EDNord - Konica Minolta Magicolor 2530DL Brugsanvisning

EDNord - Konica Minolta Magicolor 2530DL Brugsanvisning
magicolor 2530 DL
Brugervejledning
®
A00V-9566-02V
1800818-012B
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Mange tak
Tak fordi du har købt en magicolor 2530 DL. Du har truffet det helt rette valg. Din
magicolor 2530 DL er specielt konstrueret til optimal ydelse i Windows, Macintosh og
andre miljøer.
Varemærker
KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
magicolor er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende KONICA
MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
Meddelelse om ophavsret
Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.,
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005,
Japan. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt
eller delvist, eller overføres til noget andet medium eller sprog uden skriftlig tilladelse
fra KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Meddelelse
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. forbeholder sig retten til
uden varsel at ændre i denne vejledning og det udstyr, som beskrives i den. Der er
lagt mange kræfter i at sikre, at denne vejledning er fri for unøjagtigheder og
udeladelser. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. giver dog ingen
garanti under nogen som helst form, herunder, men ikke begrænset til, alle indirekte
garantier om salgsmulighed og egnethed til et bestemt formål med hensyn til denne
vejledning.
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. påtager sig ikke noget
ansvar for eller ansvarlighed for fejl, som er indeholdt i denne vejledning, eller for
tilfældige, specielle eller følgende skader, som fremkommer som følge af leverancen
af denne vejledning, eller brugen af denne vejledning i forbindelse med driften af
udstyret, eller i forbindelse med udstyrets ydelser, når udstyret betjenes.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
SOFTWARELICENSAFTALE
Denne pakke indeholder følgende materialer fra Konica Minolta Business Technologies, Inc.
(KMBT): software, som er en del af udskrivningssystemet, den digitalt kodede maskinlæsbare
outlinedata, kodet i det specielle format og i krypteret form ("Fontprogrammer"), anden
software, der kører på et computersystem til brug sammen med Udskrivningssoftwaren
("Værtssoftware") samt relateret, forklarende skriftligt materiale ("Dokumentation"). Termen
"Software" bruges til at beskrive Udskrivningssoftware, Fontprogrammer og/eller
Værtssoftware og skal også omfatte alle opgraderinger, ændrede versioner, tilføjelser samt
kopier af Softwaren.
Softwaren gives dig i licens i henhold til vilkårene i nærværende Aftale.
KMBT giver dig en ikke-eksklusiv underlicens til at bruge Softwaren og Dokumentationen,
under forudsætning af, at du accepterer følgende:
1. Du må anvende Udskrivningssoftwaren og de medfølgende Fontprogrammer til
billedbehandling til de licenserede outputenheder, udelukkende til dine egne interne
forretningsformål.
2. I tillæg til licensen til Fontprogrammer, som anført i Afsnit 1 ("Udskrivningssoftware")
herover, må du anvende Roman Fontprogrammer til at gengive vægte, typografier og
versioner af bogstaver, talord, tegn og symboler ("Skrifttyper") på displayet eller skærmen
til dine egne interne forretningsformål.
3. Du må tage én sikkerhedskopi af Værtssoftwaren, forudsat sikkerhedskopien ikke
installeres eller anvendes på nogen computer. Uanset begrænsningerne herover må du
installere Værtssoftwaren på et vilkårligt antal computere, alene til brug sammen med ét
eller flere udskrivningssystemer, der kører Udskrivningssoftwaren.
4. Du kan tildele rettighederne under denne Aftale til en rettighedserhverver af al
Licenshavers ret og interesse til sådan Software og Dokumentation
("Rettighedserhverver"), forudsat du til "rettighedserhverver" overfører alle kopier af sådan
Software og Dokumentation Rettighedserhverver accepterer at være underlagt alle
vilkårene i Aftalen.
5. Du accepterer at ikke ændre, tilpasse eller oversætte Softwaren og Dokumentationen.
6. Du accepterer, at du ikke vil prøve at ændre, adskille, dekryptere, dekompilere eller
foretage reverse engineering af Softwaren.
7. Ejerskabet af Softwaren og Dokumentationen og alle reproduktioner heraf forbliver hos
KMBT og deres licensgiver.
8. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis,
herunder identifikationen af navnet på varemærkeejeren. Varemærker kan kun bruges til at
identificere udskrevet output, som er produceret med Softwaren. Sådan brug af et
varemærke giver dig ikke nogen rettigheder som ejer af det varemærke.
9. Du må ikke leje, lease, give i underlicens, låne eller overføre versioner eller kopier af
Softwaren, som bevillingshaver ikke bruger, eller Software der findes på et ubrugt medie,
undtagen som del af den permanente overførsel af al Software og Dokumentation som
beskrevet herover.
10. KMBT eller deres licensgiver kan ikke være ansvarlig over for dig for følgeskader,
hændelige skader, indirekte eller strafrelaterede skader, eller særlige skader, herunder
eventuel tabt fortjeneste eller tabt opsparing, selv om KMBT er blevet underrettet om
muligheden for sådanne skader, eller for nogen krav fra en tredjepart. KMBT eller deres
licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til softwaren, udtrykkeligt eller
stiltiende, inklusive og ikke begrænset til stiltiende garantier i relation til produktets
salgbarhed eller egnethed til bestemte formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af
tredjeparts rettigheder. Visse stater eller retskredse tillader ikke udelukkelsen eller
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
begrænsningen af hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, så
begrænsningerne herover gælder muligvis ikke dig.
11. Bemærkning til slutbrugerne hos de amerikanske myndigheder: Softwaren er et
"kommercielt anliggende", sådan som den term er defineret i 48 C.F.R.2.101, og består af
"kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation"," som
sådanne termer bruges i 48 C.F.R. 12.212. Softwaren er konsistent her med 48 C.F.R.
12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 over 227.7202-4, og alle amerikanske slutbrugere
anskaffer Softwaren med kun de rettigheder, der fremføres heri.
12. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren under nogen form for at undgå at krænke
gældende lovgivning og reguleringer inden for eksportkontrol.
Gældende for EU-lande
Dette symbol betyder: Dette produkt må ikke kasseres
sammen med almindeligt husholdningsaffald!
Kontakt de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om korrekt bortskaffelse af affald. Hvis du
køber en ny enhed, kan den brugte returneres til vores
forhandler, som vil sørge for, at den bliver bortskaffet
korrekt. Genvinding af dette produkt bidrager til at
bevare naturens ressourcer og hindrer mulige negative
konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed,
forårsaget af ukorrekt håndtering af affald.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Contents
1
Introduktion ....................................................................................................... 1
Bliv fortrolig med printeren 2
Pladskrav 2
Printerdele 3
Set forfra 3
Set bagfra 4
Set forfra med ekstraudstyr 4
Set bagfra med ekstraudstyr 4
2
Om softwaren .................................................................................................... 5
Hjælpeprogrammer og dokumentation cd-rom 6
Drivere 6
Hjælpeprogrammer 6
Systemkrav 7
Valg af driverindstillinger/standarder
(til Windows) 8
Afinstallation af printerdriveren
(til Windows) 9
Visning af printerdriverens indstillinger
(til Windows) 9
Contents
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
i
Windows XP/Server 2003 9
Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 10
Brug af printerdriveren 10
Generelle knapper 10
OK 10
Annuller 10
Anvend 10
Hjælp 10
Easy Set 11
Papirvisning 11
Printervisning 11
Vandmærkevisning 11
Kvalitetsvisning 11
Standard 11
Fanen Grundlæggende 12
Fanen Layout 12
Fanen Overlæg 12
Fanen Vandmærke 13
Fanen Kvalitet 13
Fanen Indstilling af enhedsfunktioner 13
Fanen Version 13
3
Brug af Windows Statusdisplay og Printerstatus Overvågningscenter ....15
Arbejde med statusdisplay 16
Introduktion 16
Åbning af statusdisplay og visning af forbrugsstatus 16
Ændring af størrelsen på statusdisplayets vindue 16
Brug af statusdisplayet 16
Forklaring af advarsler på statusdisplayet 17
Afhjælpning af en advarsel på statusdisplayet 17
Lukning af statusdisplayet 17
Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter 18
Introduktion 18
Systemkrav 18
Åbning af Printerstatus Overvågningscenter og visning af forbrugsstatus 18
Brug af Printerstatus Overvågningscenter 19
Forklaring af advarsler fra Printerstatus Overvågningscenter 20
Lukning af Printerstatus Overvågningscenter 20
4
Printerens kontrolpanel og konfigurationsmenu .........................................21
Om kontrolpanelet 22
Indikatorer og taster på kontrolpanelet 22
Indikatorer for tonerforsyningen 24
Konfigurationsmenu - oversigt 25
Konfigurationsmenu 25
Specielle sider Menu 28
ii
Contents
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Menuen Sprog 28
Menuen Engine 28
Menuen Netværk 32
Menuen Forbrug 34
Menuen Direct Print 35
5
Direct Print ....................................................................................................... 37
Direkte udskrivning 38
Udskrivning direkte fra et digitalt kamera 38
6
Brug af medier ................................................................................................. 41
Mediespecifikationer 42
Medietyper 44
Normalt papir (genbrugspapir) 44
Tykt papir 45
Kuverter 46
Etiketter 47
Brevpapir 48
Postkort 48
Transparenter 49
Blankt 50
Hvad er det garanterede billedområde (område som kan beskrives)? 51
Billedområde – Kuverter 51
Sidemargener 51
Ilægning af papir 52
Bakke 1 (universalkassette) 52
Ilægning af almindeligt papir 52
Andre medier 54
Ilægning af kuverter 54
Ilægning af etiketter/postkort/tykt materiale/transparenter 58
Bakke 2 60
Ilægning af almindeligt papir 60
Duplex 63
Udbakke 64
Opbevaring af medier 65
7
Udskiftning af forbrugsvarer .......................................................................... 67
Udskiftning af forbrugsvarer 68
Om tonerpatroner 68
Udskiftning af en tonerpatron 72
Udskiftning af tromlepatronen 77
8
Vedligeholdelse af printeren .......................................................................... 81
Vedligeholdelse af printeren 82
Rengøring af printeren 84
Udvendigt 84
Contents
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
iii
Indvendig 85
Rens valse og laserlinser 85
Rengøring af duplex-fødevalserne (ekstraudstyr) 88
Rengøring af mediefødevalser for bakke 2 89
Opbevaring af printeren 90
9
Fejlfinding ........................................................................................................93
Introduktion 94
Udskrivning af konfigurationssiden 94
Forhindring af fejl i indføringen 95
Gennemgang af mediebanen 96
Afhjælpning af fejl i medieindføringen 96
Meddelelser om fejl i medieindføringen og afhjælpende procedurer 98
Afhjælpning af fejl i medieindføringen i printeren 98
Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 2 102
Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved duplex-udstyr 104
Løsning af problemer med fejl i mediefødningen 106
Løsning af andre problemer 109
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten 114
Status-, fejl- og service-meddelelser 120
Standard statusmeddelelser 120
Fejlmeddelelser (advarsel) 121
Fejlmeddelelser (Operatorkald) 123
Servicemeddelelser 126
10 Installation af tilbehør ...................................................................................127
Introduktion 128
Antistatisk beskyttelse 128
Dual In-Line Memory Module (DIMM) 129
Installation af en DIMM 130
Duplex (ekstraudstyr) 132
Installation af duplex-udstyr 133
Bakke 2 135
Installation af bakke 2 136
Støvhætte 137
Installation af støvhætten 137
Ilægning af medie i bakke 1 med støvhætten installeret 138
A Appendix ........................................................................................................141
Sikkerhedsspecifikationer 142
Tekniske specifikationer 142
Printer 142
Forbrugsstoffers holdbarhed 145
Vores interesse for miljøbeskyttelse 146
Hvad er et ENERGY STAR-produkt? 146
iv
Contents
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Introduktion
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Bliv fortrolig med printeren
Pladskrav
For at sikre problemfri drift samt udskiftning af forbrugsartikler og
vedligeholdelse bør nedennævnte pladskrav overholdes.
970 mm
854 mm
753,8 mm
115,8mm
349 mm
854 mm
630 mm
430 mm
100 mm
(3.9")
Set forfra
"
"
2
100 mm 100 mm
(3.9")
(3.9")
560,8 mm
771,0 mm
Set fra siden
100 mm
(3.9")
Ekstraudstyr bliver på ovenstående illustration vist tonet.
Støvhætten er standardudstyr i Europa, Amerika og Taiwan, men
ekstra tilbehør i andre lande.
Bliv fortrolig med printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Printerdele
De følgende tegninger viser de dele af printeren, som der henvises til i denne
vejledning, så du bør bruge nogen tid på at bliver fortrolig med dem.
Set forfra
1
1—Udbakke
2
7
2—Kontrolpanel
3—Frontdæksel
4—KONICA MINOLTA
Direct Print-port til
digitalt kamera
5—Bakke 1
(universalkassette)
6—Tænd/slukkontakt
3
4
6
5
7—Topdæksel
8—Overførselsbælte
9—Fuserenhed
10—Fuser-adskillelsesgreb
11—Tromlepatron
12—Tonerpatronkarrusel
(indeholder 4 tonerpatroner: C, M, Y og K)
13—Tonerpatron
10
10
8
11
9
11
13
12
Bliv fortrolig med printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
Set bagfra
1—USB-port
1
2—10Base-T/100Base-TX
(IEEE 802.3) Ethernet
Interfaceport
2
Set forfra med ekstraudstyr
1—Støvhætte
2—Bakke 2
1
2
Set bagfra med
ekstraudstyr
1—Duplexudstyr
1
4
Bliv fortrolig med printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Om softwaren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hjælpeprogrammer og dokumentation
cd-rom
Drivere
Drivere
Printerdriver til
Windows XP/Server 2003/2000
Printerdriver til Windows Me/98SE
Printerdriver til Windows NT 4.0
Printerdriver for Macintosh OS X
Printerdriver til Linux
"
"
Brug/Fordele
Disse drivere giver dig adgang til alle
printerens funktioner, herunder
færdigbehandling og avanceret layout.
Se også “Visning af printerdriverens
indstillinger (til Windows)" på side 9.
Du kan finde yderligere oplysninger om printerdriverne til Macintosh
og Linux i magicolor 2530 DL Reference Guide.
Du kan finde yderligere oplysninger om installation af printerdriverne i
magicolor 2530 DL Installationsvejledning.
Hjælpeprogrammer
Hjælpeprogrammer
Statusdisplay (kun Windows)
Printerstatus Overvågningscenter
(kun Windows)
PageScope Webforbindelse
Brug/Fordele
På statusdisplayet kan du kontrollere
printerens aktuelle status som f.eks.
forbrug og fejlinformation.
Du kan finde yderligere oplysninger i
“Arbejde med statusdisplay" på side
16.
Gør det muligt at kontrollere status for
KONICA MINOLTA-produkter i
samme netværk.
Du kan finde yderligere oplysninger i
“Arbejde med Printerstatus
Overvågningscenter" på side 18.
Med webbrowseren kan printernes
status kontrolleres, og hver indstilling
kan ændres.
Yderligere oplysninger finder du i
magicolor 2530 DL Reference Guide.
6
Hjælpeprogrammer og dokumentation cd-rom
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Systemkrav
„ PC
– Pentium 2:400 MHz (Pentium 3:500 MHz eller højere anbefales).
– Power Mac G3 eller nyere (G4 eller nyere anbefales).
– Intel Core Duo (iMac eller MacBook Pro) eller nyere
„ Operativsystem
– Microsoft Windows XP Home Edition/Professional,
Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE,
Windows NT 4.0
– Mac OS X 10.2 eller senere
– Red Hat Linux 8.0 eller senere, SuSE Linux 8.1 eller senere
„ Fri plads på harddisk
256 MB eller mere
„ RAM
128 MB eller mere end anbefalet til operativsystemet
„ Cd-rom/dvd-drev
„ I/O-interface
– 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet interface-port
– USB version 2.0- og USB version 1.1-kompatibel port
"
Du kan finde yderligere oplysninger om printerdriverne til Macintosh
og Linux i magicolor 2530 DL Reference Guide.
Systemkrav
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
7
Valg af driverindstillinger/standarder
(til Windows)
Inden du begynder at arbejde med printeren, bør du kontrollere eller ændre
printerens standardindstillinger. Og hvis du har installeret ekstraudstyr, bør du
'angive' det i driveren.
1
Vælg driverens egenskaber som følger:
– (Windows XP/Server 2003)
Vælg i start-menuen Printere og faxenheder for at få vist mappen
Printere og faxenheder. Højreklik på printerikonet KONICA
MINOLTA magicolor 2530DL, og vælg Udskriftspræferencer.
– (Windows 2000)
Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist
mappen Printere. Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA
magicolor 2530DL, og vælg Udskriftspræferencer.
– (Windows Me/98SE)
Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist
mappen Printere. Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA
magicolor 2530DL,og vælg Egenskaber. Vælg Printeregenskaber.
– (Windows NT 4.0)
2
3
4
Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist
mappen Printere. Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA
magicolor 2530DL, og vælg Dokumentstandarder.
Hvis du har installeret eventuelt ekstraudstyr, så fortsæt med næste trin.
Ellers fortsæt med trin 8.
Vælg fanen Indstilling af enhedsfunktioner .
Kontroller, at enhederne er identificeret korrekt.
"
5
6
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Autokonfigurering.
Vælg en enhed (en ad gangen), og vælg Installeret på rullelisten
Indstillinger.
"
8
Da Autokonfigurering er valgt som standard for denne driver, bliver
det installerede ekstraudstyr identificeret automatisk. Hvis
ekstraudstyret af en eller anden grund ikke identificeres automatisk,
skal du følge de handlinger, som er beskrevet i trin 5 til 7.
Hvis du ved et tilfælde tilføjer en enhed, som ikke er installeret, skal du
vælge enheden på listen Enhedsfunktioner og derefter vælge Ikke
installeret på rullelisten Indstillinger.
Valg af driverindstillinger/standarder (til Windows)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
7
Klik på Anvend.
"
8
9
10
Afhængig af operativsystemets version vises Anvend muligvis ikke. I
det tilfælde skal du fortsætte med næste trin.
Vælg fanen Grundlæggende. Vælg standardindstillingerne for printeren,
f.eks. formatet på det standardpapir, du bruger.
Klik på Anvend.
Klik på OK for at lukke egenskabsdialogboksen.
Afinstallation af printerdriveren
(til Windows)
I dette afsnit beskrives, hvordan du afinstallerer printerdriveren til magicolor
2530 DL, hvis det er nødvendigt..
1
2
3
Vælg i Start-menuen (Windows XP/Server 2003: start) Programmer
(Windows XP/Server 2003: Alle programmer), KONICA MINOLTA,
magicolor 2530DL, og derefter Afinstaller.
Vælg i afinstallationsvinduet KONICA MINOLTA magicolor 2530DL. Klik
derefter på Afinstaller.
Magicolor 2530 DL-driveren bliver afinstalleret på din computer.
"
Hvis du bruger Windows 98SE, skal du genstarte computeren, når
du har afinstalleret printerdriveren.
Visning af printerdriverens indstillinger
(til Windows)
Windows XP/Server 2003
1
2
Vælg i start-menuen Printere og faxenheder for at få vist
mappenPrintere og faxenheder.
Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 2530DL, og vælg
Udskriftspræferencer.
Afinstallation af printerdriveren (til Windows)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
9
Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0
1
2
Peg i Start-menuen på Indstillinger, og klik så på Printere for at få vist
mappen Printere.
Vis printerdriverens indstillinger:
„ Windows 2000 – Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA
magicolor 2530DL, og vælgUdskriftspræferencer.
„ Windows Me/98SE – Højreklik på printerikonet magicolor 2530DL,
vælg Egenskaber, og vælg derefter Printeregenskaber.
„ Windows NT 4.0 – Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA
magicolor 2530DL, og vælg Dokumentstandarder.
Brug af printerdriveren
Generelle knapper
De knapper, som beskrives herunder, forekommer på hver fane.
OK
Klik for at afslutte dialogboksen Udskriftspræferencer og samtidig gemme
eventuelle ændringer.
Annuller
Klik for at afslutte dialogboksen Udskriftspræferencer uden at gemme
eventuelle ændringer.
Anvend
Klik for at gemme alle ændringer uden at afslutte dialogboksen
Udskriftspræferencer.
"
Afhængig af operativsystemets version vises Anvend muligvis ikke.
Hjælp
Klik for at få hjælp.
10
Brug af printerdriveren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Easy Set
Klik på Gem for at gemme de aktuelle indstillinger. Angiv et Navn og en
Kommentar for at have adgang til indstillingerne til senere brug.
„ Navn: Skriv navnet på de indstillinger, der skal gemmes.
„ Kommentar: Tilføj en kort kommentar til de indstillinger, der skal
gemmes.
Derefter kan de gemte indstillinger vælges på rullelisten. Du kan ændre de
registrerede indstillinger ved at klikke på Rediger.
Vælg Standard på rullelisten for at ændre funktionerne under alle faneblade
til deres standardværdier.
Papirvisning
Klik på knappen for at vise et eksempel på sidelayoutet i figurområdet.
"
Denne knap vises ikke på fanerne Vandmærke, Kvalitet og Version.
Printervisning
Klik på denne knap for at vise et billede af printeren i figurområdet.
"
Denne knap vises ikke på fanen Version.
Vandmærkevisning
Klik på denne knap for at vise et eksempel på vandmærket.
"
Denne knap vises kun, når fanen Vandmærke er valgt.
Kvalitetsvisning
Klik på denne knap for at vise et eksempel på de indstillinger, der er valgt på
fanen Kvalitet.
"
Denne knap vises kun, når fanen Kvalitet er valgt.
Standard
Klik på denne knap for at ændre indstillingerne til deres standardværdier.
"
Denne knap vises ikke på fanen Version.
Brug af printerdriveren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
11
"
Når du klikker på denne knap, ændres indstillingerne i den viste
dialogboks til deres standardværdier. Indstillingerne på andre faner
ændres ikke.
Fanen Grundlæggende
Med fanen Grundlæggende kan du
„ Angive papirets retning
„ Angive størrelsen på det originale dokument
„ Vælge outputmediets størrelse
„ Zoome (forstørre/reducere) på dokumenter
„ Angive papirkilden
„ Angive papirtype
„ Angive antallet af kopier
„ Aktivere/deaktivere jobsortering
Fanen Layout
Med fanen Layout kan du
„ Udskrive adskillige sider af et dokument på den samme side (N-up
udskrivning)
„ Rotere printbilledet 180 grader
„ Angive duplex-udskrivning
„ Angive hæfteudskrivning
„ Angive billedforskydningsindstillinger
Fanen Overlæg
"
Sørg for at bruge overlæg sammen med udskriftsjob med en
mediestørrelse og retning, der passer til overlæggets skema.
Hvis der derudover er angivet indstillinger for "N-up" eller "Hæfte" i
printerdriveren, kan overlæggets skema ikke justeres, så det passer til
de angivne indstillinger.
Med fanen Overlæg kan du
„ Vælge det skema, du vil bruge
„ Tilføje, redigere eller slette overlægsfiler
„ Udskrive skemaet på alle sider eller kun på første side
12
Brug af printerdriveren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fanen Vandmærke
Med fanen Vandmærke kan du
„ Vælge det vandmærke, der skal bruges
„ Tilføje, redigere eller slette vandmærker
„ Udskrive vandmærket på baggrunden
„ Lysne farvetætheden i vandmærket
„ Udskrive vandmærket kun på første side
Fanen Kvalitet
Med fanen Kvalitet kan du
„ Angive, om du vil udskrive i farve eller sort/hvid
„ Kontrollere lyset i et billede (lysstyrke)
„ Justere kontrasten (Kontrast)
„ Justere mætheden i det udskrevne billede (Mæthed)
„ Angive farvetilpasning ved udskrivning af dokumenter
„ Angive udskriftens opløsning
Fanen Indstilling af enhedsfunktioner
Med fanen Indstilling af enhedsfunktioner kan du
„ Automatisk identificere installeret ekstraudstyr
„ Aktivere bakke 2 og /eller duplexudstyret
„ Indtaste det brugernavn, der sendes sammen med printjobbet/-jobbene
Fanen Version
„ Med fanen Version kan du få vist oplysninger om printerdriveren.
Brug af printerdriveren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug af Windows
Statusdisplay og
Printerstatus
Overvågningscenter
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Arbejde med statusdisplay
Introduktion
Statusdisplay viser oplysninger om printerens aktuelle status.
"
Statusdisplay kræver, at Aktivér tovejsunderstøttelse er markeret i
Udskriftsegenskaber.
Åbning af statusdisplay og visning af forbrugsstatus
Brug et af følgende trin til at åbne statusdisplayet:
„ Windows XP/Server 2003 – I Start-menuen, vælg Alle programmer,
KONICA MINOLTA, magicolor 2530DL og derefter Status.
„ Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 – I Start-menuen, vælg Programmer,
KONICA MINOLTA, magicolor 2530DL og derefter Status.
Ændring af størrelsen på statusdisplayets vindue
„ Vælg Status (Reducer) i menuen Displayfor at gøre vinduet mindre.
„ Vælg Status (Forstør) i menuen Display for at gøre vinduet større.
Brug af statusdisplayet
„ Når baggrunden for printergrafikken er grøn, står printeren i
standby-stilling, eller et job er under normal udskrivning.
„ Når baggrunden for printergrafikken er rød eller gul, er der en fejl, og
jobbet skal afbrydes. Printerens status og fejlmeddelelsen vises i
dialogboksene til venstre.
Funktionsområderne omfatter:
„ Printerstatus – Viser tekstmeddelelser, som beskriver printerens aktuelle
driftsstatus.
„ Afhjælpning – Forklarer, hvad du skal gøre for at afhjælpe problemer og
komme ud af fejltilstande.
„ Advarselsstatus – Viser tekstmeddelelser om tilstande som f.eks. lav
toner.
„ Printerstatusfigur – Viser en grafisk fremstilling af printeren og angiver,
hvor problemet er.
„ Udskriftsstatus – Viser status for det aktuelle udskriftsjob.
16
Arbejde med statusdisplay
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
„ Vælg popup-meddelelse—Gør det muligt at vælge den/de
meddelelse(r), som du vil have i forgrund, når den bestemte tilstand
forekommer på printeren.
„ Printeroplysninger – Gør det muligt at kontrollere forskellige oplysninger
såsom antal udskrifter.
„ Forbrugsstatus – Viser forbrugsstatus (omtrentlige procentdel tilbage)
for hver tonerpatron.
Forklaring af advarsler på statusdisplayet
Når statusdisplayet opdager et udskrivningsproblem, skifter ikonet på
Windows-proceslinjen fra grønt til gult eller rødt, afhængig af hvor alvorligt
problemet er.
Afhjælpning af en advarsel på
statusdisplayet
Hvis der på statusdisplayet gøres opmærksom på et problem, skal du
dobbeltklikke på ikonet i Windows-proceslinjen for at åbne statusdisplayet.
Statusdisplayet fortæller, hvilken type fejl der er tale om.
Lukning af statusdisplayet
Du kan lukke statusdisplayet via menuen Filer ved at vælge Afslut.
"
Hvis du klikker på knappen X i øverste, højre hjørne af
statusdisplayets vindue for at lukke vinduet, vil statusdisplayet stadig
kunne kaldes nederst til højre i proceslinjen. Dobbeltklik på ikonet for
at åbne statusdisplayvinduet igen.
Forklaring af advarsler på statusdisplayet
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
17
Arbejde med Printerstatus
Overvågningscenter
Introduktion
Printerstatus Overvågningscenter er en applikation, som viser status for flere
udskrivningsenheder, som er tilsluttet til værten via lokale porte (USB) eller
netværksporte. Printerstatus Overvågningscenter lokaliserer printerenheder i
netværk ved hjælp af Service Location Protocol (SLP) og understøtter kun
udskrivningsenheder, der reagerer på KONICA MINOLTA-specifikke SLP- og
PJL-forespørgsler såsom magicolor 2300 DL, magicolor 2430 DL, magicolor
5430 DL, magicolor 5440 DL og magicolor 2530 DL.
"
"
Hvis et KONICA MINOLTA-produkt ikke er kompatibelt med hverken
SLP og KONICA MINOLTA-specifik PJL, kan Printerstatus
Overvågningscenter ikke bruges.
Printerstatus Overvågningscenter kræver, at Aktivér
tovejsunderstøttelse er markeret i Udskriftsegenskaber.
Systemkrav
„ Operativsystem
Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0
„ Printerporte understøttet af Printerstatus Overvågningscenter
– Ethernet-port
– USB-port
Åbning af Printerstatus Overvågningscenter og visning
af forbrugsstatus
Følg den passende fremgangsmåde, som er beskrevet herunder, for at åbne
Printerstatus Overvågningscenter.
„ Windows XP/Server 2003 – Vælg i Start-menuen Alle programmer,
KONICA MINOLTA, magicolor 2530DL og derefter Printerstatus
Overvågningscenter.
„ Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 – Vælg i Start-menuen Programmer,
KONICA MINOLTA, magicolor 2530DL og derefter Printerstatus
Overvågningscenter.
18
Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug af Printerstatus Overvågningscenter
„ Printernavn – Viser modelnavnet for den lokale printer eller printer i
netværket sammen med et printerikon. Printerikonet skifter farve
svarende til forbindelsen og printerstatus. Et rødt ikon angiver, at der er
en fejl, et gult ikon angiver en advarsel, og et grønt ikon angiver normal
drift.
Afhængigt af indstillingen i dialogboksen Indstillinger vises statusdisplayet
eller PageScope webforbindelsen, når du dobbeltklikker på printerens
navn.
"
"
"
Hvis printerens navn ikke kan genkendes, vises "Ukendt" ud for
printernavnet.
Hvis den valgte printer ikke er kompatibel med statusdisplay eller
PageScope webforbindelsen, vises den ikke, når du dobbeltklikker på
dens navn.
Hvis enheden er tilsluttet USB-porten, eller hvis "Kan ikke tilslutte"
vises under status, vises statusdisplay eller PageScope
webforbindelsen ikke, heller ikke selv om du dobbeltklikker på
printerens navn.
„ Port – Viser navnet på den port, hvor printeren er tilsluttet.
For en lokal printer vises typen (USB).
For en netværksprinter vises IP-adressen.
„ Status – Viser printerens status. De samme oplysninger for printerstatus
vises i statusdisplayet.
„ Status for forsyning: C,M,Y,K %Rest – Viser (i %) den omtrentlige
mængde toner, der er tilbage i patronerne. De opførte værdier er (fra
venstre): C (cyan), M (magenta), Y (gul) og K (sort).
"
Klik på overskriften i hver kolonne for at skifte mellem stigende og
faldende.
Menuen Handling
„ Opdater printere – Søger igen efter printere på netværket.
„ Netværksprintere – Gør det muligt at tilføje/fjerne IP-adresser for
netværksprintere.
Arbejde med Printerstatus Overvågningscenter
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
19
„ Funktioner
Statusovervågningsapplikat Angiver, om statusdisplay eller PageScope
ion for netværksprintere
webforbindelsen vises, når der dobbeltklikkes
på printerens navn på skærmen.
Standardindstillingen er statusdisplay. Denne
indstilling gælder kun for netværksprintere.
Timeout
To timeout-intervaller kan angives.
„ Timeout for printerregistrering
„ Timeout for printerstatusforespørgsel
Forklaring af advarsler fra Printerstatus
Overvågningscenter
Hvis der vises en rød eller gul ikon, åbner statusdisplay eller PageScope
webforbindelsen, og kontrollér så den detaljerede information. For detaljer
vedr. Statusdisplay, se “Arbejde med statusdisplay" på side 16. For detaljer
vedr. PageScope webforbindelse, se magicolor 2530 DL Reference Guide.
Lukning af Printerstatus
Overvågningscenter
Når du vil lukke Printerstatus Overvågningscenter, skal du vælge Afslut i
menuen Handling eller klikke på knappen X i det øverste, højre hjørne af
vinduet Printerstatus Overvågningscenter.
20
Forklaring af advarsler fra Printerstatus
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Printerens
kontrolpanel og
konfigurationsmenu
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Om kontrolpanelet
Med kontrolpanelet, som er anbragt øverst på printeren, kan du styre
printerens drift. Derudover viser kontrolpanelet printerens status, herunder
situationer, som kræver din opmærksomhed.
1
2
Ready
Error
3
4
Menu
Select
5
MEDDELELSESVINDUE
Toner
Y
M
C
6
Cancel
K
8
7
Indikatorer og taster på kontrolpanelet
Nr.
Indikator
1
Ready
2
Error
22
Deaktiveret
Aktiveret
Printeren er ikke klar til
at modtage data.
Printeren er klar til at
modtage data.
Intet problem.
Printeren kræver
operatørens
opmærksomhed
(normalt ledsaget af en
statusmeddelelse i
meddelelsesvinduet).
Om kontrolpanelet
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Nr.
Tast
3
Funktion
„ Går op i menustrukturen
„ Ruller op gennem de mulige tegn i et
menuvalg, som kan ændres tegn for tegn
4
„ Går til højre i menustrukturen
„ Går til højre gennem de mulige menuvalg
5
„ Går ned i menustrukturen
„ Ruller ned gennem de mulige tegn inde i et
menuvalg, som kan ændres tegn for tegn
6
„ Går til venstre i menustrukturen
„ Går til venstre gennem de mulige menuvalg
7
Cancel
„ Annullerer den aktuelt viste menu eller
menuvalget
„ Gør det muligt at annullere et eller alle printjob,
som er under udskrivning eller behandling i
øjeblikket:
1. Tryk på tasten Annuller.
2. Tryk på højre eller venstre tast for at vælge
enten JOB CANCEL/CURRENT JOB eller
JOB CANCEL/ALL JOBS.
3. Tryk på tasten Vælg menu.
Printjobbene annulleres.
8
„ Åbner menusystemet
„ Går ned i menustrukturen
„ Vælger det viste menupunkt
Om kontrolpanelet
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
23
Indikatorer for tonerforsyningen
De indikatorer, som vises herunder, angiver mængden af toner, som er
tilbage i den gule (Y), magenta (M), cyan (C) og sorte (K) tonerpatron.
RE ADY
Toner
24
Y
M
C
K
Om kontrolpanelet
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Konfigurationsmenu - oversigt
Konfigurationsmenuen i magicolor 2530 DL, som åbnes via kontrolpanelet, er
opbygget som vist herunder.
Konfigurationsmenu
READY
MENU
SPECIAL PAGES
MENU
LANGUAGE
PRINT
CONFIG
TOTAL FACE COUNT
xxxxxx
PRINT
TEST PAGES
COLOR FACE COUNT
xxxxxx
PRINT
MENU MAP
BW FACE COUNT
xxxxx
LANGUAGE SET
ENGLISH
CONTROLLER VER.
xx.xxx
LANGUAGE SET
FRENCH
ENGINE VER.
xxxxxxxxxxxxxx
LANGUAGE SET
GERMAN
COLOR
CALIBRATION
LANGUAGE SET
ITALIAN
REMOVE
ALL TONER
LANGUAGE SET
PORTUGUESE
ENERGY SAVER***
xxx
LANGUAGE SET
SPANISH
RESTORE
USER DEFAULT
LANGUAGE SET
CZECH
LANGUAGE SET
JAPANESE
MENU
ENGINE
ENGINE
REPLACE TONER
ENGINE
TONER EMPTY
ENERGY SAVER*
xxxxxxxx
AUTO CONTINUE
xxx
TRAY CHAINING**
xxx
* Vises kun på modellen til
det nord- og
sydamerikanske marked,
hvis ENERGY SAVER i
menuen ENGINE/
SERVICE/ENERGY
SAVER er angivet til ON.
** Vises kun, hvis bakke 2 er
installeret.
*** Vises kun på modellen til
det nord- og
sydamerikanske marked.
ENGINE
SERVICE
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
25
MENU
NETWORK
DHCP:xx
BOOTP:xx
IP ADDRESS
xxx.xxx.xxx.xxx
SUBNET MASK
xxx.xxx.xxx.xxx
GATEWAY
xxx.xxx.xxx.xxx
MAC ADDRESS
00206Bxxxxxx
HTTP:xx
SNMP:xx
FORCED MODES
xx/xx/xx
MENU
CONSUMABLE USAGE
BLACK TONER
xx% REMAINING
CYAN TONER
xx% REMAINING
MAGENTA TONER
xx% REMAINING
YELLOW TONER
xx% REMAINING
DRUM CARTRIDGE
xx% REMAINING
26
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
MENU
DIRECT PRINT
IMAGE QUALITY
xxx
PAPER SIZE
xxx
MEDIA TYPE
xxx
LAYOUT
xxxx
BRIGHTNESS
xxx
SHARPNESS
xxx
AUTO ROTATE
xxx
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
27
Specielle sider Menu
Udskriv konfigurationssiden.
PRINT
CONFIG
PAGE
PRINT TEST Udskriv testsiden.
PAGES
PRINT MENU Udskriv menukortet.
MAP
Menuen Sprog
ENGLISH/FRENCH/
GERMAN/ITALIAN/
PORTUGUESE/
SPANISH/CZECH/
JAPANESE
Displaysproget i meddelelsesvinduet kan
ændres til det ønskede sprog.
Standardindstillingen er engelsk.
Menuen Engine
"
Alle fabriksindstillingerne vises i fed.
REPLACE TONER
Indstillinger BLACK / YELLOW /
MAGENTA / CYAN / ALL
Vælg farven på den tonerpatron, der skal
udskiftes.
Når farven på den tonerpatron, der skal
udskiftes, er blevet valgt, drejer karrusellen hen
til tonerpatronen for den valgte farve, så den
kan blive erstattet.
Hvis ALL blev valgt, drejes først
cyan-patronen, så den kan udskiftes. Når den er
blevet udskiftet, og når alle dæksler er blevet
lukket, drejes den sorte (K) tonerpatron, så den
kan udskiftes. På samme måde drejes den gule
(Y) og magenta (M) tonerpatron én efter én, så
de kan udskiftes.
Du kan finde yderligere oplysninger om
udskiftning af tonerpatroner under “Udskiftning
af en tonerpatron" på side 72.
28
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
TONER EMPTY
Indstillinger STOP / CONTINUE
Når indstillingen er angivet til CONTINUE,
fortsætter udskrivningen, selv om tonerpatronen
er tom.
Når indstillingen er angivet til STOP, stopper
udskrivningen, når tonerpatronen er tom.
ENERGY SAVER
Indstillinger 15 MINUTES / 30 MINUTES
/ 60 MINUTES/
120 MINUTES
Angiver det tidsrum, hvor printeren efter ikke at
have modtaget job eller ikke er i drift skal skifte
til energisparetilstand.
120 MINUTES forekommer kun på modellen
til det nord- og sydamerikanske marked.
Energisparetilstanden ophæves automatisk,
hvis et af følgende forekommer:
„ Printeren genstartes.
„ Printeren modtager et udskriftsjob.
„ Der trykkes på en vilkårlig tast på
kontrolpanelet.
„ Topdækslet åbnes og lukkes derefter.
Denne menu vises kun på modellen til det nordog sydamerikanske marked, når ENGINE/
SERVICE/ENERGY SAVER er angivet til ON.
AUTO CONTINUE
Indstillinger ON / OFF
Hvis indstillingen er angivet til ON, fortsætter
printeren med at udskrive, selv om den korrekte
størrelse papir ikke er lagt i den angivne bakke.
Hvis indstillingen er angivet til OFF, stopper
printeren og viser en meddelelse om, at der skal
lægges papir i den angivne bakke, hvis den
løber tør for papir.
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
29
TRAY CHAINING
Indstillinger ON / OFF
Hvis indstillingen er angivet til ON, skifter
printeren automatisk til en anden bakke, der
indeholder papir af samme størrelse og type,
hvis den angivne bakke løber tør for papir.
Hvis indstillingen er angivet til OFF, stopper
printeren og viser en meddelelse om, at der skal
lægges papir i den angivne bakke, hvis den
løber tør for papir.
Brug denne undermenu til at se oplysninger vedrørende
ENGINE
SERVICE udskrivnigsenheden.
Antal sider udskrevet til dato.
TOTAL FACE
COUNT
COLOR FACE
COUNT
Antal farvesider udskrevet til dato.
BW FACE
COUNT
Antal sort/hvide sider udskrevet til dato.
CONTROLLER
VER.
Controllerens aktuelle firmware version.
ENGINE VER. Udskrivningsenhedens firmwareversion.
Udfører farvekalibreringer for at justere
COLOR
CALIBRATION farveskiftet.
REMOVE
ALL TONER
Alle tonerpatroner kan fjernes.
ENERGY
SAVER
Indstillinger ON / OFF
Først drejes cyan (C) tonerpatron, så den kan
fjernes. Når den er blevet fjernet, og når alle
dæksler er blevet lukket, drejes den sorte (K)
tonerpatron, så den kan fjernes. På samme
måde drejes den gule (Y) og magenta (M)
tonerpatron én efter én, så de kan fjernes.
Hvis indstillingen er angivet til ON, er
energisparefunktionen aktiv.
Hvis indstillingen er angivet til OFF, er
energisparefunktionen deaktiveret og menuen
ENGINE/ENERGY SAVER vises ikke.
Denne menu forekommer kun på modellen til
det nord- og sydamerikanske marked.
30
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
ENGINE
RESTORE
SERVICE USER
DEFAULT
Gendanner fabriksstandarder for menuerne
ENERGY SAVER, AUTO CONTINUE og
TRAY CHAINING. Desuden angives
adgangskoden for administratoren af
PageScope Web Connection oprindelige
adgangskode til standardadgangskoden. Du
kan finde yderligere oplysninger om PageScope
webforbindelse i magicolor 2530 DL Reference
Guide.
Menuen Netværk
Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal følgende indstillinger angives.
Yderligere oplysninger om hver indstilling kan du få hos din
netværksadministrator.
"
Alle fabriksindstillingerne vises i fed.
DHCP
Indstillinger
DHCP SET:ON
BOOTP SET:OFF
DHCP SET:OFF
BOOTP SET:ON
DHCP SET:OFF
BOOTP SET:OFF
Hvis der er en DHCP-server på netværket, skal du angive, om
IP-adressen tildeles automatisk af DHCP-serveren, og om der
indlæses andre netværksoplysninger.
BOOTP
Angiver, hvorvidt IP-adressen tildeles automatisk af BOOTP,
og om der indlæses andre netværksoplysningerwork.
Indstilling
IP
192.168.1.2
ADDRESS Indstiller IP-adressen for denne printer på netværket. Brug
tasterne op/ned/højre/venstre for at indsætte værdien.
Hvis IP-adressen skal angives manuelt, skal du først angive
DHCP og BOOTP til OFF.
SUBNET
MASK
Indstilling
255.255.255.0
Angiver subnet mask-værdien for dette netværk. Brug
tasterne op/ned/højre/venstre for at indsætte værdien. Hvis
Subnet Mask skal angives manuelt, skal du først angive
DHCP og BOOTP til OFF.
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
31
GATEWAY Indstilling
192.168.1.1
Hvis der bruges en router på netværket, skal du angive
IP-adressen for routeren. Brug tasterne op/ned/højre/venstre
for at indsætte værdien. Hvis gateway'en skal angives
manuelt, skal du først angive DHCP og BOOTP til OFF.
Viser Ethernet hardware-adressen for denne printer (den kan
MAC
ADDRESS ikke ændres).
HTTP
Indstillinger
ON / OFF
HTTP kan angives til ON eller OFF. ON aktiverer den interne
webside i printeren, OFF deaktiverer den.
SNMP
Indstillinger
ON / OFF
SNMP er et skalerbart, distribueret værktøj til styring af små
og store netværk. SNMP kan angives til ON eller OFF.
32
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
FORCED
MODES
Indstillinger
AUTO/AUTO/ON / AUTO/FULL/ON /
AUTO/HALF/ON / 100M/AUTO/ON /
100M/FULL/ON / 100M/FULL/OFF /
100M/HALF/ON / 100M/HALF/OFF /
10M/AUTO/ON / 10M/FULL/ON /
10M/FULL/OFF / 10M/HALF/ON /
10M/HALF/OFF
Visse netværkshubs vil ikke kommunikere med printere, der
anvender fast netværkshastighed og -struktur. I den slags
tilfælde skal du bruge den nye menu NETWORK/FORCED
MODES (NETVÆRK/TVUNGNE TILSTANDE) til at
konfigurere printeren til de korrekte hubindstilllinger og
aktivere kommunikationen.
„ Den første værdi angiver
netværkstransmissionshastigheden (SPEED). Vælg
mellem en 10Base-T tilslutning (10M), en 100Base-TX
forbindelse (100M) eller automatisk genkendelse (AUTO).
Hvis AUTO er angivet, angives overførselshastigheden
afhængigt af forhandlingen, og der er derfor ingen
angivelse, hvis forhandling er deaktiveret.
„ Anden værdi angiver kommunikationsmetoden for
tovejs-kommunikation (DUP). Vælg, hvorvidt data skal
sendes og modtages i begge retninger på samme tid
(FULL) eller i én retning ad gangen (HALF), eller vælg
automatisk genkendelse (AUTO). Hvis AUTO er angivet,
angives overførselshastigheden afhængigt af
forhandlingen, og der er derfor ingen angivelse, hvis
forhandling er deaktiveret.
„ Tredje værdi angiver forhandlingsindstillingen (NEG.)
(både sender og modtager oplysninger såsom
overførselshastigheden og afgør overførselsindstillingen).
Hvis indstillingen er angivet til ON, udføres forhandling.
Hvis indstillingen er angivet til OFF, udføres der ikke
forhandling.
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
33
Menuen Forbrug
BLACK
TONER
Den tilnærmede procentvise mængde toner tilbage i patronen
med sort toner.
CYAN
TONER
Den omtrentlige procentdel af toner tilbage i patronen med
cyan toner.
YELLOW
TONER
Den omtrentlige procentdel af toner tilbage i patronen med gul
toner.
MAGENTA
TONER
Den omtrentlige procentdel af toner tilbage i patronen med
magenta toner.
Tilbageværende levetid for tromlepatronen.
DRUM
CARTRIDGE
34
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Menuen Direct Print
Disse indstillinger tilsidesættes af enhver indstilling, der konfigureres i
digitalkameraet.
Du kan finde yderligere oplysninger om direct printing, hvis du ser under
“Direkte udskrivning" på side 38.
"
Alle fabriksindstillingerne vises i fed.
Indstillinger
IMAGE
DRAFT / NORMAL / FINE
QUALITY Angiver opløsningen på det trykte billede. Der er tre
indstillinger: DRAFT (600 × 600 dpi), NORMAL (1200 × 600
dpi) og FINE (2400 × 600 dpi).
Hvis ikke yderligere hukommelse på 128 MB eller mere
installeres, er kun DRAFT (600 × 600 dpi) tilgængelig.
PAPER
SIZE
Indstillinger
LETTER / A4 / A5 / STATEMENT /
J-POSTCARD/ PHOTO SIZE 4x6" /
PHOTO SIZE 10x15 / LTR 2-UP
4x6 / A4 4-UP L SIZE / A4 2-UP
10x15
Angiver størrelsen af det medie, hvorpå billedet trykkes.
LETTER er standard i Nord- og Sydamerika, og A4 er
standardindstillingen for alle andre regioner.
MEDIA
TYPE
Indstillinger
PLAIN PAPER / THICK STOCK /
GLOSSY / POSTCARD / LABELS
Angiver typen af det medie, hvorpå billedet trykkes.
LAYOUT
Indstillinger
1-UP / 2-UP / 3-UP / 4-UP /
6-UP / 8-UP
Angiver det antal billeder, der skal udskrives på et enkelt ark
papir.
Når indstillingen angives til 1-UP, udskrives kun ét billede på
et enkelt ark papir.
BRIGHT- Indstillinger
OFF / ON
NESS
Ændrer farvetætheden.
Når indstillingen er angivet til ON, udskrives billeder endnu
lysere.
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
35
SHARPNESS
Indstillinger
OFF / ON
Ændrer det levende ved mellemliggende farver.
Når indstillingen er angivet til ON, udskrives de mellemliggede
farver i billeder mere levende.
AUTO
ROTATE
Indstillinger
OFF / ON
Udskrives med billedet roteret, så det passer til
papiretsstørrelse.
Når indstillingen er angivet til ON, roteres billedet 90 grader
med uret, før det udskrives.
Disse indstillinger er kun tilgængelige, når LAYOUT er angivet
til 1-UP eller 4-UP.
36
Konfigurationsmenu - oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Direct Print
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Direkte udskrivning
Hvis et digitalkamera med PictBridge (1.0 eller senere) tilsluttes til printeren
via en USB-forbindelse, kan billeder gemt på digitalkameraet udskrives
direkte på printeren.
"
"
FINE (2400 x 600 dpi) er tilgængelig, hvis den samlede installerede
printerhukommelse er på 128 MB eller derover
.
Følgende funktioner understøttes ikke med direkte udskrivning:
• Beskæring af udskrifter
• Udskrifter i faste størrelser
• Ingen kant
• DPOF-udskrivning
Udskrivning direkte fra et digitalt kamera
1
Angiv i printerens Direct Print-menu indstillinger for billedkvalitet,
papirstørrelse, medietype, layout, lysstyrke, skarphed og automatisk
rotering.
"
"
38
Indstillingen Medietype kan kun angives på printerens Direct
Print-menu.
Medietype kan ikke vælges via digitalkameraet.
Hvis disse indstillinger (undtagen Medietype) kan angives via
digitalkameraet, skal de ikke angives på kontrolpanelet. Disse
indstillinger tilsidesættes af de indstillinger, der konfigureres i
digitalkameraet.
Du kan finde yderligere oplysninger om indstillinger på
kontrolpanelet under “Menuen Direct Print" på side 35.
Direkte udskrivning
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
2
Tilslut USB-kablet til
digitalkameraet og til den direkte
printport.
"
3
4
Et USB-kabel følger ikke
med printeren, men skal
købes separat, hvis det
ikke fulgte med det
digitale kamera.
Vælg i digitalkameraet det billede, du vil udskrive, og angiv det ønskede
antal kopier.
Start udskrivning fra digitalkameraet.
Direkte udskrivning
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
39
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug af medier
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Mediespecifikationer
Hvilke typer og størrelser papir kan jeg lægge i printeren?
Medie
Mediestørrelse
Tommer
Bakke*
Duplex
Millimeter
A4
8,2 x 11,7
210,0 x 297,0
1/2
Ja
A5
5,9 x 8,3
148,0 x 210,0
1
Nej
B5 (JIS)
7,2 x 10,1
182,0 x 257,0
1
Nej
B5 (ISO)
6,9 x 9,8
176,0 x 250,0
1
Nej
Executive
7,25 x 10,5
184,0 x 267,0
1
Nej
Folio
8,3 x 13,0
210,0 x 330,0
1
Ja
Foolscap
8,0 x 13,0
203,2 x 330,2
1
Ja
Kai 16
7,3 x 10,2
185,0 x 260,0
1
Nej
Kai 32
5,1 x 7,3
130,0 x 185,0
1
Nej
16K
7,7 x 10,6
195,0 x 270,0
1
Nej
Legal
8,5 x 14,0
215,9 x 355,6
1
Ja
Government Legal
8,5 x 13,0
216,0 x 330,0
1
Ja
Letter
8,5 x 11,0
215,9 x 279,4
1/2
Ja
Letter Plus
8,5 x 12,69
215,9 x 322,3
1
Ja
Government Letter
8,0 x 10,5
203,2 x 266,7
1
Nej
Statement
5,5 x 8,5
140,0 x 216,0
1
Nej
UK Quarto
8,0 x 10,0
203,2 x 254,0
1
Nej
Kundetilpasset, minimum
3,6 x 7,8
92,0 x 198,0
1
Nej
Kundetilpasset, maksimum 8,5 x 14,0
216,0 x 356,0
1
Nej
J-Postkort
3,9 x 5,8
100,0 x 148,0
1
Nej
Dobbelt postkort
5,8 x 7,9
148,0 x 200,0
1
Nej
Kuvert C5
6,4 x 9,0
162,0 x 229,0
1
Nej
Kuvert C6
4,5 x 6,4
114,0 x 162,0
1
Nej
Kuvert Com10
4,125 x 9,5
104,7 x 241,3
1
Nej
Kuvert DL
4,3 x 8,7
3,875 x 7,5
110,0 x 220,0
98,4 x 190,5
1
1
Nej
Nej
Kuvert Monarch
Kuvert Chou #3
4,7 x 9,2
120,0 x 235,0
1
Nej
Kuvert Chou #4
3,5 x 8,1
90,0 x 205,0
1
Nej
Kuvert You #4
4,1 x 9,3
105,0 x 235,0
1
Nej
Foto str. 4x6
4,0 x 6,0
102,0 x 152,0
1
Nej
Foto str. 10x15
4,0 x 6,0
102,0 x 152,0
1
Nej
42
Mediespecifikationer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Medie
Mediestørrelse
Tommer
Bakke*
Duplex
Millimeter
Tykt materiale, blankt materiale – understøttes kun for Letter, A4 eller mindre formater.
Kundetilpasset, minimum
3,6 x 5,9
Kundetilpasset, maksimum 8,5 x 11,7
92,0 x 148,0
1
Nej
216,0 x 297,0
1
Nej
Noter: *Tray 1 = Universal
Bakke 2 = almindeligt papir og brevpapir
"
For brugerdefinerede formater skal du bruge printerdriveren til at
angive indstillingerne inden for de rammer, som er vist i tabellen
ovenfor.
Mediespecifikationer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
43
Medietyper
Inden du køber en større mængde af specielle medier, bør du foretage en
udskriftsprøve med mediet og kontrollere kvaliteten af den.
Opbevar medierne på en flad, plan overflade i den originale indpakning, indtil
det er tid at lægge dem i printeren. Se printer.konicaminolta.com med en liste
over godkendte medier.
Normalt papir (genbrugspapir)
Kapacitet
Bakke 1
Op til 200 ark, afhængigt af papirvægten
Bakke 2
Op til 500 ark, afhængigt af papirvægten
Retning
Udskriftssiden op
Drivermedietype Alm. papir (genbrugspapir)
Vægt
60 til 90 g/m² (16 til 24 lb)
Duplex
Se side 42 for understøttede størrelser.
Brug almindeligt papir, som er
„ egnet til laserprintere for almindeligt papir, så som standard eller
genbrugspapir.
Note
Brug ikke de typer, som nævnes nedenfor. De kan forårsage dårlig
udskriftskvalitet, papirstop eller skade på printeren.
BRUG IKKE medier, som er
„ bestrøget med en behandlet overflade (så som karbonpapir,
glansbestrøgne medier, og farvet papir, som er behandlet)
„ belagt med karbon på bagsiden
„ belagt med ikke-godkendte overførselsmedier (varmefølsomt papir,
varmetrykpapir og varmetryk overførselspapir).
„ koldtvands overførselspapir
„ trykfølsomt
„ specielt beregnet til blækprintere (så som ekstrafint papir, glansfilm og
postkort)
„ papir, som allerede har været igennem en anden printer, fax eller
kopimaskine
„ støvet
„ vådt (eller fugtigt)
44
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
"
Opbevar papir ved en relativ fugtighed mellem 35% og 85%. Toner
fæstner sig ikke godt på fugtigt eller vådt papir.
„ lagdelte
„ klæbende
„ foldede, fedtede, krøllede, med relief, skæve eller krøllede
„ perforerede, trehullede eller lasede
„ for glatte, for grove eller for meget struktur
„ forskelle i struktur (grovhed) på for- og bagside
„ for tynde eller for tykke
„ som hænger sammen pga. statisk elektricitet
„ sammensat af folie eller præget; for glansagtige
„ varmefølsomme eller ikke kan modstå den smeltende temperatur (180°C)
„ med uregelmæssigt format (ikke rektangulære eller ikke skåret med rette
vinkler)
„ hæftet med lim, tape, papirclips, hæftemaskine, bånd, kroge eller nåle
„ syreholdige
„ enhver anden type medie, som ikke er godkendt
Tykt papir
Papir tykkere end 90 g/m2 (24 lb bond) anses for at være tykt papir. Test alle
tykke materialer for at sikre et acceptabelt resultat og for at sikre, at billedet
ikke skifter.
Kapacitet
Retning
Drivermedietype
Vægt
Duplex
"
Bakke 1
Op til 50 tykke ark, afhængig af tykkelsen.
Bakke 2
Ikke understøttet
Udskriftssiden op
Tykt materiale (91 til 163 g/m2)
91 til 163 g/m² (25 til 43 lb bond)
Ikke understøttet
43 lb bond omtales også som 90 lb index papir.
BRUG IKKE tykt materiale, som er
„ blandet med andre typer materiale i bakkerne (det vil give papirstop)
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
45
Kuverter
Udskriv kun på forsiden (adressesiden). Nogle dele af kuverten består af tre
lag papir – forsiden, bagsiden og lukkeflappen. Alt hvad der printes i disse
lagdelte områder, kan falde ud eller stå svagt.
Kapacitet
Op til 10 kuverter, afhængig af deres
tykkelse
Bakke 2
Ikke understøttet
Retning
Udskriftssiden op
Drivermedietype Kuvert
Vægt
60 til 163 g/m² (16 til 43 lb bond)
Duplex
Ikke understøttet
"
Bakke 1
43 lb bond omtales også som 90 lb index papir.
Brug kuverter, som er
„ standardkuverter godkendt til udskrivning på laserprinter med diagonale
samlinger, skarpe folder og kanter, og normalt gummierede flapper
"
Når kuverterne passerer gennem de opvarmede ruller, kan den
gummierede flap klistre til. Brug kuverter med emulsion-baseret
lim for at undgå det problem.
„ godkendt til udskrivning på laserprinter
„ tørre
BRUG IKKE kuverter, som har
„ klæbende flapper
„ tapelukninger, metalklemmer, papirclips, lukkere, eller strimler, der skal
rives af for at lukke
„ transparente vinduer (rudekuverter)
„ for grove overflader
„ materiale, der vil smelte, fordampe, forskyde sig, misfarve eller udsende
farlige dampe
„ været lukket før
46
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Etiketter
Et ark med etiketter består af udskriftssiden, klæbemidlet og et bæreark:
„ Udskriftssiden skal overholde specifikationerne for almindeligt papir.
„ Udskriftssidens overflade skal dække hele bærearket, og der må ikke slå
klæbemiddel igennem på overfladen.
Du kan udskrive fortløbende med etiketark. Det kan dog påvirke fødningen,
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer,
så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark af gangen.
Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen.
Se i dokumentationen for din applikation for yderligere oplysninger om
udskrivning af etiketter.
Kapacitet
Bakke 1
Op til 50 etiketark, afhængig af tykkelsen.
Bakke 2
Ikke understøttet
Retning
Udskriftssiden op
Drivermedietype Etiketter
Vægt
60 til 163 g/m² (16 til 90 lb)
Duplex
Ikke understøttet
Brug etiketark, som er
„ anbefalet til laserprintere
BRUG IKKE etiketark, som
„ har etiketter, der er nemme at pille af, eller hvor dele af etiketten allerede
er blevet fjernet
„ har bæreark, der er pillet af eller har udækket klæbemiddel
"
Etiketter kan sætte sig fast på fuseren og give fejl i papirføringen.
„ Er forud skårne eller perforerede
Brug ikke
papir med skinnende bagside
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
OK at bruge
Fuldside etikette
(uskårne)
47
Brevpapir
Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen.
Kapacitet
Bakke 1
Op til 50 ark, afhængig af størrelse og
tykkelse
Bakke 2
Understøttet
Retning
Udskriftssiden op
Drivermedietype Brevpapir
Vægt
60 til 90 g/m² (16 til 24 lb)
Duplex
Se side 42 for understøttede størrelser (printside op, sidens
top først).
Postkort
Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen.
Kapacitet
Op til 50 postkort, afhængig af deres
tykkelse
Bakke 2
Ikke understøttet
Retning
Udskriftssiden op
Drivermedietype Postkort
Vægt
60 til 163 g/m² (16 til 90 lb)
Duplex
Ikke understøttet
48
Bakke 1
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Brug postkort, som er
„ godkendt til laserprinter
BRUG IKKE postkort, som er
„ overfladebehandlede
„ beregnet til blækprintere
„ forud skårne eller perforerede
„ fortrykte eller flerfarvede
"
Hvis postkortet er bøjet, pres på det bøjede
område, inden du lægger det i bakke 1.
„ Foldet eller krøllet
Transparenter
"
"
"
"
Undlad at lufte transparenter, inden du lægger dem i. Det kan give
statisk elektricitet, som giver fejl i udskrivningen.
Hvis du rører ved udskriftssiden af transparenterne med dine bare
hænder, kan det påvirke udskriftskvaliteten.
Hold papirbanen ren. Transparenter er særlig følsomme over for
snavs i papirbanen. Hvis der er skygger på det øverste eller nederste
af arkene, se kapitel 8,“Vedligeholdelse af printeren” .
Fjern transparenter så hurtigt som muligt fra udbakken for undgå
statisk elektricitet.
Du kan udskrive transparenter fortløbende. Det kan dog påvirke fødningen,
afhængigt af mediekvaliteten, statisk elektricitet og udskriftsmiljøet.
Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen.
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
49
"
Hvis du har problemer med at føde 50 ark, så nøjes med at lægge
1-10 ark i ad gangen. Et stort antal transparenter på en gang kan
forårsage statisk elektricitet, som giver problemer i fødningen.
Kapacitet
Op til 50 transparenter, afhængig af deres
tykkelse
Bakke 2
Ikke understøttet
Retning
Udskriftssiden op
Drivermedietype Transparent
Duplex
Ikke understøttet
"
Bakke 1
Afprøv altid først en lille mængde af en bestemt transparenttype.
Brug transparenter, som er
„ godkendt til udskrivning på laserprinter
BRUG IKKE transparenter, som
„ har statisk elektricitet, så de klæber sammen
„ kun er beregnet til brug i blækprintere
Blankt
Afprøv alle blanke medier for at sikre et acceptabelt resultat og for at sikre, at
billedet ikke skifter.
Kapacitet
Retning
Drivermedietype
Vægt
Duplex
Bakke 1
Op til 50 blanke ark, afhængig af tykkelsen.
Bakke 2
Ikke understøttet
Udskriftssiden op
Blankt
60 til 90 g/m² (16 til 24 lb)
Ikke understøttet
BRUG IKKE blanke medier, som er
„ blandet med andre typer materiale i bakkerne (det vil give papirstop)
„ kun er beregnet til blækprintere
50
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvad er det garanterede billedområde (område som kan
beskrives)?
Det område, som kan beskrives, er for
alle typer medie indtil 4 mm fra mediets
kanter.
Hver type medie har et specifikt
område, som kan beskrives, det
maksimale område, hvor printeren kan
udskrive klart og uden forvrængning.
a
a
a
Printbart
område
Dette område afhænger både af
a
hardware begrænsninger (mediets
a = 4 mm (0.157")
fysiske størrelse og de marginer, som
printeren kræver) og software
begrænsninger (den hukommelse, der er til rådighed som buffer for en fuld
side). Det garanterede billedområde/printbare område er for alle medier
sidens størrelse minus 4 mm (0.157") fra alle mediets kanter.
"
"
Ved udskrivning i farver på Legal-format er bundmargin 17,0 mm
(0,669").
Ved udskrivning på blankt papir er topmargin 10 mm (0,394").
Billedområde – Kuverter
Kuverter har et ikke-garanteret billedområde, som varierer med kuverttype.
"
Kuvertens
printretning
bestemmes af
din applikation.
Billedområdets grænser 4 mm (0.157")
Ikke-garanteret
Garanteret
område
Sidemargener
Margener sættes i din applikation. I nogle applikationer kan du selv fastlægge
sidestørrelser og margener, mens du i andre kun har standard sidestørrelser
og margener, som du kan vælge mellem. Hvis du vælger et standardformat,
mister du måske dele af dit billede (på grund af begrænsninger i
billedområdet). Hvis du selv kan definere din sidestørrelse i din applikation,
skal du for at få de bedste resultater bruge de størrelser, som er angivet for
billedområdet.
Medietyper
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
51
Ilægning af papir
Hvordan lægger jeg papir i?
Fjern de øverste og nederste ark i en
pakke papir. Luft ca. 200 ark af gangen
for at forhindre statisk elektricitet, inden
du lægger papiret i bakken.
"
Transparenter skal ikke luftes.
Note
Selv om denne printer er beregnet til et bredt spektrum af medietyper, er
den ikke beregnet til at printe udelukkende på en enkelt medietype
undtaget almindeligt papir. Fortløbende udskrivning på andre medier
end almindeligt papir (kuverter, etiketter, tykt materiale eller
transparenter) kan påvirke printkvaliteten i uheldig retning eller
reducere enhedens levetid.
Når du fylder bakken op, så fjern først det, der er tilbage i bakken. Stak det
sammen med det nye medie, ret kanterne ind, og læg det i igen.
Bland ikke forskellige typer medier eller med forskellige størrelser, da det vil
give papirstop.
Bakke 1 (universalkassette)
Vedr. detaljer om medietyper og størrelser, som kan udskrives fra bakke 1, se
“Mediespecifikationer" på side 42.
Ilægning af almindeligt papir
1
52
Åbn bakke 1.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
2
3
Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.
Læg papiret i bakken med
forsiden op.
"
Fyld ikke papir i over mærket. Du kan lægge
indtil 200 ark (80 g/m2 [22
lb]) almindeligt papir i
bakken af gangen.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
53
4
Skub mediestyrene mod
papirets kanter.
Andre medier
Hvis du lægger andre medier i end almindeligt papir, så indstil mediemodus
(f.eks. kuvert, etiket, tykt materiale eller transparent) i driveren, så du får den
bedste udskriftskvalitet.
Ilægning af kuverter
54
1
Åbn bakke 1.
2
Fjern eventuelle medier i bakken.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
4
Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.
Læg kuverterne i bakken med
lukkeflappen nedad.
"
"
"
Inden du lægger
kuverterne i, skal du
trykke dem godt sammen
for at sikre, at der ikke er
luft mellem, og for at
sikre, at folderne på
flapperne er skarpe,
ellers kan kuverterne
blive krøllede og give
anledning til papirstop.
Du kan lægge op til 10 kuverter i bakken af gangen.
Kuverter med flapper
langs den lange kant skal
lægges i med flappen
vendt mod printerens
venstre side.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
55
5
6
Skub mediestyrene mod
papirets kanter.
Træk i grebet, og åbn
topdækslet.
"
"
56
Hvis der er papir i
udbakken, skal du fjerne
det. Fold udbakken op,
før du åbner topdækslet.
Rør ikke ved
overførselsbæltet.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
7
Løft fuser-adskillelsesgrebene
op på fuserenheden.
Note
Eftersom der kan opstå fejl i
medieindføringen eller forringet
udskriftskvalitet, skal du sørge
for at slå grebene på
fuserenheden tilbage til
indstillingen for almindeligt papir,
før du udskriver på andre medier
end kuverter.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
57
8
Luk topdækslet forsigtigt.
"
Før du udskriver på
andre medier end
kuverter, skal du huske at
flytte
fuser-adskillelsesgreben
e til den oprindelige
position.
Ilægning af etiketter/postkort/tykt materiale/transparenter
58
1
Åbn bakke 1.
2
Fjern eventuelle medier i bakken.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
4
Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.
Læg mediet i bakken med
forsiden op.
"
5
Du kan lægge op til 50
ark i bakken af gangen.
Skub mediestyrene mod mediets
kanter.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
59
Bakke 2
Ilægning af almindeligt papir
1
2
60
Træk bakke 2 så langt ud som
muligt.
Løft bakke 2 op, og tag den ud.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
4
5
Fjern låget fra bakke 2.
Tryk mediets trykplade ned for at
låse den på plads.
Læg papiret i bakken med
forsiden op.
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
61
"
62
Læg ikke mere papir i
end til 100%-stregen. Du
kan lægge indtil 500 ark
(80 g/m2 [22 lb])
almindeligt papir i bakken
af gangen.
6
Sæt låget på bakke 2 igen.
7
Sæt bakke 2 ind i printeren igen.
10
0%
75
50
Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Duplex
Vælg papir med høj uigennemsigtighed for udskrivning på begge sider
(duplex). Uigennemsigtigheden har noget at gøre med, hvor effektivt papiret
blokerer for det, der er skrevet på den modsatte side. Hvis papiret ikke er
uigennemsigtigt, vil de data, som skrives på den ene side, kunne ses også fra
den anden side. Se i dokumentationen for din applikation for information om
margener. Prøv at udskrive et mindre antal sider for at sikre, at
uigennemsigtigheden er tilstrækkelig til at få de bedste resultater.
Duplex (2-sidet) udskrivning kan udføres automatisk med duplex-udstyr og
installeret og valgt.
Note
Automatisk duplex kan kun ske med almindeligt papir, 60–90 g/m2 (16–
24 lb bond). Se “Mediespecifikationer" på side 42.
Duplex-udskrivning understøttes ikke for kuverter, etiketter,
transparenter eller tykt materiale.
Hvordan udskriver jeg duplex (2-sidet)?
Du skal sikre dig, at duplex-udstyret reelt er installeret på printeren, hvis du vil
kunne udskrive på begge sider. Hvis duplex-udstyret ikke er installeret, og du
sender et duplex job til printeren, vil kontrolpanelet vise DUPLEX UNIT
NOT ATTACHED.
Se dokumentationen for din applikation, hvordan du sætter marginer for
duplex udskrivning.
Du har valget mellem følgende Duplex/Booklet indstillinger.
Hvis du vælger “Indbinding kort kant”, bliver siderne lagt ud
til at vende ved topkanten.
11
2
2
11
13
Hvis du vælger “Indbinding lang kant”, bliver siderne lagt ud
til at vende ved siderne.
13
Duplex
63
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvis du vælger “Hæfte,venstre indbinding” , kan siderne
foldes som et venstreindbundet hæfte.
2
1
1
Hvis du vælger “Hæfte, højre indbinding” , kan siderne
foldes som et højreindbundet hæfte.
1
2
3
3
3
1
2
3
1
Læg almindeligt papir i bakken.
Specificer layout for duplex udskrivning fra printerdriveren.
Klik OK.
"
Med automatisk duplex udskrives bagsiden først, og derefter
forsiden.
Udbakke
Alle udskrevne ark kommer ud med forsiden nedad i udbakken på toppen af
printeren. Denne bakke kan rumme 200 ark (A4/Letter) på 80 g/m2 (22 lb)
papir.
"
"
64
Hvis papiret stakkes for højt i udbakken, kan det forårsage papirstop,
at papiret krøller, eller statisk elektricitet.
Fjern transparenter så hurtigt som muligt fra udbakken for undgå
statisk elektricitet.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udbakke
Opbevaring af medier
Hvordan skal jeg opbevare medier?
„ Opbevar medierne på en flad, plan overflade i den originale indpakning,,
indtil det er tid
at lægge dem i printeren.
Medier, der har været opbevaret gennem længere tid uden for sin
indpakning, kan være blevet for tørre og forårsage fejl i fødningen.
„ Hvis medier er taget ud af indpakningen, så læg dem tilbage i
indpakningen og opbevar dem et køligt sted på en plan overflade.
„ Undgå fugt, usædvanlig høj relativ luftfugtighed, direkte sollys,
ekstraordinær varme (over
35°C, og støv
„ Undgå at mediet står op ad andre ting og undgå at placere det i stående
stilling.
Foretag en prøveudskrift, og kontroller udskriftskvaliteten, inden du bruger
lagrede medier.
Opbevaring af medier
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
65
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udskiftning af
forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udskiftning af forbrugsvarer
Bemærk
Hvis du ikke følger instruktioner i denne manual, kan det medføre tab af
din garanti.
Om tonerpatroner
Printeren bruger fire tonerpatroner: sort, gul, magenta og cyan.
Tonerpatroner skal håndteres omhyggeligt for at undgå at spilde toner inde i
printeren eller på dig selv.
"
"
Installer kun nye tonerpatroner i din printer. Hvis du installerer en
brugt tonerpatron, vil indikatormeddelelsen ikke slukke, og
statusdisplayet blliver ikke opdateret med hensyn til sin visning af
patronens status.
Toneren er ikke giftig. Hvis du får toner på huden, skal det vaskes af
med koldt vand og en mild sæbe. Hvis du får toner på dit tøj, skal du
børste det let af, så godt du kan. Hvis noget af toneren bliver siddende
på dit tøj, skal du bruge koldt – ikke varmt – vand til at skylle det af
med.
FORSIGTIG
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt
vand og kontakte læge.
"
Du kan finde yderligere oplysninger om genbrug på følgende
websider:
USA: http://printer.konicaminolta.net/products/recycle/index.asp
Europa: http://www.minolta-qms.nl/nlen/frames/cleanplanet.htm
Bemærk
Brug ikke påfyldte tonerpatroner eller ikke-godkendte tonerpatroner.
Enhver skade på printeren eller kvalitetsproblemer forårsaget af
påfyldte tonerpatroner eller ikke-godkendte tonerpatroner vil medføre
tab af din garanti. Vi yder ingen teknisk support i tilfælde af sådanne
problemer.
68
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Se følgende tabel vedr. udskiftning af tonerpatroner. Du får kun den optimale
udskriftskvalitet og ydeevne, hvis du bruger originale KONICA MINOLTA
tonerpatroner til din specifikke printer, jf. listen herunder. Hvis du åbner
topdækslet, kan du finde din printertype og tonerpatronernes artikelnumre på
genbestillingsetiketten for forbrugsvarer inde i printeren.
Printertype Printerartikelnr. Tonerpatrontype
AM
EU
AP
GC
A00V-012
A00V-022
A00V-032
A00V-042
A00V-082
Tonerpatron
Artikelnr.
Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710587-001
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710587-002
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710587-003
Høj kapacitet tonerpatron sort (K)
1710587-004
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710587-005
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710587-006
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710587-007
Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710589-001
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710589-002
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710589-003
Høj kapacitet tonerpatron sort (K)
1710589-004
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710589-005
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710589-006
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710589-007
Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710590-001
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710590-002
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710590-003
Høj kapacitet tonerpatron sort (K)
1710590-004
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710590-005
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710590-006
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710590-007
Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710-599-001
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710-599-002
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710-599-003
Høj kapacitet tonerpatron sort (K)
1710-599-004
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710-599-005
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710-599-006
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710-599-007
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
69
Printertype Printerartikelnr. Tonerpatrontype
TW
70
A00V-072
Tonerpatron
Artikelnr.
Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710587-001
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710587-002
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710587-003
Høj kapacitet tonerpatron sort (K)
1710587-004
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y)
1710587-005
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M)
1710587-006
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C)
1710587-007
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opbevar tonerpatroner:
„ i deres emballage, til du skal bruge dem.
„ på et koldt sted uden for sollys (pga. varmen).
Den maksimale lagertemperatur er 35° C (95° F) og den maksimale
relative luftfugtighed er 85% (ikke-kondenserende). Hvis du tager
tonerpatroner fra et koldt sted til et varmt, fugtigt sted, kan der forekomme
kondensering, som vil nedsætte printkvaliteten. Lad toneren tilpasse sig til
omgivelserne i ca. 1 time inden brug.
„ Niveau under håndtering og opbevaring.
Tonerpatroner må ikke holdes,
stå eller opbevares stående på
deres ende eller vendt op og
ned. Toneren i patronen kan
klumpe sammen eller fordele sig
ujævnt.
„ væk fra saltholdig luft og korroderende luftarter som aerosol.
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
71
Udskiftning af en tonerpatron
Bemærk
Pas på, at du ikke spilder toner under udskiftningen. Spildt toner skal
tørres af øjeblikkeligt med en blød, tør klud.
Hvis TONER EMPTY i menuen ENGINE/TONER EMPTY angives til STOP,
vises meddelelsen TONER LIFE END X (hvor "X" repræsenterer farven på
toneren), når en tonerpatron er tom. Følg trinene herunder, når du skal skifte
patron.
"
1
Hvis TONER EMPTY i menuen ENGINE/TONER EMPTY angives til
CONTINUE, vises meddelelsen TONER EMPTY X.
Se i meddelelsesvinduet, hvilken farve toner der er tom.
Udfør handlingen beskrevet herunder for automatisk at rotere rack'en og
fjerne tonerpatronen for den angivne farve, så den kan udskiftes.
Tryk på tasten
Indtil displayet viser
TONER LIFE END X eller
TONER EMPTY X
Vælg menu
MENU
SPECIAL PAGES
MENU
ENGINE (ENHED)
Vælg menu
ENGINE
REPLACE TONER
REPLACE TONER
BLACK
Tryk, indtil rette farve
vises.
REPLACE TONER
X
Vælg menu
PLEASE WAIT
Derefter vises OPEN
DOOR/REPLACE TONER X
72
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
2
Træk i grebet, og åbn
topdækslet.
"
"
3
Hvis der er papir i
udbakken, skal du fjerne
det. Fold udbakken op,
før du åbner topdækslet.
Rør ikke ved
overførselsbæltet.
Åbn frontdækslet, og kontroller,
at den tonerpatron, der skal
udskiftes, har roteret hen til
udskiftningspositionen.
"
Du kan kende
tonerpatronen på grebets
farve og på bogstavet i
grebet: C (cyan), M
(magenta), Y (gul) og K
(sort).
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
73
4
Træk grebet på tonerpatronen
mod dig, og træk så
tonerpatronen op for at fjerne
den.
"
Rotér ikke karrusellen
manuelt. Og du må heller
ikke rotere karrusellen
med magt, ellers kan den
blive beskadiget.
Bemærk
Bortskaf tonerpatronen i henhold til de lokale regler. Tonerpatroner må
ikke brændes.
5
6
Gør en ny tonerpatron klar.
Ryst patronen nogle gange for at
fordele toneren.
"
74
Kontroller, at tonerens
dæksel sidder godt fast,
inden du ryster
tonerpatronen.
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
7
Fjern dækslet fra tonerrullen.
"
8
Ret akslen ind i hver ende af
tonerpatronen med dens
holdere, og sæt så patronen i.
"
9
Rør og rids ikke
tonerrullen.
Inden du sætter
tonerpatronen i, skal du
sikre dig, at farven på
den tonerpatron, som du
sætter i, er den samme
som etiketten på
tonerpatronens karrusel.
Tryk ned på tonerpatronen, til
den går i hak..
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
75
10
Luk frontdækslet.
11
Luk topdækslet forsigtigt.
"
76
Printeren skal udføre en komplet kalibrering (mindre end 2 min.),
når tonerpatronen er udskiftet. Hvis du åbner topdækslet inden
meddelelsen READY vises, stopper printeren og gentager
kalibreringen.
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udskiftning af tromlepatronen
1
Træk i grebet, og åbn
topdækslet.
"
"
2
Hvis der er papir i
udbakken, skal du fjerne
det. Fold udbakken op,
før du åbner topdækslet.
Rør ikke ved
overførselsbæltet.
Træk tromlepatronen forsigtigt
ud.
Bemærk
Bortskaf tromlepatronen i henhold til de lokale regler.
Tromlepatroner må ikke brændes.
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
77
3
Gør en ny tromlepatron klar.
"
4
78
Rør ikke ved pc-tromlen
på tromlepatronen.
Installer den nye tromlepatron.
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
5
Luk topdækslet forsigtigt.
"
Printeren skal udføre en komplet kalibrering (mindre end 2 min.),
når tromlepatronen er udskiftet. Hvis du åbner topdækslet inden
meddelelsen READY vises, stopper printeren og gentager
kalibreringen.
Udskiftning af forbrugsvarer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
79
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vedligeholdelse
af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Vedligeholdelse af printeren
CAUTION
Læs alle forsigtigheds- og advarselsetiketter omhyggeligt, overhold
dem og følg alle instruktioner i dem. Disse etiketter er anbragt på
indersiden af printerens dæksler og inde i printerens hus.
Printeren skal behandles med omhu for at bevare dens levetid. Forkert
håndtering kan forvolde skade og medføre tab af garanti. Hvis der ligger støv
og papirstumper inde i printeren eller uden for den, påvirker det printerens
ydelse og printkvalitet, så printeren bør rengøres regelmæssigt. Overhold
følgende retningslinjer.
WARNING!
Sluk for printeren, træk netledningen ud af stikket, og afbryd alle
interface kabler før rengøring. Spild ikke vand eller rensemidler ind i
printeren, ellers bliver printeren beskadiget og elektriske stød kan være
resultatet.
CAUTION
Fuserenheden er varm. Når topdækslet åbnes, falder
brænderenhedens temperatur gradvist (vent en time) .
„ Pas på, når du gør rent inde i printeren eller fjerner papirstop, da
fuserenheden og andre interne dele kan være meget varme.
„ Stil ikke noget oven på printeren.
„ Brug en blød klud til at rengøre printeren.
„ Sprøjt aldrig opløsningsmidler direkte på printerens overflade, sprøjtet
kan trænge ind gennem ventilationshuller på printeren og ødelægge de
interne kredsløb.
„ Undgå at bruge slibende eller ætsende opløsninger, eller opløsninger, der
indeholder opløsningsmidler (alkohol, benzen).
„ Test altid et rengøringsmiddel (f.eks. et mildt rengøringsmiddel) på et lille,
uanseligt sted på din printer for at se virkningen.
„ Brug aldrig skarpe elle grove redskaber som wire eller skuresvampe.
„ Luk altid printerens dæksler forsigtigt. Udsæt aldrig printeren for
vibrationer.
„ Dæk ikke printeren til lige efter brug. Sluk for den og vent til den er afkølet.
82
Vedligeholdelse af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
„ Lad ikke printerens dæksler stå åben i længere tid, især på godt oplyste
steder, lys kan skade tromlepatronen.
„ Åbn ikke printeren under udskrivning.
„ Bank ikke medier sammen på printeren.
„ Smør og adskil ikke printeren.
„ Tip ikke printeren.
„ Rør ikke ved de elektriske kontakter, gear eller laserenheder. Hvis du gør
det, kan det beskadige printeren og forringe printkvaliteten.
„ Hold mængden af medier i udbakken så lavt som muligt. Hvis stakken
bliver for høj, kan det forårsage fejl i fødningen og krøllede medier.
„ Bær printeren i niveau for at
undgå at spilde toner.
„ Tag fat i de områder, som
illustrationen viser, når printeren
skal flyttes.
"
Hvis du har duplex-udstyret
installeret, skal du først
afmontere dette, før du løfter
printeren. Løft ikke printeren
sammen med bakke 2.
„ Hvis du får toner på huden, skal det vaskes af med koldt vand og en mild
sæbe.
CAUTION
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt
vand og kontakte læge.
„ Kontroller, at alle dele, der blev fjernet for rengøring, bliver sat på plads
igen, inden du tænder for printeren.
Vedligeholdelse af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
83
Rengøring af printeren
CAUTION
Husk at slukke for printeren og at trække stikket inden rengøringen.
Udvendigt
Kontrolpanel
Ventilationsrist
Ready
Error
Menu
Men
Select
Toner
Y
M
C
K
Cancel
Printer udvendig
84
Filter
Rengøring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Indvendig
Rens valse og laserlinser
1
Træk i grebet, og åbn
topdækslet.
"
"
2
Hvis der er papir i
udbakken, skal du fjerne
det. Fold udbakken op,
før du åbner topdækslet.
Rør ikke ved
overførselsbæltet.
Træk tromlepatronen forsigtigt
ud.
Rengøring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
85
Note
Anbring den fjernede tromlepatron som
vist på billedet til højre.
Sørg endelig for at holde tromlepatronen
vandret og anbring den, hvor den ikke
bliver snavset. Tromlepatronen må ikke
være fjernet mere end 15 min., og
anbring ikke den fjernede tromlepatron
på et sted, hvor den udsættes for direkte
lys (sollys f.eks.).
3
Rens valserne ved at tørre dem
med en blød, tør klud.
SET FRA
BUNDEN
86
Rengøring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
4
Rens laserlinsen ved at tørre
den med en blød, tør klud.
SET FRA
BUNDEN
5
Sæt tromlepatronen i igen.
Rengøring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
87
6
Luk topdækslet forsigtigt.
Rengøring af duplex-fødevalserne (ekstraudstyr)
1
2
88
Åbn duplex-dækslet.
Rengør valserne ved at tørre
dem med en blød, tør klud.
Rengøring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
Luk duplex-dækslet forsigtigt.
Rengøring af mediefødevalser for bakke 2
1
2
Løft printeren op fra bakke 2, og
placer den midlertidigt på en
solid, plan overflade.
Rengør valserne ved at tørre
dem med en blød, tør klud.
Rengøring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
89
3
Løft printeren op, og sæt den
tilbage på bakke 2.
Opbevaring af printeren
Note
Hvis printeren ikke skal
anvendes i en længere
periode, skal den opbevares
med
fuser-adskillelsesgrebene
løftet op (anbragt i
kuvertpositionen).
90
Opbevaring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Note
Eftersom der kan opstå fejl i
medieindføringen eller
forringet udskriftskvalitet, skal
du sørge for at slå grebene på
fuserenheden tilbage til
indstillingen for almindeligt
papir, før du udskriver på
andre medier end kuverter.
Opbevaring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
91
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Introduktion
Dette kapitel indeholder oplysninger, som skal hjælpe dig med at løse de
printerproblemer, du kan komme ud for, eller henvise til de rette kilder for
hjælp.
Udskrivning af konfigurationssiden
Side 94
Forhindring af fejl i indføringen
Side 95
Gennemgang af mediebanen
Side 96
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
Side 96
Løsning af problemer med medieindføringen
Side 106
Løsning af andre problemer
Side 109
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
Side 114
Status-, fejl- og servicemeddelelser
Side 120
Udskrivning af konfigurationssiden
Udskrive konfigurationssiden (CONFIG) for at bekræfte, at printeren skriver
korrekt ud..
Tryk tasten (1 Indtil displayet viser
gang)
READY
SPECIAL PAGES
PRINT CONFIG PAGE
Konfigurationssiden skrives ud, og printeren går tilbage
til READY.
94
Introduktion
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Forhindring af fejl i indføringen
Kontroller, at...
mediet matcher printerspecifikationerne.
mediet ligger fladt, især ved forkanten.
printeren står på en hård, plan overflade.
du opbevarer medier et tørt sted væk fra fugt og fugtighed.
du fjerner transparenter fra udbakken umiddelbart efter udskrivning for at
undgå statisk elektricitet.
du altid indstiller styrene i bakke 1, når du har lagt medier i (hvis et styr ikke
er justeret korrekt, kan det medføre dårlig udskriftskvalitet, fejl i fødningen, og
skade på printeren).
du lægger papir i med udskriftssiden opad i bakken (mange producenter
sætter en pil på enden af emballagen for at markere udskriftssiden).
Undgå...
medier som er foldede, rynkede eller meget krøllede.
dobbeltindføring (fjern mediet og luft arkene – de hænger måske sammen).
at lufte transparenter; det forårsager statisk elektricitet.
at ilægge forskellige medietyper (type/størrelse/vægt) på samme tid.
at overfylde bakkerne.
at lade udbakken blive overfyldt (udbakken kan rumme 200 ark – mere end
200 ark ad gangen kan forårsage fejl i indføringen).
at fylde udbakken med mere end nogle få transparenter.
Forhindring af fejl i indføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
95
Gennemgang af mediebanen
En gennemgang af printerens mediebane vil hjælpe dig til at finde fejl i
medieindføringen.
1 Udbakke
2 Overførselsbælte
1
3 Tonerpatronerkarrusel
2
4 Tromlepatron
3
5 Bakke 1
4
6 Bakke 2 (ekstraudstyr)
5
8
7
7 Duplex-udstyr
8 Fuserenhed
6
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
Det medie, som er årsag til fejlen, skal fjernes forsigtigt uden at rive det i
stykker, for at undgå skader. Eventuelle stumper af mediet, som er tilbage i
printeren, hvad enten de er store eller små, kan tilstoppe mediebanen og
være årsag til yderligere fejl. Læg ikke det medie i igen, som har forårsaget
fejlen.
Note
Billedet sidder ikke fast på mediet før brændingen. Hvis du rører ved
den beskrevne overflade, kan du få toner på hænderne, så undgå at røre
den beskrevne overflade, når du fjerner det medie, som har forvoldt
fejlen. Pas på ikke at spilde toner inde i printeren.
CAUTION
Ubrændt toner kan tilsnavse dine hænder, klæder eller andet, som det
kommer på.
Hvis du ved et uheld får toner på dit tøj, skal du børste det let af, så godt
du kan. Hvis noget af toneren bliver siddende på dit tøj, skal du bruge
koldt – ikke varmt – vand til at skylle det af med. Hvis du får toner på
huden, skal det vaskes af med koldt vand og en mild sæbe.
96
Gennemgang af mediebanen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CAUTION
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt
vand og kontakte læge.
Hvis meddelelsen om fejl i indføringen bliver stående på displayet efter at
banen er klar, så åbn og luk printerens topdæksel. Så bør meddelelsen
forsvinde.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
97
Meddelelser om fejl i medieindføringen og afhjælpende
procedurer
Meddelelse om fejl i medieindføringen
Sidereference
MEDIA JAM
TRAY 1
Side 98
MEDIA JAM
FUSER
Side 98
MEDIA JAM
TRANSFER ROLLER
Side 98
MEDIA JAM
TRAY 2
Side 102
MEDIA JAM
DUPLEX LOWER
Side 104
MEDIA JAM
DUPLEX UPPER
Side 104
Afhjælpning af fejl i medieindføringen i printeren
1
Træk i grebet, og åbn
topdækslet.
"
"
98
Hvis der er papir i
udbakken, skal du fjerne
det. Fold udbakken op,
før du åbner topdækslet.
Rør ikke ved
overførselsbæltet.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
2
Træk tromlepatronen forsigtigt
ud.
Note
Anbring den fjernede tromlepatron som
vist på billedet til højre.
Sørg endelig for at holde tromlepatronen
vandret og anbring den, hvor den ikke
bliver snavset. Tromlepatronen må ikke
være fjernet mere end 15 min., og
anbring ikke den fjernede tromlepatron
på et sted, hvor den udsættes for direkte
lys (sollys f.eks.).
3
Skub fuserens adskillelsesgreb
så langt tilbage som muligt.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
99
4
Fjern medier, som er årsag til
stoppet.
"
100
Fjern altid det medie, der
forårsager fejlen, i den
viste føderetning.
Hvis det er vanskeligt at
fjerne mediet fra
fuserenheden, skal du
løfte
fuser-adskillelsesgreben
e til positionen for
kuvertudskrivning og
derefter fjerne mediet.
Når du har fjernet mediet,
skal du placere
fuser-adskillelsesgreben
e i deres oprindelige
positioner.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
5
Sæt fuserens adskillelsesgreb
tilbage til deres oprindelige
stilling.
6
Sæt tromlepatronen i igen.
7
Luk topdækslet forsigtigt.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
101
Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 2
1
2
3
102
Træk bakke 2 så langt ud som
muligt.
Løft bakke 2 op, og tag den ud.
Fjern det papir, som er årsag til
stoppet.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
4
5
6
Fjern låget fra bakke 2, og fjern
derefter alt papir fra bakken.
Luft papiret, og sørg for, at deres
kanter flugter.
Læg mediet i bakke 2, og fastgør
låget.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
103
7
Sæt bakke 2 i igen.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved duplex-udstyr
1
2
Åbn duplex-dækslet.
Træk mediet, som forårsager
fejlen, forsigtigt ud.
"
104
Fjern altid det medie, der
forårsager fejlen, i den
viste føderetning.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
Luk duplex-dækslet.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
105
Løsning af problemer med fejl i
mediefødningen
"
Mange fejl i fødningen i et bestemt område kan betyde, at området bør
kontrolleres, repareres eller renses. Gentagne fejl kan også
forekomme, hvis du bruger medier, som ikke understøttes.
Symptom
Årsag
Løsning
Flere ark går
gennem
printeren
samtidig.
Mediets forkanter er
ikke lige.
Fjern mediet og glat forkanterne ud, og
læg det så i igen.
Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.
Fjern det fugtige medie og udskift det
med nyt, tørt medie.
Der er for meget
statisk elektricitet.
Transparenter skal ikke luftes.
Åbn topdækslet og
Fejl i
medieindførin luk det igen for at
gen fortsætter. resette printeren.
Åbn og luk topdækslet på printeren
igen.
Der er stadig medie i Kontroller mediebanen igen og
printeren, som
kontroller, at alle medier, som
forårsager fejl i
forårsager fejl i fødningen, er fjernet.
fødningen.
Fejl i
fødningen ved
duplex
(ekstraudstyr).
Du bruger medier,
som ikke
understøttes (forkert
størrelse, tykkelse,
type osv.).
Brug KONICA MINOLTA-godkendte
medier. Se “Mediespecifikationer" på
side 42.
Automatisk duplex kan ske med
almindeligt papir, genbrugspapir,
brevpapir, postkort og tykt materiale,
hvis duplex-udstyret er installeret, og
medietypen er angivet korrekt i
driveren. Se “Mediespecifikationer" på
side 42.
Kontroller, at du ikke har blandet
medietyper i bakke 1.
Du kan ikke skrive duplex på kuverter,
etiketter eller transparenter.
Fortsat fejl i
medieindføring.
106
Kontroller mediebanen i
duplex-udstyret og kontroller, at du har
fjernet alle medier, som forårsager fejl i
indføringen.
Løsning af problemer med fejl i mediefødningen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Symptom
Årsag
Løsning
Medie giver
fejl i fødning.
Mediet er ikke
anbragt korrekt i
bakken.
Fjern mediet, som laver fejl i
fødningen, og læg det rigtigt i bakken.
Antal ark i bakken
Fjern overskuddet og læg det korrekte
overstiger det tilladte antal ark i bakken.
maksimum.
Mediestyrene er ikke Juster mediestyrene i bakken, så de
passer til mediestørrelsen.
indstillet korrekt til
mediestørrelsen.
Bakken indeholder
skæve eller krøllede
medier.
Fjern mediet, glat det ud, og læg det i
igen. Brug ikke det medie, hvis fejlen
fortsætter.
Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.
Fjern det fugtige medie og udskift det
med nyt, tørt medie.
Bakke 2 indeholder
kundetilpassede
mediestørrelser,
kuverter, etiketter,
postkort, tykt
materiale eller
transparenter.
Specielle medier understøttes kun i
bakke 1.
Den anbefalede
transparent eller
etiketarket vender
den forkerte vej i
bakke 1.
Læg transparenter eller etiketark i iht.
producentens instruktioner.
Kuverter vender den Læg kuverterne i bakke 1, så
forkerte vej i bakke 1. lukkeflapperne vender nedad.
Hvis flapperne er på den lange kant,
skal kuverterne ilægges med flappen
mod printerens venstre side og med
flapperne nedad.
Løsning af problemer med fejl i mediefødningen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
107
Symptom
Årsag
Løsning
Medie giver
fejl i fødning.
Transparenter har
opsamlet statisk
elektricitet i bakken.
Fjern transparenterne og læg dem i
bakke 1 igen et ark af gangen. Undlad
at lufte transparenter, inden du lægger
dem i.
Du bruger medier,
som ikke
understøttes (forkert
størrelse, tykkelse,
type osv.).
Brug KONICA MINOLTA-godkendte
medier.
Mediefødevalsen er
snavset.
108
Se “Mediespecifikationer" på side 42.
Rens mediefødevalsen.
Se flere detaljer under “Indvendig" på
side 85.
Løsning af problemer med fejl i mediefødningen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Løsning af andre problemer
"
Du kan bestille KONICA MINOLTA-forbrugsvarer på
www.q-shop.com.
Symptom
Årsag
Printeren er
ikke tændt.
Netledningen er ikke Sluk for printeren, kontroller, at
sat korrekt i
netledningen er sat rigtigt i stikket, og
kontakten.
tænd så for printeren.
Løsning
Der er noget galt med Sæt et andet elektrisk udstyr i stikket
for at se, om det virker, som det skal.
det stik, som
printeren er tilsluttet.
Tænd/slukkontakten Sluk for tænd/slukkontakten (O
er ikke stillet korrekt (I position), tænd så for den igen (I
position).
position).
Printeren er tilsluttet
et stik med en
spænding og
frekvens, som ikke
passer til printerens
specifikationer.
Brug en strømforsyning med de
specifikationer, som er vist i bilag A
"Tekniske specifikationer".
Kontrolpanel En af
et viser
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
TONER
LOW meget Du skrev ud med
før end
kraftig tonerdækning.
forventet.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Du kan ikke Bakken er tom.
udskrive
konfiguration
ssiden.
Printerens dæksler er
ikke lukket ordentligt.
Kontroller, at der ligger medie i hvert
fald i bakke 1, og at det ligger som det
skal.
Der er en fejl i
mediefødningen.
Løsning af andre problemer
Se specifikationer i bilag A.
Kontroller, at dækslerne er lukket
korrekt. Luk alle dæksler blidt for at
undgå at ryste printeren.
Afhjælp fejlen i medieindføringen.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
109
Symptom
Årsag
Løsning
Billeder kan
ikke
udskrives via
digitalkamer
aet.
Digitalkameraets
Angiv digitalkameraets
overførselstilstand er overførselstilstand til PictBridge.
ikke angivet til
PictBridge.
" Printeren
understøtter
kun et
PictBridge-kom
patibelt
digitalkamera.
Udskrivning Printeren er indstillet
tager for lang til at skrive ud i
tid.
langsom tilstand
(f.eks. tykt materiale
eller transparent).
Det tager længere tid at skrive ud med
specielle medier. Hvis du bruger
almindeligt papir, skal du kontrollere, at
medietypen er indstillet korrekt i
driveren.
Printeren er indstillet Det tager tid for printeren at starte fra
energisparetilstand. Deaktiver denne
til
energispareitlstand. tilstand, hvis du ikke vil bruge den.
(menuen ENGINE/SERVICE/
ENERGY SAVER)
Jobbet er meget
komplekst.
Vent. Ingen handling nødvendig.
Printerens
hukommelse er
utilstrækkelig.
Tilføj mere hukommelse.
Der er installeret en Installer en korrekt KONICA MINOLTA
tonerpatron for en
tonerpatron, som er godkendt til din
anden region
specifikke printer.
(INCORRECT
CART. X vises i
meddelelsesvinduet).
En eller flere
Der
tonerpatroner er
udskrives
tomme sider. defekt eller tom.
Du bruger forkert
medie.
110
Kontroller tonerpatronerne. Billedet
udskrives ikke korrekt eller vil slet ikke
udskrives, hvis patronerne er tomme.
Kontroller, at medietypen, som er
indstillet i driveren, matcher mediet i
printeren.
Løsning af andre problemer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Symptom
Årsag
Printeren
vendte
tilbage til
Printeren var i
Når du står i
konfigurationsmenust konfigurationsmenustrukturen, skal du
rukturen, uden at valg vælge i løbet af to minutter.
blev foretaget i løbet
af to minutter.
READY
inden
konfiguration
smenuen
blev ændret.
Ikke alle
sider bliver
udskrevet.
Printer
nulstilles
eller slukker
ofte.
Løsning
Der blev trykket på
Annuller-tasten.
Kontroller, at der ikke er nogen, som
har trykket på Annuller-tasten.
Bakken er tom.
Kontroller, at der er medie i bakken, og
at det ligger korrekt.
Et dokument
udskrives med en
overlægsfil, som er
oprettet med en
ikke-magicolor 2530
DL driver.
Udskriv overlægsfilen med en
magicolor 2530 DL-driver.
Netledningen er ikke Sluk for printeren, kontroller, at
sat korrekt i
netledningen er sat rigtigt i stikket, og
kontakten.
tænd så for printeren.
Der indtrådte en
systemfejl.
Løsning af andre problemer
Kontakt teknisk support med
fejlinformationen.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
111
Symptom
Årsag
Du har
Medie eller
problemer
indstillinger er ikke
med
korrekt.
duplex-udskr
ivning.
Løsning
Kontroller, at du har duplex-udstyr
installeret, når du vil udskrive 2-sidet
automatisk.
Kontroller, at du bruger det korrekte
medie.
„ Se “Mediespecifikationer" på side
42.
„ Du kan ikke skrive duplex på
kundetilpasset medie, kuverter,
etiketter, tykt materiale eller
transparenter.
„ Kontroller, at du ikke har blandet
medietyper i bakke 1.
Kontroller, at duplex-udstyret er
installeret og erklæret i Windows
printerdriver (fanebladet Indstilling af
enhedsfunktioner).
Vælg i printerdriveren (Layout/2-sidet)
"Indbinding kort kant" (vender ved
topkanten) eller "Indbinding lang kant"
(vender som i en løsblads notesbog).
For N-up på duplex-sider vælg kun
Sortering i driverens fane
Grundlæggende. Vælg ikke sortering i
applikationen.
112
Både driver og
Output er
ukorrekt med applikationen er sat til
N-up på
collate.
multiple
kopier.
For N-up på flere kopier skal du vælge
Sorter kun i driverens fane
Grundlæggende. Vælg ikke sortering i
applikationen.
Output ved Både driver og
Hæfte
applikationen er sat til
venstre og
collate.
højre
indbinding er
ukorrekt.
For Hæfte venstre indbinding og Hæfte
højre indbinding vælg kun collate i
driverens fane Grundlæggende. Vælg
ikke sortering i applikationen.
Løsning af andre problemer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Symptom
Årsag
Du hører
Printeren er ikke i
usædvanlige vater.
lyde.
Bakken er ikke
installeret korrekt.
Løsning
Placér printeren står på en hård, plan
overflade.
Fjern den bakke, du skriver ud fra, og
sæt den helt ind i printeren igen.
En fremmed
genstand sidder fast
inde i printeren.
Sluk for printeren og fjern objektet. Hvis
du ikke kan fjerne det, kontakt teknisk
support.
Ingen tilgang
til den
webbasered
e funktion.
Administratorens
adgangskode til
PageScope
webforbindelse er
ukorrekt.
PageScope webforbindelsens
adgangskode for administrator har
minimum 6 tegn og maksimum 16 tegn.
Du kan finde yderligere oplysninger om
PageScope webforbindelse i magicolor
2530 DL Reference Guide.
Mediet er
krøllet.
Mediet er fugtigt fra Fjern det fugtige medie og udskift det
luftfugtighed, eller der med nyt, tørt medie.
er spildt vand på det.
Mediefødevalsen
eller fuseren er
defekt.
Kontroller dem for skader. Kontakt
teknisk support med fejlinformationen.
Du bruger medier,
som ikke
understøttes (forkert
størrelse, tykkelse,
type osv.).
Brug KONICA MINOLTA-godkendte
medier. Se “Mediespecifikationer" på
side 42.
Kuverter udskrives
Før du udskriver kuverter, skal du
sammen med
placere fuser-adskillelsesgrebene i
fuser-adskillelsesgre kuvertpositionen.
bene i den
almindelige
papirposition.
Løsning af andre problemer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
113
Løsning af problemer med
udskriftskvaliteten
Symptom
Årsag
Løsning
Der skrives
ikke noget
ud, eller der
er blanke
pletter på
den
udskrevne
side.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller,
om nogen af dem er beskadiget.
Tromlepatronen er
muligvis defekt.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.
Juster luftfugtigheden på medielageret.
Fjern det fugtige medie og udskift det
med nyt, tørt medie.
Læg det korrekte medie i printeren.
Det medie, der er
indstillet i
printerdriver, matcher
ikke mediet i
printeren.
Strømforsyningen
passer ikke til
printerens
specifikationer.
Brug en strømforsyning med de
korrekte specifikationer.
Flere ark fødes
samtidig.
Fjern medie fra bakke og kontroller for
statisk elektricitet. Luft almindeligt
papir eller andet medie (men ikke
transparenter) og læg det tilbage i
bakken.
Medie er ikke anbragt Fjern medie, stød det sammen og ret
det ud, læg det tilbage i bakken, og
korrekt i bakken/
bakkerne.
juster mediestyrene.
Hele arket
udskrives i
sort eller
farve.
114
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Tromlepatronen er
muligvis defekt.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Symptom
Årsag
Løsning
Billedet er for Laserlinse er snavset Rens laserlinse.
lyst, lav
Fjern det fugtige medie og udskift det
Mediet er fugtigt af
billedtæthed. luftfugtighed.
med nyt, tørt medie.
Der er ikke meget
toner tilbage i
patronen.
Udskift tonerpatronen.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Medietype er indstillet Angiv den passende medietype i
printerdriveren for udskrivning på
forkert.
kuverter, etiketter, postkort, tykt
materiale eller transparenter.
Billedet er for En eller flere af
tonerpatronerne er
mørkt.
muligvis defekt.
Billedet er
uskarpt.
Baggrunden
er lettere
plettet, der er
utilstrækkelig
glans på det
udskrevne
billede.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Tromlepatronen er
muligvis defekt.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Tromlepatronen er
muligvis defekt.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
115
Symptom
Årsag
Løsning
Udskriften
eller
farvetæthed
en er ujævn.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt eller
næsten tom.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Defekt tromlepatron.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Printeren er ikke i
vater.
Placér printeren står på en hård, plan
overflade.
Uregelmæss Mediet er fugtigt af
ig eller
luftfugtighed.
skjoldet
udskrift.
Du bruger medier,
som ikke
understøttes (forkert
størrelse, tykkelse,
type osv.).
Juster luftfugtigheden på medielageret.
Fjern det fugtige medie og udskift det
med nyt, tørt medie.
Brug KONICA MINOLTA-godkendte
medier. Se “Mediespecifikationer" på
side 42.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller dem
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Defekt tromlepatron.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Fuser-adskillelsesgre Sæt fuser-adskillelsesgrebene tilbage
bene er justeret efter til den alm. papirindstilling.
kuvertudskrivning.
Der er
utilstrækkelig
brænding
eller billedet
går af, når
der gnubbes
på det.
Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.
Fjern det fugtige medie og udskift det
med nyt, tørt medie.
Du bruger medier,
som ikke
understøttes (forkert
størrelse, tykkelse,
type osv.).
Brug KONICA MINOLTA-godkendte
medier. Se “Mediespecifikationer" på
side 42.
Medietype er indstillet Angiv den passende medietype i
forkert.
printerdriveren for udskrivning på
kuverter, etiketter, postkort, tykt
materiale eller transparenter.
Fuser-adskillelsesgre Sæt fuser-adskillelsesgrebene tilbage
bene er justeret efter til den alm. papirindstilling.
kuvertudskrivning.
116
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Symptom
Årsag
Løsning
Der er
tonerpletter
eller
restbilleder.
En eller flere
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
tonerpatroner er
dem for skader. Udskift den, hvis den
defekt eller installeret er beskadiget.
forkert.
Fuser-adskillelsesgre Sæt fuser-adskillelsesgrebene tilbage
bene er justeret efter til den alm. papirindstilling.
kuvertudskrivning.
Der er
tonerpletter
på bagsiden
af siden
(uanset
duplex eller
ikke).
Unormale
områder
(hvid, sort
eller farve)
forekommer i
et regulært
mønster.
Medieoverførselsvals Rens medieoverførselsvalsen.
en er snavset.
Hvis du mener, at overførselsvalsen
skal udskiftes, så kontakt teknisk
support med fejlinformationen.
Mediebanen er
snavset af toner.
Udskriv et antal blanke ark og den
overskydende toner skulle forsvinde.
En eller flere
tonerpatroner er
defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Defekt tromlepatron.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Laserlinse er snavset Rens laserlinse.
En tonerpatron er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne med den farve,
som giver det unormale billede. Udskift
den med en ny tonerpatron.
Defekt tromlepatron.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
117
Symptom
Årsag
Løsning
Billeddefekte Laserlinse er snavset Rens laserlinse.
r.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
En tonerpatron er
dem for skader. Udskift den, hvis den
muligvis utæt.
er beskadiget.
En tonerpatron er
muligvis defekt.
Fjern den tonerpatron med den farve,
som giver det unormale billede.
Udskift den med en ny tonerpatron.
Tromlepatronen er
muligvis defekt.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Billedet viser Printeren er ikke i
vater.
sidelinjer
eller bånd.
Mediebanen er
snavset af toner.
Farver ser
helt forkert
ud.
Udskriv et antal blanke ark og den
overskydende toner skulle forsvinde.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Defekt tromlepatron.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne og bekræft, at
toneren fordeles jævnt på hver
patronvalse, og installer
tonerpatronerne igen.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis næsten tom
eller helt tom.
118
Placér printeren står på en hård, plan
overflade.
Check kontrolpanelet for meddelelsen
X TONER LOW eller TONER EMPTY
X. Udskift tonerpatronen om
nødvendigt.
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Symptom
Årsag
Løsning
Farver
registreres
ikke korrekt,
eller er
blandede
eller varierer
fra side til
side.
Tromlepatronen
sidder ikke rigtigt.
Tag tromlepatronen ud og sæt den i
igen.
En eller flere af
tonerpatronerne er
muligvis defekt.
Fjern tonerpatronerne, og kontroller
dem for skader. Udskift den, hvis den
er beskadiget.
Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.
Fjern det fugtige medie og udskift det
med nyt, tørt medie.
Farven har
en dårlig
gengivelse
eller dårlig
tæthed.
Tromlepatronen er
muligvis defekt.
Fjern tromlepatronen og kontroller den
for skader. Udskift den, hvis den er
beskadiget.
Hvis problemet ikke er løst efter alle disse ovenstående aktioner, så kontakt
teknisk support med fejlinformationen.
For kontaktinformation se dokumentet Brug for hjælp?
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
119
Status-, fejl- og service-meddelelser
Status-, fejl- og servicemeddelelser vises i meddelelsesvinduet på
kontrolpanelet. Her får du oplysninger om din printer og hjælp til at løse
mange problemer. Når den tilstand, som er knyttet til meddelelsen, er ændret,
forsvinder meddelelsen fra vinduet.
Standard statusmeddelelser
120
Denne meddelelse...
betyder...
CALIBRATING
Efter udskiftning af en
Ingen handling
tonerpatron eller efter
nødvendig.
genstart af printeren efter
ændringer, holder printeren
automatisk pause for at
udføre en automatisk
Auto-Image Density Control
(AIDC) cyklus. Denne
proces skal sikre pålidelig
printerdrift med optimal
output-kvalitet.
gør dette...
CANCELLING JOB
Jobbet annulleres.
ENERGY SAVER
Printeren står i
energisparetilstand for at
reducere strømforbruget,
mens printeren står stille.
Når et udskriftsjob
modtages, vender printeren
tilbage til normal
strømforbrug i løbet af 35
sekunder.
IMAGING
Billedet fra digitalkameraet
bliver gengivet.
PRINTING
Printeren skriver ud.
READY
Printeren er klar til at
modtage data.
PROCESSING
Printeren behandler data.
WARMING UP
Printeren varmer op.
Status-, fejl- og service-meddelelser
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlmeddelelser (advarsel)
Denne meddelelse...
betyder...
gør dette...
DRUM LOW
Tromlepatronen er
ved at nå slutningen
på sin levetid.
Gør en ny tromlepatron
klar.
DRUM CARTRIDGE
END OF LIFE
Tromlepatronen har Udskift tromlepatronen.
nået slutningen på sin
levetid.
INCORRECT CART.
X
Den X tonerpatron er Installer en
en ikke-godkendt
KONICA MINOLTA-tone
type.
rpatron af den rette type
(AM, EU, AP,GC eller
TW), se Side 69.
SIZE MISMATCH
Mismatch i størrelse
forekommer, når
Læg den korrekte
mediestørrelse i.
AUTO CONTINUE
(Engine menu) er sat
til ON.
TONER EMPTY
X
Den X tonerpatron er Udskift tonerpatronen.
tom.
(Vises når ENGINE/
TONER EMPTY/
CONTINUE er
angivet)
X TONER LOW
Den X tonerpatron er Forbered den angivne
ved at være tom og
farvetonerpatron.
bør udskiftes inden
for de næste 200
sider ved 5%
dækning af Letter/A4
sider.
Status-, fejl- og service-meddelelser
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
121
122
Denne meddelelse...
betyder...
gør dette...
TRAY X EMPTY
Bakke X (bakke 1, 2) Læg medie i den
var angivet med
angivne bakke.
printerdriveren for
udskrivning, men
bakke X er tom.
NO GENUINE TONER
X
Den x tonerpatron har Installer en ægte
vist sig ikke at være KONICA
ægte.
MINOLTA-tonerpatron af
rette type (AM, EU,
AP,GC eller TW), se
Side 69.
Status-, fejl- og service-meddelelser
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlmeddelelser (Operatorkald)
Denne meddelelse...
betyder...
gør dette...
COVER OPEN
DUPLEX
Duplex-dækslet er
åben.
Luk duplex-dækslet.
COVER OPEN
FRONT
Printerens
frontdæksel er åben.
Luk frontdækslet.
DRUM CARTRIDGE
NOT ATTACHED
Tromlepatronen er
ikke installeret.
Installer tromlepatronen.
DRAWER OPEN
TRAY 2
Bakke 2 er ikke
Sæt bakken ind i
installeret eller er ikke mediets indbakkeenhed.
helt sat ind i enheden.
DUPLEX OPTION
NOT ATTACHED
Duplex-udskrivning
var angivet med
printerdriveren, men
duplex-udstyr er ikke
installeret.
Installer duplex-udstyret.
ERROR
MEMORY OVERFLOW
Printeren har
modtaget flere data,
end den kan
behandle med den
interne hukommelse.
Sluk for printeren, vent
nogle sekunder og tænd
for den igen. Nedsæt
mængden af data, der
skal skrives ud (f.eks.
ved nedsætte
opløsningen) og prøv så
at skrive ud igen.
Hvis det ikke løser
problemet, må du
installere ekstra
hukommelse.
ERROR
VIDEO UNDERRUN
Mængden af data til
udskrivning overgår
printerens interne
datatransmissionshas
tighed.
Status-, fejl- og service-meddelelser
Sluk for printeren, vent
nogle sekunder og tænd
for den igen. Nedsæt
mængden af data, der
skal skrives ud (f.eks.
ved nedsætte
opløsningen) og prøv så
at skrive ud igen.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
123
Denne meddelelse...
betyder...
MEDIA JAM
DUPLEX LOWER
Fejl i
Lokaliser og fjern fejlen i
medieindføringen ved indføringen.
duplex-udstyr.
MEDIA JAM
DUPLEX UPPER
Fejl i
medieindføringen ved
duplex-udstyr.
MEDIA JAM
FUSER
MEDIA JAM
TRANSFER ROLLER
Fejl i
medieindføringen i
overførselsvalseområ
det. Denne form for
fejl i indføringen
betyder, at mediet
ikke nåede frem til
området ved
udbakken.
MEDIA JAM
TRAY X
Fejl i
medieindføringen
under transport fra
den angivne
bakke (X).
gør dette...
PUT MEDIA : TRAY 1 Medietypen, som er Læg den korrekte type
indstillet i driveren, er medie i bakke.
“MEDIA”
forskellig fra typen i
bakke 1.
PUT MEDIA : TRAY X Den mediestørrelse,
som er angivet i
“SIZE”
printerdriveren, er
forskellig fra den, som
er lagt i printeren.
124
Læg den korrekte
størrelse medie i den
angivne bakke.
SIZE/TYPE ERROR
Du bruger medier,
Læg den korrekte
som ikke understøttes mediestørrelse og type i.
(forkert størrelse,
tykkelse, type osv.).
SIZE/TYPE ERROR
DUPLEX
Medie ikke
kompatibel med
duplex-udskrivning.
Brug den korrekte
mediestørrelse og type
for duplex.
Status-, fejl- og service-meddelelser
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Denne meddelelse...
betyder...
gør dette...
TONER LIFE END X
X
Den X tonerpatron er Udskift tonerpatronen.
tom.
(Vises når ENGINE/
TONER EMPTY/
STOP er angivet)
X TONER
NOT INSTALLED
Den X tonerpatron er Installer en korrekt
ikke installeret, eller KONICA MINOLTA-tone
en ikke-godkendt
rpatron.
tonerpatron er
installeret.
TRAY 2
NOT ATTACHED
Bakke 2 blev angivet
med printerdriveren til
udskrivning, men
bakke 2 er ikke
installeret.
Status-, fejl- og service-meddelelser
Stop udskriftsjobbet, og
skift printerdriverens
indstilling. Installer om
nødvendigt bakke 2.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
125
Servicemeddelelser
Disse meddelelser anviser en mere alvorlig fejl, som kun kan afhjælpes af en
tekniker. Sluk printeren og tænd den igen, hvis en af disse meddelelser bliver
vist. Hvis problemet fortsætter, kontakt din lokale kontakt eller autoriserede
serviceleverandør.
Denne
servicemeddelelse...
betyder...
gør dette...
ERROR
AIDC SENSOR
AIDC sensor fejl.
Kontakt teknisk support
med fejlinformationen.
ERROR
COMMUNICATION
Der indtrådte en
kommunikationsfejl i
USB eller Ethernet
interface.
Kontroller, at
interfacekablet er
tilsluttet printeren
korrekt.
Hvis fejlen fortsætter,
selv om kablerne er
korrekt tilsluttet, så
kontakt teknisk support.
ERROR
CONTROLLER
Intern fejl på controller.
Kontakt teknisk support
med fejlinformationen.
Der opstod en
Kontakt teknisk support
ERROR
ENGINE INTERFACE kommunikationsfejl med med fejlinformationen.
enhedens controller.
FATAL ERROR
CODE:XX
Der er opdaget en fejl
med det element, som
er markeret “XX” i
servicemeddelelsen.
Genstart printeren. Det
vil ofte slette
servicemeddelelsen, så
printeren kan bruges
igen.
Hvis problemet
fortsætter, kontakt
teknisk support.
126
Status-, fejl- og service-meddelelser
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Installation af
tilbehør
10
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Introduktion
Note
Brugen af tilbehør, som ikke er produceret eller understøttet af
KONICA MINOLTA, vil annullere din garanti
"
Dette kapitel giver information om følgende tilbehør.
Dual In-Line
Memory Module
(DIMM)
Øger printerens hukommelse som hjælp til at
udskrive kompleks grafik og større duplexsider.
Duplex
(ekstraudstyr)
Auto duplex
Bakke 2
500-ark bakke inkluderet
Støvhætte
Støvhætten er standardudstyr i Europa, Amerika og
Taiwan, men ekstra tilbehør i andre lande.
Note
Installation af tilbehør kræver altid, at printeren og tilbehør er slukket og
stikket trukket ud under installationen.
"
Du kan finde flere oplysninger om tilgængeligt ekstraudstyr på
printer.konicaminolta.com.
Antistatisk beskyttelse
Note
Inden du åbner og arbejder med dual in-line memory modulet (DIMM),
bør du først røre ved en metaldel på printeren for at undgå dannelsen af
statiskelektricitet. Når DIMM tages ud af sin ledende pose, skal du holde
den i kanterne for at undgå at røre ved de elektroniske kredsløb. Når du
arbejder med DIMM'en, skal du anbringe den på en antistatisk måtte
eller et stykke aluminiumsfolie.
128
Introduktion
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Dual In-Line Memory Module (DIMM)
Et dual in-line memory modul (eller DIMM) er et kompakt kredsløbskort med
hukommelseschips monteret på overfladen.
Din printer er udstyret med 64 MB SDRAM printerhukommelse som standard.
Du kan opgradere til maksimum 576 MB RAM ved installation
af en ekstra unbuffered SDRAM DIMM. Din printer er udstyret med en fri
DIMM-slot.
DIMM-enheder - specifikationer
Kapacitet
128 MB, 256 MB, 512 MB
Modultype
unbuffered NonECC
Antal ben
168-pin
Konfiguration:
16M x 64bit, 32M x 64bit, 64M x 64bit
Datahastighed
100 MHz, 133 MHz
CAS Latency
3
Spænding
3,3 V
"
Din printer genkender kun enkeltsidede DIMM. Hvis du installerer et
dobbeltsidet DIMM-modul, genkender printeren muligvis kun
halvdelen af den tilgængelige hukommelse på det DIMM-modul.
Anbefalede DIMM-enheder
1) 128 MB DIMM - CT16M64S4D7E(Crucial)
2) 256 MB DIMM - VS133-S256/HB(Buffalo)
3) 512 MB DIMM - 0286-0005(Centon)
"
Du kan finde yderligere oplysninger om tilgængelige DIMM-moduler
på printer.konicaminolta.com.
Dual In-Line Memory Module (DIMM)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
129
Påkrævet hukommelse under udskrivning
600 x 600
1200 x 600
2400 x 600 dpi
2400 x 600 dpi
(stregtegninger)
Sort/hvid (Simplex/
Duplex)
64 MB
64 MB
Fuld farve
(Simplex)
64 MB
64 MB
Fuld farve
(Duplex)
128 MB
256 MB
Installation af en DIMM
Note
Det er meget vigtigt at beskytte printerens kredsløbskort og alle andre
kredsløbskort mod elektrostatisk beskadigelse. Læs om
forholdsreglerne i forbindelse med antistatisk elektricitet på Side 128,
inden du udfører denne procedure. Du skal altid holde i kanterne på
kredsløbskort.
1
Sluk for printeren og træk
netstikket og interfacekabler.
"
130
Hvis duplex-udstyret er
installeret, skal du
afmontere det.
Dual In-Line Memory Module (DIMM)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
2
Skru skruen bag på printeren ud.
3
Fjern bagpanelet.
"
4
Da der er to kroge
placeret i højre side af
panelet, skal du fjerne
bagpanelet ved forsigtigt
at trække venstre side af
det ud mod dig selv og
derefter skyde det mod
venstre.
Sæt det nye DIMM lige ind i
DIMM-stikket, indtil det går i hak.
Vær opmærksom på DIMM'ens
side for at rette den ind med
stikket.. Hvis du ikke kan sætte
DIMM'en på plads, må du ikke
bruge vold. Repositioner den og
vær sikker på, at DIMM'en
sidder helt i stikket.
5
6
Installer panelet igen, og spænd
skruen.
Tilslut alle interfacekabler igen.
Dual In-Line Memory Module (DIMM)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
131
7
8
Tilslut netledningen og tænd for
printeren..
Udskriv en konfigurationsside fra menuen Specielle sider (SPECIAL
PAGES/PRINT CONFIG PAGE) og kontroller, at den totale
RAM-størrelse, som er installeret på din printer, også bliver vist på listen.
Duplex (ekstraudstyr)
Duplex (2-sidet) udskrivning kan udføres automatisk med duplex-udstyr og
tilstrækkelig hukommelse installeret. Se “Påkrævet hukommelse under
udskrivning" på side 130.
132
Duplex (ekstraudstyr)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Installation af duplex-udstyr
1
Sluk for printeren.
2
Fjern de to små plader og tapen.
3
Forbered duplex-udstyret.
"
Åbn duplex-dækslet og
kontroller, at knoppen er
placeret lodret som vist
på illustrationen, inden du
installerer
duplex-udstyret. Luk
dækslet, når du har
kontrolleret knoppen.
Duplex (ekstraudstyr)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
133
4
Installer duplex-udstyret.
5
Åbn dækslet til duplex-udstyret.
"
134
Eftersom duplex-udstyret
endnu ikke er sikkert
monteret på printeren,
skal du holde enheden
på plads, mens du åbner
dækslet.
Duplex (ekstraudstyr)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
6
Mens du skubber knopperne ind,
skal du dreje dem i urets retning
til vandret position.
Nu er duplex-udstyret sikkert
monteret.
"
7
8
Kontroller, at begge
knopper er korrekt låst.
Luk duplex-dækslet.
Angiv duplex-udstyret i Windows printerdriveren (fanebladet Indstilling af
enhedsfunktioner, se Side 8).
Bakke 2
Hvis bakke 2 er installeret, kan mængden af papir øges.
Der kan lægges op til 500 ark papir af A4/Letter-størrelse i bakken.
Bakke 2
135
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Installation af bakke 2
Note
Da der installeret forbrugsvarer i printeren, skal du være sikker på at
holde printeren i niveau, når du flytter den, så du ikke spilder ved et
tilfælde.
1
2
3
4
136
Sluk for printeren og træk
netstikket og interfacekabler.
Klargør bakke 2.
"
Placer bakke 2 på en plan flade.
Løft printeren op, og placer den
oven på bakke 2, idet du sikrer
dig, at positionspindene på
bakke 2 passer i hullerne i
bunden af printeren.
Angiv Bakke 2 i Windows printerdriveren (fanebladet Indstilling af
enhedsfunktioner, se Side 8).
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Bakke 2
Støvhætte
Når støvhætten er tilsluttet bakke 1, er mediet beskyttet mod støv, og
driftsstøj fra udskrivningen reduceres. Vi anbefaler, at støvhætten forbliver
tilsluttet, når denne printer bruges.
"
Det afhænger af salgsregionen, om støvhætten er inkluderet i
printeren. Køb i givet fald denne artikel hos din forhandler.
Installation af støvhætten
1
Åbn bakke 1.
2
Installer støvhættebakken
Støvhætte
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
137
3
Fastgør låget til
støvhættebakken.
Ilægning af medie i bakke 1 med støvhætten installeret
1
2
138
Fjern låget fra støvhætten, og
åbn støvhættebakkens
frontpanel.
Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.
Støvhætte
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
Læg mediet i bakken med
forsiden op.
"
4
5
Fyld ikke i over mærket.
Fyld ikke mere end 10 kuverter eller 50 etiketark, postkort, tykt
materiale eller transparenter i af gangen
Skub mediestyrene mod
mediets kanter.
Luk frontpanelet til
støvhættebakken, og sæt
derefter låget på igen.
Støvhætte
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
139
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Appendix
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Sikkerhedsspecifikationer
Printer
Sikkerhedsstandar U.S. model
der
UL 60950-1, CSA C22.2 No.
60950-1-03
Europæisk model EU-direktiv 73/23/EØF
EU-direktiv 93/68/EØF
EN 60950-1 (IEC 60950-1)
EMC-standarder
Kina-model
GB 4943
U.S. model
FCC stk. 15 understk. B klasse B
ICES-003
Europæisk model EU-direktiv 89/336/EØF
EU-direktiv 93/68/EØF
EN 55022 (CISPR Pub. 22) klasse B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55024
Kina-model
GB 9254 klasse B, GB 17625.1
Australsk model
AS/NZS CISPR22 klasse B
Tekniske specifikationer
Printer
Type
Desktop fuld farve laserprinter
Udskrivningssystem
2 laser dioder og polygon spejl
Fremkaldersystem
Monokomponent tonerfremkaldelse
Opløsning
2400 dpi × 600 dpi,
1200 dpi × 600 dpi eller 600 dpi × 600 dpi
Første udskrift
Simplex
Monokrom:
Fuld farve:
Duplex
Monokrom:
Fuld farve:
142
12.0 sek. for A4, Letter
(almindeligt papir)
21,0 sek. for A4, Letter
(almindeligt papir)
24,0 sek. for A4, Letter
(almindeligt papir)
33,0 sek. for A4, Letter
(almindeligt papir)
Sikkerhedsspecifikationer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udskriftshastighed
Simplex
Monokrom:
Fuld farve:
Duplex
Monokrom:
Fuld farve:
20,0 sider pr. minut for A4, Letter
(almindeligt papir)
5,0 sider pr. minut for A4, Letter
(almindeligt papir)
11,4 sider pr. minut for A4, Letter
(almindeligt papir)
5,0 sider pr. minut for A4, Letter
(almindeligt papir)
Opvarmningstid
100 V/120 V: 54 sek. eller mindre
220 til 240 V: 59 sek. eller mindre
Papirstørrelser
Bakke 1
Papirbredde: 92 til 216 mm (3.6 til 8.5")
Paperlængde:
Almindeligt papir/Brevpapir:
198 til 356 mm (7,8 til 14,0")
Etiket/Postkort/Kuvert/Tykt materiale/
Transparenter: 148 til 297 mm (5,9 til 11,7")
Bakke 2 (ekstraudstyr)
A4/Letter
Papir/Medier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alm. papir (60 til 90 g/m2; 16 til 24 lb)
Genbrugspapir (60 til 90 g/m2; 16 til 24 lb)
Transparent
Kuvert
Tykt materiale (91 til 163 g/m2; 25 til 43 lb
bond)
Postkort
Brevpapir
Etiketark
Blankt
Inputkapacitet
Bakke 1
Alm. papir:
200 ark
Kuvert:
10 kuverter
Etiket/Postkort/Tykt materiale/Transparenter
/Brevpapir/Blankt:
50 ark
Bakke 2 (ekstraudstyr)
Alm. papir:
500 ark
Outputkapacitet
Udbakke: 200 ark (A4, Letter)
Driftstemperatur
10 til 35°C
Rel. luftfugtighed
15 til 85%
Tekniske specifikationer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
143
144
Strømforsyning
110 til 127 V, 50 til 60 Hz
220 til 240 V, 50 til 60 Hz
Forbrug
100 V/120 V: 1100 W
220 til 240 V: 1100 W
Energisparetilstand: 10 W eller mindre
Ampereforbrug
110 til 127 V: 11 A eller mindre
220 til 240 V: 7 A eller mindre
Støjniveau
Under udskrivning: 52 dB eller mindre
Standby: 35 dB eller mindre
Ydre mål
Højde: 349 mm (13,7")
Bredde: 430 mm (16,9")
Dybde: 395 mm (15,6")
Vægt
Printer:
17,1 kg (37,7 lb) (ekskl. tonerpatron,
tromlepatron og støvhætte)
20,4 kg (44,9") (inkl. tonerpatron, tromlepatron
og
støvhætte)
Tonerpatron:
Standard in-box patron =
0,58 kg (1,28 lb) (Y, M, C, K)
Udskiftningspatron (med tonerrulledæksel)=
Standardkapacitet:
0,63 kg (1,39 lb) (Y, M, C)
Stor kapacitet:
0,70 kg (1,54 lb) (Y, M, C, K)
Interface
USB 2.0- og USB 1.1-kompatibel, 10Base-T/
100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet
Standardhukommelse
64 MB
Tekniske specifikationer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Forbrugsstoffers holdbarhed
Artikel
Gennemsnitlig holdbarhed (v. simplex-sider)
Tonerpatron
Standard in-box patron =
1.500 sider (Y, M, C, K)
Udskiftningspatron =
Standardkapacitet: 1.500 sider (Y, M, C)
Stor kapacitet: 4.500 sider (Y, M, C, K)
Tromlepatron
Monokrom:
45.000 sider (fortløbende)
10.000 sider (1 side pr. job)
Fuld farve:
11.250 sider (fortløbende)
7.500 sider (1 side pr. job)
"
Værdierne for tonerpatronen og tromlepatronen angiver antallet af
sider ved simplex-udskrivning med medie i A4/Letter-format med 5%
dækning.
Den reelle levetid kan variere (være kortere) afhængig af
udskrivningsbetingelserne (dækning, papirformat osv.), forskel i
udskriftsmetode, f.eks. fortløbende udskrivning eller periodisk
udskrivning (når job med én side udskrives ofte) eller den anvendte
papirtype, f.eks. tykt papir. Derudover påvirkes levetiden af
temperaturen og luftfugtighed i de pågældende omgivelser.
Tekniske specifikationer
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
145
Vores interesse for miljøbeskyttelse
Som ENERGY STAR® Partner har vi konstateret, at denne maskine opfylder
ENERGY STARs retningslinjer for effektiv energiudnyttelse.
Hvad er et ENERGY STAR-produkt?
Et ENERGY STAR-produkt har en særlig funktion, som gør det muligt
automatisk at skifte til en strømsparetilstand efter en periode uden aktivitet. Et
ENERGY STAR-produkt bruger energi mere effektivt, giver økonomiske
besparelser og hjælper med til at beskytte miljøet.
146
Vores interesse for miljøbeskyttelse
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Index
A
E
Afladning af statisk elektricitet 128
Alm. papir 44
Antistatisk beskyttelse 128
Electrostatisk afladning 128
Etiketter 47
F
B
Bakke 2 135
Billedområde 51
Blankt 50
Brevpapir 48
D
Direct print 35, 37
Dual in-line memory module 129
Duplex 63
Duplex-udstyr 132
Index
Fanen Grundlæggende 12
Fanen Kvalitet 13
Fanen Layout 12
Fanen Overlæg 12
Fanen Vandmærke 13
Fanen Version 13
Fejl i medieindføring
Duplex-udstyr 104
Fejlfinding 93
Der udskrives ikke noget 114
Duplex 112
Fejl i medieindføring 106
Printer nulstilles 111
Status-, fejl- og servicemeddelelser
147
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
120
Fejlmeddelelser 121
Forbrugsvarer
Tonerpatron 68
Forhindring af fejl i indføringen 95
H
Hæfteindbinding 112
Håndledsrem for antistatisk
beskyttelse 128
I
Ilægning af medie 52
K
Konfigurationsmenu 25
Kontrolpanel 22
Kuvert 46
M
Meddelelser 120
Meddelelsesvindue 22
Medie
Afhjælpe fejl i indføring 96
Bane 96
Billedområde 51
Forhindre fejl i indføringen 95
Ilægge 52
Mediebane 96
Medietype
Alm. papir 44
Blankt 50
Brevpapir 48
Etiketter 47
Kuvert 46
Postkort 48
Transparent 49
Tykt papir 45
N
N-up 112
148
O
Opbevaring af medier 65
P
PageScope Webforbindelse 113
Postkort 48
Printer
Dele 3
Printerdriver 10
Indstilling 9
Problemer i indføringen 106
Afhjælpe 96
Forhindre 95
Mediebane 96
S
Servicemeddelelser 126
Sidemargener 51
Statusdisplay 16
Åbne 16
Bruge 16
Lukke 17
Støvhætte 137
T
Tilbehør 128
Bakke 2 135
DIMMs 129
Duplex-udstyr 132
Støvhætte 137
Transparent 49
Tykt papir 45
U
Udbakke 64
Udskriftskvalitet 114
Udskrivning med overlæg 111
V
Vedligeholdelse 82
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Index
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement