MANUAL DE INSTALARE

MANUAL DE INSTALARE
MANUAL DE INSTALARE
Instalaţii de aer condiţionat în SISTEM SPLIT
MODELE
(Tip plasat pe podea)
FVQ71CVEB
FVQ100CVEB
FVQ125CVEB
FVQ140CVEB
CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE INSTALARE.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
EN60335-2-40,
FAQ71CVEB, FAQ100CVEB
FVQ71CVEB, FVQ100CVEB, FVQ125CVEB, FVQ140CVEB
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Shinri Sada
Manager Quality Control Department
17th of October 2011
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
2024351-QUA/EMC02-4565
DEKRA Certification B.V. (NB0344)
DAIKIN.TCF.021F24/06-2011
3P302074-1A.fm Page 1 Wednesday, October 19, 2011 9:58 AM
3P302074-1A
FVQ71CVEB
FVQ100CVEB
FVQ125CVEB
FVQ140CVEB
Instalaţie de aer condiţionat
în SISTEM SPLIT
Manual de instalare
CUPRINS
1. MĂSURI DE PROTECŢIE ....................................................................................1
2. ÎNAINTE DE INSTALARE.....................................................................................3
3. ALEGEREA LOCULUI DE INSTALARE...............................................................7
4. INSTALAREA UNITĂŢII INTERIOARE ................................................................8
5. INSTALAREA TUBULATURII AGENTULUI FRIGORIFIC .................................11
6. INSTALAREA TUBULATURII DE EVACUARE ..................................................15
7. CÂND TELECOMANDA OPŢIONALĂ (MODEL BRC1E) ESTE UTILIZATĂ
DREPT PANOU DE COMANDĂ ........................................................................17
8. INSTALAREA CABLAJULUI...............................................................................22
9. CUM SE CONECTEAZĂ CABLURILE ŞI EXEMPLU DE CABLARE.................23
10. INSTALAREA GRILEI ASPIRAŢIEI....................................................................29
11. REGLAJ LOCAL .................................................................................................30
12. PROBA DE FUNCŢIONARE ..............................................................................31
13. SCHEMĂ DE CONEXIUNI .................................................................................36
Textul în limba engleză este instrucţiunea originală. Celelalte limbi sunt traducerile instrucţiunilor originale.
1. MĂSURI DE PROTECŢIE
Citiţi cu atenţie aceste "MĂSURI DE PROTECŢIE" înainte de a instala echipamentul de condiţionare a aerului
şi aveţi grijă să-l instalaţi corect.
Semnificaţia simbolurilor de AVERTIZARE şi ATENŢIE.
Ambele sunt notificări importante pentru siguranţă. Aveţi grijă să le urmaţi.
AVERTIZARE...... Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucţiuni poate cauza accidentări
sau deces.
ATENŢIE ............. Nerespectarea corespunzătoare a acestor instrucţiuni poate cauza pagube
materiale sau accidentări, care pot fi grave în funcţie de circumstanţe.
După finalizarea instalării, efectuați o probă de funcționare pentru a confirma că echipamentul funcţionează
fără probleme. Apoi, explicați clientului cum să exploateze și să îngrijească echipamentul conform manualului
de exploatare. Cereţi clientului să păstreze acest manual de instalare împreună cu manualul de exploatare
pentru consultare ulterioară.
Această instalaţie de aer condiţionat se livrează cu condiţia "aparate accesibile publicului".
AVERTIZARE
• Solicitaţi efectuarea lucrărilor de instalare de către distribuitor sau de către o persoană calificată.
Nu încercaţi să instalaţi de unul singur instalaţia de aer condiţionat. Instalarea necorespunzătoare poate
cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.
• Instalaţi instalaţia de aer condiţionat în conformitate cu instrucţiunile din acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.
• Când instalaţi unitatea într-o încăpere mică, luaţi măsuri ca concentraţia de agent frigorific să nu
depășească limitele admisibile în cazul unor scăpări de agent frigorific.
Luaţi legătura cu distribuitorul pentru informaţii suplimentare. Dacă agentul frigorific se scurge și depăşeşte
limita de concentraţie, poate surveni o lipsă de oxigen.
Română
1
• Aveţi grijă să utilizaţi doar accesoriile şi piesele specificate pentru lucrările de instalare.
Neutilizarea pieselor specificate poate avea drept rezultat căderea unităţii, scăpări de apă, electrocutare
sau incendiu.
• Instalaţi instalaţia de aer condiţionat pe o fundaţie suficient de rezistentă pentru a rezista la greutatea
unităţii.
Dacă fundația nu este suficient de rezistentă, echipamentul poate cădea cauzând accidentări.
• La efectuarea lucrărilor de instalare necesare luaţi în calcul rafalele de vânt, vijeliile sau cutremurele.
Dacă lucrările de instalare nu sunt executate corespunzător, unitatea poate cădea cauzând accidentări.
• Lucrările electrice trebuie executate de un electrician calificat în conformitate cu legislaţia şi reglementările
locale cât şi cu acest manual de instalare. Aveţi grijă să folosiţi un circuit electric de alimentare special
alocat și nu conectați niciodată cablaje suplimentare la circuitul existent.
Capacitatea insuficientă a reţelei electrice sau instalaţia electrică necorespunzătoare pot cauza
electrocutare sau incendiu.
• Asiguraţi-vă că aţi legat la pământ instalaţia de aer condiţionat.
Nu conectaţi împământarea unităţii la o conductă de utilităţi, conductorul paratrăsnetului, sau o linie de
împământare telefonică.
Împământarea incorectă poate duce la electrocutare sau incendiu.
Un supracurent înalt de la un fulger sau de la alte surse poate deteriora instalaţia de aer condiţionat.
• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neinstalarea întreruptorului pentru scurgere la pământ poate cauza electrocutări sau incendii.
• Aveţi grijă să decuplaţi unitatea înainte de a atinge orice component electric.
Atingerea unei piese sub tensiune poate cauza electrocutare.
• Pentru cablaj, utilizați tipurile specificate de cablu şi conectaţi-le strâns pentru a rezista unor forțe
exterioare aplicate pe conexiunile la borne.
În cazul în care cablurile nu sunt conectate și fixate ferm, acest lucru poate cauza încălzire, incendiu sau
ceva similar.
• Cablajul alimentării de la rețea și între unităţile interioare şi exterioare trebuie pozat și format corespunzător
iar capacul cutiei de control trebuie fixat strâns astfel încât cablajul să nu poată deplasa piesele structurale
precum capacul.
În cazul în care capacul este fixat necorespunzător, aceasta poate cauza electrocutare sau incendiu.
• Dacă în timpul instalării au loc scăpări de agent frigorific gaz, aerisiţi zona imediat.
Dacă agentul frigorific vine în contact cu focul se pot produce gaze toxice.
• După finalizarea instalării, controlaţi pentru eventualele scăpări de agent frigorific gaz.
Dacă în încăpere se produc scăpări de agent frigorific gaz şi acesta vine în contact cu o sursă de foc,
precum încălzitorul unui ventilator, o sobă sau o maşină de gătit, pot rezulta gaze toxice.
• Nu atingeţi direct agentul frigorific scurs din conductele de agent frigorific sau alte zone, aceasta putând
cauza degerături.
ATENŢIE
• Executați tubulatura de evacuare corespunzător pe baza acestui manual de instalare și izolați conducta
pentru a preveni condensarea.
Tubulatura de evacuare necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă în interior şi pagube materiale.
• Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cordonul de alimentare şi cablul de interconectare la cel puţin
1 metru distanţă de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa cu imaginea sau zgomote.
(În funcţie de tăria semnalului de intrare, distanţa de 1 metru poate să nu fie suficientă pentru eliminarea
zgomotului.)
• Instalaţi unitatea interioară cât se poate de departe de becurile fluorescente.
Dacă se instalează un set fără cablu într-o încăpere unde există lămpi fluorescente electronice (tip invertor
sau pornire rapidă), distanţa de transmisie a telecomenzii poate fi mai scurtă.
• Nu montaţi instalaţia de aer condiţionat în următoarele locuri:
1. Unde există o concentraţie ridicată de ceaţă sau vapori de ulei mineral (de ex. în bucătărie).
Piesele din material plastic se pot deteriora, cauzând căderea lor sau scurgeri de apă.
2. În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul sulfuros.
Se poate produce corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite, cauzând scăpări de agent
frigorific.
2
Română
3. Unde există mașini care generează unde electromagnetice și unde survin frecvent fluctuaţii de tensiune,
precum în fabrici.
Sistemul de comandă poate funcţiona defectuos și în consecință unitatea poate să nu funcţioneze
corespunzător.
4. Unde pot apare scăpări de gaz inflamabil, unde există fibre de carbon sau praf inflamabil suspendat în
aer sau acolo unde se manipulează substanţe volatile inflamabile, precum diluant sau benzină.
Exploatarea unităţii în astfel de condiţii poate cauza incendii.
• Instalaţia de aer condiţionat nu este destinată utilizării într-o atmosferă potenţial explozivă.
2. ÎNAINTE DE INSTALARE
Nu exercitaţi presiune pe piesele din material plastic când deschideţi unitatea sau când o deplasaţi
după deschidere.
Aveţi grijă să controlaţi că agentul frigorific este R410A înainte de a începe lucrarea. (Dacă este
încărcat un agent frigorific eronat, unitatea nu va funcţiona corespunzător)
• Pentru instalarea unei unităţi exterioare, consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare.
• Nu aruncaţi nici o piesă necesară instalării până la finalizarea instalării.
• Stabiliți traseul pentru transportul unității la locul de instalare.
• Când ridicați unitatea, utilizați o chingă din material moale (din țesătură, nylon, etc.) după cum este
prezentat mai jos. (Consultaţi Fig. 1)
Suspendare orizontală
Suspendare verticală
1
1
1
2
Chingă
Aveți grijă să nu alunece chinga.
Folosiţi cârpe sau carton ondulat astfel încât grila de
evacuare a aerului şi grila prizei de aer să nu se
deterioreze.
2
Figura 1
2-1 PRECAUŢII
• Când selectaţi locul de instalare, consultaţi şablonul de hârtie (parte a materialului de ambalare).
• Nu utilizați unitatea în locuri unde conținutul de sare în aer este ridicat precum pe malul mării, unde sunt
fluctuaţii de tensiune precum în fabrici, sau unde baza vibrează precum în automobile sau vase maritime.
• Înainte de a deschide capacul cutiei de control și de a efectua operațiunea de cablaj, eliminați electricitatea
statică de pe corpul dvs. În caz contrar, componentele electrice pot fi deteriorate.
Română
3
2-2 ACCESORII
Verificaţi ca următoarele accesorii să fie incluse la unitate.
Nu aruncaţi nici o piesă necesară instalării până la finalizarea instalării.
Denumire
Cantitatea
(1) Suport pentru
instalare
1 set
*1)
(3) Cauciuc pentru
protejarea
orificiului
2 buc.
(4) Bucșă
Izolaţie pentru armături
1 buc.
Câte 1
(5) Pentru conducta de
gaz
Formă
(2) Şurub (M4 X 10), 1 buc.
(6) Pentru conducta de
lichid
Denumire
Cantitatea
(7) Capac
(8) Brățară
(9) Şablon pentru instalare
5 buc.
1 buc.
1 buc. *2)
(10) Material
anticondens
1 buc.
Utilizat de asemenea ca material
de ambalare
Formă
Denumire
Cantitatea
(11) Șuruburi
(M4 x 10)
3 buc. *2)
(12) Șuruburi
(M5 x 12)
2 buc.
(13) Cablajul
telecomenzii
1 buc.
*2)
(Altele)
• Manual de exploatare
• Manual de instalare
*1) Suportul pentru instalare
este înșurubat pe
unitatea principală
(placa superioară).
Formă
*2) Aceste piese sunt utilizate când telecomanda
este instalată în unitatea
principală.
2-3 ACCESORII OPŢIONALE
• Telecomanda opțională este necesară pentru această unitate interioară.
• Alegeţi o telecomandă din Tabelul 1 în conformitate cu cerinţele clientului şi instalaţi-o într-un loc
corespunzător.
(Pentru instalare, urmați manualul de instalare inclus cu telecomanda.)
Tabelul 1
Tip cu cablu
Telecomandă
BRC1E52A7/BRC1E51A7/BRC1D528
NOTĂ
• Dacă clientul dorește să utilizeze o telecomandă care nu este listată mai sus, alegeţi o telecomandă
corespunzătoare consultând cataloagele şi ghidul tehnic.
4
Română
ACORDAŢI ATENŢIE SPECIALĂ URMĂTOARELOR ELEMENTE ÎN TIMPUL CONSTRUCŢIEI
ŞI VERIFICAŢI-LE DUPĂ TERMINAREA INSTALĂRII.
1. Elemente care trebuie verificate după finalizarea lucrării
Elemente care trebuie verificate
Sunt unităţile interioară şi exterioară fixate
strâns?
Este finalizată instalarea unităţii interioare
şi exterioare?
S-au făcut probele de etanşeitate ale liniei
de gaz la presiunea de testare specificată
în manualul de instalare furnizat cu
unitatea exterioară?
Este unitatea complet izolată? (Tubulatura
agentului frigorific, tubulatura de evacuare)
Este evacuarea neîngrădită?
Tensiunea reţelei de alimentare
corespunde celei care figurează pe placa
de identificare?
Cablajul şi tubulatura au fost executate
corect?
Unitatea este legată la pământ în condiţii
de siguranţă?
Dimensiunile cablajului sunt în
conformitate cu specificaţiile?
Nu blochează nimic evacuarea sau
admisia aerului la unitatea interioară sau
exterioară?
S-au notat lungimea tubulaturii agentului
frigorific şi cantitatea suplimentară de
agent frigorific încărcat?
Dacă este efectuat corespunzător, ce se poate
întâmpla
Verificaţi
Unitatea poate cădea, vibra sau face zgomot.
Unitatea se poate defecta sau componentele
pot arde.
Poate avea drept rezultat o răcire sau încălzire
insuficientă.
Apa condensată poate picura.
Apa condensată poate picura.
Unitatea se poate defecta sau componentele
pot arde.
Unitatea se poate defecta sau componentele
pot arde.
Vă puteţi electrocuta.
Unitatea se poate defecta sau componentele
pot arde.
Poate avea drept rezultat o răcire sau încălzire
insuficientă.
(Acest lucru poate cauza funcționare
defectuoasă sau performanță diminuată datorită
volumului redus de aer.)
Încărcătura de agent frigorific din sistem nu este
cunoscută.
2. Articolele care trebuie verificate la livrarea către client
* De asemenea revedeţi "MĂSURI DE PROTECŢIE"
Elemente care trebuie verificate
Este efectuat reglajul local (după necesităţi)?
Ați fixat capacul cutiei de control, filtrul de aer, şi grila aspiraţiei?
Se suflă corespunzător aerul rece (aerul cald) în timpul operațiunii de răcire (încălzire)?
Aţi explicat clientului operaţiunile în timpul prezentării manualului de exploatare?
Aţi explicat operațiunile de răcire, încălzire, uscare și răcire/încălzire automată descrise în
manualul de exploatare?
Ați explicat clientului care este debitul fixat al fluxului de aer când reglați debitul de aer la
decuplarea termostatului?
Este cuplat comutatorul de urgenţă (EMG.) al plăcii cu circuite imprimate? La livrarea din
fabrică, acesta este setat la normal (NORM).
Este termistorul aspirației instalat în poziția sa inițială (evazare), când este instalată caseta de
instalare a adaptorului opțional?
Aţi predat clientului manualul de exploatare? (Vă rugăm să predați și manualul de instalare.)
Română
Verificaţi
5
Puncte pentru explicaţii despre operaţiuni
Întrucât dacă elementele marcate cu semne de
AVERTIZARE și
ATENŢIE în manualul de
exploatare nu sunt respectate, pot cauza accidentări sau pagube materiale. Prin urmare, în plus
faţă de utilizarea generală, acestea trebuie explicate clientului, cerându-i de asemenea să le
citească cu atenție. În consecinţă, este necesar să daţi o explicaţie completă privind elementele
descrise şi de asemenea să cereţi clienţilor dvs. să citească manualul de exploatare.
2-4 NOTĂ PENTRU INSTALATOR
Aveţi grijă să instruiţi clienţii cum să exploateze corespunzător (în special curățarea filtrelor, acţionarea
diferitelor funcţii, şi reglarea temperaturii) cerându-le să efectueze ei înşişi operaţiunile pe baza
manualului.
6
Română
3. ALEGEREA LOCULUI DE INSTALARE
Nu exercitaţi presiune pe piesele din material plastic când deschideţi unitatea sau când o deplasaţi
după deschidere.
(1) Alegeţi cu aprobarea clientului un loc de instalare care să îndeplinească următoarele condiţii.
• Unde se poate asigura distribuirea optimă a aerului.
• Unde podeaua este suficient de rezistentă pentru a susține greutatea și vibrația unităţii interioare.
• Asigurați-vă că podeaua este orizontală. (Se pot genera vibraţii sau zgomote anormale.)
• Unde nimic nu blochează admisia şi evacuarea aerului, şi unde se poate asigura un spaţiu suficient pentru
întreţinere şi reparaţii. (Consultaţi Fig. 2)
(Dacă nu se asigură, capacitatea se poate diminua datorită scurtcircuitului.)
• Unde condensul poate fi evacuat corespunzător.
• Unde amplasarea tubulaturii între unităţile interioare şi exterioare este posibilă în limitele admisibile.
(Consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare.)
• Unde nu există riscul de scăpări de gaz inflamabil.
(2) Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cordonul de alimentare şi cablul de interconectare la cel
puţin 1 metru distanţă de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa cu imaginea
sau zgomote.
(În funcţie de tăria semnalului de intrare, distanţa de 1 metru poate să nu fie suficientă pentru
eliminarea zgomotului.)
(3) Cercetați dacă locul de instalare (cum ar fi podea și peretele) pot susține greutatea unității și, dacă
este necesar, consolidați locul cu grinzi înainte de instalare. Pentru a evita vibrațiile și zgomotul
anormal, consolidați locul înainte de instalare.
1
≥50 mm
≥50 mm
Figura 2
1
Unitatea principală
Română
7
4. INSTALAREA UNITĂŢII INTERIOARE
În ceea ce privește piesele care urmează a fi utilizate pentru instalare, aveți grijă să utilizați accesoriile
anexate și piesele specificate.
Procedeul de fixare
• Întrucât unitatea este înaltă luați măsuri pentru a preveni răsturnarea unităţii în conformitate cu următoarea
metodă.
1. Ridicați elementul de fixare a grilei.
1
1
Element de fixare a grilei
Figura 3
2. Desprindeţi grila aspiraţiei.
Scoateţi şuruburile (dr. și stg., în total 2) care blochează opritorul grilei. Apoi, (1) înclinați înainte grila,
și (2) ridicaţi-o în sus.
1
2
(2)
(1)
1
2
3
4
5
Șuruburi autofiletante M4 X 12 (clasa 2)
Panou frontal
Element de fixare a grilei
Opritorul grilei
Grila aspiraţiei
3
4
5
Figura 4
8
Română
3. Pentru instalare normală.
Scoateți șurubul (2) care fixează suportul pentru instalare (1) pe panoul superior. Schimbați direcţia de
montare a suportului așa cum este prezentat în figura de mai jos și fixați-l pe panoul superior cu
șuruburile prevăzute (12). Apoi, fixați suportul pe perete cu șuruburile corespunzătoare (procurare la
faţa locului).
• Şuruburile (2) nu sunt utilizate.
2
3
1
4
330
5
18
4
6
Figura 5
1
2
3
4
5
6
Şurub de fixare
Şurubul (2) (accesoriu) nu este necesar
Şurub (12) (accesoriu)
Suport pentru instalare (1) (accesoriu)
Fantă 2-7 x 15
Orificiul şurubului de fixare la perete
Pregătiți șuruburile care se potrivesc materialului peretelui cu procurare la faţa locului.
Unitate: mm
4. Când instalați unitatea în locuri unde pot surveni cutremure.
În plus faţă de metoda de fixare prezentată la stânga, fixați cadrul de bază pe fundaţie cu șuruburi de
ancorare (procurare la faţa locului). Pe placa de bază sunt prevăzute patru orificii pentru șuruburile de
ancorare.
• Utilizaţi locurile indicate pe şablonul pentru instalare (9) (parte a materialului de ambalare).
1
2
3
4
1
57
(79)
(202)
130
144
260
3
4
5
Orificii de fixare (x4)
Cadru de bază
4 orificii de Ø14, Adâncime: 30
(Pentru blocare cu şurub)
Faţă
Dimensiuni în (
) pentru clasa 100 - 140
Unitate: mm
5
2
Figura 6
Română
9
5. Scoateți materialele tampon ale ventilatorului.
Funcționarea cu materialele tampon instalate în ventilator poate cauza defecţiuni. (4 locuri)
1
2
Materiale tampon
Ventilator
1
2
Figura 7
Cum se prinde materialul anticondens (numai la conectarea cu RZQSG71L)
• Pentru a ușura munca, orientați cele 5 clapete orizontale superioare în sus și cele 3 clapete de jos în jos.
Apoi, prindeți materialul tampon prevăzut (10) de a treia clapetă orizontală de jos așa cum este prezentat
în Fig. 8. Dacă materialul nu este prins la locul corect, apa de condensare se poate scurge.
1
3
4
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Material anticondens (10) (accesoriu)
Clapetă orizontală (a 3-a de jos)
În sus
În jos
Material anticondens
Prindeți materialul anticondens aliniindu-l la materialul anticondens.
Prindeți materialul anticondens aliniindu-l la centru.
Material anticondens (10) (accesoriu)
6
7
8
Figura 8
10
Română
5. INSTALAREA TUBULATURII AGENTULUI FRIGORIFIC
Pentru tubulatura agentului frigorific a unităţilor exterioare, consultaţi manualul de instalare livrat
împreună cu unitatea exterioară.
Aveţi grijă să izolaţi termic atât tubulatura de gaz cât şi cea de lichid. Izolaţia incompletă poate cauza
scurgeri de apă. Izolația termică a tubulaturii de gaz trebuie să reziste la temperaturi de 120°C sau mai
mari.
În medii cu umiditate ridicată, întăriți izolația tubulaturii de agent frigorific. Dacă izolaţia este
insuficientă, pe suprafața izolației se poate forma condens.
Înainte de a începe lucrarea, aveţi grijă să controlaţi că agentul frigorific este R410A. (Dacă se
utilizează un agent frigorific diferit, exploatarea normală nu este posibilă.)
ATENŢIE
Acest produs este un model destinat pentru noul agent frigorific (R410A). La instalare, aveţi grijă să respectaţi
următoarele măsuri de precauţie.
• Pentru racordul mandrinat, utilizați un dispozitiv de tăiat ţevi și dispozitive de bordurare destinate special
pentru R410A.
• Aplicaţi ester sau eter pe interiorul porţiunii evazate înainte de racordare.
• Utilizaţi piuliţele olandeze furnizate cu unitatea. Nu folosiţi piuliţe olandeze de clasa 1.
În caz contrar pot surveni scăpări de agent frigorific.
• Pentru a împiedica pătrunderea în tub a prafului, a umezelii sau a altor materiale străine, strangulaţi sau
acoperiţi cu bandă capătul tubului.
• Nu permiteţi pătrunderea în circuitul agentului frigorific a altor substanţe în afara agentului frigorific
indicat, precum aerul, etc. Dacă apar scăpări de agent frigorific gaz în timpul lucrului la unitate, ventilaţi
imediat încăperea temeinic.
• Unitatea exterioară este încărcată cu agent frigorific.
• Tubulatura agentului frigorific poate fi scoasă din următoarea parte a unităţii.
Partea stângă, Partea dreaptă, Partea posterioară, Partea de fund
Trebuie să decideți pe care parte intenţionați să scoateți tubulatura agentului frigorific.
• La racordarea sau deconectarea conductelor la sau de la unitate aveţi grijă să folosiţi atât o cheie fixă cât
şi una dinamometrică, conform desenului. (Consultaţi Fig. 9)
* Utilizarea unei alte unelte decât cheia fixă poate deteriora capul piuliţei olandeze, putând surveni scăpări
de gaz datorită strângerii defectuoase.
• Consultaţi Tabelul 2 pentru dimensiunile de mandrinare.
• Când conectați piuliţa olandeză, aplicaţi ester sau eter pe interiorul porţiunii evazate, și rotiți piuliţa de
3-4 ori cu mâna înainte de a înșuruba. (Consultaţi Fig. 10)
1
1
2
3
4
Cheie dinamometrică
Cheie fixă
Îmbinarea tubulaturii
Piuliţa olandeză
1
Aplicaţi ester sau eter pe această față.
2
3
4
Figura 9
1
Figura 10
Română
11
ATENŢIE
Aveţi grijă să nu deterioraţi secţiunea evazată.
Tabelul 2
Ø9,5 (3/8")
32,7–39,9
12,8–13,2
Ø15,9 (5/8")
61,8–75,4
19,3–19,7
Evazare
45˚2
˚
Dimensiunile evazării A (mm)
R0.4-0.8
A
Cuplu de strângere (N•m)
90˚ 2˚
Dimensiunea
conductei
• Consultaţi Tabelul 2 pentru determinarea cuplului adecvat de strângere.
ATENŢIE
Strângerea exagerată poate deteriora evazarea, cauzând scăpări de agent frigorific.
Când nu aveți o cheie dinamometrică, utilizați Tabelul 2 ca regulă empirică.
Când continuaţi să strângeţi piuliţa olandeză cu o cheie fixă, există un punct în care cuplul de strângere
creşte brusc.
Din acel punct, strângeţi mai departe piuliţa olandeză la unghiul prezentat mai jos. (Consultaţi Tabelul 3)
După terminarea lucrării, aveţi grijă să verificaţi dacă nu sunt scăpări de gaz.
Dacă nu strângeți conform instrucțiunilor (dacă strângerea este slabă), se pot produce scăpări de agent
frigorific (scăpări lente), cauzând funcționarea defectuoasă a dispozitivului (răcire sau încălzire
insuficientă).
Tabelul 3
Dimensiunea
conductei
Ø9,5 (3/8")
Ø15,9 (5/8")
Unghi de strângere suplimentar
Lungimea recomandată a braţului uneltei
60 la 90 grade
30 la 60 grade
Aprox. 200 mm
Aprox. 300 mm
1. Cum se instalează tubulatura agentului frigorific.
• Desfaceţi piesa de reţinere a conductelor. (Consultaţi Fig. 12)
În cazul tubulaturii pe stânga sau dreapta
1. Deschideţi orificiile prestabilite din panoul lateral drept (stâng). (Consultaţi Fig. 11)
2. Instalați tubulatura (agentul frigorific și evacuarea) și cablajul (conectarea unităţilor exterioare și
interioare) prin orificiile de pe panoul lateral.
(Vezi dimensiunile prezentate în Fig. 15 pentru formarea tubulaturii agentului frigorific.)
3
4
1
2
1
2
3
4
Cadru de bază
Panou lateral
Orificii prestabilite pentru tubulatură (alegeți oricare)
(panourile din stânga și dreapta și panoul posterior)
Puneți cauciucul prevăzut pentru protecţia orificiului (3) (
decuparea deschiderii.
Orificii de traversare pentru cablaj (alegeți oricare)
(panourile din stânga și dreapta)
Puneți bucşa (4) prevăzută (
) după decuparea deschiderii.
) după
Figura 11
12
Română
În cazul tubulaturii posterioare
1. Deschideţi orificiile prestabilite de pe panoul posterior. (Consultaţi Fig. 14)
2. Instalați tubulatura (agentul frigorific și evacuarea) și cablajul (conectarea unităţilor exterioare și
interioare) prin orificiile de pe panoul lateral.
(Vezi dimensiunile prezentate în Fig. 15 pentru formarea tubulaturii agentului frigorific.)
ATENŢIE
În cazul pozării din spate a tubulaturii, aveţi grijă să nu deteriorați cablul de legătură al motorului
ventilatorului.
Când decupați capacul orificiului prestabilit, aveţi grijă să nu deteriorați cablul de legătură al motorului
ventilatorului cu piesa din oțel decupată. (Consultaţi Fig. 16).
În cazul tubulaturii descendente
1. Decupaţi orificii în zona indicată a cadrului de bază. (Consultaţi Fig. 14)
2. Instalați tubulatura (agentul frigorific și evacuarea) și cablajul (conectarea unităţilor exterioare și
interioare) prin orificiile de pe cadrul de bază.
ATENŢIE
Aveţi grijă să nu deteriorați carcasa ventilatorului când instalați tubulatura.
Carcasa ventilatorului este confecționată din polistiren expandat.
Aveţi grijă să nu deteriorați carcasa ventilatorului cu muchia conductei când instalați unitatea interioară.
1
1
2
3
4
Cablul de legătură al motorului
ventilatorului
Carcasa ventilatorului
Furtun de evacuare din interiorul
unităţii
Element de reţinere a
conductelor
1
4
3
3
1
2
2
3
Cablul de legătură al motorului
ventilatorului
Orificii prestabilite
Placa posterioară
2
Figura 12
Română
Figura 16
13
2
1
1
2
1
3
Figura 13
1
2
Izolaţie pentru asamblări (5)
(6) (accesoriu)
Fixați cu ajutorul brăţării (8)
3
4
Figura 14
1
2
3
4
Orificii prestabilite (alegeți oricare)
Puneți cauciucul prevăzut pentru
protecţia orificiului (3) (
) după
decuparea deschiderii.
Panou posterior
Decupaţi orificii aici.
Cadru de bază
525
450
450
525
2
Figura 15
1
Tubulatura din dreapta sau stânga
2
Tubulatură prin spate
3
Unitate: mm
• După finalizarea instalării tubulaturii agentului frigorific și a cablajului electric, fixați tubulatura
agentului frigorific, furtunul de evacuare al unității interioare, cablajul de conectare a unităţilor
interioare şi exterioare şi legătura la pământ cu placa de reținere a tubulaturii (consultaţi Fig. 12).
În timpul acestei lucrări tubulatura agentului frigorific care intră în unitatea interioară poate veni în
contact cu grila aspiraţiei. Prin urmare, aveți grijă să nu îndepărtați tubulatura agentului frigorific de
placa de reținere a tubulaturii.
(Pentru instalarea cablajului, consultaţi "8. INSTALAREA CABLAJULUI.)
• După finalizarea probei de etanșeitate a racordurilor tubulaturii, efectuați izolarea termică.
(Consultaţi Fig. 13)
• Efectuați izolarea termică atât a conductelor de lichid cât și a celor de gaz cu izolaţia prevăzută pentru
armături (5) și (6). (Strângeți ambele capete ale izolaţiei pentru armături (5) și (6) cu brăţara (8).
ATENŢIE
Aveţi grijă să izolaţi complet toată tubulatura de legătură până la racordurile tubulaturii în interiorul unităţii.
Tubulatura expusă poate cauza condensare sau arsuri la atingere, și de asemenea electrocutare sau
incendiu dacă este atins cablajul.
ATENŢIE
• Măsuri de precauţie la lipirea tubulaturii agentului frigorific
• Nu lipiți în interiorul unității.
Deoarece placa de bază şi carcasa ventilatorului sunt confecționate din material plastic. Acestea se pot
topi sau pot lua foc.
• Lipiți tubulatura agentului frigorific numai după ce ați dezlocuit oxigenul prin spălare cu un flux de azot
(Consultaţi Fig. 17). După finalizarea acestei operațiuni, racordați unitatea interioară cu îmbinări
mandrinate (Consultaţi Fig. 13).
1. Când lipiţi cu dezlocuirea aerului prin trecerea de azot prin conductă, aveţi grijă să reglaţi presiunea
azotului la 0,02 MPa cu un reductor de presiune. (Consultaţi Fig. 17)
2. Nu folosiţi flux când lipiţi tubulatura agentului frigorific. Utilizaţi ca metal de lipire-umplere cupru fosforos
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) care nu necesită flux.
Fluxul pe bază de clor este extrem de dăunător pentru tubulaturile agentului frigorific. Acesta va coroda
tubulatura agentului frigorific și dacă conţine fluor va deteriora agentul frigorific.)
3. La efectuarea probei de etanşeitate pentru unitatea interioară şi tubulatura dintre unităţi după instalarea
unităţii interioare, aveţi grijă să consultaţi manualul de instalare pentru unitatea interioară sau ghidul
tehnic pentru presiunea probei de etanşeitate şi instalarea tubulaturii agentului frigorific.
14
Română
4. Agentul frigorific insuficient datorită purjării aerului sau neglijării adăugării încărcăturii de agent frigorific
poate cauza funcționarea defectuoasă a unităţii (răcire sau încălzire insuficientă).
Pentru instalarea tubulaturii agentului frigorific, aveţi grijă să consultaţi manualul de instalare al unităţii
exterioare sau ghidul tehnic.
1
6
4
2
3
6
5
3
1
2
3
4
5
6
Tubulatura agentului frigorific
Piesă ce va fi lipită
Azot
Înfăşurare cu bandă
Ventil manual
Reductor de presiune
Figura17
ATENŢIE
• Nu folosiţi inhibitori de oxidare sau produse similare când lipiți. (Reziduurile pot cauza înfundarea
conductelor sau deteriorarea pieselor.)
6. INSTALAREA TUBULATURII DE EVACUARE
1. Instalaţi tubulatura de evacuare.
Instalați tubulatura de evacuare pentru a asigura drenarea corespunzătoare. De asemenea, controlaţi
următoarele pentru a preveni scăpările.
5
6
1
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Orificiu de traversare pentru tubulatură
Conducta de lichid
Conductă de gaz
Conductă de evacuare (procurare la faţa locului)
Conductă din policlorură de vinil (diametru normal 20 mm)
Furtunul de evacuare al unităţii interioare
Carcasa ventilatorului
Cadru de bază
Ancoraţi furtunul aici.
8
3
4
Figura 18
ATENŢIE
• Pentru a evita aplicarea unor forţe pe furtunul de evacuare al unității interioare, aveţi grijă să fixați conducta
de evacuare, de exemplu prin legarea de conducta de agent frigorific așa cum este prezentat în Fig. 18.
Aceasta pentru a preveni desprinderea conductei de evacuare și/sau pentru a evita izolarea
necorespunzătoare. Conducta de evacuare trebuie să aibă o pantă descendentă de 1/100 de la racordul
conductei de evacuare din unitate.
• Conducta de evacuare se poate înfunda dacă se acumulează apă în conducta de evacuare.
• Pe conductă se poate produce condensare, cauzând scurgeri de apă. Prin urmare, aveţi grijă să izolați
conducta la următoarele două locuri.
(1) Toată tubulatura din încăpere şi din interiorul unităţii.
(2) La racordul dintre furtunul de evacuare al unităţii interioare şi tubulatura de evacuare locală.
Română
15
2. După finalizarea instalării tubulaturii, controlaţi ca drenajul să curgă lin şi ca apa să nu
scape pe la racorduri.
• Turnaţi cu grijă aproximativ 1 litru de apă
prin orificiul de ieşire a aerului astfel
încât să cadă direct pe schimbătorul de
căldură la un unghi fără a împroşca.
(Consultaţi Fig. 19)
* Dacă apa este turnată prea repede
sau dacă presiunea apei este prea
mare, apa va trece prin schimbătorul
de căldură și se va scurge pe motorul
ventilatorului de sub acesta.
* Dacă apa ajunge pe interiorul peretelui
din faţă, se va scurge pe podea.
1
2
Figura 19
1
2
Orificiul de ieşire a aerului
Schimbător de căldură
ATENŢIE
• Pentru a preveni pătrunderea animalelor mici în unitate, astupaţi orificiul de trecere a conductei cu chit sau
material termoizolant (procurare la faţa locului).
• Racordurile tubulaturii de evacuare
Nu racordaţi direct tubulatura scurgerii la conductele de canalizare care au miros de amoniac. Amoniacul
din canalizare poate pătrunde în unitatea interioară prin conductele de golire corodând schimbătorul de
căldură.
16
Română
7. CÂND TELECOMANDA OPŢIONALĂ (MODEL BRC1E) ESTE UTILIZATĂ
DREPT PANOU DE COMANDĂ
(Telecomenzile, cu excepţia BRC1E opţional, nu pot fi încorporate în
unitatea principală.)
• Telecomanda opţională (BRC1E) poate fi încorporată în această unitate și utilizată ca panou de comandă.
1. Deschideți telecomanda și conectaţi cablajul telecomenzii (accesoriu).
Pentru procedurile de cablare consultați manualul de instalare a telecomenzii.
(Pentru cablajul telecomenzii nu există polaritate.)
1) Scoateţi partea superioară.
Introduceți o şurubelniţă plată în porţiunea concavă a părții inferioare (în 2 poziții), și scoateţi partea
superioară.
1
2
3
4
2
1
4
Şurubelniţă
Partea superioară
Partea inferioară
Introduceți șurubelniţa și răsuciți-o ușor pentru a scoate partea superioară.
3
Figura 20
ATENŢIE
• Placa cu circuite imprimate a telecomenzii este prinsă pe partea superioară. Aveţi grijă să nu zgâriați placa
cu şurubelniţa.
• Aveţi grijă ca pe placa cu circuite imprimate a părții superiore scoase să nu adere praf sau lichide.
Română
17
2) Decupați partea hașurată a părții inferioare, și apoi fixați piesa pe capac (7) cu șuruburile (11).
1
2
3
4
5
Figura 21
1
2
3
4
5
Şurub (11) (M4) (accesoriu)
Cuplu de strângere: 0,6 ± 0,1 N•m
Partea haşurată
Partea inferioară
Capac (7) (accesoriu)
Ansamblul părții inferioare
3) Conectaţi cablajul telecomenzii (accesoriu (13)).
2
4
5
A
1
5
A
6
1
4
2
3
Figura 22
1
2
3
4
5
6
18
Ansamblul părții superioare
Cablajul telecomenzii (13) (accesoriu)
Ansamblul părții inferioare
Brăţară (accesoriu al telecomenzii)
Parte fixă
Secţiunea A-A
Română
4) Potriviți și instalaţi partea superioară în partea inferioară aliniind urechile (6 poziţii) cu partea
inferioară.
• Aveţi grijă să nu prindeți cablajul.
• Scoateți folia de protecţie prinsă de partea superioară.
1
2
6
4
3
5
Figura 23
1
2
3
4
5
6
Ansamblul părții superioare
Cablajul telecomenzii (13) (accesoriu)
Orificiu
Ansamblul părții inferioare
Urechi (6 poziţii)
Panou de comandă
2. Scoateţi panoul frontal, apoi scoateți placa posterioară prinsă de partea posterioară.
• Când demontaţi panoul frontal, ţineţi bine panoul pentru a-l feri de cădere.
1
1
4
6
5
2
7
2
3
2
Figura 24
1
2
3
4
Panou frontal
Şurub (M4)
Capacul cutiei de control
Cablaj pentru motorul de balansare
Română
5
6
7
Regletă de conexiuni (X1M: 4P)
Placa posterioară
Şurub (M4) (6 buc.)
19
NOTĂ
• Dacă elementul de fixare a grilei se desprinde în timpul demontării panoului frontal, prindeți elementul de
fixare după cum este prezentat mai jos.
1. Instalați elementul de fixare a grilei aliniindu-i crestătura cu nervura panoului frontal.
2. Coborâți elementul de fixare a grilei.
1
2
2
3
1.
1
2
3
4
Element de fixare a grilei
Nervură
Panou frontal
Crestătură
2.
4
Figura 25
3. Fixați panoul de comandă pe partea din spate a panoului frontal.
2
1
1
2
3
Panou de comandă
Panou frontal
Şurub (M4) (6 buc.)
3
Figura 26
4. Prindeți cablajul telecomenzii în ghidaj și crestătură. (Consultaţi Fig. 27)
2
1
2
3
4
3
5
6
1
Panou de comandă
Panou frontal
Cablajul telecomenzii (13) (accesoriu)
Aveți grijă să nu lăsați slăbit cablajul telecomenzii între
aceste părți.
Ghidaj
Crestătură
5
4
6
4
Figura 27
20
Română
5. Readuceți panoul frontal în poziția sa inițială de instalare.
6. Scoateţi capacul cutiei de control, și apoi conectaţi cablajul telecomenzii la bornele P1
și P2 (fără polaritate) ale regletei de conexiuni (X1M).
1
3
2
3
1
4
2
Cabluri de tensiune înaltă
și legătura la pământ
Cabluri de tensiune joasă
Regletă de conexiuni
(X1M: 4P)
Cablajul telecomenzii (13)
(accesoriu)
P2
P1
4
Figura 28
Română
21
8. INSTALAREA CABLAJULUI
8-1 INSTRUCŢIUNI GENERALE
• Instalarea cablajului trebuie efectuată de un electrician autorizat (numai unui electrician autorizat i se
permite să execute lucrări de instalații electrice și legături la pământ.)
• Întreaga cablare trebuie executată de un electrician autorizat.
• Trebuie instalat un disjunctor capabil să întrerupă alimentarea de la reţea a întregului sistem.
• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgeri la pământ în unitatea exterioară.
(Instalați întreruptorul pentru scurgeri la pământ pentru a evita electrocutarea și incendiul.)
• Tensiunea specificată pentru cablajul dintre unităţile interioare și exterioare și între unităţile interioare este
de 220-240 V.
• Nu cuplaţi alimentarea de la reţea (a unității interioare) până nu sunt finalizate toate lucrările de instalare.
• Asiguraţi-vă că aţi legat la pământ instalaţia de aer condiţionat.
• Consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare pentru dimensiunea cablului de alimentare
conectat la unitatea exterioară, capacitatea disjunctorului şi comutatorului şi instrucţiunile de cablare.
• Nu conectaţi legătura la pământ la conducte de gaz, de instalaţii de apă și canalizare, la conductorul
paratrăsnetului, sau la linii de împământare telefonică.
• Conductele de gaz: pot cauza explozii sau incendii dacă gazul scapă.
• Instalaţiile de apă și canalizare: nu dau efect de împământare dacă sunt confecţionate din PVC.
• Liniile de împământare telefonică sau paratrăsnetul: ar putea cauza un potenţial electric anormal de
ridicat în pământ în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
• Pentru instalarea cablajului, consultaţi și "SCHEMA DE CONEXIUNI" prinsă de partea posterioară a
capacului cutiei de control.
• Nu conectaţi niciodată cablul de alimentare la regleta de conexiuni pentru cablul telecomenzii, în caz
contrar întregul sistem putând fi deteriorat.
• Pentru detaliile cablării telecomenzii, consultaţi manualul de instalare anexat telecomenzii.
• Nu atingeţi ansamblul plăcii cu circuite imprimate în timpul instalării cablajului. În caz contrar, aceasta poate
cauza deteriorări.
8-2 SPECIFICAŢII PENTRU CABLURILE LOCALE
Pentru instalarea unităţii exterioare, consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare.
Cablajul telecomenzii şi transmisiei sunt procurate la faţa locului. (Consultaţi Tabelul 4)
Specificaţiile cablajului sunt prezentate cu condiţia unei căderi de tensiune de 2% pe cablaj.
Tabelul 4
Conductor
Cablajul unităţii
Cordonul telecomenzii
H05VV-U4G
(NOTA 1)
Cordon de vinil cu manta sau cablu
(2 conductori) (NOTA 2)
Dimensiune
2
(mm )
Lungimea
2,5
–
0,75–1,25
Max. 500 m *
* Aceasta va fi lungimea totală suplimentară în sistem la efectuarea controlului de grup.
NOTĂ
1. În acest caz se utilizează tuburi protectoare. Când nu se utilizează tuburi protectoare, utilizați H07RN-F.
2. Cordon sau cablu cu manta de vinil (grosimea izolaţiei: 1 mm sau mai mult)
22
Română
9. CUM SE CONECTEAZĂ CABLURILE ŞI EXEMPLU DE CABLARE
9-1 CUM SE CONECTEAZĂ CABLURILE
1
5
2
3
4
6
1
5
6
7
8
9
2
3
4
10
11
12
13
7
5
Regleta de conexiuni a
alimentării de la reţea
(X2M: 3P)
Cablajul unităţii
Legătura la pământ
Element de reţinere a
conductelor
Bornă de împământare
Brățară (8) (accesoriu)
Schemă de conexiuni
Capacul cutiei de control
Orificiu de intrare a
cablajului
Unitate exterioară
Unitate interioară
Regletă de conexiuni
Aliniați numerele.
8
1 2 3
9
10
11
1
2
3
1
2
3
12
13
12
Cum se conectează cablajul dintre unităţi pentru unităţile interioare şi exterioare
Nu finisaţi prin lipire.
Figura 29
1
Cablajul dintre unităţi pentru unităţile interioare şi exterioare și legătura la pământ
1
Figura 30
Română
23
Metodele de conectare a cablajului între unităţile interioare și exterioare, cablajul de împământare, și
cablajul telecomenzii
• Scoateţi capacul cutiei de control și elementul de reţinere a conductelor așa cum este prezentat în Fig. 29
și conectaţi cablurile la numerele potrivite de pe regleta de conexiuni (X2M: 3P) de pe partea dreaptă a
unităţii. Conectaţi legătura la pământ la borna de împământare. Făcând acest lucru, trageți cablajul în
unitate prin orificiul pentru cablaj, și fixați-le împreună cu legătura la pământ cu ajutorul brăţării (8).
• Conectaţi cablajul telecomenzii (procurare la faţa locului) la bornele P1 și P2 (fără polaritate) ale regletei de
conexiuni (X1M: 4P), și ghidați cablajul în afara unităţii utilizând calea prezentată în Fig. 31.
• Treceți cablajul telecomenzii în interiorul plăcii de reținere a tubulaturii.
• Conduceți cablurile de tensiune joasă (cablajul telecomenzii) la 50 mm sau mai mult de cablurile de
tensiune înaltă (cablurile de interconectare între unităţile interioare și exterioare) și legătura la pământ
astfel încât să nu treacă prin aceleași loc. (Consultaţi Fig. 31)
4
P2
3
P1
1
2
5
6
Figura 31
1
2
3
4
5
6
Cabluri de tensiune înaltă și legătura la pământ
Cabluri de tensiune joasă
Regletă de conexiuni (X2M: 3P)
Regletă de conexiuni (X1M: 4P)
Conduceți cablurile de tensiune joasă prin partea dreaptă a tubulaturii la orificiul superior de pe placa din dreapta (stânga).
Conduceți cablurile de tensiune înaltă și legătura la pământ prin partea stângă a tubulaturii la orificiul inferior de pe placa
din dreapta (stânga), instalând în același timp bucșa prevăzută (4).
• În timpul instalării pozați cu grijă cablajul astfel încât cablurile să nu împingă în sus capacul cutiei de
control. Fixați de asemenea capacul, fără a prinde cablurile între cutie şi capac.
(Prinderea cablurilor electrice și/sau împingerea în sus a capacului pot cauza electrocutare sau incendiu.)
• Treceți cablurile de interconectare şi legăturile la pământ în interiorul plăcii de presare a conductei. Cabluri
care conectează unităţile și legătura la pământ la elementul de reţinere a conductelor. Păstrați cablurile
suplimentare ordonat într-un loc prezentat în Fig. 30. Cablurile pot veni în contact cu alte piese precum
ventilatorul, şi unitatea interioară poate fi deteriorată.
• Pentru a preveni pătrunderea animalelor mici în unitate, astupaţi orificiul de trecere a conductei cu chit sau
material termoizolant (procurare la faţa locului) nelăsând loc liber. (Dacă în unitate pătrund animale mici,
precum insecte, acestea pot cauza scurtcircuit în cutia de control.)
24
Română
ATENŢIE
Utilizaţi un papuc rotund de tip sertizare pentru legarea la regleta de conexiuni a alimentării de la reţea.
(Consultaţi Fig. 32)
În cazul în care aceasta nu poate fi utilizată datorită unor motive inevitabile, aveţi grijă să respectaţi
următoarele instrucţiuni.
• Nu conectaţi conductori cu secţiuni diferite la aceeaşi bornă de alimentare.
(Legăturile slăbite pot cauza supraîncălzire.) (Consultaţi Fig. 33)
• La cablare asiguraţi-vă că sunt utilizate cablurile prescrise. De asemenea, fixaţi astfel cablurile încât pe
borne să nu se aplice forţe exterioare.
• Utilizaţi o şurubelniţă corespunzătoare pentru strângerea şuruburilor bornelor. Șurubelnițele mici
deteriorează capul șuruburilor și nu pot strânge șuruburile în mod corespunzător.
• Dacă şuruburile bornelor sunt strânse prea tare, şuruburile se pot deteriora.
• Cuplul de strângere a fiecărui şurub de bornă este prezentat în Tabelul 5.
• Când este utilizat un cablu multifilar, nu finisaţi prin lipire.
Tabelul 5
Cuplu de strângere (N•m)
Regletă de conexiuni pentru cablajul telecomenzii
Regletă de conexiuni pentru cablajul dintre unităţi
Bornă de împământare
1
1
Papuc rotund de tip sertizat
2
Conductor electric
0,79~0,97
1,18~1,44
1,18~1,44
2
Figura 32
Conectaţi conductori de aceeaşi
secţiune pe ambele părţi.
Nu conectaţi conductori de
aceeaşi secţiune pe o parte.
Nu conectaţi conductori
cu secţiuni diferite.
Bine
Greşit
Greşit
Figura 33
Română
25
9-2 EXEMPLU DE CABLARE
ATENŢIE
Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ la unitatea exterioară.
Aceasta este pentru a evita electrocutarea sau incendiul.
Pentru cablarea unităţilor exterioare, consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare.
Verificaţi tipul de sistem.
• Tip pereche: 1 telecomandă controlează 1 unitate interioară (sistem standard). (Consultaţi Fig. 34)
• Control de grup: 1 telecomandă controlează până la 16 unităţi interioare
(Toate unităţile interioare funcţionează în conformitate cu telecomanda).
(Consultaţi Fig. 35)
• Controlul cu 2 telecomenzi: 2 telecomenzi controlează 1 unitate interioară. (Consultaţi Fig. 37)
Tip pereche
Control de grup
1
1
2
3
3
1 2 3
4
3
1 2 3
1 2 3
3
1 2 3
P1 P2
7
P 1 P2
1
1 2 3
4
1 2 3
P1 P 2
5
2
4
6
1 2 3
1
2
2
1 2 3
P1 P2
P1 P2
P1 P 2
Figura 34
Figura 35
1
Reţea electrică principală
2
Întreruptor pentru scurgeri la pământ
3
Unitate exterioară
4
Unitate interioară
5
Telecomandă (accesoriu opţional)
6
Unitate interioară (principală)
7
Telecomanda controlului de grup (accesorii opţionale)
La punerea în aplicare a controlului de grup
• La utilizarea ca unitate pereche, puteţi porni/opri simultan cu telecomanda controlul (de grup) a până la
16 unităţi. (Consultaţi Fig. 36)
• În acest caz, toate unităţile interioare din grup vor funcţiona conform telecomenzii controlului de grup.
• Termistorul unității este eficient numai pentru unitatea interioară la care este conectată telecomanda.
2
1
3
4
5
6
7
1
Unitatea exterioară 1
2
Unitatea exterioară 2
3
Unitatea exterioară 16
4
Unitatea interioară 1
5
Unitatea interioară 2
6
Unitatea interioară 16
7
Telecomanda controlului de grup
Figura 36
26
Română
Metoda de cablaj
(1) Scoateţi capacul cutiei de control. (Consultaţi "9. CUM SE CONECTEAZĂ CABLURILE ŞI EXEMPLU DE
CABLARE.)
(2) Pozați încrucișat între bornele (P1, P2) din interiorul cutiei de control pentru telecomandă. (Nu există
polaritate.) (Consultaţi Fig. 35 şi Tabelul 4)
Controlul cu 2 telecomenzi
1
2
4
3
3
1 2 3
6
7
4
1
Reţea electrică principală
2
Întreruptor pentru scurgeri la pământ
3
Unitate exterioară
4
Unitate interioară
5
Telecomandă (accesorii opţionale)
6
Telecomanda 1
7
Telecomanda 2
1 2 3
P1 P2
5
P1 P2
P1 P2
Figura 37
Controlul cu două telecomenzi (controlul 1 unităţi interioare cu 2 telecomenzi)
• La utilizarea a 2 telecomenzi, una trebuie fixată la "MAIN" (principală) iar cealaltă la "SUB" (secundară).
COMUTAREA MAIN/SUB (PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ)
• Dacă este utilizată o telecomandă de tip BRC1E, consultați manualul anexat la telecomandă.
Dacă telecomanda este una cu fir, schimbați setarea comutatorului, după cum urmează:
(1) Introduceţi vârful unei şurubelniţe plate în spațiul dintre partea superioară şi porțiunea concavă a părții
inferioare a telecomenzii şi îndepărtaţi partea superioară. (2 locuri) (Placa cu circuite imprimate a
telecomenzii este fixată pe partea superioară a telecomenzii.) (Consultaţi Fig. 38)
(2) Fixaţi pe "S" comutatorul principală/secundară de pe una din plăcile cu circuite imprimate ale celor două
telecomenzi. (Lăsaţi comutatorul celeilalte telecomenzi fixat pe "M".) (Consultaţi Fig. 39)
1
1
Partea superioară a telecomenzii
2
Partea inferioară a telecomenzii
3
Introduceţi şurubelniţa aici şi scoateţi uşor partea superioară a
telecomenzii.
2
3
Figura 38
Română
27
1
S
M
3
2
1
Reglaj din fabrică
2
Trebuie schimbată doar o telecomandă dacă reglajul din fabrică a
rămas neschimbat.
3
Placa cu circuite imprimate a telecomenzii
S
M
Figura 39
Metoda de cablaj
(3) Scoateţi capacul cutiei de control (Consultaţi "9. CUM SE CONECTEAZĂ CABLURILE ŞI EXEMPLU DE
CABLARE.)
(4) Adăugați cablaj între telecomanda 2 (secundară) şi borna (P1, P2) a regletei de conexiuni (X1M)
pentru telecomanda din cutia de control. (Nu există polaritate.) (Consultaţi Fig. 37 şi Tabelul 4)
NOTĂ
1. Întreg cablajul transmisiei, exceptând conductorii telecomenzii, este polarizat şi trebuie să se potrivească
cu simbolul bornei.
2. Pentru telecomanda controlului de grup, alegeţi telecomanda care să se potrivească unităţii interioare cu
cele mai multe funcţii (precum clapeta basculantă ataşată).
28
Română
10. INSTALAREA GRILEI ASPIRAŢIEI
1. Agăţaţi grila prizei de aer de canalul de pe cadrul de bază al unităţii în ordinea (1) → (2).
(Consultaţi Fig. 40)
(2)
(1)
1
Grila aspiraţiei
2
Cadru de bază
(1)
(2)
1
2
1
2
Figura 40
2. Instalaţi opritorul grilei (panoul frontal) în canalul de pe grila aspirației şi fixaţi grila jos
în poziţia sa originală cu un şurub. (Consultaţi Fig. 41)
* Aveţi grijă să nu strângeţi prea tare şuruburile.
3. Controlaţi ca elementul de fixare a grilei să fie ridicat, și apoi închideţi grila aspiraţiei.
După închiderea grilei, coborâți elementul de fixare a grilei. (Consultaţi Fig. 41)
3
4
1
Grila aspiraţiei
2
Cadru de bază
3
Șurub M4 x 12
4
Panou frontal
5
Element de fixare a grilei
6
Opritorul grilei
5
6
1
1
2
Figura 41
Română
29
11. REGLAJ LOCAL
Finalizaţi toate elementele din "Elemente care trebuie verificate după finalizarea lucrării" la pagina 5.
• Asiguraţi-vă că aţi finalizat instalarea și cablajul pentru unităţile interioară şi exterioară.
• Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt toate închise: capacul cutiei de control a unităţii interioare şi
placa exterioară şi capacul tubulaturii unităţii exterioare.
Reglajul local trebuie efectuat din telecomandă şi în conformitate cu condiţiile de instalare.
• Reglajul poate fi efectuat modificând "numărul de mod", "PRIMUL NR. DE COD" şi "AL DOILEA NR. DE COD".
• Pentru procedurile de reglaj și instrucţiuni, vezi manualul prevăzut cu telecomanda.
NOTĂ
• În mod normal "Nr. de mod" este setat colectiv pentru un grup. Pentru a seta individual fiecare unitate
interioară şi pentru a efectua verificările de după setări, specificaţi numărul de mod în paranteze.
• Nu efectuaţi setări care nu sunt specificate în tabel.
11-1 REGLAJUL INDICATORULUI FILTRULUI
• Indicatorul filtrului anunțând necesitatea curățării filtrului de aer este afișat pe afişajul LCD al
telecomenzii.
• Schimbaţi AL DOILEA NR. DE COD, de mai jos în funcţie de cantitatea de murdărie sau praf din
încăpere.
(Ca reglaj din fabrică, PRIMUL NR. DE COD 1 este setat la AL DOILEA NR. DE COD "01" pentru timp
lung, iar PRIMUL NR. DE COD 0 este setat la AL DOILEA NR. DE COD "01", contaminarea filtrului
de aer - uşoară.) (Consultaţi Tabelul 6)
Explicați clientului că filtrele trebuie curăţate periodic şi în momentul fixat pentru a preveni înfundarea.
• Timpul de curăţare periodică pentru filtru poate fi scurtat în funcţie de mediul de utilizare.
Tabelul6
Reglaj
Nr. de mod
PRIMUL
NR. DE COD
Timp de curăţare
Contaminarea
filtrului de aer:
ușoară/
avansată
1
Pentru
un timp
îndelungat
Pentru
timp scurt
10 (20)
0
AL DOILEA NR. DE COD
01
02
04
Pentru
Pentru
un timp
—
timp scurt
îndelungat
Aprox.
2.500 ore
Aprox.
1.250 ore
—
Aprox.
200 ore
Aprox.
100 ore
—
sunt setările la livrarea din fabrică.
11-2 SETĂRILE FLUXULUI DE AER CÂND TERMOSTATUL ESTE OPRIT
• Setați debitul în conformitate cu cerinţele mediului, după consultarea cu clientul.
(Consultaţi Tabelul 7)
• Când fluxul de aer este modificat, explicați clientului reglajul debitului fluxului de aer.
Tabelul 7
Reglaj
Funcţionarea în modul
ventilator când termostatul este
decuplat (răcire/încălzire)
Debitul de aer când termostatul
pe răcire este oprit
Debitul de aer când termostatul
pe încălzire este oprit
30
Nr. de
mod
PRIMUL
NR. DE COD
11 (21)
2
12 (22)
6
Normal
Opriţi
LL debit de aer
Reglarea debitului
de aer
LL debit de aer
Reglarea debitului
de aer
AL DOILEA
NR. DE COD
01
02
01
02
01
12 (22)
3
02
Română
11-3 REGLAJUL MODULUI DE CREŞTERE A DEBITULUI FLUXULUI DE AER (clasa 71 · 100)
• Debitul de aer fixat (HH, H, și L) poate fi mărit în funcţie de starea instalaţiei sau de solicitarea
clientului. Într-un astfel de caz, comutați al DOILEA NR. DE COD așa cum este prezentat în Tabelul 8.
Tabelul 8
Reglaj
Nr. de mod
PRIMUL NR. DE COD
Standard
Creștere uşoară
Creştere
13 (23)
0
AL DOILEA NR. DE
COD
01
02
03
12. PROBA DE FUNCŢIONARE
Finalizaţi toate elementele din "Elemente care trebuie verificate după finalizarea lucrării" la
pagina 5. Consultaţi și manualul de instalare al unităţii exterioare.
Măsuri de precauţie înainte de proba de funcționare
1. Aveţi grijă să deschideți complet ventilele de închidere ale unității exterioare.
2. Alimentaţi cu electricitate încălzitorul carterului timp de 6 ore sau mai mult.
3. Aveţi grijă să efectuaţi operațiunea de răcire în timpul probei de funcționare.
4. Aveți grijă să îndepărtați materialele tampon ale ventilatorului. (Consultaţi pagina 10.)
Setările telecomenzii model BRC1E trebuie comutate consultând manualul furnizat cu telecomanda.
Setările telecomenzii trebuie comutate în conformitate cu următorul procedeu.
• Asiguraţi-vă că aţi finalizat lucrările de instalare pentru unităţile interioară şi exterioară.
• Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt toate închise: capacul cutiei de control a unităţii interioare şi
placa exterioară şi capacul tubulaturii unităţii exterioare.
• După finalizarea tubulaturii agentului frigorific, a tubulaturii de evacuare, şi a lucrărilor de cablare electrică
curățați interiorul unității interioare și panoul frontal. În continuare, efectuaţi proba de funcţionare în
conformitate cu manualul de instalare furnizat cu unitatea exterioară pentru a proteja unitatea. (Se
recomandă ca proba de funcționare să fie efectuată în prezenţa unui tehnician sau inginer electrician
calificat.)
• Dacă lucrările din interior nu sunt încă finalizate la finalizarea probei de funcționare, explicați clientului că
pentru a proteja unitățile interioare, instalaţia de aer condiţionat nu trebuie pusă în funcțiune până nu se
finalizează lucrările din interior. (Dacă unitatea este exploatată în astfel de condiţii, vopseaua, cleiul şi alte
materiale utilizate în timpul lucrărilor de finisaj interior vor contamina unitatea interioară. Acest lucru poate
cauza împroşcare sau scurgere de apă.)
• Dacă se produce o defecţiune şi unitatea nu poate funcţiona, consultaţi "12-1 CUM SE
DIAGNOSTICHEAZĂ PROBLEMELE.
• După finalizarea probei de funcţionare, apăsaţi o dată butonul de INSPECŢIE/PROBĂ DE FUNCŢIONARE
pentru a aduce unitatea în modul de inspecţie, şi asiguraţi-vă că codul de defecţiune este "00" (=normal).
În cazul în care codul diferă de "00", consultaţi "12-1 CUM SE DIAGNOSTICHEAZĂ PROBLEMELE.
• Apăsaţi butonul INSPECŢIE/PROBĂ DE FUNCŢIONARE de patru ori pentru a reveni în modul de
funcţionare normală.
Română
31
Comutarea modurilor
3
1
7
3
4
3
*
3
5
*5
*5
2
6
3
8
3
9
10
Figura 42
1
Modul normal de exploatare
2
Reglaj local
3
O dată
4
O dată
(Apăsaţi timp de 4 secunde sau mai mult)
5
* După trecerea a 10 secunde sau mai mult, modul revine la modul normal de exploatare.
6
Afișajul "codului de defecţiune"
7
Modul de probă de funcționare
8
Afișajul "codului tipului de unitate interioară"
9
Afișajul "codului tipului de unitate exterioară"
10
Modul de inspecţie
12-1 CUM SE DIAGNOSTICHEAZĂ PROBLEMELE
Cu alimentarea cuplată. Defecţiunile pot fi urmărite pe telecomandă.
Diagnosticarea defecţiunilor pentru telecomanda model BRC1E trebuie efectuată cu consultarea
manualului de instalare furnizat cu telecomanda. Pentru celelalte telecomenzi, efectuaţi diagnosticarea
defecţiunilor utilizând următorul procedeu.
 Depanarea cu afişajul cu cristale lichide al telecomenzii.
1 Cu telecomandă (NOTA 1)
Când funcționarea se oprește din cauza unei probleme, becul indicator al funcţionării clipește, iar
afișajul cu cristale lichide indică "
" și codul de defecțiune. Diagnosticarea poate fi efectuată
utilizând lista cu coduri de defecţiune în conformitate cu codul de defecţiune indicat.
În plus, când în controlul de grup indică nr. unității, unitatea cu defecțiunea detectată va fi remediată
pentru resetarea defecţiunii, vezi (NOTA 2).
NOTĂ
1. Când este apăsat butonul INSPECŢIE/EXPLOATARE de pe telecomandă, indicația "
" începe să
clipească.
2. Când butonul întrerupătorului este ținut apăsat timp de 5 secunde sau mai mult în timpul modului de
inspecţie, indicația istoricului defecţiunii de mai sus dispare. În acest caz, după ce indicaţia codului
de defecţiune clipeşte de două ori, indicaţia codului devine "00" (normal) și NR. unitate devine "0".
Apoi afişajul trece automat din modul de inspecţie în modul normal.
32
Română
12-2 COD DE DEFECŢIUNE
• Pentru locurile unde codul de defecţiune este lăsat gol, indicaţia "
" nu este afişată. Deşi sistemul
continuă să funcţioneze, aveţi grijă să inspectaţi sistemul şi să efectuaţi reparaţiile după necesităţi.
• În funcţie de tipul de unitate interioară sau exterioară, codul de defecţiune poate fi afişat sau nu.
Cod de
defecţiune
A1
A3
A6
AF
Descrieri și măsuri
Defecţiunea plăcii cu circuite imprimate
din interior
Nivel anormal al evacuării
Suprasarcina motorului ventilatorului
din interior, supracurent, blocare
Defecţiune de conexiune a plăcii cu
circuite imprimate din interior
Defecţiunea sistemului umidificatorului
AH
Defecţiunea unității purificatorului de
aer (colectare praf, dezodorizare)
AJ
Defecţiunea reglajului capacității
C1
C4
C5
C9
CC
CE
CJ
E0
E1
E3
E4
E5
Română
Observaţii
Eroare de transmisie între placa cu
circuite imprimate din interior
(principală) și placa cu circuite
imprimate din interior (secundară)
Defecţiunea senzorului de temperatură
al conductei de lichid a schimbătorului
de căldură din interior
Defecţiunea termistorului
condensatorului/evaporatorului
schimbătorului de căldură din interior
Defecţiunea termistorului aerului pe
aspiraţie
Anomalie la senzorul de umiditate
Defecţiunea senzorului de temperatură
ochi inteligent/podea
Defecţiunea termistorului aerului pe
telecomanda
Numai unitatea de purificare a aerului
(colectare praf, dezodorizare) nu
funcţionează. Oprirea anormală este aplicată
în funcție de model sau de stare.
Eroare a adaptorului de reglaj al capacității
sau de date de capacitate, sau deconectarea
adaptorului de reglaj al capacității, nereușita
conectării adaptorului, sau capacitatea nu
este setată pe CI de reţinere a datelor.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Termistorul telecomenzii nu funcţionează, dar
funcționarea termistorului unității este
activată.
Acţiunea dispozitivului de protecţie
(unitatea exterioară)
Defecţiunea plăcii cu circuite imprimate
exterioare (unitatea exterioară)
Presiune înaltă anormală (unitatea
exterioară)
Presiune joasă anormală (unitatea
exterioară)
Defecţiunea blocajului motorului
compresorului (unitatea exterioară)
33
E6
E7
E9
EA
F3
H3
H4
H7
H9
J1
J2
J3
J5
J6
J7
J8
J9
JA
JC
L1
34
Blocarea motorul compresorului
datorită supracurentului (unitatea
exterioară)
Defecţiunea blocajului motorului ventilatorului exterior (unitatea exterioară)
Defecţiune momentană a ventilatorului
exterior datorită supracurentului
(unitatea exterioară)
Defecţiunea ventilului electric de
destindere (unitatea exterioară)
Defecţiunea comutatorului răcire/
încălzire (unitatea exterioară)
Defecţiunea temperaturii tubulaturii de
evacuare (unitatea exterioară)
Defecțiune a presostatului de presiune
înaltă (unitatea exterioară)
Defecțiune a presostatului de presiune
joasă (unitatea exterioară)
Defecţiune a semnalului de poziţie a
motorului ventilatorului exterior
(unitatea exterioară)
Defecţiunea sistemului termistorului
pentru aerul din exterior (unitatea
exterioară)
Defecţiune a sistemului senzorului de
presiune (lot) (unitatea exterioară)
Defecţiune a sistemului senzorului de
curent (unitatea exterioară)
Defecţiune a sistemului termistorului
conductei de golire (unitatea exterioară)
Sistemul termistorului conductei de
aspiraţie defect (unitatea exterioară)
Defecţiunea termistorului conductei de
lichid a distribuitorului schimbătorului
de căldură din exterior (unitatea
exterioară)
Defecţiunea termistorului
condensatorului/evaporatorului
schimbătorului de căldură din exterior
(unitatea exterioară)
Defecţiunea sistemului termistorului
conductei de lichid
Defecţiune a termistorului tubulaturii
de gaz (răcire) (unitatea exterioară)
Defecţiune a sistemului senzorului
de presiune a conductei de golire
(unitatea exterioară)
Defecţiune a sistemului senzorului
de presiune al conductei de aspiraţie
(unitatea exterioară)
Defecţiune a sistemului invertorului
(unitatea exterioară)
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Română
L3
L4
Defecţiune a termistorului cu reactanţă
(unitatea exterioară)
Supraîncălzire a aripioarelor radiatoare
de căldură (unitatea exterioară)
L5
Supracurent momentan (unitatea
exterioară)
L8
Electric termic (unitatea exterioară)
L9
Prevenirea calării (unitatea exterioară)
Defecţiune de transmisie între invertor
şi unitatea exterioară de comandă
(unitatea exterioară)
Fază întreruptă (unitatea exterioară)
Defecţiune a sistemului senzorului DCL
(unitatea exterioară)
Defecţiune a termistorului aripioarelor
radiatoare de căldură (unitatea
exterioară)
Defecţiune a sistemului senzorului de
curent continuu de ieşire (unitatea
exterioară)
LC
P1
P3
P4
P6
PJ
Defecţiune de reglaj al capacității
(unitatea exterioară)
U0
Temperatură anormală în conducta de
aspiraţie (unitatea exterioară)
U1
Inversie de faze (unitatea exterioară)
U2
Defecţiune la tensiunea sursei de
alimentare (unitatea exterioară)
U4
UF
Eroare de transmisie (între unitățile
interioare și exterioare)
U5
U8
UA
UE
UC
UJ
Română
Eroare de transmisie (între unitățile
interioare și telecomandă)
Eroare de transmisie între
telecomenzile principală și secundară
(defecţiunea telecomenzii secundare)
Eroare de reglaj local
Eroare de transmisie (între unitatea
interioară și telecomanda centralizată)
Eroare de setare a adresei
telecomenzii
Eroare a echipamentului auxiliar de
transmisie
Defecţiunea răcirii invertorului.
Motoarele și turbinele de compresor pot avea
defecțiuni la împământare sau pot fi
scurtcircuitate.
Motoarele și turbinele de compresor pot fi
suprasolicitate și deconectate.
Compresorul poate fi blocat.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Eroare a adaptorului de reglaj al capacității
sau de date de capacitate, sau deconectarea
adaptorului de reglaj al capacității, nereușita
conectării adaptorului, sau capacitatea nu
este setată pe CI de reţinere a datelor.
Agentul frigorific poate fi insuficient.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Inversați două dintre fazele conductorilor L1,
L2 şi L3.
Faza deschisă a invertorului sau
condensatorul circuitului principal pot
funcţiona defectuos.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
Eroare de cablaj între unitatea interioară și
unitatea exterioară. Sau defecţiune a plăcii cu
circuite imprimate din interior şi exterior.
Transmisia dintre unitatea interioară şi
telecomandă nu a funcționat corespunzător.
Eroare de reglaj de sistem a tipului de pornire/
oprire simultană multi-split.
Oprirea anormală este aplicată în funcție de
model sau de stare.
35
ATENŢIE
• Consultaţi "2. Articolele care trebuie verificate la livrarea către client" la pagina 5 la finalizarea probei de
funcționare și aveţi grijă ca toate elementele să fie bifate.
• Dacă lucrările de interior ale clientului nu sunt terminate la finalizarea probei de funcţionare, spuneți-i
clientului să nu exploateze instalaţia de aer condiţionat.
Substanţele generate de vopselele și adezivii utilizați la lucrările de interior pot contamina produsul dacă
unitatea este exploatată.
Pentru antreprenorii probei de funcţionare
Când predați produsul clientului după finalizarea probei de funcționare, controlaţi să fie montate capacul
cutiei de control, filtrul de aer şi grila aspiraţiei. În plus, explicați clientului starea (cuplat/decuplat)
întreruptorului reţelei de alimentare.
13. SCHEMĂ DE CONEXIUNI
Consultaţi Fig. 43
36
1
(NOTA 7)
2
SPRE UNITATEA EXTERIOARĂ
3
(NOTA 3)
4
BORNA AFIŞAJULUI
FUNCŢIONĂRII
5
FUNCŢIONAREA ÎN MODUL
VENTILATOR
6
FUNCŢIONAREA
COMPRESORULUI
7
ADAPTOR PENTRU CABLAJ
(ACCESORIU OPŢIONAL)
8
CUTIE DE CONTROL
9
TELECOMANDĂ CU CABLU
(ACCESORIU OPŢIONAL)
10
(NOTA 5)
11
CABLAJUL TRANSMISIEI
TELECOMANDĂ CENTRALĂ
12
(NOTA 4)
Română
11
12
9
10
1
2
3
4
5
6
8
7
3D073234-1B
FVQ71 · 100 · 125 · 140CVEB
Figura 43
Unitate interioară
A1P
Placă cu circuite imprimate
C105
Condensator
HAP
Bec care clipește (monitor de întreţinere
verde)
M1F
Motor (ventilator interior)
M1S
Motor (clapetă basculantă)
R1T
Termistor (aer)
R2T•R3T Termistor (serpentină)
DS1
Comutator DIP pe PCI (urgenţă)
V1R
Punte de diodă
X1M
Regletă de conexiuni (telecomandă)
X2M
Regletă de conexiuni (cablajul transmisiei)
Z1F
Filtru de zgomot
PS
Comutare alimentare de la reţea
RC
Circuit receptor de semnale
TC
Circuit de transmisie de semnale
Telecomandă cu cablu
R1T
Termistor (aer)
Conector pentru piese opţionale
X33A
X35A
X35A
Conector (adaptor pentru cablaj)
Conector (adaptor de control de grup)
Conector (adaptor de control de grup)
Adaptor pentru cablaj
F1U•F2U Siguranţă (B, 5 A, 250 V)
KCR
Releu magnetic
KFR
Releu magnetic
KHR
Releu magnetic
NOTE
1.
: regletă de conexiuni
: conector
: conector de scurtcircuitare
2.
: cablaj de legătură
3. Pentru detalii, vezi schema de conexiuni prinsă de unitatea exterioară.
4. În cazul utilizării telecomenzii centrale, conectaţi-o la unitate în conformitate cu manualul de instalare
anexat.
5. În cazul comutării principal/secundar, vezi manualul de instalare furnizat cu telecomanda.
6. BLK: negru RED: roşu BLU: albastru WHT: alb PNK: roz YLW: galben GRY: gri GRN: verde
ORG: portocaliu BRN: maro
7. Numai în cazul conductelor protejate. Folosiţi H07RN-F în cazul lipsei protecţiei.
Română
37
3P249378-4F EM11A038A (1201)
HT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement