Bang & Olufsen | BeoVision 6 | BeoVision 6

BeoVision 6
BeoVision 6
Vejledning
Brugervejledning
BeoVision Avant
Denne vejledning indeholder alt, hvad du har brug for at vide om dit Bang &
Olufsen produkt.
Guide
Oplysningerne på CD-ROM’en findes også på
Bang & Olufsens website;
www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte
din forhandler.
Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter
produktet op. De oplysninger, der er nødvendige for at installere og sætte
produktet op, findes i vejledningen og på CD-ROM’en. De kan være nyttige, hvis
du flytter produktet eller udvider systemet på et senere tidspunkt.
Vejledningen og CD-ROM’en indeholder begge et indeks, der kan hjælpe dig
med at finde et emne, du gerne vil vide mere om.
Forklaring på de symboler, der anvendes i
vejledningerne
Knapper på Beo4
fjernbetjeningen
Den vedlagte CD-ROM indeholder en fil i
PDF-format. For at kunne læse PDF-filen skal
programmet Adobe Reader være installeret på
computeren. Hvis du ikke har programmet, kan du
installere det fra CD-ROM’en. Vælg derefter filen
på det sprog, du ønsker. Filen åbnes.
TV
LIST
▲
▼
Displayvisning på Beo4
fjernbetjeningen
STORE
Displayvisning på
fjernsynsskærmen
TV 12
Indhold
Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn, 4
Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på
fjernsynsskærmen.
Daglig brug, 7
Få alt at vide om den daglige brug af fjernsynet, herunder hvordan du opretter og
bruger grupper, og hvordan du bruger tekst-tv-funktionerne.
Avancerede funktioner, 17
Alt, hvad du behøver at vide om brugen af fjernsynet udover daglig brug, f.eks.
hvordan du bruger funktionerne Timer-afspilning og Timer stand-by,
PIN-kodesystemet og en tilsluttet BeoCord V 8000 videobåndoptager.
Indstilling af programmer og foretrukne grundindstillinger, 27
Find ud af, hvordan du indstiller programmer. Dette kapitel indeholder også
oplysninger om indstilling af klokkeslæt, dato, standpositioner, billede og lyd.
Placering, tilslutning og vedligeholdelse, 41
Find ud af, hvordan du håndterer og placerer fjernsynet, tilslutter ekstra
videoudstyr, og hvor stikkene er placeret.
Indeks, 48
3
Præsentation af BeoVision 6 og Beo4
4
Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang
til alle funktioner. Når en funktion
bruges eller ændres, informeres du
herom via displayvisninger på Beo4 eller
på fjernsynsskærmen.
Tænd for fjernsynet
TV
TV
FORMAT
Tænd for en tilsluttet set-top boks
SAT
Vælg programmer, tekst-tv-sider eller indtast
data i skærmmenuer
0–9
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
MENU
TEXT
Indtast oplysninger i skærmmenuer. Tryk på
ss eller tt, mens fjernsynet er tændt for at
vælge en programgruppe, du har oprettet
Godkend og gem instruktioner eller
indstillinger
Gå trinvist op eller ned gennem programmer
eller menupunkter
Få vist ekstra funktioner i Beo4’s display, f.eks.
FORMAT
ss
tt
GO
▲
▼
LIST
GO
LIST
STOP
BEMÆRK! Hvis du vil have yderligere oplysninger
om, hvordan du tilføjer ekstra funktioner til dem,
der er vist i Beo4’s display, skal du se kapitlet
’Tilpasning af Beo4’ på CD-ROM’en.
EXIT
∧
∨
Beo4 viser den kilde, du har valgt, eller de
ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du
trykker på knappen LIST
Hent hovedmenuen frem
Tænd for tekst-tv
Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne
lyden fra højttalerne
EXIT
Forlad alle skærmmenuer
•
Sæt fjernsynet på stand-by
5
Viste oplysninger og menuer
Oplysninger om den valgte kilde vises øverst
på skærmen. Skærmmenuerne giver dig
mulighed for at justere indstillingerne.
TV
Menunavn
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
Valgmuligheder
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
Indhold af
valgmenuer
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
Informationsfelt
1 DR1
2 TV2
3........
select
GO
back
Sådan bruger du
valgmenuer…
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
Tryk for at hente menuen
TV SETUP frem
MENU
Tryk for at skifte mellem
valgmulighederne i menuen
▲
Tryk for at få vist forskellige
indstillinger
ss
Tryk for at hente en menu frem
eller gemme en indstilling, som
du har foretaget
GO
Tryk for at forlade alle menuer
EXIT
▼
tt
select
GO
6
Daglig brug
Dette kapitel indeholder oplysninger
om fjernsynets grundlæggende
funktioner.
Hvis du ønsker oplysninger om
mere avanceret betjening, f.eks.
Timer-afspilning, Timer stand-by, samt
brug af PIN-kodesystemet, skal du se
kapitlet ‘Avancerede funktioner’ på
side 17.
Se fjernsyn, 8
• Vælg et tv-program
• Hent en tv-liste frem
• Drej fjernsynet
Justering af lyd- og billedformat, 10
•
•
•
•
Juster eller fjern lyden fra højttalerne
Skift lydtype eller sprog
Juster højttalerbalance eller -kombination
Skift billedformat
Tekst-tv, 12
• Grundlæggende funktioner i tekst-tv
• Gem foretrukne tekst-tv-sider
• Daglig brug af MEMO-sider
Brug af grupper, 14
• Vælg programmer i en gruppe
• Opret grupper
• Flyt programmer i en gruppe
7
Se fjernsyn
8
Funktionerne på disse sider bruges
dagligt.
Vælg et tv-program ved at indtaste
programnummeret og skift til et
andet program eller en anden kilde.
Du kan også hente en liste over
tv-programmer frem på skærmen.
Du kan også vælge et program fra en
programgruppe, du har oprettet. For
yderligere oplysninger om grupper, se
kapitlet ’Brug af grupper’ på side 14.
Hvis fjernsynet er udstyret med
motordrejestanden (fås som
ekstraudstyr), kan du justere
fjernsynets position.
Vælg et tv-program
Hent en tv-liste frem
Når du tænder for fjernsynet, vises det
program, du sidst så, på skærmen.
Alle dine tv-programmer står i en liste, du kan
hente frem på skærmen. Listen indeholder
programnumre og -navne, og kan indeholde
op til 99 tv-programmer. Du kan også hente en
programliste frem over programgrupper.
Tryk for at tænde for fjernsynet
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
TV
TV 2
BBC
Tryk på et programnummer for at
gå direkte til det pågældende
program
0–9
Tryk på knappen, og hold den
nede for at hente en tv-liste frem
på skærmen
GO
Tryk for at skifte fra program til
program
▲
For at vælge et program skal du
indtaste programnummeret,
eller…
0–9
Tryk for at sætte fjernsynet på
stand-by
•
…tryk, indtil det ønskede
program fremhæves
▲
Tryk for at tænde for det valgte
program, eller…
GO
…tryk for at forlade menuen
EXIT
Hent programlisten for en
specifik gruppe frem…
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
Ved at trykke på 0 kan du skifte
mellem det aktuelle og forrige
tv-program.
▼
▼
BBC
BEMÆRK! Hvis skærmen er overophedet, kan der
forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne
forsvinder, når fjernsynet atter får den normale
temperatur.
Tryk på ss eller tt flere gange for
at gå trinvist gennem dine
grupper
ss
Tryk for at hente den valgte
gruppe frem
GO
Tryk på knappen, og hold den
nede for at hente programlisten
for denne gruppe frem
GO
Tryk på ss eller tt for at få vist
programlisterne for de andre
grupper
ss
tt
MY GROUP
tt
9
Drej fjernsynet
Hvis du har en motordrejestand eller base, kan
du dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4
fjernbetjeningen.
TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DR2
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
more
select
GO
Fjernsynsprogramlisten hentes nu frem. Den giver
dig et overblik over alle de tilgængelige
tv-programmer.
NEWS
DR1
DR2
TV2
BBC
CNN
ZDF
RTL7
EUROSPRT
group
select
GO
Liste over grupper… Tv-programmer, som er
valgt til en bestemt gruppe, vises også i
programlisterne over alle indstillede tvprogrammer.
Tryk flere gange, indtil STAND
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk for at dreje fjernsynet til
venstre eller højre, eller…
ss
…brug taltasterne til at vælge en
forudindstillet position.
1 repræsenterer den yderste
venstre position, 9 repræsenterer
den yderste højre position
1–9
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger om programmering
af tv-positioner, skal du se
kapitlet ’Programmering af
positioner, som fjernsynet skal
dreje til’ på side 36.
STAND
tt
Justering af lyd- og billedformat
10
Der er flere lydjusteringsmuligheder i
dit fjernsyn.
Juster eller fjern lyden fra
højttalerne
Du kan til enhver tid indstille eller
fjerne lyden helt fra højttalerne.
Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden
fra højttalerne.
Hvis programmmer udsendes med
andre lydtyper eller sprog, kan du
vælge mellem disse lydtyper og
sprog.
Hvis der er tilsluttet højttalere til
fjernsynet, kan du justere
højttalerbalancen.
Du kan ændre billedformatet eller
lytte til lyd fra fjernsynets højttalere,
uden at tænde for skærmen.
Tryk for at skrue op eller ned for
lydstyrken
Lydtype eller sprog
∧
∨
Navnene på de forskellige tilgængelige
lydtyper bliver vist i displayet, efterhånden
som du går frem.
Tryk flere gange, indtil SOUND
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk for at hente den aktuelle
lydtype frem på skærmen
GO
Tryk flere gange for at skifte til
en anden lydtype eller et andet
sprog i et flersproget program
GO
GO
Tryk for at forlade funktionen
SOUND
EXIT
Tryk på midten af knappen for at
fjerne lyden fra højttalerne
∧
∨
MUTE
Tryk for at få lyden tilbage
Hvis du lytter til høj musik over
længere tid, kan det medføre
høreskade!
∧
∨
For at få vist SOUND på Beo4
skal du først tilføje den til Beo4’s
liste over funktioner. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger,
skal du se kapitlet ’Tilpasning
af Beo4’ på CD-ROM’en.
Du kan gemme din foretrukne
lydtype, når du indstiller tvprogrammer. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, skal du se
kapitlet ’Redigering af indstillede
tv-programmer’ på side 30.
BEMÆRK! Se kapitlet ’Stikpanelerne’ på side 45 for
at få yderligere oplysninger om, hvordan du
tilslutter udstyr til fjernsynet.
SOUND
VOL 26
STEREO
11
Højttalerbalance eller -kombination
Billedformat
Hvis du tilslutter højttalere til fjernsynet, kan
du til enhver tid justere balancen og ændre
højttalerkombinationen.
Fjernsynet giver dig altid det bedst mulige
billede. Det tilpasser automatisk billedet, så
det fylder så meget af skærmen som muligt.
Du kan dog stadig vælge det format, du
foretrækker.
Tryk flere gange, indtil SPEAKER
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk for at justere balancen
mellem venstre og højre højttaler
ss
Tryk for at vælge en
højttalerkombination
Tryk for at fjerne SPEAKER fra
Beo4’s display og vende tilbage til
den kilde, du var i gang med at
bruge
Højttalerkombinationer
SPEAKER 1
Kun lyd i fjernsynets højttalere.
SPEAKER 2
Stereolyd i de to eksterne
fronthøjttalere.
SPEAKER 3
Fjernsynets højttalere og
eksterne fronthøjttalere er
aktive.
Hvis du vil have oplysninger om,
hvordan du forudindstiller en
højttalerkombination, skal du se
kapitlet ’Justering af billed- og
lydindstillinger’ på side 38.
Tryk flere gange, indtil FORMAT
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk, hvis du ønsker at optimere
billedet, eller…
GO
1–3
…tryk på nummeret for det
ønskede billedformat
1–3
EXIT
Hvis du har valgt Format 1…
Tryk for at vælge variationer af
dette format
SPEAKER
tt
Hvis du har valgt Format 1
eller Format 2…
Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte
billedet op eller ned
Tryk for at forlade funktionen
FORMAT
FORMAT
ss
tt
▲
▼
EXIT
Billedformater, du kan vælge mellem
FORMAT 0
Fjerner billedet fra skærmen. Denne funktion er
nyttig, hvis du f.eks. afspiller en musik-CD på en
tilsluttet DVD 1 og ikke ønsker at se musikCD’ens menu på skærmen. Tryk på en kildeknap,
f.eks. TV, for at få billedet tilbage.
FORMAT 1
Standardfjernsynsbillede. Der er mulighed for to
forskellige formater: 15:9 og Panoramic View
(det største billede).
FORMAT 2
Til letter-box billeder. Når du vælger FORMAT 2,
justeres billedet automatisk lodret. Det sikrer, at
kanalnavne eller undertekster – hvis de vises i det
sendte billede – er synlige.
FORMAT 3
Til 16:9 widescreen-billeder. FORMAT 3 vælges
normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet,
kan du selv vælge det.
Tekst-tv
12
Hvis du vælger et program, og det
pågældende program omfatter en
tekst-tv-tjeneste, giver fjernsynet dig
adgang til tekst-tv-sider og evt.
tilhørende undersider.
Ved hjælp af piletasterne på Beo4,
menulinien øverst på skærmen og
den fremhævede markør kan du med
et enkelt skridt gå til den ønskede
side. Når du finder siden, kan du
midlertidigt standse bladring i
undersider, så du kan læse dem i dit
eget tempo.
Grundlæggende funktioner i
tekst-tv
Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af
menulinien øverst på tekst-tv-siden.
PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
RETURN fører dig kun ét trin tilbage. Gå tilbage til
andre tidligere viste sider ved hjælp af funktionerne
PAGE eller MEMO.
Fjernsynet kan huske dine foretrukne
sider, gå tilbage til den forrige side,
vise skjulte meddelelser og hjælpe dig
med at skifte til et andet programs
tekst-tv-tjeneste.
> Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv og på
EXIT for at forlade tekst-tv.
> Hvis du trykker på EXIT og forlader tekst-tv, før
du har fundet den ønskede side, vises TEXT i
displayet, når siden er fundet.
> Tryk på GO for at få vist siden.
For at få dine foretrukne tekst-tvsider til at blive vist først, når du
henter tekst-tv frem, skal du gemme
dem som MEMO-sider.
Hvis du skifter til et andet program eller forlader
tekst-tv ved at vælge en ny kilde, får du ikke
besked, når siden er fundet.
Hvis du gemmer en undertekstside i
tekst-tv som MEMO-side nummer 9,
kan du automatisk aktivere
undertekster.
Sådan går du til en ny side…
> Indtast nummeret på den side, som du ønsker at
få vist, eller…
> …tryk på ss for at flytte den fremhævede markør
til PAGE.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre mellem siderne,
og hold knappen nede for at øge hastigheden.
> Tryk på GO for at skifte mellem indekssider
(100, 200, 300...).
Sådan bevæger du dig rundt på en side vha.
links…
> Tryk på tt for at flytte markøren til POINT på
menulinien.
> Tryk på GO eller ▼ for at placere markøren på
siden.
> Flyt markøren via piletasterne til en
sidehenvisning, og tryk på GO.
BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et
andet fjernsyn via et BeoLink kabel, er de
forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte
hukommelsessider. Hukommelsessider skal
gemmes manuelt på det enkelte forbundne
fjernsyn.
Sådan vender du tilbage til den forrige side…
> Når du bruger POINT til at gå til en anden side,
skifter POINT på menulinien til RETURN.
> Tryk på GO for at gå tilbage til den forrige side.
Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste…
> Tryk på tt for at flytte den fremhævede markør
til PROGRAM.
Hvis der er oprettet MEMO-sider, vil MEMO være
fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Mens
MEMO er fremhævet, skal du trykke på
▲ eller ▼ for at finde PROGRAM.
> Tryk på GO for at hente en programliste frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at finde det ønskede
program.
> Tryk på GO for at skifte til en anden tekst-tvtjeneste.
Sådan stopper du bladring i undersider…
> Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider,
eller…
> …flyt markøren til HALT, og tryk på GO. HALT
erstattes af fire cifre.
> Brug ▼ og ▲ for at gå til den ønskede
underside, eller…
> …indtast nummeret ved hjælp af taltasterne på
Beo4.
> Tryk på GO for at begynde at bladre igen.
Sådan får du vist skjulte meddelelser og
lignende…
> Flyt markøren på menulinien til t.
> Tryk på GO for at skifte fra SETUP til REVEAL.
> Tryk på GO igen for at få vist skjulte meddelelser
på den aktuelle side.
13
Gem foretrukne tekst-tv-sider
Daglig brug af MEMO-sider
Hver kanals tekst-tv-tjeneste kan have ni
MEMO-sider.
Det kan være, at du gerne vil kunne slå hurtigt
op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du
er på vej ud af døren på arbejde og ønsker
oplysninger om trafikken fra en tekst-tvtjeneste.
PAGE MEMO1
POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
PAGE MEMO2
POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
Sådan opretter du en MEMO-side…
> Hent en side frem, du bruger ofte.
> Tryk på ss eller tt for at flytte markøren langs
menulinien til SETUP. Tryk derefter på GO.
De ni tilgængelige MEMO-steder vises med tal.
Det første er fremhævet.
> Tryk på GO for at gemme den aktuelle side.
Markøren går til det næste tilgængelige MEMOsted.
> Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste
tekst-tv-side, som du vil gemme.
> Gentag proceduren for hver enkelt af de sider,
du ønsker at gemme.
> Hvis du ønsker at forlade MEMO-opsætning, skal
du trykke på ss eller tt for at flytte markøren til
BACK. Tryk derefter på GO.
> Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.
Gem siden med tekst-tv-undertekster som
MEMO-side 9, hvis du ønsker, at undertekster i
tekst-tv automatisk skal vises for et bestemt
program.
Sådan sletter du en MEMO-side…
> Tryk på ss eller tt for at flytte markøren til SETUP.
Tryk derefter på GO.
> Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at
slette. Tryk derefter på den gule knap.
> Tryk på den gule knap igen for at bekræfte
valget.
Sådan får du vist MEMO-sider…
> Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem
MEMO-sider.
> Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.
Brug af grupper
14
Hvis du har gemt mange programmer
og ønsker at få hurtig adgang til dine
favoritter uden at skulle gennemgå
listen hver gang, kan du anbringe dem
i en gruppe. Du behøver ikke længere
at gå trinvist gennem programmer, du
ikke bruger.
Navngiv grupperne efter de personer,
som ser dem – ‘Far’ eller ‘Mette’ – eller
efter den type programmer, du har
medtaget i gruppen, f.eks. ‘Nyheder’
eller ‘Sport’.
Når du har oprettet og valgt en
bestemt gruppe, går du kun trinvist
gennem de tv-programmer, der hører
til denne bestemte gruppe. Skift til en
anden gruppe for at se en anden type
programmer eller skift fra GROUPS til
TV for at se alle indstillede tvprogrammer.
Vælg programmer i en gruppe
Opret grupper
Du kan få adgang til dine grupper ved at
aktivere gruppefunktionen. Tryk på
piletasterne for at vælge den gruppe, du
søger. Gå derefter trinvist gennem
programmerne i denne gruppe.
Du kan oprette op til otte forskellige grupper.
Hver gruppe kan omfatte op til 18
programmer. Det samme program kan
gemmes i mere end én gruppe.
Tryk for at tænde for fjernsynet
Gå til venstre eller højre, indtil
dine grupper vises
TV
ss
TV SETUP
tt
PROGRAM GROUPS
PROGRAM GROUPS
TUNING
GROUP1
MY GROUP
Når du finder den ønskede
gruppe, skal du trykke på GO for
at vælge gruppen
GO
Gå trinvist op eller ned gennem
programmerne i den specifikke
gruppe
▲
NEWS
TIMER RECORDING
...
PLAY TIMER
...
OPTIONS
...
STAND POSITIONS
...
...
GROUP1
. . .
. . .
▼
back
...
...
select
GO
name
new group
PROGRAM GROUPS
Brug taltasterne til at indtaste
nummeret på det program, du
gerne vil se
Gå til venstre eller højre for at
skifte til en anden gruppe – og
tryk på GO for at hente den frem
Tryk på GO, og hold knappen
nede i gruppefunktionen for at
hente en programliste frem for
den aktuelle gruppe. Tryk på TV
for at vælge alle tilgængelige
tv-programmer.
1–9
A
TV 2
BBC
ss
tt
SPORT
GO
character
next
accept
GO
PROGRAM GROUPS
MY GROUP
...
name
move
create
GO
COPY TV
TO MY GROUP
1 DR2
2 TV2
3........
4 EUROSPORT
5 ZDF
6 ARD
7........
..
..
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4
DR2
SKY NEWS
ZDF
RADIO 2
BBC
copy
accept
GO
move
create group
GO
15
Flyt programmer i en gruppe
Du kan ændre den rækkefølge,
programmerne i en gruppe vises i, og du kan
også slette programmer i en gruppe.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. PROGRAM GROUPS er allerede
fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
PROGRAM GROUPS frem.
> Tryk på ▼ for at flytte markøren til en ledig
gruppe, og tryk på den grønne knap for at
kunne navngive en ny gruppe.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge karakterer.
> Tryk på ss eller tt for at flytte mellem
karakterfelterne.
> Tryk på GO for at gemme navnet. Tryk på GO
igen for at kunne kopiere programmer ind i den
nye gruppe.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at finde et af de
programmer, du ønsker at kopiere til den nye
gruppe.
> Tryk på tt for at kopiere et tv-program til din
gruppe.
> Tryk på GO for at gemme din gruppe, når du er
færdig med at kopiere programmer.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle
menuerne.
Set-top boksprogrammer kan ikke kombineres
med tv-programmer i samme gruppe.
NEWS
DR1
DR2
TV2
BBC
CNN
ZDF
RTL7
EUROSPRT
group
select
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. PROGRAM GROUPS er allerede
fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
PROGRAM GROUPS frem.
> Tryk på ▼ for at fremhæve en gruppe, og tryk på
GO for at vælge den.
> Tryk på ▼ for at fremhæve det program, du vil
flytte eller slette.
> Tryk på tt for at flytte programmet væk fra
listen, og tryk på ▲ eller ▼ for at flytte det til
den nye position.
> Tryk på ss for at flytte programmet tilbage til
listen, eller tryk på den gule knap for at slette
det. Når du sletter et program på listen, rykkes
de resterende programmer sammen.
> Hvis programmet bytter plads med et andet
program, skal det pågældende program flyttes til
en ny position.
> Når du er færdig med at flytte eller slette
programmer i en gruppe, skal du trykke på GO
for at gemme gruppen.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle
menuerne.
16
Avancerede funktioner
Find ud af, hvordan du betjener dit
fjernsyn ud over daglig brug.
I dette kapitel får du også oplysninger
om, hvordan du betjener tilsluttet
videoudstyr og en tilsluttet set-top
boks.
Få fjernsynet til at starte og stoppe automatisk, 18
• Før du starter…
• Timer-afspilning og Timer stand-by
• Få vist, rediger eller slet en Timer
PIN-kodesystemet, 20
•
•
•
•
Aktiver PIN-kodesystemet
Skift eller slet din PIN-kode
Brug din PIN-kode
Hvis du har glemt din PIN-kode…
Betjening af set-top boks, 22
•
•
•
•
Set-top Box Controller menu
Generel betjening med Beo4
Brug set-top boksens egen menu
Brug en set-top boks i et linkrum
Hvis du har en BeoCord V 8000…, 24
•
•
•
•
Afspil og søg gennem et bånd
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv
Optag via skærmmenu
Kontroller allerede indstillede optagelser
17
Få fjernsynet til at starte og stoppe automatisk
18
Hvis fjernsynet er udstyret med en
Master Link enhed (fås som
ekstraudstyr), kan du få det til at
tænde eller slukke automatisk via
funktionerne Timer-afspilning og
Timer stand-by.
Du kan indtaste op til seks Timerindstillinger og hente en skærmliste
frem over de Timer-indstillinger, du
har indtastet. Du kan redigere eller
slette dine Timer-indstillinger via
denne liste.
Hvis fjernsynet er integreret med et
Bang & Olufsen musik- eller
videosystem via et Master Link kabel,
kan disse systemer også udføre
Timer-afspilnings- eller Timer
stand-by-funktionerne.
Hvis du ønsker at indtaste
Timer-indstillinger, skal det
indbyggede ur stilles på det korrekte
klokkeslæt. Se ’Indstilling af tidspunkt
og dato’ på side 37 for at få
yderligere oplysninger.
Før du starter…
Timer-afspilning og Timer stand-by
Hvis du tilslutter et Bang & Olufsen musikeller videoprodukt til fjernsynet med et
Master Link kabel, kan produktet blive
omfattet eller udeladt af de
tidsprogrammerede funktioner via Play Timer.
Du kan f.eks. indstille fjernsynets Play Timer til
ON og et musiksystems Play Timer til OFF, hvis
de tidsprogrammerede funktioner kun skal
gælde for fjernsynet.
Du kan programmere fjernsynet til automatisk
at starte eller stoppe på samme tidspunkt og
samme dag fra uge til uge.
Sådan aktiverer du Play Timer…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
PLAY TIMER.
> Tryk på GO for at hente menuen PLAY TIMER
frem. TIMER ON/OFF er allerede markeret.
> Tryk på GO for at hente menuen TIMER ON/OFF
frem.
> Tryk på ss eller tt for at få vist ON.
> Tryk på GO for at gemme indstillingen.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
TIMER SETUP
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS
TIMER ON / OFF
TIMER INDEX
TIMER ON / OFF
PLAY TIMER PROGRAMMING
TIMER INDEX
PLAY TIMER PROGRAMMING SOURCE
PROGRAM
START TIME
back
select GO
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan
du slår Play Timer til eller fra på et tilsluttet Bang &
Olufsen musik- eller videoprodukt, skal du se den
vejledning, der følger med det pågældende
produkt.
back
select
TIMER PROGRAMMING
SOURCE
TV
PROGRAM
18 BBC
START TIME
15:40
STOP TIME
16:40
DAYS
M . . TF . S
...
store
Systemet skriver:
M…
Mandag
T…
Tirsdag
W…
Onsdag
T…
Torsdag
F…
Fredag
S…
Lørdag
S…
Søndag
BEMÆRK! Hvis fjernsynet er sat op i et linkrum,
skal Timer-programmeringen foretages via
systemet i hovedrummet.
GO
GO
19
Få vist, rediger eller slet en Timer
Hent en skærmliste frem over de Timerindstillinger, du har indtastet. Du kan redigere
eller slette dine Timer-indstillinger via denne
liste.
Sådan indtaster du indstillinger for Timerafspilning eller Timer stand-by…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
PLAY TIMER.
> Tryk på GO for at hente menuen PLAY TIMER
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve
PLAY TIMER PROGRAMMING.
> Tryk på GO for at hente menuen
PLAY TIMER PROGRAMMING frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne.
> Brug taltasterne til at indtaste oplysninger, eller
tryk på ss eller tt for at få vist valgmulighederne
for hvert punkt. Når DAYS er fremhævet, skal du
trykke på tt for at gå gennem dagene, og trykke
på ▲ eller ▼ for at fjerne uønskede dage. Tryk
på tt for at gå til den næste dag, og tryk på ss
for at gå tilbage til den forrige dag. Når de(n)
ugedag(e), du ønsker, vises, skal du trykke på
GO for at acceptere dagen(e).
> Når du har indtastet de nødvendige oplysninger,
skal du trykke på GO for at gemme Timerindstillingerne.
> Tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
TIMER SETUP
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS
TIMER ON / OFF
TIMER INDEX
TIMER ON / OFF
PLAY TIMER PROGRAMMING
TIMER INDEX
PLAY TIMER PROGRAMMING
15:40-16:40
TV 18
BBC
M . . TF . .
back
select GO
back
select
GO
PLAY TIMER INDEX
15:40-16:40
BBC
TV 18
M . . TF . .
6:00 - 7:00
ZDF
TV 3
MTWTF . .
20:00-22:00
CNN
TV 15
MT . . . S .
delete
edit
GO
Sådan får du vist, kan redigere eller slette dine
Timer-indstillinger…
> Vælg TIMER INDEX fra menuen TIMER SETUP for
at hente din liste over Timer-indstillinger frem.
Den første Timer-indstilling på listen er allerede
fremhævet.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte markøren til den
Timer-indstilling, du ønsker at redigere.
> For at redigere en indstilling skal du trykke på
GO og følge den fremgangsmåde, der er
beskrevet til venstre.
> For at kunne slette en valgt indstilling skal du
trykke på den gule knap.
> Hvis du ændrer mening, skal du trykke på ss for
at flytte indstillingen tilbage på listen. Du kan
også trykke på EXIT for at forlade alle menuer.
> Tryk på den gule knap endnu en gang for at
slette indstillingen.
PIN-kodesystemet
20
Du vælger selv, om PIN-kodesystemet
skal være aktiveret. PIN-kodesystemet
bliver deaktiveret, når du sletter din
PIN-kode.
Aktiver PIN-kodesystemet
Hent menuen TV SETUP frem på skærmen,
aktiver menuen PINCODE, og vælg fra
undermenuerne.
Formålet med PIN-kodesystemet er at
forhindre normal brug af fjernsynet for
personer, der ikke kender PIN-koden.
Når strømmen til fjernsynet har været
afbrudt i 15–30 minutter, træder
PIN-kodesystemet i kraft.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PINCODE
TUNING
TIMER RECORDING
Når der atter tilsluttes strøm til
fjernsynet, og der bliver tændt for det,
slukker fjernsynet automatisk efter fem
minutter. Fjernsynet vender tilbage til
normal, når PIN-koden indtastes.
PLAY TIMER
PINCODE
0. . .
CONFIRM PINCODE
. . . .
OPTIONS
STAND POSITIONS
GROUP1
. . .
. . .
back
Hvis du mister eller glemmer din kode,
skal du kontakte din Bang & Olufsen
forhandler for at få en masterkode,
der deaktiverer PIN-koden.
select
next
accept
GO
GO
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PINCODE
TUNING
DELETE PINCODE
TIMER RECORDING
NEW PINCODE
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS
GROUP1
. . .
. . .
back
select
GO
select
GO
Sådan aktiverer du PIN-kodesystemet…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem.
> Tryk på ss to gange efterfulgt af STOP. Menuen
PINCODE vises på skærmen.
> Brug taltasterne eller ▲ ▼ på Beo4 til at indtaste
de fire cifre i din kode. Tryk på ss for at gå
tilbage til forkert indtastede cifre, og brug
▲ eller ▼ til at ændre dem.
> Tryk på GO, når det sidste ciffer er fundet.
> Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk
derefter på GO igen. Hvis de to koder ikke er
identiske, nulstilles indlæsefelterne, og du skal
indtaste koden igen.
Sådan ændrer eller sletter du din PIN-kode…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem.
> Tryk på ss to gange efterfulgt af STOP. Menuen
PINCODE vises på skærmen.
> Indtast den korrekte PIN-kode for at kunne
ændre eller slette PIN-kodefunktioner.
> Hvis du ønsker at ændre din kode, skal du
indtaste cifrene på din nye kode ved hjælp af
taltasterne eller ▲ ▼ og trykke på GO.
Indtast koden igen for at bekræfte den.
> Hvis du ønsker at slette din kode, skal du vælge
DELETE PINCODE og trykke på GO.
Sådan annullerer du en tidligere indtastet
PIN-kode…
> Tryk på STOP. Den indtastede kode annulleres,
og indlæsefelterne nulstilles.
BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode op til fem
gange inden for tre timer.
21
Brug din PIN-kode
Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt
i 15–30 minutter, bliver du bedt om at indtaste
PIN-koden, når du tænder det igen. Hvis du
ikke indtaster PIN-koden, skifter fjernsynet
automatisk til stand-by efter ca. fem minutter.
PINCODE
PINCODE
0. . .
next
accept
GO
Mens fjernsynet er tændt…
> Indtast kodecifrene ved hjælp af taltasterne
eller ▲ ▼.
> Tryk på GO, når det sidste ciffer er indtastet.
> Fjernsynet starter derefter igen.
Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker
fjernsynet i tre timer. I det tidsrum er betjening ikke
mulig.
Ca. 30 sekunder før systemet automatisk skifter til
stand-by, er det ikke muligt at betjene det med
fjernbetjeningen. Man kan derfor heller ikke
indtaste en PIN-kode i dette tidsrum.
MASTERCODE
MASTERCODE
0. . . .
next
accept
GO
Hvis du har glemt din PIN-kode…
> Kontakt en Bang & Olufsen forhandler, der kan
fremskaffe en femcifret masterkode.
> Når fjernsynet beder dig om at angive din
PIN-kode, skal du trykke på ss og holde knappen
nede for at hente menuen MASTERCODE frem.
> Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af
taltasterne eller ▲ ▼ og trykker på GO,
deaktiverer du PIN-koden og genaktiverer
fjernsynet.
Betjening af set-top boks
22
Den indbyggede Set-top Box
Controller fungerer som ‘tolk’ mellem
den valgte set-top boks og Beo4
fjernbetjeningen. Når du har tilsluttet
en set-top boks, kan du bruge Beo4
fjernbetjeningen til at få adgang til
de programmer og funktioner, din
set-top boks tilbyder.
Nogle funktioner er direkte
tilgængelige via Beo4, når du tænder
for set-top boksen. Yderligere
funktioner er tilgængelige via en
Set-top Box Controller menu, som du
kan hente frem på skærmen.
Set-top Box Controller menu
Nogle af knapperne på set-top boksens
fjernbetjening er ikke umiddelbart
tilgængelige på Beo4. For at finde ud af,
hvilke knapper på Beo4 der aktiverer særlige
tjenester eller funktioner i din set-top boks,
skal du hente Set-top Box Controller menuen
frem på skærmen.
Tryk for at tænde for set-top
boksen
SAT
Tryk for at hente Set-top Box
Controller menuen frem
MENU
Tryk på den taltast, der aktiverer
den ønskede funktion, eller…
…tryk på en af de farvede
knapper for at aktivere en
funktion
1–9
1
GUIDE
2
MENU
3
TEXT
4
INFO
5
WIDE
1
GUIDE
2
MENU
3
TEXT
4
INFO
5
WIDE
Eksempel på en Set-top Box Controller menu –
tasterne på Beo4 er vist til venstre i menuen, og
set-top boksens taster er vist til højre.
23
Generel betjening med Beo4
Brug set-top boksens egen menu
Brug en set-top boks i et linkrum
Hvis du ved, hvilken knap på Beo4 der
aktiverer den ønskede funktion, kan du hente
funktionen frem uden først at aktivere Set-top
Box Controller menuen.
Når du har aktiveret set-top boksen, kan du
betjene set-top boksens egne menuer, f.eks.
Program guide, via Beo4.
Når din set-top boks er tilsluttet til fjernsynet i
hovedrummet, kan du betjene set-top boksen
fra fjernsynet i linkrummet. Set-top Box
Controller menuen kan dog ikke vises på
fjernsynsskærmen i linkrummet.
Mens set-top boksen er
aktiveret…
Tryk på GO og derefter på den
taltast, der aktiverer den ønskede
funktion
Mens set-top boksens egen
menu vises…
Flytter markøren op eller ned
Tryk for at tænde for set-top
boksen i hovedrummet
SAT
Tryk for at vælge en funktion,
og…
…tryk på den taltast, der
aktiverer den ønskede funktion
GO
GO
0–9
Tryk på GO og derefter på
▲ eller ▼ for at gå trinvist op
eller ned gennem programmerne
GO
Tryk på GO og hold knappen
nede for at hente Program
guiden eller ’Now/Next’ banneret
frem på skærmen, afhængig af
din set-top boks
GO
▲
▲
▼
Flytter markøren
ss
Vælger og aktiverer en funktion
GO
GO
▼
Tryk på GO og derefter på
GO
ss eller tt for at skifte mellem
ss
tt
Tryk på en af de farvede knapper
for at aktivere en funktion
tt
menusider eller skifte mellem
programlister
Forlader menuer eller vender
tilbage til en tidligere menu
STOP
Forlader menuer, vælger eller
forlader forskellige modi, f.eks.
radio
EXIT
Brug de farvede knapper som
angivet i set-top boksens menuer
Når set-top boksen er valgt som
kilde, skal du trykke på MENU to
gange for at hente fjernsynets
hovedmenu frem.
1–9
Hvis du har en BeoCord V 8000…
24
Ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen
kan du afspille og søge gennem et
videobånd.
Fra optagemenuen kan du også
kontrollere, redigere eller slette alle
tidsprogrammerede optagelser, der
venter på at blive udført.
Du kan få yderligere oplysninger om
videobåndoptageren i den vejledning,
der følger med den. Bemærk dog, at
nogle af de funktioner, der beskrives i
videobåndoptagerens vejledning, f.eks.
’slow’, ikke er tilgængelige, når
apparatet er tilsluttet dette fjernsyn.
Afspil og søg gennem et bånd
Når du har valgt videobåndoptageren via
Beo4, udføres al betjening med Beo4.
Afspilningen af det videobånd, du har sat i,
starter automatisk.
Tidsprogrammeret optagelse via
tekst-tv
Optagelserne programmeres let via tekst-tv.
Sæt et bånd i videobåndoptageren…
> Tryk på V TAPE for at aktivere
videobåndoptageren – båndet starter derefter
automatisk…
V. TAPE
PLAY
TV RECORD
NOW
TELETEXT
RECORD LIST
2:42
MENU
PAGE
Mens videobåndet afspilles…
> Tryk på ss eller tt for at spole tilbage eller frem
på båndet.
> Tryk på ss eller tt igen for at spole hurtigere.
> Tryk på ss eller tt en tredje gang for at spole
hurtigt tilbage eller frem på båndet, eller…
> …tryk på ss eller tt, og hold tasten nede i to
sekunder for at spole hurtigt tilbage eller frem på
båndet.
> Tryk på GO for at starte eller genoptage
afspilningen.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå trinvist frem eller
tilbage gennem de forskellige spor eller
optagelser på et bånd.
Sådan standser du båndet midlertidigt eller
stopper det…
> Tryk på GO for at standse båndet midlertidigt.
Tryk på GO igen for at genoptage afspilningen.
> Tryk på STOP for at stoppe båndet helt.
> Tryk på stand-by knappen • for at sætte
fjernsynet og videobåndoptageren på stand-by.
MEMO
back
HALT
select
GO
PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P202 BBC
S202
Ons 13 Oct
12:39:34
Menulinien på tekst-tv-siden.
18:30-21:00
P202 BBC
13. OCT
S202
P1
BBC
Ons 13 Oct
OK?
Statuslinien for en optagelse kan vises over teksttv-siden med angivelse af både start- og
stoptidspunkt, eller på det program, du ønsker at
optage.
PROGRAMMING STORED
Optagelsen er nu gemt.
BEMÆRK! Der kan kun optages som beskrevet,
hvis BeoCord V 8000 er tilsluttet direkte til
fjernsynet.
POINT
25
Optag via skærmmenu
Brug menuen til at indstille en
tidsprogrammeret optagelse. Indtast kilde,
start- og stoptidspunkt for optagelsen. Du kan
indstille op til seks tidsprogrammerede
optagelser. Husk først at skifte til den kilde
(TV eller SAT), du ønsker at optage fra.
Sæt et bånd i til optagelse…
> Find den ønskede tekst-tv-side.
> Tryk på RECORD for at kunne vælge et program,
der skal optages, eller brug tt til at gå til REC på
menulinien i tekst-tv. Tryk derefter på GO.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå til starttidspunktet
eller programtitlen.
> Tryk på GO for at vælge det ønskede
starttidspunkt, eller vælg blot programtitlen.
> Tryk eventuelt på GO for at vælge
afslutningstidspunkt. Du kan ændre
afslutningstidspunktet ved at trykke på ▼ og
inkludere to eller tre programmer i træk.
> Kontroller statuslinien for optagelsen og brug
eventuelt ▲ eller ▼ eller taltasterne til at ændre,
og ss eller tt til at flytte mellem de indlæste
data.
> Tryk på GO for at gemme den
tidsprogrammerede optagelse.
PROGRAMMING STORED angiver, at optagelsen
er gemt.
Du kan også hente menuen til programmering af
en Timer-optagelse frem via hovedmenuen SETUP
for den relevante kilde, f.eks. TV.
Kontrollér allerede indstillede
optagelser
Du kan kontrollere de optagelser, der venter
på at blive udført. Du kan også redigere eller
slette dem. Hvis de tidsprogrammerede
optagelser overlapper hinanden, vises det
både, når optagelsen gemmes, og på listen
over tidsprogrammerede optagelser.
TV RECORD
TV RECORD
NOW
NOW
TELETEXT
TELETEXT
RECORD LIST
RECORD LIST
TV RECORD
MENU
SOURCE
PROGRAM
START TIME
PROGRAM
18 BBC
START TIME
15:40
STOP TIME
16:40
DATE
back
GO
select PDC
/ VPS
RECORD LIST
MENU
20:00-21:00
SUPER CH
TV3
7 MAY
back
OFF
store
GO
Sæt et bånd i til optagelse…
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet, eller SAT
for at tænde for en set-top boks, hvis en sådan
er tilgængelig.
> Tryk på RECORD på Beo4 for at hente
optagemenuen frem.
> Tryk på ▼, indtil MENU fremhæves.
> Tryk på GO for at hente skærmmenuen til
tidsprogrammering af optagelser frem.
START TIME er fremhævet.
> Brug taltasterne eller ss eller tt til at indtaste
oplysninger om Timer-optagelsen: stoptidspunkt,
dato, eventuelt flere forskellige programnumre,
og aktivér funktionen PDC/VPS, hvis den er
tilgængelig.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem
menumulighederne.
> Tryk på GO for at gemme optagelsen.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle
menuerne direkte.
Hvis PDC/VPS er en mulighed i menuen, kan du
sætte den på OFF eller AUTO. Den mulighed, du
vælger, gælder kun for denne bestemte optagelse.
Se den vejledning, der følger med BeoCord
V 8000, for at få yderligere oplysninger.
select
20:00-21:00
SUPER CH
TV 3
FRI 7 MAY
TALK SHOW
SKY
SAT 110
SUN 15 SEP
20:00-22:00
MEJRUP
RADIO 15
FRI 7 APR
GO
delete
edit
GO
> Tryk på RECORD for at hente optagemenuen
frem.
> Tryk på ▼, indtil RECORD LIST fremhæves.
> Tryk på GO for at hente listen over optagelser
frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at fremhæve en optagelse.
Sådan redigerer du en fremhævet optagelse…
> Tryk på GO for at kunne redigere optagelsen.
> Tryk på ss eller tt for at ændre start- og
stoptidspunkt, dato eller programnummer.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå trinvist gennem
valgmulighederne.
> Tryk på GO for at gemme optagelsen og vende
tilbage til listen.
Sådan sletter du en fremhævet optagelse…
> Tryk på den gule knap for at slette optagelsen.
> Tryk på den gule knap igen for at bekræfte, eller
tryk på ss for at flytte optagelsen tilbage på
listen.
> Vælg en anden optagelse, der skal slettes, eller
tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
Overlappende optagelser angives med OVERLAP.
En rød prik viser de optagelser, som overlapper
hinanden.
26
Indstilling af programmer og foretrukne grundindstillinger
Find ud af, hvordan du gennemfører
førstegangsopsætningen og indstiller
alle tilgængelige programmer
automatisk. Du kan også finde
oplysninger om, hvordan du redigerer
indstillede programmer og justerer
andre tilgængelige indstillinger, f.eks.
tidspunkt, dato, billede og lyd.
Se kapitlet ’Placering, tilslutning og
vedligeholdelse’ på side 41
for at få oplysninger om, hvordan du
placerer fjernsynet og tilslutter ekstra
videoudstyr.
Førstegangsopsætning af fjernsynet, 28
•
•
•
•
Vælg menusprog
Registrer ekstraudstyr før automatisk indstilling
Bestem fjersynets midterposition
Gem alle programmer og indstillinger
Redigering af indstillede tv-programmer, 30
•
•
•
•
Flyt indstillede programmer
Navngiv indstillede programmer
Slet indstillede programmer
Juster indstillede programmer
Genindstil eller tilføj programmer, 34
• Genindstil via den automatiske indstilling
• Tilføj nye tv-programmer
Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til, 36
Indstilling af tidspunkt og dato, 37
Justering af billed- og lydindstillinger, 38
• Juster lysstyrke, farve eller kontrast
• Juster balance, bas, diskant eller loudness
Valg af menusprog, 40
27
Førstegangsopsætning af fjernsynet
28
Den opsætningsprocedure, som
beskrives her, aktiveres kun, når
fjernsynet tilsluttes lysnettet og
tændes første gang.
Denne procedure omfatter valg af
menusprog, automatisk indstilling af
tv-programmer, bestemmelse af
midterposition for motordrejestanden
– hvis fjernsynet er udstyret med en –
og registrering af ekstraudstyr, du evt.
har tilsluttet.
Vælg menusprog
Første gang, du tænder for fjernsynet, skal du
vælge det sprog, du ønsker, alle menuerne
skal vises på.
Registrer ekstraudstyr før
automatisk indstilling
Hvis en videobåndoptager, dekoder eller
andet ekstraudstyr er tilsluttet fjernsynet,
registreres tilslutningen af fjernsynet. Du kan
kontrollere og bekræfte registreringen af det
pågældende udstyr.
MENU LANGUAGE
CONNECTIONS
DANSK
V. TAPE
V. TAPE
DEUTSCH
AV
DECODER
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
select
accept
GO
Menusproget for opsætningen vises. Hvis du
ønsker at ændre menusprog på et senere
tidspunkt, kan du finde punktet under OPTIONS
i menuen TV SETUP.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
Sprogmenuen vises.
> Tryk på ▲ eller ▼ for eventuelt at skifte mellem
de viste sprog.
> Tryk på GO for at gemme dit valg.
store
GO
Når menuen CONNECTIONS vises…
> Tryk om nødvendigt på ss eller tt for at vælge de
valgmuligheder, som svarer til det, du har
tilsluttet til stikket V.TAPE.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne: V.TAPE og AV.
> Tryk på GO for at gemme denne opsætning.
29
Bestem midterpositionen
Hvis fjernsynet er udstyret med
motordrejestanden (fås som ekstraudstyr),
vises menuen STAND ADJUSTMENT på
skærmen. Når du har bestemt
midterpositionen, skal du vælge dine
yndlingspositioner, som fjernsynet skal dreje
til, når det tændes, og når det står på
stand-by.
Gem alle programmer og
indstillinger
Når du har valgt menusprog, vises en menu for
programindstilling på skærmen.
AUTO TUNE
STAND ADJUSTMENT
CENTRE POSITION
CHECK AERIAL CONNECTION
TV
ADJUSTING . . .
adjust
GO
Når menuen STAND ADJUSTMENT vises…
Sørg for, at der er plads nok til, at fjernsynet kan
dreje til højre og venstre.
> Tryk på GO for at starte justeringen af standen.
> Hvis justeringen afbrydes, vises teksten
’ADJUSTMENT FAILED’ på skærmen. Afhjælp
årsagen til, at fjernsynet ikke kan dreje, og tryk
på GO for at starte justeringen igen.
> Når justeringen er udført, vises teksten
’ADJUSTMENT OK’, efterfulgt af menuen
STAND POSITIONS.
> For at gemme en standposition for fjernsynet,
når det er tændt, skal du trykke på ss eller tt for
at dreje det til den ønskede tv-position.
> For at gemme en standposition for fjernsynet,
når det står på stand-by, skal du trykke på ▼ for
at gå til TV STANDBY.
> Tryk på ss eller tt for at dreje fjernsynet til den
ønskede tv-position.
> Tryk på GO for at gemme positionerne.
start
Når menuen for automatisk indstilling toner frem,
vises meddelelsen CHECK AERIAL CONNECTION for
at minde dig om, at du skal kontrollere, at
tv-antennen er korrekt tilsluttet.
> Tryk på tt for at starte den automatiske
indstilling. Fjernsynet indstiller alle tilgængelige
programmer.
BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger
om programmering af standpositioner, skal du se
kapitlet ’Programmering af positioner, som
fjernsynet skal dreje til’ på side 36.
Redigering af programmer – flyt, navngiv, slet eller indstil
30
Hvis den automatiske indstilling af alle
programmer ikke har gemt
programmerne på dine foretrukne
programnumre eller ikke automatisk
har navngivet de gemte programmer,
kan du ændre den rækkefølge, de
vises i, og selv give dem et navn.
Flyt programmer
Når den automatiske programindstilling er
udført, vises menuen EDIT PROGRAMS
automatisk, og du kan flytte dine indstillede
programmer.
TV SETUP
Hvis de indstillede programmer
kræver yderligere redigering, f.eks.
finindstilling eller en bestemt
indstilling for f.eks. en dekoder, skal
du bruge menuen MANUAL TUNING.
For at kunne redigere indstillede
tv-programmer, skal du først vælge TV
som din kilde.
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
1 DR1
2 TV2
3. . .
select
GO
back
select
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
NRK
TV4
more
name
move
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
NRK
TV4
move
move
delete
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
DR1
........
BBC
NRK
TV4
move
move
delete
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem. EDIT PROGRAMS er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
EDIT PROGRAMS frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge det program, du
ønsker at flytte.
> Tryk på tt én gang for at kunne flytte
programmet. Programmet fjernes derefter fra
listen.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at flytte programmet til det
ønskede programnummer.
> Tryk på ss for at flytte programmet tilbage på
listen eller lade det bytte plads med programmet
på det ønskede programnummer.
> Flyt derefter det program, der blev udskiftet, til
et ledigt programnummer eller til et allerede
optaget nummer – og gentag fremgangsmåden.
> Når du har flyttet de relevante programmer, skal
du trykke på ▲ for at gå tilbage gennem de
forrige menuer eller trykke på EXIT for at forlade
skærmmenuerne.
31
Navngiv indstillede programmer
Når den automatiske indstilling af
programmer er udført, vises menuen
EDIT PROGRAMS, og du kan navngive de
indstillede tv-programmer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
1 DR1
2 TV2
3. . .
select
GO
back
select
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
A
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV 4
character
next
accept
NRK
TV4
more
name
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
GO
move
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem. EDIT PROGRAMS er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
EDIT PROGRAMS frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge det program, du
ønsker at navngive.
> Tryk på den grønne knap for at kunne navngive
programmet. Navngivningsmenuen er nu
aktiveret.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at finde de enkelte
karakterer i navnet.
> Tryk på tt for at gå til den næste karakter.
Efterhånden som du går frem, foreslår fjernsynet
mulige navne – men du kan stadig bruge
▼ eller ▲, og ss eller tt til at indtaste eller
redigere karakterer i det navn, du vælger.
> Tryk på GO for at gemme navnet.
> Gentag om nødvendigt fremgangsmåden, og
navngiv andre programnumre.
> Når du har navngivet de relevante programmer,
skal du trykke på GO for at godkende den
redigerede liste, eller trykke på EXIT for at
forlade skærmmenuerne.
32
>> Redigering af indstillede tv-programmer
Slet indstillede programmer
Når den automatiske indstilling af
programmer er udført, kan du slette uønskede
tv-programmer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
select
GO
1 DR1
2 TV2
3. . .
back
select
GO
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
more
name
move
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
move
move
delete
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
move
delete
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem. EDIT PROGRAMS er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
EDIT PROGRAMS frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå til det program, du
ønsker at slette.
> Tryk på tt for at fjerne programmet fra listen.
> Tryk på den gule knap for at kunne slette
programmet, som derefter vises med rødt.
> Tryk på den gule knap for at slette programmet
endeligt, eller tryk på ss to gange for at flytte
programmet tilbage på listen.
> Når du har slettet de relevante programmer, skal
du trykke på EXIT for at forlade alle menuerne.
33
Juster indstillede programmer
Du kan gemme tv-programmer på deres egne
programnumre. Du kan finindstille
programmodtagelsen, angive tilstedeværelsen
af kodede programmer og vælge passende
lydtyper til de enkelte programmer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITION
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
SEARCH
FREQUENCY
PROGRAM NUMBER
select
GO
back
select
GO
TV MANUAL TUNING
SEARCH
...
FREQUENCY
210
PROGRAM NUMBER
1
NAME
DR1
EXTRA
start
store
GO
TV MANUAL TUNING
FINE TUNE
0
DECODER
OFF
TV SYSTEM
B/G
SOUND
STEREO
accept
TV MANUAL TUNING
SEARCH
...
FREQUENCY
210
PROGRAM NUMBER 1
NAME
DR1
EXTRA
TUNING STORED
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
MANUAL TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen
MANUAL TUNING frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på tt eller ss for at få vist valgmulighederne
for hvert punkt.
> Hvis du vælger NAME, skal du trykke på den
grønne knap for at starte navngivningsproceduren.
Brug ▼ eller ▲ og tt for at indtaste karaktererne i
det navn, du vælger.
> For at hente ekstramenuen TV MANUAL TUNING
frem skal du gå til EXTRA og derefter trykke på
GO. Finindstil om nødvendigt, eller vælg lydtype.
> Når du er færdig med at redigere, skal du trykke
på GO for at godkende indstillingerne.
> Tryk på GO for at gemme det indstillede
program.
> Tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
Hvis punktet SYSTEM vises på menuen, skal du
sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du
begynder at indstille kanalerne:
B/G… for PAL/SECAM BG
I…
for PAL I
L…
for SECAM L
M…
for NTSC M
D/K… for PAL/SECAM D/K
Hvis programmer udsendes med to sprog, og du
ønsker begge sprog, kan du gemme programmet
to gange, én gang med hvert sprog.
Genindstil eller tilføj programmer
34
Du kan få fjernsynet til at finde tvprogrammerne for dig.
Genindstil via den automatiske
indstilling
Du kan forudindstille op til
99 forskellige tv-kanaler med deres
egne programnumre, og give det
enkelte program et navn.
Du kan indstille alle dine tv-programmer igen
ved at lade fjernsynet indstille alle
programmerne automatisk.
Du kan indstille nye programmer eller
genindstille tidligere slettede
programmer.
Når du indstiller programmer via
menuen ADD PROGRAM, ændres
tidligere indstillede programmer ikke.
Det betyder, at du kan beholde
programnavne, deres rækkefølge på
tv-listen og eventuelle særlige
indstillinger, som du har gemt for
disse programmer, f.eks. dekodereller sendesystemindstillinger.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TV TUNING
TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
1 DR1
2 TV2
3. . .
select
GO
back
select
TV AUTO TUNING
1 ........
DELETES PROGRAM GROUPS
start
TV AUTO TUNING
1 DR1
2 TV2
3 ........
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
NRK
TV4
more
name
move
GO
Bemærk! Hvis du genindstiller alle dine
tv-programmer, forsvinder alle de
programgrupper og tv-programindstillinger,
du har foretaget!
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
AUTO TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen AUTO TUNING
frem.
> Tryk på tt for at starte den automatiske
indstilling.
> Når den automatiske indstilling af kanaler er
udført, vises menuen EDIT PROGRAMS. Du kan
herefter ændre programrækkefølge, slette
programmer eller give dem et andet navn.
35
Tilføj nye tv-programmer
Du kan tilføje et nyt program eller opdatere et
indstillet program, der f.eks. er blevet flyttet
af sendestationen.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
19 . . . . . . . .
20 . . . . . . . .
21 . . . . . . . .
select
GO
back
select
ADD TV PROGRAM
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
........
start
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
ADD PROGRAM.
> Tryk på GO for at hente menuen
ADD PROGRAM frem.
> Tryk på tt for at starte. Nye programmer tilføjes
automatisk, efterhånden som de bliver fundet.
> Når indstillingen er udført, og nye programmer
er tilføjet, vises menuen EDIT PROGRAMS. Du
kan herefter ændre programrækkefølge, slette
programmer eller give dem et andet navn.
Markøren fremhæver det første af de nye
programmer, der netop er tilføjet til listen.
Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til
36
Hvis fjernsynet er udstyret med en
motordrejestand (fås som
ekstraudstyr), kan du dreje det via
Beo4 fjernbetjeningen.
Du kan desuden programmere
fjernsynet til automatisk at dreje til din
yndlingsposition, når du tænder for
fjernsynet, og til at dreje væk til en
stand-by position, når du slukker for
det.
Fjernsynet kan også drejes manuelt.
Vælg en position, som fjernsynet skal dreje til,
når du tænder eller slukker for det.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
STAND POSITIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen
STAND POSITIONS frem.
> For at gemme en standposition for fjernsynet,
når det er tændt, skal du trykke på ss eller tt for
at dreje det til den ønskede tv-position.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSTIONS
STAND POSITIONS
TV ON
TV STANDBY
back
TV ON
TV STANDBY
select
GO
. . . . .
. . . .
. .
. .
. .
. .
left
BEMÆRK! Se kapitlet ’Førstegangsopsætning af
fjernsynet’ på side 28, hvis du ønsker oplysninger
om førstegangsinstallation af motordrejestanden.
right
store
GO
Sådan gemmer du en standposition for
fjernsynet, når det er slukket og står i
stand-by…
> Tryk på ▼ for at gå til TV STANDBY.
> Tryk på ss eller tt for at dreje fjernsynet til den
ønskede tv-position.
> Tryk på GO for at gemme positionerne.
Indstilling af tidspunkt og dato
Hvis fjernsynet er udstyret med
Master Link enheden (ekstraudstyr),
kan du vælge indstillingerne for det
indbyggede ur.
Når du programmerer fjernsynet til at
tænde eller slukke automatisk på et
bestemt tidspunkt, eller når du
programmerer en Timer-optagelse af
et program på en tilsluttet BeoCord
V 8000 videobåndoptager, sørger uret
for, at der tændes og slukkes for disse
funktioner på de rigtige tidspunkter.
Den letteste måde at stille uret på er
ved at synkronisere det med en
indstillet tv-kanals tekst-tv via menuen
CLOCK. Hvis du vælger at
synkronisere uret, bliver
synkroniseringen udført med den
tekst-tv-tjeneste, som tilbydes af den
tv-kanal, du er i gang med at se. Hvis
tekst-tv ikke er tilgængelig, kan du
indstille uret manuelt.
Hvis fjernsynet ikke er udstyret med
Master Link enheden (fås som
ekstraudstyr), kan du stadig kalde uret
frem på skærmen, hvis du ser et
program, der tilbyder en
tekst-tv-tjeneste.
Før du synkroniserer uret med et indstillet
program, skal du sikre dig, at det program,
du ser, tilbyder en tekst-tv-tjeneste.
Hvis du vil have vist uret på skærmen, skal du
trykke på LIST flere gange for at få vist
CLOCK* på Beo4, og derefter trykke på GO.
Gentag for at fjerne uret fra skærmen igen.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
TIME
DATE
MONTH
back
select
GO
CLOCK
TIME
20:00
DATE
23
MONTH
APR
YEAR
2001
SYNCHRONISE
YES
store
Forkortelser for måneder
Jan… Januar
Jul…
Feb… Februar
Aug…
Mar… Marts
Sep…
Apr… April
Oct…
May… Maj
Nov…
Jun… Juni
Dec…
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve CLOCK.
> Tryk på GO for at hente menuen CLOCK frem.
> Tryk på ss eller tt for at se dine valgmuligheder
for det enkelte menupunkt.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne. Du behøver kun at indtaste
tidspunktet manuelt, hvis SYNCHRONISE er
indstillet på NO.
> Tryk på GO for at gemme dine ur- og
kalendervalg, eller…
> …tryk på EXIT for at forlade alle menuer uden
at gemme.
Hvis uret ikke opdateres ved overgangen fra
sommer- til vintertid, skal du blot vælge den kanal,
du oprindeligt synkroniserede uret med.
GO
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forkortelser for ugedage
M…
Mandag
T…
Tirsdag
W…
Onsdag
T…
Torsdag
F…
Fredag
S…
Lørdag
S…
Søndag
*BEMÆRK! For at få vist CLOCK på Beo4 skal du
først tilføje den til Beo4’s liste over funktioner. Hvis
du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet
’Tilpasning af Beo4’ på CD-ROM’en.
37
Justering af billed- og lydindstillinger
38
Billed- og lydindstillinger er fra
fabrikkens side indstillet på de
neutrale værdier, der passer til de
fleste tv- og lyttesituationer. Hvis du
ønsker det, kan du dog justere
indstillingerne, som du kan lide dem.
Juster lysstyrke, farve eller kontrast
Juster billedindstillingerne via menuen
PICTURE. Midlertidige indstillinger annulleres,
når du slukker fjernsynet.
Du kan justere lysstyrke, farve eller
kontrast. Lydindstillinger omfatter
balance, bas, diskant og loudness.
Du kan gemme billed- og
lydindstillingerne midlertidigt – indtil
du slukker for fjernsynet – eller du kan
gemme dem permanent.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
Hvis du vil have yderligere oplysninger
om, hvordan du ændrer billedformat,
skal du se kapitlet ’Justering af lyd- og
billedformat’ på side 10.
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOUR
back
select
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen
TV SETUP frem. Tryk derefter på ▼ for at
fremhæve OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve PICTURE.
> Tryk på GO for at hente menuen PICTURE frem.
BRIGHTNESS er allerede fremhævet.
> Tryk på ss eller tt for at justere BRIGHTNESS.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på ss eller tt for at justere værdierne.
> Tryk på EXIT for at gemme indstillingerne, indtil
du slukker for fjernsynet, eller…
> …tryk på GO for at gemme indstillingerne
permanent.
PICTURE
BRIGHTNESS
........
CONTRAST
........
COLOUR
........
TINT
........
store
GO
Videokilder, der gør brug af NTSC-signaler, har en
fjerde justeringsmulighed – Tint (farvetone eller
nuance) – der kan justeres.
39
Juster balance, bas, diskant eller
loudness
Du kan til enhver tid justere lydstyrken, vælge
en højttalerkombination eller justere
højttalerbalancen direkte på Beo4
fjernbetjeningen uden at hente en menu
frem. Du skal dog hente menuen SOUND frem
for at kunne justere bas, diskant eller
loudness.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
CENTRE
BALANCE
BASS
back
select
GO
SOUND SETUP
VOLUME
........
CENTRE
........
BALANCE
........
BASS
........
TREBLE
........
LOUDNESS
ON
DEFAULT
store
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen
TV SETUP frem. Tryk derefter på ▼ for at
fremhæve OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve SOUND.
> Tryk på GO for at hente menuen SOUND frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et punkt, der skal
justeres.
> Tryk på ss eller tt for at justere værdierne eller
vælge en indstilling.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på EXIT for at gemme indstillingerne, indtil
du slukker for fjernsynet.
> Tryk på GO for at gemme indstillingerne
permanent.
Bemærk, at CENTRE, LOUDNESS og DEFAULT kun
er tilgængelige, hvis du tilslutter højttalere til
fjernsynet. Hvis du tilslutter hovedtelefoner til
fjernsynet, er disse valgmuligheder ikke
tilgængelige.
Valg af menusprog
40
Det menusprog, du vælger under
førstegangsopsætningen af
fjernsynet, kan til enhver tid ændres.
Når du har valgt menusprog, vises alle
menuer og displaymeddelelser på
dette sprog.
Du kan vælge sprog til skærmmenuer via
menuen TV SETUP. Teksten på skærmen
ændres, når du går fra sprog til sprog.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
MENU LANGUAGE.
> Tryk på GO for at hente menuen
MENU LANGUAGE frem.
> Brug ▼ og ▲ for at gå til det valgte sprog.
> Tryk på GO for at foretage dit valg.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle
menuerne direkte.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
back
select
GO
MENU LANGUAGE
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
select
accept
GO
Placering, tilslutning og vedligeholdelse
I dette kapitel får du oplysninger om,
hvordan du skal placere, tilslutte og
vedligeholde dit fjernsyn. Det
indeholder også en oversigt over
stikpanelerne.
Det anbefales at følge nedenstående
fremgangsmåde, når du sætter
fjernsynet op:
– Pak fjernsynet ud og placer det
– Overvej, hvilke omgivelser der er
bedst for fjernsynet
– Fastgør højttalerens frontplade
– Fastgør fjernsynet til den valgte
stand eller det valgte beslag
– Tilslut kabler, ekstraudstyr og
højttalere
På de følgende sider gives en
detaljeret fremgangsmåde.
Opsætning af fjernsynet, 42
•
•
•
•
Håndter fjernsynet
Oversigt over stikpaneler
Placeringsmuligheder
Antenne- og lysnettilslutninger
Stikpanelerne, 45
Videokamera og stik til hovedtelefoner, 46
•
•
•
•
Stik til midlertidig tilslutning
Tilslut hovedtelefoner
Se videooptagelser på fjernsynet
Kopiér fra et videokamera
Vedligeholdelse af fjernsynet, 47
•
•
•
•
Rengør kabinetoverflader
Kontrastskærmen
Rengør Beo4
Skift batterier på Beo4
41
Opsætning af fjernsynet
42
Se modstående side for oplysninger
om, hvordan du fastgør og trækker
kabler bag på fjernsynet.
Se side 45–46, hvis du vil have
yderligere oplysninger om
stikpanelerne.
Håndter fjernsynet
Fjernsynet er ikke beregnet til at stå selv. Det
skal støttes, indtil det er fastgjort på den
valgte stand.
– Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller
direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot),
da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens
følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet,
kan der forekomme sorte pletter i billedet.
Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den
normale temperatur.
– Sørg for, at fjernsynet sættes op, placeres og
tilsluttes i overensstemmelse med denne
vejledning.
– Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørs
anvendelse under tørre forhold og inden for et
temperaturområde på 10–40°C.
– Anbring ikke genstande oven på fjernsynet.
– Anbring altid fjernsynet på en solid og jævn
overflade.
– Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Dette skal
overlades til kvalificeret servicepersonale.
Hvis du har en motordrejestand, skal der være
plads nok rundt om fjernsynet til at det kan dreje
frit. Fjernsynet kan også drejes manuelt.
Oversigt over stikpaneler
1 Dæksel til beslag til stand og vægbeslag. Træk
ud forneden for at fjerne dækslet.
2 Primært stikpanel, se side 45 for at få yderligere
oplysninger.
3 Dæksel til primært stikpanel. Træk ud foroven og
løft for at fjerne det.
4 Dæksel til stik til videokamera og hovedtelefoner.
Tryk ind for at åbne, tryk igen for at lukke.
5 Holder til kabler. Det er vigtigt at kablerne føres
gennem holderen og fastgøres med kabelbinder,
da kablerne ellers kan blive rykket ud af stikkene.
Se side 44A for at få yderligere oplysninger.
1
4
2
3
5
1
3
Dækslet til beslaget til standen og vægbeslaget kan
opbevares indeni dækslet til det primære stikpanel,
når stikket er i brug.
43
Placeringsmuligheder
Fjernsynet kan placeres på flere måder. Nogle
af dem er vist til højre. Kontakt din Bang &
Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.
Når du monterer fjernsynet på basen, kan du
lægge fjernsynet med forsiden nedad i
emballagen, og derefter montere basen.
Sådan fastgør du højttalerens frontplade: Tag
fat om skærmrammens hjørner med fingrene og
skub højttalerfrontpladen indad med håndfladerne,
indtil den klikker på plads. Kontrollér alle
kontaktpunkter for at sikre, at pladen sidder
korrekt fast.
Produktidentifikationsmærket og CE-mærket er
placeret bag højttalerfrontpladen.
>> Opsætning af fjernsynet
44
Antenne- og lysnettilslutninger
Når du sætter fjernsynet op separat, skal du
blot tilslutte antennen og sætte stikket i
stikkontakten. Hvis du skal tilslutte højttalere,
et musiksystem eller andet udstyr til
fjernsynet, skal du derimod ikke tænde for
strømmen endnu!
Den leverede netledning og stikket er specielt
beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer stikket
eller på nogen måde beskadiger netledningen,
vil det påvirke tv-billedet negativt!
Når tilslutningerne er gennemført og kablerne
er sikret, som beskrevet på denne side, skal du
tænde for strømmen. En lille rød lampe tændes
under skærmen. Systemet er i stand-by og klar
til at blive brugt. Hvis fjernsynet er sat op
separat, kan du nu indstille programmer som
beskrevet i kapitlet ’Førstegangsopsætning af
fjernsynet’ på side 28.
Fjernsynet er beregnet til at stå i stand-by, når
det ikke er i brug. For at gøre det nemmere at
bruge fjernbetjeningen er det derfor vigtigt,
at du lader stikkontakten være tændt.
A
Hvis fjernsynet er udstyret med den indbyggede
system modulator, vil du bemærke, at TV-stikket,
som vist på illustrationen, er optaget, og at der
sidder et ekstra, ledigt TV-stik lige under stikket
mærket LINK. Sæt i stedet din eksterne tv-antenne
i dette stik.
Antennekablet må ikke bøjes, drejes eller udsættes
for tryk eller slag. Vi anbefaler, at du tilslutter
antennekablet ved hjælp af et vinkelstik.
B
C
VIGTIGT! Alle kablerne skal fastgøres til
kabelholderen med kabelbinder. Kabelholderen
har, som illustreret, plads til få eller mange kabler
(A, B eller C).
Når du har gennemført alle tilslutninger og
fastgjort kablerne, skal du sætte kabeldækslet på
igen.
Stikpanelerne
Stikpanelet på fjernsynet giver dig
mulighed for både at tilslutte
indgangskabler og forskelligt
ekstraudstyr, f.eks. en
videobåndoptager eller et
musiksystem fra Bang & Olufsen
som et linksystem.
Stikkene V.TAPE og AV er beregnet til
tilslutning af ekstraudstyr.
DVI
DVI-D tilslutning til modtagelse af digital grafik fra
en ekstern computer. Understøtter følgende
opløsninger: 480x640/60 Hz, 600x800/60 Hz og
720x1280/60 Hz.
45
DVI
STAND
L
R
VIGTIGT! Computeren skal være tilsluttet et jordet
vægstik som angivet i computerens
opsætningsinstruktioner.
AV
L
Venstre, liniesignal (til lyd fra computeren).
V. TAPE
MASTER LINK
TV
Alt udstyr, som du tilslutter disse stik,
skal registreres i menuen
CONNECTIONS. Menuen
CONNECTIONS findes under OPTIONS
i menuen TV SETUP. Se
’Førstegangsopsætning af fjernsynet’
på side 28 for at få yderligere
oplysninger.
R
Højre, liniesignal (til lyd fra computeren).
~
IROUT
POWER LINK
LINK TV
Tilslutning til lysnet.
LINK TV
Antenneudgangsstik til fordeling af videosignaler
til andre rum. Kun tilgængelig, hvis fjernsynet er
udstyret med den indbyggede system modulator.
TV
Antenneindgangsstik fra dit eksterne antenne- eller
kabel-tv-net. Hvis fjernsynet er udstyret med den
indbyggede system modulator, skal du tilslutte den
eksterne tv-antenne til stikket mærket LINK.
STAND
Til tilslutning af en motordrejestand.
AV
21-benet stik til AV-tilslutning af andet udstyr,
f.eks. en DVD-afspiller, en set-top boks, en ekstra
dekoder eller en spillekonsol.
Stikket kan bruges til en AV 2 Expander, som giver
mulighed for samtidig at tilslutte en dekoder og
andet videoudstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen.
V.TAPE
21-benet stik til tilslutning af en BeoCord V 8000
videobåndoptager, set-top boks, primær dekoder
eller en ekstra videobåndoptager. Du kan også
tilslutte andre former for ekstraudstyr.
MASTER LINK
Stik til tilslutning af et kompatibelt Bang & Olufsen
musiksystem. Dette stik virker kun, hvis fjernsynet
er udstyret med Master Link enheden.
Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset
via BeoLink.
POWER LINK
Til tilslutning af eksterne højttalere fra Bang &
Olufsen.
IR-OUT
Til tilslutning af en set-top boks.
Videokamera og stik til hovedtelefoner
46
Du kan tilslutte hovedtelefoner og
f.eks. lytte til et tv-program, eller du
kan tilslutte et videokamera og se
dine hjemmevideooptagelser på
fjernsynet. Hvis der f.eks. er tilsluttet
en BeoCord V 8000
videobåndoptager, kan du kopiere
videokameraoptagelser til et
videobånd.
Stik til midlertidig tilslutning
PHONES
VIDEO
R
L
PHONES
Du kan sætte stereohovedtelefoner i stikket
mærket PHONES. Når du tilslutter
hovedtelefonerne, fjernes lyden fra fjernsynets
højttalere. Lyden vender tilbage igen, når du
frakobler hovedtelefonerne.
VIDEO – R – L
Disse stik bruges til tilslutning af et videokamera:
VIDEO:
Til videosignalet
L – R:
Til tilslutning af lyd (henholdsvis venstre
og højre lydkanal).
Se videokameraoptagelser på
fjernsynet
Hvis du vil se videokameraoptagelser, skal du
tilslutte videokameraet og tænde for
fjernsynet. Når du starter afspilningen på dit
kamera, registrerer fjernsynet automatisk
signalet, og du kan se billederne fra
videokameraet på skærmen.
Hvis signalet fra videokameraet er slukket…
> Tryk på LIST flere gange, indtil CAMCORD vises i
Beo4’s display, og tryk på GO.
For at få vist CAMCORD på Beo4 skal du tilføje den
til Beo4’s liste over funktioner. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, skal du se kapitlet
’Tilpasning af Beo4’ på CD-ROM’en.
Kopiér fra et videokamera
Hvis du f.eks. har tilsluttet en BeoCord V 8000
videobåndoptager til fjernsynet, og du
tilslutter videokameraet til stikpanelet på
fronten, kan du kopiere dine videokameraoptagelser over på et videobånd.
Sådan kopierer du en optagelse fra et
videokamera…
> Tilslut dit videokamera og start afspilningen på
videokameraet.
> Tryk på RECORD to gange for at starte
optagelsen.
Hvis du vælger en anden kilde eller slukker for
fjernsynet, mens du optager fra et videokamera,
afbrydes optagelsen. Du kan ikke se tvprogrammer, mens du optager.
Vedligeholdelse af fjernsynet
Almindelig vedligeholdelse, f.eks.
rengøring af fjernsynet, er brugerens
ansvar. Følg vejledningen til højre for
at opnå det bedste resultat. Kontakt
din Bang & Olufsen forhandler for at
få nærmere oplysninger om
almindelig vedligeholdelse.
Kabinetoverflader
Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud.
Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en
grundigt opvredet, blød og fnugfri klud dyppet i
vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel,
f.eks. et opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller
andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet!
Evt. defekte dele dækkes i
garantiperioden.
Højttalerfrontpladen kan rengøres med en
støvsuger, der er indstillet på laveste sugeniveau.
47
Rengøring
Kontrastskærmen…
Brug en mild vinduesrens til rengøring af
billedskærmen. For at sikre det bedst mulige
skærmbillede skal du sørge for at undgå spor af
rengøringsmidlet på skærmen. For at undgå, at
højttalerfrontpladen bliver snavset til, når du
rengør skærmen, kan du fjerne frontpladen først.
Sådan afmonterer du højttalerfrontpladen: Tag
fat om højttalerfrontpladens øverste hjørner med
fingrene og skub indad med tommelfingrene, indtil
pladen klikker fri af skærmen. Gentag om
nødvendigt denne fremgangsmåde for pladens
nederste hjørner.
Beo4
Tør Beo4 fjernbetjeningen med en blød, fnugfri og
grundigt opvredet klud.
Skift batterier på Beo4
Når teksten BATTERY vises i Beo4’s display, skal
batterierne i fjernbetjeningen skiftes.
Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales kun at
bruge alkaline-batterier (1,5 volt, størrelse AAA).
Isæt batterierne som vist på denne side. Læg en
finger oven på batterierne, indtil låget er sat på
plads.
Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca.
10 sekunder, indtil displayet viser TV. Så er Beo4
fjernbetjeningen atter klar til brug.
2
1
3
2
1
BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden
måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det
ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille
nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.
Indeks
48
Beo4 fjernbetjening
Fjernsynspositioner
Lyd
Præsentation af BeoVision 6 og Beo4, 4
Rengør Beo4, 47
Skift batterier på Beo4, 47
Tilpas Beo4, CD-ROM s. 16
Det finder du i menuen STAND POSITIONS,
CD-ROM s. 23
Drej fjernsynet, 9
Programmér positioner, som fjernsynet
skal dreje til, 36
Det finder du i menuen SOUND SETUP,
CD-ROM s. 23
Juster eller fjern lyden fra højttalerne, 10
Juster højttalerbalance eller -kombination, 11
Skift balance, bas, diskant eller loudness, 39
Skift lydtype eller sprog, 10
BeoLink
Grupper
Betjening i linkrum, CD-ROM s. 14
Det finder du i menuen LINK FREQUENCY,
CD-ROM s. 21
Det finder du i menuen MODULATOR SETUP,
CD-ROM s. 21
Fjernsynet i et linkrum, CD-ROM s. 13
Fordel lyd og billede med BeoLink,
CD-ROM s. 11
Indstil Options – fjernsynet i et linkrum,
CD-ROM s. 13
Link frekvens, CD-ROM s. 12
Linktilslutninger, CD-ROM s. 11
Master Link stik, 45
System modulator, CD-ROM s. 12
Tilslutninger – fjernsynet i et linkrum,
CD-ROM s. 13
Billede
Det finder du i menuen PICTURE,
CD-ROM s. 24
Juster billedformat, 11
Juster lysstyrke, farve eller kontrast, 38
Sorte pletter i billedet, 8, 42
CD-ROM
Brug vedlagte CD-ROM, 2
Dekoder
Stikpanelerne, 45
Tilslut en dekoder, CD-ROM s. 3
Displays og menuer
Master Link
Det finder du i menuen PROGRAM GROUPS,
CD-ROM s. 19
Flyt programmer i en gruppe, 15
Opret grupper, 14
Vælg programmer i en gruppe, 14
Fjernsynet i et linkrum, CD-ROM s. 13
Fordel lyd og billede med BeoLink,
CD-ROM s. 11
Stikpanelerne, 45
Tilslut og betjen et musiksystem, CD-ROM s. 9
Hovedtelefoner
PIN-kode
Lydjusteringer og hovedtelefoner, 39
Tilslut hovedtelefoner, 46
Højttalere
Aktiver PIN-kodesystemet, 20
Brug din PIN-kode, 21
Hvis du har glemt din PIN-kode, 21
Skift eller slet din PIN-kode, 20
Juster højttalerbalance eller -kombination, 11
Lydjusteringer, 10
Tilslut højttalere, 45
Vælg en højttalerkombination, 11
Placering
Indstil
Set-top boks
Automatisk indstilling – førstegangsopsætning
af fjernsynet, 28
Det finder du i ekstramenuen
TV MANUAL TUNING, CD-ROM s. 20
Det finder du i menuen ADD PROGRAMS,
CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen AUTO TUNING,
CD-ROM s. 20
Det finder du i menuen TV MANUAL TUNING,
CD-ROM s. 20
Flyt indstillede programmer, 30
Genindstil via den automatiske indstilling, 34
Juster indstillede programmer, 33
Navngiv indstillede programmer, 31
Slet indstillede programmer, 32
Tilføj nye tv-programmer, 35
Brug set-top boksen i et linkrum, 23
Brug set-top boksens egen menu, 23
Generel betjening med Beo4, 23
Set-top Box Controller menu, 22
Tilslut en set-top boks, CD-ROM s. 3
Skærmmenuer, CD-ROM s. 18
Viste oplysninger og menuer, 5
Kontakt
Kontakt Bang & Olufsen, 50
Sæt fjernsynet op, 42
Sprog
Det finder du i menuen MENU LANGUAGE,
CD-ROM s. 24
Førstegangsopsætning – vælg menusprog, 28
Skift lydtype eller sprog, 10
Vælg menusprog, 40
49
Stand
Timer
Bestem midterpositionen –
førstegangsopsætning, 29
Det finder du i menuen STAND POSITIONS,
CD-ROM s. 23
Drej fjernsynet, 9
Programmering af positioner, som fjernsynet
skal dreje til, 36
Få fjernsynet til at starte og stoppe
automatisk, 18
Få vist, rediger eller slet en Timer, 19
Indstil tidspunkt og dato, 37
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv, 24
Timer-afspilning og Timer stand-by, 18
Videobåndoptager – BeoCord
V 8000
Afspil og søg gennem et bånd, 24
Hvis du har en BeoCord V 8000…, 24
Kontroller allerede indstillede optagelser, 25
Optag via skærmmenu, 25
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv, 25
Tv-programmer
Videokamera
Automatisk indstilling – førstegangsopsætning
af fjernsynet, 28
Det finder du i ekstramenuen
TV MANUAL TUNING, CD-ROM s. 20
Det finder du i menuen ADD PROGRAMS,
CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen AUTO TUNING,
CD-ROM s. 20
Det finder du i menuen EDIT PROGRAMS,
CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen PROGRAM GROUPS,
CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen TV MANUAL TUNING,
CD-ROM s. 20
Flyt indstillede programmer, 30
Genindstil via den automatiske indstilling, 34
Hent en tv-liste frem, 8
Juster indstillede programmer, 33
Navngiv indstillede programmer, 31
Slet indstillede programmer, 32
Tilføj nye tv-programmer, 35
Vælg et tv-program, 8
Kopiér fra et videokamera, 46
Se videooptagelser på fjernsynet, 46
Tilslut videokamera, 46
Stikpaneler
Stikpanelerne, 45
Videokamera og stik til hovedtelefoner, 46
Tekst-tv
Daglig brug af MEMO-sider, 13
Gem foretrukne tekst-tv-sider, 13
Grundlæggende tekst-tv-funktioner, 12
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv, 24
Tilslutninger
Antenne-og lysnettilslutning, 44
AV-stik, 45
BeoCord V 8000 videobåndoptager,
CD-ROM s. 6
Dekoder, CD-ROM s. 3
Det finder du i menuen CONNECTIONS,
CD-ROM s. 23
DVD 1, CD-ROM s. 5
Hovedtelefoner, 46
Højttalere, 45
Linktilslutninger, CD-ROM s. 11
Musiksystem – tilslut til fjernsynet,
CD-ROM s. 9
Registrer ekstra videoudstyr, CD-ROM s. 7
Set-top boks, CD-ROM s. 4
Spillekonsol, 45
Stikpanelerne, 45
Tilslutninger – fjernsynet i et linkrum,
CD-ROM s. 13
Videokamerastik, 46
V.TAPE-stik, 45
Undertekster
Undertekster fra tekst-tv, 12
Ur
Det finder du i menuen CLOCK, CD-ROM s. 24
Indstil tidspunkt og dato, 37
Vedligeholdelse
Kontrastskærmen, 47
Rengør Beo4, 47
Rengør kabinetoverflader, 47
Skift batterier på Beo4, 47
Sæt fjernsynet op, 42
50
Til orientering…
Dine behov som bruger får størst mulig
opmærksomhed, når et Bang & Olufsen
produkt designes og udvikles, og vi bestræber
os på at gøre det nemt og behageligt at
betjene vores produkter.
Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at
fortælle os om dine oplevelser med dit Bang &
Olufsen produkt. Alle de positive eller
negative ting, du anser for vigtige, vil kunne
hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre
vores produkter yderligere.
Til det norske marked:
Mekaniske og elektroniske komponenter i
produktene slites ved bruk. Det må derfor
påregnes reparasjoner og utskiftning af
komponenter innenfor kjøpslovens
reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold
av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag
for å rette mangelskrav mot forhandler eller
leverandør, og må bekostes af kjøper.
På forhånd tak!
Skriv til:
Bang & Olufsen a/s
Kundeservice
Afd. 7210
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer
eller send en fax til:
Bang & Olufsen
Kundeservice
+45 97 85 39 11 (fax)
eller send en e-mail til:
beoinfo1@bang-olufsen.dk
Besøg vores website på…
www.bang-olufsen.com
Dette produkt opfylder betingelserne i
EU-direktiverne 89/336 og 73/23.
Tekniske specifikationer, funktioner og brug
deraf kan ændres uden varsel.
3508709
0307
Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
www.bang-olufsen.com
CD-ROM
1
Indhold
Sådan anvendes CD-ROM’en
Indeks
De indbyggede links kan hjælpe dig med at bevæge dig rundt i denne vejledning.
Klik på et kapitel eller en henvisning til et emne i vejledningen for at åbne den
pågældende side på skærmen. Henvisningerne er skrevet med blåt (eksempel:
Registrer ekstra videoudstyr).
Du kan også klikke på et bogmærke på listen på skærmen. Et plus [+] ved siden af
et bogmærke betyder, at der hører mindst to underemner til bogmærket. Klik på
plustegnet for at få vist emnerne, og klik derefter på emnet for at få vist den
pågældende side.
Gå til næste side
Gå til forrige side
Gå til første side
Gå til sidste side
Gå til forrige visning
Gå til næste visning
Brug pilene i værktøjslinien øverst på skærmen til at bevæge dig rundt.
Indhold
Tilslutning af ekstraudstyr, 3
Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000
videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.
Tilslutning og betjening af et musiksystem, 9
Find ud af, hvordan du tilslutter et musiksystem til fjernsynet og betjener et
integreret musik-/videosystem.
Fordeling af lyd og billeder med BeoLink®, 11
Find ud af, hvordan du laver linktilslutninger, betjener et linksystem og sætter
fjernsynet op i et linkrum.
To fjernsyn i samme rum, 15
Find ud af, hvordan du sætter fjernsynet op og betjener det, når det er placeret i et
rum sammen med et andet fjernsyn.
Tilpasning af Beo4, 16
Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner.
Menuer, 18
Oversigt over skærmmenuer.
Indeks, 25
2
Tilslutning af en dekoder
I dette kapitel beskrives, hvordan du
tilslutter en AV-dekoder, f.eks. en
baseband-dekoder, til fjernsynet.
Der kan tilsluttes to dekodere til
fjernsynet via V.TAPE- og
AV-stikkene*. Hvis din opsætning
også omfatter en BeoCord V 8000,
skal du tilslutte din primære dekoder
til BeoCord V 8000.
Sørg for at registrere alt tilsluttet
udstyr i menuen CONNECTIONS. Hvis
du ønsker yderligere oplysninger, skal
du se kapitlet Registrering af ekstra
videoudstyr eller kapitlet
’Stikpanelerne’ på side 45 i den
trykte vejledning.
BeoVision 6
3
Primær dekoder
Sekundær dekoder
Afbryd strømmen til alle relevante systemer,
før du begynder at tilslutte eksternt udstyr.
> Tilslut kablet fra den eksterne antenne til stikket
mærket TV på fjernsynet.
> Tilslut den primære dekoder til det 21-benede
V.TAPE-stik i fjernsynets stikpanel.
> Hvis du har en ekstra dekoder, skal du tilslutte
den til AV-stikket.
Hvis du ønsker at tilslutte en RF-dekoder, skal du
huske at tilslutte det eksterne antennekabel til
dekoderens indgangsstik og derefter føre signalet
eller kablet videre til antennestikket (mærket ’TV’)
på fjernsynet.
Hvis fjernsynet er udstyret med en Master Link
enhed (fås som ekstraudstyr), skal du tilslutte
dekoderen til V.TAPE-stikket.
Indstillede programmer og
dekoderregistrering
Som oftest registreres en tilsluttet dekoder
automatisk under indstillingen. Dekoderen bør
automatisk opdage de programmer, som kræver
afkodning. Hvis det ikke er tilfældet, skal det
pågældende programs indstilling justeres via
menuen MANUAL TUNING. Se afsnittet ’Juster
indstillede tv-programmer’ i kapitlet ‘Redigering af
indstillede tv-programmer’ på side 30 i den trykte
vejledning.
*Bemærk: Hvis begge stik er optaget, kan du
foretage yderligere tilslutninger via en Expander
boks tilsluttet AV-stikket. Se kapitlet Registering af
ekstra videoudstyr, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om, hvordan du registrerer en tilsluttet
Expander boks.
Tilslutning af en set-top boks
Tilslut en set-top boks* til V.TAPEeller AV-stikket på fjernsynet.
Hvis du har tilsluttet en BeoCord
V 8000 til fjernsynet, skal du tilslutte
set-top boksen til stikket DECODER
på BeoCord V 8000.
BeoVision 6
Set-top boks
AV-tilslutning
IR-sendertilslutning
Sørg for at registrere alt tilsluttet
udstyr i menuen CONNECTIONS.
Når registreringen er foretaget, bliver
du bedt om at vælge din bestemte
set-top boks i menuen SET-TOP BOX.
Se kapitlet Registering af ekstra
videoudstyr for at få yderligere
oplysninger.
*Bemærk: Set-top bokse skal sættes op i
henhold til den dokumentation, der følger med
dem.
Afbryd strømmen til alle relevante systemer,
før du begynder at tilslutte eksternt udstyr.
Tilslut set-top boksen til dit fjernsyn ved hjælp
af det 21-benede AV-kabel:
> Sæt den ene ende af stikket i set-top boksen.
> Før kablet til AV- eller V.TAPE-stikket bag på
fjernsynet.
> Sæt IR-senderen i IR OUTPUT-stikket på
fjernsynet.
> Fastgør IR-senderen til set-top boksens IRmodtager. Følg den vejledning, som følger med
IR-senderen.
For at kunne bruge den fjernbetjening, som
leveres sammen med set-top boksen, må du ikke
dække IR-modtageren helt.
4
Tilslutning af en DVD 1
Tilslut en DVD 1 til AV-stikket på
fjernsynet.
BeoVision 6
5
DVD 1
Sørg for at registrere alt tilsluttet
udstyr i menuen CONNECTIONS.
Se kapitlet Registering af ekstra
videoudstyr for at få yderligere
oplysninger.
Du kan finde oplysninger om
betjening af DVD 1 i den vejledning,
som følger med den.
AV-tilslutning
Afbryd strømmen til alle relevante systemer,
før du begynder at tilslutte eksternt udstyr.
Tilslut DVD 1 til fjernsynet ved hjælp af det
21-benede AV-kabel.
> Sæt kablet i AV-stikket bag på DVD 1.
> Før kablet til AV-stikket bag på fjernsynet.
Tilslutning af en BeoCord V 8000 videobåndoptager
Hvis du tilslutter en BeoCord V 8000
videobåndoptager, registrerer
fjernsynet automatisk tilslutningen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
skal du se kapitlet Registrering af
ekstra videoudstyr eller kapitlet
’Stikpanelerne’ på side 45 i den
trykte vejledning.
BeoVision 6
BeoCord V 8000
V.TAPE-tilslutning
Antennetilslutning
V.TAPE-tilslutning
Afbryd strømmen til alle relevante systemer,
før du begynder at tilslutte eksternt udstyr.
Brug det 21-benede AV-kabel til at tilslutte
videobåndoptageren til fjernsynet.
> Sæt kablet i AV-stikket bag på BeoCord V 8000.
> Før derefter kablet til V.TAPE-stikket bag på
fjernsynet.
Hvis forbindelsen mellem fjernsynet og BeoCord
V 8000 går tabt eller ikke er korrekt udført, vises
CONNECTION LOST på skærmen, når du forsøger
at indstille en tidsprogrammeret optagelse.
Genetabler forbindelsen, og forsøg igen.
Antennetilslutning
Brug din eksterne antennetilslutning (eller
kabel-tv-tilslutning) og det antennekabel, som
leveres sammen med videobåndoptageren.
> Sæt kablet fra din eksterne antenne i
signalindgangsstikket mærket
på
stikpanelet bag på BeoCord V 8000.
> Før antennesignalet til fjernsynet ved hjælp af
det antennekabel, som leveres sammen med
BeoCord V 8000.
> Sæt den ene ende i stikket mærket TV på
BeoCord V 8000 og den anden ende i
antennestikket mærket TV på fjernsynets
stikpanel.
6
Registrering af ekstra videoudstyr
Hvis du tilslutter ekstra videoudstyr til
fjernsynet, skal udstyret registreres i
menuen connections.
Når systemet sættes op første gang,
bliver det udstyr, der er tilsluttet på
dette bestemte tidspunkt, registreret
af fjernsynet, og menuen
CONNECTIONS vises automatisk på
skærmen. Hvis du senere tilslutter
permanent udstyr, skal du hente
menuen CONNECTIONS frem via
menuen SETUP på fjernsynet.
Se kapitlet ’Stikpanelerne’ på side 45
i den trykte vejledning for at få
oplysninger om, hvor og hvordan du
tilslutter ekstraudstyr.
Hvad er tilsluttet?
Hvis du registrerer det udstyr, som er tilsluttet
til fjernsynet, kan du betjene det via Beo4
fjernbetjeningen.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
V. TAPE
AV
back
select
GO
store
GO
CONNECTIONS
V. TAPE
V. TAPE
AV
NONE
Det finder du i menuen CONNECTIONS, s. 23.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen
TV SETUP frem. Tryk derefter på ▼ for at
fremhæve OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
CONNECTIONS er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen CONNECTIONS
frem.
> Tryk på ss eller tt for at vælge den
V.TAPE-mulighed, som svarer til din opsætning.
> Tryk på ▼ for at gå til AV. Tryk derefter på ss
eller tt for at vælge den AV-mulighed, som
svarer til din opsætning.
> Tryk på GO for at gemme denne opsætning.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle
menuerne direkte.
7
>> Registering af ekstra videoudstyr
Mulighederne for V.TAPE omfatter:
NONE… hvis der ikke er tilsluttet udstyr.
V.TAPE… hvis du har tilsluttet en BeoCord V 8000
videobåndoptager eller en anden
videobåndoptager.
V.TAPE+DECODER… hvis du har tilsluttet en
BeoCord V 8000 med en tilsluttet dekoder.
V.TAPE+STB… hvis du har tilsluttet en BeoCord
V 8000 med en tilsluttet set-top boks.
DECODER… hvis du har tilsluttet en dekoder.
V.AUX… hvis du har tilsluttet en anden type
ekstraudstyr.
STB… hvis du har tilsluttet en set-top boks.
Hvis du tilslutter en BeoCord V 8000, er de eneste
indstillingsmuligheder for V.TAPE: V.TAPE,
V.TAPE+STB og V.TAPE+DECODER.
Mulighederne for AV omfatter:
NONE… hvis der ikke er tilsluttet udstyr.
DECODER… hvis du har tilsluttet en dekoder. Hvis
fjernsynet er udstyret med en Master Link enhed
(fås som ekstraudstyr), skal du i stedet tilslutte
dekoderen til V.TAPE-stikket.
EXPANDER… hvis du har tilsluttet en Expander
boks med andet tilsluttet ekstraudstyr.
EXPANDER+DEC… hvis du har tilsluttet en
Expander boks med en tilsluttet dekoder.
V.AUX… hvis du har tilsluttet en anden type
ekstraudstyr.
DVD… hvis du har tilsluttet en DVD-afspiller eller
lignende enheder.
STB… hvis du har tilsluttet en set-top boks.
8
Få adgang til ekstra videoudstyr
Noget af det tilsluttede udstyr er tilgængeligt
via Beo4 fjernbetjeningen.
Tryk for at tænde for
videobåndoptageren
V TAPE
Tryk for at tænde for DVD 1
(eller åbne for brug af en anden
DVD-afspiller)
DVD
Tryk flere gange, indtil V.AUX
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk for at skifte til en kilde, der
er registreret som V.AUX, f.eks.
en spillekonsol
GO
For at få vist V.AUX på Beo4
skal du tilføje den til Beo4’s liste
over funktioner. Se kapitlet
Tilpasning af Beo4 for at få
yderligere oplysninger.
STB SETUP
NOKIA 96025
NOKIA 9820T
NOKIA 9850T
PACE DTR730-IM
SKY DIGITAL
SELECTOR
CANALdig DK/S/N
MACAB DCB-101
TPS 96573D
CANAL+ SAT r2
Planet PL 9000
CANALdigital I
ECHOSTAR 9000
CANALdigital E
TV BOX 1000-S
CANALdigital NL
NOKIA D-BOX
NOKIA D-BOX II
HUMAX F1-VACI
TechniBox CAM1
store
GO
V.AUX
Hvis der er tilsluttet en set-top boks, bliver du bedt
om at vælge set-top boks fra en skærmliste, når
du har valgt STB i menuen CONNECTIONS.
Bemærk: Hvis du af en eller anden årsag kobler
det eksterne udstyr fra og afbryder strømmen til
fjernsynet, kan det være nødvendigt at registrere
udstyret igen, når det atter tilkobles, også selvom
du ikke har ændret opsætningen af ekstraudstyret.
Tilslutning og betjening af et musiksystem
Hvis fjernsynet er udstyret med en
Master Link enhed (ekstraudstyr), og
du tilslutter et kompatibelt
musiksystem fra Bang & Olufsen ved
hjælp af et Master Link kabel, opnår
du fordelene ved et integreret musik-/
videosystem.
Afspil en CD på musiksystemet via
fjernsynets højttalere, eller tænd for
et tv-program og send lyden til
højttalerne i dit musiksystem.
Dit musik-/videosystem kan placeres
sammen i ét rum eller i to rum med
fjernsynet (med eller uden eksterne
højttalere) placeret i det ene rum og
musiksystemet med et sæt højttalere
placeret i det andet.
Ikke alle Bang & Olufsen musiksystemer
understøtter integration med fjernsynet.
9
BeoVision 6
MASTER
LINK
Tilslut musiksystemet til fjernsynet
Sæt det ene multistik på et BeoLink kabel i
stikket mærket MASTER LINK på fjernsynet,
og det andet multistik i stikket mærket
MASTER LINK på musiksystemet.
Option 2
Option 0
Indstilling af Options
Hvis fjernsynet er sat op i et musiksystem, skal
det muligvis programmeres til den korrekte
Option. Options programmeres ved hjælp af
Beo4 fjernbetjeningen og med hele systemet
sat på stand-by.
Indstilling af Options for fjernsynet
> Hold knappen • nede, og tryk på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i
Beo4’s display, og tryk på GO.
> Tryk på LIST flere gange for at få vist V.OPT i
Beo4’s display. Indtast derefter det relevante
nummer (1, 2 eller 4).
Indstilling af Options for musiksystemet
> Hold knappen • nede på Beo4, og tryk på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i
Beo4’s display, og tryk på GO.
> Tryk på LIST flere gange, indtil A.OPT vises i
Beo4’s display. Indtast derefter det relevante
nummer (0, 1 eller 2).
Fjernsyn og musiksystem sat op i samme rum –
alle højttalerne er tilsluttet fjernsynet.
Option 1
Option 1
Du kan vælge at sætte fjernsynet (med eller uden
tilsluttede højttalere) og musiksystemet (med et
tilsluttet sæt højttalere) op i samme rum.
Option 2
Option 2
Du kan vælge at sætte musiksystemet op i ét rum
og fjernsynet (med eller uden tilsluttede højttalere)
i et andet.
>> Musiksystem med fjernsynet
10
Brug et integreret musik-/
videosystem
Hvis du integrerer musiksystemet og
fjernsynet, kan du vælge en
højttalerkombination, som passer til det
aktuelle video- eller musikprogram, og også
optage videolyd på musiksystemet.
Hvis du ønsker at lytte til lyd fra en fjernsynskilde
over musiksystemets højttalere uden at tænde for
skærmen, skal du trykke på LIST flere gange, indtil
AV* vises i Beo4’s display. Tryk derefter på en
kildeknap, f.eks. TV.
LIST
AV
TV
Hvis du ønsker at lytte til lyd fra en fjernsynskilde
over musiksystemets højttalere, mens skærmen er
tændt, skal du trykke på TV og derefter trykke på
LIST flere gange, indtil AV* vises. Tryk derefter på
TV igen.
TV
LIST
AV
TV
Hvis du ønsker at lytte til musik over fjernsynets
højttalere, skal du trykke på LIST flere gange, indtil
AV* vises i Beo4’s display. Tryk derefter på en
musikkildeknap, f.eks. CD.
LIST
AV
CD
*For at få vist AV på Beo4 skal du tilføje den til
Beo4’s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning
af Beo4 for at få yderligere oplysninger.
Optagelse af videolyd
Hvis du lytter til lyd fra fjernsynet via højttalerne i
dit Bang & Olufsen musiksystem, og hvis
musiksystemet også har en kassettebåndoptager,
kan du optage lyd fra fjernsynet på
båndoptageren. Se den vejledning, som følger
med musiksystemet, for at få yderligere
oplysninger.
Fordeling af lyd og billeder med BeoLink
BeoLink systemet giver mulighed for
at fordele billeder og/eller lyd til
andre rum i huset.
BeoVision 6
Du kan tilslutte fjernsynet i f.eks.
stuen til et andet videosystem eller til
et sæt højttalere i et andet rum, så
du får mulighed for at “flytte”
billeder eller lyd til andre rum.
Til MASTER LINK stikket på systemet
i linkrummet
Til et fjernsyn i linkrummet
Hvis du har installeret et BeoLink
fordelingssystem, kan du enten
bruge fjernsynet i hovedrummet,
f.eks. en stue, eller i et linkrum,
f.eks. et kontor eller et soveværelse.
Videosignaler til et fjernsyn i et
linksystem kan kun fordeles, hvis
fjernsynet er udstyret med system
modulatoren, der fås som
ekstraudstyr. I særlige tilfælde kan
det være nødvendigt at indtaste
modulatorindstillinger.
Linktilslutninger
Linkrumssystemet skal tilsluttes
hovedrumssystemet via et Master Link kabel:
> Sæt Master Link kablet i stikket mærket
MASTER LINK på fjernsynet.
> Hvis du også ønsker at fordele videosignaler, skal
du tilslutte et almindeligt antennekabel til stikket
mærket LINK på fjernsynet. Før derefter begge
kabler til linkrummet og følg den vejledning,
som er vedlagt udstyret til linkrummet.
Hvis der allerede er tilsluttet et musiksystem til
Master Link stikket, og du ønsker at tilslutte mere
udstyr, skal du dele Master Link kablet i to og
forbinde dem med kablet fra linkrummet ved
hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang &
Olufsen forhandler for at få hjælp.
BEMÆRK! Grupper, som er oprettet på et fjernsyn
i et hovedrum, kan ikke anvendes fra et fjernsyn i
et linkrum.
11
>> Fordeling af lyd og billeder med BeoLink
12
System modulator
Link frekvens
Hvis der er tale om en musikopsætning i dit
linkrum, f.eks. BeoLink Active/Passive, og du
vælger at sætte et ikke-linkbart fjernsyn op i
samme rum, skal du sætte system
modulatoren på ON (fabriksindstillingen er
OFF, og den skal anvendes, hvis du bruger et
linkbart fjernsyn fra Bang & Olufsen).
Hvis f.eks. et fjernsynsprogram i dit område
bliver sendt på samme signalfrekvens som
den, BeoLink systemet bruger (599 MHz), skal
du indstille system modulatoren på en ledig
frekvens. Når du ændrer link frekvensen på
hovedrumssystemet, skal du sørge for, at link
frekvensen på linkrumssystemet svarer hertil.
TV SETUP
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PROGRAM GROUPS
TUNING
TUNING
TV TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
select
back
GO
back
select
GO
FREQUENCY
select
GO
back
select
FREQUENCY
ON
store
GO
LINK FREQUENCY
MODULATOR SETUP
MODULATOR
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
FREQUENCY
599
GO
search
store
Sådan tænder du for system modulatoren…
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
LINK FREQUENCY.
> Tryk på ss to gange efterfulgt af GO. Menuen
MODULATOR SETUP vises.
> Tryk på ss eller tt for at få vist ON.
> Tryk på GO for at gemme indstillingen, eller…
> …tryk på EXIT for at forlade alle menuer uden
at gemme.
GO
Sådan ændrer du link frekvensen…
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
LINK FREQUENCY.
> Tryk på GO for at hente menuen
LINK FREQUENCY frem. FREQUENCY er allerede
fremhævet.
> Tryk på ss eller tt for at finde en ledig frekvens.
> Tryk på GO for at gemme indstillingen, eller…
> …tryk på EXIT for at forlade alle menuer uden
at gemme.
BeoLink – fjernsynet i et linkrum
Hvis du har installeret BeoLink i dit
hjem og vælger at placere fjernsynet
i et linkrum, kan du betjene alle
tilsluttede systemer via fjernsynet.
Du skal følge nedenstående
fremgangsmåde, når du tilslutter
fjernsynet til brug i et linkrum:
1 Sæt stikket til fjernsynet i
linkrummet i stikkontakten
2 Brug Beo4 fjernbetjeningen til at
indstille fjernsynet i linkrummet på
Option 6*
3 Afbryd strømmen til fjernsynet i
linkrummet
4 Foretag de tilslutninger, som er
beskrevet på næste side
5 Sæt atter stikket til fjernsynet i
linkrummet i stikkontakten.
Indstilling af Options
For at hele systemet kan fungere korrekt, er
det vigtigt at sikre, at fjernsynet i linkrummet
er indstillet på den korrekte Option, før du
tilslutter det til systemet i hovedrummet!
> Hold knappen • nede, og tryk på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i
Beo4’s display, og tryk på GO.
> Tryk på LIST flere gange, indtil V.OPT vises i
Beo4’s display, og tryk på 6*.
*Hvis du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum,
hvor der allerede er tilsluttet andre linksystemer,
f.eks. højttalere, skal du i stedet indstille fjernsynet
på Option 5.
Tilslutninger
Fjernsynet i linkrummet skal tilsluttes systemet
i hovedrummet ved hjælp af to forskellige
kabler:
– BeoLink tilslutning (via et Master Link kabel
og en samledåse).
– Antennetilslutning (via et almindeligt
antennekabel).
BeoLink tilslutning
I hovedrummet: Sæt Master Link kablet i stikket
mærket MASTER LINK på hovedsystemet. Før
kablet til samledåsen og klip det over, så det får
en passende længde.
I linkrummet: Sæt Master Link kablet i stikket
mærket MASTER LINK på fjernsynet. Før kablet
til samledåsen og klip det over, så det får en
passende længde.
Inde i samledåsen: Forbind kablerne som
beskrevet i den vejledning, der følger med
dåsen/kablet. Vejledningen beskriver alle dåsens
muligheder, samt hvordan du forbinder
kablerne.
13
Hovedrum
Linkrum
Option 6
Antennetilslutning
Sæt den ene ende af et almindeligt
tv-antennekabel (koaksialkabel) i stikket mærket
LINK på hovedsystemet og den anden ende i
antenneindgangsstikket på fjernsynet i
linkrummet.
>> BeoLink – fjernsynet i et linkrum
14
Betjening i linkrum
Når du opholder dig i linkrummet, kan du
betjene alle tilsluttede systemer med Beo4
fjernbetjeningen.
Brug kilder, der kun findes i ét
af rummene…
Tryk på knappen til den kilde, du
ønsker at bruge
RADIO
V TAPE
Betjen den valgte kilde, som du
plejer
Brug en kilde i hovedrummet –
en kilde, der findes i begge
rum…
Tryk flere gange på Beo4, indtil
LINK* vises i Beo4’s display
Tryk på knappen til den kilde, du
ønsker at bruge
LIST
Betjen den valgte kilde, som du
plejer
Hovedrum
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
Tryk flere gange, indtil AV* vises
i Beo4’s display
LIST
Tryk for at aktivere en kilde, som
er tilsluttet systemet i
hovedrummet, f.eks. en set-top
boks, eller…
SAT
Tryk for at aktivere en DVDafspiller
DVD
AV
LINK
TV
Betjen den valgte kilde, som du
plejer
Brug en kilde i linkrummet –
en kilde, der findes i begge
rum…
Tryk på knappen til den kilde, du
ønsker at bruge
Lyt til stereolyd i
linkrummet…
Lyd, som fordeles fra en
videokilde i hovedrummet, f.eks.
en set-top boks, til linkrummet,
udsendes normalt i mono. Du
kan dog også vælge stereolyd:
TV
Mens denne funktion bruges, er
det ikke muligt at fordele andre
kilder i hovedrummet til andre
linkrumssystemer.
*BEMÆRK! For at få vist LINK og
AV på Beo4 skal du først tilføje
dem til Beo4’s liste over
funktioner. Se kapitlet Tilpasning
af Beo4 for at få yderligere
oplysninger.
Linkrum
To fjernsyn i samme rum
Hvis du har placeret BeoVision 6 i et
rum, hvor du allerede har et Bang &
Olufsen fjernsyn, og kommandoer
fra Beo4 kan modtages af begge
fjernsyn, skal du ændre den måde,
du tænder for BeoVision 6 på. Så
undgår du at aktivere begge fjernsyn
samtidig.
Når fjernsynet er indstillet til
Option 4, som beskrevet, skal du
også ændre opsætningen af Beo4
fjernbetjeningen, og derefter
udelukkende bruge den pågældende
fjernbetjening til BeoVision 6. Se
kapitlet Tilpasning af Beo4 for at få
yderligere oplysninger.
15
Indstilling af Options
For at fjernsynet kan fungere korrekt, er det
vigtigt, at du indstiller det på den korrekte
Option:
> Hold knappen • nede, og tryk på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i
Beo4’s display, og tryk på GO.
> Tryk på LIST flere gange, indtil V.OPT vises i
Beo4’s display, og tryk på 4.
BeoVision 6
Option 4
LIST
LINK
TV
TV
Betjen fjernsynet i Option 4
Normalt kan du aktivere en kilde, f.eks. TV,
ved bare at trykke på den relevante kildeknap
på Beo4. Men når du indstiller fjernsynet på
Option 4, skal du gøre følgende:
> Tryk på LIST flere gange, indtil LINK* vises i
Beo4’s display.
> Tryk på en kildeknap, f.eks. TV.
*For at få vist LINK på Beo4 skal du tilføje den til
Beo4’s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning
af Beo4 for at få yderligere oplysninger.
For at bruge tekst-tv på et fjernsyn, der er indstillet
til Option 4, skal du indstille Beo4 til
’VIDEO 3’, men det begrænser de Beo4 funktioner,
der kan bruges sammen med fjernsyn, som er
indstillet til andre Options.
Tilpasning af Beo4
Knapperne på Beo4 giver direkte
adgang til fjernbetjening af mange af
fjernsynets funktioner, og Beo4’s
display giver dig adgang til endnu
flere funktioner.
Når som helst en kilde vises på Beo4
(f.eks. TV eller RADIO), kan du trykke
på knappen LIST og hente ekstra
funktioner frem i displayet, som kan
hjælpe dig med at betjene den
pågældende kilde – præcis på
samme måde, som hvis du henter
ekstra knapper frem. Du kan også
tænde for ekstraudstyr, som er
tilsluttet fjernsynet.
Bemærk, at Beo4 indeholder en liste
over alle Bang & Olufsens ekstra
musik- og videofunktioner, men kun
de funktioner, som understøttes af
fjernsynet, fungerer, når du henter
dem frem i Beo4’s display.
Du kan tilpasse Beo4’s liste over
funktioner, så de passer til dine
behov, og ændre den rækkefølge,
funktionerne vises i, når du henter
dem frem.
16
Konfigurer Beo4
Tilføj en ekstra knap
Hvis du allerede har en Beo4 fjernbetjening,
eller har indstillet fjernsynet til Option 4, kan
du konfigurere Beo4, så den fungerer
sammen med fjernsynet.
Når du tilføjer en ny funktion til Beo4’s liste,
kan du derefter hente den nye knap frem i
Beo4’s display.
Tryk på stand-by-knappen, og
hold den nede
•
Tryk på stand-by-knappen, og
hold den nede
•
Tryk for at få adgang til Beo4’s
opsætningsfunktion
LIST
Tryk for at få adgang til Beo4’s
opsætningsfunktion
LIST
Slip begge knapper. ADD? vises i
displayet
ADD?
Tryk flere gange, indtil CONFIG?
vises i displayet
LIST
Tryk for at kunne vælge
konfigurationstype
Slip begge knapper. ADD? vises i
displayet
ADD?
GO
GO
Tryk for at hente listen over
tilgængelige knapper frem. Den
første knap vises i displayet og
blinker
LIST
Tryk for at gå frem eller tilbage i
listen over alle ekstra knapper
▲
Tryk flere gange, indtil VIDEO?
vises i displayet
GO
Tryk for at tilføje og placere
knappen på den forudindstillede
position eller som den første
knap på listen, eller…
GO
Tryk for at få adgang til
videokonfigurationen
Tryk flere gange, indtil VIDEO 2
vises i displayet*
LIST
…tryk for at indsætte knappen
på en bestemt position på listen
1–9
Tryk for at gemme
konfigurationen
GO
STORED vises, og angiver, at
konfigurationen er gemt. Du
forlader automatisk Beo4’s
opsætningsfunktion
*Hvis videokonfigurationen ikke
indeholder VIDEO 2, kan du
vælge MX i stedet. Hvis du har
indstillet fjernsynet til Option 4,
skal du vælge VIDEO 3.
CONFIG?
▼
VIDEO?
VIDEO 2
STORED
ADDED vises, og angiver, at
knappen er tilføjet. Du forlader
automatisk Beo4’s
opsætningsfunktion
ADDED
>> Tilpasning af Beo4
17
Flyt ekstra knapper
Fjern en ekstra knap
Du kan ændre den rækkefølge, de ekstra
knapper vises i, når du trykker på LIST.
Du kan fjerne en hvilken som helst ekstra
knap, der er tilgængelig, når du trykker på
LIST.
Tryk på stand-by-knappen, og
hold den nede
•
Tryk på stand-by-knappen, og
hold den nede
•
Tryk for at få adgang til Beo4’s
opsætningsfunktion
LIST
Tryk for at få adgang til Beo4’s
opsætningsfunktion
LIST
GO
Slip begge knapper. ADD? vises i
displayet
ADD?
Tryk flere gange, indtil MOVE?
vises
LIST
Tryk for at hente listen over
ekstra knapper frem. Den første
knap vises i displayet
Slip begge knapper. ADD? vises i
displayet
Tryk flere gange, indtil REMOVE?
vises
LIST
GO
Tryk for at hente listen over
ekstra knapper frem. Den første
knap vises i displayet
GO
Tryk for at gå frem eller tilbage i
listen over ekstra knapper
▲
Tryk for at gå frem eller tilbage i
listen over ekstra knapper
▲
Tryk for at flytte og placere den
viste knap som den første på
listen, eller…
GO
Tryk for at fjerne den knap, der
vises i displayet
GO
…tryk for at flytte knappen til en
bestemt position på listen
1–9
MOVED vises, og angiver, at
knappen er flyttet. Du forlader
automatisk Beo4’s
opsætningsfunktion
MOVE?
▼
MOVED
REMOVED vises, og angiver, at
knappen er fjernet. Du forlader
automatisk Beo4’s
opsætningsfunktion
3
ADD?
REMOVE?
Tilføj en ekstra knap til Beo4, enten øverst på
listen eller til en bestemt position.
▼
REMOVED
GO
3
Flyt ekstra knapper, enten op øverst på listen eller
til en bestemt position.
Skærmmenuer
I dette kapitel beskrives
menusystemets overordnede struktur,
så du kan finde rundt i de
skærmmenuer, fjernsynet tilbyder.
Kapitlet giver dig også detaljerede
oplysninger om de enkelte menuer,
der tilbyder en lang række
valgmuligheder for opsætning og
justering.
PROGRAM GROUPS
OPTIONS
CONNECTIONS
TUNING
V.TAPE
EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAMS
AUTO TUNING
MANUAL TUNING
SEARCH
FREQUENCY
PROGRAM NUMBER
NAME
EXTRA
FINE TUNE
I oversigten til højre kan du klikke på
et menunavn for at komme frem til
den side, der beskriver den
pågældende menu.
18
AV
SOUND
VOLUME
CENTRE
BALANCE
BASS
TREBLE
LOUDNESS ON/OFF
DEFAULT
PICTURE
DECODER
BRIGHTNESS
TV SYSTEM
CONTRAST
SOUND
LINK FREQUENCY
FREQUENCY
FINE TUNE
MODULATOR ON/OFF
TIMER RECORDING
COLOUR
TINT
CLOCK
TIME
DATE
MONTH
YEAR
SYNCHRONISE
NOW
TELETEXT
MENU LANGUAGE
DANSK
RECORD LIST
MENU
PROGRAM
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
START TIME
FRANÇAIS
STOP TIME
ITALIANO
DATE
NEDERLANDS
PDC/VPS
SVENSKA
PLAY TIMER
STAND POSITIONS
TIMER ON/OFF
TV ON
TIMER INDEX
TV STANDBY
PLAY TIMER PROGRAMMING
SOURCE
PROGRAM
START TIME
STOP TIME
DAYS
Fjernsynets udvidede skærmmenusystem.
Tilstedeværelsen af gråtonede menupunkter
afhænger af, om de ekstra funktioner er
tilgængelige i dit system.
Tryk på MENU på Beo4 for at hente hovedmenuen
frem.
>> Skærmmenuer
19
PROGRAM GROUPS
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
GROUP1
...
...
...
...
...
...
...
name
new group
move
create group
GO
Det finder du i menuen PROGRAM GROUPS…
Du kan oprette programgrupper, navngive dem og
kopiere tv-programmer ind i grupperne.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se
kapitlet ’Brug af grupper’ på side 14 i den trykte
vejledning.
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
ADD TV PROGRAM
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
........
NRK
TV4
more
name
move
Det finder du i menuen EDIT PROGRAMS…
Du har flere valgmuligheder, når menuen
EDIT PROGRAMS vises på skærmen: Du kan flytte
rundt på tv-programmerne for at ændre den
rækkefølge, de står i på tv-listen. Du kan slette
uønskede tv-programmer, og du kan navngive og
omdøbe alle dine tv-programmer. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, skal du se kapitlet
’Redigering af indstillede tv-programmer’ på side
30 i den trykte vejledning.
start
Det finder du i menuen ADD PROGRAM…
Funktionen ADD PROGRAM er automatisk. Når
indstillingen af de ekstra programmer er fuldført,
vises menuen EDIT PROGRAMS automatisk.
>> Skærmmenuer
20
TV AUTO TUNING
1
........
TV MANUAL TUNING
TV MANUAL TUNING
SEARCH
...
FINE TUNE
0
FREQUENCY
210
DECODER
OFF
PROGRAM NUMBER
1
TV SYSTEM
B/G
NAME
DR1
SOUND
STEREO
EXTRA
DELETES PROGRAM GROUPS
start
Det finder du i menuen AUTO TUNING…
Funktionen AUTO TUNING er automatisk. Når
indstillingen af alle programmerne er fuldført, vises
menuen EDIT PROGRAMS automatisk.
start
store
GO
Det finder du i menuen
TV MANUAL TUNING…
SEARCH
Start søgefunktionen.
FREQUENCY
Vælg en frekvens at indstille på.
PROGRAM NUMBER
Gem eller skift programnummer. Du kan gemme
99 programmer.
NAME
Hent navngivningsmenuen frem, og giv det
valgte program et navn.
EXTRA
Hent ekstramenuen TV MANUAL TUNING frem.
accept
GO
Det finder du i ekstramenuen
TV MANUAL TUNING…
FINE TUNE
Finindstil frekvensen for et program eller et
indstillet program. Du kan finindstille inden for
intervallet -8 – +8.
(DECODER)
En dekoder er nødvendig for at kunne modtage
kodede programmer. Normalt registreres
dekoderen automatisk under indstillingen, men
den kan vælges via denne menumulighed. Sæt
DECODER på en af følgende muligheder: ON
(for dekoder aktiveret) eller OFF (for ingen
dekoder). Hvis der er tilsluttet to dekodere, skal
du vælge 1 eller 2.
(TV SYSTEM)
Tv-sendesystem – denne valgmulighed er kun
tilgængelig på visse typer tv-apparater, da tvsendesystemet normalt vælges automatisk.
SOUND (mono, stereo eller sprog)
Forskellige typer lyd kan være tilgængelige for
forskellige programmer, f.eks. mono, stereo eller
forskellige sprog. Vælg mulighederne MONO
(FM / NICAM monolyd), STEREO (NICAM / A2
stereolyd), MONO1 (monosprog 1), MONO2
(monosprog 2), MONO3 (monosprog 3) eller
STEREO2 (stereosprog 2) for det relevante
program eller den relevante frekvens.
Selvom du gemmer en lydtype/et sprog, kan du
skifte mellem de forskellige typer, mens du ser et
bestemt tv-program. Hvis du vil have yderligere
oplysninger om de forskellige tilgængelige
lydtyper, skal du se kapitlet ’Justering af lyd- og
billedformat’ på side 10 i den trykte vejledning.
>> Skærmmenuer
21
LINK FREQUENCY
FREQUENCY
599
FINE TUNE
0
MODULATOR SETUP
MODULATOR
TV RECORD
ON
NOW
TELETEXT
RECORD LIST
MENU
BBC
search
store
GO
Det finder du i menuen LINK FREQUENCY…
FREQUENCY
Angiver den frekvens, der anvendes til Linktransmission.
FINE TUNE
Bruges til finindstilling af link frekvensen.
(Vises kun, når fjernsynet er sat op til brug i et
linkrum).
Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er
indbygget en Master Link enhed (fås som
ekstraudstyr) i fjernsynet.
store
GO
Det finder du i menuen MODULATOR SETUP…
MODULATOR
Angiver, om modulatoren er aktiveret.
Mulighederne er ON eller OFF.
Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er
indbygget en system modulator (fås som
ekstraudstyr) i fjernsynet.
back
select
GO
Det finder du i menuen TV RECORD…
NOW
Brug denne valgmulighed til at igangsætte en
optagelse øjeblikkeligt. Du kan også trykke to
gange på RECORD for at igangsætte en
optagelse øjeblikkeligt.
TELETEXT
Brug denne valgmulighed til at indstille en
tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv.
RECORD LIST
Brug denne valgmulighed til at kontrollere eller
slette dine optagelser.
MENU
Brug denne valgmulighed til at tidsprogrammere
en optagelse via optagemenuen.
Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er
tilsluttet en BeoCord V 8000 til fjernsynet.
>> Skærmmenuer
22
PLAY TIMER
TIMER
TIMER PROGRAMMING
ON
SOURCE
TV
PROGRAM
18 BBC
START TIME
15:40
STOP TIME
16:40
DAYS
M . . TF . S
PLAY TIMER INDEX
15:40-16:40
BBC
TV 18
M . . TF . .
6:00 - 7:00
ZDF
TV 3
MTWTF . .
20:00-22:00
CNN
TV 15
MT . . . S .
...
store
GO
Det finder du i menuen TIMER ON/OFF…
Vælg ON for at aktivere dine Timere og OFF for at
deaktivere dem.
Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er
indbygget en Master Link enhed (fås som
ekstraudstyr) i fjernsynet.
store
GO
Det finder du i menuen PLAY TIMER…
KILDE
Alt efter hvilken mulighed du vælger, angiver
SOURCE enten, at en bestemt kilde skal tændes
eller slukkes. Valgmulighederne er:
TV… For at tænde for fjernsynet.
(GROUPS)… Hvis du har oprettet grupper af
programmer og valgt en gruppe som din kilde,
før du foretager en Timer-programmering, kan
du vælge et program fra denne gruppe som
kilde for Timer-afspilningen.
V.TAPE… For at tænde for en tilsluttet
videobåndoptager.
DVD… For at tænde for en tilsluttet
DVD-afspiller.
CD… For at tænde for en tilsluttet CD-afspiller.
N. MUSIC, N. RADIO… For at få adgang til
musikfiler gemt på en PC eller til radio-sites på
Internettet. Kontakt din Bang & Olufsen
forhandler for at få yderligere oplysninger om,
hvordan du får adgang til disse kilder.
A.TAPE… For at tænde for en tilsluttet
kassettebåndoptager.
RADIO… For at tænde for en tilsluttet radio.
STANDBY… For at slukke for fjernsynet. Hvis du
har tilsluttet andre kompatible video- eller
musiksystemer til fjernsynet, slukkes de også.
delete
edit
GO
PROGRAM (programnummer)
Når du har valgt din kilde, skal du vælge det
ønskede programnummer.
START TIME og STOP TIME
Indtast de tidspunkter, du ønsker, systemet skal
starte og/eller stoppe på. Hvis du har
programmeret Timer-kilden til STANDBY, kan du
kun indtaste et stoptidspunkt.
DAGE
Vælg den/de bestemte ugedag(e) for udførelsen
af den ønskede Timer-indstilling. Alle ugedagene
vises – startende med M for mandag.
Denne menu er kun tilgængelig, hvis
Master Link enheden (fås som ekstraudstyr) er
indbygget i fjernsynet, og du kan kun indtaste
indstillinger i menuen, hvis den valgte kilde, f.eks.
V.TAPE, findes i din opsætning.
>> Skærmmenuer
23
CONNECTIONS
STAND POSTIONS
TV ON
TV STANDBY
SOUND SETUP
V. TAPE
V. TAPE
VOLUME
........
AV
NONE
CENTRE
........
BALANCE
........
BASS
........
TREBLE
........
LOUDNESS
ON
. . . . .
. . . .
. .
. .
. .
. .
left
right
store
DEFAULT
GO
Det finder du i menuen STAND POSITIONS…
TV ON
Vælg en position, som fjernsynet skal stå i, når
det er tændt.
TV STANDBY
Vælg en position, som fjernsynet skal stå i, når
det er på stand-by.
Denne menu er kun tilgængelig, hvis fjernsynet er
udstyret med en motorstyret stand (fås som
ekstraudstyr).
store
GO
Det finder du i menuen CONNECTIONS…
V.TAPE
NONE… hvis der ikke er tilsluttet udstyr.
V.TAPE… hvis du har tilsluttet en BeoCord
V 8000 videobåndoptager eller en anden
videobåndoptager.
V.TAPE+DECODER… hvis du har tilsluttet en
BeoCord V 8000 med en dekoder tilsluttet.
V.TAPE+STB… hvis du har tilsluttet en BeoCord
V 8000 med en set-top boks tilsluttet.
DECODER… hvis du har tilsluttet en dekoder.
V.AUX… hvis du har tilsluttet en anden type
ekstraudstyr.
STB… hvis du har tilsluttet en set-top boks.
Hvis du tilslutter en BeoCord V 8000, er de eneste
indstillingsmuligheder for V.TAPE: V.TAPE,
V.TAPE+STB og V.TAPE+DECODER.
AV
NONE… hvis der ikke er tilsluttet udstyr.
DECODER… hvis du har tilsluttet en dekoder.
Hvis fjernsynet er udstyret med en Master Link
enhed (fås som ekstraudstyr), skal du i stedet
tilslutte dekoderen til V.TAPE-stikket.
EXPANDER… hvis du har tilsluttet en Expander
boks med andet ekstraudstyr tilsluttet.
EXPANDER+DEC… hvis du har tilsluttet en
Expander boks med en dekoder tilsluttet.
V.AUX… hvis du har tilsluttet en anden type
ekstraudstyr.
DVD… hvis du har tilsluttet en DVD-afspiller
eller lignende enheder.
STB… hvis du har tilsluttet en set-top boks.
store
GO
Det finder du i menuen SOUND SETUP…
VOLUME
Justerer den lydstyrke, fjernsynet bruger, når du
tænder for det.
(CENTRE)
Kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet højttalere
til fjernsynet. Justerer balancen mellem de
eksterne og interne højttalere.
BALANCE
Justerer balancen mellem højttalerne.
BASS
Justerer basniveauet.
TREBLE
Justerer diskantniveauet.
(LOUDNESS)
Kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet højttalere
til fjernsynet. Loudness-funktionen kompenserer
for det menneskelige øres manglende
følsomhed over for høje og lave frekvenser.
Disse frekvenser fremhæves ved lav lydstyrke, så
lav musik bliver mere dynamisk. Loudness kan
indstilles til ON eller OFF.
(DEFAULT)
Kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet højttalere
til fjernsynet og har valgt en videokilde. Angiver
standardhøjttalerkombinationen. Følgende
kombinationer er mulige:
SPEAKER 1 til de indbyggede højttalere.
SPEAKER 3 både til indbyggede og eksterne
højttalere.
>> Skærmmenuer
24
MENU LANGUAGE
CLOCK
PICTURE
BRIGHTNESS
........
TIME
CONTRAST
........
COLOUR
........
20:00
DANSK
DATE
23
DEUTSCH
MONTH
APR
ENGLISH
YEAR
2001
ESPAÑOL
SYNCHRONISE
YES
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
store
GO
Det finder du i menuen PICTURE…
BRIGHTNESS
Justerer billedets skarphed.
CONTRAST
Justerer billedets kontrastniveau.
COLOUR
Justerer billedets farvestyrke.
Videokilder, der gør brug af NTSC-signaler, har en
fjerde justeringsmulighed – Tint (farvetone eller
nuance) – der kan justeres.
store
GO
Det finder du i menuen CLOCK…
TIME
Angiver tidspunkt.
DATE
Angiver dag.
MONTH
Angiver måned.
YEAR
Angiver år.
SYNCHRONISE
Til synkronisering af det indbyggede ur med
tekst-tv.
Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er
indbygget en Master Link enhed (fås som
ekstraudstyr) i fjernsynet.
select
accept
GO
Det finder du i menuen MENU LANGUAGE…
Vælg mellem de viste sprog.
Indeks
25
Beo4 fjernbetjening
Fjernsynspositioner
Lyd
Præsentation af BeoVision 6 og Beo4,
Vejledning s. 4
Rengør Beo4, Vejledning s. 47
Skift batterier på Beo4, Vejledning s. 47
Tilpas Beo4, 16
Det finder du i menuen STAND POSITIONS, 23
Drej fjernsynet, Vejledning s. 9
Indstil positioner, som fjernsynet skal dreje til,
Vejledning s. 36
Det finder du i menuen SOUND SETUP, 23
Juster eller fjern lyden fra højttalerne,
Vejledning s. 10
Skift balance, bas, diskant eller loudness,
Vejledning s. 39
Skift højttalerbalance eller -kombination,
Vejledning s. 11
Skift lydtype eller sprog, Vejledning s. 10
Grupper
BeoLink
Betjening i linkrum, 14
Det finder du i menuen LINK FREQUENCY, 21
Det finder du i menuen
MODULATOR SETUP, 21
Fjernsynet i et linkrum, 13
Fordel lyd og billeder med BeoLink, 11
Linktilslutninger, 11
Link frekvens, 12
Master Link stik, Vejledning s. 45
Programmér Options – fjernsynet i et
linkrum, 13
System modulator, 12
Tilslutninger – fjernsynet i et linkrum, 13
Det finder du i menuen
PROGRAM GROUPS, 19
Flyt programmer i en gruppe, Vejledning s. 15
Opret grupper, Vejledning s. 14
Vælg programmer i en gruppe, Vejledning s. 14
Hovedtelefoner
Fjernsynet i et linkrum, 13
Fordel lyd og billeder med BeoLink, 11
Stikpaneler, Vejledning s. 45
Tilslut og betjen et musiksystem, 9
Lydjusteringer og hovedtelefoner,
Vejledning s. 39
Tilslut hovedtelefoner, Vejledning s. 46
PIN-kode
Højttalere
Billede
Det finder du i menuen PICTURE, 24
Juster billedformat, Vejledning s. 11
Juster lysstyrke, farve eller kontast,
Vejledning s. 38
Sorte pletter i billedet, Vejledning s. 8 og 42
Master Link
Lydjusteringer, Vejledning s. 10
Skift højttalerbalance eller -kombination,
Vejledning s. 11
Tilslut højttalere, Vejledning s. 45
Vælg en højttalerkombination, Vejledning s. 11
Aktiver PIN-kodesystemet, Vejledning s. 20
Brug din PIN-kode, Vejledning s. 21
Hvis du har glemt din PIN-kode, Vejledning s. 21
Skift eller slet din PIN-kode, Vejledning s. 20
Placering
Sæt fjernsynet op, Vejledning s. 42
Indstil
Set-top boks
CD-ROM
Brug vedlagte CD-ROM, Vejledning s. 2
Dekoder
Stikpaneler, Vejledning s. 45
Tilslut en dekoder, 3
Displays og menuer
Skærmmenuer, 18
Viste oplysninger og menuer, Vejledning s. 5
Automatisk indstilling – førstegangsopsætning
af fjernsynet, Vejledning s. 28
Det finder du i ekstramenuen
TV MANUAL TUNING, 20
Det finder du i menuen ADD PROGRAMS, 19
Det finder du i menuen AUTO TUNING, 20
Det finder du i menuen
TV MANUAL TUNING, 20
Flyt indstillede programmer, Vejledning s. 30
Genindstil via automatisk indstilling,
Vejledning s. 34
Juster indstillede programmer, Vejledning s. 33
Navngiv indstillede programmer,
Vejledning s. 31
Slet indstillede programmer, Vejledning s. 32
Tilføj nye tv-programmer, Vejledning s. 35
Kontakt
Kontakt Bang & Olufsen, Vejledning s. 50
Brug en set-top boks i et linkrum,
Vejledning s. 23
Brug set-top boksens egen menu,
Vejledning s. 23
Generel betjening med Beo4, Vejledning s. 23
Menuen Set-top Box Controller, Vejledning s. 22
Tilslut en set-top box, 3
Sprog
Det finder du i menuen MENU LANGUAGE, 24
Førstegangsopsætning – vælg menusprog,
Vejledning s. 28
Skift lydtype eller sprog, Vejledning s. 10
Vælg menusprog, Vejledning s. 40
>> Indeks
26
Stand
Timer
Vedligeholdelse
Bestem midterpositionen –
førstegangsopsætning, Vejledning s. 29
Det finder du i menuen STAND POSITIONS, 23
Drej fjernsynet, Vejledning s. 9
Indstil positioner, som fjernsynet skal dreje til,
Vejledning s. 46
Få fjernsynet til at starte og stoppe
automatisk, Vejledning s. 18
Få vist, rediger eller slet en Timer,
Vejledning s. 19
Indstil tidspunkt og dato, Vejledning s. 37
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv,
Vejledning s. 24
Timer-afspilning og Timer stand-by,
Vejledning s. 18
Kontrastskærmen, Vejledning s. 47
Rengør Beo4, Vejledning s. 47
Rengør kabinetoverflader, Vejledning s. 47
Skift batterier på Beo4, Vejledning s. 47
Sæt fjernsynet op, Vejledning s. 42
Stikpaneler
Stikpaneler, Vejledning s. 45
Videokamera og stik til hovedtelefoner,
Vejledning s. 46
Tekst-tv
Daglig brug af MEMO-sider, Vejledning s. 13
Gem foretrukne tekst-tv-sider, Vejledning s. 13
Grundlæggende funktioner i tekst-tv,
Vejledning s. 12
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv,
Vejledning s. 24
Tilslutninger
Antenne- og lysnettilslutning, Vejledning s. 44
AV-stik, Vejledning s. 45
BeoCord V 8000 videobåndoptager, 6
Dekoder, 3
Det finder du i menuen CONNECTIONS, 23
DVD 1, 5
Hovedtelefoner, Vejledning s. 46
Højttalere, Vejledning s. 45
Linktilslutninger, 11
Musiksystem – tilslut til fjernsynet, 9
Registrer ekstra videoudstyr, 7
Set-top boks, 4
Spillekonsol, Vejledning s. 45
Stikpaneler, Vejledning s. 45
Tilslutninger – fjernsynet i et linkrum, 13
Videokamerastik, Vejledning s. 46
V.TAPE-stik, Vejledning s. 45
Tv-programmer
Automatisk indstilling – førstegangsopsætning
af fjernsynet, Vejledning s. 28
Det finder du i ekstramenuen
TV MANUAL TUNING, 20
Det finder du i menuen ADD PROGRAMS, 19
Det finder du i menuen AUTO TUNING, 20
Det finder du i menuen EDIT PROGRAMS, 19
Det finder du i menuen
PROGRAM GROUPS, 19
Det finder du i menuen
TV MANUAL TUNING, 20
Flyt indstillede programmer, Vejledning s. 30
Genindstil via automatisk indstilling,
Vejledning s. 34
Hent en tv-liste frem, Vejledning s. 8
Juster indstillede programmer, Vejledning s. 33
Navngiv indstillede programmer,
Vejledning s. 31
Slet indstillede programmer, Vejledning s. 32
Tilføj nye tv-programmer, Vejledning s. 35
Vælg et tv-program, Vejledning s. 8
Undertekster
Undertekster fra tekst-tv, Vejledning s. 12
Ur
Det finder du i menuen CLOCK, 24
Indstil tidspunkt og dato, Vejledning s. 37
Videobåndoptager – BeoCord
V 8000
Afspil og søg gennem et bånd, Vejledning s. 24
Hvis du har en BeoCord V 8000…,
Vejledning s. 24
Kontrollér allerede indstillede optagelser,
Vejledning s. 25
Optag via en skærmmenu, Vejledning s. 25
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv,
Vejledning s. 25
Videokamera
Kopiér fra et videokamera, Vejledning s. 46
Se videooptagelser på fjernsynet,
Vejledning s. 46
Tilslut videokamera, Vejledning s. 46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising