AGH University of Science and Technology Faculty of Physics

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics
AGH University
of Science
and Technology
Faculty of Physics
and Applied Computer
Science
Annual Report 2008
Akademia
Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej
Raport Roczny 2008
AGH University of Science and Technology
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Annual Report 2008
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Raport Roczny 2008
WYDZIAŁ FIZYKI
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Dean
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
V-ce Dean for General Affairs
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
V-ce Dean for Education
dr hab. Andrzej Lenda, prof. AGH
V-ce Dean for Student Affairs
dr inż. Krzysztof Malarz
Faculty Representative
dr inż. Janusz Chmist
Deans before September 1, 2008
Dean
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
V-ce Dean for General Affairs
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
V-ce Dean for Education
dr hab. Andrzej Lenda, prof. AGH
V-ce Dean for Student Affairs
dr inż. Krzysztof Malarz
Faculty Representative
dr inż. Janusz Chmist
Address of the Faculty Office
AGH University of Science and Technology
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica)
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
Building D-10 (ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków)
Phones and fax
+48 12 633 37 40, +48 12 617 29 53, fax: +48 12 634 00 10
E-mail address
[email protected], [email protected]
Web-page
www.ftj.agh.edu.pl
Contents
Spis treści
Preface
Wstęp
5
Physicists – Doctors Honoris Causa of AGH
University of Science and Technology
Fizycy – Doktorzy Honoris Causa AGH
7
Departments, Groups and Leaders,
Achievements in 2008
Katedry, Zespoły i ich Kierownicy,
Najważniejsze osiągnięcia w 2008 r.
9
Staff
Skład osobowy
15
Selected results
Wybrane wyniki
21
Scientific projects
Projekty naukowe
81
Third-party funds
Badania finansowane ze źródeł zewnętrznych
85
Publications
Publikacje
97
Conference presentations and seminars
Prezentacje konferencyjne i seminaria
121
Awards
Nagrody
147
Invention disclosures, patent applications and
patents
Wnioski racjonalizatorskie, wnioski patentowe,
patenty
149
Scientific events
Wydarzenia naukowe
151
Preface
Wstęp
The Faculty of Physics and Applied Computer Science (FPACS) is one of the fifteen Faculties of the
AGH University of Science and Technology in Cracow. The origins of the Faculty are dated back to
1919, when the Academy of Mining was founded, within which the Chair of Physics was erected. It
has undergone several organizational transformations until in 1991 the AGH Senate has decided
to form the Faculty of Physics and Nuclear Techniques. In 2004 the name was changed to Faculty
of Physics and Applied Computer Science, accordingly to the changes in the fields of scientific and
educational activity.
Scientific activity of the Faculty comprises both basic and applied research in solid state physics,
nuclear and elementary particles physics, medical physics and physics of the environment.
There are six departments within the Faculty:
1. Department of Applied Informatics and Computational Physics
(Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej)
2. Department of Applied Nuclear Physics
(Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej)
3. Department of Medical Physics and Biophysics
(Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki)
4. Department of Solid State Physics
(Katedra Fizyki Ciała Stałego)
5. Department of Particle Interaction and Detection Techniques
(Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
6. Department of Condensed Matter Physics
(Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
All together 178 persons are employed including 143 scientists and 35 technical staff. There are 43
full professors and 70 assistant professors or post-docs.
The Faculty offers a 7-semester B. Sc. and 4-semester M. Sc. programs in three disciplines: medical
physics, technical physics and applied computer science. At present, more than 1000 students participate to these programs. Also almost 80 PhD students work with us on their thesis in physics.
Physicists
– Doctors Honoris Causa
of AGH University of Science
and Technology
Fizycy
– Doktorzy Honoris Causa AGH
Prof. Marian Mięsowicz
1979
Prof. Andrzej Oleś
1995
Prof. Michał Heller
1996
Prof. Andrzej Z. Hrynkiewicz
1999
Prof. Manuel Ricardo Ibarra
2008
Departments, Groups and
Leaders, Achievements in 2008
Katedry, Zespoły i ich Kierownicy,
Najważniejsze osiągnięcia
w 2008 r.
Department of Applied Informatics and Computational
Physics
Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
– prof. Krzysztof Kułakowski
Theory of Nanomaterials and Nanodevices Group
Zespół Teorii Nanomateriałów i Nanourządzeń
– prof. Stanisław Bednarek
Complex Systems Group
Zespół Układów Złożonych
– prof. Krzysztof Kulakowski
Osiągnięcia w 2008:
• Kompleksowy opis rozkładu potencjału i własności układu elektronów uwięzionych w nanourządzeniu stanowiącym kropkę kwantową sterowaną napięciami przyłożonymi do elektrod.
• Wykrycie i opis działania kropek i drutów kwantowych indukowanych pod elektrodami nanourządzenia.
• Zaprojektowanie i symulacja działania kompletu jednokubitowych bramek kwantowych wykonujących operacje na spinie elektronu uwięzionego w indukowanej kropce kwantowej.
• Przebadanie własności nanourządzenia złożonego z układu dwóch elektronów lub ekscytonu
w sprzężonych kropkach kwantowych pod działaniem zewnętrznego pola elektrycznego.
• Przebadanie własności elektronowych i transportowych nanourządzeń zbudowanych na bazie
sprzężonych pierścieni kwantowych.
• Opracowanie nowej metody testowania algorytmów badania struktury klastrowej sieci. Przebadanie skuteczności nowego algorytmu opartego na nieliniowych równaniach różniczkowych.
Department of Applied Nuclear Physics
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
– prof. Marek Lankosz
Environmental Physics Group
Zespół Fizyki Środowiska
- prof. Kazimierz Różański
Energy Problems Group
Zespół Problemów Energetycznych
- prof. Stefan Taczanowski
Nuclear Methods Group
Zespół Metod Jądrowych
- prof. Marek Lankosz
Physics of Functional Materials Group
Zespół Fizyki Materiałów Funkcjonalnych
- prof. Jarosław Pszczoła
Osiągnięcia w 2008:
Zespół Fizyki środowiska:
• W ramach realizowanego projektu badawczego EUROHYDROS (VI program Ramowy UE) prowadzono systematyczne pomiary pochłaniania wodoru atmosferycznego przez gleby. Pomiary te
mają istotne znaczenie ze względu na słabe rozpoznanie bilansu wodoru w atmosferze i roli gleb
jako głównego czynnika usuwającego wodór z atmosfery. Prowadzone pomiary mają na celu rozpoznanie zmienności czasowej i przestrzennej strumienia wodoru i jego zależności od parametrów
gleby (wilgotność, temperatura).
• Podsumowano w publikacji zbiorczej wieloletnie dane izotopowe wód z obszaru Tatr Polskich.
Określono wieki oraz obszary zasilania tych wód.
• Przygotowano dwie publikacje dotyczące efektów izotopowych w procesie parowania wody.
Zespół Metod Jądrowych:
• Wykrycie złogów kreatyny w strukturach ośrodkowego układu nerwowego człowieka w stwardnieniu zanikowym bocznym.
• Uzupełnienie bazy danych dla analiz szkieł archeologicznych.
• Opracowanie i praktyczne zastosowanie metody pomiaru równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu.
• Zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych do predykcji i optymalizacji rzeczywistych
procesów transportu, rozdziału, sedymentacji i zagęszczania fazy stałej.
• Uruchomienie instalacji do badania przepływów dwufazowych i analizy zjawisk transportu rozproszonej fazy gazowej w cieczy.
10
Zespół Problemów Energetycznych:
Działalność naukowa Zespołu Problemów Energetycznych koncentruje się głównie w uczestnictwie w Projektach Badawczych Unii Europejskiej w 6-tym Programie Ramowym UE. Obejmuje ona
projekty prowadzone zarówno w ramach EURATOM – Rozszczepienie (Fission) EUROTRANS, ELSY,
PUMA, jak i EURATOM – Synteza (Fusion), DEMO i in.
• Kontynuowano badania w zakresie mionowej katalizy syntezy jądrowej. Prace w tej dziedzinie rokrocznie procentują publikacjami i uczestnictwem w konferencjach.
• Rozwijano koncepcję synergicznego wykorzystania węgla i energii jądrowej do produkcji paliw
płynnych i gazowych oraz energii elektrycznej, z równoczesną redukcją obciążenia środowiska naturalnego. Tematykę synergii jądrowo-węglowej przedstawiano również na szeregu konferencjach
w tym za granicą.
• Prowadzono prace popularyzatorskie w szerokich kręgach dotyczące zagadnień energetyki jądrowej (m.in. na konferencjach Instytutu Studiów Strategicznych pt. Bezpieczeństwo Energetyczne,
czy Festiwalu Nauki Polskiej).
Zespół Fizyki Materiałów Funkcjonalnych:
• Scharakteryzowanie obliczonych gęstości stanów elektronowych w związkach
międzymetalicznych ziemia rzadka - metal przejściowy przy pomocy metod rachunku prawdopodobieństwa.
• Wyznaczenie równania powierzchni opisującego zależność temperatur Curie związków
międzymetalicznych od średniej liczby elektronów 3d przypadających na atom metalu przejściowego i od czynnika de Gennesa atomów ziemi rzadkiej.
• Wyznaczenie liniowej zależności pomiędzy momentami magnetycznymi pasm 3d i energią rozszczepienia podpasm 3d w związkach międzymetalicznych ziemia rzadka - metal
przejściowy.
• Opracowanie technologii syntezy trudnych do uzyskania materiałów Gd(Mn1-xFex)2.
Department of Medical Physics and Biophysics
Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki
– prof. Marta Wasilewska-Radwańska
Moessbauer Spectroscopy Group
Zespół Spektroskopii Moessbauerowskiej
prof. Stanisław Dubiel
Magnetic Resonance Imaging Group
Zespół Obrazowania Magnetyczno-Rezonansowego
prof. Henryk Figiel
Biomedical Imaging and Modeling Group
Zespół Obrazowania Biomedycznego i Modelowania
prof. Marta Wasilewska-Radwańska
Molecular Biophysics and Bioenergetics
Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki
prof. Kvetoslava Burda
11
Osiągnięcia 2008:
• Stwierdzenie anomalii w dynamice atomów Fe znajdujacych się w sieci Cr.
• Wykrycie rekordowo-silnego magnetyzmu w fazie sigma w układzie Fe-V.
• Opracowanie programu do jakościowej i ilościowej oceny ubytków perfuzji mięśnia sercowego
z uwzględnieniem korekcji artefaktów wynikających z osłabienia promieniowania gamma poprzez
struktury anatomiczne ciała pacjenta.
• Optymalizacja parametrów modelu kinetyki toksyn usuwanych z organizmu czlowieka.
• Badanie transportu energii i ładunku w biologicznych błonach fotosyntetycznych.
• Pomiary organizacji wybranych układów lipidowych metodą AFM.
• Badania hemolizy erytrocytów poddanych działaniu metali ciężkich.
Department of Solid State Physics
Katedra Fizyki Ciała Stałego
– prof. Czesław Kapusta
Magnetic, Electrical and Structural Research Group
Zespół Badań Magnetycznych, Elektrycznych i Strukturalnych
prof. Antoni Paja
Magnetic Bulk and Nanomaterials Group
Zespół Materiałów Magnetycznych Litych i Nanomateriałów
prof. Czesław Kapusta
Superconducting and Magnetic Materials Group
Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych
prof. Andrzej Kołodziejczyk
Surface Nanostructures Group
Zespół Nanostruktur Powierzchniowych
prof. Józef Korecki
Osiągnięcia 2008:
• Określono wpływ morfologii podłoża (struktury monoatomowych stopni) na anizotropię magnetokrystaliczną w ultracienkich warstwach kobaltu.
• Odkryto bardzo duże wartości prądów krytycznych, rzędu 0.5*1010 A/m2 w 77 K, dla cienkowarstwowych wysokotemperaturowych nadprzewodników talowych.
• Stwierdzono znaczny wzrost magnetooporu perowskitów manganowych pod wpływem domieszkowania ołowiem i żelazem, przy określonych wartościach pola magnetycznego i temperatury.
• Stwierdzono stopniowy wzrost wartości spinu Co3+ w LaMn1-xCoxO3 ze zwiększaniem domieszkowania kobaltem oraz obecność wysokospinowego Mn3+/4+ i Co2+ w całym zakresie domieszkowania.
• Odkryto elektronowo-magnetyczną segregację fazową (antyferromagnetyczny izolator, ferromagnetyczny metal i ferromagnetyczny izolator) w „dwuwarstwowych” perowskitach manganowych
La2-2xSr1+2xMn2O7
• Stwierdzono, że stany 5ƒ uranu budują powierzchnię Fermiego UNi2 i wnoszą decydujący wkład
do właściwości elektronowych i magnetycznych tego związku.
12
• Opisano skomplikowane struktury magnetyczne serii związków (Ho-Y)3Cu4Sn4.
• Określono korelację pomiędzy rzeczywistymi rozmiarami cząstek Co w stopie Cu-10%Co, a uzyskanymi z modelu opisującego doświadczalne krzywe histerezy.
• Opracowano model teoretyczny zależnego od spinu transportu elektronów przez metaliczną nanostrukturę, zawierającą zlokalizowane domieszki magnetyczne.
• Określono rodzaje tlenków i grubość warstwy tlenkowej dla proszków Fe wykazujących duży niskopolowy magnetoopór przygotowywanych w różnych warunkach obróbki mechanicznej i termicznej.
Department of Particle Interactions and Detection
Techniques
Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
– prof. Danuta Kisielewska
Nuclear Electronics and Radiation Detection Group
Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania
prof. Władysław Dąbrowski
Elementary Particles Physics Group
Zespół Fizyki Cząstek Elementarnych
prof. Bogdan Muryn
Osiągnięcia:
• Udział w poszukiwaniu bozonu Higgsa w sektorze CP w sytuacji łamania i zachowania symetrii CP
w eksperymencie DELPHI (praca „Higgs boson searches in CP-conserving and CP-violating MSSM
scenarios with the DELPHI detector” opublikowana Eur. Phys. J. C54 (2008) 1-35).
• Udział w analizie inkluzywnej produkcji rezonansów rozpadających się na K0s K0s w oddziaływaniach ep w eksperymencie ZEUS. Zarejestrowanie stanu f0(1710) na poziomie 5 odchyleń standardowych, który może być interpretowany jako glueball przewidywany przez QCD (praca „Inclusive
K0s K0s Resonance Production in ep Collisions at HERA” opublikowana w Phys. Rev. Lett. 101 (2008)
112003)
• Opracowanie i demonstracja metody stymulacji elektrycznej siatkówki oka z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową (praca “High-Resolution Electrical Stimulation of Primate Retina for Epiretinal Implant Design” opublikowana w The Journal of Neuroscience, April 23, 2008, 28(17):44464456)
13
Department of Condensed Matter Physics
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
– prof. Janusz Wolny
Osiągnięcia 2008:
• Zastosowanie modelu średniej komórki elementarnej do rozwiązania struktury dekagonalnego
kwazikryształu Al72Ni20Co8.
• Opracowanie modelu struktury Mg2Al3 o gigantycznej komórce elementarnej.
• Wyznaczenie w oparciu o teorię grup i reprezentacji możliwych zmian strukturalnych indukowanych implementacją wodoru w międzymetalicznych związkach typu AB5 i heksagonalnych fazach
Lavesa C14
• Oszacowanie temperatury krytycznej nadprzewodnika Mo3Sb7 na podstawie obliczeń sprzężenia
elektron-fonon w bardzo dobrej zgodności z eksperymentem.
• Wpływ ciśnienia i nieporządku na przejścia fazowe w złożonych układach magnetycznych w oparciu o obliczenia energii swobodnej.
• Opracowanie modelu zniszczenia metali podczas odkształcenia plastycznego przy użyciu algorytmu samouzgodnionego.
• Opracowanie pakietu do analizy statystycznej rezultatów pomiaru techniką wstecznego rozproszenia elektronów (EBSD).
14
Staff
Skład osobowy
Ordinary professors
Profesorowie zwyczajni
Adamowski Janusz Andrzej
Dąbrowski Władysław
Dubiel Stanisław Mieczysław
Figiel Henryk Jan
Jeleń Kazimierz Franciszek
Jeżabek Marek
Kaprzyk Stanisław
Kapusta Czesław
Kąkol Zbigniew
Kisielewska Danuta Maria
Kołodziejczyk Andrzej
Korecki Józef
Kułakowski Krzysztof Jan
Łużny Wojciech Tadeusz
Maksymowicz Andrzej Zbigniew
Muryn Bogdan Juliusz
Różański Kazimierz
Spałek Józef
Taczanowski Stefan Edmund
Wierzbanowski Krzysztof Tadeusz
Wolny Janusz Jacek
Extraordinary professors with professor title
Profesorowie nadzwyczajni z tytułem profesora
Bednarek Stanisław Krzysztof
Kreft Andrzej
Lankosz Marek Wojciech
Przybylski Marek
Pszczoła Jarosław
Sikora Wiesława Antonina
Zięba Andrzej Jan
Extraordinary professors
Profesorowie nadzwyczajni
Burda Kvĕtoslava
Janczyszyn Jerzy Aleksander
Kozłowski Andrzej
Lenda Andrzej
Paja Antoni Konrad
Przybycień Mariusz
Saeed Khalid
Tarnawski Zbigniew Adam
Toboła Janusz Stefan
Wasilewska-Radwańska Marta Kazimiera
15
Assistant professors (with habilitation)
Adiunkci z habilitacją
Baczmański Andrzej
Cetnar Jerzy Bogdan
Idzik Marek
Szafran Bartłomiej
Tarasiuk Jacek Stanisław
Assistant professors
Adiunkci
Adamczyk Leszek Stanisław
Armatys Paweł
Bernasik Andrzej
Bolewski Andrzej Jan
Bołd Tomasz
Bombik Andrzej Ludwik
Chmist Janusz Antoni
Chwiej Joanna
Chwiej Tomasz
Ciechanowski Marek Jerzy
Cieślak Jakub Tadeusz
Czapliński Wilhelm Bogusław
Domańska Grażyna Halina
Duliński Marek Roman
Dydejczyk Antoni Józef
Furman Leszek
Gawroński Przemysław
Gondek Łukasz
Grabowska-Bołd Iwona
Gronek Piotr Wojciech
Japa Ewa Anna
Jung Aleksandra
Karaś Wojciech Piotr
Kopeć Mariusz Leszek
Korus Adam Ryszard
Kowalski Tadeusz Zdzisław
Krawczyk Małgorzata
Kuc Tadeusz Zygmunt
Kulka Jan
Malarz Krzysztof
Matuszak Zenon Tadeusz
Mindur Bartosz
Nęcki Jarosław Marek
Nguyen-Dinh Chau
Nizioł Jacek
Obłąkowska-Mucha Agnieszka
Petryka Leszek Teoktyst
Przewoźnik Janusz Józef
Pytlik Łucjan Stanisław
Rosiek Janusz Kazimierz
Samek Lucyna
Sanok Zofia
Schneider Krystyna
Sikora Marcin
Skoczeń Andrzej
Spisak Bartłomiej
Stęgowski Zdzisław Władysław
Szczerbowska-Boruchowska Magdalena
Szumlak Tomasz
Ślęzak Tomasz
Świentek Krzysztof
Tokarz Waldemar
Turek Krzysztof Jan
Wachniew Przemysław Jerzy
Wiącek Piotr
Woch Wiesław Marek
Wołoszyn Maciej
Woźniak Jan Maria
Zimnoch Mirosław
Żukrowski Jan
16
Assistants (with PhD in physics)
Asystenci z doktoratem
Ciba Krzysztof
Dudała Joanna
Fiedor Joanna
Fiutowski Tomasz
Gorczyca Zbigniew Jan
Haberko Jakub
Jodłowski Paweł Tomasz
Kozakowski Bartłomiej
Niewolski Janusz
Rybicki Damian
Szuba Janusz
Wroński Sebastian
Assistants
Asystenci
Dwużnik Michał
Koperny Stefan
Kwaśniowski Artur
Lemański Andrzej Stanisław
Michalik Jan
Ostachowicz Beata Stanisława
Pohorecki Władysław Czesław
Selvaraj Nivas Babu
Wawszczak Roman
Wiendlocha Bartłomiej
Zając Marcin
Lecturers
Starsi wykładowcy i wykładowcy
Kawecka-Magiera Barbara Janina
Krupińska Grażyna Anna
Kułakowska Magdalena Maria
Malinowski Janusz
Wnęk Anna
Śniechowski Maciej
17
PhD students
Doktoranci
NAZWISKO I IMIĘ
Bartyzel Jakub
Drogowska Karolina
Gajda Paweł
Grynkiewicz Przemysław
Hałas Agnieszka
Jabłońska Magdalena
Kozioł Anna
Kulis Szymon
Łysoń Barbara
Nowak Jakub
Nowak Michał
Oettingen Mikołaj
Pohorecka Maria
Poniedziałek Maciej
Rybak Marcin
Rydygier Przemysław
Sarna Michał
Selvaraj Babu Nivas
Senderowska Katarzyna
Szumniak Paweł
Śleziak Monika
Tomkowicz Joanna
Trafny Maciej
Wójcik Grzegorz
Zegrodnik Michał
Ziarek Marcin
Żychowicz Dariusz
Adamska Anna Maria
Bochenek Michał
Broniec Anna
Czyżycki Mateusz
Kaczmarska Magdalena
Kowalik Marcin
Koźlak Kamil
Ornat Maurycy
Padoł Anna
Smoleń Magdalena
Szklarska-Łukasik Monika
Świebocka Joanna
Wójcik Paweł
Zaleski Aliaksandr
Chodak Jacek
Dudek Remigiusz
Matlak Krzysztof
Seremak-Peczkis Paulina
Sowa Anna
Tabiś Wojciech
ROK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
18
PROMOTOR
prof. K. Różański
dr hab. Z. Tarnawski
prof. S. Taczanowski
prof. S. Bednarek
dr hab. K. Burda
prof. H. Figiel
prof. J. Korecki
dr hab. M. Idzik
dr hab. K. Zakrzewska(AGH-WEAIiE)
prof. E. Chruściel
dr hab. B. Szafran
dr hab. J. Cetnar
dr hab. K.Urbańska UJ
dr hab. B. Szafran
prof. K. Kułakowski
prof. W. Dąbrowski
dr hab. K. Burda
prof. H. Figiel
Doc. M. Witek(IFJPAN)
prof. S. Bednarek
prof. M. Mazurkiewicz(AGH-WGiG)
prof. K. Kułakowski
dr hab. K. Zakrzewska(AGH-WEAIiE)
prof. S. Taczanowski
prof. A. Maksymowicz
prof. H. Figiel
prof. H. Figiel
dr hab. H.Nhu-Tarnawska (AP)
prof. W. Dąbrowski
dr hab. P. Augustyniak (AGH- WEAIiE)
prof. M. Lankosz
dr hab. K. Burda
prof. A. Kołodziejczyk
prof. H. Figiel
prof. A. Paja
prof. Cz. Kapusta
dr hab. P. Augustyniak (AGH-WEAIiE)
prof. J. Pszczoła
prof. M. Waligórski (CO)
prof. J. Adamowski
prof. T. Stobiecki(AGH-WEAIiE)
dr hab. P. Augustyniak (AGH-WEAIiE)
prof. S. Bednarek
prof. J. Korecki
prof. Cz. Kapusta
prof. J. Adamowski
prof. A. Kozłowski
NAZWISKO I IMIĘ
Wach Paulina
Duda Michał
Freindl Kinga
Haduch Jerzy
Jeleń Dorota
Kastyak Marzena
Krawczyk Artur
Kuna (Bartyzel) Agnieszka
Lasyk Łukasz
Łabno Bartłomiej
Matusiak(Natkaniec)Katarzyna
Półtorak Karolina
Pycia (Manterys) Marta
Stępień Joanna
Szczerba Wojciech
Zwoźniak Agnieszka
Żywczak Antoni
Bodnar Wiktor
Grymek Katarzyna
Klisch Monika
Kwaśniowski Artur
Mańka Anna
Michalik Jan
Raźniak Andrzej
Ślęzak Michał
Wiendlocha Bartłomiej
ROK
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
19
PROMOTOR
prof. K. Różański
prof. J. Wolny
prof. J. Korecki
prof. H. Figiel
prof. K. Różański
prof. M. Lankosz
prof. J. Pszczoła
prof. W. Sikora
doc. R. Kozłowski –( IFiKP)
prof. J. Adamowski
prof. M. Wasilewska-Radwańska
prof. W. Dąbrowski
prof. K. Różański
prof. Cz. Kapusta
prof. Cz. Kapusta
prof. J. Pszczoła
prof. H. Figiel
prof. J. Pszczoła
prof. M .Dziedzicka-Wasylewska (IF PAN)
prof. K. Różański
prof. J. Adamowski
prof. K. Kułakowski
prof. Cz. Kapusta
prof. P.Tomczyk(AGH-WPiE)
prof. J. Korecki
dr hab. J. Toboła
Technical stafff
Pracownicy techniczni
Bąkowsk Mariusz
Błaszczyk Władysław
Chmieliński Adam
Ciba Krzysztof
Ciślak Adam
Cyganik Stanisław
Fiedorowicz Justyna
Filipek Wiesław
Jędrzejowski Franciszek
Kazała Tadeusz
Kochańska-Donizak Elżbieta
Kozień Józef
Mróz Halina
Musiał Wacław
Oettingen Mikołaj
Opoka Zenon
Ostrowski Antoni
Pach Franciszek
Pieron Jacek
Pilipowicz Aleksander
Prochal Bogusław
Setkowicz Józef
Skalski Andrzej
Skotnicki Ryszard
Tora Tadeusz
Wierzbicki Adam
Wolak Tomasz
Wróblewski Ryszard
Zalecki Ryszard
Administration staff
Pracownicy administracyjni
Leśniak Ewa
Olszyńska Elżbieta
Sobczyk Krystyna
Starmach Agnieszka
Syrek Jolanta
Waluś Grażyna
Wijas Aneta
Wolak Celina
Chmist Janusz
Baliga Ewa
Bonczarowski Roman
Czech Kazimierz
Flis Grzegorz
Hamerla Katarzyna
Horzemska-Ciślak Marta
Kalinowska Jadwiga
Maintaining staff
Pracownicy obsługi
Baran Stanisława
Berski Marek
Despet Mieczysław
Jastrzębska Danuta
Kozera Jan
Leszczyński Andrzej
Łapczyńska Małgorzata
Pabiś Dorota
Setkowicz Piotr
Setkowicz Stanisław
Sikora Franciszek
Tomasik Ryszard
Wójtowicz Lucyna
Wróbel Maria
Wydmański Kazimierz
20
Selected results
Wybrane wyniki
Spontaneous and substrate-induced self-assembly in
thin films of conjugated polymers
J. Haberko, A. Bernasik, W. Łużny
Department of Condensed Matter Physics
in cooperation with:
J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowski
Institute of Physics, Jagiellonian University, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
Self-organisation phenomena are
an important factor influencing the final morphology of composites containing non-mixing polymers. In case of thin films the phase
separation process is also affected by the
presence of the confining surfaces. This may
lead to the formation of various morphological structures, such as lamellae, composed of
two or more different polymer layers parallel
to the substrate, dendritic and fractal structures. Furthermore, columns of one polymer
immersed in the matrix of another polymer or
bi-continuous structures are also observed.
The final stage of spontaneous
phase separation and the possibility to direct
this process are important for manufacturing
polymer electronic devices: light-emitting diodes, photo-voltaic devices or chemical sensors. Although the performance of the abovementioned devices is usually inferior to that
of their solid-state counterparts, they do have
some advantages, such as the ease of production, low cost or the fact that they can be
manufactured on flexible substrates. Active
layers of such devices are often built of conjugated polymers, which contain a series of π
bonds separated by σ bonds. Such configuration facilitates delocalisation of charge carriers along the macromolecule and renders the
material electrically conductive. Doped poly-
aniline (PANI) and polythiophenes belong to
the most prominent examples of conjugated
polymers.
Our previous works [1] have shown
that the spin-coating atmosphere has a strong
effect on morphology of thin films containing PANI and polystyrene (PS). The aim of the
present work was to study the mechanisms of
phase separation in films containing PANI and
to explain the reason for the formation of dendritic and fractal structures. Another goal was
to control the phase separation in order to
manufacture films of required arrangement of
phase domains. Soft lithography was utilised
here, and especially micro-contact printing,
in which technique parts of the substrate are
selectively covered with a hydrophilic or hydrophobic self-assembled monolayer (SAM).
This method was utilised by other workers,
however, mainly in case of model polymer
mixtures, containing polystyrene, deutereted
and brominated polystyrene, or poly(methyl
methacrylate) [2,3]. In this work pattern replication was studied in composites containing
conducting polyaniline, a polymer useful in
electronic applications.
A wide range of experimental techniques was used in the present study. Morphological patterns were examined under an
optical microscope, scanning electron micro-
21
scopy was utilised as well. Furthermore, secondary ion mass
spectroscopy (SIMS) studies was
used to measure chemical composition of polymer surfaces and
the distribution of blend components in the bulk of the samples.
Topography of the samples was
examined by means of atomic
force microscopy (AFM).
The
results
have
shown [4,5] that it is possible to
replicate a desired pattern on
a substrate from a spin-cast solution of polymer blends com- Fig.2: AFM topographic images of dendritic structures in PANI/PS
posed of polyaniline and poly- thin films. Raw sample and after rinsing in cyclohexane.
styrene. Optical micrographs
of the samples obtained on substrates patof films on symmetric patterns did not allow
terned with 2μm-wide stripes of hydrophous to unambiguously relate the regions with
bic SAM separated with 2μm-wide stripes of
higher PANI(CSA) concentration with either
clean substrate showed a well-defined patAu or SAM stripes of the surface pattern. This
tern of alternating light and dark regions over
problem was solved by analysing films cast
a relatively large area of the sample surface
on asymmetrically patterned substrates, with
(~105 μm2). Chemical composition of the
regions of clean substrate wider than those of
stripes was analyzed by means of a mapping
the SAM. These studies have shown that over
mode of dynamic SIMS. The lateral distributhe regions of clean substrate polyaniline is
tion of polyaniline was monitored by measuruniformly distributed in the sample thickness,
ing the 26CN- (m/z = 26) secondary ions. Comwhereas over regions of SAM strong segregaposition maps indicate that polyaniline forms
tion of PANI towards the substrate appears
stripes with the same periodicity as that of
(Fig.1). Moreover, polymer layers are not
the surface patterns. However, the analysis
smooth, possibly because of the tendency of
PANI to form aggregates.
High-quality pattern reproduction was also obtained for
mixtures of conjugated poly(3alkylthiophenes) and polystyrene, spin-cast onto SAM-modified gold and SiOx surfaces [6].
Dendritic structures were
observed on thin films containing PANI and polystyrene,
spin-cast in atmosphere of high
relative humidity. To reveal their
chemical composition AFM
measurements were performed
(Fig.2). Topographic images
of raw samples showed that
dendrites protruded from the
sample surface and they were
not changed upon rinsing with
distilled water. However, after
Fig.1:
PANI/PS thin film spin-cast on an asymmetrically patterned rinsing in cyclohexane (which is
substrate. Optical micrographs and SIMS profiles measured over a) a good solvent for PS but does
a narrow stripe (SAM-covered area), b) a wide stripe (clean substrate).
not dissolve PANI) dendrites dis-
22
appeared. Furthermore, SIMS measurements
indicate that dendritic structures contain little PANI. In view of those facts one can postulate that dendrites are aggregates of polystyrene formed via the diffusion of polymer
droplets. This mechanism can be described
in terms of the slightly modified DiffusionLimited Aggregation model (DLA), in which
a particle performing a random walk is allowed to attach to a growing aggregate with
a certain probability P. Computer simulations
carried out in the present work show good
agreement with experimental data. The observed dendrites are compact (low radius of
gyration) and have a high fractal dimension
(close to 2.0). In simulation this corresponds
to a low P value. In the experiment the prob-
ability that two droplets will coalesce is small,
as this will only happen if their contact time is
long enough for the fluid to escape from the
droplet-droplet boundary. Dendritic objects
were also observed in thin films containing
N,N’-diphenyl-p-phenylenediimine (DPI), a
low-molecular weight equivalent of PANI. In
this case, however, dendrites are similar to
simulated aggregates of high P values, which
are large (high radius of gyration) and of low
fractal dimension (~1.6). This corresponds to
the fact that in this case fractal crystallites of
DPI are formed. A moving DPI particle has a
high probability of becoming part of the crystallite as the crystalline state is more energetically favourable than the amorphous one.
1
A. Bernasik, J. Haberko, J. Włodarczyk-Miśkiewicz, J. Raczkowska, W. Łużny, A. Budkowski, K. Kowalski, J. Rysz, Synth. Met. 155 (2005) 516
2
M. Böltau, S. Walheim, J. Mlynek, G. Krausch, U. Steiner, Nature 391 (1998) 877
3
J. Raczkowska, P. Cyganik, A. Budkowski, A. Bernasik, J. Rysz, I. Raptis, P. Czuba, K. Kowalski, Macromolecules 38 (2005) 8486
4
J. Haberko, J. Raczkowska, A. Bernasik, J. Rysz, A. Budkowski, W Łużny, Synth. Met. 157 (2007) 935
5
J. Haberko, J. Raczkowska, A. Bernasik, W. Łużny, J. Rysz, A. Budkowski,
Macromolecular Symposia 263 (2008) 47
6
J. Jaczewska, A. Budkowski, A. Bernasik, I. Raptis, E. Moons, D. Goustouridis, J. Haberko, J. Rysz, Soft
Matter 5 (2009) 234
23
Superconductivity and spin-dependent behaviors of
Mo3Sb7 from first principles
S. Kaprzyk, J. Tobola, B. Wiendlocha
Department of Condensed Matter Physics
A paramagnetic intermetallic compound
Mo3Sb7 is a type-II superconductor, with the
critical temperature Tc ~2.2 K [1]. The temperature characteristics of the specific heat, the
superconducting gap, and the magnetic critical field suggest that the conventional electron-phonon interaction might be responsible for the superconductivity [2-4]. Recently,
however, it was argued [2] that spin fluctuations SFs are present in Mo3Sb7. This interpretation is supported by two unusual features:
the quadratic temperature dependence of
both electrical resistivity and magnetic susceptibility, as well as the high value of the
susceptibility at room temperature.
FIG. 1. Total and sitedecomposed densities
of electronic states in
Mo3Sb7 per formula
unit. The inset shows
the details of the DOS
near EF=0.
FIG. 2. Phonon dispersions along the high
symmetry directions of
the Brillouin zone (left)
and total and site-decomposed
densities
of phonon states in
Mo3Sb7 (right).
24
They also reported a much smaller
value of the electronic specific heat jump [2]
at the transition point ~1.04 than the weakcoupling BCS value of 1.43, which might
suggest additional enhancement of the electronic specific-heat coefficient by the SFs.
Recently [3], it was observed a peak in the
specific heat CP(T) at T* =50 K, which was
interpreted as supporting the presence of
spin gap. Recently, we have presented an ab
initio study of the electron-phonon constant
and superconductivity in Mo3Sb7, where SFs
might play a role. The electron-phonon interaction is treated within the rigid muffin-tin
MT approximation [5]. The superconducting
critical temperature Tc and its possible modification by SFs are discussed using two approaches: (i) the McMillan formula and (ii) the
equation for Tc, which explicitly includes the
presence of paramagnons. Electronic structure calculations were performed using the
Korringa-Kohn-Rostoker (KKR) multiple scattering method [6]. Since our main goal in this
work is to estimate the electron-phonon constant from first principles within the rigid MT
approximation, spherical potential approximation for the crystal potential is used, as is
required in this approach. Mo3Sb7 crystallizes
in a cubic bcc structure (space group Im3m of
the Ir3Ge7 type) with a = 9.58 Å and 20 atoms
occupy three nonequivalent positions: Mo in
12e with x=0.3432, Sb1 in 12d, and Sb2 in 16f
with x =0.1624.
The phonon frequencies were determined within the direct method, which
utilizes Hellmann-Feynman forces obtained
by performing small atomic displacements of
nonequivalent atoms from their equilibrium
positions. From them the dynamical matrix
is determined and diagonalized to obtain the
phonon frequencies at each wave vector. The
crystal structure optimization and calculations of the complete set of Hellmann-Feynman forces were performed [6].
The electronic structure was computed for the experimental lattice parameters
and atomic positions. Total and site-decomposed electronic DOSs of Mo3Sb7 are presented in Fig. 1. The most intriguing feature of the
electronic spectrum is the presence of a narrow band gap just above the Fermi level, with
EF located in the range of sharply decreasing
DOS. In the inset in Fig.1 one observes that EF
coincides with a local DOS maximum. By ana-
lyzing the angular contributions to the total
DOS at EF, we deduced that the bands near EF
are built out of the Mo 4d and Sb 5p states.
The largest atomic contribution comes from
Mo atom, with the value Mo ~14 Ry−1 per spin,
being not far but below the magnetic instability the computed Stoner parameter, since
satisfies 0.7. Note that the spin-polarized KKR
calculations assuming ferromagnetic FM spin
order led to the nonmagnetic ground state.
As suggested [3] the opening of the spin gap
below 50 K, caused by the AF interactions between the selected nearest pairs of Mo atoms.
They argued that these atoms form dimers,
and the AF interaction stabilizes there spin
singlets but long-range order is absent. We
examined a few possible AF structures for this
compound, e.g., with alternating moments in
Mo planes, but stable AF configuration could
not be reached - the moments converged to
zero values.
The electronic structure results
were used to calculate the electronic part of
the electron-phonon constant, i.e., the McMillan-Hopfield parameters for each atom. The
Mo atoms, which are about 30% lighter than
Sb atoms, contribute mainly to the high-frequency part of the phonon DOS. For Mo, the
d-f channel is the most important one typically for d element, whereas p-d contribution
dominates for both Sb atoms. The Sb 1 and
Sb 2 atoms have very similar parameters, despite quite different p-DOSs. This is a result of
opposite behavior in both partial DOSs, i.e.,
for the Sb 2 atom the lower p-DOS is compensated by the larger value of d-DOS.
The phonon dispersion relations
along the high-symmetry directions and the
total and site-decomposed partial phonon
DOSs were computed by random sampling
of the Brillouin zone and are presented in Fig.
2 for the optimized super-cell. The optic phonons give three characteristic maxima of the
phonon DOS at 2.8, 4.4, and 6.3 THz. Surprisingly, one finds that all the atoms are equally
important for the onset of superconductivity
in Mo3Sb7. The contribution from Mo atoms
to the total λph, despite the dominant character of Mo states near EF, is only slightly larger
than those from Sb1 and Sb2, respectively.
This is a consequence of higher partial phonon frequencies for Mo. It is worth noting
that Sb1 and Sb2 have the same λi values in
spite of rather different average phonon fre-
25
quencies. Here, the effect of higher for Sb2
is compensated by the larger multiplicity of
this crystallographic site. The calculated total
electron-phonon constant is λph = 0.54.
In summary, the results of electronic
structure and phonon calculations were used
to calculate the λph parameter for the spinfluctuation/spin-gap superconductor Mo3Sb7,
within the rigid muffin-tin approximation. The
estimated value of λph=0.54 qualifies Mo3Sb7
as a medium-coupling superconductor. The
experimentally observed critical temperature
Tc~2.2 K may be correctly reproduced even
including the presence of paramagnons, with
small λsf~0.03. Thus, the spin fluctuations may
exist in Mo3Sb7, but the electron-paramagnon interaction has to be moderate. Since
the Mo contribution to the constant λph is
estimated to be comparable to Sb1 and Sb2
sublattices, the possible influence of spin
gap on the superconductivity is expected to
be rather weak. However, in the range of the
electron-phonon constant λph 0.5 the value of
Tc is quite sensitive even to small changes in
λph, so a more quantitative explanation of the
superconductivity in Mo3Sb7 requires further
study.
The work was done in collaboration with A. M. Oleś, M. Sternik and K. Parliński
(IFJ PAN Cracow) as well as C. Candolfi, A.
Dauscher and B. Lenoir (LPM Ecole des Mines,
Nancy, France) was partly supported by the
Polish Ministry of Science and Education under Projects No. 44/N-COST/2007/0, No. N202
1975 33 and No. N202 2104 33.
1
Z. Bukowski, D. Badurski, J. Stepien-Damm, and R. Troć, Solid State Commun. 123 (2002) 283
2
C. Candolfi, B. Lenoir, A. Dauscher, C. Bellouard, J. Hejtmanek, E. Santava, and J. Tobola, Phys. Rev.
Lett. 99 (2007) 037006
3
V. H. Tran, W. Muller, and Z. Bukowski, Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 137004
4
C. Candolfi, B. Lenoir, A. Dauscher, J. Hejtmanek, E. Santava, and J. Tobola, Phys. Rev. B 77 (2008)
092509
5
B. Wiendlocha, J. Tobola, M. Sternik, S. Kaprzyk, K. Parlinski and A. M. Oleś, Phys. Rev. B 78 (2008)
060507R
6
A. Bansil, S. Kaprzyk, P. E. Mijnarends, and J. Tobola, Phys. Rev. B 60 (1999) 13396
7
K. Parlinski, Z-. Q. Li, and Y. Kawazoe, Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 4063; K. Parlinski, Computer code
PHONON.
26
Analiza danych z eksperymentów zakończonych
(OPAL i DELPHI na akceleratorze e+ e- LEP i ZEUS na
akceleratorze ep HERA).
L. Adamczyk, T. Bołd, M. Deptuch, W. Filipek, I. Grabowska-Bołd, K. Jeleń, D. Kisielewska,
S. Koperny, T. Z. Kowalski, J. Łukasik, B. Muryn, A. Obłąkowska-Mucha, M. Przybycień, L.
Suszycki, J. Szuba, T. Szumlak
Zespół Fizyki Cząstek Elementarnych, Katedra Oddzialywań i Detekcji Cząstek
we współpracy z: DELPHI - 53 laboratoria z: Austrii, Brazylii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,
Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Wielkiej
Brytanii, prowadzona w CERN-ie.
OPAL - 35 laboratoriów z: Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Węgier, Wielkiej
Brytanii, Francji, Szwajcarii, Japonii, prowadzona w CERN-ie
ZEUS - 53 laboratoria z: Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Korei,
Niemiec, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych, prowadzona w Instytucie
DESY
Pomimo, że od zakończenia zbierania danych w eksperymentach na akceleratorze LEP upłynęło już
siedem lat, trwa analiza danych, której celem jest weryfikacja stosowalności Modelu Standardowego (SM) i poszukiwanie odstępstw od jego przewidywań. W 2008 roku członkowie zespołów OPAL
i DELPHI z WFiIS uczestniczyli w tych badaniach i są współautorami 9 publikacji, a najaktywniejszy
udział brali w czterech następujących analizach.
Inkluzywna produkcja dżetów w oddziaływaniach dwufotonowych.
Wiązki elektronów i pozytonów na
akceleratorze LEP są silnym źródłem fotonów.
W obu eksperymentach OPAL (“Inclusive jet
production in photon-photon collisions at
sqrt (see) from 189 to 209 GeV”, Phys. Lett.
B658 (2008) 185-192) i DELPHI (“Di-jet production in γγ collisions at LEP2”, Eur. Phys.
J. C58 (2008) 531-541) badano inkluzywną
produkcję dżetów w zderzeniach kwazi-rzeczywistych fotonów wypromieniowywanych
przez wiązki pierwotne w zakresie energii
w układzie środka masy 189-209 GeV. W eksperymencie OPAL zmierzono inkluzywny
różniczkowy przekrój czynny na produkcje
dżetów w funkcji pędu poprzecznego dżetu.
Dane są dobrze opisywane przez symulacje
Monte Carlo za pomocą modelu PYTHIA jak
również są zgodne z teoretycznymi obliczeniami w przybliżeniu NLO (Next to Leading
Order). W eksperymencie DELPHI zmierzono całkowity i różniczkowy przekrój czynny
w funkcji pędu poprzecznego dżetu . Całkowity przekrój czynny jest zgodny z teoretycznymi rachunkami w przybliżeniu NLO natomiast
jest o 18% niższy niż obliczony w przybliżeniu LO.(Leading Order) rachunku zaburzeń.
Zgodność pomiędzy rezultatami z obu eksperymentów jest zadowalająca.
27
Pomiar stałej sprzężenia oddziaływań silnych αs.
W chromodynamice kwantowej
(QCD) wartość silnej stałej sprzężenia αs maleje wraz ze wzrostem energii oddziaływania.
Efekt ten nosi nazwę asymptotycznej swobody. W eksperymencie OPAL (“Measurement of
αs with radiative hadronic events”, Eur. Phys.
J. C53 (2008) 21-39) wykorzystano dane zebrane przy energii w układzie środka masy
w obszarze masy bozonu Z0 do pomiaru αs.
Przy założeniu, że fotony emitowane przed
lub bezpośrednio po produkcji bozonu Z0
nie interferują z twardym procesem QCD, jest
możliwy pomiar αs przy zredukowanej energii w układzie środka systemu hadronowego.
Fotony emitowane przed zderzeniem nie są
rejestrowane w detektorze. Natomiast emitowany pojedynczy twardy foton po produkcji
bozonu określa skalę energii dostępną dla
twardego oddziaływania partonów w stanie
końcowym. Zmienne charakteryzujące kształt
tego typu przypadków można wykorzystać
do pomiaru αs przy różnych energiach. Wykonano pomiar αs w zakresie energii 20-80 GeV.
Uzyskane wyniki są zgodne z przewidywaniami QCD dotyczącymi biegnącej stałej sprzężenia. Ewolucja wykonanych pomiarów do
skali masy bozonu Z0 pozwoliła na wyznaczenie αs(mZ0) = 0.1181 ± 0.0015 (stat.) ±0.0101
(syst.). Wynik ten jest zgodny z wcześniejszymi pomiarami wykonanymi przez eksperyment OPAL w oparciu o przypadki nieradiacyjne, jak również z wynikiem eksperymentu
L3.
Pomiar polaryzacji leptonu τ.
Pomiar polaryzacji leptonów τ został precyzyjnie wykonany przez wszystkie
eksperymenty przy akceleratorze LEP w oparciu o proces Z0→τ+τ- w fazie LEPI (energia
w układzie środka masy w okolicach masy
Z0). Ponadto eksperyment DELPHI (“Measurement of the tau lepton polarisation at
LEP2”, Phys. Lett. B659 (2008) 65-73) dokonał
pomiaru polaryzacji leptonów τ w fazie LEPII
w zakresie energii w środku masy 183-209
GeV w procesie anihilacji e+e-. Chociaż staty-
styka przypadków w tym pomiarze jest o dwa
rzędy wielkości niższa niż w pomiarach w fazie LEP1, to jednak pomiar przy najwyższych
dostępnych energiach jest istotny ze względu
na potencjalne odstępstwa od Modelu Standardowego (MS). W wyniku pomiaru otrzymano wartość średnią polaryzacji leptonów
τ Pτ=-0.164 ± 0.125 przy średniej energii
w układzie środka masy 197 GeV, zgodną z
przewidywaniem MS.
Poszukiwanie bozonu Higgs’a w ramach Minimalnego Modelu Supersymetrycznego (MSSM).
Bozon Higgs’a, który stanowi jedno
z brakujących ogniw Modelu Standardowego
był szczególnie intensywnie poszukiwany we
wszystkich eksperymentach na akceleratorze
LEP. Nie został jednak zaobserwowany w żadnym kanale rozpadu przewidywanym przez
MS. Eksperyment DELPHI (“Higgs boson searches in CP-conserving and CP-violating MSSM
scenarios with the DELPHI detector”, Eur. Phys.
J. C54 (2008) 1-35) przeprowadził podsumo-
wującą analizę swoich danych rozważając
kilka możliwych scenariuszy występowania
bozonu Higgs’a w MSSM. Wśród badanych
kanałów rozważano zarówno te zachowujące
jak i łamiące parzystość CP. Dane nie wskazują na statystycznie znaczące odstępstwa od
przewidywań dotyczących tła w badanych
kanałach. Analiza pozwoliła jednak na ustalenie szeregu ograniczeń na masy bozonów
Higgs’a jak i inne parametry modelu MSSM.
28
Analiza danych z eksperymentu ZEUS
Eksperyment ZEUS w 2007 zakończył zbieranie danych. W 2008 roku kontynuowano demontaż systemu gazowego
kalorymetru uzupełniającego BAC, zgodnie
z harmonogramem prac usuwania detektora
ZEUS z podziemnej hali eksperymentu. Wybrane komory i niezbędne do uruchomienia
stanowiska pomiarowego elementy systemu gazowego zostały przetransportowane
do Krakowa . Będą one przedmiotem badań
efektów starzeniowych detektorów po 15letniej eksploatacji. Zostało uruchomione
stanowisko do tych pomiarów i wykonano
wstępne badania parametrów komór. Studia
efektów starzeniowych po wykonaniu kompletnej analizy komór i liczników kontrolnych
będą przedmiotem pracy doktorskiej.
Dane zebrane w trakcie 15-letnich
naświetlań detektora ZEUS były i będą analizowane w latach następnych. Współpraca
międzynarodowa ZEUS opublikowała w 2008
roku 7 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej. Współautorami tych prac są członkowie
zespołu z WFiIS. Ze względu na to, że część
aparatury dedykowana pomiarowi świetlności w eksperymencie została zaprojektowana
i zbudowana przez zespół krakowski (WFiIS
AGH i IFJ PAN), nasz udział koncentrował się
głównie na pomiarach tego parametru, który niezbędny jest do wyznaczenia każdego
przekroju czynnego dla badanych procesów.
Jedną z ważniejszych analiz w których zespół uczestniczył było badanie inkluzywnej
produkcji rezonansów rozpadających się
na K0s K0s w oddziaływaniach ep. Zarejestrowano stan f0(1710) na poziomie 5 odchyleń
standardowych, który może być interpretowany jako glueball przewidywany przez
QCD (praca „Inclusive K0s K0s Resonance Production in ep Collisions at HERA”, Phys. Rev.
Lett. 101 (2008) 112003). Aparatura Monitora
Świetlności odgrywa również zasadniczą rolę
w rejestracji elektronów pod małymi kątami,
co jest naturalnym powodem aktywności
zespołu z WFiIS w analizach procesów, dla
których identyfikacja elektronów niewiele
odchylonych od kierunku pierwotnego jest
kluczowa, między innymi w badaniach procesów dyfrakcyjnych. Te prace dotyczą dwóch
zakresów kinematycznych oddziaływań: procesów fotoprodukcji oraz rozpraszania głęboko nieelastycznego (DIS). W procesach fotoprodukcji rejestrowanych w oddziaływaniach
ep, prawie rzeczywisty foton emitowany przez
padający lepton zderza się z partonami wchodzącymi w skład protonu. W procesach DIS
oddziałuje foton wirtualny. Obserwowanym
efektem oddziaływań jest produkcja strumieni cząstek (dżetów), które niosą informację
o oddziałujących partonach. Zasadniczy
wkład zespołu do analizy danych z eksperymentu ZEUS stanowią pomiary przekrojów
czynnych na dyfrakcyjną fotoprodukcję procesów dwu-dżetowych („Diffractive photoproduction of dijets in ep collisions at HERA”,
Eur. Phys.J. C55 (2008) 179-191). Wyznaczone różniczkowe przekroje czynne zostały
porównane z przewidywaniami NLO QCD,
z uwzględnieniem aktualnych parametryzacji dyfrakcyjnych funkcji gęstości partonów
w protonie PDF (Parton Density Functions).
Obliczenia NLO QCD dają wyższe przewidywania od uzyskanych doświadczalnie przekrojów czynnych. Jednakże w granicach
niepewności teoretycznych pozwalają na
potwierdzenie postulatu faktoryzacji dyfrakcyjnych przekrojów czynnych jako konwolucji uniwersalnych partonowych przekrojów
czynnych i funkcji gęstości partonów dla oddziaływań dyfrakcyjnych (dPDF).Trzecią analizą, w którą wniósł krakowski zespół istotny
wkład były pomiary głęboko nieelastycznego
dyfrakcyjnego rozpraszania („Deep inelastic
inclusive and diffractive scattering at Q2 values from 25 to 320 GeV2 with the ZEUS forward plug detector”, Nucl. Phys. B800 (2008)
1-76). Została wyznaczona dyfrakcyjna funkcja struktury protonu F2(3)(β, xIP, Q2) oraz przeprowadzone porównania z przewidywaniami
teoretycznymi.
29
Budowa aparatury detekcyjnej i przygotowanie
programu fizycznego przyszłych eksperymentów fizyki
cząstek (ATLAS i LHCb na akceleratorze LHC i Super
LHC oraz eksperymentu na akceleratorze liniowym ILC).
M. Bochenek, T. Bołd, K. Ciba, W. Dąbrowski, M. Deptuch M. Dwużnik, T. Fiutowski,
I. Grabowska-Bołd, M. Idzik, K. Jeleń, D. Kisielewska, S.Koperny, T. Z. Kowalski, S. Kulis,
B. Mindur, B. Muryn, A. Obłąkowska-Mucha, J. Pieron, K. Półtorak, B. Prochal, L. Suszycki, T. Szumlak, K. Świentek, B. Toczek, T. Tora
Zespół Fizyki Cząstek Elementarnych i Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
we współpracy z:
ATLAS - 167 laboratoriów z Armenii, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Brazylii, Chin, Czech,
Danii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Maroka, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji,
USA, Wielkiej Brytanii i Włoch prowadzona w CERN-ie.
Super LHC – CERN, Uniwersytet w Genewie, Uniwersytet w Bonn, Science and Technology Facilities
Council (STFC)
LHCb - 49 laboratoriów z Brazylii, Chin, Francji, Hiszpanii, Holandii, Rumunii, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch prowadzona w CERN-ie.
ILC - 23 laboratoria z Białorusi, Czech, Francji, Holandii, Izraela, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
Zespół z WFiIS AGH i IFJ PAN uczestniczy od ponad dziesięciu lat w projektowaniu i budowie hybrydowego detektora ATLAS
na akceleratorze LHC w europejskim ośrodku
fizyki cząstek elementarnych CERN. Celem
eksperymentu jest badanie elementarnych
składników materii i ich oddziaływań. Projekt
i budowa aparatury detekcyjnej dla eksperymentu ATLAS jest wynikiem współpracy 167
laboratoriów z 37 krajów świata. Zespół krakowski uczestniczył w projekcie i budowie
detektora wewnętrznego (ID - Inner Detector), a w szczególności układów scalonych do
odczytu krzemowych detektorów paskowych,
wielokanałowych zasilaczy wysokiego napięcia dla krzemowego detektora śladów (SCT
– Semiconductor Tracker), projekcie elementów detektora promieniowania przejścia (TRT
– Transition Radiation Tracker), opracowaniu
systemu wyzwalania i redukcji rejestrowanych przypadków (HLT – High Level Trigger)
oraz przygotowaniu programu fizycznego dla
eksperymentu.
Detektor śladów zbudowany jest
z 4088 dwustronnych modułów krzemowych
detektorów mikropaskowych zawierających
w sumie ponad 6.2 milionów indywidualnych elementów detekcyjnych i tyleż samo
kanałów elektroniki front-end. Detektor SCT,
w połączeniu z Detektorem Pikselowym i detektorem TRT, stanowią Detektor Wewnętrzny
umieszczony w polu magnetycznym o indukcji 2T, którego zasadniczym zadaniem jest
rekonstrukcja torów i wierzchołków oddziaływań oraz pomiar pędów cząstek i parametrów zderzenia.
W 2008 roku prowadzone były prace nad uruchomieniem i testami detektora
SCT oraz integracja detektora z systemami zbierania danych i kontroli parametrów
eksperymentu ATLAS. Detektor SCT został
z powodzeniem włączony w system zbierania danych przy rejestracji promieniowania
kosmicznego w eksperymencie ATLAS. Dane
z detektora SCT potwierdziły oczekiwane parametry: przestrzenną zdolność rozdzielczą
30
i wydajność detekcji. W oparciu o dane zebrane z promieniowania kosmicznego są prowadzone prace na algorytmami pozycjonowania
Detektora Wewnętrznego. Zespół z Wydziału
Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH uczestniczył w uruchamianiu detektora oraz w dyżurach przy testach kalibracyjnych i rejestracji
promieniowania kosmicznego. Konstrukcja
oraz parametry i możliwości pomiarowe detektora SCT są opisane w 6 artykułach w Journal of Instrumentation .
System stabilizacji wzmocnienia gazowego GGSS (Gas Gain Stabilisation System)
stanowi część detektora śladów TRT. TRT składa się z liczników słomkowych rejestrujących
cząstki w oparciu o zjawisko promieniowania
przejścia. System GGSS, w całości zaprojektowany i zbudowany w laboratorium krakowskim. System GGSS został w czerwcu 2008
przeniesiony do miejsca docelowego i przetestowany a jego oprogramowanie zostało
zintegrowane z systemem kontroli detektora
DCS (Detector Control System), który funkcjonuje w całym eksperymencie. Budowa, procedura instalacji, funkcjonowanie i testy detektora TRT opisanie są w 4 artykułach w Journal
of Instrumentation, których współautorami są
członkowie zespołu z WFiIS.
Członkowie zespołu uczestniczyli
w pracach nad systemem wyzwalania (Level
2 i Event Filter).W 2008 roku wzbogacone zostało istniejące już oprogramowanie „insideout” do rekonstrukcji śladów w detektorze
wewnętrznym na trzecim poziomie trygera,
o dwie nowe techniki tzw. “outside-in” i „TRT
standalone”. Obie metody bazują na śladach
rekonstruowanych bądź to w detektorze TRT
z obowiązkowym przedłużeniem do detektorów krzemowych, lub w samym TRT. Oprogramowanie to zostało przetestowane on-line
podczas zbierania danych z promieniowania
kosmicznego. Ponadto zmodyfikowano istniejącą technikę generowania „menu trygera”
dla różnych świetlności na w pełni automatyczną, z możliwością załadowania wygenerowanego „menu” do bazy danych. W celu
umożliwienia interaktywnej analizy danych
trygerowych dokonano znaczącej przebudowy struktur danych. Dokonano pilotowych
implementacji zaawansowanych trygerów
„topologicznych” tj analizujących korelacje
między sygnaturami. Wyniki tych prac przedstawione są w 2 artykułach (IEEE Trans. Nucl.
Phys. i Journal of Physics), których współ-
autorami są członkowie zespołu z WFiIS oraz
były referowane na 2 konferencjach przez
dr T. Bołda w imieniu współpracy ATLAS.
Ze względu na wymagania programu fizycznego, jak również ze względu na
skończony czas życia magnesów nadprzewodzących w akceleratorze LHC, planowana jest
modernizacja akceleratora do fazy „SuperLHC” o 10-krotnie większej świetlności w porównaniu z obecnym projektem. W związku
z tymi planami w ramach współpracy ATLAS
został sformułowany program prac badawczorozwojowych nad modernizacją detektora.
Program jest koordynowany przez “Upgrade
Steering Group” (“USG”) przy kierownictwie
eksperymentu ATLAS. Zwiększenie świetlności akceleratora “Super-LHC” będzie wymagać modernizacji Detektora Wewnętrznego,
który musi być zbudowany według nowych
technologii opracowanych dla detektorów
i elektroniki odczytu. Zespół krakowski ze
względu na doświadczenie w projektowaniu
i budowie krzemowego detektora torów dla
obecnego Detektora Wewnętrznego, w szczególności w opracowaniu odpornej na promieniowanie elektroniki odczytu dla mikropaskowych detektorów krzemowych i testowaniu
modułów detektora zaangażował się w prace
projektowe nad opracowaniem elektroniki
odczytu dla mikropaskowych detektorów
krzemowych w warunkach akceleratora Super-LHC. W 2006 roku z inicjatywy członków
krakowskiego zespołu został złożony do
”USG” wniosek projektu opracowania układu scalonego ABC-Next do odczytu krzemowych detektorów paskowych w warunkach
akceleratora ”Super-LHC”. Wniosek został zaakceptowany. W roku 2008 został ukończony
projekt kompletnego układu scalonego ABCNext z nowymi rozwiązaniami systemu zasilania umożliwiającymi zastosowanie układu
do odczytu modułów detektora zasilanych
szeregowo. Szeregowe zasilanie modułów
detektora jest jednym z rozwiązań, które daje
możliwość sprostania wymaganiom odnośnie
poboru mocy i chłodzenia układów scalonych
do odczytu krzemowych detektorów paskowych w warunkach akceleratora Super-LHC.
Prototypowa seria układów ABC-Next została
wyprodukowana w 2008 roku. Wstępne testy
potwierdziły pełną funkcjonalność układu
i zgodność z złożeniami projektowymi. Projekt
jest realizowany przy współpracy z zespołami
z CERN i Uniwersytetu Genewskiego.
31
Minimalizacja poboru mocy w elektronicznych układach scalonych do odczytu
detektorów oraz opracowane nowego systemu zasilania detektora wewnętrznego stanowią pierwszoplanowe zagadnienia techniczne, których rozwiązanie warunkuje możliwość
zbudowania detektora o wymaganych parametrach. Z tego względu opracowanie nowej
technologii zasilania detektorów krzemowych
i układów elektroniki odczytu zostało włączone do fazy przygotowawczej projektu SLHCPP (Preparatory Phase of the Large Hadron
Collider) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE.
Jeden z pakietów roboczych projektu, w który zaangażowany jest zespół z WFiIS
AGH, dotyczy opracowania nowego systemu
zasilania układów elektroniki odczytu detektorów śladowych i zbudowanie prototypów
potwierdzających możliwość zbudowania
nowych detektorów wewnętrznych w eksperymentach ATLAS i CMS. Obecnie brane są
pod uwagę dwa rozwiązania, zasilanie szeregowe i przetworniki DC-DC umieszczone na
detektorze, które na obecnym etapie są rozwijane równolegle, jako że nie istnieją przykłady żadnego z proponowanych rozwiązań,
które pozwoliłyby wskazać na zalety jednego
z nich na obecnym etapie projektu. Zespół
z WFiIS rozwija koncepcję szeregowego zasilania modułów detektora, co wymaga zintegrowania odpowiednich obwodów regulacji
w układach scalonych do odczytu detektorów. W roku 2008 zostały opracowane obwody regulatorów napięcia dla układu ABC-N
zaprojektowanego i zrealizowanego w technologii CMOS 0.25 μm firmy IBM. Przeprowadzone testy pokazały, że zaprojektowany
system regulacji napięcia w układzie ABCN
działa zgodnie z założeniami projektowymi
i układy te mogą być wykorzystane do budowy prototypowej sekcji detektora śladów
z modułami zasilanymi szeregowo.
W ramach opracowywania programu fizycznego dla badań zderzeń ciężkich
jonów przy pomocy detektora ATLAS prowadzone były prace nad algorytmami rekonstrukcji oraz oceną możliwości pomiaru azymutalnych anizotropii w rozkładach pędów
poprzecznych cząstek produkowanych w zderzeniach Pb-Pb Efektem tych badań jest
ukończona praca doktorska.
Eksperyment LHCb jest prawie w całości poświęcony badaniu stopnia łamania
parzystości kombinowanej CP oraz poszukiwaniu tzw. rzadkich rozpadów. Zaliczenie tej
tematyki do nurtu najważniejszych zagadnień fizyki wynika zarówno z możliwości oceny zakresu stosowalności Modelu Standardowego, a w skrajnym przypadku stwierdzenia
niezgodności i konieczności wprowadzenia
Nowej Fizyki, jak i z potrzeb związanych z wyjaśnieniem asymetrii materia-antymateria.
Krakowska grupa z WFiIS i IFJ PAN pracuje
nad uruchomieniem eksperymentu LHCb od
samego początku wnosząc niemały wkład
zarówno w jego konstrukcję (detektor Outer
Tracker) jak i oprogramowanie eksperymentu. W 2008 roku kontynuowane było przygotowanie ogólnego oprogramowania dla
przyszłych analiz fizycznych opartych o dane
rzeczywiste. Dotyczyło to wspólnych narzędzi dla każdego typu analizy fizycznej, takich
jak konstrukcja wierzchołków pierwotnych
i wtórnych, dopasowywania śladów cząstek
do danych detektorowych oraz identyfikacji
cząstek. Przeprowadzono także badanie wybranych procesów rozpadów B dla danych
symulowanych w celu wypracowania wydajnych cięć dla nadchodzących analiz opartych o dane rzeczywiste. W szczególności
krakowska grupa przygotowała narzędzia do
analiz procesów rozpadów (D0/D0)→(K±K±,
K±π±, π±π±) oraz B0d→ D*± a1±. Oszacowano
precyzję wyznaczenia kąta γ macierzy CKM.
Przebadano rzadkie rozpady typu B→ μ± μ±
oraz B→ K μ+ μ- oraz wyznaczono liczbę możliwych rejestracji w ciągu roku. Przygotowana została procedura obliczeń na platformie
GRID wraz z instalacją oprogramowania. Stan
przygotowań do eksperymentu LHCb został
przedstawiony w artykule Journal of Instrumentation, którego współautorami są członkowie zespołu z WFiIS oraz był referowany
przez dr T. Szumlaka w imieniu współpracy
LHCb na konferencji. międzynarodowej.
W 2008 roku kontynuowano prace rozwojowe nad elektroniką odczytu dla
detektora świetlności, który jest częścią aparatury FCAL (Forward Calorimeter) w przygotowywanym eksperymencie na akceleratorze ILC (International Linear Collider).
Wykonano szczegółowe testy pierwszych
prototypów elektroniki front-end oraz podstawowych bloków przetwornika analogowocyfrowego, wyprodukowanych w 2007 roku.
W przypadku elektroniki front-end pomiary
w pełni potwierdziły wyniki wcześniej wyko-
32
nanych symulacji. W przypadku przetwornika
analogowo-cyfrowego stwierdzono pełną
zgodność funkcjonalną z symulacjami, wraz
z niewielkimi odstępstwami w pomiarach
ilościowych (błędy nieliniowości). Wyniki pomiarów obydwu prototypowych układów zo-
stały przedstawione na międzynarodowych
spotkaniach współpracy ILC. Wyniki uzyskanych pomiarów zostały także wykorzystane w
projekcie drugiego prototypu przetwornika
analogowo-cyfrowego wykonanego w technologii AMS 0.35 μm.
33
Rozwój detektorów pozycyjnych wysokiej rozdzielczości
do detekcji neutronów i promieniowania X.
W. Dąbrowski, T. Fiutowski, B. Mindur, K. Świentek, P. Wiącek
Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
we współpracy z:
Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Berlin, Niemcy
INFM, Perugia, Włochy
Bruker AXS, Karlsruhe, Niemcy
Przyszłe impulsowe źródła neutronów będą dostarczać strumieni neutronów
o natężeniach znacznie przewyższających
możliwości rejestracji używanych obecnie
detektorów neutronów. Z tego względu warunkiem pełnego wykorzystania potencjału
badawczego planowanych instalacji jest opracowanie nowej generacji detektorów pozycjoczułych i systemów rejestracji opartych na
technologii specjalizowanych układów scalonych (ASIC – Application Specific Integrated
Circuit). W ramach zadania JRA1 – DETNI (Detectors for Neutron Instrumentation) programu NMI3 zostały opracowane wielokanałowe
specjalizowane układy scalone: MSGCROC
– do rejestracji sygnałów z mikropaskowych
komór gazowych, oraz n-XYTER do rejestracji sygnałów z mikropaskowych detektorów
krzemowych. Prace nad rozwojem tych układów były prowadzone przez zespoły z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
w Krakowie oraz z Uniwersytetu w Heidelbergu. W pierwszej fazie projektu opracowano
bloki funkcjonalne wspólne dla obu układów.
W drugiej fazie projektu zespół z AGH był odpowiedzialny za opracowanie kompletnego
układu do odczytu detektorów gazowych
– MSGCROC, a zespół z Uniwersytetu w Heidelbergu za opracowanie układu do odczytu
detektorów krzemowych – n-XYTER. Prace
były prowadzone równolegle ze wzajemnym
wykorzystaniem wspólnych bloków funkcjonalnych, o ile tylko było to technicznie możliwe.
Przeprowadzone testy układu
MSGCROC potwierdziły zgodność funkcjonalności i parametrów układu z założeniami
projektowymi. Wyprodukowane układy prototypowe zostaną wykorzystane do budowy
pełno wymiarowych modułów detektora
MSGC. Pojedynczy moduł detektora wymaga 26 32-kanałowych układów MSGCROC
do odczytu wszystkich pasków. Ze względu
na fakt, że szereg rozwiązań zastosowanych
w układzie MSGCROC jest opartych na nowatorskich pomysłach nie stosowanych wcześniej, wyniki testów elektrycznych zostały
również przeanalizowane pod kątem możliwych modyfikacji poszczególnych bloków
i dalszej optymalizacji parametrów. Dotyczy to
w szczególności ograniczenia poboru mocy,
jako że zagadnienie odprowadzenia ciepła
z płytek ‘ASIC board’ w docelowej konstrukcji
detektora MSGC jest bardzo krytyczne.
Opracowany specjalizowany układ
scalony MSGCROC stanowi pierwsze doświadczalne potwierdzenie nowatorskiej metody odczytu dwuwymiarowych detektorów
paskowych. Dzięki wprowadzeniu pomiaru
czasu z rozdzielczością 2 ns w każdym kanale niezależnie układ ten pozwala na odczyt
dwuwymiarowych detektorów paskowych
przy strumieniach neutronów rzędu 108/s
na moduł detektora, czyli o około 3 rzędy
wielkości wyższych niż osiągalnych obecnie.
Opracowana technologia pozwoli na zastąpienie detektorów typu całkującego opartych
na elementach CCD i na płytach obrazujących
detektorami pracującymi w trybie rejestracji pojedynczych neutronów. W porównaniu
z detektorami całkującymi detektory zliczające charakteryzują się zwiększonym zakresem
dynamicznym w zastosowaniach do obrazowania oraz rozdzielczością czasową umożli-
34
wiającą efektywne wykorzystanie impulsowych źródeł neuronów oraz metody czasu
przelotu w pomiarach neutronograficznych.
Podstawowe testy detektora i systemu odczytu zostały przeprowadzone dla prototypowego detektora MSGC wyposażonego
w konwerter neutronów, odczytywanego
przez cztery układy MSGCROC oraz dedykowany system akwizycji opracowany w ramach
projektu DETNI przez zespół z Forschungszentrum Jülich. Testy przeprowadzono na wiązce
neutronów z kanału testowego V17 reaktora
w Berlin Neutron Scattering Centre (BENSC).
Wykonano pomiary rozkładów amplitudowych sygnałów rejestrowanych z detektora
przy różnych napięciach pracy detektora
MSGC metodą skanowania progu dyskryminacji w torze czasowym układu MSGCROC.
Ponadto przeprowadzono elektroniczne testy
parametryczne kanału energetycznego układu MSGCROC wykorzystując dedykowany
system akwizycji danych z przetwornikiem
analogowo-cyfrowym. Przeprowadzone testy
potwierdziły poprawne działanie detektora
oraz systemu odczytu.
Kontynuowano również testy modułu dwustronnego krzemowego detektora
paskowego odczytywanego przez dwa układy MSGCROC. Wykonano precyzyjne pomiary
czasowej zdolności rozdzielczej z wykorzystaniem lasera impulsowego. Przeprowadzone
pomiary pokazały, że osiągalna jest rozdzielczość czasowa systemu odczytu na poziomie
2 ns, wymagana przy rejestracji strumieni
neutronów na poziomie 108/s.
Projekt DETNI realizowany w ramach programu ramowego UE FP6 został
zakończony w 2008 roku. Wyniki prac koncepcyjnych i projektowych prowadzonych
w pierwszej fazie projektu oraz wyniki testów
przeprowadzonych w drugiej fazie projektu
były na bieżąco publikowane i prezentowane
na konferencjach. W 2008 roku wyniki prac
zostały przedstawione w trzech referatach na
konferencji IEEE Nuclear Science Symposium
i opublikowane w materiałach konferencyjnych.
Warto zaznaczyć, że tematyka zrealizowanego projektu, oprócz specyfiki związanej z detekcją neutronów, ma również szerszy
aspekt związany z zastosowaniem techniki
specjalizowanych układów scalonych do
innych dziedzinach badań. Dalszy rozwój
detektora będzie kontynuowany w ramach
współpracy pomiędzy partnerami projektu
DETNI pod warunkiem pozyskania nowych
źródeł finansowania.
Krzemowe detektory mikropaskowe umożliwiają pomiary przestrzennych rozkładów cząstek naładowanych i promieniowania X z przestrzenną zdolnością rozdzielczą
na poziomie mikrometrów. Wykorzystanie
potencjalnych możliwości tych detektorów
wymaga zarówno optymalizacji fizycznej
struktury detektorów, jak również układów
elektroniki odczytu. Optymalizacja geometrii
i warunków pracy detektorów jest w znacznym stopniu oparta na modelowaniu procesów zbierania ładunku i formowania sygnału
w detektorze oraz na modelowanie układów
elektroniki odczytu. Wyniki obliczeń symulacyjnych muszą być następnie zweryfikowane
i skonfrontowane z wynikami eksperymentalnymi uzyskanymi w eksperymentach fizyki
cząstek elementarnych, bądź też w dedykowanych pomiarach laboratoryjnych.
W ramach kontraktu badawczego
z firmą Bruker AXS jest opracowywany nowy
detektor do zastosowań w dyfrakcji promieniowania X. Celem projektu jest opracowanie detektora zapewniającego przestrzenną
zdolność rozdzielczą na poziomie 75 μm oraz
energetyczną zdolność rozdzielczą na poziomie 400 eV FWHM dla energii 8 keV. Detektor
o takich parametrach pozwoli na elektroniczną dyskryminację tła promieniowania fluorescencyjnego próbek badanych dyfrakcyjnie
oraz na elektroniczną dyskryminację linii Kα
i Kβ promieniowania wiązki pierwotnej z lampy rentgenowskiej.
Zasadniczymi elementami detektora są: krzemowy detektor mikropaskowy oraz
specjalizowany wielokanałowy układy scalony
do odczytu. W 2008 roku został zaprojektowany
krzemowy detektor paskowy oraz specjalizowany układ scalony. W oparciu o opracowany
wcześniej pakiet symulacyjny przeprowadzono
optymalizację geometrii pasków biorąc pod
uwagę parametry elektryczne pasków oraz efekty podziału ładunku pomiędzy sąsiednie paski.
Prototypowa seria detektorów została wykonana według opracowanego projektu w firmie Sintef. Prototypowy układ scalony zawierający 96
niezależnych kanałów odczytowych oraz bloki
logiczne do kontroli parametrów oraz komunikacji z systemem zbierania danych został zaprojektowany i wykonany w technologii CMOS 0.35
μm firmy AMS.
35
Rozwój wielokanałowych systemów elektronicznych
do stymulacji i rejestracji sygnałów z żywych sieci
neuronowych.
W. Dąbrowski, T. Fiutowski, P. Hottowy, P. Rydygier, A. Skoczeń, P. Wiącek
Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
we współpracy z: UCSC Santa Cruz, Salk Institute for Biological Studies, San Diego, USA
W ramach wcześniej prowadzonych
prac badawczo-rozwojowych został opracowany system elektroniczny do równoczesnej stymulacji elektrycznej indywidualnych neuronów
i rejestracji aktywności neuronowej przy użyciu
matryc mikroelektrodowych. System oparty
jest na matrycy mikroelektrodowej zawierającej
61 elektrod o średnicy 5 μm i odstępach 60 μm
oraz dwóch specjalizowanych 64-kanałowych
układach scalonych: Stimchip i Neuroplat. Przykład zastosowania systemu do badań procesów
przetwarzania informacji w hodowanych kulturach neuronowych został opisany w pracy (”A
Maximum Entropy Model Applied to Spatial and
Temporal Correlations from Cortical Networks
In Vitro”, The Journal of Neuroscience (2008) 28,
505-518). W badaniach tych rejestrowano spontaniczną aktywność neuronów.
Przy równoczesnej stymulacji elektrycznej i rejestracji sygnałów z żywych tkanek
nerwowych zasadniczymi problemami do rozwiązania są: (a) określenie bezpiecznego protokołu stymulacji i poziomów sygnałów stymulujących, które nie powodują uszkodzeń neuronów,
(b) minimalizacja artefaktów związanych z kumulacją ładunku elektrycznego w układzie elektroda-neuron. Badania efektywności stymulacji
i wyznaczenie bezpiecznych poziomów sygnałów stymulujących zostały przeprowadzone dla
siatkówki małpy. W badaniach tych zastosowano
dwufazowe sygnały stymulujące zbalansowane
ładunkowo. Szczegółowe wyniki tych badań są
przedstawione w pracy (“High-Resolution Electrical Stimulation of Primate Retina for Epiretinal
Implant Design”, The Journal of Neuroscience
(2008) 28, 4446-4456).
Specjalizowany układ scalony Stim-
chip pozwala na generowanie dowolnych
przebiegów sygnałów stymulujących programowanych w czasie rzeczywistym, a więc na
stosowanie bardziej złożonych protokołów
stymulacji. Ponadto układ Stimchip zawiera
obwody do aktywnej kompensacji artefaktów.
Pierwsze eksperymenty przeprowadzone dla
komórek zwojowych siatkówki mszy z wykorzystaniem układu Stimchip do generacji sygnałów
stymulujących pokazały, że układ ten pozwoli na
badania procesów przesyłania i przetwarzania
informacji w tkankach nerwowych na poziomie
nieosiągalnym wcześniej. W pilotażowych badaniach zastosowano trójfazowe impulsy stymulujące zbalansowane ładunkowo. Optymalizacja
amplitud kolejnych faz impulsów stymulujących
z punktu widzenia minimalizacji artefaktów pozwoliła na zredukowanie czasu martwego do
55 μs po zakończeniu impulsu stymulującego.
Szczegółowe pomiary pokazały, że pojedyncza
elektroda może stymulować kilka sąsiadujących neuronów, a sygnał rejestrowany na danej
elektrodzie jest liniową superpozycją odpowiedzi neuronów znajdujących się w sąsiedztwie
elektrody. Zrozumienie podstawowych mechanizmów stymulacji i rejestracji sygnałów przy
użyciu matryc wieloelektrodowych ma istotne
znaczenie dla właściwej interpretacji procesów
zachodzących w żywych tkankach nerwowych
takich jak siatkówka oka lub mózg. Wyniki tych
badań zostały przedstawione przez P. Hottowego w plenarnym referacie “An MEA-based system for multichannel, low artifact stimulation
and recording of neural activity” na konferencji
6th International Meeting on Substrate-Integrated Micro Electrode Arrays - MEA Meeting 2008,
July 8–11, 2008, Reutlingen, Germany.
36
Magnetyczne nanostruktury na wicynalnych
powierzchniach metali
J. Korecki, K. Freindl
Zespół Nanostruktur Powierzchniowych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 30-239 Kraków
T. Ślęzak, W. Karaś, M. Zając, M. Ślęzak, K. Matlak
Zespół Nanostruktur Powierzchniowych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
we współpracy z:
N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 30-239 Kraków
A. Stupakiewicz, A. Maziewski
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, 15-424 Białystok
Powierzchnie wicynalne charakteryzujące się regularną strukturą stopni są
idealnymi podłożami dla zorganizowanego
wzrostu nanostruktur. Modulacja morfologii
nanostruktur nanoszonych na takie podłoża
pozwala na otrzymywanie materiałów o nowych właściwościach, takich jak na przykład
magnetyczne nanostruktury z silną prostopadłą anizotropią magnetyczną, ważne dla
zastosowań spintronicznych. Nasze badania
w tym zakresie koncentrowały się na modelowaniu anizotropii magnetycznej ultracienkich
warstw kobaltu nanoszonego na powierzchnie wicynalne. Jako podłoża monokrystaliczne stosowane były kryształy wolframu [1]
i molibdenu [2] z dwiema powierzchniami,
(110) oraz (540), z naniesioną buforową warstwą złota. Użycie takich kryształów pozwo-
liło na bezpośrednie porównanie w jednym
eksperymencie właściwości magnetycznych
kobaltu naniesionego na podłoże płaskie
i ze stopniami. Stwierdzono, że dla kobaltu
naniesionego na podłoże wicynalne prostopadłą strukturę namagnesowania daje się
stabilizować aż do grubości 8 nm, w porównaniu z 2 nm dla powierzchni płaskiej. Co
więcej, przemagnesowanie dało się wywołać
zarówno polem prostopadłym jak i polem
w płaszczyźnie warstwy. W oparciu o dane
eksperymentalne zaproponowano prosty
model opisujący magnetyczne właściwości
warstw Co na podłożu ze stopniami. Model
ten może być stosowany dla szerokiej klasy
cienkich warstw magnetycznych pozwalając
kontrolować prostopadłą anizotropię magnetyczną i prostopadłe namagnesowanie.
1
A. Stupakiewicz, A. Maziewski, K. Matlak, N. Spiridis, M. Ślęzak, T. Ślęzak, M. Zając, and J. Korecki,
Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 217202
2
A. Stupakiewicz, A. Maziewski, M. Ślęzak, T. Ślęzak, M. Zając, K. Matlak, J. Korecki, J. App. Phys. 103
(2008) 07B520
37
Magnetoopór i prądy krytyczne
wysokotemperaturowych nadprzewodników
A. Kołodziejczyk, W. M. Woch, R. Zalecki
Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
we współpracy z:
H. Sudra, O. Heiml, G. Gritzner
Instytut Technologii Chemicznej Materiałów Nieorganicznych, Uniwersytet Keplera, A-4040 Linz,
Austria
Określono strukturę krystaliczną i mikrostrukturę oraz zmierzono zależność temperaturową i od pola magnetycznego zmiennoprądowej podatności (rys.1) i oporności
dla wysokotemperaturowych nadprzewodników talowo - ołowiowych typu 1212 oraz
podstawianych gadolinem (Tl0.5Pb0.5)Sr2(Ca1-x
Gdx)Cu2Oz z x=0.1, 0.2 i 0.3 [1-3] a także talowo– ołowiowo- bizmutowych typu 1223 Tl0
.6(Pb0.24Bi0.16)(Ba0.1Sr0.9)2Ca2Cu3Oy [3], również
w formie cienkich warstw naniesionych na
srebrze, które potencjalnie mogą mieć duże
zastosowania praktyczne.
Wyznaczono prądy krytyczne (rys.2)
i pola nieodwracalności w oparciu o zależności wynikające ze zmodyfikowanego modelu
Beana. Związek z x = 0.2 wykazuje dużą gęstość prądu krytycznego przy temperaturze
ciekłego azotu w zerowym polu magnetycznym 1,8×107 A/m2. Zależność gęstości prądu
krytycznego od temperatury opisano prawem
potęgowym Jc(T)=Jc(0)[1−T/Tc]n dla n≅2. Dla
warstw nadprzewodzących (Tl0.5Pb0.5)(Sr0.85
Ba0.15)2 Ca2Cu3Oz naniesionych na srebro wyznaczono pola nieodwracalności z pomiarów
magnetooporu w polu równoległym i prostopadłym do kierunku krystalograficznego
c struktury rombowej [3]. Zmierzono także
poszerzenie oporowego przejścia do stanu nadprzewodzącego pod wpływem pola
magnetycznego [3]. Obie wielkości wykazują
znaczną anizotropię. Pole nieodwracalności
w funkcji temperatury dopasowano prawem
potęgowym podobnym jak dla prądu krytycznego [3].
Rys.1 Absorpcyjna podatność zmiennoprądowa w funkcji temperatury nadprzewodników
(Tl0.5Pb0.5)Sr2(Ca1-xGdx)Cu2Oy z x = 0.1, 0.2 and
0.3.
Rys.2. Gęstość prądu krytycznego w funkcji temperatury nadprzewodnika
(Tl0.5Pb0.5)Sr2(Ca1-xGdx)Cu2Oy z x=0.2 w podanym polu.
38
1
W.M. Woch, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, H. Sudra, G. Gritzner,
Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 085002.
2
W.M. Woch, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, H. Sudra, G. Gritzner,
Materials Science-Poland 26 (2008) 1092.
3
Woch, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, O. Heiml, H. Sudra, G. Gritzner,
Acta Phys. Pol. A 114 (2008) 99.
39
Przejście metal-izolator w tlenkach magnetytowych
A. Kozłowski, Z. Tarnawski
Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
J. Spałek
Zespół Układów Złożonych, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
Z. Kąkol
Zespół Układów Złożonych, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
we współpracy z:
Y. Fukami, F. Ono
Wydział Fizyki, Unwersytet Okayama, Okayama 700-8530, Japonia
R. Zach
Instytut Fizyki, Techniczny Uniwersytet, 30-084 Kraków
L. J. Spalek
Grupa Materii Kwantowej, Laboratorium Cavendisha, Uniwersytet Cambridge, Cambride CB3 0HE,
Wielka Brytania
J. M. Honig
Wydział Chemii, Uniwersytet Purdue, West Lafayette, Indiana 47907, USA
ności od ciśnienia dwóch anomalii w χAC, widocznych w 20K i 50K pod ciśnieniem atmosferycznym i związanych, prawdopodobnie,
z zachowaniem ferroelektrycznym magnetytu. Stwierdzono, że temperatura w której
występują anomalie maleje wraz z ciśnieniem, a anomalia w 20K znika przy ciśnieniu
ok. 6 GPa (Rys. 1). Zbadano również zależność
temperatury TV przemiany fazowej Verweya
od ciśnienia, porównując ją z dostępnymi
w literaturze wynikami pomiarów oporności
pod ciśnieniem. Na podstawie obu serii pomiarowych stwierdzono, że TV maleje z ciśnieniem aż do TV=0, dla p= pc=8 GPa, przy czym
zależność ma charakter krytyczny TV∝(1-p/
pc)1/3 (Rys. 2). Ponieważ to zachowanie wiąże
się jednocześnie ze zmianą charakteru magnetytu z izolarora (p<pc) do metalu, dlatego
oznacza to istnienie w magnetycie kwantowego punktu krytycznego. Fakt zasadniczej
różnicy we własnościach materiału w punkcie
krytycznym (pc=8 GPa) i poza nim (wybrano
p=9 GPa) został potwierdzony przez różną zależność temperaturową oporu w tych ciśnie-
Przemiany fazowe metal-izolator
(MIT) coraz bardziej intrygują ze względu na
złożony charakter oddziaływań prowadzących
do tych zjawisk. I tak, modelowy związek,
w którym po raz pierwszy przemiana metalizolator została zauważona, magnetyt, charakteryzuje się zarówno silnym oddziaływaniem elektron-elektron, jak i elektron-fonon
i oba te oddziaływania wspólnie prowadzą do
przemiany Verweya. W tlenku wanadu V2O3,
gdzie spektakularna przemiana MIT w 150K
uwidacznia się skokiem oporności o 10 rzędów wielkości, podstawowej przyczyny przemiany upatruje się w samym oddziaływaniu
między elektronami. Komplementarne badania obu tych związków mają na celu właśnie
zbadanie różnicy między obu typami przemiany metal-izolator.
W celu pełnego scharakteryzowania
przemiany Verweya w magnetycie zmierzono
i przeanalizowano dynamiczną podatność
magnetyczną, χAC, monokryształu magnetytu pod ciśnieniem do 8GPa [1]. Bezpośrednią
motywacją pomiarów było znalezienie zależ-
40
niach. Należy jednak zauważyć, że widoczna
jest również zmiana charakteru przemiany
(z przemiany nieciągłej do ciągłej) dla ciśnie-
nia ok. 4.5GPa; najwyraźniej taka zmiana nie
wpływa na zachowanie krytyczne TV od ciśnienia.
Rys. 1. Temperaturowa zależność podatności
AC monokryształu magnetytu dla różnych
ciśnień. Widać wyraźnie skok podatności
w temperaturze Verweya TV (zaznaczony niebieskimi punktami), jak również dwie anomalie podatności, zaznaczone strzałkami.
Rys. 2. Zależność temperatury Verweya TV od
ciśnienia na podstawie pomiarów podatności magnetycznej AC (niebieskie punkty) i,
literaturowych, wyników oporności. Wstawka
pokazuje krytyczne zachowanie TV, kończące się kwantowym punktem krytycznym dla
p=8GPa
1
J. Spałek, A. Kozłowski, Z. Tarnawski, Z. Kąkol, Y. Fukami, F. Ono, R. Zach, L. J. Spalek, J. M. Honig,
Phys. Rev. B 78 (2008) 100401R
41
Właściwości strukturalne i magnetyczne stopów
i związków międzymetalicznych
H. Figiel, Ł. Gondek
Zespół Badań Magnetycznych, Elektrycznych i Strukturalnych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
J. Chmist
Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
we współpracy z:
A. Arulraj
BENSC, Hahn-Meitner Institute, Glienicker Str. 100, 14-109 Berlin Wannsee, Niemcy
K. Nenkov
Leibnitz Institute for Solid State and Materials Research, POBox 270116, 01-171 Dresden, Niemcy
S. Baran, B. Penc, A. Szytuła, K. Tomala
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
B. Dubiel, F. Ciura, A. Czyrska-Filemonowicz
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza
30, 30-059 Kraków
Związki międzymetaliczne zawierające atomy ziem rzadkich wykazują bardzo ciekawe właściwości magnetyczne powiązane ze
złożonymi strukturami magnetycznymi, a ich
poznanie jest jednym z ciekawszych kierunków badań magnetycznych. Dlatego w związkach (Ho-Y)3Cu4Sn4 obserwuje się nadzwyczaj
skomplikowane struktury magnetyczne, co
jest związane z zajmowaniem przez atomy
ziem rzadkich dwóch nierównoważnych pozycji krystalograficznych. Obie podsieci wykazują
całkowicie inne typy uporządkowań magnetycznych, co więcej porządkowanie zachodzi
w różnych temperaturach. Odpowiednio prowadząc proces stapiania i starzenia próbek
udało się podstawić atomy itru do jednej
z podsieci. Spowodowało to wprawdzie obniżenie się temperatury porządkowania podsieci
Ho, natomiast charakter uporządkowania pozostał taki jak w przypadku bazowego związku
Ho3Cu4Sn4. Było to koronnym dowodem na
sugerowane wcześniej słabe sprzężenie pomiędzy podsieciami Ho. Wykazano, że zmiana
temperatury porządkowania związana jest
tylko ze zmianą stałych sieci oraz gęstością
stanów na powierzchni Fermiego. Badania
prowadzone były przy użyciu wielu technik
komplementarnych [1].
Bardzo intrygujące są też właściwości nanocząstek magnetycznych. Takie nanocząstki można łatwo uzyskać w odpowiednio
wygrzewanych stopach Cu z zawartością ok.
10% wagowych Co. Materiały te wykazują też efekt gigantycznego magnetooporu.
W celu powiązania obserwowanych właściwości magnetycznych nanocząstek Co z rzeczywistą strukturą stopu Cu-10%Co przeprowadzono badania magnetyczne tych stopów zawierających różne rozkłady objętości
tych cząstek. Wykonano dla tych materiałów
również badania przy pomocy mikroskopu
elektronowego (TEM), które pozwoliły wyznaczyć rzeczywiste rozkłady cząstek Co wydzielonych na skutek obróbki termicznej w tym
stopie. Stosując własne, oryginalne podejście
teoretyczne, znaleziono korelację pomiędzy
rzeczywistymi rozmiarami cząstek Co uzyskanymi z mikroskopii elektronowej (TEM), a tymi
uzyskanymi na podstawie krzywych histerezy wyznaczonych dla badanych materiałów.
Oszacowano także pole wymiany pomiędzy
tymi cząstkami. Przedstawiony model teoretyczny pozwolił opisać obserwowane zmiany
namagnesowania w funkcji pola i temperatury dla badanego stopu, a wyniki przedstawiono w publikacji [2].
42
1
Ł. Gondek, A. Arulraj, S. Baran, K. Nenkov, B. Penc, A. Szytuła, K. Tomala, J. Phys.: Condens. Matter 20
(2008) 295205
2
H. Figiel, Ł. Gondek, B. Dubiel, F. Ciura, J. Chmist, A. Czyrska-Filemonowicz, J. Magn. Magn. Mat. 320
(2008) 2022
43
Transport elektronowy w układach
nieuporządkowanych.
A. Paja, M. Ornat
Zespół Badań Magnetycznych, Elektrycznych i Strukturalnych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
B. J. Spisak, M. Wołoszyn
Zespół Teorii Nanomateriałów i Nanourządzeń, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
Przez układy nieuporządkowane
rozumie się szeroką klasę układów, które nie
posiadają symetrii translacyjnej, albo mają
ją do pewnego stopnia zaburzoną. Można
tu zaliczyć stopy amorficzne, ciekłe metale,
a także cienkie warstwy i nanodruty z przypadkowo rozmieszczonymi domieszkami.
Do obliczeń przewodnictwa elektrycznego ciekłych stopów stosuje się zazwyczaj model dyfrakcyjny Fabera-Zimana (FZ).
Model FZ uwzględnia tylko rozpraszanie jednokrotne. Oczywiste jest, że w tak silnie nieuporządkowanym układzie rozpraszanie wielokrotne i związane z tym efekty interferencji
kwantowej powinny grać istotną rolę. Model
„rozpraszania 2kF” Morgana-Howsona-Sauba (MHS) uwzględnia oba te aspekty rozpraszania. W pracy [1] pokazano, że właściwym
podejściem jest stosowanie modelu MHS,
ponieważ zjawiska interferencji kwantowej
występują zawsze i nie można ich zaniedbać.
Wykonano obliczenia numeryczne dla stopów jw. Wyniki osiągnięte w ramach modelu
MHS są zgodne z danymi doświadczalnymi.
Opracowano model teoretyczny
zależnego od spinu transportu elektronów
przez metaliczną nanostrukturę. Badaną
nanostrukturą był cienki drut metaliczny,
zawierający dwie zlokalizowane domieszki
magnetyczne, podłączony do dwóch ferromagnetycznych elektrod. Wskutek tego prąd
elektronów płynący przez ten drut był spolaryzowany spinowo. Obliczono różniczkową
przewodność takiego układu stosując metodę macierzy transferu. Otrzymano wynik,
że polaryzacja przewodności jest zależna od
spinowej konfiguracji domieszek magnetycznych, a ponadto może być regulowana przez
przyłożenie zewnętrznego napięcia. Wynik
ten może mieć znaczenie dla konstrukcji nowych urządzeń spintronicznych [2]. (Praca
wykonana w 2008, ukazała się w 2009)
Opracowano również model teoretyczny transportu elektronowego w bardzo
cienkiej warstwie metalu ferromagnetycznego. Oryginalnym podejściem teoretycznym
było potraktowanie ferromagnetyka, który
nie jest w stanie nasycenia, jako stopu nieuporządkowanego dwuatomowego, w którym rolę atomów A i B odgrywają spiny „góra”
i „dół”. Obliczono przewodnictwo elektryczne
monoatomowej warstwy żelaza w zależności
od jej magnetyzacji [3].
1 M. Ornat and A. Paja, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 375102
2
B. J. Spisak, M. Wołoszyn and A. Paja, Acta Phys. Pol. A 115 (2009) 7
3
A. Paja and B. J. Spisak, Materials Science-Poland 26 (2008) 1009
44
Właściwości magnetyczne i elektronowe tlenków
i materiałów nanocząstkowych
Cz. Kapusta, J. Przewoźnik, J. Żukrowski
Zespół Materiałów Magnetycznych Litych i Nanomateriałów, Katedra Fizyki Ciała Stałego
M. Sikora
Zespół Materiałów Magnetycznych Litych i Nanomateriałów, Katedra Fizyki Ciała Stałego
European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francja
D. Rybicki
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki i Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
W. Tokarz
Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
we współpracy z:
J. Haase
Wydział Fizyki i Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
R. F. Pacheco, D. Serrate, M. R. Ibarra
Wydział Fizyki Materii Skondensowanej, Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania
V. Prochazka, H. Stepankova, B. Sedlak, J. Englich, R. Reznicek
Wydział Matematyczno-Fizyczny, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
K. Knizek, Z. Jirak
Instytut Fizyki w Pradze, Czechy
T. Tyliszczak
ALS, Berkeley Laboratory, USA
D. T. Adroja
ISIS, Rutherford-Appleton Laboratory, Chilton, Didcot, Wielka Brytania
J. F. Mitchell
Center for Nanoscale Materials, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA
Zespół prowadzi badania materiałów tlenkowych i metaliczno-tlenkowych
wykazujących własności magnetooporowe
oraz badania nanocząstkowych materiałów
magnetycznych typu rdzeń-otoczka do zastosowań biomedycznych. Stosowane metody
badawcze, to magnetometria, dyfraktometria,
pomiar magnetooporu, absorpcyjna i emisyjna spektroskopia rentgenowska, mikroskopia
rentgenowska, magnetyczny rezonans jądro-
wy i obrazowanie (MRI) oraz spektroskopia
moessbauerowska.
Związki podstawiane La(Mn,Co)O3
wykazują własności ferromagnetyczne, podczas, gdy LaMnO3 jest antyferromagnetykiem,
a LaCoO3 - diamagnetykiem z wzbudzeniami
spinowymi przy wysokich temperaturach.
Wcześniejsze wyniki otrzymane metodą XANES pokazały “dysproporcjonowanie” kobaltu
(2+) i manganu (4+) przy pośrednich skła-
45
dach oraz pozwoliły uzyskać “fazowy diagram
“ładunkowy”, jednak kluczową sprawą dla poprawnego opisu oddziaływań magnetycznych
było określenie stanu spinowego Co i Mn na
różnych stopniach utlenienia. W badaniach
metodą wysokorozdzielczej rentgenowskiej
spektroskopii emisyjnej wykorzystującej promieniowanie synchrotronowe stwierdzono
obecność wysokospinowego Mn3+/4+ i Co2+
w całym zakresie domieszkowania, podczas,
gdy Co3+ wykazuje stopniowy wzrost wartości spinu ze zwiększaniem stopnia domieszkowania kobaltem [1]. Pomiary NMR tej serii
dały widma w szerokim zakresie częstotliwości, różniące się względną intensywnością
linii w wysokich i niskich częstotliwościach
[2]. Położenie stosunkowo wąskiej, niskoczęstotliwościowej linii Mn4+ odzwierciedla
zmiany lokalnego otoczenia Mn z domieszkowaniem Co. W 2008 roku opublikowano
również wyniki badań związków z rodziny
“dwuwarstwowych” perowskitów manganowych La2-2xSr1+2xMn2O7 (x=0.5-0.8) metodą
magnetycznego rezonansu jądrowego, które
ujawniły zachodzenie zjawiska “elektronowej
i magnetycznej segregacji fazowej” na obszary antyferromagnetycznego izolatora (AFI),
ferromagnetycznego metalu (FMM) i ferromagnetycznego izolatora (FMI) [3]. Ilość FMM
i FMI zmniejsza się ze wzrostem domieszkowania dwuwartościowym strontem w miejsce
lantanu.
Proszkowe żelazo metaliczne o ziarnach sub-mikrometrowej grubości jest mate-
riałem wykazujacym znaczny magnetoopór
niskopolowy związany z istnieniem na jego
powierzchni warstwy tlenkowej. Przeprowadzone zostały badania metodami: dyfrakcji
promieniowania X, spektroskopii moessbauerowskiej, NMR, XANES/EXAFS i synchrotronowej mikroskopii rentgenowskiej przy
krawędziach absorpcji żelaza i tlenu. Wyniki
tych badań pozwoliły określić rodzaj tlenku
i grubość warstwy tlenkowej w materiałach
przygotowywanych w różnych warunkach
obróbki mechanicznej i termicznej [4]. Stwierdzono, że dla naturalnie utlenionego materiału dominującym tlenkiem jest magnetyt,
podczas, gdy wygrzewanie w temperaturze
300oC powoduje powstanie na zewnętrznej
powierzchni ziaren warstwy hematytu.
W ramach badań nanomateriałów
magnetycznych do zastosowań biomedycznych przeprowadzono pomiary metodą XAFS
przy krawędzi Fe:K i spektroskopii moessbauerowskiej nanocząstkowych materiałów
w otoczkach węglowych wytwarzanych metodą topienia łukowego elektrody z Fe3O4
w osłonie grafitowej. Wyniki pomiarów pokazały, że zawierają one głównie metaliczne Fe i
jego węglik - cementyt oraz niewielkie ilości
magnetytu. Wstępne wyniki obrazowania
metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (MRI - magnetic resonance imaging)
zawiesin wodnych o różnych koncentracjach
tych nanocząstek wykazały ich dużą efektywność w zwiększaniu kontrastu MRI.
1
M. Sikora, K. Knizek, Cz. Kapusta, P. Glatzel, J. Appl. Phys. 103 (2008) 07C907
2
V. Prochazka, H. Stepankova, B. Sedlak, Cz. Kapusta, K. Knizek, Z. Jirak, J. Englich, R. Reznicek,
J. Magn. Magn. Mater. 320 (2008) e12
3
D. Rybicki, Cz. Kapusta, W. Tokarz, H. Stepankova, V. Prochazka, J. Haase,
Z. Jirak, D.T. Adroja, J.F. Mitchell, Phys. Rev. B 78 (2008) 184428
4
J.Przewoźnik, T.Tyliszczak, D.Rybicki, J.Żukrowski, R.F.Pacheco, D.Serrate,
M.R.Ibarra, Solid State Phenomena 140 (2008) 47
46
Modelowanie i planowanie budowy nanourządzeń
służących do wykonywania operacji na spinach
elektronu w zastosowaniu do budowy bramek
logicznych komputera kwantowego.
S. Bednarek, B. Szafran, K. Lis, R. Dudek
Zespół Teorii Nanostruktur i Nanourządzeń, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
W ostatnich latach znaczna ilość fizyków zajmuje się badaniami idącymi w kierunku budowy komputera kwantowego, który ma zapewnić przyszłość rozwoju informatyki. W chwili obecnej pojawiły się pierwsze
komputery kwantowe budowane na pułapkach jonowych lub wykorzystujące jądrowy
rezonans magnetyczny w molekułach węglowodorowych. Żadna z tych konstrukcji
nie pozwala na budowę dużych rejestrów
bitów kwantowych. Konstrukcja szybkiego
i użytecznego w praktycznych zastosowaniach komputera kwantowego wymaga zastosowania technologii półprzewodnikowej.
Z tego powodu czołowe ośrodki naukowe na
świecie prowadzą intensywne badania nad
zastosowaniem nanostruktur półprzewodnikowych do przetwarzania informacji kwantowej z wykorzystaniem spinu pojedynczego
elektronu jako nośnika informacji kwantowej.
Nasze prace [1-3] dotyczą nanourządzeń mających znaleźć bezpośrednie zastosowanie przy budowie komputera kwantowego i stanowią propozycję niezwykle
obiecującego sposobu wykonywania operacji
logicznych na spinie pojedynczego elektronu.
Praca [1] stanowi kompleksowy teoretyczny opis budowy i działania nanourządzenia zbudowanego i przebadanego eksperymentalnie na uniwersytecie technicznym
w Delft w Holandii, stanowiącego tzw. sztuczny atom, w którym liczba elektronów oraz
kanały wnikania elektronów do nanourządzenia sterowane są napięciami przyłożonymi
do elektrod umieszczonych na powierzchni
nanostruktury. Nasza teoria pozwoliła odtworzyć bogate wyniki eksperymentalne z dużą
zgodnością nie tylko jakościową ale również
ilościową. Wypracowane w tej pracy metody
opisu zjawisk zostały wykorzystane w pracach
[2-3], które wykraczają poza istniejący eksperyment i są przewidywaniem nowych zjawisk.
W pracy [2] zostało pokazane (przewidziane) zjawisko tworzenia się kropek i drutów
kwantowych (struktur 0 i 1 wymiarowych)
indukowanych pod elektrodami ułożonymi
na odpowiednio ukształtowanej heterostrukturze. Dzięki zjawisku samoogniskowania
elektronowej funkcji falowej, elektron może
być pod metalową elektrodą transportowany
w postaci stabilnego pakietu falowego pomiędzy dowolnymi miejscami w nanourządzeniu z prawdopodobieństwem 100%.
Udało się pokazać w jaki sposób elektron
może być transportowany zarówno po liniach
prostych jak i łamanych. W pracy [3] zostały
zaproponowane nanourządzenia wykorzystujące ten efekt do wykonywania operacji na
spinach elektronu. Okazuje się, że w typowo
stosowanych przy budowie nanourządzeń
strukturach półprzewodnikowych oddziaływanie spin-orbita jest na tyle silne, że elektron
pokonujący drogę rzędu kilkuset nm obraca
swój spin o 1800. Dzięki temu przy transporcie
elektronu po odpowiednio ukształtowanych
krzywych zamkniętych można na spinie elektronu wykonać dowolną operację. W pracy
[3] zaproponowano konstrukcję trzech nanourządzeń wykonujących na spinie elektronu
traktowanym jako bit kwantowy (kubit) operacje najważniejszych kwantowych bramek
logicznych: bramki NOT, bramki Hadamarda
i bramki zmiany fazy. W większości dotychczasowych konstrukcji operacje na spinach
elektronu wykonywane są przy użyciu zewnętrznej mikrofali długości rzędu kilku mm.
Takie postępowanie uniemożliwia odpowiednio gęste upakowanie kubitów tworzących
rejestr kwantowy. W innych propozycjach
wykorzystuje się umieszczone w nanourządzeniu lokalne generatory mikrofal, jednakże
47
wtedy pojawiają się trudności z odpowiednio
skutecznym odprowadzaniem ciepła wytwarzanego przez prądy generujące mikrofale.
Zaproponowane przez nas konstrukcje elementów komputera kwantowego bazują na całkowicie nowej koncepcji i są
tych wad pozbawione. Operacje na spinach
wymuszane są przez przyłożenie do elektrod
niewielkich napięć stałych (rzędu 0.1mV) i są
wykonywane bez użycia mikrofal i zewnętrznego pola magnetycznego.
1
S. Bednarek, K. Lis, B. Szafran, Phys. Rev. B 77 (2008) 115320
2
S. Bednarek, B. Szafran, R. J. Dudek, K. Lis, Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 126805
3
S. Bednarek, B. Szafran, Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 216805
48
Badanie własności dwu- i kilku- elektronowych
nanoukładów w sprzężonych kropkach oraz
pierścieniach kwantowych.
B. Szafran, S. Bednarek, R. Kalina, M. P. Nowak, E. Barczyk, J. Adamowski,
A. Kwaśniowski
Zespół Teorii Nanostruktur i Nanourządzeń, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
we współpracy z:
F. M. Peeters
Delft University of Technology, Belgia
W odróżnieniu od opisanych w poprzednim temacie nanourządzeń, w których
potencjał wiążący elektrony ma charakter
elektrostatyczny i jest generowany przez napięcia przyłożone do elektrod, budowane
są również nanoukłady, w których potencjał
uwięzienia jest pochodzenia strukturalnego
i wynika z różnicy przerw energetycznych
dwóch materiałów. Układy takie – wielokrotne samozorganizowane kropki kwantowe
InAs/GaAs były tematem prac [1,2]. Konstrukcja uniwersalnej bramki logicznej oprócz
operacji na pojedynczym spinie wymaga
również operacji na spinach pary elektronów.
Operacje takie zachodzą dzięki istnieniu tzw.
oddziaływania wymiany, które w uniwersalnej bramce logicznej powinno być włączane
i wyłączane w ściśle określony sposób.
W układach o strukturalnym charakterze
uwięzienia oddziaływanie wymiany jest
znacznie silniejsze niż w układach elektrostatycznych. Prace [1] wskazują, że sterowanie
oddziaływaniem wymiany w kropkach wielokrotnych możliwe jest przy zastosowaniu
zewnętrznego pola elektrycznego.
Obliczenia energii oddziaływania
wymiennego w sprzężonych kropkach kwantowych o różnym profilu potencjału uwięzienia wykonano w pracy [3]. Potencjał uwięzienia został sparametryzowany za pomocą
dwucentrowej funkcji potęgowo-eksponencjalnej, co umożliwia zbadanie różnych typów
kropek kwantowych opisanych miękkimi lub
twardymi potencjałami o różnym zasięgu.
W kwantowym przetwarzaniu informacji ważną rolę odgrywają układy, w któ-
rych informacja zapisana jest w stanach spinowych elektronu i dziury, które decydują
o polaryzacji fotonów absorbowanych i emitowanych przez próbkę. Większość obecnie
istniejących prac poświęcona jest parom kropek, podczas gdy budowa dużych rejestrów
wymaga użycia ich większej liczby. Praca [2]
stanowi pierwsze studium własności optycznych układu więcej niż dwóch kropek. Wskazano w niej, że widmo światła emitowanego
przez stos kropek w zewnętrznym polu elektrycznym pozwoli wyznaczyć rozkład potencjału uwięzienia wzdłuż stosu kropek.
Praca [4] stanowi artykuł przeglądowy omawiający wyniki modelowania stosów
złożonych z dwóch kropek. Opisano w nim
problem korelacji elektron-dziura, która dla
stosów jest znacznie silniejsza niż dla kropek
pojedynczych oraz metodę pozwalającą na
dokładny opis teoretyczny stanów par elektron-dziura. Przedyskutowane zostały wyniki
modelowania układów w kontekście eksperymentów mierzących widma fotoluminescencyjne ekscytonów i trionów ekscytonowych
oraz ich cechy szczególne związane z segregacją elektronów i dziur przez pole elektryczne.
Oprócz samozorganizowanych kropek kwantowych wytwarza się tzw. nanopierścienie półprzewodnikowe, w których
zewnętrzne pole magnetyczne powoduje generacje prądów trwałych. Prace [5,6] zajmują
się układami nanopierścieni jako źródłami
pola magnetycznego. W pracy [5] wskazano,
że ze względu na sprzężenie pojemnościowe
między pierścieniami liniowe układy nano-
49
pierścieni produkują wielokrotnie wyższy
moment magnetyczny niż ich kwadratowe
tablice. Praca [6] natomiast wykazała, że dla
stosu pierścieni występują korelacje między
prądami trwałymi płynącymi w pierścieniach,
oraz że moment magnetyczny generowany
przez każdy z pierścieni staje się równie silny
dopiero gdy oddziaływanie pojemnościowe
między elektronami w poszczególnych pierścieniach ustala względne położenia elektronów, tak że żaden z nich nie może krążyć
wokół pierścienia z inną prędkością niż pozostałe. W pracy pokazano, że oddziaływanie
elektronu z ładunkiem indukowanym może
być źródłem asymetrii przewodnictwa pierścienia kwantowego w polu magnetycznym
względem zamiany kierunku pola.
W pracy [7] przebadano własności
układu złożonego z dwóch sprzężonych dwuwymiarowych pierścieni kwantowych zawierających od jednego do trzech elektronów.
Szczegółowo przeanalizowano wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na widmo
energetyczne, potencjały chemiczne i magnetyczne momenty dipolowe. Obliczenia numeryczne zostały wykonane przy użyciu metody mieszania konfiguracji.
1
M. P. Nowak, B. Szafran and F. M. Peeters, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 395225
2
B. Szafran, E. Barczyk, F. M. Peeters, S. Bednarek, Phys. Rev. B 77 (2008) 115441
3
A. Kwaśniowski, J. Adamowski, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 215208
4
B. Szafran, Acta Phys. Polon. A 114 (2008) 1013
5
B. Szafran, Phys. Rev. B 77 (2008) 205313
6
B. Szafran, Phys. Rev. B 77 (2008) 235314
7
T. Chwiej, B. Szafran, Phys. Rev. B 78 (2008) 245306
50
Zastosowanie interdyscyplinarnych technik
komputerowych i metod obliczeniowych.
Nowy algorytm identyfikacji klastrów w sieci
M. Krawczyk, K. Kułakowski, P. Gawroński
Zespół Układów Złożonych, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
Jednym ze sposobów opisu relacji
pomiędzy elementami tworzącymi pewną
całość, jest sieć. Węzłami w tej sieci są rozpatrywane elementy (ludzie, grupy społeczne,
geny, etc.), wiązania, pomiędzy którymi odzwierciedlają relacje pomiędzy nimi. W najprostszym przypadku mówimy o istnieniu
połączenia lub jego braku, często jednak
istnieje możliwość nadania poszczególnym
wiązaniom różnych wag, dzięki czemu wprowadzone jest stopniowanie siły oddziaływania pomiędzy elementami. Istnienie wiązań
i ich wagi powoduje, że w sieci można wyróżnić grupy elementów, które pomiędzy sobą
są silniej powiązanie aniżeli z pozostałymi
elementami w sieci. Jednym ze sposobów
analizy sieci jest właśnie identyfikacja takich
podsieci, określanych mianem “communities”.
Problem ten stał się w ostatnich latach bardzo szeroko analizowany. Spowodowało to,
że powstało szereg metod pozwalających na
identyfikację klastrów w sieciach. O ile konstrukcja sieci i zastosowanie dla niej algorytmu klasteryzacji jest zwykle wykonalne, o tyle
analiza poprawności otrzymanego wyniku
może być trudna. Immanentną cechą dowolnej metody klasteryzacji jest zwracanie przez
nią pewnego podziału na podgrupy. Podział
uzyskuje się niezależnie od istnienia rzeczywistej, tj. nieprzypadkowej, struktury w sieci.
Zastosowanie określonego algorytmu klasteryzacji powinno być zatem poprzedzone
analizą istotności generowanych przez niego
wyników. Dodatkowo, porównanie wyników
zwracanych dla określonej sieci przez kilka
metod pozwala na wyłonienie grupy metod
zwracających porównywalne wyniki, co może
sugerować, że metody te pozwalają na identyfikację rzeczywistej struktury sieci.
W pracy [1] przeprowadzono porównanie prawdopodobieństwa odtworzenia wyjściowej (znanej) struktury sieci przez
dwa algorytmy, w zależności od amplitudy
szumu zniekształcającego oryginalną strukturę. Pierwszym spośród testowanych algorytmów był hierarchiczny algorytm grupujący
zaproponowany przez Newmana MN. W tym
przypadku, w chwili początkowej każdy węzeł
traktowany jest jako jednoelementowy klaster. W kolejnych krokach klastry łączone są
ze sobą maksymalizując wartość parametru
nazywanego modularnością: im większa jest
wartość tej wielkości, tym struktura analizowanej sieć jest mniej losowa. Po zastosowaniu metody akceptowany jest ten podział na
podsieci, dla którego wartość modularności
jest największa. Wyniki otrzymywane dla tej
metody porównywane są z wynikami generowanymi przez metodę, w której dokonuje się
ewolucji stanu wiązań sieci, zgodnie z układem równań różniczkowych MRR. Wartość
reprezentująca wiązanie pomiędzy dwoma
elementami rośnie, jeżeli są one silnie połączone z innymi węzłami sieci. W przeciwnym
wypadku wartość ta maleje, aż do osiągnięcia
wartości zero. Prowadzi to do sukcesywnych
podziałów sieci na podsieci. Dla każdego nowego podziału można obliczyć wartość modularności, dzięki czemu istnieje możliwość
wskazania najbardziej prawdopodobnego podziału sieci na klastry. Możliwość porównania
i próby oceny skuteczności obu metod istnieje
przy ich zastosowaniu do sieci o znanej strukturze. Analizowane sieci referencyjne składały
się z kilku podsieci o rozmiarach losowych.
W każdej z podsieci węzły były w pełni połączone pomiędzy sobą. Podsieci były natomiast
rozłączne. Następnie tak skonstruowane sieci
były zaszumiane, tzn. do każdego zerowego
elementu macierzy połączeń reprezentującej
analizowaną sieć dodawana była wartość losowa z określonego przedziału, a od elementu równego jeden odejmowano liczbę losową
z takiego samego przedziału. Do zaszumionej
sieci stosowano następnie obie wspomniane
metody i określano prawdopodobieństwo
51
odtworzenia struktury oryginalnej w zależności od amplitudy szumu. Otrzymane wyniki
pokazują, że zastosowanie metody opartej na
równaniach różniczkowych pozwala na odtworzenie oryginalnej struktury sieci w większej liczbie przypadków, w stosunku do algorytmu hierarchicznego. MRR w odróżnieniu
od MN działa poprawnie także w przypadku,
kiedy sieć utworzona jest z kilku klastrów o istotnie różnych wielkościach. Ogólnie stwierdzono, że MRR zwykle działa lepiej, tj. pozwala na odtworzenie struktury sieci dla większej
amplitudy szumu.
1
M. J. Krawczyk, Phys. Rev. E 77 (2008) 065701(R)
52
Atmospheric concentrations of SF5CF3 over central
Europe
J. Rosiek, J. Bartyzel, K. Różanski
Environmental Physics Group, Department of Applied Nuclear Physics
in cooperation with:
W. T. Sturges
School of Environmental Sciences, University of East England, Norwich, NR47T, Great Britain
I. Śliwka
Department of Physicochemistry of Ecosystems, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of
Science, Kraków
Trifluoromethyl sulphur pentafluoment. However, SF5CF3 has not been detectride (SF5CF3) belongs to a group of „super”
ed in any sample of a pure SF6. Then, it has
greenhouse gases. Its lifetime in the atmosbeen hypothesized that SF5CF3 originates as
phere was estimated to be around 1000 years
a breakdown product of SF6. It would then acand the resulting global warming potential
cumulate in high-voltage equipment such as
(GWP) relative to CO2 is equal 18000 and the
industrial power transformers and would leak
radiative forcing at the level of ca. 0.57 W/
to the atmosphere together with SF6. The avm2ppb. Measurements of SF5CF3 concentraerage release rate of SF5CF3 in the 1990s was
tion in air extracted from firn at Dome Conequal ca. 270 metric tons per year, estimated
cordia, Antarctica have shown that this gas
from the observed build-up of this gas in the
appeared in the global atmosphere in the
atmosphere. If this hypothesis is correct, the
1960s and since then its concentration was
releases of SF5CF3 should be proportional to
increasing steadily, with the average growth
inventories of SF6 and to its leakages from
rate of ca. 6% per year during late 1980s and
high-voltage equipment. This would explain
1990s, reaching ca. 120 ppqv ( ppqv – part
similarity of atmospheric concentration hisper quadrillion: 10-15 v/v) in
1999 [1].
The origin of
SF5CF3 in the atmosphere
remains obscure. Initially,
it has been suggested that
SF5CF3 can be a by-product of the manufacture of
sulfur hexafluoride (SF6),
another potent greenhouse
gas. This hypothesis was
mainly guided by similar
growth rates of these two
gases in the atmosphere in
the 1960s through 1990s.
Sulfur hexafluoride is used
predominantly as isolating
gas in switchgear, transformers, accelerators and
Fig. 1. History of SF5CF3 concentration in the atmosphere
other high-voltage equip-
53
Detection of atmospheric SF5CF3 is
difficult due to its extremely low mixing ratios, in the order of 10-13. Atmospheric concentrations of SF5CF3 have been measured in
Krakow, southern Poland, during the period
2001–2008. The measurements have been
performed with the aid of innovative GC technique with double ECD detector operated in
the solute-switching mode [3]. Two analytical
set-ups were used: (i) cryogenic enrichment
of 200 ml air sample prior to GC detection,
and, more recently (ii) direct analysis of 15 ml
air samples. The measurements were calibrated against air standard containing 153 ppqv
of SF5CF3. In more recent measurements, an
indirect calibration method based on simultaneous detection of SF6 and SF5CF3 was em-
ployed. The precision of measurements was
in the order of 10 %.
The SF5CF3 concentration has increased in Krakow from ca. 130 ppqv in 2001
to approximately 155 ppqv in the early 2008.
These values are in agreement with measurements performed in the United States
(Virginia) between 2002 and 2007 [4]. Both
set of measurements suggest a significant
reduction of the growth rate of SF5CF3 in the
atmosphere during the recent decade, when
compared with the 1990s. The reasons for this
recent slow-down are intriguing because SF6
does not experience such a slow-down, leaving open the question of origin and fate of
SF5CF3 in the atmosphere.
1
W. T. Sturges, T.J. Wallington, M.D. Hurley, K.P. Shine, K. Shira, A. Engel, D.E. Oram, S.A. Penkett,
R. Mulvaney, C.A.M. Brenninkmeijer, Science 289 (2000) 611
2
M.A. Santoro, Science 290 (2000) 933
3
J. Rosiek, J. Lasa, I. Sliwka, K. Rozanski, Chem. Anal. 52 (2007) 235
4
E. Busenberg, L.N. Plummer, Water Res. Research 44 (2008) 1
54
Arctic glaciers and the global cycling of carbon
P. Wachniew, P. Mazur, M. Bodziony
Environmental Physics Group, Department of Applied Nuclear Physics
Retreating arctic glaciers and their
resulted in some decoupling of discharge and
forelands are sites of intense biogeochemical
water composition.
The previous results revealed, and
activity coupled to specific hydrology of this
environment. The resulting chemical weaththe new data confirmed, some increase in
ering might contribute to the global cycling
solute contents along the course of the glaof carbon but its exact mechanisms and the
cial river which might be attributed to the
related fluxes are not thoroughly known beexchange of water between the river and its
cause relatively few glaciers have been studhyporheic zone. Groundwater flow in the proied from this viewpoint [1]. Observations
glacial zone of arctic glaciers is constrained
of the chemical and isotopic properties of
within the unfrozen active layer above the
subglacial and proglacial waters of the Werpermafrost which in summer reaches thickenskiold Glacier (SW Spitsbergen) have been
ness of about 2 meters. Properties of water
conducted since 2005. Sampling schemes apin the active layer were investigated by the
plied in 2008 were aimed at addressing some
application of piezometers installed in river
questions raised from earlier investigations:
alluvium and in ground moraine through
(i) behaviour of SO2,
and
selected
major
and
which groundwater could be accessed and
4
minor elements as indicators of the weathersampled. Generally solute contents in active
ing pathways; (ii) short-term variations of walayer waters were by one order of magnitude,
ter properties in the subglacial outflows; (iii)
or even by two orders for SO2-4 , higher than in
water properties in the active layer.
the subglacial outflows and in the proglacial
Composition of the subglacial outstreams being highest in the ground moraine
flows reflects the relative contribution of the
piezometers. Alluvial piezometers responded
oxic and anoxic biogochemical processes acto changing river discharge showing decreastive at different stages of the glacier-melt pees in water mineralization at higher water
riod. Carbonate dissolution depletes subglalevels. Active layer waters were always uncial water in CO2 what causes the proglacial
dersaturated with respect to the atmosphere
streams to absorb this gas from the atmoswith oxygen and oversaturated with CO2.
phere. On the other hand,
subglacial anoxic processes
release CO2 what can in
periods of low flow reduce
CO2 undersaturation. Observations performed at
the end of summer 2007
showed almost monotonous changes in water
properties of the subglacial
outlows reflecting gradual
decrease in melt intensity.
Measurements conducted
in 2008 at the onset of the
ablation period revealed
more complex relationships between glacier-melt
intensity and water properties. Relatively small range Fig. 1. Water sampling from a piezometer installed in alluvium of the
of discharge fluctuations glacial river.
55
High SO2-4 concentrations,
strong correlation of 
with electric conductivity
and a much weaker correlation between alkalinity
and electric conductivity
(Fig. 2) indicate sulphide
oxidation as a dominating
source of solutes in the active layer. Sulphide oxidation generates acidity [2]
what intensifies carbonate
dissolution and results in
several-fold oversaturation
of water with CO2. Active
layer of the proglacial zone
becomes thus a source of
CO2 into the atmosphere. Fig. 2. Alkalinity (Δ) and SO2-4 (○) versus electric conductivity in piThis source can be ex- ezometers.
pected to exceed the sink
related to absorption of atmospheric CO2 by
tion and release of CO2. These results will be
surface streams.
used for a quantitative estimation of the net
Results of this and other similar
fluxes of CO2 exchanged between the substudies identify the physical and chemical
glacial and proglacial zones and the atmosprocesses and the zones within the arctic glaphere.
cier systems which are pivotal for the absorp-
1
J. C. Yde, M. Riger-Kusk, H. H. Christiansen, N. T. Knudsen, O. Humlum, Journal of Glaciology 54 (2008)
259
2
J .L. Wadham, R. J. Cooper, M. Tranter, S. Bottrell, Chemical Geology 243 (2007) 1
56
Micro-imaging of trace elements by synchrotronradiation based techniques in neurological disorders
M. Szczerbowska-Boruchowska, J. Chwiej
Nuclear Methods Group, Department of Applied Nuclear Physics
in cooperation with:
D. Adamek
Department of Neuropathology, Chair of Pathomorphology, Medical College, Jagiellonian University, Kraków
Z. Setkowicz
Institute of Zoology, Jagiellonian University, Kraków
K. Rickers-appel
Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB at DESY, Hamburg, Germany
J. Susini
European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
The recent development of microprobe beamlines on the third generation
synchrotron sources has enabled spatially
resolved XRF (X-ray fluorescence) and XANES
(X-ray absorption near edge structure spectroscopy) at cellular and subcellular level. Synchrotron radiation XRF microprobe analysis is
a multielemental analytical method which
enables the simultaneous imaging of chemical elements at trace concentrations. XANES
which provides information primarily about
geometry and oxidation state is a unique
method to determine the chemical state of
trace metals in cells and tissues. Synchrotronradiation based techniques were applied
to topographic and quantitative elemental
analysis as well as to determination of oxidation states of elements in case of selected
neurological disorders i.e. brain gliomas and
epilepsy.
The brain gliomas are the most
common major histologic type of brain cancer and account for more than 40% of all neoplasms of central neurvous system. In spite of
such frequency of occurrence the knowledge
of this type of cancer is still very poor. As it is
supposed some elements may participate in
carcinogenesis for example by oxidative damage (mainly Fe, Cu, Mn) [1] or by promotion
of angiogenesis (Cu). From the other side selected elements such as Se, Zn, Cu play an important role in the protection of the organism
against the mechanisms that can initiate or
accelerate the carcinogenesis. Therefore XRF
microprobe was applied to determine the
two-dimensional distributions of elements
that can be involved in the mentioned biochemical processes. The measurements were
performed on the beamline L at HASYLAB.
The tissue specimens destined for elemental
analysis were taken intraoperatively from patients with different grades of brain gliomas.
The studies were performed for thin tissue
samples. The preliminary research showed
that for all cases the elements such as P, S, Cl,
K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br and Rb were present in human brain gliomas. The XRF 2D maps showed
higher level of P, S, Cl, K and Ca in glioma cells
in comparison with the surrounding tissue.
Literature studies indicate the role
of sulfur in cancer cell proliferation. Therefore, micro-imaging of sulfur oxidation states
of human brain gliomas was carried out with
the use of XANES technique. The studies were
performed on beamline ID 21 at ESRF. It was
shown that cancer cells accumulate sulfur
mainly as sulfide S(2-) form. The higher oxidation states of sulfur i.e. S(4+) and S(6+) were
57
detected in relatively small areas of samples,
outside the glioma cells. The preliminary results indicated also higher accumulation of
sulfide form of sulfur in glioma of IV-grade
of malignancy in comparison with the samples of II-grade neoplasms and control group.
These findings are in good agreement with
the previous observations. It was found that
the level of sulfane sulfur increased significantly with the increasing grades of malignancy. However, contrary to the described bulk
analysis method the results obtained with the
use of XANES technique enabled to localize
precisely the areas of elevated concentration
of this form of sulfur in tissue microstructures.
It was noticed that high level of sulfane sulfur
is observed just in glioma cells.
Iron is one of the more significant
trace element in respect to biochemical reactions related to cancerous processes. As
a transition metal, Fe can promote the generation of free radicals in Fenton’s reaction.
The studies of chemical form of iron were
performed with the use of XANES technique.
The Fe XANES profiles in selected points of
glioma tissue as well as two-dimentional distributions of oxidation states of iron in tissue
slices were determined. It was observed, that
all the XANES spectra obtained for the tissue
samples are situated between the spectra
measured for reference materials containing
Fe in the second and third oxidation state.
For more precise determination the energies of the pre-edge peak maximum and the
first inflection point of the main edge were
calculated. It allowed to found that most of
the Fe XANES spectra of glioma tissue are
located closer to the spectrum obtained for
Fe2(SO4)3*nH2O. This indicates that trivalent
ferric Fe is more abundant form of iron in the
points examined in brain glioma samples.
However, taking into account inhomogeneity
of the tissue structure the knowledge based
on the results from random points seems to
be insufficient. Therefore, the micro-imaging
of iron oxidation states were performed. The
mapping of different chemical form of iron
allowed to found areas were bivalent or trivalent iron compounds where dominant. The
maps of distribution of iron oxidation states
were not correlated with location of cancer
cells.
Another example of the use of XRF
microscopy by our group are the research
upon the role of metallic elements in the
pathogenesis and progress of epilepsy. In our
research we used pilocarpine in order to induce epilepsy in rats.
The topographic and quantitative
elemental analysis was done using XRF microscopy for the areas of brain that undergo
neurodegenerative changes during epileptic
seizures.
The following elements were found
in rat brain tissue: P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br
and Rb. For each analyzed sample two-dimensional distributions of detected elements
were recorded and the mean masses per unit
area of elements were calculated for selected
sectors of hippocampus and cerebral cortex.
The quantitative differences in elemental
composition of epileptic and control brain tissue were found. For pilocarpine-treated rats
an increased content of Ca in the CA1 and
CA3 regions of the hippocampus and in the
cerebral cortex was observed. The opposite
relation was noticed for the Cu level in DG and
for Zn in the CA3 region of the hippocampus
and in the DG. All these differences were statistically significant what was confirmed with
the use of Mann-Whitney test.
Using X-ray fluorescence microscopy we were able to detect statistically significant quantitative changes in the content of
trace elements, after the 6-hour survival period following seizure induction. The simultaneous analysis of many elements in the same
tissue slice, that was done, is particularly important taking into account a possible interplay between some elements in brain injury.
Our results seem to be in agreement with the
fundamental theory of excitotoxicity indicating that Ca2+ ions are the principal mediators
initiating different neuronal pathologies [2].
Also the decreased Zn level in animal brain,
occurring as a consequence of epileptic seizures, was previously observed in the other
models of this disease.
The complex elemental analysis of
central nervous system tissue including distribution of elements, their oxidation state and
relation to other relevant molecule groups
will shed light on the pathomechanism of
brain gliomas and epilepsy. In order to design
an efficient therapy it seems to be mandatory
understanding the key features of the disease
progression, amongst other the role of trace
elements.
58
1
S. B. Goldhaber, Regulatory Toxicology and Pharmacology 38 (2003) 232
2
B. K. Siesjö, F. Bengtsson, J. Cereb. Blood Flow Metab. 9 (1989) 127
59
A seasonal study of atmospheric conditions influenced
by intensive tourist flow in the Royal Museum of Wawel
Castle in Krakow
L. Samek
Nuclear Methods Group, Department of Applied Nuclear Physics
in cooperation with:
R. van Grieken, A. Worobiec, V. Kontozova-Deutch, E. Stefaniak, K. van Meel, L. Bencs
Department of Chemistry, University of Antwerp, Antwerp, Belgium
P. Karaszkiewicz
Department of Conservation, Academy of Fine Art, Kraków
E. Wijkołć
The Royal Museum of Wawel Castle, Kraków
Nowadays some researches connected with air pollution in museums and
galleries have been done. Some authors selected four museums with different climate
and pollution conditions to make a comparison between their microclimates, elemental
composition of aerosols, and concentrations
of gaseous air pollutants inside and outside.
A few papers discussed influence of tourists
on the air pollution and microclimate inside
the museums. Visitors can cause an increase
of the level of water vapors, CO2 and the
extent of heat The aim of this study was to
quantitatively determine, how tourists can
contribute to the microclimatic perturbations, the particulate matter concentration,
and its chemical changes in a museum. The
ultimate goal was to obtain qualitative and
quantitative information about the airborne
suspended particulate matter at the single
particulate and bulk levels. Wawel Castle in
Krakow was chosen for this study since it is a
precious historical monument, visited yearly
by nearly a million tourists coming from all
over the world.
Sampling of particulate matter was
carried out inside and outside the Royal Museum of Wawel Castle in Krakow, during winter and summer 2006. Sampling places were
as follows: Ground floor room, 1st floor room
and 2nd floor room. Sampling was carried
out during the day when tourists visited the
museum and the day when the museum was
closed for tourists. The climatic conditions of
air (temperature and relative humidity) were
monitored inside and outside the museum
during sampling campaigns. For the bulk
aerosol analysis, the Epsilon 5, high-energy
EDXRF spectrometer was used.
During the intensive tourist visits,
the contribution of TSP (Total Suspended
Particulates) was significantly higher in each
season. Mass concentration of TSP was higher
in winter than in summer time. In the ground
floor room mass concentration was 130 μg/
m3 (with tourists present in the room) and
73 μg/m3 (without tourists) during the winter campaign. Values measured for summer
campaign were 49μg/m3 and 22 μg/m3, respectively. The ratio T/NT was almost two for
winter and above two for summer. Nearly the
same situation was observed in the 2nd floor
room, but values of mass concentration were
lower than in the ground floor room.
They were 90 μg/m3 with tourists,
61μg/m3 without tourists in winter and 29,
11μg/m3, respectively during summer. For
2nd floor room the ratio T/NT was 1.5 for
winter and about 3 for summer. When the
museum was closed for tourists the values
of mass concentration were as high as those
measured outside. It can be concluded that
presence of tourists increases mass concentration of particulate matter. Especially in the
60
ground floor room which is located close to
the entrance of the museum.
During the winter campaign high
concentration of Chlorine were observed
outside. Inside the museum the highest concentration of that element was in the ground
floor room, especially when the museum was
open for tourists. In the 2nd floor room the
same trend was observed. It means that Cl is
coming from outside on the shoes of visitors.
During winter- time chlorine salts are used for
de-icing the roads and pavements. The concentration of that element had significantly
lower values in summer. The same situation
was observed for soil dust elements (Si, Al, K,
Ca, Fe). Their concentration was higher when
the tourists visited the museum in the ground
and second floor rooms. When tourists did
not visit the first floor room the concentration of those elements was low. An important element for conservation of art objects
is Sulphur. Its concentration in all rooms was
higher than outside. In the ground floor room
a correlation between Ca and S appeared, it
means that these elements existed as CaSO4
in particulate matter. In the second floor
room the concentration of S is lower and this
element existed in other compounds. In summer the concentration of S was lower than in
winter. S came from the outside.
During winter climatic parameters
were more stable than in the summer. In the
room situated on the first floor humidifier
stabilized climate. Climate parameters on the
ground and second floor rooms are similar. In
both rooms shape of humidity was other than
outside and it means that it depends on presence of tourists.
Results of this work have been published in
the papers [1-3].
This study resulted in a closer insight into the quantitative and qualitative
contribution of the tourist flow on air quality
and the microclimate of a museum displaying
valuable artworks. Particulate matter mass
concentration increased when the museum
was opened for tourist during both sampling
campaigns (winter and summer). Concentration of soil dust elements also had higher
values when the tourists visited the museum.
Tourists bring PM (Particulate Matter) into the
museum on their shoes. The conservator suggests that before the entrance of the museum
special mats should be laid so as to remove
the PM from tourists’ shoes. They should also
enter the corridor located before entrance of
the museum.
1
L. Samek, A. Worobiec, R. Van Grieken K. Van Meel, V. Kontozova, P. Karaszkiewicz, E. Wiłkojć, Preventive conservation in museums, 6-7 November, Warszawa (2006).
2
A. Worobiec, L. Samek, P. Karaszkiewicz, V. Kontozova, E. Stefaniak, K. Van Meel, A. Krata, L. Bencs R.
Van Grieken, Microchemical Journal 90 (2008) 99
3
A. Worobiec, E. Stefaniak, V. Kontozova, L. Samek, P. Karaszkiewicz, R. Van Grieken, e-Preservation
Science 3 (2006) 62
61
Crystal structure and electrical resistivity studies of
Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2 intermetallics
J. Pszczoła, A. Krawczyk, A. Zwoźniak
Functional Materials Physics Group, Department of Applied Nuclear Physics
J. Chmist
Superconducting and Magnetic Materials Group, Department od Solid State Physics
in cooperation with:
Jabłońska, P. Guzdek
Institute of Electron Technology, Kraków
P. Stoch
Institute of Atomic Energy, Świerk
Heavy rare earth (R)–transition metal (M) intermetallics of the RM2 type formula
have been studied extensively for scientific
reasons and for their applications [1]. In particular, an origin of magnetic and electrical
properties of these materials has been an interesting subject of investigations. Ferrimagnetism of the R-M compounds is a result of
the coexistence of 4f(5d) and 3d electron
magnetism [2]. Although the magnetic properties of R–M intermetallics depend on both
the 4f(5d) electrons of the R-sublattice and
the 3d band-type electrons of the M-sublattice, it is the influence of 3d electrons which
has been of recent interest [1,2]. It has been
found that, as with Fe–Co alloys, the magnetic hyperfine field observed in 57Fe nuclei in
substituted Dy(Fe1−xCox)2 intermetallics, treated as a function of the average number n of
3d electrons, behave analogously to a Slater–
Pauling dependence [2]. A maximum value of
the magnetic hyperfine field is observed for
the Dy(Fe0.7Co0.3)2 compound. For this compound the majority 3d subband is completed.
The substitution of one transition metal for
another in the RM2 system is a driving force
to change the number n of 3d electrons (calculated per transition metal atom) and thus
to change band properties and the magnetic
and hyperfine interaction properties which
are related to them [2]. This sort of substitution should also influence electrical properties. In fact, the electrical properties of R–M
intermetallics are less known and the source
of these properties and their relations to R–M
magnetism would seem to be open to speculation. So it is interesting to study the Fe/Ni
substituted series Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2 of intermetallics which starts with the Dy(Fe0.7Co0.3)2
compound. The series Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2 was
prepared, X-ray and electrical measurements
were performed.
The
polycrystalline
materials
Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2 (x = 0 - 0.7) were prepared
by arc melting. The obtained ingots were annealed in a vacuum (10−4 Pa) at 1200K for 1 h.
The crystal structures were tested with standard X-ray powder diffraction measurements
using Mo Kα radiation. The good quality X-ray
patterns obtained for these compounds were
analysed using the Rietveld-type method. The
cubic, Fd3m, MgCu2-type (C15) clean crystal
structure was observed for all the studied intermetallics. Since the atomic radius of Fe (rFe
= 1.72 Å) is higher than the corresponding radius of Ni (rNi = 1.62 Å) the unit cell parameter
shows a considerable, gentle soft nonlinear
decrease with the nickel content x.
Cuboid shaped specimens precisely
cut from ingots with dimensions 1mm × 1mm
× 15mm were used for the electrical measurements. High purity thin copper wires were attached onto the ends of these bars by point
spark-welding. Only crack free specimens
microscopically observed were used for resistivity measurements in a wide temperature
62
range. The four probe dc method was applied
for measurements.
In order to separate particular contributions to the total electrical resistivity, following the Matthiessen formula and Bloch–
Grüneisen formula, an analogous method of
calculations was used as described elsewhere
[2].
The determined residual resistivity
ρ0 originates from both crystal lattice imperfections and statistical imperfections caused
by a random distribution of atoms [2]. In the
considered case, the statistical imperfections
should be related to the presence of randomly distributed Fe, Ni and Co atoms in the
M-sublattice. Since in the Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2
series the content of cobalt is constant, Cocontribution to the statistical imperfections
seems to be constant across the series. Thus
in practice, the value of the residual resistivity
is modified across the series by Fe/Ni substitution. A tendency to grow across the studied
series may be observed.
The Debye temperature θD nonlinearly increases across the Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2
series. These θD values are situated above the
Debye temperatures known for Fe (423 K), Co
(385 K), Ni (375 K) and Dy (140 K) metal.
The high temperature asympthotic
values ρm∞ = ρm(T →+∞) of magnetic resistivity correspond to a total thermal disorder
in atomic magnetic moments in the M sublattice. It has been previously noted that the
ρm∞ resistivity determined for iron metal is
considerably higher as compared to that of
nickel metal [3]. A difference in the scattering
mechanism of conduction electrons by 3d
magnetic moments causes this inequality. It
can be expected that the decreasing tenden-
cy of ρm∞(x), a result of Fe/Ni substitution in
the Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2 series, has an analogous origin.
The magnetic ordering temperature
TC is situated with a temperature range with
the maximal change of numerically estimated
parameter Δρm/ΔT. The intersection of the
two fitted straight lines determines the magnetic ordering temperature. The method presented previously elsewhere [2].
The magnetic ordering temperature is significantly reduced with n, where
the number n is calculated following formula n(x) = 6(0.7 − x) + 7 × 0.3 + 8x for the
Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2 series. The numbers 6, 7
and 8 are the numbers of 3d electrons for Fe,
Co and Ni atom, respectively. The TC(n) dependence for the Dy(Fe0.7−xNixCo0.3)2 series
creates a cross-bar from the analogous dependence known for the Dy(Fe1−xCox)2 and
Dy(Mn1−xFex)2 series [2].
Since there is no current rigorous
expression of the magnetic ordering temperature related to the band structure of metallic ferromagnets or ferrimagnets, it is not an
easy task to explain the observed differences
in these Curie temperatures. Thus with an approximate formula for the Curie temperature
of intermetallics (TC = TR + TM, TR is the rare
earth sublattice contribution and TM is the
transition metal sublattice contribution) it can
be expected that Fe/Ni substitution modifies
the density of 3d states at Fermi level, modifies the populations of 3d subbands and as a
consequence raises the exchange interaction
integral, the band magnetic susceptibility, the
magnetic moment and thus the Curie temperature as compared to equivalent changes
caused by Fe/Co substitution.
1
E. Burzo, A. Chełkowski, H. R. Kirchmayr, in: O. Madelung, H. P. J. Wijn (Eds.), Landolt-Börnstein, Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology, New Series, Group III, vol. 19,
subvol. d2, Springer, Berlin (1990)
2
P. Stoch, J. Pszczoła, P. Guzdek, J. Chmist, A. Pańta, J. Alloys Comp. 394 (2005) 116
3
W. Vonsovskij, Magnetizm, 1st ed., Nauka, Moscow (1971) (in Russian)
63
Symbiotic Nuclear–Coal Systems for Production of
Liquid Fuels
S. Taczanowski
Energy Problems Group, Department of Applied Nuclear Physics
The idea of synfuels production
from coal (based on its burning) is not at all
new – the direct and indirect coal liquefaction at industrial scale were used in Nazi Germany and in the UK during the World War II,
while in South Africa - up to now. Recently
the most striking development of coal conversion into liquid fuels like gasoline or diesel
takes place in China, where e.g. the Shenhua
CTL Plant (direct Coal-to-Liquid 24000 bl/d)
was launched in Dec. 2008. But in the EU the
CO2 emissions are limited and before 2020
seem to be gradually further reduced. Meanwhile, the world oil and gas resources have
short lifetime and are geopolitically very nonuniformly distributed, in contrast to coal and
uranium. Moreover, during the last decade
the price of energy contained in liquid hydrocarbons strongly increased while the electricity price remained till now rather unshaken.
Such evolution suggests the use of electricity
for production of liquid fuels, obviously, provided that it does not draw behind any emissions of CO2. (The recent rapid drop in the oil
price as temporary does not undermine this
conclusion). Thus, the essence of the present
idea of coal-nuclear symbiosis lies in the supply of necessary energy from well mature and
commercially available already since decades
Light Water Reactors [1,2] for production of H2
by electrolytic water splitting. (N.B it supplies
also O2 as a precious by-product; see Fig. 1).
The whole system works as follows:
hydrogen is supplied to the direct coal liquefaction plant, recycled and the products with
the rest of H2 are further transferred to the
liquid fuel factory. The direct coal hydrogenation (Bergius method) is distinct by the best
economy of H2, thus reducing the consumption of electric i.e. nuclear energy. In addition
the present concept allows for simultaneous
achievement of a number of aims: conversion
of coal into liquid fuels without emissions (i.e.
without carbon tax), supply of the electricity
produced in the nuclear power plant to the
national grid to cover the peak demand, if
necessary (see Fig. 2), all on the basis of domestic energy carriers – coals. Such concept
broadens the palette of liquid fuels supply,
thus heightening energy safety of the country
or e.g. whole of the EU. In an emergency case
(for instance - disturbances of gas deliveries)
the supply of produced H2 directly to the gas
grid is also not excluded too. The performed
preliminary cost evaluation indicates that the
coal–nuclear symbiont can be well economic.
Fig. 1. Simplified scheme of the Nuclear sustained Direct Coal Liquefaction (NDCL) system
64
Finally, the most radical option is
considered too – the production of liquid
fuels from CO2 as a raw material sequestered
from a coal power plant. The latter is using
oxy-combustion technique based on the O2
obtained earlier together with H2. This approach facilitates the sequestration of CO2 at
the plant while the liquid fuels are produced
from the just obtained syngas in the FischerTropsch process. Unfortunately, this variant
cannot be recommended at present, since the
H2 consumption due to the necessity of CO2
reduction to C is then too high – that makes
the idea uneconomic. For the most suitable in
this case more effective hydrogen production
in High Temperature Reactors (technologically not yet quite ready i.e. commercially unavailable) one has to wait some two decades.
But with the use of coal instead of CO2, great
resources – natural, technological and human
of the coal sector of EU (Poland including) can
be best utilized too.
Summarizing: the coal-nuclear synergy is the optimum far-sighted concept of
safe development and solution of Poland and
the EU problems of energy and fuels.
Fig. 2. Revenue from the electricity sale vs. time, with deduction of the forecasted CO2 fee.
1
S. Taczanowski, Polityka Energetyczna 1 (2008) 499
2
S. Taczanowski, NATO Advanced Research Workshop on Safe Nuclear Energy, Sept. 27-Oct. 2, 2008,
Yalta, Ukraine; Proc. (2009) 279, e-book, Springer Science + Business Media B.V.
65
Numeryczna symulacja zachowania reaktorów
jądrowych
J. Cetnar
Zespół Problemów Energetycznych, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
Istniejące narzędzia projektowania systemów jądrowych, rozwijane w ciągu
ostatnich dziesięcioleci, często obarczone są
stosowaniem koniecznych uproszczeń modeli
fizycznych, co podyktowane było istniejącym
poziomem mocy obliczeniowej systemów
komputerowych czy też jakością danych jądrowych dostępnych ówcześnie. Ponadto wiarygodność opracowywanych projektów będzie
większa gdy będą uzyskiwane przy pomocy
kilku modeli prowadzących do tego samego
wyniku. Dlatego istotną potrzebą środowiska
eksplorującego dziedzinę transmutacji jądrowej jest wyposażenie w sprawny skuteczny
i wiarygodny system obliczeniowy jako narzędzie do wykonania projektownia jądrowego.
Czasowa ewolucja nuklidów w czasie procesu transmutacji jądrowej może być
obliczona za pomocą rozwiazania układu równań Batemana opisującego łańcuch transmutacyjny. Nadmienić należy że mamy tu do czynienia z procesem bardzo złożonym jako że,
występuje tutaj szereg cząstek oddziałujących
z materią w bardzo szerokim przedziale energetycznym na drodze wielu reakcji prowadzących do transmutacji oraz bardzo szerokiego
zbioru nuklidów występujących lub tworzonych w procesach jądrowych głównie w wyniku spallacji oraz rozszczepienia. Wystepująca
różnorodność procesów przekłada się bezpośrednio na rozmiar zbioru równań Batemana
opisujących łańcuch transmutacyjny. Efektywne podejście do obliczeń transmutacyjnych
wymaga aby układ równań do rozwiązania
tworzony był na bieżąco tak aby komputerowy
czas obliczeń był poswięcany tylko równaniom
wnoszącym istotny wkład do zmiany koncentracji nuklidów, jednocześnie zapewniając że
wszystkie istotne równania są uwzględniane.
Opracowanie automatycznej procedury wyboru istotnych trajektorii oraz wyliczenie przejść transmutacyjnych wzdłuż nich oraz
rozkładów tych przejść, wymagało przygotowania pełnej bazy danych opisujących występujące przemiany jądrowe poczynając od
naturalnego rozpadu. W tym celu przygotowano bazę danych opartą na „The Table of Isotopes 8E” zawierającą schematy rozpadu ponad
2400 nuklidów wraz z ze stałymi rozpadu oraz
udziałami kanałów rozpadu. Zintegrowany
system obliczeniowy MCB (Monte-Carlo Continuous Energy Burnup) został stworzony do
analizy i projektowania złożonych systemów
jądrowych, zarówno eksperymentalnych jak
i przemysłowych, w których przedmiotem zainteresowania są wywołane promieniowaniem
jądrowym zmiany w materii, takie jak: transmutacja jądrowa z wywołaną zmianą poziomu
krytyczności, aktywacja, zagrożenie radiologiczne, niszczenie struktury, grzanie jądrowe
oraz ciepło powyłączeniowe. Powstał on na
bazie programowej kodu MCNP oraz oryginalnego programu do analizy trajektorii transmutacyjnych TTA (Transmutation Trajectory
Analysis)[1]. System wyposażony jest w rozległe biblioteki danych jądrowych uwzględniające przekroje czynne ponad tysiąca nuklidów,
schematy rozpadów ponad 2500 nuklidów
oraz współczynniki zagrożenia radiologicznego ponad 700 nuklidów, co pozwala na wykorzystanie go do analizy szerokiego wachlarza
zagadnień. Funkcjonalną zaletą systemu jest
programowe zintegrowanie obliczeń przy wykorzystaniu jednolitej bazy danych jądrowych
oraz jednego modelu geometrycznego w całym procesie symulacji oddziaływań jądrowych. Obejmuje to wszystkie procesy począwszy od wyliczania prawdopodobieństw reakcji
jądrowych transportu neutronów, strumienia
neutronów, funkcji i wartości własnych równania transportu neutronów, prawdopodobieństwa reakcji jądrowych wszelkiego rodzaju
oraz trajektorii przejść w przestrzeni fazowej
transmutacji jądrowej.
MCB został poddany różnorodnym testom porównawczym (benchmark tests) w obszarze badań nad podkrytycznymi systemami
sterowanymi akceleratorem (Accelerator Driven Systems - ADS), koordynowanymi przez
IAEA oraz NEA. Analiza porównawcza doty-
66
czyła ewolucji czasowej efektywnego współczynnika mnożenia neutronów keff oraz transmutacji wybranych izotopów. Wyniki jednego
z testów pokazują dość duże rozbieżności
wyników uzyskiwanych przez różne grupy badawcze. Wyniki uzyskane z użyciem MCB plasują się w okolicy średniej wszystkich wyników.
Szeroka baza danych MCB umożliwiła w tym
przypadku przeanalizowanie wpływu samych
danych jądrowych na wyniki. Po odrzuceniu
skrajnych wyników, obarczonych prawdopodobnie jakimiś pomyłkami lub uproszczeniami
stosowanych metod, widać, że wpływ różnic
w danych jądrowych na rozbieżności ewolucji
czasowej jest dominujący.
MCB był intensywnie wykorzystywany przy projektowaniu reaktora XADS (Experimental Accelerator-Driven Systems) będącego
eksperymentalnym prototypem systemów
sterowanych akceleratorem, w ramach projektu PDS-XADS [2]. Prace te dotyczyły projektu
rdzenia w systemach chłodzonych ciekłym
metalem lub helem oraz projektu tarczy. Przykładem możliwości MCB, niech będzie projektowanie rdzenia chłodzonego gazem, gdzie
przeprowadzono pełną analizę cyklu paliwowego oraz analizę możliwości zaadoptowania
specjalnych kaset do transmutacji aktynowców i produktów rozszczepienia. Wyliczono:
poziom podkrytyczności, powielanie neutronów, rozkład mocy, oraz ich ewolucje czasowe, niszczenie radiacyjne materiału a także
zmiany kompozycji układu z czasem w wyniku
transmutacji. Przeprowadzono także obliczenia współczynników reaktywności – ważnego
elementu analizy bezpieczeństwa. Obliczenia te były prowadzone dla dwóch sposobów
przeładowywania rdzenia: a) jednokrotnego
przeładowania całego rdzenia, b) przeładowania trójstopniowego – 1/3 paliwa w trzech
krokach. Zastosowana metoda pozwoliła na
pełne modelowanie rozkładu mocy na poziomie pojedynczego pręta paliwowego co jest
konieczne do określenia profilu mocy - ważnego parametru bezpieczeństwa reaktora.
Innym ciekawym przykładem zastosowań MCB jest analiza radiotoksyczności
modułu tarczy reaktora XADS. W pracy tej wykonane zostały obliczenia produkcji nuklidów
w wyniku spalacji oraz oddziaływania z neutronami generowanymi w rdzeniu reaktora XADS.
Obliczenia wykonano programami Monte Carlo: MCNPX oraz MCB, sprzężonymi programowym interfejsem przesyłającym dane o produktach spalacji. Wyniki pokazują, że główne
ryzyko radiologiczne związane z naświetlaniem wiązką protonów z akceleratora pochodzi od produkcji rtęci, metalu o dużej ulotności,
a szczególnie od jej najbardziej groźnego izotopu Hg194. Niemniej jednak, największe zagrożenie będzie pochodzić od Po210, generowanego głównie przez neutrony transportowane
z rdzenia reaktora. Chłodzenie radiotoksyczności pokazuje, że aktywność Po210 a zarazem
jego radiotoksyczność zredukuje się około 5
rzędów wielkości po ośmiu latach chłodzenia,
ale dalszy szybki spadek będzie powstrzymany
na okres kilku milionów lat na poziomie radiotoksyczności 8*104 sievertów w XADS chłodzonym LBE oraz 2.5*104 sievertów w XADS
chłodzonym gazem, na skutek produkcji tego
izotopu w wyniku rozpadu Bi210m.
Zastosowania MCB zostały rozszerzone na badania systemów krytycznych HTR
oraz reaktorów chłodzonych ołowiem. Dotychczasowe wykorzystanie MCB wskazuje że
może on być efektywnie stosowany zarówno
do systemów o dużym stopniu złożoności,
takich jak jądrowe układy podkrytyczne sterowane akceleratorem z uwzględnieniem procesów spalacyjnych, krytycznych reaktorów
jądrowych, jak i do systemów prostszych np.
składów odpadów promieniotwórczych czy
zagadnień aktywacji wiązką promieniowania
jądrowego.
1
J. Cetnar, Annuals of Nuclear Energy 33 (2006) 640
2
J. Cetnar, “Development and applications of MCB – Monte Carlo Continuous Energy Burnup Code”,
WFiIS AGH Kraków (2006) ISBN 83-921064-4-X.
67
Przejścia rotacyjne w molekułach mionowych helu
i wodoru
W. Czapliński
Zespół Problemów Energetycznych, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
we współpracy z:
N. Popov
Sektion Physik der Universität München, Schellingstrasse 4, D-80799 Monachium, Niemcy
Katalizowana mionami reakcja syntezy lekkich jąder od lat wywołuje zainteresowanie fizyków. Zjawisko to, zwane w skrócie katalizą mionową, daje możliwość wyzwalania energii jądrowej w niskich temperaturach (np. pokojowych) i w przyszłości mogłoby być praktycznie wykorzystywane jako bezpośrednie źródło energii bądź jako źródło neutronów w reaktorach hybrydowych
typu „fusion-fission”. Kataliza mionowa jest interesująca także ze względów czysto poznawczych,
gdyż daje możliwość eksperymentalnego badania oddziaływań silnych przy niskich energiach
(rzędu 1keV), które są praktycznie niedostępne w eksperymentach akceleratorowych. Reakcja
syntezy jądrowej jest końcowym etapem długiego łańcucha zjawisk atomowych i molekularnych,
jakie wywołuje w czasie swojego życia ujemny mion (ok. 2.2*10-6s) w gazowych mieszaninach izotopów wodoru i helu. Spośród tych zjawisk najbardziej interesującymi są (oprócz reakcji syntezy
jądrowej, d-d, d-t, d-3He, itp.), procesy spontanicznego powstawania molekuł mionowych (ddμ,
dtμ, 3Heμd, itd.), w których reakcje te zachodzą, jak również procesy zderzeniowe z udziałem samych molekuł. Tymi ostatnimi są np. przejścia rotacyjne w molekułach
, gdzie He
oraz h oznaczają izotopy helu i wodoru, natomiast J jest całkowitym krętem orbitalnym molekuły. Molekuły te, w gazowych mieszaninach wodoru i helu o temperaturze pokojowej, powstają
w stanach rotacyjnych J = 1, w wyniku zderzenia mionowego atomu izotopu wodoru z atomem
helu,
Jądrem kompleksu elektronowego po prawej
stronie jest właśnie molekuła minowa w stanie J = 1 . Obserwowane reakcje syntezy, np. 3Heμd → 4
He(3.66 MeV) + p (14.64MeV) + μ, zachodzą głównie ze stanu J = 0. Koniecznym jest, zatem, znalezienie mechanizmu przejścia rotacyjnego 1 → 0 oraz jego szybkości. Przejście to, zachodzące na
skutek konwersji elektronowej w kompleksie
jest zabronione energetycznie (za wyjątkiem molekuł
[1]). Dozwolone są jednak przejścia rotacyjne wywołane zderzeniami z atomami (molekułami) ośrodka. Poniżej, jako przykład, przedstawione są wyniki teoretycznych obliczeń [2] szybkości przejścia 1 → 0 w molekule
w procesach
(1)
(2)
oraz na skutek konwersji elektronowej w kompleksie
(3)
Proces (3), dozwolony dla każdego składu izotopowego molekuły przy n ≥ 2, zachodzi jedynie
w wysokotemperaturowych mieszaninach, np. w plaźmie He-D (praca w przygotowaniu). Ze względu na małe rozmiary molekuły mionowej, obliczenia szybkości procesów (1) - (3) wykonano w przybliżeniu dipolowym dla zmiennych molekuły.
68
W przypadku procesu (1), w obliczeniach wykorzystano specjalnie w tym celu otrzymane,
w oparciu o unitarne reprezentacje grupy obrotów, rozwinięcie multipolowe potencjału oddziaływania atomu wodoru z momentem dipolowym d molekuły
(4)
Wektor X wskazuje położenie protonu względem środka masy molekuły; r - wektor położenia elektronu w atomie wodoru; r< i r> oznaczają odpowiednio, krótszy i dłuższy spośród wektorów r oraz
X;
i
to odpowiadające im wersory. Współczynniki rozwinięcia,
, są skalarami
będącymi zwężeniami harmonik sferycznych oraz współczynników Clebsha-Gordana. Funkcję falową ruchu względnego układów
w kanale wejściowym procesu (1) obliczono dla stanu molekularnego 2pσ, w przybliżeniu Borna-Oppenheimera i adiabatycznym. Funkcje
falowe elektronu przybliżono jednocentrowymi funkcjami kulombowskimi widma dyskretnego
(stan początkowy) i ciągłego (końcowy). Dzięki rozwinięciu (4) możliwe było otrzymanie prawie
analitycznej, dość złożonej jednak formuły na szybkość procesu (1), przedstawionej w pracy [2].
Otrzymane wyniki przedstawia Rys.1. Wykres szybkości ma bogatą strukturę rezonansową, której
źródłem są tzw. rezonanse kształtu. Rezultaty otrzymane w przybliżenia Borna-Oppenheimera i
adiabatycznym sąbardzo zbliżone.
W obliczeniach szybkości procesu (2), w którym elektron nie zmienia swojego stanu, możliwe było wykorzystanie pełnego potencjału stojącego po lewej stronie wzoru (4). Tym razem, funkcję falową ruchu względnego
obliczono w przybliżeniu Borna-Oppenheimera dla obu kanałów procesu (2), dla stanu molekularnego 2pσ. Ostateczna formuła ma postać [3]
(5)
gdzie N0 = 4.25 1022 cm-3 - koncentracja atomów ciekłego deuteru;
- początkowy (i) i końcowy
(f ) pęd ruchu względnego; Vi - prędkość zderzenia układów. Sumy przebiegają po falach parcjalnych początkowego i końcowego ruchu względnego. Macierz 3×3 to symbol 3-j Wignera, natomiast
opisuje różnicę wkładów do amplitudy rozpraszania pochodzących
od molekuły i jądra atomu deuteru,
(traktowane jako obiekty punktowe), oraz elektronu,
. Każdy z osobna prowadzi do szybkości tego rzędu, co szybkość procesu (1), jednak ich różnica daje szybkość aż 9 rzędów wielkości mniejszą (patrz Rys.2).
Dla procesu (3) prowadzone są obecnie obliczenia numeryczne, a otrzymana formuła dla
szybkości przejścia rotacyjnego ma postać
(6)
gdzie k - oznacza pęd elektronu konwersji, natomiast
jest całką kulombowskich funkcji radialnych elektronu w stanie początkowym (n,l) i końcowym (k,l’). Spodziewane są rezultaty ok. 2÷3
rzędy wielkości większe niż dla procesów (2) i (3).
69
Rys.1. Szybkość procesu (1) dla układu zaznaczonego na rysunku.
Rys.2. Szybkość procesu (2) dla układu zaznaczonego na rysunku.
1
W. Czapliński et al., Z. Phys. D 41 (1997)165
2
W. Czapliński, J. Gronowski, N. Popov, J. Phys. B 41 (2008) 035101
3
W. Czapliński, J. Gronowski, N. Popov, M. Zegrodnik, J. Phys. B 41 (2008) 165202
70
On the Debye temperature of bcc-Fe-Cr alloys
J. Cieślak, S. M. Dubiel
Moessbauer Spectroscopy Group, Department of Medical Physics and Biophysics
in cooperation with:
B. F. O. Costa
CEMDRX Department of Physics, University of Coimbra, 3000-516 Coimbra, Portugal
Fe100-xCrx alloys are both of scientific
and technological interests. The former follows, among other, from the fact that they
can be regarded as a model system for studying various physical properties, in particular
magnetic ones, and testing appropriate theoretical models. The latter is related to the fact
that the alloys form a matrix for a production
of stainless steels that, due to their excellent
properties, and in particular corrosion resistance, find a wide application as construction
materials in various branches of industry. For
example, the steels containing 2 – 20 at% Cr
are regarded as good candidates for the design of structural components in advanced
nuclear energy installations such as Generation IV and fusion reactors.
For the present study previous samples were used as well as some new ones,
the latter, in the Cr-rich range, were prepared, using a 57Fe isotope. The Debye temperature, ΘD, was measured by means of the
Mössbauer spectroscopy. For that purpose a
series of Mössbauer spectra was recorded in
a transmission geometry for each sample in
the temperature range of 80 – 300 K using a
standard spectrometer and a 57Co/Rh source
of 14.4 keV gamma rays. Temperature of the
samples, which were kept in a cryostat, were
stabilized with an accuracy of ± 0.2 K. The Debye temperature was determined from the
temperature dependence of the average central shift, <CS>(T) =IS (T) + SODS(T), assuming
that its temperature dependence goes only
via the second-order Doppler shift, SODS,
while the isomer shift term, IS, is temperature
independent.
ΘD is not a monotonous function of
x. In particular, two ranges are of interest: (I)
x < 20, and (II) x > 93. In the former, where a
maximum at x ≈ 8 is observed, the behaviour
is positively correlated with the behaviour of
several magnetic quantities (Curie temperature, hyperfine field, magnetic moment, spinwave stifness constant) – see Fig. 2, indicating
a possible electron-phonon origin of such
behaviour [1]. In the latter, a strong decrease
of ΘD exists indicating a decoupling of the
probe Fe atoms from the underlying Cr matrix
in which the spin-density waves occur. The
latter will be discussed in terms of the spring
constant calculated from the Debye temperature using theories outlined in [2,3].
1
B. F. O. Costa, J. Cieślak and S. M. Dubiel, arXiv: 0810.123
2
W. M. Visscher, Phys. Rev. 129 (1963) 28
3
G. P. Gupta and K. C. Lal, Phys. Stat. Sol. (b), 51 (1972) 233
71
Anomalous binding of 57Fe atoms in metallic chromium
J. Żukrowski
Magnetic Bulk- and Nanomaterials Group, Department of Solid State Physics
S. M. Dubiel, J. Cieślak
Moessbauer Spectroscopy Group, Department of Medical Physics and Biophysics
Metallic chromium is known as the
archetype of antiferromagnet with the Néel
temperature of TN ~312 K. However, magnetic
moment is not constant but it is harmonically
modulated with an amplitude of 0.6 μB. The
phenomenon is known as spin-density waves
(SDWs). As the entire magnetic moment is
due to a polarization of conduction electrons,
the magnetism of chromium is of itinerant
character. Investigation of SDWs is not only
of a fundamental meaning, due to their close
relation to the topology of the Fermi surface,
but also very attracting because of their interesting features. First, they are incommensurate with the underlying lattice, and their
periodicity, being a monotonic function of
temperature, changes between ~ 21 and ~
28 lattice constant at 4 K and 300 K, respectively. Second, SDWs exist in two phases: (a)
a high temperature phase i.e. between 312 K
and 123 K which has a transverse polarization
(TSDW) i.e the wave vector Q is perpendicular
to the position vector r, and (b) a low temperature phase i.e. below 123 K with a longitudinal polarization (LSDW). The temperature of
123 K at which the phase transition occurs is
called a spin-flip temperature, TSF. Third, SDWs
are very sensitive to impurities, defects and
strain. The former is of particular importance
as far as an application of probe nuclei techniques, such as the Mössbauer spectroscopy
(MS), in the study of the SDWs is used. Following theoretical calculations [1], impurities can
influence SDWs. However, the effect of nonmagnetic impurities is small and it is limited
to the LSDW phase while that of magnetic
impurities is stronger and can effect SDWs
in both phases. Experimental data do not, in
general, support these calculations.
In MS two isotopes play, in practice,
the major role viz. 57Fe and 119Sn. Luckily, they
represent two different cases as far as the
influence of foreign atoms on SDWs is con-
cerned. Regarding nonmagnetic 119Sn, there is
a good deal of evidence that they are almost
ideal probe nuclei i.e. all features characteristic of SDWs in a pure chromium (e. g. TN, TSF,
a sign and an amplitude of the third-order
harmonics) measured at 119Sn are in a good
accord with the values of the corresponding
quantities found with other techniques for a
pure chromium. In the previous 57Fe MS studies of the issue [2,3], which were in disaccord,
the effect of temperature on the central shift,
CS, was totally neglected, despite it can give
a clue information on the coupling of 57Fe atoms to the underlying lattice.
We have carried out a systematic
study of a polycrystalline sample of chromium doped with < 0.1 at% of iron enriched
to ~95% in 57Fe in the temperature range of
4.2 – 340 K. The line broadening of the spectrum observed versus temperature shows a
minimum at T ≈ 155 K, which coincides well
with the Kondo temperature for the system.
We determined the Debye temperature, ΘD
from the temperature dependence of CS for
two regions; (a) a high temperature one i.e.
for T ≥ 155 K, where the line broadening is
small and virtually T - independent, and (b) a
low temperature one i.e. T ≤ 155 K, where a
sharp increase of the broadening with T is observed with the line width corresponding to
the hyperfine field of 3.5 T at 4.2 K. We found
that ΘD = 292 K for (a) and ΘD = 399 K for (b).
The behaviour, which is very anomalous,
gives evidence that the binding of 57Fe atoms
to the Cr-lattice in the low-T ‘phase’ is much
weaker than in the high-T ‘phase’. Using the
Visscher’s theory, we have calculated a ratio
of the spring constant, κ, for the two ‘phases’,
and found that for the former κFe/κCr = 0.235
against 0.440 for the latter. It other words, we
have revealed that the binding of 57Fe atoms
is by a factor of ∼2 smaller in the low -T phase
than that in the high -T phase.
72
1
Ch. Seidel, Phys. Stat. Sol. (b) (1988) 149
2
G. K. Wertheim, J. Appl. Phys. 32 (1961) 1105
3
I. R. Herbert et al., J. Phys. Chem. Solids 33 (1972) 979
73
Dynamic heart phantom for the quality control
of spect equipment
M. Wasilewska-Radwańska, K. Matusiak
Biomedical Imaging and Modeling Group, Department of Medical Physics and Biophysics
in cooperation with:
A. Stepień
5th Military Clinical Hospital, Kraków
Nuclear imaging of heart is a noninvasive procedure that reveals the cardiac
structure and physiology enabling evaluation
of cardiac function. According to the regulations published by the Polish Government
and the Polish Ministry of Health the nuclear
medicine departments must follow the new
legislation which has imposed obligatory necessity of regular Quality Assurance (QA) and
Quality Control (QC) of equipment and medical procedures.
The foremost reason to perform QA
and QC testing of medical imaging equipment, using ionizing radiation, is to assure
the provision of the best possible diagnostic
service to the patient with the least radiological hazard. One of the most common way of
testing in nuclear medicine is using phantoms.
The aim of this study was to design
and perform a dynamic heart phantom. The
heart phantom was designed according to directive of the ICRU Report 48 (International
Commission on Radiation Units and Measurements). It consists of a pomp, tubes, cardiac volume and a membrane simulating left
ventricle (Fig.1). The pomp compresses and
decompresses membrane. The pumping frequency, simulating variable heartbeats, can
be changed from 60 to 200 beats per minute.
The phantom cardiac volume should be filled
with radiopharmaceutical. The elaborated
dynamic heart phantom is used for QA and
QC of imaging system in nuclear medicine
department in the 5th Military Clinical Hospital in Krakow using a gamma camera X-Ring
SPECT (64x64 matrix, 32 projections, angle
180°) produced by Mediso (Hungary).
The QA measurements were performed with
the phantom filled with 45-50 MBq of 99mTcMIBI solution and placed in a water filled anthropomorphic torso phantom.
The dynamic heart phantom can
also be used to simulate all types of the myocardial infarctions and choose the best geometry of the measurement.
1
K. J. Nichols, R. J. Galt, ‘Quality Control for SPECT Imaging’, in DEPUEY, E.G., Garcia, E.V., Berman, D.S.
(Eds): ‘Cardiac SPECT Imaging’, (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2001), pp. 17-39
2
M. K. O’Connor, L. K. Leong, R. J. Gibbons: ‘Assessment of infarct size and severity by quantitative
myocardial SPECT: results from a multicenter study using a cardiac phantom’, J. Nucl. Med. 41 (2000)
1383
3
Regulation of the Polish Minister of Health (in Polish), Dz. U. 2005, Nr 194, poz.1625
74
Mathematical analysis of toxin removal during
extracorporeal liver therapy
A. Jung
Biomedical Imaging and Modeling Group, Department of Medical Physics and Biophysics
in cooperation with:
P. Krisper, R. Stauber, B. Hadisch, H. Holzer
Department of Internal Medicine, Medical University, Graz, Austria
D. Schneditz
Institute of Physiology, Medical University, Graz, Austria
Replacing liver excretory function as
well as its synthesis and metabolic functions is
a biotechnical challenging task. Considering
only excretory liver function is already much
more complicated than in kidney dialysis as
toxins which have to be removed are not only
water-soluble but also albumin bound. The
very first clinical applications of temporary liver
support used haemodialysis in late fifties but
only water-soluble toxins were removed then.
The need for the removal of protein bound
molecules led to further technical development and finally two commercial systems of
albumin dialysis: MARS (Molecular Adsorbents
Recirculating System) and Prometheus (FPSA,
Fractionated Plasma Separation and Adsorption) are currently available and used in clinical
practise [1-3]. The next step after finding out
a suitable machine for liver functions replacement was the evaluation of therapy efficiency,
and mathematical modelling was a required
tool in this stage as focusing only on changes
in concentration when judging the efficiency
of a detoxification therapy may be largely
misleading, especially in multi-compartment
systems with unknown elimination and appearance rates. The aim of this study was to
provide a kinetic analysis of conjugated bilirubin changes in patients on extracorporeal
liver support to obtain a more precise measure
of delivered treatment dose. The model was
based on experimental results of extracorporeal liver support treatments lasting at least 6
hours each done in patients with acute-onchronic liver failure. Concentration of bilirubin
was measured to calculate plasma bilirubin
clearance and up to 18 h post-treatment to
estimate bilirubin rebound and bilirubin appearance rate. The kinetics of bilirubin were
described by a two-compartment model with
central elimination and constant net bilirubin
conjugation rate. The two compartments represented central and peripheral pools, and the
transfer of solute between compartments was
modeled by intercompartmental clearance.
Central volume was assumed as a constant
fraction of total volume. The average treatment dose determined from the fraction of bilirubin mass removed was 54±13%. Described
model allowed to more accurately identifying
the delivered treatment dose of extracorporeal liver support, especially as bilirubin generation, distribution, and elimination are jointly
considered [4].
The other part of research included
comparison of plasma bilirubin and bile acids
elimination by MARS and Prometheus systems based on statistical analysis. Both devices
eliminate total bile acids to a similar extent,
however clearance of individual bile acids is
different, leading to a slight change of the bile
acid profile toward hydrophobic bile acids during Prometheus treatments. Bilirubin plasma
clearance was higher for Prometheus system,
and especially meaningful difference was observed for unconjugated bilirubin [5].
Detailed analysis of conjugated and
total bilirubin concentration and plasma clearance changes for the whole system and its
parts during extracorporeal liver therapy was
helpful in understanding processes which occur during extracorporeal liver therapy as well
as for efficiency estimation.
75
1
P. Krisper, R. Stauber, Nephrology 3 (2007) 267-76
2
J. Stange, S. R. Mitzner, T. Risler, C. M. Erley, W. Lauchart, H. Goehl, S. Klammt, P. Peszynski, J. Freytag,
H. Hickstein, M. Löhr, S. Liebe, W. Schareck, U. T. Hopt, R. Schmidt, Artif. Organs 23 (1999) 319
3
K. Rifai, T. Ernst, U. Kretschmer, M. J. Bahr, A. Schneider, C. Hafer, H. Haller, M. P. Manns, D. Fliser,
J. Hepatol. 6 (2003) 984
4
A. Jung, P. Krisper, B. Haditsch, R. Stauber, H. Holzer, D. Schneditz, Blood Purif. 24 (2006) 413
5
V. Stadlbauer, P. Krisper, U. Beuers, B. Haditsch, D. Schneditz, A. Jung, C. Putz-Bankuti, H. Holzer, M.
Trauner, R.E. Stauber, ASAIO J. 53 (2007) 187
76
Spin state of the non-heme iron influences electron
transfer rates in bacterial reaction centers via
modification of local motions of the protein matrix.
J. Fiedor, K. Burda
Molecular Biophysics and Bioenergetics Group, Department of Medical Physics and Biophysics
M. Zając, T. Ślęzak, K. Matlak, J. Korecki
Surface Nanostructures Group, Department of Solid State Physics
in cooperation with:
A. Orzechowska
Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków
M. Lipińska
Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków
A. Chumakov
European Synchrotron Radiation Facility, BP220, Grenoble Cedex, France
M. Trtilek
Photon Systems Instruments, Brno, Czech Republic
L. Fiedor, K. Strzałka
Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Kraków
Redox active transition metals Fe
and Mn serve as electron carriers. However,
in particular the activity of Fe undergoes a
strong modulation by interactions with the
immediate environment, which thus can act
either as a coordination center or electron/
group transfer center. The non-heme iron is
a conservative component of type II photosynthetic reaction centers (RCs), in which together with (B)Chls and quinones it acts as an
electron transfer (ET) cofactor.
The high efficiency of the primary
charge separation, the pathways and the
rates of ET in photosynthetic RCs critically depend on the distances and specific geometry
of the cofactor arrangement, which are strictly depending on the surrounding protein matrix. However, it is still not clear how exactly
the protein matrix exerts its control over the
properties of the electron transfer cofactors
within RCs and especially over the non-heme
iron .
One of the most challenging issues
concerns the temperature dependence of
the electron transfer steps and the role of the
non-heme iron, localized between the primary (QA) and secondary (QB) quinone acceptors,
in the photosynthetic charge separation [1].
Intriguingly, in RCs from various organisms
the QA site remains fully active also at cryogenic temperatures whereas ET from reduced
QA to QB is inhibited at temperatures below
200 ± 20 K [2-4]. This fact, supported by theoretical analysis, suggests that perhaps some
intrinsic flexibility of the protein matrix in the
vicinity of the QA – Fe – QB complex is necessary for efficient ET to the acceptor side. Indeed, thermal fluctuations of proteins among
different conformational arrangements with
the relaxations on time scales from picoseconds to seconds strongly affect rates of ET in
donor-acceptor pairs [5,6]. Furthermore, the
fast and slow collective motions of the protein matrix activated at T > 180 K in RCs seem
77
to be crucial for the protonation and deprotonation events accompanying the oxidizing
and reducing processes within the Fe-Q complex [7]. To this end, it is not clear whether
the non-heme iron plays any structural role
in stabilization of the QA and QB binding sites
and/or it is actively involved in the primary
ET. The participation of the non-heme iron
in ET would require a change of its valence
state, so far virtually never observed, altough
its two different spin states were detected in
native systems [4]. These intriguing questions
prompted us in the present study to compare
the properties of non-heme iron in RCs from
two different species of purple bacteria, Rhodobacter (Rb.) sphaeroides and Rhodospirillum
(Rs.) rubrum, knowing that in the former case
its reduced form can exist in two different
spin states whereas in the latter one it is seen
mainly in a low spin state. Mössbauer spectroscopy was applied to monitor the valence
and spin states of the iron atoms in the RC
preparations from the photosynthetic membranes of these bacteria while the nuclear
inelastic absorption of synchrotron radiation
was used to determine the vibrational density of states (DOS) in RC, and to follow how the
spin state of the non-heme iron influences
the activated vibrations. In addition, thermoluminescence and absorption spectroscopies
were applied to investigate the effects of iron
spin states on the stability of the Fe-Q complex and efficiency of charge recombination
in RCs, respectively.
We show that the non-heme iron
in bacterial reaction centers (RC) can be stabilized either in a high or low spin ferrous
state. It was found in both the spin states in
RCs isolated from Rhodobacter sphaeroides
while mainly in a low spin state in RCs from
Rhodospirillum rubrum. The studies of the
mean square displacement of the non-heme
iron as a function of temperature allow us to
estimate the Debye temperature of the iron
binding sites for the high spin ferrous state
(168 ± 15 K) and for the low spin ferrous state
(207 ± 18 K). The spin state is directly related
to the strength of coupling between the two
quinone acceptors and this interaction influences the stabilization of charge separation
and a rate of charge recombination between
the quinone acceptors and the special pair
of chlorophylls. The main component in the
thermoluminescence spectrum for the RCs
from Rs. rubrum is shifted by about 12°C towards lower temperatures relatively to the
spectrum for RCs from Rb. sphaeroides. The
decrease of the total free energy may explain the difference observed in half times of
charge recombination between the QA and
QB quinone and the special pair for the Rs.
rubrum RCs, where the non-heme iron is almost exclusively in a diamagnetic state. The
time constants are several times slower than
in Rb. sphaeroides RCs. The electron transfer in
Rb. sphaeroides RCs is more effective probably
because of a larger amount of protonated
residues in the protein matrix in the vicinity
of the non-heme iron and quinone binding
sites. This is also supported by the nuclear inelastic scattering measurements which show
that the vibrational density of states that
steams from the binding of non-heme iron
to protein matrix has well separated modes
in the Rb. sphaeroids RCs at low (around 4-17
meV) and higher (around 17-25 meV) energies whereas in Rs. rubrum RCs the vibrations
have more uniform distribution with much
lower contributions of vibrations at around 6
meV. Additionally, we show that in the range
of temperatures higher than about 200K,
where the electron transfer between the two
quinone acceptors is possible, some additional characteristic modes of vibrations are
present in the spectra of their density states.
We thus see that independent
methods provide an experimental evidence
that the spin state of the non-heme iron has
an important role in the regulation of electron transfer within photosynthetic systems
via modification of the collective motions.
We show the usefulness of the the nuclear
inelastic scattering of synchrotron radiation
in monitoring the collective motions in nonheme iron-binding proteins.
78
1
G. Feher, J. P. Allen, M. Y. Okamura, and D. C. Rees, Nature 339 (1989) 111
2
F. Parak, E. N. Frolov, R. L. Kononenko, R.L. Mössbauer, V. I. Goldanskii, and A. B. Rubin, FEBS Letter.
117 (1980) 368
3
A. M. Garber, F. Reinfarth, J. Kurreck, G. Renger, and F. Parak, Biochemistry 37 (1998) 11399
4
K. Burda, J. Kruk, R. Borgstadt, J. Stanek, K. Strzałka, G. H. Schmid, and O. Kruse, FEBS Lett. 535 (2003)
159
5
I. A. Balabin, and J. N. Omuchnic, Science 290 (2000) 114
6
K. Burda, Cell Biochem. Biophys. 47 (2007) 271
7
M. H. B. Stowell, T. M. McPhilips, D. C. Rees, S. M. Soltis, E. Abresh, and G. Feher, Science 276 (1997)
812
79
80
Scientific projects
Projekty naukowe
Research funded by the Ministerium of Science and
High Education
Badania finansowane z tzw. dotacji statutowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11.11.220.01
Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS na akceleratorze
HERA w Hamburgu.
Prof. D. Kisielewska
Badanie oddziaływań elektron-pozyton na
akceleratorze LEP (analiza danych z eksperymentów DELPHI i OPAL).
Prof. M. Przybycień
Instalacja aparatury detekcyjnej i badanie
oddziaływań proton-proton w eksperymentach na akceleratorze LHC (eksperymenty
ATLAS i LHCb).
Prof. B. Muryn
Projekt i budowa aparatury detekcyjnej oraz
przygotowanie programu fizycznego dla
eksperymentu na akceleratorze liniowym ILC.
Dr hab. M. Idzik
Rozwój detektorów promieniowania i specjalizowanej aparatury elektronicznej do badań
fizycznych.
Prof. W. Dąbrowski
Badania procesów środowiskowych z wykorzystaniem metod izotopowych i chromatografii gazowej
Prof. K. Różański
Zagadnienia fizyczne energetyki jądrowej
i odnawialnych źródeł energii
Prof. S. Taczanowski
Zagadnienia fizyczne nieinwazyjnych technik
stosowanych w diagnostyce medycznej
i terapii.
Prof. M. Wasilewska-Radwańska
Badanie własności fizycznych materiałów
technologicznie ważnych
Prof. S. Dubiel
81
Zastosowanie interdyscyplinarnych technik
komputerowych i metod obliczeniowych.
Prof. K. Kułakowski
Badanie polimerów
Prof. W. Łużny
Badania struktury i własności fizycznych
materii skondensowanej
Prof. J. Wolny
Badanie właściwości magnetycznych,
elektrycznych i strukturalnych związków
międzymetalicznych
Prof. A. Paja
Badanie tlenków nadprzewodzących i magnetycznych
Prof. A. Kołodziejczyk
Rozwój i zastosowanie jądrowych technik:
analitycznych, badań układów dynamicznych
oraz właściwości zaawansowanych materiałów.
Prof. M. Lankosz
Właściwości magnetyczne i elektronowe
tlenków i materiałów nanocząstkowych.
Prof. Cz. Kapusta
Nanostruktury epitaksjalne: wytwarzanie,
charakteryzacja, zastosowania.
Prof. J. Korecki
Badania teoretyczne nanostruktur półprzewodnikowych
Prof. J. Adamowski
„Own projects”
Badania własne
10.10.220.475
Fizyka i technika jądrowa i ich zastosowania w fizyce cząstek elementarnych i fizyce
medycznej.
Prof. A Kreft
10.10.220.476
Eksperymentalne badania struktury i właściwości fizycznych, krystalicznych i amorficznych ciał stałych.
Prof. K. Wierzbanowski
10.10.220.615
Ocena wydajności pozaustrojowej wspomagającej terapii wątroby.
Dr A. Jung
82
10.10.220.616
Prądy krytyczne i pola nieodwracalności
w uporządkowanych cienkich warstwach
nadprzewodników talowych.
Dr W. M. Woch
10.10.220.618
Przemiana σ → α w układzie Fe-Cr
Dr J. Cieślak
10.10.220.645
Dynamika spinów w układach złożonych.
Dr K. Malarz
Granty uczelniane zamawiane (GUZ)
21.10.220.660
Analiza możliwości wykorzystania ciepła
reaktorów jądrowych w procesach technologicznych.
Prof. K. Jeleń
83
84
Third-party funds
Badania finansowane ze źródeł
zewnętrznych
Projects funded by the European Community
Projekty finansowane przez Unię Europejską
6th FRAMEWORK PROGRAMME
6 Program Ramowy
NAZWA
KIEROWNIK
TEMAT
OKRES REALIZACJI
Prof. J. Korecki
Ultragładkie warstwy
magnetyczne dla
zaawansowanych
technologii
01.03.2004
– 29.02.2008
Prof. K. Różański
Assessment of the
Europen Terrestrial
Carbon Balanse
01.01.2004
– 31.12.2008
Prof. W. Dąbrowski
Integrated Infrastructure Initiative for
Neutron Scattering
and Muon Spectroscopy
25.05-2004
– 30.06.2008
Prof. H. Figiel
Hydrogen Storage
Research Training
Network
01.01.2005
– 31.12.2008
Prof. J. Janczyszyn
Sensitivity Analysis
and Validation of
Nuclear Data and
Simulation Tools
01.04.2005
– 31.03.2009
27.27.220.482
ULTRASMOOTH
27.27.220.486
CARBOEUROPE-IP
27.27.220.491
NMI-3
27.27.220.519
HYTRAIN
27.27.220.544
EUROTRANS
85
NAZWA
KIEROWNIK
TEMAT
OKRES REALIZACJI
Prof. Cz. Kapusta
Competitive Contactless Position Sensor
Based on Magnetoresistive Nano-Contacts
01.11.2005
– 30.04.2008
Prof. L. TurczynowiczSuszycki,
Dr hab. M. Idzik
Detector Research
and Development
Towards the International Linear Collider
01.01.2006
– 31.12.2009
Prof. K. Różański
A European Network
for Atmospheric Hydrogen Observations
and Studies
01.09.2006
– 31.08.2009
Dr hab. J. Cetnar
European Leadcooled System
01.09.2006
– 31.08.2009
Dr hab. J. Cetnar
Plutonium and Minor
Actindes Management by Gas-Gooled
Reactors
01.04.2005
– 31.03.2009
Mgr inż. W. Pohorecki
DEMO Conceptual
Study
01.01.2007
– 31.03.2008
Dr M. Zimnoch
Infrastructure for
Measurement of the
European Carbon
Cycle
01.04.2007
–31.03.2011
Mgr inż. W. Pohorecki
Nuclear Data: Benchmark Experiments
to Validate EFF/EAF
Data
18.09.2007
– 18.09.2009
27.27.220.56
MUNDIS
27.27.220.570
EUDET
27.27.220.585
EUROHYDROS
27.27.220.602
ELSY
27.27.220.603
PUMA
27.27.220.7002
EURATOM-EFDA
27.27.220.7007
IMECC
27.27.220.7010
EURATOM
86
7th FRAMEWORK PROGRAMME
7 Program Ramowy
NAZWA
KIEROWNIK
TEMAT
OKRES REALIZACJI
Prof. W. Dąbrowski
Preparatory Phase
of the Large Hadron
Collider Upgrade
01.04.2008
– 31.03.2011
27.27.220.7017
SLHC-PP
87
Other grants
Inne umowy i granty
Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
KIEROWNIK
TEMAT
OKRES TRWANIA
Badanie przemiany Verveya w związkach
magnetytu
05.06.06 – 04.06.09
Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich a skład
chemiczny i warunki występowania tych wód.
07.11.06 – 06.11.09
Ocena wielkości strumieni gazów śladowych
na terenie Krakowa z wykorzystaniem pomiarów chromatograficznych oraz sodarowych.
01.10.07 – 30.09.09
Badania dynamiki elektronów w złożonych
układach międzymetalicznych z przejściem
metal-półprzewodnik w aspekcie silnych własności termoelektrycznych.
02.10.07 – 01.10.09
Wpływ jonów miedzi Cu2+ na transfer elektronów i energii w procesie fotosyntezy.
15.10.07 – 14.10.08
Czynniki warunkujące zawartość produktów
rozpadu promieniotwórczego 226Ra w glebach.
11.04.08 – 10.04.10
Mechanizm wydzielania tlenu z wody w procesie fotosyntezy.
12.09.08 – 11.09.11
Obniżona symetria translacyjna a lokalne
właściwości magnetyczne w epitaksjalnych
nanostrukturach Fe.
07.10.08 – 06.10.10
Wyznaczanie parametrów macierzy CKM oraz
badanie niezachowania parzystości CP w eksperymencie LHCb.
13.05.05 – 12.05.08
18.18.220.575
Dr hab. A. Kozłowski
18.18.220.593
Prof. E. Chruściel
18.18.220.622
Dr inż. M. Zimnoch
18.18.220.624
Dr hab. J.Toboła
18.18.220.625
Prof. K. Burda
18.18.220.644
Dr P. Wachniew
18.18.220.657
Prof. K. Burda
18.18.220.663
Dr T. Ślęzak
18.25.220.525
Prof. B. Muryn
88
granty „promotorskie” ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego
KIEROWNIK
(doktorant)
TEMAT
OKRES TRWANIA
Wpływ modyfikacji i podłoża na seperację faz
w cienkowarstwowych kompozytach zawierających przewodzącą polianilinę.
07.11.06 – 01.12.08
Teoretyczne badania wybranych układów
międzymetalicznych w aspekcie bliskości stanu
nadprzewodzącego i magnetycznego.
02.10.07 – 01.02.09
Wpływ stopni atomowych podłoża na magnetyzm ultracienkich warstw epitaksjalnych na
przykładzie układu Fe/W.
20.05.08 – 30.04.10
Badanie wpływu potencjału uwięzienia i
zewnętrznego pola elektrycznego na oddziaływanie wymienne pomiędzy elektronami w
sprzężonych kropkach kwantowych.
22.09.08 – 31.12.09
Struktura układów o gigantycznej komórce elementarnej na przykładzie stopu Mg-Al.
22.09.08 – 30.09.10
18.18.220.594
Prof. W. Łużny
(J. Haberko)
18.18.220.623
Dr hab. J. Toboła
(B. Wiendlocha)
18.18.220.650
Prof. J. Korecki
(M. Ślęzak)
18.18.220.659
Prof. J. Adamowski
(A. Kwaśniowski)
18.18.220.658
Prof. J. Wolny
(M. Duda)
89
specjalne programy badawcze (spb) finansowane przez ministerstwo nauki
i szkolnictwa wyższego
kierownik
umowy
TEMAT
OKRES TRWANIA
Ultragładkie warstwy magnetyczne dla zaawansowanych technologii.
30.12.04 – 28.02.08
Sieć badawczo-szkoleniowa magazynowania
wodoru.
07.04.06 – 31.12.08
Dane jądrowe dla transmutacji.
07.07.06 – 31.03.10
Złożone stopy metali.
09.10.06 – 30.11.09
Europejska sieć do badań i obserwacji atmosferycznego wodoru.
29.11.06 - 31.07.09
Bezkontaktowy czujnik położenia oparty na
magnetooporowych nanozłączach.
23.01.07 – 30.04.08
Zagospodarowanie plutonu i aktynowców w
reaktorach chłodzonych gazem.
01.09.06 – 31.08.09
Europejski układ reaktorowy chłodzony ołowiem.
25.07.07 – 31.08.09
Prace badawczo-rozwojowe nad detektorami
dla potrzeb międzynarodowego liniowego
akceleratora ILC.
24.08.07 – 31.12.09
Działania eksperymentalne w zakresie poląćzenia akceleratora, tarczy spalacyjnej i podkrytycznego płaszcza akronim: ECATS.
12.02.08 – 31.03.09
Infrastruktura dla pomiaru obiegu węgla w
skali Europy.
12.02.08 – 31.03.11
Epitaksjalne nanostruktury metal/tlenek dla
zastosowań magnetycznych i katalitycznych.
31.03.08 – 30.09.10
22.22.220.511
Prof. J. Korecki
22.22.220.572
Prof. H. Figiel
22.22.220.577
Prof. J. Janczyszyn
22.22.220.587
Prof. J. Wolny
22.22.220.597
Prof. K. Różański
22.22.220.608
Prof. Cz. Kapusta
22.22.220.7005
Dr J. Cetnar
22.22.220.7008
Dr J. Cetnar
22.22.220.7009
Prof. L. TurczynowiczSuszycki
22.22.220.7014
Prof. J. Janczyszyn
22.22.220.7015
Dr M. Zimnoch
22.22.220.7016
Prof. J. Korecki
90
KIEROWNIK
UMOWY
TEMAT
OKRES TRWANIA
Dane jądrowe: eksperymenty wzorcowe do
sprawdzenia danych bibliotek EFF/EAF.
01.09.07 – 17.09.09
Badania obiegu węgla w ramach kontynentu
europejskiego.
01.01.08 – 31.12.08
Faza przygotowawcza ulepszacza wielkiego
zderzacza hadronowego.
01.04.08 – 31.03.11
22.22.220.7018
Mgr W. Pohorecki
22.22.220.7019
Prof. K. Różański
(Carboeurope)
22.22.220.7020
Prof. W. Dąbrowski
91
programy specjalne
ZLECENIODAWCA
(kierownik umowy)
TEMAT
OKRES TRWANIA
Badanie oddziaływań elektronów z protonami
w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA
w ośrodku DESY w Hamburgu.
23.11.06 – 22.11.09
Uruchomienie aparatury i rozpoczęcie realizacji
programu fizycznego eksperymentu ATLAS
przy LHC w CERN-ie.
28.11.06 – 27.11.08
Udział w przygotowaniach i uczestnictwo w
programie badawczym eksperymentu LHCb na
akceleratorze LHC.
27.11.06 – 26.11.08
Promieniowanie synchrotronowe w badaniach
akumulacji i środowiska chemicznego żelaza
w strukturach tkanki mózgu w wybranych
schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego człowieka.
16.05.07 – 15.05.10
Dynamiczna odpowiedź lodowców Svalbardu
na zmiany klimatu i jej skutki środowiskowe.
08.06.07 – 07.04.10
Zaangażowanie metali śladowych w proces
epileptogenezy. Badania przebiegu zmian neurodegeneracyjnych i możliwości zastosowania
czynników neuroprotekcyjnych.
05.12.07 – 04.12.10
Obliczenia ab initio dla materiałów funkcjonalnych, kryształów, układów nieuporządkowanych, międzypowierzchni i powierzchni:
własności elektronowe, fononowe, magnetyczne i termoelektryczne.
30.10.07 – 29.10.10
28.28.220.596
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Prof. D. Kisielewska
28.28.220.604
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Prof. D. Kisielewska
28.28.220.605
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Prof. B. Muryn
28.28.220.7004
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Dr M. SzczerbowskaBoruchowska
28.28.220.7006
Uniwersytet Śląski
– Katowice
Dr P. Wachniew
28.28.220.7012
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego przez UJ
Wydział Biologii
i Nauki o Ziemi
Dr J. Chwiej
28.28.220.7013
Instytut Fizyki Jądrowej PAN – Kraków
Dr J. Toboła
92
ZLECENIODAWCA
(kierownik umowy)
TEMAT
OKRES TRWANIA
Eksperyment LHCb w CERN – uruchomienie
detektora i uczestnictwo w programie badawczym.
14.11.08 – 13.11.10
TEMAT
OKRES TRWANIA
Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej, proteomiki i informatyki do opisu
molekularnych mechanizmów działania leków
przeciwdepresyjnych.
11.12.06 – 20.11.09
Nanomateriały magnetyczne dla zastosowań
biomedycznych.
29.11.06 – 28.11.09
TEMAT
OKRES TRWANIA
Analiza pierwiastkowa różnych frakcji pyłu
zawieszonego (MP10/PM2,5) z zastosowaniem
rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej
(w tym określenie i optymalizacja warunków
pobierania próbek pyłu zawieszonego oraz
opracowanie wyników pomiarów i ich ocena
statystyczna).
21.09.07 – 30.09.09
28.28.220.7021
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Prof. B. Muryn
projekty zamawiane
ZLECENIODAWCA
(kierownik umowy)
1.19.220.598
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Prof. K. Kułakowski
19.19.220.600
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Dr K. Schneider
projekty rozwojowe
ZLECENIODAWCA
(kierownik umowy)
1.19.220.621
Instytut Chemii
i Techniki Jądrowej
– Warszawa
Prof. M. Lankosz
93
konsorcja
ZLECENIODAWCA
(kierownik umowy)
TEMAT
OKRES TRWANIA
Rozwój i przygotowanie do wdrożenia metody
analizy zmian czasowo-przestrzennych gazów
cieplarnianych (CO).
03.04.07 – 02.04.10
TEMAT
OKRES TRWANIA
Molekularne mechanizmy oddziaływań w
nanoukładach biologicznych oraz w układach
aktywnych biologicznie modyfikowanych
nanocząstkami „BIONAN” (koordynacja i
realizacja).
15.06.08 – 31.03.09
Nanostruktury magnetyczne do zastosowania
w elektronice spinowej (realizacja).
01.09.08 – 01.03.09
Badanie własności elektronowych nanoprzyrządów półprzewodnikowych stosowanych
do przetwarzania informacji kwantowej w
ramach zadania „Nanotechnologiczne aspekty
przetwarzania informacji” (realizacja).
01.09.08 – 01.03.09
Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców.
05.09.08 – 30.09.09
1.17.220.612
Instytut Inżynierii
Chemicznej – PAN
Prof. K. Różański
sieci naukowe
ZLECENIODAWCA
(kierownik umowy)
11.78.220.655
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Prof. K. Burda
1.78.220.661
Instytut Fizyki PAN,
Warszawa
Prof. J. Korecki
6.78.220.662
Uniwersytet Łódzki
Łódź
Prof. J. Adamowski
79.220.1001
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
Dr B. Spisak
94
Projects of Polish Science Foundation
Projekty Fundacji Nauki Polskiej
KIEROWNIK
UMOWY
TEMAT
OKRES TRWANIA
Project in Nanoscience and Advanced Nanostructure
01.10.08 – 30.09.13
72.220.8003
MPD
Bartłomiej Szafran
Cracow Interdisciplinary PhD
95
96
Publications
Publikacje
Books
Książki
1 Figiel H., Kołodziejczyk A., Paja a.
Wstęp do fizyki metali, cz. I: Elektronowa Teoria Metali
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008
Book chapters published abroad
Rozdziały w książkach wydanych zagranicą
1 Witczak S., Zuber A., Kmiecik E., Kania J., Szczepańska J., Różański K.
Tracer based study of the Badenian Bogucice Sand Aquifer, Poland.
in Natural groutwater quality, ed. by Mike Edmunds and Paul Shand,
Blackwell Publ., 2008, s. 335-352
Book chapters published in Poland
Rozdziały w książkach wydanych w kraju
1 Figiel H., Haduch J., Pasowicz M.
Inżynieria biomedyczna: księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej
pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe.
Kraków, Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, 2008;
KU 0290, s. 40-51
2 Gondek Ł., Czub J.
Komplementarne metody badań faz skondensowanych.
red. Janusz Chruściel, Andrzej Szytuła, Wojciech Zając.
Dyfrakcja neutronów i techniki komplementarne w badaniach związków R3T4X4 (R-ziemia rzadka,
T-metal przejściowy, X-piewiastek p-elektronowy).
Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008, s. 109-130
97
3 Różański K.
Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony
pod red. Macieja J. Kotarby.
Globalne i regionalne zmiany klimatu.
Kraków: Wydawnictwo TBPŚ GEOSFERA, 2008, s. 23-39
4 Wachniew P., Mazur P., Łokas E.
Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych.
pod red. Anny Kowalskiej, Agnieszki Latochy, Henryka Marszałka i Jerzego Pereymy
Chemiczna i izotopowa ewolucja rzeki proglacjalnej.
Wrocław, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008,
s. 171-177
5 Wasilewska-Radwańska M.
Inżynieria biomedyczna: księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej
pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza.
Obrazowanie radioizotopowe – medycyna nuklearna
Kraków, Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, 2008;
KU 0290, s. 37–42.
Journals selected by Journal Citation Reports
Czasopisma punktowane
1 Aad G., (...), Białas W., (...), Bołd T., (...), Dąbrowski W., (...), Golonka P.J., (...), GrabowskaBołd I., (...), Gryboś P., (...), Idzik M., (...), Jagielski S., (...), Jeleń K., (...), Kisielewska D., (...),
Koperny S., (...), Kowalski T.Z., (...), Mindur B., (...), Rulikowska-Zarębska E., (...), Toczek B., (...),
Zając J., (...)
The ATLAS experiment at the CERN Large Hadron Collider.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) S08003 [1-35]
2 Abat E., (…), Bochenek M., (…), Koperny S., (…), Kowalski T.Z., (…), Mindur B., (…)
The ATLAS TRT barrel detector.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P02014
3 Abat E., (…), Bochenek M., (…), Koperny S., (…), Kowalski T.Z., (…), Mindur B., (…)
The ATLAS TRT electronics.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P06007
4 Abat E., (…), Bochenek M., (…), Koperny S., (…), Kowalski T.Z., (…), Mindur B., (…)
The ATLAS TRT end-cap detectors.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P10003
5 Abat E., (…), Bochenek M., (…), Koperny S., (…), Kowalski T.Z., (…), Mindur B., (…)
The ATLAS Transition Radiation Tracker (RTR) proportional drift tube: design and performance.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P02013
6 Abat E., (…), Dąbrowski W., (…), Dwużnik M., (…), Kisielewska D., (…), Koperny S., (…),
Kowalski T.Z., (...), Mindur B., (...), Półtorak B., (...)
Combined performance tests before installation of the ATLAS semiconductor and transition radiation tracking detectors
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P08003 [1–62]
98
7 Abbiendi G., (…), Przybycień M., (…)
Measurement of α with radiative hadronic events.
European Physical Journal C 53 (2008) 21-39
8 Abbiendi G., (…), Przybycień M., (…)
Inclusive jet production in photon-photon collisions at
Physics Letters B 658 (2008) 185-192
from 189 to 209 GeV.
9 Abbiendi G., (…), Przybycień M., (…)
Search for Dirac magnetic monopoles in
Physics Letters B 663 (2008) 37-42
collisions with the OPAL detector at LEP2.
10 Abdallah J., (…), Muryn B., (…), Obłąkowska-Mucha A., (...), Szumlak T., (...)
Di-jet production in γγ collisions at LEP2.
European Physical Journal C 58 (2008) 531-541
11 Abdallah J., (…), Muryn B., (…), Obłąkowska-Mucha A., (...), Szumlak T., (...)
Higgs boson searches in CP-conserving and CP-violating MSSM scenarios with the DELPHI detector.
European Physical Journal C 54 (2008) 1-35
12 Abdallah J., (…), Muryn B., (…), Obłąkowska-Mucha A., (...), Szumlak T., (...)
Measurement of the mass and width of the W boson in e+ e- collisions at √S=161-209 GeV.
European Physical Journal C 55 (2008) 1-38
13 Abdallah J., (…), Muryn B., (…), Obłąkowska-Mucha A., (...), Szumlak T., (...)
Observation of the muon inner bremsstrahlung at LEP1.
European Physical Journal C 57 (2008) 499-514
14 Abdallah J., (…), Muryn B., (…), Obłąkowska-Mucha A., (...), Szumlak T., (...)
Study of W-boson polarisations and triple gauge boson couplings in the reaction e+ e- ® W+ W- at
LEP 2.
European Physical Journal C 54 (2008) 345-364
15 Abdallah J., (…), Muryn B., (…), Obłąkowska-Mucha A., (...), Szumlak T., (...)
Study of b - quark mass effects in multijet topologies with the DELPHI detector at LEP.
European Physical Journal C 55 (2008) 525-538
16 Abdallah J., (…), Muryn B., (…), Obłąkowska-Mucha A., (...), Szumlak T., (...)
Measurement of the tau lepton polarisation at LEP2.
Physics Letters B 659 (2008) 65-73
17 Abdesselam A., (…), Koperny S., (…)
The detector control system of the ATLAS Semi-Conductor Tracker during macro-assembly and integration.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P02007
18 Abdesselam A., (...), Dąbrowski W., (...), Dwużnik M., (...), Koperny S., (...), Półtorak K., (...)
The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker Barrel.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P10006
19 Abdesselam A., (...), Dąbrowski W., (...), Dwużnik M., (...), Koperny S., (...), Pieron J.P.,
Półtorak K., (...), Szczygieł R., (...)
Engineering for the ATLAS SemiConductor Tracker (SCT) End-cap.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P05002
99
20 Ahmad A., (…), Mindur B., (…)
Alignment of the pixel and SCT modules for the 2004 ATLAS combined test beam.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) P09004
21 Alves A.A., (…), Muryn B., Ciba K., Obłąkowska-Mucha A., (…), Szumlak T., (…)
The LHCb detector at the LHC.
Journal of Instrumentation (Jinst) 3 (2008) S08005 [1-205 s.]
22 Augustyniak M., Przybyłowicz W., Mesjasz-Przybyłowicz J., Tarnawska M.,
Miguła P., Głowacka E., Babczyńska A.
Nuclear microprobe studies of grasshopper feeding on nickel hyperaccumulating plants.
X-Ray Spectrometry 37 (2008) 142-145
23 Błachowski A., Ruebenbauer, K., Żukrowski J.,
Spin- and charge density oscillations around Ir impurity in α-Fe studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy.
Journal of Alloys and Compounds 464 (2008) 13-17
24 Błachowski A., RuebenbauerK., Żukrowski J., Górnicki R.
Early design stage of the MsAa-4 Mössbauer spectrometer.
Acta Physica Polonica A 114 (2008) 1707-1713
25 Błachowski A., Ruebenbauer K., Żukrowski J., Przewoźnik J.
Charge and spin density on iron nuclei in the BCC Fe-Ga alloys studied by Mössbauer spectroscopy.
Journal of Alloys and Compounds 455 (2008) 47-51
26 Błachowski A., Ruebenbauer K., Przewoźnik J., Żukrowski J., Sitko D.,
Kim-Ngan N.-T.H., Andreev A.V.
Hyperfine interactions on iron in R2-xFe14+2xSi3 (R= Ce, Nd, Gd, Dy, Ho, Er, Lu, Y) compounds studied
by Mössbauer spectroscopy.
Journal of Alloys and Compounds 466 (2008) 45-51
27 Błachowski A., Ruebenbauer K., Przewoźnik J., Żukrowski J.
Hyperfine interactions on iron nuclei in the BCC and fractally decomposed BCC/FCC mixed phase
iron-gold alloys.
Journal of Alloys and Compounds 458 (2008) 96-103
28 Baczmański A., Dakhlaoui R., Braham C., Wierzbanowski K.
Examination of mechanical behavoiur of aged duplex steel using X-ray and neutron diffraction
methods.
Archives of Metallurgy and Materials 53 (2008) 89-96
29 Baczmański A., Lipiński P., Tidu A., Wierzbanowski K., Pathiraj B.
Quantitative estimation of incompatibility stresses and elastic energy stored in ferritic steel.
Journal of Applied Crystallography 41 (2008) 854-867
30 Bednarek S., Lis K., Szafran B.
Quantum dot defined in a two-dimensional electron gas at a n-AlGaAs/GaAs heterojunction: simulation of electrostatic potential and charging properties.
Physical Review B 77 (2008) 115320-1-9
100
31 Bednarek S., Szafran B., Dudek R.J., Lis K.
Induced quantum dots and wires: electron storage and delivery.
Physical Review Letters 100 (2008) 126805-1-4
32 Benarek S., Szafran B.
Spin rotations induced by an electron running in closed trajectories in gated semiconductor nanodevices.
Physical Review Letters 101 (2008) 216805-1-4
33 Bochenek M., Koperny S., Kowalski T. Z.
Factors affecting the precision of measurements with the usage of propotional counters.
Nukleonika 53 (2008) supl. 2 29-36
34 Bochenek M., Koperny S., Kowalski T. Z.
Modern micropattern gas detectors.
Nukleonika 53 (2008) supl. 2 25-28
35 Bolewski A., Ciechanowski M., Dydejczyk A., Kreft A.
On the optimization of the isotopic neutron source method for measuring the theermal neutron
absorption absorption cross section: Advantages and disadvantages of BF3 and 3He counters.
Applied Radiation and Isotopes 66 (2008) 457-462
36 Burda K.
Mössbauer spectroscopy in studies of photosynthesis.
Hyperfine Interactions 182 (2008) 45-53
37 Bystritsky V.M., Gerasimov V.V., Krylov A.R., Parzhitskii S.S., Anan’in P.S.,
Dudkin G.N., Kaminskii V.I., Nechaev B.A., Padalko V.N., Petrov A.V., Mesyats G.A.,
Filipowicz M., Woźniak J., Bystritskii Vit. M.
Study of the d(d,n)3H reaction in the astrophysical energy region with the use of the Hall accelerator.
European Physical Journal A 36 (2008) 151-158
38 Bystritsky V.M., Gerasimov V.V., Krylov A.R., Parzhitskii S.S., Dudkin G.N., Kaminskii V.I.,
Nechaev B.A., Padalko V.N., Petrov A.V., Mesyats G.A., Filipowicz M., Woźniak J.,
Bystritskii Vit. M.
Study of the pd reaction in the astrophysical energy region using the Hall accelerator.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 595 (2008) 543-548
39 Candolfi C., Lenoir B., Dauscher A., Hejtmánek J., Šantavá E., Toboła J.
Conventional s-wave pairing in the presence of spin fluctuations in superconducting Mo3Sb7 from
specific heat measurements.
Physical Review B 77 (2008) 092509-1-4
40 Candolfi C., Lenoir B., Dauscher A., Toboła J., Clarke S.J., Smith R.I.
Neutron diffraction and Ab initio studies of Te site preference in Mo3Sb7-xTex.
Chemistry of Materials 20 (2008) 20 6556-6561
41 Chau Nguyen Dinh, Jodłowski P., Kalita S., Olko P., Chruściel E., Maksymowicz A.,
Waligórski M., Bilski P., Budzanowski M.
Natural radiation and its hazard in copper ore mines in Poland.
Acta Geophysica 56 (2008) 505-517
101
42 Chekanov S., (…), Adamczyk L., Bołd T., Grabowska-Bołd I., Kisielewska D., Łukasik J.,
Przybycień M., Suszycki L., (...), Szuba J. (...)
Three- and four-jet final states in photoproduction at HERA.
Nuclear Physics B 792 (2008) 1-47
43 Chekanov S., (…), Adamczyk L., Bołd T., Grabowska-Bołd I., Kisielewska D., Łukasik J.,
Przybycień M., Suszycki L., (...), Szuba J., (...)
Diffractive photoproduction of dijets in ep collisions at HERA.
European Physical Journal C 55 (2008) 177-191
44 Chekanov S., (…), Adamczyk L., Bołd T., Grabowska-Bołd I., Kisielewska D., Łukasik J.,
Przybycień M., Suszycki L., (...), Szuba J., (...)
Energy dependence of the charged multiplicity in deep inelastic scattering at HERA.
Journal of High Energy Physics 6 (2008) 21-32
45 Chekanov S., (…), Adamczyk L., Bołd T., Grabowska-Bołd I., Kisielewska D., Łukasik J.,
Przybycień M., Suszycki L., (...), Szuba J., (...)
Deep inelastic inclusive and diffractive scattering at Q2 values from 25 to 320 GeV2 with the ZEUS
forward plug calorimeter.
Nuclear Physics B 800 (2008) 1-76
46 Chekanov S., (…), Adamczyk L., Bołd T., Grabowska-Bołd I., Kisielewska D., Łukasik J.,
Przybycień M., Suszycki L., (...), Szuba J., (...)
Beauty photoproduction using decays into electrons at HERA.
Physical Review D 78 (2008) 072001-1-18
47 Chekanov S., (…), Adamczyk L., Bołd T., Grabowska-Bołd I., Kisielewska D., Łukasik J.,
Przybycień M., Suszycki L., (...), Szuba J., (...)
Multijet cross in section in charged current e± p scattering at HERA.
Physical Review D 78 (2008) 032004-1-27
48 Chekanov S., (…), Adamczyk L., Bołd T., Grabowska-Bołd I., Kisielewska D., Łukasik J.,
Przybycień M., Suszycki L., (...), Szuba J., (...)
Inclusive
resonance production in ep collisions at HERA.
Physical Review Letters 101 (2008) 112003-1-6
49 Chizhik A., Garcia C., Zhukov A., Gonzalez J., Gawroński P., Kułakowski K.
Relation between surface magnetization reversal and magnetoimpedance in Co-rich amorphous
microwires.
Journal of Applied Physics 103 (2008) 07E742-1-3
50 Chizhik A., Zhukov A., Blanco J.M., Gonzalez J., Gawroński P., Kułakowski K.
Experimental determination of relation between helical anisotropy and torsion stress in amorphous
magnetic microwires.
IEEE Transaction on Magnetics 44 (2008) 3938-3941
51 Chmura Ł., Różański K., Nęcki J.M., Zimnoch M., Korus A., Pycia M.
Atmospheric concentrations of carbon dioxide in southern Poland: comparison of mountain and
urban environments.
Polish Journal of Environmental Studies 17 (2008) 859-867
102
52 Chwiej J., Adamek D., Szczerbowska-Boruchowska M., Krygowska-Wajs A., Bohic S.,
Lankosz M.
Study of Cu chemical state inside single neurons from Parkinson’s disease and control substantia
nigra using the micro-XANES technique.
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 22 (2008) 183-188
53 Chwiej J., Winiarski W., Ciarach M., Janeczko K., Lankosz M., Rickers K., Setkowicz Z.
The role of trace elements in the pathogenesis and progress of pilocarpine-induced epileptic seizures.
Journal of Biological Inorganic Chemistry 13 (2008) 1267-1274
54 Chwiej J., Winiarski W., Ciarach M., Lankosz M., Janeczko K., Stęgowski Z.,
Rickers-Appel K., Setkowicz Z.
The role of trace elements in the pathogenesis and progress of pilocarpine-induced epileptic
selzures.
Folia Neuropathologica 46 (2008) 295
55 Chwiej T., Szafran B.
Few-electron artificial molecules formed by laterally coupled quantum rings.
Physical Review B 78 (2008) 245306-1-17
56 Chzhik A., Blanco J.M., Zhukov A., Gonzalez J., Garcia C., Gawroński P., Kułakowski K.
Magneto-optical determination of helical magnetic structure in amorphous microwires.
Physica B 403 (2008) 289-292
57 Cieślak J., Dubiel S.M.
Simultaneous analysis of several Mössbauer spectra.
Acta Physica Polonica A 114 (2008) 1691-1705
58 Cieślak J., Reissner M., Dubiel S.M., Wernisch J., Steiner W.
Influence of composition and annealing conditions on the site-occupation in the σ-phase of Fe-Cr
and Fe-V systems.
Journal of Alloys and Compounds 460 (2008) 20-23
59 Cieślak J., Reissner M., Steiner W., Dubiel S.M.
On the magnetism of the σ-phase Fe-Cr alloys.
Physica Status Solidi A 205 (2008) 1794-1799
60 Cieślak J., Toboła J., Dubiel S.M., Kaprzyk S., Steiner W., Reissner M.
Electronic structure of a -FeCr compound.
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (2008) 235234-1-6
61 Cui Y.T., Kimura A., (...), Kaprzyk S., (...)
Chemical potential shift of Fe3-xVxSi studied by hard x-ray photoemission.
Physical Review B 78 (2008) 205113-1-7
62 Czapliński W., Gronowski J., Popov N., Zegrodnik M.
Rotational de-excitation of hydrogen-helium muonic molecules on non-ionizing collisions with hydrogen atoms.
Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 41 (2008) 165202-1-7
63 Czapliński W., Gronowski J., Popov N.
Rotational de-excitation of hydrogen-helium muonic molecules.
Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 41 (2008) 035101-1-10
103
64 Czaplicki R., Dabos-Scignon S., Rau I., Krupka O., Sahraoui B., Nizioł J., Bednarz M.,
Pielichowski J., Meghea A., Bakasse M.
Photoinduced gratings in functionalized azo-carbazole compounds in picosecond regime.
Molecular Crystals and Liqyid Crystals 485 (2008) 282/[1030]-294/[1042]
65 Dakhlaoui R., Baczmański A., Braham C., Wroński S., Wierzbanowski K., Oliver E.C.
Neutron diffraction study of duplex stainless steel during loading at 200°C.
Materials Science Forum 571-572 (2008) 175-180
66 Dziedzic-Kocurek K., Stanek J., Burda K.
Dynamics of iron in Fe-porphyrin aggregates studied by X-ray absorption and Mössbauer spectroscopy.
Hyperfine Interactions 185 (2008) 87-93
67 Faron-Górecka A., Górecki A., Kuśmider M., Grymek K., Dziedzicka-Wasylewska M.
Comparison of effects of antipsychotic drugs on dopamine D1 and D2 receptor interaction in the
HEK 293 cells.
Pharmacological Reports 60 (2008) 280-281
68 Figiel H., Gondek Ł., Dubiel B., Ciura F., Chmist J., Czyrska-Filemonowicz A.
Correlation between the real Co particle size distributions and the magnetic properties of GMR Cu10Co alloy.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (2008) 2022-2029
69 Filipowicz M., Bystritsky V. M., Gerasimov V. V., Woźniak J.
Kinetics of muon calatyzed fusion processes in solid H/D mixture.
European Physical Journal D 47 (2008) 157-170
70 Gawroński P., Chizhik A., Gonzalez J., Kułakowski K.
Spatial inhomogeneity of the interaction between bistable ferromagnetic wires.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (2008) e766-e769
71 Gawroński P., Kułakowski K.
Remanence and switching sensitivity in nanodot magnetic arrays.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8 (2008) 2897-2900
72 Gondek Ł., Żukrowski J., Bałanda M., Kaczorowski D., Szytuła A.
Magnetism and electronic structures of hexagonal 1:1:1 rare earth-based intermetallic compounds.
Materials Science-Poland 26 (2008) 815-820
73 Gondek Ł., Arulray A., Baran S., Nenkov K., Penc B., Szytuła A., Tomala K.
Magnetic properties of Ho3-xYxCu4Sn4 (x = 0, 1, 2).
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (2008) 295305-1-6
74 Gondek Ł., Guillot M., Szytuła A., Gutowska M., Więckowski J.
Magnetic properties of TbPtGe2 in in high magnetic field.
Solid State Communications 147 (2008) 313-316
75 Gondek Ł., Szytuła A., Prokhnenko O.
Complex magnetic behaviour of Ho3Cu4 compounds (X= Si and Sn).
Acta Physica Polonica A 113 (2008) 1179-1184
104
76 Gondek E., Nizioł, J., Danel A., Kityk I.V., Pokładko M., Sanetra J., Kulig E.
Influence of dipole moments on light-emitting features of cardo-type 1H-pyrazolo[3,4b]quinolines.
Journal of Luminescence 128 (2008) 1831-1835
77 Haberko, J. Raczkowska, J. Rysz, Nocuń M., Nizioł J., Łużny W., Budkowski A.
Conductivity of thin polymer films containing polyaniline.
Molecular Crystals and Liquid Crystals 485 (2008) 48-55/[796-803]
78 Haberko J., Raczkowska J., Bernasik A., Łużny W., Rysz J., Budkowski A.
Pattern formation in thin polymer films containing conducting polyaniline.
Macromolecular Symposia 263 (2008) 47-52
79 Hawkins H-J., Hettasch H., Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W., Cramer M.D.
Phosphorus toxicity in the Proteaceae: a problem in post-agricultural lands.
Scientia Horticulturae 117 (2008) 357-385
80 Horita J., Różański K., Cohen S.
Isotope effects in the evaporation of water: a status report of the Craig-Gordon model.
Isotopes in Environmental and Health Studies 44 (2008) 23-49
81 Hottowy P., Dąbrowski W., Skoczeń A., Wiącek P.
An integrated multichannel waveform generator for large-scale spatio-temporal stimulation of
neural tissue.
Analog Integrated Circuits and Signal Processing 55 (2008) 239-248
82 Jabłońska A., Pszczoła J., Krawczyk A., Guzdek P., Chmist J., Zwoźniak A., Stoch P.,
Pańta A.
Crystal structure and electrical resistivity studies of Dy(Fe0.7-xNixCo0.3)2 intermetallics.
Journal of Alloys and Compounds 455 (2008) 55-59
83 Jaczewska J., Budkowski A., Bernasik A., Moons E., Rysz J.
Polymer vs solvent diagram of film structures formed in spin-cast poly(3-alkylthiophene) blends.
Macromolecules 41 (2008) 4802-4810
84 Jung A.
Rola praktyk studenckich w procesie kształcenia na kierunkach inżynieria biomedyczna.
Inżynieria Biomedyczna [Acta Bio-Optica et Informatica Medica] 14 (2008) 58-60
85 Kąc M., Dézsi I., Toulemonde M., Kruk R., Polit A., Zabila Y., Fetzer Cs., Szűcs I.,
Mitura-Nowak M., Tokman V., Żukrowski J., Marszałek M.
Structural and magnetic characterization of Fe/Cr/Fe tri-layers and Fe/Cr multilayers after swift Au
ion irradiation.
Physica Status Solidi A 205 (2008) 1855-1859
86 Kim-Ngan N.-T.H., Balogh A.G., Meyer J.D., Brötz J., Hummelt S., Zając M., Ślęzak T.,
Korecki J.
Structure, composition and crystallinity of epitaxial magnetite thin films.
Surface Science 602 (2008) 2358-2362
87 Klosek V., Vernière A., Malaman B., Toboła J., Kaprzyk S.
Quenching of the magnetic moment of Cr in RCr2Si2 compounds upon filling with carbon.
Physical Review B 78 (2008) 104419-1-11
105
88 Kozakowski B., Duda M., Wolny J.
Structure of decagonal quasicrystals described by clusters.
Materials Science-Poland 26 (2008) 903-911
89 Kozakowski B., Wolny J., Kuczera P.
Structure of quasicrystals described by statistical methods.
Philosophical Magazine 88 (2008) 1921-1927
90 Krawczyk M. J.
Differential equations as a tool for community identification.
Physical Review E 77 (2008) 065701-1-4
91 Krolczyk G., Gil K., Zurowski D., Jung A., Thor P. J.
The vagal afferents discharge and myoelectrical activity in the gastric hyperalgesia model in rats.
Journal of Physiology and Pharmacology 39 (2008) 707-716
92 Kułakowski K., Nawojczyk M.
The Galam model of minority opinion spreading and the marriage gap.
International Journal of Modern Physics C 19 (2008) 611-615
93 Kułakowski K.
Cops or robbers – a bistable society.
International Journal of Modern Physics C 19 (2008) 1105-1111
94 Kwaśniowski A., Adamowski J.
Effect of confinement potential shape on exchange interaction in coupled quantum dots.
Journal of Physics : Condensed Matter 20 (2008) 215208-1-8
95 Lankosz M., Szczerbowska-Boruchowska M., Chwiej J., Krygowska-Wajs A., Tomik B.,
Adamek D.
Modern methods for chemical micro-imaging of tissues in neurodegenerative processes with synchrotron radiation.
Folia Neuropathologica 46 (2008) 307
96 Luc J., Nizioł J., Śniechowski M., Sahraoui B., Fillaut J.L., Krupka O.
Study of nonlinear optical and structural properties of organometallic complexes.
Molecular Crystals and Liquid Crystals 485 (2008) 242/[990]-253/[1001]
97 Łapa D., Sowa A., Adamowski J.
Computer simulations of electron transport through a nanowire quantum dot.
Acta Physica Polonica A 114 (2008) 1213-1218
98 Malarz K., Kułakowski K.
The Sznajd dynamics on a directed clustered network.
Acta Physica Polonica A 114 (2008) 581-588
99 Malarz K., Stauffer D.
Search for bottlenick effects in Penna ageing and Schulze language model.
Advances in Complex Systems 11 (2008) 165-169
100 Malarz K.
Spectral properties of adjacency and distance matrices for various networks.
Lecture Notes in Computer Science 5102 (2008) 559-567
106
101 Matusiak K., Wasilewska-Radwańska M., Stępień A.
Dynamic heart phantom for the quality control of SPECT equipment.
Physica Medica 24 (2008) 112-116
102 Natkaniec J., Kułakowski K.
When the spatial networks split?
Lecture Notes in Computer Science 5102 (2008) 545-550
103 Nguyen Dinh Chau
Measurement of radon concentration in the air by PicoRad detectors.
Nukleonika 53 (2008) sup. 2 21-24
104 Nizioł J., Gondek E., Kityk I.V., Essaidi Z., Sahraoui B.
Theoretical and experimental studies of NLO properties of new carbazole derivatives.
Molecular Crystals and Liquid Crystals 485 (2008) 139/[887]-145/[893]
105 Nowak M. P., Szafran B., Peerers F. M.
Manipulation of two-electron states by the electric field in stacked self-assembled dots.
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (2008) 395225-1-14
106 Nyczyk A., Śniechota A., Adamczyk A., Bernasik A., Turek W., Hasik M.
Investigations of polyaniline-platinum composites prepared.
European Polymer Journal 44 (2008) 1594-1602
107 Orłowska E., Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W.J., Turnau K.
Nuclear microprobe studies of elemental distribution in mycorrhizal and non-mycorrhizal roots of
Ni-hyperaccumulator Berkheya coddii.
X-Ray Spectrometry 37 (2008) 129-132
108 Ornat M., Paja A.
Electrical resistivity of liquid Mg-Al., Na-Cs, Ni-Ce, Li-Cd and Mg-Cd alloys within the ‘2kF’ scattering
model.
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (2008) 375102-1-5
109 Paja A., Spisak B.J.
Conductivity of a disordered ferromagnetic monoatomic film.
Materials Science-Poland 26 (2008) 1009-1013
110 Partyka-Jankowska E., Sepiol B., Sladecek M., Kmiec D., Korecki J., Ślęzak T., Zając M.,
Stankov S., Rüffer R., Vogl G.
Nuclear resonant scattering studies of electic field gradient in Fe monolayer on W(110).
Surface Science 602 (2008) 1453-1457
111 Piękoś K., Tarasiuk J., Wierzbanowski K., Bacroix B.
Generalized vertex model of recrystallization – application to polycrystalline copper.
Computational Materials Science 42 (2008) 584-594
112 Piękoś K., Tarasiuk J., Wierzbanowski K., Bacroix B.
Stochastic vertex model recrystallization
Computational Materials Science 42 (2008) 36-42
113 Piękoś K., Tarasiuk J., Wierzbanowski K., Bacroix B.
Use of stored energy distribution in stochastic vertex model.
Materials Science Forum 571-572 (2008) 231-236
107
114 Pokladko M., Sanetra J., Gondek E., Bognal D., Nizioł J., Kityk I.V.
Synthesis and polymerisation of novel methacrylates with carbazolyl and benzofuranyl pendant
groups for photovoltaic applications.
Molecular Crystals and Liquid Crystals 484 (2008) 335/[701]-344/[710]
115 Procházka V., Štěpánková H., Sedlák B., Kapusta Cz., Knížek K., Jirák Z., Englich J.,
Řezníček R.
NMR study of LaMn1-xCoxO3 perovskites.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (2008) e12-e15
116 Przewoźnik J., Tyliszczak T., Rybicki D., Żukrowski J., Szczerba W., Sikora M.,
Kapusta Cz., Stepankova H., Pacheco R.F., Serrate D., Ibarra M.R.
Structural, magnetic and electronic properties of surface oxidized Fe nanoparticles.
Solid State Phenomena 140 (2008) 47-54
117 Przybycień M.
Two-photon physics at LEP.
Nuclear Physics B Proceedings Supplements 179-180 (2008) 54-61
118 Różański K., Chmura Ł.
Isotope effects accompanying evaporation of water from leaky containers.
Isotopes in Environmental and Health Studies 44 (2008) 51-59
119 Reitinger R., Pfau B., Stadler L.-M., Stankov S., Zając M., Spiridis N., Sepiol B.,
Zontone F., Korecki J.
Surface diffusion and island growth.
Defect and Diffusion Forum 263 (2007) 177-182
120 Rybicki D., Kapusta Cz., Tokarz W., Štěpánková H., Procházka V., Haase J., Jirák Z.,
Adroja D.T., Mitchell J.F.
55Mn
nuclear magnetic resonance study of highly Sr-doped La2-2xSr1+2xMn2O7 (x = 0.5 – 0.8).
Physical Review B 78 (2008) 184428-1-8
121 Sekirnjak C., Hottowy P., Sher A., Dąbrowski W., Litke A.M., Chichilnisky E.J.
High-resolution electrical stimulation of primate retina for epiretinal implant design.
Journal of Neuroscience 28(17) (2008) 4446-4456
122 Sikora M., Knizek K., Kapusta Cz., Glatzel P.
Evolution of charge and spin state of transition metals in the LaMn1-xCoxO3 perovskites series.
Journal of Applied Physics 103 (2008) 07C907-1-3
123 Sikora W., Kuna A.
Hydrogen ordering in hexagonal intermetallic AB5 type compounds.
Acta Physica Polonica A 113 (2008) 1211-1224
124 Spałek J., Kozłowski A., Tarnawski Z., Kąkol Z., Fukami Y., Ono F., Zach R., Spałek L.J.,
Honig J.M.
Verwey transition in Fe3O4 at high pressure: quantum critical point at the onset metallization.
Physical Review B 78 (2008) 100401-1-4
125 Stadlbauer V., Krisper P., Beuers U., Haditsch B., Schneditz D., Jung A.,
Putz-Bankuti C., Holzer H., Trauner M., Stauber R.E.
Removal of bile acids by two different extracorporeal liver support systems in acute-on-cronic liver
failure.
ASAIO Journal 53 (2007) 187-193
108
126 Stankov S., Rüffer R., Sladecek M., Rennhofer M., Sepiol B., Vogl G., Spiridis N.,
Ślęzak T., Korecki J.
An ultrahigh vacuum system for in situ studies of thin films and nanostructures by nuclear resonance scattering of synchrotron radiation.
Review of Scientific Instruments 79 (2008) 045108-1-6
127 Stauffer D., Kułakowski K.
Simulation of majority vote disturbed by power-law noise.
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2008) P04021-1-9
128 Stoch P., Guzdek P., Zwoźniak A., Pszczoła J., Chmist J., Pańta A.
Crystal structure and electrical resistivity studies of Dy(Mn0.4-xCoxFe0.6)2 intermetallics.
Journal of Alloys and Compounds 459 (2008) 13-17
129 Stochnal E., Hasik M., Adamczyk A., Bernasik A., Turek W., Śniechota A.
Polyaniline-rhodium composites: preparation, physicochemical characterization, and calalytic
properties.
Journal of Applied Polymer Science 108 (2008) 447-455
130 Stupakiewicz A., Maziewski A., Ślęzak M., Ślęzak T., Zając M., Matlak K., Korecki J.
Magnetization processes in ultrathin Au/Co/Au films grown on a bifacial Mo(110)/Mo(540) single
crystal.
Journal of Applied Physics 103 (2008) 07B520-1-3
131 Stupakiewicz A., Maziewski A., Matlak K., Spiridis N., Ślęzak M., Ślęzak T., Zając M.,
Korecki J.
Tailoring of the perpendicular magnetization component in ferromagnetic films on a vicinal substrate.
Physical Review Letters 101 (2008) 217202-1-4
132 Szafran B., Barczyk E., Peters F.M., Bednarek S.
Excition spectra in vertical stracks of triple and quadruple quantum dots in an electric field.
Physical Review B 77 (2008) 115441-1-17
133 Szafran B.
Coupled quantum dots – spatial correlations between interacting carriers.
Acta Physica Polonica A 114 (2008) 1013-1039
134 Szafran B.
Charged coplanar semiconductor quantum ring: magnetization and inter-ring electron-electron
correlation.
Physical Review B 77 (2008) 205313-1-17
135 Szafran B.
Correlated persistent currents in a stack of semiconductor quantum rings.
Physical Review B 77 (2008) 235314-1-7
136 Szczerba M.J., Żukrowski J., Szczerba M.S., Major B.
An investigation of mechanical instability of Ni-Mn-Ga single crystals compressed at room temperature.
Archives of Metallurgy and Materials 53 (2008) 253-257
109
137 Szczerbowska-Boruchowska M., Chwiej J., Wójcik S., Czapla J., Lankosz M.,
Stęgowski Z., Adamek D. Folia Neuropathologica
Biochemical analysis of human brain gliomas using techniques based on synchrotron radiation.
Folia Neuropathologica 46 (2008) 314-315
138 Szczerbowska-Boruchowska M., Wójcik S., Chwiej J., Lankosz M., Adamek D.
Synchrotron-based X-ray chemical Imaging of human brain gliomas.
Clinical Neuropathology 27 (2008) 201
139 Szczerbowska-Boruchowska M.
X-ray fluorescence spectrometry, an analytical tool in neurochemical research.
X-Ray Spectrometry 37 (2008) 21-31
140 Szytuła A., Kaczorowski D., Gondek Ł., Arulrej A., Baran S., Penc B.
Magnetic structure of PrRh2Si2.
Solid State Communications 146 (2008) 61-64
141 Tang A., Jackson D., Hobbs J., Chen W., Smith J.L., Patel H., Prieto A., Petrusca D.,
Grivich M.I., Sher A., Hottowy P., Dąbrowski W., Litke A.M., Beggs J.M.
A maximum entropy model applied to spatial and temporal correlations from cortical networks in
vitro.
Journal of Neuroscience 28(2) (2008) 505-518
142 Turnau K., Anielska T., Ryszka P., Gawroński S., Ostachowicz B., Jurkiewicz A.
Establishment of arbuscular mycorrhizal plants originating from xerothermic grasslands on heavy
metal rich industrial wastes-new solution for waste revegetation.
Plant Soil 305 (2008) 267-280
143 Uhlir K., Griesser M., Buzabich G., Wolbrauschek P., Streli C., Węgrzynek D.,
Markowicz A., Chinea-Cano E.
Applications of a new portable (micro) XRF instrument having low-Z elements determination capability in the field of works of art.
X-Ray Spectrometry 37 (2008) 450-457
144 Vogel-Mikuš K., Regvar M., Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W.J., Simčič J.,
Pelicon P., Budnar M.
Spatial distribution of cadmium in leaves of metal hyperaccumulating Thlaspi praecox using microPIXE.
New Phytologist 179 (2008) 712-721
145 Vogel-Mikuš K., Simčič J., Pelicon P., Budnar M., Kumi P., Nečemer M.,
Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W.J., Regvar M.
Comparison of essential and non-essential element distribution in leaves of the Cd/Zn hyperaccumulator Thiaspi praecox as revealed by micro-PIXE.
Plant, Cell and Environment 31 (2008) 1484-1496
146 Wójcik P., Spisak B.J., Wołoszyn M., Adamowski J.
Application of non-classical distribution function to transport properties of semiconductor nanodevices.
Acta Physica Polonica A 114 (2008) 1431-1436
147 Węgrzynek D., Mroczka R., Markowicz A., Chinea-Cano E., Bamford S.
Experimental evaluation of X-ray optics applied for microanalysis.
X-Ray Spectrometry 37 (2008) 635-641
110
148 Wawszczak R., Baczmański A., Wierzbanowski K., Wroński S., Braham C., Seiler W.
Residual stress in α-brass during annealing.
Materials Science Forum 571-572 (2008) 69-73
149 Wiendlocha B., Toboła J., Kaprzyk S., Zach R., Hlil E.K., Fruchart D.
Magnetocaloric properties of Fe2-xTxP (T= Ru and Rh) from electronic structure calculations and
magnetization measurements.
Journal of Physics D: Applied Physics 41 (2008) 205007-1-9
150 Wiendlocha B., Toboła J., Sternik M., Kaprzyk S., Parlinski K., Oleś A.M.
Superconductivity of Mo3Sb7 from first principles.
Physical Review B 78 (2008) 060507(R)-1-4
151 Wierzbanowski K., Baczmański A., Tarasiuk J., Lipiński P., Lodini A.
Stored energy of plastic and elastic origin and recrystallization.
Materials Science Forum 571-572 (2008) 143-148
152 Wobrayschek P., Streli C., Kregsamer P., Meirer F., Jokubonis C., Markowicz A.,
Węgrzynek D., Chinea-Cano E.
Total reflection X-ray fluorescence attachment module modified for analysis in vacuum.
Spectrochimica Acta Part B 63 (2008) 1404-0147
153 Woch W.M., Zalecki R., Kołodziejczyk A., Heiml O., Sudra H., Gritzner G.
Kim-type critical state models and critical currents of thallium based superconductors.
Acta Physica Polonica A 114 (2008) 99-106
154 Woch W.M., Zalecki R., Kołodziejczyk A., Sudra H., Gritzner G.
Magnetic susceptibility and critical currents of (Tl0.5Pb0.5)Sr2(Ca0.9Gd0.1)Cu2Oy superconductor.
Materials Science – Poland 26 (2008) 1091-1096
155 Woch W.M., Zalecki R., Kołodziejczyk A., Sudra H., Gritzner G.
Properties, magnetic susceptibility, critical currents and irreversibility fields of
(Tl0.5Pb0.5)Ca1-xGdx)Cu2Oz bulk superconductors.
Superconductors Science and Technology 21 (2008) 085002-1-7
156 Wojciechowski K., Toboła J., Schmidt M., Zybala R.
Crystal structure, electronic and transport properties of AgSbSe2 and AgSbTe2 .
Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 2748-2755
157 Wolny J., Kozakowski B., Duda M., Łabno B., Adamowski J.
Decoration of inflated kite-clusters.
Philosophical Magazine 88 (2008) 2041-2047
158 Wolny J., Kozakowski B., Duda M., Kusz J.
Stacking of hexagonal layers in the structure of β - Mg2Al3 .
Philosophical Magazine Letters 88 (2008) 501-507
159 Wolny J., Kozakowski B., Kuczera P., Takakura H.
Physical space structure refinement of decagonal quasicrystal in rhombic Penrose tiling model.
Zeitschrift für Kristallographie 223 (2008) 847-850
111
160 Worobiec A., Samek L., Karaszkiewicz P., Kontozova-Deutsch V., Stefaniak E.A.,
Meel K. Van, Krata A., Bencs L., Grieken R. Van
A seasonal study of atmospheric conditions influenced by the intensive tourist flow in the Royal
Museum of Wawel Castle in Cracow, Poland.
Microchemical Journal 90 (2008) 99-106
161 Wroński S., Wierzbanowski K., Baczmański A., Braham Ch., Lodini A.
Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique.
Archives of Metallurgy and Materials 53 (2008) 275-281
162 Wroński S., Wierzbanowski K., Baczmański A., Braham Ch., Lodini A.
Corrections for residual stress in x-ray grazing incidence technique.
Materials Science Forum 571-572 (2008) 289-294
163 Yildiz F., Luo F., Tieg C., Abrudan R. M., Winkelmann A., Przybylski M., Kirschner J.
Strongly enhanced orbital moment by reduced lattice symmetry and varying composition of
Fe1-xCox alloy film.
Physical Review Letters 100 (2008) 037205
164 Zach R., Fukami Y., Toboła J., Ono F., Fruchart D.
Pressure induced state in the orthorhombic (Mn1-xCox)2P system.
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (2008) 195207-1-7
165 Zalecki R., Kołodziejczyk A., Kim-Ngan N.-T.H., Kowalczyk A., Toliński T., Mihalik M.,
Adamska A.
Electronic states of UNi2 from photoemission spectroscopy.
Acta Physica Polonica A 113 (2008) 407-412
166 Zamoum F., François M., Toboła J., Elkaim E., Vilasi M.
Resonant X-ray diffraction of α-phase Mo0.15Ru0.85Si and crystal stability calculation in Mo-Ru-Si system (FeSi and CsCI types).
Intermetallics 16 (2008) 1237-1244
167 Zoeger N., Streli C., Wobrauschek P., Jokubonis C., Pepponi G., Roschger P.,
Hofstaetter J., Berzlanovich A., Węgrzynek D., Chinea-Cano E., Markowicz A.,
Simon R., Falkenberg G.
Determination of the elemental distribution in human joint bones by SR micro XRF.
X-Ray Spectrometry 37 (2008) 3-11
168 Zuber A., Malecki J.J., Duliński M.
Groundwater ages and altitudes of recharges areas in the Polish Tatra Mts. As determined from
3H, δ18O and δ2H data.
Geological Quarterly 52 (2008) 71-80
169 Żukrowski J., Błachowski A., Ruebenbauer K., Przewoźnik J., Sitko D.,
Kim-Ngan N.-T. H., Tarnawski Z., Andreev A.V.
Spin reorientation in the Er2-xFe14+2xSi3 single crystal studied by the 57Fe Mössbauer spectroscopy
and magnetic measurements.
Journal of Applied Physics 103 (2008) 123910-1-8
112
Other journals
Pozostałe czasopisma
1 Baczmański A., Hfaiedh N., François M., Saanouni K., Wierzbanowski K.
Determination of stored elastic energy in plastically deformed copper.
Zeitschrift für Kristallographie (2008) Suppl. 27 65-72
2 Baczmański A., Tidu A., Lipiński P., Wierzbanowski K.
Grain stress and elestic energy in ferritic steel under uniaxial load.
Zeitschrift für Kristallographie (2008) Suppl. 27 81-88
3 Baczmański A., Wierzbanowski K., Lipiński P., Bacroix B., Lodini A.
Residual stress, dislocation dencsity and recrystallization process.
Journal of Neutron Research 15 (2007) 281-287
4 Berger N., Bołd T., Eifert T., Fischer G., George S., Haller J., Hoecker A., Masik J.,
zur Nedden M., Perez Reale V., Risler C., Schiavi C., Stelzer J., Wu X.
The ATLAS high level trigger steering.
Journal of Physics: Conference Series 119 (2008) 022013-1-10
5 Duliński M., Rajchel L., Nguyen Dinh Chau
“Bombowe odkrycie” czasopisma Świat Konsumenta.
Źródło 3 (2008) 8-13
6 Faron-Górecka A., Górecki A., Kusmider M., Grymek K., Dziedzicka-Wasylewska M.
Dopamine D1-D2 receptor interactions in the presence of anitupsychotic drugs – in vitro studies.
European Neuropsychopharmacology 18 (2008) Supl. 4 S453
7 Figiel H.
Najnowsze odkrycia nowych materiałów do magazynowanie i wytwarzania wodoru dla potrzeb
transportu.
Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 3 (2008) 19-20
8 Gondek Ł., Szytuła A., Kaczorowski D., Kalychak Ya., Penc B., Hernandez-Velasco J.,
Tyvanchuk Yu.
Magnetism and electronic structure of RTIn (R = Ce, Pr, Nd; T = Ni, Cu, Pd, Au) ternary compounds.
Chemistry of Metals and Alloys 1 (2008) 92-96
9 Gradziński M., Duliński M., Hercman H., Stworzewicz E., Holúbek P., Rajnoga P.,
Wróblewski W., Kováčová M.
Facies and age travertines from Spiš and Liptov regions (Slovakia) – preliminary results.
Slovenský Kras (Acta Carsologica Slovaca) 46 (2008) 31-40
10 Hanus R., Petryka L., Zych M.
Symulacyjna analiza losowych błędów estymacji czasu opóźnienia przy zastosowaniu metody korelacji i fazowej.
Pomiary. Automatyka. Kontrola 54 (2008) 860-862
11 Lankosz M., Samek L., Chwiej J., Szczerbowska-Boruchowska M.
Recent activities in X-ray fluorescence laboratory of the University of Science and Technology AGH,
Krakow, Poland.
XRF Newsletter 15 (2008) July 9-12
113
12 Matusiak K.
Fizyka medyczna.
Innowacyjny start 4 (2008) 8-9
13 Pędrak P., Woch W.M.
Koloidy magnetyczne – inteligentne ciecze.
Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego (2008) 177–182.
14 Petryka L., Hanus R., Zych M.
Analiza statystyczna sygnałów w radioizotopowych pomiarach przepływów dwufazowych.
Pomiary. Automatyka. Kontrola 54 (2008) 866-868
15 Petryka L., Zych M., Hanus R.
Stanowisko do badań metod pomiaru przepływu cieczy w rurociągu.
Pomiary. Automatyka. Kontrola 54 (2008) 863-865
16 Rycerz A., Zięba A.
Nowe makroskopowe zjawisko kwantowe.
Postępy Fizyki 59 (2008) 232-233
17 Samek L., Karwowski M., Czopek S., Ostachowicz J., Stęgowski Z.
Analysis of glass beads from the Graves of the Tarnobrzeg Lusatian culture in Jasionka and Grodzisko dolne employing the X-ray fluorescence method.
Anacleta Archaeologica Ressoviensia 2 (2007) 101-118
18 Samek L., Karwowski M., Czopek S., Ostachowicz J., Stęgowski Z.
Badanie paciorków z grobów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Jasionce i Grodzisku Dolnym metodą fluorescencji rentgenowskiej.
Anacleta Archaeologica Ressoviensia 2 (2007) 119-129
19 Shelyapina M.G., Skryabina N.E., Fruchart D., Hlil E.K., Wolfers P., Toboła J.
Induced vanadium polarization in intermetallic iron based compounds ; XMCD and ab initio study.
Chemistry of Metals and Alloys 1 (2008) 105-110
20 Sikora W., Malinowski J., Kuna A., Pytlik L.
Symmetry analysis in the investigation of clusters in complex metallic alloys.
Journal of Physics: Conference Series 104 (2008) 012023-1-12
21 stauffer d., kułakowski k.
Simulation of ratio of old to young people in countries like Poland
Bio-Algorithms and Med-Systems 7 (2008) 19-24
22 Szczerbowska-Boruchowska M., Chwiej J., Lankosz M., Adamek D., Krygowska-Wajs A.
Możliwości analityczne metod fizycznych opartych na promieniowaniu synchrotronowym w badaniach składu pierwiastkowego i molekularnego mózgu w chorobie Parkinsona.
Neurologia i Neurochirurgia Polska 42 (2008) 1 (supl. 1) S45-S55
23 Szytuła A., Tyvanchuk Yu., Jaworska-Gołąb T., Zarzycki A., Kalychak Ya., Gondek Ł.,
Stüsser N.
Magnetic properties of the RcuIn (R = Ce, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) and R2CuIn3 (R = Ce, Gd, Tb, Dy)
compounds.
Chemistry of Metals and Alloys 1 (2008) 97-101
114
24 Taczanowski S.
Symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych.
Polityka Energetyczna 11 (2008) 499-516
25 Venturini G., Ihou-Mouko H., Lefevre C., Lidin S., Malaman B., Mazet T., Toboła J.,
Verniere A.
Structures and crystal chemistry of MT6X6 phases, filled derivatives of the CoSn-B35 structure.
Chemistry of Metals and Alloys 1 (2008) 24-33
26 Wierzbanowski K., Wroński S., Baczmański S., Wróbel A., Fitzpatrick M., Braham Ch.,
Lodini A.
Variation of residual stresses during cross-rolling.
Journal of Neutron Research 15 (2007) 275-280
27 Wróblewski P., Kopeć M., Boryczko K.
SPH – a comparison of neighbor search methods based on constant number of neighbors and constant cut-off radius.
TASK Quarterly 11 (2007) 273-283
28 Zięba A.
Lepkość cieczy – jak zmierzyć współczynnik lepkości.
Foton 98 (2007) Jesień 28-31
29 Zięba A.
O świecy zwanej kandelą.
Foton 102 (2008) Jesień 34-38
Conference proceedings published abroad
Materiały konferencyjne opublikowane zagranicą
1 Alimov S.S., Borga A., Brogna A., Buzzetti S., Casinini F., Dąbrowski W., Fiutowski T.,
Gebauer B., Kemmerling G., Klein M., Mindur B., Modzel G., Petrillo C., Saccetti F.,
Schmidt C.J., Soltveit H.K., Solvag K.S., Szczygieł R., Schulz C., Thielmann C., Trunk U.,
Wiącek P., Wilpert T.
Development of very high rate and resolution neutron detectors with novel readout and DAQ hardand software in DETNI.
Dresden, Germany, s. 1887-1899
Nuclear Science Symposium (NSS): Medical Imaging Conference (MIC): 16th Iroom-temperature Semiconductor Detector Workshop, Dresden, Germany, 19-23 October, 2008.
2 Błachowski A., Ruebenbauer K., Żukrowski J., Górnicki R.
Design of the MsAa-4 Mössbauer spectrometer.
New York, s. 162-169
Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2008: proceedings of the International Conference
MSMS’08, Hlohovec u Bbreclavi, Czech Republik, 16-20, June 2008. AIP Conference Proceedings,
vol. 1070.
115
3 Baczmański A., Panicaud B., François M., Saanouni K., Hfaledh N., Wierzbanowski K.
Study of damage process using self-consistent elastoplastic model.
Huangshan, China, s. 1181-1185
Advances in Heterogeneous Material Mechanics 2008: proceedings of the Second International
Conference on Heterogeneous Materials Mechanics,
Huangshan, China,
3-8 June, 2008 eds. Jinghoung Fan, Haibo Chen.
4 Brogna A.S., Buzzetti S., Dąbrowski W., Fiutowski T., Gebauer B., Mindur B., Schmidt C.J.,
Schultz C., Soltveit H.K., Szczygieł R., Trunk U., Wiącek P.
MSGCROC – an ASIC for high count rate readout of position sensitive microstrip gas chambers for
thermal neutrons.
Dresden, Germany, s. 1482-1488
Nuclear Science Symposium (NSS): Medical Imaging Conference (MIC): 16th Iroom-temperature Semiconductor Detector Workshop,
Dresden, Germany, 19-23 October, 2008.
5 Burda K., Schöttler M.A., Orzechowska A., Kruk J., Strzałka K., Bock R.
Regulatory function of cytochrome b559 in photosystem II.
Glasgow, s. 563-567
Photosynthesis. Energy from the Sun: 14 th International Congress on Photosynthesis,
Glasgow, Scotland, 22-27 July 2007 eds. J.F. Allen ed. Springer, 2008
6 Bystritsky V.M., Bystritskii Vit.M., Dudkin G.N., Gerasimov V.V., Filipowicz M., Kobzev A.P.,
Krylov A.R., Nechaev B.A., Padalko V.N., Parzhitsky S.S., Petrov A.V., Polkovnikova M.,
Shuvalov E.N., Woźniak J.
Study of the reactions between light nuclei at ultralow energies using high power plasma accelerators.
Dubna, s. 331-341
International Conference on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics (µCF-07),
Dubna, June 18-21 2007: proceedings. Dubna : JINR, 2008.
7 Bystritsky V.M., Filipowicz M., Knowles P., Mulhauser F., Woźniak J.
Experimental study of the MCF processes in solid H/D and H/T mixtures and in gaseous D/3He mixture.
Dubna, s. 121-128
International Conference on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics (µCF-07),
Dubna, June 18-21 2007 : proceedings. Dubna : JINR, 2008.
8 Bystritsky V.M., Gerasimov V.V., Krylov A.R., Parzhitsky S.S., Ananin P.S., Dudkin G.N.,
Kaminskii V.L., Nechaev B.A., Padalko V.N., Petrov A.V., Mesyats G.A., Filipowicz M.,
Woźniak J., Bystritskii Vit.M.
Study of the d(d,n)3He and d(p,γ)3He reactions in the astrophysical energy region using Hall accelerator.
Moscow, s. [1]
58 Meeting on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure (NUCLEUS-2008),
Moscow, Russia, 23-27 June 2008. ”Fundamental Problems of Nuclear Physics, Nuclear Methods in
Nanotechnology, Medicine and Atomic Power Engineering”.
9 Candolfi C., Ros V. Da, Leszczynski J., Lenoir B., Dauscher A., Bellouard C., Hejtmanek J.,
Wiendlocha B., Toboła J.
Thermoelectric properties of the Mo3-xRuxSb7 compounds.
Paris, France, s. P2-33-1-4
6th European Conference on Thermoelectrics ECT2008, Paris, France, 2-4 July, 2008: abstracts proceeding.
116
10 Filipowicz M., Bystritsky V.M., Gerasimov V.V., Woźniak J.
Measurement of pdµ fusion cycle parameters in the solid H/D mixture.
Dubna, s. 113-120
International Conference on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics (µCF-07),
Dubna, June 18-21 2007: proceedings. Dubna : JINR, 2008.
11 Fluder C., Casad-Cubillos J., Ciechanowski M., Gaj W.M., Gomes P., Jodłowski P.,
Klisch M., Wolak T., Zwaliński Ł.
Experience in configuration, implementation and commissioning of a large scale control system
(based on LHC Cryogenic Distribution Control System).
Sinaia, Romania, s. 159-164
9th International Carpathian Control Conference, ICCC’2008,
Sinaia, Romania, 25-28 May 2008: proceedings.
12 Fluder C., Casad-Cubillos J., Ciechanowski M., Gomes P., Jodłowski P., Klisch M.,
Sosin M., Tovar-Gonzalez A., Wolak T., Zwaliński Ł.
An automatic approach to PLC programming for a large scale slow control system (based on LHC
Cryogenic Distribution Control System).
Sinaia, Romania, s. 165-170
9th International Carpathian Control Conference, ICCC’2008,
Sinaia, Romania, 25-28 May 2008 : proceedings.
13 Hottowy P., Dąbrowski W., Kachiguine S., Skoczeń A., Fiutowski T., Sher A., Rydygier P.,
Grillo A.A., Litke A.M.
An MEA-based system for multichanenel, low artifact stimulation and recording of neural activity.
Reutlingen, Germany, 259-262
6th International Meeting on Substrate-Integrated Micro Electrode Arrays, Reutlingen, Germany,
8-11 June, 2008 : MEA Meeting 2008: proceedings.
14 Mars K., Pont G., Chaput L., Fruchart D., Toboła J., Scherrer H.
Thermoelectric properties of Bi-doped Mg2Si compounds obtained by melting method.
Paris, France, s. O-30-1-4
6th European Conference on Thermoelectrics ECT2008, Paris, France, 2-4 July, 2008 : abstracts proceeding.
15 Nechaev B.A., Dudkin G.N., Kaminsky V.L., Padalko V.N., Petrov A.V., Bystritsky V.M.,
Gerasimov V.V., Parzycki S.S., Bystritskii Vit.M., Woźniak J.
The determination of true quantity of accelerated particle (ions, neutrals) falling on a metal target.
Tomsk, Russia, s. 148-150
15th SHCD proceedings: 15th International Symposium on High Current Electronics
Tomsk, Russia, 21-26 September 2008/ eds. Boris Kovalchuk, Genady Remmer.
16 Nechaev B.A., Dudkin G.N., Padalko V.N., Petrov A.V., Veretelnik V.I., Bystritsky V.M.,
Gerasimov V.V., Parzycki S.S., Bystritskii Vit.M., Woźniak J.
Parameters of the flow of accelerated particle generated by the ion source with closed drift of electrons.
Tomsk, Russia, s. 151-153
15th SHCD proceedings: 15th International Symposium on High Current Electronics
Tomsk, Russia, 21-26 September 2008/ eds. Boris Kovalchuk, Genady Remmer.
17 Odrowąż Piramowicz M. de, Bock R., Orzechowska A., Strzałka K., Burda K.
Binding sites of cadmium ions within photosystem II.
Glasgow, s. 311-314
Photosynthesis. Energy from the Sun: 14 th International Congress on Photosynthesis
Glasgow, Scotland, 22-27 July 2007/ eds. J.F. Allen [et al.], Springer, 2008
117
18 Orzechowska A., Bock R., Odrowąż Piramowicz M. de, Strzałka K., Burda K.
Cu2+ binding sites in PSII.
Glasgow, s. 657-660
Photosynthesis. Energy from the Sun: 14 th International Congress on Photosynthesis,
Glasgow, Scotland, 22-27 July 2007/ eds. J.F. Allen ed. Springer, 2008
19 Półtorak K., Dąbrowski W., Jarron P., Kaplon J.
Design and noise analysis of charge sensitive amplifier for readout of pixelized thin film amorphous
silicon sensors.
Dresden, Germany, s. 2946-2950
Nuclear Science Symposium (NSS): Medical Imaging Conference (MIC): 16th Iroom-temperature Semiconductor Detector Workshop
Dresden, Germany, 19-23 October, 2008.
20 Pohorecki W., Janczyszyn J., Domanska G., David J-C., Doré D., Leray S., Ridikas D.
Thick lead target exposed to 660 MeV protons: benchmark model on radioactive nuclides production and heat generation, and beyond, vol. 2, pp. 1225-1228
Proceedings of the ND2007 - International Conference on Nuclear Data for Science and Technology
2007,
Nice, April 22 - 27, ISBN 978-2-7598-0091-9, EDP Sciences, 2008
21 Toboła J., François M., Malaman B., Vilasi M.
Electronic structure and crystal stability calculations in Mo-Ru-Si system (FeSi and CsCl types).
Marrakech (Maroc), s. 46
Actes de la 34ème Edition des Journees d’Etudes des Equilibres Entre Phases “JEEP 2008”
Marrakech (Maroc), 26-28 Mars 2008: Programme detaile et recueil des conferences et des communications.
22 Wasilewska-Radwańska M.
125 years after the discovery of piezoelectric effect and 110 years after the discovery of polonium
and radium – Pierre and Marie Curie’s inheritance for the modern medicine.
Sofia, s. 25-27
10th National Conference on Biomedical Physics and Engineering, Sofia, 16-18 October, 2008: proceedings.
23 Woźniak J., Bystritsky V.M., Gerasimov V.V.
Stoppimg of muons in helium-3 and deuterium.
Dubna, s. 42-49
International Conference on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics (µCF-07),
Dubna, June 18-21 2007: proceedings. Dubna: JINR, 2008.
Conference proceedings published in Poland
Materiały konferencyjne opublikowane w kraju
1 Bednarski M., Onak M., Zwoźniak A., Krawczyk A., Bodnar W., Guzdek P., Pszczoła J.
Synteza związków międzymetalicznych przy pomocy bezkontaktowego pieca łukowego, ich właściwości krystalograficzne i elektryczne.
Kraków, s. 47-52
Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008, Kraków, 25-27 września 2008: materiały
118
2 Gradziński M., Bella P., Czop M., Duliński M., Głazek J., Haviarová D., Hercman H.,
Holúbek P., Motyka J., Mrozińska T., Rajnoga P., Stworzewicz E., Wróblewski W.
Trawertyny i kras północnej Słowacji.
Kraków, s. 101-119
Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca, 2008: Przewodnik sesji terenowych
/pod red. Grzegorza Haczewskiego.
3 Woch W.M.
Thallium based superconductors for both power industry and superconductor digital electronics.
Lublin, s. 13-21
VIII Seminarium i Warsztaty Zastosowania Nadprzewodników, Nałęczów, 17-20.06.2007.
4 Zięba A.
Niepewność pomiaru obserwacji skorelowanych. s. 72-76
VII Sympozjum Niepewność Pomiarów UM’08, Świnoujście, 11-15 luty 2008 r.: materiały robocze.
5 Zięba A.
Niepewność wartości średniej serii obserwacji skorelowanych.
Katowice, s. 15-24
Podstawowe problemy metrologii: materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej PPM’08,
Sucha Beskidzka, 11-14 maja 2008.
119
120
Conference presentations
and seminars
Prezentacje konferencyjne
i seminaria
Invited lectures
Referaty zaproszone
1 Adamczyk L. on behalf of H1 and ZEUS collaboration
Vector mesons and DVCS
New trends in HERA Physics 2008
Ringberg Castle, Tegernsee, Germany, 5-10. 10. 2008
2 Adamowski J.
Symulacje komputerowe kwantowych operacji logicznych CNOT i SWAP w sprzężonych kropkach
kwantowych.
IV Łódzkie Sympozjum Sieci Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji
Łódź, Polska 04-05. 04. 2008
3 Bołd T. on behalf of ATLAS TDAQ
Commissioning ATLAS Trigger
34th International Conference on High Energy Physics (ICHEP08)
Philadelphia, USA, 30.07.-5.08.2008
4 Burda K.
Dynamic aspect of photosynthetic electron transfer
International Conference “LACAME 2008“
LaPlata, Argentyna, 09-14 November 2008
5 Chwiej J., Wójcik S., Adamek D., Krygowska-Wajs A., Tomik B., Setkowicz Z., Stęgowski Z.,
Lankosz M.
Synchrotron radiation in neurochemical research.
International Atomic Energy Agency Technical Meeting (G4-TM-34787).
Vienna Austria, 20-24. 10. 2008
6 Dubiel S.M.
Sigma-phase – one of ther main reasons for deterioration of materials properties
International Symposium on the Applications of the Mössbauer Effect, ISIAME 2008
Budapest 17 – 22. 08. 2008
121
7 Freindl K., Spiridis N., Ślęzak M., Ślęzak T., Wilgocka-Ślęzak D., Zając M., Korecki J.,
Oxygen adsorption on Fe(110)
MDN/Dynasync Final Workshop
Reichenau, Austria, 30.05-01.06.2008
8 Hottowy P., Dąbrowski W., Kachiguine S., Skoczeń A., Fiutowski T., Sher A., Rydygier P.,
Grillo A.A., Litke A.M.
An MEA-based system for multichannel, low artifact stimulation and recording of neural activity
6th International Meeting on Substrate-Integrated Micro Electrode Arrays
Reutlingen, Germany, 08–11. 07. 2008
9 Jung A.
Kinetyka bilirubiny podczas pozaustrojowej terapii wątroby.
Seminarium Instytutu Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej PAN
Warszawa 29.01.2008
10 Kapusta Cz.
Spektroskopia promieniowania X: Magnetyczny dichroizm (XMCD), EXAFS, magnetyczny EXAFS
Wykład - Promieniowanie Synchrotronowe - Zastosowania
Kraków, IF UJ, 29.04.2008
11 Klisch M., Różanski K., Edwards T.W.D.
Testing the carbonate and silica oxygen-isotope palaeothermometers in the sediments of Lake
Gościąż, central Poland.
Second International Graduate Palaeolimnologist Symposium – PALS2
Quebec City, Canada, 07 – 10. 05. 2008,
12 Korecki J.
Druga młodość efektu Mössbauera: fonony w nanostrukturach.
Seminarium Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań, 18.04.2008
13 Korecki J.
Nanostruktury epitaksjalne.
Seminarium Zakładu Projektowania Materiałów, Wydziału Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej
Warszawa, 28.04.2008
14 Korecki J., Freindl K., Karaś W., Matlak K., Spiridis N., Wilgocka-Ślęzak D., Zając M.
Hyperfine field at the Fe(001)/MgO(001)
MDN/Dynasync Final Workshop
Reichenau, Austria, 30.05-01.06.2008 41.
15 Korecki J.
Depth-resolved local magnetization structure studied with nuclear spectroscopies
Workshop on High temporal and spatial resolution studies of magnetic nanostructures
Augustów, 27.06 - 02. 07. 2008
16 Korecki J.
Depth-resolved local magnetization structure at surface studied with nuclear spectroscopies
Seminar at National Center on nanoStructures and bioSystems at Surfaces (S3), CNR-INFM
Modena, 07.10.2008
122
17 Kozłowski A.
Verwey Transition in Magnetite Fe3O4 and its relation to magnetism
Ludwig Maximilians University (LMU), Department of Earth and Environmental Sciences,
Monachium, Niemcy, 13-15. 05 2008
18 Kozłowski A.
Przemiana fazowa Verweya w Magnetycie Fe3O4
Seminarium Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie
Warszawa, 03.12. 2008
19 Kreft A.
Wyzwania energetyczne XXI wieku.
Efektywne użytkowanie energii elektrycznej
Kraków (AGH), 12. 03. 2008
20 Kreft A.
Energia dla Świata-zagrożenia, wyzwania i dylematy.
Konferencja Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii: Czysta Energia – Czyste Środowisko 2008
Kraków (AGH), 22. 10. 2008.
21 Kułakowski K.
From the Ising model to the norm game.
Symposium on Dynamics of Complex Systems
Warszawa, Polska 08.03.2008
22 Lankosz M.
Survey of synchrotron X-ray techniques
International Summer School on Synchrotron Infrared Microspectroscopy, Diagnostic Applications
of Synchrotron Infrared Microspectroscopy
Karlsruhe Research Center, Karlsruhe, Germany, 23-27.05. 2008
23 Lankosz M.
Postępy i współczesne zastosowania rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z dyspersją energii
III Szkoła Fluorescencyjnej Analizy Rentgenowskiej
Ustroń-Zawodzie, Polska, 6-9.10.2008
24 Magdoń-Maksymowicz M.S., Maksymowicz A.Z.
Population structure and dynamics for Penna model with age-modified mutation rate
Symposium on Dynamics of Complex Systems Warszawa, Polska 08. 03. 2008
25 Malarz K.
Search for bottleneck effects in Penna ageing and Schulze language model
Symposium on Dynamics of Complex Systems
Warszawa, Polska, 08. 03.2008
26 Przewoźnik J.
Właściwości strukturalne, transportowe (elektryczne) i magnetyczne związków
La0.67Ca0.33Mn1-xSnxO3-δ
Seminarium Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki UJ
Kraków, 8.05.2008
123
27 Przybycien M.
Two-photon physics at LEP
International Workshop on High Energy Photon Collisions at the LHC CERN
Genewa, Szwajcaria, 22-28.04.2008
28 Różański K.
Globalne i regionalne zmiany klimatu.
Przemiany Środowiska Naturalnego a Rozwój Zrównoważony
Kraków, 29-30. 05.2008
29 Szafran B.
Coupled Quantum Dots - Spatial Correlations between Interacting Carriers
XXXVII International School of Semiconducting Compounds
Ustroń-Jaszowiec, Poland, 07-13.06.2008
30 Szafran B., Kalina R., Bednarek S., Peeters F.M.
Violation of microreversibility relation for an electron soliton in bent channels
Computational approaches to semiconductor, carbon and magnetic nanostructures (Workshop),
organizowany przez CECAM (Europejskie Centrum Obliczeń Atomowych i Molekularnych) w Lyonie Francja
Lyon, Francja, 16-19. 06. 2008
31 Szafran B.
Optical signatures of the carrier segregation by the electric field in double quantum dots.
Workshop on Optics of Nanostructures
Toruń, Poland 10-11.10.2008
32 Szumlak T.
Vertex, Track Reconstruction and Luminosity Monitoring at LHCb”
Vertex 2008, 17th International Workshop on Vertex detectors
Utö Island, Sweden, 28. 07– 01. 08. 2008
33 Ślęzak T., Stankov S., Zając M., Ślęzak M., Matlak K., Spiridis N., Laenens B., Planckaert N., Rennhofer M., Freindl K., Wilgocka-Ślęzak D., Rüffer R., Korecki J.
Depth-resolved magnetization structure at the spin reorientation transition in Fe/W(110) ultrathin
films studied by the nuclear resonant scattering of synchrotron radiation.
International Workshop for X-ray Spectroscopy of Magnetic Solids (XRMS 2008)
Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), Hamburg, Germany, 23-24.01.2008
34 Ślęzak T., Stankov S., Zając M., Ślęzak M., Matlak K., Spiridis N., Laenens B., Planckaert N., Rennhofer M., Freindl K., Wilgocka-Ślęzak D., Rüffer R., Korecki J.
Magnetism of ultra-thin iron films seen by the nuclear resonant scattering of synchrotron radiation.
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM 2008
Koninki, 08 – 11. 06. 2008
35 ŚlĘzak T., Stankov S., Zając M., Ślęzak M., Matlak K., Spiridis N., Freindl K., WilgockaŚlęzak D., Rueffer R., Korecki J.
Magnetism of ultra-thin iron films seen by the nuclear resonant scattering of synchrotron radiation
The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2008
Poznań, 24- 27.06.2008
124
36 Taczanowski S.
Fusion-driven Actinide Transmutations – a Misconception or an Ally on the Way to Fusion Energy?
IKET Seminar
Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, 03. 06. 2008
37 Wasilewska-Radwańska M.
What kind of education in the next future?
Annual meeting of the Austrian Society for Medical Physics ans 3rd Austrian, Italian, Slovenian and
Croatian Medical Physics meeting.
Graz, Austria, 29-30. 05. 2008
38 Wasilewska-Radwańska M.
Programme of cooperation between the NMO’s and EFOMP ETP committee for the years 20082009
14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics
Riga, Latvia, 16-20. 06. 2008
39 Wasilewska-Radwańska M.
125 Years after the discovery of piezoelectric effect and 110 years after the discovery of polonium
and radium – Pierre and mMarie Curie’s inheritance for the modern medicine
Tenth National Conference on Biomedical Physics and Engineering WITH International Participation,
Sofia, Bulgaria, 16 – 18. 10. 2008
40 Węgrzynek D., Chinea-Cano E., Markowicz A., Bamford S., Buzanich G.,
Wobrauschek P., Streli Ch, Griesser M., Uhlir K.
Application of X-ray emission techniques in characterisation of objects of cultural heritage
9th International Conference on Non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, ART2008
Jerusalem, Israel, 25-30. 05. 2008
41 Węgrzynek D., Chinea-Cano E., Markowicz A., Malcolm C.A., Helinski M.,
Wobrauschek P., Streli Ch., Zoeger N., Weitkamp T., Frieh Ch.,
X-ray phase contrast imaging and tomography of malaria transmitting mosquitoes
EXRS 2008 European Conference on X-Ray Spectrometry
Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 16-20. 06. 2008
42 Węgrzynek D.
Application of X-ray fluorescence technique to in-situ characterization of objects of cultural heritage
European Powder Diffraction Conference, EPDIC-11, Workshop X-ray techniques in investigations of
the objects of cultural heritage.
Kraków, 18-19. 09. 2008
125
Contributed presentations
Referaty
1 Bamford S., Jaksic M., Fazinic S., Węgrzynek D., Chinea-Cano E., Sega K., Beslic I.,
Markowicz A., Wobrauschek P.
PIXE and XRS analysis of suspended particulates in an urban residential area of Zagreb, Croatia
EXRS 2008 European Conference on X-Ray Spectrometry,
Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 16-20.06.2008
POSTER
2 Bartyzel J., Pycia M., Nęcki J.M., Różański K., Krawczyk A.
Chromatograficzne pomiary strumienia glebowego wodoru.
51. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Opole, 07–11.09.2008
ORAL
3 Bednarski M., Onak M., Zwoźniak A., Krawczyk A., Bodnar W., Guzek P., Pszczoła J.
Synteza związków międzymetalicznych przy pomocy bezkontaktowego pieca łukowego, ich właściwości krystalograficzne i elektryczne.
III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych 2008
Kraków, 25-27.09.2008
ORAL
4 Bochenek M., Koperny S., Kowalski T.Z.
Factors affecting the precision of measurements with the usage of proportional chamber
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
POSTER
5 Bochenek M., Koperny S., Kowalski T.Z.
Modern Micropattern Gas Detectors
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
POSTER
6 Burda K., Odrowąż-Piramowicz M. de, Orzechowska A., Fiedor J., Fiedor L., Strzałka K.,
Korecki J., Matlak K.
Regulatory function of the non- heme iron in photosynthetic electron transport
Gordon Research Conferences, Photosynthesis
South Hadley, MA, USA, 22-27.06.2008
POSTER
7 Candolfi C., Da Ros V., Leszczyński J., Dauscher A., Lenoir B., Bellouard C.,
Hejtmanek J., Wiendlocha B., Toboła J.
Thermoelectric properties of the Mo3-xRuxSb7 compounds
European Conference on Thermoelectrics, Paris, France, 02-04.07.2008
POSTER
126
8 Cetnar J., Domańska G.
Evaluation of circuit activation and radiotoxicity in the LBE-cooled XADS using Monte Carlo
method MCB
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
POSTER
9 Cetnar J., Taczanowski S.
Which nuclear power technologies may serve Poland the best.
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
ORAL
10 Chau N.D., Kopeć M.
Preliminary studies on origin of variations in concentration of radium isotopes in groundwaters.
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
ORAL
11 Chau N.D.,
Measurement of radon concentration in the air by PicoRad detectors
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
POSTER
12 Chau N.D., Rajchel L., Chruściel E., Motyka J.
Natural radioactive elements and chemical composition of Carpathian mineral waters.
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
ORAL
13 Chau N.D., Rajchel L., Chruściel E.
Natural radioactivity and chemical properties of CO2-rich waters in Polish Carpatians.
International Conference on Advances in Liquid Scintillation Spectrometry.
Davos, Switzerland, 25–30.05.2008
POSTER
14 Chau N.D., Rajchel L., Chrusciel E., Motyka J.
Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich.
Pierwszy Polski Kongres Geologiczny
Kraków, 26–28.06.2008
POSTER
15 Chrobry A., Jeleń D., Kuc T., Nęcki J., Różański K., Zimnoch M.
Assessing diurnal changes of carbon budget in the urban atmosphere: combined use of CO2,
13
C/12C, 12C13C18O/12C16O2 and 14C/12C mixing ratios.
European Geosciences Union, General Assembly 2008,
Vienna, Austria, 15–20.04.2008
POSTER
127
16 Chwiej J., Winiarski W., Ciarach M., Lankosz M., Janeczko K., Stęgowski Z.,
Rickers-Appel K., Setkowicz Z.
The role of trace elements in the pathogenesis and progress of pilocarpine-induced epileptic
seizures
XIV Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich „Podłoże neuropatologiczne otępienia
w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
Warszawa, 05–07. 06. 2008
POSTER
17 Cieślak J., Costa B.F.O., Dubiel S.M., Reissner M., Steiner W.
Magnetism and Debye temperature in σ-FeV compounds
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM 2008,
Koninki, 08–11.06.2008
ORAL
18 Cieślak J., Costa B.F.O., Dubiel S.M., Reissner M., Steiner W.
The strongest magnetism ever found in the σ-FeV system
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE 2008
Dresden, Niemcy, 26–31.07.2008
POSTER
19 Cieślak J., Tobola J., Dubiel S.M., Reissner M., Steiner W., Kaprzyk S.
Ab initio study of 57Fe hyperfine parameters in the σ-FeCr alloy
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE 2008
Dresden, Niemcy, 26–31.07.2008
POSTER
20 Cieślak J., Tobola J., Dubiel S.M., Reissner M., Steiner W., Kaprzyk S.
Analysis of Fe-Cr sigma-phase Mössbauer spectrum. Experimental and theoretical study
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii MössbauerowskiejOSSM 2008,
Koninki, 08–11.06.2008
ORAL
21 Costa B.F.O., Cieślak J., Dubiel S.M.
Debye temperature in bcc-Fe-Cr alloys
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM 2008
Koninki, 08–11.06.2008
ORAL
22 Costa B.F.O., Cieślak J., Dubiel S.M.
Enhancement of the Debye temperature in Fe-rich Fe-Cr alloys
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE 2008 Dresden,
Niemcy, 26–31.07.2008
POSTER
23 Czyżycki M., Bielewski M., Wegrzynek D., Markowicz A., Simion R., Lankosz M.
Microbeam X-ray fluorescence analysis of individual particles
EXRS 2008 European Conference on X-Ray Spectrometry
Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 16-20.06.2008
ORAL
128
24 Dubiel S.M.
Relation between the hyperfine field and the magnertic moment in Fe-containing alloys and
compounds
International Symposium on the Applications of the Mössbauer Effect, ISIAME 2008
Budapest, 17–22.08.2008
ORAL
25 Dubiel S.M.
Hyperfine field and magnetic moment in Fe-containing alloys and compounds
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii MössbauerowskiejOSSM 2008
Koninki, 08–11.06.2008
POSTER
26 Dubiel S.M.
Relationship between the hyperfine field and magnetic moment in Fe-containing alloys and compounds
50 Years after – The Mössbauer effect today and in the future
Garching, 9–10.10.2008
POSTER
27 Dudała J., Matusiak K., Różańska A., Stęgowski Z., Stępień A.
The software helping in myocardial perfusion diagnosis based on images obtained in the SPECT
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
28 Dudała J., Mróz J., Matusiak K., Stęgowski Z.
3D reconstruction of the SPECT myocardial images obtained with the static heart phantom
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
29 Duda M., Kozakowski B., Kusz J., Wolny J.
Heksagonalne warstwy w strukturze β-Mg2Al3 .
50 Konwersatorium Krystalograficzne, II Sesja Naukowa PTK
Wrocław, 26–28.06.2008
POSTER
30 Duda M., Kozakowski B., Wolny J.
Structural changes during phase transition of Mg2Al3
10-th International Conference on Quasicrystals, ICQ-10
Zurich, Switzerland, 06–11.07.2008
POSTER
31 Duda M., Kozakowski B., Wolny J.
Structural changes during phase transition of Mg2Al3
Workshop: Aspects of aperiodic order
Bielefeld, Germany, 03–05.07.2008
POSTER
129
32 Dudek R.J., Bednarek S., Szafran B.
Controlling the Motion of the Electron Soliton (inducton) in a Two-Dimentional Quantum Well.
XXXVII International School of Semiconducting Compounds
Ustroń-Jaszowiec, Poland, 07-13.06.2008
ORAL
33 Duliński M., Kapusta M., Karpińska-Rzepa A., Różański K., Witczak S.
Evolution of carbon isotope composition of pore waters in the unsaturated zone: open or closed
system conditions?
European Geosciences Union, General Assembly 2008
Vienna, Austria, 15–20.04.2008
POSTER
34 Ferreira da Silva M.G., Monfroi J., Costa B.F.O., Dubiel S.M.
Study of glass-ceramics containing ferrites and hematite nanoparticles
International Symposium on the Applications of the Mössbauer Effect, ISIAME 2008
Budapest, 17–22.08.2008
POSTER
35 Figiel H.
Influence of hydrogen on magnetic properties of RE-TM intermetallic compounds
5th HyTRAIN Workshop
Dole, Francja, 21-24.01.2008
ORAL
36 Figiel H.
Metody magazynowania i przesyłania wodoru
II Szkoła Letnia Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe
Kraków, 03-05.09.2008
ORAL
37 Gawroński P., Chizhik A., Gonzalez J.
Influence of the external tensile stress on the stray field of bistable Fe-rich wires
International Workshop on Magnetic Wires
Zumaia, Spain, 8-10.05.2008
ORAL
38 Gocal Ł., Burda K., Kaczmarska M., Fornal M., Grodzicki T., Pohorecki W., Korecki J.,
Matlak K.
Influence of neutron radiation on erythrocytes stability
2nd European Conference Medical Physics And Engineering - 110 YEARS AFTER THE DISCOVERY OF
POLONIUM AND RADIUM
Kraków, 17–21.09.2008
POSTER
39 Haduch J.M., Figiel H.
„MR-KOJAK” – Kontrola Jakości w tomografii magnetyczno-rezonansowej. Projekt fantomu
XLI Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań.
Kraków, 01-02.12.2008
POSTER
130
40 Haduch J.M., H. Figiel, R. Banyś, M. Pasowicz
The use of low-field MRI systems in clinical practice – comparison with high-field MRI systems
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
41 Hottowy P., Dąbrowski W., Kachiguine S., Skoczeń A., Sher A., Litke A.M.
High-resolution multielectrode array system for spatio-temporal distributed stimulation and
recording of neural activity
Neuroscience 2008, the 38th annual meeting of the Society for Neuroscience
Washington, DC, USA, 15-19.11.2008
POSTER
42 Idzik M., Świentek K., Kulis S.
Development of Pipeline ADC for the Luminosity Detector at ILC
15th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” MIXDES 2008
Poznań, Poland, 19-21.06.2008
ORAL
43 Janczyszyn J.
AGH - University of Science and Technology. Activities in Nuclear Power Research.
Seminarium w Zjednoczonym Instytucie Energetyki i Badań Jądrowych (JIENR-”SOSNY”)
Mińsk, Białoruś, listopad 2008
ORAL
44 Jeleń D., Kuc T., Nęcki J., Różański K., Zimnoch M.
Assessing fossil fuel CO2 fluxes in the urban atmosphere of the city using combined measurements
of CO2, 13C/12C, 12C13C18O/12C16O2 and 14C/12C mixing ratios.
Abstracts volume: p. 139.
6th Swiss Geoscience Meeting
Lugano, Szwajcaria, 21-23.11.2008
POSTER
45 Jodłowski P., Kalita S.
The Gamma-Ray Spectrometry Laboratory for high-precision measurements of gamma radionuclide concentrations in environmental samples.
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
POSTER
46 Jung A.
Comparison of Efficiency Parameters in Extracorporeal Liver and Kidney Therapy
Ethics and Medicine
Czech-Slovak-Polish Conference
Katowice, Poland, 24–27.04.2008
POSTER
47 Jung A.
Rola praktyk studenckich w procesie kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Biomedycznej – Edukacja, OKIBEdu
Kraków, 06.06.2008
ORAL
131
48 Jung A., Zadora M.
Application Of Delsa System For Toxins Removal Estimation During Extracorporeal Liver Therapy
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
49 Kaczmarska M., Zydek D., Fornal M., Grodzicki T., Kozak K., Kochowska E., Mazur J.,
Matlak K., Korecki J., Burda K.
Influence of alpha particles on the stability of erythrocytes
2nd European Conference Medical Physics And Engineering - 110 years after the discovery of
polonium and radium
Kraków, 17–21.09.2008
POSTER
50 Kapusta Cz.
CENMIN/FPACS beamlines at Polish Synchrotron.
II Krajowa Konferencja Polski Synchrotron - Linie Eksperymentalne
Kielce-Ameliówka, 20-21.06.2008
ORAL
51 Kisielewicz K., Truszkiewicz A., Wach S., Wasilewska-Radwańska M., Budzanowski M.,
Waligorski M.
Environmental dosimetry in a cardiac catherization laboratory: TLD measurements agiainst monte
carlo simulation
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
52 Klisch M., Różański K., Edwards T.W.D.
Oxygen isotopic composition of cellulose and authigenic calcite in lake sediments – new insight
into lake hydrology and climate. Abstract volume, p. 121
6th Swiss Geoscience Meeting
Lugano, Szwajcaria, 21-23.11.2008
POSTER
53 Klisch M., Różański K., Edwards T.W.D.
Testing the carbonate and silica oxygen-isotope palaeothermometers in the sediments of Lake
Gościąż, central Poland.
Second International Graduate Palaeolimnologist Symposium – PALS2
Quebec City, Canada, 07–10.05.2008
ORAL
54 Koźlak K., Figiel H., Paja A., Niewolski J.
A simple model for estimation of complex alloys hydrogen capacity
International Symposium on Metal-Hydrogen Systems MH2008,
Reykjavik, Islandia, 24-28.06.2008
POSTER
132
55 Koperny S., Kowalski T.Z.
Performance of proportional counters under high count rate, high gas gain and high working gas
pressure
11th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors (IPRD08).
Sienna, Italy, 1-4.10.2008
POSTER
56 Kozłowski A.
Przemiana fazowa Verweya w Magnetycie Fe3O4
I Krajowe Spotkanie Sieci Naukowej
Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje
MSSE
Karpacz, 17-19.10.2008
ORAL
57 Kozakowski B., Kuczera P., Wolny J.
Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie dopasowania struktury dekagonalnego kwazikryształu Al.-Ni-Co
50 Konwersatorium Krystalograficzne, II Sesja Naukowa PTK
Wrocław, 26–28.06.2008
POSTER
58 Król G., Tarnawski Z., Kąkol Z., Przewoźnik J., Tabiś W., Kołodziej T., Kozłowski A.
Magnetoresistance in magnetite at T < TV
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE 2008
Dresden, Niemcy, 26–31.07.2008
ORAL
59 Krawczyk M.J., Dziedzicka-Wasylewska M., Kuśmider M., Kułakowski K.
Differential equations method for clustering gene expression time-courses
European Conference on Computational Biology
Cagliari, Sardinia, Włochy, 22-26.09.2008
POSTER
60 Krawczyk M.
Subnetworks in genetic networks
International Conference in Statistical Physics - SigmaPhi 2008
Kolympari, Greece, 14-18.07.2008
POSTER
61 Kułakowska M., Ciślak A.
Polimorfizm żelaza
VIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demostratorów Fizyki w Opolu
Opole, 25-27.06.2008
ORAL
62 Kułakowski K.
The norm game - how a norm fails
International Conference in Statistical Physics - SigmaPhi 2008
Kolympari, Greece, 14-18.07.2008
ORAL
133
63 Kułakowski K.
The norm game in a mean-field society.
International Conference on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents
Warszawa, 19-21.06.2008
ORAL
64 Kwaśniowski A., Adamowski J.
Elektryczne sterowanie oddziaływaniem wymiennym w nanourządzeniach półprzewodnikowych
Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe Optyka i Informatyka Kwantowa.
Toruń, 22-25.09.2008
POSTER
65 Kwaśniowski A., Adamowski J.
Exchange interaction tuned by electric field in quantum dots
The 5th International Conference on Semiconductor Quantum Dots
Gyeongju, Korea, 11-16.05.2008
POSTER
66 Lankosz M., Szczerbowska-Boruchowska M., Chwiej J., Krygowska-Wajs A., Tomik B.,
Adamek D.
Współczesne metody mikro-obrazowania chemicznego tkanek objętych procesami neurodegeneracyjnymi z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego
XIV Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich „Podłoże neuropatologiczne otępienia
w chorobach ośrodkowego układu nerwowego”.
Warszawa, 05–07. 06. 2008
ORAL
67 Łapa, D., Sowa A., Adamowski J.
Computer simulations of electron transport through a nanowire quantum dot
XXXVII International School of Semiconducting Compounds
Ustroń-Jaszowiec, Poland, 07-13.06.2008
POSTER
68 Łokas E., Wachniew P., Mietelski J.W., Gąsiorek M., Bartmiński P., Melke J.
Naturalne i sztuczne radionuklidy w glebach i torfach Zachodniego Spitsbergenu
V Sympozjum Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych
Poznań, 20–21.11.2008
ORAL
69 Mańka A., Kułakowski K.
Spin-glass phase in a regular random network
The 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society
Rzym, Włochy, 25-29.08.2008
POSTER
70 Mańka A.
Magnetism of frustrated regular networks.
21 Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics
Zakopane, 13-18.09.2008
POSTER
134
71 Malarz K.
Spectral properties of adjacency and distance matrices for various networks
8th International Conference on Computational Science – ICCS 2008
Kraków, Poland, 23–25.06.2008
ORAL
72 Mars K., Chaput L., Fruchart D., Toboła J., Scherrer H.
Thermoelectric properties and electronic structure of Bi- and Ag-doped Mg2Si1-xGex ternary
compounds
27th International Conference on Thermoelectrics
OSU Corvallis, Oregon USA, 3-7.08.2008
POSTER
73 Mars K., Pont G., Chaput L., Fruchart D., Toboła J., Scherrer H.
Preparation and thermoelectric properties of Mg2Si and Mg2Sn compounds
The E-MRS 2008 Spring Meeting
Strasbourg, France, 26-30.05.2008
ORAL
74 Matusiak K., Wasilewska-Radwańska M., Stępień A.
TLD in nuclear cardiology dose measurement
European Conference Medical Physics and Engineering, 10 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
75 Matusiak K., Wasilewska-Radwańska M., Stępień A.
Some phantoms for nuclear medicine elaborated at the AGH University of Science and Technology,
Kraków, Poland
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
76 Matuszak Z., Paszcza P., Wasilewska-Radwańska M.
Fluorofore determination in tissue-like media. Applications to photodynamic therapy of tumors
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
POSTER
77 Michalik J.M., Sikora M., Kapusta Cz., Teresa J.M. De, Mathon O.
X-MCD in the Cr-Re and Fe-Re based double perovskites at high pulsed magnetic fields
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
ORAL
78 Natkaniec J.
When the Spatial Networks Split?
8th International Conference on Computational Science – ICCS 2008
Kraków, Poland, 23–25.06.2008
ORAL
135
79 Odrowąż-Piramowicz M. de, Bock R., Orzechowska A., Strzałka K., Burda K.
Modification of PSII activity under heavy metal stress
XLII Zakopane School of Physics, International Symposium: Breaking Frontiers: Submicron structures in Physics and Biology
Zakopane
ORAL
80 Odrowąż-Piramowicz M. de, Bock R., Orzechowska R., Fiedor J., Fiedor L., Strzałka K.,
Burda K.
Influence of anions on photosynthetic reaction center activity under heavy metal stress
Gordon Research Conferences, Photosynthesis
South Hadley, MA, USA, 22-27.06.2008
POSTER
81 Orzechowska A., Fiedor J., Fiedor L., Trtilék M., Strzałka K., Korecki J., Matlak K., Burda K.
Influence of Cu2+ on the valence and spin state of the non-heme iron of Rhodobacter sphaeroides
photosynthetic reaction centers
XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, FESPB 2008
Tampere, 17- 22.08.2008
POSTER
82 Półtorak K., Dąbrowski W., Kaplon J., Jarron P.
Design and Noise Anaysis of Charge Sensitive Amplifier for Readout of Pixelized Thin Films Amorphous Silicon Sensors
2008 Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and 16th Room Temperature
Semiconductor Detector Workshop
Dresden, Germany, 19–25.10.2008 ORAL
83 Pacławski K., Zając D.A., Fitzner K., Kapusta Cz.
XAS Studies of the reaction of gold(III) complex ions with the sodium hydroxide and glucose in
acidic and alkaline aqueous solution
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS
2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
POSTER
84 Petryka L., Hanus R., Zych M.
Analiza statystyczna sygnałów w radioizotopowych pomiarach przepływów dwufazowych.
XVI Międzynarodowe Seminarium Metrologów - MSM’08, „Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych
Bezmiechowa, Rzeszów, 22–25.09.2008
ORAL
85 Petryka L., Zych M., Hanus R.
Stanowisko do oceny metod pomiaru przepływu cieczy w rurociągu.
XVI Międzynarodowe Seminarium Metrologów - MSM’08, „Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych”
Bezmiechowa, Rzeszów, 22–25.09.2008
ORAL
136
86 Piś K., Malarz K.
Magnetic hysteresis loops of Ising spin systems with long-range interaction
International Conference in Statistical Physics - SigmaPhi 2008
Kolympari, Greece, 14-18.07.2008
POSTER
87 Pohorecki W.
Fusion related neutronics activities in AGH - UST
ITER Neutronics Meeting
Cadarache, Francja, 26-27.05.2008
ORAL
88 Pohorecki W.
Tritium production measurement in the Li metal blanket model
Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency, EFF/EAF
meeting
Aix-en-Provence, Francja, 21-22.05.2008
ORAL
89 Pohorecki W., Janczyszyn J., Domańska G.
Benchmark on computer simulation of radioactive nuclides production rate and heat generation
rate in a spallation target.
International Conference on the Physics of Reactors “Nuclear Power: A Sustainable Resource”
Interlaken, Szwajcaria, 14-19.09.2008
POSTER
90 Przewoźnik J., Żukrowski J., Krop K., Kapusta Cz.
Hyperfine interactions and magnetic properties of La0.67Ca0.33Mn1-x57FexO3 with x=0.1 and 0.15
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM 2008
Koninki, 08–11.06.2008
ORAL
91 Przewoźnik J., Kowalik M., Kołodziejczyk A., Gritzner G., Kapusta Cz.
Magnetization and magnetoresistivity of the (La0.67Pb0.33)(Mn1-xFex)O3 compounds.
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE 2008
Dresden, Niemcy, 26–31.07.2008
POSTER
92 Pycia M., Nęcki J.M., Heliasz M., Rosiek J., Rozanski K., Woźniak A.
Pomiary stężenia wodoru atmosferycznego – porównanie różnych metod.
51. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Opole, 07–11.09.2008
ORAL
93 Pycia M., Nęcki J.M. Heliasz M., Rosiek J., Rozanski K.
Measurement of hydrogen concentration in the atmosphere – comparison of different measurement methods.
European Geosciences Union, General Assembly 2008
Vienna, Austria, 15–20.04.2008
POSTER
137
94 Różański K., Klisch M., Wachniew P., Gorczyca Z., Goslar T., Edwards T.W.D., Shemesh A.
Deciphering hydroclimatic changes in Central Europe across late Glacial/Holocene boundary from
high-resolution, absolutely dated stable isotope records preserved in laminated sediments of lake
Gosciaz.
Joint European Stable Isotope User Meeting
Presquille de Giens, France, 31.08 – 05.09.2008
ORAL
95 Rajchel L., Chau N.D., Chruściel E., Rajchel J., Motyka J.
Investigation of natural radioactivity of carbonated waters from the Poprad River Valley in the
Polish Carpathians
International Geological Congress
Oslo, 6–14.08.2008
POSTER
96 Samek L., Lankosz M.
Study of the elemental concentration of air particulate matter by EDXR method collected in Poland
EXRS 2008 European Conference on X-Ray Spectrometry,
Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 16-20.06.2008
POSTER
97 Samek L., Lankosz M.
Study of the elemental concentration of air particulate matter by EDXR method collected in Poland
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
POSTER
98 Samek L., Worobiec A., Karaszkiwicz P., Kontozova-Deutsch V., Stefaniak E.,
Meel K. Van, Krata A., Grieken R. Van, Wiłkojć E.
Study of influence of tourist visits on the air pollution inside the Royal Museum in the Wawel Castle
in Cracow, Poland
2 International Restoration Forum in Lviv
Lwów, Ukraina, 15-18.05.2008
ORAL
99 Sanok Z., Ciślak A., Kułakowska K.
Termotropowe ciekłe kryształy.
VIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demostratorów Fizyki w Opolu
Opole, 25-27.06.2008
ORAL
100 Sanok Z.
Gwiazda Betlejemska, siatka dyfrakcyjna a hologram
Konferencja Pokazać-Przekazać
Warszawa, 18-20.04.2008
ORAL
101 Schneider K., Kapusta Cz., Zając D.A., Marquina C.I., Ibarra M.R,, Świerczyna A.,
Urbanik A.
Carbon coated Fe and Fe3O4 derived nanoparticles for MRI contrast
33rd European Society of Neuroradiology Anual Meeting
17th Advanced Course ‘Intracranial tumors-from structural to functional imaging’
Kraków, 18–21.09.2008
POSTER
138
102 Schneider K., Kapusta Cz., Zając D.A., Marquina C.I., Ibarra M.R,, Świerczyna A.,
Urbanik A.
Carbon coated Fe and Fe3O4 derived nanoparticles for MRI contrast
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, 17-21.09.2008
POSTER
103 Schneider K., Kapusta Cz., Zając D.A., Marquina C.I., Ibarra M.R., Świerczyna A.,
Urbanik A.
Carbon coated Fe and Fe3O4 derived nanoparticles for MRI contrast
Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane School of Physics
Zakopane, 19–25.05.2008
POSTER
104 Schneider K., Kapusta Cz., Zając D.A., Marquina C.I., Ibarra M.R., Świerczyna A.,
Urbanik A.
Nanocząstki na bazie Fe i Fe3O4 w otoczkach węglowych jako kontrasty MRI
II Krajowa Koferencja Nanotechnologii
Kraków, 25-28.06.2008
POSTER
105 Schneider K., Kapusta Cz., Zajac D.A., Marquina C.I., Ibarra M.R.
XAS study of carbon coated Fe and Fe3O4 derived nanoparticles
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS
2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
POSTER
106 Schneider K., Padoł, A., Sikora M., Kapusta Cz., Michałów K., Graule Th., Heel A.,
Radecka M., Rekas M., Zajac D.
XAFS study of Mo and W doped TiO2 nanopowders
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
POSTER
107 Selvaraj N.B., Chapelle D., Figiel H., Perreux D.
Modelling the evolution of temperature inside LaNi4.78Sn0.22 storage tank during refueling
International Symposium on Metal-Hydrogen Systems MH2008
Reykjavik, Islandia, 24-28.06.2008
POSTER
108 Selvaraj N.B., Figiel H.
The characterization of intermetallic hydrides and assessment of their suitability for storage tanks
6th HyTRAIN Workshop
Londyn, W. Brytania, 08-10.09.2008
ORAL
109 Seremak-Peczkis P., Schneider K., Zajączkowski W., Kapusta Cz., Zając D., Pasierb P.,
Drożdż-Cieśla E., Rękas M.
XAFS study of BaCe1-xTixO3 protonic solid electrolytes
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS
2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
POSTER
139
110 Sikora M., Adelhelm C., Balden M., Schneider K., Kapusta Cz., Glatzel P.
Nanocrystallization in vanadium doped carbon films studied ny means of X-ray emisssion spectroscopy
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS
2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
ORAL
111 Sikora M., Knizek K., Kapusta Cz., Jirak Z., Prochazka V., Rybicki D., Glatzel P.
Spin state evolution of transition metals in the Co doped manganese perovskites.
II Krajowa Konferencja Polski Synchrotron - Linie Eksperymentalne
Kielce-Ameliówka, 20-21.06.2008
ORAL
112 Sikora W., Budziak A., Figiel H., Ouladiaf B.
Calculated and experimental structure of ErMn2D2 hydride
International Symposium on Metal-Hydrogen Systems MH2008
Reykjavik, Islandia, 24-28.06.2008
ORAL
113 Sikora W., Malinowski M., Kuna A., Pytlik L.
Symmetry analysis of quadrupolar ordering in the σ-phase of binary alloy systems
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements SCTE 2008
Dresden, Germany, 26-31.07.2008
POSTER
114 Sikora W., Malinowski M., Kuna A., Pytlik L.
Symmetry analysis of quadrupolar ordering in the σ-phase of binary alloy systems
50 Konwersatorium Krystalograficzne
II Sesja Naukowa PTK
Wrocław, 26-28.06.2008
POSTER
115 Spisak B.J., Wołoszyn M., Paja A.
Spin-dependent transport through metallic system with magnetic impurities
The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2008
Poznań, 24-27.06.2008
POSTER
116 Spisak B.J., Wołoszyn M.
Computer simulation of the spin-polarised transport through a nanodevice.
Summer School ‘Nanomagnetism and Spintronics’
Praga, 05-13.09.2008
POSTER
117 Stęgowski Z., Chwiej J., Lankosz M., Szczerbowska-Boruchowska M., Adamek D.
Neurodegenerative disoders recognition using X-ray fluorescence microscopy and artificial neural
networks methods
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
ORAL
140
118 Stęgowski Z., Dudała J., Matusiak, Różańska A., Stępień A.
Supported Software for SPECT Images Analysis and Myocardial Perfusion Diagnosis
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
ORAL
119 Stęgowski Z.
Lectures on:
RTD experiments & mathematical modeling,
Radiotracer data treatment & Discussion on different RTD software,
Mathematical modeling of RTD data: Case Studies,
Introduction to CFD modeling: its utility & Limitations,
Turbulent and multiphase flow modeling,
Preprocessing for CFD simulation – GAMBIT & FLUENT software,
CFD Simulation & Postprocessing – FLUENT software,
CFD tracer experiments for one phase & multiphase flow,
CFD-Case Studies,
New Developments In Radiotracers Technology.
IAEA/ RCA Regional Training Course on “Validation of CFD models of multiphase systems using
radiotracers”
Goa, India, 01-05.12.2008
120 Szczerba W., Sikora M., ChomeNtowski P., Kapusta Cz., Zając D.A., Marquina C.,
Serrate D., Ibarra M.R.
A XAFS study of surface oxidised Fe particles
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS
2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
POSTER
121 Szczerbowska-Boruchowska M., Chwiej J., Wójcik S., Czapla J., Lankosz M.,
Stęgowski Z., Adamek D.
Analiza biochemiczna glejowych nowotworów mózgu przy wykorzystaniu technik opartych na
promieniowaniu synchrotronowym;
XIV Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich „Podłoże neuropatologiczne otępienia
w chorobach ośrodkowego układu nerwowego”.
Warszawa, 05–07. 06.2008
POSTER
122 Szczerbowska-Boruchowska M., Chwiej J., Wójcik S., Czapla J., Lankosz M.,
Stęgowski Z., Adamek D.
Synchrotron Radiation Based Microimaging of Human Brain Gliomas.
4th Annual Diagnostic Applications of Synchrotron Infrared Microspectroscopy Meeting
Dublin, Ireland, 12-13.06.2008
POSTER
123 Szczerbowska-Boruchowska M., Wójcik S., Kastyak M., Chwiej J., Stęgowski Z.,
Lankosz M., Adamek D.
Biochemical Imaging of Human Brain Gliomas with Synchrotron Radiation Microprobe.
European Synchrotron Radiation Facility User Meeting
Grenoble, France, 05- 07. 02. 2008
POSTER
141
124 Szczerbowska-Boruchowska M., Wójcik S., Chwiej J., Lankosz M., Adamek D.
Synchrotron-Based X-Ray Chemical Imaging of Human Brain Gliomas
9th European Congress of Neuropathology
Athens, Greece, 08–10.05.2008
POSTER
125 Ślęzak T., Stankov S., Zając M., Ślęzak M., Matlak K., Spiridis N., Laenens B., Planckaert N., Rennhofer M., Freindl K., Wilgocka-Ślęzak D., Rüffer R., Korecki J.
Depth-Resolved Magnetization Structure at the Spin Reorientation Transition in Fe/W(110) UltraThin Films
Workshop on Advances in Science and Technology of Nanostructures 2008
Halle, Germany, 03-04.06.2008
POSTER
126 Ślęzak M., Ślęzak T., Stankov S., Zając M., Matlak K., Spiridis N., Laenens B., Planckaert N., Rennhofer M., Freindl K., Wilgocka-Ślęzak D., Ruffer R., Korecki J.
Depth-Resolved Magnetization Structure at the Spin Reorientation Trasition in Fe/W(100) UltraThin Films
Workshop on High temporal and spatial resolution studies of magnetic nanostructures
Augustów, 27.06-02.07.2008
POSTER
127 Ślęzak M., Stankov S., Zając M., Ślęzak T., Matlak K., Spiridis N., Laenens B., Planckaert N., Rennhofer M., Freindl K., Wilgocka-Ślęzak D., Rüffer R., Korecki J.
Depth-Resolved Magnetization Structure at the Spin Reorientation Transition in Fe/W(110) UltraThin Films
14th International Conference on Solid Films and Surfaces
Dublin, Irlandia, 29.06-04.07.2008
ORAL
128 Taczanowski S.
Bezpieczeństwo energetyczne a energia jądrowa
Konferencja międzynarodowa: Bezpieczeństwo energetyczne filarem bezpiecznej Europy
Instytut Studiów Strategicznych
Kraków, 21.04.2008
ORAL
129 Taczanowski S.
Energia jądrowa & węgiel – opcja energetyczna dla Polski.
III Warsztaty: Zielone Prądy w Edukacji
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Kraków, 15.11.2008
ORAL
130 Taczanowski S.
Energia jądrowa dla Polski
Politechnika Krakowska.
Panel dyskusyjny: Niekonwencjonalne zródła energii.
Kraków, 15.05.2008
ORAL
142
131 Taczanowski S.
Symbiotic Nuclear – Coal Systems for Production of Liquid Fuels.
NATO Advanced Research Workshop on Safe Nuclear Energy
Yalta, Ukraina, 27.09 – 02.10.2008
ORAL
132 Taczanowski S.
Symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych.
XXII Konferencja IGSMiE PAN, Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii, z cyklu
Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej
Ustroń, 19-22.10.2008
ORAL
133 Tarasiuk J., Wierzbanowski K., Lodini A. Use of genetic algorithms for optimisation of material properties.
Symposium on Deformation Inhomogeneities in Materials
Université d’Orsay, France, 19 – 29. 05. 2008
POSTER
134 Toboła J, François M., Malaman B., Vilasi M.
Electronic structure and crystal stability calculations in Mo-Ru-Si system (FeSi and CsCl types)
34eme Journees D’Etudes des Equilibres entre Phases “JEEP 2008”
Marrakeche, Morocco, 26-28.03.2008
ORAL
135 Toboła J., Wiendlocha B., Kaprzyk S.
Calculations of thermopower in disordered thermoelectrics from electronic band structure calculations with complex energy by KKR-CPA method
27th International Conference on Thermoelectrics
OSU Corvallis, Oregon USA, 3-7.08.2008
ORAL
136 Trojek T., Węgrzynek D.
Measurements and Monte Carlo calculations of X-ray fluorescence Ka/Kb ratios for layered specimens
EXRS 2008 European Conference on X-Ray Spectrometry
Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 16-20.06.2008
POSTER
137 Wójcik P., Spisak B.J., Wołoszyn M., Adamowski J.
Application of Non-Classical Distribution Function to Transport Properties of Semiconductor
Nanodevices
XXXVII International School of Semiconducting Compounds
Ustroń-Jaszowiec, Poland, 07-13.06.2008
POSTER
138 Wach P., Zimnoch M., Różański K., Kozak K.
Temporal variability of Radon-222 in near-ground atmosphere.
Conference Abstracts: Institute of Nuclear Chemistry and Technology,
International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, 15-17.09.2008
POSTER
143
139 Wach P., Zimnoch M., Rozanski K., Kozak K.
Temporal variability of Radon-222 in near-ground atmosphere.
Abstract volume, s. 144.
6th Swiss Geoscience Meeting
Lugano, Szwajcaria, 21-23.11.2008
POSTER
140 Wachniew P., Mazur P., Łokas E.
Chemiczna i izotopowa ewolucja rzeki proglacjalnej
XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne,
23–24. 05. 2008
POSTER
141 Wachniew P.
Sources and solutes in an arctic glaciated catchment
International Seminar of the IAG Working Group on Small Catchments
Międzyzdroje, 22–23.04.2008
ORAL
142 Wasilewska-Radwańska M., Palko T.
Actual state of medical physics and biomedical engineering education in Poland
14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics
Riga, Latvia, 16-20.06.2008
POSTER
143 Wasilewska-Radwańska M.
What kind of education in the next future?
European Conference Medical Physics and Engineering, 110 Years After the Discovery of Polonium
and Radium
Kraków, Poland, 17-21.09.2008
ORAL
144 Wiącek P., Brogna A., Buzzetti S., Dąbrowski W., Fiutowski T., Gebauer B., Mindur B.,
Schmidt C., Schulz C., Soltveit H.K., Szczygiel R., Trunk U.
MSGCROC - an ASIC for High Count Rate Readout of Position Sensitive Microstrip Gas Chambers for
Thermal Neutrons
2008 Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and 16th Room Temperature
Semiconductor Detector Workshop
Dresden, Germany, 19–25.10.2008 ORAL
145 Wiendlocha B., Kołodziejczyk A., Zalecki R., Toboła J., Kaprzyk S.,
Electronic structure of the superconducting weak ferromagnet Y9Co7
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE 2008
Dresden, Niemcy, 26–31.07.2008
POSTER
146 Wiendlocha B., Toboła J., Kaprzyk S., Candolfi C., Dauscher A., Lenoir B., Hejtmanek J.
Electronic structure and transport properties of Mo3Sb7-xTex
European Conference on Thermoelectrics
Paris, France, 02-04.07.2008
ORAL
144
147 Wiendlocha B., Toboła J., Kaprzyk S., Sternik M., Parliński K., Oleś A. M., Candolfi C.,
Lenoir B.
Effect of doping on superconductivity in Mo3Sb7 from KKR-CPA study
The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2008
Poznań, 24-27.06.2008
ORAL
148 Wilgocka-Ślęzak D., Ślęzak T., Spiridis N., Freindl K., Zając M., Ślęzak M., Matlak K.,
Korecki J.
The Thickness-Induced Polar Spin Reorientation Transition in Ultra-Thin Fe(001) Films on Au(001)
14th International Conference on Solid Films and Surfaces
Dublin, Irlandia, 29.06-04.07.2008
POSTER
149 Wołoszyn M., Wójcik P., Spisak B.J.
Effect of Magnetic Dopants on Transport Properties of Trilayer Nanostructure
Workshop Spin Momentum Transfer
Kraków, 03-05.09.2008
POSTER
150 Wolny J., Kozakowski B., Kuczera P., Takakura H.,
Real space refinement of decagonal quasicrystal
10-th International Conference on Quasicrystals, ICQ-10
Zurich, Switzerland, 06–11.07.2008
POSTER
151 Wolny J., Kozakowski B., Kuczera P., Takakura H.
Real space refinement of decagonal quasicrystal
Workshop: Aspects of aperiodic order
Bielefeld, Germany, 03–05.07.2008
POSTER
152 Wroński S., Wierzbanowski K., Baczmański A., Lodini A.
X-ray grazing incidence technique – corrections in residual stress measurement.
Symposium on Deformation Inhomogeneities in Materials
Université d’Orsay, France, 19 – 29. 05. 2008
POSTER
153 Zach R., Chajec W., Toboła J., Duraj R., Balli M., Hlil E.K., Fruchart D., Ono F., Kanomata T.
Magnetocaloric effect and magnetoelastic phase transitions in MnRh1-xCoxAs system
16th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE 2008
Dresden, Niemcy, 26–31.07.2008
ORAL
154 Zackiewicz E., Socha R.P., Spiridis N., Korecki J.
STM and XPS studies of gold nanostructures on iron and oxygen rich Fe3O4(001) surfaces
XL Annual Polish Conference on Catalysis, Catalysis for Society
Kraków, 11-15.05.2008
POSTER
145
155 Zając D.A., Pacławski K., Kapusta Cz., Fitzner K.
X-ray absorption spectroscopy study of platinum chloride complex ions in aqueous solutions
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS
2008)
Ameliówka, 15–20.06.2008
ORAL
156 Zając M., Ślęzak M., Ślęzak T., Matlak K., Spiridis N., Freindl K., Korecki J.
Magnetic and Structural Properties of Epitaxial Fe/Fe3O4/Fe Trilayers
14th International Conference on Solid Films and Surfaces
Dublin, Irlandia, 29.06-04.07.2008
ORAL
157 Zając M., Ślęzak T., Ślęzak M., Spiridis N., Freindl K., Wilgocka-Ślęzak D., Matlak K.,
Zackiewicz E., Korecki J.
Oxygen adsorption on Fe(110)
14th International Conference on Solid Films and Surfaces,
Dublin, Irlandia, 29.06-04.07.2008
POSTER
158 Zimnoch M., Półtorak P., Wach P., Różański K.
Radon-222 in the urban atmosphere: assessing the local fluxes of CO2 and CH4
European Geosciences Union, General Assembly 2008
Vienna, Austria, 15–20.04.2008
ORAL
159 Zuber A., Różański K., Kania J., Witczak S., Purtschert R.
Groundwater residence time: combined use of lumped-parameter and transport models.
International Workshop on Groundwater Dating Using Environmental Tracers.
Leipzig, Germany, 05-07.03.2008
ORAL
160 Żukrowski J., Dubiel S.M., Cieślak J.
Do 57Fe atoms pin spin-density-waves in chromium?
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii MössbauerowskiejOSSM 2008
Koninki, 08–11.06.2008
ORAL
161 Żukrowski J., Dubiel S.M., Cieślak J.
Anomalous binding of 57Fe atoms in metallic chromium
50 Years after – The Mössbauer effect today and in the future
Garching, 9–10.10.2008
ORAL
146
Awards
Nagrody
Nagroda StatSoft za najlepszą pracę doktorską:
„Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego oraz związków organicznych w komórkach nerwowych dla wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych”.
dr J. Chwiej
promotor: prof. M. Lankosz
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
147
148
Invention disclosures, patent
applications and patents.
Wnioski racjonalizatorskie,
wnioski patentowe, patenty.
Bolewski A., Ciechanowski M., Dydejczyk A., Kreft A.
Sposób określania równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu. Zgłoszenie patentowe zarejestrowane w Centrum Transferu Technologii AGH w dniu 28.10.2008r., nr 1/222/2008/90.
Matusiak K., Wasilewska-Radwańska M., Stępień A.
Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP
Projekt wynalazczy pt. „Dynamiczny fantom serca” otrzymał numer P-385 789 z mocą od dnia
31.07.2008r.
5-ty Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
149
150
Scientific events
Wydarzenia naukowe
Titles, positions, etc.
Professor title from President of Poland
dr hab. Jerzy Sanetra – Politechnika Krakowska
Ordinary professor position
prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
Habilitation and doctoral theses
Habilitations
habilitacje
dr inż. Jacek Tarasiuk – Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
„Badanie mechanizmów rekrystalizacji w metalach. Modele rekrystalizacji i narzędzia analizy tekstury i mikrostruktury.”
– kolokwium habilitacyjne 7.01.2008r
Dissertations (PhD)
doktoraty
Jarosław Łukasik – Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
„Measurement of the proton diffractive structure function in deep inelastic e+p scattering with the
ZEUS detector at HERA”
Supervisor: dr hab. inż. Mariusz Przybycień
Defense: 14.04.2008
Marek Onak – Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej – temat pracy: „Technologia otrzymywania,
właściwości elektryczne, magnetyczne i oddziaływania nadsubtelne związków międzymetalicznych Gd(Mn – Fe) oraz Gd(Fe - Co2 ) „ – promotor – prof. dr hab. Jarosław Pszczoła – obrona
– 6.06.2008r - nadanie stopnia doktora RW – 30.06.2008r
Marcin Zając – Katedra Fizyki Ciała Stałego – temat pracy – „Struktura magnetyczna epitaksjalnych
układów metal-tlenek na bazie Fe” – promotor – prof. dr hab. Józef Korecki – obrona – 15.07.2008r
- nadanie stopnia doktora RW 22.09.2008r
Wojciech Chmura – Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej – temat pracy – „Badanie składu izotopowego azotanów w wodach podziemnych – ujęcie metodyczne i zastosowania” – promotor – prof.
dr hab. inż. Kazimierz Różański – obrona – 17.10.2008r - nadanie stopnia doktora RW 20.10.2008r
151
Sławomir Sroka – Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej – temat pracy – „Symulacja zapisu qubitów i działania kwantowych bramek logicznych realizowanych na kropkach kwantowych” – promotor – prof. dr hab. Stanisław Bednarek – obrona – 27.10.2008r - nadanie stopnia
doktora RW – 17.11.2008r
Piotr Guzdek - Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej – temat pracy – „Oddziaływania nadsubtelne,
właściwości magnetyczne i elektryczne związków międzymetalicznych ze składem elektronowym
4d – 3d” – promotor – prof. dr hab. Jarosław Pszczoła – obrona – 21.11.2008r - nadanie stopnia
doktora RW – 15.12.2008r – praca wyróżniona
Adrian Wiecheć – Katedra Fizyki Ciała Stałego – temat pracy – „Rola oddziaływań magnetycznych w
przemianie Verweya na podstawie badań magnetycznych magnetytu i cynkoferrytów Fe3-x ZnxOx
(x ≤ 0,05)” – promotor – dr hab. inż. Andrzej Kozłowski – obrona – 24.11.2008r - nadanie stopnia
doktora RW – 15.12.2008r
Liliana Kolwicz-Chodak – Katedra Fizyki Ciała Stałego – temat pracy – „Ciepło właściwe związków
RMn2 Hx” – promotor – dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski – obrona - 1.12.2008r - nadanie stopnia
doktora RW – 15.12.2008r
Jakub Haberko – Katedra Fizyki Materii Skondensowanej – temat pracy – „Separacja faz w cienkich warstwach kompozytów polianiliny” – promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – obrona
– 1.12.2008r - nadanie stopnia doktora RW 15.12.2008r - praca wyróżniona
Scientific meetings organized by the Faculty
Konferencje organizowane przez Wydział
23rd International Conference of Physics Students (ICPS 2008)
Krakow, Poland, August 6-13, 2008
International Conference on Recent Development and Applications of Nuclear Technologies
Białowieża, Poland, September 15–17, 2008
2nd European Conference: Medical Physics And Engineering
“110 years after the discovery of Polonium and Radium”
Krakow, Poland, September 17-21, 2008
Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Moessbauerowskiej
Koninki, Poland, June 8-11, 2008
152
Faculty seminar
Seminarium Wydziałowe
2008/01/04
prof. dr hab. Bogdan Muryn (KOiDC WFiIS AGH) Seminarium wspomnieniowe z okazji 100 rocznicy
urodzin Profesora Mariana Mięsowicza
2008/01/11
dr hab. inż. Jadwiga Laska (Katedra Biomateriałów WIMiC AGH) Odczytać kod życia
2008/01/18
prof. dr hab. Józef Barnaś (Wydział Fizyki UAM Poznań) Gigantyczny magnetoopór: Nagroda Nobla
w roku 2007 dla A. Ferta i P. Grunberga
2008/02/22
Dr. habil. Adam G. Balogh (Institute for Materials Science, Darmstadt University of Technology) Ion
Beam Analysis and its applications in nanoscaled materials
2008/02/29
doc. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej
2008/03/07
prof. dr hab. Rafał Kozubski (Instytut Fizyki UJ) Termodynamika defektów punktowych w związkach
międzymetalicznych z “defektem potrójnym”
2008/03/14
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (KFMS WFiIS AGH) Fizyka miękkiej materii i jej twórca P.- G. de Gennes (1932-2007) - seminarium dydaktyczne
2008/03/28
prof. dr. hab. Henryk Figiel, dr. inż. Janusz Niewolski (KFCS WFiIS AGH) 1. Nowy pokaz do wykładów
- samochodzik napędzany wodorem PDF 2. Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki
2008/04/04
dr inż. Tomasz Bołd (KOiDC WFiIS AGH) System wyzwalania i filtracji w eksperymencie ATLAS na
LHC
2008/04/11
prof. dr hab. Karol Życzkowski (WFAiIS UJ) Dlaczego pierwiastek: o systemach głosowania w Radzie
Unii Europejskiej
2008/05/09
Prof. David Chapelle (Univ. Besancon) Hydrogen Energy and its storage
2008/05/25
prof. dr hab. Krzysztof Parliński (IFJ PAN, Kraków) Metoda ab initio w badaniach materiałów
2008/05/30
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (KFMS WFiIS AGH) Kopernik i Kepler. Koniec i początek
153
2008/06/20
Prof. Xia Jianxin (Department of Environmental Sciences, Central University for Nationalities, Beijing, China) Slurry Transport with Pipeline and Deep Sea Mining
2008/10/03
prof. dr hab. inż. Khalid Saeed (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) Kiedy systemy biometryczne stają się niebezpieczne
2008/10/10
dr Jerzy Szczęsny (IF AP Krakow) Krzywizna w geometrii, fizyce kwantowej i klasycznej
2008/10/17
prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie)
Prace badawcze z zakresu techniki rakietowej w AGH w latach 1958-1959 i związana z nimi rakieta
eksperymentalna RM-1
2008/11/07
prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH) Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru
i średniej w przypadku obserwacji skorelowanych
2008/11/21
prof. dr hab. inż. Marek Lankosz (Katedra Zastosowań Fizyki Jadrowej WFiIS AGH) Laser rentgenowski na swobodnych elektronach - nowe źródła promieniowania X w DESY-HASYLAB
2008/12/05
prof. dr hab. Stanisław Dubiel (KFMiB WFiIS AGH) Własności i aspekt technologiczny fazy sigma
w układach FeCr i FeV
2008/12/12
prof. dr hab. Tomasz Dietl (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) Magnetyzm w półprzewodnikach
154
Activity in Scientific Boards, Academies, Scientific
Societies, Committees, etc.
Aktywność w Akademiach Naukowych, Towarzystwach
Naukowych, Komitetach, etc.
Adamowski J.
Członek Rady Programowej Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji
Członek Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Dubiel S.
Polskie Towarzystwo Fizyczne – Członek Zarządu Głównego
Dudała J.
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej, Sekretarz Oddziału Krakowskiego
Figiel H.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
Przewodniczący Rady Konsorcjum BIOMAR
Janczyszyn J.
Członek Rady ds. Atomistyki, w tym Komisji Energetyki Jądrowej i Komisji ds. ZIBJ
Jeleń K.
Przewodniczący Rady Partnerów Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych
Członek Komitetu Monitorującego dla KPK EURATOM
Członek Kapituły Nagrody Miasta Krakowa
Członek Rady Naukowej Krakowskiego Parku Technologicznego
Członek Rady Naukowej Instytutu Energii Atomowej
Członek Rady Naukowej IFJ PAN
Członek Kapituły Programu Ariadna
Członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Jung A.
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej – V-ce Prezes Oddziału Krakowskiego
Kapusta Cz.
Członek Condensed Matter Board European Physical Society
Kisielewska D. Członek Komitetu Fizyki Wydziału III PAN,
Członek Rady Naukowej IFJ PAN
Członek Rady Naukowej IPJ Warszawa
Członek Komisji Fizyki Wysokich Energii przy Radzie Atomistyki PAA
Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego
155
Korecki J.
Członek Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN,
Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN
Lankosz M.
Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie od 2008
Malarz K.
Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF (2008-2009)
Matuszak Z.
Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Prezes Krakowskiego Oddziału
Paja A.
Członek Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych Rady Nauki MNiSzW
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego od
2003
Różański K.
Członek Państwowej Rady d/s Atomistyki
Członek Polskiego Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowego Programu „Zmiany Globalne
Geosfery i Biosfery” przy Prezydium PAN
Wiceprezes Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „Geosfera”
Sikora W.
Członek Komitetu Krystalografii PAN
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów
Taczanowski S.
Członek Rady Asocjacji EURATOM Fusion–Poland, 2004
Wasilewska-Radwańska M.
EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics) – Chair of Education and Training Professional Committee
European Scientific Institute, Archamps (Francja) – członek Administrative Council
PAN Wydział VI Nauk Medycznych – członek Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki
Obrazowej
Przewodnicząca Komisji Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej, Prezes Oddziału Krakowskiego i członek Zarządu Głównego,
sekretarz Zarządu Głównego PTFM
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych – członek Zarządu Oddziału
Wolny J.
Członek Komitetu Krystalografii PAN
Zięba A. PTF: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Nagród
Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
156
Publishing committees of scientific journals
Komitety wydawnicze czasopism naukowych
Bednarek S.
Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma The Open Nanomedicine Journal
Dąbrowski w.
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma IOP Journal of Instrumentation
Dąbrowski w.
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Nukleonika
Korecki J.
Guest editor Central European Journal of Physics:
Crystallographic and Electron Structure of Solid State Surfaces and Interfaces
kułakowski k.
Guest editor Acta Physica Polonica A
Lankosz M.
Członek Komitetu Doradczego czasopisma X-Ray Spectrometry
Malarz K.
Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Central European Journal of Physics
Paja A.
Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Research Journal of Physics
Różański K.
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Geochronometria
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Isotopes in Environmental and Health Studies
Szafran B.
Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Central European Journal of Physics
Wasilewska-Radwańska M.
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Polish Journal of Medical Physics and Engineering
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Physica Medica European Journal of Medical Physics
Wierzbanowski K.
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Archives of Metallurgy and Materials (PAN)
157
Preparing committees of conferences
Komitety przygotowujące konferencje
Dubiel S.
Członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego Insternational Symposium of the Industrial Applications of the Moessbauer Effect, Budapeszt, 2008
Organizator I współprzewodniczący Ogólnopolskiego Seminarium Spektroskopii Moessbauerowskiej, Koninki, 2008
Figiel H.
Członek International Steering Committee of the International Symposia on Metal-Hydrogen Systems (od 2004)
Członek Komitetu Programowego II Polskiego Forum „Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe”
(2008)
Kapusta Cz.
Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji EPS-CMD22, The 22nd General Conference of the
Condensed Matter Division of the European Physical Society, Rzym, 25-29 August 2008
Lankosz M.
Członek Komitetu Organizacyjnego: International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies: Białowieża, 15–17 September 2008
Stęgowski Z.
Członek Komitetu Organizacyjnego : International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies: Białowieża, 15–17 September 2008
wasilewska-radwańska w.
Przewodnicząca Lokalnego Komitetu Organizacyjnego: 2nd European Conference on Medical Physics and Engineering „110 years after the discovery of Pollonium and Radium”, Kraków, 17-21 September 2008
158
AGH University of Science and Technology
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Annual Report 2008
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Raport Roczny 2008
Raport opracował: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Projekt graficzny, skład: yk studio
www.ykstudio.pl
www.ftj.agh.edu.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement