документацию Instructions EKC 202D1

документацию Instructions EKC 202D1
INSTRUCTIONS
084R8022
084R8022
EKC 202D1
Type: Pt 1000 (1000 Ω /0°C ) /
Ptc 1000 (1000 Ω /25°C ) /
NTC-M2020 (5000 Ω / 25°C)
( o06)
o61 =
tamb = 0 - +55°C
1
10 V < U < 256 V
230 V a.c.
*)
2.5 VA
DO1. Refrigeration *
10 (6) A
DO2. Defrost *
10 (6) A
DO3. Fan *
6 (3) A
DO4. Alarm, light or rail heat *
4 (1) A
Min. 100 mA**
* DO1 and DO2 are 16 A relays. DO3 and DO4 are 8 A relays.
Max. load must be kept.
** Gold plating ensures make function with small contact loads
2
*)
3
*)
With S5B
Coordinated defrost
With S5B & external display
CE (250 V a.c.)
With external display
Data communication LON RS485:
RI8NK359 08-2013
*) DI1, DI2:
AU:
Guld, Gold, Or, Oro
l = max. 15 m
Dansk
EL-diagramnummer
Min.-værdi
(side 1)
Koder
1
2
3
Parametre
Funktion
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
Termostat
Differens
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
Justering af temperaturvisning
Temperaturenhed (°C/°F)
Korrektion af signalet fra S4
Korrektion af signalet fra S3
Manuel service (-1), Stop regulering (0),
Start regulering (1)
Referenceforskydning under natdrift
Definition og evt. vægtning af termostatfølere - S4% (100%=S4, 0%=S3)
Aktivering af referenceforskydning r40
Værdi for referenceforskydning (aktiveres
via r39 eller DI)
Valg af termostatføler S4% under natdrift
med natlåg
Temperaturdifferens for natlåg (0 K =
ingen detektering)
Alarm
Forsinkelse på temperaturalarm
Forsinkelse på døralarm
Forsinkelse på temperaturalarm efter
afrimning
Høj alarmgrænse
Lav alarmgrænse
Alarm forsinkelse DI1
Alarm forsinkelse DI2
Definition af alarmføler
1: Kombination af S3 og S4 (A36, A13 og
A14 skal indstilles)
2: Separate værdier for S3 og S4 (A13,
A14, A56 og A57 skal indstilles)
Signal til alarmtermostaten. (100%=S4,
0%=S3)
Høj alarmgrænse for S3
Lav alarmgrænse for S3
Kompressor
Min. ON-tid
Min. OFF-tid
Kompressorrelæ 1 skal koble modsat
(NC-funktion)
Afrimning
Afrimningsmetode (ingen/EL/GAS/BRINE)
Afrimnings-stoptemperatur
Interval mellem afrimningsstarter
Max. afrimningsvarighed
Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart
Afdrypningstid
Forsinkelse på ventilatorstart efter
afrimning
Ventilator-starttemperatur
Ventilator indkoblet under afrimning
0: stoppet. 1: Kører.
2: Kører under pump down og afrimning
Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=S4)
Pump down forsinkelse
Max. opsummeret køletid imellem to
afrimninger
Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation ved isopbygning.
På centralanlæg vælges 20 (=off )
Minimum afrimningstid
Ventilator
Ventilatorstop ved udkoblet kompressor
Forsinkelse af ventilatorstop
Ventilatorstop temperatur (S5)
Realtidsur
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af timer.
0=OFF
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af minutter
0=OFF
Ur - Timeindstilling
Ur - Minutindstilling
Ur - Indstilling af dato
Ur - Indstilling af måned
Ur - Indstilling af år
2
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Max.værdi
Fabriksindstilling
Aktuel
indstilling
SW = 1.5x
Indstil:
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.1 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
1 Åbn parameter r12 og stop reguleringen
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
4 Vælg derefter et sæt af forudindstillinger fra hjælpeskemaet
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
r61
0%
100%
100%
5 Åbn parameter o62 og indstil nummeret for sættet af forudindstillinger. Herefter overføres de få udvalgte indstillinger til menuen
r75
0K
20 K
0K
6 Reguleringen er nu startet (r12 blev
indstillet til 1 i punkt 5)
A03
A04
A12
0 min
0 min
0 min
240 min
240 min
240 min
30 min
60 min
90 min
A13
A14
A27
A28
A33
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
1
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
2
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
1
7 Se oversigten over fabriksindstillinger igennem. — Foretag de nødvendige ændringer i de respektive
parametre
A36
0%
100%
100%
A56
A57
-50.0°C
-50.0°C
50.0°C
50.0°C
8.0°C
-30.0°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
30 min
30 min
1
ON
0 min
0 min
0
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
no
0.0°C
0 hours
0 min
0 min
bri
25.0°C
240 hours
180 min
240 min
EL
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
d06
d07
0 min
0 min
60 min
60 min
0 min
0 min
d08
d09
-50.0°C
0
0.0°C
2
-50.0°C
1
d10
d16
d18
0
0 min
0 hours
2
60 min
48 hours
0
0 min
0 hours
d19
0.0 K
20.0 k
20.0 K
d24
0 min
180 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t01-t06
0 hours
23 hours
0 hours
t11-t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
t45
t46
t47
0 hours
0 min
1
1
0
23 hours
59 min
31
12
99
0 hours
0 min
1
1
0
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
2 Vælg elforbindelse ud fra tegningerne side 1
3 Åbn parameter o61 og indstil elforbindelsesnummeret heri
8 Ved netværk. Indstil adressen i o03
og send derefter adressen til gatewayen/systemenheden med indstillingen o04.
EKC 202D1
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter
o01
opstart
Indgangssignal på DI1. Funktion:
o02
0=ikke anvendt, 1=status på DI1.
2=dørfunktion med alarm ved åben.
3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart
(pulssignal). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40
aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet.
9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulssignal). 11=Tvangskøling.
12=S5B
Netværksadresse
o03
On/Off omskifter (Service Pin meddeo04
lelse)
VIGTIGT! o61 skal indstilles før o04
Adgangskode 1 (samtlige indstillinger)
o05
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
o06
Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt
o15
føler)
Max holdetid efter koordineret afrimning
o16
Vælg signal til displayvisningen. S4%
o17
(100%=S4, 0%=S3)
Indgangssignal på DI2. Funktion:
o37
0=ikke anvendt. 1=status på DI2.
2=dørfunktion med alarm ved åben.
3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40
aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet.
9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Tvangskøling.
12=koordineret afrimning
Konfiguration af lysfunktionen (relæ 4)
o38
1=ON under dagdrift. 2=ON / OFF via
datakommunikation. 3=ON følger DIfunktionen, når DI er valgt til dørfunktion
eller til døralarm
Aktivering af lysrelæ (kun hvis o38=2)
o39
Kantvarme On-tid under dagdrift
o41
Kantvarme On-tid under natdrift
o42
Kantvarme periodetid (On tid + Off tid)
o43
Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengø- ***
o46
ring 1= kun ventilatorer. 2 Alle udgange
er OFF
Valg af EL-diagram. Se oversigten side 1.
*
o61
1
2
Overfør et sæt af forudindstillinger. Se
*
o62
oversigten på side 4.
Adgangskode 2 (delvis adgang)
***
o64
Gem apparatets nuværende indstillinger
o65
på programmeringsnøglen. Vælg selv
nummer.
Hent et sæt indstillinger fra programo66
meringsnøglen (tidligere gemt via o65
funktionen)
Overskriv regulatorens fabriksindstillino67
ger med de nuværende indstillinger
Service
Statuskoder
S0-S33
Temperaturen målt med S5 føleren
***
u09
Status på DI1 indgangen. 1=sluttet
u10
Temperaturen målt med S3 føleren
***
u12
Status på natdrift (on eller off ) 1=sluttet
***
u13
Temperaturen målt med S4 føleren
***
u16
Termostattemperaturen
u17
Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreu28
ference
Status på DI2 udgangen. 1=sluttet
u37
Temperaturen der udlæses på displayet
u56
Målt temperatur til alarmtermostaten
u57
Status på relæet til køling
**
u58
Status på relæet tll ventilator
**
u59
Status på relæet til afrimning
**
u60
Status på relæet til kantvarme
**
u61
Status på relæet til alarm
**
u62
Status på relæet til lys
**
u63
Temperaturen målt med S5B føleren
***
u75
Status på natlågdetektering (On = natlåg
U08
er detekteret)
*) Kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet (r12=0)
**) Kan styres manuelt, men kun når r12 = -1
***) Med adgangskode 2 begrænses adgangen til disse menuer
3
0s
600 s
5s
0
12
0
0
OFF
240
ON
0
OFF
0
Pt
no
100
ntc
yes
0
Pt
no
0 min
0%
60 min
100%
20 min
100%
0
12
0
1
3
1
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100%
100%
10 min
0
1
0
3
10
1
0
0
0
100
25
0
0
0
25
0
OFF
On
OFF
Visning af fejlkode
E1
Fejl i regulator
E6
Batteriet skal skiftes + kontroller ur
E 25
S3 føler fejl
E 26
S4 føler fejl
E 27
S5 føler fejl
E 37
S5B føler fejl
Visning af alarmkode
A1
Høj-temperatur alarm
A2
Lav-temperatur alarm
A4
Dør-alarm
A5
Max. Hold time
A8
Høj Temp. Alarm S3
A9
Lav. Temp. Alarm S3
A 15
DI 1 alarm
A 16
DI 2 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Møbelrengøring
A 81
Forbyttet S3 og S4 følere?
Visning af statuskode
S0
Der reguleres
S1
Venter på at den koordinerede
afrimning afsluttes
S2
ON-tid Kompressor
S3
OFF-tid kompressor
S4
Afdrypningstid
S10
Køling stoppet af hovedafbryder
S11
Køling stoppet af termostat
S14
Afrimningssekvens. Afrimer
S15
Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse
S17
Dør åben (åben DI indgang)
S20
Nødkøling
S25
Manuel regulering af udgange
S29
Møbelrengøring
S30
Tvangskøling
S32
Forsinkelse af udgange ved opstart
non
Afrimningstemperaturen kan ikke
vises. Der stoppes på tid
-dAfrimningen er igang
PS
Password er påkrævet
Fabriksindstilling
Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således:
- Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren
- Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen.
EKC 202D1
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
3
Overfør et sæt af forudindstillinger. o62 =
Funktion / Kode
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
Termostat
Differens
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
Manuel service, Stop regulering, Start regulering
Referenceforskydning under natdrift
Værdi for referenceforskydning
Valg af termostatføler S4% under natdrift med natlåg
Temperaturdifferens for natlåg
Alarm
Forsinkelse på temperaturalarm
Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning
Høj alarmgrænse
Lav alarmgrænse
Definition af alarmføler
Signal til alarmtermostaten, S4%
Høj alarmgrænse for S3
Lav alarmgrænse for S3
Kompressor
Kompressorrelæ 1 skal koble modsat (NC-funktion)
Afrimning
Afrimnings-stoptemperatur
Interval mellem afrimningsstarter
Max. afrimningsvarighed
Afdrypningstid
Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning
Ventilator indkoblet under afrimning
Afrimningsstopføler
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0,5°C
Max holdetid efter koordineret afrimning
Vælg signal til displayvisningen. S4%
Indgangssignal på DI2
Kantvarme On-tid under dagdrift
Kantvarme On-tid under natdrift
Knapperne
Indstille en menu
1. Tryk på den øverste knap til der vises en
parameter
2. Tryk på øverste eller nederste knap og
find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises
4. Tryk på øverste eller nederste knap og
find den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at
fastlåse værdien.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
---
-8.0°C
-32.0°C
-30.0°C
-32.0°C
-28.0°C
-28.0°C
-2.0°C
-1.5°C
0.5°C
-2.0°C
r01
r02
r03
r12
r13
r40
r61
r75
4.0 K
-5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
0
1.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
100%
0
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
6K
0
0
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
0
0
0
1.0 K
5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
0
1.0 K
6.0°C
-2.0°C
1
3K
-1.5 K
0
3K
1.0 K
4.0°C
-1.0°C
1
3K
0.5 K
0
3K
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0
0
0
100%
0
A03
A12
A13
A14
A33
A36
A56
A57
30 min
60 min
13.0°C
-8.0°C
1
0
13.0°C
-8.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
-11.0°C
-32.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
-11.0°C
-32.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-35.0°C
1
100%
-11.0°C
-35.0°C
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
2
0
-16.0°C
-50.0°C
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
1
100%
-15.0°C
-50.0°C
30 min
60 min
10.0°C
-10.0°C
1
0
10.0°C
-10.0°C
10 min
45 min
2.0°C
-50.0°C
1
100%
50.0°C
-50.0°C
10 min
45 min
5.0°C
-50.0°C
1
100%
50.0°C
-50.0°C
30 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
1
100%
8.0°C
-30.0°C
c30
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7.0°C
6 hours
40 min
0 min
0 min
Yes
0
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
Yes
S4
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
Yes
S4
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
Yes
0
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
0
NTC
No
30 min
0
12
0
0
0
NTC
No
30 min
0
12
0
0
5s
Pt
No
20 min
100%
0
100%
100%
d02
d03
d04
d06
d07
d09
d10
o01
o06
o15
o16
o17
o37
o41
o42
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
15.0°C
12 hours 12 hours 48 hours 12 hours 24 hours 24 hours
45 min
45 min
45 min
45 min
60 min
45 min
0 min
2 min
2 min
2 min
10 min
10 min
0 min
3 min
0 min
3 min
5 min
5 min
Yes
No
Yes
No
No
No
0
0
0
0
0
0
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
25 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
25 min
100%
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
15 min
0
12
100%
100%
Udkoble alarmrelæ / se alarmkode
• Kort tryk på den øverste knap
Indstille temperaturen
1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises
2. Tryk på øverste eller den nederste knap
og find den nye værdi
3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen.
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
5s
NTC
Yes
15 min
100%
12
100%
100%
Aflæse temperaturen ved afrimningsføleren
• Kort tryk på den nederste knap
Manuel start eller stop af en afrimning
• Tryk på den nederste knap i 4 sekunder.
LED
Lysdiode
= køling
= afrimning
= ventilator i gang
Blinker hurtigt ved alarm
EKC 202D1
English
EL-diagram
number (page
1)
Codes 1
2
3
Parameters
Function
Normal operation
Temperature (set point)
Thermostat
Differential
Max. limitation of setpoint setting
Min. limitation of setpoint setting
Adjustment of temperature indication
Temperature unit (°C/°F)
Correction of the signal from S4
Correction of the signal from S3
Manual service, stop regulation, start regulation
(-1, 0, 1)
Displacement of reference during night operation
Definition and weighting, if applicable, of thermostat sensors - S4% (100%=S4, 0%=S3)
Activation of reference displacement r40
Value of reference displacement (activate via r39
or DI)
Thermostat sensor S4% can be selected under night
operation with night time cover.
Temperature difference for night time cover (0 K =
not detected)
Alarm
Delay for temperature alarm
Delay for door alarm
Delay for temperature alarm after defrost
High alarm limit
Low alarm limit
Alarm delay DI1
Alarm delay DI2
Definition of alarm sensor
1: Combination of S3 and S4 (A36, A13 and A14
must be set)
2: Separate values for S3 and S4 (A13, A14, A56 and
A57 must be set)
Signal for alarm thermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)
High alarm limit for S3
Low alarm limit for S3
Compressor
Min. ON-time
Min. OFF-time
Compressor relay 1 must cutin and out inversely
(NC-function)
Defrost
Defrost method (none/EL/GAS/BRINE)
Defrost stop temperature
Interval between defrost starts
Max. defrost duration
Displacement of time on cutin of defrost at start-up
Drip off time
Delay for fan start after defrost
Fan start temperature
Fan cutin during defrost
0: Stopped. 1: Running
2: Running during pump down and defrost
Defrost sensor (0=time, 1=S5, 2=S4)
Pump down delay
Max. aggregate refrigeration time between two
defrosts
Defrost on demand - S5 temperature’s permitted
variation during frost build-up. On central plant
choose 20 K (=off )
Minimum defrost time
Fan
Fan stop at cutout compressor
Delay of fan stop
Fan stop temperature (S5)
Real time clock
Six start times for defrost.
Setting of hours.
0=OFF
Six start times for defrost.
Setting of minutes.
0=OFF
Clock - Setting of hours
Clock - Setting of minute
Clock - Setting of date
Clock - Setting of month
Clock - Setting of year
EKC 202D1
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Min.value
Max.value
Factory
setting
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0K
50°C
49.0°C
20.0 K
°F
+10.0 K
+10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
r61
0%
100%
100%
r75
0K
20 K
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A33
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
1
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
2
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
1
A36
A56
A57
0%
-50.0°C
-50.0°C
100%
50.0°C
50.0°C
100%
8.0°C
-30.0°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
30 min
30 min
1
ON
0 min
0 min
0
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 240 hours 8 hours
0 min
180 min 45 min
0 min
240 min 0 min
0 min
60 min 0 min
0 min
60 min 0 min
-50.0°C
0.0°C
-50.0°C
0
2
1
d10
d16
d18
0
0 min
0 hours
d19
0.0 K
20.0 k
20.0 K
d24
0 min
180 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t01t06
0 hours
t11t16
0 min
t07
t08
t45
t46
t47
0 hours
0 min
1
1
0
Actual
setting
SW = 1.5x
Setting:
1 Open parameter r12 and stop the
regulation
2 Select electric connection based on
the drawings on page 1
3 Open parameter o61 and set the electric connection number in it
4 Now select one of the preset settings
from the table
5 Open parameter o62 and set the
number for the array of presettings.
The few selected settings will now be
transferred to the menu.
6 Regulation is now started (r12 was set
to 1 in point 5)
7 Go through the survey of factory settings. Make any necessary changes in
the respective parameters.
8 For network. Set the address in o03
and then transmit it to the gateway/
system unit with setting o04.
2
0
60 min 0 min
48 hours 0 hours
23 hours 0 hours
59 min
0 min
23 hours 0 hours
59 min 0 min
31
1
12
1
99
0
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
5
Miscellaneous
Delay of output signals after start-up
Input signal on DI1. Function:
0=not used. 1=status on DI1. 2=door function
with alarm when open. 3=door alarm when open.
4=defrost start (pulse signal). 5=ext.main switch.
6=night operation 7=change reference (activate
r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm function when open. 10=case cleaning (pulse signal).
11=forced cooling. 12=S5B
Network address
On/Off switch (Service Pin message)
IMPORTANT! o61 must be set prior to o04
Access code 1 (all settings)
Used sensor type (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Max hold time after coordinated defrost
Select signal for display view. S4% (100%=S4,
0%=S3)
Input signal on DI2. Function:
(0=not used. 1=status on DI2. 2=door function
with alarm when open. 3=door alarm when open.
4=defrost start (pulse-pressure). 5=ext. main switch
6=night operation 7=change reference (activate
r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm function when open. 10=case cleaning (pulse pressure).
11=forced cooling . 12=coordinated defrost)
Configuration of light function (relay 4)
1=ON during day operation. 2=ON / OFF via data
communication. 3=ON follows the DI-function,
when DI is selected to door function or to door
alarm
Activation of light relay (only if o38=2)
Rail heat On time during day operations
Rail heat On time during night operations
Rail heat period time (On time + Off time)
Case cleaning. 0=no case cleaning. 1=Fans only.
2=All output Off.
Selection of EL diagram. See overview page 1
Transfer a set of pre-settings See overview page 7.
Access code 2 (partly access)
Save the controllers present settings to the programming key. Select your own number.
Load a set of settings from the programming key
(previously saved via o65 function)
Replace the controllers factory settings with the
present settings
Service
Status codes
Temperature measured with S5 sensor
Status on DI1 input. on/1=closed
Temperature measured with S3 sensor
Status on night operation (on or off ) 1=closed
Temperature measured with S4 sensor
Thermostat temperature
Read the present regulation reference
Status on DI2 output. on/1=closed
Temperature shown on display
Measured temperature for alarm thermostat
Status on relay for cooling
Status on relay for fan
Status on relay for defrost
Status on relay for rail heat
Status on relay for alarm
Status on relay for light
Temperature measured with S5B sensor
Status of night time cover detection (On = night
time cover has been detected)
***
*
*
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
***
o01
o02
0s
1
600 s
12
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
o06
o15
o16
o17
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20 min
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100%
100%
10 min
0
1
0
0
0
3
10
100
25
1
0
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
o61
o62
o64
o65
1
2
3
Fault code display
E1
Fault in controller
E6
Change battery + check clock
E 25
S3 sensor error
E 26
S4 sensor error
E 27
S5 sensor error
E 37
S5B sensor error
Alarm code display
A1
High temperature alarm
A2
Low temperature alarm
A4
Door alarm
A5
Max. Hold time
A8
High Temp. Alarm S3
A9
Low Temp. Alarm S3
A 15
DI 1 alarm
A 16
DI 2 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Case cleaning
A 81
Switched S3 and S4 sensors?
Status code display
S0
Regulating
S1
Waiting for end of the coordinated
defrost
S2
ON-time Compressor
S3
OFF-time Compressor
S4
Drip-off time
S 10
Refrigeration stopped by main
switch
S 11
Refrigeration stopped by thermostat
S 14
Defrost sequence. Defrosting
S 15
Defrost sequence. Fan delay
S 17
Door open (open DI input)
S 20
Emergency cooling
S 25
Manual control of outputs
S 29
Case cleaning
S 30
Forced cooling
S 32
Delay of output at start-up
non
The defrost temperature cannot
be displayed. There is stop based
on time
-dDefrost in progress
PS
Password required
S0-S33
u09
u10
u12
u13
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
u75
U08
*) Can only be set when regulation is stopped (r12=0)
**) Can be controlled manually, but only when r12=-1
***) With access code 2 the access to these menues will be limited
Factory setting
If you need to return to the factory-set values, it can be done in this way:
- Cut out the supply voltage to the controller
- Keep upper and lower button depressed at the same time as you recon­nect the supply voltage
6
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
EKC 202D1
Transfer a set of pre-settings. o62 =
Function / Code
Normal operation
Temperature (set point)
Thermostat
Differential
Max. limitation of setpoint setting
Min. limitation of setpoint setting
Manual service, stop regulation, start regulation (-1, 0, 1)
Reference displacement during night operation
Value of reference displacement
Selection of thermostat sensor S4% during night operation with night blinds
Temperature difference for night blinds
Alarm
Delay for temperature alarm
Delay for temperature alarm after defrost
High alarm limit
Low alarm limit
Definition of alarm sensor
Signal for alarm thermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)
High alarm limit for S3
Low alarm limit for S3
Compressor
Reversed relay function for Compressor relay 1
(NC-function)
Defrost
Defrost stop temperature
Interval between defrost starts
Max. defrost duration
Drip off time
Delay for fan start after defrost
Fan cutin during defrost
Defrost sensor
Miscellaneous
Delay of output signal after start-up
Used sensor type (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Max hold time after coordinated defrost
Select signal for display view. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Input signal on DI2. Function:
Rail heat during day operation
Rail heat during night operation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
---
-8.0°C
-32.0°C
-30.0°C
-32.0°C
-28.0°C
-28.0°C
-2.0°C
-1.5°C
0.5°C
-2.0°C
r01
r02
r03
r12
r13
r40
r61
4.0 K
-5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
1.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
100%
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
6K
0
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
0
0
1.0 K
5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
1.0 K
6.0°C
-2.0°C
1
3K
-1.5 K
0
1.0 K
4.0°C
-1.0°C
1
3K
0.5 K
0
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0
0
0
100%
r75
0
0
0
0
0
0
0
3K
3K
0
A03
A12
A13
A14
A33
A36
A56
A57
30 min
60 min
13.0°C
-8.0°C
1
0
13.0°C
-8.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
-11.0°C
-32.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
-11.0°C
-32.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-35.0°C
1
100%
-11.0°C
-35.0°C
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
2
0
-16.0°C
-50.0°C
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
1
100%
-15.0°C
-50.0°C
30 min
60 min
10.0°C
-10.0°C
1
0
10.0°C
-10.0°C
10 min
45 min
2.0°C
-50.0°C
1
100%
50.0°C
-50.0°C
10 min
45 min
5.0°C
-50.0°C
1
100%
50.0°C
-50.0°C
30 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
1
100%
8.0°C
-30.0°C
c30
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7.0°C
6 hours
40 min
0 min
0 min
Yes
0
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
Yes
S4
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
Yes
S4
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
Yes
0
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
0
NTC
No
30 min
0
12
0
0
0
NTC
No
30 min
0
12
0
0
5s
Pt
No
20 min
100%
0
100%
100%
d02
d03
d04
d06
d07
d09
d10
o01
o06
o15
o16
o17
o37
o41
o42
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
15.0°C
12 hours 12 hours 48 hours 12 hours 24 hours 24 hours
45 min
45 min
45 min
45 min
60 min
45 min
0 min
2 min
2 min
2 min
10 min
10 min
0 min
3 min
0 min
3 min
5 min
5 min
Yes
No
Yes
No
No
No
0
0
0
0
0
0
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
25 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
25 min
100%
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
15 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
15 min
100%
12
100%
100%
The buttons
LED
Set menu
1. Push the upper button until a parameter
r01 is shown
2. Push the upper or the lower button and
find that parameter you want to change
3. Push the middle button until the
parameter value is shown
4. Push the upper or the lower button and
select the new value
5. Push the middle button again to enter
the value.
Cutout alarm relay / receipt alarm/see alarm
code
• Push short the upper button
EKC 202D1
Set temperature
1. Push the middle button until the
temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and
select the new value
3. Push the middle button to select the
setting.
Light emitting diode
= refrigeration
= defrost
= fan running
Flashes fast at alarm
Reading the temperature at defrost sensor
• Push briefly the lower button
Manuel start or stop of a defrost
• Push the lower button for four seconds.
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
7
Deutsch
Parameter
Funktion
Normal Betrieb
Temperatur (Sollwert)
Thermostat
Differenz
***
Max. Begrenzung des Sollwert-einstellung
***
Min. Begrenzung des Sollwert-einstellung
***
Justierung der Temperaturanzeige
Temperatur Einheit (°C/°F)
Korrektur des Signals vom S4
Korrektur des Signals vom S3
Manuel Service, Regelung stoppen, Regelung
starten (-1, 0, 1)
Sollwertverschiebung während Nacht betrieb
Definition und evtl. gewichnung der Thermostatfühler - S4%. (100%=S4, 0%=S3)
Aktivierung der Sollwertverschiebung r40
Wert der Sollwertverschiebung (durch r39 oder DI
aktivieren)
Definition und evtl. Gewichtung der Thermostatfühler, wenn Nachtrollos geschlossen sind.
(100%=S4, 0%=S3)
Temperatur unterschied für Nachtabdeckung (0 K =
keine Erkennung)
Alarm
Verzögerung des Temperaturalarms
Verzögerung des Türalarms
Verzögerung auf Temperaturalarm nach Abtauung
Alarmgrenze hoch
Alarmgrenze tief
Alarmverzögerung DI1
Alarmverzögerung DI2
Festlegen eines Alarmfühlers
1: Kombination aus S3 und S4 (A36, A13 und A14
müssen eingestellt sein)
2: Separate Werte für S3 und S4 (A13, A14, A56 und
A57 müssen eingestellt sein)
Signal für Alarmthermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Hoch Alarm grenze für S3
Nieder Alarm grenze für S3
Verdichter
Min. ON-Zeit
Min. OFF-Zeit
Verdichterrelais 1 muss entgegengesetz schalten
(NC-Funktion)
Abtauung
Abtaumethode (keine/EL/GAS/BRINE)
Abtau-Stoptemperatur
Interval zwischen Abtaustarten
***
***
***
Max. Abtaudauer
Zeitverzögerung an der Abtaueinschaltung bei
Aufstart
Abtropfzeit
Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung
Lüfter-Starttemperatur
Lüfter eingeschaltet während der Abtauung
0: Gestoppt. 1: Läuft.
2: Läuft während Pump Down und Abtauung
Abtaufühler (0=Zeit, 1=S5, 2=S4)
Pump down verzögerung
Max. Laufzeit der Kühlung zwischen zwei Abtauungen
Bedarfsgesteuerte Abtauung - die S5 Temperatur
erlaubt variation bei Eis-aufbauung. Centralanlagen,
wähle 20 K (=off )
Mindestabtaudauer
Lüfter
Lüfterstop bei abgeschaltetem Verdichter
Verzögerung der Lüfterabschaltung
Lüfterstop Temperatur (S5)
Echtzeituhr
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
Einstellung in Stunden
0=OFF
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
Einstellung in Minuten
0=OFF
Uhr - Einstellung Stunden
***
Uhr - Einstellung Minuten
Uhr - Einstellung des Datums
Uhr - Einstellung des Monats
Uhr - Einstellung des Jahrs
8
***
***
***
***
EL-Diagrammnummer
(Seite 1)
Code 1
2
3
Werks- Aktuelle
einstel- Einstellung
lung
Min.Wert
Max.Wert
---
-50.0°C
50.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0K
2.0 K
50°C
50.0°C
49.0°C -50.0°C
20.0 K
0.0 K
°F
°C
+10.0 K 0.0 K
+10.0 K 0.0 K
1
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
r61
0%
100%
100%
SW = 1.5x
2.0°C
r75
0K
20 K
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A28
A33
0 min
0 min
0 min
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
1
240 min
240 min
240 min
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
2
30 min
60 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
1
A36
A56
A57
0%
-50.0°C
-50.0°C
100%
50.0°C
50.0°C
100%
8.0°C
-30.0°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
30 min
30 min
1
ON
0 min
0 min
0
OFF
d01
d02
d03
no
0.0°C
0 hours
d04
d05
0 min
0 min
bri
EL
25.0°C
6.0°C
240
8 hours
hours
180 min 45 min
240 min 0 min
d06
d07
d08
d09
0 min
0 min
-50.0°C
0
60 min 0 min
60 min 0 min
0.0°C -50.0°C
2
1
d10
d16
d18
0
0 min
0 hours
d19
0.0 K
2
0
60 min 0 min
48
0 hours
hours
20.0 k 20.0 K
d24
0 min
180 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t01t06
0 hours
23
hours
0 hours
t11t16
0 min
59 min
0 min
t07
0 hours
t08
t45
t46
t47
0 min
1
1
0
Einstellen:
1 Parameter r12 öffnen und Regelung
stoppen
2 Elektrische Verbindung von den
Zeichnungen auf Seite 1 auswählen
3 Parameter o61 öffnen und die Nummer der Elektrischen Verbindung hier
einstellen
4 Nummer der gewünschten Voreinstellung aus der Tabelle Seite 10
auswählen
5 Parameter o62 öffnen und die Nummer für den Datensatz der Voreinstellung eingeben. Mit mittlerer Taste
bestätigen um die Einstellungen ins
Menü kopieren.
6 Regelung wird jetzt gestartet (r12
wurde in Punkt 5 auf 1 eingestellt
7 Die Übersicht über Werkseinstellungen durchsehen. — Die notwendigen
Änderungen in den jeweiligen Parametern vornehmen.
8 Bei Netzwerken: Die Adresse in o03
einstellen und anschließend mit der
Einstellung o04 an das Gateway/die
Systemeinheit senden.
23
0 hours
hours
59 min 0 min
31
1
12
1
99
0
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
EKC 202D1
Diverses
Verzögerung des Ausgangssignales nach dem
Anlauf
Eingangssignal am DI1. Funktion:
(0=wird nicht verwendet. 1=Status am DI1. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen. 3=Türalarm bei offen.
4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Ext.Hauptschalter.
6=Nachtbetrieb. 7=Sollwert wechseln (r40 wird aktiviert). 8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal).
11=Zwangs-kühlung. 12=S5B
Netzwerkadresse
On/Off Wechselschalter (Service Pin Mitteilung)
ACHTUNG! o61 muss vor o04 eingestellt werden
Zugangskode 1 (sämtliche Einstellungen)
Angewandter Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 bei Pt Fühler)
Max Hold time nach koordinierte Abtauung
Signal für Displayanzeige wählen. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Eingangssignal am DI2. Funktion:
(0=wird nicht verwendet.1=Status am DI2. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen. 3=Türralarm bei offen.
4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Externer Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb 7=Sollwert wechseln (r40
wird aktiviert). 8=Alarmfunktion bei geschlossen.
9=Alarmfunktion bei offen. 10=Möbelreinigung
(Puls-Signal). 11=Zwangskühlung. 12=koordinierte
Abtauung)
Konfiguration von Lichtfunktion (Relais 4)
1=ON während Tagesbetrieb. 2=ON / OFF via Datenkommunikation. 3=ON folgt die DI-funktion, wenn
DI für Türfunktion oder Türalarm gewählt ist
Aktivierung von Lichtrelais (Nur wenn o38=2)
Rahmen Heizung On-Zeit während Tagesbetrieb
Rahmenheizung On-Zeit während Nachtbetrieb
Rahmenheizung Periodenzeit (On Zeit + Off Zeit)
Möbelreinigung.
***
0= Keine Reinigung. 1= Nur Lüfter. 2=Alle Ausgänge
OFF.
Wahl des EL-Diagramms. Siehe Übersicht Seite 1
*
*
Aktivierung der Voreinstellungen. Siehe Tabelle
o01
0s
600 s
5s
o02
1
12
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
o06
o15
o16
o17
0
Pt
no
0 min
0%
100
ntc
yes
60 min
100%
0
Pt
no
20 min
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
o41
o42
o43
o46
OFF
0%
0%
6 min
0
ON
100%
100%
60 min
2
OFF
100%
100%
10 min
0
1
0
3
10
1
0
0
0
100
25
0
0
0
25
0
OFF
On
OFF
o61
o62
1
2
3
Seite 10.
Zugangskode 2 (Teilweiser Zugang)
*** o64
Gegenwärtige Einstellungen des Reglers zu einen
o65
Programmierungs Key speichern. Wähle selber eine
Nummber.
Ein Satz von Einstellungen von den Programmieo66
rungs Keys laden (früher mit der Funktion o65
gespeichert)
Die Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen
o67
Einstellungen überschreiben.
Service
Statuskodes
S0-S33
Temperatur gemessen mit S5 Fühler
*** u09
Status am DI1 Eingang. 1=geschlossen
u10
Temperatur gemessen mit S3 Fühler
*** u12
Status Nachtbetrieb (on oder off ) 1=geschlossen
*** u13
Temperatur gemessen mit S4 Fühler
*** u16
Thermostattemperatur
u17
Den augenblicklichen Regelsollwert anzeigen
u28
Status am DI2 Ausgang. 1=geschlossen
u37
Temperaturanzeige auf dem Display
u56
Gemessene Temperatur für den Alarmthermostaten
u57
Status am Relais für Kühlung
** u58
Status am Relais für Lüfter
** u59
Status am Relais für Abtauung
** u60
Status am Relais für Rahmenheizung
** u61
Status am Relais für Alarm
** u62
Status am Relais für Licht
** u63
Temperatur gemessen mit S5B Fühler
*** u75
Status der Nachtabdeckungserkennung (Ein =
U08
Nachtabdeckung wurde erkannt)
*) Lässt sich nur bei gestoppter Regelung einstellen (r12=0)
**) Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1
***) Mit Zugangskode 2 wird der Zugang zu diesen Menüs begrenzt
Fehlercodeanzeige
E1
Fehler am Regler
E6
Batterie austauschen + Uhr kontrollieren
E 25
S3 Fühler Fehler
E 26
S4 Fühler Fehler
E 27
S5 Fühler Fehler
E 37
S5B Fühler Fehler
Alarm - Fehlercodeanzeige
A1
Hoch-temperaturalarm
A2
Tief-temperaturalarm
A4
Tür-alarm
A5
Max. Hold time
A8
Hoch Temp. Alarm S3
A9
Nieder Temp. Alarm S3
A 15
DI 1 Alarm
A 16
DI 2 Alarm
A 45
Standby mode
A 59
Möbelreinigung
A 81
S3 und S4 Fühler vertauscht?
Anzeige des Statuscodes
S0
Es wird geregelt
S1
Wartet auf beendigung der koordinierten Abtauung
S2
ON-Zeit Verdichter
S3
OFF-Zeit Verdichter
S4
Abtropfzeit
S 10
Kühlung von dem Hauptschalter
gestoppt
S 11
Kühlung vom Thermostat gestoppt
S 14
Abtausequenz. Abtauung
S 15
Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung
S 17
Tür offen (DI Eingang offen)
S 20
Notkühlung
S 25
Manuelle Regelung der Ausgänge
S 29
Möbelreinigung
S 30
Zwangskühlung
S 32
Verzögerung der Ausgänge bei
Anlauf
non
Abtautemperatur kann nicht angezeigt werden. Es wird zeitabhängig
gestoppt.
-dAbtauung ist in Gang
PS
Passwort ist erforderlich.
Werkseinstellung
Die Rückkehr zur Werkseinstellung lässt sich wie folgt vornehmen:
- Die Spannungszufuhr zum Regler unterbrechen.
- Die obere und die untere Taste gleichzeitig gedrückt halten und gleichzeitig die
Spannungszufuhr wieder herstellen.
EKC 202D1
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
9
Satz von voreinstellungen (o62)=
Funktion / Kode
Normal betrieb
Temperatur (Sollwert)
Thermostat
Differenz
Einstellung der max. sollwertbegrenzung
Einstellung der Min. sollwertbegrenzung
Manueller Start-/stop der Regelung (-1, 0, 1)
Nachtanhebungswert
Wert der Sollwertverschiebung
Wahl des Thermostat fühlers S4% während Nachtbetrieb
mit Nacht Rollos
Temperatur Sollwert für Nacht Rollos
Alarm
Alarmverzögerung für Temperatur
Verzögerung bei Kühlung (lange Alarmverzögerung)
Obere Alarm grenze
Untere Alarm grenze
Definition des Alarmfühlers
Signal zum Alarmthermostat S4% (100%=S4, 0%=S3)
Hoch Alarm grenze für S3
Nieder Alarm Grenze für S3
Verdichter
Umgekehrte Relaisfunktion für Verdichter Relais 1 (DO1)
(NC-funktion)
Abtauung
Abtau-Stopptemperatur
Intervall zwischen Abtaustarts
Max. Abtauungsdauer
Abtropfzeit
Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung
Lüfter eingeschaltet während der Abtauung
Abtaufühler
Diverses
Verzögerung der Ausgangssignale nach dem Anlauf
Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)
Displaystufen = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Max. Standby Zeit nach koordinierter Abtauung
Wahl des Signals zur Displayanzeige - S4% (100%=S4,
0%=S3)
Digitale Eingangssignal- DI2
Rahmenheizung bei Tagesbetrieb
Rahmenheizung bei Nachtbetrieb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
---
-8.0°C
-32.0°C
-30.0°C
-32.0°C
-28.0°C
-28.0°C
-2.0°C
-1.5°C
0.5°C
-2.0°C
r01
r02
r03
r12
r13
r40
r61
4.0 K
-5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
1.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
100%
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
6K
0
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
0
0
1.0 K
5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
1.0 K
6.0°C
-2.0°C
1
3K
-1.5 K
0
1.0 K
4.0°C
-1.0°C
1
3K
0.5 K
0
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0
0
0
100%
r75
0
0
0
0
0
0
0
3K
3K
0
A03
A12
A13
A14
A33
A36
A56
A57
30 min
60 min
13.0°C
-8.0°C
1
0
13.0°C
-8.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
-11.0°C
-32.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
-11.0°C
-32.0°C
30 min
60 min
-11.0°C
-35.0°C
1
100%
-11.0°C
-35.0°C
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
2
0
-16.0°C
-50.0°C
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
1
100%
-15.0°C
-50.0°C
30 min
60 min
10.0°C
-10.0°C
1
0
10.0°C
-10.0°C
10 min
45 min
2.0°C
-50.0°C
1
100%
50.0°C
-50.0°C
10 min
45 min
5.0°C
-50.0°C
1
100%
50.0°C
-50.0°C
30 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
1
100%
8.0°C
-30.0°C
c30
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7.0°C
6 hours
40 min
0 min
0 min
Yes
0
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
Yes
S4
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
Yes
S4
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
Yes
0
d02
d03
d04
d06
d07
d09
d10
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
15.0°C
12 hours 12 hours 48 hours 12 hours 24 hours 24 hours
45 min
45 min
45 min
45 min
60 min
45 min
0 min
2 min
2 min
2 min
10 min
10 min
0 min
3 min
0 min
3 min
5 min
5 min
Yes
No
Yes
No
No
No
0
0
0
0
0
0
o01
o06
o15
o16
o17
5s
NTC
Yes
20 min
0
5s
NTC
Yes
20 min
0
5s
NTC
Yes
25 min
0
5s
NTC
Yes
25 min
100%
5s
NTC
Yes
15 min
0
5s
NTC
Yes
15 min
100%
5s
NTC
Yes
20 min
0
0
NTC
No
30 min
0
0
NTC
No
30 min
0
5s
Pt
No
20 min
100%
o37
o41
o42
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
0
0
12
0
0
0
100%
100%
Tasten
LED
Menü einstellen
1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen
um zum gewünschten Parameter zu
gelangen
3. Die mittlere Taste betätigen , bis der Wert
des Parameters zur Anzeige kommt
4. Die obere oder die untere Taste betätigen
um einen neuen Wert zu finden
5. Erneut die mittlere Taste betätigen um
den Wert festzuhalten.
Alarmrelais ausschalten/ siehe Alarmkode
• Die oberste Taste kurz betätigen
10
Temperatur einstellen
1. Die mittlere Taste betätigen, bis der Temperaturwert zur Anzeige gelangt
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert zu finden
3. Die mittlere Taste betätigen um den
Einstellvorgang abzuschließen.
Leuchtdiode
= Kühlung
= Abtauung
= Lüfter läuft
Blinkt schnell bei Alarm
Ablesen der Temperatur am Abtaufühler
• Die untere Taste kurz betätigen
Manueller start oder stop einer Abtauung
• Die untere Taste für etwa 4 Sekunden
betätigen.
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
EKC 202D1
Français
Paramètres
Fonction
Fonctionnement normal
Température (point de consigne)
Thermostat
Différentiel
Limite max. de température de réglage
Limite min. de température de réglage
Réglage de l’affichage de température
Unités de température (°C/°F)
Correction du signal en provenance de S4
Correction du signal en provenance de S3
Service manuel, Arrêt régulation, marche
régulation
(-1, 0, 1)
Décalage de référence en régime de nuit
Définition et pondération éventuelle des
sondes thermostatique. - S4% (100%=S4,
0%=S3)
Actionnement d’une déviation de référence r40
Valeur de la déviation de référence (activation
par r39 ou DI)
La sonde thermostatique S4% peut être
sélectionnée en fonctionnement nocturne avec
rideaux de nuit.
La différence de température pour le régime de
nuit (0 K = non détecté)
Alarme
Temporisation de l’alarme température
Temporisation de l’alarme porte
Temporisation de l’alarme température après
le dégivrage
Limites d’alarme haute
Limites d’alarme basse
Temporisation de l’alarme DI1
Temporisation de l’alarme DI2
Définition de la sonde d’alarme
1: Combinaison de S3 et S4 (A36, A13 et A14
doivent être définis)
2: Valeurs séparées pour S3 et S4 (A13, A14, A56
et A57 doivent être définis)
Signal vers le thermostat d’alarme. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Limites d’alarme haute S3
Limites d’alarme basse S3
Compresseur
Temps de marche min.
Intervalle entre deux démarrages
Le relais de compresseur 1 doit agir inversement.
(fonction NF)
Dégivrage
Méthode (non/EL/GAS/BRINE)
Température d’arrêt du dégivrage
Intervalle entre démarrages du dégivrage
durée max. du dégivrage
Retard du dégivrage à la mise sous-tension
Temps d’égouttement
Temporisation de démarrage du ventilateur
après le dégivrage
Température de démarrage du ventilateur
Ventilateur enclenché pendant le dégivrage
0: Arrêté, 1: Actif, 2: En marche pendant l’évacuation et le dégivrage.
Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5,
2=S4)
Temporisation de la mise au vide
Temps de refroidissement total maxi entre
deux dégivrages
Dégivrage sur demande – variation admissible
de la température S5 en cas de formation de
givre
Pour les installations centralisées, on choisit
20 K (= OFF)
Minimum defrost time
Ventilateur
Arrêt du ventilateur à compresseur déclenché
Temporisation de l’arrêt du ventilateur
Arrêt de ventilateur température (S5)
Horloge en temps réel
Heures de démarrage des six dégivrages
Réglage heures.
0=OFF
Heures de démarrage des six dégivrages
Réglage heures.
0=OFF
Horloge - Réglage heures
Horloge - Réglage minutes
EKC 202D1
Valeur
mini
Valeur
maxi
Réglage
usine
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0 K
50.0°C
49.0°C
20.0 K
°F
10.0 K
10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
r15
-10.0 K
0%
10.0 K
100%
0.0 K
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
r61
0%
100%
100%
r75
0K
20 K
0K
6 La régulation démarre (r12 peut être
réglé sur 1 au point 5)
A03
A04
A12
0 min
0 min
0 min
240 min
240 min
240 min
30 min
60 min
90 min
7 Parcourez le sommaire des réglages
départ usine. Procédez aux éventuelles modifications nécessaires.
A13
A14
A27
A28
A33
-50.0°C 50.0°C
-50.0°C 50.0°C
0 min 240 min
0 min 240 min
1
2
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
1
8 En cas de réseau : Inscrivez l’adresse
en o03 et envoyez-la ensuite à l’unité
passerelle/système avec le réglage
o04.
Codes
***
***
***
***
***
***
A36
0%
100%
100%
A56
A57
-50.0°C
-50.0°C
50.0°C
50.0°C
8.0°C
-30.0°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
30 min
30 min
1
ON
0 min
0 min
0
OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
no
bri
EL
0.0°C
25.0°C
6.0°C
0 hours 240 hours 8 hours
0 min 180 min 45 min
0 min 240 min
0 min
0 min
60 min
0 min
0 min
60 min
0 min
d08
d09
-50.0°C
0
0.0°C
2
-50.0°C
1
d10
0
2
0
d16
d18
0 min
60 min
0 hours 48 hours
0.0 K
20.0 k
20.0 K
d24
0 min
180 min
0 min
F01
F02
F04
no
0 min
-50.0°C
yes
30 min
50.0°C
no
0 min
50.0°C
t11-t16
t07
t08
0 heurs 23 heurs
0 min
59 min
0 heurs 23 heurs
0 min
59 min
Réglage
actuel
SW = 1.5x
Réglages:
1 Allez au paramètre r12 et arrêtez le
régulateur
2 Choisissez la connexion électrique
selon les plans page 1
3 Allez au paramètre o61 pour y inscrire
le numéro de la connexion
4 Choisissez ensuite un jeu de préréglages de la table page 13
5 Allez au paramètre o62 pour y inscrire
le numéro du jeu de préréglages Les
quelques réglages choisis sont alors
transférés au menu
0 min
0 hours
d19
t01-t06
***
***
Numéro
schéma
électrique
1
2
3
0 heurs
0 min
0 heurs
0 min
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
11
Horloge - Horloge – Réglage date
Horloge - Horloge – Réglage mois
Horloge - Horloge – Réglage année
Divers
Temporisation des signaux de sortie lors de la
mise en route
Signaux d’entrée DI1. Fonction:
(0= non utilisée,1=état de DI1. 2=fonction
porte avec alarme d’ouverture 3=alarme porte
ouverte. 4=début de dégivrage (impulsion
de signal). 5=interrupteur principal externe.
6=régime de nuit. 7=changer de référence
(activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement. 9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage de meuble (impulsion de
signal). 11=Refroidissement forcé. 12=S5B.
Adresse réseau
Commutateur On/Off (message broche service)
IMPORTANT ! Il faut régler o61 avant o04
Code d’accès 1 (tous les réglages)
Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)
Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)
Temps d’attente max. après dégivrage coordonné
Choix de signal pour l’afficheur. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Signaux d’entrée DI2. Fonction:
(0= non utilisée, 1=état de DI2. 2=fonction
porte avec alarme d’ouverture. 3=alarme porte
ouverte. 4=début de dégivrage (poussoir).
5=interrupteur principal externe. 6=régime de
nuit. 7=changer de référence (activation r40).
8=fonction d’alarme à enclenchement. 9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage
de meuble (poussoir). 11=Refroidissement
forcé. 12=dégivrage coordonné)
Configuration de la fonction d’éclairage (relais
4)
1=ON en régime de jour. 2=ON/OFF par la
transmission de données. 3=ON suivant la
fonction DI, si DI a été choisie pour la fonction
ou l’alarme porte
Actionnement du relais d’éclairage (seulement
si o38=2)
Rails antibuée, temps ON en régime de jour
Rails antibuée, temps ON en régime de nuit
Rails antibuée, période (temps ON + temps
OFF)
Nettoyage de meuble. 0=aucun nettoyage
1=ventilateurs seulement. 2=toutes les sorties
sont OFF
Choix de schéma électrique. Reportez-vous à la
table récapitulative page 1.
Transfert d’un ensemble de préréglages. Voir
l’aperçu en page 13.
Code d’accès 2 (accès partiel)
Conservez les réglages actuels de l’appareil
comme clé de programmation. Choisissez votre
propre numéro.
Appel d’un jeu de réglages de la clé de programmation. (sauvée auparavant via la fonction
o65)
Surchargez les réglages usine avec les réglages
actuels du régulateur
Entretien
Les codes d’état
Température relevée par la sonde S5
État de l’entrée DI1. On/1=enclenchée
Température relevée par la sonde S3
État du régime de nuit (tout ou rien)
1=enclenché
Température relevée par la sonde S4
Température du thermostat
Affichage de la référence de régulation actuelle
Etat de la sortie DI2. On/1=enclenchée
Température visualisée par l’afficheur
Température captée pour le thermostat
d’alarme
État du relais de refroidissement
État du relais du ventilateur
État du relais de dégivrage
État du relais des rails antibuée
État du relais d’alarme
État du relais d’éclairage
Température relevée par la sonde S5B
État de la détection de régime de nuit (On = les
rideaux de nuit ont été détectés)
***
***
***
t45
t46
t47
1
1
0
31
12
99
1
1
0
o01
0s
600 s
5s
o02
0
12
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
o06
o15
o16
0
Pt
no
0 min
100
ntc
yes
60 min
0
Pt
no
20
o17
0%
100%
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
OFF
ON
OFF
o41
o42
o43
0%
0%
6 min
100%
100%
60 min
100%
100%
10 min
***
o46
0
2
0
*
o61
1
3
1
*
o62
0
10
0
***
o64
o65
0
0
100
25
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
***
***
***
1
2
3
S0-S33
u09
u10
u12
u13
***
u16
u17
u28
u37
u56
u57
**
**
**
**
**
**
***
u58
u59
u60
u61
u62
u63
u75
U08
*) Ce réglage n’est possible que si la régulation est arrêtée (r12=0)
**) La commande manuelle est possible mais à condition que r12=-1
***) Le code d’accès 2 permet de limiter les accès à ces menus
12
Affichage de codes de défauts
E1
Défaut de régulateur
E6
Changer la pile + vérifier heure
E 25
Erreur de sonde S3
E 26
Erreur de sonde S4
E 27
Erreur de sonde S5
E 37
Erreur de sonde S5B
Affichage code alarme
A1
Alarme température haute
A2
Alarme température basse
A4
Alarme porte
A5
Max. Hold time
A8
Alarme température haute pour S3
A9
Alarme température basse pour S3
A 15
DI 1 alarme
A 16
DI 2 alarme
A 45
Standby mode
A 59
Nettoyage de meuble
A 81
Inversion des sondes S3 et S4 ?
Affichage des états
S0
Régulation en cours
S1
Attend la fin du dégivrage coordonné
S2
Temps ON du compresseur
S3
Temps OFF du compresseur
S4
Égouttage
S 10
Le refroidissement a été arrêté au
“Main switch” (interrupteur principal)
S 11
Le refroidissement a été arrêté au le
thermostat
S 14
Séquence du dégivrage. Dégivrage
en cours
S 15
Séquence du dégivrage. Temporisation du ou des ventilateurs
S 17
Porte ouverte (Entrée DI ouverte)
S 20
Refroidissement de secours
S 25
Régulation manuelle les sorties
S 29
Nettoyage de meuble
S 30
Refroidissement forcé
S 32
Temporisation des sorties à la mise
en route
non
Température de dégivrage pas
accessible Arrêt sur temps
-dDégivrage en cours
PS
Mot de passe imposé
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
Réglage départ usine
Pour retrouver éventuellement les valeurs
réglées en usine, procéder ainsi :
- Couper la tension d’alimentation du régulateur.
- Maintenir les boutons supérieur et inférieur
enfoncés en remettant le régulateur sous
tension.
EKC 202D1
Transfert d’un ensemble de préréglages. 062 =
Fonction
Fonctionnement normal
Température (point de consigne)
Thermostat
Différentiel
Limite max. de température de réglage
Limite min. de température de réglage
Service manuel, Arrêt régulation, marche régulation
Valeur de régime de nuit
Valeur du décalage de référence
Choix de sonde de thermostat S4% pour régime de nuit
avec rideau de nuit
Différence de température avec les rideaux de nuit
Alarme
Temporisation de l’alarme température
Temporisation de l’alarme température après le dégivrage
Limites d’alarme haute
Limites d’alarme basse
Définition de la sonde d’alarme
1: Combinaison de S3 et S4 (A36, A13 et A14 doivent
être définis)
2: Valeurs séparées pour S3 et S4 (A13, A14, A56 et A57
doivent être définis)
Signal vers le thermostat d’alarme. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Limites d’alarme haute S3
Limites d’alarme basse S3
Compreseur
Fonction de relais inversée pour DO1
(NC-fonction)
Dégivrage
Température d’arrêt du dégivrage
Intervalle entre démarrages du dégivrage
Durée max. du dégivrage
Temps d’égouttement
Temporisation de démarrage du ventilateur après le
dégivrage
Ventilateur enclenché pendant le dégivrage
Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5, 2=S4)
Miscellaneous
Retard des signaux de sortie lors du démarrage
Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)
Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)
Temps d’attente max. après dégivrage coordonné
Choix de signal pour l’afficheur. S4% (100%=S4, 0%=S3)
Signaux d’entrée DI2.
Rails antibuée en régime de jour
Rails antibuée en régime de nuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
---
-8.0°C
-32.0°C
-30.0°C
-32.0°C
-28.0°C
-28.0°C
-2.0°C
-1.5°C
0.5°C
-2.0°C
r01
r02
r03
r12
r13
r40
r61
4.0 K
-5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
1.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
0
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
0
0
100%
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
6K
0
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
0
0
0
1.0 K
5.0°C
-10.0°C
1
0
0
0
1.0 K
6.0°C
-2.0°C
1
3K
-1.5 K
0
1.0 K
4.0°C
-1.0°C
1
3K
0.5 K
0
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0
0
0
100%
r75
0
0
0
0
0
0
0
3K
3K
0
A03
A12
30 min
60 min
30 min
60 min
30 min
60 min
30 min
60 min
10 min
35 min
10 min
35 min
30 min
60 min
10 min
45 min
10 min
45 min
30 min
90 min
A13
A14
A33
13.0°C
-8.0°C
1
-11.0°C
-32.0°C
1
-11.0°C
-32.0°C
1
-11.0°C
-35.0°C
1
-15.0°C
-50.0°C
2
-15.0°C
-50.0°C
1
10.0°C
-10.0°C
1
2.0°C
-50.0°C
1
5.0°C
-50.0°C
1
8.0°C
-30.0°C
1
A36
0
0
0
100%
0
100%
0
100%
100%
100%
A56
A57
13.0°C
-8.0°C
-11.0°C
-32.0°C
-11.0°C
-32.0°C
-11.0°C
-35.0°C
-16.0°C
-50.0°C
-15.0°C
-50.0°C
10.0°C
-10.0°C
50.0°C
-50.0°C
50.0°C
-50.0°C
8.0°C
-30.0°C
c30
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7.0°C
6 hours
40 min
0 min
0 min
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
d02
d03
d04
d06
d07
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
15.0°C
12 hours 12 hours 48 hours 12 hours 24 hours 24 hours
45 min
45 min
45 min
45 min
60 min
45 min
0 min
2 min
2 min
2 min
10 min
10 min
0 min
3 min
0 min
3 min
5 min
5 min
d09
d10
Yes
0
No
0
Yes
0
No
0
No
0
No
0
Yes
0
Yes
S4
Yes
S4
Yes
0
o01
o06
o15
o16
o17
o37
o41
o42
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
25 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
25 min
100%
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
15 min
0
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
15 min
100%
12
100%
100%
5s
NTC
Yes
20 min
0
12
100%
100%
0
NTC
No
30 min
0
12
0
0
0
NTC
No
30 min
0
12
0
0
5s
Pt
No
20 min
100%
0
100%
100%
Les Boutons
Diodes luminescentes en façade
Réglage d’un menu
1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu’à
apparition d’un paramètre.
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler
3. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.
Déclenchement du relais d’alarme ou visualisation du code d’alarme
• Appuyez brièvement sur le bouton supérieur
EKC 202D1
Réglage de la température
1. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur de température
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton médian pour
terminer le réglage.
Diode lumineuse
= refroidissement
= dégivrage
= Ventilateur en marche
Clignotement rapide en cas
d’alarme
Contrôle de la température de sonde du
dégivrage
• Appuyez brièvement sur le bouton
inférieur
Marche/arrêt manuel d’un dégivrage
• Appuyez sur le bouton inférieur pendant
4 secondes.
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
13
Italiano
Parametri
Funzione
Funzionam. normale
Temperatura (setpoint)
Termostato
Differenziale
Limite max. per l’impostazione del setpoint
Limite min. per l’impostazione del setpoint
Regolazione dell'indicazione di temperatura
Unità di temperatura (°C/°F)
Correzione del segnale da S4
Correzione del segnale da S3
Servizio manuale, arresto regolazione, avvio
regolazione (-1, 0, 1)
Scostamento riferimento in funzionamento
notturno
Definizione e calcolo ,se applicato,dei sensori
termostato - S4% (100%=S4, 0%=S3)
Attivazione spostamento riferimento r40
Valore spostamento del riferimento (attivato da
r39 o DI)
Il sensore termostato S4 può venire selezionato
durante il funzionamento notturno con copertura notte.
Differenza di temperatura per copertura notte (0
°K = non rilevata)
Allarme
Ritardo allarme temperatura
Ritardo allarme sportello
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento.
Limite allarme per alta tensione
Limite allarme di bassa tensione
Ritardo allarme DI1
Ritardo allarme DI2
Definizione del sensore allarme
1: Combinazione di S3 e S4 (è necessario impostare A36, A13 e A14)
2: Valori separati per S3 e S4 (è necessario impostare A13, A14, A56 e A57)
Segnale per il termostato con allarme. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Limite allarme alto per S3
Limite allarme basso per S3
Compressore
Tempo min. ON
Tempo min OFF
Il relè del compressore 1 deve inserirsi e disinserirsi inversamente
(funzione NC)
Sbrinamento
Sistema di sbrinamento (nessuno/elettrico/gas/
salamoia)
Temperatura di arresto sbrinamento
Intervallo tra due avviamenti dello sbrinamento
Durata max sbrinamento
Ritardo inserimento dello sbrinamento all’avviamento
Tempo gocciolamento
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo
sbrinamento
Temperatura di avviamento del ventilatore
Inserimento ventola durante sbrinamento
0: Fermato. 1: Avviato. 2: Avviato durante pump
down e sbrinamento.
Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=S5, 2=S4)
Ritardo arresto pompa
Tempo max. di refrigerazione complessiva tra
due sbrinamenti
Sbrinamento su richiesta - Variazione della temperatura di S5 consentita durante la formazione
di ghiaccio. Sull’impianto centrale scegliere 20
K (=off )
Minima durata dello sbrinamento
Ventilatore
Arresto ventola al disinserimento del compressore
Ritardo arresto ventola
Temperatura di arresto ventola (S5)
Orologio in tempo reale
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.
Impostazione delle ore.
0=OFF
Sei tempi di avviamento per lo sbrinamento.
Impostazione dei minuti.
0=OFF
14
Valore
min.
Valore
max.
Taratura
---
-50.0°C
50.0°C
2.0°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r10
r12
0.0 K
-49.0°C
-50.0°C
-20.0 K
°C
-10.0 K
-10.0 K
-1
20.0K
50°C
49.0°C
20.0 K
°F
+10.0 K
+10.0 K
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0.0 K
°C
0.0 K
0.0 K
0
r13
-10.0 K
10.0 K
0.0 K
r15
0%
100%
100%
r39
r40
OFF
-50.0 K
ON
50.0 K
OFF
0.0 K
r61
0%
100%
100%
r75
0K
20 K
0K
A03
A04
A12
0 min
0 min
0 min
240 min
240 min
240 min
30 min
60 min
90 min
A13
A14
A27
A28
A33
-50.0°C
-50.0°C
0 min
0 min
1
50.0°C
50.0°C
240 min
240 min
2
8.0°C
-30.0°C
30 min
30 min
1
A36
0%
100%
100%
A56
A57
-50.0°C
-50.0°C
50.0°C
50.0°C
8.0°C
-30.0°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0
OFF
30 min
30 min
1
ON
0 min
0 min
0
OFF
d01
no
bri
EL
Codici
***
***
***
***
***
***
Numero
schema EL
(pagina 1)
1
2
3
d02
d03
d04
d05
0.0°C
25.0°C
0 hours 240 hours
0 min
180 min
0 min
240 min
SW = 1.5x
Valore
corrente
Per iniziare bene :
1 Aprire il parametro r12 e arrestare la
regolazione.
2 Selezionare la connessione elettrica
in base agli schemi di pagina 1
3 Aprire il parametro o61 e impostare i
collegamenti elettrici
4 Selezionare una delle impostazioni
predefinite dalla tabella di pagina 16
5 . Aprire il parametro o62 e impostare
il numero del gruppo di impostazioni
predefinite. Le impostazioni selezionate vengono trasferite al menù
6. La regolazione è avviata (r12 può
essere impostato a 1 al punto 5)
7 Rivedere le impostazioni di fabbrica.
I valori nelle caselle grigie sono cambiati in funzione delle impostazioni
prescelte. Apportare tutte le modifiche necessarie ai relativi parametri.
8 Per la rete. Impostare l’indirizzo in
o03 e trasmetterlo al gateway/unità
di sistema con l’impostazione di o04.
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
d06
d07
0 min
0 min
60 min
60 min
0 min
0 min
d08
d09
-50.0°C
0
0.0°C
2
-50.0°C
1
d10
d16
d18
0
0 min
0 hours
2
60 min
48 hours
0
0 min
0 hours
d19
0.0 K
20.0 k
20.0 K
d24
0 min
180 min
0 min
F01
no
yes
no
F02
F04
0 min
-50.0°C
30 min
50.0°C
0 min
50.0°C
t01t06
0 hours
23 hours
0 hours
t11t16
0 min
59 min
0 min
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
EKC 202D1
Orologio - Impostazione delle ore
Orologio - Impostazione dei minuti
Orologio - Impostazione della data
Orologio - Impostazione del mese
Orologio - Impostazione dell’anno
Varie
Ritardo segnali d'uscita dopo l'avviamento
Segnale in ingresso a DI1. Funzione:
0=non usato. 1=stato di DI1. 2=funzione sportello con allarme, se aperto. 3=allarme sportello,
se aperto. 4=avvio sbrinamento (segnale di
impulsi). 5=interruttore princ. est. 6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento (attiva
r40). 8=funzione allarme, se chiuso. 9=funzione
allarme, se aperto. 10=pulizia banco (segnale di
impulsi). 11=raffreddamento forzato. 12=S5B.
Indirizzo di rete
Interruttore On/Off (messaggio PIN)
IMPORTANTE! impostare o61 prima di o04
Codice di accesso 1 (tutte le impostazioni)
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC)
Visualizzazione stadio = 0,5 (normale 0,1 al
sensore Pt)
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento master/slave
Selezione segnale per visualizzazione display.
S4% (100%=S4, 0%=S3
Segnale in ingresso su DI2. Funzione:
(0=non usato. 1=stato di DI2. 2=funzione sportello con allarme, se aperto. 3=allarme sportello,
se aperto. 4=avvio sbrinamento (pressione di
impulsi). 5=Interruttore principale est. 6=funzionamento notturno 7=modifica riferimento (attiva
r40). 8=funzione allarme, se chiuso. 9=funzione
allarme, se aperto. 10=pulizia banco (pressione di
impulsi). 11=raffreddamento forzato. 12=sbrinamento coordinato)
Configurazione della funzione illuminazione
(relè 4)
1=ON durante funzionamento notturno. 2=ON/
OFF mediante trasmissione dati. 3=ON segue la
funzione DI, quando DI è selezionato su funzione
sportello o su allarme sportello
Attivazione del relè luci (solo se o38=2)
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti
durante il funzionamento diurno
Tempo di attivazione resistenze antiappannanti
durante il funzionamento notturno
Tempo resistenze antiappannanti (tempo di On +
tempo di Off )
Pulizia scomparto 0=nessuna pulizia della custodia. 1=Solo ventole. 2=Tutte le uscite OFF.
Selezione del diagramma EL. Vedi sintesi a pagina
1
Trasferimento impostazioni predefinite Vedere
pagina 16.
Codice di accesso 2 (accesso parziale)
Salvataggio delle impostazioni correnti dei regolatori sul tasto di programmazione. Selezione del
proprio numero.
Caricamento di una serie di impostazioni dal
tasto di programmazione (precedentemente
salvate mediante la funzione o65)
Sostituzione delle impostazioni di fabbrica dei
regolatori con quelle attuali
Servizio
Codici di stato
Temperatura misurata con il sensore S5
Stato su ingresso DI1 on/1=chiuso
Temperatura misurata con il sensore S3
Stato funzione notturna (On oppure Off )
1=chiuso
Temperatura misurata con il sensore S4
Temperatura del sensore termostatico
Lettura del riferimento di regolazione attuale
Stato su ingresso DI2 on/1=chiuso
Temperatura indicata sul display
Temperatura misurata per allarme termostato
Stato relè per raffreddamento
Stato relè per ventilatore
Stato relè per sbrinamento
Stato relè per resistenze antiappannanti
Stato relè per allarme
Stato relè per luce
Temperatura misurata con il sensore S5B
Stato rilevamento copertura notte (On = copertura notte rilevata)
***
***
***
***
***
t07
t08
t45
t46
t47
0 hours
0 min
1
1
0
23 hours
59 min
31
12
99
0 hours
0 min
1
1
0
o01
o02
0s
1
600 s
12
5s
0
o03
o04
0
OFF
240
ON
0
OFF
o05
o06
o15
0
Pt
no
100
ntc
yes
0
Pt
no
o16
0 min
60 min
20
o17
0%
100%
100%
o37
0
12
0
o38
1
3
1
o39
o41
OFF
0%
ON
100%
OFF
100%
o42
0%
100%
100%
o43
6 min
60 min
10 min
***
o46
0
2
0
*
o61
1
3
1
*
o62
0
10
0
***
o64
o65
0
0
100
25
0
0
o66
0
25
0
o67
OFF
On
OFF
1
2
3
Stato operativo
S0
Campo
S1
Attesa termine sbrinamento
coordinato
S2
Se il compressore è in marcia, deve
funzionare per X minuti.
S3
Quando il compressore si ferma,
deve restare fermo per almeno X
minuti
S4
L’evaporatore è in fase di gocciolamento per il tempo impostato
S 10
Refrigerazione interrotta dall’interruttore principale Tramite r12 o
ingresso digitale DI
S 11
Refrigerazione interrotta dal
termostato
S 14
Sequenza sbrinamento: Sbrinamento in atto
S 15
Sequenza sbrinamento: Ritardo
ventilatore, acqua trattenuta
nell’evaporatore
S 17
Porta aperta. Ingresso DI aperto
S 20
Raffreddamento di emergenza
S 25
Controllo manuale delle uscite
S 29
Pulizia scomparto
S 30
Raffreddamento forzato
S 32
Ritardo attivazione uscite all’avviamento
non
Impossibile visualizzare la temperatura di sbrinamento. Arresto
basato sul tempo
-dSbrinamento in corso / Prima refrigerazione dopo lo sbrinamento
PS
PS: Richiesta password. Impostare
password
S0-S33
u09
u10
*** u12
*** u13
***
***
**
**
**
**
**
**
***
u16
u17
u28
u37
u56
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
u75
U08
*) Può essere impostato solo se la regolazione è interrotta (r12=0)
**) Può essere controllato manualmente ma solo quando r12=-1
***) Con codice di accesso 2 l’accesso a questi menu è limitato
EKC 202D1
Codici di errore
E1
Guasti del regolatore
E6
Errore nell’orologio in tempo reale.
Controllare la batteria / reimpostare l’orologio.
E 25
Errore del sensore in S3
E 26
Errore del sensore in S4
E 27
Errore del sensore in S5
E 37
Errore del sensore in S5B
Codici di alarmas
A1
Allarme alta temperatura
A2
Allarme bassa temperatura
A4
Allarme porta aperta
A5
Informazioni. Il parametro o16 è
scaduto
A8
Allarme alta temperatura S3
A9
Allarme bassa temperatura S3
A 15
Allarme. Segnale dall’ingresso DI1
A 16
Allarme. Segnale dall’ingresso DI2
A 45
Condizione di standby (refrigerazione bloccata da r12 o ingresso
DI)
A 59
Pulizia scomparto Segnale dall’ingresso DI1 o DI2
A 81
Commutare sensori S3 e S4?
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
Impostazione di fabbrica
se si vuol tornare ai valori di taratura di
fabbrica, si può:
- togliere la tensione di alimentazione al
regolatore
- riconnettere la tensione di alimentazione
tenendo premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente.
15
Trasferimento impostazioni predefinite al regolatore. o62 =
Funzione / Codice
Funzionam. normale
Temperatura (setpoint)
Termostato
Differenziale
Limite max. per l’impostazione del setpoint
Limite min. per l’impostazione del setpoint
Servizio manuale, arresto regolazione, avvio regolazione
(-1, 0, 1)
Scostamento notturno della temperatura
Valore di spostamento del riferimento
Selezione della sonda del termostato S4% durante il
funzionamento notturno con coperture notturne.
Differenza di temperatura per la copertura notte
Allarme
Ritardo allarme temperatura
Ritardo allarme temperatura dopo lo sbrinamento.
Limite allarme per alta tensione
Limite allarme di bassa tensione
Definizione del sensore allarme
Segnale per il termostato con allarme. S4% (100%=S4,
0%=S3)
Limite allarme alto per S3
Limite allarme basso per S3
Compressor
Inversione della funzione del relè per D01
Sbrinamento
Temperatura di arresto sbrinamento
Intervallo tra due avviamenti dello sbrinamento
Durata max sbrinamento
Tempo gocciolamento
Avviamento ritardato del ventilatore dopo lo sbrinamento
Inserimento ventola durante sbrinamento
Sensore di sbrinamento (0=tempo, 1=S5, 2=S4)
Varie
Ritardo segnali di uscita all’avviamento
Tipo di sensore utilizzato (Pt /PTC/NTC)
Visualizzazione stadio = 0,5 (normale 0,1 al sensore Pt)
Tempo massimo di mantenimento dopo sbrinamento
master/slave
Selezione segnale per visualizzazione display. S4%
(100%=S4, 0%=S3)
Segnale in ingresso su DI2. Funzione:
Resistenza antiappannanti in funzionamento diurno
Resistenza antiappannanti in funzionamento notturno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
---
-8.0°C
-32.0°C
-30.0°C
-32.0°C
-28.0°C
-28.0°C
-2.0°C
-1.5°C
0.5°C
-2.0°C
r01
r02
r03
r12
4.0 K
-5.0°C
-10.0°C
1
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
1.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
4.0 K
-28.0°C
-34.0°C
1
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
1.0 K
-25.0°C
-50.0°C
1
1.0 K
5.0°C
-10.0°C
1
1.0 K
6.0°C
-2.0°C
1
1.0 K
4.0°C
-1.0°C
1
2.0 K
50.0°C
-50.0°C
0
r13
r40
r61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
0
6K
0
0
0
0
0
0
0
3K
-1.5 K
0
3K
0.5 K
0
0
0
100%
r75
0
0
0
0
0
0
0
3K
3K
0
A03
A12
A13
A14
A33
A36
30 min
60 min
13.0°C
-8.0°C
1
0
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
30 min
60 min
-11.0°C
-32.0°C
1
0
30 min
60 min
-11.0°C
-35.0°C
1
100%
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
2
0
10 min
35 min
-15.0°C
-50.0°C
1
100%
30 min
60 min
10.0°C
-10.0°C
1
0
10 min
45 min
2.0°C
-50.0°C
1
100%
10 min
45 min
5.0°C
-50.0°C
1
100%
30 min
90 min
8.0°C
-30.0°C
1
100%
A56
A57
13.0°C
-8.0°C
-11.0°C
-32.0°C
-11.0°C
-32.0°C
-11.0°C
-35.0°C
-16.0°C
-50.0°C
-15.0°C
-50.0°C
10.0°C
-10.0°C
50.0°C
-50.0°C
50.0°C
-50.0°C
8.0°C
-30.0°C
c30
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7.0°C
6 hours
40 min
0 min
0 min
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
10.0°C
4 hours
35 min
0 min
0 min
6.0°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
d02
d03
d04
d06
d07
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
5.0°C
15.0°C
12 hours 12 hours 48 hours 12 hours 24 hours 24 hours
45 min
45 min
45 min
45 min
60 min
45 min
0 min
2 min
2 min
2 min
10 min
10 min
0 min
3 min
0 min
3 min
5 min
5 min
d09
d10
Yes
0
No
0
Yes
0
No
0
No
0
No
0
Yes
0
Yes
S4
Yes
S4
Yes
0
o01
o06
o15
o16
5s
NTC
Yes
20 min
5s
NTC
Yes
20 min
5s
NTC
Yes
25 min
5s
NTC
Yes
25 min
5s
NTC
Yes
15 min
5s
NTC
Yes
15 min
5s
NTC
Yes
20 min
0
NTC
No
30 min
0
NTC
No
30 min
5s
Pt
No
20 min
o17
0
0
0
100%
0
100%
0
0
0
100%
o37
o41
o42
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
0
0
12
0
0
0
100%
100%
Tasti
LED sul pannello frontale
Impostare il menù
1. Premere il tasto superiore finché appare il
parametro r01.
2. Premere il tasto inferiore o superiore e
individuare il parametro che si desidera
modificare.
3. Premere il tasto centrale finché non viene
visualizzato il valore del parametro
4. Premere il tasto inferiore o superiore e
scegliere il nuovo valore
5. Premere nuovamente il pulsante centrale
per bloccare il valore.
Impostare il valore di temperatura
1. Premere il tasto centrale finché
non viene visualizzato il valore di
temperatura.
2. Premere il tasto inferiore o superiore e
scegliere il nuovo valore
3. Premere di nuovo il tasto centrale per
concludere l’impostazione
Disinserimento relè di allarme / recepimento
allarme / vedere codici allarme
• Premere brevemente il pulsante superiore
In caso di codici di allarme multipli, vengono presentati in sequenza. Premere il
tasto superiore o inferiore per far scorrere
la sequenza di codici.
Avvio manuale o interruzione di uno
sbrinamento
• Premere il tasto inferiore per quattro
secondi
LED
= Refrigerazione
= Sbrinamento
= Funzionamento ventilatore
I LED lampeggiano in caso di allarme.
ADAP-KOOL®
The Product contains electrical components
And may not be disposed together with domestic waste.
Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation.
Lettura della temperatura sul sensore di
sbrinamento
• Premere brevemente il pulsante inferiore
16
Instructions RI8NK359 © Danfoss 08/2013
EKC 202D1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement