Video (komposiitti)
Kytke projektori videolähdelaitteeseen käyttämällä vain yhtä yllä olevista
liitäntämenetelmistä, mutta kussakin on eri laatutason videon ominaisuudet. Valitsemasi
menetelmä todennäköisimmin riippuu sekä projektoriin että videolähdelaitteeseen
saatavissa olevista sopivista liittimistä sekä projektorissa että videolähdelaitteessa, kuten
alla kuvataan:
Paras videolaatu
Paras saatavilla oleva videoliitäntätapa on HDMI. Jos lähdelaitteessasi on HDMI-liitäntä,
pääset nauttimaan pakkaamattomasta digitaalisen videon laadusta.
Katso "HDMI-laitteen liittäminen" sivulta 17 tietoja, kuinka liität projektorin HDMIlähdelaitteeseen.
Jos HDMI-lähdettä ei ole saatavilla, seuraavaksi paras videosignaali saadaan
komponenttivideolla (ei saa sekoittaa komposiittivideoon). Digitaalinen TV-viritin ja
DVD-soittimien lähtö Komponenttivideo alkuperäisesti, eli jos se on käytettävissä
laitteillasi, tämän tulisi olla parhaaksi valittu liitäntämenetelmä (komposiitti-) videolle.
Katso "Komponenttivideolähdelaitteen liittäminen" sivulta 17 kuinka projektori liitetään
komponenttivideolaitteeseen.
Parempi videolaatu
S-videomenetelmä tarjoaa paremmanlaatuisen analogisen videon kuin
vakiokomposiittivideo. Jos sinulla on sekä komposiittivideo että S-video-lähtöliittimet
videolähdelaitteessasi, sinun tulee valita käyttöön S-video-vaihtoehto.
Katso "S-videolähdelaitteen liittäminen" sivulta 18 kuinka projektori liitetään
S-videolaitteeseen.
Huonoin videon laatu
Komposiittivideo on analoginen video, ja se tuottaa täydellisesti hyväksyttävän, mutta
vähemmän kuin optimaalisen tuloksen projektoristasi, ollen vähäisin käytettävissä olevien
menetelmien videolaatu, joka tässä kuvataan.
Katso "Komposiittivideolähdelaitteen liittäminen" sivulta 18 kuinka projektori liitetään
komposiittivideolaitteeseen.
Audion liittäminen
Projektorissa on yksi sisäänrakennettu kaiutin, joka on suunniteltu tarjoamaan
perusäänitoimintoja tietojen esitykselle pelkästään yrityskäytössä. Niitä ei ole suunniteltu,
tai tarkoitettu stereoäänen toistamiseen kotiteattereissa. Mikä tahansa stereoäänitulo (jos
sellainen on mukana), sekoitetaan yleiseen monoäänilähtöön projektorin kaiuttimen kautta.
Halutessasi voit käyttää hyväksesi projektorin (sekoitettu mono) kaiutinta esityksissäsi, ja
liittää myös erillisiä vahvistettuja kaiuttimia projektorin audiolähtöpistokkeeseen.
Audiolähtö on sekoitettu monosignaali, jota projektorin äänenvoimakkuus- ja
mykistysasetukset ohjaavat.
Jos sinulla on erillinen äänijärjestelmä, haluat todennäköisimmin liittää videolähdelaitteesi
äänilähdön tuohon äänijärjestelmään monoääniprojektorin sijaan.
16
HDMI-laitteen liittäminen
Projektorin ja HDMI-laitteiden väliseen liitäntään tulisi käyttää HDMI-kaapelia.
Projektorin liittäminen HDMI-laitteeseen:
1.
2.
Ota HDMI-kaapeli ja liitä toinen pää videolaitteen HDMI-lähtöporttiin.
Liitä kaapelin toinen pää projektorin HDMI -liittimeen.
•
Vaikka on epätodennäköistä, että liität DVD-soittimeen projektorin HDMI -tulon kautta ja
projektorin kuva näyttää vääriä värejä, vaihda väriavaruus YUV-tilaan. Katso lisätietoja
"HDMI-tuloasetusten muuttaminen" sivulta 24.
•
Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo
on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 16.
Komponenttivideolähdelaitteen liittäminen
Tutki videolähdelaitteesi määrittääksesi onko siinä saatavilla joukko käyttämättömiä
komponenttivideolähtöliittimiä:
•
•
Jos näin on, voit jatkaa tällä proseduurilla.
Jos ei, sinun tarvitsee arvioida uudelleen mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen
liittämiseen.
Liittääksesi projektorin Komponenttivideolähdelaitteeseen:
1.
2.
Ota VGA (D-Sub) –adapterikaapeliin ja liitä pää 3:lla RCA-tyypin liittimellä
videolähdelaitteen Komponenttivideolähtöliittimiin. Sovita liittimien väri liittimien
väriin; vihreä vihreään, sininen siniseen, ja punainen punaiseen.
Liitä Komponenttivideon toinen pää VGA (D-Sub) -adapterikaapeliin (D-Sub-tyypin
liittimellä) COMPUTER IN 1 tai COMPUTER IN 2 -pistokkeeseen projektorilla.
•
Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo
on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 16.
•
Jos valittua videokuvaa ei näytetä projektorin käynnistämisen jälkeen ja oikea videolähde
on valittu, tarkasta, että videolähdelaite on käynnissä ja toimii oikein. Tarkasta myös
signaalikaapelien oikea asennus.
•
VGA-komponenttiadapteri
(ViewSonic P/N: CB-00008906)
17
S-videolähdelaitteen liittäminen
Tutki videolähdelaitteesi määrittääksesi onko siinä käyttämätön S-videolähtöliitin
saatavilla:
•
•
Jos näin on, voit jatkaa tällä proseduurilla.
Jos ei, sinun tarvitsee arvioida uudelleen mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen
liittämiseen.
Liittääksesi projektorin S-videolähdelaitteeseen:
1.
2.
Ota S-videokaapeli ja liitä toinen pää videolähdelaitteen S-Videolähtöliittimeen.
Liitä S-videokaapelin toinen pää projektorin S-VIDEO -liittimeen.
•
Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo
on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 16.
•
Jos valittua videokuvaa ei näytetä projektorin käynnistämisen jälkeen ja oikea videolähde
on valittu, tarkasta, että videolähdelaite on käynnissä ja toimii oikein. Tarkasta myös
signaalikaapelien oikea asennus.
•
Jos olet jo tehnyt Komponenttivideoliitännän projektorin ja tämän S-videolähdelaitteen
välillä käyttämällä Komponenttivideoliitäntöjä, sinun ei tarvitse liittää tähän laitteeseen
S-videoliitäntää käyttäen, koska tämä tekee tarpeettomaksi toisen liitännän, jossa on
huonompi kuvan laatu. Katso yksityiskohtia "Videolähdelaitteiden liittäminen" sivulta 16.
Komposiittivideolähdelaitteen liittäminen
Tutki videolähdelaitteesi määrittääksesi onko siinä saatavilla joukko käyttämättömiä
komposiittivideolähtöliittimiä:
•
•
Jos näin on, voit jatkaa tällä proseduurilla.
Jos ei, sinun tarvitsee arvioida uudelleen mitä menetelmää voit käyttää laitteeseen
liittämiseen.
Liittääksesi projektorin komposiittivideolähdelaitteeseen:
1.
2.
Ota videokaapeli ja liitä toinen pää videolähdelaitteen
komposiittivideolähtöliittimeen.
Liitä videokaapelin toinen pää projektorin VIDEO -liittimeen.
•
Projektori pystyy toistamaan vain sekoitettua monoääntä, jopa silloin kun stereoaudiotulo
on liitettynä. Katso yksityiskohtia "Audion liittäminen" sivulta 16.
•
Jos valittua videokuvaa ei näytetä projektorin käynnistämisen jälkeen ja oikea videolähde
on valittu, tarkasta, että videolähdelaite on käynnissä ja toimii oikein. Tarkasta myös
signaalikaapelien oikea asennus.
•
Sinun tarvitsee liittää tämä laite vain käyttämällä komposiittivideoliitäntää, jos
Komponenttivideo ja S-videotulot eivät ole käytettävissä. Katso lisätietoja
"Videolähdelaitteiden liittäminen" sivulta 16 kohdasta.
18
Käyttö
Projektorin käynnistäminen
1.
2.
Liitä virtajohto projektoriin ja seinäpistorasiaan.
Kytke seinärasian kytkin päälle (jos sellainen
on).
Käynnistä projektori painamalla projektorin tai
kaukosäätimen II POWER-painiketta.
POWER (Virta-ilmaisimen valo) pysyy
sinisenä, kun projektori on päällä.
Kierrä (tarvittaessa) tarkennusrengasta kuvan
selvyyden säätämiseksi.
•
Jos projektori on yhä kuuma edellisestä toiminnasta, sen jäähdytystuuletin käy noin
60 sekunnin ajan ennen lampun sytyttämistä.
•
Jotta lampun kestoikä säilyisi, aina kun kytket projektorin päälle, odota ainakin
5 minuuttia ennen kuin kytket sen pois päältä.
3.
4.
5.
Jos projektori aktivoidaan ensimmäistä kertaa, valitse OSD-kielesi seuraamalla
näyttöruudun ohjeita.
Kytke kaikki liitetyt laitteet päälle.
Projektori alkaa etsiä tulosignaaleja. Skannattaessa saatu tulosignaali näkyy näytön
vasemmassa yläkulmassa. Jos projektori ei havaitse kelpaavaa signaalia, näytetään
ilmoitusta 'Ei signaalia', kunnes tulosignaali löytyy.
Voit myös valita haluamasi tulosignaalin painamalla SOURCE -painiketta
projektorissa tai kaukosäätimessä. Katso lisätietoja "Tulosignaalin kytkeminen"
sivulta 23.
Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittää projektorin toiminta-alueen, tyhjään näyttöön tulee
ilmoitus 'Alueen ulkopuolella' . Vaihda tulosignaaliin, joka on yhteensopiva projektorin
resoluution kanssa, tai aseta tulosignaali alemmalle tasolle. Katso lisätietoja "Määrityskaavio"
sivulta 58.
19
Valikoiden käyttö
Projektorissa on näyttöruudun (OSD) valikot erilaisten säätöjen ja asetusten tekemiseksi.
Alla olevat OSD-ruutukaappaukset ovat vain viitteellisiä, ja voivat erota todellisesta kuvasta.
Alla on yleiskuva OSD-valikosta.
Päävalikon
kuvake
äytön väri
Kuvasuhde
Keystone
Sijainti
Vaihe
H.-koko
Zoomaa
Korostus
Alivalikko
Pois
Automaattinen
Tila
ENTER
16
0
3D-asetukset
Värihallinta
Nykyinen
tulosignaali
Analoginen RGB
MENU
Lopeta
Mene
edelliselle
sivulle tai
lopeta.
Ennen kuin käytät OSD-valikoita, aseta ne haluamallesi kielelle.
1.
Paina MENU/EXIT projektorissa Menu
tai kaukosäätimessä OSD-valikon
kytkemiseksi päälle.
äytön väri
Kuvasuhde
Keystone
Sijainti
Vaihe
H.-koko
Zoomaa
3D-asetukset
Värihallinta
Analoginen RGB
3.
Paina
Pois
Automaattinen
Kieli
Projektorin asento
Automaattinen sammutus
Tyhjä ajastin
Paneelin Näppäinlukko
Splash-kuva
Viesti
Valmiusasetukset
CEC
16
0
MENU Lopeta
Analoginen RGB
2.
Käytä / valitessasi
JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus valikon.
Kieli
Projektorin asento
Automaattinen sammutus
Tyhjä ajastin
Paneelin Näppäinlukko
Splash-kuva
Viesti
Valmiusasetukset
CEC
Analoginen RGB
valitaksesi Kieli ja
paina / valitaksesi
haluamasi kielen.
4.
suomi
Eteen pöytä
Poista käytöstä
Poista käytöstä
Pois
ViewSonic
Päälle
Pois
MENU Lopeta
Paina MENU/EXIT kahdesti*
projektorissa tai Exit
kaukosäätimessä poistuaksesi
ja asetusten tallentamiseksi.
*Ensimmäinen painaminen vie
takaisin päävalikkoon ja toinen
painaminen sulkee OSD-valikon.
suomi
Eteen pöytä
Poista käytöstä
Poista käytöstä
Pois
ViewSonic
Päälle
Pois
MENU Lopeta
: NÄYTÄ
: JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus
: KUVA
: JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt
: LÄHDE
: TIETOJA
20
Salasanatoiminnon käyttäminen
Turvallisuussyistä ja auttamaan estämään luvattoman käytön projektori sisältää valinnan
salasanaturvan asettamiseksi. Salasana voidaan asettaa ruutunäyttö (OSD) –valikon kautta.
OSD-valikon käytön yksityiskohtia varten katso "Valikoiden käyttö" sivulta 20.
Sinua hankaloitetaan, jos aktivoit salasanan toiminnallisuuden ja myöhemmin unohdat
salasanan. Tulosta tämä käyttäjän käsikirja (tarvittaessa) ja kirjoita salasana, jota käytit tässä
käsikirjassa, ja pidä turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
Salasanan asettaminen
1.
Avaa OSD-valikko ja mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt >
Turvallisuus-asetukset-valikkoon. Paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter
kaukosäätimessä. Turvallisuus-asetukset-sivu tulee esiin.
2.
3.
Korosta Käynnistä lukitus ja valitse Päälle painamalla
Kuten kuvattu oikealle neljä nuolinäppäintä
4.
( ,
,
, ) vastaavasti edustaa 4 numeroa
(1, 2, 3, 4). Salasanan mukaan, jonka haluat
asettaa, paina nuolinäppäimiä antaaksesi kuusi
numeroa salasanalle.
Vahvista uusi salasana syöttämällä uuden
salasanan uudestaan.
Kun salasana on asetettu, OSD-valikko palaa Turvallisuus-asetukset -sivulle.
Poistuaksesi OSD-valikosta paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit
kaukosäätimellä.
5.
/
.
ANNA SALASANA
MENU
Takaisin
•
Kun salasana on asetettu, projektoria ei voida käyttää, ellei oikeaa salasanaa ole syötetty
joka kerta kun projektori on käynnistetty.
•
Syötettävänä olevat numerot näytetään tähtinä näyttöruudulla. Kirjoita valitsemasi
salasana tässä ylös tähän käyttäjän käsikirjaan etukäteen tai heti syötettyäsi salasanan
niin, että se on käytettävissäsi, jos joskus unohdat sen.
Salasana: __ __ __ __ __ __
Säilytä tämä käyttäjän käsikirja turvallisessa paikassa.
Jos unohdat salasanan
Jos salasanatoiminto aktivoidaan, sinua pyydetään
syöttämään kuusinumeroisen salasanan joka kerta
Salasanavirhe
käynnistäessäsi projektorin. Jos syötät väärän
Yritä uudestaan.
salasanan, oikealla kuvattu salasanan virheviesti
näytetään kestäen kolme sekuntia, ja viesti 'ANNA
SALASANA' seuraa. Voit yrittää uudestaan
syöttämällä toisen kuusinumeroisen salasanan, tai jos et tallentanut salasanaa tähän
käyttäjän käsikirjaan, etkä ehdottomasti muista sitä, voit käyttää salasanan
kutsumisproseduuria. Katso lisätietoja "Salasanan kutsumisproseduurin syöttäminen"
sivulta 22.
Jos syötät virheellisen salasanan 5 kerta peräkkäin, projektori pysäytetään automaattisesti
lyhyessä ajassa.
21
Salasanan kutsumisproseduurin syöttäminen
1.
2.
3.
4.
5.
Avaa OSD-valikko ja mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt >
Turvallisuus-asetukset > Muuta salasana -valikkoon.
Paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä. Viesti 'ANNA
NYKYINEN SALASANA' näytetään.
Paina ja pidä AUTO projektorilla tai Auto Sync
PERUUTA SALASANA
kaukosäätimellä 3 sekunnin ajan. Projektor
Kirjoita peruutuskoodi,
ja ota yhteys ViewSonic:n
näyttää koodatun numeron näyttöruudulla.
asiakaspalvelukeskukseen.
Kirjoita ylös numero ja sammuta projektori.
Takaisinkutsun koodi:
Hae apua paikallisesta huotokeskuksesta
0212
numeron tulkitsemiseksi. Sinua saatetaan pyytää
toimittamaan ostoasiakirjan tositteen
vahvistaaksesi, että olet projektorin luvallinen
käyttäjä.
MENU Lopeta
Salasanan muuttaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avaa OSD-valikko ja mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt >
Turvallisuus-asetukset > Muuta salasana -valikkoon.
Paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä. Viesti 'ANNA
NYKYINEN SALASANA' näytetään.
Syötä vanha salasana.
•
Jos salasana on oikein, toinen viesti 'SYÖTÄ NYKYINEN SALASANA'
näytetään.
•
Jos salasana on virheellinen, salasanavirheen viesti näytetään kolmen sekunnin
ajan, ja viesti 'ANNA NYKYINEN SALASANA' näytetään uutta yritystäsi
varten. Voit painaa MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä
peruuttaaksesi muutoksen tai yritä muuta salasanaa.
Syötä uusi salasana.
Vahvista uusi salasana syöttämällä uuden salasanan uudestaan.
Olet onnistuneesti kiinnittänyt uuden salasanan projektoriin. Muista syöttää uusi
salasana, kun projektori seuraavan kerran käynnistetään.
Poistuaksesi OSD-valikosta paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit
kaukosäätimellä.
Syötettävänä olevat numerot näytetään tähtinä näyttöruudulla. Kirjoita valitsemasi salasana
tässä ylös tähän käyttäjän käsikirjaan etukäteen tai heti syötettyäsi salasanan niin, että se on
käytettävissäsi, jos joskus unohdat sen.
Salasana: __ __ __ __ __ __
Säilytä tämä käyttäjän käsikirja turvallisessa paikassa.
22
Salasanatoiminnon käyttäminen
Poistaaksesi salasanan suojauksen käytöstä mene takaisin JÄRJESTELMÄN ASETUS :
Kehittynyt > Turvallisuus-asetukset > Käynnistä lukitus -valikkoon avattuasi OSDvalikkojärjestelmän. Valitse Pois painamalla / . Viesti 'ANNA SALASANA'
näytetään. Syötä nykyinen salasana.
•
Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa Turvallisuus-asetukset -sivulle
'Pois' kanssa näyttäen rivillä Käynnistä lukitus. Sinun ei tarvitse syöttää
salasanaa seuraavalla kerralla, kun käynnistät projektorin.
•
Jos salasana on virheellinen, salasanavirheen viesti näytetään kolmen sekunnin
ajan, ja viesti 'ANNA SALASANA' näytetään uutta yritystäsi varten. Voit
painaa MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä peruuttaaksesi
muutoksen tai yritä muuta salasanaa.
Vaikka salasanatoiminto on poistettu käytöstä, sinun tarvitsee säilyttää käsillä vanha
salasana, jos joskus sinun tarvitsee aktivoida uudestaan salasanatoiminto syöttämällä vanhan
salasanan.
Tulosignaalin kytkeminen
Projektori voidaan liittää moniin laitteisiin samalla kertaa. Voidaan kuitenkin näyttää vain
yksi kokoruutunäyttö kerrallaan.
Varmista, että Nopea automaattihaku -toiminto LÄHDE-valikossa on Päälle, jos haluat
projektorin automaattisesti hakevan signaalit.
Voit valita halutun signaalin myös manuaalisesti
painamalla yhtä lähdevalinnan näppäimistä
kaukosäätimellä, tai kiertää käytettävissä olevien
tulosignaalien läpi.
D-Sub / Comp. 1
1.
Paina SOURCE projektorissa tai
kaukosäätimessä. Näytetään lähteen
valintapalkki.
D-Sub / Comp. 2
2.
Paina
/ , kunnes haluamasi signaali on
valittu ja paina MODE/ENTER projektorilla tai
Enter kaukosäätimessä.
Kun se havaitaan, valitun lähteen tiedot näkyvät
näytössä muutaman sekunnin ajan. Jos
projektoriin on liitettynä useita laitteita, toista
vaiheet 1-2 jonkun toisen signaalin etsimiseksi.
HDMI
Video
S-Video
•
Projisoidun kuvan kirkkaustaso muuttuu sen mukaan, kuinka vaihdat eri tulosignaalien
välillä. Datan (graafinen esitys) "PC"-esitykset, joissa käytetään useimmiten pysyviä
kuvia, ovat yleensä kirkkaampia kuin käytettäessä "Video"-toimintoa, joka käyttää
useimmiten liikkuvia kuvia (elokuvia).
•
Tulosignaalityyppi vaikuttaa valintoihin, jotka ovat käytettävissä asetukseen Väri-tila.
Katso yksityiskohtia "Kuvatilan valinta" sivulta 28.
•
Katso "Projektorin spesifikaatiot" sivulta 55 nähdäksesi tämän projektorin alkuperäisen
näyttöresoluution. Parhaan näyttökuvan aikaansamiseksi tulee valita ja käyttää
tulosignaalia, jolla on tämä resoluutio. Muut resoluutiot projektori skaalaa riippuen
'kuvasuhde'-asetuksesta, joka saattaa aiheuttaa kuvan vääristymiä tai kuvan selkeyden
heikkenemistä. Katso lisätietoja "Kuvasuhteen valinta" sivulta 26.
23
HDMI-tuloasetusten muuttaminen
Jos vahingossa yhdistät projektorin laitteeseen (kuten DVD- tai Blu-ray-soittimeen)
projektorin HDMI tulon kautta, ja projisoitu kuva näyttää vääriä värejä, vaihda väriavaruus
sellaiseen, johon lähtölaitteen väriavaruusasetukset sopivat.
Tehdäksesi tämän:
1.
Avaa OSD-valikko ja mene LÄHDE -valikkoon.
2.
Paina
korostaaksesiHDMI-muoto ja paina / valitaksesi sopivan
väriavaruuden liitetyn lähtölaitteen väriavaruuden asetuksen mukaisesti.
3.
•
RGB: Asettaa väriavaruuden RGB:ksi.
•
YUV: Asettaa väriavaruuden YUV:ksi.
•
Automaattinen: Asettaa projektorin havaitsemaan tulosignaalin
väriavaruusasetuksen automaattisesti.
Paina
korostaaksesi HDMI-Alue ja paina / valitaksesi sopivan HDMIväriavaruuden liitetyn lähtölaitteen väriavaruuden asetuksen mukaisesti.
•
Parannettu: Asettaa HDMI-värialueeksi 0-255.
•
Normaali: Asettaa HDMI-värialueeksi 15-235.
•
Tämä toiminto on käytettävissä vain kun HDMI-tuloportti on käytössä.
•
Katso laitteen asiakirjoja saadaksesi tietoja väriavaruusasetuksista.
Projisoidun kuvan säätäminen
Projisointikulman säätäminen
Projektorissa on säädinjalka. Se muuttaa kuvan
korkeutta ja pystysuuntaista projisointikulmaa.
Ruuvaa säädinjalkaa hienosäätääksesi kulmaa,
kunnes kuva on siinä kohdassa, mihin haluat sen.
Jos projektoria ei ole asetettu tasaiselle pinnalle
tai valkokangas ja projektori eivät ole
kohtisuorassa toisiinsa nähden, projisoidusta
kuvasta tulee puolisuunnikkaan näköinen. Katso
lähemmin tämän tilanteen korjaamiseksi kohtaa
"Trapetsivääristymäkorjaus" sivulta 25.
Älä milloinkaan katso linssiin lampun palaessa. Voimakas lampun valo saattaa vahingoittaa
silmiäsi.
Kuvan automaattisäätö
Joissakin tapauksissa kuvan laatua joudutaan tarkentamaan. Tehdäksesi tämän, paina
projektorissa AUTO tai kaukosäätimessä Auto Sync. Sisäänrakennettu älykäs
automaattisäätö säätää 3 sekunnin kuluessa taajuus- ja kelloarvot parhaimman kuvan laadun
aikaansaamiseksi.
Nykyiset lähteen tiedot näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa 3 sekunnin ajan.
•
Näyttö on tyhjä, kun AUTO on toiminnassa.
•
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-signaali (analoginen RGB) on
valittuna.
24
Kuvan selvyyden hienosäätö
1.
Säädä projisoitu kuva tarvitsemaasi
2.
kokoon käyttämällä zoomausrengasta.
Tarvittaessa tarkenna kuvaa
tarkennusrengasta pyörittämällä.
Trapetsivääristymäkorjaus
Trapetsivääristymä viittaa tilanteeseen, jossa projisoitu kuva on havaittavasti leveämpänä
joko ylä- tai alaosasta. Sitä esiintyy silloin, kun projektori ei ole kohtisuorassa
valkokankaaseen.
Tämän korjaamiseksi projektorin korkeussäädön lisäksi se tulee tehdä manuaalisesti
noudattaen jotakin seuraavista vaiheista.
• Kaukosäätimen käyttö
Paina / projektorissa tai kaukosäätimessä
saadaksesi trapetsivääristymäkorjaussivun
näyttöön. Trapetsivääristymä korjataan
painamalla kuvan yläosassa. Trapetsivääristymä
korjataan painamalla
kuvan alaosassa.
Paina
/
Paina
/
• OSD-valikon käyttäminen
1.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina
/
2.
3.
, kunnes NÄYTÄ valikko korostetaan.
Paina
korostaaksesi Keystone ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter
kaukosäätimellä. Keystone-korjaussivu tulee esiin.
Paina
korjataksesi kuvan yläosan trapetsivääristymän tai paina
korjataksesi
kuvan alaosan trapetsivääristymän.
25
Yksityiskohtien suurentaminen ja etsiminen
Jos haluat löytää projisoidun kuvan yksityiskohtia, suurenna kuvaa. Käytä kuvassa
navigointiin suuntapainikkeita.
• Kaukosäätimen käyttö
1.
Paina kaukosäätimessä Magnify näyttääksesi zoomauspalkin.
2.
3.
4.
Paina
toistuvasti suurentaaksesi kuvaa haluttuun kokoon.
Navigoidaksesi kuvaan paina MODE/ENTER projektorissa, tai Enter
kaukosäätimessä vaihtaaksesi laiteparin muodostustilaan ja paina suuntanuolia
( ,
,
, ) navigoidaksesi kuvassa.
Kuvan pienentämiseksi paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter
kaukosäätimessä vaihtaaksesi zoomaustoimintoon, ja paina AUTO/Auto Sync
palauttaaksesi kuvan sen alkuperäiseen kokoon. Voit myös painaa
kunnes se palautuu alkuperäiseen kokoonsa.
toistuvasti,
• OSD-valikon käyttäminen
1.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina
/
2.
3.
, kunnes NÄYTÄ valikko korostetaan.
Paina
korostaaksesi Zoomaa ja paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter
kaukosäätimellä. Zoomauspalkki tulee esiin.
Toista vaiheet 2-4 yllä olevasta kappaleesta Kaukosäätimen käyttö.
•
Kuvassa voidaan navigoida vasta sen jälkeen kun kuvaa on suurennettu. Voit suurentaa
edelleen kuvaa yksityiskohtia etsiessäsi.
•
Kuvia voidaan suurentaa 120% asti, kun kuvasuhde on Laaja.
Kuvasuhteen valinta
'Kuvasuhde' on kuvan leveyden suhde kuvan korkeuteen. Useimpien analogisten TVvastaanottimien ja tietokoneiden kuvasuhteena on 4:3, ja digitaalisten TV-vastaanottimien
ja DVD-laitteiden kuvasuhteena on tavallisesti 16:9.
Digitaalisen signaalin tullessa digitaalisten näyttölaitteet, kuten tämä projektori, voivat
muuttaa ja skaalata dynaamisesti kuvan ulostulon eri kuvakokoon kuin mitä kuvan
tulosignaali on.
Projisoidun kuvakoon muuttaminen (riippumatta siitä, mikä lähteen kuvakoko on):
• Kaukosäätimen käyttö
1.
Paina Aspect nähdäksesi nykyisen asetuksen.
2.
Paina Aspect toistuvasti valitaksesi kuvakoon, joka sopii videosignaalin formaattiin
ja näyttövaatimuksiisi.
• OSD-valikon käyttäminen
1.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina
/
, kunnes NÄYTÄ valikko korostetaan.
2.
Paina
3.
Paina / valitaksesi kuvakoon, joka sopii videosignaalille ja on näytön
vaatimusten mukainen.
valitaksesi Kuvasuhde.
26
Tietoja kuvasuhteesta
Alla olevissa kuvissa mustat osat ovat inaktiivisia alueita ja valkoiset osat aktiivisia alueita.
OSD-valikot voidaan näyttää noilla käyttämättömillä mustilla alueilla.
1.
Automaattinen: Skaalaa kuvan suhteessa
projektorin alkuperäiseen resoluutioon
sopivaksi sen vaakaleveydeltä. Tämä on sopiva
tulevaan kuvaan, joka ei ole suhteessa 4:3 eikä
16:9, mutta haluat käyttää hyväksi koko
valkokankaan muuttamatta kuvasuhdetta.
Kuvasuhteena
16:10
Kuvasuhteena
15:9
2.
3.
4.
4:3: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy
valkokankaan keskellä kuvasuhteen ollessa 4:3.
Tämä on sopivin kuvasuhteen 4:3 kuville esim.
tietokoneen näytössä, vakio TVvastaanottimissa ja kuvakoon 4:3 DVDelokuvissa, koska ne näkyvät kuvakokoa
muuttamatta.
16:9: Skaalaa kuvan siten, että se näkyy
valkokankaan keskellä kuvasuhteen ollessa
16:9. Tämä on sopivin kuville, joiden
kuvasuhteena jo on 16:9, kuten
teräväpiirtotelevisio, koska ne näkyvät
kuvakokoa muuttamatta.
Kuvasuhteena
4:3
Kuvasuhteena
16:9
Laaja: Skaalaa 4:3 kuvasuhteen pystysuunnassa
ja vaakasuunnassa epälineaarisesti, niin että se
täyttää ruudun 16:9 –kuvasuhteella.
Kuvasuhteena 4:3
27
Kuvan optimointi
Kuvatilan valinta
Projektoriin on esiasetettuna useita esiasetettuja kuvatiloja, jolloin voit valita jonkun, joka
sopii toimintaympäristöön ja kuvan tulosignaalin tyyppiin.
Valitse tarpeisiisi sopiva toimintatila ja noudata jotakin seuraavista vaiheista.
•
Paina MODE/ENTER projektorilla tai Color Mode kaukosäätimellä toistamiseen,
kunnes haluamasi tila on valittu.
•
Mene KUVA > Väri-tila -valikkoon ja paina
/
haluamasi tilan valitsemiseksi.
Eri signaalityyppien tilat
Eri signaalityyppien käytettävissä olevat kuvatilat on lueteltu alla.
PC:n tulosignaalit: D-Sub / Comp. 1/2 (analoginen RGB)
1.
Kirkkain tila: Suurentaa projisoidun kuvan kirkkautta. Tämä tila sopii ympäristöihin,
joissa tulee olla erittäin valoisaa, kuten käytettäessä projektoria hyvin valaistuissa
huoneissa.
2.
PC tila: Suunniteltu päivänvalossa tapahtuviin esityksiin PC:n ja kannettavan
tietokoneen väreihin sopivaksi.
3.
ViewMatch tila: Vaihda erittäin kirkkaan suorituskyvyn tai tarkkuusvärin
suorituskyvyn välillä.
4.
Elokuva tila: On sopiva värielokuvien toistamiseen, videoleikkeiden toistamiseen
digitaalikamerasta tai DV:n toistamiseen PC:n välityksellä parhaimman kuvan
saamiseksi hämärässä (hiukan valoa) ympäristössä.
5.
Dynaam. PC tila: Suunniteltu päivänvalossa tapahtuviin esityksiin PC:n ja
kannettavan tietokoneen väreihin sopivaksi. Lisäksi projektori optimoi kuvan laadun
käyttäen dynaamista tietokonetoimintoa projisoidun sisällön mukaisesti.
Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli
4 minuuttia.
Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä toiminto voidaan
suorittaa välittömästi.
6.
Dynaaminen elokuva tila: On sopiva värielokuvien toistamiseen, videoleikkeiden
toistamiseen digitaalikamerasta tai DV:n toistamiseen PC:n välityksellä parhaimman
kuvan saamiseksi hämärässä (hiukan valoa) ympäristössä. Lisäksi projektori optimoi
kuvan laadun käyttäen dynaaminen elokuva-toimintoa projisoidun sisällön
mukaisesti.
Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli
4 minuuttia.
Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä toiminto voidaan
suorittaa välittömästi.
7.
Käyttäjä 1/Käyttäjä 2 tila: Hakee takaisin mukautetut asetukset, jotka perustuvat
sillä hetkellä käytettävissä oleviin kuvatiloihin. Katso lisätietoja "Käyttäjä 1/Käyttäjä
2-tilan asettaminen" sivulta 29.
Videon tulosignaalit: S-Video, Video, D-Sub / Comp. 1/2 (YPbPr) / HDMI
1.
Kirkkain tila: Optimoitu päivänvalo-katseluun olohuonetason
ympäristökirkkaudella.
2.
Pelaaminen tila: Sopiva kaiken tyyppisille viihdemedioille, mukaan lukien
pelaaminen ja elokuvat.
28
3.
4.
5.
ViewMatch tila: Vaihda erittäin kirkkaan suorituskyvyn tai tarkkuusvärin
suorituskyvyn välillä.
Elokuva tila: Sopii hämärässä (hiukan valoa) katseltaviin elokuviin tai DVDelokuviin kotona tai aulaympäristössä.
Dynaaminen elokuva tila: Sopii hämärässä (hiukan valoa) katseltaviin elokuviin tai
DVD-elokuviin kotona tai aulaympäristössä. Lisäksi projektori optimoi kuvan laadun
käyttäen dynaaminen elokuva-toimintoa projisoidun sisällön mukaisesti.
Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli
4 minuuttia.
Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.-ominaisuutta, tämä toiminto voidaan
suorittaa välittömästi.
6.
Käyttäjä 1/Käyttäjä 2 tila: Hakee takaisin mukautetut asetukset, jotka perustuvat
sillä hetkellä käytettävissä oleviin kuvatiloihin. Katso lisätietoja "Käyttäjä 1/Käyttäjä
2-tilan asettaminen" sivulta 29.
Käyttäjä 1/Käyttäjä 2-tilan asettaminen
On kaksi käyttäjän määritettävissä olevaa tilaa, jos nykyiset kuvatilat eivät sovellu
tarpeisiisi. Voit käyttää kuvatiloista yhtä (paitsi Käyttäjä 1/Käyttäjä 2) lähtökohtana ja
mukauttaa asetukset.
1.
2.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ruutunäyttö (OSD) valikon avaamiseksi.
Mene KUVA > Väri-tila -valikkoon.
3.
Paina
4.
Paina
/
valitaksesi Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2.
valitaksesi Referenssi-tila.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 -tila on valittuna Väritila -alivalikkokohdassa.
5.
Paina
6.
Valitse muutettava alivalikkokohta painamalla
ja säädä arvoa painikkeilla / .
Katso tarkemmin alla olevaa Kuvan laadun hienosäätö käyttäjätiloissa .
Kun kaikki asetukset on tehty, korosta Tallenna asetukset ja paina MODE/ENTER
projektorilla tai Enter kaukosäätimellä asetusten tallentamiseksi.
Näyttöön tulee vahvistusilmoitus 'Asetus tallennettu'.
7.
8.
/
valitaksesi kuvatilan, joka vastaa tarpeitasi.
Käytettäessä toimintoa äytön väri
Tilanteessa, jossa projisoit värilliselle pinnalle, kuten maalattu seinä, joka ei ehkä ole
valkoinen, äytön väri -ominaisuus voi olla avuksi projisoidun kuvan värin korjaamiseksi
lähteen ja projisoitujen kuvien välisen mahdollisen värieron välttämiseksi.
Käyttäessäsi tätä toimintoa mene NÄYTÄ > äytön väri -valikkoon ja paina / sen värin
valitsemiseksi, joka on lähinnä projektiopinnan väriä. Valittavana on useita esikalibroituja
värejä: Kirjoistustaulu, Vihreä taulu, ja Blackboard.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-tyypin tulosignaali on valittuna.
29
Kuvan laadun hienosäätö käyttäjätiloissa
Havaitun signaalityypin mukaan käytettävissä on joitakin käyttäjän määritettäviä
toimintoja, kun valitaan Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 -tila. Näihin toimintoihin voidaan tehdä
säätöjä tarpeen mukaan.
Kun olet valmis säätöjen kanssa, muista mennä KUVA > Tallenna asetukset -valikkoon ja
paina MODE/ENTER tallentaaksesi asetukset.
Säätö Kirkkaus
Valitse KUVA > Kirkkaus -valikko ja paina
/
.
Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Ja mitä
pienempi arvo, sitä tummempi kuva. Säädä tämä säätö
siten, että kuvan mustat alueet pysyvät yhtä mustina ja
että yksityiskohdat näkyvät pimeillä alueilla.
+30
+50
+70
-30
0
+30
Säätö Kontrasti
Valitse KUVA > Kontrasti -valikko ja paina
/
.
Mitä suurempi arvo, sitä voimakkaampi kontrasti.
Käytä tätä valkoisen huipputason asettamiseksi sen
jälkeen kun olet aikaisemmin säätänyt Kirkkausasetuksen valitsemaasi tuloon ja katseluympäristöön
sopivaksi.
Säätö Väri
Valitse KUVA > Väri -valikko ja paina
/
.
Alemmat säätöarvot tuottavat vähäkylläisempiä värejä. Jos asetusarvo on liian korkea,
kuvan värit ovat liian voimakkaita, mikä tekee kuvasta epätodenmukaisen.
Säätö Sävy
Valitse KUVA > Sävy -valikko ja paina
/
.
Mitä suurempi arvo, sitä punaisemmaksi kuva tulee. Mitä alempi arvo, sitä vihreämmäksi
kuva tulee.
Säätö Terävyys
Valitse KUVA > Terävyys -valikko ja paina
/
.
Mitä suurempi arvo, sitä terävämmäksi kuva tulee. Mitä alempi arvo, sitä pehmeämmäksi
kuva tulee.
Säätö Brilliant Color
Valitse KUVA > Brilliant Color -valikko ja paina
/
.
Ominaisuus käyttää hyväksi uutta värinkäsittelyalgoritmia ja järjestelmän tason
parannustoimenpiteitä lisäämään kirkkautta tuottaen todenmukaisempia, voimakkaampia
värejä projisoituun kuvaan. Se mahdollistaa yli 50%:n kirkkauden lisäyksen
keskisävykuviin, mikä on tavallisia videossa ja luonnonoloissa, joten projektori tuottaa
todellisuutta vastaavia värikuvia. Jos haluat tuonlaatuisia kuvia, valitse Päälle. Ellet tarvitse
sitä, valitse Pois.
Kun valitaan Pois, Värilämpötila -toiminto ei ole käytettävissä.
30
Kuvan kohinan vähentäminen
Valitse KUVA > Jatko > Noise Reduction -valikko ja paina
/
.
Tämä toiminto vähentää eri mediasoittimien aiheuttamaa sähköistä kuvien kohinaa. Mitä
korkeampi asetus, sitä vähemmän kohinaa.
Gamma-asetuksen valinta
Korosta KUVA > Jatko > Gamma -valikkoa ja valitse haluttu asetus painamalla
/
.
Gamma viittaa tulolähteen ja kuvan kirkkauden väliseen suhteeseen.
Valittaessa Värilämpötila
Valitse KUVA > Jatko > Värilämpötila -valikko ja paina
/
.
Valinnat, jotka ovat käytössä värilämpötilan* asetuksiin, vaihtelevat valitun signaalityypin
mukaan.
1.
T1: Värilämpötilan ollessa suurimmillaan T1 saa kuvan näyttämään paljon
sinivalkoisemmalta kuin muut asetukset.
2.
T2: Saa kuvat näyttämään sinivalkoiselta.
3.
T3: Säilyttää normaalin valkovärin.
4.
T4: Saa kuvat näyttämään punavalkoiselta.
*Tietoja värilämpötiloista:
On monia vivahteita, joita voidaan pitää "valkoisina" erilaisiin tarkoituksiin. Eräs
tavallisimmista valkovärin esitysmenetelmistä tunnetaan nimellä “värilämpötila”.
Valkoväri, jolla on alhainen värilämpötila, näyttää punavalkoiselta. Valkoväri, jolla on
korkea värilämpötila, näyttää sinisemmältä.
Halutun värilämpötilan asettaminen
1.
2.
Korosta KUVA > Jatko > Värilämpötila -valikkoa ja valitse T1, T2, T3 tai T4 ja
paina MODE/ENTER.
Paina
/
korostaaksesi kohtaa, jonka haluat vaihtaa ja säädä arvoja painamalla
/
.
•
Punainen vahvistus/Vihreä vahvistus/Sininen vahvistus: Säätää punaisen,
vihreän ja sinisen kontrastitasoja.
•
Punaisen siirtymä/Vihreän siirtymä/Sinisen siirtymä: Säätää punaisen,
vihreän ja sinisen kontrastitasoja.
Värihallinta
Värihallinta tulee huomioida vain pysyvissä asennuksissa ohjatuilla valaistustasoilla, kuten
kokoushuoneet, luentosalit, tai kotiteatterit. Värihallinta tarjoaa tarkan värin ohjauksen
asettamisen sallimaan tarkemman värin toisinnon, mikäli tarvitset sitä.
Jos olet ostanut testilevyn, joka sisältää erilaisia väritestimalleja, ja sitä voidaan käyttää
testaamaan väriesitystä näytöillä, TVssä, projektoreissa, jne., voit heijastaa minkä tahansa
kuvan levyltä näyttöruudulle ja mennä Värihallinta -valikkoon tekemään asetuksia.
31
Asetusten muuttaminen:
1.
Mene NÄYTÄ -valikkoon ja korosta Värihallinta.
2.
Paina MODE/ENTER projektorilla tai Enter kaukosäätimellä ja Värihallinta sivu
näytetään.
3.
Korosta Ensisijainen väri ja paina / valitaksesi värin joukosta Punainen,
Keltainen, Vihreä, Syaani, Sininen, tai Magenta.
4.
Paina
korostaaksesi Värisävy ja paina / valitaksesi sen alueen. Alueen
lisääminen sisällyttää värejä, jotka koostuvat useammasta annoksesta sen kahta
viereistä väriä.
Katso oikealla olevaa piirrosta kuinka värit
liittyvät toisiinsa.
Jos esimerkiksi valitset Punainen, ja asetat
Keltainen
sen alueen arvossa 0, heijastetussa kuvassa
VIHREÄ
PUNAINEN
valitaan vain puhdas punainen. Sen alueen
lisääminen sisältää punaisen lähellä keltaista
ja punaisen lähellä magentaa.
5.
Paina
korostaaksesi Värikylläisyys ja
aseta sen alueet mieleiseksesi painamalla
/ . Jokainen tehty asetus heijastuu
kuvaan välittömästi.
Jos esimerkiksi valitset Punainen, ja asetat
sen alueen arvossa 0, vain puhtaan punaisen
kyllästymiseen vaikutetaan.
Magenta
Syaani
SININEN
Värikylläisyys on tuon määrä videokuvassa. Alemmat asetukset tuottavat vähemmän
kyllästettyjä värejä; arvon “0” asetus poistaa tuon värin kokonaan kuvasta. Jos kyllästäminen
on liian korkea, tuo väri on ylivahvistunut ja epärealistinen.
6.
7.
8.
9.
Paina
korostaaksesi Vahvistus ja aseta sen alueet mieleiseksesi painamalla
/ . Valitsemaasi päävärin kontrastitasoon vaikutetaan. Jokainen tehty asetus
heijastuu kuvaan välittömästi.
Toista vaiheet 3 - 6 muille väriasetuksille.
Varmista, että olet tehnyt kaikki halutut asetukset.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä lopettaaksesi ja
tallentaaksesi asetukset.
32
Esitysajastimen asettaminen
Esitysajastin voi osoittaa esitysajan näyttöruudulla auttamaan sinua saavuttamaan
paremman ajanhallinnan esitelmiä antaessasi. Käytä tätä toimintoa näitä vaiheita
noudattamalla:
1.
Paina Timer kaukosäätimellä päästäksesi Esityksen ajastin valikkoon tai
mennäksesi JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Esityksen ajastinvalikkoon ja paina MODE/ENTER näyttääksesi Esityksen ajastin-sivun.
2.
Korosta Ajastinjakso ja päätä aikajakson painamalla / . Ajan pituus voidaan
asettaa välillä 1 - 5 minuuttia 1-minuutin portain ja 5 - 240 minuuttia 5-minuutin
portain.
Jos ajastin on jo päällä, ajastin käynnistyy uudestaan aina kun Ajastinjakso nollataan.
3.
Paina
korostaaksesi Ajastimen näyttö ja valitse, jos haluat ajastimen näkyvän
näyttöruudulla painamalla
Valinta
Aina
1 min/2 min/3 min
Ei koskaan
4.
Paina
/
5.
Paina
korostaaksesi Ajastimen paikka ja aseta ajastimen sijainti painamalla
.
Ylhäällä vasen
Alhaalla vasen
Ylhäällä oikea
Alhaalla oikea
korostaaksesi Ajastimen laskentasuunta ja valitse haluamasi
Valinta
Laske ylös
Laske alas
Paina
.
Kuvaus
Näyttää ajastimen näyttöruudulla koko esityksen ajan.
Näyttää ajastimen näyttöruudulla loput 1/2/3 minuuttia.
Piilottaa ajastimen koko esityksen ajaksi.
laskentasuunta painamalla
6.
/
/
.
Kuvaus
Lisääntyy arvosta 0 esiasetettuun aikaan.
Pienenee esiasetetusta ajasta arvoon 0.
korostaaksesi Äänimuistuttaja ja päätä haluatko aktivoida
äänimuistuttajan painamalla / . Jos valitset Päälle, kaksoispiippausääni kuullaan
vähintään 30 sekuntia laskemisesta alaspäin/ylöspäin, ja kolmoispiippausääni
tuotetaan ajastimen ollessa ylhäällä.
7.
8.
Aktivoidaksesi esitysajastimen paina
ja paina / korostaaksesi Käynnistä
laskeminen ja paina MODE/ENTER.
Näkyy vahvistusilmoitus. Korosta Kyllä ja paina MODE/ENTER projektorilla tai
kaukosäätimellä vahvistaaksesi. Näet viestin “Ajastin on päällä” näkyen
näyttöruudulla. Ajastin käynnistää laskemisen ajastimen ollessa päällä.
33
Ajastimen peruuttamiseksi suorita seuraavat vaiheet:
1.
Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Esityksen ajastin-valikkoon ja
korosta Pois. Paina MODE/ENTER. Näkyy vahvistusilmoitus.
Korosta Kyllä ja paina MODE/ENTER vahvistaaksesi. Näet viestin “Ajastin on
Pois päältä” näkyen näyttöruudulla.
2.
Kuvan kätkeminen
Yleisön huomion kiinnittämiseksi täysin esittäjään voidaan käyttää projektorin toimintoa
tai kaukosäätimen toimintoa Blank valkokankaan kuvan kätkemiseksi. Paina jotakin
projektorin tai kaukosäätimen painiketta kuvan palauttamiseksi. Sana 'BLANK' ilmestyy
valkokankaan alakulmaan, kun kuva on kätketty.
Voit asettaa pimeysajan kohdassa JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > Tyhjä
ajastin -valikko , jolloin projektori palauttaa kuvan automaattisesti sen jälkeen kun tyhjällä
valkokankaalla ei tapahdu mitään.
Kun painetaan Blank, projektori menee Taloudellinen-tilaan automaattisesti.
VARO
Älä estä projektiolinssiä projisoimasta, sillä siitä voi aiheutua estävän kohteen kuumeneminen
ja vaurioituminen tai se saattaa syttyä palamaan.
Ohjauspainikkeiden lukitseminen
Projektorin ohjauspainikkeiden ollessa lukittuna estetään projektorin asetusten
muuttaminen vahingossa (esim. lasten toimesta). Kun Paneelin Näppäinlukko on päällä,
mitkään projektorin ohjauspainikkeet eivät toimi, paitsi
I
I
POWER-painike.
projektorissa tai Lock
kaukosäätimessä, tai mene JÄRJESTELMÄN
ASETUS : Perus > Paneelin Näppäinlukko-valikkoon, ja valitse Päälle
1.
Paina
2.
painamalla / projektorissa tai kaukosäätimessä.
Näkyy vahvistusilmoitus. Vahvista valitsemalla Kyllä.
Paneelin avainlukon vapauttamiseksi paina ja pidä
kaukosäätimessä 3 sekunnin ajan.
painettuna projektorissa tai Lock
Voidaan myös käyttää kaukosäädintä ja mennä kohtaan JÄRJESTELMÄN ASETUS :
Perus > Paneelin Näppäinlukko -valikko ja painaa / ja valita Pois.
•
Kaukosäätimen painikkeet ovat yhä toiminnassa, kun paneelin näppäinlukko otetaan
käyttöön.
•
Jos kytket projektorin pois päältä painamalla I POWER ottamatta paneelin näppäinlukkoa
pois päältä, projektori on yhä lukittuna, kun se seuraavan kerran kytketään päälle.
I
Kuvan pysäyttäminen
Pysäytä kuva painamalla kaukosäätimessä Freeze. Sana 'FREEZE' ilmestyy valkokankaan
vasempaan yläkulmaan. Toiminto vapautetaan painamalla jotakin projektorin tai
kaukosäätimen painiketta.
Vaikka kuva pysähtyy valkokankaalla, kuvat kulkevat videossa tai muussa laitteessa. Jos
liitetyillä laitteilla on aktiivinen äänen ulostulo, kuulet vielä äänen, vaikka kuva
valkokankaalla on pysäytetty.
34
Käyttö korkeissa ympäristöissä
Suosittelemme, että käytetään toimintoa Korkean paikan tila, kun ympäristö sijaitsee
1500 m–3000 m merenpinnan yläpuolella ja lämpötila on 0°C–35°C.
VARO
Älä käytä toimintoa Korkean paikan tila, jos korkeus on 0 m - 1500 m ja lämpötila 0°C - 35°C.
Projektori alijäähtyy, jos kytket tilan päälle sellaisissa olosuhteissa.
Aktivoidaksesi Korkean paikan tila-toiminnon:
1.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu
kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina /
kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS :
Kehittynyt valikko korostetaan.
2.
Paina
,
korostaaksesi Korkean paikan tila ja
Ilmoitus
Suosittelemme, että käytät Suuren
korkeuden tilaa valitsemalla sen aina kun
ympäristösi on korkeammalla kuin 1500 m.
Haluatko ottaa käyttöön Suuri
korkeus -tilan?
Kyllä
Ei
paina / valitaksesi Päälle. Näkyy
vahvistusilmoitus.
3.
Korosta Kyllä ja paina MODE/ENTER projektorissa tai Enter kaukosäätimessä.
Käyttö toiminnossa "Korkean paikan tila" saattaa aiheuttaa korkeamman desibelin
äänenvoimakkuuden tuulettimen nopeuden lisääntymisen takia, mitä tarvitaan koko
järjestelmän jäähdyttämisen ja tehon parantamiseen.
Jos käytät tätä projektoria muissa ääriolosuhteissa yllä mainittua lukuun ottamatta, silloin
saattaa tapahtua automaattista laitteen sammuttamispyrkimystä, mikä on tarkoitettu
suojaamaan projektoria ylikuumenemiselta. Tällaisissa tapauksissa on kytkettävä päälle
Korkean paikan tila tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Tällä toiminnollakaan tämä
projektori ei saata toimia missä tahansa ankarissa tai äärimmäisissä olosuhteissa.
CEC-toiminnon käyttö
Tämä projektori tukee CEC (Consumer Electronics Control)-toimintoa synkronoidulle
virran päälle/pois-toiminnolle HDMI-liitännän kautta. Eli jos laite, joka tukee CECtoimintoa, on liitettynä projektorin HDMI-tulon projektorin virran ollessa sammutettuna,
liitetyn laitteen virta menee pois päältä automaattisesti. Kun liitetyn laitteen virta kytketään
päälle, projektorin virta menee päälle automaattisesti.
Käynnistääksesi CEC-toiminnon:
1.
2.
3.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ruutunäyttö (OSD) valikon avaamiseksi.
Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > CEC -valikkoon.
Paina
/
valitaksesi Päälle.
•
Jotta CEC-toiminto toimisi kunnolla, varmista, että laite on oikein liitetty projektorin HDMItuloon HDMI-kaapelilla, ja sen CEC-toiminto on päällä.
•
Liitetystä laitteesta riippuen CEC-toiminto ei saata toimia.
35
3D-toimintojen käyttö
Tämän projektorin ominaisuutena on 3D-toiminto, mikä mahdollistaa sinulle nauttimisen
3D-elokuvista, videoista, ja urheilutapahtumista realistisemmalla tavalla esittämällä kuvien
syvyyden. Tarvitset 3D-lasit 3D-kuvien näkemiseksi.
Jos 3D-signaali on tulo HDMI 1.4a-yhteensopivasta laitteesta, projektori havaitsee
signaalin r 3D-synkronointi tietona ja kun se on havaittu, se projisoi kuvia 3D-formaatissa
automaattisesti. Muissa tapauksissa3D-synkronointi -formaatin 3D-kuvien oikeaan
projisointiin.
Valitaksesi 3D-synkronointi formaatin:
1.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina
2.
Paina
korostaaksesi 3D-asetukset ja paina MODE/ENTER projektorilla tai
Enter kaukosäätimellä.
3.
Paina
korostaaksesi 3D-synkronointi ja paina MODE/ENTER projektorilla tai
Enter kaukosäätimellä.
4.
Paina
valitaksesi 3D-synkronointi asetuksen alla olevan taulukon mukaan ja
paina sitten projektorissa MODE/ENTER tai kaukosäätimessä Enter vahvistaaksesi
valinnan.
/
, kunnes NÄYTÄ valikko korostetaan.
Kun 3D-synkronointi -toiminto on päällä:
•
Heijastetun kuvan kirkkaustaso laskee.
•
Väri-tila ei voida asettaa.
•
Zoomaa voi suurentaa kuvat vain rajoitettuihin kokoihin.
Kun havaitset 3D-kuvan syvyyden kääntymisen, aseta3D-synkronointi käännä toiminto
“Käännä” korjataksesi ongelman.
36
Projektorin käyttäminen valmiustilassa
Jotkut projektorin toiminnot ovat käytettävissä valmiustilassa (liitetty, mutta ei käännetty
päälle). Näiden toimintojen käyttämiseksi varmista, että olet kääntänyt päälle vastaavat
valikot kohdassa JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus > Valmiusasetukset, ja että
kaapeliliitännät on tehty oikein. Liitäntämenettelyjä varten katso kappale Liitäntä.
Virransäästö
Alle 0,5W:n tehonkulutus kun Virransäästö tila on päällä.
Aktiivinen VGA Out
Valitsemala Päälle lähettää VGA-signaalin kun COMPUTER IN 1 ja COMPUTER OUT
liittimet ovat oikein liitettyinä laitteisiin. Projektori lähettää vain signaalin, joka tulee
liitännästä COMPUTER IN 1.
Aktiivinen Ääni ulos
Valitsemalla Päälle lähettää audiosginaalin, kun AUDIO IN ja AUDIO OUT litännät ovat
oikein yhdistettyjä laitteisiin.
Virran pikasammutus
Valitsemalla Päälle voidaan toiminto ottaa käyttöön, ja projektori ei siirry
jäähdytystoimintoon sammutuksen jälkeen. Valitsemalla Pois ottaa toiminnon pois
käytöstä, ja projektori siirtyy jäähdytystoimintoon sammutuksen jälkeen.
•
Jos yrität uudelleen käynnistä projektorin heti kun se on sammutettu, se ei saata mennä
päälle onnistuneesti ja käynnistää uudelleen jäähdytysprosessin.
•
Kun Pois on valittuna, the Älyk. uud.käynn.–toiminto sammutetaan automaattisesti.
Projektorin pysäytys
1.
Paina II POWER ja vahvistuksen
kehotusviesti ilmestyy.
Ellet vastaa muutamassa sekunnissa, ilmoitus
häviää.
2.
3.
Paina II POWER toisen kerran.
Irrota virtajohto seinärasiasta, jos projektoria ei
käytetä pitkiin aikoihin.
VARO
•
Projektori ei reagoi lampun suojaamiseksi
mihinkään käskyyn jäähdyttämisen aikana.
•
Jäähdytysajan lyhentämiseksi voi myös aktivoida Virran pikasammutus -toiminnon. Katso
lisätietoja "Virran pikasammutus" sivulta 37.
•
Älä irrota virtajohtoa ennen kuin projektorin sulkemisprosessi on valmis.
37
Valikon käyttö
Valikkojärjestelmä
Huomaa, että ruutunäytön (OSD) valikot vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.
Valikkokohdat ovat käytettävissä silloin, kun projektori havaitsee vähintään yhden
kelpaavan signaalin. Ellei projektoriin ole liitettynä mitään laitteistoa eikä havaita mitään
signaalia, pääsy on vain rajallisiin valikkokohtiin.
Päävalikko
Alivalikko
Valinnat
Pois/Blackboard/Vihreä taulu/
Kirjoistustaulu
Automaattinen/4:3/16:9/Laaja
äytön väri
1.
NÄYTÄ
Kuvasuhde
Keystone
Sijainti
Vaihe
H.-koko
Zoomaa
3D-asetukset
Värihallinta
Väri-tila
Referenssi-tila
2.
KUVA
Automaattinen/Pois/Frame
Sequential/Frame Packing 3D-synkronointi
tekniikka/Ylhäältä-alas/Vieri
vieressä
3D-synkronointi käännä Poista käytöstä/Käännä
Ensisijainen väri
R/G/B/C/M/Y
Värisävy
Värikylläisyys
Vahvistus
PC-lähde: Kirkkain/PC/ViewMatch/Elokuva/Dynaam. PC/
Dynaaminen elokuva/Käyttäjä 1/Käyttäjä 2
Videolähde: Kirkkain/Pelaaminen/ViewMatch/Elokuva/
Dynaaminen elokuva/Käyttäjä 1/Käyttäjä 2
PC-lähde: Kirkkain/PC/ViewMatch/Elokuva/Dynaam. PC/
Dynaaminen elokuva
Videolähde: Kirkkain/Pelaaminen/ViewMatch/Elokuva/
Dynaaminen elokuva
Kirkkaus
Kontrasti
Väri
Sävy
Terävyys
Brilliant Color
Päälle/Pois
Noise Reduction
Jatko
Gamma
Värilämpötila
Tallenna asetukset
38
1/2/3/4/5/6/7/8
T1/T2/T3/T4
Päävalikko
Alivalikko
Valinnat
Nopea automaattihaku
HDMI-muoto
HDMI-Alue
Pois/Päälle
RGB/YUV/Automaattinen
Parannettu/Normaali
Poista käytöstä/5 min/10 min/
DynamicEco Timer
15 min/30 min
3.
Älyk. uud.käynn.
Pois/Päälle
LÄHDE
Pattern
Pois/01/02/03/04
Projektio (Projektorin asento)/3D-synkronointi/
Lamppu-tila/DCR/Suljettu kaappaus/Autom.
Sammutus (Automaattinen sammutus)/Viesti/äytön
Oma painike
väri/CEC/Automaattihaku (Nopea automaattihaku)/
Tietoja
Kieli
Monikielinen OSD-valinta
Eteen pöytä/Taakse pöytä/
Projektorin asento
Taakse katto/Eteen katto
Poista käytöstä/5 min/10 min/
Automaattinen
20 min/30 min/40 min/50 min/
sammutus
60 min
Poista käytöstä/5 min/10 min/
Tyhjä ajastin
15 min/20 min/25 min/30 min
4.
Timer
Pois/30 min/1 tunti/2 tuntia/
JÄRJESTUniajastin
3 tuntia/4 tuntia/8 tuntia/
ELMÄN ASE12 tuntia
TUS : Perus Paneelin Näppäinlukko
Päälle/Pois
Splash-kuva
Musta/Sininen/ViewSonic/Pois
Viesti
Päälle/Pois
Virransäästö
Päälle/Pois
Aktiivinen VGA Out
Päälle/Pois
Valmiusasetukset
Aktiivinen Ääni ulos
Päälle/Pois
Virran pikasammutus Päälle/Pois
CEC
Päälle/Pois
39
Päävalikko
Alivalikko
Korkean paikan tila
DCR
Ääniasetukset
Mykistä
Äänenvoimakkuus
Valikon näyttöaika
Valikkoasetukset
Valikon sijainti
Suljettu kaappaus
5.
Lamppu-asetukset
JÄRJESTELMÄN ASETUS :
Kehittynyt
Esityksen ajastin
6.
TIETOJA
Suljetun kaappauksen
ottaminen käyttöön
Kaappaus-versio
Lamppu-tila
Resetoi lampun ajastin
Vastaava lampun
tuntimäärä
Ajastinjakso
Ajastimen näyttö
Ajastimen paikka
Valinnat
Päälle/Pois
Päälle/Pois
Päälle/Pois
5 sec/10 sec/15 sec/20
sec/25 sec/30 sec
Center/Top-Left/TopRight/Bottom-Left/
Bottom-Right
Päälle/Pois
CC1/CC2/CC3/CC4
Normaali/Taloudellinen
1~240 minuuttia
Aina/1 min/2 min/3 min/Ei
koskaan
Ylhäällä-vasen/alhaallavasen/ylhäällä-oikea/
alhaalla-oikea
Ajastimen
Laske alas/laske ylös
laskentasuunta
Äänimuistuttaja
Päälle/Pois
Käynnistä laskeminen/Pois
Muuta salasana
Turvallisuus-asetukset
Käynnistä lukitus
Päälle/Pois
Kaukosäätimen koodi
A/B
Resetoi kaikki
Reset/Peruuta
asetukset
Resetoi asetukset
Palauta väriasetukset
• Lähde
• Väri-tila
• Resoluutio
Nykyinen järjestelmän tila
• Värijärjestelmä
• Vastaava lampun
tuntimäärä
40
Kunkin valikon kuvaus
Toiminto
Kuvaus
äytön väri
Korjaa projisoidun kuvan värin, kun projektiopinta ei ole valkoinen.
Katso lisätietoja "Käytettäessä toimintoa äytön väri" sivulta 29.
Kuvan kokosuhteen asettamiseksi on useita vaihtoehtoa tulosignaalin
lähteestä riippuen. Katso lisätietoja "Kuvasuhteen valinta" sivulta 26.
Korjaa kuvan trapetsivääristymän. Katso lisätietoja
"Trapetsivääristymäkorjaus" sivulta 25.
Näyttää paikansäätösivun. Projisoitua kuvaa siirretään käyttämällä
suuntanuolipainikkeita. Sivun alakohdassa olevat arvot muuttuvat
aina kun painiketta painetaan, kunnes ne saavuttavat maksiminsa tai
miniminsä.
Säätää kellovaiheen kuvan vääristymän
vähentämiseksi.
Kuvasuhde
Keystone
1. NÄYTÄ-valikko
Sijainti
Vaihe
H.-koko
Säätää kuvan vaakaleveyttä.
Zoomaa
Suurentaa tai pienentää projisoitua kuvaa. Katso lisätietoja
"Yksityiskohtien suurentaminen ja etsiminen" sivulta 26.
3D-asetukset
Katso lisätietoja "3D-toimintojen käyttö" sivulta 36.
Värihallinta
Katso lisätietoja "Värihallinta" sivulta 31.
41
Toiminto
Kuvaus
Käytettävissä ovat esimääritetyt kuvatilat, joten voit optimoida
projektorin kuvan asetuksen ohjelmatyyppiin sopivaksi. Katso
lisätietoja "Kuvatilan valinta" sivulta 28.
Valitsee kuvatilan, joka vastaa parhaiten haluamaasi kuvan laatua ja
lisähienosäätöä perustuen alla olevaan saman sivun
Referenssi-tila kuvan
valintaluetteloon. Katso lisätietoja "Käyttäjä 1/Käyttäjä 2-tilan
asettaminen" sivulta 29.
Säätää kuvan kirkkautta. Katso lisätietoja "Säätö Kirkkaus" sivulta
Kirkkaus
30.
Säätää asteen koskien tummuus- ja valoisuuseroa kuvassa. Katso
Kontrasti
lisätietoja "Säätö Kontrasti" sivulta 30.
Säätää värin kylläisyystason – kunkin värin määrän videokuvassa.
Väri
Katso lisätietoja "Säätö Väri" sivulta 30.
Säätää kuvan punaisen ja vihreän värin sävyt. Katso lisätietoja "Säätö
Sävy" sivulta 30.
Väri-tila
2. KUVA-valikko
Sävy
Toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Video tai S-Video
NTSC-järjestelmän kanssa on valittuna.
Brilliant Color
Säätää kuvan sen saamiseksi näyttämään terävämmältä tai
pehmeämmältä. Katso lisätietoja "Säätö Terävyys" sivulta 30.
Säätää valkohuippuja oikean värin esityksen säilyessä. Katso
lisätietoja "Säätö Brilliant Color" sivulta 30.
Noise Reduction
Katso lisätietoja "Kuvan kohinan vähentäminen" sivulta 31.
Jatko
Gamma
Katso lisätietoja "Gamma-asetuksen valinta" sivulta 31.
Terävyys
Värilämpötila
Katso lisätietoja "Valittaessa Värilämpötila" sivulta 31 ja "Halutun
värilämpötilan asettaminen" sivulta 31.
Tallenna
asetukset
Tallentaa asetukset, jotka on tehty Käyttäjä 1 tai Käyttäjä 2 -tilaa
varten.
42
Toiminto
Kuvaus
Nopea
Katso lisätietoja "Tulosignaalin kytkeminen" sivulta 23.
automaattihaku
HDMI-muoto
HDMI-Alue
3. LÄHDE-valikko
DynamicEco
Timer
Katso lisätietoja "HDMI-tuloasetusten muuttaminen" sivulta 24.
Mahdollistaa projektorin kytkeytymisen pois päältä automaattisesti,
ellei tulosignaalia havaita asetetun ajan jälkeen.
Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että
projektori on ollut päällä yli 4 minuuttia.
Valitsemalla Päälle voit käynnistää projektorin heti 150 sekunnin
sisällä sammutuksesta. Jos projektoria ei käynnistetä uudelleen 150
sekunnin jälkeen, se siirtyy suoraan valmiustilaan.
Älyk.
uud.käynn.
•Toiminnon käynnistäminen vie jonkun aikaa. Varmista, että
projektori on ollut päällä yli 4 minuuttia.
Jos projektori palautetaan käyttämällä Älyk. uud.käynn.ominaisuutta, tämä toiminto voidaan suorittaa välittömästi.
•Kun Päälle on valittuna, Virran pikasammutus asetetaan
automaattisesti “Päälle”.
Pattern
Projektori voi näyttää useita testikuvioita. Se auttaa kuvan koon ja
tarkennuksen säätämisessä ja tarkastamaan, että projisoitu kuva ei ole
vääristynyt.
Oma painike
Asettaa hotkey-näppäimen kaukosäätimeen.
43
Toiminto
Kieli
Projektorin asento
4. JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus-valikko
Automaattinen
sammutus
Timer
Paneelin
Näppäinlukko
Kuvaus
Asettaa näyttöruudun (OSD) valikkokielen. Katso lisätietoja
"Valikoiden käyttö" sivulta 20.
Projektori voidaan asentaa lattialle tai valkokankaan taakse tai
olla varustettuna yhdellä tai useammalla peilillä. Katso
lisätietoja "Sijaintipaikan valinta" sivulta 12.
Mahdollistaa projektorin kytkeytymisen pois päältä
automaattisesti, ellei tulosignaalia havaita asetetun ajan
jälkeen. Katso lisätietoja "Asetus Automaattinen sammutus"
sivulta 48.
Tyhjä ajastin
Asettaa tyhjän kuvan ajan, kun Blank-ominaisuus aktivoidaan,
ja kun se on kulunut umpeen, kuva palautuu valkokankaalle.
Katso lisätietoja "Kuvan kätkeminen" sivulta 34.
Uniajastin
Antaa projektorin sammua automaattisesti tietyn ajan jälkeen,
jos tulevaa signaali havaitaan tai ei.
Poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön kaikki paneelin
Valmiusasetukset
painiketoiminnot, paitsi projektorin II POWER-painikeen ja
kaukosäätimen painikkeet. Katso lisätietoja
"Ohjauspainikkeiden lukitseminen" sivulta 34.
Mahdollistaa valinnan mikä logonäyttö tulee näyttöön
projektorin käynnistyessä.
Valitsemalla Päälle näyttää nykyiset tiedot näyttöruudulla, kun
projektori havaitsee tai etsii signaalia.
Katso lisätietoja "Projektorin käyttäminen valmiustilassa"
sivulta 37.
CEC
Katso lisätietoja "CEC-toiminnon käyttö" sivulta 35.
Splash-kuva
Viesti
44
Toiminto
Korkean paikan
tila
Kuvaus
Korkeilla alueilla tapahtuvan käytön tila. Katso lisätietoja "Käyttö
korkeissa ympäristöissä" sivulta 35.
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä DCR (Dynamic Contrast
Ratio) -toiminnon. Valinta Päälle ottaa toiminnon käyttöön,
jolloin projektori kytkee automaattisesti lampputilan normaaliin
tai taloudelliseen tilaan havaitun tulevan kuvan mukaisesti.
DCR
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun PC-lähde
on käytössä.
Kun DCR on otettu käyttöön, lampputilan usein toistuva
muuttaminen saattaa lyhentää lampun käyttöikää ja
kohinataso vaihtelee käytön aikana.
5. JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt-valikko
Alla kuvatunlaiset äänen säädöt vaikuttavat projektorin
kaiuttimeen. Varmista, että olet tehnyt oikean liitännän projektorin
äänen tuloon/lähtöjakkeihin. Katso lisätietoja "Liitäntä" sivulta
14.
Ääniasetukset
Mykistä
Mykistää äänen, joka vastaanotetaan AUDIO IN.
Äänenvoimakkuus
Asettaa äänen tason, joka vastaanotetaan AUDIO IN.
Valikon näyttöaika
Asettaa ajan pituuden, jolloin OSD pysyy aktiivisena, kun
viimeksi on painettu painiketta. Aika-alue on 5 - 30 sekuntia
Valikkoasetukset 5 sekunnin lisäyksin.
Valikon sijainti
Asettaa ruutunäyttö (OSD) -valikon paikan.
Suljetun kaappauksen ottaminen käyttöön
Aktivoi toiminnon valitsemalla Päälle, kun valitun tulosignaalin
mukana on suljettuja kuvatekstejä.
•
Suljettu
kaappaus
Kuvatekstit: Ruutunäyttö, jossa on keskustelua, kerrontaa ja
TV-ohjelmien ja videoiden ääniefektejä varustettuna
suljetuilla kuvateksteillä (niillä on tavallisesti TV-luetteloissa
merkintänä "CC").
Tämä toiminto on käytettävissä silloin, kun
komposiittivideon tai S-Videon tulosignaali on valittuna ja
sen järjestelmäformaattina on NTSC.
Kaappaus-versio
Valitsee halutun suljetun kuvatekstitilan. Valitse kuvatekstien
katselemiseksi CC1, CC2, CC3 tai CC4 (CC1 näyttää alueella
ensimmäiseksi kieleksi valitulla kielellä).
45
Toiminto
Kuvaus
Lamppu-tila
Katso lisätietoja "Asetus Lamppu-tilaTaloudellinen-tilaksi" sivulta
48.
5. JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt-valikko
Lamppuasetukset
Resetoi lampun ajastin
Katso lisätietoja "Lampun ajastimen nollaaminen" sivulta 52.
Vastaava lampun tuntimäärä
Katso lisätietoja "Lampun käyttötuntien tietojen saaminen" sivulta
48, kuinka lampun kokonaistuntimäärä lasketaan.
Esityksen
ajastin
Muistuttaa esittäjää esityksen lopettamisesta tietyn aikavälin
sisällä. Katso lisätietoja "Esitysajastimen asettaminen" sivulta 33.
Turvallisuusasetukset
Katso lisätietoja "Salasanatoiminnon käyttäminen" sivulta 21.
Kaukosäätimen
Katso lisätietoja "Kaukosäädin" sivulta 9.
koodi
Resetoi kaikki asetukset
Palauttaa kaikki asetukset tehtaan esiasetusarvoihin.
Resetoi
asetukset
Seuraavat asetukset kuitenkin pysyvät: Keystone, Kieli,
Projektorin asento, Korkean paikan tila, Turvallisuusasetukset, Kaukosäätimen koodi.
Palauta väriasetukset
Palauttaa kaikki asetukset tehtaan esiasetusarvoihin.
Lähde
Näyttää nykyisen signaalilähteen.
6. TIETOJA-valikko
Väri-tila
Näyttää valitun tilan KUVA-valikossa.
Resoluutio
Nykyinen
järjestelmän tila Näyttää tulosignaalin alkuperäisen resoluution.
Värijärjestelmä
Näyttää tulojärjestelmäformaatin, NTSC, PAL, SECAM tai RGB.
Vastaava lampun tuntimäärä
Näyttää lampun käyttötuntimäärän.
46
Ylläpito
Projektorin hoito
Projektori tuskin kaipaa huoltamista. Ainoastaan linssin puhtaanapidosta tulee huolehtia
säännöllisin väliajoin.
Älä milloinkaan irrota mitään muita osia lamppua lukuun ottamatta. Ota yhteyttä myyjään,
jos muita osia on vaihdettava.
Linssin puhdistaminen
Puhdista linssi aina kun huomaat sen pinnalla likaa tai pölyä.
•
•
Käytä pölyn poistamiseen paineilmapulloa.
Jos on likaa tai tahroja, käytä linssinpuhdistuspaperia tai kastele pehmeä kangas
linssinpuhdistusaineeseen ja pyyhi linssin pinta kevyesti.
VARO
Älä milloinkaan hankaa linssiä hiovilla aineilla.
Projektorin kotelon puhdistus
Ennen kuin puhdistat kotelon, kytke projektori pois päältä käyttäen asianmukaista
pysäytystoimenpidettä, joka on kuvattu kohdassa "Projektorin pysäytys" sivulta 37 ja irrota
virtajohto.
•
•
Poista lika tai pöly pyyhkimällä koteloa pehmeällä, nukkaantumattomalla kankaalla.
Poista tiukassa oleva lika tai tahra kastamalla kangas veteen ja neutraalin pH:n
pesuaineeseen. Pyyhi sitten kotelo.
VARO
Älä milloinkaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita kemiallisia puhdistusaineita.
Nämä voivat vahingoittaa koteloa.
Projektorin säilytys
Jos projektoria on säilytettävä pitempiä aikoja, noudata alla olevia ohjeita:
•
•
•
•
Varmista, että säilytystilan lämpötila ja kosteus ovat projektorille suositeltujen rajojen
sisällä. Katso kohta "Spesifikaatiot" sivulta 55 tai kysy neuvoa myyjältä koskien
vaihtelurajoja.
Vedä säätöjalka sisään.
Poista paristo kaukosäätimestä.
Pakkaa projektori sen alkuperäiseen pakkaukseen tai vastaavaan.
Projektorin kuljettaminen
Suositellaan, että kuljetat projektoria sen alkuperäisessä pakkauksessa tai vastaavassa.
47
Lampun tietoja
Lampun käyttötuntien tietojen saaminen
Kun projektori on käytössä, lampun käytön kestoaika (tunneissa) lasketaan automaattisesti
sisäänrakennetulla ajastimella.
Lampun käyttötuntimäärän selville saaminen:
1.
Paina MENU/EXIT projektorilla tai Menu kaukosäätimellä ja sen jälkeen paina
/
, kunnes JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt valikko korostetaan.
2.
Paina
korostaaksesi Lamppu-asetukset ja paina MODE/ENTER projektorilla
tai ENTER kaukosäätimellä. Lamppu-asetukset-sivu tulee esiin.
3.
Näkyy valikon tiedot Vastaava lampun tuntimäärä.
4.
Poistuaksesi valikosta paina MENU/EXIT projektorilla tai Exit kaukosäätimellä.
Voit saada lampun käyttötuntitiedot TIETOJA -valikosta.
Lampun kestoiän pidentäminen
Heijastuslamppu on kulutustavaraa. Lampun kestoiän pitämiseksi mahdollisimman pitkänä
OSD-valikossa voidaan tehdä seuraavia asetuksia.
Asetus Lamppu-tilaTaloudellinen-tilaksi
Käytettäessä Taloudellinen-tilaa järjestelmän ääni ja virrankulutus vähenevät 20%:lla. Jos
Taloudellinen-tila on valittuna, valoteho pienenee ja projisoiduista kuvista tulee
tummempia.
Asetettaessa projektori Taloudellinen-tilaan pidentää myös lampun käyttöikää. Aseta
Taloudellinen-tila menemällä JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Lamppuasetukset > Lamppu-tila -valikkoon ja painamalla
/
.
Asetus Automaattinen sammutus
Tämä toiminto mahdollistaa projektorin kytkeytymisen automaattisesti pois päältä, ellei
havaita tulolähdettä asetetun ajan jälkeen, jolloin estetään lampun turha kuluttaminen.
Aseta Automaattinen sammutus menemällä JÄRJESTELMÄN ASETUS : Perus >
Automaattinen sammutus -valikkoon ja painamalla / . Jos nykyiset aikapituudet eivät
sovi esitykseen, valitse Poista käytöstä. Projektori ei pysähdy automaattisesti tietyssä
ajassa.
48
Lampun vaihdon ajoitus
Kun LAMP (Lamppu-ilmaisimen valo) palaa punaisena tai tulee ilmoitus, jossa
ehdotetaan lampun vaihtamista, laita sisään uusi lamppu tai ota yhteyttä myyjään. Vanha
lamppu saattaa aiheuttaa toimintahäiriön projektoriin, ja joissakin tapauksissa lamppu
saattaa räjähtää.
VARO
LAMP (Lamppu-ilmaisimen valo) ja TEMP (Lämpötila-ilmaisimen valo) syttyvät, jos lamppu
kuumenee liikaa. Katkaise virta ja anna projektorin jäähtyä 45 minuutia. Jos lampun ja
lämpötilan merkkivalo yhä palaa laitettaessa virta jälleen päälle, ota yhteyttä myyjään. Katso
lisätietoja "Merkkivalot" sivulta 53.
Seuraavat lampun varoitusilmoitukset muistuttavat lampun vaihtamisesta.
Tila
Viesti
Laita uusi lamppu optimaalisen tehon saamiseksi.
Jos projektori toimii normaalisti, kun
Taloudellinen on valittuna (katso "Asetus
Lamppu-tilaTaloudellinen-tilaksi" sivulta 48), voit
jatkaa projektorin käyttämistä, kunnes seuraava
tunnin lamppuvaroitus ilmestyy.
Ilmoitus
Uusi lamppu tulee laittaa hankaluuksien
välttämiseksi, kun projektori käy yli lampun
kestoajan.
Tilaa vaihtolamppu
Lamppu > ____ tuntia
OK
Ilmoitus
Vaihda lamppu pian
Lamppu > ____ tuntia
OK
Suositellaan kovasti, että vaihdat lampun tässä
vaiheessa. Lamppu on kulutustavaraa. Lampun
kirkkaus vähenee käytön myötä. Tämä on
normaalia lampulle. Voit vaihtaa aina kun
huomaat, etä kirkkaustaso on huomattavasti
alentunut. Ellei lamppua vaihdeta sitä ennen, se
tulee vaihtaa kun näet tämän viestin.
Lamppu ON vaihdettava ennen projektorin
normaalia käyttämistä.
Ilmoitus
Vaihda lamppu nyt
Lamppu > ____ tuntia
Lampun käyttöikä on ylitetty
OK
Ilmoitus
Lampun käyttöiän
ulkopuolella
Vaihda lamppu (Katso käyttäjän käsikirja)
Sen jälkeen resetoi lampun ajastin
OK
49
Lampun vaihtaminen
Valmistellaksesi uuden lampun ota yhteys myyjään ja kerro lampun tyypin numeron.
Tyypin numero: RLC-079
VAROITUS
Hg - lamppu sisältää elohopeaa. Toimi paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti. Katso web-sivulta www.lamprecycle.org
•
Varo rikkoutuvaa lasia lamppua vaihdettaessa.
•
Pidä suojalaseja ja käsineitä suorittaessasi asennustyötä.
•
Sähköiskun vaaran välttämiseksi tulee projektori aina kytkeä pois päältä ja irrottaa
virtajohto ennen lampun vaihtamista.
•
Vakavien palovammojen välttämiseksi anna projektorin jäähtyä vähintään 45 minuuttia
ennen lampun vaihtamista.
•
Sormivammojen tai sisäisille komponenteille kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi tulee
huomioida varoitus kappaleiksi pirstoutuneita lampun lasinpalasia poistettaessa. Puhdista
lampun kotelo ja hävitä puhdistusmateriaalit ennen lampun vaihtamista. Varo lampun
kotelon teräviä reunoja. Pese kädet lampun vaihdon jälkeen.
•
Vain ViewSonicin hyväksymät lamput on testattu tällä projektorilla. Muiden lamppujen
käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon.
1.
2.
3.
Kytke virta pois päältä ja irrota projektorin
pistoke seinäpistorasiasta. Jos lamppu on
kuuma, vältä palovammoja odottamalla
noin 45 minuuttia, kunnes lamppu on
jäähtynyt.
Irrota ruuvit, jotka varmistavat lampun
suojan projektorin molemmilla puolilla,
kunnes lampun suoja irtoaa.
Poista lampun suojus projektorista.
VAROITUS
•
Älä laita projektoria päälle lampun suojuksen
ollessa irrotettuna.
•
Älä laita sormia lampun ja projektorin väliin.
Projektorin sisällä olevat terävät reunat
saattavat aiheuttaa vammoja.
Poista ja hävitä lampun suojakalvo.
50
4.
Avaa lampun suojan ruuvi.
5.
Irrota lampoon virtaliitin projektorista, ja
nosta sitten kahvaa niin että projektori
nousee pystyyn. Käytä kädensijaa lampun
vetämiseksi hitaasti ulos projektorista.
2
VARO
•
Liian nopea vetäminen saattaa aiheuttaa
lampun rikkoutumisen ja rikkoutuneen lasin
pirstoutumisen projektoriin.
•
Älä aseta lamppua paikkoihin, joissa siihen
saattaa roiskua vettä, lapset voivat päästä
siihen käsiksi, tai herkästi syttyvien
materiaalien läheisyyteen.
•
Älä laita käsiä projektoriin sen jälkeen kun
lamppu on poistettu. Jos kosketat sisäisiin
optisiin komponentteihin, seurauksena voi olla
värin epätasaisuutta ja projisoitujen kuvien
vääristymistä.
6.
Laita uusi lamppu lamppukoteloon ja
varmista, että se on kunnolla projektorissa.
Yhdistä uuden lampoon johto projektoriin.
7.
Kiristä lampun suojan ruuvi.
VARO
•
Löysä ruuvi saattaa aiheuttaa heikon yhteyden,
mistä voi seurata toimintahäiriö.
•
Älä kiristä ruuvia liikaa.
8.
Varmista, että kädensija on täysin
vaakasuorassa ja lukittu paikalleen.
51
1
3
9.
10.
11.
Laita toimitettu lampun suojakalvo uuden
lampun kanssa lampun koteloon.
Laita lampun suojus projektoriin
paikalleen.
Kiristä lampun suojuksen ruuvit.
VARO
•
Löysä ruuvi saattaa aiheuttaa heikon yhteyden,
mistä voi seurata toimintahäiriö.
•
Älä kiristä ruuveja liikaa.
12.
Käynnistä projektori uudelleen.
VARO
Älä laita projektoria päälle lampun suojuksen ollessa irrotettuna.
Lampun ajastimen nollaaminen
13.
14.
15.
16.
Avaa käynnistyslogon jälkeen näyttöruudun
(OSD) valikko.
Mene JÄRJESTELMÄN ASETUS :
Kehittynyt > Lamppu-asetukset valikkoon. Paina MODE/ENTER
projektorissa tai ENTER kaukosäätimessä.
Lamppu-asetukset-sivu tulee esiin.
Paina
korostaaksesi Resetoi lampun
ajastin ja paina MODE/ENTER
projektorilla tai ENTER kaukosäätimellä.
Varoitusilmoitus tulee esiin ja kysyy,
haluatko nollata lampun ajastimen.
Korosta Reset ja paina MODE/ENTER
projektorissa tai ENTER kaukosäätimessä.
Lampun ajastin asetetaan '0':aan.
VARO
Älä nollaa, jos lamppu ei ole uusi tai vaihdettu, sillä
tästä voi aiheutua vahinkoa.
52
Huomio
Resetoi lampun
ajastin
Reset
Peruuta
Merkkivalot
Valo
POWER
TEMP
Tila ja kuvaus
LAMP
Virtatoiminnot
Sininen
Vilkkuva
Pois
Pois
Valmiustila
Sininen
Pois
Pois
Sininen
Pois
Pois
Päällekytkentä
Normaali käyttö
Sininen
Vilkkuva
Pois
Pois
Normaali virrankatkaisujäähdytys
Lampun toiminnot
Sininen
Vilkkuva
Pois
Punainen Projektoria on jäähdytettävä 60 sekuntia.
Pois
Pois
Punainen käynnistää projektorin uudelleen, se sammuu jälleen.
Sininen
Pois
Punainen CW käynnistysvika (30 s)
Pois
Punainen
Projektori on sammunut automaattisesti. Jos yrität
Kysy apua jälleenmyyjältäsi.
Lämpötapahtumat
Pois
Projektori on sammunut automaattisesti. Jos yrität
Punainen Punainen käynnistää projektorin uudelleen, se sammuu jälleen.
Purppura Punainen Punainen Kysy apua jälleenmyyjältäsi.
Pois
53
Vianetsintä
Projektori ei kytkeydy päälle.
Syy
Korjaus
Virtakaapelista ei tule virtaa.
Kytke virtajohto projektorin AC-tuloon, ja kytke
virtajohto virtapistorasiaan. Jos
virtapistorasiassa on kytkin, varmista, että se
on kytketty päälle.
Yritettäessä käynnistää projektori
uudelleen jäähdytystilan aikana.
Odota, kunnes jäähdytys on suoritettu
loppuun.
Ei kuvaa
Syy
Korjaus
Videolähdettä ei ole kytketty päälle tai
kytketty oikein.
Kytke videolähde päälle ja tarkista, että
signaalikaapeli on kytketty oikein.
Projektori ei ole kytketty oikein
tulosignaalilaitteeseen.
Tarkista liitäntä.
Tulosignaalia ei ole valittu oikein.
Valitse oikea tulosignaali projektorin tai
kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
Hämärä kuva
Syy
Korjaus
Projektiolinssiä ei ole tarkennettu
oikein.
Säädä linssin tarkennusta tarkennusrenkaalla.
Projektoria ja valkokangasta ei ole
suunnattu oikein.
Säädä laitteen projisointikulmaa ja suuntaa
sekä projektorin korkeutta tarvittaessa.
Kaukosäädin ei toimi
Syy
Korjaus
Paristossa ei ole virtaa.
Vaihda paristo uuteen.
Kaukosäätimen ja projektorin välissä
on este.
Poista este.
Olet liian kaukana projektorista.
Seiso enintään 8 metrin (26 jalkaa) päässä
projektorista.
54
Spesifikaatiot
Projektorin spesifikaatiot
•
Oikeudet kaikkien spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään ilman ilmoitusta.
•
Kaikki mallit eivät ole saatavilla alueellasi.
Yleinen
Tuotteen nimi
DLP-projektori
Optinen
Resoluutio
Näyttöjärjestelmä
Lamppu
1920 x 1080
1-CHIP DMD
210 W lamppu
Sähköjärjestelmä
Virtalähde
Tehonkulutus
AC100–240V, 50-60 Hz (automaattinen)
285 W (Max); < 0,5 W (Valmius)
Mekaaninen
Paino
2,1 Kg (4,63 lbs)
Tuloliitin
Tietokoneen tulo
RGB-tulo
Videosignaalin tulo
S-VIDEO
VIDEO
SD/HDTV signaalin tulo
Analoginen -
D-Sub 15-nastainen (naaras) x 2
Mini DIN 4-piikkinen portti x 1
RCA-jakkiliitin x 1
D-Sub <–> Komponentti RCA-jakki x 3
(RGB-tulon kautta)
Digitaalinen - HDMI V1.4a x 1
Äänisignaalin tulo
PC-audioliitin x 1
55
Lähtöliitin
RGB-lähtö
Äänisignaalin lähtö
Kaiutin
D-Sub 15-nastainen (naaras) x 1
PC-audioliitin x 1
2Wx1
Ohjausliitin
RS-232
sarjaliitäntäohjaus
LAN
USB-sarjaohjaus
Infrapunavastaanotin
9-nastainen x 1
N/A
Tyyppi mini B
x 1 (Edessä)
Ympäristövaatimukset
Käyttölämpötila
Suhteellinen kosteus
käytössä
Käyttökorkeus
0°C–40°C merenpinnan tasolla
10%–90% (ilman tiivistymistä)
•
•
0–1499 m 5°C–35°C:ssa
1500–3000 m 5°C–25°C:ssa (Korkean paikan tila -tilan
ollessa päällä)
56
Mitat
268 mm (L) x 84,4 mm (K) x 221 mm (S) (Poislukien ulostulevat osat)
268
221
MENU
EXIT
84,4
Kattoasennus
Kattoasennusruuvit:
M4 x 8 (Max. L = 8 mm)
81.5
81.5
110.05
55
Yksikkö: mm
57
Määrityskaavio
Tuettu ajoitus PC-tulolle
Resoluutio
Mode
720 x 400
720x400_70
VGA_60**
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60**
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120*
(Reduce Blanking)
XGA_60**
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120*
(Reduce Blanking)
1280x720_120*
WXGA_60**
WXGA_75
WXGA_85
SXGA_60**
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60**
SXGA+_60**
UXGA**
MAC13
MAC16
MAC21
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280x720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400X1050
1600x1200
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pysty taajuus
(Hz)
Vaaka taajuus
(kHz)
Pikselitaaj
uus (MHz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
120
59,810
74,934
84,880
60,020
75,025
85,024
60,000
59,978
60,000
66,667
74,546
75,06
90,000
49,702
62,795
71,554
63,981
79,976
91,146
60,000
65,317
75,000
35,000
49,722
68,68
148,500
83,500
106,500
122,500
108,000
135,000
157,500
108
121,750
162,000
30,240
57,280
100,00
•
*Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.
•
**Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-, Ylä-Ala- ja Vierekkäin-formaatissa.
58
Tuettu ajoitus komponentti-YPbPr -tulolle
Ajastus
Resoluutio
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikellotaajuus
(MHz)
480i*
480p*
576i*
576p*
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
13,5
27
13,5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
*Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.
Tuettu ajoitus video- ja S-videotuloille
Videotila
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Värin
apukantoaaltotaajuus
(MHz)
NTSC*
PAL*
SECAM*
PAL-M*
PAL-N*
PAL-60*
NTSC4,43*
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 tai 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
*Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.
Tuettu ajoitus HDMI-tulolle
Videotila
Resoluutio
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikellotaajuus
(MHz)
480i*
480p*****
576i*
576p*****
720/50p***
720/60p***
1080/50i****
1080/60i****
1080/24P**
1080/50P
1080/60P
720(1440) x 480
720 x 480
720(1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
27
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
50
60
24
50
60
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
•
*Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.
•
**Tuettu ajastus 3D-signaalille Ruudunpakkaus- ja Ylä-Ala-formaatissa.
•
***Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-, Ruudunpakkaus- ja Ylä-Alaformaatissa.
•
****Tuettu ajastus 3D-signaalille Vierekkäin-formaatissa.
•
*****Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut- ja Ylä-Ala-formaatissa.
59
Resoluutio
Mode
720 x 400
720x400_70
VGA_60**
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60**
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120*
(Reduce Blanking)
XGA_60**
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120*
(Reduce Blanking)
1280x720_120*
WXGA_60**
WXGA_75
WXGA_85
SXGA_60**
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60**
SXGA+_60**
UXGA**
MAC13
MAC16
MAC21
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280x720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1400X1050
1600x1200
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pysty taajuus
(Hz)
Vaaka taajuus
(kHz)
Pikselitaajuus
(MHz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
120
59,810
74,934
84,880
60,020
75,025
85,024
60,000
59,978
60,000
66,667
74,546
75,06
90,000
49,702
62,795
71,554
63,981
79,976
91,146
60,000
65,317
75,000
35,000
49,722
68,68
148,500
83,500
106,500
122,500
108,000
135,000
157,500
108
121,750
162,000
30,240
57,280
100,00
•
*Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-formaatissa.
•
**Tuettu ajastus 3D-signaalille Peräkkäiset ruudut-, Ylä-Ala- ja Vierekkäin-formaatissa.
60
Tekijänoikeustiedot
Tekijänoikeus
Copyright 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa monistaa,
siirtää, jäljentää, tallentaa mihinkään tallennusjärjestelmään tai kääntää millekään kielelle
tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti,
magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muulla tavalla ilman ViewSonic
Corporationin sitä edeltävää kirjallista lupaa.
Vastuuvapauslauseke
ViewSonic Corporation ei anna tähän liittyviä suoria tai epäsuoria takuita ja irtisanoutuu
erityisesti kaikista takuista, kaupallisuuteen tai tiettyyn tarkoitukseen liittyvästä
sopivuudesta. Lisäksi ViewSonic Corporation varaa oikeuden tarkistaa tämän julkaisun ja
tehdä aika ajoin muutoksia tähän sisältöön antamatta niistä ennakkoilmoitusta.
*DLP ja Digital Micromirror Device (DMD) ovat Texas Instrumentsin tavaramerkkejä.
Muut tekijänoikeudet kuuluvat vastaaville yrityksille tai organisaatioille.
61
Liite
Infrapunan ohjaustaulukko
Koodi A
Painike
Muoto
Power
NEC
Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4
83
F4
17
Auto Sync
NEC
83
F4
08
F7
VGA
NEC
83
F4
41
BE
AD
E8
Video
NEC
83
F4
52
Source
NEC
83
F4
04
FB
Color Mode
NEC
83
F4
10
EF
Ylös /
NäppäinS +
NEC
83
F4
0B
F4
Vasen
NEC
83
F4
0E
F1
Enter
NEC
83
F4
15
EA
Oikea/
NEC
83
F4
0F
F0
Alas /
NäppäinS -
NEC
83
F4
0C
F3
Menu
NEC
83
F4
30
CF
My Button
NEC
83
F4
56
A9
Exit
NEC
83
F4
28
D7
Hiiren vasen
näppäin
NEC
83
F4
36
C9
Hiiren oikea
näppäin
NEC
83
F4
37
C8
PgUp
NEC
83
F4
05
FA
PgDn
NEC
83
F4
06
F9
Mouse
NEC
83
F4
31
CE
Magnify
NEC
83
F4
32
CD
Volume +
NEC
83
F4
82
7D
Volume -
NEC
83
F4
83
7C
Paneelin
Näppäinlukko
NEC
83
F4
57
A8
Freeze
NEC
83
F4
03
FC
AA
Pattern
NEC
83
F4
55
Blank
NEC
83
F4
07
F8
Mykistä
NEC
83
F4
14
EB
DynamicEco™
NEC
83
F4
2B
D4
Timer
NEC
83
F4
27
D8
Aspect
NEC
83
F4
13
EC
62
Koodi B
Painike
Muoto Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4
Power
NEC
83
F4
60
9F
Auto Sync
NEC
83
F4
63
9C
9B
VGA
NEC
83
F4
64
Video
NEC
83
F4
66
99
Source
NEC
83
F4
7D
82
61
Color Mode
NEC
83
F4
9E
Ylös /NäppäinS +
NEC
83
F4
67
98
Vasen
NEC
83
F4
69
96
94
Enter
NEC
83
F4
6B
Oikea/
NEC
83
F4
6A
95
Alas / NäppäinS -
NEC
83
F4
68
97
93
Menu
NEC
83
F4
6C
My Button
NEC
83
F4
6D
92
Exit
NEC
83
F4
6E
91
Hiiren vasen
näppäin
NEC
83
F4
38
C7
Hiiren oikea
näppäin
NEC
83
F4
39
C6
PgUp
NEC
83
F4
5C
A3
PgDn
NEC
83
F4
5D
A2
Mouse
NEC
83
F4
9B
64
Magnify
NEC
83
F4
99
66
Volume +
NEC
83
F4
5A
A5
Volume -
NEC
83
F4
5B
A4
Paneelin
Näppäinlukko
NEC
83
F4
5E
A1
9E
Freeze
NEC
83
F4
61
Pattern
NEC
83
F4
7E
81
Blank
NEC
83
F4
62
9D
Mykistä
NEC
83
F4
9D
62
DynamicEco™
NEC
83
F4
7F
80
Timer
NEC
83
F4
9C
63
Aspect
NEC
83
F4
9A
65
63
RS232-komentotaulukko
<Nastakiinnitys tälle kahdelle päälle>
Pin
Kuvaus
Pin
1
NC
2
Kuvaus
RX
3
TX
4
NC
5
GND
6
NC
7
RTSZ
8
CTSZ
9
NC
<Liitäntä>
RS-232-protokolla
Tiedonsiirtonopeus
115200 bps (oletus)
Dataun pituus
8-bittinen
Paritettitarkastus
Ei mitään
Seis-bitti
1-bittinen
Virtauksensäätö
Ei mitään
<RS232-komentotaulukko>
Toiminto
Tila
Kirjoita
Virta
Luettu
Toiminta
cmd
Kytke päälle
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
Sammuta
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
Virran tila
(päälle/pois)
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00
0x5E
Resetoi kaikki
asetukset
Suorita
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
Nollaa
väriasetusten
Suorita
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87
Tervetuloanäyttöruutu musta
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67
Tervetuloa0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
näyttöruutu sininen
Kirjoita
Splash-kuva
Luettu
Kirjoita
Korkean paikan
tila
Luettu
Tervetuloanäyttöruutu
ViewSonic
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
Tervetuloanäyttöruudun
kaappaus
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A
Splash-kuva Pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
Tervetuloanäyttöruudun tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A
0x68
Korkean
korkeusasteen tila
Pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
Korkean
korkeusasteen tila
Päälle
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
Korkean
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C
korkeusasteen tilan
0x6A
status
64
Kirjoita
Lamppu-tila
Luettu
Kirjoita
Viesti
Luettu
Projektorin
asento
Kirjoita
Luettu
Kirjoita
3D-synkronointi
Luettu
3D-synkronointi
käännä
Kirjoita
Luettu
Kirjoita
Lampun tila
Normaali
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D
Lampun tila
Taloudellinen
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E
Lampun tilan status
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10
0x6E
Viesti Pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84
Viesti Päälle
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85
Viestin tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27
0x85
Eteen pöytä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E
Taakse pöytä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F
Taakse katto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60
Eteen katto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61
projektorin asennon 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00
status
0x5F
POIS
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E
Autom.
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F
Peräkkäiset ruudut 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80
Ruudunpakkaus
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81
Ylä-Ala
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82
Vierekkäin
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83
3D-synkronointi-tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20
0x7F
Pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F
Päällä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80
3D synkronointi
käännä -tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21
0x80
Kontrastin vähennys 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60
Kontrastin lisäys
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61
Luettu
Kontrastisuhde
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02
0x61
Kirjoita
Kirkkauden
vähennys
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
Kirkkauden lisäys
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
Kirkkaus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03
0x62
Autom. kuvasuhde
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
Kuvasuhde 4:3
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
Kontrasti
Kirkkaus
Luettu
Kirjoita
Kuvasuhde
Luettu
Automaattisäätö
Kuvasuhde 16:9
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
Laajakuvasuhde
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68
Kuvasuhde
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04
0x63
Suorita
Kirjoita
Vaakasijainti
Luettu
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63
Vaakasijainnin siirto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
oikealle
Vaakasijainnin siirto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
vasemmalle
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06
0x65
Vaakasijainti
65
Kirjoita
Pystysijainti
Luettu
Kirjoita
Värilämpötila
Luettu
Kirjoita
Tyhjä
Luettu
Trapetsivääristy
mä-pysty
Kirjoita
Luettu
Pystysijainnin siirto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
ylös
Pystysijainnin siirto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
alas
lue pystysijainti
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07
0x66
värilämpötilaT1
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66
värilämpötilaT2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67
värilämpötilaT3
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68
värilämpötilaT4
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69
värilämpötilan tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08
0x67
Tyhjä päälle
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68
Tyhjä pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67
Tyhjä-tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09
0x68
Vähennä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68
Lisää
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69
Trapetsivääristymä- 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A
tila
0x69
Kirkkain
Kirjoita
Väritila
Luettu
Kirjoita
Ensisijainen väri
Luettu
Kirjoita
Värisävy
Luettu
Kirjoita
Värikylläisyys
Luettu
Kirjoita
Vahvistus
Luettu
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69
Elokuva
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A
Käyttäjä 1
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x02 0x6B
Käyttäjä 2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x03 0x6C
PC / Pelaaminen
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D
ViewMatch
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E
Dynaam. PC
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x06 0x6F
Dynaaminen
elokuva
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x07 0x70
Esiasetus-tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B
0x6A
Pääväri R
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E
Pääväri G
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F
Pääväri B
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70
Pääväri C
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71
Pääväri M
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72
Pääväri Y
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73
Päävärin tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10
0x6F
Sävyn lasku
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F
Sävyn lisäys
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70
Värisävy
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11
0x70
Kylläisyyden lasku
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70
Kylläisyyden nosto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71
Värikylläisyys
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12
0x71
Vahvistuksen lasku 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71
Vahvistuksen nosto 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13
0x72
Vahvistus
66
Kirjoita
Pysäytä
Luettu
Kirjoita
Lähdetulo
Pysäytys päälle
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60
Pysäytys pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F
Pysäytys-tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00
0x60
Tulolähde VGA
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
Tulolähde VGA2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68
Tulolähde HDMI
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63
Tulolähde
Komposiitti
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
Tulolähde SVIDEO 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66
Luettu
Nopea
Automaattinen
haku
Kirjoita
Luettu
Kirjoita
Mykistä
Luettu
Äänenvoimakkuus
Kirjoita
Luettu
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01
0x61
Source
Nopea
Automaattinen haku 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
päälle
Nopea
Automaattinen haku 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
pois
Nopean
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02
Automaattinen haku
0x62
tila
Mykistys päälle
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
Mykistys pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
Mykistys-tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00
0x61
Lisää
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
äänenvoimakkuutta
Vähennä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
äänenvoimakkuutta
Äänenvoimakkuus
67
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03
0x64
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
Kirjoita
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B
Kieli
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75
Luettu
Kieli
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00
0x62
Kirjoita
Nollaa lampun
käyttötunti
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62
Luettu
Lampun käyttötunti
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01
0x63
RGB
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85
Lampun aika
Kirjoita
HDMI-muoto
Luettu
Kirjoita
HDMI-Alue
Luettu
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86
Autom.
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87
HDMI-formaatin tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28
0x86
Parannettu
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86
Normaali
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87
HDMI-alueen tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29
0x87
Pois
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88
Päällä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89
Luettu
CEC-tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B
0x89
Luettu
Lue virhe -tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D
0x66
Kirjoita
CEC
Virhetila
YUV
68
Kirjoita
Virran
pikasammutus
Luettu
Kirjoita
Brilliant Color
Virran
pikasammutus
päällä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69
Virran
pikasammutuksen
tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B
0x69
Brilliant Color pois
päältä
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D
Brilliant Color päällä 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E
Luettu
Kaukosäätimen
koodi
Virran
pikasammutus pois 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68
päältä
Kirjoita
Luettu
Kirjoita
Gamma
Luettu
Brilliant Color tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F
0x6E
Kaukosäätimen
koodi A
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0
Kaukosäätimen
koodi B
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1
Kaukosäätimen
koodin tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048
0xA1
Gamma 1
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x01 0x8A
Gamma 2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x02 0x8B
Gamma 3
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x03 0x8C
Gamma 4
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x04 0x8D
Gamma 5
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x05 0x8E
Gamma 6
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x06 0x8F
Gamma 7
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x07 0x90
Gamma 8
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2C 0x08 0x91
Gamma-tila
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2C
0x8A
69
Asiakastuki
Katso teknisen tuen ja huollon yhteystiedot alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi.
HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.
Maa/alue
Web-sivusto
Suomi
www.viewsoniceurope.com
Puhelin
www.viewsoniceurope.com/uk/
support/call-desk/
70
Sähköpostia
[email protected]
Rajoitettu takuu
ViewSonic® Projektori
Mitä takuu kattaa:
ViewSonic takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja
takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika
takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa
mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältä uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai
komponentteja.
Rajoitettu kolmen (3) vuoden yleinen takuu
Rajoitetumman, alla esitetyn yhden (1) vuoden takuun alainen, Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Kolmen
(3) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, kolmen (3) vuoden takuu työlle ja yhden (1) vuoden
takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen.
Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai paikallisesta ViewSonictoimistosta.
Rajoitettu yhden (1) vuoden raskaan käytön takuu:
Raskaan käytön asetuksissa, jossa projektorin käyttö sisältää yli neljätoista (14) tuntia
keskimääräistä päivittäistä käyttöä, Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Yhden (1) vuoden takuu kaikille
osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu
alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen, Eurooppa. Yhden (1) vuoden
takuu kaikille osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90)
päivän takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen.
Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai paikallisesta ViewSonictoimistosta.
Lampun takuu alistettuna määräyksille ja ehdoille, tarkastukselle ja hyväksynnälle. Pätee vain
valmistajan asentamalle lampulle. Kaikki tarvikelamput erikseen ostettuina taataan 90 päivän ajaksi.
Ketä takuu suojaa:
Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle.
Mitä tämä takuu ei kata:
1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.
2. Vahinkoja, vaurioita, epäonnistumisia tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä:
a.Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt,
virheellinen ylläpito, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden
laiminlyönti.
b. Käyttö tuotteen teknisten tietojen ulkopuolella.
c.Tuotteen käyttö muissa kuin tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa tai epänormaaleissa
olosuhteissa.
d. Muiden kuin ViewSonic in valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset.
e. Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.
f. Tuotteen poisto tai asennus.
g. Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen.
h. Muiden kuin ViewSonic in teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö.
i. Normaali kuluminen.
j. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.
3. Laitteen poistosta, asennuksesta tai asetusten tekemisestä aiheutuneet kulut.
71
Kuinka saat palvelua:
1. Pyyd tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteytt ViewSonic in asiakastukeen (Katso
Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.
2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen
päivätty ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.
3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic
huoltokeskukseen tai ViewSonic ille.
4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonic ilta.
Takuun rajoitukset:
Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja,
mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
Vahinkojen rajoittaminen:
Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan. Viewsonic ei ole vastuussa
seuraavista:
1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot,
jotka perustuvat epämukavuuteen, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen
menetykseen, liikemahdollisuuden menetykseen, liikearvon menetykseen, liikesuhteiden
keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen
mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.
2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset.
3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus.
Paikallisen lain vaikutukset:
Tämä takuu on laillisesti sitova ja ostajalla voi olla lisäksi muita lakeihin perustuvia oikeuksia,
jotka voivat vaihdella paikallisten säädösten mukaan. Jotkut lainsäädännöt eivät salli takuuehtojen
rajoittamista tai satunnaisten ja välillisten vahinkojen poissulkemista. Edellä mainitut rajoitukset ja
pois jättämiset eivät ehkä koske sinua.
Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:
Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonic in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille
ottamalla yhteyttä ViewSonic iin tai paikalliseen ViewSonic in jälleenmyyjään.
Tämän tuotteen takuuaika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuunottamatta) on
Huoltotakuukortin ehtojen alainen.
Täydelliset tiedot Euroopassa ja Venäjällä myönnetyistä takuista löytyvät osoitteesta www.
viewsoniceurope.com kohdasta Support/Warranty Information.
Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement