CSA24002 CSA24012 CSA24022
CSA24002
CSA24012
Refrigerator-Freezer type I
Chladnička-Mrazák typu I
Chladnička-Mraznička typu I
Chłodziarko-Zamrażarka typu I
Külmik-Sügavkülmik I tüüpi
Aukstuma Kameru un Saldētavu veids I
CSA24022
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by
the manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been
recommended by the manufacturer.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
 Nelikvidujte chladicí okruh.
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo
R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
 Neporušujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych
w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
HOIATUS!
Et külmutusseade, mis kasutab igati keskkonnasõbralikku külmutusagensit R600a (tuleohtlik ainult teatavatel
tingimustel), töötaks normaalselt, peate järgima järgmisi eeskirju:
 Ärge blokeerige õhu vaba ringlust seadme ümbruses.
 Ärge püüdke sulamist kiirendada mehaaniliste abivahenditega, mida tootja ei ole soovitanud.
 Ärge kahjustage külmutusagensikontuuri.
 Ärge kasutage toiduainete hoiukambrites elektriseadmeid, mida tootja ei ole soovitanud.
BRĪDINĀJUMS!
Lai jūsu aukstumiekārta, kas izmanto videi pilnīgi nekaitīgu dzesēšanas vielu R600a (tā ir viegli uzliesmojoša
tikai zināmos apstākļos), pareizi darbotos, ievērojiet šos noteikumus.
 Netraucējiet brīvu gaisa cirkulāciju apkārt iekārtai.
 Atlaidināšanas procesa paātrināšanai izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskās ierīces.
 Neatlaidiniet dzesēšanas kontūru.
 Pārtikas nodalījumu iekšpusē drīkstat izmantot elektriskās ierīces tikai tad, ja tās ieteicis ražotājs.
GB
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Making ice cubes /4
Defrosting /5
Replacing the interior light bulb /5
Cleaning and care /5
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /6
Energy Consumption /7
Information about operating noises /8
Troubleshooting /8
CZ
Obsah
Bezpečnost především /9
Elektrické požadavky /10
Pokyny pro transport /10
Pokyny pro instalaci /10
Seznámení s vaším spotřebičem /11
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /11
Kontrola a nastavení teploty /12
Před spuštěním /12
Ukládání zmrzlých potravin /12
Mražení čerstvých potravin /12
Tvorba kostek ledu /12
Odmrazování /13
Výměna vnitřní žárovky /13
Čištění a péče /13
Změna pozice dvířek /14
Co dělat a co nedělat /14
Spotřeba energie /15
Informace o provozních hlucích /16
Odstraňování potíží /16
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko /17
Elektrické požiadavky /18
Prepravné pokyny /18
Inštalačné pokyny /18
Poznávanie spotrebiča /19
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /19
Riadenie a nastavenie teploty /20
Pred uvedením do prevádzky /20
Skladovanie zmrazených potravín /20
Mrazenie čerstvých potravín /20
Tvorba kociek ľadu /20
Rozmrazovanie /21
Výmena žiarovky vnútorného svetla /21
Čistenie a údržba /21
Premiestňovanie dverí /22
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /22
Spotreba energie /23
Informácie o prevádzkovom hluku /24
Riešenie problémov /24
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /25
Podłączenie do zasilania /26
Instrukcja transportu i ustawienia /26
Montaż /26
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /27
Porady dotyczące przechowywania żywności /27
Regulacja temperatury /28
Uruchamianie /28
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej żywności /28
Mrożenie świeżej żywności; Jak robić kostki lodu /29
Odmrażanie; Wymiana żarówki /29
Czyszczenie urządzenia /30
Zmiana kierunku otwierania drzwi /30
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /30
Zużycie energii; Dźwięki wydawane podczas pracy /31
Usuwanie usterek /32
Rozmieszczenie żywności /33
Przykłady zastosowań /33
Zalecane ustawienia /33
Odzysk opakowania /34
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /34
EST
Register
Bezpečnosť nadovšetko /35
Elektrické požiadavky /36
Prepravné pokyny /36
Inštalačné pokyny /36
Poznávanie spotrebiča /37
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /37
Riadenie a nastavenie teploty /38
Pred uvedením do prevádzky /38
Skladovanie zmrazených potravín /38
Mrazenie čerstvých potravín /38
Tvorba kociek ľadu /38
Rozmrazovanie /39
Výmena žiarovky vnútorného svetla /39
Čistenie a údržba /39
Premiestňovanie dverí /40
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /40
Spotreba energie /41
Informácie o prevádzkovom hluku /42
Riešenie problémov /42
LV
Saturus
Drošības norādījumi! /43
Elektriskās prasības /44
Transportēšana /44
Uzstādīšana /44
Apraksts /44
Pārtikas produktu izvietošana /45
Temperatūras regulēšana /45
Pirms ekspluatācijas /45
Sasaldētu produktu glabāšana /45
Sasaldēšana /45
Ledus kubiņu gatavošana /45
Iekšējā apgaismojuma spuldzes nomaiņa /45
Elektroenerģijas patēriņš /46
Informācija par iekārtas darbības /46
Tirīšana un apkalpošana /47
Traucējumu meklēšana /47
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a BEKO Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 12 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1
GB
Instruction for use
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +38 degrees C (50 and 100 degrees F).
At lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 12 hours, to allow the
system to settle.
2
GB
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Adjustable Cabinet shelves
3 - Wine bottles support
4 - Water collector
5 - Crisper cover
6 - Crispers
7 - Compartment for quickly freezing
8 - Ice tray support & ice tray
9 - Compartments for frozen froods keeping
10 - Adjustable foot
11 - Dairy Compartment
12 - Shelf for jars
13 - Shelf for bottles
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated and suitable for the freezing and
storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in the
special compartment provided in the door
liner.
3
GB
Instruction for use
Temperature control and adjustment
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between 1 and 5 (the coldest
position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Freezing fresh food
Before operating
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
Making ice cubes
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
4
GB
Instruction for use
Defrosting
Replacing the interior light bulb
(Item 10).
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Do not use pointed or sharp-edged
objects, such as knives or forks to remove
the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8
& 9). Insert the plug into the wall socket and
switch on the electricity supply.
In case that the light bulb is out of function it is
easily to replace. First make sure that the
refrigerator / freezer is disconnected from the
power supply by removing the plug. Take a
flat screwdriver and keep it carefully without
force into the left gap between lamp cover and
internal cabinet. Then press the handle of the
screwdriver carefully to the left side until you
notice that the left pin of the cover is
disengaged . Repeat this procedure on the
right gap, however now press the handle of
the screwdriver carefully to the right side. If
both sides are loosened the cover can be
removed easily.
Ensure that bulb is screwed securely in the
bulb holder. Plug the appliance into the power
supply. If the light still fails, replace E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it. Carefully
dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
If you have changed the light bulb please fix
the cover again in it’s former position. Take
care that the cover snaps-in correctly.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Never use cleaning agents or water that
contain chlorine to clean the outer surfaces
and chromium coated parts of the product.
Chlorine causes corrosion on such metal
surfaces.
6. Make sure that no water enters the
temperature control box.
7. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
5
GB
Instruction for use
Do’s and don’ts
8. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
9. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
10. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
11. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
12. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover
up by about an inch and pull it off from the
side where there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
13. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
14. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 11).
6
GB
Instruction for use
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
Energy Consumption
Maximum frozen food storage volume is
achieved without using the drawers provided
in the freezer compartment. Energy
consumption of your appliance is declared
while the freezer compartment is fully loaded
without using the drawers.
Practical advice concerning the reduction
of the electricity consumption
1. Make sure that the appliance is located in
well-ventilated areas, far from any source of
heat (cooker, radiator etc.). At the same time,
the location of the appliance must be done in
such a way that it prevents it to be under the
direct incidence of the sunbeams.
2. Make sure that the food purchased in
refrigerated/frozen condition is placed into the
appliance as soon as possible, especially
during summertime. It is recommended to use
thermal insulated bags to transport the food
home.
3. We recommend the thawing of the packets
taken out from the freezer compartment be
done in the refrigerator compartment. For this
purpose, the packet which is going to be
thawed will be placed in a vessel so that the
water resulting from the thawing does not leak
in the refrigerator compartment. We
recommend you to start the thawing at least
24 hours before the use of the frozen food.
4. We recommend reducing the number of
door openings to the minimum.
5. Do not keep the door of the appliance
open more than necessary and make sure
that after each opening the door is well
closed.
7
GB
Instruction for use
Information concerning the noise
and the vibrations which might
appear during the operation of the
appliance
Troubleshooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
1. The operation noise can increase during
the operation.
- In order to keep the temperatures at the
adjusted temperatures, the compressor of
the appliance starts periodically. The noise
produced by the compressor becomes
stronger when it starts and a click can be
heard when it stops.
- The performance and operation features of
the appliance can change according to the
modifications of the temperature of the
ambient environment. They must be
considered as normal.
2. Noises like liquids flowing or as being
sprayed
- These noises are caused by the flow of the
refrigerant in the circuit of the appliance and
comply with the operation principle of the
appliance.
3. Other vibrations and noises.
- The level of noise and vibrations can be
caused by the type and the aspect of the
floor on which the appliance is placed. Make
sure that the floor does not have significant
level distortions or if it can yield to the weight
of the appliance (it is flexible).
- Another source of noise and vibrations is
represented by the objects placed on the
appliance. These objects must be removed
from the appliance
- The bottles and the vessels placed in the
refrigerator touching each other. In such
cases move the bottles and the vessels so
that there is a small distance between them.
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local city office, you household
waste disposal service or the shop where you purchased the product.
8
Pokyny
Instruction
pro používání
for use
GB
CZ
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO,
který je určen pro mnoho let služby.
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu
záruční lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální
způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby můžou spotřebič
používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je
zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
9
Pokyny pro používání
CZ
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Elektrické požadavky
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet (na štítku uvnitř
spotřebiče) odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ – V případě poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit
u výrobce, jeho servisního zástupce či
podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo
nebezpečí.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 12 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
10
Pokyny pro používání
CZ
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve
zvláštním prostoru ve dveřích.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit
a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
materiály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Nastavitelné poličky
3 - Podpěra na láhve vína
4 - Kolektor vody
5 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
6 - Přihrádky na čerstvé potraviny
7 - Prostor pro rychlé zmražení
8 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
9 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
10 - Nastavitelná nožka
11 - Prostor pro mléčné výrobky
12 - Polička na nádoby
13 - Polička na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky je
vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
11
Pokyny pro používání
CZ
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Kontrola a nastavení teploty
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
Skladování zmražených potravin
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění čerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
Před zahájením provozu
Mražení čerstvých potravin
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
Tvorba ledových kostek
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidličky.
12
Pokyny pro používání
CZ
Výměna vnitřní žárovky
Odmrazování
(Položka 10)
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
V případě, že je žárovka nefunkční, lze ji
snadno vyměnit. Nejdříve ověřte, zda je
chladnička / mraznička odpojena od napájení
– vytáhněte zástrčku. Plochým šroubovákem
opatrně zatlačte do levého otvoru mezi krytem
světla a vnitřní skříní. Pak zatlačte za držadlo
šroubováku doleva, až si všimnete, zda je
uvolněna levá zarážka krytu. Zopakujte tento
postup na pravém otvoru, nyní však zatlačte
na držadlo šroubováku opatrně doprava.
Pokud povolíte obě strany, lze kryt snadno
odejmout.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zapojte spotřebič do
sítě. Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v
obchodě s elektrickými spotřebiči náhradní
žárovku E14 šroubovací 15 Watt (maximálně)
a založte ji na místo. Nefunkční žárovku
okamžitě opatrně zlikvidujte.
Pokud jste vyměnili žárovku, upevněte kryt
zpět do původní polohy. Ověřte, zda kryt
řádně zacvakne na místo.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. K čištění vnějších povrchů a chrómem
potažených součástí produktu nikdy
nepoužívejte čistící prostředky nebo vodu,
která obsahuje chlór. Chlór způsobuje korozi
takových kovovoých povrchů.
7. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě
vnitřek vysušte (Položky 8 a 9). Zasuňte
zásuvku do sítě a zapněte přívod elektrické
energie.
13
Pokyny pro používání
CZ
8. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
9. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
10. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
11. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
12. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
13. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
14. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela
vytáhněte ven.
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte
spotřebič (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáčku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení
v malých částech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 11).
14
Pokyny pro používání
CZ
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
šťávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz
spotřebiče se tím prodraží a dojde
k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky
při zmrazování čerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazničky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
Spotřeba energie
Maximální objem pro mražené potraviny
dosáhnete bez použití střední přihrádky a
krytu horní police v prostoru mrazničky.
Spotřeba energie vašeho spotřebiče je
uváděna za situace, kdy je prostor mrazničky
plně naplněn bez použití střední přihrádky a
krytu horní police.
Praktické rady ohledně snižování spotřeby
elektřiny.
1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na
řádně odvětraném místě, mimo zdroje tepla
(sporák, radiátor, atd.). Současně musí být
umístění spotřebiče provedeno tak, aby nebyl
na přímém slunečním světle.
2. Zajistěte, aby potraviny, které zakoupíte v
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístěny
do spotřebiče co nejdříve, zejména v létě.
Doporučujeme používat tepelně izolované
tašky pro přepravu potravin domů.
3. Doporučujeme rozmrazovat balíčky
vytažené z mrazničky v prostoru chladničky.
Přitom umístěte balíček, který chcete
rozmrazit, do nádoby tak, aby voda z
rozmražení neunikala do prostoru chladničky.
Doporučujeme zahájit rozmrazování nejméně
24 hodin před použitím zmražené potraviny.
4. Snižte otevírání dveří na minimum.
5. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
déle než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla
dvířka po každém otevření řádně uzavřena.
15
Pokyny pro používání
CZ
Informace týkající se hlučnosti a
vibrací, které se mohou objevit při
provozu spotřebiče
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady bude
kontrola zpoplatněna.
1. Provozní hluk se může při provozu zvýšit.
- Aby teplota zůstala na nastavených
hodnotách, kompresor spotřebiče se spouští
pravidelně. Hluk od kompresoru je hlasitější,
když se spustí, a po jeho zastavení je slyšet
cvaknutí.
- Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se
mohou měnit podle úprav teploty okolního
prostředí. Musejí být považovány za normální.
2. Hluky připomínající tekoucí kapalinu nebo
postřik
- Tyto zvuky způsobuje proudění chladicího
média v obvodu spotřebiče a jsou v souladu s
provozními zásadami spotřebiče.
3. Další vibrace a zvuky.
- Intenzita zvuku a vibrací může být ovlivněna
typem a stavem podlahy, na které je spotřebič
umístěn. Zkontrolujte, zda na podlaze nejsou
značné výkyvy v úrovni, nebo zda unese
hmotnost spotřebiče (je pružná).
- Dalším zdrojem hluku a vibrací jsou
předměty umístěné na spotřebiči. Tyto
předměty je nutno ze spotřebiče odstranit
- Lahve a nádoby v chladničce se dotýkají. V
tomto případě rozmístěte lahve a nádoby tak,
aby mezi nimi byla malá vzdálenost.
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotřebič zakoupili.
16
HU
CZ
SK
Használati
utasítás
Pokyny
Návod
prona
používání
použitie
Blahoželáme k Vášmu výberu BEKO kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 12 hodiny pred
tým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil,
ak bol prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální
způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby mohou spotřebič
používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je
zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
17
Návod na použitie
SK
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Elektrické požiadavky
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R 600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúčané výrobcom.
VAROVANIE – Ak je sieťový kábel
poškodený, je potrebné, aby ho vymenil
výrobca, servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, vyhnete sa tak možnému
nebezpečenstvu.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +38
stupňov C (50 až 100 stupňov F). Pri nižších
teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 12 hodiny, aby sa systém
ustálil.
18
Návod na použitie
SK
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že
váš spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v špeciálnych priehradkách.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky ochlaďte. Zvyšné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Termostat a kryt svietidla
2 - Nastaviteľné poličky
3 - Držiak vínových fliaš
4 - Zberač vody
5 - Kryt priehradky
6 - Priehradky
7 - Priestor pre rýchle zmrazovanie
8 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
9 - Priestory pre uchovávanie mrazených
potravín
10 - Nastaviteľná noha
11 - Priehradka pre mliečne výrobky
12 - Polička pre nádoby
13 - Polička pre fľaše
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
19
Návod na použitie
SK
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
Riadenie a nastavenie teploty
Prevádzkové teploty sa riadia ovládačom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia
poloha).
Priemerná teplota vo vnútri chladničky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
Skladovanie mrazených potravín
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 18 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Mrazenie čerstvých potravín
Pred prevádzkou
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
ovládač termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia ovládača riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúčame nastavenie ovládača
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
Tvorba kociek ľadu
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou a vložte
ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy uvoľnite
rúčkou lyžice alebo podobným nástrojom;
nikdy nepoužívajte predmety s ostrými
hranami, ako nože alebo vidličky.
20
Návod na použitie
SK
Výmena žiarovky vnútorného svetla
Rozmrazovanie
(Položka 10)
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo
vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou
hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér (Položka 8 a 9).
Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
V prípade, že nefunguje žiarovka, ľahko sa dá
vymeniť. Najskôr sa uistite, že
chladnička/mraznička je odpojená od
sieťového napájania tak, že vytiahnete
zásuvku. Zoberte plochý skrutkovač a opatrne
a bez použitia sily ho zasuňte do ľavej
medzery medzi krytom žiarovky a vnútorným
krytom. Potom opatrne zatlačte rukoväť na
skrutkovači doľava, kým nezaznamenáte, že
sa odpojil ľavý kolík krytu. Tento postup
zopakujte pri pravej medzere, avšak teraz
opatrne zatlačte rukoväť skrutkovača do
pravej strany. Po uvoľnení obidvoch strán
môžete jednoducho odpojiť kryt.
Uistite, či je žiarovka pevne zatiahnutá v
objímke žiarovky. Zariadenie pripojte k
sieťovému napájaniu. Ak svetlo stále nesvieti,
vymeňte žiarovku so závitom E14, typ 15 Watt
(Max) a potom ju namontujte. Vypálenú
žiarovku okamžite opatrne zlikvidujte.
Ak ste vymenili žiarovku, opätovne upevnite
kryt do pôvodnej polohy. Uistite sa, že kryt
správne zapadol.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú
šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce čistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Na čistenie vonkajších povrchov a
chrómovaných dielov produktu nikdy
nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu s
obsahom chlóru. Chlór spôsobuje koróziu
takýchto kovových povrchov.
6. Uistite sa, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
7. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
21
Návod na použitie
SK
8. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
9. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom
raz ročne.
10. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
11. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
12. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
13. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
14. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju
nahor, a potom úplne vytiahnite.
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom, a potom do polyetylénového
sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac
vzduchu. Pre najlepšie výsledky vyberte
z priestoru chladničky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší
čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite
po nákupe a vložte ich čo najskôr do
mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
Zmena otvárania dverí
Vysvetlené v poradí (Položka 11).
22
Návod na použitie
SK
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpečné látky Spotrebič bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
Spotreba energie
Maximálny úložný objem mrazených potravín
dosiahnete ak vyberiete zásuvky
nachádzajúce sa v priečinku mrazničky.
Spotreba energie vášho spotrebiča sa
deklaruje pri úplnom naplnení priečinka
mrazničky bez použitia zásuviek.
Praktické rady týkajúce sa zníženia
spotreby elektrickej energie
1. Ubezpečte sa, že sa spotrebič nachádza v
dobre vetranej oblasti, ďaleko od akýchkoľvek
zdrojov tepla (sporák, radiátor a pod.) Poloha
spotrebiča musí zároveň zabraňovať
priamemu kontaktu so slnečným žiarením.
2. Ubezpečte sa, že potraviny zakúpené v
chladenom/zamrazenom stave do spotrebiča
umiestnite čo možno najskôr, najmä v lete. Na
prenos potravín domov odporúčame použitie
tepelne izolovaných tašiek.
3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z
priečinka mrazničky vám odporúčame
vykonávať v priečinku chladničky. Pre tento
účel umiestnite balíček určený na
rozmrazenie do nádoby, z ktorej voda
vzniknutá následkom rozmrazovania
nevytečie do priečinka chladničky.
Rozmrazovanie vám odporúčame začať
najmenej 24 hodín pred použitím zmrazenej
potraviny.
4. Počet otvorení dverí vám odporúčame
znížiť na minimum.
5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí sa
ubezpečte, že sú dobre zatvorené.
23
Návod na použitie
SK
Informácie týkajúce sa zvukov a
vibrácií, ku ktorým môže dôjsť
počas prevádzky spotrebiča
1. Prevádzkový hluk sa môže počas
prevádzky zvýšiť.
- Kompresor spotrebiča sa bude pravidelne
spúšťať kvôli uchovaniu teplôt na nastavených
hodnotách. Hluk vytváraný kompresorom
zosilnie po jeho spustení a po jeho zastavení
môžete počuť cvaknutie.
- Výkonové a prevádzkové vlastnosti
spotrebiča sa môžu zmeniť podľa zmien
teploty okolitého prostredia. Musíte ich
považovať za normálne.
2. Zvuky podobné prúdiacim alebo
rozstrekovaným kvapalinám
- Tieto zvuky sú spôsobené prúdením
chladiacej zmesi v obvode spotrebiča a sú v
súlade s prevádzkovým princípom spotrebiča.
3. Iné vibrácie a zvuky.
- Úroveň zvuku a vibrácií môže byť
spôsobená typom a stavom podlahy, na ktorej
je spotrebič umiestnený. Ubezpečte sa, že
podlaha neobsahuje veľké množstvá
deformácií a tiež, že unesie hmotnosť
spotrebiča (ak je flexibilná).
- Ďalší zdroj zvuku a vibrácií predstavujú
predmety umiestnené na spotrebiči. Tieto
predmety musíte zo spotrebiča odstrániť.
- Fľaše a nádoby umiestnené v chladničke
sa dotýkajú. V takýchto prípadoch
premiestnite fľaše a nádoby tak, aby bol
medzi nimi malý priestor.
Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky
a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebič)
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte servisného technika.
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených
kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba,
môže sa to spoplatniť.
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako
s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste,
kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym následkom na
životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský
úrad, na spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v
ktorej ste výrobok kúpili.
24
Instrukcja
Návod naobsługi
použitie
PL
SK
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów BEKO .
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci, itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w
razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi
ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
25
Instrukcja obsługi
PL
 Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować
ani przedłużaczy ani rozdzielników.
 Parametry elektryczne zamrażarki podano
na tabliczce znamionowej umieszczonej w jej
wnętrzu.
 Elektryczny przewód zasilający należy
ułożyć tak, aby można go było łatwo włączyć i
wyłączyć po zakończeniu instalacji.
 Jeśli nie ma dostępu do przewodu
zasilającego należy użyć przekładki
izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~220-240V.
 W razie uszkodzenia przewodu zasilającego,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go
wymienić producent, jego agent serwisowy
lub podobnie wykwalifikowany personel.
Podłączenie do zasilania
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~230V, 50 Hz. Przed podłączeniem
urządzenia do sieci należy upewnić się, czy
napięcie, rodzaj prądu i częstotliwość w sieci
są zgodne z wartościami podanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie.
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniżej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
Podłączenie do zasilania
Ostrzeżenie!
Urządzenie to musi być uziemione
 Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie
zasilania w miejscu ustawienia zamrażarki
odpowiadają danym na tabliczce
znamionowej w jej wnętrzu,
 Bezpieczeństwo zamrażarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy,
jeśli domowy system uziemienia
zainstalowano zgodnie z przepisami.
 Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby
nie stała na przewodzie zasilającym, co może
grozić jego uszkodzeniem.
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+38°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +38°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
26
Instrukcja obsługi
PL
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
Porady dotyczące przechowywania
żywności
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
 Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeżej
żywności i napoi.
 Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej oraz
do zamrażania żywności świeżej.
 Produkty gotowane należy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuższy niż 2-3 dni.
 Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/6).
 Butelki należy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/13) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
 Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2
lub 3 dni.
 Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
 Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spożywczych.
 Gorącą żywność należy ostudzić przed
włożeniem do chłodziarki.
 Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obudowa termostatu i lampy
Półki wyjmowane
Półka na butelki
Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
Komora szybkiego zamrażania
Pojemnik na kostki lodu
Komora zamrożonej żywności
Regulowane nóżki
Balkonik na nabiał
Balkonik na słoiki
Balkonik na butelki
27
Instrukcja obsługi
PL
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia może się wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C dając
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie należy używać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. Świeżą żywność można włożyć i
zacząć zamrażać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, być odporny na niskie temperatury,
nie nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną
i zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
żywnością. Nie należy przechowywać
zamrożonej żywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
28
Instrukcja obsługi
PL
WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys.
7). Należy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki.
Odszranianie należy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 68 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku);
jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem
ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności
zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie
zużycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania przy
użyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8 i 9), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
Mrożenie świeżej żywności
Do zamrażania świeżej żywności należy
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamrażania).
 Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w
możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamrażania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu należy
wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce
osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz
jednocześnie żeby temperatura w chłodziarce
nie spadła poniżej 0°C.
 Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
 Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
 Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką
należy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.

Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik
z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieżącej wody.
Odmrażanie
Wymiana żarówki
(rys 10)
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy
termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy
tym konieczna żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.
W razie przepalenia się żarówki można ją
łatwo wymienić. Najpierw upewnij się, że
chłodziarka/ zamrażarka jest odłączona od
zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
Weź płaski śrubokręt i delikatnie, bez użycia
siły wsadź go w szczelinę pomiędzy kloszem
lampki, a wewnętrzną ściana obudowy.
Następnie delikatnie przyciskaj uchwyt
29
Instrukcja obsługi
PL
śrubokręta w lewo, aż zauważysz, że poluźnił
się lewy wypust klosza lampy. Powtórz to samo
w prawej szczelinie, tym razem naciskając
śrubokrętem w prawo. Po poluźnieniu z obu
stron można łatwo zdjąć klosz.
Sprawdź, czy żarówka jest bezpiecznie
wkręcona w oprawkę. Wetknij wtyczkę
urządzenia do gniazdka zasilającego. Jeśli
światło nadal nie działa, w najbliższym sklepie
ze sprzętem elektrycznym zaopatrz się w
nową żarówkę 15 W (maks.) z końcówką z
gwintem E14, a następnie zastąp nią starą
żarówkę. Należy natychmiast ostrożnie
pozbyć się przepalonej żarówki.
Po wymianie żarówki załóż klosz w jego
poprzednie miejsce. Zwróć uwagę, aby
występy klosza poprawnie zatrzasnąć w
obudowie.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) należy
czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po każdym jego odmrożeniu.
Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy używać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyż mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy
używać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
Na čistenie vonkajších povrchov a
chrómovaných dielov produktu nikdy
nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu s
obsahom chlóru. Chlór spôsobuje koróziu
takýchto kovových povrchov.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 11.
Środki ostrożności w trakcie
użytkowania
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
 Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
 W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
 Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do
wyjęcia lub włożenia żywności.
 Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy
pozostawiać żywności w zamrażarce.
 Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.

30
Instrukcja obsługi
PL
Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura może
spowodować urazy.
 Nie należy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
 Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa
ta ma trwać dłużej niż kilka dni, należy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
3. Zalecamy rozmrażanie w komorze
chłodzenia paczek wyjętych z komory
zamrażalnika. W tym celu paczkę, która ma
zostać rozmrożona, umieszcza się w
naczyniu, aby powstała przy tym woda nie
wyciekła do komory chłodzenia. Zalecamy
rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej
żywności na co najmniej 24 godziny przez jej
użyciem.
4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej,
jak to możliwe.
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych
dłużej niż to konieczne i dbać o to, aby po
każdym otwarciu starannie je zamykać.

Informacja dotycząca odgłosów i
drgań, które mogą wystąpić przy
pracy chłodziarki
W przypadku zauważenia...
1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie pracy.
- Aby utrzymać nastawioną temperaturę, co
jakiś czas uruchamia się sprężarka
chłodziarki. Odgłos sprężarki nasila się, gdy
się uruchamia, zaś kiedy się wyłącza może
być słychać kliknięcie.
- Wydajność i własności użytkowe chłodziarki
mogą się zmieniać wraz ze zmianami
temperatury otoczenia. Jest to zupełnie
normalne.
2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu.
- Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w
obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej
działania.
3. Inne drgania i odgłosy
- Pewne odgłosy i drgania może powodować
rodzaj i powierzchnia podłogi, na której stoi
chłodziarka. Upewnij się, że podłoga jest
równa i płaska oraz że nie ugina się pod
ciężarem chłodziarki (jest sztywna).
- Butelki i naczynia ustawione w chłodziarce
stykają się ze sobą. W takich przypadkach
przesuń butelki i naczynia tak, aby zachować
między nimi niewielki odstęp.
-
Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
 Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; należy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.

Zużycie energii
Maksymalną ilość przechowywanych
mrożonek można osiągnąć nie używając
szuflad umieszczonych w komorze
zamrażania. Zużycie energii przez chłodziarkę
określono przy całkowicie wypełnionej
komorze zamrażania i nie używając szuflad.
Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł
ciepła (kuchenka, kaloryfer, itp.).
Jednocześnie chłodziarka powinna stać tam,
gdzie nie będzie narażona na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanie
schłodzonym/ zamrożonym wkładać do
chłodziarki możliwie najprędzej, zwłaszcza
latem. Zaleca się używanie izolowanych
termicznie toreb do przenoszenia żywności do
domu.
31
Instrukcja obsługi
PL
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
2. Woda gromadzi się
w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze uruchamia
się zbyt często i
pracuje przez dłuższe
niż normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
Środki zaradcze
Wymienić żarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę żarówki;
- wymienić żarówkę na nową o mocy
maks.15W, 230V prądu przemiennego, gwint
żarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
32
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na
inną.
Instrukcja obsługi
PL
Rozmieszczenie żywności
Półki w komorze zamrażalnika
Taca na jajka
Półki komory chłodniczej
Balkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej
Pojemnik na świeże warzywa
Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody,
warzywa, itp.
Jajka
Potrawy w garnkach, na talerzach z
pokrywkami i w zamkniętych pojemnikach
Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje
(np. mleko, soki owocowe, piwo)
Warzywa i owoce
Przykłady zastosowań
Białe wino, piwo i woda mineralna
Banany
Ryby lub podroby
Ser
Melony
Surowe mięso i drób
schłodzić przed użyciem
nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać wyłącznie w woreczkach
polietylenowych
użyć pojemników hermetycznych lub
woreczków polietylenowych; najlepiej wyjąć z
chłodziarki na godzinę przed spożyciem.
przechowywać tylko przez krótki okres czasu,
użyć hermetycznego pojemnika/ opakowania
nie przechowywać razem z żywnością
delikatną, taką jak potrawy gotowane lub
mleko
Zalecane ustawienia
Pozycja pokrętła termostatu
2½
1
5
1-5
Objaśnienia
Jest to ustawienie normalne i zalecane.
Najniższa intensywność chłodzenia/mrożenia
Najwyższa intensywność
chłodzenia/mrożenia
Jeśli użytkownik uważa, że w komorze
chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z
powodu wysokiej temperatury otoczenia lub
częstego otwierania i zamykania drzwiczek.
33
Instrukcja obsługi
PL
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umożliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cennych surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji (uzdatnieniu
do ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS
(Ograniczenie użycia substancji
niebezpiecznych) (2011/65/ WE). Nie zawiera
szkodliwych i zakazanych materiałów,
podanych w tej dyrektywie.
Zgodność z dyrektywą RoHS:
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS
(Ograniczenie użycia substancji
niebezpiecznych) (2011/65/ WE). Nie zawiera
szkodliwych i zakazanych materiałów,
podanych w tej dyrektywie.
Importer:
Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7B
02-677 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
34
EST
Kasutusjuhend
Palju õnne aruka valiku puhul, BEKO meie
kvaliteetseade teenib teid kindlasti palju aastaid.
Ohutus ennekõike!
Ärge ühendage seadet elektrivõrku enne, kui pakendi ja
transpordikaitsme kõik osad on eemaldatud.
• Laske seadmel enne sisselülitamist vähemalt 12 tundi
seista, et süsteemi tööseisund saaks pärast
horisontaalasendis transporti taastuda.
Luku või riiviga varustatud seadme kasutuselt
kõrvaldamisel jätke lukk/riiv ohutusse asendisse, et
lapsed ei saaks seadmesse lõksu jääda.
• Seadet võib kasutada ainult ettenähtud otstarbeks.
• Ärge utiliseerige seadet põletamise teel. Seadme
isolatsiooni koostisse kuuluvad kloorfluorsüsinikke
mittesisaldavad ained, mis on tuleohtlikud. Lisateabe
saamiseks utiliseerimismeetodite ja -võimaluste kohta
pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
• Me ei soovita seadet kasutada kütmata külmas ruumis
(nt garaaž, kasvuhoone, juurdeehitis, kuur, kõrvalhoone
vms).
Tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga, et oskaksite seadet
optimaalselt ja probleemideta kasutada. Juhiste
eiramisel võite jääda ilma tasuta garantiiteeninduse
õigusest.
Hoidke juhendit kindlas kohas, et see vajadusel
kergesti leida.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise, meele- või vaimupuudega või nappide
kogemuste ja teadmistega inimestele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda
oma ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud vastavad juhised.
Lastel tuleb silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.
35
EST
Kasutusjuhend
3. Eespool toodud juhiste eiramisel võib
seade saada kahjustusi, mille eest tootja ei
vastuta.
4. Seade peab olema kaitstud vihma, niiskuse
ja muude atmosfäärimõjude eest.
Elektriohutus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist
kontrollige, kas seadme sees paiknevale
andmesildile märgitud toitepinge ja sagedus
vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Soovitame ühendada seadme vooluvõrku
sobivas kohas paikneva kaitsmega varustatud
seinakontakti kaudu.
NB!
• Seadme puhastamisel/transportimisel tuleb
vältida seadme tagaküljel asuva
kondensaatori metalltraatide puudutamist,
sest need võivad vigastada sõrmi või käsi.
• Ärge istuge ega seiske seadme peal, sest
see ei ole selleks ette nähtud. Võite end
vigastada või seadet kahjustada.
• Et mitte vigastada toitejuhet, jälgige seadme
teisaldamisel, et toitejuhe ei jääks seadme
alla.
• Ärge laske lastel seadme ja selle nuppudega
mängida.
Hoiatus! Seade peab olema maandatud.
Elektriseadmete remondiga võivad tegelda
ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
Kvalifitseerimata isiku tehtud oskamatu
remont võib põhjustada ohte, mis võivad
seadme kasutajat tõsiselt kahjustada.
TÄHELEPANU!
Seadmes on kasutusel külmutusagens
R600a, mis on keskkonnasõbralik, kuid
tuleohtlik gaas. Toodet tuleb transportida ja
paigaldada ettevaatlikult, et mitte kahjustada
jahutussüsteemi. Kui jahutussüsteem on viga
saanud ja on tekkinud gaasileke, hoidke
toodet eemal lahtistest leekidest ja tuulutage
veidi aega ruumi.
HOIATUS: ärge kasutage sulatusprotsessi
kiirendamiseks mehaanilisi vms abivahendeid
peale tootja soovitatute.
HOIATUS: ärge kahjustage
külmutusagensikontuuri.
HOIATUS: ärge kasutage toiduainete
hoiukambrites elektriseadmeid, välja arvatud
tootja soovitatud seadmetüübid.
HOIATUS: Ohtude vältimiseks peab defektse
toitejuhtme välja vahetama tootja, volitatud
teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga
isik.
Paigaldusjuhised
1. Ärge hoidke seadet ruumis, kus
temperatuur võib öösiti langeda alla 10 °C
(50 °F), seda eriti talvel, sest seade on
mõeldud tööks ümbritseva keskkonna
temperatuuril +10 kuni +38 °C (50 kuni
100 °F). Madala temperatuuri juures ei pruugi
seade töötada, mistõttu lüheneb toiduainete
säilivusaeg.
2. Ärge asetage seadet pliidi või radiaatori
lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte,
sest see koormab liigselt seadme funktsioone.
Seadme paigaldamisel sügavkülmiku või
küttekeha lähedusse jätke vajalik vahemaa:
pliidist 30 mm
radiaatorist 300 mm
külmkapist 25 mm
3. Veenduge, et seadme ümber on piisavalt
ruumi õhu vaba ringluse jaoks (Joonis 2).
• Külmkapi ja seina õige vahemaa
seadmiseks paigaldage külmkapi taha
õhutuskate (Joonis 3).
Transpordieeskirjad
1. Seadet võib transportida ainult püstasendis.
Tarnepakend peab transpordi käigus terveks
jääma.
2. Kui seadet on transporditud
horisontaalasendis, ei tohi seda vähemalt 12
tundi kasutada, et süsteem saaks taastuda.
36
EST
Kasutusjuhend
4. Seade tuleb paigutada ühetasasele
pinnale. Kahte esijalga saab vajadusel
reguleerida. Seadme loodimiseks reguleerige
kahte esijalga, pöörates neid päri- või
vastupäeva, kuni seade seisab põrandal
kindlalt ja otse. Jalgade õige reguleerimine
aitab vältida liigset vibratsiooni ja müra
(Joonis 4).
5. Juhiseid seadme kasutamiseks
ettevalmistamiseks leiate lõigust
"Puhastamine ja hooldus".
6. Pudeleid võib hoida ukseriiulis.
7. Toorest liha hoidke kilekotis kõige
alumisel riiulil. Vältige selle kokkupuudet
valmistoiduga, et viimane ei saastuks.
Ohutuse huvides ärge säilitage toorest liha üle
kahe-kolme päeva.
8. Maksimaalse efektiivsuse tagamiseks ei
tohi eemaldatavaid riiuleid katta paberi või
muu materjaliga, mis takistab õhuringlust.
9. Ärge hoidke taimeõli ukseriiulis. Hoidke
toiduaineid pakendis, kilekotis või kaanega
suletud nõus. Laske kuumal toidul ja joogil
enne külmkappi panekut jahtuda. Avatud
plekkpurkide sisu tuleb tõsta ümber teise
anumasse.
10. Gaseeritud jooke ei tohi külmutada ja
külmutatud tooteid (nt mahlajäätist) ei tohi
tarbida liiga külmalt.
11. Mõned puu- ja köögiviljad ei kannata
hoidmist temperatuuril 0 °C ringis. Seepärast
tuleb ananassi, melonit, kurki, tomatit jms
hoida kilekotis.
12. Kanget alkoholi tuleb hoida püstiselt
tihedalt suletud anumates. Ärge hoidke
külmkapis kunagi tooteid, mis sisaldavad
kergsüttivaid ohtlikke gaase (nt sifoonpudelid,
pulverisaatorid jne) või plahvatusohtlikke
aineid. Plahvatusoht.
13. Sahtlite eemaldamisel külmutuskambrist
juhinduge joonisest 9.
Esmane tutvus seadmega
(Joonis 1)
1 - Termostaat ja valgusti
2 - Reguleeritavad riiulid
3 - Veinipudelihoidik
4 - Veekogumisanum
5 - Juurviljakasti kate
6 - Juurviljakastid
7 - Kiirkülmutuskamber
8 - Jääalus toetust & jääkarp
9 - Sügavkülmutatud toiduainete kambrid
10 - Reguleeritav jalg
11 - Piimatoodete kamber
12 - Purgiriiul
13 - Pudeliriiul
Toiduainete soovituslik paigutus
seadmes
Juhised optimaalse säilivuse ja hügieeni
tagamiseks:
1. Jahutuskamber on ette nähtud värskete
toiduainete ja jookide lühiajaliseks
hoidmiseks.
2. Külmutuskamber vastab
nõuetele
ja sobib eelkülmutatud toiduainete
külmutamiseks ja säilitamiseks.
Alati tuleb järgida toiduainete pakendile
märgitud soovitusi
säilitustingimuste
kohta.
3. Piimatooteid tuleb hoida ukse küljes
paiknevas spetsiaalses hoidikus.
4. Valmistoitu tuleb hoida õhukindlalt suletud
anumates.
5. Pakendatud töötlemata tooteid võib hoida
riiulil. Värsked puu- ja köögiviljad tuleb
puhtaks pesta ja hoida köögiviljasahtlites.
Temperatuuri valik ja reguleerimine
Töötemperatuuri seatakse termostaadinupuga
(Joonis 5), mille võib seada asendisse 1–5
(kõige külmem).
Keskmine temperatuur jahutuskambris peaks
olema umbes +5 °C (+41 °F).
Reguleerige termostaati vastavalt soovitud
temperatuurile. Jahutuskambri mõned osad
võivad olla jahedamad või soojemad (nt
salatikamber ja külmiku ülaosa) – nii see
peabki olema. Soovitame kontrollida
temperatuuri regulaarselt termomeetriga ja
veenduda, et külmikus on vajalik temperatuur.
Ukse sage avamine põhjustab temperatuuri
tõusu külmiku sisemuses, seetõttu on
soovitatav uks pärast avamist võimalikult ruttu
sulgeda.
37
EST
Kasutusjuhend
Enne seadme kasutamist
Värskete toiduainete külmutamine
Viimane kontroll
Enne, kui asute seadet kasutama, kontrollige
järgmist:
1. Kas seade on jalgade abil korralikult
looditud?
2. Kas külmiku sisemus on kuiv ja kas õhk
saab selle tagaosas vabalt liikuda?
3. Kas sisemus on puhas (vt lõiku
"Puhastamine ja hooldus")?
4. Kas pistik on seinakontakti ühendatud ja
elektrivarustus sisse lülitatud? Kas ukse
avamisel süttib jahutuskambri tuli?
Arvestage järgmist:
5. Kompressori käivitumisega kaasneb müra.
Külmutussüsteemis olev vedelik ja gaasid
võivad samuti müra tekitada, seda isegi juhul
kui kompressor ei tööta. See on täiesti
normaalne nähtus.
6. Kapipealse kergelt laineline kuju tuleneb
tootmisprotsessist ja ei ole defekt.
7. Soovitame seada termostaadinupp
keskmisse asendisse ja kontrollida, et
seadmes oleks püsivalt etteantud
säilitustemperatuur (vt lõiku "Temperatuuri
valik ja reguleerimine").
8. Ärge asetage toitu külmikusse kohe pärast
selle sisselülitamist. Oodake, kuni seade
saavutab õige säilitustemperatuuri. Soovitame
kontrollida temperatuuri täpse termomeetriga
(vt lõiku "Temperatuuri valik ja
reguleerimine").
Parima tulemuse saavutamiseks järgige
alltoodud juhiseid.
Ärge külmutage korraga liiga suurt
toidukogust. Toidu kvaliteet säilib kõige
paremini, kui see võimalikult kiiresti läbi
külmub.
Ärge ületage seadme külmutusjõudlust 24
tunni jooksul.
Sooja toidu asetamisel külmutuskambrisse
töötab külmutussüsteem lakkamatult, kuni toit
läbi külmub. See võib ajutiselt langetada
temperatuuri jahutuskambris.
Värskete toiduainete külmutamisel hoidke
termostaadinuppu keskmises asendis.
Väikese toidukoguse (kuni 1/2 kg)
külmutamiseks ei pea temperatuuri
reguleerima.
Jälgige, et värsked toiduained ei seguneks
külmutatud toiduainetega.
Jääkuubikute valmistamine
Täitke jäänõu kolmveerandini veega ja
asetage külmutuskambrisse. Kasutage
jäätunud nõude eemaldamiseks lusika
käepidet vms, aga mitte mingil juhul
teravaservalisi esemeid (nt nuga või kahvlit).
Sulatamine
A) Jahutuskamber
Jahutuskambrit sulatatakse automaatselt.
Sulamisvesi voolab läbi äravoolutoru
kogumisanumasse, mis asub seadme
tagaosas (Joonis 6).
Jää sulatamise ajal võivad moodustuda
veepiisad jahutuskambri tagaküljele, mille
taga asub aurusti. Mõned veepiisad võivad
pärast sulatamise lõppu külmuda. Ärge
kasutage külmunud veepiiskade
eemaldamiseks teravaid või terava servaga
esemeid nagu noad või kahvlid.
Kui sulamisvesi ei voola läbi kogumiskanali
ära, tuleb veenduda, et äravoolutoru pole
toiduosakeste tõttu ummistunud. Äravoolutoru
saab puhastada torupuhasti vms vahendiga.
Veenduge, et äravoolutoru ots asetseb kindlalt
kogumiskünas kompressori peal, et vesi ei
voolaks elektrisüsteemi või põrandale
(Joonis 7).
Külmutatud toiduainete säilitamine
Sügavkülmik sobib kauplusest ostetud
külmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks
ning seda võib kasutada ka värske toidu
külmutamiseks ja säilitamiseks.
Voolukatkestuse ajal ärge avage seadme ust.
Kui voolukatkestus kestab vähem kui 18 tundi,
ei mõjuta see külmutatud toiduainete säilivust.
Kui voolukatkestus kestab kauem, tuleb
toiduaineid kontrollida ja kohe ära tarvitada
või kuumtöödelda ja seejärel uuesti
külmutada.
38
EST
Kasutusjuhend
B) Külmutuskamber
Sulatamine on väga lihtne ja puhas tänu
spetsiaalsele sulatusvee kogumise nõule.
Sulatage külmikut kaks korda aastas või kui
on tekkinud umbes 7 mm jääkiht.
Sulatusprotseduuri alustamiseks lülitage
seade pistiku juurest välja ning eemaldage
juhe seinakontaktist.
Kogu toit tuleks pakkida mitmekihiliselt
ajalehtedesse ja panna hoiule jahedasse
kohta (nt. külmik või sahver).
Külmkambrisse võib ettevaatlikult asetada
soojaveenõud, et kiirendada sulamist.
Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid
või terava servaga riistu nagu noad või
kahvlid.
Ärge kunagi kasutage sulatamiseks fööni,
kuumapuhurit või teisi sarnaseid
elektriseadmeid.
Eemaldage käsnaga külmutuskambri põhja
kogunenud sulatusvesi. Pärast sulatamist
kuivatage seadme sisemus korralikult (Joonis
8). Ühendage pistik seinakontakti ja lülitage
elektrivarustus sisse.
Puhastamine ja hooldus
1. Enne puhastamist soovitame lülitada
seadme välja ja eemaldada pistiku
seinakontaktist.
2. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid
instrumente, abrasiivseid puhastusvahendeid,
seepi, puhastuskemikaali, detergenti või vaha.
3. Puhastage seadme korpust leige veega
ning pärast kuivatage see.
4. Puhastage seadme sisemust lapiga, mida
on niisutatud söögisooda vesilahuses
(teelusikatäis soodat poole liitri vee kohta),
seejärel pühkige sisepinnad kuivaks.
5. Vältige vee sattumist
temperatuuriregulaatorisse.
6. Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
lülitage see välja, eemaldage kogu toit,
puhastage seade ja jätke uks praokile.
7. Soovitame toote metallosi (nt ukse välispinda,
korpuse külgi) poleerida silikoonvahaga
(autopoleerimisvahendiga), mis kaitseb
kvaliteetset värvkatet.
8. Puhastage seadme taga asuvat
kondensaatorit kord aastas tolmuimejaga.
9. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid,
veendumaks et need on puhtad ega ole
toiduosakestega määrdunud.
10. Mitte kunagi ei tohi:
• puhastada seadet sobimatu ainega, nt
naftapõhiste toodetega;
• hoida seadet kõrge temperatuuri käes;
• küürida ja hõõruda abrasiivsete vahenditega;
11. Piimatoodete kambri katte ja ukseriiuli
eemaldamine:
• Piimatoodete kambri katte eemaldamiseks
kergitage seda paari sentimeetri võrra ja tõmmake
lahti sellest küljest, milles on ava.
• Ukseriiuli eemaldamiseks tõstke välja selle sisu
ja seejärel vabastage ukseriiul kinnitusest, lükates
seda üles.
12. Hoolitsege, et seadme taga olev plastist
sulaveeküna oleks alati puhas. Kui soovite küna
puhastamiseks eemaldada, järgige alltoodud
juhiseid:
• Eemaldage pistik vooluvõrgust.
• Vabastage küna plõksklamber näpitsate abil
ettevaatlikult kompressori küljest, nii et küna saaks
eemaldada.
• Tõstke see üles.
• Puhastage ja pühkige kuivaks.
• Paigaldage tagasi vastupidises järjekorras.
Sisevalgusti pirni vahetamine
(Joonis 10)
Läbipõlenud pirni on lihtne vahetada. Esmalt
ühendage külmik/sügavkülmik vooluvõrgust
lahti, eemaldades pistiku seinakontaktist.
Võtke lapikkruvikeeraja ja torgake see
ettevaatlikult, jõudu rakendamata pilusse
lambikatte vasakpoolse serva ja siseseina
vahel. Seejärel suruge kruvikeeraja käepidet
ettevaatlikult vasakule, kuni märkate, et katte
vasakpoolne kinnitus on lahti tulnud. Korrake
sama parempoolse piluga, surudes nüüd
kruvikeeraja käepidet paremale. Kui mõlemad
küljed on lahti tulnud, saab katte hõlpsasti
eemaldada.
Veenduge, et pirn on korralikult pesasse
keeratud. Ühendage seade vooluvõrku. Kui
valgust ikkagi ei ole, ostke kohalikust
elektritarvete kauplusest E14-keermega 15 W
(maksimum) pirn ja paigaldage see.
Kõrvaldage läbipõlenud pirn ettevaatlikult.
Pärast pirni vahetamist kinnitage kate tagasi
endisele kohale. Jälgige, et kate korralikult
kohale klõpsataks.
39
EST
Kasutusjuhend
Tehke nii: pakkige külmutatud toiduained kohe
pärast poest toomist fooliumisse või
kilekotti ja asetage need kohe
sügavkülmikusse.
Tehke nii: sulatage toitu alati jahutuskambris.
13. Sahtli eemaldamiseks tõmmake see välja nii
kaugele kui võimalik, kallutage ülespoole ning
tõmmake seejärel täiesti välja.
Ukse avanemissuuna muutmine
Järgige juhiseid numbrite järgi (Joonis 11).
Ei tohi: hoida jahutuskambris banaane.
Ei tohi: hoida jahutuskambris meloneid. Neid
võib jahutada lühikest aega kilekotti
pakituna, et lõhn ei kanduks teistele
toiduainetele.
Ei tohi: katta riiuleid kaitsematerjalidega, mis
võivad takistada õhuringlust.
Ei tohi: hoida seadmes mürgiseid või ohtlikke
aineid. Seade on mõeldud ainult
söödava kraami hoidmiseks.
Ei tohi: tarbida toiduaineid, mida on hoitud
külmikus liiga kaua.
Ei tohi: hoida valmistoitu ja töötlemata
toiduaineid ühes anumas. Neid tuleb
hoida eraldi pakendis.
Ei tohi: lasta toiduainetest nõrguval mahlal või
sulamisveel tilkuda teistele toiduainetele.
Ei tohi: jätta ust pikemaks ajaks lahti, sest sel
juhul suureneb elektrikulu ja seadmes
tekib rohkem jääd.
Ei tohi: kasutada jää eemaldamiseks terava
servaga esemeid (nt nuge-kahvleid).
Ei tohi: asetada seadmesse sooja toitu. Laske
sellel esmalt maha jahtuda.
Ei tohi: asetada sügavkülmikusse vedelikuga
täidetud pudeleid või kinniseid
plekkpurke gaseeritud jookidega, sest
need võivad lõhkeda.
Ei tohi: asetada sügavkülmikusse rohkem
värskeid toiduaineid kui lubatud.
Ei tohi: anda lastele jäätist ja mahlajäätist otse
sügavkülmikust. Madal temperatuur võib
põhjustada huultel külmaville.
Ei tohi: külmutada gaseeritud jooke.
Ei tohi: säilitada ülessulanud toiduaineid; need
tuleb ära tarvitada 24 tunni jooksul või
kuumtöödelda ja seejärel uuesti
külmutada.
Ei tohi: võtta toitu sügavkülmikust märgade
kätega.
Käsud ja keelud
Tehke nii: puhastage seadet regulaarselt (vt
"Sulatamine").
Tehke nii: hoidke toorest liha valmistoidust ja
piimatoodetest allpool.
Tehke nii: puhastage köögiviljad mullast ja
eemaldage kasutuskõlbmatud
pealmised lehed.
Tehke nii: ärge eemaldage lehtsalati, kapsa,
peterselli ja lillkapsa juurt.
Tehke nii: mähkige juust kõigepealt
pärgamentpaberisse ja pakkige
seejärel võimalikult õhukindlalt
kilekotti. Parema tulemuse saamiseks
võtke see jahutuskambrist välja tund
aega enne tarvitamist.
Tehke nii: pakkige toores liha kilekotti või
alumiiniumfooliumisse (mitte tihedalt).
See kaitseb liha kuivamise eest.
Tehke nii: hoidke liha ja rupskeid kilekotis.
Tehke nii: hoidke tugeva lõhnaga või kergesti
kuivavaid toiduaineid kilekotis,
fooliumis või õhukindlas pakendis.
Tehke nii: et leib püsiks värske, ärge hoidke
seda lahtiselt.
Tehke nii: jahutage valget veini, õlu ja
mineraalvett enne serveerimist.
Tehke nii: kontrollige regulaarselt
külmutuskambri sisu.
Tehke nii: säilitage toitu võimalikult lühikest
aega ja järgige pakendile märgitud
säilivusaega.
Tehke nii: hoidke kauplusest ostetud külmutatud
toiduaineid vastavalt pakendil toodud
juhistele.
Tehke nii: eelistage alati kvaliteetseid värskeid
toiduaineid ja veenduge enne
külmutamist, et need on täiesti
puhtad.
Tehke nii: külmutage värskeid toiduaineid
väikeste portsjonitena, et need kiiresti
läbi külmuksid.
Tehke nii: pakkige kõik toiduained õhukindlalt
fooliumisse või sügavkülmutamiseks
sobivatesse kilekottidesse.
40
EST
Kasutusjuhend
Seadme töötamisel tekkiv müra ja
vibratsioon
Energiakulu
Maksimaalse koguse külmutatud toidu
mahutamiseks võib loobuda külmutuskambri
sahtlite kasutamisest. Seadme energiakulu
ametlik väärtus on saadud olukorras, kus
külmutuskamber on täiesti täis ning sahtleid ei
kasutata.
1. Töömüra suureneb, kui külmik töötab.
- Et seadmes oleks pidevalt vajalik
temperatuur, lülitub aeg-ajalt sisse
kompressor. Seda müra tekitab kompressori
võimsuse suurenemine käivitumisel.
Kompressori seiskumisel on kuulda
klõpsatust.
- Külmiku jõudlus ja töönäitajad võivad
muutuda sõltuvalt ümbritsevast
temperatuurist. Tegu on normaalse
nähtusega.
2. Vedeliku voolamise või pihustamise heli
- See müra on tingitud seadme
tööpõhimõttest ja seda tekitab külmutusagensi
voolamine seadme külmutusahelas.
3. Muu vibratsioon või müra
- Müra tugevus ja vibratsioon võib sõltuda ka
seadmealuse pinna konarustest ja
põrandakatte tüübist. Jälgige, et põrandal ei
oleks suuremaid konarusi ja et see taluks
seadme raskust (elastsus).
- Müra ja vibratsiooni võivad tekitada ka
seadme peale asetatud esemed. Need
esemed tuleb seadme pealt eemaldada.
- Samuti võib põhjuseks olla külmikus
asetsevate pudelite puutumine üksteise vastu.
Sellisel juhul asetage pudelid ja anumad nii, et
nende vahele jääks veidi ruumi.
Praktilised nõuanded elektrikulu
vähendamiseks
1. Seade tuleb paigutada hea ventilatsiooniga
kohta, küttekehadest (pliit, radiaator jne)
eemale. Ühtlasi tuleb valida selline
paigalduskoht, et seade ei oleks otsese
päikesekiirguse käes.
2. Poest ostetud jahutatud/sügavkülmutatud
toit tuleb võimalikult ruttu külmikusse panna,
eriti suvisel ajal. Toidu kojutoomiseks on
soovitatav kasutada soojust isoleerivaid kotte.
3. Külmutuskambrist välja võetud pakendeid
soovitame sulatada jahutuskambris. Selleks
asetatakse sulatamist vajav pakend
anumasse, et sulamise käigus tekkiv vesi
jahutuskambris laiali ei voolaks.
Sügavkülmutatud toitu soovitame sulatama
hakata vähemalt 24 tundi enne kasutamist.
4. Soovitame ust avada nii harva kui võimalik.
5. Seadme ust ei tohi liiga kauaks lahti jätta
ning iga kord tuleb see kindlalt sulgeda.
41
EST
Kasutusjuhend
• Kui olete asendanud originaalpistiku pistiku
uuega, kas uus pistik on õigesti ühendatud?
Kui seade pärast nimetatud punktide
kontrollimist ikkagi tööle ei hakka, pöörduge
edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist
kontrollige eespool nimetatud punkte, kuna
juhul, kui viga ei avastata, peate tasuma
põhjuseta väljakutse kulud.
Probleemide kõrvaldamine
Kui seade ei tööta, kontrollige järgmist:
• Kas pistik on korralikult pesas ja kas
pistikupesa töötab? (Voolu olemasolu
pistikupesas saate kontrollida mõne teise
elektriseadmega.)
• Kas kaitse on läbi põlenud, kaitselüliti on
rakendunud või pealüliti on välja lülitatud?
• Kas temperatuurilüliti on õiges asendis?
Sümbol
tootel või pakendil näitab, et toodet ei või käidelda olmejäätmena. See tuleb
toimetada vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete
ringlussevõtuga. Tagades toote nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate ära hoida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada
kõnealuse toote ebapiisav jäätmekäitlus. Täpsema teabe saamiseks toote ringlussevõtu
kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmejäätmeid käitleva ettevõtte või toote müünud
kaupluse poole.
42
Lietošanas instrukcija
LV
Apsveicam jūs ar to, ka esat izvēlējis BEKO ledusskapi,
kas kalpos jums ilgus gadus.
Drošības norādījumi!
• Pirms pieslēgšanas izpakojiet iekārtu un noņemiet
visus transportēšanai nepieciešamus materiālus.
• Atstājiet ledusskapi uz 12 stundām, lai eļļā
kompresorā notecētu uz leju, ja iekārta bija transportēta
horizontālaja stāvoklī.
• Ja jūs gribat izmest jūsu veco ledusskapi, tad izlauziet
durvju slēdzi, lai bērni nevarētu sev aizvērt iekšā.
• Iekārtu jālieto tikai tam uzdevumam, kuram tā ir
paredzēta.
• Nemetiet ledusskapi ugunī, jo tas var uzsprāgt.
• Mēs neiesakām izmantot šo iekārtu vēsā,
neapkurināmā telpā (piemēram, pagalmā vai garāžā).
• Lai sasniegtu labākos rezultātus un pareizi izmantotu
ledusskapi, ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt šo
lietošanas instrukciju. Lietošanas instrukcijā izklāstītu
prasību un noteikumu neievērošanas dēļ garantija var
būt anulēta.
• Lūdzu, saglabājiet šo lietošanas instrukciju
turpmākām uzziņām.
Šī ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu persona ar ierobežotām garīgām un fiziskām spējām,
bez pieredzes un zināšanām, un arī ja viņš nav apmācīts. Šī ierīce jālieto tikai tā cilvēka
klātbūtnē, kurš atbildīgs par personas drošību.
Bērni šo ierīci drīkst lietot tikai tā cilvēka klātbūtnē, kurš par tiem ir atbildīgs, lai novērstu
nelaimes gadījumus un to, lai bērni ar ierīci nespēlētos.
43
Lietošanas instrukcija
LV
Svarīgi!
• Tīrot iekārtu, nepieskarieties metāliskiem
kondensatora vadiem.
• Uz iekārtas nedrīks stāvēt un sēdēt.
• Uz barošanas vada nedrīkst novietot
smagus priekšmetus.
• Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
Elektriskās prasības
Pirms pieslēgt iekārtu pie barošanas
pārliecinieties, ka elektrtīkla parametri atbilst
iekārtas prasībām.
Mēs iesakām pieslegt ledusskipi pie rozetes,
kura aprīkota ar drošintāju un kura atrodas
viegli sasniedzamajā vietā.
Uzstādīšana
Uzmanību! Iekārta ir jāiezemē
Visus uzstādīšanas un pieslēgšanas darbus
uzticiet speciālistam. Nepareizi veikts remonts
vai uzstādīšana var novest pie iekrtas
bojājumiem, lietotāja traumām un garantijas
anulēšanas.
• Neuzstādiet iekārtu telpās, kur
temperatūra var pazemināties līdz 10
grādiem vai zemāk.
• Neuzstādiet iekārtu telpās, kur
temperatūra var pazemināties līdz vairāk
nekā 38 gradi.
Uzmanību!
Iekārta izmanto R600a, kura ir videi
nekaitīga, bet uzliesmojošā gāze.
Transportējot un uzstādot iekārtu, jābūt īpaši
uzmanīgam, lai nesabojātu dzesēšanas ķēdi.
Ja dzesēšanas ķēda tika sabojāta un ir
konstātēta gāzes noplūde, tad turiet iekārtu
pēc iespējas tālāk no karstuma avotiem un
izvēdiniet telpu.
Uzstādiet iekārtu tikai telpā, kuru var
izvēdinat.
Nenovietojiet saldētavu tuvu karstuma
avotiem vai uz tiešajiem saules stariem.
Ja šo prasību nav iespējams ievērot, tad
atstājiet vismaz sekojošo attālumu:
• 3,00 cm no elektriskās plīts
• 3,00 cm no sildītaja
• 2,50 cm no dzesēšanas iekārtām
Nodrošiniet labu gaisa cirkulāciju ap iekārtu.
Piestipriniet ierīces aizmugurē speciālās
starplikas (3. att.).
• Iekārta jānovieto uz līdzenas, izturīgas
virsmas. Iekārtas izlīdzināšanai izmantojiet
divas priekšējās kājinas, kurus var
noregulēt pēc augstuma.
Uzmanību - Neizmantojiet nekāadas
mehāniskās iekārtas atkausēšanas
paātrināšanai.
Uzmanību - Nesabojājiet dzesēšanas ķēdi.
Uzmanību - Nodalījuma pārtikas produktu
glabāšanai neizmantojiet nekādas
mehāniskās iekārtas, ja ražotājs to neiesaka.
Uzmanību - Lai izvairītos no bīstamām
situācijām elektrības kabeļa bojājuma
gadījumā, nomaiņa jāuztic ražotājam, tā
pakalpojumu sniedzējam vai līdzīgi
kvalificētām personām.
APRAKSTS
(1. att)
1 - Temperaturas regulatotrs un lampa
2 - Plaukti
3 - Nodalījums pudelēm
4 -Ūdens savācējs
5 - Atvikltņu vāciņi
6 - Atvilktnes
7 - Nodalījums ātrai sasaldēšanai
8 - Forma ledus kubiņiem
9 - Saldētava
10 - Regulējamas kājiņas
11 - Nodalījums piena produktiem
12 - Plaukts krūkām
13 - Plaukts pudelēm
Transportēšana
1. Iekārtu jatransportē vertikālaja stāvoklī.
Transportēšanas materiāliem nedrīkst būt
sabojātiem transportēšanas laikā.
2. Ja ledusskapis tika transportēts
horizontālajā stāvoklī, tad uztādiet to un
atstājiet izslēgtu uz 12 stundām.
3. Ja augstāk minētas prasības netiek
ievērotas, garantija tiks anulēta.
4. Iekārtu jāsargā no mitruma un siltuma.
44
Lietošanas instrukcija
LV
Pārtikas produktu izvietošana
Ledus kubiņu gatavošana
• Augšējais nodalījums ir paredzēts svaigu
produktu īstermiņa glabāšanai.
• Apakšējais nodaslījums ir paredzēt svaigu
produktu sasaldēšanai un sasaldēto
produktu glabāšanai.
• Piena produktiem arī ir atvēlēts speciāls
nodalījums.
Uzpildiet formu ledus kubiņu gatavošanai ar
ūdens uz 3/4. Tad ielieciet formu saldētavā.
Pēc kāda laika ledus kubiņi būs gatavi.
Iekārtas atkausēšana
Iekārta tiek atkausēta automātiski. Ūdens
notek speciālajā paplātē iekārtas aizmugure
un iztvaiko.
Temperatūras regulēšana
Parliecinieties, ka paplate ir uzstadita virs
kompresora.
Temperatūru var noregulēt, izmantojot
temperatūras regulatoru. Uzstādiet to
apmēram vidēja stāvoklī.
Saldētava ir jāatkausē pašam vismaz divas
reizes gadā, vai kad izveidosies 7 mm biezs
ledus pārklājums.
Pirms ekspluatācijas
Pirms sākt iekārtas ekspluatāciju, pārbaudiet
sekojošo:
Iekšējā apgaismojuma spuldzes
nomaiņa
• Vai iekārta ir labi uzstādīta?
• Vai ir atstāta vieta gaisa cirkulācijai?
• Vai iekārta ir tīra?
• Uzstādiet termostatu pa vidu no „1” un „4”.
• Pieslēdziet iekārtu pie barošanas.
(10. att.).
Ja spuldzīte ir izdegusi, tad to var viegli
nomainīt. Vispirms pārliecinieties, ka
ledusskapis / saldētava ir atvienots no
barošanas avota un spraudkontakts ir izrauts
no kontaktligzdas. Paņemiet skrūvgriezi ar
plakanu galu un ievietojiet to spraugā, kas
atrodas kreisajā pusē starp lampas vāku un
iekšējo korpusu. Nepielietojiet spēku. Pēc tam
uzmanīgi spiediet skrūvgrieža rokturi uz kreiso
pusi, līdz ievērosiet, ka vāka kreisās puses
tapa ir iznākusi no savas vietas. Atkārtojiet šo
pašu darbību labās puses spraugā, tikai
šoreiz uzmanīgi spiediet skrūvgrieža rokturi uz
labo pusi. Ja abas puses ir atbrīvotas, tad
vāku var viegli noņemt.
Pārliecinieties, ka spuldzīte ir cieši ieskrūvēta
spuldzītes turētājā. Iespraudiet iekārtas
spraudkontaktu barošanas avota
kontaktligzdā. Ja spuldzīte vēl arvien nedeg,
tad to nomainiet ar E14 tipa ieskrūvējamo 15
vatu (maks.) spuldzīti, ko iespējams
iegādāties elektropreču veikalā. Nekavējoties
rūpīgi atbrīvojieties no izdegušās spuldzes.
Ja esat nomainījis spuldzīti, tad, lūdzu,
uzlieciet atkal atpakaļ vāku tā iepriekšējā
stāvoklī. Pārliecinieties, ka vāks pareizi
iegūlies savā vietā.
Neievietojiet produktus uzreiz. Pagaidiet, kad
temperatura sasniegs vajadzigu limeni.
Sasaldētu produktu glabāšana
Apakšejā nodalījumā var ilgu laiku glabāt
sasaldētus pārtikas produktus. Elektrības
traucējumu gadījumā neatveriet saldētavas
durvis, jo produktus var glabāt līdz 18
stundām bez elektroenerģijas.
Sasaldēšana
Nodalījums, kas paredzēts produktu
sasaldēšanai, ir apzīmēts ar
simbolu.
Jūs varat izmantot iekārtu produktu
sasaldēšanai vai saldētu produktu glabāšanai.
Lūdzu, ievērojiet norādijumus uz produktu
iepakojuma.
Uzmanību
Nesasaldējiet limonadi, jo tas var uzsprāgt.
Uzmanību
Vienmēr glabājiet saldētus produktus atsevišķi
no svaigiem.
45
Lietošanas instrukcija
LV
Elektroenerģijas patēriņš
Informācija par iekārtas darbības
laikā iespējamo troksni un
vibrācijām
Maksimālo saldētās pārtikas uzglabāšanas
vietas tilpumu var panākt saldētavu izmantojot
bez atvilktnēm. Iekārtas elektroenerģijas
patēriņš norādīts pilnai saldētavai bez
atvilktnēm.
1. Darbības laikā tās radītais troksnis var
palielināties.
- Lai uzturētu noregulēto temperatūru, laiku pa
laikam ieslēdzas iekārtas kompresors. Pēc
kompresora ieslēgšanās tā radītais troksnis
palielinās, un pēc kompresora apstāšanās
atskan klikšķis.
- Iekārtas veiktspēja un darbība var atšķirties
atkarībā no ārējās vides temperatūras
izmaiņām. Tas ir normāli.
2. Trokšņi, kas atgādina šķidrumu izšļākšanos
vai izsmidzināšanu
- Šos trokšņus rada dzesēšanas šķidruma
plūsma iekārtas ķēdē, un tas atbilst iekārtas
darbības principam.
3. Citi trokšņi un vibrācija
- Zināmu troksni un vibrāciju var radīt grīda,
uz kuras novietota iekārta. Pārliecinieties, ka
grīda nav ievērojami deformējusies un spēj
noturēt iekārtas svaru (t.i. neieliecas).
- Vēl viens trokšņa un vibrāciju avots ir
priekšmeti, kas novietoti uz iekārtas. Šos
priekšmetus ir jānoņem no iekārtas.
- Ledusskapī ievietotās pudeles un trauki
saskaras. Šajā gadījumā pudeles un traukus
jāpārvieto tā, lai starp tiem būtu neliels
attālums.
Praktisks padoms par elektroenerģijas
patēriņa samazināšanu
1. Novietojiet iekārtu vietā ar labu ventilāciju
un tālu no siltuma avotiem (plīts, radiatora
utt.). Tajā pašā laikā iekārtas atrašanās vietai
ir jābūt tādai, lai to neapspīdētu tieši saules
stari.
2. Ievietojiet nopirkto atdzesēto/sasaldēto
pārtiku pēc iespējas ātrāk, it īpaši vasarā.
Pārtikas nogādāšanai līdz mājām ieteicams
izmantot aukstumsomas.
3. Mēs iesakām no saldētavas izņemtos
iepakojumus atlaidināt ledusskapja
nodalījumā. Lai to izdarītu, atlaidināmo
iepakojumu ir jāievieto traukā, lai ledus ūdens
nenotecētu ledusskapja nodalījumā. Mēs
iesakām sākt atlaidināšanu vismaz 24
stundas pirms saldētās pārtikas lietošanas.
4. Mēs iesakām līdz minimumam samazināt
durvju atvēršanas reižu skaitu.
5. Neturiet iekārtas durvis atvērtas ilgāk nekā
nepieciešams un neaizmirsiet pēc ikvienas
durvju atvēršanas reizēs tās cieši aizvērt.
46
Lietošanas instrukcija
LV
Tirīšana un apkalpošana
Traucējumu meklēšana
Iekšejās un ārējās virsmas
1. Iekārta nestrādā, bet tā ir pieslēgta pie
barošanas.
• Pārliecinieties, ka iekārta ir pareizi
pieslēgta pie rozetes.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkls nav bojāts.
• Pārliecinieties, ka ir uzdota vajadzīga
temperatūra.
Uzmanību!
Pirms tīrīšanas obligāti atsledziet iekārtu no
barošanas.
Iztīriet iekārtu ar siltu ūdeni un neitrālu
tīrīšanas līdzekli.
Nekad neizmantojiet abrazīvos tīrīšanas
līdzekļus vai ķīmiski aktīvas vielas.
Noslaukiet iekšējās virsmas ar mīkstu un
sausu lupatu.
Pārliecinieties, ka elektriskie savienojumi
neatrodas kontaktā ar ūdeni.
Ja iekārta netiks lietota ilgu laiku, atbrīvojiet to
no produktiem un atslēdziet no barošanas.
Pēc tam iztīriet iekārtu un atstājiet durvis
atvērtas.
Vienu reizi gadā tīriet kondensatoru iekārtas
aizmugurē, izmantojot putekļu sūcēju.
2. Elektrības traucējumi.
Turiet iekārtas durvis aizvērtas. Produktu
glabāšanas laiks šādos gadījumos ir
norādīts iekārtas parametru tabulā.
3. Ja problēmu neizdevās atrisināt
Griezieties autorizētajā servisa centrā.
Durvju pakāršana uz citu pusi
• Secīgi izpildiet pēdējā attēla norādījumus.
Atvilktnes
Lai nomazgātu atvilktnes izņemiet to no
saldētavas.
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka jūs nedrīkstiet no tā atbrīvoties kā no
mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā šis produkts jānogādā attiecīgajā savākšanas punktā, kurā
tiek pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pareizi
atbrīvojoties no šī produkta, jūs palīdzēsit novērst tā potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, kas var rasties tad, ja neatbrīvosities no šī produkta pareizā veidā. Lai saņemtu sīkāku
informāciju par šī produkta otrreizējo pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pilsētas
biroju, savu mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs šo produktu
iegādājāties.
4578331405/AP
GB,CZ,SK,PL,EST,LV
47
4578331405/AP
GB,CZ,SK,PL,EST,LV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement