Pallas 2-fix
CYBEX PALLAS 2-fix | ECE R44/04, Gr I – ca. 9M–4Y (9-18kg/20-40lbs) |
CYBEX PALLAS 2-FIX
CYBEX Industrial Ltd.
1/F. Sunning Plaza | 10 Hysan Avenue | Hong Kong
USER GUIDE
info@cybex-online.com / www.cybex-online.com
DK / FI / SE / NO / RU / PL / CZ / EN / TR
C223_677-2_01B
CYBEX SOLUTION X2-fix | ECE R44/04, Gr II/III – ca. 3–12Y (15-36kg/33–79lbs) |
1
DK – Gruppe I (9-18 kg) / FI – Ryhmä I (9–18 kg) / SE – Grupp I (9-18 kg) / NO – Gruppe I (9–18 kg) / RU – Группа I (9-18 кг) /
PL – Grupa I (9-18 kg) / CZ – Skupina I (9-18kg) / EN – Group I (9-18 kg) / TR – Grup I (9-18 kg)
DK – Gruppe II/III (15-36 kg) / FI – Ryhmä II ja III (15–36 kg) / SE – Grupp II/III (15-36 kg) / NO – Gruppe II/III (15–36 kg) /
RU – Группа II / III (15-36 кг) / PL – Grupa II/III (15-36 kg) / CZ – Skupina II/III (15-36kg) / EN – Group II / III (15-36 kg) / TR – Grup II/III (15-36 kg)
DK – Kort vejledning / FI – Lyhyt käyttöopas / SE – kortversion / NO – hurtigveiledning / RU – короткое руководство /
PL – Instrukcja skrócona / CZ – krátké instrukce / EN – Short manual / TR – Kısa bilgi
DK – Kort vejledning / FI – Lyhyt käyttöopas / SE – kortversion / NO – hurtigveiledning / RU – короткое руководство /
PL – Instrukcja skrócona / CZ – krátké instrukce / EN – Short manual / TR – Kısa bilgi
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
DK
Advarsel! Denne korte vejledning giver et hurtigt overblik. For at opnå maksimal beskyttelse og komfort for barnet er det vigtigt at læse og
følge hele brugervejledningen omhyggeligt.
RU
Внимание! Представленное краткое руководство содержит общие сведения. Для обеспечения максимальной защиты и
комфорта вашего ребенка необходимо тщательно ознакомиться и следовать полной версии руководства по эксплуатации.
FI
Varoitus! Tämä lyhyt käyttöopas toimii ainoastaan tiivistelmänä. Istuimen turvallisen ja mukavan käytön takaamiseksi on tärkeää, että luet
koko käyttöoppaan huolellisesti läpi ja noudatat oppaassa annettuja ohjeita.
PL
Ostrzeżenie! Instrukcja ta jest tylko obrazkowym streszczeniem. Aby zagwarantować swojemu dziecku maksymalne bezpieczeństwo i
wygodę, należy uważnie przeczytać całą instrukcję.
SE
Varning! Denna kortversion är bara en sammanfattning. För att säkerställa maximal säkerhet och komfort för barnet är det mycket viktigt
att du läser igenom och följer hela bruksanvisningen noga.
CZ
Varování! Tyto krátké instrukce slouží pouze jako přehled. Pro maximální ochranu a pohodlí dítěte je nezbytné si důkladně přečíst celý
návod k použití a řídit se jím.
NO
Advarsel! Denne hurtigveiledningen er bare ment å gi en oversikt. For maksimal beskyttelse og best mulig komfort for barnet, er det viktig
at du leser og følger anvisningene i den fullstendige bruksanvisningen.
EN
Warning! This short manual serves as an overview only. For maximum protection and best comfort for your child, it is essential to read and
follow the entire instruction manual carefully.
TR
Uyarı: Bu kısa kılavuz bir özet niteliğindedir. Çocuğunuzun maksimum güvenlik ve konforu için, ürün kullanım kılavuzunu okumanızı ve
yazılanları uygulamanızı öneririz.
2
Kære kunde!
TAK, FORDI DU HAR KØBT EN CYBEX PALLAS 2-FIX.
VI HAR UDVIKLET CYBEX PALLAS 2-FIX MED FOKUS PÅ SIKKERHED, KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED. PRODUKTET ER
FREMSTILLET UNDER SÆRLIG KVALITETSKONTROL OG LEVER OP TIL DE STRENGESTE SIKKERHEDSKRAV.
Hyvä asiakas!
KIITÄMME SINUA CYBEX PALLAS 2-FIX -TURVAISTUIMEN OSTOSTA.
VAKUUTAMME, ETTÄ CYBEX PALLAS 2-FIX -TURVAISTUIMEN KEHITTÄMISESSÄ ON KESKITETTY ISTUIMEN TURVALLISUUTEEN,
MUKAVUUTEEN JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYTEEN. TUOTE VALMISTETAAN TARKAN LAADUNVALVONNAN ALAISENA, JA
SE ON TIUKKOJEN TURVALLISUUSVAATIMUSTEN MUKAINEN.
Bästa kund!
TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA CYBEX PALLAS 2-FIX.
VI FÖRSÄKRAR ATT SÄKERHET, KOMFORT OCH ENKEL ANVÄNDNING HAR STÅTT I FOKUS VID UTVECKLINGEN AV
CYBEX PALLAS 2-FIX. PRODUKTEN HAR TILLVERKATS UNDER NOGGRANN KVALITETSKONTROLL OCH UPPFYLLER DE
3
STRÄNGASTE SÄKERHETSKRAVEN.
4
CYBEX PALLAS 2-FIX AUTOSTOL
Autostol med ryglæn og nakkestøtte på justerbar
base med justerbar mavepude.
ANBEFALES TIL:
Alder: Ca. 9 måneder til 4 år;
Vægt: 9-18 kg
Til bilsæder med trepunktssele
Godkendelse:
ECE R44/04,
PALLAS 2-fix – Gruppe I, 9-18 kg
SOLUTION X2-fix – Gruppe II/III, 15-36 kg
Solution X2-fix
CYBEX PALLAS 2-FIX - TURVAISTUIN
säädettävä päärunko, jossa on istuintyyny selkänojalla
ja pääntuella sekä säädettävä törmäystyyny.
Suositellaan:
Ikä: 9 kuukautta–4 vuotta
Paino: 9–18 kg
Ajoneuvojen istuimiin, joissa on automaattinen
kolmipisteturvavyö.
Hyväksyntä:
ECE R-44/04,
CYBEX Pallas 2-fix - Ryhmä I 9–18 kg
CYBEX SOLUTION X2-fix - Ryhmä II ja III 15–36 kg
CYBEX PALLAS 2-FIX BILBARNSTOL
Bälteskudde med rygg- och huvudstöd på en
justerbar ram med en justerbar krockkudde.
Rekommenderas för:
Ålder: från cirka 9 månader till 4 år
Vikt: 9 till 18 kg
För bilsäten med trepunktsbälte
Godkännande:
ECE R-44/04,
CYBEX Pallas 2-fix - Grupp I 9 till 18 kg
CYBEX SOLUTION X2-fix - Grupp II/III 15 till 36 kg
08/2011
5
DK
FI
SE
Advarsel! For at yde maksimal beskyttelse for dit barn er det vigtigt, at CYBEX PALLAS
2-fix monteres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugervejledning.
Bemærk! Brugervejledningen bør opbevares let tilgængeligt til senere brug (fx i
lommen bag på ryglænet).
Varoitus! Lapsen turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että CYBEX Pallas 2-fix
-turvaistuimen asennus ja käyttö tapahtuvat tämän käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti.
Huomio! Säilytä käyttöopasta paikassa, missä se pysyy tallessa.
Varning! För att garantera barnets säkerhet är det mycket viktigt att CYBEX Pallas
2-fix används och monteras i enlighet med bruksanvisningen.
Obs! Förvara bruksanvisningen under den elastiska klädseln på ryggstödets baksida.
INDHOLDSFORTEGNELSE
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLL
KORT VEJLEDNING GRUPPE I .............................................................................................1
KORT VEJLEDNING GRUPPE II/III ........................................................................................2
GODKENDELSE ...................................................................................................................5
FØRSTE MONTERING ..........................................................................................................7
AUTOSTOLENS PLACERING I BILEN ....................................................................................7
MONTERING AF AUTOSTOLEN MED ISOFIX .......................................................................9
AFMONTERING AF CYBEX PALLAS 2-FIX .........................................................................11
FASTSPÆNDING AF BARNET ............................................................................................11
INDSTILLING TIL BARNETS STØRRELSE...............................................................................13
AFMONTERING AF SÆDEINDLÆG ..................................................................................13
INDSTILLING AF MAVEPUDE – ECE-GRUPPE I (9-18 KG)..................................................13
OPREJST OG TILBAGELÆNET POSITION – ECE-GRUPPE I (9-18 KG)...............................15
NAKKESTØTTE MED VIPPEFUNKTION ...............................................................................15
FASTSPÆNDING MED MAVEPUDE – ECE-GRUPPE I (9-18 KG) .......................................17
SKIFT FRA ECE-GRUPPE I (9-18 KG) TIL ECE-GRUPPE II/III (15-36 KG)..............................17
JUSTERING MED ISOFIX ....................................................................................................19
FASTSPÆNDING UDEN MAVEPUDE – ECE-GRUPPE II/III (15-36 KG) ...............................21
ER DIT BARN KORREKT FASTSPÆNDT? .............................................................................21
VEDLIGEHOLDELSE...........................................................................................................23
AFMONTERING AF BETRÆK .............................................................................................23
AFMONTERING AF RYGLÆNETS BETRÆK ........................................................................23
RENGØRING.....................................................................................................................23
EFTER EN ULYKKE ...............................................................................................................25
PRODUKTETS LEVETID .......................................................................................................25
BORTSKAFFELSE ................................................................................................................25
GARANTI ...........................................................................................................................27
LYHYT KÄYTTÖOPAS RYHMÄ I ............................................................................................1
LYHYT KÄYTTÖOPAS RYHMÄ II JA III ...................................................................................2
HYVÄKSYNTÄ – KELPOISUUS ..............................................................................................5
ENSIASENNUS .....................................................................................................................8
OIKEA PAIKKA AJONEUVOSSA..........................................................................................8
LASTEN TURVAISTUIMEN ASENNUS ISOFIX-KIINNITYKSELLÄ.............................................10
CYBEX PALLAS 2-FIX -ISTUIMEN IRROTTAMINEN ..............................................................12
LAPSEN SUOJAAMINEN ...................................................................................................12
ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN KOON MUKAAN .......................................................................14
KOROKKEEN POISTAMINEN .............................................................................................14
TÖRMÄYSTYYNYN SÄÄTÄMINEN – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG) ..............................14
ISTUMA- JA LEPOASENNON SÄÄTÄMINEN – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG) ..............16
KALLISTUVA PÄÄNTUKI .....................................................................................................16
LAPSEN SUOJAAMINEN TÖRMÄYSTYYNYLLÄ – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG) ..........18
SIIRTYMINEN ECE PAINOLUOKASTA I (9-18 KG) ECE LUOKKIIN II/III (15-36 KG) .............18
ISOFIX-KIINNITYKSEN MUUNTELU......................................................................................20
LAPSEN SUOJAAMINEN ILMAN TÖRMÄYSTYYNYÄ –
ECE-PAINOLUOKAT II/III (15-36 KG) .................................................................................22
ONKO LAPSI KIINNITETTY ISTUIMEEN OIKEIN? ..................................................................22
TUOTTEEN HUOLTO ...........................................................................................................24
ISTUIMEN PÄÄLLYSTEEN POISTAMINEN ............................................................................24
SELKÄNOJAN PÄÄLLYSTEEN POISTAMINEN ....................................................................24
PUHDISTUS.........................................................................................................................24
TOIMINTA ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN ..........................................................................26
TUOTTEEN KESTÄVYYS ......................................................................................................26
KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .................................................................................................26
TAKUU................................................................................................................................28
KORT BRUKSANVISNING GRUPP I ......................................................................................1
KORT BRUKSANVISNING GRUPP II/III .................................................................................2
GODKÄNNANDE ...............................................................................................................5
INLEDANDE MONTERING...................................................................................................8
DEN RÄTTA POSITIONEN I BILEN .........................................................................................8
INSTALLATION AV BARNSTOL MED ISOFIX KOPPLINGSSYSTEM.......................................10
BORTTAGANDE AV CYBEX PALLAS 2-FIX .........................................................................12
SPÄNNA FAST BARNET......................................................................................................12
JUSTERA EFTER KROPPSSTORLEKEN .................................................................................14
ATT AVLÄGSNA INSATSEN ................................................................................................14
JUSTERING AV SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP I (9-18 KG) ..........................................14
SITTANDE OCH TILLBAKALUTANDE STÄLLNING – ECE GRUPP I (9-18 KG) .....................16
LUTNINGSBART NACKSTÖD .............................................................................................16
FÖRANKRING AV SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP I (9-18 KG) ....................................18
BYTE FRÅN ECE GRUPP I (9-18 KG) TILL ECE GRUPP II/III (15-36 KG) ..............................18
MODIFIERING AB ISOFIX-KOPPLINGSSYSTEM .................................................................20
FÖRANKRING UTAN SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP II/III (15-36 KG) ..........................22
ÄR DITT BARN ORDENTLIGT FASTSPÄNT? ........................................................................22
SKÖTSELRÅD .....................................................................................................................24
ATT TA BORT SITSÖVERDRAGET ........................................................................................24
AVLÄGSNA SITSÖVERDRAGET FRÅN RYGGSTÖDET.......................................................24
RENGÖRING.....................................................................................................................24
SÅ HÄR GÖR DU EFTER EN OLYCKA ................................................................................26
PRODUKTENS HÅLLBARHET ..............................................................................................26
ÅTERVINNING ...................................................................................................................26
GARANTI ...........................................................................................................................28
6
FØRSTE MONTERING
ENSIASENNUS
INLEDANDE MONTERING
AUTOSTOLENS PLACERING I BILEN
CYBEX PALLAS 2-fix kan monteres på alle bilsæder med trepunktssele,
uden brug af ISOFIX beslag, forudsat at sædet er godkendt til voksne.
Advarsel! Anvend ikke autostolen sammen med topunktssele eller
hoftesele. Hvis barnet fastspændes med topunktssele, kan barnet blive livsfarligt
kvæstet ved en ulykke.
Ved montering af CYBEX PALLAS 2-fix med ISOFIX (o) kommer autostolen i
den “semiuniverselle” kategori, som betyder, at den kun må anvendes i visse
typer køretøjer. Se typelisten over godkendte biler for at sikre, at din bil er
godkendt til montering af autostolen. Typelisten opdateres løbende, og den
seneste version er tilgængelig online på www.cybex-online.com.
Autostolen må kun ekstraordinært benyttes på passagersædet, og nedenstående
anvisninger skal da følges:
– I biler med airbag skubbes passagersædet så langt tilbage som muligt. Sørg for, at
det øverste punkt på bilens sele forbliver bag autostolens seleføring.
– Overhold nøje bilproducentens retningslinjer.
Advarsel! Bilens sele (f) skal føres diagonalt bagfra og må aldrig føre frem til det
øverste selepunkt på forsædet i bilen. Hvis justering ikke er mulig, fx ved at skubbe
sædet fremad eller montere autostolen på et andet sæde i bilen, er autostolen ikke
egnet til denne biltype.
Bagage eller andre genstande i bilen kan medføre personskade i tilfælde af en
ulykke og skal altid fastgøres forsvarligt. Løse genstande kan være livsfarlige i tilfælde
af en ulykke.
Advarsel! Autostolen må ikke benyttes i biler med sidevendte sæder. I biler med
bagudvendte sæder, fx. varevogn eller minibus, må autostolen kun anvendes, hvis
sædet er godkendt til voksne. Bilens nakkestøtte må ikke fjernes, når autostolen
monteres på et bagudvendt sæde! Autostolen skal være fastspændt med selen,
også når stolen ikke er i brug. Det skyldes, at en ikke fastspændt autostol kan medføre
personskade på fører eller passagerer i tilfælde af nødopbremsning eller kollision.
Bemærk! Lad aldrig barnet være uden opsyn i bilen.
OIKEA PAIKKA AJONEUVOSSA
CYBEX Pallas 2-fixiä voidaan käyttää ilman ISOFIX-kiinnikkeitä sellaisissa
autonistuimissa, joissa on automaattinen, aikuisille hyväksytty
3-pisteturvavyö.
Varoitus! Istuinta ei voi käyttää kaksipisteturvavyön tai lantioturvavyön kanssa.
Käytettäessä kaksipisteturvavyötä lapsi saattaa saada kuolettavia vammoja
onnettomuuden sattuessa..
Jos CYBEX Pallas 2-fix asennetaan ISOFIX-kiinnityksellä (o), lapsen turvaistuin
vaihtuu hyväksymiskategoriaan “semi-universal”, mikä tarkoittaa sitä, että
istuinta voidaan käyttää vain tietyissä ajoneuvoissa. Tarkista ajoneuvosi
sopivuus hyväksyttyjen ajoneuvojen luettelosta, joka päivitetään
säännöllisesti, ja sen viimeisin versio löytyy sivustolta www.cybex-online.com.
Lasten turvaistuin voidaan asettaa etuistuimelle, mutta tällöin on huomioitava
seuraavat tapaukset:
– Autoissa, joissa on turvatyynyt, etuistuin työnnetään mahdollisimman kauas
taaksepäin. Varmistetaan, että auton turvavyön yläosa pysyy turvaistuimen
takana olevassa vyönohjaimessa.
– Autonvalmistajan suosituksia noudatetaan tarkasti.
Varoitus! Turvavyön (f) täytyy kulkea viistosti takaa, eikä sitä saa koskaan viedä
ajoneuvon etuistuimen edestä. Jos et onnistu säätämään vyötä paikalleen
esimerkiksi työntämällä autonistuinta eteenpäin tai laittamalla turvaistuin toiseen
istuimeen, turvaistuin ei sovi kyseiseen ajoneuvoon.
Matkatavarat ja muut autossa kuljetettavat esineet, jotka saattavat aiheuttaa
vammoja onnettomuuden sattuessa, on kiinnitettävä aina kunnolla.
Varoitus! Ajoneuvoissa, joissa matkustajan istuimet on sijoitettu sivuttain auton
kulkusuuntaan nähden, tämän turvaistuimen käyttö ei ole sallittua. Istuimilla, jotka
ovat sijoitettu vasten ajoneuvon kulkusuuntaa, esim. pakettiautossa tai minibussissa,
turvaistuimen käyttö on sallittua edellyttäen, että istuin on hyväksytty aikuiselle
matkustajalle. Varmista, että auton istuimen niskatuki on käytössä asennettaessa
turvaistuin autonistuimelle, joka on vasten auton kulkusuuntaa. Turvaistuimen
täytyy olla aina kiinnitettynä turvavyöllä, vaikka se ei ole käytössä, jotta kuljettaja
tai matkustajat eivät loukkaantuisi irtonaisen istuimen vuoksi hätäjarrutuksessa tai
kolarissa.
Huomio! Älä koskaan jätä lasta autoon ilman valvontaa.
RÄTT PLATS I BILEN
CYBEX Pallas 2-fix kan användas utan ISOFIX-KOPPLINGSSYSTEM i alla
fordonssäten med ett 3-punkts automatiskt bilbälte, förutsatt att bältet är
godkänt för vuxna passagerare.
Varning! Det är inte tillätet att använda bilbarnstolen med tvåpunkts- eller höftbälten.
Användning av tvåpunktsbälte kan orsaka livshotande skador på barnet i händelse
av en olycka.
Vid montering av CYBEX Pallas 2-fix med ISOFIX-KOPPLINGSSYSTEM (o),
hamnar barnstolen i den ”halv-universella, tillåtna kategorin, dvs. den
får endast användas i vissa typer av fordon. Se igenom förteckningen
över godkända bilar, för att kontrollera att ditt fordon finns upptaget.
Listan uppdateras kontinuerligt och den senaste versionen kan du finna online på
www.cybes-online.com
Det är viktigt att observera följande undantag, då bilbarnstolen kan användas på
passagerarsätet:
– I bilar utrustade med en airbag, skall du föra passagerarsätet så långt tillbaka som
möjligt. Se noga till att den övre delen av bilens säkerhetsbälte ligger kvar bakom
bältskenan barnstolens bältesskena.
– Följ mycket noga biltillverkarens rekommendationer.
VARNING! Bilbältet (f) måste gå diagonalt bakifrån och får aldrig gå till den övre
bältespunkten på bilens säte. Om du inte kan justera detta, t.ex. genom att föra
sätet framåt eller genom att sätta fast bilbarnstolen på ett annat säte i bilen, då är
bilbarnstolen inte lämplig för just ditt fordon.
Bagage eller andra lösa föremål som befinner sig i bilen och som kan orsaka skada
vid en olycka måste göras fast och placeras på ett säkert sätt.
Varning! I fordon där passagerarsätena sitter sidledes är användningen av denna
bilbarnstol förbjuden. För säten som är riktade mot färdriktningen, t.ex. en skåpbil
eller minibuss, är det tillåtet att använda bilbarnstolen under förutsättning att bilsätet
som bilbarnstolen fästs i är godkänt för en vuxen passagerare. Se till atthuvudstödet
inte tas av när bilbarnstolen monteras på ett bilsäte som sitter mot färdriktningen!
Säkerhetsbältet måste vara fäst kring bilbarnstolen även när den inte används. Detta
för att undvika att föraren eller någon passagerare skadas av en lös bilbarnstol vid en
ev. nödbromsning eller krock.
Obs! Lämna aldrig barnet i bilen utan uppsikt.
Indsæt sidebeskyttelsespuderne på begge sider i monteringshullerne (B) og tryk ned,
indtil de klikker på plads.
B
o
f
7
Aseta lineaariset sivutömäysuojien (LSP-järjestelmän) pehmikkeet asennusreikiin (B)
molemmilta puolilta painaen, kunnes ne loksahtavat paikoilleen.
För in Linear Side-impact Protection dynorna (L.S.P. Systemet) på båda sidorna i
monteringshålen (B) och pressa sedan ner tills det klickar till och de kommer i rätt
läge.
8
u
d
j
w
c
o
y
c
9
b
MONTERING AF AUTOSTOLEN MED ISOFIX
Ved montering med ISOFIX fastgøres CYBEX PALLAS 2-fix solidt til bilen og
øger dermed sikkerheden for dit barn. Barnet fastspændes stadig ved hjælp
af bilens trepunktssele.
– Fastgør de to medfølgende ISOFIX bøjler (u) (de længste dele peger opad) til
ISOFIX forankringspunkterne (j). Omvendt montering (de længste dele peger
nedad) er også mulig.
Bemærk! Bilens ISOFIX forankringspunkter (j) består af to metalringe pr. sæde. Disse
ringe er placeret mellem ryglænet og sædet i bilen. Ved tvivl henvises til bilens
betjeningsvejledning.
– Træk i justeringshåndtaget (c), der er placeret under sædehynden (d) på basen
(w) til CYBEX PALLAS 2-fix.
– Skub beslagene (o) så langt ud som muligt.
– Roter beslagene (o) 180°, indtil de peger i retning mod ISOFIX bøjlerne (u).
Bemærk! Sørg for, at den grønne sikkerhedsindikation (b) på holderne ikke er synlig.
Holderne kan eventuelt løsnes ved at skubbe disse og samtidig trække den røde
udløserknap (y) tilbage. Gentag denne procedure med den anden holder.
– Skub de to beslag (o) ind i ISOFIX bøjlerne (u), indtil de klikker tydeligt fast i ISOFIX
forankringspunkterne (j).
– Kontrollér, at CYBEX PALLAS 2-fix er monteret korrekt ved at forsøge at trække
autostolen ud.
– Den grønne sikkerhedsindikation (b) skal være helt synlig på begge røde
udløserknapper (y).
– Autostolens position kan nu justeres ved hjælp af justeringshåndtaget (c), der er
placeret på basen (w) til CYBEX PALLAS 2-fix.
Bemærk! For yderligere information henvises til afsnittet “FASTSPÆNDING AF BARNET“.
– Nu kan barnet spændes fast. Se afsnittet “FASTSPÆNDING MED MAVEPUDE”.
LASTEN TURVAISTUIMEN ASENNUS ISOFIX-KIINNITYKSELLÄ
Lapsen turvallisuus lisääntyy, kun käytetään ISOFIX-kiinnitystä, joka kytkee
CYBEX Pallas 2-fixin tiukasti ajoneuvoon. Lapsi kiinnitetään lisäksi ajoneuvon
3-pisteturvavyöllä.
– Kiinnitä kaksi oheistettua ISOFIX-kiinnitysohjainta (u) pitkät osat ylöspäin ISOFIXkiinnikkeisiin (j) Päinvastainen asennus (pitkät osat alaspäin) on myös mahdollista.
Huom! Ajoneuvon istuinten ISOFIX-kiinnikkeet (j) ovat kaksi metallilenkkiä, jotka
sijaitsevat takana selkänojan ja istuinosan välissä. Katso ajoneuvosi käsikirjasta, jos
olet epävarma asiasta.
– Vedä säätökahvasta (c), joka on CYBEX Pallas 2-fixin rungossa (w) istuinosan alla
(d).
– Vedä kiinnikkeet (o) mahdollisimman paljon ulos.
– Käännä kiinnikkeet 180°, niin että ne osoittavat ISOFIX-kiinnitysohjainten (u)
suuntaan.
Huom! Varmista, että viherät turvaosoittimet (b) kiinntitystagoissa eivät ole näkyvissä.
Jos tarpeen, vapauta ne painamalla ja samanaikaisesti vetämällä punaisia
vapautusnappeja (y) taaksepäin. Toista tämä molemmissa kiinnitystangoissa.
– Työnnä molemmat kiinnikkeet (o) ISOFIX-kiinnitysohjaimiin (u), kunnes kuulet niiden
naksahtavan ISOFIX-lenkkeihin (j).
– Varmista, että CYBEX Pallas 2-fix on kunnolla kiinni, vetäisemällä turvaistuinta
ulospäin.
– Vihreiden turvaosoittimien (b) täytyy olla täysin näkyvissä punaisissa
vapautusnapeissa (y).
– Nyt voit säätää turvaistuimen asentoa käyttäen CYBEX Pallas 2-fixin rungossa (w)
olevaa säätökahvaa (c).
Huom! Lisätietoja löytyy kappaleesta „LAPSEN SUOJAAMINEN“.
– Nyt voit asettaa lapsen istuimeen. Ks. kappaletta „LAPSEN SUOJAAMINEN
TÖRMÄYSTYYNYLLÄ“.
INSTALLATION AV BILBARNSTOLEN MED ISOFIX -. KOPPLINGSSYSTEM
Säkerheten för ditt barn kommer att öka genom användandet av
ISOFIX-. KOPPLINGSSYSTEM genom att ordentligt sätta fast CYBEX Pallas
2-fix i fordonet. Ditt barn kommer fortfarande att vara fastsatt, genom att
använda bilens 3-punktsbälte.
– Koppla ihop de två bifogade ISOFIX-KOPPLINGSSKENARNA (u) (de längre delarna
pekande uppåt) med ISOFIX förankringspunkter (j). En motsatt installation också
möjlig (de längre delarna pekande nedåt).
OBS! Bilens ISOFIX förankringspunkter (j) består av två metallringar per stol, placerade
mellan bilens ryggstöd och sätet på din bilstol. Om ni är tveksam, se då först efter i
bilens instruktionsbok.
– Dra i justeringshandtaget (c), som sitter under sittdynan (d) på huvudramen (w) på
CYBEX Pallas 2-fix.
– Dra ut kopplingarna (o) så långt det går.
– Rotera kopplingarna (o) 180° tills de pekar i riktning mot ISOFIX-KOPPLINGSSKENORNE
(u).
Observera! Förvissa dig om att den gröna säkerhetsindikatorn (b) i kopplingarna
inte är synlig. Lossa dem om nödvändigt genom att skjuta fram och samtidigt dra
tillbaka den röda utlösningsknappen (y). Upprepa denna manöver med den andra
kopplingen.
– Tryck in båda kopplingarna (o) i ISOFIX-CONNECT fästet (u) tills ni hör att det klickar
in i ISOFIX förankringspunkter (j).
– Försäkra er om att CYBEX Pallas 2-fix är ordentligt fastsatt genom att försöka dra ut
bilbarnstolen.
– Den gröna säkerhetsindikatorn (b) måste vara fullt synlig på båda sidorna av de
röda utlösningsknapparna (y).
– Med hjälp av justeringshandtaget (c), beläget på huvudramen (w) på CYBEX
Pallas 2-fix, kan ni nu justera läget på bilbarnstolen.
OBS! För ytterligare information se under avsnittet för “FASTSÄTTANDE AV BARNET”.
– Ni kan nu spänna fast barnet. Läs under avsnittet för “FASTSÄTTANDE MED
SÄKERHETSKUDDE”.
10
o
11
y
b
AFMONTERING AF CYBEX PALLAS 2-FIX
Udfør alle monteringsanvisningerne i omvendt rækkefølge.
– Frigør ISOFIX-holderne (o) ved at skubbe disse og samtidig trække de
røde udløserknapper (y) tilbage.
– Træk autostolen ud af ISOFIX bøjlerne (u).
– Roter beslagene (o) 180°.
– Træk i justeringshåndtaget (c), der er placeret på basen (w) til CYBEX PALLAS 2-fix,
og skub beslagene (o) ind i autostolen, til de er helt skjult.
Bemærk! Ved at følge disse anvisninger beskyttes bilsædet, og ISOFIX beslagene
undgår tilsmudsning eller beskadigelse, der kan hindre problemfri betjening.
CYBEX PALLAS 2-FIX -ISTUIMEN IRROTTAMINEN
Toimi samoin kuin asennuksessa, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.
– Vapauta ISOFIX kiinnitystangot (o) molemmin puolin vetämällä punaiset
lukitusnapit (y) taaksepäin.
– Vedä turvaistuin pois ISOFIX-kiinnitysohjaimista (u).
– Käännä kiinnikeitä (o) 180°.
– Vedä CYBEX Pallas 2-fixin rungossa (w) olevasta säätökahvasta (c), ja työnnä
kiinikkeet (o) turvaistuimeen, niin että ne häviävät kokonaan näkyvistä.
Huom! Näin toimien suojataan ajoneuvon istuinpehmuste ja estetään ISOFIXkiinnittimien likaantuminen ja vioittuminen. Viat ja tahrat voisivat vaikeuttaa istuimen
kitkatonta toimintaa.
BORTTAGANDE AV CYBEX PALLAS 2-FIX
Utför alla stegen av installationen i motsatt ordning.
– Lossa ISOFIX kopplingarna (o) genom att samtidigt dra och slunga tillbaka
utlösningsknapparna (y).
– Dra ut barnstolen från ISOFIX-CONNECT skenan (u).
– Rotera kopplingarna (o) 180°.
– Dra i justeringshandtaget (c) beläget på huvudramen (w) på CYBEX Pallas 2-fix
och tryck in kopplingarna (o) in i barnstolen tills de är helt dolda.
OBS! Genom att följa dessa steg, kommer stoppningen i fordonets säten att skyddas
och ISOFIX kopplingar att skyddas från att bli nedfläckat eller skadat. Skador och
fläckar kan förhindra ett friktionsfritt handhavande.
FASTSPÆNDING AF BARNET
Placer CYBEX PALLAS 2-fix på det ønskede sæde i bilen.
– Sørg for, at ryglænet (a) på CYBEX PALLAS 2-fix hviler fladt mod bilsædets ryglæn,
så autostolen på ingen måde er i tilbagelænet position.
– Ved montering med ISOFIX forankringspunkterne (j) i bilen, skal ryglænet
(a) på CYBEX PALLAS 2-fix hvile fladt mod bilsædets ryglæn. Positionen
kan justeres ved hjælp af justeringshåndtaget (c), der er placeret under
sædehynden (d) på autostolens base (w).
– Hvis bilsædets nakkestøtte sidder i vejen, trækkes denne helt op, drejes rundt eller
løftes helt af (i særlige tilfælde henvises til afsnittet ”AUTOSTOLENS PLACERING I
BILEN”). Autostolens ryglæn (a) passer perfekt næsten uanset bilsædets hældning.
Advarsel! Ryglænet på CYBEX PALLAS 2-fix skal hvile fladt mod bilsædets ryglæn.
Autostolen monteres solidt på sædet ved at skubbe autostolens sæde bagud.
Maksimal beskyttelse af barnet opnås ved at placere autostolen i normal, oprejst
position!
Bemærk! Brug af autostole kan medføre synlig slitage på visse bilsædebetræk af
sart materiale (fx velour, læder, etc.). Dette undgås ved at placere et tæppe eller
håndklæde under autostolen.
LAPSEN SUOJAAMINEN
Kiinnitä lasten turvaistuin sille tarkoitettuun auton istuimeen.
– Varmista, että CYBEX Pallas 2-fix -istuimen selkänoja (a) on suorassa ajoneuvon
selkänojaa vasten ja ettei turvaistuin ole lepoasennossa.
– Käytettäessä ajoneuvon ISOFIX-kiinnikkeitä (j) täytyy varmistaa, että
CYBEX Pallas 2-fix -istuimen selkänoja (a) on aivan suorassa ja koskettaa
ajoneuvon selkänojan pystysuoraa osaa. Asentoa voidaan säätää
säätökahvalla (c), joka on turvaistuimen rungossa (w) istuinosan alla (d).
– Jos ajoneuvon niskatuki ei sovi hyvin, vedä se kokonaan irti, käännä se
päinvastaiseen suuntaan tai poista se kokonaan (poikkeustapaus: ks. kohtaa
„PARAS ASENTO AJONEUVOSSA“). Selkänoja (a) voidaan säätää lähes jokaiseen
autonistuimen kallistusasentoon.
Huomio! Jotkut autonistuimet on verhoiltu herkillä materiaaleilla (esim.. velour, nahka
tms.), joihin lasten turvaistuimet voivat aiheuttaa hankausta ja jälkiä. Välttääksesi
tämän käytä turvaistuimen alla sopivaa kangasta tai pyyhettä.
Huom! Lasten turvaistuimen käyttö saattaa jättää kulumisjälkiä tai repeämiä
ajoneuvon herkkiin istuinmateriaaleihin (veluuriin, nahkaan jne.). Tämän estämiseksi
istuimen alle voi laittaa peiton tai pyyhkeen.
ATT SPÄNNA FAST BARNET
Placera bilbarnstolen i bilsätet.
– Var ordentligt uppmärksam på att ryggstödet (a) på CYBEX Pallas 2-fix vilar plant
mot bilsätets ryggstöd, så att barnstolen under inga omständigheter är monterad
i en sovställning.
– När ni använder ISOFIX fästpunkter (j) i bilen, försäkra er då om att
ryggstödet (a) på CYBEX Pallas 2-fix är helt i rät linje och helt i kontakt
med den upprätta delen av bilens ryggstöd. Läget kan justeras med
justeringshandtaget (c) beläget under sittdynan (d) på huvudramen (w)
på bilbarnstolen.
– Om bilens nackstöd skulle vara I vägen, dra då ut det helt och hållet, vänd på det
eller ta bort det helt (i exceptionella fall, läs under avsnittet “BÄSTA LÄGET I BILEN”).
Ryggstödet (a) justeras optimalt till nästan vilken lutning som helst på bilens säte.
Varning! Ryggstödet till Pallas 2-fix måste ligga an plant mot bilsätets upprätta del.
Skjut sittkudden bakåt så att stolen ligger an ordentligt mot bilsätet.
OBS! På vissa bilklädslar gjorda i känsliga material (t.ex. velour, läder etc.) kan
användandet av barnstolar leda till synliga slit- och skavmärken. För att undvika
detta, lägg gärna en filt eller en handduk under bilbarnstolen som skydd.
12
i
ee
hh
p
d
13
z
INDSTILLING TIL BARNETS STØRRELSE
For korrekt højdeindstilling af CYBEX PALLAS 2-fix medfølger et sædeindlæg (i), som
fra fabrikkens side allerede er anbragt under betrækket.
– Det anbefales at bruge dette højdeindstillingsindlæg (i) til børn mellem 9 og 18
måneder.
– Til børn over 19 måneder kan indlægget (i) fjernes.
– Derefter indstilles højden ved at justere nakkestøtten (e) til den korrekte position.
Træk i justeringshåndtaget (h) for at frigøre nakkestøtten.
– Nakkestøtten er indstillet korrekt, hvis der kan føres 2 fingre ind imellem
nakkestøttens nederste kant og barnets skulder. Træk i justeringshåndtaget (h) for
at frigøre skulder- og nakkestøtten.
Bemærk! Højden på skulder- og nakkestøtten (e) skal indstilles nøje for at sikre
maksimal beskyttelse og komfort for barnet samt optimal placering af skråselen (f).
Skulder- og nakkestøtten kan højdeindstilles i 11 forskellige positioner. Skulderdelen er
fastgjort til nakkestøtten og skal ikke indstilles separat.
ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN KOON MUKAAN
CYBEX Pallas 2-fix-lastenistuimessa korkeudensäätömekanismi (i) on asennettu
valmiiksi istuimen päällysteen alle oikean korkeuden säätämistä varten.
– Tämän korkeudensäätömekanismin (i) käyttäminen on suositeltavaa, kun istuinta
käyttää 9–18 kuukautta vanha lapsi.
– Jos lapsi on yli 19 kuukautta vanha, mekanismi voidaan poistaa.
– Tämän jälkeen korkeutta voi säätää siirtämällä niskatuki (e) oikeaan asentoon.
Vapauta niskatuki vetämällä liukukytkimestä (h).
– Korkeutta on säädettävä niin, että pääntuen alareunan ja lapsen hartioiden väliin
mahtuu kaksi sormea.
Huom! Lapsen paras suojaus ja mukavuus saavutetaan säätämällä olka- ja päätuen
korkeus (e), ja näin samalla taataan olkavyön (f) optimaalinen asento. Olka- ja
päätuen korkeus voidaan säätää 11 asentoon. Olkatuki on kytkettynä päätukeen,
joten sitä ei tarvitse säätää erikseen.
JUSTERA EFTER KROPPSSTORLEKEN
För att kunna längdjustera CYBEX barnstol medföljer ett inlägg (i). Inlägget är redan
monterat under sitsöverdraget vid köpet.
– Det rekommenderas att använda detta inlägg (i) när barnet är mellan 9 och 18
månader.
– För barn över 19 månader kan inlägget tas bort.
– Därefter sker längdjusteringen genom att huvudstödet (e) flyttas till rätt läge. Dra i
handgreppet (h) för att lossa huvudstödet.
– Efter justeringen ska du få in två fingrar mellan huvudstödets nedre kant och
barnets axel.
OBS! Rygg- och nackstöd (e) måste vara perfekt justerade i höjd för att ge bästa
skydd och bekvämlighet för ditt barn och också för att garantera det optimala läget
för det diagonala säkerhetsbältet (f). Höjden på rygg- och nackstödet kan justeras i
11 lägen. Ryggdelen är sammankopplad med nackstödet och behöver inte justeras
separat.
AFMONTERING AF SÆDEINDLÆG
1. Åbn trykknapperne forrest på betrækket.
2. Løft betrækket, indtil højdeindstillingsindlægget (i) let kan tages af forfra.
3. Fjern højdeindstillingsindlægget (i) i overensstemmelse med ovenstående
aldersanbefaling.
4. Sæt betrækket tilbage i udgangspositionen og luk trykknapperne.
KOROKKEEN POISTAMINEN
1. Avaa istuinpäällysteen etupuolen painonapit.
2. Nosta päällystettä, kunnes korkeussäätölevy (j) voidaan helposti poistaa
etupuolelta.
3. Poista korkeussäätölevy (j), ja aseta se yllä olevien ikäsuositusten mukaisesti.
4 Aseta istuimen päällyste takaisin paikoilleen, ja kiinnitä painonapit.
ATT AVLÄGSNA INSATSEN
1. Öppna tryckknapparna framtill på sätesskyddet.
2. Lyft på sätesskyddet tills höjden på justeringsinlägget (i) lätt kan tas bort från
framsidan.
3. Ta bort höjdjusteringsinlägget (i) enligt ovanstående rekommendationer för barn i
olika åldrar.
4. Sätt tillbaka stolsskyddet I dess ursprungliga läge och fäst tryckknapparna.
INDSTILLING AF MAVEPUDE – ECE-GRUPPE I (9-18 KG)
Ved tryk på de to knapper (z) føres mavepuden (p) til den bredeste position. Når
knapperne (z) udløses, låses mavepudens (p) position.
Mavepudens sidedele (p) passer nøjagtigt ind i sædets armlæn. Derved forbindes
mavepuden (p) og sædet (d).
Mavehynden (p) skal justeres præcist, således at den rører barnets bryst men ikke
trykker på kroppen.
Advarsel! Mavepuden (p) må kun benyttes sammen med autostolens base (w) og
kun op til en maks. vægt på 18 kg!
TÖRMÄYSTYYNYN SÄÄTÄMINEN – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG)
Painamalla kahta painiketta (z) törmäystyyny (p) liukuu tilavimpaan asentoon. Kun
painikkeet (z) vapautetaan, törmäystyyny (p) menee lukkoon kyseiseen asentoon.
Törmäystyynyn sivuosat (p) sopivat täsmälleen istuintyynyn käsinojiin. Ne kiinnittävät
törmäystyynyn (p) ja istuimen (d) toisiinsa.
Törmäystyyny (p) pitää säätää hyvin niin, että se koskettaa lievästi lapsen rintaa
painamatta mitään lapsen kehon osaa.
Varoitus! Törmäystyynyä (p) ja päärunkoa (w) saa käyttää vain samanaikaisesti.
Lapsen paino ei saa ylittää 18 kg!
JUSTERING AV SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP I (9-18 KG)
Genom att trycka till de två knapparna (z) kommer säkerhetskudden (p) att glida in
i det bredaste läget. Genom att frigöra knapparna (z) kommer säkerhetskudden (p)
att läsas fast i sitt läge.
Krockkuddens (p) sidodelar passar exakt in i bälteskuddens armstöd. De kopplar
samman krockkudden (p) och bälteskudden (d).
Säkerhetskudden (p) måste vara ordentligt tillpassad och bara beröra barnets
bröstkorg utan att det medför något tryck över barnets kropp.
Varning! Krockkudden (p) och ramen (w) får bara användas tillsammans och bara
upp till en maxvikt på 18 kg!
14
p
v
v
w
r
15
t
OPREJST OG TILBAGELÆNET POSITION – ECE-GRUPPE I (9-18 KG)
Det er ikke nødvendigt at åbne selen for at sætte CYBEX PALLAS 2-fix i tilbagelænet
position.
– Når barnet er ved at falde i søvn, trækkes i håndtaget (v), hvorved CYBEX PALLAS
2-fix automatisk glider ned.
Bemærk! Føreren må ikke justere autostolens tilbagelæningsposition under kørslen.
– Når barnet ikke længere sidder i autostolen, kan stolen sættes i oprejst position
ved at trække i håndtaget (v) igen og trykke let på sædet (d).
Advarsel! Sørg for, at vippemekanismens håndtag altid låses med et tydeligt ”KLIK”.
Den tilbagelænede position er kun godkendt til ECE-gruppe I (9-18 kg) sammen
med basen (w) og mavepuden (p).
Bemærk! Sørg for, at både hofteselen (n) og skråselen (f) altid er fastspændt.
ISTUMA- JA LEPOASENNON SÄÄTÄMINEN – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG)
CYBEX Pallas 2-fix -istuimen voi kallistaa lepoasentoon turvavyötä avaamatta.
– Kun lapsi on uninen, vedä kahvasta (v), niin CYBEX Pallas 2-fix -istuin liukuu
automaattisesti lepoasentoon.
Huom! Ajaja ei saa ajaessaan säätää istuinta lepoasentoon.
– Kun lapsi on pois turvaistuimelta, istuin voidaan siirtää pystyasentoon vetämällä
kahvasta (v) ja painaen sitä varovasti runkoon päin.
Varoitus! Varmista, että kahva (v) ja kaltevuusmekanismi ovat aina kunnolla
lukituttuina. Lepoasento on vain hyväksytty ECE-painoluokassa I (9-18 kg) yhdessä
rungon (w) ja törmäystyynyn (p) kanssa.
Huom! Varmista aina, että sekä lantiovyö (n) että olkavyö (f) ovat kunnolla kiristettynä
ja kiinnitettynä.
SITTANDE OCH BAKÅTLUTANDE LÄGE – ECE GRUPP I (9-18 KG)
Det är inte nödvändigt att ta bort säkerhetsbältet, för att ändra CYBEX Pallas 2-fix till
en bakåtlutande position.
– När barnet är på väg att somna in, dra i handtaget (v) och CYBEX Pallas 2-fix glider
då ned automatiskt.
OBS! Så länge bilen är i rörelse, är det inte tillåtet för föraren att justera lutningen på
bilbarnstolen.
– När barnet inte längre sitter i stolen kan ni flytta stolen i upprätt läge genom att dra
i handtaget (v) igen och pressa lätt mot bälteskudden (d).
VARNING! Försäkra er om att handtaget (v) till lutningsmekanismen alltid har låsts
med ett hörbart ljud. Det bakåtlutande läget är endast godkänt för ECE Grupp I (9-18
kg), tillsammans med huvudramen (w) och säkerhetskudden (p).
OBS! Var försäkrad om att både höftbältet och det diagonala bältet (f) alltid är
stadigt fastsatta.
NAKKESTØTTE MED VIPPEFUNKTION
CYBEX PALLAS 2-fix har vippenakkestøtte (r), som hindrer barnets hoved i at falde
forover, når barnet sover. Desuden sikrer den justerbare nakkestøtte bedre komfort
for barnet under kørslen.
Bemærk! Sørg for, at barnets hoved altid hviler op ad nakkestøtten, da nakkestøtten
ellers ikke yder optimal beskyttelse i tilfælde af sidekollision.
Ved at løfte nakkestøtten let, kan nakkestøttens (r) hældning indstilles i tre forskellige
positioner.
Advarsel! Låsemekanismen (t) må aldrig være blokeret af nogen genstande! I
tilfælde af en ulykke er det vigtigt, at nakkestøtten kan vippe frit, da barnet ellers
kan blive kvæstet.
SÄÄDETTÄVÄ PÄÄNTUKI
CYBEX Pallas 2-fix -turvaistuimessa on säädettävä pääntuki (r), joka estää lapsen
pään notkahtamisen eteenpäin lapsen nukahtaessa. Pääntuki lisää myös lapsen
matkustusmukavuutta ajon aikana.
Huomio! Varmista, että lapsen pää on aina kosketuksissa säädettävään
pääntukeen. Muutoin pääntuki ei suojaa lasta parhaalla mahdollisella tavalla
onnettomuustilanteessa.
Pääntuen (r) voi säätää kolmeen eri asentoon nostamalla pääntukea kevyesti.
Varoitus! Lukituslaitteen (t) toimintaa ei saa koskaan estää! Pääntuen on päästävä
kallistumaan vapaasti onnettomuustilanteessa, sillä lapsi voi muuten loukkaantua.
STÄLLBART HUVUDSTÖD
CYBEX Pallas 2-fix har ett huvudstöd som går att luta (r). Om barnet skulle somna
hindras huvudet från att falla framåt. Dessutom bidrar det ställbara huvudstödet till
att blir det bekvämare för barnet under bilresan.
Obs! Se till att barnets huvud alltid har kontakt med det ställbara huvudstödet. I
annat fall ger huvudstödet inte det optimala skyddet vid sidokollisioner.
Genom att lyfta lätt på huvudstödet kan huvudstödet (r) lutas i tre olika lägen.
Varning! Låsanordningen (t) får inte blockeras av något föremål! Vid en olycka
måste fri rörelse garanteras för att skydda barnet från skador.
16
f
x
p
x
m
n
f
l
LAPSEN SUOJAAMINEN TÖRMÄYSTYYNYLLÄ – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG)
1. Pane lapsi CYBEX Pallas 2-fix -turvaistuimeen.
2. Liitä etukäteen säädetty törmäystyyny (p) lapsen turvaistuimeen. (Ks. kappaleesta
“TÖRMÄYSTYYNYN SÄÄTÄMINEN”).
3. Vedä turvavyö ulos koko pituudeltaan. Pujota lantiovyö (n) törmäystyynyssä (p)
oleviin (punaisella merkittyihin) turvavyönuomiin (x).
Varoitus! Älä koskaan kierrä turvavyötä!
4. Kiinnitä turvavyön kieli (m) turvavyön lukkoon (l). Varmista, että vyö kiinnittyy
napsahtaen.
5. Kiristä sitten olkavyötä (f) niin, että lantiovyö kiristyy (n).
6. Liu‘uta sitten olkavyö (f) samansuuntaisesti lantiovyön (n) kanssa samaan
turvavyönuomaan (x).
7. Kiristä turvavyö, ja varmista, että olkavyö (f) ja lantiovyö menevät koko
leveydeltään turvavyön uomaan (x).
FASTSÄTTNING MED SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP I (9-18 KG)
1. Placera barnet i CYBEX Pallas 2-fix barnstol.
2. Sätt fast den tidigare justerade säkerhetskudden (p) till barnstolen. (Se kap.
“JUSTERING AV SÄKERHETSKUDDE”)
3. Dra ut fordonets bälte till sin fulla längd. Ta höftbältet (n) och låt det glida ned i de
därför avsedda bälteskanalerna (x) (markerade med rött) på säkerhetskudden
(p).
Varning! Snurra aldrig bältet!
4. Stoppa in bältestungan (m) i bilbältets spänne (l). Lyssna efter ett hörbart ”KLICK –
ljud”.
5. Ta sedan axelbältet (f) och dra i det för att dra åt höftbältet (n).
6. Led axelbältet tillbaka (f) parallellt med höftbältet (n) in i samma skenakanal (x).
7. Dra åt bältet ordentligt och var säker på att det diagonala bältet (f) och höftbältet
(n) löper helt inne i (över hela bredden) bälteskanalen (x).
SKIFT FRA ECE-GRUPPE I (9-18 KG) TIL ECE-GRUPPE II/III (15-36 KG)
1. Fjern mavepuden (p).
2. Tryk på de to udløserknapper (q) på undersiden af sædehynden (d) og træk
samtidig hynden væk fra basen (w), indtil der opstår modstand.
3. Træk i vippehåndtaget (v), der er placeret midt på undersiden af sædehynden
(d) og træk sædehynden helt fri af basen (w).
4. Fjern afstandsstykkerne (s) ved at trække ryglænets betræk opad, så fingerhullet
på bagsiden af ryglænet kommer til syne (a).
5. Før udløserkrogen ind i fingerhullet og træk afstandsstykkerne (s) ud af ryglænet
(a).
6. Gentag denne fremgangsmåde i ryglænets modsatte side.
SIIRTYMINEN ECE PAINOLUOKASTA I (9-18 kg) ECE LUOKKIIN II/III (15-36 kg)
1. Poista törmäystyyny (p).
2. Paina istuinosan (d) pohjapuolella olevaa, kahta irrotuspainiketta (q)
samanaikaisesti vetäen istuinta ulos rungosta (w), kunnes se juuttuu kiinni.
3. Vedä sitten kaltevuuskahvasta (v), joka on keskellä istuinosan (d) pohjaa, ja
vetäise turvaistuin pois rungosta (w).
4. Välikkeiden (s) poistamiseksi vedetään selkänojan päällystettä ylöspäin, niin että
selkänojan takana oleva sormenreikä tulee näkyviin.
5. Paina reiän sisällä olevaa irrotuspainiketta, ja vedä välikkeet (s) pois selkänojasta
(a).
6. Toista sama toimenpide selkänojan toisella puolella.
ÄNDRING FRÅN ECE GRUPP I (9-18kg) TILL ECE GRUPP II/III (15-36kg)
1. Ta bort säkerhetskudden (p).
2. Tryck på de två utlösningsknapparna (q) på undersidan av sittdynan (d) och dra
den samtidigt ut från huvudramen (w) tills ni känner ett motstånd.
3. Dra nu i handtaget som justerar lutningen (v), som är beläget i mitten på
undersidan av sittdynan (d) och dra bort barnstolen från huvudramen (w).
4. För att ta bort distanserna (s), dra upp ryggstödsöverdraget för att kunna se
fingerhålen på baksidan av ryggstödet (a).
5. Tryck utlösningshaken in i fingerhålet (s) och dra ut distanserna från ryggstödet (a).
6. Upprepa denna procedur på andra sidan av ryggstödet.
x
f
l
n
v
FASTSPÆNDING MED MAVEPUDE – ECE-GRUPPE I (9-18 KG)
1. Anbring barnet i CYBEX PALLAS 2-fix autostolen.
2. Fastgør den allerede indstillede mavepude (p) til autostolen. (Se afsnittet
„INDSTILLING AF MAVEPUDE”).
3. Træk bilens sele ud i hele længden. Før hofteselen (n) ind i de dertil beregnede
selekanaler (x) (markeret med rødt) på mavepuden (p).
Advarsel! Selen må aldrig være snoet.
4. Indsæt selespændet (m) i selelåsen (l). Vent, til der høres et tydeligt “KLIK”.
5. Træk nu i skulderselen (f) for at stramme hofteselen (n).
6. Før skulderselen (f) tilbage parallelt med hofteselen (n) gennem samme selekanal
(x).
7. Stram selen og kontrollér, at skråselen (f) og hofteselen (n) er ført ind i selekanalen
i hele bredden (x).
a
w
d
q
s
17
18
JUSTERING MED ISOFIX
7. Tryk på basens justeringshåndtag (c) og træk ISOFIX beslagene (o) ud, til der
opstår modstand.
8. Hold samtidig på justeringshåndtaget (c) og frigør de to låseanordninger (A) med
fingrene eller med en skruetrækker.
Bemærk! I korrekt position frigøres ISOFIX beslagene (o) automatisk fra basen (w),
alene på grund af tyngdekraften.
Advarsel! Overhold en minimum faldhøjde, så dele af autostolen ikke bliver
beskadiget, eller du selv eller andre kommer til skade.
9. Før ISOFIX beslagene (o) ind i det dertil indrettede kammer på undersiden af
sædehynden (d), indtil der opstår modstand.
Advarsel! Sørg for, at justerings- og monteringstænderne er oven på ISOFIX
anordningerne inden sædet monteres.
10. Tryk på håndtaget (v), der er placeret midt på bunden af sædehynden (d) og
skub ISOFIX beslagene (o) ind i sædehynden, til de er helt skjult.
11. Se afsnittet “MONTERING AF AUTOSTOLEN MED ISOFIX” for yderligere
monteringsanvisning.
Bemærk! Opbevar alle delene samlet et passende sted.
Advarsel! For genmontering udfør de nævnte trin i omvendt rækkefølge. Læs
brugervejledningen på forhånd for at sikre, at der ikke er manglende dele.
c
w
o
A
o
19
ISOFIX-KIINNITYKSEN MUUNTELU
7. Paina rungon (w) säätökahvaa (c), ja vetäise ISOFIX-kiinnikkeitä (o) ulos, kunnes
ne juuttuvat.
8. Pidä säätökahvasta (c) kiinni, samalla kun irrotat kaksi pikaliitettä (A) sormillasi tai
ruuvitaltalla.
Huom! Oikeassa asennossa ISOFIX-kiinnikkeet (o) irtoavat automaattisesti rungosta
(w) painovoiman vaikutuksesta.
Varoitus! Huomioi pienin pudotuskorkeus turvaistuimen osien vioittumisen tai
henkilövahinkojen välttämiseksi.
9. Lykkää ISOFIX-kiinnikkeet (o) niille tarkoitettuun, istuinosan (d) pohjapuolella
olevaan tilaan, kunnes vastus alkaa tuntua.
Varoitus! Varmista, että säätö- ja kiinnityshampaat ovat ISOFIX-kiinnitysvarsien
yläosassa, ennen kuin istuinkoroke asennetaan.
10. Paina keskellä istuinosan (d) pohjassa olevaa kahvaa (v), ja työnnä ISOFIXkiinnikkeitä (o) istuinosaan niin kauan, että ne ovat täysin näkymättömissä.
11. Kappaleesta “TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN ISOFIX-KIINNIKKEILLÄ” löytyy
lisätietoja asentamisesta.
Huom! Pidä kaikki lisäosat samassa paikassa ja säilytä ne huolellisesti.
Varoitus! Toimi samoin irrottaessasi turvaistuinta, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.
Tarkista käyttöohjeesta, ovatko kaikki lisäosat mukana toimituksessa.
ISOFIX-CONNECT MODIFIERING
7. Tryck på huvudramens (w) justeringshandtag (c) och dra ut ISOFIX kopplingssystem
(o) tills ni känner ett motstånd.
8. Håll i justeringshandtaget och frigör samtidigt de båda snap-fit-kopplingarna (A)
med hjälp av dina fingrar eller en skruvmejsel.
OBS! I korrekt läge frigörs ISOFIX kopplingarna (o) automatiskt från huvudramen (w),
helt enkelt genom tyngdkraften.
VARNING! Iaktta en minsta fallhöjd för att undvika att skada delar på bilbarnstolen
eller att du skadar dig själv eller andra.
9. Byt ISOFIX kopplingarna (o) och för in i det designade utrymmet på sidan under
sittdynan (d) tills du känner ett motstånd.
VARNING! Försäkra dig helt om att, justerings- och fixeringständerna befinner sig
ovanpå ISOFIX kopplingsarmarna innan du monterar stolsskyddet.
10. Tryck ned handtaget (v) som sitter i mitten på undersidan av sittdynan (d) och
dra in ISOFIX kopplingarna (o) i sittdynan tills de är helt dolda.
11. Vi hänvisar till kapitlet “INSTALLATION AV BARNSTOLEN MED ISOFIXKOPPLINGSSYSTEM” för ytterligare steg i installationen.
OBS! Vänligen se till att alla reservdelar finns samlade och förvara dem ordentligt.
VARNING! För att montera ihop igen, skall dessa instruktioner utföras i motsatt ordning.
Se i instruktionsboken i förväg, för att säkerställa att inga delar saknas.
v
20
l
l
m
ff
n
n
kk
dd
n
n
kk
ee
g
g
f
ff
g
n
21
k
k
FASTSPÆNDING UDEN MAVEPUDE – ECE-GRUPPE II/III (15-36 KG)
Anbring barnet i autostolen. Træk trepunktsselen ud og før den foran barnet hen til
selelåsen (l).
Advarsel! Selen må aldrig være snoet!
Indsæt selespændet (m) i selelåsen (l). Et tydeligt “KLIK” indikerer, at selen er
forsvarligt låst.
Før hofteselen (n) ind i autostolens nederste seleføringer (k). Stram hofteselen (n)
ved at trække i skråselen (f), til den sidder tæt. Jo strammere selen spændes, desto
bedre kan den beskytte mod kvæstelser. Skråselen (f) og hofteselen (n) skal begge
indsættes i den nederste seleføring på siden af selelåsen.
Advarsel! Bilsædets selelås (l) må aldrig nå ind i den nederste seleføring (k). Hvis
selen er for lang, er autostolen ikke egnet til denne biltype.
Hofteselen (n) placeres i de nederste seleføringer (k) på begge sider af sædet (d).
Bemærk! Lær dit barn fra starten, at selen altid skal sidde tæt, og at barnet selv skal
stramme selen ved behov.
Advarsel! Hofteselen (n) skal på begge sider føres så lavt som muligt hen over
barnets lyske for at yde optimal beskyttelse i ulykkestilfælde.
Før nu skråselen (f) igennem den øverste røde seleføring (g) ved skulderstøtten (e),
indtil den er inde i seleføringen.
Sørg for, at skråselen (f) sidder mellem yderkanten af skulderen og barnets hals. Juster
eventuelt selens placering ved at indstille nakkestøttens højde. Nakkestøttens højde
kan indstilles, mens autostolen er monteret i bilen.
LAPSEN SUOJAAMINEN ILMAN TÖRMÄYSTYYNYÄ – ECE-PAINOLUOKAT II/III
(15-36 KG)
Aseta lapsi turvaistuimeen. Vedä ulos 3-pisteturvavyö, ja pujota se lapsen etupuolelta
turvavyön lukkoon (l).
Varoitus! Varo, ettei vyöhön jää kiertymiä!
Kiinnitä turvavyön kieli (m) turvavyön lukkoon (l). Kuullessasi naksahduksen se on
mennyt lukkoon.
Laita lantiovyö (n) turvaistuimen alaosassa oleviin turvavyön uomiin. Kiristä sitten
lantiovyö (n) vetämällä olkavyöstä (f), kunnes vyön löysyys häviää. Mitä kireämmällä
turvavyö on, sitä paremmin se suojelee. Sekä olka- (f) että lantioturvavyö (n) laitetaan
vyölukon sivussa olevaan turvavyön alaohjaimeen.
Varoitus! Ajoneuvon turvavyön lukko (I) ei saa missään tapauksessa ulottua
turvavyön alaohjaimeen (k). Jos turvavyön lukon kiinnike on liian pitkä, turvaistuin
ei ole sopiva kyseiseen ajoneuvoon.
Lantiovyö laitetaan turvaistuimen alaosassa, sen molemmilla puolilla oleviin
turvavyön ohjaimiin (k).
Huom! Opeta lastasi heti alusta alkaen, että turvavyön on aina oltava kireä, ja
kiristämään itse vyötä tarpeen vaatiessa.
Varoitus! Lantionvyön (n) on kuljettava molemmilla puolilla ristiin mahdollisimman
lähellä lapsen nivustaivetta, niin se toimii parhaiten onnettomuustilanteessa.
Pujota sitten olkavyö selkänojassa (e) olevan, punaisen, turvavyön yläohjaimen (g)
läpi, niin että se jää ohjaimeen.
Tarkista, että olkavyö (f) kulkee lapsen olkapään ja kaulan välistä. Muuta tarpeen
vaatiessa turvavyön kulkua päätuen korkeutta säätämällä. Pääntuen korkeus
voidaan säätää istuimen ollessa ajoneuvossa.
FASTSÄTTNING UTAN SÄKERHETSKUDDE – ECE GROUP II/III (15-36 KG)
Placera ditt barn i barnsätet. Dra ut 3-punktsbältet och för det framför ditt barn till
bältesspännet (l).
VARNING! Vrid aldrig runt säkerhetsbältet!
Stoppa in bältestungan (m) in i bältesspännet (l). Om ni hör ett hörbart ”KLICK-ljud”,
är det ordentligt säkrat.
Stoppa in höftbältet (n) i nedre delen av bältesskenan (k) på barnsätet. Dra nu till i
höftbältet (n) genom att dra i det diagonala bältet (f) tills det är stramt. Ju stramare
bältet sitter desto bättre kan det skydda mot skador. Det diagonala bältet (f) och
höftbältet (n) skall båda vara instoppade i den nedre bältesskenan på sidan om
bältesspännet
VARNING! Bilsätets bältesspänne (l) får under inga omständigheter nå fram till nedre
delen av bältesskenan (k). Om själva bältet är för långt, är bilbarnstolen inte lämplig
för detta fordon.
Höftbältet (n) måste vara placerad i den nedre bältesskenan (k) på båda sidor om
stolen (d).
OBS! Lär ditt barn från början att alltid vara uppmärksam på ett stramt bälte och att
dra till bältet över sig själv om nödvändigt.
VARNING! Höftbältet (n) måste, på båda sidor, löpa så lågt över ditt barns ljumskar
som möjligt, för att ge optimal effekt i händelse av en olycka.
För nu det diagonala bältet (f) genom den övre röda bältesskenan (g) på axelstödet
(e) tills det är inne i bältesskenan.
Se noga till att det diagonala bältet (f) löper mellan den yttre kanten av axeln och
ditt barns nacke. Om nödvändigt, justera hur bältet löper, genom att korrigera
höjden på nackstödet. Höjden på nackstödet kan fortfarande justeras i bilen.
ER DIT BARN KORREKT FASTSPÆNDT?
For at opnå maksimal sikkerhed for dit barn skal det kontrolleres inden køreturen, at:
– hofteselen (n) sidder i de nederste seleføringer (k) på begge sider af autostolen.
– skråselen (f) også sidder i autostolens nederste seleføring (k) i selelåsens side.
– skråselen (f) går igennem seleføringen (g) ved skulderstøtten (e), markeret med
rødt.
– skråselen (f) føres diagonalt bagud.
– hele selen sidder tæt og ikke er snoet.
ONKO LAPSESI KUNNOLLA SUOJATTUNA?
Taataksesi lapselle paras mahdollinen suojaus, pitää ennen ajoon lähtöä tarkistaa:
– Onko lantiovyö (n) paikallaan turvaistuimen alaosassa olevissa turvavyön
ohjaimissa (k) molemmilla puolilla.
– Onko olkavyö (f) paikallaan turvaistuimen alaosassa olevissa turvavyön ohjaimissa
(k) vyölukon vieressä.
– Kulkeeko olkavyö (f) selkänojan (e) turvavyön punaisella merkityn ohjaimen läpi.
– Kulkeeko olkavyö (f) viistosti taakse.
– Onko turvavyö kauttaaltaan kireä ja kiertymättä.
ÄR DITT BARN ORDENTLIGT FASTSATT?
För att kunna garantera den största möjliga säkerheten för ditt barn, checka då
noga före resan, om …
– höftbältet (n) löper i den nedre delen av bältesskenan (k) på båda sidorna av
barnstolen,
– det diagonala bältet (f) också löper i den nedre delen av bältesskenan (k) på
barnstolen vid sidan av bältesspännet,
– det diagonala bältet (f) löper genom bältesskenan (g) på axelstödet (e), markerat
med rött,
– det diagonala bältet (f) löper diagonalt mot ryggen.
– hela bältet sitter stramt och inte är vrängt.
f+n
22
23
VEDLIGEHOLDELSE
For at yde bedst mulig beskyttelse af barnet skal følgende kontrolleres:
– Alle autostolens væsentlige dele skal regelmæssigt undersøges for skader. De
mekaniske dele skal fungere fejlfrit.
– Det er vigtigt, at autostolen ikke bliver klemt imellem hårde dele, fx bildøren,
sædeskinnen, osv., da autostolen derved kan blive beskadiget.
– Autostolen skal efterses af producenten, fx hvis den tabes, el. lign.
TUOTTEEN HUOLTO
Taataksesi sen, että turvaistuin suojaa lasta parhaalla mahdollisella tavalla, on
kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:
– On tarkistettava säännöllisesti, ovatko kaikki turvaistuimen tärkeät osat kunnossa.
Mekaanisten osien on toimittava virheettömästi.
– On tärkeää, ettei turvaistuin pääse juuttumaan kiinni istuinta mahdollisesti
vahingoittaviin, koviin esineisiin, kuten ajoneuvon oven väliin, istuimen kiskoihin ym.
– Turvaistuin on annettava valmistajan tarkistettavaksi, jos se on pudonnut tai muuta
vastaavaa on tapahtunut.
PRODUKT VÅRD
För att kunna garantera bästa möjliga skydd av din bilbarnstol, är det viktigt att du
lägger märke till följande:
– Alla väsentliga delar till bilbarnstolen skall regelbundet kontrolleras för eventuella
skador. De mekaniska delarna måste fungera felfritt.
– Det är mycket viktigt, att bilbarnstolen inte kläms mellan hårda objekt, som t. ex
bildörren, sätesskenan etc. vilka kan förorsaka skador på stolen.
– Bilbarnstolen måste undersökas av tillverkaren efter ett fall eller liknande händelse.
AFMONTERING AF BETRÆK
Betrækket består af fire dele, som er fastgjort til autostolen med velcro, elastik eller
trykknapper. Når alle fastgørelsespunkter er løsnet, kan betrækkets dele fjernes.
Betrækket monteres på sædet igen ved at følge den omvendte fremgangsmåde.
Advarsel! Autostolen må aldrig anvendes uden betrækket.
ISTUIMEN PÄÄLLYSTEEN POISTAMINEN
Istuimen päällyste koostuu viidestä osasta, jotka on kiinnitetty istuimeen joko
tarranauhoilla, painonapeilla tai napinrei‘illä. Päällysteen osat voidaan irrottaa,
kun kaikki kiinnitykset on poistettu. Päällyste laitetaan takaisin kiinnittämällä osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne on irrotettu.
Varoitus! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällystettä.
ATT TA BORT SITSÖVERDRAGET
Sitsöverdraget består av fem delar som fästs vid stolen med kardborrband,
tryckknappar eller knapphål. När du har lossat alla fästanordningar kan du ta
av sitsöverdragets delar. För att sätta på klädseln igen följder du anvisningarna i
omvänd ordning.
Varning! Bilbarnstolen får aldrig användas utan klädsel.
AFMONTERING AF RYGLÆNETS BETRÆK
1. Træk nakkestøtten (e) op i øverste position ved hjælp af udløserhåndtaget (h).
2. Frigør nakkestøtten (e) ved samtidig at trække i håndtaget (h) og den nederste
kant af ryglænets øverste stiver (a). Nakkestøtten (e) kan nu tages helt af.
3. Fjern herefter betrækket.
4. For genmontering, træk i justeringshåndtaget (h) og monter nakkestøtten (e) på
ryglænet (a).
ISTUIMEN PÄÄLLYSTEEN IRROTTAMINEN SELKÄNOJASTA
1. Vedä pääntuki (e) yläasentoon vapautuskahvan (h) avulla.
2. Vapauta pääntuki (e) vetämällä samanaikaisesti kahvasta (h) ja selkänojan
ylemmän reunan alareunasta (a). Voit nyt irrottaa pääntuen (e) kokonaan.
3. Voit poistaa päällysteen.
4. Kun haluat laittaa istuimen päällysteen takaisin paikalleen, vedä säätökahvasta
(h) ja liitä pääntuki (e) selkänojaan (a).
AVLÄGSNA SITSÖVERDRAGET FRÅN RYGGSTÖDET
1. För upp huvudstödet (e) i det översta läget genom att använda handtaget (h).
2. Dra i både handtaget (h) och den nedre kanten på ryggstödets (a) övre grepp
för att avlägsna huvudstödet (e). Nu kan huvudstödet (e) tas bort helt.
3. Nu kan överdraget tas av.
4. Dra i justeringshandtaget (h) och sätt i huvudstödet (e) i ryggstödet (a) för att
montera ihop stolen igen.
RENGØRING
Der må kun anvendes originalt CYBEX betræk, da betrækket udgør en væsentlig del
af autostolens funktion. Reservedele kan rekvireres hos forhandleren.
Bemærk! Vask betrækket inden ibrugtagning. Betrækket kan vaskes ved maks.
30° C skånevask. Betrækket kan falme, hvis der vaskes ved højere temperatur. Vask
betrækket separat og undgå tørretumbling! Lad ikke betrækket tørre i direkte sollys!
Plastikdelene rengøres med mildt vaskemiddel og varmt vand.
Advarsel! Benyt aldrig kemiske rensemidler eller blegemidler!
PUHDISTUS
Lasten turvaistuimessa tulee käyttää vain alkuperäistä CYBEX PPallas 2-fix
-päällystettä, sillä se on tärkeä osa istuimen toimintaa. Varaosia on saatavana
jälleenmyyjältä.
Huom! Pese päällinen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Istuimen päällinen on
konepestävä max. 30°C hienopesulla. Jos peset korkeammassa lämpötilassa,
päällinen saattaa haalistua. Pese aina päällinen erikseen äläkä koskaan kuivaa
mekaanisesti! Älä kuivaa suorassa auringonvalossa. Muoviosat voit puhdistaa
miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä.
Varoitus! Älä käytä koskaan kemiallisia pesuaineita tai valkaisuaineita!
RENGÖRING
Det är viktigt att bara använda en originalklädsel till CYBEX Pallas 2-fix eftersom
klädseln spelar stor roll för stolens funktion. Ersättningsklädslar finns i fackhandeln.
Observera! Tvätta klädseln innan du använder den första gången. Klädseln kan
tvättas i maskin i max. 30° C skontvätt. Om du tvättar klädseln i högre temperaturer
kan tyget blekna. Tvätta klädseln separat och torka den aldrig i torktumlare eller
torkskåp! Låt aldrig klädseln torka i direkt solljus! Plastdelar kan rengöras med ett milt
rengöringsmedel och varmt vatten.
Varning! Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel eller
blekmedel!
24
25
EFTER EN ULYKKE
I forbindelse med en ulykke kan der opstå skader på autostolen, som ikke er synlige.
Derfor skal autostolen straks udskiftes i sådanne tilfælde. Ved tvivl kontakt venligst
forhandleren eller producenten.
TOIMINTA ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN
Jos joudut onnettomuuteen, turvaistuin voi vaurioitua, vaikkei sitä välttämättä
huomaakaan. Lasten turvaistuin on annettava tällöin valmistajan arkastettavaksi ja
vaihdettava tarvittaessa uuteen.
ÅTGÄRDER EFTER EN OLYCKA
Efter en olycka kan bilbarnstolen vara skadad utan att det syns för blotta ögat. I
händelse av en olycka måste stolen alltid kontrolleras av tillverkaren och eventuellt
bytas ut.
PRODUKTETS LEVETID
CYBEX PALLAS 2-fix er udformet således, at den let kan holde den forventede levetid
(helt op til 11 år). Pga. store temperaturudsving og uforudset eksponering er det dog
vigtigt at være opmærksom på følgende:
– Hvis bilen udsættes for direkte sollys over en længere periode, skal autostolen
fjernes fra bilen eller overdækkes med et klæde.
– Kontrollér mindst én gang årligt alle autostolens plast- og metaldele for eventuelle
skader eller ændringer i form eller farve. I tilfælde af ændringer skal autostolen
bortskaffes eller undersøges af producenten og evt. udskiftes.
– Ændringer i stoffet, især falmede farver, er normale efter flere års anvendelse i
bilen og betragtes ikke som fejl.
TUOTTEEN KESTÄVYYS
CYBEX Pallas 2-fix on suunniteltu niin, että se kestää koko sen ajan, kun se on
tarkoitettu käytettäväksi. Koska istuin on tarkoitettu 1–12-vuotiaille lapsille, sen
tulee kestää 11 vuotta. Koska lämpötilanvaihtelut saattavat kuitenkin vaikuttaa
odottamattomasti turvaistuimeen, seuraavat asiat on otettava huomioon:
– Jos autoa pidetään suorassa auringonvalossa pidemmän aikaa, lasten turvaistuin
on irrotettava autosta tai peitettävä kankaalla.
– Tarkasta istuimen muoviosat vaurioiden tai muutosten (muoto tai väri) varalta
vuosittain. Jos huomaat muutoksia osissa, hävitä turvaistuin tai anna se valmistajan
tarkastettavaksi ja vaihda se tarvittaessa uuteen.
– Kankaan muutokset, erityisesti värin haalistuminen, ovat tavallisia, kun turvaistuinta
käytetään autossa monta vuotta. Muutokset kankaassa eivät vaikuta
turvaistuimen toimintaan.
PRODUKTENS HÅLLBARHET
CYBEX Pallas 2-fix är framtagen för att fungera genom hela den period som den kan
användas – från ungefär 1 till 12 år – vilket blir 11 års användning. Men eftersom stora
temperaturförändringar kan förekomma och stolen kan bli utsatt för oförutsägbara
händelser är det viktigt att notera följande:
– Om bilen står i direkt solljus under längre tid måste bilbarnstolen tas ut eller täckas
över med ett tygstycke.
– Kontrollera bilbarnstolen varje år så att inga skador uppkommit på plastdelarna
eller att de ändrat form eller färg. Om du märker några förändringar måste
bilstolen kasseras eller kontrolleras av tillverkaren och kanske bytas ut.
– Förändringar på klädseln, speciellt blekta färger, räknas som normalt slitage efter
flera års användning i en bil och inte som skada.
BORTSKAFFELSE
Når autostolens levetid er udløbet, skal autostolen bortskaffes korrekt. Regler for
bortskaffelse kan variere. For at sikre korrekt bortskaffelse af autostolen kontakt
venligst dit lokale renovationsselskab eller teknisk forvaltning. Sørg altid for at
overholde gældende regler for bortskaffelse af affald i dit land.
KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Kun lasten turvaistuinta ei enää käytetä, se tulee poistaa käytöstä oikealla tavalla.
Jätteiden hävitysmääräykset voivat vaihdella paikallisesti. Varmista, että hävität
lasten turvaistuimen oikein, ja ota yhteys paikkakuntasi jätehuollosta vastaavaan
tahoon. Noudata aina oman maasi jätteiden hävitysmääräyksiä.
ÅTERVINNING
När du inte längre ska använda din bilbarnstol är det viktigt att den tas om hand på
rätt sätt. Återvinningsreglerna varierar mellan olika länder. För information om hur du
skaffar bort bilbarnstolen på rätt sätt kontaktar du ditt kommunala renhållningsföretag
eller kommunen. Följ i alla händelser gällande regler för avfallshantering.
26
GARANTI
Følgende garanti gælder kun i det land, hvor dette produkt oprindeligt blev solgt af
en forhandler til en kunde. Garantien dækker alle produktions- og materialefejl, som
forefindes eller opstår, på købsdatoen eller inden for to (2) år fra købsdatoen hos den
forhandler som oprindeligt solgte produktet til forbrugeren (producentens garanti).
Hvis en produktions- eller materialefejl opstår, vil vi – efter egen vurdering – enten
reparere produktet uden beregning eller udskifte det med et nyt. For at opnå denne
garanti skal produktet indleveres hos den forhandler, hvor produktet oprindeligt blev
købt, sammen med originalt købsbevis (kvittering eller faktura), som viser købsdato,
forhandlerens navn og typebetegnelsen for produktet. Garantien dækker ikke, hvis
produktet indleveres til producenten eller nogen anden person end den oprindelige
forhandler, som solgte produktet til en forbruger. Undersøg produktet grundigt på
købstidspunktet for eventuelle mangler og produktions- eller materialefejl, og ved
køb pr. postordre straks efter modtagelsen. I tilfælde af fejl skal anvendelse af
produktet stoppes, og produktet skal omgående indleveres til forhandleren, der
oprindeligt solgte produktet. I tilfælde af reklamation skal produktet afleveres i ren
og komplet stand. Før henvendelse til forhandleren bedes brugervejledningen
nøje gennemlæst. Garantien dækker ikke skader påført ved forkert anvendelse
af produktet, udefra kommende påvirkninger (vand, ild, ulykker, etc.) eller normal
slitage. Garantien gælder kun, hvis produktet har været anvendt i henhold til
anvisningerne, hvis eventuelle reparationer og service er udført af autoriserede
personer, og hvis der er anvendt originale komponenter samt originalt tilbehør.
Garantien udelukker, begrænser eller på anden måde påvirker ikke lovbestemte
forbrugerrettigheder, herunder erstatningskrav og krav vedrørende kontraktbrud,
som køber måtte fremsætte over for sælger eller producenten af produktet.
27
TAKUU
Seuraava takuu on voimassa ainoastaan siinä maassa, missä tuote on alun perin
myyty jälleenmyyjältä kuluttajalle. Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet,
jotka tulevat esiin kahden vuoden kuluessa tuotteen ostamisesta jälleenmyyjältä,
joka on alun perin myynyt tuotteen kuluttajalle (valmistuttajan takuu). Tapauksessa
jossa materiaali- tai valmistusvirhe esiintyy, tulemme – oman päätöksemme
mukaisesti – joko korjaamaan tuotteen veloituksetta, tai korvaamaan sen
uudella tuotteella. Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteys alkuperäiseen tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään ja viedä tai toimittaa tuote sovitusti jälleenmyyjälle.
Alkuperäinen, ostopäiväyksellä varustettu ostotosite, takuumerkintä, ostokuitti tai
ostolasku, josta selviää tuotteen malli ja ostopaikka, tulee toimittaa myyjälle tuotteen
mukana. Takuu ei ole voimassa, jos takuuvaatimukset esitetään valmistajalle
muun kuin alkuperäisen tuotteen myyneen jälleenmyyjän toimesta. Tarkastakaa
heti ostohetkellä huolellisesti, että tuote on täydellinen ja että materiaali- tai
valmistusvikoja ei ole havaittavissa. Jos tuote on ostettu etäkaupasta, tarkastakaa
se heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Jjos siinä ilmenee virheitä, älkää
ottako sitä käyttöön, vaan ilmoittakaa virheestä välittömästi jälleenmyyjälle, joka
tuotteen on teille myynyt. Takuuvaatimuksissa tuotteen on oltava puhdas ja muilta
osin moitteettomassa kunnossa. Ennen yhteydenottoa jälleenmyyjään lukekaa
käyttöohje huolellisesti. Takuu ei kata vahinkoja ja vikoja, jotka ovat aiheutuneet
virheellisestä käytöstä, ympäristötekijöistä (kosteus, tuli, liikenneonnettomuus jne.), tai
normaalista kulumisesta. Takuu ei myöskään kata käyttöohjeen vastaisesta käytöstä
aiheutuneita vahinkoja. Takuun edellytyksenä on tuotteen käyttö käyttöohjeen
mukaisesti ja että kaikki siihen kohdistuvat toimenpiteet on tehty valmistajan
valtuuttaman henkilön toimesta sekä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita on
käytetty. Tämä takuu ei rajoita, estä tai muuten vähennä kuluttajan maakohtaisia,
kuluttajansuojalakiin perustuvia oikeuksia myyjää tai valmistajaa kohtaan.
GARANTI
Följande garanti gäller endast i det land där produkten ursprungligen såldes av
en återförsäljare till en kund. Garantin täcker alla tillverknings- och materialfel,
befintliga och som uppstår, vid inköpsdatum eller som uppstår inom två (2) år från
det datum då återförsäljaren sålde produkten till kunden (tillverkargaranti). Om ett
tillverknings- eller materialfel skulle uppstå kommer vi efter eget gottfinnande att
antingen reparera produkten utan kostnad eller ersätta den med en ny produkt.
För att erhålla en sådan garanti krävs det att man lämnar in eller skickar produkten
till återförsäljaren som ursprungligen sålde produkten till kunden och att lämna in
inköpsbeviset i original (kvitto eller faktura) som visar inköpsdatum, återförsäljarens
namn och produktens typbeteckning. Garantin gäller inte om produkten lämnas
in eller skickas till tillverkaren eller någon annan person än återförsäljaren som
ursprungligen sålde produkten till kunden. Kontrollera produkten på inköpsdagen så
att den är komplett och att det inte finns några tillverknings- eller materialfel. Om
produkten köpts genom postorder ska den kontrolleras så snart den anlänt. Om
någon defekt upptäcks ska produkten inte användas utan lämnas in eller skickas
tillbaka till återförsäljaren som ursprungligen sålde produkten. Garantin gäller endast
om den returnerade produkten är ren och i komplett skick. Innan du kontaktar
återförsäljaren ska den här bruksanvisningen läsas igenom noggrant. Garantin
täcker inte några skador orsakade av felanvändning, yttre påverkan (vatten,
brand, trafikolyckor etc.) eller normalt slitage. Den gäller endast då produkten
har använts i enlighet med bruksanvisningarna, om eventuella modifieringar och
underhåll har utförts av auktoriserade personer och om originaldelar och -tillbehör
använts. Den här garantin utesluter inte, begränsar eller påverkar inte på annat sätt
några lagstadgade konsumenträttigheter, inklusive utomobligatoriska anspråk och
anspråk med avseende på kontraktsbrott som köparen kan ha mot säljaren eller
produktens tillverkare.
28
Kjære kunde!
TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE CYBEX PALLAS 2-FIX.
VI FORSIKRER DEG OM AT VI HAR FOKUSERT PÅ SIKKERHET, KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET UNDER UTVIKLINGEN
AV CYBEX PALLAS 2-FIX. PRODUKTET ER FREMSTILT UNDER STRENG KVALITETSKONTROLL OG OPPFYLLER DE STRENGESTE
SIKKERHETSKRAV.
Уважаемый пользователь
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CYBEX PALLAS 2-FIX.
ПРИ РАЗРАБОТКЕ CYBEX PALLAS 2-FIX НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМФОРТА И УДОБСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ДАННЫЙ ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ
ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
Drodzy Klienci!
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP FOTELIKA SAMOCHODOWEGO CYBEX PALLAS 2-FIX.
MOŻEMY PAŃSTWA ZAPEWNIĆ, ŻE OPRACOWUJĄC FOTELIK CYBEX PALLAS 2-FIX, NAJWIĘCEJ UWAGI POŚWIĘCILIŚMY
BEZPIECZEŃSTWU, WYGODZIE ORAZ PROSTOCIE UŻYTKOWANIA. PRODUKT TEN WYPRODUKOWANO W OPARCIU O
29
SYSTEM ŚCISŁEJ KONTROLI JAKOŚCI I SPEŁNIA NAJSUROWSZE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA.
30
CYBEX PALLAS 2-FIX BILBARNESETE
Stol med hodestøtte på regulerbar hovedramme
kombinert med justerbar kollisjonspute.
Anbefales for:
Alder: Fra ca. 9 måneder–4 år
Vekt: 9–18 kg
For kjøretøyseter utstyrt med trepunkters
sikkerhetsbelte.
Godkjent for:
ECE R-44/04,
CYBEX Pallas 2-fix - Gruppe I 9 til 18 kg
CYBEX SOLUTION X2-fix - Gruppe II/III 15 til 36 kg
Solution X2-fix
08/2011
31
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ CYBEX PALLAS 2-FIX
Кресло со спинкой сиденья и подголовником на
регулируемой главной основе с регулируемой
системой безопасности.
Рекомендован:
Для детей в возрасте примерно от 9 месяцев до 4 лет,
от 9 до 18 кг.
Для машин, оборудованных автоматическими
трехточечными ремнями безопасности.
Свидетельство:
ECE R44/04,
CYBEX Pallas 2-fix – Группа I, 9-18 кг.,
CYBEX Solution X2-fix – Группа II/III, 15-36 кг.
DZIECIĘCY FOTELIK SAMOCHODOWY CYBEX PALLAS 2-FIX
Siedzisko z oparciem i zagłówkiem na regulowanej
podstawie, z regulowaną osłoną tułowia.
ZALECANY DLA:
Wiek: od ok. 9 miesięcy do 4 lat
Waga: 9-18 kg
Do foteli samochodowych z 3-punktowymi pasami
bezpieczeństwa z automatyczną blokadą
DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU:
Zgodny z normą ECE R-44/04,
CYBEX Pallas 2-fix - Grupa I, 9-18 kg,
CYBEX Solution X2-fix - Grupa II/III, 15-36 kg
NO
RU
PL
Advarsel! For at barnet skal være korrekt sikret, er det viktig at du bruker og monterer
CYBEX Pallas 2-fix i henhold til anvisningene i denne veiledningen.
Merk! Oppbevar bruksanvisningen under det elastiske trekket på baksiden av
seteryggen, slik at den er tilgjengelig hvis du har behov for å slå opp i den.
Внимание! Для максимальной защиты вашего ребенка необходимо
использовать и устанавливать CYBEX Pallas 2-fix согласно инструкции в данном
руководстве.
Внимание! Пожалуйста, всегда имейте это руководство под рукой и храните
его в специально отведенном для этого месте (пр. с задней стороны спинки
сиденья)
Ostrzeżenie! Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku, bardzo ważne jest, aby
zamontować fotelik CYBEX Pallas 2-fix oraz używać go zgodnie z niniejszą instrukcją
użytkowania.
Uwaga! Instrukcję zawsze przechowuj pod ręką, aby w każdej chwili można było do
niej zajrzeć (np. pod elastyczną osłonką znajdującą się z tyłu oparcia).
INNHOLD
СОДЕРЖАНИЕ
SPIS TREŚCI
HURTIGGUIDE, GRUPPE I....................................................................................................1
HURTIGGUIDE, GRUPPE II/III ...............................................................................................2
GODKJENT FOR................................................................................................................31
MONTERING FØRSTE GANG ...........................................................................................33
RIKTIG PLASSERING I BILEN...............................................................................................33
SLIK TAR DU BORT CYBEX PALLAS-FESTET ........................................................................37
INSTALLASJON AV BARNESTOL MED ISOFIX FESTESYSTEM..............................................35
SIKRING AV BARNET..........................................................................................................37
JUSTERING I FORHOLD TIL KROPPSSTØRRELSE ...............................................................39
FJERNE INNLEGGET ...........................................................................................................39
INNSTILLING AV SIKKERHETSPUTE - ECE GRUPPE I (9-18 KG) ..........................................39
SITTE- OG LIGGEPOSISJON – ECE GRUPPE I (9-18 KG)...................................................41
INNSTILLBAR HODESTØTTE ...............................................................................................41
FASTGJØRING MED SIKKERHETSPUTE – ECE GRUPPE 1 (9-18 KG)..................................43
SKIFTE FRA ECE GRUPPE I (9-18KG) TIL ECE GRUPPE II/III (15-36KG) ..............................43
ENDRING AV ISOFIX-FESTESYSTEM ...................................................................................45
FASTGJØRING UTEN SIKKERHETSPUTE – ECE GRUPPE II/III (15-36 KG) ...........................47
ER BARNET FORSVARLIG SIKRET? .....................................................................................47
VEDLIKEHOLD AV PRODUKT ............................................................................................49
FJERNE SETETREKK .............................................................................................................49
FJERNE SETETREKKET PÅ RYGGSTØTTEN...........................................................................49
RENGJØRING ...................................................................................................................49
ETTER EN ULYKKE ...............................................................................................................51
PRODUKTETS LEVETID .......................................................................................................51
AVHENDING .....................................................................................................................51
GARANTI ...........................................................................................................................53
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ГРУППА I .................................................................................1
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ГРУППА II/III.............................................................................2
СВИДЕТЕЛЬСТВО ............................................................................................................31
ПЕРВАЯ УСТАНОВКА .......................................................................................................34
ЛУЧШАЯ ПОЗИЦИЯ В АВТОМОБИЛЕ ............................................................................34
УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ISOFIX-CONNECT ....36
ИЗВЛЕЧЕНИЕ CYBEX PALLAS 2-FIX ..................................................................................38
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА..............................................................................38
РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА ПО РАЗМЕРУ ТЕЛА РЕБЕНКА .................................................40
КАК СНЯТЬ ВКЛАДКУ С БУСТЕРА ..................................................................................40
РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ - ЕСЕ ГРУППА I (9-18 КГ) .............................40
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ И ОТКИНУТОЕ НАЗАД - ЕСЕ ГРУППА I (9-18 КГ) ........................42
РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА ..................................................................................42
ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ - ЕСЕ ГРУППА I (9-18 КГ) ..........................44
ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ECE ГРУППЫ I (9-18 КГ) В ПОЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ECE ГРУППЫ II/III (15-36 КГ) .....................................................................................44
ОБНОВЛЕНИЯ ISOFIX-CONNECT....................................................................................46
УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕСЕ ГРУППА II/III (15-36 КГII/III) ........................................................................................48
ПРАВИЛЬНО ЛИ ПРИСТЕГНУТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК? ......................................................48
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ ......................................................................................................50
КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ...........................................................................................................50
КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ СО СПИНКИ СИДЕНЬЯ..................................................................50
ЧИСТКА ............................................................................................................................50
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ ........................................................................................52
ПРОЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ...................................................................................................52
ОТХОДЫ ...........................................................................................................................52
ГАРАНТИЯ .........................................................................................................................54
INSTRUKCJA SKRÓCONA GRUPA I ....................................................................................1
INSTRUKCJA SKRÓCONA GRUPA II/III ...............................................................................2
HOMOLOGACJA .............................................................................................................31
PIERWSZY MONTAŻ FOTELIKA ..........................................................................................34
WŁAŚCIWE MIEJSCE W SAMOCHODZIE ........................................................................34
MONTAŻ FOTELIKA ZA POMOCĄ ZACZEPÓW ISOFIX ....................................................36
DEMONTAŻ FOTELIKA Pallas 2-fix ....................................................................................38
ZABEZPIECZANIE DZIECKA ...............................................................................................38
DOSTOSOWANIE FOTELIKA DO WZROSTU DZIECKA ......................................................40
WYJMOWANIE WKŁADKI Z SIEDZISKA..............................................................................40
REGULACJA OSŁONY TUŁOWIA - ECE GRUPA I (9-18 KG) ............................................40
POZYCJA SIEDZĄCA I ODCHYLONA - ECE GRUPA I (9-18 KG)......................................42
REGULACJA ZAGŁÓWKA ................................................................................................42
ZABEZPIECZANIE DZIECKA Z OSŁONĄ TUŁOWIA - ECE GRUPA I (9-18 KG) ...................44
ZMIANA FOTELIKA ZGODNEGO Z ECE GRUPA I (9-18 KG) W GRUPĘ II/III (15-36 KG)...44
PRZEKŁADANIE ZACZEPÓW ISOFIX .................................................................................46
ZABEZPIECZANIE DZIECKA BEZ OSŁONY TUŁOWIA - ECE GRUPA II/III (15-36 KG).........48
CZY DZIECKO JEST DOBRZE ZABEZPIECZONE? ...............................................................48
KONSERWACJA ................................................................................................................50
ZDEJMOWANIE TAPICERKI ...............................................................................................50
ZDEJMOWANIE TAPICERKI Z OPARCIA FOTELIKA .........................................................50
CZYSZCZENIE ....................................................................................................................50
POSTĘPOWANIE PO WYPADKU DROGOWYM ...............................................................52
TRWAŁOŚĆ PRODUKTU ....................................................................................................52
UTYLIZACJA ......................................................................................................................52
GWARANCJA ...................................................................................................................54
32
MONTERING FØRSTE GANG
Sett inn sidebeskyttelsesputene på begge sider i montasjehullene (B) og press dem
ned til de går i inngrep.
KORREKT PLASSERING I BILEN
CYBEX PALLAS-festet kan brukes uten ISOFIX-FESTE på alle bilseter med
automatisk trepunktsele dersom stolen er godkjent til voksne.
Advarsel! Du kan ikke bruke stolen i et sete med topunktsbelte eller
hoftebelte. Hvis du fester barnet med et topunktsbelte, kan det få livstruende skader
i en ulykke.
Ved montering av CYBEX PALLAS-festet med festesystemet ISOFIX (o), kommer
barnestolen inn under kategorien av ”halv-universelle”, dvs, at det kun må
brukes i visse biltyper. Se vennligst listen over godkjente biler for å sjekke, om
bilen din er kompatibel. Listen blir oppdatert med jevne mellomrom og den
nyeste versjonen kan ses online på www.cybex-online.com.
Bemerk vennligst følgende unntak, der barnestolen kan brukes på forsetet
(passasjersetet):
– I biler med mavepute skal passasjersetet skyves så langt tilbake som mulig. Sørg for
at den øverste delen på bilselen blir liggende bak seleskinnen på barnestolen.
– Følg anbefalingene til bilprodusenten.
Advarsel! Seteselen (f) skal gå diagonalt fra ryggen og må aldri gå til det øverste
selepunktet på setet i bilen din. Dersom du ikke kan justere dette, for eksempel ved
å skyve setet framover eller ved å montere barnestolen på et annet sete i bilen, så
passer dette barnestolen ikke til bilen din.
Bagasje eller andre gjenstander i bilen som kan føre til skader ved ulykker, må alltid
festes skikkelig.
Advarsel! Denne bilstol må ikke anvendes i biler med sidevendte seter. Bilstolen
er tillatt for kjøretøyer med bakovervendte seter, f.eks. i varebiler eller minibusser,
forutsatt at setet er godkjent til voksne. Sørg for at nakkestøtten ikke er avmontert
når bilstolen monteres på et passasjersete som vender mot kjøreretningen! Bilstolen
skal ha setebeltet fastspent, selv om den ikke brukes. Dette for å unngå at fører eller
passasjerer kommer til skade pga. en løs bilstol i tilfelle av en nødbremsing eller et
sammenstøt.
Merk! Gå aldri fra barnet i bilen.
B
o
f
33
ПЕРВАЯ УСТАНОВКА
Установите подушку Линейной Защиты от Бокового Удара (система LSP) с обеих сторон
в крепежные отверстия (B). После этого нажмите на подушку, пока не услышите щелчок.
ЛУЧШАЯ ПОЗИЦИЯ В АВТОМОБИЛЕ
CYBEX Pallas 2-fix можно использовать без ISOFIX-CONNECT во всех
автомобилях, оборудованных трехточечными ремнями безопасности, при
условии, что сиденье одобрено для взрослых.
Внимание! Не используйте детское автокресло в автомобилях, оборудованных
двухточечными ремнями безопасности. При аварии ребенок, пристегнутый
двухточечным ремнем безопасности, может получить травмы, не совместимые с
жизнью.
При установке CYBEX Pallas 2-fix вместе с системой ISOFIX-CONNECT детское
автокрело попадает в разряд „полу-универсальный“, т.е. его можно
использовать в определенных видах транспортного средства. Пожалуйста,
просмотрите список автомобилей, предназначенных для подобного
автокресла. Список автомобилей постоянно обновляется на сайте www.
cybex-online.com.
Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации по установке детского
автокресла:
– В автомобилях, оборудованных подушкой безопасности, пожалуйста, отодвиньте
сиденье пассажира, как можно дальше от детского автокресла. Убедитесь, что
детское автокресло закреплено ремнем безопасности автомобиля.
– Строго соблюдайте рекомендации от производителя вашего автомобиля.
Внимание! Ремень безопасности (f) должен идти по диагонали и никогда не должен
находиться спереди от верхнего ремня безопасности сиденья вашего автомобиля.
Если вы не можете отрегулировать ремень безопасности, например, подвинув кресло
вперед, или переставив детское автокресло на другое подходящее сиденье в
автомобиле, значит данное автокресло непригодно для вашего автомобиля.
Багаж или другие вещи в автомобиле должны быть всегда закреплены, иначе они могут
ранить пассажиров при аварии. Отдельные детали во время аварии могут нанести
раны, не совместимые с жизнью.
Внимание! Для транспортных средств, оборудованных сиденьями с боку,
использование детского автокресла не разрешено. Если сиденье находится в
обратном от движения направлении (пр. микроавтобус или фургон), то использование
детского автокресла разрешено только в том случае, если сиденье в автомобиле
подлежит для использования взрослым. Когда устанавливаете детское автокресло на
сиденье, расположенное против направления движения, убедитесь, что подголовник
не снят. Детское автокресло должно быть всегда закреплено, даже если в нем не
находится ребенок, иначе во время резкого торможения или аварии автокресло
может ранить находящихся в автомобиле пассажиров.
Внимание! Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.
PIERWSZY MONTAŻ FOTELIKA
Włóż wkładki zabezpieczające przed zderzeniem bocznym (system L.S.P.) w otwory
montażowe (B) znajdujące się z obu stron, następnie wciśnij je, aż się zatrzasną.
WŁAŚCIWE MIEJSCE W SAMOCHODZIE
Fotelik CYBEX Pallas 2-fix może być używany bez zaczepów ISOFIX na
dowolnym siedzeniu samochodu, gdzie zamontowane są 3-punktowe pasy
bezpieczeństwa z automatyczną blokadą i które jest dopuszczone do użytku
przez osoby dorosłe.
Ostrzeżenie! Fotelika CYBEX Pallas 2-fix nie wolno używać na siedzeniu, gdzie znajdują
się 2-punktowe pasy bezpieczeństwa lub pas biodrowy. Używanie tego typu pasów
bezpieczeństwa może spowodować śmiertelne obrażenia dziecka w razie wypadku.
Gdy fotelik CYBEX Pallas 2-fix jest mocowany za pomocą systemu ISOFIX, należy
wtedy do kategorii „półuniwersalnej“, co oznacza, że może być używany tylko
w pewnego typu pojazdach. Prosimy sprawdzić, czy na liście dopuszczonych
pojazdów znajduje się Państwa samochód. Lista ta jest regularnie uaktualniana
i jej najnowsza wersja znajduje się na stronie internetowej www.cybex-online.com.
W wyjątkowych przypadkach fotelik można umieścić na przednim siedzeniu. Należy przy
tym przestrzegać następujących zaleceń:
– Jeżeli pojazd posiada poduszkę powietrzną od strony pasażera, odsuń siedzenie do
tyłu najdalej, jak jest to możliwe. Zwróć uwagę, aby górny zaczep pasa pojazdu zawsze
znajdował się za fotelikiem.
– Ściśle przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu.
Ostrzeżenie! Pas barkowy pojazdu (f) powinien zawsze przebiegać skośnie od tyłu i nie
powinien nigdy przebiegać ku przodowi w kierunku górnego zaczepu pasa przedniego
siedzenia samochodu. Jeżeli nie jesteś w stanie w ten sposób ustawić fotelika CYBEX Pallas
2-fix na żadnym siedzeniu (np. przesuwając siedzenie samochodu do przodu), oznacza to,
że fotelik nie nadaje się do tego typu pojazdu.
Bagaże i inne przedmioty znajdujące się w samochodzie, które mogą zranić pasażerów
w czasie wypadku powinny zostać dokładnie zabezpieczone. Pozostawione luzem
przedmioty mogą spowodować śmiertelne obrażenia w czasie zderzenia.
Ostrzeżenie! Montowanie niniejszego dziecięcego fotelika samochodowego na fotelach
samochodowych ustawionych bokiem do kierunku jazdy jest niedozwolone. Na fotelach
samochodowych umieszczonych tyłem do kierunku jazdy, np. w samochodach typu van
czy minibus, można montować niniejszy fotelik, pod warunkiem że fotele samochodowe
przeznaczone są do przewożenia osób dorosłych. Montując fotelik samochodowy na
siedzeniu tyłem do kierunku jazdy, upewnij się, że zagłówek nie jest zdjęty. Dziecięcy fotelik
zawsze musi być zapięty pasami, nawet jeśli jest pusty. Fotelik pozostawiony luzem może
spowodować obrażenia kierowcy i pasażerów w przypadku gwałtownego hamowania
czy kolizji.
Uwaga! Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie bez opieki.
34
u
d
j
w
c
o
y
c
35
b
INSTALLASJON AV BARNESTOL MED ISOFIX-FESTESYSTEM
Sikkerheten for barnet ditt blir forbedret ved bruk av ISOFIX-festet, som
holder sammen CYBEX PALLAS-festet med selve bilen. Barnet vil stadig være
spent fast ved bruk av bilens trepunktsele.
– koble sammen de to leverte ISOFIX-CONNECT skinnene (u) (de lengste delene
peker oppover) med ISOFIX forankringspunktene (j). En motsatt montering (de
lengste delene peker nedover) er også mulig.
NB! Bilens ISOFIX forankringspunkter (j) består av to metallringer pr. sete, som er
plassert mellom ryggen og setet på bilsetet. Hvis du er i tvil, så se i instruksjonsboken
til bilen.
– Trekk i justeringshåndtaket (c), under setet (d) på hovedstellet (w) til CYBEX PALLASfestet.
– Trekk koblingene (o) så langt ut de kan komme.
– Snu koblingene (o) 180° til de peker i retning mot ISOFIX-feste skinnene (u).
NB! Sørg for, at det grønne sikkerhetsmerket (b) på samlestykkene ikke er synlig. Om
nødvendig, frigjør dem ved på samme tid å skyve og dra den røde utløserknappen
(y) bakover. Gjenta denne fremgangsmåten med det andre samlestykket.
– Skyv de to koblingene (o) inn i skinnene til ISOFIX-CONNECTfestet (u) til du hører
dem klikke inn i ISOFIX forankringspunktene (j).
– Sørg for, at CYBEX PALLAS-festet sitter ordentlig ved å prøve å dra ut barnestolen.
– Det grønne sikkerhetsmerket (b) skal være helt synlig på begge sider av de røde
utløserknappene (y).
– Med justeringshåndtaket (c), som sitter på hovedstellet (w) på CYBEX PALLASfestet, kan du nå justere stillingen på barnestolen.
NB! For flere opplysninger, se avsnittet “SIKRING AV BARNET”.
– Nå kan du spenne fast barnet. Se vennligst avsnittet “SIKRING MED SIKKERHETSPUTE”.
УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА С СИСТЕМОЙ ISOFIX-CONNECT.
Ваш ребенок будет находиться в большей безопасности, если вы
будете использовать систему ISOFIX-CONNECT вместе с CYBEX Pallas
2-fix. Ваш ребенок будет пристегнут при помощи трехточечного ремня
безопасности автомобиля.
– Соедините обе части ISOFIX-CONNECT (u) (длинные части, направленные
вверх) к местам крепления ISOFIX (j). Противоположная установка (длинные
части, направленные вниз) также возможна.
Внимание! Места крепления ISOFIX (j) состоят из двух металлических колец
на одно место. Они расположены между спинкой и системой безопасности
сиденья вашего автомобиля. Если есть какие-либо сомнения, обратитесь к
инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
– Потяните ручку регулировки (с), которая находится под системой
безопасности (d) на главной раме (w) CYBEX Pallas 2-fix.
– Удалите соединители (о) друг от друга, насколько это возможно.
– Поверните соединители (о) на 180°, до тех пор, пока они не будут направлены
в сторону деталей ISOFIX-CONNECT (u).
Внимание! Убедитесь, что зеленый индикатор безопасности (b) соединителей
не видим. При необходимости одновременно нажмите и потяните назад
красную кнопку (y). Повторите то же самое с другим соединителем.
– Нажмите на оба соединителя (о) в ISOFIX-CONNECT, пока не услышите щелчок.
– Убедитесь, что CYBEX Pallas 2-fix верно установлен. Для этого попробуйте
вытащить кресло.
– Зеленый индикатор безопасности (b) должен быть видим на обеих сторонах
красных кнопок (y).
– При помощи регулируемой ручки (с), находящейся на главное раме (w)
CYBEX Pallas 2-fix, можно регулировать положение десткого автокресла.
Внимание! Для дополнительной информации обратитесь к главе „Безопасность
вашего ребенка“.
– Теперь вы можете пристегнуть ребенка. Пожалуйста, обратитесь к главе
„Укрепление при помощи системы безопасности“.
MONTAŻ FOTELIKA ZA POMOCĄ ZACZEPÓW ISOFIX
Dzięki systemowi ISOFIX, który umożliwia stabilne zamocowanie fotelika
CYBEX Pallas 2-fix w samochodzie, zwiększa się bezpieczeństwo Twojego
dziecka. Dziecko powinno być nadal zabezpieczone 3-punktowym
samochodowym pasem bezpieczeństwa.
– Połącz dwa załączone elementy pomocnicze ISOFIX (u) (ich dłuższa część
powinna być skierowana do góry) z uchwytami ISOFIX (j). Można je również
zamocować w taki sposób, że ich dłuższa część będzie skierowana w dół.
Uwaga! Uchwyty ISOFIX (j) to dwa metalowe pierścienie znajdujące się w szczelinie
pomiędzy oparciem a siedziskiem siedzenia samochodowego. W razie wątpliwości
należy zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu.
– Do regulacji służy uchwyt (c) znajdujący się pod siedziskiem, w podstawie (w)
fotelika.
– Wyciągnij zaczepy (o) najdalej, jak to możliwe.
– Obróć zaczepy (o) o 180°, tak aby były zwrócone w kierunku elementów
pomocniczych ISOFIX (u).
Uwaga! Upewnij się, że oba zielone przyciski zabezpieczające (b) zaczepów nie
są wyciśnięte. W razie potrzeby zwolnij zaczep, wciskając i przesuwając czerwony
przycisk zwalniający (y). Powtórz te same czynności dla drugiego zaczepu.
– Wsuń oba zaczepy (o) do elementów pomocniczych ISOFIX, aż usłyszysz, że
zatrzasnęły się w uchwytach ISOFIX (j).
– Pociągnij za fotelik, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowany.
– Zielone przyciski zabezpieczające (b) powinny być widoczne z obu stron i powinny
wystawać z czerwonych przycisków zwalniających (y).
– Za pomocą uchwytu (c) znajdującego się w podstawie (w) fotelika możesz teraz
ustawić położenie fotelika.
Uwaga! Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie „ZABEZPIECZANIE DZIECKA“.
– Możesz teraz zabezpieczyć dziecko pasem. Zajrzyj do punktu „ZABEZPIECZANIE
DZIECKA Z OSŁONĄ TUŁOWIA“.
36
o
37
y
b
TA VEKK CYBEX PALLAS 2-FIX-FESTET
Utfør trinnene i installasjonen i motsatt rekkefølge.
– Løsn ISOFIX samledelene (o) ved samtidig å dra i og skyve de røde
utløserknappene (y) bakover.
– Trekk ut barnestolen fra ISOFIX-CONNECT koblingene (u).
– Roter koblingene (o) 180°.
– Trekk justeringshåndtaket (c) som er anbragt på hovedstellet (w) på CYBEX
PALLAS-festet og skyv koblingene (o) inn i barnestolen til de er helt skjult.
NB! Ved å følge disse trinnene beskyttes polstringen på bilsetet og ISOFIX koblingene
blir beskyttet mot flekker eller skader. Skader og flekker kan hindre en friksjonsfri
betjening.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ CYBEX PALLAS 2-FIX
Повторите все, что вы делали при установке, только в обратном порядке.
– Разблокируйте соединители (o) ISOFIX одновременно потянув
красные кнопки (y).
– Вытащите детское автокресло из ISOFIX-CONNECT(u).
– Поверните соединители на 180°.
– Потяните за ручку регулировки (с), которая находится на главной раме (w)
CYBEX Pallas 2-fix.
Внимание! Следуя этой инструкции сиденье и соединители ISOFIX будут
защищены от повреждения и загрязнений. Повреждения и загрязнения могут
препятствовать нормальной работе автокресла.
DEMONTAŻ FOTELIKA PALLAS 2-FIX
Wykonaj wszystkie czynności konieczne w celu montażu fotelika w
samochodzie w odwrotnej kolejności.
– Zwolnij zaczepy ISOFIX (o), wciskając i przesuwając czerwone przyciski
zwalniające (y).
– Wyjmij fotelik z elementów pomocniczych (u).
– Obróć zaczepy (o) o 180°.
– Pociągnij za uchwyt do regulacji (c) znajdujący się w podstawie (w) fotelika
CYBEX Pallas 2-fix i wciśnij zaczepy (o), aż się schowają w siedzisku.
Uwaga! Procedura ta chroni siedzisko fotelika i zapobiega uszkodzeniu lub
poplamieniu uchwytów ISOFIX. Uszkodzenia lub plamy mogłyby mieć wpływ na
sprawność systemu mocowania fotelika.
SIKRE BARNET
Plasser barnet i stolen i bilsetet.
– Sørg for, at ryggstøtten (a) på CYBEX PALLAS-festet hviler flatt mot ryggstøtten til
bilsetet, slik at barnestolen under ingen omstendigheter er i soveposisjon.
– Når man bruker ISOFIX forankringspunktene (j) skal man sikre seg, at
ryggstøtten (a) til CYBEX PALLAS-festet er helt i rett linje og har full kontakt
med den opprette delen på bilsetets ryggstøtte. Posisjonen kan endres
ved hjelp av justeringshåndtaket (c) under setet (d) på hovedstellet (w)
til barnestolen.
– Dersom nakkestøtten på bilsetet er i veien, så trekk det helt ut, snu det eller ta
det helt av (eksepsjonelt tilfelle, se avsnittet “DEN BESTE POSISJONEN I BILEN”).
Ryggstøtten (a) passer perfekt til nesten alle posisjoner til bilsetet.
Advarsel! Seteryggen til Pallas 2-fix bør hvile flatt mot ryggen av bilsetet. Ved å trykke
barnestolen bakover vil den presses tett mot bilsetet.
NB! På noen bilsetetrekk, laget av sart materiale (f.eks. velur, lær osv.) kan bruken av
barnestolen gi merker av slit. For å unngå dette, legg en klut eller et håndkle under
barnestolen.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Установите CYBEX Pallas 2-fix на соответствующее сиденье в автомобиле.
– Пожалуйста, убедитесь, что спинка сиденья (а) CYBEX Pallas 2-fix находится
в правильном положении, особенно, если ребенок находится в положении
лежа.
– Если вы используете систему крепления ISOFIX (j), убедитесь, что
спинка (a) CYBEX Pallas 2-fix находится параллельно со спинкой
сиденья автомобиля. Положение может быть отрегулировано при
помощи регулируемой ручки (с), которая находится под системой
безопасности (d) на главной раме (w) детского сиденья.
– Если подголовник на сидении автомобиля мешает, пожалуйста, поднимите его
наверх до края, поверните в другую сторону или же снимите (за исключением
случаев, описанных в главе „Лучшее положение в автомобиле“). Спинку (а)
можно регулировать таким способом, что она подойдет практически для
любого наклона спинки сидения автомобиля.
Внимание! Спинка CYBEX Pallas 2-fix должен плотно прилегать к спинке сиденья
автомобиля. Надавите на бустер по направлению сиденья автомобиля. Для
наиболее лучшей защиты вашего ребенка, сиденье должно находиться в
нормальной верхней позиции.
Внимание! Сиденья некоторых автомобилей, сделанных из мягких тканей
(велюр, кожа и т.д.), могут быть повреждены из-за использования детского
автокресла. Во избежание этого постелите под детским автокреслом одеяло
или полотенце. Для надлежащей регулировки высоты CYBEX Pallas 2-fix у бустера
уже есть вкладка, которая помещена под чехлом сиденья.
ZABEZPIECZANIE DZIECKA
Umieść fotelik CYBEX Pallas 2-fix na odpowiednim siedzeniu samochodu.
– Należy zwrócić uwagę, żeby oparcie fotelika (a) ściśle przylegało do oparcia
fotela samochodowego. Podczas montażu fotelik CYBEX Pallas 2-fix nie może być
w żadnym razie ustawiony w pozycji do spania.
– Kiedy korzystasz z uchwytów ISOFIX (j) w samochodzie, upewnij się, że
oparcie (a) fotelika CYBEX Pallas 2-fix ściśle przylega do oparcia siedzenia
samochodowego. Można to wyregulować za pomocą uchwytu do
regulacji (c) umieszczonego pod siedziskiem (d), w podstawie (w)
fotelika.
– Jeżeli zagłówek siedzenia samochodu przeszkadza w zamontowaniu fotelika,
należy go wyjąć i obrócić albo zdjąć całkowicie (z wyjątkiem sytuacji opisanej
w punkcie „WŁAŚCIWE MIEJSCE W SAMOCHODZIE“). Oparcie fotelika (a) łatwo
dopasowuje się do siedzenia samochodowego o prawie każdym nachyleniu.
Ostrzeżenie! Oparcie fotelika Pallas 2-fix powinno dokładnie przylegać do oparcia
fotela samochodowego. Siedzisko fotelika powinno być dosunięte do tyłu i ściśle
przylegać do siedzenia fotela samochodowego. Dla zapewnienia jak najlepszej
ochrony dziecku fotelik powinien być ustawiony w normalnej, pionowej pozycji!
Uwaga! Delikatna tapicerka foteli samochodowych (np. welurowa czy skórzana)
może ulec uszkodzeniu przez dziecięcy fotelik samochodowy. Aby tego uniknąć,
należy pod fotelik podłożyć kocyk lub ręcznik.
38
i
ee
JUSTERING I FORHOLD TIL KROPPSSTØRRELSE
For å sikre at høyden til CYBEX Pallas 2-fix barnesete stilles inn korrekt, følger det med
et innlegg (i) som er ferdig montert under setetrekket ved kjøp.
– Vi anbefaler at dette innlegget (i) brukes så lenge barnet er mellom 9 og 18
måneder.
– Når barnet er over 19 måneder, kan innlegget fjernes.
– Senere justeres høyden ved flytte hodestøtten (e) til korrekt posisjon. Trekk i
skyvemekanismen (h) for å løsne hodestøtten.
– Korrekt høyderegulering er oppnådd når du kan plassere 2 fingre mellom bunnen
på hodestøtten og barnets skulder.
NB! Høyden på skulder- og nakkestøtte (e) skal innstilles nøye for å gi best mulig
beskyttelse og komfort for barnet og for å sikre den best mulige posisjonen på
skråselen (f). Høyden på skulder- og nakkestøtten kan innstilles i 11 ulike posisjoner.
Skulderdelen er koblet sammen med hodestøtten og skal ikke justeres separat.
РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА ПО РАЗМЕРУ ТЕЛА РЕБЕНКА
Для надлежащей регулировки высоты CYBEX Pallas 2-fix у бустера уже есть
вкладка, которая помещена под чехлом сиденья.
– Рекомендуется использовать эту вставку (i) для регулировки высоты, когда
детям от 9 до 18 месяцев.
– Для детей, чей возраст превышает 19 месяцев, вставку (i) можно убрать.
– После этого высоту нужно регулировать, переместив подголовник (е) в
нужное положение. Потяните за ручку регулировки (h), чтобы деблокировать
подголовник.
– Кресло отрегулировано верно, если вы можете поместить 2 пальца между
нижним краем подголовника (е) и плечом ребенка. Потяните за ручку
регулировки (h), для того, чтобы деблокировать подголовник.
Внимание! Подголовник (e) должен быть верно отрегулирован в высоте для
того, чтобы обеспечить наибольший комфорт и защиту вашему ребенку. Также
для того, чтобы гарантировать оптимальную позицию диагонального ремня (f).
Высота подголовника может быть отрегулирована в 11 позициях. Часть для плеча
прикреплена к подголовнику и не должна регулироваться отдельно.
DOSTOSOWANIE FOTELIKA DO WZROSTU DZIECKA
W momencie zakupu, w foteliku CYBEX Pallas 2-fix pod tapicerką siedziska,
znajduje się wkładka podwyższająca (i) gwarantująca możliwość prawidłowego
dopasowania jego wysokości.
– Zaleca się stosowanie wkładki podwyższającej (i) dla dziecka w wieku między 9 a
18 miesięcy.
– Dla dziecka w wieku powyżej 19 miesięcy wkładkę można wyjąć.
– Po wyjęciu wkładki wysokość fotelika powinna być regulowana poprzez
ustawienie zagłówka (e) w odpowiedniej pozycji. Aby zwolnić zagłówek, pociągnij
uchwyt (h).
– Wysokość zagłówka należy ustawić tak, aby pomiędzy ramieniem dziecka a
dolną krawędzią zagłówka (e) mieściły się dwa palce. Pociągnij za uchwyt do
regulacji (h), aby odblokować zabezpieczenie barkowe i zagłówek.
Uwaga! Tylko prawidłowe dostosowanie wysokości zagłówka i zabezpieczenia
barkowego (e) zapewni optymalne bezpieczeństwo i wygodę dziecku. Gwarantuje
to również najlepsze położenie barkowego pasa bezpieczeństwa (f). Zagłówek i
zabezpieczenie barkowe można ustawić w 11 pozycjach. Zabezpieczenie barkowe
jest połączone z zagłówkiem, więc nie trzeba regulować go osobno.
FJERNE INNLEGGET
1. Åpne trykknappene foran på setetrekket.
2. Løft opp setetrekket til høydeinnstillingsinnlegningen (i) lett kan tas av på forsiden.
3. Fjern høydeinnstillingsinnlegget (i) i henhold til ovenstående anbefalinger i forhold
til alder.
4. Sett setetrekket tilbake til utgangsposisjonen og lukk trykknappene.
КАК СНЯТЬ ВКЛАДКУ С БУСТЕРА
1. Раскройте кнопки, которые находятся на передней части бустера.
2. Потяните чехол бустера до тех пор, пока вставку для регулировки высоты (i)
можно легко снять.
3. Вытащите вставку для регулировки высоты (i), следуя вышеперечисленным
рекомендациям.
4. Поместите чехол сиденья обратно в обычное положение и пристегните
кнопки.
WYJMOWANIE WKŁADKI Z SIEDZISKA
1. Rozepnij zatrzaski z przodu tapicerki siedziska.
2. Podnieś tapicerkę, tak by wkładkę (i) można łatwo wyjąć od przodu.
3. Wyjmij wkładkę, stosując się do powyższych rekomendacji wiekowych.
4. Z powrotem naciągnij tapicerkę na siedzisko i zapnij zatrzaski.
INNSTILLING AV SIKKERHETSPUTE – ECE GRUPPE I (9-18 KG)
Ved å trykke på de to knappene (z) glir sikkerhetsputen (p) inn i den bredeste
posisjonen. Ved å utløse knappene (z) blir sikkerhetsputen (p) låst i denne posisjonen.
Sidekomponentene på kollisjonsputen (p) passer nøyaktig inn i armlenet på
beskyttelsesputen. De kobler sammen kollisjonsputen (p) og beskyttelsesputen (d).
Sikkerhetsputen (p) skal innstilles slik at den rører barnets bryst uten å trykke mot
barnets kropp.
Advarsel! Kollisjonspute (p) og hovedramme (w) skal kun brukes sammen og kun for
barn opp til 18 kg!
РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ - ЕСЕ ГРУППА I (9-18 КГ.)
Когда вы нажмете на две кнопки (z) система безопасности (р) вернется в самую
узкую позицию. Освободив кнопки (z) система безопасности (р) закрепится в
нужной позиции.
Боковые стороны системы безопасности (р) вставляются точно в подлокотник
детского сиденья. Они соединяют систему безопасности (р) и бустер (d).
Систему безопасности (р) необходимо хорошо отрегулировать, чтобы она
касалась детской грудной клетки, не оказывая сильного давления на тело
ребенка.
Внимание! Систему безопасности (р) можно использовать только вместе с
главной рамой (w) и только если вес ребенка не превышает 18 кг!
REGULACJA OSŁONY TUŁOWIA - ECE GRUPA I (9-18 KG)
Kiedy naciśniesz przyciski (z), osłonę (p) można przesunąć do przodu. Kiedy zwolnisz
przyciski (z), osłona (p) zatrzaśnie się w wybranej pozycji.
Boczne części osłony (p) dokładnie pasują do podpórek na ręce siedziska. Łączą
one osłonę (p) z siedziskiem (d).
Osłona tułowia powinna być tak ustawiona, aby dotykała klatki piersiowej dziecka.
Nie może jednak uciskać ciała dziecka.
Ostrzeżenie! Osłona tułowia (p) i podstawa (w) muszą być zawsze używane w
komplecie i tylko dla dzieci o wadze do 18 kg!
hh
p
d
39
z
40
p
v
v
w
r
41
t
SITTE- OG LIGGEPOSISJON – ECE GRUPPE I (9-18 KG)
Det er ikke nødvendig å ta av selen for å sette CYBEX Pallas 2-fix-festet i en skrå
posisjon.
– Når barnet holder på å falle i søvn, trekk i håndtaket (v) og CYBEX PALLAS-festet glir
automatisk ned.
NB! Så lenge bilen kjører er det forbudt for føreren å justere på skråstillingen på
barnestolen.
– Når barnet ikke sitter i stolen lengre, kan du rette opp setet til opprett stilling ved å
dra i håndtaket (v) igjen og presse forsiktig mot seteputen (d).
Advarsel! Sørg for, at håndtaket (v) til skråstillingsmekanismen låses med en
klikklyd. Liggeposisjonen er kun godkjent til ECE Gruppen I (9-18 kg), sammen med
hovedstellet (w) og sikkerhetsputen (p).
NB! Sørg for, at både hofteselen (n) og skråselen (f) alltid er spent fast.
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ И ОТКИНУТОЕ НАЗАД - ЕСЕ ГРУППА I (9-18 КГ.)
Нет необходимости в том, чтобы расстегнуть ремень безопасности ля того,
чтобы закрепить CYBEX Pallas 2-fix в положении, откинутом назад.
– Если ребенок захочет спать, просто потяните за ручку (v) и CYBEX Pallas 2-fix
автоматически опустится.
Внимание! Во время движения автомобиля, водителю не разрешается
регулировать положение, откинутое назад.
– Если ребенок не находится в автокресле, то вы можете поднять спинку в
вертикальное положение, снова потянув ручку (v) и слегка надавив на бустер.
Внимание! Убедитесь, что ручка (v), предназначенная для того, чтобы
опрокинуть спинку, всегда защелкивается. Положение, опрокинутое назад,
одобрено только для ЕСЕ Группы I (9-18 кг.) вместе с главное рамой (w) и
системой безопасности (p).
Внимание! Убедитесь, что поясной (n) и вертикальный (f) ремни безопасности
всегда крепко пристегнуты.
POZYCJA SIEDZĄCA I ODCHYLONA - ECE GRUPA I (9-18 KG)
Nie ma potrzeby rozpinania pasa samochodowego, aby ustawić fotelik CYBEX
Pallas 2-fix w pozycji odchylonej.
– Kiedy dziecko zaśnie, pociągnij za uchwyt (v), a fotelik automatycznie odchyli się.
Uwaga! Kierowcy nie wolno regulować pozycji fotelika podczas prowadzenia
samochodu.
– Kiedy dziecka już nie będzie w samochodzie, możesz ustawić fotelik w pozycji
pionowej, ponownie pociągając za uchwyt (v) i delikatnie naciskając na siedzisko.
Upewnij się, że uchwyt (v) za pomocą którego odchyla się fotelik, zatrzaskuje się
w miejscu z głośnym kliknięciem. Odchylanie fotelika dozwolone jest wyłącznie
dla grupy I (9-18kg) wg normy ECE, zawsze w połączeniu z podstawą (w) i osłoną
tułowia (p)!
Uwaga! Zawsze sprawdzaj, czy pas biodrowy (n) i barkowy (f) są mocno naprężone.
JUSTERE HODESTØTTENS HELNING
CYBEX Pallas 2-fix har en hodestøtte (r) med regulerbar helning, noe som forhindrer
at barnets hode faller fremover hvis barnet sovner. I tillegg øker den justerbare
hodestøtten barnets komfort under kjøring.
Merk! Forsikre deg om at barnets hode alltid er i kontakt med hodestøtten. Bare da
kan hodestøtten gi best mulig beskyttelse ved sidekollisjon.
Hodestøttens (r) helning kan justeres i 3 ulike posisjoner ved å løfte støtten litt opp.
Advarsel! Låsemekanismen (t) må aldri blokkeres av andre gjenstander! Ved kollisjon
må helningsreguleringen kunne bevege seg fritt, hvis ikke, kan barnet skades.
РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА
CYBEX Pallas 2-fix имеет регулируемый подголовник (r), при помощи которого
ребенок не опрокинет голову во время сна. Более того регулируемый
подголовник обеспечит комфорт вашему ребенка во время поездки.
Внимание! Пожалуйста, убедитесь, что голова ребенка находится всегда у
подголовника, иначе вы не сможете обеспечить безопасность ребенку во
время столкновения.
Легким нажатием вы можете регулировать наклон подголовника в 3 разных
позициях.
Внимание! Фиксирующее устройство никогда не должно быть чем-нибудь
заблокировано, иначе во время столкновения ребенок может пострадать от
травм.
REGULACJA ZAGŁÓWKA
Fotelik CYBEX Pallas 2-fix posiada odchylany zagłówek (r), który zabezpiecza główkę
Twojego dziecka przed opadaniem do przodu, kiedy dziecko zaśnie. Ponadto
sprawia, że jazda samochodem jest dla dziecka wygodniejsza.
Uwaga! Należy zwracać uwagę, żeby główka dziecka zawsze znajdowała się
wewnątrz zagłówka. W przeciwnym razie zagłówek nie spełnia swojej funkcji
ochronnej w przypadku bocznego zderzenia.
Lekko podnosząc zagłówek (r), można zmienić stopień odchylenia zagłówka i
ustawić go w 3 różnych pozycjach.
Ostrzeżenie! Mechanizmu blokującego zagłówka (t) nie można blokować żadnymi
przedmiotami! Ruch zagłówka nie może być niczym ograniczony, ponieważ w
przeciwnym razie dziecko może ulec obrażeniom w razie wypadku.
42
f
x
p
x
m
n
f
l
Укрепление системой безопасности - Есе Группа I (9-18 кг.).
1. Поместите ребенка в автокресло CYBEX Pallas 2-fix.
2. Закрепите заранее отрегулированный ремень безопасности (р) к детскому
сиденью. (См. главу „Регулировка системы безопасности“).
3. Потяните ремень безопасности во всю возможную длину. ВОзьмите поясной
ремень (n) и протяните его в предназначенные отверстия (х) (помечены
красным) системы безопасности (р).
Внимание! Никогда не скручивайте ремень!
4. Вставьте ремень (m) в замок (l), должен раздасться щелчок.
5. Теперь возьмите плечевой ремень (f) и потяните его, чтобы натянуть поясной
ремеь (n).
6. Плечевой ремень (f) должен быть параллелен поясному ремню (n) и вставлен
в тот же замок (х).
7. Крепко закрепите ремни и убедитесь, что плечевой ремень (f) и поясной
ремень (n) закреплены в замке (х).
ZABEZPIECZANIE DZIECKA Z OSŁONĄ TUŁOWIA - ECE GRUPA I (9-18 KG)
1. Posadź dziecko w foteliku.
2. Przymocuj wcześniej wyregulowaną osłonę (p) do fotelika. (Patrz rozdział
„REGULACJA OSŁONY TUŁOWIA“).
3. Wyciągnij całą długość pasa samochodowego. Przełóż pas biodrowy (n) przez
szczeliny (x) (zaznaczone na czerwono) w osłonie tułowia (p).
Ostrzeżenie! Nigdy nie skręcaj pasa!
4. Włóż końcówkę pasa (m) w zapięcie (l). Musisz usłyszeć głośnie kliknięcie.
5. Następnie weź pas barkowy (f) i pociągnij go, aby naprężyć pas biodrowy (n).
6. Przełóż pas barkowy (f) równolegle do pasa biodrowego przez te same szczeliny
(x).
7. Napręż pas (f) i upewnij się, że pasy (f) i (n) przechodzą całkowicie wewnątrz (na
całej szerokości) szczelin (x).
SKIFTE FRA ECE GRUPPE I (9-18kg) TIL ECE GRUPPE II/III (15-36kg)
1. Ta bort sikkerhetsputen (p).
2. Trykk inn de to utløserknappene (q) på undersiden av seteputen (d) og dra den
samtidig bort fra hovedstellet (w) til du merker motstand.
3. Trekk nå i håndtaket som innstiller skråstillingen (v) og som er plassert i midten på
undersiden av stoleputen (d), og trekk barnestolen ut av hovedstellet (w).
4. For å fjerne avstandsstykkene (s), hiv opp i ryggstøtten for å frigjøre fingerhullene
på baksiden av ryggstøtten (a).
5. Skyv utløserkroken inn i fingerhullet og trekk avstandsstykkene (s) ut av ryggstøtten
(a).
6. Gjenta denne fremgangsmåten på den andre siden av ryggstøtten.
ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ECE ГРУППЫ I (9-18 КГ) В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ECE ГРУППЫ II/III (15-36 КГ)
1. Расстегните ремень безопасности (р).
2. Нажмите на 2 кнопки (q) на нижней части сиденья (d) и одновременно
натяните их от главной рамы (w), пока не почувствуете сопротивление.
3. Теперь натяните ручку (v), которая находится на нижней части кресла (d) и
вытащите кресло из рамы (w).
4. Для того, чтобы вытащить шайбы (s), снимите чехол спинки для того, чтобы
увидеть боковые отверстия на задней части спинки (а).
5. Нажмите на крючок и вытащите шайбы (s) из спинки (а).
6. Повторите эту же процедуру с другой стороны спинки.
ZMIANA FOTELIKA ZGODNEGO Z ECE GRUPA I (9-18 KG) W ECE GRUPĘ II/III (15-36 KG)
1. Zdejmij osłonę tułowia (p).
2. Naciśnij przyciski (q) znajdujące się w spodzie siedziska (d) i ściągaj siedzisko z
podstawy (w),dopóki nie poczujesz blokady.
3. Następnie pociągnij za uchwyt służący do odchylania fotelika (v) znajdujący się
na środku od spodu siedziska (d) i całkowicie ściągnij siedzisko z podstawy (w).
4. Aby wyjąć kliny dystansowe (s), zalecane jest ustawienie fotelika w pozycji
odchylonej. Podciągnij tapicerkę oparcia do góry, aby znaleźć niewielki otwór z
tyłu oparcia (a).
5. Przyciśnij znajdujący się w tym otworze przycisk i wyjmij kliny dystansowe (s) z
oparcia (a).
6. To samo zrób z drugiej strony oparcia.
x
f
l
n
v
FASTGJØRING MED SIKKERHETSPUTE – ECE GRUPPE I (9-18 KG)
1. Sett barnet i stolen med CYBEX PALLAS-feste.
2. Gjør fast den allerede innstilte sikkerhetsputen (p) på barnestolen. (Se kapitel
“INNSTILLING AV SIKKERHETSPUTE)
3. Trekk selen helt ut. Ta hofteselen (n) og la den gli inn i de dertil passende
selekanalene (x) (merket med rødt) på sikkerhetsputen (p).
Advarsel! Beltet må aldri vris!
4. Før selespissen (m) inn i spennen (l). Ventil du hører et tydelig “KLIKK”.
5. Ta nå skulderselen (f) og dra den ut for å få ut hofteselen (n).
6. Før skulderselen (f) tilbake parallelt med hofteselen (n) inn samme veien (x) i kanal.
7. Trekk til selen og sørg for, at skråselen (f) og hofteselen (n) kjører helt inne (i hele
bredden) på selekanalen (x).
a
w
d
q
s
43
44
ENDRING AV ISOFIX-FESTET
7. Trykk på justeringshåndtaket (c) på hovedstellet (w) og trekk ut ISOFIX koblingene
(o) til du merker motstand.
8. Samtidig fastholdes justeringshåndtaket (c) og de to lynkoblingene (A) frigjøres
med fingrene eller ved hjelp av en skruetrekker.
NB! Når de er i korrekt posisjon, utløses ISOFIX koblingene (o) automatisk fra
hovedstellet (w), simpelthen på grunn av tyngdekraften.
Advarsel! Sørg for en minimum fallhøyde for å unngå å ødelegge noe på barnestolen
eller å skade deg selv eller andre.
9. Skyv ISOFIX koblingene (o) inn i det særlige kammeret på undersiden av seteputen
(d) til du merker motstand.
Advarsel! Sørg for, at innstillingen og fastgjøringstennene er på toppen av ISOFIX
koblingsarmene før du monterer setetrekket.
10. Press ned håndtaket (v) som er anbrakt midt på bunnen av seteputen (d) og skyv
ISOFIX koblingene (o) inn i seteputen til de er helt skjult.
11. Vi henviser her til avsnittet “INSTALLASJON AV BARNESTOL MED ISOFIX-FESTE
SYSTEM” for å se flere installasjonstrinn.
NB! Sørg for å holde alle reservedelene samlet og oppbevar dem et passende sted.
Advarsel! I forbindelse med samling på ny, gå frem etter disse trinnene i motsatt
rekkefølge. Se i brukerveiledningen på forhånd for å være sikker på, at det ikke
mangler noen deler.
c
w
o
A
o
45
v
ОБНОВЛЕНИЯ ISOFIX-CONNECT
7. Нажмите на ручку для регулировки (с), которая находится на главной раме
(w) и натяните соединители (о) ISOFIX до тех пор, пока не почувствуете
сопротивление.
8. Держите ручку для регулировки и одновременно открутите 2 замка (А)
пальцами или при помощи отвертки.
Внимание! при верном положении соединители (о) ISOFIX автоматически
отсоединяются от главной рамы (w) под силой тяжести.
Внимание! Делайте все вышеперечисленное на минимальной высоте во
избежание повреждений частей детского сиденья или нанесения травм себе
или другим.
9. Переместите соединители (о) ISOFIX в нужное отверстие на нижней части
сиденья (d), пока не почувствуете сопротивление.
Внимание! Перед установкой бустера, пожалуйста, убедитесь, что
регулируемый и зафиксированный зубец находится наверху ISOFIX Connect,
10. Нажмите на ручку (v), которая находится в нижней части сиденья (d) и
нажмите на соединители (о), пока они не войдут в сиденье.
11. Для дальнейших шагов по установке необходимо обратиться к главе
„Установка детского кресла при помощи системы ISOFIX-CONNECT“.
Внимание! Пожалуйста, все детали храните вместе.
Внимание! Для повторной сборки повторите все то же самое в обратном
порядке. Для того, чтобы не забыть установить какие-либо части, обратитесь к
инструкции по эксплуатации.
PRZEKŁADANIE ZACZEPÓW ISOFIX
7. Naciśnij uchwyt do regulacji (c) znajdujący się w podstawie (w) fotelika i wyciągnij
zaczepy ISOFIX (o), aż poczujesz opór.
8. Trzymając uchwyt do regulacji (c), zwolnij zatrzaski (A) - palcami lub za pomocą
śrubokręta.
Uwaga! Jeżeli zaczepy ISOFIX (o) znajdują się w prawidłowej pozycji, powinny same
wysunąć się z podstawy (w), po prostu dzięki sile grawitacji.
Ostrzeżenie! Czynność tę wykonuj nisko nad jakąś powierzchnią, aby zaczepy nie
spadły z wysoka, gdyż mogą się uszkodzić lub kogoś zranić.
9. Teraz możesz wsunąć zaczepy ISOFIX (o) w przeznaczone do tego otwory
znajdujące się na spodzie siedziska (d) fotelika, do momentu aż poczujesz opór.
Ostrzeżenie! Upewnij się, że ząbki służące do mocowania oraz regulacji znajdują się
na górze ramion zaczepów ISOFIX przed włożeniem ich do siedziska.
10. Naciśnij uchwyt (v) znajdujący się na środku od spodu siedziska (d) i wciśnij
zaczepy ISOFIX (o) do siedziska, aż będą całkiem schowane.
11. Dalszy montaż fotelika opisany jest w punkcie „MONTAŻ FOTELIKA ZA POMOCĄ
ZACZEPÓW ISOFIX“.
Uwaga! Przechowuj wszystkie części zapasowe w jednym miejscu i w odpowiednich
warunkach.
Ostrzeżenie! Aby ponownie przekształcić fotelik w fotelik zgodny z grupą I (9-18 kg),
wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdź wcześniej w instrukcji
użytkowania, czy nie brakuje żadnej części.
46
l
l
m
ff
n
n
kk
dd
nn
kk
f
ff
g
47
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ - ЕСЕ ГРУППА II/III (15-36 КГ)
Посадите ребенка в детское автокресло. Потяните трехточечный ремень
безопасности вдоль ребенка и защелкните его в замке (I).
Внимание! Никогда не закручивайте ремень безопасности!
Вставьте ремень (m) в замок (l). Если вы услышите щелчок, значит ремень
пристегнут.
Вставьте поясной ремень (n) в отверстия (k) в нижней части детского сиденья.
Закрепите поясной ремень (n), натянув плечевой ремень (f). Ремень не должен
нигде провисать. Чем крепче натянут ремень, тем больше безопасности он
обеспечит. Плечевой ремень (f) и поясной ремень (n) должны быть вставлены в
отверстие в нижней части сиденья.
Внимание! Ремень безопасности сиденья автомобиля (l) должен дотягиваться
до отверстия (k). Если ремень безопасности очень длинный, то детское
сиденье не предназначено для использования в этом автомобиле.
Поясной ремень (n) должен находиться в нижней части замков ремня (k) с обеих
сторон сиденья (d).
Внимание! Обучите ребенка с самого начала, чтобы он обращал внимания на
крепление. При необходимости пусть ребенок натягивает ремень еще сильнее.
Внимание! Поясной ремень (n) должен быть крепко натянутым и идти как
можно ниже, для того, чтобы обеспечить высокую безопасность во время
столкновения.
Теперь протяните плечевой ремень (f) через верхнее красное отверстие (g).
Пожалуйста, убедитесь, что плечевой ремень (f) идет между внешним краем
плечевого места сиденья и шеей вашего ребенка. При необходимости
отрегулируйте ремень безопасности, изменив высоту подголовника. Высоту
подголовника можно отрегулировать в машине.
ZABEZPIECZANIE DZIECKA BEZ OSŁONY TUŁOWIA - ECE GRUPA II/III (15-36 KG)
Posadź dziecko w foteliku. Przeprowadź 3-punktowy pas wokół dziecka w kierunku
klamry zamykającej (l).
Ostrzeżenie! Nigdy nie skręcaj pasa!
Włóż zapięcie pasa (m) do klamry (l). Musisz usłyszeć, jak pas zatrzaskuje się w
klamrze z głośnym „KLIKNIĘCIEM“.
Wsuń pas biodrowy (n) w szczeliny boczne (k) siedziska. Napręż pas biodrowy (n),
pociągając za pas barkowy (f). Im ciaśniej zapięty pas, tym lepiej chroni przed
obrażeniami. Oba pasy: barkowy (f) i biodrowy (n) należy przeprowadzić przez
szczelinę boczną siedziska od strony klamry zamykającej.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku klamra zamykająca (l) nie powinna dosięgać do
szczeliny bocznej fotelika (k). Jeżeli pas klamry jest zbyt długi, fotelik nie nadaje się
do tego typu samochodu.
Pas biodrowy (n) powinien się znajdować w bocznych szczelinach (k) z obu stron
siedziska (d).
Uwaga! Od początku ucz swoje dziecko, aby zwracało uwagę, czy pas jest ciasno
zapięty i samo naprężało go w razie potrzeby.
Ostrzeżenie! Aby zapewnić dziecku maksymalną ochronę w razie wypadku, pas
biodrowy powinien przebiegać jak najniżej, tuż nad pachwiną.
Teraz przeprowadź pas barkowy (f) przez boczną czerwoną szczelinę (g) w
zabezpieczeniu barkowym (e), tak aby cały pas znajdował się wewnątrz klamry.
Upewnij się, że pas barkowy (f) przechodzi pomiędzy szyją dziecka a zewnętrzną
krawędzią ramienia. Jeśli to konieczne dostosuj wysokość zagłówka. Wysokość
zagłówka można także regulować, kiedy fotelik jest już umieszczony w samochodzie.
SITTER BARNET DITT ORDENTLIG FASTSPENT?
For å sikre optimal beskyttelse av barnet, bør det sjekkes før kjøreturen, at …
– hofteselen (n) løper i de nederste seleskinnene (k) på begge sider av barnestolen.
– skråselen (f) løper også i den nederste seleskinnen (k) på barnestolen på siden av
selespennen.
– skråselen (f) løper gjennom seleskinnen (g) på skulderstøtten (e), merket med rødt.
– skråselen (f) løper på skrå mot ryggen.
– hele selen sitter tett til og er ikke snodd.
ПРИСТЕГНУТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК КОРРЕКТНО?
Для обеспечения лучшей защиты вашему ребенку, пожалуйста, перед поездкой
проверьте следующее:
– поясной ремень (n) вставляется в отверстия (k) в нижней части детского
сиденья.
– плечевой ремень (f) также вставляется в отверстия (k) в нижней части детского
сиденья.
– плечевой ремень (f) идет между отверстием (g) плечевого моста (e), которое
отмечено красным.
– плечевой ремень (f) идет спереди по вертикали
– все ремни крепко натянуты и не свернуты.
CZY TWOJE DZIECKO JEST DOBRZE ZABEZPIECZONE?
Aby mieć pewność, że Twoje dziecko jest dobrze zabezpieczone, przed
uruchomieniem samochodu sprawdź, czy:
– pas biodrowy (n) przechodzi przez boczne szczeliny (k) po obu stronach siedziska.
– pas barkowy (f) również przechodzi przez boczną szczelinę siedziska (k) od strony
klamry zamykającej.
– pas barkowy (f) przechodzi przez czerwoną szczelinę (g) w zabezpieczeniu
barkowym.
– pas przebiega ukośnie do tyłu.
– pas na całej swojej długości jest naprężony i nie jest skręcony.
ee
g
g
n
FASTGJØRING UTEN SIKKERHETSPUTE – ECE GRUPPE II/III (15-36 KG)
Sett barnet ditt i barnestolen. Trekk ut trepunktselen og anbring den foran barnet i
spennen (l).
Advarsel! Pass på ikke å sno selen!
Før spissen av selen (m) inn i selespennen (l). Hvis du hører et tydelig “KLIKK” er selen
låst sikkert.
Før hofteselen (n) inn i de nederste seleskinnene (k) på barnestolen. Stram til
hofteselen (n) ved å dra i skråselen (f) til den er stram. Jo strammere selen er, jo bedre
beskytter den mot skader. Både skråselen (f) og hofteselen (n) skal føres inn i den
nederste seleskinnen på siden av selespennen.
Advarsel! Spennen på bilsetet (l) må under ingen omstendigheter nå inn til den
nederste delen av seleskinnen (k). Hvis selen er for lang, passer barnestolen ikke til
denne bilen.
Hofteselen (n) skal anbringes i den nederste seleskinnen (k) på begge sider av stolen
(d).
NB! Lær barnet ditt fra starten at selen alltid skal være stram og at det selv skal
stramme til selen, dersom det er nødvendig.
Advarsel! Hofteselen (n) skal, på begge sider, gå så lavt nede som mulig på barnets
lyske for å være mest effektiv i tilfelle av en ulykke.
Før skråselen (f) gjennom den øverste røde seleskinnen (g) på skulderstøtten (e) til
den er inne i seleskinnen.
Sørg for, at skråselen (f) er mellom det ytterste på skulderen og barnets hals. Om
nødvendig justeres vandringen på selen ved å justere på høyden på hodestøtten.
Høyden på hodestøtten kan innstilles i bilen etterpå.
k
k
f+n
48
49
PRODUKTPLEIE
For å sikre den best mulige beskyttelsen av barnestolen din ber vi deg vennligst legge
merke til følgende:
– Alle viktige deler på barnestolen skal sjekkes for skader regelmessig. De mekaniske
delene skal fungere korrekt.
– Det er veldig viktig at barnestolen ikke blir klemt mellom harde ting som f.eks. en
bildør, seteskinne osv., som kan ødelegge stolen.
– Barnestolen skal sjekkes av fabrikanten etter et fall eller en tilsvarende situasjon.
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Для того, чтобы гарантировать лучшую защиту детского сиденья, обратите
внимание на следующее:
– Все важные части детского сиденья должны регулярно проверяться
на отсутствие повреждений. Механические части должны работать
безукоризненно.
– Детское сиденье не должно сжиматься между дверью машины и т.д., т.к. это
может вызвать повреждения.
– Если подобное произошло, то необходимо, чтобы производитель осмотрел
детское автокресло.
KONSERWACJA
Aby zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa fotelika, należy
pamiętać:
– Wszystkie ważne części fotelika powinny być regularnie sprawdzane. Części
mechaniczne powinny działać bez zarzutu.
– Zwracaj szczególną uwagę, aby fotelik nie został uszkodzony poprzez zaklinowanie
pomiędzy drzwiami i siedzeniem samochodowym lub innymi twardymi
elementami.
– Jeżeli fotelik upadnie lub w innej tego typu sytuacji, powinien zostać oddany do
przeglądu.
FJERNE SETETREKK
Setetrekket består av fem deler som er festet til setet med enten borrelås, trykknapper
eller knapphullsknapper. Når du har løsnet alle festeanordningene, kan du ta av
setetrekket. For å sette setetrekkdelene tilbake på stolen går du frem i motsatt
rekkefølge som da du fjernet dem.
Advarsel! Barnestolen må aldri brukes uten trekk.
КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ
Чехол сидения состоит из 4 частей, которые зафиксированы на сидении
кнопками или отверстиями для кнопок (заклепки).Чехол можно снять после того,
как все фиксаторы отстегнуты.Что бы надеть чехол на автокресло, нужно весь
этот процесс сделать в обратном порядке.
Внимание! Детское автокресло никогда не должно использоваться без чехла.
ZDEJMOWANIE TAPICERKI
Tapicerka fotelika składa się z czterech części, które przytwierdza się do fotelika za
pomocą rzepów, zatrzasków lub guzików. Po odpięciu wszystkich zapięć tapicerkę
można zdjąć. Aby założyć tapicerkę z powrotem, wykonaj te same czynności w
odwrotnej kolejności.
Ostrzeżenie! Nie wolno używać fotelika bez tapicerki.
FJERNE SETETREKKET PÅ RYGGSTØTTEN
1. Trekk hodestøtten (e) opp til toppstilling ved hjelp av hendelen (h).
2. For å frigjøre hodestøtten (e) trekker du samtidig i hendelen (h) og den nederste
kanten på øvre ribbe på ryggstøtten (a). Nå kan du ta av hodestøtten (e) helt.
3. Ta deretter av trekket.
4. Ved remontering trekker du i hendelen (h) og fører hodestøtten (e) inn i ryggstøtten
(a).
КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ СО СПИНКИ СИДЕНЬЯ
1. Поднимите подголовник (е) до самой верхней позиции при помощи ручки (h).
2. Чтобы снять подголовник одновременно потяните за ручку (h) и за нижний край
кольца верхней части спинки (а). Теперь можете легко снять подголовник (е).
3. Теперь можете снять чехол.
4. Для того, чтобы вставить подголовник обратно, потяните за ручку (h) и вставьте
подголовник (е) в спинку (а).
ZDEJMOWANIE TAPICERKI Z OPARCIA FOTELIKA
1. Ustaw zagłówek (e) w najwyższej pozycji, używając uchwytu regulacji (h).
2. Aby zdjąć zagłówek (e), jednocześnie pociągnij uchwyt (h) i dolną krawędź
górnej części oparcia. Teraz można całkowicie zdjąć zagłówek (e).
3. Można również zdjąć tapicerkę z oparcia.
4. Aby założyć zagłówek z powrotem, pociągnij uchwyt regulacji (h) i włóż zagłówek
(e) w oparcie (a).
RENGJØRING
Det er viktig at du bare bruker et originalt CYBEX Pallas 2-fix setetrekk, da trekket også
spiller en viktig rolle i stolens funksjon. Reservetrekk fås via forhandleren.
Bemerk! Vask trekket før bruk første gang. Stoltrekket kan vaskes ved max 30 grader
Finvask.Hvis det vaskes for høyere temperatur kan trekket miste farge. Vask trekket
separat og unngå tørketrommel! Unngå tørking i direkte sollys! Plastikkdelen kan
rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann.
Advarsel! Det må under ingen omstendigheter brukes kjemiske rengjøringsmidler
eller blekemidler!
ЧИСТКА
Важно использовать только чехол от CYBEX. Приобрести отдельные части можно
у вашего продавца.
Внимание! Пожалуйста, очистите чехол перед первым использованием.
Стирать при максимальной температуре 30°С, используя режим деликатной
стирки. Из-за стирки при более высокой температуре изделие может выцвести.
Стирать чехол необходимо всегда отдельно. Не сушить механическим путем
и под прямыми солнечными лучами. Пластиковые части можно помыть мягким
моющим средством или теплой водой.
Внимание! Не используйте химические очищающие, моющие или
отбеливающие средства!
CZYSZCZENIE
Należy używać tylko oryginalnej tapicerki CYBEX, ponieważ jest ona niezbędna
dla sprawnego działania fotelika. Zapasowe tapicerki dostępne są w sklepach
oferujących produkty CYBEX.
Uwaga! Przed pierwszym użyciem tapicerkę należy wyprać. Można ją prać w pralce
w temperaturze maks. 30°C, wybierając program dla tkanin delikatnych. Wyższa
temperatura prania może spowodować wyblaknięcie koloru. Tapicerkę należy prać
oddzielnie i nigdy nie należy suszyć jej w suszarce! Nie należy także suszyć tapicerki
w pełnym słońcu! Plastikowe części fotelika można przecierać ciepłą wodą z
delikatnym detergentem.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie stosować chemicznych środków do
czyszczenia ani wybielaczy!
50
FREMGANGSMÅTE ETTER ULYKKER
Ved ulykker kan setet ha fått skader som ikke er synlige. Etter ulykker er det derfor
helt nødvendig å la produsenten kontrollere setet og skifte det ut om nødvendig.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ
После аварии данное изделие может иметь повреждения, невидимые для глаз.
Поэтому сразу же после аварии необходимо заменить автокресло на новое.
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с продавцом или с
производителем.
POSTĘPOWANIE PO WYPADKU DROGOWYM
Po wypadku drogowym uszkodzenia fotelika mogą nie być widoczne gołym okiem.
Mimo to fotelik powinien zostać wymieniony na nowy. W razie wątpliwości kontaktuj
się ze sprzedawcą lub producentem.
PRODUKTETS LEVETID
CYBEX Pallas 2-fix er konstruert for bruk innenfor den fastsatte tidsperioden – fra
omkring 11 år. Siden variasjoner i temperatur kan forekomme og siden barnesetet
kan bli utsatt for uforutsette påkjenninger, er det imidlertid viktig å være klar over
følgende:
– Hvis bilen utsettes for direkte sollys over en lengre periode, må barnestolen tas ut
av bilen og dekkes med en duk.
– Inspiser alle plastdeler på stolen for skader eller endringer i form og farge en gang i
året. Hvis du oppdager endringer, skal setet avhendes eller sendes til produsenten
for kontroll og om nødvendig skiftes ut.
– Endringer i tekstiler, spesielt falmede farger, er normalt etter flere års bruk, og er ikke
å betrakte som en feil.
ПРОЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
Одной из главных задач при разработке CYBEX Pallas 2-fix был долгий срок
годности товара (около 11 лет). Тем не менее, из-за сильных перепадов
температуры может возникнуть непредвиденное внешнее воздействие на
детское сиденье. Поэтому обратите внимание на следующее:
– Если автомобиль находится под прямыми солнечными лучами в течение
долгого времени, то необходимо убрать данное изделие из автомобиля или
накрыть его.
– Регулярно проверяйте все пластиковые и металлические части на наличие
повреждений. Если вы обнаружили какие-либо повреждения или изменения,
необходимо обратиться к производителю для проверки автокресла. При
необходимости ATON BASE следует заменить.
– Изменения тканей, или выцветание являются нормальными признаками
естественного износа изделия в течение лет, поэтому не являются дефектами.
TRWAŁOŚĆ PRODUKTU
Fotelik CYBEX Pallas 2-fix stworzono tak, aby spełniał swoją funkcję tak długo, ile
wynosi przedział wiekowy, w którym może być używany - czyli ok. 11 lat. Jednakże z
uwagi na możliwe duże różnice temperatur oraz inne nieprzewidziane okoliczności
należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:
– Wyjmuj fotelik z samochodu lub przykrywaj go, jeżeli wiesz, że będzie wystawiony
na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
– Raz do roku sprawdzaj, czy plastikowe elementy fotelika nie są uszkodzone lub czy
nie zmienił się ich kształt lub kolor.
– Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian fotelik powinien zostać wyrzucony lub
sprawdzony przez producenta i w razie potrzeby wymieniony.
– Zmiany wyglądu tapicerki, szczególnie blaknięcie kolorów, nie są wadą wyrobu,
ale normalnym efektem wieloletniej eksploatacji fotelika.
AVHENDING
Når stolens levetid er utløpt, må den avhendes på forskriftsmessig vis. Avfallsforskriftene
kan variere fra sted til sted. For å sikre korrekt avhending av barnestolen skal du
kontakte ditt kommunale renovasjonsselskap eller renovasjonsavdeling. I alle tilfeller
må du følge avhendingsforskriftene i ditt land.
ОТХОДЫ
После того, как закончится срок службы данного товара, необходимо
соблюдать нормы, связанные с устранениями отходов. Для того, чтобы узнать
верный способ уничтожения продукта, пожалуйста, свяжитесь с вашей местной
компанией, занимающейся уничтожением отходов, или с местными органами
власти. Всегда соблюдайте правила по уничтожению отходов в вашей стране.
UTYLIZACJA
Po zakończeniu użytkowania fotelika należy go wyrzucić, stosując się do właściwych
przepisów. Sposoby usuwania odpadów mogą różnić się w zależności od kraju.
Skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się gospodarką odpadami, aby we
właściwy sposób zutylizować fotelik. Zawsze stosuj się do przepisów dotyczących
postępowania z odpadami w swoim kraju.
IMPORTER / DYSTRYBUTOR
BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. Stanów Zjednoczonych 67 paw. D7
04-028 Warszawa
tel. 22 773-36-76 (78, 81)
51
52
GARANTI
Denne garantien gjelder kun i det landet der produktet ble solgt og under forutsetning
av at det ble solgt til forbrukeren av en forhandler. Garantien dekker alle produksjonsog materialfeil som enten eksisterte på kjøpstidspunktet eller er avdekket innen to (2)
år fra datoen da forbrukeren kjøpte produktet fra forhandleren (produsentgaranti).
Hvis produksjons- eller materialfeil skulle avdekkes, vil vi – etter eget skjønn – enten
reparere produktet kostnadsfritt eller erstatte det med et nytt produkt. For å fremme
garantikrav må du ta produktet med til forhandleren som solgte det, og fremvise
originalt kjøpsbevis (kvittering eller faktura). Kjøpsbeviset skal inneholde kjøpsdato,
forhandlerens navn samt produktets typebetegnelse. Garantien gjelder ikke
hvis produktet leveres eller sendes til produsenten eller en annen part enn den
forhandleren som opprinnelig solgte produktet til forbrukeren. Kontroller at produktet
er i fullstendig stand og uten produksjons- eller materialfeil umiddelbart på selve
kjøpsdagen, eller, dersom produktet ikke er kjøpt av en fysisk forhandler, umiddelbart
etter at du har mottatt det. Ved feil på produktet må du umiddelbart slutte å bruke
det og i stedet ta det med eller sende det til forhandleren du kjøpte det av. Ved
fremming av garantikrav skal produktet tilbakeleveres i ren og fullstendig stand. Les
grundig gjennom bruksanvisningen før du kontakter forhandleren. Denne garantien
dekker ikke skader som skyldes feilbruk, ytre påvirkning (vann, brann, trafikkulykker
osv.) eller normal bruk og slitasje. Garantien forutsetter at produktet er brukt i henhold
til bruksanvisningen og at samtlige endringer og reparasjoner er utført av autorisert
personell ved bruk av originale reservedeler og tilbehør. Denne garantien vil ikke
erstatte, begrense eller på annen måte påvirke lovbestemte forbrukerrettigheter,
inkludert sivilrettslige krav og krav i forbindelse med avtalebrudd, som kjøperen kan
gjøre gjeldende overfor selgeren eller produsenten av dette produktet.
53
ГАРАНТИЯ
Данная гарантия действует только на территории страны, где продается
товар. Гарантия действует 2 года и предусматривает производственный
брак и дефекты материала. Гарантия начинает действовать со дня покупки
товара (гарантия изготовителя). При возникновении производственного
брака или дефекта материала мы, по собственному усмотрению, бесплатно
отремонтируем товар или же заменим его на новый. Для устранения дефекта
по гарантии необходимо доставить товар на место продажи продавцу,
который продал данный товар и предоставить доказательство покупки товара
в виде оплаченного счета фактуры или чека с указанием даты покупки, имени
продавца и названия товара. Гарантия не действует, если товар доставлен
производителю или любому другому человеку, кроме как продавцу, который
продал товар покупателю. Необходимо проверять товар на укомплектованность
или на наличие дефектов или брака сразу же в день покупки. Если товар был
приобретен дистанционным способом продажи, то необходимо проверить
товар сразу же после доставки. При обнаружении дефекта необходимо сразу
же доставить товар продавцу, который продал данный товар. Гарантия действует
тогда, когда товар находится в чистом и надлежащем состоянии. Пожалуйста,
внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как обращаться к продавцу.
Гарантия не действует на повреждения, которые возникли при неправильной
эксплуатации и естественном износе, а так же при форс-мажорных
обстоятельствах (пожар, автокатастрофа и т.д.). Гарантия действует только
тогда, когда товар использовался согласно инструкции по применению, если
любые изменения были сделаны только авторизованными представителями
и если были использованы только фирменные принадлежности. Гарантия
не исключает, не ограничивает и не влияет на установленные государством
потребительские права, включая требования, возникающие из деликтов и
претензии относительно нарушения договора, который покупатель может иметь
к продавцу или к изготовителю товара.
GWARANCJA
Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym produkt został po raz
pierwszy sprzedany klientowi przez sklep detaliczny. Gwarancja obejmuje wszelkie
wady materiałowe i produkcyjne istniejące w momencie zakupu, czy wykryte
w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu w sklepie detalicznym przez pierwszego
właściciela (gwarancja producenta). Jeśli wada materiałowa czy produkcyjna
zostanie wykryta, producent, według własnego uznania, bezpłatnie naprawi
produkt lub wymieni go na nowy. Aby skorzystać z warunków niniejszej gwarancji
należy zanieść lub wysłać produkt do sklepu, w którym został po raz pierwszy
zakupiony oraz przedłożyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub fakturę)
zawierający datę zakupu, nazwę sklepu oraz nazwę towaru. Warunki gwarancji nie
obowiązują, jeśli produkt zostanie odesłany do producenta lub innego podmiotu,
a nie do sklepu, w którym został po raz pierwszy zakupiony. Prosimy o sprawdzenie
produktu pod kątem jego kompletności czy jakichkolwiek wad w momencie jego
zakupu, a w przypadku sprzedaży wysyłkowej - natychmiast po jego otrzymaniu. W
przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania produktu i odesłać
go do sklepu, w którym został po raz pierwszy zakupiony. Reklamowany w ramach
gwarancji produkt powinien zostać dostarczony czysty i kompletny. Jednakże przed
kontaktem ze sklepem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego
użytkowania, warunków zewnętrznych (woda, ogień, wypadki drogowe i inne) oraz
normalnego zużycia. Gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli produkt był
użytkowany zgodnie z instrukcją użytkowania, jeśli był naprawiany/modyfikowany
przez uprawnione osoby i użyto do tego celu wyłącznie oryginalnych części i
akcesoriów. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
54
Vážený zákazníku!
VELMI DĚKUJEME ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI AUTOSEDAČKU CYBEX PALLAS 2-FIX.
UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE V PRŮBĚHU VÝVOJE CYBEX PALLAS 2-FIX JSME SE ZAMĚŘILI NA BEZPEČNOST, POHODLÍ A
PŘÁTELSKÝ POSTOJ UŽIVATELE. VÝROBEK JE VYROBEN ZA SPECIÁLNÍHO DOHLEDU KVALITY A VYHOVUJE NEJPŘÍSNĚJŠÍM
POŽADAVKŮM NA BEZPEČNOST.
Dear Customer!
THANK YOU FOR PURCHASING THE CYBEX PALLAS 2-FIX.
WE ASSURE YOU THAT IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE CYBEX PALLAS 2-FIX WE FOCUSED ON SAFETY, COMFORT
AND USER FRIENDLINESS. THE PRODUCT IS MANUFACTURED UNDER SPECIAL QUALITY SURVEILLANCE AND COMPLIES
WITH THE STRICTEST SAFETY REQUIREMENTS.
Değerli Kullanıcı,
CYBEX‘I VE CYBEX PALLAS 2-FIX MODELIMIZI SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ.
ÜRÜNÜN TASARIM VE ÜRETIMINDE, GÜVENLIK, KONFOR VE KULLANIM KOLAYLIĞININ EN ÖN PLANDA TUTULDUĞUNUN
ALTINI ÇIZMEK ISTERIZ. BU ÜRÜN ÖZEL KALITE PROSEDÜRLERI GÖZETIMINDE, EN SIKI GÜVENLIK STANDARTLARINI
55
KARŞILAYACAK ŞEKILDE ÜRETILMIŞTIR.
56
CYBEX PALLAS 2-FIX DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA
Výškově nastavitelná autosedačka s nastavitelnou
opěrkou hlavy s přestavitelným základním rámem a
nastavitelným pultem.
Doporučeno pro:
Věk: ca. od 9 měsíců do 4 let
Váha: 9-18 kg.
Určeno pro automobilová sedadla vybavená
samonavíjecím 3-bodovým pásem
Schváleno:
ECE R44/04,
CYBEX PALLAS 2-fix - Skupina I 9-18kg,
CYBEX SOLUTION X2-fix - Skupina II/III 15-36 kg
Solution X2-fix
CYBEX PALLAS 2-fix CHILD RESTRAINT SYSTEM
Seat Cushion with backrest and headrest on adjustable
main frame with an adjustable crash pillow.
Recommended for:
Age: Approximately 9 months to 4 years
Weight: 9 to 18 kg
For vehicle seats with three-point automatic retractor
belt
Homologation:
ECE R-44/04,
CYBEX PALLAS 2-fix - Group I, 9 to 18 kg
CYBEX SOLUTION X2-fix - Group II/III, 15 to 36 kg
CYBEX PALLAS 2-fix ÇOCUK OTO GUVENLIK KOLTUGU
Sırtlık ve kafalıklı ayarlanabilir koltuk, ayarlanabilir
güvenlik yastığına sahiptir.
UYGUNLUK:
Yaş: 9 aydan 4 yıla kadar.
Ağırlık: 9-18 kg.
3 noktadan bağlantılı emniyet kemerine sahip
araçlarda kullanılır.
HOMOLOGASYON
ECE R44/04,
CYBEX PALLAS 2-fix- Group I, 9-18 kg.
CYBEX SOLUTION X2-fix - Group II /III, 15-36 kg.
08/2011
57
CZ
EN
TR
Varování! Pro řádnou ochranu dítěte je nutné používat a instalovat autosedačku
CYBEX PALLAS 2-fix podle pokynů v této příručce.
Upozornění! Mějte tento návod na obsluhu vždy v dosahu,nejlépe pod elastickým
potahem na zadní části opěrky.
Warning! For your child’s maximum protection it is essential to use and install the
CYBEX Pallas 2-fix according to the instructions in this user guide.
Note! Please keep the user guide close by for further references (e.g. under the
elastic cover on the rear side of the backrest).
Uyarı: Çocuğunuzun maksimum güvenliği için, CYBEX PALLAS 2-fix‘i bu kılavuzdaki
talimatlara göre kullanmanız gerekmektedir
Not: Lutfen bu kılavuzu daha sonra başvurabilmek amacıyla saklayınız. (sırtlığın
arkasındaki cep bu amaca uygundur.)
OBSAH
CONTENTS
İÇİNDEKİLER:
KRÁTKÝ NÁVOD PRO ECE SKUPINU I.................................................................................1
KRÁTKÝ NÁVOD PRO ECE SKUPINU II/III ............................................................................2
SCHVÁLENO .....................................................................................................................57
PRVNÍ INSTALACE .............................................................................................................59
SPRÁVNÁ POLOHA V AUTOMOBILU ...............................................................................59
UPEVNĚNÍ SEDAČKY DO AUTOMOBILU POMOCÍ ISOFIX-SYSTÉMU ..............................61
VYMONTOVÁNÍ AUTOSEDAČKY CYBEX PALLAS 2-FIX ...................................................63
ZAJIŠTĚNÍ AUTOSEDAČKY V AUTĚ....................................................................................63
UZPŮSOBENÍ SEDAČKY VELIKOSTI TĚLA DÍTĚTE................................................................65
VYJMUTÍ VLOŽKY SEDÁKU ................................................................................................65
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO PULTU - ECE SKUPINA I (9-18 KG) ...............................................65
SEDÍCÍ A LEŽÍCÍ POZICE - ECE SKUPINA I (9-18 KG) ........................................................67
POLOHOVACÍ OPĚRKA HLAVY ........................................................................................67
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE - S PŘEDNÍM PULTEM - ECE SKUPINA I (9-18 KG).............................69
PŘESTAVENÍ ZE ECE SKUPINY I (9-18 KG) NA ECE SKUPINU II/III (15-36 KG) ....................69
NASTAVENÍ ISOFIX-DRŽÁKŮ..............................................................................................71
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE VE ECE SKUPINĚ II/III (15-36 KG) ......................................................73
JE VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ ZAJIŠTĚNO? ................................................................................73
PÉČE O VÝROBEK.............................................................................................................75
ODSTRANĚNÍ POTAHU .....................................................................................................75
ODSTRANĚNÍ POTAHU SEDACÍ ČÁSTI AUTOSEDAČKY...................................................75
ČIŠTĚNÍ ..............................................................................................................................75
CHOVÁNÍ PO NEHODĚ ....................................................................................................77
TRVANLIVOST VÝROBKU...................................................................................................77
LIKVIDACE ........................................................................................................................77
ZÁRUKA .............................................................................................................................79
SHORT MANUAL GROUP I .................................................................................................1
SHORT MANUAL GROUP II/III .............................................................................................2
HOMOLOGATION ............................................................................................................57
FIRST INSTALLATION ..........................................................................................................60
THE BEST POSITION IN THE CAR ........................................................................................60
INSTALLING OF THE CHILD SEAT WITH THE ISOFIX-CONNECT SYSTEM ...........................62
REMOVING THE CYBEX Pallas 2-fix .................................................................................64
SECURING THE CHILD ......................................................................................................64
ADJUSTMENT TO THE BODY SIZE ......................................................................................66
REMOVING THE BOOSTER INLAY .....................................................................................66
SAFETY CUSHION ADJUSTMENT – ECE GROUP I (9-18 KG) ............................................66
SITTING AND RECLINING POSITION – ECE GROUP I (9-18 KG) ......................................68
RECLINING HEADREST......................................................................................................68
SECURING WITH SAFETY CUSHION – ECE GROUP I (9-18 KG) .......................................70
SWITCHING FROM ECE GROUP I (9-18kg) TO ECE GROUP II/III (15-36kg) ...................70
ISOFIX-CONNECT MODIFICATION .................................................................................72
SECURING WITHOUT SAFETY CUSHION – ECE GROUP II/III (15-36 KG) .........................74
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED? ............................................................................74
PRODUCT CARE ............................................................................................................. 76
REMOVING THE COVER ..................................................................................................76
REMOVING THE SEAT COVER FROM THE BACKREST ......................................................76
CLEANING ........................................................................................................................76
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT ................................................................................78
DURABILITY OF THE PRODUCT ........................................................................................78
DISPOSAL ..........................................................................................................................78
WARRANTY .......................................................................................................................80
ÖZET GRUP I ........................................................................................................................1
ÖZET GRUP II/III ...................................................................................................................2
HOMOLOGASYON...........................................................................................................57
ARAÇ İÇİ İDEAL POZİSYON ..............................................................................................60
İLK KURULUM .....................................................................................................................60
KOLTUGUN ISOFIX BAGLANTI SISTEMI İLE KURULUMU .....................................................62
CYBEX PALLAS 2-FIX‘IN SOKUMU.....................................................................................64
ÇOCUĞUN BAĞLANMASI...............................................................................................64
VÜCUT ÖLÇÜSÜNE GÖRE AYARLANMASI.......................................................................66
KOLTUĞUN İÇİNDEKİ MİNDERİN ÇIKARTILMASI ..............................................................66
GÜVENLİK YASTIĞININ AYARLANMASI- ECE GRUP I (9-18 KG) .......................................66
OTURMA VE YATAR POZİSYON - ECE GRUP I (9-18 KG) .................................................68
EĞİM AYARLI KAFALIK .......................................................................................................68
GÜVENLİK YASTIĞI İLE BAĞLANTI - ECE GRUP I (9-18) ....................................................70
ECE GRUP I (9-18 KG) DEN ECE GRUP II/III‘E (15-36 KG) GEÇİŞ ....................................70
ISOFIX BAGLANTI AYARI....................................................................................................72
GÜVENLİK YASTIĞI KULLANILMADAN BAGLANTI - ECE GRUP II/III (15-36 KG) ..............74
ÇOCUĞUNUZ DÜZGÜN ŞEKİLDE BAĞLANDI MI? ...........................................................74
ÜRÜN BAKIMI ....................................................................................................................76
KILIFIN SÖKÜLMESİ ............................................................................................................76
KOLTUK KILIFININ SIRTLIKTAN SÖKÜLMESİ .........................................................................76
TEMİZLEME ........................................................................................................................76
KAZADAN SONRA YAPILACAKLAR .................................................................................78
ÜRÜNÜNÜN ÖMRÜ ...........................................................................................................78
ÜRÜNÜN ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASINDAN SONRA TASFİYESİ ........................................78
GARANTİ ...........................................................................................................................80
58
B
o
f
59
PRVNÍ INSTALACE
Nasaďte lineární boční ochranný systém (L.S.P. systém) na obou stranách do
montážních otvorů (B), pak jej zatlačte směrem dolů, až dojde k jeho zajištění.
FIRST INSTALLATION
Insert the Linear Side-impact Protection (L.S.P. System) pads on both sides into the
mounting holes (B), then push down until they click into place.
İLK KURULUM
Her iki yandaki 'Yan darbe koruma' (Linear Side Impact Protection-LSP System)
pedlerini montaj yuvalarına (z) takın ve klik sesi duyana kadar aşağı itin.
SPRÁVNÁ POLOHA V AUTOMOBILU
Autosedačka CYBEX PALLAS 2-fix může být použita na všech sedadlech
s tříbodovým automatickým bezpečnostním pásem určeným pro použití
dospělými osobami.
Varování! Sedačku nemůžete používat s dvoubodovým pásem nebo břišním
bezpečnostním pásem. Při zajištění dítěte dvoubodovým pásem by dítě mohlo utrpět
smrtelné zranění v případě nehody.
Dodatečné upínání pomocí ISOFIX-CONNECT zajišťovacích ramen (o)
probíhá prostřednictvím „semi universál“ povolení. To znamená, že tyto
sedačky lze používat pouze ve vozidlech uvedených v příloze.Tato typová
listina bude průběžně doplňována.Aktuální verzi obdržíte přímo u naší firmy,
nebo na www.cybex-online.com. Ve výjimečných případech může být dětská
autosedačka použita i na předním sedadle spolujezdce.
V takových případech berte na vědomí následující:
– V automobilech s bezpečnostním vakem byste měli posunout sedadlo
spolucestujícího co nejvíce dozadu. Ujistěte se prosím, že horní bod bezpečnostního
pásu vozidla zůstane za vedením pásu sedačky.
– Musíte se držet doporučení výrobce vozidla.
Varování! Bezpečnostní pás (f) se musí pohybovat diagonálně zezadu a nesmí nikdy
vést dopředu k hornímu bodu pásu předního sedadla vozidla. Jestliže nejste schopni
ho nastavit například posunutím sedadla dopředu nebo použitím sedačky na jiném
sedadle v automobilu, potom dětská bezpečnostní sedačka není vhodná pro toto
vozidlo.
Zavazadla nebo jiné předměty ve vozidle, které mohou způsobit zranění při nehodě,
musí být vždy řádně upevněny.
Upozornění! Na sedadla vozidel, která jsou uspořádány příčně ke směru jízdy, je
použití autosedačky zakázáno. Na sedadla proti směru jízdy vozidla, jaká jsou např.
v dodávce nebo minibusu, je použití povoleno pouze za předpokladu, že sedadlo je
certifikováno pro přepravu dospělých osob. Je třeba připomenout, že opěrky hlavy
na sedadlech proti směru jízdy nesmí být odstraněna! Dětská autosedačka musí být
vždy připevněna pásem vozidla, i když není obsazena dítětem. Při nouzovém brzdění
nebo při nárazu může neupevněná autosedačka zranit ostatní cestující.
Upozornění! Nikdy prosím nenechávejte své dítě samotné v automobilu.
THE BEST POSITION IN THE CAR
The CYBEX Pallas 2-fix can be used without ISOFIX-CONNECT on all vehicle
seats with a three-point automatic retractor belt, assuming the seat is
approved for adults.
Warning! Do not use the child seat with a two-point belt or a lap belt. When securing
your child with a two-point belt, the child may sustain lethal injuries in an accident.
When installing the CYBEX Pallas 2-fix with ISOFIX-CONNECT system (o), the
child seat falls into the “semi-universal” admission category, i.e. it may only
be used in certain types of vehicles. Please refer to the list of approved cars
to check your vehicle’s compatibility. The list is updated regularly and the
latest version can be accessed online at www.cybexonline. com.
Please note the following exceptions, when the child seat may be used on the
passenger seat:
– In cars equipped with an airbag please push the passenger seat as far back
as possible. Please make sure that the upper point of the vehicle seat belt stays
behind the belt guide of the child seat.
– Strictly follow the recommendations of the vehicle manufacturer.
Warning! The seat belt (f) must run diagonally from the back und must never lead
to the front upper belt point of the seat in your vehicle. Should you be unable to
adjust this, for example by pushing the seat to the front or by using the child seat on a
different seat in the car, then the child seat is not suitable for this vehicle.
Luggage or other objects in the vehicle which may cause injuries in an accident must
always be secured properly. Loose parts may turn into deadly projectiles during an
impact.
Warning! For vehicles with seats that are positioned sideways, the use of this child seat
is not permitted. For seats that are positioned backwards, e.g. in a van or minibus, the
use of the child seat is permitted, assuming the seat is approved for adults. Please
ensure that the headrest is not taken off when installing the child seat on a rearward
facing seat! The child seat must have the seat belt fastened even when not in use.
This is necessary to avoid the driver or passenger getting injured by a loose child seat
when making an emergency stop or in case of a crash.
Note! Please never leave your child unattended in the car.
ARAÇ İÇİNDEKİ İDEAL POZİSYON
CYBEX PALLAS 2-fix üç noktadan emniyet kemeri sistemine sahip tüm
araçlara, ISOFIX bağlantısı kullanılmadan da sabitlenebilir.
Uyarı: CYBEX PALLAS 2-fix‘i iki noktadan bağlantılı bir emniyet kemeri ile
kullanmayın.
CYBEX PALLAS 2-fix koltuğunuz, ISOFIX bağlantı sistemi ile sadece uygun
donanıma sahip araçlara monte edilebilir. Aracınızın ISOFIX‘e uygun
donanıma sahip olup olmadığını, www.cybex-online.com adresindeki
güncel listeden öğrenebilirsiniz.
Çocuk oto koltuğunun yolcu koltuğuna yerleştirilebileceği istisnai durumlar aşağıda
belirtilmiştir.
– Airbagli araçlarda yolcu koltuğunu mümkün olduğu kadar geriye itiniz. Aracınızın
emniyet kemerinin, çocuk koltuğunun emniyet kemerinin gerisinde kalmasına
dikkat ediniz.
– Araç üreticisinin kullanım talimatlarına uyunuz.
Uyarı! Koltuk kemeri (f) çapraz olarak arkadan gelmelidir ve ön koltugun üst kemer
noktasından öne geçmemelidir. Bu ayar koltuğu öne çekmenize veya başka bir
koltuğu denemenize rağmen düzgün yapılamıyorsa, koltuk bu araç için uygun değil
demektir.
Bavul çanta gibi kaza anında yerinden fırlayarak hasara yol açabilecek eşyalar her
zaman güvenli şekilde sabitlenmelidir.
Uyarı! Yana dönük koltuklara sahip araçlarda, çocuk koltuğu kullanımı uygun
değildir. Aracın dönüş yönüne ters konumlanmış yetişkinlere yönelik koltuklarda,
çocuk koltuğu kullanılabilir. Lütfen böyle bir koltuğa çocuk koltuğu yerleştirirken,
arabanın koltuğunun kafalığının takılı olduğuna emin olun. Çocuk koltuğu kullanım
dışında iken bile, bulunduğu koltuğa emniyet kemeri ile sabitlenmelidir. Aksi
durumda koltuk, ani fren veya kaza anında sürücü ve yolculara tehdit oluşturabilir.
Dikkat! Çocugunuzu hiç bir zaman araç içinde gözetimsiz bırakmayınız.
60
u
d
j
w
c
o
y
c
61
b
PŘIPEVNĚTE AUTOSEDAČKU PROSTŘEDNICTVÍM X-FIX DRŽÁKŮ.
Prostřednictvím X-fix držáků můžete upevnit autosedačku pevně ve vašem
vozidle a tím přispět ke zvýšené bezpečnosti Vašeho dítěte. Vaše dítě bude i
nadále připevněno pomocí 3-bodového pásu automobilu.
– Nasaďte přiložené zaváděcí pomocné otvory na ISOFIX spony automobilu pro
snadnější montáž autosedačky.
Upozornění! ISOFIX-bezpečnostní úchyty vozidla (j) jsou dvě kovové spony, které
naleznete mezi opěradlem a sedadlem vozidla. Případně si můžete při hledání
pomoci návodem k použití vašeho vozidla.
– Uvolněte ISOFIX-pojistky (c) na spodní straně autosedačky.
– Vytáhněte ISOFIX držáky (w) směrem ven ze sedačky.
– Otočte držáky o 180°,až jsou nastaveny správně pro připevnění.
Upozornění! Ujistěte se, že oba bezpečnostní zelené indikátory (b) na ISOFIX
konektoru (w) nejsou vidět. V případě potřeby odemknete ISOFIX konektor (o) tak,
že stisknete červené tlačítko (y) a zatáhnete směrem vzad. Tento postup opakujte
případně i na druhém konektoru.
– Nasaďte oba držáky autosedačky (o) do pomocných zaváděcích otvorů až
uslyšíte slyšitelné zaklapnutí do držáků ISOFIX automobilu (i).
– Zkontrolujte, že autosedačka je správně připevněna a zajištěna, tak, že ji zkusíte
zatáhnout směrem dopředu.
– Zelený bezpečnostní indikátor (b) musí být na obou červených tlačítkách (y)
dobře viditelný.
– Pomocí X-fix pojistky (c) na spodní straně autosedačky můžete nyní nastavit
správnou pozici autosedačky ve vozidle.
Důležité! Připevněte nyní nálepku „Autosedačka ve vozidle“.
– Nyní můžete Vaše dítě připevnit do autosedačky viz. „připevnění dítěte“.
INSTALLING OF THE CHILD SEAT WITH THE ISOFIX-CONNECT SYSTEM
The safety of your child will be increased using the ISOFIX-CONNECT system
linking the CYBEX Pallas 2-fix tightly with the vehicle. Your child will still be
buckled up using the car’s three-point belt.
– Connect the two enclosed ISOFIX-CONNECT guides (u) (longer parts pointing
upward) with the ISOFIX anchorage points (j). An opposite installation (longer parts
pointing downward) is also possible.
Note! The car’s ISOFIX anchorage points (j) are two metal rings per seat, located
between the backrest and the seat cushion of your vehicle seat. If in doubt please
refer to your vehicle owner’s manual.
– Pull the adjusting handle (c), located under the seat cushion (d) on main frame
(w) of the CYBEX Pallas 2-fix.
– Pull the connectors (o) as far out as they will go.
– Rotate the connectors (o) by 180° until they point into the direction of the ISOFIXCONNECT guides (u).
Note! Make sure that the green safety indication (b) of the connectors is not visible. If
necessary, release them by pushing and simultaneously pulling back the red release
button (y). Repeat this procedure with the other connector.
– Push both of the connectors (o) into the ISOFIX-CONNECT guides (u) until you hear
them clicking into the ISOFIX anchorage points (j).
– Make sure that the CYBEX Pallas 2-fix is connected properly by trying to pull the
child seat out.
– The green safety indication (b) must be clearly visible on both sides of the red
release buttons (y).
– With the adjusting handle (c), located on the main frame (w) of the CYBEX Pallas
2-fix, you can now adjust the position of the child seat.
Note! For additional information please refer to the section “SECURING THE CHILD”.
– You can now buckle up the child. Please refer to section “SECURING WITH SAFETY
CUSHION”.
ÇOCUK OTO KOLTUGUNUN ISOFIX BAGLANTILARI ILE SABİTLENMESİ
CYBEX PALLAS 2-fix koltuğunuzu aracınıza sıkıca sabitleyen ISOFIX bağlantı
sistemi ile çocuğunuzun güvenliği artacaktır. Çocuğunuz ise koltuğuna
aracınızın 3 noktadan emniyet kemeri ile bağlanacaktır.
– ISOFIX bağlantı kılavuzlarını (u), uzun uçları yukarı gelecek şekilde aracınızın
ISOFIX bağlantı yuvalarına (j) sabitleyin. Kısa uçların üste geleceği bağlantı da
mümkündür.
Not! Aracınızın ISOFIX bağlantı yuvaları (j), araç koltuklarının sırt ve minder kısımlarının
arasında bulunur ve koltuk başına 2 metal yuvadan oluşur.
– Çocuk koltuğunun altında (d), koltuğun şasesinde (w) bulunan kolu (c) çekin.
– Bağlantı noktalarını (o) olabildiğince dışarı doğru açın.
– Bağlantı noktalarını (o) 180 derece döndürerek araç ISOFIX bağlantı kılavuzlarına(u)
bakacak şekilde açın.
Not! Kurulumdan sonra konektörlerdeki yeşil güvenlik indikatörlerinin (b)
görünmediğinden emin olun. Gerekiyorsa kırmızı sökme düğmesine (y) basıp geri
çekerek düzeltin. Bu prosedürü diğer konektör için de uygulayın.
– ISOFIX bağlantı noktalarını (o) aracınızın bağlantı kılavuzlarına (u) yerleştirip klik sesi
duyana kadar itin.
– Güvenli biçimde takıldıklarına ve sabitlendiklerine emin olmak için CYBEX PALLAS
2-fix‘i dışa doğru çekerek sabitlendiğine emin olun.
– Kurulumdan sonra her iki sökme düğmesinin (y) yanlarında bulunan yeşil güvenlik
indikatörleri (b) görünür konumda olmalıdır.
– Artık çocuk koltuğunuzun pozisyonunu, koltuğun altındaki kol (c) ile ayarlayabilirsiniz.
Not! İlave bilgi için lütfen‚ ÇOCUĞUN BAĞLANMASI‘ bölümüne bakın.
– Çocuğunuzu koltuğa emniyet kemeri ile bağlayabilirsiniz. Lütfen‚ GÜVENLİK YASTIĞI
İLE BAĞLANTI‘ bölüme bakın.
62
o
63
y
b
VYJMUTÍ AUTOSEDAČKY CYBEX PALLAS 2-FIX.
Postupujte v opačném pořadí oproti montáži.
– Uvolněte na obou stranách zajišťovací ISOFIX konektory (o) tak, že
stisknete obě červená tlačítka (y) a současně zatáhnete směrem vzad.
– Nyní vytáhněte autosedačku z držáku vozidla (u).
– Otočte držáky autosedačky o 180°.
– Stlačte X-fix držáky (c) na spodní straně autosedačky směrem dovnitř.
Důležité! Pro ochranu sedadel automobilu před poškozením a znečištěním od ISOFIXCONNECT držáků doporučujeme umístit tyto držáky pod autosedačku do skeletu.
REMOVING THE CYBEX PALLAS 2-FIX
Perform all installation steps in reverse order.
– Release the ISOFIX connectors (o) by simultaneously pulling and slinging
back the red release buttons (y).
– Pull the child seat out of the ISOFIX-CONNECT guides (u).
– Rotate the connectors (o) by 180°.
– Pull the adjusting handle (c) located on the main frame (w) of the CYBEX Pallas
2-fix and push the connectors (o) into the child seat until they are completely
hidden.
Note! By following these steps the vehicle’s seat pad will be protected and the ISOFIX
connectors will be prevented from being stained or damaged. Damages and stains
could obstruct a smooth operation.
CYBEX PALLAS 2-FIX‘IN SÖKÜLMESİ
Çocuk koltuğunun takılması için izlediğiniz tüm adımları tersten tekrarlayarak
koltuğu sökün.
– Kırmızı sökme düğmesine (y) basarak ve çekerek, Isofix konektörlerini (o)
kurtarın.
– Çocuk koltuğunu çekerek ISOFIX kılavuzlarından kurtarın (u).
– Bağlantı noktalarını (o) 180 derece döndürün
– CYBEX PALLAS 2-fix‘in şasesinde (w) bulunan kolu çekin ve bağlantı noktalarını (o)
tamamen gizlenene kadar itin.
Not! Bu adımları doğru şekilde izlediğinizde arabanızın koltuğu ve ISOFIX bağlantı
kolları zarar görmeyecektir. Parçaların zarar görmesi düzgün işleyişe engel olabilir.
ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE
Dejte dětskou bezpečnostní sedačku na příslušné sedadlo v automobilu.
– Ujistěte se prosím, že zadní opěradlo (a) dětské bezpečnostní sedačky je umístěno
proti zadnímu opěradlu sedadla automobilu, takže dětská bezpečnostní sedačka
není za žádných okolností v poloze pro spaní.
– Na některých potazích sedadel automobilu, které jsou vyrobeny z
citlivého materiálu (např. velur, kůže atd.), může používání dětských
bezpečnostních sedaček vést ke stopám opotřebení a roztržení. Pod
dětskou sedačku byste měli dát deku nebo ručník, abyste se tomu
vyhnuli.
– Jestliže opěrka hlavy sedadla vozidla překáží, úplně ji prosím vytáhněte a otočte
nebo ji úplně vyjměte. Zadní opěradlo (a) se optimálně seřídí na téměř jakýkoli
sklon sedadla vozidla. Pro nejlepší možnou ochranu dítěte musí být sedačka v
normální svislé poloze!
Varování! Opěrka zad autosedačky CYBEX Pallas 2-fix musí přímo doléhat k opěradlu
vozidla. Posunutím regulátoru dozadu by sedačka měla být pevně natlačena proti
sedadlu.
Upozornění! Pokud dětská sedačka neleží na sedadle stabilně, nebo je příliš
nakloněna, podložte sedačku na př.dekou. Můžete také zvolit jiné sedadlo ve
vozidle.
SECURING THE CHILD
Place the CYBEX Pallas 2-fix on the respective seat in the car.
– Please make sure that the backrest (a) of the CYBEX Pallas 2-fix rests flat against
the backrest of the car seat so that the child seat is under no circumstance in a
sleeping position.
– When using the ISOFIX anchorage points (j) in the car, make sure that
the backrest (a) of the CYBEX Pallas 2-fix is perfectly aligned and in full
contact with the upright part backrest of the car seat. The position can
be adjusted with the adjusting handle (c) located under the seat cushion
(d) on the main frame (w) of the child seat.
– Should the headrest of the vehicle seat interfere, please pull it out completely, turn
it around or take it off entirely (exceptional case, refer to the section “THE BEST
POSITION IN THE CAR”). The backrest (a) optimally adjusts to almost any inclination
of the vehicle seat.
Warning! The backrest of the CYBEX Pallas 2-fix should rest flat against backrest of
the car seat. Pushing the booster rearwards the seat should be tightly pressed against
the seat. For the best possible protection of your child, the seat must be in a normal
upright position!
Note! On some car seat covers made of sensitive material (e.g. velour’s, leather etc.)
the use of child seats may lead to traces of wear and tear. To avoid this, put a blanket
or a towel underneath the child seat.
ÇOCUĞUN BAĞLANMASI
CYBEX PALLAS 2-fix i koltuğa yerleştirin.
– Çocuk koltuğunun sırtının (a) araba koltuğunuzun sırtlığına dik bir şekilde yerleştiğine
ve çocuk koltuğunun yatar bir pozisyonda olmadığına emin olun.
– ISOFIX bağlantıları (j) kullanıldığında, çocuk koltuğunun sırtının (a) arka
koltuk sırtlığı ile tam temasta olmasına dikkat edin. Çocuk koltuğunun
pozisyonu, koltuğun altındaki kol ile (c) ayarlanabilir.
– Arabanızın kafalığı bu duruma engel oluyorsa, yukarı çekerek döndürün
veya tamamen çıkartın (farklı durumlar için ARAÇ İÇİNDEKİ İDEAL POZİSYON
başlığına bakınız. Çocuk koltuğunuzun sırtı (a) arabanızın koltuğununun eğimine
uyacak şekilde ayarlanabilir.
Uyarı! Çocuk koltuğunuz arabanıza dik durumda ve sırtı ile araba koltuğu sırtı
arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Not! Çocuk oto koltuğu, hassas malzeme (kadife, deri vb) ile kaplı araba koltuklarında
çiziklere, aşınmaya sebep olabilir. Buna engel olmak için, oto koltuğunun altına bez,
havlu vb. malzeme koyabilirsiniz.
64
i
ee
hh
UZPŮSOBENÍ SEDAČKY VELIKOSTI TĚLA DÍTĚTE
U autosedačky CYBEX Pallas 2-fix je k dosažení optimálního nastavení velikosti
autosedačky pro dítě dodávaná z výroby vložka pod potah sedáku (i).
– Ttuto vložku doporučujeme pro dítě ve věku od 9. do 18. měsíců.
– Od 19. měsíce věku dítěte již není potřebná žádná vložka.
– Potom je optimální velikost sedačky nastavovaná pomocí výškově přestavitelné
opěrky hlavy (e).
– Přizpůsobení sedačky by mělo být provedeno tak, aby mezi okrajem opěrky hlavy
a rameny dítěte bylo místo na 2 prsty.
Upozornění! Pouze správně nastavená výška opěrky ramen a hlavy nabízí nejvyšší
možnou ochranu a komfort pro Vaše dítě a zajišťuje mimo jiné optimální vedení
diagonálního pásu (f). Nastavení výšky nabízí 11 pozic. Opěrka ramen a opěrka
hlavy jsou pevně spojené a není možné je nastavovat samostatně.
ADJUSTMENT TO THE BODY SIZE
For a proper height adjustment of the CYBEX Pallas 2-fix a booster inlay (i) is included
and already inserted under the seat cover when purchased.
– It is recommended to use this height adjustment inlay (i) between the age of 9 and
18 months.
– For children over 19 months the height adjustment inlay (i) may be removed.
– Afterwards the height adjustment should be regulated by moving the headrest
(e) into the correct position. Pull the adjustment handle (h) in order to release the
headrest.
– The seat is correctly adjusted if you can fit 2 fingers between the bottom edge of
the headrest (e) and the shoulder of the child. Pull the adjustment handle (h) in
order to unlock the shoulder and headrest.
Note! Shoulder and headrest (e) need to be perfectly adjusted in height to provide
the best protection and comfort for your child and to also guarantee the optimal
position of the diagonal belt (f). The height of the shoulder and headrest can be
adjusted in 11 positions. The shoulder part is attached to the headrest and does not
have to be adjusted separately.
VÜCUT ÖLÇÜSÜNE GÖRE AYARLANMASI
CYBEX cocuk koltuğunun, cocugunuzun boyuna gore ayarlanabilmesi için oturma
bölümünün ve kılıfının altında bir minder bulunmaktadır.
– Bu yükseklik ayar minderini (i) 9-18 ay arasında kullanabilirsiniz.
– 19 aydan büyük çocuklarda bu minderi çıkartabilirsiniz.
– Daha sonra yükseklik ayarını kafalığı (e) istenen pozisyona getirerek yapabilirsiniz.
Kafalığı hareket ettirmek için ayar mandalını (h) çekin.
– Kafalık ayarı yaparken, kafalığın alt kısmı (e) ile çocuğunuzun omuz kısmı arasında
2 parmaklık mesafe kalmasına dikkate edin.
Not: Omuz ile kafalık (e) arasındaki mesafe, çocuğunuzun güvenlik ve konforunu
sağlamak ve emniyet kemerinin (f) doğru bağlanmasını temin etmek amacı ile en
doğru şekilde ayarlanmalıdır. Kafalık 11 değişik pozisyona ayarlanabilir.
VYJMUTÍ VLOŽKY SEDÁKU.
1. Rozepněte oba druky potahu na přední straně sedáku (d).
2. Přetáhněte potah sedáku na přední straně směrem nahoru.
3. Vyjměte vložku ze sedačky při odpovídajícím věku dítěte.
4. Dejte potah zpět na původní místo na sedače a znovu ho upevněte v této pozici.
REMOVING THE BOOSTER INLAY
1. Open the press buttons at the front of the booster cover.
2. Lift the booster cover until the height adjusting inlay (i) can be easily removed from
the front.
3. Remove the height adjustment inlay (i) according to the above age
recommendation.
4. Put the seat cover back in its original position and fasten the press buttons.
KOLTUĞUN İÇİNDEKİ MİNDERİN ÇIKARTILMASI
1. Koltuğun ön kısmındaki kılıf düğmelerini açın.
2. Kılıfı iç kısımdaki minder (i) rahatça çıkana kadar sıyırın.
3. Minderi çıkartın.
4. Kılıfı giydirip düğmelerini ilikleyin.
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO PULTU - ECE SKUPINA (9-18 KG)
Pokud zmáčknete současně oba knoflíky (z), sklouzne přední pult (p) automaticky
do jeho nejpřednější pozice. Pokud knoflíky (z) uvolníte, zablokuje se přední pult v
dané pozici.
Boční díly předního pultu s knoflíky (z) pasují přesně do opěrky sedáku a slouží k
vyztužení sedačky (d).
Nastavte přední pult tak, že pult je přitisknutý k tělu dítěte ale netlačí na něj.
Varování! Přední pult (p) může být používán pouze s rámem (w) a maximálně do
váhy 18 kg.
SAFETY CUSHION ADJUSTMENT – ECE GROUP I (9-18 KG)
By pushing the two buttons (z) the safety cushion (p) will slide into the widest position.
By releasing the buttons (z) the safety cushion (p) will be locked in position.
The side parts of the safety cushion (p) fit exactly into the armrest of the booster
cushion. They connect the safety cushion (p) and the booster (d).
The safety cushion (p) should be well adjusted to touch the child’s chest without
exerting any pressure on the child’s body.
Warning! Safety cushion (p) may only be used in conjunction with the main frame (w)
and only up to a maximum weight of 18 kg!
GÜVENLİK YASTIĞININ AYARLANMASI- ECE GRUP I (9-18 KG)
İki düğmeye basarak (z) güvenlik yastığını (p) yuvasına yerleştiriniz. Düğmeleri
bıraktığınızda yastık bulunduğu pozisyonda sabitlenecektir.
Güvenlik yastığınının (p) yan kısımları, koltuğun (d) kol dayanağına birebir uyacak
şekilde tasarlanmıştır.
Güvenlik yastığı (p) çocucuğun göğsüne değecek fakat vücuduna herhangi bir
baskı yapmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Uyarı: Güvenlik yastığı (p) sadece koltuğun ana gövdesi (w) ile birlikte ve 18 kg.ya
kadar kullanılabilir.
p
d
65
z
66
p
v
v
w
r
67
t
SEDÍCÍ A LEŽÍCÍ POZICE - ECE SKUPINA I (9-18 KG)
Aby mohl být CYBEX PALLAS 2-fix dán do ležící pozice, musí být pásová spona na
sedačce zavřená.
– Pokud dítě během jízdy usne, zmáčkněte nastavovací knoflík (v) a autosedačka
CYBEX Pallas 2-fix sama pomocí váhy dítěte sklouzne směrem dolů.
Pozor! Nastavovaní polohy vleže je během jízdy ze strany řidiče nepovoleno!
– Aby mohla být sedačka po vystoupení dítěte znovu dána do vzpřímené polohy,
stiskněte znovu knoflík (v) a sedačka sklouzne při malém tlaku na sedák zpět
nahoru.
Varování! Dbejte stále na to, že nastavovací knoflík (v) v ležící pozici i v sedící pozici
hlasitě zacvakl. Ležící pozice je povolena pro ECE skupinu I (od 9-18 kg) pouze s
předním pultem (p) a základním rámem (w)!
Upozornění! Dbejte stále na to, aby byl bederní a ramenní pás dobře napnutý.
SITTING AND RECLINING POSITION – ECE GROUP I (9-18 KG)
It is not necessary to open the seat belt, to move the CYBEX Pallas 2-fix into a reclining
position.
– When the child is about to fall asleep, pull the handle (v) and the CYBEX Pallas 2-fix
slides down automatically.
Note! As long the car is in motion, the driver is not allowed to adjust the reclining
position.
– When the child is no longer in the seat you can move the seat into an upright
position by pulling the handle (v) again and slightly pressing against the booster
(d).
Warning! Make sure that the handle (v) of the reclining mechanism is always
audibly locked. The reclining position is only approved for ECE Group I (9-18 kg), in
conjunction with the main frame (w) and the safety cushion (p).
Note! Make sure that both lap belt (n) and diagonal belt (f) are always tightly
fastened.
OTURMA VE YATAR POZİSYON - ECE GRUP I (9-18 KG)
CYBEX PALLAS 2-fix‘i eğimli pozisyona getirmek için emniyet kemerini açmanıza gerek
yoktur.
– Çocuğunuz uyumak istediğinde, kolu (v) çektiğinizde CYBEX PALLAS 2-fix kayarak
eğimli hale gelir.
Not! Araç hareket halinde iken, araç sürücüsünün koltuğu yatar pozisyona getirmeye
çalışması tehlikelidir.
– Çocuk koltukta değil iken, kolu (v) tekrar çekerek ve koltuğa (d) hafifçe bastırarak
koltuğu tekrar dik konuma getirebilirsiniz.
Uyarı: Yatar pozisyona geçerken ve koltuğu dik konuma getirirken, mekanizmayı
harekete geçiren kolun (v) ilgili pozisyonda kilitlendiğine emin olun. Yatar pozisyon
koltuğun ECE Grup 1 (9-18 kg) şeklinde gövde (w) ve güvenlik yastığı (p) ile birlikte
kullanımına uygundur.
Uyarı! Bel kemerinin (n) ve çapraz kemerin (f) her zaman gergin şekilde bağlı
olduğuna emin olun.
POLOHOVACÍ OPĚRKA HLAVY
CYBEX PALLAS 2-fix má polohovací opěrku hlavy (r), která zabraňuje, aby hlava dítěte
při usnutí spadla dopředu. Tato nastavitelná opěra hlavy dále přispívá k pohodlí
dítěte během jízdy automobilu.
Upozornění! Zajistěte prosím, aby hlava dítěte vždy zůstala ve styku s polohovací
opěrkou hlavy, protože opěrka hlavy nemůže jinak plnit optimální ochrannou funkci
při bočním nárazu.
Sklon opěrky hlavy (r) se nepatrným nadzvednutím opěrky může seřizovat ve 3
různých polohách.
Varování! Uzamykací zařízení (t) nesmí být nikdy blokováno žádnými předměty! V
případě nehody musí být zaručen volný pohyb naklonění, protože jinak by se dítě
mohlo zranit.
RECLINING HEADREST
The CYBEX Pallas 2-fix has a reclining headrest (r) preventing your child’s head from
falling forward when asleep. Furthermore, this adjustable headrest contributes to the
comfort of your child during the car ride.
Note! Please ensure that the child’s head always remains in contact with the reclining
headrest since otherwise the headrest cannot fulfill its optimal side-crash protection
function.
By slightly lifting the headrest, the inclination of the headrest (r) can be adjusted in
three different positions.
Warning! The locking device (t) must never be blocked by any objects! In case of an
accident, the free movement of the reclining mechanism must be guaranteed since
otherwise your child may suffer injuries.
EĞİM AYARLI KAFALIK
CYBEX PALLAS 2-fix, çocuğunuzun kafasının uyurken düşmesini önleyen eğim ayarllı
bir kafalığa (r) sahiptir. Bu ayarlı kafalık, çocuğunuzun konforlu bir yolculuk yapmasını
sağlar.
Not! Kafalığın çocuğunuzun kafasını yan darbelerden koruma fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için, çocuğunuzun kafasının daima kafalık ile temasta olması gerekir.
Kafalığı kaldırarak, kafalığın (r) açısını 3 değişik pozisyona ayarlayabilirsiniz.
Uyarı ! Kilit kolu (t) herhangi bir eşya ile engellenmemelidir. Kaza durumunda, eğim
ayarı gerekli konuma gelebilmelidir. Aksi takdirde çocuğunuz zarar görebilir.
68
f
x
p
x
m
n
f
l
x
f
l
n
v
a
w
d
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE - ECE-SKUPINA I (9-18 KG)
1. Umístěte dítě do sedačky.
2. Nasaďte již připravený přední pult. (viz. kapitola „Nastavení předního pultu).
3. Vezměte bederní pás (n) a dejte ho do připravené pojistky (x) na předním pultu.
Napněte pás (n) a dbejte přitom na to, aby o) procházel celou svou šíří uvnitř
pásového otvoru (p).
Upozornění: Pás nesmí být v žádném případě překroucený.
4. Zasuňte pásovou sponu (m) do pásového zámku (l). Musíte slyšet hlasité
zacvaknutí.
5. Utáhněte bederní pás (n) zatáhnutím za úhlopříčný pás (f).
6. Následně položte úhlopříčný pás paralelně k bedernímu pásu a umístěte je do
stejného pásového otvoru (x).
7. Napněte pás (f) a dbejte přitom na to, aby oba pásy (f) a (m) procházely celou
svou šíří uvnitř pásového otvoru (x).
SECURING WITH SAFETY CUSHION – ECE GROUP I (9-18 KG)
1. Place the child in the CYBEX Pallas 2-fix child seat.
2. Attach the previously adjusted safety cushion (p) to the child seat. (See chapter
“SAFETY CUSHION ADJUSTMENT”)
3. Pull out the complete vehicle belt length. Take the lap belt (n) and slide it into the
dedicated belt routings (x) (marked red) of the safety cushion (p).
Warning! Never twist the belt!
4. Insert the belt tongue (m) into the belt buckle (l). Listen for an audible “CLICK”.
5. Now take the shoulder belt (f) and pull it to tighten lap belt (n).
6. Lead back the shoulder belt (f) parallel to the lap belt (n) into the same belt routing
(x) channel.
7. Pull the belt tight and make sure that the diagonal belt (f) and the lap belt (n) are
running completely inside (over the whole width) of the belt routing (x).
GÜVENLİK YASTIĞI İLE BAĞLANTI - ECE GRUP I (9-18 KG)
1. Çocuğunuzu koltuğa oturtun.
2. Güvenlik yastığını koltuğa takın (bkz. Güvenlik Yastığı ile bağlantı bölümü)
3. Aracın emniyet kemerini çekin. Bel kemerini (n), güvenlik yastığının kırmızı işaretli
kemer yuvalarından (x) geçirin.
Uyarı: Kemerin kıvrılmadığından emin olun.
4. Kemer tokasını (m) kemer yuvasına (l) takın.
5. Omuz kemerini (f) çekerek bel kemerini (n) gerin.
6. Omuz kemerini (f) bel kemerine (n) paralel şekilde, aynı kemer yuvalarından (x)
geçirin.
7. Kemeri çekerek gerin ve çapraz kemerin (f) ve bel kemerinin (n) kemer yuvasına (x)
düzgünce oturduğuna emin olun.
ZMĚNA Z ECE-SKUPINY I (9-18 KG) NA ECE-SKUPINU II/III (15-36 KG)
1. Odstraňte přední pult (p).
2. Zmáčněte oba odblokovací knoflíky (q) na spodní straně sedačkového polštáře
(d) a vytáhněte ji až k první zarážce z rámu (w).
3. Nyní stiskněte knoflík (v), který leží uprostřed pod sedačkovým polštářem (d) a
vytáhněte sedačku kompletně z rámu (w).
4. Pro odstranění rozpěrky (s) dejte nejprve sedačku do ležící pozice.
5. Vytáhněte nahoru potah opěrky zad (a), aby se uvolnil otvor na prsty na zadní
straně opěrky zad, Stiskněte odblokovací knoflík na vnitřku opěrky zad a oddělte
zespodu rozpěrku (s).
6. Opakujte tento postup i na druhé straně.
SWITCHING FROM ECE GROUP I (9-18KG) TO ECE GROUP II/III (15- 36KG)
1. Remove the safety cushion (p).
2. Press the two release buttons (q) on the bottom side of the seat cushion (d) and
simultaneously pull it away from the main frame (w) until you feel a resistance.
3. Now pull the reclining handle (v), situated centrally on the bottom of the seat
cushion (d), and pull off the child seat from the main frame (w).
4. To remove the spacers (s), pull up the backrest cover to reveal the finger hole on
the backside of the backrest (a).
5. Push the release hook inside the finger hole and pull the spacers (s) out of the
backrest (a).
6. Repeat this procedure on the other side of the backrest.
ECE GRUP I (9-18 kg) DEN ECE GRUP II/III‘e (15-36 kg) GEÇİŞ
1. Güvenlik yastığını (p) çıkartın.
2. Oturma minderinin (d) yanındaki iki düğmeye (q) basın ve aynı anda şaseden (w)
ayırmak üzere çekin.
3. Oturma kısmının altında bulunan yatış pozisyonu kolunu (v) çekerek, koltuğu
şaseden (w) kurtarın.
4. Bağlantıları (s) kurtarmak için, sırtlığın kılıfını sıyırarak, sırtlığın (a) arka kısmında iki
taraftaki deliklerdeki mandalları açın.
5. Sırtlığın (a) arka kısmındaki deliklerdeki mandalları açarak bağlantıları sırtlıktan
çıkarın.
6. Bu işlemi sırtlığın her iki tarafında da yineleyin.
q
s
69
70
c
w
o
A
o
71
v
NASTAVENÍ ISOFIX-CONNECTŮ – ECE-SKUPINA II/III (15-36 KG)
7. Stiskněte pojistku (c) na skeletu (w) a vytáhněte oba ISOFIX-CONNECT spony (o)
směrem ven až na doraz.
8. Nasaďte nyní obě ISOFIX spony na držáky v automobilu (c) a řešit nyní postupně
dvě karabiny (A) na spodní straně sedáku (d). Pokud je to nutné, použijte na
pomoc šroubovák.
Upozornění! Správnou polohu ISOFIX-CONNECT spon (o) ponechte na působení
těžiště rámu (w).
Upozornění! Jelikož je zajištěna malá možnost pohybu konektorů při nasazení,
doporuřujeme požádat o pomoc při nasazení někoho ze svého okolí.
9. Nyní zatlačte spony-konektory (o) směrem dovnitř do předem připravených
otvorů na spodní straně sedáku (d), a ponechte sedačku v pozici s vytaženými
konektrory směrem ven.
Upozornění! Dejte pozor, zda jsou konektory správně nasazeny na držácích sedadel
automobilu a zda pevně drží, když zatáhnete sedačku směrem dopředu od sedadla
automobilu.
10. Stiskněte pojistku (v) na spodní straně sedáku autosedačky (d) a zasuňte sedačku
úplně dozadu směrem k opěradlu automobilu (o).
11. Více podrobností najdete v sekci „Uchycení sedačky pomocí ISOFIX-spon“.
Upozornění! Uchovávejte všechny demontované díly správně ošetřené a
pohromadě.
Varování! Při znovusestavování postupujte v obráceném sledu podle návodu k
použití. Nejpvrve se ujistěte podle návodu, že máte k dispozici všechny potřebné
díly.
ISOFIX-CONNECT MODIFICATION – ECE GROUP II/III (15-36 KG)
7. Press the adjusting handle (c) of the main frame (w) and pull out the ISOFIX
connectors (o) until you feel a resistance.
8. Simultaneously hold the adjusting handle (c) and release the two snap-fits (A) with
your fingers or the aid of a screw driver.
Note! In correct position, the ISOFIX connectors (o) release automatically from the
main frame (w), simply by force of gravity.
Warning! Observe a minimum drop height to avoid damaging parts of the child seat
or hurting yourself or others.
9. Shift the ISOFIX connectors (o) into the designed chamber on the bottom side of
the seat cushion (d) until you feel a resistance.
Warning! Please make sure that the adjustment and fixation teeth are on top of the
ISOFIX Connect arms before mounting to the booster seat.
10. Press the handle (v) situated centrally on the bottom of the seat cushion (d) and
push the ISOFIX connectors (o) into the seat cushion until they are completely
hidden.
11. We refer to the section “INSTALLING OF THE CHILD SEAT WITH THE ISOFIX-CONNECT
SYSTEM” for further installation steps.
Note! Please keep all spare parts together and store them properly.
Warning! For reassembly please proceed with these steps in reverse order. Check the
user guide in advance to make sure no parts are missing.
ISOFIX BAGLANTI AYARI - ECE GRUP II/III (15-36 KG)
7. Şasenin (w) ayar koluna (c) basarak ISOFIX bağlantı noktalarını (o) çekiniz.
8. Aynı anda ayar kolunu (c) tutarak bağlantıları (a) parmaklarınız veya bir tornavida
yardımı ile kurtarın.
Not: Doğru pozisyonda, ISOFIX bağlantı noktaları (o), şaseden (w) otomatik olarak
kolayca ayrılır.
Uyarı: Bu işlemleri yaparken koltuğu yere yakın vaziyette, kendinize ve başkalarına
zarar vermeyecek şekilde tutun.
9. ISOFIX bağlantı noktalarını (o) koltuğun altındaki (d) yuvaya yerleştirin.
Uyarı: Koltuğa takmadan önce, ISOFIX bağlantı ve sabitleme dişlerinin, ISOFIX
bağlantı kollarının üst kısmında olduğuna dikkat edin.
10. Koltuk minderinin (d) altında ortada bulunan kola (v) basarak, ISOFIX bağlantılarını
(o) koltuğun minderine doğru görünmeyecek kadar itin.
11. Diğer adımlar için ÇOCUK OTO KOLTUGUNUN ISOFIX BAGLANTILARI ILE
SABİTLENMESİ bölümüne bakınız.
Not: Yedek parçaları bir arada tutunuz ve güvenli bir yerde saklayınız.
Uyarı: Kurulum için bu adımları aynı sırada tersten izleyin.
72
l
l
m
ff
n
n
kk
dd
nn
kk
ee
g
g
f
ff
g
n
73
k
k
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE BEZ PŘEDNÍHO PULTU – ECE-SKUPINA II/III (15-36 KG)
Dejte dítě do dětské bezpečnostní sedačky. Vytáhněte daleko tříbodový pás a
táhněte jej před dítě do zámku bezpečnostního pásu.
Varování! Nikdy nepřetáčejte pás!
Dejte vedení pásu (m) do zámku bezpečnostního pásu (l). Je třeba je uzamknout
slyšitelným „ZACVAKNUTÍM“.
Dejte břišní bezpečnostní pás (n) do dolního vedení pásu (k) dětské bezpečnostní
sedačky. Nyní utáhněte břišní bezpečnostní pás (n) natažením diagonálního pásu
(f) bez průvěsu. Čím je pás napnutější, tím lépe může chránit před zraněním. Jak
diagonální pás, tak i břišní bezpečnostní pás by měly být zasunuty do dolního vedení
pásu na straně zámku bezpečnostního pásu.
Varování! Zámek bezpečnostního pásu sedadla automobilu (l) nesmí za žádných
okolností sahat do dolního vedení pásu (k). Jestliže je pásový popruh příliš dlouhý,
potom sedačka není vhodná pro toto vozidlo.
Břišní bezpečnostní pás (n) by měl být umístěn do dolního vedení pásu (k) na obou
stranách sedačky (d).
Upozornění! Od počátku učte své dítě, aby vždy věnovalo pozornost napnutému
pásu a aby samo utáhlo pás, je-li to třeba.
Varování! Břišní bezpečnostní pás (n) se musí na obou stranách pohybovat co
nejníže přes slabiny dítěte, aby optimálně působil v případě nehody.
Nyní táhněte diagonální pás (f) horním červeným vedením pásu (g) do opěry
ramene (e), až bude uvnitř vedení pásu (g).
Dohlédněte na to, aby se diagonální pás (f) pohyboval mezi vnější hranou ramene
a krkem dítěte. Bude-li to nutné, seřiďte chod pásu nastavením výšky opěrky hlavy.
Výška opěrky hlavy v automobilu se může stále nastavovat.
SECURING WITHOUT SAFETY CUSHION – ECE GROUP II/III (15-36 KG)
Put your child in the child seat. Pull out the three-point belt and lead it in front of your
child to the buckle (l).
Warning! Never twist the belt!
Insert the belt tongue (m) into the belt buckle (l). If you hear an audible “CLICK” it is
securely locked.
Put the lap belt (n) in the bottom belt guides (k) of the child seat. Now pull the lap
belt (n) tight by pulling the diagonal belt (f) until there is no slack. The tighter the belt
the better it can protect from injuries. The diagonal belt (f) and the lap belt (n) should
both be inserted in the bottom belt guide at the side of the belt buckle.
Warning! The belt buckle of the car seat (l) must under no circumstances reach into
the bottom belt guide (k). If the belt strap is too long, the child seat is not suitable
for this vehicle.
The lap belt (n) should be placed in the bottom belt guides (k) on both sides of the
seat (d).
Note! Teach your child from the beginning to always pay attention to a tight belt and
to pull the belt tight on her/his own if necessary.
Warning! The lap belt (n) must, on both sides, run as low across the groin of your child
as possible in order to take optimal effect in case of an accident.
Now lead the diagonal belt (f) through the upper red belt guide (g) in the shoulder
rest (e) until it is inside the belt guide.
Please make sure that the diagonal belt (f) runs between the outer edge of the
shoulder and your child’s neck. If necessary, adjust the running of the belt by adjusting
the height of the headrest. The height of the headrest can still be adjusted in the car.
GÜVENLİK YASTIĞI KULLANILMADAN BAGLANTI - ECE GRUP II/III (15-36 KG)
Çocuğunuzu koltuğa oturtun. 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerini çekerek,
çocuğunun önünden yuvasına takın (ı).
Uyarı: Kemerin kıvrılmadığına emin olun.
Kemerin ucunu (m), kemer yuvasına (l) takın.
Bel kemerini (n), koltuğun alt kemer yuvalarına (k) geçirin. Çapraz kemeri (f) çekerek
bel kemerini (n) gerin. Kemer ne kadar gergin olursa o kadar iyidir. Çapraz kemer
(f) ve bel kemeri (n) kemer yuvasının bulunduğu taraftaki koltuk kemer yuvasından
geçmelidir.
Uyarı: Kemer yuvası (l), koltuk kemer yuvasına (k) kadar uzanmamalıdır.
Bel kemeri (n) koltuğun her iki yanındaki alt kemer yuvalarından (k) geçmelidir.
Not: Çocuğuna en başından itibaren gergin bir kemerin önemini ve gerektiğinde
kemeri kendisinin nasıl gereceğini öğretmeniz yararlı olacaktır.
Uyarı: Bel kemerinin (n) bir kaza anında maksimum etkili olması için, her iki yanda
da, mümkün olan en alçak pozisyonda konumlanması gerekir.
Çapraz kemeri (f) omuz kısmındaki (e) kırmızı kemer yuvasından (g) geçririn.
Çapraz kemerin (f) çocuğunuzun omuzunun dış kenarı ile göğsü arasından geçtiğine
emin olun. Gerekiyorsa kemerin pozisyonunu, kafalığın yüksekliğini ayarlayarak
düzeltin.
JE DÍTĚ ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNO?
Pro zaručení nejlepší možné bezpečnosti vašeho dítěte, zkontrolujte prosím před
jízdou, zda…
– se břišní bezpečnostní pás (n) pohybuje v dolním vedení pásu (k) na obou stranách
sedačky.
– se diagonální pás (f) také pohybuje v dolním vedení pásu (k) sedadla na straně
zámku bezpečnostního pásu.
– se diagonální pás (f) pohybuje vedením pásu (g) opěry ramene, označeným
červeně.
– se bezpečnostní pás (f) pohybuje diagonálně dozadu.
– celý pás by měl být napnutý a nezkroucený.
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED?
In order to guarantee the best possible safety for your child, please check prior to
the ride, whether …
– the lap belt (n) runs in the bottom belt guides (k) on both sides of the child seat.
– the diagonal belt (f) also runs in the bottom belt guide (k) of the child seat on the
side of the belt buckle.
– the diagonal belt (f) runs through the belt guide (g) of the shoulder rest (e), marked
red.
– the diagonal belt (f) runs diagonally towards the back.
– the entire belt sits tight and is not twisted.
ÇOCUĞUNUZ DÜZGÜN ŞEKİLDE BAĞLANDI MI?
Çocuğunuzun maksimum güvenliğini sağlamak için, lütfen yola çıkmadan şunları
kontrol edin:
– Kucak kemeri (n) koltuğun iki kenarındaki kılavuz yuvalarından (k) geçmelidir.
– Çapraz omuz kemeri de (f) çocuk koltuğunun, arabanın emniyet kemeri yuvasının
tarafındaki kılavuz yuvasından (k) geçmelidir.
– Çapraz omuz kemeri (f) koltuğun üst kısmındaki (e) kırmızı kılavuz yuvasından (g)
geçmelidir.
– Çapraz omuz kemeri (f) oto koltuğunun arkasından öne gelmelidir.
– Tüm emniyet kemeri gergin ve düz olmalıdır.
f+n
74
75
PÉČE O VÝROBEK
Pro zaručení nejlepší možné ochrany dětské bezpečnostní automobilové sedačky je
nutné, abyste si všimli následujícího:
– Všechny důležité části dětské bezpečnostní sedačky by se měly pravidelně
kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Mechanické díly musí bezvadně fungovat.
– Je podstatné, aby se dětská bezpečnostní automobilová sedačka nevzpříčila
mezi tvrdými částmi, jako např. dveře automobilu, vodicí lišta sedadla atd., což by
mohlo způsobit poškození sedačky.
– Po pádu nebo podobných situacích musí být dětská bezpečnostní sedačka
zkontrolována výrobcem.
PRODUCT CARE
In order to guarantee the best possible protection of your child seat, it is necessary
that you take note of the following:
– All important parts of the child seat should be examined for any damages on a
regular basis. The mechanical parts must function flawlessly.
– It is essential that the child seat does not get jammed between hard objects e.g.
like the door of the car, seat rail etc. causing possible damage to the seat.
– The child seat must be examined by the manufacturer after a fall or similar
situations.
ÜRÜN BAKIMI
Çocuk koltuğunuzun en iyi şekilde korunabilmesi için, şu noktalara dikkat edilmesi
gerekir.
– Çocuk koltuğunuzun önemli parçaları, herhangi bir hasara karşı, periyodik olarak
kontrol edilmelidir. Mekanik parçaların kusursuz çalışması gerekir.
– Çocuk koltuğunuzun, araba kapısı, koltuk arası gibi yerlerde sıkışmaması ve zarar
görmemesi önemlidir.
– Herhangi bir hasar, çarpma, düşme durumunda, koltuğun üretici tarafından
kontrolden geçmesi gerekir.
ODSTRANĚNÍ POTAHU
Potah sedačky se skládá z pěti částí, které jsou upevněny k sedačce buď suchým
zipem, spínacími knoflíky nebo knoflíkovými dírkami. Jakmile uvolníte všechna
připevnění, části potahu se mohou odstranit. Pro vrácení potahů na sedačku
postupujte v obráceném pořadí, než když jste je odstraňovali.
Varování! Dětská bezpečnostní sedačka nesmí být nikdy použita bez potahu.
REMOVING THE SEAT COVER
The seat cover consists of four parts which are fixed to the seat either by velcros, press
buttons or button holes. Once you have released all fixations, the cover parts can
be removed.
In order to put the covers back on the seat, proceed in the reversed order as
removing them.
Warning! The child seat must never be used without the cover.
KILIFIN SÖKÜLMESİ
Çocuk koltuğunun kılıfı, koltuğa velcro, düğmeler ve ilmikler ile bağlı 4 parçadan
oluşur. Tüm bağlantı noktalarını açtığınızda, kolaylıkla çıkar. Kılıfı takmak için sökerek
izlediğiniz adımları tersten tekrarlayın.
Uyarı ! Koltuk asla kılıfsız kullanılmamalıdır.
ODSTRANĚNÍ POTAHU SEDACÍ ČÁSTI AUTOSEDAČKY
1. Vytáhněte opěrku hlavy (e) pomocí páčky (h) až tak, jak to jen jde.
2. Stiskněte páčku (h) a současně zatáhněte za spodní hranu horního ramene
opěradla (a), abyste uvolnili opěrku hlavy (e).
3. Nyní můžete odstranit potah sedačky směrem nahoru.
4. Pokud chcete opěrku zad znovu sestavit, nasaďte opěrku hlavy (e) při zmáčknuté
páčce (h) na opěrku zad (a).
REMOVING THE SEAT COVER FROM THE BACKREST
1. Pull the headrest (e) into its top position by using the release handle (h).
2. To release the headrest (e), simultaneously pull the handle (h) and the lower rim
of the upper rib of the backrest (a). Now the headrest (e) can be completely
detached.
3. Now the cover can be removed.
4. To reassemble, pull the adjustment handle (h) and insert the headrest (e) into the
backrest (a).
KOLTUK KILIFININ SIRTLIKTAN SÖKÜLMESİ
1. Kafalığı (e) ayar kolunu (h) çekerek en üst pozisyona getiririniz.
2. Kafalığı (e) çıkartmak için, kolu (h) ve sırtlığın üst kısmını (a) birlikte çekin.
3. Kafalık çıktıktan sonra kılıfı çıkartabilirsiniz.
4. Tekrar takmak için kolu (h) çekerek, kafalığı (e) sırtlığa (a) yerleştirin.
ČIŠTĚNÍ
Je důležité používat pouze originální potah sedačky CYBEX PALLAS 2-fix,
protože potah je také hlavní funkční součástí. Rezervní potahy můžete dostat u
maloobchodníka.
Poznámka! Před prvním použitím řádně umyjte potah výrobku. Potahy výrobků je
možné prát v pračce max. při 30°C. Pokud jej vyperete při vyšší teplotě, může ztratit
barvu. Potah perte zvlášť a nikdy jej neždímejte. Nevystavujte přímému slunečnímu
záření. Plastové součásti můžete očistit pomocí nedráždivého mycího prostředku a
teplé vody.
Varování! Nepoužívejte prosím za žádných okolností chemické čisticí prostředky
nebo bělicí prostředky!
CLEANING
It is important to use only original CYBEX seat cover since the cover is also an essential
part of the function. You may obtain spare covers at your retailer.
Note! Please wash the cover before using it the first time. Seat covers are machine
washable at max. 30°C on delicate cycle. If you wash it at a higher temperature,
the cover fabric may lose colour. Please wash the cover separately and never dry it
mechanically! Do not dry the cover in direct sunlight! You can clean the plastic parts
with a mild detergent and warm water.
Warning! Please do not use chemical detergents or bleaching agents under any
circumstances!
TEMİZLEME
CYBEX koltuğunuzda yalnızda orijinal kılıf kullanmanız gerekir, kılıf koltuğun güvenlik
fonksiyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. İlave kılıfları, satış noktasından veya Türkiye
distribütöründen temin edebilirsiniz.
Not! Koltuk kılıfları 30 derecede hassas programda makinede yıkanabilir. Daha
yüksek derecelerde yıkanması durumunda, renk bozulabilir. Kılıfı tek başına yıkayın ve
mekanik bir üründe kurutmayın. Direkt güneş ışığı altında kurutmayın. Plastik kısımları
hafif bir deterjan ve ılık su ile temizleyebilirsiniz.
Uyarı ! Asla kimyasal deterjanlar ve beyazlatıcılar kullanmayınız.
76
77
CHOVÁNÍ PO NEHODĚ
Jestliže jste měli nehodu, mohlo dojít k poškození sedačky, které není jasně viditelné.
V tomto případě musí být dětská bezpečnostní sedačka zcela zkontrolována
výrobcem a vyměněna, bude-li to nezbytné.
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT
In an accident the seat can sustain damages which are invisible to the eye. Therefore
the seat should be replaced immediately in such cases. If in doubt please contact
your retailer or the manufacturer.
KAZADAN SONRA NE YAPMALI?
Kaza geçirmiş bir koltuk gözle görünmeyen hasarlara sahip olabilir. Bu durumda
mutlaka üretici tarafından incelenmeli ve gerekiyorsa yenisi ile değiştirilmelidir.
TRVANLIVOST VÝROBKU
Autosedačka CYBEX PALLAS 2-fix je navržena tak, aby splňovala znaky po celou
dobu, ve které může být používána – od přibližně 1 roků do 12 let – což činí 11 let.
Jelikož se však může vyskytnout velký výkyv teplot, kterým by sedačka mohla být
nepředvídatelně vystavena, je důležité zmínit se o následujícím:
– Jestliže je automobil delší dobu vystaven přímému slunci, dětskou bezpečnostní
sedačku je třeba vyjmout z automobilu nebo zakrýt látkou.
– Každý rok zkontrolujte poškození nebo změnu tvaru nebo barvy všech plastových
částí sedadla. Jestliže si všimnete nějakých změn, je třeba sedačku zlikvidovat
nebo zkontrolovat výrobcem a vyměnit, bude-li to nezbytné.
– Změny tkaniny, zejména blednutí barvy, jsou po celoročním používání v automobilu
normální a nejsou vadou.
DURABILITY OF THE PRODUCT
The CYBEX Pallas 2-fix was designed to easily fulfill its purpose for the expected
durability (adding up to 11 years). However, since high fluctuations of temperature
might occur and since there might be unforeseeable exposure to child seats, it is
important to note the following:
– If the car is exposed to direct sunlight for a longer period of time, the child seat
must be taken out of the car or covered with a cloth.
– Examine all plastic and metal parts of the seat for any damages or changes
about their form or colour on a yearly basis. If you notice any changes, you need
to dispose of the child seat or it must be examined by the manufacturer and
replaced if necessary.
– Changes of the fabric, in particular the fading of colour, are normal after yearlong
use in the car and do not constitute a fault.
ÜRÜNÜNÜN ÖMRÜ
CYBEX PALLAS 2-fix, kullanım beklentilerini ve süresini (11 yıl) karşılayacak şekilde
tasarlanmıştır. Bununla birlikte yüksek ısı değişikliklerine bağlı olarak şu hususları not
etmek gerekir.
– Eğer aracınız uzun süre direkt güneş ışığı altında kalıyorsa, koltuğu arabadan
çıkartmak veya örtmek gerekir.
– Yıllık olarak, koltuğun tüm metal ve plastik parçalarını, form ve renk değişikliğine
karşın kontrol edin. Eğer herhangi bir değişim görüyorsanız, derhal satıcınıza
başvurun.
– Kumaşta renk değişimleri ve renk solması, uzun kullanımlardan sonra karşılaşılabilen
normal etkilerdir, bir hata olarak değerlendirilmemelidir.
LIKVIDACE
Na konci trvanlivosti dětské bezpečnostní sedačky ji musíte řádně zlikvidovat.
Ustanovení pro likvidaci odpadu se mohou lišit podle oblasti. Pro zaručení správné
likvidace dětské bezpečnostní sedačky kontaktujte prosím správní úřad komunálního
odpadu ve vašem městě. Ve všech případech berte prosím na vědomí ustanovení
pro likvidaci odpadu vaší země.
DISPOSAL
At the end of its life cycle the child seat should be disposed properly. Waste disposal
regulations may vary regionally. In order to guarantee a proper disposal of the child
seat, please contact your communal waste management or administration of your
city. In all cases, please note the waste disposal regulations of your country.
ÜRÜNÜN ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASINDAN SONRA TASFİYESİ
Ürünün kullanım süresi sonunda, ürünü düzgün biçimde atık haline getirmeniz
önemlidir. Atık yönetimi, ülkeden ülkeye değişim gösterir. Doğru yöntemi izlemek için
lütfen yerel kuralları izleyin.
78
ZÁRUKA
Následující záruka platí výhradě ve státě, kde byl produkt prodán maloobchodem
zákazníkovi. Záruka kryje všechny výrobní a materiální defekty, které se objevily v den
prodeje nebo během záruční lhůty dva (2) roky od data prodeje od maloobchodu
přímo zákazníkovi (výrobní záruka). V případě výrobního nebo materiálového
poškození výrobek - dle vlastního uvážení – buď zdarma opravíme, nebo vyměníme
za nový. K uplatnění záruky je potřeba přivézt nebo odeslat výrobek přímo k
maloobchodníkovi, který výrobek přímo prodal zákazníkovi a odevzdat doklad o
koupi (např. faktura nebo paragon), který obsahuje datum prodeje, jméno prodejce
a typ označení produktu. Záruka nebude platná v případě, že byl tento produkt
odvezen nebo poslán výrobci nebo jiné osobě než je prodejce, který tento výrobek
přímo prodal zákazníkovi. Výrobek zkontrolujte hned v den nákupu. Pokud si výrobek
necháte poslat, zkontrolujte jej hned v den obdržení. V případě defektu přestaňte
výrobek používat a odvezte nebo odešlete jej k prodejci, který vám ho přímo prodal.
Pokud chcete uplatnit záruku, odešlete nebo odvezte výrobek řádně umytý a
kompletní. Tato záruka nekryje závady způsobené nesprávným používáním, vlivem
okolního prostředí (oheň, voda, sluneční záření, závady silnic, atd.), nebo běžným
používáním, poškozením či roztržením. Záruka platí pouze v případě, že byl výrobek
používán v souladu s instrukcemi o správném používání, že byly opravy prováděny
autorizovanými osobami a že byly použity pouze originální díly. Tato záruka
nevylučuje, nebo jinak neomezuje základní práva zákazníka, včetně uplatnění
nároků, pokud jde o porušení smlouvy, které může mít kupující vůči prodávajícímu
nebo výrobci výrobku.
IMPORTER / DISTRIBUTOR:
Kenyo, spol. s r.o.,
Skorkovská 2457,
198 00 Praha 9 – Cerný Most,
Tel: +42 (0) 281 910 879
Fax: +42 (0) 281 917 689
79
WARRANTY
The following warranty applies solely in the country where this product was initially
sold by a retailer to a customer. The warranty covers all manufacturing and material
defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within
a term of two (2) years from the date of purchase from the retailer who initially
sold the product to a consumer (manufacturer’s warranty). In the event that a
manufacturing or material defect should appear, we will – at our own discretion –
either repair the product free of charge or replace it with a new product. To obtain
such warranty it is required to take or ship the product to the retailer, who initially
sold this product to a customer and to submit an original proof of purchase (sales
receipt or invoice) that contains the date of purchase, the name of the retailer and
the type designation of this product. This warranty shall not apply in the event that
this product is taken or shipped to the manufacturer or any other person other than
the retailer who initially sold this product to a consumer. Please check the product
with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately
at the date of purchase or, in the event that the product was purchased in distance
selling, immediately after receipt. In case of a defect stop using the product and
take or ship it immediately to the retailer who initially sold it. In a warranty case the
product has to be returned in a clean and complete condition. Prior to contacting
the retailer, please read this instruction manual carefully. This warranty does not
cover any damages caused by misuse, environmental influence (water, fire, road
accidents etc.) or normal wear and tear. It does solely apply in the event that the use
of the product was always in compliance with the operating instructions, if any and
all modifications and services were performed by authorized persons and if original
components and accessories were used. This warranty does not exclude, limit or
otherwise affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims
with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or
the manufacturer of the product.
GARANTİ
Garanti, ürünlerin satın alındığı ülkede geçerlidiri. Ürünler üretim ve malzeme hatasına
karşı 2 yıllık garantiye sahiptir. Hatalı ürünler tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir. Garanti
koşullarında yararlanabilmek için satınalma belgesinin (fatura, fiş) ibrazı gerekir.
Garanti koşulları, ürünün satın alındıktan sonra derhal kontrol edilmesi ve herhangi
bir problem ile karşılaşıldığında zaman kaybetmeksizin satış noktası ile temasa
geçilmesi durumunda geçerlidir.Garanti şartları, ürün temiz ve düzgün şekilde
geri gönderildiğinde geçerlidir. Garanti şartları hatalı kullanım durumlarında veya
parçaların normal kabul edilen zamana bağlı aşınma ve yaşlanması durumlarında
geçerli değildir. Eğer ürünü internet üzerinden satın aldınızsa, ürün ulaşır ulaşmaz
kontrol ettiğinize ve herhangi bir hata durumunda kullanmadan iade ettiğinize
emin olun. Üründe orijinal parça ve aksesuarların kullanılması gerekir. Ürün kullanım
kılavuzuna göre kullanılmalıdır.
TÜRKIYE DISTRIBÜTÖRÜ:
Opera Istanbul Altınay Cad. Gul Sok. 21/2 Seyrantepe
+90 212 321 8132
www.operaistanbul.com
info@operaistanbul.com
80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising