Samsung DCB-P850Z(S) Specification

Samsung DCB-P850Z(S) Specification
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
Bruksanvisning
SWE
GB
Bruksanvisning..................................... SWE
Instructions for use................................. GB
MF68-00461A
DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK
DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd 1
REV. 1.0
DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK
2008-09-05 오후 3:11:25
DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 1
2008-09-05 오후 3:11:46
DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 2
2008-09-05 오후 3:11:46
Bruksanvisning..................................... SWE
Instructions for use................................. GB
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 3
2008-09-05 오후 3:11:46
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 2
2008-09-05 오후 3:12:22
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
Bruksanvisning
SWE
DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 3
2008-09-05 오후 3:12:22
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Den här set-top boxen (STB) uppfyller kraven för internationell säkerhetsstandard.
Vänligen läs noggrant följande rekommenderade säkerhetsföreskrifter.
NÄTANSLUTNING:
Växelström 230V~, 50/60Hz
ÖVERBELASTNING: Överbelasta ej vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar eftersom
det kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
VÄTSKOR:
Undvik vätskor i närheten av apparaten.
RENGÖRNING:
Koppla ur apparaten ur vägguttaget innan du rengör den. Använd en
trasa fuktad med vatten (inga lösningsmedel) för rengöring av utsidan.
VENTILERING:
Övertäck inte boxens ventilationshål. Se till att upprätthålla ett fritt
luftflöde runt boxen. Förvara aldrig boxen där den är utsatt för direkt
solljus eller i närheten av en värmeanläggning, som till exempel ett
element.
Placera aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå boxen. Placera
boxen på ett avstånd åtminstone 10 cm från väggen.
TILLBEHÖR: Använd inga tillbehör som inte är rekommenderade av tillverkaren; de
kan riskera eller skada utrustningen.
ANSLUTNING AV KABEL, TV, OCH SET-TOP BOX:
Sammankoppla alla komponenterna innan du ansluter någon nätsladd
till vägguttaget. Stäng alltid av STB, TV och andra komponenter innan
du ansluter eller kopplar ur några kablar. För att koppla ur den här
boxen från elnätet, så måste kontakten dras ut ur vägguttaget, se
därför till att nätkontakten är lättåtkomlig.
REPARATION: Försök inte att själv reparera den här produkten. Försök att göra det
innebär att garantin inte längre gäller. Alla reparationer ska utföras av
kvalificerad servicepersonal.
BELYSNING: Om STB:n installeras i ett område utsatt för intensivt ljus, så är
skyddsanordningar för STB:ns nätkontakt och telefonmodem
nödvändiga.
Den individuella tillverkarens instruktion för skydd av annan utrustning,
såsom TV-anläggning, Hi-Fi, etc., som finns ansluten till STB:n måste
också följas vid åskväder.
JORDANSLUTNING: Signalkabeln MÅSTE VARA JORDAD. Jordningssystemet måste
uppfylla SABS 061.
Kasta använda batterier på angivna miljöstationer.
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 2
2008-09-05 오후 3:12:23
VARNING!
2. Om någon av dessa instruktioner inte följs kan det orsaka elektrisk shock eller eldsvåda.
● Öppna inte höljet.
● För inte in metall eller lättantändliga föremål i produkten.
● Rör inte stickkontakten med blöta händer.
● Koppla ur elsladden vid åskväder.
●Övertäck inte mottagarens ventilationsöppningar med föremål som tidningar, kläder etc.
● Placera inte mottagaren ovanpå hushållsapparater som avger värme.
● Utsätt inte mottagaren för regn eller fukt.
SWE
1. Följ dessa anvisningar så att nätsladd eller kontakt inte skadas.
●Ändra eller reparera inte själv nätsladden eller stickkontakten.
●Böj eller vrid inte för mycket på nätsladden.
●Se till att hålla i stickkontakten när du drar ur nätsladden ur vägguttaget och dra
inte bara i sladden.
●Separera värmeanordningar så långt ifrån nätsladden som möjligt för att undvika
att höljet smälter.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
3. Använd inte produkten om den inte fungerar som den ska. Om du fortsätter att
använda den defekta produkten så kan den skadas allvarligt. Se till att kontakta din
lokala handlare när produkten inte fungerar.
4. Stäng inte av strömmen plötsligt medan hårddisken är igång. Samsung ansvarar
inte för data på hårddisken som förstörts på grund av av vårdlöst eller felaktigt
användande utav användaren.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att
den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö
och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar.
Privatpersoner bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på
ett miljösäkert sätt.
Näringsidkare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor
i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 3
2008-09-05 오후 3:12:24
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
INNEHÅLL
Säkerhetsinstruktioner.............................................................................................................
Allmänna Funktioner.................................................................................................................
Anslutning Av Din “STB”..........................................................................................................
Beskrivning................................................................................................................................
Frontpanel................................................................................................................................................. Baksida...................................................................................................................................................... Fjärrkontroll................................................................................................................................................ Inställning av TV-funktioner med fjärrkontrollen....................................................................................... 2
5
6
8
8
9
10
12
Startinstallation.......................................................................................................................... 13
Basfunktioner............................................................................................................................. 14
Att Använda Mottagaren........................................................................................................... 25
Huvudmeny.............................................................................................................................................. 1. Guide.................................................................................................................................................... 1.1 Komplett Guide............................................................................................................................... 1.2 Miniguide......................................................................................................................................... 1.3 Hur de färgade knapparna används.............................................................................................. 2. Kanal..................................................................................................................................................... 2.1 Favoritkanal.................................................................................................................................... 2.2 Autoskanning.................................................................................................................................. 2.3 Kanallista........................................................................................................................................ 2.4 Föräldraguide.................................................................................................................................. 3. Bibliotek............................................................................................................................................... 3.1 Video............................................................................................................................................... 3.2 Musik............................................................................................................................................... 3.3 Foto................................................................................................................................................. 3.4 Radio............................................................................................................................................... 4. Tidsinställd inspelning....................................................................................................................... 4.1 Schemalagda inspelningar............................................................................................................. 4.2 EPG-inställning............................................................................................................................... 4.3 Manuell inställning.......................................................................................................................... 5. Inställning............................................................................................................................................. 5.1 PVR................................................................................................................................................. 5.2 Ljud och Bild................................................................................................................................... 5.3 Språk............................................................................................................................................... 5.4 System............................................................................................................................................ 25
25
26
26
26
27
27
28
29
30
31
31
35
37
39
40
40
41
41
42
42
43
46
47
Tillängliga TV-Tillverkares Koder............................................................................................. 49
Felsökning.................................................................................................................................. 57
Tekniska Specifikationer.......................................................................................................... 58
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 4
2008-09-05 오후 3:12:24
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ALLMÄNNA FUNKTIONER
2. TUNERAVSNITT
3. VIDEOAVSNITT
4. LJUDAVSNITT
SWE
1. ANVÄNDARAVSNITT
 400 PROGRAMMERBARA KANALER
 AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE
 STÖDER FLERA SPRÅK FÖR OSD
 UNDERTEXT & TEXT-TV PÅ FLERA SPRÅK
 INFRARÖD FJÄRRKONTROLL MED ALLA FUNKTIONER
 AUTOMATISK SÖKNINGSFUNKTION
 ORDNA KANALER (PROGRAMMERBAR)
 LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
 AUTOMATISKT UPPDATERAD EPG
 PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER) -FUNKTION
 VHF, UHF BAND 50~870 MHz
 SYMBOLHASTIGHET MAX 7 Ms/s
 MODULERINGSFORMAT 16~256 QAM
 RF UTGÅNG LOOP-THROUGH (HANE) FÖR ANALOG MOTTAGARE
 DVB-C KOMPATIBEL
 MPEG-2 VIDEO([email protected])
 KOMPATIBEL FÖR BÅDE SCPC/MCPC
 STÖDER BILDKVOT 4:3(NORMAL) OCH 16:9 (WIDE SCREEN)
 DATAÖVERFÖRINGSHASTIGHET 1~15 Mb/s
 2 SCART
 SAMMANSATT VIDEOUTGÅNG
 MPEG 1 LJUDLAGER I & II
 MONO, DUAL, STEREO, OCH JOINT STEREO LJUDLÄGE
 32, 44,1, OCH 48kHz SAMPLINGSFREKVENSER
 VOLYMKONTROLL OCH MUTE-FUNKTION GENOM
FJÄRRKONTROLL
 OPTISK DIGITAL LJUDUTGÅNG
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 5
2008-09-05 오후 3:12:24
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ANSLUTNING AV DIN “STB”
1. MOTTAGARENS PLACERING
Din mottagare bör placeras på en väl ventilerad plats. Ställ den inte i ett skåp som
är helt tillslutet eftersom det kommer att begränsa luftflödet, vilket kan leda till
överhettning.
Platsen bör skyddas från direkt solljus, fukt, ovarlig hantering och husdjur. Undvik
att ställa andra elektroniska komponenter ovanpå mottagaren. Platsen bör vara lätt
åtkomlig för kabeln från ditt antennsystem.
2. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN MED KABELSYSTEM
När du har installerat ditt kabelsystem, anslut koaxialkabeln till uttaget märkt “ANT
IN” på baksidan av mottagaren.
Alla kontakter bör dras åt för hand och du bör aldrig använda någon typ av
skruvnyckel för att dra åt dem. Kabeln bör vara koaxial med 75 ohm impedans.
3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV
Mottagaren kan anslutas på följande sätt till din TV; via SCART-kabeln, RF-kabeln
eller RCA-kabeln. Anslut RF-kabeln till uttaget som är märkt “RF OUT” på baksidan
av mottagaren och den andra änden till TV:ns RF-ingång. Här inne, innebär “RF
OUT” “loop through”.
Om du vill ansluta din TV med SCART-kabeln, koppla in SCART-kontakten som är
märkt AV1(TV) till respektive SCART-port på TV:n.
4. ANSLUTNING AV VIDEO eller DVD-SPELARE
För att ansluta en video eller DVD-spelare, så har STB på baksidan utrustats med
SCART märkt “AV2(EXT)”. Med en SCART-kontakt kan video eller DVD-spelare
anslutas till mottagaren.
5. ANLUTNING AV EXTERNT LJUD / HIFI-SYSTEM
För att ansluta ett externt HiFi ljud-system, så har mottagaren utrustats med två
stycken RCA-kontakter på baksidan av mottagaren, märkta AUDIO L respektive R
för anslutning av vänster och höger ljud.
6. ANSLUTNING AV DIGITALT LJUDSYSTEM
Anslut en fiberoptisk kabel mellan OPTICAL på mottagaren och OPTICAL på det
digitala ljudsystemet.
7. INSÄTTNING AV SMARTCARDS FÖR CONAX-TJÄNSTER
För att kunna se kodade kanaler så behöver du ett giltigt Smartcard.
Den här STB: har inbyggd Conax för att man ska kunna se Conax-program.
Sätt in Smartcard-kortet med det guldfärgade chipset nedåt.
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 6
2008-09-05 오후 3:12:24
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ANSLUTNING AV DIN “STB”
Anslutningsschema
Signalkabel
SWE
Om du upplever dålig bildkvalitet när du tittar på en kopieringsskyddad VOD-film, så anslut
mottagaren direkt till TV anläggningen. Anslut inte genom en video.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och dubbel-D symbolen är varumärken
för Dolby Laboratories.
TruSurround XT, SRS och
Symbol är varumärken för SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology är inkorporerad under licens från SRS labs, Inc.
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 7
2008-09-05 오후 3:12:24
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BESKRIVNING
Frontpanel
9
1
2
1. POWER
3
4
5 6 78 0 ! @
Sätter på och stänger av mottagaren (standby).
2. Plats för Smartcard1 plats för Conax-smartcard.
Smartcards distribueras endast av tjänsteföretag och av särskilda återförsäljare,
inte utav SAMSUNG.
3. USB-port
Ansluter en extern USB-lagringsenhet såsom en USB-hårddisk eller
ett fickminne.
4. Display
Visar uppspelningsstatus.
5. GUIDE
Visar elektronisk programguide (EPG) för TV/Radio.
6. MENU
Öppnar eller lämnar menyn.
7. EXIT
Lämnar den aktuella menyn.
8. Infraröd sensor
Tar emot IR-kommando från fjärrkontrollen.
9.
Flyttar det markerade fältet för att välja ett alternativ i menyn.
/
/
/ 10. OK
För in och bekräftar data till mottagaren i menyn.
11. REC-indikator
Lyser när mottagaren spelar in.
12. REC
Spelar in direktsända TV- och radioprogram.
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 8
2008-09-05 오후 3:12:25
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BESKRIVNING
Baksida
7
3 4 6
8
SWE
5
1
2
9
Fläkt
Fläkten snurrar alltid när strömmen är påslagen.
Se till att ett fritt utrymme på minst 10 cm finns runt om fläkten när produkten installeras.
1. ELNÄT
Anslutning av nätkabeln. Växelströmmens
spänningsområde är 230V~, 50/60Hz
2. STRÖMBRYTARE
Används för att slå på och av huvudströmmen.
3. ANT IN
Anslutning till antenn.
4. RF OUT
Anslutning till din TV-antenn.
5. VIDEO OUT
Anslutning till en videoingång på din TV med RCAvideokabel.
6. AUDIO OUT
Anslutning till ljudingångar på din TV med RCAljudkablar.
7. AV2(EXT)
Anslutning till din video, eller annan utrustning med en
SCART-kabel.
8. AV1(TV)
Anslutning till din TV med en SCART-kabel.
9. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Anslutning till en optisk ingång på din digitala
förstärkare med en optisk kabel.
SWE-
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 9
2008-09-05 오후 3:12:25
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BESKRIVNING
Fjärrkontroll
1. TV
Byter TV-läge.
2. STB
Byter STB-läge.
3. TV/RADIO
Växlar mellan TV- och radiokanal.
4. INPUT SEL.
Väljer insignal i externt inmatningsläge.
5. STANDBY/ON
Sätter på och stänger av mottagaren
(standby).
6. PIP
Används för PIP(Picture in Picture)funktionen.
7. TV STANDBY/ON
Sätter på och stänger av TV:n (standby).
8. SIFFERKNAPPAR(0~9)
Med de här knapparna anger du
numeriska värden och väljer kanal
direkt genom att ange dess nummer.
Används även för inmatning av text.
9. FAV.CH
Visar kanallistan för favoriter.
10.BOOKMARK
Används för bokmärksfunktionen.
11.REC
Spelar in direktsändningar.
12.T.REC
Används för att programmera
tidsinställd inspelning.
13.SKIP(I/I)-knappar
Används för att hoppa bakåt eller
framåt. (var 30 sekund)
SWE-10
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 10
2008-09-05 오후 3:12:26
14. SEARCH(/)-knappar Används för att söka bakåt eller framåt.
Används för att stoppa uppspelning i hårddiskläge eller för att
återvända till direktsändning när tidsskiftning är aktiverad.
16. TIME SHIFT(II)
Används för att starta och pausa uppspelning i hårddiskläge
eller för att starta tidsskiftning.
17. VOL+/-
Ökar eller minskar volymen.
18. CH
19.
/
Väljer kanal (program).
(MUTE)
20. MENU(
SWE
15. LIVE()-knapp
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BESKRIVNING
)
Växlar mellan normalt och avstängt ljud.
Öppnar eller lämnar menyn.
21. RETURN( )
Återvänder till föregående meny.
22. RIKTNINGS-knappar
Flyttar det markerade fältet för att välja ett alternativ i menyn.
23. OK
För in data och bekräftar menyvalet.
24. REPEAT
Upprepar valt avsnitt (A-B).
25. GUIDE
Visar elektronisk programguide (EPG) för TV/Radio.
26. INFO(i)
Visar kanalinformation och programinformation. Om du
trycker på den igen så visas Info-menyn, som innehåller
signalinfomation, tiddetaljer, ljud/video-spår, Lägg till FAVlista, PIP På/Av, och inspelningsstatus.
27. EXIT( )
Lämnar den aktuella menyn.
28. RÖD(LIBRARY)
Visar inspelningslistan. Den här knappen har samma
funktion som den RÖDA knappen på menyn.
29. GRÖN(ALT)
Väljer ljud- och videospårlistan för aktuell tjänst. Den här
knappen har samma funktion som den GRÖNA knappen på
menyn. Tryck på den en gång så framträder ljudspårlistan.
Tryck på den två gånger så framträder videospårlistan.
Tjänsterna för audio- och videospår finns inte för alla kanaler
utan de beror på operatören.
30. GUL(TEXT)
Väljer text-TV eller undertextläge. Den här knappen har
samma funktion som den GULA knappen på menyn.
31. BLÅ(PRE.CH)
Flyttar föregående kanal. Den här knappen har samma
funktion som den BLÅ knappen på menyn.
SWE-11
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 11
2008-09-05 오후 3:12:26
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BESKRIVNING
Inställning av TV-funktioner med fjärrkontrollen
Ange tillverkarens kod i fjärrkontrollen för att styra TV:n med fjärrkontrollen (se “Tillgängliga
TV-tillverkares koder” på sidorna 49~56).
1.Sätt på TV:n.
2.Rikta fjärrkontrollen mot TV:n.
3.Ange TV-tillverkarens kod med hjälp av (0~9)SIFFER-knapparna samtidigt som TVknappen hålls intryckt. Till ex. för en Samsung TV, tryck 0,0 och 1 i den här ordningen med
(0~9)SIFFER-knapparna samtidigt som TV-knappen hålls intryckt.
4.När TV:n stängs av eller sätts på, så är konfigureringen avslutad.
TV-funktioner som du kan styra med fjärrkontrollen
Knapp
Funktion
TV STANDBY/ON
Tryck för att sätta på eller stänga av TV:n.
INPUT SEL.
Tryck för att välja en extern ingångskälla för TV:n.
VOL+/-
Tryck för att justera TV-volymen / Endast för TV:n.
CH
Tryck för att välja en TV-kanal.
/
(MUTE)
Tryck för att stänga av TV-ljudet.
SIFFERKNAPPAR(0~9) Tryck för att ange numret
1.Det finns en modell som bara kan slås på genom att trycka på SIFFER-knappen “0”
på fjärrkontrollen.
2.TV-modeller från andra tillverkare som kan styras med fjärrkontrollen är begränsade,
och vissa funktioner kanske inte fungerar.
3.Om du byter ut fjärrkontrollens batterier eller anger en ny tillverkningskod, så
raderas den tidigare konfigurarade TV-tillverkarens kod.
4.När en ansluten anordning är en integrerad TV-modell (video, DVD), så var försiktig
när du använder fjärrkontrollen för det kan hända att den sköter båda två samtidigt.
5.Om konfigurationsnumret inte fungerar, försök med en annan kod.
SWE-12
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 12
2008-09-05 오후 3:12:26
Du måste ställa in din mottagare när den kopplas in för första
gången. För att göra detta, tryck först på MENU( )-knappen,
välj sedan Inställning > System > Startinstallation. Ange din
PIN-kod (grundinställningen är “0000”) och gör sedan följande:
Ställ in Frekvens
●Använd / knapparna för att välja en önskad frekvens.
Du anger frekvensen med SIFFER-knapparna på
fjärrkontrollen.
SWE
Ställ in Språk
●Använd / knapparna för att välja ett önskat menyspråk.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
STARTINSTALLATION
Ställ in Nätverks-ID
●Använd / knapparna för att välja önskad nätverks-ID.
Du anger lämplig nätverks-ID med SIFFER-knapparna på
fjärrkontrollen.
Ställ in Modulering
●Använd / knapparna för att välja modulering av den
kanal du vill hitta.
Du kan välja följande värden 16, 32, 64, 128, 256 QAM,
eller AUTO.
Ställ in Symbolhastighet
●Använd / knapparna för att välja önskad
symbolhastighet.
Du anger lämplig symbolhastighet med SIFFER-knapparna
på fjärrkontrollen.
Utför automatisk kanalsökning
●Välj alternativ och använd / knapparna för att välja
Bekräfta, tryck sedan på OK-knappen.
Automatisk kanalsökning kommer att starta.
●Efter avslutad automatisk kanalsökning, tryck på OKknappen för att spara TV- och radiokanalerna.
SWE-13
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 13
2008-09-05 오후 3:12:27
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
1. Display
Innan du kan titta på tv-program, måste du utföra en startinstallation. Du kommer därför att till en
början bara att se menybilder.
När du har programmerat in TV-kanalerna så kommer du att se följande bild (ruta) varje gång du
byter kanal:
●Tryck på INFO(i)-knappen i live-läge.
Kanalnamn
Progressivt Program Fält.
Aktuell tid
Ikon : Lås/Favorit/Krypterad
Kanal /Text-tv/Undertext/
Ljudspår
Dolby Digital
Kanalnummer
Programnamn
Resumé
Programtid
Föräldraklassificering
Bild Förhållande
●Välj kanal genom att trycka på (0~9)SIFFER-knapparna eller CH / knapparna och välj
TV/RADIO-knappen för att flytta till TV- eller radiokanal. Du kommer också att se den här
bilden varje gång du byter kanal.
När du trycker på TV/RADIO-knappen på fjärrkontrollen, så växlar du mellan TV-och
radioprogrammen.
Detaljerad programinformation
●Tryck på INFO(i)-knappen två gånger medan du tittar på
ett program. Först kommer du att se kanalinformationen.
Om du trycker på knappen en gång till, så kommer
detaljerad information om det pågående programmet att
framträda som visas på bilden.
- [/ knappar]: visar information om föregående eller
nästa program.
- [/ knappar]: “scrollar” informationen som visas.
Den här tjänsten beror på tjänsteleverantören.
SWE-14
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 14
2008-09-05 오후 3:12:27
2. Volymkontroll
SWE
För att justera volymnivån:
●Tryck på VOL +/- knapparna för att justera volymen.
●Tryck på (MUTE)-knappen för att välja avstängt
ljudläge.
●Tryck på (MUTE)-knappen igen eller VOL +/knapparna för att upphäva mute-funktionen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
3. Välj ljudspår
●Tryck på den GRÖNA(ALT) knappen för att se listan över
ljudspår.
●Använd / knapparna för att välja ett ljudspråk och
tryck sedan på OK-knappen.
4. Välj videospår
●Tryck på den GRÖNA(ALT) knappen för att se listan över
videospår.
●Använd / knapparna för att välja en video och tryck
på OK-knappen.
SWE-15
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 15
2008-09-05 오후 3:12:27
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
5. Kanallista
●Tryck på OK-knappen medan du tittar på ett program.
●Tryck på TV/RADIO-knappen för att välja en TV- eller
radiokanal.
Du kan välja vilken som helst av TV-, radio- och alla
kanallistorna.
●Tryck på / knapparna för att välja önskad kanal, tryck
sedan på OK-knappen. För att flytta till föregående eller
nästa sida i kanallistan, använd / knapparna.
- [RÖD(LIBRARY) knapp]: Sorterar i alfabetisk ordning
eller efter förvald inställning.
- [GRÖN(ALT) knapp]: Låser kanalen efter det att du har
angivit din PIN-kod.
- [GUL(TEXT) knapp]: Redigerar favoritlistan till att lägga
till eller ta bort kanal.
- [BLÅ(PRE.CH) knapp]: Byter namn på kanalen.
6. Favoritlista
●Tryck på FAV.CH-knappen medan du tittar på ett program.
●Tryck på TV/RADIO-knappen för att välja en TV- eller
radiokanal.
Du kan välja vilken som helst av TV-, radio- och alla
kanallistorna.
●Tryck på / knapparna för att välja önskad kanal, tryck
sedan på OK-knappen. För att flytta till föregående eller
nästa sida i kanallistan, använd / knapparna.
- [RÖD(LIBRARY) knapp]: Tar bort favoritkanalen.
- [GRÖN(ALT) knapp]: Byter nummer på kanalen.
Kanalnumret ändras med hjälp av / knapparna.
- [BLÅ(PRE.CH) knapp]: Används för att utföra
extrafunktioner (såsom Sortera efter namn, Sortera
efter nummer, eller Döp-om lista).
Sortera efter namn: Sorterar i alfabetisk ordning.
Sortera efter nummer: Sorterar i kanalordning.
Döp-om lista: Byter namn på kanalen.
SWE-16
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 16
2008-09-05 오후 3:12:27
7. Text-TV
När den aktuella tv-sändningen erbjuder text-tv, tryck på den
GULA(TEXT) knappen för att se text-tv:ns aktuella språklista.
Det första trycket visar OSD text-tv och det andra trycket visar VBI
(vertical blanking interval) text-tv.
SWE
Ändra språk på text-tv:
●Tryck på den GULA(TEXT) knappen för att se språklistan för
text-tv.
●Använd / knapparna för att välja önskat språk för text-tv.
●Tryck på OK-knapppen så visas det valda språket för text-tv.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
Hur de färgade knapparna används för text-tv:
- [RÖD(LIBRARY) knapp]: Återgår till föregående sida.
- [GRÖN(ALT) knapp]: Går till nästa sida.
- [/ knappar]: Flyttar till föregående/nästa sida.
- [CH / knappar]: Flyttar till föregående/nästa sida.
Det kanske inte går att visa en specifik sida, t ex om
denna för tillfället inte är i sändning.
8. Undertext
När det rådande direktsända programmet erbjuder undertext,
tryck på den GULA(TEXT) knappen tre gånger för att se den
aktuella språklistan för undertext.
För att ändra språk på undertext:
●Tryck på den GULA(TEXT) knappen två gånger för att se
undertextens språklista.
●Använd / knapparna för att välja önskat språk för
undertext.
●Tryck på OK-knapppen så kommer det valda språket för
undertexten att visas.
SWE-17
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 17
2008-09-05 오후 3:12:28
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
9. Programinformation (EPG - Elektronisk Program
Guide)
Den elektroniska programguiden visar dig programinformation
för den valda kanalen.
1.Den här tjänsten beror på tjänsteleverantören.
2.När mottagaren känner igen GMT-tiden från
signalen, vilket tar några sekunder, kan den visa
rätt EPG-information.
●Tryck på GUIDE-knappen medan du tittar på ett program.
Programinformationen visas på skärmen under en viss tid.
- [/ knappar]: Väljer kanaler.
- [/ knappar]: Används för att visa programinformationen
för 30 minuter per block.
- [OK-knapp]: Du kan välja en direktsänd kanal, och du kan
också ställa in tidpunkten för inspelning av kommande
program.
- [RÖD(LIBRARY) knapp]: Används för att lägga till eller
avbryta tidsinställd inspelning.
- [GRÖN(ALT) knapp]: Används för att ändra tidsskala till
15 minuter, 30 minuter, eller 1 timme.
- [GUL(TEXT) knapp]: Visar program efter kategori. Alla,
Film/Drama, Nyheter/Affärer, Visa/Visa Spel, Sport,
Barn/Ungdomsprogram, Musik/Ballet/Dans, Konst/Kultur,
Sociala/Politiska ärenden/Ekonomi, Utbildning/Vetenskap,
Fritid hobbies, Andra)
- [BLÅ(PRE.CH) knapp]: Växlar mellan Komplett guide och
Miniguide.
- [SKIP(I)-knapp]: Återgår till föregående dag.
- [SKIP(I)-knapp]: Flyttar till nästa dag.
- [INFO(i)-knapp]: Visar programinformationen.
SWE-18
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 18
2008-09-05 오후 3:12:28
10. Omedelbar inspelning
Spelar in direkt medan du njuter av ett direktsänt TV- eller radioprogram. När kanalen ändras,
kommer inspelningen att starta automatiskt. Den inspelade filen kommer att sparas automatiskt
i Video- och Radio mappar i Bibliotek-menyn. Det här är inte för permanent inspelning, så om
du kopplar ur apparaten utan att först stoppa inspelningen, så kommer filen inte att sparas.
Du kan även spela in två separata kanaler samtidigt.
SWE
Förloppstatus
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
Andra inspelningskanal
Första inspelningskanal
11. Tidsskiftning
Tidskiftsfunktionen gör det möjligt att spela om föregående scener samtidigt som ett program
spelas upp. Systemet spelar automatiskt in det direktsända programmet på den inbyggda
hårddisken. Tryck först på PLAY/PAUSE(ll)-knappen under uppspelning och det pågående
direktsända programmet kommer att pausas. Om du trycker på PLAY/PAUSE(ll)-knappen
så fortsätter programmet igen. Tidsfältet framträder för att visa dig den aktuella driftstatusen.
Använd de uppspelningsrelaterade knapparna för att spela upp innehållet som sparats på
hårddisken.
- [TIDSSKIFTNING(ll)]: Används för att starta tidsskiftning. För att starta stillbilden, tryck
på den en gång till.
- [LIVE()]: Återgår till den direktsända kanalen.
- [SKIP(I/I)]: Hoppar bakåt eller framåt.
- [FAST SEARCH(/)]: Snabbsöker bakåt eller framåt.
- [SLOW SEARCH(/)]: Söker långsamt bakåt eller framåt medan bilden är pausad.
Statusfält
Uppspelningstid
Live-tid
SWE-19
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 19
2008-09-05 오후 3:12:28
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
För att spela in en kanal:
●Byt till kanalen som du vill spela in och tryck sedan på
REC-knappen för att starta inspelningen.
●För att stoppa inspelningen, tryck på STOP() eller REC.
Menyn för inspelningsval kommer att framträda. Tryck på
STOP()-knappen igen.
För att spela in två kanaler:
●Byt till kanalen som du vill spela in och tryck sedan på
REC-knappen för att starta inspelningen.
●Ändra till en annan kanal som du vill spela in. Inspelnings
konflikt kommer att uppstå när du trycker på REC
knappen. För att starta en ny inspelning, välj Omedelbar
inspelning och tryck på OK knappen. Den röda färgen
anger den kanal som för närvarande visas.
●För att stoppa inspelning,
1.Tryck på STOP()-knappen. Menyn för inspelningsval
kommer att framträda.
2.Välj kanalen för att stoppa inspelningen med hjälp av
/ knapparna och tryck på STOP()-knappen.
3.För att stoppa även den andra inspelningen, tryck på
STOP()-knappen och tryck på den igen när valmenyn
öppnas.
När du spelar in två kanaler samtidigt kan du bara
titta på den ena av dem.
Att använda menyn för inspelningsval:
●Tryck på REC-knappen under inspelning. Menyn för
inspelningsval kommer att framträda.
- [/ knappar]: För att ändra inspelningens sluttid som
Obegränsad, 30, 60, 90, 120 minuter, och Slut nu.
●För att lämna menyn, tryck på EXIT( )-knappen.
SWE-20
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 20
2008-09-05 오후 3:12:29
12. Upprepningsfunktion A-B
Det angivna A–B avsnittet kommer att spelas upp
upprepade gånger.
●För att inaktivera upprepningsfunktionen, tryck på
REPEAT-knappen igen medan avsnittet A–B spelas upp,
så kommer funktionen att inaktiveras.
SWE
Spelar upprepade gånger upp ett valt avsnitt (A-B).
●Tryck på REPEAT-knappen under uppspelning.
●Tryck på OK-knappen vid den scenen som du vill ska
upprepas.
●Tryck på OK-knappen igen vid scenen som du inte längre
vill ska upprepas.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
13. Bokmärkesfunktion
För enklare sökning kan du bokmärka specifika scener på
den inspelade filen.
För att lägga till ett bokmärke:
●Tryck på BOOKMARK-knappen under uppspelning.
●Tryck på den RÖDA(LIBRARY) knappen när en önskad
scen framträder. Siffran “1” visas högst uppe på skärmen
och scenen läggs till i minnet.
●Tryck på den RÖDA(LIBRARY) knappen en gång till när
nästa önskade scenen framträder. För att snabbt hämta
en scen, använd SEARCH(/)-knapparna. Siffran
nummer “2” visas och scenen läggs till minnet.
●Bokmärken kan läggas till genom att repetera stegen
ovan. Du kan bokmärka upp till 10 scener.
För att hitta ett förinställt bokmärke:
●Tryck på / knapparna för att söka efter bokmärket
du vill hitta. Numret på det valda bokmärket kommer att
ändras.
●Efter du gjort ditt val, tryck på OK-knappen för att börja
uppspelningen från den punkten.
SWE-21
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 21
2008-09-05 오후 3:12:29
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
För att radera ett bokmärke:
●Tryck på / knapparna för att söka efter bokmärket som
du vill radera. Numret på det valda bokmärket kommer att
ändras.
●Efter du gjort ditt val, tryck på den BLÅ(PRE.CH) knappen
för att radera från de förinställda bokmärkena. Det slutliga
bokmärksnumret minskar med 1 utan att placeringen
förändras.
För att flytta bokmärket till utgångspunkten:
●Tryck på JUMP-knappen för att komma till
utgångspunkten på det aktuella bokmärket.
14. Info-meny
För att se info-menyn för programmet på en direktsänd kanal
eller på en inspelad uppspelningen på hårddisken ska du
trycka på INFO(i)-knappen.
14.1. På direktsända program
I det direktsända program, gör följande:
●Tryck på INFO(i)-knappen 3 gånger. Det första trycket
öppnar kanalinformationen och det andra öppnar
programinformationen.
●Rutan med info-menyn visar följande punkter efter ditt
tycke.
- [Ljudspår]: Använd / knapparna för att välja ett
ljudspråk och tryck sedan på OK-knappen. När Dolby
Digital finns tillgängligt och har förtur, kan du även välja
det.
- [Videospår]: Använd / knapparna för att välja ett
videospårnummer och tryck sedan på OK-knappen.
<Direktsända program>
SWE-22
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 22
2008-09-05 오후 3:12:29
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
14.2. När en inspelad fil spelas upp
Gör följande när en fil spelas upp:
●Tryck på INFO(i)-knappen. Den visar följande punkter
efter ditt tycke.
- [Tid]: Visar starttiden.
- [Uppspelningstid]: Visar uppspelad tid.
- [Återstående tid]: Visar den tid som är kvar till slutet.
- [Ljudspår]: Använd / knapparna för att välja ett
ljudspråk och tryck sedan på OK-knappen. När Dolby
Digital finns tillgängligt och har förtur, kan du även välja
det.
- [PIP]: I läget “På” kan du titta på direktsända program
på underbilden som nämnts ovan.
- [Inspelningsstatus]: Under inspelning visas information
om inspelningen som nämnts ovan.
SWE
- [PIP]: Efter den ställts in på “På”, så kan du titta på
två kanaler samtidigt med huvud- och underbilder.
När du tittar på 2 program samtidigt kan du använda
den RÖDA(LIBRARY) knappen för att växla mellan
huvudbild och underbild. Kanalen som visas på
underbilden flyttas uppåt med den GULA(TEXT)
knappen, och den flyttas nedåt med den
BLÅ(PRE.CH) knappen. För att ta bort underbilden
ändrar du inställningen till “Av”.
- [Signalinfo]: Visar signalstyrkan och kvaliteten.
- [Inspelningsstatus]: Om inspelning pågår, så visas
information om inspelningen. Se följande avsnitt för mer
information.
<PIP-exempel>
<Medan en inspelad fil spelas upp>
SWE-23
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 23
2008-09-05 오후 3:12:29
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASFUNKTIONER
14.3. Signal-info
Du kan kontrollera signalstyrkan och kvaliteten på den
aktuella kanalen.
14.4. Inspelningsstatus
Du kan kolla inspelningsstatus som t.ex. kanalnummer,
händelsenamn, inspelningstyp, frekvens, ledigt utrymme,
och pågående inspelningstid. När 2 inspelningar är
tillgängliga kan du använda / knapparna för att se
inspelningsstatusen mellan inspelning 1 och 2.
SWE-24
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 24
2008-09-05 오후 3:12:29
Huvudmeny
När du har installerat ditt antennsystem och STB:n med
lämpliga kontakter.
●Sätt i nätkontakten och slå på mottagaren.
●Tryck på MENU( )-knappen för att få upp huvudmenyn.
SWE
Följande display kommer att visas på skärmen:
Du kommer att se huvudmenyn på TV-skärmen så som visas
nedan.
●Flytta in i önskad undermeny med hjälp av ///
knapparna.
●Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
1. Guide
I den här menyn kan du få information om programmen på
de olika kanalerna.
1.Den här tjänsten beror på tjänsteleverantören.
2.När mottagaren känner igen GMT-tiden från den
mottagna signalen, vilket tar några sekunder, kan
den visa rätt program information.
●Använd / knapparna för att välja Guide i huvudmenyn
och tryck sedan på  knappen.
●Använd / knapparna för att välja Komplett guide
eller Miniguide, tryck sedan på OK eller .
Programinformationen kan inkludera: aktuellt klockslag,
kanalnamn, namn på pågående och nästa program, startoch totaltid för pågående och nästa program.
SWE-25
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 25
2008-09-05 오후 3:12:30
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
1.1. Komplett Guide
Funktionen ger dig full information om kanalerna.
Den här tjänsten beror på tjänsteleverantören.
När du väljer en kanal med hjälp av / knapparna, så
visar den information som t.ex. aktuellt klockslag och datum,
kanalnamn, programnamn, programschema, och programstatus
(Inspelning, Favoritkanal, Föräldraguide, Betal-TV, etc.).
●Använd /// knapparna för att välja en önskad kanal,
tryck sedan på OK-knappen. Du kan välja en direktsänd
kanal, och du kan också ställa in tidpunkten för inspelning
av kommande program. För att schemalägga programmet
för inspelning, tryck på den RÖDA(LIBRARY) knappen.
●Tryck på INFO(i)-knappen får du mer information om det
valda programmet.
1.2. Miniguide
Miniguide-menyn liknar Komplett guide-menyn. Använd /
knapparna för att hämta information om föregående eller nästa
program.
●Använd / knapparna för att välja Miniguide i
guidemenyn, tryck sedan på OK eller  knappen.
●Tryck på / knapparna för att välja föregående eller nästa
program.
Du kan använda OK och INFO(i)-knapparna som i Komplett
guide-menyn.
1.3. Hur de färgade knapparna används
●När du trycker på den RÖDA(LIBRARY) knappen,
kan den tidsinställda inspelningen tilldelas en önskad
inspelningsfrekvens.
●När du trycker på GRÖN(ALT) knapp, så kan du ändra
tidsskalan till 15 minuter, 30 minuter, eller 1 timme.
●När du trycker på den GULA(TEXT) knappen, kan kanalen
tilldelas en kategori som sport, nyheter, film och sådant.
●Du växlar mellan Komplett guide och miniguide med den
BLÅ(PRE.CH) knappen.
SWE-26
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 26
2008-09-05 오후 3:12:30
2. Kanal
SWE
Kanalmenyn har fyra undermenyer: Favoritkanal,
Autoskanning, Kanallista, och Föräldraguide.
Dessa alternativ gör det möjligt för dig att ändra
kanalinställningen. Du kan justera de olika inställningarna
som du vill.
●Använd / knapparna för att välja Kanal i
huvudmenyn, tryck sedan på  knappen.
●Använd / knapparna för att välja en undermeny och
tryck sedan på OK eller  knappen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
2.1. Favoritkanal
Du kan välja en TV- eller radiokanal från favoritlistan.
Skärmen visar fem olika favoritgrupper.
Välj den favoritgrupp du önskar.
●Tryck på TV/RADIO-knappen för att välja en TV- eller
radiokanal.
●Använd /// knapparna för att välja önskad kanal.
●Du kan redigera favoritkanallistan med hjälp av Ta bort
FAV, Omnumrera, och Extra.
●För att gå ur, tryck på EXIT( )-knappen.
2.1.1 Ta bort favoritkanal
Du kan ta bort kanaler från favoritlistan.
●Använd / knapparna för att välja den kanal som du
vill ta bort.
●Tryck på den RÖDA(LIBRARY) knappen.
●Använd / knapparna för att välja JA och tryck sedan
på OK-knappen.
Den valda kanalen tas bort.
2.1.2. Omnumrera
Du kan ändra kanalnummer på den på listan som är
markerad.
●Använd / knapparna för att välja den kanal du vill
omnumrera och tryck sedan på den GRÖNA(ALT)
knappen.
●Använd / knapparna för att välja ett kanalnummer,
tryck sedan på OK-knappen.
SWE-27
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 27
2008-09-05 오후 3:12:30
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
2.1.3. Lägg till innevarande
Du kan lägga till den innevarande kanalen till favortilistan.
(Se sidan 16)
Detta fungerar endast när den innevarande kanalen inte
finns i favoritlistan.
2.1.4. Extra
Du kan utföra extrafunktioner i favoritlistan. (Se sidan 16)
2.2. Autoskanning
Den här menyn tillåter dig automatisk nedladdning av tillgängliga
kanaler.
●Använd / knapparna för att välja punkter, tryck sedan på
/ knapparna för att ändra.
●Tryck på OK-knappen för att påbörja skanning.
●När skanning avslutats, tryck på OK-knappen för att spara.
●För att lämna menyn utan att spara, tryck på MENU( )eller EXIT( )-knappen.
SWE-28
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 28
2008-09-05 오후 3:12:31
2.3. Kanallista
SWE
Du kan välja TV- eller radiokanal från kanallistan.
●Tryck på TV/RADIO-knappen för att välja en TV- eller
radiokanal.
●Använd /// knapparna för att välja en önskad
kanallista och tryck sedan på OK-knappen.
●Du kan redigera kanallistan med Sortera, Lås, Lägg till
Fav., och Döp om.
●För att gå ur, tryck på EXIT( )-knappen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
Kanallistans IKONER
: Låst kanal.
: Favoritkanal.
: Krypterad Kanal.
2.3.1. Sortera
Du kan sortera kanaler i favoritlistan.
●Tryck på den RÖDA(LIBRARY) knappen för att sortera
kanaler.
●Använd / knapparna för att välja önskad
sorteringsmetod från alfabetisk till grundinställning.
●När du trycker på OK-knappen sorteras kanallistan efter
din önskade sorteringsmetod.
2.3.2. Lås
Du kan blockera den aktuella kanalen.
●Tryck på den GRÖNA(ALT) knappen för att låsa kanalen.
Då framträder menyn som ber dig om din PIN-kod.
●Ange PIN-koden med hjälp av SIFFER-knapparna.
2.3.3. Lägg till FAV.
Du kan lägga till den innevarande kanalen till favortilistan.
●Använd / knapparna för att välja den kanal du vill
lägga till favoritlistan, tryck sedan på den GULA(TEXT)
knappen.
SWE-29
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 29
2008-09-05 오후 3:12:31
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
2.3.4. Döpa om
Du kan döpa om den innevarande kanalen.
●Tryck på den BLÅ(PRE.CH) knappen för att döpa om
kanalen.
- [/// knappar]: Flyttar markören.
- [OK-knapp]: Bekräfta tecken.
-[RÖD(LIBRARY) knapp]: Växlar mellan stora och små
bokstäver.
- [BLÅ(PRE.CH) knapp]: Växlar mellan specialtecken
och alfabet.
●Efter det att ändringarna har avslutats, använd
/// knapparna för att välja Spara och tryck sedan
på OK-knappen.
●Kanalens namn kan bestå av upp till 30 tecken.
●För att gå ur utan att spara, tryck på MENU( )- eller
EXIT( )-knappen.
2.4. Föräldraguide
Den här funktionen hindrar barn eller obehöriga personer
från att titta på programmet. Du kan även ändra din PIN-kod.
●Ange din PIN-kod. (Den fabriksinställda PIN-koden är:
0000)
2.4.1. Ändra PIN-kod
Du kan ändra PIN-koden.
●Använd (0~9)SIFFER-knapparna för att ange den gamla
PIN-koden och den nya PIN-koden.
●För att bekräfta, ange den nya PIN-koden igen.
Kom ihåg att PIN-koden bör vara ett 4-siffrigt numeriskt
värde.
Den fabriksinställada PIN-koden är: 0000
Om du glömmer PIN-koden, kontakta din
tjänsteleverantör. När du väl ändrat ditt lösenord,
måste du komma ihåg det.
SWE-30
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 30
2008-09-05 오후 3:12:31
3. Bibliotek
SWE
Du kan spela upp och redigera inspelade TV-kanaler,
radiokanaler, videofiler, fotofiler, och musikfiler i Bibliotek
menyn.
Du kan också njuta av JPG- och MP3-filer som du har sparat
i din externa USB-lagringsenhet.
●Använd / knapparna för att välja Bibliotek i
huvudmenyn och tryck sedan på  knappen.
●Använd / knapparna för att välja en undermeny och
tryck sedan på OK eller  knappen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
3.1. Video
Du kan spela upp och redigera TV-kanalinspelningar.
Statusfält
Aktuell uppspelningstid
Total inspelningstid
●Använd /// knapparna för att välja en inspelad fil
eller videofil, tryck sedan på OK-knappen.
- [PLAY/PAUSE(ll)-knapp]: Spelar upp eller pausar
aktuell fil.
- [STOP()-knapp]: Stoppar uppspelning och lämnar fillistan.
- [SEARCH(/)-knappar]: REW/FF
- [SKIP(I/I)-knappar]: Varje tryck innebär ett
30-sekunders reklamhopp. Den gör det möjligt för dig att
slippa titta på reklam.
●För att gå in i en mapp, använd /// knapparna för
att välja en mapp, tryck sedan på OK-knappen.
●För att flytta till en mapp högre upp, använd ///
knapparna för att välja
ikonen och tryck sedan på OKknappen. När du har valt en mapp kan du göra ändringar
såsom att Döpa om, Ta bort, och skapa Ny mapp genom att
först trycka på den GRÖNA(ALT) knappen.
Beroende på storleken på det som finns inspelat på
hårddisken, så kan omstartningstiden variera.
SWE-31
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 31
2008-09-05 오후 3:12:32
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
●När du har valt en fil kan du använda följande knappar:
- [GUL(TEXT) knapp]: Med knapparna / och OKknappen kan du lista filerna efter det media som du har
valt, som Video, Foto, och Radio
- [GRÖN(ALT) knapp]: Du kan Sortera, Flytta, Döpa om,
Låsa, Ta bort, skapa Ny mapp, Ta bort A-B, Kombinera,
och Dela filerna. Använd / knapparna för att välja
en undermeny och tryck sedan på OK-knappen.
3.1.1. Sortera
Du kan sortera videofiler i fillistan.
●Använd / knapparna för att välja en önskad sorterings
typ som längd, kanal, händelsenamn, och datum.
●När du trycker på OK-knappen sorteras kanallistan efter
din önskade sorteringsmetod.
3.1.2. Flytta
Filer kan flyttas mellan olika mappar på hårddisken.
Om Flytta väljs, så listas videofilerna.
●För att flytta till fillistan, tryck på  knappen.
●Använd / knapparna för att markera de filer du vill
flytta och tryck sedan på OK-knappen.
●För att flytta de markerade filerna till destinationsmappen,
använd / knappen för att ställa in destination. Efter
det att en mapp markerats, tryck på den GULA(TEXT)
knappen. De valda filerna flyttas till destinationsmappen.
Du kan välja flera filer med hjälp av / och OKknappen.
SWE-32
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 32
2008-09-05 오후 3:12:32
3.1.3. Döpa om
Du kan ändra namnet på filen eller mappen. (Se sidan 30)
3.1.5. Ta bort
Du kan ta bort filer från fillistan.
●Välj önskad fil genom att använda ▲/▼// knapparna,
tryck sedan på OK knappen.
●För att radera de valda filerna, tryck på GUL(TEXT) knapp.
Använd / knapparna för att välja Ja, tryck sedan på OK
knappen.
SWE
3.1.4. Lås/lås upp
Du kan låsa eller låsa upp filer i listan.
●Ange din PIN-kod. (Den fabriksinställada PIN-koden är:
0000)
Om en fil är låst, visas en ikon. För att kunna titta på en låst
fil, måste du ange PIN-koden.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
3.1.6. Ny mapp
Du kan skapa en ny mapp i den aktuella katalogen.
●Ange namnet på den nya mappen som förklarat på sidan
30.
●Välj Spara med knapparna /// och tryck sedan på
OK-knappen.
3.1.7. Ta bort A-B
Du kan ta bort den valda A-B sektionen.
●Efter att ha valt startpunkten, tryck på OK-knappen på det
markerade A-fältet. Markören förflyttas till fält B.
●Välj slutpunkt och tryck på OK-knappen.
●För att ta bort den valda sektionen, välj Radera genom att
använda / knapparna, tryck sedan på OK-knappen.
●För att avbryta, välj Kanal med / knapparna och tryck
sedan på OK-knappen.
SWE-33
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 33
2008-09-05 오후 3:12:32
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
3.1.8. Kombinera
Två filer kan kombineras ihop till en fil.
●När du väljer Kombinera, så sätts den fil vilken markören
är placerad på, som den första filen.
●Flytta markören till nästa fil för att välja den andra med
hjälp av /// knapparna, tryck sedan på OKknappen. Bekräftelsemeddelandet framträder.
●Välj JA för att kombinera. För att avbryta, välj Kanal med
/ knapparna och tryck på OK.
3.1.9 Dela
Alla filer kan delas upp i två filer.
●När du väljer Dela upp, så är den markerade raden
placerad på A.
●Tryck på PLAY/PAUSE(ll)-knappen och sök efter den
delade punkten med hjälp av / knapparna, tryck
sedan på OK-knappen på det markerade A-fältet. Efter
det att punkten markerats, så flyttas markören till Dela
upp.
●Tryck på OK-knappen för att dela den valda filen. För att
avbryta, välj Kanal med / knapparna och tryck sedan
på OK-knappen.
SWE-34
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 34
2008-09-05 오후 3:12:33
3.2. Musik
SWE
Du kan spela och redigera musikfiler med filnamnet *.mp3.
●Använd /// knapparna för att välja en musikfil och
tryck sedan på OK-knappen.
- [PLAY/PAUSE(ll)-knapp]: Spelar upp eller pausar aktuell
fil.
- [STOP()-knapp]: Avbryter uppspelning och går ur fillistan.
- [SKIP(I/I)-knappar]: Flyttar till föregående eller nästa
musikfil.
●För att gå in i en mapp, använd först /// knapparna för
att välja en mapp och tryck sedan på OK-knappen.
●För att flytta till en mapp högre upp, använd ///
knapparna för att välja
ikonen, tryck sedan på OKknappen.
- [RÖD(LIBRARY) knapp]: Väljer lagringsenhet mellan den
inbyggda hårddisken och den externa USB-lagringsenheten.
Om ingen extern USB-lagringsenhet är ansluten så är inte
den här knappen aktiverad.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
När en extern USB-hårddisk används så måste dess
filsystem vara FAT32.
- [GRÖN(ALT) knapp]: Redigerar filer genom Lägg till
spellista, Sortera, Kopiera, Döp om, Ta bort, och Ny mapp.
Använd / knapparna för att välja en undermeny, tryck
sedan på OK-knappen.
- [GUL(TEXT) knapp]: Väljer innehållet såsom Video, Musik,
Foto, och Radio. Använd / knappen för att välja ett
innehåll, tryck sedan på OK.
- [BLÅ(PRE.CH) knapp]: Väljer uppspelningsalternativ såsom
Upprepa och På måfå. Upprepa upprepade gånger spelar
den valda filen eller filerna i den valda mappen. På måfå
spelar upprepade gånger filerna i den valda mappen.
3.2.1. Lägg till spellista
Du kan lägga till den valda filen till mappen Spellista. Om
mappen Spellista inte existerar, så skapas mappen automatiskt i
baskatalogen.
●För att ta bort filen från mappen Spellista, välj en fil som ska
tas bort, med hjälp av / knapparna, tryck sedan på den
GRÖNA(ALT) knappen och välj Radera.
SWE-35
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 35
2008-09-05 오후 3:12:33
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
3.2.2. Sortera
Du kan sortera musikfiler i fillistan.
●Använd / för att välja önskad sorteringsmetod som filnamn och storlek.
●När du trycker på OK-knappen sorteras fillistan efter din önskade sorteringsmetod.
3.2.3. Kopiera
Filer kan kopieras från en extern USB-lagringsenhet till din mottagare och tvärtom.
Du kan också kopiera filer mellan mapparna på hårddisken.
●Efter det att du valt en fil för kopiering, tryck på den GRÖNA(ALT) knappen. Den valda filen
markeras.
●Välj Kopiera med / knapparna, tryck sedan på OK.
●Välj en målmapp på hårddisken eller USB-enheten och tryck på den GULA(TEXT) knappen.
För att byta till den externa USB-enheten, tryck på den RÖDA(LIBRARY) knappen, som
växlar mellan hårddisk och USB-enhet.
3.2.4. Döpa om
Du kan ändra namnet på filen eller mappen. (Se sidan 30)
3.2.5. Ta bort
Du kan ta bort filer från fillistan.
●Välj önskad fil genom att använda ▲/▼// knapparna, tryck sedan på OK knappen.
●För att radera de valda filerna, tryck på GUL(TEXT) knapp. Använd / knapparna för att
välja Ja, tryck sedan på OK knappen.
3.2.6. Ny mapp
Du kan skapa en ny mapp i den aktuella katalogen. (Se sidan 33)
SWE-36
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 36
2008-09-05 오후 3:12:33
3.3. Foto
SWE
Du kan visa och redigera bildfiler som har filnamn *.jpg.
●Använd /// knapparna för att välja en bildfil, tryck
sedan på OK-knappen.
- [PLAY/PAUSE(ll)-knapp]: Visar eller pausar bildspelet.
- [STOP()-knapp]: Avbryter visningen och går ur fillistan.
- [/ knappar]: Ändrar till föregående eller nästa bild.
- [SEARCH(/)-knappar]: Visar bildspelet med
snabb hastighet.
●För att gå in i en mapp, använd först /// knapparna
för att välja en mapp och tryck sedan på OK-knappen.
●För att flytta till en mapp högre upp, använd ///
knapparna för att välja
ikonen, tryck sedan på OKknappen.
- [RÖD(LIBRARY) knapp]: Väljer lagringsenhet mellan
den inbyggda hårddisken och den externa USBlagringsenheten. Om ingen extern USB-lagringsenhet är
ansluten så är inte den här knappen aktiverad.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
När en extern USB-hårddisk används så måste dess
filsystem vara FAT32.
- [GRÖN(ALT) knapp]:Redigerar filer genom Bild Visning,
Bild Val, Sortera, Kopiera, Döpa om, Radera och Ny
mapp.
- [GUL(TEXT) knapp]: Väljer innehållet såsom Video,
Musik, Foto, och Radio. Använd / knapparna för att
välja ett innehåll, tryck sedan på OK-knappen.
3.3.1. Bildspel
I bildspelsläget kan du visa fotofiler.
SWE-37
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 37
2008-09-05 오후 3:12:33
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
3.3.2. Bildspelsval
Du kan ställa in bildspelets hastighet och sätta på och stänga
av bakgrundsmusiken.
●Använd / knapparna för att välja mellan Normal,
Långsam, Snabb, På och Av, tryck sedan på OK-knappen
för att bekräfta.
●Använd  knappen för att välja OK, tryck sedan på OKknappen.
●Om du sätter Musik På så spelas musikfiler, som finns
lagrade i mottagaren, i ordningsföljd, samtidigt som
bildspelet visas. Musikfilerna måste vara sparade i
mappen för bildspelet.
3.3.3. Sortera
Du kan sortera bildfiler i fillistan.
●Använd / knapparna för att välja önskad
sorteringsmetod som filnamn och storlek.
●När du trycker på OK-knappen, sorteras kanallistan efter
din önskade sorteringsmetod.
3.3.4. Kopiera
Filer kan kopieras mellan din mottagare och en extern
USB-lagringsenhet. Gör på samma sätt som vid förflyttning
av videofiler. Den enda skillnaden är att med Kopiera tas
målfilerna inte bort från den ursprungliga mappen.
3.3.5. Döpa om
Du kan ändra namnet på filen eller mappen. (Se sidan 30)
3.3.6. Ta bort
Du kan ta bort filer från fillistan.
●Välj önskad fil genom att använda ▲/▼// knapparna,
tryck sedan på OK knappen.
●För att radera de valda filerna, tryck på GUL(TEXT)
knapp. Använd / knapparna för att välja Ja, tryck
sedan på OK knappen.
3.3.7. Ny mapp
Du kan skapa en ny mapp i den aktuella katalogen.
(Se sidan 33)
SWE-38
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 38
2008-09-05 오후 3:12:33
3.4. Radio
SWE
Du kan spela upp och redigera inspelade radiokanaler.
●Använd /// knapparna för att välja en önskad kanal,
tryck sedan på OK-knappen.
●För att gå in i en mapp, använd först /// knapparna
för att välja en mapp och tryck sedan på OK-knappen.
●För att flytta till en mapp högre upp, använd ///
knapparna för att välja
ikonen, tryck sedan på OKknappen.
- [GRÖN(ALT) knapp]: Redigerar filer genom att använda
Sortera, Flytta, Döpa om, Lås, Radera, Ny mapp, Radera
A–B, Förena och Dela upp. Använd ▲/▼ knapparna
för att välja en undermeny, tryck sedan på OK knappen.
Redigera funktioner för Radio är desamma som för Video.
(Se sidor 32-34)
- [GUL(TEXT) knapp]: Väljer innehållet såsom Video,
Musik, Foto, och Radio. Använd / knappen för att
välja ett innehåll, tryck sedan på OK-knappen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
SWE-39
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 39
2008-09-05 오후 3:12:33
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
4. Tidsinställd inspelning
Du kan schemalägga tidsinställda inspelningar för TV- och
radiokanaler.
●Använd / knapparna för att välja Tidsinst. insp. i
huvudmenyn och tryck sedan på  knappen.
●Använd / knapparna för att välja en undermeny och
tryck sedan på OK eller  knappen.
4.1. Schemalagda inspelningar
Du kan lägga till, redigera eller radera timerinspelningen i den
reserverade listan.
- [Titel]: Titel namn på timerinspelningarna.
- [Datum]: Datum för timerinspelningarna.
- [Start]: Starttid för timerinspelningarna.
- [Frek.]: Frekvens för timerinspelningarna som En gång,
Dagligen, Veckovis, Var arbetsdag, samt Under helger.
4.1.1. Lägg till
Du kan lägga till den tidsinställda inspelningen i reserveradlistan.
●Tryck på den RÖDA(LIBRARY) knappen för att lägga till
den tidsinställda inspelningen till schemalagd-listan.
●Använd ▲/▼// för att ställa in typ, kanal, datum,
starttid, sluttid, samt frekvens, tryck sedan på den
RÖDA(LIBRARY) knappen för att bekräfta.
Tids Typ
Starta i standby
Starta i live
Inspelning
Sätter igång boxen och
sedan när tiden är slut så
ställer den boxen på stand
by läge igen.
Gör ingenting.
Gör ingenting.
Ställer om boxen till
angiven kanal.
Gör ingenting.
Ställer boxen på vald kanal och sedan när tiden är slut
så ställs den tillbaks på senast tittad kanal. Användaren
förvarnas om att boxen kommer att byta till en annan kanal.
Man kan ställa in “byt till standby” val till på eller av.
Informerar användaren om att en ny kanal ska väljas.
Ställer över till standby vid angiven tidpunkt.
Gör ingenting.
Titta
Standby
Väckning
Påminnelse
Visar ett påminnelse meddelande på den kanal som tittas
på för närvarande.
●För att bekräfta den tidsinställda inspelningen, tryck på
den RÖDA(LIBRARY) knappen.
SWE-40
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 40
2008-09-05 오후 3:12:34
4.1.3. Ta bort
Du kan ta bort en tidsinställd inspelning från reserverad-listan.
●Använd / knapparna för att välja en tidsinställd
inspelning som du vill ta bort, tryck sedan på den
BLÅ(PRE.CH) knappen.
●Använd / knapparna för att välja JA och tryck sedan
på OK-knappen.
SWE
4.1.2. Redigera
Du kan redigera den tidsinställda inspelningen i reserveradlistan.
●Använd / knapparna för att välja en tidsinställd
inspelning som du vill redigera, tryck sedan på den
GRÖNA(ALT) knappen.
●Använd / knapparna för att redigera punkterna
för den tidsinställda inspelningen och tryck sedan på den
RÖDA(LIBRARY) knappen för att bekräfta.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
4.2. EPG-inställning
Du kan spela in kanaler med EPG.
●Använd följande knappar för att välja en kanal som du vill
spela in, tryck sedan på den RÖDA(LIBRARY) knappen.
- [/ knappar]: Väljer kanaler.
- [/ knappar]: Väljer tider.
- [SKIP(I)-knapp]: Flyttar till nästa dag.
●Använd /// knapparna för att välja en starttid och
varaktighet tryck sedan på OK-knappen.
●Kanalen kommer automatiskt att läggas till reserverad-listan.
4.3. Manuell inställning
Du kan spela in kanaler med EPG.
●Använd ▲/▼// för att ställa in typ, kanal, datum,
starttid, sluttid, samt frekvens, tryck sedan på den
RÖDA(LIBRARY) knappen för att bekräfta.
- [/ knappar]: Justerar värdena.
- [/ knappar]: Flyttar punkterna.
- [(0~9)SIFFER-knappar]: För in nummer.
- [BLÅ(PRE.CH) knapp]: Ändrar inspelningsnamnet.
Det grundinställda namnet skapas baserat på kanalen,
datumet och starttiden för inspelningen. (Se sidan 30)
SWE-41
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 41
2008-09-05 오후 3:12:34
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
4.4. Inspelning Bevakning Tid
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja Inspelning
Bevakning Tid, tryck sedan på OK eller  knapp.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja Innan program eller
Efter program, tryck sedan på OK eller  knapp.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja önskad tid (som av,
1, 2, 3, och 5 minuter för Innan program och av, 2, 5, 10,
och 15 minuter för Efter program), tryck sedan på OK
knappen.
4.5. Sov
Du kan ställa in sovtimer.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja Sov, tryck sedan på
OK eller  knapp.
●Använd ▲/▼ knapparna för önskad tid (som av, 15, 30,
60, och 90 minuter), tryck sedan på OK knappen.
4.6. Nuvarande Inspelningar
Du kan ställa in inspelnings val. (Se sidan 20)
SWE-42
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 42
2008-09-05 오후 3:12:34
5. Inställning
5.1. PVR
SWE
Du kan ställa in ordnings element som PVR, Skärm
Inställningar, Preferenser, Språk, System och Conax.
●Använd / knapparna för att välja Inställning i
huvudmenyn, tryck sedan på  knappen.
●Använd / knapparna för att välja en undermeny och
tryck sedan på OK eller  knappen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
Du kan ställa in Tid Ombyte Buffert, Disk Hanterare, och
Omedelbar Inspelning.
Inställningen av inspelningsbuffert tillåter återuppspelning av
föregående scener från direktsända TV-program upp till 240
minuter tidigare.
5.1.1. Inspelningsbuffert
Du kan ställa in inspelningsbuffert tidsperiod.
●Använd / knapparna för att välja Paus insp. buffert,
tryck sedan på OK eller  knappen.
●Använd / knapparna för önskad tid (såsom 30, 60, 90,
120, och 240 minuter), tryck sedan på OK-knappen.
5.1.2. Hårddiskhantering
Du kan kontrollera informationen om diskens kapacitet, och
du kan formatera disken. All data som finns lagrad på disken
kommer att raderas efter formatering.
Att formatera disken:
●Tryck på / knapparna för att välja en lagringsenhet mellan
hårddisk och USB. Om ingen extern USB-lagringsenhet är
ansluten så är inte den här knappen aktiverad.
●Du kan inte formatera USB-minnet, utan du kan bara se
informationen.
●Använd / knapparna för att välja Formatera, tryck
sedan på OK-knappen.
●Använd / knapparna för att välja OK, tryck sedan på
OK-knappen för att bekräfta.
●Ange din PIN-kod för att starta formatering. (Den
fabriksinställada PIN-koden är: 0000)
●När formateringen har avslutats, tryck på OK-knappen.
SWE-43
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 43
2008-09-05 오후 3:12:34
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
5.1.3. Omedelbar Inspelning
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja På eller Av, tryck
sedan på OK knappen.
5.2. Skärminställningar
5.2.1. Skärmens bredd/höjd-förhållande
Du kan ställa in skärmens bredd/höjdförhållande.
●Använd / knapparna för att välja önskat bildformat (så
som 4:3 och 16:9), tryck sedan på OK-knappen.
5.2.2. Bredd/höjd-förhållande
Du kan ställa in bredd/höjdförhållandena för din TV.
●Använd ▲/▼ för att välja önskad Bild Förhållande (som
Brevlåda, Pan & Avsök, Mixad, Full och Pelare Låda), tryck
sedan på OK knappen.
När 4:3 är valt till Skärm Förhållande, så kan du välja
följande:
- [Brevlåda]: Välj det här när du vill se en 16:9-formats bild
på en 4:3-formats TV-skärm. Den krymper 16:9-formats
bilden utan att skärmen förvrängs så övre och undre del
av skärmen är svart.
- [Pan & Skan]: Välj det här när du vill se en 4:3-formats
bild på en 16:9-formats TV-skärm. Den visar 4:3-formats
bilden utan skärmförvrängning så yttre högre och vänster
sida skärs bort.
- [Blandat]: Välj det här när du vill se en blandad bild av
brevlåda och pan & skan. Så att övre, undre, vänster och
höger kant är avskurna.
- [Full]: Välj detta när du vill se en bild konverterad till
helskärm ovavsett av källornas bredd/höjdförhållandena.
När 16:9 är valt till Skärm Förhållande, så kan du välja
följande:
- [Full]: Samma beskrivning som ovan.
- [Pelare Låda]: En standard bild på en wide-screen 16:9
aspekt förhållande teve skärm. Pelare Låda visar de
typiska svarta områdena på högra och vänstra sidan om
bilden.
SWE-44
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 44
2008-09-05 오후 3:12:35
5.2.3. Video ut
Du kan ställa in formatet för videons utsignal.
●Använd / knapparna för att välja önskat format för
videons utsignal (så som RGB, Sammansatt, S-Video,
och Komponent), tryck sedan på OK-knappen.
- [RGB]: Val för SCART-kabel.
- [Sammansatt]: Val för RCA-kabel.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
SWE
5.2.4. Transparens
Du kan sätta på och stänga av OSD-transparens.
●Använd / knapparna för att välja PÅ eller AV och
tryck sedan på OK-knappen.
5.2.5. Skärm Släckare
Du kan ställa in skärm släckaren.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja Av eller önskad
tid (som 5, 10, 15, och 30 minuter), tryck sedan på OK
knappen.
5.2.6. Anti-flimmer
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja På eller Av, tryck
sedan på OK knappen.
SWE-45
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 45
2008-09-05 오후 3:12:35
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
5.3. Ljud och bild
Du kan ställa in menyn för ljud och bild.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja en undermeny och
tryck sedan på OK eller  knappen.
5.3.1. Dolby Digital
Du kan sätta på eller stänga av det automatiska Dolby digitalljudet.
●Använd / knapparna för att välja PÅ eller AV och tryck
sedan på OK-knappen.
5.3.2. SRS
Du kan sätta på eller stänga av systemet för Sound Retrieval.
●Använd / knapparna för att välja PÅ eller AV och tryck
sedan på OK-knappen.
5.3.3. Automatisk undertext
Du kan sätta på och stänga av den automatiska visningen
av undertext. För att visa ljudeffekter som tex “knack-knack”
för personer med hörselnedsättning, välj Textning för
hörselskad....
●Använd / knapparna för att välja antingen PÅ, AV, eller
Textning för hörselskad..., tryck sedan på OK-knappen.
SWE-46
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 46
2008-09-05 오후 3:12:36
5.3.4. Automatisk Prioritering för Typ av Undertext
Du kan välja prioritering för typ av undertext.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja DVB eller TXT, tryck
sedan på OK knappen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
SWE
5.3.5. Text Rullning
Du kan välja hastighet och riktning på text rullning.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja Horisontell eller
Vertikal och använd / knappar för att välja hastighet (som
Mycket Långsam, Långsam, Normal, Snabb, och Mycket
Snabb), tryck sedan på OK knappen.
5.3.6. Infobanderoll paus
Du kan ställa in visningstid på informationsbanderollen.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja Av eller önskad tid (som
3, 5, 7, och 10), tryck sedan på OK knappen.
SWE-47
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 47
2008-09-05 오후 3:12:36
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
5.4. Språk
Du kan ställa in språken för OSD, Ljud ut, Ljudprioritet, och
Undertext.
5.4.1. OSD
Du kan ställa in OSD språk.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja önskat språk, tryck
sedan på OK knappen.
5.4.2. Primärt Ut Ljud
Du kan ställa in primärt ljud språk. Om flera språk är
tillgängliga, så är detta primära språk inställt som ljud språk.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja önskat språk, tryck
sedan på OK knappen.
5.4.3. Sekundärt Ut Ljud
Du kan ställa in sekundärt ljud språk. Om det primära språket
ej är tillgängligt på nuvarande kanal så blir det sekundära
språket inställt som ljud språk.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja önskat språk, tryck
sedan på OK knappen.
SWE-48
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 48
2008-09-05 오후 3:12:36
5.4.4. Ljudprioritet
Du kan välja mellan ljudspråk och Dolby Digital. Om
ljudspråket har prioritet, kan du höra ljudspråket utan Dolby
Digital-ljud.
●Använd / knapparna för att välja mellan ljudspråk och
Dolby Digital och tryck sedan på OK-knappen.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
SWE
5.4.5. Primär Undertext
Du kan ställa in primärt undertext språk. Om flera språk är
tillgängliga så ställs primära språket in som undertext språk.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja önskat språk, tryck
sedan på OK knappen.
5.4.6. Sekundär Undertext
Du kan ställa in sekundärt undertext språk. Om det primära
språket ej är tillgängligt på nuvarande kanal, så ställs det
sekundära språket in som undertext språk.
●Använd ▲/▼ knapparna för att välja önskat språk, tryck
sedan på OK knappen.
SWE-49
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 49
2008-09-05 오후 3:12:36
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
ATT ANVÄNDA MOTTAGAREN
5.5. System
Du kan ställa in systemmenyn.
●Använd / knapparna för att välja en undermeny och
tryck sedan på OK eller  knappen.
5.5.1. Startinstallation
Du kan ställa in startinstallationen.
●Ange din PIN-kod, tryck sedan på OK-knappen.
●Använd / knapparna för att välja en undermeny
för Språk, Frekvens, Nätverks-ID, Modulering,
Symbolhastighet och tryck sedan på OK-knappen. (Se
sidan 13)
5.5.2. Produktinformation
Du kan visa produktinformation såsom Varumärke,
Produktnamn, Chipsminneversion, Mjukvaruversion, Senaste
programuppdatering, och Hårddiskstorlek.
För att uppgradera mjukvara:
●Tryck på OK-knappen på menyn för produktinfomation så
framträder menyn för senaste uppgradering.
●För att skanna en särskild kanal, använd / knapparna
för att välja mellan auto- och manuellt läge.
●I manuellt läge, kan du välja kanal och PID-värdet med
/// knapparna.
●För att starta uppgradering av mjukvara, tryck på OKknappen.
Rör inte boxen eller fjärrkontrollen under
uppgraderingen, vänta tills uppgraderingen är
klar.
5.5.3. Återställning
De från fabriken förinställda värdena kan återställas ifall
användaren skulle stöta på problem efter att ha ändrat några
värden för kanaldata och annat, som kan vara felaktiga.
●Använd / knapparna för att välja OK, tryck sedan på
OK-knappen.
●Ange din PIN-kod för att starta återställning. (Den
fabriksinställada PIN-koden är: 0000)
SWE-50
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 50
2008-09-05 오후 3:12:37
1.TV-knapp + 3-siffrig användarkod
2.Manöverknappar för TV: TV STANDBY/ON, (0~9)SIFFERKNAPPAR, CH
INPUT SEL., (MUTE)
/
, VOL+/-,
TV
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
ATLANTIC ATORI AUCHAN AUDIOSONIC AUDIOTON
AUSIND
AUTOVOX
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
049 050 071 113 152 236 379
195
107 425
049 074 076 152 182 195 213 379 421
050 076 379 421
090 407
050 071 078 079 080 083 090 156 236 324 379 407 413 449 468 470
AWA 018 049 131 152 195 226 320 379 426 433
AYOMI
411
BAIRD 074 102 182 209 218 379 409
BANG & OLUFSEN
324 483
BARCO 107 371 480
BASIC LINE
049 107 123 195 226 378
BASTIDE 379
BAUR
049 107 150 152 172 247 249 357 414 454 470 475
BEKO 152 241 421 433 460
BEON 049 152 163
BEST
213 421
BESTAR
049 152 226 421
BINATONE 379
BLACK STAR 413
BLACKTRON
378
BLACKWAY
378
BLAUPUNKT 057 060 113 247 249 345 451 454 481
BLUE SKY
049 123 152 195 217 232 378 380 457
BLUE STAR 378
BONDSTEC 413
BOOTS 050 106 379
BPL 049 152 378
BRANDT 014 074 182 186 218 424 436 452 462
BRANDT ELECTRONIC 074 453 463
BRANDT ELECTRONIQUE 074 182 186 453
BRINKMANN
049 152 163
BRIONVEGA 049 065 083 152 167 172 324 356 476
BRITANNIA 379
BROTHER
076
BRUNS
065 324
BSR 094 107 110 139 168
BTC
123
BUSH 018 049 076 094 106 107 123 134 139 142 172 193 195 209 217 225 226 232
307 378 379 457 458 470 480
BUSH(UK)
107 168
SWE
Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
SAMSUNG
001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 050 066 076 102 195 217 365 379
421
A.R. SYSTEMS
049 152
ACCENT
049 152
ACEC
112
ACURA 195
ADMIRAL
065 076 163 171 190 307 324 369 466 481
ADYSON
379
AGASHI 076 379
AGEF 324
AIKO 049 076 102 141 152 172 195 225 379
AIWA 377 459
AKAI
049 050 055 066 076 102 107 123 139
141 150 152 172 182 195 209 225 379
428 433 437 471 475
AKIBA
049 123 152 380 378
AKITO
049 106 152
AKURA
049 076 123 195 378 426 470
ALARON
042 379
ALBA
018 049 050 107 123 134 163 168 195 225 232 379 413 421 457
ALBIRAL
371
ALCYON 407
ALLORGAN 050 094 236 379
ALLSTAR 049 152
AMPLIVISION 113 379 421 425
AMSTRAD
012 049 076 123 131 152 172 195 225 426 476
ANAM 049 152 195
ANAM NATIONAL
049 152
ANGLO
076 195
ANITECH
049 076 152 195 407
ANSONIC 045 049 107 112 152 195 210 226 391 413 421
ARC EN CIEL 074 182 186 424 453 463
ARCAM 379 424
ARISTONA 049 050 065 079 112 152 160
ARTHUR MARTIN 107 127 136 139 153 307 425
ASA 020 065 078 080 091 146 171 197 307 324 375 408 449
ASBERG 049 152 407
ASORA
195
ASTRA 195
ASUKA 050 076 123 378 379
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
SWE-51
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 51
2008-09-05 오후 3:12:37
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
CAPSONIC
CARREFOUR
CASCADE
CASIO CATHAY
CCE
CENTURION
CENTURY
CGE
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
049 076 152 380
018 177
049 064 152 195
049 152
049 152
049 152 379
049 152
065 163 324 411 413 481
011 090 093 094 107 139 142 163 168
346 348 369 407 413 421 480
CIHAN 217
CIMLINE 123 134 195
CITY
195
CLARIVOX 049 125 163
CLATRONIC
045 049 076 113 123 152 195 225 379
407 413 421
CMS HIGHTEC
379
COMTEL
125 217
CONCORDE 195
CONDOR 045 049 050 113 152 163 195 210 378
379 413 421 467
CONTEC 018 131 195 320 379
CONTINENTAL EDISON 014 074 182 186 232 424 453 462 463
COSMEL
195 213
CROSLEY
065 090 093 094 104 107 139 324 346
348 407 413 469 481
CROWN
049 152 163 170 195 209 232 407 421
470
CRYSTAL 477
CS ELECTRONICS 123 379 413
CTC 413
CTC CLATRONIC 045
CURTIS MATHES 126 190
CYBERTRON
123
DAENYK
042
DAEWOO 049 123 152 193 195 226 379 456 464
DAINICHI 123 379
DANSAI
049 076 141 152 195 379
DANSETTE
426
DANTAX 421
DATSURA 209
DAWA 049 152
DAYTON
049 152 195 226
DE GRAAF 107 139 209 307 479
DECCA 049 102 106 120 217
DECCA(UK)
046 049 050 102 106 131 152 379
DEITRON 049 152
DENKO
076
DENON
126
DERWENT
105
DESMET 049 113 152
DIGATRON 049
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
DIGILINE DIXI DORIC
DREAN DTS DUAL DUAL TEC DUMONT DUMONT-FINLUX DUX DYNATRON
ELBE
ELBIT ELCIT
ELECTA
ELECTRO TECH ELEKTA ELG ELIN
ELITE
ELMAN
ELTA EMERSON
ERRES
ESC ETRON EURO-FEEL EUROMAN
EUROPA EUROPHON EXPERT
EXQUISIT
FAMILY LIFE
FENNER FERGUSON
FIDELITY FILSAI
FINLANDIA FINLUX FIRST LINE
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
049 152
049 152 195 379 413
104 105
049 152
195
049 050 107 139 152 156 168 182 243
379 414 417 424 468 470
040 050 168 195 379
045 065 080 102 139 146 324 375 379
449 469
020 045 078 091 104
049 112 152
049 152
049 107 123 152 172 210 243 369 391
411 421 435
217
045 046 062 065 104 107 150 168 324
413
076 378
195
076 378
049 152
020 049 107 139 152 172 195 379 470
479
049 123 152 467
045 168
195 076 379
012 042 049 065 113 152 225 324 378
413 475 481
049 112 152
049 152
049 107 139 152 195
076
049 076 152 379 421
049 152
045 046 049 050 068 107 120 152 168
379 413
071 107 236 425
049 152 413
049 152
152 195 226
049 050 074 076 080 082 102 103 182
218 247 409 411 436 452 472
049 050 076 107 152 225 307 379 475
050 379
033 139 172 197 209 307 375 470 474
020 042 045 049 078 080 090 091 102
104 107 139 146 152 163 197 210 324
375 379 407 408 428 429 437 449 469
045 049 094 102 107 134 139 152 191
195 209 210 226 379 411 413 457 470
SWE-52
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 52
2008-09-05 오후 3:12:37
Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
HANIMEX
094
HANSEATIC
018 049 050 094 104 107 113 152 172
195 241 324 378 379 391 421 455 467
470 475
HANTAREX 045 046 049 152 195
HANTOR 049 152
HARLEY DAVIDSON
042
HARWOOD 049 152 195 426
HAUPPAUGE
049 152
HAVERMY 190
HCM 049 076 123 152 163 195 378 379 426
HEMA 195 379
HEMMERMANN
150 470
HIFIVOX
074 182 186 424 453 463
HIGASHI 050
HIGHLINE
049 076 152
HIKONA
123
HINARI
012 018 042 049 066 094 107 123 134
139 195 209 232 307
HISAWA
123 378 380 425
HIT
324
HITACHI 018 020 033 049 050 074 086 099 102
104 107 110 126 127 139 150 152 162
168 171 182 186 218 238 307 379 466
469 470 472 479
HITACHI FUJIAN
013
HITSU
123 195 380
HORNYPHON 049 112 152
HOSHAI 123 380
HUANYU 193 226 379
HYGASHI 379
HYPER 050 168 195 379 413
HYPERSONIC
172
HYPSON
049 076 152 217 378 379 380 425
IBERIA 049 152
ICE 049 076 123 152 195 225 379
ICES 123 379
IMPERIAL 011 049 090 093 094 107 142 152 163
168 307 346 348 369 407 413 421 470
480
INDIANA
049 152
INGELEN 090 104 136 139 153 162 171 198 232
435 466
INGERSOLL
195
INNO HIT
046 049 050 066 102 123 152 195 217
379 407 413
INNOVATION
049 152
INTERACTIVE
210
INTERBUY 076 195 413
INTERFUNK
049 065 067 074 090 104 107 112 139
150 152 153 172 182 307 324 413 421
453 463 466 475
SWE
Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
FISHER 018 041 050 065 069 102 104 107 139 156 172 209 320 324 379 408 414 421 470
FLINT 049 102 123 152 380
FNR
045
FORMENTI 049 090 107 113 139 307 324 379 407
467 469 480 481
FORMENTI-PHOENIX
050 104 113 307
FORTRESS
190 324
FRABA
049 152 421
FRIAC 045 049 152 195
FRONTECH
066 076 139 195 307 379 413 466 470
477
FUJITSU
042 045 071 102 107 195 236 379
FUJITSU GENERAL 195 379
FUNAI 042 076 094
GALAXI 045 049 152
GALAXIS
045 049 152 163 421
GBC 104 107 139 168 195 226 480
GE 074 182 218 378
GEANT CASINO 107 425
GEC 049 102 104 107 120 152 171 172 307
379 470
GEC(UK)
046 050 102 107 150 162
GELOSO
062 104 107 139 168 171 195 226 307
413 469 481
GENERAL
064 074 182
GENERAL TECHNIC 195
GENEXXA
049 123 152 307 426 466
GOLDHAND
379
GOLDLINE
213
GOLDSTAR(LG)
049 050 055 107 139 152 168 172 182
195 219 379 413 414 421 460
GOODMANS 018 042 049 076 102 134 139 141 152
182 193 195 218 225 226 232 379 428 450 456 464
GORENJE 421
GPM
123
GRADIENTE 049 152 170 177
GRAETZ
049 090 104 136 139 152 153 162 171
172 198 225 307 466 469 475
GRANADA
013 018 033 041 049 102 104 105 112
120 152 171 172 198 209 218 238 241 307 379 407 425 470 471 472 474
GRANADA(UK) 046 050 090 107 139 162 307
GRANDIN
049 107 113 123 152 195 378 380 425
435
GRONIC 045 379
GRUNDIG
049 080 090 152 232 247 249 407 454
455
HALIFAX
076 379
HAMPTON 379
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
SWE-53
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 53
2008-09-05 오후 3:12:37
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
INTERNAL 049 152
INTERVISION
045 049 055 076 107 123 152 225 232
378 379 380 413 421
IR
346
IRRADIO
049 066 090 123 152 195 407 413
ISUKAI
049 123 152 378
ITC
379 480
ITS 049 076 123 152 225 378 379
ITT
042 090 107 134 139 150 157 162 171
172 193 197 198 209 307 375 428 466 469 470 471 475 479
ITT-NOKIA
042 090 104 107 134 136 139 150 153
162 171 172 193 197 198 209 307 375 470 428 433 435 437
ITV
076 049 152 413
JEAN
018
JEC 141
JET POINT 365
JVC
018 103 123 170 182 225 409 433 439
465
KAISUI
049 050 123 152 195 378 379 380
KAMOSONIC 050
KAMP 379
KAPSCH 071 107 172 236 466
KARCHER 020 045 049 050 068 076 107 152 195
217 378 421 435
KATHREIN 455
KAWASHO 379
KB ARISTOCRAT
107
KENDO 045 049 055 134 152 172 210 413 421
435 476
KENNEDY
071 079 104 107 139 236 369 480
KINGSLEY 379
KLARMAX 371
KNEISSEL 049 152 210 243 369 391 411 421 435
KOLSTER
045 049 152 470
KONKA
049 123 152 225
KONTAKT
232
KORPEL
049 152
KORTING 065 094 113 324 421
KOSMOS 049 152
KOTRON 076 426
KOYODA 195
KRAKING
411
KRIESLER
050 065 079 112 152 160
KTV
050 379
KURO 445
KYOSHU
076 163 426
KYOTO 107
LECSON 049 152
LEMAIR
210
LENCO 049 107 152 195 226
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
LENOIR
LESA LEYCO LIESENK & TTER
LIFE
LIFETEC LLOYD_S
LOEWE
LOEWE OPTA LOGIK
LOGIX
LUMA LUMATRON LUX MAY
LUXOR
LYCO MAAZ MADISON MAGNADYNE
MAGNAFON MAGNAVOX MAGNUM
MANDOR MANESTH MANHATTAN MARANTZ
MARELLI MARK MASUDA MATSUI
MAXIMAL MAXWELL MEDIATOR MEDION MEGAS
MEGATRON
MELECTRONIC MELVOX
MEMOREX MEMPHIS
MERCURY
METZ MICROMAXX MICROSTAR
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
050 195
413
049 076 094 102 152
049 112 152 345
440 441 443 444
049 076 123 152 195 226 440 441 443
444
195
035 049 089 120 152 324 391 421
035 046 049 065 120 144 152 213 324
131 225
195
071 107 110 152 171 172 195 210 226
236 307
049 076 107 152 172 236 379
049 152 195
042 050 090 107 127 139 150 172 197
209 307 375 428 429 470 472 473 475
076
371
049 152
045 046 062 065 104 107 120 139 150
168 324 413 469
045 046 050 068 090 120 379 407 481
018 042 049 152
440 441 443 444
076
076 094 113 134 141 152 379 467
049 195
049 152 455
324
049 152 195 226 379
123 195 225
012 018 041 049 050 094 100 102 106
107 131 134 141 150 152 171 195 209
218 225 232 247 307 379 380 470
139
371
049 112 152
049 152 195 217 457
435
126
020 049 074 152 182 193 195 197 210
226 375 379 408 413 428 429 466 470
425
099 195 217
102 125 195 213
049 152 195
049 065 067 070 092 247 324 412 420
454 481
049 152 195
440 441 443 444
SWE-54
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 54
2008-09-05 오후 3:12:37
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
MINERVA MINOKA
MITSUBISHI
MIVAR MURPHY MURPHY(UK) MUSIKLAND
MYRYAD NAD NAIKO
NAKIMURA
NAONIS NAT NATIONAL NEC
NECKERMANN
NEDIATOR NEI NESCO
NETSAT NETWORK
NEUFUNK NEW TECH NEW WORLD
NICAMAGIC NIKKAI NOBLEX NOBLIKO
NOGAMATIC
NOKIA
NORDMENDE NOVATRONIC Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
OCEANIC
086 094 104 107 108 109 139 172 209
425 466 469 475
OCEANIC(F) 150
ODEON
076
OKANO 049 076 102 152 421
OMEGA
076
ONCEAS 050
ONWA
123 225
OPERA 049 152
OPTIMUS
099
OPTONICA 190
ORBIT
049 152
ORION 012 042 045 049 076 094 113 131 134
139 150 152 191 195 216 366 367 426
467
ORLINE
049 123 152
ORMENTI-PHOENIX 104
ORMOND 195
OSAKA 066
OSAKI
049 066 076 102 106 123 152 226 379
426
OSIO
049 152
OSO
123
OSUME 018 102 123
OTAKE 450
OTTO VERSAND
018 049 050 074 094 104 107 113 134
139 152 172 190 218 247 249 357 362
379 413 414 454 455 467 469 470 480
481
P.T ACTRON 217
PAEL
050 379
PALLADIUM
049 107 152 163 210 247 324 357 379
413 421 470
PALSONIC 049 055 076 152 379 426
PANAMA
049 076 152 195 379 413
PANASONIC 016 049 099 104 107 139 151 152 172
396 420 466 469 481
PANAVISION
049 152 210
PATHE CINEMA
107 113 379 391 411 425 467 470 480
481
PATHE CINEMA(F)
050 168
PATHE MARCONI
014 074 182 186 424 453 462 463
PAUSA 195
PAUZA 195
PERDIO
049 102 107 113 152 467
PERFEKT
049 152
PERSHIN
425
PHILCO 011 016 049 065 090 093 094 104 107
126 142 152 163 168 324 346 348 369
407 413 421 480 481
PHILEX 471
PHILHARMONIC 379
SWE
MONACO
MORGAN_S MOTION
MOTOROLA
MTC
MTEC
MULTISTANDARD
MULTITEC
MULTITECH
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
080 090 232 247 249 407 454
049 152 426 470
013 018 049 065 105 131 152 157 190
247 324 454
046 050 058 072 081 090 120 379 391
407 414 421 434
195
049 152
407
190
152 379 421 470
106
045
049 152 195
045 046 049 050 120 152 195 379 407
413 421 470
102 104 105 107 171 307 379
162
123
455
172 209 475
049 152
049 152 226
040 071 079 110 171
085 151
033 085 104
018 049 113 131 152 177 195 226 379
380
011 049 050 065 107 139 152 163 210
247 249 307 324 357 379 413 421 455 470 481
152
049 125 152 225 477
042 413
049 152
213
049 152 195 435
049 050 152 182 195 379
123
379
018 049 076 102 123 125 139 141 152
195 213 379 066
049 076 152
045 050 080 090 379 407
074 182 186 424 453 463
090 104 107 134 136 139 150 153 157
162 171 172 193 197 198 209 226 307 375 428 429 433 437 465 470 475 478 479
049 074 083 150 152 182 186 218 247
307 424 453 463 469 481
020 049 152 226
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
SWE-55
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 55
2008-09-05 오후 3:12:37
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
Tillverkare (MÄRKE) NAMN KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
PHILIPS
014 049 050 065 079 089 112 152 160
182 193 216 217 220 226 247 249 324
427 455 482
PHOENIX
049 050 102 104 107 113 152 324 379
421
PHONOLA 049 050 065 079 112 152 160 324 379
PILOT 049 152
PIONEER 049 074 152 172 182 209 218 307 421
427 466
PLANTRON
049 076 152 195
PLAYSONIC
379
POLICOM
074
POPPY 195
PORTLAND
226
POWERPOINT
232
PRANDONI-PRINCE
046 090 120 171 172 307 407 413
PRECISION 379
PREMIER 142
PRIMA 076 195 307
PRINCE
046 171
PRINZ
102 470
PROFEX 107 139 195 407 475
PROFI-TRONIC 045 049 152
PROLINE
049 102 112 191 366 436
PROSONIC
049 085 151 152 195 225 226 379 421
PROTECH
045 049 076 125 139 152 163 195 379
413 457 470 477 480
PROVISION
049 152
PYE 050 065 079 112 152 160 226 324
PYMI
049 112 152 195 226 324
QUADRA VISION
425
QUASAR 045 046 068 099 413
QUELLE 018 020 049 050 074 076 078 080 090
091 094 113 131 139 146 150 152 153 172 195 247 249 320 345 346 348 357 379 408 413 449 451 454 470 475 480 481
QUESTA 018
RADIALVA
049 074 107 123 152
RADIOLA
014 049 050 065 079 112 152 160
RADIOMARELLI 045 046 062 065 104 105 150 152 168
324 413
RADIONETTE
020 150
RADIOSHACK 049 152
RADIOTONE 049 076 152 163 195 421 426
RANK ARENA
018
RCA
190 218 436
RECOR 049 152
RECTILIGNE 049 152
REDIFFUSION
018 059 104 105 139 171 172 307 471
475
REDIFFUSION(UK)
150 162
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
REDSTAR REFLEX REOC REVOX REX RFT
RHAPSODY
R-LINE
ROADSTAR
ROBOTRON
RODEX ROWA
ROWSONIC ROYAL LUX RTF SABA SACCS SAGEM
SAISHO
SALORA
SAMBERS SANDRA SANELA
SANSUI SANTON
SANYO SAVE SBR
SCHAUB LORENZ SCHNEIDER
SCOTT SEARS
SEG SEI SEI SINUDYNE SELECO SENCORA SENTRA
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
049 152
049 152
460
049 152 421
040 071 079 107 110 152 171 210 236
243 307 413 466
076 102 241 324 391 421
379
049 152
049 076 123 152 163 195
065 324
049 152
458
050
421 426
065
046 065 074 077 107 120 139 172 182
186 218 307 324 424 436 452 453 463
466 469 481
411
378 380 435
012 050 076 107 131 134 195 307 379
477
033 107 127 136 139 150 153 171 172
198 209 307 466 470 472 474 475 479
045 046 068 090 120 407 481
379
411
049 152 225
195
018 020 041 049 050 065 102 107 131
152 195 198 209 320 379 391 408 421
481
049 152
049 112 152
090 104 136 139 153 162 171 198 307
433 469 470 475
014 040 049 050 065 069 079 104 107
112 123 139 152 156 160 168 172 182
195 225 243 307 379 382 413 414 417
457 468 470
042
042
018 045 049 050 076 107 152 172 195
232 379 413 407 457 480
012 045 049 094 107 139 152 236 324
357 469 470 481
446
040 071 079 107 110 152 171 172 210
236 243 307 369 466 476
195
123 139 141 195
SWE-56
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 56
2008-09-05 오후 3:12:37
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
SERINO SHARP
SHORAI
SIAM SIAREM
SIEMENS
SINUDYNE SKANTIC SKY SKYWORTH SOGERA
SOLAVOX
SONAWA
SONITRON SONNECLAIR SONOKO SONOLOR SONTEC
SONY
SOUND & VISION SOUND WAVE SOUNDESIGN
SPECTRA
SSANGYONG
STANDARD
STARLIGHT STENWAY
STERN STRATO SUNKAI SUNSTAR SUNWOOD SUPERLA SUPERTECH SUPRA
SUSUMU SUTRON SWISSLINE
SYDNEY SYSLINE Tillverkare (MÄRKE) NAMN
SYTONG
TACTUS
TANDBERG TANDY
TASHIKO TATUNG TCM
TEAC TEC TECH LINE
TECHICA
TECHNEMA TECHNICS TECHNOL ACE TEDELEX
TEIRON
TEKNIKA TELEAVIA TELECOR
TELEFUNKEN TELEFUSION TELEGAZI
TELEMEISTER TELESONIC TELESTAR TELETECH TELETON TELEVIDEON TELEVISO
TEMCO
TEMPEST
TENNESSEE TENSAI
TESMET TETUNG TEVION TEXET THOMSON THORN THORN-FERGUSON TOKAI
TOKYO
TOMASHI
TOSHIBA
TOWADA
TOYODA
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
379
106
065 074 078 172 182 210 213 420 449
050 102 123 190 307 379 413 466
018 050 107 177 379 470 474
049 050 102 106 120 131 152 217 379
440 441 443 444
049 076 152 163 195 217 378 380 426
457 458 470
040 050 064 168 195 213 218 243 379
413 480
049 152 195
123
113 467
099
042
379
195
042
014 074 182 186 218 424 453 462 463
049 107 123 152 379
049 064 074 082 152 182 186 187 218
230 346 348 424 436 452 453 463
049 152
049 076 107 123 152
049 113 152 467
049 152
049 152
049 152 195 213 413
018 067 071 107 236 379 470
050 104 107 113 379
425
094
049 152 195
049 152
020 050 055 094 113 123 152 195 225
226 379 413 450 467
439
046
049 152 195
050 123 195 226 379
014 024 049 064 074 134 152 182 186
218 230 424 436 453 462 463 470
049 102 103 106 141 152 218 226 346
348 408 409 411 454 464 470 475
074 076 080 082 103 218 357 358 375
049 102 107 152 195 213 226 379
141 379
123 378
018 045 128 141 369 379
045 379 470 480
195
SWE
SIERA
SIERRA SIESTA
SILVA
SILVER
SINGER
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
380 435
018 094 170 190 320 362
042 094
049 152
045 046 065 104 107 120 139 324 469
481
018 049 066 113 152 247 249 307 320
345 451 454 469 481
050 065 079 112 152 160
049 112 152
421
049 152 379
018 042 049 076 152 172
045 049 065 104 152 195 324 369 413
425
012 045 065 094 104 107 134 139 150
152 172 210 216 236 324 357 366 367 469 470 481
307 472 473
049 152
448
113
066 102 107 139 172 307 466 471
123
209 379 421
049 152
049 050 076 152 195 378 379
107 139 172 209 357 425 466
049 094 152 421
018 045 131 211 346 357 358 370
045 123 226
049 113 163
042
195
195
049 050 113 123 152 195 226 379
049 076 107 152 195
123 378
040 071 079 107 110 152 171 236 243
307 466
049 076 152 195
049 094 123 134 152 191 232 367 380
049 152 195 225
049 152 195
379
049 123 152 195 379
195 226
123 218
195
413
379
044
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
SWE-57
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 57
2008-09-05 오후 3:12:38
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TILLÄNGLIGA TV-TILLVERKARES KODER
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
TRAKTON
TRANS CONTINENS
TRANSONIC TRANSTEC
TRIDENT TRISTAR TRIUMPH UHER ULTRA ULTRAVOX UNIC LINE UNITED
UNIVERSUM
UNIVOX
UTAX VEGAVOX VESTEL VEXA
VICTOR VIDEO SYSTEM
VIDEOLOGIQUE
VIDEOSAT
VIDEOSYSTEM VIDEOTECHNIC
VIDEOTON VIDIKRON
VIDTECH
VIPER
VISIOLA VISION
VISOREX VISTAR
VOLTEC VORTEC VOXSON
WALTHAM WATSON
WATT RADIO
WEGA WEGA COLOR
WEGAVOX
WELTBLICK
WESTINGHOUSE
WESTON WHARFEDALE
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
076
046 049 152 171 307 379
049 152 380 458
379
379
123
012 046 049 128 152 197 375
049 069 071 080 090 113 152 163 226
236 307 407 414 421 467
409
045 049 050 065 104 107 139 152 226
324 379 413 471
049 152
049 152
011 012 018 020 049 074 076 094 107
131 152 163 172 195 197 210 213 247 320 345 346 357 375 379 407 408 413 421 428 429 437 454 470 480
049 107 152 213 324 411
050
163
049 107 125 152 379
152 195
170
049 152
123 379
413 447
049 152
113 226 379
107 472
045
018
213
379
049 113 152 467
442
172 236
074
152
049 065 090 152 163 171 307 324 407
466
049 152 163 182 307 379 472
049 107 113 123 152 195 247 467
045 050 068 104 107 139 150 379 470
480
018 049 139 152 324
065 088
195
113 152
094 152
168
049 152
Tillverkare (MÄRKE) NAMN
WHITE WHITE WESTINGHOUSE WINCO
WINDSTAR
XRYPTON YAMISHI YOKAN
YOKO
YORX
ZANUSSI ZOPPAS
KODNUMMERLISTA (3-SIFFRIG)
045
049 050 113 152 213 379 467
426
378
049 152
049 123 152 378 379 380
049 152
049 050 076 123 152 195 379 413 421
477
123
040 071 079 110 152 171 236 307 379
040 071 079 110 171 307
SWE-58
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 58
2008-09-05 오후 3:12:38
Problem
Tänkbar orsak
Lösning på problemet
Sätt i nätkabeln ordentligt.
Ingen bild syns på skärmen.
Mottagaren i Standby-läge;
SCART-kabeln är inte ordentligt
ansluten till videoutgången på TV:
n; Felaktig kanal eller videoutgång
har valts på TV:n.
Slå på mottagaren; Kontrollera
anslutningen och se till att den
är korrekt; Kontrollera kanal- och
videoutgång och se till att den är
korrekt. (Se TV’ns bruksanvisning)
Inget ljud.
Ljudsladden är felaktigt ansluten;
Volymnivå = 0;
Mute-funktionen är aktiverad.
Kontrollera anslutningen och justera;
Öka volymen på TV:n; Tryck på
(MUTE) knappen]:
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Felaktigt användande;
Batterierna är slut eller felaktigt
insatta.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot
mottagaren.
Byt ut batterierna eller sätt in dom
rätt.
Dålig bild.
Signalstyrkan är för låg.
Kontrollera signalstyrkan i Infomenyn och justera inriktningen av
din antenn.
Felmeddelande på skärmen
“Ingen signal.”
Antennkabeln är inte ansluten
eller inte ordentligt isatt.
Felaktig anslutning av antenn.
Kontrollera anslutningen och justera;
Kontrollera signalstyrkan i Infomenyn.
Felmeddelande på skärmen:
“Inget kort insatt.”
Smartcard:
- inte insatt som det ska;
- inte insatt.
(beroende på modell)
Kontrollera Smartcard.
“Sätt in Smartcard.”
Felmeddelande på skärmen
“Ingen tillgång”
Ingen tillgång till den här kanalen. Kontrollera att du abonnerar på
den här kanalen. Om STB har
varit avstängd under en längre tid,
sätt på STB, välj vilken kanal som
helst, och vänta för auktorisering i
upp till 60 minuter.
SWE
Ingen display på frontpanelen; Nätkabeln är inte riktigt ansluten.
Ingen strömtillförsel
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
FELSÖKNING
BORTSKAFFANDE
Apparaten, förpackningsmaterial (dvs polysteren) och batterierna får aldrig slängas med
hushållssoporna.
Vänligen tag reda på vilka bestämmelser som gäller i din kommun, och släng allt skräp i enlighet
med föreskrifterna för de specifika ställena.
SWE-59
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 59
2008-09-05 오후 3:12:38
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Strömförsörjning
Typ:
Inspänning:
Säkringsbelastning:
Energiförbrukning:
Stand by:
SMPS
Växelström 230V~, 50/60 Hz
250V/T1.6AH
Max. 30W
18W
Tuner & demodulator
Ingångsfrekvens:
Demodulering:
Symbolhastighet:
Moduleringsformat:
Utkabel:
VHF, UHF BAND (50~870 MHz)
QAM DVB-C
MAX 7 Ms/s
16, 32, 64, 128, 256 QAM
Loopout för analog mottagare
RF-indata
Ingångsanslutning:
Frekvensområde: Nivå för ingångssignal:
Loop through:
IEC, honkontakt
50 ~ 860 MHz
-78 ~ -20 dBm
50~860 MHz
-78~-20 dBm
50~860 MHz, IED, hankontakt
Videodekoder
Systemavkodning:
Profil och nivå: Datahastighet:
Videoformat:
Bildupplösning:
MPEG 2 ISO/IEC 13818
(Transport Stream)
MPEG 2 [email protected] (4:2:2)
1~15 Mbs
4:3 (normal) och 16:9 (bred bild)
720(H) x 576(V) x 50 fält/sek
Ljudavkodning
Systemavkodning:
Ljudläge:
Samplingsfrekvens:
MPEG 1 ISO/IEC 11172~3 lager I & II
Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
32, 44.1, 48kHz
Specifikationerna för STB:n kan komma att ändras utan förvarning.
SWE-60
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 60
2008-09-05 오후 3:12:38
BASBAND AUDIO/VIDEO UTGÅNG
VIDEO(CVBS/RGB), AUDIO L/R
VIDEO(CVBS), AUDIO L/R
VIDEO(CVBS), AUDIO L/R
OPTISK
MINNE
Flash:
SDRAM:
8MB
64MB
INBYGGD HÅRDDISK
160GB (DCB-P850Z / P850ZS)
80GB (DCB-P770Z / P770ZS)
ANSLUTNING AV EXTERN HÅRDDISK
USB2.0 (HOST)
SPELBART INNEHÅLL FILFORMAT
Musik:
Foto:
MP3
JPG
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Storlek (W x H x D):
Nettovikt: 381 x 267 x 60 mm
3.1 Kg
SWE
A/V-utgång
SCART(TV) :
SCART(VCR) :
RCA JACK :
DIGITAL AUDIO UTGÅNG:
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Den verkliga kapaciteten efter formatering kan vara lägre än den som anges på
förpackningen och i bruksanvisningen. (1 GB=1 miljard bytes)
SWE-61
DCB-P850Z,P850ZS(SWE).indd 61
2008-09-05 오후 3:12:38
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 2
2008-09-05 오후 3:13:17
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
Instructions for use
GB
DIGITAL CABLE RECEIVER WITH BUILT-IN HARD DISK DRIVE
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 3
2008-09-05 오후 3:13:17
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
SAFETY INSTRUCTIONS
This STB has been manufactured to satisfy international safety standards.
Please read the following recommended safety precautions carefully.
MAINS SUPPLY:
AC 230V~, 50/60Hz
OVERLOADING:
Do not overload wall outlets, extension cords or adapters as this can
result in fire or electric shock.
LIQUIDS:
Keep liquids away from the STB.
CLEANING:
Before cleaning, disconnect the STB from the wall socket. Use a cloth
lightly dampened with water(no solvents) to clean the exterior.
VENTILATION:
Do not block the STB ventilation holes. Ensure that free airflow is
maintained around the STB. Never store the STB where it is exposed to
direct sunlight or near heating equipment e.g. a radiator.
Never stack other electronic equipment on top of the STB. Place the
STB at least 10cm from the wall.
ATTACHMENTS: Do not use any attachment that is not recommended by the
manufacturer; it may cause a hazard or damage the equipment.
CONNECTION OF CABLE, TV, AND STB:
Connect all components before plugging any power cords into the wall
outlet. Always turn off the STB, TV and other components before you
connect or disconnect any cables. To disconnect this STB, from the
mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the
mains plug shall be readily operable.
SERVICING: Do not attempt to service this product yourself. Any attempt to do so
will make the warranty invalid. Refer all servicing to a qualified service
agent.
LIGHTNING: If the STB is installed in an area subject to intense lightning activity,
protection devices for the STB mains connector and modem telephone
line are essential.
The individual manufacturer’s instruction for safeguarding other
equipment, such as TV set, Hi-Fi, etc., connected to the STB must also
be followed during lightning storms.
GROUNDING: Signal cable MUST BE EARTHED. The grounding system must comply
with SABS 061.
Dispose the used batteries at designated place for environment protection.
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 2
2008-09-05 오후 3:13:17
WARNING!
1. Follow these directions in order not to damage the power cord or plug.
● Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily.
● Do not bend or twist the power cord too much.
● Make sure to disconnect the power cord with holding the plug.
● Separate heat appliances from the power cord as distantly as possible in order to
prevent the cover from being melted.
GB
2. Failure to follow one of them may cause electric shock or fire.
● Do not open the main body.
● Do not insert metals or inflammable objects inside the product.
● Do not touch the power plug with a wet hand.
● Disconnect the power cord in case of lightning.
● Do not cover the receiver’s ventilation openings with items such as newspapers,
clothes etc.
● Do not place the receiver on top of household appliances that emit heat.
● Do not expose the receiver to rain or moisture.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
SAFETY INSTRUCTIONS
3. Do not use the product when it is out of order. If you continue to use the product with
a defect, it can cause a serious damage to the product. Make sure to contact your local
product distributor when the product is out of order.
4. Do not turn the power off suddenly while the hard disk drive is running. The company
shall not be liable for any corruption of data on the hard disk drive caused by the
carelessness or misuse of users.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates
that it should not be disposed with other household wastes at
the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from
other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and how
they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 3
2008-09-05 오후 3:13:18
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
CONTENTS
Safety Instructions....................................................................................................................
General Features.......................................................................................................................
Connecting Your “STB”............................................................................................................
Description.................................................................................................................................
Front Panel................................................................................................................................................ Rear Panel................................................................................................................................................. Remote Control......................................................................................................................................... Setting Up TV Operations with the Remote Control................................................................................. 2
5
6
8
8
9
10
12
Initial Installation........................................................................................................................ 13
Basic Functions......................................................................................................................... 14
Operating The Receiver............................................................................................................ 25
Main Menu................................................................................................................................................ 1. Guide.................................................................................................................................................... 1.1 Full Guide........................................................................................................................................ 1.2 Mini Guide....................................................................................................................................... 1.3 Using the colour buttons................................................................................................................. 2. Channel................................................................................................................................................ 2.1 Favorite Channel............................................................................................................................ 2.2 Auto Scanning................................................................................................................................. 2.3 Channel List.................................................................................................................................... 2.4 Parental Guide................................................................................................................................ 3. Library.................................................................................................................................................. 3.1 Video............................................................................................................................................... 3.2 Music............................................................................................................................................... 3.3 Photo............................................................................................................................................... 3.4 Radio............................................................................................................................................... 4. Timer Recording.................................................................................................................................. 4.1 Scheduled Recordings................................................................................................................... 4.2 EPG Setting.................................................................................................................................... 4.3 Manual Setting................................................................................................................................ 5. Setup..................................................................................................................................................... 5.1 PVR................................................................................................................................................. 5.2 Preferences..................................................................................................................................... 5.3 Language........................................................................................................................................ 5.4 System............................................................................................................................................ 25
25
26
26
26
27
27
28
29
30
31
31
35
37
39
40
40
41
41
42
42
43
46
47
Available TV Manufacturer Numbers...................................................................................... 49
Troubleshooting......................................................................................................................... 57
Technical Specifications........................................................................................................... 58
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 4
2008-09-05 오후 3:13:18
1. USER SECTION
3. VIDEO SECTION
4. AUDIO SECTION
GB
2. TUNER SECTION
 400 PROGRAMMABLE CHANNELS
 ADVANCED ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE
 MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD
 SUBTITLE & TELETEXT SUPPORTED WITH MULTI LANGUAGES
 FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL
 AUTO SCAN FACILITY
 CHANNEL ORGANISING (PROGRAMMABLE)
 LOW POWER CONSUMPTION
 AUTO UPDATED EPG
 PVR(PERSONAL VIDEO RECORDER) FUNCTION
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
GENERAL FEATURES
 VHF, UHF BAND 50~870 MHz
 MAX 7 Msps SYMBOL RATE
 16~256 QAM MODULATION FORMAT
 RF LOOP-THROUGH OUTPUT(MALE) FOR ANALOG RECEIVER
 DVB-C COMPLIANT
 MPEG-2 VIDEO([email protected])
 COMPATIBLE FOR BOTH SCPC/MCPC
 SUPPORTS ASPECT RATIO 4:3(NORMAL) AND 16:9(WIDE SCREEN)
 1~15 Mb/s DATA RATE
 2 SCART
 COMPOSITE VIDEO OUTPUT
 MPEG 1 AUDIO LAYER I & II
 MONO, DUAL, STEREO, AND JOINT STEREO AUDIO MODE
 32, 44.1, AND 48kHz SAMPLING FREQUENCIES
 VOLUME CONTROL AND MUTE FUNCTION THROUGH REMOTE
CONTROL
 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUTPUT
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 5
2008-09-05 오후 3:13:18
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
CONNECTING YOUR “STB”
1. LOCATION OF THE RECEIVER
Your receiver should be placed under proper ventilation. Don’t put in completely
enclosed cabinet that will restrict the flow of air, resulting in overheating.
The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture, rough
handling or household pets. Avoid stacking other electronic components on the top of
the receiver. The location should be safely accessible by the cable from your antenna
system.
2. CONNECTING THE RECEIVER WITH CABLE SYSTEM
After installing your cable system, connect the coaxial cable to “ANT IN” terminal
marked at the rear of the STB.
All cable connectors should be finger tightened; do not use any kind of wrench while
tightening connectors. The cable should be 75 ohm impedance coaxial cable.
3. CONNECTING THE RECEIVER TO TV
To connect the receiver with your television, you can use the following methods; Via
SCART cable, RF cable or RCA cable. Connect the RF cable to the terminal marked “RF
OUT” on the rear panel of STB and its other end to the TV RF input socket. In here, “RF
OUT” means the loop through.
In the case of connecting your TV through SCART cable, connect the SCART
connector marked AV1 (TV) to the respective SCART port on the TV.
4. CONNECTING YOUR VCR or DVD PLAYER
To connect a VCR or DVD player, the STB has been provided with SCART at the
rear marked “AV2 (EXT).” Using a SCART connector, the VCR or DVD player can be
connected to the receiver.
5. CONNECTING EXTERNAL AUDIO / HI-FI SYSTEM
To connect any external Audio Hi-Fi system, the receiver has been provided with two
RCA connectors at the back of the receiver, marked with AUDIO L and R respectively
to connect the left and right Audio.
6. CONNECTING DIGITAL AUDIO SYSTEM
Connect a fiber optic cable between OPTICAL on the receiver and OPTICAL on the
Digital Audio System.
7. INSERTING SMARTCARDS FOR CONAX SERVICES
In order to view a scrambled service, you need to have a valid Smartcard.
This STB has embedded the Conax to view Conax programmes.
Insert the Smartcard with the gold coloured chip facing downwards.
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 6
2008-09-05 오후 3:13:18
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
CONNECTING YOUR “STB”
Connecting Figure
Signal Cable
GB
If degraded picture quality is observed while viewing copy-protected VOD movies, connect the
set-top box directly to the TV set. Do not connect through a VCR.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
TruSurround XT, SRS and
Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS labs, Inc.
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 7
2008-09-05 오후 3:13:18
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
DESCRIPTION
Front Panel
9
1
2
3
4
5 6 78 0 ! @
1. POWER
Turns the receiver on and off (standby).
2. Smart Card Slot
1 slot for Conax smartcard.
Smart Cards are only distributed by service providers and special distributors, not by
SAMSUNG.
3. USB Port
Connects an external USB storage device such as USB-HDD or
thumb-drive.
4. Display
Displays the playing status.
5. GUIDE
Displays TV/Radio EPG (Electronic Programme Guide).
6. MENU
Opens up or exits the menu.
7. EXIT
Exits the current menu.
8. Infrared Sensor
Receives IR commands from the remote control.
9.
Moves the highlight bar for selecting options on the menu.
/
/
/ 10. OK
Enters and confirms any data to the receiver in the menu.
11. REC Indicator
Lights when the receiver is recording.
12. REC
Records for Live TV and Radio programmes.
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 8
2008-09-05 오후 3:13:19
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
DESCRIPTION
Rear Panel
2
7
3 4 6
8
GB
1
5
9
Fan
The fan always revolves when the power is on.
Ensure a minimum of 10cm clear space on all sides of the fan when installing the product.
1. AC MAINS
This is to plug in the AC mains power cord. The input
AC voltage range is 230V~, 50/60Hz supply.
2. POWER SWITCH
This is used to turn AC mains power on and off.
3. ANT IN
Connects to a terrestrial aerial (or antenna).
4. RF OUT
Connects to your TV aerial.
5. VIDEO OUT
Connects to a video input of your TV using a RCA video
cable.
6. AUDIO OUT
Connects to audio inputs of your TV using RCA audio
cables.
7. AV2(EXT)
Connects to your VCR, or other equipment using a
SCART cable.
8. AV1(TV)
Connects to your TV using a SCART cable.
9. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Connects to an optical input of your digital amplifier
using an optical cable.
GB-
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 9
2008-09-05 오후 3:13:19
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
DESCRIPTION
Remote Control
1. TV
Switches the TV mode.
2. STB
Switches the STB mode.
3. TV/RADIO
Toggles between the TV channel and
Radio channel.
4. INPUT SEL.
Selects input signal in external input
mode.
5. STANDBY/ON
Turns the receiver on and off (standby).
6. PIP
Used for PIP(Picture in Picture) function.
7. TV STANDBY/ON
Turns the TV on and off (standby).
8. NUMERIC(0~9)
Enters numeric values and selects the
channel directly by entering its number.
Also used for inputting text.
9. FAV.CH
Displays the favorite channel list.
10.BOOKMARK
Used for bookmark function.
11.REC
Records for Live Broadcasting.
12.T.REC
Used for configuring the timer recording.
13.SKIP(I/I) Buttons
Used for skipping backwards or
forwards. (every 30 seconds)
GB-10
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 10
2008-09-05 오후 3:13:20
14. SEARCH(/) Buttons Used for searching backwards or forwards.
15. LIVE() Button
Used for stopping play in HDD mode or returning to Live
Broadcasting when the Time Shift is active.
16. TIME SHIFT(II)
Used for starting and pausing play in HDD mode or starting
the Time Shift.
17. VOL+/-
Increases or decreases the volume.
19.
/
Selects channels (programmes).
(MUTE)
20. MENU(
)
GB
18. CH
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
DESCRIPTION
Toggles between normal and muted audio.
Opens up or exits the menu.
21. RETURN( )
Returns to the previous menu.
22. DIRECTION Buttons
Moves the highlight bar for selecting options on the menu.
23. OK
Enters data or confirms the selection on the menu.
24. REPEAT
Repeats selected section (A–B).
25. GUIDE
Displays TV/Radio EPG (Electronic Programme Guide).
26. INFO(i)
Displays the channel information and programme information.
If pressed again, it displays the Info menu, which includes
information about signal information, time details, audio/video
track, Add to FAV list, PIP On/Off, and recording status.
27. EXIT( )
Exits the current menu.
28. RED(LIBRARY)
Displays the recorded list. This button functions the same as
the RED button on the menu.
29. GREEN(ALT)
Selects the audio and video track list for the current service.
This button functions the same as the GREEN button on the
menu. Press it once and audio track list appears. Press it
twice and video track list appears. The audio and video track
services are not provided for every channel and depend on
the conditions the operator is in.
30. YELLOW(TEXT)
Selects the Teletext or Subtitle mode. This button functions
the same as the YELLOW button on the menu.
31. BLUE(PRE.CH)
Moves the previous channel. This button functions the same
as the BLUE button on the menu.
GB-11
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 11
2008-09-05 오후 3:13:20
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
DESCRIPTION
Setting Up TV Operations with the Remote Control
Enter the manufacturer number into the remote control to control the TV with the remote control
(see “Available TV Manufacturer Numbers” on pages 49~56).
1.Turn the TV on.
2.Point the remote control towards the TV.
3.Enter the TV manufacturer number by using the NUMERIC(0~9) buttons while pressing the
TV button. E.g. For a Samsung TV, press 0, 0 and 1 in this order by using the NUMERIC(0~9)
buttons while pressing the TV button.
4.When the TV is turned off or on, the configuration is finished.
TV functions that you can control with the remote control
Button
Function
TV STANDBY/ON
Press to turn the TV on or off.
INPUT SEL.
Press to select an external input source for the TV.
VOL+/-
Press to adjust the TV volume / Exclusive to the TV
CH
/
Press to select a TV channel.
(MUTE)
Press to mute the TV sound.
NUMERIC(0~9)
Press to enter the number
1.There is a model that can only be turned on by pressing the NUMERIC buttons “0” on
the remote control.
2.TV models of other manufacturer that can be controlled with the remote control are
limited, and some functions may not work.
3.If you replace the remote control batteries or enter a new manufacturer number, the
previously configured TV manufacturer number is deleted.
4.When a connected device is an integrated TV model (VCR, DVDP), take care when
using the remote control because it may operate both of them simultaneously.
5.If the configuration number does not work, try another number.
GB-12
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 12
2008-09-05 오후 3:13:20
You have to set up your receiver when it is plugged in for the
first time. For this action, after pressing the MENU( ) button,
select Setup > System > Initial Installation. After entering
your PIN code (the initial setting is “0000”), do the following
actions:
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
INITIAL INSTALLATION
Setting Language
●Use the / buttons to select a desired menu language.
GB
Setting Frequency
●Use the / buttons to select a desired frequency.
You can enter the proper frequency using the NUMERIC
buttons on the remote control.
Setting Network ID
●Use the / buttons to select a desired Network ID.
You can enter the proper Network ID using the NUMERIC
buttons on the remote control.
Selecting Modulation
●Use the / buttons to select the modulation of the channel
you want to find.
You can select the value of 16, 32, 64, 128, 256 QAM, or
AUTO.
Setting Symbol Rate
●Use the / buttons to select a desired symbol rate of
channel you want to find.
You can enter the proper symbol rate using the NUMERIC
buttons on the remote control.
Executing Auto Channel Scanning
●After select option, use the / buttons to select Confirm,
then press the OK button.
Auto channel scan will be started.
●After auto channel scan completes, press the OK button to
save the TV and Radio channels.
GB-13
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 13
2008-09-05 오후 3:13:20
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
1. Display Screen
Before you can view the television programme, you must perform the installation. Therefore you
will see only menu images at first.
After the television channels have been programmed, you will see the following picture (banner)
each time you change channels:
●Press the INFO(i) button in Live mode.
Channel Name
Program Progressive Bar
Current Time
Channel Number
Icon : Lock/Favorite/Scrambled
Channel/Teletext/Subtitle/Audiotrack
Dolby Digital
Event Name
Simple Story
Watching Time
Parental Rating
Aspect Ratio
●Select the channel by pressing the NUMERIC(0~9) buttons or CH / buttons and select
the TV/RADIO button to move to TV or Radio channel. You will also see this picture each time
you change channels.
When you press the TV/RADIO button on the remote control, TV and Radio programmes are
toggled.
Detailed programme information
●Press the INFO(i) button twice while you are viewing a
programme. First you will see the channel information.
If pressed again, detailed information on the current
programme is displayed as shown in the picture.
- [/ buttons]: displays information of the previous or
next programmes.
- [/ buttons]: scrolls the current information.
This service depends on the service provider.
GB-14
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 14
2008-09-05 오후 3:13:21
2. Volume Control
To control the volume level :
●Press the VOL +/- buttons to adjust the volume level.
●Press the (MUTE) button to turn to silence mode.
●Press the (MUTE) button again or VOL +/- buttons in
order to cancel the mute function.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
3. Select audio track
GB
●Press the GREEN(ALT) button to see the audio track list.
●Use the / buttons to select an audio language, press
the OK button.
4. Select video track
●Press the GREEN(ALT) button twice to see the video track
list.
●Use the / buttons to select a video, press the OK
button.
GB-15
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 15
2008-09-05 오후 3:13:21
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
5. Channel List
●Press the OK button while you are watching a programme.
●Press the TV/RADIO button to select a TV or Radio
channel.
You can select any of TV, Radio, and All channel lists.
●Press the / buttons to select a desired channel, then
press the OK button. To move to the previous or next page
on the channel list, use the / buttons.
- [RED(LIBRARY) button]: Sorts by alphabetic order or
default setting.
- [GREEN(ALT) button]: Locks the channel after entering
your PIN code.
- [YELLOW(TEXT) button]: Edits the favourite list to add
or remove the channel.
- [BLUE(PRE.CH) button]: Renames the channel.
6. Favorite List
●Press the FAV.CH button while you are viewing a
programme.
●Press the TV/RADIO button to select a TV or Radio
channel.
You can select any of TV, Radio, and All channel lists.
●Press the / buttons to select a desired channel, then
press the OK button. To move to the previous or next page
on the channel list, use the / buttons.
- [RED(LIBRARY) button]: Removes the favorite channel.
- [GREEN(ALT) button]: Renumbers the channel. The
channel number is changed using the / buttons.
- [BLUE(PRE.CH) button]: Used when performing extra
functions (such as Sort by name, Sort by number, or
Rename List).
Sort by name: Sorts by alphabetic order.
Sort by number: Sorts by channel order.
Rename List: Renames the channel.
GB-16
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 16
2008-09-05 오후 3:13:21
7. Teletext
When the current broadcasting programme provides teletext, press
the YELLOW(TEXT) button to see the current teletext language list.
The first press displays the OSD teletext and the second press
displays the VBI (vertical blanking interval) teletext.
GB
To change the teletext language:
●Press the YELLOW(TEXT) button to see the teletext language
list.
●Use the / buttons to select a teletext language you want.
●Press the OK button and then the selected teletext language
is displayed.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
To use the coloured-button for teletext:
- [RED(LIBRARY) button]: Goes back to the previous page.
- [GREEN(ALT) button]: Goes to the next page.
- [/ buttons]: Moves to the previous/next page.
- [CH / buttons]: Moves to the previous/next page.
They may not show a specific page.
8. Subtitle
When the current broadcasting programme provides subtitle,
press the YELLOW(TEXT) button three times to see the current
subtitle language list.
To change the subtitle language:
●Press the YELLOW(TEXT) button twice to see the subtitle
language list.
●Use the / buttons to select the subtitle language you want.
●Press the OK button and then the selected subtitle language
is displayed.
GB-17
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 17
2008-09-05 오후 3:13:22
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
9. Programme Information (EPG—Electronic
Programme Guide)
The electronic programme guide shows you programme
information for the selected channel.
1.This service depends on the service provider.
2.After the receiver recognises the GMT-time from
the signal which takes few seconds, it can display
correct EPG information.
●Press the GUIDE button while you are viewing a
programme.
Programme Information is displayed on the screen on the
time basis.
- [/ buttons]: Selects channels.
- [/ buttons]: Used to display the program information by
30 minutes per block.
- [OK button]: You can select a current live channel, and also
can schedule the future coming programmes for recording.
- [RED(LIBRARY) button]: Used for adding or cancelling
timer recording.
- [GREEN(ALT) button]: Used for changing the time scale to
15 minutes, 30 minutes, or 1 hour.
- [YELLOW(TEXT) button]: Displays programmes by
categories. (All, Movie/Drama, News/Affairs, Show/Game
Show, Sports, Children’s/Youth Programmes, Music/Ballet/
Dance, Arts/Culture, Social/Political Issues/Economics,
Education/Science, Leisure hobbies, Others)
- [BLUE(PRE.CH) button]: Toggles between Full Guide and
Mini Guide.
- [SKIP(I) button]: Moves back to the previous day.
- [SKIP(I) button]: Moves to the next day.
- [INFO(i) button]: Displays the programme information.
GB-18
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 18
2008-09-05 오후 3:13:22
10. Instant Recording
Directly records while enjoying Live TV or Radio programme. When the channel is changed,
the recording will automatically start. The recorded file will be automatically saved to Video and
Radio folders in the Library menu. This is not for permanent recording, so if you plug out the
set without stopping the record, no file is saved.
You can also record two separate channels at the same time.
Progress Status
GB
Second recording channel
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
First recording channel
11. Time Shift
Time Shift function enables replay of previous scenes while playing a programme. The
system automatically records the active live programme on the built-in HDD. First press the
PLAY/PAUSE(II) button during play and the current live programme will be paused. After a
while, press the PLAY/PAUSE(II) button and the programme resumes. The Time status bar
appears to show you the current operating status. Use the playback-related buttons to play
contents saved in the HDD.
- [TIMESHIFT(II)]: Used to start the Time Shift. To resume the stilled screen, press it again.
- [LIVE()]: Returns to the live channel.
- [SKIP(I/I)]: Skips backwards or forwards.
- [FAST SEARCH(/)]: Fast-searches backwards or forwards.
- [SLOW SEARCH(/)]: Slow-searches backwards or forwards while the screen is
paused.
Status Bar
Play time
Live time
GB-19
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 19
2008-09-05 오후 3:13:22
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
To record one channel:
●Change to the channel you want to record, then press the
REC button to start recording.
●To stop the recording, press the STOP() or REC button.
The recording option menu will appear. Press the STOP()
button again.
To record two channels:
●Change to the channel you want to record, then press the
REC button to start recording.
●Change to another channel you want to record.
Recording conflict will occur when press the REC button.
To start new recording, select Instant recording and press
the OK button. The red color indicates the channel that is
currently displayed.
●To stop the recording,
1.Press the STOP() button. The recording option menu will
appear.
2. Select the channel to stop the recording using the /
buttons and press the STOP() button.
3. To stop the second recording also, press the STOP()
button and press it again when the option menu opens.
When recording two channels, you can watch only
one of those.
To use the Recording Option menu:
●Press the REC button during recording. The Recording
Option menu will appear.
- [/ buttons]: To change the recording end time such as
Unlimited, 30, 60, 90, 120 minutes, and End now.
●To exit the menu, press the EXIT( ) button.
GB-20
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 20
2008-09-05 오후 3:13:22
12. A–B Repeat Function
Repeatedly plays a selected section (A–B).
●Press the REPEAT button during playback.
●Press the OK button at the scene you want to start
repeating.
●Press the OK button again at the scene you want to end
repeating.
GB
The specified A–B section will be played repeatedly.
●To deactivate the repeat function, press the REPEAT
button again while the A–B section is playing, then the
function will be deactivated.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
13. Bookmark Function
You can bookmark specific scenes of the recorded file for
easier search.
To add a bookmark:
●Press the BOOKMARK button during playback.
●Press the RED(LIBRARY) button when a desired scene
appears. The number “1” is displayed at the top on the
screen and the scene is memorised.
●Press the RED(LIBRARY) button again when the next
desired scene appears. To get the scene quickly, use the
SEARCH(/) buttons. The number “2” is displayed
and the scene is memorised.
●Bookmarks can be added by repeating the steps above.
You can bookmark up to 10 scenes.
To find a preset bookmark:
●Press the / buttons to search the bookmark that you
want. The selected bookmark number changes.
●After selection, press the OK button to play from that point.
GB-21
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 21
2008-09-05 오후 3:13:22
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
To delete a bookmark:
●Press the / buttons to select the bookmark that you
want to delete. The selected bookmark number changes.
●After selection, press the BLUE(PRE.CH) button to delete
from the preset bookmarks. The final bookmark number
decreases by 1 with no change to locations.
To move to the bookmark starting point:
●Press the JUMP button to get to the starting point of the
current bookmark.
14. Info Menu
To see the Info menu about the programme on a live channel
or the recorded play on HDD, press the INFO(i) button.
14.1. On live programme
With in the live programme, do the following:
●Press the INFO(i) button 3 times. The first press opens
the channel information while the second press opens the
programme information.
●The Info menu box displays the following items for your
own taste.
- [Audio Track]: Use the / buttons to select an audio
language, then press the OK button. When the Dolby
Digital is available and it has priority, you can select it
also.
- [Video Track]: Use the / buttons to select a video
track number, then press the OK button.
<On live programme>
GB-22
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 22
2008-09-05 오후 3:13:22
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
14.2. While a recorded file is played
With in a recorded file playing, do the following:
●Press the INFO(i) button. It displays the following items for
your own taste.
- [Time]: Displays the started time.
- [Playing Time]: Displays the played period of time.
- [Remain Time]: Displays the remaining time to the end.
- [Audio Track]: Use the / buttons to select an audio
language, then press the OK button. When the Dolby
Digital is available and it has priority, you can select it
also.
- [PIP]: After setting it to “On,” you can watch a live
programme on the sub picture as mentioned above.
- [Recording Status]: If any recording is going on, it
displays the recording information as mentioned above.
<PIP example>
GB
- [PIP]: After setting it to “On,” you can watch two channels
with main and sub pictures. When you are watching 2
programmes at a time, use the RED(LIBRARY) button
for swapping between main and sub pictures. The
channel on the sub picture is changed upward by the
YELLOW(TEXT) button, while it is changed downward
by the BLUE(PRE.CH) button. To remove the sub
picture, change the setting to “Off.”
- [Signal Info]: Displays the signal strength and quality.
- [Recording Status]: If any recording is going on, it
displays the recording information. For more details, see
the following sections.
<While a recorded file is played>
GB-23
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 23
2008-09-05 오후 3:13:22
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
BASIC FUNCTIONS
14.3. Signal Info
You can check the signal strength and quality of the current
channel.
14.4. Recording Status
You can check the recording status such as channel number,
event name, record type, frequency, free space, and record
proceeding time. When there are 2 recordings available,
use the / buttons to see the recording status between
recording 1 and recording 2.
GB-24
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 24
2008-09-05 오후 3:13:23
Main Menu
After installing your aerial system and STB with appropriate
connectors.
●Plug in the AC main power and switch on the receiver.
●Press the MENU( ) button to bring up the main menu.
GB
The following on screen display will appear:
You will see the main menu on the TV screen as shown
below.
●Moves into the desired sub menu using the ///
buttons.
●Press the OK button to confirm your selection.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
1. Guide
In this menu, you can get information about programmes on
various channels.
1.This service depends on the service provider.
2.After the receiver recognises the GMT-time from
the received signal that takes few seconds, it can
display correct programme information.
●Use the / buttons to select Guide in the main menu,
then press the  button.
●Use the / buttons to select Full Guide or Mini Guide,
then press the OK or  button.
The programme information may include: current time,
channel name, name of the current and next programme, the
start and total time of the current and next programme.
GB-25
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 25
2008-09-05 오후 3:13:23
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
1.1. Full Guide
The function gives you information for the full channels.
This service depends on the service provider.
When you select a channel using the / buttons, it will
display various information such as current time and date,
channel name, programme name, schedule of programmes,
and programme status (Recording, Favorite Channel, Parental
Guide, Pay TV, etc.).
●Use the /// buttons to select a desired channel, then
press the OK button. You can select a current live channel,
and also can schedule the future coming programmes for
recording. To schedule the programme for recording, press
the RED(LIBRARY) button.
●Press the INFO(i) button, then you can get more information
selected programme.
1.2. Mini Guide
Mini Guide menu is similar to Full Guide menu. Use /
buttons to get previous or next programme information.
●Use the / buttons to select Mini Guide in the Guide
menu, then press the OK or  button.
●Press / buttons to select previous or next programme.
You can use OK and INFO(i) buttons as in Full Guide menu.
1.3. Using the colour buttons
●When you press the RED(LIBRARY) button, the timer
recording can be assigned with a desired recording frequency.
●When you press the GREEN(ALT) button, you can change
the time scale to 15 minutes, 30 minutes, or 1 hour.
●When you press the YELLOW(TEXT) button, the channel can
be assigned a category like sports, news, movie, and such.
●Full Guide and Mini Guide are toggled by the BLUE(PRE.CH)
button.
GB-26
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 26
2008-09-05 오후 3:13:23
2. Channel
2.1. Favorite Channel
GB
Channel menu have four sub menus: Favorite Channel, Auto
Scanning, Channel List, and Parental Guide.
These options enable you to change channel settings. You
can set the various settings you want.
●Use the / buttons to select Channel in the main menu,
then press the  button.
●Use the / buttons to select a sub menus, then press
the OK or  button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
You can select TV or Radio channel from the favorite list.
The screen displays five different favorite groups.
Select a favorite group you want.
●Press the TV/RADIO button to toggle the TV and Radio
favorite list.
●Use the /// buttons to select a desired channel.
●You can edit the favorite channel list using Rem. FAV,
Renumber, and Extras.
●To exit, press the EXIT( ) button.
2.1.1 Remove Favorite channel
You can remove channels on the favorite list.
●Use the / buttons to select the channel you want to
remove.
●Press the RED(LIBRARY) button.
●Use the / buttons to select Yes, then press the OK
button.
The selected channel is removed.
2.1.2. Renumber
You can change the channel number of the selected one on
the list.
●Use the / buttons to select the channel you want to
renumber, then press the GREEN(ALT) button.
●Use the / buttons to change the channel number, then
press the OK button.
GB-27
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 27
2008-09-05 오후 3:13:23
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
2.1.3. Add Current
You can add the current channel into the favorite list. (See page
16)
It works when the current channel is not in the favorite
list.
2.1.4. Extras
You can perform extra functions in the favorite list. (See page
16)
2.2. Auto Scanning
This menu enables download of available channels
automatically.
●Use the / buttons to select items, then press the /
buttons to change.
●Press the OK button to start scanning.
●After scanning completes, press the OK button to save.
●To exit without saving, press the MENU( ) or EXIT( )
button.
GB-28
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 28
2008-09-05 오후 3:13:24
2.3. Channel List
You can select TV or Radio channel from the channel list.
●Press the TV/RADIO button to toggle the TV and Radio
channel list.
●Use the /// buttons to select a desired channel list
and press the OK button.
●You can edit the channel list using Sort, Lock, Add to FAV.,
and Rename.
●To exit, press the EXIT( ) button.
GB
ICONS of the Channel List
: Locked channel.
: Favorite channel.
: Scrambled channel.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
2.3.1. Sort
You can sort channels on the channel list.
●Press the RED(LIBRARY) button to sort channels.
●Use the / buttons to select a desired sorting method
from Alphabetic and Default.
●When you press the OK button, channel list is sorted by
your desired sorting method.
2.3.2. Lock
You can block the current channel.
●Press the GREEN(ALT) button to lock the channel. Then
the menu requesting the PIN code appears.
●Enter the PIN code using the NUMERIC buttons.
2.3.3. Add to FAV.
You can add the current channel to the favorite list.
●Use the / buttons to select the channel you want to add
to the favorite list, then press the YELLOW(TEXT) button.
GB-29
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 29
2008-09-05 오후 3:13:24
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
2.3.4. Rename
You can rename the current channel.
●Press the BLUE(PRE.CH) button to rename the channel.
- [/// buttons]: Moves the cursor.
- [OK button]: Enters characters.
-[RED(LIBRARY) button]: Toggles between upper case
and lower case.
- [BLUE(PRE.CH) button]: Toggles between special
characters and alphabets.
●After changing completes, use the /// buttons to
select SAVE, then press the OK button.
●Up to 30 characters are allowed as a channel name.
●To exit without saving, press the MENU( ) or EXIT( )
button.
2.4. Parental Guide
This function prevents children or unauthorized persons
from watching programme. Also you can change your PIN
(Personal Identification Number) code.
●Enter your own PIN code. (The factory preset PIN code:
0000)
2.4.1. Change PIN Code
You can change the PIN code.
●Use the NUMERIC(0~9) buttons to enter the old PIN code
and new PIN code.
●To confirm it enter the new PIN code again.
Please remember the PIN code should be a 4-digit numerical
value.
The factory preset PIN code: 0000
If you forgot the PIN code, contact the Service
Provider. Once you change your password, you must
keep it in mind.
GB-30
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 30
2008-09-05 오후 3:13:24
3. Library
GB
You can play and edit TV channel recordings, Radio channel
recordings, video files, photo files, and music files in the
Library menu.
You can also enjoy JPG and MP3 files stored in your external
USB storage device.
●Use the / buttons to select Library in the main menu,
then press the  button.
●Use the / buttons to select a sub menu, then press the
OK or  button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
3.1. Video
You can play and edit TV channel recordings.
Status Bar
Current Play Time
Total Recorded Time
●Use the /// buttons to select a recorded file or video
file, then press the OK button.
- [PLAY/PAUSE(II) button]: Plays or pauses the current
file.
- [STOP() button]: Stops playback and exits to the file list.
- [SEARCH(/) buttons]: REW/FF
- [SKIP(I/I) buttons]: Each press performs a
30-second commercial skip. It enables you to evade from
watching commercials.
●To enter a folder, use the /// buttons to select a
folder, then press the OK button.
●To change to a higher level folder, use the ///
buttons to select the
icon, then press the OK button.
After selecting a folder, you can edit by options such
as Rename, Delete, and New Folder after pressing the
GREEN(ALT) button.
According to the size recorded on HDD, the booting
time may vary.
GB-31
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 31
2008-09-05 오후 3:13:24
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
●After selecting a file, you can use the following buttons:
- [YELLOW(TEXT) button]: You can list the files by the
selected media such as Video, Music, Photo, and Radio
using the / and OK buttons.
- [GREEN(ALT) button]: You can edit files using Sort,
Move, Rename, Lock, Delete, New Folder, Delete A–B,
Combine, and Divide. Use the / buttons to select a
sub menu, then press the OK button.
3.1.1. Sort
You can sort video files in the file list.
●Use the / buttons to select a desired sorting type such
as length, channel, event name, and date.
●When you press the OK button, file list is sorted by your
desired sorting type.
3.1.2. Move
Files can be moved between different HDD folders.
If Move is selected, it lists the video files.
●To move to the file list, press the  button.
●Use the / buttons to select each file to move, then
press the OK button.
●To move the selected files to the destination folder, use the
/ button to set the destination. After a folder is selected,
press the YELLOW(TEXT) button. The selected files are
moved to the destination folder.
You can select multiple files using / and OK
buttons.
GB-32
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 32
2008-09-05 오후 3:13:24
3.1.3. Rename
You can change the name of file or folder. (See page 30)
3.1.4. Lock/Unlock
You can lock or unlock files in the list.
●Enter your own PIN code. (The factory preset PIN code:
0000)
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
If a file is locked, you can see icon. In order to see the
locked file, you must enter the PIN code.
GB
3.1.5. Delete
You can delete files from the file list.
●Select the desired file using the ▲/▼// buttons, then
press the OK button.
●To delete the selected files, press the YELLOW(TEXT)
button. Use the / buttons to select Yes, then press the
OK button.
3.1.6. New folder
A new folder can be created on the current directory.
●Enter the name of new folder as in page 30.
●Select Save using the /// buttons, then press the
OK button.
3.1.7. Delete A–B
You can delete the selected A–B section.
●After selecting the starting point, press the OK button on the
highlight bar A. The cursor moves to the bar B.
●Select the ending point and press the OK button.
●To delete the selected section, select Delete using the /
buttons, then press the OK button.
●To cancel the action, select Cancel using the / buttons,
then press the OK button.
GB-33
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 33
2008-09-05 오후 3:13:25
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
3.1.8. Combine
Two files can be combined into one file.
●When you select Combine, the file at which the cursor is
located is set as the first file.
●Move the cursor to the next file to select the second one
using the /// buttons, then press the OK button.
The confirmation message appears.
●Select Yes for combine. To cancel the action, select Cancel
using the / buttons, then press the OK button.
3.1.9 Divide
A file can be split into two files.
●When you select Divide, the highlight bar is located on A.
●Press the PLAY/PAUSE(II) button and search the split
point using the / buttons, then press the OK button
on the highlight bar A. After marking the point, the cursor
moves to Divide.
●Press the OK button for dividing the selected file. To cancel
the action, select Cancel using the / buttons, then
press the OK button.
GB-34
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 34
2008-09-05 오후 3:13:25
3.2. Music
GB
You can play and edit music files with the extension *.mp3.
●Use the /// buttons to select a music file, then press
the OK button.
- [PLAY/PAUSE(II) button]: Plays or pauses the current
file.
- [STOP() button]: Stops playback and exit to the file list.
- [SKIP(I/I) buttons]: Moves to the previous or next
music title.
●For entering a folder, first use the /// buttons to select
a folder, then press the OK button.
●To change to a higher level folder, use the /// buttons
to select the
, then press the OK button.
- [RED(LIBRARY) button]: Selects the storage device
between the built-in HDD and the external USB storage
device. If the external USB storage device is not connected,
this button is deactivated.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
When using external USB HDD, its file system must be
FAT32.
- [GREEN(ALT) button]: Edits files by Add to Playlist, Sort,
Copy, Rename, Delete, and New folder. Use the /
button to select a sub menu, then press the OK button.
- [YELLOW(TEXT) button]: Selects the contents such as
Video, Music, Photo, and Radio. Use the / button to
select a content, then press the OK button.
- [BLUE(PRE.CH) button]: Selects the play option such as
Repeat and Random. Repeat repeatedly plays the selected
file or the files in the selected folder. Random repeatedly
plays the files in the selected folder.
3.2.1. Add to Playlist
You can add the selected file to the Playlist folder. If the Playlist
folder does not exist, the folder is created on the root directory
automatically.
●To remove the file from the Playlist folder, select a file to
remove using the / buttons, then press the GREEN(ALT)
button and select Delete.
GB-35
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 35
2008-09-05 오후 3:13:25
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
3.2.2. Sort
You can sort music files in the file list.
●Use the / to select a desired sorting type such as file name and size.
●When you press the OK button, the file list is sorted by your desired sorting type.
3.2.3. Copy
Files can be copied from an external USB storage device to your receiver and vice versa.
You can also copy files between folders on the hard disk drive.
●After selecting a file for copy, press the GREEN(ALT) button. The selected file is highlighted.
●Select Copy using the / buttons, then press the OK button.
●Select a target folder in the HDD or USB device and press the YELLOW(TEXT) button.
To change to the external USB device, press the RED(LIBRARY) button, which can toggle
between HDD and USB device.
3.2.4. Rename
You can change the name of file or folder. (See page 30)
3.2.5. Delete
You can delete files from the file list.
●Select the desired file using the ▲/▼// buttons, then press the OK button.
●To delete the selected files, press the YELLOW(TEXT) button. Use the / buttons to select
Yes, then press the OK button.
3.2.6. New folder
A new folder can be created on the current directory. (See page 33)
GB-36
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 36
2008-09-05 오후 3:13:25
3.3. Photo
GB
You can play and edit photo files with the extension *.jpg.
●Use the /// buttons to select a photo file, then press
the OK button.
- [PLAY/PAUSE(II) button]: Plays or pauses the slide
show.
- [STOP() button]: Stops playback and exit to the file list.
- [/ buttons]: Changes to the previous or next image.
- [SEARCH(/) buttons]: Changes the slide show in
fast speed.
●For entering a folder, first use the /// buttons to select
the folder, then press the OK button.
●To change to a higher level folder, use the /// buttons
to select the
, then press the OK button.
- [RED(LIBRARY) button]: Selects the storage device
between the built-in HDD and the external USB storage
device. If the external USB storage device is not
connected, this button is deactivated.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
When using external USB HDD, its file system must be
FAT32.
- [GREEN(ALT) button]: Edits files by Slide show, Slide
Option, Sort, Copy, Rename, Delete and New folder.
Use the / buttons to select a sub menu, then press the
OK button. The listed functions are the same as in Music.
(See page 35 and 36)
- [YELLOW(TEXT) button]: Selects the contents such as
Video, Music, Photo, and Radio. Use the / buttons to
select a content, then press the OK button.
3.3.1. Slide Show
You can play photo files by slide show mode.
GB-37
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 37
2008-09-05 오후 3:13:25
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
3.3.2. Slide Option
You can set the slide show speed and background music on
or off.
●Use the / buttons to select a desired option among
Normal, Slow, Fast, On, and Off, then press the OK button
to check.
●Use the  button to select OK, then press the OK button.
●If you set the Music On, music files stored in the receiver
are played in sequential order, while slide show is running.
The music files should have been stored in the folder for
slide show.
3.3.3. Sort
You can sort photo files in the file list.
●Use the / buttons to select a desired sorting type such
as file name and size.
●When you press the OK button, file list is sorted by your
desired sorting type.
3.3.4. Copy
Files can be copied between your receiver and an external
USB storage device. Refer to the method as in video files
moving. Only the difference is the target files are not removed
from the source folder by Copy.
3.3.5. Rename
You can change the name of file or folder. (See page 30)
3.3.6. Delete
You can delete files from the file list.
●Select the desired file using the ▲/▼// buttons, then
press the OK button.
●To delete the selected files, press the YELLOW(TEXT)
button. Use the / buttons to select Yes, then press the
OK button.
3.3.7. New Folder
A new folder can be created on the current directory. (See
page 33)
GB-38
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 38
2008-09-05 오후 3:13:26
3.4. Radio
GB
You can play and edit Radio channel recordings.
●Use the /// buttons to select a Radio channel
recording, then press the OK button.
●For entering a folder, first use the /// buttons to select
a folder, then press the OK button.
●To change to a higher level folder, use the /// buttons
to select the
, then press the OK button.
- [GREEN(ALT) button]: Edits files using Sort, Move,
Rename, Lock, Delete, New Folder, Delete A–B, Combine,
and Divide. Use the ▲/▼ buttons to select a sub menu,
then press the OK button. Edit functions of Radio are the
same as the ones in Video. (See page 32-34)
- [YELLOW(TEXT) button]: Selects the contents such as
Video, Music, Photo, and Radio. Use the / button to
select a content, then press the OK button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
GB-39
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 39
2008-09-05 오후 3:13:26
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
4. Timer Recording
You can schedule timer recordings for the TV and Radio
channels.
●Use the / buttons to select Timer Rec. on the main
menu, then press the  button.
●Use the / buttons to select a sub menu, then press the
OK or  button.
4.1. Scheduled Recordings
You can add, edit or delete the timer recording in the
reserved list.
- [Title]: Title name of the timer recordings.
- [Date]: Date of the timer recordings.
- [Start]: Starting time of the timer recording.
- [Freq.]: Frequency of the timer recording such as Once,
Daily, Weekly, Every Workday and On weekends.
4.1.1. Add
You can add the timer recording to the reserved list.
●Press the RED(LIBRARY) button to add the timer
recording to the scheduled list.
●Use the ▲/▼// buttons to set the type, channel,
date, start time, end time, and frequency then press the
RED(LIBRARY) button to confirm.
Timer Type
Starting in standby
Starting in live
Record
Switches the box on and
after the time finished
switches the box to
standby again.
Does nothing.
Switches the box to selected channel and after finishing
switches back to last watched one. The user is notified
about the fact the box will switch to another channel. One
can set “go to standby” option to on or off.
Prompts the user with the information that a new channel
shall be selected.
Enters standby at a specified time.
Does nothing.
Watch
Standby
Wake-up
Reminder
Does nothing.
Switches the box on a
specified channel.
Does nothing.
Displays a reminder message on currently watched
channel.
●To confirm the timer recording, press the RED(LIBRARY)
button.
GB-40
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 40
2008-09-05 오후 3:13:26
4.1.2. Edit
You can edit the timer recordings in the reserved list.
●Use the / buttons to select a timer recording you want
to edit, then press the GREEN(ALT) button.
●Use the /// buttons to edit the items of the timer
recording, then press the RED(LIBRARY) button to
confirm.
GB
4.1.3. Delete
You can delete a timer recording from the reserved list.
●Use the / buttons to select a timer recording you want
to delete, then press the BLUE(PRE.CH) button.
●Use the / buttons to select Yes, then press the OK
button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
4.2. EPG Setting
You can record the channels using EPG.
●Use the following buttons to select a channel you want to
record, then press the RED(LIBRARY) button.
- [/ buttons]: Selects channels.
- [/ buttons]: Selects times.
- [SKIP(I) button]: Moves to the next day.
●Use the /// buttons to select the start time and the
duration, then press the OK button to confirm.
●The channel will be added to the reserved list automatically.
4.3. Manual Setting
You can set the channels using EPG.
●Use the ▲/▼// buttons to set the type, channel,
date, start time, end time, and frequency then press the
RED(LIBRARY) button to confirm.
- [/ buttons]: Adjusts the values.
- [/ buttons]: Moves the items.
- [NUMERIC(0~9) buttons]: Enters number.
- [BLUE(PRE.CH) button]: Changes the recording name.
The default name is created based on the channel, date,
and start time of the recording. (See page 30)
GB-41
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 41
2008-09-05 오후 3:13:26
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
4.4. Record Guard Time
●Use the ▲/▼ buttons to select Rec. Guard Time, then
press the OK or  button.
●Use the ▲/▼ buttons to select Before programme or
After programme, then press the OK or  button.
●Use the ▲/▼ buttons to select desired time (such as off, 1,
2, 3, and 5 minutes for Before programme and off, 2, 5,
10, and 15 minutes for After programme), then press the
OK button.
4.5. Sleep
You can set the sleep timer.
●Use the ▲/▼ buttons to select Sleep, then press the OK
or  button.
●Use the ▲/▼ buttons to desired time (such as off, 15, 30,
60, and 90 minutes), then press the OK button.
4.6. Current Recordings
You can set the recording option. (See page 20)
GB-42
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 42
2008-09-05 오후 3:13:26
5. Setup
You can set the setup items such as PVR, Screen Settings,
Preferences, Language, System and Conax.
●Use the / buttons to select Setup in the main menu,
then press the  button.
●Use the / buttons to select a sub menu, then press the
OK or  button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.1. PVR
GB
You can set the Time Shift Buffer, Disc Manager, and Instant
recording.
The setting of Time Shift Buffer enables replay of previous
scenes of live TV programme for up to 240 minutes before.
5.1.1. Time Shift Buffer
You can set the time length for the Time Shift function.
●Use the / buttons to select Time Shift Buffer, then
press the OK or  button.
●Use the / buttons to desired time(such as 30, 60, 90,
120, and 240 minutes), then press the OK button.
5.1.2. Disc Manager
You can check the capacity information of the disc, and you
can format the disc. All data stored in the disc will be deleted
after formatting.
To format the disc:
●Press the / buttons to select a storage device between
HDD and USB. If the external USB storage device is not
connected, this button is deactivated.
●You cannot format the USB memory but can see
information only.
●Use the / buttons to select Format, then press the OK
button.
●Use the / buttons to select OK, then press the OK
button to confirm.
●Enter your own PIN code to start format. (The factory
preset PIN code: 0000)
●After the formatting completes, press the OK button.
GB-43
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 43
2008-09-05 오후 3:13:27
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.1.3. Instant recording
●Use the ▲/▼ buttons to select On or Off, then press the
OK button.
5.2. Screen Settings
5.2.1. Screen Ratio
You can set the screen ratio.
●Use the / buttons to select a desired screen ratio (such
as 4:3 and 16:9), then press the OK button.
5.2.2. Aspect Ratio
You can set the aspect ratio of your TV.
●Use the / buttons to select the desired aspect ratio
(such as Letter Box, Pan & Scan, Mixed, Full, and Pillar
Box, then press the OK button.
When 4:3 is selected in Screen Ratio, you can select
the following:
- [Letter Box]: Select this when you want to see a
16:9-ratio image on the 4:3-ratio TV monitor. It shrinks
the 16:9-ratio image with no screen distortion so the top
and bottom of the screen are black-empty.
- [Pan & Scan]: Select this when you want to see a 4:3-ratio
image on the 16:9-ratio TV monitor. It shows the 4:3-ratio
image with no screen distortion so extreme left and right
sides are cut off.
- [Mixed]: Select this when you want to see a mixture
image of Letter Box and Pan & Scan. So the top, bottom,
extreme left, and extreme right are cut off.
- [Full]: Select this when you want to see an image with
converted to full screen regardless of the aspect ratio of
sources.
When 16:9 is selected in Screen Ratio, you can select
the following:
- [Full]: Same description as above.
- [Pillar Box]: A standard picture on a wide-screen 16:9
aspect ratio television screen. Pillar Box typically shows
a black area on the left and right of the picture.
GB-44
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 44
2008-09-05 오후 3:13:27
5.2.3. Video Out
You can set the video output signal format.
●Use the / buttons to select the desired video output
signal format (such as RGB, Composite, S-Video, and
Component), then press the OK button.
- [RGB]: Selects for SCART cable.
- [Composite]: Selects for RCA cable.
- [S-Video]: Selects for S-Video cable.
- [Component]: Selects for Component cable.
GB
5.2.4. Transparency
You can set the OSD transparency on or off.
●Use the / buttons to select ON or OFF, then press the
OK button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.2.5. Screen Saver
You can set the screen saver.
●Use the ▲/▼ buttons to select Off or the desired time (such
as 5, 10, 15, and 30 minutes), then press the OK button.
5.2.6. Antiflicker
●Use the ▲/▼ buttons to select On or Off, then press the
OK button.
GB-45
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 45
2008-09-05 오후 3:13:27
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.3. Preferences
You can set the preferences menu.
●Use the / buttons to select a sub menu, then
press the OK or  button.
5.3.1. Dolby Digital
You can set the Automatic Dolby digital audio on or off.
●Use the / buttons to select ON or OFF, then press
the OK button.
5.3.2. SRS
You can set the Sound Retrieval System on or off.
●Use the / buttons to select ON or OFF, then press
the OK button.
5.3.3. Automatic Subtitles
You can set the automatic display of subtitles on or
off. To show effect sounds such as “knock knock” for
hearing-impaired people, select Hear. Impair.
●Use the / buttons to select any of ON, OFF, and
Hear. Impair, then press the OK button.
GB-46
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 46
2008-09-05 오후 3:13:27
5.3.4. Automatic Subtitles Type Priority
You can select the priority of the subtitle type.
●Use the ▲/▼ buttons to select DVB or TXT, then press the
OK button.
GB
5.3.5. Text Scrolling
You can select the text scrolling speed and direction.
●Use the ▲/▼ buttons to select Horizontal or Vertical and
use the / buttons to select the speed (such as Very
slow, Slow, Normal, Fast, and Very Fast), then press the
OK button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.3.6. InfoBanner timeout
You can set the display time of the information banner.
●Use the ▲/▼ buttons to select Off or the desired time (such
as 3, 5, 7, and 10), then press the OK button.
GB-47
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 47
2008-09-05 오후 3:13:28
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.4. Language
You can set languages for OSD, Primary Audio Out,
Secondary Audio Out, Audio Priority, Primary Subtitles and
Secondary Subtitles.
5.4.1. OSD
You can set the OSD language.
●Use the ▲/▼ buttons to select a desired language, then
press the OK button.
5.4.2. Primary Audio Out
You can set the primary audio language. If multiple
languages are available, this primary language is set to the
audio language.
●Use the ▲/▼ buttons to select a desired language, then
press the OK button.
5.4.3. Secondary Audio Out
You can set the secondary audio language. If the primary
language is not available in the current channel, this
secondary language is set to the audio language.
●Use the ▲/▼ buttons to select a desired language, then
press the OK button.
GB-48
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 48
2008-09-05 오후 3:13:28
5.4.4. Audio Priority
You can select any of audio language and Dolby Digital. If the
audio language has priority, you can hear the audio language
without Dolby Digital sound.
●Use the / buttons to select any of audio language and
Dolby Digital, then press the OK button.
GB
5.4.5. Primary Subtitles
You can set the primary subtitle language. If multiple
languages are available, this primary language is set to the
subtitle language.
●Use the ▲/▼ buttons to select a desired language, then
press the OK button.
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.4.6. Secondary Subtitles
You can set the secondary subtitle language. If the primary
language is not available in the current channel, this
secondary language is set to the subtitle language.
●Use the ▲/▼ buttons to select a desired language, then
press the OK button.
GB-49
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 49
2008-09-05 오후 3:13:28
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
OPERATING THE RECEIVER
5.5. System
You can set the system menu.
●Use the / buttons to select a sub menu, then press the
OK or  button.
5.5.1. Initial Installation
You can set the initial installation.
●Enter your own PIN code, then press the OK button.
●Use the / buttons to select a sub menu for Language,
Frequency, Network ID, Modulation, and Symbol Rate,
then press the OK button. (See page 13)
5.5.2. Product Information
You can display the product information such as Brand
Name, Product Name, Firmware Version, Software Version,
Last SW Update, and HDD Size.
To upgrade software:
●Press the OK button on the Product Information menu,
then the SW Upgrade menu will appear.
●To scan particular channel, use the / buttons to select a
mode between Auto and Manual.
●In the manual mode, you can select the channel and PID
value using the /// buttons.
●To start the software upgrade, press the OK button.
When the receiver is transferring, you must keep
a thing intact until transfer is ended.
5.5.3. Reset
You can restore the factory preset values in case the user
has encountered some problems after changing any new
values for channel data and others, which may be in error.
●Use the / buttons to select OK, then press the OK
button.
●Enter your own PIN code to start reset. (The factory preset
PIN code: 0000)
GB-50
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 50
2008-09-05 오후 3:13:28
1.TV button + 3-digit User Code
2.TV Operating buttons: TV STANDBY/ON, NUMERIC(0~9), CH
(MUTE)
/
, VOL+/-, INPUT SEL.,
TV
Maker (BRAND) NAME
SAMSUNG
ADYSON
AGASHI AGEF AIKO AIWA AKAI
AKIBA
AKITO
AKURA
ALARON
ALBA
ALBIRAL
ALCYON ALLORGAN ALLSTAR AMPLIVISION AMSTRAD
ANAM ANAM NATIONAL
ANGLO
ANITECH
ANSONIC ARC EN CIEL ARCAM ARISTONA ARTHUR MARTIN ASA ASBERG ASORA
ASTRA ASUKA Maker (BRAND) NAME
ATLANTIC ATORI AUCHAN AUDIOSONIC AUDIOTON
AUSIND
AUTOVOX
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
049 050 071 113 152 236 379
195
107 425
049 074 076 152 182 195 213 379 421
050 076 379 421
090 407
050 071 078 079 080 083 090 156 236 324 379 407 413 449 468 470
AWA 018 049 131 152 195 226 320 379 426 433
AYOMI
411
BAIRD 074 102 182 209 218 379 409
BANG & OLUFSEN
324 483
BARCO 107 371 480
BASIC LINE
049 107 123 195 226 378
BASTIDE 379
BAUR
049 107 150 152 172 247 249 357 414 454 470 475
BEKO 152 241 421 433 460
BEON 049 152 163
BEST
213 421
BESTAR
049 152 226 421
BINATONE 379
BLACK STAR 413
BLACKTRON
378
BLACKWAY
378
BLAUPUNKT 057 060 113 247 249 345 451 454 481
BLUE SKY
049 123 152 195 217 232 378 380 457
BLUE STAR 378
BONDSTEC 413
BOOTS 050 106 379
BPL 049 152 378
BRANDT 014 074 182 186 218 424 436 452 462
BRANDT ELECTRONIC 074 453 463
BRANDT ELECTRONIQUE 074 182 186 453
BRINKMANN
049 152 163
BRIONVEGA 049 065 083 152 167 172 324 356 476
BRITANNIA 379
BROTHER
076
BRUNS
065 324
BSR 094 107 110 139 168
BTC
123
BUSH 018 049 076 094 106 107 123 134 139 142 172 193 195 209 217 225 226 232 307 378 379 457 458 470 480
BUSH(UK)
107 168
GB
A.R. SYSTEMS
ACCENT
ACEC
ACURA ADMIRAL
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 050 066 076 102 195 217 365 379
421
049 152
049 152
112
195
065 076 163 171 190 307 324 369 466 481
379
076 379
324
049 076 102 141 152 172 195 225 379
377 459
049 050 055 066 076 102 107 123 139
141 150 152 172 182 195 209 225 379
428 433 437 471 475
049 123 152 380 378
049 106 152
049 076 123 195 378 426 470
042 379
018 049 050 107 123 134 163 168 195 225 232 379 413 421 457
371
407
050 094 236 379
049 152
113 379 421 425
012 049 076 123 131 152 172 195 225 426 476
049 152 195
049 152
076 195
049 076 152 195 407
045 049 107 112 152 195 210 226 391 413 421
074 182 186 424 453 463
379 424
049 050 065 079 112 152 160
107 127 136 139 153 307 425
020 065 078 080 091 146 171 197 307 324 375 408 449
049 152 407
195
195
050 076 123 378 379
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
GB-51
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 51
2008-09-05 오후 3:13:28
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
Maker (BRAND) NAME
CAPSONIC
CARREFOUR
CASCADE
CASIO CATHAY
CCE
CENTURION
CENTURY
CGE
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
049 076 152 380
018 177
049 064 152 195
049 152
049 152
049 152 379
049 152
065 163 324 411 413 481
011 090 093 094 107 139 142 163 168
346 348 369 407 413 421 480
CIHAN 217
CIMLINE 123 134 195
CITY
195
CLARIVOX 049 125 163
CLATRONIC
045 049 076 113 123 152 195 225 379
407 413 421
CMS HIGHTEC
379
COMTEL
125 217
CONCORDE 195
CONDOR 045 049 050 113 152 163 195 210 378
379 413 421 467
CONTEC 018 131 195 320 379
CONTINENTAL EDISON 014 074 182 186 232 424 453 462 463
COSMEL
195 213
CROSLEY
065 090 093 094 104 107 139 324 346
348 407 413 469 481
CROWN
049 152 163 170 195 209 232 407 421
470
CRYSTAL 477
CS ELECTRONICS 123 379 413
CTC 413
CTC CLATRONIC 045
CURTIS MATHES 126 190
CYBERTRON
123
DAENYK
042
DAEWOO 049 123 152 193 195 226 379 456 464
DAINICHI 123 379
DANSAI
049 076 141 152 195 379
DANSETTE
426
DANTAX 421
DATSURA 209
DAWA 049 152
DAYTON
049 152 195 226
DE GRAAF 107 139 209 307 479
DECCA 049 102 106 120 217
DECCA(UK)
046 049 050 102 106 131 152 379
DEITRON 049 152
DENKO
076
DENON
126
DERWENT
105
DESMET 049 113 152
DIGATRON 049
Maker (BRAND) NAME
DIGILINE DIXI DORIC
DREAN DTS DUAL DUAL TEC DUMONT DUMONT-FINLUX DUX DYNATRON
ELBE
ELBIT ELCIT
ELECTA
ELECTRO TECH ELEKTA ELG ELIN
ELITE
ELMAN
ELTA EMERSON
ERRES
ESC ETRON EURO-FEEL EUROMAN
EUROPA EUROPHON EXPERT
EXQUISIT
FAMILY LIFE
FENNER FERGUSON
FIDELITY FILSAI
FINLANDIA FINLUX FIRST LINE
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
049 152
049 152 195 379 413
104 105
049 152
195
049 050 107 139 152 156 168 182 243
379 414 417 424 468 470
040 050 168 195 379
045 065 080 102 139 146 324 375 379
449 469
020 045 078 091 104
049 112 152
049 152
049 107 123 152 172 210 243 369 391
411 421 435
217
045 046 062 065 104 107 150 168 324
413
076 378
195
076 378
049 152
020 049 107 139 152 172 195 379 470
479
049 123 152 467
045 168
195 076 379
012 042 049 065 113 152 225 324 378
413 475 481
049 112 152
049 152
049 107 139 152 195
076
049 076 152 379 421
049 152
045 046 049 050 068 107 120 152 168
379 413
071 107 236 425
049 152 413
049 152
152 195 226
049 050 074 076 080 082 102 103 182
218 247 409 411 436 452 472
049 050 076 107 152 225 307 379 475
050 379
033 139 172 197 209 307 375 470 474
020 042 045 049 078 080 090 091 102
104 107 139 146 152 163 197 210 324
375 379 407 408 428 429 437 449 469
045 049 094 102 107 134 139 152 191
195 209 210 226 379 411 413 457 470
GB-52
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 52
2008-09-05 오후 3:13:29
Maker (BRAND) NAME
FISHER FLINT FNR
FORMENTI FORMENTI-PHOENIX
FORTRESS
FRABA
FRIAC FRONTECH
GEC(UK)
GELOSO
GENERAL
GENERAL TECHNIC GENEXXA
GOLDHAND
GOLDLINE
GOLDSTAR(LG)
GOODMANS GORENJE GPM
GRADIENTE GRAETZ
GRANADA
GRANADA(UK) GRANDIN
GRONIC GRUNDIG
HALIFAX
HAMPTON Maker (BRAND) NAME
HANIMEX
HANSEATIC
HANTAREX HANTOR HARLEY DAVIDSON
HARWOOD HAUPPAUGE
HAVERMY HCM HEMA HEMMERMANN
HIFIVOX
HIGASHI HIGHLINE
HIKONA
HINARI
HISAWA
HIT
HITACHI HITACHI FUJIAN
HITSU
HORNYPHON HOSHAI HUANYU HYGASHI HYPER HYPERSONIC
HYPSON
IBERIA ICE ICES IMPERIAL INDIANA
INGELEN INGERSOLL
INNO HIT
INNOVATION
INTERACTIVE
INTERBUY INTERFUNK
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
094
018 049 050 094 104 107 113 152 172
195 241 324 378 379 391 421 455 467
470 475
045 046 049 152 195
049 152
042
049 152 195 426
049 152
190
049 076 123 152 163 195 378 379 426
195 379
150 470
074 182 186 424 453 463
050
049 076 152
123
012 018 042 049 066 094 107 123 134
139 195 209 232 307
123 378 380 425
324
018 020 033 049 050 074 086 099 102
104 107 110 126 127 139 150 152 162
168 171 182 186 218 238 307 379 466
469 470 472 479
013
123 195 380
049 112 152
123 380
193 226 379
379
050 168 195 379 413
172
049 076 152 217 378 379 380 425
049 152
049 076 123 152 195 225 379
123 379
011 049 090 093 094 107 142 152 163
168 307 346 348 369 407 413 421 470
480
049 152
090 104 136 139 153 162 171 198 232
435 466
195
046 049 050 066 102 123 152 195 217
379 407 413
049 152
210
076 195 413
049 065 067 074 090 104 107 112 139
150 152 153 172 182 307 324 413 421
453 463 466 475
GB
FUJITSU
FUJITSU GENERAL FUNAI GALAXI GALAXIS
GBC GE GEANT CASINO GEC CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
018 041 050 065 069 102 104 107 139 156 172 209 320 324 379 408 414 421 470
049 102 123 152 380
045
049 090 107 113 139 307 324 379 407
467 469 480 481
050 104 113 307
190 324
049 152 421
045 049 152 195
066 076 139 195 307 379 413 466 470
477
042 045 071 102 107 195 236 379
195 379
042 076 094
045 049 152
045 049 152 163 421
104 107 139 168 195 226 480
074 182 218 378
107 425
049 102 104 107 120 152 171 172 307
379 470
046 050 102 107 150 162
062 104 107 139 168 171 195 226 307
413 469 481
064 074 182
195
049 123 152 307 426 466
379
213
049 050 055 107 139 152 168 172 182
195 219 379 413 414 421 460
018 042 049 076 102 134 139 141 152
182 193 195 218 225 226 232 379 428 450 456 464
421
123
049 152 170 177
049 090 104 136 139 152 153 162 171
172 198 225 307 466 469 475
013 018 033 041 049 102 104 105 112
120 152 171 172 198 209 218 238 241 307 379 407 425 470 471 472 474
046 050 090 107 139 162 307
049 107 113 123 152 195 378 380 425
435
045 379
049 080 090 152 232 247 249 407 454
455
076 379
379
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
GB-53
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 53
2008-09-05 오후 3:13:29
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
Maker (BRAND) NAME
INTERNAL INTERVISION
IR
IRRADIO
ISUKAI
ITC
ITS ITT
ITT-NOKIA
ITV
JEAN
JEC JET POINT JVC
KAISUI
KAMOSONIC KAMP KAPSCH KARCHER KATHREIN KAWASHO KB ARISTOCRAT
KENDO KENNEDY
KINGSLEY KLARMAX KNEISSEL KOLSTER
KONKA
KONTAKT
KORPEL
KORTING KOSMOS KOTRON KOYODA KRAKING
KRIESLER
KTV
KURO KYOSHU
KYOTO LECSON LEMAIR
LENCO CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
049 152
045 049 055 076 107 123 152 225 232
378 379 380 413 421
346
049 066 090 123 152 195 407 413
049 123 152 378
379 480
049 076 123 152 225 378 379
042 090 107 134 139 150 157 162 171
172 193 197 198 209 307 375 428 466 469 470 471 475 479
042 090 104 107 134 136 139 150 153
162 171 172 193 197 198 209 307 375 470 428 433 435 437
076 049 152 413
018
141
365
018 103 123 170 182 225 409 433 439
465
049 050 123 152 195 378 379 380
050
379
071 107 172 236 466
020 045 049 050 068 076 107 152 195
217 378 421 435
455
379
107
045 049 055 134 152 172 210 413 421
435 476
071 079 104 107 139 236 369 480
379
371
049 152 210 243 369 391 411 421 435
045 049 152 470
049 123 152 225
232
049 152
065 094 113 324 421
049 152
076 426
195
411
050 065 079 112 152 160
050 379
445
076 163 426
107
049 152
210
049 107 152 195 226
Maker (BRAND) NAME
LENOIR
LESA LEYCO LIESENK & TTER
LIFE
LIFETEC LLOYD_S
LOEWE
LOEWE OPTA LOGIK
LOGIX
LUMA LUMATRON LUX MAY
LUXOR
LYCO MAAZ MADISON MAGNADYNE
MAGNAFON MAGNAVOX MAGNUM
MANDOR MANESTH MANHATTAN MARANTZ
MARELLI MARK MASUDA MATSUI
MAXIMAL MAXWELL MEDIATOR MEDION MEGAS
MEGATRON
MELECTRONIC MELVOX
MEMOREX MEMPHIS
MERCURY
METZ MICROMAXX MICROSTAR
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
050 195
413
049 076 094 102 152
049 112 152 345
440 441 443 444
049 076 123 152 195 226 440 441 443
444
195
035 049 089 120 152 324 391 421
035 046 049 065 120 144 152 213 324
131 225
195
071 107 110 152 171 172 195 210 226
236 307
049 076 107 152 172 236 379
049 152 195
042 050 090 107 127 139 150 172 197
209 307 375 428 429 470 472 473 475
076
371
049 152
045 046 062 065 104 107 120 139 150
168 324 413 469
045 046 050 068 090 120 379 407 481
018 042 049 152
440 441 443 444
076
076 094 113 134 141 152 379 467
049 195
049 152 455
324
049 152 195 226 379
123 195 225
012 018 041 049 050 094 100 102 106
107 131 134 141 150 152 171 195 209
218 225 232 247 307 379 380 470
139
371
049 112 152
049 152 195 217 457
435
126
020 049 074 152 182 193 195 197 210
226 375 379 408 413 428 429 466 470
425
099 195 217
102 125 195 213
049 152 195
049 065 067 070 092 247 324 412 420
454 481
049 152 195
440 441 443 444
GB-54
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 54
2008-09-05 오후 3:13:29
Maker (BRAND) NAME
MINERVA MINOKA
MITSUBISHI
MIVAR MURPHY MURPHY(UK) MUSIKLAND
MYRYAD NAD NAIKO
NAKIMURA
NAONIS NAT NATIONAL NEC
NECKERMANN
NEDIATOR NEI NESCO
NETSAT NETWORK
NEUFUNK NEW TECH NEW WORLD
NICAMAGIC NIKKAI NOBLEX NOBLIKO
NOGAMATIC
NOKIA
NORDMENDE NOVATRONIC Maker (BRAND) NAME
OCEANIC
OCEANIC(F) ODEON
OKANO OMEGA
ONCEAS ONWA
OPERA OPTIMUS
OPTONICA ORBIT
ORION ORLINE
ORMENTI-PHOENIX ORMOND OSAKA OSAKI
OSIO
OSO
OSUME OTAKE OTTO VERSAND
P.T ACTRON PAEL
PALLADIUM
PALSONIC PANAMA
PANASONIC PANAVISION
PATHE CINEMA
PATHE CINEMA(F)
PATHE MARCONI
PAUSA PAUZA PERDIO
PERFEKT
PERSHIN
PHILCO PHILEX PHILHARMONIC CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
086 094 104 107 108 109 139 172 209
425 466 469 475
150
076
049 076 102 152 421
076
050
123 225
049 152
099
190
049 152
012 042 045 049 076 094 113 131 134
139 150 152 191 195 216 366 367 426
467
049 123 152
104
195
066
049 066 076 102 106 123 152 226 379
426
049 152
123
018 102 123
450
018 049 050 074 094 104 107 113 134
139 152 172 190 218 247 249 357 362
379 413 414 454 455 467 469 470 480
481
217
050 379
049 107 152 163 210 247 324 357 379
413 421 470
049 055 076 152 379 426
049 076 152 195 379 413
016 049 099 104 107 139 151 152 172
396 420 466 469 481
049 152 210
107 113 379 391 411 425 467 470 480
481
050 168
014 074 182 186 424 453 462 463
195
195
049 102 107 113 152 467
049 152
425
011 016 049 065 090 093 094 104 107
126 142 152 163 168 324 346 348 369
407 413 421 480 481
471
379
GB
MONACO
MORGAN_S MOTION
MOTOROLA
MTC
MTEC
MULTISTANDARD
MULTITEC
MULTITECH
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
080 090 232 247 249 407 454
049 152 426 470
013 018 049 065 105 131 152 157 190
247 324 454
046 050 058 072 081 090 120 379 391
407 414 421 434
195
049 152
407
190
152 379 421 470
106
045
049 152 195
045 046 049 050 120 152 195 379 407
413 421 470
102 104 105 107 171 307 379
162
123
455
172 209 475
049 152
049 152 226
040 071 079 110 171
085 151
033 085 104
018 049 113 131 152 177 195 226 379
380
011 049 050 065 107 139 152 163 210
247 249 307 324 357 379 413 421 455 470 481
152
049 125 152 225 477
042 413
049 152
213
049 152 195 435
049 050 152 182 195 379
123
379
018 049 076 102 123 125 139 141 152
195 213 379 066
049 076 152
045 050 080 090 379 407
074 182 186 424 453 463
090 104 107 134 136 139 150 153 157
162 171 172 193 197 198 209 226 307 375 428 429 433 437 465 470 475 478 479
049 074 083 150 152 182 186 218 247
307 424 453 463 469 481
020 049 152 226
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
GB-55
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 55
2008-09-05 오후 3:13:29
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
Maker (BRAND) NAME
PHILIPS
PHOENIX
PHONOLA PILOT PIONEER PLANTRON
PLAYSONIC
POLICOM
POPPY PORTLAND
POWERPOINT
PRANDONI-PRINCE
PRECISION PREMIER PRIMA PRINCE
PRINZ
PROFEX PROFI-TRONIC PROLINE
PROSONIC
PROTECH
PROVISION
PYE PYMI
QUADRA VISION
QUASAR QUELLE QUESTA RADIALVA
RADIOLA
RADIOMARELLI RADIONETTE
RADIOSHACK RADIOTONE RANK ARENA
RCA
RECOR RECTILIGNE REDIFFUSION
REDIFFUSION(UK)
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
014 049 050 065 079 089 112 152 160
182 193 216 217 220 226 247 249 324
427 455 482
049 050 102 104 107 113 152 324 379
421
049 050 065 079 112 152 160 324 379
049 152
049 074 152 172 182 209 218 307 421
427 466
049 076 152 195
379
074
195
226
232
046 090 120 171 172 307 407 413
379
142
076 195 307
046 171
102 470
107 139 195 407 475
045 049 152
049 102 112 191 366 436
049 085 151 152 195 225 226 379 421
045 049 076 125 139 152 163 195 379
413 457 470 477 480
049 152
050 065 079 112 152 160 226 324
049 112 152 195 226 324
425
045 046 068 099 413
018 020 049 050 074 076 078 080 090
091 094 113 131 139 146 150 152 153 172 195 247 249 320 345 346 348 357 379 408 413 449 451 454 470 475 480 481
018
049 074 107 123 152
014 049 050 065 079 112 152 160
045 046 062 065 104 105 150 152 168
324 413
020 150
049 152
049 076 152 163 195 421 426
018
190 218 436
049 152
049 152
018 059 104 105 139 171 172 307 471
475
150 162
Maker (BRAND) NAME
REDSTAR REFLEX REOC REVOX REX RFT
RHAPSODY
R-LINE
ROADSTAR
ROBOTRON
RODEX ROWA
ROWSONIC ROYAL LUX RTF SABA SACCS SAGEM
SAISHO
SALORA
SAMBERS SANDRA SANELA
SANSUI SANTON
SANYO SAVE SBR
SCHAUB LORENZ SCHNEIDER
SCOTT SEARS
SEG SEI SEI SINUDYNE SELECO SENCORA SENTRA
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
049 152
049 152
460
049 152 421
040 071 079 107 110 152 171 210 236
243 307 413 466
076 102 241 324 391 421
379
049 152
049 076 123 152 163 195
065 324
049 152
458
050
421 426
065
046 065 074 077 107 120 139 172 182
186 218 307 324 424 436 452 453 463
466 469 481
411
378 380 435
012 050 076 107 131 134 195 307 379
477
033 107 127 136 139 150 153 171 172
198 209 307 466 470 472 474 475 479
045 046 068 090 120 407 481
379
411
049 152 225
195
018 020 041 049 050 065 102 107 131
152 195 198 209 320 379 391 408 421
481
049 152
049 112 152
090 104 136 139 153 162 171 198 307
433 469 470 475
014 040 049 050 065 069 079 104 107
112 123 139 152 156 160 168 172 182
195 225 243 307 379 382 413 414 417
457 468 470
042
042
018 045 049 050 076 107 152 172 195
232 379 413 407 457 480
012 045 049 094 107 139 152 236 324
357 469 470 481
446
040 071 079 107 110 152 171 172 210
236 243 307 369 466 476
195
123 139 141 195
GB-56
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 56
2008-09-05 오후 3:13:29
Maker (BRAND) NAME
SERINO SHARP
SHORAI
SIAM SIAREM
SIEMENS
SINUDYNE SKANTIC SKY SKYWORTH SOGERA
SOLAVOX
SONAWA
SONITRON SONNECLAIR SONOKO SONOLOR SONTEC
SONY
SOUND & VISION SOUND WAVE SOUNDESIGN
SPECTRA
SSANGYONG
STANDARD
STARLIGHT STENWAY
STERN STRATO SUNKAI SUNSTAR SUNWOOD SUPERLA SUPERTECH SUPRA
SUSUMU SUTRON SWISSLINE
SYDNEY SYSLINE Maker (BRAND) NAME
SYTONG
TACTUS
TANDBERG TANDY
TASHIKO TATUNG TCM
TEAC TEC TECH LINE
TECHICA
TECHNEMA TECHNICS TECHNOL ACE TEDELEX
TEIRON
TEKNIKA TELEAVIA TELECOR
TELEFUNKEN TELEFUSION TELEGAZI
TELEMEISTER TELESONIC TELESTAR TELETECH TELETON TELEVIDEON TELEVISO
TEMCO
TEMPEST
TENNESSEE TENSAI
TESMET TETUNG TEVION TEXET THOMSON THORN THORN-FERGUSON TOKAI
TOKYO
TOMASHI
TOSHIBA
TOWADA
TOYODA
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
379
106
065 074 078 172 182 210 213 420 449
050 102 123 190 307 379 413 466
018 050 107 177 379 470 474
049 050 102 106 120 131 152 217 379
440 441 443 444
049 076 152 163 195 217 378 380 426
457 458 470
040 050 064 168 195 213 218 243 379
413 480
049 152 195
123
113 467
099
042
379
195
042
014 074 182 186 218 424 453 462 463
049 107 123 152 379
049 064 074 082 152 182 186 187 218
230 346 348 424 436 452 453 463
049 152
049 076 107 123 152
049 113 152 467
049 152
049 152
049 152 195 213 413
018 067 071 107 236 379 470
050 104 107 113 379
425
094
049 152 195
049 152
020 050 055 094 113 123 152 195 225
226 379 413 450 467
439
046
049 152 195
050 123 195 226 379
014 024 049 064 074 134 152 182 186
218 230 424 436 453 462 463 470
049 102 103 106 141 152 218 226 346
348 408 409 411 454 464 470 475
074 076 080 082 103 218 357 358 375
049 102 107 152 195 213 226 379
141 379
123 378
018 045 128 141 369 379
045 379 470 480
195
GB
SIERA
SIERRA SIESTA
SILVA
SILVER
SINGER
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
380 435
018 094 170 190 320 362
042 094
049 152
045 046 065 104 107 120 139 324 469
481
018 049 066 113 152 247 249 307 320
345 451 454 469 481
050 065 079 112 152 160
049 112 152
421
049 152 379
018 042 049 076 152 172
045 049 065 104 152 195 324 369 413
425
012 045 065 094 104 107 134 139 150
152 172 210 216 236 324 357 366 367 469 470 481
307 472 473
049 152
448
113
066 102 107 139 172 307 466 471
123
209 379 421
049 152
049 050 076 152 195 378 379
107 139 172 209 357 425 466
049 094 152 421
018 045 131 211 346 357 358 370
045 123 226
049 113 163
042
195
195
049 050 113 123 152 195 226 379
049 076 107 152 195
123 378
040 071 079 107 110 152 171 236 243
307 466
049 076 152 195
049 094 123 134 152 191 232 367 380
049 152 195 225
049 152 195
379
049 123 152 195 379
195 226
123 218
195
413
379
044
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
GB-57
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 57
2008-09-05 오후 3:13:30
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
AVAILABLE TV MANUFACTURER NUMBERS
Maker (BRAND) NAME
TRAKTON
TRANS CONTINENS
TRANSONIC TRANSTEC
TRIDENT TRISTAR TRIUMPH UHER ULTRA ULTRAVOX UNIC LINE UNITED
UNIVERSUM
UNIVOX
UTAX VEGAVOX VESTEL VEXA
VICTOR VIDEO SYSTEM
VIDEOLOGIQUE
VIDEOSAT
VIDEOSYSTEM VIDEOTECHNIC
VIDEOTON VIDIKRON
VIDTECH
VIPER
VISIOLA VISION
VISOREX VISTAR
VOLTEC VORTEC VOXSON
WALTHAM WATSON
WATT RADIO
WEGA WEGA COLOR
WEGAVOX
WELTBLICK
WESTINGHOUSE
WESTON WHARFEDALE
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
076
046 049 152 171 307 379
049 152 380 458
379
379
123
012 046 049 128 152 197 375
049 069 071 080 090 113 152 163 226
236 307 407 414 421 467
409
045 049 050 065 104 107 139 152 226
324 379 413 471
049 152
049 152
011 012 018 020 049 074 076 094 107
131 152 163 172 195 197 210 213 247
320 345 346 357 375 379 407 408 413
421 428 429 437 454 470 480
049 107 152 213 324 411
050
163
049 107 125 152 379
152 195
170
049 152
123 379
413 447
049 152
113 226 379
107 472
045
018
213
379
049 113 152 467
442
172 236
074
152
049 065 090 152 163 171 307 324 407
466
049 152 163 182 307 379 472
049 107 113 123 152 195 247 467
045 050 068 104 107 139 150 379 470
480
018 049 139 152 324
065 088
195
113 152
094 152
168
049 152
Maker (BRAND) NAME
WHITE WHITE WESTINGHOUSE WINCO
WINDSTAR
XRYPTON YAMISHI YOKAN
YOKO
YORX
ZANUSSI ZOPPAS
CODE NUMBER (3DIGIT) LIST
045
049 050 113 152 213 379 467
426
378
049 152
049 123 152 378 379 380
049 152
049 050 076 123 152 195 379 413 421
477
123
040 071 079 110 152 171 236 307 379
040 071 079 110 171 307
GB-58
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 58
2008-09-05 오후 3:13:30
Problem
Possible cause
Solution of the problem
Power cord not plugged in
correctly.
Power cord plug in correctly.
No pictures on the screen.
Receiver in Standby mode;
SCART not connected tightly
to video output of television;
Incorrect channel or video output
selected on television.
Set Receiver to “On”; Check
connection and correct; Check
channel and video output and correct.
(TV instruction manual)
No sound.
Audio cord connected incorrectly;
Volume level = 0;
Muting active.
Check connection and correct;
Increase volume on television set;
Press the (MUTE) button.
Remote Control does not
operate directly.
Incorrect operation;
Batteries dead or inserted
incorrectly.
Point remote control toward the
Receiver.
Replace batteries or insert correctly.
Poor picture.
Signal strength too low.
Check the signal strength in the Info
Menu, correct alignment of your
antenna.
On-Screen Error Message
“No signal.”
Antenna cable not connected or
not tight;
Incorrect connection of the
antenna.
Check connection and correct;
Check the signal strength in the Info
Menu.
On-Screen Error Messages:
“No card inserted.”
Smartcard:
- not plugged in correctly;
- not plugged in.
(depending on models)
Check the Smartcard.
“Insert the Smartcard.”
On-Screen Error Message
“No access”
No access to this channel.
Check that you subscribe to this
channel. If the STB has been
switched off for a longer period of
time, turn on the STB, select any
channel, and wait for authorization for
up to 60 minutes.
GB
No display on the front panel;
No power supply
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TROUBLESHOOTING
DISPOSAL
The device, packaging material (e.g. Styrofoam) and the batteries must never be disposed of
with household refuse.
Please obtain appropriate information about the regulations in your community, and dispose of
all refuse in accordance with regulations at the separate locations provided.
GB-59
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 59
2008-09-05 오후 3:13:30
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power Supply
Type:
Input voltage:
Fuse rating:
Power consumption:
Stand by:
SMPS
AC 230V~, 50/60 Hz
250V/T1.6AH
Max. 30W
18W
Tuner & Demodulator
Input frequency:
Demodulation:
Symbol rate:
Constellation:
Cable out:
VHF, UHF BAND (50~870 MHz)
QAM DVB-C
MAX 7 Msps
16, 32, 64, 128, 256 QAM
Loopout for analog receiver
RF Input
Input connector:
Frequency range:
Input signal level:
Loop through:
IEC, Female
50 ~ 860 MHz
-78 ~ -20 dBm
50~860 MHz
-78~-20 dBm
50~860 MHz, IED, Male
Video Decoder
System decoding:
Profile and level: Data rate:
Video formats:
Picture resolution:
MPEG 2 ISO/IEC 13818
(Transport Stream)
MPEG 2 [email protected] (4:2:2)
1~15 Mbs
4:3 (normal) and 16:9 (wide screen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Audio Decoder
System decoding:
Audio mode:
Sampling frequency:
MPEG 1 ISO/IEC 11172~3 layer I & II
Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
32, 44.1, 48kHz
The specification of the STB may be changed without notice in advance.
GB-60
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 60
2008-09-05 오후 3:13:30
DCB-P850Z(S) / P770Z(S)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
BASE-BAND AUDIO/VIDEO OUTPUT
A/V Output
SCART(TV) :
SCART(VCR) :
RCA JACK :
DIGITAL AUDIO OUTPUT:
VIDEO(CVBS/RGB), AUDIO L/R
VIDEO(CVBS), AUDIO L/R
VIDEO(CVBS), AUDIO L/R
OPTICAL
MEMORY
8MB
64MB
BUILT-IN HDD
160GB (DCB-P850Z / DCB-P850ZS)
80GB (DCB-P770Z / DCB-P770ZS)
ACCESS EXTERNAL HDD
USB2.0 (HOST)
GB
Flash:
SDRAM:
PLAYABLE CONTENTS FILE FORMAT
Music:
Photo:
MP3
JPG
PHISICAL SPECIFICATION
Size (W x D x H):
Weight (Net):
381 x 267 x 60 mm
3.1 Kg
Actual formatted capacity may be less than what is marked on box and manual.
(1GB=1billion byte)
GB-61
DCB-P850Z,P850ZS(GB).indd 61
2008-09-05 오후 3:13:30
DCB-P850Z,P850ZS(3-4).indd 1
2008-09-05 오후 3:11:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement