Marmitek | RC840 | marmitek-ProGuard800-Installatie-NL-handleiding

marmitek-ProGuard800-Installatie-NL-handleiding
PROGUARD
800
PROGUARD800 SERIES
™
INSTALLATIE HANDLEIDING
NEDERLANDS
20205 / 20100607 • PROGUARD800TM
© ALL RIGHTS RESERVED MARMITEK ®
Veiligheidswaarschuwingen
• Op de bedrading van uw elektrische installatie staat levensgevaarlijke 230V netspanning.
Sluit de module nooit onder spanning aan. Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u met de
installatie begint.
• Dit product is bestemd voor professioneel gebruik. Installatie dient te geschieden door een
erkende installateur.
• Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden,
en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet naast of
vlakbij een bad, zwembad, etc. gebruiken.
• Stel de componenten van uw systeem niet bloot aan extreem hoge temperaturen of sterke
lichtbronnen.
• Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle
garantiebepalingen te vervallen. Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist
gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd.
Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de wettelijke
productaansprakelijkheid.
• Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Lever batterijen in als klein chemisch afval.
Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen door elkaar.
Verwijder de batterijen wanneer u het systeem langere tijd niet gebruikt. Let bij het inleggen
van de batterijen op de polariteit (+ / -): verkeerd inleggen kan explosiegevaar opleveren.
• Sluit de voedingsadapter pas op het lichtnet aan nadat u hebt gecontroleerd of de
netspanning overeenkomt met de waarde die op de typeplaatjes is aangegeven. Sluit een
voedingsadapter of netsnoer nooit aan wanneer deze beschadigd is. Neem in dat geval
contact op met uw leverancier.
• Behalve gemak kan automatisch schakelen ook gevaar met zich meebrengen. Zo kunnen
anderen verrast worden, of kan kleding welke over een elektrische warmtebron hangt in brand
raken. Wees hier altijd op bedacht en neem afdoende maatregelen ter voorkoming.
-2-
© MARMITEK
Inhoudsopgave
Veiligheidswaarschuwingen.................................................................................................................2
Inhoudsopgave ......................................................................................................................................3
Hoofdstuk 1: Inleiding ...........................................................................................................................9
1.1: Documentatie omschrijving ........................................................................................................9
1.2: Specificaties .............................................................................................................................10
Algemeen.....................................................................................................................................10
Communicatie ..............................................................................................................................10
Home Automation ........................................................................................................................10
Ontvanger ....................................................................................................................................10
Elektrisch .....................................................................................................................................10
1.3: Systeem overzicht....................................................................................................................11
1.4: Hardware Positie ......................................................................................................................12
1.4.1: De Hoofdbesturingsmodule ...............................................................................................12
1.4.2: PSTN Module.....................................................................................................................14
1.4.3: Home Automation Module .................................................................................................14
1.4.4: GSM Module ......................................................................................................................15
Hoofdstuk 2: Systeem Installatie........................................................................................................16
2.1: Pre-Installatie Planning ............................................................................................................16
2.1.1: Draadloze installatie richtlijnen ..........................................................................................16
2.2: Installatieprocedure..................................................................................................................17
2.2.1: Stap 1- Maak de behuizing open. ......................................................................................17
2.2.2: Stap 2 – Voorzie het systeem tijdelijk van stroom. ............................................................17
2.2.3: Stap 3 – Meld de zenders aan op de centrale unit. ...........................................................18
2.2.4: Stap 4 – Test de gekozen positie van de centrale unit en de zenders. .............................18
2.2.5: Stap 5 – Bevestig de centrale unit en de zenders definitief. ..............................................19
2.3: Sabotage contact .....................................................................................................................20
2.4: Het installeren van de HK855 bedrade LCD Keypads .............................................................21
Hoofdstuk 3: Basis systeem functies ................................................................................................23
3.1: Indeling van het bedieningspaneel van de centrale unit ..........................................................23
3.2: Systeem Status Indicatoren .....................................................................................................23
3.3: Het toetsenbord van de centrale unit .......................................................................................24
3.4: LCD Display .............................................................................................................................24
3.4.1: Stand-by Mode...................................................................................................................24
3.4.2: Systeem Fout Signalen......................................................................................................25
3.5: Spraak bericht Aankondiging ...................................................................................................25
3.6: HK855 Bedrade LCD Keypad ..................................................................................................26
3.7: In/Uitschakelen.........................................................................................................................27
3.7.1: Alarm AAN toetsen ............................................................................................................27
3.7.2: Alarm Volledig inschakelen................................................................................................27
3.7.3: Alarm gedeeltelijk inschakelen ..........................................................................................28
3.7.4: Omtrek alarm .....................................................................................................................28
3.7.5: Combinatie Inschakelen.....................................................................................................28
3.7.6: Geforceerd inschakelen .....................................................................................................29
3.7.7: Alarm direct inschakelen....................................................................................................29
3.7.8: Alarm uitschakelen.............................................................................................................29
3.8: Alarm in- en uitschakelen middels SMS (optioneel).................................................................30
3.8.1: Beveiligingsstatus antwoord ..............................................................................................30
3.9: Het alarm op afstand in- en uitschakelen via DTMF ................................................................30
3.10: Het alarm activeren via de LCD Keypad ................................................................................30
Hoofdstuk 4: Geavanceerde Systeem opties ....................................................................................32
4.1: Menu Navigatie ........................................................................................................................32
4.1.1: Menu Mode Time-out.........................................................................................................32
4.2: Stop Communicatie..................................................................................................................32
4.3: Zone Activeren/Overslaan........................................................................................................33
4.4: Gebruikerscode........................................................................................................................33
ProGuard800™
-3-
Code 1: Master Code...................................................................................................................33
Codes 2-19: Gecontroleerde Codes ............................................................................................33
Codes 20-25: Niet gecontroleerde Codes....................................................................................33
Codes 26-27: Tijdelijke Codes .....................................................................................................34
Code 28: Dwang Code.................................................................................................................34
Code 29: Telecontrol Code ..........................................................................................................34
Code 30: Meldkamer TWA Code .................................................................................................34
Code 31: Guard Code (nog niet beschikbaar) .............................................................................34
Code 32: Installateurs Code ........................................................................................................34
4.4.1: Gebruikerscodes wijzigen ..................................................................................................34
4.4.2: Gebruikerscodes verwijderen ............................................................................................35
4.4.3: Gebruikerscode naam........................................................................................................35
4.5: Volg Mij ....................................................................................................................................35
4.6: Logboek ...................................................................................................................................35
4.6.1: Logboek autorisatie niveaus ..............................................................................................36
4.6.2: Het logboek leegmaken .....................................................................................................36
4.7: Service Menu ...........................................................................................................................36
4.7.1: Datum & Tijd instellen ........................................................................................................37
4.7.2: Berichten Prikbord .............................................................................................................37
4.7.3: Externe Sirene Test ...........................................................................................................37
4.7.4: Ingebouwde Sirene Test ....................................................................................................37
4.7.5: Interface Test .....................................................................................................................38
4.7.6: Loop Test ...........................................................................................................................38
4.7.7: Transmitters/Zenders.........................................................................................................38
4.7.8: Geluidssterkte ....................................................................................................................39
4.7.9: GSM signaal sterkte...........................................................................................................39
4.7.10: Display Versie ..................................................................................................................39
4.7.11: Vrijgave Programmeren ...................................................................................................40
4.7.12: Deurbel ............................................................................................................................40
Hoofdstuk 5: Op afstand bedienen en Tweeweg Audio ...................................................................41
5.1: Binnenkomende gesprekken....................................................................................................41
5.1.1: Gebruikerscode Verificatie.................................................................................................41
5.1.2: Binnenkomende gesprekken via PSTN .............................................................................41
5.1.4: Inbel Procedure..................................................................................................................42
5.1.5: In- en uitschakelen van het alarm DTMF Commando’s.....................................................42
5.1.6. HA DTMF commando’s......................................................................................................42
5.1.7: Sirene UIT..........................................................................................................................43
5.1.8: Tweeweg Audio met de meldkamer...................................................................................43
5.2: Uitgaande gesprekken .............................................................................................................43
5.2.1: Service Oproep ..................................................................................................................43
5.2.2: TWA Alarm Rapportage.....................................................................................................44
5.2.3: Tweeweg Audio na een gesproken bericht........................................................................44
5.2.4: TWA Volg Mij .....................................................................................................................45
Hoofdstuk 6: X-10 Home Automation ................................................................................................46
6.1: Keypad Bediening ....................................................................................................................46
6.2: Keyfob Bediening .....................................................................................................................46
6.3: Telefoon bediening...................................................................................................................46
6.3.1: DTMF commando’s............................................................................................................46
6.3.2: SMS Bediening ..................................................................................................................46
6.3.2.1: SMS Commando Omschrijving.......................................................................................47
6.3.2.2: SMS Bevestigingsbericht ................................................................................................47
6.4: Programmeren .........................................................................................................................47
6.4.1: AAN Tijd.............................................................................................................................47
6.4.2: UIT Tijd ..............................................................................................................................48
6.4.3: Weekschema .....................................................................................................................48
Hoofdstuk 7: Componenten................................................................................................................49
7.1: Componenten Registratie ........................................................................................................49
7.2: Component Omschrijving.........................................................................................................49
-4-
© MARMITEK
7.3: Component verwijderen ...........................................................................................................50
7.4: Controle Tijd.............................................................................................................................50
7.5: Opnieuw Synchroniseren .........................................................................................................50
7.6: Zones .......................................................................................................................................51
7.6.1: Type Zone..........................................................................................................................51
7.6.2: Zone Functie ......................................................................................................................51
7.6.3: Luid Alarm..........................................................................................................................52
7.6.4: Deurbel ..............................................................................................................................52
7.6.5: Geforceerd inschakelen .....................................................................................................52
7.6.6: Herhaal Alarm ....................................................................................................................53
7.6.7: Repeater ............................................................................................................................53
7.7: Keyfobs ....................................................................................................................................53
7.7.1: Keyfob Type .......................................................................................................................54
7.7.2: Toetsen omschrijving .........................................................................................................54
7.7.3: SOS Paniek Alarm Activering (KR814)..............................................................................54
7.8: Keypads ...................................................................................................................................54
7.8.1: Keypad SOS Paniek Alarm Activering ...............................................................................55
7.9: Repeaters.................................................................................................................................55
7.10: Draadloze sirene ....................................................................................................................55
7.10.1: Type Draadloze sirene.....................................................................................................56
7.10.2: Externe Sirenevertraging .................................................................................................56
7.10.3: Sirene duur ......................................................................................................................56
7.10.4: Bedrade sirene.................................................................................................................57
7.11: Smartkeys (voor toekomstig gebruik).....................................................................................57
7.11.1: Type Smartkey.................................................................................................................57
Hoofdstuk 8: In/uitgang timers en systeem tonen............................................................................58
8.1: In/uitlooptijd vertraging .............................................................................................................58
8.2: Aan bij vertrek ..........................................................................................................................58
8.3: Tweede inlooptijdvertraging .....................................................................................................58
8.4: Afwijkende inloop .....................................................................................................................59
8.5: Herstart uitlooptijdvertraging ....................................................................................................59
8.6: Alarm schakel signalen ............................................................................................................59
8.6.1: Uitlooptijdvertraging signalen.............................................................................................59
8.6.2: Inlooptijdvertraging signalen ..............................................................................................60
8.6.3: Inschakel signalen .............................................................................................................60
8.6.4: Uitschakel Signalen ...........................................................................................................60
8.7: Home Automation Signalen .....................................................................................................60
8.8: Systeem Fout Signalen ............................................................................................................61
8.8.1: Storing Signalen.................................................................................................................61
8.8.2: Telefoon Storing Signalen..................................................................................................61
8.8.3: Brand signalen ...................................................................................................................61
8.9: Signalen Opties........................................................................................................................61
8.9.1: Signaal Output ...................................................................................................................61
8.9.2: Speaker Volume ................................................................................................................61
8.9.3: Keypad Keuze....................................................................................................................62
Hoofdstuk 9: Systeem Opties .............................................................................................................63
9.1: Herhaal Alarm Instelling ...........................................................................................................63
9.2: Code Blokkering.......................................................................................................................63
9.3: In/Uitschakel opties ..................................................................................................................63
9.3.1: Geforceerd inschakelen .....................................................................................................63
9.3.2: Een-toets-inschakelen .......................................................................................................64
9.3.3: Gecontroleerd inschakelen ................................................................................................64
9.3.4: Alarm Direct Inschakelen ...................................................................................................64
9.3.5: Uitschakelen met Keyfob ...................................................................................................65
9.3.6: Keyfob Inschakelen............................................................................................................65
9.4: Paniek Alarm............................................................................................................................65
9.5: Netspanningsverliesvertraging.................................................................................................65
9.5.1: Willekeurige netspanningsverliesvertragingstijd ................................................................66
ProGuard800™
-5-
9.6: Display Opties ..........................................................................................................................66
9.6.1: Alarm Status Display..........................................................................................................66
9.6.2: Display tekst.......................................................................................................................66
9.6.3: Datum/Tijd Weergave ........................................................................................................66
9.6.4: Geen Supervisie Indicatie ..................................................................................................66
9.7: Uitgang optie (PRU) .................................................................................................................67
9.7.1: Uitgang Trigger ..................................................................................................................67
9.7.2: Uitgang Type......................................................................................................................67
9.7.3: Polariteit .............................................................................................................................68
9.7.4: uitgangsduur ......................................................................................................................68
9.8: Bewakerscode (voor toekomstig gebruik) ................................................................................68
9.9: “Geen inschakel” Indicatie........................................................................................................68
9.10: Jamming Detectie ..................................................................................................................68
9.11: “Geen Beweging” Duur...........................................................................................................69
9.12: Microfoon/Speaker Opties......................................................................................................69
9.13: Spraakbericht .........................................................................................................................69
9.14: Installateurs Toegang.............................................................................................................69
9.15: Auto Logboek (voor toekomstig gebruik) ...............................................................................70
9.16: Zomertijd ................................................................................................................................70
9.17: Rapportage fout melding........................................................................................................70
9.18: Alarm UIT ...............................................................................................................................70
9.19: Cross Zoning (voor toekomstig gebruik) ................................................................................71
9.20: Geverifieerde brand ...............................................................................................................71
9.21: Batterij soort ...........................................................................................................................71
Hoofdstuk 10: Communicatie .............................................................................................................72
10.1: Centrale Unit Rapportage ......................................................................................................72
10.1.1: Telefoon Nummer ............................................................................................................72
10.1.2: Klantnummer....................................................................................................................72
10.1.3: Protocol............................................................................................................................72
10.1.4: Communicatie Interface ...................................................................................................72
10.1.5: Bel pogingen ....................................................................................................................73
10.1.6: Tweeweg Audio ...............................................................................................................73
10.2: Algemene opties voor het rapporteren aan een meldkamer ..................................................73
10.2.1: Doormelden .....................................................................................................................73
10.2.2: Herhalen Alarm ................................................................................................................74
10.3: Gesproken bericht oproep......................................................................................................75
10.3.1: Telefoonnummer..............................................................................................................75
10.3.2: Communicatie Interface ...................................................................................................76
10.3.3: Tweeweg Audio ...............................................................................................................76
10.3.4: Huis ID .............................................................................................................................76
10.4: Programmeren op afstand .....................................................................................................77
10.4.1: Terugbel telefoonnummer................................................................................................77
10.4.2: RP Pincode ......................................................................................................................77
10.4.3: RP Communicatie Interface .............................................................................................77
10.4.4: RP Toegang Opties .........................................................................................................78
10.5: Service Oproep ......................................................................................................................78
10.5.1: Service Oproep telefoonnummer .....................................................................................78
10.5.2: Service Oproep Interface .................................................................................................78
10.6: Communicatie opties..............................................................................................................79
10.6.1: Lijn controle......................................................................................................................79
10.6.2: Periodieke Test Interval ...................................................................................................79
10.6.3: Eerste Test.......................................................................................................................79
10.6.4: Auto Interval.....................................................................................................................80
10.6.5: Doormeld vertraging ........................................................................................................80
10.6.6: Bevestiging vertraging .....................................................................................................80
10.6.7: PSTN Land ......................................................................................................................80
10.6.8: Wacht op kiestoon ...........................................................................................................80
10.6.9: RDO Periode....................................................................................................................81
-6-
© MARMITEK
10.6.10: Binnenkomende gesprekken .........................................................................................81
10.6.11: Maximale inluistertijd......................................................................................................81
10.6.12: TWA Mode .....................................................................................................................81
10.7: GSM Opties............................................................................................................................82
10.7.1: GSM Ontvangst rapportage .............................................................................................82
10.7.2: PIN Code .........................................................................................................................82
10.7.3: SMS Centrale...................................................................................................................82
10.7.4: SMS Commando..............................................................................................................82
10.7.5: SMS Bevestiging..............................................................................................................83
10.7.6: GSM Bereik verlies tijd.....................................................................................................83
10.8: Tweeweg Audio Gebeurtenis Rapportage Opties ..................................................................83
10.8.1: TWA Gebeurtenis Rapportage.........................................................................................83
10.8.2: TWA Rapportagetijd.........................................................................................................84
10.9: Gebeurtenissen Opties voor Meldkamer Rapportage............................................................84
10.9.1: Gebeurtenis Rapportage..................................................................................................84
10.9.2: Herstel Rapportage..........................................................................................................84
10.9.3: Tweeweg Audio ...............................................................................................................84
10.10: Gesproken bericht Gebeurtenis Bel opties ..........................................................................85
Hoofdstuk 11: X-10 Home Automation Programmering...................................................................87
11.1: X-10 Overzicht .......................................................................................................................87
11.2: HA modules............................................................................................................................87
11.2.1: Programmeren .................................................................................................................87
11.2.2: AAN door Zone ................................................................................................................88
11.2.3: AAN door Inschakelen Alarm...........................................................................................88
11.2.4: AAN door Alarm ...............................................................................................................88
11.2.5: Keyfob Bediening.............................................................................................................88
11.2.6: Telefoon Bediening ..........................................................................................................89
11.2.7: Willekeurige tijd................................................................................................................89
11.2.8: Pulstijd .............................................................................................................................89
11.2.9: Omschrijving ....................................................................................................................89
11.3: Huis Code ..............................................................................................................................90
11.4: Home Automation ..................................................................................................................90
Hoofdstuk 12: Systeem Instellingen ..................................................................................................91
12.1: Opstarten ...............................................................................................................................91
12.2: Herstel Basis instellingen .......................................................................................................91
12.3: Wis gebruikers .......................................................................................................................91
12.4: Verwijder draadloze zenders..................................................................................................92
12.5: Zoek Modules.........................................................................................................................92
Appendix A: Menu Structuur ..............................................................................................................93
Appendix B: Zender Installatie .........................................................................................................100
PIR Sensor (MS845) .....................................................................................................................100
Huisdiervriendelijke richtlijnen ...................................................................................................100
Verticale Aanpassing .................................................................................................................101
INSTALLATIEPROCEDURE .....................................................................................................101
Opwarm tijd................................................................................................................................101
Pulsteller ....................................................................................................................................101
Zelf aanpassende puls teller ......................................................................................................102
Loop Test Mode .........................................................................................................................102
LED Indicatie..............................................................................................................................102
Mode Jumper Safeguard ...........................................................................................................102
Magneet Contact (DS831) ............................................................................................................103
Universele Zender (US832) ..........................................................................................................105
Installatieprocedure....................................................................................................................105
Glasbreuk Sensor (GB843)...........................................................................................................106
Bevestigingsrichtlijnen ...............................................................................................................106
Installatieprocedure....................................................................................................................107
Hand Klap Test ..........................................................................................................................108
Rookmelder (SD833) ....................................................................................................................109
ProGuard800™
-7-
Installatieprocedure....................................................................................................................109
Keyfobs (PR811/KR814) ...............................................................................................................110
REGISTRATIE PROCEDURE ...................................................................................................110
KR814 ........................................................................................................................................110
Draadloze Keypads (WK820/RC840) ...........................................................................................111
BATTERIJ VERVANGEN (WK820) ...........................................................................................111
Zender Specificaties......................................................................................................................113
MS845........................................................................................................................................113
DS831/US832 ............................................................................................................................113
SD833 ........................................................................................................................................113
GB843........................................................................................................................................113
PR811 ........................................................................................................................................113
KR814 ........................................................................................................................................113
WK820 .......................................................................................................................................113
RC840........................................................................................................................................113
Appendix C: Gebeurtenissen Tabel .................................................................................................114
Inbraak .......................................................................................................................................114
Brand .........................................................................................................................................114
Open/Dicht .................................................................................................................................114
Service .......................................................................................................................................114
Voeding......................................................................................................................................115
Randapparatuur .........................................................................................................................115
RF Jamming...............................................................................................................................115
Medisch......................................................................................................................................115
Niet geclassificeerde gebeurtenissen ........................................................................................115
Adres Gebied .............................................................................................................................115
Appendix D: Zone Types...................................................................................................................116
Normaal .....................................................................................................................................116
In/Uitgang...................................................................................................................................116
Volg............................................................................................................................................116
Paniek ........................................................................................................................................116
Medisch......................................................................................................................................116
Brand .........................................................................................................................................116
24uurs ........................................................................................................................................117
24Hr-X........................................................................................................................................117
Gas ............................................................................................................................................117
Water .........................................................................................................................................117
Ruimtebewaking ........................................................................................................................117
Geen beweging..........................................................................................................................117
Niet in gebruik ............................................................................................................................117
Declaration of Conformity.................................................................................................................118
-8-
© MARMITEK
Hoofdstuk 1: Inleiding
Deze installatiehandleiding is bedoeld als hulpmiddel bij het installeren van de centrale unit
van de ProGuard800. Lees deze zorgvuldig en in zijn geheel door alvorens dit
beveiligingssysteem te installeren, zodat u een beeld heeft van de vele mogelijkheden die
de ProGuard800 biedt. Voor het gebruik van het systeem is de gebruiksaanwijzing
geschreven, die u ook in deze verpakking vindt. Hebt u na het volledig doorlezen van deze
handleiding nog vragen, bijvoorbeeld over de diverse extra te verkrijgen sensoren, kijk dan
op www.marmitek.com.
1.1: Documentatie omschrijving
In deze gebruiksaanwijzing hebben we geprobeerd alle systeemopties te benoemen,
door dezelfde structuur te gebruiken zoals u deze terugvindt in de centrale unit van uw
ProGuard800. In hoofdstuk 4.1: Menu vindt u een gedetailleerde omschrijving van hoe
door de verschillende menu’s te navigeren. Om de procedures in de rest van deze
installatiehandleiding te vereenvoudigen, gebruiken we de volgende korte schrijfwijzen:
Dit…
Selecteer…
Selecteer Wis Logboek In het
Logboek menu.
Selecteer Time/Date, Set Date in
het Service menu.
[7012]
[#5]
9
5. Interface Test
1
Betekent…
Gebruik de pijltjestoetsen om door de opties te bladeren en
druk op 9.
Druk op 9om in het hoofdmenu te komen en toets uw
Gebruikerscode in. Gebruik de pijltjestoetsen om bij
Logboek te komen en druk op 9. Gebruik de pijltjestoetsen
tot u bij Wis Logboek aan komt en druk op 9.
Dit is hetzelfde als hierboven. Echter, nu dient u door drie
menuniveaus te navigeren.
Dit is een shortcut (korte route) naar een specifiek submenu.
[7012] is bijvoorbeeld de shortcut naar Datum Instellen.
Deze shortcuts vindt u in de procedure als optie om extra
snel door de menu’s te navigeren.
Dit is een shortcut (korte route) naar een specifiek onderdeel
in een submenu. [#5] is de shortcut naar deurbel aan/uit in
het submenu dat is geopend als de sensor is geselecteerd
die u wilt programmeren.
Dit bevestigingssymbool vindt u terug op uw toetsenbord
De tekst die verschijnt op de LCD display (vet cursief).
Let op: belangrijke opmerking.
Tabel 1.1: Documentatie omschrijving
ProGuard800™
-9-
1.2: Specificaties
Algemeen
Zones:
Draadloze Keyfobs:
Draadloze Keypads:
HK855 Bedrade LCD Keypads:
Repeaters:
Smartkeys (toekomstige optie):
Draadloze sirene:
Gebruikerscodes:
Beveiligingsniveaus:
Logboek:
Communicatie
Meldkamernummers:
In te spreken berichten:
Telefoonnummers:
Communicatie Interface Opties:
32 draadloze zones (1 zender per zone), 1 bedrade
zone (Zone 33)
19 (gecontroleerd of niet-gecontroleerd)
4
2 (PROGUARD800-KPD/L), 3 (PROGUARD800KPD/S)
4
16 (gecontroleerd of nIet-gecontroleerd)
1 (1-weg of 2-weg)
32
Volledig, Gedeeltelijk, Omtrekalarm, Geen
beweging
Max. 256 gebeurtenissen, voorzien van datum en
tijd.
3 (8-tekens)
3
3 normale, 3 voor gesproken berichten, RP (Remote
Programming), terugbellen en Service oproep. (16
cijfers per nummer)
PSTN of GSM (hiervoor dient de extra GSM module
geïnstalleerd te worden.)
Home Automation
Communicatie:
Protocol:
HA Modules:
Het lichtnet (PLC)
X-10
16 individueel geadresseerd
Ontvanger
Type:
Frequentie:
Data beveiliging:
Super-heterodyne, vaste frequentie
868.35 MHz FM
SecuriCode™
Elektrisch
Voeding:
Back-up Batterij:
230VAC (+/-10%), 50Hz
7.2V/1.5Ah
De back-up batterij dient iedere 5 jaar vervangen te worden.
(6 x 1.2V Ni-MH oplaadbare AA batterijen)
Zekeringen :
63mA/250V (AC zekering),
1A/250V (batterij zekering)
PRU (Programmeerbare relais uitgang): 100mA (max. belasting)
Ingebouwde sirene:
105dB (A)
Sabotage schakelaar:
N.C. (normaal gesloten)
Omgevingstemperatuur:
0-60°C
-10-
© MARMITEK
1.3: Systeem overzicht
De ProGuard800 is een breed uitgerust draadloos bedieningspaneel en biedt oplossingen
op het gebied van beveiliging wat toereikend is voor de meeste woningen. Dit systeem is
ontwikkeld op een ontwerpconcept ten behoeve van gemakkelijke installatie en gebruik.
Daartoe, is het gebruikersinterface gebaseerd op een eenvoudig, menu-gestuurd model dat
aan de behoeften van zowel de gebruiker als installateur voldoet. U kunt de ProGuard800
ter plaatse programmeren via de LCD display of op afstand middels een PC.
Voor communicatie met de meldkamer en het op afstand programmeren (up/downloaden )
heeft u een standaard PSTN aansluiting of een optioneel verkrijgbare GSM unit nodig.
Sturing middels SMS berichten is een innovatieve methode welke gebruikt kan worden voor
communicatie met de meldkamer en om het ‘volg mij’ protocol te gebruiken. Daarnaast kan
de gebruiker middels SMS berichten zijn systeem bedienen van over de gehele wereld.
Met de Huis Automatiseringfunctie zijn tal van mogelijkheden. De centrale unit communiceert
met de aangesloten X-10 modules en het lichtnet welke de signalen door het huis stuurt.
Het volgende diagram laat de componenten zien die met elkaar communiceren:
Figuur 1.1: System communicatie overzicht
ProGuard800™
-11-
1.4: Hardware Positie
Het doel van dit hoofdstuk is u een duidelijk overzicht te bieden van de verschillende
units die in de centrale unit passen. Sommige units zijn standaard ingebouwd. Andere
zijn optioneel verkrijgbaar. Deze kunt u in deze unit plaatsen.
Figuur 1.2: System overzicht
1.
2.
3.
4.
5.
Hoofd besturingsmodule
PSTN module
Home Automation module
GSM module (optioneel)
Back-up batterij
1.4.1: De Hoofdbesturingsmodule
De hoofdbesturingsmodule is het brein van het systeem en staat in verbinding met de
verschillende
modules.
Daarnaast
heeft
de
hoofdbesturingsmodule
een
programmeerbare relais uitgang (PRU), een bedrade zone ingang en een USB poort
voor programmering middels een PC.
-12-
© MARMITEK
Figuur 1.3: hoofd besturingsmodule
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
USB poort voor programmering middels een PC.
Keuzeschakelaar voor flash programmering .
Aansluiting voor een ingebouwde zender.
Flat-cable interface aansluiting naar de PSTN module.
Extra voeding uitgang (AC:10-15V, Batterij: 6-8V).
Programmeerbare relais uitgang (PRU, 100mA max. belasting).
Bedrade zone (Zone 33).
Status LED.
Interphone module aansluiting.
Flash programmeringsaansluiting voor de hoofd besturingsmodule.
HK855 bedrade LCD Keypad aansluiting.
Flat-cable interface aansluiting naar het LCD, toetsenbord,
ingebouwde speaker, microfoon en sirene.
Sabotagecontact voorzijde.
Programming keypad aansluiting
Interface aansluiting naar Home Automation module.
AC voedingsaansluiting
Home Automation module aansluiting
Zekering voor AC voeding
Zekering voor back-up batterij
Flat-cable interface aansluiting naar de GSM module
Aansluiting voor back-up batterij
Extra aansluiting voor back-up batterij
ProGuard800™
-13-
1.4.2: PSTN Module
De PSTN module zorgt ervoor dat het systeem met een standaard kiezer, via het
telefoonnetwerk kan communiceren (Public Switched Telephone Network (PSTN)).
1
Gebruik geen VoIP telefoonlijn om uw ProGuard800 aan te sluiten. in bepaalde gevallen kan
het systeem alarmmeldingen niet succesvol verzenden middels VoIP.
Alternatieve
Telefoonlijn
contactdoos optie
Figuur 1.4: PSTN Module
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Status LED
Flash programming aansluiting
Telefoonlijn met aansluitblok (Connector 1 & 2: inkomende lijn van de
telefoonmaatschappij, connector 3 & 4: uitgaande telefoonlijn)
Flat-cable interface aansluiting naar de hoofd besturingsmodule
Telefoon contactdoos voor ingaande telefoonlijn van de
telefoonmaatschappij
Telefoon contactdoos voor uitgaande telefoonlijn
1.4.3: Home Automation Module
Met de Home Automation module
maakt u contact met het lichtnet en
kunt u 16 home automation units
bedienen middels het X-10 protocol.
1.
2.
3.
-14-
Interface aansluiting naar
de hoofd
besturingsmodule
Flash programmerings
aansluiting
Home Automation module
aansluiting naar de hoofd
besturingsmodule (1 - Nul;
2 - Fase)
© MARMITEK
Figuur 1.5: Home Automation Module
1.4.4: GSM Module
Met de GSM module kan uw centrale unit bediend worden over het mobiele
telefoonnetwerk. Een vaste telefoonaansluiting is in dit geval niet nodig. Hiermee kunt u
SMS berichten verzenden en ontvangen, up/downloading verzorgen en mobiele tweeweg
communicatie tot stand brengen.
1.
2.
3.
4.
5.
SIM kaart houder
SIM kaart opener
Status LED
Flash programmerings
aansluiting
Flat-cable interface
aansluiting naar de
hoofdbesturingsmodule
Figuur 1.6: GSM Module
ProGuard800™
-15-
Hoofdstuk 2: Systeem Installatie
Het volgende hoofdstuk legt uit hoe het systeem geïnstalleerd dient te worden en geeft
tips hoe de installatie geoptimaliseerd kan worden. Het is aanbevolen kennis te nemen
van de verschillende modules waar het systeem uit bestaat – zie 1.4: Hardware .
2.1: Pre-Installatie Planning
Voordat u aan de installatie begint is het aan te raden eerst een ruwe schets te maken van
de te beveiligen woning en de hier in te plaatsen draadloze modules en de centrale unit.
Bij het bepalen van de diverse locaties is het volgende van belang:
x
Plaats de centrale unit waar een telefoonlijn en voeding aanwezig is.
x
Als u de GSM module installeert is het van belang dat u de centrale
unit op een plek hangt waar het GSM bereik sterk is.
x
Zie de volgende sectie voor het kiezen van de optimale plek van de
draadloze sensoren ten opzichte van de centrale unit.
2.1.1: Draadloze installatie richtlijnen
Om de draadloze communicatie te optimaliseren is het volgende van belang:
x
Plaats waar mogelijk, de centrale unit op een centrale plek tussen de
draadloze sensoren.
x
Vermijd installatie in de nabijheid van bronnen van hoog lawaai of
radiofrequentie-interferentie.
Bijvoorbeeld,
airconditioner/
verwarmingsbuizen en groepenschakelaars.
x
Zorg dat de afstand tussen de centrale unit en de zenders zo klein
mogelijk is.
x
Zorg dat er zo min mogelijk obstakels tussen de centrale unit en de
zenders staan.
Figuur 2.1:Het aantal obstakels minimaliseren
x
Metalen constructies, zoals betonmatten, verminderen het bereik van
radiotransmissie.
Figuur 2.2: Verschil tussen bereik bij verschillende bouwmaterialen
-16-
© MARMITEK
x
De beperking van de transmissie van radiosignalen is, wanneer we
ervan uitgaan dat het materiaal gelijk is, inherent verbonden aan de
dikte van het opstakel.
Figuur 2.3: Verschil tussen bereik bij verschillende diktes van obstakels
2.2: Installatieprocedure
Na het openen van de verpakking en controle dat alle benodigde onderdelen aanwezig
zijn, installeert u de ProGuard800 als volgt:
STAP 1: Maak de behuizing open.
STAP 2: Voorzie het systeem tijdelijk van stroom.
STAP 3: Meld de zenders aan op de centrale unit.
STAP 4: Test de gekozen positie van de centrale unit en de zenders.
STAP 5: Bevestig de centrale unit en de zenders definitief.
2.2.1: Stap 1- Maak de behuizing open.
Om de behuizing open te maken:
1. Verwijder de schroef die aan de
onderzijde van de centrale unit zit.
2. Druk met een schroevendraaier
voorzichtig de pinnetjes aan de
onderzijde van de centrale unit in
zoals u kunt zien in Figuur 2.4.
3. Neem de voorkant van de
centrale unit van de centrale unit
af. U zult zien dat de voorkant
middels
twee
bevestigingsbandjes en de flat-cable van het
toetsenbord met de achterkant is
verbonden.
Behuizing
schroef
Figuur 2.4: de behuizing openen
2.2.2: Stap 2 – Voorzie het systeem tijdelijk van stroom.
Om de zenders aan te melden op de centrale unit en ze te testen, is het noodzakelijk de
centrale unit tijdelijk van stroom te voorzien, voordat u de centrale unit installeert. Sluit de
back-up batterij in dit stadium nog niet aan.
ProGuard800™
-17-
Als deze nog niet aangesloten is, trek dan de voedingskabel door het gat aan de achterkant
van de centrale unit en sluit deze aan op de AC voedingsingang van de
hoofdbesturingsmodule. Zie 1.4.1: De Hoofdbesturingsmodule voor de exacte locatie
hiervan. Plaats de voorkant van de centrale unit terug op de centrale unit en steek de
stekker in het stopcontact. Negeer op dit moment de foutmeldingen die het systeem zal
laten zien in de LCD display (zoals BATTERIJ LEEG).
2.2.3: Stap 3 – Meld de zenders aan op de centrale unit.
Om de centrale unit de zenders te laten herkennen is het van belang dat deze aangemeld
worden op de centrale unit. Dit houdt in het kort in dat er twee signalen van de zender naar
de centrale unit gezonden moeten worden wanneer deze in “REGISTRATIE” mode staat.
Om een zender aan te melden:
1. Druk op 9.
2. Toets uw installateurcode in (de fabrieksinstelling van deze code is
1111).
3. Toets 91 in (PROGRAMMEREN, APPARATUUR) om in het zender
menu te komen.
4. Druk op de navigatietoetsen (/), totdat het type zender dat u aan
wilt melden in de LCD display verschijnt (bv. Zones of Keypads).
5. Druk op 9.
6. Druk op de navigatietoetsen (/), totdat de exacte zender die u wilt
registreren op de LCD display verschijnt (bv. Zone 3 of Keypad 2).
7. Druk op 9. Als de zender niet aangemeld is op de gekozen locatie,
gaat de ProGuard800 in registratie mode. Gedurende de registratie
mode wacht het systeem op twee signalen van de zender.
een zender reeds is aangemeld op de vereiste locatie, dan zal het systeem niet in
1 Als
registratie mode gaan. Als de zender reeds is aangemeld op een ándere locatie, dan zal
het systeem de poging tot het aanmelden van de zender negeren.
8.
Stuur twee signalen naar de centrale unit (bijvoorbeeld door te
bewegen voor de bewegingsmelder of door het deur raam contact te
openen en te sluiten). – zie voor verdere details voor het installeren
van iedere zender de instructies in Appendix B .
9. Wanneer OPSLAAN? op de LCD display van de centrale unit verschijnt,
druk dan op 9. De display laat vervolgens automatisch de volgende optie
zien voor die zender. Bijvoorbeeld door op 9 te drukken kunt u direct de
zone registratie bevestigen. Hierna gaat u direct door naar de Zone Type
optie.
10. Voer vervolgens de andere parameters in voor de gekozen zender.
Door op 2 te drukken gaat u terug naar het vorige menu level. Druk op 8 wanneer u in het
1 hoofdmenu bent (Menu level 1) en u deze wilt verlaten.
2.2.4: Stap 4 – Test de gekozen positie van de centrale unit en de zenders.
Wanneer alle zenders aangemeld zijn, adviseren wij u de positie van de zenders ten opzichte
van de centrale unit te testen alvorens deze definitief te bevestigen. Wanneer u de sterkte
van het signaal van de zender wilt testen, gebruik dan de zender test functie.
Om de sterkte van het signaal van de zender te testen:
1. Druk op 9.
2. Toets uw installateurcode in.
-18-
© MARMITEK
3.
4.
5.
Toets 7072 in (SERVICE, ZENDERS, ZENDER TEST) om de zender
test mode te starten.
Activeer de zender die u wilt testen. De details van de zender
verschijnen nu op de LCD display van de centrale unit. Daarnaast hoort u
tussen de 1 en 4 tonen welke de sterkte van het ontvangen signaal
aangeven. Wanneer u 4 tonen hoort is het signaal het sterkst en is de
zender op de best mogelijke locatie. – zie 4.7.7: Transmitters/Zenders
voor verder info.
Nadat u alle zenders getest heeft, drukt u op 8 om de Zender Test
mode te verlaten.
Wanneer u installeert met de optioneel verkrijgbare GSM module, test dan de sterkte van
het GSM netwerk met behulp van de RSSI meter van het systeem.
Om de sterkte van het GSM netwerk te testen:
1. Druk op 9.
2. Toets uw installateurcode in.
3. Toets 709 in (SERVICE, GSM SIGNAAL); De signaalsterkte van het
GSM netwerk verschijnt op de display. – zie 4.7.9: GSM signaal sterkte
voor meer informatie.
2.2.5: Stap 5 – Bevestig de centrale unit en de zenders definitief.
Wanneer u de centrale unit en de zenders heeft getest op positie, dan kunt u deze
definitief gaan bevestigen.
Om de zenders definitief te installeren, verwijzen wij u graag naar Appendix B voor extra
informatie over de specifieke installatie instructies van ieder product.
Om de centrale unit te installeren:
1. Haal de stekker van de centrale unit uit het stopcontact.
2. Open de behuizing zoals staat omschreven in Hoofdstuk 2.2.1: Stap 1.
3. Verwijder de back-up batterij. Als u de centrale unit wilt installeren met
sabotagecontact, dan is het nodig om de flat-cable tussen de
hoofdbesturingsmodule en de voorkant van het paneel te verwijderen.
Haal de hoofdbesturingsmodule uit de centrale unit. Figuur 2.5 laat de
centrale unit zien zonder hoofdbesturingsmodule en back-up batterij.
Montage
haakje
boven
Montage
haakje
boven
Locatie van
het sabotageschroef op de
achterzijde
Montage
haakje
onder
ProGuard800™
Montage
haakje
onder
-19-
Figuur 2.5: Achterzijde (zonder hoofdbesturing unit en back-up batterij.)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
11.
12.
13.
1
14.
15.
16.
Houd de achterkant van de centrale unit tegen de muur en markeer de
plaats van de montagehaakjes. Als u gebruik maakt van de
sabotageschroef, dan dient u deze ook te markeren.
Boor gaten in de muur op de gemarkeerde plaatsen en plaats de
pluggen.
Trek alle benodigde kabels door het kabelgat aan de achterkant van
de centrale unit. (bv. Voedings- en telefoonkabel) en bevestig deze
indien nodig.
Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang van de hoofdbesturingsmodule – zie 1.4.1: De Hoofdbesturingsmodule., indien
nodig.
Steek de telefoonstekker in de telefoonlijn aansluiting op de PSTN
module – zie 1.4.2: PSTN Module.
Bevestig indien aanwezig alle extra bedrade LCD Keypads – zie 2.4:
Het installeren van de HK855 bedrade LCD Keypads.
Plaats de centrale unit tegen de muur en schroef de schroeven vast.
Plaats nu ook de sabotageschroef, indien gewenst – zie 2.3: Sabotage
contact.
Monteer de centrale unit dusdanig, dat het een kracht van drie keer haar eigen gewicht
kan verdragen.
Plaats de hoofdbesturingsmodule en de extra modules terug in de
centrale unit.
Sluit de flat-cable aansluiting van de hoofdbesturingsmodule aan op
het bedieningspaneel en plaats de bevestigingsbanden.
Sluit de netvoeding aan.
Sluit altijd eerst de netvoeding aan, alvorens de batterij aan te sluiten. De meegeleverde
batterijen zijn bij aankoop niet opgeladen. Wanneer u de batterij eerst aansluit dan zal het
systeem een ‘BATTERIJ LEEG’’melding geven. Laad de batterij minstens 18 uur op
alvorens deze te gaan gebruiken.
Sluit de batterij aan op de aansluiting op de hoofdbesturingsmodule.
Plaats de voorkant van de centrale unit met de hechtingshaakjes op de
achterkant en sluit de centrale unit.
Na het installeren van de centrale unit laat u de centrale unit de
bijbehorende modules vinden. – zie 12.5: Zoek Modules.
2.3: Sabotage contact
Door gebruik te maken van het sabotage contact (optioneel),
zorgt u ervoor dat uw centrale unit niet ongemerkt van de muur
af getrokken kan worden.
Het sabotage contact zit aan de achterkant van de centrale
unit ter hoogte van de hoofdbesturingsmodule en maakt
continue contact met de achterzijde van de centrale unit. Zie
ook Figuur 2.6.
-20-
Figuur 2.6: doorgedrukt
sabotage contact
© MARMITEK
Om deze functie toe te passen dient u een schroef in de achterkant van het montagegat
van het sabotage contact te steken. – zie hoofdstuk 2.2.5: Stap 5 – Bevestig de centrale
unit en de zenders definitief. Wanneer de centrale unit van de muur wordt getrokken, zal
de schroef ervoor zorgen dat het plastic van de achterzijde van de centrale unit op de muur
blijft zitten. Hierdoor zal het sabotagecontact het contact verbreken en zal het alarm
ingeschakeld worden.
2.4: Het installeren van de HK855 bedrade LCD Keypads
De ProGuard800 is geschikt voor het gebruik van HK855 bedrade LCD Keypads welke
geïnstalleerd kunnen worden tot 300 meter van de centrale unit.
LCD Contrast
Potentiometer
Flash
Programmerings
aansluiting
Aansluiting
Sabotage
contact
Figuur 2.7: HK855 bedrade LCD Keypad (achterzijde)
Om de HK855 bedrade LCD Keypads te installeren.
1. Haal alle stroom van de centrale unit af. Zowel door het loskoppelen
van de voedingskabel als de batterij.
2. Verwijder de achterkant van de keypad. Dit doet u door op de twee
drukcontacten (op de onderkant van de keypad) te drukken met een
platte schroevendraaier en voorzichtig de achterkant van de keypad te
verwijderen.
3. Houd de achterkant van de keypad tegen de muur waar u hem wilt
monteren. Markeer nu de positie van de boorgaten.
4. Boor de benodigde gaten en plaats de pluggen.
5. Trek de kabel van de centrale unit door het kabelgat op de achter plaat
en schroef de achterplaat met vier schroeven vast op de muur.
6. Sluit het aansluitblok van de keypad aan op het juiste aansluitblok van
het bedieningspaneel van de hoofdbesturingsmodule zoals hieronder
wordt weergegeven.
ProGuard800™
-21-
Figuur 2.8: Aansluitingen voor HK855 bedrade LCD Keypad
7.
8.
9.
10.
-22-
Voorzie de centrale unit weer van stroom.
Selecteer het adres van de keypad als volgt:
a. Zorg dat het sabotagecontact van de keypad open
staat.
b. Druk gelijktijdig op de 1, 3 en 5 toets van de keypad.
c. Gebruik de volgende toetsen (/) om het keypad
adres te selecteren.
d. Druk op 9.
Zet de contactpunten van de voorkant van de centrale unit in de
contactpunten van de achterzijde en maak de centrale unit dicht.
Voer na de installatie van de bedrade keypads, de zoek modules functie
uit – zie 12.5: Zoek Modules.
© MARMITEK
Hoofdstuk 3: Basis systeem functies
3.1: Indeling van het bedieningspaneel van de centrale unit
Met het bedieningspaneel van de centrale unit bedient u het beveiligingssysteem.
LCD
Display
Systeem
Status
indicatoren
Menu
Navigatie
toetsen
Alarm AAN
toetsen
Alfanumeriek
toetsenbord
Figuur 3.1: Centrale unit
3.2: Systeem Status Indicatoren
De systeem status indicatoren informeren u over de status van het systeem zoals alarm
AAN, alarm UIT en stroomstoring.
Wanneer de Alarm
indicator…….. ±
UIT staat
AAN staat
knippert
Betekent dit…….
dat het systeem niet ingeschakeld is
dat het systeem ingeschakeld is
dat er zich een alarmmelding voordoet. De indicator stopt met
knipperen nadat het systeem opnieuw is ingeschakeld of nadat de
relevante gebeurtenis in het gebeurtenislogboek is bekeken.
Tabel 3.1: Alarm status indicatoren
1
De alarmmelding verschijnt niet op de display bij het geven van een paniek alarm.
Wanneer de a
voedingsindicator….
UIT staat
AAN staat
Langzaam knippert
Snel knippert
Betekent dit…
dat zowel de voedingskabel als de back-up batterij het systeem niet
van stroom voorziet.
dat de voedingsstatus akkoord is
dat de Back-up batterij of de batterij van een zender leeg is.
Dat de voedingskabel het systeem niet van stroom voorziet
Tabel 3.2: Voeding status Indicatoren
ProGuard800™
-23-
3.3: Het toetsenbord van de centrale unit
Met het Alfanumeriek toetsenbord van de centrale unit kunt u het systeem
programmeren en besturen. Naast de functies van een standaard alfanumeriek
toetsenbord heeft dit toetsenbord nog een aantal speciale functies. Deze functies staan
omschreven in onderstaande tabel:
Toets
1
0
8
9
Specificatie
Voor het gebruik van symbolen in teksten.
Voor het gebruik van symbolen in teksten.
Om de huidige selectie te annuleren.
Om naar het hogere menu niveau te gaan.
Om de Menu mode te selecteren.
Om een geselecteerd menu item te bevestigen.
Om een ingegeven waarde te bevestigen.
Schakelt tussen Zone overslaan en Zone activeren functie.
Om Home Automation modules in te schakelen.
Voor het gebruik van spatie in teksten.
Om bij het wijzigen van tel.nrs, het volgende in te toetsen: “T”, “,”, “P”, “+”, “*”, “#”.
Om bij het wijzigen van het klantnr., gebruik te maken van Hexadecimale cijfers (A-F).
Wijzig beschrijvingen en standaard namen.
In het logboek, wijzig de datum en tijd.
Schakel tussen AM (nacht tot ochtend) en PM (middag tot avond) in een 12uurs
tijdweergave.
Om Home Automation modules uit te schakelen.
Om bij het wijzigen van beschrijvingen en telefoonnummers, het laatste karakter te
verwijderen.
Om omhoog te navigeren in het huidige menu niveau.
Om bij deurbel en berichten functies, shortcuts in te geven.
+ (Deurbel shortcut)
+ 8 (Opname Bericht shortcut)
+ 9 (Bericht Afluisteren shortcut)
Om omlaag te navigeren in het huidige menu niveau.
In stand-by modus, om door de lijst van systeemfouten te bladeren.
Tabel 3.3: de functies van het toetsenbord van de centrale unit
3.4: LCD Display
De LCD display voorziet u van een gedetailleerde interface voor het bedienen en
programmeren van het systeem.
3.4.1: Stand-by Mode
De Stand-by mode is de status waarin het
systeem verkeerd wanneer het alarm niet actief is
en het menu niet gebruikt wordt. In de Stand-by
mode verschijnt de alarm status, systeem status
of display tekst in de display. Wanneer het
systeem in normale stand staat, wordt de huidige
tijd weergegeven.
-24-
ALARM UITGESCHAKELD
11:22:02
Figuur 3.2: standaard standy-by display
tekst
© MARMITEK
Deze melding…
UITGESCHAKELD
VOLLEDIG AAN
GEDEELTE AAN
OMTREK AAN
VOLLEDIG INSCH.
GEDEELTE INSCH.
OMTREK INSCH.
DIRECT GED. INSCH.
DIRECT OMTR INSCH.
Betekent….
Het systeem is uitgeschakeld.
Het systeem is ingeschakeld op het aangegeven niveau
Het systeem is bezig met inschakelen op het aangegeven niveau (dit ziet
u gedurende de uitlooptijd).
Het systeem is direct ingeschakeld op het aangegeven niveau zonder
uitlooptijdvertraging.
Tabel 3.4: Alarm Status
Dit…
ZONES IN ALARM
SABOTAGE ALARM
56 SEC. UITLOOP
11 SEC INLOOP
SYSTEEM NIET OK
BED. GEBLOKKEERD
SYSTEEM FOUT
Betekent…
Zones zijn getriggerd.
Het systeem is gesaboteerd.
De uitlooptijd vertraging telt af (nog 56 seconden)
De inlooptijd vertraging telt af (nog 11 seconden)
Het systeem kan niet ingeschakeld worden. Controleer of alle ramen
en deuren goed gesloten zijn.
Na 5 keer de verkeerde gebruikerscode te gebruiken wordt het
bedieningspaneel voor 30 minuten geblokkeerd.
Er is een fout gedetecteerd in het systeem. Druk op voor details.
Tabel 3.5: Systeem Status
3.4.2: Systeem Fout Signalen
Wanneer er een systeemfout is, laat de ProGuard800 een aantal signalen horen om de
gebruiker hierop te attenderen. Om deze signalen uit te zetten, druk op en blader door
de systeemfout lijst heen die op de display verschijnt. Wanneer de systeemfout is
verholpen, zal deze uit de lijst met systeemfouten verdwijnen.
1
Om gebruik te maken van deze optie dient u eerst de signalen te activeren.
– zie 8.8.1: Storing Signalen .
Systeemfout signalen hoort u niet tussen 22:00 uur en 7:00 uur. Dit om uw nachtrust en dat
van uw gezin niet te verstoren. Echter, u kunt het systeem zo programmeren dat hij telefoon
probleem altijd direct meldt.– zie 8.8.2: Telefoon Storing Signalen.
3.5: Spraak bericht Aankondiging
Uw ProGuard800 kan u middels spraak informeren over de systeem status. Zie ook 9.13:
Spraakbericht . Hierbij speelt het systeem korte spraakberichten af om de status van het
systeem aan te geven, alarm inschakelen, alarm uitschakelen, zones overslaan, systeem
fout, water alarm en bericht ingesproken.
ProGuard800™
-25-
3.6: HK855 Bedrade LCD Keypad
Naast de centrale unit, kunt u tot 3, individueel geadresseerde, HK855 bedrade LCD
Keypads installeren (of twee keypads met groot LCD scherm). De lay-out van de HK855
bedrade LCD Keypad is gelijk aan het bedieningspaneel van de centrale unit en de
meeste functionaliteiten zijn identiek. Het volgende diagram laat de lay-out van de
HK855 bedrade LCD Keypad zien.
LCD
Display
System
Status
LEDs
Menu
Navigatie
toetsen
Alfanumeriiek
toetsenbord
Alarm AAN
toetsen
Menu
Navigatie
toetsen
Figuur 3.3: HK855 bedrade LCD Keypad (PROGUARD800-KPD/S)
Zoals het toetsenbord van de centrale unit, heeft de HK855 bedrade LCD Keypad ook
diverse speciale functies die in onderstaande tabel omschreven staan.
Toets
1
0
8
9
FULL
PART
-26-
Speciale functie
Voor het gebruik van symbolen in teksten.
Voor het gebruik van symbolen in teksten.
Om de huidige selectie te annuleren.
Om naar het hogere menu niveau te gaan.
Om de Menu mode binnen te gaan.
Om een geselecteerd menu onderwerp te bevestigen.
Om een ingegeven waarde te bevestigen.
Schakelt tussen Zone overslaan en Zone activeren functie.
Om het systeem volledig in te schakelen.
Voor het gebruik van spatie in teksten.
Om bij het wijzigen van tel.nrs, het volgende in te toetsen: “T”, “,”, “P”, “+”, “*”, “#”.
Om bij het wijzigen van het klantnr., gebruik te maken van Hexadecimale cijfers (A-F).
Wijzig beschrijvingen en standaard namen.
In het logboek, wijzig de datum en tijd.
Schakel tussen AM (nacht tot ochtend) en PM (middag tot avond) in een 12uurs
tijdweergave.
Om het systeem in te schakelen (gedeeltelijk of omtrek alarm)
Om bij het wijzigen van tel.nrs, het laatste karakter te verwijderen
Om omhoog te navigeren in het huidige menu level.
Om bij deurbel en berichten functies, shortcuts in te geven.
+ (Deurbel shortcut)
© MARMITEK
Om omlaag te navigeren in het huidige menu level.
In stand-by modus, om door de lijst van systeemfouten te bladeren.
Tabel 3.6: HK855 bedrade LCD Keypad Speciale functies
3.7: In/Uitschakelen
Het volgende hoofdstuk legt uit hoe u middels het bedrade LCD keypad uw systeem inen uitschakelt.
De ProGuard800 kent 3 niveaus van alarm inschakelen. Figuur 3.4 illustreert de drie
verschillende niveaus. In ieder diagram is het bewaakte gebied grijs gemaakt.
Volledig
Gedeeltelijk
Omtrek
Figuur 3.4: Alarm niveaus
De inschakel methodes zijn geheel flexibel. U kunt zelf programmeren welke sensor in
welke van de drie bovengenoemde beveiligingsniveaus zit en welke niet – zie hoofdstuk
7.6.2: Zone Functie. Daarnaast heft iedere inschakel methode zijn eigen in- en
uitlooptijdvertraging.
De inschakel functies zijn enkel beschikbaar wanneer het systeem in stand-by modus
staat.
3.7.1: Alarm AAN toetsen
Middels de Alarm AAN toetsen kunt u het systeem eenvoudig inschakelen op één van de
drie niveaus. Volledig, gedeeltelijk of omtrek alarm.
Volledig
Gedeeltelijk
Omtrek
Figuur 3.5: Alarm AAN toetsen
3.7.2: Alarm Volledig inschakelen
Hiermee activeert u het gehele systeem. Ideaal wanneer u uw woning verlaat en deze
leeg achterlaat.
Voor het volledig inschakelen van het alarm:
1. Controleer of het systeem klaar is om ingeschakeld te worden.
2. Druk op Alarm Volledig AAN op het toetsenbord.
3. Als Een-toets-inschakelen is uitgeschakeld, toets dan uw
gebruikerscode in, zie 9.3.2: Een-toets-inschakelen.
ProGuard800™
-27-
3.7.3: Alarm gedeeltelijk inschakelen
Hiermee activeert u slechts een gedeelte van uw systeem. Ideaal wanneer u een
gedeelte van uw woning wilt beveiligen terwijl u nog in de woning aanwezig bent.
Voor het gedeeltelijk inschakelen van het alarm, met de centrale unit:
1. Controleer of het systeem klaar is om ingeschakeld te worden.
2. Druk op de Alarm Gedeeltelijk AAN toets op de Keypad.
3. Als de Een-toets-inschakel optie is uitgeschakeld, toets dan uw
gebruikerscode in.
Voor het gedeeltelijk inschakelen van het alarm, met de HK855 bedrade LCD Keypad:
1. Controleer of het systeem klaar is om ingeschakeld te worden.
2. Druk op de Alarm Gedeeltelijk AAN toets op de Keypad.
3. Selecteer Alarm Gedeeltelijk inschakelen.
4. Als de Een-toets-inschakel optie is uitgeschakeld, toets dan uw
gebruikerscode in.
3.7.4: Omtrek alarm
Hiermee activeert u de omtrek van uw woning. Ideaal wanneer u in uw woning aanwezig
bent. De deur/raam contacten zijn ingeschakeld, bewegingssensoren niet
Voor het inschakelen van het omtrek alarm, met de centrale unit:
1. Controleer of het systeem klaar is om ingeschakeld te worden.
2. Druk op de Omtrekalarm AAN toets op de Keypad.
3. Als de Een-toets-inschakel optie is uitgeschakeld, toets dan uw
gebruikerscode in.
Voor het inschakelen van het omtrek alarm, met de HK855 bedrade LCD Keypad:
1. Controleer of het systeem klaar is om ingeschakeld te worden.
2. Druk op de PART toets op de Keypad.
3. Selecteer omtrek alarm inschakelen.
4. Als de Een-toets-inschakel optie is uitgeschakeld, toets dan uw
gebruikerscode in.
3.7.5: Combinatie Inschakelen
Het is ook mogelijk om twee inschakel niveaus gelijktijdig te gebruiken. Als u
omtrekalarm heeft ingeschakeld, kunt u tevens Alarm volledig of gedeeltelijk AAN
activeren. Dit kunt u ook in omgekeerde volgorde doen. Het maakt niet uit welk
alarmniveau u het eerst inschakelt. U kunt het tweede inschakel niveau activeren
gedurende de uitlooptijd van de eerste. Na het verstrijken van de eerste uitlooptijd is het
niet meer mogelijk een tweede alarmniveau in te schakelen.
Voor het inschakelen van het systeem met twee inschakel niveaus:
1. Controleer of het systeem klaar is om ingeschakeld te worden.
2. Activeer het eerste inschakel niveau.
3. Als de Een-toets-inschakel optie is uitgeschakeld, toets dan uw
gebruikerscode in.
4. Activeer het tweede inschakelniveau gedurende de uitlooptijd van het
eerste inschakelniveau.
5. Als de Een-toets-inschakel optie is uitgeschakeld, toets dan uw
gebruikerscode in.
1
-28-
Het is niet mogelijk om Alarm Volledig AAN en Alarm Gedeeltelijk AAN gelijktijdig in te
schakelen. U dient het systeem uit te schakelen alvorens een ander inschakelniveau te
activeren.
© MARMITEK
De uitlooptijdvertraging van twee inschakelniveaus kan verschillend zijn. Op het moment
dat er een inschakelniveau geactiveerd wordt, begint de uitlooptijd vertraging af te tellen. De
inlooptijdvertraging is afhankelijk van welke sensor het eerst getriggerd wordt. Bijvoorbeeld
als de sensor onder Alarm Volledig AAN valt, wordt de inlooptijdvertraging van de Alarm
Volledig AAN mode gestart.– zie 7.6.2: Zone Functie. Als de sensor tot beide geactiveerde
inschakelniveaus behoort, dan begint de inlooptijdvertraging van het omtrek alarm af te
tellen.
Als, door zones die niet klaar zijn, het systeem niet gereed is om een tweede
inschakelniveau te activeren, dan worden beide inschakelniveaus geannuleerd. In dit
geval is het belangrijk dat u alle relevante ingangen controleert en de inschakelmethode
opnieuw begint. Bij het alarm uitschakelen, worden automatisch beide inschakelniveaus
uitgeschakeld.
3.7.6: Geforceerd inschakelen
Met geforceerd inschakelen kunt u uw systeem inschakelen terwijl deze er nog niet klaar
voor is. Bijvoorbeeld wanneer de deur waardoor u naar buiten wilt nog niet gesloten is.
De deur moet wel gesloten zijn aan het einde van de uitlooptijd. Anders zal het alarm
afgaan.
Twee condities maken geforceerd inschakelen mogelijk:
x
Geforceerd inschakelen is ingeschakeld – zie hoofdstuk 9.3.1:
Geforceerd inschakelen.
x
De sensor die ervoor zorgt dat het systeem niet klaar is om
ingeschakeld te worden is geregistreerd als geforceerd-inschakelsensor. – zie hoofdstuk 7.6.5: Geforceerd inschakelen .
3.7.7: Alarm direct inschakelen
Met Alarm direct inschakelen schakelt u de inloopvertraging uit nadat u het Gedeeltelijk
of Omtrek alarm heeft ingeschakeld. Om deze functie te kunnen gebruiken is het van
belang dat dit geprogrammeerd is. – zie 9.3.4: Alarm Direct Inschakelen.
Om Alarm direct in te schakelen;
1. Controleer of het systeem klaar is voor inschakeling.
2. Druk op de gedeeltelijk of omtrek alarm toets op de Keypad gevolgd
door uw Gebruikerscode (indien de snelle inschakeling niet is
geprogrammeerd).
3. Druk op de toets en houd hem vast totdat in het scherm de tekst Direct
inschakelen verschijnt.
4. Bevestig met de 9 toets; de uitloopvertraging is voor deze
beveiligingsperiode uitgeschakeld.
3.7.8: Alarm uitschakelen
Wanneer een sensor getriggerd wordt, begint de inlooptijdvertraging af te tellen. Ieder
Alarm niveau heeft zijn eigen inlooptijdvertraging.
Om het systeem uit te schakelen:
x
Toets een geldige gebruikerscode in.
1
Als de Alarm Uitschakel functie is ingeschakeld (zie 9.18: Alarm UIT ), zal het
uitschakelen van het alarm binnen 5 minuten nadat het alarm geactiveerd is, ervoor
zorgen dat een Alarm-uitschakel melding naar de meldkamer wordt gestuurd. Deze
melding zal op de LCD display van de Keypads verschijnen en de centrale unit kan lokaal
niet meer bediend worden voordat 9 wordt ingedrukt ter bevestiging.
ProGuard800™
-29-
3.8: Alarm in- en uitschakelen middels SMS (optioneel)
U kunt uw systeem op afstand in- en uitschakelen door het verzenden van een SMS
bericht naar de GSM module in uw systeem (optioneel verkrijgbaar). Hiermee kunt u ook
de status van uw systeem controleren, door het versturen van Alarm Status verzoek
bericht.
Ieder SMS bericht bevat de volgende onderdelen:
x
x
x
x
SMS commando beschrijving (tot 43 karakters vrije tekst)
# (scheidt de beschrijving van het commando)
Gebruikerscode
Commando (120=Alarm UIT, 121=Alarm volledig AAN, 122=Deel Alarm
AAN, 123=Omtrek alarm AAN, 124=Volledig + omtrek alarm AAN,
125=Deel- + Omtrek alarm AAN, 200 = Beveiligingsstatus)
Bijgaand een voorbeeld hoe uw systeem via een SMS bericht uit te schakelen:
SMS commando Beschrijving
U
1
I
T
S
C
H
A
K
Gebruikercode
E
L
E
N
#
1
2
3
Commando
4
1
2
0
U hoeft niet per se een SMS commando beschrijving in te geven. Doet u dit niet, begin dan uw
SMS bericht met het hekje # zodat uw systeem het commando herkent.
Nadat een SMS commando is uitgevoerd kan de verzender een bevestiging per SMS
ontvangen. – zie 10.7.5: SMS Bevestiging .
3.8.1: Beveiligingsstatus antwoord
Wanneer de ProGuard800 een SMS bericht voor statusverzoek ontvangt, beantwoordt
het systeem deze middels een SMS bericht aan degene die het verzoek stuurt, met
vermelding van systeem status en de gebruiker die het systeem heeft in- of
uitgeschakeld.
Bijgaand het statusverzoek antwoord wanneer het systeem volledig is ingeschakeld door
Mark.
V
O
L
L
E
D
I
G
A
A
N
-
M
A
R
K
3.9: Het alarm op afstand in- en uitschakelen via DTMF
Met de Telecontrol code (code 29) kunt u uw systeem op afstand met uw telefoon
bedienen middels DTMF commando’s. Met deze code kunt u uw systeem in- en
uitschakelen, de sirene uitschakelen en tweeweg communicatie tot stand brengen. Voor
verdere informatie over de Telecontrol functies, zie Hoofdstuk 5: Op afstand bedienen en
Tweeweg Audio en 5.1.5: In- en uitschakelen van het alarm DTMF Commando’s.
3.10: Het alarm activeren via de LCD Keypad
Met het paniek alarm kunt u, in geval van calamiteit, met het bedieningspaneel van de
centrale unit en de HK855 bedrade LCD Keypad een bericht verzenden aan de
meldkamer. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende vormen van paniek alarm en diverse
manieren om deze te activeren.
Om het paniek alarm te activeren op de centrale unit:
-30-
© MARMITEK
x
Druk gelijktijdig de X-10 Home Automation AAN en X-10 Home
Automation UIT toets in.
Figuur 3.6: SOS Paniek Alarm activering (bedieningspaneel keypad)
Om het paniek alarm te activeren op de LCD Keypad:
•
Druk gelijktijdig de 9 en de 8 in.
Figuur 3.7: SOS Paniek Alarm Activering (HK855 Bedrade LCD Keypad)
Om handmatig een brand alarm te activeren op de centrale unit of de LCD Keypad:
•
Druk gelijktijdig de 1 en de 3 in.
Figuur 3.8: Brand Alarm Activering
Om het medische alarm te activeren op de centrale unit of de LCD Keypad:
•
Druk gelijktijdig de 4 en de 6 in.
Figuur 3.9: Medisch alarm activering
ProGuard800™
-31-
Hoofdstuk 4: Geavanceerde Systeem opties
Naast de basis opties zoals omschreven in voorgaande hoofdstukken, kunt u ook
geavanceerde opties activeren via het menu. Dit hoofdstuk geeft een korte omschrijving
van deze opties en hoe u deze kunt activeren.
4.1: Menu Navigatie
Alfanumeriek
toetsenbord
Menu
Navigatie
Toetsen
HA UIT
HA AAN
Service Oproep
Figuur 4.1: Keypad Layout
Op het bedieningspaneel van uw centrale unit kunt u eenvoudig door de verschillende
menu’s navigeren met behulp van de navigatietoetsen (/) en uw keuze bevestigen of
annuleren met de 9en 8 toets.
Het volgende voorbeeld omschrijft de Logboek procedure (alleen toegankelijk met de
Master code).
1. Druk op 9 om in het Menu te komen.
2. Toets de Master code in; Nu ziet u de eerste regel uit het hoofdmenu,
1. Stop comm..
3. Druk op tot u 6. Logboek ziet staan.
4. Druk op 9 om het Logboek menu binnen te gaan; U ziet nu 1. Bekijk
Logboek.
5. Druk op 9 om het gekozen onderwerp te selecteren.
Als alternatief op het navigeren door de menuopties, kunt u, wanneer u in de menu mode
bent, ook shortcuts (binnendoorwegen) gebruiken. Shortcut nummers staan tussen de
rechte haakjes in de procedures van deze gebruiksaanwijzing.
1
Druk op 2 als u het onderwerp niet wilt selecteren. Met de 2 toets gaat u tevens altijd
een niveau hoger in het menu en verlaat uiteindelijk het menu.
4.1.1: Menu Mode Time-out
De status van het menu eindigt automatisch nadat er gedurende een bepaalde tijd geen
toets meer is aangeraakt. De duur van deze tijd hangt van de code af die wordt gebruikt
om het menu in te gaan. Gewoonlijk is dit twee minuten. Wanneer er ingelogd is met de
installateurcode, dan is dit 15 minuten.
4.2: Stop Communicatie
Met de Stop Communicatie functie kunt u voorkomen dat uw centrale unit een alarm
melding geeft bij vals alarm.
-32-
© MARMITEK
Om de communicatie te stoppen:
x
Selecteert u in het hoofdmenu de optie Stop Comm. [1]; alle nog te
verzenden berichten worden hierdoor geannuleerd.
4.3: Zone Activeren/Overslaan
Wanneer een zone overgeslagen wordt, wordt deze zone genegeerd door de centrale
unit en er wordt geen alarm gegenereerd bij triggering van de sensor.
Om een zone over te slaan of weer te activeren:
1. Selecteert u Oversl. JA/NEE. [21] in het Zones Oversl. menu.
2. Met de pijltjestoetsen navigeert u naar de zone die u wilt overslaan of
activeren.
3. Druk op 9 om de status te wijzigen.
4. Druk op 8; u ziet nu Opslaan?.
5. Druk op 9 om de wijziging te bevestigen.
Om alle zones te activeren:
1. Selecteer Alles Oversl. [22]. In het Zones Oversl. menu.
2. Druk op 9; alle zones zijn weer actief.
1
Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld en weer opnieuw wordt
ingeschakeld, zullen alle zones automatisch weer actief zijn. Een rookmelder
kan niet overgeslagen worden.
4.4: Gebruikerscode
U kunt tot 32 verschillende gebruikerscodes in uw ProGuard800 systeem programmeren.
Een gebruikerscode heeft 4 cijfers. Voor de meeste systeemfunctionaliteiten dient u uw
gebruikerscode in te toetsen.
Wat u allemaal kunt wijzigen in uw beveiligingssysteem is afhankelijk van het autorisatie
niveau dat bij uw toegangscode hoort. De verschillende autorisatie niveaus worden
voorgeprogrammeerd en worden hieronder uitgelegd.
Code 1: Master Code
De Master code is het hoogste autorisatie niveau. Hiermee kunt u alle andere
gebruikerscodes wijzigen. Daarnaast hebt u met de Master code toegang tot het
Logboek menu, het Service menu en X-10 Home Automation programmering. De Master
code is een “gecontroleerde” code. Dit betekent dat de meldkamer geïnformeerd wordt
wanneer u het systeem in- en uitschakelt.
1
De Master code wordt in de fabriek ingesteld op 1234. Wijzig deze code direct na het
installeren van uw systeem!
Codes 2-19: Gecontroleerde Codes
Een gecontroleerde code geeft de mogelijkheid om het beveiligingssysteem in en uit te
schakelen. De ingevoerde acties worden aan de meldkamer doorgegeven.
Codes 20-25: Niet gecontroleerde Codes
Met de niet gecontroleerde codes stuurt uw systeem geen rapport van in- of uitschakelen
naar uw meldkamer. Het systeem stuurt alleen een Alarm UIT rapport van het
uitschakelen van het systeem ná een alarmmelding.
ProGuard800™
-33-
Codes 26-27: Tijdelijke Codes
Met een tijdelijke code kunt u iemand voor slechts 1 dag toegang geven tot het systeem.
24 uur na programmeren wordt deze code automatisch uit uw systeem verwijderd.
Tijdelijke codes zijn “gecontroleerde” codes. Dit betekent dat de meldkamer
geïnformeerd wordt wanneer het systeem wordt in- en uitgeschakeld met een tijdelijke
code.
Code 28: Dwang Code
De dwang code is bedoeld voor situaties waarbij u door iemand gedwongen wordt het
systeem te bedienen/ uit te schakelen, bijvoorbeeld een indringer. Met deze code kunt u
de standaard acties uitvoeren. Zonder dat dit aan uw systeem te zien is wordt gelijktijdig
een melding naar de meldkamer gestuurd dat u niet vrijwillig uw systeem bedient.
Code 29: Telecontrol Code
Met de Telecontrol code kunt u uw systeem op afstand met uw telefoon bedienen middels
DTMF commando’s. Met deze code kunt u uw systeem in- en uitschakelen, HA Modules inen uitschakelen, de sirene uitschakelen en tweeweg communicatie tot stand brengen.
Code 30: Meldkamer TWA Code
De Meldkamer Tweeweg Audio code is ontworpen om tweeweg communicatie vanuit de
meldkamer met de centrale unit mogelijk te maken (tot 10 minuten) nadat het alarm is
afgegaan. Deze code kan enkel voor dit specifieke doel gebruikt worden en geeft geen
toegang tot het bedienen van het systeem.
Code 31: Guard Code (nog niet beschikbaar)
De Guard Code is een toekomstige optie die op dit moment nog niet mogelijk is.
Code 32: Installateurs Code
Met de installateurs code heeft u toegang tot het programmeer menu en het service
menu. Daarnaast hebt u zicht op het logboek.
1
De installateurs code wordt in de fabriek ingesteld op 1111. Wijzig deze code direct na het
installeren van uw systeem!
4.4.1: Gebruikerscodes wijzigen
Om een code te wijzigen:
1.
Ga in het hoofdmenu naar Gebruikerscode [4].
2.
Selecteer de code die u wilt wijzigen;
3.
Selecteer Wijzig Code; de vier cijferige code verschijnt in de display.
De cursor staat op het eerste cijfer.
4.
Wijzig de code.
5.
Druk op 9 om de nieuwe code op te slaan.
u een code ingeeft die overeen komt met een reeds bestaande code, dan zal de
1 Als
centrale unit een foutmelding geven middels een toon. De nieuwe code is dan niet
opgeslagen. 0000 is geen geldige gebruikerscode. Deze gebruikt u voor het verwijderen
van een gebruikerscode.
Code 1-29 kunnen alleen gewijzigd worden door de Master code. De installateurs code,
Guard Code en Meldkamer TWA Code kunnen alleen door de installateur gewijzigd
worden.
-34-
© MARMITEK
4.4.2: Gebruikerscodes verwijderen
Om een gebruikerscode te verwijderen:
1. Ga in het hoofdmenu naar Gebruikerscode [4].
2. Selecteer de code die u wilt verwijderen;
3. Selecteer Wijzig Code; de viercijferige code verschijnt in de display.
De cursor staat op het eerste cijfer.
4. Toets 0000 in.
5. Druk op 9; de code is verwijderd.
1
De Installateurs en Master code kan niet verwijderd worden.
4.4.3: Gebruikerscode naam
Met het paneel op de centrale unit kunt u de naam behorende bij de gebruikerscode
wijzigen. De naam mag 16 karakters lang zijn en kan de naam of titel van de gebruiker
van de code bevatten. Deze naam helpt bij het identificeren van de gebruiker in het
logboek en in SMS Volg mij berichten.
Om een gebruikerscode naam te wijzigen:
1. Ga in het hoofdmenu naar Gebruikerscode [4].
2. Selecteer de code waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Selecteer Naam.
4. Wijzig de naam middels het alfanumerieke toetsenbord van uw
centrale unit.
5. Druk op 9 om uw wijziging te bevestigen.
4.5: Volg Mij
Met de Volg Mij functie wordt de gebruiker iedere keer dat er iets wijzigt in uw systeem
hierover geïnformeerd. De gebeurtenissen die naar het Volg Mij telefoonnummer worden
gestuurd zijn alleen die, waartoe de gebruiker geautoriseerd is ze te zien in het logboek.
Gebeurtenissen die alleen door de Installateur bekeken kunnen worden, worden niet
naar het Volg Mij telefoonnummer doorgestuurd. – zie Appendix C: Gebeurtenissen
Tabel. Wanneer de Volg mij Tweeweg audio functie gebruikt wordt, gaat alleen het audio
kanaal open na een alarm.
Om het Volg Mij telefoonnummer te wijzigen:
1.
Ga naar Volg Mij [5] in het hoofdmenu.
2.
Toets een telefoonnummer in voor de Volg Mij communicatie.
Wanneer u de Volg Mij SMS functie gebruikt dient dit telefoonnummer van een mobiele
telefoon te zijn die SMS berichten kan ontvangen.
1
U hebt alleen toegang tot het Volg Mij programmeringsmenu als het protocol voor
aansluitnummer 3 geprogrammeerd is als SMS of Tweeweg Audio Volg mij.
4.6: Logboek
Met de logboek functie kunt u de laatste 256 gebeurtenissen die in het systeem hebben
plaatsgevonden terugkijken. Wanneer het geheugen vol is, wordt de oudste gebeurtenis
verwijderd en vervangen door de nieuwe (FIFO methode).
Om het gebeurtenissen logboek te bekijken:
ProGuard800™
-35-
1.
Selecteer Bekijk Logboek [61] in het Logboek menu. De meest
recente gebeurtenis verschijnt op de display.
2.
Gebruik de pijltjestoetsen om door de gebeurtenissen te bladeren.
3.
Wanneer u klaar bent met het bekijken van het logboek, druk dan op 8
om het logboek te verlaten.
Per gebeurtenis ziet u de volgende informatie in de display:
n
o
De gebeurtenis – wat is er gebeurd.
n BRAND ALARM
Zone omschrijving – waar heeft de
gebeurtenis plaatsgevonden.
o KEUKEN
p Datum/tijd – wanneer heeft de
gebeurtenis plaatsgevonden.
BRAND ALARM
q Rapportage details – één karakter ter
14/11/07
12:34 R
indicatie
of
de
gebeurtenis
p
q
gerapporteerd is aan de meldkamer.
R: Rapport verzonden, F: Rapport
BRAND ALARM
verzenden mislukt of N: Geen rapport
ZONE #4
r
verzonden.
r Fout omschrijving – in dit geval het
zonenummer.
Bovenstaand rapport betekent dat er een brandalarm is geweest in de keuken (Zone 4)
op 14 november 2007. Het rapport is succesvol verzonden naar de meldmaker.
4.6.1: Logboek autorisatie niveaus
Iedere gebeurtenis wordt opgeslagen in het logboek. Echter, sommige gebeurtenissen
zijn alleen voor de installateur van belang. Deze gebeurtenissen bevatten verschillende
service berichten waar de gemiddelde gebruiker niets mee kan. Het logboek kan
bekeken worden met de Master code en de Installateurs code. De gebeurtenissen die u
ziet zijn afhankelijk van de code waarmee u in het systeem inlogt. – Zie Appendix C:
Gebeurtenissen Tabel.
4.6.2: Het logboek leegmaken
Door het logboek leeg te maken verwijdert u alle gebeurtenissen uit het logboek. Hierna
komt er een Wis Logboek melding in het logboek te staan. Het logboek leegmaken kan
alleen met de installateurs code gedaan worden.
Om het logboek leeg te maken:
1. Selecteer Wis Logboek [62]; in het Logboek menu. Op de display
verschijnt OK?
2. Druk op 9 om de actie te bevestigen.
1
In sommige versies van de ProGuard800 software, kan de Wis Logboek functie
uitgeschakeld zijn.
4.7: Service Menu
Met het service menu kunt u verschillende functies van uw systeem instellen en testen. U
kunt alleen met de Installateurs code en de Master code toegang krijgen tot het service
menu.
-36-
© MARMITEK
4.7.1: Datum & Tijd instellen
De datum en tijd worden gebruikt om gebeurtenissen in het logboek op te slaan. De tijd
wordt ook weergegeven op de LCD display.
Om de tijd in te stellen:
1.
Selecteer Datum en Tijd, Tijd Instellen [7011] in het service menu.
2.
Toets de juiste tijd in.
3.
Druk op 9 om de tijd te bevestigen.
Om de datum in te stellen:
1.
Selecteer Datum en Tijd, Datum Instell. [7012] in het service menu.
2.
Toets de juiste datum in.
3.
Druk op 9 om de datum te bevestigen.
1
Wanneer u de tijd in 12uurs weergave zet, gebruik dan de
(nacht en ochtend) en PM (middag en avond).
toets om te schakelen tussen AM
4.7.2: Berichten Prikbord
In het berichten Prikbord kunt u korte berichten inspreken die later door een andere
gebruiker afgeluisterd kunnen worden. Nadat het bericht is opgenomen verschijnt het
bericht, Bericht ingespr. op het LCD scherm van uw centrale unit. Deze blijft zichtbaar
totdat het bericht is afgeluisterd.
Het afluisteren van een ingesproken bericht:
x
Selecteer Berichten, Ber. Afluist [7021] in het service menu.
Om het bericht in te spreken:
1. Selecteer Berichten, Opname Bericht [7022] in het service menu .
2. Druk op 9 om de opname te starten.
3. Spreek uw bericht in. (maximaal 20 sec.).
4. Druk op 9 om de opname te eindigen; Het bericht wordt automatisch
afgespeeld en in de display verschijnt OK?.
5. Druk op 9 om het opgenomen bericht te bewaren.
Om een bericht te verwijderen:
1. Selecteer Berichten, Bericht Wissen [7023] in het service menu. In
de display verschijnt OK?.
2. Druk op 9 om het bericht te verwijderen.
1
Voor het opnemen en afspelen van berichten kunt u een shortcut gebruiken en hoeft u geen
gebruikerscode in te toetsen.
Om een bericht op te nemen; vanuit Stand-by modus, druk achtereenvolgens op en 8.
Om een bericht af te spelen; vanuit Stand-by modus, druk achtereenvolgens op en 9.
4.7.3: Externe Sirene Test
Om de optionele externe Sirene te testen:
x
Selecteer Test Sirene EX [703] in het service menu. De Externe
Sirene laat nu een kort geluid horen.
4.7.4: Ingebouwde Sirene Test
Om de ingebouwde sirene te testen:
ProGuard800™
-37-
x
Selecteer Test Sirene IN [704]; in het service menu. De ingebouwde
sirene laat nu een kort geluid horen.
4.7.5: Interface Test
Met de Interface test kunt u de speaker, LED’s en LCD testen op correct functioneren.
Om de systeem interface te testen:
x
Selecteer Test Interface [705] in het service menu; een korte
opeenvolging van geluiden komt uit de speaker, alle LED’s knipperen
en de LCD schermen van alle aangesloten Keypads lichten op.
4.7.6: Loop Test
Met de Loop test kunt u alle aangesloten sensoren testen zonder een alarmmelding te
veroorzaken.
Om de loop test te beginnen:
1.
Selecteer Start Looptest [706] in het service menu; er verschijnt een lijst van
geregistreerde sensoren op de display.
2.
Trigger elke sensor; wanneer de centrale unit een melding van de sensor krijgt,
verdwijnt deze uit de lijst.
3.
Wanneer alle sensoren uit de lijst verdwenen zijn, verschijnt in de display, Einde
Looptest.
4.7.7: Transmitters/Zenders
Het zender menu biedt u twee opties, zender overzicht en zender test.
Het zenderoverzicht laat alle geregistreerde zenders en hun laatst gemelde status zien.
Om het zender overzicht te bekijken:
1.
Selecteer Zenders, Zender Overz [7071] in het service menu; de eerste zender
uit de lijst verschijnt op de display.
2.
Met de pijltjestoetsen kunt u door de zender lijst bladeren.
n
VOORDEUR
3.
Druk wanneer u klaar bent op 8 om de lijst te verlaten.
o
S=6
p
OK
Het zenderoverzicht bevat per zender de volgende informatie:
n Omschrijving van de zender.
o Signaalsterkte van de laatst ontvangen
Druk op deze toets om de
melding.
zenderfout beschrijving
p Een afkorting van de laatst ontvangen
te bekijken.
status van de zender.
Dit…
OK
TA
BT
OS
NA
Betekent…
dat de zender goed functioneert
dat de zender in sabotage toestand is
dat de batterij leeg is
dat de zender niet kan worden gesynchroniseerd.
dat de zender is uitgeschakeld – zie hoofdstuk 7.4: Controle Tijd
Tabel 4.1: Zender Status Afkortingen
-38-
© MARMITEK
1
In de meeste gevallen duidt een “synchronisatie fout” op een oneigenlijke poging het
signaal op te vangen. Bv. Een vorig signaal wordt door iemand opgenomen en
geprobeerd door te sturen om het systeem te omzeilen.
Met de zender test optie, kunt u de zenders herkennen en hun
signaalsterkte meten.
In zender test mode, hoort u bij ieder ontvangen melding een
toon en op de display verschijnt de zender.
Signaal
sterkte
0-2
3-5
6-8
8-9
Aantal
tonen
1 toon
2 tonen
3 tonen
4 tonen
Om uw systeem in zender test mode te zetten:
1. Selecteer Zenders, Zender Test [7072] in het service menu.
2. Activeer een zender. Details van de zender verschijnen op de display.
3. Gebruik wanneer u klaar bent de 8 toets om uit de Zender Test mode
te gaan.
4.7.8: Geluidssterkte
Om de gevoeligheid van de microfoon en het volume van de speaker aan te passen:
1. Activeer een Tweeweg Audio verbinding.
2. Selecteer Geluidssterkte [708] in het service menu.
3. Pas de instellingen aan aan de hand van de volgende tabel.
Druk…
1
4
3
6
4.
Om…
De microfoon gevoeligheid te vergroten
De microfoon gevoeligheid te verkleinen
Om het speaker volume hoger te zetten
Om het speaker volume lager te zetten
Druk op 9 om de nieuwe volume instellingen te bewaren
Tabel 4.3: Geluidssterkte aanpassen
4.7.9: GSM signaal sterkte
U kunt de sterkte van het GSM signaal meten met behulp van het RSSI (Received Signal
Strength Indication) meter van het systeem. Met deze functie kunt u de ideale locatie
kiezen om de centrale unit (met GSM module) te installeren.
Om de GSM signaalsterkte te meten:
x
Selecteer GSM Signaal [709] in het service menu; de signaal sterkte van het
mobiele netwerk verschijnt op de display.
Dit…
8 t/m 9
5 t/m 7
<5
Betekent…
Goede ontvangst
Redelijke ontvangst
Slechte ontvangst Kies een andere locatie
Tabel 4.4: GSM Signaal Sterkte
1
Voor het programmeren van het systeem middels GSM is een signaal sterkte van minimaal 7
vereist.
4.7.10: Display Versie
Om de systeemsoftware en hardware versies te bekijken:
ProGuard800™
-39-
x
Selecteer Versie [710] in het service menu; de software (SW) en
hardware (HW) versies verschijnen op het scherm.
4.7.11: Vrijgave Programmeren
Het Vrijgave voor Programmeren commando zorgt ervoor dat met de Mastercode toegang
verkregen kan worden tot het programmeren van het systeem. Deze functie is alleen van
belang als de installateurstoegang en/of de RP (programmeren op afstand) toegang op
“gebruiker start toegang” staat – zie 9.14: Installateurs Toegang en 10.4.4: RP Toegang
Opties.
Om Remote Programming (programmeren op afstand) mogelijk te maken
x
Ga in het service menu, naar Vrijgave Prog. [711]; een 30-minuten tijdraam
wordt geopend. Gedurende deze tijd kan met de installateurs code het systeem
op afstand geprogrammeerd worden. RP communicatie staat gedurende deze
tijd aan.
4.7.12: Deurbel
Iedere sensor kan zo geprogrammeerd worden dat hij een geluid maakt wanneer deze
getriggerd wordt. Deze functie werkt alleen wanneer het beveiligingssysteem uit staat. Zo
kunt u bijvoorbeeld uw systeem zo programmeren dat hij een toon laat horen, iedere
keer dat de voordeur open of dicht gaat. Met de deurbel optie kunt u deze functie in- en
uitschakelen. Wanneer u de deurbeloptie gebruikt, laat hij de toon horen, bij iedere
triggering van elke sensor die op Deurbel Geactiveerd staat. – zie 7.6.4: Deurbel .
Om de deurbel in of uit te schakelen:
1. Selecteer Deurbel [712] in het service menu.
2. Selecteer Geactiveerd of Gedeactiveerd.
3. Druk op 9 wanneer de gewenste stand op de display verschijnt.
1
-40-
Voor het in- en uitschakelen van de deurbel kunt u een shortcut gebruiken en hoeft u geen
gebruikerscode in te toetsen. Druk in stand-by modus achtereenvolgens op en om de
Deurbel opties te wijzigen.
© MARMITEK
Hoofdstuk 5: Op afstand bedienen en Tweeweg Audio
De centrale unit van de ProGuard800 beschikt over diverse Telecontrol
(afstandsbediening) functies. Zo kunt u met de telefoon toegang krijgen tot uw
beveiligingssysteem. U kunt op afstand Tweeweg Audio tot stand brengen, uw alarm inen uitschakelen en uw sirene uitschakelen. In dit hoofdstuk lichten we de functies en de
werking nader toe.
Telecontrol functies verdelen zich in twee groepen: binnenkomende en uitgaande
gesprekken. Deze groepen verschillen in hun bijbehorende eigenschappen.
5.1: Binnenkomende gesprekken
Met de Tweeweg Audio optie kunt u in geval van een calamiteit luisteren wat er in uw
woning gebeurt, of u kunt met uw gezin praten via dit systeem. Bijvoorbeeld wanneer u
een ouder persoon in huis heeft die moeilijk ter been is. Met de ProGuard800 kunt u
direct praten middels de speaker in de centrale unit. Degene in uw woning kan direct
terug praten middels de ingebouwde microfoon, zonder op een knop te hoeven drukken.
Daarnaast kan de meldkamer in geval van een alarm inluisteren om het alarm te
verifiëren. Om inkomende gesprekken te kunnen voeren, dient de Telecontrol functie in
Systeem Programmeren in Communicatie Opties ingeschakeld staan. zie 10.6.10:
Binnenkomende gesprekken.
5.1.1: Gebruikerscode Verificatie
Om onrechtmatige telefoontjes naar uw beveiligingssysteem te voorkomen dient u zich
steeds opnieuw te identificeren met uw Gebruikerscode. Er zijn twee codes voor de
Telecontrol functie beschikbaar. Met de Telecontrol code kunt u op ieder gewenst
moment communiceren middels de centrale unit. Met de Meldkamer TWA Code kan
tweeweg communicatie vanuit de meldkamer met de centrale unit plaatsvinden (tot 10
minuten) nadat het alarm is afgegaan, zodat de meldkamer een alarm kan verifiëren.
5.1.2: Binnenkomende gesprekken via PSTN
Wanneer uw beveiligingssysteem op het PSTN netwerk zit, zit deze vaak samen op één
lijn met andere apparaten op de telefoonlijn (bv. met een antwoordapparaat of een fax).
Dan is het belangrijk dat uw systeem herkent wanneer u inbelt voor uw
beveiligingssysteem. Dit geeft u aan door twee keer in korte tijd achter elkaar naar huis
te bellen.
Om contact te maken met uw centrale unit belt u twee keer achter elkaar naar uw huis:
1.
Toets uw telefoonnummer in op een telefoon.
2.
Laat de telefoon twee of drie keer over gaan en hang op.
3.
Wacht minstens vijf seconden en toets uw telefoonnummer nogmaals in.
Wanneer uw telefoon voor de tweede keer over gaat, neemt uw centrale unit uw
telefoontje aan en laat twee DTMF tonen horen.
5.1.3: Naar de GSM module van uw ProGuard800 bellen (indien geïnstalleerd)
Wanneer uw systeem beschikt over een GSM module, dan heeft deze zijn eigen
telefoonnummer. In dit geval hoeft u niet twee maal te bellen om contact te maken met
uw centrale unit. Wanneer u dit nummer belt zal de centrale unit direct opnemen.
ProGuard800™
-41-
5.1.4: Inbel Procedure
De volgende procedure legt uit hoe u moet inbellen. Dit is afhankelijk van of u via PSTN
of GSM netwerk inbelt. Voor verdere informatie, zie hoofdstuk 5.1.1, 5.1.2. en 5.1.3
hierboven.
Om naar uw huis te bellen:
1. Bel de centrale unit volgens één van bovenstaande methoden.
Wanneer de centrale unit opneemt hoort u twee tonen.
2. Toets binnen 15 seconden de gebruikerscode (Code 29) in op uw
telefoon.
1
3.
Toets uw gebruikerscode niet in voordat u twee tonen hoort. Iedere ingedrukte
toets voor de twee tonen worden door het systeem genegeerd.
U hoort een toon ter indicatie dat het systeem klaar is om een
commando te ontvangen.
De volgende commando’s zijn beschikbaar:
x
x
x
x
x
x
1
Druk “2” in voor Audio.
o Als de Audio mode op “Simplex Mode” (éénweg Audio) staat (zie
10.6.12: TWA Mode) dan begint het audio kanaal op Luister mode
(microfoon AAN, speaker UIT). Om over te gaan naar Spreek
mode, drukt u op het cijfer “1” van uw telefoon. Om terug te keren
in Luister mode, drukt u op “0” van uw telefoon.
Druk op “3” om uw systeem volledig in te schakelen.
Druk op “4XX” om uw HA module #XX in te schakelen
Druk op “5XX” om uw HA module #XX uit te schakelen
Druk op “6” om uw systeem volledig uit te schakelen.
Druk op “9” om de sirene uit te zetten.
Het commando “3” (Alarm AAN), “4” (HA AAN), “5” (HA UIT), “6” (Alarm UIT) en “9” (Sirene
UIT) kunt u geven gedurende de gehele Audio tijd.
1.
De duur van de inbeltijd wordt bepaald door de Maximale inluistertijd
(zie 10.6.11: Maximale inluistertijd ). Tien seconden voordat de
inluistertijd verloopt, hoort u twee korte DTMF tonen. Druk om het
gesprek te verlengen, op de “7” van uw telefoon. De inluistertijd wordt
opnieuw gestart.
2.
Druk om de verbinding te verbreken voor het einde van de inluistertijd
op “*” en “#” van uw telefoon.
5.1.5: In- en uitschakelen van het alarm DTMF Commando’s
Het commando “3” (Alarm AAN), “6” (Alarm UIT) kunt u geven gedurende de gehele
Audio tijd. Wanneer u het systeem inschakelt op deze manier, vervalt de uitlooptijd.
5.1.6. HA DTMF commando’s
Gedurende de audio tijd, kunt u HA modules in- en uitschakelen middels DTMF
commando’s “4XX” (HA module #XX AAN) en “5XX” (HA module #XX UIT).
-42-
© MARMITEK
5.1.7: Sirene UIT
De sirene gaat uit gedurende de Audio tijd. Aan het einde van deze tijd wordt deze weer
ingeschakeld. (als de maximale sirenetijd nog niet verstreken is). U kunt de inschakeling
van de sirene annuleren door op “9” van uw telefoon te drukken, gedurende de Tweeweg
Audio.
5.1.8: Tweeweg Audio met de meldkamer
Met Tweeweg Audio met de meldkamer kan de meldkamer gedurende tien minuten na
een alarm tweeweg communicatie tot stand brengen met de centrale unit.
Om een tweeweg Audio gesprek te voeren door de meldkamer:
1. Bel de centrale unit op door tweemaal naar de PSTN lijn te bellen of
bel direct naar de GSM module van uw centrale unit. Wanneer het
systeem uw telefoontje beantwoordt hoort u twee DTMF tonen.
2. Toets de Meldkamer TWA Code (code 30) binnen 15 seconden in op
uw telefoon.
1
Toets uw gebruikerscode niet in voordat u de twee DTMF tonen heeft gehoord. Alle
daarvoor ingetoetste tonen worden genegeerd door het systeem.
3.
Als de TWA mode op “Simplex” staat (zie 10.6.12: TWA Mode), zal het
audiokanaal in Luister mode beginnen (microfoon aan/speaker uit).
Om naar Spreek mode over te gaan, drukt u op de “1” van uw telefoon.
Om terug naar Luistermode te gaan, drukt u op de “0” van uw telefoon.
4.
De duur van de inbeltijd wordt bepaald door de Maximale inluistertijd
(zie 10.6.11: Maximale inluistertijd ). Tien seconden voordat de
inluistertijd verloopt, hoort u twee korte DTMF tonen. Druk op de “7”
van uw telefoon om het gesprek te verlengen. De insluitertijd wordt
opnieuw gestart.
5.
Druk op “*” en “#” van uw telefoon om de verbinding te verbreken voor
het einde van de inluistertijd.
5.2: Uitgaande gesprekken
Met de centrale unit van de ProGuard800 kunt u tweeweg Audio activeren in geval van
een alarm. Deze functie is voor het verifiëren van een alarm en kan gebruikt worden als
paniek of medisch alarm.
5.2.1: Service Oproep
De Service oproep functie maakt het mogelijk een tweeweg Audio
verbinding te maken met de meldkamer. Voor verdere informatie
hierover, zie hoofdstuk 10.5: Service Oproep.
Om een service oproep tot stand te brengen:
x
Houd de Service oproep toets voor enkele seconden ingedrukt.
Figuur 5.1:
Service oproep
toets
Als de TWA mode op “Simplex” staat (zie 10.6.12: TWA Mode), zal het audiokanaal in
Luister mode beginnen (microfoon aan/speaker uit). De meldkamer kan overgaan tot
spreekmode door op de “1” te drukken van hun telefoon. Door op de “0” te drukken gaat
het systeem terug in Luister mode.
ProGuard800™
-43-
5.2.2: TWA Alarm Rapportage
Wanneer er een inbraak, brand of medisch alarm gemeld wordt door de centrale unit,
kan deze de melding doorbellen naar de meldkamer en de lijn open houden totdat hij het
bericht ACK 2 heeft ontvangen. Hierdoor kan de meldkamer het alarm verifiëren en
assistentie verlenen in geval van een ongeval.
Om deze functie goed te laten functioneren, is het belangrijk tweeweg audio voor zowel
de gebruiker als de meldkamer in te stellen.
De tweeweg Audio rapportage bij een alarm gaat volgens de volgende stappen:
1. Een alarmmelding wordt naar de meldkamer gestuurd en een
bevestiging wordt ontvangen (ACK 2).
2. Als tweeweg Audio is geactiveerd voor zowel de gebruiker als de
meldkamer, dan blijft de verbinding tot stand en gaat het Audio kanaal
open.
3. Als de TWA mode op “Simplex” staat (zie 10.6.12: TWA Mode), zal het
audiokanaal in Luister mode beginnen (microfoon aan/speaker uit). De
meldkamer kan overgaan tot spreekmode door op de “1” te drukken
van hun telefoon. Door op de “0” te drukken gaat het systeem terug in
Luister mode.
4.
De duur van de inbeltijd wordt bepaald door de Maximale inluistertijd
(zie 10.6.11: Maximale inluistertijd ). Om het gesprek te verlengen,
druk op de “7” van uw telefoon. De inluistertijd wordt opnieuw gestart.
5.
Om de verbinding te verbreken voor het einde van de inluistertijd, drukt
de meldkamer op “*” en “#” van zijn telefoon
Wanneer er meerdere meldingen worden gedaan, dan stuurt het systeem deze allemaal,
alvorens het audio kanaal te openen.
1
Wanneer u het SIA protocol gebruikt voor alarm melding, dan werkt deze functie alleen in
de Luister mode.
5.2.3: Tweeweg Audio na een gesproken bericht
Als tweeweg Audio is geactiveerd voor spraakberichten, dan kunt u het audio kanaal
open zetten door op de “2” te drukken van uw telefoon, nadat het systeem alle berichten
heeft afgespeeld.
De tweeweg Audio rapportage bij een ingesproken bericht gaat volgens de volgende
stappen:
1. Er vindt een melding van een gebeurtenis plaats. De centrale unit belt
het telefoonnummer van PRIVE NR. 1.
2. Wanneer de gebruiker de telefoon beantwoordt, worden de HUIS ID en
het relevante bericht afgespeeld.
3. Als tweeweg audio geactiveerd is voor privé nr. 1, kan deze gebruiker
op de “2” van zijn mobiele telefoon drukken om het audio kanaal te
openen.
4.
-44-
De duur van de inbeltijd wordt bepaald door de Maximale inluistertijd.
Tien seconden voordat de inluistertijd verloopt, hoort u twee korte
DTMF tonen. Om het gesprek te verlengen, druk op de “7” van uw
telefoon. De inluistertijd wordt opnieuw gestart.
© MARMITEK
5.
Om de verbinding te verbreken voor het einde van de inluistertijd, druk
op “*” en “#” van uw telefoon.
5.2.4: TWA Volg Mij
De Tweeweg audio Volg mij functie is ontworpen om een tweeweg audio verbinding tot
stand te brengen met de gebruiker, in geval van een alarm. Om dit mogelijk te maken is
het van belang dat het gebruikers protocol op TW Audio Volg my staat.
De tweeweg Volg mij Audio gaat volgens de volgende stappen:
1. Er wordt een alarm gemeld.
2. De centrale unit belt de geprogrammeerde telefoonnummers en hij laat
twee DTMF tonen horen als het gesprek aangenomen wordt.
3. Druk op een willekeurige toets van uw telefoon. De centrale unit opent
het Audio kanaal.
1
Als u op de “9” drukt om het gesprek te beantwoorden, zal de centrale unit direct de
sirene uitzetten.
4.
Als de TWA mode op “Simplex” staat (zie 10.6.12: TWA Mode), zal het
audiokanaal in Luister mode beginnen (microfoon aan/speaker uit).
Om naar Spreek mode over te gaan, drukt u op de “1” van uw telefoon.
Om terug naar Luistermode te gaan, drukt u op de “0” van uw telefoon.
5.
De duur van de inbeltijd wordt bepaald door de Maximale inluistertijd
(zie 10.6.11: Maximale inluistertijd ). Tien seconden voordat de
inluistertijd verloopt, hoort u twee korte DTMF tonen. Om het gesprek
te verlengen, druk op de “7” van uw telefoon. De inluistertijd wordt
opnieuw gestart.
6.
Om de verbinding te verbreken voor het einde van de inluistertijd, druk
op “*” en “#” van uw telefoon.
ProGuard800™
-45-
Hoofdstuk 6: X-10 Home Automation
Het doel van dit hoofdstuk is toelichting te geven over de verschillende methoden die
gebruikt worden om X-10 Home Automation Modules (HA Modules) te gebruiken in en
om het huis. Voor verdere informatie over het X-10 protocol en de keuze van de opties;
zie Hoofdstuk 11: Home Automation Programmering en www.marmitek.com.
6.1: Keypad Bediening
Door de centrale unit te gebruiken of een draadloze Keypad kunt u de HA module
bedienen door de Home Automation AAN en Home Automation UIT toets te gebruiken. –
zie Figuur 6.1.
On
Off
Figuur 6.1: LCD Keypad Home Automation toetsen
Om de HA modules te bedienen met de centrale unit of een draadloze Keypad:
1. Druk op één van de twee Home Automation toetsen op het toetsenbord (AAN of
UIT).
2. Toets het tweecijferige module nummer in dat correspondeert met de te
schakelen HA module (01-16).
6.2: Keyfob Bediening
U kunt tot twee verschillende HA modules bedienen met de draadloze Keyfob. Voor
verdere informatie over hoe de diverse toetsen in te stellen, zie hoofdstuk 7.7.2: Toetsen
omschrijving.
6.3: Telefoon bediening
U kunt uw HA module bedienen door middel van SMS berichten die u met uw mobiele
telefoon naar de GSM Unit van uw beveiligingssysteem stuurt. Daarnaast kunnen de HA
modules ook bediend worden met behulp van DTMF commando’s, gedurende de audio
tijd. Dit zowel naar de GSM als de PSTN module. Om deze functie correct te laten
functioneren, dient de telefoon bediening ingesteld te zijn om bepaalde HA modules te
bedienen. - zie 11.2.6: Telefoon Bediening .
6.3.1: DTMF commando’s
Gebruikmakend van de Telefoon Bediening functie, kunt u uw HA modules bedienen met
de telefoon, door middel van DTMF commando’s. Voor verdere informatie over het
bedienen op afstand, zie Hoofdstuk 5: Op afstand bedienen en Tweeweg Audio en 5.1.6.
HA DTMF .
6.3.2: SMS Bediening
Wanneer een GSM module in uw ProgGuard800 heeft laten installeren, dan kunt u uw
HA modules bedienen met uw mobiele telefoon door het verzenden van een SMS
bericht. Om deze functie goed te laten functioneren, is het belangrijk dat de SMS
bediening geactiveerd wordt voor speciale HA modules die u wilt bedienen. Zie ook
11.2.6: Telefoon Bediening .
-46-
© MARMITEK
6.3.2.1: SMS Commando Omschrijving
Ieder SMS bericht bevat de volgende onderdelen:
x
x
x
x
x
SMS commando Beschrijving (tot 43 karakters vrije tekst)
# (scheidt de beschrijving van het commando af)
Gebruikerscode
Commando (0=UIT, 1=AAN)
HA module nummer (01-16)
Het volgende voorbeeld laat de indeling van een SMS commando zien om een boiler in
te schakelen die aangestuurd wordt door HA module 8.
SMS commandobeschrijving
B
1
o
i
l
e
r
gebruikerscode
a
a
n
#
1
2
3
AAN
4
1
HA
module
0
8
Gebruik het symbool ‘#’ niet in de commandobeschrijving omdat uw systeem alles na dit teken
herkent als het commando zelf. Een SMS commando beschrijving is niet verplicht. Gebruikt u
dit niet, begin uw bericht dan met ‘#’.
6.3.2.2: SMS Bevestigingsbericht
Wanneer de ProGuard800 het SMS commando heeft uitgevoerd stuurt uw systeem,
wanneer deze optie staat ingesteld, een bevestiging terug naar uw mobiele telefoon. Dit
bericht bevat de beschrijving van de HA module en het verzonden commando. Voor verdere
informatie over hoe deze functie te activeren, zie 10.7.5: SMS Bevestiging .
Het volgende bericht zou u ontvangen na het verzenden van bovenstaand SMS bericht:
B o
i
l
e
r
-
A A N
6.4: Programmeren
Met de Programmeer functie kunt u uw HA modules individueel of gezamenlijk op
gezette tijden AAN en UIT laten gaan. Hierbij kunt u het systeem rekening laten houden
met de dagen van de week.
6.4.1: AAN Tijd
Om de AAN tijd van een HA module te wijzigen:
1. Ga in het hoofdmenu naar HA Schema [8].
2. Selecteer een HA module.
3. Selecteer IN Tijd in het HA Module submenu.
4. Voer de tijd in waarop de module AAN moet gaan (UU:MM).
5. Druk op de 9 toets wanneer de gewenste instelling op de display
staat.
ProGuard800™
-47-
6.4.2: UIT Tijd
Om de UIT tijd van een HA module te wijzigen:
1. Ga in het hoofdmenu naar HA Schema [8].
2. Selecteer een HA module .
3. Selecteer UIT Tijd in het HA Module submenu.
4. Voer de tijd in waarop de module UIT moet gaan (UU:MM).
5. Druk op de 9 toets wanneer de gewenste instelling op de display
staat.
6.4.3: Weekschema
Om in te stellen welke dagen van de week de instelling actief is:
1. Ga in het hoofdmenu naar HA Schema [8].
2. Selecteer een HA module .
3. Selecteer Schema in het HA Mocule submenu.
4. Druk op toets 1 tot 7 om de dagen van de week in en uit te schakelen.
Druk
op…
1
2
3
4
5.
-48-
om
selecteren…
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
te
Druk
op…
5
6
7
Om te selecteren
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display verschijnt.
© MARMITEK
Hoofdstuk 7: Componenten
Dit hoofdstuk legt uit hoe u de diverse componenten (sensoren, Keyfobs, keypads,
Externe Sirene enz.) aan uw systeem kunt koppelen en de programmeeropties van ieder
component. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de gebruikershandleiding
van het component zelf.
7.1: Componenten Registratie
Iedere component dient aangemeld te worden aan het systeem, zodat het systeem deze in
de toekomst zal herkennen. Bijvoorbeeld: een draadloze component. Door de registratie
herkent de centrale unit het signaal dat de component uitzendt. Ieder apparaat heeft zo zijn
eigen ID code.
1
Het is niet nodig om bedrade componenten van zone 33 aan te melden op de centrale
unit.
Om een component aan te melden op het systeem:
1. Ga naar selecteer Componenten [91] in het programmering menu.
2. Selecteer het type component dat u wilt registreren. Bijvoorbeeld als u
een draadloze sensor in een zone wilt registreren, selecteer zones.
3. Selecteer de specifieke component die u wilt registreren (bv. Zone 4);
Het systeem start de registratie mode. Gedurende de registratiemode
wacht het systeem op twee signalen van het aan te melden
component.
1
4.
5.
6.
Als een component reeds geregistreerd is op deze locatie, dan zal het systeem de
registratie mode niet starten. Wanneer de component reeds op een andere locatie is
geregistreerd, wordt de poging tot registratie genegeerd door het systeem
Registreer de component– zie voor verdere details over de installatie
instructies van iedere component in Appendix B.
Wanneer er twee signalen ontvangen zijn door de centrale unit,
verschijnt opslaan? op de display.
Druk op 9 om de registratie te bevestigen of 8 om te annuleren.
7.2: Component Omschrijving
Iedere component kan een omschrijving meekrijgen van 16 karakters, behalve de
draadloze sirene. Deze omschrijvingen helpen u met het herkennen van de
componenten bij het bedienen en programmeren van het systeem.
Om een componenten omschrijving te wijzigen:
7. Selecteer Componenten [91] in het programmering menu.
1. Selecteer het type component.
2. Selecteer de Beschrijving in de component submenu.
3. Wijzig de beschrijving met het alfanumerieke toetsenbord.
4. Druk op 9 wanneer u klaar bent met wijzigen.
ProGuard800™
-49-
7.3: Component verwijderen
Wanneer u een component wilt afmelden van het systeem, dan dient u de component te
verwijderen. Om twee redenen is het belangrijk om ongebruikte componenten te
verwijderen. Ten eerste omdat u pas een nieuwe component kunt registreren op een
bepaalde plek, nadat u de oude heeft verwijderd. Ten tweede, als het een draadloze
sensor betreft, is het belangrijk deze te verwijderen zodat het systeem geen
componentfout zal melden bij het controleren van alle signalen.
Om een component te verwijderen:
1. Selecteer Componenten [91] in het programmering menu.
2. Selecteer het type draadloze component dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer Wissen in de componenten submenu.
4. Druk op 9 om de verwijdering te bevestigen.
7.4: Controle Tijd
De sensoren van het Marmitek’s ProGuard800 sturen ongeveer 1 uur na het verzenden
van het laatste signaal een controle signaal. Als het systeem deze niet ontvangt van een
bepaalde component, dan wordt deze door het systeem als inactief gezien.
De tijdsduur van het inactief zijn van een component wordt ook wel de Controle Tijd
genoemd. Dit is een aparte Controle Tijd voor algemene componenten en componenten
die geregistreerd staan als Brandalarm zones.
Om de Controle Tijd voor algemene componenten te programmeren:
1.
2.
Selecteer Componenten in het programmeringmenu, controle tijd,
algemeen [9161].
Toets een controletijd in tussen 04:00 en 23:59 uur.
Om de Controle Tijd voor brandalarm zones te programmeren:
3. Selecteer componenten in het programmeringmenu, controle tijd,
Brand [9162].
1. Toets een controletijd in tussen 02:00 en 23:59 uur.
7.5: Opnieuw Synchroniseren
Componenten die niet gesynchroniseerd kunnen worden, worden genegeerd door het
systeem. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk het systeem in of uit te schakelen met een
keyfob die niet is gesynchroniseerd. Wanneer een zender niet gesynchroniseerd is, dan
kan deze opnieuw gesynchroniseerd worden.
Om zenders opnieuw te synchroniseren:
4.
5.
-50-
Selecteer componenten in het Programmeringmenu. Selecteer
vervolgens, Zender synchr. [917]; een 10 minuten tijd venster wordt
geopend.
Wanneer gedurende deze 10 minuten door het systeem een signaal
ontvangen wordt van een zender die niet gesynchroniseerd was, dan
wordt deze alsnog gesynchroniseerd.
© MARMITEK
7.6: Zones
De ProGuard800 heeft 33 beveiligde zones. Zones 1-32 zijn bedoeld voor draadloze
sensoren. Per zone kan 1 sensor geregistreerd worden. De Marmitek ProGuard800
ondersteunt diverse draadloze componenten als PIR sensoren, magneetcontacten en
rookmelders. Al deze zenders sturen controle signalen naar de centrale unit om aan te
geven dat ze geactiveerd zijn.
Zone 33 is een on-board bedrade zone. Deze zone dient op dezelfde manier
geprogrammeerd te worden als de draadloze zone, met uitzondering van het registreren
en verwijderen van de sensor. Dit hoofdstuk legt uit hoe u sensoren dient te
programmeren. Voor informatie over registreren, omschrijvingen wijzigen en verwijderen,
zie respectievelijk hoofdstuk 7.1, 7.2 en 7.3.
7.6.1: Type Zone
Het zonetype omschrijft het soort alarm dat geactiveerd wordt bij activering gedurende
alarm.
Om het type zone te programmeren:
1. Selecteer Componenten in het programmeringmenu, Zones [911].
2. Selecteer de sensor die u wilt programmeren.
3. Selecteer Zone Type [#02]. in het submenu van de sensor.
4. Selecteer 1 van de volgende zone types:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Normaal
Binnenkomst/uitgaan
Volg
Paniek
Medisch
Brand
24 uur
24 uur X (toekomstige optie)
Gas
Water
Ruimte bewaking
Geen beweging
Niet in gebruik
Voor een gedetailleerde uitleg over de functie van ieder zonetype, zie Appendix
D: Zone Types
7.6.2: Zone Functie
Met de Zone Functie optie kunt u de alarm inschakel methodes definiëren waar de zone in
zit.
Om de Zone Functie optie te programmeren.
1. Selecteer componenten en vervolgens Zones [911]. in het
Programmeringmenu.
2. Selecteer de sensor die u wilt programmeren.
3. Selecteer Functie [#03] in het submenu van de sensor. De huidige
setting verschijnt in het scherm.
ProGuard800™
-51-
Zone Functie
1 (F)
2 (P)
3 (PE)
Beschrijving
De zone zit in Alarm volledig AAN
De zone zit in Alarm gedeeltelijk AAN
De zone zit in omtrek alarm
Tabel 7.1 Zone functie Opties
4.
5.
1
Gebruik de toetsen 1, 2 en 3 om de huidige setting te wijzigen.
Druk op 9 wanneer de gewenste setting op de display verschijnt.
Het is niet nodig deze optie voor Paniek, Medisch, Brand, 24uurs, Gas, Water en
Ruimtebewakingszones te programmeren.
7.6.3: Luid Alarm
Iedere zone kan zo geprogrammeerd worden dat hij bij triggering de sirene activeert of
een stil alarm genereert, waarbij er alleen een bericht naar de meldkamer verzonden
wordt.
Om de Luid Alarm optie te programmeren:
1. Selecteer componenten, zones [911] in het programmeringmenu.
2. Selecteer de zone die u wilt programmeren.
3. Selecteer Luid Alarm [#05] in het zone submenu. De huidige zone
alarm-stand wordt weergegeven op de display.
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
1
Bij brandalarm zones is de sirene altijd actief, welke programmeeroptie ook is ingesteld.
Als de Sirene is uitgeschakeld voor Paniek zones, dan is de sirene ook uitgeschakeld bij
het geven van een paniek alarm op de display van de centrale unit. Als de sirene is
ingeschakeld voor Ruimtebewakings- en waterzones, dan laat het systeem bij alarm
geluiden horen van de Keypad.
7.6.4: Deurbel
Wanneer de deurbel is ingeschakeld, veroorzaakt het triggeren van deze zone een toon,
wanneer het systeem is uitgeschakeld.
Om de deurbeloptie te programmeren:
1. Selecteer componenten, sensoren [911] in het programmeringmenu.
2. Selecteer de zone die u wilt programmeren.
3. Selecteer Deurbel [#06] in het submenu van de zone; de huidige
deurbel instelling verschijnt op de display.
5. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
7.6.5: Geforceerd inschakelen
Met geforceerd inschakelen kunt u uw systeem inschakelen terwijl deze er nog niet klaar
voor is. Bijvoorbeeld wanneer de deur waardoor u naar buiten wilt nog niet gesloten is.
De deur moet wel gesloten zijn aan het einde van de uitlooptijd. Anders zal het alarm
afgaan. Als de zone van het magneetcontact op geforceerd inschakelen uitgeschakeld
staat, zal het systeem niet klaar zijn voor inschakelen tot de deur gesloten is.
Om de geforceerd inschakel optie te programmeren:
1.
2.
3.
-52-
Selecteer componenten, sensoren [911] in het programmeringmenu.
Selecteer de zone die u wilt programmeren.
Selecteer Geforceerd Inschakelen [#07] in het submenu van de
zone. de huidige instelling verschijnt op de display.
© MARMITEK
4.
1
Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
Voor de geforceerd inschakel optie, dient u ook geforceerd inschakelen in systeem opties
te actieveren. (zie 9.3.1: Geforceerd inschakelen).
7.6.6: Herhaal Alarm
Een zone die gedefinieerd staat als Herhaal Alarm veroorzaakt slechts een beperkt
aantal alarmmeldingen gedurende een vastgestelde tijd. De Herhaal Alarm instelling
wordt gedefinieerd in de systeemopties. zie 9.1: Herhaal Alarm .
Om de Herhaal Alarm optie te programmeren:
1. Selecteer componenten, zones [911] in het programmeringmenu.
2. Selecteer de zone die u wilt programmeren.
3. Selecteer Herhaal Alarm [#08] in het zone submenu. De huidige zone
Herhaal Alarm instelling wordt weergegeven op de display.
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
1
Activeer de Herhaal Alarm optie niet voor zones die altijd actief zijn, zoals paniek,
medisch, brand, 24uurs, gas, water of Ruimtebewakingszones.
7.6.7: Repeater
De RP835 repeater is een optionele module die het bereik van de draadloze sensoren
vergroot. Om een sensor gebruik te laten maken van de repeater bij het verzenden van
signalen, dient u de “gebruik repeater” optie voor deze zone te activeren.
Om de repeater optie te programmeren:
1. Selecteer componenten, zones [911] in het programmeringmenu.
2. Selecteer de zone die u wilt programmeren..
3. Selecteer Repeater [#09] in het zone submenu. De huidige zone
repeater instelling wordt weergegeven op de display.
4. Selecteer Geen Repeater danwel Gebruik Repeater.
7.7: Keyfobs
Op de ProGuard800 kunnen twee soorten Keyfob zenders aangemeld worden, de PR811
en de KR814. U kunt tot 19 Keyfobs aanmelden op het systeem. Figuur 7.1 laat deze
zenders zien en omschrijft de functies van de toetsen. Voor informatie over registratie,
omschrijving en het verwijderen van de Keyfobs uit het systeem, zie respectievelijk
hoofdstuk 7.1, 7.2 en 7.3.
Alarm
AAN
Medisch
alarm
Alarm UIT
Alarm
gedeeltelijk
AAN
PR811
KR814
Figuur 7.1: Keyfob toetsen alarm
ProGuard800™
-53-
In het volgende hoofdstuk vindt u de programmeeropties voor de KR 814 Keyfob (niet
van toepassing voor de PR811).
7.7.1: Keyfob Type
U kunt iedere Keyfob registreren als gecontroleerd of Niet gecontroleerd. Een
gecontroleerde Keyfob stuurt een Alarm AAN en Alarm UIT melding naar de meldkamer
wanneer u het alarm in- of uitschakelt. Niet gecontroleerde Keyfobs sturen nooit alarm
AAN meldingen en stuurt alleen een Alarm UIT melding nadat er een alarmmelding
plaatsvindt.
Om het type Keyfob te programmeren:
1. Selecteer componenten, Keyfobs [912] in het programmeringmenu.
Selecteer de Keyfob die u wilt programmeren
2. Selecteer type [#2] in het Keyfob submenu. de huidige instelling
verschijnt op de display.
3. Selecteer Gecontroleerd danwel Niet Gecontroleerd.
7.7.2: Toetsen omschrijving
De KR814 bevat twee toetsen (B1 en B2) die u individueel kunt programmeren. De
gebruikersopties van B1 en B2 omvatten verschillende alarm inschakelmethodes. Ook
kunt u ervoor kiezen deze toetsen te gebruiken voor het bedienen van een bepaalde HA
module.
Om toets B1 en B2 te programmeren:
1. Selecteer componenten, Keyfobs [912] in het programmeringmenu.
2. Selecteer de Keyfob die u wilt programmeren
3. Selecteer B1 Taak [#4] dan wel B2 Taak [#5]. in het Keyfob submenu.
4. Selecteer de HA module die u wilt bedienen (01-16) of toets 00 in om
de toets standaard functie te programmeren.
De standaard functies zijn als volgt:
B1: Alarm gedeeltelijk AAN
B2: Omtrekalarm AAN
7.7.3: SOS Paniek Alarm Activering (KR814)
Met de keyfob met 4 toetsen, kunt u een SOS
paniek alarm activeren door gelijktijdig op de
twee onderste knoppen te drukken. Figuur 7.2
laat zien hoe u dit doet op de KR814 draadloze
keyfob.
Figuur 72:
SOS Paniek Alarm activering
7.8: Keypads
De ProGuard800 kan door max. 4 draadloze keypads bediend worden. Behalve de
annuleerknop is de werking van de WK820 en de RC840 keypads gelijk.
Voor informatie over registratie, omschrijving en het verwijderen van de keypads uit het
systeem, zie respectievelijk hoofdstuk 7.1, 7.2 en 7.3.
-54-
© MARMITEK
Numeriek
toetsenbor
d
Alarm AAN
toetsen
Annuleer
toets
Figuur 7.3: WK820 Keypad toetsomschrijving
7.8.1: Keypad SOS Paniek Alarm Activering
Met de draadloze keypads, kunt u het SOS
Paniek Alarm Activeren door gelijktijdig op
Alarm Volledig AAN en Omtrek Alarm AAN te
drukken. Figuur 7.4 laat zien hoe u dit doet op
de WK820 draadloze keypad.
Figuur 7.4: SOS Paniek
Alarm Activering (EL-2620)
7.9: Repeaters
Repeaters gebruikt u om het draadloze bereik van uw systeem te vergroten. Tot 4
repeaters kunnen aangemeld worden op het systeem met een maximum van 32 zenders
per receiver. Voor informatie over registratie, omschrijving en het verwijderen van de
repeaters uit het systeem, zie respectievelijk hoofdstuk 7.1, 7.2 en 7.3.
7.10: Draadloze sirene
Voor de Externe Sirenefunctie, dient u een ingebouwde zender geïnstalleerd te hebben in
de Hoofdbesturingsmodule – zie 1.4.1: De Hoofdbesturingsmodule voor de plaats van de
ingebouwde zender aansluiting.
Wanneer u deze zender gebruikt, stuurt het alarm een Alarm melding en Alarm status
informatie naar de ontvanger van de draadloze sirene. Daarom is het belangrijk dat u
deze zender aanmeldt op de ontvanger van de draadloze sirene.
Om de ontvanger van de Externe Sirene aan te melden op de ingebouwde zender:
1. Zet de ontvanger van de Externe Sirene in registratie mode.– zie voor
verdere informatie de installatie handleiding van de draadloze sirene.
2. Activeer de sirene met de Test Sirene EX functie – zie 4.7.3: Externe
Sirene Test.
3. Activeer de sirene nogmaals. De ingebouwde zender is nu aangemeld op
de ontvanger van de sirene.
ProGuard800™
-55-
Wanneer u een tweeweg sirene installeert, bevat de externe Sirene een zender die
aangemeld moet worden op de centrale unit. Voor informatie over registratie,
omschrijving en het verwijderen uit het systeem, zie respectievelijk hoofdstuk 7.1, 7.2 en
7.3.
7.10.1: Type Draadloze sirene
Op de centrale unit kunnen zowel 1-weg als 2-weg draadloze sirenes aangesloten
worden. Om deze functie correct te laten functioneren, dient u het type sirene te
programmeren.
De volgende opties zijn mogelijk:
x
x
x
1-weg Sirene – als u de ProGuard800 SI825 status indicator gebruikt.
2-weg Sirene– als u de OS826 externe Sirene gebruikt.
2-weg Sirene/Keypad – als u de OS826 draadloze sirene en de 2-weg
WK820SI keypad gebruikt (deze optie is voor toekomstig gebruik).
Om het type externe Sirene te programmeren:
1. Selecteer Componenten, Sirene, Externe Sirene Type [9152] in het
programmeringmenu.
2. Selecteer een type sirene of Geen EX Sirene als er geen sirene
geïnstalleerd is.
7.10.2: Externe Sirenevertraging
De externe Sirenevertraging is de tijd dat de sirene niet afgaat nadat er een
alarmmelding wordt gedaan door een normale, volg mij of 24uurs zone. Deze functie is
alleen mogelijk wanneer een systeem niet volledig is ingeschakeld. Gedurende de
externe Sirenevertraging hoort u wel de ingebouwde sirene van de centrale unit maar er
wordt geen alarmmelding gestuurd totdat de vertragingstijd is afgelopen. Dit geeft u de
mogelijkheid het alarm uit te schakelen wanneer het alarm per ongeluk getriggerd is
tijdens gedeeltelijk of omtrekalarm. Wanneer het alarm uitgeschakeld wordt gedurende
de sirene vertraging, wordt er geen melding naar de meldkamer verzonden.
Om de Externe Sirene vertragingstijd te programmeren:
1. Selecteer in het programmeringmenu, Componenten, Sirene, Sirene
Vertraging [9153].
2. Toets de gewenste sirene vertragingstijd in (00-63 seconden).
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
7.10.3: Sirene duur
De sirene duur is de tijd dat de sirene geactiveerd wordt nadat er een alarmmelding heeft
plaatsgevonden. U kunt deze instellen van 10 seconden tot 20 minuten.
Om de sirene duur te programmeren:
1. Selecteer in het programmeringmenu, Componenten, Sirene, Sirene
duur [9154].
2. Toets de gewenste sirene duur in (00:10 - 20:00).
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
-56-
© MARMITEK
7.10.4: Bedrade sirene
Wanneer het systeem zowel een bedrade (ingebouwde) sirene, als een externe Sirene
heeft, dan zijn beide sirenes geactiveerd. U kunt hierdoor de bedrade (ingebouwde)
sirene uitschakelen of alleen gebruiken voor het laten horen van tonen bij het in- en
uitschakelen van het systeem of bij het in en uitlopen van de woning.
Om de bedrade sirene optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, componenten, bedrade
sirene [9155].
2. Selecteer Inschakelen danwel Uitschakelen.
7.11: Smartkeys (voor toekomstig gebruik)
Met de smartkey kunt u het systeem in en uitschakelen zonder een gebruikerscode in te
hoeven voeren. U kunt tot 16 smartkeys registreren op het systeem. Voor informatie over
registreren, omschrijvingen wijzigen en verwijderen, zie respectievelijk hoofdstuk 7.1, 7.2
en 7.3.
7.11.1: Type Smartkey
U kunt iedere smartkey registreren als gecontroleerd en niet gecontroleerd. Een
gecontroleerde smartkey stuurt een Alarm AAN en Alarm UIT melding naar de
meldkamer wanneer u het alarm in- of uitschakelt. Niet gecontroleerde Smartkeys sturen
nooit alarm AAN meldingen en stuurt alleen een Alarm UIT melding nadat er een
alarmmelding plaatsvindt.
Om het type smartkey te programmeren:
1. Selecteer in het programmeringmenu Componenten, Smartkeys
[918].
2. Selecteer de smartkey die u wilt programmeren.
3. In het smartkey submenu, selecteer Type [#2]; de huidige instelling
wordt getoond.
4. Selecteer Gecontroleerd danwel Niet Gecontroleerd.
ProGuard800™
-57-
Hoofdstuk 8: In/uitgang timers en systeem tonen
Dit hoofdstuk legt uit hoe u de in- en uitlooptijdvertraging kunt programmeren en welke
geluiden gemaakt worden door de ingebouwde sirene gedurende in- en
uitloopvertraging, bij het in en uitschakelen van het systeem, home automation functies
en wanneer er een systeemfout is opgetreden.
8.1: In/uitlooptijd vertraging
De in/uitlooptijd vertraging geeft aan hoeveel tijd de gebruiker heeft om het systeem in of uit
te schakelen voordat er een alarmmelding gegenereerd wordt.
U kunt de in- en uitlooptijd vertraging apart instellen.
Om de uitlooptijd te programmeren:
1. Selecteer in het programmeringmenu, in/uitgang, uitlooptijd [921].
2. Selecteer de uitlooptijd die u wilt programmeren: uitgang vol [#1],
uitgang deel [#2] of uitgang omtrek [#3].
3. Toets de gewenste vertragingstijd in (000-255 seconden).
4. Druk op 9 wanneer de gewenste vertragingtijd op de display staat.
Om de inlooptijd te programmeren:
1. Selecteer in het programmeringmenu, in/uitgang, inlooptijd [922].
2. Selecteer de inlooptijd die u wilt programmeren: ingang vol [#1],
ingang deel [#2] of ingang omtrek [#3].
3. Toets de gewenste vertragingstijd in (000-255 seconden).
4. Druk op 9 wanneer de gewenste vertragingtijd op de display staat.
8.2: Aan bij vertrek
De Aan bij vertrek optie annuleert de uitlooptijdvertraging die overgebleven is nadat u het
pand heeft verlaten. Deze optie schakelt het alarm automatisch in wanneer de
in/uitloopzone gesloten wordt gedurende de uitlooptijdvertraging
Om de Aan bij vertrek optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, in/uitgang, Aan bij vertrek
[923].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
8.3: Tweede inlooptijdvertraging
De tweede inlooptijd vertraging is een voor-alarm functie voor als het systeem niet is
uitgeschakeld voor het aflopen van de inlooptijdvertraging. Wanneer de inlooptijd is
verstreken, wordt de sirene in de centrale unit geactiveerd. Na het verstrijken van de
tweede inlooptijdvertraging wordt pas het volledige alarm geactiveerd. De eventuele
externe sirene wordt geactiveerd en er wordt een melding gemaakt van het alarm naar
de meldkamer (wanneer dit zo is ingesteld).
Om de tweede inlooptijdvertraging te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, in/uitgang, 2e inloopvertr. [924].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
-58-
© MARMITEK
8.4: Afwijkende inloop
Afwijkende inloop is een voor-alarm functie die is ontwikkeld voor wanneer een sensor
die gedefinieerd staat als “normale” zone, geopend wordt gedurende de
inlooptijdvertraging. In dit geval zal de centrale unit zijn interne sirene activeren tot het
einde van de inlooptijdvertraging. Wanneer het niet lukt het systeem uit te schakelen
voor het einde van de inlooptijdvertraging zal het systeem een alarm genereren.
Om de Afwijkende inloop te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, in/uitgang, Niet inl zones [925].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
8.5: Herstart uitlooptijdvertraging
Met de herstart functie van de uitlooptijdvertraging kunt u vals alarm, veroorzaakt door
de gebruiker gedurende de uitlooptijdvertraging voorkomen. Als deze functie is
ingeschakeld, zal door het (gedurende de uitlooptijdvertraging) opnieuw openen van een
reeds gesloten In/uitloopzone, de uitlooptijdvertraging opnieuw beginnen met aftellen.
Bijvoorbeeld: de uitlooptijdvertraging staat ingesteld op 60 seconden. U activeert het
systeem en verlaat de woning. Wanneer er nog 10 seconden uitlooptijdvertraging over is,
gaat u uw woning weer binnen en de uitlooptijdvertraging begint opnieuw af te tellen
vanaf 60 seconden.
Om de herstart van de uitlooptijdvertraging te programmeren:
1. Selecteer in het Programmering menu, In/Uitloopzones, Herstart uitl. [926].
2. Selecteer ingeschakeld danwel uitgeschakeld.
3. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
8.6: Alarm schakel signalen
Alarm AAN signalen zijn de tonen die u hoort via de ingebouwde sirene van de centrale
unit en/of de externe sirene gedurende het in- en uitschakelen van het systeem. Alle
signalen kunnen in- of uitgeschakeld worden in het systeem.
8.6.1: Uitlooptijdvertraging signalen
Om de signalen van de externe sirene gedurende de uitlooptijdvertraging te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Uitloopsign.,
Externe Sirene [9311].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
Om de signalen van de interne sirene gedurende de uitlooptijdvertraging te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Uitloopsign.,
Sirene [9312].
2. Selecteer Geen Signalen, 4 signalen of Continue Signaal.
ProGuard800™
-59-
8.6.2: Inlooptijdvertraging signalen
Om de signalen van de externe sirene gedurende de inlooptijdvertraging te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Inloop Signaal,
Externe Sirene [9321].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
Om de signalen van de interne sirene gedurende de inlooptijdvertraging te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Inloop Signaal,
Sirene [9322].
2. Selecteer Geen Signalen, 4 signalen of Continue Signaal.
8.6.3: Inschakel signalen
Om de signalen van de externe sirene bij het inschakelen van het systeem te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Insch. Signaal,
Externe Sirene [9331].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
Om de signalen van de interne sirene bij het inschakelen van het systeem te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Insch. Signaal,
Sirene [9332].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
8.6.4: Uitschakel Signalen
Om de signalen van de externe sirene bij het uitschakelen van het systeem te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Uitsch. Signaal,
Externe Sirene [9341].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
Om de signalen van de interne sirene bij het uitschakelen van het systeem te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Uitsch. Signaal,
Sirene [9342].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
8.7: Home Automation Signalen
Home Automation Signalen hoort u wanneer u HA modules bedient met uw Keypads of
Keypad zenders.
Om de signalen van de interne sirene bij het bedienen van uw HA modules te
programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, HA Signalen [935].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
-60-
© MARMITEK
8.8: Systeem Fout Signalen
Systeem fout signalen geven hoorbaar aan dat er een systeemfout is opgetreden.
Wanneer u deze tonen hoort kunt u op de display zien wat de systeemfout betreft. Voor
extra informatie zie 3.4.2: Systeem Fout .
8.8.1: Storing Signalen
De Storing signalen optie geven u de mogelijkheid de hoorbare foutmelding in of uit te
schakelen.
Om de systeemfout signalen te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Storing Sign. [936].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
8.8.2: Telefoon Storing Signalen
De meeste telefoon storing signalen hoort u niet tussen 10:00 uur ‘s avonds en 7:00 uur
‘s ochtends zodat uw nachtrust niet verstoord wordt. De telefoon Storing signalen kunnen
echter duiden op een poging om uw systeem te saboteren. Daarom kunt u uw systeem
deze storing signalen te allen tijde laten activeren.
Om de Telefoon Storing Signalen optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Tel. Stor. Sig.[937].
2. Selecteer Direct of Vertraagd.
8.8.3: Brand signalen
De Brand signalen optie herhaalt het brandalarm tot deze is verholpen. Als deze optie
geactiveerd is, zal iedere 3,5 uur na het handmatig uitschakelen van de signalen, de
signalen opnieuw hoorbaar zijn. Net zolang, tot de brand is verholpen.
Om de Brand signalen optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Brand signaal
[938].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
1
Het is niet nodig de telefoon storing signalen en brand signalen opties te programmeren
als de systeemfout optie is uitgeschakeld.
8.9: Signalen Opties
8.9.1: Signaal Output
Met de Signaal output optie bepaalt u of de signalen die u hoort bij het in- en
uitschakelen van het systeem hoort via de interne sirene van de centrale unit of via de
interne speaker.
Om de signaal output optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Signaal opties,
Signaal Output [9391].
2. Selecteer Sirene of Speaker
8.9.2: Speaker Volume
Met de Speaker Volume optie regelt u het volume van de signalen die door de speaker
geproduceerd worden.
ProGuard800™
-61-
Om de speaker volume optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Signalen, Signaal opties,
Volume Luidspr. [9392].
2. Selecteer Hoog of Laag.
1
Het is niet nodig de speaker volume optie te programmeren als de “Sirene” is
geselecteerd voor de Signalen output optie.
8.9.3: Keypad Keuze
De Keypad keuze optie geeft u de mogelijkheid de tonen die de bedrade LCD keypads
maken in- of uit te schakelen.
Om de Keypad keuze optie te programmeren:
1. Selecteer in het Programmering menu, Signalen, Signaal opties, Keypad
Keuze. [9393].
2. Gebruik de 2, 3 en 4 toets om voor ieder Keypad de signalen in of uit te
schakelen. Wanneer het nummer van de Keypad op de display verschijnt, zullen
de signalen door deze Keypad te horen zijn.
3. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
1
-62-
Het is niet mogelijk om de signalen van de centrale unit uit te schakelen (Keypad #1).
© MARMITEK
Hoofdstuk 9: Systeem Opties
Zoals de naam al doet vermoeden, gaat dit hoofdstuk over de instellingen die betrekking
hebben op het gehele systeem. Hierbij wordt uitleg gegeven over iedere optie en hoe
deze te programmeren.
9.1: Herhaal Alarm Instelling
Een sensor die gedefinieerd is als Herhaal Alarm ingeschakeld, kan slechts een beperkt
aantal alarmmeldingen genereren in een bepaalde tijd of per inschakel periode. De
volgende opties zijn beschikbaar:
x
1 alarm per inschakel periode
x
1 alarm per uur
x
1 alarm per dag
x
1 alarm per week
x
Geen Herhaal Alarm
Om de Herhaal Alarm instelling te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Herhaal
Alarm [9401].
2. Selecteer één van bovengenoemde Herhaal Alarm opties.
9.2: Code Blokkering
Met de Code blokkering kunt u een Keypad (bedieningspaneel) gedurende 30 minuten
blokkeren wanneer de gebruikerscode vijf keer verkeerd is ingevoerd
Om de Code blokkering te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Code
Blokkering [9402].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
1
Gedurende de 30 minuten blokkering kunt u wel het systeem in- en uitschakelen met
Keyfobs en Smartkeys. Wanneer de Een-toets-aan optie is geactiveerd, kunt u het
systeem nog steeds bedienen met het draadloze paneel.
9.3: In/Uitschakel opties
De opties in dit hoofdstuk gaan over het in- en uitschakelen van het systeem.
9.3.1: Geforceerd inschakelen
Met geforceerd inschakelen kunt u uw systeem inschakelen terwijl deze er nog niet klaar
voor is. Met deze optie kunt u het gehele systeem geforceerd in- of uitschakelen.
Daarnaast kunt u geforceerd inschakelen activeren of deactiveren voor iedere zone op
zich. Voor meer informatie zie hoofdstuk 7.6.5: Geforceerd inschakelen .
Om de geforceerd inschakel opties te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Alarm
Opties, Geforceerd IN [94031].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
ProGuard800™
-63-
9.3.2: Een-toets-inschakelen
U kunt het systeem inschakelen door op 1 van de drie Alarm AAN toetsen op het
bedieningspaneel te drukken. Wanneer de Een-toets-AAN functie is geactiveerd, hoeft u
niet uw gebruikerscode in te toetsen om het systeem te activeren.
Om de Een Toets AAN instelling te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Alarm Opties,
Een Toets AAN [94032].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
9.3.3: Gecontroleerd inschakelen
Met de Gecontroleerde inschakeloptie wordt de binnenkomst sensor gecontroleerd
voordat het systeem geactiveerd wordt.
Als het systeem geen signaal van een sensor heeft gekregen, gedurende de interval die
voor deze optie is ingesteld, zijn alle alarmniveaus waartoe deze sensor behoort niet
beschikbaar.
Medisch, Paniek, Brand, Gas, Water en Ruimtebewakingszones behoren niet tot deze
controle en hebben geen effect op de mogelijkheid het systeem in te schakelen.
Druk op om te kijken welke sensor de “Systeem Niet Klaar” conditie veroorzaakt.
Activeer de sensor om de gewenste inschakelmethode beschikbaar te maken. Het is
belangrijk te onthouden dat een PIR sensor een 4 minuten vertraging heeft tussen het
verzenden van twee signalen.
Wanneer het activeren van een sensor niet helpt, dan kan het zijn dat er een probleem is
met de sensor. In dit geval kunt u de sensor overslaan om het systeem in te schakelen,
voor zolang het probleem niet is opgelost.
1
Zone overslaan geldt slechts voor 1 inschakel periode. Alle overgeslagen zones worden
automatisch weer geactiveerd wanneer het systeem uitgeschakeld is geweest.
Om de gecontroleerde inschakeling te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Alarm
Opties, Gecontr. Insch. [94033].
2. Toets het gewenste gecontroleerde inschakel interval in (001-255
minuten of 000 om deze optie uit te schakelen).
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
1
Programmeer geen gecontroleerd inschakel interval dat korter is dan de supervisietijd van
de sensor.
9.3.4: Alarm Direct Inschakelen
Alarm Direct inschakelen is een optie waarbij de inlooptijdvertraging wordt geannuleerd en
het systeem direct een alarmmelding geeft wanneer een sensor geactiveerd wordt. – zie
ook 3.7.7: Alarm direct inschakelen. Deze functie is bedoeld voor wanneer het omtrek
alarm is ingeschakeld en niemand het pand van buitenaf dient te betreden.
Om de Alarm Direct Inschakel optie te (de-)activeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Alarm
Opties, Direct Insch. [94034].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
-64-
© MARMITEK
9.3.5: Uitschakelen met Keyfob
Met de “uitschakel met Keyfob optie” bepaalt u of het mogelijk is het systeem altijd uit te
schakelen met behulp van een Keyfob of alleen gedurende de inlooptijdvertraging.
1.
2.
Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Alarm
Opties, KF Uitschakel [94035].
Selecteer Altijd of Bij Binnenkomst.
9.3.6: Keyfob Inschakelen
De Keyfob inschakel optie biedt twee mogelijkheden voor de wijze van inschakelen van
het systeem middels een Keyfob. Namelijk:
x
x
Met uitlooptijdvertraging – wanneer u het systeem met de Keyfob inschakelt,
start de uitlooptijdvertraging van de gekozen inschakel methode.
Zonder uitlooptijdvertraging – wanneer u het systeem met de Keyfob inschakelt,
wordt deze direct geactiveerd, zonder uitlooptijdvertraging.
Om de Keyfob inschakeloptie te programmeren:
1. Selecteer in het Programmering menu, Systeem opties, Alarm opties, KF
Inschakelen [94036].
2. Selecteer Met uitloop vert. danwel Geen uitloopvert
3. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
9.4: Paniek Alarm
Het paniek alarm kan zowel hoorbaar als stil gegenereerd worden via de centrale unit, de
bedieningspanelen of Keyfobs.
Om de Paniek Alarm instellingen te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Paniek
Alarm [9404].
2. Selecteer Luid Alarm of Stil Alarm.
9.5: Netspanningsverliesvertraging
De Netspanningsverliesvertraging is de tijd die verstrijkt voordat er een
netspanningsverlies melding naar de meldkamer wordt gestuurd. Wanneer de
netspanning weer is hersteld voordat de melding naar de meldkamer is verzonden, dan
wordt deze melding niet meer verzonden. U kunt de netspanningsverliesvertraging
instellen tussen de 1 en 255 minuten nadat het systeem het eerste netspanningsverlies
signaleert. Ook kunt u een willekeurige netspanningsverliesvertragingstijd instellen. De
Netspanning OK melding wordt op dezelfde manier gedaan als de
Netspanningsvertraging melding. De Netspanning OK melding wordt alleen verzonden
wanneer er een Netspanningsverlies melding Is verzonden.
Om de Netspanningsverliesvertraging te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, 230V
Alarmvertr [9405].
2. Toets de gewenste vertragingstijd in (001-255 minuten) of toets 000 in
voor een willekeurige vertragingstijd.
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
ProGuard800™
-65-
9.5.1: Willekeurige netspanningsverliesvertragingstijd
Met de willekeurige netspanningsverliesvertragingstijd wordt er een melding van
netspanningsverlies gedaan tussen de 15 en 30 minuten nadat de spanning is
weggevallen. Deze optie zorgt ervoor dat de meldkamer bij het uitvallen van de
netspanning in een gebied, niet in één keer wordt overspoeld met netspanningsverlies
vertragingen.
9.6: Display Opties
U kunt kiezen wat u op de display van uw LCD keypad wenst te zien. Hierin zijn de
volgende opties mogelijk:
9.6.1: Alarm Status Display
De alarm Status Display bevat de huidige status van de display en eventuele
foutmeldingen in het systeem. U kunt ervoor kiezen deze informatie continue te laten
zien of alleen 2 minuten na het in- of uitschakelen van het systeem.
Om de Alarm Status Display optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Display, Alarm
Status [94061].
2. Selecteer Continu weergave of 2 min. weergave.
9.6.2: Display tekst
De displaytekst is een tekst van 16 karakters die u zelf kunt kiezen. Deze tekst verschijnt
op de bovenste regel in plaats van de Alarm Status wanneer deze op 2 minuten
weergaven ingesteld staat. – zie 9.6.1: Alarm Status Display.
Om de display tekst te wijzigen:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Display,
Display tekst [94062].
2. Wijzig de displaytekst met behulp van het alfanumerieke toetsenbord.
3. Toets op 9 wanneer u klaar bent met de tekst.
1
Het systeem laat de display tekst nooit zien wanneer de Alarm status display optie op
continu weergave staat.
9.6.3: Datum/Tijd Weergave
Deze optie bepaald hoe de datum en tijd op de display verschijnt.
De volgende opties zijn beschikbaar:
x
x
DD/MM/JJ, 24Uurs
DD/MM/JJ, 12Uurs
x
x
MM/DD/JJ, 24Uurs
MM/DD/UU,12Uurs
Om de Datum/tijd weergave te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Display, Tijd
weergave [94063].
2. Selecteer het gewenste formaat uit de beschikbare opties.
9.6.4: Geen Supervisie Indicatie
Met deze optie bepaalt u of het zender supervisie verlies middels de display wordt
bekend gemaakt aan de gebruiker.
Om de Geen Supervisie indicatie te programmeren:
-66-
© MARMITEK
1.
2.
Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Display, SV
verlies Ind. [94064].
Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
9.7: Uitgang optie (PRU)
De Uitgang optie is een programmeerbare relais uitgang (PRU) die getriggerd wordt door
een bepaalde systeem conditie.
9.7.1: Uitgang Trigger
De uitgang trigger optie bepaald de condities waarbij de uitgang wordt geactiveerd of
gedeactiveerd.
Om de Uitgang trigger te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Uitgang
optie, Uitg. Trigger [94071].
2. Selecteer een uitgang trigger optie uit de onderstaande tabel.
Trigger optie
UItg. niet gebr.
Alarm vol aan
Omtrek alarm
Gedeeltelijk
alarm
Alarm Status
230v storing
Tel. Lijn storing
Systeemfout
Medisch alarm
Inbraak
Brand Alarm
Zone Status*
In/uitgang
Sirene
EX Sirene
Signaal trigger
Geactiveerd door…
De uitgang wordt niet gebruikt
Systeem volledig aan
Systeem omtrekalarm aan
Systeem gedeeltelijk aan
Iedere willekeurige alarm methode
Netspanningsverlies of lege batterij
Telefoonlijn supervisie fout
Systeemfout conditie
Medisch alarm
Inbraak alarm
Brandalarm
Open zones (continue)
overgeslagen zones (pulserend)
In/uitgang vertraging volger
Ingebouwde sirene volger
Externe sirene volger
Keypad Signaal trigger
Gedeactiveerd door…
Systeem uitgeschakeld of
uitgang afgesloten
Netspanning of batterij
herstel
Telefoonlijn hersteld
Systeem fout hersteld
Iedere inschakelmethode,
systeem uitgeschakeld of
uitgangsduur
Alle zones gesloten en geen
zones overgeslagen
Tabel 9.1: Uitgang trigger opties
* Werkt alleen wanneer het systeem is uitgeschakeld.
1
Voor bepaalde trigger opties kan het deactiveren bepaald zijn in de uitgangsduur (zie 9.7.4: uitgangsduur). Als
de uitgangsduur op 000 geprogrammeerd staat (continu geactiveerd), zal de uitgang actief blijven totdat het
systeem van status is veranderd.
9.7.2: Uitgang Type
De uitgang type optie bepaalt of de uitgang een continu of pulserend signaal geeft.
Om het type uitgang te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Uitgang
opties, Uitgang type [94072].
2. Selecteer continu danwel pulserend.
ProGuard800™
-67-
1
De zone Status, Sirene en externe sirene trigger opties hebben een vast uitgang type.
Hiervoor hoeft u dus geen uitgang type te programmeren.
9.7.3: Polariteit
U kunt de polariteit van de uitgang bepalen door de volgende twee opties:
x
x
Actief HOOG: de uitgang staat normaal uit en wordt ingeschakeld bij
activering.
Actief LAAG: de uitgang staat normaal ingeschakeld en wordt
uitgeschakeld bij activering.
Om het type uitgang te programmeren:
1.
2.
Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Uitgang
opties, Polariteit [94073].
Selecteer Actief HOOG danwel Actief LAAG.
9.7.4: uitgangsduur
De uitgangduur is de tijd waarin de uitgang is geactiveerd. Bepaalde uitgang trigger
type’s zijn gedeactiveerd nadat de uitgangduur is afgelopen. – zie Tabel 9.1: Uitgang
trigger opties. Voor deze uitgang trigger types die niet beïnvloed worden door de
uitgangduur, is het niet nodig ze te programmeren.
Om de Uitgangsduur te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Uitgang
opties, Uitgangsduur [94074].
2. Toets de gewenste Uitgangsduur in (001-255 seconden of 000 voor
continue activering).
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
9.8: Bewakerscode (voor toekomstig gebruik)
De bewakerscode is een optie voor toekomstig gebruik en is niet beschikbaar in de
huidige hardware. De standaard instellingen voor deze optie zijn uitgeschakeld. Wij
adviseren u deze instellingen niet te wijzigen.
9.9: “Geen inschakel” Indicatie
De geen inschakel indicatie is een functie die is ontworpen zodat de meldkamer te zien
krijgt wanneer uw systeem gedurende een bepaalde tijd niet is ingeschakeld.
Om de “geen inschakel” interval te definiëren.
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Geen inschak.
[9409].
2. Selecteer 1 Week, 2 Weken, 3 Weken, 4 Weken of Uitgeschakeld.
1
Het “geen inschakel” bericht is niet geclassificeerd. Dit betekent dat hij niet tot een
bepaalde gebeurtenis behoort. Als de geen inschakel optie is geprogrammeerd, anders
dan Uitgeschakeld, dan zal het bericht na de verstreken tijd verzonden worden.
9.10: Jamming Detectie
Het systeem kan RF Jamming detecteren. Deze wordt meestal veroorzaakt door een
indringer die het systeem probeert te saboteren.
Om de Jamming Detectie settings te programmeren:
-68-
© MARMITEK
1.
2.
Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Jamming
Det. [9410].
Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
9.11: “Geen Beweging” Duur
De Geen beweging functie is ontworpen om oudere mensen, of mensen met een
handicap op afstand in de gaten te kunnen houden. Als de sensor die ingesteld staat als
“geen bewegingssensor” (zie 7.61. zone type.) gedurende een vooraf ingestelde tijd geen
beweging waarneemt, wordt er een “geen beweging” bericht verzonden naar de
meldkamer.
Om de Geen beweging tijd te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Geen
beweging [9411].
2. Selecteer 6 uur, 12 uur, 24 uur, 48 uur, 72 uur of Uitgeschakeld.
9.12: Microfoon/Speaker Opties
Naast de ingebouwde microfoon en speaker, kunt u ook een externe microfoon/speaker
aansluiten op de centrale unit van de ProGuard800. Namelijk de “ProGuard800 IP850Interphone”. Hierbij kunt u kiezen welke speaker of microfoon u gebruikt. U kunt 1
microfoon/speaker (ingebouwd of extern) kiezen, of u laat ze gelijktijdig werken.
Om de Microfoon/speaker functie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties,
Mic./Speaker [9412].
2. Selecteer Int. Mic. /speaker danwel Ext. Mic. /speaker of Int.&Ext
Mic/Sp.
9.13: Spraakbericht
De spraakbericht optie geeft u de mogelijkheid gesproken berichten over de
systeemstatus in- of uit te schakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, laat het
systeem een kort bericht horen bij bv. het in- of uitschakelen van uw systeem.
Om de spraak bericht optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties,
Spraakbericht [9413].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
1 De beschikbaarheid van spraakberichten is afhankelijk van de hardware.
9.14: Installateurs Toegang
Met de installateurs toegang optie kunt u bepalen of de installateur te allen tijde toegang
heeft tot het systeem of alleen wanneer deze toestemming heeft van de Master code. – zie
4.7.11: Vrijgave Programmeren.
Om de installateurs toegang te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Inst.
Toegang [9414].
2. Selecteer Altijd danwel Gebr. Start. Toeg.
ProGuard800™
-69-
9.15: Auto Logboek (voor toekomstig gebruik)
Het auto logboek is een optie voor toekomstig gebruik en is niet beschikbaar in de
huidige hardware. De standaard instellingen voor deze optie zijn uitgeschakeld. Wij
adviseren u deze instellingen niet te wijzigen.
9.16: Zomertijd
Wanneer u de zomertijd optie gebruikt, schakelt het systeem automatisch tweemaal per
jaar, volgens de landelijke wijzigingen, op zomer- en wintertijd.
Er zijn twee opties beschikbaar:
x
x
1
Europa – De klok gaat 1 uur vooruit op de laatste zondag van maart
om 02:00 uur. De klok gaat 1 uur terug op de laatste zondag van
oktober om 03:00 uur.
Amerika– De klok gaat 1 uur vooruit op de eerste zondag van april om
02:00 uur. De klok gaat 1 uur terug op de laatste zondag van oktober
om 02:00 uur.
Vanaf 2007 gaat in Amerika de zomertijd in op de tweede zondag van maart en eindigt op
de eerste zondag van november. Hiermee is reeds rekening gehouden in de hardware.
Om de zomertijd optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Zomertijd
[9416].
2. Selecteer Europa, USA of Uitgeschakeld.
9.17: Rapportage fout melding
Als de rapportage fout melding staat ingeschakeld, dan zal het niet kunnen verzenden
van een gebeurtenis, leiden tot een systeem fout melding welke te zien is op de display.
De Rapportage fout melding gebeurt pas nadat alle berichtpogingen en rapportagecycli
zijn mislukt. Om de systeemfout te herstellen die veroorzaakt is door een rapportage
fout, drukt u op totdat u door alle systeemfouten hebt gebladerd. Een rapportage fout
melding veroorzaakt geen fout in de werking van het systeem.
Om de rapportage fout melding optie te programmeren:
1.
Selecteer in het Programmering menu, Systeem Opties, Rapport. fout.
[9417].
2.
Selecteer Ingeschakeld danwel Uitgeschakeld.
9.18: Alarm UIT
Als de Alarm Uitschakel functie is ingeschakeld, zal het uitschakelen van het alarm
binnen 5 minuten nadat het alarm geactiveerd is, ervoor zorgen dat een Alarm-uitschakel
melding naar de meldkamer wordt gestuurd. Deze melding zal op de LCD display van de
Keypads verschijnen en de centrale unit kan lokaal niet meer bediend worden totdat 9
wordt ingedrukt ter bevestiging. Het is gedurende deze tijd wel mogelijk om middels
telefoon bediening het systeem te bedienen. Let op: alarm indicatie heeft een hogere
prioriteit en overschrijft de Alarm UIT display.
Daar de ProGuard800 voldoet aan de eisen van de ANSI/SIA CP-01 standaarden voor
vals alarm reductie, is het niet mogelijk om de Alarm UIT functie te annuleren. Daarom
zal het systeem iedere poging om de fabrieksinstellingen of systeem opties, Alarm
UIT [9418] te wijzigen, afwijzen.
-70-
© MARMITEK
9.19: Cross Zoning (voor toekomstig gebruik)
De Cross Zoning is een optie voor toekomstig gebruik en is niet beschikbaar in de
huidige hardware. De standaard instellingen voor deze optie zijn uitgeschakeld. Wij
adviseren u deze instellingen niet te wijzigen.
9.20: Geverifieerde brand
De geverifieerde brand functie is een optie die is ontwikkeld voor het vertragen van een
brandmelding aan de meldkamer, totdat de brand is geverifieerd. Lokale brandmelding
wordt door deze optie niet beïnvloed. De sirene in de centrale unit en de rookmelder
zullen hoorbaar waarschuwen voor het brand alarm. U kunt de geverifieerde brand optie
instellen tussen 00 en 60 seconden (00 = uitgeschakeld).
Als de geverifieerde brand optie is ingeschakeld, zal een brandalarm melding verzonden
worden als…
x
Een alarmmelding optreedt van een brand zone en het alarm niet uitgeschakeld
wordt voor het einde van de geverifieerde brand vertragingstijd.– in dit geval, zal
de alarmmelding plaats vinden aan het einde van de geverifieerde brand
vertragingstijd.
x
Een alarmmelding optreedt van een brand zone, het alarm wordt uitgeschakeld
en er treedt een tweede alarmmelding op in dezelfde zone, gedurende de
geverifieerde brand vertragingstijd. – in dit geval, zal de alarmmelding plaats
vinden op het moment dat de tweede melding ontvangen wordt.
x
Een alarmmelding optreedt van een brand zone en er treedt een tweede
alarmmelding op in een andere zone, gedurende de geverifieerde brand
vertragingstijd. – in dit geval, zal de alarmmelding plaatsvinden op het moment
dat de tweede melding ontvangen wordt.
Om de geverifieerde brand vertragingstijd te programmeren:
1. Selecteer in het Programmering menu, Systeem opties, Brand gecontr.
[9420].
2. Toets een waarde in tussen de 00 en 60 seconden (00 = uitgeschakeld).
3. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
9.21: Batterij soort
De batterijsoort dient ingesteld te staan op de batterij die in het systeem zit (bv.
als op de sticker van de batterij 1500 mAh staat, kies dan 1.5 Ah. Staat er 3000
mAh, kies dan 3.0 Ah)
Om de batterijsoort te programmeren:
1. Selecteer in het Programmering menu, Systeem opties, Battery Soort [9421].
2. Selecteer de batterij soort.
3. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
ProGuard800™
-71-
Hoofdstuk 10: Communicatie
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de instellingen aanpast van hoe de centrale unit
communiceert via de GSM en PSTN module.
10.1: Centrale Unit Rapportage
In de centrale unit kunnen 3 telefoonnummers geprogrammeerd worden. Ieder
telefoonnummer heeft zijn eigen communicatie opties. Hieronder vindt u een uitleg van
de verschillende opties.
10.1.1: Telefoon Nummer
Om een rapportage telefoonnummer te wijzigen:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een Meldkamernummer(1-3).
3. Selecteer in het sub-menu Telefoonnummer [#1].
4. Toets max. 16 karakters in. Gebruik de toets om “*”, “#”, “,” (pauze),
“T” (om naar DTMF toon bellen over te schakelen), “P” (om naar
druktoets bellen over te gaan) of “+” (internationale code) toe te
voegen. Gebruik de toets om een karakter te verwijderen.
5. Druk op 9 Wanneer u klaar bent met wijzigen.
10.1.2: Klantnummer
Om een aansluitnummer te wijzigen:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een Meldkamernummer(1-3).
3. Selecteer in het sub-menu Klantnummer [#2].
4. Toets max. 8 karakters in. Begin het klantnummer met een aantal
nullen voor nummers met minder dan 8 karakters. Gebruik de toets
voor hexadecimale karakters.
1
5.
Als het geprogrammeerde protocol Contact ID is, is “A” geen geldig karakter in het
telefoonnummer.
Druk op 9 Wanneer u klaar bent met wijzigen.
10.1.3: Protocol
Om het protocol van een aansluitnummer te programmeren:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een Meldkamernummer(1-3).
3. Selecteer in het sub-menu Protocol [#3].
4. Selecteer één van de beschikbare opties.
1
Communicatie,
Aansluitnummer 3 is ontwikkeld voor gebruik van de Volg Mij optie. Dit is het enige
nummer dat geprogrammeerd kan worden door de gebruiker.
10.1.4: Communicatie Interface
Voor ieder aansluitnummer kiest u of deze behoort tot de mobiele communicatie of
PSTN communicatie.
-72-
© MARMITEK
Om de communicatie interface te programmeren:
1. Selecteer
in
het
programmering
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een Meldkamernummer(1-3).
3. Selecteer in het sub-menu Interface [#4].
4. Selecteer GSM danwel PSTN.
menu,
Communicatie,
10.1.5: Bel pogingen
Met de Bel pogingen optie bepaalt u hoe vaak het systeem één nummer probeert te
bereiken alvorens hij naar het volgende nummer in de rij gaat.
Om het aantal belpogingen per telefoonnummer te programmeren:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een Meldkamernummer(1-3).
3. Selecteer in het sub-menu Bel Pogingen [#5].
4. Toets een aantal in tussen 01 en 15.
5. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
10.1.6: Tweeweg Audio
Met de Tweeweg Audio optie bepaalt u of voor een specifiek telefoonnummer de
Tweeweg Audio optie beschikbaar is of niet. Voor verdere informatie zie 5.2.2: TWA
Alarm .
Om de Tweeweg Audio optie voor een telefoonnummer te programmeren:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een Meldkamernummer(1-3).
3. Selecteer in het sub-menu Tweeweg Audio [#6].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.2: Algemene opties voor het rapporteren aan een meldkamer
Onderstaande opties zijn van belang voor de drie telefoonnummers die specifiek gebruikt
worden door een meldkamer.
10.2.1: Doormelden
Wanneer het systeem een alarmmelding geeft, belt hij als eerste het telefoonnummer dat
op nummer 1 van de lijst staat. Wanneer het systeem de melding niet kan doorgeven op
dit nummer, zullen achtereenvolgens telefoonnummer 2 en 3 gebeld worden. Wanneer
de Doormeldfunctie staat ingesteld, stuurt de centrale unit een dubbel rapport naar de
geselecteerde nummers. Bijvoorbeeld: het systeem kan een alarmmelding doorsturen
naar de meldkamer terwijl u gelijktijdig een alarmmelding per sms ontvangt op uw
mobiele telefoon.
Om de doormeld optie te programmeren:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer, Doormelden aan [9517]; De huidige doormeld
setting verschijnt op de display.
ProGuard800™
-73-
Druk op…
1
2
3
Om…
Aansluitnummer 1 wel of niet door te melden.
Aansluitnummer 2 wel of niet door te melden.
Aansluitnummer 3 wel of niet door te melden.
Tabel 10.1: Doormeld opties
2.
3.
Gebruik toets 1, 2 en 3 om telefoonnummers wel/niet door te laten
melden.
Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
10.2.2: Herhalen Alarm
De pogingen van het systeem om een gebeurtenis te rapporteren gebeurt in cycli. Een
rapportagecyclus is een set bel pogingen. Als het systeem er niet in slaagt de rapportage
te doen aan één van de telefoonnummers, begint de gehele rapportagecyclus opnieuw
totdat de rapportage succesvol verzonden is. U kunt instellen hoe vaak het systeem deze
cyclus moet doorlopen door dit te programmeren in de Herhalen Alarm optie.
Om het aantal bel cycli te programmeren:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer, Herhalen Alarm [9518].
2. Toets een waarde in tussen 01 en 03.
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
In het geïllustreerde voorbeeld van in Figuur 10.1, is aansluitnummer 1 (Account 1)
geprogrammeerd met 2 belpogingen, aansluitnummer 2 is geprogrammeerd met 3
belpogingen en het aantal cycli is geprogrammeerd op 3.
Figuur 10.1: Voorbeeld rapportage cyclus
-74-
© MARMITEK
10.3: Gesproken bericht oproep
De Gesproken bericht oproep is een functie waarbij de gebruiker gebeld wordt wanneer
er zich bepaalde gebeurtenissen voordoen. In dit geval wordt een vooraf opgenomen
bericht afgespeeld. Deze berichten worden pas verzonden nadat er een bericht is
verzonden naar de meldkamer. Daarnaast kunt u, in geval van alarm en na het
ontvangen van een gesproken bericht direct Tweeweg communicatie tot stand brengen
met de woning om te horen wat er aan de hand is.
In het systeem kunnen 3 privé-nummers geprogrammeerd worden voor Gesproken
bericht oproep. Ieder telefoonnummer heeft zijn eigen communicatie interface en
tweeweg audio functies.
Het type gebeurtenis dat gemeld wordt via Gesproken bericht oproep kunt u
programmeren in de VM Event Optie – zie 10.10: Gesproken bericht Gebeurtenis Bel
opties. Als één van deze gebeurtenissen zich voordoet, belt de centrale unit uit naar
privé-nummer 1.
1 De beschikbaarheid van de Gesproken bericht oproep functie is hardware afhankelijk.
Bij een Gesproken bericht oproep gebeurt het volgende:
1. Er vindt een gebeurtenis plaats en de centrale unit belt uit naar privénummer 1.
2. Wanneer u het gesprek beantwoordt, hoort u het huis ID bericht en het
gebeurtenissenbericht welke van toepassing is.
3. Druk vervolgens op de 1 van uw telefoon. Als er meerdere meldingen
zijn, dan hoort u die nu. Anders hoort u: “Er zijn geen andere
boodschappen ingesproken”.
-ofAls tweeweg audio is ingeschakeld voor het privé-nummer, dan kunt u tweeweg
audio tot stand brengen door op de 2 te drukken van uw telefoon. Wanneer u dit
niet wilt, dan drukt u achtereenvolgens op “*” en “#” om de verbinding te
verbreken.
De spraakbericht belfunctie heeft 3 belcycli voor het bereiken van de geprogrammeerde
telefoonnummers. Als het eerste nummer niet wordt opgenomen of de TC/VM Time-out
(zie 10.6.11: Maximale inluistertijd ) loopt af voordat het bericht door de gebruiker
bevestigd is (door op de 1 te toetsen), dan belt de centrale unit het tweede
telefoonnummer en daarna het derde telefoonnummer.
Als geen van de berichten bevestigd worden, dan herhaalt de centrale unit dit nog
tweemaal. Dit betekent dat de centrale unit maximaal 3 pogingen per telefoonnummer
onderneemt.
10.3.1: Telefoonnummer
Om het privé-nummer voor Gesproken bericht oproep te wijzigen:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer privé-nummer (4-6).
3. Selecteer in het sub-menu van het privé-nummer Prive nr. [#1].
ProGuard800™
-75-
4.
5.
Toets max. 16 karakters in. Gebruik de toets voor het ingeven van
“*”, “#”, “,” (pauze), “T” (om over te gaan op DTMF toon bellen), “P”
(om over te gaan op puls bellen) of “+” (internationale code). Gebruik
de toets om een karakter te wijzigen.
Druk op 9 wanneer u klaar bent met wijzigen.
10.3.2: Communicatie Interface
Voor ieder privé-nummer kunt u kiezen tussen mobiele en PSTN communicatie.
Om de communicatie-interface van een privé-nummer te programmeren:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een privé-nummer (4-6).
3. Selecteer in het sub-menu van het privé-nummer Interface [#2].
4. Selecteer GSM danwel PSTN.
10.3.3: Tweeweg Audio
De tweeweg audio optie bepaald of tweewegcommunicatie na een Gesproken bericht
oproep mogelijk is voor dit telefoonnummer. Zie voor meer informatie 5.2.3: Tweeweg
Audio na een gesproken bericht.
Om de tweeweg audio optie te programmeren voor een privé-nummer:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer [951].
2. Selecteer een privé-nummer(4-6).
3. Selecteer in het sub-menu van het privé-nummer Tweeweg Audio
[#3].
5. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.3.4: Huis ID
De Huis ID is een kort bericht dat gespeeld wordt voorafgaande aan een Gesproken
bericht oproep om het systeem te identificeren aan de gebruiker. Zo zou een logische
Home ID kunnen zijn: “Michiel’s huis”.
Om het Huis ID bericht af te luisteren:
x
Selecteer
in
het
programmering
menu,
Aansluitnummer, Huis ID, Ber. Alfuist. [95191].
Communicatie,
Om een Huis ID Bericht op te nemen:
1. Selecteer
in
het
programmering
menu,
Communicatie,
Aansluitnummer, Huis ID, Opname bericht [95192].
2. Druk op 9 om de opname te starten.
3. Neem uw bericht op. Het bericht mag maximaal 10 seconden duren.
4. Druk op 9 om de opname te beëindigen. Het bericht wordt
automatisch afgespeeld en OK? Verschijnt op de display.
5. Druk op 9 om uw bericht te bewaren.
-76-
© MARMITEK
10.4: Programmeren op afstand
Met de Marmitek’s ProGuard800 Remote Programmer (RP) software kunt u uw systeem
programmeren en bedienen met uw computer. Zowel in de woning als op afstand. De
software biedt een uitvoerige interface naar de centrale unit van de ProGuard800 om het
programmeren eenvoudiger te maken.
U kunt op drie manieren uw PC aan de centrale unit koppelen:
x
x
x
Direct Bellen: De Programmeer Unit belt uit, het systeem neemt op en
de communicatie is tot stand gebracht.
Terugbellen: De Programmeer Unit belt uit, het systeem neemt op en
verbreekt de verbinding. Het systeem belt vervolgens terug en de
verbinding is tot stand gekomen.
USB aansluiting: U koppelt de Programmeerunit rechtstreeks aan de
USB poort van de hoofdbesturingsmodule (Hiervoor dient u de
optionele USB interface aan te schaffen).
De volgende programmeeropties hebben betrekking op hoe de programmeer software
aan het systeem gekoppeld wordt.
10.4.1: Terugbel telefoonnummer
RP Terugbellen is een beveiligde optie die verzekert dat het programmeren op afstand
alleen gebeurd door geautoriseerd personeel. Wanneer de programmeer unit naar de
centrale unit belt, hangt de centrale unit op en belt het geprogrammeerde
terugbeltelefoonnummer.
Om het terugbeltelefoonnummer te wijzigen:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Remote
Prog., Terugbellen # [9521].
2. Toets max. 16 karakters in. Gebruik de toets voor het ingeven van
“*”, “#”, “,” (pauze), “T” (om over te gaan op DTMF toon bellen), “P”
(om over te gaan op puls bellen) of “+” (internationale code). Gebruik
de toets om een karakter te wijzigen.
3. Druk op 9Wanneer u klaar bent met wijzigen.
1
Als er geen terugbeltelefoonnummer is geprogrammeerd, dan is RP Terugbellen niet
mogelijk. Dan gaat de centrale unit over op programmeren via de direct bellen methode.
10.4.2: RP Pincode
De RP (programmeren op afstand) pincode is een code van 6 karakters dat toegang biedt tot
programmeren op afstand. Wanneer er een RP verbinding tot stand komt dient de RP
pincode die geprogrammeerd is op de PC overeen te komen met de RP pincode van de
centrale unit.
Om de RP Pincode te wijzigen:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Remote
Prog., RP Pincode [9522].
2. Toets 6 karakters in.
3. Druk op 9wanneer u klaar bent met wijzigen.
10.4.3: RP Communicatie Interface
U kunt de ProGuard800 op afstand programmeren met zowel mobiele als met PSTN
communicatie.
ProGuard800™
-77-
Voor PSTN communicatie, gebruikt de RP een dubbele bel methode zodat de lijn gedeeld
kan worden met standaard telefoon handsets, een antwoordapparaat of een fax. De GSM
module heeft zijn eigen telefoonnummer voor data overdracht, zodat een dubbele
belmethode niet nodig is. In dit geval belt de programmeerunit direct naar de centrale unit.
Om de RP communicatie interface te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Remote
Prog., RP Interface [9523].
2. Selecteer GSM danwel PSTN.
10.4.4: RP Toegang Opties
Er zijn verschillende opties beschikbaar voor volledig, gedeeltelijk of geen toegang voor
programmeren op afstand.
Om de RP Toegang opties te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Remote
Prog., Progr. Op afst.[9524].
2. Selecteer een RP toegang optie uit de onderstaande tabel.
Toegang opties
Altijd toegang
Toegang als het
systeem
niet
actief is
Geen toegang
Toegang
voor
deze gebruiker
Beschrijving
Up/downloading is altijd mogelijk.
Het systeem moet Uitgeschakeld zijn om een verbinding tot stand
te brengen.
Up/downloading is niet mogelijk.
De gebruiker moet in het service menu de programmeeroptie
activeren om een verbinding tot stand te brengen. –zie 4.7.11:
Vrijgave Programmeren.
Tabel 10.2: RP Toegang opties
10.5: Service Oproep
De Service Oproep functie is ontworpen zodat u met één druk op de knop contact hebt
met de meldkamer. Wanneer u de Service oproep toets ( 0) gedurende enkele seconden
inhoudt, wordt er een tweeweg audio verbinding tot stand gebracht met de meldkamer.
10.5.1: Service Oproep telefoonnummer
Om het service oproep telefoonnummer te wijzigen:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Service
Oproep, telefoonnummer [9531].
2. Toets max. 16 karakters in. Gebruik de toets voor het ingeven van
“*”, “#”, “,” (pauze), “T” (om over te gaan op DTMF toon bellen), “P”
(om over te gaan op puls bellen) of “+” (internationale code). Gebruik
de toets om een karakter te wijzigen.
10.5.2: Service Oproep Interface
Voor de Service oproep kunt u kiezen tussen mobiele en PSTN communicatie.
Om de Service Oproep interface te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Service
Oproep, Interface [9532].
2. Selecteer GSM danwel PSTN.
-78-
© MARMITEK
10.6: Communicatie opties
10.6.1: Lijn controle
De Lijn controle functie bewaakt zowel de PSTN telefoonlijn als het GSM netwerk. Als er
zich een probleem voordoet bij een van deze lijnen, zal een Geen Verbinding melding in
het logboek komen te staan.
Om de Lijn controle instelling te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, PSTN lijn bew [95401].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.6.2: Periodieke Test Interval
De Periodieke test is een testsignaalverzending waarbij de meldkamer geïnformeerd
wordt over de rapportage capaciteit en het functioneren van het systeem.
Bij Periodieke testen zijn twee opties beschikbaar:
x
x
1
U kunt de test uitvoeren volgens een gekozen tijdsinterval tussen de 1
en 254 uur (ongeveer 10 dagen).
Het systeem voert de test automatisch uit aan de hand van de laatste
vier karakters van de gebruikerscode. Vervolgens kan deze rapportage
dagelijks, wekelijks of maandelijks verzonden worden, afhankelijk van
de gekozen Auto Interval optie – zie 10.6.4: Auto Interval. Met deze
instelling wordt de meldkamer niet continue overspoeld met
testresultaten.
Het periodieke test bericht is niet geclassificeerd. Dit betekent dat hij niet tot een
bepaalde gebeurtenis behoort. Als de periodieke test optie is geprogrammeerd, anders
dan 000, dan zal het bericht verzonden worden.
Om de Periodieke Test interval te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Test Interval [95402].
2. Toets een interval (001-254 uur) of 255 voor automatische test
interval.
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
Om de periodieke test uit te schakelen:
x
Programeer de Periodieke test als 000.
10.6.3: Eerste Test
Wanneer de periodieke test interval staat ingesteld op 001-254 uur, dan dient u aan te
geven wanneer het systeem de eerste test dient te verzenden.
Om de Eerste test tijd te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Eerste Test [95403].
2. Toets een tijd in (UU:MM).
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
ProGuard800™
-79-
10.6.4: Auto Interval
De Auto Interval optie bepaalt de frequentie van momenten dat de periodieke
testberichten verzonden worden.
Om de Auto Interval te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Auto Interval [95404].
2. Selecteer Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
10.6.5: Doormeld vertraging
De doormeldvertraging is de tijd dat het systeem wacht op de bevestiging van de
meldkamer na de eerste melding, gebruikmakend van de PSTN module. Als deze
bevestiging niet ontvangen is gedurende deze tijd, dan ziet het systeem de belpoging als
mislukt.
Om de doormeldvertraging te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Vertr. Doorm [95405].
2. Toets een tijd in (001-255 seconden).
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
10.6.6: Bevestiging vertraging
De bevestiging vertraging is de tijd dat het systeem wacht op de bevestiging van de
meldkamer na de tweede melding, gebruikmakend van de PSTN module. Als deze
bevestiging niet ontvangen is gedurende deze tijd, dan ziet het systeem de belpoging als
mislukt.
Om de bevestiging vertraging te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Bev. vert [95406].
2. Toets een tijd in (001-255 seconden).
3. Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
10.6.7: PSTN Land
Om aan de eisen van plaatselijke telecom bedrijven te voldoen, zijn de parameters van
de standaard telefoonlijn verkozen voor een aantal verschillende landen.
Om het PSTN land te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, PSTN Land [95407].
2. Selecteer uw land uit de beschikbare opties.
1
Marmitek biedt parameters van de standaard telefoonlijn, voor die landen die niet in de
lijst voorkomen. Komt uw land niet in de lijst voor, selecteer dan de optie Custom Settings.
10.6.8: Wacht op kiestoon
Deze optie bepaald of het systeem alleen uitbelt wanneer er een kiestoon beschikbaar is
of dat hij te allen tijde uitbelt.
Om de kiestoon wachten optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Wacht op Kiest [95408].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
-80-
© MARMITEK
10.6.9: RDO Periode
Remote Diagnostiek en Onderhoud (RDO) is een functie die ontwikkeld is voor het
automatisch onderhouden van geïnstalleerde centrale units. Gedurende een
onderhoudssessie, belt de centrale unit automatisch het RP Terugbelnummer en maakt
verbinding met de RDO server. De tijdinterval tussen de onderhoudssessies wordt ook wel
RDO Periode genoemd.
Om de RDO Periode te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, RDO Periode [95409].
2. Toets de gewenste RDO periode in (001-255 dagen of 000 om RDO
communicatie uit te schakelen).
3. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
10.6.10: Binnenkomende gesprekken
Deze optie bepaald of de centrale unit binnenkomende Telecontrol/Tweeweg Audio
gespreken kan ontvangen.
Om de binnenkomende gesprekken optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Ontvang Audio [95410].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.6.11: Maximale inluistertijd
De maximale inluistertijd bepaalt de duur van bediening op afstand, tweeweg audio of
Gesproken bericht oproep. Bij bediening op afstand of tweeweg audio verbreekt het
systeem automatisch de verbinding na het verstrijken van de inluistertijd, behalve als de
tijd handmatig verlengd wordt door de operator. Voor de Gesproken bericht oproep geldt,
dat als de tijd is verstreken en de gebruiker heeft het bericht niet bevestigd, het systeem
het volgende privé-nummer gaat bellen. Gedurende een Gesproken bericht oproep,
wordt de vertraging iedere keer gereset als een bericht bevestigd is.
Om de maximale inluistertijd te programmeren:
1.
2.
3.
Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Max. Inl. Tijd [95411].
Toets een tijd in (001-255 seconden).
Toets op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
10.6.12: TWA Mode
De Tweeweg Audio functie biedt de keuze uit twee modes:
x
Duplex – beide partijen mogen gelijktijdig spreken, zoals bij een
normaal telefoongesprek.
x
Simplex – één partij mag spreken terwijl de andere partij luistert.
Om de TWA mode optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, Tweeweg Audio, TWA Mode [95412].
2. Selecteer Duplex of Simplex.
ProGuard800™
-81-
10.7: GSM Opties
10.7.1: GSM Ontvangst rapportage
De GSM ontvangst rapportage is een functie die periodiek test wat de signaalsterkte van
de GSM module is.– zie 4.7.9: GSM signaal sterkte. Deze informatie verschijnt op
voorgeprogrammeerde tijden of tijdens de periodieke test. – zie 10.6.2: Periodieke Test
Interval & 10.6.3: Eerste Test. Dit betekent dat iedere keer dat er een periodieke test
verzonden wordt, het systeem ook een melding van de sterkte van het GSM signaal naar
de meldkamer stuurt. Tevens wordt de GSM signaalsterkte opgeslagen in het logboek.
1
Als de Periodieke test is ingeschakeld, zal de GSM ontvangst rapportage niet werken. De
GSM ontvangst rapportage behoort tot de gebeurtenissen groep Randapparatuur. Zie
10.9: Gebeurtenissen Opties voor Meldkamer Rapportage. Als deze gebeurtenissengroep
staat uitgeschakeld zal de GSM sterkte signaal wel nog in het logboek worden
opgenomen.
Om de GSM ontvangst rapportage optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, GSM Opties, GSM Ontv. Rap [954131].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.7.2: PIN Code
De PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) is een code van 4 cijfers en beschermt de SIM
kaart tegen ongeautoriseerd gebruik wanneer u deze kwijt raakt of gestolen is.
Om de PIN code te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, GSM Opties, PIN Code [954132].
2. Wijzig de 4 cijferige PIN code.
3. Druk op 9 Wanneer u klaar bent met wijzigen.
10.7.3: SMS Centrale
Om het telefoonnummer van de SMS centrale te wijzigen:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, GSM Opties, SMS Centrale [954133].
2. Toets max. 16 karakters in. Gebruik de toets voor het ingeven van
“*”, “#”, “,” (pauze), “T” (om over te gaan op DTMF toon bellen), “P”
(om over te gaan op puls bellen) of “+” (internationale code). Gebruik
de toets om een karakter te wijzigen.
3. Druk op 9 wanneer u klaar bent met wijzigen.
10.7.4: SMS Commando
Met de SMS Commando optie kunt u de mogelijkheid tot het verzenden van
commando’s via SMS aan de centrale unit activeren danwel deactiveren. Voor verdere
informatie over SMS commando’s zie 3.8: Alarm in- en uitschakelen middels SMS en
6.3: Telefoon bediening.
Om SMS commando’s te (de-)activeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, GSM Opties, SMS Commando [954134].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
-82-
© MARMITEK
10.7.5: SMS Bevestiging
Nadat u een SMS commando heeft verstuurd, ontvangt u van het systeem een SMS
bevestiging. U kunt deze optie activeren en deactiveren.
Om de SMS Bevestiging te (de-)activeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, GSM Opties, SMS Bevestig. [954135].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.7.6: GSM Bereik verlies tijd
De GSM Bereik verlies tijd is een functie die ontwikkeld is om het aantal GSM bereik
verlies meldingen terug te brengen. Deze functie wordt aanbevolen wanneer het GSM
bereik of de signaalsterkte in uw woning erg variabel is.
Als er een probleem met het GSM signaal gedetecteerd is, zal deze melding in het
logboek komen te staan. Tevens zal deze melding op de display verschijnen na het
verstrijken van de tijd die geprogrammeerd staat in de GSM geen bereik verlies tijd.
GSM Bereik herstel zal in het logboek geregistreerd worden en 3 minuten nadat het
herstel is gedetecteerd naar de centrale unit verzonden worden.
Deze functie is alleen mogelijk wanneer de Lijn Controle functie is ingeschakeld. (zie
10.6.1 Lijn Controle).
Om de GSM bereik verlies functie uit te schakelen (de meldingen hiervan te annuleren)
toets dan 000 in.
Om de GSM Bereik verlies tijd te programmeren:
1. Selecteer in het Programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, GSM, opties, Geen GSM tijd. [954136].
2. Toets een tijd in (003-255 minuten of 000 om deze functie uit te
schakelen).
3. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
10.8: Tweeweg Audio Gebeurtenis Rapportage Opties
10.8.1: TWA Gebeurtenis Rapportage
De Tweeweg audio Gebeurtenis rapportage is een rapportage die naar de meldkamer
verzonden wordt om aan te geven dat tweeweg communicatie tot stand wordt gebracht.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, dan stuurt het systeem een contact ID
gebeurtenis code 606000 alvorens de tweeweg audio communicatie tot stand te
brengen.
1
Deze optie heeft alleen betrekking op Contact ID. als u SIA gebruikt, dan zal een TWA
Gebeurtenis rapport altijd verzonden worden samen met een maximale inluistertijd,
ongeacht de configuratie van deze optie.
Om de TWA Gebeurtenis Rapportage te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, TWA Event Rap. [95414].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
ProGuard800™
-83-
10.8.2: TWA Rapportagetijd
Als de TWA Rapportagetijd optie is ingeschakeld, dan worden de laatste drie cijfers van
de rapportage vervangen door het aantal seconden, dat geprogrammeerd is voor de
maximale inluistertijd.– zie 10.6.11: Maximale inluistertijd . Bijvoorbeeld; als de maximale
inluistertijd geprogrammeerd staat op 120 seconden, dan zal de contact ID
gebeurteniscode die verzonden wordt voor TWA rapportage 606120 zijn.
Om de TWA Rapportagetijd optie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Comm.
Opties, TWA Tijd Rap. [95415].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.9: Gebeurtenissen Opties voor Meldkamer Rapportage
Het systeem kent verschillende soorten gebeurtenissen. Hiermee kunt u rapportage of
tweeweg audio functies (de-) activeren voor een bepaalde groep gebeurtenissen.
De volgende groepen gebeurtenissen zijn te onderscheiden:
x
x
x
x
x
x
x
x
Inbraak [#1]
Brand [#2]
In/uitschakeling [#3]
Service [#4]
Voeding [#5]
Apparatuur [#6]
RF Jamming [#7]
Medisch [#8]
10.9.1: Gebeurtenis Rapportage
U kunt per gebeurtenissen groep rapportage in- of uitschakelen. Hiermee kunt u bepalen
welke meldingen al dan niet bij de meldkamer gemeld dienen te worden.
Om rapportage te (de-)activeren voor een gebeurtenissengroep:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Event Opties [955].
2. Selecteer een Gebeurtenissen groep.
3. Selecteer Rapportage in het submenu van de gebeurtenissengroep [#1].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.9.2: Herstel Rapportage
Voor elke gebeurtenissen groep kunt u bepalen of een herstel rapportage verzonden
dient te worden.
Om herstel rapportage te (de-)activeren voor een gebeurtenissengroep:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Event Opties [955].
2. Selecteer een Gebeurtenissen groep.
3. Selecteer Rapportage Herst. in het submenu van de gebeurtenissengroep [#2].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.9.3: Tweeweg Audio
Voor de groepen Inbraak, Brand en Medisch is er een extra functie om tweeweg audio
tot stand te brengen– zie 5.2.2: TWA Alarm .
-84-
© MARMITEK
Om Tweeweg Audio te (de-)activeren voor een gebeurtenissengroep:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, Event Opties
[955].
2. Selecteer een Gebeurtenissen groep (Inbraak, Brand of Medisch).
3. Selecteer TWA [#3].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
10.10: Gesproken bericht Gebeurtenis Bel opties
Het systeem kent verschillende soorten gebeurtenissen. Hiermee kunt u bepalen welke
vooraf ingesproken bericht afgespeeld wordt bij een bepaalde gebeurtenis. Hiermee kunt
u ook per soort gebeurtenis bepalen of de bel optie ge(de-)activeerd wordt. Voor meer
informatie over deze functie zie 10.3: Gesproken bericht oproep.
De Gesproken bericht gebeurtenis groepen en de bijbehorende systeem gebeurtenissen
zijn als volgt:
x
x
x
x
x
Inbraak [#1]
o
Alarm in Zone (behalve Gas, Overstroming en ruimtebewaking zones)
o
Sabotage in zone
o
Sabotage
o
Dwang
Brand [#2]
o
Brand alarm in Zone
o
Handmatig geactiveerd Brand Alarm
Paniek [#3]
o
Paniek alarm in zone
o
Handmatig geactiveerd Paniek Alarm
o
Medisch [#4]
o
Medisch alarm in zone
o
Handmatig geactiveerd Medisch Alarm
o
Geen beweging
Systeem fout [#5]
o
Batterij leeg
o
Batterij van zender leeg
o
Geen netspanning
o
Geen verbinding
o
Componentenfout
o
Communicatiefout
o
Zender synchronisatie fout
o
Zender van de centrale unit synchronisatie fout
o
Geen supervisie
o
Zone fout
o
FM Jamming
Inschakelen [#6]
o
Alarm volledig AAN
o
Alarm gedeeltelijk AAN
o
Omtrek alarm AAN
ProGuard800™
-85-
x
x
Uitschakelen [#7]
o
Uitgeschakeld
o
Uitschakelen na alarm
Water [#8]
o
Water Alarm in Zone (Water)
Om de gesproken bericht optie voor een bepaalde gebeurtenissengroep te
(de-)activeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Communicatie, VM Event
Optie [956].
2. Selecteer een Gebeurtenissen groep.
3. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
-86-
© MARMITEK
Hoofdstuk 11: X-10 Home Automation Programmering
Dit hoofdstuk geeft toelichting op de te programmeren systeem opties die betrekking
hebben op X-10 Home Automation. De Home Automation unit is standaard ingebouwd in
uw centrale unit.
11.1: X-10 Overzicht
De Marmitek ProGuard800 ondersteunt het X-10 protocol. Hiermee kunt u een breed
scala aan Home Automation producten integreren in uw Alarm systeem.
Alvorens u de functies van Home Automation gaat programmeren is het belangrijk dat u
het basis concept achter X-10 Home Automation beter begrijpt.
X-10 is een protocol waarmee u commando’s en andere data kunt versturen over uw
bestaande lichtnet van uw woning. Dit betekent dat, gebruikmakend van een X-10
zender (de Home Automation module in uw centrale unit) u AAN en UIT commando’s
kunt versturen naar X-10 ontvangers (lamp en apparaat modules) die in een stopcontact
elders in huis gestoken zijn. Deze X-10 ontvangers noemen we ook wel HA modules.
Iedere HA module heeft twee identificatie codes. Deze codes worden Huis codes en Unit
codes genoemd en deze kunnen in de meeste gevallen gewijzigd worden op de
codewieltjes die op de HA module zitten. In Figuur 11.1, staat de HA module op Huis A,
Unit 3.
Figuur 11.1: HA module Codewieltjes
De Centrale unit accepteert 16 verschillende HA modules op 1 huiscode. Om er zeker
van te zijn dat de Home Automation functies goed functioneren, dient u zich te houden
aan de volgende richtlijnen:
x
x
De Huiscode moet op iedere HA module gelijk zijn.
De Huiscode op de HA modules moet gelijk zijn aan de Huiscode die
geprogrammeerd is in de centrale unit. – zie 11.3: Huis Code.
11.2: HA modules
Hieronder vindt u een uitleg over de beschikbare programmeer opties van HA modules.
11.2.1: Programmeren
Met de Programmeer functie kunt u uw HA modules individueel of gezamenlijk op
gezette tijden AAN en UIT laten gaan. Zie Hoofdstuk 6: X-10 Home Automation. Voor
meer informatie over het programmeren van de AAN en Uit tijd zie
6.4: Programmeren .
ProGuard800™
-87-
11.2.2: AAN door Zone
Met de AAN door Zone optie kunt u twee zones kiezen die de Home Automation unit
activeren bij het triggeren van de zone. Wanneer één van deze zones getriggerd wordt,
zendt het systeem een AAN commando naar de HA module, volgens de
geprogrammeerde Pulstijd . - zie 11.2.8: Pulstijd. Voorbeeld: u hebt een deur/raam
contact geïnstalleerd boven de voordeur. Wanneer deze geopend wordt, gaat er een
lamp branden.
Om de sensors te selecteren die de HA module activeren:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., HA modules [961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
3. Selecteer aan door zone, in het submenu van de HA module [#04].
4. Geef maximaal twee zonenummers in.
5. Druk op 9 wanneer de gewenste instelling op de display staat.
11.2.3: AAN door Inschakelen Alarm
De Aan door inschakel functie activeert de HA module wanneer het systeem op wat voor
manier dan ook wordt ingeschakeld. De tijd dat de HA module geactiveerd blijft, wordt
bepaald door de ingestelde Pulstijd – zie 11.2.8: Pulstijd. Als de Pulstijd
geprogrammeerd staat als “Aan/Uit ” dan zal het uitschakelen van het alarm de HA
module uitschakelen.
Om de AAN door inschakel functie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program, HA modules [961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
3. Selecteer aan door inschak., in het submenu van de HA module [#05].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
11.2.4: AAN door Alarm
De AAN door Alarm functie is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met X-10 sirenes.
Wanneer het alarm geactiveerd wordt, zal de HA module (bv. een sirene) geactiveerd
worden gedurende de sirene duur– zie 7.10.3: Sirene duur . De X-10 sirene maakt een
continu geluid bij inbraak/paniek alarm en een pulserend geluid bij brand alarm.
Om de AAN door Alarm functie te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., HA modules [961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
3. Selecteer AAN bij Alarm, in het submenu van de HA module [#06].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
1
Als een HA module geactiveerd wordt door Alarm, deactiveer deze HA module dan voor
de andere AAN functies (AAN bij inschakelen, Willekeurige tijd enz.).
Activeer maximaal 1 HA module voor de AAN door Alarm functie. Als u meerdere sirenes
wilt activeren door Alarm, zet deze dan allemaal op dezelfde Unit code.
11.2.5: Keyfob Bediening
Met iedere KR814 Keyfob kunt u tot twee HA modules onafhankelijk van elkaar
bedienen. Deze programmeer optie biedt u de mogelijkheid per HA module het AAN of
UIT commando te versturen.
Om de Keyfob Bediening voor de HA module te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., HA modules [961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
-88-
© MARMITEK
3.
4.
Selecteer KF Bedien. in het submenu van de HA module [#07].
Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
11.2.6: Telefoon Bediening
Via SMS of DTMF, kunt u commando’s naar het systeem versturen om verschillende HA
modules te bedienen. Deze optie geeft u de mogelijkheid iedere HA module individueel
in of uit te schakelen.
Om de SMS bediening voor HA modules te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., HA modules [961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
3. Selecteer Tel Bedien in het submenu van de [#08].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
11.2.7: Willekeurige tijd
Wanneer het systeem volledig is ingeschakeld tussen 21:00 uur en 06:00 uur, dan kunt u
met de Willekeurige tijd functie, de HA modules op willekeurige tijdstippen laten aan en
uitgaan. Dit geeft de indruk dat er iemand aanwezig is in de woning. Dit zal mogelijke
inbrekers afschrikken.
Om een HA module te activeren voor de Willekeurige tijd functie:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., HA modules
[961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
3. Selecteer Willek. tijd in het submenu van de [#09].
4. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
11.2.8: Pulstijd
De Pulstijd bepaald de manier waarop een HA module reageert op een AAN commando.
U kunt iedere HA module direct in laten schakelen. Dit betekent dat, bij het ontvangen
van een AAN commando, de unit ingeschakeld zal worden voor een
voorgeprogrammeerde tijdsduur. Bijvoorbeeld: U kunt uw halverlichting voor 1 minuut in
laten schakelen waarna hij automatisch weer uit gaat. U kunt de HA module ook op
willekeurige tijden laten schakelen.
Om de pultijd voor een HA module te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., HA modules
[961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
3. Selecteer Pulstijd, in het submenu van de [#10].
4. Selecteer 5 sec, 30 sec, 1 min, 2 min of Pulstijd .
11.2.9: Omschrijving
Iedere module kan voorzien worden van een omschrijving van 16 karakters. Deze
omschrijving helpt u met het identificeren van de verschillende HA modules die u in uw
woning geïnstalleerd heeft.
Om een HA module te benoemen of dec omschrijving te wijzigen:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., HA modules
[961].
2. Selecteer een HA module (01-16).
3. Selecteer naam in het submenu van de [#11].
ProGuard800™
-89-
4.
5.
Wijzig de omschrijving met behulp van het alfanumerieke toetsenbord.
Druk op 9 wanneer u klaar bent met wijzigen.
11.3: Huis Code
De huiscode is een gedeelte van de identificatie code van iedere HA module. Om de
Home Automation in uw woning goed te laten functioneren, dient de huiscode van iedere
HA module overeen te komen met de huiscode die geprogrammeerd is in de centrale
unit.
Om de huiscode in het systeem te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, HA Program., Huis Code [962].
2. Selecteer met de pijltjestoetsen 1 van de beschikbare huiscodes (A-P).
11.4: Home Automation
De Home Automation optie biedt u de mogelijkheid alle Home Automation functies van
het gehele systeem in of uit te schakelen.
Om de Home Automation instelling te programmeren:
1. Selecteer in het programmering menu, Systeem Opties, Home
Automat. [963].
2. Selecteer Geactiveerd danwel Gedeactiveerd.
-90-
© MARMITEK
Hoofdstuk 12: Systeem Instellingen
Het instellingen menu biedt u diverse opties om het systeem te resetten. Dit menu is
bijzonder nuttig wanneer u de centrale unit opnieuw installeert op een nieuwe locatie. De
installatie functie reset het gehele systeem. De fabrieksinstellingen worden weer
ingesteld, het logboek wordt opgeschoond evenals de gebruikerscodes en de zender
programmering. Ook vindt u in dit menu opties om bepaalde onderdelen van het
systeemgeheugen te wissen.
12.1: Opstarten
De opstartfunctie schoont het gehele systeem op en reset de fabrieksinstellingen. Als uw
systeem niet de meerdere fabrieksinstellingen en talen ondersteunt, sla dan stap 2 en 3
over van de volgende procedure.
Om de centrale unit (opnieuw) op te starten:
1. Selecteer in het programmering menu, Opstarten, Alles opstart.
[971]; het systeem vraagt u dit te bevestigen.
2. Bij hardware versies die meerdere fabrieksinstellingen en talen
ondersteunen, selecteert u de groep fabrieksinstellingen die u wilt
laden.
3. Voor hardware versies die meerdere fabrieksinstellingen en talen
ondersteunen, selecteert u de gewenste taalinstelling.
4. Druk op 9 ter bevestiging; fabrieksinstellingen zijn hersteld, het
logboek is leeg, gebruikerscodes zijn gewist en draadloze zenders
zijn verwijderd.
1
Door het opnieuw opstarten van het systeem worden opgenomen gesproken berichten
(Berichten centrale en Huis ID) niet verwijderd.
12.2: Herstel Basis instellingen
Met het laden van de basis instellingen van het systeem, zet u de instellingen terug in
hun fabrieksinstellingen.
Om de basis instellingen te laden:
1. Selecteer in het programmering menu, Opstarten, Basis instel.
[972]; het systeem vraagt u dit te bevestigen.
2. Druk op 9 ter bevestiging; fabrieksinstellingen zijn hersteld.
12.3: Wis gebruikers
“Wis Gebruikers” verwijdert alle geprogrammeerde gebruikerscodes en herstelt de
fabrieksinstelling van de Master en Installateur code.
Om de gebruikerscodes te wissen
1. Selecteer in het programmering menu, Opstarten, Wis gebruikers
[973]; het systeem vraagt u dit te bevestigen.
2. Druk op 9 ter bevestiging; alle gebruikerscodes zijn verwijderd en
hersteld naar de fabrieksinstellingen.
ProGuard800™
-91-
12.4: Verwijder draadloze zenders
Met de “Verwijder draadloze zenders” functie kunt u in één keer alle geregistreerde
draadloze zenders verwijderen.
Om het zenderregister leeg te maken:
1. Selecteer in het programmering menu, Opstarten, Wis draadloos
[974]; het systeem vraagt u dit te bevestigen.
2. Druk op 9 ter bevestiging; het zenderregister is nu leeg.
12.5: Zoek Modules
Met de “Zoek Module” functie spoort de centrale unit alle modules en Keypads op die
aan de systeembus zijn aangesloten. Met deze informatie weet het systeem welke
componenten er aanwezig zouden moeten zijn wanneer hij “supervisie test” doet.
Om de Zoek module test te doorlopen:
1. Selecteer in het programmering menu, Opstarten, Zoek modules
[975]; het systeem vraagt u dit te bevestigen.
2. Druk op 9ter bevestiging; Het systeem gaat de aangesloten
modules zoeken. Aan het einde van deze zoektocht verschijnt er een
lijst van de gevonden modules op de display. Het systeem vraagt of u
de lijst wenst op te slaan.
3. Druk op 9; de lijst is opgeslagen
1
-92-
Als een aangesloten module niet in de lijst staat, controleer dan de bedrading en doe de
test nogmaals.
© MARMITEK
Appendix A: Menu Structuur
Legenda:
installateurscode nodig
Master code nodig
ProGuard800™
-93-
-94-
© MARMITEK
ProGuard800™
-95-
-96-
© MARMITEK
ProGuard800™
-97-
-98-
© MARMITEK
ProGuard800™
-99-
Appendix B: Zender Installatie
PIR Sensor (MS845)
De MS845 is een intelligente draadloze PIR sensor welke u kunt gebruiken in combinatie met
uw ProGuard800 systeem. Deze sensor bevat de functie dat na iedere signaalverzending
gedurende 4 minuten geen verdere signalen worden doorgezonden. Dit om de levensduur
van de batterijen drastisch te doen toenemen. Deze sensor is een diervriendelijke sensor. Dit
wil zeggen dat hij minder gevoelig is voor kleine dieren of huisdieren.
Montage
gat
LED
Indicator
Batterij
houder
Tamper
Switch
Keuzeschakelaar
Easy
Lock
Mode
Jumper
Antenne
Verticale
Aanpassings
schaal
Pyro
Sensor
Figuur B.1: PIR Sensor zonder cover
Overwegingen voor installatie
x
Kies voor een locatie waarbij een indringer het bewaakte gebied in een
vroegtijdig stadium van de inbraak zal doorkruisen.
x
Plaats geen grote objecten voor de detector.
x
Vermijd een locatie in de nabijheid van een radiator, verwarmings/koelingsbuizen, spiegels en airconditioners.
x
Kies een geschikte installatie hoogte uit tabel B1.
Huisdiervriendelijke richtlijnen
De MS845 zal over het algemeen geen vals
alarm geven door:
• Dieren tot de 45kg
• Verschillende kleine knaagdieren
1
-100-
Lens
Standaard
Long
Range
Gordijn
Dieren
Montage Hoogte
2.2m (6.6’)
2m (6.5’)
1m (3.25’)
2m (6.5’)
Het gewicht van het dier is enkel een richtlijn. Andere factoren kunnen ook van
belang zijn zoals lengte en kleur.
© MARMITEK
Verticale Aanpassing
Voor een optimaal huisdiervriendelijke PIR is het volgende aan te bevelen:
x
Monteer de unit op 2 meter hoogte met de printplaat verticale instelling op -4.
x
Zet de puls teller op 2.
x
Richt de detector niet op een trap die door een huisdier beklommen kan
worden.
x
Vermijd locaties waarbij een dier boven een hoogte van 1,8 meter kan
komen (bv. door het beklimmen van meubels, dozen enz.).
INSTALLATIEPROCEDURE
Om een PIR sensor te installeren:
1. Open de behuizing door de voorkant te verwijderen. Dit gaat het gemakkelijkst
door een schroevendraaier in het ontgrendelslot te steken (aan de onderkant
van de detector, tussen de voor en achterkant van de sensor.). Draai de
schroevendraaier 90º.
2. Verwijder de printplaat door de Easy Lock linksom te draaien en verwijder deze
– raak het oppervlak van de pyro sensor niet aan!
3. Voorzie de detector van stroom door het isolatieplaatje te verwijderen dat de
batterij van de batterijcontacten scheidt. (Let op: Wegens het voorkomen van
voltagevertraging in lithiumbatterijen die in opslag zijn geweest, kunnen de
batterijen aanvankelijk leeg lijken te zijn. Laat in dit geval de sensor gedurende
een paar minuten in Test mode, totdat het voltageniveau gestabiliseerd is.)
4. Plaats de Mode jumper (het zwarte afdekplaatje van de pinnetjes) over pin 2 &
3 (Radio Mode); de LED licht kort op.
1
Installeer de Mode jumper alleen na het voorzien van de detector van stroom.
5.
6.
Selecteer in het programmering menu, Componenten, Zones [911].
Selecteer de zone die u wilt toekennen aan de zender; het systeem gaat in
registratie mode. Wanneer Opslaan? op de display verschijnt, druk op 9.
7. Verwijder de Mode jumper en plaats deze over één van de pinnen voor opslag.
8. Kies de juiste montage hoogte uit tabel B.1 en test (het bereik van) de zender
op deze plek voordat u hem definitief installeert.
9. Open de juiste montagegaten en bevestig de achterplaat tegen de muur.
10. Monteer de printplaat op de benodigde verticale aanpassing en zet de printplaat
vast met de easy lock.
11. Schrijf het nummer van de zone op de meegeleverde sticker. Plaats de sticker
in de binnenkant van de PIR ter referentie en plaats de voorkant terug.
Opwarm tijd
De detector heeft een opwarmtijd van 90
seconden nadat de batterij is aangesloten.
Pulsteller
Switch 2
UIT
AAN
AAN
UIT
Switch 3
UIT
UIT
AAN
AAN
Pulsteller
1
2
3
zelf
aanpassend
Tabel B.3: Puls teller instelling (MS845)
De pulsteller bepaalt hoeveel pulsen de detector moet detecteren alvorens een alarm
gegenereerd wordt (de gevoeligheid). Hoe u de teller in moet instellen ziet u in tabel B.3.
ProGuard800™
-101-
Zelf aanpassende puls teller
Wanneer u de puls teller op zelf aanpassend zet, kiest de detector tussen de 1 of 2
pulsen, afhankelijk van de analyse van het ontvangen signaal.
Om de printplaat te positioneren, draait u de Easy Lock met de klok mee. U schuift hem
omhoog of omlaag afhankelijk van de gewenste verticale aanpassingsschaal. De
detector overziet 12 x 12 meter wanneer de printplaat op 0 staat. Schuif de printplaat
richting -8 om het te detecteren oppervlak te verkleinen en de focus dichter bij de MS845
te leggen.
Loop Test Mode
De Loop Test wordt uitgevoerd om het patroon van de
lensdekking van de detector te bepalen – zie Figuur B.2. De Loop
Test mode annuleert de vertragingstijd tussen de detecties, zodat
u de looptest efficiënt kunt doorlopen.
Om de Loop Test uit te voeren.
1. Plaats de Mode jumper over pin 1 & 2.
2. Loop door het beeld van de detector volgens het
geselecteerde detectiepatroon.
3. Merk op dat de LED afwisselend aan en uitgaat.
Wacht 5 seconden na iedere detectie alvorens de
test te vervolgen.
4. Nadat u de looptest heeft afgerond, verwijdert u de
Mode jumper en plaatst deze over 1 pin om te
bewaren. – zie Mode Jumper Safeguard.
Figuur B.2: Dekking van
de Lens Diagrammen
LED Indicatie
Iedere keer dat er een signaal verzonden wordt zal de LED 2x oplichten. Om LED
indicatie te activeren, zie tabel B.4.
1
De LED dient pas gedeactiveerd te
worden nadat de looptest succesvol is
afgerond.
LED Indicatie
MS845
Gedeactiveerd
Geactiveerd
DIP-Switch 1 UIT
DIP-Switch 1 AAN
Tabel B.4: LED Indicatie Instelling
Mode Jumper Safeguard
Bij normaal gebruik, zou de mode jumper over 1 van de pinnen geplaatst dienen te
worden om te bewaren. Wanneer de mode jumper over twee pinnen geplaatst is, gaat de
detector over op Radio of Loop test Mode. Uit voorzorg zijn deze modes beperkt tot 3
minuten. Als deze drie minuten zijn verstreken gaat de detector automatisch terug in de
normaal stand. Als dit onbedoeld gebeurt, dan kunt u de mode weer terugzetten door de
mode jumper even van de pinnen af te nemen en weer terug te plaatsen.
-102-
© MARMITEK
Magneet Contact (DS831)
Antenne
De DS831 is een magneetcontact en is voor het
gebruik als deur/raam sensor.
LED
Indicator
Om magneetcontacten te installeren:
Batterij
1. Open
de
behuizing
door
een
Houder
schroevendraaier aan de onderkant (bij het
Tamper
Marmitek logo) tussen de voor en
Switch
achterkant van het contact te steken en
Draai
1cm max
deze te draaien.
contacten
2. Verwijder het plaatje tussen de batterij en
Gebruik Mode
Jumper
Printplaat
het batterij contact. Wanneer u het contact
verwijder Tab
Locatie van
van
stoom
voorziet
terwijl
de
bedrading
sabotageschakelaar open is, dan gaat de
knockout
DS831 in Test mode. Hij zendt dan iedere
Figuur B.3: DS831 (zonder deksel)
paar seconden een signaal. Door de
sabotageschakelaar te sluiten kunt u de
test mode beëindigen. Na ongeveer 5 minuten wordt de testmode sowieso
afgesloten.
1
Oefen geen druk uit op de antenne, wanneer u de printplaat vastpakt.
3.
4.
Selecteer in het programmering menu, Componenten, Zones [911].
Selecteer de zone die u wilt toekennen aan de zender; het systeem gaat in registratie
mode. Wanneer Opslaan? op de display verschijnt, druk op 9.
5. Druk na registratie, het sabotagecontact van de DS831 in om de test mode te
beëindigen.
6. Test alvorens u het magneet contact definitief
Gebruikersmode
Jumper Positie
monteert het functioneren en het bereik van
Universele zender
Pin 1&2
de DS831 op deze positie.
Pin 2&3
Magneet schakelaar
7. Om de printplaat te verwijderen, drukt u op de
Zonder
jumper
Magneet schakelaar/
printplaat verwijder tab en tilt u hem
Universele zender
voorzichtig uit de houder.
8. De DS831 kan in 3 modes functioneren: Tabel B.5: Gebuikersmode Jumper
Magneet schakelaar, Universele zender of
Printplaat
een combinatie van de twee. Als een extra draadgebonden
contact (N.C.) is aangesloten, sluit de bedrading dan als volgt
aan: 1 - Alarm; 2 - Nul. Voor deze aansluiting is de achterkant
voorzien van een uitbreek gedeelte.
9. Bevestig de achterzijde door gebruik te maken van 2 schroeven
en plaats de printplaat terug. Gebruik ISO 7050 (ST3.5 x 32) of
gelijkwaardige schroeven met verzonken kop, zodat de schroef
behuizing
nooit in contact komt met de printplaat – zie Figuur B.4.
Figuur B.4:
montage schroef
10. Open de magneet behuizing door een schroevendraaier in het
positie
ontgrendelslot te steken (aan de onderkant van het contact,
tussen de voor en achterkant).
11. Bevestig de achterzijde door gebruik te maken van 2 schroeven. Zorg ervoor dat de
richtlijn op de magneet correct wordt geplaatst ten opzichte van de richtlijn op de
zender.
ProGuard800™
-103-
1
Plaats de magneet niet verder dan 1 cm van de zender af.
12. Test de zender door te controleren of de LED oplicht bij het openen en het sluiten
van het deur/raam contact.
13. Sluit de zender en magneet door de voorzijdes op de achterzijdes te klikken.
-104-
© MARMITEK
Universele Zender (US832)
De US832 is een universele zender met 1
output welke voor diverse draadloze applicaties
gebruikt kan worden.
Antenna
Battery
Holder
LED
Indicator
Installatieprocedure
Om een universele zender te installeren:
1. Open de behuizing door een
schroevendraaier aan de onderzijde
tussen de voor en achterkant van de
zender te steken en voorzichtig te
draaien.
Tamper
Switch
Loop
Terminals
Location
of wiring
knockout
PCB
Release
Tab
Figuur B.5: US832 (zonder cover)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Verwijder het plaatje tussen de batterij en het batterij contact. Wanneer u het
contact van stoom voorziet terwijl de sabotageschakelaar open is, dan gaat de
DS831 in Test mode. Hij zendt dan iedere paar seconden een signaal. Door de
sabotageschakelaar te sluiten kunt u de test mode beëindigen. Na ongeveer 5
minuten wordt de testmode sowieso afgesloten.
Selecteer in het programmering menu, Componenten, Zones [911].
Selecteer de zone waarop u de zender wilt registreren; het systeem gaat in
registratie mode. Wanneer Opslaan? op de display verschijnt, druk op 9.
Druk na registratie de sabotageschakelaar van de US832 in om de test mode te
beëindigen.
Test alvorens u de zender definitief monteert het bereik van de zender op deze
positie.
Druk op de verwijder tab van de printplaat om deze te verwijderen. Til 1 kant
voorzichtig op en neem hem van de achterplaat.
Oefen geen druk uit op de antenne, wanneer u de printplaat vastpakt.
8. open het uitbreekgedeelte in het deksel voor de bedrading.
9. Voer bedrading door het uitbreekgedeelte.
10. Bevestig de achterzijde door gebruik te maken van 2 schroeven en plaats de
printplaat terug. Gebruik ISO 7050 (ST3.5 x 22) of gelijkwaardige schroeven
met verzonken kop, zodat de schroef nooit in contact komt met de printplaat –
zie Figuur B.4.
11. Sluit de bedrading als volgt aan: 1 - Alarm; 2 - Nul.
12. Test de zender door te controleren of de LED oplicht tijdens het verzenden van
een signaal.
13. Sluit de zender door de voorkant terug te plaatsen op de achterplaat.
ProGuard800™
-105-
Glasbreuk Sensor (GB843)
De GB843 is een intelligente akoestische sensor met een ingebouwde draadloze zender.
Bevestigingsrichtlijnen
De GB843 akoestische sensor is
omnidirectioneel, met een dekking van
360º. De dekking wordt gemeten
vanaf de sensor tot het punt waar het
glas het verst weg is van de sensor.
De sensor kan tot 1 meter nabij het
glas gemonteerd worden.
Figuur B.6: Akoestieke Sensor Bereik meting
(standaard, gehard, gelamineerd en bedraad glas)
Sensor bereik:
x
Als u de sensor op het plafond, tegenovergestelde muren of aangrenzende
muren monteert, is het bereik maximaal 6 meter voor standaard, gehard,
gelamineerd en bedraad glas.
x
Voor gepantserd glas is het maximale bereik 3,65 meter.
Minimaal aanbevolen glas formaat:
x
0,3m x 0,6m
Glas dikte:
x
Standaard: 2,4mm tot 6,4mm
x
Gehard: 3,2mm tot 6,4mm
x
Bedraad: 6,4mm
x
Gelamineerd: 3,2mm tot 6,4mm
Het beste voor detectie:
x
De sensor dient altijd in het zicht van de te beschermen ramen te hangen.
x
Als u hem op de muur wilt monteren, doe dit dan bij voorkeur op de muur
tegenover de ramen. Is dit niet mogelijk, dan zijn de aangrenzende muren ook
geschikt.
x
Als u de sensor op het plafond monteert, doe dit dan 2 tot 3 meter de ruimte in.
x
Vermijd installatie in ruimtes met geluidabsorberende, gevoerde, isolerende of
zachte gordijnen.
x
Vermijd installatie in ruimtes met houten raamschermen aan de binnenkant van
de ramen.
x
Vermijd installatie in een hoek van de kamer.
De GB843 is het best geschikt voor ruimtes met een gemiddeld geluidsniveau.
1
De sensor kan het langzaam scheuren van glas, kogels door glas of glasbreuk in hoeken
of andere ruimtes niet altijd even goed detecteren. Daarom dienen glasbreukdetectoren
ondersteund te worden door andere vormen van beveiliging.
Om de kans op vals alarm zo klein mogelijk te maken:
x
Plaats de sensor tenminste 1,2 meter van geluidsproducerende objecten af als
televisies, speakers, gootstenen, deuren enz.
x
Vermijd ruimtes die kleiner zijn dan 3m x 3m en ruimtes met meerdere
geluidsproducerende objecten.
x
Gebruik de glasbreukdetector niet in een ruimte met achtergrond geluid, zoals
luchtcompressoren.
-106-
© MARMITEK
x
x
Stel de zone niet in als een 24uurs zone. Het is aan te bevelen deze sensor op te
nemen in de omtrek beveiliging.
Vermijd vochtige ruimtes – de GB843 is niet 100% afgesloten. Binnendringend
vocht kan leiden tot vals alarm.
Ruimtes om te vermijden:
x
Glazen luchtsluizen
en glazen portalen
x
Luidruchtige keukens
x
Auto garages
x
kleine hobbykamers
x
trappenhuizen
x
x
Kleine badkamers
Andere kleine
akoestieke
leefruimtes
Voor deze ruimtes kunt u het best een schok-sensor gebruiken om de ramen te
beveiligen. Deze plaatst u op het raam of het kozijn en bevestigt deze aan een US832
universele zender.
Installatieprocedure
Sabotage
Schakelaar
Batterij
Houder
Aansluit
Blok
LED
Indicator
Antenne
Montage
uitbreek
gedeelte
Montage
uitbreek
gedeelte
Akoestische
Sensor
Figuur B.7: GB843 (zonder afdekking)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de behuizing door met een platte schroevendraaier tussen de afdekplaat
en de achterplaat van de glasbreukmelder te steken en de schroevendraaier
voorzichtig te draaien.
Verwijder het plaatje tussen de batterij en het batterij contact. Wanneer u het
contact van stoom voorziet terwijl de sabotageschakelaar open is, dan gaat de
GB843 in Test mode. Hij zendt dan iedere paar seconden een signaal. Door de
sabotageschakelaar te sluiten kunt u de test mode beëindigen. Na ongeveer 5
minuten wordt de testmode sowieso afgesloten.
Selecteer in het programmering menu, Componenten, Zones [911].
Selecteer de zone waarop u de zender wilt registreren; het systeem gaat in
registratiemode. Wanneer Opslaan? op de display verschijnt, druk op 9.
Druk na registratie de sabotageschakelaar van de GB843 in om de test mode te
beëindigen.
Kies een geschikte locatie voor de sensor, aan de hand van de adviezen zoals
hierboven omschreven.
ProGuard800™
-107-
7.
Test alvorens u de zender definitief monteert het bereik van de zender op deze
positie. Voor verdere informatie over hoe de akoestische sensor te testen, zie
het volgende hoofdstuk, Hand klap test.
8. Open de benodigde montagegaten op de achterplaat.
9. Monteer de sensor met de meegeleverde schroeven.
10. Schrijf het nummer van de zone op de meegeleverde sticker. Plaats de sticker
in de binnenkant van de sensor ter referentie.
11. Plaats de voorkant terug op de achterplaat tot u een klik hoort.
Hand Klap Test
Met de hand klap test kunt u de GB843 testen terwijl deze in normale mode staat. Deze
test controleert de voeding, microfoon en elektronica.
Om de hand klap test uit te voeren klapt u hard onder de sensor. De LED licht 2 keer op
en er wordt geen alarm gegenereerd.
-108-
© MARMITEK
Rookmelder (SD833)
De SD833 is een merknaam rookmelder met een ingebouwde Marmitek zender.
Installatieprocedure
De volgende procedure legt de installatie van de rookmelder uit en hoe u hem op de
centrale unit moet aanmelden. Voor verdere informatie over de locatie, testprocedures,
onderhoud en specificaties kunt u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het product
geleverd wordt.
Om de rookmelders te installeren:
1. Open de rookmelder door de kap Opening
Tab
naar achteren te trekken. Houd
hierbij de rookmelder zelf goed vast.
2. Plaats een 9V batterij in het
batterijvakje. Plaats de Test Jumper
over de pinnetjes. De rookmelder
gaat nu in testmode en de LED
knippert op de paar seconden.
3. Selecteer in het programmering
menu, Componenten, Zones [911].
LED
4. Selecteer de zone waar u de Indicator
rookmelder wilt registreren. De
Test
rookmelder gaat nu in registratie Jumper
mode. Wanneer Opslaan? Op het
9V
Battery
display verschijnt, drukt u op 9.
5. Na registratie, verwijdert u de Test Jumper en plaatst u deze over 1 pin om daar
te bewaren.
6. Test alvorens u de rookmelder definitief monteert het bereik van de rookmelder
op deze positie.
7. Bevestig de rookmelder met de meegeleverde schroeven
8. Plaats de kap terug op de scharnieren en sluit de rookmelder. U hoort een klik
ter bevestiging.
ProGuard800™
-109-
Keyfobs (PR811/KR814)
De PR811 en KR814 zijn Keyfob zenders die ondersteund worden door de ProGuard800.
REGISTRATIE PROCEDURE
Om een Keyfob te registreren:
1. Selecteer in het programmering menu, Componenten, Keyfobs [912].
2. Selecteer de Keyfob die u wilt registreren; het systeem gaat nu in registratie
mode.
3. Druk op een willekeurige toets van de Keyfob en controleer of het LED lampje van
de Keyfob oplicht.
4. Druk nogmaals op deze toets. Druk op 9 wanneer Opslaan? op de display
verschijnt.
PR811
De PR811 is een zender met slecht 1 toets. Deze
genereert een medisch alarm wanneer erop gedrukt
wordt. De zender is waterdicht en kan om de nek
gedragen worden. Door de grote knop is deze
zender zeer geschikt voor oudere en slechtziende
mensen.
Figuur B.10: PR811
Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de LED tijdens signaalverzending en een Batterij
Leeg melding wordt naar de centrale unit verzonden. Wanneer u één van deze indicaties
ontvangt, vervang de zender dan.
KR814
De KR814 is een Keyfob zender met 4 toetsen waarmee u diverse
functies kunt uitvoeren zoals Alarm AAN, Alarm UIT en Paniek
Alarm.
Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de LED tijdens
signaalverzending en een Batterij Leeg melding wordt naar de
centrale unit verzonden. Wanneer u één van deze indicaties
ontvangt, vervang de batterij dan.
Figuur B.11: KR814
Hoe vervangt u de batterijen:
1. Plaats een kleine schroevendraaier in de opening –
zie Figuur B.12 Draai de schroevendraaier
voorzichtig om de voorkant van de achterkant los
te maken.
2. Let bij het vervangen van de batterij goed op de
polariteit (-/+) (3V lithium, formaat: CR1225).
3. Plaats de voorkant weer op de achterkant.
Figuur B.12: De KR814
open maken
-110-
© MARMITEK
Draadloze Keypads (WK820/RC840)
De WK820 en RC840 zijn één-weg draadloze keypads in de
eerste plaats ontwikkeld als extra inschakel station. Ze hebben
drie inschakel toetsen. Volledig, gedeeltelijk en Omtrek alarm
AAN. Wanneer u gelijktijdig op de Alarm Volledig AAN en de
Omtrek Alarm AAN toets drukt, dan genereert u een paniek
alarm. Daarnaast kunt u de Keypads ook gebruiken voor het bedienen
van uw Home Automation modules.
Figuur B.13: WK820
De WK820 heeft nog een extra Annuleer knop 9. Hiermee kunt u een
foutief ingedrukte toets, bv. bij het invoeren van uw gebruikerscode,
annuleren. Deze toets negeert wat u tot dan toe heeft ingetoetst
waardoor u weer opnieuw kunt beginnen.
REGISTRATIE PROCEDURE
Om een draadloze Keypad te registreren:
1. Selecteer in het programmering menu, Componenten, Keypads
[913].
Figuur B.14: RC840
2. Selecteer de keypad die u wilt registreren; het systeem start de registratie mode.
3. Druk op een willekeurige toets van de Keypad en controleer of het LED lampje van
de Keypad oplicht.
4. Druk nogmaals op deze toets. Wanneer Opslaan? op de display verschijnt, drukt u
op 9.
BATTERIJ VERVANGEN (WK820)
Iedere keer dat u een toets bedient, licht één van de batterij status LED’s op. Wanneer
de batterij vervangen moet worden, zal het rode Batterij Leeg lampje oplichten.
Om de batterij te vervangen:
1. Plaats een kleine schroevendraaier in de openingen aan de onderzijde van de
Keypad. Draai de schroevendraaier voorzichtig om de voorkant van de achterkant
los te maken.
2. Let bij het vervangen van de batterij goed op de polariteit (-/+) (9V, alkaline).
3. Plaats de voorkant weer op de achterkant.
9V
Alkaline
Batterij
Sabotage
contact
Zoemer
Figuur
ProGuard800™
B.15:
WK820
(zonder
-111-
BATTERIJ VERVANGEN (RC840)
Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de LED
gedurende verzending van een signaal.
Om de batterij te vervangen:
1. Verwijder het batterijklepje op de achterzijde
van de RC840. hiervoor dient u de
verwijder
tab
met
een
kleine
schroevendraaier in te drukken.
2. Let bij het vervangen van de batterij goed op
de polariteit (-/+) (9V, alkaline).
3. Plaats het batterijklepje weer op de
achterkant.
9V Alkaline
Batterij
Figuur B.16: RC840
(zonder batterijklepje)
-112-
© MARMITEK
Zender Specificaties
De technische specificaties van de zenders vindt u hieronder terug. Alle zenders zijn
beschikbaar op de 868.35 MHz FM frequentieband. Specificaties kunnen wijzigen zonder
voorafgaande melding hiervan.
MS845
Antenne: Ingebouwde Antenne
Voeding: 3.6V ½ AA Lithium Batterij
Stroomverbruik: 30mA (bij verzenden), 6µA
(standby)
Pyroelectric Sensor: Dubbel Element
Maximumaal bereik:12 x 12m
Puls teller: 1, 2, 3 of zelf aanpassend
LED Indicator: Selecteerbaar
Zelf
aanpassende
Temperatuur
Compensatie
RFI Immuniteit: 30V/m
Gebruikstemperatuur: -10 tot 60°C
Brandvertraging: ABS Plastic behuizing
Afmetingen: 110 x 60 x 45mm
DS831/US832
Antenne: Ingebouwde Antenne
Frequentie: 868,35 MHz FM
Voeding: 3.6V ½ AA Lithium Batterij
Stroomverbruik: 25mA (bij verzenden)
10µA (standby)
Draadgebonden contact
Voltage bereik: 0-15VDC/AC (peak to peak)
RFI Immuniteit: 40V/m
Gebruikstemperatuur: 0 tot 60°C
Afmetingen: 65 x 30 x 25mm
SD833
Antenne: Ingebouwd
Stroomverbruik: 30mA (in gebruik),
20µA (stand-by)
Voeding: 9V Alkaline Batterij
RFI Immuniteit:40V/m
Gebruikstemperatuur: 0 tot 60°C
Afmetingen: 138 x 118 x 44mm
GB843
Antenne: Ingebouwde Antenne
Voeding: 3.6V ½ AA Lithium Batterij
Stroomverbruik: 25mA (bij verzenden)
30µA (stand-by)
Microfoon: omnidirectioneel
Maximaal bereik: 6m (standaard, gehard,
gelamineerd en bedraad glas)
3,65m (gepantserd glas)
RFI Immuniteit: 20V/m
ProGuard800™
Gebruikstemperatuur: 50 tot 0°C
Afmetingen: 80 x 108 x 43mm
PR811
Antenne:Ingebouwde Antenne
Voeding:Niet vervangbare Batterij
RFI Immuniteit:40V/m
Gebruikstemperatuur: 0 tot 60°C
Afmetingen:60 x 40 x 15mm
KR814
Antenne: Ingebouwde Antenne
Voeding: 2 x 3V Lithium Batterij (CR1225)
Stroomverbruik: 16mA (bij verzenden)
2µA (standby)
RFI Immuniteit: 40V/m
Gebruikstemperatuur:0 tot 60°C
Afmetingen: 62 x 42 x 15mm
WK820
Antenne: vast op de printplaat
Stroomverbruik: 26mA (bij verzenden)
2µA (standby)
Voeding: 9V Alkaline Batterij
RFI Immuniteit: 40V/m
Gebruikstemperatuur: 0 tot 60°C
Afmetingen: 130 x 110 x 28mm
RC840
Antenne: vast op de printplaat
Stroomverbruik: 25mA (bij verzenden)
3µA (standby)
Voeding: 9V Alkaline Batterij
RFI Immuniteit: 40V/m
Gebruikstemperatuur: 0 tot 60°C
Afmetingen: 128 x 49 x 27mm
-113-
Appendix C: Gebeurtenissen Tabel
Inbraak
Beschrijving
Herstel
SIA
Contact ID
NBA
1130
NBR
3130
Componentnummer
Componentnummer
NUB
1570
Componentnummer
NUU
3570
Componentnummer
NTA
1137
Componentnummer
NTR
3137
Componentnummer
NPA
1120
Componentnummer
NPR
3120
Componentnummer
Alarm Alarm
NPA
1120
Componentnummer
Sabotage
NTA
1137
Componentnummer
NTR
3137
Componentnummer
NHA
1121
NBC
1521
Gebruikersnummer
NOR
1458
NWA
1154
Gebruikersnummer
Componentnummer
NWH
3154
Componentnummer
NUA
1150
Componentnummer
NUH
3150
Componentnummer
NOC
1406
Gebruikersnummer
NFA
1110
Componentnummer
NFR
3110
Componentnummer
NGA
1151
Componentnummer
NGH
3151
Componentnummer
Alarm Vol. AAN
NCL
3401
Gebruikersnummer
Deel Alarm
NCG
3456
Gebruikersnummer
Omtrek Alarm
NCG
3441
Gebruikersnummer
Uitschakelen
NOP
1401
Gebruikersnummer
Alarm in Zone
Zone Alarm herstel
Š
Š
Zone overslaan
Zone geactiveerd
Š
Š
Zone in sabotage
Zone reset sabotage
Š
Š
Zone Paniek Alarm
Zone Paniet Reset
Reset Sabotage
Š
Š
Š
Š
Dwangcode
Deurbel uit
Š
Uitschakelen na Alarm
Water Alarm
Water Alarm Reset
Š
Š
Ruimte bewaking
Ruimte bewaking Reset
Š
Š
Alarm UIT
Adres gebied
—
Brand
Brand Alarm
Fire Alarm Reset
Š
Š
Gas Alarm
Gas Alarm Reset
Š
Š
Open/Dicht
Service
Wijzig gebr. code
Š
NJV
1462
Gebruikersnummer
Verw. Gebr. Code
Š
NJX
3462
Gebruikersnummer
Systeem prog.
Š
NLB
1627
Einde progr.
Š
NLX
1628
Remote Progr.
Š
NRB
1412
Remote Progr.
Š
NRS
3412
Start Loop Test
Š
NTS
1607
Einde Loop Test
Š
NTE
3607
Tijd instellen
Š
NJT
1625
Gebruikersnummer
Datum instellen
Š
NJD
1625
Gebruikersnummer
NLB
1621
Gebruikersnummer
Wis Logboek
—
—
—
—
Gebruikersnummer
—
= Gebeurtenissen die alleen op de display verschijnen, wanneer men is ingelogd met de installateurscode.
Voeding
Beschrijving
Herstel
Batterij leeg
Š
Battery Vol
Batterij leeg zender
Š
Batterij leeg zender herstel
Geen netspanning
Š
Netspanning OK
SIA
Contact ID
NYT
1302
Adres gebied
Componentnummer
NYR
3302
Componentnummer
NXT
1384
Componentnummer
NXR
3384
Componentnummer
NAT
1301
Componentnummer
NAR
3301
Componentnummer
NLT
1351
Componentnummer
NLR
3351
Componentnummer
NET
1330
Componentnummer
NER
3330
Componentnummer
NUT
1341
Componentnummer
NUR
3341
Componentnummer
NUT
1341
Componentnummer
NUR
3341
Componentnummer
NUS
1381
Componentnummer
NUR
3381
Componentnummer
NYY
1605
NBT
1380
Signaal Niveau (0-9)
Componentnummer
NBJ
3380
Componentnummer
NXQ
1344
Componentnummer
NXH
3344
Componentnummer
NMA
1100
Componentnummer
NMR
3100
Componentnummer
NNA
1102
Componentnummer
Randapparatuur
Geen verbinding
Verbinding OK
Š
Š
Componenten fout
Componenten OK
Š
Š
Zender geen synch. Det.
Zender Nieuw wynch det.
Š
Š
Synch CU weg
Synch CU OK
Š
Š
Geen Supervisie
Supervisie OK
Š
GSM Signaal
Š
Š
Zone storing
Storing opgelost
Š
Š
RF Jamming
FM Jamming
Geen FM Jamming
Š
Š
Medisch
Medisch Alarm
Reset Medisch
Š
Geen beweging
Š
Niet geclassificeerde gebeurtenissen
Periodieke Test
Š
NRP
1602
Niet ingeschak.
Š
NCD
1654
—
—
Adres Gebied
Het adresgebied geeft extra informatie over de gebeurtenis. Deze informatie wordt als numerieke data
doorgezonden volgens onderstaande tabellen.
COMPONENTEN NUMBER
Waarde
Beschrijving
00
Centrale Unit
01-32
Draadloze zones
33
Bedrade zones
41-59
Keyfobs
65
Home Automation Module
77-80
Repeaters
81-84
Draadloze Keypads
91
Toetsenbord van Centrale Unit
92-98
Bedrade Keypads
110
Externe Sirene
243
PSTN Module
244
GSM Module
ProGuard800™
Waarde
00
01-32
34
41-59
61-76
81-84
91
92-98
GEBRUIKERS NUMBER
Beschrijving
Centrale Unit
Gebruikers
Programmering op afstand
Keyfobs
Smartkeys
Draadloze Keypads
Toetsenbord van Centrale Unit
Bedrade Keypads
-115-
Appendix D: Zone Types
Normaal
Een normale zone is actief wanneer het alarm is ingeschakeld. Deze zone genereert
direct bij triggering een inbraak alarm. Deze zone is ontwikkeld voor detectoren in een
beschermde ruimte of voor het beveiligen van deuren en ramen die nooit geopend
worden om het pand binnen te komen.
Gebeurtenis: Inbraak
In/Uitgang
Wanneer het systeem wordt ingeschakeld begint de inlooptijdvertraging vanaf het
moment dat de in/uitgang sensoren getriggerd worden. Wanneer het systeem niet is
uitgeschakeld op het moment dat de inlooptijdvertraging is verstreken wordt een
inbraakalarm gegenereerd. Deze zone is ontwikkeld voor het bewaken van zones bij de
in/uitgang van het pand.
Gebeurtenis: Inbraak
Volg
Als een in/uitgang zone als eerste getriggerd is, dan zal de volg zone bij triggering tijdens
de inlooptijdvertraging geen alarm genereren. Als het systeem niet is uitgeschakeld
tegen het einde van de uitlooptijdvertraging dan zal de volg zone een alarm genereren.
Een volg zone genereert direct een alarm als deze getriggerd wordt terwijl de
inlooptijdvertraging niet actief is. Deze zone is ontwikkeld voor het bewaken van zones
waar een Keypad geïnstalleerd is of waar de gebruiker doorheen moet om het Keypad te
bereiken.
Gebeurtenis: Inbraak
Paniek
Paniek zones zijn altijd actief. Wanneer er een paniek zone getriggerd wordt, wordt er
een paniek alarm gegenereerd. Deze zone is ontwikkeld voor paniek toetsen die
ingedrukt worden in paniek situaties. Als de bel optie is uitgeschakeld voor paniek zones,
zal naast dat u de sirene niet hoort, alle vormen van alarm indicatie op de Keypad
uitgeschakeld zijn.
Gebeurtenis: Inbraak
Medisch
Medische zones zijn altijd actief. Wanneer deze getriggerd wordt, zal er een medisch
alarm gegenereerd worden. Deze zone is ontwikkeld voor het gebruik van paniektoetsen
die ingedrukt kunnen worden in geval van een medisch noodgeval.
Gebeurtenis: Medisch
Brand
Brand zones zijn altijd actief. Wanneer deze getriggerd wordt, wordt er een brandalarm
gegenereerd. Deze zone is ontwikkeld voor het gebruik van rookmelders en paniek
toetsen die ingedrukt kunnen worden in geval van brand. Een brandalarm activeert altijd
de sirene, al staat deze geprogrammeerd als uitgeschakeld. Brand alarm laat een
pulserende sirene horen om het verschil met ieder ander alarm aan te geven.
Gebeurtenis: Brand
-116-
© MARMITEK
24uurs
24 uurs zones zijn altijd actief. Wanneer deze getriggerd wordt, genereert hij een
inbraakalarm. Deze zone is ontwikkeld voor continue beveiliging
Gebeurtenis: Inbraak
24Hr-X
De 24uurs-X zone is een toekomstige optie die in de huidige hardware nog niet
beschikbaar is.
Gebeurtenis: Niet van toepassing
Gas
Gas zones zijn altijd actief. Wanneer er een gaslek is, genereert deze zone een gas
alarm. Deze zone wordt gebruikt voor detectie van methaan/propaan/butaan of kool
monoxide gas. Gas alarm klinkt anders dan ieder andere alarm om het verschil aan te
geven. Het alarm wordt gegenereerd totdat het alarm is hersteld. De Sirene duur optie
werkt niet bij gas alarm.
Gebeurtenis: Brand
Water
Water zones zijn altijd actief. Wanneer deze getriggerd wordt, genereert het systeem een
water alarm. Deze zone is ontwikkeld voor het gebruik van de WD861 water sensor.
Gebeurtenis: Inbraak
Ruimtebewaking
Ruimtebewakingszones zijn altijd actief. Wanneer deze getriggerd wordt, genereert hij
een ruimte bewakings alarm. Deze zone is ontwikkeld voor het in de gaten houden van
de condities in een bepaalde ruimte zoals temperatuur of luchtvochtigheid. Wanneer de
deurbeloptie is geactiveerd voor deze zone, dan hoort u de systeem fout signalen via uw
Keypad. Deze tonen blijven hoorbaar totdat u op de knop heeft gedrukt van het
Keypad. Ruimtebewakings alarm wordt niet uitgeschakeld na de ingestelde Sirene duur.
Gebeurtenis: Inbraak
Geen beweging
Geen bewegings zones zijn ontwikkeld voor het monitoren van activiteit van
gehandicapte of oudere mensen. Wanneer er geen beweging is gedetecteerd gedurende
de ingestelde tijd (6, 12, 24, 48 of 72 uur), dan wordt er een geen beweging bericht
verzonden naar de meldkamer.
Gebeurtenis: Medisch
Niet in gebruik
Dit type zone schakelt de sensor output uit. Alle alarm signalen van deze sensor worden
genegeerd door het systeem. Deze sensor kan wel nog gebruikt worden voor het
activeren van HA modules in Home Automation toepassingen.
Gebeurtenis: Niet van toepassing
ProGuard800™
-117-
Declaration of Conformity
Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze ProGuard800 voldoet aan de essentiële eisen en aan
de overige relevante bepalingen van Richtlijnen:
Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun
conformiteit
RICHTLIJN 2004/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 december
2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake
elektromagnetische
compatibiliteit
Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende
de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal
bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur
MARMITEK BV - P.O. BOX 4257 - 5604 EG EINDHOVEN – THE NETHERLANDS
868.35MHz is not intended for use in BG, GR, PL & SI.
Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie
De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het
product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit
symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor de
vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de
landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van
deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer
informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke
autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.
Copyrights
Marmitek is a trademark of Marmidenko B.V. ProGuard800 is a trademark of Marmitek B.V. All rights
reserved.
Copyright and all other proprietary rights in the content (including but not limited to model numbers,
software, audio, video, text and photographs) rests with Marmitek B.V. Any use of the Content, but without
limitation, distribution, reproduction, modification, display or transmission without the prior written consent
of Marmitek is strictly prohibited. All copyright and other proprietary notices shall be retained on
all reproductions.
-118-
© MARMITEK
ProGuard800™
-119-
ZI0488A (4-07)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising