Gevel_kachel_gwh2_3_4_5
Handleiding
Manual
Notice d’utilisation
gevelkachel
wall-mounted heater
radiateur gaz modulable
40 010 435
50/00
GWH 2/3/4/5
introductie
inhoudsopgave
1 bedieningsklep
Deze gevelkachel is speciaal ontwikkeld om
Als u deze handleiding doorleest bent u snel
inleiding
1
2 regelblok
tegen een buitenmuur te plaatsen. De
op de hoogte van de mogelijkheden die deze
veiligheid
2
afvoergassen worden direct door de muur
kachel u biedt. U vindt adviezen over de
plaatsing
3
naar buiten gevoerd.
veiligheid tijdens het gebruik en informatie
installatie
4-5
De gevelkachel is volledig beveiligd door
over de installatie, de bediening en het
ombouwen
6
middel van een thermo-elektrische
onderhoud van de kachel.
gebruik
7
waakvlambeveiliging ter voorkoming van het
Bij het samenstellen van deze handleiding is
reiniging
8
onvoorzien uitstromen van gas uit de
er van uitgegaan dat de kachel wordt
storingen
9
hoofdbrander.
geplaatst door een erkend gastechnisch
afvoeren verpakking en toestel
9
INHOUDSOPGAVE
voorwoord
installateur die op de hoogte is van de
nationaal en lokaal geldende voorschriften.
onderdelenlijst
technische gegevens
I
II - IX
Bewaar dit boekje, zodat een volgende
gebruiker er zijn voordeel mee kan doen.
50 cm
50 cm
12
3
456
12
3
7
40 cm
20,7
1
60 cm
cm
456
7
20,7
cm
2
50 cm
50 cm
12
12
3
3
456
456
7
70 cm
7
80 cm
cm
20,7
20,7
cm
fig. 1
1
TOESTELBESCHRIJVING
toestelbeschrijving
veiligheid
■
Mocht de kachel, door welke oorzaak dan
gassoort en gasdruk
ook, zijn uitgegaan, wacht dan minimaal
Deze kachel mag uitsluitend worden
5 minuten voordat u het toestel weer
Het toestel is afgesteld en verzegeld in de
geplaatst en geïnstalleerd door een erkend
ontsteekt.
fabriek, overeenkomstig de op de kenplaat
VEILIGHEID
installateur.
aangegeven categorie en op de juiste
Gebruik een goedgekeurde aansluitkraan in
nominale belasting. De waakvlambrander is
De mantel van deze kachel is een 'werkend
de gastoevoer voor het aansluiten van de
afgesteld op het juiste verbruik. Controleer of
oppervlak', d.w.z. dat deze een hoge
kachel.
de gegevens op de kenplaat overeenkomen
■
■
temperatuur kan bereiken. Wees dus
voorzichtig met kinderen; houdt ze uit de
met de lokale gassoort en de druk. Controleer
■
buurt van de kachel of plaats een hekje
De kachel mag alleen gerepareerd worden
of de gegevens op de typeplaat overeenkomen
met originele onderdelen.
met de aard van uw installatie (zie technische
rond de kachel.
gegevens voor controle). De typeplaat vindt u
■
■
PLAATSING
■
Verbrand stof verspreidt een onaangename
Leg nooit voorwerpen op de brandende
geur en leidt bovendien tot verkleuring van
kachel.
wanden en plafonds. Deze verkleuring is
op de achterplaat.
plaatsing
echter nooit geheel te voorkomen, maar
■
■
Gebruik de kachel nooit om er kleren,
wel tot een minimum te beperken door het
Deze gevelkachel mag alleen tegen een
handdoeken etc. op te drogen; wanneer
vertrek, de mantel en het binnenwerk
buitenmuur geplaatst worden omdat de
men n.l. de mantel afsluit ontstaan er
stofvrij te houden.
verbrandingsproducten direct naar buiten
binnen de mantel zeer hoge temperaturen.
moeten worden afgevoerd.
Omdat de opstijgende lucht boven de
Het toestel mag alleen worden geïnstalleerd
kachel een vrij hoge temperatuur heeft
door een erkend installateur volgens de
mag er geen vitrage of gordijn vlak boven
nationaal en lokaal geldende voorschriften.
de kachel worden gehangen. Plaats de
kachel niet vast onder een brandbare
Plaats de kachel bij voorkeur niet in een hoek
vensterbank. Houdt minimaal 15 cm aan als
omdat de brander voor periodiek onderhoud
afstand tussen de mantel en gordijnen of
uit het toestel verwijderd moet kunnen
een brandbare vensterbank boven de
worden.
mantel.
Plaats het muurrooster aan de buitenzijde niet
■
In verband met een goede en veilige
te dicht onder een vensterbank (zie ook
werking van deze gevelkachel is periodiek
"veiligheid").
onderhoud (minimaal 1 keer per jaar, bijv.
aan het begin van het stookseizoen) door
3
2
een erkend persoon aan te bevelen.
INSTALLATIE
Muurdikte:
minimaal 70 mm
Indien de kachel wordt geplaatst voor een
■
Steek nu de trekstangen door de hiervoor
brandbare wand moet de diameter van de
bestemde gaten in de montageplaat (de
muurdoorvoer 180 mm zijn en dient over het
uitlaat hoort boven) en zet het geheel met
Lengte inlaatkoker: muurdikte + 10 mm.
gehele oppervlak achter de montageplaat een
de bijgeleverde moeren vast.
Lengte uitlaatkoker: muurdikte + 70 mm,
plaat van onbrandbaar materiaal te worden
maximale lengte 600 mm.
aangebracht met daarin een gat van 153 mm.
Het verdient aanbeveling, deze plaat op 2 à
installatie van het toestel
3 mm vrij van de wand te monteren.
1
Bij dit toestel is een montageplaat
Houdt bij de bepaling van de plaats waar het
meegeleverd, die dienst doet als aftekenmal
toestel geïnstalleerd moet worden ook
en als montage-eenheid voor de
rekening met de voorwaarden, genoemd in het
fig. 3
muurdoorvoer en het binnenwerk. De gaten A,
hoofdstuk 'plaatsing'.
■
fig. 5
■
■
Teken de gaten voor de keilbouten en het
van de onderkant van deze montageplaat t.o.v.
muurkokergat af m.b.v. de montageplaat.
de vloer moet 20 mm zijn (295 mm van vloer tot
Let op dat dit waterpas gebeurt.
B
■
■
Schuif het binnenwerk horizontaal naar
achteren tot de pinnen aan de onderzijde
van het binnenwerk in de fixatie van de
■
Maak nu de aluminium uitlaatkoker op
horizontale steunen vallen. Zet het
lengte (muurdikte + 70 mm).
binnenwerk vast door de geleidingssteunen
Boor de gaten.
vast te schroeven aan de bovenzijde.
■
■
afvoerbuis.
Zaag de overtollige lengte af.
onderkant kokergat).
A
Steek de afvoer van het binnenwerk om de
Zorg ervoor dat de draadeinden niet te ver
uitsteken (max. 10 mm inclusief moer).
B en C in fig. 2 zijn voor de
bevestigingsschroeven. De minimumafstand
2
INSTALLATIE
lengte van de in- en uitlaatkoker
Maak de inlaatkoker (grootste diameter) op
Steek de uitlaatkoker in de daarvoor
bestemde opening van het muurrooster.
■
maat.
Plaats de mantel verticaal tegen de muur
en de montageplaat, zodat de nokjes in de
sleufgaten vallen. Laat de mantel
■
Monteer de keilbouten in de geboorde
rechtstandig naar beneden zakken.
gaten in de muur.
■
Bevestig de montageplaat aan de muur.
■
Controleer met een waterpas of de
C
fig. 2
fig. 4
montageplaat horizontaal hangt en draai de
bevestigingsschroeven vast.
■
rond zijn en een binnendiameter van 153 mm
hebben. Het is aan te bevelen, dit gat te
■
■
muurrooster. Schuif daarna het rooster op
Zet het binnenwerk met de onderkant op de
aansluiting op de gasleiding
onderste steunen.
■
het aansluiten. Controleer de
Schuif het binnenwerk met de
gasaansluiting op gasdichtheid. Controleer
geleidingssteunen om de lippen op de
de werking van de kachel en leg deze uit
muur.
montageplaat.
aan de gebruiker.
■
■
Vermijd spanningen op de regelkraan bij
Steek deze van buiten door het gat in de
waterpas zijn en mag het zeker niet aflopen
4
fig. 6
de inlaatkoker.
Om inregenen te voorkomen moet dit gat
naar de binnenkant.
glasvezelafdichting om de luchtinlaat.
Bevestig de inlaatkoker aan het
afvoerrooster. Draai de trekstangen in het
(laten) boren.
Pak het binnenwerk en leg de
5
Het gat voor de muurkoker moet inwendig
ombouwen op een andere
gassoort
■
aansteken
Vervang het instelplaatje door de
■
■
Open de gaskraan.
de onderdelen overeenkomen met de
zoals wordt bijgeleverd met de ombouwset.
waakvlam. Dit is tevens de vorstbeveiliging,
waarden uit de bijgeleverde tabel.
Let bij toestellen zonder drukregelaar
druk deze in. Er stroomt nu gas naar de
hetgeen wil zeggen dat de hoofdbrander
speciaal op of de voordruk van een op
waakvlambrander.
pas ingeschakeld wordt bij een zeer lage
Sluit de gaskraan.
■
Draai bedieningsknop B naar stand
vorstvrij te houden. Laat daarom de
A
waakvlam tijdens het stookseizoen
■
branden.
Controleer alle eerder gedemonteerde
123
456
Vervang de hoofdinspuiter door de
7
inspuiter uit de ombouwset.
■
en 1 draait brandt alleen de
omgevingstemperatuur om de ruimte
volstand brandend toestel overeenkomt
aansluitingen op gasdichtheid.
■
en
Vervang de drukregelaar aardgas door de
stelschroef propaan (of andersom).
■
Als u de bedieningsknop op de stand
tussen
■
met de aansluitdruk van het toestel.
■
■
Stel de branderdruk in volgens de tabel
Controleer of de waarden zoals vermeld op
GEBRUIK
OMBOUWEN
■
uitschakelen
instelplaat uit de ombouwset.
B
■
Draai de bedieningsknop B naar stand
.
De kachel is nu helemaal uitgeschakeld.
Vervang de waakvlaminspuiter door de
inspuiter uit de ombouwset.
fig. 8
Vervang de kleinstandstuw door de
■
Druk ontstekingsknop A in. Er springt nu
een vonk over naar de waakvlambrander.
kleinstandstuw uit de ombouwset.
Herhaal het indrukken tot de waakvlam
ontstoken is. Houdt knop B nog ca.
10 seconden ingedrukt.
1.
Drukmeetpunt branderdruk
2.
Drukmeetpunt voordruk
3.
Drukregelaar of stelschroef
4.
Kleinstandstuw
5.
Waakvlam
6.
Bevestigingsbeugel
7.
Toevoerleiding
8.
Branderleiding
9.
Hoofdbrander
10.
Inspuiter
11.
Kegelring + wartel
■
6
Als de waakvlam nu dooft moeten
voorgaande handelingen herhaald worden
en moet de aansteekknop B iets langer
ingedrukt gehouden worden.
3
1
2
■
4
Nadat de waakvlam is ontstoken kunt u met
thermostaatknop B een stand kiezen tussen
5
7
1 en 7.
8
fig. 7
10 11
7
6
9
storingen
afvoeren verpakking en toestel
De kachel dient jaarlijks te worden gereinigd
Niet aangaan of uitgaan van de kachel.
De verpakking van het toestel is recyclebaar.
en gecontroleerd door een erkend installateur.
Oorzaken:
Gebruikt kunnen zijn:
REINIGING
- karton;
Controle op:
- Lucht in de toevoerleiding (na stilstand van
- CFK-vrij schuim (zacht);
- dichtheid van gascircuit;
het toestel).
- hout;
- de juiste werking van de regelkraan, het
> Ontluchten.
- plastic;
- papier.
thermokoppelcircuit en het ontsteken van de
brander.
- Onvoldoende gasdruk.
> Controleer of de gastoevoerleiding is
STORINGEN
reiniging en onderhoud
Deze materialen moeten op verantwoorde
Reiniging van:
vervuild of dat de aansluitkraan niet open
wijze en conform de overheidsbepalingen
- het waakvlamsysteem;
staat.
worden afgevoerd.
- de brander;
- de verbrandingsruimte;
- de rookgasafvoer.
- Waakvlam is vervuild.
> Maak de brander voorzichtig schoon met
een stofzuiger.
De overheid kan u ook informatie verschaffen
over het op verantwoorde wijze afvoeren van
afgedankte apparaten.
reiniging van de brander
- De aansluiting van het thermokoppel maakt
Wanneer de kachel is afgekoeld, kan de
geen goed contact.
brander gereinigd worden.
> Controleer het thermo-elektrisch circuit.
Verbrand stof verspreid een onaangename
geur en leidt bovendien tot verkleuring van
wanden en plafonds. Deze verkleuring is
echter nooit geheel te voorkomen, maar wel
tot een minimum te beperken door het vertrek,
de mantel en het binnenwerk stofvrij te
houden.
Verkleuring van de mantel is te voorkomen
door deze regelmatig te reinigen met water of
met zeep. Na het schoonmaken goed
nabehandelen met schoon water en droog
wrijven. Gebruik nooit agressieve of
schurende schoonmaakmiddelen voor de
9
8
mantel.
introduction
table of contents
1 control valve
This wall-mounted heater has been specially
If you read this manual, you will soon become
introduction
1
2 control block
developed for mounting on an external wall.
acquainted with the possibilities this heater
safety
2
The flue gases are vented directly to the
offers. The manual contains advice on safe
positioning
3
outside through the external wall.
use and information on installation, operation
installation
4-5
The wall-mounted heater is fully protected by
and maintenance of the heater.
conversion
6
use
7
means of a thermo-electric pilot-light
safeguard to prevent accidental outflow of
This manual has been compiled on the
cleaning
8
gas from the main burner.
assumption that the heater will be installed by
faults
9
an authorised gas installer who is familiar
disposal of packaging and appliance
9
TABLE OF CONTENTS
foreword
DESCRIPTION
description
with national and local regulations.
parts list
Keep this book in a safe place, so that future
technical information
I
II - IX
users can benefit from this information.
.
50 cm
50 cm
12
3
456
12
3
7
7
20,7
1
60 cm
cm
456
40 cm
20,7
cm
2
50 cm
50 cm
12
12
3
3
456
456
7
7
70 cm
80 cm
cm
20,7
20,7
cm
1
fig. 1
■
This heater may only be positioned and
gas type and pressure
■
installed by an authorised installer.
Use an approved gas tap to connect the
The hearth is set to the nominal load, in
heater to the gas main.
accordance with the category stated on the
identification plate, and sealed at the factory.
■
The housing of this heater can reach high
■
SAFETY
temperatures. Be careful therefore with
The heater may only be repaired using
The pilot light is set to the correct flow. See the
original parts.
technical data for this information. Check that
children: keep them away from the heater
Burnt dust causes an unpleasant smell and
to the local gas type and pressure. Check that
also results in discoloration of walls and
the data on the identification plate correspond
Never place objects on the heater when it
ceilings. Although such discoloration can
to the type and voltage of the current in your
is working.
never be entirely prevented, it can be
building. The identification plate is located on
minimised by keeping the room, the
the rear panel of the heater.
or place a guard around the heater.
■
■
the data on the identification plate corresponds
Never use the heater to dry clothes,
towels, etc.; if the housing is covered, very
■
POSITIONING
safety
housing and the interior free from dust.
positioning
high temperatures will develop inside the
housing.
This wall-mounted heater may only be
positioned against an external wall as the
■
Since the rising air above the heater is at a
products of combustion have to be vented
fairly high temperature, curtains or ‘nets’
direct to the outside air.
must not be positioned directly above the
heater. Do not install the heater below a
The unit may only be installed by an
window ledge made of combustible
authorised installer and in accordance with
material. The minimum distance between
national and local regulations.
the housing and curtains or a combustible
window ledge above the housing should be
The heater should preferably not be
15 cm.
positioned in a corner as the burner has to be
capable of being removed from the heater for
■
Periodic maintenance (at least once a year,
periodic maintenance.
for example at the start of the heating
season) by an authorised person is
Do not install the external wall grille too close
advisable in order to ensure effective, safe
to a windowsill (see also ‘safety’).
operation of this heater.
■
If, for whatever reason, the heater has
gone out, wait for at least 5 minutes before
3
2
re-lighting the appliance.
INSTALLATION
Wall thickness:
minimum 70 mm
If the heater is installed against a wall made
■
Now insert the tensioning members through
from combustible material, the diameter of the
the holes provided for this purpose in the
wall opening must be 180 mm and a sheet of
mounting plate (the outlet should be at the
Length of inlet pipe: as wall thickness.
incombustible material, containing a 153 mm
top) and secure with the nuts supplied.
Length of outlet pipe: wall thickness + 70 mm,
diameter hole, must be installed to cover the
maximum length 600 mm.
entire surface behind the mounting plate. It is
advisable to mount this sheet 2 to 3 mm clear
installing the appliance
of the wall.
1
The mounting plate supplied with this
When determining the place at which the
appliance will serve as a template and as an
appliance is to be installed, account must also
assembly unit for the wall vent and the
be taken of the conditions indicated in the
fig. 3
internal mechanism. Holes A, B and C in fig. 2
section on ‘positioning’.
■
fig. 5
■
■
Draw the holes for the key bolts and the
plate to the floor must be 20 mm (295 mm from
opening for the wall vent pipe using the
the floor to the bottom of the vent-pipe hole).
mounting plate. Make sure that the plate is
mechanism on to the flue pipe.
■
Slide the internal mechanism horizontally
backwards until the pins on the base of the
nut). Saw off the surplus length.
internal mechanism engage with the
■
level.
A
Slide the outlet from the internal
Make sure that the stud bolts do not
protrude too far (maximum 10 mm including
are for the mounting screws. The minimum
distance from the bottom of this mounting
2
INSTALLATION
length of inlet and outlet pipe
Now cut the aluminium outlet pipe to size
horizontal supports. Secure the internal
(wall thickness + 70 mm).
mechanism by screwing the support guides
B
tight at the top.
■
Drill the holes.
■
Cut the inlet pipe (largest diameter) to size.
■
Place the key bolts in the holes drilled in
■
Insert the outlet pipe into the opening
provided for that purpose in the wall grille.
■
Place the casing vertically against the wall
and the mounting plate, so that the
projections fit into the slotted holes. Lower
the casing vertically.
the wall.
■
Secure the mounting plate to the wall.
■
Using a spirit level check that the mounting
C
fig. 2
fig. 4
plate is horizontal and tighten the mounting
screws.
■
and have an internal diameter of 153 mm. It is
advisable to drill this hole or arrange for it to
■
■
Place the internal mechanism with the
connection to the gas supply
inlet pipe.
■
Slide the internal mechanism with the
connecting. Check gas connections for
support guides around the lips on the
leaks. Check the operation of the heater
from the outside.
mounting plate.
and explain it to the user.
■
■
Avoid straining the regulator tap when
Push the pipe through the hole in the wall
and must certainly not slope downwards
4
fig. 6
base resting on the lower supports.
wall grille. Then slide the grille on to the
To avoid ingress of rain this hole must be level
towards the inside.
fibreglass packing around the air inlet.
Secure the inlet pipe to the flue grille.
Screw the tensioning members into the
be drilled.
Take the internal mechanism and place the
5
The hole for the wall vent-pipe must be round
■
Replace the settings plate with the settings
lighting
■
CONVERSION
■
■
switching off
place from the conversion kit.
Open the gas tap.
If you turn the control knob to the position
between
components correspond with the values in
supplied with the conversion kit. In the
burn. This is also the frost-protection
the accompanying table.
case of appliances without pressure
press it in. Gas will now flow to the pilot
position, i.e. at this setting the main burner
regulator pay particular attention to
light burner.
will only be switched on at a very low
■
Close the gas tap.
■
Turn control knob B to position
and
Replace the pressure regulator for natural
and 1, only the pilot light will
ambient temperature to keep the room
whether, with the appliance turned on full,
the supply pressure corresponds with the
■
■
Adjust the burner pressure as per the table
Check that the values indicated on the
frost-free. You should therefore leave the
A
pilot light on during the heating season.
appliance’s rated inlet pressure.
USE
converting to a different type of
gas
gas with the adjusting screw for propane
(or vice versa).
■
123
Check all connections previously
7
Replace the main injection nozzle with the
456
dismantled for leaks.
■
■
B
Turn control knob B to position
. The
heater is now completely switched off.
nozzle from the conversion kit.
■
Replace the pilot light injection nozzle with
fig. 8
the nozzle from the conversion kit.
■
■
Press ignition button A. A spark will now
Replace the low-setting restrictor with the
jump to the pilot light burner. Keep the
low-setting restrictor from the conversion
ignition pressed in until the pilot light
kit.
ignites, then keep knob B pressed in for
approximately a further 10 seconds.
1.
Measurement point for burner
pressure
2.
■
6
Measurement point for supply
preceding action has to be repeated and
ignition button B must be held in for a little
pressure
3.
If the pilot light now goes out again, the
Pressure regulator or
longer.
3
adjusting screw
Low-setting restrictor
5.
Pilot light
6.
Mounting bracket
7.
Supply pipe
8.
Burner pipe
9.
Main burner
10.
Injection nozzle
11.
Taper ring and coupling nut
1
2
6
Once the pilot light is lit you can select a
setting between 1 and 7 with thermostat
5
7
knob B.
8
9
fig. 7
■
4
10 11
7
4.
maintenance and cleaning
faults
The heater should be cleaned and checked
Heater fails to light or extinguish.
annually by an authorised installer.
Causes:
Check that:
- Air in supply pipe (after appliance has been
disposing of the packaging and
appliancel
The appliance packaging is recyclable. The
materials:
-the gas supply is airtight;
out of operation).
- card board;
-the regulator and the thermocouple circuit
> Vent.
- CFC-free foam (soft);
function properly and that the burner ignites
properly.
- wood
- Insufficient gas pressure.
> Check that the gas tap is open and check
Clean (if necessary):
-the combustion chamber;
-the flue gas exhaust.
- paper.
the gas line to see if it is dirty.
-the pilot system;
-the burner;
- plastic;
FAULTS
CLEANING
packaging could include the following
These materials should be disposed
- The pilot light is dirty.
> Clean the burner carefully with a vacuum
responsibly and in conformity with government
regulations.
cleaner.
Information on how to responsibly dispose of
cleaning the burner
- The thermocouple contact does not engage
properly.
Once the heater has cooled down sufficiently,
discarded appliances can be obtained from the
local authorities.
> Check the thermocouple circuit.
the burner can be cleaned.
Burnt dust gives off an unpleasant smell and
also results in discoloration of walls and
ceilings. Although such discoloration can
never be entirely avoided, it can be restricted
to a minimum by keeping the room, the
housing and the internal mechanism free of
dust.
Discoloration of the housing can be prevented
by cleaning it regularly with soap and water.
After cleaning, rinse thoroughly with clean
water and rub dry. Never use aggressive or
9
8
abrasive cleaning agents for the housing.
introduction
contenu
1 soupape de commande
Ce radiateur à gaz mural a été spécialement
La lecture de ce mode d'emploi vous
introduction
1
2 bloc de réglage
conçu pour être placé contre un mur extérieur.
permettra de recevoir une information rapide
securité
2
Les gaz d'échappement vont directement vers
sur les possibilités que ce radiateur peut vous
positioning
3
l'extérieur en traversant le mur.
offrir. Vous y trouverez des conseils de
installation
4-5
Le radiateur en question comprend également
sécurité se rapportant à l'utilisation et des
transformer
6
une sécurité thermoélectrique pour la flamme.
informations visant l'installation, la commande
usage
7
L'afflux imprévu de gaz à partir du brûleur
et l'entretien de ce radiateur.
entretien
8
panne
9
élimination de l’emballage et de l’appareil
9
un installateur agréé dans la technique du gaz
supplement
I
et ayant une bonne connaissance des
fiche technique
principal est ainsi évité.
La rédaction de ce mode d'emploi repose sur
CONTENU
avant-propos
DESCRIPTION
description de l’apparel
l'idée que ce radiateur sera mis en place par
II - IX
consignes qui sont en vigueur sur les plans
local et national.
50 cm
50 cm
Prenez soin de garder ce livret, afin qu’un autre
utilisateur puisse en profiter.
12
3
456
12
3
7
7
20,7
1
60 cm
cm
456
40 cm
20,7
cm
2
50 cm
50 cm
12
12
3
3
456
456
7
7
70 cm
80 cm
cm
20,7
20,7
cm
1
fig. 1
Securité
■
En cas d'un arrêt inattendu de l'appareil,
type de gaz et pression du gaz
attendez au moins 5 minutes avant de le
Seul un installateur agréé est autorisé à
remettre en route.
faire le placement et l'installation de cet
SECURITE
appareil.
■
sur la charge
■
Le manteau de ce radiateur est une
Utilisez un robinet à gaz agréé dans
nominale appropriée, conformément à la
l'arrivée du gaz pour le branchement de
catégorie I2L indiquée sur l’immatriculation. Le
l'appareil.
brûleur de la veilleuse est réglé pour une
"surface en fonction", ce qui veut dire que
celle-ci peut atteindre une température
utilisation appropriée. Voir Caractéristiques
■
élevée. Soyez donc prudent en cas
En cas de réparations, veuillez n'utiliser
techniques pour le contrôle. Vérifiez que les
que les pièces d'origine du radiateur.
données de l’immatriculation correspondent au
d'enfants : tenez-les à distance de ce
radiateur ou placez une grille autour de
l'appareil.
L’appareil est mis au point et cacheté à l’usine,
PLACEMENT
■
gaz local et à la pression du gaz locale. La
■
La poussière brûlée dégage une odeur
plaque du modèle se trouve sur la plaque de
désagréable et conduit, en outre, à une
derrière.
coloration des murs et plafonds. S'il est
■
■
Ne posez jamais d'objets sur l'appareil
toutefois impossible d'éviter cette
lorsqu'il fonctionne.
coloration, il est possible de la limiter à un
placement
minimum en évitant à la poussière de
Ce radiateur ne doit être placé que contre un
N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des
s'installer dans la pièce, le manteau et
mur extérieur vu que les produits de la
vêtements, des serviettes, etc. : en cas de
l'aménagement intérieur.
combustion sont directement conduits vers
fermeture du manteau, les températures
l'extérieur.
risquent là de s'élever très fortement.
Seul un installateur agréé est autorisé à
■
Vu que l'air qui s'élève au-dessus de
installer l'appareil en tenant compte des
l'appareil est d'une température assez
consignes qui sont en vigueur sur les plans
élevée, il est interdit d'accrocher un
local et national.
vitrage ou des rideaux à proximité du
radiateur. Ne placez pas le radiateur sous
Ne placez pas, de préférence, l'appareil dans
un rebord de fenêtre inflammable.
un angle vu qu'il doit être possible d'enlever
Respectez une distance minimale de 15 cm
le brûleur pour lui faire subir un entretien
entre le manteau et les rideaux ou un
périodique.
rebord de fenêtre inflammable situés audessus du manteau.
Placez la grille murale à l'extérieur, à une
certaine distance du rebord de fenêtre (voir
■
Pour assurer le fonctionnement sûr et
aussi "sécurité").
correct de ce radiateur, il est recommandé
de faire appel à un spécialiste pour
exécuter un entretien périodique (au
début de la saison froide).
3
2
minimum 1 fois par an, par exemple, au
Au cas où le radiateur serait placé devant une
paroi pouvant s'enflammer, le diamètre du
■
conduit d'évacuation mural doit être de 180
mm et une plaque en matériel ininflammable
Épaisseur mur: min. 70 mm
Longueur tuyau d'admission : égale à
l'épaisseur du mur.
Longueur tuyau d'échappement : épaisseur
mur + 70 mm, longueur max. 600 mm.
doit être placée. Elle doit avoir aussi un trou
Faites passer maintenant les tirants à
■
Glissez l'aménagement intérieur avec les
travers les trous destinés à cet effet dans
supports de guidage. Le tout doit entourer
la plaque de montage (tuyau
les rebords qui se trouvent sur la plaque
d'échappement doit se trouver sur le
de montage.
INSTALLATION
INSTALLATION
longueur du tuyau d'admission et
d'échappement
dessus) et fixez l'ensemble en utilisant les
de 153 mm. Il est recommandé d'installer cette
écrous fournis.
paroi à 2 ou 3 mm du mur.
En déterminant l'endroit où vous souhaitez
installer l'appareil, tenez également compte
installation de l'appareil
des conditions nommées dans le chapitre
Une plaque de montage a été fournie avec cet
appareil. Elle sert de gabarit de traçage et
"placement".
■
cheville et le trou pour le conduit mural en
d'évacuation mural et l'aménagement
utilisant la plaque de montage. Veillez à
intérieur. Les trous A, B et C à la fig. 2 sont
destinés aux vis de fixation. Les distances
1
Dessinez les trous pour les boulons à
d'unité de montage pour le conduit
fig. 3
■
Veillez à ce que les embouts filetés ne
2
fig. 5
■
Introduisez le tuyau d'évacuation de
une mise de niveau en ce qui concerne
dépassent pas trop (max. 10 mm écrou
l'aménagement intérieur de telle manière
cette opération.
compris). Sciez la longueur superflue.
qu'il entoure le tube d'évacuation.
minimales de la partie inférieure de cette
plaque de montage par rapport au sol doivent
■
Percez les trous.
■
être de 20 mm (295 mm du sol jusqu'au trou
■
de conduit inférieur).
A
Veillez à ce que le conduit d'admission soit
Occupez-vous maintenant de la longueur
■
l'aménagement intérieur jusqu'à ce que les
(épaisseur du mur + 70 mm).
chevilles qui se trouvent dans la partie
sur mesure (diamètre le plus grand).
B
inférieure de l'aménagement intérieur
■
■
Insérez les boulons à cheville dans les
Introduisez le conduit d'évacuation dans le
s'emboîtent dans la fixation des supports
trou de la grille murale, destiné à cet effet.
horizontaux. Fixez l'aménagement intérieur
trous qui ont été faits dans le mur.
■
en vissant en haut les supports de conduite.
Fixez la plaque de montage au mur.
■
■
C
Placez l'enveloppe verticalement contre le
Utilisez un niveau pour contrôler la position
mur et la plaque de montage pour que les
horizontale de la plaque de montage.
cames tombent dans les fentes. Faites
Vissez ensuite les vis de fixation.
glisser verticalement et doucement
l'enveloppe vers le bas.
fig. 2
Fixez le conduit d'admission à la grille
fig. 4
l'intérieur et avoir un diamètre interne de 153mm.
d'évacuation. Vissez les tirants dans la
■
Il est recommandé de (faire) percer ce trou.
grille murale. Glissez ensuite la grille sur le
la bouche d'entrée d'air en l'entourant de
conduit d'admission.
fibre de verre.
Le trou pour le conduit mural doit être rond à
Glissez vers l'arrière et horizontalement
du conduit d'évacuation en aluminium
■
Prenez l'aménagement intérieur. Colmatez
Pour éviter à la pluie de faire son entrée, ce
4
suivre une pente vers l'intérieur.
■
Introduisez celle-ci de l'extérieur en la faisant
passer par le trou qui a été fait dans le mur.
■
Placez l'aménagement intérieur en mettant
la partie inférieure sur les supports
inférieurs.
fig. 6
5
trou doit être horizontal et ne doit surtout pas
raccord à la conduite de gaz
■
Remplacez l'injecteur pour la veilleuse par
allumage
mise hors service
l'injecteur du jeu de conversion.
Evitez toute tension sur le robinet de
réglage en effectuant le raccord. Contrôlez
■
■
le raccord au gaz (étanchéité). Contrôlez le
par celle qui se trouve dans le jeu de
fonctionnement de l'appareil et expliquez
conversion.
transformer en une autre sorte de gaz
■
Si vous tournez le bouton de commande sur
la position entre
■
et 1, seule la veilleuse
Tournez le bouton de commande B pour
fonctionnera. Ceci sert également de
qu'il se retrouve sur la position
sécurité contre le gel, ce qui veut dire que
.
Enfoncez ensuite celui-ci. Le gaz va
le brûleur principal ne s'enclenche que si
Remplacez la plaque de réglage par celle
maintenant arriver vers le brûleur de la
la température ambiante est très basse,
qui se trouve dans le jeu de conversion.
veilleuse.
ceci pour maintenir la pièce à l'abri du gel.
celui-ci à l'utilisateur.
■
Ouvrez le robinet du gaz.
Remplacez la butée de position "petit feu"
Pour cette raison, enclenchez la veilleuse
■
Contrôlez si les valeurs mentionnées sur
■
A
Réglez la pression du brûleur selon le
les pièces correspondent aux valeurs qui
tableau fourni avec le jeu de conversion.
se trouvent sur le tableau fourni.
Veuillez bien contrôler en cas d'appareils
Fermez le robinet du gaz.
pression d'un appareil en position élevée
7
correspond à la pression de branchement
■
Remplacez le régulateur de pression pour
456
■
pendant la saison froide.
■
123
sans régulateur de pression si la pré-
Tournez le bouton de commande B pour
qu'il se trouve sur la position
B
USAGE
TRANSFORMER
■
.
L'appareil est maintenant hors service.
de l'appareil.
le gaz naturel par la vis de réglage propane
(ou inversement).
■
En rapport avec l'étanchéité, contrôlez
fig. 8
tous les raccords qui ont été démontés
■
Remplacez l'injecteur principal par
auparavant.
■
l'injecteur du jeu de conversion.
Appuyez sur le bouton d'allumage A. Une
étincelle va alors se produire qui va se
diriger vers le brûleur de la veilleuse.
1.
Section de contrôle de la pression
Répétez cette opération jusqu'à ce que la
pour la pression du brûleur
2.
veilleuse soit allumée. Maintenez environ
6
Section de contrôle de la pression
10 secondes la pression sur le bouton B.
pour la pré-pression
3.
3
Régulateur de pression ou vis de
réglage
■
Si la veilleuse s'éteint, répétez les
opérations précédentes. Maintenez un peu
1
2
4
plus longtemps la pression sur le bouton
4.
Barre position petit feu
5.
Veilleuse
6.
Etrier de fixation
7.
Conduite d'admission
8.
Conduite brûleur
pouvez choisir en vous aidant du bouton du
9.
Brûleur principal
thermostat B une position entre 1 et 7.
10.
Injecteur
11.
Bague conique + émerillon
5
8
9
d'allumage B.
7
■
Après avoir allumé la veilleuse, vous
10 11
7
6
fig. 7
panne
L'appareil doit être nettoyé et contrôlé
L'appareil ne s'enclenche pas / ne s'arrête pas.
annuellement par un installateur agrée.
Causes:
Contrôle :
- Présence d'air dans la conduite d'amenée
élimination de l’emballage et de
l’appareil
L’emballage de l’appareil est recyclable. Il
ENTRETIEN
contient :
- de l’étanchéité du circuit d’alimentation du
gaz ;
(après arrêt de l'appareil).
- du polystyrène exempt de CFC (mousse douce) ;
> Purger.
- du bois ;
- du plastic ;
- du fonctionnement du robinet de réglage, du
circuit thermocouple et de l’allumage du
brûleur.
- Pression de gaz insuffisante.
- du brûleur ;
- Souillure dans la veilleuse.
dans votre commune.
> Nettoyer délicatement le brûleur à l’aide de
l’aspirateur.
- gaz de fumée.
L’administration communale vous informera
des moyens adéquats de vous débarrasser de
- Mauvais contact de la connection du
nettoyage du brûleur
Eliminer ces matériaux de façon adéquate et
conformément à la réglementation en vigueur
Nettoyage (au besoin) :
- de l‘espace de combustion ;
- du papier.
> Vérifier : le conduit de gaz est-il sale? Le
robinet est-il fermé?
- du système veilleuse ;
- carton ;
STORINGEN/VERPAKKING
entretien et nettoyage
vos anciens appareils ménagers.
thermocouple.
> Vérifier le circuit du thermocouple.
Lorsque le poêle est suffisamment refroidi, il
est possible de nettoyer le brûleur.
Si la poussière brûlée dégage une odeur
désagréable, elle conduit, en outre, à la
coloration des murs et des plafonds.
Toutefois, s'il est impossible d'éviter
totalement cette coloration, il est possible de
la limiter à un minimum en éliminant la
poussière qui se trouve dans la pièce, le
manteau et l'aménagement intérieur.
La coloration du manteau peut être évitée en
le nettoyant régulièrement à l'eau ou avec du
savon. Après avoir nettoyé, rincez à l'eau
propre et séchez avec un torchon sec.
N'utilisez jamais de produits d'entretien
9
8
agressifs ou abrasifs pour le manteau.
set kijkglas / sight glasses set / jeu vitre
20900081
waakvlam set / pilot unit set / jeu veilleuse
20900082
Eurosit 630 compleet / Eurosit 630 complete / Eurosit 630 complet
20900083
Uitlaat set / exhaust set / jeu échappement
20900084
brander GWH 2 / burner GWH 3 / brûleur GWH 2
20900085
set LPG NL GWH 2 / set LPG NL GWH 2 / jeu GPL NL GWH 2
20900086
set LPG eur GWH 2 / set LPG eur GWH 2 / jeu GPL eur GWH 2
20900087
set aardgas NL GWH 2 / set NG NL GWH 2 / jeu gaz naturel NL GWH 2
20900088
set aardgas eur GWH 2 / set NG eur GWH 2 / jeu gaz naturel eur GWH 2
20900089
brander GWH 3 / burner GWH 3 / brûleur GWH 3
20900090
set LPG NL GWH 3 / set LPG NL GWH 3 / jeu GPL NL GWH 3
20900091
set LPG eur GWH 3 / set LPG eur GWH 3 / jeu GPL eur GWH 3
20900092
set aardgas NL GWH 3 / set NG NL GWH 3 / jeu gaz naturel NL GWH 3
20900093
set aardgas eur GWH 3 / set NG eur GWH 3 / jeu gaz naturel eur GWH 3
20900094
brander GWH 4 / burner GWH 34/ brûleur GWH 4
20900095
set LPG NL GWH 4 / set LPG NL GWH 4 / jeu GPL NL GWH 4
20900096
set LPG eur GWH 4 / set LPG eur GWH 4 / jeu GPL eur GWH 4
20900097
set aardgas NL GWH 4 / set NG NL GWH 4 / jeu gaz naturel NL GWH 4
20900098
set aardgas eur GWH 4 / set NG eur GWH 4 / jeu gaz naturel eur GWH 4
20900099
brander GWH 5 / burner GWH 5 / brûleur GWH 5
20900100
set LPG NL GWH 5 / set LPG NL GWH 5 / jeu GPL NL GWH 5
20900101
set LPG eur GWH 5 / set LPG eur GWH 5 / jeu GPL eur GWH 5
20900102
set aardgas NL GWH 5 / set NG NL GWH 5 / jeu gaz naturel NL GWH 5
20900103
set aardgas eur GWH 5 / set NG eur GWH 5 / jeu gaz naturel eur GWH 5
20900104
I
onderdelenlijst / parts list / supplement
Technische gegevens / technical data / fiche technique GWH 2
Land / country/pays
NL
BE/FR
DE
DE/LU
AT/ES/GB/
HU
NL/HU
NL
BE/IT/PT/ES/FR/GB BE/ES/FR/ AT/DE
IT/PT
Soort gas en toevoerdruk/gastype-supply
GB/IT/PT
G25-25
G20-20
G20-20
G20-20
G20-20
G20-25
G31-30
G30-29
G30-29
G31-37
G30-50
Cat.
I2L
I2E+
I2ELL
I2E
I2H
Type apparaat/appliance type/type d'appareil
C11
C11
C11
C11
C11
C11
I3P
I3B/P
I3+
I3P
I3B/P
C11
C11
C11
C11
C11
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Soort gas/gas type/type de gaz
G25
G20
G25
G20
G25
Toevoerdruk/supply pressure/pression d'alimentation [mbar]
25
20
25
20
20
G20
G20
G20
G31
G30
G30
G31
G31
G30
20
20
25
30
29
29
37
37
50
260
290
260
260
260
100
75
75
100
75
7
10,5
7
7
7
20
15
15
18,5
20
15
1
pressure/type gaz pression d'alimentation
Nominale warmte toevoer/nominal heat input/
apport calorifique nominal (Hi)
[kW]
Rendementsklasse/efficiency class/
classe de rendement
Gasdebiet bij nominale toevoer/gas flow at nominal [l/h]
input/ecoulement gazeux à l'entrée nominale
[15 °C/1013 mbar]
290
260
Branderdruk bij nominale toevoer/burner pressure at
[mbar]
10,5
7
8,8
1,6
nominal input/pression brûleur à l'entrée nominale
Inspuiter branderdruk/injector size/taille injecteur
[mm]
1,6
1,6
Branderdruk/burner pressure/pression brûleur (min.)
[mbar]
1,6
1,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1
1
1
1,3
1,6
1,3
1,3
1,3
3
2,2
2,2
1
1
3
2,2
Schroef/screw/vis (min.)
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Waakvlamunit/pilot flame unit/unité flamme pilote
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
27
27
27
27
27
27
14
14
14
14
14
Vol. [m3/h]
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
CO2 [%]
3,9
4
4
4
4
4
4,7
5,3
5,3
4,7
5,3
Waakvlaminspuiter/pilot flame injector/
injecteur flamme pilote
Rookgas/exhaust gasses/gaz brûlés
CO [ppm]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Temp. [°C]
240
230
230
230
230
230
230
245
245
230
245
NOx [mg/kWh]
240
265
265
265
265
265
324
322
322
324
322
NOx class
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Regeling/control/contrôle
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit eurosit
eurosit
eurosit
Drukregelaar/pressure regulator/régulateur de pression
yes
no
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
Gasinlaataansluiting/gas inlet connection/
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150 100-150
100-150
100-150
connexion entrée gaz
Schoorsteenaansluiting/flue connection/
Hoogte/height/hauteur
[mm]
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Breedte/width/largeur
[mm]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
600
Diepte/depth/profondeur
[mm]
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
III
II
connexion conduit
Technische gegevens / technical data / fiche technique GWH 3
Land / country/pays
NL
BE/FR
DE
DE/LU
AT/ES/GB/
HU
NL/HU
NL
BE/IT/PT/ES/FR/GB BE/ES/FR/ AT/DE
IT/PT
Soort gas en toevoerdruk/gastype-supply
GB/IT/PT
G25-25
G20-20
G20-20
G20-20
G20-20
G20-25
G31-30
G30-29
G30-29
G31-37
G30-50
Cat.
I2L
I2E+
I2ELL
I2E
I2H
Type apparaat/appliance type/type d'appareil
C11
C11
C11
C11
C11
C11
I3P
I3B/P
I3+
I3P
I3B/P
C11
C11
C11
C11
C11
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Soort gas/gas type/type de gaz
G25
G20
G25
G20
G25
Toevoerdruk/supply pressure/pression d'alimentation [mbar]
25
20
25
20
20
G20
G20
G20
G31
G30
G30
G31
G31
G30
20
20
25
30
29
29
37
37
50
360
420
360
360
360
140
110
110
140
110
pressure/type gaz pression d'alimentation
Nominale warmte toevoer/nominal heat input/
apport calorifique nominal (Hi)
[kW]
Rendementsklasse/efficiency class/
classe de rendement
Gasdebiet bij nominale toevoer/gas flow at nominal [l/h]
input/ecoulement gazeux à l'entrée nominale
[15 °C/1013 mbar]
420
360
Branderdruk bij nominale toevoer/burner pressure at
[mbar]
12,8
8,1
10,1
8,1
12,8
8,1
8,1
8,1
27
25
25
32
35
25
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,05
1
1
1
1
1
1,8
1,8
1,8
4,3
4,3
4,3
6,3
4,3
nominal input/pression brûleur à l'entrée nominale
Inspuiter branderdruk/injector size/taille injecteur
[mm]
1,85
1,85
Branderdruk/burner pressure/pression brûleur (min.)
[mbar]
2,7
1,8
1,8
Schroef/screw/vis (min.)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Waakvlamunit/pilot flame unit/unité flamme pilote
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
27
27
27
27
27
27
14
14
14
14
14
Vol. [m3/h]
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
CO2 [%]
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
Waakvlaminspuiter/pilot flame injector/
injecteur flamme pilote
Rookgas/exhaust gasses/gaz brûlés
CO [ppm]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Temp. [°C]
280
280
280
280
280
280
250
250
250
250
250
NOx [mg/kWh]
190
203
203
203
203
203
206
243
243
206
243
NOx class
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Regeling/control/contrôle
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit eurosit
eurosit
eurosit
Drukregelaar/pressure regulator/régulateur de pression
yes
no
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
Gasinlaataansluiting/gas inlet connection/
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150 100-150
100-150
100-150
connexion entrée gaz
Schoorsteenaansluiting/flue connection/
Hoogte/height/hauteur
[mm]
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Breedte/width/largeur
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Diepte/depth/profondeur
[mm]
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
V
IV
connexion conduit
Technische gegevens / technical data / fiche technique GWH 4
Land / country/pays
NL
BE/FR
DE
DE/LU
AT/ES/GB/
HU
NL/HU
NL
BE/IT/PT/ES/FR/GB BE/ES/FR/ AT/DE
IT/PT
Soort gas en toevoerdruk/gastype-supply
GB/IT/PT
G25-25
G20-20
G20-20
G20-20
G20-20
G20-25
G31-30
G30-29
G30-29
G31-37
G30-50
Cat.
I2L
I2E+
I2ELL
I2E
I2H
Type apparaat/appliance type/type d'appareil
C11
C11
C11
C11
C11
C11
I3P
I3B/P
I3+
I3P
I3B/P
C11
C11
C11
C11
C11
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Soort gas/gas type/type de gaz
G25
G20
G25
G20
G25
Toevoerdruk/supply pressure/pression d'alimentation [mbar]
25
20
25
20
20
G20
G20
G20
G31
G30
G30
G31
G31
G30
20
20
25
30
29
29
37
37
50
490
580
490
490
490
190
140
140
190
140
8
11,5
8
8
8
20
24
24
31
33
24
1,2
pressure/type gaz pression d'alimentation
Nominale warmte toevoer/nominal heat input/
apport calorifique nominal (Hi)
[kW]
Rendementsklasse/efficiency class/
classe de rendement
Gasdebiet bij nominale toevoer/gas flow at nominal [l/h]
input/ecoulement gazeux à l'entrée nominale
[15 °C/1013 mbar]
580
490
Branderdruk bij nominale toevoer/burner pressure at
[mbar]
11,5
8
10
2,2
nominal input/pression brûleur à l'entrée nominale
Inspuiter branderdruk/injector size/taille injecteur
[mm]
2,2
2,2
Branderdruk/burner pressure/pression brûleur (min.)
[mbar]
1,6
1,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1,3
1,2
1,2
1,4
1,6
1,4
1,4
1,4
2,2
4
4
1,2
1,2
5,4
3
Schroef/screw/vis (min.)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Waakvlamunit/pilot flame unit/unité flamme pilote
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
27
27
27
27
27
27
14
14
14
14
14
Vol. [m3/h]
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
CO2 [%]
8,4
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
8,65
8,6
8,6
8,6
8,6
Waakvlaminspuiter/pilot flame injector/
injecteur flamme pilote
Rookgas/exhaust gasses/gaz brûlés
CO [ppm]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Temp. [°C]
335
334
334
334
334
334
330
318
318
330
318
NOx [mg/kWh]
160,6
181,8
181,8
181,8
181,8
181,8
226,6
243,7
243,7
226,6
243,7
NOx class
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Regeling/control/contrôle
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit eurosit
eurosit
eurosit
Drukregelaar/pressure regulator/régulateur de pression
yes
no
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
Gasinlaataansluiting/gas inlet connection/
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150 100-150
100-150
100-150
connexion entrée gaz
Schoorsteenaansluiting/flue connection/
Hoogte/height/hauteur
[mm]
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Breedte/width/largeur
[mm]
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Diepte/depth/profondeur
[mm]
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
VII
VI
connexion conduit
Technische gegevens / technical data / fiche technique GWH 5
Land / country/pays
NL
BE/FR
DE
DE/LU
AT/ES/GB/
HU
NL/HU
NL
BE/IT/PT/ES/FR/GB BE/ES/FR/ AT/DE
IT/PT
Soort gas en toevoerdruk/gastype-supply
GB/IT/PT
G25-25
G20-20
G20-20
G20-20
G20-20
G20-25
G31-30
G30-29
G30-29
G31-37
G30-50
Cat.
I2L
I2E+
I2ELL
I2E
I2H
Type apparaat/appliance type/type d'appareil
C11
C11
C11
C11
C11
C11
I3P
I3B/P
I3+
I3P
I3B/P
C11
C11
C11
C11
C11
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Soort gas/gas type/type de gaz
G25
G20
G25
G20
G25
Toevoerdruk/supply pressure/pression d'alimentation [mbar]
25
20
25
20
20
G20
G20
G20
G31
G30
G30
G31
G31
G30
20
20
20
30
29
29
37
37
50
590
690
590
590
590
230
180
180
230
180
15
24
15
15
15
24
18
18
23
24
18
1,4
pressure/type gaz pression d'alimentation
Nominale warmte toevoer/nominal heat input/
apport calorifique nominal (Hi)
[kW]
Rendementsklasse/efficiency class/
classe de rendement
Gasdebiet bij nominale toevoer/gas flow at nominal [l/h]
input/ecoulement gazeux à l'entrée nominale
[15 °C/1013 mbar]
690
590
Branderdruk bij nominale toevoer/burner pressure at
[mbar]
24
15
18,8
2
nominal input/pression brûleur à l'entrée nominale
Inspuiter branderdruk/injector size/taille injecteur
[mm]
2
2
Branderdruk/burner pressure/pression brûleur (min.)
[mbar]
3,5
2,2
2
2
2
2
2
1,4
1,4
1,4
2,2
3,5
2,2
2,2
2,2
2,1
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
2,1
1,6
Schroef/screw/vis (min.)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Waakvlamunit/pilot flame unit/unité flamme pilote
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
Sit 140
27
27
27
27
27
27
14
14
14
14
14
Vol. [m3/h]
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
CO2 [%]
7,54
7,52
7,52
7,52
7,52
7,52
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
Waakvlaminspuiter/pilot flame injector/
injecteur flamme pilote
Rookgas/exhaust gasses/gaz brûlés
CO [ppm]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Temp. [°C]
344
338
338
338
338
338
333
328
328
233
328
NOx [mg/kWh]
247
266
266
266
266
266
318
318
318
318
318
NOx class
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Regeling/control/contrôle
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit
eurosit eurosit
eurosit
eurosit
Drukregelaar/pressure regulator/régulateur de pression
/
no
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
Gasinlaataansluiting/gas inlet connection/
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150 100-150
100-150
100-150
connexion entrée gaz
Schoorsteenaansluiting/flue connection/
Hoogte/height/hauteur
[mm]
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Breedte/width/largeur
[mm]
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Diepte/depth/profondeur
[mm]
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
IX
VIII
connexion conduit
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising