Intensse - katalog techniczny

Intensse - katalog techniczny
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
water heater / nagrzewnica wodna
electric heater / nagrzewnica elektryczna
opening heights of up to 5 m /
wysokoœæ otworów drzwiowych do 5 m
BASIC FEATURES
NAJWA¯NIEJSZE CECHY
Single capacity line, for openings heights of up to 5 m
1.0 m; 1.5 m and 2.0 m lengths
Water heater and electric wire heater
Attractive design of the air curtain
Control panel with LCD display
Integrated PID heating control (with integrated antifreeze
protection for water version)
- Available in version with germicide fluorescent lamp (UVC
rays)
- Cartridge with fragrance
- 36 months guarantee
-
INTENSSE Design air curtains are designed for barrier-free
separation of two areas with various climatic conditions.
These air curtains are particularly suitable for installation in
representative rooms, shopping centers, foyers of banks
and hotels, administrative buildings, restaurants, and so
on. The air curtain shall be installed indoor in a dry area with
ambient temperatures ranging from +5 °C to +35 °C and
relative humidity up to 80%. Air curtain is suitable for
conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes,
and other impurities. IP rating of the air curtain is IP 20.
The air curtain project shall always be developed by
the HVAC designer.
The air curtain is produced in three color versions. These
are metallic silver,metallic champagne, and dark metallic
gray. The air curtain is produced with black edges to
emphasize the design and with sub-lighting for the suction
inlets in white light. Other three types of coloured
fluorescent lamps are delivered with the air curtain as
a standart.
The INTENSSE Design air curtain is also manufactured in a
design with a germicide lamp. The lamp emits invisible UVC
rays into the inner space of the air curtain and thereby
liquidates viruses, moulds and disease-carrying micro
organisms in the air. Such an equipped air curtain is suitable
for sterilising the air in frequented public spaces, such as
schools, healthcare facilities, stores, train stations, hotel
and restaurant reception areas etc.
The air curtain with a germicide fluorescent lamp does not
have sub-lighting for the intake inlets!
The INTENSSE Design air curtain can be equipped with a
cartridge with a fragrance for adding a pleasant smell to the
curtained space. Individual fragrances can be selected from
the assortment stated in the section Accessories.
- jeden typoszereg, dla wysokoœci otworów drzwiowych do 5 m
- 1,0 m; 1,5 m und 2,0 m d³ugoœci
- nagrzewnica wodna oraz elektryczna nagrzewnica drutowa
- atrakcyjne wzornictwo kurtyny
- panel steruj¹cy z wyœwietlaczem LCD
- zintegrowana regulacja mocy grzewczej typu PID
(ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciwzamro¿eniowym
dla urz¹dzeñ z nagrzewnic¹ wodn¹)
- dostêpna wersja z lamp¹ bakteriobójcz¹ (promieniowanie
UVC)
- zasobnik z substancj¹ zapachow¹
- 36 miesiêczna gwarancja
Kurtyny powietrzne INTENSSE Design zosta³y zaprojektowane
do oddzielania dwóch przestrzeni o odmiennych warunkach
klimatycznych. Kurtyny tego typu s¹ szczególnie polecane do
instalacji w reprezentacyjnych pomieszczeniach, centrach
handlowych, foyer banków i hoteli, budynkach
administracyjnych, restauracjach itp. Kurtyny powietrzne
powinny byæ montowane w suchym pomieszczeniu o
temperaturze w zakresie od +5 °C do +35 °C i wilgotnoœci
wzglêdnej do 80%. Kurtyna powietrzna jest przeznaczona do
przet³aczania powietrza bez py³ów, t³uszczów, oparów
chemikaliów czy innego rodzaju zanieczyszczeñ. Klasa
zabezpieczeñ elektrycznych wynosi IP 20. Dobór kurtyny
powietrznej powinien byæ ka¿dorazowo dokonany z
projektantem systemu klimatyzacji i ogrzewania.
Kurtyna powietrzna jest produkowana w trzech wersjach
kolorystycznych. S¹ to: srebrzysty metallic, metallic
szampañski, ciemno-szary metallic. Kurtyna powietrzna jest
produkowana z czarnymi krawêdziami na obudowie aby
podkreœliæ stylistykê oraz podœwietlenie wlotów powietrza za
pomoc¹ jasnego œwiat³a. Inne mo¿liwe kombinacje mog¹
zostaæ wybrane w rozdziale Akcesoria.
Kurtyna powietrzna INTENSSE Design jest równie¿
produkowana w wersji wyposa¿onej w lampy bakteriobójcze.
Lampy emituj¹ niewidoczne promienie UVC do przestrzeni
pomieszczenia i dziêki temu nastêpuje likwidacja wirusów oraz
mikroorganizmów chorobotwórczych z powietrza. Tak
wyposa¿ona kurtyna powietrzna umo¿liwia sterylizacjê
powietrza w czêsto uczêszczanych miejscach publicznych jak
szko³y, placówki ochrony zdrowia,sklepy, stacje kolejowe, hole
wejœciowe hoteli i restauracji.
Kurtyna powietrzna z lampami bakteriobójczymi nie posiada
podœwietlenia kratki wlotowej!
Kurtyna powietrzna special font is missing mo¿e byæ
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
098
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
wyposa¿ona w zasobnik na substancjê zapachow¹, dziêki
czemu mo¿na uzyskaæ przyjemny zapach w obs³ugiwanym
pomieszczeniu. Poszczególne substancje zapachowe mo¿na
wybraæ z szerokiej oferty, w dziale Akcesoria.
PARAMETRY PODSTAWOWE
PRIMARY PARAMETERS
Air curtains fitted with the electrical heater unit are
equipped with an operation thermostat with automatic
reset and electric overheating protection. Warm water
exchangers are designed for a max. operating temperature
of water of +100 °C and max. operating pressure of 1.6 MPa
Kurtyny powietrzne z nagrzewnic¹ elektryczn¹ s¹
wyposa¿one w termostat z automatycznym resetem oraz
zabezpieczenie przeciwprzegrzewowe. Nagrzewnice wodne
s¹ przewidziane do pracy z maksymaln¹ temperatur¹
czynnika +100 °C oraz maksymalnym ciœnieniu 1.6 MPa.
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
099
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
Air capacity
3
[m /h]
Wydatek
powietrza
[m3/g]
Noise**
[dB(A)]
Ha³as**
[dB(A)]
Heater
power
[kW]
Moc nagrzewnicy
[kW]
Heater voltage
/current
[V/A]
Napiêcie / natê¿enie
pr¹du nagrzewnicy
[V/A]
Fan voltage
/current
[V/A]
Napiêcie / natê¿enie
pr¹du wentylatora
[V/A]
Weight
[kg]
Ciê¿ar
[Kg]
VDI-B-10E
1900
46
9,5
400/14,5
230/1,3
37
VDI-B-15E
2850
47
15
400/22,5
230/2,1
53
VDI-B-20E
3800
48,5
19
400/28,5
230/2,6
66
1850
45,5
17,42***
-
230/1,3
38
VDI-B-15V
2800
46,5
27,47***
-
230/2,1
55
VDI-B-20V
3700
47,5
36,52***
-
230/2,6
67
Air curtain
type
Typ kurtyny
powietrznej
Door
height*
[m]
WysokoϾ drzwi*
[m]
VDI-B-10V
5,0
Limited distance when air flow speed decreases to 2 m/s. Applies to the
highest capacity type under optimum conditions.
** Sound pressure measured 3 m from the air curtain intake.
***At the temperature gradient of 90/70 and temperature of intake air
equal to +18 °C.
*
Zasiêg strumienia powietrza w miejscu gdzie jego œrednia prêdkoœæ spada
do 2 m/s. Odpowiada typowi o najwiêkszej wydajnoœci w optymalnych
warunkach.
** Ciœnienie akustyczne mierzone w odleg³oœci 3 m od wlotu powietrza do
kurtyny.
***Dla ró¿nicy temperatur czynnika grzewczego 90/70 i temperatury
powietrza wlotowego równego +18°C.
*
Electric heater parameters
Parametry nagrzewnic elektrycznych
3
Air curtain type
Typ kurtyny
powietrznej
*
Temperature increase* Î
t [°C]
ò [°C]
Przyrost temperatury* Î
Heater power [kW]
Moc nagrzewnicy [kW]
Air capacity [m /h]
Wydatek powietrza
3
[m /g]
VDI-B-10E
1900
9,5
15,0
VDI-B-15E
2850
15,0
15,8
VDI-B-20E
3800
19,0
15,0
At the maximum air flow and maximum heater power
*
Przy maksymalnym wydatku powietrza i maksymalnej mocy nagrzewnicy
Water exchanger parameters for water temperature gradient of 60/40 °C
Wydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 60/40°C
Air curtain type
Typ kurtyny
powietrznej
*
Air capacity* [m3/h]
Wydatek powietrza*
[m3/g]
Heater power* [kW]
Moc nagrzewnicy* [kW]
Outlet temperature [°C]
Temperatura na wylocie
[°C]
Water flow [l/s]
Przep³yw wody [l/s]
Water pressure loss [kPa]
Spadek ciœnienia wody
[kPa]
VDI-B-10V
1850
7,68
30,3
0,09
0,59
VDI-B-15V
2800
12,36
31,0
0,15
0,68
VDI-B-20V
3700
16,70
31,3
0,20
0,68
Temperature of intake air: +18 °C
*
Temperatura wlotu powietrza +18°C
Water exchanger parameters for water temperature gradient of 70/50 °C
Wydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 70/50°C
Air capacity* [m3/h]
Wydatek powietrza*
[m3/g]
Heater power* [kW]
Moc nagrzewnicy* [kW]
Outlet temperature [°C]
Temperatura na wylocie
[°C]
Water flow [l/s]
Przep³yw wody [l/s]
Water pressure loss [kPa]
Spadek ciœnienia wody
[kPa]
VDI-B-10V
1850
10,96
35,5
0,13
1,07
VDI-B-15V
2800
17,44
36,4
0,21
1,27
VDI-B-20V
3700
23,36
36,7
0,28
1,07
Air curtain type
Typ kurtyny
powietrznej
*
Temperature of intake air: +18 °C
*
Temperatura wlotu powietrza +18°C
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
100
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
Water exchanger parameters for water temperature gradient of 80/60 °C
Wydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 80/60°C
Air capacity* [m3/h]
Wydatek powietrza*
[m3/g]
Heater power* [kW]
Moc nagrzewnicy* [kW]
Outlet temperature [°C]
Temperatura na wylocie
[°C]
Water flow [l/s]
Przep³yw wody [l/s]
Water pressure loss [kPa]
Spadek ciœnienia wody
[kPa]
VDI-B-10V
1850
14,20
40,7
0,17
1,57
VDI-B-15V
2800
22,47
41,7
0,27
1,86
VDI-B-20V
3700
29,97
41,9
0,36
1,66
Air curtain type
Typ kurtyny
powietrznej
*
Temperature of intake air: +18 °C
*
Temperatura wlotu powietrza +18°C
Water exchanger parameters for water temperature gradient of 90/70 °C
Wydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 90/70°C
Air capacity* [m3/h]
Wydatek powietrza*
[m3/g]
Heater power* [kW]
Moc nagrzewnicy* [kW]
Outlet temperature [°C]
Temperatura na wylocie
[°C]
Water flow [l/s]
Przep³yw wody [l/s]
Water pressure loss [kPa]
Spadek ciœnienia wody
[kPa]
VDI-B-10V
1850
17,42
45,8
0,21
2,25
VDI-B-15V
2800
27,47
47,0
0,33
2,64
VDI-B-20V
3700
36,52
47,2
0,44
2,35
Air curtain type
Typ kurtyny
powietrznej
*
Temperature of intake air: +18 °C
*
Temperatura wlotu powietrza +18°C
Dimensions of the suspension holder
/ Wymiary uchwytu monta¿owego
min 200
Dimensions of air curtain / Wymiary kurtyny powietrznej
300
19
322
90
8
39
151
1000 (1500,2000)
6xM
110
75
500 (750, 1000)
Power supply
3 phase 400 V / 50 Hz
Water pipes for exchanger 3/4"
Zasilanie elektryczne
3-fazowe 400V/50 Hz
Œrednica przewodów zasilaj¹cych
nagrzewnicê wodn¹ 3/4”
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
75
550
1050 (1500,2000)
220
55
164
9
6xi
101
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
INSTALLATION AND ASSEMBLY
MONTA¯ I INSTALACJA
- The air curtain shall be installed in a horizontal position
only
- The air curtain shall be located as close as possible to the
top edge of the doorway, see picture.
- To ensure a correct function it's recommended that the air
curtain overlaps the doorway by 100 mm on both sides.
- Correct operation of the air curtain requires that specified
distances from the surrounding objects are observed, see
picture.
- The heating water supply line and power supply to the air
curtain are routed through a design holder.
- Design suspension holder (see Accessories) is used for
installing the air curtain. The holder is a required item and
has to be ordered separately.
300 mm
Min.
200 mm
Minimum distance from solid construction
Minimalne odleg³oœci od elementów konstrukcyjnych
- Kurtyna powietrzna mo¿e byæ montowana wy³¹cznie w
pozycji poziomej.
- Kurtyna powietrzna bêdzie zlokalizowana mo¿liwie najbli¿ej
górnej krawêdzi otworu drzwiowego jak to tylko mo¿liwe,
zob. rysunek.
- Aby zapewniæ poprawne dzia³anie zaleca siê aby kurtyna
powietrzna wystawa³a na 100 mm z ka¿dej strony poza
szerokoϾ drzwi.
- Poprawne dzia³anie kurtyny powietrznej wymaga aby
okreœlone odleg³oœci od otaczaj¹cych obiektów by³y
zachowane, zob. rysunek.
- Rury zasilaj¹ce w czynnik grzewczy oraz kable elektryczne
nale¿y podprowadziæ do kurtyny powietrznej poprzez
ozdobne zawiesie.
- Ozdobny wspornik monta¿owy (zob. Akcesoria) jest
stosowany do instalacji kurtyny powietrznej. Wspornik jest
wymaganym wyposa¿eniem i powinien byæ zamówiony
osobno.
Door opening
Türöffnung
Min. 550 mm
Min. 150 mm
CONTROL
STEROWANIE
The INTENSSE Design air curtains are controlled by the wired
remote control with LCD. The controller is supplied with the
air curtain including 5 m communication cable. The basic
features of controller are given in table underneath. All
INTENSSE Design air curtains may also be connected to the
central building management system through RS-485
interface. Contact your supplier for more detailed
information and data necessary for integration into such
system.
Kurtyny powietrzne INTENSSE Design s¹ sterowane za pomoc¹
sterownika naœciennego przewodowego z wyœwietlaczem
ciek³okrystalicznym. Sterownik jest dostarczany z kurtyn¹
powietrzn¹, w komplecie z kablem komunikacyjnym d³ugoœci
5 m. Podstawowe cechy uk³adu steruj¹cego podano w
poni¿szej tabeli. Wszystkie kurtyny powietrzne special font is
missing mo¿na równie¿ pod³¹czyæ do systemu zarz¹dzania
budynkiem poprzez interfejs RS-485. Celem uzyskania
bardziej szczegó³owych informacji oraz danych niezbêdnych
do integracji urz¹dzeñ z systemami BMS, skontaktuj siê ze
swoim dostawc¹.
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
102
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
Possibilities of individual types of controller
Mo¿liwoœci systemu sterowania
Manual/Automatic
Rêczny/Automatyczny
Type of controller
Typ sterownika
Regulation of air output
Regulacja wydajnoœci powietrza
°C
°C
3 speeds
3 Prêdkoœci
Regulation of electric heater
Regulacja mocy grzewczej nagrzewnicy elektrycznej
3 levels/Fluently
3 poziomy / P³ynnie
Regulation of water heater
Regulacja mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej
3 levels/Fluently
3 poziomy / P³ynnie
Possibility of connecting a door contact
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia wy³¹cznika drzwiowego
YES
TAK
Connection of a special thermostat
Pod³¹czenie termostatu specjalnego
YES
TAK
Connection of a timer
Pod³¹czenie do zegara
YES
TAK
External temperature sensor
Zewnêtrzny czujnik temperatury
YES
TAK
Air curtain cleaning interval indication based on operating hours
WskaŸnik zanieczyszczenia filtra na bazie czasu pracy kurtyny powietrznej
CLEAN
Door switch state indication
WskaŸnik pozycji wy³¹cznika drzwiowego
YES
TAK
DOOR
ALARM
1
2..
YES
TAK
Electric heater overheating indication
WskaŸnik przegrzewu nagrzewnicy elektrycznej
Water heater freezing indication
WskaŸnik niebezpieczeñstwa zamro¿enia nagrzewnicy wodnej
YES
TAK
Aftercooling electric heater
Sch³adzanie nagrzewnicy elektrycznej
30 s
30 s
Chaining air curtains
Szeregowe ³¹czenie kurtyn
Light indication of selected function
Podœwietlenie wybranej funkcji
Controller connection to air curtain
Sposób po³¹czenia kurtyny ze sterownikiem
Up to 6
do 6
YES
TAK
Low-voltage cable (12 V)
with max. length of 50 m
Niskonapiêciowy kabel (12V)
o maks. d³ugoœci 50 m
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
103
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
The control is designed for the water or electric version.
Manual mode allows controlling the fan speeds and electric
or water heater operation on three levels. Control in the
automatic mode is ensured by the standard outdoor
temperature sensor and integrated temperature sensor on
the air curtain intake. The outlet air temperature and fan
speeds are controlled automatically based on the preset
temperature and outdoor temperature. The PID control
system is used both for electric and water heaters to ensure
a maximum control comfort.The water version comprises
an integrated antifreeze protection.
The antifreeze protection sensor is activated once the
temperature on the air curtain outlet falls below +5 °C. The
antifreeze protection remains active even with the air
curtain switched off.
Control system allows selecting one of the operating
modes with the door in closed position:
- Air curtain switches off.
- Air curtain operates at the first fan speed level (default
factory setting).
- Air curtain runs at the second fan speed level.
The control allows so called air curtain chaining. This means
that a single controller may be used for controlling max. six
air curtains at the same time in the same mode. A door
contact can be connected to each air curtain. One of these
air curtains is fitted with a controller and acts as a master
unit. Other air curtains are connected to the master unit
through a communication cable and operate as slave units.
The same cable type is used both for connecting the air
curtain with a controller and for interconnecting the
individual air curtains. Optional external switching element
(timer) can be connected to the master air curtain in
addition to the door contact.The antifreeze protection acts
upon the air curtain having reported a failure only. The
principle of chained air curtains is illustrated by the
following figure.
System sterowania zosta³ zaprojektowany zarówno dla
wersji z nagrzewnic¹ wodn¹ jak i elektryczn¹. Tryb manualny
pozwala na sterowanie wydatkiem powietrza oraz
nagrzewnic¹ wodn¹ lub elektryczn¹ na 3 poziomach.
Sterowanie w trybie automatycznym jest zapewnione
poprzez standardowy czujnik temperatury zewnêtrznej oraz
zintegrowany w kurtynie czujnik temperatury wewnêtrznej
umieszczony na wlocie powietrza do kurtyny. Temperatura
nawiewu powietrza jest sterowana automatycznie na bazie
nastawionej temperatury oraz temperatury zewnêtrznej. Do
sterowania wydajnoœci¹ nagrzewnic zarówno wodnych jak i
elektrycznych wykorzystuje siê sterowanie typu PID by
zapewniæ maksymalny poziom komfortu. Wersja z
nagrzewnic¹ wodn¹ posiada w standardzie zabezpieczenie
przeciwzamro¿eniowe nagrzewnicy.
Czujnik zabezpieczenia przeciwzamro¿eniowego jest
aktywowany gdy temperatura powietrza wyp³ywaj¹cego z
kurtyny spada poni¿ej +5°C. Zabezpieczenie to pozostaje
aktywne równie¿ po wy³¹czeniu kurtyny powietrznej.
System sterowania pozwala na wybór jednego z
kilku trybów pracy w czasie gdy drzwi pozostaj¹
zamkniête:
- wy³¹czenie kurtyny powietrznej
- kurtyna powietrzna pracuje na pierwszym biegu
wentylatora (standardowe ustawienie fabryczne)
- kurtyna powietrzna pracuje na drugim biegu wentylatora
System sterowania umo¿liwia szeregowe po³¹czenie kilku
kurtyn powietrznych. To oznacza, ze za pomoc¹ jednego
sterownika mo¿na sterowaæ prac¹ maksymalnie szeœciu
kurtyn powietrznych jednoczeœnie w tym samym trybie.
Wy³¹cznik drzwiowy mo¿e byæ pod³¹czony do ka¿dej z
kurtyn. Jedna z kurtyn jest wyposa¿ona w sterownik i
pracuje jako jednostka nadrzêdna. Pozosta³e s¹ po³¹czone z
kurtyn¹ nadrzêdn¹ za pomoc¹ kabla komunikacyjnego i
pracuj¹ jako jednostki podrzêdne. Ten sam typ kabla jest
stosowany zarówno do ³¹czenia kurtyn ze sterownikiem jak i
kurtyn pomiêdzy sob¹. Opcjonalny zewnêtrzny element
prze³¹czaj¹cy (zegar) mo¿e zostaæ pod³¹czony do jednostki
nadrzêdnej dodatkowo, oprócz wy³¹cznika drzwiowego.
Zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe dzia³a tylko w
odniesieniu do kurtyny, która zg³asza b³¹d. Zasada ³¹czenia
kurtyn zosta³a wyjaœniona na poni¿szym rysunku.
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
104
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
Door contact 1
1. Wy³¹cznik drzwiowy
Door contact 2
2.Wy³¹cznik drzwiowy
1st air curtain
1. kurtyna powietrzna
MASTER
2nd air curtain
2. kurtyna powietrzna
SLAVE
MASTER
SLAVE
Door contact 6
6.Wy³¹cznik drzwiowy
Door contact 3
3.Wy³¹cznik drzwiowy
3rd air curtain
3. kurtyna powietrzna
MASTER
6th air curtain
6. kurtyna powietrzna
SLAVE
MASTER
SLAVE
Auto
Man
Comfort controller
Panel sterowania komfortowy
External contact (timer)
Zewnêtrzny wy³¹cznik
(wy³. czasowy)
External temperature
sensor
Czujnik temperatury zewnêtrznej
The air curtain may also be used for lighting the entrance
area. A fluorescent lamp is located at the air curtain outlet
which is lit as soon as the air curtain is activated.
ACCESSORIES
Kurtyny powietrzne mog¹ byæ równie¿ u¿yte do oœwietlenia
obszaru wejœcia. Œwietlówki fluorescencyjne s¹
umieszczone u wylotu powietrza z kurtyny i zostaj¹
w³¹czone w momencie uruchomienia kurtyny.
AKCESORIA
Required accessories
These accessories shall be ordered to make the air curtain
functional.
Wymagane akcesoria
Te akcesoria powinny byæ zamówione dodatkowo aby
uczyniæ kurtynê powietrzn¹ w pe³ni funkcjonaln¹.
Suspension holder
The holder must be ordered separately.
Purchase order shall include required
length and colour of the suspension holder.
Weight of suspention holder is 12 Kg/m.
Wspornik monta¿owy
Zamówienie powinno zawieraæ d³ugoœæ i kolor uchwytu
monta¿owego.
Ciê¿ar uchwytu monta¿owego wynosi 12 kg/m.
VCC-DR - 10 - 0
VCC-DR - 10 - 0
0 - srebrny metalik
1 - szampañski metalik
2 - ciemnoszary metalik
X - inny kolor z palety RAL (wymieniæ okreœlony
numer koloru)
0 - silver metallic
1 - champagne metallic
2 - dark grey metallic
X - other colours according
to RAL (state specific
colour number extra to
the code)
10 - d³ugoœæ 1000 mm
15 - d³ugoœæ 1500 mm
20 - d³ugoœæ 2000 mm
10 - length 1000 mm
15 - length 1500 mm
20 - length 2000 mm
VCC-DR - suspension holder for the INTENSSE
VCC-DR - wspornik do kurtyn powietrznych
INTENSSE Design, STYLESSE Design
oraz COMTESSE Design
Design, STYLESSE Design and
COMTESSE Design air curtains
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
105
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
Optional accessories
Akcesoria opcjonalne
Coloured fluorescent lamps
Coloured fluorescent
lamp for sub-lighting the
intake part of air curtain.
Sub-lighting emphasis
the design.
Kolorowe œwietlówki
Kolorowe œwietlówki do podœwietlenia sekcji ssawnej
kurtyny. Podœwietlenie podkreœla stylistykê urz¹dzenia.
VDI-10-LT-R
VDI-10-LT-R
R - red light
G - green light
B - blue light
R - œwiat³o czerwone
G - œwiat³o zielone
B - œwiat³o niebieskie
LT - light
LT - œwiat³o
10 - length 1000 mm
15 - length 1500 mm
20 - length 2000 mm
10 - d³ugoœæ 1000 mm
15 - d³ugoœæ 1500 mm
20 - d³ugoœæ 2000 mm
VDI - INTENSSE Design air curtain
VDI - kurtyna powietrzna INTENSSE Design
Cartridge with fragrance
Cartridge with a fragrance for adding
a pleasant smell to the curtained
space.
Zasobnik z substancj¹ zapachow¹
Zasobnik z substancj¹ zapachow¹ s³u¿y do wprowadzania
do obs³ugiwanego pomieszczenia przyjemnego zapachu.
VD-FL-ALP
VD-FL-ALP
ALP - Alpine fragrance
FLV - Floral fragrance
GRE - Green fragrance
CIT - Citrus fragrance
MOR - Morning fragrance
ALP - zapach górski
FLV - zapach kwiatowy
GRE - zapach zieleni
CIT - zapach cytrusów
MOR - œwie¿oœæ poranka
FL – fragrance
FL - zapach
VD - INTENSSE Design air curtain
VD - kurtyna powietrzna INTENSSE Design
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
106
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
Connection cable
The communication cable is designed for
connecting the controller to the air curtain or
for interconnecting chained air curtains.
The standard length of the cable delivered with
the air curtain is 5 m. Other lengths are
available based on the coding key provided below.
Kabel komunikacyjny
Kabel komunikacyjny jest przeznaczony do ³¹czenia
sterownika kurtyn¹ lub do ³¹czenia kurtyn pomiêdzy sob¹
szeregowo. Standardowa d³ugoœæ kabla dostarczanego
wraz z kurtyn¹ to 5 m. Inne d³ugoœci s¹ dostêpne na
zamówienie. Przy zamówieniu nale¿y siê pos³ugiwaæ
nastêpuj¹cym oznaczeniem kodowym.
KABEL-05M
KABEL-05M
03, 05, 08, 10, 15, 20, 30, 40 - cable length in m
(unless otherwise stated in the order, the cable is
a standard 5m) Maximum cable length is 50m.
03, 05, 08, 10, 15, 20, 30, 40 - d³ugoœæ kabla w m (o ile
nie zaznaczono inaczej w zamówieniu, standardowa
d³ugoœæ to 5m). Maksymalna d³ugoœæ kabla to 50 m.
KABEL - connection cable
KABEL - kabel komunikacyjny
Door switch for air curtains fitted with the DM and DA
controls
Dk1 (detailed description on the page 429)
Wy³¹cznik drzwiowy dla kurtyn powietrznych
wyposa¿onych w sterowanie typu DM oraz DA
Dk1 (szczegó³owy opis na stronie 429)
Timer with a weekly program
SH-TM-848 (detailed description on the page
427)
Zegar z programatorem tygodniowym
SH-TM-848 (szczegó³owy opis na stronie 427)
WIRING DIAGRAMS
SCHEMATY ELEKTRYCZNE
The recommended cross-section of the main power supply
cables is stated in the Instruction Manual.
All wiring diagrams provided in the technical catalog
are indicative only. When assembling the product,
observe strictly the nameplate ratings as well as
directions and diagrams affixed directly to the
product or enclosed to the product.
Zalecane przekroje g³ównych kabli zasilaj¹cych
zamieszczono w instrukcji u¿ytkowania.
Wszystkie schematy elektryczne podane w
dokumentacji technicznej maj¹ jedynie charakter
wskazówek. Podczas pod³¹czania produktu, nale¿y
siê œciœle kierowaæ wartoœciami wskazanymi na
tabliczce znamionowej, jak równie¿ wskazówkami i
schematami umieszczonymi bezpoœrednio na
produkcie lub do niego do³¹czonymi.
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
107
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Your partner in ventilation...
INTENSSE Design VDI-B
Power supply
Zasilanie elektryczne
Comfort model
Model komfortowy
MASTER
29 30
indik.
LED /
dioda
wskazuj¹ca
LED
Operation indication
Wskazanie pracy
Main power supply
G³ówne zasilanie elektryczne
max. 50m
max. 8mA
27 28
max. 8mA
max. 8mA
25 26
max. 50m
3~ 400V L1 L2 L3 N PE
1~ 230V L
N PE
max. 8mA
23 24
fuse
3,15A /
bezpiecznik
3,15A
L1 L2 L3 N PE
SLAVE
External temp. sensor
Czujnik temperatury
zewnêtrznej
Chained air curtain
MASTER
Pod³¹czona kurtyna
NADRZÊDNA
Panel
Panel
Auto
Man
Door switch
Wy³¹cznik drzwiowy
conected - door closed
disconected - door open
Po³¹czony = drzwi zamkniête
Roz³¹czony = drzwi otwarte
Timer switch
Wy³¹cznik czasowy
Disconected = Air curtain OFF
Conected = Air curtain ON
od³¹czony = Kurtyna powietrzna wy³¹czona
po³¹czony = Kurtyna powietrzna w³¹czona
KEY TO CODING
KLUCZ DO OZNACZEÑ
VDI - B - 10 E - 1 - 0 - 0- 2
VDI - B - 10 E - 1 - 0 - 0- 2
2 - version for 2VV
2 - wersja 2VV
0
1
2
9
0
1
2
9
-
silver metallic (standard)
champagne metallic
dark grey metallic
other colours according to RAL
(state specific colour number
extra to the code)
srebrzysty metalik
szampañski metalik
ciemno-szary metalik
inne kolory z palety RAL
(wymieniæ okreœlony numer
koloru)
0 - black colour RAL9005 side panel
edges
9 - other colours of side panel
edges according to RAL (state
specific colour number extra to
the code)
0 - krawêdzie paneli bocznych
w kolorze czarnym RAL9005
9 - inne kolory z palety RAL
krawêdzi paneli bocznych
(wymieniæ okreœlony numer
koloru)
1 - white + 3 coloured fluorescent
lamps
2 - fluorescent lamp with germicide
UVC
1 - bia³a + 3 kolorowe œwietlówki
2 - œwietlówka bakteriobójcza
z prom. UVC
E - electrical heater 3-phase, 400V
V - water heater
E - z nagrzewnic¹ elektryczn¹
3-fazow¹ 400V
V - nagrzewnica wodna
10 - nominal width 1000 mm
15 - nominal width 1500 mm
20 - nominal width 2000 mm
10 - d³ugoœæ nominalna 1000 mm
15 - d³ugoœæ nominalna 1500 mm
20 - d³ugoœæ nominalna 2000 mm
B - output series
B - seria
VDI - air curtain INTENSSE Design
VDI - kurtyna powietrzna
INTENSSE Design
AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE
Wyprodukowano w UE
-
108
Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement