ma_frico_sire_competent_fh_electric_no
Original instructions
SIRe Competent Fan Heater
Electric
With quick guide
SIReFCX
SE .... 2
GB .... 19
DE .... 36
FR .... 53
ES .... 70
IT
NL .... 104
NO .... 121
PL .... 138
RU .... 155
.... 87
For wiring diagram, please see last pages
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Hurtigveiledning/oppstart
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
Kontroller at alle bestanddeler finnes (se
avsnittet Bestanddeler).
Styresystemet kan styre ett eller flere
parallellkoblede apparater (maks. 9). Hvert
apparat skal ha et unikt ID-nummer (1-9),
som stilles inn på PC-kortets ID-velger. F.eks.
enhet 1: ID=1, enhet 2: ID=3
Hvis den eksterne reguleringen av en eller
annen grunn ikke er installert, kan apparatet
likevel kjøre midlertidig. ID-velgeren settes da
til modus 0, se bildet nedenfor.
Funksjonen er halv hastighet og halv
varmeeffekt
Når ID-nummeret skal endres, må apparatet kobles fra strømmen.
Råd om plassering
PC-kort Base SIReB1X og PC-kort HUB
SIReC1X monteres nært ved apparatet.
Kontrollenheten SIReUA1 har en intern
romtemperaturføler og er montert slik at
den er tilgjengelig for brukeren. Kablingen
mellom PC-kort Base SIReB1X og varmeviften
må være lagt opp for 230 V.
Modulærkablene RJ12 (6p/6c), som fås i
forskjellige lengder, brukes til å koble sammen
PC-kortet og kontrollenheten. Lengre kabler
fås som ekstrautstyr. For maksimale kabellengder se avsnittet Ekstrautstyr.
For å unngå at ikke autoriserte personer får
tilgang til kontrollenheten kan den eventuelt
plasseres et annet sted, og en ekstern romføler, SIReRTX (ekstrautstyr), kan installeres i
lokalet for registrering av riktig temperatur.
Interngivare SIReIT02 ska monteras i utloppet på värmefläkten i avsedd hållare.
3
4
5
6
3
4
5
6
7
2
7
1
8
1
8
0
9
0
9
2
Hvert apparat skal
ha en unik ID på
SIReB1X-kortet.
Velg 0 for å kjøre
apparatet midlertidig
uten ekstern regulering.
Tilkobling av systemet
I styrekort Base SIReB1X kobles apparatet
videre med modulærkabel RJ12 (6p/6c) hvis
flere apparater skal kobles sammen parallelt.
Hvis en ekstern romtemperaturføler SIReRTX benyttes, tilkobles den ved hjelp av
modulærkabelen RJ11 (4p/4c) på HUB SIReC1X. Styrekortet Base SIReB1X i/ved apparatet og kontrollenhet SIReUA1 tilkobles med
PC-kort HUB SIReC1X med modulærkabler
RJ12 (6p/6c) etter at de andre apparatene er
startet. Strømforsyning for elektrisk varme
må tilkobles separat (se håndboken for varmluftsviften).
Koblingsskjema
Koblingsskjemaene finnes i et eget avsnitt
bakerst i denne håndboken.
121
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Oppstart
System forsynt med strøm. Ved første
oppstart kjøres oppstartsveiviseren, og
grunninnstillingene defineres. Vifte- og
varmetrinn testes gjennom testprogrammet.
Deretter vises et statusvindu.
Ved første oppstart kan det oppstå alarmer
og feilkoder, disse tilbakestilles vanligvis uten
ytterligere tiltak.
Oppstartsveiviser
1
Oppstartsveiviser
5
Velg språk
Norsk
Oppstartsveiviser
Funksjonstest
Start test
Utelat test
Skjermfunksjonstest
2
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Velg temp.enhet
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 3
°C
°F
3
Oppstartsveiviser
6
Angi dato
2011-05-28
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
ÅÅÅÅ-MM-DD
4
Oppstartsveiviser
Angi klokkesl.
14:07
24t-format
Sjekker system ...
122
Oppstartsveiviser
7
Oppstartsveiviser
Oppstart fullført
Fortsett
Omstart veiviser
SIRe Competent Fan Heater Electric
NO
Innhold
Hurtigveiledning/oppstart
Råd om plassering 121
Tilkobling av systemet 121
Koblingsskjema 121
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
121
Oppstart122
Bestanddeler
SIReFCX 124
Ekstrautstyr125
Driftsmoduser
Driftsmoduser126
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt127
Statusvindu127
Hovedmeny
Innstilte verdier
128
Temp.innstillinger128
Vifteregul.128
Sommer/vinter128
System på/av
128
Installatørmeny128
Installatørmeny
Statusskjermbilde129
Ukeprogram129
Vifteinnst.130
Varmeinnst.130
131
Filtervaktinnstilinger (ikke for elektrisk)
Ekstern regulering (BMS)
132
Generelle innst.
133
Servicemeny133
Alarm- og feilkoder
Vise alarm- og feilkoder
134
Tlb.still alarm
134
Feil i strømtilførsel
134
Overopphetingsvern134
Koblingsskjemaer, se de siste sidene
123
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Bestanddeler
SIReFCX
SIReUA1,
kontrollenhet
Competent og
Advanced
Deksel til
veggenhet
SIReB1X, eksternt
PC-kort Basic
SIReC1X,
PC-kort HUB Competent
SIReIT02, intern
temperaturføler 2
m
SIReCC,
modular cable
Mål bestanddeler
Type
Beskrivelse
SIReUA1
SIReB1X
SIReIT02
SIReC1X
SIReCC603
SIReCC605
Kontrollenhet Competent og Advanced
Integrert PC-kort Base
Intern temperaturføler
PC Board HUB Competent
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
124
HxWxD
[mm]
120x70x35
L
[m]
1
202x139x50
3
5
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Ekstrautstyr
SIReRTX, ekstern
romtemperaturføler
SIReUR, sett
for innfelt
montering
SIReCJ4,
skjøtestykke
SIReCJ6,
skjøtestykke
SIReCC,
modulærkabel
Typ
NRF-no.
EL-no.
Beskrivelse
HxBxD
SIReRTX
SIReUR*
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
673 09 21
87 510 12
87 510 11
70x33x23
114x70x50
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Ekstern romtemperaturføler
Sett for innfelt montering
Skjøtestykke RJ11 (4/4)
Skjøtestykke RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
*) Se egen håndbok
Maks. kabellengder
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReUB1 og SIReB1(X): maks. 50 m.
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReC1X og SIReB1(X): maks. 10 m
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom to SIReB1(X): maks. 50 m.
• Modulærkabel RJ11 (4p/4c) til romføler SIReRTX: maks. 20 m.
Total kabellengde som tillates i systemet, er maksimalt 300 m
125
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Driftsmoduser
Driftsmoduser
Reguleringen er basert på de tre
driftsmodusene:
• Termostat / Manuell vifte
• Termostat / Automatisk vifte
• Manuell
Termostat / Manuell vifte
Termostaten regulerer bare varmen, viften
kjører kontinuerlig. Viftehastigheten stilles
inn manuelt. Viftesymbolet er markert i
statusvinduet, velg ønsket hastighet med
dreiebryteren og bekreft. (Maks. hastighet er
trinn 4 for SE06-15 og trinn 2 for SE20/30).
Når børverdien har falt med 0,5 K, aktiveres det første varmetrinnet. Hvis temperaturen faller ytterligere, aktiveres neste varmetrinn osv. (SE06-15, 20 har 2 varmetrinn,
SE30 har 3 varmetrinn). Differansen mellom
børverdien og romtemperaturen som styrer
aktiveringen av varmetrinnet, stilles inn under Varmetrinndifferanse, se Installatørmeny
> Varmeinnstillinger > Varmetrinndiff.
Termostat / Automatisk vifte
Termostaten regulerer både varmen og
viften. Viftehastigheten stilles inn manuelt
i statusvinduet. [Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Viftemodus.]
Manuell
Viftehastigheten og varmen stilles inn
manuelt i statusvinduet. Varmen kan stilles
inn til 2 eller 3 trinn. Varme er blokkert i
sommermodus, se: Hovedmeny > Sommer/
vinter
126
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt
Statuswindow (Auto mode)
IN
19.0
°C
Statusvindu
Statuswindow (Manual mode)
IN
Pil tilbake
19.0°C
Pil frem
Dreiebryter
Viftehastighetstrinn
Varmetrinn
Meny
Ukeprogram
Dag
Alarm, rød lysdiode
Ukeprogram
Natt
Kjøresignal,
grønn lysdiode
AV
Forklaringer
Ukeprogram
Ute av drift
Statusvindu
Statusvindu
I displayet vises gjeldende romtemperatur,
vifte- og varmetrinn, dørstatus og dag- eller
nattmodus eller Av når ukeprogrammet
benyttes.
Displayet viser også om reguleringen er
satt til automodus eller manuell modus.
For å angi om viften og varmen reguleres med
termostat eller manuelt, er aktuelt symbol
avmerket i statusvinduet med pil frem.
Trinnene kan deretter stilles inn. Bekreft
med pil frem. For beskrivelse se avsnittet
Driftsmoduser. Trykk på pil frem for å få
tilgang til hovedmenyen.
Pil frem
Bekreft valget og fortsett.
Dreiebryter
Bla mellom alternativene
Pil tilbake
Gå tilbake.
Etter tre minutter går kontrollenheten
tilbake til å vise statusvinduet.
127
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Hovedmeny
Sommer/vinter
Innstilte verdier
Når sommermodus er valgt under Hovedmeny
> Sommer / vinter, blokkeres varmen.
Viser innstilt romtemperatur, maks. hastighet
og status for ukeprogram.
Hovedmeny
Innstilte verdier
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Maks. hastighet
Sommer/vinter
Ukeprogram
20°C
18°C
Trinn 5
Vinter
Ingen progr.
Temp.innstillinger
Still inn ønskede romtemperaturer for daghenholdsvis nattmodus (romtemperatur natt
benyttes for ukeprogram/nattreduksjon).
Hovedmeny
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Hovedmeny>Temp.
innstillinger
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Fabrikkinnstilling
Romtemp. dag: 20 °C (5 – 35 °C)
Romtemp. natt: 18 °C (0 – 20 °C)
Hovedmeny
Hovedmeny>Sommer/vinter
Vifteregul.
Sommer/vinter
System på/av
Sommer/vinter
Vinter
•
Fabrikkinnstilling
Sommer / vinter: Sommer (sommer - varme
av)
System på/av
Slå hele apparatet av manuelt. Når apparatet
er av, slokkes displayet. Så snart en knapp
trykkes inn, tennes det igjen og viser System
på/av. Velg På for å aktivere apparatet igjen.
Apparatets sikkerhetsfunksjoner fortsetter
å være aktive etter at systemet er slått av, slik
at viften kan fortsette å kjøre en stund etter at
modusen Av er valgt.
Hovedmeny
Hovedmeny>System på/av
Sommer/vinter
System på/av
Installatørmeny
System på/av
På
•
Vifteregul.
Ingen funksjon. Denne innstillingen bør
utføres manuelt fra statusmenyen.
Installatørmeny
Hovedmeny
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Sommer/vinter
Installatørmenyen finnes nederst på
hovedmenyen og er passordbeskyttet. Se
Installatørmeny i denne veiledningen.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Sommer/vinter
System på/av
Angi passord
Installatørmeny
128
0 0 0 0
(Se håndbok)
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Installatørmeny
Installatørmenyen aktiveres med kode 1932.
Velg tallene med dreiebryteren og bekreft med
pil frem.
Hvis du vil sjekke hvilke dager et bestemt
program er aktivert, kan du trykke på pil frem
for å velge en ukedag, slik at programmet
merkes og dagene programmet benyttes på,
understrekes. Veksle mellom programmene
for en bestemt dag ved hjelp av dreiebryteren.
Sjekk program
Hovedmeny
Man Tir
Hovedmeny>Installatørmeny
Sommer/vinter
System på/av
Angi passord
0 0 0 0
(Se håndbok)
Installatørmeny
Statusskjermbilde
Kontroller innstillingene. Statusskjermbildet
består av tre sider med innstillinger som du
kan bla gjennom med dreiebryteren.
>Statusskjermbilde
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Funksjonsmodus
Program
Fre
Lør Søn
Du kan legge til et programtrinn ved å
velge Nytt programtrinn. Bekreft valget
med pil frem. Velg Dag, Natt eller Av (hvis
apparatet ikke skal være i drift), still inn
tiden for påslåing og deretter for hvilke dager
programmet gjelder. Gå så til Ferdig for å
avslutte.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
>Installatørmeny
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Komp.
FH42°C
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Nytt programtrinn 7/16
Modus
Dag
00:00
Tir
10:45
FF
002 FF
FF
Man Tir
Ons Tor
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
Ukeprogram
Ons Tor
Ferdig
Definere innstillinger for ukeprogram.
>Installatørmeny
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Et grunnprogram er forhåndsprogrammert i
SIRe.
Man-fre Dag fra 08:00, natt fra 18:00
Lør Dag fra 10:00, natt fra 16:00
Søn Dag fra 11:00:00, natt fra 14:00
For å kontrollere hvilket program som er
definert for en bestemt dag, velg Sjekk
program og veksle deretter mellom dagene
med dreiebryteren.
Nytt programtrinn
Sjekk program
Endre program
Sjekk program
Man Tir
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Fre
Lør Søn
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Et nytt programtrinn erstatter for eksempel
ikke en innstilt tid for Dag, men du kan i
stedet velge å endre et programtrinn. Velg
Endre program for å endre et programtrinn.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Sjekk program
Endre program
Fjern program
Endre program
Man Tir
Ons Tor
1. 08:00
2. 18:00
3. 10:00
4. 16:00
Dag
Natt
Dag
Natt
Man Tir
Fre
00:00
Ons Tor
Lør Søn
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
Ons Tor
Ferdig
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Fre
Fre
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Programtrinnene som ikke skal gjelde, fjernes
i Fjern program. Ett eller alle programtrinn
kan fjernes fra menyen. Velg Tilbakestill
alle for å gå tilbake til det fabrikkinnstilte
grunnprogrammet.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Sjekk program
Endre program
Fjern program
Fjern program
Fjern ett
Fjern alle
Tlb.st. alle
129
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Du kan aktivere ukeprogram ved å velge På
under Ukeprogram på/av. I På-modus vises en
sol, måne eller Av i statusvinduet for å angi
dag-, natt- eller Av-funksjon.
>Installatørmeny>Ukeprogram
>Installatørmeny>Ukeprogram
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Ukeprogram på/av
•
Definer innstillinger for viftemodus (se også
avsnittet Driftsmoduser).
>Installatørmeny
Ukeprogram
Vifteinnst.
Varmeinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Viftemodus
Auto
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Termostat Manuell vifte
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
Termostat Autom. vifte
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Viftemodus
•
Manuell
Fabrikkinnstilling
Viftemodus: Termostat / Manuell vifte
(Termostat / Automatisk vifte, Manuell)
130
Definer innstillinger for varme.
>Installatørmeny
Vifteinnst.
Varmeinnst.
Filtervakt
Av
Vifteinnst.
•
Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Temperaturdifferansen mellom
tilkobling av det elektriske varmetrinnet.
Fabrikkinnstillingen på 1,0 og en børverdi på
20 °C gir følgende funksjon: lavt effekttrinn
kobles inn ved +19,5 °C (kobles ut ved +20,0
°C). Hvis temperaturen fortsetter å falle
under +18,5 °C, kobles enda et effekttrinn inn
(kobles ut ved +19,0 °C). Ved 3 effekttrinn
aktiveres det siste trinnet ved +17,5 °C og slås
av ved +19,0 °C.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Følerkalibrering
Maks.grense temp.
Varmetrinndiff.
•
1.0 K
Fabrikkinnstilling
Heating step diff.: 1.0 K (0 K – 10 K)
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Grense varmetrinn
Mulighet til å begrense varmen.
Filtervaktinnstilinger (ikke for elektrisk)
Filteralarmen varsler når innstilt fast kjøretid
er overskredet.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Grense varmetrinn
Følerkalibrering
Grense varmetrinn
>Installatørmeny
•
Varmeinnst.
Filtervakt
Ekstern regulering
2
Fabrikkinnstilling
Grense varmetrinn: 2 (SE06-15, 20) 3 (SE30)
Følerkalibrering
Hvis føleren viser feil verdier, kan disse
kalibreres. Visse visningsfeil kan oppstå, men
disse skyldes hovedsakelig plassering (kalde/
varme overflater osv.) Verdien + eller – øker
eller reduserer den målte verdien (+2K øker
for eksempel den viste verdien med 2 grader).
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Varmetrinndiff.
Følerkalibrering
Maks.grense temp.
Romtemp.føler
Utetemperaturføler
Romtemp.føler
0.0 K
Fabrikkinnstilling
Romtemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)
Maks.grense temp.
Maksimal romtemperatur som en bruker kan
velge, er begrenset til mellom 5 – 35 °C.
Varmetrinndiff.
Følerkalibrering
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
Innstilling filtertidsur
•
1500 h
Fabrikkinnstilling
Innstilling filtertidsur: 1500 t (50 - 9950 t)
Filtertidsur på/av
Du kan aktivere filterprogram ved å velge På
under Filtertidsur på/av.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
•
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Innstilling filtertidsur
Gå til Innstilling filtertidsur og sett ønsket
kjøretid til mellom 50 og 9950 timer.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
Fabrikkinnstilling
Filtertidsur på/av: Av (på)
Siste filterbytte
Du kan kontrollere kjøretiden siden siste
filterbytte ved å velge Siste filterbytte. Tiden
tilbakestilles når filteralarmen tilbakestilles.
Hvis tiden skal tilbakestilles før alarmen har
gått, må filtertidsuret slås på og av.
Maks.grense temp.
•
35°C
Maks.grense temp.
Fabrikkinnstilling
Maks.grense temperatur: 35 °C (5 – 35 °C)
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
0h
Siste filterbytte
131
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Ekstern regulering (BMS)
BMS-funksjoner kan aktiveres under Ekstern
regulering. Aktiver Ekstern på/av (5-30 V
AC/DC fra BMS) eller 0-10 V vifteregulering
ved å velge På under det relevante valget. Se
diagrammet på neste side og Koble til ekstern
regulering.
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
>Installatørmeny
Filtervakt
Ekstern regulering
Generelle innst.
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
Gjeldende trinn
7,1
5
6,0
4
4,9
3
3,9
2
2,8
1
7,6
6,5
5,5
4,3
3,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Gjeldende
trinn
0
1
2
3
Vifte
Varme
0
1
2
2
0
1
2
2
4
3
2
5
4
2
Diagram: Vifte- og varmetrinnet ved inngående 0-10 V DC spenningsnivå, SE06-15.
Gjeldende trinn
3,9
2
2,8
1
5,5
4,3
3,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Gjeldende
trinn
0
1
2
Vifte
Varme
0
1
2
0
1
2
Diagram: Vifte- og varmetrinnet ved inngående 0-10 V DC spenningsnivå, SE20.
Gjeldende trinn
4,9
3
3,9
2
2,8
1
6,5
5,5
4,3
3,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Gjeldende
Trinn
0
1
2
3
Vife
Varme
0
1
2
2
0
1
2
3
Diagram: Vifte- og varmetrinnet ved inngående 0-10 V DC spenningsnivå, SE30.
132
SIRe Competent Fan Heater Electric
NO
Generelle innst.
Servicemeny
Mulighet til å definere generelle innstillinger
som også finnes i oppstartsveiviseren, og
utføre tilbakestilling.
Servicemenyen er passordbeskyttet og
brukes ved kontakt med Frico eller autorisert
installatør.
>Installatørmeny
Ekstern regulering
Generelle innst.
Servicemeny
Endre datoen, klokkeslettet, språket og
temperaturenhet.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Angi dato
Angi klokkesl.
Velg språk
Funksjonstest
Kjør funksjonstesten for å teste viften og
varmetrinnene.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Funksjonstest
Start test
Utelat test
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
Brukerinnst.
Brukerinnstillinger (rom.temp. dag
henholdsvis natt, maks. hastighet, hastighet
lukket dør, sommer / vinter) tilbake til
fabrikkinnstillinger.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Funksjonstest
Brukerinnst.
>Installatørmeny>Brukerinnst.
Til brukerinnstillinger?
Nei
Ja
133
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Alarm- og feilkoder
Overopphetingsvern
SIRe har forskjellige alarmer og feilkoder
som sikrer trygg og problemfri drift. Hvis
alarmene eller feilkodene er indikert, må de
tilbakestilles før normal drift kan gjenopptas,
for eksempel før varmen kan aktiveres igjen.
Viftemodus er aktiv selv om for eksempel
overopphetingsalarmen har slått ut.
SE06-15:
Overopphetingsvernet skal begrense
avtrekkstemperaturen til 70 °C. Ved 70 °C
utkobles et effekttrinn. Hvis temperaturen
fortsetter å stige, avbrytes all effekt ved 75 °C.
Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige,
for eksempel på grunn av feil på en kontaktor,
begynner viften å rotere ved 70 °C for å
holde temperaturen nede. Samtidig startes en
overopphetingsalarm, se Tabell - Alarm. Ved
innvendige temperaturer på +80 °C kjører
viften på maksimal hastighet.
Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmeeffekten igjen. Alarmen blir stående i
displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet
overopphetes to ganger i løpet av en time,
må alarmen tilbakestilles før oppvarming kan
aktiveres igjen. Viften kjører til alarmen er
tilbakestilt.
Vise alarm- og feilkoder
Ved en eventuell alarm eller feil vises alarm-/
feilkoden i statusvinduet. Ved en alarm-/
feilkode vises apparatet den gjelder for. Se
Tabell - Alarmer og Tabell - Feilkoder.
Tlb.still alarm
NB! Før tilbakestilling må du sjekke at feilen
er rettet opp, og at det ikke er noe som
hindrer apparatet fra å settes i drift igjen!
Når feilen er rettet opp, tilbakestiller du
alarmen ved å trykke på pil frem, velge Tilbakestill alarm og deretter bekrefte. Hvis flere
apparater avgir en alarm samtidig, indikeres
dette faktumet, men bare én alarm vises i
displayet. Denne alarmen må tilbakestilles
før neste alarm kan leses. Ved første oppstart
kan det oppstå alarmer og feilkoder, disse kan
vanligvis tilbakestilles uten ytterligere tiltak.
Feil i strømtilførsel
Vær oppmerksom på at tidsinnstillingene
må kontrolleres ved strømtilførselsfeil.
Hvis tiden ikke er riktig innstilt, påvirkes
ukeprogrammet.
134
SE20-30:
Overopphetingsvernet skal begrense
avtrekkstemperaturen til 85 °C. Ved 85 °C
utkobles et effekttrinn. Hvis temperaturen
fortsetter å stige, avbrytes all effekt ved 90 °C.
Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige,
for eksempel på grunn av feil på en kontaktor,
begynner viften å rotere ved 85 °C for å
holde temperaturen nede. Samtidig startes en
overopphetingsalarm, se Tabell - Alarm. Ved
innvendige temperaturer på +95 °C kjører
viften på maksimal hastighet.
Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmeeffekten igjen. Alarmen blir stående i
displayet til kontrollenheten. Hvis apparatet
overopphetes to ganger i løpet av en time,
må alarmen tilbakestilles før oppvarming kan
aktiveres igjen. Viften kjører til alarmen er
tilbakestilt. NB! Utfør en grundig kontroll ved
gjentatte alarmer og overopphetingsalarmer,
og kontakt autorisert servicepersonale eller
Frico hvis du ikke finner årsaken til feilen.
SIRe Competent Fan Heater Electric
NO
Tabell - Alarm
A1
Motoralarm
A2
Overopphetingsalarm
Termobryter er utløst. En eller flere
Kontroller at ikke noe sperrer for
motorer er overopphetet. (Bare
apparatets luftinntak og -uttak. Når
apparater med uttrukkede termobrytere.) den overopphetede motoren har kjølt
seg ned, lukkes termobryteren igjen,
og alarmen kan tilbakestilles. Sjekk
motorene ved gjentatte alarmer, og bytt
ut ødelagte motorer.
Temperaturen i apparatet har
oversteget alarmgrensen for
overoppheting.
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak,
funksjonen til den innvendige
temperaturføleren.
A4
Filteralarm
Fast kjøretid før filteralarmen er
oppnådd.
Bytt ut eller rengjør filteret, juster
eventuell alarmtid på grunnlag av hvor
skittent filteret er, og tilbakestill alarmen.
A5
Ekst. alarm
Ekstern alarminngang på
SIReC1X er aktivert.
Kontroller den eksterne alarmen.
135
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Tabell - Feilkoder
Feilkode
Årsak
E1
Kommunikasjon
SIReB1X har ikke
kontakt med SIReC1X.
Kontroller forbindelsen
mellom kortene. Bytt ut
eventuelle modulærkabler.
E2
ID Error
To eller flere SIReB1X har
samme ID-nummer.
Avbryt strømforsyningen og
velg andre ID-numre for alle
SIReB1X i systemet.
E3
ID Error
En eller flere SIReB1X har ikke
et program.
Kontakt Frico for støtte.
E4
Romfølerfeil
Feil på eller manglende ekstern
romføler SIReRTX koblet til
SIReB1X.
Koble alltid fra strømforsyningen
ved tilkobling eller frakobling
av følere. Kontroller følerens
tilkobling.
E8
Feil på intern
føler
Feil på eller manglende
internføler i apparatet.
Kontroller følerens tilkobling.
Hvis føler mangler, kontakt
Frico for støtte.
E10
ID Error
E12 Romfølerfeil
E14
Feil på uteføler
E20 Kommunikasjon
E21
Romfølerfeil
E23 Programvarefeil
136
Tiltak
To eller flere SIReB1X i
systemet har forskjellige
programmer.
Kontakt Frico for støtte.
Feil på eller manglende ekstern
romføler SIReRTX koblet til
SIReC1X.
Koble alltid fra strømforsyningen
ved tilkobling eller frakobling
av følere. Kontroller følerens
tilkobling.
Feil på eller manglende
utetemperaturføler SIReOTX
koblet til SIReC1X.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
Kontrollenhet SIReUA1 har ikke
kontakt med SIReC1X.
Kontroller tilkoblingen. Bytt ut
eventuelle modulærkabler.
Feil på intern romføler i
kontrollenheten SIReUA1.
Kontroller tilkoblingen mellom
SIReUA1 og SIReC1X. Bytt ut
eventuelle modulærkabler. Hvis feilen
ikke rettes opp, må SIReUA1 byttes ut.
Kontakt Frico for støtte.
NO
SIRe Competent Fan Heater Electric
Koble til ekstern regulering - med BMS-funksjoner
SIReC1X
COM 1
COM 2
7 8 9 10
Ekst. hast.kontroll 0-10 V DC INN
1112
+ -
Ekstern PÅ/AV
15 161718
Dørbryter
Ekstern på/av 5-30 V AC/DC
Eksternt signal aktiverer
apparatet. Innstilt parameter: >>
Installatørmeny > Ekstern regulering
> Ekstern på/av = på
19 20
Alarm utgående (BMS) (potensialfri
bryter, maks. 3 A, 230 V)
Utgående alarm-indikering. Alltid
aktiv. Lukket = summeralarm Åpen =
ingen alarm
17 18
Dørbryter (obligatorisk) (Ekstern
potensialfri bryter)
SIReDC indikerer dørstatus.
Potensialfri bryter fra automatisk dør
eller BMS kan også brukes. Lukket =
dør åpen Åpen = dør lukket
1516
+ -
1112
+ -
Ekstern hastighetsregulering 0-10 V
DC
Regulerer viftehastigheten i trinn (se
diagramavsnittet, Ekstern regulering
(BMS)). Innstilt parameter: >>
Installatørmeny > Ekstern regulering >
0-10 V Vifteregulering = på
9 10
Ekstern alarm INN (potensialfri
kontakt)
Inngang for ekstern alarm. Lukking
utløser alarmen.
7 8
Ekstern nattreduksjon på/av
(potensialfri bryter)
Lukker for å aktivere
nattreduksjonsfunksjonen. Alltid aktiv.
19 20
ALARM UT (BMS)
ROOM
Ekstern nattreduksjon
Ekstern alarm INN
137
GB
SIRe Competent Fan Heater Electric
Connections between SIReB1X and Panther SE06, SE09,
SE12 and SE15.
L
L~ N
SIReB1X
SE06-15
SIRe Competent Fan Heater Electric
Connections between SIReB1X and Panther SE20
L
L~ N
SIReB1X
SE20
GB
GB
SIRe Competent Fan Heater Electric
Connections between SIReB1X and Panther SE30
L
L~ N
SIReB1X
SE30
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
1112
+ -
ROOM
15 161718
19 20
SIReRTX
(optional)
SIReUA1
SIRe Competent Fan Heater Electric
7 8 9 10
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
~
230V~
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
COM 1
ROOM
X3
C1
X4
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
Wiring diagram - Competent
SIReC1X
COM 2
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
GB
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
SIReB1X
C1
X4
C1
X4
ROOM
X3
ROOM
X3
230V~
PE N L
230V~
15 161718
1112
+ -
ROOM
7 8 9 10
COM 2
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
PE N L
COM 1
SIReC1X
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
~
Pot.
Unit ID
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
N L L
ACTUATOR SUPPLY
~
N L L
ACTUATOR SUPPLY
230V~
≠
Pot.
Unit ID
Wiring diagram - Competent- parallel connection
19 20
SIReRTX
SIReUA1
SIRe Competent Fan Heater Electric
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
.
Tel: +46 31 336 86 00
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: E4439, 2013-04-29 HH/SÅ/SÄ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement