ADAPT_PARASOL_EXb

ADAPT_PARASOL_EXb
ADAPT Parasol EX
Energisparande frihängande komfortmodul
SNABBGUIDE
○○ Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation
och Swegons system WISE.
○○ Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla
sker exakt efter behovet, varken mer eller mindre.
SNABBFAKTA
Storlek (mm)
ADAPT Parasol EX 690
ADAPT Parasol EX 1290
Längd
Bredd
Höjd
Längd
Bredd
Höjd
690
690
230
1290
690
230
○○ Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell
reglering på produkt eller rumsnivå.
Primärluftsflöde:
Tryckområde:
Kylkapacitet - totalt:
Upp till 55 l/s
50 till 150 Pa
Upp till 1930 W
○○ Vattenburen kyla och värme.
Värmekapacitet:
Upp till 2450 W
○○ Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och
Swegons ADC (Anti Draught Control) ger maximal
komfort och flexibilitet såväl idag som vid framtida
behov.
ADAPT Parasol EX
Innehåll
Teknisk beskrivning............................................. 3
Komfortmodul ADAPT Parasol EX................................ 3
Kompakt och intelligent enhet..................................... 5
Del av WISE systemet................................................... 6
Behovsstyr klimatet i rummet....................................... 7
Sekvensval Vatten / Luft............................................... 7
Sekvensval Luft / Vatten............................................... 8
Driftfall........................................................................ 9
Funktioner................................................................. 10
Specifika dysinställningar............................................11
Sensormodulen.......................................................... 12
SWICCT..................................................................... 13
Exempel på installationer........................................... 14
Teknisk data....................................................... 16
Kyla............................................................................17
Värme....................................................................... 20
Ljud........................................................................... 23
Installation......................................................... 24
ADAPT Parasol EX - Ingående delar............................ 24
Upphängning............................................................. 25
Anslutningsdimensioner............................................. 25
Mått.................................................................... 26
ADAPT Parasol EX 690............................................... 26
ADAPT Parasol EX 1290............................................. 27
Tillbehör............................................................. 28
Fabriksmonterade...................................................... 28
Övriga....................................................................... 28
Specifikation...................................................... 31
Entreprenadgräns....................................................... 31
Sammanställning tillbehör.......................................... 31
Beställningsspecifikation ........................................... 32
Beställningsexempel................................................... 32
2
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
Teknisk beskrivning
Komfortmodul ADAPT Parasol EX
ADAPT Parasol EX är baserad på en vanlig Parasol EX men
är dessutom utrustad med funktioner för behovsstyrning
av inneklimatet. Finns som en- och tvåmoduls enhet:
Storlekar:
690 x 690; 690 x 1290
Moduler:
Installation:
Tilluft och kyla
Tilluft, kyla och värme
Frihängande, dikt mot tak
Funktion
Komfortmodulernas grundfunktion är nära besläktad med
klimatbafflarnas. Skillnaden är först och främst att komfortmodulen distribuerar luften åt fyra håll istället för två.
Detta maximerar ytan för inblandning av tillförd luft med
rumsluften vilket gör att man kan ta ut en hög effekt
utan att ta mer plats i taket än nödvändigt. Komfortmodulerna är också optimerade för att snabbt blanda den
tillförda luften med rumsluften vilket ger bättre komfort
i rummet. I värmefallet kan man med fördel dra nytta av
denna teknik för att på ett bättre sätt kunna tillföra värme
längs tak. Den inbyggda DCV-funktionen förutsätter att
kanaltrycket hålls konstant t.ex med hjälp av ett zonspjäll.
Behovsstyrt inneklimat
Med behovsstyrd ventilation ventileras och klimatiseras
ett rum exakt så mycket som behövs, varken mer eller
mindre. Besparingspotentialen är mycket stor, framför allt
i lokaler där närvarograden är låg och där variationen är
stor mellan låg och hög belastning – vilket stämmer in på
många lokaler. Kontor har till exempel ofta en närvarograd på under 50 %!
ADAPT Parasol EX kombinerar det bästa från två världar
– behovsstyrd ventilation med all dess besparingspotential kombinerat med komfortmodulens kraftfullhet och
prestanda för klimatisering av rummet.
Flexibilitet
Enkelt omställbara dysor i kombination med Swegons
ADC (Anti Draught Control) ger maximal flexibilitet
med avseende på förändringar i rummets utformning.
Alla sidor kan ställas in oberoende av varandra så att man
kan distribuera mer eller mindre luft och samtidigt rikta
luften åt önskat håll i lokalen.
Design
Underplåten till ADAPT Parasol EX finns i tre olika perforeringsmönster. Som standard gäller runda hål i triangulär delning men kan som tillval utrustas med alternativa
varianter.
Dragfritt inneklimat
ADAPT Parasol EX har fyrvägs luftdistribution med låg
lufthastighet. Den låga lufthastigheten skapas av att den
undertempererade luften sprids över en stor yta. Genom
utloppets speciella utformning erhålls en turbulent strömning som ger snabb inblandning i rumsluften. Komfortmodulens slutna konstruktion med cirkulationsöppning för
returluft i underdelen bidrar också till den goda inblandningen.
ADAPT Parasol EX finns tillgänglig i följande utföranden
på batteri/värmeväxlare:
Variant A: Tilluft och vattenburen kyla från batteri.
Variant B: Tilluft, vattenburen kyla och värme från batteri.
www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
3
ADAPT Parasol EX
Figur 1. Variant A: Kyl- och tilluftsfunktion
1 = Primärluft
2 = Inducerad rumsluft
3 = Primärluft blandad med kyld rumsluft
4
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
Figur 2. Variant B: Värme- och tilluftsfunktion (inkluderar även
kylfunktion)
1 = Primärluft
2 = Inducerad rumsluft
3 = Primärluft blandad med uppvärmd rumsluft
20160301
ADAPT Parasol EX
Kompakt och intelligent enhet
Passande lokaler
ADAPT Parasol EX levereras som en kompakt och intelligent enhet där spjäll och motor är integrerat i produkten. Regulatorn med tryckgivare och kopplingsplintar är
förmonterad på en plåt, vilken enkelt monteras på kanal
och döljs av kanalkåpan.
Sensormodulen, som är en vital del av produkten, är en
kombinerad närvarosensor och temperaturgivare. Placering är som default i underplåten, men den kan också
placeras på vägg.
Detta tillsammans med en intelligent styrning där många
anpassningar kan göras, bidrar till att produkten är
mycket flexibel och framtidssäker.
Som exempel kan nämnas att alla enheter kan vara
master eller slav, enkelt omställbart genom en parameterändring tillsammans med flytt/byte av en RJ12 kabel.
Detta medför att då t.ex. ett öppet kontorslandskap
delas upp i kontorsceller så minimeras extraarbetet för att
anpassa produkten till det nya driftfallet.
Hög kapacitet
Med sin höga kapacitet utnyttjar ADAPT Parasol EX
40-50% mindre takyta för att klara kylbehovet i ett normalt kontor, jämfört med en traditionell klimatbaffel.
Enkel att justera
Med hjälp av inbyggd dysreglering med många inställningsmöjligheter ger ADAPT Parasol EX optimal komfort
och kan enkelt anpassas om lokalens storlek eller verksamhet förändras. Komfortmodulen kan ställas in så att
olika mycket luft sprids på varje sida samt för såväl höga
som låga luftflöden.
ADAPT Parasol EX lämpar sig utmärkt som standardapplikation i t ex:
•
•
•
•
•
•
•
Kontor och konferenslokaler
Undervisningslokaler
Hotell
Restauranger
Sjukhus Butiker
Köpcentra
Med sina många installationsmöjligheter kan ADAPT
Parasol EXs funktioner med lätthet anpassas till nya verksamheter eller förändringar i lokalens utformning.
Placering
Eftersom varje sida av ADAPT Parasol EX kan justeras
individuellt per sida med avseende på luftflöde passar den
in var som helst i rummet. Placering i framkant, centrum,
bakkant eller asymmetrisk placering, har ingen betydelse.
I exempelvis bakkantslösningar för cellkontor kan enheten
installeras nära korridorväggen. Det man behöver göra
är att minska luftdistributionen mot korridorväggen och
istället öppna upp mer på övriga tre sidor (se Figur 3). Fördelen gentemot andra bakkantslösningar är att man kan
utnyttja mellanväggarna för att öka inblandningszonen.
Detta resulterar i låga lufthastigheter och ett bra rumsklimat.
Enkel att installera
De små dimensionerna ger hanteringsmässiga fördelar,
framförallt vid hantering av produkterna på byggplatsen,
vilket ger färre hanteringsskador och bättre arbetsmiljö.
Figur 3. ADAPT Parasol EX som bakkantslösning
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
5
ruktur
ADAPT Parasol EX
Kylaggregat & värmepump
NESTOR
ruktur
System
Internt nätverk/
Internet
Central fastighetsautomation
System
System
system
ruktur
ruktur
system
Zone
System
Delsystem
All Year Comfort
Super WISE
System
Zone
Room
system
GOLD
system
Room
roduct
Zone
Zon
roduct
) Zone
parts
Room
CONTROL Zone
CONTROL Zone
CONTROL Zone
)Room
parts
onents
roduct
Rum
roduct
onents
) parts
ADAPT Damper
) parts
onents
onents
Passiva luftdon
ADAPT aktiva luftdon
ADAPT Parasol EX
Figur 4.
Del av WISE systemet
ADAPT Parasol EX är en del av WISE, Swegons system för
behovsstyrd ventilation.
Via SuperWISE, en kommunikationsenhet som via
Modbus RTU knyter ihop alla delar i WISE systemet, kommunicerar ADAPT Parasol EX med övriga WISE Produkter i
systemet samt hela vägen upp till GOLD-aggregatet.
6
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
En av fördelarna med ADAPT Parasol EX är att trycket i
dysorna kan hållas på en hög nivå vilket innebär kontrollerade kastlängder, hög effekt samt bibehållen coandaeffekt på luften oavsett driftfall.
För att konstanttryckhålla zonen används Swegons zonspjäll CONTROL Zone
20160301
ADAPT Parasol EX
Behovsstyr klimatet i rummet
• Steglös reglering av luftflödet efter behov - temperatur eller luftkvalitet.
• Om luftkvalitetsgivare används överstyr denna temperaturgivaren.
• Samma steglösa funktion oavsett om det rör sig om en produkt i ett cellkontor eller flera produkter i ett kontorslandskap eller konferensrum.
• Förutom att ventilera på ett effektivt sätt regleras rumstemperaturen med hjälp av både vatten - och luftkyla.
• Kan med fördel värma från taket - allt i en produkt
• Kan kombineras med radiatorer eller golvvärme - produkten tar då hänsyn till detta och reglerar rumstemperaturen
på ett energieffektivt sätt tex genom att inte öka luftflödet vid ökat värmebehov.
Sekvensval Vatten / Luft
• Styrsekvensen innebär att vattenkyla prioriteras före luftkyla
• Vid närvaro regleras luftflödet steglöst mellan min – och max beroende på rumstemperaturen (eller luftkvaliten om
luftkvalitetsgivare används.)
• Om rummet behöver kylas säkerställs först att luftflödet skapar tillräckligt tryck i apparaten för att tillåta att vattenventilen öppnas. Detta för att säkerställa komforten i rummet, d.v.s. att inte få kallras från produkten.
• Därefter tillåts vattenventilen att öppna för att tillföra kyla till rummet. Om kylbehovet kvarstår när kylventilen står
fullt öppen öppnar det inbyggda luftspjället för att kyla mer med luft.
Flöde
Vatten / Luft
1
2
3
4
5
6
Max närvaroflöde
Min P kylventil
Min närvaroflöde
Ventil 100% öppen
Frånvaroflöde
Ventil 0% öppen
Närvaro med kylbehov
Figur 5.
1.Närvaro – temperatur stiger
2.Rumstemperatur når nivå för kylbehov – luft öppnar för att nå mintryck som tillåter kylventil att öppna
3.Kylventil tillåts öppna
4.Kylventil fullt öppen men fortfarande kylbehov i rummet – luftspjäll öppnar för att kyla med mer luft
5.Kylventil och luftspjäll fullt öppna
6.Temperatur når rummets börvärde, spjäll och ventil stänger
= Vatten
= Luft
= Rumstemperatur
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
7
ADAPT Parasol EX
Sekvensval Luft / Vatten
• Styrsekvensen innebär att luftkyla prioriteras före vattenkyla
• Vid närvaro regleras luftflödet steglöst mellan min – och max beroende på rumstemperaturen (eller luftkvaliten om
luftkvalitetsgivare används.)
• Vid kylbehov öppnas först luftspjället steglöst till fullt öppet, om kylbehov kvarstår öppnar också vattenventilen.
Flöde
Vatten / Luft
1
2
3
4
5
Max närvaroflöde
Min närvaroflöde
Ventil 100% öppen
Frånvaroflöde
Ventil 0% öppen
Närvaro med kylbehov
= Vatten
Figur 6.
= Luft
1.Närvaro – temperatur stiger
= Rumstemperatur
2.Rumstemperatur når nivå för kylbehov – luft öppnar
3.Luftspjäll fullt öppet men fortfarande kylbehov i rummet – ventil öppnar för att kyla med vatten
4.Luftspjäll och vattenventil fullt öppna
5.Temperatur når rummets börvärde, spjäll och ventil stänger
Sekvens Luftkvalitet
Flöde / Luft
1
2
4
3
Max närvaroflöde
Min närvaroflöde
Frånvaroflöde
Närvaro med ökat luftflöde pga. luftkvalitet
Figur 7.
1.Närvaro – CO2 / VOC halt stiger
2.CO2 / VOC- halt når tillåtet övre gränsvärde – luftspjäll öppnar steglöst
3.Luftspjäll fullt öppet
4.CO2 / VOC- halt når tillåtet undre gränsvärde – luftspjäll stänger
8
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
= Luft
= VOC/CO2
ADAPT Parasol EX
Driftfall
Beroende på status på inkopplade givare ställer regulatorn
in utgångarna utifrån något av flera möjliga driftfall.
Nedan beskrivs driftfall som är baserade på närvaro i
rummet, status på aktuella givare eller signal från överordnat system.
Driftlägen
Ett flertal driftlägen finns i ADAPT Parasol EX:
•
•
•
•
•
•
•
Nödläge/Emergency mode
I händelse av brandlarm öppnas eller stängs luftspjället i frånluftskanalen, beroende på vilket reglersystemet
ställts in på. I driftläge Nödläge är kylning och värmning
avstängda. Tilluft är normalt avstängt.
Driftläge EMERG kan endast hanteras i reglersystem som
är anslutet till ett överordnat system via Modbus RTU.
Injusteringsläge
”First open” funktionen innebär att vattenventilerna är
öppna vid installationen, vilket underlättar påfyllning,
provtryckning och luftning av vattensystemet.
Närvaroläge.
Frånvaroläge.
Semester.
Stand-by, viloläge.
Nödläge.
Injustering.
Sommarnattkyla.
Funktionen inaktiveras automatiskt efter cirka 6 minuter
under spänning.
Ett klickande ljud kan höras när ventilerna och spjällen
övergår till NC-läge (=normalt stängt) och den normala
reglerfunktionen aktiveras.
Mer om injusteringslägen kan läsas i beskrivningen av
sensormodulen på sid. 12.
Närvaroläge
När ADAPT Parasol EX får signal via närvarogivare att
någon är närvarande i rummet, regleras ventilställdon för
kyl- respektive värmevatten efter valda tillslagstemperaturer för kyla- resp. värme knutna till detta driftläge. Luftflödet styrs till valt närvaroflöde, men påverkas naturligtvis
av givare som kondensgivare, temperaturgivare, fönsterkontakt, ev. luftkvalitetsgivare etc.
Sommarnattkyla
Funktionen innebär att kall luft utifrån används för att
kyla rummet under natten till den fördefinierade nivån.
Funktionen kan endast hanteras i reglersystem som är
anslutet till ett överordnat system via Modbus RTU.
Frånvaroläge
När driftläge Frånvaroläge är aktiv övergår systemet automatiskt i energisparläge. Systemet återgår till Närvaroläge
och normaldrift när närvaro åter registreras. I energisparläget/frånvaroläget regleras ventilställdon för kyl- respektive värmevatten enligt status på övriga givare i rummet,
men normalt med en större tillåten differens mellan
tillslagstemperatur kyla respektive värme än i närvaroläget
samtidigt som luften regleras till Minflöde.
Semester
När driftläge Semester är aktiv övergår systemet automatiskt i energisparläge precis som vid frånvaroläge, men
med möjlighet att tillåta ytterligare större temperaturdifferens. Styrs från överordnat system.
Stand-by, viloläge
När reglersystemet registrerar att ett fönster är öppet
övergår regulatorn till driftläget Stand-by. När fönstret
stängs återgår regulatorn till driftläge Närvaroläge. När
regulatorn är i driftläge Stand-by hålls rumstemperaturen
över 10°C (frostskydd).
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
9
ADAPT Parasol EX
Funktioner
Change over
Funktionen innebär att endast ett ventilställdon som
kopplas till kylutgången används. Detta ställdon styr då
både värmevatten och kylvatten, vilka transporteras i
samma rör. Extern tempgivare ska användas och denna
ska mäta på rörstammen där vattnet alltid cirkulerar.
På vintern, då uppvärmning behövs, öppnas ventilen om
vattnet i röret är varmare än bör-värdet på temperaturen.
Om vattnet är kallare, öppnas inte ventilen.
På sommaren, då behov av kyla finns, öppnas ventilen om
vattnet i röret är kallare än bör-värdet på temperaturen.
GT1
Motionering av ventiler
Funktionen innebär att vattenventilerna motioneras
regelbundet genom automatik för att undvika att de
börjar kärva eller fastnar. Under motioneringen öppnas
alla ventiler som är kopplade till regulatorn maximalt
under 6 minuter och stängs sedan. Ventilerna till kylsystemet motioneras först, därefter motioneras ventilerna till
värmesystemet.
Frostskydd
Funktionen innebär att värmedrift startas vid 10°C för att
motverka risk för skador som annars kan uppstå på grund
av frysning.
GT2
RE
ADAPT Parasol EX
Rum
Figur 8.
• 2 – rörssystem med kylvatten sommartid och värmevatten vintertid
• GT1 är placerad där varmt eller kallt vatten alltid cirkulerar
• Sommar: Om rumstemperatur T2 är högre än vattentemperaturen T1 så öppnas ventilen vid kylbehov.
• Vinter: Om rumstemperaturen T2 är lägre än vattentemperaturen T1 så öppnar ventilen vid värmebehov.
• GT1 kopplas till regulatorn som extern temperaturgivare
• I SWICCT eller SuperWISE talar man om för regulatorn
att givaren ska användas för Change-Over funktion.
• GT2 är temperaturgivaren som sitter i Sensormodulen
• Ventilställdonet ska kopplas mot regulatorns kylutgång.
SWICCT:
External temperature sensor use
Change over temperature
Not used
Room temperature
Change over temperature
Temperature (read only)
Window contact NO
Window contact NC
Figur 9.
10
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
Specifika dysinställningar
Dysinställning
För att specifiera optimerade dysinställningar utgår man
alltid från den sida där vattenanslutningen finns. Därifrån
går man motsols och specificerar sida för sida, se figur
10-11. Om så önskas kan man beställa enheterna förinställda från fabrik (gäller ej lagerhållna enheter).
Den unika inbyggda dysregleringen i ADAPT Parasol EX
gör att var och en av de fyra sidorna kan ställas in individuellt. Beroende på enhetens placering och lokalens
primärluftsbehov kan primärluften styras i önskad riktning. Optimering av luftflödets riktning görs enkelt med
hjälp av Swegons dimensioneringsprogram ProSelect som
kan hämtas på www.swegon.com.
Den önskade dysinställningen görs från fabrik, men kan
vid behov enkelt ändras på plats.
K-faktor
Varje dysinställning har en given k-faktor. Genom att
addera k-faktorerna för dysinställningarna på varje sida
erhålls en total k-faktor för enheten. Aktuell k-faktor vid
optimerad dysinställning erhålls även denna i ProSelect.
Figur 10. Toppvy, sida 1-4
ADAPT Parasol EX 690
Figur 12. Exempel 1.
A = 2,1 l/s, B = 15,3 l/s
Figur 11. Toppvy, sida 1-4
ADAPT Parasol EX 1290
Figur 13. Exempel 2.
A = 5,8 l/s, B = 15,3 l/s
Exempel 1:
Dysinställning LHLH ger lägsta möjliga frånvaroflöde (sid
1+3 öppna). Detta ger ett minflöde/frånvaroflöde på ca 4
l/s och ett maxflöde på ca 35 l/s vid pi = 70 pa
Exempel 2:
Om det i stället är viktigare att få ut högsta möjliga maxflöde/effekt så ställs dysorna i läge HHHH, dvs fullt öppet
runt om. Ett högre maxflöde erhålls då, men konsekvensen blir också ett något högre frånvaroflöde.
Figur 14. Dysinställning
Dessa justeringar är bara olika inställningar på samma
fysiska produkt vilket innebär en mycket flexibel och
anpassningsbar enhet, i synnerhet tillsammans med den
integrerade mjukvaran.
K-faktorer för respektive sida kan erhållas ur tabell 2-5
eller ur monteringsanvisningen på internet, men lättast i
ProSelect där man snabbt kan testa olika varianter.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
11
ADAPT Parasol EX
Sensormodulen
Sensormodulen består av en närvarogivare samt en temperaturgivare i samma enhet.
Denna sitter som standard monterad i underplåten på
ADAPT Parasol EX men kan också beställas som tillbehör
för montage på vägg, och då antingen infälld i standard
eldosa eller som utanpåliggande montage.
Med hjälp av tryckknappar på sensormodulen kan man
justera temperaturen i rummet, försätta ADAPT Parasol
EX i injusteringsläge samt läsa larmlista.
6 st lysdioder indikerar i normalläget vilken temperaturnivå som valts. Vid fel visas det aktuella larmet i form av
blinkningar som översätts med hjälp av en larmlista.
Sensormodulen kopplas till regulatorn med hjälp av RJ12
kabel.
Golvytan som närvarogivaren täcker är ca 24 m2 vid
montering på 2,7 m höjd över golvet och parallellt med
detsamma.
Temperaturjustering
Minska temperaturen
genom att trycka ned
vänstra knappen
Öka temperaturen
genom att trycka ned
högra knappen
Varje diod motsvarar en grads ökning eller minskning av börvärde.
Grundinställning av temperaturer görs i SWICCT eller SuperWISE
Närvarogivare
Dioder för temperatur,
injustering eller larmindikering
Figur 17. Med hjälp av kabel, CABLE CONVERTER USB-RJ12
(RS485) kan man enkelt ansluta en dator för att exempelvis göra
mjukvaruinställningar. Anslutning kan ske antingen mot baksidan av Sensormodulen som på bild, alternativt direkt mot regulatorn. Hur detta görs beskrivs i manualen för SWICCT
Funktionsknappar
Diod indikerande funktion
- Grön = Ok
- Gul = Larm
- Blinkande grön = kondenslarm
- Grön/Gul = Komfortlarm (ej akut)
Temperaturgivare
Figur 15. Sensormodul sett framifrån
ON
1 2
3 parallella RJ12 portar (modbus) för
anslutning av tex regulator, ytterligare
sensormodul eller dator med hjälp av
Cable converter USB-RJ12
Adressering av sensormodul. Till varje masterenhet kan
10 st sensormoduler vara kopplade, var och en måste ha
sin unika adress för att fungera.
Switch för termineringsmotstånd. Switch 1 sätts
till on på sista sensormodulen i slingan.
Figur 16. Sensormodul sett från baksidan
12
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
SWICCT
SWICCT (SWegon Indoor Climate Configuration Tool) är programmet som gör att man enkelt kan göra inställningar i
regulatorn.
Här kommer man åt att göra alla för Produkten nödvändiga inställningar, tex;
•
•
•
•
Grundinställningar för temperatur
Användning av externa givare, tex för luftkvalitet
Luftflöden
Injustering
SWICCT finns att ladda ner från www.swegon.se, både programvaran och en separat manual.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
13
ADAPT Parasol EX
Exempel på installationer
2
GP
2
2
2
GP
GP
GP
x3
3
RE
RE
1
1
4
5
3
6
4
6
5
Figur 18. Typrum 1 visar ADAPT Parasol EX i kontorsrum
Frånluft via överluftsdon (balans på zonnivå)
Figur 19. Typrum 2 visar ADAPT Parasol EX i kontorsrum
Till- och frånluft i balans.
1. Komfortmodul ADAPT Parasol EX med tilluft, kyla och värme
Inkl.
1. Komfortmodul ADAPT Parasol EX med tilluft och kyla Inkl.
•
tryckgivare
•
kommunikationsenhet/regulator
•
spjäll med motor.
2. Zonspjäll CONTROL Zone
3. Frånluftsdon
4. Kylvatten och värmevatten
5. Frånluft via överluft till korridor
6. Extern Sensormodul (närvaro- och temperaturgivare)
•
tryckgivare
•
närvarogivare
•
temperaturgivare
•
kommunikationsenhet/regulator
•
spjäll med motor.
2. Zonspjäll CONTROL Zone
3. Kylvatten
4. Frånluft via ADAPT Damper slavstyrt från ADAPT Parasol EX
5. Galler eller fullt öppet frånluftsdon typ EXC
6. Ljuddämpare CLA / SORDO
14
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
ADC
Alla komfortmoduler levereras med luftriktare ADC.
ADC står för Anti Draught Control, vilket betyder att man
kan ställa in den distribuerade luftens spridningsbild för
att undvika risk för drag. På varje sida av enheten sitter ett
antal ADC-sektioner med fyra luftriktare per sektion. Varje
sektion är inställbar från rak till 40° åt höger eller vänster
i steg om 10°. Detta ger mycket stor flexibilitet och kan
enkelt justeras utan att systemet i stort påverkas alls.
Ljudnivån och det statiska trycket påverkas inte alls av
ADC. Vattenkapaciteten reduceras med 5 - 10% när ADC
justeras till ”fan-shape”.
Figur 21. Inställningsmöjligheter ADC, Fan-shape
Figur 22. Inställningsmöjligheter ADC, X-shape
Figur 20. ADC, inställningsområde från -40° till +40° i steg om
10°
0°
Figur 23. Inställningsmöjligheter ADC, Rak inställning
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
15
ADAPT Parasol EX
Teknisk data
Rekommenderade gränsvärden
Trycknivåer
Kyleffekt totalt, max.
1930 W
Värmeeffekt totalt, max.
2450 W
Arbetstryck batteri, max.
1600 kPa *
Provtryck batteri, max.
* Gäller utan monterad reglerutrustning
2400 kPa *
Luftflöde
Enmodulsenhet7-34 l/s
Tvåmodulsenhet9-55 l/s
Dystryck50-150 Pa
Längd
Rekommenderat lägsta dystryck med
underplåten i högeffektsläge, pi
Rekommenderat lägsta dystryck då
batterivärme används, pi70 Pa
Enmodulsenhet690 mm
Tvåmodulsenhet1290 mm
Vattenflöde
Säkerställer medryckning av eventuella luftansamlingar i systemet.
Bredd690 mm
Höjd230 mm
Enheternas mått har toleransen 70 Pa
Kylvatten, min.0,030 l/s
(±2) mm.
Värmevatten, min.0,013 l/s
Temperaturändringar
Tabell 1. Vikt
Kylvatten, temperaturhöjning
2–5 K
Värmevatten, temperatursänkning
4–10 K
ADAPT Parasol EX
Torrvikt
Vattenvolym
kyla
Vattenvolym
värme
690-A
21,4
20
21,2
Temperaturdifferenser anges alltid i Kelvin (K).
690-B
22,6
20,6
22,1
Framledningstemperatur
1290-A
34,4
30,8
32
1290-B
39,1
34,8
37,2
Kylvatten**
Värmevatten, max.60ºC
** Kylvattnet skall alltid hållas på en nivå så att kondens inte
uppstår.
Exkl. sensormodul 0,1kg.
Effektförbrukning
Beteckningar
Effektförbrukning för dimensionering av transformator:
P
Ställdon
6 VA
tl
Temperatur primärluft (°C)
Spjällmotor
2 VA*
tr
Temperatur rumsluft (°C)
Regulator
1 VA*
tm
Medeltemperatur vatten (°C)
Sensormodul
1 VA*
∆Tm
Temperaturdifferens tr- tm (K)
* Ingår alltid i produkten
Exempel A:
ADAPT Parasol EX 1290-B-HF; 6+2+1+1 = 10 VA
6 VA för kyl - ELLER värme-ställdon då de normalt regleras i
sekvens.
Exempel B:
ADAPT Parasol EX 1290-B-HF; 6+6+2+1+1 = 16 VA
För driftlägen som Radiator Heat och Cold draught protection
blir effektförbrukningen då 6+6 VA för ställdon då de inte
regleras i sekvens.
Kapacitet (W)
∆Tl
Temperaturdifferens tl- tr (K)
∆Tk
Temperaturdifferens kylvattnets tillopp och retur (K)
∆Tv
Temperaturdifferens värmevattnets tillopp och retur (K)
v
Vattnets hastighet (m/s)
q
Flöde (l/s)
p
Tryck (Pa)
∆p
Tryckfall (Pa)
Kompletteringsindex: k = kyla, v = värme, l = luft, i = injustering,
korr = korrektion
Dystryck (injusteringstryck)
pl = (ql / kpl) 2
16
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
pl Dystryck (Pa)
ql Flöde primärluft (l/s)
kpl Tryckfallskonstant för dysinställning, se Tabell 2-5
20160301
ADAPT Parasol EX
Kyla
Standard
Korrigerad kapacitet - vattenflöde
Kylkapaciteter är uppmätta i enlighet med EN 15116 och
omräknade för konstant vattenflöde enligt Diagram 2/3.
Olika vattenflöden påverkar i viss mån kapacitetuttaget.
Genom att kontrollera erhållet vattenflöde mot Diagram
2 eller 3 kan kapacitetsredovisningen i Tabell 2-3 behöva
justeras något uppåt eller nedåt.
Beräkningsformler - kyla
Här följer formler för att kunna beräkna vilken komfortmodul som lämpar sig bäst. Värden för beräkningarna kan
hämtas ur tabellerna.
Tryckfall i kylslinga
Pkorr = k · Pk
Pkorr
kKorrektionsfaktor
Pk
∆pk = (qk / kpk) 2
∆pk Tryckfall i kylslinga (kPa)
qk
Flöde kylvatten (l/s), se Diagram 1
kpk
Tryckfallskonstant för kylslinga, se Tabell 2-3
Korrigerad kapacitet (W)
Vattnets kylkapacitet
Diagram 2. Korrigerad kapacitet - vattenflöde,
ADAPT Parasol EX 690
Luftens kylkapacitet
Pl = 1,2 · ql · ∆Tl
Pl
Primärluftens kylkapacitet (W)
ql
Flöde primärluft (l/s)
∆Tl
Temperaturdifferens mellan primärluft (tl) och rumsluft (tr) (K)
Vattnets kylkapacitet
Pk = 4186 · qk · ∆Tk
Pk Vattnets kylkapacitet (W)
qk Flöde kylvatten (l/s)
∆Tk Temperaturdifferens mellan kylvattnets tillopp och retur (K)
Diagram 3. Korrigerad kapacitet - vattenflöde,
ADAPT Parasol EX 1290
Diagram 1. Vattenflöde - kylkapacitet
Pk (W)
1500
Tk (W) (°K) = 5 °K
4 °K
1250
3 °K
1000
2 °K
750
500
1 °K
250
0
0,03
0,04
0,3
0,05
0,4
0,06
0,5
0,07
0,6
0,08
0,7
0,09
0,8
qk(l/s)
0,10
0,9
v(m/s)
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
17
ADAPT Parasol EX
Diagram 4. Tryckfall - vattenflöde kyla
Tabell 2. Kylkapacitet ADAPT Parasol EX 690
Dystryck
50 Pa
70 Pa
90 pa
Dysinställning
1)
Primärluftsflöde
(l/s)
Ljudnivå
dB(A) 2)
LLLL
7,2
<20
Kylkapacitet primärluft
(W) vid ∆Tl
Kylkapacitet vatten (W)
Tryckfallskonstant
luft/vatten
vid ∆Tmk 3)
6
8
10
12
6
7
8
9
10
11
kpl
kpk
52
69
86
104
166
194
219
246
271
298
1,01
0,0173
LHLH
13,4
<20
96
129
161
193
218
254
287
323
359
392
1,89
0,0173
HHHH
19,6
20
141
188
235
282
236
275
315
354
390
429
2,77
0,0173
LLLL
8,5
<20
61
82
102
122
197
226
259
288
321
353
1,01
0,0173
LHLH
15,8
24
114
152
190
228
257
299
337
378
420
461
1,89
0,0173
HHHH
23,2
25
167
223
278
334
278
323
368
413
458
498
2,77
0,0173
LLLL
9,6
20
69
92
115
138
217
254
287
323
359
392
1,01
0,0173
LHLH
17,9
27
129
172
215
258
283
329
375
420
466
507
1,89
0,0173
HHHH
26,3
29
189
252
316
379
310
360
409
458
502
551
2,77
0,0173
Tabell 3. Kylkapacitet ADAPT Parasol EX 1290
Dystryck
50 Pa
70 Pa
90 pa
Dysinställning 1)
Primärluftsflöde
(l/s)
Ljud-nivå dB(A)
2)
Kylkapacitet primärluft
(W) vid ∆Tl
Kylkapacitet vatten (W)
6
8
10
12
6
7
8
9
10
kpl
kpk
LLLL
13
<20
94
125
156
187
349
404
459
515
569
1,84
0,0183
LHLH
29,4
22
212
282
353
423
444
517
583
649
715
4,16
0,0183
HHHH
35,6
26
256
342
427
513
463
531
599
667
740
5,04
0,0183
LLLL
15,4
<20
111
148
185
222
389
457
518
580
641
1,84
0,0183
LHLH
34,8
26
251
334
418
501
498
578
651
730
802
4,16
0,0183
HHHH
42,2
29
304
405
506 608
519
594
669
749
823
5,04
0,0183
LLLL
17,5
<20
126
168
210
252
425
491
558
630
696
1,84
0,0183
LHLH
39,5
29
284
379
474
569
541
626
704
788
864
4,16
0,0183
HHHH
47,8
32
344
459
574
688
555
643
722
807
892
5,04
0,0183
Tryckfallskonstant
luft/vatten
vid ∆Tmk 3)
1) För dimensionering av alternativa dysinställningar används Swegons dimensioneringsprogram ProSelect som finns tillgängligt på
www.swegon.com
2) Rumsdämpning = 4 dB
3) Vattenkapaciteten kan variera beroende på installation och inställning på luftriktare. Primärluftens kapacitet påverkas inte.
Obs! Den totala kylkapaciteten är summan av luftburen och vattenburen kylkapacitet.
18
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
Beräkningsexempel - kyla
Tabell 4. Kylkapacitet vid egenkonvektion
Enhet
(mm)
Kylkapacitet (W) vid temperaturdifferens,
rum - vatten ∆Tmk (K)
6
7
8
9
10
11
12
690
17
21
25
29
34
39
43
1290
41
51
61
72
83
95
107
Ett cellkontor utan undertak med måtten b × d × h = 2,4
× 4 × 2,7 m ska förses med en komfortmodul. Det totala
kylbehovet är beräknat till 50 W/m2. För att klara detta
kylbehov krävs en ADAPT Parasol EX som ger 50 x 2,4 x 4
= 480 W.
Dimensionerande rumstemperatur (tr) 24°C, kylvattnets
temperatur (tillopp/retur) 14/16°C och primärluftens temperatur (tl) 16°C ger:
∆Tk= 2 K
∆Tmk= 9 K
∆Tl = 8 K
Önskat primärluftsflöde för rummet (ql) har bestämts till
16 l/s. Ett zonspjäll säkerställer att trycket i kanalen konstanthålls vid ca 73 Pa vilket i detta fallet ger ett dystryck
på 70 Pa.
Ljudet från enheten får inte överstiga 30 dB(A).
Lösning
Kylning
Primärluftens kylkapacitet beräknas med hjälp av formel:
Pl = 1,2 · ∆Tl · ql
Pl = 1,2 · 8 · 16 = 154 W
Komfortmodulen ADAPT Parasol EX ska således klara att
ge 480 – 154 = 326 W i kylkapacitet på vattensidan.
Ur Tabell 2 kan utläsas att en ADAPT Parasol EX 690 x
690 med dysinställning LHLH vid primärluftflöde 15,8
l/s ger 378 W i kylkapacitet på vattensidan. Detta räcker
alltså för att klara kylbehovet i rummet.
Samtidigt innebär denna dyskonfiguration att stor luftmängd kan sparas vid frånvaroläge som i detta fallet ger
4,3 l/s (se ProSelect).
Alternativt kan dysa HHHH ställas in, då ger den mer luft
vid frånvaro (mindre besparing) men en överkapacitet på
luftmängd och kyla att ta till om man t.ex ofta har besök
på kontoret.
Kylvatten
Med kylkapacitetsbehovet 326 W för kylvattnet erhålls i
Diagram 1 erforderligt vattenflöde. Med temperaturökningen ∆Tk= 2 K blir vattenflödet 0,039 l/s.
I Diagram 2 kan utläsas att vattenflödet 0,039 l/s inte ger
fullständigt turbulent strömning utan kapaciteten måste
korrigeras med reduktionsfaktor 0,97. Kapacitetsbortfallet kompenseras genom att räkna upp komfortmodulens
erforderliga kylkapacitet enligt: Pk = 326 / 0,97 = 336 W.
Nytt vattenflöde erhålls ur Diagram 1, qk = 0,040 l/s.
Tryckfallet kan nu utläsas till 5,5 kPa ur Diagram 4.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
19
ADAPT Parasol EX
Värme
Värmefunktion
Genom komfortmodulens förmåga att snabbt blanda
primärluften med rumsluften lämpar sig ADAPT Parasol
EX utmärkt för att hantera såväl kyla som värme. Att
värma lokaler med övertempererad luft från taket är med
andra ord ett bra alternativ till traditionella radiatorlösningar. Några av de fördelar som uppnås är lägre installationskostnad, enklare installation samt fasadväggar fria
från installationer. Då man med ADAPT Parasol EX håller
ett högt dystryck även vid små flöden, har man en viss
värmeeffekt även vid t.ex helgdrift då flödet reduceras
under en längre tid.
Oavsett vilken typ av värmesystem som installeras är det
viktigt att ta hänsyn till den operativa temperaturen i
rummet. De flesta människor är nöjda då den operativa
temperaturen vintertid ligger mellan 20-24°C och normalt är de optimala komfortkraven uppfyllda med 22ºC i
rummet. Det betyder för ett rum med en kall fasadvägg
att lufttemperaturen måste vara högre än 22°C för att
kompensera för kallstrålningen. I nya byggnader med
normalt isolerade fasader och normala fönsterkvaliteter
är skillnaden mellan rumsluftens temperatur och den
operativa temperaturen liten. Men för äldre byggnader
med sämre fönster kan man behöva kompensera för kallstrålningen med en högre lufttemperatur. Olika driftsfall
simuleras enkelt i Swegons mjukvara för värmebalansberäkning ProClim Web där både rumsluftens temperatur
och den operativa temperaturen redovisas.
Genom att tillföra uppvärmd luft utmed taket sker en viss
skiktning av luften. Vid framledningstemperatur på maximalt 40°C är skiktningen obefintlig, till att vid 60°C vara
ca 4K i vistelsezonen. Här avses enbart uppvärmningsfasen när rummet är oanvänt utan internlaster. När rummet
används och belysning, dator och personlast finns närvarande, minskar eller försvinner skiktningen beroende på
värmebehovet.
Vid värmning med ADAPT Parasol EX rekommenderas
användning av extern temperaturgivare eller extra sensormodul i rummet.
20
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
Beräkningsformler - vattenburen värme
Här följer formler för att kunna beräkna vilken komfortmodul som lämpar sig bäst. Värden för beräkningarna
finns i Tabell 5-6.
Luftens kyl- alternativt värmekapacitet
Pl = 1,2 · ql · ∆Tl
Pl
Luftens kyl- alternativt värmekapacitet (W)
ql
Flöde primärluft (l/s)
∆Tl
Temperaturdifferens mellan primärluft (tl) och rumsluft (tr) (K)
Vattnets värmekapacitet
P v = 4186 · qv · ∆Tv
Pv Vattnets värmekapacitet (W)
qv Flöde värmevatten (l/s)
∆Tv Temperaturdifferens mellan värmevattnets tillopp och retur (K)
Diagram 5. Vattenflöde - värmekapacitet
Tryckfall för värmeslinga
∆pv = (qv / kpv) 2
∆pv Tryckfall i värmeslinga (kPa)
qv Flöde värmevatten (l/s), se Diagram 6
kpv Tryckfallskonstant för värmeslinga, se Tabell 5-6
Diagram 6. Tryckfall - vattenflöde värme
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
21
ADAPT Parasol EX
Tabell 5 - Värmekapacitet ADAPT Parasol EX 690
Dystryck
Dysinställning
1)
50 Pa
70 Pa
90 pa
Primärluftsflöde
(l/s)
Ljudnivå
Värmekapacitet vatten (W)
vid DTmv
3)
dB(A) 2)
LLLL
7,2
<20
Tryckfallskonstant
luft/vatten
5
10
15
20
25
30
kpl
kpv
114
190
285
379
473
567
1,01
0,0200
LHLH
13,4
<20
125
248
365
485
600
716
1,89
0,0200
HHHH
19,6
20
135
270
396
524
647
774
2,77
0,0200
LLLL
8,5
<20
110
221
331
442
552
661
1,01
0,0200
LHLH
15,8
24
140
281
416
551
682
816
1,89
0,0200
HHHH
23,2
25
151
304
448
592
733
875
2,77
0,0200
LLLL
9,6
20
124
245
365
488
609
731
1,01
0,0200
LHLH
17,9
27
152
306
453
600
745
890
1,89
0,0200
HHHH
26,3
29
165
327
485
641
797
950
2,77
0,0200
Tabell 6 - Värmekapacitet ADAPT Parasol EX 1290
Dystryck
Dysinställning
1)
50 Pa
70 Pa
90 pa
Primärluftsflöde
(l/s)
Ljudnivå
dB(A) 2)
LLLL
13
<20
Tryckfallskonstant
luft/vatten
Värmekapacitet vatten (W)
vid DTmv
3)
5
10
15
20
25
30
kpl
kpv
155
313
584
850
1008
1163
1,84
0,0213
LHLH
29,4
22
199
394
735
1072
1272
1471
4,16
0,0213
HHHH
35,6
26
205
410
760
1110
1311
1515
5,04
0,0213
LLLL
15,4
<20
176
353
658
959
1136
1312
1,84
0,0213
LHLH
34,8
26
220
439
819
1201
1421
1645
4,16
0,0213
HHHH
42,2
29
225
455
846
1237
1466
1691
5,04
0,0213
LLLL
17,5
<20
190
384
712
1044
1234
1428
1,84
0,0213
LHLH
39,5
29
239
474
885
1298
1537
1767
4,16
0,0213
HHHH
47,8
32
245
490
912
1334
1579
1811
5,04
0,0213
1) För dimensionering av alternativa dysinställningar används Swegons dimensioneringsprogram ProSelect som finns tillgängligt på
www.swegon.com
2) Rumsdämpning = 4 dB
3) Vattenkapaciteten kan variera beroende på installation och inställning på luftriktare. Primärluftens kapacitet påverkas inte.
Obs! Den totala värmekapaciteten är summan av luftburen och vattenburen värmekapacitet. I de fall primärluftens temperatur understiger rumstemperaturen påverkas den totala värmekapaciteten negativt.
22
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
Beräkningsexempel - värme
I ett cellkontor utan undertak med måtten b × d × h = 2,4
× 4 × 2,7 m (samma rum som i exemplet för kyla) finns
vintertid även ett värmebehov på 450 W. Primärluftsflödet
ska vara detsamma som i sommarfallet, 16 l/s och kanaltrycket hålls också nu konstant.
Dimensionerande rumstemperatur (tr) 22 °C, värmevattnets temperatur (tillopp/retur) 45/39 °C och primärluftens
temperatur (tl) 20 °C ger:
∆Tv = 6 K
∆Tmv = 20 K
∆Tl = -2 K
Ljud
Egendämpning och ändreflektion
Egendämpning ΔL (dB) inklusive ändreflektion.
Tabell 7. Egendämpning ΔL (dB) ADAPT Parasol EX
690
Oktavband (Hz)
Dysinställning
63
125
250
500
Lösning
LLLL
19
MMMM
17
Uppvärmning
HHHH
15
1k
2k
4k
8k
20
17
18
15
16
17
16
15
15
14
15
14
13
13
16
13
12
13
12
11
11
Primärluftsflödet 16 l/s i kombination med primärluftstemperaturen 20 °C ger en negativ inverkan på värmekapaciteten: 1,2 x 16 x (-2) = -38 W. Värmekapacitetsbehovet från värmevattnet ökas därmed till 450 + 38 = 488 W.
Ur Tabell 5 fås vid ΔTmv = 20 K och primärluftsflödet 16 l/s
en värmekapacitet
Tabell 8. Egendämpning ΔL (dB) ADAPT Parasol EX
1290
P v = 585 W från en enmodulsenhet med dysinställning
LHLH, vilket räcker för att klara värmebehovet.
Dysinställning
63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
LLLL
18
19
16
15
16
15
14
14
MMMM
16
17
14
13
14
13
12
12
HHHH
14
15
12
11
12
11
10
10
Oktavband (Hz)
Värmevatten
Med värmebehovet 488 W och ΔTv = 6 K erhålls ur Diagram 5 erforderligt vattenflöde: 0,019 l/s. Tryckfallet för
värmevattnet beräknas utifrån vattenflödet 0,019 l/s och
tryckfallskonstanten kpv = 0,0200, som hämtas ur Tabell
7. Tryckfallet blir då: Δpv = (qv /kpv)2 = (0,019 / 0,0200)2 =
0,90 kPa. Alternativt kan tryckfallet läsas ur Diagram 6.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
23
ADAPT Parasol EX
Installation
ADAPT Parasol EX - Ingående delar
C1
C2
A1
D1
B1
B2
C3
Figur 24. ADAPT Parasol EX levereras i flera delar, A, B, C, D.
A1: Kanalmodul
C1: Styrkitsplåt
B1: Designram
C2: Ventilställdon
B2: Underplåt
C3: Sensormodul
D1: Anslutningskåpa (Tillbehör) med väggfäste
C
Figur 25. Till varje ADAPT Parasol EX medlevereras en kartong innehållande en styrplåt med monterad regulator och tryckgivare,
sensormodul, ventilställdon, samt även de övriga styrdetaljer som beställts som tillbehör.
24
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
Rekommenderade taktyper
ADAPT Parasol EX är konstruerad för frihängande montage, nedpendlad eller dikt tak.
Upphängning
ADAPT Parasol EX har fyra fästen för upphängning.
Vid montering dikt tak behövs inga extra monteringsdetaljer.
Vid nedpendlat montage används en gängstång i varje
fäste (Figur 26.) Gängad stång, montagedetalj SYST MS
M8 (Figur 27) beställs separat.
Anslutningsdimensioner
Figur 26. Upphängning. Vid montering dikt tak behövs inga extra
monteringsdetaljer. Vid nedpendlat montage används SYST MS
M8 som beställs separat.
Vatten
Utan ventiler:
Kyla, slät rörände (Cu) Ø 12 x 1,0 mm
Värme, slät rörände (Cu) Ø 12 x 1,0 mm
Med fabriksmonterade ventiler:
Kyla Utvändig gänga DN15 (1/2”)
Värme Utvändig gänga DN15 (1/2”)
Luft
Anslutningsstos Ø 125 mm
Inkoppling av luft
ADAPT Parasol EX levereras med anslutningsstos monterad på samma sida som vattenanslutningen.
På motstående sida finns ett lock som för ADAPT Parasol
EX endast kan användas som renslucka. Rörkit och kåpor
passar inte om man använder rensluckan som luftanslutning.
Figur 27. Montagedetalj SYST MS M8-1, takfäste och gängstång
Inkoppling av vatten
Anslut vattenledningarna med push-on eller klämringskopplingar i de fall produkten beställs utan ventiler.
Observera att klämringskopplingar kräver stödhylsor i
rören. Använd inte lödkoppling för anslutning av vattenledningarna.
Höga temperaturer kan skada enhetens befintliga lödningar.
Flexibel anslutningsslang för vatten finns för både slät rörände samt ventil och beställs separat.
Torr kyla
Eftersom komfortmoduler ska dimensioneras för att
arbeta utan kondens krävs inget dräneringssystem.
Inkoppling styrutrustning
Se separat monteringsinstruktion.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
25
ADAPT Parasol EX
Mått
ADAPT Parasol EX 690
Figur 28. ADAPT Parasol EX 690, toppvy
Figur 29. ADAPT Parasol EX 690, sidovy
>267
A1 = Tillopp kylvatten ø12x1,0 mm (Cu)
A2 = Retur kylvatten ø12x1,0 mm (Cu)
B1 = Tillopp värmevatten ø12x1,0 mm (Cu)
B2 = Retur värmevatten ø12x1,0 mm (Cu)
Figur 30. ADAPT Parasol EX 690 med monterade ventiler och
styrkitsplåt
A2 = Retur kylvatten, Utvändig gänga DN15 (1/2”)
B2 = Retur värmevatten, Utvändig gänga DN15 (1/2”)
26
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
Figur 31. Styrkitsplåten monteras på luftkanalen och är 267mm
mellan fästpunkterna.
20160301
ADAPT Parasol EX
ADAPT Parasol EX 1290
Figur 32. ADAPT Parasol EX 1290, toppvy
Figur 33. ADAPT Parasol EX 1290, sidovy
>267
A1 = Tillopp kylvatten ø12x1,0 mm (Cu)
A2 = Retur kylvatten ø12x1,0 mm (Cu)
B1 = Tillopp värmevatten ø12x1,0 mm (Cu)
B2 = Retur värmevatten ø12x1,0 mm (Cu)
Figur 34. ADAPT Parasol EX 1290 med monterade ventiler och
styrkitsplåt
A2 = Retur kylvatten, Utvändig gänga DN15 (1/2”)
B2 = Retur värmevatten, Utvändig gänga DN15 (1/2”)
Figur 35. Styrkitsplåten monteras på luftkanalen och är 267mm
mellan fästpunkterna.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
27
ADAPT Parasol EX
Tillbehör
Fabriksmonterade
Co2 sensor Detect Qa
Analog koldioxidgivare som monteras dolt ovan underplåt.
Se separat produktblad på www.swegon.com.
VOC sensor Detect VOC-2
Modbusansluten luftkvalitetsgivare som monteras dolt ovan underplåt.
Ovanstående fabriksmonterade tillbehör finns också att beställa som lösa artiklar.
Övriga
Transformator, SYST TS-1 72 VA
Dubbelisolerad skyddstransformator 230V AC/24 V AC
Se separat produktblad på www.swegon.com.
Temperatursensor, CONDUCTOR T-TG
Extern temperaturgivare. Används tex om rumstemperaturen ska mätas
på annat ställe än vid sensormodulen, eller för att mäta temperatur på
stamrör i change-over system.
Sensormodul, extern
Sensormodul med temperatur och närvarogivare för väggmontage då
extra sensormodul behövs i rummet (1 st medföljer alltid ADAPT Parasol
EX)
Finns i cirkulär och rektangulär modell och levereras alltid med både
fästram för de vanligast förekommande eldosorna samt förhöjningsram
för utanpåliggande montage. Kabel beställs separat, se SYST KABEL RJ12
Transformator Power Adapt 20 VA
Inspänning 230 V 50-60 Hz
Utspänning 24 V AC
Effekt 20 VA
Kapsling IP33
Ventil med ställdon, SYST VDN215 med ACTUATOR b 24V NC för
kyla och värme.
Se separata produktblad på www.swegon.com.
28
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
ADAPT Parasol EX
Kabel, SYST KABEL RJ12 6-LED.
Kabel för anslutning av extern sensormodul till regulator eller mellan
sensormoduler. Finns i olika standardlängder.
Kabel, CABLE CONVERTER USB-RJ12 (RS485)
Kabel med inbyggd modem för att ansluta PC till regulator.
Behövs för att köra tex SWICCT eller ModbusPoll.
CONNECT Adapt
Kopplingsbox för att koppla samman kabel med RJ12-kontakt och kabel
med stiftade kabeländar.
Kan även användas för att koppla in en Adapt Damper för frånluft.
Kortbrytare, SYST SENSO
Nyckelkortshållare för hotellrum.
Montagedetalj, SYST MS M8
För montage används montagedetalj innehållande gängstänger, takfästen samt muttrar till samtliga fyra upphängningsfästen.
Flexibla anslutningsslangar, SYST FH
För snabb och enkel anslutning finns flexibla slangar tillgängliga med
såväl snabbkopplingar (push-on) som klämringskopplingar. Slangarna
finns också tillgängliga i olika längder. Observera att klämringskopplingar
kräver stödhylsor i rören.
F1 = Flexibel slang med klämringskopplingar.
F20 = Flexibel slang med snabbkopplingar (push-on)
F30 = Flexibel slang med snabbkoppling (push-on) i ena änden och överfallsmutter G20ID i andra änden.
4x
F1
F20
F30
Luftningsnippel, push-on, SYST AR-12
Som komplement till de flexibla slangarna med push-on kopplingar finns
en luftningsnippel tillgänglig. Nippeln passar direkt i slangens push-on
koppling och monteras på ett ögonblick.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
29
ADAPT Parasol EX
Anslutningsdetalj luft - nippel, SYST AD1
SYST AD1 används som skarv mellan ADAPT Parasol EX och kanalsystem.
Finns tillgänglig i två dimensioner: Ø125 och Ø160 mm.
Anslutningsdetalj luft, SYST CA
Kanalböj 90°
Finns tillgänglig i två dimensioner: Ø125 och Ø160 mm.
Anslutningskåpa Teleskopisk kåpa för att dölja kanaler och rör
Parasol EX c T-CC
Bredd 380 mm
Längdintervall:
175 - 250 mm
250 - 400 mm
400 - 700 mm
700 - 1200 mm
1200 - 2000 mm
Vid nedpendlat montage behövs montagedetalj SYST MS M8 (beställs separat). Ett kit räcker till två kåpor. Vid montage dikt mot tak behövs inga extra montagedetaljer.
Täckplåt, Parasol EX c T-ICP
Täckplåt för att dölja öppningen i designdelen då anslutningskåpa inte
används.
Verktyg för dysinställning , SYST TORX
Verktyg för att underlätta justering av dyslister.
Valfri perforering
Underplåten finns i tre olika perforeringsmönster för att kunna anpassas till de många olika typer av installationer, t
ex belysningsarmaturer och frånluftsdon som samsas i ett undertak. Ett undertak innehållande olika typer av perforeringsmönster kan upplevas oroligt för ögat.
Naturligtvis kan andra mönster erhållas om så önskas. Kontakta Swegon för mer information.
A. Underplåt standard PB
Cirkulära hål i triangulärt mönster.
A.
B. Underplåt PD
Cirkulära hål i kvadratiskt mönster med tonad övergång.
C. Underplåt PE
Kvadratiska hål i kvadratiskt mönster med tonad övergång.
30
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
B.
C.
ADAPT Parasol EX
Specifikation
Sammanställning tillbehör
Funktion
Ventilställdon
ACTUATOR b 24V NC
Ventil
SYST VDN215
Sensormodul
Enheterna kan beställas i olika funktionsutförande:
A = Kyla och tilluft
B = Kyla, värme och tilluft
CO2 sensor
DETECT Qa
Temperatursensor
CONDUCTOR T-TG
VOC sensor
DETECT VOC-2
ADC
Fabriksmonterad ADC levereras som
standard
Luftflödesvariant
Enmodulsenhet:
Verktyg för dysinställning
SYST TORX
ADAPT Parasol EX 690
Transformator
SYST TS-1, 72 VA
Tvåmodulsenhet:
Transformator
POWER Aa, 20 VA
ADAPT Parasol EX 1290
Anslutningsdetalj luft - nippel SYST AD1
Produkten kan levereras med vissa
mjukvaruinställningar förkonfigurerade
från fabrik. Exempelvis: Närvaroflöde och
temperaturbörvärde.
Anslutningsdetalj luft - 90°
SYST CA
Montagedetalj
SYST MS M8
Varje sida kan ställas in på fyra olika sätt,
L, M, H
Flexibel anslutningsslang med SYST FH F1
klämringskopplingar.
L = Lågt luftflöde
Flexibel anslutningsslang med SYST FH F20
snabbkopplingar (push-on)
Mjukvarukonfiguration
Dysinställning
M = Medel luftflöde
Montagedetalj till kåpa
Färg
Enheterna levereras lackerade i Swegons
vita standardkulör RAL 9003 glansgrad
30 ± 6%
Flexibel anslutningsslang med SYST FH F30
snabbkoppling (push-on) i
ena änden och överfallsmutter G20ID i andra änden.
Kommunikation
Modbus RTU
Luftningsnippel, push-on
SYST AR-12
Anslutningskåpa
Parasol EX c T-CC
Täckplåt
Parasol EX c T-ICP
Kabel (2xRJ12)
SYST KABEL RJ12 6-LED.
Kabel (USB+RJ12)
CABLE CONVERTER USBRJ12 (RS485)
Kopplingsbox
CONNECT Adapt
Kortbrytare
SYST SENSO
Perforerad underplåt, (utöver
standardperforering PB)
PD
PE
H = Högt luftflöde
Entreprenadgräns
Swegons leveransgräns är vid inkopplingspunkterna för
vatten och luft samt inkoppling av rumsregleringutrustning (se Figur 28, 29, 30, 31 samt 32, 33, 34, 35).
• Rörentrepenören ansluter inkopplingspunkterna för
vatten till slät rörände samt fyller upp systemet, avluftar
och provtrycker.
• Ventilationsentrepenören ansluter till luftanslutningsstosen.
• Elentreprenören ansluter kraft (24V) och signalkablar
mot kopplingsplint försedd med fjäderbelastade tryckanslutningar. Maximal kabelarea är 2,5 mm2. För säker
funktion rekommenderas stiftade kabeländar.
20160301
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
31
ADAPT Parasol EX
Beställningsspecifikation
Beställningsexempel
ADAPT Parasol EX b 690
ADAPT Parasol EX b 1290-A-HF-LHLH
ADAPT Parasol EX b 690
a-
MF-
Frihängande komfortmodul med integrerad styr- och reglerutrustning för behovsstyrt luftflöde / inneklimat
bcde
ADAPT Parasol = Produktfamilj
Funktion:
EX = Frihängande
A = Kyla och tilluft
B = Kyla, värme och tilluft
b = versionsbokstav
1290 = Mått
Luftflödesvariant:
A = Funktion: Kyla och tilluft
MF = Medelflöde
HF = Luftflödesvariant: Högflöde
Dysinställning:
LHLH = Dysinställning
Sida 1: L; M; H
Sida 2: L; M; H
Sida 3: L; M; H
Sida 4: L; M; H
ADAPT Parasol EX b 1290
ADAPT Parasol EX b 1290
a-
HF-
cdef
Funktion:
A = Kyla och tilluft
B = Kyla, värme och tilluft
Luftflödesvariant:
HF = Högflöde
Dysinställning:
Sida 1: L; M; H
Sida 2: L; M; H
Sida 3: L; M; H
Sida 4: L; M; H
32
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20160301
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement