AEG A63190GT User manual

AEG A63190GT User manual
AEG-ELECTROLUX
A63190GT
Gebruiksaanwijzing
A63190GT
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Vrieskist
Chest Freezer
Congélateur coffre
Gefriertruhe
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
Installatie
Onderhoud
Bediening
Inschakelen
Uitschakelen
Temperatuurregeling
Bedieningspaneel
FROSTMATIC -functie
Alarm hoge temperatuur
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het bewaren van ingevroren voedsel
Invriesagenda
Het openen en sluiten van het deksel
Low frost System (Anti-rijpsysteem)
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
Opslagmanden
Veiligheidsslot
Laag scheidingspaneel van kunststof
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor het invriezen
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Onderhoud en reiniging
Periodieke reiniging
De vriezer ontdooien
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Problemen oplossen
Klantenservice
Het lampje vervangen
Technische gegevens
8
8
9
9
9
9
10
10
10
Montage
Opstelling
Elektrische aansluiting
Ventilatievereisten
Het milieu
14
14
15
15
15
11
11
13
14
14
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
Veiligheidsinformatie
3
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als
het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van
het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die
door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
4
Veiligheidsinformatie
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dit kan gevaar opleveren
van een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de
binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 2)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek dan de
stroomtoevoer.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
Bediening
5
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting
leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat toegankelijk is.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de temperatuurregeling met de klok mee.
Het desbetreffende controlelampje licht op.
Het alarmlampje licht op.
Uitschakelen
Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
6
Bedieningspaneel
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de temperatuurregeling naar voor minimale koude.
• draai de temperatuurregeling naar to voor
maximale koude.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden
rekening houdend met het feit dat de temperatuur
in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak het deksel wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
Bedieningspaneel
1
1
2
3
4
2
3
4
Alarmlampje hoge temperatuur
Controlelampje
FROSTMATIC lampje
FROSTMATIC schakelaar
Terugzetschakelaar alarm
FROSTMATIC -functie
U kunt de functie FROSTMATIC activeren door te drukken op de FROSTMATIC schakelaar.
Het FROSTMATIC-lampje gaat branden.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de FROSTMATIC
schakelaar. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt
aangeduid door:
• het aanspringen van het alarmlampje
• het klinken van een zoemer.
Het eerste gebruik
7
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarm-resetschakelaar te drukken.
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.
Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur voordat
u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven
op het typeplaatje 3)
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel
toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Invriesagenda
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing
3) Raadpleeg "Technische gegevens
8
Dagelijks gebruik
is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd
ingevroren.
Het openen en sluiten van het deksel
Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om
hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnenkant
wordt gevormd).
Wacht een paar minuten voordat u het apparaat weer opent. De vacuümklep zal u helpen
om het deksel te openen.
WAARSCHUWING!
Trek nooit met grote kracht aan het handvat.
Low frost System (Anti-rijpsysteem)
Het apparaat is uitgerust met een Anti-rijpsysteem (aan de achterkant in de vriezer kunt u
een klep zien zitten), dit systeem vermindert de vorming van rijp in de vriezer met wel 80
procent. Dat betekent voor u dat u de kist 5 jaar lang niet hoeft te ontdooien.
Opslagmanden
Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer
(X) of plaats ze in de vriezer (Y). Draai de handvaten
voor deze twee posities zoals getoond in de afbeelding en zet ze vast.
De manden schuiven in elkaar.
De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel
manden in de verschillende vriezermodellen kunnen worden geplaatst.
U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke
klantenservice.
Y
X
230
935
1325
1050
1190
1600
Veiligheidsslot
De vriezer is uitgerust met een speciaal slot om per ongeluk afsluiten te vermijden. Het slot
is zodanig ontworpen dat u de sleutel alleen kunt omdraaien en zo het deksel af kunt sluiten
als u de sleutel daarvoor in het slot heeft gedrukt.
Voer om de vriezer af te sluiten de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel met de klok mee naar het symbool .
Voer om de vriezer te openen de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel tegen de klok in naar het symbool .
Nuttige aanwijzingen en tips
9
Reservesleutels zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke klantenservice.
WAARSCHUWING!
Houd de sleutel uit de buurt van kinderen.
Zorg ervoor dat u de sleutel uit het slot haalt voordat u een oud apparaat afvoert.
Laag scheidingspaneel van kunststof
Met het lage scheidingspaneel kunt u de ruimte boven de compressor beter benutten. In
de ruimte die hierdoor ontstaat kunt u kleine voedselpakketjes bewaren, die ook makkelijker
terug te vinden zijn.
De scheidingswand kan ook gebruikt worden als een blad terwijl de vriezer ontdooid wordt.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• het deksel niet vaak te openen of langer open te laten dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
10
Onderhoud en reiniging
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Maak het apparaat en toebehoren regelmatig schoon met warm water en neutrale zeep.
Maak de afsluiting van het deksel voorzichtig schoon.
4. Maak het apparaat volledig droog.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel het apparaat in.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde schoonmaakproducten of boenwas om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.
Voorkom schade aan het koelsysteem.
Het is niet nodig om het compressorgedeelte schoon te maken.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen
de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.
De vriezer ontdooien
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft.
Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer deze geen of weinig voedsel
bevat.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater
op in een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijderen.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur
in deze instelling werken.
Problemen oplossen
11
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee
het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Haal al het voedsel eruit.
4. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak alles schoon.
5. Laat het deksel open om onaangename geurtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
LET OP!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
De werking van het apparaat gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor
en circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale werking.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund.
De compressor werkt
continu.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
Het deksel is te vaak geopend.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan).
Laat het deksel niet langer open
dan nodig is.
Het deksel is niet goed gesloten. Controleer of het deksel goed sluit
en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en controleer
voedsel tegelijk in de vriezer ge- dan nogmaals de temperatuur.
plaatst.
12
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De temperatuur van de ruimte
waarin het apparaat zich bevindt is te hoog voor efficiënte
werking.
Probeer de temperatuur in de
ruimte waarin het apparaat staat
te verlagen.
Het alarmlampje voor ho- Het is te warm in de vriezer.
ge temperatuur brandt.
Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur".
De kist is kortgeleden aangezet Raadpleeg "Alarm hoge temperaen de temperatuur is nog steeds tuur".
te hoog.
Er is te veel rijp en ijs.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
Het deksel is niet goed dicht of
niet strak genoeg gesloten.
Controleer of het deksel goed sluit
en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
Het deksel sluit niet volledig.
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste
plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer
op de juiste manier.
Er is overmatige rijp.
Verwijder de overmatige rijp.
De pakkingen van het deksel zijn Maak de pakkingen van het deksel
vies of plakkerig.
schoon.
Het deksel wordt geblokkeerd
door voedselverpakkingen.
Het deksel gaat moeilijk
open.
Het lampje brandt niet.
Rangschik de verpakkingen op de
juiste wijze, zie de sticker in het
apparaat.
De pakkingen van het deksel zijn Maak de pakkingen van het deksel
vies of plakkerig.
schoon.
De klep is geblokkeerd.
Controleer de klep.
Het lampje is stuk.
Raadpleeg "Het lampje vervangen".
Het is te warm in de vrie- De temperatuur is niet goed in- Stel een lagere temperatuur in.
gesteld.
zer.
Het deksel sluit niet strak af of is Controleer of het deksel goed sluit
niet op de juiste manier geslo- en dat de pakkingen onbeschaten.
digd en schoon zijn.
Het apparaat was voor het vrie- Laat het apparaat lang genoeg
zen niet voldoende voorgekoeld. voorkoelen.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
13
Oplossing
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en controleer
voedsel tegelijk in de vriezer ge- dan nogmaals de temperatuur.
plaatst.
Doe de volgende keer kleinere
hoeveelheden in te vriezen voedsel per keer in de vriezer.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
In te vriezen producten zijn te
dicht bij elkaar geplaatst.
Plaats de producten zodanig dat
koude lucht daartussen kan circuleren.
Het deksel is te vaak geopend.
Probeer het deksel niet te vaak te
openen.
Het deksel is lang open geweest. Laat het deksel niet langer open
dan nodig is.
Het is te koud in de vrie- De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
zer.
Het apparaat werkt hele- De stekker zit niet goed in het
maal niet. De koeling en stopcontact.
de verlichting werken
niet.
Sluit de stekker goed aan.
De stroom bereikt het apparaat
niet.
Probeer een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te
sluiten.
Het apparaat staat niet aan.
Schakel het apparaat in.
Er staat geen spanning op het
stopcontact (probeer een ander
apparaat er op aan te sluiten).
Bel een elektriciën.
Klantenservice
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande
controles, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer
van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of op het typeplaatje
aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.
14
Technische gegevens
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
(het maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Open het deksel. Controleer of het lampje
gaat branden.
WAARSCHUWING!
Verwijder de afdekking van het lampje op het
moment van vervangen niet.
Laat de vriezer niet werken als de afdekking
van het lampje beschadigd is of ontbreekt.
Technische gegevens
Volume (bruto)
Liter
189
Hoogte
m
m
876
Tijdsduur
uur
46
Volume (netto)
Liter
184
Breedte
m
m
935
Energieverbruik
kWh/
24u
0,411
Vermogen
Watt
75
Diepte
m
m
665
Invriescapaciteit
kg/24u
23
Voltage
Volt
230
Gewicht
Kg
45
Klimaatklasse
SN-T
Overige technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant aan de
buitenkant van het apparaat.
Montage
Opstelling
WAARSCHUWING!
Wanneer u een oud apparaat met een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert, moet
u ervoor zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin
opgesloten raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Dit apparaat kan in een garage of kelder geïnstalleerd worden, maar voor de beste prestatie
kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat:
Het milieu
Klimaatklasse
15
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Ventilatievereisten
1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak. De kist moet op alle vier
de voetjes staan.
2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is.
3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is.
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
16
Contents
Thank you for choosing one of our high-quality products.
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend
you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.
We wish you much joy with your new appliance.
Contents
Safety information
Children and vulnerable people safety
General safety
Daily Use
Care and cleaning
Installation
Service
Operation
Switching on
Switching off
Temperature regulation
Control panel
FROSTMATIC function
High temperature alarm
First use
Cleaning the interior
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
Freezing Calendar
Opening and closing the lid
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
Low frost System
Storage baskets
Security lock
Plastic Low divider
Helpful hints and tips
Hints for freezing
Hints for storage of frozen food
Care and cleaning
Periodic cleaning
Defrosting the freezer
Periods of non-operation
What to do if…
Customer Service
Replacing the lamp
Technical data
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
27
27
27
Installation
Positioning
Electrical connection
Ventilation requirements
Environmental concerns
27
27
28
28
28
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the
appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that
everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Safety information
17
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover4) of interior lighting.
18
Safety information
• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.5)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraph.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
4) If the lamp cover is foreseen
5) If the appliance is Frost Free
Operation
19
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise.
The Pilot light will light up.
The Alarm light will light up.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the OFF position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator towards to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator towards to
obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the lid is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
20
Control panel
Control panel
1
1
2
3
4
2
3
4
High temperature alarm light
Pilot light
FROSTMATIC light
FROSTMATIC switch
Alarm reset switch
FROSTMATIC function
You can activate the FROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC switch.
The FROSTMATIC light will light up.
This function stops automatically after 52 hours.
It is possible to deactivate the function at any time by pressing FROSTMATIC switch. The
FROSTMATIC light will switch off.
High temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer (for example due to an power failure) is
indicated by:
• switching on of the Alarm light
• sounding of buzzer.
During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing the Alarm reset switch.
During the alarm phase, don't place food inside the freezer.
When normal conditions are restored the Alarm light will switch off automatically.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
21
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate 6)
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Freezing Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Opening and closing the lid
As the lid is equipped with a tightly closing seal, it is not easy to reopen it shortly after
closing (due to the vacuum formed inside).
Wait a few minutes before reopening the appliance. The vacuum valve will help you to open
the lid.
WARNING!
Never pull the handle with immense force.
Low frost System
The appliance is equipped with Low frost System (you can see a valve inside the freezer in
the backside) what reduces ice-build-up in the chest freezer by up to 80 percent. That means
for you up to 5 years without defrosting.
6) Refer to "Technical data"
22
Daily use
Storage baskets
Hang the baskets on the upper edge of the freezer
(X) or place them inside the freezer (Y). Turn and
fix the handles for these two positions as shown
in the picture.
The baskets will slide into each other.
The following pictures show how many baskets
can be placed inside the various freezer models.
You can purchase additional baskets from your
local Service Centre.
Y
X
230
935
1050
1325
1190
1600
Security lock
The freezer is equipped with a special lock in order to avoid accidental locking. The lock is
designed in such manner that you can turn the key and thus close the lid only if you
previously push the key into the lock.
In order to close the freezer do these steps:
1. push the key into the lock gently.
2. turn the key clockwise towards the symbol .
In order to open the freezer do these steps:
1. push the key into the lock gently.
2. turn the key counter-clockwise towards the symbol .
Spare keys are available at the local Service Centre.
WARNING!
Keep the key well away from children.
Make sure to remove the key from the lock before you discard the old appliance.
Plastic Low divider
With the low divider you can have a better use of the space above the compressor. The
space formed this way will allow you to store small food packs that can be found more
easily.
The separator may also be used as a tray at the time of defrosting the freezer.
Helpful hints and tips
23
Helpful hints and tips
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during
this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the lid frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
Care and cleaning
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Regularly clean the appliance and the accessories with warm water and neutral soap.
Clean the lid seal carefully.
4. Fully dry the appliance.
5. Connect the mains plug to the mains socket.
24
Care and cleaning
6. Switch on the appliance.
CAUTION!
Do not use detergents, abrasive products, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the inner side of the appliance.
Prevent damage to the cooling system.
There is no need to clean the compressor area.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
Defrosting the freezer
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 10-15 mm.
The best time to defrost the freezer when it contains no or only a little food.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
3. Leave the lid open , remove the plug from the defrost water drain and collect all defrost
water on a tray. Use a scraper to remove ice quickly.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance
for two or three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Never use sharp metal tools to scrape off frost as you could damage the appliance. Do not
use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than
those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Remove all food.
4. Defrost and clean the appliance and all accessories.
5. Leave the lid open to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
What to do if…
25
What to do if…
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on
the floor).
The compressor operates
continually.
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature.
The lid has been opened too fre- Do not leave the lid open longer
quently.
than necessary.
The lid is not closed properly.
Check if the lid closes well and the
gaskets are undamaged and
clean.
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time.
Wait some hours and then check
the temperature again.
Food placed in the appliance was Allow food to cool to room temtoo warm.
perature before storing.
The temperature of the room
Try to reduce the temperature in
that contains the appliance is
the room where the appliance
too high for efficient operation. stands.
The High temperature
alarm light is on.
It is too warm inside the freezer. Refer to "High Temperature
Alarm".
The cabinet has been recently
switched on and the temperature is still too high.
There is too much frost
and ice.
Refer to "High Temperature
Alarm".
Products are not wrapped prop- Wrap the products better.
erly.
The lid is not shut properly or do Check if the lid closes well and the
not close tightly.
gaskets are undamaged and
clean.
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature.
The water drainage plug is not
correctly positioned.
Position the water drainage plug
in the correct way.
26
What to do if…
Problem
Possible cause
The lid doesn't close com- There is excessive frost.
pletely.
Solution
Eliminate excess frost.
The lid gaskets are dirty or sticky. Clean the lid gaskets.
Food packages are blocking the
lid.
The lid is difficult to
open.
Arrange the packages in the right
way, see the sticker in the appliance.
The lid gaskets are dirty or sticky. Clean the lid gaskets.
The valve is blocked.
Check the valve.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
It is too warm in the
freezer.
The temperature is not set correctly.
Set a lower temperature.
The lid does not close tightly or
it is not shut properly.
Check if the lid closes well and the
gasket is undamaged and clean.
Before freezing the appliance
was not precooled sufficiently.
Pre-cool the appliance for
enough time.
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time.
Wait some hours and then check
the temperature again. Next time
insert smaller quantities of food
to be frozen at any one time.
Food placed in the appliance was Allow food to cool to room temtoo warm.
perature before storing.
Products to be frozen are placed Place the products in a way so
too closely to each other.
that cold air could circulate
among them.
It is too cold inside the
freezer.
The lid has been opened often.
Try to not open the lid often.
The lid has been opened for a
long time.
Do not leave the lid open longer
than necessary.
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature.
Plug is not connected to the
The appliance does not
work at all. Neither cool- mains socket properly.
ing nor lighting works.
Connect the mains plug properly.
Power does not reach the appli- Try connecting another electrical
ance.
device to the power outlet.
The appliance is not switched on. Switch on the appliance.
There is no voltage in the mains Call an electrician.
socket (try to connect another
appliance into it).
Technical data
27
Customer Service
If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the
nearest service centre.
To obtain fast service, it is essential that when you apply for it you specify the model and
serial number of your appliance which can be found either on the guarantee certificate or
on the rating plate located on the external right side of the appliance.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the mains
socket.
2. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power (the maximum power
is shown on the lamp cover).
3. Connect the mains plug to the mains
socket.
4. Open the lid. Make sure that the lamp
comes on.
WARNING!
Do not remove the lamp cover at the time of
replacement.
Do not operate the freezer if the lamp cover is damaged or missing.
Technical data
Volume (gross) Litre
189
Height
m
m
876
Rising Time
hours
Volume (net)
Litre
184
Width
m
m
935
Energy Consumption kWh/
24h
0,411
Rated Power
Watt
75
Depth
m
m
665
Freezing Capacity
23
Voltage
Volts
230
Weight
Kg
45
Climatic Class
kg/24h
46
SN-T
Further technical information are situated in the rating plate on the external right side
of the appliance.
Installation
Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the lid, you must ensure
that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
28
Environmental concerns
The appliance shall have the plug accessible after installation.
This appliance can be installed in a garage or cellar, but for optimum performance install
this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Ventilation requirements
1. Put the freezer in horizontal position on a firm surface. The cabinet must be on all four
feet.
2. Make sure that the clearance between the appliance and rear wall is 5 cm.
3. Make sure that the clearance between the appliance and the sides is 5 cm.
The airflow behind the appliance must be sufficient.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
Sommaire
29
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Consignes de sécurité
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Sécurité générale
Utilisation quotidienne
Entretien et nettoyage
Installation
Maintenance
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Mise à l'arrêt
Réglage de la température
Bandeau de commande
FROSTMATIC Fonction
Alarme haute température
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Conservation des aliments congelés
Guide de congélation
Ouverture et fermeture du couvercle
Système Low Frost
29
30
30
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
Paniers de rangement
35
Serrure
35
Séparateur
36
Conseils utiles
36
Conseils pour la congélation
36
Conseils pour la conservation des produits
surgelés et congelés du commerce
36
Entretien et nettoyage
37
Nettoyage périodique
37
Dégivrage du congélateur
37
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
38
En cas d'anomalie de fonctionnement
38
Service après-vente
40
Remplacement de l'ampoule
41
Caractéristiques techniques
41
Installation
41
Emplacement
41
Branchement électrique
42
Ventilation
42
En matière de sauvegarde de l'environnement
42
820419625-00-072009
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne
qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne,
30
Consignes de sécurité
veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec
son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité
figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter
que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous
en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre
ainsi leur vie en danger.
Sécurité générale
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans
le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le
dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel
offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins
inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
Consignes de sécurité
31
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon
d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de
décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas sur la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 7)
pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car
ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
8)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater
et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant tout entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez pas accès
à la prise, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour cela
qu'une spatule en plastique.
7) Si le diffuseur est prévu
8) Si l'appareil est sans givre
32
Fonctionnement
Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans le paragraphe correspondant.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Avant de brancher votre appareil, laissez-le au moins 4 heures au repos afin de permettre
à l'huile de refluer dans le compresseur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé,
exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles
auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment
au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le voyant s'allume.
Le voyant Alarme s'allume.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le thermostat sur la position OFF.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Bandeau de commande
33
Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers pour
obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers pour
obtenir un réglage de froid maximum.
Le réglage sur une valeur moyenne est le plus indiqué.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Bandeau de commande
1
1
2
3
4
2
3
4
Voyant alarme de température
Voyant
FROSTMATIC Voyant
FROSTMATIC Touche
Touche de réinitialisation d'alarme
FROSTMATIC Fonction
Pour activer la fonction FROSTMATIC, appuyez sur la touche FROSTMATIC.
Le voyant FROSTMATIC s'allume.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Il est possible de désactiver cette fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la
touche FROSTMATIC. Le voyant FROSTMATIC s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le congélateur (par exemple à cause d'une panne
de courant) est indiquée par :
• l'activation du voyant Alarme
• le déclenchement d'une alarme sonore.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur la touche
Arrêt alarme.
34
Première utilisation
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à l'intérieur du congélateur.
Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint
automatiquement.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer
la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches à congeler
dans le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur
la plaque signalétique 9)
Le processus de congélation prend 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée
à congeler au cours de cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se
prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation" dans la
section Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
Guide de congélation
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés.
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents
types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué
dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
9) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
35
Utilisation quotidienne
Ouverture et fermeture du couvercle
Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité qui empêche l'humidité de pénétrer dans la
cuve et de nuire à la production de froid. Le couvercle est alors difficile à ouvrir juste après
que vous l'ayez refermé (création d'un vide d'air).
Attendez quelques minutes et le couvercle s'ouvrira sans difficulté. La valve d'évacuation
d'air facilite l'ouverture du couvercle.
AVERTISSEMENT
Ne tirez jamais violemment sur la poignée.
Système Low Frost
L'appareil est équipé du système Low Frost (une vanne est visible à l'intérieur du congélateur,
à l'arrière) réduisant la formation de givre dans le congélateur jusqu'à 80 %. Pour vous, cela
signifie 5 années sans nécessité de dégivrer.
Paniers de rangement
Accrochez les paniers en haut du congélateur (X)
ou placez-les à l'intérieur (Y). Tournez et bloquez
les poignées en fonction de ces deux positions,
comme indiqué.
Les paniers s'emboîtent les uns dans les autres.
Les figures suivantes vous indiquent les différentes possibilités de chargement en fonction du type
d'appareil.
Vous pouvez vous procurer des paniers supplémentaires en les commandant auprès de votre
magasin vendeur.
Y
X
230
935
1325
1050
1190
1600
Serrure
Le congélateur est équipé d'une serrure constituant une sécurité enfant. La serrure est
conçue de manière à ce que vous puissiez tourner la clé et fermer le couvercle uniquement
si vous avez préalablement inséré la clé dans la serrure.
Pour fermer le congélateur, procédez comme suit :
1. insérez délicatement la clé dans la serrure.
2. tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre vers le symbole .
Pour ouvrir le congélateur, procédez comme suit :
1. insérez délicatement la clé dans la serrure.
2. tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le symbole .
Des clés de rechange sont disponibles auprès du Service après-vente de votre magasin
vendeur.
36
Conseils utiles
AVERTISSEMENT
Veillez à garder la clé hors de la portée des enfants.
Veillez à enlever la clé de la serrure lors de la mise au rebut de votre appareil.
Séparateur
Ce séparateur vous permet d'optimiser l'espace au-dessus du compresseur. L'espace ainsi
créé vous permet de ranger vos aliments à votre convenance (dans de petits emballages,
qui seront plus faciles à retrouver).
Ce système peut également servir de panier lors du dégivrage du congélateur.
Conseils utiles
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois
nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent le couvercle du congélateur et ne le laisser ouvert que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
37
Entretien et nettoyage
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
3. Nettoyez régulièrement les parois de l'appareil et les accessoires avec de l'eau tiède et
un détergent liquide inodore (produit utilisé pour la vaisselle par exemple). Lavez le
joint du couvercle avec précaution sans omettre de nettoyer également sous le joint.
4. Rincez et séchez soigneusement les parois et les accessoires de l'appareil.
5. Branchez l'appareil.
6. Mettez l'appareil en marche.
ATTENTION
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec grattoir ou d'objets
métélliques pour procéder au nettoyage intérieur et extérieur de votre appareil. Vous risquez
de l'endommager.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
Il n'est pas nécessaire de nettoyer la zone du compresseur.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Dégivrage du congélateur
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 10-15 mm.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé (ou vide).
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage. Placez un récipient dessous pour récupérer l'eau de dégivrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant la couche de glace avec précaution à l'aide d'une
spatule en plastique prévue à cet effet.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Réglez le thermostat pour obtenir un réglage de froid maximum et faites fonctionner
l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
38
En cas d'anomalie de fonctionnement
N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
3. Retirez tous les aliments.
4. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
5. Maintenez le couvercle ouvert pendant toute la durée de non-utilisation pour éviter la
formation d'odeurs.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
ATTENTION
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.
Le fonctionnement de l'appareil produit certains bruits (compresseur et système réfrigérant). Ces bruits ne sont pas anormaux.
Anomalie
L'appareil est bruyant.
Cause possible
L'appareil n'est pas correctement calé.
Le compresseur fonction- La température n'est pas bien
réglée.
ne en continu.
Solution
Vérifiez la stabilité de l'appareil
(les quatre pieds doivent reposer
sur le sol).
Choisissez une température plus
élevée.
Le couvercle a été ouvert trop
longtemps
Ne laissez pas le couvercle ouvert
plus longtemps que nécessaire.
Le couvercle n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est en
bon état et propre.
Trop de produits frais ont été in- Attendez quelques heures et vétroduits dans l'appareil.
rifiez de nouveau la température.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les stocker.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
39
Solution
La température ambiante du lo- Veillez à respecter la température
cal où est installé l'appareil est idéale (classe climatique) dans la
trop élevée pour permettre un
pièce où est installé l'appareil.
fonctionnement optimal.
Le voyant Alarme haute
température est allumé.
La température à l'intérieur du
congélateur est trop élevée.
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température".
L'appareil a été mis en fonction- Consultez le paragraphe "Alarme
nement il y a peu de temps et la haute température".
température est encore trop élevée.
Il y a trop de givre.
Les produits ne sont pas bien en- Enveloppez correctement les aliveloppés.
ments.
Le couvercle n'est pas correctement fermé ou ne ferme pas de
façon hermétique.
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est en
bon état et propre.
La température n'est pas bien
réglée.
Choisissez une température plus
élevée.
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.
Placez-le correctement.
Le couvercle ne ferme pas Il y a trop de givre.
correctement.
Le joint du couvercle n'est pas
propre.
Procédez au dégivrage de l'appareil.
Nettoyez le joint du couvercle.
Des aliments bloquent la ferme- Reportez-vous aux instructions
ture du couvercle.
qui figurent sur l'autocollant à
l'intérieur de l'appareil pour le
stockage des aliments dans l'appareil.
Le couvercle est difficile à Le joint du couvercle n'est pas
propre.
ouvrir.
Nettoyez le joint du couvercle.
La valve est bloquée.
Vérifiez la valve.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule d'éclairage".
La température à l'intérieur du congélateur est
trop élevée.
La température n'est pas bien
réglée.
Choisissez une température plus
basse.
Le couvercle ne ferme pas hermétiquement ou n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est en
bon état et propre.
40
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Solution
Avant la congélation, la tempé- Laissez refroidir l'appareil à vide
rature à l'intérieur de l'appareil pendant un temps suffisant.
n'était pas suffisamment froide.
Trop de produits frais ont été in- Attendez quelques heures et vétroduits dans l'appareil.
rifiez de nouveau la température.
La prochaine fois, introduisez de
plus petites quantités d'aliments
à congeler en même temps.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les stocker.
Les produits à congeler sont pla- Placez les produits de façon à ce
cés trop près les uns des autres. que l'air puisse circuler entre eux.
La température à l'intérieur du congélateur est
trop basse.
Le couvercle a été ouvert trop
souvent.
Evitez d'ouvrir trop souvent le
couvercle.
Le couvercle est resté ouvert
pendant un long moment.
Ne laissez pas le couvercle ouvert
plus longtemps que nécessaire.
La température n'est pas bien
réglée.
Choisissez une température plus
élevée.
L'appareil ne fonctionne L'appareil n'est pas correctepas du tout. Ni la réfrigé- ment branché.
ration ni l'éclairage ne
fonctionne.
Branchez correctement l'appareil.
L'appareil n'est pas alimenté
électriquement.
Vérifiez l'alimentation électrique
en branchant un autre appareil
électrique sur la prise.
Le dispositif de réglage de tem- Mettez l'appareil en marche.
pérature n'est pas sur une position de fonctionnement.
La prise n'est pas alimentée (es- Faites appel à un électricien quasayez de brancher un autre ap- lifié.
pareil sur la prise).
Service après-vente
En cas d'anomalie de fonctionnement et si malgré toutes les vérifications une intervention
s'avère nécessaire, le service après-vente de votre magasin vendeur est le premier habilité
à intervenir.
Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu'au moment où vous appelez le service
après-vente vous communiquiez le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ces
numéros se trouvent sur la plaque signalétique, située sur le côté extérieur droit de l'appareil.
Caractéristiques techniques
41
Remplacement de l'ampoule
1. Débranchez l'appareil du secteur.
2. Remplacez l'ampoule par un modèle semblable de même puissance (la puissance
maximale est indiquée sur le diffuseur).
3. Branchez l'appareil sur le secteur.
4. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
AVERTISSEMENT
N'enlevez pas le diffuseur au moment de
changer l'ampoule.
N'utilisez pas le congélateur si le diffuseur
n'est pas installé ou s'il est endommagé.
Caractéristiques techniques
Volume (brut)
litres
189
Hauteur
m
m
876
Temps de montée en heures
température
46
Volume (net)
litres
184
Largeur m
m
935
Consommation
d'énergie
0,411
Puissance nominale
Watt
75
Profondeur
m
m
665
Performance de con- kg/24 h
gélation
23
Tension
Volts
230
Poids
Kg
45
Classe climatique
SN-T
kWh/24
h
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le
côté droit à l'extérieur de l'appareil.
Installation
Emplacement
AVERTISSEMENT
Lors de la mise au rebut de votre appareil, veillez à détruire le systéme de verrouillage et
fermeture, ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans le congélateur et de mettre
ainsi leur vie en danger.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures
ambiantes du local où doit être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur
la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouver diminuées.
42
En matière de sauvegarde de l'environnement
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10°C à +32°C
N
+16°C à +32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Ventilation
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb sur une surface plane et solide. L'appareil doit
reposer sur ses quatre pieds.
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.
La circulation d'air derrière l'appareil doit être suffisante.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Inhalt
43
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
Inhalt
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweis
Allgemeine Sicherheitshinweise
Täglicher Gebrauch
Reinigung und Pflege
Inbetriebnahme
Kundendienst
Betrieb
Einschalten des Geräts
Ausschalten des Geräts
Temperaturregelung
Bedienblende
FROSTMATIC -Funktion
Temperaturwarnung
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Lagerung gefrorener Produkte
Gefrierkalender
Öffnen und Schließen des Deckels
Low Frost System
43
44
44
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
48
48
49
49
Einsatzkörbe
49
Sicherheits-Verriegelung
49
Trennvorrichtung aus Kunststoff
50
Praktische Tipps und Hinweise
50
Hinweise zum Einfrieren
50
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
50
Reinigung und Pflege
51
Regelmäßige Reinigung
51
Abtauen des Gefriergeräts
51
Stillstandzeiten
52
Was tun, wenn …
52
Kundendienst
54
Austauschen der Lampe für die
Innenbeleuchtung
55
Technische Daten
55
Gerät aufstellen
Aufstellung
Elektrischer Anschluss
Anforderungen an die Belüftung
Hinweise zum Umweltschutz
55
55
56
56
56
Änderungen vorbehalten
820419625-00-072009
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
44
Sicherheitshinweise
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert
ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung
derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel
(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder
vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
Sicherheitshinweise
45
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel
kann Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 10) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 11)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose. Falls Sie nicht an die Steckdose kommen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
10) wenn eine Abdeckung der
11) No-Frost-Geräte
46
Betrieb
Inbetriebnahme
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss bitte genau an die Anweisungen im betreffenden Abschnitt.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden
umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall
die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt
werden.
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn.
Die Kontrolllampe leuchtet auf.
Die Alarmlampe leuchtet auf.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienblende
47
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf , um
die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf , um
die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Bedienblende
1
1
2
3
4
2
3
4
Temperaturwarnleuchte
Kontrolllampe
FROSTMATIC Lampe
FROSTMATIC -Taste
Lösch-Schalter für den Alarmton
FROSTMATIC -Funktion
Sie können die FROSTMATIC-Funktion aktivieren, indem Sie den FROSTMATIC-Schalter drücken.
Die FROSTMATIC-Kontrolllampe leuchtet auf.
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des FROSTMATIC Schalters (Schnellgefrieren)
ausgeschaltet werden. Die FROSTMATIC-Kontrolllampe schaltet sich aus.
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird
wie folgt angezeigt:
• durch das Blinken der Alarmleuchte;
• durch das Ertönen eines Summers.
48
Erste Inbetriebnahme
In der Alarmphase kann der Summer durch Drücken des Alarm-Rückstellschalters ausgeschaltet werden.
Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte
automatisch aus.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche
beschädigt wird.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die FROSTMATIC Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typschild angegeben 12)
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an.
12) Siehe hierzu "Technische Daten"
49
Täglicher Gebrauch
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für die entsprechenden Arten gefrorener
Lebensmittel an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem
Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Öffnen und Schließen des Deckels
Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden Dichtung ausgestattet ist, kann das Gerät
direkt nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet werden (da sich im Innern ein Vakuum
bildet).
Bitte warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis Sie das Gerät wieder öffnen. Das Unterdruckventil hilft Ihnen, den Deckel zu öffnen.
WARNUNG!
Ziehen Sie nie mit großer Kraft am Griff.
Low Frost System
Das Gerät ist mit der Low Frost System ausgerüstet (auf der Rückwand im Geräteinneren
können Sie ein Ventil sehen), das die Eisbildung in der Gefriertruhe um 80 Prozent reduziert.
Das bedeutet für Sie 5 Jahre Betrieb ohne Abtauen.
Einsatzkörbe
Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante des Gefriergeräts (X) oder in das Innere des Geräts (Y).
Drehen und fixieren Sie die Griffe in diesen beiden
Positionen wie im Bild abgebildet.
Die Körbe schieben sich dann ineinander.
Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele Körbe
in die verschiedenen Gefrierschrankmodelle eingesetzt werden können.
Weiter Körbe können Sie bei Ihrem Fachhändler
beziehen.
Y
X
230
935
1325
1050
1190
1600
Sicherheits-Verriegelung
Die Gefriertruhe ist mit einer Spezialverriegelung ausgestattet, um eine versehentliche
Verriegelung zu vermeiden. Die Verriegelung ist so beschaffen, dass Sie den Schlüssel umdrehen und den Deckel nur so schließen können, wenn Sie den Schlüssel in die Verriegelung
stecken.
Zum Schließen der Gefriertruhe gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig ins Schloss.
2. drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn in Richtung auf das Symbol .
Zum Öffnen des Gefriertruhe gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig ins Schloss.
50
Praktische Tipps und Hinweise
2. drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn in Richtung auf das Symbol
.
Ersatzschlüssel sind bei Ihrem lokalen Kundendienst erhältlich.
WARNUNG!
Bewahren Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich auf.
Vergessen Sie nicht, den Schlüssel aus dem Schloss zu nehmen, wenn Sie das alte Gerät
entsorgen.
Trennvorrichtung aus Kunststoff
Mit der Trennvorrichtung können Sie den Platz über dem Kompressor besser nutzen. An
dieser Stelle können Sie mit einer solchen Trennvorrichtung kleine Lebensmittelpackungen
griffbereit lagern.
Beim Abtauen der Gefriertruhe lässt sich die Trennvorrichtung als Auffangschale nutzen.
Praktische Tipps und Hinweise
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefriergerät zu bringen;
Reinigung und Pflege
51
• öffnen Sie den Deckel nicht zu häufig, und lassen Sie ihn nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
3. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile regelmäßig mit lauwarmem Wasser und
Neutralseife. Reinigen Sie die Dichtung des Deckels vorsichtig.
4. Lassen Sie das Gerät völlig abtrocknen.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
6. Schalten Sie das Gerät ein.
VORSICHT!
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen können.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Der Kompressorbereich muss nicht gereinigt werden.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Abtauen des Gefriergeräts
Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm
erreicht hat.
Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist dann, wenn er nur wenig oder keine
Lebensmittel enthält.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
52
Was tun, wenn …
3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie den Stopfen aus dem Tauwasserablauf und
fangen Sie das Tauwasser in einer Schale auf. Entfernen Sie mit dem Kunststoffschaber
schnell das Eis.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich
ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis, da dies das
Gerät beschädigen kann. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um
den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben
des Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des
Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
3. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
4. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
5. Lassen Sie den Deckel offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiterlaufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Während des Gerätebetriebs entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Das Gerät ist nicht korrekt abgestützt.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht (alle vier Füße müssen fest
auf dem Boden stehen).
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine wärmere Temperatur ein.
Was tun, wenn …
Störung
Mögliche Ursache
53
Abhilfe
Der Deckel wurde zu häufig ge- Lassen Sie den Deckel nicht länger
öffnet.
als unbedingt erforderlich offen.
Der Deckel ist nicht richtig geschlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
Es wurden gleichzeitig zu große Warten Sie einige Stunden und
Mengen an Lebensmitteln zum prüfen Sie dann die Temperatur
Einfrieren eingelegt.
erneut.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie diese einlagern.
Die Temperatur in dem Raum, in Versuchen Sie, die Temperatur des
dem sich das Gerät befindet, ist Raums zu senken, in dem sich das
zu hoch für einen effizienten Be- Gerät befindet.
trieb.
Es ist zu warm im Gefriergerät.
Die Temperatur-Warnleuchte ist eingeschaltet.
Siehe "Temperaturwarnung".
Der Gerät wurde erst kürzlich
Siehe "Temperaturwarnung".
eingeschaltet, und die Temperatur ist noch zu hoch.
Zu hohe Reif- und Eisbil- Das Gefriergut ist nicht korrekt
verpackt.
dung.
Verpacken Sie die Produkte besser.
Der Deckel schließt nicht richtig Prüfen Sie, ob der Deckel gut
oder ist nicht richtig geschlos- schließt und die Dichtungen unsen.
beschädigt und sauber sind.
Der Deckel schließt nicht
richtig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine wärmere Temperatur ein.
Der Stopfen des Tauwasserablaufs sitzt nicht richtig.
Stecken Sie den Stopfen des Tauwasserablaufs richtig ein.
Zu hohe Reif- und Eisbildung.
Entfernen Sie den Frost.
Die Dichtungen des Deckels sind Reinigen Sie die Dichtungen des
schmutzig oder verklebt.
Deckels.
Lebensmittelpackungen hindern Sortieren Sie die Packungen in der
den Deckel am Schließen.
richtigen Art; siehe hierzu den
Aufkleber im Gerät.
Der Deckel lässt sich nur
schwer öffnen.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Dichtungen des Deckels sind Reinigen Sie die Dichtungen des
schmutzig oder verklebt.
Deckels.
Das Ventil ist blockiert.
Überprüfen Sie das Ventil.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Ersetzen der Lampe".
54
Was tun, wenn …
Störung
Mögliche Ursache
Es ist zu warm im Gefrier- Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
schrank.
Abhilfe
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Der Deckel schließt nicht richtig Prüfen Sie, ob der Deckel gut
oder ist nicht richtig geschlos- schließt und die Dichtung unbesen.
schädigt und sauber ist.
Das Gerät war vor dem Einfrieren nicht ausreichend vorgekühlt.
Lassen Sie das Gerät ausreichend
vorkühlen.
Es wurden gleichzeitig zu große Warten Sie einige Stunden und
Mengen an Lebensmitteln zum prüfen Sie dann die Temperatur
Einfrieren eingelegt.
erneut. Legen Sie das nächste Mal
kleinere Mengen an Lebensmitteln in das Gefriergerät.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie diese einlagern.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft frei um sie zirkulieren kann.
Der Deckel wurde häufig geöff- Versuchen Sie, den Deckel nicht so
net.
häufig zu öffnen.
Es ist zu kalt im Gefriergerät.
Der Deckel wurde zu lange Zeit
geöffnet.
Lassen Sie den Deckel nicht länger
als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine wärmere Temperatur ein.
Der Stecker ist nicht richtig in die Stecken Sie den Netzstecker korDas Gerät funktioniert
rekt in die Steckdose.
überhaupt nicht. Weder Steckdose gesteckt.
die Kühlung noch die Beleuchtung funktionieren.
Das Gerät bekommt keinen
Strom.
Versuchen Sie, ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose des
Kühlschranks anzuschließen.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Es liegt keine Spannung an der Rufen Sie einen Elektriker.
Netzsteckdose an (versuchen Sie
bitte, ob ein anderes Gerät dort
funktioniert).
Kundendienst
Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt arbeitet, nachdem Sie die oben genannten Prüfungen durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte den nächsten Kundendienst.
Bitte geben Sie beim Kundendienst Modell und Seriennummer Ihres Gerätes an. Sie finden
diese Daten entweder auf der Garantiekarte oder auf dem Typschild außen rechts am Gerät.
Technische Daten
55
Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung
1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus
der Netzsteckdose.
2. Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine
Lampe der gleichen Leistung (die maximal
erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung).
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
WARNUNG!
Nehmen Sie die Lampenabdeckung zur Zeit
des Austauschs nicht ab.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung bzw. nicht mit einer beschädigten
Lampenabdeckung.
Technische Daten
Nutzinhalt
(brutto)
Liter
189
Höhe
m
m
876
Ausfalldauer
Stunden
46
Nutzinhalt
(netto)
Liter
184
Breite
m
m
935
Energieverbrauch
kWh/
24h
0,411
Nennleistung
Watt
75
Tiefe
m
m
665
Gefrierkapazität
kg/24h
23
Spannung
Volt
230
Gewicht
Kg
45
Klimaklasse
SN-T
Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der rechten
Außenseite des Gerätes.
Gerät aufstellen
Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür
besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu
verhindern, dass sich Kinder darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
56
Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Gerät kann in einer Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine
optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts
angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis + 43 °C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine feste Fläche. Das Gerät muss mit
allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 5 cm
beträgt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm
beträgt.
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
57
58
59
www.electrolux.com
820419625-00-072009
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.aegelectrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur: www.aeg-electrolux.be
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren
Onlineshop unter: www.aeg-electrolux.de
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement