pdf 2.72M
A
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
586
686
RU
BG
UA
586
686
11
8
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
EN
10
7
9
PL
CZ
1
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
2
PL
Linia Produktów Product Line
CZ
6
5
4
3
SK
HU
RO
RU
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MASZYNKA DO MIELENIA
BG
Typ 586/686
UA
МЯСОРУБКА
6–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
EN
10–13
686-124
HÚSDARÁLÓ
34–37
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
22–25
Tipas 586/686
46–49
B
Tip 586/686
50–53
SR INSTRUKCIJA RUKOVANJA
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
MASZINA ZA MLEVENJE
Tip 586/686
54–57
EN USER MANUAL
MALIMO MAŠINĖLĖ
18–21
MAŞINĂ DE TOCAT
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
Тип 586/686
LT VARTOJIMO INSTRUKCIJA
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tip 586/686
30–33
КУХОННИЙ КОМБАЙН
14–17
Tüüp 586/686
STROJ ZA MLJEVENJE
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
MLYNČEK
586/686 Típus
Тип 586/686
HAKKLIHAMASIN
HR UPUSTVO ZA UPORABU
МАШИНКА ЗА МЕЛЕНЕ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 586/686
26–29
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
MLECÍ STROJEK
Typ 586/686
Tип 586/686
ET KASUTUSJUHEND
MEAT MINCER
38–41
Type 586/686
58–61
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GAĻAS MAŠĪNA
Tips 586/686
42–45
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
1
2
3
C
PL
E
1
2
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Maszynka do mielenia produktów spożywczych służy do
użytku w gospodarstwie domowym. Jest urządzeniem wieloczynnościowym, przy pomocy którego można zemleć
szybko i bez zbytniego wysiłku: mięso, ser, jarzyny mak
a także wytwarzać kiełbasy i wędliny. Przy zastosowaniu
dodatkowego wyposażenia maszynki – szatkownicy można
rozdrabniać warzywa na: surówki, sałatki i przetwory.
3
D
F
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania maszynki
8
●
7
5
1
1
2
6
3
4
G
1
2
3
1
2
3
H
4
5
6
Szanowni Klienci!
1
2
3
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
● Maszynkę podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego
230 V.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij
z gniazdka sieci.
● Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C. Możesz uszkodzić maszynkę.
● Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy
maszynką w obecności dzieci.
● Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed
zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
● Przed czyszczeniem maszynki zawsze wyjmij przewód
przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie innych
przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki i napędu.
● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
● Dokładnie montuj zespół mielący, gdyż źle skręcony
zespół mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia,
jak również może być przyczyną stępienia nożyka i sitka.
Stępiony nożyk i sitko wymień na nowe.
● Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed
zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
● Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie.
6
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Gdy maszynka nie daje się uruchomić – oddaj ją do serwisu.
Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości, ścięgien, chrząstek i żył.
Przed mieleniem większe produkty potnij na kawałki.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nie
posiadające wiedzy lub doświadczenia, chyba że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas
jego używania. Nie dopuszczaj dzieci do urządzenia.
Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi być
wcześniej sparzony i namoczony – do kilkunastu godzin.
Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj go
pod bieżącą wodą.
Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki.
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
10 minut.
Czas przerwy przed ponownym użyciem
30 minut.
Hałas urządzenia (LWA):
Typ 586 i 686
80 dB/A
Maszynki typ: 586 i 686 zbudowane są w II klasie izolacji, nie
wymagają uziemienia
.
Maszynki ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
TYPY MASZYNEK ZELMER
Poniżej prezentowany jest asortyment wyposażenia maszynek do mielenia, których dotyczy niniejsza instrukcja.
Napęd
2,7
4
8
Nasadka
masarska
Zestaw
do ciastek
i makaronów
Szatkownica
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Typ
Nożyk
586.5
686.54
686.8
686.84
Sitko
● – podstawowe wyposażenie, ○ – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach, – – wyposażenie niedostępne w danym wykonaniu
Maszynka wyposażona jest tylko w jeden zespół mielący.
Opis urządzenia
(Rys. A)
Maszynka do mielenia produktów spożywczych składa się z:
1 Napędu maszynki – każdy napęd maszynki przystosowany jest do montażu każdego zespołu mielącego
i szatkownicy produkcji ZELMER S.A. W tylnej obudowie
napędu 586 i 686, znajdują się otwory wentylacyjne.
Zespołu mielącego, w którego skład wchodzi:
2 Komora mielenia
3 Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
4 Nożyk
5 Sitko z otworami 4 mm
6 Nakrętka
7 Miska
8 Popychacz
Wyposażenia, w którego skład wchodzi:
9 Sitko z otworami 8mm
10 Nasadka masarska
11 Wkładka dystansowa
Mechaniczne zabezpieczenie silnika
(Rys. B)
1 Ślimak
2 Sprzęgło
3 Wkręt M5x20
Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie, które
chroni silnik przed zniszczeniem – zęby sprzęgła napędowego ślimaka wyłamują się, gdy maszynka jest przeciążona
(np. gdy do środka dostały się kości).
Zniszczone sprzęgło wymień na nowe:
● w ślimaku ze zniszczonym sprzęgłem odkręć wkręt,
● usuń uszkodzone sprzęgło,
● załóż nowe sprzęgło i dokręć je wkrętem.
Przygotowanie maszynki do pracy
i jej uruchomienie
(Rys. C)
1 Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
● Przed pierwszym użyciem maszynki umyj elementy
wyposażenia.
● Zmontuj odpowiednie wyposażenie i dołącz do napędu.
2 Włóż przewód przyłączeniowy do gniazdka sieciowego.
3 Przyciskiem wyłącznika uruchom maszynkę.
Praca z zespołem mielącym
(Rys. D)
Do komory mielenia włóż kolejno:
1 Ślimak sprzęgłem do środka.
2 Na trzpień ślimaka nożyk skierowany ostrzami do sitka.
3 Sitko tak, aby występ komory wszedł w rowek na obwodzie sitka.
4 Dokręć wszystkie elementy zespołu mielącego – mocno
do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd i obróć do
pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6 Nałóż miskę na komorę mielenia.
7
Praca z nasadką masarską (Rys. E)
Do komory mielenia włóż kolejno:
●● ślimak sprzęgłem do środka,
●● na trzpień ślimaka wkładkę dystansową,
●● nasadkę masarską,
●● dokręć wszystkie elementy nakrętką - mocno do oporu.
Przed nałożeniem kiełbaśnicy (osłonki z jelita) namocz ją
w ciepłej wodzie przez ok. 10 min.
●● Na nasadkę masarską nałóż mokrą kiełbaśnicę, zwróć
uwagę, aby nie zatkać otworów odpowietrzających
w nasadce.
Masa mięsna, wypełniająca jelito nie może być „zbyt rzadka”.
Duża zawartość płynów może spowodować ich wyciek
i przedostawanie się do wnętrza maszynki.
Szatkownica
(Rys. F)
Tarka do drobnych wiórek
Tarka do grubych wiórek
Tarka do plastrów
Tarka do przecierania
Zatrzask
Komora
Miska zasypowa
Popychacz
Szatkownica ma dwie tarki do rozdrabniania na drobne
i grube wiórki (sera żółtego, marchwi, selerów, gotowanych
buraków, itp.). Trzecia tarka służy do krojenia warzyw na plastry (ziemniaków, ogórków, cebuli, itp.). Czwarta tarka służy
do przecierania (ziemniaków, buraków, owoców itp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Praca z szatkownicą
(Rys. G)
1 Odchyl zatrzask i włóż jedną z tarek sprzęgłem do środka
komory.
2 Zatrzaśnij zatrzask.
3 Połącz komorę szatkownicy tak, jak komorę mielenia
maszynki.
●● Produkty duże pokrój wcześniej na kawałki, które bez
trudu włożysz do komory.
●● Nie rozdrabniaj miękkich owoców zawierających twarde
pestki.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
●● Usuń drewnianą łyżką resztki produktów pozostałe
wewnątrz tarki lub w komorze.
Ostrza tarek nie wymagają regeneracji.
8
Po zakończeniu pracy
(Rys. H)
●● Wyłącz
maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci,
1 Wyjmij popychacz i zdejmij miskę z komory mielenia lub
komory szatkownicy.
2 Naciśnij przyciski blokady, zespół, mielący lub komorę
szatkownicy obróć w prawo i zdejmij ją.
3 Rozłóż elementy zespołu mielącego, komory z nasadką
masarską lub szatkownicę.
Czyszczenie i konserwacja
●● Napęd przetrzyj wilgotną szmatka zwilżoną płynem do
mycia naczyń.
●● Części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
●● Dokładnie wysusz umyte części.
●● Sitka i nożyk lekko posmaruj olejem jadalnym w celu
ochrony przed rdzewieniem.
●● Suche części komory mielenia lub szatkownicy zmontuj
w całość.
●● Części
Potrawy z mięsa, warzyw i owoców
W celu zachowania jak największych wartości odżywczych
potraw z warzyw i owoców, zapoznaj się ze sposobami ich
sporządzania. Warzyw i owoców nie przetrzymuj w wodzie
i rozdrabniaj bezpośrednio przed spożyciem.
Kotlety wieprzowe mielone
50 dag wieprzowiny, 6 dag czerstwej bułki, 5 dag cebuli,
2 dag tłuszczu, 1 jajo, 4 dag tartej bułki, tłuszcz do smażenia,
sól i pieprz.
Bułkę namoczyć w wodzie i osączyć.
Cebulę pakrajać w krążki, usmażyć na jasnozłoty kolor.
Mięso opłukać, pokrajać na kawałki.
Bułkę, cebulę, mięso zemleć 2 razy w maszynce z sitkiem
o średnicy oczek 4 mm. Dadać jajo, sól, pieprz i starannie
wyrobić na jednolitą masę. Uformować 8 owalnych kotletów
o grubości 1,5 cm, które otaczać w bułce tartej. Smażyć na
rozgrzanym tłuszczu.
Pasztet z mięsa mieszanego
50 dag wieprzowiny, 50 dag cielęciny, 40 dag słoniny, 50 dag
wątroby wieprzowej, 30 dag cebuli, 20 dag bułki pszennej,
4 jaja, sól i pieprz, gałka muszkatołowa.
Mięso udusić ze słoniną i cebulą.
Wątrobę opłukać, obrać z błon, pokroić w kostkę. Gdy mięso
jest miękkie, dodać wątrobę, bułkę i krótko razem poddusić,
ostudzić i zemleć dwukrotnie w maszynce z sitkiem o średnicy oczek 4 mm.
Do przygotowanej masy dodać jaja, sól, pieprz, gałkę muszkatołową i starannie wyrobić.
Foremkę wysmarować smalcem, przełożyć masę pasztetową i piec około 40 minut.
Kiełbasa domowa
Mięso wieprzowe średnio tłuste 4,5 kg, słonina 0,5 kg, wywar
z kości – 1 szklanka, sól 6-7 łyżeczek, saletra 1 płaska
łyżeczka, pieprz 1 łyżeczka (pieprz mielony), ziele angielskie
12-15 ziarenek (zemleć), czosnek 5-6 ząbków (posiekać),
kiełbaśnica 7 m.
Mięso zemleć w maszynce z sitkiem o średnicy otworów
8 mm. Sól wymieszać z saletrą i przyprawami, dodać do
mięsa, wymieszać i wyrobić jak ciasto, dodając stopniowo
wywar. Odstawić w chłodne miejsce na 24 godz. Na komorę
mielenia maszynki założyć nasadkę masarską. Napełnić
kiełbaśnicę o długości około 1m, formując odcinki 30-40 cm.
Należy zwrócić uwagę, aby całkowicie nie zatkać otworów
odpowietrzających nasadki.
Osuszyć kiełbasę przez 6 godz. Wędzić dymem ciepłym 14
godzin lub gorącym 2,5 godziny.
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy: www.zelmer.pl, e-mail: [email protected]
–– części zamienne: tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe: tel. (017) 865-81-02, e-mail: [email protected]
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji: tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: [email protected]
Surówka z czerwonej kapusty
40 dag czerwonej kapusty, 20 dag jabłek, 2 łyżki oleju, sok
z cytryny, sól, cukier.
Kapustę oczyścić i rozdrobnić w szatkownicy za pomocą
tarki do plastrów lub do grubych wiórek. Jabłka obrać i rozdrobnić na tarce na grube wiórki. Poszatkowaną kapustę
wymieszać z rozdrobnionymi jabłkami doprawiając do smaku
olejem, sokiem z cytryny, solą i cukrem.
Surówka z selera
40 dag selera, 20 dag jabłek, 2 łyżki oleju lub śmietany, sok
z cytryny, sól, cukier.
Seler zetrzeć na drobne wiórki. Doprawić do smaku śmietaną lub olejem. Dodać cukier, sok z cytryny i sól.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania,
w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo
z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
9
CZ
Vážení zákazníci!
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Tento návod
k použití uschovejte pro případné další použití.
Strojek na mletí potravinových produktů je určen pro použití
v domácnosti. Je to víceúčelové zařízení, pomocí kterého
můžete rychle a bez přílišné námahy pomlít maso, sýr, zeleninu, mák nebo vyrobit klobásy a uzeniny. Při použití přídavného struhadla můžete strouhat zeleninu, sýr i ořechy.
Bezpečnostní pokyny
●
Netahejte za přívodní šňůru při vytahování zástrčky ze
zásuvky.
● Strojek připojujte pouze k sítí střídavého napětí 230 V.
● Nepoužívejte šlehač pokud je poškozen nebo pokud je
poškozena přívodní šňůra.
Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, musí být vyměněná v specializovaném servisu nebo oprávněnou osobou s příslušnou kvalifikací.
Neodborně provedená oprava může způsobit poruchu
přístroje, který pak může být nebezpečný pro uživatele.
Práce s poškozeným přístrojem může vést k většímu
poškození přístroje nebo dokonce způsobit úraz obsluhující osobě. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
● Po ukončení práce vyjměte zástrčku ze zásuvky.
● Nevystavujte přístroj ani jeho části teplotě vyšší než
60°C. Může dojít k poškození strojku.
● Zvýšenou pozornost věnujte práci se strojkem v přítomnosti dětí.
● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, duševními schopnosti nebo
s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, dokud nebudou
o způsobu používání proškoleny osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Nikdy se neponechávejte zařízení bez
dohledu, je-li v provozu.
● Vždy vypněte přístroj dříve, než přistoupíte k výměně
příslušenství nebo předtím, než se dotknete otáčejících
se části.
● Vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky před výměnu příslušenství (mlecí soustavy, sítka, nože, struhadla a jeho
části) a dříve než přistoupíte k čištění strojku.
● K pěchování používejte vždy jen nacpávač. Použitím
jiných předmětů můžete poškodit strojek i jeho pohon.
● Nepřetěžujte strojek nadměrným množstvím, ani silným
nacpáváním potravin.
● Důkladně provádějte montáž mlecí soustavy, špatné
smontování může být příčinou nedokonalého mletí
a také může vést k otupení nožů a sítka. Tupý nožík
a sítko vyměňte za nové.
● Za provozu nezakrývejte ventilační mřížky strojku.
● V případě, že strojek nelze uvést do chodu, odevzdejte
jej k servisní prohlídce.
● Z masa určeného k pomletí odstraňte kostí, chrupavky,
šlachy a žily.
10
●
●
●
●
●
●
Maso rozkrájejte na menší kousky tak, aby se vešly do
mlecí komory.
Mak je nutné, před jeho pomletím, spařit a namáčet až
několik hodin.
Pohonnou jednotku strojku neponořujte do vody ani jej
neomývejte pod tekoucí vodou.
Před mytím je nutno sundat příslušenství z pohonné jednotky.
K mytí jednotlivých části přístroje nepoužívejte agresivní
detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např.
emulze, pasty, apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé popisy a piktogramy umístěné na spotřebiči.
K mytí kovových části použijte měkké kartáčky.
Mlecí komoru, šnek a objímku nemyjte v myčce nádobí,
agresivní mycí prostředky způsobují černání těchto
části. Umyjte je ručně s použitím klasických mycích
prostředků na nádobí.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
Maximální doba nepřetržitého provozu
10 minut
Přestávka před dalším použitím (minimálně)
30 minut
Hlučnost s mlecí komorou (LWA):
Typ 586, 686
80 dB/A
Strojek je konstruován v izolační třídě II a nepotřebuje zemnění
.
Strojek ZELMER splňuje české a evropské normy.
Strojek vyhovuje požadavků nařízení:
– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
TYPY STROJKŮ ZELMER
V této tabulce je prezentován sortiment příslušenství k mlecím strojkům, kterých se týká tento návod.
Pohon
2,7
4
8
Řeznický
nástavec
Sada na
těstoviny a
cukrovi
Stru-hadlo
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Typ
Nůž
586.5
686.54
686.8
686.84
Sítko
● – základní vybavení, ○ – doplňkové příslušenství, které lze zakoupit v prodejnách se spotřebiči,
– – vybavení nedostupné v daném provedení
Mlecí strojek je vybaven pouze jedním mlecí částí.
Popis přístroje
(Obr. A)
Mlecí strojek se skládá z:
1 Pohonné jednotky – každá pohonná jednotka je přizpůsobená tak, aby k ni bylo možné připojit kteroukoliv
mlecí soustavu a struhadlo, vyrobené firmou ZELMER.
V zadním krytu pohonu 586 a 686 se nacházejí ventilační otvory.
Mlecí soustavy – její části jsou:
2 Mlecí komora
3 Šnek se spojkou
4 Nůž
5 Sítko s otvory 4 mm
6 Objímka
7 Misky
8 Nacpávače
Příslušenství:
9 Sítko s otvory 8 mm
10 Řeznický nástavec
11 Distanční vložka
Mechanická ochrana motoru
(Obr. B)
1 Spirála
2 Hřídel
3 Šroub M5x20
Strojky jsou vybaveny mechanickou ochranou, která zabraňuje poškození pohonné jednotky – pokud by došlo k přetížení strojku (např. když se do strojku dostanou kosti), vylámou se zoubky spojky, která pohání šnek.
Poškozenou spojku vyměňte za novou:
● u šneku se zničenou spojkou odšroubujte šroub,
● odstraňte poškozenou spojku,
● nasaďte novou spojku a dotáhněte šroub.
Příprava strojku a uvedení do provozu (Obr. C)
1 Pohonnou jednotku postavte na tvrdý suchý povrch (na
stůl nebo kuchyňskou linku), poblíž elektrické zásuvky.
● Před prvním použitím umyjte všechny díly příslušenství.
● Smontujte vybrané části a připojte k pohonné jednotce.
2 Vložte zástrčku do zásuvky el. proudu.
3 Vypínačem zapněte strojek.
Mlecí soustava
(Obr. D)
Do mlecí komory vložte postupně:
1 Šnek se spojkou směrem dovnitř.
2 Na třmen šneku nasaďte nůž ostřím směrem k sítku.
3 Sítko vložte do mlecí komory tak, aby drážka na okraji
sítka zapadla do výstupku v komoře.
4 Součástky mlecí soustavy pevně dotáhněte objímkou až
na doraz.
5 Vložte smontovanou komoru na hlavici pohonné jednotky
a otočte ji do pozice, ve které uslyšíte cvaknutí pojistky.
6 Nasaďte misku na mlecí komoru.
11
Řeznický nástavec (Obr. E)
Do mlecí komory vložte postupně:
●● šnek se spojkou směrem dovnitř,
●● na třmen šneku nasaďte distanční vložku,
●● řeznický nástavec,
●● součástky mlecí soustavy pevně dotáhněte objímkou až
na doraz.
Salámová střívek namočte před navlečením asi 10 minut v
teplé vodě.
●● Na řeznický nástavec nasaďte střívko. Při natahovaní
střívka dbejte na to, aby jste úplně nezakryli odvzdušňovací otvory nástavce.
Rozemletá hmota, kterou plníte střívka nesmí být „příliš
řídká“. Při větším množství tekutin by mohlo dojit k jejích přetečení a zalití strojku.
Struhadlo
(Obr. F)
Struhadlo pro jemné strouhání
Struhadlo pro hrubé strouhání
Struhadlo pláykové
Struhadlo pro pasírování
Pojistka
Komora
Mísa
Péchovadlo
Součástí vybavení jsou dvě struhadla s jemnými a hrubými
drábky, které strouhají na jemná nebo silnější vlákna tvrdý
sýr, mrkev, celer nebo vařenou červenou řepu. Třetí struhadlo je určeno ke krájení zeleniny na plátky. Může zpracovávat brambory, okurky, cibuli atd.
Čtvrté struhadlo je určeno ke tření brambor, řepy, mrkve,
ovoce atd.
1
2
3
4
5
6
7
8
Použití struhadla
(Obr. G)
1 Otevřete zámek a vložte zvolené struhadlo spojkou
dovnitř komory.
2 Zavřete zámek.
3 Spojte komoru struhadla s pohonnou jednotkou stejným
způsobem jako mlecí komoru.
●● Produkty určené ke zpracování nejdříve nakrájejte na
menší kousky tak, aby se vešly do komory.
●● Nedoporučujeme zpracovávat měkké nebo peckové
ovoce.
●● Vyjměte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
●● Potraviny, které uvízly uvnitř struhadla odstraňte dřevěnou lžící.
Ostří struhadel nevyžadují regeneraci.
12
Po ukončení práce
(Obr. H)
●● Vypněte strojek a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
1 Vyjměte nacpávač a sejměte misku z mlecí komory nebo
komory struhadla.
2 Zmáčkněte tlačítko pojistky mlecí soustavu případně
komoru struhadla otočte vpravo a sejměte ji.
3 Rozložte díly mlecí soustavy, komory s řeznickým
nástavcem případně struhadlo.
Čištění a údržba
●● Pohonnou jednotku otřete vlhkým hadříkem s čisticím
prostředkem.
●● Umělohmotné části umyjte v teplé vodě s použitím čisticího prostředku na mytí nádobí.
●● Kovové části umyjte v horké vodě s použitím čisticího
prostředku na mytí nádobí. Struhadla nemyjte v myčce
nádobí.
●● Důkladně osušte umyté díly.
●● Sítko a nožík mírně namažte jedlým tukem nebo olejem,
zamezíte tak rezivění.
●● Osušené části mlecí komory nebo struhadla smontujte
dohromady.
Výrobky z masa, zeleniny a ovoce
Osvojte si způsoby přípravy jednotlivých potravin, ovoce
a zeleniny pro zachování co největších výživných hodnot.
Ovoce a zeleninu neuchovávejte ve vodě a upravujte teprve
bezprostředně před konzumaci.
Vepřové karbenátky
500g vepřového masa, 60 g suchého pečiva, 50 g cibule,
20 g tuku, 1 vejce, 40 g strouhanky, tuk na smažení sůl
a pepř.
Pečivo namočte ve vodě a nechte okapat.
Cibuli pokrájejte na kolečka a osmáhněte dozlatova. Maso
opláchněte a pokrájejte na kousky.
Pečivo, cibuli a maso semelte dvakrát strojkem, se sítkem
s otvory o průměru 4 mm. Přidejte vejce, sůl, pepř a pečlivě
promíchejte tak, aby vznikla homogenní hmota. Formujte
karbenátky o tloušťce cca 15 mm a obalujte je ve strouhance. Smažte na rozehřátém tuku.
Paštika z míchaného masa
500 g vepřového masa, 500 g telecího masa, 400 g slaniny,
500 g vepřových jater, 300 g cibule, 200 g housek, 4 vejce,
pepř, sůl, muškátový oříšek.
Maso poduste se slaninou a cibuli.
Játra opláchněte, odstraňte blány, vyřízněte žíly a pokrájejte
na kostky. Když je maso měkké, přidejte játru, housky a společně krátce poduste, ochlaďte a pomelte dvakrát strojkem,
se sítkem s otvory o průměru 4 mm.
Do připravené hmoty přidejte vejce, sůl, pepř, muškátový oříšek a pečlivě vypracujte.
Do formy vymazané sádlem vložte paštikovou hmotu a pečte
asi 40 minut.
Domácí klobásky
4,5kg středně prorostlého vepřového masa, 0,5kg slaniny,
vývar z kostí – 1 sklenice, 6-7 lžiček soli, 1 lžička mletého pepře, 12-15 zrnek pomletého anglického koření, 5-6
sroužků česneku, 7-8 m střívek.
Maso semelte strojkem, se sítkem s otvory o průměru 8 mm.
Sůl promíchejte s kořením, přidejte k masu, promíchejte
a vypracujte jako těsto, postupně přidávejte vývar. Dejte na
24 hodin do chladničky. Na mlecí komoru strojku nasaďte
řeznický nástavec. Naplňte střívko v délce asi 1 m a formujte
klobásky asi 30 – 40 cm dlouhé. Dávejte přitom pozor, aby
jste úplně neucpali odvzdušňovací otvory nástavce. Klobásky nechte 6 hodin sušit. Uzení provádějte teplým dýmem
14 hodin nebo horkým dýmem 2,5 hodiny.
Salát z červeného zelí
400 g červeného zelí, 200 g jablek, 2 lžíce oleje, šťáva
z citrónu, sůl, cukr.
Zelí očistěte a zkrouhejte struhadlem. Jablka očistěte
a ostrouhejte na hrubém struhadle. Zelí promíchejte s jablky,
dochuťte olejem, šťávou z citrónu, solí a cukrem.
Celerový salát
400 g celeru, 200 g jablek, 2 lžíce oleje nebo smetany, šťáva
z citrónu, sůl, cukr.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte
prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Celer ostrouhejte na hrubém struhadle. Ochuťte smetanou
nebo olejem, přidejte cukr, citrónovou šťávu a sůl.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních
změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
13
SK
Vážený zákazníci!
Prečítajte si prosím dôkladne tento návod na obsluhu.
Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Tento
návod na obsluhu uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
Mlynček na mletie potravín je určený pre domáce použitie.
Je to viacúčelové zariadenie, pomocou ktorého môžete
rýchlo a bez veľkej námahy pomlieť mäso, syr, zeleninu, mak
alebo vyrobiť klobásy a údeniny. Pri použití prídavného strúhadla môžete strúhať zeleninu, syr a orechy.
Bezpečnostné pokyny
●
Neťahajte za prívodový kábel pri vyťahovaní zástrčky zo
zásuvky.
● Mlynček pripájajte iba do siete striedavého napätia
230 V.
● Mlynček nepoužívajte pokiaľ je poškodený alebo je
poškodený prívodový kábel.
Pokiaľ dôjde k poškodeniu prívodového kábla, ten musí
byť vymenený v špecializovanom servise alebo oprávnenou osobou s príslušnou kvalifikáciou.
Neodborne prevedená oprava môže spôsobiť poruchu
prístroja, ktorá potom môže byť nebezpečná pre užívateľa. Práca spoškodeným prístrojom môže viesť k väčšiemu poškodeniu prístroja alebo dokonca spôsobiť
úraz obsluhujúcej osobe. V prípade poruchy sa obráťte
na autorizovaný servis.
● Po ukončení práce vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
● Nevystavujte mlynček ani jeho časti teplote vyššej ako
60°C. Môže dôjsť k poškodeniu mlynčeka.
● Zvýšenú pozornosť venujte práci s mlynčekom v prítomnosti detí.
● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani
spotrebiča.
● Skôr ako pristúpite k výmene príslušenstva alebo predtým ako sa dotknete otáčajúcich sa častí vždy vypnite
mlynček.
● Pred výmenou príslušenstva (mlecej sústavy, sitka, noža,
strúhadla a jeho častí) a skôr ako začnete čistiť mlynček,
vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
● Pri mletí používajte vždy tlačidlo. Použitím iných predmetov môžete poškodiť mlynček, aj jeho pohon.
● Nepreťažujte mlynček nadmerným množstvom, ani silným napchávaním potravín.
● Dôkladne prevádzajte montáž mlecej sústavy, zlá
montáž môže byť príčinou nedokonalého mletia a tiež
môže viesť k otupeniu nožov a sitka. Tupí nožík a sitko
vymeňte za nové.
● Počas prevádzky nezakrývajte ventilačné mriežky mlynčeka.
● V prípade, že mlynček nie je možné uviesť do prevádzky,
odovzdajte ho na servisnú prehliadku.
14
●
●
●
●
●
●
●
Z mäsa určeného na mletie odstráňte kosti, chrupavky,
šľachy a žily.
Mäso rozkrájajte na menšie kúsky tak, aby vošlo do mlecej komory.
Mak je nutné pred jeho pomletím opariť a namáčať niekoľko hodín.
Pohonnú jednotku mlynčeka neponárajte do vody ani ho
neumývajte pod tečúcou vodou.
Pred umývaním je nutné vybrať príslušenstvo z pohonnej jednotky.
Na umývanie jednotlivých častí prístroja nepoužívajte
agresívný detergent a čistiace prípravky obsahujúce piesok, napr. emulziu, pastu, a pod. Tieto by mohli odstrániť
rôzne popisy a nápisy umiestnené na spotrebiči.
Na mytie kovových častí používajte mäkké kefy.
Mleciu komoru, slimák a objímku neumývajte v umývačke riadu, agresívné prostriedky spôsobujú černanie týchto častí. Umyte ich ručne s použitím klasických
prostriedkov na nádoby.
Technické údaje
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.
Maximálna doba nepretržitej prevádzky
10 minút.
Prestávka pred ďalším použitím (minimálne)
30 minút.
Deklarovaná hodnota emisie hluku (LWA) tohto spotrebiča je
80 dB(A) – Typ 586, 686 čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Mlynček je skonštruovaný v izolačnej triede II a nepotrebuje
uzemnenie
.
Mlynček ZELMER spĺňa Slovenské a Európske normy.
Mlynček vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení:
– Nízkonapäťový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na typovom štítku.
TYPY MLYNČEKOV ZELMER
V tejto tabuľke je prezentovaný sortiment príslušenstva k mlynčekom, ktorých sa týka tento návod.
Pohon
2,7
4
8
Nástavec na
plnenie klobás
Nástavec na
cestoviny
a koláčiky
Strúhadlo
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Typ
Nôž
586.5
686.54
686.8
686.84
Sitko
● – základné príslušenstvo, ○ – doplnkové príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť v predajniach so spotrebičmi,
– – príslušenstvo nedostupné v danom prevedení
Mlynček je vybavený iba jedným pohonom.
Popis prístroja
(Obr. A)
Mlynček sa skladá z:
1 Pohonnej jednotky – každá pohonná jednotka je prispôsobená tak, aby k nej bolo možné pripojiť ktorúkoľvek
mleciu sústavu a strúhadlo, vyrobené firmou ZELMER.
V zadnom kryte pohonu 586 a 686 sa nachádzajú vetracie otvory.
Mlecia sústava – jej časti sú:
2 Mlecia komora,
3 Slimák so spojkou,
4 Nôž,
5 Sitko s otvormi 4mm,
6 Objímka.
7 Misky.
8 Tlačidlá
Príslušenstvo:
9 Sitko s otvormi 8 mm,
10 Nástavec na plnenie klobás,
11 Násadka.
Mechanická poistka motora
(Obr. B)
1 Závitovka
2 Spojka
3 Skrutka M5x20
Mlynčeky sú vybavené mechanickou ochranou, ktoré zabraňujú poškodeniu pohonnej jednotky – pokiaľ dôjde k preťaženiu mlynčeka (napr. keď sa do mlynčeka dostanú kosti),
vylámu sa zuby spojky, ktoré poháňajú slimák.
Poškodenú spojku vymeňte za novú:
● zo slimáka so zničenou spojkou odskrutkujte skrutku,
● odstráňte poškodenú spojku,
● nasaďte novú spojku a dotiahnite skrutku.
Príprava mlynčeka a uvedenie
do prevádzky
(Obr. C)
1 Pohonnú jednotku postavte na tvrdý suchý povrch (na
stôl alebo kuchynskú linku), blízko elektrickej zásuvky.
● Pred prvým použitím umyte všetky diely príslušenstva.
● Poskladajte vybrané časti a pripojte k pohonnej jednotke.
2 Vložte zástrčku do zásuvky elektrického prúdu.
3 Vypínačom zapnite mlynček.
Mlecia sústava
(Obr. D)
Do mlecej komory postupne vkladajte:
1 Slimák so spojkou smerom do vnútra.
2 Na slimák nasaďte nôž ostrím smerom k sitku.
3 Sitko vložte do mlecej komory tak, aby drážka na okraji
sitka zapadla do výstupku v komore.
4 Časti mlecej komory pevne dotiahnite objímkou až na
doraz.
5 Položte poskladanú komoru na hlavicu pohonnej jednotky a otočte ju do pozície, keď budete počuť cvaknutie
poistky.
6 Misku nasaďte na mleciu komoru.
15
Nástavec na plnenie klobás
(Obr. E)
Do mlecej komory postupne vkladajte:
●● slimák so spojkou smerom do vnútra,
●● na slimák nasaďte násadu,
●● nástavec na plnenie klobás,
●● časti mlecej sústavy pevne dotiahnite objímkou až na
doraz.
Pred naložením čreva na klobásu ho namočte v teplej vode
asi 10 min.
●● Na nástavec na plnenie klobás nasuňte črievka. Pri
nasúvaní dbajte na to, aby ste úplne nezakryli odvzdušňovacie otvory nástavca.
Rozomletá hmota, ktorou plníte črievka nesmie byť „príliš
riedka“. Pri väčšom množstve tekutín by mohlo dojsť k pretečeniu a zaliatiu mlynčeka.
Strúhadlo
(Obr. F)
Bubon na jemné strúhanie
Bubon na hrubé strúhanie
Bubon na plátky
Bubon na pasirovanie
Zámka
Komora
Plniaca misa
Napchávadlo
Súčasťou vybavenia sú dve strúhadlá s jemnými a hrubými
zúbkami, ktoré strúhajú na jemno alebo silnejšie vlákna tvrdý
syr, mrkvu, zeler alebo varenú červenú repu. Tretie strúhadlo
je určené ku krájaniu zeleniny na plátky. Môže spracovávať
zemiaky, uhorky, cibuľu, atď.
Štvrté strúhadlo je určené ku treniu zemiakov, repy, mrkvy,
ovocia atď.
1
2
3
4
5
6
7
8
Použitie strúhadla
(Obr. G)
1 Otvorte zámok a vložte zvolené strúhadlo spojkou do
vnútra komory.
2 Zatvorte zámok.
3 Spojte komoru strúhadla s pohonnou jednotkou rovnakým spôsobom ako pri mlecej komore.
●● Produkty určené ku spracovaniu najprv nakrájajte na
menšie kúsky tak, aby vošli do komory,
●● Nedoporučujeme spracovávať mäkké alebo kôstkové
ovocie,
●● Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu,
●● Potraviny, ktoré uviazli vo vnútri strúhadla odstráňte drevenou lyžicou.
Ostrie strúhadiel nevyžadujú regeneráciu.
16
Po ukončení práce
(Obr. H)
●● Vypnite mlynček a vytiahnite zástrčku zo zásuvky,
1 Vytiahnite tlačidlo a vyberte misku z mlecej komory alebo
komory strúhadla.
2 Stlačte vypínač poistky mlecej sústavy prípadne komoru
strúhadla otočte vpravo a vyberte ju.
3 Rozložte diely mlecej sústavy, komory s nástavcom na
plnenie čriev, prípadne strúhadlo.
Čistenie a údržba
Umývanie a údržbu je nutné prevádzať po každom použití
mlynčeka nasledujúcim spôsobom:
●● Pohonnú jednotku utrite vlhkou handričkou s čistiacim
prostriedkom.
●● Umelohmotné časti umyte v teplej vode s použitím čistiaceho prostriedku na nádoby.
●● Kovové časti umyte v horúcej vode s použitím čistiaceho
prostriedku na nádoby. Strúhadlá neumývajte v umývačke riadu.
●● Dôkladne usušte umyté diely.
●● Sitko a nôž mierne natrite jedlým tukom alebo olejom,
zabránite tak hrdzaveniu.
●● Usušené časti mlecej komory alebo strúhadiel poskladajte dohromady.
Výrobky z mäsa, zeleniny a ovocia
Osvojte si spôsob prípravy jednotlivých potravín, ovocia a
zeleniny pre zachovanie čo najväčších výživných hodnôt.
Ovocie a zeleninu nenechávajte ponorené vo vode a upravujte až bezprostredne pred konzumáciou.
Karbonátky z bravčového mäsa
500 g bravčového mäsa, 60 g suchého pečiva, 50 g cibule,
20 g tuku, 1 vajce, 40 g strúhanky, tuk na vyprážanie, soľ a
čierne korenie.
Pečivo namočte do vody a nechajte odkvapkať.
Cibuľu pokrájajte na kolieska a osmažte do zlata. Mäso
opláchnite a pokrájajte na kúsky.
Pečivo, cibuľu a mäso zomeľte dvakrát v mlynčeku so sitkom
s otvormi o priemere 4 mm. Pridajte vajce, soľ, čierne korenie
a starostlivo premiešajte tak, aby vznikla homogénna hmota.
Formujte karbonátky hrúbky 15 mm a obaľte ich v strúhanke.
Vyprážajte na rozpálenom tuku.
Paštéta zo zmiešaného mäsa
500 g bravčového mäsa, 500 g teľacieho mäsa, 400 g slaniny, 500 g bravčovej pečene, 300 g cibule, 200 g žemlí,
4 vajcia, čierne korenie, soľ, muškátový orech.
Mäso poduste so slaninou a cibuľou.
Pečeň opláchnite, odstráňte blany, vyrežte žily a pokrájajte
na kocky. Keď je mäso mäkké, pridajte pečeň, žemľu a spolu
krátko poduste, dajte vychladiť a pomeľte dvakrát mlynčekom so sitkom s otvormi o priemere 4 mm.
Do pripravenej hmoty pridajte vajce, soľ, čierne korenie,
muškátový orech a zmiešajte.
Do formy vytretej masťou vložte paštétovú hmotu a pečte asi
40 minút.
Domáce klobásy
4,5 kg stredne prerasteného bravčového mäsa, 0,5 kg slaniny, vývar z kostí – 1 pohár, 6-7 lyžičiek soli, 1 lyžička mletého čierneho korenia, 12 -15 zrniek pomletého anglického
korenia, 5-6 kúskov cesnaku, 7-8 m čriev.
Mäso pomeľte mlynčekom so sitkom s otvormi o priemere
8 mm. Soľ premiešajte s korením, pridajte k mäsu, premiešajte a vypracujte ako cesto, postupne pridávajte vývar.
Dajte na 24 hodín do chladničky. Na mleciu komoru mlynčeka nasaďte nástavec na plnenie klobás. Naplňte črievko
v dĺžke asi 1 m a formujte klobásky o dĺžke asi 30 – 40 cm.
Dávajte pri tom pozor, aby ste úplne neupchali odvzdušňovacie otvory nástavca. Klobásky nechajte 6 hodín sušiť. Údite
teplým dymom 14 hodín alebo horúcim dymom 2,5 hodiny.
Šalát z červenej kapusty
400 g červenej kapusty, 200 g jabĺk, 2 lyžice oleja, šťava
z citrónu, soľ, cukor.
Kapustu očistite a postrúhajte. Jablká očistite a ostrúhajte na
hrubom strúhadle. Kapustu pomiešajte s jablkami, dochuťte
olejom, šťavou z citrónu, soľou a cukrom.
Zelerový šalát
400 g zeleru, 200 g jabĺk, 2 lyžice oleja alebo smotany, šťava
z citrónu, soľ, cukor.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA, s. r. o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené
osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Zeler ostrúhajte na hrubom strúhadle. Ochuťte smotanou
alebo olejom, pridajte cukor, citrónovú šťavu a soľ.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
17
HU
Tisztelt Vásárlók!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi használati
utasítást. Külön figyelmet fordítsanak a biztonságot érintő
figyelmeztetésekre. Kérjük, hogy őrizzék meg a használati
utasítást, hogy a későbbiek során is tudják használni szükség esetén.
Az élelmiszer termékek darálója háztartási használatra
készült. Sokoldalú készülék, amely segítségével gyorsan
és nagyobb erőkifejtés nélkül darálható: hús, túró, zöldség,
valamint készíthető vele kolbász és felvágott. A daráló külön
megvásárolható kiegészítő tartozéka- reszelődobjai használatával aprítani, szeletelni és reszelni tud zöldségeket, burgonyát, zsemlemorzsát salátának és egyéb készítménynek.
A biztonságot és a daráló helyes használatát
érintő figyelmeztetések
●
Tilos a villásdugó kihúzása a csatalakozó aljzatból
a vezeték meghúzásával.
● A darálót kizárólag 230 V feszültségű váltóáramú hálózatba lehet csatlakoztatni.
● Ne kapcsolja be a készüléket, ha sérült a hálózati csatlakozó vezeték, vagy a készülék burkolata látható módon
sérült.
Abban az esetben, ha a hálózati csatlakozó vezeték megsérül, azt azonnal ki kell cserélni szakszervizben az esetleges veszély elkerülése érdekében. Sérült vezetékkel
a készülék használata tilos!
A készülék javítását kizárólag szakszerviz szakembere
végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a garancia
elvesztésén túl komolyan veszélyezteti a felhasználót.
Hiba észlelésekor forduljon a Zelmer garanciális szervizek egyikéhez.
● A munka befejezése után kapcsolja ki a darálót, és húzza
ki a villásdugót a hálózati csatlakozó aljzatból.
● Ne tegye ki a darálót és tartozékait 60 oC-nál magasabb
hőmérsékletnek. Ez a készülék megrongálódását eredményezheti.
● Különös figyelmet fordítson a darálásra, amikor gyerekek
vannak jelen.
● A készülék nem a gyermekek valamint a fizikailag,
szellemileg korlátozott személyek által való használatra
készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak
a használat előtt a biztonságukért felelős személy ellátja
őket a megfelelő kezelési utasításokkal. A készüléket
a használata közben sohasem hagyja felügyelet nélkül.
● Kapcsolja ki a készüléket a tartozékok cseréje, vagy
a használat során forgásban lévő alkatrészekhez való
hozzáérés előtt.
● A daráló tisztítása előtt minden esetben húzza ki a csatlakozó vezetéket a hálózatból.
● Az élelmiszer adagolásához csak tömőfát használjon.
Egyéb eszköz használata megrongálhatja a darálót, és
a meghajtást.
18
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A készüléket ne terhelje túl nagy mennyiségű élelmiszerrel, vagy annak túl erős adagolásával (tömőfával).
Pontosan szerelje fel a daráló egységet, hiszen a nem
megfelelő módon összeszerelt daráló egység okozhatja
a helytelen darálási minőséget, valamint a kés és a perforál állókés kicsorbulását. A kicsorbult, életlen kést és
perforált állókést ki kell cserélni újra.
A daráló használata során ne takarja le a szellőző nyílásokat a házon.
Abban az esetben, ha a darálót nem tudja elindítani –
vigye szakszervizbe.
A darálásra szánt húst tisztítsa meg a csonttól, íntól,
porctól.
A darálás előtt a nagyobb darabokat vágja kisebb méretűre.
A daráló házát- meghajtását tilos vízbe meríteni, és folyó
víz alatt mosni.
Ne mossa a tartozékot összeszerelt állapotban.
A ház tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket emulzió, paszta, stb. Ezek egyebek között eltávolíthatják a grafikai jeleket, mint pl. jelölések, mércék,
figyelmeztetések, stb.
A fém részek tisztításához puha kefét használjon.
Ne mossa a fém részeket mosogató gépben. Ezekben a gépekben használatos agresszív tisztítószerek
a fémrészek feketedését okozzák. A fém részeket kézzel tisztítsa hagyományos edény mosogatószer használatával.
Műszaki adatok
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék adattábláján.
Folyamatos munkavégzés megengedett időtartama 10 perc
Az újbóli használatig szükséges pihentetés ideje
30 perc
LWA (586 és 686)
80 dB/A
Az 586 és 686 darálók II. érintésvédelmi osztályban készültek
.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer darálók megfelelnek a következő direktíváknak:
– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC)
– 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
ZELMER DARÁLÓK TÍPUSAI
Az alábbiakban megadásra kerültek a használati utasításban leírt darálók és azok tartozékai.
Hentes feltét
Tészta- és
süteménykészítő
készlet
Kiegészítő
reszelő
Rostély
Meghajtás
Tipus
Kés
586.5
2,7
4
8
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
686.54
686.8
686.84
● – alapfelsyereltség, ○ – kiegészítő tartozék, amely megvásárolható a boltokban, ill. az alkatrész ellátótól, – – az adott kivitelezésben
A húsdaráló csak egy darálórésszel van felszerelve.
A készülék leírása
(A ábra)
Az élelmiszer termékek darálója az alábbi részekből áll:
1 1.Daráló meghajtásból – minden daráló meghajtás alkalmas a ZELMER minden feltétéjének felszereléséhez.
Az 586-os és 686-os készülék hajtómű-burkolatának
a hátsó részében találhatók a szellőzőnyílások.
Daráló egységből, amelynek részei:
2 Daráló henger
3 Csiga hozzászerelt kuplunggal
4 Kés
5 Perforált állókés (rostély) 4 mm-es furatokkal
6 Záró gyűrű.
7 Adagoló tálcából
8 Tömőfából
Tartozékokból, amelyek az alábbiak:
9 Rostély 8 mm-es furatokkal
10 Hentes tartozék
11 Távtartó
A motor mechaniku védelme
(B ábra)
1 Csiga
2 Hajtókerék
3 Csavar M5x20
A daráló rendelkezik mechanikus védelemmel, amely védi
a motort a megrongálódástól – a kuplung fogai a csiga
végén kitörnek, ha a darálót túlterhelés éri (pl. ha a darálóba
csont kerül).
A megrongálódott kuplungot cserélje ki újra:
● a csiga végén roncsolódott kuplungból csavarja ki a csavart,
● távolítsa el a régi kuplungot,
● tegye fel az új kuplungot és csavarja be a csavart.
A daráló előkészítése és bekapcsolása (C ábra)
1 A meghajtást helyezze a dugaszoló aljzat közelébe,
kemény felületre úgy, hogy ne takarja le a szellőző furatokat
a házon.
● A daráló első használata előtt mossa el a tartozékokat.
● Szerelje össze a kiválasztott tartozékokat és kapcsolja
a meghajtásra.
2 Dugja a villásdugót a hálózati dugaljba.
3 A kapcsoló gombbal kapcsolja be a darálót.
Munkavégzés a daráló egységgel
(D ábra)
A daráló hengerbe tegye egymás után:
1 A csigát kuplunggal a belső térbe.
2 A csiga tengelyére a kést élével a rostély felé irányítva.
3 A rostély oly módon, hogy a daráló hengeren található
tüske a rostély mélyedésére essen.
4 Csavarja össze a daráló egység részeit záró gyűrűvel
ütközésig.
5 Helyezze az összeszerelt daráló egységet a meghajtásra és fordítsa el addig az állásig, amíg a blokád jellegzetes kattanó hangját meg nem hallja.
6 Helyezze az adagoló tálcát a daráló hengerre.
19
Munkavégzés hentes tartozékkal (E ábra)
A daráló hengerbe helyezze egymás után:
●● a csigát kuplunggal a belső térbe,
●● a csiga tengelyére a távtartót,
●● erre a hentes tartozékot (tölcsért),
●● csavarja össze e részeket a záró gyűrűvel ütközésig.
A kolbásztöltéshez a belet a tölcsérre való felhelyezés előtt
áztassa kb. 10 percen keresztül meleg vízben.
●● Húzza a hentes tartozékra a nedves sertés belet figyelve
arra, hogy ne takarja el a tölcséren található levegő elvezető vájatokat.
A belet megtöltő hús nem lehet „túl híg”. A túlzott folyadék
tartalom annak elfolyását és a daráló belső terébe jutását
okozhatja.
Kiegészítő reszelő
(F ábra)
Finom forgácsolású reszelő
Durva forgácsolású reszelő
Szeletelő reszelő
Pépelő reszelő
Rugós zár
Darabolórész
Töltőedény
Tömőrúd
A kiegészítő reszelőben két forgácsoló reszelő van durva és
finom forgács reszeléséhez (sajt, sárgarépa, zeller, főtt cékla,
stb.). A harmadik dob zöldség szeletelésre használható (burgonya, uborka, hagyma, stb.). A negyedik pedig reszelésre
(burgonya, cékla, gyümölcs, stb.) használható.
1
2
3
4
5
6
7
8
Munkavégzés a kiegészítő reszelővel (G ábra)
1 Nyissa fel a záró elemet és helyezze be a reszelők egyikét a kamra belsejébe.
2 Zárja le a záró elemet.
3 Csatlakoztassa a kiegészítő reszelő kamráját oly módon,
mint a daráló egységet a darálóhoz.
●● A nagy méretű élelmiszereket előbb vágja kisebb darabokra, amelyeket nehézség nélkül bele teheti a kamrába.
●● Ne reszeljen kemény magvú puha gyümölcsöket.
●● A munka befejezése után kapcsolja ki a darálót és húzza
ki a hálózati vezetéket a csatlakozó aljzatból.
●● Fakanál segítségével távolítsa el a reszelődob belsejében, vagy a reszelő kamrában található maradványokat.
A reszelődobok éleit nem szükséges regenerálni.
20
A munka befejezése után
(H ábra)
●● Kapcsolja ki a darálót és húzza ki a csatlakozó vezetéket
a hálózati dugaljból,
1 Vegye ki a tömőfát és vegye le az adagoló tálcát a daráló
hengerről, vagy a kiegészítő reszelő kamrájáról.
2 Nyomja meg a blokád nyomógombját és fordítsa el
a daráló egységet, vagy a kiegészítő reszelő kamráját jobbra
és vegye le.
3 Szerelje részeire a daráló egységet, hentes tartozékot,
vagy a kiegészítő reszelőt.
Tisztítás és karbantartás
●● A
meghajtás házát törölje át mosogatószeres vízzel
megnedvesített ruhával.
●● A műanyag részeket mossa el mosogatószeres meleg
vízben.
●● A fém részeket mossa el mosogatószeres forró vízben.
●● Alaposan szárítsa ki az elmosott tartozékokat.
●● A rostélyt és a kést enyhén törölje át étkezési olajjal az
esetleges rozsdásodás megelőzése céljából.
●● A daráló henger, vagy a kiegészítő reszelő kamráját szerelje teljesen össze.
Hús, zöldség és gyümölcsételek
A zöldség és gyümölcs ételek minél magasabb tápértékének
megőrzéséhez tanulmányozza ezek elkészítésének módjait.
A zöldségeket és gyümölcsöket ne tartsa vízben és csak
közvetlenül fogyasztás előtt aprítsa fel.
Sertéshúsból fasírt
50 dkg sertéshús, 6 dkg száraz péksütemény, 5 dkg hagyma,
2 dkg zsír, 1 tojás, 4 dkg zsemlemorzsa, zsír a sütéshez, só
és bors.
A péksüteményt tegyék vízbe, és utána hagyják a vizet
róla lefolyni. A hagymát karikára szeleteljék és pirítsák meg
aranyszínre. A húst mossák meg és darabolják fel.
A péksüteményt, hagymát és húst kétszer darálják meg 4
mm-es lyukú perforált állókéssel. Tegyenek hozzá tojást, sót,
borsot és gondosan gyúrják át. Vizes kézzel formáljanak 1,5
cm-es fasírtokat és forgassák meg morzsában. Forró zsírban süssék ki.
Pástétom többféle húsból
50 dkg sertéshús, 50 dkg borjúhús, 40 dkg szalonna, 50 dkg
sertés máj, 30 dkg hagyma, 20 dkg zsemle, 4 tojás, bors, só,
szerecsendió.
A húst és a hagymát párolják meg.
A májból vágják ki a hártyákat és az ereket, és vágják kockára. Amikor a hús megpuhult, tegyék bele a májat, zsemlét
és együtt röviden párolják meg. Hűtsék le, és utána kétszer
darálják át 4 mm-es lyukú perforált állókéssel.
Tegyenek hozzá tojást, sót, borsot, szerecsendiót és gondosan gyúrják át.
A zsírral kikent formába tegyék a pástétomot és süssék
40 percig.
Házikolbász
4,5 kg vegyes sertéshús, 0,5 kg szalonna, csontleves lé - 1
pohár, 6-7 kanál só, 1 kanál salétrom,12-15 szem őrölt angol
fűszer, 5-6 gerezd fokhagyma, 7 m bél.
A húst darálják meg 8mm-es perforált állókéssel. A sót keverjék össze a salétrommal és a fűszerrel és tegyék a húsra,
keverjék össze és dolgozzák el, mint a tésztát, fokozatosan
tegyék bele a csontlevest. Tegyék 24 órára hűtőbe. A darálóra tegyék a kolbásztölcsért. Töltsenek meg kb. 1 m hosszú
belet és formáljanak ki belőle kb. 30-40 cm-es kolbászokat.
Ügyeljenek közben arra, hogy ne fedjék le teljesen a kolbásztölcsér nyílásait (levegőztetés). A kolbászokat hagyják
kb. 6 óráig száradni.
Füstöljék 14 óráig meleg füsttel vagy 2,5 óráig forró füsttel.
Vöröskáposzta saláta
40 dkg vöröskáposzta, 20 dkg alma, 2 kanál olaj, citromlé,
só, cukor.
A káposztát lereszeljük a reszelővel. Az almákat megtisztítjuk, és a durvareszelőn lereszeljük. A káposztát összekeverjük az almával, citromlével, sóval és cukorral. Abban az
esetben, ha a reszelő rosszul reszel, ki kell kapcsolni, le kell
venni a hajtóműről, és meg kell tisztítani a tölcsért és a hengert.
Zeller saláta
40 dkg zeller, 20 dkg alma, 2 kanál olaj vagy tejföl, citromlé,
só, cukor.
A zellert reszeljük le a finomreszelőn, az almát reszeljük
meg a durvareszelőn. Ízesítsük olajjal vagy tejföllel, tegyünk
hozzá cukrot, citromlevet és sót.
Környezetvédelem - óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg. Gyártó fenntartja magának a jogot a termék
módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az
előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy
konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
21
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire. În
special indicaţiile privind mijloacele de siguranţă. Instrucţiunile de folosire trebuie păstrate, în aşa fel încât întotdeauna
să vă fie la îndemână ca să le puteţi reciti.
Maşina de tocat produse alimentare este folosită în gospodăria casnică. Este o maşină multifuncţională, cu ajutorul căreia
puteţi toca repede şi fără efort: carne, brânză, legume, mac
şi de asemenea să pregătiţi salam şi mezeluri. Folosind unul
din elementele suplimentare ale maşinii – răzătoarea puteţi
tăia legume petru salate şi ghiveci.
Indicaţii privind măsurile de siguranţă şi
folosirea corespunzătoare a maşinii de tocat
●
●
●
Nu scoate ştecărul din priză, trăgând de cablu.
Maşina de tocat trebuie să fie conectată la curent 230 V.
Nu pune în funcţiune maşina de tocat în cazul când cablul
este defectat, sau se vede că carcasa este defectă.
Dacă cablul de alimentare este defect, trebuie să fie
schimbat de către un servis de specialitate, în scopul de
a înlătura pericolul de electrocutare.
Aceste reparaţii pot fi executate doar de către personal
specializat. Reparaţia efectuată în mod necorespunzător
poate reprezenta un pericol serios pentru consumator. În
cazul când observaţi deteriorări adresaţi-vă la un punct
de servis specializat.
● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză.
● Nu expuneţi maşina să funcţioneze la temperaturi mai
mari de 60ºC. Poate duce la defectarea maşinii.
● Păstrează o mare prudenţă în timpul folosirii maşinii în
special când sunt copii în apropiere.
● Aparatul nu este destinat utilizării de către copii, persoane cu abilităţi fizice reduse sau cu deficienţe, nici de
către persoanele lipsite de experienţă sau de cunoştinţele necesare folosirii aparatului, până nu sunt instruite
de către cei răspunzători de siguranţa lor. Nu lăsaţi niciodată aparatul fără supraveghere în timpul utilizării sale.
● Deconectează dispozitivul înaintea de a schimba echipamentul sau înainte de a te apropia de porţiunile care sunt
în mişcare în timpul lucrului.
● Înainte să curăţaţi maşina, scoateţi întotdeauna cablul
din contact.
● Pentru a împinge produsele foloseşte numai împingătorul. Folosirea altor elemente poate duce la defectarea
maşinii şi a sistemului de propulsie.
● Nu supraîncărca maşina cu o cantitate prea mare de
produse şi nu împingeţi prea tare (cu împingătorul).
● Montează exact ansamblul de tocare, doarece dacă va
fi asamblat în mod greşit nu va toca bine şi poate duca
la tocirea cuţitului şi a sitei. Cuţitul şi sita tocite trebuie
schimbate cu unele noi.
● Deconectează dispozitivul înaintea de a schimba echipamentul sau înainte de a te apropia de porţiunile care sunt
în mişcare în timpul lucrului.
22
●
●
●
●
●
●
●
●
●
În timpul întrebuinţării nu acoperi sistemul de ventilaţie
din carcasă.
Dacă maşina nu vrea să pornească duceţi-o la service.
Carnea care va fi tocată trebuie curăţată de oase, tendoane, cartilaje şi vâne.
Înainte de tocare produsele mai mari trebuie tăiate.
Nu toca macul uscat. Înainte macul trebuie opărit şi
înmuiat – câteva ore.
Nu băga sistemul de propulsie în apă şi nu-l spăla sub
jetul de apă.
Nu spăla elementele maşinii când sunt montate pe sistemul de propulsie.
La spălarea carcasei, nu folosi detergenţi agresivi sub
formă de emulsii, paste etc. Prin folosirea lor se pot
şterge simbolurile grafice – de ex. liniuţele gradate,
însemnările, semnele de avertizare.
Pentru spălarea părţilor metalice foloseşte o perie
moale.
Nu spăla porţiunile de metal în maşina de spălat vase.
Detergenţii agresivi, provoacă închiderea la culoare
a acestor elemente. Spălarea lor trebuie efectuată
manual, prin folosirea mijloacelor tradiţionale de spălat vase.
Informaţii tehnice
Parametri tehnici sunt evidenţiaţi pe tăbliţa caracteristică
a produsului.
Perioada de lucru neîntreruptă
10 minut
Perioada de pauză înainte de următoarea folosire 30 minut
Nivelul zgomotului (LWA):
Tip 586 i 686
80 dB/A
Maşinile tip: 586 i 686 sunt construite în clasa II de izolare,
nu au nevoie de izolare la sol
.
Maşinile de tocat ZELMER sunt în conformitate cu normele
în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu directivele:
– Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul a fost marcat cu semnul CE pe tăbliţa caracteristică.
TIPURILE DE MAŞINI DE TOCAT ZELMER
Mai jos este prezentat asortimentul de accesorii ale maşinilor de tocat despre care este acestă instrucţiune de folosire.
Sistemul de propulsie
2,7
4
8
Ţeava pentru
cârnaţi
Ansamblu
pentru paste
şi prâjituri
Răzătoarea
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Tip
Cuţitul
586.5
686.54
686.8
686.84
Sita
● – accesorii de bază, ○ – accesorii suplimentare pe care le puteţi cumpăra în magazine, – – accesoriu inaccesibil
în această realizare
Maşina este prevăzută numai cu un ansamblu de tocare.
Descrierea dispozitivului
(Desen A)
Maşina de tocat produsele alimentare se compune din:
1 Sistemul de propulsie – fiecare sistem de propulsie este
adaptat pentru montarea fiecărui ansamblu de tocare şi
răzuire al mărcii ZELMER. În spatele aparatului, în compartimentul unităţii de motor 586 şi 686 se găsesc orificiile de ventilare.Ansamblul de tocare, care se compune
din:
2 Dispozitivul pentru tocare
3 Melcul cu ambreiaj
4 Cuţit
5 Sita cu orificii 4 mm
6 Brăţara
7 Vasul
8 Împingătorul
Echipamentul, care se compune din:
9 Sita cu orificii de 8 mm
10 Ţeava pentru cârnaţi
11 Dispozitiv separator
Sistem mecanic de siguranţă
al motorului
(Desen B)
1 Spirală
2 Cremalieră
3 Şurub M5x20
Maşina de tocat are o asigurare mecanică care fereşte motorul să nu se strice – ambreiajul melcului se rupe atunci când
maşina este prea încărcată (de ex. înăuntru se află o bucată
de os).
Ambreiajul stricat trebuie schimbat cu unul nou:
● din melcul care are ambreiajul stricat deşurubează şurubul,
● înlăturaţi ambreiajul defect,
● introdu ambreiajul nou şi fixează-l cu şurubul.
Pregătirea maşinii de tocat pentru întrebuinţare
şi punerea ei în funcţiune
(Desen C)
1 Pune sistemul de propulsie în apropierea prizei pe
o suprafaţă tare astfel încât să nu acoperiţi sistemul de ventilaţie de sub carcasă.
● Înainte de prima întrebuinţare spălaţi accesoriile maşinii.
● Montează elementele necesare şi fixează-le în sistemul
de propulsie.
2 Introdu cablul electric în priză.
3 Apăsând butonul de pornire/oprire puneţi maşina în funcţiune.
Întrebuinţarea elemetelor
pentru tocat
(Desen D)
În dispozitivul pentru tocare introdu pe rând:
1 Melcul cu ambreiaj.
2 Pe pivotul melcului puneţi cuţitul cu lama în direcţia sitei.
3 Sita în aşa fel încât marginea zimţată a dispozitivului
pentru tocare să se compună cu marginea zimţată a sitei.
4 Fixează brăţara pe dispozitivul pentru tocare şi înşurubează bine până la capăt.
5 Fixează dispozitivul pentru tocare deja montat pe sistemul de propulsie şi roteşte până vei auzi sunetul de blocare.
6 Pune vasul pe dispozitivul de tocare.
23
Întrebuinţarea ţevii pentru cârnaţi (Desen E)
În dispozitivul pentru tocare introdu pe rând:
●● melcul cu ambreiaj,
●● pe pivotul melcului puneţi dispozitivul separator,
●● ţeava pentru cârnaţi,
●● fixează brăţara pe dispozitivul pentru tocare şi înşurubează bine până la capăt.
Înainte de a aplica pieliţa de intestin înmuiaţi-o în apă caldă
timp de aprox. 10 minute.
●● Pe ţeava pentru cârnaţi aplicaţi pieliţa de intestin dar fi
atent să nu astupi găurile de aerisire ale ţevii.
Masa de carne care va umple pieliţa nu poate fi „prea
lichidă”. Conţinutul prea mare de lichide poate produce scurgeri şi lichidul poate ajunge în interiorul maşinii.
Răzătoare
(Desen F)
Cilindrul pentru bucăţi fine
Cilindrul pentru bucăţi mai mari
Cilindrul pentru feliere
Cilindrul pentru răzuire
Element de închidere
Compartiment
Vas de umplere
Dispozitiv de presare
Maşina are două răzătoare care răzuiesc în fulgi mărunţi
şi groşi (caşcaval, morcovi, ţelină, sfeclă fiartă etc). A treia
răzătoare serveşte la tăierea legumelor în felii (cartofi, castraveţi, ceapă etc.). A patra răzătoare serveşte la răzuirea
foarte măruntă (cartofi, sfeclă, fructe etc.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Întrebuinţarea răzătoarei
(Desen G)
1 Ridică inelul de blocaj şi introdu una din răzătoare cu
ambreiajul spre interiorul dispozitivului pentru răzuit.
2 Trage în jos inelul pentru blocaj până vei simţi că s-a
închis.
3 Fixează dispozitivul pentru răzuit la fel cum ai fixat dispozitivul pentru tocat.
●● Produsele mai mari taie-le mai întâi în bucăţi mai mici
astfel încât să încapă în dispozitivul pentru răzuit.
●● Nu răzui fructele moi care au sâmburii tari.
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză.
●● Cu o lingua de lemn îndepărteză resturile care au rămas
în răzătoare sau în dispozitiv.
Tăişurile răzătoarelor nu necesită regenerare.
24
După terminare întrebuinţării (Desen H)
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză,
1 Scoate împingătorul şi vasul de pe dispozitivului pentru
răzuit sau tocat.
2 Apasă butonu de blocaj, învârte în dreapta ansamblul de
tocare sau dispozitivul de tocare şi scoate-l.
3 Desfă elementele ansamblului de tocare, dispozitivului
cu ţeava pentru cârnaţi sau răzătoarea.
Curăţarea şi conservarea
●● Sistemul de propulsie ştergeţi-l cu o cârpă umedă, înmuiată într-un detergent de spălat vase.
●● Porţiunile din materiale plastice spală-le cu apă călduţă
cu un adaos de detergent de spălat vase.
●● Porţiunile din metal spală-le în apă fierbinte cu adaos de
detergent de spălat vase.
●● Elementele spălate trebuie bine uscate.
●● Sitele şi cuţitul ungele cu ulei alimentar ca să fie protejate împotriva ruginirii.
●● Montează părţile uscate ale dispozitivului de tocat sau
răzuit.
Mâncăruri din carne, legume şi fructe
Pentru a păstra calitatea nutritivă a mâncărurilor din legume
şi fructe trebuie să ştii cum să le pregăteşti. Fructele şi legumele nu pot fi ţinute prea mult în apă şi trebuie răzuite imediat înainte de a fi consumate.
Cotlete din carne de porc
50 dag carne de porc, 6 dag chiflă uscată, 5 dag ceapă,
2 dag grăsime, 1 ou, 4 dag pesmet, untură pentru prăjit, sare
şi piper.
Chifla înmuiaţi-o în apă apoi lăsaţi apa să se scurgă.
Tăiaţi ceapa şi prăjiţi-o până se rumeneşte. Carnea clătiţi-o
şi tăiaţi-o în bucăţi.
Tocaţi chifla, ceapa şi carnea de 2 ori folosind sita cu orificii 4 mm. Adăugaţi oul, sarea, piperul şi amestecaţi bine.
Pregătiţi 8 cotlete ovale de grosime 1,5 cm şi treceţi-le prin
pesmet. Prăjiţi pe untura încinsă.
Pateu din carne
50 dag carne de porc, 50 dag carne de vacă, 40 dag untură,
50 dag ficat de porc, 30 dag ceapă, 20 dag chiflă, 4 ouă,
sare şi piper, nucşoară.
Puneţi la foc mic carnea împreună cu untura şi ceapa.
Clătiţi ficatul, curătaţi-l şi tăiaţi-l în cuburi. Când carnea esta
deja moale, adăugaţi ficatul, chifla şi prăjiţi la foc mic, lăsaţi
apoi să se răcească şi tocaţi de două ori în maşina de tocat
folosind sita cu orificii 4 mm.
Adăugaţi ouăle, sarea, piperul, nucşoara şi amestecaţi bine.
Ungeţi tava cu untură, puneţi pateul şi prâjiţi la cuptor timp
de aprox. 40 minute.
Salam de casă
Carne de porc 4,5 kg, untură 0,5 kg, bulion – 1 pahar, sare
6-7 linguriţe, salpetru 1 linguriţă fără vârf, piper 1 linguriţă,
cuişoare englezeşti 12-15 boabe (tocate), 5-6 căţei de usturoi (tăiaţi în cuburi mici), pieliţă de intestin 7m.
Tocaţi carnea în maşina de tocat folosind sita cu orificii 8 mm.
Sarea amestecaţi-o cu salpetru şi condimente, adăugaţi la
carne, amestecaţi bine adăugând treptat bulionul. Puneţi la
loc rece pentru 24 de ore. Pe dispozitivul pentru tocat puneţi
ţeava pentru cârnaţi.
Umpleţi pieliţa de intestin de lungime aprox. 1 m, formând
bucăţi de 30-40 cm. Fiţi atenţi să nu astupaţi orificiile de aerisire a ţevii pentru cârnaţi.
Uscaţi salamul timp de 6 ore. Afumaţi la fum cald timp de
14 ore sau la fum fierbinte timp de 2,5 ore.
Salată din varză roşie
40 dag varză roşie, 20 dag mere, 2 linguri ulei, suc de
lămâie, sare, zahăr.
Curăţaţi varza răzuiţi-o folosind răzătoarea pentru felii sau
fulgi mari. Decojiţi merele şi răzuiţi folosind răzătoarea pantru fulgi mari.
Amestecaţi varza şi merele, adăugaţi uleiul, sucul de lîmâie,
sarea şi piperul.
Salată din ţelină
40 dag ţelină, 20 dag mere, 2 linguri ulei sai smâmtână, suc
de lămâie, sare, zahăr.
Răzuiţi ţelina folosind răzătoarea pentru fulgi mici. Adăugaţi
smântâna sau uleiul, zahărul, sucul de lîmâie şi sarea.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop:
–– cutia de carton duceţi-o la maculatură,
–– pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
containere speciale pentru plastic,
–– feliatorul uzat trebuie predat la punctele
speciale de colectare, deoarece componentele periculoase ale dispozitivului pot fi
un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor de întrebuinţare. Producătorul are dreptul să modifice produsul în
orice moment, fără un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile
ordonanţe, norme, directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte motive.
25
RU
Уважаемые Клиенты!
Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание следует
уделить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим Вас сохранить, чтобы Вы могли ней
пользоваться также в процессе дальнейшей эксплуатации.
Мясорубка для перемалывания продуктов питания предназначена для использования в домашнем хозяйстве. Является многофункциональным устройством, при помощи
которого можна быстро и без лишнего труда перемолоть:
мясо, сыр, овощи, мак, а также изготавливать колбасы
и копчёности. При использовании дополнительного оборудования мясорубки – шинковки можна размельчать овощи
на : салат из свежих овощей, винегрет и консервирование.
●
●
●
●
●
●
Указания по безопасности и надлежащей
эксплуатации мясорубки
●
●
●
Не вынимайте вилку из розетки электросети, дёргая
за провод.
● Мясорубку подключайте к электросети с переменным
током 230 В.
● Не включайте устройство, если провод питания
повреждён, или корпус имеет видимые повреждения.
Если неразъединяемый провод питания будет
повреждён, то он должен быть заменён на специализированном ремонтном предприятии с целью
избежания опасности. Ремонты устройства
может проводить только обученный персонал.
Неправильно проведённый ремонт может вызвать
серьёзную опасность для пользователя. В случае
возникновения неисправностей следует обратиться в специализированный сервисный пункт.
● После окончания работы выньте присоединительный
провод из розетки электросети.
● Не подвергайте мясорубку и оборудование действию
температуры свыше 60°C. Можете повредить мясорубку.
● Будьте особенно осторожны во время работы мясорубки в присутствии детей.
● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам
с ограниченными физическими и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор,
пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора. Не оставляйте включенный в сеть или горячий прибор без присмотра.
● Выключите устройство перед сменой оборудования
или перед приближением к частям, пребывающим
в движении во время эксплуатации.
● Перед чисткой мясорубки всегда вынимайте присоединительный провод из розетки электросети.
● Для проталкивания используйте только толкатель.
Использование других предметов грозит повреждением мясорубки и привода.
● Не перегружайте устройство ни черезмерным количеством продукта, ни слишком сильным его проталкиванием (толкателем).
26
●
●
●
Тщательно устанавливайте узол перемалывания,
потому что плохо собранный узол перемалывания
влечёт за собой ненадлежащее качество перемалывания, а также может быть причиной затупления ножа
и сита. Затупленный нож и сито замените на новые.
Выключите устройство перед заменой оборудования
или перед приближением к частям, пребывающим
в движении во время эксплуатации.
Во время работы мясорубки не заслоняйте вентиляционных отверстий в корпусе.
Если мясорубку невозможно включить – отдайте её
в сервис.
Мясо, предназначенное к перемалыванию, отделите
от костей, сухожилий, хрящей и жил.
Перед перемалыванием большие продукты порежьте
на куски.
Не перемалывайте сухого мака. Перед перемалыванием мак должен быть предварительно запаренный
и намоченный – в течение более десяти часов.
Не погружайте привод в воду и не мойте его под проточной водой.
Не мойте оборудование, установленное на приводе.
Для мытья корпуса не используйте агрессивные
детергенты в виде эмульсий, молочка, пасты и др.
Они могут, среди прочего, удалить нанесённые
информационные графические символы, такие как:
шкала, обозначения, предупредительные знаки и др.
Для мытья металлических частей используйте мягкую щётку.
Не мойте металлические части в автоматических мойках. Агрессивные чистящие средства,
используемые в таких устройствах, вызывают
потемнение вышеуказанных частей. Мойте из
вручную с использованием традиционных жидкостей для мытья посуды.
Технические характеристики
Технические параметры указаны на щитке изделия.
Допустимое время беспрерывной работы
10 минут
Время перерыва перед
повторным использованием
30 минут
Шумность устройства (LWA):
Тип 586 и 686
80 dB/A
Мясорубки типов: 586 и 686 изготовлены во ІІ
классе
изоляции, не требуют заземления.
Мясорубки ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Устройство соответствует требованиям директив:
– Устройство электрическое низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком «CE» на щитке изделия.
ТИПЫ МЯСОРУБОК ZELMER
Ниже представлен ассортимент оборудования мясорубок для перемалывания, к которым имеет отношение настоящая инструкция.
Привод
2,7
4
8
Колбасная
насадка
Насдки для
макарон
и печенья
Шинковка
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Tип
Нож
586.5
686.54
686.8
686.84
Сито
● – основное оснащение, ○ – дополнительное оборудование, которое можна купить в магазинах,
– – принадлежности, которые недоступны для данного типа
Mясорубка имеет только один режущий узел.
Описание устройства
(Рис. A)
Мясорубка для перемалывания продуктов питания
состоит из:
1 Привода мясорубки – каждый привод мясорубки проспособлен к установке любого узла перемалывания
и шинковки производства «ZELMER». В задней части
корпуса привода 586 и 686 имеются вентиляционные
отверстия.
Узла перемалывания, в состав которого входит:
2 Камера перемалывания
3 Подающий винт с установленной муфтой
4 Нож
5 Сито с отверстиями 4 мм
6 Гайка
7 Миски
8 Толкателя
Оборудования, в состав которого входит:
9 Сито с отверстиями 8 мм
10 Колбасная насадка
11 Дистанционная вкладка
Mexaническая защита двигателя
(Рис. B)
1 Шнек
2 Редуктор
3 Бoлт M5x20
Мясорубка имеет механический предохранитель, который защищает мотор от разрушения, - зубцы приводной
муфты подающего винта выламываются в случае, если
мясорубка перегружена (например, если в середину
попали кости).
Сломанную муфту замените на новую:
● в подающем винте со сломанной муфтой открутить
болт,
● удалить сломанную муфту,
● вложить новую муфту и докрутить её болтом.
Подготовка мясорубки к работе
и её включение
(Рис. C)
1 Привод поставьте поблизости от розетки электросети
на твёрдой основе так, чтобы не заслонять вентиляционных отверстий в корпусе.
● Перед первым использованием мясорубки вымойте
элементы оборудования.
● Смонтируйте соответствующее оборудование и подключите к приводу.
2 Вставьте присоединительный провод в розетку электросети.
3 Кнопкой выключателя включите мясорубку.
Работа с узлом перемалывания
(Рис. D)
В камеру перемалывания вставьте поочерёдно:
1 Подающий винт муфтой в середину.
2 На штифт подающего винта - нож, направленный
остриями к ситу.
3 Сито так, чтобы выступ камеры вошёл в паз на
окружности сита.
4 Докрутите все элементы узла перемалывания –
сильно до упора.
27
5 Установите смонтированный узел перемалывания
на привод и прокрутите в положение, при котором услышите треск блокады.
6 Установите миску на камеру перемалывания.
Работа с колбасной насадкой (Рис. E)
В камеру перемалывания вставьте поочерёдно:
●● подающий винт муфтой в середину,
●● на штифт подающего винта - дистанционную вкладку,
●● колбасную насадку,
●● Докрутите все элементы гайкой – сильно до упора.
Перед надеванием колбасницы (оболочки из кишки)
намочите её в тёплой воде в течение ок. 10 мин.
●● На колбасную насадку наденьте мокрую колбасницу,
обратите внимание, чтобы не закрыть воздухоотводящих отверстий в насадке.
Мясная масса, заполняющая кишку, не может быть
«слишком жидкой». Большое содержание жидкости может
вызвать её вытекание и попадание внутрь мясорубки.
Шинковка
(Рис. F)
1 Meлкaя теркa
2 Крупная теркa
3 Теркa для ломтиков
4 Теркa для протирания
5 Деpжaтeль
6 Гoлoвка
7 Лoток для загpyзки продуктов
8 Толкaтeль
Шинковка имеет две тёрки для размельчения на мелкую
и крупную стружку (голландского сыра, моркови, сельдерея, варёной свеклы и др.). Третья тёрка предназначена
для резки овощей на кружки (картофеля, огурцов, лука
и др.). Четвёртая тёрка предназначена для перетирания
в пюре (картофеля, свеклы, фруктов и др.).
Работа с шинковкой
(Рис. G)
1 Откройте защёлку и вставьте одну из тёрок муфтой
в середину камеры.
2 Закройте защёлку.
3 Соедините камеру шинковки так же, как камеру перемалывания мясорубки.
●● Большие продукты предварительно порежьте на
куски, которые без труда сможете вложить в камеру.
●● Не размельчайте мягких фруктов, которые содержат
твёрдые косточки.
●● После окончания работы выключите мясорубку
и выньте присоединительный провод из розетки
электросети.
●● Удалите деревянной ложкой остатки продуктов, которые накопились внутри тёрки или в камере.
Острия тёрок не требуют регенерации.
28
После окончания работы
(Рис. H)
●● Выключите мясорубку и выньте присоединительный
провод из розетки электросети.
1 Выньте толкатель и снимите миску с камеры перемалывания или камеры шинковки.
2 Нажмите на кнопку блокады , перемалывающий узел
или камеру шинковки проверните вправо и снимите её.
3 Разберите элементы перемалывающего узла,
камеры с колбасной насадкой или шинковки.
Чистка и консервация
●● Привод протрите влажной тряпкой, смоченной жидкостью для мытья посуды.
●● Части из пластмассы (пластика) мойте в тёплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Металлические части мойте в горячей воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Тщательно высушите помытые части.
●● Сита и нож немного смажьте пищевым
маслом
с целью защиты от ржавчины.
●● Сухие части камеры перемалывания или шинковки
смонтируйте в единое целое.
Блюда из мяса, овощей и фруктов
Для сохранения наибольшей питательной ценности
блюд из овощей и фруктов ознакомьтесь со способами
их приготовления. Овощи и фрукты не передерживайте
в воде и размельчивайте непосредственно перед употреблением.
Перемолотые свиные котлеты
50 декаграмм свинины, 6 декаграмм чёрствой булки,
5 декаграмм лука, 2 декаграмма жира, 1 яйцo, 4 декаграмма тёртой булки (панировочных сухарей), жир для
жарки, соль и перец.
Булку намочить в воде и отжать.
Лук порезать на кружки, поджарить до светлозолотистого
цвета. Мясо сполоснуть, порезать на куски.
Булку, лук, мясо перемолоть 2 раза в мясорубке з ситом
диаметром отверстий 4 мм. Добавить яйцо, соль, перец
и старательно замесить до получения однородной
массы. Сформировать 8 овальных котлет толщиной
1,5 см, которые обвалять в тёртой булке (панировочных
сухарях). Жарить на разогретом жире.
Паштет из смешанного мяса
50 декаграмм свинины, 50 декаграмм телятины,
40 декаграмм сала, 50 декаграмм свиной печени,
30 декаграмм лука, 20 декаграмм пшеничной булки,
4 яйца, соль и перец, мускатный орех.
Мясо протушить с салом и луком.
Печень сполоснуть, снять плёнку, порезать кубиками.
Когда мясо станет мягким, добавить печень, булку
и немного вместе протушить, охладить и дважды перемолоть в мясорубке с ситом диаметром отверстий 4 мм.
К приготовленной массе добавить яйца, соль, перец,
мускатный орех и старательно замесить.
Формочку смазать топлёным жиром (смальцем), переложить паштетную массу и запекать около 40 минут.
Домашняя колбаса
Свиное мясо средней жирности 4,5 кг, сало 0,5 кг,
отвар из костей – 1 стакан, соль 6 - 7 ложечек, селитра 1 плоская ложечка, перец 1 ложечка (перец молотый), гвоздичный (ямайский) перец 12 - 15 зёрен (смолоть), чеснок 5 - 6 зубчиков (посекти), колбасницы 7 м.
Мясо перемолоть в мясорубке c ситом диаметром
отверстий 8 мм. Соль перемешать с селитрой и приправами, добавить к мясу, перемешать и замесить как
тесто, поэтапно додавая отвар. Поставить в холодное
место на 24 часа. На камеру перемалывания мясорубки
установить колбасную насадку. Наполнить колбасницу
длиной около 1 м, формируя отрезки 30-40 см. Следует
обратить внимание, чтобы полностью не закрывать воздухоотводящих отверстий насадки. Высушить колбасу
в течение 6 часов. Коптить тёплым дымом 15 часов или
горячим 2,5 часа.
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это не
является ни трудным, ни слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена
(PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное устройство отдайте в соответствующий пункт сбора,
поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!!!
Салат из красной капусты
40 декаграмм красной капусты, 20 декаграмм яблок,
2 ложки подсолнечного масла, лимонный сок, соль,
сахар.
Капусту почистить и размельчить в шинковке с помощью
тёрки для резки на кружки или для крупной стружки.
Яблоки очистить и размельчить на тёрке для крупной
стружки. Пошинкованную капусту перемешать с размельчёнными яблоками, приправляя по вкусу подсолнечным
маслом, лимонным соком, солью и сахаром.
Салат из сельдерея
40 декаграмм сельдерея, 20 декаграмм яблок, 2 ложки
поодсолнечного масла или сметаны, лимонный сок,
соль, сахар.
Сельдерей и яблоки натереть на мелкую стружку. Приправить по вкусу сметаной или подсолнечным маслом.
Добавить сахар, лимонный сок и соль.
Производитель не несёт ответственности за возможный
ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием. Производитель
оставляет за собой право модифицировать изделие в любое
время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
29
BG
Уважаеми Клиенти!
Молим Ви да прочетете внимателно настоящата
инструкция за експлоатация. Особено внимание следва
да се обърне на указанията по безопасност. Съхранете
инструкцията за експлоатация, за да можете да я ползувате и при по-нататъшна употреба.
Мелячка за хранителни продукти служи за употреба
в домашно стопанство. Тя е многофункционно устройство, с помощта на което могат да се мелят бързо и без
излишно усилие: месо, сирене, зеленчуци, мак, както
и да се правят колбаси. При използване на резачка като
допълнително обзавеждане могат да се раздробяват
зеленчуци за салати и за консервиране.
Указания по безопасност и правилно
ползуване на мелячката
●
Не изваждайте щепсела от гнездото с дърпане на
кабела.
● Подключвайте мелячката изключително към мрежата
за променлив ток 230 V.
● Не задвижвайте устройството, ако захранващият
кабел е повреден или ако има видими повреди на
корпуса.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да се смени от специалистична
ремонтна работилница, за да се избегне опасност.
Поправки на устройството могат да се извършват изключително от квалифицирания персонал.
Неправилно проведен ремонт може да предизвика
сериозна опасност за ползувателя. При появяване
на дефекти свържете се със специалистично сервисно предприятие.
● След приключване на работата извадете захранващия кабел от мрежовото гнездо.
● Не подлагайте мелячката и обзавеждането на температура над 60°C. Moжете да повредите мелячката.
● Бъдете особено предпазливи при работа с мелячката
в присътствие на децата.
● Уредът не е предназначен за използване от деца или
лица с ограничени физически или умствени възможности, без опит или познания, докато не бъдат запознати с начина на използване от лицата, отговорни за
тяхната безопасност. В никакъв случай не оставяйте
уреда без наблюдение по време на употреба.
● Изключете устройството преди смяна на обзавеждането или преди доближаване до частите, движещи се
при експлоатация.
● Преди почистване на мелячката винаги извадете
захранващия кабел от мрежовото гнездо.
● За тласкане употребявайте само тласкача. Използване на други предмети създава опасност от повреда
на мелячката и задвижването.
● Не претоварвайте устройството с излишно количество на продукта или с много силно тласкане (с тласкача).
30
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Точно монтирайте мелящия агрегат, тъй като неправилно сглобеният мелящ агрегат е причина на некачествено мелене, а също така може да се причини
до притъпяване на ножчето и ситото. Притъпеното
ножче и сито заменете с нови.
При работа на мелячката не прикривайте вентилационни отвори в устройството.
Ако не можете да задвижите мелячката – предадете
я в сервис.
Месо, предназначено за мелене, отделете от кокали,
сухожилия, хрущяли и жили.
Преди мелене нарежете по-големите продукти на
парчета.
Не мелете сух мак. Мак трябва преди мелене да се
попари и да накисва – до 15 часа.
Не потапяйте задвижването на мелячката във вода
и не го мийте под течаща вода.
Не мийте обзавеждане, монтирано върху задвижването.
Не използвайте за миене на корпуса агресивни детергенти във форма на емулсия, мляко, пасти и т.п. Те
могат м.пр. да изтрият нанесените информационни
графически символи, като напр: скали, означения,
предупредителни знаци и т.п.
За миене на металните части използвайте мека
четка.
Не мийте металните части с миячни машини.
Агресивните миещи средства, които се използват в тези устройства, са причина за притъмняване на горепосочените части. Мийте ги с ръце,
с използване на традиционните миещи средства
за съдове.
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни.
Допустимо време на непрекъсната работа
10 минути
Време на пауза преди повторно използване 30 минути
Шум на устройството (LWA):
Тип 586 и 686
80 dB/A
Mелячки от тип: 586 и 686 са построени в II клас изолация, не изискват заземяване
.
Мелячки ZELMER съответствуват на изискванията на
действуващите норми.
Устройството отговаря на изискванията на директивите:
– Електрическо устройство с ниско напрежение (LVD)
– 2006/95/EC.
– Електромагнитна съвместимост (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделието е обозначено със знака CE върху табелката
за технически данни.
ТИПОВЕ МЕЛЯЧКИ ZELMER
По-долу е представен асортимент на обзавеждане на мелячките, до които се отнася настоящата инструкция.
Задвижване
2,7
4
8
Месарски
накрайник
Кoмплeкт за
макарони
и cлaдки
Резачка
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Tип
Ножче
586.5
686.54
686.8
686.84
Сито
● – основни принадлежности, ○ – допълнително обзавеждане, което можете да докупите в магазини,
– – принадлежности, които не са прeдвидени зa дaдeния модел
Машинката има само един мелещ механизъм.
Описание на устройството
(Рис. A)
Мелячка за хранителни стоки се състои от:
1 Задвижване на мелячката – всяко задвижване на
мелячката е приспособено за монтаж на всеки мелящ
агрегат и на резачка, произведена от ZELMER. В задния корпус на двигателя 586 и 686 се намират вентилационни отвори.
Мелящ агрегат, който се състои от:
2 Камера за мелене
3 Червяк с монтиран съединител
4 Ножче
5 Сито с отвори 4 мм
6 Гайка
7 Тарелка
8 Тласкач
Обзавеждане, което се състои от:
9 Сито с отвори 8 мм
10 Месарски накрайник
11 Дистанционна вложка
Mexaничнa защитa нa мотора
(Рис. B)
1 Щнек
2 Съединител
3 Винт M5x20
Мелячката има механична защита, която предпазва двигателя от унищожаване – зъби на задвижващия съединител на червяка се чупят, когато мелячката е претоварена
(напр. когато вътре попаднаха кости).
Разваления съединител заменете с нов:
● в червяка с развален съединител отвинтете винта,
● извадете повредения съединител,
● сложете нов съединител и го завинтете с винта.
Приготвяне на мелячката за работа и
задвижване
(Рис. C)
1 Поставете задвижването близо до мрежовото гнездо
върху твърда основа така, че да не са прикрити вентилационни отвори в корпуса.
● Преди първа употреба на мелячката измийте елементи на обзавеждането.
● Монтирайте съответно оборудване и подключете към
задвижването.
2 Сложете захранващия кабел в мрежовото гнездо.
3 Задвижете мелячката с копче на изключвателя.
Работа с мелящ агрегат
(Рис. D)
Сложете в камера за мелене поред:
1 Червяк – със съединител накъм средата.
2 Върху стъбло на червяка – ножче с острията накъм
ситото.
3 Сито – така, че издатина на камерата да влезе
в бразда по периметъра на ситото.
4 Завинтете яко до съпротивление всички елементи на
мелящия агрегат.
5 Сложете монтирания мелящ агрегат върху задвижването и обърнете до положение, при което ще чуете щракане на блокировката.
6 Сложете тарелката върху камера за мелене.
31
Работа с месарски накрайник (Рис. E)
Сложете в камера за мелене поред:
●● червяк – със съединител към средата,
●● върху стъбло на червяка дистанционната вложка,
●● месарски накрайник,
●● завинтете яко до съпротивление всичките елементи
с гайка.
Преди слагане на обвивка от черво за колбаса потопете
я в топла вода за ок. 10 мин.
●● Сложете мократа обвивка върху месарския накрайник, обърнете внимание да не запушите обезвъздушителни отвори в накрайника.
Маса от месо, с която напълвате червото, не може да
е много «рядка». Голямо съдържание на течности може
да предизвика изтичане и проникване на такива навътре
в мелячката.
Резачка
(Рис. F)
Ренде за ситни стърготини
Ренде за eдри стърготини
Ренде за peзeни
Ренде за пасиранe
Пpикpепващ меxaнизъм
Камера
Кyпa за подaвaне
бутало
Резачката има две стъргала за раздробяване на дребни
и едри стърготини (на кашкавал, морков, кервиз, варено
цвекло и т.п.). Третото стъргало служи за рязане на
зеленчуци (картофи, краставици, лук и т.п.) на колелца.
Четвъртото стъргало служи за претриване (на картофи,
цвекло, плодове и т.п.).
1
2
3
4
5
6
7
8
Pабота с резачка
(Рис. G)
1 Отклонете езичето и сложете едно от стъргалата със
съединителя навътре в камерата.
2 Заключете езичето.
3 Съединете камерата за рязане също така, както
камерата за мелене.
●● Големи продукти нарежете предварително на парчета, които без затруднение ще сложите в камерата.
●● Не раздробявайте меки плодове, съдържащи твърди
костилки.
●● След приключване на работата изключете мелячката
и извадете захранващия кабел от мрежовото гнездо.
●● Отстранете с дървена лъжица остатъци от продуктa,
останали вътре в стъргалото или в камерата.
Острия на стъргалата не изискват регенерация
32
След приключване на работата
(Рис. H)
●● Изключете мелячката и извадете захранващия кабел
от мрежовото гнездо,
1 Извадете тласкача и свалете тарелката от камера за
мелене или за рязане.
2 Натиснете копчета на блокировката, мелящия агрегат или камерата за рязане обърнете надясно и свалете.
3 Разглобете елементи на мелящия агрегат, на камерата с месарския накрайник или на резачката.
Почистване и поддържане
●● Задвижването претрете с влажно парцалче, намокрено с миещо средство за съдове.
●● Пластмасови части мийте в топла вода с добавка на
миещо средство за съдове.
●● Метални части мийте в гореща вода с добавка на
миещо средство за съдове.
●● Старателно изсушете измитите части.
●● Ситата и ножчето смажете леко с растително масло
за защита от ръждясване.
●● Монтирайте сухите части на камера за мелене или
за рязане.
Яденета от месо, зеленчуци и плодове
За да се запази по възможност най-голяма хранителна
стойност на яденетата от зеленчуци и плодове, запознайте се с начини на тяхното приготвяне. Не държете
плодове и зеленчуци прекалено дълго във вода и ги раздробявайте непосредствено преди консумация.
Свински кюфтета
500 г свинско месо, 60 г сухо виенско хлябче, 50 г лук,
20 г мазнина, 1 яйце, 40 г хлябчета на прах, мазнина за
пържене, сол и черен пипер.
Накиснете сухо хлябче във вода и оставете да оттече.
Нарежете лук на колелца, изпържете в светло-златен
цвят. Месото изплакнете, нарежете на парчета.
Хлябче, лук и месо смелете 2 пъти в мелячка със сито
с диаметър на отвори 4 мм. Добавете яйце, сол, черен
пипер и щателно размесете да гладка маса. Направете
8 овални кюфтета с дебелина 1,5 см, панирайте ги в прах
от хлябчета. Пържете в разгрета мазнина.
Смесен пастет
500 г свинско месо, 500 г телешко месо, 400 г сланина,
500 г свински черен дроб, 300 г лук, 200 г пшенична
питка, 4 яйца, сол, черен пипер, мускатов орех.
Задушете месото със сланина и лук.
Черния дроб изплакнете, обелете от ципи, нарежете
на ситно. Когато месото е меко, добавете черния дроб,
питката и малко душете заедно. Изстудете и смелете
два пъти в мелячка със сито с диаметър на отвори 4 мм.
В приготвената маса добавете яйца, сол, черен пипер,
мускатов орех и щателно размесете.
Смажете форма със свинска мас, сложете маса за пастет и печете около 40 минути.
Домашна колбаса
Средно мазно свинско месо 4,5 кг, сланина 0,5 kg,
отвара от кости – 1 чашка, сол 6-7 лъжички, селитра – 1 плоска лъжица, черен пипер (млян) 1 лъжица,
английски пипер (млян) 12-15 зърна, 5-6 парчета чесън
(нарязан), 7 м черва.
Смелете месото в мелячка със сито с диаметър на отвори
8 мм. Солта смесете със селитрата и подправките, добавете в месото и размесете като тесто, като постепенно
добавяте отвара. Поставете на хладно място за 24 часа.
Сложете месарския накрайник върху камера за мелене
в мелячката. Напълнете черво с дължина около 1 м, като
формувате отсечки по 30-40 cm. Обърнете внимание да
не запушите съвсем обезвъздушителни отвори в накрайника.
Сушете колбаса 6 ч. Пушете в топъл пушек 14 часа или
в горещ 2,5 часа.
Салат от червено зеле
400 г червено зеле, 200 г ябълки, 2 лъжици олио, лимонов сок, сол, захар.
Очистете зелето и го раздробете в резачката с помощта
на стъргало за колелца или за едри стърготини. Обелете
ябълките и раздробете със стъргало за едри стърготини.
Настърганото зеле смесете с раздробените ябълки, като
прибавяте по вкус олио, лимонов сок, сол и захар.
Салат от кервиз
400 г кервиз, 200 г ябълки, 2 лъжици олио или сметана,
лимонов сок, сол, захар.
Настъргайте кервиза на дребни стърготини. Добавете
сметана или олио по вкус. Добавете захар, лимонов сок
и сол.
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки ползувател може да се причини към опазване на
околната среда. Това не е трудно нито много скъпо.
Затова:
–– картонната опаковка предадете за макулатура,
–– торби от полиетилен (PE) хвърлете
в контейнера за пластмаса,
–– износеното устройство предадете
в съответно място за складиране, тъй като опасните
компоненти, намиращи се в устройството, могат да
създадат опасност за околната среда.
Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци!!!
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на
предназначението му или от неправилна експлоатация. Производителят си запазва правото да модифицира продукта по
всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми, директиви или по
конструкторски, търговски, естетически и други причини.
33
UA
Шановні Клієнти!
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоби Ви могли скористатися нею в разі потреби в майбутньому.
М’ясорубка призначена для використання в домашньому
господарстві. Це багатофункційний пристрій, за допомогою якого можна швидко і без зайвого зусилля змолоти:
м’ясо, сир, овочі, мак, а також приготувати ковбаси і копченості. За допомогою додаткового оснащення – шатківниці можна подрібнити овочі для салатів та напівфабрикатів.
Рекомендації щодо безпечної та
правильної експлуатації м’ясорубки
●
М’ясорубки можна підключати лише до електромережі змінного струму 230 В.
● Забороняється витягати штепсель з електромережі,
тягнучі за провід.
● Забороняється вмикати пристрій з пошкодженим проводом живлення або корпусом.
Якщо буде пошкоджено суцільний провід живлення,
то з метою уникнення небезпеки його слід замінити в спеціалізованому сервісному центрі.
Ремонт пристрою можуть здійснювати лише спеціалісти, які пройшли відповідне навчання. Неправильний ремонт створює небезпеку для користувача. У випадку появи неполадок слід звернутися
в спеціалізований сервісний центр.
● Після закінчення роботи витягнути провід живлення
з розетки електромережі.
● Забороняється наражати м’ясорубку і оснащення на
вплив температури вище 60°С. Можна пошкодити
м’ясорубку.
● Слід зберігати особливу обережність, якщо
м’ясорубка працює в присутності дітей.
● Обладнання не призначене для користування дітьми
та особами з обмеженими фізичними, чуттєвими здібностями, які не мають досвіду або знання, доки вони
не пройдуть навчання щодо способу користування,
яке ведеться особою відповідальною за їхню безпеку.
Не залишайте працююче обладнання без нагляду.
● При заміні елементів оснащення (сита і ножі, шатківницю, терки) або перед миттям м’ясорубки завжди
слід витягнути штепсель проводу живлення з розетки
електромережі.
● Агрегат для рубки слід правильно монтувати; неправильно скручений агрегат впливає на якість рубки,
а також можу бути причиною затуплення ножа і сита.
Тупі ніж і сито слід замінити на нові.
● Для проштовхування можна використовувати тільки
товкач. Використання інших предметів загрожує
пошкодженням машинки і приводу.
34
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Забороняється перевантажувати м’ясорубку надмірною кількістю продукту або занадто сильно його проштовхувати (товкачем).
Під час роботи м’ясорубки забороняється заслоняти
вентиляцій отвори в корпусі.
Якщо машинка не включається її необхідно віддати
в сервісний центр.
Призначене для рубки м’ясо слід відділити від кісток,
сухожилок, хрящів і жил.
Перед обробкою більші продукти слід порізати на
куски.
Забороняється молоти сухий мак. Перед обробкою
мак слід спочатку ошпарити і на кільканадцять годин
замочити.
Забороняється занурювати привод м’ясорубки у воду
або мити його під проточною водою.
Забороняється мити оснащення, встановлене на приводі.
Для чищення корпусу не рекомендується використовувати їдкі миючі засоби у вигляді емульсії, молочка,
паст і т.д., адже вони можуть пошкодити також інформаційні графічні символи, такі як: шкали, позначки,
застережні знаки і т.д.
Для чищення металевих частин слід використовувати
м’яку щіточку.
Забороняється мити камеру рубки, гвинт та
гайки в посудомийних машинках. Їдкі миючі засоби,
які використовуються в цих пристроях, призводять до потемніння вище згаданих частин.
Слід їх мити вручну, використовуючи традиційні
рідини для миття посуду.
Технічні параметри
Технічні параметри наведені на номінальній панелі приводу.
Допустимий час безперервної роботи
10 хвилин
Тривалість перерви перед повторним
використанням
30 хвилин
Гучність приводу м’ясорубки (LWA):
Модель 586 i 686
80 дБ/А
М’ясорубка належить до ІІ класу ізоляції, не вимагає
заземлення
.
М’ясорубка “ZELMER” відповідає вимогам державних
стандартів.
Пристрої відповідають вимогам директив:
– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC)
– 2004/108/EC.
Виріб на номінальній панелі позначений символом CE.
МОДЕЛІ М’ЯСОРУБОК ZELMER
Нижче наведений асортимент оснащення м’ясорубок, котрих стосується дана інструкція.
Привод
2,7
4
8
Насадка для
ковбас
Haбip для
макаронів
i тістечок
Шатківниця
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Tип
Ножик
586.5
686.54
686.8
686.84
Сито
● – основне оснащення, ○ – додаткове оснащення, можна купити в супермаркетах, магазинах електропобутової техніки,
– – оснащення недоступне у цьому виконанні
Мкухонний комбайн оснащений тільки одним блоком для дроблення.
Опис пристрою
(Мал. A)
М’ясорубка складається з:
1 Приводу м’ясорубки – кожний привод пристосований
для монтажу кожного агрегату для рубки і шатківниці
виробництва А.Т. ”ZELMER”. У задньому корпусі приводу 586 та 686, знаходяться вентиляційні отвори.
Агрегату для рубки, до складу якого входить:
2 Камера рубки
3 Гвинт із змонтованою муфтою
4 Ножик
5 Сито з 4 отворами 4 мм
6 Гайка
7 Миски
8 Товкача
Оснащення до складу якого входить:
9 Сито з отворами 8 мм
10 Насадка для ковбас
11 Дистанційна вкладка
Mexaнічни
(Мал. B)
1 Чepв’як
2 Муфта
3 Гвинт M5x20
М’ясорубка має механічне забезпечення, яке захищає
двигун від знищення – зубці приводної муфти виламуються, коли м’ясорубка перевантажена (нп. коли всередину потрапили кістки).
Знищену муфту слід замінити на нову:
● в винті зі знищеною муфтою викрутити шуруп,
● зняти знищену муфту,
● поставити нову муфту і закрутити її шурупом.
Приготування м’ясорубки до роботи
і її запуск
(Мал. C)
1 Привод поставити біля розетки, на тверду поверхню
таким чином, щоби не закривати вентиляційні отвори
в корпусі.
● Перед використанням м’ясорубки вперше вимити
елементи оснащення.
● Змонтувати відповідне оснащення і приєднати до
приводу.
2 Включити провід живлення в розетку електромережі.
3 Включити м’ясорубку кнопкою вимикача.
Робота з м’ясорубкою
(Мал. D)
До камери рубки вставити по-черзі:
1 Гвинт муфтою всередину.
2 На стержень гвинта ножик вістрями в напрямку до
сита.
3 Сито таким чином, щоби виступ камери потрапив
в жолобок на ребрі сита.
4 Міцно, до упору, закрутити всі елементи агрегату для
рубки.
5 Установити агрегат для рубки на приводі і повернути
в позицію, при котрій почуєте звук закривання блокади.
6 Встановити на агрегаті для рубки миску.
35
Робота з насадкою для ковбас (Мал. E)
До камери рубки вставити по-черзі:
●● гвинт муфтою всередину,
●● на стержень гвинта дистанційну вкладку,
●● насадку для ковбас,
●● міцно, до упору, закрутити всі елементи агрегату для
рубки.
Перед накладанням натуральної ковбасної оболонки
намочіть її у теплій воді протягом бл. 10 хв.
●● На насадку для ковбас надягти ковбасну кишку, звернути увагу щоби не закрити в насадці отвори для відведення повітря.
М’ясна маса, що заповнює кишку, може бути “занадто
рідка”. Якщо рідини багато, вона може витікати і потрапити всередину м’ясорубки.
Шатківниця
(Мал. F)
Tepтка для дрібних cтружок
Tepтка для товстих cтружок
Tepтка для шматків
Tepтка для пpoтирання
Заскочкa
Кaмера
Завантажyвaльнa мискa
Штовхач
Шатківниця має дві терки для подрібнення на дрібну
і велику стружку (сиру, моркви, селери, варених буряків
і т.д.).
Третя терка призначена для нарізання овочів скибками
(картоплю, огірки, цибулю і т.д.). Четверта терка призначена для протирання (картоплі, буряків, фруктів і т.д.).
1
2
3
4
5
6
7
8
Робота з шатківницею
(Мал. G)
1 Відхилити затискач і встановити одне з терок муфтою
всередину камери.
2 Закрити затискач.
3 Поєднати камеру шатківниці так само як камеру для
рубки.
●● Великі продукти слід спочатку порізати на менші
шматки, які можна легко покласти в камеру.
●● Не подрібнювати м’які фрукти, які мають тверді кісточки.
●● Після закінчення роботи виключити м’ясорубку і витягнути провід живлення з розетки електромережі.
●● Дерев’яною ложкою слід усунути рештки продуктів,
що залишилися всередині терки або комори.
Вістря терок не потребують відновлення.
36
Після закінчення роботи
(Мал. H)
●● Виключити м’ясорубку і витягнути провід живлення
з розетки електромережі.
1 Вийняти товкач і зняти миску з камери рубки або
камери шатківниці.
2 Натиснути на кнопки блокади , агрегат для рубки або
камеру шатківниці обернути вправо і зняти її.
3 Розкласти елементи агрегату для рубки, камери
з насадкою для ковбас або шатківницю.
Чищення і консервація
●● Привод
протерти вологою ганчіркою, зволоженою
рідиною для миття посуду.
●● Частини з пластмаси мити в теплій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Металеві частини мити в гарячій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Старанно висушити вимиті частини.
●● Сито і ніж легко змастити харчовою олією, щоби уникнути ржавіння.
●● Змонтувати сухі частини камери рубки або шатківниці.
Страви з м´яса, овочів і фруктів
Щоби зберегти якнайбільше корисних якостей у стравах
з овочів і фруктів, рекомендуємо ознайомитися зі способами їх приготування. Овочі і фрукти рекомендується
тримати у воді, подрібнювати їх слід безпосередньо
перед використанням.
Мелені свині котлети
500 г свинини, 60 г черствої булки, 50 г цибулі, 20 г
жиру, 1 яйце, 40 г терті сухарі, жир для змащування,
сіль і перець.
Булку намочити у воді, осушити.
Цибулю порізати кружками, підсмажити до золотистого
кольору. М’ясо помити, порізати на шматки.
Булку, цибулю, м’ясо змолоти двічі в м’ясорубці з ситом
з отворами 4мм. Додати яйце, сіль, перець і старанно
розмішати в однорідну масу. Сформувати 8 овальних
котлет товщиною 1,5см, обваляти їх в тертих сухарях.
Смажити на розігрітому жирі.
Паштет з мішаного м’яса
500 г свинини, 500 г телятини, 400 г сала, 500 г свиної
печінки, 300 г цибулі, 200 г пшеничної булки, 4 яйця, сіль
і перець, мускатний горіх.
М’ясо тушити з салом і цибулею.
Печінку помити, зняти плівки, вирізати жили і жовчні
канали, порізати кубиками. Коли м’ясо стане м’яким,
додати печінку, булку і недовго тушити разом. Остудити
і двічі змолоти в м’ясорубці з ситом з отворами 4мм.
До приготованої маси додати яйця, сіль, перець, мускатний горіх і старанно перемішати.
Форму змастити смальцем, викласти паштетну масу
і пекти приблизно 40 хвилин.
Домашня ковбаса
Свине м’ясо середньої жирності 4,5 кг, сало 0,5 кг, бульйон з кісток – 1 склянка, сіль 6-7 чайних ложок, селера
1 неповна ложка, перець (мелений) 1 чайна ложка, гвоздичний перець 12-15 зернят (змолоти), часник 5-6 зубців (посікти), ковбасна кишка 7 м.
М’ясо змолоти в м’ясорубці з ситом з отворами 8мм. Сіль
розмішати з селерою і приправами, додати до м’яса,
перемішати і вимішуючи як тісто, поступово додавати
бульйон. Поставити в холодне місце на 24 години. На
камеру для рубки насадити ковбасну кишку. Наповнити
ковбасницю на довжину біля 1м, формуючи відрізки
30-40см. Необхідно звернути увагу щоби на насадці не
закрити отвори для відведення повітря. Сушити ковбасу
на протязі 6 годин. Коптити теплим димом 14 годин, або
гарячим 2,5 години.
Салат з червоної капусти
400 г червоно капусти, 200 г яблук, 2 ложки олії, сік
з цитрини, сіль, цукор.
Капусту почистити і подрібнити в шатківниці за допомогою терки для пластівців або великої стружки. Яблука
почистити і подрібнити на терці на великі стружки.
Пошатковану капусту перемішати з подрібненими яблуками, заправити олією, соком з цитрин, сіллю і цукром.
Салат з селери
400 г селери, 200 г яблук, 2 ложки олії або сметани, сік
з цитрини, сіль, цукор.
Селеру протерти на дрібні стружки. Додати за смаком
сметану або олію. Додати цукор, сік з цитрини і сіль.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією. Виробник залишає за собою право у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
37
LT
Gerbiamieji Klientai!
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galetumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
Mašinėlė maisto produktams malti yra skirta vartoti buityje.
Tai yra kelių funkcijų prietaisas, kurio pagalba galima greit ir
be didesnių sunkumų sumalti: mėsą, sūrį, daržoves, aguonas, o taip pat gaminti dešras ir rūkytos mėsos gaminius.
Pasinaudojant papildomu prietaiso priedu – pjaustykle,
galima smulkinti daržoves gaminant: vaisių ir daržovių salotus tiesioginiam vartojimui arba konservavimui.
Nurodymai dėl darbo saugos ir tinkamo
mašinėlės vartojimo
●
Atjungiant kištuką nuo elektros tinklo rozetės netrauk už
laido.
● Mašinėlę jung tik su kintamosios srovės 230 V įtampos
tinklu.
● Nepaleisk prietaiso, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas
arba jeigu korpusas yra matomai sužalotas.
Sugedus neatjungiamai instaliuotam maitinimo laidui,
saugumo sumetimais jis turi būti keičiamas gamintojo
arba specializuoto serviso, arba kvalifikuoto specialisto.
Prietaisą taisyti gali vien tik atitinkamai kvalifikuotas personalas. Netinkamai atliktas taisymas gali sukelti rimtą
pavojų vartotojui. Trūkumų atsiradimo atveju kreipkis
į specializuotą serviso punktą.
● Užbaigus darbą ištrauk prijungiamojo laido kištuką iš
elektros tinklo rozetės.
● Nestatyk mašinėlės ir jos įrangos elementų į viršijančios
60°C temperatūros poveikį. Gali tuo sužaloti mašinėlę.
● Būk ypatingai atsargus vartodamas mašinėlę esant arti
vaikams.
● Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmonėms
su ribotais fiziniais, jusliniais ar psichiniais gebėjimais ar
neturintiems pakankamai žinių ar patirties, be asmens,
atsakingo už jų saugumą, priežiūros arba šiam nesupažindinus jų su prietaiso naudojimo principu.
● Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
● Vaikai privalo būti prižiūrimi, tai užtikrins, kad jie nežais
jiems pavojingu prietaisu.
● Prieš keičiant priedus arba prieš prisiartinant prie judančių vartojimo metu prietaiso elementų, išjung prietaisą.
● Prieš valant mašinėlę, visada ištrauk prijungiamojo laido
kištuką iš elektros tinklo rozetės.
● Maisto stūmimui naudok tik stumtuvą. Kitokių priemonių
panaudojimas gręsia įrenginio ir pavaros sužalojimu.
● Neperkrauk prietaiso pernelyg dideliu produkto kiekiu,
nei per stipriai spaudžiant (stumtuvu) produktus.
● Kruopščiai sumontuok malimo mazgą, kadangi blogai
susuktas malimo mazgas sukelia netinkamą malimo
kokybę, o be to gali būti peiliuko bei sietelio atbukimo
priežastimi. Atbukusius peiliuką ir sietelį pakeisk naujais.
38
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prieš keičiant priedus arba prieš prisiartinant prie judančių vartojimo metu prietaiso elementų, išjung prietaisą.
Mašinėlės veikimo metu neuždeng ventiliacinių angų korpuso gaubte. Mašinėlės nestatyk ant minkšto pagrindo.
Jeigu nepavyksta mašinėlės paleisti – atiduok ją į serviso
punktą.
Malimui skirtą mėsą atskirk nuo kaulų, sausgyslių,
kremzlių ir gyslų.
Prieš malant didesnius produktus supjaustyk juos į
mažesnius gabaliukus.
Nemalk sausų aguonų. Prieš malant, aguonos turi būti
anksčiau nuplikytos ir per kelioliką valandų merkiamos
vandenyje.
Neįmerk mašinėlės pavaros į vandenį bei neplauk jos po
tekančiu vandeniu.
Neplauk priedų, kai yra sumontuoti ant pavaros.
Korpuso gaubtui plauti nevartok agresyvių detergentų,
tokių kaip emulsijos, pieneliai, pastos ir pan. Tarp kitko jie
gali pašalinti ant gaubto esančius grafinius informacinius
simbolius, tokius kaip: skalės, paženklinimai, įspėjamieji
ženklai ir pan.
Metalinių elementų plovimui naudok minkštą šepetėlį.
Neplauk metalinių elementų indaplovėse. Vartojamos
šiuose įrenginiuose agresyvios valymo priemonės
sukelia aukščiau minėtų elementų tamsėjimą. Plauk
juos rankomis, naudojant tradicinius indų plovimo
skysčius.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra pateikti gaminio nominalių duomenų skydelyje.
Leistinas nenutrūkstamo darbo laikas
10 minučių
Pertrauka prieš pakartotiną panaudojimą
30 minučių
Prietaiso triukšmingumo lygis (LWA):
Tipas 586, 686
80 dB/A
Mašinėlės tipo: yra pagamintos II klases izoliacijoje, įžeminimas nėra reikalaujamas
.
ZELMER mašinėlės atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka žemiau pateiktų direktyvų reikalavimus:
Žemos įtampos įrangos (LVD) – 2006/95/EC.
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys nominalių duomenų skydelyje yra paženklintas CE
ženklu.
ZELMER MAŠINĖLIŲ TIPAI
Žemiau yra pateiktas malimo mašinėlių priedų asortimentas, su kuriuo yra susijusi ši instrukcija.
Pavara
2,7
4
8
Dešrų darymo
antgalis
Priedas
makaronu ir
pyragaičiams
Pjaustyklė
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Tipas
Peiliukas
586.5
686.54
686.8
686.84
Sietelis
● – pagrindinė įranga, ○ – papildomus priedus galima pirkti parduotuvėse, – – šiuo atveju priedas nepateikiamas
Mašinėlė komplekte turi tik vieną malimo mazgą.
Prietaiso aprašymas
(Pav. A)
Maisto produktų malimo mašinėlė susideda iš:
1 Malimo mašinėlės pavaros – kiekviena mašinėlės pavara
yra pritaikyta sumontuoti su kiekvienu ZELMER gamybos
malimo bei pjaustyklės mazgu. Užpakalinėje pavaros
586 ir 686 gaubto dalyje yra ventiliacinės angos.
Malimo mazgo, į kurio sudėtį įeina:
2 Malimo ertmė
3 Sliekinis velenas su įtaisyta sankaba
4 Peiliukas
5 Sietelis su 4 mm skersmens skylutėmis
6 Veržlė
7 Dubens
8 Stumtuvo
Įrangos, į kurios sudėtį įeina:
9 Sietelis su 8 mm skylutėmis
10 Dešrų darymo antgalis
11 Distancinis tarpiklis
Mechaninė variklio apsauga
(Pav. B)
1 Sliekinis velenas
2 Sankaba
3 Varžtas M5x20
Mašinėlė turi mechaninę apsaugą, kuri apsaugo variklį
nuo sunaikinimo – mašinėlės perkovimo atveju (pvz. į vidų
patekus kaulams), sliekinės pavaros sankabos dantukai išsilaužo.
Sunaikintą sankabą pakeisk nauja:
● iš sliekinės pavaros su sunaikinta sankaba išsuk varžtą,
● nuimk sužalotą sankabą,
● uždėk naują sankabą ir prisuk ją varžtu.
Mašinėlės paruošimas darbui
ir jos paleidimas
(Pav. C)
1 Pavarą pastatyk arti elektros tinklo rozetės ant kieto
pagrindo žiūrint, kad gaubte esančios ventiliacines angos
nebūtų uždengtos.
● Prieš pirmą mašinėlės panaudojimą nuplauk įrangos
elementus.
● Sumontuok atitinkamą priedą ir prijung jį prie pavaros.
2 Įdėk prijungiamojo laido kištuką į elektros tinklo rozetę.
3 Jungiklio mygtuku paleisk mašinėlę.
Darbas su malimo mazgu
(Pav. D)
Į malimo ertmę paeiliui įdėk:
1 Sliekinį veleną su nukreipta į vidųį sankaba,
2 Ant sliekinio veleno strypo užmauk peiliuką su ašmenimis nukreiptais sietelio link,
3 Po to sietelį, taip kad ertmės apvado iškyšulys įeitų į sietelio apvade esantį griovelį.
4 Suveržk visus malimo mazgo elementus – stipriai iki
pasipriešinimo.
5 Uždėk sumontuotą malimo mazgą ant pavaros ir pasuk,
kol išgirsi blokiruotės spragtelėjimą.
6 Uždėk dubenį ant malimo ertmės vamzdžio.
39
Darbas su dešrų darymo antgaliu (Pav. E)
Į malimo ertmę paeiliui įdėk:
●● sliekinį veleną su nukreipta į vidų sankaba,
●● ant sliekinio veleno strypo užmauk distancinį tarpiklį,
●● po to - dešrų darymo antgalį.
●● suveržk visus elementus žiedinės veržlės pagalba – stipriai iki pasipriešinimo.
Prieš užmaunant dešroms gaminti naudojamą apvalkalą
(žarną), įmerk jį šiltame vandenyje per maždaug 10 minučių.
●● Ant dešrų darymo antgalio užmauk šlapų apvalkalą.
Atkreipk demėsį, kad neužkimšti antgalyje esančių nuorinimo angų.
Apvalkalą užpildanti maltos mėsos masė negali būti „pernelyg skysta“. Didelis skysčio kiekis gali sukelti jo ištekėjimą ir
įsibrovimą į mašinėlės vidų.
Pjaustyklė
(Pav. F)
Trintuvė smulkioms drožlėms
Trintuvė stambioms drožlėms
Trintuvė griežinėliams
Trintuvė pertrinimui
Fiksatorius su spragtuku
Darbinė kamera
Dubuo
Stumtuvas
Pjaustyklė turi dvi trintuves skirtas smulkinti produktus
į smulkias ir į stambias drožles (geltono sūrio, morkų, salierų,
virtų burokėlių ir pan.). Trečioji trintuvė yra skirta pjaustyti
daržoves (bulves, agurkus, svogūnus ir pan.) griežinėliais.
Ketvirtoji trintuvė yra skirta bulvių, burokelių, vaisių ir pan.
pertrinimui.
1
2
3
4
5
6
7
8
Darbas su pjaustykle
(Pav. G)
1 Atlenk fiksatorių ir įstatyk pavienę trintuvę su sankaba
nukreipta į darbinės ertmės vidų.
2 Uždaryk fiksatorių, kad spragtelėtų.
3 Sujung pjaustyklę su pavara, kaip mėsmalės atveju.
●● Didelius produktus anksčiau supjaustyk į mažesnius
gabaliukus, kuriuos be sunkumų įdėsi į pjaustyklės darbinę ertmę.
●● Netrink minkštų vaisių su kietais kauliukais.
●● Užbaigus darbą išjung mašinėlę ir ištrauk prijungiamojo
laido kištuką iš elektros tinklo rozetės.
●● Mediniu šaukštu pašalink produktų likučius likusius trintuvės viduje arba darbinėje ertmėje.
Trintuvių ašmenys nereikalauja regeneravimo.
40
Užbaigus darbą
(Pav. H)
●● Išjung mašinėlę ir ištrauk prijungiamojo laido kištuką iš
elektros tinklo rozetės.
1 Išimk stumtuvą ir nuimk dubenį nuo malimo arba trinimo
ertmės.
2 Nuspausk blokiruotes mygtuką ir malimo mazgą arba
pjaustyklės priedą pasuk į dešinę ir nuimk.
3 Išdėliok malimo mazgo su dešrų darymo antgaliu arba
pjaustyklės priedo elementus.
Valymas ir konservavimas
●● Pavarą nutrink drėgnu, indams plauti skysčiu suvilgytu
skudurėliu.
●● Plastikines dalis plauk šiltame vandenyje su nedideliu
indams plauti skysčio priedu.
●● Metalinius elementus plauk karštame vandenyje su nedideliu indams plauti skysčio priedu.
●● Nuplautas dalis gerai išdžiovink.
●● Sietelį ir peiliuką lengvai patepk valgomuoju aliejum, kad
nerūdytų.
●● Sausas malimo arba pjaustyklės mazgo dalis smontuok
į komplektą.
Mėsos, daržovių ir vaisių patiekalai
Daržovių ir vaisių maistinės vertės patiekaluose išsaugojimo tikslu, susipažink su jų paruošimo būdais. Daržovių ir
vaisių nelaikyk vandenyje ir smulkink juos betarpiškai prieš
valgant.
Malti kiaulienos kotletai
500 g kiaulienos, 60 g sausos bandelės, 50 g svogūnų, 20 g
riebalų, 1 kiaušinis, 40 g smulkių džiūvėsių, riebalų kepimui,
druskos, pipirų.
Bandelę įmirkyti vandenyje ir išspausti vandens perteklių.
Svogūną supjaustyti griežinėliais ir apkepti iki apskrus iki
aukso spalvos. Mėsą nuplauti, supjaustyti į gabalus.
Bandelę, svogūnus, mėsą sumalti 2 kartus mašinėlėje su
4 mm skersmens skylučių sieteliu. Įmušti kiaušinį, pridėti
druskos, pipirų ir gerai išminkyti iki vienalytės masės. Suformuoti 8 ovalius, 1,5 cm storio kotletus ir paniruoti džiūvėsiuose. Kepti karštuose riebaluose.
Mišrios mėsos paštetas
500 g kiaulienos, 500 g veršienos, 400 g lašinių, 500 g kiaulienos kepenų, 300 g svogūnų, 200 g kvietinės bandelės,
4 kiaušiniai, druskos ir pipirų, muškato.
Mėsą troškinti su lašiniais ir svogūnais.
Kepenis nuplauti, pašalinti plėveles, supjaustyti į kubiukus.
Mėsai suminkštėjus, pridėti kepenis, bandelę ir trumpai kartu
patroškinti, jiems ataušus du kartus sumalti mašinėlėje su
4 mm skersmens skylučių sieteliu. Į paruoštą masę įdėti
kiaušinius, įberti druskos, pipirų, muškato ir gerai išminkyti.
Kepimo formą patepti taukais, įdėti pašteto masę ir kepti apie
40 minučių.
Naminė dešra
4,5 kg vidutinio riebumo kiaulienos, 0,5 kg lašinių, 1 stilkinė
kaulų sultinio, 6-7 šaukšteliai druskos, 1 plokščias šaukštelis
salietros, 1 šaukštelis maltų pipirų, 12-15 pimento grūdelių
(sumalti), 5-6 skiltelės česnako (sukapoti), 7 m. ilgio celofaninė žarna.
Mėsą sumalti mašinėlėje su 8 mm skersmens skylučių sieteliu. Druską sumaišyti su salietra ir prieskoniais, pridėti į
mėsą, samaišyti ir išminkyti kaip tešlą, laipsniškai pridedant
sultinio. Palikti šaltoje vietoje 24 valandom. Į mėsos malimo
mašinėlę įtaisyti dešrų darymo antgalį. 1 m ilgio celofaninę
žarną pripildyti paruoštu mėsos faršu, formuojant 30-40 cm
atkarpas. Atkreipk dėmesį, kad antgalyje esančios nuorinimo
angos visiškai neužsikimštų.
Dešrą apdžiovinti per 6 val. Rūkyti šiltais dūmais per 14 val.
arba karštais dūmais per 2,5 val.
Ekologija – Rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku nei pernelyg
brangu. Tuo tikslu: kartoninę pakuotę perduok i
makulatūros surinkimo punktą, polietileno (PE)
maišelius įmesk į plastmasių kaupimo konteinerį.
Susinaudojusį prietaisą perduok į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi esantys prietaise pavojingi komponentai gali sukelti pavojų aplinkai.
Neišmesk kartu su komunalinėmis atliekomis!!!
Raudonųjų kopūstų salotai
400 g raudonųjų kopūstų, 200 g obuolių, 2 šaukštai aliejaus,
citrinos sulčių, druskos, cukraus.
Kopūstus nuplauti ir supjaustyti pjaustyklėje, vartojant griežiniams arba stambioms drožlėms gaminti skirtą trintuvę.
Obuolius nulupti ir susmulkinti stambių drožlių trintuvės
pagalba. Supjaustytus kopūstus sumaišyti su susmulkintais
obuoliais, pridedant pagal skonį aliejaus, citrinos sulčių,
druskos ir cukraus.
Salierų salotai
400 g salierų, 200 g obuolių, 2 šaukštai aliejaus arba grietinės, citrinos sulčių, druskos, cukraus.
Salierus sutrinti smulkiomis drožlėmis. Pridėti kiek reikiant
grietinės arba aliejaus. Pagardinti pridedant pagal skonį
cukraus, citrinos sulčių ir druskos.
Gamintojas neneša atsakomybes už galimus nuostolius sukeltus
prietaisą vartojant ne pagal jo paskirtį arba netinkamai jį aptarnaujant.
Siekdamas prisitaikyti prie teises aktų, normų, direktyvų reikalavimų
arba konstrukciniais, prekybiniais, estetiniais ir kitokiais sumetimais
gamintojas palieka sau teisę kiekvienu momentu gaminį modifikuoti
be ankstesnio apie tai įspėjimo.
41
LV
Cienījamie Klienti!
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi
uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Mašīna pārtikas produktu kapāšanai ir paredzēta lietošanai
mājsaimniecībā. Tā ir daudzfunkciju ierīce, ar kuru var ātri
un viegli kapāt: gaļu, sieru, dārzeņu, magoni, kā arī producēt
desu un desu izstrādājumu. Lietojot papildu mašīnas apgādāšanu – ēveli - var drupināt dārzeņus: salātiem un pārstrādājumiem.
Rekomendācijas par drošību un mašīnas
pareizu lietošanu
●
●
●
Nedrīkst atslēgt ierīci no elektroapgādes vilkšot ar vadu.
Mašīnu var pieslēgt tikai pie maiņstrāvas 230 V tīklu.
Nedrīkst iedarbināt ierīci, kad elektrības vads ir bojāts
vai kad ierīces korpuss ir redzami bojāts.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam,
specializētai apkopei vai kvalificētai personai lai izvairītos no bīstamām situacijām. Nepareizi pārvadīts remonts
var būt par nopietnu bīstamību lietotājam. Defektu ierāšanas gadījumos rekomendējam kontaktēties ar speciālu servisa punktu.
● Pēc darba pabeigšanas atslēgt elektrības vadu no ligzdas.
● Nepakļaut mašīnu un piederumu temperatūrai virs 60°C.
To var bojāt mašīnu.
● Būsiet sevišķi uzmanīgi strādāšot ar mašīnu bērnu klātbūtnē.
● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības
vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod par viņu
drošību atbildīgai personai.
● Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar ierīci.
● Uzraudzīt bērnus, lai pārliecināties, ka tie nevar spēlēt
ar ierīci.
● Izslēgt ierīci pirms piederumu mainīšanas vai tuvināšanai pie elementiem, kas kustos lietošanas laikā.
● Pirms mašīnas tīrīšanas vienmēr atslēgt elektrības vadu
no tīkla ligzdas.
● Bikstīšanai lietot tikai bīdītāju. Citu priekšmetu lietošana
var būt par mašīnas un dzinējas bojāšanas iemeslu.
● Nedrīkst pārslogot ierīci ar produkta pārmērīgu daudzumu, vai ar pārāk stipru grūšanu (ar bīdītāju).
● Tieši samontēt kapāšanas komponentus, jo nepareizi
samontēti elementi var nepareizi kapāt produktu, kā
arī var būt par naža un sietiņa notrulināšanas iemeslu.
Notrulinātu nažu un sietiņu mainīt uz jaunu.
● Izslēgt ierīci pirms piederumu mainīšanas vai tuvināšanai pie elementiem, kas kustos lietošanas laikā.
●
42
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mašīnas darba laikā nedrīkst apsegt ventilācijas caurumus korpusā. Nedrīkst uzstādīt mašīnu uz maigas virsmas.
Kad mašīnu nevar iedarbināt – atdodiet to servisam.
Gaļu, paredzētu kapāšanai, atdalīt no kauliem, cīpslām,
skrimšļiem un asinsvadiem.
Lielāku gabalu pagriezt uz mazākiem.
Nedrīkst kapāt sausu magoni. To pirms kapāšanas
apbrucināt un saslapināt – līdz dažādām stundām.
Nedrīkst gremdēt mašīnas dzinēju ūdenī, un to nedrīkst
mazgāt ar plūstošs ūdens.
Nedrīkst mazgāt piederumu samontētu uz piedziņas.
Korpusa mazgāšanai nelietot agresīvu deterģentu emulsijas, piena, pastu utt. formā. Tie var likvidēt arī informācijas grafisko simbolu, piem.: skalas, apzīmējumi, brīdinājumi utt.
Metāla daļas mazgāt ar maigu suku.
Nedrīkst mazgāt metāla elementu trauku mazgāšanas
mašīnās. Agresīvi tīrīšanas līdzekļi tajās mašīnās var
būt par to elementu aptumšošanās iemeslu. To var
mazgāt tikai ar roku, ar tradicionāliem mazgāšanas
šķidrumiem.
Tehniskas informācijas
Tehniskie parametri ir norādīti uz produkta nominālas tabuliņas.
Nepārtraukta darba pieļaujams laiks
10 minūtes
Pārtraukums pirms kārtējas iedarbināšanas
30 minūtes
Ierīces troksnis (LWA): Tips 586 un 686
80 dB/A
Mašīnas, tips: 586 un 686 ir ražotas izolācijas II. klasē, nav
nepieciešama iezemēšana
.
ZELMER mašīnas ievēro spēkā esošo normu prasību.
Ierīce atbild direktīvu prasībām:
– Direktīva par zemsprieguma iekārtām (LVD)
– 2006/95/EC.
– Direktīva par elektromagnētisko saderību (EMC)
– 2004/108/EC.
Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi uz nominālas tabuliņas.
ZELMER MAŠĪNU TIPI
Tālāk ir nodots mašīnu piederumu asortiments kapāšanai, kuram attiecas šī instrukcija.
Dzinējs
Tips
Nazis
586.5
Desu uzgalis
Komplekts
makaroniem
un cepumiem
Ēvele
●
●
○
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Sietiņš
2,7
4
8
●
○
●
586.54
●
○
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
686.54
686.8
686.84
● – pastāvīga apgādāšana, ○ – papildu aprīkošana var būt pirata veikalos, – – apgādāšana nav pieejama tādā izpildē
Mašīna ir apgādāta tikai ar vienu kapāšanas kompleksu.
Ierīces apraksts
(Zim. A)
Mašīna pārtikas produktu kapāšanai sastāv no:
1 1.Mašīnas dzinēja – katrs dzinējs ir paredzēts montāžai
katrā ZELMER kapāšanas kompleksā un ēvelē. 586 un
686 piedziņas aizmugurējā korpusā atrodas ventilācijas
caurumi.
Kapāšanas kompleksa, kurš sastāv no:
2 Kapāšanas kameras
3 Gliemeža ar sajūgu
4 Naža
5 Sieta ar 4 mm caurumiem
6 Uzgriežņa
7 Bļodas
8 Bīdītāja
Piederumiem, kuri sastāv no:
9 Sieta ar 8 mm caurumiem
10 Desu uzgaļa
11 Distances ieliktņa
Dzinēja mehāniskā nodrošināšana
(Zim. B)
1 Gliemezis
2 Sajūgs
3 Skrūve M5x20
Mašīna ir apgādāta ar mehānisko nodrošinājumu, kas sargā
dzinēju no bojāšana – gliemeža piedziņas sajūga zobi tiek
izlauzti, kad mašīna ir pārslogota (piem. kad nokļūs kauli
iekšā).
Bojātu sajūgu mainīt uz jaunu:
● gliemezī ar bojātu sajūgu atskrūvēt skrūvi,
● noņemt bojātu sajūgu,
● uzstādīt jaunu un pieskrūvēt ar skrūvi.
Mašīnas sagatavošana darbam un
iedarbināšana
(Zim. C)
1 Dzinēju uzstādīt pie elektrības ligzdas uz cietas virsmas,
lai neapsegt ventilācijas caurumus korpusā.
● Pirms mašīnas pirmās lietošanas mazgāt piederumu
elementus.
● Samontēt attiecīgu piederumu un uzstādīt uz piedziņas.
2 Pieslēgt elektrības vadu pie ligzdas.
3 Ar ieslēdzēju iedarbināt mašīnu.
Darbs ar kapāšanas komplektu
(Zim. D)
Kapāšanas kamerā novietot pēc kārtas:
1 Gliemežu ar sajūgu uz iekšu.
2 Uz gliemeža vārpstu uzstādīt nažu, novirzītu ar asmeņiem sieta pusē.
3 Sietu tā, lai kameras izcilnis nonāktu sieta rievā.
4 Sagriezt visu kapāšanas kompleksa elementu – stipri,
līdz pretestībai.
5 Uzstādīt samontētu kapāšanas kompleksu uz dzinēju un
rotēt līdz pozīcijai, kad būs dzirdāms blokādes klikšķis.
6 Uzstādīt bļodu uz kapāšanas kameru.
43
Darbs ar desu uzgaļu
(Zim. E)
Kapāšanas kamerā novietot pēc kārtas:
●● gliemežu ar sajūgu uz iekšu,
●● uz gliemeža vārpstu uzstādīt distances ieliktņu,
●● desu uzgaļu,
●● sagriezt visu elementu ar uzgriežņu – stipri, līdz pretestībai.
Desas čaulai pirms uzstādīšanas jābūt novietotā siltā ūdenī
10-minūšu laikā.
●● Uz desu uzgaļu uzstādīt mitru desas čaulu. Ievērot, lai
nenoslēgt atgaisošanas caurumus, kas atrodas uzgalī.
Gaļu masa nevar būt „pārāk šķidra”. Šķidrumu liels daudzums var būt par izplūšanas iemeslu un mašīnas iekšienes
uzliešanas iemeslu.
Ēvele
(Zim. F)
Rīve smalkām skaidiņām
Rīve rupjām skaidiņām
Rīve slāņiem
Rīve biezeņiem
Blokāde
Kamera
Beramā bļoda
Bīdītājs
Ēvele sastāv no divām rīvēm, ar kuram var drupināt produktus uz smalkiem un rupjiem gabaliem (siers, burkāni, selerija,
vārītas bietes utt.). Trešā rīve ir paredzēta dārzeņu griešanai
uz slāņiem (kartupeļi, gurķi, sīpols utt.). Ceturtā rīve ir nodomāta kartupeļu, biešu, augļu utt. rīvēšanai).
1
2
3
4
5
6
7
8
Darbs ar ēveli
(Zim. G)
1 Atlocīt sprostu un novietot vienu no rīvēm ar sajūgu uz
kameras iekšu.
2 Slēgt sprostu.
3 Savienot ēveles kameru tā, ka mašīnas kapāšanas
kameru.
●● Lielu produktu uzgriezt uz mazākiem gabaliem, kuri var
apmesties kamerā.
●● Nerīvēt maigu augļu ar cietiem kauliņiem.
●● Pēc darba pabeigšanas izslēgt mašīnu un atslēgt elektrības vadu no ligzdas.
●● Ar koksnes karoti izņemt produktu atlieku no rīves vai
kameras.
Rīves asmeņus nav vajadzīgi reģenerēt.
44
Pēc darba pabeigšanas
(Zim. H)
●● Izslēgt mašīnu un atslēgt elektrības vadu no ligzdas.
1 Noņemt bīdītāju un bļodu no kapāšanas vai rīvēšanas
kameras.
2 Piespiest blokādes pogu, kapāšanas kompleksu vai rīves
kameru pagriezt uz labu un noņemt.
3 Demontēt kapāšanas kompleksa, kameras ar desu
uzgaļu elementu vai ēveli.
Tīrīšana un konservācija
●● Dzinēju noslaucīt ar mitru lupatiņu ar trauku mazgāšanas
līdzekļu.
●● Plastmasas elementus mazgāt siltā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļu.
●● Metāla elementus mazgāt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļu.
●● Tieši nosusināt visu nomazgātu elementu.
●● Sietu un nažu mazliet noeļļot ar pārtikas eļļu, lai nerūsētu.
●● Kapāšanas kameras vai ēveles sausu elementu samontēt.
Ēdieni no gaļas, dārzeņiem un augļiem
Lai saglabāt dārzeņu un augļu ēdienu visvairāk uzturvērtības, iepazīties ar sagatavošanas veidiem. Dārzeņu un augļu
nedrīkst turēt ūdenī, rīvēt tieši pirms pielietošanas.
Kapātas cūkgaļas kotletes
Cūkgaļas 50 dkg, cietas baltmaizes 6 dkg, sīpola 5 dkg,
tauku 2 dkg, 1 ola, rīvētas baltmaizes 4 dkg, tauki cepināšanai, sāls un piparkrūms.
Baltmaizi iemērkt un notecināt.
Sīpolu pagriezt slāņos, cepināt uz gaiši dzeltenu krāsu. Gaļu
noskalot, pagriezt gabaliņos.
Baltmaizi, sīpolu un gaļu kapāt 2 reizes mašīnā ar 4 mm
sietu. Piebērt olu, sāli, piparkrūmu un rūpīgi samaisīt līdz
viendabīgas masas sasniegšanai. Noformēt 8 ovāla kotletes ar biezumu 1,5 cm, apvelt ar rīvēto baltmaizi. Cepināt uz
sakarsēta tauka.
Pastēte no samaisītas gaļās
Cūkgaļas 50 dkg, teļa gaļas 50 dkg, speķu 40 dkg, cūkgaļas
aknas 50 dkg, sīpola 30 dkg, kviešu baltmaizes 20 dkg, 4
olas, sāls un piparkrūms, muskata rieksts.
Gaļu sutināt ar speķiem un sīpolu.
Aknu noskalot, noņemt čaulu, pagriezt kubikos. Kad gaļa ir
maiga, piebērt aknu, baltmaizi un īsi sutināt kopā, atdzesēt
un divkārši kapāt mašīnā ar 4 mm sietu.
Uz sagatavoto masu piebērt olu, sāli, piparkrūmu, muskata
riekstu, pēc tam tieši samaisīt.
Formu noeļļot ar tecinātiem cūku taukiem, uzlikt pastētes
masu un cept 40 minūtes.
Mājas desa
Vidēji treknas cūkgaļas 4,5 kg, speķu 0,5 kg, kaulu buljons
– 1 glāze, sāls – 6-7 tējkarotes, salpetru 1 plakana tējkarote,
piparkrūma 1 tējkarote (malts piparkrūms), pimenta 12-15
zirnīši (izmalt), ķiploka 5-6 zobi (pagriezt), desu čaula 7 m.
Gaļu kapāt mašīna ar 8 mm sietu. Sāli samaisīt ar salpetru un garšvielām, piebērt uz gaļu, samaisīt un samīcīt,
pakāpeniski ieliešot buljonu. Atstāt vēsā vietā uz 24 st.
Uz kapāšanas kameru uzlikt desu uzgaļu. Uzpildīt desas
čaulu 1 m garumā, formējot 30-40 cm posmus. Ievērot, lai
pilnīgi nenoslēgt uzgaļa atgaisošanas caurumus.
Nosusināt desu 6 stundu laikā. Kūpināt ar siltu dūmu
14 stundu vai karstu dūmu 2,5 stundu laikā.
Salāti no sarkaniem kāpostiem
Sarkano kāpostu 40 dkg, ābolu 20 dkg, eļļās 2 karotes, citronu sula, sāls, cukurs.
Kāpostu notīrīt un rīvēt ēvelē ar slāņu vai rūpju rīvi. Ābolu
nomizot un rīvēt ar rūpju rīvi. Rīvētu kāpostu samaisīt ar
āboliem, pēc garšas pieliet eļļu, citronu sulu, sāli un cukuru.
Salāti no selerijas
Selerijas 40 dkg, ābolu 20 dkg, eļļās vai krējuma 2 karotes,
citronu sula, sāls, cukurs.
Seleriju rīvēt uz smalkām skaidiņām. Pēc garšas pieliet krējumu vai eļļu. Piebērt cukuru, citronu sulu un sāli.
Ekoloģija – Gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt pasargāt vidi. Tas
nav grūti un dārgi. Lai to darīt: kartona iepakojumu nodod makulatūrai, polietilēna (PE) maisu
izmest uz konteinera plastmasas krāšanai.
Izlietotu daļu atdod attiecīgā glabāšanas punktā, jo ierīcē esošie bīstami elementi var būt
par draudu videi.
Nedrīkst izmest ierīci ar komunāliem atkritumiem!!!
Ražotājs nav atbildīgs par kaut kādiem zaudējumiem, ierosinātiem
pēc ierīces lietošanas nesaskaņā ar paredzēšanu vai pēc nepareizas
apkalpošanas. Ražotājs atstāv sevi tiesību modificēt produktu jebkurā laikā, bez paziņošanas, lai to pielāgot tiesības aktiem, normām,
direktīvām vai pēc konstrukcijas, tirdzniecības, estētikas vai citiem
iemesliem.
45
ET
Austatud Kliendid!
Palume käesolev kasutusjuhend hooikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele. Hoidke kasutusjuhend alles, et võiksite seda kasutada ka edasise ekspluateerimise ajal.
Hakklihamasin on mõeldud kodumajapidamises kasutamiseks. Seadmel on mitu funktsiooni, sellega saab hakkida
kiirelt ja lihtsalt liha, juustu, köögivilju, mooniseemneid ja valmistada vorste ja suitsuliha. Hakklihamasina lisatarviku – lõikuri kasutamine lubab köögiviljadest valmistada toorsalateid,
salateid ja hoidiseid.
Ohutusjuhised ja seadme kasutamise reeglid
●
●
●
Ära tõmba pistikut võrgupesast toitejuhtmest tõmmates.
Lülita masin ainult vahelduvooluvõrku 230 V.
Ära käivita hakklihamasinat, kui toitejuhe on vigastatud
või kui korpus on märgatavalt kahjustatud.
Kui mitte-eemaldatav toitejuhe on kahjustatud, siis peab
selle välja vahetama kas tootja, kvalifitseeritud spetsialist või volitatud remonditöökoda, et vältida ohtlikke
olukordi. Masinat võib remontia ainult vastava väljakoolitusega personel. Ebaõieti tehtud parandustööd võivad
tekitada tõsist hädaohtu kasutajale. Tööhäirete tekkel
pöörduge vastava teeninduspunkti poole.
● Pärast töö lõpetamist võta toitejuhe võrgupesast.
● Masin ja tarvikud ei tohi kokku puutuda üle 60°C temperatuuriga. See võib seadet kahjustada.
● Ole eriti ettevaatlik masinaga töötamisel laste juuresolekul.
● Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme
kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
● Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
● Lapsed peavad olema järelevalve all, et jälgida, et nad ei
mängiks masinaga.
● Lülita masin välja enne tarvikute vahetamist või seadme
kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemist.
● Enne masina puhastamist võta alati toitejuhe võrgukontaktist välja.
● Lükkamiseks kasuta ainult lükkurit. Teiste esemete kasutamine võib kahjustada masinat ja mootorit.
● Ära koorma masinat liigse tootehulga või liiga tugeva lükkamisega (lükkuriga).
● Paigalda hakkimiskomplekt hoolikalt, kuna halvasti kinni
keeratud hakkimismehhanism põhjustab halba hakkimiskvaliteeti ja võib põhjustada noa ja sõela nürinemist.
Vaheta nürinenud nuga uue vastu.
● Lülita masin välja enne tarvikute vahetamist või seadme
kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemist.
● Ära kata kinni korpuse ventilatsiooniavasid, kui hakklihamasin töötab. Ära aseta hakklihamasinaid pehmele
alusele.
46
●
●
●
●
●
●
●
●
Kui seadet ei ole võimalik käivitada – anna ta teenindusse.
Eemalda hakkimiseks mõeldud lihast luud, kõõlused,
kõhred ja sooned.
Enne suuremate toodete hakkimist lõika need tükkideks.
Ära haki kuive mooniseemneid. Need tuleb enne hakkimist üle valada keeva veega ja leotada – paarteist tundi.
Ära pane masina ajamit vette ja ära pese seda voolava
vee all.
Ära pese mootorile monteeritud tarvikuid.
Ära kasuta korpuse pesemiseks agressiivseid detergente
emulsioonide, piimade, pastade jms. kujul. Pesemisvahendid võivad eemaldada korpuselt sellised graafilised
sümbolid nagu: märgistused, hoiatustähised jms.
Kasuta metallelementide pesemiseks pehmeid harju.
Ära pese metallosasid nõudepesumasinas. Sellises
seadmes kasutatavad pesemisvahendid põhjustavad
metallelementide tumenemise. Pese neid käsitsi, kasutades sealjuures tavalist nõudepesuvedelikku.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed paiknevad toote andmesildil.
Lubatud tööaeg
10 minutit
Vajalik vaheaeg enne uut käivitamist
30 minutit
Müratase (LWA):
Tüüp 586/686
80 dB/A
Hakklihamasinatel tüüpi: 586 i 686 on II klassi isolatsioon ja
ta ei vaja maandamist
.
ZELMER hakklihamasinad täidavad kehtivate normide nõudeid.
Seade vastab alljärgnevate direktiivide nõuetele:
– Madalpinge direktiiv (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektrimagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähistusega andmesildil.
ZELMER HAKKLIHAMASINATE TÜÜBID
Allpool olevas tabelis on märgitud kõikide nende hakklihamasinate tarvikud, mida puudutab käesolev juhend.
Mootor
Tüüp
Nuga
586.5
Sõel
Vorstisarv
Makaroni ja
küpsise seade
Lõikur
●
●
○
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
2,7
4
8
●
○
●
586.54
●
○
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
686.54
686.8
686.84
● – põhilised tarvikud, ○ – lisatarvikud on saadaval kauplustes, – – tarvikud, mis selle tüübi jaoks puuduvad
Hakklihamasinal on ainult üks hakkimiskomplekt.
Seadme kirjeldus
(Joonis A)
Hakklihamasina elemendid:
1 Seadme ajam – iga hakklihamasina ajam on kohastatud
iga ZELMER hakkimiskomplekti ja lõikuri paigaldamiseks. Ajami 586 ja 686 korpuse tagumine pool on seadmestatud ventilatsiooniavadega.
Hakkimiskomplekt, kuhu kuuluvad:
2 Hakkimistoru
3 Metalltigu kaitseriiviga
4 Nuga
5 Sõel 4 mm
6 Rõngasmutter
7 Kauss
8 Lükkur
Tarvikud, sh:
9 Võre aukudega 8 mm
10 Vorstisarv
11 Eralduslüli
Mehaaniline mootori kaitse
(Joonis B)
1 Metalltigu
2 Turvalukk
3 Kruvi M5x20
Hakklihamasinal on mehaaniline kaitse mootori ülekoormamise eest – metallteole paigaldatud kaitseriivi hambad purunevad, kui hakklihamasina töökoormus on liiga suur (näit. kui
masinasse on sattunud luud).
Purunenud kaitseriiv vaheta uue vastu:
● keera purunenud kaitseriiv metallteolt lahti kruvi,
● eemalda purunenud kaitseriiv,
● paigalda uus kaitseriiv ja keera see kruviga kinni.
Seadme tööks ettevalmistamine ja
käivitamine
(Joonis C)
1 Aseta masin võrgukontakti lähedusse kõvale alusele nii,
et korpuses olevad ventilatsiooniavad ei oleks kinni kaetud.
● Enne masina esimest kasutamist pese tarvikud.
● Monteeri vajalikud tarvikud ja paigalda ajamile.
2 Lülita toitejuhe võrgupistikusse.
3 Käivita masin lülitiga.
Töö hakkimiskomplektiga
(Joonis D)
Pane hakkimistorusse järjestikku:
1 Metalltigu kaitseriiviga sissepoole,
2 Metallteo otsikule nuga teradega võre suunas,
3 Võre nii, et hakkimistorus olev nukk läheks võres olevasse soonde.
4 Keera kõik hakkimiskomplekti elemendid tugevasti kinni
kuni vastupanu tekkeni.
5 Paiguta monteeritud hakkimiskomplekt mootorile ja
keera kohale, kuni kuuled blokaadi plõksatust.
6 Pane kauss hakkimistorule.
47
Töö vorstisarvega (Joonis E)
Pane hakkimistorusse järjestikku:
●● metalltigu kaitseriiviga sissepoole,
●● pane metallteo otsikule eralduslüli,
●● vorstisarv.
●● keera kõik elemendid tugevasti kinni.
Enne soolest katte panekut masinasse leota seda soojas
vees umbes 10 min.
●● Pane vorstisarvele märg soolest vorstikate. Jälgi, et sarvel olevad ventilatsiooniavad ei oleks kinni kaetud.
Soolt täitev lihasegu ei tohi olla liiga vedel. Suur vedelike
hulk võib põhjustada nende väljavoolamise ja masinasse
sattumise.
Lõikur
(Joonis F)
Riiv väikeste ribade lõikamiseks
Riiv paksemate ribade lõikamiseks
Riiv viilutamiseks
Riiv przede valmistamiseks
Blokaad
Toru
Kauss
Lükkur
Lõikuril on kaks riivi õhukeste ja paksemate ribade saamiseks (juust, porgand, seller, keedetud peet jms.). Kolmas riiv
on mõeldud juurviljade viilutamiseks (kartulid, kurgid, sibulad
jms.). Neljas riiv on mõeldud püree valmistamiseks kartulitest, peetidest, puuviljadest jms.
1
2
3
4
5
6
7
8
Töö lõikuriga
(Joonis G)
1 Tee blokaad lahti ja pane üks riividest torusse.
2 Sulge blokaad klõpsuga.
3 Ühenda lõikuri toru nii nagu hakklihamasina toru.
●● Suuremõõtmelise tooted lõika eelnevalt tükkideks, mis
mahuvad torusse.
●● Ära tükelda pehmeid puuvilju suurte kividega.
●● Pärast töö lõppu lülita masin välja ja võta toitejuhe seinakontaktist.
●● Eemalda riivi või torusse jäänud tootejäägid puulusikaga.
Riivide terad ei nõua teritamist.
48
Pärast töö lõppu
(Joonis H)
●● Lülita masin välja ja võta toitejuhe seinakontaktist.
1 Võta välja lükkur ja võta kauss hakkimistorult või lõikuri
torult.
2 Vajuta blokaadi nuppudele, keera hakkimiskomplekt või
riivimistoru paremale ja võta see lahti.
3 Võta lahti hakkimiskomplekti, vorstisarve või lõikuri elemendid.
Puhastamine ja hooldus
●● Mootor puhasta nõudepesuvedelikuga niisutatud lapiga.
●● Materjalist osad pese soojas vees nõudepesuvahendiga.
●● Metallosad pese kuumas vees nõudepesuvahendiga.
●● Kuivata pestud osad hoolikalt.
●● Õlita võresid ja nuga kergelt toiduõiga, et kaitsta neid
roostetumise eest.
●● Monteeri hakkimistoru või lõikuri elemendid kokku.
Liha-, puu- ja juurviljatoidud
Et säilitada puu- ja juurviljadest valmistatud toitude parim toiteväärtus, tutvu nende valmistamisviisidega. Ära hoia juur- ja
puuvilju vees ja peenesta nad vahetult enne serveerimist.
Hakklihakotletid sealihast
500 g sealiha, 60 g kuivsaia, 50 g sibulat, 20 g rasva,
1 muna, 40 g riivsaia, praerasv, sool ja pipar.
Kasta saiaviilud vette ja nõruta.
Sibul viiluta ja prae kergelt. Liha loputa ja lõika tükkideks.
Sai, sibul ja liha peenesta 2 korda hakklihamasinas 4 mm
aukudega võrega. Lisa muna, sool, pipar ja sega kõik ained
ühtlaseks massiks. Tee taignast 8 ovaalset 1,5 cm paksusega kotletti, kasta need riivsaia. Prae kuumutatud rasvas.
Segatud lihast pasteet
500 g sealiha, 500 g vasikaliha, 400 g searasva, 500 g seamaksa, 300 g sibulat, 200 g nisujahust saia, 4 muna, soola ja
pipar, muskaapähkel.
Hauta liha searasva ja sibulaga.
Puhasta maks ja lõika tükkideks. Kui liha on pehme, lisa
maks, sai ja hauta lühidalt, jahuta ja peenesta hakklihamasinas 4 mm aukudega kettaga kahekordselt.
Lisa saadud massile munad, sool, pipar, muskaatpähkel ja
sega hoolikalt.
Määri praevorm searasvaga, pane sinna pasteeditaigen ja
küpseta umbes 40 minutit.
Kodune vorst
Keskmise rasvasusega sealiha 4,5 kg, searasv 0,5 kg, puljong kontidest – 1 klaas, sool 6-7 tl, salpeeter 1 tl, pipar 1 tl
(peenestatud), vürts 12-15 tera (jahvatada), küüslauk 5-6
küünt (peenestada), vorstisool 7 m.
Peenesta liha masinas 8 mm aukudega võrega. Sega sool
salpeetri ja maitseainetega, lisa lihale ja valmista taigen,
lisades vähehaaval puljong. Jäta see 24 tunniks jahedasse.
Pane hakkimistorule vorstisarv. Täida taignaga umbes 1m
sool, tehes 30–40 cm pikkused tükid. Jälgi, et sealjuures
mitte täielikult katta sarve ventilatsiooniavasid.
Kuivata vorsti 6 tundi. Suitsuta sooja suitsuga 14 tundi või
kuumas suitsus 2,5 tundi.
Punase kapsa toorsalat
400 g punast kapsast, 200 g õunu, 2 spl õli, sidrunimahl,
sool, suhkur.
Puhasta kapsas ja tükelda lõikuriga viilutamiseks või suuremate ribade lõikamiseks mõeldud riivi abil. Õunad puhasta
koorest ja tükelda riiviga suuremateks ribadeks. Sega riivitud
kapsas õunaribadega, maitsesta õli, sidrunimahla, soola ja
suhkruga.
Toorsalat sellerist
400 g sellerit, 200 g õunu, 2 spl õli või hapukoort, sidrunimahl, sool, suhkur.
Riivi seller peenteks ribadeks. Maitsesta hapukoore või õliga.
Lisa sidrunimahl, suhkur ja sool.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole raske ega kulukas. Selleks:
Anna papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide konteinerisse.
Anna kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid võivad
kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!!!
Tootja ei vastuta defektide eest, mida on põhjustanud seadme juhisele mittevastav või väärkasutamine. Tootja jätab endale õiguse
muudatuste tegemiseks toote juures ilma eelteateta, kui see osutub
vajalikuks, et järgida õigusalaseid nõudeid, norme ja direktiive või kui
seda tingivad konstruktsiooni, äri, esteetilised või muud põhjused.
49
HR
Poštovani klijenti!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo upustvo za uporabu.
Osobito treba obratiti pažnju na upute koje se odnose na
sigurnosti. Molimo Vas da sačuvate ovo upustvo kako bi
ste ga mogli tijekom kasnije uporabe također koristiti. Stroj
za mljevenje prehrambenih proizvoda služe za uporabu
u kućanstvu.
To je višefunkcionalni uređaj pomoću koga se može samljeti,
bez posebnog napora: meso, sir, povrće, mak itd., a jednako
tako i praviti kobasice i druge suhomesnate proizvode. Primijenom dodatne opreme -rezalice može se rezati povrće za
salate i prerađevine od povrća.
Upute za sigurnost i pravilnu uporabu stroja
za mljevenje
●
Ne izvlačiti utikača iz utičnice vukući za priključni kabal
nego za utikač.
● Stroj priključivati isključivo na mrežu napona 230 V.
● Ne puštati stroj u rad ako je priključni kabal oštećen ili
ako je vidno oštećen oklop stroja.
Ako priključni kabal koji je nerazdvoivi dio stroja, bude
ošteće, isti mora biti zamijenjen od strane specijalističke
radionice u cilju izbjegavnja opasnosti. Popravke stroja
može obavljati samo obučeno osoblje. Nepravilno izvršena popravka može prouzrokovati ozbiljnu opasnost za
korisnika. U slučaju pojave bilo kakvih grešaka obratite
se na specijalistički servisni punkt.
● Po završetku rada priključni kabal treba isključiti iz utičnice na mreži.
● Ne izlagati stroj i opremu temperaturi iznad 60°C, jer to
može dovesti do deformacije i oštećenja.
● Obratit posebnu pozornost na prisutnosti djece tijekom
rada stroja.
● Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od osoba (u tom
i djeca) s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima, a jednako tako i osoba koje nemaju iskustva i znanja za ovakve vrste strojeva, osim ako budu posebno
nadzirane ili budu instruirane za korištenje uređaja od
strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
● Nikada ne ostavljati uređaj bez nadzora tijekom njegovog
rada. Ne dozvoljavajte pristup djeci do uređaja.
● Djecu treba držati pod nadzorom kako se nebi igrala sa
uređajem.
● Isključiti uređaj tijekom promjene pribora, a isto tako
i u slučaju približavanja rukama dijelu stroja koji je
u pokretu.
● Prije čišćenja stroja uvijek isključite kabal iz utičnice.
● Za potiskivanje proizvoda za mljevenje koristite specijalni
potiskivač. Korištenje drugih predmeta u tu svrhu prijeti
opsanost oštećenja stroja i njegovog pogona.
● Ne preopterćivati stroj velikom količinom proizvoda niti
prejakim potiskivanjem (potiskivačem).
50
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Precizno montirati sklop za mljevenje, budući da loše
montiran sklop uzrokuje loše mljevenje, a zbog toga
dolazi i do zatupljivanja noža i siita. Zatupljeni nož i sito
zamijeniti novim.
Tijekom rada stroja ne smiju se zatvarati ventilacijski
otvori na oklopu stroja. Stroj ne stvljajte na mekanu podlogu.
Ako se stroj nemože pokrenuti –predati ga u servis.
Meso namijenjeno mljevenju treba odvojiti od kosti,
hrskavice i žila itd.
Prije mljevenja, meso treba isjeći na manje komade.
Nemojte mljeti mak u suvom stanju. Prije mljevenja mak
mora biti preljeven kipućom vodom i dobro namočennekoliko sati.
Pogon stroja nesmije se zagnjurivati u vodu, niti se smije
prati tekućom vodom.
Nemojte prati opremu montiranu na stroju.
Za pranje oklopa, nemojte koristiti agresivnih deterdženata kao što su; emulzije, mlijeka, paste i tome slično.
Takva srestva mogu, među ostalim, izbrisati informacije
koje su nanesene na stroju u obliku grafičkih simbola
kao što su: podioke, strijelice, znaci opasnosti, upozorenja i sl.
Za pranje metalnih dijelova treba koristiti mekanu četku.
Ne perite metalne dijelove u perilici. Agresivna srestva
za čišćenje u takvim uređajima uzrokuju nagrizanje
i zatamljivanje gore navedenih dijelova. Prati ručno
i koristiti klasična srestva za ručno pranje posuđa.
Tehnički podaci
Tehnički parametri dati su na nazivnoj tablici proizvoda.
Dozvoljeno vrijeme neprekidnog rada
10 minuta
Vrijeme pauze do ponovnog uključivanja
30 minut
Razina buke (LWA):
Tip 586 i 686
80 dB/A
Stroj tip: 586 i 686 izveden je u klasi izolacije II, ne treba
uzemljenje
.
Strojevi za mljevenje ZELMER ispunjavaju obavezujuće
norme.
Uređaj je usuglašen sa zahtjevima direktive:
– Električni niskonaponski uređaji (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromagnetska kompatabilnost (EMC)
– 2004/108/EC.
Proizvod je označen znakom CE na nazivnoj tablici.
TIPOVI STROJEVA ZELMER
U tabeli je pretstavljen je asortiman pribora i strojeva za mljevenje na koje se odnosi ovo upustvo.
Pogon
2,7
4
8
Sklop za
meso
Sklop za
makarone
i kolače
Rezalica
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
●
●
–
●
●
–
– – oprema nedostupna u ovoj verzjii
Tip
Nož
586.5
686.54
686.8
686.84
Sito
● – osnovna oprema, ○ – dodatna oprema može Se kupili u prodavaonicama,
○
●
○
●
Hakklihamasinal on ainult üks hakkimiskomplekt.
Opis stroja
(Sl. A)
Stroj za mljevenje prehrambenih proizvoda sastavljen je od:
1 Pogon stroja – svaki pogon je prilagođen za montažu svakog sklopa za mljevenje i rezalice proizvodnje
ZELMER. U zadnjem dijelu kučišta pogona 586 i 686
nalaze se ventilacijski otvori.
Sklop za mljevenje u koji spada:
2 Komora za mljevenje
3 Puž sa montiranom spojnicom
4 Nož
5 Sito s otvorima 4 mm
6 Matica
7 Posuda za punjenje
8 Potiskivač
Dodatna oprema u koju ulazi:
9 Sito s otvorimai 8 mm
10 Mesarski dodatak
11 Distanstni umetak (odstojnik)
Mechaničko osiguranje motora
(Sl. B)
1 Puž
2 Spojnica
3 Vijak M5x20
Stroj posijeduje mehaničku zaštitu motora -zubi spojnice
pogona slomiti će se ako se stroj preoptereti (napr. ako
u unutrašnjost dođe kost) ili drugi tvrdi materijal.
Oštećenu spojnicu treba zamijeniti novom:
● sa puža, na kom je oštećena spojnica, treba odvrnuti
vijak,
● razdvojiti spojnicu,
● staviti novu i zavrnuti vijak.
Priprema stroja za puštanje u rad
(Sl. C)
1 Pogon stroja postaviti blizu utičnice na ravnoj tvrdoj podlozi, tako da otvori za ventilaciju i hlađenje što se nalaze na
oklopu, budu slobodni za cirkulaciju.
● Prije prve uporabe treba oprati elemente.
● Montirati odgovarajuću elemente za mljevenje.
2 Priključiti kabal na utičnicu gnijezda napajanja.
3 Pritisnuti na gumb prekidača i uključiti stroj.
Rad sa priključkom za mljevenje
(Sl. D)
U komoru za mljevenje staviti po redu:
1 Puž okrenut spojnicom prema unutrašnjosti.
2 Na rukavac puža staviti nož oštricama okrenur prema
situ.
3 Sito namjestiti tako da kanalić na njemu legne na zub
u kućišt u situ.
4 Pritegnuti maticu na kućiše- do potpunog otpora.
5 Postaviti priključak za mljevenja na pogon i okrenuti
upoložaja u kom se čuje uskakanje i blokada priključka na
pogon.
6 Postaviti posudu na komoru za mljevenje.
51
Rad s mesarskim lijevkom (Sl. E)
U komoru za mljevenje staviti po redu kako slijedi:
●● puž sa spojnicom okrenutom prema unutra,
●● na rukavac puža umetak za odstojanje,
●● mesarski lijevak (stožac).
●● pritegnuti sve elemente maticom – do otpora.
Prije postavljanja kobasičarskog crijeva treba ga namočiti
u toploj vodi na oko 10 min.
●● Na mesarski lijevak navući mokro crijevo. Obratiti pažnju
da ne budu zatvoreni otvori za ventilaciju.
Mesna masa ne smije biti suviše rijetka. Veća količina tekućine može uzrokovati istjecanje u unutrašnjost stroja.
Rezalica
(Sl. F)
Renda za sitne rezance
Renda za krupne rezance
Renda za koluyiće
Renda za pasiranje
Kopča
Komora
Miska
Potiskivač
Rezalica ima dvije rende (strugalice) za sitno rendanje na
rezance (tvrdi sir, mrkva, celer kuhana cukla itd) Treća služi
za rezanje povrća na flastere (krumpir, krastavac, luk itd).
Četvrta renda služi za pasiranje krumpira, cikle, voća i sl.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rad sa rezalicom
(Sl. G)
1 Razvući kopču i umetnuti jednu rendu spojnicom prema
unutrašnjosti komore.
2 Zakopčati kopču.
3 Priključiti komoru rezalice isto kao komoru za mljevenje
mesa.
●● Krupnije komade treba najprije izrezati na maje, tako da
se mogu bez poteškoća staviti u komoru.
●● Niije dozvoljeno stavljati mekano voće sa tvrdim košpicama.
●● Poslije završetka rada treba isključiti stroj na prekidaču,
a zatim izvući kabal iz utičnice.
●● Drvenom žlicom treba odstraniti ostatke iz unutrašnjosti
rende i komore.
Oštrice rendi ne zahtijevaju oštrenje ni regeneracije!
52
Poslije završetka rada
(Sl. H)
●● Isključiti stroj na prekidaču i izvući kabal iz gnijezda utičnice.
1 Izvaditi potiskač i skinuti posudu sa komore za mljevenje
ili komore rezalice.
2 Pritisnuti na gumb za blokadu, sklopa za mljevenje ili
komore rezalice, okrenuti desno i skinuti je.
3 Rastaviti na elemente sklop za mljevenje komoru sa
mesarskim dodatkom ili rezalicom.
Čišćenje i održavanje
●● Pogon prebrisati krpom navlaženom srestvom za pranje
posuđa.
●● Plastične dijelove oprati toplom vodom sa dodatkom srestva za pranje posuđa.
●● Metalne dijelove oprati toplom vodom sa dodatko srestva
za pranje posuđa.
●● Podrobno osušiti oprane dijelove.
●● Sita i noževe podmazati jestivim uljem u cilju zaštite od
korozije.
●● Osušene dijelove komore za mljevenje ili komore rezalice sastaviti u cjelinu.
Jela od mesa, povrća i voća
U cilju zadržavanja što boljih hranjivi vrijednosti jela od voća
i povrća, treba se upoznati s načinom pripremanja takvih
jela. Povrće i voće nemojte držati u vodi i treba ih usitnjavati
neposredno prije korištenja za jelo.
Mljeveni svinjski kotlet
50 dkg svinjetine, 6 dkg suvog peciva, 5 dkg luka, 2 dkg
masnoće, 1 jaje, 4 dkg mrvica, masnoća za prženje, sol i
papar.
Pecivo namočiti u vodi i ocijediti.
Luk izrezati na prstenove i upržiti, dok ne dobije svijetlo žutu
boju. Meso oprati i isjeći na komade.
Pecivo, luk, i meso samljeti 2 puta sa sitom promjera rupica
4mm.Dodati jaje, sol, papar i dobro izmješati. Formirati
8 ovalna kotleta debljine oko 1,5 cm i panirati u mrvicama.
Pržiti na razgrijanoj masnoći.
Pašteta od miješanog mesa
50 dkg svinjetine, 50 dkg teletine, 40 dkg slanine, 50 dkg
svinjske jetre 30 dkg luka 20 dkg pšeničnog peciva, 4 jaja,
sol i papar, muškat oraščić.
Meso dinstati sa slaninom i lukom.
Jetru oprati očistiti opnu izrezati na kocke. Kad meso bude
mekano, dodati jetru i pecivo te kratko dinstati zajedno, ohladiti i samljeti dva puta koristeći sito 4mm.
U pripremljenu masu dodati jaja, sol, papar, muškatni oraščić i dobro izmiješati. Kalup za pečenje namazati svinjskom
mašću napuniti paštetnom masom i peći 40 minuta.
Domaća kobasica
Svinjsko srednje masno meso 4,5 kg, slanina 0,5 kg, ekstrakt
kuhane kosti – 1 čaša, sol 6-7 žličica, salitra 1 plitka žličica,
papar 1 žličica (mljeveni papar), engleski začin(piment) 12-15
zrna (samljeti), bijeli luk 5-6 čenjeva(isjeckati), crijevo 7 m.
Meso samljeti korištenjem sita sa promjerima otvora 8 mm
Sol izmiješati sa slitrom i začinima, dodati u meso, umijesiti
kao tijesto, dodavati postupno ekstrakt kosti. Ostaviti na
hladnom mijestu na 24 sata. Na komoru stroja za mljevenje
staviti mesarski lijevak. Napuniti crijevo oko 1 metar formirajući kobasice dužine 30-40 cm.
Kobasice sušiti oko 6 sati. Dimiti na toplom dimu oko 14 sati
ili vrućim dimom oko 2,5 sata.
Kupus salata
40 dkg crvenog kupusa, 20 dkg jabuka 2 žličice ulja, sok od
limuna, sol, šećer.
Kupus očistiti i usitniti u rezalici rendom za plastere ili na
krupnije rezance jabuke oguliti i usitniti sa rendom, izmiješati
kupus sa jabukama dodati ulja poželji, dodati sok od limuna,
sol i šećer.
Salata od celera
40 dkg celera, 20 dkg jabuka, 2 žličice ulja ili vrhnja, sok od
limuna, sol, šećer.
Ćeler isjeći na sitne rezance. Popraviti ukus dodajući ulja ili
vrhnja.Prema potrebi dodati šećera, soka od limuna i sol.
Ekologija – Čuvajmo okoliš
Svaki korisnik može doprinijeti očuvanju okoliša. Nije to a ni
teško a ni preskupo. U tom cilju treba kartonsko pakiranje
predati na mijesta sakupljanja papirne ambalaže, vrećice od polietilena odložiti u kontejner
za plastični otpad. Istrošene uređaje treba
predati na odgovarajuća skladišta, jer strojevi
mogu sadržavati materijale opasne za okoliš.
Ne izbacivati sa komunalnim otpadom!!!
Proizvođač ne odgovara za eventualne štete uzrokovane neodgovarajućom prijmjenom stroja suprotno njegovoj stvarnoj namijeni, ili
zbog nepravilne opsluge istog. Proizvođač zadržava pravo modificiranja proizvoda u svakom momentu, bez prethodnog informiranja ako
to zahtjevaju pravni propisi, norme, direktive ili konstriktivni, trgovački,
estetski i drugi razlozi.
53
SR
Poštovani Klijenti!
Molimo da pažlivo pročitate ovu instrukciju rukovanja.
Posebno obratite pažnju na uputstva odnoseće se na bezbednost. Molimo da sačuvate instrukci-ju, da bi mogli da nju
koristite isto tako i kasnije u toku korišćenja.
Mašina za mlevenje namirnica je namenjena za korišćenje
u domaćinstvu. To je uređaj sa više funkcija, pomoću kojeg
može brzo da se samelje i bez specijalnognapora: meso, sir,
povrće, mak a takođe da se pravi kobasice i suhomesnate
proizvode. Uz korišćenje dodatne opreme mašine – ribež,
može da usitnjava povrće za salate i prerađevine.
Preporuke vezane za sigurnost i ispravno
korišćenje mašine
●
Usisivač ukljuvaj isključivo u mrežu promenljive struje
230 V zaštićene mrežnim osiguračem 16 A.
● Ne vedi utikača sa gnezda vučeći kabl.
● Ne uključuj uređaja, ako napajajući kabl je oštećen ili njegova oplata je oštećena na vidliv način.
Ako napajajući kabl, stalno pričvršćen, bude oštećen,
treba go zameniti u specijalističkom servisu radi izbegnuća opasnosnosti.
Popravke uređaja može da vrši jedino obučena osoba.
Neispravno urađena popravka može prouzrokovati opasnost za korisnika. U slučaju pojave mana savetujemoda
se obratite specijalističkom servisu.
● Nakon završetka rada sa mašinom izvadi utikač iz
gnezda.
● Ne izlagaj mašinu na temeperature preko 60°C. Možeš
da oštetiš.
● Budi specijalno oprezan za vreme rada sa mašinom
u prisustvu dece.
● Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba
(u tome i dece) sa ograničenim fizičkim sposobnostima,
sensorskim ili umstvenim, a takođe nije za osbe, koje
nemaju znanje ili iskustvo, ukoliko neće biti nadzirane ili
obučene kako da koriste uređaj od strane osobe, koja
odgovara za njihovu bezbednost.
● Nikad nemoj da ostavljaš uređaj bez nadzora prilikom
njegovog korišćenja. Nemoj da dopuštaj blizo uređaja
decu.
● Deca treba da se nalaze pod nadzorom, da bi bili sigurni
da se ne igraju urešajem.
● Isključi uređaj pre zamene opreme ili pre pristupanja
u blizinu pokretnih delova.
● Pre čišćenja mašine uvek izvadi kabl za napajanje iz
gnezda mreže.
● Za guranje primenjuj jedino uređaj za guranje.. Korišćenje drugih predmeta može da ošteti mašinu ili pogon.
● Ne opterećuj prekomerno uređaja preteranom količinom
proizvoda niti preterani jakim guranjem.
54
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tačno montiraj sastav za mlevenje, jer neispravno sklopljen prouzrokuje nedovoljan kvalitet mlevenja, a isto
može da bude razlog istupljenja se noža i sita. Istupljeni
nož i sito zameni novima.
Isključi uređaj pre zamene opreme ili pre pritupa u blizinu
delova, koje su u pokretu prilikom upotrebe.
Po vreme rada mašine nemoj da prekrivaš otvore za
ventilaciju u kučištu. Mašinu nemoj da stavljaš na mekoj
podlozi.
Ako mašina se ne može uključiti – odnesi nju u servis.
Meso namenjeno za melenje odvoji od kostiju, žila,
hrskavica i tetiva.
Pre mlevenja veći komadi preseči na manji.
Nemoj da melješ suvi mak. Pre mlevenja mak mora biti
ranije preliven vrućom vodom i ostavljen u vodi – preko
nekoliko sati.
Nemoj da stavljaš pogon mašine u vodu, niti nemoj da
ga pereš pod tekućom vodom.
Nemoj da pereš opremu dok je montirana na pogonu
u uređaju.
Za pranje kučišta nemoj da koristiš agresivnih detergenata kao što su emulsije,mleka, paste itd. One mogu
među drugima da odstrane obeležene grafičke informacije, kao što su: skale, oznake, napomene itd.
Za pranje metalnih delova koristi meku četku.
Nemoj da pereš metalne delove u mašini za pranje
suđa. Agresivna sredstva za čišćenje primenjivana
u tim uređajima prouzrokuju pojavu tamnenja gore
navedenih delova. Peri ih ručno, sa primenom tradicionalnih sredstva za pranje posuđa.
Tehnički podaci
Tehnički parametri dati su na tabli sa informacijama o proizvodu.
Dopušteno vreme neprekidnog rada
10 minuta
Vreme pauze pre ponovnog uključenja
30 minuta
Buka uređaja (LWA):
Tip 586, 686
80 dB/A
Masine tipa: 586, 686 imaju II klasu izolacijei, kod njih nije
potrebno uzemlenje
.
Mašine ZELMER su u skladu sa obavezujućim normama.
Uređaj u skladu są zahtevima direktiva:
– Električki niskonaponski uređaj (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
– 2004/108/EC.
Proizvod są oznakom CE na tabli są informacijama.
TIPOVE MAŠINA ZELMER
Niže je prezentiran asotiman opreme za mašine za mlevenje, na koje se odnosi ova instrukcija.
Pogon
2,7
4
8
Natikač
za kobasice
Sastav za
testenine
i kekse
Ribež
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Tip
Nož
586.5
686.54
686.8
686.84
● – osnovna oprema, ○ – dodatnu opremu može
Sito
da Se nabavi u radnjama,
– – oprema dostupna u u datoj izvedbi
Uređaj je opremljen samo ujedan sastav za mlevenje.
Opis urešaja
(Crtež. A)
Mašina za mlevenje prehrambenih namirnica sastoji se od:
1 Pogon mašine – svaki pogon mašine je prilagođen za
montažu svakog sastava za mlevenje i ribež proizvodnje ZELMER. U zadnjem kučištu pogona 586 i 686 ima
otvore za ventilaciju.
Sastava za mlevenje, koji se sastoji od:
2 Komora za mlevenje
3 Puž są spojnicom
4 Nożić
5 Sito sa otvoriama 4 mm
6 Navrtke
7 Sudova
8 Alata za guranje
Opreme, u sastav koje ulazi:
9 Sito są otvorima 8 mm
10 Natikač za kobasice
11 Uložak za pravljenje razmaka
Mehanička oslona motora
(Crtež. B)
1 Puž
2 Spojnica
3 Navrtka M5x20
Mašina ima mehaničku zaštitu, koja štiti motor od kvara –
zubovi pogonske spojnice sa pužom lome se, kad mašina je
preopterećena (npr. kad su unutra pali kosti).
Pokvarenu pojnicu zameni novom:
● u puž sa oštećenom spojnicom odvrti zavrtku,
● odstrani ošećenu spojnicuo,
● stavi novu spojnicu i pričvrsti nju zavrtkom.
Priprema mašine za rad
i njeno uključenje
(Crtež. C)
1 Pogon stavi u blizini gnezda, na tvrdoj podlozi tako da bi
otvori za ventilaciju ostali neprekriveni.
● Pre prve primene mašine operi elemente opreme.
● Montiraj odgovarajuću opremu i dodaj do pogona.
2 Stavi utikač kabla u gnezdo.
3 Pretiskajući prekidač uključi mašinu.
Rad sa sastavom za mlevenjem
(Crtež. D)
U sud za mlevenje stavi redom:
1 Puž spojnicom prema sredini.
2 Na vreteno puža stavi nož sečivom prema situ.
3 Sito tako, da bi strčašti rub suda ušao u rov na ivici sita.
4 Dovrti sve elemente sastava za mlevenje – jako do
otpora.
5 Stavi montirani sastav za mlevenje na pogon i obrati
u poziciju, u kojoj ćeš čuti zvuk blokade.
6 Stavi sud na sud za mlevenje.
55
Rad sa natikačom za kobasice (Crtež. E)
U sud za mlevenje stavi redom:
●● puž spojnicom prema sredini,
●● na vreteno puža stavi ulozak za razmak,
●● natikač za kobasice.
●● dovrti sve elemente navrtkom – jako do otpora.
Pre stavljenja creva, pokvasi nju oko 10 min. u toploj vodi.
●● Na natikač stavi mokro crevo. Pazi da ne zapušiš otvore
za odvođenje vazduha u natikaču.
Mesna masa koje popunjava crevo ne može biti „preterano
retka”. Velika količina tekućne može prouzrokovati curenje
unutra u mašinu.
Ribež
(Crtež. F)
Trenica za opilice
Trenica za deble opilice
Trenica za flastre
Trenica za pasiranje
Dugme
Komora
Posuda za sastojke
Urđaj za guranje
Ribež ima dve trenice za usitnjavanje na veće i manje
komadiće (žutog sira, šargarepe, celera, kuvanih rotkvica
itd.) Treća trenica služi za sečenje povrća na kruške (krompir, krastavce, luk itd.) Četvrta služi za pasiranje krompira,
crvene rotkvice, voća itd.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rad sa ribežom
(Crtež. G)
1 Odmakni kopče i stavi jednu od trenica spojnicom prema
sredini.
2 Zatvori kopče.
3 Spoji sud ribeža isto tako kao i sud za mlevenje.
●● Veće namirnice ranije izseckaj na manje komadi, koje
ćeš lako staviti u sud.
●● Ne usitnjavaj mekog voća sa tvrdom košticom.
●● Po završetku posla isključi mašinu i izvadi napojni kabl
sa gnezda.
●● Drvenom kašikom odstrani ostatke namirnica, koje su
ostale unutra trenice ili u sudu.
Sečivo trenice ne mora biti regenerisano.
56
Posle završetka rada
(Crtež. H)
●● Isključi mašinu i izvado napojni kabl iz gnezda.
1 Izvadi deo za gurannje i skini sud sa suda za mlevenje ili
za rendanje.
2 Pretisni dugmiće blokade, sastav za mlevenje ili sud za
rendanje okreni u desno i skini.
3 Razmesti elementi sastava za mlevenje, sudove sa natikačem za kobasice ili ribež.
Čišćenje i konservacija
●● Pogon obriši vražnom krpicom uvlaženom u deterdžentu
za pranje sudova.
●● Delove od plastike operi u toploj vodi sa deterdžentom
za pranje sudova.
●● Metalne delove operi u vrućoj vodi sa deterdžentom za
pranje sudova.
●● Tačno osuši oprane delove.
●● Sita i nožić lako namaži uljem da ne bi rđale.
●● Suve delove suda i ribeža sklopi u celinu.
Jela od mesa, povrća i voća
Da bi sačuvao što može više hranlivij vrednosti jela od povrća
i voća, upoznaj se načinom njihove pripreme. Povrće i voće
ne drži u vodi i seci direktno pre konsumiranja.
Faširana svinska šnicla
50 dag svinskog mesa, 6 dag suvog belog hleba, 5 dag
crnog luka, 2 dag masnoće, 1 jaje, 4 dag pezle, masnoća za
prženje, so i biber.
Beli hleb staviti u vodu a posle odcediti.
Crni luk seći na kruške, ispržiti ja svetlo žutu boju. Meso
oprati i izseckati na komadiće.
Hleb, crni luk i meso samleti dva puta u mašini sa sitom sa
prečnikom oka 4 mm. Dadati jaje, so, biber i pažlivo izmešati na jednovrstnu masu. Formirati 8 ovalnih šnicli debline
1,5 cm, koje posle uvaljajte u prezlu. Pržite na ugrejanoj
masnoći.
Pašteta od svinskog mesa
50 dag svinskog mesa, 50 dag teletine, 40 dag slanine, 50
dag svinske džigerice, 30 dag crnog luka, 20 dag pšenične
kajzerice, 4 jaja, so i biber, orašac.
Meso dinstati sa sloninom i lukom.
Džigericu oprati, očistiti od membrana, seći na kocke. Kad je
meso meko dodati džigericu, kajzericu i kratko sve zajedno
dinstati, ohladiti i samleti dva puta u mašini sa sitom sa prečnikom oka 4 mm.
U pripremljenu masu dodati jaja, so, biber, orašac i dobro
izmešati.
Foremu amazati svinskom masnoćom, staviti paštetnu masu
i peći oko 40 minuta.
Kućna kobasica
Svinsko meso srednje masnoće 4,5 kg, slanina 0,5 kg, bulion
od kostiju – 1 čaša, so 6-7 kašika, saletra 1 ravna kašika,
biber 1 kašika (mleveni biber), biber sa Jamajke 12-15 zrna
(samleti), beli luk 5-6 komadića (izseckati), crevo 7 m.
Mesa samleti u situ sa otvorima 8 mm. S izmešati sa saletrom i začinima, dodati biber, dodati u meso, izmešati kao
testo do čega dodavati postepeno bulion. Ostaviti u hladnom
mestu na 24 sati. Na sud mašine staviti natikać za kobasice.
Napuniti crevo dužine okolo 1m, formirajući razmake od
30–40 cm. Okrenite pažnju da potpuno ne zapušite otvore za
odvođenje vazduha natikača.
Osušiti kobasicu 6 sati. Dimiti toplim dimom 14 sati ili vrućim
dimom oko 2,5 sati.
Salata od crvenog kupusa
40 dag crvenog kupusa, 20 dag jabuka, 2 kašike ulja, sok od
limuna, so, šećer.
Kupus očistiti izsckati na ribežu pomoću trenice za sitne
komade. Jabuku očistiti i narendšećerom.
Salata od celera
40 dag celera, 20 dag jabuka, 2 kašika ulja ili pavlake, sok
od limuna, so, šećer.
Celer rendati na sitne komadiće. Začiniti pavlakom ili uljem.
Dodati šećer, sok od limuna i so.
Ekologija – Brinemo za okolnu sredinu
Svaki korisnik može da ima svoj doprinos
za zaštitu sredine. To nije teško, niti mnogo
skupo. U tom cilju:
Pakovanje od kartona predaj za makulaturu.
Polietilenske vreće (PE) bazi u kontejner za
plastik.
Potrošene delove predaj na određeno skladište, jer opasne
sastojke koje u njima nalaze mogu da budu opasne za prirodnu sredinu.
Ne bacaj zajedno sa komunalnim smećem!!!
Proizvođač ne odgovara za eventualne štete nastale neodgovarajućom primenom uređaja i neodgovarajućim rukovanjem. Proizvođač
zadržava sebi pravo na modifikaciju proizvoda u svakom trenutku,
bez ranijeg obaveštavanja, u cilju prilagođavanja zakonskim normama, direktivama ili zbog konstrukcije, trgovinskih, estetskih ili drugih razloga.
57
EN
Dear Customers!
We kindly ask you to read the following user manual
carefully. Pay special attention to the indications concerning
the security. Keep the user manual, so that you will be able
to use it also during the future use of the appliance.
The meat mincer is to be used within the household. It is a
multifunctional appliance, which can be used for quick and
effortless mincing of: meat, cheese, vegetables, poppy, as
well as for manufacturing sausages and meat products.
When an additional appliance of the meat mincer is used –
that is the shredder, it is possible to slice vegetables into:
salads, fresh vegetable salads and preserves.
Indications concerning safety and the proper
use of the meat mincer
●
Do not pull the plug out from the network supply socket
by pulling the cord.
● The appliance can be connected only to the 230 V
alternating current.
● Do not actuate the meat mincer, if the power cord is
damaged or the encapsulation is visibly damaged.
In the case when the non-removable power cord shall be
damaged then an authorised service centre it in order to
avoid any possible risk.
Only a specially trained personnel can perform any
repairs of the appliances. Improperly performed repair
can cause serious risk for the user. In case of any faults,
please contact the authorised service centre.
● When the work is finished, pull the power cord out from
the network supply socket.
● Do not expose the meat mincer or its equipment to the
temperature over 60°C. By doing that you can damage
the meat mincer.
● Be extremely careful when operating the appliance in the
presence of children.
● People (including children), who because of their physical,
sensory or intellectual capabilities or their inexperience or
lack of knowledge are unable to use the appliance safely,
should not use this appliance unless under supervision or
instructed to do so by a responsible person. Do not leave
the appliance unattended during operation.
● Do not leave the appliance unattended during operation.
Do not allow children into any contact with the appliance.
● Children should be supervised to ensure that do not play
with the appliance.
● Turn the meat mincer off before any change of equipment
or before bringing near any parts being in move during
the operation.
● Before cleaning the meat mincer always pull the power
cord out from the network supply socket.
● In order to push use the pusher. Using other staffs may
result in damaging the meat mincer and its drive.
● Do not overload the appliance with excessive amount of
the product, or by pushing the product too hard (with the
use of the pusher).
58
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Assemble the mincing set accurately, as the improperly
screwed mincing set can result in poor mincing quality,
as well as it can cause blunting of the cutter knife and
the screen. Blunt cutter knife and blunt screen should be
replaced with a new one.
Turn the meat mincer off before any change of equipment
or before bringing near any parts being in move during
the operation.
When the meat mincer is operating, do not cover the
ventilation holes in the casing.
When the machine does not start – contact the service
point and leave the machine for servicing.
Separate the meat, which is to be minced, from bones,
tendons, cartilages and veins.
Before mincing, cut bigger parts into smaller elements.
Do not mince dry poppy. Before mincing, the poppy
needs to be washed with hot water and soaked in water
– up to several hours (a dozen or so).
Never immerse the drive unit of the meat mincer in water.
Never wash it under the running water.
Do not wash the equipment assembled within the drive
unit.
Do not use aggressive detergents in the form of
emulsion, milk, paste, etc. in order to wash the casing.
Among others, they can remove the informative graphic
symbols placed on the meat mincer, such as: scales,
marks, warning signs, etc.
Use a soft brush in order to wash the metal parts.
Do not wash the metal parts in the dishwasher.
Aggressive cleaning agents used in these appliances
can cause darkening of the above-mentioned parts.
Wash them manually, with the means of traditional
dishwashing liquids.
Technical data
Technical parameters are given on the product’s data plate.
Allowed time of continuous work
of the meat mincer
10 minutes
Required break before following use
of the meat mincer
30 minutes
Noise of the meat mincer (LWA):
Type 586 and 686
80 dB/A
Meat mincers type: 586 and 686 are built within the II
insulation class, they do not require earthing
.
ZELMER meat mincers meet the requirements of the
following applicable standards.
The meat mincer complies with the requirements of the
following directives:
– Low voltage device (LVD) – 2006/95/EC.
– Electro-magnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product has been marked with the CE mark on the data
plate.
TYPES OF ZELMER MEAT MINCERS
Below, you can see an assortment of equipment anticipated for the meat mincers, which the user manual refers to.
Drive unit
Screen
2,7
4
8
Sausage
stuffer
Pasta and
pastry set
Shredder
●
○
●
●
●
○
○
586.54
●
○
●
●
●
○
●
686.5
●
●
●
●
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
–
–
○
●
○
●
Typ
Cutter knife
586.5
686.54
686.8
686.84
● – basic accessories, ○ – additional equipment, which can be bought in shops, household appliances stores,
– – unavailable accessories
The mincer is equipped with one mincing unit.
Description
(Fig. A)
The meat mincer consists of:
1 Drive unit – each drive of the machine is adjusted to the
assembly of each of the mincing set and the shredder
produced by ZELMER. There are some ventilation inlets
in rear casing of the 586 and 686 drives.
Mincing set, which consists of:
2 Mincing chamber
3 Feed screw with assembled coupling
4 Cutter knife
5 Screen with 4mm holes
6 ring collar
7 Food tray
8 Pusher
Equipment, which includes:
9 Screen with 8 mm holes
10 Sausage stuffer
11 Separator
Mechanical safety device for the motor (Fig. B)
1 Scroll
2 Clutch
3 Screw M5x20
The meat mincer is equipped with mechanical protection,
which secures the motor against any damage – teeth of the
coupling break, when the meat mincer is overloaded (f. ex.
when bones have entered into the mincing chamber).
The broken coupling should be replaced with a new one:
● unscrew the coupling from the feed screw,
● remove the broken coupling,
● put on the new coupling and screw it.
Preparing the meat mincer to work
and the actuation of the appliance
(Fig. C)
1 Place the drive unit close to the power network socket,
on a firm surface so as not to cover the ventilation holes
within the casing.
● Before the first use of the meat mincer, wash the
equipment elements.
● Assemble the appropriate equipment and join it with the
drive unit.
2 Put the power cord into the supply network socket.
3 Turn the meat mincer on with the main switch.
Operating the mincing set
(Fig. D)
Put the following elements into the mincing chamber:
1 Feed screw with the coupling towards the middle.
2 Put the cutter knife on the feed screw end, with the sharp
edges facing outside.
3 Put the screen so that the chamber’s protrusion enters
the rut of the screen.
4 Tighten all the elements of the mincing set – until home.
5 Put the assembled unit onto the drive unit and turn into
the position, when you hear click of the safety lock.
6 Put the food tray onto the mincing chamber.
59
Operating the sausage stuffer (Fig. E)
Put the following elements into the mincing chamber:
●● feed screw with the coupling towards the middle,
●● separator on the feed screw end,
●● the sausage stuffer,
●● tighten all the elements of the mincing set – until home.
Before placing the sausage intestine (intestine wrapper)
soak it in warm water for about 10 minutes.
●● Put the wet sausage intestine onto the sausage stuffer,
paying attention not to cover the venting holes within the
sausage stuffer.
The meat mass filling the intestine cannot be “too rare”. Large
amount of fluids can cause their leakage and permeating to
the interior of the mincing machine.
Shredder
(Fig. F)
Fine grating disc
Coarse grating disc
Slicing disc
Pureeing disc
Locking tab
Body
Tray
Pusher
The shredder is equipped with two drums to grate into small
and bigger chips (cheese, carrot, celery, baked beetroots,
etc.). The third grating drum (slicing drum) is used to grate
vegetables (potatoes, onion, cucumbers, etc.). The fourth
grating drum (pulping drum) is used to mash vegetables
(potatoes, beetroots, etc) and fruit.
1
2
3
4
5
6
7
8
Operating the shredder
(Fig. G)
1 Recline the catch and put one of the drums with the
clutch facing the middle of the chamber.
2 Snap the catch.
3 Assemble the chamber of the shredder just as like
mincing chamber.
●● Cut large products into smaller elements, which you can
easily put into the mincing chamber.
●● Do not mash soft fruits containing stones.
●● When the work is finished pull the power cord out from
the network supply socket.
●● Remove the food remaining in the shredder chamber or
on the grater with a wooden spoon.
Blades of the drums do not require any regeneration.
60
After the work has been finished
(Fig. H)
●● Turn the meat mincer off and pull the power cord out
from the network supply socket,
1 Remove the pusher and remove the food tray off the
mincing chamber or the shredder chamber.
2 Press the safety lock and turn the mincing set or the
grating chamber into right and take it off.
3 Take apart all the elements of the mincing set, the
chamber with the sausage stuffer or the shredder.
Cleaning and maintenance
●● Clean the drive with a wet cloth, with an addition of
dishwashing liquid.
●● Wash the plastic parts in warm water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Wash the metal parts in hot water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Carefully dry the washed elements.
●● Grease the screens and the cutter knife with edible oil in
order to secure them against rusting.
●● Assemble the dry parts of the mincing chamber or the
shredder.
Meat, vegetable and fruit dishes
In order to maintain the most of the nutrition value of the
vegetable and fruit dishes, familiarise yourself with the
methods of preparing them. Do not hold vegetables or fruits
in water and mash them just before serving and eating.
Minced pork chops
50 dag of pork meat, 6 dag of stale bread, 5 dag of onion,
2 dag of fat, 1 egg, 4 dag of crumbs, oil for frying, salt and
pepper.
Soak the bread in water and drain.
Cut the onion in slices, fry until it reaches a golden colour.
Rinse the meat with water, cut into pieces.
Mince bread, onion and meat twice in the meat mincer, using
the screen with 4 mm holes. Add the egg, salt, pepper and
carefully mix into unified mass. Form 8 oval pork chops,
1,5 cm thick, which then cover with crumbs. Fry on hot oil.
Pâté made of mixed meat
50 dag of pork meat, 50 dag of veal, 40 dag of pork fat,
50 dag of liver, 30 dag of onion, 20 dag of wheat bun, 4 eggs,
salt and pepper, nutmeg.
Braise the meat with pork fat and onion. Clean the liver, peel
the membranes off, dice. When the meat is soft, add the liver,
bun and braise together for a short time. Let the ingredients
cool down and mince them twice in the meat mincer, using
the strainer with 4 mm holes. To the prepared mass add
eggs, salt, peppr, nutmeg and carefully mix.
Grease the form with lard, put the pâté into the form and
bake for abour 40 minutes.
Homemade sausage
Semi fat pork meat 4,5 kg, pork fat 0,5 kg, bone stock –
1 glass, salt 6-7 teaspoons, saltpetre 1 flat teaspoon, pepper
1 teaspoon (ground pepper), allspice 12-15 grains (grind),
garlic 5-6 cloves (mince), sausage intestine 7 m.
Mince the meat using the strainer with 8 mm holes. Mix
the salt with the saltpetre and spices, and add them to the
minced meat, and mix them, gradually adding the bone
stock. Put it in a cool place for 24 hours. Place the sausage
stuffer on the mincing chamber. Fill in the intestine, about
1 m long, forming segments, which are 30–40 cm long. Pay
special attention not to cover the venting holes within the
attachment.
Dry the sausage for about 6 hours. Smoke with warm smoke
for about 14 hours or hot smoke for about 2,5 hours.
Red cabbage fresh salad
40 dag of red cabbage, 20 dag of apples, 2 teaspoons of oil,
lemon juice, salt and sugar.
Clean the red cabbage and slice it in a shredder, using
the drum for slicing or thick chips. Mix the sliced cabbage
with mashed apples, adding oil lemon juice, salt and sugar,
according to one’s own taste.
Celery salad
40 dag of celery, 20 dag of apples, 2 spoons of oil or cream,
lemon juice, salt, pepper.
Slice the celery into small chips. Add cream or oil according
to one’s own taste. Add sugar, lemon juice and salt.
Ecology – Taking care of the environment!
All users can contribute to environmental protection. It is
neither difficult nor too expensive.
To do that:
–– Put the cardboard box into paper drop.
–– Put plastic bags into plastic waste
container.
–– Give used device to appropriate storage
yard, as dangerous components of the device can pose
a threat to the environment.
Do not throw it out together with household garbage!!!
The manufacturer cannot be held responsible for damage caused
by improper use or improper service. Producer claims the right to
modify the product any time, without prior notice, in order to adjust to
law norms and directives or because of constructional, commercial,
esthetic and other reasons.
61
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project