Electrolux EHG6415 User manual

Electrolux EHG6415 User manual
návod k použití
user manual
Инструкция по
эксплуатации
návod na používanie
navodila za uporabo
Plynová varná deska
Gas hob
Газовая варочная панель
Plynový varný panel
Plinska kuhalna plošča
CZ
EN
RU
SK
SI
EHG6415
EHG6435
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostní informace
Instalace
Popis spotřebiče
Provoz
Užitečné rady a tipy
2
4
7
7
8
Čištění a údržba
9
Co dělat, když...
9
Technické údaje
10
Poznámky k ochraně životního prostředí
11
Zmĕny vyhrazeny
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Upozornění Tyto pokyny platí jen pro
ty země, jejichž zkratky jsou uvedeny
na obalu návodu k použití.
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a
správného provozu. Tento návod k
použití vždy uchovejte spolu se
spotřebičem, i při případném stěhování
nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale
seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
Upozornění Tento spotřebič nesmějí
používat osoby (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí.
Spotřebič mohou používat jen v
případě, že je sledují osoby odpovědné
za jejich bezpečnost, nebo jim dávají
příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah
dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Dbejte na to, aby se děti ke spotřebiči
nepřibližovaly během a po jeho používání,
a to až do doby, než spotřebič vychladne.
Použití spotřebiče
• Před prvním použitím odstraňte ze
spotřebiče všechny obaly, nálepky a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ochrannou fólii nerezového panelu varné
desky (pokud je součástí spotřebiče). Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by tím
dojít ke zrušení záruky.
Po každém použití nastavte varné zóny
do polohy „vypnuto“.
Hořáky a přístupné části jsou během a
po použití horké. Na varný povrch nepokládejte příbory nebo pokličky. Nádoby
na vaření a jejich obsah se mohou
převrhnout. Hrozí nebezpečí popálení.
Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Hrozí nebezpečí požáru.
Spotřebič během činnosti nenechávejte
bez dozoru.
Při vaření spotřebič vždy sledujte.
Nedovolte, aby do otvorů na povrchu
varné desky přetekly tekutiny.
Nepoužívejte varnou desku bez nádobí
na vaření.
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo průmyslovým účelům.
Spotřebič používejte pouze pro vaření v
domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům osob či poškození majetku.
Používejte pouze nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
Hrozí nebezpečí přehřátí a prasknutí skleněné desky (je-li součástí spotřebiče).
Nepoužívejte pánev s průměrem menším
než velikost hořáku – plameny by rozpálily držadlo pánve.
Hrnce nesmí přesahovat do zóny s ovladači.
Nepoužívejte nestabilní nádoby na vaření,
abyste zabránili jejich případnému
převržení a následnému úrazu.
electrolux 3
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami, spékavé
předměty (například z plastu nebo hliníku)
ani tkaniny. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Používejte pouze příslušenství dodávané
se spotřebičem.
• Během připojování spotřebiče do síťové
zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby
se elektrické přívodní kabely nedotýkaly
spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Instalace
• Přečtěte si tyto pokyny. Výrobce nezodpovídá za úrazy osob či zvířat nebo za škody na majetku způsobené
nedodržením těchto požadavků.
• Aby nedošlo k poškození zařízení nebo zranění osob, smí instalaci a
připojení spotřebiče k napájení a plynu nebo jeho seřízení a údržbu provádět pouze kvalifikovaní pracovníci
v souladu s platnými normami a místními předpisy.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě
nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě potřeby se obraťte na
dodavatele.
• Vestavné spotřebiče se smějí používat
pouze pro zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
• Neinstalujte varnou desku nad domácí
spotřebiče, pokud to pokyny k instalaci
nedovolují.
• Spotřebič instalujte pouze na pracovní
plochu s rovným povrchem.
• Spotřebič neupravujte, ani nijak neměňte
jeho technické parametry. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.
• Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití
spotřebiče (bezpečnostní a recyklační
předpisy, elektrické bezpečnostní normy
atd.).
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Instalujte ochranu před úrazem elektrickým proudem, například při instalaci zásuvek přímo pod varnou desku je nutné
pod spotřebič umístit ochrannou desku.
• Oříznuté okraje pracovní desky chraňte
před poškozením a izolujte před vlhkostí
správným těsnicím prostředkem.
• Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsniva tak, aby mezi pracovní deskou a
spotřebičem nebyla žádná mezera.
• Chraňte spodní stranu spotřebiče před
poškozením vlhkem a párou, např. z
myčky nádobí nebo trouby.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří nebo pod okna. Při otevření dveří nebo
oken byste mohli srazit horké nádoby z
varné desky.
• Před instalací se ujistěte, že místní podmínky přívodní sítě (typ a tlak plynu) odpovídají potřebám spotřebiče. Podmínky
pro nastavení spotřebiče jsou uvedeny na
typovém štítku, který se nachází u přívodní plynové trubky.
• Tento spotřebič není připojen k zařízení
na odvod spalin. Musí být instalován a
připojen podle platných instalačních
předpisů. Zvláštní pozornost věnujte požadavkům na správné větrání.
• Při použití plynového varného
spotřebiče vzniká v místnosti, ve které je spotřebič instalovaný, teplo a
vlhko. Zajistěte, aby bylo v kuchyni
dobré odvětrávání: přirozené větrací
otvory nechte otevřené, nebo instalujte mechanické větrací zařízení
(mechanickou odsávací digestoř).
• Dlouhodobé intenzivní používání
spotřebiče vyžaduje dodatečné větrání (například otevřením okna nebo
zvýšením stupně mechanického větrání – pokud je jím místnost vybavena).
• Dodržujte pečlivě pokyny k elektrickému
připojení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Před každou údržbou nebo čištěním
odpojte spotřebič od zdroje elektrického napájení.
• Elektrická svorkovnice je pod napětím.
• Odpojte elektrickou svorkovnici od zdroje
napětí.
• Instalaci proveďte tak, aby správně zajišťovala ochranu před úrazem elektrickým
proudem.
• Volné a nesprávné spojení síťové zástrčky
se zásuvkou může mít za následek
přehřátí svorky.
4 electrolux
• Správné připojení svorek musí provést
kvalifikovaný elektrikář.
• K odlehčení silového pnutí v kabelu použijte odlehčovací sponu.
• Použijte správný přívodní kabel a poškozený síťový kabel nahraďte správným kabelem. Obraťte se na místní servisní
středisko.
• Spotřebič musí mít elektrickou instalaci,
která umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm.
• Pokud je blízko svorkovnice upevňovací
konzole, vždy dbejte na to, aby připojovací kabel nepřišel do styku s hranou
konzole.
• Je nutné instalovat správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné jističe a stykače.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte napájecí kabel v místě napojení na spotřebič a zlikvidujte jej.
– Pokud jsou osazeny vnější plynové
trubky, zbruste je.
– Informace o likvidaci spotřebiče získáte
od místních autorizovaných zařízení.
INSTALACE
Upozornění Následující pokyny k
instalaci a údržbě smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v souladu s
platnými předpisy.
Připojení plynu
Zvolte pevné přípojky nebo použijte hadici z
nerezové oceli v souladu s platnými předpisy. Pokud použijete kovové hadice, dbejte
na to, aby se nikde nedotýkaly pohyblivých
částí, ani nebyly nikde stlačené. Stejně
opatrní buďte u instalace varné desky spolu
s troubou.
Důležité Zkontrolujte, zda přívod plynu
spotřebiče odpovídá doporučeným
hodnotám. Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě pomocí matice
se závitem G 1/2". Zašroubujte součásti
bez použití síly, nastavte připojení do
požadovaného směru a vše utáhněte.
1
2
3
2
4
1 Konec hřídele s maticí
2 Podložka (dodatková podložka pouze
pro Slovinsko a Turecko)
3 Potrubní koleno
4 Gumový držák na potrubí pro kapalný
plyn (pouze pro Slovinsko a Turecko)
Připojení pružných nekovových trubek:
Pokud je možné snadno kontrolovat připojení po celé ploše, můžete použít pružnou
hadici. Pružnou trubku pěvně připojte pomocí svorek.
Zkapalněný plyn: použijte držák gumové
hadice. Vždy použijte těsnění. Pak pokračujte s připojením plynu. Pružnou hadici lze
použít za těchto podmínek:
electrolux 5
– nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou
teplotu, vyšší než 30 °C;
– nesmí být delší než 1500 mm;
– nesmí být přiškrcena;
– nesmí být vystavena tahu nebo zkroucení;
– nesmí být v kontaktu s ostrými kraji nebo
rohy;
– musí být snadno přístupná, aby mohl být
kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se zjišťuje,
zda:
– nemá po celé délce ani na koncích trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
– materiál není ztvrdlý, ale má svou normální pružnost;
– spojovací svorky nejsou rezavé;
– doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
4. Úzkým šroubovákem nastavte polohu
obtokového šroubu. Při přechodu ze
zemního plynu 20 mbar (nebo zemního
plynu 13 mbar 1)) na zkapalněný plyn,
úplně utáhněte seřizovací šroub. Při
přechodu ze zkapalnělého plynu na zemní plyn 20 mbar povolte obtokový
šroub asi o 1/4 otáčky. Při přechodu ze
zemního plynu 20 mbar na zemní plyn
13 mbar 1) povolte obtokový šroub asi
o 1/4 otáčky. Při přechodu ze zkapalnělého plynu na zemní plyn 13 mbar 1)
povolte obtokový šroub asi o 1/2 otáčky. Při přechodu ze zemního plynu 13
mbar 1) na zemní plyn 20 mbar utáhněte obtokový šroub asi o 1/4 otáčky.
1
Důležité Po dokončení instalace se
ujistěte, že jsou těsnění u všech spojek v
pořádku. Použijte mýdlový roztok, nikoliv
plamen!
Výměna trysek
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte kryty a koruny hořáku.
3. S použitím nástrčného klíče 7 odšroubujte a odstraňte vstřikovací trysky a
nahraďte je tryskami požadovanými pro
nový druh plynu (viz tabulku v části
Technické údaje).
4. Jednotlivé díly opět sestavte stejným
postupem v opačném pořadí.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v
blízkosti přívodního plynového potrubí)
za takový, který odpovídá novému druhu dodávaného plynu. Tento štítek můžete najít v balíčku dodávaném se
spotřebičem.
Pokud je tlak plynu nestálý nebo jiný, než je
požadovaný tlak, je nutné instalovat na
přívodní plynové potrubí vhodný nastavovač
tlaku.
Nastavení minimální hodnoty
Nastavení minimální intenzity plamene
hořáků:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladač do minimální polohy.
3. Demontujte regulační knoflík.
1) pouze pro Rusko
1 Seřizovací šroub pro minimální
úroveň
5. Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li ovladačem rychle z maximální
do minimální polohy.
Připojení k elektrické síti
• Uzemněte spotřebič v souladu s bezpečnostními pokyny.
• Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají napětí a výkonu místního zdroje napájení.
• Spotřebič se dodává s napájecím kabelem. Ten musí být vybaven správnou zástrčkou vhodnou pro danou zátěž vyznačenou na typovém štítku. Zástrčka musí
být zasunuta do správné zásuvky.
• Jakoukoliv elektrickou součást smí nainstalovat či vyměnit pouze technik servisního střediska nebo jiný kvalifikovaný servisní pracovník.
6 electrolux
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Spotřebič nesmí být připojen pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky ani vícenásobného připojení (nebezpečí požáru). Zkontrolujte, zda uzemnění splňuje
platné normy a nařízení.
• Napájecí kabel musí být veden tak, aby
se nedotýkal horkých částí.
• Připojte spotřebič k síti pomocí zařízení,
které umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od zdroje napájení s mezerou
mezi kontakty nejméně 3 mm, tj. např.
ochranné vypínače vedení, spouštěče
uzemnění nebo pojistky.
• Žádná z části připojovacího kabelu nesmí
mít teplotu vyšší než 90 °C. Modrý nulový
vodič musí být připojen do svorkovnice
označené písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový vodič (připojený
ve svorkovnici ke kontaktu označenému
písmenem „L“) musí být vždy připojen k
fázi (živý).
Výměna připojovacího kabelu
Připojovací kabel vyměňte pouze za kabel
H05V2V2-F T90 nebo ekvivalentní typ. Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá napětí
a provozní teplotě. Zemnící vodič zbarvený
žlutozeleně musí být přibližně o 2 cm delší
než hnědý (nebo černý) fázový vodič.
A
10 mm
11 mm
3 mm
11 mm
A
B
A) dodávané těsnivo
B) dodávané konzole
Možnosti zapuštění
Kuchyňská skříňka s dvířky
Panel instalovaný pod varnou deskou musí
být snadno odnímatelný a umožňovat snadný přístup v případě, že je nutný technický
zásah.
30 mm
Vestavba
a
60 mm
min. 600 mm
min. 450 mm
min. 650 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
a) Odnímatelný panel
b) Prostor pro přípojky
Kuchyňská skříňka s troubou
Rozměry výřezu pro varnou desku musí odpovídat uvedeným hodnotám a kuchyňská
linka musí být vybavena otvory pro trvalý
electrolux 7
přívod vzduchu. Elektrické připojení varné
desky a trouby musí být z bezpečnostních
důvodů instalováno odděleně a umožňovat
snadné vyjmutí trouby z linky.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
VÝROBCE:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITÁLIE
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
1
2
3
1
2
3
4
5
5
4
Ovladače
Symbol
Povrch varné desky
Středně rychlý hořák
Rychlý hořák
Pomocný hořák
Ovladače
Symbol
Popis
Popis
minimální přívod plynu
bez přívodu plynu /
poloha vypnuto
poloha pro zapálení /
maximální přívod plynu
PROVOZ
Zapálení hořáku
Upozornění Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi opatrní.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost
za chybné použití plamene.
Hořák vždy zapalte před tím, než na něj
postavíte nádobu.
Zapálení hořáku:
1. Otočte ovladačem doleva do mezní po) a stiskněte jej.
lohy (
2. Držte ovladač zatlačený asi 5 sekund,
aby se termočlánek zahřál. V opačném
případě bude přívod plynu přerušen.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho intenzitu.
8 electrolux
Jestliže se hořák ani po několika pokusech nezapálí, zkontrolujte, zda je rozdělovač plamene a jeho víčko ve správné poloze.
1
2
3
4
1
2
3
4
Kryt hořáku
Koruna hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
do polohy vypnuto a po 1 minutě ho
zkuste znovu zapálit.
Důležité Při přerušení dodávky elektrického
proudu můžete hořák zapálit i bez
elektrického zařízení. V takovém případě
přiložte k hořáku plamen, zatlačte na
příslušný ovladač a otočte jím proti směru
hodinových ručiček na maximální pozici
puštěného plynu.
Jestliže plamen z nějakého důvodu
zhasne, otočte ovladačem do polohy
vypnuto a po nejméně 1 minutě se pokuste hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může spustit automaticky při zapnutí elektrické sítě, po
instalaci nebo výpadku proudu. Je to
normální jev.
Zavření hořáku
Chcete-li plamen zavřít, otočte ovladačem
.
na symbol
Upozornění Ovladač stiskněte na
maximálně 15 vteřin.
Jestliže se hořák nezapálí ani po 15
vteřinách, uvolněte ovladač, otočte ho
Upozornění Vždy nejprve stáhněte
nebo zhasněte plamen, a teprve pak
sejměte nádobu z hořáku.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Úspora energie
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
• Jakmile se jídlo začne vařit, stáhněte plamen, aby se jen dusilo.
Upozornění Používejte hrnce a pánve,
jejichž dno je vhodné pro rozměr
hořáku.
Nepoužívejte nádoby na vaření, které
přesahují přes okraje desky.
Hořák
Průměry nádobí
Rychlý
180 - 260 mm
Přední
středně rychlý
120 - 180 mm
Zadní
středně rychlý
120 - 220 mm
Pomocný
80 - 180 mm
Upozornění Hrnce nesmí přesahovat
do zóny s ovladači.
Upozornění K dosažení co největší
stability a nižší spotřeby plynu postavte
hrnce vždy tak, aby držadla
nepřečnívala přes okraje varné desky a
hrnce byly umístěné na středu hořáků.
Abyste zabránili rozlití a případnému poranění, nepokládejte na hořáky nestabilní nebo deformované hrnce.
Upozornění Nedoporučujeme
používat rozptylovače plamene.
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých
poznatků mohou akrylamidy vznikající při
smažení jídel dohněda (zejména u
škrobnatých potravin) poškozovat zdraví.
Doporučujeme proto vařit při nejnižších
teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
electrolux 9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Upozornění Před čištěním spotřebič
vypněte a nechte ho vychladnout. Před
každou údržbou nebo čištěním odpojte
spotřebič od zdroje elektrického
napájení.
Upozornění Z bezpečnostních důvodů
nečistěte spotřebič parními nebo
vysokotlakými čisticí přístroji.
Upozornění Nepoužívejte drsné čisticí
prostředky, kovové drátěnky nebo
kyseliny, protože by mohly spotřebič
poškodit.
• Mřížky pod nádoby můžete k pohodlnějšímu čištění vyjmout.
• Smaltované části, kryt a korunku hořáků
umyjte vlažnou vodou se saponátem a
před jejich vložením zpět je řádně osušte.
• Části z nerezavějící oceli omyjte vodou a
pak osušte měkkým hadrem.
• Mřížky pod nádoby nejsou vhodné pro
mytí v myčce; musí být umyty ručně.
• Jestliže myjete mřížky pod nádoby ručně,
při sušení mějte na paměti, že smaltovací
postup někdy zanechává drsné hrany. V
případě potřeby odstraňte odolné skvrny
pomocí pastového čisticího prostředku.
• Po vyčistění mřížky pod nádoby správně
umístěte.
• Mají-li hořáky správně pracovat, musí být
ramena mřížek pod nádoby ve středu
hořáků.
• Při snímání mřížek pod nádoby buďte
velmi opatrní, aby nedošlo k poškození varné desky.
Po vyčištění spotřebič osušte měkkým hadrem.
Při vysokém zahřátí může nerezová ocel
ztratit lesk. Z tohoto důvodu nesmíte vařit v
nádobách z mastku, v kameninových pánvích nebo na litinových plátech. Povrch varné desky nechraňte při používání hliníkovou
fólií.
Odstranění nečistot:
1. – Okamžitě odstraňte: roztavený
plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr.
– Spotřebič vypněte a nechte jej
vychladnout před čištěním: skvrn
od vodního kamene, vodových
kroužků, tukových skvrn nebo kovově lesklého zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na
povrch varné desky.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem s
malým množstvím čisticího prostředku.
3. Nakonec spotřebič vytřete čistým
hadrem do sucha.
Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí keramické zapalovací svíčky s kovovou elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté, aby
hořáky dobře zapalovaly, a kontrolujte průchodnost otvorů v koruně hořáků.
Pravidelná údržba
Pravidelně si v servisním středisku objednávejte kontrolu stavu přívodní plynové trubky
a nastavovače tlaku, je-li instalován.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Při zapalování plynu nevzniká
jiskra.
Možná příčina
Řešení
• Je přerušena dodávka elektrického proudu.
• Zkontrolujte, zda je spotřebič
připojen a zda je zapnut zdroj
elektrického proudu.
• Zkontrolujte pojistku. Jestliže
pojistka vypadne vícekrát,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
• Víčko hořáku a rozdělovač
plamene jsou nasazeny nesymetricky.
• Zkontrolujte, zda jsou víčko
hořáku a rozdělovač plamene správně nasazeny.
10 electrolux
Problém
Možná příčina
Řešení
Plamen zhasíná ihned po zapálení.
• Termočlánek není zahřátý na
dostatečnou teplotu.
• Po zapálení plamene podržte
ovladač stisknutý ještě asi 5
sekund.
Plynový kroužek hoří nerovnoměrně.
• Rozdělovač plamene je
ucpaný zbytky jídla.
• Zkontrolujte, zda není hlavní
tryska zanesená a zda na
rozdělovači plamene nejsou
zbytky jídel.
Pokud dojde k poruše, pokuste se nejprve
závadu odstranit sami. Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na
svého prodejce nebo místní servisní středisko.
vštěvu servisního technika nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce.
V případě chyby v obsluze spotřebiče
nebo v případě, že instalaci neprovedl
autorizovaný technik, budete muset ná1
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepící štítky následujícím způsobem:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto část
2 Nalepte jej na záruční list a uschovejte
si tuto část
3 Nalepte jej na návod k použití
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto údaje. Tyto údaje jsou k dispozici na typovém štítku.
• Označení modelu ............
• Výrobní číslo (PNC) ............
• Sériové číslo (S.N.) ............
Používejte pouze originální náhradní díly.
Můžete je zakoupit pouze v našem servisním středisku a autorizovaných obchodech
s náhradními díly.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry varné desky
Rozměry výřezu pro varnou desku
Šířka:
594 mm
Šířka:
560 mm
Délka:
510 mm
Délka:
480 mm
electrolux 11
Tepelný výkon
Kategorie:
II2H3B/P
Rychlý hořák:
3,0 kW
Středně rychlý hořák:
2,0 kW
Třída spotřebiče:
Pomocný hořák:
1,0 kW
Průměry ventilů
CELKOVÝ VÝKON:
Přívod plynu:
G20 (2H) 20 mbar = 8
kW
G30 (3B/P) 30 mbar =
567 g/h
G31 (3B/P) 30 mbar =
557 g/h
Elektrické napájení:
3
Hořák
Ø trysek v 1/100
mm
Pomocný
28
Středně rychlý
32
Rychlý
42
230 V ~ 50 Hz
Připojení plynu:
G20 (2H) 20 mbar
G 1/2"
Plynové hořáky
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON
SNÍŽENÝ
VÝKON
kW
kW
vstřikování 1/100
mm
m³/h
vstřikování 1/100
mm
Pomocný
1,0
0,33
70
0,095
50
73
Středně rychlý
2,0
0,45
96
0,190
71
145
3,0 (zemní
plyn)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
204
Rychlý
NORMÁLNÍ VÝKON
ZEMNÍ PLYN
G20 (2H) 20 mbar
LPG
(Propan-butan) G30/
G31 (3B/P) 30/30 mbar
g/h
Plynové hořáky G20 13 mbar - jen Rusko
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON
SNÍŽENÝ VÝKON
NORMÁLNÍ VÝKON
ZEMNÍ PLYN
G20 (2H) 13 mbar
kW
kW
vstřik 1/100 mm
m³/h
Pomocný
0.9
0.33
80
0.095
Středně rychlý
1.4
0.45
105
0.148
Rychlý
1.9
0.75
120
0.201
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
12 electrolux
Obalový materiál
Obalové materiály neškodí životnímu
prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové díly jsou označeny značkami: >PE<,
>PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý
obalový materiál jako domácí odpad ve
vhodném kontejneru v místě svého bydliště.
electrolux 13
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
CONTENTS
Safety information
Installation
Product description
Operation
Helpful hints and tips
13
15
18
18
19
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Environment concerns
20
20
21
22
Subject to change without notice
SAFETY INFORMATION
Warning! These instructions are only
valid in the countries whose symbols
appear on this booklet's cover.
For your safety and correct operation
of the appliance, read this manual
carefully before installation and use. Always keep these instructions with the
appliance even if you move or sell it.
Users must fully know the operation
and safety features of the appliance.
General safety
Warning! Persons (including children)
with reduced physical sensory, mental
capabilities or lack of experience and
knowledge must not use the appliance.
They must have supervision or
instruction for the operation of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get supervision to make sure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
There is a risk of suffocation and physical
injury.
• Keep children away from the appliance
during and after the operation, until the
appliance is cold.
Use
• Remove all packaging, stickers and the
protective layer of the stainless steel hob
panel (if present) from the appliance before first use. Do not remove the rating
plate. It can invalidate the guarantee.
• Set the cooking zones to the "off" position after each use.
• Burners and accessible part become hot
during and after use. Do not put cutlery
or saucepan lids on the cooking surface.
Cookware and its contents can tip over.
There is the risk of burns.
• Too hot fats and oils can ignite very
quickly. There is the risk of fire.
• Do not leave the appliance unattended
during operation.
• Always monitor the appliance during operation.
• Do not let the liquids overflow into the
holes of the top of the hob
• Do not use the hob without cookware.
• The appliance is only for domestic use.
Do not use the appliance for commercial
and industrial use.
• Only use the appliance for domestic
cooking tasks. This is to prevent physical
injury to persons or prevent damage to
property.
• Use only cookware with diameter applicable to the dimensions of burners. There
is a risk of overheating and rupture of the
glass plate (if applicable).
• Do not use a pan with diameter smaller
than burner dimension - flames will heat
up the pan handle.
• Pots must not enter the control zone.
• Do not use not stable cookware to prevent from tilt and accident.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products,
and/or fusible objects (made of plastic or
aluminium) and/or fabrics in, near or on
14 electrolux
the appliance. There is the risk of explosion or fire.
• Use only the accessories supplied with
appliance.
• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let electricity bonds touch the appliance or hot
cookware. Do not let electricity bonds
tangle.
Installation
• You must read these instructions.
The manufacturer is not responsible
for any injury to persons and pets or
damage to property caused by failure
to obey these requirements.
• To prevent the risks of structural
damage or physical injury, installation, connection of the appliance to
the power supply and gas system,
setting up and maintenance must only be done by qualified personnel in
compliance with standards and local
regulation force.
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier.
• Only use built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in
units and work surfaces that obey the
standards.
• Do not install the hob over a domestic
appliances if the installation instructions
do not allow it.
• Install the appliance only on a worktop
with flat surface.
• Do not change the specifications or modify this product. There is the risk of injury
and damage to the appliance.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety
regulations, recycling regulations, electrical safety rules etc.)
• Keep the minimum distances to other appliances and units.
• Install anti-shock protection, for example
install the drawers only with a protective
panel directly below the appliance.
• Prevent damage of the cut surfaces of
the worktop against moisture with a correct sealant.
• Seal the appliance to the worktop with no
space left with a correct sealant.
• Prevent damage to the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g.
from a dishwasher or oven.
• Do not install the appliance adjacent to
doors and below windows. Hot cookware can be hit off the hob when you
open the doors or windows.
• Before installation, make sure that the local supply conditions (gas type and pressure) agree with the adjustment of appliance. The adjustment conditions for the
appliance are on the rating plate, which
you can find near the gas supply pipe.
• This appliance is not connected to a
combustion products evacuation device.
It must be installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention must be given
to the relevant requirements regarding
ventilation.
• The use of a gas cooking appliance
cause heat and moisture in the room
in which it is installed. Make sure
that the ventilation in the kitchen is
good: keep natural ventilation holes
open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor
hood).
• More ventilation (for example opening of a window or increasing the level of mechanical ventilation where
present) is necessary when you operate the appliance with intensity for a
long time.
• Carefully obey the instructions for electrical connections. There is the risk of injury
from electrical current.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply, before you do the
maintenance work or you clean it.
• The electrical mains terminal is live.
• Make electrical mains terminal free of
voltage.
• Install correctly to give anti-shock protection.
• A loose and incorrect mains plug and
socket connections can make the terminal become too hot.
• A qualified electrician must install the
clamping connections correctly.
• Use a strain relief clamp on cable.
electrolux 15
• Use the correct mains connection cable
and replace the damaged mains cable
with applicable cable. Speak to your local
Service Force Centre.
• The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the
appliance from the mains at all poles with
a contact opening width of minimum 3
mm.
• If the fixing bracket is near to the terminal
block, always make sure the connection
cable does not come in contact with the
edge of the bracket.
• You must have correct isolation devices:
line protecting cut-outs, fuses (screw
type fuses removed from the holder),
ground leakage trips and contactors.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or
damage
– Disconnect the appliance from the
power supply.
– Cut off the mains cable where it connects with the appliance and discard it.
– Flat the external gas pipes if there are
fitted.
– Speak to your local authorised facilities
for disposal of your appliance.
INSTALLATION
Warning! The following instructions
about installation, connection and
maintenance must be carried out by
qualified personnel in compliance with
standards and local regulations in
force.
Gas Connection
Choose fixed connections or use a flexible
pipe in stainless steel in compliance with
the regulation in force. If you use flexible
metallic pipes, be careful they do not come
in touch with mobile parts or they are not
squeezed. Also be careful when the hob is
put together with an oven.
Important! Make sure that the gas supply
pressure of the appliance obeys the
recommended values. The adjustable
connection is fixed to the comprehensive
ramp by means of a threaded nut G 1/2".
Screw the parts without force, adjust the
connection in the necessary direction and
tighten everything.
1
2
3
2
4
1 End of shaft with nut
2 Washer (additional washer is only for
Slovenia and Turkey)
3 Elbow
4 Rubber pipe holder for liquid gas (only
for Slovenia and Turkey)
Flexible nonmetal pipes connection:
If it is possible to easily control the connection in its full area, you can use a flexible
pipe. Tightly attach the flexible pipe by
clamps.
Liquid gas: use the rubber pipe holder. Always engage the gasket. Then continue
with the gas connection. The flexible pipe is
prepared for apply when:
16 electrolux
– it can not get hot more than room temperature, higher than 30°C;
– it is no longer than 1500 mm;
– it shows no throttles;
– it is not subject to traction or torsion;
– it does not get in touch with cutting
edges or corners;
– it can be easily examined in order to
check its condition.
The control of preservation of the flexible
pipe consists in checking that:
– it does not show cracks, cuts, marks of
burnings on the two ends and on its full
length;
– the material is not hardened, but shows
its correct elasticity;
– the fastening clamps are not rusted;
– expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not repair the pipe, but replace it.
4. With a thin screwdriver, adjust the bypass screw position. If you change
from natural gas 20 mbar (or natural
gas 13mbar 2)) to liquid gas, fully tighten the adjustment screw in. If you
change from liquid gas to natural gas
20 mbar, undo the by-pass screw approximately 1/4 of a turn. If you change
from natural gas 20 mbar to natural gas
13 mbar2) undo the by-pass screw
about 1/4 of a turn. If you change from
liquid gas to natural gas 13 mbar2), undo the bypass screw about 1/2 of a
turn. If you change from natural gas 13
mbar2) to natural gas 20 mbar to tighten the by-pass screw about 1/4 of a
turn.
1
Important! When installation is complete,
make sure that the seal of each pipe fitting
is correct. Use a soapy solution, not a
flame!
Injectors replacement
1. Remove the pan supports.
2. Remove the caps and crowns of the
burner.
3. With a socket spanner 7 remove the injectors and replace them with the ones
which are necessary for the type of gas
you use (see table in Technical Data
section).
4. Assemble the parts, follow the same
procedure backwards.
5. Replace the rating plate (it is near the
gas supply pipe) with the one for the
new type of gas supply. You can find
this plate in the package supplied with
the appliance.
If the supply gas pressure is changeable or
different from the necessary pressure, you
must fit an applicable pressure adjuster on
the gas supply pipe.
Adjustment of minimum level
To adjust the minimum level of the burners:
1. Light the burner.
2. Turn the knob on the minimum position.
3. Remove the control knob.
2) only for Russia
1 Minimum adjustment screw
5. Make sure the flame does not go out
when you quickly turn the knob from
the maximum position to the minimum
position.
Electrical connection
• Ground the appliance according to safety
precautions.
• Make sure that the rated voltage and
type of power on the rating plate agree
with the voltage and the power of the local power supply.
• This appliance is supplied with a mains
cable. It has to be supplied with a correct
plug, able to support the load marked on
the rating plate. The plug has to be fitted
in a correct socket.
• Any electrical component must be installed or replaced by the Service Force
Centre technician or qualified service personnel.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
electrolux 17
• Make sure that there is an access to the
mains plug after installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
• The appliance must not be connected
with an extension cable, an adapter or a
multiple connection (risk of fire). Check
that the ground connection is in conformity with the standard and regulations
force.
• The power cable must be placed in such
a way that it does not touch any hot part.
• Connect the appliance to the mains with
a device that lets to disconnect the appliance from the mains at all poles with a
contact opening width of minimum 3
mm, eg. automatic line protecting cutout, earth leakage trips or fuse.
• None of a parts of the connection cable
can not get a temperature 90 °C. The
blue neutral cable must be connected to
the terminal block label with "N". The
brown (or black) phase cable (fitted in the
terminal block contact marked with "L")
must always be connected to the live
phase.
Replacement of the connection cable
To replace the connection cable use only
H05V2V2-F T90 or equivalent type. Make
sure that the cable section is applicable to
the voltage and the working temperature.
The yellow/green earth wire must be approximately 2 cm longer than the brown (or
black) phase wire.
A
10 mm
11 mm
3 mm
11 mm
A
B
A) supplied seal
B) supplied brackets
Possibilities for insertion
Kitchen unit with door
The panel installed below the hob must be
easy to remove and let an easy access in
case a technical assistance intervention is
necessary.
30 mm
Building In
a
60 mm
min. 600 mm
min. 450 mm
min. 650 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
a) Removable panel
b) Space for connections
Kitchen unit with oven
The hob recess dimensions must obey the
indication and the kitchen unit must be
18 electrolux
equipped with vents to let a continuous
supply of air. The electrical connection of
the hob and the oven must be installed
separately for safety reasons and to let easy
remove oven from the unit.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
MANUFACTURER:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1
2
3
1
2
3
4
5
5
Cooktop
Semi-rapid burner
Rapid burner
Auxiliary burner
Control knobs
4
Control knobs
Symbol
Symbol
Description
Description
minimum gas supply
no gas supply / off
position
ignition position /
maximum gas supply
OPERATION
Ignition of the burner
Warning! Be very careful when you
use open fire in kitchen environment.
Manufacturer decline any responsibility
in case misuse of the flame
Always light the burner before you put
cookware.
To light the burner:
1. Turn the control knob counterclockwise
) and
to the maximum position (
push it down.
2. Keep the control knob pushed for approximately 5 seconds; this will let thermocouple to warm up. If not, the gas
supply will be interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
electrolux 19
If after some tries the burner does not
light, check if the crown and its cap are
in correct positions.
1
2
3
4
1
2
3
4
Burner cap
Burner crown
Ignition candle
Thermocouple
it into off position and try to light the
burner again after minimum 1 minute.
Important! In the absence of electricity you
can ignite the burner without electrical
device; in this case approach the burner
with a flame, push the relevant knob down
and turn it counter-clockwise to maximum
gas release position.
If the burner accidentally goes out, turn
the control knob to the off position and
try to light the burner again after minimum 1 minute.
The spark generator can start automatically when you switch on the mains,
after installation or a power cut. It is
normal.
Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the
.
symbol
Warning! Do not keep the control
knob pushed for more than 15
seconds.
If the burner does not light after 15
seconds, release the control knob, turn
Warning! Always turn the flame down
or switch it off before you remove the
pans of the burner.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Energy savings
• If possible, always put the lids on the
pans.
• When the liquid starts to boil, turn down
the flame to barely simmer the liquid.
Warning! Use pots and pans with
bottom applicable to the dimension of
burner.
Do not use cooking vessels on the hotplate that overlap its edges.
Burner
Diameters of cookware
Rapid
180 - 260 mm
Front Semirapid
120 - 180 mm
Rear Semirapid
120 - 220 mm
Auxiliary
80 - 180 mm
Warning! Pots must not enter the
control zone.
Warning! Make sure pot handles do
not protrude over the front edge of the
cooktop and that pots are centrally
positioned on the rings in order to
achieve maximum stability and to
obtain lower gas consumption.
Do not place unstable or deformed pots on
the rings to prevent from spill and injury.
Warning! Flame diffuser are not
recommended.
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
20 electrolux
CARE AND CLEANING
Warning! Switch the appliance off and
let it cool down before you clean it.
Disconnect the appliance from the
electrical supply, before carrying out
any cleaning or maintenance work.
Warning! For safety reasons, do not
clean the appliance with steam
cleaners or high-pressure cleaners.
Warning! Do not use abrasive
cleaners, steel wool pads or acids, they
can cause damage to the appliance.
• You can remove the pan supports to
easily clean the hob.
• To clean the enamelled parts, cap and
crown, wash it with warm soapy water
and dry it carefully before you put them
back.
• Wash stainless steel parts with water,
and then dry with a soft cloth.
• The pan supports are not dishwasher
proof; they must be washed by hand.
• When you wash the pan supports by
hand, take care when you dry them as
the enamelling process occasionally
leaves rough edges. If necessary, remove
stubborn stains using a paste cleaner.
• Make sure you position the pan supports
correctly after cleaning.
• To make burners work correctly, make
sure that the arms of the pan supports
are in the centre of the burner.
• Be very careful when you replace the
pan supports to prevent the hob top
from damage.
After cleaning, dry the appliance with a soft
cloth.
The stainless steel can become tarnished if
it is too much heated. Refer to this you
must not cook with potstones, earthenware
pans or cast iron plates. Do not use aluminium foil to prevent damage the top during
operation.
Removing the dirt:
1. – Remove immediately: melting plastic, plastic foil, and food containing
sugar.
– Stop the appliance and let it cool
down before you clean: limescale
rings, water rings, fat stains, shiny
metallic discolorations. Use a special
cleaner applicable for surface of hob.
2. Clean the appliance with a damp cloth
and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
Cleaning of the spark plug
This feature is obtained through a ceramic
ignition candle with a metal electrode. Keep
these components well clean to prevent difficult lighting and check that the burner
crown holes are not obstructed.
Periodic maintenance
Periodically speak your local Service Force
Centre to check the conditions of the gas
supply pipe and the pressure adjuster, if fitted.
WHAT TO DO IF…
Problem
There is no spark when lighting
the gas
The flame is blow out immediately after ignition
Possible cause
Remedy
• There is no electrical supply
• Make sure that the unit is
connected and the electrical
supply is switched on.
• Control the fuse. If the fuse is
released more than one time,
refer to a qualified electrician.
• Burner cap and crown are
placed uneven
• Make sure that the burner
cap and crown are in correct
positions.
• Thermocouple is not heated
sufficient
• After lightning the flame,
keep the knob pushed for
approximately 5 seconds.
electrolux 21
Problem
The gas ring burns unevenly
Possible cause
Remedy
• Burner crown is blocked with
food residues
• Make sure that the injector is
not blocked and the burner
crown is clear of food particles.
If there is a fault, first try to find a solution to
the problem yourself. If you cannot find a
solution to the problem yourself, speak your
dealer or the local Service Force Centre.
If you operated the appliance incorrectly, or the installation was not carried
out by a registered engineer, the visit
from the customer service technician or
1
dealer may not take place free of
charge, even during the warranty period.
Labels supplied with the accessories
bag
Stick the adhesive labels as indicated below:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Stick it on Guarantee Card and send
this part
2 Stick it on Guarantee Card and keep
this part
3 Stick it on instruction booklet
These data are necessary to help you
quickly and correctly. These data are
available on the supplied rating plate.
• Model description .................
• Product number (PNC) .................
• Serial Number (S.N.) .................
Use the original spare parts only. They are
available at Service Force Centre and approved spare parts shops.
TECHNICAL DATA
Hob dimensions
Length:
480 mm
Width:
594 mm
Heat input
Length:
510 mm
Rapid burner:
3.0 kW
Semi-rapid burner:
2.0 kW
Auxiliary burner:
1.0 kW
Hob recess dimensions
Width:
560 mm
22 electrolux
TOTAL POWER:
G20 (2H) 20 mbar = 8
kW
G30 (3B/P) 30 mbar =
567 g/h
G31 (3B/P) 30 mbar =
557 g/h
Electric supply:
230 V ~ 50 Hz
Gas connection:
G 1/2 "
Category:
Appliance class:
By-pass diameters
II2H3B/P
Gas supply:
3
Burner
Ø By-pass in 1/100
mm
Auxiliary
28
Semi-rapid
32
Rapid
42
G20 (2H) 20 mbar
Gas burners
BURNER
NORMAL
POWER
REDUCED
POWER
kW
kW
inj. 1/100
mm
m³/h
inj. 1/100
mm
Auxiliary
1.0
0.33
70
0.095
50
73
Semi-rapid
2.0
0.45
96
0.190
71
145
3.0 (natural
gas)
2.8 (LPG)
0.75
119
0.286
86
204
Rapid
NORMAL POWER
NATURAL GAS
G20 (2H) 20 mbar
LPG
(Butane/Propane) G30/
G31 (3B/P) 30/30 mbar
g/h
Gas burners G20 13 mbar - only Russia
BURNER
NORMAL
POWER
REDUCED
POWER
NORMAL POWER
NATURAL GAS
G20 (2H) 13 mbar
kW
kW
inj. 1/100 mm
m³/h
Auxiliary
0.9
0.33
80
0.095
Semi-rapid
1.4
0.45
105
0.148
Rapid
1.9
0.75
120
0.201
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
electrolux 23
Electrolux. Thinking of you.
Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения по технике безопасности
Установка
Описание изделия
Описание работы
23
25
29
30
Полезные советы
30
Уход и очистка
31
Что делать, если ...
32
Технические данные
33
Охрана окружающей среды
34
Право на изменения сохраняется
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Данные инструкции
действительны только для стран,
обозначенных символами,
напечатанными на обложке
настоящего буклета.
опасность удушья или получения
травм.
• Не подпускайте детей к прибору во
время и после его работы, пока он не
остынет.
Для собственной безопасности и
правильной эксплуатации машины
перед ее установкой и использованием внимательно прочитайте настоящее руководство. Всегда храните настоящие инструкции вместе
с машиной, даже если передаете
или продаете ее. Пользователи
должны хорошо знать, как работает
машина, и правила безопасности
при ее эксплуатации.
Использование
• Перед началом эксплуатации прибора удалите с него все элементы упаковки, наклейки и защитную пленку
варочной панели из нержавеющей
стали (если таковая имеется). Не
снимайте табличку с техническими
данными. Это может привести к аннулированию гарантии.
• После каждого использования выключайте конфорки.
• Во время работы и после нее горелки
и прилегающие к ним части сильно
нагреваются. Не кладите столовые
приборы или крышки кастрюль на варочную панель. Посуда может опрокинуться, а ее содержимое вытечь.
Существует опасность получения
ожогов.
• Перегретый жир и растительное масло легко воспламеняются. Существует опасность пожара.
• Не оставляйте прибор без присмотра
во время его работы.
• Следите за прибором во время его
работы.
• Не допускайте попадания жидкостей
в отверстия верхней части варочной
панели.
• Не используйте варочную панель без
посуды.
Общие правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ! Лица (включая детей)
с нарушенными физическими,
сенсорными или умственными
способностями или с недостатком
опыта или знаний не должны
пользоваться данным прибором.
Они должны находиться под
присмотром или получать
инструкции от лица, ответственного
за их безопасность.
Безопасность детей
• Данным прибором могут пользоваться только взрослые. Следите за тем,
чтобы дети не играли с прибором.
• Храните все упаковочные материалы
вне досягаемости детей. Существует
24 electrolux
• Настоящий электроприбор предназначен только для бытового использования. Не используйте его в коммерческих и промышленных целях.
• Используйте прибор только для приготовления пищи в домашних условиях. Это позволит избежать травмы
или повреждения имущества.
• Используйте только ту посуду, диаметр которой соответствует размерам конфорок. Существует опасность
перегрева и повреждения стеклянной
панели (если таковая имеется).
• На используйте сковородки, диаметр
которых меньше размеров горелки пламя будет нагревать ручку сковородки.
• Нельзя ставить посуду на зону управления прибором.
• Во избежание опрокидывания и возникновения несчастного случая не используйте неустойчивую кухонную посуду.
• Не ставьте в прибор, на него или рядом с ним легковоспламеняющиеся
материалы или пропитанные ими
предметы, а также предметы из легко
плавящихся материалов (из пластика
или алюминия) и (или) тканей. Существует риск взрыва или возгорания.
• Используйте только принадлежности,
поставляемые вместе с прибором.
• Соблюдайте осторожность при подключении прибора к розеткам, расположенными на близком от него расстоянии. Не допускайте контакта
электрических проводов с прибором
или горячей посудой. Не допускайте
спутывания электропроводов.
Установка
• Перед установкой обязательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Изготовитель не несет ответственность за причинение любых травм людям и домашним животным или за повреждение имущества, возникших в результате
несоблюдения этих требований.
• Установка и подключение прибора
к электрической и газовой сети, настройка и обслуживание должны
проводиться только квалифицированным специалистом, чтобы ис-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ключить опасность повреждения
прибора или получения травмы.
Убедитесь, что прибор не поврежден
при транспортировке. Не подключайте поврежденный прибор. В случае
необходимости обратитесь в магазин,
где был приобретен прибор.
Встраиваемые приборы можно эксплуатировать лишь после их установки в мебель и на рабочие поверхности, отвечающие требованиям соответствующих стандартов.
Не устанавливайте варочную панель
над бытовыми приборами, если инструкции по их установке запрещают
подобную установку.
Варочную панель следует встраивать
только в столешницу с ровной поверхностью.
Не изменяйте параметры и не вносите изменений в конструкцию данного
прибора. Существует опасность получения травм и повреждения прибора.
Неукоснительно соблюдайте законы,
распоряжения, предписания и нормы
(требования техники безопасности,
правила и порядок утилизации, правила техники электробезопасности и
т.д.), действующие в стране, на территории которой используется прибор.
Выдерживайте допустимые минимальные зазоры между соседними
приборами.
Обеспечьте защиту от поражения
электрическим током; например, устанавливайте выдвижные ящики
только при наличии защитной панели
непосредственно под прибором.
Поверхности срезов в столешнице
необходимо защитить от воздействия
влаги соответствующим герметиком.
Стык электроприбора и столешницы
должен быть полностью и без зазоров заполнен соответствующим герметиком.
Защитите нижнюю часть прибора от
воздействия пара и влаги, например,
от посудомоечной машины или духового шкафа.
Не устанавливайте прибор возле дверей и под окнами. Открывающиеся
двери или окна могут сбить с варочной панели горячую посуду.
electrolux 25
• Перед установкой убедитесь, что настройки прибора соответствуют характеристикам сети газоснабжения
(типу газа и давлению в сети). Параметры настроек данного прибора указаны на табличке с техническими характеристиками, которая находится
рядом с трубой подвода газа.
• Данный прибор не соединяется с вытяжным устройством. Он должен
быть установлен и подключен в соответствии с действующими правилами. Особое внимание следует уделить соблюдению требований в отношении вентиляции.
• При использовании газового прибора для приготовления пищи в
помещении, в котором он установлен, выделяются тепло и влага.
Убедитесь, что в кухне имеется хорошая вентиляция: держите открытыми отверстия для естественной
вентиляции или установите устройство для механической вытяжки (вытяжной вентилятор).
• При необходимости, во время интенсивного и длительного использования прибора, обеспечьте дополнительную вентиляцию (например, откройте окно или установите
более высокую мощность устройства механической вытяжки, если
имеется).
• Тщательно соблюдайте инструкцию
по подключению к электросети. Существует опасность поражения электрическим током.
• Перед проведением технического
обслуживания или чисткой прибора отсоедините его от сети электропитания.
• Клеммная колодка находится под напряжением.
• Обесточьте клеммную колодку.
• Производите установку так, чтобы
обеспечить защиту от поражения
электрическим током.
• Несоответствие, а также неплотное
прилегание вилки и розетки, может
привести к перегреву контактов.
• Подсоединение к клеммам должно
производиться квалифицированным
электриком.
• Используйте кабельный зажим для
сетевого кабеля.
• Используйте соответствующий сетевой кабель; для замены поврежденного сетевого кабеля используйте кабель, подходящий по характеристикам. Обратитесь в местный сервисный центр.
• Прибор должен быть подключен через устройство, позволяющее отсоединять его от электросети так, чтобы
расстояние между всеми разомкнутыми контактами было не менее 3 мм.
• Если фиксирующий кронштейн расположен рядом с клеммным блоком,
убедитесь в том, что соединительный
кабель не находится в контакте с
краем кронштейна.
• Следует использовать подходящие
устройства для изоляции: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
Утилизация прибора
• Для предотвращения риска получения травм или повреждения имущества выполните следующие действия:
– Отключите питание прибора.
– Отрежьте и утилизируйте сетевой
шнур.
– Расплющите наружные газовые
трубы, если они имеются.
– По поводу утилизации прибора обратитесь в местную авторизованную службу.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ! Следующие указания
по установке, подключению и
техобслуживанию относятся к
операциям, которые должны
выполняться только
квалифицированными
26 electrolux
специалистами в соответствии с
действующими стандартами и
местными нормами.
Подсоединение к системе
газоснабжения
Для подключения следует использовать
неподвижное соединение либо гибкий
шланг в оплетке из нержавеющей стали
в соответствии с действующими нормами. При использовании гибких шлангов
в металлической оплетке необходимо
тщательно проследить, чтобы они не
соприкасались с подвижными элементами и не пережимались. Также будьте
осторожны при подключении варочной
панели к духовому шкафу.
ВАЖНО! Убедитесь, что давление
подачи газа соответствует
рекомендуемой величине.
Регулируемое колено крепится к трубе
газовой магистрали с помощью гайки G
1/2". Закрутите все детали, не
прикладывая чрезмерных усилий,
выставите колено в нужном
направлении и затяните все резьбовые
соединения.
1
2
3
2
4
1 Конец трубы с гайкой
2 Прокладка (дополнительная прокладка входит в комплекты поставок
только для Словении и Турции)
3 Колено
4 Держатель резиновой трубы для
сжиженного газа (только для Словении и Турции)
Подключение с помощью гибкого
шланга без металлической оплетки
При наличии возможности свободно
проверять состояние подсоединения на
всем его протяжении допускается использовать гибкий шланг. Надежно закрепите гибкий шланг при помощи хомутов.
Сжиженный газ: используйте штуцер
для резиновых шлангов. Необходимо
всегда устанавливать прокладку. Затем
приступайте к выполнению подсоединения. Гибкий шланг можно использовать
при соблюдении следующих условий:
– шланг не должен нагреваться выше
комнатной температуры (выше 30°C);
– длина шланга не превышает 1500
мм;
– в шланге отсутствуют участки сужения просвета;
– шланг не натянут и не перекручен;
– шланг не соприкасается с острыми
кромками или углами;
– шланг можно легко осмотреть для
проверки его состояния.
При выполнении проверки состояния
гибкого шланга необходимо обследовать шланг на предмет того, что:
– как на концах шланга, так и на всем
его протяжении отсутствуют трещины, надрезы или следы обгорания;
– материал шланга не стал жестким и
сохраняет нормальную эластичность;
– на хомутах крепления отсутствует
ржавчина;
– срок службы шланга не истек.
При выявлении одного или нескольких
дефектов следует заменить шланг, а не
ремонтировать его.
ВАЖНО! По завершении монтажа
проверьте герметичность всех трубных
соединений. Проверку следует
выполнять с помощью мыльного
раствора, ни в коем случае не
применяйте для этого открытое
пламя!
Замена инжекторов горелок
1. Снимите решетки горелок.
2. Снимите с горелок крышки и рассекатели пламени.
electrolux 27
3. С помощью торцевого ключа 7 отвинтите инжекторы и замените их
на те, которые соответствуют используемому типу газа (см. таблицу
"Технические данные").
4. Установите все детали на место,
выполнив вышеприведенную последовательность действий в обратном
порядке.
5. Замените табличку с техническими
данными (размещенную вблизи трубы подвода газа) табличкой, соответствующей новому типу используемого газа. Эта табличка находится в пакете с принадлежностями,
поставляемыми вместе с прибором.
Если давление подачи газа отличается
от требуемой величины или подвержено колебаниям, на трубу подачи газа
следует установить соответствующий
регулятор давления в соответствии с
действующими нормами.
Регулировка минимального уровня
пламени
Для регулировки минимального уровня
пламени горелок:
1. Зажгите горелку.
2. Поверните ручку в положение, соответствующее минимальному пламени.
3. Снимите ручку управления.
4. Тонкой отверткой отрегулируйте положение винта обводного клапана.
При переходе с подачи природного
газа 20 мбар (или природного газа
13 мбар 3)) на подачу сжиженного
газа, полностью затяните регулировочный винт. При переходе с подачи сжиженного газа на природный
газ 20 мбар выверните регулировочный винт примерно на 1/4 оборота. При переходе с подачи природного газа 20 мбар на природный
газ 13 мбар 3) выверните регулировочный винт обратно примерно на
1/4 оборота. При переходе с подачи
сжиженного газа на природный газ
13 мбар 3) выверните регулировочный винт обратно примерно на 1/2
оборота. При переходе с подачи
природного газа 13 мбар 3) на природный газ 20 мбар заверните регулировочный винт примерно на 1/4
оборота.
1
1 Винт регулировки минимума
5. Убедитесь, что пламя не гаснет при
быстром повороте ручки из максимального в минимальное положение.
Подключение к электросети
• Заземлите прибор в соответствии с
требованиями техники безопасности.
• Проверьте, чтобы напряжение и тип
электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствовали напряжению и
типу электропитания местной электросети.
3) только для устройств, поставляемых в Россию
28 electrolux
• В комплект поставки прибора входит
сетевой кабель. Его следует оборудовать вилкой, соответствующей нагрузке, указанной на табличке с техническими данными. Вилку следует
вставлять в розетку надлежащего типа и мощности.
• Установка или замена любых электрических компонентов должна выполняться только сотрудником сервисного центра или квалифицированным специалистом.
• Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
• Убедитесь, что после установки к
вилке имеется доступ.
• Для отключения прибора от электросети не тяните за сетевой кабель.
Всегда беритесь за вилку.
• Запрещается подключать прибор через удлинитель, переходник или
тройник (опасность возгорания). Проверьте заземление на соответствие
стандартам и нормативам.
• Кабель электропитания должен быть
расположен таким образом, чтобы он
не касался горячих частей прибора.
• При подключении к электросети необходимо обеспечить наличие устройства, которое позволяет полностью
отключать прибор от сети с минимальным зазором между контактами
3 мм, например, защитного автоматического выключателя, защитных выключателей, срабатывающих в случае замыкания на заземление, или
плавкого предохранителя.
• Ни одна из частей соединительного
кабеля не должна нагреваться до
температуры 90°C. Синий нейтральный провод должен быть подсоединен к клеммной колодке с буквой "N".
Коричневый (или черный) фазовый
провод (подключен к контакту клеммной колодки, помеченному буквой "L")
всегда должен соединяться с фазой
сети.
Замена сетевого шнура
При замене сетевого шнура используйте только специальный кабель типа
H05V2V2-F T90 или эквивалентный.
Удостоверьтесь, что провод имеет се-
чение, допускающее его использование
при данном напряжении и рабочей температуре. Желто-зеленый провод заземления должен быть примерно на 2 см
длиннее коричневого (или черного) провода, идущего на фазу.
Встраивание
min. 600 mm
min. 450 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
A
10 mm
11 mm
3 mm
11 mm
A
B
A) идущая в комплекте герметизирующая прокладка
B) идущие в комплекте крепежные скобы
Возможности встраивания
Кухонный шкаф с дверцей
Панель, установленная под варочной
панелью, должна легко сниматься для
electrolux 29
обеспечения доступа к узлам, нуждающимся в техническом обслуживании.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
мотрены вентиляционные отверстия
для постоянного притока воздуха. Из
соображений безопасности, а также для
упрощения процедуры извлечения духового шкафа из шкафа, электрические
соединения для варочной панели и духового шкафа должны быть выполнены
раздельно.
b
a) Съемная панель
b) Пространство для подключения проводов
Кухонный шкаф с духовым шкафом
Размеры ниши под варочную панель
должны соответствовать указанным, в
кухонном шкафу должны быть предус-
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ИТАЛИЯ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Функциональные элементы варочной панели
1
2
3
1 Варочная панель
2 Горелка для ускоренного приготовления
3 Горелка повышенной мощности
4 Вспомогательная горелка
5 Ручки управления
5
4
Ручки управления
Символ
Символ
Описание
отсутствует подача
газа / положение
ВЫКЛ
положение розжига / максимальной
подачи газа
Описание
минимальная подача газа
30 electrolux
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Розжиг горелки
ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны
при использовании открытого огня
на кухне. Изготовитель не несет
ответственности в случае
неправильного обращения с огнем
Всегда зажигайте горелку перед
тем, как ставить на нее посуду.
Включение горелки:
1. Поверните ручку управления против
часовой стрелки в положение мак) и нажмите на нее.
симума (
2. Удерживайте ручку управления нажатой приблизительно 5 секунд; это
необходимо, чтобы термопара нагрелась. В противном случае подача газа будет прекращена.
3. Отрегулируйте пламя после того,
как оно станет равномерным.
Если после нескольких попыток зажечь горелку не удалось, проверьте
правильность положения рассекателя и крышки горелки.
1
2
3
4
1 Крышка горелки
2 Рассекатель горелки
3 Свеча розжига
4 Термопара
ВНИМАНИЕ! Не удерживайте ручку
управления нажатой более 15
секунд.
Если горелка не загорится через 15
секунд, отпустите ручку управления, установите ее в положение
"Выкл" и попробуйте выполнить
розжиг горелки снова как минимум
через 1 минуту.
ВАЖНО! При отсутствии
электропитания можно зажигать
горелку без помощи электроподжига;
для этого поднесите к горелке источник
огня, нажмите соответствующую ручку
и поверните ее против часовой стрелки
в положение максимальной подачи
газа.
Если горелка случайно погаснет,
установите соответствующую ручку
управления в положение "Выкл" и
попробуйте выполнить розжиг горелки снова как минимум через 1
минуту.
Электророзжиг может срабатывать
автоматически при подаче электропитания на прибор после установки
или восстановления электроснабжения. Это - нормальное явление.
Выключение горелки
Чтобы потушить пламя, поверните руч.
ку на символ
ВНИМАНИЕ! Прежде чем снимать
посуду с горелки, сначала всегда
уменьшайте ее пламя или
выключайте ее.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Экономия энергии
• По возможности всегда накрывайте
посуду крышками.
• Как только жидкость начинает закипать, уменьшайте пламя горелки до
самого низкого уровня, достаточного
для кипения жидкости.
ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь посудой,
дно которой подходит по размеру к
используемой конфорке.
Не пользуйтесь кухонной посудой,
если ее дно выходит за края варочной панели.
electrolux 31
Горелка
Диаметры посуды
достигается максимальная
устойчивость.
Быстрая
180 - 260 мм
Фронтальная горелка
для ускоренного
приготовления
120 - 180 мм
Не ставьте на конфорки неустойчивую
или деформированную посуду. Это может привести к разбрызгиванию ее содержимого и возникновению несчастного случая.
Задняя горелка для
ускоренного приготовления
120 - 220 мм
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется
использование рассекателей
пламени.
Вспомогательная
80 - 180 мм
ВНИМАНИЕ! Нельзя ставить
посуду на зону управления
прибором.
ВНИМАНИЕ! Следите, чтобы
кастрюля не выступала за края
варочной панели и стояла на
горелке по центру – таким образом
снижается расход газа и
Информация об акриламидах
ВАЖНО! Согласно самым последним
научным исследованиям жарка
пищевых продуктов (в частности,
крахмалосодержащих) может
представлять опасность для здоровья
из-за образования акриламидов.
Поэтому мы рекомендуем жарить
продукты при минимально возможной
температуре и не обжаривать их до
образования корочки интенсивного
коричневого цвета.
УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! Перед чисткой
выключите прибор и дайте ему
остыть. Перед проведением
технического обслуживания или
чисткой прибора отсоедините его от
сети электропитания и подождите,
пока он остынет
ВНИМАНИЕ! Чистка прибора
струей пара или очистителем
высокого давления запрещена из
соображений безопасности.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
абразивные чистящие средства,
металлические мочалки или
кислоты, поскольку они могут
вызвать повреждение прибора.
• Подставки для посуды снимаются
для облегчения чистки варочной панели.
• Для мытья эмалированных элементов, крышки и рассекателя вымойте
их водой с мылом и тщательно просушите перед установкой на место.
• Промойте элементы из нержавеющей
стали водой, а затем вытрите насухо
мягкой тряпкой.
• Подставки для посуды не предназначены для мойки в посудомоечной машине; их необходимо мыть вручную.
• При мойке подставок для посуды
вручную будьте внимательны, когда
их протираете, так как у них могут
быть острые края. При необходимости удалите трудноудалимые загрязнения с помощью чистящей пасты.
• Убедитесь в правильности установки
подставок для посуды после очистки.
• Чтобы горелки работали надлежащим образом, убедитесь, что стержни
подставок для посуды находятся в
центре горелки.
• Чтобы не повредить варочную панель, будьте внимательны при установке подставок для посуды.
После чистки вытрите прибор насухо
мягкой тканью.
Под воздействием высокой температуры нержавеющая сталь может потускнеть. Поэтому запрещается использо-
32 electrolux
вать для приготовления пищи глиняную
или керамическую посуду, а также чугунные подставки. Чтобы предотвратить повреждение верхней части варочной панели во время эксплуатации, не
используйте алюминиевую фольгу.
Удаление загрязнений:
1. – Удалить немедленно: расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку и пищевые продукты, содержащие сахар.
– Выключите устройство и дайте
ему остыть, прежде, чем очищать от: известковых отложений,
водяных разводов, пятен жира,
блестящих обесцвеченных пятен.
Используйте для очистки специальное средство, предназначенное для данной поверхности.
2. Чистить прибор следует влажной
тканью с небольшим количеством
моющего средства.
3. По окончании очистки насухо вытрите прибор чистой тканью.
Очистка свечи зажигания
Электрический розжиг выполняется с
помощью керамической свечи зажигания и металлического электрода. Содержите эти детали в чистоте для предотвращения трудностей с розжигом, а
также проверяйте, чтобы отверстия в
рассекателе пламени горелки не были
засорены.
Периодическое техобслуживание
Периодически обращайтесь в местный
авторизованный сервисный центр для
проверки состояния трубы подачи газа
и редуктора, если таковым оборудована ваша варочная панель.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
• Отсутствует электропитание
• Убедитесь в том, что прибор подключен к электросети и электроэнергия подается.
• Проверьте предохранитель. Если предохранитель сработает повторно,
обратитесь к квалифицированному электрику.
• Крышка и рассекатель горелки установлены неровно
• Убедитесь, что крышка и
рассекатель горелки установлены правильно.
Пламя гаснет сразу после
розжига
• Термопара недостаточно
нагрелась
• После появления пламени
удерживайте ручку нажатой около 5 секунд.
Газ неравномерно горит по
окружности горелки
• Рассекатель горелки засорен остатками пищи
• Убедитесь, что инжектор
не засорен, а в рассекателе горелки нет остатков
пищи.
При розжиге газа отсутствует искра
В случае неисправности сначала попытайтесь самостоятельно найти решение
проблемы. Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность,
обращайтесь к продавцу или в местный
авторизованный сервисный центр.
Если прибор эксплуатировался неправильно или установка была вы-
полнена не сертифицированным
специалистом, посещение техника
сервисного центра или поставщика
может оказаться платным даже во
время гарантийного срока.
electrolux 33
Наклейки, вложенные в пакет с
принадлежностями
Приклейте самоклеющиеся наклейки,
как указано ниже:
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Приклеить на гарантийный талон и
отправить
2 Приклеить на гарантийный талон и
сохранить
3 Приклеить на инструкцию по эксплуатации
Чтобы быстро получить надлежащую помощь, необходимо предоставить следующие данные. Они приве-
дены на табличке с техническими
данными.
• Название модели .................
• Номер изделия (PNC) .................
• Серийный номер (S.N.) .................
Следует использовать только оригинальные запасные части. Их можно
приобрести в сервисном центре и авторизованных магазинах запчастей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры варочной панели
Ширина:
594 мм
Длина:
510 мм
Размеры выреза для варочной
поверхности
Ширина:
560 мм
Длина:
480 мм
Тепловая мощность
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ:
Электропитание:
Подключение к газовой магистрали:
Категория:
Горелка повышенной мощности:
3 кВт
Горелка для ускоренного приготовления:
2 кВт
Вспомогательная
горелка:
1 кВт
Подвод газа:
Класс прибора:
G20 (2H) 20 мбар =
8 кВт
G30 (3B/P) 30 мбар
= 567 г/час
G31 (3B/P) 30 мбар
= 557 г/час
230 В ~ 50 Гц
G 1/2"
II2H3B/P
G20 (2H) 20 мбар
3
34 electrolux
Диаметры обводных клапанов
Горелка
Ø обводного клапана в 1/100 мм
Вспомогательная
28
Для ускоренного
приготовления
32
Горелка
Ø обводного клапана в 1/100 мм
Повышенной мощности
42
Газовые горелки
ГОРЕЛКА
ОБЫЧНАЯ
МОЩНОСТЬ
ПОНИЖЕННАЯ
МОЩНОСТЬ
ОБЫЧНАЯ МОЩНОСТЬ
кВт
кВт
инж. 1/100
мм
м³/час
инж. 1/100
мм
г/час
Вспомогательная
1
0,33
70
0,095
50
73
Для ускоренного
приготовления
2
0,45
96
0,190
71
145
Повышенной мощности
3 (природный газ)
2,8 (сжиженный газ)
0,75
119
0,286
86
204
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
G20 (2H) 20 мбар
Сжиженный газ
(Бутан/Пропан) G30/
G31 (3B/P) 30/30 мбар
Газовые горелки G20 13 мбар - только для России
ГОРЕЛКА
ОБЫЧНАЯ
МОЩНОСТЬ
ПОНИЖЕННАЯ
МОЩНОСТЬ
ОБЫЧНАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
G20 (2H) 13 мбар
кВт
кВт
инж. 1/100 мм
м³/час
Вспомогательная
0.9
0.33
80
0.095
Для ускоренного
приготовления
1.4
0.45
105
0.148
Повышенной
мощности
1.9
0.75
120
0.201
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения
с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
electrolux 35
Упаковочные материалы
Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из
которого они изготовлены: >PE<
(полиэтилен), >PS< (полистирол) и
т.п. Упаковочные материалы следует выбрасывать как бытовые отходы в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации
отходов.
36 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostné pokyny
36 Ošetrovanie a čistenie
43
Inštalácia
38 Čo robiť, keď...
43
Popis výrobku
41 Technické údaje
44
Prevádzka
41 Ochrana životného prostredia
45
Užitočné rady a tipy
42
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Varovanie Tento návod platí iba v
krajinách, ktorých symboly sa uvádzajú
na jeho obálke.
V záujme vašej bezpečnosti a správnej
činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním spotrebiča prečítajte
tento návod na používanie. Návod musí
ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania alebo predaja inej osobe.
Používatelia musia poznať spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri
používaní spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie Spotrebič nesmú používať
osoby (vrátane detí) so zníženými
zmyslovými a duševnými schopnosťami
alebo bez potrebných skúseností a
vedomostí. Musí sa zabezpečiť dohľad
alebo ich poučenie o používaní
spotrebiča osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Detská poistka
• Spotrebič smú používať výhradne dospelé osoby. Dohliadajte na deti, aby sa nehrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia a fyzického
zranenia.
• Počas prevádzky spotrebiča a po nej
udržujte deti mimo spotrebiča, až kým
spotrebič nevychladne.
Používanie
• Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte všetky obaly, nálepky a ochrannú
vrstvu na ovládacom paneli z nehrdzavejúcej ocele (ak sa na ňom nachádzajú).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neodstraňujte typový štítok. Môže tým
zaniknúť záruka.
Po každom použití varné zóny nastavte
do polohy „vypnuté“ (off).
Horáky a dostupné diely sa počas používania a po ňom môžu veľmi zohriať. Na
varnú plochu neklaďte príbor ani pokrievky. Kuchynský riad a jeho obsah sa môžu
prevrhnúť. Hrozí riziko popálenín.
Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko
vznietiť. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
Na spotrebič počas používania neustále
dohliadajte.
Dbajte na to, aby vykypené kvapaliny nevtiekli do otvorov vo vrchnej časti varného
panela.
Varný panel nepoužívajte bez kuchynského riadu.
Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné ani priemyselné účely.
Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Predídete tak fyzickému poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku.
Používajte iba kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim rozmerom horákov.
Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a prasknutia skleneného panela (ak je k dispozícii).
Nepoužívajte varné nádoby s menším
priemerom, ako je veľkosť horáka – plameň by mohol zahriať rukoväť.
Hrnce sa nesmú dostať na ovládací panel.
electrolux 37
• Nepoužívajte nestabilný kuchynský riad,
aby sa predišlo jeho prevrhnutiu a následnej nehode.
• Nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň horľavé produkty, alebo
predmety obsahujúce horľavé látky,
predmety, ktoré by sa mohli roztaviť (zhotovené z plastu alebo hliníka), ani textilu.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.
• Pri pripájaní spotrebiča k okolitým zásuvkám postupujte opatrne. Nedovoľte, aby
sa spotrebiča alebo horúceho riadu dotýkali elektrické napájacie káble. Nedovoľte, aby sa elektrické napájacie káble zamotali.
Inštalácia
• Prečítajte si tieto pokyny. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu osôb
ani domácich zvierat, ani za ujmu na
majetku spôsobenú nedodržiavaním
nasledujúcich požiadaviek.
• Aby sa predišlo riziku poškodenia
spotrebiča a majetku a fyzickému
zraneniu, inštaláciu, pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti a plynovému rozvodu, nastavenie a údržbu
spotrebiča zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi; všetky úkony musia
byť vykonané podľa príslušných noriem a miestnych predpisov.
• Uistite sa, že spotrebič nebol pri preprave
poškodený. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné, obráťte sa na
dodávateľa.
• Zabudovateľné spotrebiče sa môžu používať až po zabudovaní do vhodnej skrinky alebo pracovnej dosky, ktoré vyhovujú
platným normám.
• Neinštalujte varný panel nad domáce
spotrebiče, pokiaľ to inštalačné pokyny
nedovoľujú.
• Spotrebič inštalujte iba do pracovného
priestoru s rovným povrchom.
• Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča
ani ho nemodifikujte. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Dôsledne dodržiavajte zákony, nariadenia, smernice a normy platné v krajine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
použitia (bezpečnostné pravidlá, predpisy
o recyklácii, pravidlá elektrickej bezpečnosti atď.)
Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od
iných spotrebičov a nábytku.
Zabezpečte ochranu proti nebezpečnému zásahu elektrickým prúdom správnou
inštaláciou spotrebiča, napr. zásuvky môžete namontovať iba spolu s ochranným
panelom pod spotrebičom.
Vyrezaný otvor v pracovnej doske chráňte proti vlhkosti vhodným tesniacim materiálom.
Spotrebič utesnite na pracovnej doske
správnym tesniacim materiálom tak, aby
nezostával žiadny voľný priestor.
Chráňte spodnú stranu spotrebiča pred
parou a vlhkosťou, napr. z umývačky riadu alebo rúry.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod
oknami. Inak môžu dvere alebo okno
zhodiť horúci kuchynský riad z varného
panela.
Pred inštaláciou skontrolujte, či podmienky v miestnych rozvodoch (druh a tlak
plynu) súhlasia s nastavením spotrebiča.
Podmienky nastavenia pre tento spotrebič sú uvedené na typovom štítku, ktorý
sa nachádza v blízkosti rúry prívodu plynu.
Tento spotrebič nie je zapojený k zariadeniu na odvod spalín. Musí byť nainštalovaný a pripojený v súlade s platnými
predpismi na inštaláciu. Mimoriadnu pozornosť venujte príslušným požiadavkám
na vetranie.
Používanie plynového spotrebiča na
prípravu jedál spôsobuje tvorbu tepla
a vlhkosti v miestnosti, v ktorej je nainštalovaný. Skontrolujte, či je vetranie v kuchyni dostatočné: otvory na
prirodzené vetranie nechávajte otvorené alebo nainštalujte mechanické
vetracie zariadenie (mechanický odsávací digestor).
Ak intenzívne používate spotrebič dlhý čas, je potrebné doplnkové vetranie (napríklad otvorenie okna alebo
zvýšenie intenzity mechanického vetrania, ak je k dispozícii).
Dôsledne dodržiavajte pokyny pre elektrické zapojenie. Hrozí riziko zranenia
elektrickým prúdom.
38 electrolux
• Pred akýmikoľvek čistiacimi prácami
alebo údržbou odpojte spotrebič od
elektrickej siete.
• Svorkovnica prívodu elektrickej energie je
pod napätím.
• Odpojte svorkovnicu prívodu elektrickej
energie od napätia.
• Kvalifikovanou montážou zabezpečte
ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
• Voľné a neodborne zhotovené spoje zásuvky alebo zástrčky môžu spôsobiť prehriatie svorkovnice.
• Svorky musí správne zapojiť kvalifikovaný
elektrikár.
• Odľahčite ťah kábla pomocou vhodnej
káblovej svorky.
• Použite vhodný prívodný elektrický kábel
a poškodený kábel vymeňte za správny
príslušný kábel. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
• Elektrické zapojenie spotrebiča musí obsahovať zariadenie s možnosťou odpoje-
nia všetkých pólov spotrebiča od siete,
pričom vzdialenosť kontaktov zariadenia
musí byť aspoň 3 mm.
• Ak je upevňovacia konzola v blízkosti
svorkovnice, vždy sa uistite, že sa napájací kábel nedotýka okraja konzoly.
• Musia sa používať správne izolačné zariadenia: ochranné ističe, poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
Likvidácia spotrebiča
• Aby ste predišli riziku fyzického zranenia
alebo poškodenia
– Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte prívodný kábel na mieste, kde
vstupuje do spotrebiča a zlikvidujte ho.
– Ak je k spotrebiču pripojené vonkajšie
plynové potrubie, zlisujte ho.
– Informácie o likvidácii spotrebiča vám
poskytnú miestne úrady.
INŠTALÁCIA
Varovanie Úkony podľa nasledujúcich
pokynov na inštaláciu, pripojenie a
údržbu môže vykonať výhradne
vyškolený pracovník v súlade s
platnými normami a miestnymi
predpismi.
Plynová prípojka
Zvoľte pevné prípojky alebo použite ohybné
antikorové trubičky, v súlade s platnými
normami. Ak použijete ohybné kovové trubičky, dávajte pozor, aby sa nedotýkali pohyblivých častí alebo aby neboli zalomené
ani stlačené. Dávajte pozor predovšetkým
pri montáži varnej dosky v kombinácii s rúrou.
Dôležité upozornenie Uistite sa, že tlak
privádzaného plynu spotrebiča vyhovuje
charakteristikám spotrebiča. Nastaviteľná
prípojka je upevnená k ústrednej prípojke
plynu pomocou matice so závitom G 1/2".
Utiahnite diely rukou, bez použitia sily,
upravte požadovaný smer prípojky a potom
všetko dobre utiahnite.
1
2
3
2
4
1 Koniec hriadeľa s maticou
2 Podložka (doplnková podložka je k dispozícii len pre Slovinsko a Turecko)
3 Koleno
4 Držiak gumenej hadičky pre propán-bután (len pre Slovinsko a Turecko)
Ohybné nekovové hadičky
Ak sa dá prípojka jednoducho kontrolovať
po celej dĺžke, môžete použiť ohybnú ha-
electrolux 39
dičku. Ohybnú hadičku pevne prichyťte
svorkami.
Skvapalnený plyn: použite držiak na gumovú hadičku. Vždy namontujte tesnenie.
Potom pokračujte s plynovou prípojkou.
Ohybná hadička je vhodná na použitie, keď:
– nedosiahne vyššiu teplotu ako je izbová
teplota, teda viac ako 30°C;
– nie je dlhšia ako 1500 mm;
– nie je priškrtená;
– nie je príliš napnutá alebo skrútená;
– nebude sa dotýkať ostrých okrajov a
hrán;
– dá sa jednoducho skontrolovať jej stav.
Kontrola neporušenosti ohybnej hadičky
pozostáva z kontroly, či:
– na nej nie sú praskliny, rezy, znaky obhorenia na oboch koncoch, ale aj po celej
dĺžke;
– materiál nestvrdol, či je správne elastický;
– nezhrdzaveli upevňovacie svorky;
– neuplynula doba životnosti.
Ak zistíte nejakú chybu, hadičku neopravujte, ale vymeňte ju.
2. Otočte gombík do minimálnej polohy.
3. Vyberte ovládací gombík.
4. Pomocou skrutkovača nastavte polohu
obtokovej skrutky. Pri prechode zo
zemného plynu 20 mbar (alebo zemného plynu 13 mbar 4)) na skvapalnený
plyn, pevne dotiahnite nastavovaciu
skrutku. Pri prechode zo skvapalneného plynu na zemný plyn 20 mbar odskrutkujte prietokovú skrutku približne o
1/4 otáčky. Pri prechode zo zemného
plynu 20 mbar na zemný plyn 13 mbar
4) odskrutkujte prietokovú skrutku približne o 1/4 otáčky. Pri prechode zo
skvapalneného plynu na zemný plyn 13
mbar 4) odskrutkujte prietokovú skrutku
približne o 1/2 otáčky. Pri prechode zo
zemného plynu 13 mbar 4) na zemný
plyn 20 mbar odskrutkujte prietokovú
skrutku približne o 1/4 otáčky.
1
Dôležité upozornenie Po ukončení
inštalácie sa uistite, že je prípojka správne
utesnená. Použite vodu so saponátom, nie
plameň!
Výmena dýz
1. Vyberte mriežky nad horákmi.
2. Vyberte viečka a korunky horákov.
3. Maticovým kľúčom 7 vyberte dýzy a vymeňte ich za dýzy určené pre privádzaný druh plynu (pozrite tabuľku v časti
Technické údaje).
4. Namontujte diely, postupujte v opačnom poradí.
5. Typový štítok (nachádza sa v blízkosti
rúrky prívodu plynu) vymeňte za štítok
pre nový druh privádzaného plynu. Tento štítok nájdete vo vrecku priloženom k
spotrebiču.
Ak je tlak plynu nerovnomerný alebo je
odlišný od požadovaného tlaku, musíte na
plynovú prípojku namontovať regulátor tlaku.
Nastavenie minimálnej úrovne
Úprava minimálnej úrovne horákov:
1. Zapáľte horák.
4) iba pre Rusko
1 Skrutka nastavenia minima
5. Nakoniec skontrolujte, či plameň nezhasne pri rýchlom otočení gombíka z
maximálnej do minimálnej polohy.
Zapojenie do elektrickej siete
• Spotrebič uzemnite v súlade s bezpečnostnými predpismi.
• Skontrolujte, či nominálne napätie, typ
prúdu a príkon uvedené na štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej
siete.
• Spotrebič sa dodáva s prívodným elektrickým káblom. Ku káblu treba pripojiť
vhodnú zástrčku, ktorá zodpovedá zaťaženiu uvedenému na typovom štítku. Zástrčku treba zapojiť do vhodnej zásuvky.
• Akýkoľvek elektrický komponent smie vymeniť iba technik autorizovaného servis-
40 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
ného strediska alebo kvalifikovaný servisný pracovník.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Spotrebič sa nesmie pripájať pomocou
predlžovacieho kábla, adaptéra alebo
rozdvojky (hrozí riziko požiaru). Skontrolujte, či je uzemnenie v súlade s príslušnou normou a predpismi.
Napájací kábel nesmie byť umiestnený
tak, aby sa dotýkal horúcich častí.
Pri zapojení spotrebiča do elektrickej siete musíte použiť elektrické odpojovacie
zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých
póloch a ktoré má vzdialenosť medzi
kontaktmi aspoň 3 mm, napr. automatický istič alebo poistku.
Žiadna časť napájacieho kábla nesmie
byť vystavená teplote vyššej ako 90 °C.
Modrý nulový vodič musí byť pripojený k
svorke označenej „N“ na svorkovnici.
Hnedý (alebo čierny) fázový vodič (pripojený k svorke označenej „L“ na svorkovnici) sa vždy musí pripojiť k fázovému (živému) kontaktu.
Výmena napájacieho kábla
Ak chcete napájací kábel vymeniť, použite
iba typ H05V2V2-F T90 alebo ekvivalent.
Skontrolujte, či zvolený kábel vyhovuje danému napätiu a pracovnej teplote. Žlto/zelený uzemňovací vodič musí byť o približne
2 cm dlhší ako hnedý (alebo čierny) fázový
vodič.
10 mm
11 mm
A
B
A) dodané tesnenie
B) dodané konzoly
Možnosti zabudovania
Kuchynský dielec s dvierkami
Ochranná priečka nainštalovaná pod varným panelom sa musí jednoducho vyberať
a v prípade potreby zásahu servisného pracovníka musí byť spotrebič jednoducho prístupný.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
min. 600 mm
min. 450 mm
11 mm
3 mm
a
60 mm
Zabudovanie
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
A
560 mm
a) Vyberateľný panel
b) Priestor pre prípojky
Kuchynský dielec s rúrou
Rozmery priestoru pre varný panel musia
zodpovedať príslušným údajom a kuchyn-
electrolux 41
ská jednotka musí mať otvory na nepretržitý
prívod vzduchu. Elektrické pripojenie varného panela a rúry sa musí z bezpečnostných
dôvodov inštalovať samostatne aj preto,
aby sa rúra z jednotky dala jednoducho vybrať.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
VÝROBCA:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
POPIS VÝROBKU
Rozloženie varného povrchu
1
2
3
1
2
3
4
5
5
4
Ovládacie gombíky
Symbol
Varná doska
Stredne rýchly horák
Rýchly horák
Pomocný horák
Otočné ovládače
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza /
poloha vypnutia
Popis
minimálny prívod plynu
zapaľovacia poloha/
maximálny prívod plynu
PREVÁDZKA
Zapálenie horáka
Varovanie Buďte opatrní, keď
používate otvorený oheň v kuchyni.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za nevhodné
zaobchádzanie s plameňom.
Pred položením kuchynského riadu horák vždy zapáľte.
Zapálenie horáka:
1. Otočte otočným ovládačom proti smeru hodinových ručičiek do maximálnej
) a zatlačte ho nadol.
polohy (
42 electrolux
2. Nechajte otočný ovládač stlačený na
približne 5 sekúnd, čím sa zahreje termočlánok. Ak tak neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď bude plameň pravidelný, upravte
ho.
Varovanie Nedržte ovládací gombík
stlačený dlhšie ako 15 sekúnd.
Ak sa horák po 15 sekundách nezapáli,
pusťte ovládací gombík, otočte ho do
polohy vypnutia, počkajte aspoň 1 minútu a znovu skúste zapáliť horák.
Ak sa horák po opakovaných pokusoch správne nezapáli, skontrolujte, či
je v správnej polohe korunka a kryt horáka.
Dôležité upozornenie Ak nemáte k
dispozícii elektrinu, horák môžete zapáliť aj
bez elektrického zapaľovača. V tomto
prípade sa priblížte k horáku s plameňom,
stlačte príslušný otočný ovládač a otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek do
maximálnej polohy.
1
2
3
4
1
2
3
4
Ak horák náhodou zhasne, otočte ovládací gombík do polohy vypnutia, počkajte aspoň 1 minútu a skúste znovu
zapáliť horák.
Po inštalácii alebo zapnutí napájania po
výpadku sa môže generátor iskier aktivovať automaticky. Je to normálne.
Vypnutie horáka
Aby ste zhasli palmeň, otočte gombík na
.
symbol
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
Varovanie Predtým, ako zložíte hrnce
z horáka, zhasnite plameň.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Úspora energie
• Ak je to možné, vždy nádoby prikrývajte
pokrievkami.
• Po zovretí kvapaliny znížte plameň, aby
kvapalina iba mierne vrela.
Varovanie Používajte hrnce a panvice
s dnom vhodným pre rozmery horáka.
Nepoužívajte varnú nádobu na varnej
zóne, ktorá presahuje za okraje varnej
nádoby.
Horák
Priemery kuchynského
riadu
Rýchly
180 - 260 mm
Predný
stredne
rýchly
120 - 180 mm
Zadný stredne rýchly
120 - 220 mm
Pomocný
80 - 180 mm
Varovanie Hrnce sa nesmú dostať na
ovládací panel.
Varovanie Dbajte nato, aby rukoväte
hrncov nevyčnievali cez predný okraj
varného panela a aby boli varné
nádoby umiestnené v strede na
podstavcoch a tým sa dosiahla
maximálna stabilita a spotreba plynu sa
znížila na čo najnižšiu úroveň.
Na varné zóny neklaďte nestabilné alebo
deformované nádoby, aby nedošlo k vyliatiu
pokrmu a zraneniu.
Varovanie Neodporúča sa používať
rozptyľovače plameňa.
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších
vedeckých poznatkov môžu akrylamidy
vznikajúce pri zapekaní jedla (predovšetkým
u jedál s obsahom škrobu) predstavovať
nebezpečenstvo pre zdravie. Preto vám
electrolux 43
odporúčame pripravovať jedlá pri čo
najnižších teplotách a príliš jedlá nezapekať.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Varovanie Pred čistením rúry ju
vypnite a nechajte vychladnúť. Pred
akýmikoľvek čistiacimi prácami alebo
údržbou odpojte spotrebič od
elektrickej napájacej siete.
Varovanie Z bezpečnostných dôvodov
spotrebič nečistite parnými ani
vysokotlakovým čističmi.
Varovanie Nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky, drôtenky ani
kyseliny, pretože by poškodili
spotrebič.
• Podstavce na hrnce možno vybrať na
uľahčenie čistenia varnej dosky.
• Nečistoty zo smaltovaných dielov, viečok
a koruniek odstráňte teplou mydlovou vodou a pred opätovným nasadením ich
dôkladne osušte.
• Diely z nehrdzavejúcej ocele umyte vodou a utrite ich dosucha mäkkou handrou.
• Podstavce na hrnce sa nesmú umývať v
umývačke riadu, musia sa umývať ručne.
• Pri ručnom umývaní mriežok nad horákmi
postupujte opatrne, pretože smaltovací
postup niekedy zanecháva ostré hrany. V
prípade potreby odstráňte odolné škvrny
použitím čistiacej pasty.
• Po čistení skontrolujte, či sú podstavce
umiestnené správne.
• Aby horáky správne fungovali, skontrolujte, či sú ramená podstavcov umiestnené
v strede horáka.
• Pri umiestňovaní podstavcov postupujte opatrne, aby ste zabránili poškodeniu hornej časti varnej dosky.
Po čistení utrite spotrebič mäkkou handričkou.
Pri nadmernom ohreve na nehrdzavejúcej
oceli vznikajú škvrny. Vzhľadom na to nesmiete variť v keramických, kameninových
hrncoch ani na liatinových platniach. Nepoužívajte na ochranu varného panelu počas prevádzky hliníkovú fóliu.
Odstráňte nečistoty:
1. – Okamžite odstráňte: taviaci sa
plast, plastovú fóliu a potraviny s obsahom cukru.
– Spotrebič vypnite a nechajte ho
vychladnúť, až potom vyčistite: usadeniny vodného kameňa, škvrny od
vody, mastné škvrny, lesklé farebné
škvrny na kove. Používajte špeciálny
čistič určený na povrch varného panela.
2. Spotrebič vyčistite vlhkou handričkou a
malým množstvom čistiaceho prostriedku.
3. Nakoniec utrite spotrebič dosucha
čistou handričkou.
Čistenie zapaľovacej sviečky
Funkciu zapaľovania zabezpečuje keramická zapaľovacia sviečka s kovovou elektródou. Tieto časti udržiavajte vždy čisté, aby
ste predišli ťažkostiam pri zapaľovaní, a
kontrolujte, či nie sú otvory korunky horáka
zanesené.
Pravidelná údržba
Pravidelne požiadajte svoje miestne servisné stredisko o kontrolu stavu rúrok na prívod plynu a regulátora, ak je namontovaný.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Problém
Pri zapaľovaní plynu chýba iskra
Možná príčina
• Nie je k dispozícii elektrické
napätie
Riešenie
• Skontrolujte, či je spotrebič
zapojený a či je zapnuté
elektrické napájanie.
• Skontrolujte poistku. Ak sa
poistka vypáli viackrát, opravu zverte kvalifikovanému
elektrikárovi.
44 electrolux
Problém
Možná príčina
Riešenie
• Kryt a korunka horáka nie sú
v správnej polohe
• Skontrolujte, či sú kryt a korunka horáka v správnej polohe.
Plameň zhasína ihneď po zapálení
• Termočlánok nie je dostatočne zohriaty
• Po zapálení plameňa držte
ovládač stlačený približne 5
sekúnd.
Plameň horáka je nerovnomerný
• Korunka horáka je upchaná
zvyškami potravín
• Skontrolujte, či nie je upchaná dýza a či korunka horáka
nie je znečistená zvyškami
potravín.
Pri výskyte problému sa najprv pokúste vyriešiť ho sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
pracovníka servisného strediska alebo
predajcu budete musieť zaplatiť, aj keď
k poruche dôjde počas záručnej doby.
Ak ste spotrebič nepoužívali správne
alebo inštaláciu nevykonal autorizovaný
technik, môže sa stať, že za návštevu
1
Štítky dodané vo vrecku s
príslušenstvom
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie
uvedených pokynov:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Nalepte ho na záručný list a túto časť
pošlite.
2 Nalepte ho na záručný list a túto časť si
odložte.
3 Nalepte ho na návod na používanie.
Tieto informácie sú potrebné na rýchle
a správne poskytnutie pomoci. Tieto informácie nájdete na dodanom typovom
štítku.
• Popis modelu .................
• Výrobné číslo (PNC) .................
• Sériové číslo (S.N.) .................
Používajte iba originálne náhradné diely. Získate ich v autorizovanom servisnom stredisku alebo v autorizovaných predajňach s
náhradnými dielmi.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery varného panela
Šírka:
Dĺžka:
594 mm
510 mm
electrolux 45
Rozmery priestoru pre varný panel
Elektrické napájanie:
Šírka:
560 mm
Prívod plynu:
Dĺžka:
480 mm
Kategória:
Tepelný výkon
230 V ~ 50 Hz
G 1/2"
II2H3B/P
Prívod plynu:
G20 (2H) 20 mbar
Rýchly horák:
3,0 kW
Trieda spotrebiča:
Stredne rýchly horák:
2,0 kW
Pomocný horák:
1,0 kW
Priemery prívodov
CELKOVÝ VÝKON:
G20 (2H) 20 mbar = 8
kW
G30 (3B/P) 30 mbar =
567 g/h
G31 (3B/P) 30 mbar =
557 g/h
3
Horák
Ø prívodu v 1/100
mm
Pomocný
28
Stredne rýchly
32
Rýchly
42
Plynové horáky
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON
ZNÍŽENÝ
VÝKON
NORMÁLNY VÝKON
kW
kW
tryska
1/100 mm
m³/h
tryska
1/100 mm
Pomocný
1.0
0.33
70
0.095
50
73
Stredne
rýchly
2.0
0.45
96
0.190
71
145
Rýchly
3,0 (zemný
plyn)
2,8 (propánbután)
0.75
119
0.286
86
204
ZEMNÝ PLYN
G20 (2H) 20 mbar
Propán-bután
(bután/propán) G30/
G31 (3B/P) 30/30 mbar
g/h
Plynové horáky G20 13 mbar – iba pre Rusko
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON
ZNÍŽENÝ VÝKON
kW
kW
Pomocný
0.9
Stredne rýchly
1.4
Rýchly
1.9
NORMÁLNY VÝKON
ZEMNÝ PLYN
G20 (2H) 13 mbar
tryska 1/100
mm
m³/h
0.33
80
0.095
0.45
105
0.148
0.75
120
0.201
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
46 electrolux
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Materiál obalu
Materiály obalov nepoškodzujú životné
prostredie a dajú sa recyklovať. Plasto-
vé časti sú označené značkami:
>PE<,>PS< a pod. Obalový materiál
vyhoďte do príslušných zberných nádob na odpad.
electrolux 47
Electrolux. Thinking of you.
Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani:
www.electrolux.com
VSEBINA
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Delovanje
Koristni namigi in nasveti
47
49
52
52
53
Vzdrževanje in čiščenje
Kaj storite v primeru…
Tehnični podatki
Skrb za varstvo okolja
54
54
55
56
Pridržujemo si pravico do sprememb
VARNOSTNA NAVODILA
Opozorilo! Ta navodila veljajo le za
tiste države, katerih simbol je prikazan
na naslovnici priročnika.
Zaradi lastne varnosti in za zagotovitev
pravilnega delovanja stroja priporočamo, da pred namestitvijo in prvo uporabo natančno preberete ta navodila za
uporabo. Navodila za uporabo shranite
skupaj s strojem, tudi če stroj premaknete ali prodate. Uporabniki morajo biti
podrobno seznanjeni z delovanjem in
varnostnimi funkcijami stroja.
Splošna varnostna navodila
Opozorilo! Stroja ne smejo uporabljati
osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi
fizičnimi sposobnostmi, okvarjenimi
čutili ali pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem. Oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost, mora zagotoviti nadzor
oz. jih natančno seznaniti z uporabo
naprave.
Varovalo za otroke
• Napravo lahko uporabljajo samo odrasle
osebe. Zagotovite ustrezen nadzor otrok
in preprečite, da bi se igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite izven dosega
otrok. Obstaja nevarnost zadušitve in telesnih poškodb.
• Odstranite otroke od naprave med in po
delovanju, dokler se naprava ne ohladi.
Uporaba
• Pred prvo uporabo odstranite vso morebitno ovojnino, nalepke in zaščitno folijo s
kuhalne plošče in nerjavnega jekla. Ne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odstranjujte ploščice za tehnične navedbe. To lahko razveljavi garancijo.
Kuhališča izključite po vsaki uporabi.
Gorilniki in dostopni del se po uporabi
močno segrejejo. Ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod na kuhalno površino.
Posoda in njeni deli se lahko prevrnejo.
Obstaja nevarnost opeklin.
Pregreta maščoba in olje se lahko zelo hitro vžgeta. Obstaja nevarnost požara.
Naprave med delovanjem ne puščajte
brez nadzora.
Napravo med delovanjem vedno nadzirajte.
Ne pustite, da tekočina steče v odprtine
na vrhu kuhalne plošče.
Kuhalne plošče ne uporabljajte brez posode.
Naprava je namenjena le uporabi v gospodinjstvu. Naprave ne uporabljajte v komercialne ali industrijske namene.
Napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu. Na ta način preprečite telesne poškodbe oseb ali poškodbe lastnine.
Uporabite le posodo s primernim premerom glede na mere kuhališč. Obstaja nevarnost, da se steklena plošča (če obstaja) pregreje ali poči.
Ne uporabljajte posode z manjšim premerom, kot je velikost gorilnika - plamen
segreje ročaj posode.
Posoda ne sme segati na področje za
upravljanje.
Ne uporabljajte nestabilne posode, da ne
bi prišlo do nagibanja ali nesreče.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov,
48 electrolux
navlaženih z vnetljivimi izdelki, in/ali topljivih predmetov (iz plastike ali aluminija) in/
ali tkanine. Obstaja nevarnost eksplozije
ali požara.
• Uporabljajte le opremo, dostavljeno z napravo.
• Bodite previdni pri priključitvi naprave v
bližnje vtičnice. Električni napajalni kabel
se ne sme dotakniti naprave ali vroče posode. Napajalni kabli se ne smejo zaplesti.
Namestitev
• Obvezno preberite ta navodila. Proizvajalec ne odgovarja za nobene telesne poškodbe in poškodbe živali ali
gmotno škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh napotkov.
• Za preprečitev nevarnosti poškodb
na konstrukciji ali telesnih poškodb
mora namestitev, priklop naprave na
električno napajanje ter plinovod, nastavitve in vzdrževanje opraviti usposobljena oseba v skladu s standardi
in veljavnimi krajevnimi predpisi.
• Prepričajte se, da se naprava med prevozom ni poškodovala. Ne priključite poškodovane naprave. Če je potrebno, se
obrnite na dobavitelja.
• Vgradni modeli se lahko uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne vgradne enote
in delovne površine, ki ustrezajo standardom.
• Ne nameščajte kuhalne plošče preko
gospodinjskega aparata, če tega ne dopuščajo navodila za namestitev.
• Napravo namestite le na delovno površino z ravno podlago.
• Ne spreminjajte specifikacij ali izdelka.
Obstaja nevarnost telesnih poškodb in
poškodb naprave.
• Dosledno upoštevajte trenutno veljavne
zakone, predpise, direktive in standarde v
državi, kjer napravo uporabljate (varnostne predpise, predpise v zvezi z odstranjevanjem, električne varnostne predpise
itd.)!
• Upoštevajte predpisane minimalne razdalje do drugih naprav in enot.
• Zagotovite zaščito pred udarom električnega toka, npr. predale lahko namestite
samo z uporabo zaščitnih plošč neposredno pod napravo!
• Z ustreznim tesnilom preprečite poškodbo izreza v delovni površini pred vlago!
• Z ustreznim tesnilom zatesnite ploščo na
delovno površino, da ne bo vmesne reže!
• Spodnjo stran plošče zaščitite pred paro
in vlago, na primer iz pomivalnega stroja
ali pečice.
• Naprave ne namestite v bližino vrat in
pod okna. Z odpiranjem vrat ali oken lahko potisnete vročo posodo s kuhalne plošče.
• Pred namestitvijo se prepričajte, ali krajevni pogoji oskrbe s plinom (vrsta plina in
tlak) ustrezajo nastavitvam naprave. Pogoji nastavitve te naprave so navedeni na
ploščici za tehnične navedbe, ki jo najdete blizu priključne cevi za plin.
• Naprava ni priključena na mehansko napravo za prezračevanje in odvajanje plinov, ki nastajajo pri gorenju. Namestite in
priključite jo v skladu z veljavnimi predpisi
za namestitev. Posebno pozornost namenite zahtevam glede prezračevanja.
• Med uporabo plinske kuhalne plošče
se v prostoru, kjer je plošča, ustvarjata toplota in vlaga. Poskrbite za
dobro prezračevanje v kuhinji: odprtine za naravno zračenje naj ostanejo
odprte ali vgradite ventilator (mehansko sesalno napo).
• Pri intenzivni uporabi naprave dlje
časa je potrebno močnejše prezračevanje (na primer, odprite okno ali povečajte stopnjo mehanskega prezračevanja, če je na voljo).
• Dosledno upoštevajte navodila za električno priključitev. Obstaja nevarnost poškodbe zaradi električnega toka.
• Pred vzdrževanjem ali čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
• Naprava je še vedno pod električno napetostjo.
• Z naprave odklopite fazno napetost.
• Ob namestitvi zagotovite zaščito pred
udarom električnega toka.
• Slabo in nepravilno pritrjena vtič in vtičnica lahko povzročita pregrevanje priključka.
• Strokovno usposobljen električar mora
pravilno namestiti priključne sponke.
• Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
electrolux 49
• Uporabite pravi priključni kabel in zamenjajte poškodovan kabel s primernim kablom. Pokličite pooblaščeni servisni center.
• Naprava mora biti priključena na električno napetost na način, ki omogoča odklop
naprave z vseh polov električnega priključka z minimalno razdaljo 3 mm med
posameznimi kontakti.
• Če je pritrdilni nosilec v bližini priključnice,
poskrbite, da se priključni kabel ne dotika
roba nosilca.
• Imeti morate pravilne izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne navojne va-
rovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
Odstranjevanje naprave
• Za preprečitev nevarnosti telesnih ali drugih poškodb
– Pred zamenjavo žarnice izključite pečico iz napajanja.
– Odrežite glavni kabel na mestu, kjer se
stika z napravo in ga zavrzite.
– Zunanje cevi za plin sploščite, da bodo
ustrezale.
– Glede ravnanja z odsluženo napravo se
obrnite na krajevne organe.
NAMESTITEV
Opozorilo! Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna dela mora
izvesti strokovno usposobljena oseba v
skladu s standardi in veljavnimi
predpisi.
Priklop plina
Uporabite fiksne priključke ali gibke cevi iz
nerjavečega jekla v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru uporabe kovinskih cevi, pazite, da se ne dotikajo omaric in da se ne
zmečkajo. Pazljivi bodite tudi pri sestavi kuhalne plošče in pečice.
Pomembno! Preverite, ali priključni tlak
plina ustreza priporočenim vrednostim.
Nastavljivi priključek je pritrjen na
odgovarjajoči del z navojno matico G 1/2".
Dela privijte brez sile, priključek usmerite v
želeno smer in celotni sklop zategnite.
1
2
3
2
4
1 Konec cevi z matico
2 Tesnilo (dodatno tesnilo je samo za
Slovenijo in Turčijo)
3 Koleno
4 Držalo gumijaste cevi za utekočinjeni
plin (samo za Slovenijo in Turčijo)
Priključek za gibke nekovinske cevi
Če je priključek nameščen tako, da je viden
po celotni dolžini, lahko uporabite gibko
cev. Gibko cev trdno pritrdite s sponkami.
Utekočinjeni plin: uporabite držalo za gumijasto cev. Vedno uporabite tesnilo. Nato
nadaljujte s priklopomo plina. Gibka cev je
pripravljena za uporabo, ko:
– se ne more segreti močneje od sobne
temperature in torej ne preseže 30°C;
– ni daljša od 1500 mm;
– ni nikjer zmečkana;
– ni raztegnjena ali zvita;
– se ne dotika ostrih robov ali vogalov;
– jo je mogoče preprosto pregledati, da se
ugotovi njeno stanje.
Pri kontroli stanja ohranjenosti gibke cevi
morate preveriti, ali:
– so na koncih in po vsej njeni dolžini prisotne morebine razpoke, vrezi, zareze ali
ožganine;
– je material morebiti otrdel, saj mora biti
vedno primerno prožen;
– so pritrditvene sponke morebiti zarjavele;
– je njen rok uporabe morebiti potekel.
Če zasledite eno ali več ne pravilnosti, cevi
ne popravljajte, temveč jo zamenjajte.
50 electrolux
Pomembno! Po končani namestitvi,
preverite, ali so vsi cevni priključki pravilno
zatesnjeni. V ta namen uporabite milnico,
ne plamena!
Zamenjava vbrizgalnih šob kuhalne
plošče
1. Odstranite nosilce za posodo.
2. Snemite pokrovčke in krone gorilnika.
3. Z nasadnim ključem št. 7 odstranite
vbrizgalne šobe in jih zamenjajte s takimi, ki ustrezajo plini v uporabi (glejte tabelo v poglavju s tehničnimi podatki).
4. Montirajte dele, pri čemer sledite zgornjemu postopku v nasprotnem vrstnem
redu.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s ploščico za novo vrsto plina. Ta ploščica je
na voljo v embalaži, priloženi napravi.
Če je bil napajalni tlak plina spremenjen ali
se razlikuje od potrebnega tlaka, je potrebno na plinsko cev namestiti primerno napravo za uravnavanje tlaka.
Nastavljanje najmanjše moči
Uravnavanje najmanjše moči gorilnikov:
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb zavrtite v položaj za najmanjši
plamen.
3. Odstranite upravljalni gumb.
4. S tankim izvijačem nastavite vijak obtoka. Če preklopite iz 20 mbar zemeljskega plina (ali 13 mbar zemeljskega plina
5)) na utekočinjeni plin, popolnoma privijte nastavitveni vijak. Če preklopite iz
utekočinjenega plina na 20 mbar zemeljskega plina, odvijte obvodni vijak za
pribl. 1/4 obrata. Če preklopite iz 20
mbar zemeljskega plina na 13 mbar zemeljskega plina 5), odvijte obvodni vijak
za pribl. 1/4 obrata. Če preklopite iz
utekočinjenega plina na 13 mbar zemeljskega plina 5), odvijte obvodni vijak
za pribl. 1/2 obrata. Če preklopite iz 13
mbar zemeljskega plina 5) na 20 mbar
zemeljskega plina, privijte obvodni vijak
za pribl. 1/4 obrata.
1
1 Nastavitveni vijak za najmanjšo
moč plamena
5. Preverite, ali plamen pri hitrem zasuku
gumba iz položaja za največjo moč v
položaj za najmanjšo moč ne ugasne.
Priključitev na električno napetost
• Napravo ozemljite v skladu z varnostnimi
opozorili.
• Prepričajte se, da se nazivna napetost in
tip moči na ploščici za tehnične navedbe
ujemata z napetostjo in močjo vašega
krajevnega omrežja.
• Kuhalna plošča ima nameščen priključni
kabel. Na kabel je treba namestiti primeren vtič, ki ustreza podatkom, navedenim
na ploščici za tehnične navedbe. Vtič
vtaknite v ustrezno omrežno vtičnico.
• Vse električne sestavne dele mora namestiti ali zamenjati tehnik pooblaščenega
servisnega centra ali usposobljeno servisno osebje.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
vtičnico, odporno proti udarcem.
5) samo za Rusijo
electrolux 51
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite
za vtič.
• Za priključitev naprave ne smete uporabiti
podaljška, adapterja ali povezave z več
konektorji (nevarnost požara). Prepričajte
se, da talna povezava ustreza lokalnim
standardom in krajevnim veljavnim predpisom.
• Električni kabel namestite tako, da se ne
bo dotikal vročih površin.
• Napravo priključite v električno omrežje s
pomočjo naprave, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih, z minimalno razdaljo 3 mm med posameznimi
kontakti, na primer samodejnim izklopnim
stikalom, detektorjem uhajavega toka ali
varovalko.
• Noben del priključnega kabla se ne sme
segreti nad 90 °C. Modri nevtralni kabel
mora biti priključen na priključnico z
oznako »N«. Rjavi (ali črni) fazni kabel
(priključen v kontakt priključnice z oznako
»L«) mora biti vedno priključen na napetostno fazo.
Zamenjava priključnega kabla
Priključni kabel zamenjajte le s kablom
H05V2V2-F T90 ali enakovrednim. Prerez
kabla mora ustrezati napetosti in obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni ozemljitveni
vodnik mora biti približno 2 cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega vodnika.
A
10 mm
11 mm
3 mm
11 mm
A
B
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
Možnosti vgradnje
Kuhinjski element z vrati
Plošča, nameščena pod kuhinjsko ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva, omogočati
mora dostop v primeru tehničnega posega.
30 mm
Vgradnja
a
60 mm
min. 600 mm
min. 450 mm
min. 650 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
a) Odstranljiva plošča
b) Prostor za priključke
Kuhinjski element s pečico
Mere izreza za kuhalno ploščo morajo biti v
skladu z navodili, kuhinjski element pa mora
imeti prezračevalne odprtine, ki zagotavljajo
52 electrolux
stalen dotok zraka. Električni priključek kuhalne plošče in pečice je treba namestiti ločeno, tako zaradi varnosti kot tudi enostavnega odstranjevanja pečice iz kuhinjskega
elementa.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
PROIZVAJALEC:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) – ITALIJA
OPIS IZDELKA
Razporeditev kuhalnih površin
1
2
3
1
2
3
4
5
5
4
Upravljalni gumbi
Simbol
Kuhalna plošča
Srednje hitri gorilnik
Hitri gorilnik
Pomožni gorilnik
Upravljalni gumbi
Simbol
Opis
Opis
najmanjši dovod plina
ni dovoda plina / izklop
položaj vžiga / največji
dovod plina
DELOVANJE
Vžig gorilnika
Opozorilo! Bodite zelo previdni, ko
zanetite ogenj v kuhinji. Proizvajalec ne
prevzema nobene odgovornosti za
zlorabo plamena.
Gorilnik vedno prižgite, preden nanj položite posodo.
Za vžig gorilnika:
1. Obrnite upravljalni gumb v levo do mak) in ga pritissimalnega položaja (
nite navzdol.
2. Zadržite ga v tem položaju približno 5
sekund, da se toplotni člen segreje. V
nasprotnem primeru, se bo dovod plina
prekinil.
3. Prilagodite plamen, ko se zaneti.
electrolux 53
Če po nekaj poskusih gorilnika ni mogoče prižgati, preverite, ali sta njegova
krona in pokrov na pravem položaju.
1
2
3
4
1
2
3
4
vrtite v položaj za "izklop" ter pred ponovnim poskusom vžiga počakajte najmanj eno minuto.
Pomembno! Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez električne naprave; v
tem primeru gorilniku približajte plamen,
pritisnite potreben gumb in ga obrnite v
nasprotni smeri urinega kazalca v položaj za
največji dovod plina.
Če plamen gorilnika po nesreči ugasne,
zavrtite gumb v položaj za "izklop" ter
pred ponovnim poskusom vžiga počakajte najmanj 1 minuto.
Ko priključite omrežno napetost po namestitvi ali po izpadu električne napetosti, se generator isker lahko samodejno
vključi. To je normalno.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
Opozorilo! Kontrolnega gumba ne
zadržite pritisnjenega za več kot 15
sekund.
Če se gorilnik tudi po 15 sekundah ne
vžge, spustite kontrolni gumb in ga za-
Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da zavrtite krmilni
.
gumb do oznake
Opozorilo! Pred dvigom posode z
gorilnika obvezno zmanjšajte višino
plamena ali pa ga ugasnite.
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
Prihranek energije
• Če je mogoče, posodo vedno pokrijte s
pokrovko.
• Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen,
tako da tekočina komaj zaznavno vre.
Opozorilo! Uporabljajte lonce in ponve
z dnom, ki ustreza meram gorilnika.
Ne uporabljajte kuhinjske posode, ki
sega preko kuhališča.
Opozorilo! Ročaji posode ne smejo
segati preko sprednjega roba kuhalne
površine, posoda pa mora biti
postavljena na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo porabo
plina.
Na gorilnike ne postavljajte nestabilne ali
deformirane posode, da preprečite razlitje in
telesne poškodbe.
Gorilnik
Premeri posode za kuhanje
Opozorilo! Odsvetujemo uporabo
razpršilnikov plamena.
Informacije o akrilamidih
Pomembno! Glede na najnovejša
znanstvena dognanja lahko prekomerno
zapečena hrana (zlasti jedi, ki vsebujejo
škrob) predstavlja tveganje za zdravje zaradi
akrilamidov. Zato priporočamo, da hrano
pripravljate pri najnižjih možnih
temperaturah in je ne zapečete preveč.
Hitri
180 - 260 mm
Sprednji
srednje hitri
120 - 180 mm
Zadnji srednje hitri
120 - 220 mm
Pomožni
80 - 180 mm
Opozorilo! Posoda ne sme segati na
področje za upravljanje.
54 electrolux
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Opozorilo! Preden se lotite čiščenja
naprave, jo izklopite in počakajte, da se
ohladi. Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli izključite kuhalno ploščo iz
električnega omrežja.
Opozorilo! Naprave zaradi varnostnih
razlogov ne čistite s parnimi ali
visokotlačnimi čistilniki.
Opozorilo! Ne uporabljajte grobih
čistil, gobic s stekleno volno ali kislin,
ker lahko poškodujejo napravo.
• Odstranite lahko podstavke za posodo,
da boste lažje očistili ploščo.
• Za čiščenje emajliranih delov, pokrovov in
kron gorilnikov uporabite toplo milnico.
• Dele iz nerjavnega jekla očistite z vodo in
obrišite s suho krpo.
• Nosilci posode niso primerni za pomivalni stroj; oprati jih je treba ročno.
• Pri ročnem pomivanju in sušenju nosilcev
posode bodite pozorni na morebitne ostre robove, ki lahko nastanejo pri emajliranju. Po potrebi lahko trdovratne madeže
odstranite s čistilno pasto.
• Nosilce posode po čiščenju pravilno namestite.
• Gorilniki bodo delovali pravilno, če bodo
ročice nosilcev posode na sredini gorilnika.
• Pri vstavljanju nosilcev posode bodite zelo previdni, da ne poškodujete
kuhalne plošče.
Po čiščenju osušite napravo s suho krpo.
Nerjavno jeklo lahko potemni, če se preveč
segreje. Zato odsvetujemo kuhanje v keramični, lončeni ali litoželezni posodi. Ne uporabljajte aluminijaste folije, da preprečite
škodo na površini med delovanjem.
Odstranjevanje umazanije:
1. – Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo in živila, ki vsebujejo
sladkor.
– Ploščo izklopite in počakajte, da
se ohladi, preden začnete s čiščenjem: ostankov vodnega kamna in
vode, maščobnih madežev in svetlih
kovinskih obarvanj. Uporabite posebno čistilo, ki je primerno za čiščenje
kuhalnih plošč.
2. Napravo očistite z vlažno krpo in malo
detergenta.
3. Na koncu jo s čisto krpo obrišite do
suhega.
Čiščenje vžigalne iskre
To funkcijo omogoča keramični vžigalnik s
kovinsko elektrodo. Te komponente morajo
biti vedno čiste, da lahko sprožijo iskro.
Preverite tudi, da luknjice na kroni gorilnika
niso zamašene.
Redno vzdrževanje
Občasno se obrnite na lokalnega serviserja
za kontrolo stanja cevi za dovod plina in naprave za uravnavanje tlaka, če je le-ta nameščena.
KAJ STORITE V PRIMERU…
Težava
Pri vžiganju gorilnika se iskra ne
sproži.
Plamen ugasne takoj po vžigu.
Možen vzrok
Ukrep
• Ni električnega napajanja.
• Prepričajte se, da je enota
priključena in električno napajanje vklopljeno.
• Preverite varovalko. Če se
varovalka sproži več kot enkrat, se obrnite na usposobljenega električarja.
• Pokrov in krona gorilnika nista poravnana.
• Poskrbite, da bosta pokrov
in krona gorilnika pravilno nameščena.
• Termočlen ni dovolj segret.
• Ko plamen zagori, pridržite
gumb še približno 5 sekund.
electrolux 55
Težava
Možen vzrok
Neenakomerno izgorevanje plina na gorilniku.
Če pride do napake, le-to poskusite najprej
odpraviti sami. Če sami ne najdete rešitve,
se po pomoč obrnite na pooblaščenega
prodajalca ali na lokalnega serviserja.
Če aparata niste uporabljali pravilno ali
namestitve ni izvedla pristojna oseba,
1
Ukrep
• Krona gorilnika je zamašena
z ostanki hrane.
vam lahko pooblaščeni prodajalec ali
servisna služba svoje delo zaračunata,
tudi med garancijskim obdobjem.
Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
• Prepričajte se, da glavni dotok plina ni blokiran in da v
kroni gorilnika ni delcev hrane.
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Prilepite na garancijski list in pošljite ta
del
2 Prilepite na garancijski list in obdržite ta
del
3 Prilepite na navodila za uporabo
Podatki, ki so potrebni za hitro in pravilno pomoč. Ti podatki so na voljo na
ploščici za tehnične navedbe.
• Opis modela .................
• Številka izdelka (PNC) .................
• Serijska številka (S.N.) .................
Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
Na voljo so v pooblaščenem servisnem
centru in preverjeni trgovini z nadomestnimi
deli.
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije kuhalne plošče
Moč gorilnikov
Širina:
594 mm
Hitri gorilnik:
3,0 kW
Dolžina:
510 mm
Srednje hitri gorilnik:
2,0 kW
Pomožni gorilnik:
1,0 kW
Dimenzije izreza za kuhalno ploščo
Širina:
560 mm
Dolžina:
480 mm
56 electrolux
SKUPNA MOČ:
G20 (2H) 20 mbar = 8
kW
G30 (3B/P) 30 mbar =
567 g/h
G31 (3B/P) 30 mbar =
557 g/h
Električno napajanje:
Razred naprave:
Premeri obvodne cevi
230 V ~ 50 Hz
Priključitev plina:
G 1/2"
Kategorija:
II2H3B/P
Dovod plina:
3
Gorilnik
Ø obvoda v 1/100
mm
Pomožni
28
Srednje hitri
32
Hitri
42
G20 (2H) 20 mbar
Plinski gorilniki
GORILNIK
OBIČAJNA
MOČ
ZMANJŠANA
MOČ
kW
kW
šobe
1/100 mm
m³/h
šobe
1/100 mm
Pomožni
1,0
0,33
70
0,095
50
73
Srednje hitri
2,0
0,45
96
0,190
71
145
3,0 (zemeljski
plin)
2,8 (UNP)
0,75
119
0,286
86
204
Hitri
OBIČAJNA MOČ
ZEMELJSKI PLIN
G20 (2H) 20 mbar
UNP
(butan/propan) G30/
G31 (3B/P) 30/30 mbar
g/h
Plinski gorilniki G20 13 mbar – samo Rusija
GORILNIK
OBIČAJNA
MOČ
ZMANJŠANA
MOČ
OBIČAJNA MOČ
ZEMELJSKI PLIN
G20 (2H) 13 mbar
kW
kW
šobe 1/100 mm
m³/h
Pomožni
0,9
0,33
80
0,095
Srednje hitri
1,4
0,45
105
0,148
Hitri
1,9
0,75
120
0,201
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto
za predelavo električne in elektronske
opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko
pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
Embalažni material
Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih
materialov in jo lahko reciklirate. Plastični sestavni deli so označeni z oznakami: >PE<, >PS< itd. Embalažni material odstranite kot gospodinjske odpadke v zbirnem mestu za odpadke v
vašem kraju oz. najbližji okolici.
electrolux 57
58 electrolux
electrolux 59
www.electrolux.com/shop
397173601-C-102011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement