Bosch | MAS9 | Instruction manual | Bosch MAS9100 Používateľská príručka

j^pVKKK
ÇÉ
Éå
Ñê
áí
åä
Ç~
åç
ëî
Ñá
Éë
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
éí
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=
Éä
íê
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
éä
Üì
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
ìâ
êì
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ÇÉ
eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
fåíÉêåÉíëÉáíÉK
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ
®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå=
ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå=
ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ
âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=
kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå=
eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK
dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ
ãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK=a~ë=dÉê®í=áëí=
ï~êíìåÖëÑêÉáK
aáÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄÉëÅÜêÉáÄí=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jçÇÉääÉK=
råíÉêëÅÜáÉÇÉ ëáåÇ Ç~êÖÉëíÉääíK
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK=
_Éá tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK
^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ
_áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK
N aêÉÜâåçéÑ=ãáí=^åëÅÜä~Öéä~ííÉ
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=ÉáåëíÉääÉå=EM=Äáë=NR=ããFK
O báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ
sçê=ÇÉã=báåëÅÜ~äíÉå=ÇêΩÅâÉåK=
páÅÜÉêìåÖ ÖÉÖÉå=ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=
báåëÅÜ~äíÉåK
P báåëÅÜ~äíí~ëíÉ
~=jçãÉåíëÅÜ~äíìåÖK
Ä=a~ìÉêëÅÜ~äíìåÖK
kìê=ÄÉá=j^pVPKKLVRKKW
Q h®ëÉí~ëíÉ
káÉÇêáÖÉêÉ=aêÉÜò~Üä=ÉáåëíÉääÉåI=òK=_K=òìã=
pÅÜåÉáÇÉå=îçå=h®ëÉK
R jÉëëÉê
åìê=ÄÉá=j^pVRKK=EçÜåÉ=^ÄÄáäÇìåÖFW=
wìë~íòJjÉëëÉê=çÜåÉ=tÉääÉåëÅÜäáÑÑ=ÑΩê=
pÅÜáåâÉåX=ãáí=jÉëëÉêÜ~äíÉêK
S jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ
T pÅÜäáííÉå
pÅÜåáííÖìí=ÖÉÖÉå=Ç~ë=jÉëëÉê=ÑΩÜêÉåK
O
U
pÅÜáÉÄÉê
pÅÜäáííÉå=áå=båÇéçëáíáçå=ÑÉëí=ëíÉääÉåW=
pÅÜáÉÄÉê=äáåâëK
pÅÜäáííÉå=ÄÉïÉÖÉåW=pÅÜáÉÄÉê=êÉÅÜíëK
V qáëÅÜ
káããí=ÇÉå=pÅÜäáííÉå=~ìÑK
NM oÉëíÉÜ~äíÉê
oÉëíëíΩÅâÉ=ëáÅÜÉê=ëÅÜåÉáÇÉåK
NN pÉêîáÉêëÅÜ~äÉ
pÅÜåáííÖìí=~ìÑÑ~åÖÉå=ìåÇ=ëÉêîáÉêÉåK
NO h~ÄÉäí~ëÅÜÉ
h~ÄÉä=îÉêëí~ìÉåK
kìê=ÄÉá=j^pVRKKW=ãáí=^ìÑêçää~ìíçã~íáâK
páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ=
~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK
kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=âÉáåÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK
háåÇÉê=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=
Ç~ëë ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK
mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=
â∏êéÉêäáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê=
ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=
ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=
çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=
dÉÄê~ìÅÜë=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçåI=
ÇáÉ ÑΩê=áÜêÉ=páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK=
píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã=
oÉáåáÖÉåI=ÄÉáã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=çÇÉê=áã=
cÉÜäÉêÑ~ääK=wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=
çÇÉê=ÜÉá≈É=cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK=
oÉé~ê~íìêÉå=~ã=dÉê®íI=ïáÉ=òK=_K=ÉáåÉ=ÄÉëÅÜ®J
ÇáÖíÉ=wìäÉáíìåÖ=~ìëí~ìëÅÜÉåI=ÇΩêÑÉå=Ó=ìã=
dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉå=Ó=åìê=ÇìêÅÜ=ÇÉå=
hìåÇÉåÇáÉåëí=~ìëÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK
_Éá=píêçãìåíÉêÄêÉÅÜìåÖ=ÄäÉáÄí=Ç~ë=dÉê®í=
ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=ìåÇ=ä®ìÑí=Ç~å~ÅÜ=ïáÉÇÉê=~åK
^ìëÖÉÇáÉåíÉ=dÉê®íÉ=ìåÄê~ìÅÜÄ~ê=ã~ÅÜÉåK
^ääÉëëÅÜåÉáÇÉê=åáÉ=çÜåÉ=pÅÜäáííÉå=ìåÇ=
oÉëíÉÜ~äíÉê=ÄÉåìíòÉåK
_ÉÇáÉåÉå
dÉê®í=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=
êÉáåáÖÉåK
sçêÄÉêÉáíÉå

dÉê®í=~ìÑ=Öä~ííÉå=ìåÇ=ë~ìÄÉêÉå=råíÉêÖêìåÇ=
ëíÉääÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ÇÉ
kìê=ÄÉá=j^pVRKKW
h~ÄÉä=ÜÉê~ìëòáÉÜÉå=ENOF=
Eh~ÄÉäJ^ìÑêçää~ìíçã~íáâF
 h~ÄÉä=áå=ÉáåÉã=wìÖ=Äáë=òìê=ÖÉïΩåëÅÜíÉå=
i®åÖÉ=ÜÉê~ìëòáÉÜÉå=ìåÇ=ä~åÖë~ã=äçëä~ëëÉåX=
Ç~ë=h~ÄÉä=áëí=~êêÉíáÉêíK
 wìã=oÉÇìòáÉêÉå=ÇÉê=h~ÄÉäJ^êÄÉáíëä®åÖÉ=
äÉáÅÜí=~ã=h~ÄÉä=òáÉÜÉå=ìåÇ=Äáë=òìê=ÖÉïΩåëÅÜJ
íÉå=i®åÖÉ=~ìÑêçääÉå=ä~ëëÉåK=a~åå=ÉêåÉìí=äÉáÅÜí=
~ã=h~ÄÉä=òáÉÜÉå=ìåÇ=ä~åÖë~ã=äçëä~ëëÉåK
_Éá=~ääÉå=jçÇÉääÉåW
 píÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK
 pÅÜäáííÉå=ETF=ìåÇ=oÉëíÉÜ~äíÉê=ENMF=~ìÑëÉíòÉåK
 dÉïΩåëÅÜíÉ=pÅÜåáííÄêÉáíÉ=ENF=ÉáåëíÉääÉå=
EM Äáë NR=ããFK
fã=ìåíÉêÉå=báåëíÉääÄÉêÉáÅÜ=â~åå=ëÉÜê=ÑÉáå=
ÉáåÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉå=EòK=_K=ÑΩê=p~ä~ãáI=pÅÜáåâÉåFK
 tÉåå=ÖÉïΩåëÅÜíI=pÉêîáÉêëÅÜ~äÉ=ENNF=
ÉáåëÅÜáÉÄÉåLÜÉê~ìëòáÉÜÉåK
báåëÅÜ~äíÉåL^ìëëÅÜ~äíÉå
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê=
jÉëëÉê=ä®ìÑí=å~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=âìêò=å~ÅÜK=
e®åÇÉ=åáÉ=áå=ÇáÉ=k®ÜÉ=ÇÉë=jÉëëÉêë=ÄêáåÖÉåK
^ÅÜíìåÖ>
jçíçê=â~åå=ΩÄÉêÜáíòÉåK
dÉê®í=å~ÅÜ=ã~ñáã~ä=NM=jáåìíÉå=
ìåìåíÉêÄêçÅÜÉåÉã=_ÉíêáÉÄ=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK
jçãÉåíëÅÜ~äíìåÖ
 wìÉêëí=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=
Ü~äíÉåI=Ç~åå=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EP~F=ÇêΩÅâÉåI=Äáë=
Ç~ë=dÉê®í=~åä®ìÑíK=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=
äçëä~ëëÉåK
 wìã=píçééÉå=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EP~F=
äçëä~ëëÉåK
a~ìÉêëÅÜ~äíìåÖ
 wìÉêëí=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=
Ü~äíÉåI=Ç~åå=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EPÄF=ÇêΩÅâÉåI=Äáë=
Ç~ë=dÉê®í=~åä®ìÑíK=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=
ìåÇ=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EPÄF=äçëä~ëëÉåK
 wìã=píçééÉå=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EP~F=
ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=äçëä~ëëÉåK
kìê=ÄÉá=j^pVPKKLVRKKW
pçÑíëí~êíJcìåâíáçå
a~ë=jÉëëÉê=ä®ìÑí=å~ÅÜ=ÇÉã=báåëÅÜ~äíÉå=ãáí=
ÉáåÉê=âäÉáåÉå=sÉêò∏ÖÉêìåÖ=ë~åÑí=~åK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
kìê=ÄÉá=j^pVPKKLVRKKW
káÉÇêáÖÉêÉ=aêÉÜò~Üä=ÉáåëíÉääÉå
aáÉ=jÉëëÉêÇêÉÜò~Üä=â~åå=òK=_K=òìã=pÅÜåÉáÇÉå=
îçå=h®ëÉ=êÉÇìòáÉêí=ïÉêÇÉåK=tÉåå=Ç~ë=dÉê®í=
~ìëÖÉëÅÜ~äíÉí=ïìêÇÉI=ä®ìÑí=Ç~ë=jÉëëÉê=ÄÉáã=
å®ÅÜëíÉå=báåëÅÜ~äíÉå=ãáí=Ü∏ÅÜëíÉê=aêÉÜò~ÜäK
 h®ëÉí~ëíÉ=EQF=ÇêΩÅâÉåK=i~ãéÉ=áå=ÇÉê=q~ëíÉ=
äÉìÅÜíÉíK
 rã=~ìÑ=ÇáÉ=pí~åÇ~êÇJaêÉÜò~Üä=ìãòìJ
ëÅÜ~äíÉåI=åçÅÜã~äë=ÇáÉ=h®ëÉí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉåK=
i~ãéÉ=ÉêäáëÅÜíK
pÅÜåÉáÇÉå

pÅÜåáííÖìí=äÉáÅÜí=ÖÉÖÉå=^åëÅÜä~Öéä~ííÉ=
ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ä~åÖë~ã=ÖÉÖÉå=Ç~ë=ä~ìÑÉåÇÉ=
jÉëëÉê=ëÅÜáÉÄÉåK
k~ÅÜ=ÇÉã=pÅÜåÉáÇÉå
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
pÅÜäáííÉå=áå=oáÅÜíìåÖ=jÉëëÉê=Äáë=òìê=
båÇéçëáíáçå=ëÅÜáÉÄÉå=ìåÇ=ãáí=pÅÜáÉÄÉê=EUF=
ÑÉëí=ëíÉääÉå=EpÅÜáÉÄÉê=äáåâëFK
k~ÅÜ=ÇÉã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=ÑÉííÜ~äíáÖÉã=
pÅÜåáííÖìí=EòK=_K=cäÉáëÅÜI=tìêëíI=h®ëÉFW
 ^ìë=ÜóÖáÉåáëÅÜÉå=dêΩåÇÉå=dÉê®í=ìåÇ=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ=jÉëëÉê=~ã=ÄÉëíÉå=ëçÑçêí=
êÉáåáÖÉåX=ëáÉÜÉ=h~éáíÉä=łoÉáåáÖÉå“K
 _Éá=_ÉÇ~êÑ=jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=ìåÇ=
jÉëëÉê~ÄëíêÉáÑÉê=êÉáåáÖÉåX=ëáÉÜÉ=h~éáíÉä=
łoÉáåáÖÉå“K


oÉáåáÖÉå
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê=
sçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉå=ìåÇ=
jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåK
jÉëëÉê=åáÅÜí=~å=ÇÉê=pÅÜåáííÑä®ÅÜÉI=ëçåÇÉêå=
åìê ~å=ÇÉê=jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=~åÑ~ëëÉåK
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê
dÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=åáÉ=ìåíÉê=
ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK
^ÅÜíìåÖ>
lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK=
hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=
îÉêïÉåÇÉåK
dÉê®í=ä®ìÑí=åáÅÜí=çÜåÉ=jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖK
k~ÅÜ=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=jÉëëÉê~ÄëíêÉáÑÉê=ìåÇ=
jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=~åÄêáåÖÉåK
P
ÇÉ
dÉê®í=êÉáåáÖÉå
dÉê®íI=jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖI=jÉëëÉê=ìåÇ=
jÉëëÉê~ÄëíêÉáÑÉê=ëçïáÉ=^åÄ~ìíÉáäÉ=ÑÉìÅÜí=
~ÄïáëÅÜÉå=ìåÇ=~ÄíêçÅâåÉåK=
_Éá _ÉÇ~êÑ Éíï~ë=péΩäãáííÉä=ÄÉåìíòÉåK
 jÉëëÉê~ÄëíêÉáÑÉêI=oÉëíÉÜ~äíÉê=EåáÅÜí=ÄÉá=
j^pVRKKF=ìåÇ=pÉêîáÉêëÅÜ~äÉ=â∏ååÉå=~ìÅÜ=
áå ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=ÖÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK=
káÅÜí=ÉáåâäÉããÉåI=Ç~=sÉêÑçêãìåÖ=ã∏ÖäáÅÜK
_Éá=j^pVRKK=â~åå=Ç~ë=jÉëëÉê=áã=jÉëëÉêÜ~äíÉê=
ÉáåÖÉëÉíòí=ìåÇ=ïáÉ=Éáå=qÉääÉê=áå=ÇÉê=péΩäJ
ã~ëÅÜáåÉ=ÉáåÖÉê®ìãí=ìåÇ=ÖÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK
jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖI=jÉëëÉê=ìåÇ=oÉëíÉÜ~äíÉê=
~ÄåÉÜãÉåK
 pÅÜäáííÉå=òìêΩÅâëÅÜáÉÄÉåI=Äáë=jÉëëÉê=ÑêÉá=áëíK
_áäÇ=NPI=NQ
 jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=ÉåíëáÅÜÉêå=EêÉÅÜíë=çÄÉå=
ÇêΩÅâÉåF=ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK
_áäÇ=NR
 jÉëëÉê=~å=ÇÉê=jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=áã=rÜêòÉáÖÉêJ
ëáåå=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉå=ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK
_Éá=j^pVRKK=â~åå=Ç~ë=jÉëëÉê=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉë=
jÉëëÉêÜ~äíÉêë=~ÄÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK
_áäÇ=NS
 jÉëëÉê~ÄëíêÉáÑÉê=îçêëáÅÜíáÖ=îçå=ìåíÉå=ÄÉÖáåJ
åÉåÇ=~ìë=ëÉáåÉã=páíò=ä∏ëÉå=ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK
jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖI=jÉëëÉê=ìåÇ=oÉëíÉÜ~äíÉê=
~åÄêáåÖÉåK
_áäÇ=NT
 jÉëëÉê~ÄëíêÉáÑÉê=îçå=ìåíÉå=ÄÉÖáååÉåÇ=
áå ëÉáåÉå=páíò=ÇêΩÅâÉåK
_áäÇ=NU
 jÉëëÉê=~å=ÇÉê=jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=ëÉåâêÉÅÜí=
Ü~äíÉå=ìåÇ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=
^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉå=Eãìëë=Ü∏êÄ~ê=Éáåê~ëíÉåFK
_Éá=j^pVRKK=â~åå=Ç~ë=jÉëëÉê=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉë=
jÉëëÉêÜ~äíÉêë=~åÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåK
_áäÇ=NV
 jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=òìÉêëí=ìåíÉå=ÉáåëÉíòÉå=
ìåÇ=áå=ëÉáåÉå=páíò=ÇêΩÅâÉå=EåáÅÜí=êÉÅÜíë=
çÄÉå=ÇêΩÅâÉåFK
pÅÜäáííÉå=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉåK
_áäÇ=OM
 aêÉÜâåçéÑ=~ìÑ=ä=ëíÉääÉåK
 pÅÜäáííÉå=îçã=qáëÅÜ=~ÄåÉÜãÉåK
 wìã=báåëÉíòÉå=pÅÜäáííÉå=áå=ÇáÉ=cΩÜêìåÖ=~ã=
qáëÅÜ=ÉáåëÅÜáÉÄÉåK

Q
^åëÅÜä~Öéä~ííÉ=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉåK=
_áäÇ=ON
 aêÉÜâåçéÑ=~ìÑ=ä=ëíÉääÉåK
 jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=ìåÇ=jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉå=
E_áäÇÉê=NPI=NQI=NRFK
 ^åëÅÜä~Öéä~ííÉ=~ÄåÉÜãÉåK
 wìã=báåëÉíòÉå=EaêÉÜâåçéÑ=~ìÑ=äF=òìÉêëí=
cΩÜêìåÖëëí~åÖÉå=áå=ÇáÉ=_çÜêìåÖÉå=~ã=
qáëÅÜ=ÉáåëÅÜáÉÄÉåK
^ìÑÄÉï~ÜêÉå
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê=
dÉê®í=ÑΩê=háåÇÉê=ìåòìÖ®åÖäáÅÜ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK
 aêÉÜâåçéÑ=ENF=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
 pÅÜäáííÉå=ãáí=pÅÜáÉÄÉê=EUF=ÑÉëí=ëíÉääÉå=
EpÅÜáÉÄÉê=äáåâëFK
 h~ÄÉä=îÉêëí~ìÉå=ENOFK
kìê=ÄÉá=j^pVRKKW
 iÉáÅÜí=~ã=h~ÄÉä=òáÉÜÉå=ìåÇ=h~ÄÉä=~ìÑêçääÉå=
ä~ëëÉå=E^ìÑêçää~ìíçã~íáâFK
dÉê®í=~å=hΩÅÜÉåã∏ÄÉä=ãçåíáÉêÉå
a~ë=dÉê®í=â~åå=ÑÉëí=~å=hΩÅÜÉåã∏ÄÉä=EòK _K eÉÄÉJ=
çÇÉê=hä~ééÄçÇÉåF=ãçåíáÉêí=ïÉêÇÉåK=eáÉêòì=ëáåÇ=
eçäòëÅÜê~ìÄÉå=Õ=R=ãã=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ=EåáÅÜí=áã=
iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉåFK
_áäÇ=OO
 mçëáíáçåÉå=ÑΩê=_ÉÑÉëíáÖìåÖëä∏ÅÜÉê=å~ÅÜ=
j~≈ëâáòòÉ=~åòÉáÅÜåÉåK
_áäÇ=OP
 _ÉÑÉëíáÖìåÖëä∏ÅÜÉê=ÄçÜêÉå=ìåÇ=dÉê®í=
ãçåíáÉêÉåK
pÅÜê~ìÄÉå=åáÅÜí=òì=ÑÉëí=~åòáÉÜÉå=ìåÇ=îçå=
wÉáí=òì=wÉáí=~ìÑ=ëáÅÜÉêÉå=páíò=éêΩÑÉåK
eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=
brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=
sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK=
§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=
áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=
c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê=
dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ÇÉ
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå
cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=Ç~ë=
dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=
c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=
Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëJ
îÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=aáÉ=d~ê~åíáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=
^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=
tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ
å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=
ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK
eáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå
kìê=ÄÉá=j^pVPKKLVRKKW
pí∏êìåÖ
rêë~ÅÜÉ
dÉê®í=ëÅÜ~äíÉí=~Ä=EÄÉá=a~ìÉêJ hÉáåÉ=pí∏êìåÖI=dÉê®í=ëíçééí=
ëÅÜ~äíìåÖF=ìåÇ=i~ãéÉ=áå=ÇÉê= ~ìíçã~íáëÅÜ=å~ÅÜ=NN jáåìíÉå=
h®ëÉí~ëíÉ=Ääáåâí=ëÅÜåÉääK
a~ìÉêä~ìÑ=E^ÄëÅÜ~äí~ìíçã~íáâFK
_ÉÜÉÄìåÖ
dÉê®í=~ìëëÅÜ~äíÉåI=~ÄâΩÜäÉå=
ä~ëëÉå=EãáåÇÉëíÉåë=
PM jáåìíÉåFI=Ç~åå=ïáÉÇÉê=
ÉáåëÅÜ~äíÉåK
dÉê®í=~ìëëÅÜ~äíÉåI=píÉÅâÉê=
òáÉÜÉåI=rêë~ÅÜÉ=ÄÉÜÉÄÉåI=
dÉê®í=ïáÉÇÉê=ÉáåëÅÜ~äíÉåK
jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=~åÄêáåÖÉåK
a~ë=dÉê®í=ïìêÇÉ=ΩÄÉêä~ëíÉíI=
òK _K òì=Ü~êíÉë=pÅÜåáííÖìí=ïìêÇÉ=
òìÖÉÑΩÜêí=E§ÄÉêä~ëíëÅÜìíòFK
báåÉ=ÇÉê=báåëÅÜ~äíí~ëíÉå=ä®ëëí= jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=åáÅÜí=
ëáÅÜ=åáÅÜí=ÇêΩÅâÉåK
~åÖÉÄê~ÅÜíK
páÅÜÉêÜÉáíëëíáÑí ENV~F=~å=jÉëëÉêJ jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=ÉêëÉíòÉåK
~ÄÇÉÅâìåÖ=~ÄÖÉÄêçÅÜÉåK
_Éá=~åÇÉêÉå=pí∏êìåÖÉå=ïÉåÇÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=~å=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëíK=
jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=ìåÇ=jÉëëÉê~ÄëíêÉáÑÉê=ëáåÇ=~äë=bêë~íòíÉáäÉ=ÄÉáã=hìåÇÉåÇáÉåëí=ÉêÜ®äíäáÅÜK
ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
R
Éå
`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=
vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=
éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=
åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK=
kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=
áå ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ
Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=
~ë ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=
ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK
rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=
~ãçìåíë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=íÜÉ=ÜçìëÉÜçäÇK=
qÜÉ ~ééäá~åÅÉ=áë=ã~áåíÉå~åÅÉJÑêÉÉK
qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=êÉÑÉê=íç=î~êáçìë=
ãçÇÉäëK=aáÑÑÉêÉåÅÉë=~êÉ=áåÇáÅ~íÉÇK
mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=áå=~=ë~ÑÉ=
éä~ÅÉK=fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=
é~êíóI=~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK
lîÉêîáÉï
mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK
N oçí~êó=âåçÄ=ïáíÜ=ëíçé=éä~íÉ
pÉí=ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=EM=íç=NR=ããFK
O pí~êí=äçÅâJçìí
mêÉëë=ÄÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çåK=
mêÉîÉåíë=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñêçã=ÄÉáåÖ=
ìåáåíÉåíáçå~ääó=ëïáíÅÜÉÇ=çåK
P lk=Äìííçå
~ mìäëÉ=ëïáíÅÜK
Ä `çåíáåìçìë=çéÉê~íáçåK
låäó=j^pVPKKLVRKKW
Q `ÜÉÉëÉ=Äìííçå
pÉí=äçïÉê=ëéÉÉÇI=ÉKÖK=Ñçê=ëäáÅáåÖ=ÅÜÉÉëÉK
R _ä~ÇÉ
låäó=j^pVRKK=Eåçí=áääìëíê~íÉÇFW=~ÇÇáíáçå~ä=
Ää~ÇÉ=ïáíÜçìí=ëÉêê~íÉÇ=ÉÇÖÉ=Ñçê=Ü~ãX=ïáíÜ=
Ää~ÇÉ=ÜçäÇÉêK
S _ä~ÇÉ=ÅçîÉê
T `~êêá~ÖÉ
dìáÇÉ=íÜÉ=ÑççÇ=ïÜáÅÜ=áë=íç=ÄÉ=ëäáÅÉÇ=~Ö~áåëí=
íÜÉ=Ää~ÇÉK
U päáÇÉ
içÅâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=áå=íÜÉ=ÉåÇ=éçëáíáçåW=
päáÇÉ çå=íÜÉ=äÉÑíK
jçîÉ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉW=päáÇÉ=çå=íÜÉ=êáÖÜíK
V _~ëÉ
pìééçêíë=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉK
S
NM “p~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉê
`ìíë=êÉëáÇì~ä=éáÉÅÉë=ë~ÑÉäóK
NN pÉêîáåÖ=íê~ó
`~íÅÜ=~åÇ=ëÉêîÉ=ëäáÅÉÇ=ÑççÇK
NO `çêÇ=ëíçêÉ
píçï=ÅçêÇK
låäó=j^pVRKKW=ïáíÜ=~ìíçã~íáÅ=êÉíê~ÅíçêK
p~ÑÉíó=áåÑçêã~íáçå
oáëâ=çÑ=áåàìêó
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=~ÅÅçêJ
Ç~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=éä~íÉK
aç=klq=ìëÉ=áÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=çê=~ééäá~åÅÉ=áë=Ç~ã~ÖÉÇK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=éä~óáåÖ=
ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=
êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=ãÉåí~ä=
~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=âåçïJ
äÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó=~êÉ=
ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë=êÉëéçåëáÄäÉ=
Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
^äï~óë=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=~ÑíÉê=ìëáåÖ=
íÜÉ ~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=
ÄÉÑçêÉ=äÉ~îáåÖ=íÜÉ=êççã=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêëK=
aç åçí éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=
çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK
qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=êÉé~áêë=ëìÅÜ=~ë=êÉéä~ÅáåÖ=
~ Ç~ã~ÖÉÇ=ÅçêÇI=ëÜçìäÇ=çåäó=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=
Äó ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK
fÑ=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=áë=áåíÉêêìéíÉÇI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=lk=~åÇ=ïáää=ëí~êí=êìååáåÖ=
~Ö~áå=ïÜÉå=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=áë=êÉëíçêÉÇK
j~âÉ=çìíJçÑJëÉêîáÅÉ=~ééäá~åÅÉë=ìåìë~ÄäÉK
kÉîÉê=ìëÉ=íÜÉ=~ääJéìêéçëÉ=ëäáÅÉê=ïáíÜçìí=
íÜÉ Å~êêá~ÖÉ=~åÇ=“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉêK
léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉI=
ÅäÉ~å=íÜçêçìÖÜäóK
mêÉé~ê~íáçå
mä~ÅÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=~=ëãççíÜI=ÅäÉ~å=
ëìêÑ~ÅÉK
låäó=j^pVRKKW
mìää=çìí=Å~ÄäÉ=ENOF=E~ìíçã~íáÅ=Å~ÄäÉ=êÉíê~ÅíçêF
 mìää=çìí=íÜÉ=ÅçêÇ=áå=çåÉ=Öç=íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=
äÉåÖíÜ=~åÇ=ëäçïäó=êÉäÉ~ëÉX=íÜÉ=ÅçêÇ=áë=äçÅâÉÇK
 oÉÇìÅáåÖ=íÜÉ=ÅçêÇ=äÉåÖíÜW=mìää=ÖÉåíäó=çå=íÜÉ=
ÅçêÇ=~åÇ=~ääçï=áí=íç=êçää=ìé=íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=
äÉåÖíÜK=qÜÉå=ÖÉåíäó=éìää=íÜÉ=ÅçêÇ=~Ö~áå=~åÇ=
ëäçïäó=êÉäÉ~ëÉK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éå
^ää=ãçÇÉäëW
 fåëÉêí=íÜÉ=éäìÖK
 ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=ETF=~åÇ=“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=
ÜçäÇÉê=ENMFK
 pÉí=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=ENF=EM=íç=NR=ããFK
få=íÜÉ=äçïÉê=~ÇàìëíãÉåí=ê~åÖÉ=~=îÉêó=å~êêçï=
ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=Å~å=ÄÉ=ëÉí=EÉKÖK=Ñçê=ë~ä~ãáI=Ü~ãFK
 fÑ=êÉèìáêÉÇI=áåëÉêíLéìää=çìí=ëÉêîáåÖ=íê~ó=ENNFK
pïáíÅÜáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=lkLlcc
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=lccI=
íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçåíáåìÉë=êçí~íáåÖ=ÄêáÉÑäóK=
hÉÉé Ü~åÇë=ÅäÉ~ê=çÑ=íÜÉ=Ää~ÇÉK
t~êåáåÖ>
jçíçê=ã~ó=çîÉêÜÉ~í
^ÑíÉê=~=ã~ñáãìã=NM=ãáåìíÉë=çÑ=Åçåíáåìçìë=
ìëÉI=ëïáíÅÜ=lcc=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=~ääçï=
íç Åççä=ÇçïåK
nìáÅâJ~Åíáçå=çéÉê~íáçåW
 cáêëí=éêÉëë=íÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=EOF=~åÇ=ÜçäÇ=ÇçïåI=
íÜÉå=éêÉëë=íÜÉ=lk=Äìííçå=EP~F=ìåíáä=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=ëí~êíëK=oÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=EOFK
 qç=ëíçé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=lk=
Äìííçå=EP~FK
`çåíáåìçìë=çéÉê~íáçåW
 cáêëí=éêÉëë=íÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=EOF=~åÇ=ÜçäÇ=ÇçïåI=
íÜÉå=éêÉëë=íÜÉ=lk=Äìííçå=EPÄF=ìåíáä=íÜÉ=~ééäáJ
~åÅÉ=ëí~êíë=êìååáåÖK=oÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=
EOF=~åÇ=íÜÉ=lk=Äìííçå=EPÄFK
 qç=ëíçé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éêÉëë=íÜÉ=lk=
Äìííçå=EP~F=~åÇ=êÉäÉ~ëÉK
låäó=j^pVPKKLVRKKW
pçÑí=ëí~êí=ÑìåÅíáçå
tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çåI=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
ëí~êíë=ÖÉåíäó=~ÑíÉê=~=ëäáÖÜí=ÇÉä~óK
låäó=j^pVPKKLVRKKW
pÉííáåÖ=äçïÉê=ëéÉÉÇ
qÜÉ=Ää~ÇÉ=ëéÉÉÇ=Å~å=ÄÉ=êÉÇìÅÉÇI=ÉKÖK=Ñçê=ëäáÅáåÖ=
ÅÜÉÉëÉK=fÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=
íÜÉ Ää~ÇÉ=ïáää=êìå=~í=ã~ñáãìã=ëéÉÉÇ=ïÜÉå=
íÜÉ ~ééäá~åÅÉ=áë=åÉñí=ëïáíÅÜÉÇ=çåK
 mêÉëë=ÅÜÉÉëÉ=Äìííçå=EQFK=i~ãé=áå=íÜÉ=Äìííçå=
áë=äáíK
 qç=ëïáíÅÜ=íç=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=ëéÉÉÇI=éêÉëë=
íÜÉ ÅÜÉÉëÉ=Äìííçå=~Ö~áåK=iáÖÜí=ÖçÉë=çìíK
päáÅáåÖ

dÉåíäó=éêÉëë=íÜÉ=ÑççÇ=~Ö~áåëí=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉ=
~åÇ=ëäçïäó=ëäáÇÉ=~Ö~áåëí=íÜÉ=ãçîáåÖ=Ää~ÇÉK
^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ

pÉí=íÜÉ=ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=íç=MK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
päáÇÉ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=íçï~êÇë=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áåíç=
íÜÉ ÉåÇ=éçëáíáçå=~åÇ=äçÅâ=ïáíÜ=íÜÉ=ëäáÇÉ=EUF=
EëäáÇÉ=çå=äÉÑíFK
^ÑíÉê=ëäáÅáåÖ=ÖêÉ~ëó=ÑççÇ=EÉKÖK=ãÉ~íI=ë~ìë~ÖÉI=
ÅÜÉÉëÉFW
 cçê=êÉ~ëçåë=çÑ=ÜóÖáÉåÉI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=
ÉëéÉÅá~ääó=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=
áããÉÇá~íÉäóX=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖÒ=ÅÜ~éíÉêK
 fÑ=êÉèìáêÉÇI=ÅäÉ~å=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉê=~åÇ=Ää~ÇÉ=
ëÅê~éÉêX=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖÒ=ÅÜ~éíÉêK

`äÉ~åáåÖ
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
_ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=çìí=íÜÉ=
ã~áåë=éäìÖ=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉK
aç=klq=Öêáé=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ëìêÑ~ÅÉI=
Äìí=Äó=íÜÉ=Ää~ÇÉ=~íí~ÅÜãÉåíK
bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ
kbsbo=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=ï~íÉê=
çê éä~ÅÉ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
t~êåáåÖ>
pìêÑ~ÅÉë=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=
aç=klq=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK
qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáää=åçí=êìå=ïáíÜçìí=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
ÅçîÉêK
^ÑíÉê=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=Ää~ÇÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
ëÅê~éÉê=~åÇ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉêK
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
táéÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=Ää~ÇÉ=ÅçîÉêI=Ää~ÇÉ=~åÇ=
Ää~ÇÉ=ëÅê~éÉê=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=ÇêóK=
fÑ êÉèìáêÉÇI=ìëÉ=~=äáííäÉ=ÇÉíÉêÖÉåíK
 _ä~ÇÉ=ëÅê~éÉêI=“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉê=
Eåçí j^pVRKKF=~åÇ=ëÉêîáåÖ=íê~ó=Å~å=~äëç=
ÄÉ ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK
aç=åçí=ïÉÇÖÉ=íÜÉã=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉê=
~ë íÜÉó=ÅçìäÇ=ï~êéK
få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=j^pVRKK=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Å~å=ÄÉ=áåëÉêíÉÇ=
áå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÜçäÇÉê=~åÇ=äç~ÇÉÇ=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉê=
~åÇ=ï~ëÜÉÇ=äáâÉ=~=éä~íÉK
oÉãçîáåÖ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉêI=Ää~ÇÉ=~åÇ=
“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉêK
 päáÇÉ=Ä~Åâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=ìåíáä=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
áë ~ÅÅÉëëáÄäÉK
cáÖëK=NPI=NQ
 oÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉê=EéêÉëë=~í=íçé=êáÖÜíF=
~åÇ=êÉãçîÉK
cáÖK=NR
 oçí~íÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=çå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=~íí~ÅÜãÉåí=~ë=
Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉ=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=
êÉãçîÉK
få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=j^pVRKK=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Å~å=ÄÉ=
êÉãçîÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~áÇ=çÑ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÜçäÇÉêK

T
Éå
cáÖK=NS
 `~êÉÑìääó=ÇÉí~ÅÜ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ëÅê~éÉê=
EÄçííçã ÉåÇ ÑáêëíF=~åÇ=êÉãçîÉK
^íí~ÅÜáåÖ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉêI=Ää~ÇÉ=~åÇ=
“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉêK
cáÖK=NT
 mêÉëë=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ëÅê~éÉê=áåíç=éçëáíáçå=
EÄçííçã=ÉåÇ=ÑáêëíFK
cáÖK=NU
 eçäÇ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=îÉêíáÅ~ääó=çå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=~íí~ÅÜJ
ãÉåí=~åÇ=êçí~íÉ=~ë=Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉ=áå=~å=~åíáJ
ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=Eãìëí=“ÅäáÅâÒ=áåíç=
éçëáíáçåFK
få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=j^pVRKK=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Å~å=ÄÉ=
~íí~ÅÜÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~áÇ=çÑ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÜçäÇÉêK
cáÖK=NV
 fåëÉêí=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉê=~í=íÜÉ=Äçííçã=ÉåÇ=
Ñáêëí ~åÇ=éêÉëë=áåíç=éçëáíáçå=EÇç=åçí=éêÉëë=
~í íçé=êáÖÜíFK
oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉK
cáÖK=OM
 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=íç=äK
 oÉãçîÉ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ëÉK
 fåëÉêí=Äó=ëäáÇáåÖ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=~äçåÖ=íÜÉ=ÖìáÇÉ=
áå=íÜÉ=Ä~ëÉK
oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉK
cáÖK=ON
 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=íç=äK
 oÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉê=~åÇ=Ää~ÇÉ=
EcáÖëK NPI=NQI=NRFK
 oÉãçîÉ=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉK
 qç=áåëÉêí=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉ=Eêçí~êó=âåçÄ=íç=äFI=
Ñáêëí=áåëÉêí=ÖìáÇÉ=êçÇë=áåíç=íÜÉ=ÜçäÉë=áå=íÜÉ=
í~ÄäÉK
píçê~ÖÉ
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
hÉÉé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çìí=çÑ=íÜÉ=êÉ~ÅÜ=
çÑ ÅÜáäÇêÉåK
 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=ENF=íç=MK
 içÅâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëäáÇÉ=EUF=
EëäáÇÉ çå äÉÑíFK
 píçï=íÜÉ=ÅçêÇ=ENOFK
låäó=j^pVRKKW
 mìää=ÖÉåíäó=çå=íÜÉ=Å~ÄäÉ=~åÇ=~ääçï=íÜÉ=Å~ÄäÉ=
íç=êÉíê~Åí=E~ìíçã~íáÅ=êÉíê~ÅíçêFK
U
^íí~ÅÜáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
íç ~ âáíÅÜÉå=ìåáí
qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Å~å=ÄÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ëÉÅìêÉäó=íç=
~ âáíÅÜÉå=ìåáí=EÉKÖK=ÑçäÇJ~ï~ó=ÅçìåíÉêFK=
Õ=R=ãã=ïççÇ=ëÅêÉïë=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=íÜáë=
Eåçí áåÅäìÇÉÇ=áå íÜÉ=éêçÇìÅí=é~Åâ~ÖÉFK
cáÖK=OO
 j~êâ=éçëáíáçåë=Ñçê=ãçìåíáåÖ=ÜçäÉë=áå=~ÅÅçêJ
Ç~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáãÉåëáçåÉÇ=Çê~ïáåÖK
cáÖK=OP
 aêáää=ãçìåíáåÖ=ÜçäÉë=~åÇ=~íí~ÅÜ=
íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=çîÉêíáÖÜíÉå=íÜÉ=ÄçäíëK=
lÅÅ~ëáçå~ääóI ÅÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
áë ~íí~ÅÜÉÇ=ëÉÅìêÉäóK
aáëéçë~ä
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=
áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=
ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=
bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó=
tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=
Ñçê ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=
ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=
~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=
Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=
aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=
ÄÉ çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=
íÜÉ ~ééäá~åÅÉ=ï~ë=éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=
ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éå
qêçìÄäÉëÜççíáåÖ
låäó=j^pVPKKLVRKKW
qêçìÄäÉëÜççíáåÖ
c~ìäí
`~ìëÉ
^ééäá~åÅÉ=ëïáíÅÜÉë=çÑÑ=
Eáå Åçåíáåìçìë=ãçÇÉF=~åÇ=
ä~ãé=áå=íÜÉ=ÅÜÉÉëÉ=Äìííçå=
Ñä~ëÜÉë=èìáÅâäóK
kçí=~=Ñ~ìäíI=~ééäá~åÅÉ=ëíçéë=
~ìíçã~íáÅ~ääó=~ÑíÉê=NN=ãáåìíÉë=
çÑ Åçåíáåìçìë=çéÉê~íáçå=
E~ìíçã~íáÅ=íáãÉêFK
qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=çîÉêäç~ÇÉÇI=
ÉKÖK ÉñÅÉëëáîÉäó=Ü~êÇ=ÑççÇ=ï~ë=ÑÉÇ=
áå=EçîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçåFK
pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=
~ääçï íç=Åççä=Ççïå=E~í=äÉ~ëí=
PM ãáåìíÉëFI=íÜÉå=ëïáíÅÜ=
çå ~Ö~áåK
pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=
çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖI=Éäáãáå~íÉ=
íÜÉ=Å~ìëÉI=êÉëí~êí=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉK
^íí~ÅÜ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉêK
oÉéä~ÅÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉêK
låÉ=çÑ=íÜÉ=lå=Äìííçåë=
Å~ååçí=ÄÉ=éêÉëëÉÇK
_ä~ÇÉ=ÅçîÉê=åçí=~íí~ÅÜÉÇK
p~ÑÉíó=éáå=ENV~F=çå=Ää~ÇÉ=ÅçîÉê=
ÄêçâÉå=çÑÑK
cçê=~ää=çíÜÉê=Ñ~ìäíë=éäÉ~ëÉ=Åçåëìäí=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK=_ä~ÇÉ=ÅçîÉê=~åÇ=Ää~ÇÉ=ëÅê~éÉê=~êÉ=~î~áä~ÄäÉ=
~ë=ëé~êÉ=é~êíë=Ñêçã=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
V
Ñê
sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=
ÅçêÇá~äÉãÉåíK
sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇDçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=
ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK
`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=
ÇÉ èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=
ìå=ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ
ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK=
iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê=
ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ
ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=
ÇDÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=
ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=
äDìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë=
Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK
ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=
èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=
Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK=
iÛ~éé~êÉáä=åÉ=ÇÉã~åÇÉ=é~ë=ÇÛÉåíêÉíáÉåK
i~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=ǨÅêáí=ÇáÑѨêÉåíë=ãçÇ≠äÉëK=
iÉë=ÇáÑѨêÉåÅÉë=ÉåíêÉ=äÉë=ãçÇ≠äÉë=ó=ÑáÖìêÉåíK
o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK=
pá=îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=
ë~ åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK
sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ
sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK
N _çìíçå=êçí~íáÑ=~îÉÅ=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆí
o¨ÖäÉò=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉë=íê~åÅÜÉë=
EM=¶=NR=ããFK
O p¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
^ééìóÉò=~î~åí=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáäK=
póëí≠ãÉ=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=éêçí¨ÖÉ~åí=
ÇÉë ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåíë=áåîçäçåí~áêÉëK
P qçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
~ j~êÅÜÉ=ãçãÉåí~å¨ÉK
Ä cçåÅíáçååÉãÉåí=éÉêã~åÉåíK
råáèìÉãÉåí=äÉ=j^pVPKKLVRKKW
Q qçìÅÜÉ=cêçã~ÖÉ
o¨ÖäÉò=ëìê=ìåÉ=Ä~ëëÉ=îáíÉëëÉI=é~ê=ÉñÉãéäÉ=
éçìê=ÅçìéÉê=Çì=Ñêçã~ÖÉK
R i~ãÉ
råáèìÉãÉåí=äÉ=j^pVRKK=Eë~åë=áääìëíê~íáçåF=W=
i~ãÉ=ÇÛ~ééçáåí=ë~åë=íê~åÅÜ~åí=çåÇìä¨I=
éçìê=äÉ=à~ãÄçå=X=~îÉÅ=éçêíÉJä~ãÉK
S `çìîÉêÅäÉ=ÇÉ=ä~ãÉ
T `Ü~êáçí
aáêáÖÉò=äÛ~äáãÉåí=¶=íê~åÅÜÉê=ÅçåíêÉ=ä~=ä~ãÉK
NM
U
`çìäáëëÉ~ì
_äçèìÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Éå=Ñáå=ÇÉ=ÅçìêëÉ=W=
`çìäáëëÉ~ì=éçëáíáçåå¨=¶=Ö~ìÅÜÉK
mçìê=Ǩéä~ÅÉê=äÉ=ÅÜ~êáçí=W=ÅçìäáëëÉ~ì=
éçëáíáçåå¨=¶=ÇêçáíÉK
V q~ÄäáÉê
fä=ëìééçêíÉ=äÉ=ÅÜ~êáçíK
NM mçêíÉJêÉëíÉë
mçìê=íê~åÅÜÉê=äÉë=êÉëíÉë=Éå=íçìíÉ=ë¨Åìêáí¨K
NN mä~í=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ
mçìê=êÉÅìÉáääáê=Éí=ëÉêîáê=äÉë=~äáãÉåíë=íê~åÅܨëK
NO o~åÖÉãÉåí=Çì=ÅçêÇçå
o~åÖÉò=äÉ=ÅçêÇçå=Ç~åë=ä~=éçÅÜÉK
pìê=ä~=j^pVRÁ=ìåáèìÉãÉåí=W=~îÉÅ=
ÉåêçìäÉãÉåí=~ìíçã~íáèìÉK
`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=>
kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=
ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK
kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=
Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK
°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK
pìêîÉáääÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=
åÉ àçìÉåí=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK
iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=
Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ=
ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=
çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=
ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=
¶ ëçå=ìíáäáë~íáçåK
a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=
~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=~î~åí=ÅÜ~èìÉ=åÉííçJ
ó~ÖÉI=äçêëèìÉ=îçìë=èìáííÉò=ä~=éá≠ÅÉ=Éí=Éå=Å~ë=ÇÉ=
é~ååÉK=sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉJ
ãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=~êÆíÉë=îáîÉë=çì=ÇÉë=
ëìêÑ~ÅÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK
^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=
~éê≠ëJîÉåíÉ=Éëí=Ü~Äáäáí¨=¶=ê¨é~êÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ÅçããÉ=é~ê=ÉñK=éêçŨÇÉê=~ì=êÉãéä~ÅÉãÉåí=
ÇÛìå ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=ÉåÇçãã~Ö¨K=
pÛáä ëÉ éêçÇìáí=ìåÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åíI=äÛ~éé~J
êÉáä=êÉëíÉ=Éå=éçëáíáçå=ÉåÅäÉåÅܨÉ=Éí=ëÉ=êÉãÉí=
ÉåëìáíÉ=¶=ÑçåÅíáçååÉêK
råÉ=Ñçáë=èìÉ=äÉë=~éé~êÉáäë=çåí=Ñáåá=ÇÉ=ëÉêîáêI=
êÉåÇÉòJäÉë=áåìíáäáë~ÄäÉëK
kÛìíáäáëÉò=à~ã~áë=ä~=íê~åÅÜÉìëÉ=ë~åë=ÅÜ~êáçí=
Éí ë~åë=éçêíÉJêÉëíÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñê
ríáäáë~íáçå
^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=åÉííçóÉò=äÛ~éé~êÉáä=
¶ ÑçåÇK
mê¨é~ê~íáÑë
mçëÉò=äÛ~éé~êÉáä=ëìê=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=äáëëÉ=
Éí éêçéêÉK
råáèìÉãÉåí=äÉ=j^pVRKK=W
pçêíÉò=äÉ=ÅçêÇçå=ENOF=
EbåêçìäÉìê=~ìíçã~íáèìÉ=ÇÉ=ÅçêÇçåF
 qáêÉò=ÅçåíáåìÉääÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå=àìëèìÛ¶=
ëçêíáê=ä~=äçåÖìÉìê=îçìäìÉ=éìáë=êÉäßÅÜÉòJäÉ=
äÉåíÉãÉåíK=iÉ=ÅçêÇçå=ëÛáããçÄáäáëÉ=ëìê=
ä~ äçåÖìÉìê=îçìäìÉK
 mçìê=ê¨ÇìáêÉ=ä~=äçåÖìÉìê=ÇÉ=ÅçêÇçå=ìíáäáë¨ÉI=
íáêÉòJäÉ=ä¨Ö≠êÉãÉåí=éìáë=ä~áëëÉò=ëÛÉåêçìäÉê=
ä~ äçåÖìÉìê=îçìäìÉK=båëìáíÉI=íáêÉò=¶=åçìîÉ~ì=
ä¨Ö≠êÉãÉåí=ëìê=äÉ=ÅçêÇçåI=éìáë=êÉäßÅÜÉòJäÉ=
äÉåíÉãÉåíK
pìê=íçìë=äÉë=ãçÇ≠äÉë=W
 _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=
ÇÉ Åçìê~åíK
 jÉííÉò=Éå=éä~ÅÉ=äÉ=ÅÜ~êáçí=ETF=Éí=äÉ=éçêíÉJ
êÉëíÉë=ENMFK
 o¨ÖäÉò=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉ=íê~åÅÜÉ=ENF=ëçìÜ~áí¨É=
EM=¶=NR=ããFK
i~=éä~ÖÉ=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=áåѨêáÉìêÉ=éÉêãÉí=
ÇÉ ê¨ÖäÉê=ÑáåÉãÉåí=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉ=ä~=íê~åÅÜÉ=
Eé~ê=ÉñK=éçìê=äÉ=ë~ä~ãá=Éí=äÉ=à~ãÄçåFK
 pá=å¨ÅÉëë~áêÉI=áåë¨êÉòLÉñíê~óÉò=äÉ=éä~í=
ÇÉ ëÉêîáÅÉ=ENNFK

j~êÅÜÉL^êêÆí
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
råÉ=Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåíI=ä~=ä~ãÉ=íçìêåÉ=ÉåÅçêÉ=
éÉåÇ~åí=ìå=áåëí~åíK=kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=
ã~áåë=ÇÉ=ä~=ä~ãÉK
^ííÉåíáçå=>
iÉ=ãçíÉìê=éÉìí=ëìêÅÜ~ìÑÑÉêK
^ì=Äçìí=ÇÉ=NM=ãáåìíÉë=ã~ñáK=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉJ
ãÉåí=ÅçåíáåìI=ä~áëëÉò=êÉÑêçáÇáê=äÛ~éé~êÉáäK
j~êÅÜÉ=ãçãÉåí~å¨É
 ^ééìóÉò=ÇÛ~ÄçêÇ=ëìê=äÉ=Åê~å=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=
~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOF=Éí=ã~áåíÉåÉòJäÉ=
ÉåÑçåŨK=^ééìóÉò=ÉåëìáíÉ=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=
ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EP~F=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=
äÛ~éé~êÉáä=ëÉ=ãÉííÉ=Éå=ã~êÅÜÉK=
oÉäßÅÜÉò äÉ Åê~å=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=~åíáJ
ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOFK
 mçìê=~êêÆíÉê=äÛ~éé~êÉáäI=êÉäßÅÜÉò=
ä~ íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EP~FK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
cçåÅíáçååÉãÉåí=éÉêã~åÉåí
 ^ééìóÉò=ÇÛ~ÄçêÇ=ëìê=äÉ=Åê~å=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=
~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOF=Éí=ã~áåíÉåÉòJäÉ=
ÉåÑçåŨK=^ééìóÉò=ÉåëìáíÉ=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=
ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉJãÉåí=EPÄF=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=
äÛ~éé~êÉáä=ëÉ=ãÉííÉ=Éå=ã~êÅÜÉK=oÉäßÅÜÉò=
ëáãìäí~å¨ãÉåí=äÉ=Åê~å=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=~åíáJ
ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOF=~áåëá=èìÉ=ä~=íçìÅÜÉ=
ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EPÄFK
 mçìê=~êêÆíÉê=äÛ~éé~êÉáäI=~ééìóÉò=ëìê=
ä~ íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EP~F=éìáë=
êÉäßÅÜÉòJä~K
råáèìÉãÉåí=äÉ=j^pVPKKLVRKKW
cçåÅíáçå=Ǩã~êê~ÖÉ=Éå=ÇçìÅÉìê
i~=ä~ãÉ=ëÉ=ãÉí=äÉåíÉãÉåí=Éå=ã~êÅÜÉ=èìÉäèìÉë=
ëÉÅçåÇÉë=~éê≠ë=~îçáê=~ééìó¨=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=
ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåíK
råáèìÉãÉåí=äÉ=j^pVPKKLVRKKW
o¨ÖäÉê=ëìê=ìåÉ=îáíÉëëÉ=éäìë=Ñ~áÄäÉ
sçìë=éçìîÉò=ê¨ÇìáêÉ=ä~=îáíÉëëÉ=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ=
é~ê ÉñÉãéäÉ=éçìê=ÅçìéÉê=Çì=Ñêçã~ÖÉK=
pá îçìë ¨íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáäI=ë~=ä~ãÉ=íçìêåÉ=
¶ ä~ îáíÉëëÉ=ä~=éäìë=¨äÉî¨É=äçêëèìÉ=îçìë=äÉ=êÉãÉíJ
íÉò=Éå=ã~êÅÜÉK
 ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=cêçã~ÖÉ=EQFK=
iÉ îçó~åí Éëí=~ääìã¨=Ç~åë=ä~=íçìÅÜÉK
 mçìê=ÅçããìíÉê=ëìê=ä~=îáíÉëëÉ=ëí~åÇ~êÇI=
~ééìóÉò=¶=åçìîÉ~ì=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=cêçã~ÖÉK=
iÉ=îçó~åí=ëÛ¨íÉáåíK
qê~åÅÜÉê

^ééìóÉò=ä¨Ö≠êÉãÉåí=äÛ~äáãÉåí=¶=íê~åÅÜÉê=
ÅçåíêÉ=ä~=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆí=éìáë=éçìëëÉòJäÉ=
äÉåíÉãÉåí=ÅçåíêÉ=ä~=ä~ãÉ=Éå=ãçìîÉãÉåíK
^éê≠ë=~îçáê=íê~åÅܨ
o¨ÖäÉò=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉ=íê~åÅÜÉ=ëìê=MK
mçìëëÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Éå=ÇáêÉÅíáçå=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ=
àìëèìÛÉå=Ñáå=ÇÉ=ÅçìêëÉ=éìáë=ÄäçèìÉòJäÉ=
¶ äÛ~áÇÉ=Çì=ÅçìäáëëÉ~ì=EUF=EÅçìäáëëÉ~ì=
éçëáíáçåå¨=¶=Ö~ìÅÜÉFK
^éê≠ë=~îçáê=íê~åÅܨ=ÇÉë=~äáãÉåíë=ÅçåíÉå~åí=
ÇÉ ä~=Öê~áëëÉ=Eé~ê=ÉñK=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉI=ÇÉë=ë~ìÅáëJ
ëÉëI=Çì=Ñêçã~ÖÉF=W
 m~ê=ãÉëìêÉ=ÇÛÜóÖá≠åÉI=áä=Éëí=éê¨Ñ¨ê~ÄäÉ=
ÇÉ åÉííçóÉê=äÛ~éé~êÉáä=áãã¨Çá~íÉãÉåí=
~éê≠ë ìíáäáë~íáçåI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=ë~=ä~ãÉ=X=
îçáê ä~=ëÉÅíáçå=áåíáíìä¨É=Â=kÉííçóÉê=ÊK
 pá=å¨ÅÉëë~áêÉI=åÉííçóÉò=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉ=
Éí äÉ êßÅäçáê=ÇÉ=ä~ãÉX=îçáê=ä~=ëÉÅíáçå=áåíáíìä¨É=
 kÉííçóÉê=ÊK


NN
Ñê
kÉííçóÉê
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
^î~åí=ÇÉ=éêçŨÇÉê=~ì=åÉííçó~ÖÉI=ǨÄê~åÅÜÉò=
äÛ~éé~êÉáä=éìáë=êÉíáêÉò=ä~=ä~ãÉK
p~áëáëëÉò=ä~=ä~ãÉ=ìåáèìÉãÉåí=é~ê=ëçå=ëìééçêíI=
Éí=åçå=é~ë=é~ê=ä~=ëìêÑ~ÅÉ=Åçìé~åíÉK
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=>
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=Ç~åë=äÛÉ~ìK=
kÉ äÉ íÉåÉò=à~ã~áë=ëçìë=äÛÉ~ì=Åçìê~åíÉK
^ííÉåíáçå=>
sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK=
kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK
iÛ~éé~êÉáä=åÉ=ÑçåÅíáçååÉ=é~ë=ëá=äÉ=éêçí≠ÖÉJ
ä~ãÉ=åÛÉëí=é~ë=Éå=éä~ÅÉK
^éê≠ë=äÉ=åÉííçó~ÖÉI=êÉéä~ÅÉò=äÉ=êßÅäçáê=ÇÉ=ä~ãÉ=
~áåëá=èìÉ=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉK
kÉííçóÉê=äÛ~éé~êÉáä
bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáäI=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉI=ä~=ä~ãÉI=
äÉ=éçêíÉJä~ãÉ=Éí=äÉë=éá≠ÅÉë=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=
ÜìãáÇÉ=éìáë=ë¨ÅÜÉòJäÉëK=pá=å¨ÅÉëë~áêÉI=
~àçìíÉò=ìå=éÉì=ÇÉ=éêçÇìáí=¶=î~áëëÉääÉK
 iÉ=êßÅäçáê=ÇÉ=ä~ãÉI=äÉ=éçêíÉJêÉëíÉë=Eë~ìÑ=
j^pVRKKKF=Éí=äÉ=éä~í=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=îçåí=~ìëëá=
~ì ä~îÉJî~áëëÉääÉK
kÉ=äÉë=ÅçáåÅÉò=é~ë=Å~ê=áäë=êáëèìÉê~áÉåí=
ÇÉ ëÉ Ç¨ÑçêãÉêK
pìê=ä~=j^pVRKK=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=ãÉííêÉ=ä~=ä~ãÉ=
Éå=éä~ÅÉ=Ç~åë=äÉ=éçêíÉJä~ãÉ=Éí=ÇÉ=ä~=ê~åÖÉê=éìáë=
ÇÉ=ä~=ä~îÉê=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉ=ÅçããÉ=ìåÉ=~ëëáÉííÉK
båäÉîÉê=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉI=ä~=ä~ãÉ=Éí=äÉ=éçêíÉJ
êÉëíÉëK
 oÉÅìäÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=éçìê=éçìîçáê=äáĨêÉê=
ä~ ä~ãÉK
cáÖìêÉë=NPI=NQ
 a¨îÉêêçìáääÉò=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉ=E~ééìóÉò=
Éå Ü~ìí=¶=ÇêçáíÉF=éìáë=êÉíáêÉòJäÉK
cáÖìêÉ=NR
 c~áíÉë=íçìêåÉê=ä~=ä~ãÉ=Éí=ëçå=ëìééçêí=Ç~åë=
äÉ ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=
ä~ Äìí¨É=éìáë=êÉíáêÉòJäÉëK
pìê=ä~=j^pVRKK=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=êÉíáêÉê=
ä~ ä~ãÉ=¶=äÛ~áÇÉ=Çì=éçêíÉJä~ãÉK
cáÖìêÉ=NS
 a¨Ö~ÖÉò=äÉ=êßÅäçáê=ÇÉ=ä~ãÉ=~îÉÅ=éêìÇÉåÅÉ=
Éå ÅçããÉå´~åí=é~ê=ä~=é~êíáÉ=áåѨêáÉìêÉ=éìáë=
êÉíáêÉòJäÉK

NO
jÉííêÉ=Éå=éä~ÅÉ=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉI=ä~=ä~ãÉ=
Éí äÉ éçêíÉJêÉëíÉëK
cáÖìêÉ=NT
 ^ééìóÉò=ëìê=äÉ=éçêíÉJä~ãÉ=Éå=ÅçããÉå´~åí=
é~ê=ä~=é~êíáÉ=áåѨêáÉìêÉ=éçìê=äÛáåíêçÇìáêÉ=Ç~åë=
ëçå=äçÖãÉåíK
cáÖìêÉ=NU
 qÉåÉò=ä~=ä~ãÉ=îÉêíáÅ~äÉãÉåí=é~ê=ëçå=ëìééçêí=
éìáë=Ñ~áíÉëJä~=íçìêåÉê=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=
ÇÉë ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨É=
EÉääÉ Ççáí=ÉåÅê~åíÉê=~ìÇáÄäÉãÉåíFK
pìê=ä~=j^pVRKK=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=ÑáñÉê=ä~ ä~ãÉ=
¶=äÛ~áÇÉ=Çì=éçêíÉJä~ãÉK
cáÖìêÉ=NV
 fåëí~ääÉò=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉ=Ç~åë=ëçå=äçÖÉãÉåí=
Éå=~ééìó~åí=íçìí=ÇÛ~ÄçêÇ=ëìê=ä~=é~êíáÉ=
áåѨêáÉìêÉ=EåÛ~ééìóÉò=é~ë=ëìê=ä~=é~êíáÉ=
ëìé¨êáÉìêÉ=ÇêçáíÉFK
båäÉîÉêLáåëí~ääÉê=äÉ=ÅÜ~êáçíK
cáÖìêÉ=OM
 mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ëìê=äK
 båäÉîÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Çì=í~ÄäáÉêK
 mçìê=äÛáåëí~ääÉêI=Ñ~áíÉëJäÉ=ÖäáëëÉê=Ç~åë=
ä~ ê~áåìêÉ=Çì=í~ÄäáÉêK
båäÉîÉêLáåëí~ääÉê=ä~=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆíK
cáÖìêÉ=ON
 mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ëìê=äK
 båäÉîÉò=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉ=Éí=ä~=ä~ãÉ=
EÑáÖìêÉë NPI=NQI=NRFK
 båäÉîÉò=ä~=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆíK
 mçìê=ãÉííêÉ=Éå=éä~ÅÉ=EÄçìíçå=êçí~íáÑ=ëìê=äFI=
ÅçããÉåÅÉò=é~ê=áåë¨êÉê=äÉë=Ä~êêÉë=ÇÉ=
ÖìáÇ~ÖÉ=Ç~åë=äÉë=~ä¨ë~ÖÉë=ÇÉ=ä~=í~ÄäÉK
o~åÖÉãÉåí
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
o~åÖÉò=äÛ~éé~êÉáä=Üçêë=ÇÉ=éçêí¨É=ÇÉë=ÉåÑ~åíëK
 mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ENF=ëìê=MK
 _äçèìÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=¶=äÛ~áÇÉ=Çì=ÅçìäáëëÉ~ì=EUF=
EÅçìäáëëÉ~ì=éçëáíáçåå¨=¶=Ö~ìÅÜÉFK
 o~åÖÉò=äÉ=ÅçêÇçå=Ç~åë=ä~=éçÅÜÉ=ENOFK
råáèìÉãÉåí=äÉ=j^pVRKK=W
 qáêÉò=ä¨Ö≠êÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå=éìáë=ä~áëëÉòJäÉ=
ëÛÉåêçìäÉê=EÉåêçìäÉìê=~ìíçã~íáèìÉFK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñê
jçåí~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ëìê=ìå=
ãÉìÄäÉ=ÇÉ=ÅìáëáåÉ
iÛ~éé~êÉáä=éÉìí=ëÉ=ÑáñÉê=ëìê=ìå=ãÉìÄäÉ=ÇÉ=ÅìáëáåÉ=
Eé~ê=ÉñK=ëìê=ìå=ÑçåÇ=ëçìäÉî~ÄäÉ=çì=ê~Ä~íí~ÄäÉFK=
fä Ñ~ìí ¶=ÅÉííÉ=Ñáå=ìíáäáëÉê=ÇÉë=îáë=¶=Äçáë=Õ=R=ãã=
Eåçå ÅçãéêáëÉë=Ç~åë=äÉë=ÑçìêåáíìêÉëFK
cáÖìêÉ=OO
 j~êèìÉò=äÉë=Éãéä~ÅÉãÉåíë=ÇÉë=íêçìë=
ÇÉ Ñáñ~íáçå=ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=ÇáãÉåëáçåë=
éçêí¨Éë=ëìê=äÉ=ÅêçèìáëK
cáÖìêÉ=OP
 mÉêÅÉò=äÉë=íêçìë=ÇÉ=Ñáñ~íáçå=éìáë=ãçåíÉò=
äÛ~éé~êÉáäK
kÉ=ëÉêêÉò=é~ë=äÉë=îáë=¶=ÑçåÇK=
aÉ=íÉãéë=¶=~ìíêÉI=î¨êáÑáÉò=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=Éëí=
ÄáÉå=Ñáñ¨K
jáëÉ=~ì=êÉÄìí
`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=
~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=
Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=
~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=
ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=
äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=
äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë=
~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK=
mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=
êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=
~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=
ãìåáÅáé~äáí¨K
d~ê~åíáÉ
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=
ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=
äÉ é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äÛ~ÅÜ~íK=
iÉ êÉîÉåÇÉìê ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=
äÛ~éé~êÉáä=Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=
ëìê ëáãéäÉ=ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK=
bå Å~ë ÇÉ êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=
íçìàçìêë=îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇÛ~ÅÜ~íK
a¨ê~åÖÉãÉåíë=Éí=êÉã≠ÇÉë
råáèìÉãÉåí=äÉ=j^pVPKKLVRKK=W
a¨ê~åÖÉãÉåí
`~ìëÉ
oÉã≠ÇÉ
iÛ~éé~êÉáä=ëÛ~êêÆíÉ=~ìíçã~íáèìÉJ bíÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáäI=ä~áëëÉòJäÉ=
êÉÑêçáÇáê=EPM=ãáåìíÉë=ãáåáãìãF=
ãÉåí=~ì=Äçìí=ÇÉ=NN=ãáåìíÉë=
éìáë=ê¨ÉåÅäÉåÅÜÉòJäÉK
ÇÉ ÑçåÅíáçåÉãÉåí=éÉêã~åÉåí=
EÅçìéìêÉ=~ìíçã~íáèìÉFK
iÛ~éé~êÉáä=~=¨í¨=ëìêÅÜ~êÖ¨I=
°íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáäI=ǨÄê~åJ
éK=ÉñK=~äáãÉåí¨=~îÉÅ=ÇÉë=éêçÇìáíë= ÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉI=ëìééêáãÉò=
íêçé=Çìêë=¶=ÅçìéÉê=EéêçíÉÅíáçå=
ä~=Å~ìëÉ=éìáë=ê~ääìãÉò=
~åíáJëìêÅÜ~êÖÉFK
äÛ~éé~êÉáäK
iÛìåÉ=ÇÉë=íçìÅÜÉë=
iÉ=éêçí≠ÖÉJä~ãÉ=åÛÉëí=é~ë=
cáñÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ÇÉ=ä~ãÉK
ÇÛ~ääìã~ÖÉ=êÉÑìëÉ=
Éå éä~ÅÉK
ÇÉ ëÛÉåÑçåÅÉêK
i~=íáÖÉ=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=ENV~F=Çì=
`Ü~åÖÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ÇÉ=ä~ãÉK
éêçí≠ÖÉJä~ãÉ=Éëí=Å~ëë¨ÉK
bå=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÉ=Ǩê~åÖÉãÉåíë=åçå=ãÉåíáçåå¨ë=áÅáI=îÉìáääÉò=îçìë=~ÇêÉëëÉê=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=
~éê≠ëJîÉåíÉK=iÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ÇÉ=ä~ãÉ=Éí=äÉ=ê~Åäçáê=ÇÉ=ä~ãÉ=ëçåí=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=ÇáëéçåáÄäÉë=
~ìéê≠ë=Çì=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK
iÛ~éé~êÉáä=ëÛ¨íÉáåí=Eëá=ÑçåÅJ
íáçååÉãÉåí=éÉêã~åÉåíF=Éí äÉ=
îçó~åí=ÅäáÖåçíÉ=ê~éáÇÉãÉåí=
Ç~åë=ä~=íçìÅÜÉ=cêçã~ÖÉK
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NP
áí
`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=
åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK
`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=
áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=
ëáíç=fåíÉêåÉíK
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J
òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=
áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=
ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ
íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê=
áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ=
É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=Ç~=
é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá=
ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK
ríáäáòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=ä~îçê~êÉ=
èì~åíáí¶=É=éÉê=íÉãéá=Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääÛ~ííáîáí¶=
ÇçãÉëíáÅ~K=iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=êáÅÜáÉÇÉ=
ã~åìíÉåòáçåÉK
nìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ÇÉëÅêáîçåç=ÇáîÉêëá=
ãçÇÉääáK=iÉ=ÇáÑÑÉêÉåòÉ=ëçåç=ê~ééêÉëÉåí~íÉK
pá=éêÉÖ~=Çá=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK=
få Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI=
ÅçåëÉÖå~êÉ=ìåáí~ãÉåíÉ=èìÉëíç=äáÄêÉííç=
ÇÛáëíêìòáçåáK
dìáÇ~=ê~éáÇ~
^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK
N j~åçéçä~=Åçå=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáç
oÉÖçä~êÉ=äç=ëéÉëëçêÉ=Çá=í~Öäáç=
EÇ~=M=~=NR=ããFK
O páÅìêÉòò~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ
mêÉãÉêÉ=éêáã~=Çá=~ÅÅÉåÇÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK=
páÅìêÉòò~=Åçåíêç=äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=~ÅÅáÇÉåí~äÉK
P mìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ
~ cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉêÊK
Ä cìåòáçå~ãÉåíç=ÅçåíáåìçK
pçäç=j^pVPKKLVRKKW
Q mìäë~åíÉ=Ñçêã~ÖÖáç
oÉÖçä~êÉ=ä~=îÉäçÅáí¶=áåÑÉêáçêÉI=~Ç=ÉëK=éÉê=
~ÑÑÉíí~êÉ=áä=Ñçêã~ÖÖáçK
R i~ã~
ëçäç=j^pVRKK=Eåçå=ê~ÑÑáÖìê~íçFW=i~ã~=
ëìééäÉãÉåí~êÉ=ëÉåò~=í~Öäáç=ëÉÖÜÉíí~íç=
éÉê áä éêçëÅáìííçX=Åçå=éçêí~ÅçäíÉääçK
S `çéÉêíìê~=ÇÉää~=ä~ã~
T päáíí~
péáåÖÉêÉ=äÛ~äáãÉåíç=Ç~=~ÑÑÉíí~êÉ=Åçåíêç=
ä~ ä~ã~K
U `ìêëçêÉ
_äçÅÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~=åÉää~=éçëáòáçåÉ=íÉêãáå~äÉW=
ÅìêëçêÉ=~=ëáåáëíê~K
iáÄÉê~êÉ=ä~=ëäáíí~W=ÅìêëçêÉ=~=ÇÉëíê~K
NQ
V
q~îçä~
pÉÇÉ=ÇÉää~=ëäáíí~K
NM pìééçêíç=éÉê=êÉëíá
mÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=áå=ëáÅìêÉòò~=éáÅÅçäá=êÉëíá=
Çá ~äáãÉåíáK
NN s~ëëçáç
aÉéçêêÉ=É=ëÉêîáêÉ=äÛ~ÑÑÉíí~íçK
NO mçêí~Å~îç
mÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=áä=Å~îçK
pçäç=j^pVRKKW=Åçå=~îîçäÖáíçêÉ=~ìíçã~íáÅçK
fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ
`çääÉÖ~êÉ=ÉÇ=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíJ
í~åÇç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK
rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J
òáçåÉ=É=~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=éêÉëÉåí~åç=Ç~ååáK
qÉåÉêÉ=á=Ä~ãÄáåá=äçåí~åç=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=äÛ~éé~J
êÉÅÅÜáçK
kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=éÉêÅÉJ
òáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá=
çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI=
~ ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=
ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=
éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K
açéç=çÖåá=ìëçI=éêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~I=éêáã~=
Çá ~ääçåí~å~êëá=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=çééìêÉ=áå=Å~ëç=
Çá=Öì~ëíçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK=
kçå íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=ëì=ëéáÖçäá=îáîá=
å¨=ãÉííÉêäç=~=Åçåí~ííç=Åçå=ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK
^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~J
êÉÅÅÜáçI=ÅçãÉ=éÉê=ÉëK=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=ÇÉä=Å~îç=
Çá ~äáãÉåí~òáçåÉ=Ç~ååÉÖÖá~íçI=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=
ÉëÉÖìáíÉ=ëçäç=Ç~ääÛ~ëëáëíÉåò~=íÉÅåáÅ~K
få=Å~ëç=ÇÛáåíÉêêìòáçåÉ=ÇÉääÛÉåÉêÖá~=ÉäÉííêáÅ~=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=êÉëí~=áåëÉêáíç=É=áå=ëÉÖìáíç=ëá=êáãÉííÉ=
áå=ÑìåòáçåÉK
oÉåÇÉêÉ=áåëÉêîáÄáäá=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK
kçå=ìë~êÉ=ã~á=äD~ÑÑÉíí~íêáÅÉ=ìåáîÉêë~äÉ=ëÉåò~=
ëäáíí~=É=ëìééçêíç=éÉê=á=êÉëíáK
rëç
mìäáêÉ=Åçå=Åìê~=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éêáã~=Çá=ìë~êäç=
ä~ éêáã~=îçäí~K
mêÉé~ê~òáçåÉ

aáëéçêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëì=ìå~=Ä~ëÉ=éá~å~=
É éìäáí~K
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
áí
pçäç=j^pVRKKW
bëíê~êêÉ=áä=Å~îç=ENOF=E~îîçäÖáíçêÉ=~ìíçã~íáÅç=
ÇÉä=Å~îçF
 bëíê~êêÉ=áä=Å~îç=Åçå=ìå=ëçäç=ãçîáãÉåíç=
Åçåíáåìç=Ñáåç=~ää~=äìåÖÜÉòò~=ÇÉëáÇÉê~í~=
É êáä~ëÅá~êäç=äÉåí~ãÉåíÉX=áä=Å~îç=ëá=~êêÉëí~K
 mÉê=ä~=êáÇìòáçåÉ=ÇÉää~=äìåÖÜÉòò~=Çá=ä~îçêç=
ÇÉä Å~îç=íáê~êÉ=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=áä=Å~îç=É=ä~ëÅá~êäç=
êá~îîçäÖÉêÉ=Ñáåç=~ää~=äìåÖÜÉòò~=ÇÉëáÇÉê~í~K=
qáê~êÉ=éçá=Çá=åìçîç=ìå=éçÅç=áä=Å~îç=É=êáä~ëÅá~êäç=
äÉåí~ãÉåíÉK
mÉê=íìííá=á=ãçÇÉääáW
 fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK
 ^ééäáÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~=ETF=ÉÇ=áä=ëìééçêíç=éÉê=
êÉëíá ENMFK
 oÉÖçä~êÉ=äç=ëéÉëëçêÉ=Çá=í~Öäáç=ÇÉëáÇÉê~íç=ENF=
EÇ~=M=~=NR=ããFK
kÉä=Å~ãéç=Çá=êÉÖçä~òáçåÉ=áåÑÉêáçêÉ=ëá=éçëëçåç=
êÉÖçä~êÉ=ëéÉëëçêá=Çá=í~Öäáç=ãçäíç=ëçííáäá=
EéÉê ÉëK éÉê=ë~ä~ãÉ=ç=éêçëÅáìííçFK
 pÉ=ëá=ÇÉëáÇÉê~I=êáÅÜáìÇÉêÉLÉëíê~êêÉ=
áä î~ëëçáç ENNFK
cìåòáçå~ãÉåíç
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
açéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ä~=ä~ã~=
Åçåíáåì~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=~=Öáê~êÉ=éÉê=áåÉêòá~K=
kçå ~îîáÅáå~êÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=~ää~=ä~ã~K
^ííÉåòáçåÉ>
fä=ãçíçêÉ=éì∂=ëìêêáëÅ~äÇ~êëáK
açéç=ã~ëëáãç=NM=ãáåìíá=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíç=
Åçåíáåìç=Ñ~êäç=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉK
cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉêÊW
 mêÉãÉêÉ=éêáã~=ä~=ëáÅìêÉòò~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=
É=ã~åíÉåÉêä~=éêÉãìí~I=éçá=éêÉãÉêÉ=
áä éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EP~F=ÑáåÅܨ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=î~=áå=ÑìåòáçåÉK=
oáä~ëÅá~êÉ ä~ ëáÅìêÉòò~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EOFK
 mÉê=ÑÉêã~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=êáä~ëÅá~êÉ=
áä éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EP~FK
^ÅÅÉåëáçåÉ=Åçåíáåì~W
 mêÉãÉêÉ=éêáã~=ä~=ëáÅìêÉòò~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=
É=ã~åíÉåÉêä~=éêÉãìí~I=éçá=éêÉãÉêÉ=
áä éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EPÄF=ÑáåÅܨ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=î~=áå=ÑìåòáçåÉK=
oáä~ëÅá~êÉ ä~ ëáÅìêÉòò~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=
ÉÇ áä éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EPÄFK
 mÉê=ÑÉêã~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éêÉãÉêÉ=
É êáä~ëÅá~êÉ=áä=éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EP~FK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
pçäç=j^pVPKKLVRKKW
cìåòáçåÉ=ëçÑíëí~êí
açéç=äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=ä~=ä~ã~=áåáòá~=~=Öáê~êÉ=
äÉåí~ãÉåíÉ=Ççéç=ìå=ÄêÉîÉ=êáí~êÇçK
ëçäç=j^pVPKKLVRKKW
oÉÖçä~êÉ=ä~=îÉäçÅáí¶=áåÑÉêáçêÉ
i~=îÉäçÅáí¶=Çá=êçí~òáçåÉ=ÇÉää~=ä~ã~=éì∂=ÉëëÉêÉ=
êáÇçíí~=~Ç=ÉëK=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=áä=Ñçêã~ÖÖáçK=
nì~åÇç äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ëí~íç=ëéÉåíçI=
~ääÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=ëìÅÅÉëëáî~=ä~=ä~ã~=Öáê~=~ää~=
îÉäçÅáí¶=ã~ëëáã~K
 mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Ñçêã~ÖÖáç=EQFK=
i~ ëéá~ åÉä=éìäë~åíÉ=ëá=~ÅÅÉåÇÉK
 mÉê=Åçããìí~êÉ=~ää~=îÉäçÅáí¶=ëí~åÇ~êÇ=
éêÉãÉêÉ=Çá=åìçîç=áä=éìäë~åíÉ=Ñçêã~ÖÖáçK=
i~ ëéá~=ëá=ëéÉÖåÉK
^ÑÑÉíí~êÉ

mêÉãÉêÉ=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=äÛ~äáãÉåíç=Ç~=~ÑÑÉíí~êÉ=
Åçåíêç=ä~=éá~ëíê~=ëéÉëëçêÉ=É=éçá=ëéáåÖÉêäç=
äÉåí~ãÉåíÉ=Åçåíêç=ä~=ä~ã~=áå=êçí~òáçåÉK
açéç=äÛìëç
oáéçêí~êÉ=äç=ëéÉëëçêÉ=Çá=í~Öäáç=~=MK
péáåÖÉêÉ=ä~=ëäáíí~=îÉêëç=ä~=ä~ã~=Ñáåç=~ää~=
éçëáòáçåÉ=íÉêãáå~äÉ=É=ÄäçÅÅ~êä~=Åçå=
áä ÅìêëçêÉ=EUF=EÅìêëçêÉ=~=ëáåáëíê~FK
açéç=~îÉêÉ=~ÑÑÉíí~íç=~äáãÉåíá=Öê~ëëá=
EéÉê=ÉëK=Å~êåÉI=ë~äëáÅÅá~I=Ñçêã~ÖÖáçFW
 éÉê=ãçíáîá=ÇÛáÖáÉåÉ=≠=çééçêíìåç=éìäáêÉ=ëìÄáíç=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=É=ëéÉÅá~äãÉåíÉ=ä~=ä~ã~X=îÉÇá=
Å~éáíçäç=Âmìäáòá~ÊX
 pÉ=åÉÅÉëë~êáç=éìäáêÉ=áä=Åçéêáä~ã~=ÉÇ=
áä ê~ëÅÜá~ä~ã~X=îÉÇá=Å~éáíçäç=Âmìäáòá~ÊK


mìäáòá~
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
mêáã~=Çá=éìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=
É ëãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~K
^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëçäç=ëìä=ëìééçêíç=É=åçå=ëìää~=
ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=í~ÖäáçK
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉääÛ~Åèì~I=
å¨=ãÉííÉêäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
^ííÉåòáçåÉ>
iÉ=ëìéÉêÑáÅá=éçëëçåç=ëìÄáêÉ=Ç~ååáK
kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK
pÉåò~=áä=Åçéêáä~ã~=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=
Ñìåòáçå~K
açéç=ä~=éìäáòá~=ãçåí~êÉ=áä=ê~ëÅÜá~ä~ã~=
ÉÇ áä Åçéêáä~ã~K
NR
áí
mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç
píêçÑáå~êÉ=Åçå=ìå=é~ååç=ìãáÇç=äÛ~éé~J
êÉÅÅÜáçI=áä=Åçéêáä~ã~I=ä~=ä~ã~=ÉÇ=
áä ê~ëÅÜá~ä~ã~=É=éçá=~ëÅáìÖ~êäáK=
pÉ åÉÅÉëë~êáç ìíáäáòò~êÉ=ìå=éçÅç=Çá=ÇÉíÉêëáîç=
éÉê=ëíçîáÖäáÉK
 pÉé~ê~íçêÉ=ÇÉää~=ä~ã~I=ëìééçêíç=éÉê=á=êÉëíá=
Eåçå=éÉê=j^pVRKKF=É=î~ëëçáç=éçëëçåç=
ÉëëÉêÉ=~åÅÜÉ=ä~î~íá=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK
kçå=ÄäçÅÅ~íÉäá=éÉê=Éîáí~êÉ=ä~=äçêç=
ÇÉÑçêã~òáçåÉK
mÉê=j^pVRKK=ä~=ä~ã~=éì∂=ÉëëÉêÉ=áåëÉêáí~=åÉä=
éçêí~ä~ã~I=Çáëéçëí~=É=ä~î~í~=ÅçãÉ=ìå=éá~ííç=
åÉää~=ä~î~ëíçîáÖäáÉK
pãçåí~êÉ=áä=Åçéêáä~ã~I=ä~=ä~ã~=ÉÇ=áä=ëìééçêíç=
éÉê=êÉëíáK
 péáåÖÉêÉ=ä~=ëäáíí~=îÉêëç=ÇáÉíêç=Ñáåç=~=äáÄÉê~êÉ=
ä~=ä~ã~K
cáÖìê~=NPI=NQ
 qçÖäáÉêÉ=ä~=ëáÅìê~=ÇÉä=Åçéêáä~ã~=EéêÉãÉêÉ=
áå ~äíç=~=ÇÉëíê~F=É=êáãìçîÉêäçK
cáÖìê~=NR
 ^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëìä=ëìç=ëìééçêíçI=êìçí~êä~=
áå ëÉåëç=çê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç=É=ëãçåí~êä~K
mÉê=j^pVRKK=ä~=ä~ã~=éì∂=ÉëëÉêÉ=êáãçëë~=éÉê=
ãÉòòç=ÇÉä=éçêí~ä~ã~K
cáÖìê~=NS
 fåáòá~åÇç=Ç~ä=Ä~ëëçI=ëí~ÅÅ~êÉ=Åçå=éêÉÅ~ìòáçåÉ=
áä=ê~ëÅÜá~ä~ã~=Ç~ää~=ëì~=ëÉÇÉ=É=êáãìçîÉêäçK
jçåí~êÉ=áä=Åçéêáä~ã~I=ä~=ä~ã~=ÉÇ=áä=ëìééçêíç=
éÉê=êÉëíáK
cáÖìê~=NT
 fåáòá~åÇç=~ä=Ä~ëëçI=éêÉãÉêÉ=áä=ê~ëÅÜá~ä~ã~=
åÉää~=ëì~=ëÉÇÉK
cáÖìê~=NU
 ^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëìä=ëìç=ëìééçêíçI=~îîáÅáå~êä~=
ã~åíÉåÉåÇçä~=îÉêíáÅ~äÉ=É=êìçí~êä~=áå=ëÉåëç=
~åíáçê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç=Eëá=ÇÉîÉ=ëÉåíáêÉ=
äç ëÅ~ííç=Çá=~êêÉëíçFK
mÉê=j^pVRKK=ä~=ä~ã~=éì∂=ÉëëÉêÉ=~ééäáÅ~í~=
éÉê=ãÉòòç=ÇÉä=éçêí~ä~ã~K
cáÖìê~=NV
 fåëÉêáêÉ=áä=Åçéêáä~ã~=éêáã~=áå=Ä~ëëç=É=éçá=
ëéáåÖÉêäç=åÉää~=ëì~=ëÉÇÉ=Eåçå=éêÉãÉêÉ=
áå ~äíç=~=ÇÉëíê~FK
pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=ëäáíí~K
cáÖìê~=OM
 oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=äK
 qçÖäáÉêÉ=ä~=ëäáíí~=Ç~ää~=í~îçä~K
 mÉê=êáãçåí~êä~=áåëÉêáêÉ=ä~=ëäáíí~=åÉää~=ÖìáÇ~=
ëìää~=í~îçä~K

NS
pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáçK
cáÖìê~=ON
 oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=äK
 pãçåí~êÉ=áä=Åçéêáä~ã~=É=ä~=ä~ã~=
EÑáÖìêÉ=NPI=NQI=NRFK
 pãçåí~êÉ=ä~=éá~ëíê~=ëéÉëëçêÉK
 mÉê=äÛ~ééäáÅ~òáçåÉ=Eã~åçéçä~=ëì=äF=áåëÉêáêÉ=
éêáã~=äÉ=~ëíÉ=ÖìáÇ~=åÉá=Ñçêá=ÇÉää~=í~îçä~K
`çåëÉêî~òáçåÉ
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
`çåëÉêî~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=
ÇÉá=Ä~ãÄáåáK
 oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ENF=ëì=MK
 _äçÅÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~=Åçå=áä=ÅìêëçêÉ=EUF=
EÅìêëçêÉ ~ ëáåáëíê~FK
 oáéáÉÖ~êÉ=áä=Å~îç=åÉä=éçêí~Å~îç=ENOFK
pçäç=j^pVRKKW
 qáê~êÉ=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=áä=Å~îç=É=Ñ~êäç=êá~îîçäÖÉêÉ=
E~îîçäÖáíçêÉ=~ìíçã~íáÅçFK
jçåí~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëì=ãçÄáäá=Ç~=
ÅìÅáå~
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éì∂=ÉëëÉêÉ=Ñáëë~íç=ëì=ãçÄáäá=Ç~=
ÅìÅáå~=EéÉê=ÉëK=ëì=ìå=éá~åç=ëçääÉî~ÄáäÉ=ç=êáÄ~äí~ÄáäÉFK=
^=í~ä=ÑáåÉ=ëçåç=åÉÅÉëë~êáÉ=îáíá=éÉê=äÉÖåç=Õ=R=ãã=
Eåçå=ÅçãéêÉëÉ=åÉää~=Ñçêåáíìê~FK
cáÖìê~=OO
 pÉÖå~êÉ=äÉ=éçëáòáçåá=éÉê=á=Ñçêá=Çá=Ñáëë~ÖÖáç=
ëÉÅçåÇç=äç=ëÅÜáòòç=èìçí~íçK
cáÖìê~=OP
 qê~é~å~êÉ=á=Ñçêá=É=ãçåí~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç
kçå=ëíêáåÖÉêÉ=íêçééç=ÑçêíÉ=äÉ=îáíá=É=Åçåíêçää~êÉ=
çÖåá=í~åíç=áä=ë~äÇç=Ñáëë~ÖÖáçK
pã~äíáãÉåíç
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç=
ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=
OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=
ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=Eï~ëíÉ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéÉãÉåí=Ó=
tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=
åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=
ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK
fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=
éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=
ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=
Åçãìå~äÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
áí
d~ê~åòá~
mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=
ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=
ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=
fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~=ÑçêåáêÉ=
~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK=
mÉê äÛÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=
≠ ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=áä=
ÇçÅìãÉåíç=Çá=~ÅèìáëíçK
oáãÉÇáç=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíá
pçäç=j^pVPKKLVRKKW
dì~ëíç
`~ìë~
oáãÉÇáç
péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
ä~ëÅá~êäç=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=E~äãÉåç=
PM=ãáåìíáFI=éçá=~ÅÅÉåÇÉêäç=
Çá åìçîçK
péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~I=Éäáãáå~êÉ=
ä~ Å~ìë~I=êá~ÅÅÉåÇÉêÉ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
råç=ÇÉá=éìäë~åíá=Çá=
^ééäáÅ~êÉ=ä~=ÅçéÉêíìê~=ÇÉää~=
~ÅÅÉåëáçåÉ=êÉëáëíÉ=
ä~ã~K
~ääD~òáçå~ãÉåíçK
péáå~=Çá=ëáÅìêÉòò~=ENV~F=
pçëíáíìáêÉ=ä~=ÅçéÉêíìê~=ÇÉää~=
ÇÉä Åçéêáä~ã~=ëéÉòò~í~K
ä~ã~K
få=Å~ëç=Çá=~äíêá=Öì~ëíáI=éêÉÖÜá~ãç=Çá=êáîçäÖÉêëá=~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK=
`çéÉêíìê~=ÇÉää~=ä~ã~=É=ëÉé~ê~íçêÉ=ÇÉää~=ä~ã~=îÉåÖçåç=Ñçêåáíá=Ç~ä=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ÅçãÉ=
êáÅ~ãÄáK
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëá=ëéÉÖåÉ=
Eáå ÅçååÉëëáçåÉ=éÉêã~åÉåíÉF=
É=ä~=ëéá~=åÉä=í~ëíç=Ñçêã~ÖÖáç=
ä~ãéÉÖÖá~=îÉäçÅÉãÉåíÉK
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëá=ÑÉêã~=~ìíçJ
ã~íáÅ~ãÉåíÉ=Ççéç=NN=ãáåìíá=
Çá Ñìåòáçå~ãÉåíç=Åçåíáåìç=
EáåíÉêêìííçêÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~FK
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ëí~íç=ëçîê~ÅJ
Å~êáÅ~íçI=~Ç=ÉëK=íÉåí~íáîç=Çá=í~Öäá~êÉ=
ìå=éêçÇçííç=íêçééç=Çìêç=EéêçíÉJ
òáçåÉ=Åçåíêç=á=ëçîê~ÅÅ~êáÅÜáFK
`çéêáä~ã~=åçå=ãçåí~íçK
`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NT
åä
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=
ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê=
ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK=
eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK=
ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI=
â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ=
ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê=
Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ
ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=
îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ=
ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK=
eÉí ~éé~ê~~í áë=çåÇÉêÜçìÇëîêáàK
aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉëÅÜêáàÑí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ãçÇÉääÉåK=aÉ=îÉêëÅÜáääÉå=òáàå=~~åÖÉÖÉîÉåK
aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~êÉå=~KìKÄK=
lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=~äë=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK
få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö
aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå=
~KìKÄK
N aê~~áâåçé=ãÉí=~~åëä~Öéä~~í
påáàÄêÉÉÇíÉ=áåëíÉääÉå=EíìëëÉå=M=Éå=NR=ããFK
O fåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ
sççê=ÜÉí=áåëÅÜ~âÉäÉå=áåÇêìââÉåK=
_ÉîÉáäáÖáåÖ íÉÖÉå=çåÄÉÇçÉäÇ=áåëÅÜ~âÉäÉåK
P fåëÅÜ~âÉäíçÉíë
~ jçãÉåíëÅÜ~âÉäáåÖK
Ä=`çåíáåìëÅÜ~âÉäáåÖK
ráíëäìáíÉåÇ=Äáà=j^pVPKKLVRKKW
Q h~~ëíçÉíë
i~ÖÉê=íçÉêÉåí~ä=áåëíÉääÉåI=ÄáàîK=çã=â~~ë=
íÉ ëåáàÇÉåK
R jÉë
ìáíëäìáíÉåÇ=Äáà=j^pVRKK=EdÉÉå=~ÑÄÉÉäÇáåÖFW=
bñíê~=ãÉë=òçåÇÉê=ÖçäÑëåÉÇÉ=îççê=Ü~ãI=
ãÉí ãÉëÜçìÇÉêK
S jÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ
T päÉÇÉ
påáàÖçÉÇ=íÉÖÉå=ÜÉí=ãÉë=äÉÖÖÉåK
U pÅÜìáÑ
päÉÇÉ=î~ëíòÉííÉå=áå=ÇÉ=ÉáåÇéçëáíáÉW=ëÅÜìáÑ=
å~~ê=äáåâëK
päÉÇÉ=ÄÉïÉÖÉåW=ëÅÜìáÑ=å~~ê=êÉÅÜíëK
NU
V
q~ÑÉä
kÉÉãí=ÇÉ=ëäÉÇÉ=çéK
NM oÉëíÜçìÇÉê
oÉëíëíìââÉå=îÉáäáÖ=ëåáàÇÉåK
NN pÉêîÉÉêëÅÜ~~ä
påáàÖçÉÇ=çéî~åÖÉå=Éå=ëÉêîÉêÉåK
NO påçÉêÜçìÇÉê
léÄÉêÖêìáãíÉ=îççê=ÜÉí=ëåçÉêK
^ääÉÉå=Äáà=j^pVRKKW=ãÉí=~ìíçã~íáëÅÜÉ=
ëåçÉêçéïáââÉäáåÖK
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå=
îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåÇáÉå=ÜÉí=
~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÖÉÉå=ÄÉëÅÜ~J
ÇáÖáåÖÉå=îÉêíçåÉåK
eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK
qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå=
Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå=
Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ=
ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=
éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=
íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=
ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=
Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK
qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=
å~ ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=êÉáåáÖíI=ï~ååÉÉê=ì=ÜÉí=îÉêíêÉâ=îÉêä~~í=çÑ=
áåÇáÉå=Éê=ëíçêáåÖ=çéíêÉÉÇíK=iÉáÇ=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=
åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ=çééÉêîä~ââÉåK
lã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ãçÖÉå=êÉé~ê~íáÉë=
~~å ÜÉí=~éé~ê~~í=Ó=ÄáàîK=ÜÉí=îÉêî~åÖÉå=î~å=ÉÉå=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=~~åëäìáíëåçÉê=Ó=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=
ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
_áà=ëíêççãëíçêáåÖ=ÄäáàÑí=ÜÉí=~éé~ê~~í=
áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=Éå=Ö~~í=Ç~~êå~=ïÉÉê=äçéÉåK
ráíÖÉÇáÉåÇÉ=~éé~ê~íÉå=çåÄêìáâÄ~~ê=ã~âÉåK
aÉ=~ääÉëëåáàÇÉê=åáÉí=ÖÉÄêìáâÉå=òçåÇÉê=ëäÉÇÉ=
Éå êÉëíÜçìÇÉêK
_ÉÇáÉåÉå
eÉí=~éé~ê~~í=ÖêçåÇáÖ=êÉáåáÖÉå=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=
îççê=ÜÉí=ÉÉêëí=ÖÉÄêìáâíK
sççêÄÉêÉáÇÉå

eÉí=~éé~ê~~í=çé=ÉÉå=îä~ââÉ=Éå=ëÅÜçåÉ=
çåÇÉêÖêçåÇ=òÉííÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åä
ráíëäìáíÉåÇ=Äáà=j^pVRKKW
påçÉê=ìáííêÉââÉå=ENOF=
E~ìíçã~íáëÅÜÉ=ëåçÉêçéïáââÉäáåÖF
 eÉí=ëåçÉê=áå=¨¨å=âÉÉê=íçí=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=äÉåÖíÉ=
ìáííêÉââÉå=Éå=ä~åÖò~~ã=äçëä~íÉåX=ÜÉí=ëåçÉê=
áë ÖÉ~êêÆíÉÉêÇK
 lã=ÇÉ=ëåçÉêäÉåÖíÉ=íÉ=ÄÉéÉêâÉå=äáÅÜíàÉë=~~å=
ÜÉí=ëåçÉê=íêÉââÉå=Éå=íçí=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=äÉåÖíÉ=
ä~íÉå=çéïáââÉäÉåK=a~å=çéåáÉìï=âçêí=~~å=ÜÉí=
ëåçÉê=íêÉââÉå=Éå=ä~åÖò~~ã=äçëä~íÉåK
_áà=~ääÉ=ãçÇÉääÉåW
 aÉ=ëíÉââÉê=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=ETF=Éå=ÇÉ=êÉëíÜçìÇÉê=ENMF=
~~åÄêÉåÖÉåK
 aÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëåáàÄêÉÉÇíÉ=ENF=áåëíÉääÉå=
EíìëëÉå M=Éå=NR=ããFK
få=ÜÉí=çåÇÉêëíÉ=áåëíÉäÄÉêÉáâ=â~å=Éê=òÉÉê=Ñáàå=
ïçêÇÉå=áåÖÉëíÉäÇ=EÄáàîK=îççê=ë~ä~ãá=çÑ=Ü~ãFK
 aÉëÖÉïÉåëí=ÇÉ=ëÉêîÉÉêëÅÜ~~ä=ENNF=
áåëÅÜìáîÉåLìáííêÉââÉåK
fåëÅÜ~âÉäÉåLìáíëÅÜ~âÉäÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
eÉí=ãÉë=ÄäáàÑí=å~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=åçÖ=ÉîÉå=
Çê~~áÉåK=kççáí=ãÉí=ÇÉ=Ü~åÇÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÜÉí=ãÉë=âçãÉåK
iÉí=çé>
aÉ=ãçíçê=â~å=çîÉêîÉêÜáí=ê~âÉåK
k~=ã~ñáã~~ä=NM=ãáåìíÉå=çåçåÇÉêÄêçâÉå=
ÖÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉåK
jçãÉåíëÅÜ~âÉäáåÖW
 bÉêëí=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ=EOF=áåÇêìââÉå=
Éå=áåÖÉÇêìâí=ÜçìÇÉåI=Ç~~êå~=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäJ
íçÉíë=EP~F=áåÇêìââÉå=íçíÇ~í=ÜÉí=~éé~ê~~í=Ö~~í=
äçéÉåK=aÉ=áåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ=EOF=äçëä~íÉåK
 lã=íÉ=ëíçééÉå=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=EP~F=
äçëä~íÉåK
`çåíáåìëÅÜ~âÉäáåÖW
 bÉêëí=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ=EOF=áåÇêìââÉå=
Éå=áåÖÉÇêìâí=ÜçìÇÉåI=Ç~~êå~=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäJ
íçÉíë=EPÄF=áåÇêìââÉå=íçí=ÜÉí=~éé~ê~~í=Ö~~í=
äçéÉåK=aÉ=áåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ=EOF=Éå=ÇÉ=
áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=EPÄF=äçëä~íÉåK
 lã=íÉ=ëíçééÉå=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=EP~F=
áåÇêìââÉå=Éå=äçëä~íÉåK
ráíëäìáíÉåÇ=Äáà=j^pVPKKLVRKKW
pçÑíëí~êíÑìåÅíáÉ
eÉí=ãÉë=âçãí=å~=ÜÉí=áåëÅÜ~âÉäÉå=ãÉí=ÉÉå=âçêíÉ=
îÉêíê~ÖáåÖ=ä~åÖò~~ã=çé=íçÉêÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ráíëäìáíÉåÇ=Äáà=j^pVPKKLVRKKW
i~ÖÉê=íçÉêÉåí~ä=áåëíÉääÉå
eÉí=íçÉêÉåí~ä=î~å=ÜÉí=ãÉë=â~å=ïçêÇÉå=îÉêä~~ÖÇI=
ÄáàîK=çã=â~~ë=íÉ=ëåáàÇÉåK=t~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ=áë=ÖÉïÉÉëí=Éå=çéåáÉìï=ïçêÇí=
áåÖÉëÅÜ~âÉäÇI=Çê~~áí=ÜÉí=ãÉë=çé=ÜÉí=ÜççÖëíÉ=
íçÉêÉåí~äK
 h~~ëíçÉíë=EQF=áåÇêìââÉåK=eÉí=ä~ãéàÉ=áå=ÇÉ=
íçÉíë=Ö~~í=Äê~åÇÉåK
 lã=ÜÉí=ëí~åÇ~~êÇ=íçÉêÉåí~ä=áå=íÉ=ëÅÜ~âÉäÉå=
åçÖã~~äë=çé=ÇÉ=â~~ëíçÉíë=ÇêìââÉåK=
i~ãéàÉ Ö~~í=ìáí
påáàÇÉå

eÉí=ëåáàÖçÉÇ=äáÅÜí=íÉÖÉå=ÇÉ=~~åëä~Öéä~~í=
ÇêìââÉå=Éå=ä~åÖò~~ã=íÉÖÉå=ÜÉí=Çê~~áÉåÇÉ=
ãÉë=ëÅÜìáîÉåK
k~=ÜÉí=ëåáàÇÉå
aÉ=ëåáàÄêÉÉÇíÉ=çé=M=òÉííÉåK
aÉ=ëäÉÇÉ=áå=ÇÉ=êáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=ãÉë=íçí=~~å=
ÇÉ=ÉáåÇéçëáíáÉ=ëÅÜìáîÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=ëÅÜìáÑ=EUF=
î~ëíòÉííÉå=EëÅÜìáÑ=å~~ê=äáåâëFK
k~=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=îÉíÜçìÇÉåÇ=ëåáàÖçÉÇ=
EÄáàîK îäÉÉëI=ïçêëíI=â~~ëFW
 lã=ÜóÖáØåáëÅÜÉ=êÉÇÉå=âìåí=ì=ÜÉí=~éé~ê~~í=
Éå=îççê~ä=ÜÉí=ãÉë=ÜÉí=ÄÉëí=ÇáêÉÅí=êÉáåáÖÉåX=
òáÉ=ÜÉí=ÜççÑëíìâ=łoÉáåáÖÉåÒK
 wç=åçÇáÖ=ÇÉ=ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=Éå=ÇÉ=
ãÉë~ÑëíêáàâÉê=êÉáåáÖÉåX=òáÉ=ÜÉí=ÜççÑÇëíìâ=
łoÉáåáÖÉåÒK


oÉáåáÖÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
sççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéJ
Åçåí~Åí=íêÉââÉå=Éå=ÜÉí=ãÉë=îÉêïáàÇÉêÉåK
eÉí=ãÉë=åáÉí=î~ëíé~ââÉå=~~å=ÜÉí=ëåáàîä~âI=
ã~~ê ~äíáàÇ=~~å=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉêK
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ
eÉí=~éé~ê~~í=åççáí=çåÇÉêÇçãéÉäÉå=áå=ï~íÉê=
Éå åççáí=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK
iÉí=çé>
lééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK=
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=
ÖÉÄêìáâÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=äççéí=åáÉí=òçåÇÉê=
ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖK
k~=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÇÉ=ãÉë~ÑëíêáàâÉê=Éå=ÇÉ=ãÉë~ÑJ
ëÅÜÉêãáåÖ=~~åÄêÉåÖÉåK
NV
åä
^éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå
eÉí=~éé~ê~~íI=ÇÉ=ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖI=ÜÉí=ãÉëI=
ÇÉ=ãÉë~ÑëíêáàâÉê=Éå=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå=~ÑîÉÖÉå=
ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=~ÑÇêçÖÉåK=fåÇáÉå=
åçÇáÖ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=~Ñï~ëãáÇÇÉä=ÖÉÄêìáâÉåK
 jÉë~ÑëíêáàâÉêI=êÉëíÜçìÇÉê=EåáÉí=Äáà=j^pVRKKF=
Éå=ëÉêîÉÉêëÅÜ~~ä=âìååÉå=ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇ=
áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK
káÉí=î~ëíâäÉããÉåI=çãÇ~í=òÉ=Ç~å=îÉêîçêãÇ=
âìååÉå=ïçêÇÉåK
_áà=j^pVRKK=â~å=ÜÉí=ãÉë=áå=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉê=
ïçêÇÉå=~~åÖÉÄê~ÅÜí=Éå=~äë=ÉÉå=ÄçêÇ=áå=ÇÉ=
~Ñï~ë~ìíçã~~í=ïçêÇÉå=ÖÉéä~~íëí=Éå=ÖÉêÉáåáÖÇK
jÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖI=ãÉë=Éå=êÉëíÜçìÇÉê=
îÉêïáàÇÉêÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=íÉêìÖëÅÜìáîÉå=íçíÇ~í=ÜÉí=ãÉë=îêáà=äáÖíK
^ÑÄK=NPI=NQ
 aÉ=ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=çåíÖêÉåÇÉäÉå=EêÉÅÜíë=
ÄçîÉå~~å=ÇêìââÉåF=Éå=îÉêïáàÇÉêÉåK
^ÑÄK=NR
 eÉí=ãÉë=î~ëíé~ââÉå=~~å=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉêI=
ãÉí ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉå=
Éå=îÉêïáàÇÉêÉåK
_áà=j^pVRKK=â~å=ÜÉí=ãÉë=ãÉí=ÄÉÜìäé=î~å=
ÇÉ ãÉëÜçìÇÉê=ïçêÇÉå=îÉêïáàÇÉêÇK
^ÑÄK=NS
 aÉ=ãÉë~ÑëíêáàâÉê=îççêòáÅÜíáÖ=î~å=çåÇÉê~Ñ=
äçëã~âÉå=ìáí=ÇÉ=ÜçìÇÉê=Éå=îÉêïáàÇÉêÉåK
jÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖI=ãÉë=Éå=êÉëíÜçìÇÉê=
~~åÄêÉåÖÉåK
^ÑÄK=NT
 aÉ=ãÉë~ÑëíêáàâÉê=îççêòáÅÜíáÖ=î~å=çåÇÉê~Ñ=
áå ÇÉ=ÜçìÇÉê=ÇêìââÉåK
^ÑÄK=NU
 eÉí=ãÉë=Üçêáòçåí~~ä=î~ëíÜçìÇÉå=~~å=ÇÉ ãÉëJ
ÜçìÇÉê=Éå=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=íçí=~~å=ÇÉ ~~åëä~Ö=
Çê~~áÉå=EÜÉí=ãçÉí=ÜççêÄ~~ê=î~ëíâäáââÉåFK
_áà=j^pVRKK=â~å=ÜÉí=ãÉë=ãÉí=ÄÉÜìäé=î~å=
ÇÉ ãÉëÜçìÇÉê=ïçêÇÉå=~~åÖÉÄê~ÅÜíK
^ÑÄK=NV
 aÉ=ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=î~å=çåÇÉê~Ñ=éä~~íëÉå=
Éå=áå=ÇÉ=ÜçìÇÉê=ÇêìââÉå=EåáÉí=êÉÅÜíë=
ÄçîÉå~~å=ÇêìââÉåFK
päÉÇÉ=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉåK
^ÑÄK=OM
 aÉ=Çê~~áâåçé=çé=ä=òÉííÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=î~å=ÇÉ=í~ÑÉä=îÉêïáàÇÉêÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=ïÉÉê=~~åÄêÉåÖÉå=Çççê=ÇÉòÉ=
áå ÇÉ ÖÉäÉáÇáåÖ=çé=ÇÉ=í~ÑÉä=íÉ=ëÅÜìáîÉåK

OM
^~åëä~Öéä~~í=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉåK
^ÑÄK=ON
 aÉ=Çê~~áâåçé=çé=ä=òÉííÉåK
 aÉ=ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=Éå=ÜÉí=ãÉë=îÉêïáàÇÉêÉå=
E~ÑÄK=NPI=NQ=Éå=NRFK
 aÉ=~~åëä~Öéä~~í=îÉêïáàÇÉêÉåK
 _áà=ÜÉí=~~åÄêÉåÖÉå=EÇê~~áâåçé=çé=äF=ÉÉêëí=
ÇÉ=ÖÉäÉáÇáåÖëëí~åÖÉå=áå=ÇÉ=Ö~íÉå=áå=ÇÉ=í~ÑÉä=
ëíÉâÉåK
léÄÉêÖÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
eÉí=~éé~ê~~í=ÄìáíÉå=ÄÉêÉáâ=î~å=âáåÇÉêÉå=
çéÄÉêÖÉåK
 aÉ=Çê~~áâåçé=ENF=çé=M=òÉííÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=î~ëíòÉííÉå=ãÉí=ÇÉ=ëÅÜìáÑ=EUF=
EëÅÜìáÑ å~~ê=äáåâëFK
 eÉí=ëåçÉê=çéÄÉêÖÉå=ENOFK
ráíëäìáíÉåÇ=Äáà=j^pVRKKW
 iáÅÜíàÉë=~~å=ÜÉí=ëåçÉê=íêÉââÉå=Éå=ÜÉí=
ëåçÉê ä~íÉå=çéïáââÉäÉå=E~ìíçã~íáëÅÜÉ=
ëåçÉêçéïáââÉäáåÖFK
^éé~ê~~í=ãçåíÉêÉå=çé=ÜÉí=
âÉìâÉåãÉìÄÉä
eÉí=~éé~ê~~í=â~å=î~ëí=ïçêÇÉå=ÖÉãçåíÉÉêÇ=çé=ÉÉå=
âÉìâÉåãÉìÄÉä=EÄáàîK=ÜÉÑJ=çÑ=âä~éÄçÇÉãFK=
eáÉêîççê òáàå=ÜçìíëÅÜêçÉîÉå=Õ=R=ãã=åçÇáÖ=
EïçêÇÉå=åáÉí=ãÉÉÖÉäÉîÉêÇFK
^ÑÄK=OO
 mçëáíáÉë=îççê=ÇÉ=ÄÉîÉëíáÖáåÖëÖ~íÉå=
~ÑíÉâÉåÉå=îçäÖÉåë=ÇÉ=ã~~ííÉâÉåáåÖK
^ÑÄK=OP
 _ÉîÉëíáÖáåÖëÖ~íÉå=ÄçêÉå=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ãçåíÉêÉåK
pÅÜêçÉîÉå=åáÉí=íÉ=î~ëí=~~åÇê~~áÉå=Éå=~Ñ=Éå=
íçÉ=ÅçåíêçäÉêÉå=çÑ=òÉ=ëíÉîáÖ=î~ëíòáííÉåK
^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=ÇÉ=
bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=çìÇÉ=
ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íììê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=
ÖÉÜÉäÉ=br=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=
Éå=êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK=
sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=
çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=
çÑ=Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åä
d~ê~åíáÉ
sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ
ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=
î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=
ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=ÇÉ=
Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=åçÇáÖK
eìäé=Äáà=ëíçêáåÖÉå
ráíëäìáíÉåÇ=Äáà=j^pVPKKLVRKKW
píçêáåÖ
lçêò~~â
léäçëëáåÖ
eÉí=~éé~ê~~í=ëÅÜ~âÉäí=ìáí=
EÄáà ÅçåíáåìëÅÜ~âÉäáåÖF=Éå=ÜÉí=
ä~ãéàÉ=áå=ÇÉ=â~~ëíçÉíë=
âåáééÉêí=ëåÉäK
dÉÉå=ëíçêáåÖI=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíçéí=
~ìíçã~íáëÅÜ=å~=NN=ãáåìíÉå=
Åçåíáåì=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉäçéÉå=
EìáíëÅÜ~âÉä~ìíçã~~íF
eÉí=~éé~ê~~í=áë=çîÉêÄÉä~ëíI=
ÄáàîK ïÉÖÉåë=íÉ=Ü~êÇ=ëåáàÖçÉÇ=
EçîÉêÄÉä~ëíáåÖëJÄÉîÉáäáÖáåÖFK
^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉåI=ä~íÉå=
~ÑâçÉäÉå=EãáåëíÉåë=PM=ãáåìíÉåF=
Éå=Ç~å=ïÉÉê=áåëÅÜ~âÉäÉåK
^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉåI=ëíÉââÉê=
ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåI=
ççêò~~â=îÉêÜÉäéÉåI=~éé~ê~~í=
ïÉÉê=áåëÅÜ~âÉäÉåK
jÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=~~åÄêÉåÖÉåK
bÉå=î~å=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíëÉå= aÉ=ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=áë=åáÉí=
â~å=åáÉí=ïçêÇÉå=áåÖÉÇêìâíK
~~åÖÉÄê~ÅÜíK
aÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëéÉå=ENV~F=î~å=ÇÉ=
jÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=îÉêî~åÖÉåK
ãÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=áë=~ÑÖÉÄêçâÉåK
kÉÉã=Äáà=~åÇÉêÉ=ëíçêáåÖÉå=~KìKÄK=Åçåí~Åí=çé=ãÉí=çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK=
jÉë~ÑëÅÜÉêãáåÖ=Éå=ãÉë~ÑëíêáàâÉê=òáàå=~äë=îÉêî~åÖáåÖëçåÇÉêÇÉäÉå=îÉêâêáàÖÄ~~ê=Äáà=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ON
Ç~
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK=
aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK=
sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë=
ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ
åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ=
~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™=
éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=
ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ=
ëÉäîK
^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí=
íáä ã‹åÖÇÉê=çÖ=íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=
á Éå åçêã~ä=ÜìëÜçäÇåáåÖK=^éé~ê~íÉí=Éê=îÉÇäáÖÉJ
ÜçäÇÉäëÉëÑêáíK
aÉååÉ=ÄêìÖë~åîáëåáåÖ=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=
ãçÇÉääÉêK=cçêëâÉääÉ=Éê=áääìëíêÉêÉíK
léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉåK=
dáî ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=íáä=Éå=ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK
lîÉêÄäáâ
cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK
N aêÉàÉâå~é=ãÉÇ=~åëä~Öëéä~ÇÉ
qáä=áåÇëíáääáåÖ=~Ñ=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉ=EMÓNR=ããFK
O fåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖ
qêóââÉë=áåÇ=Ñ›ê=~éé~ê~íÉí=í~ÖÉë=á=ÄêìÖK=
páâêÉê ~éé~ê~íÉí=ãçÇ=ìíáäëáÖíÉí=áåÇâçÄäáåÖK
P q‹åÇJí~ëí
~ jçãÉåíÑìåâíáçåK
Ä s~êáÖ=ÇêáÑíK
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
Q lëíÉí~ëíÉ
qáä=~í=áåÇëíáääÉ=ä~îÉêÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇ=ÑK ÉâëK=íáä=~í=
ëâ‹êÉ=çëíK
R håáî
hìå=îÉÇ=j^pVRKK=EìÇÉå=áääìëíê~íáçåFW=
bâëíê~âåáî=ìÇÉå=Ä›äÖÉëäáÄåáåÖ=íáä=ëâáåâÉX=
ãÉÇ=âåáîÜçäÇÉêK
S håáî~ÑÇ‹âåáåÖ
T pä‹ÇÉ
qáä=~í=Ñ›êÉ=ÇÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=íáåÖI=ëçã=ëâ~ä=
ëâ‹êÉëI=ÜÉå=ãçÇ=âåáîÉåK
U pâóÇÉê
c~ëíÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=ëä‹ÇÉå=á=ëäìíéçëáíáçåW=
pâóÇÉê íáä=îÉåëíêÉK
pä‹ÇÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖW=pâóÇÉê=íáä=
Ü›àêÉK
OO
V
mä~ÇÉ
qáä=~í=ÜçäÇÉ=ëä‹ÇÉåK
NM oÉëíÜçäÇÉê
qáä=ëáââÉê=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=êÉëíÉêK
NN pÉêîÉêáåÖëëâ™ä
qáä=~í=çéÑ~åÖÉ=çÖ=ëÉêîÉêÉ=ÇÉí=~Ñëâ™êÉÇÉK
NO h~ÄÉäêìã
qáä=çéÄÉî~êáåÖ=~Ñ=â~ÄäÉíK
hìå=é™=j^pVRKKW=jÉÇ=çéêìääÉ~ìíçã~íáâK
páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
^éé~ê~íÉí=ëâ~ä=íáäëäìííÉë=çÖ=ÄêìÖÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä ~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=íáäëäìííÉë=äóëåÉííÉíI=Üîáë=äÉÇJ
åáåÖÉå=ÉääÉê=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉÜ‹ÑíÉí=ãÉÇ=ÑÉàäK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=~éé~ê~íÉíK
eçäÇ=Ä›êå=ìåÇÉê=çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=~í=
ÇÉ äÉÖÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=
êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=
ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=
~éé~ê~íÉíI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=
Éê ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=~éé~ê~íÉí=~Ñ=Éå=
éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK
bÑíÉê=ÄêìÖÉåI=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖI=Ñ›ê=êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë=
ÉääÉê=îÉÇ=ÑÉàä=í~ÖÉë=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK=
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=
â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK
oÉé~ê~íáçå=é™=~éé~ê~íÉí=EÑK=ÉâëK=ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=
Éå ÄÉëâ~ÇáÖÉí=äÉÇåáåÖF=ã™=âìå=ìÇÑ›êÉë=~Ñ=îçê=
âìåÇÉëÉêîáÅÉ=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK
sÉÇ=ëíê›ãëîáÖí=ÑçêÄäáîÉê=~éé~ê~íÉí=í‹åÇíK=
~éé~ê~íÉí=ëí~êíÉê=~ìíçã~íáëâ=áÖÉåK
rÇíàÉåíÉ=~éé~ê~íÉê=Ä›ê=Ö›êÉë=ìÄêìÖÉäáÖÉK
^åîÉåÇ=~äÇêáÖ=Äê›Çã~ëâáåÉå=ìÇÉå=ëä‹ÇÉ=
çÖ êÉëíÉÜçäÇÉêK
_ÉíàÉåáåÖ
c›ê=áÄêìÖí~ÖåáåÖ=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖ=ëâ~ä=~éé~ê~íÉí=
î~ëâÉë=ÖêìåÇáÖí=~ÑK
cçêÄÉêÉÇÉäëÉ
 píáä=~éé~ê~íÉí=é™=Éí=Öä~í=çÖ=êÉåí=ìåÇÉêä~ÖK=
hìå=îÉÇ=j^pVRKKW
iÉÇåáåÖ=íê‹ââÉë=ìÇ=ENOF=
EäÉÇåáåÖJçéêìääÉ~ìíçã~íáâF
 qê‹â=äÉÇåáåÖÉå=á=Éí=íê‹â=ìÇ=á=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=
ä‹åÖÇÉ=çÖ=ëäáé=ÇÉå=ä~åÖëçãíX=äÉÇåáåÖÉå=
Éê Ñ~ëíä™ëíK
 iÉÇåáåÖÉåë=~êÄÉàÇëä‹åÖÇÉ=êÉÇìÅÉêÉë=îÉÇ=
~í í‹ââÉ=äÉí=á=äÉÇåáåÖÉå=çÖ=êìä=ÇÉå=çéI=íáä=ÇÉå=
›åëâÉÇÉ=ä‹åÖÇÉ=å™ëK=qê‹â=ÜÉêÉÑíÉê=äÉí=á=äÉÇJ
åáåÖÉå=çÖ=ëäáé=ÇÉå=ä~åÖëçãíK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ç~
m™=~ääÉ=ãçÇÉääÉêW
 píáâ=ëíáââÉí=á=âçåí~âíÉåK
 ^åÄêáåÖ=ëä‹ÇÉ=ETF=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉê=ENMF=
é™ ~éé~ê~íÉíK
 fåÇëíáä=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉ=ENF=
EMÓNR=ããFK
f=ÇÉí=åÉÇÉêëíÉ=áåÇëíáääáåÖëçãê™ÇÉ=Éê=ÇÉí=
ãìäáÖí ~í=ÑçêÉí~ÖÉ=Éå=ãÉÖÉí=Ñáå=áåÇëíáääáåÖ=
EÑK ÉâëK=ë~ä~ãáI=ëâáåâÉFK=
 pâìÄ=ëÉêîÉêáåÖëëâ™äÉå=ENNF=á=ÉääÉê=íê‹â=ÇÉå=
ìÇ=ÉÑíÉê=›åëâÉK
q‹åÇÉLëäìââÉ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
håáîÉå=ÇêÉàÉê=ëáÖ=ÉåÇåì=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=~éé~ê~íÉí=
Éê=ëäìââÉí=EÉÑíÉêä›ÄFK=eçäÇ=~äÇêáÖ=Ü‹åÇÉêåÉ=
á å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=âåáîÉåK
m~ë=é™>
jçíçêÉå=â~å=ÄäáîÉ=Ñçê=î~êãK
i~Ç=~éé~ê~íÉí=~Ñâ›äÉI=Üîáë=~éé~ê~íÉí=Ü~ê=î‹êÉí=
á=ì~ÑÄêìÇí=ÄêìÖ=á=ã~âëK=NM=ãáåìííÉêK
jçãÉåíÑìåâíáçå
 qêóâ=Ñ›êëí=é™=áåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=ÜçäÇ=
ÇÉå=åÉÇÉX=íêóâ=ë™=é™=ãçãÉåíÑìåâíáçåÉå=EP~FI=
íáä ~éé~ê~íÉí=Ö™ê=áÖ~åÖK=päáé=áåÇâçÄäáåÖëJ
ëáâêáåÖÉå=EOFK
 ^éé~ê~íÉí=ëíçééÉë=îÉÇ=~í=ëäáééÉ=
í‹åÇ EP~FK
s~êáÖ=ÇêáÑí
 qêóâ=Ñ›êëí=é™=áåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=ÜçäÇ=
ÇÉå=åÉÇÉX=íêóâ=ë™=é™=ãçãÉåíÑìåâíáçåÉå=
EPÄFI=íáä=~éé~ê~íÉí=Ö™ê=áÖ~åÖK=
päáé áåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=î~êáÖÇêáÑíJ
í~ëíÉå=EPÄFK
 ^éé~ê~íÉí=ëíçééÉë=îÉÇ=~í=íêóââÉ=
é™ ãçãÉåíÑìåâíáçåÉå=EP~FK
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
pçÑíëí~êíJÑìåâíáçå
håáîÉå=Ö™ê=Ää›Çí=á=Ö~åÖ=ãÉÇ=~í=â›êÉ=ãÉÇ=Éå=äáääÉ=
ÑçêëáåâÉäëÉI=å™ê=ÇÉå=í‹åÇÉëK
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
i~îÉêÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇ=áåÇëíáääÉë
håáîÉåë=Ü~ëíáÖÜÉÇ=â~å=êÉÇìÅÉêÉë=ÑK ÉâëK=íáä=~í=
ëâ‹êÉ=çëíK=k™ê=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄäÉîÉí=ëäìââÉíI=â›êÉê=
âåáîÉå=ãÉÇ=Ü›àÉëíÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇI=å‹ëíÉ=Ö~åÖ=
ÇÉí í‹åÇÉëK
 qêóâ=é™=çëíÉí~ëíÉå=EQFK=i~ãéÉå=á=í~ëíÉå=äóëÉêK
 qêóâ=Éå=Ö~åÖ=íáä=é™=çëíÉí~ëíÉå=Ñçê=~í=ëâáÑíÉ=
íáä ëí~åÇ~êÇÜ~ëíáÖÜÉÇÉåK=i~ãéÉå=ëäìââÉêK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
pâ‹êáåÖ

qêóâ=ÇÉíI=ëçã=ëâ~ä=ëâ‹êÉëI=äÉí=ãçÇ=~åëä~ÖëJ
éä~ÇÉå=çÖ=ëâìÄ=ÇÉí=ä~åÖëçãí=ãçÇ=ÇÉå=
êçíÉêÉåÇÉ=âåáîK
bÑíÉê=ëâ‹êáåÖ
fåÇëíáä=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉå=é™=MK
pâìÄ=ëä‹ÇÉå=áåÇ=ãçÇ=âåáîÉå=áåÇíáä=ëäìíJ
éçëáíáçå=çÖ=Ñ~ëíä™ë=ÇÉå=ãÉÇ=ëâóÇÉêÉå=EUF=
EpâìÄÄÉê=îÉåëíêÉFK
k™ê=~éé~ê~íÉí=Ü~ê=î‹êÉí=ÄêìÖí=íáä=ëâ‹êáåÖ=
~Ñ ÑÉÇíÜçäÇáÖÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=EÑK ÉâëK=â›ÇI=
é™ä‹ÖI çëíFW
 ^Ñ=ÜóÖáÉàåáëâÉ=ÖêìåÇÉ=ëâ~ä=~éé~ê~í=çÖ=áë‹ê=
âåáî=ÜÉäëí=êÉåÖ›êÉë=ãÉÇ=ÇÉí=ë~ããÉX=
ëÉ â~éáíÉä=łoÉåÖ›êáåÖ“K
 oÉåÖ›ê=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖ=çÖ=âåáî~ÑëíêóÖÉê=ÉÑíÉê=
ÄÉÜçX=ëÉ=â~éáíÉä=łoÉåÖ›êáåÖ“K


oÉåÖ›êáåÖ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
fåÇÉå=êÉåÖ›êáåÖÉå=ëâ~ä=ëíáââÉí=í~ÖÉë=ìÇ=~Ñ ëíáâJ
âçåí~âíÉåK=
q~Ö=~äíáÇ=Ñ~í=á=âåáîÉå=îÉÇ=âåáîÜçäÇÉêÉå=çÖ=áââÉ=
é™=ëâ‹êÉÑä~ÇÉåK
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç
aóé=~äÇêáÖ=~éé~ê~íÉí=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=~äÇêáÖ=
ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
m~ë=é™>
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=
_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK
^éé~ê~íÉí=â›êÉê=áââÉ=ìÇÉå=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖK
^åÄêáåÖ=âåáî~ÑëíêóÖÉê=çÖ=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖ=ÉÑíÉê=
êÉåÖ›êáåÖÉåK
^éé~ê~íÉí=êÉåÖ›êÉë
q›ê=~éé~ê~íI=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖI=âåáî=çÖ=âåáî~ÑJ
ëíêóÖÉê=ë~ãí=ÉåâÉäíÉ=ÇÉäÉ=~Ñ=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=
âäìÇ=çÖ=í›ê=ÇÉí=ÜÉäÉ=í›êíK=hçã=Éå=ëãìäÉ=
çéî~ëâÉãáÇÇÉä=á=êÉåÖ›êáåÖëî~åÇÉí=ÉÑíÉê=
ÄÉÜçîK=
 håáî~ÑëíêóÖÉêI=êÉëíÉÜçäÇÉê=EáââÉ=é™=j^pVRKKF=
çÖ=ëÉêîÉêáåÖëëâ™ä=â~å=çÖë™=ë‹ííÉë=
á çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
cçêë›Ö=áââÉ=~í=âäÉããÉ=ÇÉã=Ñ~ëíI=Ç~=ÇÉ=â~å=
ÄäáîÉ=ÇÉÑçêãÉêÉíK
m™=j^pVRKK=â~å=âåáîÉå=ë‹ííÉë=á=âåáîÜçäÇÉêÉå=
çÖ ë‹ííÉë=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉå=çÖ=çéî~ëâÉë=
ëçã=Éå=í~ääÉêâÉåK

OP
Ç~
håáî~ÑÇ‹âåáåÖI=âåáî=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉê=í~ÖÉë=~ÑK
 pâìÄ=ëä‹ÇÉå=íáäÄ~ÖÉI=áåÇíáä=âåáîÉå=Éê=ÑêáK=
_áääÉÇÉ=NPI=NQ
 ^ÑëáâêÉ=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖÉå=Eíóêâ=›îÉêëí=íáä=Ü›àêÉF=
çÖ=í~Ö=ÇÉå=~ÑK
_áääÉÇÉ=NR
 aêÉà=âåáîÉå=é™=âåáîÜçäÇÉêÉå=íáä=Ü›àêÉ=áåÇíáä=ëíçé=
çÖ=í~Ö=ÇÉå=~ÑK
m™=j^pVRKK=â~å=âåáîÉå=í~ÖÉë=~Ñ=îÜ~K=
âåáîÜçäÇÉêÉåK
_áääÉÇÉ=NS
 i›ëåÉ=âåáî~ÑëíêóÖÉêÉå=ÑçêëáÖíáÖí=åÉÇÉÑê~=Ñê~=
ëáå éçëáíáçå=çÖ=í~Ö=ÇÉå=~ÑK
håáî~ÑÇ‹âåáåÖI=âåáî=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉê=
~åÄêáåÖÉëK
_áääÉÇÉ=NT
 qêóâ=âåáî~ÑëíêóÖÉêÉå=åÉÇÉÑê~=á=ëáå=éçëáíáçåK
_áääÉÇÉ=NU
 eçäÇ=âåáîÉå=á=âåáîÜçäÇÉêÉå=äçÇêÉí=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=
íáä îÉåëíêÉ=áåÇíáä=ëíçé=Eëâ~ä=Ñ~äÇÉ=Ü›êÄ~êí=á=Ü~âFK
m™=j^pVRKK=â~å=âåáîÉå=~åÄêáåÖÉë=îÜ~K=
âåáîÜçäÇÉêÉåK
_áääÉÇÉ=NV
 p‹í=Ñ›êëí=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖÉå=á=ÑçêåÉÇÉå=
çÖ íêóâ=ÇÉå=á=ëáå=éçëáíáçå=Eíêóâ=áââÉ=›îÉêëí=
íáä Ü›àêÉFK
pä‹ÇÉå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=áë‹ííÉëK
_áääÉÇÉ=OM
 píáä=ÇêÉàÉâå~ééÉå=é™=äK
 q~Ö=ëä‹ÇÉå=~Ñ=éä~ÇÉåK
 pä‹ÇÉå=áë‹ííÉë=áÖÉå=îÉÇ=~í=ëâìÄÄÉ=ëä‹ÇÉå=
áåÇ=á=Ñ›êáåÖÉå=é™=éä~ÇÉåK
píçééä~ÇÉå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=áë‹ííÉëK
_áääÉÇÉ=ON
 píáä=ÇêÉàÉâå~ééÉå=é™=äK
 q~Ö=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖ=çÖ=âåáî=~Ñ=
EÄáääÉÇÉ=NPI=NQI=NRFK
 q~Ö=ëíçééä~ÇÉå=~ÑK
 qáä=áë‹íåáåÖ=EÇêÉàÉâå~é=é™=äFW=qêóâ=Ñ›êëí=
Ñ›êáåÖëëí‹åÖÉêåÉ=áåÇ=á=ÄçêáåÖÉêåÉ=é™=
ÄçêÇÉíK
léÄÉî~êáåÖ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
^éé~ê~íÉí=ëâ~ä=çéÄÉî~êÉë=ìíáäÖ‹åÖÉäáÖí=
Ñçê Ä›êåK
 píáä=ÇêÉàÉâå~ééÉå=ENF=é™=MK=
 píáä=ëä‹ÇÉå=Ñ~ëí=ãÉÇ=ëâóÇÉêÉå=EUF=
EëâóÇÉê îÉåëíêÉFK
 qáä=çéÄÉî~êáåÖ=~Ñ=â~ÄäÉí=ENOFK
OQ
hìå=îÉÇ=j^pVRKKW
 qê‹â=äÉí=á=äÉÇåáåÖÉå=çÖ=ä~Ç=äÉÇåáåÖÉå=êìääÉ=
çé EçéêìääÉ~ìíçã~íáâFK
^éé~ê~íÉí=ãçåíÉêÉë=é™=â›ââÉåJ
ã›ÄäÉí
^éé~ê~íÉí=â~å=ãçåíÉêÉë=Ñ~ëí=é™=â›ââÉåã›ÄäÉí=
EÑKÉâëK=ä›ÑíÉJ=ÉääÉê=âä~éÄìåÇFK=eÉêíáä=ÄêìÖÉë=íê‹ëâêìÉê=
ãÉÇ=Éå=Çá~ãÉíÉê=EÕF=é™=R=ãã=EÑ›äÖÉê=áââÉ=ãÉÇ=
äÉîÉêáåÖÉåFK
_áääÉÇÉ=OO
 j~êâÉê=éçëáíáçåÉêåÉ=íáä=Ñ~ëíÖ›êÉäëÉëÜìääÉêåÉ=
áÜíK=ã™äëâáíëÉåK
_áääÉÇÉ=OP
 _çê=Ñ~ëíÖ›êÉäëÉëÜìääÉêåÉ=çÖ=ãçåíÉê=
~éé~ê~íÉíK
pé‹åÇ=áââÉ=ëâêìÉêåÉ=~äí=Ñçê=Ñ~ëí=çÖ=âçåíêçääÉê=
ÇÉã=Ñçê=ëáââÉê=ãçåíÉêáåÖ=Éå=Ö~åÖ=áãÉääÉãK
_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ
ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî=
OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ=
çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê=
ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=
çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=
brJçãê™ÇÉíK
_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=
çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=
ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=
ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=
âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK
d~ê~åíá
m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=_lp`e=N=™êë=Ö~ê~åíáK=
h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=
áåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=
ìÇÑ›êí=é™=Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=
îáä êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=
ÄÉêÉÖåáåÖK=fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=
pâìääÉ aÉêÉë=_lp`e=~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=â~å==
áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=
_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=
OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK
m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK=
aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=
ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ç~
eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
cÉàä
üêë~Ö
^ÑÜà‹äéåáåÖ
^éé~ê~íÉí=ëäìââÉê=EîÉÇ=î~êáÖ= fåÖÉå=ÑÉàäI=~éé~ê~íÉí=ëíçééÉê=~ìíçJ päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=çÖ=ä~Ç=ÇÉí=
ÇêáÑíF=çÖ=ä~ãéÉå=ÄäáåâÉê=
ã~íáëâ=ÉÑíÉê=NN=ãáåìííÉê=î~êáÖ=ÇêáÑí= ~Ñâ›äÉ=EãáåÇëí=PM=ãáåìííÉêFI=
ÜìêíáÖí=á=çëíÉí~ëíÉåK
EÑê~âçÄäáåÖë~ìíçã~íáâFK
í‹åÇ=ë™=Ñçê=ÇÉí=áÖÉåK
^éé~ê~íÉí=ÄäÉî=çîÉêÄÉä~ëíÉí=ÑK ÉâëK= päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉíI=íê‹â=ëíáââÉí=
Ñçê=Ü™êÇí=äÉîåÉÇëãáÇÇÉä=ÄäÉî=íáäÑ›êí= ìÇI=~ÑÜà‹äé=™êë~ÖÉå=çÖ=í‹åÇ=
EçîÉêÄÉä~ëíåáåÖëÄÉëâóííÉäëÉFK
Ñçê=~éé~ê~íÉí=áÖÉåK
bå=~Ñ=í‹åÇÉí~ëíÉêåÉ=â~å=áââÉ= håáî~ÑÇ‹âåáåÖ=Éê=áââÉ=~åÄê~ÖíK
^åÄêáåÖ=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖÉåK
íêóââÉë=áåÇK
páââÉêÜÉÇëëíáÑí=ENV~F=Éê=Äê‹ââÉí= bêëí~í=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖÉåK
é™=âåáî~ÑÇ‹âåáåÖK
hçåí~âí=îÉåäáÖëí=îçê=âìåÇÉëÉêîáÅÉI=Üîáë=ÇÉê=çéëí™ê=~åÇêÉ=ÑÉàäK=håáî~ÑÇ‹âåáåÖ=çÖ=âåáî~ÑëíêóÖÉê=Ñ™ë=
Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ëçã=êÉëÉêîÉÇÉäÉK
ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
OR
åç
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=
~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=
Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ
éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ
ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=
ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=
ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=
ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ=
ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK=j~ëâáåÉå=Éê=îÉÇäáâÉÜçäÇëÑêáK
_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâàÉääáÖÉ=
ãçÇÉääÉêK=cçêëâàÉääÉåÉ=Éê=~åÖáííK
_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK=
aÉêëçã Çì Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=Ä›ê=
Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK
bí=çîÉêÄäáââ
hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK
N aêÉáÉâå~éé=ãÉÇ=ëíçééÉéä~íÉ
fååëíáääáåÖ=~î=ëåáííÄêÉÇÇÉå=EM=íáä=NR=ããFK
O fååâçéäáåÖëëáâêáåÖ
j™=íêóââÉë=Ñ›ê=áååâçéäáåÖK=páâêáåÖ=ãçí=
~í ã~ëâáåÉå=ëä™ë=é™=îÉÇ=Éå=ÑÉáäí~âÉäëÉK
P fååâçéäáåÖëí~ëí
~ jçãÉåíâçéäáåÖK
Ä i~åÖíáÇëâçéäáåÖK
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
Q lëíÉâå~éé
píáää=áåå=ä~îí=íìêí~ääI=Ñ=ÉâëK=Ñçê=ëâà‹êáåÖ=~î=çëíK
R håáî
hìå=îÉÇ=j^pVRKK=EìíÉå=áääìëíê~ëàçåFW=bâëíê~=
âåáî=ìíÉå=Ä›äÖÉëäáé=Ñçê=ëâáåâÉI=ãÉÇ=
âåáîÜçäÇÉêK
S aÉâëÉä=Ñçê=âåáîÉå
T päÉÇÉå
pâóîÉê=ÇÉí=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=ãçí=âåáîÉåK
U pâóîÉí~ëíÉå
päÉÇÉå=ëÉííÉë=Ñ~ëí=á=ëäìííéçëáëàçåW=q~ëíÉå=
íáä îÉåëíêÉK
päÉÇÉå=ëâ~ä=ÄÉîÉÖÉëW=q~ëíÉå=íáä=Ü›óêÉK
V _çêÇ
cçê=çééÄÉî~êáåÖ=~î=ëäÉÇÉåK
NM oÉëíÉÜçäÇÉê
pâà‹êÉê=êÉëíÉê=ëáââÉêíK
OS
NN pÉêîÉêáåÖëëâ™ä=
c~åÖÉê=çéé=ÇÉí=ëçã=Ääáê=ëâ™êÉí=çÖ=â~å=
ÄêìâÉë=ëçã=ëÉêîÉêáåÖëëâ™äK
NO h~ÄÉäÄÉÜçäÇÉê
cçê=çééÄÉî~êáåÖ=~î=â~ÄÉäÉåK
hìå=îÉÇ=j^pVRKKW=ãÉÇ=çééêìääáåÖëJ
~ìíçã~íáââK
páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
aÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çÖ=
ã~ëâáåÉå=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=óíêÉ=ëâ~ÇÉêK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=ã~ëâáåÉåK
_~êå~=ã™=ÜçäÇÉë=›óÉ=ãÉÇI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=
ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=
ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=
ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™=áââÉ=
Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ=
á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î=
éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK
qêÉââ=ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉå=ÉííÉê=ÜîÉê=
ÄêìâI=Ñ›ê=êÉåÖà›êáåÖI=Üîáë=Çì=Ñçêä~íÉê=êçããÉí=ÉääÉê=
Üîáë=ÇÉí=çééëí™ê=ÑÉáäK=fââÉ=íêÉââ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=
çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK
oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=ã~ëâáåÉåI=ÑK=ÉâëK=ëâáÑíáåÖ=
~î ëíê›ãâ~ÄÉäI=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=~î=î™ê=âìåÇÉJ
ëÉêîáÅÉ=Ó=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK
sÉÇ=ëíê›ãÄêìÇÇ=ÑçêÄäáê=ã~ëâáåÉå=é™ëä™íí=çÖ=
ëí~êíÉê=áÖàÉå=å™ê=ëíê›ããÉå=âçããÉê=íáäÄ~âÉK
d~ãäÉ=ã~ëâáåÉê=Ä›ê=ÇÉëíêìÉêÉëK
råáîÉêë~ä=ëâà‹êÉã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÄêìâÉë=ìíÉå=
ëäÉÇÉå=çÖ=êÉëíÉÄÉÜçäÇÉêÉåK
_ÉíàÉåáåÖ
^éé~ê~íÉí=ã™=êÉåÖà›êÉë=ÖêìåÇáÖ=Ñ›ê=ÄêìâK
cçêÄÉêÉÇåáåÖ
 pÉíí=~éé~ê~íÉí=é™=Éí=Öä~íí=çÖ=êÉåí=ìåÇÉêä~ÖK
hìå=îÉÇ=j^pVRKKW
qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=ENOF=
Eh~ÄÉäÉå=Ü~ê=çééêìääáåÖë~ìíçã~íáââF
 qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=ãÉÇ=Éíí=íêÉââ=áååíáä=›åëâÉí=
äÉåÖÇÉ=çÖ=ëäáéé=ÇÉå=ä~åÖëçãí=áÖàÉåK=h~ÄÉäÉå=
Éê=å™=ëáâêÉíK
 cçê=êÉÇìëÉêáåÖ=~î=â~ÄÉääÉåÖÇÉåI=íêÉââÉë=ÇÉí=
äÉíí=á=â~ÄÉäÉå=çÖ=êìääÉë=áåå=áååíáä=ÇÉå=Ü~ê=ÇÉå=
›åëâÉÇÉ=äÉåÖÇÉåK=aÉêÉííÉê=íêÉââÉê=Çì=äÉíí=
á â~ÄÉäÉå=áÖàÉå=çÖ=ëäáééÉê=ÇÉå=ä~åÖëçãíK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åç
sÉÇ=~ääÉ=ãçÇÉääÉåÉW
 pÉíí=ëí›éëÉäÉí=á=ëíáââçåí~âíÉåK
 pÉíí=é™=ëäÉÇÉå=ETF=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêÉå=ENMFK
 fååëíáää=›åëâÉí=ëåáííÄêÉÇÇÉ=ENF=EM=íáä=NR=ããFK
f=ÇÉå=åÉÇÉêëíÉ=áååëíáääáåÖëçãê™ÇÉí=â~å=
ÇÉí áååëíáääÉë=Éí=ãÉÖÉí=Ñáåí=ëåáíí=
EÑK ÉâëK=Ñçê=Ñ™êÉé›äëÉLë~ä~ãá=EëâáåâÉFK
 aÉêëçã=›åëâÉíI=â~å=ëÉêîÉêáåÖëëâ™äÉå=ENNF=
ëâóîÉë=áååLíêÉââÉë=ìíK
fååâçéäáåÖLìíâçéäáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
ãáâëÉêâåáîÉê
håáîÉå=Ö™ê=äáíí=ÉííÉê=~í=ã~ëâáåÉå=Éê=ëä™íí=~îK=
eçäÇ=~äÇêá=ÜÉåÇÉåÉ=á=å‹êÜÉíÉå=~î=âåáîÉåK
m~ëë=é™>
jçíçêÉå=â~å=Ääá=çîÉêçééÜÉíÉíK
j~ëâáåÉå=ã™=ÉííÉê=ã~ñK=NM=ãáåìííÉêë=
ä~åÖíáÇëÇêáÑí=~îâà›äÉëK
jçãÉåíâçéäáåÖ
 c›êëí=íêóââÉë=áååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=
ÜçäÇÉëI=ÇÉêÉííÉê=íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=
EP~FI=íáä=ã~ëâáåÉå=Ö™êK=fååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=
EOF=ëäáééÉë=ë™K
 cçê=ëíçééáåÖ=ëäáééÉë=áååâçéäáåÖëJ
í~ëíÉå EP~FK
i~åÖíáÇëâçéäáåÖ
 c›êëí=íêóââÉë=áååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=
ÜçäÇÉëI=ÇÉêÉííÉê=íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=
EPÄFI=íáä=ã~ëâáåÉå=Ö™êK=fååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=
EOF=çÖ=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPÄF=ëäáééÉë=ë™K
 cçê=ëíçééáåÖ=íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=
EP~F=çÖ=ëäáééÉë=ÇÉêÉííÉêK
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
pçÑíëí~êíJÑìåâëàçå
bííÉê=áååâçéäáåÖÉå=ëí~êíÉê=âåáîÉå=ä~ãÖëçãí=ÉííÉê=
Éå=âçêí=íáÇë=ÑçêëáåâÉäëÉK
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
píáää=áåå=ä~îí=íìêí~ää
qìêí~ääÉí=é™=âåáîÉå=â~å=ÑKÉâë=êÉÇìëÉêÉë=Ñçê=
ëâà‹êáåÖ=~î=çëíK=k™ê=ã~ëâáåÉå=ÄäÉ=ëä™íí=~îI=
Ö™ê âåáîÉå=ãÉÇ=Ü›óÉëíÉ=íìêí~ää=åÉëíÉ=Ö~åÖ=
ÇÉå Ääáê=ëä™íí=é™K
 qêóââ=é™=çëíÉí~ëíÉå=EQFK=i~ãéÉå=á=í~ëíÉå=
äóëÉêK
 cçê=™=âìååÉ=ëä™=çã=íáä=ëí~åÇ~êÇ=íìêí~ääI=
íêóââÉë=ÇÉí=Éå=Ö~åÖ=íáä=é™=çëíÉâå~ééÉåK=
i~ãéÉå=ëäìââÉëK
pâà‹êáåÖ

aÉí=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=íêóââÉë=äÉíí=ãçí=
ëíçééÉéä~íÉå=çÖ=ëâóî=ÇÉí=ä~åÖëçãí=ãçí=
ÇÉå ä›éÉåÇÉ=âåáîÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
bííÉê=ëâ‹êáåÖÉå
pÉíí=ëåáííÄêÉÇÇÉå=é™=MK
pâóî=ëäÉÇÉå=á=êÉíåáåÖ=~î=âåáîÉå=íáä=ëäìííJ
éçëáëàçåÉå=çÖ=ëÉíí=ÇÉå=Ñ~ëí=ãÉÇ=ëâóîÉêÉå=EUF=
EëâóîÉêÉå=íáä=îÉåëíêÉFK
bííÉê=ëâà‹êáåÖ=~î=ÑÉííÜçäÇáÖÉ=î~êÉê=EÑK ÉâëK=âà›ííI=
é™äÉÖÖI=çëíFW
 ^î=ÜóÖáÉåáëâÉ=ÖêìååÉê=ã™=~éé~ê~íÉí=çÖ=
á ë‹êÇÉäÉëÜÉí=âåáîÉå=ÜÉäëí=êÉåÖà›êÉë=ëíê~âëI=
ëÉ â~éáííÉä=“oÉåÖà›êáåÖÒK
 lã=å›ÇîÉåÇáÖ=ã™=âåáîÇÉâëÉäÉí=çÖ=âåáîJ
~îëíêóâÉêÉå=êÉåÖà›êÉëI=ëÉ=â~éáííÉä=“oÉåÖà›êáåÖÒK


oÉåÖà›êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
ãáâëÉêâåáîÉê
c›ê=êÉåÖà›êáåÖÉå=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìí=çÖ=
í~ ~î=âåáîÉå
fââÉ=ÜçäÇ=á=âåáîÉå=é™=ëåáííÑä~íÉåI=ãÉå=í~=
á âåáîÜçäÇÉêÉåK
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í
j~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê=
ÜçäÇÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK
m~ëë=é™>
lîÉêÑä~íÉå=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK
fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉê
j~ëâáåÉå=Ö™ê=áââÉ=ìíÉå=âåáîÇÉâëÉäK
bííÉê=êÉåÖà›êáåÖÉå=ã™=âåáî~îëíêóâÉêÉå=
çÖ âåáîÇÉâëÉäÉí=ëÉííÉë=é™=áÖàÉåK
oÉåÖà›êáåÖ=~î=ã~ëâáåÉå
q›êâ=~î=ã~ëâáåÉåI=âåáîÇÉâëÉäÉíI=âåáî=
çÖ âåáî~îëíêóâÉê=ë™ëçã=é™ãçåíÉêíÉ=
ÇÉäÉê ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=çÖ=í›êâ=ÇÉãK=
lã å›ÇîÉåÇáÖ=ã™=Çì=ÄêìâÉ=äáíí=ÑäóíÉåÇÉ=
çééî~ëâãáÇÇÉäK
 håáî~îëíêóâÉêI=êÉëíÉÄÉÜçäÇÉê=EáââÉ=îÉÇ=
j^pVRKKF=çÖ=ëÉêîÉêáåÖëëâ™äÉå=â~å=çÖë™=
î~ëâÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåÉåK
fââÉ=âäÉã=ÇÉã=Ñ~ëí=á=ã~ëâáåÉåI=Ç~=ÇÉ=äÉíí=â~å=
ÇÉÑçêãÉêÉëK
sÉÇ=j^pVRKK=â~å=âåáîÉå=ëÉííÉë=áåå=á=âåáîJ
ÜçäÇÉêÉå=çÖ=éä~ëëÉêÉë=çÖ=î~ëâÉë=á=çééî~ëâJ
ã~ëâáåÉå=ëçã=Éå=í~ääÉêâÉå
^îí~âáåÖ=~î=âåáîÇÉâëÉäI=âåáî=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêK
 pâóî=ëäÉÇÉå=íáäÄ~âÉ=áååíáä=âåáîÉå=Éê=ÑêáK
_áäÇÉ=NPI=NQ
 i›ë=âåáîÇÉâëÉäÉí=Eíêóââ=íáä=Ü›óêÉ=çééÉF=
çÖ í~ ÇÉí=~îK
_áäÇÉ=NR
 aêÉá=âåáîÉå=á=âåáîÜçäÇÉêÉå=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=
íáä ~åëä~Ö=çÖ=í~=ÇÉå=~îK
sÉÇ=j^pVRKK=â~å=âåáîÉå=í~ë=~î=ãÉÇ=ÜàÉäé=
~î âåáîÜçäÇÉêÉåK

OT
åç
_áäÇÉ=NS
 i›ë=âåáî~îëíêóâÉêÉå=ÑçêëáâíáÖ=Ñê~=ÑÉëíÉí=ìåÇÉêÑê~=
çÖ=í~=ÇÉå=~îK
m™ëÉííáåÖ=~î=âåáîÇÉâëÉäI=âåáî=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêK
_áäÇÉ=NT
 qêóââ=âåáî~îëíêóâÉêÉå=Ñ~ëí=áÖàÉå=åÉÇÉåÑê~K
_áäÇÉ=NU
 eçäÇ=âåáîÉå=á=âåáîÜçäÇÉêÉå=äçÇÇêÉíí=çÖ=ÇêÉá=ÇÉå=
áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=íáä=~åëä~Ö=EÇÉí=ã™=âìååÉ=
Ü›êÉë=~í=ÇÉå=ëãÉââÉê=áFK
sÉÇ=j^pVRKK=â~å=âåáîÉå=ëÉííÉë=é™=ãÉÇ=
ÜàÉäé=~î=âåáîÜçäÇÉêÉåK
_áäÇÉ=NV
 pÉíí=âåáîÇÉâëÉäÉí=áåå=Ñ›êëí=åÉÇÉ=çÖ=íêóââ=ÇÉí=
äÉíí=Ñ~ëëí=EáââÉ=íêóââ=íáä=Ü›óêÉ=çééÉFK
ríí~âáåÖLáååëÉííáåÖ=~î=ëäÉÇÉåK
_áäÇÉ=OM
 pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=é™=äK
 q~=ëäÉÇÉå=Ñê~=éä~íÉåK
 cçê=áååëÉííáåÖ=ã™=ëäÉÇÉå=ëÉííÉë=áåå=á=Ñ›êáåÖÉå=
é™=éä~íÉå=EÄçêÇÉíFK
ríí~âáåÖLáååëÉííáåÖ=~î=ëíçééÉéä~íÉåK
_áäÇÉ=ON
 pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=é™=äK
 q~=~î=âåáîÇÉâëÉäÉí=çÖ=âåáîÉå=
EÄáäÇÉê=NPI=NQI=NRFK
 q~=~î=ëíçééÉéä~íÉåK
 cçê=áååëÉííáåÖ=Eëâêìâå~ééÉå=é™=äF=
ëâóîÉë Ñ›êëí=Ñ›êáåÖëëí~åÖÉå=áåå=á=ÄçêáåÖÉå=
é™ ÄçêÇÉíK
lééÄÉî~êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
ãáâëÉêâåáîÉê
lééÄÉî~ê=ã~ëâáåÉå=ìíáäÖàÉåÖÉäáÖ=Ñçê=Ä~êåK
 pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=ENF=é™=MK
 pÉíí=Ñ~ëí=ëäÉÇÉå=ãÉÇ=ëâóîÉêÉå=EUF=
EëâóîÉêÉå íáä=îÉåëíêÉFK
 sáâäÉ=çéé=â~ÄÉäÉå=ENOFK
hìå=îÉÇ=j^pVRKKW
 qêÉââ=äÉíí=á=â~ÄÉäÉå=çÖ=ä~=â~ÄÉäÉå=êìääÉ=çéé=
EçééêìääáåÖë~ìíçã~íáââFK
OU
jçåíÉêáåÖ=~î=ã~ëâáåÉå=
é™ âà›ââÉåã›ÄäÉê
j~ëâáåÉå=â~å=ãçåíÉêÉë=Ñ~ëí=é™=âà›ââÉåã›ÄäÉê=
EÑK ÉâëK=ãÉÇ=ä›ÑíÉJ=ÉääÉê=âä~ÑÑÉëâìÑÑFK=
aÉí=Éê=ÜÉê=å›ÇîÉåÇáÖ=ãÉÇ=íêÉëâêìÉê=Õ=R=ãã=
EÑ›äÖÉê áââÉ=ãÉÇ=îÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåFK
_áäÇÉ=OO
 j~êâÉê=éçëáëàçåÉå=Ñçê=ÑÉëíÉÜìää=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä ã™äÉëâáëëÉåK
_áäÇÉ=OP
 _çê=Üìää=çÖ=ãçåíÉê=ã~ëâáåÉåK
fââÉ=ëâêì=ëâêìÉåÉ=Ñçê=Ñ~ëíI=çÖ=âçåíêçääÉê=Ñê~=íáÇ=
íáä=~ååÉå=~í=ÇÉ=ëáííÉê=Ñ~ëíK
eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=
ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê=
Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=
Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=
~éé~ê~íÉåÉ=ëçã Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK=
qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=
é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=
Üçë=âçããìåÉåK
d~ê~åíá
cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáJ
ÄÉíáåÖÉäëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=
á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=
Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=™ ÜÉåîÉåÇÉ=
ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=âà›éí=
~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=
Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=
™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åç
eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáä
hìå=îÉÇ=j^pVPKKLVRKKW
cÉáä
üêë~â
ríÄÉÇêáåÖ
^éé~ê~íÉí=ëä™ë=~î=EîÉÇ=
ä~åÖíáÇëÇêáÑíF=çÖ=ä~ãéÉå=é™=
çëíÉâå~ééÉå=ÄäáåâÉê=ÑçêíK
fåÖÉå=ÑÉáäI=~éé~ê~íÉí=ëíçééÉê=~ìíçJ pä™=~î=ã~ëâáåÉåI=ä~=ÇÉå=~îâà›äÉ=
ã~íáëâ=ÉííÉê=NN=ãáåìííÉêë=ä~åÖíáÇëJ Eá=ãáåëí=PM=ãáåìííÉêFI=ÇÉêÉííÉê=
ÇêáÑí=EìíâçéäáåÖë~ìíçã~íáââFK
ëä™ë=ÇÉå=é™=áÖàÉåK
j~ëâáåÉå=Éê=çîÉêÄÉä~ëíÉíI=ÑKÉâëK=
pä™=~î=~éé~ê~íÉíI=íêÉââ=ìí=ëí›éJ
Éê ÇÉí=Ääáíí=ëâ™êÉí=Ñçê=Ü~êÇÉ=íáåÖ=
ëÉäÉíI=ÑàÉêå=™êë~âÉå=çÖ=ëä™=
EçîÉêÄÉä~ëíåáåÖëÄÉëâóííÉäëÉFK
~éé~ê~íÉí=é™=áÖàÉåK
bå=~î=áååâçéäáåÖëí~ëíÉåÉ=
håáîÇÉâëÉäÉí=Éê=áââÉ=ë~íí=é™K
pÉíí=é™=âåáîÇÉâëÉäÉíK
ä~ê ëÉÖ=áââÉ=íêóââÉK
páââÉêÜÉíëëíáÑíÉå=ENV~F=Éê=ÄêìââÉí= pâáÑí=ìí=âåáîÇÉâëÉäÉíK
é™=âåáîÇÉâëÉäÉíK
sÉÇ=~åÇêÉ=ÑÉáä=Ä›ê=Çì=ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK=håáîÇÉâëÉäÉí=çÖ=âåáî~îëíêóâÉêÉå=â~å=Ñ™Éë=
ëçã=êÉëÉêîÉÇÉäÉê=Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK
båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
OV
ëî
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=
~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää=
~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí=
âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~=
Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí=
ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê=
éêçÇìâíÉåK
^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK=
aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K=
h∏âëã~ëâáåÉå=®ê=ìåÇÉêÜ™ääëÑêáK
aÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ÑäÉê~=ãçÇÉääÉêK=
pâáääå~ÇÉêå~=Ñê~ãÖ™ê=~î=íÉñíÉåK
pé~ê~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=
Ñ∏äà~=ãÉÇ=éêçÇìâíÉå=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK
£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~
sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK
N sêÉÇ=ãÉÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~
pâáîíàçÅâäÉâÉå=EMÓNR=ããF=ëí®ääë=áå=ãÉÇ=
îêÉÇÉíK
O p®âÉêÜÉíëëé®êê
pâ~=íêóÅâ~ë=é™=áåå~å=ëâ®êã~ëâáåÉå=â~å=
ëí~êí~ëK=_äçÅâÉê~ê=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=ë™=~íí=
ëâ®êã~ëâáåÉå=áåíÉ=â~å=ëí~êí~=~î=ãáëëí~ÖK
P píê∏ãÄêóí~êÉ
~ jçãÉåíä®ÖÉK
Ä hçåíáåìÉêäáÖí=ä®ÖÉK
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVPKKLVRKKW
Q lëíâå~éé
c∏ê=~íí=ëí®ää~=áå=ä®ÖêÉ=î~êî=íKÉñK=Ñ∏ê=~íí=
ëâáî~ çëíK
R häáåÖ~
Ö®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVRKK=Eìí~å=ÄáäÇFW=
bñíê~ âäáåÖ~=ìí~å=î™ÖëäáéåáåÖ=Ñ∏ê=ëâáåâ~X=
ãÉÇ ëâóÇÇëÜ™ää~êÉ=Ñ∏ê=âäáåÖ~åK
S pâ®êã=Ñ∏ê=âäáåÖ~å
T j~í~êî~Öå
pâàìí=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ëâ®ê~ë=ãçí=âäáåÖ~åK
U i™ëêÉÖä~ÖÉ
oÉÖä~ÖÉí=™í=î®åëíÉêW=ã~í~êî~ÖåÉå=®ê=Ñ~ëíä™ëí=
á=Ä~âêÉ=ä®ÖÉK
oÉÖä~ÖÉí=™í=Ü∏ÖÉêW=ã~í~êî~ÖåÉå=Ö™ê=~íí=
ëâàìí~=Ñê~ã=çÅÜ=íáääÄ~â~K
PM
V
_çêÇ
j~í~êî~ÖåÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=ÄçêÇÉíK
NM m™ã~í~êÉLêÉëíÜ™ää~êÉ
jÉÇ=é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=ëâ®ê=Çì=é™=Éíí=
ë®âÉêí=ë®íí=®îÉå=â~åíÄáí~ê=çÅÜ=êÉëíÉêK
NN pÉêîÉêáåÖëÑ~í
c™åÖ~ê=ìéé=ÇÉí=ëçã=ëâáî~ë=çÅÜ=â~å=
~åî®åÇ~ë=~íí=ëÉêîÉê~=ãÉÇK
NO pä~ÇÇÑáÅâ~
pä~ÇÇÉå=â~å=Ñ∏êî~ê~ë=á=ÑáÅâ~åK
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVRKKW=ãÉÇ=~ìíçã~íáëâ=
ëä~ÇÇîáåÇ~K
p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉåë=íóéëâóäíK
mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=
ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK
i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK
e™ää=Ä~êå=ìåÇÉê=ìééëáâí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=
ÇÉ äÉâÉê=ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=
çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~=
ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê=
çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI=
ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=ëÉÇ~å=
Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=éêçÇìâíÉå=ë~ãí=îáÇ=Éíí=ÉîÉåJ
íìÉääí=ÑÉäK=i™í=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=
â~åíÉê ÉääÉê=âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=
âçâéä~ííçêLâçâòçåÉêK
oÉé~ê~íáçåÉêI=íKÉñK=çã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ëI=
Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=
ìåÇîáâ~=çäóÅâçêK
sáÇ=ëíê∏ã~îÄêçíí=®ê=ã~ëâáåÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
é™ëä~ÖÉå=î~êÑ∏ê=âäáåÖ~å=Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=å®ê=
ëíê∏ããÉå=™íÉê=ëä™ë=é™K
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=ã~ëâáåÉåë=íóéëâóäíK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ã~í~êî~Öå=
çÅÜ=é™ã~í~êÉLêÉëíÜ™ää~êÉ=ëáííÉê=é™=~îëÉÇÇ=
é™ éä~íëK
jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí
oÉåÖ∏ê=ëâ®êã~ëâáåÉå=çêÇÉåíäáÖí=Ñ∏êÉ=Ñ∏êëí~=
~åî®åÇåáåÖÉåK
c∏êÄÉêÉÇÉäëÉê

mä~ÅÉê~=ëâ®êã~ëâáåÉå=é™=éä~åí=çÅÜ=êÉåí=
ìåÇÉêä~ÖK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ëî
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVRKKW
aê~=ìí=ëä~ÇÇÉå=ENOF=E~ìíçã~íáëâ=ëä~ÇÇîáåÇ~F
 aê~=ìí=ëä~ÇÇÉå=íáää=∏åëâ~Ç=ä®åÖÇ=ãÉÇ=Éíí=
ÉåÇ~=Çê~Ö=çÅÜ=ëä®éé=ÇÉå=ëÉÇ~å=ä™åÖë~ãíX=
ëä~ÇÇÉå=ëí~åå~ê=Ç™=á=ÇÉí=ä®ÖÉíK
 lã=Çì=ÇêçÖ=ìí=ëä~ÇÇÉå=Ñ∏ê=ä™åÖíW=aê~=ä®íí=
á ëä~ÇÇÉå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=êìää~ë=íáääÄ~â~=íáää=∏åëâ~Ç=
ä®åÖÇK=aê~=Ç®êÉÑíÉê=™íÉê=ìí=ëä~ÇÇÉå=Éå=~åáåÖ=
çÅÜ=ëä®éé=ÇÉå=ä™åÖë~ãíK
d®ääÉê=ë~ãíäáÖ~=ãçÇÉääÉêW
 p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK
 p®íí=ã~í~êî~ÖåÉå=ETF=é™=ÄçêÇÉí=çÅÜ=Ñ®ëí=
é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=ENMFK
 pí®ää=áå=∏åëâ~Ç=ëâáîíàçÅâäÉâ=ENFI=MÓNR=ããK
gì=ä®ÖêÉ=ëáÑÑê~=ÇÉëíç=íìåå~êÉ=ëâáîçêK
 lã=ë™=∏åëâ~ëI=ëâàìí=áåLÇê~=ìí=ëÉêîÉêáåÖëJ
Ñ~íÉí ENNFK
pí~êíLpíçéé
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ é™=ÇÉå=î~ëë~=âäáåÖ~å
häáåÖ~å=Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=
Çì ëí®åÖí=~î=ã~ëâáåÉåK=píáÅâ=~äÇêáÖ=áå=Ü®åÇÉêå~=
á=å®êÜÉíÉå=~î=âäáåÖ~åK
lÄë>
jçíçêå=â~å=Ääá=∏îÉêÜÉíí~ÇK
i™í=ëâ®êã~ëâáåÉå=ëî~äå~=çã=ÇÉå=î~êáí=áÖ™åÖ=
ç~îÄêìíÉí=ã~ñK=NM=ãáåìíÉêK
jçãÉåíä®ÖÉ
 qêóÅâ=Ñ∏êëí=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EOF=çÅÜ=Ü™ää=
ÇÉå=áåíêóÅâíK=qêóÅâ=Ç®êÉÑíÉê=åÉÇ=ëíê∏ãJ
Äêóí~êÉå=EP~FK=pä®éé=ëÉÇ~å=ë®âÉêÜÉíëJ
ëé®êêêÉå=EOFK
 pí~åå~=ã~ëâáåÉå=ÖÉåçã=~íí=ëä®éé~=
ëíê∏ãÄêóí~êÉå=EP~FK
hçåíáåìÉêäáÖí=ä®ÖÉ
 qêóÅâ=Ñ∏êëí=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EOF=çÅÜ=Ü™ää=
ÇÉå=áåíêóÅâíK=qêóÅâ=Ç®êÉÑíÉê=é™=ëíê∏ãJ
Äêóí~êÉå=EPÄF=íáääë=ã~ëâáåÉå=ëí~êí~êK=
pä®éé ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EOF=çÅÜ=ëíê∏ãJ
Äêóí~êÉå=EPÄFK
 pí~åå~=ëâ®êã~ëâáåÉå=ÖÉåçã=~íí=
íêóÅâ~ é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=EP~F=çÅÜ=
ëÉÇ~å ëä®éé~=ÇÉåK
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVPKKLVRKKW
pçÑíëí~êíÑìåâíáçå
bÑíÉê=ëí~êí=Ä∏êà~ê=âäáåÖ~=êçíÉê~=ãÉÇ=ä®íí=Ñ∏êÇê∏àåáåÖK
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVPKKLVRKKW
pí®ää~=áå=ä®ÖêÉ=Ü~ëíáÖÜÉí
aÉí=Ö™ê=~íí=ë®åâ~=ÇÉå=Ü~ëíáÖÜÉí=ëçã=âäáåÖ~å=
êçíÉê~ê=ãÉÇ=íKÉñK=å®ê=Çì=îáää=ëâáî~=çëíK=pÉÇ~å=Çì=
ëí®åÖí=~î=ã~ëâáåÉå=Ä∏êà~ê=âäáåÖ~å=êçíÉê~=á=Ü∏Öëí~=
Ü~ëíáÖÜÉí=å®ëí~=Ö™åÖ=Çì=ëí~êí~ê=ã~ëâáåÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
qêóÅâ=é™=çëíâå~ééÉå=EQFK=i~ãé~å=á=âå~ééÉå=
äóëÉêK
 qêóÅâ=Éå=Ö™åÖ=íáää=é™=çëíâå~ééÉå=Ñ∏ê=~íí=
™íÉêÖ™=íáää=åçêã~äÜ~ëíáÖÜÉíÉåK=
i~ãé~å ëäçÅâå~êK

cáåÑ∏êÇÉä~

aÉí=ëçã=ëâ~=ëâ®ê~ë=éä~ÅÉê~ë=é™=ã~í~êî~ÖJ
åÉåK=qêóÅâ=ÇÉí=ä®íí=ãçí=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=ãÉÇ=
Üà®äé=~î=é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=çÅÜ=ëâàìí=ÇÉí=
ëÉÇ~å=ãçí=ÇÉå=êçíÉê~åÇÉ=âäáåÖ~åI=ëçã=äìÖåí=
Ñ™ê=~êÄÉí~=ëáÖ=áÖÉåçã=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ëâáî~ëK
k®ê=Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=ëâ®êã~ëâáåÉå
sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=MJä®ÖÉ=ãÉÇ=îêÉÇÉíK
pâàìí=ã~í~êî~ÖåÉå=ãçí=âäáåÖ~å=íáää=Ä~âêÉ=ä®ÖÉ=
çÅÜ=ä™ë=Ñ~ëí=ÇÉå=ãÉÇ=ä™ëêÉÖä~ÖÉí=EUF=EêÉÖä~ÖÉí=
™í=î®åëíÉêFK
lã=ëâáîÖçÇëÉí=áååÉÜ™ääáí=ãóÅâÉí=ÑÉííI=íKÉñK=â∏ííI=
âçêîI=çëíW
 ^î=ÜóÖáÉåáëâ~=ëâ®ä=ëâ~=ÜÉäëí=ÜÉä~=ëâ®êJ
ã~ëâáåÉå=çÅÜ=á=ëóååÉêÜÉí=âäáåÖ~å=ÖÉå~ëí=
êÉåÖ∏ê~ëX=ëÉ=~îëåáííÉí=ÒoÉåÖ∏êáåÖÒK
 oÉåÖ∏ê=îáÇ=ÄÉÜçî=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=
çÅÜ ®îÉå=âåáî~îëâê~é~êÉåX=ëÉ=~îëåáííÉí=
ÒoÉåÖ∏êáåÖÒK


oÉåÖ∏êáåÖ
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ é™=ÇÉå=î~ëë~=âäáåÖ~å
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=çÅÜ=äçëë~=âäáåÖ~å=
Ñ∏êÉ=êÉåÖ∏êáåÖK
q~=~äÇêáÖ=âäáåÖ~å=á=ÇÉëë=ëâ®êóíçê=ìí~å=~ääíáÇ=
á áåÑ®ëíåáåÖÉåK
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
açéé~=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=ëâ∏äà=
ÇÉå=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
lÄë>
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK
j~ëâáåÉå=ëí~êí~ê=Ä~ê~=å®ê=ëâ®êãÉå=
Ñ∏ê âäáåÖ~å=ëáííÉê=é™=éä~íëK
bÑíÉê=êÉåÖ∏êáåÖÉå=ã™ëíÉ=ë™î®ä=âåáî~îëâê~é~êÉå=
Ñ∏ê=âäáåÖ~å=ëçã=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=ë®íí~ë=
é™ éä~íëK
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä

qçêâ~=~î=ãçíçêëí~íáîÉíI=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åI=
âäáåÖ~å=çÅÜ=âåáî~îëâê~é~êÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=çÅÜ=
∏îêáÖ~=ÇÉä~ê=ãÉÇ=ÑìâíáÖ=íê~ë~=çÅÜ=íçêâ~=ÇÉã=
íçêê~K=^åî®åÇ=äáíÉ=Ü~åÇÇáëâãÉÇÉä=îáÇ=ÄÉÜçîK
PN
ëî
håáî~îëâê~é~êÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åI=é™ã~í~êÉåLêÉëíJ
Ü™ää~êÉå=EÖ®ääÉê=áåíÉ=j^pVRKKF=ë~ãí=ëÉêîÉêáåÖëJ
Ñ~íÉí=â~å=®îÉå=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK
hä®ã=áåíÉ=Ñ~ëí=ÇÉä~êå~=á=Çáëâã~ëâáåÉå=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=Ç™=â~å=ÇÉÑçêãÉê~ë=ìåÇÉê=
ÇáëâåáåÖÉåK
m™=j^pVRKK=â~å=âäáåÖ~å=Ñ~ëíë~íí=á=ëâóÇÇëÜ™äJ
ä~êÉå=ëíçéé~ë=áå=ëçã=çã=ÇÉå=îçêÉ=Éå=í~ääêáâ=
á Çáëâã~ëâáåÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê~ëK
içëë~=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åI=âäáåÖ~å=çÅÜ=
é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉåK
 aê~=ã~í~êî~ÖåÉå=ãçí=ÇáÖ=íáääë=âäáåÖ~å=
äáÖÖÉê ÑêáííK
_áäÇ=NPI=NQ
 içëë~=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=EíêóÅâ=é™=ÇÉå=
ìééÉ=íáää=Ü∏ÖÉêFK
_áäÇ=NR
 sêáÇ=âäáåÖ~åë=áåÑ®ëíåáåÖ=ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉí=çÅÜ=
çÅÜ=í~=ìí=ÇÉåK
m™=j^pVRKK=â~å=âäáåÖ~å=äçëë~ë=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
ëâóÇÇëÜ™ää~êÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åK
_áäÇ=NS
 içëë~=Ñ∏êëáâíáÖí=âåáî~îëâê~é~êÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=
EÄ∏êà~=åÉÇíáääFK
p®íí~=íáääÄ~â~=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åI=âäáåÖ~å=
çÅÜ=é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉåK
_áäÇ=NT
 qêóÅâ=íáääÄ~â~=âåáî~îëâê~é~êÉå=EÄ∏êà~=åÉÇíáääFK
_áäÇ=NU
 p®íí=íáääÄ~â~=âäáåÖ~å=ÖÉåçã=~íí=Ü™ää~=ÇÉëë=
áåÑ®ëíåáåÖ=äçÇê®íí=çÅÜ=îêáÇ~=ãçíìêë=íáää=ëíçééÉí=
EÇÉí=ëâ~=Ü∏ê~ë=~íí=âäáåÖ~å=Ñ~ëíå~êFK
m™=j^pVRKK=â~å=âäáåÖ~ë=ë®íí~ë=íáääÄ~â~=ãÉÇ=
Üà®äé=~î=ëâóÇÇëÜ™ää~êÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åK
_áäÇ=NV
 p®íí=íáääÄ~â~=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=ÖÉåçã=~íí=
Ñ∏êëí=íêóÅâ~=Ñ~ëí=ÇÉå=åÉÇíáää=çÅÜ=ëÉÇ~å=ÜÉä~=
ëâ®êãÉå=é™=éä~íë=EíêóÅâ=áåíÉ=ìééÉ=íáää=Ü∏ÖÉêFK
j~í~êî~ÖåÉåK
_áäÇ=OM
 sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=äJä®ÖÉ=ãÉÇ=îêÉÇÉíK
 içëë~=ã~í~êî~ÖåÉå=Ñê™å=ÄçêÇÉíK
 p®íí=íáääÄ~â~=ã~í~êî~ÖåÉå=ÖÉåçã=~íí=ëâàìí~=
áå ÇÉå=á=ëé™êÉåK
fåëí®ääåáåÖëéä~íí~åK
_áäÇ=ON
 sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=äJä®ÖÉ=ãÉÇ=îêÉÇÉíK
 içëë~=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=çÅÜ=ëà®äî~=âäáåÖ~å=
EÄáäÇ=NPI=NQI=NRFK
 içëë~=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~åK
 p®íí=íáääÄ~â~=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=EîêáÇ=îêÉÇÉí=íáää=
ä®ÖÉ=äF=ÖÉåçã=~íí=Ñ∏êëí=íê®=áå=ãÉí~ääëí~î~êå~=
á ëé™êÉå=é™=ÄçêÇÉíK

PO
c∏êî~êáåÖ
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ é™=ÇÉå=î~ëë~=âäáåÖ~å
c∏êî~ê~=éêçÇìâíÉå=ë™=~íí=Ä~êå=áåíÉ=â~å=âçãã~=
™í=ÇÉåK
 sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=MJä®ÖÉ=ãÉÇ=
îêÉÇÉí ENFK
 c®ëí=ã~í~êî~ÖåÉå=ãÉÇ=ä™ëêÉÖä~ÖÉí=EUF=
Eä™ëêÉÖä~ÖÉí=™í=î®åëíÉêFK
 pä~ÇÇÉå=â~å=Ñ∏êî~ê~ë=á=ÑáÅâ~å=ENOFK
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVRKKW
 aê~=ä®íí=á=ëä~ÇÇÉå=çÅÜ=ä™í=ëä~ÇÇÉå=êìää~ë=
áå E~ìíçã~íáëâ=ëä~ÇÇîáåÇ~FK
jçåíÉê~=ëâ®êã~ëâáåÉå=
á ~êÄÉíëÄ®åâ
pâ®êã~ëâáåÉå=â~å=ëâêìî~ë=Ñ~ëí=á=â∏âë~êÄÉíëÄ®åâ=
EíKÉñK=ëâáî~=ëçã=â~å=äóÑí~ë=ìéé=ÉääÉê=Ñ®ää~ë=åÉÇFK=
c∏ê ÇÉíí~=âê®îë=íê®ëâêìî~ê=Õ=R=ãã=EãÉÇÑ∏äàÉê=
áåíÉ äÉîÉê~åëÉåFK
_áäÇ=OO
 j~êâÉê~=î~ê=Ñ®ëíÜ™äÉå=ëâ~=Äçêê~ë=ÉåäáÖí=
ÇÉ ã™íí=ëçã=îáë~ë=é™=ÄáäÇÉåK
_áäÇ=OP
 _çêê~=Ñ®ëíÜ™äÉå=çÅÜ=ãçåíÉê~=ëâ®êã~ëâáåÉåK
aê~=áåíÉ=™í=ëâêìî~êå~=Ñ∏ê=Ü™êí=ìí~å=âçåíêçääÉê~=
áëí®ääÉí=ãÉÇ=à®ãå~=ãÉää~åêìã=~íí=ëâ®êJ
ã~ëâáåÉå=ëáííÉê=çêÇÉåíäáÖí=Ñ~ëíK
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå
aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=
ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=
çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=ÜìëÜ™ääëJ
éêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=
ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=
~î Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=áåçã=brK
e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=
â∏éí=éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=
ã~ëâáåÉåK
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê
f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ
ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë=
Üçë=Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ëî
o™Ç=îáÇ=ÑÉä
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=j^pVPKKLVRKKW
cÉä
lêë~â
üíÖ®êÇ
pâ®êã~ëâáåÉå=ëí®åÖÉê=~î=ëáÖ=
Eá=ä®ÖÉ=âçåíáåìÉêäáÖ=ÇêáÑíF=çÅÜ=
ä~ãé~å=á=çëíâå~ééÉå=Ääáåâ~ê=
ëå~ÄÄíK
aÉíí~=®ê=áåÖÉí=ÑÉäI=ëâ®êã~ëâáåÉå=
ëí~åå~ê=~ìíçã~íáëâí=ÉÑíÉê=~íí=Ü~=
~êÄÉí~í=âçåíáåìÉêäáÖí=á=NN=ãáåìíÉê=
E~ìíçã~íáëâ=~îëí®åÖåáåÖëJ
ÑìåâíáçåFK
pâ®êã~ëâáåÉå=Ü~ê=∏îÉêä~ëí~íëI=
íKÉñK î~ê=ëâáîÖçÇëÉí=Ñ∏ê=Ü™êí=
E∏îÉêä~ëíëâóÇÇFK
pí®åÖ=~î=ëâ®êã~ëâáåÉåI=ä™í=
ÇÉå=ëî~äå~=Eãáåëí=PM=ãáåìíÉêF=
çÅÜ=ëí~êí~=ÇÉå=Ç®êÉÑíÉê=áÖÉåK
aÉå=Éå~=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=Ö™ê=
áåíÉ=~íí=íêóÅâ~=åÉÇK
pí®åÖ=~î=ëâ®êã~ëâáåÉåI=Çê~=ìí=
ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíI=
äçëë~=ÇÉí=ëçã=Ñ~ëíå~í=çÅÜ=
ëí~êí~=Ç®êÉÑíÉê=™íÉê=ã~ëâáåÉåK
jçåíÉê~=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åK
aì=Ü~ê=Öä∏ãí=ë®íí~=íáääÄ~â~=
ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âäáåÖ~åK
p®âÉêÜÉíëëíáÑíÉí=ENV~F=é™=ëâ®êãÉå= _óí=íáää=åó=ëâ®êã=Ñ∏ê=âäáåÖ~åK
Ñ∏ê=âäáåÖ~å=Ü~ê=Äêìíáíë=~îK
sáÇ=~åÇê~=ÑÉä=ÄÉê=îá=ÇáÖ=í~=âçåí~âí=ãÉÇ=ëÉêîáÅÉK=kó=ëâ®êã=Ñ∏ê=âäáåÖ~å=çÅÜ=çÅÜ=åó=âåáî~îëâê~é~êÉå=
Ñ∏ê âäáåÖ~å=Ñáååë=~íí=â∏é~=ëçã=êÉëÉêîÇÉä~ê=Ñê™å=ëÉêîáÅÉK
o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PP
Ñá
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=
áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=
åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå=
êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì=
~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK=hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å=
êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=
â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=
ãìáÇÉå=~ãã~íáääáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=
âÉáííá∏íáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=
ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=
îáÉê~ëíáäçáëë~K
kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=à~=
J~áâçà~K=i~áíÉ=çå=Üìçäíçî~é~~K
h®óíí∏çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=Éêá=ã~ääÉáääÉK=
j~ääáâçÜí~áëÉí=Éêçí=çå=ãÉêâáííó=çÜàÉáëááåK
p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~=
â®óíí∏çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=ììÇÉääÉ=
çãáëí~à~ääÉK
väÉáëäÉáââìêáå=çë~í
h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK
N s~äáíëáå=à~=íìâáäÉîó
p®®Ç®=î~äáíëáãÉää~=îááé~äçáåíáî~Üîììë=
EMÓNR=ããFK
O h®óååáëíóëëìçà~
m~áå~=é~áåáâÉíí~=ÉååÉå=äÉáââìêáå=
â®óååáëí®ãáëí®K=iìâçää~=ÉëíÉí®®å=äÉáââìêáå=
í~Ü~íçå=â®óååáëíóãáåÉåK
P h®óååáëíóëâóíâáå
~=g~âëçíí~áåÉå=â®óíí∏K
Ä vÜí®à~âëçáåÉå=â®óíí∏K
î~áå=j^p=VPKKLVRKKW
Q gììëíçé~áåáâÉ
q®ëí®=ë®®ÇÉí®®å=~äÜ~áåÉå=âáÉêêçëåçéÉìëI=
ÉëáãK=àììëíçå=äÉáââ~~ãáëÉÉåK
R qÉê®
î~áå=j^p=VRKK=Eáäã~å=âìî~~FW=
ëáäÉ®=î~ê~íÉê®=îááé~äçáåíááåX=íÉê®åéáÇáåK
S qÉê®åëìçàìë
T hÉäââ~
^ëÉí~=îááé~äçáí~î~í=Éäáåí~êîáââÉÉí=íÉê®®=
î~ëíÉåK
U iìáëíá
iìâáíëÉ=âÉäââ~=é®®íó~ëÉåíççåW=äìáëíá=
î~ëÉãã~ääÉK
hÉäââ~=äááââììW=äìáëíá=çáâÉ~ääÉK
V q~ëç
hÉäâ~å=âááååáíí®ãáëÉÉåK
PQ
NM g®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáå
g®®åå∏ëé~äçàÉå=îááé~äçáåíááåK
NN q~êàçáäì~ëíá~
sááé~äÉáÇÉå=í~äíÉÉåçííççå=à~=í~êàçáäÉãáëÉÉåK
NO iááí®åí®àçÜÇçå=ë®áäóíóëíáä~
gçÜÇçå=ë®áäóíí®ãáëÉÉåK
s~áå=j^p=VRKKW=âÉä~ìë~ìíçã~íááââ~K
qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
iááí®=ä~áíÉ=î~áå=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉî~å=â®óíí∏J
à®ååáíÉãÉêâáåå®å=ãìâ~áëÉÉå=éáëíçê~ëá~~åK
h®óí®=óäÉáëäÉáââìêá~=î~áåI=âìå=äááí®åí®àçÜíç=à~=ä~áíÉ=
çî~í=ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K
máÇ®=éáÉåÉí=ä~éëÉí=äçáíçää~=ä~áííÉÉëí~K
ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=óâëáåI=àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=
é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K
eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á=
ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=
âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=
é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=í~á=
çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=
íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=â®óí∏å=
à®äâÉÉåI=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~I=âìå=
éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=âìå=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~K=
s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í=
î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K
i~áííÉÉå=âçêà~ìëíó∏íI=ÉëáãK=î~ìêáçáíìåÉÉå=
äááí®åí®àçÜÇçå=î~áÜÇçåI=ë~~=íÉÜÇ®=Ó=î~ÜáåâçàÉå=
î®äíí®ãáëÉâëá=Ó=î~áå=ÜìçäíçäááâÉK
p®Üâ∏â~íâçå=ë~ííìÉëë~=äÉáââìêá=Éá=âóíâÉóÇó=éçáë=
é®®äí®K=pÉ=â®óååáëíóó=ÜÉíá=ë®Üâ∏àÉå=âóíâÉóÇóííó®=
í~~ë=é®®ääÉK
qÉÉ=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííì=ä~áíÉ=â®óíí∏âÉäîçííçã~âëáK
ûä®=â®óí®=óäÉáëäÉáââìêá~=áäã~å=âÉäââ~~
à~=à®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáåí®K
h®óíí∏
mÉëÉ=óäÉáëäÉáââìêá=ÜìçäÉääáëÉëíá=ÉååÉå=
Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~K
bëáî~äãáëíÉäìí
^ëÉí~=äÉáââìêá=í~ë~áëÉääÉ=à~=éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK
î~áå=j^p=VRKKW
gçÜÇçå=ìäçëîÉí®ãáåÉå=ENOF
EgçÜÇçå=âÉä~ìë~ìíçã~íááââ~F
 sÉÇ®=óÜÇÉää®=îÉÇçää~=äááí®åí®àçÜíç~=ìäçë=
Ü~äì~ã~ëá=ã®®ê®=à~=é®®ëí®=àçÜíç=Üáí~~ëíá=áêíáX=
àçÜíç=äìâáííììK
 gçë=àçÜíç=çå=äáá~å=éáíâ®I=îÉÇ®=âÉîóÉëíá=àçÜÇçëí~=
à~=~åå~=ëÉå=âÉä~ìíì~=í~â~áëáåI=âìååÉë=éáíììë=
çå=ëçéáî~K=sÉÇ®=ëáííÉå=ììÇÉääÉÉå=àçÜÇçëí~=à~=
é®®ëí®=Üáí~~ëíá=áêíáK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñá
h~áââá=ã~ääáíW
 i~áí~=éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~~åK
 ^ëÉí~=âÉäââ~=ETF=à~=à®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáå=ENMF=
é~áâçáääÉÉåK
 p®®Ç®=Ü~äì~ã~ëá=îááé~äçáåíáî~Üîììë=ENF
=EMÓNR=ããFK
^äÜ~áåÉå=ë®®í∏~äìÉ=ã~ÜÇçääáëí~~=Éêáíí®áå=
ÜáÉåçàÉå=ëááîìàÉå=îááé~äçáååáå=EÉëáãK=ë~ä~ãáJI=
âáåââìëááîìíFK
 qó∏åå®=Ü~äìíí~Éëë~=í~êàçáäì~ëíá~=ENNF=
é~áâçáääÉÉå=í~á=îÉÇ®=ëÉ=ìäçëK
h®óååáëíóëLéóë®óíóë
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>
qÉê®=éó∏êáá=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉå=îáÉä®=ÜÉíâÉå=
~áâ~~K=máÇ®=â®ÇÉí=éçáëë~=íÉê®å=ä®ÜÉáëóóÇÉëí®K
eìçãK>
jççííçêá=îçá=óäáâìçêãáííì~K
hìå=äÉáââìêá=çå=âÉëâÉóíóâëÉíí®=íçáãáåå~ëë~=
ã~ñK=NM=ãáåììííá~I=~åå~=ëÉå=à®®Üíó®K
g~âëçíí~áåÉå=â®óíí∏W
 m~áå~=Éåëáå=íìêî~äìââç~=EOF=à~=éáÇ®=
é~áåÉííìå~I=é~áå~=ëáííÉå=â®óååáëíóëé~áåáâÉíí~=
EP~FI=âìååÉë=äÉáââìêá=â®óååáëíóóK=m®®ëí®=
íìêî~äìââç=EOF=áêíáK
 móë®óí®=äÉáââìêá=é®®ëí®ã®ää®=áêíá=
â®óååáëíóëé~áåáâÉ=EP~FK
vÜí®à~âëçáåÉå=â®óíí∏W
 m~áå~=Éåëáå=íìêî~äìââç~=EOF=à~=éáÇ®=
é~áåÉííìå~I=é~áå~=ëáííÉå=â®óååáëíóëé~áåáâÉíí~=
EPÄFI=âìååÉë=äÉáââìêá=â®óååáëíóóK=m®®ëí®=
íìêî~äìââç=EOF=à~=â®óååáëíóëé~áåáâÉ=EPÄF=áêíáK
 móë®óí®=äÉáââìêá=é~áå~ã~ää~=
â®óååáëíóëé~áåáâÉíí~=EP~F=à~=é®®ëí®ã®ää®=
ëÉ=áêíáK
î~áå=j^pVPKKLVRKKW
mÉÜãÉ®=â®óååáëíóëíçáãáåíç
qÉê®=â®óååáëíóó=äÉáââìêáå=é®®ääÉâóíâÉãáëÉå=
à®äâÉÉå=éÉÜãÉ®ëíá=éáÉåÉää®=îááîÉÉää®K
î~áå=j^pVPKKLVRKKW
^äÜ~áëÉå=âáÉêêçëåçéÉìÇÉå=ë®®í∏
qÉê®å=âáÉêêçëåçéÉìíí~=îçá=~äÉåí~~=ÉëáãK=àììëíçå=
äÉáââ~~ãáëÉâëáK=hìå=äÉáââìêá=çäá=âóíâÉííóå®=éçáë=
é®®äí®I=åááå=íÉê®=éó∏êáá=ëììêáãã~ää~=
âáÉêêçëåçéÉìÇÉää~=â®óååáëíÉíí®Éëë®=äÉáââìêá=
ëÉìê~~î~å=âÉêê~åK
 m~áå~=àììëíçé~áåáâÉíí~=EQFK=m~áåáââÉÉå=î~äç=
ëóííóóK
 s~áÜÇ~=î~âáçåçéÉìÇÉääÉ=é~áå~ã~ää~=
ììÇÉääÉÉå=àììëíçé~áåáâÉíí~K=s~äç=ë~ããììK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
sááé~äçáåíá

m~áå~=îááé~äçáí~î~í=Éäáåí~êîáââÉÉí=âÉîóÉëíá=
íìâáäÉîó®=î~ëíÉå=à~=íó∏åå®=Üáí~~ëíá=éó∏êáî®®=
íÉê®®=î~ëíÉåK
sááé~äçáååáå=à®äâÉÉå
^ëÉí~=îááé~äçáåíáî~ÜîììÇÉâëá=MK
qó∏åå®=âÉäââ~=íÉê®å=ëììåí~~å=
é®®íó~ëÉåíççå=~ëíá=à~=äìâáíëÉ=äìáëíáää~=EUF=
Eäìáëíá î~ëÉãã~ääÉFK
hìå=çäÉí=äÉáâ~ååìí=ê~ëî~áëá~=Éäáåí~êîáââÉáí~=
EÉëáãK äáÜ~~I=ã~ââ~ê~~I=àììëíç~FW
 mìÜÇáëí~=ÜóÖáÉåáëáëí®=ëóáëí®=äÉáââìêá=à~=
î~êëáåâáå=íÉê®=ÜÉíá=â®óí∏å=à®äâÉÉåX=â~íëç=
âçÜí~=ÊmìÜÇáëíìëÂK
 mìÜÇáëí~=í~êîáíí~Éëë~=íÉê®åëìçàìë=à~=
íÉê®åéìÜÇáëíáåX=â~íëç=âçÜí~=ÊmìÜÇáëíìëÂK


mìÜÇáëíìë
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>
fêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=à~=íÉê®=
äÉáââìêáëí~=ÉååÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~K
ûä®=í~êíì=íÉê®®å=ëÉå=äÉáââ~ìëéáåå~äí~I=î~~å=çí~=
âááååá=~áåç~ëí~~å=íÉê®åéáíáãÉëí®K
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
ûä®=âçëâ~~å=ìéçí~=äÉáââìêá~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
eìçãK>
i~áííÉÉå=éáåå~í=îçáî~í=î~ìêáçáíì~K
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìë~áåÉáí~K
i~áíÉ=Éá=â®óååáëíó=áäã~å=íÉê®åëìçàìëí~K
hááååáí®=éìÜÇáëí~ãáëÉå=à®äâÉÉå=íÉê®åéìÜÇáëíáå=
à~=íÉê®åëìçàìë=é~áâçáääÉÉåK
i~áííÉÉå=éìÜÇáëíìë
móóÜá=ä~áíÉI=íÉê®åëìçàìëI=íÉê®=à~=
íÉê®åéìÜÇáëíáå=ëÉâ®=äáë®çë~í=âçëíÉ~ää~=
éóóÜâÉÉää®=à~=âìáî~~K=h®óí®=í~êîáíí~Éëë~=
ÜáÉã~å=â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~=
~ëíá~åéÉëì~áåÉíí~K
 qÉê®åéìÜÇáëíáãÉåI=à®®åå∏ëé~ä~å=éáíáãÉå=
EÉá ã~ääáëë~=j^pVRKKF=à~=í~êàçáäì~ëíá~å=îçáí=
éÉëí®=ãó∏ë=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
s~êãáëí~I=Éíí®=çë~í=Éáî®í=à®®=éìêáëíìâëááå=J=
åááÇÉå=ãìçíç=îçá=ãììííì~K
j^pVRKKW=îçáí=âááååáíí®®=íÉê®å=íÉê®åéáíáãÉÉå=à~=
~ëÉíí~~=åÉ=óÜÇÉëë®=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëÉÉå=âìáå=
ä~ìí~ëÉåK

PR
Ñá
qÉê®åëìçàìâëÉåI=íÉê®å=à~=à®®åå∏ëé~ä~å=
éáíáãÉå=áêêçíìëK
 qó∏åå®=âÉäââ~~=í~~âëÉé®áåI=âìååÉë=íÉê®=
î~é~ìíììK
hìî~=NPI=NQ
 s~é~ìí~=íÉê®åëìçàìë=äìâáíìâëÉëí~=Eé~áå~=
çáâÉ~åéìçäÉáëÉëí~=óä®âìäã~ëí~F=à~=áêêçí~=
ëìçàìëK
hìî~=NR
 h®®åå®=íÉê®®=íÉê®åéáíáãÉëë®=ãó∏í®é®áî®®å=
î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=à~=áêêçí~K
j^pVRKKW=îçáí=áêêçíí~~=íÉê®å=íÉê®åéáíáãÉå=
~îìää~K
hìî~=NS
 fêêçí~=íÉê®åéìÜÇáëíáå=î~êçî~ëíá=é~áâçáäí~~åK=
^äçáí~=áêêçíí~ãáåÉå=~äÜ~~äí~K
qÉê®åëìçàìâëÉåI=íÉê®å=à~=à®®åå∏ëé~ä~å=
éáíáãÉå=âááååáíóëK
hìî~=NT
 m~áå~=íÉê®åéìÜÇáëíáå=í~â~áëáå=é~áâçáääÉÉåK=
^äçáí~=âááååáíóë=~äÜ~~äí~K
hìî~=NU
 ^ëÉí~=íÉê®=íÉê®åéáíáãÉëë®=éóëíó~ëÉåíççå=
à~ â®®åå®=î~ëí~é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=
EëÉå éáí®®=å~éë~Üí~~=âááååá=âììäìî~ëíáFK
j^p=VRKKW=îçáí=âááååáíí®®=íÉê®å=íÉê®åéáíáãÉå=
~îìää~K
hìî~=NV
 ^ëÉí~=Éåëáå=íÉê®åëìçàìë=é~áâçáääÉÉå=~äÜ~~äí~=
à~=é~áå~=ëáííÉå=âááååá=E®ä®=é~áå~=çáâÉ~ëí~=
óä®âìäã~ëí~FK
hÉäâ~å=áêêçíìëLâááååáíóëK
hìî~=OM
 ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=äK
 mçáëí~=âÉäââ~=í~ëçëí~K
 hááååáí®=âÉäââ~=íó∏åí®ã®ää®=ëÉ=é~áâçáääÉÉå=
í~ëçëë~=çäÉîááå=çÜà~áãááåK
qìâáäÉîóå=áêêçíìëLâááååáíóëK
hìî~=ON
 ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=äK
 fêêçí~=íÉê®åëìçàìë=à~=íÉê®=Eâìî~í=NPI=NQI=NRFK
 fêêçí~=íìâáäÉîóK
 hìå=âááååáí®í=íìâáäÉîó®=Eî~äáíëáå=
~ëÉååçëë~ äFI=íó∏åå®=Éåëáå=çÜà~áåí~éáí=
í~ëçëë~=çäÉî~~å=êÉáâ®®åK
PS
p®áäóíóë
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>
p®áäóí®=ä~áíÉíí~=éçáëë~=ä~ëíÉå=ìäçííìîáäí~K
 ^ëÉí~=î~äáíëáå=ENF=~ëÉåíççå=MK
 iìâáíëÉ=âÉäââ~=é~áâçáääÉÉå=äìáëíáää~=EUF=
Eäìáëíá î~ëÉãã~ääÉFK
 i~áí~=äááí®åí®àçÜíç=ëáí®=î~êíÉå=çäÉî~~å=
íáä~~å ENOFK
î~áå=j^p=VRKKW
 sÉÇ®=âÉîóÉëíá=àçÜÇçëí~=à~=~åå~=ëÉå=âÉä~ìíì~=
é~áâçáääÉÉå=EâÉä~ìë~ìíçã~íááââ~FK
väÉáëäÉáââìêáå=âááååáíóë=
âÉáííá∏â~äìëíÉÉëÉÉå
iÉáââìêáå=îçá=~ëÉåí~~=âááåíÉ~ëíá=âÉáííáçâ~äìëíÉÉëÉÉåK
hááååáíí~ãáëÉÉå=í~êîáí~~å=éììêììîÉà~=Õ=R=ãã==
EÉáî~í ëáë~ääó=íçáãáíìâëÉÉåFK=
hìî~=OO
 q~êâáëí~=~áâ~=~àçáåI=Éíí®=êììîáí=çî~í=çáâÉáå=
é~áâçáää~~åK
hìî~=OP
mçê~~=âááååáíóëêÉá®í=à~=âááååáí®=äÉáââìêá=
é~áâçáääÉÉåK
ûä®=âáêáëí®=êììîÉà~=äáá~å=âáêÉ®ääÉK=q~êâáëí~=~áâ~
~àçáåI=Éíí®=êììîáí=çî~í=çáâÉáå=é~áâçáää~~åK
háÉêê®íóëçÜàÉáí~
q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=ÉäÉâíêçåááâJ
â~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=brJÇáêÉâíááîáå=
OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=ãÉêâáåí®=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíááîá=~åí~~=
éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=
é~ä~ìíìëçáâÉìÇÉëí~=à~ Üó∏Çóåí®J
ãáëÉëí®=à~=ëÉ=âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K
q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=
ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=
âìåå~å=îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=
î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä∏áäí®K
q~âìì
q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=
ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK=
q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí=ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=
àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK=
q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå=å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííáK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñá
väÉáëäÉáââìêáå=âááååáíóë=âÉáííá∏â~äìëíÉÉëÉÉå
î~áå=j^pVPKKLVRKKW
qçáãÉåéáÇÉ
póó
qçáãÉåéáÇÉ
i~áíÉ=âóíâÉóíóó=éçáë=é®®äí®=
EóÜí®à~âëçáëÉëë~=â®óí∏ëë®F=à~=
àììëíçé~áåáââÉÉå=î~äç=îáäââìì=
åçéÉ~ëíáäK
q®ã®=Éá=çäÉ=îáâ~W=âìå=ä~áíÉ=çå=çääìí=
âÉëâÉóíóâëÉíí®=â®óí∏ëë®I=ëÉ=
éóë®Üíóó=~ìíçã~~ííáëÉëíá=
NN ãáåììíáå=âìäìííì~=
E~ìíçã~~ííáåÉå=
éçáëâóíâÉóíóãáëíçáãáåíçFK
i~áíÉ=çå=óäáâìçêãáíÉííìI=ÉëáãK=
óêáíÉííááå=îááé~äçáÇ~=äáá~å=âçîá~=
~áåÉâëá~=Eóäáâìçêãáíìëëìçà~FK
hóíâÉ=ä~áíÉ=éçáë=é®®äí®I=~åå~=
ëÉå=à®®Üíó®=Eî®Üáåí®®å=
PM ãáåììííá~FI=â®óååáëí®=ä~áíÉ=
ëáííÉå=ììÇÉääÉÉåK
hóíâÉ=ä~áíÉ=éçáë=é®®äí®I=áêêçí~=
éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~I=éçáëí~=
ëóó=óäáâìçêãáííìãáëÉÉåI=
â®óååáëí®=ä~áíÉ=ììÇÉääÉÉåK
h®óååáëíóëé~áåáââÉáí~=Éá=îçá= qÉê®åëìçàìë=Éá=çäÉ=é~áâçáää~~åK
hááååáí®=íÉê®åëìçàìëK
é~áå~~K
qÉê®åëìçàìâëÉå=î~êçí~ééá=ENV~F= s~áÜÇ~=íÉê®åëìçàìâëÉå=íáä~ääÉ=
çå=â~íâÉååìíK
ììëá=ëìçàìëK
lí~=óÜíÉóë=ÜìçäíçäááââÉÉëÉÉå=ãìáëë~=Ü®áêá∏í~é~ìâëáëë~K=qÉê®åëìçàìâëá~=à~=íÉê®åéìÜÇáëíáãá~=ë~~=
î~ê~çëáå~=ÜìçäíçäááââÉÉëí®K
láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PT
Éë
båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK
`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK
j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
é•Öáå~=ïÉÄK
bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë=
Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç=
áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=
ÇÉ ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë=
Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêÅáçëI=
Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç=ÅçÅáå~ë=
é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëáçJ
åÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK
kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=ó=äçë=
íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=ìëç=
Ççã¨ëíáÅçK=bä=~é~ê~íç=åç=êÉèìáÉêÉ=ìå=ã~åíÉåáJ
ãáÉåíç=ÉëéÉÅáÑáÅçK
i~ë=éêÉëÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëçå=î•äáÇ~ë=
é~ê~=ÇáÑÉêÉåíÉë=ãçÇÉäçë=ÇÉ=~é~ê~íçK=
i~ë ÇáÑÉêÉåÅá~ë=ëÉ=ãìÉëíê~å=Éå=Å~Ç~=ãçãÉåíçK
iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä=
~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=ìå=éçëáÄäÉ=éêçéáÉí~êáç=
éçëíÉêáçêK=bå=Å~ëç=ÇÉ=ÅÉÇÉê=ç=ÉåíêÉÖ~ê=Éä=
~é~ê~íç=~=çíê~=éÉêëçå~I=~Åçãé•¥Éäç=ëáÉãéêÉ=
ÇÉ=ä~ë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçK
aÉëÅêáéÅáμå=ÇÉä=~é~ê~íç
aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=é•Öáå~ë=Åçå=ä~ë=
áäìëíê~ÅáçåÉëK
N j~åÇç=Öáê~íçêáç=Åçå=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ
^àìëí~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=EM=Äáë=NR=ããFK
O pÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå
léêáãáê=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=~åíÉë=
ÇÉ ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK=^Åíáî~ê=Éä=ëÉÖìêç=
Åçåíê~=ÅçåÉñáμå=Ñçêíìáí~K
P qÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå
~ m~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ãçãÉåí•åÉçK
Ä m~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÅçåíáåìçK
ëμäç=ãçÇÉäçë=j^pVPKKLVRKKW
Q qÉÅä~=é~ê~=Åçêí~ê=èìÉëç
^àìëí~=ìå~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=
ã•ë=Ä~à~=é~ê~=Åçêí~êI=éçê=ÉàÉãéäçI=èìÉëç=
ó éêçÇìÅíçë=ëÉãÉà~åíÉëK
R `ìÅÜáää~
ëμäç=ãçÇÉäçë=j^pVRKK=Eëáå=áäìëíê~ÅáμåFW=
`ìÅÜáää~=~ÇáÅáçå~äI=ëáå=~Ñáä~Çç=çåÇìä~ÇçI=
é~ê~ Åçêí~ê=à~ãμåI=Åçå=ëçéçêíÉK
S q~é~=ÇÉ=éêçíÉÅÅáμå=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~
T `~êêç=ãμîáä
mêÉëáçå~ê=Éä=éêçÇìÅíç=~=Åçêí~ê=Åçåíê~=
ä~ ÅìÅÜáää~K
PU
U
m~ë~Ççê
cáà~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Éå=ëì=éçëáÅáμå=Ñáå~äW=
m~ë~Ççê=~=ä~=áòèìáÉêÇ~K
`~êêç=ÇÉëéä~ò~ÄäÉW=m~ë~Ççê=~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~K
V _~ëÉ=ÇÉ=~éçóç
pçÄêÉ=¨ëí~=ëÉ=ÅçäçÅ~=Éä=Å~êêç=ãμîáäK
NM pçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çë
mÉêãáíÉ=Åçêí~ê=ëáå=éÉäáÖêç=~äÖìåç=äçë=íêçòçë=
ÇÉ=~äáãÉåíç=éÉèìÉ¥çëK
NN _~åÇÉà~=ÇÉ=ëÉêîáÅáç
m~ê~=ÅçäçÅ~ê=ó=ëÉêîáê=äçë=éêçÇìÅíçë=Åçêí~ÇçëK
NO `çãé~êíáãÉåíç=é~ê~=êÉÅçÖÉê=Éä=Å~ÄäÉ
mÉêãáíÉ=Öì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=
ÇÉä ~é~ê~íçK
pμäç=Éå=äçë=ãçÇÉäçë=j^pVRKKW=aáëéçëáíáîç=
~ìíçã•íáÅç=é~ê~=Éåêçää~ê=Éä=Å~ÄäÉK
^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç=
Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=
ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK
kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Éå=Å~ëç=
ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ç=Éä=~é~ê~íç=
ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=
ÇÉ äçë åá¥çëK
sáÖáä~ê=~=äçë=åá¥çë=Åçå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=èìÉ=
àìÉÖìÉå=Åçå=Éä=~é~ê~íçK
kç=éÉêãáíáê=èìÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=
ëÉåëçêá~äÉë=ç=ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=
ç èìÉ Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=
ó ÉñéÉêáÉåÅá~I=ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=
ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=
ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=
áåëíêìÅÅáμå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄäÉ=
ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK
aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=íê~ë=
Å~Ç~=ìëç=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=ÅçãéêçÄ~ê=ÇÉÑÉÅíçë=
Éå Éä=ãáëãçK=kç=~êê~ëíê~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=
ÇÉä=~é~ê~íç=éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=ç=Å~åíçë=
Åçêí~åíÉëK
bå=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÉëíìîáÉê~=
ÇÉÑÉÅíìçëçI=¨ëíÉ=ëμäç=éìÉÇÉ=ëÉê=ëìëíáíìáÇç=éçê=
éÉêëçå~ä=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=
^ìíçêáò~Çç=éçê=ê~òçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇK
bå=Å~ëç=ÇÉ=~îÉê∞~=ç=ÅçêíÉ=ÇÉä=ëìãáåáëíêç=
ÇÉ ÅçêêáÉåíÉI=Éä=~é~ê~íç=éÉêã~åÉÅÉ=ÅçåÉÅí~ÇçI=
éçê=äç=èìÉ=Åçåíáå∫~=ÑìåÅáçå~åÇç=í~å=éêçåíç=
Åçãç=ëÉ=êÉëí~ÄäÉÅÉ=ä~=~äáãÉåí~Åáμå=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
^åíÉë=ÇÉ=ÇÉëÜ~ÅÉêëÉ=ÇÉ=ëì=~é~ê~íç=ìë~Çç=
ÇÉÄÉê•=áåìíáäáò~êäçK
flkç=ÉãéäÉ~ê=åìåÅ~=Éä=Åçêí~Ñá~ãÄêÉë=ëáå=Å~êêç=
ãμîáä=ó=ëçéçêíÉ=é~ê~=êÉëíçë=éÉèìÉ¥çë>
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éë
rë~ê=Éä=~é~ê~íç
iáãéá~ê=~=ÑçåÇç=Éä=~é~ê~íç=~åíÉë=ÇÉ=ìë~êäç=éçê=
îÉò=éêáãÉê~K
mêÉé~ê~íáîçë
`çäçÅ~ê=Éä=~é~ê~íç=ëçÄêÉ=ìå~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóç=
äáë~=ó=äáãéá~K
ëμäç=ãçÇÉäçë=j^pVRKKW
bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ëì=Åçãé~êíáãÉåíç=ENOF=
EÇáëéçëáíáîç=ÇÉ=Éåêçää~ãáÉåíç=~ìíçã•íáÅçF
 qáê~ê=ÇÉä=Å~ÄäÉI=ìå~=ëçä~=îÉòI=Ü~ëí~=~äÅ~åò~ê=
ä~=äçåÖáíìÇ=ÇÉëÉ~Ç~K
 m~ê~=êÉÇìÅáê=ä~=äçåÖáíìÇ=ÇÉä=Å~ÄäÉI=íáê~ê=
äáÖÉê~ãÉåíÉ=ÇÉä=ãáëãç=ó=ÇÉà~ê=èìÉ=Éä=
Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=Éåêçää~ãáÉåíç=~ìíçã•íáÅç=
äç êÉÅçà~=Ü~ëí~=~äÅ~åò~ê=ä~=äçåÖáíìÇ=ÇÉëÉ~Ç~K=
sçäîÉê=~=íáê~ê=äáÖÉê~ãÉåíÉ=ÇÉä=Å~ÄäÉ=ó=ëçäí~êäç=
äÉåí~ãÉåíÉK
m~ê~=íçÇçë=äçë=ãçÇÉäçëW
 `çåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=ä~=íçã~=
ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
 `çäçÅ~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=ETF=ó=Éä=ëçéçêíÉ=
é~ê~ íêçòçë=éÉèìÉ¥çë=ENMF=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=
ÇÉ ~éçóçK
 ^àìëí~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=ENF=ÇÉëÉ~Çç=
EM=Ü~ëí~=NR=ããFK
bå=Éä=ã~êÖÉå=ÇÉ=~àìëíÉ=áåÑÉêáçêI=ëÉ=éìÉÇÉå=
ëÉäÉÅÅáçå~ê=ìåçë=~åÅÜçë=ÇÉ=ÅçêíÉ=ãìó=Ñáåçë=
Eéçê=ÉàÉãéäç=é~ê~=Åçêí~ê=ë~äÅÜáÅÜμå=ç=à~ãμåFK
 bå=Å~ëç=ÇÉ=ÇÉëÉ~êäçI=êÉéäÉÖ~ê=ç=ÇÉëéäÉÖ~ê=
ä~ Ä~åÇÉà~=ÇÉ=ëÉêîáÅáç=ENNFK

`çåÉñáμåLaÉëÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=
ÇÉä ãçíçê>
i~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=Åçåíáå∫~=Öáê~åÇç=ìåçë=
áåëí~åíÉë=íê~ë=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK=
flkç ~éêçñáã~ê=ä~ë=ã~åçë=~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê>=
fl^íÉåÅáμå>
bä=ãçíçê=éìÉÇÉ=ëçÄêÉÅ~äÉåí~êëÉK
aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=~é~ê~íç=íê~ë=ìå=éÉê∞çÇç=ã•ñáãç=
ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçåíáåìç=ÇÉ=ÇáÉò=ãáåìíçëK
`çåÉñáμå=é~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
ãçãÉåí•åÉçW
 léêáãáê=éêáãÉêç=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOFK=
j~åíÉåÉêäç=çéêáãáÇçK=^ÅÅáçå~ê=Éä=éìäë~Ççê=
EP~F=Ü~ëí~=èìÉ=Éä=~é~ê~íç=ëÉ=éçåÖ~=Éå=
ã~êÅÜ~K=pçäí~ê=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOFK
 m~ê~=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=ëçäí~ê=
Éä éìäë~Ççê=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EP~FK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
`çåÉñáμå=é~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÅçåíáåìçW
 léêáãáê=éêáãÉêç=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOFK=
j~åíÉåÉêäç=çéêáãáÇçK=^ÅÅáçå~ê=Éä=éìäë~Ççê=
ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EPÄF=Ü~ëí~=èìÉ=Éä=~é~ê~íç=
ëÉ éçåÖ~=Éå=ã~êÅÜ~K=pçäí~ê=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=
ÅçåÉñáμå=EOF=ó=Éä=éìäë~Ççê=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EPÄFK
 m~ê~=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=~ÅÅáçå~ê=
åìÉî~ãÉåíÉ=Éä=éìäë~Ççê=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=
EP~F=ó=ëçäí~êäçK
ëμäç=ãçÇÉäçë=j^pVPKKLVRKKW
^êê~åèìÉ=ëì~îÉ
qê~ë=ÅçåÉÅí~ê=ä~=ã•èìáå~I=ä~=ÅìÅÜáää~=áåáÅá~=
ëì ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçå=ìå=äáÖÉêç=êÉí~êÇçK
ëμäç=ãçÇÉäçë=j^pVPKKLVRKKW
^àìëí~ê=ìå~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç=ã•ë=Ä~à~
i~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=ëÉ=éìÉÇÉ=
~Ç~éí~ê=~=ä~ë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÅçåÅêÉí~ë=ÇÉä=
~äáãÉåíç=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~=Åçêí~êI=éçê=ÉàÉãéäç=
èìÉëçK=^ä=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=ä~=ÅìÅÜáää~=
áåáÅá~=ëì=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Öáê~åÇç=~=ä~=ã•ñáã~=
îÉäçÅáÇ~ÇK
 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=é~ê~=Åçêí~ê=èìÉëç=EQFK=
bä éáäçíç ÇÉ=~îáëç=ÇÉ=ä~=íÉÅä~=ëÉ=áäìãáå~K
 m~ê~=Åçåãìí~ê=~=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç=
Éëí•åÇ~êI=éìäë~ê=åìÉî~ãÉåíÉ=ä~=íÉÅä~=é~ê~=
Åçêí~ê=èìÉëçK=bä=éáäçíç=ÇÉ=~îáëç=ëÉ=~é~Ö~K
`çêí~ê=~äáãÉåíçë

mêÉëáçå~ê=äáÖÉê~ãÉåíÉ=Éä=~äáãÉåíç=èìÉ=
ëÉ î~ó~=~=Åçêí~ê=Åçåíê~=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ=
ó Éãéìà~êäç=äÉåí~ãÉåíÉ=Ü~Åá~=ä~=ÅìÅÜáää~=
ÅáêÅìä~ê=Éå=ã~êÅÜ~K
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íç
`çäçÅ~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂMÊK
aÉëéä~ò~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Éå=ÇáêÉÅÅáμå=
~ ä~ ÅìÅÜáää~I=Ü~ëí~=~äÅ~åò~ê=ä~=éçëáÅáμå=Ñáå~äX=
Ñáà~êäç=Éå=ÇáÅÜ~=éçëáÅáμå=Åçå=~óìÇ~=
ÇÉä é~ë~Ççê=EUFK
qê~ë=Åçêí~ê=~äáãÉåíçë=èìÉ=ÅçåíÉåÖ~å=Öê~ë~=
Eéçê ÉàÉãéäç=Å~êåÉI=ÉãÄìíáÇçI=èìÉëçFW
 mçê=ê~òçåÉë=ÜáÖá¨åáÅ~ë=ëÉ=~ÅçåëÉà~=äáãéá~ê=
Éä ~é~ê~íçI=ó=Éå=é~êíáÅìä~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~êI=
áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=ÅçåÅäìáê=
Éä íê~Ä~àç=Åçå=Éä=ãáëãçK=
s¨~ëÉ=~=ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç=ÂiáãéáÉò~=
ÇÉä=~é~ê~íçÊK
 bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáçI=äáãéá~ê=í~ãÄá¨å=ä~=í~é~=
ó Éä=éêçíÉÅíçê=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~K=s¨~ëÉ=~ä=
êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç=ÂiáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íçÊK


PV
Éë
iáãéáÉò~=ó=ÅçåëÉêî~Åáμå
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=
ÇÉä ãçíçê>
bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=
ÇÉ ÅçêêáÉåíÉ=~åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=~=ä~=äáãéáÉò~=
ÇÉä=~é~ê~íçK
flkç=ëìàÉí~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=éçê=
ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉ=ÅçêíÉI=ëáåç=éçê=Éä=ëçéçêíÉ=
ÇÉ ä~ ãáëã~K
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë
flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=Å~êÅ~ë~=ÇÉä=~é~ê~íç=
EÅçå=Éä=ãçíçêF=Éå=Éä=~Öì~=åá=äáãéá~êä~=Ä~àç=
Éä ÖêáÑç=ÇÉä=~Öì~>
fl^íÉåÅáμå>
i~ë=ëìéÉêÑáÅáÉë=éìÉÇÉå=êÉëìäí~ê=Ç~¥~Ç~ëK=
kç=ÉãéäÉ~ê=~ÖÉåíÉë=~ÖêÉëáîçë=ç=~Äê~ëáîçëK
flbä=~é~ê~íç=åç=ÑìåÅáçå~=ëáå=ä~=í~é~=
ÅçäçÅ~Ç~>
qê~ë=äáãéá~ê=Éä=~é~ê~íçI=ãçåí~ê=Éä=éêçíÉÅíçê=
ÇÉ ä~=ÅìÅÜáää~=ó=ä~=í~é~K
iáãéá~ê=Éä=~é~ê~íç
iáãéá~ê=ä~=Å~êÅ~ë~I=ä~=ÅìÅÜáää~I=Éä=éêçíÉÅíçê=
ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=ó=ä~ë=éáÉò~ë=~Åçéä~ÄäÉë=ëμäç=
Åçå=ìå=é~¥ç=Ü∫ãÉÇçK=bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáçI=
~ÖêÉÖ~ê=ìå=éçÅç=ÇÉ=ä~î~î~àáää~ë=ã~åì~äK
 bä=éêçíÉÅíçê=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~I=Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=
íêçòçë=éÉèìÉ¥çë=Eåç=Éå=äçë=ãçÇÉäçë=
j^pVRKKF=ó=ä~=Ä~åÇÉà~=ÇÉ=ëÉêîáÅáç=ëÉ=éìÉÇÉå==
ä~î~ê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK
flmêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=åç=~éêáëáçå~êäçë>=
fli~ë éáÉò~ë=éçÇê∞~å=ÇÉÑçêã~êëÉ>
bå=äçë=ãçÇÉäçë=j^pVRKK=ëÉ=éìÉÇÉ=ãçåí~ê=ä~=
ÅìÅÜáää~=Éå=Éä=ëçéçêíÉ=ó=ÅçäçÅ~êä~=Åçãç=ìå=éä~íç=
åçêã~ä=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK
aÉëãçåí~ê=ä~=í~é~=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~I=ä~=ÅìÅÜáää~=
ó Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çëK
 aÉëéä~ò~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Ü~Åá~=~íê•ëI=Ü~ëí~=
èìÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=èìÉÇÉ=äáÄêÉK
cáÖK=NPI=NQ
 aÉëÄäçèìÉ~ê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~I=éêÉëáçJ
å~åÇç=é~ê~=Éääç=Éå=ä~=é~êíÉ=ëìéÉêáçê=
ÇÉêÉÅÜ~ ÇÉä=ãáëãçK=oÉíáê~êäçK
cáÖK=NR
 dáê~ê=Éä=ëçéçêíÉ=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~=
EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉä=êÉäçàFI=
Ü~ëí~=Éä=íçéÉK
bå=äçë=ãçÇÉäçë=j^pVRKK=ä~=ÅìÅÜáää~=
ëÉ éìÉÇÉ=êÉíáê~ê=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=ëçéçêíÉK

QM
cáÖK=NS
 pçäí~ê=ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ=Éä=éêçíÉÅíçê=ÇÉ=ä~=
ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ëì=~ëáÉåíçI=ÅçãÉåò~åÇç=éçê=~Ä~àçK
jçåí~ê=ä~=í~é~=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~I=ä~=ÅìÅÜáää~=
ó Éä ëçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çëK
cáÖK=NT
 jçåí~ê=Éä=éêçíÉÅíçê=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Éå=ëì=ëáíáçI=
ÅçãÉåò~åÇç=éçê=~Ä~àçK
cáÖK=NU
 j~åíÉåÉê=Éä=ëçéçêíÉ=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Éå=éçëáÅáμå=
îÉêíáÅ~äK=dáê~êä~=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=
ÇÉ ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=Éä=êÉäçàFI=
Ü~ëí~=Éä=íçéÉK=bä=ëçéçêíÉ=íáÉåÉ=èìÉ=ÉåÅä~î~ê=
ÇÉ ãçÇç=~ìÇáÄäÉK
bå=äçë=ãçÇÉäçë=j^pVRKK=ä~=ÅìÅÜáää~=ëÉ=
éìÉÇÉ=ãçåí~ê=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=ëçéçêíÉK
cáÖK=NV
 jçåí~ê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=Éå=ëì=Éãéä~ò~J
ãáÉåíçI=ÅçãÉåò~åÇç=éçê=~Ä~àçK=
båÅ~à~ê ä~ í~é~=Éå=ëì=~ëáÉåíç=Eflåç=éêÉëáçå~ê=
Éå=ä~=é~êíÉ=ëìéÉêáçê=ÇÉêÉÅÜ~>FK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáäK
cáÖK=OM
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=äK
 oÉíáê~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK
 m~ê~=ãçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáäI=ÉåÖ~åÅÜ~êäç=
Éå ä~=ê~åìê~=ä~íÉê~ä=ÇÉ=ÇÉëäáò~ãáÉåíç=
ÇÉ ä~ Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóç=ó=ÅçäçÅ~êäç=ëçÄêÉ=
ä~ Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉK
cáÖK=ON
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=äK
 aÉëãçåí~ê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ó=ä~=ÅìÅÜáää~=
Öáê~íçêá~=EcáÖK=NPI=NQI=NRFK
 aÉëãçåí~ê=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉK
 m~ê~=ãçåí~ê=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ=EÅçäçÅ~ê=
Éä ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=äFK=
fåíêçÇìÅáê=ä~ë=î~êáää~ë=ÇÉ=Öì∞~=Éå=äçë=çêáÑáÅáçë=
ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóç
dì~êÇ~ê=Éä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=
ÇÉä ãçíçê>
dì~êÇ~ê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ìå=äìÖ~ê=áå~ÅÅÉëáÄäÉ=
é~ê~=äçë=åá¥çëK
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=ENF=Éå=ä~=
éçëáÅáμå ÂMÊK
 cáà~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=é~ë~Ççê=EUF=
EÇÉëéä~ò~ê=Éä=é~ë~Ççê=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~FK
 dì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ENOF=Éå=Éä=Åçãé~êíáãÉåíç=
ÇÉ=êÉÅçÖáÇ~K
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éë
ëμäç=ãçÇÉäçë=j^pVRKKW
 qáê~ê=äáÖÉê~ãÉåíÉ=ÇÉä=Å~ÄäÉI=Ü~Åá¨åÇçäç=
Éåêçää~ê=EÉåêçää~ãáÉåíç=~ìíçã•íáÅçFK
jçåí~ê=Éä=~é~ê~íç=ëçÄêÉ=ìå=ãìÉÄäÉ=
ÇÉ=ÅçÅáå~
bä=~é~ê~íç=í~ãÄá¨å=ëÉ=éìÉÇÉ=Ñáà~ê=ëçÄêÉ=ìå=ãìÉÄäÉ=
ÇÉ=ÅçÅáå~=Eéçê=ÉàÉãéäç=éä~Å~ë=~Ä~íáÄäÉëFK=
^ í~ä ÉÑÉÅíç=ëÉ=åÉÅÉëáí~å=íçêåáääçë=é~ê~=ã~ÇÉê~=
ÇÉ R ãã=ÇÉ=Çá•ãÉíêç=Eåç=áåÅäìáÇçë=Éå=Éä=Éèìáéç=
ÇÉ=ëÉêáÉ=ÇÉä=~é~ê~íçFK
cáÖK=OO
 j~êÅ~ê=ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ=äçë=~ÖìàÉêçë=
ÇÉ ëìàÉÅáμå=ëÉÖ∫å=ä~=Üçà~=ÇÉ=ãÉÇáÇ~ëK
cáÖK=OP
 mê~ÅíáÅ~ê=äçë=í~ä~ÇêçëX=ãçåí~ê=Éä=~é~ê~íç=
Éå ä~=éçëáÅáμå=éêÉîáëí~K
kç=~éêÉí~ê=Éå=ÉñÅÉëç=äçë=íçêåáääçëK=
sÉêáÑáÅ~êäçë=êÉÖìä~êãÉåíÉK
`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáμå=
ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=
ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë
bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=
ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=
ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=
êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=
Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=
EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=
ó ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=
Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáμå=bìêçéÉ~K=
pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=
ç ^Çãáåáëíê~Åáμå=äçÅ~äK
bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=
éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=
éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ç=éçê=ìëç=åç=
Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=
Éëí~=Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J
ãáÉåíç=éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë=
~ä ~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä ãáëãçI=
äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F=
ç Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=
ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=
é~ê~ Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=
ÇÉ áåëíêìÅÅáçåÉëK
m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=
áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eI=
ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáμå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=ÅçêêÉëJ
éçåÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=ç èìÉ=
Éä ìëì~êáç=~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=
~åíÉ=ä~=ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=íÉåÖ~=èìÉ=
ääÉî~ê=~ä=q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK
i~=áåíÉêîÉåÅáμå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç=
~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=_lp`eI=
ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=
`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=
éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=
éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáμå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë=
ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç=
pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eK=
bñáà~=ëì=áÇÉåíáÑáÅ~ÅáμåK
jlabilW
caW
bJkêKW cK=`ljmo^W
d~ê~åí∞~
`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=_lp`eI=
ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~=
Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ ãÉëÉëI=~=é~êíáê=
ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë=
éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç=
ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáμåI=
ëáÉãéêÉ=ó Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=
ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=
éçê=_lp`eK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=ÇÉä=
q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~=
êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=
ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
QN
Éë
içÅ~äáò~Åáμå=ÇÉ=~îÉê∞~ë
ëμäç=ãçÇÉäçë=j^pVPKKLVRKKW
^îÉê∞~
mçëáÄäÉ=Å~ìë~
cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~
aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=
ó ÇÉà~êäç=ÉåÑêá~ê=Eéçê=äç=ãÉåçë=
Çìê~åíÉ=PM=ãáåìíçëFK=
sçäîÉê ~ ÅçåÉÅí~êäçK
pÉ=Ü~=éêçÇìÅáÇç=ìå=ÅçêíÉ=
Éå Éä ëìãáåáëíêç=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ=
ç Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ëÉ=Ü~=
ÇÉë~Åçéä~Çç=ÇÉ=ä~=íçã~=
ÇÉ ÅçêêáÉåíÉI=Éëí~åÇç=
Éä ~é~ê~íç=ÑìåÅáçå~åÇç=
EÄäçèìÉç=ÇÉ=êÉéÉíáÅáμåFK
råç=ÇÉ=äçë=éìäë~ÇçêÉë=
kç=ëÉ=Ü~=ãçåí~Çç=ä~=í~é~=éêçíÉÅJ kç=ëÉ=Ü~=ãçåí~Çç=ä~=í~é~=
åç ëÉ éìÉÇÉ=~ÅÅáçå~êK
íçê~=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~K
éêçíÉÅíçê~=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~K
bä=é~ë~Ççê=ëÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=ENV~F=
pìëíáíìáê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~K
Éå ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=Éëí•=êçíçK
m~ê~=Åì~äèìáÉê=çíêç=íáéç=ÇÉ=~îÉê∞~=ÇÉÄÉê•=~îáë~êëÉ=Éä=pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~=lÑáÅá~äK=
i~ í~é~ éêçíÉÅíçê~=ó=Éä=éêçíÉÅíçê=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=ëÉ=éìÉÇÉå=~Çèìáêáê=Åçãç=êÉéìÉëíçë=~ä=pÉêîáÅáç=
ÇÉ ^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~K
bä=~é~ê~íç=ëÉ=Ü~=ÇÉëÅçåÉÅJ
í~Çç=EÉå=Å~ëç=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J
ãáÉåíç=ÅçåíáåìçF=ó=Éä=éáäçíç=
ÇÉ=~îáëç=ÇÉ=ä~=íÉÅä~=é~ê~=
Åçêí~ê=èìÉëç=é~êé~ÇÉ~=Åçå=
ìå~=ÉäÉî~Ç~=ÑêÉÅìÉåÅá~K
bä=~é~ê~íç=ëÉ=é~ê~=~ìíçã•íáÅ~J
ãÉåíÉ=~ä=Å~Äç=ÇÉ=NN=ãáåìíçë=
ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçåíáåìç=
EÇÉëÅçåÉñáμå=~ìíçã•íáÅ~FK
bä=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ëçÄêÉÅ~êÖ~ÇçI=
éçê=ÉàÉãéäç=~ä=Åçêí~ê=ìå=éêçÇìÅíç=
ÇÉã~ëá~Çç=Çìêç=EéêçíÉÅÅáμå=
Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~FK
kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç==
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
QO
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éí
jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK
léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=
k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=
ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=
åç éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=
åìã~=Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=
é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=
~ ìã=ä~ê=~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=Éã=
ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI=ÉëÅêáíμJ
êáçëI=ÉãéêÉë~ë=~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=ê~ãçë=ÇÉ=
~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=éçê=ÅäáÉåíÉë=
ÇÉ=éÉåëπÉëI=éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=É=ÇÉ=çìíê~ë=
ÉãéêÉë~ë=Çç=Ö¨åÉêçK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=å~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=
É ÑêÉèìÆåÅá~ë=åçêã~áë=åìã=ä~êK=
l=~é~êÉäÜç=å©ç=Å~êÉÅÉ=ÇÉ=ã~åìíÉå´©çK
bëí~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=êÉÑÉêÉãJëÉ=~=î•êáçë=
ãçÇÉäçëK=p©ç=~éêÉëÉåí~Ç~ë=~ë=ÇáÑÉêÉå´~ëK
c~îçêI=Öì~êÇ~ê=~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´çK=
kç Å~ëç=Çç=~é~êÉäÜç=ãìÇ~ê=ÇÉ=ÇçåçI=~ë=
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=~Åçãé~åÜ•JäçK
m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç
mçê=Ñ~îçêI=ÇÉëÇçÄêÉ=~ë=é•Öáå~ë=Åçã=~ë=
áäìëíê~´πÉëK
N _çí©ç=Åçã=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíç
oÉÖìä~´©ç=Ç~=ÉëéÉëëìê~=Çç=ÅçêíÉ=
EM=~=NR=ããFK
O mêçíÉÅ´©ç=ÇÉ=äáÖ~´©ç
mêÉãáêI=~åíÉë=Ç~=äáÖ~´©çK=mêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=
äáÖ~´©ç=áåîçäìåí•êá~K
P qÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç
~ iáÖ~´©ç=áåëí~åíßåÉ~K
Ä iáÖ~´©ç=éÉêã~åÉåíÉK
^éÉå~ë=é~ê~=ç=ãçÇÉäç=j^pVPKKLVRKKW
Q qÉÅä~=é~ê~=èìÉáàç
oÉÖìä~ê=ìã~=êçí~´©ç=Ä~áñ~I=éK=ÉñK=é~ê~=
Åçêí~ê=èìÉáàçK
R ißãáå~
^éÉå~ë=é~ê~=ç=ãçÇÉäç=j^pVRKK=
EëÉã áäìëíê~´©çFW=ißãáå~=~ÇáÅáçå~ä=ëÉã=
éçäáãÉåíç=çåÇìä~Çç=é~ê~=Ñá~ãÄêÉX=Åçã=
ëìéçêíÉ=ÇÉ=äßãáå~K
S mêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~
T m~íáã
qê~åëéçêí~=çë=~äáãÉåíçë=~í¨=¶=äßãáå~=
ÇÉ ÅçêíÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
U
`ìêëçê
cáñ~´©ç=Çç=é~íáã=å~=éçëá´©ç=Ñáå~äW=
`ìêëçê é~ê~=~=ÉëèìÉêÇ~K
jçîáãÉåí~ê=~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉW=
`ìêëçê=é~ê~=~=ÇáêÉáí~K
V jÉë~
^éçáç=Ç~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉK
NM cáñ~Ççê=ÇÉ=êÉëíçë
mÉêãáíÉ=Åçêí~êI=Åçã=ëÉÖìê~å´~I=êÉëíçë=
ÇÉ ~äáãÉåíçëK
NN q~ÄìäÉáêç=ÇÉ=ëÉêîáê=¶=ãÉë~
m~ê~=êÉÅçäÜÉê=çë=~äáãÉåíçë=É=ëÉêîáê=¶=ãÉë~K
NO `çãé~êíáãÉåíç=é~ê~=ç=Å~Äç
m~ê~=êÉÅçäÜÉê=ç=Å~ÄçK
pμ=åç=ãçÇÉäç=j^pVRKKW=Åçã=Éåêçä~ãÉåíç=
~ìíçã•íáÅç=Çç=Å~ÄçK
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
l=~é~êÉäÜç=ëμ=ÇÉîÉ=ëÉê=äáÖ~Çç=É=ìíáäáò~Çç=
ÇÉ ~ÅçêÇç=Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=
Ç~ ÅÜ~é~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉI=ëÉ=ç=Å~Äç=
ÇÉ ~äáãÉåí~´©ç=çì=ç=éêμéêáç=~é~êÉäÜç=
å©ç ~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK
aÉëäáÖ~ê=ëÉãéêÉ=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~I=~éμë=Å~Ç~=
ìíáäáò~´©çI=~ç=~Ä~åÇçå~ê=ç=äçÅ~ä=çåÇÉ=ç=~é~J
êÉäÜç=ëÉ=ÉåÅçåíê~=çì=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~î~êá~K
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì=èìÉ=
íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=~=ìíáäáò~´©ç=
Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=éÉëëç~=êÉëéçåJ
ë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=~éμë=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=
~åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=~åíÉë=ÇÉ=~Ä~åÇçå~ê=
~ ÅçòáåÜ~=É=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~K=
k©ç ÇÉáñ~ê èìÉ=ç=Å~Äç=é~ëëÉ=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=
~Öì´~Ç~ë=åÉã=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=èìÉåíÉëK
oÉé~ê~´πÉë=åç=~é~êÉäÜçI=Åçãç=éK=ÉñK=ëìÄëíáíìáJ
´©ç=Çç=Å~Äç=Ç~åáÑáÅ~ÇçI=ëμ=éçÇÉã=ëÉê=ÉÑÉÅíì~J
Ç~ë=éÉäçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçë=~ìíçêáò~ÇçëI=é~ê~=
ëÉ=Éîáí~êÉã=èì~áëèìÉê=éÉêáÖçë=é~ê~=ç=ìíáäáò~ÇçêK
kç=Å~ëç=ÇÉ=Ñ~äí~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉI=ç=~é~êÉäÜç=ÑáÅ~=
äáÖ~Çç=É=~êê~åÅ~I=äçÖç=èìÉ=Ü~à~=ÅçêêÉåíÉK
lë=~é~êÉäÜçë=Ñçê~=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=ëÉê=
áåìíáäáò~ÇçëK
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=~=Ñá~ãÄêÉáê~=ëÉã=ç=é~íáã=åÉã=
ç ëìéçêíÉ=é~ê~=êÉëíçëK
QP
éí
ríáäáò~´©ç=Çç=~é~êÉäÜç
^åíÉë=Ç~=éêáãÉáê~=ìíáäáò~´©çI=ÇÉîÉê•=äáãé~ê=ÄÉã=
ç=~é~êÉäÜçK
mêÉé~ê~´©ç
`çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçÄêÉ=ìã~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=äáë~=
É=äáãé~K
^éÉå~ë=é~ê~=ç=ãçÇÉäç=j^pVRKKW
mìñ~ê=ç=Å~Äç=é~ê~=Ñçê~=ENOF=
EÉåêçä~ãÉåíç ~ìíçã•íáÅç=Çç=Å~ÄçF
 mìñ~ê=ç=Å~Äç=é~ê~=Ñçê~I=~í¨=~ç=ÅçãéêáãÉåíç=
éêÉíÉåÇáÇç=ÉI=ÇÉéçáëI=äáÄÉêí•Jäç=äÉåí~ãÉåíÉX=
ç=Å~Äç=ÑáÅ~=ÄäçèìÉ~ÇçK
 m~ê~=êÉÇì´©ç=Çç=ÅçãéêáãÉåíç=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=
Çç=Å~ÄçI=éìñ~ê=ç=ãÉëãç=ëì~îÉãÉåíÉ=é~ê~=
Ñçê~=ÉI=ÇÉéçáëI=ÇÉáñ•Jäç=Éåêçä~ê=~í¨=~ç=ÅçãéêáJ
ãÉåíç=éêÉíÉåÇáÇçK=aÉéçáëI=éìñ~ê=åçî~ãÉåíÉ=
ç=Å~Äç=É=äáÄÉêí•Jäç=äÉåí~ãÉåíÉK
bã=íçÇçë=çë=ãçÇÉäçëW
 iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~K
 jçåí~ê=~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉ=ETF=É=ç=ëìéçêíÉ=
é~ê~=êÉëíçë=ENMFK
 oÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ENF=éêÉíÉåÇáÇ~=
EÇÉ=M=~=NR=ããFK
k~=ÉëÅ~ä~=áåÑÉêáçê=ÇÉ=êÉÖìä~´©çI=éçÇÉãJëÉ=
êÉÖìä~ê=ÉëéÉëëìê~ë=ãìáíç=Ñáå~ë=Eéçê=ÉñK=é~ê~=
ë~ä~ãÉI=éêÉëìåíç=çì=Ñá~ãÄêÉFK
 pÉ=éêÉíÉåÇáÇçI=áåíêçÇìòáêLéìñ~ê=é~ê~=Ñçê~=
ç í~ÄìäÉáêç=ÇÉ=ëÉêîáê=¶=ãÉë~=ENNFK

iáÖ~´©ç=éÉêã~åÉåíÉ
 mêáãÉáê~ãÉåíÉI=ã~åíÉê=~Åíáî~Ç~=~=éêçíÉÅJ
´©ç=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOFI=ÇÉéçáëI=éêÉãáê=~=íÉÅä~=
ÇÉ äáÖ~´©ç=EPÄF=~í¨=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=~êê~åèìÉK=
pçäí~ê=~=íÉÅä~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=ÇÉ äáÖ~´©ç=EOF=
É ~ íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EPÄFK
 m~ê~=é~ê~êI=éêÉãáê=É=ëçäí~ê=~=íÉÅä~=
ÇÉ äáÖ~´©ç=EP~FK
^éÉå~ë=é~ê~=ç=ãçÇÉäç=j^pVPKKLVRKKW
cìå´©ç=ÇÉ=~êê~åèìÉ=ëì~îÉ
^éμë=äáÖ~´©çI=~=äßãáå~=ÅçãÉ´~=~=íê~Ä~äÜ~ê=
ëì~îÉãÉåíÉI=Åçã=ìã=éÉèìÉåç=~íê~ëçK
^éÉå~ë=é~ê~=ç=ãçÇÉäç=j^pVPKKLVRKKW
oÉÖìä~ê=êçí~´πÉë=ã~áë=Ä~áñ~ë
^=êçí~´©ç=Ç~=äßãáå~=éçÇÉ=ëÉê=êÉÇìòáÇ~I=éK=ÉñKI=
é~ê~=Åçêí~ê=èìÉáàçK=pÉ=ç=~é~êÉäÜç=íáîÉê=ëáÇç=
ÇÉëäáÖ~ÇçI=Ç~=éêμñáã~=îÉò=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=Ñçê=
äáÖ~ÇçI=~=äßãáå~=íê~Ä~äÜ~=Åçã=~=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=
ã•ñáã~=ÇÉ=êçí~´©çK
 mêÉãáê=~=íÉÅä~=é~ê~=èìÉáàçë=EQFK=
^=äßãé~Ç~=å~=íÉÅä~=ÑáÅ~=áäìãáå~Ç~K
 m~ê~=Åçãìí~ê=é~ê~=~=êçí~´©ç=ëí~åÇ~êÇI=
éêÉãáê=åçî~ãÉåíÉ=~=íÉÅä~=é~ê~=èìÉáàçëK=
^ äßãé~Ç~=~é~Ö~JëÉK
`çêí~ê

bãéìêê~ê=äáÖÉáê~ãÉåíÉ=ç=~äáãÉåíç=Åçåíê~=
~ éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíç=É=ÇÉëäçÅ~ê=äÉåí~ãÉåíÉ=
Åçåíê~=~=äßãáå~=Éã=êçí~´©çK
iáÖ~êLaÉëäáÖ~ê
aÉéçáë=Çç=ÅçêíÉ
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=¶ë=
äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçI=ç=ÇáëÅç=~áåÇ~=
ÑáÅ~=Éã=ãçîáãÉåíç=éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉëK=
kìåÅ~=ÅçäçÅ~ê=~ë=ã©çë=éêμñáãç=Ç~=äßãáå~K
^íÉå´©ç>
l=ãçíçê=éçÇÉ=ëçÑêÉê=ìã=
ëçÄêÉ~èìÉÅáãÉåíçK
^éμë=NM=ãáåìíçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=Åçåí∞åìçI=
ç=~é~êÉäÜç=ÇÉîÉ=~êêÉÑÉÅÉêI=~åíÉë=ÇÉ=îçäí~ê=
~ ëÉê=äáÖ~ÇçK
iáÖ~´©ç=áåëí~åíßåÉ~
 mêáãÉáê~ãÉåíÉI=ã~åíÉê=éêÉãáÇ~=~=éêçíÉÅJ
´©ç=Åçåíê~=äáÖ~´©ç=áåÇÉîáÇ~=EOF=ÉI=ÇÉéçáëI=
éêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EP~F=~í¨=èìÉ=
ç ~é~êÉäÜç=~êê~åèìÉK=aÉéçáëI=äáÄÉêí~ê=
~ éêçíÉÅ´©ç=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOFK
 m~ê~=é~ê~êI=ëçäí~ê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EP~FK


QQ
oÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=é~ê~=MK
aÉëäçÅ~ê=~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉ=Éã=ÇáêÉÅ´©ç=
¶ äßãáå~I=~í¨=¶=éçëá´©ç=Ñáå~ä=É=Ñáñ•Jä~=Åçã=
ç Åìêëçê=EUF=EÅìêëçê=é~ê~=~=ÉëèìÉêÇ~FK
aÉéçáë=ÇÉ=Åçêí~ê=éêçÇìíçë=Åçã=ãìáí~=ÖçêÇìê~=
Eéçê=ÉñK=Å~êåÉI=ÅÜ~êÅìí~êá~I=èìÉáàçFW
 mçê=ê~òπÉë=ÜáÖá¨åáÅ~ëI=ÇÉîÉê•=äáãé~êI=
áãÉÇá~í~ãÉåíÉI=ç=~é~êÉäÜç=ÉI=ÉëéÉÅá~äJ
ãÉåíÉI=~=äßãáå~K=sÉê=`~é∞íìäç=ÂiáãéÉò~ÊK
 pÉ=åÉÅÉëë•êáçI=äáãé~ê=í~ãĨã=~=éêçíÉÅ´©ç=
É=ç=ëÉé~ê~Ççê=Ç~=äßãáå~K=sÉê=`~é∞íìäç=
ÂiáãéÉò~ÊK
iáãéÉò~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
^åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=
É ÇÉëãçåí~ê=ç=ÇáëÅçK
k©ç=ëÉÖìê~ê=å~=äßãáå~=éÉä~=òçå~=ÇÉ=ÅçêíÉI=
ã~ë=ëáã=éÉäç=êÉëéÉÅíáîç=ëìéçêíÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éí
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~=åÉã=
ç ÅçäçÅ~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
^íÉå´©ç>
^ë=òçå~ë=ÉñíÉêáçêÉë=Çç=~é~êÉäÜç=éçÇÉã=
ÑáÅ~ê=Ç~åáÑáÅ~Ç~ëK=
k©ç=ìíáäáò~êI=éçê=áëëçI=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=
~Äê~ëáîçëK
l=~é~êÉäÜç=å©ç=ÑìåÅáçå~=ëÉã=~=éêçíÉÅ´©ç=
Ç~=äßãáå~K
aÉéçáë=Ç~=äáãéÉò~I=ãçåí~ê=ç=ëÉé~ê~Ççê=
É ~ éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~K
iáãéÉò~=Çç=~é~êÉäÜç
l=~é~êÉäÜçI=~=äßãáå~=É=ç=ëÉé~ê~ÇçêI=ÄÉã=
Åçãç=çë=~ÅÉëëμêáçë=~Ç~éí•îÉáë=ÇÉîÉã=
ëÉê äáãéçë=~éÉå~ë=Åçã=ìã=é~åç=Ü∫ãáÇç=ÉI=
ÇÉéçáëI=ÄÉã=ëÉÅçëK=pÉ=åÉÅÉëë•êáçI=ìíáäáò~ê=
ìã=éçìÅç=ÇÉ=ÇÉíÉêÖÉåíÉ=Ç~=äçá´~K
 l=ëÉé~ê~Ççê=Ç~=äßãáå~I=ëìéçêíÉ=é~ê~=êÉëíçë=
Eå©ç=ÉñáëíÉ=åç=ãçÇÉäç=j^pVRKKF=É=í~ÄìäÉáêç=
ÇÉ=ëÉêîáê=¶=ãÉë~=éçÇÉãI=í~ãĨãI=ëÉê=
ä~î~Ççë=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K
`ìáÇ~Çç=é~ê~=èìÉ=å©ç=ÑáèìÉã=éêÉëçëI=éçáë=
éçÇÉã=ÇÉÑçêã~êK
kç=ãçÇÉäç=j^pVRKKI=äßãáå~=éçÇÉ=ëÉê=ãçåí~Ç~=
åç=ëìéçêíÉ=ÉI=Åçãç=ëÉ=ÑçëëÉ=ìã=éê~íçI=
~êêìã~Ç~=É=ä~î~Ç~=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K
aÉëãçåí~ê=~=éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~I=~=äßãáå~=
É=ç=ëìéçêíÉ=é~ê~=êÉëíçëK
 aÉëäçÅ~ê=~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉ=é~ê~=íê•ëI=~í¨=
èìÉ=~=äßãáå~=ÑáèìÉ=äáîêÉK
cáÖK=NPI=NQ
 aÉëÄäçèìÉ~ê=EéêÉãáê=Éã=Åáã~=¶=ÇáêÉáí~F=
É êÉíáê~ê=~=éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~K
cáÖK=NR
 oçÇ~ê=~=äßãáå~X=éÉäç=ëìéçêíÉI=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=
éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=ÉI=ÇÉéçáëI=êÉíáê•Jä~K
kç=ãçÇÉäç=j^pVRKKI=~=äßãáå~=éçÇÉ=ëÉê=
ÇÉëãçåí~Ç~=Åçã=~=~àìÇ~=Çç=ëìéçêíÉ=
Ç~ äßãáå~K
cáÖK=NS
 aÉëäçÅ~ê=Çç=~éçáçI=Åçã=ÅìáÇ~ÇçI=ÇÉ=Ä~áñç=
é~ê~=Åáã~I=ç=ëÉé~ê~Ççê=Ç~=äßãáå~=ÉI=ÇÉéçáëI=
êÉíáê•JäçK
jçåí~ê=~=éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~I=~=äßãáå~=
É ç ëìéçêíÉ=é~ê~=êÉëíçëK
cáÖK=NT
 mêÉëëáçå~ê=ç=ëÉé~ê~Ççê=Ç~=äßãáå~I=ÇÉ=Ä~áñç=
é~ê~=Åáã~I=~í¨=ÉåÅ~áñ~ê=åç=ëÉì=~éçáçK
cáÖK=NU
 j~åíÉê=~=äßãáå~=Éã=éçëá´©ç=îÉêíáÅ~ä=åç=ëÉì=
ëìéçêíÉ=É=êçÇ•Jä~=Éã=ëÉåíáÇç=áåîÉêëç=~ç=Ççë=

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=Eç=ëçã=Çç=ÉåÅ~áñÉ=íÉã=
èìÉ=ëÉê=çìîáÇçFK
kç=ãçÇÉäç=j^pVRKKI=~=äßãáå~=éçÇÉ=ëÉê=
ãçåí~Ç~=Åçã=~=~àìÇ~=Çç=ëìéçêíÉ=Ç~=äßãáå~K
cáÖK=NV
 ^éäáÅ~ê=~=éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~=éêáãÉáêç=Éã=
Ä~áñç=ÉI=ÇÉéçáëI=éêÉëëáçå•Jä~=åç=ëÉì=~ëëÉåíç=
Eå©ç=Ñ~òÉê=éêÉëë©ç=Çç=ä~Çç=ÇáêÉáíçI=Éã=Åáã~FK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ç=é~íáãK
cáÖK=OM
 oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=é~ê~=~=éçëá´©ç=äK
 oÉíáê~ê=~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉK
 m~ê~=ãçåí~ê=~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉI=Éëí~=íÉã=
èìÉ=ëÉê=áåíêçÇìòáÇ~=å~=Öìá~K
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=~=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíçK
cáÖK=ON
 oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=é~ê~=~=éçëá´©ç=äK
 oÉíáê~ê=~=éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~=É=~=äßãáå~=
EcáÖK=NPI=NQI=NRFK
 oÉíáê~ê=~=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíçK
 m~ê~=ãçåí~ÖÉã=EÄçí©ç=êçí~íáîç=Éã=äFI=
áåëÉêáêI=éêáãÉáêçI=~ë=Ä~êê~ë=ÇÉ=Öìá~=åçë=
Ñìêçë Ç~=ãÉë~K
^êêìã~´©ç
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
^êêìã~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=äçÅ~ä=áå~ÅÉëë∞îÉä=
¶ë Åêá~å´~ëK
 oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=ENF=é~ê~=~=éçëá´©ç=MK
 cáñ~ê=~=Ä~ëÉ=ÇÉëäáò~åíÉ=EUF=EÅìêëçë=
¶ ÉëèìÉêÇ~F
 ^êêìã~ê=ç=Å~Äç=ENOF=å~=Äçäë~=éêμéêá~
^éÉå~ë=é~ê~=ç=ãçÇÉäç=j^pVRKKW
 mìñ~ê=ëì~îÉãÉåíÉ=ç=Å~Äç=é~ê~=Ñçê~=É=ÇÉáñ~ê=
èìÉ=ÉëíÉ=ÉåêçäÉ=EÉåêçä~ãÉåíç=~ìíçã•íáÅç=
Çç Å~ÄçFK
jçåí~ÖÉã=Çç=~é~êÉäÜç=åìã=ãμîÉä=
Ç~=ÅçòáåÜ~
l=~é~êÉäÜç=éçÇÉ=ëÉê=ãçåí~Çç=åìã=ãμîÉä=
ÇÉ ÅçòáåÜ~=Eéçê=ÉñK=åìã~=Ä~ëÉ=ÉäÉî~íμêá~=
çì Ä~ëÅìä~åíÉFK=m~ê~=áëëçI=ë©ç=åÉÅÉëë•êáçë=é~ê~J
Ñìëçë=é~ê~=ã~ÇÉáê~=Õ=R=ãã=Eå©ç=áåÅäì∞Ççë=
åç ÑçêåÉÅáãÉåíçFK
cáÖK=OO
 ^ëëáå~ä~ê=~ë=éçëá´πÉë=é~ê~=çë=Ñìêçë=
ÇÉ Ñáñ~´©çI=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=ç=ÅêçèìáëK
cáÖK=OP
 c~òÉê=çë=Ñìêçë=É=ãçåí~ê=ç=~é~êÉäÜçK
k©ç=~éÉêí~ê=ÇÉã~ëá~Çç=çë=é~ê~Ñìëçë=ÉI=
ÇÉ íÉãéçë=~=íÉãéçëI=îÉêáÑáÅ~ê=~=ëì~=Ñáñ~´©çK
QR
éí
fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã
d~ê~åíá~
bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=
~ÅçêÇç=Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=
OMMOLVSLrb=ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=
É ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
^ kçêã~=éêÉîÆ=~ë=ÅçåÇá´πÉë=é~ê~=
êÉÅçäÜ~=É î~äçêáò~´©ç=ÇÉ=~é~êÉäÜçë=
ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=~ rbK
mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=
ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë=
pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK
m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=
Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=
åç=é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK=
l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•=
Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK=
m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=
Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=~ ~éêÉëÉåí~J
´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=Çç ~é~êÉäÜçK
^àìÇ~=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~
^éÉå~ë=é~ê~=ç=ãçÇÉäç=j^pVPKKLVRKKW
^åçã~äá~
`~ìë~=éçëë∞îÉä
pçäì´©ç
aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=É=~Öì~êÇ~ê=
l=~é~êÉäÜç=ÇÉëäáÖ~=~ìíçã~íáÅ~J
ãÉåíÉI=~éμë=ÅÉêÅ~=ÇÉ=NN=ãáåìíçë= ~í¨=èìÉ=ÉäÉ=~êêÉÑÉ´~=
ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=Åçåí∞åìç=EÅçêíÉ= EéÉäç ãÉåçë=PM=ãáåìíçëFK
~ìíçã•íáÅç=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~FK
l=~é~êÉäÜç=ëçÑêÉì=ìã~=ëçÄêÉJ
aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçK=
Å~êÖ~I=éK=ÉñKI=ç=éêçÇìíç=é~ê~=
aÉëäáÖ~ê ~ ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=
Åçêí~ê=Éê~=ÇÉã~ëá~Çç=êáàç=
É Éäáãáå~ê=~=Å~ìë~K=
Eaáëéçëáíáîç=ÇÉ éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~= sçäí~ê ~ äáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçK
ëçÄêÉÅ~êÖ~ëFK
k©ç=¨=éçëë∞îÉä=éêÉãáê=ìã~=
^=éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~=å©ç=Éëí•= jçåí~ê=~=éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~K
Ç~ë íÉÅä~ë=ÇÉ=äáÖ~´©çK
ÅçäçÅ~Ç~K
máåç=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=ENV~F=å~=
pìÄëíáíìáê=~=éêçíÉÅ´©ç=
éêçíÉÅ´©ç=Ç~=äßãáå~=Éëí•=é~êíáÇçK Ç~ äßãáå~K
pÉ=ëÉ=îÉêáÑáÅ~ê=çìíêç=íáéç=ÇÉ=~åçã~äá~ëI=ÇÉîÉê•=Åçåí~Åí~ê=çë=åçëëçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK=
^=éêçíÉÅ´©ç=É=ç=ëÉé~ê~Ççê=Ç~=äßãáå~=éçÇÉã=ëÉê=~ÇèìáêáÇçë=åçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK
l=~é~êÉäÜç=ÇÉëäáÖ~=EÉã äáÖ~J
´©ç=éÉêã~åÉåíÉF=É=~ äßãJ
é~Ç~=å~=íÉÅä~=é~ê~=èìÉáàçë=
éáëÅ~=ê~éáÇ~ãÉåíÉK
aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK
QS
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò
óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH.
Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò
ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá
ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá
ìáò.
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá ôï
íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò
åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.
ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò
ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,
ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç
áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá
ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,
óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü. Ç óõóêåõÞ äåí
÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç.
Ó' áõôÝò ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðåñéãñÜöïíôáé
äéÜöïñá ìïíôÝëá: Ïé äéáöïñÝò Ý÷ïõí
óçìáíèåß.
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò
óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò.
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò ìå
ôéò åéêüíåò.
1 Ðåñéóôñåöüìåíï êïõìðß ìå ðëÜêá
ïñéïèÝôçóçò
Ñõèìßæåôå ôï ðÜ÷ïò êïðÞò
(0 Ýùò 15 mm).
2 ÁóöÜëåéá èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
ÐáôÞóôå ôçí ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá.
ÁóöÜëåéá Ýíáíôé áèÝëçôçò èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá.
3 ÐëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
a Óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá.
b ÈÝóç óå äéáñêÞ ëåéôïõñãßá.
Ìüíï óôï ìïíôÝëï MAS93../95..:
4 ÐëÞêôñï ôõñéïý
Ñõèìßóôå ìéêñüôåñï áñéèìü óôñïöþí,
ð. ÷. ãéá ôï êüøéìï ôõñéïý.
5 Ìá÷áßñé
ìüíï óôï ìïíôÝëï MAS95.. (÷ùñßò
áðåéêüíéóç): Ðñüóèåôï ìá÷áßñé
÷ùñßò êõìáôéóôÞ êïðÞ ãéá æáìðüí,
ìå óõãêñÜôçóç ìá÷áéñéïý.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
6 ÅðéêÜëõøç ìá÷áéñéïý
7 ÐëÜêá ïëßóèçóçò
Ïäçãåßôå ôá ôñüöéìá ðïõ èÝëåôå
íá êüøåôå ðñïò ôï ìá÷áßñé.
8 Óýñôçò
ÁóöÜëéóç ôçò ðëÜêáò ïëßóèçóçò óôçí
ôåëéêÞ èÝóç: ï óýñôçò âñßóêåôáé
áñéóôåñÜ.
Ìåôáêßíçóç ðëÜêáò ïëßóèçóçò:
ï óýñôçò âñßóêåôáé äåîéÜ.
9 ÅðéôñáðÝæéá âÜóç
ÖÝñåé ïäçãçôéêÝò õðïäï÷Ýò ãéá ôçí
ðëÜêá ïëßóèçóçò.
10 ÊñáôçôÞñáò ãéá ôçí êïðÞ ìéêñþí
êïììáôéþí ôñïößìùí
ÁóöáëÞò êïðÞ ìéêñþí êïììáôéþí
ôñïößìùí.
11 Äï÷åßï óåñâéñßóìáôïò
ÓõëëÝîôå ôéò êïììÝíåò öÝôåò ôùí
áãáèþí êáé óåñâßñåôå.
12 ÈÞêç êáëùäßïõ
Ôï êáëþäéï ìáæåýåôáé óôïí ÷þñï áõôü.
Ìüíï óôïí MAS95..: ìå áõôüìáôï
óýóôçìá ôýëéîçò.
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý
ÓõíäÝåôå êáé ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï
óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá óôçí ðéíáêßäá
ôýðïõ.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
âëÜâåò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò
êáé ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
ÌåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç, ðñéí ôïí êáèáñéóìü,
üôáí åãêáôáëåßðåôå ôï äùìÜôéï Þ óå
ðåñßðôùóç âëÜâçò, ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá. Ìç öÝñíåôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï
óå åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò Üêñåò Þ ìå êáõôÝò
åðéöÜíåéåò.
QT
Éä
ÅðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ, ð. ÷. áíôéêáôÜóôáóç
ôïõ êáëùäßïõ óýíäåóçò üôáí ðáñïõóéÜæåé
êÜðïéá âëÜâç, åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé
ìüíïí áðü ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò, ãéá
í' áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé.
Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôïõ ñåýìáôïò
ç óõóêåõÞ ðáñáìÝíåé óôçí êáôÜóôáóç
ëåéôïõñãßáò êáé ìåôÜ ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ
ñåýìáôïò áõôÞ îáíáñ÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß.
Á÷ñçóôÝøôå ôéò ðáëéÝò óõóêåõÝò ðïõ äåí
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðëÝïí.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò
÷ñÞóçò ðïôÝ ÷ùñßò ðëÜêá ïëßóèçóçò êáé
êñáôçôÞñá ìéêñþí êïììáôéþí ôñïößìùí.
×åéñéóìüò
Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßóôå êáëÜ ôç
óõóêåõÞ.
Ðñïåôïéìáóßá

ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ ðÜíù óå ëåßá
êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá.
ìüíï óôï ìïíôÝëï MAS95..:
ÔñÜâçãìá êáëùäßïõ ðñïò ôá Ýîù (12)
(áõôüìáôï óýóôçìá ôýëéîçò êáëùäßïõ)
 ÔñáâÞîôå ôï êáëþäéï ìåìéÜò ùò ôï
åðéèõìçôü ìÞêïò ðñïò ôá Ýîù êáé
áöÞóôå ôï áñãÜ åëåýèåñï, ôï êáëþäéï
Ý÷åé êëåéäþóåé óôç èÝóç áõôÞ,
 Ãéá ôç ìåßùóç ôïõ ìÞêïõò ôïõ êáëùäßïõ
ôñáâÞîôå åëáöñÜ óôï êáëþäéï êáé áöÞóôå
ôï íá ôõëé÷ôåß ùò ôï åðéèõìçôü ìÞêïò.
ÌåôÜ ôñáâÞîôå åê íÝïõ åëáöñÜ óôï
êáëþäéï êáé áöÞóôå ôï áñãÜ åëåýèåñï.
Óå üëá ôá ìïíôÝëá:
 ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
 ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò (7)
êáé ôïí êñáôçôÞñá ãéá ôçí êïðÞ ìéêñþí
êïììáôéþí ôñïößìùí (10).
 Ñõèìßóôå ôï åðéèõìçôü ðÜ÷ïò êïðÞò (1)
(0 Ýùò 15 mm).
Óôçí êÜôù ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò ìðïñåßôå
íá ñõèìßóåôå óå ðïëý ìéêñü ðÜ÷ïò êïðÞò
(ð. ÷. ãéá óáëÜìé, æáìðüí).
 Áí ôï åðéèõìåßôå, ùèÞóôå ðñïò ôá ìÝóá/
ôñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù ôï äï÷åßï
óåñâéñßóìáôïò (11).
QU
ÈÝóç óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò
Ôï ìá÷áßñé ðåñéóôñÝöåôáé áêüìá ãéá ìéá
óôéãìÞ. Ìç öÝñíåôå ðïôÝ ôá ÷Ýñéá óáò
êïíôÜ óôï ìá÷áßñé.
Ðñïóï÷Þ!
Ï êéíçôÞñáò ìðïñåß íá õðåñèåñìáíèåß.
Ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé íá ëåéôïõñãÞóåé
÷ùñßò äéáêïðÞ åðß 10 ëåðôÜ ôï ðïëý, ìåôÜ
ðñÝðåé íá ôçí áöÞóåôå íá êñõþóåé.
Óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá
 ÐáôÞóôå ðñþôá ôçí áóöÜëåéá èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) êáé êñáôÞóôå ôçí, ðáôÞóôå
ìåôÜ ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3a), ìÝ÷ñé íá îåêéíÞóåé ç óõóêåõÞ.
ÁöÞíåôå ôçí áóöÜëåéá èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) åëåýèåñç.
 Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò áöÞíåôå
åëåýèåñï ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (3a).
ÈÝóç óå äéáñêÞ ëåéôïõñãßá
 ÐáôÞóôå ðñþôá ôçí áóöÜëåéá èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) êáé êñáôÞóôå ôçí, ðáôÞóôå
ìåôÜ ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3b), ìÝ÷ñé íá îåêéíÞóåé ç óõóêåõÞ.
ÁöÞóôå åëåýèåñá ôçí áóöÜëåéá èÝóçò
óå ëåéôïõñãßá (2) êáé ôï ðëÞêôñï èÝóçò
óå ëåéôïõñãßá (3b).
 Ãéá ôï óôáìÜôçìá ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï
èÝóçò óå ëåéôïõñãßá (3a) êáé áöÞóôå ôï
åëåýèåñï.
Ìüíï óôï ìïíôÝëï MAS93../95..:
Ëåéôïõñãßá ìáëáêÞò åêêßíçóçò softstart
Ôï ìá÷áßñé îåêéíÜ ìåôÜ ôç èÝóç óå
ëåéôïõñãßá ìáëáêÜ ìå ìéá ìéêñÞ
êáèõóôÝñçóç.
Ìüíï óôï ìïíôÝëï MAS93../95..:
Ñýèìéóç ìéêñüôåñïõ áñéèìïý óôñïöþí
Ï áñéèìüò óôñïöþí ôïõ ìá÷áéñéïý ìðïñåß
íá ìåéùèåß ð.÷. ãéá ôï êüøéìï ôõñéïý.
¼ôáí ç óõóêåõÞ Ý÷åé ôåèåß åêôüò
ëåéôïõñãßáò, ôï ìá÷áßñé ëåéôïõñãåß êáôÜ ôçí
åðüìåíç èÝóç óå ëåéôïõñãßá ìå ôïí ìÝãéóôï
áñéèìü óôñïöþí.
 ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ôõñéïý (4).
Ç ëõ÷íßá óôï ðëÞêôñï áíÜâåé.
 Ãéá íá ìåôáâåßôå óôïí óôÜíôáñ áñéèìü
óôñïöþí, ðáôÞóôå îáíÜ ôï ðëÞêôñï
ôõñéïý. Ç ëõ÷íßá óâÞíåé.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
Êüøéìï

ÐéÝæåôå ôá ôñüöéìá, ðïõ èÝëåôå íá
êüøåôå, åëáöñÜ ðñïò ôçí ðëÜêá
ïñéïèÝôçóçò êáé ôá óðñþ÷íåôå áñãÜ
ðñïò ôï ðåñéóôñåöüìåíï ìá÷áßñé.
ÌåôÜ ôç ÷ñÞóç


Ñõèìßæåôå ôï ðÜ÷ïò êïðÞò óôï 0.
Óðñþ÷íåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ðñïò
ôçí êáôåýèõíóç ôïõ ìá÷áéñéïý ùò ôçí
ôåëéêÞ èÝóç êáé ôçí óôåñåþíåôå ìå ôïí
óýñôç (8) (óýñôçò ðñïò ôá áñéóôåñÜ).
ÌåôÜ ôï êüøéìï ôñïößìùí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí
ëßðïò (ð. ÷. êñÝáò, áëëáíôéêÜ, ôõñß):
 Ãéá ëüãïõò õãéåéíÞò óáò óõíéóôïýìå íá
êáèáñßæåôå áìÝóùò ôç óõóêåõÞ êáé
éäéáßôåñá ôï ìá÷áßñé, âë. óôï ÊåöÜëáéï
”Êáèáñéóìüò”.
 Áí ÷ñåéÜæåôáé êáèáñßæåôå ôçí åðéêÜëõøç
êáé ôïí êáèáñéóôÞ ôïõ ìá÷áéñéïý, âë. óôï
ÊåöÜëáéï ”Êáèáñéóìüò”.
Êáèáñéóìüò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò
Ðñéí ôïí êáèáñéóìü ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá êáé áöáéñåßôå ôï ìá÷áßñé.
Ìçí ðéÜíåôå ôï ìá÷áßñé óôçí åðéöÜíåéá ôçò
êüøçò ôïõ, áëëÜ ìüíï óôç óõãêñÜôçóÞ
ôïõ.
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå
íåñü êáé ìçí ôçí êñáôÞóåôå ðïôÝ êÜôù áðü
ôñå÷ïýìåíï íåñü.
Ðñïóï÷Þ!
Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá õðïóôïýí
öèïñÝò.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý ðïõ
÷áñÜæïõí.
Ç óõóêåõÞ äåí ëåéôïõñãåß ÷ùñßò ôçí
åðéêÜëõøç ôïõ ìá÷áéñéïý.
ÌåôÜ ôïí êáèáñéóìü ôïðïèåôÞóôå ôïí
êáèáñéóôÞ êáé ôçí åðéêÜëõøç ôïõ
ìá÷áéñéïý.
Êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò

Óêïõðßæåôå ôç óõóêåõÞ, ôçí åðéêÜëõøç
ôïõ ìá÷áéñéïý, ôï ìá÷áßñé êáé ôïí êáèáñéóôÞ ôïõ êáèþò êáé ôá ðñïóáñôÞìáôá
ìå âñåãìÝíï ðáíß êáé ìåôÜ ôá óôåãíþíåôå. Áí ÷ñåéáóôåß, ÷ñçóéìïðïéåßôå ëßãï
áðïññõðáíôéêü ðëõóßìáôïò ðéÜôùí.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ï êáèáñéóôÞò ôïõ ìá÷áéñéïý, ï êñáôçôÞñáò ìéêñþí êïììáôéþí ôñïößìùí
(ü÷é óôïí MAS95..) êáé ôï äï÷åßï
óåñâéñßóìáôïò ìðïñïýí íá ðëÝíïíôáé
åðßóçò óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
Íá ìç ìáãêþíïíôáé, ãéáôß åßíáé äõíáôüí
íá ðáñáìïñöùèïýí.
Óôïí MAS95.. ôï ìá÷áßñé ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óôç óõãêñÜôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý êáé
ìåôÜ íá ôïðïèåôçèåß êáé íá ðëõèåß óáí ðéÜôï
óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
Áöáßñåóç ôïõ ìá÷áéñéïý, ôçò åðéêÜëõøÞò
ôïõ êáé ôïõ êñáôçôÞñá ìéêñþí êïììáôéþí
ôñïößìùí.
 Óðñþ÷íåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ðñïò
ôá ðßóù, ìÝ÷ñé íá åëåõèåñùèåß ôï
ìá÷áßñé.
Åéêüíåò 13, 14
 Áðáóöáëßóôå ôçí åðéêÜëõøç ìá÷áéñéïý
(ðéÝóôå åðÜíù äåîéÜ) êáé áöáéñÝóôå ôçí.
Åéêüíá 15
 ÓôñÝøôå ôï ìá÷áßñé óôç óõãêñÜôçóÞ ôïõ
óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé
ôï ôÝñìá êáé áöáéñÝóôå ôï.
Óôïí MAS95.. ìðïñåß íá áöáéñåèåß ôï
ìá÷áßñé ìå ôç âïÞèåéá ôçò óõãêñÜôçóçò
ìá÷áéñéïý.
Åéêüíá 16
 Ëýóôå ôïí êáèáñéóôÞ ìá÷áéñéïý áðü ôç
èÝóç ôïõ ðñïóåêôéêÜ, áñ÷ßæïíôáò áðü
êÜôù êáé áöáéñÝóôå ôïí.
ÔïðïèÝôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý, ôçò åðéêÜëõøÞò ôïõ êáé ôïõ êñáôçôÞñá ìéêñþí
êïììáôéþí ôñïößìùí.
Åéêüíá 17
 ÐéÝóôå ôïí êáèáñéóôÞ ìá÷áéñéïý óôç
èÝóç ôïõ, áñ÷ßæïíôáò áðü êÜôù.
Åéêüíá 18
 ÊñáôÞóôå ôï ìá÷áßñé êÜèåôá óôç
óõãêñÜôçóÞ ôïõ êáé óôñÝøôå ôï áíôßèåôá
óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ùò ôï
ôÝñìá (ðñÝðåé íá êïõìðþóåé áéóèçôÜ).
Óôïí MAS95.. ôï ìá÷áßñé ìðïñåß íá
ôïðïèåôçèåß ìå ôç âïÞèåéá ôçò
óõãêñÜôçóÞò ôïõ.
Åéêüíá 19
 ÔïðïèåôÞóôå ôçí åðéêÜëõøç ôïõ
ìá÷áéñéïý ðñþôá óôï êÜôù ìÝñïò êáé
ìåôÜ ðéÝóôå ôçí óôç èÝóç ôçò (ìçí
ðéÝóåôå åðÜíù äåîéÜ).
QV
Éä
Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôçò ðëÜêáò
ïëßóèçóçò.
Åéêüíá 20
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
óôï l.
 Áöáéñåßôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò áðü ôçí
åðéôñáðÝæéá âÜóç.
 Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç óðñþ÷íåôå ôçí
ðëÜêá ïëßóèçóçò óôçí ïäçãçôéêÞ
áýëáêá óôçí åðéôñáðÝæéá âÜóç.
Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôçò ðëÜêáò
ïñéïèÝôçóçò.
Åéêüíá 21
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
óôï l.
 Áöáßñåóç ôïõ ìá÷áéñéïý êáé ôçò
åðéêÜëõøÞò ôïõ (åéêüíåò 13, 14, 15).
 Áöáéñåßôå ôçí ðëÜêá ïñéïèÝôçóçò.
 Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç (ðåñéóôñåöüìåíï
êïõìðß óôï l) åéóÜãåôå ðñþôá ôéò
ïäçãçôéêÝò ñÜâäïõò óôéò ïðÝò óôçí
åðéôñáðÝæéá âÜóç.
Öýëáîç
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò
Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá öõëÜóóåôáé óå ìÝñïò
áðñüóéôï ãéá ôá ðáéäéÜ.
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
(1) óôï 0.
 Óôåñåþóôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ìå ôïí
óýñôç (8) (ï óýñôçò âñßóêåôáé
áñéóôåñÜ).
 Ôï êáëþäéï ìáæåýåôáé óôïí ÷þñï
áõôü (12).
Ìüíï óôï ìïíôÝëï MAS95..:
 ÔñáâÞîôå åëáöñÜ ôï êáëþäéï êáé
áöÞóôå ôï íá ôõëé÷ôåß (áõôüìáôï
óýóôçìá ôýëéîçò êáëùäßïõ).
ÔïðïèÝôçóç ôçò óõóêåõÞò óôï
Ýðéðëï êïõæßíáò
Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ìüíéìá óôï
Ýðéðëï ôçò êïõæßíáò (ð. ÷. áíáäéðëïýìåíç Þ
ðôõóóüìåíç ðëÜêá). Ãé’ áõôü áðáéôïýíôáé
îõëüâéäåò Õ 5 mm (äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé
óôç óõóêåõáóßá ðáñÜäïóçò).
Åéêüíá 22
 Ó÷åäéÜóôå ôéò èÝóåéò ôùí âéäþí
óôåñÝùóçò âÜóåé ôïõ óêßôóïõ
äéáóôÜóåùí.
RM
Åéêüíá 23
 Áíïßîôå ôéò ïðÝò óôåñÝùóçò êáé
ôïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ.
Ìçí ðáñáóößîåôå ôéò âßäåò êáé åëÝã÷åôå
êáôÜ äéáóôÞìáôá ôçí áóöáëÞ åöáñìïãÞ
ôïõò.
Áðüóõñóç
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
1. Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá åéêïóéôÝóóåñéò
(24) ìÞíåò, áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜ
ôçò óõóêåõÞò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç
èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò (äåëôßï
ëéáíéêÞò ðþëçóçò Þ ôéìïëüãéï).
Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé
ç åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò
áãïñÜò.
2. Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò, áíáëáìâÜíåé
ôçí õðï÷ñÝùóç åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ
ëåéôïõñãßá êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå
ôõ÷üí åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê. ëð.) åöüóïí
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé
ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç, ôçí
ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí
Þ åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê. ëð.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí
ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò,
èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí
ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ
ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç
äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ
ôçò åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò
áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôçò åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï
áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç
ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß
áðáñáßôçôï) óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.
3. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
4. Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
5. ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.
6. Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ
ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí
áãïñáóôÞ.
7. ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Áíôéìåôþðéóç âëáâþí
Müíï óôï ìïíôÝëï MAS93../95..:
ÂëÜâç
Áéôßá
Áíôéìåôþðéóç
ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò
ëåéôïõñãßáò, ôçí áöÞíåôå
íá êñõþóåé (ôïõëÜ÷éóôïí åðß
30 ëåðôÜ), ìåôÜ ôçí èÝôåôå
îáíÜ óå ëåéôïõñãßá.
ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò
ëåéôïõñãßáò, âãÜæåôå ôï öéò
áðü ôçí ðñßæá, áíôéìåôùðßæåôå ôçí áéôßá, èÝôåôå ôç
óõóêåõÞ îáíÜ óå ëåéôïõñãßá.
Äåí ìðïñåß íá ðáôçèåß
Äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ç
ÔïðïèåôÞóôå ôçí åðéêÜëõøç
êÜðïéï áðü ôá ðëÞêôñá
åðéêÜëõøç ôïõ ìá÷áéñéïý.
ôïõ ìá÷áéñéïý.
èÝóçò óå ëåéôïõñãßá.
¸÷åé óðÜóåé ï ðßñïò áóöáëåßáò ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí
(19a) óôçí åðéêÜëõøç ôïõ
åðéêÜëõøç ôïõ ìá÷áéñéïý.
ìá÷áéñéïý.
Óå ðåñßðôùóç Üëëùí âëáâþí ðáñáêáëåßóèå íá áðåõèýíåóôå óôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò. Ç åðéêÜëõøç ìá÷áéñéïý êáé ï êáèáñéóôÞò ìá÷áéñéïý
äéáôßèåíôáé ùò áíôáëëáêôéêÜ áðü ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí.
Ç óõóêåõÞ ôßèåôáé åêôüò
ëåéôïõñãßáò (óôç äéáñêÞ
ëåéôïõñãßá) êáé ç ëõ÷íßá
óôï ðëÞêôñï ôõñéïý
áíáâïóâÞíåé ãñÞãïñá.
Äåí åßíáé âëÜâç, ç óõóêåõÞ
óôáìáôÜ áõôüìáôá ìåôÜ áðü
äéáñêÞ ëåéôïõñãßá 11 ëåðôþí
(áõôüìáôç èÝóç åêôüò
ëåéôïõñãßáò).
Ç óõóêåõÞ õðåñöïñôþèçêå,
ð. ÷. áðü ôï êüøéìï ðïëý
óêëçñþí áãáèþí êïðÞò
(ðñïóôáóßá õðåñöüñôùóçò).
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
RN
íê
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve
süreler için kullanýnýz. Cihazýn bakýma
ihtiyacý yoktur.
Bu kullanma kýlavuzu farklý modelleri tarif
etmektedir. Farklýlýklar gösterilmiþtir.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde
okuyunuz ve ileride lazým olma ihtimalinden
dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine satacak
olursanýz, kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
1 Durdurma plakalý döner düðme
Kesme kalýnlýðýný ayarlayýnýz (0—15 mm).
2 Devreye sokma emniyeti
Cihazý çalýþtýrmadan önce basýnýz.
Bu düðme, cihazýn istenmeden
çalýþtýrýlmasýný önler.
3 Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Moment devresi.
b Devamlý çalýþtýrma fonksiyonu.
Sadece MAS93../95.. modellerinde:
4 Peynir tuþu
Daha düþük devire sayýsý ayarlayýnýz,
örn. peynir kesmek için.
5 Býçak
sadece MAS95.. modelinde (Resim
yok): Jambon için, býçak aðzýna dalgalý
bileme yapýlmamýþ ek býçak; býçak
mesnedi mevcut.
6 Býçak kapaðý
7 Kýzak
Kesmek istediðiniz besini býçaða doðru
sürünüz.
RO
EEE yönetmeliðine uygundur
8 Sürgü
Kýzaðý son pozisyonda sabitlenmesi:
Sürgü solda.
Kýzaðýn hareket edebilmesinin
saðlanmasý: Sürgü saðda.
9 Tepsi
Üzerine kýzak takýlýr.
10 Küçük parça tutucu
Kesilen besinden geri kalan küçük parçalarýn emin bir þekilde kesilebilmesi içindir.
11 Servis çanaðý
Kesilen besini toplayýnýz ve servis yapýnýz.
12 Kablo haznesi
Kablonun toplanmasý içindir.
Sadece MAS 95.. modelinde:
Kablo sarma otomatiðine sahip.
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen
bilgilere göre elektrik gerilimine baðlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Bu cihaz, bedensel, zihinsel veya ruhsal
yetenekleri sýnýrlý olan veya cihaz hakkýnda
yeterince tecrübesi ve bilgisi olmayan kiþiler
(çocuklar da dahil) tarafýndan
kullanýlmamalýdýr; ancak bu kiþiler kendi
güvenliklerinden sorumlu bir kiþi tarafýndan
denetlenirse veya cihazýn kullanýmý
hususunda eðitilirse, cihazý kullanmalarýna
izin verilebilir.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz. Elektrik kablosunu
keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeye sebep vermemek için,
kusurlu elektrik kablolarý sadece yetkili
servisimiz tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Eðer cihaz çalýþmaktayken elektrik kesilirse,
cihaz açýk kalýr ve elektrik tekrar gelince
cihaz çalýþmaya devam eder.
Artýk kullanýlmayacak olan eski cihazlarý
tamamen kullanýlamaz hale getiriniz.
Gýda dilimleme cihazýný kesinlikle kýzaksýz
ve bakiye besin tutucusuz kullanmayýnýz.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
íê
Kullanýlmasý
Cihazý ilk kez kullanmadan önce iyice
temizleyiniz.
Hazýrlanmasý

Cihazý düzgün ve temiz bir zemin üzerine
kurunuz.
Sadece MAS95.. modelinde:
Kabloyu cihazdan dýþarý çekiniz (12)
(kablo sarma otomatiði)
 Kabloyu bir seferde, aralýksýz olarak
istediðiniz uzunluða kadar çekip uzatýnýz
ve yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz; böylelikle
kablo bu uzunlukta kilitlenip kalýr.
 Kablo çalýþma uzunluðunun azaltýlmasý
için, kabloyu tutup hafif çekiniz ve istenilen
uzunluða kadar sarýnýz. Sonra yeniden
kabloyu hafifçe çekiniz ve yavaþça serbest
býrakýnýz.
Her modelde:
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Kýzaðý (7) ve küçük parça tutucuyu (10)
yerlerine takýnýz.
 Ýstediðiniz kesme geniþliðini (1)
ayarlayýnýz (0—15 mm).
Alt ayar kademelerinde çok ince ve
hassas ayar yapmak mümkündür (örneðin
ince salam ve pastýrma kesmek için).
 Ýstiyorsanýz, servis çanaðýný (11) içeri
itiniz/dýþarý çekiniz.
Açma/Kapatma
Mikserin keskin býçaklarýndan
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Cihaz kapatýldýktan sonra, dairesel býçak
kýsa bir süre dönmeye devam eder.
Ellerinizi kesinlikle býçaða yaklaþtýrmayýnýz.
Dikkat!
Motor aþýrý derecede ýsýnabilir.
Cihazý aralýksýz azami 10 dakika
çalýþtýrdýktan sonra kapatýp, soðumasýný
bekleyiniz.
Moment devresi
 Önce devreye sokma (açma) emniyetine
(2) basýnýz ve basýlý tutunuz, sonra cihaz
harekete geçinceye kadar devreye
sokma tuþuna basýnýz (3a). Þimdi açma
emniyet düðmesini (2) serbest
býrakabilirsiniz.
 Cihazý durdurmak için, açma/
kapatma þalterini (3a) serbest
býrakýnýz.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Devamlý çalýþtýrma fonksiyonu
Önce devreye sokma (açma) emniyetine
(2) basýnýz ve basýlý tutunuz, sonra cihaz
harekete geçinceye kadar devreye
sokma tuþuna basýnýz (3b). Devreye
sokma emniyetine (2) basýnýz ve sonra
devreye sokma tuþunu (3b) serbest
býrakýnýz.
 Durdurmak için, devreye sokma
tuþuna (3a) basýnýz ve serbest
býrakýnýz.
Sadece MAS93../95.. modellerinde:
Yumuþak baþlatma (softstart)
fonksiyonu
Býçak, devreye sokulduktan sonra kýsa
bir gecikme ile yavaþça harekete geçer.
Sadece MAS93../95.. modellerinde:
Daha düþük devir sayýsý ayarlanmasý
Býçak devir sayýsý, örn. peynir kesmek için
daha düþük devire sayýsýna ayarlanabilir.
Eðer cihaz kapatýldýysa, býçak bir sonraki
devreye sokma iþleminde azami devir sayýsý
ile çalýþýr.
 Peynir tuþuna (4) basýnýz. Tuþun lambasý
yanar.
 Standart devir sayýsýna geçmek için,
tekrar peynir tuþuna basýnýz. Lamba
söner.

Kesme

Kesmek istediðiniz besini hafifçe destek
levhasýna bastýrýnýz ve dönmekte olan
býçaða doðru iteleyiniz.
Kesme iþleminden sonra


Kesme kalýnlýðýný 0 olarak ayarlayýnýz.
Kýzaðý býçaða doðru son pozisyona
kadar itiniz ve sürgü (8) ile sabitleyiniz
(sürgü solda).
Yaðlý bir besin kestikten sonra
(örn. et, sucuk, peynir, vs.):
 Hijyenik sebeplerden dolayý, cihazý ve
özellikle de býçaðý mümkünse hemen
temizleyiniz, bakýnýz bölüm
”Temizlenmesi”.
 Gerekirse býçak kapaðýný ve býçak
sýyýrýcýsýný temizleyiniz, bakýnýz bölüm
”Temizlenmesi”.
RP
íê
Cihazýn temizlenmesi
Mikserin keskin býçaklarýndan
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Temizleme iþlemine baþlamadan önce,
elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz
ve býçaðý yerinden çýkarýnýz.
Býçaðý, keskin metal yüzeyinden
tutmayýnýz, orta kýsmýndaki býçak tutma
parçasýndan tutunuz.
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
musluktan akan su altýna tutmayýnýz.
Dikkat!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Cihaz býçak kapaðý olmadan çalýþmýyor.
Temizleme iþleminden sonra, býçak
sýyýrýcýyý ve býçak kapaðýný takýnýz.
Cihazýn temizlenmesi

Cihazý, býçak kapaðýný, býçaðý, býçak
sýyýrýcýyý ve montaj parçalarýný nemli
siliniz ve kurulayýnýz. Gerekirse biraz
bulaþýk deterjaný kullanýnýz.
 Býçak sýyýrýcý, bakiye besin tutucusu
(MAS95.. modelinde deðil) ve servis
çanaklarý bulaþýk makinesinde
de yýkanabilir.
Sýkýþtýrmayýnýz, çünkü deformasyon
olabilir.
MAS 95.. modelinde býçak, býçak mesnedi
içine takýlý olarak, bir tabak gibi bulaþýk
makinesine yerleþtirilebilir ve temizlenebilir.
Býçak kapaðýnýn, býçaðýn ve bakiye besin
tutucusunun çýkarýlmasý.
 Býçak tamamen serbest ve açýk oluncaya
kadar, kýzaðý geriye iteleyiniz.
Resim 13, 14
 Býçak kapaðýnýn emniyetini açýnýz
(sað üstte basýnýz) ve çýkarýnýz.
Resim 15
 Býçaðý, býçak mesnedinde saatin çalýþma
yönünde sonuna kadar çeviriniz ve
çýkarýnýz.
MAS 95.. modelinde býçak, býçak
mesnedi yardýmýyla çýkarýlabilir.
Resim 16
 Býçak sýyýrýcýsýný dikkatlice alttan baþlayarak
yerinden çözünüz ve çýkarýnýz.
RQ
Býçak kapaðýnýn, býçaðýn ve bakiye besin
tutucusunun takýlmasý.
Resim 17
 Býçak sýyýrýcýsýný, alttan baþlayarak yuvasý
içine bastýrýnýz.
Resim 18
 Býçaðý, býçak mesnedinde dik konumda
tutunuz ve saatin çalýþma yönünün tersine
doðru sonuna kadar çeviriniz (duyulur
þekilde yerine oturmalýdýr).
MAS95.. modelinde býçak, býçak
mesnedi yardýmýyla takýlabilir.
Resim 19
 Býçak kapaðýný önce alt tarafa takýnýz
ve yuvasý içine bastýrýnýz (sað üst tarafa
basmayýnýz).
Kýzaðýn çýkarýlmasý/takýlmasý.
Resim 20
 Döner düðmeyi I pozisyonuna
ayarlayýnýz.
 Kýzaðý tepsiden çýkarýnýz.
 Kýzaðý tekrar takmak için, tepside
öngörülmüþ olan kýlavuz yivleri kullanýnýz.
Destek levhasýnýn çýkarýlmasý/takýlmasý.
Resim 21
 Döner düðmeyi I pozisyonuna
ayarlayýnýz.
 Býçak kapaðýný ve býçaðý çýkarýnýz
(Resim 13, 14, 15).
 Destek levhasýný yerinden çýkarýnýz.
 Takmak için (döner kafa I konumunda)
önce kýlavuz çubuklarý tezgahdaki
deliklerin içine itiniz.
Muhafaza edilmesi
Mikserin keskin býçaklarýndan
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Cihazý çocuklarýn eriþemiyeceði bir yerde
muhafaza ediniz.
 Döner düðmeyi (1) 0 pozisyonuna
ayarlayýnýz.
 Kýzaðý sürgü (8) ile sabitleyiniz (sürgü
solda).
 Kablonun toplanmasý içindir.
Sadece MAS95.. modelinde:
 Kabloyu hafifçe çekiniz ve kablonun
sarýlmasýný bekleyiniz (sarma otomatiði).
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
íê
Cihazýn mutfak mobilyasýna
monte edilmesi
Cihaz saðlam ve sabit þekilde mutfak mobilyasýna (örn. kaldýrma ve katlama plakasýna)
monte edilebilir. Bunun için Ø 5 mm ahþap
cývatasý gereklidir (teslimat kapsamýna dahil
deðildir).
Resim 22
 Sabitleme deliklerinin pozisyonlarýný ölçü
þemasýna göre çiziniz.
Resim 23
 Sabitleme deliklerini matkapla deliniz
ve cihazý monte ediniz.
Cývatalarý çok fazla sýkmayýnýz ve ara sýra
saðlam ve güvenli oturuyor olmalarýný
kontrol ediniz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn
geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi
için, AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Arýza durumunda yardým
Sadece MAS 93../95.. modellerinde:
Arýza
Sebebi
Giderilmesi
Cihazý kapatýnýz, soðumasýný
Arýza yok, 11 dakika aralýksýz
bekleyiniz (asgari 30 dakika)
çalýþma sonrasýnda cihaz
ve sonra yeniden devreye
otomatik olarak durur
sokunuz.
(kapatma otomatiði).
Cihazý kapatýnýz, fiþi çekip
Cihazda aþýrý yüklenme söz
prizden çýkarýnz, arýza
konusu oldu, örn. çok sert
sebebini gideriniz, cihazý
bir besin kesilmek istendi
tekrar devreye sokunuz.
(aþýrý yüklenme korumasý).
Devreye sokma tuþlarýndan Býçak kapaðý takýlmamýþ.
Býçak kapaðýný takýnýz.
birine basýlamýyor.
Býçak kapaðýndaki güvenlik pimi Býçak kapaðýný deðiþtiriniz.
(19a) kýrýlmýþ.
Baþka arýzalar söz konusu olursa, yetkili servisimize baþvurunuz. Býçak kapaðý ve býçak
sýyýrýcý, yedek parça olarak yetkili servis üzerinden alýnabilir.
Cihaz kapanýr (sürekli
modunda) ve peynir
tuþundaki lamba hýzlý
yanýp söner.
Deðiþiklikler olabilir.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
RR
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów,
biur, zakładów rolniczych, rzemieœlniczych
i przemysłowych, jak równie¿ u¿ytkowanie przez
goœci pensjonatów, małych hoteli i podobnych
pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego. Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów
ani konserwacji.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje ró¿ne modele.
Ró¿nice s¹ przedstawione.
Instrukcjê obsługi proszê starannie
przechowywać. Proszê przekazać instrukcjê wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
1 Pokrêtło z płyt¹ oporow¹
Szerokoœć krojenia nastawić za pomoc¹
pokrêtła (0 do 15 mm).
2 Blokada wł¹czenia
Nacisn¹ć przed wł¹czeniem. Zabezpieczenie
przed przypadkowym wł¹czeniem urz¹dzenia.
3 Przycisk wł¹cznika
a Wł¹czanie chwilowe.
b Wł¹czanie ci¹głe.
Tylko dla MAS93../95..:
4 Przycisk krojenia sera
Nastawić ni¿sz¹ liczbê obrotów, np. do ciêcia
sera ¿ółtego.
5 Tarcza
Tylko dla MAS95.. (bez rysunku): dodatkowa
tarcza z ostrzem niefalistym do krojenia szynki;
z uchwytem.
6 Osłona tarczy
7 Sanie
Prowadzenie produktów do no¿a tn¹cego.
RU
8 Suwak
Blokada sañ w pozycji koñcowej: suwak
z lewej strony.
Posun¹ć sanie: suwak z prawej strony.
9 Stolik
Słu¿y jako prowadnica sañ.
10 Popychacz małych kawałków
Zapewnia bezpieczeñstwo przy ciêciu małych
kawałków.
11 Taca na serwowanie
Zbieranie i podawanie produktów.
12 Schowek na przewód elektryczny
Do chowania elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego.
Tylko dla MAS95..: z automatycznym
zwijaniem przewodu elektrycznego.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Urz¹dzenie podł¹czać do gniazdka sieciowego,
którego parametry zgodne s¹ z podanymi
na tabliczce znamionowej i tak eksploatować.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, gdy
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y przechowywać z dala od dzieci.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze urz¹dzenia przez osobê,
która odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi urz¹dzenie,
lub w przypadku awarii, nale¿y wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego. Nie wolno ocierać
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre
krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹c zagro¿eñ zlecić naprawy urz¹dzenia,
jak np. wymianê uszkodzonego przewodu
zasilaj¹cego, tylko autoryzowanemu serwisowi
naszej firmy.
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du, urz¹dzenie pozostaje wł¹czone i po przerwie
wznawia pracê.
Zu¿yte urz¹dzenie uczynić niezdatnym do u¿ycia.
Nie u¿ywać krajalnicy bez sañ lub popychacza
małych kawałków.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éä
Obsługa
Przed pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić
urz¹dzenie.
Przygotowanie
Urz¹dzenie postawić na gładkiej i czystej
powierzchni.
Tylko dla MAS95..:
Wyci¹gn¹ć/odwin¹ć elektryczny przewód
zasilaj¹cy (12) (automatyczne zwijanie
przewodu).
 Przewód elektryczny wysun¹ć jednym
poci¹gniêciem na ¿¹dan¹ długoœć
i powoli puœcić; przewód elektryczny
jest zablokowany.
 W celu zmniejszenia długoœci wyci¹gniêtego
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego,
poci¹gn¹ć lekko za przewód elektryczny
i zwolnić aby zwin¹ł siê do ¿¹danej długoœci.
Wtedy ponownie lekko poci¹gn¹ć i powoli
puœcić.
Dla wszystkich modeli:
 Wło¿yć wtyczkê do gniazdka sieciowego.
 Sanie (7) i popychacz małych kawałków (10)
poło¿yć na urz¹dzeniu.
 Nastawić ¿¹dan¹ szerokoœć ciêcia za pomoc¹
pokrêtła (1), (0 do 15 mm).
W dolnym zakresie nastawiania mo¿na ci¹ć
bardzo cienkie plasterki (np. salami, szynka).
 W razie potrzeby wsun¹ć/wyci¹gn¹ć tacê
na serwowanie (11).

Wł¹czanie/wył¹czanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Po wył¹czeniu urz¹dzenia tarcza tn¹ca krêci
siê jeszcze krótk¹ chwilê. Nie zbli¿ać r¹k
do tarczy.
Uwaga!
Silnik mo¿e siê przegrzać.
Po maksymalnie 10 minutach nieprzerwanej
pracy wył¹czyć urz¹dzenie i pozostawić
do ochłodzenia.
Wł¹czanie chwilowe
 Najpierw nacisn¹ć blokadê wł¹czenia (2)
i przytrzymać a nastêpnie naciskać przycisk
wł¹cznika (3a) tak długo, a¿ urz¹dzenie zacznie pracować. Zwolnić blokadê wł¹czenia (2).
 W celu zatrzymania zwolnić przycisk
wł¹cznika (3a).
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Wł¹czanie ci¹głe
Najpierw nacisn¹ć blokadê wł¹czenia (2)
i przytrzymać a nastêpnie naciskać przycisk
wł¹cznika (3b) tak długo, a¿ urz¹dzenie zacznie pracować. Zwolnić blokadê wł¹czenia (2)
i przycisk wł¹cznika (3b).
 W celu zatrzymania urz¹dzenia, nacisn¹ć
i zwolnić przycisk wł¹cznika (3a).
Tylko dla MAS93../95..:
Funkcja łagodnego wł¹czenia
Po wł¹czeniu tarcza zaczyna siê krêcić po krótkiej
chwili.
Tylko dla MAS93../95..:
Nastawić ni¿sz¹ liczbê obrotów.
Liczbê obrotów no¿a mo¿na zmniejszyć np. do
ciêcia sera ¿ółtego. Po wył¹czeniu i ponownym
wł¹czeniu urz¹dzenia, tarcza tn¹ca krêci siê
z najwy¿sz¹ liczb¹ obrotów.
 Nacisn¹ć przycisk krojenia sera (4).
Œwieci siê lampka w przycisku.
 Aby powrócić do standardowej liczby obrotów,
ponownie nacisn¹ć na przycisk krojenia sera.
Lampka gaœnie.

Ciêcie na palsterki

Produkt przeznaczony do pokrojenia
przyciskać do płyty oporowej i posuwać powoli
na przeciw krêc¹cej siê tarczy.
Po u¿yciu urz¹dzenia
Szerokoœć ciêcia nastawić na 0.
Sanie przesun¹ć w kierunku tarczy do pozycji
koñcowej i zablokować suwakiem (8) (suwak
z lewej strony).
Po krojeniu produktów zawieraj¹cych tłuszcz
(np. miêso, kiełbasa, ser):
 Ze wzglêdów higienicznych zaleca siê umyć
urz¹dzenie a szczególnie tarczê najlepiej zaraz
po u¿yciu, patrz rozdział „Czyszczenie“.
 W razie potrzeby wyczyœcić osłonê tarczy
i zgarniacz; patrz rozdział „Czyszczenie“.


Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego
i zdj¹ć tarczê tn¹c¹.
Tarczy tn¹cej nie chwytać za ostrze, lecz tylko
za uchwyt.
RV
éä
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Urz¹dzenia nigdy nie zanurzać w wodzie ani
trzymać pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych.
Urz¹dzenie nie wł¹cza siê bez osłony
tarczy.
Po wyczyszczeniu urz¹dzenia zało¿yć
zgarniacz i osłonê tarczy.
Czyszczenie urz¹dzenia
Urz¹dzenie, osłonê tarczy, tarczê i zgarniacz
oraz zamontowane elementy wyczyœcić
wilgotn¹ œcierk¹ i wysuszyć. W razie potrzeby
u¿yć trochê płynu do mycia naczyñ.
 Zgarniacz, popychacz (nie dla MAS95....)
i tacê mo¿na myć w zmywarce do naczyñ.
Zwracać uwagê na to, aby elementy nie
zostały zablokowane, poniewa¿ mog¹ ulec
deformacji.
Przy urz¹dzeniu MAS95.. mo¿na wło¿yć tarczê
tn¹c¹ do uchwytu i umieœcić (jak talerz)
w zmywarce.
Zdejmowanie osłony tarczy, tarczy
i popychacza małych kawałków.
 Sanie przesun¹ć do tyłu, a¿ do zwolnienia
tarczy tn¹cej.
Rysunki 13, 14
 Odblokować osłonê tarczy (nacisn¹ć u góry
po prawej stronie) i zdj¹ć.
Rysunek 15
 Chwycić tarczê tn¹c¹ za uchwyt i przekrêcić
a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara i zdj¹ć.
Przy urz¹dzeniu MAS95.. mo¿na zdj¹ć tarczê
tn¹c¹ za pomoc¹ uchwytu.
Rysunek 16
 Zgarniacz zwolnić ostro¿nie z poło¿enia
zaczynaj¹c od dołu i zdj¹ć.
Zakładanie osłony tarczy, tarczy i popychacza
małych kawałków.
Rysunek 17
 Wcisn¹ć zgarniacz na miejsce zaczynaj¹c
od dołu.
Rysunek 18
 Chwycić tarczê za uchwyt, ustawić pionowo
i przekrêcić a¿ do oporu i zatrzasku w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Przy urz¹dzeniu MAS95.. mo¿na zało¿yć
tarczê tn¹c¹ za pomoc¹ uchwytu.

SM
Rysunek 19
 Osłonê tarczy zało¿yć najpierw na dole
i wcisn¹ć na miejsce (nie naciskać z prawej
górnej strony).
Zdejmowanie/zakładanie sañ.
Rysunek 20
 Pokrêtło nastawić na l.
 Sanie zdj¹ć ze stolika.
 W celu zało¿enia sañ, wsun¹ć sanie
w prowadnicê stolika.
Zdejmowanie/zakładanie płyty oporowej.
Rysunek 21
 Pokrêtło nastawić na l.
 Zdj¹ć osłonê tarczy i tarczê
(rysunki 13, 14, 15).
 Zdj¹ć płytê oporow¹.
 W celu zało¿enia płyty (pokrêtło na l) wsun¹ć
najpierw prowadnicê do otworu stolika.
Przechowywanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Urz¹dzenie przechowywać w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
 Pokrêtło (1) nastawić na 0.
 Sanie zablokować suwakiem (8) (suwak
po lewej stronie).
 Schować elektryczny przewód zasilaj¹cy (12).
Tylko dla MAS95..:
 Przewód elektryczny lekko poci¹gn¹ć
i zwolnić aby siê zwin¹ł (automatyczne
zwijanie przewodu).
Monta¿ urz¹dzenia do mebli
kuchennych
Urz¹dzenie mo¿na zamontować do mebli kuchennych (np do podnoszonych lub opuszczanych
drzwiczek). Do tego konieczne s¹ œruby o œrednicy
5 mm (nie nale¿¹ do zakresu dostawy).
Rysunek 22
 Poło¿enie otworów mocowania zaznaczyć
według schematu wymiarowego.
Rysunek 23
 Wywiercić otwory mocowania i zamocować
urz¹dzenie.
Œrub nie dokrêcać zbyt mocno; od czasu
do czasu sprawdzać stabilnoœć zamocowania.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éä
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Usuwanie drobnych usterek
Tylko dla MAS93../95..:
Usterka
Przyczyna
Usuniêcie usterki
Wył¹czyć urz¹dzenie i pozostaBrak usterki; urz¹dzenie wył¹cza
siê automatycznie po 11 minutach wić na przynajmniej 30 minut
ci¹głej pracy (automatyczny system do ochłodzenia zanim zostanie
ponownie wł¹czone.
wył¹czenia).
Wył¹czyć urz¹dzenie, wyj¹ć
Urz¹dzenie zostało przeci¹¿one,
wtyczkê, usun¹ć przyczynê
np. poprzez zbyt twarde produkty
i ponownie uruchomić
(system ochrony przed przeci¹¿eurz¹dzenie.
niem).
Jeden z przycisków wł¹cznika Osłona tarczy nie jest zało¿ona.
Zało¿yć osłonê tarczy.
nie da siê nacisn¹ć.
Odłamal siê sztyft zabezpieczaj¹cy Wymienić osłonê tarczy.
(19a) przy osłonie tarczy.
W przypadku wyst¹pienia innych usterek proszê zwrócić siê do naszego punktu serwisowego.
Osłonê tarczy i zgarniacz mo¿na nabyć jako czêœci zamienne poprzez autoryzowany serwis.
Urz¹dzenie wył¹cza siê przy
pracy ci¹głej a lampka
przycisku do krojenia sera
miga szybko.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
SN
Üì
Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban, mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig használja. A készülék nem
igényel karbantartást.
A használati utasítás különbözõ modelleket ír le.
A különbségek jelölve vannak.
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik
személynek, kérjük, hogy a használati utasítást
is adja oda.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
1 Forgatógomb ütközõlappal
A vágási szélesség beállítása (0–15 mm).
2 Bekapcsolásgátló
Nyomja meg, mielõtt a készüléket bekapcsolja. Biztosíték akaratlan bekapcsolás ellen.
3 Bekapcsoló gomb
a Turbókapcsoló.
b Tartós üzemmód.
Csak a MAS93../95..:
4 Sajt gomb
Alacsony fordulatszám beállítása, pl. sajt
szeleteléséhez.
5 Kés
csak a MAS95.. (ábra nélkül): Pótkés sonkához való hullámszeletelõ nélkül; késtartóval.
6 Kés burkolata
7 Csúszópofa
A felvágandó anyagnak a késhez vezetése.
8 Tolóka
A csúszópofák végleges helyükre történõ
berögzítése: A tolókát jobbra toljuk.
Mozgassa a csúszópofát. tolja jobbra a tolókát.
SO
9 Asztal
A csúszópofát veszi fel.
10 Maradékfelfogó
A maradék darabok biztonságos vágásához.
11 Tálalóedény
A szeletelendõ termék felfogásához
és tálalásához.
12 Kábeltáska
A kábel elhelyezésére.
Csak a MAS95.. típushoz: feltekerõ
automatikával
Biztonsági útmutató
Sérülésveszély
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok
szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal és tudással
rendelkezõ személyek (gyerekek) kezeljék
a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk
vagy egy a biztonságért felelõs személy által
eligazításban részesültek a készülék használatát
illetõen.
A munka befejezése után, a tisztítás megkezdése
elõtt, valamint mielõtt elhagyja a helyiséget
és a készülék meghibásodása esetén húzza
ki a dugós csatlakozót. A csatlakozóvezetéket
ne húzza végig éles széleken vagy forró felületen.
A készülék javítását, mint pl. egy hibás csatlakozó
vezeték kicserélését, a veszélyek elkerülése
érdekében csak a vevõszolgálat végezheti el.
Áramkimaradás esetén a készülék bekapcsolva
marad, majd utána ismét beindul.
Az elhasználódott készüléket azonnal tegye
használhatatlanná.
A szeletelõt soha ne használja csúszópofa
és maradékfelfogó nélkül.
A készülék kezelése
A készüléket az elsõ használat elõtt alaposan
tisztítsa meg.
Elõkészítés
A készüléket sima és tiszta felületen állítsa fel.
Csak a MAS95..:
Húzza ki a kábelt (12)
(kábelfeltekerõ-automatika)
 A kábelt egy mozdulattal a kívánt hosszúságra
húzza ki és lassan engedje el; a kábel rögzítõdik.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Üì
A kábel-munkahosszúság csökkentéséhez
könnyedén húzza meg a kábelt és hagyja
a kívánt hosszúságra feltekeredni.
Majd könnyedén ismét húzza meg a kábelt
és lassan engedje el.
Az összes modellnél:
 Dugja be a hálózati csatlakozót.
 A csúszópofát (7) és a maradékfelfogót (10)
tegye fel.
 Állítsa be a kívánt vágási szélességet (1),
(0–15 mm).
Az alsó beállítási tartományban a vágási
szélesség nagyon vékonyra is beállítható
(pl. szalámi vagy sonka szeleteléséhez).
 Szükség esetén tolja be/húzza ki a tálalóedényt (11).

Bekapcsolás/Kikapcsolás
Sérülésveszély az éles kés miatt
Kikapcsolás után a kés rövid ideig még forog.
Mindig tartsa a kezét megfelelõ távolságra
a késtõl.
Figyelem!
A motor túlhevítõdhet.
Max. 10 perc folyamatos mûködtetés után
hagyja lehûlni a készüléket.
Pillanat üzemmód
 Elõször nyomja meg a bekapcsolásgátlót (2)
és tartsa nyomva, azután nyomja meg a bekapcsoló gombot (3a), amíg a készülék bekapcsol. A bekapcsolásgátlót (2) engedje el.
 Ha meg akarja állítani, a bekapcsoló
gombot (3a) engedje el.
Tartós üzemmód
 Elõször nyomja meg a bekapcsológátlót (2) és
tartsa nyomva, azután nyomja meg a
bekapcsoló gombot (3b), amíg a készülék el
nem indul. Engedje el a bekapcsológátlót (2)
és a bekapcsoló gombot (3b).
 Leállításhoz nyomja meg a bekapcsoló
gombot (3a), majd engedje el.
Csak a MAS93../95..:
Softstart-funkció
A kés bekapcsolás után kis késéssel lassan indul.
Csak a MAS93../95..:
Alacsony fordulatszámot állítson be.
A kés fordulatszáma, pl. a sajt szeleteléséhez,
lecsökkenthetõ. Ha a készüléket kikapcsolta,
a kés a következõ bekapcsoláskor a maximális
fordulatszámmal indul el.
 Nyomja meg a sajt gombot (4).
A gombban lévõ lámpa világít.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

A Standard-fordulatszámra való átkapcsoláshoz nyomja meg ismét a sajt gombot.
A lámpa kialszik.
Szeletelés

A felvágni való anyagot finoman nyomja
az ütközõlaphoz és lassan tolja a forgó
kés irányába.
Szeletelés után
Állítsa a vágási szélességet 0 -ra.
A csúszópofát tolja a kés irányába a végsõ
állásig és a tolókával (8) rögzítse (tolóka jobb
oldalon).
Zsíros anyagok szeletelése után (pl. hús,
kolbász, sajt):
 Higiéniai okokból legjobb, ha a készüléket
és különösen a kést azonnal megtisztítja; lásd
a “Tisztítás” fejezetet.
 Szükség esetén tisztítsa meg a kés burkolatát
és a késlehúzót; lásd a “Tisztítás” fejezetet.


Tisztítás
Sérülésveszély az éles kés miatt
Tisztítás elõtt húzza ki a hálózati dugaszolót
és vegye le a kést.
A kést ne az élénél, hanem csak a késfelfogónál fogja meg.
Áramütés veszélye
A készüléket soha ne tegye vízbe és ne tartsa
folyó víz alá.
Figyelem!
A készülék felülete megsérülhet.
Ne használjon súrolószert a készülék
tisztításához.
A készülék a kés burkolata nélkül nem
mûködik.
Tisztítás után tegye vissza a késlehúzót
és a kés burkolatát.
A készülék megtisztítása
A készüléket, a kés burkolatát, a kést és
a késlehúzót, továbbá a beépített részeket
nedvesen törölje át és hagyja megszáradni.
Szükség esetén használjon egy kevés
mosogatószert.
 A késlehúzó, maradékfelfogó (kivéve
a MAS95.. típusnál) és a tálalóedény
mosogatógépben is tisztítható.
Ne csíptesse be, eldeformálódhat.
A MAS95.. típusnál a kés betehetõ a késtartóba és
a tányérokhoz hasonlóan mosogatógépbe tehetõ
és tisztítható.

SP
Üì
A kés burkolat, a kés és a maradékfelfogó
levétele.
 A csúszópofát tolja vissza addig, amíg a kés
nincs szabadon.
13, 14. ábra
 Biztosítsa ki a kés burkolatát (nyomja jobbra
felfelé) és vegye le.
15. ábra
 A kést a késfelfogóban az óramutató járásával
megegyezõ irányban ütközésig fordítsa
el és vegye le.
A MAS95.. típusnál a kés a késtartóval együtt
levehetõ.
16. ábra
 A késlehúzót alulról kezdve óvatosan oldja
ki a helyérõl és vegye le.
A kés burkolat, a kés és a maradékfelfogó
visszahelyezése.
17. ábra
 A késlehúzót alulról kezdve nyomja vissza
a helyére.
18. ábra
 A kést a késfelfogóban függõlegesen tartsa és
az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig forgassa el (hallhatóan be kell kattannia).
A MAS95 típusnál a kés a késtartóval együtt
visszatehetõ.
19. ábra
 Elõször tegye be alul a kés burkolatát, és nyomja
a helyére (ne nyomja meg jobb oldalon fent).
A csúszópofa levétele/visszahelyezése.
20. ábra
 A forgó gombot a l állásra állítsa.
 A csúszópofát vegye le az asztalról.
 Ha vissza akarja helyezni, tolja be a csúszópofát az asztalon lévõ sínbe.
Az ütközõlap levétele/visszahelyezése.
21. ábra
 A forgó gombot a l állásra állítsa.
 Vegye le a kés burkolatát és a kést
(13, 14, 15 ábra).
 Vegye le az ütközõlapot.
 Mielõtt visszateszi (forgatógomb az l
álláson), elõször a vezetõrudakat tolja
az állórészen lévõ furatokba.
Tárolás
Csak a MAS95..:
 Húzza meg könnyedén a kábelt hagyja
feltekeredni (feltekerõ automatika).
Készülék felszerelése
konyhabútorra
A készülék felszerelhetõ a konyhabútorra
(pl. emelhetõ- vagy felhajtható aljra).
Ehhez Õ 5 mm-es facsavart használjon (nem
alaptartozék).
22. ábra
 A rögzítõlyukak helyzetét a méretes vázlat
alapján jelölje ki.
23. ábra
 Fúrja ki a rögzítõlyukakat és szerelje fel
a készüléket.
A csavarokat ne húzza túl és idõrõl idõre
ellenõrizze a helyzetüket.
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG, az elektromos
és elektronikus használt készülékekrõl
szóló (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) európai irányelveknek
megfelelõen van jelölve. Ez az irányelv
megszabja a használt készülékek
visszavételének és értékesítésének kereteit
az egész EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli
meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem
kicseréli. Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az
elõírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról.
A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet
igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet.
Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó
tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási
tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
Sérülésveszély az éles kés miatt
A készüléket úgy tárolja, hogy gyermekek
ne férjenek hozzá.
 A forgó gombot (1) a 0 állásra állítsa.
 Rögzítse a csúszópofát a tolókával (8)
(tolóka jobb oldalon).
 Helyezze el a kábelt (12).
SQ
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Üì
Segítség üzemzavar esetén
Csak a MAS93../95..:
Hibajelenség
Ok
Elhárítás
A készülék kikapcsol (tartós
üzemmódban) és a sajtgomb
lámpája gyorsan villog.
Nem hibajelenség, a készülék
11 perc tartós üzemmód után
automatikusan kikapcsol
(automatikus kikapcsolás).
A készülék túlterhelõdött, pl. túl
kemény szeletelendõ terméket tett
bele (túlterhelés elleni védelem).
Kapcsolja ki a készüléket, hagyja
lehûlni (legalább 30 perc),
azután ismét kapcsolja be.
A bekapcsoló gombok egyike
nem mûködik.
Kapcsolja ki a készüléket, húzza
ki a csatlakozódugót, szüntesse
meg az okot, kapcsolja be újra
a készüléket.
Tegye fel a kés burkolatát.
Pótolja a kés burkolatát.
A kés burkolata nincs feltéve.
A kés burkolatán lévõ biztonsági
pecek (19a) letört.
Egyéb hibajelenség esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A kés burkolata és késlehúzó pótalkatrészként kapható az ügyfélszolgálatnál.
A módosítás jogát fenntartjukK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
SR
ìâ
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å BOSCH.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ­²å¹®º
­ ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹­i, a ¸e ªæø
ÿpo¯åcæo­o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º ®iæ¿®oc¹i ¹a ÿpo¹ø¨o¯
ñacº, ø®i ­iªÿo­iªa÷¹¿ μ­åña¼¸å¯ ªæø
ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯.
¥påæaª ¸e ÿo¹pe¢ºƒ ¹ex¸iñ¸o¨o ªo¨æøªº.
©a¸a i¸c¹pº®ýiø μ ­å®opåc¹a¸¸ø oÿåcºƒ
piμ¸i ¯oªeæi. Poμ¢i²¸oc¹i ÿiª®pecæ÷÷¹¿cø.
³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a, i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø. ¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º­aña¯ paμo¯
iμ ÿpåæaªo¯.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
1 O¢ep¹o­a pºñ®a ¹a ºÿop¸a
ÿæa¹íop¯a
šc¹a¸o­i¹¿ ¹o­ó帺 ¸apiμ®å
(­iª 0 ªo 15 ¯¯).
2 ¡æo®º­a¸¸ø ÿpo¹å ­­i¯®¸e¸¸ø
Ha¹åc¸i¹¿ ÿepeª ­­i¯®¸e¸¸ø¯.
¥oÿepeª²aƒ ¸eº¯åc¸e ­­i¯®¸e¸¸ø.
3 K¸oÿ®a ­­i¯®¸e¸¸ø
a I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯.
b ¥oc¹i¼¸å¼ pe²å¯.
Æåòe ªæø MAS93../95..:
4 K¸oÿ®a ªæø cåpº
©æø ºc¹a¸o­®å ¸å²ñoï ò­åª®oc¹i,
¸aÿp., ªæø ¸apiμa¸¸ø cåpº.
5 Hi²
æåòe ªæø MAS95.. (¢eμ ¯aæ÷¸®a):
ªoªa¹®o­å¼ ¸i² ¢eμ x­åæøc¹oï μa¹oñ®å
ªæø ò帮å; μ íi®ca¹opo¯ ¸o²a.
6 Kpåò®a ªæø ¸o²a
7 ¥oæoμ®å
¥poªº®¹ ªæø ¸apiμ®å pºxa¹å º ¸aÿpø¯®º
ÿpo¹å ¸o²a.
8 ³acº­®a
¥oæoμ®å μa®piÿå¹å ­ ®i¸ýe­o¯º
ÿoæo²e¸¸i: μacº­®a æi­opºñ.
¥oæoμ®å pºxa÷¹¿cø: μacº­®a ÿpa­opºñ.
SS
9
C¹iæ
™på¯aƒ ÿoæoμ®å.
10 Íi®ca¹op μaæåò®º ÿpoªº®¹º
©oμ­oæøƒ ¢eμÿeñ¸o ªopiμa¹å μaæåò®å
ÿpoªº®¹º.
11 Æo¹o®
Ø® ÿiªc¹a­®a ªæø ¸apiμa¸åx ÿpoªº®¹i­
¹a ªæø ÿoªañi ¸a c¹iæ.
12 Ka¢eæ¿¸å¼ ­iªci®
©æø º®æaª®å ®a¢eæ÷.
Æåòe ªæø MAS95..: μ a­¹o¯a¹åñ¸å¯
μ¯o¹º­a¸¸ø¯.
³aº­a²e¸¸ø μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø!
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i
¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i
iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp
²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i
ÿoò®oª²e¸¸ø.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He μaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eμ ¸a¨æøªº, óo¢
μaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iμ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (­ ¹. ñ. ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iμ ¸epoμ­å¹å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a μ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
μ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ
μa ïx ¢eμÿe®º.
Ò¹eÿce濸º ­å殺 ­å¼¯a¹å iμ poμe¹®å
ÿicæø ®o²¸o¨o ®opåc¹º­a¸¸ø, ÿpå ­åxoªi
iμ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a ÿiª ñac ÿepe¢o÷ ­ po¢o¹i.
¥po­iª ¸e ¹ø¨¸i¹¿ ñepeμ ¨oc¹pi ®paï
¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº, ¸aÿp., μa¯i¸a ÿoò®oª²e¸o¨o eæe®¹poÿpo­oªº, ¯o²e ÿpo­oªå¹åcø
æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº μ ¯e¹o÷
º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
¥iª ñac ÿepep­å ­ ÿoªañi c¹pº¯º ÿpåæaª
μaæåòaƒ¹¿cø ­­i¯®¸e¸å¯ ¹a ÿpoªo­²ºƒ
ÿpaý÷­a¹å, ø® ¹iæ¿®å μ¸o­º ÿoªa¸å¼
c¹pº¯.
¥påæaªå, ø®i ­å¼òæå iμ ­²å¹®º, cæiª
μpo¢å¹å ¸eÿpåªa¹¸å¯å ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø.
Hi®oæå ¸e ­å®opåc¹o­º¼¹e º¸i­epca濸º
piμa殺 ¢eμ ÿoæoμ®i­ i º¹p寺­aña ªæø
ÿpoªº®¹i­.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ìâ
å®opåc¹a¸¸ø
¥epeª ÿepòå¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯ ÿpåæaª
ª¢a¼æå­o ÿoñåc¹å¹å.
¥iª¨o¹o­®a

¥påæaª ºc¹a¸o­å¹å ¸a pi­¸i¼ i ñåc¹i¼
po¢oñi¼ ÿo­epx¸i.
Æåòe ªæø MAS95..:
å¹ø¨¸i¹¿ ®a¢eæ¿ (12) (a­¹o¯a¹åñ¸e
μ¯o¹º­a¸¸ø ®a¢eæ÷)
 å¹ø¨¸i¹¿ ®a¢eæ¿ oª¸å¯ pºxo¯ ªo
¢a²a¸oï ªo­²å¸å ¹a ­iªÿºc¹i¹¿
ÿo­i濸o; ®a¢eæ¿ μºÿå¸å¹¿cø ¸a ¯icýi.
 ©æø μ¯e¸òe¸¸ø po¢oñoï ªo­²å¸å
®a¢eæ÷ ÿo¹ø¨¸i¹¿ μæe¨®a μa ®a¢eæ¿
¹a ªa¼¹e ¼o¯º μ¯o¹a¹åcø ªo ¢a²a¸oï
ªo­²å¸å. ¥o¹i¯ μ¸o­º μæe¨®a ÿo¹ø¨¸i¹¿
μa ®a¢eæ¿ ¹a ­iªÿºc¹i¹¿ ÿo­i濸o.
©æø ­cix ¯oªeæe¼:
 c¹a­å¹å ò¹eÿce濸º ­å殺 ­ poμe¹®º.
 ¥påæaª¸a¼¹e ÿoæoμ®å (7) ¹a íi®ca¹op
μaæåò®º ÿpoªº®¹º (10).
 c¹a¸o­i¹¿ ¢a²a¸º ¹o­ó帺 ¸apiμ®å (1)
(­iª 0 ªo 15 ¯¯).
 ¸å²¸¿o¯º ªiaÿaμo¸i ¯o²¸a
ºc¹a¸o­å¹å ¸apiμa¸¸ø ªº²e ¹o¸®åx
c®å¢oño® (¸aÿp., caæø¯i, ò帮a).
 Æo¹o® (11) ¯o²¸a ­c¹a­æø¹å a¢o
­å¼¯a¹å μa ¢a²a¸¸ø¯.
¥oc¹i¼¸å¼ pe²å¯
 Ha¹åc¸i¹¿ cÿoña¹®º ¢æo®º­a¸¸ø
­¯å®aña (2) ¹a ¹på¯a¼¹e ¸a¹åc¸º¹å¯,
ÿo¹i¯ ¸a¹åc¸i¹¿ ­¯å®añ (3b), óo¢
ÿpåæaª ÿoña­ ÿpaý÷­a¹å.
iªÿºc¹i¹¿ ¢æo®º­a¸¸ø ­¯å®aña (2)
¹a ­¯å®añ (3b).
 ©æø ÿpåÿå¸e¸¸ø po¢o¹å ¸a¹åc¸i¹¿
­¯å®añ (3a), a ÿo¹i¯ ­iªÿºc¹i¹¿.
Æåòe ªæø MAS93../95..:
ͺ¸®ýiø ÿo­i濸o¨o μaÿºc®º
Hi² ÿoñå¸aƒ pºxa¹åcø ÿicæø ­­i¯®¸e¸¸ø
ÿo­i濸o μ ¸e­eæå®o÷ μa¹p寮o÷.
Æåòe ªæø MAS93../95..:
šc¹a¸o­i¹¿ ¯e¸òº ò­åª®ic¹¿
ҭ媮ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø ¸o²a ¯o²¸a
μ¯e¸òå¹å, ¸aÿp., ªæø ¸apiμa¸¸ø cåpº.
¥icæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpåæaªº ¸i² ¸ac¹ºÿ¸o¨o
paμº ÿpå ­­i¯®¸e¸¸i ÿpaý÷ƒ μ ¸a¼­åóo÷
ò­åª®ic¹÷.
 Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º ªæø cåpa (4).
 ®¸oÿýi μac­i¹å¹¿cø æa¯ÿoñ®a.
 Óo¢ ÿepe¯®¸º¹å ¸a c¹a¸ªap¹¸º
ò­åª®ic¹¿, ¸a¹åc¸i¹¿ óe paμ ®¸oÿ®º
ªæø cåpa. Æa¯ÿoñ®a ¨ac¸e.
Piμ®a

­i¯®¸e¸¸ø/å¯®¸e¸¸ø
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
Hi² ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø ªeø®å¼ ñac ÿicæø
­å¯®¸e¸¸ø. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e ¹på¯a¹å
pº® ÿo¢æåμº ¸o²a.
š­a¨a!
Mo¹op ¯o²e ÿepe¨pi¹åcø.
¥icæø ¯a®c寺¯ 10 x­åæå¸ ¸eÿepep­¸oï
po¢o¹å ªa¼¹e ÿpåæaªº oxoæoªå¹åcø.
I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯
 Ha¹åc¸i¹¿ cÿoña¹®º ¢æo®º­a¸¸ø
­¯å®aña (2), ¹på¯a÷ñå ¼o¨o ¸a¹åc¸º¹å¯, ¸a¹åc¸i¹¿ ÿo¹i¯ ­¯å®añ (3a),
óo¢ ÿpåæaª μaÿpaý÷­a­.
iªÿºc¹i¹¿ ¢æo®º­a¸¸ø ­¯å®aña (2).
 ©æø ÿpåÿå¸e¸¸ø po¢o¹å ­iªÿºc¹i¹¿
­¯å®añ (3a).
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
¥poªº®¹ ªæø ¸apiμ®å ÿpå¹åc¸i¹¿ μæe¨®a
ªo ºÿop¸oï ÿæa¹íop¯å ¹a ÿo­i濸o
ÿoªa­a¼¹e ªo pi²ºño¨o ¸o²a.
¥icæø piμ®å


šc¹a¸o­å¹å ¹o­ó帺 ¸apiμ®å ¸a 0.
¥oæoμ®å ÿocº¸¿¹e º ¸aÿpø¯®º ¸o²a
ªo ®i¸ýe­o¨o ÿoæo²e¸¸ø ¹a μaíi®cº¼¹e
μa ªoÿo¯o¨o÷ μacº­®å (8) (μacº­®a
æi­opºñ).
¥icæø piμ®å ²åp¸åx ÿpoªº®¹i­ (¸aÿp., ¯’øco,
®o­¢aca, cåp):
 ©æø ªo¹på¯a¸¸ø ¨i¨iƒ¸iñ¸åx º¯o­
ÿpåæaª ¹a μo®pe¯a ca¯ ¸i² ¸a¼®paóe
ÿoñåc¹å¹å oªpaμº ² ÿicæø piμ®å;
ªå­i¹¿cø poμªiæ «Ñåc¹®a».
 ³a ÿo¹pe¢å ÿoñåc¹i¹¿ ®påò®º ¸o²a
¹a c®pe¢o® ¸o²a; ªå­i¹¿cø poμªiæ
«Ñåc¹®a».
ST
ìâ
Ñåc¹®a
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
¥epeª ñåc¹®o÷ ­å¹ø¨¸º¹å ò¹eÿce濸º
­å殺 iμ poμe¹®å ¹a μ¸ø¹å ¸i².
Hi² ¢pa¹å æåòe μa ®piÿæe¸¸ø ¸o²a,
a ¸e μa pi²ºñº ÿo­epx¸÷.
He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¥påæaª ¸i ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷­a¹å
º ­oªº ¹a ¸e ¹på¯a¹å ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷.
š­a¨a!
Ha ÿo­epx¸øx ¯o²º¹¿ ­å¸å®¸º¹å
ÿoò®oª²e¸¸ø.
He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx a¢paμå­¸åx
μaco¢i­ ªæø ñåc¹®å.
¥påæaª ¸e ÿpaý÷ƒ ¢eμ ®påò®å ¸o²a.
¥icæø ñåc¹®å c®pe¢o® ¸o²a ¹a ®påò®º
¸o²a ­c¹a­¹e ¸a ¯icýe.
Ñåc¹®a ÿpåæaªº

¥po¹pi¹¿ ÿpåæaª, ®påò®º ¸o²a, ¸i²
¹a c®pe¢o® ¸o²a, a ¹a®o² ¸a­ic¸i
ªe¹aæi ­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷, a ÿo¹i¯
­å¹pi¹¿ ¸acºxo. ³a ÿo¹pe¢å ¯o²¸a
c®opåc¹º­a¹åcø ¸e­eæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷
¯å÷ño¨o μaco¢º.
 C®pe¢o® ¸o²a, íi®ca¹op μaæåò®º
ÿpoªº®¹º (¸e ªæø MAS95..) ¹a æo¹o®
¯o²¸a ¯å¹å ¹a®o² ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼
¯aòå¸i.
He μa¹åc®a¼¹e ïx, óo¢ º¸å®¸º¹å
ªeíop¯aýi¼.
 ¯oªeæi MAS95.. ¸i² ¯o²¸a ­c¹a­å¹å
­ ®piÿæe¸¸ø ¸o²a ¹a ÿoc¹a­å¹å ø® ¹api殺
­ ÿocºªo¯å¼¸º ¯aò帺 ªæø ¯å¹¹ø.
Ø® μ¸i¯a¹å ®påò®º ¸o²a, ¸i²
¹a íi®ca¹op μaæåò®º ÿpoªº®¹º.
 iªcº¸º¹å ¸aμaª ÿoæoμ®å, óo¢ ªoc¹ºÿ
ªo ¸o²a ¢º­ ­i濸å¼.
Maæ÷¸o® 13, 14
 Poμ¢æo®º¼¹e ®påò®º ¸o²a (¸a¹åc¸i¹¿
μ ÿpa­o¨o ¢o®º μ­epxº) ¹a μ¸i¯i¹¿ ïï.
Maæ÷¸o® 15
 ¥o­ep¸i¹¿ ¸i², ¹på¯a÷ñå μa ®piÿæe¸¸ø
¸o²a, μa ¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo ºÿopº
¹a μ¸i¯i¹¿ ¼o¨o.
 ¯oªeæi MAS95.. ¸i² ¯o²¸a μ¸ø¹å
μa ªoÿo¯o¨o÷ ®piÿæe¸¸ø ¸o²a.
SU
Maæ÷¸o® 16
å¼¯i¹¿ c®pe¢o® ¸o²a o¢epe²¸o iμ ¼o¨o
®piÿæe¸¸ø, ÿoñå¸a÷ñå μ¸åμº, ¹a μ¸i¯i¹¿
¼o¨o.
Ø® ­c¹a­æø¹å ®påò®º ¸o²a, ¸i²
¹a íi®ca¹op μaæåò®º ÿpoªº®¹º
Maæ÷¸o® 17
 c¹a­¹e c®pe¢o® ¸o²a ­ ¼o¨o
®piÿæe¸¸ø, ÿoñå¸a÷ñå μ¸åμº.
Maæ÷¸o® 18
 ™på¯a÷ñå ¸i² ¨opåμo¸¹a濸o μa
®piÿæe¸¸ø ¸o²a, ÿo­ep¸i¹¿ ¼o¨o ÿpo¹å
¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo ºÿopº (óo¢ ñº¹¸o
μac®oñå­ ­ ÿaμ).
 ¯oªeæi MAS95.. ¸i² ¯o²¸a ­c¹a­å¹å
μa ªoÿo¯o¨o÷ ®piÿæe¸¸ø ¸o²a.
Maæ÷¸o® 19
 c¹a­¹e ®påò®º ¸o²a cÿoña¹®º μ¸åμº,
a ÿo¹i¯ μa¹åc¸i¹¿ ïï ­ ®piÿæe¸¸ø
(¸e ¸a¹åc®a¼¹e μ ÿpa­o¨o ¢o®º μ­epxº).
Ø® μ¸i¯a¹å/­c¹a­æø¹å ÿoæoμ®å.
Maæ÷¸o® 20
 šc¹a¸o­i¹¿ o¢ep¹o­º pºñ®º ¸a l.
 ³¸ø¹å ÿoæoμ®å μ c¹oæa.
 Óo¢ ºc¹a¸o­å¹å ÿoæoμ®å, ïx cæiª
­c¹a­å¹å ­ ¸aÿpa­æø÷ñå¼ ÿoæoμ c¹oæº.
Ø® μ¸i¯a¹å/­c¹a­æø¹å ºÿop¸º
ÿæa¹íop¯º.
Maæ÷¸o® 21
 šc¹a¸o­i¹¿ o¢ep¹o­º pºñ®º ¸a l.
 ³¸i¯i¹¿ ®påò®º ¸o²a ¹a ¸i²
(Maæ÷¸®å 13, 14, 15).
 ³¸i¯i¹¿ ºÿop¸º ÿæa¹íop¯º.
 Óo¢ ­c¹a­å¹å ºÿop¸º ÿæa¹íop¯º
(o¢ep¹o­º pºñ®º ¸a l), ¸aÿpa­æø÷ñi
ò¹åpi cæiª cÿoña¹®º ­­ec¹å ­ o¹­opå
c¹oæa.

³¢epi¨a¸¸ø
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
¥påæaª μ¢epi¨a¹å ­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯º ªæø
ªi¹e¼ ¯icýi.
 šc¹a¸o­å¹å ÿo­opo¹¸º pºñ®º (1) ¸a 0.
 ¥oæoμ®å ºc¹a¸o­i¹¿ ­ μaíi®co­a¸o¯º
ÿoæo²e¸¸i μa ªoÿo¯o¨o÷ μacº­®å (8)
(μacº­®a æi­opºñ).
 ¥o®æaªi¹¿ ®a¢eæ¿ ªo ­iªci®º (12).
Æåòe ªæø MAS95..:
 ¥o¹ø¨¸i¹¿ μæe¨®a μa ®a¢eæ¿, óo¢ ­i¸
μ¯o¹a­cø (a­¹o¯a¹åñ¸e μ¯o¹º­a¸¸ø).
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ìâ
Mo¸¹a² ÿpåæaªº ¸a ®ºxo¸¸åx
¯e¢æøx
¥påæaª ¯o²¸a μa®piÿå¹å c¹aýio¸ap¸o
¸a ®ºxo¸¸åx ¯e¢æøx (¸aÿp., ÿiª¼o¯¸a
ñå ­iª®åª¸a ÿoæåýø).
©æø ý¿o¨o ÿo¹pi¢¸i ªepe­’ø¸i ¨­å¸¹å Õ 5 ¯¯
(¸e ­xoªø¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º ÿoc¹a­®å).
Maæ÷¸o® 22
 Ha®pecæi¹¿ ¯icýø ªæø poμ¹aòº­a¸¸ø
o¹­opi­ ªæø ®piÿæe¸¸ø º ­iªÿo­iª¸oc¹i
iμ ¸apåco¯.
Maæ÷¸o® 23
 ¥poc­epªæi¹¿ o¹­opå ªæø ®piÿæe¸¸ø
¹a ÿp娭帹i¹¿ ÿpåæaª.
He μa¹ø¨º¼¹e μa¸aª¹o cå濸o ¨­å¸¹å
¹a ÿepe­ipø¼¹e ¸aªi¼¸ic¹¿ ïx ®piÿæe¸¸ø
ñac ­iª ñacº.
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo
c­o¨o cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o
ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
©oÿo¯o¨a º paμi ¸eÿoæaªo®
Æåòe ªæø MAS93../95..:
Heÿoæaª®a
¥påñå¸a
šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ªa¼¹e
¼o¯º oxoæo¸º¹å (¯i¸i¯º¯
30 x­åæå¸), ÿo¹i¯ ­­i¯®¸i¹¿
¼o¨o μ¸o­º.
å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ­å¼¯i¹¿
ò¹eÿce濸º ­å殺
iμ poμe¹®å, ºcº¸¿¹e
¸eÿoæaª®º, ­­i¯®¸i¹¿
ÿpåæaª μ¸o­º.
Oªå¸ iμ ­¯å®añi­ ¸e
Kpåò®a ¸o²a ¸e ­c¹a­æe¸a.
c¹a­¹e ®påò®º ¸o²a.
¸a¹åc®aƒ¹¿cø.
³axåc¸å¼ ò¹åp (19a) ¸a ®påòýi ³a¯i¸i¹¿ ®påò®º ¸o²a.
¸o²a μæa¯a­cø.
š paμi i¸òåx ¸eÿoæaªo® μ­ep¸i¹¿cø, ¢ºª¿ æac®a, ªo ¸aòoï c溲¢å cep­icº.
Kpåò®º ¸o²a ¹a c®pe¢o® ¸o²a ¯o²¸a ÿp媢a¹å cepeª i¸òåx μaÿac¸åx ñac¹å¸ ­ c溲¢i
cep­icº.
¥påæaª ­å¯å®aƒ¹¿cø
(­ ÿoc¹i¼¸o¯º pe²å¯i) ¹a
ò­åª®o ¢æå¯aƒ æa¯ÿoñ®a
­ ®¸oÿýi ªæø cåpa.
ce ­ ¸op¯i. ¥påæaª μºÿå¸øƒ¹¿cø a­¹o¯a¹åñ¸o ñepeμ
11 x­åæå¸ ÿoc¹i¼¸oï po¢o¹å
(a­¹o¯a¹åñ¸e ­å¯®¸e¸¸ø).
¥påæaª ÿepe­a¸¹a²å­cø,
¸aÿp., ­¸acæiªo® ¸apiμa¸¸ø
μa¸aª¹o ¹­epªo¨o ÿpoªº®¹º
(μaxåc¹ ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø).
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
SV
êì
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
BOSCH.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
­ ªo¯aò¸e¯ xoμø¼c¹­e.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å,
®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o
xoμø¼c¹­a. ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ¸º²ªae¹cø ­ ¹ex¸åñec®o¯
o¢c溲å­a¸åå.
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå oÿåc¾­a÷¹cø
paμæåñ¸¾e ¯oªeæå.
Paμæåñåø ÿpeªc¹a­æe¸¾ ¸a påcº¸®ax.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e μa¢ºª¿¹e
o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
1 Pe¨ºæø¹op c ºÿop¸o¼ ÿæå¹o¼
åcÿoæ¿μº÷¹cø ªæø pe¨ºæåpo­®å òåp帾
¸apeμ®å (o¹ 0 ªo 15 ¯¯).
2 ¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
Ha²a¹¿ ÿepeª ­®æ÷ñe¸åe¯.
³aóå¹a o¹ ¸eÿpoåμ­o濸o¨o
­®æ÷ñe¸åø.
3 K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
a Mo¯e¸¹a濸oe ­®æ÷ñe¸åe.
b ¥oc¹oø¸¸oe ­®æ÷ñe¸åe.
™oæ¿®o MAS93../95..:
4 K¸oÿ®a ªæø c¾pa
®æ÷ñå¹e ¢oæee ¸åμ®º÷ c®opoc¹¿,
¸aÿp., ªæø ¸apeμa¸åø c¾pa.
5 Ho²
™oæ¿®o MAS95.. (¢eμ påcº¸®a):
ªoÿoæ¸å¹e濸¾¼ ¸o² ¢eμ ­oæ¸åc¹o¼
μa¹oñ®å ªæø ­e¹ñ帾; c ªep²a¹eæe¯
¸o²a.
6 ³aó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a
TM
7
Caæaμ®å
ªæø ÿoªañå ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾x
ªæø ¸apeμ®å ÿpoªº®¹o­ ® ¸o²º.
8 ¥epe®æ÷ña¹eæ¿
ªæø íå®caýåå caæaμo® ­ ®o¸eñ¸o¯
ÿoæo²e¸åå ÿepe­eªå¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
­æe­o.
©æø ÿepe¯eóe¸åø caæaμo®:
ÿepe­eªå¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ­ÿpa­o.
9 ¥oªc¹a­®a
ÿo ®o¹opo¼ ÿepe¯eóa÷¹cø caæaμ®å.
10 ©ep²a¹eæ¿
ªæø μa®peÿæe¸åø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­,
ñ¹o¢¾ åx ¯o²¸o ¢¾æo ¢eμ oÿac®å
¸apeμa¹¿ ªo ®o¸ýa.
11 Cep­åpo­oñ¸¾¼ ÿoª¸oc
©æø º®æaª¾­a¸åø ¸apeμa¸¸¾x
ÿpoªº®¹o­ å åx ÿoªañå ¸a c¹oæ.
12 O¹ªeæe¸åe ªæø xpa¸e¸åø ò¸ºpa
Ò¸ºp º¢epå¹e ­ o¹ªeæe¸åe,
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸oe ªæø e¨o xpa¸e¸åø.
™oæ¿®o MAS95..: c a­¹o¯a¹åñec®å¯
­¹ø¨å­a¸åe¯ ò¸ºpa.
š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
¥oª®æ÷ña¼¹e å åcÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op
¹oæ¿®o ­ coo¹­e¹c¹­åå c ¹ex¸åñec®å¯å
ªa¸¸¾¯å ¸a íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx ÿo­pe²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº.
Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå
¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e o¢æaªa÷óåe
ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å μ¸a¸åø¯å, ¸å
­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾ ca¯oc¹oø¹e濸o
ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯,
a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå ­ cæºñae,
ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼ å¸c¹pº®¹a²
ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o
ÿpå¢opa o¹ æåýa, o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx
¢eμoÿac¸oc¹¿.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
êì
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, ÿepeª
ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿ ÿo¯eóe¸åe
å ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹å
cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ­å殺 õæe®¹poÿpå¢opa
åμ poμe¹®å. Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e
ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa
o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Pe¯o¸¹ º¸å­epca濸o¼ peμ®å, ¸aÿpå¯ep,
μa¯e¸a ÿo­pe²ªe¸¸o¨o õæe®¹poò¸ºpa,
­o åμ¢e²a¸åe ¸eÿpåø¹¸oc¹e¼ ªoæ²e¸
­¾ÿoæ¸ø¹¿cø cÿeýåaæåc¹a¯å C溲¢¾
cep­åca.
¥på o¹®æ÷ñe¸åå õæe®¹poõ¸ep¨åå peμ®a
oc¹ae¹cø ­®æ÷ñe¸¸o¼ å ÿocæe ÿoªañå
¹o®a cpaμº ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿.
O¹c溲å­òåe c­o¼ cpo® ¢¾¹o­¾e ÿpå¢op¾
cæeªºe¹ ÿpå­ec¹å ­ ¸e¨oª¸oc¹¿.
Hå®o¨ªa ¸e ÿoæ¿μº¼¹ec¿ º¸å­epca濸o¼
peμ®o¼ ¢eμ caæaμo® å ªep²a¹eæø.
Õ®cÿæºa¹aýåø
¥epeª åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ o¢øμa¹e濸o
ÿpo¹på¹e peμ®º.
¥oª¨o¹o­®a

šc¹a¸o­å¹e peμ®º ¸a po­¸º÷ å ñåc¹º÷
ÿo­epx¸oc¹¿.
™oæ¿®o MAS95..:
Åμ­æe®å¹e ò¸ºp (12) (a­¹o¯a¹åñec®oe
­¹ø¨å­a¸åe ò¸ºpa).
 ¥o¹ø¸º­ μa ò¸ºp, åμ­æe®å¹e e¨o μa
oªå¸ paμ ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ a¯ ªæ帺
å μa¹e¯ ¯eªæe¸¸o o¹ÿºc¹å¹e: ce¹e­o¼
ò¸ºp μaíå®cåpºe¹cø.
 ©æø co®paóe¸åø pa¢oñe¼ ªæ帾 cæe¨®a
ÿo¹ø¸å¹e μa ò¸ºp å c¯o¹a¼¹e e¨o ¸a
¹pe¢ºe¯º÷ ªæ帺. ³a¹e¯ c¸o­a cæe¨®a
ÿo¹ø¸å¹e μa õæe®¹poò¸ºp å ¯eªæe¸¸o
o¹ÿºc¹å¹e e¨o.
©æø ­cex ¯oªeæe¼:
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 šc¹a¸o­å¹e caæaμ®å (7) å ªep²a¹eæ¿ (10).
 O¹pe¨ºæåpº¼¹e òåp帺 ¸apeμ®å
(0—15 ¯¯) c ÿo¯oó¿÷ pºñ®åpe¨ºæø¹opa (1).
Peμ®º ¯o²¸o ¸ac¹po广 ¹a®, ñ¹o¢¾
ÿpoªº®¹¾ (¸aÿpå¯ep, caæø¯å, ­e¹ñå¸a)
¸apeμaæåc¿ oñe¸¿ ¹o¸®å¯å æo¯¹å®a¯å.
 ¥på ²eæa¸åå ­c¹a­¿¹e åæå åμ­æe®å¹e
cep­åpo­oñ¸¾¼ ÿoª¸oc (11).
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
®æ÷ñe¸åe/¾®æ÷ñe¸åe
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å
¥o¯¸å¹e, ñ¹o ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø peμ®å
¸o² eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ­paóae¹cø.
Hå®o¨ªa ¸e ÿoª¸ocå¹e pº®å ¢æåμ®o ® ¸o²º.
¸å¯a¸åe!
©­å¨a¹eæ¿ peμ®å ¯o²e¹ ÿepe¨pe¹¿cø.
¥oõ¹o¯º peμ®º cæeªºe¹ ­¾®æ÷ña¹¿
¯a®c寺¯ ñepeμ 10 ¯å¸º¹ ¸eÿpep¾­¸o¼
pa¢o¹¾, ñ¹o¢¾ ªa¹¿ e¼ oc¹¾¹¿.
Mo¯e¸¹a濸oe ­®æ÷ñe¸åe
 Ha²¯å¹e c¸añaæa ¸a ®¸oÿ®º μaó幸o¨o
­¾®æ÷ña¹eæø (2) å, ºªep²å­aø ee
­ ¸a²a¹o¯ ÿoæo²e¸åå, ¸a²¯å¹e μa¹e¯
¸a ®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3a), ñ¹o¢¾
ÿpå¢op μapa¢o¹aæ. ™eÿep¿ o¹ÿºc¹å¹e
®¸oÿ®º μaó幸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø (2).
 ©æø oc¹a¸o­®å peμ®å o¹ÿºc¹å¹e
®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3a).
¥oc¹oø¸¸oe ­®æ÷ñe¸åe
 Ha²¯å¹e c¸añaæa ¸a ®¸oÿ®º μaó幸o¨o
­¾®æ÷ña¹eæø (2) å, ºªep²å­aø ee
­ ¸a²a¹o¯ ÿoæo²e¸åå, ¸a²¯å¹e μa¹e¯
¸a ®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3b), ñ¹o¢¾
ÿpå¢op μapa¢o¹aæ. O¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º
μaó幸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø (2) å ®¸oÿ®º
­¾®æ÷ña¹eæø (3b).
 ©æø oc¹a¸o­®å ¸a²¯å¹e å o¹ÿºc¹å¹e
®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3a).
™oæ¿®o MAS93../95..:
ͺ¸®ýåø ÿæa­¸o¨o μaÿºc®a
Ho² ¸añå¸ae¹ ­paóa¹¿cø ÿæa­¸o c ¸e¢oæ¿òo¼ μaªep²®o¼ ÿocæe ­®æ÷ñe¸åø.
™oæ¿®o MAS93../95..:
šc¹a¸o­å¹e ¢oæee ¸åμ®º÷ c®opoc¹¿
C®opoc¹¿ ­paóe¸åø ¸o²a ¯o²¸o c¸åμ广,
¸aÿp., ªæø ¸apeμa¸åø c¾pa.
Ecæå ¾ ­¾®æ÷ñåæå ÿpå¢op, ¹o ­ cæeªº÷óå¼ paμ ÿocæe ­®æ÷ñe¸åø ¸o² ¸añ¸e¹
­paóa¹¿cø c ¯a®cå¯a濸o¼ c®opoc¹¿÷.
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º ªæø c¾pa (4).
Æa¯ÿoñ®a ­ ®¸oÿ®e c­e¹å¹cø.
 ©æø ÿepe®æ÷ñe¸åø ¸a c¹a¸ªap¹¸º÷
c®opoc¹¿ ¸a²¯å¹e eóe paμ ¸a ®¸oÿ®º
ªæø c¾pa. Æa¯ÿoñ®a ¨ac¸e¹
Hapeμa¸åe

Hapeμae¯¾e ÿpoªº®¹¾ cæe¨®a ÿpåªa­å¹e ® ºÿop¸o¼ ªoc®e å ¯eªæe¸¸o
ÿoªa­a¼¹e ¸a­c¹peñº ­paóa÷óe¯ºcø
¸o²º.
TN
êì
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾


šc¹a¸o­å¹e òåp帺 ¸apeμ®å pa­¸º÷ 0.
¥epeª­å¸¿¹e caæaμ®å ­ ¸aÿpa­æe¸åø
¸o²a ­ ®o¸eñ¸oe ÿoæo²e¸åe å μaíå®cåpº¼¹e c ÿo¯oó¿÷ ÿepe®æ÷ña¹eæø (8)
(ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ cæe­a).
Ecæå c ÿo¯oó¿÷ peμ®å ¸apeμaæåc¿
ÿpoªº®¹¾ c coªep²a¸åe¯ ²åpo­
(¸aÿpå¯ep, ¯øco, ®oæ¢aca, c¾p), ¹o
 åμ-μa coo¢pa²e¸å¼ ¨å¨åe¸åñ¸oc¹å
ÿpå¢op å ­ ñac¹¸oc¹å ¸o² æºñòe ­ce¨o
ÿoñåc¹å¹¿ cpaμº ²e ÿocæe pa¢o¹¾;
c¯o¹på¹e paμªeæ «Ñåc¹®a».
 ¥oñåc¹å¹e ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å
μaó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a å c®pe¢o®
ªæø oñåc¹®å ¸o²a; c¯o¹på¹e paμªeæ
«Ñåc¹®a».
Ñåc¹®a
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å
¥epeª ñåc¹®o¼ peμ®å cæeªºe¹ ¸eÿpe¯e¸¸o ­¾¹aó广 ­å殺 åμ poμe¹®å
å c¸ø¹¿ ¸o².
Cæeªºe¹ ¢pa¹¿cø ¸e μa æeμ­åe ¸o²a,
a μa e¨o ªep²a¹eæ¿.
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
Peμ®º ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿
­ ­oªº åæå ªep²a¹¿ ÿoª ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªo¼.
¸å¯a¸åe!
¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a.
He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
cpeªc¹­a¯å.
¥på¢op ¸e pa¢o¹ae¹ ¢eμ μaó幸o¨o
®o²ºxa ¸o²a.
¥ocæe ñåc¹®å ºc¹a¸o­å¹e c®pe¢o® ªæø
oñåc¹®å ¸o²a å μaó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a
¸a ¯ec¹o.
Ñåc¹®a

TO
¥på¢op, μaó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a, ¸o²,
c®pe¢o® ªæø oñåc¹®å ¸o²a å ¸a­ec¸¾e
ªe¹aæå ÿpo¹på¹e ­æa²¸o¼ ¹®a¸¿÷ å
­¾¹på¹e ¸acºxo. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å
ªo¢a­¿¹e ­ ­oªº ªæø ÿpo¹åp®å ¸e¯¸o¨o
cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷.

C®pe¢o® ªæø oñåc¹®å ¸o²a, ªep²a¹eæ¿
ªæø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­ (¸e ªæø
MAS95..) å cep­åpo­oñ¸¾¼ ÿoª¸oc
¯o²¸o ¯¾¹¿ ¹a®²e ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e.
He μa²å¯a¹¿ — õ¹o ¯o²e¹ ÿpå­ec¹å
® ªeíop¯aýåå.
Ho² MAS95.. ¯o²¸o ­c¹a­å¹¿ ­ ªep²a¹eæ¿ ¸o²a å ÿo¯ec¹å¹¿ ®a® ¹ape殺
­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ªæø ¯¾¹¿ø.
C¸å¯å¹e μaó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a, ¸o²
å ªep²a¹eæ¿ ªæø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­.
 O¹­eªå¹e caæaμ®å ¸aμaª ¸ac¹oæ¿®o,
ñ¹o¢¾ o¸å ¸e μa¨opa²å­aæå ¸o².
Påcº¸®å 13, 14
 Oc­o¢oªå¹e åμ íå®caýåå μaó幸¾¼
®o²ºx ¸o²a (¸a²¯å¹e cÿpa­a c­epxº)
å c¸å¯å¹e e¨o.
Påcº¸o® 15
 ¥o­ep¸å¹e ¸o² ¸a ªep²a¹eæe ¸o²a ÿo
ñaco­o¼ c¹peæ®e ªo ºÿopa å c¸å¯å¹e e¨o.
Ho² MAS95.. ¯o²¸o c¸ø¹¿ c ÿo¯oó¿÷
ªep²a¹eæø ¸o²a.
Påcº¸o® 16
 Oc¹opo²¸o åμ­æe®å¹e c®pe¢o® ªæø
oñåc¹®å ¸o²a åμ ¨¸eμªa, ¸añå¸aø c¸åμº,
å c¸å¯å¹e e¨o.
šc¹a¸o­å¹e ¸a ¯ec¹o μaó幸¾¼ ®o²ºx
¸o²a, ¸o² å ªep²a¹eæ¿ ªæø oc¹a¹®o­
ÿpoªº®¹o­.
Påcº¸o® 17
 c¹a­¿¹e c®pe¢o® ªæø oñåc¹®å ¸o²a
­ ¨¸eμªo, ¸añå¸aø c¸åμº.
Påcº¸o® 18
 šªep²å­aø ¸o² ¸a ªep²a¹eæe ¸o²a
­ ­ep¹å®a濸o¯ ÿoæo²e¸åå, ÿo­ep¸å¹e
e¨o ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa
(ÿpå íå®caýåå cæ¾òe¸ óeæño®).
Ho² MAS95.. ¯o²¸o ºc¹a¸o­å¹¿ ¸a
¯ec¹o c ÿo¯oó¿÷ ªep²a¹eæø ¸o²a.
Påcº¸o® 19
 ³aó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a ­c¹a­¿¹e
c¸añaæa c¸åμº å ­o²¯å¹e ­ ¨¸eμªo
(¸e ¸a²å¯a¼¹e cÿpa­a c­epxº).
™a® c¸å¯a÷¹cø/­c¹a­æø÷¹cø caæaμ®å.
Påcº¸o® 20
 Pe¨ºæø¹op ºc¹a¸o­å¹e ¸a l.
 C¸å¯å¹e caæaμ®å c ÿoªc¹a­®å.
 ©æø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ºc¹a¸o­å¹¿ caæaμ®å
¸a ¯ec¹o, ­c¹a­¿¹e åx ­ ¸aÿpa­æø÷óåe,
å¯e÷óåecø ¸a ÿoªc¹a­®e.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
êì
™a® c¸å¯ae¹cø/­c¹a­æøe¹cø ºÿop¸aø
ªoc®a.
Påcº¸o® 21
 Pe¨ºæø¹op ºc¹a¸o­å¹e ¸a l.
 C¸å¯å¹e μaó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a å ¸o²
(påcº¸®å 13, 14, 15).
 C¸å¯å¹e ºÿop¸º÷ ªoc®º.
 ¥på ºc¹a¸o­®e (pe¨ºæø¹op ¸a l)
¸aÿpa­æø÷óåe ¸eo¢xoªå¯o c¸añaæa
­­ec¹å ­ o¹­epc¹åø c¹oæa.
Xpa¸e¸åe
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å
Xpa¸å¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º
­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯ ªæø ªe¹e¼ ¯ec¹e.
 Pe¨ºæø¹op (1) ºc¹a¸o­å¹e ¸a 0.
 ³aíå®cåpº¼¹e caæaμ®å c ÿo¯oó¿÷
ÿepe®æ÷ña¹eæø (8) (ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
cæe­a).
 Ò¸ºp º¢epå¹e ­ o¹ªeæe¸åe, ÿpeª¸aμ¸añe¸¸oe ªæø e¨o xpa¸e¸åø (12).
™oæ¿®o MAS95..:
 ¥o¹ø¸å¹e cæe¨a μa ò¸ºp å c¯o¹a¼¹e e¨o
(a­¹o¯a¹åñec®oe c¯a¹¾­a¸åe ò¸ºpa).
Mo¸¹a² ÿpå¢opa ­ ®ºxo¸¸o¼
¯e¢eæå
¥på¢op ¯o²¸o ­¯o¸¹åpo­a¹¿ ­ ®ºxo¸¸º÷
¯e¢eæ¿ (¸aÿp., ¸a ÿoª½e¯¸o¼ åæå o¹®åª¸o¼
ÿoæ®e). ©æø õ¹o¨o ¹pe¢º÷¹cø ­å¸¹¾ ªæø
ªepe­a Õ 5 ¯¯ (¸e ­xoªø¹ ­ ®o¯ÿæe®¹
ÿoc¹a­®å).
Påcº¸o® 22
 O¹¯e¹¿¹e ¹oñ®å ªæø ¯o¸¹a²¸¾x
o¹­epc¹å¼ ÿpå ÿo¯oóå òa¢æo¸a.
Påcº¸o® 23
 ¥poc­epæå¹e ¯o¸¹a²¸¾e o¹­epc¹åø
å ­¯o¸¹åpº¼¹e ÿpå¢op.
He μa¹ø¨å­a¼¹e cæåò®o¯ ¹º¨o ­å¸¹¾
å ®o¸¹poæåpº¼¹e ­pe¯ø o¹ ­pe¯e¸å
ÿpoñ¸oc¹¿ åx íå®caýåå.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
š¹åæåμaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹
o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯
ªåpe®¹å­¾ EC 2002/96/EG o¢
o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax
(waste electrical and electronic
equipment Ó WEEE).
 õ¹o¼ ªåpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾
ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼
¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º aòe¨o
¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax ®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º aòe¨o
²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯ a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå ­ cep­åc¸o¯
ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø OOO «¡CX
¡¾¹o­aø ¹ex¸å®a», a ¹a®²e ¸a¼¹å
­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
TP
êì
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼
™oæ¿®o MAS93../95..:
Heåcÿpa­¸oc¹¿
¥påñå¸a
šc¹pa¸e¸åe ¸eåcÿpa­¸oc¹å
¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op, ªa¼¹e
ce ­ ¸op¯e, ÿpå¢op oc¹a¸a­æå­ae¹cø a­¹o¯a¹åñec®å e¯º oxæaªå¹¿cø (¯å¸å¯º¯
30 ¯å¸º¹), a μa¹e¯ ­®æ÷ñå¹e
ÿocæe ¸eÿpep¾­¸o¼ pa¢o¹¾
e¨o c¸o­a.
­ ¹eñe¸åe 11 ¯å¸º¹ (a­¹o¯a¹åñec®oe ­¾®æ÷ñe¸åe).
¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op, åμ­æe®å¹e
¥poåμoòæa ÿepe¨pºμ®a ÿpå­å殺 åμ poμe¹®å, ºc¹pa¸å¹e
¢opa, ¸aÿp., ­ peμºæ¿¹a¹e
¸apeμa¸åø cæåò®o¯ ¹­epª¾x ÿpåñ帺 å μa¹e¯ ­®æ÷ñå¹e
e¨o c¸o­a.
ÿpoªº®¹o­ (μaóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å).
Oª¸a åμ ®¸oÿo® ­¾®æ÷- ³aó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a
šc¹a¸o­å¹e ¸a ¯ec¹o μaóå¹ña¹eæø ¸e ¸a²å¯ae¹cø. ¸e ºc¹a¸o­æe¸.
¸¾¼ ®o²ºx ¸o²a.
Cæo¯aæcø ÿpeªoxpa¸å¹e濳a¯e¸å¹e μaó幸¾¼ ®o²ºx
¸¾¼ ò¹åí¹ (19a) ¸a μaó幸o²a.
¸o¯ ®o²ºxe ¸o²a.
¥på ­oμ¸å®¸o­e¸åå ®a®åx-æå¢o 帾x ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ o¢paóa¼¹ec¿, ÿo²a溼c¹a,
μa ÿo¯oó¿÷ ­ ¸aòº C溲¢º cep­åca. ³aó幸¾¼ ®o²ºx ¸o²a å c®pe¢o® ªæø oñåc¹®å
¸o²a ¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å ­ cep­åc¸o¼ c溲¢e ­ ­åªe μaÿac¸¾x ñac¹e¼.
¥på¢op ­¾®æ÷ñae¹cø
(ÿpå ÿoc¹oø¸¸o¯ ­®æ÷ñe¸åå) å æa¯ÿoñ®a
­ ®¸oÿ®e ªæø c¾pa
¢¾c¹po ¯å¨ae¹.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
TQ
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Штамп магазина
Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям
безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей». Информацию по сертификации наших прибо­ров, а также данные
о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовая техника».
Организацией, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовая техника»,_
адрес: Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.19, стр.1; тел.: (495) 737-2793, факс: (495) 737-2798.
Счет/акт выполненных работ_ _____________________________________________
Счет/акт выполненных работ_ _____________________________________________
Счет/акт выполненных работ_ _____________________________________________
(заполняется Службой Сервиса)
Сведения о ремонте
Претензий по внешнему виду _
и комплектности не имею._
Подпись покупателя: ______________________________
Подпись продавца ________________________________
Дата покупки______________________________________
Заводской номер FD_ _____________________________
Модель___________________________________________
Данный гарантийный талон распространяется на следующие
виды продукции: кухонные комбайны, резки, блендеры, миксеры, измельчители, мясорубки, соковыжималки, кофемолки
и аналогичные им.
Малый бытовой прибор
с электродвигателем
Изделие__________________________________________
Отметка о продаже
Гарантийный талон
% (495) 737-2961
% (812) 449-3161
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги*. Список адресов уполномоченных изготовителем
пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на обороте талона.
Срок службы приборов (кроме кухонных комбайнов) составляет 2 года. Срок службы кухонных
комбайнов составляет 10 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия.
В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГГММ, где ГГ – год
изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления.
* Аксессуары и средства по уходу за бытовыми приборами Вы можете заказать и приобрести в перечисленных на обороте данного гарантийного талона сервисных центрах.
Информация о сервисе
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование
прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий тре­тьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной
катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов,
а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по
эксплуатации, в том числе нестабильности параметров элект­росети, установленных ГОСТ 13109-97.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремон­те или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек,
квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера прибора,
даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место
покупки). С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь
к мастерам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ремонтных работах в
соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструк­ции по эксплуатации (правилах
пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми.
Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
Внимание! Важная информация для потребителей
Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор, к которому при покупке был
выдан настоящий Гарантийный талон, гарантию в соответствии с действующим законодательством
РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.
Гарантия изготовителя
Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обратной стороне
талона, а также в Интернет: http: // www.bsh-service.ru
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Прием заявок на ремонт в г. Москве:
Прием заявок на ремонт в г. Санкт-Петербурге: Иркутск, ПК «Телетон», 664056, ул. Академическая, д.74, _
тел: (3952) 42-66-27, 53-41-66, факс: (3952) 42-70-15
Иркутск, ООО «Комту-Сервис Центр», 664007, ул. Парти­занская, д.22, _
тел: (3952) 20-89-02, факс: (3952) 22-27-32
Йошкар-Ола, ПБОЮЛ Бешкарева С.В., 424000, ул. Советс­кая, 173, _
тел: (8362) 66-00-65, тел/факс: (8362) 45-73-68
Казань, ООО «Парус», 420030, ул. Кожевенная, д.46, _
тел/факс: (843) 520-61-28
Казань, ООО «Техно-Сервис», 420032, ул. Алафузова, д.10/12, _
тел: (843) 5549015, 5541146, факс: (843) 5549015
Калининград, ООО «Монтаж-Сервис», 236029, ул. Азовская, д.3, _
тел: (4012) 95-15-00, 96-62-33, факс: (4012) 95-15-00
Калининград, ООО «РемТехСервис», 236011, ул. Судострои­тельная, _
д.75, тел: (4012) 30-38-00, факс: (4012) 30-38-30
Калуга, ООО «Мастер-Сервис», 248001, ул. Суворова, 117, стр. 3, _
тел: (4842) 56-18-21, 56-18-22, факс: (4842) 54-75-61
Каменск-Уральский, ИП Шайдуров С.А., 623400, ул. Ленина, д.95, _
тел: (3439) 37-02-03, 8-950-547-1015, факс: (3439) 37-02-03
Канаш, ИП Димитриев Ю.С., 429330, ул. Полевая, д.20, _
тел: (8353) 34-14-63, факс: (8353) 34-16-19
Канск, ООО «Электроника плюс интернешнл», 663614, ул. Яко­венко, _
д.74, тел: (39161) 2-33-52, 3-87-90, факс: (39161) 2-33-52
Каспийск, ПБОЮЛ Аблав ЗА, 367000, ул. Нурадилова, 52, _
тел: (8722) 67-64-88, 78-04-14
Кемерово, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис», _
650060, пр-т Ленина, 137/3, тел/факс: (3842) 51-05-33
Кингисепп, ООО «Интерсервис», 188480, ул. Театральная, 9, _
тел/факс: (81375) 2-62-77
Кинешма, ООО «Луч-Сервис», _
155800, ул. Релеевская, д.1 «Красные ряды», тел: (49331) 5-35-28
Киров, ООО «Квадрат Сервис», 610014, ул. Производст­венная, д.24а, _
тел: (8332) 513-555, факс: (8332) 513-556
Киров, ООО «ТВКОМ», 610001, Октябрьский пр-т, д.116а, _
тел: (8332) 54-20-64, 54-69-56, факс: (8332) 37-01-01
Коломна, ООО «Росинка-2», 140411, пр. Кирова, д.15, _
тел/факс: (4966) 14-14-86
Комсомольск-на-Амуре, ИП Касаткин П.Р., 681035, _
ул. Юбилейная, д.10/3, тел: (4217) 27-50-91, факс: (4217) 27-55-88
Кострома, ООО «Гепард-Сервис», 156000, ул. Молочная гора, 3, _
Рыбные ряды, к.1, тел/факс: (4942) 31-25-01
Краснодар, ИП Кузнецов С.В., 350000, ул. Горького, д.104, _
тел: (861) 272-43-75, (961) 580-82-49, факс: (861) 253-50-20
Краснодар, ИП Толченко А.Н., 350002, ул. Базовская, д.186, _
тел: (861) 232-85-26, 275-18-63, факс: (861) 275-18-63
Краснодар, ООО «Кубаньрембытуслуги», 350049, ул. Северная, _
д.237, тел: (861) 255-46-72, 279-60-15, факс: (861) 279-60-15
Красноярск, ИП Близницов И.Л., 660020, ул. Дудинская, д.12А, _
тел: (3912) 65-34-41, 29-65-95, факс: (3912) 27-67-20
Курган, ООО «Товарищество предпринимателей», 640020, ул. Красина, _
41, тел: (3522) 45-87-54, 45-83-46, 41-65-78, тел/факс: (3522) 45-76-83
Курск, ПБОЮЛ Сунцов, 305044, ул. Станционная, д.4А, _
тел: (4712) 39-38-00, факс: (4712) 39-37-47
Лесосибирск, ИП Головинов Е.Г., 662544, ул. 60 лет ВЛКСМ, 11-33, _
тел/факс: (39145) 2-37-61
Липецк, ЗАО СЦ «Фолиум», 398016, ул. Космонавтов, д.8, _
тел: (4742) 34-07-13, 34-55-34, факс: (4742) 34-07-13
Лысьва, ООО «Импорт-Сервис», 618960, ул. Ленина, 48, _
тел: (34249) 2-25-53
Магнитогорск, ООО «Норма», 455000, ул. Строителей, д.48, _
тел: (3519) 22-09-33, факс: (3519) 32-62-90
Магнитогорск, ООО «Рембыттехника», 455023, ул. Ленинградс­кая, _
д.17, тел: (3519) 20-72-72, 23-24-84, факс: (3519) 20-72-72
Майкоп, ООО «Электрон-Сервис», 358018, ул. Димитрова, 25, _
тел/факс: (8772) 55-62-38
Махачкала, ПБОЮЛ Шамилов И.Д., 367026, пр. Имама Шамиля, д.20, _
тел: (8722) 64-71-33, 64-28-95, факс: (8722) 64-71-33
Махачкала, ПБОЮЛ Аблав З.А., 367000, ул. Нурадилова, д.52, _
тел: (8722) 67-64-88, 78-04-14
Махачкала, ИП Эмирбеков А.А., 367000, ул. Ленина, д.113а, _
тел/факс: (8722) 67-95-87
Междуреченск, ИП Бахчаев А.А., 652870, ул. Пушкина, д.2, _
тел: (38475) 5-35-00
Миасс, ООО «Рембыттехника-Сервис», 456228, пр. Автозаводцев, 8, _
тел: (3513) 55-59-40
Минеральные Воды, ИП Чернявский Е.В., 357203, ул. Горького, 37, _
тел: (87922) 6-90-41, факс: (8793) 33-93-69
Можга, ООО «Рит-Сервис», ул. Можгинская, д.51, _
тел/факс: (34139) 32049
Москва, ООО РТЦ «Совинсервис», 103064, ул. Русаковская, д.7, стр.1, _
тел: (499) 264-41-61, 264-96-02, факс: (499) 264-93-68
Москва, ООО СТИ «РемБытСервис», 123100, ул. Анатолия Живова, д.8, _
тел: (499) 609-44-73, (495) 259-06-26, факс: (499) 609-44-73
Мурманск, ООО «Лидер-Сервис», 183038, ул.Книповича, д.46, _
тел: (8152) 40-00-83, 44-47-49, факс: (8152) 40-00-83
Мурманск, ООО «Си Пи Эс Мурманск Тех. Центр», _
183038, ул. С. Перовской, д.37, тел: (8152) 45-09-49
Муром, ИП Серкова Д.Д., 602265, ул. Московская, 1, _
тел/факс: (49234) 3-35-54
Набережные Челны, ООО «Служба сервиса «Ваш Дом», _
423810, пр-т Московский, 2/01А, тел/факс: (8552) 53-14-71
Набережные Челны, ПБОЮЛ Мамедова Т.А., _
423831, пр-т Мира, 46, кв.112, тел/факс: (8552) 38-24-96
Нальчик, ООО «Альфа-Сервис», 360000, пр. Ленина, 24,_
тел: (8662) 42-04-30, тел/факс: (8662) 42-04-54
Находка, ИП Кураков С.Ф., 692922, ул. Пограничная, 40, _
тел: (4236) 63-03-62, 63-65-56, факс: (4236) 63-65-56
Нефтеюганск, ИП Кожухин А.Ю., 628311, ул. 16А микрорайон, д.85, _
тел/факс: (3463) 25-19-90
Нижневартовск, ИП Шахматов Н.Г., 628600, ул. Пионерская, д. 30, _
кор. А, тел: (3466) 64-22-63, 56-68-13, 53-03-60, факс: (3466) 64-22-63
Нижнекамск, ООО «Элекам Сервис Плюс», 423550, _
ул. Студенческая, 6, тел: (8555) 41-70-85, факс: (8555) 41-70-86
Нижний Новгород, ООО «Симона», 603074, Сормовское шоссе, _
д.15А, тел: (831) 241-47-20, 241-38-85, факс: (831) 275-44-57
Нижний Тагил, ООО «Евротехника-сервис», _
622034, пр. Строителей, 16, тел: (3435) 41-00-09, 41-00-08
Новокузнецк, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис», _
654006, пр. Кузнецкстроевский, д. 44, тел: (83843) 46-94-00
Новокузнецк, ООО «Сибсервис», 654034, ул. Бугарева, 19, _
тел: (3843) 33-07-35, 8-904-967-9292
Новомосковск, ООО «ЕСКО», 301650, ул. Московская, 10а, _
тел: (48762) 6-46-46, 3-46-46, факс: (48762) 6-46-46
Новороссийск, ООО «Аргон-Сервис», 353905, ул. Серова, д.14, _
тел: (8617) 63-11-15, 63-03-95, факс: (8617) 63-03-95
Новосибирск, ООО «Бирюса», 630030, ул. Первомайская, д.220, _
тел: (383) 337-36-96, 337-16-16, факс: (383) 337-36-26
Новосибирск, ООО «ЭН-студио», 630132, ул. Железнодорожная, 14, _
тел: (383) 221-42-16, 263-76-37, факс: (383) 220-51-73
Ногинск, ИП Запышный А.И., 142407, ул. 3-го Интернационала, д.175, _
тел: (496) 519-32-02, 519-32-77, факс: (496) 519-32-02
Норильск, ИП Сергеенко О.В., 663300, ул. Комсомольская, 48-22, _
тел/факс: (3919) 48-10-43
Обнинск, ООО «Радиотехника», 249030, ул. Курчатова, 46, _
тел: (48439) 5-31-31, 5-63-50, факс: (48439) 6-44-14
Омск, ЗАО «Евротех-Сервис», 644024, ул. Маршала Жукова, д.91, _
тел: (3812) 53-08-81, тел/факс: (3812) 58-06-87
Орел, И.П. Кожухов, 302030, пл. Мира, д.3, тел/факс: (4862) 43-67-65
Оренбург, ООО «Ликос-Сервис плюс», 460006, ул. Невельская, 8А, _
тел: (3532) 57-24-91, 57-24-94, 57-26-68, тел/факс: (3532) 79-23-68
Орск, ООО «Аста-Сервис», 462420, ул. Краматорская, 50, _
тел: (3537) 21-36-66, 25-98-03, факс: (3537) 28-28-78
Пенза, ООО «Арсенал-Сервис», 440600, ул. Кураева, 1а, _
тел: (8412) 52-19-21, 95-99-99, факс: (8412) 52-19-21
Пенза, ООО «ТехноСервис», 440600, ул. Пушкина, д.10, _
тел/факс: (8412) 54-43-01
Пермь, ООО «ЕВРОСЕРВИС», 614068, ул. Большевистская, 134, _
тел/факс: (342) 238-33-80
Пермь, ООО «Импорт-Сервис», 614107, ул. Инженерная,10, _
тел: (3422) 65-69-83, факс: (3422) 66-12-60
Пермь, ООО «Интер-Сервис», 614022, ул. Карпинского, 27, _
тел: (342) 229-81-21, тел/факс: (342) 219-05-00
Петрозаводск, ООО «Фирма «Акант - Сервис», 185002, ул. Суоярвс­
кая, д.8, тел: (8142) 72-20-56, 72-20-34, факс: (8142) 72-20-56
Петропавловск-Камчатский, ЗАО «Элита-Сервис», _
683024, Проспект 50 лет Октября, 23/1, тел/факс: (4152) 26-32-00
Прокопьевск, ООО «Альфа», 653004, ул. Шишкина, д.39А, _
тел/факс: (3846) 62-62-64
Псков, ООО «МиниМакс», 180019, Рижский пр., д.49, _
тел/факс: (8112) 72-13-90
Пятигорск, ИП Соколова С.Т., 357500, пр-т Калинина, д.19, _
тел/факс: (8793) 97-38-02
Россошь, ИП Федяинов С.С., 396650, ул. Северная, д.1, _
тел: (4732) 39-27-50, тел/факс: (4732) 39-29-45
Ростов-на-Дону, ООО «Адис-Сервис», 344006, ул. Социалистичес­
кая, 141, тел: (863) 263-17-70, тел/факс: (863) 263-43-98
Ростов-на-Дону, ООО «Абрис-Плюс», 344018, пр. Буденновс­кий, _
д.72а, тел: (863) 244-35-90, факс: (863) 299-36-00
Рыбинск, ООО «Транс-экспедиция», 152920, пр-т Серова, д.8, _
тел/факс: (4855) 28-65-10
Рязань, ООО «Арктика-Сервис», 390046, ул. Яхонтова, 19, _
м-н «Арктика», тел: (4912) 21-13-97, 21-57-20, 25-40-96, _
факс: (4912) 21-05-70
Самара, ООО «Энон-Сервис», 443090, ул. Советской Армии, 148, _
тел: (846) 224-07-40, тел/факс: (846) 224-53-39
Самара, ООО «Фирма «Сервис-Центр», 443090, ул. АнтоноваОвсеенко, 59А, тел: (846) 224-46-46, 263-75-75, факс: (846) 263-74-74
Санкт-Петербург, ООО «БСХ Бытовая Техника», _
195009, Свердловская наб., 4Б, тел: (812) 449-31-61, _
факс: (812) 449-31-62, e-mail: spb-service@bshg.com
Санкт-Петербург, ООО «Интерсервис», 194223, пр. М. Тореза, д.64, _
тел: (812) 293-95-05, 293-97-35, 293-63-62, факс: (812) 293-95-05
Санкт-Петербург, ООО «Точно в срок», 196128, ул. Благодатная, д.6, _
тел: (812) 369-00-72, 368-22-05, 369-20-13, факс: (812) 369-00-72
Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники
Абакан, Предприниматель Кобылянский Р.С, _
655017, ул. Вяткина, 12, тел/факс: (39022) 2-65-64
Альметьевск, ООО «Элекам Сервис Плюс», _
423450, ул. К. Цеткин, 18а, тел/факс: (8553) 32-22-11
Ангарск, ПК «Телетон», 665831, ул. 8 микрорайон, д.8-8А, _
тел: (3951) 51-61-06, 56-03-90
Армавир, ООО «Форет», 352900, ул. Халтурина, д.107, _
тел: (8613) 74-50-00, факс: (8613) 73-36-96
Архангельск, ПБОЮЛ Сергушов А.И., 163045, ул. Гагарина, 1, _
тел/факс: (8182) 27-60-66
Астрахань, ИП Кузнецов А.Ф., 414041, ул. Яблочкова, д.1Б, _
тел: (8512) 36-84-10, 36-83-37, 37-06-91, факс: (8512) 36-84-10
Ачинск, ИП Кудрин С.Ю., 662150, мкр.7, д.9, _
тел: (39151) 7-24-22, факс: (39151) 4-42-22
Барнаул, ЗАО «Региональный Сервисный Центр», _
656044, ул. Попова, 55-106, тел/факс: (3852) 48-50-67
Барнаул, ООО «Хелми-Сервис», 656049, ул. Пролетарская, 113, _
тел: (3852) 63-59-88, факс: (3852) 63-94-02
Белгород, ООО «Выбор-Сервис», 308600, пр. Ленина, д.32, _
тел: (4722) 32-65-92, 32-69-29, 36-92-90, 36-55-16, факс: (4722) 32-69-29
Березники, ООО «Рембытторгтехника», 618419, ул. Льва Толстого, _
д.76-а, тел: (834242) 37223, 37303, факс: (834242) 37161
Бийск, ИП Будникова С.Н., 659300, ул. Революции, 90, _
тел: (3854) 32-91-75, 8-983-172-7390, факс: (3854) 32-91-75
Благовещенск, ООО «Сервисный центр «Контур», 675000, _
ул. Пионерская, 32, тел: (4162) 52-86-38, тел/факс: (4162) 52-73-98
Борисоглебск,ООО «Кондор-72», 397160, ул. 40-лет Октября, 29, _
тел/факс: (47354) 9-12-81
Братск, ИП Шмаков Ю.В., 665710, ул. Снежная, д.37а, _
тел/факс: (3953) 44-91-01
Брянск, ООО «Селена-Сервис», 241037, пр-т Станке Димитрова, д.28А, _
тел: (4832) 41-82-54, факс: (4832) 72-17-42
Великий Новгород, ООО «ТКТ», 173025, ул. Кочетова, д. 23А, _
тел: (8162) 61-12-00, 33-59-18, факс: (8162) 61-12-00
Великий Новгород, ООО «Пионер-РБТ», 173003, ул. Вели­кая, д.22,
тел: (8162) 60-75-30, 94-83-91, факс: (8162) 94-83-90
Владивосток, ПБОЮЛ Юзефович В.Г., _
690014, Народный проспект, д.11, тел: (4232) 96-62-27
Владикавказ, ООО «Арктика-Сервис», 362015, пр. Коста, д.15, _
тел: (8672) 75-50-07, тел/факс: (8672) 75-77-77
Владимир, ООО «Владимир-Сервис», 600014, пр-т Строи­телей, 36,
тел: (4922) 36-45-18, тел/факс: (4922) 36-45-19
Волгоград, ООО «Планета-сервис», 400107, ул. Рионская, д.3, _
тел: (8442) 36-64-20, 36-64-25, факс: (8442) 36-64-26
Волгоград, ООО «Толиман», 400007, ул. Кузнецова, д.49, _
тел: (8442) 27-05-06, 27-05-07, факс: (8442) 27-05-07
Волгоград, ООО «Толиман», 400131, ул. 50 лет Октября, 17, _
тел/факс: (8442) 62-93-74
Волгодонск, ИП Ибрагимов М.А., 347387, ул. К. Маркса, д.30, _
тел/факс: (86392) 5-29-29
Волжский, ООО «Толиман», 404121, пл. Труда, д.10, _
тел: (8443) 21-53-57, факс: (8443) 587572
Вологда, ИП Коновалов С.А., 160013, ул. Пошехонское шоссе, д.6а, _
тел: (8172) 71-59-69, 71-81-29, факс: (8172) 71-59-69
Вологда, ООО «Пионер Сервис», 160024, ул. Северная, д.34, _
тел: (8172) 21-38-94, 21-38-93, факс: (8172) 21-38-94
Воронеж, ПБОЮЛ Михайлов А.И., 394055, ул. Ворошилова, д.38А, _
тел: (4732) 72-36-66, 25-71-72, 25-92-44, факс: (4732) 25-71-72
Воткинск, ООО «Рит-Сервис», ул. Кирова, д.19, _
тел/факс: (34145) 42002
Глазов, ООО «Служба сервиса «Ваш Дом», 427628, ул. Калинина, 6, _
тел/факс: (34141) 4-07-37
Дивногорск, ИП Митяев Д.Н., 663090, ул. Школьная, д.31А, _
тел: (39144) 3-52-65
Димитровград, ИП Федотов С.А., 433505, ул. Октябрьская, д.63, _
тел: (84235) 9-14-64, тел/факс: (84235) 2-86-59
Екатеринбург, ООО «Евротехника-Сервис», 620146, ул. Бардина, 28, _
тел: (343) 240-98-26, 359-50-50, факс: (343) 243-26-11
Железногорск, ИП Гречанников А.В., 662978, пр. Ленин­градский, _
21-24, тел: (908) 223-40-28, факс: (39197) 340-28
Заинск, ООО «Элекам Сервис Плюс», 423520, ул. Рафикова, 8б, _
тел/факс: (85558) 2-04-89
Зеленоград, ООО «Пульсар», 124365, г. Зеленоград, корп. 1604, _
тел: (499) 738-43-33, 717-80-74, факс: (499) 738-43-33
Златоуст, ООО «Рембыттехника-Сервис», _
455044, ул. Таганайская, д.204, тел: (3513) 55-59-40, 65-37-47
Иваново, ООО «Луч-Сервис», 153024, ул. Заводская, д.13, _
тел: (4932) 47-29-84, факс: (4932) 47-29-85
Иваново, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, _
ул. Генерала Хлебникова, 36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10
Ижевск, ООО Служба сервиса «Ваш Дом», 426008, ул. Кирова, д.172, _
тел: (3412) 94-86-80, 94-86-86, факс: (3412) 94-86-86
Ижевск, ООО «ДС», 426000, ул. Карла Маркса, 393, _
тел/факс: (3412) 43-16-62
Инта, ИП Нестерович, 169830, ул. Кирова, 29, _
тел/факс: (82145) 6-38-19
Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.
http://www.bsh-service.ru
B19С045B0-1M75
Санкт-Петербург, ООО «Альбатрос-Сервис», _
192148, ул.Седова, д.37, лит. А, тел: (812) 336-40-13, 336-40-12, _
560-24-66, 568-09-58, факс: (812) 336-40-13
Саранск, ООО «Верона», 430000, ул. Пролетарская, 36, _
тел/факс: (8342) 48-31-11
Сарапул, ООО «Рит-Сервис», ул. Азина, д.92, тел/факс: (34147) 33079
Сасово, ИП Гусев В.А., 391430, ул. Малышева, 49, _
тел: (49133) 2-03-11, тел/факс: (49133) 5-14-31
Смоленск, ООО «Техносат-Сервис», 214018, ул. Раевского, 2А, _
тел: (4812) 55-27-56, факс: (4812) 65-94-53
Сочи, ООО «Союз-Сервис», 354000, ул. Московская, 5, _
тел: (8622) 64-33-22, факс: (8622) 64-10-00
Сочи, ООО «Техинсервис», 354002, Курортный пр., д.76, _
тел/факс: (8622) 62-02-95
Ставрополь, ООО «Техно-Сервис», 355044, ул.7-я Промышленная, _
д.6, тел: (8652) 39-55-30, 39-30-30, факс: (8652) 39-55-30
Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», 309509, м-н Лебединец, 1А, _
тел: (4725) 24-62-27, факс: (4725) 24-73-49
Сургут, ПБОЮЛ Олейник, 628405, пр. Комсомольский, 44/2, _
тел: (3462) 25-25-63, 25-95-40, тел/факс: (3462) 25-69-70
Сызрань, ООО «Сервис-электро», 446000, пер. Пролетарский, 7, _
тел/факс: (8464) 91-06-92
Сыктывкар, ООО «Домосервис», 167009, ул. Савина, д.81, _
тел: (8212) 22-84-90, 56-25-00, факс: (8212) 22-84-90
Сыктывкар, ООО «Служба сервиса «Ваш Дом», _
167023, ул. Морозова, д.115, тел: (8212) 31-68-48
Таганрог, ИП Казарян В.А., 347900, пер. Спартаковский, д.2, _
маг. «Сименс», тел/факс: (8634) 38-38-65
Таганрог, ООО «БЕСТ Сервис», 347900, пер. Смирновский, д.45, _
тел: (8634) 37-90-66, 37-99-66, факс: (8634) 37-99-85
Тамбов, ООО ТТЦ «Атлант-Сервис», 392000, ул. Московская, д.23А, _
тел: (4752) 72-63-46, 72-66-56, факс: (4752) 71-91-19
Тверь, ООО «СТЭКО-СЕРВИС», 170002, пр-т Чайковского, д.100, _
тел: (4822) 32-00-23, 35-40-81, факс (4822) 35-40-81
Тейково, ООО «Центр ремонтных услуг», 155040, ул. Першинская, 2а, _
тел: (49343) 4-12-98, 4-12-32
Тольятти, ООО «Хелена-Сервис», 445039, ул. Дзержинского, 25а, _
тел/факс: (8482) 51-17-77
Томск, ПБОЮЛ Бабин А.П., 634021, ул. Герцена, 72, _
тел: (3822) 52-32-25, тел/факс: (3822) 52-33-42
Тула, ООО «Бытовая-Техника», 300004, ул. Кутузова, д.24 / _
Р.Зорге, д.25, тел: (4872) 41-55-52, 41-90-30, факс: (4872) 41-90-30
Тула, ИП Кузьмичев С.Н., 300600, ул. Декабристов, д.6, _
тел: (4872) 32-56-07, 42-73-71, факс: (4872) 32-56-07
Тюмень, ООО «Евросервис», 625035, пр-д Геологоразведчи­ков, д.33, _
тел: (3452) 97-82-52, 43-92-70, факс: (3452) 26-06-06
Ульяновск, ООО «Мастер-Сервис», 432017, ул. Минаева, д.42, _
тел: (8422) 32-49-56, тел/факс: (8422) 32-07-33
Ульяновск, ООО ТТЦ «ЛИДИНГ», 432072, пр. Ульяновский, д.10, _
тел: (8422) 20-97-81, факс: (8422) 29-47-10
Урай, ООО «ПиП», 628284, ул. Аэропорт, штаб, д.29, _
тел/факс: (346-76) 3-15-15
Уссурийск, ООО «Техносервис», 692525, ул. Советская, д.96, _
тел: (4234) 33-53-05, 33-51-80, факс: (4234) 33-51-80
Уфа, ООО «Мегабытсервис», 450081, ул. Российская, 45/1, _
тел: (347) 233-72-46, 235-27-55, 233-16-77, тел/факс: (347) 273-44-85
Хабаровск, ООО «Контур-Сервис», 680021, ул. Ким-ю-Чена, 43, _
тел: (4212) 73-33-33, 75-21-37, факс: (4212) 75-21-36
Хабаровск, ООО «Сервисный центр «ЭНКА техника», _
680007, ул. Волочаевская, д.8, тел: (4212) 23-33-33, 21-60-39, _
факс: (4212) 21-60-39
Чайковский, ООО «Рит-Сервис» ,617760, ул. Вокзальная, д.41, _
тел: (3424) 13-59-63, факс: (3412) 43-61-88
Чебоксары, ООО «ВТИ-Сервис», 428000, пр. И. Яковлева, д.4/2, _
тел: (8352) 20-65-94, 63-88-78, факс: (8352) 63-73-24
Челябинск, ООО ТТЦ «Рембыттехника», 454081, ул. Артиллерийская, _
д.102, тел: (351) 771-17-12
Челябинск, ООО «Логос-Сервис», 454026, пр-т Победы, 292, _
тел: (351) 741-34-03
Череповец, ИП Астапович С.Н., 162604, ул. Моченкова, 18, _
тел/факс: (8202) 29-55-64
Череповец, ООО «Пионер Сервис», 162603, ул. Архангель­ская, 46, _
тел: (8202) 28-69-94, 54-19-22, факс: (8202) 28-69-94
Чита, ООО «Славел-Сервис», 672039, ул. Шилова, д.100, _
тел: (3022) 41-51-01, 41-51-05, 41-51-07, факс: (3022) 35-26-26
Чита, ООО «Архимед», 672010, ул. Анохина, д.10, тел: (3022) 36-47-01
Шуя, ООО «Центр ремонтных услуг», 115900, Ул. Малахия Белова, д.7, _
тел: (49351) 2-70-73, 3-30-48
Южно-Сахалинск, ИП Савенко О.Н., 693008, ул. Пограничная, 60, _
тел/факс: (4242) 74-34-39
Якутск, ООО СЦ «Физтех-Сервис», 677007, ул. Октябрьская, д.1/1, _
тел/факс: (4112) 33-69-44
Ярославль, ЗАО «ТАУ», 150001, ул. Московский пр-т, д.1а, стр.5, _
тел: (4852) 26-65-37, факс: (4852) 79-66-77
Ярославль, ООО «Сервис центр ВИРТ», 150003, ул. Республи­канская, _
д.3, тел: (4852) 58-22-11, 58-12-87, факс: (4852) 58-12-86
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter: www.bosch-home.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:spareparts@bshg.com
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
AE United Arab Emirates,
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة‬
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
AU Australia
BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:bshau-as@bshg.com
03/10
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 100 905
Fax:
033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:service@expo2000.bg
BH Bahrain, ‫ﺑﺤ ﺮﻳﻦ‬
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:info@khalaifat.com
BR Brasil, Brazil
Mabe Hortolândia
Eletrodomésticos LTDA.
Rua Barão Geraldo Rezende, 250
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0800 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:bshconsumidor@
ATENTO.com.br
www.boscheletrodomesticos.com.br
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Bosch Hvidevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
RAUA 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 351 352
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:Bosch-Service-FI@
bshg.com
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto :soa.consommateurs@
bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Customer Service
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit or to
order replacement spare parts or
accessories
Tel.: 0844 892 8979
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.
Central Branch Services
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Greece – Athens
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
North-Greece – Thessaloniki
Tel.: 2310 497 200
Fax: 2310 497 220
South-Greece – Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Central-Greece – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:bshhkg.service@bshg.com
03/10
HR Hrvatska, Croatia
Andabaka d.o.o.
Gunduliceva 10
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 481 402
mailto:servis@andabaka.hr
KZ Kazakhstan, Қазақстан
Kombitechnocenter
Seyfulina No:422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:cts_pavel@bk.ru
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
LB Lebanon, ‫ﻟﺒﻨ ﺎن‬
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:Info@Teheni-Hana.com
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
IL Israel, ‫ישראל‬
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829120
mailto:mil-assistenza@bshg.com
LT Lietuva, Lithuania
Senuku Prekybos Centras UAB.
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S. A.
13-15,Zl Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenagers@
bshg.com
www.bosch-home.com
LV Latvija, Latvia
Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel.: 084 432 575
Fax: 084 432 575
mailto:elektronikabsh@cg.yu
MK Macedonia, Makeдoния
Vudelgo
Pero Nakov b.b.
1000 Skopje
Tel.: 02 2580 064
Tel.: 02 2551 099
mailto:goran@vudelgo.com.mk
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Burg. Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam Zuidoost
Storingsmelding:
Tel.: 020 430 3 430
Fax: 020 430 3 445
mailto:contactcenter-nl@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 020 430 3 435
Fax: 020 430 3 400
mailto:bosch-onderdelen@
bshg.com
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi BAY
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
03/10
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com
RU Russia, Россия
OOO "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
факс: 495 737 2982
mailto:mok-kdhl@bshg.com
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati,d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com
TW Taiwan, 台湾
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th Floor, No.112
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1
Taipei ROC 100
Tel.: 02 5556 2556
Fax: 02 5556 1235
www.boschappliance.com.tw
UA Ukraine, Україна
Київ
ТОВ "Дойчелектросервіс"
тел.: 044 248 71 54, 55
СП "Аматі-Сервіс"
тел.: 044 568 51 50
ТОВ «Техноофіс»
тел.: 044 274 96 72, 74, 76
ТОВ "Побуттехсервіс"
тел.: 044 462 50 05
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:gama_mb@yahoo.com
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.yu
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:service@bsh.co.za
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:
Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Tel.: 01805 267242*
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
oder unter
bosch-infoteam@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
03/10
RMVMQUOPRULMTKOMNM
ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI
=ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êì
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising