Graco 309495a , Pistola per texture Ultra-lite Owner's Manual

Add to my manuals
12 Pages

advertisement

Graco 309495a , Pistola per texture Ultra-lite Owner's Manual | Manualzz

Istruzioni – Elenco delle parti

Pistola per texture Ultra-lite

t

309495I

Rev. A

Compatibile con sostanze a base acquosa

Pressione massima d’esercizio 280 bar (28 MPa)

Modello 245820, Serie A

Include gli ugelli GHD 631, 635, 643, 651; la protezione per ugello ed il raccordo GHD

Ago della valvola con punta a sfera – compatibile con materiali abrasivi

Brevetto U.S. No. Des. 342,654

Leggere le avvertenze e le istruzioni.

‘ ti2088a

Indice

Pericolo

Parti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funzionamento

Manutenzione

Dati tecnici

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garanzia Graco

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

12

2

3

5

10

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;

Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

E COPYRIGHT 2002, GRACO INC.

QUALITÀ COLLAUDATA, TECNOLOGIA LEADER

PERICOLO

Pericolo di incendio e di esplosione:

Il solvente ed i fumi di vernici possono esplodere o prendere fuoco.

Per prevenire incendi ed esplosioni:

D

Utilizzare solo in aree estremamente ben ventilate.

D Eliminare tutte le fonti di incendio; come le fiamme pilota, le sigarette e le coperture in plastica (pericolo di archi statici). Non collegare o scollegare i cavi di alimentazione o accendere o spegnere luci nell’area di spruzzatura.

D Collegare a terra lo spruzzatore, l’oggetto che viene spruzzato ed i secchi di vernice e di solvente.

D Tenere ferma la pistola su un lato di un secchio collegato a terra quando si attiva nel secchio.

D

Utilizzare solo flessibili della vernice airless conduttivi.

D Nelle pompe di alluminio pressurizzate non utilizzare mai 1,1,1- tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi a base di idrocarburi alogenati o fluidi contenenti tali solventi. Il loro utilizzo può provocare una reazione chimica con una possibile esplosione.

D

Non riempire il serbatoio di carburante mentre il motore è in funzione o è caldo.

D Non lavare con benzina.

Pericolo da iniezione di fluido ed alta pressione:

Spruzzi o perdite ad alta pressione possono iniettare fluido nel corpo.

Per prevenire le iniezioni di fluido, sempre:

D

Innescare sempre il gancio di sicurezza quando non si spruzza.

D Tenersi lontano dall’ugello e dalle perdite.

D Non spruzzare mai senza la protezione dell’ugello.

D

SCARICARE LA PRESSIONE

se si arresta la spruzzatura o si eseguono interventi di manutenzione sullo spruzzatore.

D Non utilizzare componenti con una pressione inferiore alla

massima pressione di esercizio del sistema.

D

Non consentire ai bambini di utilizzare questa unit à.

Se fluido ad alta pressione ferisce la pelle,

la lesione può sembrare un “semplice taglio”. Ma è una lesione grave. Richiedere assistenza medica immediata.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

Êßíäõíïò áíÜöëåîçò êáé Ýêñçîçò: Ïé áíáèõìéÜóåéò áðü ôï ÷ñþìá

êáé ôï äéáëýôç åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóïõí áíÜöëåîç Þ Ýêñçîç.

Ãéá íá áðïöýãåôå ôõ÷üí áíÜöëåîç êáé Ýêñçîç:

D ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï óå ÷þñïõò ìå Üñéóôï áåñéóìü.

D Åîïõäåôåñþíåôå üëåò ôéò ðéèáíÝò ðçãÝò áíÜöëåîçò, üðùò ëõ÷íßåò

êáèïäÞãçóçò, ôóéãÜñá êáé ðëáóôéêÜ õöÜóìáôá (êßíäõíïò

äçìéïõñãßáò óôáôéêþí ôüîùí). Ìç óõíäÝåôå Þ áðïóõíäÝåôå ôá

êáëþäéá ôñïöïäüôçóçò êáé ìçí áíÜâåôå Þ óâÞíåôå ôá öþôá óôï

÷þñï ôçò âáöÞò.

D Ãåéþíåôå ôï Ìç÷Üíçìá ÂáöÞò, ôï áíôéêåßìåíï ðïõ âÜöåôå, ôá

äï÷åßá ôïõ ÷ñþìáôïò êáé ôïõ äéáëýôç.

D ¼ôáí ôñáâÜôå ôç óêáíäÜëç óçìáäåýïíôáò ôï äï÷åßï êñáôÜôå

ôï ðéóôüëé óôáèåñÜ óôï ðëÜé ôïõ ãåéùìÝíïõ äï÷åßïõ.

D ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï áãþãéìï óùëÞíá âáöÞò ÷ùñßò áÝñá.

D Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå 1,1,1Ćôñé÷ëùñïåèÜíéï, ÷ëùñéïý÷ï ìåèõëÝíéï,

Üëëïõò äéáëýôåò áëïãïíùìÝíïõ õäñïãïíÜíèñáêá Þ ñåõóôÜ ðïõ

ðåñéÝ÷ïõí ôÝôïéïõò äéáëýôåò óå õðü ðßåóç åîïðëéóìü áëïõìéíßïõ.

Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç åíäÝ÷åôáé íá ðñïêëçèåß ÷çìéêÞ áíôßäñáóç,

ìå ðéèáíüôçôá Ýêñçîçò.

D Ìçí ãåìßæåôå ôç äåîáìåíÞ êáõóßìùí üóï ï êéíçôÞñáò âñßóêåôáé óå

ëåéôïõñãßá Þ åßíáé æåóôüò.

D Ìçí îåðëÝíåôå ìå âåíæßíç.

Êßíäõíïò Ýã÷õóçò ñåõóôïý êáé êßíäõíïò õøçëÞò ðßåóçò:

Øåêáóìüò Þ äéáññïÝò ìå õøçëÞ ðßåóç åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóïõí

Ýã÷õóç ñåõóôïý óôïí ïñãáíéóìü

Ãéá íá áðïöýãåôå ôçí Ýã÷õóç, öñïíôßæåôå ðÜíôá:

D Íá áóöáëßæåôå ôç óêáíäÜëç ìå ôçí áóöÜëåéá üôáí äåí

÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò.

D Íá áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ìå ôï ìðåê êáé ôéò äéáññïÝò.

D Íá ìçí âÜöåôå ðïôÝ ÷ùñßò ðñïöõëáêôÞñá ãéá ôï ìðåê.

D Íá ðñïâáßíåôå óå ÅÊÔÏÍÙÓÇ ÔÇÓ ÐÉÅÓÇÓ üôáí äéáêüðôåôå

ôçí âáöÞ Þ áñ÷ßæåôå óõíôÞñçóç ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò.

D Íá ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå åîáñôÞìáôá ìå ïíïìáóôéêÞ ðßåóç

ëåéôïõñãßáò ÷áìçëüôåñç áðü ôç ÌÝãéóôç Ðßåóç Ëåéôïõñãßáò

ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò.

D Íá ìçí åðéôñÝðåôå ðïôÝ ôç ÷ñÞóç ôçò ðáñïýóáò ìïíÜäáò áðü

ðáéäéÜ.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï õøçëÞò ðßåóçò ñåõóôü äéáðåñÜóåé ôï

äÝñìá óáò, ç ðëçãÞ ìðïñåß íá öáßíåôáé ùò Ýíá áðëü êüøéìï".

Ðñüêåéôáé üìùò ãéá óïâáñü ôñáõìáôéóìü! ÆçôÞóôå áìÝóùò éáôñéêÞ

âïÞèåéá.

2 309495

ADVERTENCIA

Peligro de incendio o explosión:

Los gases de los disolventes y de la pintura pueden inflamarse o provocar una explosión.

Para prevenir incendios y explosiones:

D

Use únicamente en un área muy bien ventilada.

D Suprima todas las fuentes de ignición; como luces piloto, cigarrillos y arcos estáticos de carpetas plásticas para protección contra pintura. No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en un área de pulverización.

D Ponga a tierra el pulverizador, el objeto que recibe el chorro pulverizado, las cubetas de pintura y disolvente.

D

Sostenga firmemente la pistola a un lado de la cubeta puesta a tierra cuando dispare dentro de ella.

D Use solamente mangueras para pintura conductora sin aire.

D

No utilice nunca tricloretano-1,1,1, cloruro de metileno ni otros disolventes a base de hidrocarburos halógenos o fluidos que contengan dichos disolventes en un equipo a presión de aluminio. El uso de estas sustancias puede provocar una intensa reacción química, con riesgos de explosión.

D Nunca llene el estanque de combustible mientras el motor esté en marcha o caliente.

D

No lave con gasolina.

Peligro de inyección de fluido y alta presión:

por la pulverización o las filtraciones a alta presión se pueden inyectar fluidos en el organismo.

Para prevenir la inyección en la piel, siempre:

D Enganche el seguro del gatillo cuando no use el pulverizador.

D

No se acerque a la boquilla ni a las filtraciones.

D Nunca aplique fluido pulverizado sin un guardaboquilla.

D Realice el

ALIVIO DE PRESIÓN

si deja de pulverizar fluido o repara el pulverizador.

D

No use componentes de capacidad nominal inferior a la

presión máxima de operación del pulverizador.

D No permita que niños usen esta unidad.

Si fluido de alta presión le penetra la piel,

la lesión podría parecer

“sólo un corte”. ¡Es una lesión seria! Consulte de inmediato al médico.

WARNING

Fire and explosion hazard:

Solvent and paint fumes can ignite or explode.

To help prevent a fire and explosion:

D

Use only in an extremely well ventilated area.

D

Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes and plastic drop cloths (static arc hazard). Do not plug or unplug power cords or turn lights on or off in spray area.

D Ground Sprayer, object being sprayed, paint and solvent pails.

D

Hold gun firmly to side of grounded pail when triggering into pail.

D

Use only conductive airless paint hose.

D Do not use 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride, other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents in pressurized aluminum equipment. Such use could result in a chemical reaction, with the possibility of explosion.

D Do not fill fuel tank while engine is running or hot.

D Do not flush with gasoline.

Fluid injection and high pressure hazard:

High pressure spray or leaks can inject fluid into the body.

To help prevent injection, always:

D

Engage trigger safety latch when not spraying.

D Keep clear of nozzle and leaks.

D Never spray without a tip guard.

D Do

PRESSURE RELIEF

if you stop spraying or begin servicing sprayer.

D Do not use components rated less than sprayer

Maximum Working

Pressure.

D Never allow children to use this unit.

If high pressure fluid pierces your skin,

the injury might look like “just a cut”. But it is a serious wound! Get immediate medical attention.

Procedura di decompressione

Funzionamento

Sicura del grilletto

PERICOLO

PERICOLO DI INIEZIONE

La pressione del sistema deve essere scaricata manualmente per evitare avvii o spruzzi accidentali. Il fluido ad alta pressione può essere iniettato nella pelle e causare lesioni gravi.

Per ridurre il rischio di lesioni dovute ad iniezione, spruzzi di fluido o parti in movimento, seguire la

Procedura di decompressione

ogni qual volta che:

D è richiesto lo sfogo della pressione,

D si arresta la spruzzatura,

D si verificano o si riparano componenti del sistema,

D si installano o si puliscono gli ugelli.

1.

Per bloccare la sicura della pistola,

rilasciare il grilletto e ruotare la sicura verso il grilletto, Fig. 1.

NOTA:

Non cercare di aprire la valvola del grilletto quando la sicura è inserita. Ciò potrebbe dar luogo ad un guasto del componente.

Bloccata

ti2098a

1. Inserire la sicura.

2. Spegnere l’interruttore di accensione e riportare la manopola per il controllo della pressione su zero.

3. Scollegare il cavo di alimentazione.

4. Disinserire la sicura. Mantenere la parte metallica della pistola a contatto con un secchio metallico collegato aterra. Premere il grilletto per scaricare la pressione.

5. Inserire la sicura.

6. Aprire la valvola di sfogo della pressione. Lasciare la valvola di sfogo aperta fin quando non si è pronti a spruzzare nuovamente.

Se si sospetta che l’ugello o il tubo siano completamente ostruiti, o che la pressione non sia stata del tutto scaricata dopo aver seguito i passi indicati in precedenza

allentare

MOLTO LENTAMENTE il dado di ritenzione dell’ugello o il raccordo per scaricare la pressione gradualmente e poi allentare del tutto. Ora si può pulire l’ostruzione dell’ugello o del tubo.

Fig. 1

2.

Per sbloccare la sicura del grilletto,

ruotare la sicura verso l’impugnatura, Fig. 2.

Fig. 2

Sbloccata

ti2098a

309495 3

Funzionamento

Spruzzatura

1.

Far sfogare la pressione

;

pagina 3.

2. Inserire la sicura del grilletto della pistola.

3. Installare ugello e protezione.

4. Utilizzare la minima pressione della pompa possibile per ottenere la portata desiderata.

5. Disinserire la sicura della pistola.

6. Premere fino in fondo il grilletto. Il fluido comincia a scorrere alla minima pressione sul grilletto e si ferma quando questo viene rilasciato.

7. Fig. 3. Controllare periodicamente che nel foro sull’impugnatura della pistola non si accumuli fluido, in quanto ciò potrebbe indicare una perdita interna.

Quando necessario, eseguire la manutenzione del tubo del fluido e dell’anello di tenuta.

Foro di ventilazione

ti2099a

Fig. 3

Sicurezza durante il lavaggio

PERICOLO

PERICOLO DI INCENDI ED

ESPLOSIONI

Per ridurre il rischio di incendio, esplosione o gravi lesioni.

Utilizzare sempre la minore pressione possibile del fluido e mantenere un fermo contatto fra metallo a metallo tra la pistola e un secchio di metallo collegato a terra durante il lavaggio.

4 309495

Manutenzione

Regolazione della valvola

PERICOLO

PERICOLO DI INIEZIONE

Per ridurre il rischio di gravi lesioni incluse le iniezioni di fluido.

D Dopo aver regolato o riparato la pistola, accertarsi che il fluido non fluisca quando la sicura è bloccata.

Se vi è flusso di fluido, la pistola non è montata in modo corretto o la sicura del grilletto è danneggiata.

Rimontare la pistola o restituirla al più vicino distributore Graco. Non utilizzare la pistola fin quando il problema non è stato corretto.

D Figura 6. Quando si estrae la pistola dal flessibile, tenere saldamente l’estremità con la vite esagonale del flessibile del fluido (19) per evitare che questo si stacchi dal corpo della pistola.

La corsa del grilletto e l’apertura della valvola sono impostati in fabbrica a 25,4 mm. Utilizzare la procedura che segue per regolare l’impostazione.

1.

Far sfogare la pressione

;

pagina 3.

2. Scollegare la pistola dal flessibile.

3. Fig. 4. Allentare il dado dello stelo (1) ed il corpo della molla (28).

4. Far passare una chiave esagonale a brugola da 3 mm

(1/8”) dal foro della vite di regolazione della molla (21) ed inserirla nel corpo della molla (28).

1.

Far sfogare la pressione

;

pagina 3.

2. Fig. 4. Se il fluido continua a scorrere dopo il rilascio del grilletto, la valvola della pistola potrebbe dover essere regolata, oppure potrebbe essere ostruita o danneggiata, oppure ancora lo stelo della valvola (24), la sede (26) o la guarnizione (3) potrebbero essere usurate o danneggiate.

a. Regolare la valvola o la tensione della molla come indicato a pagina 5.

b. Sostituire la guarnizione, lo stelo o la sede della valvola come descritto a pagina 6.

c.

Per controllare che la valvola non sia ostruita o danneggiata, smontare la pistola come illustrato a pagina 7. Pulire ed ispezionare le parti. Sostituire le parti eventualmente usurate o danneggiate e rimontare la pistola come descritto a pagina 7.

3. Attenersi alle istruzioni di serraggio ed alle note su sigillanti e lubrificanti.

5. Girare il corpo della molla (28) ed il dado dello stelo (1) per modificare la corsa del grilletto e le dimensioni dell’apertura della valvola.

6. Serrare il dado dello stelo (1) per fissare la regolazione.

7. Regolare la vite di regolazione della molla (21) sulla forza di trazione del grilletto desiderata.

Regolazione della tensione della molla

1.

Far sfogare la pressione

;

pagina 3.

2. Scollegare la pistola dal flessibile.

3. Fig. 4. Girare la vite di regolazione della molla (21) quanto necessario a regolare la forza della molla in modo che chiuda la valvola.

309495 5

Manutenzione

Riparazione dello stelo e della guarnizione della valvola

11. Lubrificare e serrare il fermo della guarnizione (27) nel corpo della pistola (17) fino a 11.3–14.1 N.m.

Se vi sono perdite di fluido dalla guarnizione a V (3),

è possibile che questa o lo stelo della valvola (24) siano usurati o danneggiati. Per sostituire la guarnizione a V o lostelo della valvola, seguire la procedura riportata più avanti.

AVVERTENZA

L’installazione dello stelo della valvola (24) senza ruotarlo in senso orario potrebbe danneggiare la guarnizione a V e causare perdite di fluido.

1.

Far sfogare la pressione

;

pagina 3.

2. Scollegare la pistola dal flessibile.

3. Fig. 4. Svitare il fermo della molla (21) e togliere la molla (4).

4. Svitare il corpo della molla (28) con una chiave esagonale a brugola da 3 mm (1/8”).

5. Svitare il dado della sede della valvola (22).

6. Rimuovere la staffa di regolazione (20) ed il dado dello stelo (1) dallo stelo.

7. Rimuovere lo stelo della valvola (24).

8. Svitare il fermo della guarnizione (27) e la guarnizione a V (3). Sostituire la guarnizione a V.

9. Bloccare il corpo della pistola (17) in un luogo per l’assemblaggio.

10. Lubrificare la guarnizione a V (3) ed installarla nel corpo della pistola (17) con i bordi rivolti verso l’alloggiamento.

12. Lubrificare le filettature dello stelo della valvola (24) ed installarle nel corpo della pistola (17). Avvitare il corpo dello stelo attraverso la guarnizione a V (3).

13. Avvitare il dado (1) completamente sullo stelo della valvola (24).

14. Installare la staffa di regolazione (20) ed il corpo della molla (28) sullo stelo della valvola (24).

15. Lubrificare le filettature e la superficie di sigillatura dell’anello (33) sul dado della sede della valvola (22).

Serrare il dado della sede della valvola nel corpo della pistola (17) fino a 2,9–3,6 N.m.

16. Lubrificare la molla (4) e le filettature del fermo della molla (21) ed installarle nel corpo della pistola (17).

17. Far passare una chiave esagonale a brugola da 3 mm

(1/8”) dalla ritenzione della molla (21) ed inserirla nel corpo della molla (28). Regolare la corsa del grilletto e l’apertura della valvola come desiderato.

18. Serrare il dado dello stelo (1) per fissare la regolazione.

19. Regolare la vite di regolazione della molla (21) sulla forza di trazione del grilletto desiderata.

6 309495

E

24

Manutenzione

E

C

22

33

42

17

3

F

27

20

1

E

H

28

A

4 F

21

E ti2095a

NOTE:

E

F

H

A

C

Serrare fino a 0,68–1,13 N.m.

Serrare fino a 2,9–3,6 N.m.

Applicare grasso a base di litio alle filettature.

Applicare grasso a base di litio.

Serrare fino a 11,3–14,1 N.m.

Fig. 4

Come smontare e montare la pistola

Smontaggio

1.

Far sfogare la pressione

;

pagina 3.

2. Seguire i passi da 1 a 7 della sezione

Riparazione dello stelo e della guarnizione della valvola

.

3. Figura 6. Rimuovere gli anelli di ritenzione (8), l’asta (13) ed il grilletto (29).

4. Svitare la vite di arresto (42), quindi svitare il flessibile del fluido (19) dal corpo della pistola (17).

AVVERTENZA

Per evitare di allentare i raccordi e di danneggiare la pistola, impugnare il corpo della pistola (17), non l’impugnatura (14), quando si rimuove il flessibile del fluido (19).

5. Rimuovere le viti dell’impugnatura della pistola (9), l’impugnatura stessa (14), la sicura del grilletto (15), la sfera (2) e la molla (7).

6. Rimuovere il fermo della guarnizione (27), la guarnizione (3) e gli anelli di tenuta (5 e 6).

309495 7

Montaggio

1. Seguire i passi da 9 a 11 a pagina 6.

Manutenzione

Come smontare e montare la pistola (continua)

11. Installare il flessibile del fluido (19) attraverso l’impugnatura della pistola (14) ed avvitarlo nel corpo della pistola (17).

Serrare il flessibile del fluido (19) fino a 22.6–28.2 N.m. Bloccare il flessibile del fluido con delle viti di regolazione (42) e serrare le viti di regolazione fino 0,7–1,13 N.m.

2. Lubrificare l’anello di tenuta (6) ed installare il corpo della pistola.

3. Seguire i passi da 12 a 14 a pagina 6.

AVVERTENZA

Per evitare di allentare i raccordi e di danneggiare la pistola, impugnare il corpo della pistola (17), non l’impugnatura (14), quando si serra il flessibile del fluido (19).

4. Lubrificare i fori del perno del grilletto (a), la guida della staffa (b) e l’asta (13).

5. Installare il grilletto (29) con l’asta (13) e gli anelli di ritenzione (8).

12. Regolare la corsa del grilletto come descritto nella sezione

Regolazione della valvola

, a pagina 5.

13. Seguire i passi da 15 a 19 a pagina 6 per completare il montaggio della pistola.

6. Lubrificare la filettatura e la superficie di sigillatura dell’anello di tenuta sul dado della sede della valvola

(26). Serrare il dado della sede della valvola nel corpo della pistola (17) fino a 2,9–3,6 N.m.

9

A

M

7. Fig. 5. Lubrificare l’area dell’alloggiamento della sicura

(c) ed applicare un sigillante anaerobico a bassa resistenza alle viti (9).

8. Installare la molla (7) nel corpo della pistola (17).

Collocare la sfera (2) al centro della molla. Utilizzare una piccola quantità di lubrificante per mantenere la sfera nella molla.

9. Allineare la ritenzione della sicura (d) con la sfera (2).

Comprimere la sfera (2) e la molla (7) con la sicura (15) fino a che la sicura non sia inserita nell’alloggiamento.

10. Installare l’impugnatura della pistola (14) mentre si tiene in posizione la sicura (15). Bloccare l’impugnatura della pistola con le viti (9). Serrare fino a 7,9–9,0 N.m.

17

F c 7 2 15 d

F c

14

NOTE:

A

F

M

Serrare fino a 0,68–1,13 N.m.

Applicare grasso a base di litio.

Applicare un sigillante anaerobico a bassa resistenza

(blu).

ti2100a

Fig. 5

8 309495

43

Manutenzione

24

E

E

C

22

33

26

42

E H

F

3

27

1

F

5

A

9

M

20

28

A

14

4

F

21

E

32

44

6

O

17

7 2

8

13

F

15

F ti2089a

F

A

F

B

29

G K

19

NOTE:

A

C

E

F

G

H

Serrare fino a 0,68–1,13 N.m.

Serrare fino a 2,9–3,6 N.m.

Applicare grasso a base di litio alle filettature.

Applicare grasso a base di litio.

Quando si rimuove il flessibile del fluido, utilizzare la chiave sulla vite esagonale all’estremità del tubo del fluido (19) per evitare che il tubo del fluido (19) si allenti.

Serrare fino a 11,3–14,1 N.m.

Fig. 6

K

Serrare fino a 22.6–28.2 N.m.

M

Applicare un sigillante anaerobico a bassa resistenza

(blu).

N

Applicare un composto sigillante per filettature delle condutture alle filettature.

O

Applicare un lubrificante anti–grippaggio alle filettature.

309495 9

Parti

Modello 245820

24*

22*

33*

26

5

42

3*

27*

1*

9

20*

28

14

4*

21

32

44

6

17

7 2

8

13

15

43

19

29 ti2089a

Parti

1*

2

3*

8

9

13

14

6

7

4*

5

15

17

19

20*

21

22*

24*

26

27*

100975

102233

102921

102924

102982

111457

111902

112410

111904

189055

188231

188232

15A977

245675

188246

188247

245883

245884

15A924

188271

Modello 245820

Rif.

No.

Codice Descrizione Qtà.

DADO, esagonale; No. 5–40

SFERA; acciaio inossidabile

GUARNIZIONE, a V; poliuretano

MOLLA, di compressione

ANELLO DI TENUTA;

PTFE r

ANELLO DI TENUTA; PTFE r

MOLLA, di compressione

ANELLO, di sicurezza

VITE, impugnatura, testa piana

ASTA

IMPUGNATURA, plastica

1

SICURA, grilletto

CORPO, fluido; acciaio inossidabile 1

2

1

1

2

1

1

TUBO, fluido, con adattatore;

Serie 300 in acciaio inossidabile

COLLEGAMENTO

VITE, regolazione molla

SEDE, valvola

STELO, valvola

ADATTATORE, RAC

FERMO, guarnizione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Rif.

No.

Codice Descrizione Qtà.

28

29

32

33*

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

188275

237604

155332

CORPO, molla

GRILLETTO

ANELLO DI TENUTA

156766

103187

15A555

15A556

222674

GUARNIZIONE

VITE DI ARRESTO

PROTEZIONE, grilletto;

RITENZIONE, protezione

PROTEZIONE DELL’UGELLO, GHD

(non mostrata) 1

GHD631 UGELLO, spruzzatura (non mostrato) 1

GHD635 UGELLO, spruzzatura (non mostrato) 1

GHD643 UGELLO, spruzzatura (non mostrato) 1

GHD651 UGELLO, spruzzatura (non mostrato) 1

159239

207947

RACCORDO, nipplo (non mostrato)

RACCORDO, diritto (non mostrato)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

* Le parti incluse nel kit per le riparazioni 245808, acquistato separatamente.

Y

Istruzioni ed etichette di avvertenza aggiuntive sono disponibili gratis.

10 309495

Dati tecnici

Pressione massima d’esercizio

. . . . . . . . . . . . . . . . 280 bar

Dimensioni del raccordo di uscita

. . . . . . . . . . . . . . . 7/8–14

Dimensioni porta di ingresso

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 npt(f)

Orifizio della valvola

. . . . . . . . . . . . dia. 4,83 mm (0,19”) con sfera al carburo da 6,35 mm

Altezza

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,86 mm

Larghezza

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,48 mm

Lunghezza

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,47 mm

Peso

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 g

Parti a contatto del fluido

Sezione a contatto con il fluido . . . . . . . . . . . . . . . Acciaio

Tubo del fluido

Valvola ad ago inossidabile 17 inossidabile 17

Altro

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sede della valvola inossidabile 17–4 PH

Serie 300 in acciaio inossidabile

Carburo e acciaio

–4 PH

. . . . . . . . . . . . . . . . . Carburo e acciaio

. . . . . . . . . . . . .

–4 PH

Acciaio inossidabile, Viton r

, PTFE r

, e poliuretano

Viton r

è un marchio registrato della DuPont Co.

309495 11

Garanzia Graco

La Graco garantisce che tutte le apparecchiature indicate in questo manuale e che sono prodotte dalla Graco sono esenti da difetti nel materiale e nella manodopera dalla data di vendita da un distributore Graco autorizzato all’acquirente originale. Con l’eccezione di eventuali garanzie speciali, estese o limitate pubblicate dalla Graco, la Graco, per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto, riparerà o sostituirà qualsiasi parte dell’attrezzatura che la Graco stessa riconoscerà come difettosa. Questa garanzia si applica solo alle attrezzature che vengono installate, utilizzate e di cui viene eseguita la manutenzione seguendo le raccomandazioni scritte della

Graco.

Questa garanzia non copre, e la Graco non sar à responsabile di usura e danni generici o di guasti, danni o usura causati da installazione non corretta, cattivo uso, errata applicazione, corrosione, manutenzione inadeguata o non corretta, negligenza, incidenti, manomissioni o sostituzioni con componenti non Graco. La Graco non sar à neanche responsabile di eventuali malfunzionamenti, danni o usura causati dall’incompatibilità delle attrezzature Graco con strutture, accessori, attrezzature o materiali non forniti dalla Graco o da progettazioni, manifatture, installazioni, funzionamenti o manutenzioni errati di strutture, acces sori, attrezzature o materiali no forniti dalla Graco.

Questa garanzia è valida solo se l’attrezzatura difettosa viene restituita ad un distributore Graco in porto franco per la verifica del difetto dichiarato. Se il difetto dichiarato viene verificato, la Graco riparer à o sostituir à senza alcun addebito tutte le parti difettose.

L’attrezzatura verrà restituita all’acquirente originale che ha prepagato la spedizione. Se l’attrezzatura ispezionata non riporta difetti nei materiali o nella manodopera, le riparazioni verranno effettuate ad un costo ragionevole che può includere il costo dei pezzi di ricambio, della manodopera e del trasporto.

L’unico obbligo della Graco ed il solo rimedio a disposizione dell’acquirente per eventuali violazioni della garanzia sono quelli indicati in precedenza. L’acquirente accetta che nessun altro rimedio (incluso ma non limitato a danni incidentali o consequenziali per perdite di profitto, di vendite, lesioni alle persone o danni alle proprietà o qualsiasi altra perdita incidentale o consequenziale) sarà messo a sua disposizione. Qualsiasi azione per violazione di garanzie deve essere intrapresa entro due (2) anni dalla data di acquisto.

LA GRACO NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA E NON RICONOSCE NESSUNA GARANZIA IMPLICITA DI

COMMERCIABILITÀ ED ADATTABILITÀ A SCOPI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AD ACCESSORI, ATTREZZATURE,

MATERIALI O COMPONENTI VENDUTI MA NON PRODOTTI DALLA GRACO.

Questi articoli venduti, ma non prodotti dalla Graco

(come i motori elettrici, gli interruttori, i tubi ecc.) sono coperti dalla garanzia, se esiste, dei relativi produttori. La Gr aco fornirà all’acquirente un’assistenza ragionevole in caso di reclami per violazione di queste garanzie.

In nessun caso la Graco sarà responsabile di danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali risultanti dalla fornitura di attrezzature da parte della Graco in virtù del seguente atto o della fornitura, prestazione o utilizzo di qualsiasi prodotto o bene venduto, per violazione del contratto, violazione della garanzia, negligenza della Graco o altro.

COPERTURA AGGIUNTIVA DELLA GARANZIA

La Graco non fornisce una garanzia estesa e garanzia contro l’usura per i prodotti descritti nel ”Programma di garanzia per prodotti per professionisti Graco”.

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione. La Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Punti di vendita:

Minneapolis, MN; Plymouth

Rappresentanze all’estero:

Belgio; Cina; Giappone; Korea

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;

Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

STAMPATO IN BELGIO 309495 03/02

12 309495

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement