null  null
Víceúčelový kuchyňský robot • Návod k obsluze
Viacúčelový kuchynský robot • Návod NA obsluHU
25-41
Multi-purpose food processor • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 42-57
Univerzális konyhai robotgép • HASZNÁLATI UTASÍTÁS
H 58-73
Wieloczynnościowy robot kuchenny • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 74-90
GRATUS
5/5/2015
9-24
1
1
2
D15
D5
D13
D6
D8
D7
D9
D10
2 / 90
D11
D12
D14
4
3
F1
E7
F
F2
E5
F3
5
3 / 90
6
6e
6f
6g
7
4 / 90
8
9
10
d1
d15
d14
d15
d14
Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for
illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja
5 / 90
11
I1
I2
I3
I4
I5
H5
H3
H4
H3
12
13
H1
H2
6 / 90
H1
14
15
16
18
7 / 90
8 / 90
CZ
GRATUS
víceúčelový kuchyňský robot
eta 0028
Návod k obsluze
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
– Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič
a jeho přívod mimo dosah dětí. Spotřebiče mohou používat osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
– Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, po ukončení práce spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě
vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
– Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí
být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo
podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku
nebezpečné situace.
– Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
– Zachovejte opatrnost, pokud se lije horká kapalina do strojku na
přípravu a zpracování potravin nebo do mixéru, protože může
vystříknout ze spotřebiče vlivem náhlého varu.
– Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený napájecí
přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem
a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti
a správné funkce.
– Při manipulaci s příslušenstvím postupujte opatrně, je velmi ostré!
– Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím
zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani nemyjte pod proudem vody!
9 / 90
CZ
– Spotřebič nepoužívejte venku.
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv prostředí
s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva,
oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (příprava pokrmů
v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných
prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače,
dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože
existuje bebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn
v okamžiku uvedené spotřebiče do činnosti.
–V
zhledem k velikosti pracovní mísy vezměte na vědomí, že spotřebič nedokáže dostatečně
vyšlehat/uhnětat velmi malé množství surovin. Pro optimální výsledek zvolte suroviny
o celkové hmotnosti alespoň 300 g.
– Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!
– Využívejte vždy jen jednu funkci spotřebiče, nikdy nespouštějte více funkcí současně
(např. zpracovávání potravin v nádobě B1 a současně v mixéru F).
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, vařič
atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.).
– Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE sáček, atd.).
–N
ezapínejte spotřebič bez vložených substancí!
–S
potřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného
příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu.
–P
říslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
–N
ikdy nevsunujte prsty do plnicího otvoru a nepoužívejte též vidličku, nůž, stěrku,
lžíci apod. K tomuto účelu používejte pouze přiložené pěchovadlo.
–N
epřekračujte maximální dobu nepřetržitého chodu spotřebiče, viz tabulka!
–S
potřebič je také vybaven mechanickou pojistkou. Ozubené kolo umístěné na šnekovém
podavači je sestrojeno tak, aby se v případě, že se do mlýnku na maso dostanou kosti
nebo kuchyňské náčiní, zlomilo a zabránilo tak poškození motoru. Pokud taková situace
nastane, postupujte dle pokynů v odstavci V. ÚDRŽBA.
–P
racovní nástavce z hlediska bezpečnosti nelze vyměnit za chodu pohonné jednotky.
–N
ež odejmete víko nebo nádobu mixéru nechejte rotující části úplně zastavit.
– Při mixování nebo míchání tekutin nikdy nedávejte větší množství, než je označeno na nádobě.
– Nenechávejte přídavný strojek D a H v chodu, je-li násypka prázdná.
–P
řídavné strojky sestavte přesně podle pokynů v návodu k obsluze, jakékoli jiné
kombinace sestavení strojků nejsou z hlediska správné funkce přípustné!
–S
estavený přídavný strojek upevňujte a odnímejte jen tehdy, jeli pohonná jednotka vypnuta
a vidlice napájecího přívodu odpojena od el. sítě.
–N
ikdy nepoužívejte přídavný strojek, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem
a poškodil se. V takových případech zaneste přídavný strojek do odborného servisu
k prověření bezpečnosti a správné funkce.
–P
řídavný strojek H je určen pouze ke zpracování máku! Nezpracovávejte jiné potraviny
(např. obilniny, lněná a sezamová semena, kukuřici, rýži, pohanku, sušené houby, byliny,
koření a kávu, apod.). Nikdy nezpracovávejte mokrý, vlhký nebo zmražený mák!
–N
ikdy nenastavujte hrubost mletí za chodu pohonné jednotky!
–P
řídavný strojek H nikdy nesestavujte na pohonné jednotce!
10 / 90
CZ
– Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv a doplňky se nedostaly do nebezpečné blízkosti
rotujících části! Vyhnete se tak riziku jejich namotání na příslušenství. resp. na samotný
rotující unašeč.
– Nádobu nikdy zcela nenaplňujte vodou či jinou tekutinou. Při chodu spotřebiče by se mohla
voda přelít a tím dostat do přístroje.
– Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat na příslušenství (např. nožích,
struhadlech), spotřebič vypněte a příslušenství opatrně očistěte (např. stěrkou).
– Nezpracovávejte potraviny s vyšší teplotou než cca 80 °C (176 °F).
– Dejte pozor, aby se napájecí přívod nedostal do kontaktu s rotující částí spotřebiče.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody. V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu
je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
– Nikdy jej nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo
pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení
či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,
jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství
(např. znehodnocení potravin, poranění o ostří nože, požár atd.) a není odpovědný ze
záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
A – Kuchyňský robot (obr. 1)
A1 – Uvolňovací páčka multifunkční hlavy A7 – Multifunkční hlava
A2 – Otočný regulátor rychlosti A8 – Tlačítko pro otevření krytu mixéru
A3 – Vývod pro nástavce A9 – Kryt
A4 – Vývod pro mlýnek na maso a struhadlo A10 – Vývod pro mixer
A5 – Uvolňovací tlačítko A11 – Napájecí přívod
A6 – Odnímatelný kryt
B1 – Nerezová nádoba C1 – Mísící metla
B2 – Kryt nádoby C2 – Šlehací metla
B3 – Kryt plnícího otvoru C3 – Hnětací hák
D – Mlýnek na maso (obr. 2)
D1 – Šnekový podavač D9 – Separátor
D2 – Řezací čepel D10 – Trubička na výrobu klobás
D3 – Výměnná destička pro jemné mletí D11 – Tvarovač
D4 – Výměnná destička pro střední“ mletí D12 – Kužel
D5 – Výměnná destička pro hrubé mletí D13 – Pěchovadlo
D6 – Matice D14 – Násypka
D7 – Držák tvořítka D15 – Ozubené kolo
D8 – Tvořítko
11 / 90
CZ
E – Struhadlo (kráječ) (obr. 3)
E1 – Nástavec na tenké krájení E5 – Matice
E2 – Nástavec na jemné krájení E6 – Pěchovadlo
E3 – Nástavec na hrubé krájení E7 – Unašeč
E4 – Nástavec na tenké strouhání
F – Mixer (obr. 4)
F1 – Víko nádoby F3 – Nůž
F2 – Podstavec nože
Těstoviny (obr. 11)
G1 – Nástavec na tvorbu lisovaného těsta (lasagne)
G2 – Nástavec na těstoviny tagliatelle
G3 – Nástavec na těstoviny trenette
I1 – Nástavec na těstoviny Pappardelle
I2 – Nástavec na těstoviny Ditaloni Rigati, Rigatoni/Maccheroni
I3 – Nástavec na těstoviny Stelline,
I4 – Nástavec na těstoviny Anellini, Pennette Lisce
I5 – Nástavec na těstoviny Penne, Ditalini Rigati
H – Mlýnek na mák (obr. 13)
H1 – unašeč (sestavený) H4 – přítlačná deska
H2 – kryt s násypkou H5 – regulační kotouč
H3 – mlecí kameny (2 ks)
Příslušenství / Typ
0028/20
0028/30
0028/40
0028/50
B1
√
√
√
√
B2
√
√
√
√
C1, C2, C3
√
√
√
√
D
X
X
√
√
E
√
√
√
√
F
√
√
√
√
G1, G3
X
X
X
√
I1, I2, I3, I4, I5
X
X
X
√
H
X
X
√
√
√
je součástí balení X
není součástí balení (je možno je zakoupit jako volitelné příslušenství).
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte robot a veškeré příslušenství. Z robotu i
příslušenství odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním
použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě s přídavkem saponátu,
důkladně opláchněte čistou vodou, vytřete do sucha a případně nechte oschnout. Postavte
sestavený robot s vybraným příslušenstvím na rovnou, stabilní, hladkou a čistou pracovní
plochu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ).
12 / 90
CZ
Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci. Otvory ve spotřebiči zajišťují proudění
vzduchu při ventilaci a nesmí se zakrývat ani jinak blokovat. Nesmí se též odnímat nožky.
Přesvědčte se, že napájecí přívod není poškozen a že neprochází přes jakékoliv ostré
či horké plochy. El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno robot, v případě
nebezpečí, snadno odpojit od el. sítě.
!
Upozornění
– Kuchyňský robot je vybaven bezpečnostním spínačem, který v případě odklopení
multifunkční hlavy A7 za chodu motoru, z bezpečnostních důvodů motor vypne.
Po sklopení hlavy do pracovní polohy je motor nefunkční. Pro jeho opětovné zapnutí je
nutné nejdříve regulátor rychlosti A2 vrátit do polohy 0 (vypnuto) a pak znovu nastavit
odpovídající stupeň rychlosti.
– Při odklápění multifunkční hlavy kontrolujte / brzděte její pohyb rukou.
–R
obot je vybaven elektronickým regulátorem rychlosti, který má udržovat rychlost
při různém zatížení, například při hnětení chlebového těsta nebo po přidání vajec do
koláčové směsi. Proto můžete za provozu slyšet určité odchylky rychlosti způsobené
tím, že robot upravuje zvolenou rychlost podle zatížení - jedná se o normální jev.
– Při prvním zapnutí se může objevit případné krátké, mírné zakouření nebo zápach, tato
skutečnost není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Multifunkční hlava není po odklopení pevně aretována v horní poloze. Tento jev je
naprosto normální a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Nejdříve robot vypněte (regulátor do polohy 0) a následně odklopte multifunkční hlavu.
Kuchyňský Robot (A)
Sestavení pro práci (obr. 5)
Stisknutím uvolňovací páčky A1 zvedněte multifunkční hlavu A7 směrem nahoru. Na spodní
stranu hlavy nasaďte průhledný kryt B2 tak, aby plnící otvor směřoval před hlavu. Naplňte
nerezovou nádobu B1 surovinou, určenou ke zpracování. Poté ji postavte na podstavec robotu
A, přitlačte ji a otočte ve směru chodu hodinových ručiček tak, aby se zaaretovala. Zvolte
vhodný nástavec (C1, C2 nebo C3) a vložte jej do vývodu A3 v hlavě robotu. Potočením jej
zajistěte ve správné poloze. Stisknutím páčky A1 a stlačením hlavy A7 směrem dolů sklopte
multifunkční hlavu A7 zpět do pracovní polohy, dokud nezaklapne aretace (uslyšíte cvaknutí).
Na plnicí otvor krytu B2 nasaďte krytku B3. Nyní je spotřebič připraven k použití.
Použití
Kuchyňský robot slouží k přípravě různých druhů dortových směsí, sušenek, těst na pečivo,
polev, náplní, bramborové kaše, kynutého těsta a podobně. Pro přípravu uvedených potravin
využívá šlehací / mísící metly nebo hnětací hák. Vidlici napájecího přívodu A11 zasuňte do
el. zásuvky. Spotřebič spusťte otočením regulátoru rychlosti A2 na některý z rychlostních
stupňů, který je vhodný pro zpracování Vaší směsi (viz tabulka). Směs je možné doplnit
i během použití skrze plnící otvor krytu B2. Po ukončení zpracování spotřebič vypněte
otočením regulátoru do polohy 0. Pro manuální ovládání nástavce C1 až C3 otočte regulátor
do polohy P a držte jej v této poloze. Nástavec se bude otáčet po dobu držení regulátoru.
Po jeho uvolnění se regulátor automaticky vrátí do polohy 0 a otáčení se zastaví. Otáčení
regulátoru opakujte několikrát, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Při demontáži
nebo výměně nástavce postupujte opačným způsobem.Nerezovou nádobu B1 sejmete jejím
pootočením proti směru chodu hodinových ručiček tak, aby se háčky v podstavci robota
vysunuly z drážek na bocích nádoby B1.
13 / 90
CZ
Doporučení
Mísení mísící metlu C1 používejte pro lehká těsta, dortové směsi, sušenky, polevy,
náplně, bramborové kaše apod. při rychlosti v rozmezí Min až Max, v závislosti
na množství, druhu a kvalitě potraviny (viz tabulka). Mísící metlu C1 nikdy
nepoužívejte na hnětení těžkých těst!
Šlehání šlehací metlu C2 používejte pro šlehání šlehačky, vejce, vaječných bílků,
dezertových krémů, instantní pudinků, majonéz, piškotového těsta apod. při
rychlosti v rozmezí Min až Max, v závislosti na množství, druhu a kvalitě potraviny
(viz tabulka). Nikdy šlehací metlu C2 nepoužívejte k hnětení těžkých těst nebo
mísení lehkých těst! Používejte substance o pokojové teplotě. V případě, že
šlehání není optimální, přidejte trochu citrónové šťávy nebo soli. Krémy, šlehačky
a smetany ochlaďte alespoň na 6 °C. Před šleháním vaječných bílků (minimální
množství 2 ks) se ujistěte, že jsou nástavec a nádoba suché a beze zbytků oleje.
Bílky by měly mít pokojovou teplotu.
Hnětení hnětací hák C3 používejte pro hnětení křehkých/lehčích/těžších těst při rychlosti
v rozmezí Min až Max v závislosti na množství, druhu a kvalitě těsta (viz tabulka).
Při přípravě většího množství těsta (max. 1,5 kg/1 dávka) jej zpracujte v několika
dávkách. V žádném případě nepřipravujte více než čtyři dávky za sebou. Před dalším
použitím udělejte alespoň 30 min. přestávku. Používejte substance o pokojové
teplotě. Kvasnice si předem rozmíchejte ve vlažném mléku nebo vodě. Jakmile
těsto získá tvar koule, dle Vašich zvyklostí ukončete hnětení, případně dle receptury
ponechejte těsto kynout. Přísady se nejlépe smísí, pokud jako první nalijete tekutinu.
Doporučuje se během přípravy těsta sledovat robot. V pravidelných intervalech
zastavujte robot a seškrábejte směs z hnětacího háku. Různé typy mouky se mohou
podstatně lišit v množství potřebné tekutiny a lepkavost těsta může mít značný vliv
na zatížení robotu. Jestliže uslyšíte, že se robot nadměrně namáhá, vypněte ho,
odstraňte polovinu těsta a zpracujte každou polovinu zvlášť.
Mlýnek na maso (D)
1. Mletí masa
Sestavení (obr. 6a)
Vložte šnekový podavač D1 do mlýnku na maso D ozubeným kolem napřed. Na podavač nasaďte
řezací čepel D2, přičemž řezací hrany musí být vpředu. V závislosti na konzistenci mletí nasuňte
na podavač výměnnou destičku (D3, D4, D5) tak, aby zářez destičky pasoval do výstupku mlýnku
na maso D. Nakonec na něj našroubujte matici D6 a přiměřenou silou dotáhněte.
Montáž na multifunkční hlavu (obr. 6f, 6g)
Vysuňte kryt A6 multifunkční hlavy A7. Zasuňte sestavený mlýnek na maso D do vývodu A4
pod úhlem asi 45o a potočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte do svislé polohy
(uslyšíte cvaknutí). Na horní část mlýnku na maso D nasuňte násypku D14. Nyní je připraven
k použití. Pro demontáž stiskněte uvolňovací tlačítko A5, pootočte mlýnkem na maso ve
směru chodu hodinových ručiček a vysuňte jej z vývodu multifunkční hlavy.
Použití
Umožňuje semletí všech druhů mas zbavených kostí, šlach a kůže. Použitím výměnných
destiček (D3, D4, D5) s různými otvory můžete zvolit buď jemné nebo hrubé mletí masa. Maso
si předem nakrájejte na proužky cca. 3 x 3 x 3 cm. Pod mlýnek na maso umístěte buď nádobu
B1 nebo jinou vhodnou nádobu, do které budete zachytávat umleté maso. Vidlici napájecího
přívodu A11 zasuňte do el. zásuvky. Spotřebič spusťte otočením regulátoru rychlosti A2 na
některý z rychlostních stupňů, vhodných pro umletí Vašich potravin (viz tabulka).
14 / 90
CZ
Jednotlivé kousky masa vkládejte do plnicího otvoru násypky tak, aby je šnekový podavač
stačil pobírat a pěchovadlem D13 je lehce stlačujte. Při tomto způsobu zpracování nedochází
k přetěžování pohonné jednotky. Po ukončení zpracování spotřebič vypněte otočením
regulátoru do polohy 0. Pro manuální ovládání ml otočte regulátor do polohy P a držte jej v
této poloze. Šnekový podavač se bude otáčet po dobu držení regulátoru. Po jeho uvolnění se
regulátor automaticky vrátí do polohy 0 a otáčení se vypne.
Doporučení
i
– Nemelte zmražené maso.
– Čas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitě
použitého masa.
– Doporučujeme občas práci přerušit, spotřebič vypnout a odstranit případné potraviny,
které se nalepily, popřípadě ucpaly příslušenství.
– V průběhu zpracování masa pravidelně kontrolujte průchodnost otvorů mlecí destičky. Pokud při
mletí masa s různou konzistencí (např. bůček, játra) dojde k ucpání otvorů destičky, mohou šťávy
protéct kolem hřídele šnekového podavače až do pohonné jednotky robota. Dbejte proto zvýšenou
kontrolou na plynulou průchodnost zpracovávaných surovin skrz mlecí destičku a při jejím snížení
vždy robot ihned vypněte, mlýnek na maso rozeberte a proveďte řádné vyčištění všech součástí.
Upozornění
Mlýnek na maso je také vybaven mechanickou pojistkou. Ozubené kolo umístěné na
šnekovém podavači je sestrojeno tak, aby se v případě, že se do mlýnku dostanou kosti
nebo kuchyňské náčiní, zlomilo a zabránilo tak poškození motoru. Pokud taková situace
nastane, postupujte dle pokynů v odstavci V. ÚDRŽBA.
!
2. Plnění uzenin (klobásy, párky, jitrnice apod.)
Sestavení (obr. 6b)
Vložte šnekový podavač D1 do mlýnku na maso D ozubeným kolem napřed. Na podavač
nasaďte separátor D9 tak, aby zářez separátoru pasoval do výstupku mlýnku na maso D.
Přiložte trubičku D9 na separátor a zajistěte ji našroubováním matice D6 na mlýnek na maso D.
Matici přiměřenou silou dotáhněte. Sestavený mlýnek na maso namontujte na multifunkční hlavu
A7 dle postupu v bodě 1. Nyní je spotřebič připraven pro plnění uzenin. Při demontáži postupujte
opačným způsobem. Pro demontáž stiskněte uvolňovací tlačítko A5, pootočte mlýnkem na maso
ve směru chodu hodinových ručiček a vysuňte jej z vývodu multifunkční hlavy.
Použití
Namleté maso vložte na násypku mlýnku na maso D14. Použijte pěchovadlo D13 pro jemné
zatlačení masa do mlýnku na maso D. Střívko na plnění nejdříve nechte máčet v teplé vodě
(cca 10 min), aby se zlepšila jeho elastičnost. Poté ho nasuňte jako „harmoničku“ na výstupní
otvor. Na konci střívka nechte volných 5 cm a zavažte nebo zašpejlujte. Vidlici napájecího
přívodu A11 zasuňte do el. zásuvky. Spotřebič spusťte otočením regulátoru rychlosti A2
na některý z rychlostních stupňů (v rozmezí Min až Max), vhodných pro přípravu vašich
potravin. Do plnicího otvoru vkládejte připravenou směs a pěchovadlem D13 lehce stlačujte.
Při plnění postupujte dle zvoleného druhu uzeniny (např. jitrnice, klobásy, špekáčky atd.).
Po ukončení zpracování spotřebič vypněte otočením regulátoru A2 do polohy 0.
3. Příprava Kebbe - masových trubiček
Sestavení (obr. 6c)
Vložte šnekový podavač D1 do mlýnku na maso D ozubeným kolem napřed. Na šnekový podavač
nasaďte tvarovač D11 tak, aby zářez tvarovače pasoval do výstupku mlýnku na maso D.
15 / 90
CZ
Přiložte kužel D12 na tvarovač a zajistěte jej našroubováním matice D6 na mlýnek na maso D.
Matici přiměřenou silou dotáhněte. Sestavený mlýnek na maso namontujte na multifunkční hlavu
dle postupu v bodě 1. Nyní je mlýnek na maso připraven pro přípravu Kebbe. Při demontáži
postupujte opačným způsobem. Pro demontáž stiskněte uvolňovací tlačítko A5, pootočte
mlýnkem na maso ve směru chodu hodinových ručiček a vysuňte jej z vývodu multifunkční hlavy.
Doporučení
– Plnění doporučujeme provádět dvěma osobám najednou, tzn. jeden vkládá směs
a druhý přidržuje střívko na otvoru. Střívka plňte tak, aby se dovnitř nedostal vzduch.
– Čas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství použitého masa.
– V případě, že dojde k ucpání výstupního otvoru trubičky D10, je nutné pohonnou
jednotku vypnout, trubičku demontovat a pročistit.
i
Použití
Připravené pomleté maso vložte na násypku mlýnku na maso D14. V případě potřeby
použijte pěchovadlo D13 pro zatlačení masa do mlýnku na maso D. Přístroj bude vytlačovat
duté trubičky, které zařízněte na požadovanou délku. Vidlici napájecího přívodu A11
zasuňte do el. zásuvky. Spotřebič spusťte otočením regulátoru rychlosti A2 na některý
z rychlostních stupňů (v rozmezí Min až 3), vhodných pro přípravu Vašich potravin.
Po ukončení zpracovaní strojek vypněte otočením regulátoru A2 do polohy 0.
Doporučení
– Čas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitě
použitého masa.
– Pro tvorbu Kebbe můžete vytvořené trubičky naplnit vhodnou směsí (např. masovou,
zeleninovou apod.)
– V případě, že dojde k ucpání výstupního otvoru kuželu D12, je nutné pohonnou
jednotku vypnout, kužel demontovat a pročistit.
Doporučený recept na Kebbe:
– 400 g jehněčího masa
– 500 g nadrcené celozrnné pšenice
– 1 nakrájená velká cibule
Náplň:
– 400 g jehněčího masa
– 1 jemně nakrájená cibule
– 5 lžíce ořechů
– 2 lžíce olivového oleje
i
– Sůl
– Černý pepř
– 1 čajová lžička hořčice
– 1 lžíce hladké mouky
– 1 čajová lžička čerstvé petrželky
– Olej na smažení
– Jogurtová omáčka s česnekem
Příprava surovin na Kebbe:
Na 30 minut namočte pšenici do horké vody. Slejte vodu a pšenici vysušte suchou utěrkou.
Sestavte mlýnek na maso na mletí masa s střední hrubostí. Pomelte střídavě 400 g masa,
500 g pšenici a velkou cibuli. Přidejte sůl a pepř. Směs zamíchejte. Pomelte celou směs
ještě jednou na nejjemnější hrubost.
Příprava náplně: Na oleji opražte cibuli a ořechy. Poté přidejte 400 g namletého jehněčího
masa a propečte směs. Přidejte ostatní suroviny a 5 minut poduste.
Přebytečný tuk odlejte a náplň ponechte vychladnout.
Příprava Kebbe: Pomocí sestaveného nástavce na Kebbe vytvořte trubičky. Délku zvolte
dle potřeby. Zakončete jeden konec, do taštičky vložte náplň.
16 / 90
CZ
Poté Kebbe uzavřete. Doporučená velikost je max. 8 cm. Rozehřejte olej
(cca 180 °C) a Kebbe smažte cca 7 minut dozlatova.
4. Tvarování těsta (cukroví)
Sestavení (obr. 6d)
Vložte šnekový podavač D1 do mlýnku na maso D ozubeným kolem napřed. Na podavač
nasaďte separátor D9 tak, aby zářez separátoru pasoval do výstupku mlýnku na maso D.
Do matice D6 vložte držák tvořítka D7 a matici přišroubujte na mlýnek na maso D
a přiměřenou silou dotáhněte. Na držák D7 pak nasuňte tvořítko D8 s různými tvary profilů
těsta. Sestavený mlýnek na maso namontujte na multifunkční hlavu dle postupu v bodě
1. Nyní je spotřebič připraven pro přípravu tvarovaného těsta. Při demontáži postupujte
opačným způsobem. Pro demontáž stiskněte uvolňovací tlačítko A5, pootočte mlýnkem na
maso ve směru hodinových ručiček a vysuňte ji z vývodu multifunkční hlavy.
Použití
Připravené těsto vložte na násypku mlýnku na maso D14. V případě potřeby použijte
pěchovadlo D13 pro zatlačení těsta do mlýnku na maso D. Přístroj bude vytlačovat těsto
v požadovaném nastaveném tvaru. Vidlici napájecího přívodu A11 zasuňte do el. zásuvky.
Spotřebič spusťte otočením regulátoru rychlosti A2 na některý z rychlostních stupňů
(v rozmezí Min až Max), vhodných pro vytlačování těsta.
Doporučení
– Vytlačované těsto v požadovaném tvaru doporučujeme přidržovat (podpírat) táckem,
aby se netrhalo.
– Tvar těsta zařízněte v kratších délkách cca 5-7 cm.
– Čas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitě
použitého těsta.
i
Struhadlo zeleniny a ovoce (E)
Sestavení a montáž struhadla na multifunkční hlavu (obr. 3 a 7)
Odejměte upevňovací matici E5. Do struhadla E vložte vhodný nástavec (E1 až E4)
dle požadované hrubosti krájení nebo strouhání potraviny a nástavec zajistěte upevněním
matice na struhadlo.Vysuňte kryt A6, zasuňte struhadlo E do vývodu A4 multifunkční hlavy
A7 pod úhlem asi 45o a potočením proti směru chodu hodinových ručiček jej zajistěte
do svislé polohy (uslyšíte cvaknutí). Nyní je spotřebič připraven pro krájení/strouhání.
Při záměně nástavce postupujte shodný způsobem.
Pro demontáž struhadla stiskněte uvolňovací tlačítko A5, pootočte struhadlem ve směru
chodu hodinových ručiček a struhadlo vysuňte z vývodu multifunkční hlavy.
Použití
Nakrájejte zeleninu na kousky, které jsou vhodné pro vložení do otvoru struhadla E. Vložte
kousky do struhadla E a opatrně přitlačte pěchovadlem E6.
Upozornění: – Nikdy netlačte strouhanou / krájenou zeleninu prsty!
Vidlici napájecího přívodu A11 zasuňte do el. zásuvky. Spotřebič spusťte otočením regulátoru
rychlosti A2 na některý z rychlostních stupňů (v rozmezí 3 až Max), vhodných pro krájení
zeleniny a ovoce. Po ukončení zpracovaní strojek vypněte otočením regulátoru A2 do polohy 0.
17 / 90
CZ
Doporučení
– Citrusové plody zbavte kůry.
– V případě, že dojde k ucpání struhadla E, je nutné pohonnou jednotku vypnout,
demontovat tělo struhadla a pročistit.
– Čas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitě
použitých plodů.
– Pro kompletní demontáž příslušenství sejměte matici E5 a vyjměte vložený nástavec
E1 – E4. Nyní zatlačte na unašeč E7 z jeho zadní strany. Tím nástavec kompletně
demontován pro jeho snadnější údržbu a čištění (obr. 7).
i
Mixér (F)
Sestavení a montáž mixéru na pohonnou jednotku robotu (obr. 4 a 8)
Do podstavce F2 mixeru vložte a pootočením zajistěte nůž F3. Na nádobu nasuňte víko F1.
Otevřete kryt A9 stisknutím tlačítka A8. Na vývod A10 nasaďte sestavený mixér F a otočte
jím ve směru chodu hodinových ručiček tak, aby se výstupek na podstavci F2 zasunul do
drážky v multifunkční hlavě. Sejmutí mixéru proveďte opačným způsobem. Při upevňování
nebo odejímání nádoby nevyvíjejte příliš velký tlak na držadlo nádoby.
Použití
Mixér je určen k míchání šťáv, mléčných koktejlů, polévek, omáček, dětské a dietní výživy,
vzdušných těst, piškotového těsta, výrobě pyré apod. Sejměte víko F1, vložte nebo vlijte
potravinu do nádoby mixeru F a nasaďte víko zpět. Nepřekračujte rysku MAX, vyznačenou
na nádobě. Vidlici napájecího přívodu A11 zasuňte do el. zásuvky. Spotřebič spusťte
otočením regulátoru rychlosti A2 na některý z rychlostních stupňů, vhodných pro mixování
Vaší potraviny (viz tabulka).
!
Upozornění
– Nenechávejte mixér v chodu bez potraviny!
– Neodnímejte podstavec F2 ze skleněné nádoby F1!
i
Doporučení
– Časy příprav (zpracování) závisí na množství, druhu a kvalitě použitých substancí,
standardně se však pohybují v desítkách sekund. Čím déle potraviny v mixéru
zpracováváte, tím bude výsledek jemnější.
– Pokud budete zpracovávat větší množství potravin, rozdělte si je do jednotlivých dávek
tak, abyste nepřetížili pohonnou jednotku multifunkční hlavy.
– Pevnější substance rozkrájejte na malé kousky. Nůž F3 by se zbytečně brzy otupil.
– Pokud chcete zpracovávat kostky ledu, neměly by jejich rozměry překročit 40 x 40 x 20
mm, jinak dojde k otupení nože F3 nebo přetížení pohonné jednotky.
– Do nádoby F nikdy nevlévejte vřící tekutiny, vysoká teplota by mohla způsobit poškození
nebo prasknutí skla nádoby. Nikdy neodnímejte víko F1 za chodu pohonné jednotky.
Tvrdé suroviny (např. luštěniny, sojové boby apod.) před zpracováním namočte do vody.
– Můžete zpracovávat také horké tekutiny až do teploty 80 °C, např. omáčky, polévky.
– U tekutin, které tvoří pěnu (např. mléko) nikdy nenaplňujte nádobu až po „MAX“, aby
nedošlo k přetečení. V tomto případě doporučujeme množství cca 1 l.
– Pokud nejste s výsledkem spokojeni, spotřebič vypněte, pomocí stěrky suroviny
promíchejte, odeberte část surovin nebo přidejte trochu tekutin.
18 / 90
CZ
Nástavce na těstoviny (G1 - G3)
Sestavení a montáž nástavce na multifunkční hlavu (obr. 11 a 12)
Vysuňte kryt A6, zasuňte nástavec, který si přejete použít (G1 až G3), do vývodu A4
multifunkční hlavy A7 pod úhlem asi 45o a potočením proti směru chodu hodinových ručiček
jej zajistěte do svislé polohy (uslyšíte cvaknutí).
Použití
Nástavec G2 a G3 má rozdílně uspořádané nože a vytvoří rozdílný druh těstovin. Před
použitím nástavce G2 a G3 je nutné těsto nejprve zpracovat pomocí nástavce G1.
Připravte si těsto na těstoviny. Vyválejte trochu těsta a válečky nástavce, který hodláte
použít, zaprašte trochou mouky. Vidlici napájecího přívodu A11 zasuňte do el. zásuvky.
Spotřebič spusťte otočením regulátoru rychlosti A2 do polohy 1, válečky nástavce se
začnou otáčet. Opakovaně protáhněte těsto mezi válečky, dokud není hladké (můžete si
pomoci přeložením těsta po délce nebo po šířce). Při každém protažení těsta postupně
nastavujte otočný regulátor na boku nástavce na vyšší hodnotu, až získáte požadovanou
tloušťku. Doporučená tloušťka pro těstoviny je při nastavení regulátoru na hodnotu 5 až 7.
Hotové plátky těsta následně zpracujte (nakrájejte) za pomocí nástavce G2 nebo G3 na
požadovanou šířku (jejich různě uspořádané nože vytvoří příslušný druh těstovin)
a zpracujte dle potřeby. Připravené těstoviny uvařte nejpozději do čtyř hodin.
Nástavce na těstoviny (I1 - I5)
Sestavení (obr. 6e)
Vložte šnekový podavač D1 do mlýnku na maso D ozubeným kolem napřed. V závislosti
druhu těstovin nasuňte na podavač vybraný nástavec (destičku I1 - I5) tak, aby zářez
destičky pasoval do výstupku mlýnku na maso D. Nakonec na mlýnek na maso našroubujte
matici D6 a přiměřenou silou dotáhněte.
Montáž mlýnku na maso na multifunkční hlavu (obr. 6f, 6g)
Zasuňte sestavený mlýnek na maso D do vývodu multifunkční hlavy robota pod úhlem
asi 45o a potočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte do svislé polohy (uslyšíte
cvaknutí). Na horní část mlýnku na maso D nasuňte násypku D14. Nyní je mlýnek na maso
připraven k použití. Pro demontáž celého mlýnku na maso stiskněte uvolňovací tlačítko,
pootočte mlýnkem na maso ve směru chodu hodinových ručiček a vysuňte jej z vývodu
multifunkční hlavy.
Použití
Použitím výměnných nástavců s různými otvory můžete vytvořit rozdílný druh těstovin.
Pod mlýnek na maso umístěte buď nerezovou nádobu B1 nebo vhodný tác, kde se bude
zachytávat těstovina. Z těsta vytvořte váleček o polovičním průměru, než je průměr plnicího
otvoru násypky. Tento váleček plynule vkládejte do plnicího otvoru násypky tak, aby je
šnekový podavač stačil pobírat. Vytlačované těsto krájejte ostrou kuchyňskou špachtlí nebo
ostrým nožem přímo na nástavci I a ponechte ho padat do zvolené nádoby. Doporučuje
se dodržovat maximální délku těstoviny 2 cm. Vytvořené těstoviny od sebe oddělujte, aby
nedošlo k jejich slepení. Po ukončení zpracování robot vypněte. Vytvořené těstoviny uvařte
nejpozději do čtyř hodin nebo je rozložte na utěrku a také je utěrkou přikryjte. Ponechejte je
vysušit při pokojové teplotě.
Upozornění – v těle mlýnku na maso zústává malá část nezpracovaného těsta; z tohoto
důvodu doporučujeme zpracovávat větší dávky (cca od 300 g mouky).
19 / 90
CZ
Čištění
Ihned po použití nástavce rozložte na jednotlivé části a umyjte v horké vodě s přídavkem
saponátu. Nástavce I2 - I5 lze rozdělat na 3 samostatné části. Pokud z nějakého důvodu
není tento postup možný, nechejte nástavce odmočit ve vodě (např. přes noc) a poté
jednoduše omyjte proudem tekoucí vody.
Doporučený recept: Na každých 110 g těsta přidejte 1 vejce (cca 50-60 ml), 0,5 -1 lžíci
oleje a 0,5 - 1 lžíci vody.
Mouku (00 - pšeničná hladká světlá, případně T400 - pšeničná výběrová polohrubá), vejce
a olej přidejte do mísy. Těsto zpracujte hnětacím hákem nebo mísící metlou 6 - 10 minut při
rychlosti 1 - 2. Je-li směs příliš suchá, přidejte velmi malé množství vody. Vypněte spotřebič
a ručním hnětením vypracujte hladké těsto. Následně těsto ponechejte alespoň 90 minut
odležet. Nejkvalitnější těstoviny ale získáte, pokud těsto před zpracováním zabalíte do
potravinářské fólie a necháte přes noc odležet v chladničce.
Pro správnou funkci nástavců je třeba docílit správné konzistence těsta. Příliš tuhé těsto
nebude možno protlačit přes nástavce. Naopak, pokud použijete příliš měkké těsto,
vytvořené těstoviny nebudou držet tvar a budou se nadměrně lepit.
Uvedený recept je pouze doporučený a nebrání Vaší tvořivosti k přípravě dalších
rozmanitých druhů těstovin. Těsto si můžete obarvit například rajčatovým protlakem do
červena nebo rozmixovaným špenátem do zelena je třeba dodržet pravidlo 50 g přidané
suroviny na 110 g mouky. 50 g této suroviny nahrazuje jedno vejce.
Např. pro dávku 330 g mouky a 50 g špenátu přidejte už jen 2 vejce a 2 lžíce oleje a 2 lžíce
vody.
Doporučení
– Pro zachování celistvosti těstovin, je nutné zajistit dostatečný přísun těsta do strojku.
– Při tvorbě těstovin doporučujeme zvolit rychlost 1 nebo 2. Při rychlé produkci těstovin
(např s nástavcem I1) snižte rychlost na optimální otáčky.
– Pokud těsto zpracujete do válečku o menším průměru než je průměr otvoru podavače
a vložíte ho přímo do podavače, dosáhnete nejlepšího způsobu podávání těsta
– Čas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitě
použitého těsta.
– Při vaření dodržte pravidlo na každých 100 g těstovin 1 litr vody a 10 gramů soli.
i
Mlýnek na mák (obr. 13)
Sestavení (obr. 14)
Na unašeč H1 nasuňte kryt H2. „Pevný“ mlecí kámen H3 vložte na unašeč, následně
kamenem pomalu otáčejte, tak dlouho, až tři aretační výstupky na kameni zapadnou do třech
vytvořených prohlubní v unašeči. Nyní vložte „pohyblivý“ mlecí kámen (tj. drážkami proti sobě)
na „pevný mlecí kámen. Přítlačnou desku H4 nasuňte na hřídel tak, aby středový výstupek
směřoval do otvoru v mlecím kameni. Následně přítlačnou deskou pomalu otáčejte, tak
dlouho, až tři aretační prohlubně na desce zapadnou do třech vytvořených výstupků v kameni.
Nakonec na hřídel unašeče našroubujte regulační kotouč H5 a dostatečně dotáhněte.
20 / 90
CZ
Instalace přídavného strojku do pohonné jednotky (obr. 15)
Sestavený mlýnek na mák zasuňte (ozubeným kolem) do vývodu pohonné jednotky A4
pod úhlem asi 45o a potočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte do svislé polohy
(uslyšíte cvaknutí). Pro demontáž sestaveného mlýnku stiskněte uvolňovací tlačítko A5 na
pohonné jednotce, pootočte mlýnek ve směru chodu hodinových ručiček až na doraz
a následně ho vysuňte z vývodu pohonné jednotky.
Nastavení „jemnosti / hrubosti“ mletí (obr. 16)
Jemnost mletí se nastavuje pomocí otočného regulačního kotouče H5. Otáčením kotouče
pravotočivým pohybem zmenšujete vzdálenost mezi mlecími kameny a tím i měníte
jemnost/hrubost mletí.
!
Upozornění
– Jakmile začne docházet ke škrtání/tření mlecích kamenů o sebe, jedná se o nejjemnější
možné nastavení stupně mletí.
– Nikdy nepřitahujte mlecí kameny násilím!
Použití
Mák nasypte do násypného prostoru krytu mlýnku (maximální množství je 150 g), drážky
v mlecích kamenech si sami dávkují množství zpracovaného máku. Pod mlýnek umístěte
vhodnou nádobu na zachytávání mletého máku. Pohonnou jednotku uveďte do chodu.
Nastavte rychlost v rozmezí 4 až Max. Doporučujeme nejdříve na malém množství máku
ověřit jeho hrubost po zpracování (tj. semletí).
Není-li hrubost semletého máku optimální, vypněte pohonnou jednotku a následně
pomocí regulačního kotouče H5 upravte nastavení (tj. otáčením doleva = hrubší mletí,
otáčením doprava = jemnější mletí). Je-li hrubost semletého vzorku máku nyní optimální,
dokončete semletí zbývajícího množství. V případě, že potřebujete zpracovat větší množství
máku, nepřekračujte časy maximálního chodu pohonné jednotky.
i
Doporučení
–D
bejte na dobrou kvalitu máku. Doporučujeme mák před mletím zkontrolovat, zda
neobsahuje cizí tělesa (např. úlomky kaménků), která by mohla výrobek poškodit
(např. obrousit mlecí kameny). Na případné reklamace v záruční lhůtě způsobené
těmito nečistotami nebude brán zřetel.
– Pro mletí použijte pouze suchý mák! Při mletí se musí mák drtit, nikoliv lisovat, aby
zůstal sypký, nezkašovatěl a neztratil svoji charakteristickou chuť.
– Mák obsahuje olej, pro dobrý výsledek nenastavujte příliš jemné mletí.
– Časy příprav (zpracování) se pohybují v jednotkách minut, závisí na množství, druhu,
kvalitě použitého máku a nastavené hrubosti mletí (cca 150 g / 3 minuty).
– Po semletí „většího“ množství máku mohou být součásti přídavného strojku horké (např.
mlecí kameny, přítlačná deska, unašeč). Před demontáží a čištěním chvilku vyčkejte,
dejte pozor, aby jste se případně nespálili. Horké kameny se také hůře demontují.
– Mák je přirozená a živá „přírodní konzerva“, a proto se chová hygroskopicky. Z toho důvodu
se musí skladovat v suchu. Pokud se mák mele pomalu, špatně a nadměrně se zahřívá, je
to signál, že je příliš „vlhký“. Mletí přerušte a ponechejte dostatečně dlouhý čas (cca několik
hodin) mák odvětrat tak, aby se zbavil přebytečné vlhkosti. Případně můžete k vysušení
máku použít el./plynovou/horkovzdušnou troubu nastavenou na teplotu max. 50 oC).
21 / 90
CZ
IV. TABULKA POUŽITÍ SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci. Jejich účelem není
poskytnout úplný návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Množství
zpracovávaných potravin volte tak, aby nedošlo k překročení maximálního obsahu nádob
označené ryskou. Větší množství zpracovávaných potravin je nutné rozdělit na několik dávek
a průběžně kontrolovat obsah nádoby. Doporučujeme občas práci přerušit, spotřebič vypnout
a odstranit případné potraviny, které se nalepily popřípadě ucpaly příslušenství nebo stěny
nádob, mixéru a víka.
Příslušenství
Šlehací metla
Hnětací hák
Mísicí metla
Mixér
M
lýnek na
maso
Potravina
Max.množství
Smetana (včetně 38%
tuku)
Bílek
Mouka
Sůl
Droždí
Cukr
Voda
Sádlo
Mouka
Moučkový cukr
Margarín
Vejce
Cibule
Mrkev
Led
Hovězí
Vepřové
1000 ml
12 ks
1 500 g
17 g
17 g
6g
750 g
28 g
100 g
100 g
100 g
2 ks
1 ks
255 g
340 g
2 000 g
2 000 g
Čas (min)
Rychlost
10
3
1-5
(maximálně)
MAX
Příprava
(mm)
-
V.
1 minutu na MIN, potom vyšší
rychlostí (3) po dobu 4 min
30 sekund libovolnou rychlostí, 1
minutu MAX
1 (maximálně)
1
1 - MAX
3
3
6
15x15x15
40x40x20
30x30x30
ÚDRŽBA (obr. 17)
Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem vytáhněte vidlici napájecího přívodu
z el. zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Čištění multifunkční
hlavy A7 provádějte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Šlehací/míchací metly, hnětací
hák, mlýnek na maso D, struhadlo E, mlýnek na mák H nebo mixér F, včetně veškerého
příslušenství, ihned po použití umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu. Plastové části
a nástavce I je možné mýt v myčce nádobí. Případně nástavce I můžete také snadno vyčistit
pomocí vhodného jemného kartáčku. Kovové díly se však do myčky vkládat nesmí,
protože čisticí prostředky mohou způsobit jejich ztmavnutí či rezivění. Dbejte na to, aby
dosedací plochy a těsnicí prvky byly čisté a funkční.
Nádoba
Při umývání nádoby z nerezu B1 nepoužívejte drátěnku, ocelový kartáč nebo bělící
prostředky. Vápenité nánosy odstraňte pomocí octu.
Mlýnek na maso a mixér
Při čištění řezací čepele D2 nebo nože F3 pracujte velmi opatrně! Dbejte na to, aby řezné hrany
čepele nebo nože nepřišly do styku s tvrdými předměty, které je otupují a tím snižují jejich
účinnost. Po umytí a osušení dílů doporučujeme natřít čepel, nůž a výměnné destičky stolním
olejem. Pro snadnější čištění mlýnku na maso semelte nakonec tvrdé pečivo (např. rohlík, žemli).
Pro snadnější čištění můžete nůž F3 vyjmout z podstavce mixéru F2. Nůž ze spodu uchopte
za dva výstupky a potočením proti směru hodinových ručiček ho uvolníte. Následně tahem nůž
vyjmete z podstavce (obr. 18). Vložení a upevnění nože proveďte opačným způsobem.
22 / 90
CZ
Struhadlo
Pro snadnější/dokonalejší čištění můžete z těla struhadla demontovat unašeč E7 viz.
(obr. 7). Vložení unašeče proveďte opačným způsobem (ozve se slyšitelné klapnutí).
Nástavce na těstoviny
Nástavce na těstoviny G1 až G3 po použití otřete vlhkým hadříkem. Neponořujte je do vody.
Mlýnek na mák
Při čištění mlecích kamenů pracujte velmi opatrně! Dbejte na to, aby mlecí hrany/drážky
kamenů nepřišly do styku s tvrdými předměty, které je otupují a tím snižují jejich
účinnost. Po umytí a osušení dílů doporučujeme natřít kameny a přítlačnou desku stolním
olejem. Některé potraviny mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To však nemá
na funkci spotřebiče žádný vliv a není důvodem k reklamaci spotřebiče! Toto zabarvení
obvykle za určitou dobu samo zmizí. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např.
kamna, el./plynový sporák). Spotřebič skladujte řádně očištěný na suchém, bezprašném
místě mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
Postup pro výměnu zlomeného ozubeného kola.
Vyjměte šnekový podavač D1. Pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) uvolněte
šroub. Vyjměte ozubené kolo D15 ze šnekového podavače. Nové ozubené kolo vložte
na šnekovou hřídel a řádně utáhněte šroubem (obr. 10).
Nastavení optimální výšky nástavce (obr. 9)
Pokud mísicí metla, šlehací metla nebo hnětací hák narážejí na dno nádoby nebo nedosahují
na příměsi na dně nádoby. Je nutné nastavit správnou výšku nástavce C1, C2 nebo C3.
Postupujte následovně:
Stiskněte uvolňovací páčku A1 multifunkční hlavy A7 a zvedněte hlavu nahoru. Do vývodu
A3 v hlavě vsuňte některý z nástavcù C1, C2, C3 a pootočením jej zajistěte v poloze tak,
aby zapadl do svého uložení v hlavě. Sklopte multifunkční hlavu A7 do pracovní polohy
stisknutím páčky A1 a stlačením hlavy A7 směrem dolú až zaklapne aretace, což je
doprovázeno slyšitelným cvaknutím. Držte nástavec jednou rukou, druhou povolte matici
nástavce vhodným klíčem. Výšku pak seřiďte ručním otáčením nástavce po směru nebo proti
směru hodinových ručiček. Nástavec se bude vysouvat směrem dolů nebo zasunovat dovnitř
vývodu. Nástavec by měl být co nejblíže dnu a stěnám nádoby, ale nesmí se jich dotýkat.
Po nastavení výšky řádně utáhněte matici, zvedněte hlavu nahoru a nástavec vyjměte.
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má
být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu
od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
23 / 90
CZ
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu! Údržbu rozsáhlejšího
charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí
provést odborný servis! Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na
infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.
vII. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)
uveden na typovém štítku výrobku
Hmotnost (kg)
cca 8,5
Objem nerezové nádoby (l)
5,5
Objem nádoby mixeru (l)
1,2
Spotřebič třídy ochrany
II.
Příkon ve vypnutém stavu je
< 0,50 W
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 82 dB(A) re 1pW
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:
– NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého
napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění.
– NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).
– NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU v platném znění).
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům
stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro
styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci
výrobku, si výrobce vyhrazuje.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER
OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin. PLEASE DO NOT OPEN
DURING THE OPERATION – Nikdy neodnímejte víko za chodu pohonné jednotky. NeveR
PUT INTO THE HANDS WITH POWER ON – Nevsunujte ruce do nádoby za chodu pohonné
jednotky. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES
OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček
v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo
dosah dětí. Sáček není na hraní.
VÝROBCE: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Česká republika.
POZOR: nevsunujte do prostoru prsty.
UPOZORNĚNÍ: dodržte směr zakládání řezací čepele a mlecího kamene!
24 / 90
SK
viacúčelový kuchynský robot
GRATUS
eta 0028
Návod NA obsluHu
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
používateľovi spotrebiča.
— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
— Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte
z elektrickej zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
— Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
— Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebič
a jeho prívod mimo dosahu detí. Spotrebiče môžu používať
osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
prípadnému nebezpečenstvu. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
— Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
— Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím
vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
— Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru.
— Spotrebič nikdy nepoužívajte, pokiaľ má poškodený napájací prívod
alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, pokiaľ spadol na zem
a poškodil sa alebo spadol do vody. V takých prípadoch zaneste
spotrebič do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti
a správnej funkčnosti.
— Pri manipulácii s príslušenstvom postupujte opatrne, je veľmi ostré!
— Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim
zvieratám, rastlinám a hmyzu.
— Po skončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od
elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky.
— Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod prúdom vody!
25 / 90
SK
—P
OZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,
programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič
automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
—Z
achovajte opatrnosť, ak sa leje horúca kvapalina do strojčeka na prípravu a spracovanie
potravín alebo do mixéra, pretože môže vystreknúť zo spotrebiča vplyvom náhleho varu.
—N
ie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch prídavného strojčeka (napr.
pomocou samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
— Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
— Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
— Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
— Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, elektrický/plynový
sporák, varič atď.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá atď.).
— Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE-vrecko).
— Spotrebič nezapínajte bez vložených prísad!
—V
zhľadom k veľkosti pracovnej misy vezmite na vedomie, že spotrebič nedokáže dostatočne
vyšľahať / vymiesiť veľmi malé množstvo surovín. Pre optimálny výsledok vyberte suroviny
o celkovej hmotnosti aspoň 300 g.
—V
yužívajte vždy len jednu funkciu spotrebiča, nikdy nespúšťajte viac funkcií súčasne
(napr.spracovávanie potravín v nádobe B1 a súčasne v mixéri F).
— Spotrebič vždy odpojte od napájania, pokiaľ ho nechávate bez dozoru.
— Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného
príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu.
— Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
— Nikdy nevsúvajte prsty do plniaceho otvoru a nepoužívajte tiež vidličku, nôž, stierku,
lyžicu apod. Na tento účel používajte iba priložený tĺčik.
—N
ež dáte dole veko alebo nádobu mixéra, nechajte rotujúce časti úplne zastaviť.
—N
eprekračujte maximálny čas nepretržitého chodu spotrebiča, pozri tabuľku!
—S
potrebič je taktiež vybavený mechanickou poistkou. Ozubené koleso umiestnené na
šnekovom podávači je zostrojené tak, aby sa v prípade, že sa do mlynčeka na mäso
dostanú kosti alebo kuchynské náčinie, zlomilo a zabránilo tak poškodeniu motora.
Ak taká situácia nastane, postupujte podľa pokynov v odseku V. ÚDRŽBA.
— Z bezpečnostných dôvodov nie je možné vymeniť pracovné nadstavce počas chodu
pohonnej jednotky.
— Pri mixovaní alebo miešaní tekutín nikdy nedávajte väèšie množstvo, než je označené
na nádobe.
—N
enechávajte prídavný strojček v chode, ak je násypka prázdna.
—P
rídavný strojček zložte presne podľa pokynov v návode na obsluhu, akékoľvek iné
kombinácie zloženia strojčekov sú z hľadiska správnej funkcie neprípustné!
—Z
ostavený prídavný strojček upevňujte a odnímajte len vtedy, ak je pohonná jednotka
vypnutá a vidlica napájacieho prívodu odpojená od el. siete.
—N
ikdy nepoužívajte prídavný strojček, ak nepracuje správne, ak spadol na zem
a poškodil sa. V takých prípadoch zaneste prídavný strojček do odborného servisu
na preverenie bezpečnosti a správnej funkcie.
—P
rídavný strojček je určený len na spracovanie maku! Nespracovávajte iné potraviny
(napr. obilniny, ľanové a sezamové semená, kukuricu, ryžu, pohánku, sušené huby,
byliny, korenie a kávu, a pod).
26 / 90
SK
— Nikdy nespracovávajte mokrý, vlhký alebo zmrazený mak!
— Prídavný strojček nikdy nezostavujte na pohonnej jednotke!
— Nikdy nenastavujte hrubosť mletia za chodu pohonnej jednotky!
— Než odoberiete prídavný strojček z pohonnej jednotky nechajte rotujúce časti celkom
zastať.
— Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a doplnky nedostali do nebezpečnej blízkosti
rotujúcich časti! Vyhnete sa tak riziku ich zamotaniu na príslušenstvo. resp. na samotný
rotujúci unášač.
— Nespracovávajte potraviny s vyššou teplotou než cca 80 °C (176 °F).
— Ak sa spracovávané potraviny začnú zachytávať na príslušenstve (napr. nožoch,
strúhadlách), spotrebič vypnite a príslušenstvo opatrne očistite (napr. stierkou).
— Nádobu nikdy úplne nenaplňujte vodou či inou tekutinou. Pri chode spotrebiča by sa
mohla voda preliať a tým dostať do prístroja.
— Dajte pozor, aby sa napájací prívod nedostal do kontaktu s rotujúcou časťou spotrebiča.
— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
— Nikdy ho neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola alebo
pracovnej dosky. Zavadením alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže dôjsť
k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
— Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
—S
potrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
—V
AROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
—P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
—T
ento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak,
ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
— Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním
prídavných strojčekov a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie,
porezanie) a zo záruky nie je zodpovedný za spotrebič v prípade nedodržania vyššie
uvedených bezpečnostných upozornení.
II. POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA
A – Kuchynský robot (obr. 1)
A1 – Uvoľňovacia páčka multifunkčnej hlavy
A2 – Otočný regulátor rýchlosti
A3 – Vývod na nadstavce
A4 – Vývod na mlynček na mäso a krájač A5 – Uvoľňovacie tlačidlo
A6 – Snímateľný kryt
A7 – Multifunkčná hlava
A8 – Tlačidlo na otvorenie krytu mixéra
A9 – Kryt
A10 – Vývod na mixér
A11 – Napájací prívod
C1 – Miesiaca metla
C2 – Šľahacia metla
C3 – Hnetací hák
B1 – Nádoba z nehrdzavejúcej ocele
B2 – Kryt nádoby
B3 – Kryt plniaceho otvoru
D – Mlynček na mäso (obr. 2)
D1 – Šnekový podávač
D2 – Rezacia čepeľ
D3 – Výmenná doštička na jemné mletie
27 / 90
D9 – Separátor
D10 – Trubička na výrobu klobás
D11 – Tvarovač
SK
D4 – Výmenná doštička na stredné mletie
D5 – Výmenná doštička na hrubé mletie
D6 – Matica
D7 – Držiak tvoridla
D8 – Tvoridlo
D12 – Kužeľ
D13 – Tľčik
D14 – Násypka
D15 – Ozubené koleso
E – Strúhadlá (krájač) (obr. 3)
E1 – Nadstavec na tenké krájanie
E4 – Nadstavec na tenké strúhanie
E2 – Nadstavec na jemné krájanie
E5 – Matica
E3 – Nadstavec na hrubé krájanie
E6 – Tľčik
F –
E7
– Unášač
Mixér (obr. 4)
F1 – Veko nádoby
F2 – Podstavec noža
F3 – Nôž
Cestoviny (obr. 11)
G1 – Nadstavec na tvorbu lisovaného cesta
G2 – Nadstavec na cestoviny tagliatelle
G3 – Nadstavec na cestoviny trenette
I1 – Nadstavec na tvorbu cestovin Pappardelle
I2 – Nadstavec na tvorbu cestovin Ditaloni Rigati, Rigatoni/Maccheroni
I3 – Nadstavec na tvorbu cestovin Stelline,
I4 – Nadstavec na tvorbu cestovin Anellini, Pennette Lisce
I5 – Nadstavec na tvorbu cestovin Penne, Ditalini Rigati
H – Mlynček na mak (obr. 13)
H1 – unášač (zostavený) H2 – kryt s násypkou H3 – mlecie kamene (2 ks)
H4 – prítlačná doska
H5 – regulačný kotúč
Príslušenstvo / Typ
0028/20
0028/30
0028/40
0028/50
B1
√
√
√
√
B2
√
√
√
√
C1, C2, C3
√
√
√
√
D
X
X
√
√
E
√
√
√
√
F
√
√
√
√
G1, G3
X
X
X
√
I1, I2, I3, I4, I5
X
X
X
√
H
X
X
√
√
√
súčasťou balenia, X
nie je súčasťou balenia, je možné ich zakúpiť ako voliteľné príslušenstvo
28 / 90
SK
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál, vyjmite kuchynský robot a všetko príslušenstvo.
Z robota aj príslušenstva odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo
papier. Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode
s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou a vytrite do sucha, prípadne
nechajte oschnúť. Postavte zostavený robot s vybraným príslušenstvom na zvolenú rovnú,
stabilnú, hladkú a čistú pracovnú plochu, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb (pozri
odsek I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA).
Ponechajte voľný priestor na dobrú ventiláciu. Otvory v spotrebiči zaisťujú prúdenie vzduchu
pri ventilácii sa nesmú zakryť ani inak blokovať. Nesmú sa snímať nožičky. Presvedčite
sa, že napájací prívod nie je poškodený, nieje položený pod robotom, ani vedený po
ostrých či horúcich plochách. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade
nebezpečenstva robot dal ľahko odpojiť od elektrickej siete.
!
Upozornenie
—K
uchynský robot je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý v prípade odklopenia
multifunkčnej hlavy A7 počas chodu motora, motor z bezpečnostných dôvodov vypne.
Po sklopení hlavy do pracovnej polohy je motor nefunkčný. Na jeho zapnutie je nutné
najskôr vrátiť regulátor rýchlosti A2 do polohy 0 (vypnuto) a potom znovu nastaviť
zodpovedajúci stupeň rýchlosti.
— Pri odklápania multifunkčné hlavy kontrolujte / brzdite jej pohyb rukou.
—K
uchynský robot je vybavený elektronickým regulátorom rýchlosti, ktorý má udržiavať
rýchlosť pri rôznom zaťažení, napríklad pri miesení chlebového cesta alebo po pridaní vajec
do koláčové zmesi. preto môžete za prevádzky počuť určité odchýlky rýchlosti spôsobenétým,
že robot upravuje zvolenú rýchlosť podľa zaťaženia - jedná sa o normálny jav.
— Pri prvom použití sa môže objaviť krátke, mierne zadymenie, to však nie je porucha.
— Multifunkčný hlava nie je po odklopení pevne aretované v hornej polohe. Tento jav
je úplne normálny a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča.
— Najskôr robot vypnite (regulátor do polohy 0) a následne vyklopte multifunkčné hlavu.
Kuchynský robot (A)
Zostavenie na prácu (obr. 5)
Zdvihnite multifunkčnú hlavu A7 hore stlačením uvoľňovacej páčky A1. Na spodnú stranu
hlavy nasaďte priehľadný kryt B2 tak, aby plniaci otvor smeroval pred hlavu. Naplňte nádobu
z nehrdzavejúcej ocele B1 potravinou určenou na spracovanie. Nádobu potom postavte
na podstavec robota A, pritlačte ju a otočte v smeru chodu hodinových ručičiek tak, aby
sa zaaretovala do podstavca. Zvoľte vhodný nadstavec (C1, C2 alebo C3) na vašu prácu,
vložte ho do vývodu A3 v hlave a pootočením zaistite v danej polohe. Sklopte multifunkčnú
hlavu A7 do pracovnej polohy stlačením páčky A1 a stlačením hlavy A7 smerom dole až
zaklapne aretácia, čo je sprevádzané počuteľným cvaknutím. Na plniaci otvor krytu B2
nasaďte krytku B3. Teraz je spotrebič pripravený na použitie.
Použitie
Kuchynský robot slúži na prípravu rôznych druhov tortových zmesí, sušienok, ciest na pečivo,
poliev, náplní, zemiakovej kaše, kysnutého cesta a podobne. Na prípravu uvedených potravín
využíva šľahacie alebo miesiace metly alebo hnetací hák. Vidlicu napájacieho prívodu A11
zasuňte do elektrickej zásuvky. Spotrebič spustite otočením regulátora rýchlosti A2 na
niektorý z rýchlostných stupňov vhodných na spracovanie vašej zmesi (pozri tabuľka).
29 / 90
SK
Zmes je možné doplniť aj počas použitia cez plniaci otvor krytu B2. Po ukončení spracovania
vypnite spotrebič otočením regulátora do polohy 0. Na manuálne ovládanie nadstavca C1 až
C3 otočte regulátor do polohy P a držte ho v tejto polohe. Nadstavec sa bude počas držania
regulátora otáčať. Po jeho uvoľnení sa regulátor automaticky vráti do polohy 0 a otáčanie
sa zastaví. Otáčanie regulátora opakujte niekoľkokrát, dokiaľ nedosiahnete požadovaný
výsledok. Pri demontáži alebo výmene nadstavca postupujte opačným spôsobom. Nádobu
z nehrdzavejúcej ocele B1 snímte jej pootočením proti smeru chodu hodinových ručičiek
tak, aby sa háčiky v podstavci robota vysunuli z drážok na bokoch nádoby B1.
Odporúčania
Miesenie - Miesiacu metlu C1 používajte na ľahké cestá, tortové zmesi, sušienky, polevy,
náplne, zemiakové kaše apod. pri rýchlosti v rozmedzí Min. až Max. v závislosti
od množstva, druhu a kvality potraviny (pozri tabuľka). Miesiacu metlu C1 nikdy
nepoužívajte na hnetenie ťažkých ciest!
Šľahanie - Šľahaciu metlu C2 používajte na šľahanie šľahačky, vajec, vaječných bielkov,
dezertových krémov, instantných pudingov, majonéz, piškótového cesta apod.
pri rýchlosti v rozmedzí Min. až Max. v závislosti od množstva, druhu a kvality
potraviny (pozri tabuľka). Šľahaciu metlu C2 nikdy nepoužívajte na hnetenie
ťažkých ciest alebo miesenie ľahkých ciest! Používajte prísady izbovej teploty.
V prípade, že šľahanie nie je optimálne, pridajte trochu citrónovej šťavy alebo
soli. Krémy, šľahačky a smotany ochlaďte aspoň na 6 °C. Pred šľahaním
vaječných bielkov (minimálne množstvo 2 ks) sa uistite, že nadstavec a nádoba
sú suché a bez zvyškov oleja. Bielky by mali mať izbovú teplotu.
Hnetenie - Hnetací hák C3 používajte na hnetenie krehkých/ľahších/ťažších ciest pri
rýchlosti v rozmedzí Min. až Max. v závislosti od množstva, druhu a kvality
cesta (pozri tabuľka). Pri príprave väčšieho množstva cesta (max. 1,5 kg / 1
dávka) ho spracujte v niekoľkých dávkach. V žiadnom prípade nepripravujte
viac než štyri dávky za sebou. Pred ďalším použitím urobte aspoň 30 min.
prestávku. Používajte prísady izbovej teploty. Kvasnice si vopred rozmiešajte
vo vlažnom mlieku alebo vode. Hneď ako cesto získa tvar gule, podľa vašich
zvyklostí ukončite hnetenie, prípadne podľa receptúry ponechajte cesto kysnúť.
Prísady sa najlepšie zmiesia, pokiaľ ako prvé nalejete tekutinu. Odporúča sa
počas prípravy cesta sledovať robot. V pravidelných intervaloch robot zastavujte
a zoškrabujte zmes z hnetacieho háka. Rôzne typy múky sa môžu podstatne
líšiť v množstve potrebnej tekutiny a lepkavosť cesta môže mať značný vplyv na
zaťaženie robota. Ak budete počuť, že sa robot nadmerne namáha, vypnite ho,
odstráňte polovicu cesta a spracujte každú polovicu zvlášť.
Mlynček na mäso (D)
1. Mletie mäsa
Zostavenie (obr. 6a)
Vložte šnekový podávač D1 do mlynčeka na mäso D ozubeným kolesom napred. Na
podávač nasaďte rezaciu čepeľ D2, pričom rezacie hrany musia byť vpredu. V závislosti
od konzistencie mletia nasuňte na podávač výmennú doštičku (D3, D4, D5) tak, aby
zárez doštičky pasoval do výstupku mlynčeka na mäso D. Nakoniec na mlynček na mäso
naskrutkujte maticu D5 a dotiahnite primeranou silou.
30 / 90
SK
Montáž na multifunkčnú hlavu (obr. 6f, 6g)
Vysuňte kryt A6 multifunkčnej hlavy A7. Zasuňte zostavený mlynček na mäso D do vývodu
A4 pod uhlom asi 45° a pootočením proti smeru chodu hodinových ručičiek ju zaistite
do svislej polohy (budete počuť cvaknutie). Na hornú časť mlynčeka na mäso D nasuňte
násypku D14. Teraz je mlynček na mäso pripravený na použitie.
Na demontáž celého mlynčeku na mäso stlačte uvoľňovacie tlačidlo A5, pootočte mlynček
na mäso v smere chodu hodinových ručičiek a vysuňte ho z vývodu multifunkčnej hlavy.
Použitie
Umožňuje zomletie všetkých druhov mäsa zbavených kostí, šliach a kože. Použitím
výmenných doštičiek (D3, D4, D5) s rôznymi otvormi môžete zvoliť buď jemné alebo hrubé
mletie mäsa. Mäso si vopred nakrájajte na kúsočky cca. 3 x 3 x 3 cm. Pod mlynček na mäso
umiestnite buď nádobu z nehrdzavejúcej ocele B1 alebo inú vhodnú nádobu, v ktorej sa
bude zachytávať pomleté mäso. Vidlicu napájacieho prívodu A11 zasuňte do elektrickej
zásuvky. Spotrebič spustite otočením regulátora rýchlosti A2 na niektorý z rýchlostných
stupňov vhodných na pomletie vašich potravín (pozri tabuľka). Jednotlivé kúsky mäsa
vkladajte do plniaceho otvoru násypky tak, aby ich šnekový podávač stačil poberať a tĺčikom
D13 ich zľahka pritláčajte. Pri tomto spôsobe spracovania nedochádza k preťažovaniu
pohonnej jednotky. Po ukončení spracovania vypnite mlynček na mäso otočením regulátora
A2 do polohy 0. Pre manuálne ovládanie mlynčeku na mäso D otočte regulátor do polohy P
a držte ho v tejto polohe. Šnekový podávač sa bude otáčať po dobu držania regulátora.
Po jeho uvoľnení sa regulátor automaticky vráti do polohy 0 a otáčanie sa vypne.
!
Upozornenie
Mlynček na mäso je tiež vybavený mechanickou poistkou. Ozubené koleso umiestnené
na šnekovom podávači je zostrojené tak, aby sa v prípade, že sa do mlynčeku na mäso
dostanú kosti alebo kuchynské náčinie, zlomilo a zabránilo tak poškodeniu motora. Ak taká
situácia nastane, postupujte podľa pokynov v odseku V. ÚDRŽBA.
Odporúčania
i
— Nemeľte zmrazené mäso.
— Čas spracovania sa pohybuje v jednotkách minút a závisí od množstva, druhu
a kvality použitého mäsa.
— Odporúčame prácu občas prerušiť, vypnúť spotrebič a odstrániť prípadné potraviny,
ktoré sa nalepili, prípadne upchali príslušenstvo.
— V priebehu spracovania mäsa pravidelne kontrolujte priechodnosť otvorov mlecej
doštičky. Pokiaľ pri mletí mäsa s rôznou konzistenciou (napr. Bôčik, pečeň) dôjde
k upchatiu otvorov doštičky, môžu šťavy pretiecť okolo hriadeľa závitovkového
podávača až do pohonnej jednotky robota. Dbajte preto zvýšenou kontrolou na plynulú
priechodnosť spracovávaných surovín cez mleciu doštičku a pri jej znížení vždy robot
ihneď vypnite, mlynček na mäso rozoberte a riadne vyčistite všetky súčasti.
2. Plnenie údenín (klobásy, párky, jaternice apod.)
Zostavenie (obr. 6b)
Vložte šnekový podávač D1 do mlynčeku na mäso D ozubeným kolesom napred. Na
podávač nasaďte separátor D9 tak, aby zárez separátora pasoval do výstupku mlynčeku
na mäso D. Na separátor priložte trubičku D10 a zaistite ju naskrutkovaním matice D6 na
mlynček D. Maticu dotiahnite primeranou silou. Zostavený mlynček na mäso namontujte na
multifunkčnú hlavu A7 podľa postupu v bode 1. Teraz je mlynček na mäso pripravený na
plnenie údenín. Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.
31 / 90
SK
Na demontáž celého mlynčeku na mäso stlačte uvoľňovacie tlačidlo A5, pootočte ho v smere
chodu hodinových ručičiek a vysuňte z vývodu multifunkčnej hlavy.
Použitie
Namleté mäso vložte na násypku mlynčeku D14. Použite tĺčik D13 na jemné zatlačenie
mäsa do mlynčeku na mäso D. Črievko na plnenie nechajte najskôr máčať v teplej vode
(cca 10 min.), aby sa zlepšila jeho elastickosť a potom ho nasuňte ako „harmoničku“ na
výstupný otvor. Na konci črievka nechajte voľných 5 cm a zaviažte alebo zošpajľujte. Vidlicu
napájacieho prívodu A11 zasuňte do elektrickej zásuvky. Spotrebič spustite otočením
regulátora rýchlosti A2 na niektorý z rýchlostných stupňov (v rozmedzí Min. až Max.)
vhodných na prípravu vašich potravín.
Do plniaceho otvoru vkladajte pripravenú zmes a zľahka stláčajte tĺčikom D13. Pri plnení
postupujte podľa zvoleného druhu údeniny (napr. jaternice, klobásy, špekáčiky atď.).
Po ukončení spracovania vypnite spotrebič otočením regulátora A2 do polohy 0.
Odporúčania
— Plnenie odporúčame vykonávať dvom osobám naraz, tzn. jeden vkladá zmes a druhý
pridržuje črievko na otvore. Črievka plňte tak, aby sa dovnútra nedostal vzduch.
— Čas spracovania sa pohybuje v jednotkách minút a závisí od množstva použitého mäsa.
— V prípade, že dôjde k upchatiu výstupného otvoru trubičky D10, je nutné pohonnú
jednotku vypnúť, trubičku odmontovať a vyčistiť.
i
3. Príprava Kebbe mäsových - trubičiek
Zostavenie (obr. 6c)
Vložte šnekový podávač D1 do mlynčeku na mäso D ozubeným kolesom napred. Na
šnekový podávač nasaďte tvarovač D11 tak, aby zárez tvarovača pasoval do výstupku
mlynčeku na mäso D. Priložte na tvarovač kužeľ D12 a zaistite ho naskrutkovaním matice
D6 na mlynček na mäso D. Maticu dotiahnite primeranou silou. Zostavený mlynček na mäso
namontujte na multifunkčnú hlavu podľa postupu v bode 1.
Mlynček na mäso je teraz pripravený na prípravu Kebbe. Pri demontáži postupujte opačným
spôsobom. Na demontáž celého mlynčeku na mäso stlačte uvoľňovacie tlačidlo A5, pootočte
mlynček v smere chodu hodinových ručičiek a vysuňte z vývodu multifunkčnej hlavy.
Použitie
Pripravené pomleté mäso vložte na násypku D14. V prípade potreby použite tĺčik D13
na zatlačenie mäsa do mlynčeku D. Prístroj bude vytláčať duté trubičky, ktoré odrežete
na požadovanú dĺžku. Vidlicu napájacieho prívodu A11 zasuňte do elektrickej zásuvky.
Spotrebič spustite otočením regulátora rýchlosti A2 na niektorý z rýchlostných stupňov
(v rozmedzí Min. až 3) vhodných na prípravu vašich potravín. Po ukončení spracovania
vypnite spotrebič otočením regulátora A2 do polohy 0.
i
Odporúčania
— Čas spracovania sa pohybuje v jednotkách minút a závisí od množstva, druhu a kvality
použitého mäsa.
— Vytvorené trubičky môžete prípadne naplniť vhodnou zmesou (napr. mäsovou,
zeleninovou apod.).
— V prípade, že dôjde k upchatiu výstupného otvoru kužeľa D12, je nutné vypnúť
pohonnú jednotku, odmontovať a vyčistiť kužeľ.
32 / 90
SK
Recept na Kebbe:
– 400 g jahňacieho mäsa
– 500 g nadrtenej celozrnnej pšenice
– 1 nakrájaná veľká cibuľa
– Soľ
– Čierne korenie
Náplň:
– Jahňacieho mäsa
– 1 jemne nakrájaná cibuľa
– 5 lyžice orechov
– 2 lyžice olivového oleja
– 1 čajová lyžička horčice
– 1 lyžica hladkej múky
– 1 čajová lyžička čerstvej petržlenovej vňate
– Olej na vyprážanie
– Jogurtová omáčka s cesnakom
Príprava surovín na Kebbe:
Na 30 minút namočte pšenicu do horúcej vody. Zlejte vodu a pšenicu vysušte suchou
utierkou. Zostavte mlynček na mäso, na mletie mäsa so strednou hrubosťou. Pomeľte
striedavo 400 g mäsa, 500 g pšenice a veľkú cibuľu. Pridajte soľ a korenie. Zmes
zamiešajte. Pomeľte celú zmes ešte raz na najjemnejšiu hrubosť.
Príprava náplne: Na oleji opražte cibuľu a orechy. Potom pridajte 400 g pomletého
jahňacieho mäsa a prepečte zmes. Pridajte ostatné suroviny a 5 minút poduste.
Prebytočný tuk odlejte a náplň ponechajte vychladnúť.
Príprava Kebbe:
Pomocou zostaveného nástavca na Kebbe vytvorte trubičky. Dĺžku vyberte podľa potreby.
Zakončite jeden koniec, do taštičky vložte náplň. Potom Kebbe uzavrite. Odporúčaná
veľkosť je max. 8 cm. Rozohrejte olej (cca 180 °C) a Kebbe smažte cca 7 minút do zlata.
4. Tvarovanie cesta (cukrovinky)
Zostavenie (obr. 6d)
Vložte šnekový podávač D1 do mlynčeku na mäso D ozubeným kolesom napred. Na
podávač nasaďte separátor D9 tak, aby zárez separátora pasoval do výstupku mlynčeka
na mäso D. Do matice D6 vložte držiak tvoridla D7, maticu priskrutkujte na mlynček na
mäso D a primeranou silou dotiahnite. Na držiak D7 potom nasuňte tvoridlo D8 s rôznymi
tvarmi profilov cesta. Zostavený mlynček na mäso namontujte na multifunkčnú hlavu
podľa postupu v bode 1. Spotrebič je teraz pripravený na prípravu tvarovaného cesta. Pri
demontáži postupujte opačným spôsobom. Na demontáž celého mlynčeku na mäso stlačte
uvoľňovacie tlačidlo A5, pootočte mlynčekem v smere chodu hodinových ručičiek
a vysuňte z vývodu multifunkčnej hlavy.
Použitie
Pripravené cesto vložte na násypku mlynčeku na mäso D13. V prípade potreby použite
tĺčik D12 na zatlačenie cesta do mlynčeku D. Prístroj bude vytláčať cesto v požadovanom
tvare. Vidlicu napájacieho prívodu A11 zasuňte do elektrickej zásuvky. Spotrebič spustite
otočením regulátora rýchlosti A2 na niektorý z rýchlostných stupňov (v rozmedzí MIN až
MAX) vhodných na vytláčanie cesta. Po ukončení spracovania vypnite spotrebič otočením
regulátora A2 do polohy 0.
33 / 90
SK
Odporúčania
— Vytláčané cesto v požadovanom tvare odporúčame pridŕžať (podopierať) táckou, aby
sa netrhalo.
— Tvar cesta zrežte v kratších dĺžkach cca 5-7 cm.
— Čas spracovania sa pohybuje v jednotkách minút a závisí od množstva, druhu
a kvality použitého cesta.
i
Krájač/strúhadlo zeleniny a ovocia (E)
Zostavenie a montáž na multifunkčnú hlavu (obr. 3 a 7)
Snímte upevňovaciu maticu E5. Do krájača E vložte vhodný nadstavec (E1 až E4) podľa
požadovanej hrubosti krájania alebo strúhania potraviny a nadstavec zaistite upevnením
matice na krájač. Vysuňte kryt A6, zasuňte krájač E do vývodu A4 multifunkčnej hlavy A7
pod uhlom asi 45° a potočením proti smeru chodu hodinových ručičiek ho zaistite
do svislej polohy (budete počuť cvaknutie). Teraz je spotrebič pripravený na krájanie/
strúhanie. Pri výmene nadstavca postupujte zhodným spôsobom. Na demontáž krájača
stlačte uvoľňovacie tlačidlo A5, pootočte krájač v smere chodu hodinových ručičiek
a krájač vysuňte z vývodu multifunkčnej hlavy.
Použitie
Nakrájajte zeleninu na kúsky, ktoré sú vhodné na vloženie do otvoru krájača E. Vložte
kúsky do krájača E a opatrne pritlačte tĺčikom E6.
Upozornenie: Nikdy nepritláčajte krájanú zeleninu prstami!
Vidlicu napájacieho prívodu A11 zasuňte do elektrickej zásuvky. Spotrebič spustite
otočením regulátora rýchlosti A2 na niektorý z rýchlostných stupňov (v rozmedzí 3 až
MAX) vhodných na krájanie zeleniny a ovocia.
Odporúčania
i
— Citrusové plody zbavte kôry.
— V prípade, že dôjde k upchatiu krájača E, je nutné pohonnú jednotku vypnúť,
demontovať telo krájača a vyčistiť.
— Čas spracovania sa pohybuje v jednotkách minút a závisí od množstva, druhu
a kvality použitých plodov.
— Pre kompletnú demontáž príslušenstva zložte maticu E5 a vyberte vložený nástavec
E1-E4. Teraz zatlačte na unášač E7 z jeho zadnej strany. Tým je nadstavec
kompletne demontovaný a pripravený pre jeho ľahšiu údržbu a čistenie.
Mixér (F)
Zostavenie a montáž na multifunkčnú hlavu (obr. 4 a 8)
Do podstavca F2 mixéra vložte a pootočením zaistite nôž F3. Na nádobu nasuňte veko F1.
Otvorte kryt A9 stlačením tlačidla A8. Na vývod A10 nasaďte zostavený mixér F
a otočte ním proti smeru chodu hodinových ručičiek tak, aby sa výstupok na podstavci F2
zasunul do drážky v multifunkčnej hlave. Sňatie mixéra vykonajte opačným spôsobom.
Pri upevňovaní alebo odnímaní nádoby nevyvíjajte príliš veľký tlak na držadlo nádoby.
Použitie
Mixér je určený na miešanie štiav, mliečnych kokteilov, polievok, omáčok, detskej a diétnej
výživy, vzdušných ciest, piškótového cesta, výrobu pyré apod.
34 / 90
SK
Snímte veko F1, vložte alebo vlejte potravinu do nádoby mixéra F a nasaďte späť veko.
Neprekračujte rysku MAX vyznačenú na nádobe. Vidlicu napájacieho prívodu A11 zasuňte
do elektrickej zásuvky. Spotrebič spustite otočením regulátora rýchlosti A2 na niektorý
z rýchlostných stupňov vhodných na mixovanie vašej potraviny (pozri tabuľka).
!
Upozornenie
— Nenechávajte mixér v chode bez potraviny!
— Neodnímajte podstavec F2 zo sklenenej
nádoby F1!
i
Odporúčania
— Časy príprav (spracovania) závisia od množstva, druhu a kvality použitých prísad,
štandardne sa však pohybujú v desiatkach sekúnd. Čím dlhšie potraviny v mixéri
spracovávate, tým bude výsledok jemnejší.
— Ak budete spracovávať väčšie množstvo potravín, rozdeľte si ich do jednotlivých dávok
tak, aby ste nepreťažili pohonnú jednotku multifunkčnej hlavy.
— Pevnejšie prísady je vhodné rozkrájať na malé kúsky. Nôž F3 by sa zbytočne skoro
otupil.
— Ak chcete spracovávať kocky ľadu, ich rozmery by nemali prekročiť 40 x 40 x 20 mm,
inak dôjde k otupeniu noža F3 alebo preťaženiu pohonnej jednotky.
— Do nádoby F nikdy nevlievajte vriace tekutiny, vysoká teplota by mohla spôsobiť
poškodenie alebo prasknutie skla nádoby. Nikdy neodnímajte veko F1 počas chodu
pohonnej jednotky. Tvrdé suroviny (napr. strukoviny, sójové boby apod.) pred
spracovaním namočte do vody.
— Môžete spracovávať aj horúce tekutiny až do teploty 80 °C, napr. omáčky alebo polievky.
— Pri tekutinách, ktoré tvoria penu (napr. mlieko) nádobu nikdy neplňte až po „MAX“, aby
nedošlo k pretečeniu. V tomto prípade odporúčame množstvo cca 1 l.
— Ak s výsledkom nie ste spokojní, vypnite spotrebič, pomocou stierky suroviny
premiešajte, časť surovín odoberte alebo pridajte trochu tekutín.
Nadstavce na cestoviny (G1 - G3)
Zostavenie a montáž na multifunkčnú hlavu (obr. 11 a 12)
Vysuňte kryt A6, zasuňte nadstavec, ktorý si želáte použiť (G1 až G3), do vývodu A4
multifunkčnej hlavy A7 pod uhlom asi 45° a pootočením proti smeru chodu hodinových
ručičiek ho zaistite do svislej polohy (budete počuť cvaknutie).
Použitie
Nadstavce G2 a G3 majú rozdielne usporiadané nože a vytvoria rozdielny druh cestovín.
Pred použitím nadstavcov G2 a G3 je nutné cesto najskôr spracovať pomocou nadstavca
G1. Pripravte si cesto na cestoviny. Vyváľajte trochu cesta a valčeky nadstavce, ktorý
hodláte použiť, poprášte trochou múky. Vidlicu napájacieho prívodu A11 zasuňte do
elektrickej zásuvky. Spotrebič spustite otočením regulátora rýchlosti A2 do polohy 1, valčeky
nadstavca sa začnú otáčať. Opakovane pretiahnite cesto medzi valčekmi, dokiaľ nie je
hladké (môžete si pomôcť preložením cesta na dĺžku alebo na šírku). Pri každom pretiahnutí
cesta postupne nastavujte otočný regulátor na boku nadstavca na vyššiu hodnotu, až
získate požadovanú hrúbku. Odporúčaná hrúbka pre cestoviny je pri nastavení regulátora na
hodnotu 5 až 7. Hotové plátky cesta následne spracujte (nakrájajte) pomocou nadstavca G2
alebo G3 na požadovanú šírku (ich rôzne usporiadané nože vytvoria príslušný druh cestovín)
a spracujte podľa potreby. Pripravené cestoviny uvarte najneskôr do štyroch hodín.
35 / 90
SK
Nadstavce na cestoviny (I1 - I5)
Zostavenie (obr. 6e)
Vložte šnekový podávač D1 do mlynčeku na mäso D ozubeným kolesom napred.
V závislosti od druhu testovin nasuňte na podávač vybraný nadstavec (výmennú doštičku
I1 — I5) tak, aby zárez doštičky pasoval do výstupku mlynčeku na mäso D. Nakoniec na
mlynček na mäso naskrutkujte maticu D6 a dotiahnite primeranou silou.
Montáž mlynčeku na mäso na multifunkčnú hlavu (obr. 6f, 6g)
Vysuňte kryt A6 multifunkčnej hlavy A7. Zasuňte zostavený mlynček na mäso D do vývodu
A4 pod uhlom asi 45° a pootočením proti smeru chodu hodinových ručičiek ju zaistite
do svislej polohy (budete počuť cvaknutie). Na hornú časť mlynčeku na mäso D nasuňte
násypku D14. Teraz je mlynček na mäso pripravený na použitie.
Na demontáž stlačte uvoľňovacie tlačidlo A5, pootočte mlynček na mäso v smere chodu
hodinových ručičiek a vysuňte z vývodu multifunkčnej hlavy.
Použitie
Použitím výmenných nadstavcov s rôznymi otvormi môžete vytvoriť rozdielny druh
cestovín. Pod strojček umiestnite buď nádobu z nehrdzavejúcej ocele alebo vhodnú tácku,
v ktorej sa budú zachytávať cestoviny. Cesto vkladajte do plniaceho otvoru násypky tak,
aby ich slimákový podávač stačil spracovať a posuvným tĺčikom D13 ho stláčajte. Z cesta
vytvorte valček o polovičnom priemere, ako je priemer plniaceho otvoru násypky. Tento
valček plynulo vkladajte do plniaceho otvoru násypky tak, aby ich šnekový podávač stihol
spracovať. Vytláčané cesto krájajte pomocou ostrej kuchynské špachtle alebo ostrým
nožom priamo na nadstavci I a ponechajte ho padať do zvolenej nádoby. Odporúča sa
dodržiavať maximálna dĺžka cestovín 2 cm. Vytvorené cestoviny od seba oddeľujte, aby
nedošlo k ich zlepeniu. Po ukončení spracovania vypnite robot. Vytvorené cestoviny
uvarte najneskôr do štyroch hodín alebo ich rozložte na utierku a tiež ju utierkou prikryte.
Ponechajte ich vysušiť len pri izbovej teplote.
Upozornenie – v tele mlynčeka na mäso zostává malá časť nespracovaného cesta;
z tohto dôvodu odporúčame spracovávať väčšie dávky (cca od 300 g múky).
Čistenie
Ihneď po použití nástavca rozložte na jednotlivé časti a umyte v horúcej vode s prídavkom
saponátu. Nástavce I2 — I5 možno rozobrať na 3 samostatné časti. Ak z nejakého dôvodu
nie je tento postup možný, nechajte nástavce odmočiť vo vode (napr. cez noc) a potom
jednoducho umyte prúdom tečúcej vody.
Odporúčaný recept
Na každých 110 g múky pridajte 1 vajce (asi 50 — 60 ml), 0,5 —1 lyžicu oleja a 0,5 — 1
lyžicu vody. Po tepelnom spracovaní (tj. uvarení) získate asi 320 g čerstvých cestovín.
Múku (00 — pšeničná múka hladká svetlá alebo T 400 — pšeničná výberová polohrubá),
vajcia a olej pridajte do misy. Cesto miešajte hnetacím hákom alebo šľahaciou metlou
6 — 10 minút pri rýchlosti 1 — 2. Ak je zmes príliš suchá, pridajte veľmi malé množstvo
vody. Vypnite spotrebič a ručným hnetením vypracujte hladké cesto. Cesto ponechajte
približne 90 minút odležať. Najkvalitnejšie cestoviny získate, pokiaľ cesto pred spracovaním
zabalíte do potravinárskej fólie a necháte cez noc odležať v chladničke.
36 / 90
SK
Pre správnu funkciu nástavcov treba docieliť správnej konzistencie cesta. Príliš tuhé cesto
nebude možné pretlačiť cez nástavce. Naopak, ak použijete príliš mäkké cesto, vytvorené
cestoviny nebudú držať tvar a budú sa nadmerne lepiť.
Uvedený recept je iba odporúčaný a nebráni Vašej tvorivosti k príprave ďalších rozmanitých
druhov cestovín. Cesto si môžete zafarbiť napríklad paradajkovým pretlakom do červena, alebo
rozmixovaným špenátom do zelena. Je potrebné dodržať pravidlo 50 g na 110 g múky. Ak
budete pridávať pri zafarbení špenát alebo pretlak, 50 g tejto suroviny nahrádza jedno vajce.
Napr. pre dávku 330 g múky a 50 g špenátu pridajte len 2 vajcia, 2 lyžice oleja a 2 lyžice vody.
Odporúčania
— Pre zachovanie dokonalej celistvosti cestovín, je nutné zaistiť dostatočný prísun
cesta do strojčeka.
— Pri tvorbe cestovín odporúčame zvoliť rýchlosť 1 alebo 2. Pri rýchlej produkcii
cestovín (napr. s nástavcom I1) znížte rýchlosť na optimálne otáčky.
— Ak cesto spracujete do valčeka s menším priemerom ako je priemer otvoru podávača
a vložíte ho priamo do podávača, dosiahnete najlepšieho spôsobu podávania cesta.
— Čas spracovania sa pohybuje v jednotkách minút a závisí od množstva, druhu
a kvality použitého cesta.
— Pri varení dodržte pravidlo na každých 100 g cestovín 1 liter vody a 10 gramov soli.
i
Mlynček na mak (obr. 13)
Zostavenie (obr. 14)
Na unášač H1 nasuňte kryt H2. „Pevný“ mlecí kameň H3 vložte na unášač, následne kameňom
pomaly otáčajte tak dlho, až tri aretačné výstupky na kameni zapadnú do troch vytvorených
priehlbín v unášači. Teraz vložte „pohyblivý“ mlecí kameň (t.j. drážkami proti sebe) na „pevný“
mlecí kameň. Prítlačnú dosku H4 nasuňte na hriadeľ tak, aby stredový výstupok smeroval do
otvoru v mlecom kameni. Následne prítlačnou doskou pomaly otáčajte tak dlho, až tri aretačná
priehlbiny na doske zapadnú do troch vytvorených výstupkov v kameni. Nakoniec na hriadeľ
unášača naskrutkujte regulačný kotúč H5 a dostatočně dotiahnite.
Inštalácia prídavného strojčeka do pohonnej jednotky (obr. 15)
Zostavený mlynček na mak zasuňte (ozubeným kolesom) do vývodu pohonnej jednotky A4
pod uhlom asi 45° a potočením proti smeru hodinových ručičiek ho zaistite do svislej polohy
(budete počuť cvaknutie). Pre demontáž zostaveného mlynčeka stlačte uvoľňovací tlačidlo
A5 na pohonnej jednotke, pootočte mlynček v smere chodu hodinových ručičiek až na doraz
a následne ho vysuňte z vývodu pohonnej jednotky.
Nastavenie „jemnosti / hrubosti“ mletia (obr. 16)
Jemnosť mletia sa nastavuje pomocou otočného regulačného kotúča H5. Otáčaním kotúča
pravotočivým pohybom zmenšujete vzdialenosť medzi mlecími kameňmi a tým aj meníte
jemnosť / hrubosť mletia.
!
POZOR
— Akonáhle začne dochádzať ku škrtaniu / treniu mlecích kameňov o seba, jedná sa
o najjemnejšie možné nastavenie stupňa mletia.
— Nikdy nepriťahujte mlecie kamene násilím!
37 / 90
SK
Použitie
Mak nasypte do násypného priestoru krytu mlynčeka (maximálne množstvo je 150 g),
drážky v mlecích kameňoch si sami dávkujú množstvo spracovaného maku. Pod mlynček
umiestnite vhodnú nádobu na zachytávanie mletého maku. Pohonnú jednotku uveďte do
chodu. Nastavte rýchlosť (t.j. stupeň 4 až MAX). Odporúčame najskôr na malom množstve
maku overiť jeho hrubosť po spracovaní (t.j. zomletie). Ak nie je hrubosť zomletého maku
optimálna, vypnite pohonnú jednotku a následne pomocou regulačného kotúča H5 upravte
nastavenia (t.j. otáčaním doľava = hrubšie mletie, otáčaním doprava = jemnejšie mletie).
Ak je hrubosť zomletej vzorky maku teraz optimálna, dokončite zomletie zostávajúceho
množstva. V prípade, že potrebujete spracovať väčšie množstvo maku, neprekračujte čas
maximálneho chodu pohonnej jednotky.
i
Odporúčania
— Dbajte na dobrú kvalitu maku. Odporúčame mak pred mletím skontrolovať, či
neobsahuje cudzie telesá (napr. úlomky kamienkov), ktoré by mohli výrobok
poškodiť (napr. obrúsiť mlecie kamene). Na prípadné reklamácie v záručnej dobe
spôsobené týmito nečistotami sa nebude brať ohľad.
— Meľte iba suchý mak! Aby mak zostal sypký, mak sa pri mletí musí drviť, a nie
lisovať. inak by stratil svoju charakteristickú chuť.
— Mak obsahuje olej, pre dobrý výsledok nenastavujte príliš jemné mletie.
— Čas prípravy (spracovania) sa pohybuje v minútach a závisí od množstva, druhu
a kvality použitého maku (asi 150 g / 3 minúty).
— Po zomletí „väčšieho“ množstva maku môžu byť súčasti prídavného strojčeka horúce
(napr. mlecie kamene, prítlačná doska, unášač). Pred demontážou a čistením chvíľku
vyčkajte, dajte pozor, aby ste sa prípadne nespálili. Horúce kamene sa horšie demontujú.
—M
ak je prirodzená a živá „prírodná konzerva“ a preto sa chová hygroskopicky.
Z tohto dôvodu sa musí skladovať v suchu. Ak sa mak melie pomaly, zle a dochádza
k abnormálnemu zahrievaniu je „vlhký“. Mletie prerušte a ponechajte dostatočne
dlhý čas (cca niekoľko hodín) mak odvetrať tak, aby sa zbavil prebytočnej vlhkosti.
Prípadne môžete k vysušeniu maku použiť el. / plynovú / teplovzdušnú rúru
nastavenú na teplotu max 50 °C).
IV. TABUĽKA POUŽITIA SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA
Nasledujúce tipy spracovania považujte za príklady a za inšpiráciu. Ich účelom nie je
poskytnúť úplný návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín. Množstvo
spracovávaných potravín voľte tak, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho obsahu nádob
označeného ryskou. Väčšie množstvo spracovávaných potravín je nutné rozdeliť na niekoľko
dávok a priebežne kontrolovať obsah nádoby. Odporúčame prácu občas prerušiť, spotrebič
vypnúť a odstrániť prípadné potraviny, ktoré sa nalepili prípadne upchali príslušenstvo alebo
steny nádob, mixéra a veka.
Príslušenstvo
Potravina
Šľahacia metla
Smotana (vrátane 38% tuku)
Bielok
Max.množstvo
Čas (min)
Rychlosť
Príprava (mm)
1000 ml
10
1-5
(maximálne)
-
12 ks
3
MAX
-
38 / 90
SK
Príslušenstvo
Potravina
Múka
Hnetací hák
Miesiaca metla
Max.množstvo
Soľ
17 g
Droždie
Cukor
Voda
Sadlo
Múka
Práškový cukor
Margarín
Vajcia
17 g
6g
750 g
28 g
100 g
100 g
100 g
2 ks
Cibuľa
Mrkva
Mixér
Ľad
Hovädzie
Mlynček na mäso
Bravčové
Čas (min)
1 500 g
Rychlosť
Príprava (mm)
1 minútu na MIN, potom
vyššou rýchlosťou (3)
počas 4 min.
30 sekúnd
ľubovoľnou
rýchlosťou,
1 minútu
MAX
1 (maximálně)
1
1 - MAX
3
3
6
1 ks
255 g
340 g
2 000 g
2 000 g
15 x 15 x 15
40 x 40 x 20
30x30x30
V. ÚDRŽBA (obr. 17)
Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu
z elektrickej zásuvky! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky!
Čistenie multifunkčnej hlavy A7 vykonávajte vlhkou handričkou s prídavkom saponátu.
Šľahacie/miešacie metly, hnetací hák, mlynček na mäso D, krájač E, mlýnek na mák H,
alebo mixér F, vrátane všetkého príslušenstva, po použití ihneď umyte v horúcej vode
s prídavkom saponátu. Plastové časti a nadstavce I je možné umývať v umývačke riadu.
Nadstavce I môžete tiež ľahko vyčistiť pomocou vhodného jemnej kefky. Kovové dielce
sa však do umývačky vkladať nesmú, pretože čistiace prostriedky môžu spôsobiť ich
stmavnutie či zhrdzavenie. Dbajte na to, aby dosadacie plochy boli čisté a funkčné.
Nádoba
Pri umývaní nádoby z nehrdzavejúcej ocele B1 nepoužívajte drôtenku, oceľovú kefu alebo
bieliace prostriedky. Vápenité nánosy odstráňte pomocou octu.
Mlynček na mäso a mixér
Pri čistení rezacej čepele D2 alebo noža F3 pracujte veľmi opatrne! Dbajte na to, aby rezné
hrany čepele alebo noža neprišli do styku s tvrdými predmetmi, ktoré ich otupujú a tým znižujú
ich účinnosť. Po umytí a osušení dielcov odporúčame čepeľ, nôž a výmenné doštičky natrieť
stolným olejom. Pre ľahšie čistenie mlynčeku na mäso pomeľte nakoniec tvrdé pečivo (napr.
rožok, žemľu). Pre ľahšie čistenie môžete nôž F3 vyňať z podstavca mixéra F2. Uchopte dva
výstupky a otočte ním proti smeru chodu hodinových ručičiek, nôž uvoľníte, následne ťahom
nôž vysuňte z podstavca (obr. 18). Vloženie a upevnenie noža vykonajte opačným spôsobom.
Strúhadlá (krájač)
Pre ľahšie / dokonalejšie čistenie môžete z tela krájača demontovať unášač E7 viď.
(obr. 7). Vloženie unášače vykonajte opačným spôsobom (ozve sa počuteľné cvaknutie).
Nadstavec na cestoviny
Nadstavce na cestoviny G1 až G3 po použití utrite vlhkou handričkou. Neponárajte ich do vody.
39 / 90
SK
Mlynček na mak
Při čištění mlecích kamenů pracujte velmi opatrně! Dbejte na to, aby mlecí hrany/drážky
kamenů nepřišly do styku s tvrdými předměty, které je otupují a tím snižují jejich účinnost.
Po umytí a osušení dílů doporučujeme natřít kameny a přítlačnou desku stolním olejem.
Niektoré potraviny môžu príslušenstvo určitým spôsobom zafarbiť. To však nemá na
funkciu spotrebiča žiadny vplyv a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča! Toto zafarbenie
obvykle po určitom čase samo zmizne. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojom tepla
(napr. kachle, elektrický/plynový sporák). Spotrebič skladujte riadne očistený na suchom,
bezprašnom mieste mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
Postup na výmenu zlomeného ozubeného kolesa
Vyjmite šnekový podávač D1. Pomocou vhodného nástroja (napr. skrutkovača) uvoľnite
skrutku. Vyjmite ozubené koleso D15 zo šnekového podávača. Nové ozubené koleso vložte
na šnekový hriadeľ a riadne dotiahnite skrutkou (obr. 10).
Nastavenie optimálnej výšky nadstavca (obr. 9)
Ak miesiaca metla, šľahacia metla alebo hnetací hák narážajú na dno nádoby alebo
nedosahujú na prímesi na dne nádoby. Je nutné nastaviť správnu výšku nadstavca C1,
C2 alebo C3. Postupujte nasledovne: Stlačte uvoľňovaciu páčku A1 multifunkčnej hlavy
A7 a zdvihnite hlavu nahor. Do vývodu A3 v hlave vsuňte niektorý z nadstavcov C1, C2,
C3 a pootočením ho zaistite v polohe tak, aby zapadol do svojho uloženia v hlave. Sklopte
multifunkčnú hlavu A7 do pracovnej polohy stlačením páčky A1 a stlačením hlavy A7
smerom dole až zaklapne aretácia, čo je sprevádzané počuteľným cvaknutím. Jednou rukou
držte nadstavec, druhou povoľte maticu nadstavca vhodným kľúčom. Výšku potom nastavte
ručným otáčaním nadstavca v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Nadstavec
sa bude vysúvať smerom dole alebo zasúvať do vnútra vývodu. Nadstavec by mal byť čo
najbližšie dnu a stenám nádoby, ale nesmie sa ich dotýkať. Po nastavení výšky riadne
dotiahnite maticu, zdvihnite hlavu nahor a nadstavec vyjmite.
VI. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité
na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené
symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické
alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za
účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú
prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.
sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi
udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho
odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných
častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov
výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči alebo servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120
545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
40 / 90
SK
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku výrobku
Príkon (W)
uvedené na typovom štítku výrobku
Hmotnosť (kg) cca
8,5
Objem nádoby z nehrdzavejúcej ocele (l)
5,5
Objem nádoby mixéra (l)
1,2
Spotrebič triedy ochranny
II.
Príkon vo vypnutom stave je
< 0,50 W
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 82 dB, čo predstavuje hladinu „A“
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom
znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:
– NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom
rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
– NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska
elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení).
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú
vplyv na funkciu výrobku.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER
OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín. PLEASE DO NOT OPEN
DURING THE OPERATION — Nikdy neodnímajte veko počas chodu pohonnej jednotky.
NEVER PUT INTO THE HANDS WITH POWER ON — Nevsúvajte ruky do nádoby počas
chodu pohonnej jednotky. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečenstvo udusenia.
Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach.
PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
Výrobca: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Česká republika.
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3.
POZOR: nevsúvajte do priestoru prsty.
UPOZORNENIE: dodržte smer zakladanie rezacie
čepele a mlecieho kameňa!
41 / 90
GB
Multi-purpose food processor
eta 0028
GRATUS
USER‘S MANUAL
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY NOTICE
– Consider the instructions in the user‘s manual as a part of the appliance and provide
it to other users of the appliance.
– Check that the voltage on the type label corresponds to the voltage in your electric power
socket.
– Do not insert the power plug into the electric power socket and do not pull it out
of the electric power socket with wet hands or by pulling on the power cord!
– Never use the appliance if the power cord or power plug are
damaged, if it is not functioning correctly or if it has fallen on the
floor and been damaged or if it has fallen into water. In such cases
take the appliance to a professional service centre to verify its
safety and correct function.
– This appliance must not be used by children. Keep the device and
its supply cord out of reach of children. The device may be used by
persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience
and knowledge only if they are under supervision or they have been
instructed about using the appliance safely and understand the
potential dangers. Children must not play with the appliance.
– Be careful when pouring hot liquid into the food processing device
or the mixer because it may spurt out of the appliance because
of sudden boil.
– If the power cord of this appliance is damaged, the cord must be
replaced by the manufacturer, their service technician or by
a similarly qualified person, this will prevent the creation of
a dangerous situation.
– Always unplug the appliance from power supply if you leave
it unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
– Before replacing accessories or accessible parts, which move
during operation, before assembly and disassembly, before
cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it
from the mains by pulling the power cord from the power socket!
– When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects
to get in contact with it.
– Handle the accessories very carefully, they are very sharp!
– After finishing work and before cleaning, always switch off the appliance and disconnect it
from power supply by taking the power cord connector out of the electric socket.
42 / 90
GB
– Always use only one function of the appliance, never turn on several functions at the same
time (e.g. processing food in the bowl B1 and at the same time in the blender F).
–T
he product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities
providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– CAUTION: Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that
turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered
or placed properly.
– The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with
the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and
other flammable or volatile materials are stored).
– Never submerge the appliance under water and do not wash under running water!
– Do not leave the appliance in operation without supervision and supervise it for the entire
time that food is being prepared!
– Due to the size of the working bowl please take into account, that the appliance cannot whip/
knead enough a very small amount of ingredients. For optimal result, choose ingredients of
total amount min. 300 g.
– It is not allowed to modify the surface of the appliance in any way (e.g. using
a selfadhesive wallpaper, foils, etc.)!
– Use the appliance only in the working position in places, where there is no risk of it being
knocked over and at a sufficient distance from sources of heat (e.g. fire stoves, electric/
gas stoves, cookers, etc.), and wet surfaces (kitchen sinks, wash basins etc.).
–B
efore preparation, remove possible packages from food (e.g. paper, a PE bag, etc.).
– Do not turn on the appliance without any ingredients inside!
– Use the appliance only with accessories designed for this model. The use of other
accessories may present a danger for the user.
– When mixing or blending liquids, never use a greater volume than is indicated on the bowl.
– Do not insert accessories into any body cavities.
– Never insert your fingers into the filling opening and do not use a fork, knife, spatula,
spoon, etc. Use only the supplied pusher for this purpose.
– Do not exceed the maximum continuous operating time of the appliance, see table!
– The appliance is also equipped with a mechanical safety. The cog wheel located on the
conveyor screw is designed to, in the case that bones or kitchen utensils get into the meat
mincer, to break and so prevent causing damage to the motor. If such a situation occurs,
follow the instructions in paragraph V. MAINTENANCE.
– Due to safety it is not possible to change the attachments while the drive unit is in operation.
– Allow the rotating parts to fully stop before removing the lid or the mixing bowl.
– If the funnel is empty, do not leave the extra attachment running.
– Never use the extra attachment if it is not working properly, if it fell to the ground and got
damaged. In such cases take the extra attachment to a specialized service to check its
safety and proper function.
– When assembling the extra attachment, follow the instructions for use carefully. In order to
ensure proper functioning, any other way of assembling the extra attachment is not permissible!
– The assembled extra attachment can be attached and removed only when the drive unit is
switched off and the power cord is unplugged from the power socket.
– Never process wet, damp or frozen poppy seeds!
– Never assemble the extra attachment H on the drive unit!
– This extra attachment H is designed for processing of poppy seeds only! Do not
process other foodstuffs (e.g. cereals, flax and sesame seeds, corn, rice, buckwheat, dried
mushrooms, herbs, spices and coffee beans, etc.).
43 / 90
GB
– Never adjust the coarseness of grinding while the drive unit is running!
– Make sure hair and loose pieces of clothing do not get into the attachments or into the
rotating drive to avoid risk of them tangling up in the mixing blade or the rotating drive itself.
– Before removing the extra attachment from the drive unit, allow the rotating parts to stop
completely.
– Do not fill the container with water or other liquid to maximum. When in operation, the
water could overflow and get into the appliance.
– Do not process foods with a temperature over approx. 80 °C (176 °F).
– If the processed foods start to stick to the accessories (e.g. on the blades or graters),
turn off the appliance and carefully clean the accessories (e.g. with a spatula).
– Make sure that the power cord does not come into contact with the rotating part of the appliance.
– Do not wind the power cord around the appliance; this will extend its life.
– The power cord must not be damaged by sharp or hot objects, by an open flame and
it must not be submerged under water.
– Never place it on hot surfaces and do not leave it hanging over the edge of a table
or a work bench. If the cord is brushed against or pulled by for example children the
appliance may tip over or be pulled down and lead to serious injuries!
– If the use of an extension cord is necessary, then it must not be damaged and must meet
the valid norms in force.
– Only use the appliance with original accessories from the manufacturer.
– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this user‘s
manual. Never use the appliance for any other purpose.
– WARNING: There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the
manual) of the appliance.
– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are
translated and explained at the end of this language mutation.
– The manufacturer takes no responsibility for damages and injuries caused by the incorrect
use of supplementary machines and accessories (e.g. ruining of foods, injury, cuts)
and takes no responsibility arising from the warranty on the appliance in the case that the
above safety notices were not followed.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES
A – Food processor (pic 1)
A1 – Release lever for the multi-function head
A2 – Speed dial
A3 – Mount for the attachments
A4 – Mount for meat mincer and cutter
A5 – Release button
A6 – Removable cover
A7 – Multi-function head
A8 – Button for opening the cover of the blender
A9 – Cover
A10 – Mount for the blender
A11 – Power cord
C1 – Beater
C2 – Whisk
C3 – Kneading hook
B1 – Stainless steel bowl
B2 – Bowl cover
B3 – Filling opening cover
D – Meat mincer (pic 2)
D1 – Conveyor screw
D2 – Cutting blade
D3 – Interchangeable plate for fine mincing
44 / 90
D9 – Separator
D10 – Tube for making sausages
D11 – Mould
GB
D4 – Interchangeable plate for mid mincing
D5 – Interchangeable plate for coarse mincing
D6 – Nut
D7 – Mould holder
D8 – Mould
D12 – Cone
D13 – Pusher
D14 – Filling funnel
D15 – Cog wheel
E – Cutter (pic 3)
E1 – Attachment for thin cutting
E2 – Attachment for fine cutting
E3 – Attachment for coarse cutting
E4 – Attachment for thin cutting
E5 – Nut
E6 – Pusher
E7 – Carrier
F – Blender (pic 4)
F1 – Lid of the jug
F2 – Blade base
F3 – Blade
Pasta attachments (pic 11)
G1 – Attachment for making pressed dough
G2 – Attachment for pasta tagliatelle
G3 – Attachment for pasta trenette
I1 – Attachment for Pappardelle
I2 – Attachment for Ditaloni Rigati, Rigatoni/Maccheroni I3 – Attachment for Stelline,
I4 – Attachment for Anellini, Pennette Lisce
I5 – Attachment for Penne, Ditalini Rigati
H – Poppy seed mill (pic 13)
H1 – carrier (assembled)
H2 – cover with funnel
H3 – grinding discs (2 pcs)
H4 – pusher plate
H5 – regulating disc
Accessories/Type
0028/20
0028/30
0028/40
0028/50
B1
√
√
√
√
B2
√
√
√
√
C1, C2, C3
√
√
√
√
D
X
X
√
√
E
√
√
√
√
F
√
√
√
√
G1, G3
X
X
X
√
I1, I2, I3, I4, I5
X
X
X
√
H
X
X
√
√
√
included
X
not included (it is possible to buy)
45 / 90
GB
III. PREPARATION AND USE
Remove all packaging materials, take out the food processor and all accessories. Remove
all adhesive foils, stickers or paper from the food processor and accessories. Before first
use clean the parts that will come in contact with food using warm water with detergent,
thoroughly rinse with clean water and wipe dry, if necessary allow to dry. Put the food
processor with the selected accessories on a flat, stable, smooth and clean work surface at
the height of at least 85 cm, out of reach of children and incapacitated people (see par. I.
SAFETY WARNING). Leave free space for due ventilation. Vents in the appliance ensure
air circulation during ventilation and they must not be covered or blocked in another way.
Also, the legs must not be removed. Make sure that the power cord is not damaged and that
it does not lead any sharp or hot surfaces. The electric socket must be easily accessible so
that the oven can be easily disconnected from power supply if danger appears.
!
Attention
– The food processor is equipped with a safety switch, which in the case of the
multi-function head being A7 tilted out during the operation of the motor will turn the
motor off due to safety reasons. After tilting the head to the work position the motor will
not function. To turn it on, it is necessary to first return the dial A2 to position 0 and then
again set the respective speed level.
– Possible short-time mild smoke when the appliance is operated for the first time is not
a defect and the appliance is not subject to a complaint for this reason.
– At intervals stop the machine and scrape the mixture off the dough hook.
– Different batches of flour vary considerably in the quantities of liquid required and the
stickiness of the dough can have a marked effect on the load imposed on the machine.
You are advised to keep the machine under observation whilst the dough is being mixed.
Food processor (A)
Assembly for operation (pic. 5)
Lift the multi-function head A7 up by pressing release lever A1. Attach the transparent
cover B2 on the underside of the head so that the filling opening points in front of the
head. Fill the stainless steel bowl B1 with food that is to be processed. Place the bowl on
the food processor base A, press on it and turn clockwise so that it locks in position on
the base. Select an appropriate attachment (C1, C2 or C3) for your work, insert it into the
mount A3 in the head turn it to lock it into position. Tilt the multi-function head A7 down to
the work position by pressing lever A1 and pressing head A7 downwards until it locks in,
which is accompanied by an audible click. Place cover B3 on the cover filling opening B2.
Now the appliance is ready for operation.
Application
The food processor is used to prepare various types of cake mixes, biscuits, pastry
doughs, icings, fillings, mashed potatoes, rising dough and so on. To prepare the
mentioned foods it uses beating or mixing whisks or a kneading hook. Insert the power
cord plug A11 into a power socket. Put the appliance into operation by turning the speed
dial A2 to one of the speed levels appropriate for processing your mix (see table). It is
possible to add to the mix during operation through the cover filling opening B2. After
finishing processing, turn off the appliance by turning the dial to position 0. To manually
control attachments C1 to C3 turn the dial to position P and hold it in this position.
46 / 90
GB
The attachment will rotate while the dial is held. After releasing it the dial automatically
returns to position 0 and the rotation will stop. Turn the dial repeatedly until you achieve
the desired result. When disassembling or changing the attachment proceed in the reverse
sequence. Remove the stainless steel bowl B1 by turning it anticlockwise so that the hooks
in the food processor‘s base slide out of the grooves on the sides of the bowl B1.
Recommendation
Mixing –
Use beater C1 for light doughs, cake mixes, biscuits, icings, fillings, mashed
potatoes, etc. at a speed in the range Min to Max depending on the amount,
type and quality of the ingredients (see table). Never use beater C1 to knead
heavy doughs!
Beating –
Use beater C2 for whipping cream, eggs, egg whites, desert creams, instant
puddings, mayonnaises, sponge cake doughs, etc. at a speed in the range
Min to Max depending on the amount, type and quality of the ingredients (see
table). Never use whisk C2 to knead heavy doughs or to mix light doughs!
Use ingredients at room temperature. If the whisking is not optimal, add a little
lemon juice or salt. Cool creams and whipping creams to at least 6 °C. Before
beating egg whites (minimum amount is 2 pcs) ensure that the base and bowl
are dry and without oil residues. Egg whites should have room temperature.
Kneading – Use the kneading hook C3 to knead delicate/light/heavier doughs at a speed in
the range Min to Max depending on the amount, type and quality of the dough
(see table). When preparing a larger amount of dough (max. 1.5 kg/1 batch)
process it in several batches. Under no circumstances should you prepare
more than four batches after each other. Before further use take a break of
at least 30 minutes. Use ingredients at room temperature. Mix yeast in warm
milk or water in advance. As soon as the dough is in a ball shape, depending
on your habit stop kneading, if necessary allow the dough to rise as per the
recipe. Ingredients are best mixed if the liquid is added first. At regular intervals
stop the food procesor and scrape off the mix from the kneading hook. Various
types of flour may differ significantly in the amount of liquids needed and the
stickiness of the dough may have a major affect on the loading of the food
processor. If you hear that the food processor is being excessively loaded, turn
it off, remove half the dough and process each half separately.
Meat mincer (D)
1. Mincing meat
Assembly (pic. 6a)
Insert the conveyor screw D1 into the meat mincer D with the cog wheel first. Attach the
cutting blade D2 to the conveyor screw with the cutting edges facing forward. Depending
on the consistency of the mincing slide the interchangeable plate (D3, D4, D5) so that the
slot of the blade fits into the mount of the meat mincer D. Finally screw nut D5 on to the
meat mincer and tighten with reasonable force.
Installation on to the multi-function head (pic. 6f, 6g)
Slide out cover A6 of the multi-function head A7. Insert the assembled meat mincer D
into the mount A4 at an angle of approximately 45o and secure in a horizontal position by
turning anticlockwise (you will hear a click). To the top part of the meat mincer D attach the
filling funnel D14. Now the meat mincer is ready for operation.
47 / 90
GB
To disassemble the entire meat mincer press the release button A5, turn the meat mincer
clockwise and pull it out of the multi-function head mount.
Application
The meat mincer makes it possible to mince all types of meats free of bones, sinew and
skin. By using the interchangeable plates (D3, D4, D5) with various openings you can select
either fine or coarse meat mincing. Cut the meat into strip pieces of approximately 3 x 3 x
3 cm in advance. Under the meat mincer place either the bowl B1 or another appropriate
container, which will catch the minced meat. Insert the power cord plug A11 into a power
socket. Put the appliance into operation by turning the speed dial A2 to one of the speed
levels appropriate for mincing your ingredients (see table). Insert the individual meat pieces
into the filling opening of the filing funnel so that the conveyor screw is able to take them in
and gently push them down using the pusher D13. This processing method prevents the
drive unit from being overloaded. After finishing processing, turn off the meat mincer by
turning the dial A2 to position 0. To manually control the meat mincer turn the dial to position
P and hold it in this position. The conveyor screw will rotate while the dial is held. After
releasing it the dial automatically returns to position 0 and the rotation will stop.
Attention:
The meat mincer is also equipped with a mechanical safety. The cog wheel located on the
conveyor screw is designed to, in the case that bones or kitchen utensils get into the meat
mincer, to break and so prevent causing damage to the motor. If such a situation occurs,
follow the instructions in paragraph V. MAINTENANCE.
Recommendation
i
– Do not mince frozen meat.
– The processing takes several minutes and depends on the amount, type and quality
of the meat used.
– We recommend that you interrupt your work from time to time and remove any food which
has become stuck or clogged the attachment.
– Check the clearness of the holes in the mincing plate during the processing of the meat.
If the holes in the plate get plugged when mincing meat of different consistence (e.g. flitch
of bacon, liver) Pay special attention to the fluency of processing of the ingredients
through the mincing plate. If it becomes lower, turn off the machine immediately, take the
mincer apart and clean all parts thoroughly.
2. Filling of smoked goods (sausages, frankfurters, white pudding, etc.)
Assembly (pic. 6b)
Insert the conveyor screw D1 into the meat mincer D with the cog wheel first. Attach the
separator D9 to the conveyor screw so that the separator slot fits into the mount of the meat
mincer D. Push the tube D10 to the separator and secure in position by screwing the nut D6
on to the meat mincer D. Tighten the nut with reasonable force. Install the assembled meat
mincer on to the multi-function head A7 according to the procedure in point 1. Now the meat
mincer is ready for filling smoked goods. To disassemble proceed in the reverse sequence.
To disassemble the entire meat mincer press the release button A5, turn the meat mincer
clockwise and pull it out of the multi-function head mount.
Application
Place the minced meat into the meat mincer‘s filling funnel D14. Use pusher D13 to gently
push meat into the meat mincer D. Allow the casing to soak in warm water (approx. 10 min)
so that its elasticity is improved and then slide it on to the output opening like an „accordion“.
48 / 90
GB
Leave 5 cm at the end of the casing free and tie or skewer it. Insert the power cord plug A11
into a power socket. Put the appliance into operation by turning the speed dial A2 to one of
the speed levels (MIN - MAX) appropriate for preparing your ingredients. Place the prepared
mix into the filling opening and gently push in using the pusher D13. When filling proceed
according to the selected type of smoked good (e.g. white pudding, sausage, cabanossi,
etc.). After finishing processing, turn off the meat mincer by turning the dial A2 to position 0.
Recommendation
– We recommend that filling is done by two people at once, i.e. one inserts the mix and
the other holds the casing at the opening. Fill the casing so that air does not get inside.
– The processing takes several minutes and depends on the amount of meat used.
– If the output opening of the tube D10 becomes clogged, it is necessary to turn off the
drive unit and to, disassemble the tube and to clean it. The meat remaining in the meat
mincer D is not minced and it is necessary to mince it again.
i
3. Preparing KEBBE - tubes
Assembly (pic. 6c)
Insert the conveyor screw D1 into the meat mincer D with the cog wheel first. Attach the
mould D11 to the conveyor screw so that the mould slot fits into the mount of the meat
mincer D. Push the cone D12 to the mould and secure it in position by screwing the nut D6
on to the meat mincer D. Tighten the nut with reasonable force. Install the assembled meat
mincer on to the multi-function head according to the procedure in point 1.
Now the meat mincer is ready to prepare KEBBE. To disassemble proceed in the reverse
sequence. To disassemble the entire meat mincer press the release button A5, turn the
meat mincer clockwise and pull it out of the multi-function head mount.
Application
Place the prepared minced meat into the meat mincer‘s filling funnel D14. If necessary
use the pusher D13 to push the meat into the meat mincer D. The appliance will press
out hollow tubes, which you will cut down to the desired length. Insert the power cord plug
A11 into a power socket. Put the appliance into operation by turning the speed dial A2 to
one of the speed levels (MIN - 3) appropriate for preparing your ingredients. After finishing
processing, turn off the meat mincer by turning the dial A2 to position 0.
Recommendation
– The processing takes several minutes and depends on the amount, type and quality
of the meat used.
– You can also fill the tubes with an appropriate mix (e.g. meat, vegetable, etc.).
– If the output opening of the cone D12 becomes clogged, it is necessary to turn off the
drive unit, disassemble the cone and clean it out.
i
Preparation of ingredients for Kebbe:
Soak the wheat in hot water for 30 minuts. Drain the water and dry the wheat with a dry
cloth. Assemble the meat-grinder and set it to medium coarseness. Alternate grinding 400
g meat, 500 g wheat and a big onion. Add salt and pepper, mix the ingredients. Grind the
complete mixture once more on very fine.
Stuffing preparation: Roast onion and nuts on oil. Then add 400 g ground lamb and bake
the mixture properly. Add all the other ingredients and stew for 5 minutes.
Drain the redundant fat and let the stuffing cool off.
49 / 90
GB
Preparation of Kebbe:
Make small tubes using the assembled attachment for Kebbe. Choose the length as desired.
Close up one end and fill the pocket with stuffing. Then close the Kebbe. The recommended
size is max. 8 cm. Heat oil (approx. 180 °C) and fry the Kebbe for approx. 7 minutes until gold.
Recipe for Kebbe:
– 400 g lamb
– 500 g ground whole-grain wheat
– 1 big onion, chopped
– salt
– black pepper
Stuffing:
– 400 g lamb
– 1 finely chopped onion
– 5 tbsp nuts
– 2 tbsp olive oil
– 1 tsp mustard
– 1 tsp flour
– 1 tsp fresh parsley
– frying oil
– yogurt dressing with garlic
4. Shaping of dough (cookies)
Assembly (pic.6d)
Insert the conveyor screw D1 into the meat mincer D with the cog wheel first. Attach the
separator D9 to the conveyor screw so that the separator slot fits into the mount of the meat
mincer D. Insert the mould holder D7 into the nut D6 and screw the nut on to the meat mincer D
and tighten with reasonable force. Then slide the mould D8 with various dough profile shapes on
to the holder D7. Install the assembled meat mincer on to the multi-function head according to
the procedure in point 1. Now the appliance is ready to prepare shaped dough. To disassemble
proceed in the reverse sequence. To disassemble the entire meat mincer press the release
button A5, turn the meat mincer clockwise and pull it out of the multi-function head mount.
Application
Place the prepared dough into the meat mincer‘s filling funnel D14. If necessary use the
pusher D13 to push the dough into the meat mincer D. The appliance will press out the
dough in the desired set shape. Insert the power cord plug A11 into a power socket. Put the
appliance into operation by turning the speed dial A2 to one of the speed levels (MIN-MAX
appropriate for pressing out dough.
Recommendation
– We recommend that you hold (support) the pressed dough in the desired shape with
a plate so that it does not tear.
– Cut the shaped dough to shorter lengths of approx. 5-7 cm.
– The processing takes several minutes and depends on the amount, type and quality
of the dough used.
Cutter/grater for vegetables and fruit (E)
Assembly and installation on the multi-function head (pic. 3 and 7)
Remove the fastening nut E5. Insert an appropriate attachment (E1 to E4) into the cutter
E according to the desired cutting or grating coarseness and secure the attachment by
screwing the nut on to the cutter. Slide out the cover A6, insert the cutter E into mount A4
of the multi-function head A7 at an angle of approximately 45o and secure in a horizontal
position by turning it anticlockwise (you will hear a click). Now the appliance is ready for
cutting/grating. When changing the attachments, proceed in the same manner.
50 / 90
i
GB
To disassemble the cutter press the release button A5, turn the cutter clockwise and pull
the cutter out of the multi-function head mount.
Application
Cut the vegetable into pieces appropriate for insertion into the cutter opening E. Insert the
pieces into the cutter E and carefully push down using the pusher E6.
Note: Never press cut vegetables with your fingers!
Insert the power cord plug A11 into a power socket. Put the appliance into operation by
turning the speed dial A2 to one of the speed levels (3 - MAX) appropriate for the cutting
of vegetables and fruit.
Recommendation
– Remove the peel from citrus fruits.
– If the cutter E becomes clogged, it is necessary to turn off the drive unit and to
disassemble the cutter body and to clean it out.
– The processing takes several minutes and depends on the amount, type and quality
of the fruit and vegetables used.
– To disassemble the accessories completely, remove the matrix E5 and take out the
inserted attachment E1 – E4. Now press the drive E7 from its back. The attachment
is now completely removed for easier maintenance and cleaning.
i
Blender (F)
Assembly and installation on the multi-function head (pic. 4 and 8)
Into the base F2 of the blender insert blade F3 and turn to secure in place. Place the lid
F1 on to the jug. Open the cover A9 by pressing button A8 Place the assembled blender
F on to the mount A10 and turn anticlockwise so that the rail on the base F2 slides into
the groove in the multifunction head. Remove the blender in the reverse sequence. When
attaching or removing the jug do not exert excessive pressure on the jug handle.
Application
The blender is designed to mix juices, milkshakes, soups, sauces, baby and dietary food,
puffy pastry dough, sponge cake dough, to make purée, etc. Remove the lid F1, insert or
pour the ingredient into the jug of the blender F and return the lid to its place. Do not fill
over the line MAX marked on the jug. Insert the power cord plug A11 into a power socket.
Put the appliance into operation by turning the speed dial A2 to one of the speed levels
appropriate for blending your ingredients (see table).
!
Attention
– Do not leave the blender in operation without ingredients!
– Do not remove the base F2 from the glass jug F1!
51 / 90
GB
Recommendation
– Preparation times (processing) depend on the amount, type and quality of the used
ingredients, but as a rule it takes a few dozen seconds. The longer you process your
ingredients in the blender, the finer will be the result.
– If you will be processing a larger amount of food, separate them into individual batches
so that you do not overload the drive unit of the multi-function head.
– It is good to cut tougher ingredients into smaller pieces. The blade F3 would become
blunt unnecessarily early.
– If you wish to crush ice cubes, then their dimensions should not exceed 40x40x20mm,
otherwise the blade F3 will become blunt or the drive unit will be overloaded.
– Never pour boiling liquids into the jug F, the high temperature could damage or crack
the glass of the jug. Never remove the lid F1 while the drive unit is in operation. Dip
hard ingredients (e.g. legumes, soya beans, etc.) in water before processing.
– You may also process hot liquids up to a temperature of 80 °C, e.g. sauces, soups.
– To prevent overflow, never fill the jug up to the „MAX“ with liquids that create a foam
(e.g. milk). In this case we recommend an amount of approx. 1 l.
– If you are not happy with the result, turn off the appliance and stir the ingredients with
a spatula, remove some of the ingredients or add some liquids.
i
Pasta attachment (G1 - G3)
Assembly and installation on the multi-function head (pic. 11 and 12). Slide out the
cover A6, insert the attachment, which you wish to use (G1 to G3) into mount A4 of the
multi-function head A7 at an angle of approximately 45o and secure in a horizontal position
by turning it anticlockwise (you will hear a click).
Application
The G2 and G3 attachments have differently arranged knives and create a different
type of pasta. Before using attachments G2 and G3 it is necessary to first process using
attachment G1. Prepare the dough for the pasta. Roll some dough and flour the attachment
rollers, which you plan to use. Insert the power cord plug A11 into a power socket. Put the
appliance into operation by turning the speed dial A2 to position 1, the attachment rollers
will begin to rotate.
i
Recommendation
– Into the bowl add flour (00 – wheat smooth flour, resp. T400 – wheat selected
semi-rough flour), egg, and oil. Mix the dough using the kneading hook for 6 -10
minutes at a speed of 1 - 2. If the mixture is too dry, add very little amount of water.
Turn off the appliance and knead by hand to create a smooth dough. Leave the dough
approx. 90 minutes at rest. The best quality pasta is achieved, if before processing
you wrap the dough and allow it to rest in the refrigerator for approximately 10 hours.
– To maintain perfect integrity of the pasta, it is necessary to ensure sufficient supply
of dough into the machine.
– To produce the pasta, the speed of 1 or 2 is recommended. During high-speed
production of pasta (e.g. with attachment I1) lower the speed to optimum value.
– The processing takes several minutes and depends on the amount, type and quality
of the dough used.
– An average portion is 100 g of pasta per person. When cooking, observe the rule of
1 litre water and 10 g salt per 100 g pasta.
52 / 90
GB
Repeatedly pull the dough between the rollers, until it is smooth (you can aid this by turning
the dough over by length or by width). Each time you pull the dough through gradually
set the speed dial on the side of the base to a higher speed, until you achieve the desired
thickness. The recommended thickness for pasta is when the speed dial is set from 5 to 7.
Process (cut) the finished sheets using attachments G2 or G3 to the desired width (their
different blade arrangements create the given type of pasta) process as necessary. Cook
the prepared pasta within four hours.
Pasta attachment (I1 - I5)
Assembly (Fig. 6e)
Insert the conveyor screw D1 into the meat mincer D with the cogwheel first. Depending
on the type of pasta, slide the chosen attachment (plate I1 - I5) onto the carrier, so that the
slot of the plate fits into the mount of the meat mincer D. Finally, screw the nut D6 onto the
meat mincer and tighten with reasonable force.
Installation on to the multi-function head (pic. 6f, 6g)
Slide out cover A6 of the multi-function head A7. Insert the assembled meat mincer D
into the mount A4 at an angle of approximately 45o and secure in a horizontal position by
turning anticlockwise (you will hear a click). To the top part of the meat mincer D attach the
filling funnel D14. Now the meat mincer is ready for operation.
Use
By using interchangeable attachments with various openings, you can create various types
of pasta. Place a stainless steel bowel or a suitable tray under the meat mincer to collect
the pasta. Keep inserting the dough into the filling opening of the funnel smoothly so that
the conveyor screw can collect it, while pressing it slightly with the pusher D13.
Ingredients: per each 110 g of dough, add 1 egg (50 - 60 g), 0.5 – 1 tablespoonful of oil
and 0.5 – 1 tablespoonful of water. After heat treatment (i.e. cooking) you will get approx.
320 g of fresh pasta. The recipe given above is only the guidance and you can use your
own creativity to prepare other various types of the pasta. In addition, you can also colour
the dough e.g. by the tomato paste to red or by the mixed spinach to green, however it
is essential to keep the ration of 50 g to 110 g of flour. If you will add the colour by the
spinach or paste, 50 g of the substance replaces one egg. E.g. for lot of 330 g flour, 50 g
spinach, 2 tablespoonful of oil and 2 tablespoonful of water add 2 eggs; and for 220 g flour,
100 g spinach, 2 tablespoonful of oil and 2 tablespoonful of water add 1 egg. If you process
the dough to roll of the diameter lower than the feeder hole diameter and insert it directly
to the feeder, you will achieve the best method of the dough feeding. Pressed-out dough
must be cut directly on the attachment I and let it fall into the selected bowl. Adhering to
the maximum length of pasta of 2 cm is recommended. With this type of processing, the
drive unit is not being overloaded. When the processing is complete, switch off the food
processor. The prepared pasta should be cooked within 4 hours at the latest, or distribute it
onto the cloth and cover it by another cloth. Dry it only at the room temperature.
Poppy seed mill (fig. 13)
Assembly (fig. 14)
Put carrier H1 onto cover H2. Put “fixed” grinding disc H3 onto the carrier, then start turning
with the disc slowly until the three arresting projections on the disc fit in the three created
indentations in the carrier. Now place the “moving” grinding disc (i.e. with grooves facing
each other) on the “fixed” grinding disc.
53 / 90
GB
Slide pusher plate H4 onto the shaft so that the central projection faces the opening
in the grinding disc. Then start turning the pusher plate slowly until the three arresting
indentations on the plate fit in the three created projections in the disc. Finally, screw
regulating disc H5 onto the carrier shaft and screw it.
Installation of the extra attachment into the drive unit (fig. 15)
Slide the assembled poppy seed mill (with the gearwheel) onto the drive unit outlet A4 at
a 45 degree angle and by turning it slightly anti-clockwise, secure it in its horizontal position
(a click sound will be heard). To dismantle the assembled mill, press the release button A5
on the drive unit, start turning the mill slightly clockwise as far as it goes and then slide it
out of the drive unit outlet.
Setting “fineness / coarseness” of grinding (fig. 16)
Fineness of grinding is set by a turning regulating disc H5. Turning the disc clockwise
reduces the distance between the grinding discs and thus the fineness/coarseness of
grinding can be changed.
!
Attention
– As soon as the grinding discs grind/rub against each other, the finest possible degree
of grinding has been set.
– Never tighten the grinding discs by force!
Use
Pour poppy seeds into the filling hole of the mill cover (maximum amount is 150 g). The
amount of processed poppy seeds is regulated by the grooves in the grinding stones. Place
a suitable container under the mill to collect the ground poppy seeds. Start up the drive
unit. Set it to its speed (i.e. speed 4 to MAX). We recommend that you first check a small
sample of poppy seeds on graininess upon their processing (i.e. grinding). If the graininess
of ground poppy seeds is not optimal, switch off the drive unit and then adjust the setting
by regulating disc H5 (i.e. by turning anti-clockwise = coarser grinding, by turning clockwise =
finer grinding). If the graininess of the processed sample is now ideal, complete the grinding
process on the remaining amount of seeds. In case that you need to process a higher amount
of poppy seeds, make sure not to exceed the maximum operating time of the drive unit.
Recommendation
–E
nsure good quality of poppy seeds. We recommend that you check poppy seeds for
presence of any foreign objects before milling (e.g. fragments of stones) which could
damage the product (e.g. abrade the grinding discs). Possible complaints within the
warranty period as a result of these impurities will not be taken into account.
–U
se only dry poppy seeds when milling! Poppy seeds must be ground, not pressed,
so that they stay loose, do not pulp and do not lose their distinctive flavour.
–P
oppy seeds contain oil. To ensure good grinding results, do not set a very fine degree
of grinding.
– Preparation (processing) time ranges in units of minutes, depends on the quantity, type and
quality of used poppy seeds and on the set fineness of grinding (ca. 150 g / 3 minutes).
– When grinding a “higher” amount of poppy seeds, the parts of the extra attachment
can get hot (e.g. the grinding discs, pusher plate, carrier). Wait a moment before
disassembly and cleaning. Be careful not to get burnt.
54 / 90
i
GB
IV. TABLE FOR THE USAGE OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES
Please consider the following cooking tips as examples and as inspiration. Their purpose is
not to be a complete guide, but to demonstrate the possibilities of various food preparation
methods. Chose the amount of ingredients to be processed so that the maximum content of
the containers marked by a line is not exceeded. A larger amount of processed ingredients
must be divided into several batches and the contents of the container should be regularly
inspected. We recommend that you interrupt your work from time to time and remove any
food which has become stuck or clogged the attachment or is on the walls of the containers,
blender and lid.
Accessories
Whisk
Kneading
hook
Beater
Food
Max.amount
Time (min)
Speed
Preparation
(mm)
1000 ml
10
1 - 5 (maximum)
-
3
MAX
-
Cream
(including
38% fat)
Egg
12 pcs
Flour
1 500 g
Salt
Yeast
Sugar
17 g
Water
Lard
Flour
Powdered sugar
750 g
Margarine
100 g
Eggs
2 pcs
17 g
-
6g
28 g
100 g
100 g
Onion
1 pcs
Blender
Carrot
255 g
Meat mincer
Beef
Pork
Ica
1 minute at MIN, then higher speed
(3) for 4 minutes
30 seconds
at any speed, 1
minute at
MAX
1 (maximum)
-
1
1 - MAX
15x15x15
-
340 g
40x40x20
2 000 g
3
2 000 g
3
6
30x30x30
V. MAINTENANCE (fig. 17)
Pull out the power plug from the power socket before handling the device in any way!
Do not use abrasive and aggressive cleaning agents! Clean the multi-function head A7
using a damp cloth with detergent. Clean the beater/mixing whisks, kneading hook, meat
mincer D, cutter E, poppy seed mill H or blender F, including all accessories immediately
after use in hot water with detergent. The plastic parts and attachment I can be washed in
a dishwasher. The attachment I may be easily cleaned with the brush. However, the metal
parts must not be washed in a dishwasher because the detergents may cause them to turn
dark or to rust. Take care that the binding surfaces and the sealing elements are functional.
The bowl
When washing the stainless steel bowl B1 do not use steel wool, a steel brush or bleaching
agents. Remove calcium stains using vinegar.
Meat mincer and blender
When cleaning the cutting blade D2 or the blades F3, work very carefully! Ensure that the
cutting blades or blades do not come into contact with hard objects, which blunt them and
reduce the effectiveness.
55 / 90
GB
After cleaning and drying the parts we recommend that you apply cooking oil to the blades
and the interchangeable plates. For easier cleaning of the meat mincer, finish off by
grinding some hard pastry (e.g. a bread roll, bun). Hold the knife F3 (on the bottom) at the
plastic base F2 and slide it (with the blade up) to the hole in the container, then turn it in
the direction of the arrow on to the maximum position (Fig. 18). Remove the knife from the
container in the opposite direction.
Slicer
For easier/better cleaning, you can remove the carrier E7 from the slicer body, see. (Fig. 7).
To insert the carrier, proceed in the reverse sequence (an audible click will be heard).
Pasta attachments
Wipe the pasta attachments G1 to G3 with a damp cloth after use. Do not submerge in water.
Poppy seed mill
Be very careful when cleaning the grinding discs! Make sure that the grinding edges /
grooves of the discs do not come in contact with any hard objects which would make
them blunt and thus reduce their efficiency. We recommend that you oil the grinding
discs and pusher plate by cooking oil after washing and wiping the parts dry.
Some foods may stain the accessories in a certain way. This however has no effect on the
operation of the appliance and is not cause for a claim or complaint regarding the appliance!
After some time this staining usually goes away by itself. Never dry plastic moulded parts
above a heat source (e.g. fire stove, electric/gas stove). Store the appliance thoroughly
cleaned in a dry, dust-free location that is out of reach of children and incapacitated persons.
Procedure for replacing a broken cog wheel
Remove the conveyor screw D1. Using an appropriate tool (e.g. a screwdriver) loosen
the screw. Remove the cog wheel D15 from the conveyor screw. Place a new cog wheel
on the conveyor screw shaft and fi rmly tighten with a screw (pic. 10).
Setting the optimal attachment height (pic. 9)
If the beater, the whisk or the kneading hook hit against the bottom of the bowl or do
not reach the mixture at the bottom of the bowl. It is necessary to set the correct height
of attachments C1, C2.or C3 Proceed as follows: Press the release lever A1 of the
multi-function head A7 and lift the head up. Into the mount A3 in the head insert one of the
attachments C1, C2, C3 and turn to secure it in position so that it slots into its place in the
head. Tilt the multi-function head A7 down to the work position by pressing lever A1 and
pressing head A7 downwards until it locks in, which is accompanied by an audible click.
Hold the attachment in one hand and with the other release the attachment nut using an
appropriate spanner. Then set the height by manually turning the attachment clockwise or
anticlockwise. The attachment will slide out of or into the mount. The attachment should be
as close as possible to the bottom and the walls of the bowl, but it must not touch them. After
setting the height properly tighten the nut, lift the head up and remove the attachment.
VI. ENVIRONMENT
If the dimensions allow, there are marks of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specifi
ed on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical
or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal, hand them over at the special collection places where they will be accepted free of
charge.
56 / 90
GB
Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to
prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be
the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local
authority or at a collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type
of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of
operation, after disconnecting it from power supply we recommend its cutoff and in this
way it will not be possible to use the appliance again.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the
instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair!
VII. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Shown on the type label of the appliance
Input power (W)
Shown on the type label of the appliance
Weight (kg) approx.
8.5
Volume of the stainless steel bowl (l)
5.5
Volume of the blender jug (l)
1.2
Protection class of the appliance
II.
Input in off mode is
< 0.50 W.
Noise level: Acoustic noise level of 82 dB (A) re 1pW
The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended.
The product matches the requirements of the below statutory order as amended.
– Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements
of the electrical appliance as low.
– Committee Regulation No. 2004/108/ES as amended, setting the technical requirements
of products in terms of their electromagnetic compatibility.
The product is in conformity with the European Parliament and European Committee
Regulation No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.
The manufacturer reserves the right for any insignifi cant deviations from the
standard finished product which do not have any effect on the functioning of the
product.
HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS. THIS BAG IS NOT
A TOY. PLEASE DO NOT OPEN DURING THE OPERATION NEVER PUT INTO THE HANDS WITH
POWER ON. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.
CAUTION: Do not insert fingers into a sppliance!
NOTICE: maintain the direction for inserting the grinding disc!
57 / 90
H
GRATUS
Többcélú konyhai robot
eta 0028
HAszNálATI uTAsÍTás
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári
bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
– A használati útmutatót a készülék részének tekintse és adja tovább az újabb felhasználónak.
– Ellenőrizze, hogy a termékjelzés adatai megfelelnek az Ön elektromos aljzat-feszültségének.
– A tápkábel dugót ne szúrja aljzatba és ne húzza ki nedves kézzel és a vezetéket húzva!
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– A berendezést soha se használja, ha sérült a tápkábel vagy
a dugó, ha rosszul működik, ha földre esett és károsodott vagy
vízbe esett. Ilyen esetben a berendezést vigye elektroszakszervizbe
biztonságának és funkcióinak ellenőrzése végett.
– A készüléket nem használhatják gyerekek! Tartsa a készüléket
és a kábelt távol a gyerekektől! A készüléket nem használhatják
felügyelet nélkül olyan személyek, akik alacsonyabb fizikai
és szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs
tapasztalatuk és nem ismerik a használati utasításokat, kizárólag
abban az esetben használhatják, ha a készülékek használatáról írt
utasításokat és a lehetséges veszélyeket megértik! A gyermekek
nem játszhatnak a készülékkel!
– Ha a készülék tápkábele sérült, a tápkábelt a gyártónak, szervizi
dolgozónak vagy hasonló képesített személynek kell kicserélnie,
hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását.
– Legyen nagyon óvatos, amikor beleönti az ételt az előkészítő
és feldolgozó gépbe, vagy a mixerbe önti a forró vizet, mert az
kifröccsenhet a készülékből a hirtelen forrás miatt!
– Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– A tartozékokkal manipulálásnál óvatosan járjon el, nagyon élesek!
– A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni
állatok, virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
– Mindig csak egy funkcióját használja a készüléknek, soha se akarjon több funkciót egyszerre
elindítani (pl. élelmiszer-feldolgozást az edényben B1 és egyidejűleg a mixerben F).
58 / 90
H
– Figyelem: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely
olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják,
mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
– A készüléket soha se merítse vízbe és ne mossa folyó víz alatt!
– A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő
rendszert használni!
–A
munka tál méretét illetően figyeljen arra, hogy a készülék kisebb mennyiségű hozzávalót
nem képes megfelelően feldolgozni. Az optimális eredmény elérése érdekében legalább
300 g hozzávalót használjon.
– Mindig kapcsolja le a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja.
– A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben
mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt,
a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
– Mindig kapcsolja le a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja.
– A készüléket csak üzemhelyzetben használja olyan helyen, ahol nem fenyegeti lefordulás
és elegendő távolságban van a hőforrásoktól (pl. fűtőtest, gáz/elektromos tűzhely, sütőlap
stb.) és nedves felületektől (mosdó, mosogató stb.).
– Az előkészítés előtt távolítsa el az élelmiszerekről azok esetleges csomagolását
(pl. papírt, PE- zacskókat stb.).
– A készüléket ne kapcsolja be behelyezett hozzávalók nélkül!
– A készüléket csak erre a típusra szánt tartozékokkal használja. Más tartozékok használata
veszély kockázatát hordozza a kezelőszemélyre.
– A tartozékokat ne szúrja semmilyen testnyílásba.
– Soha se szúrja az ujját a töltőnyílásba és ne használjon otvoru villát, kést, kanalat stb. Erre
a célra csakis a tartozék adagolócsonkot használja.
– Ne lépje túl a készülék szünetmentes működtetésének maximum idejét, lsd táblázat!
– A készülék mechanikus biztosítékkal rendelkezik. Az orsós adagolón levő fogaskerék
úgy van kialakítva, hogyha a húsvágóba csontok vagy konyhai eszközök kerülnének,
eltörjön és megakadályozza a motor károsodását. Ha ilyen helyzet áll elő, az V. bekezdés
utasításai szerint járjon el KARBANTARTÁS.
– A toldalék a biztonság érdekében a meghajtóegység működése közben nem cserélhető!
– Mielõtt leveszi a fedõt vagy a mixeredényt, várja meg míg a forgó részek teljesen leállnak.
– A kiegészítő tartozék csak mák feldolgozására használható! Ne dolgozzon azzal fel
más élelmiszereket (pl. gabonaféléket, len és szezámmagot, kukoricát, rizst, hajdinát,
szárított gombát, gyógynövényeket, fűszereket, kávét stb.).
– Ne dolgozzon fel vizes, nedves vagy fagyott mákot!
– Kiegészítő tartozékot soha ne állítsa össze a meghajtóegységen!
– Ne állítsa be a darálási finomságot a meghajtóegység működése közben!
– A kiegészítő tartozékot pontosan a kezelési útmutató utasításai szerint állítsa össze,
bármilyen más összeállítási kombináció a helyes működés szempontjából nem megengedett!
– Az összeállított kiegészítő tartozékot csak akkor helyezze fel vagy vegye le, ha
a meghajtóegység kikapcsolt állapotban van és a csatlakozóvezeték villásdugója nincs
rákapcsolva az el.hálózatra.
– Soha ne töltse tele az edényt vízzel, vagy más folyadékkal. A készülék működése közben
a víz kifolyhat és így belefolyhat a készülékbe.
– Figyeljen oda arra, hogy a haj, vagy szabadon áll ruha ne jusson bele a tartozékokba,
vagy a forgó adagolóba! Így elkerülheti, hogy ezek a részek ne csavarodjanak rá a mixelő
lapátra, vagy a forgó adagolóra.
– Mielőtt levenné a kiegészítő tartozékot a meghajtóegységről, hagyja annak mozgásban
levő forgó részeit teljesen leállni.
59 / 90
H
– Ne dolgozzon fel kb. 80 °C (176 °F)-nál nagyobb hőfokú élelmiszert.
– Folyadékok mixelésénél vagy keverésénél soha se adjon nagyobb mennyiséget, mint
az edényen jelzett.
– Ha a feldolgozott élelmiszerek elkezdenek a tartozékokra ragadni (pl. éleken, reszelőn),
a készüléket kapcsolja ki és a tratozékokat óvatosan tisztítsa meg (pl. ronggyal).
– Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne kerüljön érintkezésbe a készülék forgó részeivel.
– A használt vezetéket ne sértse meg éles vagy forró tárgy, nyílt láng és ne merítse vízbe.
– Soha se rakja forró felületekre, és ne hagyja a konyhaasztal széléről lógni. A tápkábel
meghúzásával pl. gyerekek által a készülék felborulhat vagy leeshet és komoly sérülést okozhat!
– Szükség esetén hosszabbító kábel használata szükséges, hoy ne sérüljön és be legyenek
tartva az érvényes szabványok.
– A készüléket csak eredeti tartozékkal használja a gyártótól.
– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
– FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással,
esetén a sérülés veszély léphet elő.
– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és
képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
– A gyártó nem felel a kiegészítő egységek és tartozékok helytelen használatából adódó
károkért (pl. élelmiszer-megromlás, sérülés, vágott seb) és nem érvényes a jótállás
a fentebbi biztonsági fi gyelmeztetések be nem tartása esetén.
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKOK LEÍRÁSA
A – Konyhai robot (kép 1)
A1 – Multifunkciós fej kioldó kar A2 – Tekerõgombos sebesség-szabályzó A3 – Toldalék-kimenet
A4 – Húsvágó és szeletelõ kimenet
A5 – Kioldó gomb
A6 – Levehetõ borítás
A7 – Multifunkciós fej
A8 – Mixer-borítás nyitógomb
A9 – Borítás
A10 – Mixer kimenet
A11 – Tápkábel
C1 – Keverõlapát
C2 – Habverõ szár
C3 – Dagasztóhorog
B1 – Nemesacél edény
B2 – Edény borítás
B3 – Töltõnyílás fedõ
D – Húsvágó (kép 2)
D1 – Orsós adagoló
D2 – Vágóél
D3 – Cserélhetõ lap finom õrléshez
D4 – Cserélhetõ lap közepes õrléshez
D5 – Cserélhetõ lap durva õrléshez
D6 – Anyacsavar
D7 – Forma tartó
D8 – Forma
D9 – Elkülönítõ
D10 – Csõ kolbász készítéséhez
D11 – Formázó
D12 – Tölcsér
D13 – Adagolócsonk
D14 – Töltõlap
D15 – Fogaskerék
E – Szeletelo (kép 3)
E1 – Toldalék vékony szeleteléshez
E2 – Toldalék fi nom szeleteléshez
E3 – Toldalék vastag szeleteléshez
E4 – Toldalék vékony reszeléshez
E5 – Anyacsavar
E6 – Adagolócsonk
E7 – Adagoló
60 / 90
H
F – Mixer (kép 4)
F1 – Edény fedő
F2 – Kés talp
F3 – Kés
Tészta (kép 11)
G1 – Toldalék gyúrt tészta készítéséhez
G2 – Toldalék tagliatelle tésztához
G3 – Toldalék trenette tésztához
I1 – Toldalék Pappardelle tésztához
I2 – Toldalék Ditaloni Rigati, Rigatoni/Maccheroni tésztához
I3 – Toldalék Stelline tésztához
I4 – Toldalék Anellini, Pennette Lisce tésztához
I5 – Toldalék Penne, Ditalini Rigati tésztához
H – Mákdaráló (kép 13)
H1 – hajtótárcsa (összeállított)
H2 – burkolat adagolóedénnyel
H3 – őrlőgyűrűk (2 db)
H4 – nyomó alátét
H5 – szabályozó gomb
Tartozékok/Típus
0028/20
0028/30
0028/40
0028/50
B1
√
√
√
√
B2
√
√
√
√
C1, C2, C3
√
√
√
√
D
X
X
√
√
E
√
√
√
√
F
√
√
√
√
G1, G3
X
X
X
√
I1, I2, I3, I4, I5
X
X
X
√
H
X
X
√
√
√
csomagolás tartalmazza
X
csomagolás nem tartalmazza Megvásárolhatóak mint opcionális tartozék.
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
Távolítson el minden csomagolóanyagot, vegye ki a konyhai robotot és minden tartozékot.
A robotról és a tartozékokról minden csomagolófóliát, tapadócímkét vagy papírt távolítson
el. Első használat előtt mossa el a részeket, amelyek élelmiszerrel érintkezésbe kerülnek,
meleg mosogatószeres vízben, jól öblítse le tiszta vízzel, törölje szárazra vagy hagyja
megszáradni. Helyezze az összeállított konyhai robot egyenletes, stabil, síma és tiszta
munkafelületre a padlótól mért, gyermekek és nem önjogú személyek által nem elérhető
helyre (lásd az I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK c.fejezetet). Hagyjon elegendő
szabad teret a készülék megfelelő szellőzéséhez. A készüléken levő nyílások
a szellőzéshez szükséges levegőáramlást biztosítják és azokat nem szabad letakarni vagy
egyéb módon zárolni. Nem szabad a készülék lábait sem eltávolítani.
61 / 90
H
Győződjön meg arról, hogy a betápláló csatlakozó vezeték nem sérült-e és nem fekszik-e
éles szélű vagy forró felületen. Az el. dugaszolóaljzat jól hozzáférhető legyen, hogy veszély
esetén a konyhai robotot könnyen le lehessen kapcsolni az el. hálózatról.
Konyhai Robot (A)
Összeállítás használathoz (kép 5)
Emelje fel a multifunkciós fejet A7 a kioldókar lenyomásával A1. A fej alsó részére tegye
fel az átlátszó borítást B2 úgy, hogy a töltőnyílás a fej elé nézzen. Töltse meg a nemesacél
edényt B1 a feldolgozandó élelmiszerrel. Az edényt helyezze a robot talpára A, nyomja meg
és fordítsa el óramutató-járás irányában úgy, hogy zárolódjon a talpra. Válassza ki
a megfelelő toldalékot (C1, C2 vagy C3) a végzendő munkához, tegye a kimenetbe A3
a fejen és elforgatással rögzítse a helyén. A multifunkciós fejet A7 hajtsa üzemhelyzetbe
a kar A1 lenyomásával és a fej A7 lefelé nyomásával és zárolásával, amit hallható kattanás
jelez. A borítás töltőnyílásába B2 tegye a B3 fedőt.
Most a készülék használatra kész.
A gép használata
A konyhai robot különböző tortakeverékek, ropik, tészták, öntetek, töltelékek, krumplikása,
dagasztott tészta és hasonlók készítésére szolgál. Az említett élelmiszerek elkészítéséhez
habverőt vagy keverőlapátot vagy dagasztóhorgot használ. A tápkábel dugóját A11 szúrja
a hálózati aljzatba. A készüléket indítsa el a sebességszabályzó eltekerésével A2
a választott élelmiszerek feldolgozásához megfelelő fokozatok egyikére (lsd táblázat).
A keverék betölthető használat közben is a B2 borítás töltőnyílásán keresztül. A feldolgozás
befejezése után a készüléket kapcsolja ki a sebességszabályzó 0 helyzetbe állításával.
A C1 – C3 toldalék kézi vezérléséhez tekerje a sebességszabályzót P helyzetbe és tartsa
ott. A toldalék a sebességszabályzó tartásának idejéig forog. Kiengedés után a szabályzó
automatikusan visszatér a 0 helyzetbe és a forgás leáll. A sebességszabályzó tekerését
ismételje néhányszor, amíg nem éri el a kívánt eredményt.
A toldalék leszerelésénél vagy cseréjénél fordított módon járjon el. A nemesacél edényt B1
vegye le óramutatójárással ellentétes irányban elfordítással úgy, hogy a robot talpában levő
horgok kitolódjanak az edény menetéből B1
!
Figyelmeztetés
– Az ön robotgépe elektromos sebességérzékelő vezérlővel van ellátva, amely
fenntartja a sebességet a terhelés változása mellett, mint a kenyértészta dagasztás
vagy a tojások hozzáadása a tésztához. Ezért hallhat némi változást a robotgép
működésében, amint az alkalmazkodik a kiválasztott terheléshez és sebességhez – ez
normális.
– A konyhai robot biztonsági kapcsolóval rendelkezik, ami a multifunkciós fej kihajtása
esetén A7 a motor működése közben biztonsági okokból kikapcsol.
A fej üzemhelyzetbe hajtása után a motor nem működik. A bekapcsolásához előbb
a sebességszabályzót A2 vissza kell állítani 0 helyzetbe és azután újra beállítani
a vonatkozó sebességfokozatot.
– A készülék első bekapcsolásakor jelentkező rövid ideig tartó, gyenge füst vagy
szagképződés nem hibajelenség és nem ad okot a készülék reklamációjára.
– Időnként kapcsolja ki a készüléket, és kaparja le a tésztát a keverőhorogról.
– A különböző lisztfajták jelentősen eltérő mennyiségű folyadékot igényelnek, és a tészta
sűrűsége befolyásolhatja a gép terhelését. Azt javasoljuk, hogy figyeljen oda a gépre
a tészta keverése közben; a műveletnek kb. 10 percig kell tartania.
62 / 90
H
Javaslat
Keverés - A keverőlapátot C1 könnyű tésztához, tortakeverékhez, ropihoz, öntethez,
töltelékhez, krumplikásához stb. használja Min – Max fokozat között az
élelmiszer mennyiségétől, fajtájától és minőségétől függően (lsd táblázat).
A C1 keverőlapátot soha se használja nehéz tészták keveréséhez!
Habverés - A C2 habverő szárat tejszínhab, tojás, tojásfehérje, tortakrém, instant pudng,
majonéz, piskótatészta stb. felveréséhez használja Min – Max sebesség között
az élelmiszer mennyiségétől, fajtájától és minőségétől függően (lsd táblázat).
A C2 habverő szárat soha se használja nehéz tészták dagasztásához vagy
könnű tészták keveréséhez! Szobahőmérsékletű hozzávalókat használjon.
Ha a habverés nem optimális, adjon hozzá egy kis citromlevet vagy sót.
A krémeket, tejszínhabot és tejfölt hagyja legalább 6 °C-ra lehűlni.
Tojásfehérjék (minimum adag 2 darab) felverése előtt győződjön meg, hogy
a toldalék és az edény száraz és olajmaradéktól mentes. A tojásfehérjének
szobahőmérsékletűnek kell lennie.
Dagasztás - A C3 dagasztóhorgot ropogós/könnyű/nehéz tészták dagasztására használja
Min - Max fokozat között a tészta mennyiségétől, fajtájától és minőségétől
függően (lsd táblázat). Nagyobb mennyiségű tészta (max. 1,5 kg/1 adag)
készítésénél több adagban dolgozza fel. Soha se készítsen négy adagnál
többet egymás után. Újabb használat előtt előbb hagyjon legalább 30 perc
szünetet. Szobahőmérsékletű hozzávalókat használjon. Az élesztőt előbb
keverje szét langyos tejben vagy vízben. Amint gömb alakú lesz, szokás szerint
fejezze be a dagasztást, esetleg recept szerint hagyja a tésztát kelni.
A hozzávalók jobban elkeverődnek, ha elsőként folyadékot önt hozzá.
Rendszeres időközönként állítsa le a robotot és kaparja le a keveréket
a dagasztóhorogról. A különböző fajtájú lisztek alapvetően eltérőek lehetnek
a szükséges folyadék tekintetében és a tészta tapadásának jelentős hatása
lehet a robot terhelésére. Ha azt hallja, hogy a robot túlzottan erőlködik,
kapcsolja ki, távolítsa el a tészta felét és úgy folytassa.
Húsvágó (D)
1. Húsőrlés
Összeállítás (kép 6a)
Tegye az orsós adagolót D1 a húsvágóba D a fogaskerékkel előre. Az adagolóra tegye fel
a D2 vágóélt, miközben az élnek elöl kell lennie. Az őrlés állaga szerint tegye az adagolóra
a cserélhető lapot (D3, D4, D5) úgy, hogy a lap bevágása passzoljon a húsvágó kimenetébe
D. Végül a húsvágóra csavarozza föl az anyacsavart D6 és arányos erővel húzza be.
Felszerelés a multifunkciós fejre (kép 6f, 6g)
Tolja ki a multifunkciós fej A7 borítását A6. Tolja be az összeállított húsvágót D
a kimenetbe A4 kb. 45o szög alatt és az óramutatójárással ellentétes irányban elforgatással
rögzítse vízszintes helyzetben (kattanást hall). A húsvágó felső részére D tolja föl
a atöltőlapot D14. Most a húsvágó használatra kész.
Az egész húsvágó szétszereléséhez nyomja meg a kioldó gombot A5, fordítsa el
a húsvágót óramutatójárás irányában és vegye le a multifunkciós fej kimenetéről.
63 / 90
H
A gép használata
A húsvágó lehetővé teszi csonttól, íntól, bőrtől megszabadított minden húsfajta őrlését. A
cserélhető lapok (D3, D4, D5) különböző nyílásokban használatával választhat fi nom vagy
durva húsőrlés között. A húst előbb vágja fel kb. 3 x 3 x 3 cm kockáékra. A húsvágó alá tegyen
nemesacél edényt B1 vagy más megfelelő edényt, amibe az őrölt hús kerül. A tápkábel dugóját
A11 szúrja a hálózati aljzatba. A készüléket indítsa el a sebességszabályzó eltekerésével
A2 a kiválasztott élelmiszerek őrléséhez megfelelő fokozatok egyikére (lsd táblázat). Az
egyes húsdarabokat tegye a töltőnyílásba a töltőlapon úgy, hogy az orsós adagoló össze
tudja szedni és az adagolócsonkkal D13 enyhén nyomja le. Ezen módszerrel nem következik
be a meghajtóegység túlterhelése. A feldolgozás befejezése után a húsvágót kapcsolja
ki a sebességszabályzó 0 helyzetbe állításával. A húsvágó kézi vezérléséhez tekerje a
sebességszabályzót P helyzetbe és tartsa ott. Az orsós adagoló a sebességszabályzó tartásának
idejéig forog. Kiengedés után a szabályzó automatikusan visszatér a 0 helyzetbe és a forgás leáll.
i
Javaslat
– Ne őröljön fagyott húst.
– A feldolgozási idő percekben mérhető és függ a használt hús mennyiségétől, fajtájától
és minőségétől.
– Javasolt a munkát időnként megszakítani, a készüléket kikapcsolni és eltávolítani
az esetleges felragadt élelmiszereket.
– Feldolgozás közben rendszeresen ellenőrizze a daráló lapokban lévő lyukakat.
Ha a különböző állagú hús darálása esetén (pl. oldalas, máj) a lyukak eltömődnek,
akkor a folyadékok befolyhatnak az orsós adagoló mellett akár a meghajtó egységbe is.
Figyeljen arra, hogy a feldolgozott élelmiszerek a lyukakon keresztül jöjjenek ki
és ha a lyukak eltömődnek, azonnal kapcsolja ki a robotot, szerelje szét a húsdarálót
és rendesen tisztítsa meg minden részét.
!
Figyelmeztetés
A húsvágó mechanikus biztosítékkal rendelkezik. Az orsós adagolón levő fogaskerék úgy
van kialakítva, hogyha a húsvágóba csontok vagy konyhai eszközök kerülnének, eltörjön
és megakadályozza a motor károsodását. Ha ilyen helyzet áll elő, az V. bekezdés utasításai
szerint járjon el V. KARBANTARTÁS.
2. Füstölt húsok töltése (kolbász, virsli, hurka stb.)
Összeállítás (kép 6b)
Tegye az orsós adagolót D1 a húsvágóba D a fogaskerékkel előre. Az adagolóra tegye az
elkülönítőt D9 úgy, hogy az elkülönítő bevágása passzoljon a húsvágó kimenetébe D. Tegye
a D10 csövet az elkülönítőre és rögzítse a D6 anyacsavar húsvágóra D csavarásával. Az
anyacsavart arányos erővel húzza be. Az összeállított húsvágót szerelje a multifunkciós fejre
A7 az 1-es pont utasításai szerint. Most a húsvágó kolbász töltésére kész. Szétszerelésnél
fordított módon járjon el. Az egész húsvágó szétszereléséhez nyomja meg a kioldó gombot A5,
fordítsa el a húsvágót óramutatójárás irányában és vegye le a multifunkciós fej kimenetéről.
A gép használata
Az őrölt húst tegye a húsvágó töltőlapjába D14. Használja az adagolócsonkot D13 a hús
enyhe benyomásához a húsvágóba D. A belet hagyja előbb meleg vízben ázni (kb 10 perc),
hogy javuljon a rugalmassága és mint „harmonikát“ tolja a kimeneti nyílásra. A bél végén
hagyjon 5 cm-t és kösse be vagy fogja össze. A tápkábel dugóját A11 szúrja a hálózati
aljzatba. A készüléket indítsa el a sebességszabályzó eltekerésével A2 a kiválasztott
élelmiszerek készítéséhez megfelelő fokozatok egyikére (MIN – MAX).
64 / 90
H
A töltőnyílásba töltse az elkészített keveréket és az adagolócsonkkal D13 enyhén nyomja le.
A töltésnél a kiválasztott füstölt hús szerint járjon el (pl. hurka, kolbász stb.). A feldolgozás
befejezése után a húsvágót kapcsolja ki a sebességszabályzó 0 helyzetbe állításával.
i
Javaslat
– A töltést javasolt két személynek végeznie, azaz egyik rakja a hozzávalót és a másik
a belet a nyíláshoz tartja. A belet úgy töltse, hogy ne kerüljön bele levegő.
– A feldolgozási idő percekben mérhető és függ a használt hús mennyiségétől.
– Ha eltömődne a cső D10 kimeneti nyílása, ki kell kapcsolni a meghajtóegységet, leszerelni
a csövet és megtisztítani. A húsvágóban D maradt húst nincs megőrölve és újra kell őrölni.
3. Kebbe - csővek készítése
Összeállítás (kép 6c)
Tegye az orsós adagolót D1 a húsvágóba D a fogaskerékkel előre. Az orsós adagolóra tegye
a formázót D11 úgy, hogy a formázó bevágása passzoljon a húsvágó kimenetébe. Tegye
a tölcsért D12 a formázóra és rögzítse a D6 anyacsavar húsvágóra D csavarásával. Az
anyacsavart arányos erővel húzza be. Az összeállított húsvágót szerelje a multifunkciós fejre az
1-es pont utasításai szerint. Most a húsvágó Kebbe készítésére kész. Szétszerelésnél fordított
módon járjon el. Az egész húsvágó szétszereléséhez nyomja meg a kioldó gombot A5, fordítsa
el a húsvágót óramutatójárás irányában és vegye le a multifunkciós fej kimenetéről.
A gép használata
Az előkészített darált húst tegye a húsvágó töltőlapjába D14. Szükség esetén használja az
adagolócsonkot D13 hús benyomásához a húsvágóba D. A készülék csőveket fog kinyomni,
amit a kívánt hosszra vág. A tápkábel dugóját A11 szúrja a hálózati aljzatba.
A készüléket indítsa el a sebességszabályzó eltekerésével A2 a kiválasztott élelmiszerek
készítéséhez megfelelő fokozatok (Min – 3 között) egyikére. A feldolgozás befejezése után
a húsvágót kapcsolja ki a sebességszabályzó 0 helyzetbe állításával.
i
Javaslat
– A feldolgozási idő percekben mérhető és függ a használt hús mennyiségétől, fajtájától
és minőségétől.
– Esetleg az elkészült csőveket megtöltheti megfelelő keverékkel (pl. húsos, zöldséges stb.)
– Ha eltömődik a tölcsér kimeneti nyílása D12, ki kell kapcsolni a meghajtóegységet,
leszerelni a tölcsért és megtisztítani.
Kebbe receptje:
– 400g bárány hús
– 500g zúzott teljes kiőrlésű búza
– 1db összeaprított nagy vöröshagyma
– Só
– Fekete bors
Töltelék:
– 400g bárány hús
– 1 db apróra vágott vöröshagyma
– 5 kanál dió
– 2 kanál oliva olaj
– 1 teás kanál mustár
– 1 kanál liszt
– 1 teás kanál friss petrezselyem
– Olaj
– Fokhagymás joghurt szósz
Kebbe hozzávalók előkészítése:
30 percig áztassa a búzát forró vízben. Öntse ki a vizet és szárítsa meg a búzát száraz
ruhával. Szerelje össze a húsdaráló gépet, közepes fokozatra. Darálja le felváltva
a 400 g húst, 500 g búzát és a nagy hagymát. Adja hozzá a sót és borsot, majd keverje
össze. A keveréket darálja le enyhe fokozaton még egyszer.
65 / 90
H
Töltelék előkészítése: Pirítsa meg a hagymát és a diót. Utána tegye hozzá a 400 g darált
bárány húst és párolja meg. Tegye hozzá a többi hozzávalókat is és párolja még 5 percig.
A keletkezett felesleges zsírt öntse le és hagyja a tölteléket kihűlni.
Kebbe elkészítése :
Az összeszerelt Kebbe tartozék segítségével állítsa elő a csöveket. A hosszt szükség
szerint válassza ki. Nyomja össze az egyik végét és tegye bele a tölteléket. Utána nyomja
össze a másik végét is. A javasolt méret körülbelül 8 cm. Melegítse fel az olajat (kb. 180
fokosra) és süsse a Kebbét kb. 7 percig, amíg az meg nem barnul.
4. Tésztagyúrás (cukros)
Összeállítás (kép 6d)
Tegye az orsós adagolót D1 a húsvágóba D a fogaskerékkel előre. Az adagolóra tegye az
elkülönítőt D9 úgy, hogy az elkülönítő bevágása passzoljon a húsvágó kimenetébe D. Az
anyacsavarba D6 tegye a formatartót D7 és az anyacsavart csavarozza vissza a húsvágóra
D és arányos erővel húzza be. A tartóra D7 ezután tegye fel a formát D8 a különböző
tésztaformákkal. Az összeállított húsvágót szerelje a multifunkciós fejre az 1-es pont utasításai
szerint. Most a készülék a formázott tészta készítésére kész. Szétszerelésnél fordított módon
járjon el. Az egész húsvágó szétszereléséhez nyomja meg a kioldó gombot A5, fordítsa el
a húsvágót óramutatójárás irányában és vegye le a multifunkciós fej kimenetéről.
A gép használata
Az előkészített tésztát tegye a húsvágó töltőlapjába D14. Szükség esetén használja az
adagolócsonkot D13 tészta benyomásához a húsvágóba D. A készülék a tésztát
a kívánt beállított formában nyomja ki. A tápkábel dugóját A11 szúrja a hálózati aljzatba.
A készüléket indítsa el a sebességszabályzó (MIN – MAX) eltekerésével A2 a tészta
kinyomásának megfelelő fokozatok egyikére.
Javaslat
– A kívánt formájú kinyomott tésztát javasolt tartani (alátámasztani) tálcával, hogy ne
szakadjon el.
– A tésztát vágja le kb 5 – 7 cm hosszban.
– A feldolgozási idő percekben mérhető és függ a használt tészta mennyiségétől,
fajtájától és minőségétől.
Zöldség- és gyümölcs-szeletelő/reszelő (E)
Összeállítás és felszerelés a multifunkciós fejre (kép 3 és 7)
Vegye le a rögzítő anyacsavart E5. A szeletelőbe E tege a megfelelő toldalékot (E1
egészen E4) a szeletelés vagy reszelés kívánt fi nomsága szerint és a toldalékot rögzítse
az anyacsavar behúzásával a szeletelőre.
Tolja ki a borítást A6, tolja fel a szeletelőt E a muntifunkciós fej A7 kimenetére A4 kb.
45o szög alatt az óramutatójárással ellentétes irányban és rögzítse vízszintes helyzetben
(kattanást hall). Most a készülék szeletelésre/reszelésre kész.
A toldalék cseréjénél azonos módon járjon el. A szeletelő szétszereléséhez nyomja meg
a kioldó gombot A5, fordítsa el a szeletelőt óramutatójárás irányában és vegye
le a multifunkciós fej kimenetéről.
66 / 90
i
H
A gép használata
Vágja fel a zölséget darabokra, amelyek megfelelőek a szeletelő nyílásába betöltéshez E.
Tegye a darabokat a szeletelőbe E és óvatosan nyomja le az adagolócsonkkal E6.
Figyelmeztetés: Soha se tolja a vágott zöldséget az ujjaival!
A tápkábel dugóját A11 szúrja a hálózati aljzatba. A készüléket indítsa el a sebességszabályzó
(3 – MAX) eltekerésével A2 a zöldség és gyümölcs szeletelésének megfelelő fokozatok egyikére.
Javaslat
– A citruszgyömölcsökről távolítsa el a héjat.
– Ha eltömődne a szeletelő E, ki kell kapcsolni a meghajtóegységet, leszerelni
a szeletelő készüléktestet és megtisztítani.
– A feldolgozási idő percekben mérhető és függ a használt gyümölcsök mennyiségétől,
fajtájától és minőségétől.
– A tartozékok teljes szétszerelésénél vegye le az E5 anyát és vegye ki az E1 – E4
tartozékot. Nyomja meg az E7-es tartó hátsó oldalát. Ezzel a művelettel teljesen
szétszereli a tartozékot, így könnyebben karbantarthatja és tisztíthatja azokat.
i
Mixer (F)
Összeállítás és felszerelés a multifunkciós fejre (kép 4 és 8)
A mixer talpba F2 tegye és elforgatással rögzítse a vágókést F3. Az edényre tolja a fedőt F1.
Nyissa ki a fedelet A9 az A8 gomb lenyomásával. Az A10 kimenetre tegye az összeállított
mixert F és tekerje el óramutató-járással ellentétes irányban úgy, hogy a talp kimeneten F2
a multifunkciós fej menetére tolódjon. A mixer levételét fordított módon végezze. Az edény
rögzítéséhez vagy levételéhez ne fejtsen ki túl nagy erőt az edény fogantyújára.
Recommendation
– Az elkészítési (feldolgozási) idők függnek a használt hozzávalók mennyiségétől,
fajtájától és minőségétől, általában azonban néhány tíz másodperc. Minél tovább
dolgozza fel az élelmiszert a mixerben, annál fi nomabb lesz a végeredmény.
– Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert dolgoz fel, ossza fel egyes adagokra, hogy
ne terhelje túl a multifunkciós fej meghajtóegységét.
– A keményebb anyagokat jobb kis darabokra felvágni. A kés F3 fölöslegesen eltompulna.
– Ha jégkockákat akar feldolgozni, a méretük nem lehet 40 x 40 x 20 mm-nél nagyobb,
különben tompul a kés F3 vagy túlterheli a meghajtóegységet.
– Az edénybe F soha se öntsön forró folyadékot, a nagy hőfok károsíthatná vagy
megrepeszthetné az edény üvegét. Soha se vegye le a fedőt F1 a meghajtóegység
működése közben. A kemény alapanyagokat (pl. csonthéjasok, szójabab stb.)
feldolgozás előtt mártsa vízbe.
– Feldolgozhat meleg folyadékokat is egészen 80 °C-ig, pl. mártás, levesek.
– A habot képző folyadékok (pl. tej) soha se töltse a „MAX“ jelzésen túl, hogy ne folyjon
ki. Az ilyen esetben javasolt mennyiség kb. 1 l.
– Ha nem elégedett az eredménnyel, kapcsolja ki a készüléket és kenőlappal keverje
el a hozzávalókat, vegyen ki belőle vagy adjon hozzá egy kevés folyadékot.
67 / 90
i
H
A gép használata
A mixer levek, tejkoktélok, öntetek, mártások, gyerek- és diétás táp, levegős tészták,
piskótatészta, püré stb. keverésére szolgál. Vegye le a fedőt F1, tegye vagy öntse
a hozzávalót a mixeredénybe F és tegye vissza a fedőt. Ne lépje túl a MAX jelzést, az
edényen kijelölve. A tápkábel dugóját A11 szúrja a hálózati aljzatba. A készüléket indítsa el
a sebességszabályzó eltekerésével A2 ezen élelmiszerek mixeléséhez megfelelő fokozatok
egyikére (lsd táblázat).
Figyelmeztetés: A mixert ne hagyja működésben élelmiszer nélkül!
Ne vegye le a talpat F2 az üvegedényről F1!
Toldalék tésztákhoz (G1 - G3)
Összeállítás és felszerelés a multifunkciós fejre (kép 11 és 12)
Tolja ki a borítást A6, tolja fel a toldalékot, amit használni akar (G1 až G3), a multifunkciós
fej A7 kimenetére A4 kb. 45o szög alatt és óramutatójárással ellentétes irányban rögzítse
vízszintes helyzetben (kattanást hall).
A gép használata
A G2 és G3 toldaléknak eltérő elrendezésű vágókései vannak és másfajta tésztafajtát készít.
A G2 és G3 toldalék használata előtt a tésztát fel kell dolgozni a G1 toldalékkal. Készítsen
tésztát. Sodorjon szét egy kis tésztát és a toldalék hengereit, amit használni akar, hintse be
egy kis liszttel. A tápkábel dugóját A11 szúrja a hálózati aljzatba. A készüléket indítsa el a
sebességszabályzó A2 eltekerésével 1-es helyzetbe, a toldalék hengerei forogni kezdenek.
Ismételten húzza át a tésztát a hengerekek között, amíg nem sima (a tésztában hosszában vagy
széltében is helyezheti). A tészta minden áthúzása után a tekerő szabályzót állítsa magasabb
értékre, amíg el nem éri a kívánt vastagságot. A tészták javasolt vastagsága a szabályzó 5 - 7
értékre állításával érhető el. A kész tésztát dolgozza fel (szeletelje fel) a G2 vagy G3 toldalékkal
a kívánt szélességre (a különböző kés-elrendeződés kialakítja a vonatkozó tésztát) és dolgozza
fel kívánság szerint. Az elkészült tésztát süsse meg legkésőbb négy órán belül.
Toldalék tésztákhoz (I1 - I5)
Összeállítás (kép 6e)
Tegye az orsós adagolót D1 a húsvágóba D, úgy hogy a fogaskerék előre fele nézzen.
A tészta típusától függően helyezze az adagolóra a kiválasztott tartozékot (I1 – I5 lapot)
úgy, hogy a lap nyílása a húsvágó D kiállásába legyen behelyezve. Végül a húsvágóra
csavarozza fel az anyacsavart D6 és arányos erővel húzza azt meg.
Felszerelés a multifunkciós fejre (kép 6f, 6g)
Tolja ki a multifunkciós fej A7 borítását A6. Tolja be az összeállított húsvágót D a kimenetbe A4
kb. 45o szög alatt és az óramutatójárással ellentétes irányban elforgatással rögzítse vízszintes
helyzetben (kattanást hall). A húsvágó felső részére D tolja föl a atöltőlapot D14. Most a
húsvágó használatra kész. Az egész húsvágó szétszereléséhez nyomja meg a kioldó gombot
A5, fordítsa el a húsvágót óramutatójárás irányában és vegye le a multifunkciós fej kimenetéről.
Használat
A különböző lyukakkal ellátott cserélhető tartozékoknak köszönhetően különböző tészta
típusokat lehet készíteni. Helyezze a húsvágó alá a rozsdamentes acélból készült edényt,
vagy a megfelelő tálcát, ami felfogja a tésztát.
68 / 90
H
Folyamatosan tegye be a tésztát a töltőnyílásba úgy, hogy az orsós adagoló könnyen
feltudja dolgozni a mennyiséget és a töltő eszközzel D13 nyomja azt be.
Hozzávalók:
Minden 110 g tésztához adjon hozzá 1 tojást (50 – 60 g), 0,5 –1 kanál olajat és 0,5 – 1 kanál
vizet. Feldolgozás után (azaz főzés után) körülbelül 320 g friss tésztát kap.
Az itt említett recept csak egy javaslat, ez ne akadályozza meg Önt a kívánsága szerinti
különböző tészta típusok elkészítésében. Színezze a tésztát például paradicsompürével,
vagy spenóttal, de tartsa be az 50 g hozzávaló 110 gramm lisztre szabályt. Ha
paradicsompürét, vagy spenótot szeretne hozzáadni, 50 g hozzávaló helyettesít 1 tojást.
Pl. 330 g liszthez, 50 g spenóthoz, 2 kanál oljahoz és 2 kanál vízhez adjon hozzá 2 tojást,
220 g liszthez, 100 g spenóthoz, 2 kanál olajhoz és 2 kanál vízhez adjon hozzá 1 tojást.
Ha a tésztát kisebb méretre dolgozza fel úgy, hogy az belefér a töltő nyílásba, elérheti a
legjobb tészta feldolgozási módot. A kinyomott tésztát közvetlen az I tartozékon vágja össze
egy éles késsel és hagyja beleesni a kiválasztott edénybe. Javasoljuk, hogy maximum 2
cm hosszúságú tésztát készítsen. Ennél a módszernél nem fordul elő a meghajtóegység
túlterhelése. A feldolgozás befejezése után a készüléket kapcsolja ki. Az elkészített tésztát
főzze meg 4 órán belül, vagy tegye azt egy konyhai ruhára és egy másik konyhai ruhával
takarja le. Hagyja a tésztát szobahőmérsékleten kiszáradni.
i
Javaslat
– A lisztet, olajat és a felvert tojást tegye az edénybe. A tésztát keverje
a dagasztóhoroggal 6 – 10 percig 1 – 2-es fokozaton. Ha a keverék túl száraz, adjon
hozzá kis mennyiségű vizet. Kapcsolja ki a készüléket és kézi dagasztással készítsen
sima tésztát. Hagyja a tésztát körlülbelül 90 percig pihenni. A legjobb minőségű tésztát
akkor kaphat, ha a tésztát feldolgozás előtt becsomagolja fóliába és hagyja kb. 10
percig állni a hűtőben.
– A tészta tökéletes állapotának megőrzése érdekében biztosítson elegendő tészta
mennyiségét a készülékben.
– Tészta készítésénél az 1 – 2-es sebesség használatát javasoljuk. Ha gyorsan szeretné
a tésztát elkészíteni (pl. I1-es tartozékkal), az alacsonyabb sebességet állítsa be.
– A feldolgozási idő percekben mérhető és függ a felhasznált hús mennyiségétől,
fajtájától és minőségétől.
– Átlagos adag 100 g tészta/személy. Főzésnél tartsa be azt a szabályt, hogy minden
100 g tésztához adni kell 1 liter vízet és 10 gramm sót.
Mákdaráló (kép 13)
Összeállítás (kép 14)
Helyezze az H1 jelű hajtótárcsára az H2 jelű burkolatot. az H3 jelű „Álló” őrlőgyűrűt helyezze
a hajtótárcsára, ezután lassan fordítsa el az örlőgyűrűt mindaddig, amíg az azon levő három
rögzítő kiemelkedés beugrik a meghajtótárcsán levő három mélyedésbe. Most helyezze be
a „mozgó örlőgyűrűt (azaz hornyokkal egymással szemben) a „álló” őrlőgyűrűre. Helyezze
az H4 jelű nyomólapot a tengelyre úgy, hogy annak középső kiemelkedése az őrlőgyűrűk
nyílására irányuljon. Ezt követően lassan fordítsa el a nyomólapot, addig, amíg a lapon levő
három rögzítő bemélyedés a gyűrűn levő három kiemelkedésbe ugrik be. Végül csavarja
a hajtótárcsa meghajtótengelyre az H5 jelű szabályozó gombot és azt húzza meg.
69 / 90
H
A kiegészítő tartozék meghajtóegységre történő telepítése (kép 15)
Az összeállított mákdarálót helyezze rá (fogazott kerekével) a meghajtóegység
tengelykivezetésére kb. 45o-os szögben és annak az óramutató járásával ellentétes
irányban történő elfordításával biztosítsa vízszintes helyzetben (egy kattanást hall).
Az összeállított mákdaráló levételéhez nyomja meg a meghajtó egységen levő megfelelő
lazító nyomógombot a darálót fordítsa el ütközésig az óramutató járásával megegyező
irányban, ezután húzza azt ki a meghajtóegység tengelykivezetéséből.
Az őrlet finomsági foka beállítása (kép 16)
Az őrlet finomságát az H5 jelű szabályozógombbal lehet beállítani. A szabályozógomb
jobbfelé történő elfordításával csökken a darálógyűrűk közötti távolság és ezzel
megváltozik az örlet szemcsenagysága.
!
Figyelmeztetés
– Amint az őrlőgyűrűk kezdenek egymáshoz dörzsölődni/súrlódni, akkor ez a legfinomabb
szemcseméretű beállítás elérését jelzi.
– Soha ne húzza meg a darálóbetéteket erővel!
Alkalmazás
Szórja a mákot a daráló töltőterébe (maximális mennyiség 150 g lehet), a darálóbetétekben
levő hornyok önállóan adagolják a feldolgozásra kerülő mák mennyiségét. A daráló
alá helyezzen egy megfelelő edényt a megdarált mák felfogására. Kapcsolja be a
meghajtóegységet. Akkor a sebességfokozatra állítsa be azaz a 4 - MAX fokozatra.
Javasoljuk, hogy először egy kisebb mennyiségű mákon győződjön meg annak megkívánt
szemcsenagyságáról őrölt állapotában (azaz daráltan). Ha a darált mák szemcsenagysága
nem optimális, akkor kapcsolja ki a meghajtóegységet, majd az H5 jelű szabályozógomb
segítségével változtassa meg a beállítását (azaz balra történő elfordítással = durvább őrlet
lesz, jobbra történő elfordításával = finomabb őrlet lesz). Ha a megdarált mákminta most
már optimális, akkor fejezze be a teljes mennyiség darálását. Ha nagyobb mennyiségű
mákot kíván megdarálni, akkor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a meghajtóegység maximális
megengedett üzemidejét.
i
Javaslat
– Használjon jóminőségű mákot. Javasoljuk a mákot annak megdarálása előtt ellenőrizni,
hogy nem tartalmaz-e idegen testeket (pl. az őrlőkövek letört darabjait), amelyek
megrongálhatják a terméket (pl. az örlőköveket elkoptatják). Az ezen szennyeződések
által okozott esetleges reklamációk a jótállási időben nem érvényesíthetők.
– Darálásra csak száraz mákot használjon! Darálás közben a mákot őrölni kell, nem
préselni, hogy laza állapotú maradjon, ne kásásodjon meg és ne veszítse el jellegzetes ízét.
– Nagyobb olajtartalmú mák esetén, a jó eredmény érdekében ne állítson be túl finom őrlést.
– Az elkészítés (feldolgozás) időtartamai perces nagyságrendben mozognak és
a felhasznált mák mennyiségétől, fajtájától és minőségétől függ (kb. 150 g / 3 perc).
– „ Nagyobb” mennyiségű mák megdarálásakor a kiegészítő tartozék egyes részei
megforrósodhatnak (pl. őrlőgyűrűk, nyomólap, hajtótárcsa). Leszerelés és tisztítás előtt
várjon egy ideig, vigyázzon arra, hogy véletlenül ne égesse meg magát.
70 / 90
H
IV. TÁBLÁZAT A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKOK HASZNÁLATÁHOZ
A következő feldolgozási tippeket vegye példának és inspirációnak. A céljuk nem a teljes
útmutatás, hanem a különböző feldolgozási lehetőségek bemutatása. A feldolgozandó
élelmiszerek mennyiségét úgy válassza ki, hogy ne lépje túl az edény maximum térfogatát,
amit jelzés jelöl. Nagyobb mennyiségű élelmiszer esetén több adagra kell osztani és
folyamatosan ellenőrizni az edény tartalmát. Ajánlott időnként félbeszakítani a munkát,
kikapcsolni a készüléket és eltávolítani az esetleges élelmiszereket, amik a tartozékokra
vagy az edény, mixer falára és fedőre ragadtak vagy eltömődtek.
Tartozékok
Habverő szár
Élelmiszer
Tejszín
(38% zsírral)
Tojásfehérje
Liszt
Dagasztóhorog
17 g
17 g
Cukor
100 g
Margarin
100 g
Jég
10
1-5
(maximum)
-
3
MAX
-
-
28 g
Porcukor
Répa
Előkészítés
(mm)
750 g
100 g
Tojás
Sebesség
1 perc MIN-en, majd nagyobb
fokozat (3) 4 percig
6g
Liszt
Hagyma
Húsvágó
12 db
Idő (perc)
1500 g
Élesztő
Zsiradék
Mixer
1000 ml
Só
Víz
Keverőlapát
Max. mennyiség
2 db
30 másodperc
1 (maximum)
bármelyik
fokozat, 1 perc MAX
-
1 db
-
255 g
1
1 - MAX
340 g
15x15x15
40x40x20
Marhahús
2 000 g
3
Disznóhús
2 000 g
3
6
30x30x30
V. KARBANTARTÁS (kép 17)
A készülékkel manipulálás előtt előbb húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból!
Ne használjon durva és agresszív tisztítószereket! A multifunkciós fej A7 tisztítását
nedves ronggyal mosogatószer hozzáadásával végezze. A habosítószárat/keverőlapátot,
dagasztóhorgot, húsvágót D, szeletelőt E, mákdaráló H vagy mixert F, beleértve minden
tartozékot, használat után azonnal mossa el forró vízben mosogatószer hozzáadásával.
A műanyag részek és toldalék tésztákhoz I mosogatógépben moshatók. A jelű toldalék
tésztákhoz I a mellékelt jelű kefével könnyen tisztíthatja. A fém részek azonban nem
rahhatóak mosogatógépbe, mivel a mosogatószerek azok elsötétedését vagy rozsdásodását
okozhatja. Figyeljen arra, hogy minden felület tiszta és működőképes legyen.
Nemesacél edény
A nemesacél edény B1 mosogatásánál ne használjon drótszivacsot, acélkefét vagy
fehérítőt. A kalcium-lerakódásokat ecettel távolítsa el.
71 / 90
H
Húsvágó és mixer
A vágóélek D2 vagy kések F3 tisztításánál nagyon óvatosan járjon el! Ügyeljen arra, hogy
a vágóélek ne kerüljenek érintkezésbe kemény tárgyakkal, amelyik eltompítják és csökkentik
hatásfokukat. Elmosás és szárítás után javasolt a vágóéleket, késeket és cserélhető lapokat
bekenni étolajjal. A húsvágó könnyebb tisztítása érdekében végül kemény pékárut őröljön le
(pl. kifl i, zsemle). Amennyiben az jelű tömítés elhasználódott vagy megrongálódott cserélje
azt ki újra (azonos típusúra). A kést F3 (alulról) fogja meg annak műanyag alapzatán F2 és
tolja be (éleivel felfelé) az edény nyílásába, ezt követően azt ütközésig fordítsa el feliraton
levő nyil irányába (kép 18). A kés edényből történő kivételét fordított sorrendben végezze.
Zöldség- és gyümölcsszeletelő/reszelő
A könyebb/tökéletesebb tisztítás érdekében le lehet szedni a szeletelő/reszelőről az adagolót E7 (lássa
a kép 7). Az adagoló visszahelyezését végezze el fordított sorrendben (hallani fog egy kattanást).
Toldalék tésztákhoz
A tésztához való toldalékokat G1 - G3 használat után törölje el nedves ronggyal. Ne merítse
vízbe.
Mákdaráló
Az őrlőgyűrűk tisztításakor legyen nagyon óvatos! Ügyeljen arra, hogy az őrlőgyűrűk
élei/hornyai ne érintkezzenek kemény tárgyakkal, amelyek azokat tompíthatják és ezzel
csökkenthetik azok hatékonyságát. Az egyes alkatrészek lemosása és megszárítása után
javasoljuk az őrlőgyűrűket és a nyomólapot asztali olajjal megkenni.
Néhány élelmiszer a tartozékokat megfestheti. Ennek azonban a készülék működésére
nincs hatása és nem ok a készülék reklamációjára! Ez a elszineződés általában bizonyos
idő után magától eltűnik. A műanang öntvényeket soha se szárítsa hőforrás fölött (pl.
fűtőtest, gáz-/villanytűzhely). A készüléket rendesen megtisztítva száraz, pormentes helyen
gyerekektől és nem önellátó személyektől távol tartsa.
Törött fogaskerék cseréje.
Vegye le az orsós adagolót D1. Megfelelő eszközzel (pl. csavarhúzó) lazítsa ki a csavart.
Vegye ki a fogaskereket D15 az orsós adagolóból. Az új fogaskereket tegye az orsós
adagolóra és jól húzza be a csavart (kép 10).
A toldalék optimális magasságának beállítása (kép 9)
A keverőlapát vagy habosító szár az edény vagy dagasztóhorog alját veri vagy nem éri el
a keveréket az edény alján. Be kell állítani a C1, C2 vagy C3 toldalék megfelelő magasságát.
A következő módon járjon el: Nyomja meg a multifunkciós fej A7 kioldó karját A1 és emelje
fel a fejet. Az A3 kiementbe a fejen tolja valamelyik toldalékot C1, C2, C3 és elforgatással
rögzítse a helyzetbe úgy, hogy a helyére kerüljön a fejben. A multifunkciós fejet A7 hajtsa
üzemhelyzetbe a kar A1 lenyomásával és a fej A7 lefelé nyomásával és zárolásával, amit
hallható kattanás jelez. A toldalékot tartsa az egyik kezével, a másikkal lazítsa ki a toldalék
anyacsavarját megfelelő kulccsal. A magasságot állítsa be kézi elforgatással óramutatójárás
irányában vagy ellentétes irányban. A toldalék felfelé vagy lefelé tolódik a kimenetbe.
A toldaléknak a lehető legközelebb kéne lennie az edény aljához és falaihoz, de nem
érintheti azokat. A magasság beállítása után jól húzza be az anyacsavart, emelje fel a fejet
és a toldalékot vegye ki.
72 / 90
H
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben ezt a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi elemén fel vannak
tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártásához felhasznált anyagok
jelzései, valamint ezek újrafeldolgozása. A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban
feltüntetett szimbólumok azt jelentik, hogy használt elektromos vagy elektronikus termékek
megsemmisítése a háztartási hulladékkal együtt tilos. A megfelelő megsemmisítés céljából
a terméket az e célt szolgáló gyűjtőhelyre kell elvinni, ahol ezeket térítésmentesen átveszik.
A termék megfelelő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti forrásokat és
segít a potenciális negatív környezeti és egészségi hatások megelőzésében, amely a hulladékok
helytelen megsemmisítésének a következménye lehetne. További részletes információt
a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi gyűjtőhelytől kérhet. Az ilyen hulladék helytelen
megsemmisítése miatt a nemzeti szabályozásnak megfelelően bírság róható ki. Ha a készüléket
véglegesen ki kívánja vonni a használatból, javasoljuk a csatlakozókábelt az elektromos hálózatból
való kihúzása után levágni s így a készülék használhatatlanná válik.
Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél szükséges a készülék elektromos
részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezheti! A gyártó utasításainak a be
nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség!
vII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
Teljesítményfelvétel (W)
Tömeg cca (kg)
Nemesacél edény térfogata (l)
Mixeredény térfogata (l)
Zajkibocsátási érték dB (A) re 1pW
A készülék érintésvédelmi osztálya
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban
a készülék típusának címkéjén látható
a készülék típusának címkéjén látható
8,5
5,5
1,2
82
II.
< 0.50 W.
Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a Tanács 2006/95/ES sz. Irányelvének felel
meg, az elektromos biztonság szempontjából a 2004/108/ES sz. Irányelvnek. A termék összhangban van az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EC sz.
európai parlamenti és tanácsi rendelettel.
A gyártó fenntartja magának a jogot a standard kivitellel szembeni lényegtelen, a termék
működését nem befolyásoló eltérések alkalmazására.
HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE IN WATER
OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. PLEASE DO NOT OPEN DURING THE
OPERATION – Soha se vegye le a fedőt a meghajtóegység működése közben. NEVER PUT INTO THE
HANDS WITH POWER ON – A készülék működése közben soha ne nyúljon kezével a pohárba és ne
tegyen bele semmilyen tárgyat. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.
THIS BAG IS NOT A TOY. Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem
játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
Gyártja: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Cseh Köztársaság.
FIGYELEM: Ne dugja az ujját egy készüléket!
FIGYELEM: tartsa be az őrlőgyűrűk behelyezési irányát!
73 / 90
PL
Wielozadaniowy robot kuchenny
GRATUS
eta 0028
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Zalecenia podane w instrukcji należy traktować jako element urządzenia i przekazać
je jego kolejnym użytkownikom.
– Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu
w używanym przez Ciebie gniazdku.
– Nie wsuwaj wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj
jej mokrymi rękami ciągnąc za przewód zasilający!
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką,
jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło się lub
wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy oddać do
specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa
i funkcjonalności.
– To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowuj
urządzenie i kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenia
mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej
lub umysłowej lub z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, jeżeli
są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat używania
urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalnemu
zagrożeniu. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
– Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego
lub podobną wykwalifi kowaną osobę tak, aby nie doszło do
powstania niebezpiecznej sytuacji.
– Zachowaj ostrożność podczas nalewania gorącej cieczy do
urządzenia do przygotowywania i przetwarzania żywności lub miksera,
może rozpryskać się z urządzenia z powodu nagłego wrzenia.
– Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione
bez opieki, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
– Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta
i owady nie miały dostępu do urządzenia.
– Podczas przenoszenia wyposażenia zachowaj ostrożność, jest
bardzo ostre!
74 / 90
PL
– Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
– UWAGA: Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub
jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego
nieprawidłowego umieszczenia.
– Nigdy nie zanurzaj urządzenia do wody (nawet częściowo) i nie myj go pod bieżącą wodą!
–Z
e względu na wielkość misy roboczej potrzeba pamiętać, że urządzenie nie potrafi
wystarczająco ubić / zagnieść bardzo małej ilości surowców. Do uzyskania optymalnych
rezultatów, wybierz surowce o łącznej wadze, co najmniej 300 g.
– Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru i kontroluj je przez cały czas
przygotowywania potraw.
– Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się podczas pracy,
przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu
zasilającego z gniazdka elektrycznego!
– Używaj urządzenia wyłącznie w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie zagraża jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. kominków, kuchenek
elektrycznych i gazowych, piecyków itd.) i wilgotnych powierzchni (zlewozmywaków,
umywalek itd.).
– Przed przygotowaniem należy usunąć z żywności opakowania (np. papier, torby PE, itp.).
–N
ie włączaj urządzenia bez włożonych składników!
–Z
urządzenia należy korzystać wyłącznie wraz z wyposażeniem przeznaczonym do tego
typu. Korzystanie z innego wyposażenia może stanowić niebezpieczeństwo dla obsługi.
–N
ie wsuwaj wyposażenia do żadnych otworów w ciele.
–N
igdy nie wsuwaj palców do otworu wsypowego i nie używaj widelca, noża, łopatki, łyżki
itp. Do tego celu użuywaj wyłącznie dostarczonego popychacza.
–N
ie przekraczaj maksymalnego czasu ciągłej pracy urządzenia, por. tabela!
–U
rządzenie jest wyposażone w mechaniczny bezpiecznik. Koło zębate umieszczone
na podajniku ślimakowym jest skonstruowane tak, aby w przypadku przedostania się
do maszynki do mielenia mięsa kości lub narzędzi kuchennych doszło do jego złamania,
co zapobiega uszkodzeniu silnika. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, postępuj zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale V. KONSERWACJA.
– Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy wymieniać nasadek roboczych w trakcie pracy
jednostki napędowej.
– Urządzenie dodatkowe jest przeznaczone tylko do przetwarzania maku! Nie należy
przetwarzać innych pokarmów (np. ziaren zbóż, lnu i sezamu, kukurydzy, ryżu, gryki,
grzybów suszonych, ziół, przypraw i kawy, itd.).
–P
rosimy nie napełniać pojemnika wodą lub innym płynem do maksymalnego poziomu.
Podczas pracy, płyn może się wylać i dostać do środka urządzenia.
–N
igdy nie należy przetwarzać mokrego, wilgotnego lub mrożonego maku!
–U
rządzenia dodatkowego nigdy nie montować na napędzie!
– Urządzenie dodatkowe potrzeba zmontować wg instrukcji, inna kombinacja jest niedopuszczalna!
– Nigdy nie ustawiać stopnia rozdrobnienia podczas pracy napędu!
– Zmontowane urządzenie dodatkowe zamocować i zdejmować tylko wtedy, gdy napęd jest
wyłączony i wtyczka przewodu zasilania jest odłączona z sieci.
– Długie włosy, luźne ubrania lub dodatki i biżuteria mogą być uchwycone przez części
obrotowe urządzenia dodatkowego. Bądź ostrożny, aby Twoje włosy, odzież
i dodatki, nie dostały się zbyt blisko części wirujących!
–U
rządzenia dodatkowego nie wolno zdejmować podczas pracy napędu.
75 / 90
PL
– Zanim zdejmiesz urządzenie dodatkowe z napędu poczekaj aż części rotujące zatrzymają
się zupełnie.
– Zanim zdejmiesz pokrywkę,poczekaj do całkowitego zatrzymania obracających się części.
– Nie opracowuj potraw, których temperatura przekracza ok. 80 °C (176 °F).
– Jeśli opracowywane potrawy zaczną się przyklejać do akcesoriów (np. noży, tarek),
wyłącz urządzenie i ostrożnie wyczyść akcesoria (np. za pomocą łopatki).
– Zadbaj o to, aby przewód zasilający nie zetknął się z obracającymi się częściami urządzenia.
– Przewodu zasilającego nie wolno uszkodzić ostrymi lub gorącymi przedmiotami, otwartym
płomieniem, nie wolno go również zanurzać w wodzie.
– Nigdy nie kładź go na gorącej powierzchni ani nie pozwól, by zwisał poza krawędź stołu lub
blatu kuchennego. Na skutek zawadzenia o przewód lub pociągnięcia go np. przez dzieci
może dojść do przewrócenia lub ściągnięcia urządzenia, a następnie do poważnych obrażeń!
– W razie potrzeby użycia przedłużacza należy zapewnić, aby nie był on uszkodzony
i spełniał obowiązujące normy.
– Z urządzenia należy korzystać wraz z oryginalnym wyposażeniem producenta.
– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
– UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia
urządzenia (niezgodnie z instrukcją).
– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są
przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
– Producent nie odpowiada za szkody i obrażenia spowodowane na skutek niewłaściwego
używania urządzenia i wyposażenia (np. zepsucie potraw, obrażenia, rany cięte)
i nie jest odpowiedzialny za urządzenie z tytułu gwarancji w przypadku nieprzestrzegania
wyżej wymienionych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIA
A – Robot kuchenny (rys. 1)
A1 – Dźwigienka zwalniająca głowicy
A7 – Głowica wielofunkcyjna
A2 – Pokrętło regulacji prędkości
wielofunkcyjnej
A3 – Wyjście na nasadki
A8 – Przycisk otwierania pokrywy A4 – Wyjście na maszynkę do mięsa i krajarkę
miksera
A5 – Przycisk zwalniający
A9 – Pokrywa
A6 – Zdejmowana pokrywa
A10 – Wyjście na mikser
A11 – Przewód zasilający
B1 – Nierdzewny pojemnik
B2 – Pokrywa pojemnika
B3 – Pokrywa otworu wsypowego
C1 – Mieszacz
C2 – Trzepaczka
C3 – Hak do ugniatania
D – Maszynka do miesa (rys. 2)
D1 – Podajnik ślimakowy
D9 – Separator
D2 – Ostrze tnące
D10 – Lejek do produkcji kiełbas
D3 – Wymienne sitko do mielenia na drobno
D11 – Nasadka do formowania D4 – Wymienne sitko do mielenia na średno
kształtu
D5 – Wymienne sitko do mielenia na grubo
D12 – Stożek
D6 – Nakrętka
D13 – Popychacz
D7 – Uchwyt foremki
D14 – Otwór wsypowy
D8 – Foremka
D15 – Koło zębate
76 / 90
PL
E – Krajarka (rys. 3)
E1 – Nasadka do krojenia na cienko
E2 – Nasadka do krojenia na drobno
E3 – Nasadka do krojenia na grubo
F – Mikser (rys. 4)
F1 – Pokrywka pojemnika
F2 – Podstawka noża
F3 – Nóż
E4 – Nasadka do tarcia na cienko
E5 – Nakrętka
E6 – Popychacz
E7 – Zabierak
Makarony (rys. 11)
G1 – Nasadka do wytłaczania ciasta
G2 – Nasadka do produkcji makaronu tagliatelle
G3 – Nasadka do produkcji makaronu trenette
I1 – Nasadka do produkcji makaronu pappardelle
I2 – Nasadka do produkcji makaronu ditaloni rigati, rigatoni/maccheroni
I3 – Nasadka do produkcji makaronu stelline
I4 – Nasadka do produkcji makaronu anellini, pennette lisce
I5 – Nasadka do produkcji makaronu penne, ditalini rigati
H – Młynek do mielenia maku (rys. 13)
H1 – zabierak (zmontowany)
H2 – osłona z lejkiem
H3 – kamienie do mielenia (2 szt.)
H4 – płyta dociskowa
H5 – pokrętło regulacyjne
Wyposażenia/Typ
0028/20
0028/30
0028/40
0028/50
B1
√
√
√
√
B2
√
√
√
√
C1, C2, C3
√
√
√
√
D
X
X
√
√
E
√
√
√
√
F
√
√
√
√
G1, G3
X
X
X
√
I1, I2, I3, I4, I5
X
X
X
√
H
X
X
√
√
√
w zestawie
X
nie dołąc zone (lstnieje możliwość ich dokupienia)
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
Usuń wszelki materiał opakowaniowy i wyjmij robot kuchenny wraz z wyposażeniem. Usuń
z robota i wyposażenia wszelkie folie, naklejki czy papier. Przed pierwszym użyciem umyj
części, które będą w kontakcie z jedzeniem, gorącą wodą z dodatkiem środka myjącego,
dokładnie opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha, ewentualnie pozostaw do wysuszenia.
Postaw zmontowany robot kuchenny z wybranymi akcesoriami na równą, stabilną, gładką
i czystą powierzchnię na wysokości, co najmniej 85 cm, w miejscu niedostępnym dla dzieci
i nieodpowiednich osób (patrz rozdz. I. OSTRZEŻENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA).
77 / 90
PL
Zostaw miejsce dla prawidłowej wentylacji. Otwory w urządzeniu zapewniają przepływ
powietrza i nie można ich zakrywać lub blokować. Nie wolno również zdejmować nóżek.
Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony i że nie przechodzi przez ostre lub
na gorące powierzchnie. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby robot w przypadku
zagrożenia, można było łatwo odłączyć od sieci.
!
Figyelmeztetés
– Robot kuchenny jest wyposażony w elektroniczny układ regulacji szybkości, który
pozwala na utrzymywanie szybkości w różnych warunkach obciążenia, na przykład
podczas wygniatania ciasta na chleb lub dodawania jajek do wyrabianego ciasta.
Odczuwalna może być zatem pewna zmienność szybkości działania, w miarę jak robot
będzie dostosowywał swoją charakterystykę pracy do obciążenia i wybranej szybkości.
Taki tryb pracy miksera jest normalny i nie jest objawem jego uszkodzenia.
– Podczas pierwszego włączenia może wystąpić krótkie, lekkie zadymienie lub zapach,
nie jest to usterka i nie jest powodem do reklamacji urządzenia.
– Co jakiś czas wyłączyć mikser i zeskrobać mieszaninę z haka do wygniatania ciasta.
– Różne rodzaje mąki różnią się znacznie ilością wymaganego płynu, a lepkość ciasta
może mieć istotny wpływ na obciążenie miksera. Zaleca się obserwację pracy
urządzenia podczas miksowania ciasta.
– Robot kuchenny jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłącza silnik
urządzenia w przypadku odchylenia się głowicy wielofunkcyjnej A7 podczas pracy
silnika. Po przechyleniu głowicy do pozycji roboczej silnik nie działa. Aby włączyć silnik,
należy najpierw ustawić regulator prędkości A2 na pozycję 0 a następnie ponownie
nastawić odpowiedni stopień prędkości.
Robot kuchenny (A)
Montaż i przygotowanie urządzenia do pracy (rys. 5)
Podnieś głowicę wielofunkcyjną A7 do góry poprzez wciśnięcie dźwigienki zwalniającej
A1. Nałóż na dolną stronę głowicy przezroczystą pokrywę B2 tak, aby otwór wsypowy był
skierowany przed głowicę. Napełnij nierdzewny pojemnik B1 potrawą przeznaczoną do
opracowania. Postaw pojemnik na podstawkę robota A, przyciśnij go i przekręć w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby zablokował się w podstawce. Wybierz
odpowiednią nasadkę do pracy (C1, C2 lub C3), włóż ją do wyjścia A3 w głowicy i zablokuj
ją w danej pozycji poprzez przekręcenie. Pochyl głowicę wielofunkcyjną A7 do pozycji
roboczej poprzez wciśnięcie dźwigienki A1 i przyciskanie głowicy A7 na dół do momentu
jej zablokowania, czemu towarzyszy dźwięk zatrzaśnięcia. Nałóż na otwór wsypowy B2
pokrywkę B3. Teraz urządzenie jest gotowe do użytku.
Sposób użycia
Robot kuchenny służy do przygotowywania różnego rodzaju mieszanek tortowych, ciastek,
ciasta na pieczywo, polew, nadzień, purre ziemniaczanego, ciasta drożdżowego itp.
urządzenie wykorzystuje do przygotowania wymienionych potraw trzepaczkę, nasadkę
do mieszania lub hak do ugniatania. Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego A11 do gniazdka
elektrycznego. uruchom urządzenie poprzez przekręcenie regulatora prędkości A2 na jeden
ze stopni prędkości odpowiednich do opracowania mieszanki (por. tabela). Mieszankę
można można uzupełnić również w trakcie je opracowywania przez otwór wsypowy w
pokrywie pojemnika B2. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie poprzez przekręcenie
regulatora na pozycję 0. Aby obsługiwać ręcznie nasadki od C1 do C3 przekręć regulator na
symbol P i przytrzymaj go w tej pozycji.
78 / 90
PL
Nasadka będzie się obracać przez cały czas przytrzymywania regulatora. Po zwolnieniu
regulator powróci automatycznie na pozycję 0 i dojdzie do zakończenia obracania. Powtórz
obracanie regulatora kilkakrotnie do momentu osiągnięcia odpowiedniego wyniku. Podczas
demontażu lub wymiany nasadki postępuj w odwrotny sposób. Zdejmij nierdzewny pojemnik
B1 poprzez jego przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby
haczyki w podstawce robota wysunęły się z kolein znajdujących się z boku pojemnika B1.
Zalecenia
Mieszanie - Używaj nasadki do mieszania C1 do lekkich ciast, mieszanek tortowych, ciastek,
polew, nadzień, purree ziemniaczanego itp. przy prędkości w zakresie od Min
do Max w zależności od ilości, rodzaju i jakości potrawy (por. tabela). Nigdy nie
używaj nasadki do mieszania C1 w celu zagniatania gęstych ciast!
Ubijanie -
Używaj trzepaczki C2 do ubijania śmietany, jajek, białka jaj, kremów deserowych,
budyni, majonezów, ciasta biszkoptowego itp. przy prędkości w zakresie od Min
do Max w zależności od ilości, rodzaju i jakości potrawy (por. tabela). Nigdy nie
używaj trzepaczki C2 do ugniatania gęstych ciast lub do mieszania lekkich ciast!
Używaj składników o temperaturze pokojowej. Aby uzyskać optymalne efekty
ubijania, dodaj trochę soku cytrynowego lub soli. Kremy, śmietanki i śmietany
należy schłodzić do temperatury co najmniej 6 °C. Przed ubijaniem białek jaj (co
najmniej 2 sztuk) upewnij się, że nasadka i pojemnik są suche i że nie ma na
nich resztek oleju. Białka powinny mieć temperaturę pokojową.
Ugniatanie - Używaj haka do ugniatania C3 do ugniatania kruchych/lżejszych/gęstszych
ciast przy prędkości w zakresie od Min do Max w zależności od ilości, rodzaju
i jakości potrawy (por. tabela). Podczas przygotowywania większej ilości
ciasta (max. 1,5 kg/1 dawka) należy je opracowywać w dawkach. W żadnym
wypadku nie przygotowuj więcej niż czterech dawek po sobie. Przed kolejnym
użyciem zrób co najmniej 30 min. przerwę. Używaj składników o temperaturze
pokojowej. Drożdże należy najpierw rozmieszać w letnim mleku lub wodzie.
Kiedy ciasto będzie miało kształt kuli, zakończ ugniatanie lub zgodnie z
przepisem pozostaw ciasto do wyrośnięcia. Aby jak najlepiej wymieszać
składniki, nalej jako pierwszy płyn. Zatrzymuj robot w regularnych odstępach
czasowych i zdejmuj mieszankę z haka do ugniatania. Różne typy mąki mogą
wymagać innej ilości płynu, a kleistość ciasta może mieć znaczny wpływ na
stopień obciążenia robota. Jeśli usłyszysz, że robot jest nadmiernie obciążony,
wyłącz go, usuń połowę ciasta i opracuj każdą połowę osobno.
Maszynka do mięsa (D)
1. Mielenie mięsa
Montaż (rys. 6a)
Włóż podajnik ślimakowy D1 do maszynki do mięsa D kołem zębatym do przodu. Nałóż na
podajnik ostrze tnące D2, przy czym krawędzie tnące muszą być z przodu. W zależności
od gęstości mielenia nasuń na podajnik wymienne sitko (D3, D4, D5) tak, aby nacięcie sitka
pasowało do wystającej części maszynki do mięsa D. W końcu nałóż na maszynkę nakrętkę
D6 i dokręć ją używając stosownej siły.
Montaż na głowicy wielofunkcyjnej (rys. 6f, 6g)
Wysuń pokrywę A6 głowicy wielofunkcyjnej A7. Wsuń zmontowaną maszynkę do mięsa D
do wyjścia A4 pod kątem ok. 45o i poprzez przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara zablokuj ją w pozycji poziomej (usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia).
79 / 90
PL
Nasuń na górną część maszynki do mięsa D otwór wsypowy D14. Teraz maszynka do mięsa
jest gotowa do użytku. Aby zdemontować maszynkę do mięsa, wciśnij przycisk zwalniający
A5, przekręć maszynkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wysuń ją z
wyjścia głowicy wielofunkcyjnej.
Sposób użycia
Maszynka do mięsa umożliwia mielenie wszelkiego rodzaju mięs pozbawionych kości, ścięgien
i skóry. Dzięki użyciu wymiennych sitek (D3, D4, D5) z różnej wielkości otworami możesz
wybrać mielenie mięsa na drobno lub na grubo. Mięso należy najpierw pokroić na kawałki o
rozmiarach ok. 3 x 3 x 3 cm. Umieść pod maszynką do mięsa nierdzewny pojemnik B1 lub inne
odpowiednie naczynie, do którego będzie wpadać mielone mięso. Wsuń wtyczkę przewodu
zasilającego A11 do gniazdka elektrycznego. Uruchom urządzenie poprzez przekręcenie
regulatora prędkości A2 na jeden ze stopni prędkości odpowiednich do zmielenia mięsa (por.
tabela). Wkładaj poszczególne części mięsa do otworu wsypowego tak, aby podajnik ślimakowy
nadążał je odbierać i lekko przyciskaj je popychaczem D13. Przy tej metodzie mielenia mięsa
nie dochodzi do nadmiernego obciążania jednostki napędowej. Po zakończeniu pracy wyłącz
maszynkę do mięsa poprzez przekręcenie regulatora A2 na pozycję 0. Aby obsługiwać ręcznie
maszynkę do mięsa, przekręć regulator na pozycję P i przytrzymaj go w tej pozycji. Podajnik
ślimakowy będzie się obracać przez cały czas przytrzymywania regulatora. Po zwolnieniu
regulator powróci automatycznie na pozycję 0 i dojdzie do zakończenia obracania.
Uwaga:
Maszynka do mięsa jest wyposażona w mechaniczny bezpiecznik. Koło zębate umieszczone
na podajniku ślimakowym jest skonstruowane tak, aby w przypadku przedostania się do
maszynki do mielenia mięsa kości lub narzędzi kuchennych doszło do jego złamania,
co zapobiega uszkodzeniu silnika. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, postępuj zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale V. KONSERWACJA.
Zalecenia
i
– Nie zmielone mrożone mięso.
– Czas opracowywania jest w zakresie jednostek minut i zależy od ilości, rodzaju
i jakości użytego mięsa.
– Zalecamy od czasu do czasu przerwać pracę, wyłączyć urządzenie i usunąć ewentualne
kawałki potrawy, które przykleiły się do ścianek lub zapchały wyposażenie.
– W trakcie mielenia należy sprawdzać przepustowość dziurek w sitku. Mogą one zostać
zapchane przez mielenie mięsa o różnej konsystencji (boczek, wątróbka etc.). Bardzo
ważna jest płynność procesu mielenia. Jeżeli ta płynność się zmniejszy to należy
niezwłocznie wyłączyć urządzenie, rozkręcić i przeczyścić
2. Produkcja wędlin (kiełbas, parówek, wątrobianek itp.)
Montaż (rys. 6b)
Włóż podajnik ślimakowy D1 do maszynki do mięsa D kołem zębatym do przodu. Nałóż na
podajnik separator D9 tak, aby wycięcie separatora pasowało do wystającej części maszynki
do mięsa D. Przyłóż rurkę D10 na separator i zablokuj ją poprzez przykręcenie nakrętki D6
na maszynkę do mięsa D. Dokręć nakrętkę używając stosownej siły. Zmontowaną maszynkę
do mięsa zamontuj na głowicy wielofunkcyjnej A7 zgodnie ze wskazówkami podanymi
w punkcie 1. Teraz maszynka do mięsa jest gotowa do produkcji wędlin. Podczas
demontażu postępuj w odwrotny sposób. Aby zdemontować całą maszynkę do mięsa,
wciśnij przycisk zwalniający A5, przekręć maszynkę w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara i wysuń ją z wyjścia głowicy wielofunkcyjnej.
80 / 90
PL
Sposób użycia
Włóż mielone mięso do otworu wsypowego maszynki do mielenia mięsa D14. Skorzystaj
z popychacza D13, aby delikatnie wepchnąć mięso do maszynki D. Jelito, które będzie
wypełniane należy najpierw namoczyć w ciepłej wodzie (przez ok. 10 min), aby zwiększyć
jego elastyczność, a następnie wsunąć je jak „harmonijkę“ na otwór wyjściowy. Na
końcu jelita należy pozostawić wolnych 5 cm, zawiązać je lub spiąć spinką. Wsuń
wtyczkę przewodu zasilającego A11 do gniazdka elektrycznego. Uruchom urządzenie
poprzez przekręcenie regulatora prędkości A2 na jeden ze stopni prędkości (MIN - MAX
odpowiednich do przygotowania potrawy. Wkładaj do otworu wsypowego przygotowaną
mieszankę i lekko ją popychaj popychaczem D13. Podczas napełniania jelita postępuj
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wybranego rodzaju wędlin (np. wątrobianki, kiełbas,
serdelków itp.). Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę do mięsa poprzez przekręcenie
regulatora A2 na pozycję 0.
Zalecenia
– Zalecamy produkowanie wędlin w dwie osoby, tzn. jedna osoba wkłada mięso,
a druga przytrzymuje jelito przy otworze. Jelita należy wypełniać tak, aby do środka
nie dostało się powietrze.
– Czas opracowywania jest w zakresie jednostek minut i zależy od ilości, rodzaju
i jakości użytego mięsa.
– Jeśli dojdzie do zapchania otworu wyjściowego rurki D10, należy wyłączyć jednostkę
napędową, zdjąć rurkę i wyczyścić ją. Mięso, które pozostało w maszynce D, nie jest
zmielone i należy je ponownie zemleć.
i
3. Produkcja KEBBI - rurek
Montaż (rys. 6c)
Włóż podajnik ślimakowy D1 do maszynki do mięsa D kołem zębatym do przodu. Nałóż
na podajnik ślimakowy foremkę D11 tak, aby wycięcie foremki pasowało do wystającej
części maszynki do mięsa D. Przyłóż stożek D12 na foremkę i zablokuj go poprzez
przykręcenie nakrętki D6 na maszynkę do mięsa D. Dokręć nakrętkę używając stosownej
siły. Zmontowaną maszynkę do mięsa zamontuj na głowicy wielofunkcyjnej zgodnie ze
wskazówkami podanymi w punkcie 1. Teraz maszynka do mięsa jest gotowa do produkcji
KEBBE. Podczas demontażu postępuj w odwrotny sposób. Aby zdemontować całą
maszynkę do mięsa, wciśnij przycisk zwalniający A5, przekręć maszynkę w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wysuń ją z wyjścia głowicy wielofunkcyjnej.
Sposób użycia
Włóż przygotowane mięso mielone do otworu wsypowego maszynki do mielenia mięsa
D14. W razie potrzeby użyj popychacza D13 w celu wepchnięcia mięsa do maszynki
do mięsa D. Urządzenie będzie wypychać puste w środku rurki, które należy pociąć
na odpowiednią długość. Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego A11 do gniazdka
elektrycznego. Uruchom urządzenie poprzez przekręcenie regulatora prędkości A2 na
jeden ze stopni prędkości (MIN - 3) odpowiednich do przygotowania potrawy.
i
Zalecenia
– Czas opracowywania jest w zakresie jednostek minut i zależy od ilości, rodzaju i jakości
użytego mięsa.
– Przygotowane KEBBE można ewentualnie wypełnić mieszanką (np. mięsną, warzywną itp.).
– Jeśli dojdzie do zapchania otworu wyjściowego stożka D12, należy wyłączyć jednostkę
napędową, wyjąć stożek i wyczyścić go.
81 / 90
PL
Przepis na Kebbe:
– 400 g mięsa jagnięcego
– 500 g zmielonej pszenicy pełnoziarnistej
– 1 posiekana duża cebula
– Sól
– Pieprz czarny
Nadzienie
– 400 g mięsa jagnięcego
– 1 drobno posiekana cebula
– 5 łyżek orzechów
– 2 łyżki oliwy z oliwek
– 1 łyżeczka musztardy
– 1 łyżka mąki tortowej
– 1 łyżeczka świeżej natki pietruszki
– Olej do smażenia
– Sos jogurtowy z czosnkiem
Przygotowanie surowców na Kebbe:
Pszenicę namoczyć na 30 minut do gorącej wody. Odcedzić wodę a pszenicę wysuszyć
suchą ściereczką. Maszynkę do mielenia mięsa złożyć wybierając sitko o średniej wielkości
oczek. Na przemian zmielić 400 g mięsa, 500 g pszenicy i dużą cebulę. Dodać sól i pieprz.
Mieszaninę wymieszać. Całą mieszaninę zmielić jeszcze raz na sitku o najmniejszej
wielkości oczek.
Przygotowanie nadzienia: Cebulę przysmażyć na oleju wraz z orzechami. Następnie
dodać 400 g zmielonego mięsa jagnięcego i osmażyć mieszaninę. Dodać pozostałe
składniki i dusić 5 minut. Nadmiar tłuszczu odlać a nadzienie pozostawić do ostygnięcia.
Przygotowanie Kebbe:
Za pomocą złożonej nasadki na Kebbe tworzyć rurki. Długość wybrać w zależności od
potrzeby. Jeden koniec zakończyć, do kieszonki włożyć nadzienie. Potem zamknąć Kebbe.
Zalecana wielkość maks. 8 cm. Olej rozgrzać na około 180 ° C i smażyć Kebbe na kolor
złoty przez około 7 minut.
4. Produkcja ciasta (ciastek)
Montaż (rys. 6d)
Włóż podajnik ślimakowy D1 do maszynki do mięsa D kołem zębatym do przodu. Nałóż na
podajnik separator D9 tak, aby wycięcie separatora pasowało do wystającej części maszynki
do mięsa D. Włóż uchwyt foremki D7 do nakrętki D6 i przykręć nakrętkę do maszynki do
mięsa D. Dokręć nakrętkę używając stosownej siły. Następnie nasuń na uchwyt D7 foremkę
D8 z różnymi kształtami ciasta. Zmontowaną maszynkę do mięsa zamontuj na głowicy
wielofunkcyjnej zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 1. Teraz urządzenie jest gotowe
do produkcji ciasta Podczas demontażu postępuj w odwrotny sposób. Aby zdemontować całą
maszynkę do mięsa, wciśnij przycisk zwalniający A5, przekręć maszynkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara i wysuń ją z wyjścia głowicy wielofunkcyjnej.
Sposób użycia
Włóż przygotowane ciasto do otworu wsypowego maszynki do mielenia mięsa D14. W razie
potrzeby użyj popychacza D13 w celu wepchnięcia ciasta do maszynki do mięsa D. Urządzenie
będzie wypychać ciasto w ustawionym kształcie. Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego A11 do
gniazdka elektrycznego. Uruchom urządzenie poprzez przekręcenie regulatora prędkości A2 na
jeden ze stopni prędkości (MIN - MAX) odpowiednich do wyciskania ciasta.
82 / 90
PL
Zalecenia
– Zalecamy przytrzymywanie (podpieranie) wyciskanego ciasta o odpowiednim kształcie
tak, aby się nie rozrywało.
– Ciasto należy pociąć na kawałki o długości ok. 5-7 cm.
– Czas opracowywania jest w zakresie jednostek minut i zależy od ilości, rodzaju
i jakości użytego ciasta.
i
Krajarka/tarka do warzyw i owoców (E)
Montaż na głowicy wielofunkcyjnej (rys. 3 i 7)
Zdejmij nakrętkę mocującą E5. Włóż do krajarki E odpowiednią nasadkę (od E1 do E4)
w zależności od wymaganej grubości krojenia lub tarcia potrawy i przymocuj nasadkę poprzez
dokręcenie nakrętki na krajarce. Wysuń pokrywę A6, wsuń krajarkę E do wyjścia A4 głowicy
wielofunkcyjnej A7 pod kątem ok. 45o i poprzez przekręcenie w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara zablokuj ją w pozycji poziomej (usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia).
Teraz urządzenie jest gotowe do krojenia/tarcia. Podczas wymiany nasadki postępuj w ten
sam sposób. Aby zdemontować krajarkę, wciśnij przycisk zwalniający A5, przekręć krajarkę w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wysuń ją z wyjścia głowicy wielofunkcyjnej.
Sposób użycia
Pokrój warzywa na kawałki nadające się do włożenia do otworu krajarki E. Włóż kawałki
do krajarki E i delikatnie przyciskaj je popychaczem E6.
Uwaga: Nigdy nie popychaj krojonych warzyw palcami!
Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego A11 do gniazdka elektrycznego. Uruchom urządzenie
poprzez przekręcenie regulatora prędkości A2 na jeden ze stopni prędkości (3 - MAX)
odpowiednich do krojenia warzyw i owoców.
Zalecenia
– Owoce cytrusowe należy obrać ze skórki.
– Jeśli dojdzie do zapchania krajarki E, należy wyłączyć jednostkę napędową, zdjąć
krajarkę i wyczyścić ją.
– Czas opracowywania jest w zakresie jednostek minut i zależy od ilości, rodzaju
i jakości użytych warzyw lub owoców.
– Aby zupełnie zdemontować akcesoria, należy najpierw zdjąć nakrętkę E5 i usunąć
wkładaną nasadkę E1-E4. Teraz potrzeba nacisnąć na zabierak E7 na tylnej stronie.
W taki sposób nasadka jest całkowicie zdemontowana i możliwa jest jej łatwa
konserwacja i czyszczenie.
i
Mikser (F)
Montaż na głowicy wielofunkcyjnej (rys. 4 i 8)
Do podstawki F2 miksera włóż i zablokuj poprzez przekręcenie nóż F3. Nasuń na pojemnik
pokrywkę F1. Otwórz pokrywę A9 poprzez wciśnięcie przycisku A8. Nałóż na wyjście A10
zmontowany mikser F i przeciwnym do ruchu wskazówek z ruchem wskazówek zegara tak,
aby wystająca część podstawki F2 wsunęła się do koleiny w głowicy wielofunkcyjnej. Aby
zdjąć mikser, postępuj w odwrotny sposób. Podczas mocowania lub zdejmowania pojemnika
nie naciskaj zbyt mocno na uchwyt pojemnika.
83 / 90
PL
Sposób użycia
Mikser jest przeznaczony do miksowania soków, koktajli mlecznych, zup, sosów, odżywek dla
dzieci i odżywek dietetycznych, ciasta biszkoptowego, do produkcji puree itp. Zdejmij pokrywkę
F1, włóż lub wlej potrawę do pojemnika miksera F i ponownie załóż pokrywkę. Nie przekraczaj
poziomu kreski MAX, zaznaczonej na pojemniku. Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego A11 do
gniazdka elektrycznego. Uruchom urządzenie poprzez przekręcenie regulatora prędkości A2 na
jeden ze stopni prędkości odpowiednich do miksowania potrawy (por. tabela).
!
Uwaga
– Nie pozostawiaj włączonego miksera bez potrawy!
– Nie zdejmuj podstawki F2 ze szklanego pojemnika F1!
i
Zalecenia
–C
zas przygotowania (opracowania) zależy od ilości, rodzaju i jakości użytych
składników, standardowo waha się w zakresie dziesiątek minut. Im dłużej opracowujesz
potrawy w mikserze, tym drobniej będą zmiksowane.
– Jeśli zamierzasz opracowywać większą ilość potraw, rozdziel je na poszczególne dawki
tak, aby nie obciążyć nadmiernie jednostki napędowej głowicy wielofunkcyjnej.
– Twardsze składniki należy pokroić na małe kawałki. W przeciwnym wypadku doszłoby
do zbyt szybkiego stępienia noża F3.
– Jeśli chcesz opracowywać kostki lodu, ich rozmiary nie powinny przekraczać 40 x 40
x 20 mm, w przeciwnym wypadku dojdzie do stępienia noża F3 lub nadmiernego
obciążenia jednostki napędowej.
– Nigdy nie wlewaj do pojemnika F wrzątku, wysoka temperatura mogłaby spowodować
uszkodzenie lub pęknięcie szkła naczynia. Nigdy nie zdejmuj pokrywy F1 podczas
pracy jednostki napędowej. Twarde składniki (np.warzywa strączkowe, soję itp.) należy
przed opracowaniem namoczyć w wodzie.
– Możesz również opracowywać gorące płyny do temperatury 80 °C, np. sosy czy zupy.
–W
przypadku płynów, u których tworzy się piana (np. mleko) nigdy nie napełniaj
pojemnika aż do kreski „MAX“, aby nie doszło do wypłynięcia. W takim wypadku
zalecana ilość wynosi ok. 1 l.
– J eśli nie jesteś zadowolony z wyników miksowania, wyłącz urządzenie, zamieszaj
składniki za pomocą łopatki, wyjmij część składników lub dodaj trochę płynów.
Nasadki do makaronu (G1 - G3)
Montaż na głowicy wielofunkcyjnej (rys. 11 i 12)
Wysuń pokrywę A6, wsuń nasadkę, z której chcesz skorzystać od G1 do G3) do wyjścia A4
głowicy wielofunkcyjnej A7 pod kątem ok. 45o i poprzez przekręcenie w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara zablokuj ją w pozycji poziomej (usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia).
Sposób użycia
Nasadki G2 i G3 mają inaczej rozmieszczone noże i służą do produkcji innego rodzaju
makaronu. Przed użyciem nasadki G2 i G3 należy najpierw opracować ciasto za pomocą
nasadki G1. Przygotuj ciasto na makaron. Rozwałkuj trochę ciasta i poprósz niewielką
ilością mąki wałeczki nasadki, którą zamierzasz użyć. Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego
A11 do gniazdka elektrycznego. Uruchom urządzenie poprzez przekręcenie regulatora
prędkości A2 na pozycję 1. Wałeczki nasadki zaczną się znów obracać. Ponownie
przeciągnij ciasto pomiędzy wałeczkami, aż będzie gładkie (pomocne może być złożenie
ciasta wzdłuż lub wszerz). Przy każdym przeciąganiu ciasta nastawiaj stopniowo regulator
84 / 90
PL
z boku nasadki na wyższą wartość, aż do uzyskania odpowiedniej grubości. Zalecana
grubość dla makaronu zostanie uzyskana po nastawieniu regulatora na wartość od 5 do
7. Gotowe płaty ciasta należy następnie opracować (pokroić) za pomocą nasadki G2 lub
G3 na odpowiednią szerokość (ich odmiennie poukładane noże tworzą odpowiedni rodzaj
makaronu) i opracować zgodnie z potrzebą. przygotowany makaron należy ugotować
najpóźniej w ciągu czterech godzin.
Nasadki do makaronu (I1 - I5)
Złożenie (rys. 6e)
Włóż podajnik ślimakowy D1 do maszynki do mięsa D kołem zębatym do przodu.
W zależności od rodzaju makaronu potrzeba nasunąć na podajnik wybraną nasadkę
(płytkę I1 – I5), aby wycięcia pasowały do występków na maszynce do mięsa D.
Następnie, nakręcić nakrętkę D6 na maszynkę do mięsa i dokręcić odpowiednią siłą.
Montaż na głowicy wielofunkcyjnej (rys. 6f, 6g)
Wysuń pokrywę A6 głowicy wielofunkcyjnej A7. Wsuń zmontowaną maszynkę do mięsa D
do wyjścia A4 pod kątem ok. 45o i poprzez przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara zablokuj ją w pozycji poziomej (usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia). Nasuń
na górną część maszynki do mięsa D otwór wsypowy D14. Teraz maszynka do mięsa jest
gotowa do użytku. Aby zdemontować maszynkę do mięsa, wciśnij przycisk zwalniający A5,
przekręć maszynkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wysuń ją z wyjścia
głowicy wielofunkcyjnej.
Użycie: Korzystanie z różnych wymiennych nasadek z różnymi otworami, umożliwia
tworzenie różnego rodzaju makaronu. Pod maszynkę do mięsa potrzeba
umieścić pojemnik ze stali nierdzewnej lub odpowiednią tackę, gdzie będzie
przechwytywany makaron. Ciasto wkładać do otworu podajnika w taki sposób, aby
nie zapchać podajnika śrubowego i naciskać lekko popychaczem D13.
Skład: N
a każde 110 g ciasta, dodać 1 jajko (50 - 60 g), 0,5 -1 łyżki oleju i 0,5 - 1 łyżki
wody. Po obróbce cieplnej (tzn. po ugotowaniu) można uzyskać około 320 g
świeżego makaronu.
Poniższy przepis jest tylko wskazówką, i nie wyklucza Twojej kreatywności podczas
przygotowywania innych rodzajów makaronu. Ciasto można zabarwić np. koncentratem
pomidorowym na czerwono lub zmiksowanym szpinakiem na zielono, muszą być
przestrzegane zasady 50 g na 110 g mąki. Jeśli do zabarwienia dodasz szpinak lub
koncentrat pomidorowy, 50 g tego surowca zastępuje jedno jajko.
Np. dla dawki 330 g mąki, 50 g szpinaku, 2 łyżki oleju i 2 łyżki wody, dodać 2 jajka, na 220
g mąki, 100 g szpinaku, 2 łyżki oleju i 2 łyżki wody, dodać 1 jajko.
Ugniecenie i wyformowanie ciasta w wałeczek o średnicy mniejszej niż średnica otworu
podawania i włożenie go bezpośrednio do podajnika, to najlepszy sposób podawania
ciasta. Wytłaczane ciasto należy kroić ostrym nożem bezpośrednio na nasadce I aby
spadało do wybranego naczynia. Zaleca się przestrzegać maksymalnej długości 2 cm
makaronu. Przy takim sposobie wyrabiania makaronu nie dochodzi do przeciążania
urządzenia zasilającego. Po zakończeniu pracy wyłączyć robot. Gotowy makaron ugotuj
w ciągu czterech godzin od zrobienia lub rozłóż na ściereczką i przykryj również
ściereczką. Pozostaw do wysuszenia tylko w temperaturze pokojowej.
85 / 90
PL
Zalecenia
– Włóż do misy mąkę (mąkę pszenną jasną lub mąkę pszenną średniego przemiału),
jajka i olej. Mieszaj ciasto za pomocą haka ugniatającego przez 6 - 10 minut
z prędkością 1 - 2. Jeśli mieszanka jest zbyt sucha, dodaj małą ilość wody. Wyłącz
urządzenie i wypracuj gładkie ciasto ugniatając je ręcznie. Ciasto należy odstawić
na ok. 90 minut. Aby uzyskać wysokiej jakości makaron należy ciasto owinąć w folię
spożywczą i odstawić na około 10 godzin do lodówki.
– Aby zachować doskonałą spójność makaronu, należy zapewnić podawanie
wystarczającej ilości ciasta do urządzenia.
– Podczas wyrabiania makaronu zaleca się wybrać stopień prędkości 1 lub 2. Podczas
szybkiego wyrabiania makaronu (np. z nasadką I1) należy zmniejszyć prędkość do optymalnej.
– Czas pracy może być różny, jest w jednostkach minut i zależy od ilości, rodzaju
i jakości użytego ciasta.
– Średnia porcja wynosi 100 g makaronu na osobę. Podczas gotowania należy
przestrzegać przepisu na każde 100 g makaronu 1 litr wody i 10 gramów soli.
i
Młynek do mielenia maku (rys. 13)
Złożenie (rys. 14)
Na zabierak H1 nasunąć osłonę H2. „Stały“ kamień do mielenia H3 włożyć na zabierak,
następnie kamieniem powoli obracać, tak długo, aż trzy występki blokujące na kamieniu
będą dopasowane do trzech wytworzonych zagłębień w zabieraku. Włożyć „ruchomy“
kamień do mielenia (tj. rowki skierowane przeciw sobie) na „stały kamień do mielenia“.
Płytę dociskową H4 nasunąć na wał tak, aby występek środkowy był skierowany do
otworu w kamieniu do mielenia. Następnie powoli obracać płytę dociskową, tak długo, aż
trzy wgłębienia blokujące na płycie będą dopasowane do trzech występków w kamieniu.
Wreszcie, nakręcić płytę regulacyjną H5 na wał zabieraka i dokręcić.
Montaż urządzenia dodatkowego na napęd (rys. 15)
Zmontowany młynek do mielenia maku zasunąć (kołem zębatym) do wyjścia napędu pod
kątem około 45° i obracając w lewo zablokować w pozycji poziomej (słychać kliknięcie).
Aby zdemontować zmontowany młynek potrzeba nacisnąć sterownik zwalniający (np.
przycisk) na napędzie, obrócić młynek w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do oporu,
a następnie wyciągnąć go z wyjścia napędu.
Ustawienie stopnia rozdrobnienia mielenia „drobny / gruby“ (rys. 16)
Stopień rozdrobnienia ustawia się za pomocą obrotowej tarczy regulacyjnej H5. Obracając
tarczę w prawo skraca się odległość między kamieniami do mielenia i zmienia stopień
rozdrobnienia drobny/ gruby.
!
Uwaga
– Gdy słychać zgrzytanie / tarcie kamieni o siebie, oznacza to najdrobniejsze ustawienie
stopnia mielenia.
– Nigdy nie wolno dociągać kamieni do mielenia na siłę!
Użycie
Mak wsypać do komory młynka (maksymalna ilość 150 g), rowki w kamieniach same
dozują ilość przetwarzanego maku. Pod młynek umieścić odpowiedni pojemnik. Włączyć
napęd. Ustawić prędkość 4 - MAX.
86 / 90
PL
Zalecamy na niewielkiej ilości maku sprawdzić stopień rozdrobnienia (po zmieleniu). Jeśli
stopień zmielonego maku jest optymalny, potrzeba wyłączyć napęd następnie za pomocą
pokrętła sterowania H5 ustawić (tj. obrót w lewo = grubsze mielenie, w prawo = drobniejsze
mielenie). Jeżeli stopień rozdrobnienia próbki maku jest optymalny, zakończyć mielenie
pozostałej ilości. Jeśli trzeba przetwarzać duże ilości maku, nie przekraczać maksymalnego
czasu pracy silnika.
Zalecenia
–U
żywać dobrej jakość maku. Mak przed mieleniem zalecamy skontrolować czy nie
ma w nim ciał obcych (np. kawałki kamieni), które mogą spowodować uszkodzenie
produktu (np. zeszlifować kamienie). Wszelkie roszczenia z powodu tych
zanieczyszczeń nie będą rozpatrywane w okresie gwarancyjnym.
– Do mielenia używać suchego maku! Podczas mielenia mak musi być kruszony,
a nie rozcierany, aby został sypki, nie była z niego papka i nie tracił swojego
charakterystycznego smaku.
– Mak zawiera olej, aby wynik był dobry, nie należy ustawiać zbyt drobnego mielenia.
– Czas przygotowania (przetwarzania) jest w minutach, w zależności od ilości, rodzaju
i jakości użytego maku i ustawienia stopnia zmielenia (około 150 g / 3 min.)
– Po zmieleniu „większej“ ilości maku, części urządzenia dodatkowego mogą być gorące
(np. kamienie do mielenia, płytka dociskowa, zabierak). Przed demontażem
i czyszczeniem potrzeba chwilkę poczekać i uważać, aby się nie poparzyć.
i
IV. ZASADY UŻYCIA URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIA
Poniższe rady dotyczące opracowania potraw prosimy traktować jako przykłady i inspirację.
Ich celem nie jest udzielanie instrukcji, ale pokazanie możliwości różnego rodzaju opracowania
potraw. Ilość opracowywanych potraw należy dobrać tak, aby nie doszło do przekroczenia
maksymalnej pojemności naczynia wyznaczonego za pomocą kreski.
Większą ilość opracowywanych potraw należy rozdzielić na kilka dawek i na bieżąco
sprawdzać zawartość pojemnika. Zalecamy od czasu do czasu przerwać pracę, wyłączyć
urządzenie i usunąć ewentualne kawałki potrawy, które przykleiły się do ścianki pojemnika,
miksera czy pokrywki.
Wyposażenie
Trzepaczka
Hak do
ugniatania
Potrawa
Śmietana (łącznie z
zawartością tłuszczu
38%)
Białko
Mąka
Sól
Drożdże
Cukier
Woda
Smalec
Max. ilość
Czas
(min.)
1000 ml
10
1 - 5 (maksymalnie)
-
12 szt.
1 500 g
17 g
17 g
6g
750 g
28 g
3
MAX
-
87 / 90
Prędkoś
1 minutę na MIN, następnie 3 przez 4 min.
Przygotowanie (mm)
-
PL
Wyposażenie
Mieszacz
Mikser
Maszynka
do mięsa
Potrawa
Max. ilość
Mouka Mąka
Cukier puder
Margaryna
Jajko
100 g
100 g
100 g
2 ks
Cebula
Marchew
Lód
Wołowina
Wieprzowin
1 szt.
255 g
340 g
2 000 g
2 000 g
Czas
Prędkoś Przygotowa(min.)
nie (mm)
30
sekund
przy
dowol1 (maksymalnej
nie)
prędkości, 1
minutę
na MAX.
1
1 - MAX
15x15x15
40x40x20
3
3
6
30x30x30
V. KONSERWACJA (rys. 17)
Przed przenoszeniem urządzenia wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka
elektrycznego! Nie używaj ściernych i agresywnych środków czyszczących! Do
czyszczenia głowicy wielofunkcyjnej A7 należy użyć wilgotnej ściereczki z dodatkiem środka
do mycia. Trzepaczkę/mieszacz, hak do ugniatania, maszynkę do mięsa D, młynek do mielenia
maku H, krajarkę E czy mikser F, łącznie z wyposażeniem, należy natychmiast po użyciu umyć
w gorącej wodzie ze środkiem do mycia. Plastikowe części i nasadki I można umyć w zmywarce
do naczyń. Nasadki I można łatwo oczyścić załączoną szczotką. Metalowych części nie należy
wkładać do zmywarki, ponieważ środki czyszczące mogą spowodować ich przyciemnienie lub
zardzewienie. Upewnij się, że powierzchnie przylegające są czyste i funkcjonalne.
Nierdzewny pojemnik
Do mycia nierdzewnego pojemnika B1 nie należy używać druciaka, stalowej szczotki lub
środków wybielających. Osady wapnia usuń za pomocą octu.
Maszynka do miesa i mikser
Podczas czyszczenia ostrza tnącego D2 lub noża F3 należy zachować zwiększoną
ostrożność! Zadbaj o to, aby krawędzie tnące ostrza lub noża nie zetknęły się z twardymi
przedmiotami, które powodują ich stępienie i obniżenie efektywności. Po umyciu i wysuszeniu
części zalecamy nasmarowanie ostrza, noża i wymiennych sitek olejem stołowym. Aby łatwiej
wyczyścić maszynkę do mięsa, zmiel pod koniec pracy twarde pieczywo (np. rogal czy bułkę).
Nóż F3 (ze spodu) uchwycić za plastikową bazę F2 i zasunąć (ostrzem w górę) do otworu
w pojemniku, następnie obrócić w kierunku strzałki aż do oporu (rys. 18). Wyjęcie noża z
pojemnika należy wykonać w odwrotny sposób.
Krajarka
Do łatwiejszego / doskonalszego czyszczenia może być zdemontowany z korpusu zabierak
E7 patrz (rys. 7). Włożenie zabieraka należ wykonać w odwrotny sposób (będzie słyszalne
kliknięcie).
88 / 90
PL
Makarony
Nasadki do makaronu od G1 do G3 należy po użyciu wytrzeć wilgotną ściereczką.
Nie zanurzaj ich do wody.
Młynek do mielenia maku
Podczas czyszczenia kamieni mielących należy pracować bardzo ostrożnie! Zadbać, aby
krawędzie mielące / rowki kamieni nie były w kontaktu z twardymi przedmiotami,
które je stępią i tym samym zmniejszą ich skuteczności. Po umyciu i wysuszeniu części
zalecamy natrzeć kamienie i płytę dociskową olejem stołowym. Niektóre potrawy mogą
w pewnym stopniu zabarwić wyposażenie. Ta zmiana nie ma żadnego wpływu na właściwości
powierzchni i nie stanowi podstaw do reklamacji urządzenia! Takie zabarwienie po pewnym
czasie znika samo. Plastikowych części nigdy nie susz nad źródłem ciepła (np. nad piecykiem
czy kuchenką elektryczną lub gazową). Urządzenie należy przechowywać starannie
wyczyszczone w suchym, niezakurzonym miejscu z dala od dzieci i osób upośledzonych.
Wymiana uszkodzonego koła zębatego
Wyjmij podajnik ślimakowy D1. Odkręć śrubę za pomocą odpowiedniego narzędzia
(np. śrubokręta). Wyjmij koło zębate D14 z podajnika ślimakowego. Włóż nowe koło zębate
na wał ślimakowy i mocno dokręć śrubę (rys. 10).
Ustawianie optymalnej wysokości nasadki (rys. 9)
Mieszacz, trzepaczka lub hak do ugniatania uderzają o dno pojemnika lub nie dosięgają
do składników znajdujących się na dnie pojemnika. Należy ustawić odpowiednią wysokość
nasadki C1, C2 lub C3.
Sposób postępowania:
Wciśnij dźwigienkę zwalniającą A1 głowicy wielofunkcyjnej A7 i podnieś głowicę do góry.
Wsuń do wyjścia A3 w głowicy jedną z nasadek C1, C2 lub C3 i poprzez przekręcenie
zablokuj ją w takiej pozycji, aby pasowała do swojego położenia w głowicy. Pochyl głowicę
wielofunkcyjną A7 do pozycji roboczej poprzez wciśnięcie dźwigienki A1 i przyciskanie
głowicy A7 na dół do momentu jej zablokowania, czemu towarzyszy dźwięk zatrzaśnięcia.
Jedną ręką trzymaj nasadkę, a drugą odkręć nakrętkę nasadki za pomocą odpowiedniego
klucza. Wyreguluj wysokość poprzez ręczne przekręcenie nasadki w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do niego. Nasadka będzie się wysuwać
w dół lub wsuwać do wnętrza wyjścia. Nasadka powinna się znajdować jak najbliżej dna
i ścian pojemnika, ale nie może ich dotykać. Po ustawieniu wysokości dokręć mocno
nakrętkę, podnieś głowicę do góry i wyjmij nasadkę.
VI. EKOLOGIA
Jeżeli tylko rozmiary na to pozwalają to na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwórstwa wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej
dokumentacji oznaczają, że zastosowane elementy elektryczne lub elektroniczne nie można
poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy przynieść do specjalnych
punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą
Państwo zachować cenne źródła i wspomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych
wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, na co mogłaby mieć negatywne wpływy
niepoprawna utylizacja odpadu. W celu uzyskania następnych szczegółowych informacji
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego
(zobacz www.elektroeko.pl). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze
– zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.
89 / 90
PL
W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód
zasilania od sieci elektrycznej, ucięciem przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia
nie będzie następnie możliwe.
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia
może wykonać wyłącznie serwis specjalistyczny! Nie dotrzymanie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VII. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Masa (kg) ok
8,5
Pojemność nierdzewnego pojemnika (l)
5,5
Pojemnośæ pojemnika miksera (l)
1,2
Klasa izolacyjna
II.
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi
< 0,50 W
Poziom hałasu 82 dB (A) re 1pW
Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2004/108/ES włącznie z dodatkami w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogi Dyrektywy 95/2006/ES włącznie
z dodatkami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.
Jest zgodny z rozporządzeniem 1935/2004/ES Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do z żywnością.
Producent zastrzega sobie prawo do wykonania drobnych odchyleń od wykonania
standardowego, które nie mają wpływu na działanie produktu.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub
innych cieczy. PLEASE DO NOT OPEN DURING THE OPERATION – Nigdy nie zdejmuj
pokrywy podczas pracy jednostki napędowej. NEVER PUT INTO THE HANDS WITH
POWER ON – Nigdy nie wkładaj dłoni do dzbanka podczas pracy jednostki napędowej.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie
należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE
położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
Producent: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Republika Czeska.
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland.
UWAGA: Nie wkładaj palców do urządzenia!
ZAUWAŻYĆ: przestrzegać kierunku zakładania ostrze
tnące i kamienia mielącego!
90 / 90
Postup při reklamaci
Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem doklad o jeho koupi,
příp. záruční list, uvést důvod reklamace a vadu popsat. Při reklamaci v záruční době se
obracejte na servisy podle adres na www.eta.cz. K odeslanému výrobku připojte průvodní
dopis s udáním důvodu reklamace a svoji přesnou adresu. Při reklamaci v záruční
době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte
tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme
znečištěné výrobky do opravy.
Postup pri reklamácii
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť s reklamovaným výrobkom doklad o jeho kúpe,
prípadne záručný list, uviesť dôvod reklamácie a závadu popísať. Pri reklamácii v záručnej
lehote sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených na www.eta.sk. K odoslanému
výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a svoju presnú
adresu. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej
ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil.
Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky.
Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
od
do
od
do
od
do
Zákazka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Kupon č. 3
Kupon č. 2
Kupon č. 1
$
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
$
$
Zakázka číslo
ZÁRUČNÍ LIST • ZÁRUČNÝ LIST
24
Typ Série (výrobní číslo)
0028
TypSéria
(výrobné číslo)
Záruční doba
Záručná lehota
měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi
Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu
Datum prodejeRazítko prodejce a podpis
Dátum predaja
Pečiatka predajcu a podpis
Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude
mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami
za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán
v návodu. Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje.
Adresy záručních opraven jsou uvedeny na internetu www.eta.cz. Poskytovaná záruka se
prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny výrobku
nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je
zároveň „Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku“.
© DATE 15/1/2015
Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.
Kupon č. 2
Kupon č. 3
Typ ETA 0028
Typ ETA 0028
Typ ETA 0028
Série
Série
Série
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
$
Kupon č. 1
$
Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok
bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými
normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je
opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku
sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené na internete www.eta.
sk. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.
V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho
zákonníka. Tento záručný list je zároveň „Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku”.
$
e.č.31/2014
Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement