Mpio | FY 500 | (N\341vod FY500 TISK.cdr) - Lan-Shop

(N\341vod FY500 TISK.cdr) - Lan-Shop
návod k použití
kontakt
V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat.
Výhradní distributor znaèky MPIO v ÈR:
HBC Europe s.r.o.
Železnièní 483/3
1OO 00 Praha 10
Telefon: 800 100 856
website: www.mpio-czech.cz
fórum technické podpory: www.hbc-europe.cz/forum
FY500
Spoleènost si vyhrazuje právo na zmìnu návodu k použití bez pøedchozího upozornìní.
Registrované obchodní znaèky zmínìné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníkù.
2
technické specifikace
Rozmìry
26 x 67 x 20 mm
Hmotnost
32 g
Pamì
256 MB / 512 MB / 1 GB
Formáty souborù
- pøehrávání MP3, WMA (DRM), ASF
- záznam WAV
Frekvenèní rozsah
20 Hz - 20 kHz
Sluchátkový výstup
15 mW/kanál (v zemích EU 6 mW/kanál)
Pomìr signál/šum
95 dB
Harmonická distorze
< 0,1%
FM tuner
76 - 108 MHz, 20 pøedvoleb
Pomìr signál/šum tuneru
45 dB
Displej
grafický LCD, 128x64 bodù
Jazyky
podpora znakù 55 zemí
Napájení
1x AAA baterie, výdrž cca 14 hodin
Rozhraní
USB 2.0
Provozní teplota
0°C - 40°C
Kompatibilita
Windows 98 a vyšší, MacOS 9.2 a vyšší
pøíslušenství - popis pøehrávaèe
FY500
Sluchátka
USB kabel
Manuál
Záruèní list
Baterie
3
Instalaèní CD
Další pøíslušenství (pozn: pøíslušenství se mùže mìnit podle zemì prodeje)
Pásek na ruku
Pouzdro
Šòùrka na krk
4
popis pøístroje
pøipojení k PC
5
Instalace software
Oèko USB
REC
Sluchátkový jack
LCD
Kryt baterie
Joystick
Play/Pause
FUNC HOLD - zámek tlaèítek
Posuvník HOLD slouží k uzamknutí všech tlaèítek proti náhodnému
stisknutí. Pro aktivaci zámku posuòte pøepínaè HOLD ve smìru šipky.
Vložte instalaèní CD do mechaniky.
Instalace se spustí automaticky nestane-li se tak, otevøete ikonu
Tento poèítaè a poklepejte na ikonu
CD. Až naskoèí instalátor, kliknìte
na Next. Ze seznamu vyberte FY500
a kliknìte na Next. V následující
obrazovce zvolte souèásti, jež
chcete nainstalovat - vždy ale musí
být instalována aplikace MPIO
Utility, plug-in pro Windows Media
Player a ovladaèe (pouze na PC
s Windows 98/SE). Dále kliknìte na
Install. Systém nainstaluje vybrané souèásti.
Pøipojení FY500 k poèítaèi
Propojte pøehrávaè a PC dodaným
USB kabelem. Systém automaticky
rozpozná zaøízení jako výmìnný disk.
Pod Windows 98 mùže systém požádat o instalaci ovladaèù.
Vložte instalaèní CD do mechaniky, zaškrtnìte volbu "Hledat
na CD-ROM" a dokonèete instalaci podle pokynù prùvodce.
Kopírování dat
Po pøipojení na displeji naskoèí nápis USB CONNECTED a v oknì Prùzkumníku se
objeví nová výmìnná disková jednotka (napø. F:\). S pamìtí pøehrávaèe lze pracovat
jako s jakýmkoliv jiným diskem èi disketou - kromì hudebních dat lze ukládat jakékoliv
soubory, kopírovat je, pøesouvat a mazat pøímo v prostøedí Prùzkumníka.
Odebrání pøehrávaèe ze systému
Pøed odpojením pøehrávaèe od rozhraní USB je tøeba dodržet tyto kroky:
1) Kliknìte levým tlaèítkem myši na ikonu USB pøipojení.
2) Kliknìte na nápis "Bezpeènì odebrat Velkokapacitní
pamìové zaøízení USB - jednotka (F:)", kde F: je oznaèení pøehrávaèe ve vašem
systému. Po potvrzujícím dialogu je možné pøehrávaè bezpeènì odpojit.
6
základní práce s pøehrávaèem
nastavení pøehrávaèe
7
Vložení baterie, zapnutí a vypnutí pøístroje
Hlasový záznam
Zatlaète na kryt baterie ve smìru šipky a otevøete jej. Vložte baterii podle vyznaèené
polarity - záporným pólem dolu, kladným nahoru. Pøiklopte kryt a šetrnì zatlaète zpìt.
Pro zahájení záznamu hlasu stisknìte tlaèítko REC. Stisk tlaèítka PLAY/PAUSE
záznam pozastaví, opìtovný stisk jej znovu spustí. Tlaèítkem REC se záznam ukonèí.
Délka nahraného záznamu
Zbývající kapacita pamìti
Je-li baterie správnì vložena, zapnìte pøístroj podržením tlaèítka PLAY/PAUSE. Na
displeji se objeví logo produktu a výpis koøenového adresáøe pamìti. Pøístroj vypnete
rovnìž delším podržením PLAY/PAUSE. Pøehrávaè se též vypne sám, nezaznamená-li
bìhem tøí minut žádnou aktivitu ze strany uživatele.
Pøehrávání hudby a navigace
Pro zahájení pøehrávání stisknìte krátce tlaèítko PLAY/PAUSE, nebo stisknìte joystick.
Pøehrávání pozastavíte tlaèítkem PLAY/PAUSE, jímž také pauzu zrušíte.
Chcete-li pøeskoèit na následující skladbu, pohnìte joystickem vpravo (>>). Chcete-li
pøeskoèit na pøedcházející skladbu, pohnìte joystickem vlevo (<<) bìhem prvních 5
sekund aktuální skladby. Pohyb joystickem << po uplynutí pìti sekund bude mít za
následek spuštìní aktuální skladby od zaèátku.
Chcete-li vyhledat urèitou pasហuvnitø aktuálního souboru, podržte joystick >> nebo <<
pro rychlé pøetáèení vpøed / vzad.
Navigace
Pro vstup do navigace adresáøovou strukturou pamìti stisknìte krátce joystick.
Položkami na aktuální úrovni listujte pohybem joysticku nahoru / dolu, do vnoøené
složky se dostanete pohybem >> nebo stiskem joysticku, do vyšší pohybem <<.
Záznamy budou uloženy do složky RECORD jako VOICE001, VOICE002 atd. ve
formátu WAV. Pokud již nezbývá pamìový prostor, záznam se automaticky ukonèí.
FM Tuner
Mezi režimy pøehrávání hudebních souborù a FM rádiem pøepnete
delším podržením tlaèítka FUNC. Zmìna režimu je indikována na
displeji. Stejným zpùsobem pøepnete zpìt do režimu pøehrávání.
Požadovanou frekvenci naladíte pohybem joysticku << nebo >>. Oblíbené stanice
mùžete uložit do 20 pøedvoleb: Bìhem poslechu stanice stisknìte krátce joystick,
objeví se obrazovka SAVE CHANNEL. Následnì zvolte požadovanou pøedvolbu a
opìt krátce stisknìte joystick. Stanici lze uložit i do již obsazené pamìové pozice její obsah se po potvrzení pøepíše novou frekvencí.
Mezi ruèním ladìním (SCAN) a pøedvolbami (CHANNEL) volíte krátkým stiskem
FUNC. Pokud se pokusíte aktivovat režim Channel a v pamìti ještì nejsou uloženy
žádné stanice, displej o tom informuje. Obsah pøedvolby nelze smazat, pouze zmìnit!
Záznam rozhlasového vysílání
Pro zahájení záznamu vysílání stisknìte tlaèítko REC. Stisk tlaèítka PLAY/PAUSE
záznam pozastaví, opìtovný stisk jej znovu spustí. Tlaèítkem REC se záznam ukonèí.
Ovládání hlasitosti
Pohnìte pákou ovladaèe ve vertikálním smìru bìhem pøehrávání
èi pauzy pro zesílení (+) èi zeslabení (-) zvuku o jeden krok. Pro
rychlejší zmìnu hlasitosti podržte páku v požadovaném smìru. Sílu
výstupního signálu lze nastavit od 0 do 40.
Záznamy budou uloženy do složky RECORD jako FMRADIO001, FMRADIO002 atd.
ve formátu WAV. Pokud již nezbývá pamìový prostor, záznam se automaticky
ukonèí.
8
nastavení pøehrávaèe
Seznámení s menu
Pro vstup do menu podržte joystick. Menu má kvùli snazší orientaci textovou podobu
a nemìlo by èinit problémy se mezi jednotlivými položkami zorientovat.
9
nastavení pøehrávaèe
Smyèkové opakování A-B
Opakování smyèky A-B je zvláštní režim pøehrávání, který dovoluje opakovat
libovolnou pasហurèitého zvukového souboru. To je vhodné napøíklad pro studium
cizích jazykù, hudební kompozice aj.
Bìhem pøehrávání skladby stisknìte krátce tlaèítko REC pro nastavení poèáteèního
bodu (A). Stisknìte REC znovu pro nastavení koncového bodu (B). Pøístroj bude
nyní tuto smyèku neustále opakovat. Další stisk tlaèítka REC smyèku zruší.
Pohybem joysticku nahoru / dolu volíte požadovanou položku. Do submenu každé
položky se dostanete stiskem joysticku nebo pohybem >>. Parametry položky se
mìní pohybem nahoru / dolu, volbu potvrdíte stiskem joysticku nebo pohybem >>.
Do pøedchozího menu lze pøejít pohybem <<, stejnì jako zrušit provedené zmìny.
Nastavení zvukového ekvalizéru
V menu zvolte Audio - EQ. Vybrat si mùžete ze šesti žánrových pøedvoleb: Normal,
Pop, Rock, Jazz, Classic, Vocal. Režim ekvalizéru lze též zmìnit bìhem pøehrávání
krátkým stiskem klávesy FUNC.
Pøístroj dále nabízí uživatelské
nastavení profilu ekvalizéru (User
EQ). Pohybem joysticku << a >>
zvolte frekvenèní pásmo, pohybem
nahoru dolu nastavte stupeò
zvýraznìní / ztlumení. Potvrïte
stiskem joysticku.
Pro volbu kvality v menu zvolte Recording - Quality. Vyberte mezi Low (nízká) a High
(vysoká). Pøi profilu Low je vzorkovací
frekvence zvuku 11 kHz a datový tok 45 kbps. Pøí profilu High je vzorkovací
frekvence 22 kHz a datový tok 89 kbps. Zvuk je nahráván v kódování WAV ADPCM.
Pro nastavení zisku signálu pøi nahrávání hlasu nebo FM rádia v menu zvolte Record
- Record Gain. K dispozici jsou volby Low (nízký), Middle (støední) a High (vysoký).
Pro aktivaci funkce Voice Operated Recording - hlasem ovládaný záznam - v menu
Record zvolte VOR. V následující obrazovce vyberte jaká hlasitost zvuku bude
potøebná k aktivaci nahrávání:
Off - pøístroj zahájí nahrávání ihned po stisku tlaèítka REC.
Library - záznam bude zahájen i pøi slabém hluku.
Office - záznam bude zahájen pøi støední úrovni hluku.
Park - k zahájení záznamu bude potøeba vysoká hladina hluku.
Nastavení Live 3D Effect
V menu zvolte Audio - Live 3D Effect.
V následující obrazovce vyberte
Dynamic Bass pro plnìjší podání
basových frekvencí, Off pro zrušení efektu.
Nastavení opakování
V menu zvolte Audio - Repeat.
Vyberte režim pøehrávání skladeb:
Normal (postupnì), Directory Normal
(jeden adresáø), Repeat One (opakuj jeden soubor), Repeat All (opakuj vše),
Random (vše v náhodném poøadí), Directory Random (adresáø náhodnì).
10
Nastavení hlasového záznamu
nastavení pøehrávaèe
Funkce AGC - Automatic Gain Control - samoèinnì reguluje zisk na vstupu
pøehrávaèe tak, aby v pøípadì silného signálu nebyla nahrávka pøebuzená,
a naopak aby napø. pøi nahrávání hlasových poznámek èi rozhovorù byly slyšet i
vzdálené hlasy. Pro aktivaci funkce v menu Record zvolte položku AGC a následnì.
vyberte On, pøípadnì Off pro deaktivaci.
nastavení displeje, systému
Rychlost pøehrávání
Vlastnosti displeje
Volba rychlosti umožòuje pøehrát
zvukový soubor rychleji nebo
pomaleji, a to v rozpìtí 50 ~ 200%
pùvodní rychlosti. V menu System zvolte Speed Control a pohybem nahoru/dolu
zvolte požadovanou hodnotu parametru.
Visualization:
Mazání souborù
Programové vybavení pøístroje FY500 umožòuje mazat soubory z pamìti i bez
použití poèítaèe. Pøi zastaveném pøehrávání vyberte soubor, který chcete smazat, a
krátce stisknìte FUNC. Následný dialog potvrïte volbou YES, soubor bude smazán.
Nastavení FM Tuneru
V menu FM Radio - FM Band lze
zvolit rozsah pásma FM podle
svìtové lokace:
US/EU/KR/CN - 87.5 MHz~108 MHz (USA/Evropa/Korea/Èína)
WORLDWIDE - 76 ~ 108 MHz (celosvìtové pásmo)
JAPAN - 76 ~ 92 MHz (Japonsko)
V menu FM Radio - Seek Step je
možné zvolit krok ruèního ladìní:
jemnìjší 50 kHz (0,05 MHz) nebo
100 kHz (0,1 MHz).
Stejnì jako vìtšina moderních MP3 pøehrávaèù, i FY500 umožòuje automatické
prohledání celého pásma FM a uložení stanic do 20 pøedvoleb. Pro tuto funkci
zvolte v menu FM Radio - Auto Preset. Pozor - akce pøepíše existující pøedvolby!
V místech se špatným signálem
lze pøepnout na monofonní pøíjem
bez šumu. V menu FM Radio zvolte
Sound a vyberte Mono nebo stereo,
podle podmínek pøíjmu.
11
V menu Display lze nastavit mnoho parametrù týkajících se zobrazení na LCD pøístroje:
Zobrazení detailních
informací o souboru
(File Info) nebo stavového pruhu s aktuální
pozicí ve skladbì (Status)
Menu Language: Volba komunikaèního jazyka: anglicky, korejsky, japonsky, èínsky.
File Info:
Zobrazením názvù souborù (File Info) a údajù z ID3 Tag (Tag Info).
Playing Time:
Zobrazením odehraného
èasu (Running Time)
a zbývajícího
(Remaining Time).
Scroll Speed:
Rychlost rolování informací na displeji.
Backlight Time: Doba trvání podsvícení displeje.
Contrast:
Kontrast zobrazení informací na displeji.
Lyrics:
Zapnutí/vypnutí zobrazení textù písní - Lyrics.
Vlastnosti systému
V menu System lze nastavit parametry ovlivòující funkci pøehrávaèe a zkontrolovat
nastavení systému:
Resume:
Urèuje, zda bude poslední soubor po zapnutí pøehrávaèe spuštìn
od zaèátku, nebo od místa, kde byl naposledy zastaven (On/Off).
Fade In:
Soubor lze spustit s postupným zesílením hlasitosti, což chrání
sluch uživatele pøed nenadálou hlasitou reprodukcí (On/Off).
Information:
Zobrazí informace o firmware, obsazené a volné pamìti.
Sleep:
Nastaví èasový interval,
po jehož uplynutí se
pøehrávaè sám vypne
buï bìhem pøehrávání
hudby, nebo poslechu FM rádia.
Auto Power Off: Spoøiè energie urèuje, jako dlouho bude pøehrávaè v klidovém stavu
èekat na zásah uživatele. Nedoèká-li se, vypne se.
Initial Settings: Zruší veškerá uživatelská nastavení a vrátí pøístroj do výchozího
továrního bodu. Použijte pouze v pøípadì, že máte s pøehrávaèem
nìjaké potíže.
12
øešení problémù
Formátování flash pamìti
Pøipojte pøístroj k poèítaèi pomocí USB kabelu.
Spuste aplikaci mpio Utility, v pøípadì úspìšné
identifikace se v oknì programu objeví nápis
FY500. Kliknìte na tlaèítko Format & Config
a potvïte OK. Objeví se okno formátování,
kliknìte na Spustit a potvrïte OK. Po dokonèení
procesu kliknìte na Zavøít, aplikace zkopíruje
do pøehrávaèe potøebné systémové soubory.
Jakmile se objeví hlášení, je možné pøístroj odpojit od poèítaèe.
Pamì FY500 je možné zformátovat také pøímo z prostøedí Windows. Kliknìte pravým
tlaèítkem myši na ikonu disku a zvolte "Formátovat". Souborový systém musí být FAT!
Obnovení pùvodního nastavení
Pokud jste naformátovali pamì pøístroje pomocí pøíkazu Windows, je nutné obnovit
systémové soubory pøehrávaèe pomocí tlaèítka Setup Config programu mpio Utility.
Jakmile se objeví hlášení, je proces hotov a pøístroj je možné odpojit od poèítaèe.
Upgrade firmware
Programový kód pøístroje mpio FY500 je možné
obohatit o nové funkce a zvukové formáty. Nejnovìjší verzi firmware naleznete vždy na
www.mpio-czech.cz v sekci Download v archivu ZIP.
Stažený archiv je tøeba rozbalit do libovolného
adresáøe - získáte soubor Upgrade.FY500.dwu.
Pro aktualizaci firmware použijte tlaèítko F/W Upgrade. Potvrïte OK a nalistujte na
pevném disku poèítaèe stažený soubor v novým programovým kódem. Jakmile je
soubor zkopírován do pamìti, zobrazí se hlášení a pøístroj je možné odpojit od PC.
Pøí následujícím spuštìní pøehrávaèe probìhne samotná aktualizace kódu a po jejím
skonèení se pøehrávaè automaticky vypne.
Uživatelé poèítaèù Macintosh mohou upgradovat firmware pøístroje i bez mpio Utility:
Ze stránek www.mpio-czech.cz stáhnìte firmware urèený pro Mac OS, rozbalte
archiv do libovolné složky a soubory image.dat, player.rom a upgrade.axf zkopírujte
do koøenového adresáøe flash pamìti. Po odpojení z USB probìhne samotný
upgrade, po jehož skonèení se pøístroj vypne.
14
øešení problémù
Nejèastìji kladené dotazy (FAQ)
Q1: Pøehrávaè nelze zapnout.
A1: Zkontrolujte, není-li aktivní zámek kláves. Pokud je baterie vybitá, vymìòte ji.
Q2: Znaky na displeji nejsou zobrazeny korektnì.
A2: Provìøte nastavení jazyka v menu DISPLAY.
Q3: Pøíjem rádia je velmi špatný, signál je rušený, zašumìný.
A3: Pøístroj mùže být rušený jiným blízkým elektrospotøebièem. Ovìøte si, zda
dobrému pøíjmu nebrání místní podmínky.
Q4: Nelze kopírovat soubory z PC.
A4: Provìøte spojení mezi pøehrávaèem a PC. Pro bezproblémový pøenos dat
nepoužívejte prodlužovací kabely a USB huby.
Q5: Hudba hraje, ale zvuk není slyšet.
A5: Zkontrolujte nastavení hlasitosti. Hudební soubory mohou být poškozené.
Q6: Pøístroj indikuje obsazenou pamì, ta je ale prázdná...
A6: Zformátujte pamì pomocí nejnovìjších MPIO Utility.
MÁTE-LI SE SVÝM PØEHRÁVAÈEM MPIO NÌJAKÉ POT͎E,
KONTAKTUJTE NAŠE SERVISNÍ CENTRUM NA ZELENÉ LINCE
800 100 856
NAVŠTIVTE ONLINE FÓRUM TECHNICKÉ PODPORY NA ADRESE
http://www.hbc-europe.cz/forum
péèe o mpio FY500
13
Svému pøehrávaèi MPIO zaruèíte dlouhou životnost, budete-li se
øídit následujícími pokyny:
Produkt nepoužívejte nebo nepøechovávejte:
- v prostøedí s konstantnì vysokou teplotou
- v prostøedí s konstantnì nízkou teplotou
- ve vlhkém prostøedí
- v prašném prostøedí
- na pøímém slunci
- uvnitø automobilu
- poblíž topení
- na místì s velkými vibracemi
- poblíž magnetických materiálù
Chraòte MPIO pøed poškozením:
- nevystavujte produkt nárazùm
- nerozebírejte, neopravujte a nezasahujte do pøístroje svépomocí
- dbejte, a se do pøístroje nedostanou žádné cizí látky
- je-li povrch pøístroje zašpinìn, vyèistìte jej jemnou tkaninou.
Nepoužívejte chemikálie!
Ve vlastním zájmu respektujte tato doporuèení:
- neposlouchejte hudbu z pøístroje bìhem øízení motorového
vozidla, motocyklu, kola
- pøi chùzi snižte hlasitost reprodukce, jinak mùžete pøeslechnout
výstražná znamení
- neposlouchejte hudbu dlouho na vysokou hlasitost, pøedejdete
poškození sluchu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising