Bang & Olufsen | BeoVision 5 | Beovision 3 TV Håndbog

Beovision 3 TV Håndbog
BeoVision 3
Håndbog
Til det norske marked:
Mekaniske og elektroniske komponenter i
produktene slites ved bruk. Det må derfor
påregnes reparasjoner og utskiftning af
komponenter
innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må
regnes som vedlikehold av produktene. Slik
vedligehold gir ikke grunnlag for å rette
mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og
må bekostes af kjøper.
Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Fortroligt ikke-publiceret materiale. Copyright
1992–1997. Eftertryk forbudt.
DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC og dobbelt
D’et er registrerede varemærker for Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
BeoVision 3 – dit bredformat-tv
Tryk kun på én knap på Beo4
fjernbetjeningen.
Gardinet går til side for billedet på
skærmen. Højttalerne tilkobles, når
programmet starter. Lyden, der er et
musiksystem værdigt, er kombineret
med et Real Flat-billede i en enestående
kvalitet.
Tilslut en videobåndoptager, DVDafspiller, set-top boks eller et Bang &
Olufsen musiksystem. Uanset om
BeoVision 3 er udgangspunktet for
musik- og videosystemet i dit hjem eller
er sat op separat kan du styre det hele
med Beo4 fjernbetjeningen.
Med BeoVision 3 får du oplevelser i
bredformat på en Real Flat-skærm. Tilføj
fire Bang & Olufsen BeoLab højttalere
og en BeoLab 2 subwoofer, så får du
ægte Dolby Surround Sound.
3
Håndbogens indhold
4
Sådan sætter du dit BeoVision 3 op
For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt
at kende, har du to vejledninger til rådighed.
Vejledningen
BeoVision 3
BeoVision 3
Guide
Reference book
Håndbogen
6
6
6
7
Håndtering af BeoVision 3
Placering af BeoVision 3 i hjemmet
Oversigt over stik- og tilslutningspaneler
Antenne og lysnettilslutninger
Registrer ekstraudstyr
20 Permanent tilsluttet udstyr
Indstil tv- eller satellit*-kanaler
22 Find tilgængelige kanaler
Til højre finder du indholdet af Håndbogen.
Hovedkapitlerne i Vejledningen er angivet i det
følgende:
•
•
•
•
Introduktion af BeoVision 3 og Beo4, 4
Se fjernsyn, 6
Slå op på informationer fra tekst-tv, 8
Få adgang til dine favorit tekst-tv-sider,
9
• Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3,
10
Højttalertilslutninger –
Dolby Surround Sound
8
9
10
11
Placer eksterne højttalere
Tilslut højttalere
Indstil højttalerafstand
Juster lydniveauet
Tilslut en set-top boks
12 AV-tilslutning
12 IR-sender
Tilføj nye tv- eller satellitkanaler
23 Tilføj nye kanaler
Rediger indstillede tv- eller
satellitkanaler
24
26
28
28
29
Juster indstillede tv-kanaler
Juster indstillede satellitkanaler
Flyt indstillede kanaler
Navngiv indstillede kanaler
Slet indstillede kanaler
Tilslut en dekoder
13 Tilslut en AV- eller RF-dekoder
13 Tilslut to dekodere
Indstil tidspunkt og dato
30 Indtast indstillinger for det indbyggede
ur
Tilslut andet udstyr
14 Ekstra musik- eller videoudstyr
Tilslut musik- og videosystem
Indstil positioner for tv og
Stand-by
31 Programmer positioner, som BeoVision 3
skal dreje til
16 Slut dit musiksystem til BeoVision 3
16 Vælg indstillinger
Juster billed- og lydindstillinger
Fordel lyd og billeder med BeoLink
32 Ændr lysstyrke, farve eller kontrast
33 Ændr lydstyrke, bas, diskant eller balance
17 Linksystemer i hele dit hjem
17 System modulator
Sæt BeoVision 3 op i et linkrum
Få adgang til ekstra funktioner via
Beo4
34 Føj til Beo4’s liste over funktioner
18 Før du starter...
19 Tilslutninger
19 Link frekvens
Indstil dine foretrukne
grundindstillinger for BeoCord
V 8000 båndoptageren
35 Hent hovedmenuen for BeoCord V 8000
frem
5
Daglig brug
36
36
37
37
37
Vælg en tv- eller satellitkanal
Se en kanalliste
Juster eller fjern lyden fra højttalerne
Ændr lydtype eller sprog
Juster tv-position
Stikpanelet på produktet
52 Oversigt over stik
52 Kopier fra et videokamera til BeoVision 3
53 Tilslut en set-top boks
Vedligeholdelse af dit BeoVision 3
Slå op på informationer fra tekst-tv
38
39
39
39
40
Hovedfunktioner i tekst-tv
Gem de sider, du bruger ofte
Daglig brug af hukommelsessider
Aktiver undertekster fra tekst-tv
Programmer en optagelse via tekst-tv’s
programoversigter
40 Se opdaterede tekst-tv-sider
41 Gå direkte til en side via Fastext
RADIO
Knapper på Beo4
fjernbetjeningen
54 Daglig vedligeholdelse
PIN-kodesystem
55
55
56
56
Aktiver PIN-kodesystemet
Ændr eller slet din PIN-kode
Brug din PIN-kode
Har du glemt din PIN-kode?
▲
ss GO tt
▼
TV 12
SPEAKER
Til din orientering...
Gå i hjemmebiografen med
BeoVision 3
Nøgle til anvendelse af denne vejledning
Brug denne nøgle til at finde ud af, hvordan en
knap eller et display ser ud i en
vejledningssekvens.
FORMAT
Display på
fjernsynsskærmen
Displayvisninger på Beo4
fjernbetjeningen
57 Kontakt Bang & Olufsen
42 Vælg højttalere til filmlyd
43 Få billedet til at fylde skærmen ud
43 Se navnet på det aktive lydsystem
Se to kilder samtidig
44 Indsæt et billede i billedet
Tænd/sluk automatisk for
BeoVision 3
46 Timer-afspilning og Timer Stand-by
Brug et integreret musik-/
videosystem
48 Brug musik- eller videosystemhøjttalere
Brug BeoVision 3 i et linkrum
49 Brug kilder i hovedrum og linkrum
Stikpanelet på bagsiden
50 Oversigt over stik
*BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige,
hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den
indbyggede satellitmodtager.
Opsætning af BeoVision 3
6
Det anbefales at følge nedenstående
fremgangsmåde, når du sætter dit
BeoVision 3 op:
– Pak BeoVision 3 ud og anbring det
som illustreret og beskrevet til højre
under Håndtering af BeoVision 3;
– Overvej, hvilke omgivelser der er
bedst for BeoVision 3. Retningslinier
er angivet til højre under Placering
af BeoVision 3 i hjemmet;
– Tilslut kabler, ekstraudstyr og
højttalere som beskrevet på side
8–14. Se modstående side for
oplysninger om, hvordan kabler
fastgøres og trækkes bag på
BeoVision 3;
– Fastgør højttalerens frontplade som
illustreret til højre.
Se side 50–53, som indeholder en
oversigt over tilslutningspaneler.
*BEMÆRK! Disse stik er kun tilgængelige, hvis
dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede
Dolby Surround enhed.
Håndtering af BeoVision 3
På grund af BeoVision 3’s vægt bør to
personer altid hjælpes ad med at løfte/flytte
systemet.
BeoVision 3 har to indhak til løftning af
systemet. Illustrationen til højre viser, hvor
hver enkelt indhak sidder.
Placering af BeoVision 3 i hjemmet
– Anbring ikke BeoVision 3 i direkte sollys
eller direkte under kunstig belysning (f.eks.
en projektør), da det kan reducere
fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed.
– Sørg for, at BeoVision 3 sættes op, placeres
og tilsluttes i overensstemmelse med denne
vejledning.
– BeoVision 3 er udelukkende beregnet til
indendørs anvendelse under tørre forhold
og inden for et temperaturområde på
mellem 10 og 40° C.
– Anbring ikke genstande oven på
BeoVision 3.
– Anbring altid BeoVision 3 på en solid og
jævn overflade. Hvis det anbringes på et
tungt, blødt tæppe, skal det sikres godt, så
det ikke vælter.
– Hvis BeoVision 3 anbringes på en Bang &
Olufsen sokkel med hjul, skal man altid
være meget forsigtig, når man flytter det.
Man skal især være forsigtig, når soklen
med BeoVision 3 på flyttes hen over ujævne
overflader, f.eks. et tæppe eller et kabel på
gulvet.
– Forsøg aldrig at åbne BeoVision 3. Dette
skal overlades til kvalificeret
servicepersonale.
A
A
Når du løfter og flytter BeoVision 3, skal du tage
fat i indhakket (A) med den ene hånd, mens du
stabiliserer fjernsynet med den anden ved at
holde fast øverst i højttalerhjørnet. Når du løfter
BeoVision 3 op på sin sokkel (ekstraudstyr), så
pas på apparatet ikke tipper, når du sætter det
ned på soklens styretap.
Sådan fastgør du højttalerens frontplade:
Tag fat om skærmrammens hjørner med fingrene
og skub højttalerfrontpladen indad med
håndfladerne, indtil den klikker på plads.
Kontroller alle kontaktpunkter for at sikre, at
pladen sidder godt fast.
7
Oversigt over stik- og
tilslutningspaneler
Illustrationen til højre viser, hvor de forskellige
stik- og tilslutningspaneler er placeret på
BeoVision 3.
4
5
1
2
3
4
5
6
Lysnettilslutning
Tilslutning til motordrejesokkel
AV- og antennestikpanel
Højttaler- og digitalt indgangsstikpanel*
Til fremtidig brug
Stikpanel på produktet
6
1
Antennetilslutning
2
3
Brug et antennekabel til at slutte den
eksterne antenne (eller dit kabel-tv-net) til
stikket mærket VHF/UHF på stikpanelet bag
på BeoVision 3.
Den leverede netledning og stikket er specielt
beregnet til BeoVision 3. Hvis du ændrer stikket
eller på nogen måde beskadiger netledningen, vil
det påvirke billedet negativt!
BeoVision 3
Lysnettilslutning
Sæt den ene ende af den medfølgende
netledning i stikket mærket ~ bag på
BeoVision 3 og den anden ende i en
stikkontakt. Fastgør netledningen til
BeoVision 3 ved hjælp af de tre kabelbeslag,
der sidder under netstikket.
Når tilslutningerne er udført...
...kan du slutte BeoVision 3 til lysnettet. Tænd for
hovedkontakten foran på BeoVision 3. En lille rød
lampe tændes under skærmen. Systemet er i
Stand-by og klar til at blive brugt. Hvis dit
BeoVision 3 er sat op som en selvstændig enhed,
kan du nu begynde at indstille kanaler automatisk
som beskrevet på side 22.
VIGTIGT! Af sikkerhedsmæssige grunde, skal du
som vist fastgøre netledningen til BeoVision 3 ved
hjælp af kabelbeslagene. Hvis du ikke gør det, kan
ledningen blive rykket ud af stikket.
Dit BeoVision 3 er beregnet til at stå i Stand-by,
når det ikke er i brug. Så for at gøre det lettere at
bruge fjernbetjeningen, osv. er det vigtigt, at du
lader hovedkontakten være tændt, når du først
har aktiveret den.
Men hvis højttalere, et musiksystem eller andet
udstyr skal sluttes til BeoVision 3, skal du ikke
tænde for stikkontakten endnu! Se kapitlerne
’Tilslutninger’ på side 8–14.
Hovedkontakt
Stand-by lampe
Højttalertilslutninger – Dolby Surround Sound
8
Med BeoVision 3 er det let at
etablere en Dolby Surround Sound*
opsætning i stuen. Bestem den
ideelle lytte- og tv-position på
grundlag af billedet i stedet for
lyden. Dine højttaleres ydelse
forbliver uændret.
Mål og programmer afstanden til
hver enkelt højttaler fra din favorit
lytte- og tv-position. Dolby Surround
oplevelsen vil være tydelig, så længe
du befinder dig inden for det
lydområde, højttalerne har skabt.
Når det gælder en Dolby Surround
opsætning, skal du foretage en
justering af balancen mellem
højttalerne. Det betyder, at du skal
programmere lydbalancen mellem
højttalerne i din særlige opsætning.
Se efterfølgende sider for yderligere
vejledning.
*BEMÆRK! Denne funktion er kun tilgængelig,
hvis dit BeoVision 3 er udstyret med Dolby
Surround enheden.
Placer eksterne højttalere
Det er vigtigt, at du finder ud af, hvor du
ønsker at placere dine højttalere, før du
begynder at tilslutte dem. Når de først er
tilsluttet, kan du foretage de
programmeringer, der er nødvendige for at
give dig den ultimative lydoplevelse.
De tre diagrammer til højre indeholder
eksempler på placering af BeoVision 3 og
højttalere i forskellige typer og størrelser af
rum.
Følgende retningslinier gælder for alle
højttaleropsætninger:
– Den bedste placering for baghøjttalerne er på
hver sin side bag din favorit lytteposition.
– Front- og baghøjttalerne behøver ikke
nødvendigvis at være placeret i rummets
hjørner.
– Det anbefales at bruge de kraftigste højttalere
som fronthøjttalere.
– Hvis du tilslutter en BeoLab 2 subwoofer, så se
subwoofer-vejledningen for oplysninger om
placeringsmuligheder.
9
Tilslut højttalere
L
R
Du kan slutte Bang & Olufsen højttalere og en
BeoLab 2 subwoofer til BeoVision 3 via
tilslutningspanelet bag på fjernsynet.
Højttalerne skal være fra Bang & Olufsens
sortiment af højttalere.
SUBWOOFER
Foretag følgende tilslutninger ved hjælp af de
kabler, der følger med højttalerne:
> Tilslut de to fronthøjttalere til stikkene mærket
FRONT.
> Tilslut de to baghøjttalere til stikkene mærket
REAR.
> Tilslut subwooferen til stikket mærket
SUBWOOFER.
Du kan vælge at sløjfe signalerne igennem fra
højttaler til højttaler (som beskrevet i den
vejledning, der følger med dine højttalere), eller du
kan slutte en højttaler til hvert stik. Du kan om
nødvendigt få længere kabler og adaptere hos din
Bang & Olufsen-forhandler.
Uanset hvad du vælger, skal du huske at sætte
både front- og baghøjttalernes L • R • LINE
kontakt på L eller R (venstre og højre kanal) for at
angive deres position i hvert sæt. Sæt venstre
fronthøjttaler på L, den højre baghøjttaler på R
osv.
FRONT
L
R
REAR
Sound
1
2
3
4
5
Adjustment
Speaker type
Speaker distance
Speaker level
Sound system
Front
Rear
Subwoofer
Beolab 1
Beolab 6000
Yes
Valgmuligheder i menuen Speaker Type
FRONT
Vælg de højttalere, du har tilsluttet:
BEOLAB 1, BEOLAB PENTA, BEOLAB 8000,
BEOLAB 6000, BEOLAB 4000 eller NONE.
REAR
Vælg de højttalere, du har tilsluttet:
BEOLAB 1, BEOLAB PENTA, BEOLAB 8000,
BEOLAB 6000, BEOLAB 4000 eller NONE.
SUBWOOFER
Angiv, om du har tilsluttet en BeoLab 2
subwoofer. Valgmulighederne er YES eller NO.
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem.
> Tryk på 2 igen for at hente menuen
Speaker Type frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at få vist din højttalertype
og på tt for at gå til næste højttalersæt. Vælg
NONE, hvis der ikke er tilsluttet højttalere.
> Hvis du har en BeoLab 2 subwoofer, skal du
trykke på tt for at flytte markøren til
Subwoofer. Tryk derefter på ▼ for at ændre
feltet til Yes.
> Tryk på GO for at gemme dine valg eller på
EXIT for at forlade menuen.
>> Højttalertilslutninger – indstil højttalerafstand
10
Indstil højttalerafstand
Placer dig i din favorit tv-position og tænd for
systemet. Indtast den lige afstand i meter
mellem din position og de enkelte højttalere.
Sound
1
2
3
4
5
Adjustment
Speaker type
Speaker distance
Speaker level
Sound system
Front
TV
Front
4 meters
3 meters
4 meters
Rear
Rear
1 meter
1 meter
Distance to viewing position
TV
FRONT
FRONT
REAR
REAR
Du behøver ikke at indtaste en afstand for en
BeoLab 2 subwoofer, da denne højttalers
placering kun har mindre indflydelse på lyden.
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Speaker distance
frem. De tilsluttede højttalere vises.
> Tryk på ss eller tt for at flytte markøren fra
højttaler til højttaler og tryk på ▲ eller ▼ for at
vælge den omtrentlige lige afstand i meter
mellem din tv-position og hver af højttalerne.
> Når du har indtastet den relevante
højttalerafstand, skal du trykke på GO for at
gemme dine indstillinger eller på EXIT for at
forlade menuen.
11
Juster lydniveauet
Når du har sluttet de nødvendige højttalere til
BeoVision 3 i en Dolby Surround opsætning,
skal du foretage en højttalerkalibrering.
Der produceres en kalibreringslyd skiftevis i
hver af de højttalere, du har tilsluttet din
Dolby Surround opsætning. Din opgave består
i at justere lydniveauet fra alle de tilsluttede
højttalere, så det passer til lydniveauet fra
BeoVision 3’s egne højttalere. Du kan selv
vælge, om lydsekvensen skal ske automatisk
eller manuelt. Dit BeoVision 3 er indstillet til
manuel lydgengivelse, men du kan starte den
automatiske lydsekvens ved at trykke på
MENU på Beo4.
Det er ikke nødvendigt at kalibrere
subwoofer-lyden i en Dolby Surround opsætning.
Hvis du alligevel ønsker at justere subwooferens
lyd, når kalibreringen er gennemført, så se kapitlet
’Juster billede- og lydindstillinger’.
Sound
1
2
3
4
5
Adjustment
Speaker type
Speaker distance
Speaker level
Sound system
Front
TV
Front
0
(0)
0
Rear
Rear
0
0
Press MENU for automatic sequence
De to lydsekvensvalg
AUTOMATIC
Hvis du vælger den automatiske sekvens, skifter
lyden automatisk mellem de eksterne højttalere
hvert 2.–3. sekund. For at justere
højttalerniveauerne skal du flytte markøren til
den højttaler, der først skal justeres.
MANUAL
Hvis du vælger den manuelle sekvens, følger
lyden den højttaler, du fremhæver på menuen.
Du kan derefter justere lyden i
overensstemmelse hermed.
Lydniveauet fra BeoVision 3’s højttalere fungerer
som udgangspunkt for en sammenligning med de
eksterne højttalere og kan ikke justeres her.
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4
hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem.
> Tryk på 4 for at hente menuen Speaker level
frem. TV er fremhævet, og lyden tilkobles på
BeoVision 3’s højttalere.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at justere højttalerlyden
og på ss eller tt for at skifte til en anden
højttaler.
> Når du har justeret lyden for alle højttalerne i
din Dolby Surround opsætning, skal du trykke
på GO for at gemme dine indstillinger eller på
EXIT for at forlade menuen.
Når du har gennemført højttalerkalibreringen,
behøver du ikke at kalibrere højttalerlyden igen,
medmindre du ændrer opsætningen, f.eks. hvis du
flytter én eller flere af højttalerne.
Tilslut en set-top boks
12
Hvis du ønsker at slutte en set-top
boks til BeoVision 3, skal fjernsynet
være udstyret med Set-top Box
Controller-enheden.
Du kan slutte en set-top boks til
stikkene DECODER, AV eller V.TAPE
på BeoVision 3. Du kan også tilslutte
to set-top bokse, men kun hvis dit
BeoVision 3 ikke er udstyret med den
indbyggede satellitmodtager.
Du kan også slutte en ekstra
set-top boks til BeoVision 3 via
videokamerastikket. Ønsker du
yderligere oplysninger, så se kapitlet
Stikpanelet på produktet.
Du skal kontrollere, at alt tilsluttet
udstyr registreres i menuen
Connections. Se kapitlet Registrer
ekstraudstyr for yderligere
oplysninger.
Set-top bokse skal sættes op i
henhold til den medfølgende
dokumentation.
Set-top boks (SAT eller V.AUX)
Sekundær set-top boks
STB(V.AUX)
AV
tilslutning
Primær set-top boks
STB(SAT)
IR-sendertilslutning
IR-sendertilslutninger
BeoVision 3
AV-tilslutning
Afbryd strømmen til alle relevante systemer,
før du begynder at tilslutte eksternt udstyr.
Brug det 21-benede AV-kabel til at slutte
set-top boksen til dit BeoVision 3:
> Slut den ene ende til set-top boksen.
> Før kablet til AV-, DECODER- eller V.TAPEstikket bag på BeoVision 3.
IR-sender
For at kunne fjernbetjene din set-top boks
med Beo4 fjernbetjeningen skal du tilslutte
den vedlagte lavstrøms-IR-sender:
> Slut IR-senderen til IR OUTPUT-stikket på
BeoVision 3.
> Fastgør IR-senderen til set-top boksens IRmodtager. Følg den vejledning, som følger med
IR-senderen.
For at kunne bruge den fjernbetjening, som
leveres sammen med din set-top boks, må du ikke
dække IR-modtageren helt.
Hvis du tilslutter to set-top bokse...
Du skal bruge en IR Y-adapter (indeksnr. 6174171)
for at slutte to set-top bokse til dit BeoVision 3.
Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler. Følg
nedenstående fremgangsmåde for at slutte to
set-top bokse til BeoVision 3:
> Slut, som vist, din primære og sekundære
set-top boks til AV- og DECODER-stikket på
BeoVision 3 (eller til DECODER- og V.TAPEstikket, hvis udstyr er sluttet til AV-stikket) via
21-benede AV-kabler.
> Slut IR Y-adapteren til IR OUTPUT-stikket på
BeoVision 3.
> Slut IR-senderen for din primære set-top boks til
kromstikket på IR-Y-adapteren og fastgør den
anden ende til IR-modtageren på din primære
set-top boks.
> Slut IR-senderen for din sekundære set-top boks
til guldstikket på IR-Y-adapteren og fastgør den
anden ende til IR-modtageren på din
sekundære set-top boks.
> Registrer din primære set-top boks i menuen
Connections som STB(SAT) og din
sekundære set-top boks som STB(V.AUX). Se
kapitlet Registrer ekstraudstyr for yderligere
vejledning.
Tilslut en dekoder
De tilslutninger, som er beskrevet på
denne side, tager udgangspunkt i en
opsætning med en AV-dekoder (en
baseband-dekoder, f.eks. Canal+
eller en MAC-dekoder) og
BeoVision 3.
BeoVision 3
13
Dekoder 1
Dekoder 2
Det er muligt både at slutte en
dekoder til DECODER- og AV-stikket
på BeoVision 3.
Uanset hvilken opsætning du vælger,
skal den registreres i menuen
Connections.
Se kapitlet Stikpanel på bagsiden
eller Registrer ekstraudstyr for
yderligere oplysninger om, hvordan
du tilslutter og registrerer eksternt
udstyr.
Tilslut en AV- eller RF-dekoder
Tilslut to dekodere
For at tilslutte en AV-dekoder (en basebanddekoder, f.eks. Canal+ eller en MAC-dekoder)
skal du slutte kablet fra antennen til
BeoVision 3. Slut AV-dekoderen til det
21-benede stik mærket DECODER på
BeoVision 3.
Hvis du slutter to dekodere til BeoVision 3,
skal du slutte den primære dekoder til
DECODER-stikket og den sekundære dekoder
til AV-stikket på BeoVision 3.
Hvis du ønsker at tilslutte en RF-dekoder, så
husk at slutte det eksterne antennekabel til
dekoderens indgangsstik og derefter føre
signalet eller kablet videre til antennestikket
(mærket VHF/UHF) på BeoVision 3. Slut
RF-dekoderen til det 21-benede stik mærket
DECODER på BeoVision 3.
Hvis din dekoder har to 21-benede stik, er det
vigtigt, at du bruger det stik, der er beregnet til en
videobåndoptager, og ikke det stik, som kan være
mærket TV!
Den dekoder, du i dette tilfælde slutter til AVstikket, må ikke være en MAC- eller en basebanddekoder!
Tilslut andet udstyr
14
Du kan slutte forskellige typer musikeller videoudstyr til BeoVision 3, f.eks.
en DVD-afspiller, en parabolantenne
eller et videokamera.
Når du slutter andet udstyr til dit
BeoVision 3, så husk at bruge AVstikket på BeoVision 3 først, hvis det
er ledigt.
Se den vejledning, som er vedlagt dit
udstyr, for at sikre korrekt tilslutning.
Husk at registrere alt tilsluttet udstyr.
Se Registrer ekstraudstyr for
yderligere oplysninger.
Parabolantenne
Videobåndoptager
Det kræver en indbygget satellitmodtager for
at kunne slutte en parabolantenne til
BeoVision 3. Hvis du på samme måde ønsker
at tilslutte en polarotor osv., skal dit
BeoVision 3 have en ekstern positioner box.
Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler.
Slut en BeoCord V 8000 videobåndoptager til
V.TAPE-stikket på BeoVision 3 ved hjælp af et
21-benet kabel. Slut kablet fra antennen til
indgangsstikket på videobåndoptageren. Send
antennesignalet til antennestikket på
BeoVision 3.
For nærmere oplysninger om, hvordan du
sætter dit satellitsystem op, se den vejledning,
som er vedlagt satellitmodtageren (BeoSatopsætning af parabolantenne og dekoder), og
Vejledningen til BeoVision 3.
AV 2 Expander
Ekstraudstyret AV 2 Expander giver dig
mulighed for at slutte mere end et styk
ekstraudstyr til et stik på BeoVision 3. Du kan
slutte en dekoder, en video-CD-afspiller og
andet ekstraudstyr til BeoVision 3 via
AV 2 Expanderen.
Sæt det ene hanstik fra et 21-benet kabel i
stikket mærket TV på Expander boksen og sæt
det andet hanstik i stikket mærket DECODER
på BeoVision 3.
DVD-afspiller
Slut en DVD-afspiller, f.eks. en DVD 1 fra
Bang & Olufsen, til BeoVision 3 ved hjælp af
et 21-benet kabel. Sæt den ene ende i stikket
mærket AV på din DVD-afspiller og den
anden ende i stikket mærket AV på
BeoVision 3.
Videospil, videokamera osv.
Det anbefales at bruge stikkene foran på
produktet til udstyr, som tilsluttes
midlertidigt, f.eks. videospil eller et
videokamera. Disse stik er placeret direkte
under nærbetjeningspanelet. Brugen af
stikkene foran på produktet er beskrevet i
kapitlet Stikpanelet på produktet.
15
Tilslut musik- og videosystemer
16
Hvis du slutter et kompatibelt
musiksystem fra Bang & Olufsen til
BeoVision 3 ved hjælp af et
Master Link-kabel, opnår du
fordelene ved et integreret musik-/
videosystem.
Spil en CD på dit musiksystem ved
hjælp af højttalerne i BeoVision 3
eller tænd for et tv-program og send
lyden til højttalerne i dit musiksystem.
Dit musik-/videosystem kan placeres
sammen i ét rum – eller i to rum
med BeoVision 3 (med eller uden
eksterne højttalere) placeret i det ene
rum og musiksystemet med et sæt
højttalere placeret i det andet.
Slut dit musiksystem til BeoVision 3
Musiksystem
BeoVision 3
Sæt det ene multistik på et Master Link-kabel
i stikket mærket MASTER LINK på BeoVision 3
og det andet multistik i stikket mærket
MASTER LINK på musiksystemet. Se kapitlet
Stikpanelet på bagsiden for yderligere
oplysninger.
MASTER
LINK
Vælg indstillinger
Hvis dit BeoVision 3 er sat op i et AV-system,
er det muligt, at det skal indstilles til den
korrekte option. Options indstilles ved hjælp
af Beo4 fjernbetjeningen og med hele
systemet sat i Stand-by.
Indstilling af options for BeoVision 3...
> Hold knappen • nede, mens du trykker på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST, indtil Beo4’s display viser OPTION?.
Tryk derefter på GO.
> Tryk på LIST for at få vist V.OPT. Indtast derefter
det relevante tal (0, 1 eller 2).
Indstilling af options for musiksystemet...
> Hold knappen • nede, mens du trykker på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST, indtil Beo4’s display viser OPTION?.
Tryk derefter på GO.
> Tryk på LIST for at få vist A.OPT. Tryk derefter
på det relevante tal (0, 1 eller 2).
Option 2
Option 0
BeoVision 3 og et musiksystem sat op i samme
rum – alle højttalerne er tilsluttet BeoVision 3.
Option 1
Option 1
Du kan vælge at sætte dit BeoVision 3 (med eller
uden tilsluttede højttalere) og musiksystemet
(med et tilsluttet sæt højttalere) op i samme rum.
Option 2
Option 2
Du kan vælge at sætte dit musiksystem op i ét
rum og BeoVision 3 (med eller uden tilsluttede
højttalere) i et andet.
Fordel lyd og billeder med BeoLink
BeoLink-systemet giver mulighed for
at fordele lyd og/eller billeder til
andre rum i huset.
Du kan slutte dit BeoVision 3 i f.eks.
stuen til et andet videosystem eller til
et sæt højttalere i et andet rum, så
du får mulighed for at “flytte”
billeder eller lyd til andre rum.
17
Link-systemer i hele dit hjem
Linkrumsystemet skal sluttes til systemet i
hovedrummet via et Master Link-kabel.
> Sæt Master Link-kablet i stikket mærket
MASTER LINK på BeoVision 3.
> Hvis du ønsker at fordele videosignaler, skal du
slutte et almindeligt antennekabel til stikket
mærket LINK på BeoVision 3. Før derefter
begge kabler til linkrummet og følg den
vejledning, som er vedlagt udstyret til
linkrummet.
> Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til
Master Link-stikket på BeoVision 3, skal du dele
Master Link-kablet i to og forbinde dem med
kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig
samledåse. Kontakt din Bang & Olufsenforhandler for hjælp.
BeoVision 3
LINK
MASTER
LINK
Tuning
1 TV
2 Sat
3 Modulator
System modulator
System modulatoren sikrer, at systemerne i
hoved- og linkrum kan kommunikere frem og
tilbage. I særlige tilfælde kan det være
nødvendigt at indtaste modulatorindstillinger*:
– Hvis der er tale om en musikopsætning i dit
linkrum, f.eks. BeoLink Active/Passive, og du
også vælger at sætte et ikke-linkbart tv op, skal
du sætte system modulatoren på On, som
beskrevet til højre (fabriksindstillingen er Off, og
den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart TV
fra Bang & Olufsen).
– Hvis f.eks. en tv-station i dit område sender på
samme signalfrekvens, som BeoLink-systemet
bruger, 599 MHz, skal du indstille system
modulatoren på en ledig frekvens, som
beskrevet på side 19.
*BEMÆRK! Indstillinger kan kun indtastes, hvis
dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede
system modulator.
Modulator
On
Sådan tænder du for BeoVision 3’s
system modulator...
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4, hvis Sat er tilgængelig). Tuning er allerede
fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på ▼ for at flytte markøren ned til menuen
Link frequency.
> Tryk på MENU for at få vist punktet Modulator.
> Tryk på GO for at hente menuen Modulator
frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte fra Off til On eller
omvendt.
> Tryk på GO for at gemme indstillingen eller på
EXIT for at forlade alle menuer.
Sæt BeoVision 3 op i et linkrum
18
Hvis du har installeret et BeoLinkfordelingssystem, kan du enten
bruge BeoVision 3 i hovedrummet,
f.eks. en stue, eller i et linkrum,
f.eks. et kontor eller et soveværelse.
Hvis du vælger at bruge BeoVision 3
i et linkrum, kan du sidde i
linkrummet og ikke blot nyde alle
BeoVision 3’s funktioner, men også
få musik eller billeder fra
hovedrummet.
På et BeoVision 3 i linkrummet kan
du f.eks. lytte til radioprogrammer
fra et musiksystem i hovedrummet,
se en DVD-film fra en DVD-afspiller
tilsluttet i hovedrummet eller se et
videobånd, der afspilles på en
videobåndoptager i hovedrummet.
Dette kapitel beskriver, hvordan du
sætter dit BeoVision 3 op til brug i et
linkrum.
Før du starter...
Hovedrum
Hvis du vælger at bruge dit BeoVision 3 i et
linkrum, skal du følge en anden procedure
end for et separat BeoVision 3. Forskellen er
beskrevet i det følgende. Du skal følge denne
procedure, når du tilslutter dit BeoVision 3 til
brug i et linkrum:
1 Slut systemet til lysnettet som beskrevet på side
7;
2 Brug Beo4 fjernbetjeningen til at indstille
BeoVision 3 i linkrummet på Option 6* som
beskrevet nedenfor;
3 Afbryd strømmen til BeoVision 3;
4 Foretag de tilslutninger, som er beskrevet på
side 19;
5 Sæt igen strøm til BeoVision 3.
linkrum
Option 6
For at hele dit system kan fungere korrekt, er det
vigtigt at sikre, at BeoVision 3 i linkrummet er
indstillet på den korrekte option, før du slutter
det til systemet i hovedrummet!
Indstil BeoVision 3 til brug i linkrum...
> Hold knappen • nede på Beo4, mens du trykker
på LIST.
> Slip begge knapper.
> Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i
Beo4’s display. Tryk derefter på GO.
> Tryk på LIST flere gange, indtil V.OPT vises i
Beo4’s display. Tryk derefter på 6*.
*BEMÆRK! Hvis du tilslutter BeoVision 3 til brug
i et linkrum, hvor der allerede er tilsluttet andre
link-systemer, f.eks. højttalere, skal du i stedet
indstille BeoVision 3 på Option 5.
19
Tilslutninger
Link frekvens
Dit BeoVision 3 i linkrummet skal sluttes til dit
system i hovedrummet ved hjælp af to
forskellige kabler:
– BeoLink-tilslutning (via et Master Link-kabel
og en samledåse).
– Antennetilslutning (via et almindeligt
antennekabel).
Hvis en tv-station sender på samme frekvens,
som systemet i hovedrummet bruger til at
sende video til linkrummet (fabriksindstillet til
599 MHz), kan det være nødvendigt at justere
videotransmissionsfrekvensen for systemet i
hovedrummet.
BeoLink-tilslutning
I hovedrummet: Sæt Master Link-kablet i stikket
mærket MASTER LINK på hovedsystemet. Før
kablet til samledåsen og klip det over, så det får
en passende længde.
I linkrummet: Sæt Master Link-kablet i stikket
mærket MASTER LINK på BeoVision 3. Før
kablet til samledåsen og klip det over, så det får
en passende længde.
Inde i samledåsen: Forbind kablerne som
beskrevet i den folder, der er vedlagt
dåsen/kablet. Folderen beskriver alle dåsens
muligheder samt, hvordan du forbinder
kablerne.
Antennetilslutning
Sæt den ene ende af et almindeligt tvantennekabel (koaksialkabel) i stikket mærket LINK
på hovedsystemet og den anden ende i
antenneindgangsstikket på fjernsynet i
linkrummet.
Tuning
1 TV
2 Sat
3 Link frequency
Frequency
599
Når tilslutningerne er udført, kan du begynde
at indstille tv-stationerne i dit område,
programmere lyd- og billedniveauer osv., som
beskrevet på de følgende sider.
> Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4
hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på 2 for at hente menuen Link frequency
frem (3 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på ▲ eller ▼ for at finde en ledig frekvens.
Som alternativ kan du indtaste frekvensen,
f.eks. 599, via taltasterne på Beo4
fjernbetjeningen.
> Tryk på GO for at gemme din indstilling eller på
EXIT for at forlade alle menuer.
Registrer ekstraudstyr
20
Hvis du slutter ekstra videokilder eller
udstyr til dit BeoVision 3, skal
udstyret registreres i menuen
Connections.
Menuen Connections fortæller
BeoVision 3, hvad der er sluttet til
stikkene bag på BeoVision 3.
For oplysninger om, hvor og hvordan
du tilslutter ekstraudstyr, se
kapitlerne Tilslutninger samt
Stikpanel på bagsiden.
Hvis du registrerer det udstyr, som er sluttet til
BeoVision 3, kan du betjene det via Beo4
fjernbetjeningen.
Setup
1
2
3
4
5
6
Tuning
Sound
Picture
Connections
Menu
Clock
V. Tape
AV
Decoder
V.Tape
DVD
Decoder
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4
hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 4 for at hente menuen Connections
frem (5, hvis en motordrejesokkel er installeret).
> De tre hovedstik til ekstraudstyr, V.Tape, AV og
Decoder, vises sammen med
standardindstillingerne for disse stik, V.Tape,
DVD og Decoder.
> Tryk på tt for at vælge et stik.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå trinvist gennem
listen over tilgængelige udstyrstyper, indtil du
finder det, du har tilsluttet. Vælg NONE, hvis
der ikke er tilsluttet ekstraudstyr.
> Når du har valgt udstyr, skal du trykke på GO
for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for
at forlade alle menuer.
En enkelt kildetype, f.eks. en videobåndoptager,
kan ikke registreres to gange i menuen
“Connections”. Det gælder dog ikke for to
dekodere eller to set-top bokse. Se side 12–13 for
yderligere oplysninger.
21
Udstyr, der kan tilsluttes stikkene
V.TAPE
V.Tape... til en videobåndoptager fra Bang &
Olufsen
DVD... til en DVD-afspiller
STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks
None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr
AV
DVD... til en DVD-afspiller
STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks.
Vælg STB(SAT), hvis der er sluttet en ekstra
set-top boks til DECODER-stikket
V.AUX... til andet udstyr
Non B&O V.Tape2… til en videobåndoptager,
der ikke er fra Bang & Olufsen
V.Tape2... til en videobåndoptager, der er fra
Bang & Olufsen
S-VHS V.TP2... til en Super-VHS
videobåndoptager
Decoder(2)... til en ekstra dekoder. Slut din
primære dekoder til DECODER-stikket
None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr
DECODER
Decoder(1)... til en primær dekoder eller
expander boks
STB(SAT), STB(V.AUX)... til en set-top boks.
Vælg STB(V.AUX), hvis der er sluttet en primær
set-top boks til AV-stikket
V.AUX... til andet udstyr, der ikke er fra Bang &
Olufsen
Non B&O V.Tape2… til en videobåndoptager,
der ikke er fra Bang & Olufsen
None... hvis der ikke er tilsluttet udstyr
STB (V.AUX)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SELECTOR
NOKIA 9800S/02S
NOKIA 9602S
NOKIA 9820T
NOKIA 9200
NOKIA D-BOX II
NOKIA D-BOX
NOKIA 9850T
PACE DTR730-IM
PHILIPS DTX637x
PACE DSR600
SKY DIGITAL
CANALdig DK/S/N
CANAL+ SAT r2
CANALdigital I
CANALdigital E
CANALdigital NL
CANALdigital B+
MACAB DCB-101
Hvis du vælger STB i menuen ’Connections’,
bliver du bedt om at vælge din STB-type fra en
liste på skærmen.
Hvis der er tilsluttet en set-top boks...
Valgmulighederne for en set-top boks vises kun,
hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den
indbyggede Set-top Box Controller-enhed. Der kan
kun sluttes to set-top bokse til BeoVision 3, hvis
fjernsynet ikke er udstyret med den indbyggede
satellitmodtager. Hvis AV-stikket er i brug, kan du
slutte en ekstra set-top boks til
videokamerastikket. Se kapitlet Stikpanelet på
produktet for yderligere oplysninger.
> Tryk på ▼ for at gå ned gennem listen.
> Tryk på GO for at vælge din STB-type.
Få adgang til ekstraudstyr...
> For at tænde for en tilsluttet videobåndoptager
skal du trykke på V TAPE på Beo4.
> For at tænde for en ekstra tilsluttet
videobåndoptager skal du trykke på LIST på
Beo4 fjernbetjeningen, indtil V.TAPE2 vises i
Beo4’s display. Tryk derefter på GO.
> For at tænde for en tilsluttet DVD- eller CDVafspiller skal du trykke på DVD-knappen på
Beo4.
> Hvis du ønsker at få adgang til dine set-top
boks funktioner, og dit BeoVision 3 ikke er
udstyret med den indbyggede satellitmodtager,
skal du trykke på SAT-knappen på Beo4. Ellers
skal du trykke på LIST på Beo4, indtil V.AUX
vises i displayet. Tryk derefter på GO.
> For alt andet eksternt udstyr skal du trykke på
LIST på Beo4, indtil V.AUX vises i displayet. Tryk
derefter på GO. Dette udstyr kan ikke bruges,
hvis din set-top boks er registreret som
STB(V.AUX).
For at kunne få vist V.AUX eller V.TAPE2 på Beo4
skal disse valgmuligheder føjes til Beo4’s liste over
funktioner. Se kapitlet ’Få adgang til ekstra
funktioner via Beo4’ for yderligere oplysninger.
Indstil tv- eller satellitkanaler
22
Du kan få BeoVision 3 til at finde
dine tv- og satellitkanaler for dig,
eller du kan selv indtaste kanalens
nøjagtige frekvens.
Du kan programmere 99 forskellige
tv-kanaler og 119 forskellige
satellitkanaler på deres egne
kanalnumre. Desuden kan du give
hver enkelt kanal sit eget navn.
Find tilgængelige kanaler
Når du sætter BeoVision 3 op første gang, kan
du indstille de tv- og satellitkanaler, der er
tilgængelige i dit område via menuerne
TV tuning og Sat tuning. BeoVision 3 finder
programsignalerne og gemmer dem ved navn
og nummer.
TV tuning
1
2
3
4
Edit TV list
Add program
Auto tuning
Manual tuning
Freq
Pr
210 12
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
Hvis dit BeoVision 3 ikke er udstyret med den
indbyggede satellitmodtager eller system
modulatoren, vises menuen TV tuning
automatisk. Ellers...
> ...skal du trykke på GO igen for at hente
menuen TV tuning frem eller trykke på 2 for at
hente menuen Sat tuning frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Auto tuning
frem. Felterne Freq (frekvens) og Pr (program)
vises.
> Tryk på ▲ for at starte den automatiske
kanalindstilling. Indholdet af frekvens- og
programfelterne viser dig forløbet.
Når kanalindstillingen er gennemført, kan du
flytte, slette eller omdøbe kanaler på grundlag af
en kanalliste. Listen vises også, hvis du trykker på
STOP under den automatiske kanalindstilling. Se
kapitlet ’Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler’
for oplysninger om redigering af kanallisten.
*BEMÆRK! Du kan kun indstille satellitkanaler,
hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den
indbyggede satellitmodtager.
Tilføj nye tv- eller satellitkanaler
Du kan indstille nye kanaler eller
indstille tidligere slettede kanaler.
Under dette indstillingsforløb holder
systemet sig fra tidligere indstillede
kanaler. Det betyder, at du kan
beholde kanalnavne, deres
rækkefølge på kanallisten og
eventuelle særlige indstillinger, som
du har gemt for disse kanaler, f.eks.
dekoder- eller sendesystemindstillinger.
Tilføj nye kanaler
Du kan til enhver tid føje nye eller tidligere
slettede tv- og satellitkanaler til din kanalliste
via menuen Add program.
TV tuning
1
2
3
4
Edit TV list
Add program
Auto tuning
Manual tuning
Freq
Pr
210 12
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning
frem. For at tilføje satellitkanaler skal du trykke
på 2 for at hente menuen Sat frem.
> Tryk på 2 for at hente menuen Add program
frem.
> Tryk på ▲ for at begynde at tilføje nye kanaler.
Felterne Freq (frekvens) og Pr (program) viser
forløbet af kanalindstillingen.
> Tryk på STOP for at stoppe med at tilføje
kanaler. Du kan derefter flytte, omdøbe eller
slette kanaler fra en liste som beskrevet på side
24–29.
> Tryk på EXIT, når dine kanaler er indstillet,
navngivet og anbragt i den valgte rækkefølge.
23
Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler
24
Du kan til enhver tid justere
indstillede tv- og satellit*-kanaler.
Du kan indstille kanaler, som ikke
blev gemt under den automatiske
indstilling, ved at indtaste
kanalfrekvens og kanalnummer.
Du kan også indtaste indstillinger, før
du indstiller kanaler. Disse kan
omfatte valg af sendesystem for visse
typer kanaler eller opsætning af en
tilsluttet dekoder, som automatisk
skal aktiveres, når der tændes for en
kodet kanal.
Desuden kan du redigere din
kanalliste ved at omdøbe kanaler,
flytte dem rundt på listen eller slette
dem.
Endelig kan du justere de individuelle
kanaler ved at vælge et passende
billedformat eller en passende
lydtype.
*BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige,
hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den
indbyggede satellitmodtager.
Juster indstillede tv-kanaler
Hvis du ønsker at se programmer i et bestemt
billedformat eller at indstille en kanal til en
særlig lydtype, skal du hente menuen
Manual tuning frem.
TV tuning
1
2
3
4
Edit TV list
Add program
Auto tuning
Manual tuning
Freq
Pr
Name
210 1
........
More
Fine
Decoder
Sound
Format
0
Off
Stereo-2
15:9
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning
frem.
> Tryk på 4 for at hente menuen Manual tuning
frem.
> Tryk på ss eller tt for at skifte mellem punkterne
på menuen og på ▲ eller ▼ for at se dine valg
for hvert enkelt punkt. Talværdier kan indtastes
ved hjælp af taltasterne på Beo4.
Hvis punktet ’System’ vises på menuen, skal du
sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før
du begynder at indstille kanalerne.
> For at se flere valgmuligheder skal du trykke på
tt for at flytte markøren til More. Tryk derefter
på GO.
> Tryk på GO, når du har indtastet dine
indstillinger, eller tryk på EXIT for at forlade alle
menuer.
25
Det finder du på den første
TV manual tuning menu
Freq (frekvens)
Søgningen stopper ved den første kanal med et
acceptabelt signal. Hvis du kender en kanals
nøjagtige frekvens, kan du indtaste tallet direkte
ved hjælpe af taltasterne på Beo4
fjernbetjeningen.
(System)
Hvis System vises på menuen, skal du sikre dig,
at det korrekte sendesystem vises, før du
begynder at indstille kanaler:
B/G... for PAL/SECAM B/G
I...
for PAL I
L...
for SECAM L
M...
for NTSC
D/K... for PAL/SECAM D/K
Det er ikke sikkert, at alle valgmuligheder er
tilgængelige – det afhænger af fjernsynstypen.
Pr (programnummer)
Indtast det programnummer (1–99), som du
ønsker at gemme kanalen på.
Name
Det navn, du giver en kanal, vises på tvkanallisten. Et navn kan indeholde op til 8 tegn,
herunder bogstaverne A–Z, numre og punktum.
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede
tegn. Tryk derefter på tt for at gå til næste
tegns position. Se Navngiv indstillede kanaler
for yderligere oplysninger.
More
Hvis det er nødvendigt at indtaste yderligere
oplysninger, så gå til More og tryk på GO. Der
vises en anden manuel indstillingsmenu.
Den anden TV manual tuning menu
Fine (finindstilling)
BeoVision 3 indstilles automatisk på det bedste
billede. Nabokanaler kan dog gøre billedet lidt
sløret, så det er nødvendigt at foretage en
finindstilling. Finindstilling kan ske inden for
intervallet +8.
Decoder
Hvis du kun har tilsluttet én dekoder, er dine
valgmuligheder ON eller OFF. Hvis to dekodere
er sluttet til BeoVision 3, kan du vælge mellem
Dec1, Dec2, eller OFF.
Sound (mono/stereo/sprog)
Forskellige lydtyper kan være tilgængelige for
en tv-kanal, f.eks. stereolyd, monolyd eller
andre sprog. Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte
mellem de lydtyper, der sendes her og nu. Når
den lyd, du ønsker at gemme, høres/vises, så
tryk på GO.
Selvom du gemmer en lydtype/et sprog på den
måde, kan du skifte mellem de forskellige typer,
mens du ser en bestemt tv-kanal. Se ’Ændr
lydtype eller sprog’ for yderligere oplysninger
om de forskellige lydtyper, der er tilgængelige.
Format
Der findes to formatindstillinger. Du kan gemme
et format for hver enkelt tv-kanal. Standardindstillingen er 15:9, men i tilfælde af ’støj’ i
højre og venstre side af billedet, kan du i stedet
vælge formatet 14:9, hvilket gør det muligt for
“gardinerne” på tv-skærmen at skjule “støjen”.
Selvom du gemmer en type billedformat på
denne måde, kan du skifte mellem de
forskellige typer, mens du ser en bestemt tvkanal. Se ’Få billedet til at fylde skærmen ud’
for yderligere oplysninger.
>> Rediger indstillede kanaler – juster indstillede satellitkanaler
26
Juster indstillede satellitkanaler
Du kan gemme satellitkanaler på deres eget
kanalnummer, finindstille kanalmodtagelsen,
angive tilstedeværelsen af kodede kanaler og
vælge passende lydtyper til de enkelte
kanaler.
SAT tuning
1
2
3
4
Edit SAT list
Add program
Auto tuning
Manual tuning
Freq
Pol
LNB
Pr Name
11.374 Vert Astra 1 . . . . . . . .
More
Fine
Decoder
System
Format
Sound
0
Off
PAL
15:9
7.02/7.20
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 4 for at hente menuen Setup frem.
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på 2 for at hente menuen Sat tuning frem.
> Tryk på 4 for at hente menuen Manual tuning
frem.
> Tryk på ss eller tt for at skifte mellem punkterne
på menuen og på ▲ eller ▼ for at se dine valg
for hvert enkelt punkt. Talværdier kan indtastes
ved hjælp af taltasterne på Beo4
fjernbetjeningen.
> For at se flere valgmuligheder skal du trykke på
tt for at flytte markøren til More. Tryk derefter
på GO.
> Tryk på GO, når du har indtastet dine
indstillinger, eller tryk på EXIT for at forlade alle
menuer.
Det finder du på den første
Sat manual tuning menu
Freq (frekvens)
Søgningen stopper ved det første acceptable
signal. Hvis du ikke ønsker denne kanal, skal du
trykke på ▲ eller på ▼ igen for at fortsætte
søgningen eller indtaste det nøjagtige
frekvenstal.
Pol (polaritet)
Pol kan indstilles på Vert (vertikal polarisation),
Hor (horisontal polarisation) eller på 00 – 63
(numerisk angivelse af polarisation).
Sidstnævnte er kun relevant, hvis polariteten er
indstillet på Skew i opsætningsmenuen ODU
(Out Door Unit). Se ODUopsætningsvejledningen for yderligere
oplysninger om ODU-opsætningsmenuen.
(Pos (parabolantenneposition))
Kun tilgængelig, hvis din ODU-opsætning også
omfatter en motorstyret parabolantenne.
(LNB (Low Noise Block Converter))
Kun tilgængelig, hvis du har registreret mere
end én LNB i ODU-opsætningsmenuen.
Valgmulighederne er: Astra, 1°West, 5°East,
Hot Bird, Uni-LNB, Telecom, SMATV, Custom og
None. De LNB-muligheder du vælger, vises i den
første Sat manual tuning menu.
Pr (programnummer)
Numrene 1–119 er tilgængelige.
Name (navngivning af kanal)
Du kan give en kanal et navn på op til 8 tegn,
herunder A–Z, numre og punktum. Tryk på
▲ eller ▼ for at få vist et tegn. Tryk på tt for at
gå til det næste tegns position. Hvis du har
indstillet en satellitradiostation, kan du angive
dette i navnet (f.eks. R for radio) for at skelne
mellem satellitradiostationer og tv-kanaler.
More
Tryk på GO for at hente den anden
Sat manual tuning menu frem.
27
Den anden Sat manual tuning menu
Fine (finindstilling)
Finindstil inden for intervallet ±7 for at finde
den bedst mulige billedkvalitet.
Decoder
Hvis du kun har tilsluttet én dekoder, er dine
valgmuligheder ON eller OFF. Hvis to dekodere
er sluttet til BeoVision 3, kan du vælge Dec1,
Dec2 eller OFF.
System (satellitsendesystem)
Du kan skifte mellem følgende systemer: PAL,
MAC eller BB (BaseBand). Hvis du sætter System
op til MAC- eller BB-valgmulighederne, kan du
ikke vælge eller indstille valgmuligheder for Lyd.
Format
To indstillinger er tilgængelige. Du kan gemme
et format for hver enkelt satellitkanal.
Standardindstillingen er 15:9, men i tilfælde af
“støj” i højre og venstre side af billedet, kan du
i stedet vælge formatet 14:9. “Gardinerne” på
tv-skærmen vil skjule “støjen”.
Du kan stadig ændre billedformatet for hvert
enkelt program, selvom du har gemt en
indstilling. Se ’Få billedet til at fylde skærmen
ud’ for yderligere oplysninger.
Sound (mono/stereo/sprog)
Der kan være forskellige lydtyper tilgængelige
for en bestemt satellitstation, f.eks. både stereoog monolyd, eller flere forskellige sprog. Tryk på
▲ eller ▼ for at skifte mellem de
valgmuligheder, der vises i øjeblikket, og stop,
når du hører og/eller får vist den lyd, du ønsker
at gemme. Alternativt kan det være nødvendigt
at hente en lydindstillingsmenu frem for at
indstille den relevante lydfrekvens. Hent
menuen Sound tuning frem ved at trykke på
MENU, når Sound er fremhævet.
Du kan stadig skifte mellem forskellige
lydtyper/sprog, mens du ser eller lytter til et
satellitprogram, selvom du har gemt en
indstilling. Se kapitlet ’Ændr lydtype eller sprog’
for yderligere oplysninger om de forskellige
lydtyper, der er tilgængelige.
Det finder du på menuen Sound
Sound
Stereo og mono er tilgængelige.
(Freq (Frekvens))
Kun mulig, hvis monolyd vælges. Indstil
monolydfrekvensen.
(Left – Right)
Kun mulig, hvis stereolyd vælges. Tryk på
▼ eller ▲ for at vælge en frekvens til den
venstre kanal, hvorefter den højre kanal
indstilles automatisk.
(Bandwidth)
Kun mulig, hvis monolyd vælges. Følgende
valgmuligheder er tilgængelige: 130 KHz,
280 KHz og 450 KHz. Brug ▲ eller ▼ for at få
vist valgmulighederne. Hvis Sound er indstillet
på Stereo, indstilles bandwidth automatisk til
130 KHz.
Deemphasis
Deemphasise lydsignalet, så det svarer til den
emphasis-grad, det sendes med. Mulighederne
er 50, 75 eller J17.
Expand
Udvid lydsignalet. Muligt, hvis den sendte lyd er
et stereosignal. Expand kompenserer for de
afvigelser, bas og diskant udsættes for under
transmissionen. Valgmulighederne er On og Off.
Sound level
Vælg et lydniveau for en station. Da nogle
stationer sender programmer med forskellige
lydniveauer, kan du f.eks. vælge at skrue ned
for det programmerede lydniveau.
Mulighederne er: Normal og Low.
Picture
Angiver, om din kanal er en satellitradio- eller
satellit-tv-kanal. On angiver, at billedskærmen vil
blive tændt for satellit-tv-stationer, og Off
angiver, at billedskærmen ikke vil blive tændt,
da kun radiolyd er tilgængelig.
>> Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler – flyt indstillede kanaler
28
Flyt indstillede kanaler
Navngiv indstillede kanaler
Du kan ændre den rækkefølge, hvori dine
kanaler vises både på skærmkanallisten, og
når du skifter kanal.
BeoVision 3 navngiver automatisk de kanaler,
der indstilles under den automatiske
kanalindstilling, men du kan til enhver tid
omdøbe dine kanaler.
TV tuning
1
2
3
4
Edit TV list
Add program
Auto tuning
Manual tuning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BBC 1
BBC 2
ITV
SUPER CH
Sky
ZDF
CHILDREN
CNN
........
........
........
EUROSPRT
........
........
MTV
Press >> to
move
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4
hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning
frem. For at flytte satellitkanaler skal du trykke
på 2 for at hente menuen Sat tuning frem.
> Tryk på GO for at hente kanallisten frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem listen over
kanaler.
> Når du finder en kanal, du ønsker at flytte, så
tryk på tt for at fjerne den fra listen.
Du kan vælge en kanal, mens en anden er
fjernet fra listen. Sørg dog for at flytte kanalen
tilbage på listen, før du forlader menuen.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at flytte kanalen til sin nye
position eller tryk på nummeret for den nye
position.
> Tryk på ss for at flytte kanalen tilbage på listen.
Hvis den bytter plads med en anden kanal,
fjernes denne kanal fra listen og kan placeres et
andet sted.
> Når du har flyttet dine kanaler, så tryk på EXIT
for at forlade alle menuer.
TV tuning
1
2
3
4
Edit TV list
Add program
Auto tuning
Manual tuning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BBC 1
BBC 2
ITV
SUPER CH
SKY
ZDF
CHILDREN
CNN
........
........
........
EUROSPRT
........
........
MTV
Press >> to
move
Freq
Pr
Name
48
1
BBC 1
More
29
Slet indstillede kanaler
Du kan fjerne alle indstillede, men uønskede
kanaler fra kanallisten, så du bruger mindre
tid på at skifte kanal.
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning
frem. For at navngive satellitkanaler skal du
trykke på 2 for at hente menuen Sat tuning
frem.
> Tryk på GO for at hente kanallisten frem.
> Tryk på ▼ eller på ▲ for at gå gennem din liste
over kanaler.
> Når du finder en kanal, du ønsker at navngive,
så tryk på GO. Markøren befinder sig på det
første tegn i kanalnavnet.
> Tryk på ss eller tt for at flytte fra tegn til tegn
og tryk på ▲ eller ▼ for at vælge tegn.
> Tryk på GO for at gemme et navn og vende
tilbage til listen eller tryk på STOP for at vende
tilbage til listen uden at gemme navnet.
> Tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
TV tuning
1
2
3
4
Edit TV list
Add program
Auto tuning
Manual tuning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BBC 1
BBC 2
ITV
SUPER CH
SKY
ZDF
CHILDREN
CNN
........
........
........
EUROSPRT
........
........
MTV
Press GO
to delete
Del?
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem (4
hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på GO for at hente menuen Tuning frem.
> Tryk på GO igen for at hente menuen TV tuning
frem. For at slette satellitkanaler skal du trykke
på 2 for at hente menuen Sat tuning frem.
> Tryk på GO for at hente tv-kanallisten frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem din liste
over kanaler.
> Når du finder en kanal, du ønsker at slette, så
tryk på MENU. Del? vises ved siden af
kanalnavnet.
> Tryk på GO for at slette kanalen eller tryk på
STOP for at vende tilbage til listen uden at
slette kanalen.
> Tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
Indstil tidspunkt og dato
30
BeoVision 3 er udstyret med et
indbygget 24-timers ur, der kan vise
tiden, når du beder om det.
Når du programmerer BeoVision 3 til
at tænde eller slukke automatisk på
et bestemt tidspunkt, eller når du
programmerer en Timer-optagelse af
et program på en tilsluttet BeoCord
V 8000 videobåndoptager, sørger uret
for, at der tændes og slukkes for disse
funktioner på de rigtige tidspunkter.
Den letteste måde at stille uret på er
ved at synkronisere det med en
indstillet tv-kanals tekst-tv-tjeneste via
BeoVision 3’s menu Clock. Det er kun
muligt at synkronisere uret med teksttv-tjenesten på den aktuelle tv-kanal.
Hvis der ikke er en tilgængelig teksttv-tjeneste, kan du sætte uret
manuelt.
Indtast indstillinger for det
indbyggede ur
Før du synkroniserer uret med en indstillet
kanal, skal du sikre dig, at den pågældende
kanal omfatter en tekst-tv-tjeneste.
Setup
1
2
3
4
5
6
Tuning
Sound
Picture
Connections
Menu
Clock
Time
Date
Year
Synch
14:25 Thu 2 Nov 2000 No
Det finder du på menuen Clock
TIME
Angiver tidspunkt. Indtast det aktuelle tidspunkt
manuelt ved hjælp af taltasterne på Beo4.
DATE
Angiver ugedag og dato.
YEAR
Angiver år.
SYNCH
Til synkronisering af det indbyggede ur med
tekst-tv. Vælg den aktuelle kanal ved at trykke
på ▲ eller ▼, indtil kanalnavnet vises. Du
behøver kun at indtaste tidspunktet manuelt,
hvis SYNCH er indstillet på No.
Sådan indstiller du tidspunkt og dato...
> Tænd for BeoVision 3 og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 6 for at hente menuen Clock frem
(7 hvis der er installeret en motordrejesokkel).
Time er allerede fremhævet.
> Du kan indtaste det aktuelle tidspunkt ved
hjælp af taltasterne på Beo4.
> Tryk på ss eller på tt for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at se dine valgmuligheder
for et menupunkt.
> Tryk på GO for at gemme ur- og
kalenderindstillinger eller tryk på EXIT for at
forlade alle skærmmenuer.
Hvis uret ikke opdateres ved overgangen fra
sommer- til vintertid, skal du blot vælge den kanal,
du oprindeligt synkroniserede uret med.
Forkortelser for måneder
Jan...
Januar
Feb... Februar
Mar... Marts
Apr... April
May... Maj
Jun... Juni
Mon...
Tue...
Wed...
Thu...
Fri...
Sat...
Sun...
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
og ugedage
Jul...
Juli
Aug... August
Sep... September
Oct... Oktober
Nov... November
Dec... December
Indstil positioner for tv og Stand-by
Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med
en motordrejesokkel, kan du dreje
hele systemet til venstre eller højre
via din Beo4 fjernbetjening.
Du kan imidlertid programmere
BeoVision 3 til automatisk at dreje til
din favoritposition, når du tænder for
fjernsynet, og til at dreje væk til en
Stand-by-position, når du slukker for
det.
Du kan også dreje BeoVision 3 til de
ønskede positioner manuelt.
Programmer positioner, som
BeoVision 3 skal dreje til
Vælg en sokkelposition, som BeoVision 3 skal
dreje til, når du henholdsvis tænder og
slukker for det. Du kan også vælge en
sekundær tv-position, hvis du har mere end én
favorit tv-position.
Setup
1
2
3
4
5
6
7
Tuning
Sound
Picture
Stand
Connections
Menu
Clock
Stand position
1
Turn TV to preferred position
Vælg sokkelposition 1 som primær tv-position, 2
som sekundær tv-position eller 0 som Stand-byposition.
> Tænd for BeoVision 3 og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 4 igen for at hente menuen Stand frem.
> Tryk på ▼, indtil den relevante sokkelposition
vises.
> Tryk på ss eller tt for at dreje BeoVision 3 til
den ønskede position.
> Tryk på GO for at gemme positionen.
> Gentag fremgangsmåden for de andre
sokkelpositioner.
> Tryk på EXIT for at forlade alle skærmmenuer.
31
Juster billed- og lydindstillinger
32
Billed- og lydindstillinger er fra
fabrikken indstillet på de neutrale
værdier, der passer til de fleste tv- og
lyttesituationer. Men hvis du ønsker
det, kan du justere indstillingerne, så
de passer til dine behov.
Du kan justere billedets lysstyrke,
farve og kontrast. Lydindstillinger
omfatter lydstyrke, bas, diskant,
loudness og balance. Du kan også
justere en BeoLab 2 subwoofer, hvis
en sådan indgår i din opsætning.
Du kan gemme dine billed- og
lydindstillinger midlertidigt – indtil du
slukker for BeoVision 3 – eller du kan
gemme dem permanent.
For oplysninger om, hvordan
billedformatet kan ændres, f.eks. fra
4:3 til bredformatet 16:9, se kapitlet
Gå i hjemmebiografen med
BeoVision 3.
Ændr lysstyrke, farve eller kontrast
Billedindstillinger justeres via BeoVision 3’s
menu Picture. De midlertidige indstillinger
vender tilbage til de neutrale værdier, når du
slukker for BeoVision 3.
Setup
1
2
3
4
5
6
Tuning
Sound
Picture
Connections
Menu
Clock
Brilliance
Colour
Contrast
32
32
44
Det finder du på menuen Picture
Brilliance
Billedets lysstyrke kan justeres med to trin ad
gangen inden for intervallet 00 til 62; 32 er den
neutrale indstilling.
Colour
Farvestyrken kan justeres med to trin ad gangen
inden for intervallet 00 til 62; 32 er den
neutrale indstilling.
Contrast
Kontrastniveauet på billedet kan justeres med to
trin ad gangen inden for intervallet 00 til 62; 44
er den neutrale indstilling.
Videokilder, der gør brug af NTSC-signaler, har en
fjerde justeringsmulighed – Tint (farvetone).
> Tænd for BeoVision 3 og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 3 for at hente menuen Picture frem.
> Tryk på ss eller på tt for at skifte mellem
punkterne i menuen.
> Tryk på ▲ eller på ▼ for at justere
indstillingerne for hvert enkelt punkt.
> Tryk på EXIT for at gemme dine indstillinger,
indtil du slukker for BeoVision 3.
> Tryk på GO for at gemme indstillingerne
permanent.
33
Ændr lydstyrke, bas, diskant eller
balance
Du kan til enhver tid justere lydstyrken direkte
på Beo4 fjernbetjeningen uden at skulle
hente en menu frem. Dog skal du hente
menuen Sound frem for at kunne justere bas,
diskant, loudness eller balance.
> Tænd for BeoVision 3 og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 2 for at hente menuen Sound* frem.
> Tryk på GO for at hente menuen Adjustment
frem.
> Tryk på ss eller på tt for at skifte mellem
menupunkterne.
> Tryk på ▲ eller på ▼ for at justere
indstillingerne for hvert enkelt punkt.
> Tryk på EXIT for at gemme dine indstillinger,
indtil du slukker for BeoVision 3, eller tryk på
GO for at gemme dine indstillinger permanent.
Setup
1
2
3
4
5
6
Tuning
Sound
Picture
Connections
Menu
Clock
Sound
1 Adjustment
2 Balance
Volume
Counter
BassTapeTreble
SpeedLoudness
PDC&VPS
32 used
0 2400 SP OnOn
Time
Marker
On
Det finder du på menuen Adjustment
Volume
Lydstyrken kan justeres med to trin ad gangen
inden for intervallet 00 til 72.
Bass
Bassen kan justeres med ét trin ad gangen
inden for intervallet ±6. 0 er den neutrale
indstilling.
Treble
Diskanten kan justeres med ét trin ad gangen
inden for intervallet ±6. 0 er den neutrale
indstilling.
Loudness
Loudness kan indstilles på On eller Off.
Loudness-funktionen bruges til at kompensere
for det menneskelige øres mangel på følsomhed
over for høje og lave frekvenser. Den forstærker
de lave og høje frekvenser ved lav lydstyrke, så
musikken bliver mere dynamisk.
Subwoofer (kun muligt, hvis du har sluttet en
BeoLab 2 subwoofer til BeoVision 3).
Kan justeres med ét trin ad gangen inden for
intervallet ±9. 0 er den neutrale indstilling.
Det finder du på menuen Balance
Balance
Højttalerbalancen kan justeres med maksimalt 6
trin henholdsvis til venstre elle højre. > < er den
neutrale indstilling.
For midlertidig justering af balancen mellem de
fem højttalere i en Dolby Surround opsætning,
se kapitlet ’Gå i hjemmebiografen med
BeoVision 3’ for yderligere oplysninger.
*BEMÆRK! Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med
en Dolby Surround enhed, kan du ved hjælp af
menuen Sound kalibrere din Dolby Surround
højttaleropsætning permanent. Se kapitlet
Højttalertilslutninger – Dolby Surround sound for
yderligere vejledning.
Få adgang til ekstra funktioner via Beo4
34
Knapperne på Beo4 giver direkte
adgang til fjernbetjening af mange af
BeoVision 3’s funktioner, og Beo4’s
display giver dig adgang til endnu
flere funktioner.
Når som helst en kilde vises på Beo4
(TV, RADIO osv.), kan du trykke på
LIST-knappen og hente ekstra
funktioner frem i displayet, som kan
hjælpe dig med at betjene den
pågældende kilde – præcis på
samme måde, som hvis du kunne
hente ekstra knapper frem. Du kan
også tænde for ekstraudstyr, som er
tilsluttet BeoVision 3.
Bemærk, at Beo4 indeholder en liste
over alle Bang & Olufsens ekstra
musik- og videofunktioner, men kun
de funktioner, som understøttes af
BeoVision 3, fungerer, når du henter
dem frem i Beo4’s display.
Du kan dog tilpasse Beo4 til dit
BeoVision 3 og ændre den
rækkefølge, hvori disse ekstra
funktioner vises, når du henter dem
frem*.
Når en ny funktion føjes til Beo4’s liste, kan
du finde denne nye ekstra knap i displayet
næste gang, du betjener BeoVision 3.
•
LIST
Tryk på Stand-by knappen og
hold den nede...
...tryk derefter på LIST
Slip begge knapper
LIST
ADD
GO
EDIT
LIST
TRACKNG
GO
ADDED
Tryk, indtil ADD vises i Beo4’s
display
Tryk for at hente listen frem over
tilgængelige ekstra knapper. Den
første ekstra knap vises i
displayet
Tryk, indtil den ønskede ekstra
knap vises
Tryk for at føje ekstra knapper til
listen. En ekstra knap er føjet til
listen, når ADDED vises i Beo4’s
display
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
GO
LIST
EXIT
STOP
*BEMÆRK! Se vejledningen til Beo4, hvis du
ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du
kan tilpasse din liste over ekstra funktioner.
Indstil dine foretrukne indstillinger for videobåndoptageren
Hvis du har sluttet en BeoCord
V 8000 videobåndoptager fra
Bang & Olufsen til BeoVision 3, kan
du få adgang til videobåndoptagerens hovedmenu.
Se den vejledning, som følger med
BeoCord V 8000, for yderligere
oplysninger om tilgængelige
indstillinger.
For at få det fulde udbytte af de funktioner,
der er beskrevet for BeoCord V 8000
videobåndoptageren, skal du indtaste dine
individuelle, foretrukne grundindstillinger i
videobåndoptagerens menu Setup.
Menu
1
2
3
4
Timer play
TV list
Setup
V.Tape
MENU
TIMER RECORD
SETUP
CAMCORDER
> Tænd for BeoVision 3 og tryk på V TAPE for at
tænde for videobåndoptageren.
> Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 4 for at hente menuen V.Tape frem
(5 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på ss eller på tt for at se dine
valgmuligheder for et menupunkt.
> Tryk på GO for at gemme dine foretrukne
grundindstillinger for videobåndoptageren eller
tryk på EXIT for at forlade alle skærmmenuer.
35
Daglige funktioner
36
Funktionerne på denne side er
funktioner, som ofte bruges dagligt:
– Vælg en tv- eller satellit*-kanal;
– Skift til en anden kanal eller kilde;
– Hent en kanalliste frem på
skærmen;
– Juster lydstyrke eller lydtype.
Alle disse funktioner kan udføres via
Beo4 fjernbetjeningen.
Vælg en tv- eller satellitkanal
Se en kanalliste
For at se en tv- eller satellitkanal skal du
trykke på den relevante knap på Beo4
fjernbetjeningen. BeoVision 3 tænder for den
kanal, du sidst så.
Alle dine tv- og satellitkanaler vises på
separate lister, du kan hente frem på
skærmen. Listerne indeholder kanalnumre og
-navne. Listerne kan indeholde op til 99 tvkanaler og 119 satellitkanaler.
Mens BeoVision 3 er slukket...
TV
Tryk på TV eller SAT for at tænde
TV2
for en kilde. Den kanal, du sidst
så, vises på skærmen
0–9
▲
▼
SAT
•
Tryk på et kanalnummer for at
gå direkte til den pågældende
kanal
Tryk på ▲ eller på
fra kanal til kanal
▼
for at skifte
Du kan altid trykke på en anden
kildeknap, f.eks. SAT, for at skifte
til den pågældende kilde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BBC 1
BBC 2
ITV
Super Ch
SKÝ
ZDF
Children
CNN
........
........
........
Eurosprt
........
........
MTV
Tv-kanallisten. Punkterede linier angiver, at en
kanal er gemt, men ikke navngivet.
En tom plads på listen angiver, at der ikke er
gemt nogen kanal her.
Tryk for at slukke BeoVision 3
TV
Tryk på TV eller SAT for at tænde
for en kilde
GO
Tryk på knappen og hold den
nede for at hente en kanalliste
frem på skærmen
ss
tt
0–9
▲
▼
GO
EXIT
Tryk for at se den forrige eller
næste side i kanallisten
For at vælge en kanal skal du
trykke på nummeret på Beo4
eller på ▲ eller ▼, indtil
markøren står på den ønskede
kanal
For at tænde for den valgte
kanal skal du trykke på GO eller
på EXIT for at forlade menuen
Du kan også hente kanallisten frem ved at trykke
på MENU for at få vist hovedmenuen og derefter
trykke på enten 2 eller 3 for at vælge den
relevante liste.
*BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige,
hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den
indbyggede satellitmodtager.
37
Juster eller fjern lyden fra
højttalerne
Ændr lydtype* eller sprog
Juster tv-position
Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden
fra fjernsynet, mens du bruger en kilde.
Navnene på de forskellige tilgængelige
lydtyper vil blive vist på skærmen,
efterhånden som du går frem.
Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med en
motordrejesokkel, kan du dreje fjernsynet til
venstre og højre via Beo4-fjernbetjeningen.
Mens BeoVision 3 er tændt...
∧
Tryk for at skrue op eller ned for
∨
lydstyrken
Mens BeoVision 3 er tændt...
LIST
Tryk på LIST på Beo4, indtil
SOUND
SOUND vises i Beo4’s display
Mens BeoVision 3 er tændt...
Tryk på LIST på Beo4, indtil
TV
STAND
STAND vises i Beo4’s displayvindue
Tryk på midten af knappen for
helt at fjerne lyden fra
højttalerne
∧
∨
Tryk for at få lyden tilbage igen
GO
STEREO
Tryk på GO for at se den aktuelle
lydtype på skærmen
GO
GO
Tryk på GO flere gange for at
skifte til en anden lydtype eller et
andet sprog i et flersproget
program
EXIT
Tryk for at forlade SOUNDfunktionen
ss
tt
0
1
2
Tryk for at dreje BeoVision 3 til
venstre eller højre, eller...
...tryk på 0, 1 eller 2, hvis du har
programmerede tv-positioner
Se ’Indstil positioner for tv og Stand-by’ for
yderligere oplysninger om, hvordan
tv-positioner programmeres.
For at få vist SOUND i Beo4’s display skal du først
føje funktionen til Beo4’s liste over funktioner. Se
kapitlet ’Få adgang til ekstra funktioner via Beo4’
for yderligere oplysninger.
*BEMÆRK! Du kan gemme din favoritlydtype,
når du indstiller tv- og satellitkanaler. Se kapitlet
Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler for
yderligere vejledning.
Slå op på informationer fra tekst-tv
38
Tekst-tv er et informationssystem i
billedform. Systemet anvendes af tvkanaler til at transmittere nyheder,
vejrudsigter og andre informationer
af almen interesse.
Hvis du vælger en kanal, der tilbyder
dig en tekst-tv-tjeneste, giver
BeoVision 3 dig adgang til tekst-tvsider. Undertiden består en enkelt
side af flere undersider, som vises én
efter én i et forløb, der gentager sig.
Gem de tekst-tv-sider, du bruger
oftest, som hukommelsessider. De
bliver vist først, når du tænder for
tekst-tv. På den måde sparer du tid.
Hvis du gemmer siden med
undertekster som hukommelsesside
fire, kan du automatisk aktivere
underteksterne til den bestemte
kanal.
Hovedfunktioner i tekst-tv
Indekset på tekst-tv-side 100 indeholder en
oversigt over hovedkategorierne af
informationer på tekst-tv med en angivelse af
sidetal for at gøre det let at finde
informationerne. For eksempel kan nyhederne
starte på side 110, sport på side 200 og tvprogramlister på side 300.
Mens BeoVision 3 er tændt...
TEXT
Tryk for at se tekst-tv’s indeksside
0–9
▲
BeoVision 3 kan også informere dig,
når en ønsket side er fundet eller
opdateret.
Tryk for at bladre
▼
STOP
Hvis den aktuelle side indeholder
undersider, kan du enten se dem
efter tur eller trykke på STOP for
midlertidigt at stoppe bladring i
undersider
0–9
For at se en bestemt underside
skal du indtaste den fircifrede
kode for den ønskede side eller
trykke på ▲ eller ▼ for at gå til
siden
▲
Hvis din tekst-tv-station omfatter en
Fastext-tjeneste, kan du bruge de
farvede knapper på Beo4 til at gå til
en af fire tilknyttede tekst-tv-sider.
Tryk på tallet for den tekst-tvside, du ønsker at se
▼
STOP
Tryk på STOP igen for at
genoptage bladringen i
undersider
EXIT
Tryk for at forlade tekst-tv og
vende tilbage til den kilde, du ser
En typisk tekst-tv-side. Det aktuelle
sidetal samt kanalnavn, dato og tidspunkt vises
øverst på skærmen. Desuden vises et trecifret tal,
der angiver forløbet i sidesøgningsfunktionen.
Sådan forstørrer du skærmteksten...
> Tryk på LIST på Beo4, indtil LARGE vises, og
derefter på GO. Den øverste halvdel af den
pågældende side vises.
> Tryk på GO igen for at se den nederste halvdel.
> Tryk på GO en tredje gang for at genskabe den
normale tekststørrelse.
Sådan bevarer du tv-billedet i tekst-tv...
> Tryk på LIST på Beo4, indtil MIX vises, og
derefter på GO for at lægge tekst-tvinformationer oven på tv-billedet.
> Tryk på GO igen for at fjerne tv-billedet.
Sådan får du vist skjult tekst...
> Tryk på LIST på Beo4, indtil REVEAL vises, og
derefter på GO. Hvis tekst er skjult på den
pågældende side, bliver den synlig.
> Tryk på GO igen for at fjerne den viste tekst.
39
Gem de sider, du bruger ofte
Daglig brug af hukommelsessider
Aktiver undertekster fra tekst-tv
Hvis der er tekst-tv-sider, du bruger ofte, f.eks.
tv-programoversigter, anbefales det at
programmere disse sider som hukommelsessider* for at lette adgangen til dem. Du kan
programmere op til fire hukommelsessider pr.
tekst-tv-tjeneste.
Det kan være, at du har brug for hurtigt at
kunne slå op på dine hukommelsessider i
tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud ad døren
på arbejde og ønsker oplysninger om
trafikken fra en tekst-tv-tjeneste.
Hvis en kanal tilbyder tekst-tv-undertekster,
kan du aktivere underteksterne til denne
kanal. Sidetallet for tekst-tv-undertekster
findes ofte på side 100 i tekst-tv.
0–9
▲
▼
LIST
STORE
I tekst-tv skal du trykke på
taltasterne på Beo4 for at
indtaste nummeret på en side,
du ofte slår op på. Du kan også
trykke på ▲ eller ▼ for at bladre
til den pågældende side
TV
SAT
Tryk for at tænde for en tv- eller
satellitkanal med en tekst-tvtjeneste
TEXT
Tryk for at tænde for tekst-tv.
Den side, der er gemt som
hukommelsesside 1, vises
automatisk
Tryk på LIST på Beo4, indtil
STORE vises i Beo4’s display
ss tt
GO
Tryk for at vælge den aktuelle
side, der skal gemmes
1–4
Tryk på taltasterne på Beo4 for
at indtaste nummeret på den
hukommelsesside, der skal
bruges
GO
Tryk for at gemme siden eller...
EXIT
...tryk for at forlade STOREfunktionen og vende tilbage til
tekst-tv
▲ ▼
Tryk på ss eller tt for at se andre
hukommelsessider
Hvis du ønsker at se gemte hukommelsessider fra
en anden kanals tekst-tv-tjeneste, skal du trykke
på EXIT på Beo4 for at vende tilbage til tv-kanalen
og på ▲ ▼ eller på nummeret for at skifte kanal.
Tryk derefter på TEXT for at tænde for tekst-tv.
0–9
Tryk på ▲ ▼ eller på taltasterne
på Beo4 for at finde
undertekstsiden i tekst-tv.
Undertekster vises på skærmen
EXIT
Tryk for at annullere undertekster
Sådan gemmer du undertekster permanent
fra undertekstsiden i tekst-tv...
LIST
Tryk på LIST på Beo4, indtil
STORE
STORE vises i Beo4’s display
GO
Tryk for at vælge siden
4
Tryk på 4 for at gemme
undertekstsiden
For at annullere gemte
undertekster skal du blot gemme
en anden tekst-tv-side som
hukommelsesside nummer 4
TV
Tryk for at vende tilbage til tv
Det skal bemærkes, at set-top boks tekst-tv-sider
kan vises, men ikke gemmes som
hukommelsessider!
*BEMÆRK! Hvis dit BeoVision 3 er forbundet
med et andet fjernsyn via BeoLink, er de
forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte
hukommelsessider. Hukommelsessider skal
gemmes manuelt på alle forbundne fjernsyn.
>> Slå op på informationer fra tekst-tv – programmer en optagelse fra tekst-tv
40
Programmer en optagelse via teksttv’s programoversigter
Se opdaterede tekst-tv-sider
BeoVision 3 understøtter den
sideopdateringsfunktion, som visse tekst-tvstationer tilbyder. Fjernsynet angiver, når en
tekst-tv-side er blevet opdateret. Det er en
nyttig funktion, f.eks. hvis du gerne vil se de
seneste nyhedsoverskrifter, mens du ser tv.
Hvis en BeoCord V 8000 er tilsluttet dit
BeoVision 3, kan du programmere en
optagelse af et kommende program fra en
side med tv-programmer i tekst-tv.
Bemærkning om PDC/VPS og optagelse
Når PDC (Program Delivery Control) eller
VPS (Video Programming System) bruges, betyder
det, at senderen knytter et kodet signal til hvert
program, der udsendes, for at sikre, at det
pågældende program bliver optaget i sin fulde
længde, selv i tilfælde af forsinkelser, som ændrer
start- og afslutningstidspunktet.
Hvis det program, du vil optage, sendes med PDCeller VPS-signaler, og funktionen PDC/VPS er sat
på On i videobåndoptagerens opsætningsmenu*,
fremhæves programmets titel på det program, du
ønsker at optage, i stedet for starttidspunktet. Der
er ingen grund til at godkende start- og
afslutningstidspunkterne. Du skal blot godkende
den viste statuslinie i stedet for programtitlen. Hvis
det er nødvendigt, kan du naturligvis ændre de
viste oplysninger.
*BEMÆRK! PDC/VPS-funktionen i
videobåndoptagernes opsætningsmenu skal
sættes på On, for at BeoVision 3 kan optage et
forsinket eller forlænget program. Se kapitlet
Indstil dine foretrukne grundindstillinger for
videobåndoptageren for oplysninger om
videobåndoptagerens menu Setup.
Mens BeoVision 3 er tændt...
> Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.
> Find tv-programsiden i tekst-tv.
> Tryk på RECORD. En markør fremhæver det
første programnavn eller starttidspunktet på
listen.
> Tryk på ss tt ▲ eller ▼ for at flytte markøren til
det program, du ønsker at optage.
> Tryk på GO for at vælge programmet.
Markøren, som fremhæver programmet, skifter
for at angive dato, nummer og kanalnavn,
efterfulgt af ’OK?’.
> Hvis oplysningerne er forkerte, tryk på
ss eller på tt for at gå gennem oplysningerne
og på ▲ eller ▼ for at ændre indstillingerne.
> Tryk på GO for at gemme indstillingen af Timeroptagelsen. RECORD vises.
> Hvis du ønsker at optage flere programmer, kan
du fortsætte med at fremhæve programmer på
listen med markøren.
Hvis den aktuelle kanal ikke sender med PDC/VPSsignaler, indstilles optagelserne via start- og
stoptider og tilpasses dermed ikke til evt.
programforsinkelser eller -forlængelser. Du kan se
tidspunkterne øverst på skærmen, når du gemmer
et program, der skal optages.
Hent den relevante tekst-tv-side frem...
LIST
Tryk, indtil UPDATE vises i Beo4’s
UPDATE
display
GO
Tryk for at tænde for funktionen
UPDATE
FOUND
Når siden er fundet, vises FOUND
på skærmen
UPDATE
Når siden er opdateret, vises
UPDATE på skærmen
GO
Tryk for at se den fundne eller
opdaterede side
EXIT
Tryk for at forlade tekst-tv
41
Gå direkte til en side via Fastext
Visse tekst-tv-stationer tilbyder øjeblikkelig
adgang via en funktion – Fastext – der giver
dig mulighed for at gå direkte til en af de fire
tilknyttede tekst-tv-sider. Fastext understøttes
af BeoVision 3.
Mens BeoVision 3 er tændt...
TEXT
Tryk på TEXT på Beo4 for at
tænde for tekst-tv
▲ ▼
0–9
Tryk på ▲ eller ▼ for at finde en
Fastext-side. Alternativt kan du
indtaste sidetallet ved hjælp af
taltasterne
En tekst-tv-side med en farvebjælke øverst til
højre angiver, at det er en Fastext-side.
Tryk på en af de farvede knapper
på Beo4 for at få adgang til
Fastext-funktionen. Overskriften
på de fire tilknyttede sider vises
øverst på skærmen
Tryk på den farvede knap, der
svarer til den tilknyttede side, du
ønsker at se
TEXT
Tryk for at forlade Fastext og
vende tilbage til normal tekst-tv,
eller...
EXIT
...tryk for at forlade tekst-tv
helt
Overskrifterne på de fire tilknyttede sider vises
øverst på den aktiverede Fastext-side. Siderne
har hver sin farve.
Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3
42
Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med
en Dolby Surround enhed, kan du
gøre dit system til en komplet
hjemmebiograf ved at tilslutte fire
Bang & Olufsen højttalere og en
BeoLab 2 subwoofer.
Se kapitlet Tilslut højttalere – Dolby
Surround Sound for yderligere
oplysninger om, hvordan du slutter
højttalere til BeoVision 3.
Når du tænder for en af kilderne i
BeoVision 3, kan højttalerne kobles
til eller fra, alt efter hvilken lyd du
foretrækker til den kilde, du bruger.
BeoVision 3 kan automatisk aktivere
en højttalerkombination. Det sker,
hvis f.eks. et program eller en DVDdisk indeholder oplysninger om, hvor
mange højttalere der skal aktiveres.
Du kan dog stadig frit vælge den
højttaleropsætning, du foretrækker.
Du kan også justere
billeddimensionerne, så hele
skærmen fyldes ud, og du får en
fuldendt biografoplevelse i dit eget
hjem.
Vælg højttalere til filmlyd
Mens du ser en film eller et program, kan du
vælge den ønskede højttalerkombination,
forudsat at de forskellige lydfunktioner er
tilgængelige i dit system.
Sådan vælger du en højttalermulighed via
Beo4...
LIST
Tryk på LIST på Beo4, indtil
SPEAKER
SPEAKER vises
1–5
▲
▼
ss tt
EXIT
Tryk på nummeret for det
ønskede højttalervalg. De valgte
højttalere tilkobles automatisk
Hvis du ønsker at justere
lydbalancen for det program, du
ser, skal du trykke på ▲ eller ▼
for at justere balancen mellem
de eksterne front- og
baghøjttalere. Tryk derefter på
ss eller tt for at justere balancen
mellem venstre og højre højttaler
Tryk for at fjerne SPEAKER fra
Beo4’s display og vende tilbage
til den kilde, du brugte
Højttalerkombinationer
SPEAKER 1
Kun stereolyd i BeoVision 3’s højttalere. Til
programmer med dialog, f.eks. tv-nyheder.
SPEAKER 2
Stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere. Til
musik-CD’er.
SPEAKER 3
BeoVision 3’s højttalere og eksterne
fronthøjttalere aktive. Til tv-programmer i
stereo.
SPEAKER 4
Forstærket stereolyd i de eksterne front- og
baghøjttalere. Til musik-CD’er eller bånd.
SPEAKER 5
Dolby Surround Sound fra alle højttalere. Til
programmer i Dolby Surround Sound.
Hvis du kun har sluttet to eksterne fronthøjttalere
til BeoVision 3, kan du kun vælge SPEAKER 1–3.
43
Få billedet til at fylde skærmen ud
Se navnet på det aktive lydsystem
BeoVision 3 giver dig altid det bedst mulige
billede. Det tilpasser automatisk billedet, så
det fylder så meget af skærmen ud som
muligt. Du kan dog stadig vælge det format,
du foretrækker til hjemmebiografen.
Du kan se navnet på det aktive lydsystem for
en kilde eller et program på skærmen. Du kan
imidlertid ikke justere eller programmere et
lydsystem.
> Tryk på LIST på Beo4, indtil FORMAT vises i
Beo4’s display.
> Tryk på GO, hvis du ønsker, at BeoVision 3 skal
optimere billedet, ellers...
> ...tryk på nummeret for det ønskede
billedformat. Se nedenstående liste.
> Hvis du har valgt Format 1, så tryk på ▲ eller ▼
for at vælge variationer af dette format.
> Hvis du har valgt Format 2, så tryk på ▲ eller ▼
for at flytte billedet op og ned.
> Tryk for at forlade FORMAT-funktionen.
Illustrationen øverst viser BeoVision 3’s
standardbilledformat, der er et 15:9format. De to illustrationer herover viser, hvad
der sker med et letterbox-billede, når du vælger
format 2. Billedet er indrettet, så det fylder
skærmen mere ud.
Billedformater, du kan vælge mellem
FORMAT 1
Til standard tv-billeder (som vist til venstre). Der
er mulighed for tre forskellige formater: 15:9 (til
det største billede), 14:9 og 4:3 (til
standardbilledformat).
FORMAT 2
Til letterbox-billeder.
FORMAT 3
Til 16:9 bredformatbilleder. FORMAT 3 vælges
normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet,
kan du selv vælge det.
Sound
1
2
3
4
5
Adjustment
Speaker type
Speaker distance
Speaker level
Sound system
> Tryk på MENU for at hente hovedmenuen
TV SETUP frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk på 2 for at hente menuen Sound frem.
> Tryk på 5 for at hente menuen Sound system
frem. Det aktuelle lydsystem vises.
MONO/STEREO vises, hvis Dolby Surround
Sound ikke er aktiv.
> Tryk på EXIT eller en kildeknap, f.eks. TV, for at
forlade alle menuer.
Menuen SOUND SYSTEM er kun tilgængelig, hvis
dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede
Dolby Surround enhed. Følgende lydsystemer kan
vises i menuen: DOLBY DIGITAL, DOLBY
SURROUND PRO LOGIC, DOLBY 3 STEREO, DOLBY
DIGITAL + DOLBY SURROUND PRO LOGIC og
MONO/STEREO.
Se to kilder samtidig
44
Billed-i-billed funktionen* giver dig
mulighed for at se to videokilder på
skærmen samtidig. Du kan f.eks. se
et tv- og et satellitprogram, et tv- og
et set-top boks program eller en
videooptagelse og et tv-program
samtidig.
Indsæt et billede i billedet
Mens du ser et program eller en optagelse,
kan du bede dit BeoVision 3 om at indsætte
et lille billede på skærmen, der viser den
ønskede kilde og det ønskede nummer.
Mens du f.eks. ser tv...
LIST
Tryk på LIST på Beo4, indtil
P-IN-P
P-IN-P vises i Beo4’s display
P-V.AUX
For at se en kilde, der er
registeret i menuen Connections
som V.AUX, f.eks. en set-top
boks, skal du trykke på LIST,
indtil P-V.AUX vises i Beo4’s
display i stedet for
SAT
Tryk f.eks. på SAT for at vælge
en kilde, der vises i vinduet
Lyden følger det store billede,
men dine Beo4-kommandoer er
nu rettet mod vinduet
0
Tryk på 0 for at få det store og
lille billede til at bytte plads
LIST
P-IN-P
TV
•
For at placere vinduet på
skærmen skal du trykke på LIST,
indtil P-IN-P vises. Tryk derefter
på den farvede knap, som svarer
til et hjørne på skærmen
Tryk på en kildeknap, f.eks. TV,
for at annullere billed-i-billed og
vende tilbage til normalt tv,
eller...
...tryk på • for at sætte
BeoVision 3 i Stand-by
Hvis P-IN-P ikke er tilgængelig på Beo4 displayet,
skal du føje denne funktion til Beo4’s liste over
funktioner. Se ’Få adgang til ekstra funktioner via
Beo4’ for yderligere vejledning.
*BEMÆRK! Billed-i-billed funktionen kræver, at
dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede
billed-i-billed enhed.
45
Tænd eller sluk automatisk for BeoVision 3
46
Du kan programmere BeoVision 3 til
at tænde eller slukke automatisk ved
at indstille en indbygget Timer.
Du kan programmere Timeren til at
tænde eller slukke for BeoVision 3 på
en bestemt dato eller tidspunkt, eller
på samme tidspunkt og samme dag
fra uge til uge.
Du kan indtaste helt op til 8 Timerindstillinger og hente en skærmliste
frem over de Timer-indstillinger, du
har indtastet. Du kan redigere eller
slette dine Timer-indstillinger via
denne liste.
Hvis du ønsker at indtaste Timerindstillinger, skal det indbyggede ur
stilles på det korrekte klokkeslæt. Se
kapitlet Indstil tidspunkt og dato for
yderligere oplysninger.
For at finde ud af, hvordan du
indstiller dit system til at starte og
stoppe en optagelse automatisk, se
kapitlet Programmer en optagelse fra
tekst-tv’s programoversigter.
Timer-afspilning og Timer Stand-by
Brug Timer-afspilningsfunktionen, hvis der
f.eks. er et program, du ikke vil gå glip af,
eller hvis du ønsker at blive vækket om
morgenen. Brug Timer Stand-by, hvis du f.eks.
ønsker at sikre dig, at BeoVision 3 er slukket,
når du tager af sted på arbejde om
morgenen.
Før du starter...
Du skal tænde for Timer-afspilningsfunktionen, før du begynder at indtaste
Timer-indstillinger. For at tænde for Timerafspilningsfunktionen skal du vælge
Activate timer fra menuen Timer Play og
trykke på ▲ eller ▼ for at få vist Yes. For at
slukke for Timer-afspilningsfunktionen skal du
i stedet vælge No.
Hvis dit Bang & Olufsen musiksystem er integreret
med BeoVision 3, eller et andet fjernsyn fra
Bang & Olufsen er tilsluttet BeoVision 3 ved hjælp
af et Master Link-kabel, kan disse systemer udføre
Timer-afspilnings- eller Timer Stand-byfunktionerne. Sørg for at tænde for Timerafspilningsfunktionen på de tilsluttede systemer
først. Du kan derefter indtaste de
tidsprogrammerede indstillinger for disse systemer
på BeoVision 3. Se vejledningen til det
musiksystem eller fjernsyn, du har tilsluttet.
Menu
1 Timer play
2 TV list
3 Setup
Source Pr Start
TV
Stop
Date
1 13:30 - 14:30 27 Oct OK
Press MENU for Timer index
Menuen Timer Play. For at se tidligere indtastede
Timer-indstillinger skal du trykke på MENU...
Index
TV
TV
Standby
1
3
13:30 - 14:30
17:10 - 19:00
23:10
27 Oct
27 Oct
MTWT . . .
Press MENU to clear Timer
...hvorefter Timer index vises. Her kan du redigere
og slette tidligere indtastede Timer-indstillinger.
47
Sådan indtaster du indstillinger for
Timer-afspilning eller Timer Stand-by...
> Tænd for systemet og tryk på MENU på Beo4
for at hente hovedmenuen frem.
> Tryk på GO for at hente menuen Timer play
frem.
> Hvis du ikke har aktiveret Timerafspilningsfunktionen, skal du trykke på GO
igen for at gøre det. Hvis du har aktiveret
Timer-afspilningsfunktionen, skal du trykke på 2
for at kunne indtaste indstillinger for Timerafspilning og Timer Stand-by.
> Tryk på ss eller på tt for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at se dine valgmuligheder
for et menupunkt.
> Tryk på taltasterne på Beo4 for eksempelvis at
indtaste et kanalnummer eller start- og
stoptidspunkter.
> Hvis du ønsker at indstille Timer-afspilning til
bestemte dage i ugen, skal du trykke på tt for
at få Date fremhævet. Tryk derefter på MENU
for at skifte fra Date til Days.
> Når du har indtastet de nødvendige oplysninger,
skal du trykke på GO for at gemme dine Timerindstillinger eller på EXIT for at forlade alle
skærmmenuer.
Sådan ser, redigerer eller sletter du Timerafspilningsindstillinger...
> Tryk på MENU på Beo4, mens Source (kilde)
eller Pr (program) er fremhævet for at hente et
aktuelt Timer index frem over tidligere
indtastede Timer-indstillinger.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem listen til en
indstilling, du ønsker at redigere eller slette.
> For at redigere en indstilling skal du trykke på
GO og følge ovenstående fremgangsmåde.
> For at kunne slette en indstilling skal du trykke
på MENU. Datoen erstattes af Clear?
> Tryk på GO for at slette indstillingen eller på
EXIT for at bevare den.
Det finder du på menuen Timer Play...
Source
Alt efter hvilken mulighed du vælger, angiver
Source, at en bestemt kilde enten skal tændes
eller slukkes. Valgmulighederne* er:
TV... for at tænde for fjernsynet.
SAT... for at tænde for satellit.
STB... for at tænde for et set-top boks program.
V.TAPE... for at tænde for en videobåndoptager.
CD... for at tænde for en CD-afspiller.
DVD... for at tænde for en DVD-afspiller.
N.MUSIC, N.RADIO... til en tilsluttet PC med
BeoLink-PC. For at afspille lydfiler gemt på din
PC eller radio-sites på Internettet.
A.TAPE... for at tænde for en
kassettebåndoptager.
RADIO... for at tænde for en radio.
STANDBY... for at slukke for BeoVision 3. Det
skal bemærkes, at hvis andre kompatible videoeller musiksystemer er tilsluttet dit BeoVision 3,
slukkes de også, selvom du har programmeret
systemerne til at spille.
Pr (programnummer)
Når du har valgt din kilde, skal du vælge det
ønskede programnummer.
Start og Stop (start- og stoptidspunkter)
Indtast de ønskede tidspunkter for start- og/eller
standsning af systemet. Hvis du har valgt
STANDBY som din kilde (til Timer Stand-by), skal
du kun indtaste stoptidspunktet.
Date eller Days
Indtast den ønskede dato for start eller slukning
af systemet. Alternativt kan du trykke på MENU
for at skifte fra Date til Days. Vælg den
bestemte ugedag/de bestemte ugedage for
udførelsen af den ønskede Timer. Alle
ugedagene vises – startende med M for
mandag. Tryk på tt for at gå gennem dagene
og tryk på ▼ for at fjerne uønskede dage. Når
den ønskede ugedag/de ønskede ugedage vises,
skal du trykke på GO. OK fremhæves derefter.
Systemet skriver:
Jan...
Januar
Jul...
Juli
Feb... Februar
Aug... August
Mar... Marts
Sep... September
Apr... April
Oct... Oktober
May... Maj
Nov... November
Jun... Juni
Dec... December
Mon... Mandag
Tue... Tirsdag
Wed... Onsdag
Thu... Torsdag
Fri...
Fredag
Sat...
Lørdag
Sun... Søndag
OK
Når OK er fremhævet, så tryk på GO for at
gemme indstillinger for Timer-afspilning eller
Timer Stand-by.
*BEMÆRK! Du kan kun vælge de anførte
muligheder, hvis kilden findes i din BeoVision 3
opsætning. Hvis RADIO er tilgængelig, vises CD
og A.TAPE også, uanset om de rent faktisk
findes eller ej.
Brug et integreret musik-/videosystem
48
Hvis du slutter dit Bang & Olufsen
musiksystem til dit BeoVision 3 og har
sluttet højttalere til musiksystemet,
kan du opnå de fordele, som et
integreret musik- og videosystem giver.
Du kan lytte til alle de kilder, du
ønsker, via begge systemers højttalere.
Du kan f.eks. lytte til en musikvideo
over musiksystemets højttalere, mens
du ser den på tv-skærmen. Du kan
også høre radio eller lytte til andre
musikkilder via BeoVision 3’s
højttalere.
Brug musik- eller
videosystemhøjttalere
Et musiksystem integreret med BeoVision 3
giver dig ikke alene mulighed for at vælge de
højttalere, som passer til det aktuelle videoeller musikprogram, men også mulighed for
at optage videolyd på musiksystemet.
Afspil musik eller videolyd på begge
systemer...
LIST
Hvis du ønsker at lytte til lyd fra
AV
en BeoVision 3 kilde over
musiksystemets højttalere uden
at tænde for skærmen, skal du
trykke på LIST, indtil AV* vises...
TV
For at kunne integrere BeoVision 3 og
et Bang & Olufsen musiksystem skal
du forbinde de to systemer ved hjælp
af et BeoLink-kabel, som du kan få
hos din Bang & Olufsen-forhandler.
Det skal bemærkes, at ikke alle
Bang & Olufsens musiksystemer
understøtter integration med
BeoVision 3.
Hvis du har et Dolby Surround system,
hvor et musiksystem er forbundet med
BeoVision 3, samt front- og
baghøjttalere, så se kapitlet Gå i
hjemmebiografen med BeoVision 3.
...tryk derefter på en kildeknap,
f.eks. TV
Hvis du trykker på kildeknappen, før du trykker på
LIST, og efter at AV vises, tændes skærmen.
LIST
AV
RADIO
For at spille musik over
BeoVision 3’s højttalere skal du
trykke på LIST, indtil AV* vises,
efterfulgt af en musikkildeknap,
f.eks. RADIO
*For at få vist AV på Beo4 skal du føje den til
listen over funktioner. Se ’Få adgang til ekstra
funktioner via Beo4’ for yderligere vejledning.
Optagelse af videolyd
Hvis du lytter til lyd fra BeoVision 3 via højttalerne
i dit Bang & Olufsen musiksystem, og hvis dit
musiksystem omfatter en kassettebåndoptager,
kan du optage lyd fra BeoVision 3 på denne
båndoptager. Se den vejledning, som følger med
dit musiksystem for yderligere vejledning.
Brug BeoVision 3 i et linkrum
Du kan se og lytte til alle tilgængelige
kilder på et BeoVision 3, som er
placeret i et linkrum, herunder videoog musikkilder fra hovedrummet.
Indstillinger for Timer-afspilning eller
Timer Stand-by (beskrevet på side 46)
kan også udføres på et BeoVision 3 i
et linkrum, men programmeringen
skal foretages i hovedrummet.
Se kapitlet Sæt BeoVision 3 op i et
linkrum for yderligere oplysninger om,
hvordan BeoVision 3 tilsluttes til brug i
et BeoLink-system.
49
Brug kilder i hovedrum og linkrum
Hvis BeoLink er installeret i dit hjem, og du
vælger at placere BeoVision 3 i et linkrum,
skal du blot betjene fjernsynet, som om det
var placeret i et hovedrum.
Brug kun kilderne i ét af rummene
RADIO
Tryk på knappen til den kilde, du
A TAPE
ønsker at bruge
Betjen den valgte kilde, som du
plejer
Brug en kilde i hovedrummet – en kilde, der
findes i begge rum
LIST
Tryk på LIST på Beo4, indtil LINK*
LINK
vises i Beo4’s display
TV
Tryk på knappen til den kilde, du
ønsker at bruge
Betjen den valgte kilde, som du
plejer
Brug en kilde i et linkrum – en kilde, der
findes i begge rum
TV
Tryk på knappen til den kilde, du
ønsker at bruge
Lyt til stereo i dit linkrum
Du kan vælge stereolyd til programmer, som
fordeles fra kilderne, f.eks. en set-top boks fra
hovedrum til linkrum.
> Tryk på LIST på Beo4, indtil AV* vises i Beo4’s
display.
> Tryk f.eks. på SAT for at vælge en set-top boks,
der er tilsluttet hovedrummet eller på DVD for
en DVD-afspiller.
Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at fordele
andre kilder fra hovedrummet til andre
linkrumsystemer, mens AV er aktiveret!
Betjen den valgte kilde, som du
plejer
*BEMÆRK! For at få vist LINK eller AV på Beo4
fjernbetjeningen skal du føje funktionen til Beo4’s
liste over funktioner. Se kapitlet Få adgang til
ekstra funktioner via Beo4 for yderligere
vejledning.
Stikpanelet på bagsiden
50
Stikpanelet bag på BeoVision 3 giver
dig mulighed for både at tilslutte
indgangskabler og forskelligt
ekstraudstyr, f.eks. en DVD-afspiller
eller et musiksystem fra Bang &
Olufsen som et link-system.
Stikkene V.TAPE, AV og DECODER
er tilgængelige for tilslutning af
ekstraudstyr.
Alt udstyr, som du tilslutter disse stik,
skal registreres i BeoVision 3’s menu
Connections. Se kapitlet Registrer
ekstraudstyr på side 20 for yderligere
oplysninger.
Højttalerstikpanel og digitalt
indgangsstikpanel
Disse stik er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3
er udstyret med en indbygget Dolby Surround
enhed!
REAR
Disse to stik bruges til tilslutning af de
eksterne baghøjttalere i en Dolby Surround
opsætning.
FRONT
Disse to stik bruges til tilslutning af de
eksterne fronthøjttalere i en Dolby Surround
opsætning.
FRONT
REAR
SUBWOOFER
FRONT
INPUT 1
REAR
INPUT 2
IR-OUTPUT
V.TAPE
AV
DECODER
SAT. ANT. 1
SUBWOOFER
Dette stik bruges til tilslutning af en BeoLab 2
subwoofer i en Dolby Surround opsætning.
14/18 V
300 mA
75 Ω
LINK
INPUT 1
Digitalt indgangsstik (S/P DIF) til tilslutning af
f.eks. en DVD-afspiller. INPUT 1 er til digitale
input fra udstyr tilsluttet AV-stikket på
BeoVision 3.
SAT. ANT. 2
VHF/UHF
MASTER LINK
ATTN.
75 Ω
INPUT 2
Digitale indgangsstik (S/P DIF) til tilslutning af
f.eks. en DVD-afspiller. INPUT 2 er til digitale
input fra udstyr tilsluttet V.TAPE-stikket på
BeoVision 3.
OFF
ON
AV- og antennestikpanel
V.TAPE
21-benet stik til tilslutning af en BeoCord
V 8000 videobåndoptager.
AV
21-benet stik til AV-tilslutning af andet udstyr,
f.eks. en DVD-afspiller, en set-top boks* eller
en ekstra dekoder (MAC- og basebanddekodere må ikke tilsluttes her).
DECODER
21-benet stik til tilslutning af en ekstra set-top
boks eller en primær dekoder. Stikket giver
mulighed for enten at tilslutte en AV-dekoder
eller en RF-dekoder.
Stikket kan i stedet bruges til en
AV 2 Expander, som giver mulighed for
samtidig at tilslutte en dekoder, en CDvideoafspiller (CDV) og andet ekstraudstyr,
som ikke er fra Bang & Olufsen.
51
MASTER LINK
Stik til tilslutning af et kompatibelt
Bang & Olufsen musiksystem.
Andre stik på bagsiden
Stikket bruges også til fordeling af lyd og
billede i hele huset via BeoLink. Desuden kan
stikket bruges til en ekstern positioner box
(bruges i en opsætning med en
parabolantenne).
STAND
Til tilslutning af en motordrejesokkel.
LINK
Antenneudgangsstik til fordeling af
videosignaler til andre rum.
~
Tilslutning til lysnet.
CARD
Til fremtidig brug.
STAND
CARD
VHF/UHF
Antenneindgangsstik fra dit eksterne
antenne- eller kabel-tv-net.
SAT. ANT. 1
Antennetilslutning til primær LNB (udendørs
parabolantenne nr. 1). Hvis du har en
motorstyret parabolantenne, skal den
tilsluttes dette stik.
SAT. ANT. 2
Antennetilslutning til ekstra LNB (udendørs
parabolantenne nr. 2).
ATTN. ON/OFF
Antennesignaldæmper. Valgmulighederne er:
OFF:
Normal indstilling
ON:
Signaler dæmpet
IR OUTPUT
Til tilslutning af en set-top boks. (Kun
tilgængelig, når en Set-top Box Controller er
indbygget i dit BeoVision 3).
*BEMÆRK! Hvis en Set-top Box Controller er
indbygget i dit BeoVision 3, kan du slutte set-top
boksen enten til DECODER-, AV- eller V.TAPEstikket. Hvilket stik du vælger, afhænger af det
andet udstyr, du har tilsluttet.
Stikpanelet på produktet
52
Stikpanelet på BeoVision 3 er
placeret i venstre side under
skærmen.
Her kan du f.eks. tilslutte
hovedtelefoner og lytte til et tvprogram, eller du kan tilslutte et
videokamera og se dine
hjemmevideooptagelser på
BeoVision 3.
Oversigt over stik
S-VHS
VIDEO
Kopier fra et videokamera
R
L
PHONES
PHONES
Du kan sætte stereohovedtelefoner i stikket
mærket PHONES. BeoVision 3’s højttalere kan
derefter frakobles ved at trykke i midten på
Beo4’s lydreguleringsknap.
L R VIDEO
Stikkene mærket L, R, og VIDEO er beregnet
til tilslutning af et videokamera.
L R-stik
Til tilslutning af lyd (henholdsvis venstre og
højre).
VIDEO-stikket
Til videosignalet.
S-VHS-stik
Kun til tilslutning af et S-VHS eller Hi-8
videokamera.
For at se dine videooptagelser på BeoVision 3 skal
du tilslutte videokameraet og tænde for
BeoVision 3 ved f.eks. at trykke på TV-knappen på
Beo4 fjernbetjeningen. Når du starter afspilningen
på dit kamera, registrerer BeoVision 3 automatisk
signalet, og du kan se billederne fra
videokameraet på skærmen.
Hvis signalet fra videokameraet afbrydes ved et
uheld, skal du trykke på LIST på Beo4, indtil
CAMCORD* vises i Beo4’s display. Tryk derefter på
GO.
Hvis du f.eks. har sluttet en BeoCord V 8000
videobåndoptager til BeoVision 3, og du
slutter videokameraet til stikkene i venstre
side under skærmen, kan du kopiere dine
videooptagelser over på et videobånd.
Sådan kopierer du en optagelse fra et
videokamera...
Slut dit videokamera til BeoVision 3 og start
afspilningen af en videooptagelse.
RECORD
Tryk for at gøre BeoVision 3 klar
til optagelse
RECORD
Tryk igen for at starte optagelsen
V TAPE
STOP
Tryk på V TAPE og derefter på
STOP for midlertidigt at stoppe
en optagelse
RECORD
Tryk for at genoptage en
midlertidigt stoppet optagelse,
eller...
TV
...tryk på en kildeknap, f.eks. TV,
for at stoppe en optagelse helt
53
Tilslut en set-top boks
Hvis både AV-, DECODER- og V.TAPE-stikket er
i brug, og du ønsker at tilslutte en ekstra
set-top boks, kan du slutte den til stikpanelet
på undersiden af skærmen.
Setup
1
2
3
4
5
6
Tuning
Sound
Picture
Connections
Menu
Clock
Camcorder
STB (SAT)
Hvis du slutter en set-top boks til
videokamerastikket...
> Tænd for systemet og tryk på MENU for at
hente hovedmenuen frem.
> Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem
(4 hvis Sat er tilgængelig).
> Tryk ▼ for at flytte markøren ned til
Connections.
> Tryk på MENU. Connections skifter til
CamCorder.
> Tryk på GO for at hente menuen CamCorder
frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at se dine valgmuligheder.
Vælg STB(V.AUX), hvis dit BeoVision 3 er
udstyret med en indbygget satellitmodtager.
Hvis ikke, så tryk på STB(SAT). Du kan
naturligvis vælge CamCorder, hvis du har sluttet
et videokamera til stikpanelet på produktet. Tryk
på GO.
> Når du har registreret din set-top boks, bliver du
bedt om at vælge din set-top boks type fra en
skærmliste. Se side 21 for yderligere
oplysninger.
> Når du har valgt din STB-type, skal du trykke på
GO for at gemme indstillingerne eller på EXIT
for at forlade menuen.
Der er to måder, hvorpå du kan få adgang til en
set-top boks, der er tilsluttet videokamerastikket.
Hvis din set-top boks er registreret som STB(SAT),
skal du trykke på SAT på Beo4. Hvis den er
registreret som STB(V.AUX), skal du trykke på LIST,
indtil V.AUX* vises. Tryk derefter på GO.
*BEMÆRK! For at få vist CAMCORD eller V.AUX i
Beo4’s display, skal funktionerne først føjes til
Beo4’s liste over funktioner. Se Få adgang til
ekstra funktioner via Beo4 for yderligere
vejledning.
*Selvom du registrerer en set-top boks til
videokamerastikkene, kan du stadig slutte et
videokamera til stikkene midlertidigt uden at skulle
ændre indstillinger i menuen ’Connections’.
Vedligeholdelse af dit BeoVision 3
54
Normal vedligeholdelse, f.eks.
rengøring af BeoVision 3, er
brugerens ansvar. Følg vejledningen til
højre for at opnå det bedste resultat.
Tør støv af overfladerne med en tør, blød
klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes
med en grundigt vredet, fnugfri klud dyppet i
en vandopløsning med kun nogle få dråber
mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel.
Defekte dele dækkes i
garantiperioden. Kontakt din Bang &
Olufsen-forhandler for gode råd om
normal vedligeholdelse.
Kontrastskærmen
For at undgå, at højttalerfrontpladen bliver
snavset til, når du rengør skærmen på
BeoVision 3 screen, anbefales det at fjerne
frontpladen, før du skærmen rengøres. Det
gøres på følgende måde:
> Tag fat om højttalerfrontpladens øverste hjørner
med fingrene og skub indad med
tommelfingrene, indtil pladen klikker fri af
skærmen. Gentag om nødvendigt denne
fremgangsmåde for pladens nederste hjørner.
> Brug en mild vinduesrens til rengøring af
skærmen. For at sikre det bedst mulige
skærmbillede skal du sørge for at undgå spor af
rengøringsmidlet på skærmen.
Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til
rengøring af BeoVision 3!
Sådan sætter du højttalerfrontpladen på
igen...
> Tag fat om højttalerfrontpladens øverste hjørner
med fingrene og skub indad med håndfladerne,
indtil pladen klikker på plads.
*BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på
anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes,
da det ellers kan forårsage personskade. Du kan
bestille nyt frontglas hos din Bang & Olufsenforhandler.
PIN-kodesystem
Du kan beskytte dit BeoVision 3 ved
at indtaste en 4-cifret PIN-kode
(Personal Identification Number). Hvis
strømmen til dit BeoVision 3 er
koblet fra i mere end 30 minutter, er
det kun de personer, som kender
PIN-koden, der kan få adgang til dit
BeoVision 3 system.
Aktiver PIN-kodesystemet
Menu
1
3
4
5
Hvis du mister eller glemmer din
kode, så kontakt en Bang & Olufsenforhandler, der kan fremskaffe en
Masterkode, som deaktiverer din
PIN-kode og giver dig adgang til
BeoVision 3 systemet.
Ændr eller slet din PIN-kode...*
Pincode
Timer play
TV list
SAT list
Setup
1 Delete code
2 New code
Pincode
Hvis du ønsker at aktivere PIN-kodesystemet, ændre din kode eller slette
den helt, skal du hente
opsætningsmenuen for PIN-koden
frem.
55
----
Confirm pincode
----
Mens BeoVision 3 er tændt...
Tryk for at hente hovedmenuen
MENU
frem
ss ss
STOP
0–9
Tryk på ss to gange efterfulgt af
STOP. Menuen Pincode vises på
skærmen
Brug taltasterne på Beo4 til at
indtaste de fire cifre i din kode
New pincode Confirm pincode
----
----
Mens BeoVision 3 er tændt...
Tryk for at hente hovedmenuen
MENU
frem
ss ss
STOP
PIN _ _ _ _
0–9
PIN ** _ _
STOP
tt
0–9
GO
TV 1
PIN _ _ _ _
N
For at annullere indtastningen af
koden skal du trykke på STOP,
hvorefter indlæsefelterne
nulstilles
Når du har indtastet din kode én
gang, skal du trykke på tt for at
flytte markøren til Confirm
pincode
STOP
PIN _ _ _ _
Brug taltasterne på Beo4 til at
indtaste din PIN-kode
For at annullere indtastningen af
koden skal du trykke på STOP,
hvorefter indlæsefelterne
nulstilles
Hvis koden ikke stemmer
overens, nulstilles
indlæsefelterne, og du skal
indtaste koden igen
Indtast koden igen
Når du har indtastet den
korrekte kode to gange, så tryk
på GO. BeoVision 3’s
skærmdisplay viser derefter den
aktuelle kilde. Hvis de to koder
ikke stemmer overens, nulstilles
indlæsefelterne, og du skal
indtaste koden igen
Når du har indtastet din kode,
beder menuen Pincode setup dig
om at slette din kode eller
indtaste en ny
1
2
Tryk på 1 for at slette din kode
eller på 2 for at indtaste en ny
0–9
Sådan indtaster du en ny kode
ved hjælp af taltasterne på Beo4
tt
Når du har indtastet din kode én
gang, skal du trykke på tt for at
flytte markøren til Confirm
pincode og indtaste koden igen
GO
*BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode fem
gange inden for 3 timer.
Tryk på ss to gange efterfulgt af
STOP. BeoVision 3’s skærmdisplay
beder dig om at angive din
PIN-kode
Tryk på GO for at gemme den
nye kode
>> PIN-kodesystem
56
Brug din PIN-kode
Har du glemt din PIN-kode?
Hvis strømmen til dit BeoVision 3 er koblet fra
i mere end ca. 30 minutter, beder
BeoVision 3’s skærmdisplay dig om at angive
den korrekte PIN-kode, når systemet tændes
igen.
Kontakt en Bang & Olufsen-forhandler, der
kan fremskaffe en femcifret Masterkode.
Når dit system er tændt...
PIN _ _ _ _
Tryk på taltasterne på Beo4 for
at indtaste cifrene i koden
Når du har modtaget en Masterkode...
Sæt strøm til dit system
PIN _ _ _ _
0–9
PIN * * _ _
STOP
Hvis du indtaster et forkert ciffer,
skal du blot trykke på STOP for
at nulstille indlæsefelterne
ss
PIN _ _ _ _ _
PIN _ _ _ _
PIN ****
TV 1
ERROR
PIN _ _ _ _
BeoVision 3 starter igen, når det
sidste ciffer er indtastet
Hvis der indtastes en forkert
kode, vises ERROR i
skærmdisplayet. Indtast koden
igen
Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker
BeoVision 3 i 3 timer. I det tidsrum er adgang via
fjernbetjening ikke mulig.
0–9
DELETED
Når BeoVision 3 beder dig om at
angive din PIN-kode, skal du
trykke på ss og holde knappen
nede for at få vist MASTERCODE
i displayet
Når du indtaster den 5-cifrede
kode via taltasterne, deaktiveres
din PIN-kode, og BeoVision 3
aktiveres igen. DELETED vises i
BeoVision 3’s skærmdisplay
Til din orientering...
Dine behov som bruger får størst mulig
opmærksomhed, når et Bang & Olufsenprodukt designes og udvikles, og vi bestræber
os på at gøre det let og komfortabelt at
betjene vores produkter.
Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at
fortælle os om dine oplevelser med dit
Bang & Olufsen-produkt. Alle de positive eller
negative ting, du anser som vigtige, vil kunne
hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre
vores produkter yderligere.
På forhånd tak!
Skriv til:
Bang & Olufsen a/s
Kundeservice
Afd. 7210
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer
eller fax til:
Bang & Olufsen
Kundeservice
+45 97 85 39 11 (fax)
eller send en e-mail til:
beoinfo1@bang-olufsen.dk
Besøg vores web-sted på...
www.bang-olufsen.com
3503941
0108
Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising