AH68-02293B | Kasutusjuhend Samsung HT-C350 kodukinole EST - E-pood

Add to My manuals
39 Pages

advertisement

AH68-02293B | Kasutusjuhend Samsung HT-C350 kodukinole EST - E-pood | Manualzz
HT-C350
Digitaalne
kodukinosüsteem
Kasutusjuhend
Kujutle võimalusi
Täname, et ostsite selle SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks palun
registreerige toode veebiaadressil
www.samsung.com/register
Ohutusteave
Hoiatused
ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE).
SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT REMONDITAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
See sümbol viitab ohtlikule pingele
toote sees, millega kaasneb
elektrilöögi või trauma oht.
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI
VÄLTIMISEKS SOBITAGE LAI PISTIK LAIA
AVASSE TÄIES ULATUSES.
HOIATUS
• Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke
seadet vihma kätte või niiskesse keskkonda.
ETTEVAATUST
• Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga
ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks vaasid, mis
asetatakse seadme peale.
• Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme
seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati
ligipääsetav.
• See seade peab alati olema ühendatud vahelduvvoolu
juhtmega, millel on kaitsev maandus.
• Voolujuhet kasutatakse seadme eemaldamiseks
vooluvõrgust, mistõttu peab see olema alati lihtsalt
ligipääsetav.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
See sümbol viitab toote
kasutamisega seonduvatele olulistele
juhistele.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1. KLASSI LASERTOODE
See plaadimängija on 1. KLASSI LASERTOODE.
Seadme nuppude kasutamine, reguleerimiste või
toimingute teostamine teisiti kui on kirjeldatud
kasutusjuhendis, võib põhjustada ohtlikku kiirgust.
ETTEVAATUST
• AVAMISEL ON OHT SAADA MÕJUTATUD
NÄHTAMATUTEST LASERKIIREST. HOIDUGE SELLEST.
Voolujuhtme ühendamine (ainult Suurbritannias)
PANGE TÄHELE
Toote toitekaabel on varustatud pistikuga, millel on olemas kaitse. Antud kaitsme nominaalvõimsus on märgitud pistikule
kohal, kus asub kaitse. Juhul kui kaitse vajab vahetamist, kasutage sama nominaalvõimsusega kaitset BS1362.
Ärge kasutage pistikut kunagi ilma kaitsmekaaneta. Kui kaitsmekaas on eemaldatav ja vajab vahetamist, peab see olema
kasutatava kaitsmega sama värvi. Asenduskaasi on võimalik osta Teile käesoleva toote müünud edasimüüja käest.
Kui komplektis olev pistik ei sobi stepslitega Teie kodus või kui toitejuhe on liiga lühike, peate soetama vastava pikendusjuhtme või konsulteerima edasimüüjaga. Kui Teil ei ole muud võimalust kui pistik maha lõigata, siis eemaldage sellest
eelnevalt kaitse ja vabanege ettevaatlikult pistikust. Ärge jätke mahalõigatud pistikut stepslisse, kuna mahalõigatud kohta
katsudes on oht saada elektrilöök. Ärge üritage kunagi sisestada pistikupesasse katmata juhtmeid. Alati peab kasutama
pistikut ja kaitset.
TÄHTIS
Juhtmed on juhtmestikus värvitud vastavalt: SININE = NEUTRAALNE, PRUUN = PINGE ALL. Kuna toodud
värvid ei pruugi kattuda Teie pistiku ühendusklemmide markeeringutega, käituge järgnevalt: –SININE juhe tuleb
ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „N” või värvitud SINISEKS või MUSTAKS. PRUUN juhe tuleb
ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „L” või värvitud PRUUNIKS või PUNASEKS..
HOIATUS: ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI JUHET MAANDUSKLEMMIGA (EARTH), MIS ON MÄRGISTATUD
TÄHEGA „E” VÕI MAANDUSIKOONIGA
, VÕI VÄRVITUD ROHELISEKS VÕI ROHELISEKS JA KOLLASEKS.
2
Eesti
7,*(:90548
Ettevaatusabinõud
"FKMJ=L@9LL@=
HGO=JKMHHDQAFQGMJ@GMK=;GEHDA=KOAL@L@=A<=FLA>A;9LAGFKLA;C=JDG;9L=<GFL@=:9;CG>QGMJHJG<M;L
•1 Veenduge,
et Teie kodus
kasutatav vool ühtiks seadme tagaküljel märgituga (kleebisel).
&FKL9DDQGMJHJG<M;L@GJARGFL9DDQ
S;E
•1 Paigaldage
seade horisontaalseltGF9KMAL9:D=:9K=>MJFALMJ=
kindlale alusele (mööblile) nii, OAL@=FGM?@KH9;=9JGMF<AL>GJN=FLAD9LAGF
et seadme ümber jääks ventilatsiooniks küllalt vaba
ruumi (7,5~10cm).
!GFGLHD9;=L@=HJG<M;LGF9EHDA>A=JKGJGL@=J=IMAHE=FLO@A;@E9Q:=;GE=@GL
•1 Ärge
asetage seadet võimenditele või muudele seadmetele, mis võivad kuumeneda.
*9C=KMJ=L@=N=FLAD9LAGFKDGLK9J=FGL;GN=J=<
Veenduge,
et ventilatsiooniavad ei ole kaetud. !GFGLKL9;C9FQL@AF?GFLGHG>L@=HJG<M;L
•1 Ärge
kuhjake midagi seadme peale.
=>GJ=EGNAF?L@=HJG<M;L
=FKMJ=L@=!AK;&FK=JL%GD=AK=EHLQ
•1 Enne
seadme liigutamist veenduge,
et plaadisahtel on tühi.
&FGJ<=JLG<AK;GFF=;LL@=HJG<M;L;GEHD=L=DQ>JGEL@=HGO=JKMHHDQ
J=EGN=L@= välja,
HDM?>JGEL@=O9DDGMLD=L
=KH=;A9DDQO@=FD=>L
•1 Seadme
täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist
eriti siis, kui Te ei plaani
seadet pikema
MFMK=<>GJ9DGF?H=JAG<G>LAE=
ajaperioodi
vältel kasutada.
1
!MJAF?L@MF<=JKLGJEK
<AK;GFF=;LL@=
HDM?>JGEL@=O9DDGMLD=L
• Äikesetormide
ajal ühendage
seade vooluvõrgust
välja, eemaldades3GDL9?=H=9CK<M=LGDA?@LFAF?;GMD<<9E9?=L@=
juhtme seinakontaktist. Äikese tõttu kõrgenev pinge
HJG<M;L
võib
seadet kahjustada.
1
!GFGL=PHGK=L@=HJG<M;LLG<AJ=;LKMFDA?@LGJGL@=J@=9LKGMJ;=K
1@AK;GMD<D=9<LGGN=J@=9LAF?9F<E9D>MF;LAGFG>L@=
• Ärge
jätke seadet otsese päikesekiirguse kätte või teiste soojusallikate
lähedusse. See võib viia ülekuumenemiseni ja
HJG<M;L kahjustumiseni.
seadme
1
-JGL=;LL@=HJG<M;L>JGEEGAKLMJ=
• Kaitske
seadet niiskuse, ülemäärase9F<=P;=KK@=9LGJ=IMAHE=FL;J=9LAF?KLJGF?E9?F=LA;GJ=D=;LJA;>A=D<KA
kuumuse või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kõlarid). = KH=9C=JK
töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti.
• Kui
seadme
1
!AK;GFF=;LL@=HGO=J;9:D=>JGEL@=
KMHHDQA>L@=HJG<M;LE9D>MF;LAGFK
isiklikul eesmärgil.
• See
mängija ei ole mõeldud kasutuseks tööstuses.
Seadet võib kasutada vaid
1
6GMJHJG<M;LAKFGLAFL=F<=<>GJAF<MKLJA9DMK=
2K=G>L@AKHJG<M;LAK>GJH=JKGF9DMK=GFDQ
• Kui
mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga
keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite
1 seadet
GF<=FK9LAGFE9QG;;MJA>QGMJHJG<M;LGJ<AK;@9K:==FKLGJ=<AF;GD<L=EH=J9LMJ=K
&>LJ9FKHGJLAF?L@=HJG<M;L<MJAF?
talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade jõuaks toatemperatuurini.
L@=OAFL=J kasutatavad
O9AL9HHJGPAE9L=DQ@GMJKMFLADL@=HJG<M;L@9KJ=9;@=<JGGEL=EH=J9LMJ=:=>GJ=MKAF?
• Seadmes
patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke kemikaale.
1 Ärge
1@=:9LL=JA=KMK=<OAL@L@AKHJG<M;L;GFL9AF;@=EA;9DKL@9L9J=@9JE>MDLGL@==FNAJGFE=FL
visake patareisid tavalise olmeprügi hulka.
!GFGL<AKHGK=G>:9LL=JA=KAFL@=?=F=J9D@GMK=@GD<LJ9K@
**,88570,8
Tarvikud
@=;C>GJL@=KMHHDA=<9;;=KKGJA=K:=DGO
Vaadake,
millised tarvikud on seadmel kaasas.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
TUNER
MEMORY
A
B
C
DSP / EQ
PL
D
MO / ST
1
2
3
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
4
5
6
8
9
INFO
7
VOL
0
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Videokaabel
,:56@23=6
FM-antenn
$?E6??2
Kasutusjuhend
+D6CMD$2?F2=
Kaugjuhtimispult/
patareid
(6>@E6@?EC@= 2EE6C:6D
(AAA
suurus)
D:K6
Scart adapter
)42CE52AE6C
(ainult
Euroopas)
FC@A6@?=J
Eesti
3
Ohutusteave
Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja hoidmisel
Väikesed kriimustused plaadil võivad halvendada
pildi- ja helikvaliteeti või tekitada lünki.
Olge eriti tähelepanelik, et plaate käsitsemisel mitte
kriimustada.
Plaatide käsitsemine
• Ärge puudutage plaadi esituskülge.
• Hoidke plaati servadest nii, et pinnale ei jää
sõrmejälgi.
• Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
Plaatide hoidmine
• Ärge hoidke otsese
päikesevalguse käes.
• Hoidke jahedas õhutatud kohas.
• Hoidke puhtas kaitseümbrises.
Hoidke vertikaalselt.
✎✎MÄRKUS
``
``
Ärge laske plaatidel määrduda.
Ärge kasutage pragunenud või kriimustatud
plaate.
Plaatide käsitsemine ja hoidmine
Kui plaadile satuvad sõrmejäljed või mustus, puhastage
see lahjendatud puhastusvahendiga ja pühkige pehme
lapiga.
• Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi keskelt serva
suunas.
✎✎MÄRKUS
``
4
Kui soe õhk puutub kokku seadme sees olevate
külmade osadega, võib tekkida kondensatsioon. Sel
juhul ei pruugi seade korralikult töötada. Võtke plaat
välja ja laske seadmel seista 1 või 2 tundi, toide sisse
lülitatud.
Eesti
Litsents
• DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on
loonud „DivX,Inc“. See on ametliku DivX-sertifikaadiga
seade, mis esitab DivX-videoid. Vaadake aadressilt www.
divx.com täpsemat informatsiooni, sealt leiate ka tarkvara oma failide
DivX videoformaati teisendamiseks.DIVX VIDEO-ON-DEMAND: See „DivX
Certified ®“ sertifikaadiga seade tuleb registreerida, et esitada tellitavat
„DivX Video-on-Demand“ (VOD) sisu. Registreerimiskoodi loomiseks
leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD osa. Sisestage see kood
aadressil vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ja DivX VOD kohta
rohkem teada saada.
• „DivX Certified®“ sertifikaat DivX ® video esitamiseks.
• Dolby“ ja topelt-D sümbol on „DolbyLaboratories“ registreeritud
kaubamärgid.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Autoriõigused
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused
tagatud.
Kopeerimiskaitse
• P aljud DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimiskaitse süsteemiga.
Seetõttu ühendage oma seade ainult otse teleriga, mitte
videomakiga. Videomakiga ühendamisel edastatakse
kopeerimiskaitsega DVD-plaadilt moonutatud pilti.
• Selles seadmes on autoriõiguste kaitsmise tehnoloogia, mis on
kaitstud USA patentidega ja teiste intellektuaalse omandi õigustega.
Selle autoriõiguste kaitse tehnoloogia kasutamist peab lubama „Rovi
Corporation“. See tehnoloogia on mõeldud koduseks ja muuks
piiratud otstarbel kasutamiseks, kui „Rovi Corporation“ ei anna
teistsugust luba. Pöördprojekteerimine või koost lahti võtmine on
keelatud.
Sisukord
OHUTUSTEAVE
Hoiatused
Ettevaatusabinõud
Tarvikud
Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja hoidmisel
Litsents
Autoriõigused
Kopeerimiskaitse
ALUSTAMINE
7
7
11
11
12
13
Kasutusjuhendis tarvitatavad tähised
Plaatide tüübid ja omadused
Kirjeldus
Esipaneel
Tagapaneel
Kaugjuhtimispult
ÜHENDUSED
15
17
19
20
Kõlarite ühendamine
Videoväljundi ühendamine teleriga
FM-antenni ühendamine
Heli ühendamine välistest seadmetest
SEADISTAMINE
21
21
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Enne alustamist (algseadistus)
Seadistusmenüü seadistamine
Ekraan
Teleri kuvasuhe
„BD Wise“ funktsioon
Resolutsioon
HDMI-formaat
Audio
Kõlarite seadistamine
DRC (dünaamilise diapasooni tihendamine)
AV-SYNC
HDMI AUDIO
EQ optimeerija
Süsteem
Algseadistus
DivX(R) registreerimine
Keel
Turvalisus
Vanemakontrolli tasemed
Parooli muutmine
Abi
Tooteinfo
2
7
15
21
Eesti
EESTI KEELES
2
3
3
4
4
4
4
5
Sisukord
PÕHIFUNKTSIOONID
26
26
27
27
32
33
Plaadi esitamine
Heliplaadi(CD-DA)/MP3/WMA esitamine
JPEG faili esitamine
Esitusfunktsiooni kasutamine
Helirežiim
Raadio kuulamine
TÄIENDAVAD FUNKTSIOONID
34
34
USB funktsioon
CD-lt salvestamine
MUU TEAVE
35
36
37
Probleemide lahendamine
Keelekoodide nimekiri
Tehnilised andmed
26
34
35
• Joonised ja illustratsioonid selles kasutusjuhendis on üksnes abimaterjaliks ja võivad erineda toote tegelikust välimusest.
6
Eesti
01
Alustamine
Kindlasti vaadake järgmisi mõisteid, enne kui loete
kasutusjuhendist.
Tähis
d
B
A
G
D
Mõiste
Definitsioon
DVD
See puudutab funktsiooni,
mida kasutatakse DVDVideo või DVD±R/±RW
plaadiga, mis on salvestatud
ja vormistatud videorežiimis.
CD
See puudutab funktsiooni,
mida kasutatakse andme
CD-ga (CD DA, CD-R/-RW).
MP3
See puudutab funktsiooni,
mida kasutatakse CD-R/RW plaatidega.
JPEG
See puudutab funktsiooni,
mida kasutatakse CD-R/RW plaatidega.
DivX
See puudutab funktsiooni,
mida kasutatakse MPEG4
plaatidega. (DVD±R/±RW,
CD-R/-RW)
See puudutab juhtumeid, kui
funktsioon ei toimi või seaded
võidakse tühistada.
!
ETTEVAATUST
✎
MÄRKUS
See puudutab nõuandeid või
juhiseid, mis aitavad iga
funktsiooni kasutada.
Otseklahv
See funktsioon pakub otsest ja
hõlpsat ligipääsu, vajutades
nuppu kaugjuhtimispuldil.
Alustamine
Kasutusjuhendis tarvitatavad tähised
Plaatide tüübid ja omadused
Piirkonnakood
Sellel tootel ja plaatidel on kood vastavalt piirkonnale. Need
piirkonnakoodid peavad ühilduma, et plaati saaks esitada.
Kui koodid ei ühildu, plaati ei esitata.
Plaaditüüp Piirkonnakood
DVD-VIDEO
Piirkond
1
USA, USA valdused ja Kanada
2
Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida,
Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
3
Ta i w a n , K o re a , F i l i p i i n i d ,
Indoneesia, Hong Kong
4
Mehhiko, Lõuna-Ameerika,
Kesk-Ameerika, Austraalia,
Uus-Meremaa, Vaikse ookeani
saared, Kariibimere saared
5
Venemaa, Ida-Euroopa, India,
suurem osa Aafrikast, PõhjaKorea, Mongoolia
6
Hiina
Eesti
7
ALUSTAMINE
Plaaditüübid, mida saab esitada
Plaaditüübid ja
margid (Logo)
Salvestatud Plaadi
signaalid suurus
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Maks. esitusaeg
Ca. 240 min.
(ühepoolne)
Ca. 480 min.
(kahepoolne)
Ca. 80 min.
(ühepoolne)
Ca. 160 min.
(kahepoolne)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
Ärge kasutage järgmist tüüpi plaate!
• L D, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM jaDVD-RAMplaate ei saa selles seadmes esitada.Selliste plaatide
esitamisel ilmub teleri ekraanile teade „WRONG DISC
FORMAT“ (vale plaadiformaat).
• Välismaalt ostetud DVD-plaatide esitamine ei pruugi
selles seadmes õnnestuda. Selliste plaatide esitamisel
ilmub teleri ekraanile teade „Wrong Region. Please
check Disc.“ (Vale piirkond. Palun kontrollige plaati).
Plaaditüübid ja plaadi formaat
See seade ei toeta „Secure (DRM) Media“ faile.
CD-R-plaadid
• Osasid CD-R-plaate ei pruugi õnnestuda esitada
sõltuvalt plaadi salvestamise seadmest (CD-kirjutaja või
arvuti) ja plaadi seisukorrast.
• Kasutage 650MB/74 minutilist CD-R plaati. Ärge
kasutage CD-R-plaate üle 700MB/80 minuti, kuna neid
ei pruugi õnnestuda esitada.
• Osasid CD-RW (ülekirjutatavad) -plaate ei pruugi
õnnestuda esitada.
• Ainult korralikult „suletud“ CD-R-sid saab täielikult
esitada. Kui sessioon on lõpetatud, aga plaat on jäetud
avatuks, ei pruugi õnnestuda seda täielikult esitada.
8
Eesti
CD-R MP3-plaadid
• Esitada saab ainult CD-R-plaate MP3-failidega
ISO 9660 või „Joliet“ formaadis.
• MP3 failinimed ei tohi sisaldada tühikuid ega erilisi
märke (. / = +).
• Kasutage plaate andmete kompressiooni/
dekompressiooni määraga alla 128Kbps.
• Esitada saab ainult faile „.mp3“ ja „.MP3“
laiendiga.
• Esitada saab ainult järjest salvestatud
mitmesessioonilist plaati. Kui mitmesessioonilisel
plaadil on tühi lõik, siis saab plaati esitada ainult
tühja lõiguni.
• Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine rohkem
aega ja kõiki salvestatud faile ei pruugi õnnestuda
esitada.
• Muutuva bitikiiruse (VBR) formaadis salvestatud
failide puhul, st nii madala kui kõrge bitikiirusega
failide puhul (nt 32Kbps ~ 320Kbps), võib heli
esituse ajal katkeda.
• Ühelt CD-lt saab esitada maksimaalselt 500 lugu.
• Ühelt CD-lt saab esitada maksimaalselt 300
kausta.
CD-R JPEG-plaadid
• Esitada saab ainult „jpg“ laiendiga faile.
• Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine
rohkem aega ja kõiki salvestatud faile ei pruugi
õnnestuda esitada.
• Esitada saab ainult CD-R-plaate JPEG-failidega ISO
9660 või Joliet formaadis.
• PEG failinimed peaksid olema 8 tähemärki pikad või
lühemad, ei tohi sisaldada tühikuid ega erilisi
märke (. / = +).
• Esitada saab ainult järjest salvestatud
mitmesessioonilist plaati. Kui mitmesessioonilisel
plaadil on tühi lõik, siis saab plaati esitada ainult tühja
lõiguni.
• Kausta saab salvestada maksimaalselt 999 pilti.
• „Kodak/Fuji Picture CD“ (pildi-CD) esitamisel saab
vaadata ainult JPEG faile pildikaustast.
• Muude pildiplaatide peale „Kodak/Fuji Picture CD“
esituse alustamine võib rohkem aega võtta või neid ei
saa üldse esitada.
01
• Ühildamatute formaatide tarkvarauuendusi ei
toetata.
(Näide : QPEL, GMC, suurem resolutsioon kui
800 x 600 pikslit jne)
• Kui DVD-R/-RW-plaati ei ole salvestatud
DVD -videoformaadis, ei saa seda esitada.
DivX („Digital internet video express“)
DivX on videofaili formaat, mille on välja töötanud
„Microsoft“. See põhineb MPEG4 tihendustehnoloogial,
et edastada audio- ja videoandmeid Internetis reaalajas.
MPEG4-formaati kasutatakse video kodeerimiseks ja
MP3-formaati heli kodeerimiseks, nii et kasutajad saavad
vaadata filmi peaaegu DVD kvaliteediga video ja heliga.
Toetatavad formaadid (DivX)
See toode toetab ainult järgmisi meediaformaate. Kui nii
video- kui audioformaati ei toetata, siis võivad tekkida
probleemid nagu moonutatud pilt või heli puudumine.
Toetatavad videoformaadid
Formaat
Toetatavad versioonid
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Alustamine
DVD±R/±RW, CD-R/RW-plaadid
USB-hosti andmed
USB-hosti andmed
• Toetab USB 1.1 või USB 2.0 ühilduvaid seadmeid.
• Toetab seadmeid, mis on ühendatud USB A tüüpi
kaabli abil.
• Toetab UMS (USB massmäluseadmega) V1.0
ühilduvaid seadmeid.
• Toetab seadmeid, mille ühendatud kettaseade on
vormindatud FAT (FAT, FAT16, FAT32) failisüsteemis.
Ei ühildu
• Ei toeta seadmeid, mis tuleb paigaldada eraldi
kettaseadmega arvutis („Windows“).
• Ei toeta ühendust USB-jaoturiga.
• USB-pikendusjuhtmega ühendatud USB-seadme
tuvastamine ei pruugi õnnestuda.
• Eraldi toiteallikat vajav USB-seade tuleb ühendada
tootega eraldi vooluühenduse kaudu.
Piirangud töös
• Kui ühendatud seadmel on mitu ketast (või osa), saab
ühendada ainult ühe ketta (või osa).
• Üksnes USB 1.1 toetav seade võib tekitada erinevusi
pildikvaliteedis, sõltuvalt seadmest.
Toetatavad audioformaadid
Formaat
Bitikiirus
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Diskreetimissagedus
44.1khz
44.1/48khz
• Kuvasuhe : kuigi DivX vaikimisi resolutsioon on
640x480 pikslit, see toode toetab kuni 720x480
pikslit. Teleriekraani resolutsioone üle 800 ei toetata.
• Kui esitate plaati, mille diskreetimissagedus on üle
48khz või 320kbps, võib kujutis ekraanil esituse ajal
väriseda.
• Kõrge kaadrisagedusega lõike ei pruugi olla võimalik
DivX-faili puhul taasesitada.
• Kuna see toode võimaldab ainult „DivX Networks,
Inc.“ volitatud kodeerimisformaate, ei pruugi
kasutaja loodud DivX-faili esitamine õnnestuda.
Eesti
9
ALUSTAMINE
Kasutatavad USB-seadmed
• USB-mäluseade, MP3-mängija, digitaalne
fotoaparaat
• Väline kõvaketas
- Toetatakse väliseid kõvakettaid mahuga alla
160 GB. Väliseid kõvakettaid mahuga 160 GB või
üle selle ei pruugita sõltuvalt seadmest tuvastada.
- Kui ühendatud seade tööta ebapiisava voolu
tõttu, võite kasutada eraldi toitejuhet. USB-kaabli
ühendusots võib erineda sõltuvalt USB-seadme
tootjast.
• USB-kaardilugeja: Ühe pesaga USB-kaardilugeja
mitme pesaga USB-kaardilugeja.
- USB-kaardilugejat ei pruugita sõltuvalt tootjast
toetada.
- Kui paigaldate mitu mäluseadet mitme pesaga
kaardilugejasse, võivad tekkida probleemid.
Toetatavad failiformaadid
Formaat
Pilt
Muusika
Video
Failinimi
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Faililaiend
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bitikiirus
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versioon
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Piksleid
640x480
–
–
720x480
Diskreetimissagedus
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
• CBI-d („Control/Bulk/Interrupt“) ei toetata.
• PTP-protokolli kasutavaid või arvutiga ühendamisel
lisaprogrammi paigaldamist nõudvaid digitaalseid
fotoaparaate ei toetata.
• NTFS-failisüsteemi kasutavaid seadmeid ei toetata.
(Süsteem toetab ainult FAT-failisüsteemi ega esita
USB-režiimis suuremaid filme kui 1 GB.)
• Mõned MP3-mängijad ei pruugi sõltuvalt nende
failisüsteemi sektori suurusest selles
kodukinosüsteemiga töötada.
10
Eesti
• USB-hosti funktsiooni toetata, kui ühendatakse
toode, mis edastab meediafaile tootja eriprogrammi
abil.
• Ei tööta „Janus“ MTP (meediaedastusprotokolli)
seadmetega.
01
Alustamine
Kirjeldus
Esipaneel
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12
1
PLAADISAHTEL
Siia asetage plaat.
2
EKRAAN
Kuvab esituse seisu, aega jms.
3
KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR
Tuvastab kaugjuhtimispuldi signaali.
4
OPEN/CLOSE (AVA/SULE) NUPP (
5
FUNCTION (FUNKTSIOONI) NUPP (
6
TUNING DOWN & SKIP (HÄÄLESTUSE JA
VAHELEJÄTMISE) NUPP (
)
Liigub tagasi eelmisele pealkirjale/peatükile/loole. Häälestab
FM-sagedusribal tagasisuunas.
7
STOP NUPP (
Peatab plaadi esitamise.
8
PLAY/ PAUSE (ESITUSE/PAUSI) NUPP (
9
TUNING UP & SKIP (HÄÄLESTUSE JA
VAHELEJÄTMISE) NUPP (
)
10
VOLUME CONTROL (HELITUGEVUSE)
11
POWER (TOITE) NUPP (
12
USB PORT
NUPP (
,
Avab ja suleb plaadisahtli.
)
Režiim vahetub järgmiselt:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
)
)
)
)
)
Esitab plaadi või teeb esituses pausi.
Liigub järgmisele pealkirjale/peatükile/loole. Häälestab
FM-sagedusribal edasisuunas.
Helitugevuse reguleerimine.
Lülitab seadme sisse ja välja.
Ühendage siia USB-mäluseade, näiteks MP3-mängija,
USB-välkmälu jms, ja esitage sellelt faile.
Eesti
11
ALUSTAMINE
Tagapaneel
1
2
3 4
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
5
VIDEO
OUT
6 7
FM ANT .
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
1
5,1-KANALISE KÕLARI VÄLJUNDIPESAD
Ühendage eesmised, keskmine, tagumised kõlarid ja bassikõlar.
2
VÄLINE DIGITAALNE OPTILINE
SISENDIPESA(DIGITAL AUDIO IN)
Kasutage seda digitaalse väljundiga välise seadme ühendamiseks.
3
HDMI OUT VÄLJUNDIPESA
4
AUX IN PESAD
5
VIDEO OUT (VIDEOVÄLJUNDI) PESA
6
KOMPONENTVIDEOVÄLJUNDI PESAD
Ühendage komponentvideo sisenditega teler nendesse pesadesse.
7
FM-ANTENNI PESA
Ühendage FM-antenn.
12
Eesti
Ühendage HDMI-väljunditerminal HDMI-kaabli abil oma teleri HDMIsisenditerminaliga, et saada parima kvaliteediga pilti.
Ühendage välise seadme (nt videomaki) 2-kanalilise
analoogväljundiga.
Ühendage oma teleri videosisendi pesa (VIDEO IN) VIDEO OUT
pesaga.
01
*?EB?6D85(5=?D5?>DB?<
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
Vajutage, et vaadata plaadi-/filmimenüüd.
-J=KKLG;@=;CL@=<AK;
LALD=E=FM
1MJFL@=HJG<M;LGF9F<G>>
Lülitage seade sisse ja välja.
DDGO9;;=KKLG;GEEGF>MF;LAGFK
Ligipääs
seadme tavafunktsioonidele nagu
G>L@=HJG<M;LKM;@9KL@=-@GLG
fotonimekiri („Photo List“).
)AKL
Vajutage numbrinuppu, et teha valikuid.
-J=KKFME=JA;:MLLGFLGGH=J9L=GHLAGFK
või
GJ
4. REPEAT (korduse) nupp : või maldab korrata
/"-"1:MLLGFDDGOKQGMLGJ=H=9L9
filmi, peatükki, lugu või plaati.
;@9HL=J
LJ9;CGJ<AK;
5. CD RIPPINGLALD=
(CD-lt
salvestamise)
nupp :
!/&--&+$:MLLGF-J=KKLGJAH9
!
vajutage, et CD-lt salvestada.
!&**"/:MLLGF<BMKLL@=:JA?@LF=KK
6. DIMMER (valgusregulaatori) nupp :
reguleerige ekraaniG>!AKHD9Q
heledust.
&+#,:MLLGF
7. INFO nupp
<BMKLL@=NGDME=<GOF
Vähendage helitugevust.
Vajutage,
et liikuda tagasi./
-J=KKLGKCAH:9;CO9J<K
Vahetage
kanalit (tagasi).
@9F?=;@9FF=DK<GOF
Vajutage,
et plaadi esitamist
peatada/
-J=KKLGKLGH
HD9Q9<AK;
alustada.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
TUNER
MEMORY
A
B
C
DSP / EQ
PL
D
MO / ST
1
2
3
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
4
5
6
8
9
INFO
7
VOL
0
TV CH V
1@AKAKEG<=K=D=;LAGF:MLLGF
See on režiimivaliku nupp.
GJ
või
-J=KKLGK=D=;L13TKNA<=GEG<=
Vajutage, et valida teleri videorežiim. Vajutage, et eelhäälestada FM-jaamu.
-J=KKLGHJ=K=L#*KL9LAGFK
Vajutage numbrinuppu, et teha valikuid
-J=KKFME=JA;:MLLGFLGGH=J9L=GHLAGFK
või
GJ
PLII nupp : valige soovitud „Dolby Pro
1. -)&&:MLLGF0=D=;LL@=<=KAJ=<!GD:Q
Logic II“ helirežiim., P.Bass
või MP3
-JG)G?A;&&9M<AGEG<=
- 9KKGJ*-
„Enhancement“ (täiustuse) funktsioon.
"F@9F;=E=FL>MF;LAGF
DSP/EQ
nupp : valige soovitud DSP/EQ
2. !0".:MLLGF0=D=;LL@=<=KAJ=<
audiorežiim.
!0".9M<AGEG<=
MO/ST
nupp : vajutage, et kuulata
3. *,
01:MLLGF-J=KKLGDAKL=FAF*GFG
mono/stereo heli FM-režiimis.
0L=J=GAFL@=#*EG<=
<BMKLL@=NGDME=MH
Suurendage helitugevust.
Summutage
ajutiselt heli.
MLG>>L@=KGMF<L=EHGJ9JADQ
Vajutage, et liikuda
edasi./
-J=KKLGKCAH>GJO9J<K
@9F?=;@9FF=DKMH
Vahetage kanalit (edasi).
-J=KKLGH9MK=9<AK;
Vajutage, et plaat peatada.
Vajutage, et kerida tagasi või edasi.
-J=KKLGK=9J;@:9;CO9J<KGJ
>GJO9J<K
MUTE
Vajutage seda, et liikuda
-J=KKL@AKLGEGN=LGL@=@GE=
kodumenüüsse.
E=FM
Naaske eelmisse menüüsse.
/=LMJFLGL@=HJ=NAGMKE=FM
Valige
ekraanilt
menüüelement ja muutke
0=D=;LGF
K;J==FE=FMAL=EK9F<
selle väärtust.
;@9F?=E=FMN9DM=
LS
Vajutage, et valida DVD vastuvõtja režiim.
-J=KKLGK=D=;LL@=!3!J=;=AN=JEG<=
Väljuge menüüst.
"PALL@=E=FM
O
TO
Kasutatakse heli/ subtiitriteKM:LALD=
keele,
2K=<LG;@9F?=L@=9M<AG
vaatenurgaD9F?M9?=
jms vahetamiseks.
9F?D==L;
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Vajutage, et valida TV.
-J=KKLGK=D=;L13
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti
>CD1<<9>721DD5B95C9>D85(5=?D5?>DB?<
* Patarei suurus: AAA
9LL=JQKAR=
✎✎$%*
MÄRKUS
Pange patareid kaugjuhtimispult, nii et nende polaarsus
`` -D9;=:9LL=JA=KAFL@=J=EGL=;GFLJGDKGL@=QE9L;@L@=
ühildub: (+)LG
(+) ja 9F<VLGV
(–) (–).
HGD9JALQ
Vahetage mõlemad patareid alati samal ajal.
`` DO9QKJ=HD9;=:GL@:9LL=JA=K9LL@=K9E=LAE=
Ärge laske patareidele kuumuse või tulega kokku puutuda.
`` !GFGL=PHGK=L@=:9LL=JA=KLG@=9LGJ>D9E=
Kaugjuhtimispulti saab kasutada ainult kuni ligikaudu
`` 1@=J=EGL=;GFLJGD;9F:=MK=<MHLG9HHJGPAE9L=DQ
7 meetri kauguselt otsejoones.
E=L=JKAF9KLJ9A?@LDAF=
Eesti
13
Alustamine
5DD9>7)D1BD54
!,359,*549752
Kaugjuhtimispult
ALUSTAMINE
Kaugjuhtimispuldi seadistamine
Teatud teleri funktsioone saate juhtida selle
kaugjuhtimispuldi abil.
Kui kasutate telerit kaugjuhtimispuldi abil
1. Vajutage DVD RECEIVER/TV nuppu, et viia
kaugjuhtimispult telerirežiimi.
2. Vajutage POWER nuppu, et teler sisse lülitada.
3. POWER nuppu all hoides sisestage oma teleri
margile vastav kood.
• Kui tabelis on Teie teleri jaoks rohkem kui üks
kood, sisestage neist korraga üks neist, et
kindlaks teha, milline neist töötab.
• Näide: SAMSUNGi teler.
POWER nuppu all hoides kasutage
numbrinuppe, et sisestada 00, 15, 16, 17 ja 40.
4. Kui teler lülitub välja, on seadistamine valmis.
• Saate kasutada teleri POWER (toite),
VOLUME (helitugevuse), CHANNEL (kanali) ja
numbrinuppe (0~9).
✎✎MÄRKUS
`` Kaugjuhtimispult ei pruugi mõnede telerimarkidega
``
töötada. Ka mõned toimingud ei pruugi sõltuvalt Teie
teleri margist õnnestuda.
Kui Te ei seadista kaugjuhtimispulti oma teleri margi
koodi abil, töötab kaugjuhtimispult vaikimisi
SAMSUNGi teleriga.
Telerimarkide koodide nimekiri
Mark
Kood
Mark
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
Eesti
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
LG (Goldstar)
14
Kood
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
02
Ühendused
Kõlarite ühendamine
Seadme asend
37
Asetage seade alusele või riiulile või telerialuse
alla.
Kuulamisasendi valimine
2,5 kuni 3 korda teleriekraani diagonaal
Eesmised kõlarid ei
Keskmine kõlar
f
hj
Tagumised kõlarid
Bassikõlar
g
Kuulamisasendi kaugus telerist peaks olema
umbes 2,5 kuni 3 korda teleriekraani diagonaal.
Näide:
32" teleri puhul 2~2,4m
55" teleri puhul 3,5~4m
Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi ette, esikülg pisut sissepoole nurga all
(umbes 45°) enda poole. Asetage kõlarid nii, et membraanid on Teie kõrvade
kõrgusel. Asetage eesmiste kõlarite esikülg samale joonele keskmise kõlari
esiküljega või asetage nad pisut keskmisest kõlarist ettepoole.
Kõige parem on paigaldada see sama kõrgele kui eesmised kõlarid. Võite
paigaldada ka otse teleri kohale või alla.
Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi kõrvale. Kui selleks pole piisavalt ruumi,
asetage kõlarid esiküljega vastamisi. Asetage nad umbes 60 kuni 90cm oma
kõrvadest kõrgemale, esikülg pisut allapoole kaldu.
Erinevalt eesmistest ja keskmisest kõlarist, kasutatakse tagumisi kõlareid
* peamiselt
heliefektide jaoks ja heli ei kosta neist kogu aeg.
Bassikõlari asend ei ole nii oluline.
Asetage see sinna, kuhu soovite.
!! ETTEVAATUST
``
``
``
Ärge laske lastel kõlaritega või nende läheduses mängida. Lapsed võivad kõlarite kukkumisel viga saada.
``
Ärge riputage bassikõlarit seinale toru (ava) pidi.
Kõlarijuhtmete ühendamisel kõlarite külge veenduge, et polaarsused ühilduvad (+/– ).
Hoidke
bassikõlar laste käeulatusest eemal, et nad ei saaks oma käsi või esemeid bassikõlari torusse (avasse)
pista.
✎✎MÄRKUS
``
Kui panete kõlarid teleri lähedale, võib see moonutada värve ekraanil, kuna kõlarid tekitavad magnetvälja. Kui
see juhtub, asetage kõlarid telerist kaugemale.
Eesti
15
Ühendused
See peatükk kirjeldab mitmesuguseid meetodeid selle seadme ühendamiseks teiste väliste seadmetega.
Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage toitejuhe lahti.
ÜHENDUSED
Kõlarite ühendamine
Kõlarite osad
(L)
(R)
(L)
EESMINE
(R)
KESKMINE
TAGUMINE
BASSIKÕLAR
KÕLARIJUHE
Kõlarite ühendamine
1. Vajutage alla terminaliklapp kõlari tagaküljel.
2. Pange must juhe musta terminali (–) ja punane juhe punasesse terminali (+),
ja seejärel vabastage klapp.
3. Ühendage otsikud toote tagakülge, ühildades kõlarijuhtme otsikute värvi kõlari
pesade värviga.
Must
#MBDL
Punane
3FE
HT-C350
Keskmine kõlar
Eesmine kõlar (V)
Eesmine kõlar (P)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT .
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
Tagumine kõlar (P)
Tagumine kõlar (V)
Bassikõlar
16
Eesti
COMPONENT
OUT
02
Ühendused
Videoväljundi ühendamine teleriga
Valige teleriga ühendamiseks üks neljast meetodist.
MEETOD 3 (ainult Euroopas)
SCART IN
MEETOD 4 (kaasas)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
FM ANT .
Roheline
Sinine
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
Punane
MEETOD 2
MEETOD 1
MEETOD 1 : HDMI
Ühendage HDMI OUT pesa seadme tagaküljel HDMI-kaabli (lisavarustus) abil HDMI IN pesaga teleril.
MEETOD 2 : Komponentvideo
Kui Teie teleril on komponentvideo sisendid, ühendage COMPONENT OUT (Pr, Pb ja Y) pesad seadme
tagaküljel komponentvideo kaabli (lisavarustus) abil komponentvideo sisendipesadega teleril.
MEETOD 3 : SCART (ainult Euroopas)
Kui teie teleril on SCART sisend, ühendage VIDEO OUT pesa seadme tagaküljel kaasasoleva videokaabli abil
SCART adapteri (ainult Euroopas) VIDEO pesaga, seejärel ühendage SCART adapteri pesa televiisori SCART IN
pesaga.
MEETOD 4 : Komposiitvideo
Ühendage VIDEO OUT pesa seadme tagaküljel kaasasoleva videokaabli abil VIDEO IN pesaga teleril.
Eesti
17
ÜHENDUSED
✎✎MÄRKUS
``
``
``
HDMI-väljundi võimalikud resolutsiooni on 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Vaadake lk 22 resolutsiooni
seadistamise kohta.
See toode töötab ülereaskaneerimise režiimis 480i(576i) komponent/komposiitväljundi puhul.
Pärast videoühenduse loomist valige teleril videosisendi allikas, mis vastab kodukinosüsteemi videoväljundi
režiimile.
Enne kui valite videosisendi allika teleril lülitage kõigepealt kodukinosüsteem sisse. Vaadake teleri
kasutusjuhendist rohkem teavet, kuidas valida teleri videosisendi allikat.
!! ETTEVAATUST
``
Ärge ühendage seadet videomaki kaudu. Videomaki kaudu edastatud videosignaali võivad takistada
autoriõiguste kaitse süsteemid ja pilt teleris võib olla moonutatud.
HDMI FUNKTSIOON
HDMI automaatse tuvastuse funktsioon
Seadme videoväljundiks valitakse automaatselt HDMI-režiim, kui ühendate HDMI-kaabli seadme töötamise ajal.
• HDMI (kõrglahutusega multimeedialiides)
• HDMI on liides, mis võimaldab video- ja audioandmete digitaalset edastamist vaid ühe ühenduse kaudu.
HDMI abil edastab seade digitaalseid video- ja audiosignaale ja kuvab elava pildi HDMI-sisendipesaga
teleris.
• HDMI-ühenduse kirjeldus
- HDMI edastab ainult puhtalt digitaalset signaali telerisse.
- Kui teie teler ei toeta HDCP (lairiba-digisisu kaitse) tehnoloogiat, ilmub ekraanile juhuslikku müra.
• Mis on HDCP?
• HDCP (lairiba-digisisu kaitse) on süsteem HDMI kaudu edastatud DVD sisu kaitsmiseks kopeerimise eest.
See võimaldab turvalist digitaalset ühendust videoallika (arvuti, DVD jms) ja kuvaseadme (teler, projektor
jms) vahel. Sisu krüpteeritakse allikseadmes, et takistada lubamatute koopiate tegemist.
✎✎MÄRKUS
``
Kui HDMI-kaabel on ühendatud, ei edastata komposiit-(video) ja komponentvideo signaale.
„Anynet+“(HDMI-CEC) funktsiooni kasutamine
„Anynet+“ on funktsioon, mis võimaldab juhtida teisi SAMSUNGi seadmeid SAMSUNGi teleri
kaugjuhtimispuldi abil. „Anynet+“ funktsiooni saab kasutada, kui ühendate kodukinosüsteemi HDMI kaabli abil
SAMSUNGi teleriga. Seda saab kasutada ainult SAMSUNGi teleritega, mis toetavad „Anynet+“ funktsiooni.
1. Ühendage seade HDMI kaabli abil SAMSUNGi teleriga. (Vaadake lk 17).
2. Seadistage „Anynet+“ funktsioon teleril. (Vaadake rohkem teavet teleri kasutusjuhendist).
✎✎MÄRKUS
``
``
``
„Anynet+“ funktsioon toetab teatud kaugjuhtimispuldi nuppe.
``
Palun vaadake
Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC nõudeid.
Sõltuvalt teie telerist ei pruugi mõni HDMI-väljundi resolutsioon töötada. Palun vaadake oma teleri
kasutusjuhendist.
18
Eesti
llogo (kui teleril on
logo, siis see toetab „Anynet+“ funktsiooni.)
02
Ühendused
FM-antenni ühendamine
FM-antenn (kaasas)
VIDEO
OUT
TAL
O IN
FM ANT .
HDMI OUT
CAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Ühendage kaasasolev FM-antenn FM-antenni pessa.
2. Liigutage antenni juhet aeglaselt, kuni leiate koha, kus vastuvõtt on hea, seejärel kinnitage see seinale või
muule kindlale pinnale.
✎✎MÄRKUS
``
Selle tootega ei saa vastu võtta AM-ülekandeid.
Eesti
19
ÜHENDUSED
Heli ühendamine välistest seadmetest
VIDEO
OUT
FM ANT .
Valge
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
Punane
AUX IN
Optiline kaabel
(lisavarustus)
COMPONENT
OUT
Audiokaabel (lisavarustus)
Kui välisel analoogseadmel on ainult
üks audioväljund, ühendage vasak
või parem.
Digiboks
Videomakk
OPTILINE
AUX
AUX : Välise analoogseadme ühendamine
Analoogsignaaliga seadmed, nagu videomakk.
1. Ühendage AUX IN (Audio) pesa seadme tagaküljel „Audio Out“ väljundisse välisel analoogseadmel.
• Kindlasti ühildage ühenduspesade värvid.
2. Vajutage FUNCTION nuppu, et valida AUX sisend.
• Režiim vahetub järgmiselt :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎✎MÄRKUS
``
Võite ühendada videomaki videoväljundi pesa teleriga ja videomaki audioväljundi pesad kodukinosüsteemiga.
OPTILINE : Välise digitaalseadme ühendamine
Digitaalse signaaliga seadmed, nagu kaabliseade/ satelliitvastuvõtja (digiboks).
1. Ühendage DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) (digitaalne audiosisend, optiline) pesa seadme tagaküljel välise
digitaalseadme digitaalse väljundiga.
2. Vajutage FUNCTION nuppu, et valida D.IN.
• Režiim vahetub järgmiselt :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
20
Eesti
Seadistamine
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
4
5
6
8
9
INFO
03
7
Seadistusmenüü
0 seadistamine
Enne alustamist (algseadistus)
1. Vajutage POWER (toite) nuppu, kui ühendate
esimest korda teleriga.
Kuvatakse algseadistuse ekraanipilt.
TV CH V
MUTE
Ligipääsuks vajalikud sammud võivad erineda sõltuvalt
valitud menüüst. GUI (graafiline kasutajaliides) selles
kasutusjuhendis võib sõltuvalt põhivara versioonist
erineda.
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
3
1
English
Korean
Dutch
2
French
German
Italian
Return
LS
Select
4
O
TO
Move
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud keel, seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Vajutage ENTER nuppu, et valida „Start“ (alusta)
nupp.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud teleri
kuvasuhe,seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage ENTER nuppu, et valida „Start“ nupp.
1
MENU (MENÜÜ) NUPP:
kuvage kodumenüü.
SELECT
2
RETURN (TAGASI) NUPP:
naaske eelmisse seadistusmenüüsse.
3
ENTER / DIRECTION (SISESTA/ SUUNA)
NUPP: Liigutage kursorit ja valige element.
Valige aktiivne element.
✎✎MÄRKUS
4
EXIT (VÄLJU) NUPP : väljuge
seadistusmenüüst.
``
``
``
``
Kui HDMI-kaablit ei ole seadmega ühendatud, teleri
kuvasuhet ei näidata.
Eelmisele ekraanipildile naasmiseks vajutage RETURN
(tagasi) nuppu.
Kui olete menüü keele valinud, saate seda muuta, kui
vajutate STOP (@) (stopp) nuppu kaugjuhtimispuldil
kauem kui 5 sekundit, nii et plaati pole sees.
Kui algseadistuse ekraanipilti ei ilmu, vaadake
algseadistuse peatükki. (vaadake lk 25).
Videoformaadi valimine
SAMSUNG
Settings
Function
DVD/CD
1. Vajutage POWER nuppu.
Igas riigis on oma videoformaadi standard.Saate
valida videoformaadiks NTSC või PAL. Vajutage ja
hoidke number 7 nuppu kaugjuhtimispuldil all
üle 5 sekundi, nii et seade on välja lülitatud.
2. Vajutage _+ nuppe, et valida „Settings“
(seadistused), seejärel vajutage ENTER nuppu.
• „NTSC“ või „PAL“ ilmub ekraanile. Seekord
vajutage number 7 nuppu, et valida „NTSC“ või
„PAL“.
• Plaadi videoformaat peab olema sama, mis teleril.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud alammenüü,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud menüü,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud element,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
6. Vajutage EXIT nuppu, et seadistusmenüüst väljuda.
Eesti
21
Seadistamine
VOL
SEADISTAMINE
Ekraan
Saate häälestada mitmeid ekraaniseadeid nagu teleri
kuvasuhe, resolutsioon jms.
Teleri kuvasuhe
Sõltuvalt Teie televiisori tüübist võib olla vajalik
ekraani seadete häälestamine.
• „On“ (sees) : Telerisse edastatakse otse
DVD-plaadile salvestatud algne resolutsioon.
• „Off“ (väljas) : Väljundi resolutsioon fikseeritakse
vastavalt eelnevalt valitud resolutsioonile,
hoolimata plaadi resolutsioonist.
✎✎MÄRKUS
``
• 4:3 „Pan-Scan“
Valige see, kui soovite vaadata DVD-lt
16:9 videot mustade ribadeta üleval ja
all ka siis, kui Teil on 4:3 kuvasuhtega
teler (filmi vasak ja parem serv
lõigatakse ära).
``
``
See optimeerib pildikvaliteeti vastavalt sisule
(plaadil, DVD- jne), mida soovite esitada,
kodukinosüsteemile või teie „BD Wise“
funktsiooniga SAMSUNGi telerile.
Kui soovite muuta resolutsiooni „BD Wise“
funktsiooni režiimis, tuleb enne BD-režiim välja
lülitada.
„BD Wise“ funktsiooni ei saa kasutada, kui
kodukinosüsteem ühendatakse seadmega, mis
ei toeta „BD Wise“ funktsiooni.
• 4:3 „Letter Box“
Valige see, kui soovite vaadata DVDlt täielikku 16:9 kuvasuhtega pilti ka
siis, kui Teil on 4:3 kuvasuhtega teler.
Ekraani ülemises ja alumises servas
ilmuvad mustad ribad.
• 16:9 „Wide“
Saate vaadata täielikku 16:9 pilti oma
laiekraantelerist.
✎✎MÄRKUS
``
``
``
HDMI-liidest kasutades teisendatakse kuva automaatselt 16:9
laiekraanrežiimi ja teleri kuvasuhte funktsioon deaktiveeritakse.
Kui DVD on 4:3 kuvasuhtega, ei saa laiekraanpilti vaadata.
Kuna DVD-plaadid on salvestatud erinevate pildiformaatidega,
näevad nad sõltuvalt tarkvarast, teleri tüübist ja teleri kuvasuhte
seadistusest erinevad välja.
„BD Wise“ funktsioon
(ainult SAMSUNGi tooted)
„BD Wise“ funktsioon on SAMSUNGi uusim
ühendusfunktsioon. Kui ühendate SAMSUNGi tooted
üksteisega „BD-Wise“ funktsiooni abil HDMI kaudu,
valitakse automaatselt optimaalne resolutsioon.
22
Eesti
Resolutsioon
Määrab HDMI-videosignaali väljundi resolutsiooni. Number
480p(576p), 720p, 1080i ja 1080p näitab video ridade
arvu.
„i“ ja „p“ näitavad vastavalt ülerea- ja täiskaadrilaotust.
• „BD Wise“ funktsioon : Määrab automaatselt optimaalse
resolutsiooni, kui ühendatakse HDMI-liidese kaudu teleriga,
millel on „BD Wise“ funktsioon. („BD Wise“ funktsiooni
menüüelemendid ilmuvad ainult siis, kui „BD Wise“
funktsioon on sisse lülitatud („On“).)
• 480p(576p) : Edastab 480-realist täiskaadrilaotusega
videot.
• 720p : Edastab 720-realist täiskaadrilaotusega videot.
• 1080i : Edastab 1080-realist ülearealaotusega videot.
• 1080p : Edastab 1080-realist täiskaadrilaotusega videot.
✎✎MÄRKUS
``
``
Kui ühendatud on komponent- või komposiitväljund,
saab resolutsioon olla ainult 480i(576i).
1080P ei pruugita kuvada sõltuvalt telerist.
HDMI formaat
Saate optimeerida HDMI-väljundi värviseadeid.
Valige ühendatud seadme tüüp.
• TV : Valige, kui seade on HDMI abil teleriga ühendatud.
• Monitor : Valige, kui seade on HDMI abil monitoriga
ühendatud.
03
Kõlarite seadistamine
Kõlari suurus
Selles režiimis saate määrata keskmise ja tagumiste kõlarite
suuruse ja ka testheli.
Settings
Viivitus
Speaker Setting
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Move
Keskmise/tagumise/bassikõlari taseme häälestamine
`` Helitugevuse taset saab häälestada sammhaaval
vahemikus +6dB kuni –6dB.
`` Heli valjeneb, kui liigute +6dB suunas, ja jääb
vaiksemaks, kui liigute -6dB suunas.
: Off
Select
Return
Select
Return
• Eesmiste kõlarite jaoks on režiimiks valitud „Small“ (väike).
• Bassikõlari jaoks on režiimiks valitud „Present“ (praegune).
• Keskmise ja tagumiste kõlarite jaoks saate valida
režiimiks „Small“ (väike) või „None“ (mitte ükski).
- „Small“ (väike) : Valige see, kui kasutate
kõlareid.
- „None“ (mitte ükski) : Valige see, kui kõlareid
pole ühendatud.
Kui kõlareid ei saa asetada võrdsele kaugusele
kuulamisasendist, saate seadistada keskmisest ja
tagumistest kõlaritest kostva helisignaali viivituse.
Selles režiimis saate määrata ka testheli.
Kõlari viivituse seadistamine
5,1-kanalilise ruumiheli esitamisel saate nautida
parimat heli juhul, kui vahemaa Teie ja iga kõlari vahel
on sama. Kuna helid jõuavad sõltuvalt kõlarite
paigutusest kuulamisasendisse erineval ajal, saate
seda erinevust parandada, kui lisate keskmisest ja
tagumistest kõlaritest kostvale helile viivitusefekti.
Settings
Front
✎✎MÄRKUS
``
Delay Time
Center
: 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
Kõlari režiim võib erineda sõltuvalt „Dolby Pro Logic“
ja stereo seadetest.
Change
Move
: Off
Select
Return
Select
Return
Hääle töötlus
Saate häälestada iga kõlari tasakaalu ja taset.
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change
Move
✎✎MÄRKUS
``
Viivituse menüü aktiveeritakse ainult siis, kui esitatakse
5,1-kanalilist heli.
``
Keskmist ja tagumisi kõlareid ei saa selles režiimis
seadistada, kui keskmise ja tagumiste kõlarite kõlari
suuruseks on valitud „None“ (mitte ükski).
Select
Return
Select
Return
Vajutage $% nuppe, et valida ja häälestada soovitud kõlarit.
Vajutage _+ nuppe, et seadeid häälestada.
Eesti
23
Seadistamine
Eesmise/tagumise kõlari tasakaalu häälestamine
`` Saate valida vahemikus 0 kuni -6.
`` Helitugevus väheneb, kui liigute –6 suunas.
Audio
SEADISTAMINE
Ideaalne keskmise
kõlari paigutus
Testheli
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Ideaalne tagumise
kõlari paigutus
Soovitatav on paigutada kõik kõlarid sellesse ringi.
Df: Vahemaa eesmisest kõlarist
Dc: Vahemaa keskmisest kõlarist
Dr: Vahemaa tagumisest kõlarist
Keskmise kõlari häälestamine
Kui joonisel märgitud Dc vahemaa on võrdne või
pikem kui Df vahemaa, valige 0ms.
Vastasel korral muutke seadeid vastavalt tabelile.
Move
: On
▶
Select
Return
Select
Return
Kasutage testheli funktsiooni, et kontrollida kõlarite
ühendusi.
• Vajutage _+ nuppe, et valida „On“ (sees).
• Testheli saadetakse järjekorras „Front Left“
(eesmisesse vasakusse) ➞ „Center
(keskmisse) ➞ „Front Right“ (eesmisse
paremasse) ➞ „Rear Right“ (tagumisse
paremasse) ➞ „Rear Left“ (tagumisse
vasakusse) ➞ „Subwoofer“ (bassikõlarisse).
Testheli lõpetamiseks vajutage ENTER nuppu.
Vahemaa
Df ja Dc
vahel
0.00m 0.34m 0.68m 1.06m 1.40m 1.76m
DRC (dünaamilise diapasooni tihendamine)
Viivitus
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
See funktsioon tasakaalustab ulatust kõige
valjematest kõige vaiksemate helideni. Saate
kasutada seda funktsiooni „Dolby Digital“ heli
nautimiseks öösel vaikselt filmi vaatamiseks.
Tagumise kõlari häälestamine
Kui joonisel märgitud Dc vahemaa on võrdne või pikem
kui Dr vahemaa, valige 0ms.
Vastasel korral muutke seadeid vastavalt tabelile.
• Saate valida „off“ (väljas), 2/8, 4/8, 6/8, „Full“
(täielik).
AV-SYNC
Vahemaa
Df ja Dc
vahel
0.00m 1.06m 2.11m 3.16m 3.62m 5.29m
Video ja audio sünkroniseerimine ei pruugi sobida teleriga.
Kui see juhtub, reguleerige heli viivitust, et see ühtiks videoga.
Viivitus
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
• Saate määrata heli viivituseks 0 ms kuni 300 ms.
Valige optimaalne.
✎✎MÄRKUS
``
``
``
Kui valitud on
PL II („Dolby Pro Logic II“), võib
viivitus igas režiimis erineda.
AC-3 puhul saab määrata viivituseks 00 kuni
15ms.
Keskmist kanalit saab häälestada ainult
5,1-kanaliliste plaatidega.
24
Eesti
HDMI AUDIO
HDMI-kaabli kaudu edastatud audiosignaale saab
sisse ja välja lülitada.
• „On“ (sees) : Nii video- kui audiosignaalid
edastatakse HDMI-ühenduskaabli kaudu, heli
kostab ainult teleri kõlaritest.
• „Off“ (väljas) : Ainult video edastatakse HDMIühenduskaabli kaudu, heli kostab ainult
kodukinosüsteemi kõlaritest.
03
``
``
``
✎✎MÄRKUS
Selle funktsiooni vaikesäte on „HDMI Audio Off“ (väljas).
HDMI audio teisendatakse automaatselt
2-kanaliliseks teleri kõlarite jaoks.
Kui HDMI-audio on sisse lülitatud („On“), PL II /
DSP EQ /P.BASS ei tööta.
EQ optimeerija
Määrab automaatselt optimaalse EQ sõltuvalt
piirkonnast.
• „Off“ (väljas): Lülitab EQ optimeerija välja.
• „On“ (sees): Lülitab EQ optimeerija sisse.
Süsteem
Algseadistus
Algseadistuse kasutamisel saate määrata keele, teleri
kuvasuhte ja ASC (heli automaatse kalibreerimise).
Kontrollige, kas ASC-mikrofon on seadmega ühendatud.
✎✎MÄRKUS
``
Kui HDMI-kaabel on seadmega ühendatud,
teleri kuvasuhet ei näidata ja automaatselt
määratakse 16:9 laiekraanrežiim.
DivX(R) registreerimine
Vaadake DivX(R) VOD registreerimiskoodi, et hankida
ja esitada DivX(R) VOD sisu.
``
Valitud keelt kasutatakse ainult siis, kui plaat
seda toetab.
Turvalisus
Vanemaluku funktsioon töötab DVD-dega, millele on
määratud hindamistase, mis aitab teil kontrollida, milliseid
DVD-sid teie perekond vaatab. Plaadil on kuni 8
hindamistaset.
Vanemakontrolli tasemed
Valige soovitud hindamistase.
Suurem number näitab, et sisu on mõeldud üksnes
täiskasvanutele. Näiteks, kui valite kuni tase 6, ei saa
esitada plaate 7 ja 8 taseme sisuga.
Sisestage parool ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
- Vaikimisi parool on „7890“.
-K
ui seadistus on lõpetatud, liigute eelmisele ekraanipildile.
Parooli muutmine
Valige „Change“ (muuda) ja sisestage kaugjuhtimispuldi
numbrinuppude abil 4-kohaline parool, et käivitada
vanemalukk.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
▶
Select
Return
System
Language
Security
Support
Keel
Move
Saate valida soovitud keele ekraanimenüü,
plaadimenüü jms jaoks.
„OSD
Language“ Valige ekraanikuva keel.
(ekraanikeel)
„Disc Menu“
Valige plaadimenüü keel.
(plaadimenüü)
Audio
„Subtitle“
(subtiitrid)
Kui unustate parooli
1. Võtke plaat välja.
2. Vajutage ja hoidke STOP (@) nuppu
kaugjuhtimispuldil all 5 sekundit või kauem. Kõik
tehase seadistused taastatakse.
Valige plaadi heli keel.
Valige plaadi subtiitrite keel.
a T
eise keele valimiseks valige plaadimenüü, heli ja
subtiitrite jaoks OTHERS (muud keeled) ja sisestage
oma maa keelekood (vaadake lk 36).
a OTHERS (muud keeled) ei saa valida ekraanikuva keeleks.
Abi
Tooteinfo
Pakub tooteinfot nagu „Model code“ (mudeli kood),
„Software Version“ (tarkvaraversioon) jne.
Eesti
25
Seadistamine
✎✎MÄRKUS
PÕHIFUNKTSIOONID
Plaadi esitamine
Heliplaadi(CD-DA)/MP3/WMA esitamine
1. Vajutage OPEN/CLOSE (^) (ava/sulge) nuppu.
BA
2. Asetage plaat ettevaatlikult plaadisahtlisse, nii et
plaadi etikett on üleval.
3. Vajutage OPEN/CLOSE (^) nuppu, et
plaadisahtel sulgeda.
Track01
1/17
✎✎MÄRKUS
``
Jätkamise funktsioon: Kui peatate plaadi
esitamise, jätab seade meelde, kus peatasite, nii
et kui vajutate veelkord PLAY nuppu, jätkub esitus
samast kohast. (See funktsioon töötab ainult
DVD-plaatidega.)
Vajutage STOP nuppu kaks korda esituse ajal, et
jätkamise funktsioon välja lülitada.
``
Kui seadme või kaugjuhtimispuldi nuppe ei
vajutata pausirežiimis rohkem kui 3 minuti
jooksul, lülitub seade stopprežiimi.
``
Algne ekraanipilt võib sõltuvalt plaadi sisust olla
teistsugune.
``
Piraatplaate ei saa selles seadmes esitada, kuna
see rikub CSS (kopeerimiskaitse süsteemi)
soovitusi.
a
kuvatakse, kui vajutate vale nuppu.
Teleri ekraanisäästja/ energiasäästu funktsioon
• Kui seade on kasutaja sekkumiseta stopprežiimis
üle 5 minuti, kuvatakse teleris ekraanisäästja.
• Kui seade on ekraanisäästja režiimis üle 25 minuti,
lülitub seade automaatselt välja.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. Asetage heliplaat (CD-DA) või MP3 plaat
plaadisahtlisse.
• Audio CD-lt esitatakse esimene lugu
automaatselt.
-V
ajutage [] nuppe, et liikuda eelmisele/
järgmisele loole.
• MP3/WMA-plaadi puhul vajutage _+nuppe,
et valida „Music“ (muusika), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
-V
ajutage $%_+ nuppe, et valida soovitud
fail, ja vajutage ENTER nuppu.
-V
ajutage () nuppe, et liikuda
eelmisele/ järgmisele leheküljele.
2. Vajutage STOP (@) nuppu, et esitus lõpetada.
✎✎MÄRKUS
``
``
``
``
26
Eesti
Repeat Play Mode
Mõnede MP3/WMA-CD-de esitamine ei pruugi
sõltuvalt salvestusrežiimist õnnestuda.
MP3-CD sisukord erineb sõltuvalt plaadile
salvestatud MP3/WMA-lugude formaadist.
WMA-DRM-faile ja DTS CD plaate ei saa esitada.
MP3/WMA/CD esitamisel numbrinupud ei tööta.
04
Esitusfunktsiooni kasutamine
Digitaalse fotoaparaadi või videokaameraga tehtud pilte
või arvutis salvestatud JPEG-faile võib salvestada
CD-plaadile ja seejärel selles seadmes esitada.
Edasi/ tagasi kerimine
dBAD
1. Pange JPEG-plaat plaadisahtlisse.
2. Vajutage _+ nuppe, et valida „Photo“ (foto),
jaseejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage $% nuppe, et valida kaust, mida soovite
esitada, ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida foto, mida
soovite esitada, ja seejärel vajutage ENTER
nuppu.
• Valitud fail esitatakse ja slaidiesitlus algab.
• Slaidiesitluse peatamiseks vajutage PAUSE
(#) (pausi) nuppu.
• Saate vaadata eelmist/ järgmist faili, kui
vajutate slaidiesitluse ajal ◀,▶ nuppe.
Vajutage () nuppe, et valida „Search“ (otsingu)
funktsioon.
( 1 ➞ ( 2 ➞ ( 3 ➞ ( 4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
✎✎MÄRKUS
``
CD kiire esituse ajal kostab heli ainult siis, kui
valitud kiirus on tasemel 1 ja 2.
``
DVD/DivX kiire esituse ajal heli ei kosta.
Stseenide/ lugude vahelejätmine
dBAD
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
Vajutage [] nuppe.
• Iga kord, kui vajutate esituse ajal nuppu,
esitatakse eelmist või järgmist peatükki, lugu või
kausta (faili).
• Peatükke ei saa järjest vahele jätta.
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Aeglane esitus
dD
Pööramisfunktsioon
G
Vajutage ROHELIST(B) või KOLLAST(C) nuppu
pausirežiimis.
• ROHELINE(B) nupp: pöörab 90° vastupäeva.
• KOLLANE(C) nupp: pöörab 90° päripäeva.
✎✎MÄRKUS
``
Maksimaalne resolutsioon selles seadmes on 5120 x 3480
(või 19,0 Mpikslit) standardsete JPEG-failide puhul ja 2048 x
1536 (või 3,0 Mpikslit) progressiivsete pildifailide puhul.
Vajutage PAUSE (#) nuppu ja seejärel ) nuppu, et
esitada aeglaselt.
d
D
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎MÄRKUS
``
``
Aeglase esituse ajal heli ei kosta.
ATagurpidi ei saa aeglaselt esitada.
Eesti
27
Põhifunktsioonid
JPEG-faili esitamine
$%*
PÕHIFUNKTSIOONID
Sammhaaval
esitus
)D5@#?D9?>&<1I
dD
Vajutage
PAUSE nuppu mitu korda.
-J=KKL@=&+):MLLGFJ=H=9L=<DQ
• 1Pilt
liigub edasi ühe kaadri võrra iga kord, kui
1@=HA;LMJ=EGN=K>GJO9J<GF=>J9E==9;@LAE=
vajutate
esituse ajal nuppu.
L@=:MLLGFAKHJ=KK=<<MJAF?HD9Q:9;C
✎
✎MÄRKUS
$%*
`` Sammhaaval
esituse ajal heli ei kosta.
+GKGMF<AK@=9J<<MJAF?KL=HEGLAGFHD9Q:9;C
5#9>ED5);9@6E>3D9?>
minuti vahelejätmise funktsioon
D
Vajutage
esituse ajal
_,+ nuppu.
!MJAF?HD9Q:9;C
HJ=KKL@=
:MLLGF
• 1Esitus
liigub 5 minutit edasi, kui vajutate + nuppu.
-D9Q:9;CKCAHKEAFML=K>GJO9J<O@=F=N=JQGM
HJ=KKL@=:MLLGF
• Esitus
liigub 5 minutit tagasi, kui vajutate _ nuppu.
1 -D9Q:9;CKCAHKEAFML=K:9;CO9J<O@=F=N=J
QGMHJ=KKL@=:MLLGF
MÄRKUS
6GM;9FGH=J9L=L@AK>MF;LAGFGFDQGFL@=!AN5
Filmimenüü kasutamine
+C9>7D859C3#5>E
+C9>7D85*9D<5#5>E
Mitme filmiga DVD-lt saate vaadata iga filmi pealkirja.
6GM;9FNA=OL@=E=FMK>GJL@=9M<AGD9F?M9?= 1.#GJ!3!K;GFL9AFAF?EMDLAHD=LALD=K
Vajutage esituse
ajal =L;
TITLE
(filmimenüü)
QGM;9FNA=OL@=
KM:LALD=D9F?M9?=
HJG>AD=
MENU
DISC MENU
nuppu kaugjuhtimispuldil.
LALD=G>=9;@EGNA=
TITLE
2. !MJAF?HD9Q:9;C
Vajutage
$%_+HJ=KK9F<@GD<L@=
nuppe,
et teha
!MJAF?HD9Q:9;C
HJ=KKL@=
**" DISC MENU
TITLE
soovitud
valik, seejärel vajutage
:MLLGFGFL@=J=EGL=;GFLJGD
)#$+:MLLGFGFL@=J=EGL=
ENTER
nuppu.
;GFLJGD
-J=KKL@=
:MLLGFKLGE9C=
L@=<=KAJ=<K=D=;LAGF
L@=FHJ=KKL@=
-J=KKL@=
:MLLGFKLGE9C=
MÄRKUS
$*(:MLLGF
L@=<=KAJ=<K=D=;LAGF
L@=FHJ=KKL@=
`` $*(:MLLGF
Sõltuvalt plaadist võivad menüü
seadistuse
$%* elemendid erineda ja seda menüüd ei
saa
kasutada.
$%*
!=H=F<AF?GFL@=<AK;
E=FMK=LMHAL=EKE9Q
N9JQ9F<L@AKE=FME9QFGL:=9N9AD9:D=
!=H=F<AF?GFL@=<AK;
E=FMK=LMHAL=EKE9Q
N9JQ9F<L@AKE=FME9QFGL:=9N9AD9:D=
✎✎
✎✎
`` Seda funktsiooni saab kasutada ainult DivX puhul.
$%*
6GM;9FGH=J9L=L@AK>MF;LAGFGFDQGFL@=!AN5
Plaadimenüü kasutamine
+C9>7D859C3#5>E
d
Saate vaadata heli keele, subtiitrite keele, profiili jms
menüüsid.
6GM;9FNA=OL@=E=FMK>GJL@=9M<AGD9F?M9?= HJG>AD=
=L; MENU
1.KM:LALD=D9F?M9?=
Vajutage esituse
ajal DISC
(plaadimenüü) nuppu
kaugjuhtimispuldil.
!MJAF?HD9Q:9;C HJ=KK9F<@GD<L@= DISC MENU
TITLE
)#$+:MLLGFGFL@=J=EGL=
2. Vajutage
$%_+ nuppe, et teha
;GFLJGD
soovitud valik, seejärel vajutage
ENTER
-J=KKL@=
:MLLGFKLGE9C=
nuppu.
L@=<=KAJ=<K=D=;LAGF L@=FHJ=KKL@=
$*(:MLLGF
MÄRKUS
✎✎
`` Sõltuvalt plaadist võivad menüü seadistuse
elemendid
$%* erineda ja seda menüüd ei saa
kasutada.
!=H=F<AF?GFL@=<AK; E=FMK=LMHAL=EKE9Q
N9JQ9F<L@AKE=FME9QFGL:=9N9AD9:D=
28
28 Eesti
d
28
04
dBAD
DVD/DivX kordus
, 9F.(5@51D
Saate korrata DVD/DivX-filmi, peatükki või lõiku
6GM;9FJ=H=9LL@=LALD=
;@9HL=JGJL@=K=;LAGF (A-B kordus).
/=H=9LG>L@=!3! !AN5
Repeat
OFF
(5@51D
%
1
1. Vajutage DVD/DivX esituse ajal
REPEAT
!MJAF?!3!
!AN5HD9Q:9;C
REPEAT (korda)
nuppu HJ=KKL@=
4
(&*:MLLGFGFL@=J=EGL=
kaugjuhtimispuldil.
INFO
;GFLJGD
2. Vajutage $% nuppe, et valida
-J=KKL@=
soovitud:MLLGFKLGK=D=;L9
kordusrežiim, seejärel
<=KAJ=<J=H=9LEG<=
L@=FHJ=KKL@=
vajutage ENTER nuppu.
$*(:MLLGF
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida OFF (väljas) ja
-J=KKL@=_^:MLLGFKLGK=D=;L
%LGJ=LMJF
naasta tavaesituse juurde, seejärel
vajutage
LGFGJE9DHD9Q
L@=FHJ=KKL@=$*(:MLLGF
ENTER nuppu.
A-B kordusesitus
(5@51D&<1I213;
Põhifunktsioonid
1C93E>3D9?>C
Kordusesitus
(5@51D&<1I213;
dB
Saate korduvalt esitada määratud lõiku DVD-l või CD-l.
6GM;9FJ=H=9L=<DQHD9Q:9;C9<=KA?F9L=<K=;LAGF
G>9!3!GJ
! DVD-plaadi või CD esituse ajal
1. Vajutage
REPEAT nuppu kaugjuhtimispuldil.
!MJAF?L@=!3!<AK;GJ !HD9Q:9;C HJ=KKL@=
2.(&*:MLLGFGFL@=J=EGL=;GFLJGD
DVD puhul vajutage $% nuppe, et valida A-.
CD puhul vajutage mitu korda REPEAT nuppu,
#GJ!3! HJ=KKL@=:MLLGFKLGK=D=;L
kuni ilmub
.
#GJ !HJ=KKL@=(&*:MLLGFJ=H=9L=<DQ
3.MFLADVajutage
ENTER
9HH=9JK nuppu kohas, kust soovite
kordust alustada (A).
-J=KKL@=$*(:MLLGF9LL@=HGAFLO@=J=QGM
4.O9FLJ=H=9LHD9QLGKL9JL
Vajutage ENTER nuppu kohas, kus soovite
korduse lõpetada (B).
-J=KKL@=$*(:MLLGF9LL@=HGAFLO@=J=QGM
5.O9FLJ=H=9LHD9QLGKLGH
Tavaesituse taastamiseks,
DVD puhul vajutage $% lanuppe, et valida OFF
1GJ=LMJFLGFGJE9DHD9Q:9;C
(väljas). CD puhul vajutage REPEAT nuppu, et
#GJ!3!
valida HJ=KKL@=:MLLGFKLGK=D=;LLG,##
.
#GJ ! HJ=KKL@=(&*:MLLGFLGK=D=;LLG
✎MÄRKUS
✎$%*
``
A-B korduse funktsioon ei tööta DivX, MP3 või
1@=
/=H=9L>MF;LAGF<G=KFGLGH=J9L=OAL@
JPEG-plaatidel.
!AN5 *-GJ'-"$<AK;K
*9D<5
81@D5B%66
„Title“
➞ „Chapter“ ➞ „A -“ ➞ „Off“
Z (film ➞ peatükk ➞ A - ➞ väljas)
9C3%66
*B13;9B!AJ=;LGJQ
„Track“ ➞ „Dir (Directory)“ ➞ „Disc“ ➞ „Off“
D (lugu ➞ Dir (kaust) ➞ plaat ➞ väljas)
#&(5@51D
CD/MP3
!MJAF?L@=
! *-HD9Q:9;C HJ=KKL@=
kordus
(&*:MLLGFJ=H=9L=<DQLGK=D=;LL@=J=H=9L
1.EG<=QGMO9FL
Vajutage CD/ MP3 esituse ajal mitu korda
REPEAT nuppu, et valida soovitud kordusrežiim.
;
;
;
;
(Tavaline(5@51D*B13;
; Loo kordus(5@51D<<
; Kõige kordus ;
B $?B=1<
(1>4?=
Juhuslik(5@51D)53D9?>
; Lõigu kordus A-B)
;
;
;
;
A $?B=1<
(Tavaline(5@51D*B13;
; Loo kordus ;
(5@51D9B9B53D?BI (5@51D<<
Kausta kordus ; Kõige kordus ; (1>4?=
Juhuslik)
Eesti
29
29
PÕHIFUNKTSIOONID
Plaadiinfo kuvamine
9C@<1I9>79C3>6?B=1D9?>
`` Subtiitrid (
) : Plaadil olevate
E49?
/=>=JKLGL@=>ADETK
subtiitrite
keeled. Saate valida subtiitrite
KGMF<LJ9;CD9F?M9?=
!3!!AK;;9F
keele või soovi korral
subtiitrid ekraanilt
;GFL9AFMHLG9M<AGD9F?M9?=K
kaotada. DVD-plaat võib sisaldada
)E2D9D<5
/=>=JKLGL@=KM:LALD=
subtiitreid
kuni 32 keeles.
D9F?M9?=K9N9AD9:D=AFL@=<AK;
`` Vaatenurk (
) : Kui DVD-l6GMOADD
on
:=9:D=LG;@GGK=L@=KM:LALD=D9F?M9?=K
üks stseen salvestatud mitmest
GJ A>QGMHJ=>=J
LMJFL@=EG>>>JGEL@=
vaatenurgast,
siis saate kasutada
K;J==F
!3!!AK;;9F;GFL9AFMHLG
vaatenurga
funktsiooni.
KM:LALD=D9F?M9?=K
>7<5 4@=F9!3!;GFL9AFK
EMDLAHD=9F?D=KG>9H9JLA;MD9JK;=F= QGM
Heli
keele valimine
;9FMK=L@=F?D=>MF;LAGF
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
!%
EN 02/02
$
1/1
Change
81>75
Select
)5<53D
dD
)5<53D9>7D85E49?"1>7E175
1. Vajutage TOOLS nuppu.
LS
O
TO
1. Vajutage esituse ajal TOOLS
!MJAF?HD9Q:9;C
HJ=KKL@=*%%")
(tööriistad) nuppu
:MLLGFGFL@=J=EGL=;GFLJGD
kaugjuhtimispuldil.
-J=KKL@=
:MLLGFKLGK=D=;LL@=
2. Vajutage
$% nuppe, et valida
<=KAJ=<AL=E
soovitud element.
2. Vajutage $% nuppe, et valida AUDIO (
kuva.
)
-J=KKL@=
_+
:MLLGFKLGE9C=L@=<=KAJ=<
3. Vajutage
nuppe, et teha soovitud
K=LMH;@9F?=9F<L@=FHJ=KKL@=$*(
seadistus, ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
:MLLGF
- Mõne elemendi jaoks võite kasutada
6GME9QMK=L@=FME:=J:MLLGFKG>L@=
kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
J=EGL=;GFLJGDLG;GFLJGDKGE=AL=EK
4. Plaadiinfo eemaldamiseks ekraanilt vajutage
1GE9C=!AK;AF>GJE9LAGF<AK9HH=9J
HJ=KKL@=
veelkord TOOLS nuppu.
*%%"):MLLGF9?9AF
3. Vajutage _+ nuppe või numbrinuppe, et valida
soovitud
heli keel.
-J=KKL@=
*%%"):MLLGF
• Sõltuvalt
DVD-plaadile salvestatud keelte
-J=KKL@=
:MLLGFKLGK=D=;L+%
<AKHD9Q hulgast, valitakse uus heli keel iga kord, kui
vajutate nuppu.
-J=KKL@=:MLLGFKGJFME=JA;:MLLGFKLG
K=D=;LL@=<=KAJ=<9M<AGD9F?M9?=
MÄRKUS
1 `!=H=F<AF?GFL@=FME:=JG>D9F?M9?=KGF9
` DTS AUDIO-t ei toetata.
!3!<AK; 9<A>>=J=FL9M<AGD9F?M9?=AK
K=D=;L=<=9;@LAE=L@=:MLLGFAKHJ=KK=<
$%*
✎✎MÄRKUS
$%*
`` Kui esitate sisu tööriistamenüüst, ei pruugi sõltuvalt
&>QGM9J=HD9QAF?;GFL=FLK>JGEL@=LGGDKE=FM
KGE=
plaadist olla võimalik kasutada kõiki funktsioone.
>MF;LAGFKE9QFGL:==F9:D=<<=H=F<AF?GFL@=<AK;
`` Sõltuvalt plaadist saate valida ka, „Dolby Digital“ või
6GM;9F9DKGK=D=;L!GD:Q!A?AL9DGJ-JG)G?A;
„Pro Logic“ funktsiooni.
<=H=F<AF?GFL@=<AK;
`` Mõne tööriista menüü võib sõltuvalt plaatidest ja
0GE=LGGDKE=FMKE9Q<A>>=J<=H=F<AF?GF<AK;K9F<
failidest.
>AD=K
✎✎
TOOLS (tööriista) menüü
*%%")=5>E
`` Pealkiri (
) : Soovitud pealkirja
*9D<5avamiseks,
1G9;;=KKL@=<=KAJ=<LALD=
kui plaadil on neid mitu.
O@=FL@=J=AKEGJ=L@9FGF=AFL@=<AK;
Näiteks, kui DVD-l on mitu filmi, siis #GJ=P9EHD=
A>L@=J=AKEGJ=L@9FGF=
identifitseeritakse
iga film pealkirjaga.
EGNA=GF9!3!
`` Peatükk ( =9;@EGNA=OADD:=
) : Enamik DVD-plaate on
A<=FLA>A=<9K91ALD=
salvestatud peatükkidena, et saaksite
81@D5B
*GKL!3!<AK;K9J=
soovitud
peatüki kiiresti leida.
J=;GJ<=<AF;@9HL=JKKGL@9LQGM;9F
`` Esitusaeg ( ) : Võimaldab esitada filmi
IMA;CDQ>AF<9KH=;A>A;;@9HL=J
soovitud hetkest. Teil tuleb sisestada
&<1I9>7D9=5
DDGOKHD9Q:9;CG>
alustamisaeg.
Ajaotsingu funktsioon ei
L@=>ADE>JGE9<=KAJ=<LAE=
6GMEMKL
tööta mõnede plaatidega.
=FL=JL@=KL9JLAF?LAE=9K9J=>=J=F;=
`` Audio (
) : Filmi heli keel. DVD-plaat
1@=LAE=K=9J;@>MF;LAGF<G=KFGL
võib sisaldada kuni 8 heli keelt.
GH=J9L=GFKGE=<AK;K
Eesti
3030
!102!&,<G=KFTLKMHHGJL
04
Vaatenurga funktsioon
d
dD
1. Vajutage TOOLS nuppu.
See funktsioon võimaldab vaadata sama stseeni
erinevate nurkade alt.
2. Vajutage $% nuppe, et valida SUBTITLE
(subtiitrite) (
) kuva.
1. Vajutage TOOLS nuppu.
3. Vajutage _+ nuppe või numbrinuppe, et valida
soovitud subtiitrite keel.
• Sõltuvalt DVD-plaadile salvestatud keelte
hulgast, valitakse uus subtiitrite keel iga kord,
kui vajutate nuppu.
2. Vajutage $% nuppe, et valida ANGLE
(vaatenurga) (
) kuva.
✎✎MÄRKUS
✎✎MÄRKUS
``
``
Sõltuvalt plaadist ei pruugi subtiitrite ja heli keele
funktsioonid olla kasutatavad.
DivX-failiformaadis võidakse subtiitrite keeli
esitada üksnes numbritena.
Tiitrite funktsioon
3. Vajutage _+ nuppe või numbrinuppe, et valida
soovitud vaatenurk.
``
Vaatenurga funktsioon töötab ainult plaatidega,
millele on salvestatud mitu vaatenurka.
D
• Selle funktsiooni korralikuks kasutamiseks vajate
teatud kogemust videote lõikamises ja
töötlemises.
• Tiitrite funktsiooni kasutamiseks salvestage tiitrite
fail (*.smi) sama failinimega, mis on DivXmeediafailil (*.avi), samasse kausta.
Näide. RootSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Kuni 60 tähe- või numbrimärki või 30 ida-aasia
tähemärki (2-baidised märgid nt korea või hiina
keeles) failinimes.
• DivX-failide subtiitrid on *.smi, *.sub, *.srt , üle 148
kb ei toetata.
Eesti
31
Põhifunktsioonid
Subtiitrite keele valimine
PÕHIFUNKTSIOONID
?<2I&B?"?793#?45
„Dolby
Pro Logic II“ režiim
?<2I&B?"?793#?45
"5:4+5+,
Helirežiim
"5:4+5+,
)&979D1<)97>1<&B?35CC?B
'
DSP
(digitaalse signaali protsessor)/EQ
)&979D1<)97>1<&B?35CC?B
'
6GM;9FK=D=;LL@=<=KAJ=<!GD:Q-JG)G?A;&&9M<AG
Saate
valida soovitud „Dolby Pro Logic II“ helirežiimi.
6GM;9FK=D=;LL@=<=KAJ=<!GD:Q-JG)G?A;&&9M<AG
EG<= - 9KKGJ*-"F@9F;=E=FL>MF;LAGF
A
B
EG<= - 9KKGJ*-"F@9F;=E=FL>MF;LAGF
A
B
Vajutage
!0-!A?AL9D0A?F9D-JG;=KKGJ!0-EG<=K@9N=
• 1!0-!A?AL9D0A?F9D-JG;=KKGJ!0-EG<=K@9N=
DSP
(digitaalse signaali protsessor) : DSP-režiimid on
1
-J=KKL@=
:==F<=KA?F=<LGKAEMD9L=<A>>=J=FL9;GMKLA;
-J=KKL@=
loodud
erinevate
akustiliste
keskkondade
:==F<=KA?F=<LGKAEMD9L=<A>>=J=FL9;GMKLA;
=FNAJGFE=FLK
simuleerimiseks.
=FNAJGFE=FLK
".
6GM;9FK=D=;L/,
( -,GJ )00& =L; • 1".
EQ
: 6GM;9FK=D=;L/,
Saate
valida ROCK,(POP
1
-,-või
GJCLASSIC
)00& =L; LGGHLAEAR=L@=KGMF<>GJL@=?=FJ=G>EMKA;QGM9J=
(klassika)
jne,
et
optimeerida
heli
vastavalt
MUSIC
LGGHLAEAR=L@=KGMF<>GJL@=?=FJ=G>EMKA;QGM9J=
HD9QAF? muusika žanrile.
esitatava
HD9QAF?
DSP / EQ
DSP / EQ
-J=KKL@=)&
':MLLGF
Vajutage
DSP/EQ
nuppu.
-J=KKL@=)&
':MLLGF
&%&)
POPS,
&%&)
00
JAZZ,
00
ROCK
(%!
(%!
STUDIO
CLUB
HALL
!
MOVIE
!
1 22
1REPEAT
CD RIPPING
REPEAT
CD RIPPING
PROLOG
0=D=;L-,-0 '77 GJ/, ( 0=D=;L-,-0
'77 GJ/,
( valida
Sõltuvalt
muusikažanrist
saate
<=H=F<AF?GFL@=?=FJ=G>EMKA;
<=H=F<AF?GFL@=?=FJ=G>EMKA;
kas
POP,
JAZZ
ja
ROCK.
QGMTJ=DAKL=FAF?LG
QGMTJ=DAKL=FAF?LG
-JGNA<=K9K=FK=G>HJ=K=F;=9KA>AF9
-JGNA<=K9K=FK=G>HJ=K=F;=9KA>AF9
Tekitab
KLM<AGstuudios kohaloleku mulje.
KLM<AG
0AEMD9L=KL@=KGMF<G>9<9F;=;DM:
Matkib
tantsuklubi heli tugeva
0AEMD9L=KL@=KGMF<G>9<9F;=;DM:
OAL@9L@JG::AF?:9KK:=9L
bassirütmiga.
OAL@9L@JG::AF?:9KK:=9L
-JGNA<=K9;D=9JNG;9D9KA>DAKL=FAF?AF9
Annab
selge vokaali nagu
-JGNA<=K9;D=9JNG;9D9KA>DAKL=FAF?AF9
;GF;=JL@9DD
kontserdisaalis.
;GF;=JL@9DD
MP3ENH
-JGNA<=KL@=>==DAF?G>9EGNA=;AF=E9
Tekitab
kinos viibimise tunde.
-JGNA<=KL@=>==DAF?G>9EGNA=;AF=E9
-JGNA<=KL@=>==DAF?G>:=AF?AF9
-JGNA<=KL@=>==DAF?G>:=AF?AF9
CHURCH
Tekitab
suures kirikus viibimise tunde.
?J9F<;@MJ;@
?J9F<;@MJ;@
PASS
CINEMA
0=D=;LL@AK>GJFGJE9DDAKL=FAF?
Valige
see tavaliseks kuulamiseks
0=D=;LL@AK>GJFGJE9DDAKL=FAF?
MATRIX
#
#
STEREO
PL
PL
1
1REPEAT
REPEAT
Muusikat
kuulates saate kogedaQGM;9F
heliefekte,
4@=FDAKL=FAF?LGEMKA;
4@=FDAKL=FAF?LGEMKA; QGM;9F
nagu
kuulaksite elavat esitust.
=PH=JA=F;=KGMF<=>>=;LK9KA>QGM9J=
=PH=JA=F;=KGMF<=>>=;LK9KA>QGM9J=
DAKL=FAF?LGL@=9;LM9DH=J>GJE9F;=
DAKL=FAF?LGL@=9;LM9DH=J>GJE9F;=
Lisab filmi helile tõelisust.
<<KJ=9DAKELGL@=EGNA=KGMF<LJ9;C
<<KJ=9DAKELGL@=EGNA=KGMF<LJ9;C
Kogete realistlikku mitme kanali efekti,
nagu kasutaksite kuut kõlarit, kuigi
6GMOADD=PH=JA=F;=9J=9DAKLA;EMDLA
6GMOADD=PH=JA=F;=9J=9DAKLA;EMDLA
kasutate ainult eesmist vasakut ja
;@9FF=D=>>=;LO@AD=MKAF?BMKLL@=>JGFL
;@9FF=D=>>=;LO@AD=MKAF?BMKLL@=>JGFL
paremat kõlarit.
D=>L9F<JA?@LKH=9C=JK
D=>L9F<JA?@LKH=9C=JK
Kuulete mitmekanalist ruumilist heli.
6GMOADD@=9JEMDLA ;@9FF=DKMJJGMF<
6GMOADD@=9JEMDLA ;@9FF=DKMJJGMF<
KGMF<
KGMF<
Valige see, et kuulata heli ainult
eesmisest
vasakust ja paremast kõlarist
0=D=;LL@AKLGDAKL=FLGKGMF<>JGEL@=
0=D=;LL@AKLGDAKL=FLGKGMF<>JGEL@=
ja >JGFLD=>L9F<JA?@LKH=9C=JK9F<L@=
bassikõlarist.
>JGFLD=>L9F<JA?@LKH=9C=JK9F<L@=
KM:OGG>=JGFDQ
KM:OGG>=JGFDQ
Saate teisendada oma MP3 taseme heli
(246GM;9FMHK;9D=QGMJ*-D=N=D
kHz, 8bit) CD taseme heliks (44.1 kHz,
6GM;9FMHK;9D=QGMJ*-D=N=D
KGMF<C%R
:ALLG
!D=N=D
16bit).
MP3 täiustuse
funktsiooni
saab
KGMF<C%R
:ALLG
!D=N=D
KGMF<
C%R
:AL
kasutada
ainultC%R
MP3 failiga.
KGMF<
:AL
1@=*-"F@9F;=E=FL>MF;LAGFAK
See funktsioon rõhutab madalaid
1@=*-"F@9F;=E=FL>MF;LAGFAK
GFDQ9N9AD9:D=*->AD=
toone, tekitades tümpsuvaid
GFDQ9N9AD9:D=*->AD=
heliefekte.
1@AK>MF;LAGFKLJ=KK=KDGOLGF=K
1@AK>MF;LAGFKLJ=KK=KDGOLGF=K
HJGNA<AF?L@M<<AF?KGMF<=>>=;LK
HJGNA<AF?L@M<<AF?KGMF<=>>=;LK
POWER BASS on välja lülitatud.
POWER
BASS ON
"
"
POWER
BASS
"
OFF
"
-,4"/00AKLMJF=<G>>
-,4"/00AKLMJF=<G>>
MÄRKUS
`` Kui
valite „Pro Logic I“ režiimi, ühendage oma väline seade
$%*
$%*
AUDIO
INPUT pesadega (L ja R) seadmel. Kui;GFF=;L
ühendate
4@=FK=D=;LAF?-JG)G?A;&&EG<=
4@=FK=D=;LAF?-JG)G?A;&&EG<=
;GFF=;L
ainult
ühe sisendeist (L või R), ei saa ruumilist heli kuulata.
QGMJ=PL=JF9D<=NA;=LGL@=2!&,&+-21B9;CK
QGMJ=PL=JF9D<=NA;=LGL@=2!&,&+-21B9;CK
`` „Pro
Logic II“ funktsiooni saab kasutada
ainult
)9F</GFL@=HJG<M;L
&>QGM;GFF=;LLGGFDQ
)9F</GFL@=HJG<M;L &>QGM;GFF=;LLGGFDQ
stereorežiimis.
GF=G>L@=AFHMLK)GJ/ QGM;9FFGLDAKL=FLG
GF=G>L@=AFHMLK)GJ/ QGM;9FFGLDAKL=FLG
`` P.BASS
funktsiooni saab kasutada ainult 2-kanaliste LPCM
KMJJGMF<KGMF<
KMJJGMF<KGMF<
allikatega
nagu MP3, Divx, CD ja WMA.
1@=-JG)G?A;&&>MF;LAGFAKGFDQ9N9AD9:D=AF
1@=-JG)G?A;&&>MF;LAGFAKGFDQ9N9AD9:D=AF
0L=J=GEG<=
0L=J=GEG<=
1@=- 00>MF;LAGFAKGFDQ9N9AD9:D=OAL@
1@=00>MF;LAGFAKGFDQ9N9AD9:D=OAL@
;@9FF=D)- *KGMJ;=KKM;@9K*- !ANP !
;@9FF=D)- *KGMJ;=KKM;@9K*- !ANP !
9F<4*
9F<4*
✎✎
32 Eesti
32
PL II nuppu.
&":MLLGF
&":MLLGF
04
Näide : FM 89.10 eelhäälestamine
mällu.
"P9EHD=-J=K=LLAF?#*
AFL@=E=EGJQ
"P9EHD=-J=K=LLAF?#*
AFL@=E=EGJQ
1. -J=KKL@=
Vajutage+$*%$:MLLGFLGK=D=;L#
FUNCTION
nuppu, et valida FM.
-J=KKL@=
+$*%$:MLLGFLGK=D=;L#
1. -J=KKL@=
Vajutage+$*%$:MLLGFLGK=D=;L#
FUNCTION
nuppu, et valida FM.
-J=KKL@=
+$*%$:MLLGFLGK=D=;L#
Vajutage*+$$
TUNING/CH
(,,.)
nuppu, et valida
2.
:MLLGFKLGK=D=;L
-J=KKL@=
-J=KKL@=
*+$$
:MLLGFKLGK=D=;L
Häälestage soovitud jaamale.
<89.10>.
2.
1MF=AFLGL@=<=KAJ=<KL9LAGF
1MF=AFLGL@=<=KAJ=<KL9LAGF
TUNER
TUNER
Automaatne häälestus4@=FL@=
1 : Kui vajutate
11•ED?=1D93*E>9>7
:MLLGFK
3. Vajutage TUNER MEMORY (tuuneri
ED?=1D93*E>9>7
4@=FL@=
:MLLGFK
MEMORY
MEMORY
-J=KKL@=
-J=KKL@=*+$(##%(/:MLLGF
*+$(##%(/:MLLGFC
[
]
nuppe,
valitakse
eelhäälestatud
jaam.
DD
C
AKHJ=KK=<
9HJ=K=L:JG9<;9KLKL9LAGFAKK=D=;L=<
AKHJ=KK=< 9HJ=K=L:JG9<;9KLKL9LAGFAKK=D=;L=<
mälu) nuppu.
11+ME:=J>D9K@=KGFL@=<AKHD9Q
+ME:=J>D9K@=KGFL@=<AKHD9Q
MOMO
/ ST
/ ST
•
Automaatne
häälestus
2
:
Vajutage
ja
hoidke
all
11ED?=1D93*E>9>7
ED?=1D93*E>9>7 -J=KK9F<@GD<L@=
-J=KK9F<@GD<L@=
• Number vilgub ekraanil.
-J=KKL@=
-J=KKL@=
:MLLGFKLGK=D=;L
:MLLGFKLGK=D=;L
TUNING/CH
(,,.)
nuppu, et automaatselt
*+$$
:MLLGFKLG9MLGE9LA;9DDQK=9J;@
*+$$
:MLLGFKLG9MLGE9LA;9DDQK=9J;@
4. Vajutage [ ] nuppe, et valida
aktiivseid jaamu otsida.
HJ=K=LFME:=J
HJ=K=LFME:=J
>GJ9;LAN=:JG9<;9KLAF?KL9LAGFK
>GJ9;LAN=:JG9<;9KLAF?KL9LAGFK
eelhäälestatud number.
1
•
Käsitsi
häälestus
:
Vajutage
TUNING/CH
(,,.)
16GM;9FK=D=;L:=LO==F9F<
6GM;9FK=D=;L:=LO==F9F<HJ=K=LK
HJ=K=LK
11#1>E1<*E>9>7
#1>E1<*E>9>7-J=KKL@=*+$$
-J=KKL@=*+$$
• Saate valida 1 kuni 15 jaama.
nuppu, et suurendada või vähendada sagedust
-J=KKL@=
-J=KKL@=*+$(##%(/:MLLGF9?9AF
*+$(##%(/:MLLGF9?9AF
:MLLGFKLGAF;J=9K=GJ<=;J=9K=L@=>J=IM=F;Q
:MLLGFKLGAF;J=9K=GJ<=;J=9K=L@=>J=IM=F;Q
5. Vajutage veelkord TUNER MEMORY nuppu.
järk-järgult.
AF;J=E=FL9DDQ
AF;J=E=FL9DDQ
11-J=KKL@=
-J=KKL@=*+$(##%(/:MLLGF:=>GJ=
*+$(##%(/:MLLGF:=>GJ=
• Vajutage TUNER MEMORY nuppu, enne kui
FME:=J<AK9HH=9JK>JGEL@=<AKHD9Q
FME:=J<AK9HH=9JK>JGEL@=<AKHD9Q
Seadme nuppude abil
number ekraanile ilmub.
+C9>72EDD?>C?>D85@B?4E3D
+C9>72EDD?>C?>D85@B?4E3D
11+ME:=J<AK9HH=9JK>JGEL@=<AKHD9Q9F<L@=
+ME:=J<AK9HH=9JK>JGEL@=<AKHD9Q9F<L@=
• Number kaob ekraanilt ja jaam salvestatakse
KL9LAGFAKKLGJ=<AFE=EGJQ
KL9LAGFAKKLGJ=<AFE=EGJQ
1. -J=KKL@=
Vajutage+$*%$
FUNCTION ( ) :MLLGFLGK=D=;L
nuppu,
et valida FM.
mällu.
-J=KKL@=
+$*%$
:MLLGFLGK=D=;L
1GHJ=K=L9FGL@=JKL9LAGF
1GHJ=K=L9FGL@=JKL9LAGFJ=H=9LKL=HKLG
J=H=9LKL=HKLG #
6. Teise jaama eelhäälestamiseks korrake samme
2. #
Valige jaam.
111GLMF=AFLG9HJ=K=LKL9LAGF
1GLMF=AFLG9HJ=K=LKL9LAGFHJ=KKL@=
HJ=KKL@=
• Automaatne häälestus 1 : Vajutage STOP ( @ )
2 kuni 5.
0=D=;L9:JG9<;9KLKL9LAGF
0=D=;L9:JG9<;9KLKL9LAGF
:MLLGFK
:MLLGFKGFL@=J=EGL=;GFLJGDLGK=D=;L9;@9FF=D
GFL@=J=EGL=;GFLJGDLGK=D=;L9;@9FF=D
nuppu, et valida PRESET
(eelhäälestus), ja • Eelhäälestatud jaama valimiseks vajutage [ ]
11ED?=1D93*E>9>7
-J=KKL@=)*%&
ED?=1D93*E>9>7
-J=KKL@=)*%&
seejärel
vajutage
[
]
lanuppe,
et valida
nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida kanal.
:MLLGFLGK=D=;L&()*9F<L@=FHJ=KKL@=
:MLLGFLGK=D=;L&()*9F<L@=FHJ=KKL@=
eelhäälestatud
jaam.
:MLLGFKLGK=D=;LL@=HJ=K=LKL9LAGF
:MLLGFKLGK=D=;LL@=HJ=K=LKL9LAGF
Automaatne häälestus
2 : Vajutage STOP ( @ )
11•ED?=1D93*E>9>7
-J=KKL@=)*%&
ED?=1D93*E>9>7
-J=KKL@=)*%&
nuppu, et valida MANUAL (käsitsi), ja seejärel
:MLLGFLGK=D=;L#$+"9F<L@=FHJ=KK9F<
:MLLGFLGK=D=;L#$+"9F<L@=FHJ=KK9F<
vajutage
ja hoidke
all [ ] nuppe, et
@GD<L@=
:MLLGFKLG9MLGE9LA;9DDQ
@GD<L@=
:MLLGFKLG9MLGE9LA;9DDQ
automaatselt sagedusriba otsida.
K=9J;@L@=:9F<
K=9J;@L@=:9F<
Käsitsi häälestus
: Vajutage)*%&
STOP ( @ :MLLGF
nuppu,
) :MLLGF
11•#1>E1<*E>9>7
-J=KKL@=
#1>E1<*E>9>7
-J=KKL@=
)*%&
et valida MANUAL9F<L@=FHJ=KKL@=
(käsitsi) ja seejärel vajutage
LGK=D=;L#$+"
LGK=D=;L#$+"
9F<L@=FHJ=KKL@=
[ ] lainuppe, et häälestada madalamale või
:MLLGFKLGLMF=AFLG9DGO=JGJ@A?@=J
:MLLGFKLGLMF=AFLG9DGO=JGJ@A?@=J
kõrgemale sagedusele.
>J=IM=F;Q
>J=IM=F;Q
Kaugjuhtimispuldi nuppude abil
+C9>72EDD?>C?>D85(5=?D5?>DB?<
+C9>72EDD?>C?>D85(5=?D5?>DB?<
Mono/Stereo )D5B5?
seadistamine
)5DD9>7#?>?
)5DD9>7#?>?
)D5B5?
CC
Vajutage MO/ST
nuppu. -J=KKL@=#%
)*:MLLGF
-J=KKL@=#%
)*:MLLGF
DD
DSP
/ EQ
DSP
/ EQ
MOMO
/ ST
/ ST
22
33
Iga kord, kui vajutate nuppu, valitakse
11•"9;@LAE=L@=:MLLGFAKHJ=KK=<
L@=
"9;@LAE=L@=:MLLGFAKHJ=KK=<
L@=
heliks kas STEREO või MONO.
KGMF<KOAL;@=K:=LO==F)*(%9F<
KGMF<KOAL;@=K:=LO==F)*(%9F<
•#%$%
Kehva vastuvõtuga piirkonnas valige
#%$%
MONO, et saavutada selge
häireteta
ülekanne. 11&F9HGGJJ=;=HLAGF9J=9
K=D=;L
#%$%>GJ9;D=9J
&F9HGGJJ=;=HLAGF9J=9
K=D=;L
#%$%>GJ9;D=9J
AFL=J>=J=F;=
AFL=J>=J=F;=>J==:JG9<;9KL
>J==:JG9<;9KL
Eesti
33
33
33
Põhifunktsioonid
1C93E>3D9?>C
1C93E>3D9?>C
Jaamade eelhäälestamine
&B5C5DD9>7)D1D9?>C
&B5C5DD9>7)D1D9?>C
Raadio kuulamine
089,404.95!(+05
089,404.95!(+05
FUNKTSIOONID
TÄIENDAVAD
!06604.
CD-lt salvestamine
$":4*9054
USB funktsioon
B
&<1I9>7#54919<5CEC9>7D85
Meediafailide esitamine USB+)?CD51DEB5
hosti funktsiooni abil
GFN=JLK9M<AGKGMF<G>L@= !AFLG9*->AD=
Teisendab CD heli MP3-failiformaati enne USB>GJE9L:=>GJ=K=F<AF?LG920KLGJ9?=<=NA;=
6GM;9F=FBGQE=<A9>AD=KKM;@9KHA;LMJ=K EGNA=K
mäluseadmesse saatmist.
Saate nautida meediafaile, nagu MP3-mängijasse,
GFF=;LL@=20<=NA;=LGQGMJHJG<M;L
9F<EMKA;K9N=<GF9F*-HD9Q=J
20E=EGJQ
1. Ühendage USB-seade oma
USB-mälupulgale
või
digitaalsesse
fotoaparaati
&FK=JLL@=9M<AG !AFLGL@= !LJ9Q
1
2
KLA;CGJ<A?AL9D;9E=J9AF@A?@IM9DALQNA<=GOAL@ kodukinoga.
salvestatud
pildid,
filmid
ja
muusika
kõrge
;@9FF=DKGMF<:Q;GFF=;LAF?L@=KLGJ9?=<=NA;=LG
-J=KKL@=(&&$:MLLGF REPEAT CD RIPPING
2. Asetage heliplaat plaadisahtlisse.
kvaliteediga videona 5,1-kanalilise heliga, kui
L@=20HGJLG>L@=HJG<M;L
5
1 1GKL9JLJAHHAF?L@=;MJJ=FLLJ9;C4
ühendate salvestusseadme kodukino USB-porti.
3. Vajutage CD RIPPING (CD-lt
HJ=KKL@=(&&$:MLLGFGF
salvestamise) nuppu.
L@=J=EGL=;GFLJGDO@AD=L@=KQKL=E
• Hetkel valitud loo
AKHD9QAF?9LJ9;CGJKLGHH=<L=EHGJ9JADQ
salvestamiseksvajutage CD RIPPING
1 1GJAHL@==FLAJ= ! HJ=KK9F<@GD<L@=
nuppukaugjuhtimispuldil, kui parasjagu
(&&$:MLLGFGFL@=J=EGL=;GFLJGD
esitatakse lugu või see on ajutiselt peatatud.
#2)) !/&--&+$9HH=9JKGFL@=<AKHD9Q
• Kogu CD sisu salvestamiseks vajutage ja
9F<JAHHAF?KL9JLK
hoidke CD RIPPING nuppu
-J=KKL@=)*%&:MLLGFLGKLGHJAHHAF?
kaugjuhtimispuldil.
1 4@=FL@=
- Ekraanile!JAHHAF?AK<GF=
ilmub „FULL CD9<AJ=;LGJQ
RIPPING“ (kogu
F9E=</&--&+$OADD:=;J=9L=<AFL@=20
CD salvestamine) ja salvestamine algab.
GFF=;LL@=20<=NA;=LGL@=20HGJLGFL@=
<=NA;=9F<L@=JAHH=<>AD=OADD:=K9N=<AF9
1. >JGFLH9F=DG>L@=HJG<M;L
Ühendage USB-seade USB-porti seadme
4. Vajutage STOP (@) nuppu, et salvestamine
>GJE9LG>0* 5555W *-
esipaneelil.
peatada.
-J=KKL@=+$*%$:MLLGFLGK=D=;L20
2. Vajutage FUNCTION nuppu, et valida USB.
• Kui CD-lt salvestamine on valmis, luuakse
$%*
1 +)9HH=9JKGFL@=<AKHD9QK;J==F9F<L@=F
•<AK9HH=9JK
Ekraanile ilmub USB ja seejärel kaob.
USB-seadmel kaust nimega „RIPPING“ ja fail
!GFGL<AK;GFF=;LL@=20;GFF=;LAGFGJL@=HGO=J;9:D=
salvestatakse
kujul „SAM-XXXX”.MP3“.
3.
Vajutage
_+
nuppe,
et
valida
„Videos“
(videod),
<MJAF?L@=
!JAHHAF? ,L@=JOAK=
ALE9Q;9MK=<9E9?=LGL@=
-J=KKL@=:MLLGFKLGK=D=;L,945?C #EC93
<9L9 1GKLGH !JAHHAF? HJ=KKL@=01,-:MLLGF9F<
GJ„Music“
&8?D? (muusika) või „Photo“ (foto).
MÄRKUS
- Valige fail esitamiseks.
<AK;GFF=;LL@=20<=NA;=9>L=JL@=KQKL=EKLGHKHD9QAF?L@=
0=D=;L9>AD=LGHD9Q
`` !;GEHD=L=DQ
Ärge ühendage USB-seadet või toitekaablit lahti CD-lt
salvestamise ajal. Vastasel korral võivad andmed kahjustuda.
USB
ohutu
eemaldamine
)165+)(5=?F1<
!JAHHAF? &>QGM<AK;GFF=;LL@=20;GFF=;LAGF<MJAF?L@=
CD-lt salvestamise peatamiseks vajutage STOP nuppu ja
L@=KQKL=EOADDLMJFG>>9F<QGMOADDFGL:=9:D=LG<=D=L=L@=
USB-seadmesse
salvestatud
andmete
kahjustumise
ühendage
USB-seade
lahti,
kui
süsteem
on
täielikult
lõpetanud
1GHJ=N=FL<9E9?=LGL@=E=EGJQKLGJ=<AFL@=
JAHH=<>AD=
vältimiseksH=J>GJEK9>=J=EGN9D:=>GJ=
läbige enne USB-kaabli lahtiühendamist
CD esitamise.
20<=NA;=
``&>QGM;GFF=;LL@=20<=NA;=LGL@=KQKL=EO@AD=ALAKHD9QAF?
ohutu eemaldamise protseduur.
<AK;GFF=;LAF?L@=20;9:D=
Kui ühendate USB-seadme CD-lt salvestamise ajal lahti, lülitub
9 ! L@=KQKL=EKLGHKL=EHGJ9JADQ9F<OADDHD9Q9?9AF
Vajutage/""%-:MLLGF
KOLLAST(C) nuppu.
süsteem välja ja CD-lt võetud faili ei saa kustutada.
1•-J=KKL@=
- Ekraanile ilmub REMOVE (eemalda).
!K;9FFGL:=JAHH=<
``!10
(#%,OADD9HH=9JGFL@=<AKHD9Q
Kui ühendate USB-seadme süsteemiga siis, kui selles mängib
•
Eemaldage
USB-kaabel.
&>L@=JAHHAF?<MJ9LAGFAKD=KKL@9FK=;GF<K
9JAHHAF?>AD=E9Q
1 /=EGN=L@=20;9:D=
CD-plaat, peatub süsteem ajutiselt ja hakkab
uuesti mängima.
FGL:=;J=9L=<
`
`
DTS-CD-lt ei saa salvestada.
MÄRKUS
`` !JAHHAF?OGJCKGFDQA>L@=20<=NA;=GJL@=%!!AK
$%*
Kui salvestamine kestab alla 5 sekundi, ei pruugita faili luua.
Muusikafailide kuulamiseks 5,1-kanalilise
heliga
>GJE9LL=<AFL@=#1>AD=KQKL=E 1@=+1#0>AD=KQKL=EAKFGL
``1GDAKL=FLGQGMJEMKA;>AD=KOAL@
;@9FF=D
`
`
CD-lt salvestamine töötab ainult siis, kui USB-seade või
tuleb QGMEMKLK=LL@=!GD:Q-JG)G?A;&&
valida „Dolby Pro Logic II“ režiimiks
KMHHGJL=< KGMF<
kõvaketas on vormindatud FAT-failisüsteemis. (NTFS„Matrix“.
(Vaadake
lk
32).
#GJ9DAKLG>;GEHDA9FL<=NA;=K J=>=JLGL@=KH=;A>A;9LAGFG>L@=
EG<=LG*9LJAP 0==H9?=
failisüsteemi ei toetata.) Ühilduvate seadmete nimekirja
20@GKL
`
`
Eemaldage
USB-kaabel
aeglaselt
USB /=EGN=L@=20;9:D=>JGEL@=20HGJL
vaadake USB-hosti andmetest.
pordistVastasel
võib see kahjustada
1@=JAHHAF?AKH=J>GJE=<9L9FGJE9DKH==<G>P 1@=JAHHAF?
KDGODQ
,L@=JOAK= korral
ALE9Q;9MK=<9E9?=LGL@=
``LAE=E9Q:=DGF?=JOAL@KGE=20<=NA;=K
Salvestatakse tavakiirusel x3. Salvestusaeg võib olla pikem
USB-porti.
20HGJL
mõnede USB-seadmete puhul.
4@AD=L@=KQKL=EAKJAHHAF?9 ! L@=9M<AGKGMF<OADDFGL:=
``GMLHML
CD-lt salvestamise ajal heli ei kosta.
`
`
Ärge puudutage ega liigutage süsteemi salvestamise ajal.
!
!GFGLHMLLGM;@GJEGN=L@=KQKL=EO@AD=ALAKJAHHAF?9
✎✎
✎✎
34
34 Eesti
06
MUU TEAVE
Vaadake tabelit allpool, kui seade ei tööta korralikult. Kui tekkinud probleemi ei ole allpool nimetatud või kui
juhised ei aita, lülitage seade välja, ühendage toitejuhe lahti ja pöörduge lähima volitatud edasimüüja või
„SAMSUNG Electronics“ teeninduskeskuse poole.
Sümptom
Kontrollige/ parandage
Plaati ei saa välja.
• Kas toitejuhe on korralikult seinakontakti ühendatud?
• Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Esitus ei alga.
• Kontrollige DVD piirkonnakoodi.
Välismaalt ostetud DVD-plaatide esitamine ei pruugi õnnestuda.
• CD-ROM-i ja DVD-ROM-i ei saa selles seadmes esitada.
• Pühkige plaat puhtaks.
Esitus ei alga kohe, kui vajutan
esituse/pausi nuppu.
• Kas kasutate vigastatud või kriimustatud pinnaga plaati?
• Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kosta.
• K iire esituse, aeglase esituse ja sammhaaval esituse ajal heli ei kosta.
• K as kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on õigesti seadistatud?
• Kas plaat on tõsiselt vigastatud?
Heli kostab ainult mõnest kõlarist,
mitte kõigist kuuest.
• Teatud DVD-plaatidelt kostab heli ainult eesmistest kõlaritest.
• Kontrollige, kas kõlarid on korralikult ühendatud.
• Reguleerige helitugevust.
• CD, raadio või teleri kuulamisel kostab heli ainult eesmistest kõlaritest. Valige
„PROLOG“, vajutades
PL II („Dolby Pro Logic II“) kaugjuhtimispuldil, et kasutada
kõiki kuut kõlarit.
„Dolby Digital 5.1 CH“ ruumilist heli
ei kosta.
• Kas plaadil on „Dolby Digital 5.1 CH“ tähis? „Dolby Digital 5.1 CH“ ruumilist heli edastatakse
ainult siis, kui plaat on salvestatud 5,1-kanalilise heliga.
• Kas heli keel on õigesti määratud „Dolby Digital 5.1-CH“ infokuvas?
Kaugjuhtimispult ei tööta.
• Kas kaugjuhtimispulti kasutatakse selle tööulatuses ja õige nurga all?
• Kas patareid on tühjad?
• Kas olete kaugjuhtimispuldi režiimi (DVD RECEIVER/TV) funktsioonid (DVD RECEIVER/TV) õigesti valinud?
• Plaat pöörleb, aga pilti pole.
• Pildikvaliteet on vilets ja pilt
väriseb.
• Kas teler on sisse lülitatud?
• Kas videojuhtmed on korralikult ühendatud?
• Kas plaat on määrdunud või kahjustatud?
• Halvasti toodetud plaatide esitamine ei pruugi õnnestuda.
Heli keele ja subtiitrite funktsioon ei tööta.
• H eli keele ja subtiitrite funktsioone i tööta, kui plaadil neid ei ole.
Plaadi/pealkirja menüü ei ilmu, kui
plaadi/pealkirja funktsioon valida.
• Kas kasutate plaati, millel ei ole menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.
• Saate esitada 16:9 DVD-sid 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX või 4:3 PAN SCAN
režiimis, aga 4:3 DVD-sid saab vaadata ainult 4:3 kuvasuhtega. Vaadake plaadi
ümbriselt ja seejärel valige sobiv funktsioon.
Eesti
35
Muu teave
Probleemide lahendamine
MUU TEAVE
Sümptom
Kontrollige/ parandage
• S eade ei tööta. (Näide: toide
lülitub välja või esipaneeli klahv
ei tööta või kostab veider müra.)
• V ajutage ja hoidke üle 5 sekundi all STOP (@) nuppu kaugjuhtimispuldil, nii et plaati
pole sees (algseadistamise funktsioon).
• Seade ei tööta normaalselt.
RESET (algseadistamise) funktsioon kustutab kõik salvestatud seaded.
Ärge kasutage vajaduseta.
Hindamistaseme parool ununes.
• Kui seadme ekraanile ilmub teade „NO DISC” (plaati pole), vajutage ja hoidke
kaugjuhtimispuldi STOP (@) nuppu all üle 5 sekundi. Ekraanile ilmub „INIT” ja kõik
vaikeseaded taastatakse. Seejärel vajutage POWER nuppu.
Raadioülekannet ei saa vastu võtta.
RESET (algseadistamise) funktsioon kustutab kõik salvestatud seaded.
Ärge kasutage vajaduseta.
• Kas antenn on korralikult ühendatud?
• Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea vastuvõtuga kohas.
Keelekoodide nimekiri
Sisestage vastav OTHERS (muu keele) kood plaadimenüü, heli ja subtiitrite jaoks. (Vaadake lk 25).
Kood
1027
Keel
Kood
afari
1142
1028
abhaasi
1032
afrikaani
Keel
Kood
kreeka
1239
1144
inglise
1145
esperanto
Keel
Kood
interlingue
1345
1245
inupiak
1248
indoneesia
Keel
Kood
Keel
Kood
Keel
malagassi
1482
kirundi
1527
tadžiki
1347
maoori
1483
rumeenia
1528
tai
1349
makedoonia
1489
vene
1529
tigrinja
turkmeeni
1039
amhaari
1149
hispaania
1253
islandi
1350
malajalami
1491
kinjarvanda
1531
1044
araabia
1150
eesti
1254
itaalia
1352
mongoli
1495
sanskriti
1532
tagalogi
1045
assami
1151
baski
1257
heebrea
1353
moldaavia
1498
sindi
1534
setsvana
tonga
1051
aimara
1157
pärsia
1261
jaapani
1356
marati
1501
sangro
1535
1052
aserbaidžaani
1165
soome
1269
jidiši
1357
malai
1502
serbo-horvaadi
1538
türgi
1053
baškiiri
1166
fidži
1283
jaava
1358
malta
1503
singaleesi
1539
tsonga
1057
valgevene
1171
fääri
1287
gruusia
1363
birma
1505
slovaki
1540
tatari
1059
bulgaaria
1174
prantsuse
1297
kasahhi
1365
nauru
1506
sloveenia
1543
tvii
1060
bihari
1181
friisi
1298
grööni
1369
nepaali
1507
samoa
1557
ukraina
1069
bislaami
1183
iiri
1299
kambodža
1376
hollandi
1508
šona
1564
urdu
1066
bengali
1186
šoti gaeli
1300
kanada
1379
norra
1509
somaali
1572
usbeki
1067
tiibeti
1194
galiitsia
1301
korea
1393
provansi
1511
albaania
1581
vietnami
1070
bretooni
1196
guaraani
1305
kašmiiri
1403
oromo
1512
serbia
1587
volapük
1079
katalaani
1203
gudžarati
1307
kurdi
1408
oria
1513
sisvati
1613
volofi
1093
korsika
1209
hausa
1311
kirgiisi
1417
pandžabi
1514
sotho
1632
koosa
joruba
1097
tšehhi
1217
hindi
1313
ladina
1428
poola
1515
sunda
1665
1103
uelsi
1226
horvaadi
1326
lingala
1435
puštu
1516
rootsi
1684
hiina
1105
taani
1229
ungari
1327
lao
1436
portugali
1517
suahiili
1697
suulu
1109
saksa
1233
armeenia
1332
leedu
1463
ketšua
1521
tamili
1130
butani
1235
interlingua
1334
läti
1481
reto-romaani
1525
tegulu
36
Eesti
FM-tuuner
Kaal
Mõõdud
Töötemperatuur
Tööniiskus
Signaali/müra suhe
Kasutatav tundlikkus
Summaarne harmoonmoonutus
HDMI
2.6 Kg
430,0 (L) x 60,0 (K) x 290,0 (S) mm
+5°C~+35°C
10 % kuni 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Lugemiskiirus : 3.49 ~ 4.06 m/s.
Ligikaudne esitusaeg (ühepoolne, ühekihiline plaat) : 135 min.
Lugemiskiirus : 4.8 ~ 5.6 m/s.
Maksimaalne esitusaeg : 74 min.
Lugemiskiirus : 4.8 ~ 5.6 m/s.
Maksimaalne esitusaeg : 20 min.
480i(576i)
1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω koormus)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω koormus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω koormus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω koormus)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Eesmine kõlari väljund
55W x 2(3Ω)
Keskmine kõlari väljund
55W(3Ω)
Tagumine kõlari väljund
55W x 2(3Ω)
Bassikõlari väljund
55W(3Ω)
Sagedusvahemik
20Hz~20KHz
Signaali/müra suhe
70dB
Kanalieristus
60dB
Sisendi tundlikkus
(AUX)400mV
DVD (Digital Versatile Disc)
Plaat
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Komposiitvideo
Videoväljund
Komponentvideo
Video/Audio
Võimendi
Kõlarisüsteem
Kõlarid
Muu teave
Üldised
06
Tehnilised andmed
5,1-kanaliline kõlarisüsteem
Eesmine/ tagumine
Keskmine
Bassikõlar
Takistus
3Ω
3Ω
3Ω
Sagedusvahemik
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
Väljuva heli surve tase
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Sisendi määr
55W
55W
55W
Maksimaalne sisend
110W
110W
110W
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
Eesmine/ tagumine : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Keskmine: 360 x 74,5 x 68,5 mm
Bassikõlar : 155 x 350 x 285 mm
Eesmine/ tagumine : 0,4 kg, Keskmine : 0,57 kg Bassikõlar : 3,8 kg
*: nominaalne väärtus
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.
- Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Vooluallika ja energiatarbimise kohta vaadake seadmele kinnitatud kleebiselt.
Eesti
37
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega
Riik
Klienditeeninduse kontakttelefon
Latvijas Republika
Lietuvos Respublika
Eesti Vabariik
Bezmaksas informat vais t lrunis: 80007267
Informacin s linijos telefonas: 880077777
---------
Veebi lehekülg
www.samsung.lv
www.samsung.lt
www.samsung.ee
Selles tootes kasutatavate patareide korrektne kasutusest kõrvaldamine
(Rakendatav Euroopa Liidu maades ja teistes Euroopa riikides, kus on korraldatud patareide tagastamise
süsteem.)
Selline märge patareil, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et käesolevas tootes kasutatavaid patareisid ei
tohi ära visata koos olmejäätmetega. Keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad (kui on märgitud) sellele,
et patareid sisaldavad elavhõbedat, kaadmiumi või pliid üle EC direktiivis 2006/66 sätestatud normi. Kui
patareisid ei kõrvaldata korralikult, võivad need ained kahjustada inimeste tervist ja keskkonda.
Looduskeskkonna kaitsmiseks ja taaskasutamise toetamiseks eraldage patareid ülejäänud jäätmetest ja
tagastage need kohalikku tasuta tühjade patareide kogumispunkti.
Selle toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (elektri- ja
elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Rakendatav Euroopa Liidu maades ja teistes Euroopa riikides, kus on korraldatud eraldi kogumissüsteem.)
Selline märge tootel, lisaseadmetel või vastaval kirjandusel näitab, et käesolevat toodet ja selle lisaseadmeid (näiteks
laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Vältimaks kahju keskkonnale ja inimestele,
palun eraldage need esemed ülejäänud jäätmetest ja sorteerige need vastutustundlikult õigete jäätmete sekka, et
propageerida ka säästlikku materjali taaskasutamist. Kodukasutaja peaks täpsema informatsiooni saamiseks, kus ja
kuidas kaesoleva toote hävimisel tekkinud jäätmetest vabaneda, pöörduma edasimüüja voi kohaliku omavalitsuse
poole.
Ärikasutajad peaksid kontakteeruma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi ja kohustusi. Käesolevat toodet ja
selle elektroonilisi lisaseadmeid ei tohi segada ülejäänud prügiga.
Kood nr. AH68-02293B

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement