VIS1 – CCTV INDOOR SCANNER

VIS1 – CCTV INDOOR SCANNER
VIS1 – CCTV INDOOR SCANNER
Installation
General
The table lists the correct cable connections.
Mounting the Scanner
This scanner is designed to operate indoors only and can support a max. load of 15.41lbs
(=7kg). In order to perform adequately, the device should be securely fastened to a suitable
mounting surface. The camera should be correctly mounted and balanced on the scanner. The
round-based scanner is installed directly on the mounting bracket. Tighten the scanner’s
mounting screws just enough so that the base is effectively immobilised.
CAUTION : Do not attach the unit to a drywall. Attach the scanner to the mounting bracket
using a hex-head screw equipped with a locknut or use our camera mounting
bracket (CAMB7 or CAMB8).
Number
Normal Mounting
Connection
Colour
Inverted Mounting
Connection
Colour
1
2
24VAC
LEFT
RED
WHITE
24VAC
RIGHT
3
RIGHT
LEFT
4
COMMON
GREEN or
YELLOW
BLACK
RED
GREEN or
YELLOW
WHITE
COMMON
BLACK
Note that the "LEFT" and "RIGHT" connections are inverted with inverted mounting of the
device.
Inverted Mounting of the Unit
The left-right directions for manual operation are reversed with inverted mounting of the device.
Correct the wiring accordingly when connecting the control unit with the scanner : the cores
connected to pin 2 and pin 3 at the back of the central unit should be switched. Consult figures
"2c" and "2d" at the back of the manual for inverted mounting of the scanner and the camera.
Connecting the Scanner to the Central Unit
The power cable of the scanner can be connected to the connections at the back of the central
unit (the scanner uses a 24VAC power supply) for independent and automatic operation.
Connect the cores of the cable as shown in the table (see above).
Installing the Limit Stops
The toothed wheel is slotted at intervals of 5°. The coiled (extension) cord with BNC connector
is connected to the rear of the scanner. The reversing switch activator (1 in fig. 1 at the back of
the manual) is visible between the toothed wheel and the housing on the front side of the unit.
VIS1
1
VELLEMAN
Located on the toothed wheel are two adjustable plastic limit stops (2 and 3 in fig. 1). Both limit
stops can be removed, enabling the scanner to rotate 360°.
Perform steps 1 through 5 outlined in "Manual Operation of the Scanner" (see below) to
establish approximate limit stop settings before mounting the camera. At least 1 of the limit
stops should be installed or the scanner will continue its turning motion. Make sure that the
camera covers the required detection area and that the rear of the scanner faces away from the
area to be covered.
Manual Operation of the Scanner
1. Connect the central unit to a standard 220V-outlet, activate the device and put the
"MANUAL/AUTO"-switch in the "MANUAL"-position.
2. Hold the 'LEFT/RIGHT" toggle switch in the "RIGHT"-position until the scanner has reached
the desired right-hand position.
3. Install the first limit stop (2 in fig. 1) just to the right of the switch actuator (1 in fig. 1) by
snapping it in place.
4. Put the "MANUAL/AUTO"-switch in the "MANUAL"-position and hold the "LEFT/RIGHT"toggle switch in the "LEFT"-position.
5. Install the second limit stop (3 in fig. 1) to the left of the switch actuator (see step 3).
6. Mount the camera on the scanner. Read "Mounting the Camera" (see below).
7. Have the camera pan to both limits (left and right) to verify the position of the limit stops.
Automatic Operation of the Scanner
1. Connect the power cable to the AC outlet.
2. Put the "AUTO/MANUAL"-switch in the "AUTO"-position, allow the unit to autopan to the
desired right-hand position and then unplug the cable.
3. Install the first limit stop (2 in fig. 1) just to the right of the switch actuator (1 in fig. 1) by
snapping it in place.
4. Plug in the power cable and allow the unit to pan to the desired left-hand position. Unplug the
cable.
5. Install the second limit stop (3 in fig. 1) to the left of the switch actuator (see step 3).
6. Mount the camera on the scanner. Read "Mounting the Camera" (see below).
7. Activate the scanner and check the position of both limit stops.
Mounting the Camera
Do not use an auto-iris lens with this unit. This would cause the iris mechanism to wear very
quickly, as an auto-iris lens constantly compensates for the varying light level.
Use a screw with a locknut to mount the camera. Place this screw in one of three positions (see
5 in fig. 1) in order to obtain the best possible balance.
The scanner has an off-centre pivot which allows the camera to tilt from 10 degrees below
horizon level to 90 degrees above or vice versa, depending on how the camera is mounted (see
figures at the back of the manual). Loosen the hex-head screws (4 in fig. 1) with locknut on the
side of the mounting bracket to adjust the angle of the camera. Retighten the two screws firmly
when the desired angle has been obtained.
VIS1
2
VELLEMAN
VIS1 – CCTV INDOOR SCANNER
Installatie
Algemeen
De tabel vermeldt de correcte kabelaansluitingen.
Montage van de scanner
Deze scanner mag enkel binnenshuis worden gebruikt en kan werken met een max. belasting
van 7kg. Het toestel werkt naar behoren indien het is bevestigd aan een geschikt
bevestigingsoppervlak. De camera moet op correcte wijze worden gemonteerd en moet in
evenwicht zijn wanneer hij op de scanner wordt bevestigd. De ronde scanner wordt rechtstreeks
op de montagebeugel bevestigd. Span de schroeven net genoeg aan zodat de basis van de
scanner niet meer kan bewegen.
OPGELET : Bevestig het toestel enkel aan een stevige muur. Monteer de scanner op de
montagebeugel d.m.v. een hexagonale schroef met borgmoer of gebruik onze
montagebeugel (CAMB7 of CAMB8).
Nummer
1
2
3
4
Normale Montage
Aansluitklem Kleur
24VAC
LEFT
RIGHT
COMMON
Omgekeerde Montage
Aansluitklem
Kleur
ROOD
WIT
GROEN of GEEL
ZWART
24VAC
RIGHT
LEFT
COMMON
ROOD
GROEN of GEEL
WIT
ZWART
Merk op dat de "LEFT" en "RIGHT" aansluitingen worden verwisseld van plaats bij omgekeerde
montage van de VIS1.
Omgekeerde montage van het toestel
De richtingen "links" en "rechts" voor manuele bediening van het toestel worden omgedraaid
indien het toestel omgekeerd wordt gemonteerd. Pas ook de bedrading in die zin aan wanneer
u de scanner verbindt met de centrale eenheid : de aders voor aansluitklemmen 2 en 3 aan de
achterkant van de centrale eenheid moeten worden omgewisseld. Raadpleeg figuren "2c" en
"2d" achterin de handleiding voor de omgekeerde montage van de scanner en de camera.
Aansluiten van de scanner op de centrale eenheid
De voedingskabel van de scanner kan worden aangesloten op de aansluitklemmen (de
voedingsspanning van de scanner is 24VAC) aan de achterzijde van de centrale eenheid voor
autonome en automatische werking. Sluit de aders van de kabel aan volgens de tabel (zie
boven).
VIS1
3
VELLEMAN
Aanbrengen van de bereikbegrenzers
Het tandwiel is ingedeeld in stroken van 5°. Het spiraalsnoer met BNC-connector is aangesloten
op de achterkant van de scanner. Aan de voorkant van het toestel ziet u, tussen het tandwiel en
de behuizing, de schakelaar die de scanner van richting doet veranderen (1 in fig. 1 achterin de
handleiding).
Twee plastieken bereikbegrenzers zijn bevestigd op het tandwiel (2 en 3 in fig. 1). Deze
bereikbegrenzers kunnen worden verwijderd zodat de scanner 360° kan draaien.
Voor u de camera monteert, moet u stappen 1 tot en met 5 van "Manuele bediening van de
scanner" (zie hieronder) uitvoeren om de bereikbegrenzers bij benadering in te stellen.
Installeer minimum 1 bereikbegrenzer, anders blijft de scanner ronddraaien. Zorg ervoor dat de
camera het vereiste detectiegebied bestrijkt. De achterkant van de scanner moet zich aan de
achterkant van het detectiegebied bevinden.
Manuele bediening van de scanner
1. Verbind het toestel met een standaard stopcontact van 220V, schakel het toestel in en plaats
de "AUTO/MANUAL"-schakelaar in de "MANUAL"-stand.
2. Houd de 'LEFT/RIGHT" tuimelschakelaar in de "RIGHT"-stand tot de scanner de gewenste
rechtergrens van het detectiegebied heeft bereikt.
3. Klik de eerste begrenzer vast (2 in fig. 1) aan de rechterzijde schakelaar die de draairichting
van de scanner omkeert (1 in fig. 1).
4. Plaats de "MANUAL/AUTO"-schakelaar in de "MANUAL"-stand en houd de "LEFT/RIGHT"tuimelschakelaar in de "LEFT"-stand.
5. Installeer de tweede bereikbegrenzer (3 in fig. 1) aan de linkerkant van de schakelaar die de
draairichting van de scanner omkeert (zie stap 3).
6. Monteer de camera op de scanner. Lees "Monteren van de camera" (zie hieronder).
7. Doe de camera naar links en naar rechts draaien om na te gaan of de bereikbegrenzers op
de juiste plaats zijn bevestigd.
Automatische bediening van de scanner
1. Sluit de voedingskabel aan op het AC stopcontact.
2. Plaats de "AUTO/MANUAL"-schakelaar in de "AUTO"-stand, laat het toestel automatisch
pannen naar de vereiste rechtergrens van het detectiegebied en ontkoppel de
voedingskabel.
3. Klik de eerste bereikbegrenzer (2 in fig. 1) vast aan de rechterkant van de schakelaar die de
draairichting van de scanner omkeert (1 in fig. 1).
4. Sluit de voedingskabel aan en laat het toestel automatisch draaien naar de vereiste
linkergrens van het detectiegebied. Ontkoppel de voedingskabel.
5. Bevestig de tweede bereikbegrenzer (3 in fig. 1) aan de linkerkant van de schakelaar die de
draairichting van de scanner omkeert (zie stap 3).
6. Monteer de camera op de scanner. Lees "Monteren van de camera" (zie hieronder).
7. Activeer de scanner en controleer de positie van de twee bereikbegrenzers.
Montage van de camera
U mag geen automatische iris gebruiken voor dit toestel omdat dit zou leiden tot hevige slijtage
van het mechanisme van de iris : de iris compenseert immers voortdurend de veranderende
lichtintensiteit.
Gebruik een schroef met een borgmoer om de camera te bevestigen. U kunt deze schroef op 3
verschillende plaatsen aanbrengen (zie 5 in fig. 1) naargelang van het evenwicht dat u bekomt.
VIS1
4
VELLEMAN
De scanner heeft een excentrische spil zodat de camera een verticaal bereik heeft van 100° :
van 10° onder de horizon tot 90° erboven of omgekeerd (zie figuren achterin de handleiding),
naargelang van de wijze waarop de camera werd gemonteerd. U moet de hexagonale
schroeven (4 in fig. 1) met borgmoer losmaken die zich aan de zijkant van de montagebeugel
bevinden om de positie van de camera aan te passen. Draai de schroeven weer vast wanneer u
de camera in de gewenste stand heeft geplaatst.
VIS1 – SCANNER CCTV POUR USAGE A L'INTERIEUR
Installation
Générale
Vous trouverez les connexions correctes dans la table.
Montage du scanner
Ce scanner s'utilise uniquement à l'intérieur et convient pour usage avec une charge max. de
7kg. L'appareil fonctionnera convenablement s'il est attaché à une surface adéquate. Vous
devez monter la caméra de façon correcte et bien l'équilibrer lorsque vous l'attachez au
scanner. Le scanner rond est monté directement sur le support de montage. Serrez les vis juste
assez pour empêcher à la base du scanner de bouger.
ATTENTION : Attachez cet appareil à un mur stable. Montez le scanner sur le support de
montage à l'aide d'une vis hexagonale équipée d'un contre-écrou ou utilisez
notre support de montage pour caméra (CAMB7 ou CAMB8).
Numéro
1
2
3
4
Montage normal
Borne de
Couleur
connexion
24VCA
LEFT (gauche)
RIGHT (droite)
COMMON
ROUGE
BLANC
VERT ou JAUNE
NOIR
Montage inversé
Borne de
Couleur
connexion
24VCA
RIGHT (droite)
LEFT (gauche)
COMMON
ROUGE
VERT ou JAUNE
BLANC
NOIR
Remarquez que les connexions "LEFT" (gauche) et "RIGHT" (droite) changent de place en cas
d'un montage inversé de l'appareil.
Montage inversé de l'appareil
Les directions "LEFT" (gauche) et "RIGHT" (droite) pour l'opération manuelle de l'appareil
seront inversées lors du montage inversé du VIS1. En ce cas, il faudra donc également changer
le câblage qui lie le scanner et l'unité centrale : les brins pour les bornes de connexion 2 et 3 à
l'arrière de l'unité centrale doivent changer de place. Consultez les figures "2c" et "2d" à la fin
du manuel pour le montage inversé du scanner et de la caméra.
Connexion du scanner à l'unité centrale
Le câble d'alimentation du scanner se laisse connecter aux bornes de connexion à l'arrière de
l'unité centrale pour une opération automatique et autonome (la tension d'alimentation du
scanner est de 24VCA). La connexion des brins se fait selon la table (voir ci-dessus).
VIS1
5
VELLEMAN
Mise en place des clips d'arrêt
La roue dentée est divisée en bandes de 5°. Le câble spiralé avec connecteur BNC est
connecté à l'arrière du scanner. Sur le devant de l'appareil, entre la roue dentée et le boîtier,
vous verrez le commutateur qui inverse le sens de rotation du scanner(1 de la fig. 1 à la fin du
manuel).
Deux clips d'arrêt sont attachés à la roue dentée(2 et 3 de la fig. 1). Ces clips peuvent être
enlevés, permettant au scanner de tourner 360°.
Avant de monter la caméra, vous devez exécuter les phases 1 à 5 de "Opération manuelle du
scanner" (voir ci-dessous) afin de trouver le lieu d'installation approximatif des clips d'arrêt. Il
faut installer au moins un des clips, sinon le scanner continuera à tourner. Assurez-vous que la
caméra couvre la zone de détection souhaitée. L'arrière du scanner doit se trouver à l'arrière de
la zone de détection.
Opération manuelle du scanner
1. Connectez l'appareil à une prise standard de 220V, branchez l'appareil et mettez le
commutateur "AUTO/MANUAL" dans la position "MANUAL" (opération manuelle).
2. Tenez l'inverseur 'LEFT/RIGHT" (gauche/droite) dans la position "RIGHT" jusqu'à ce que le
scanner ait atteint la limite droite de la zone de détection.
3. Attachez le premier clips (2 de la fig. 1) à droite du commutateur qui inverse le sens de
rotation du scanner (1 de la fig. 1).
4. Mettez le commutateur "MANUAL/AUTO" dans la position "MANUAL" et tenez l'inverseur
"LEFT/RIGHT" dans la position "LEFT".
5. Installez le deuxième clips (3 de la fig. 1) à gauche du commutateur qui inverse le sens de
rotation du scanner (voir phase 3).
6. Montez la caméra sur le scanner. Lisez "Montage de la caméra" (voir plus loin).
7. Faites tourner la caméra à gauche et à droite pour vérifier l'emplacement des clips d'arrêt.
Opération automatique du scanner
1. Branchez le câble d'alimentation à la prise CA.
2. Mettez le commutateur "AUTO/MANUAL" dans la position "AUTO". L'appareil tournera
automatiquement à droite. Débranchez le câble d'alimentation à l'instant où le scanner atteint
la position prévue du clips d'arrêt droite.
3. Installez le premier clips (2 de la fig. 1) à droite du commutateur qui inverse le sens de
rotation du scanner (1 de la fig. 1).
4. Branchez le câble d'alimentation et débranchez ce câble à l'instant où le scanner atteint la
position prévue du clips d'arrêt gauche.
5. Attachez le deuxième clips (3 de la fig. 1) à la roue dentée à gauche du commutateur qui
inverse le sens de rotation du scanner (voir phase 3).
6. Montez la caméra sur le scanner et lisez "Montage de la caméra" (voir plus loin).
7. Activez le scanner et contrôlez la position des deux clips d'arrêt.
Montage de la caméra
Evitez l'usage d'un diaphragme à iris automatique : Le mécanisme du diaphragme à iris
s'userait très vite parce que le diaphragme doit constamment compenser les changements
d'intensité de lumière.
Utilisez une vis équipée d'un contre-écrou pour fixer la caméra sur le support de montage, qui
est pourvu de trois trous de montage. Choisissez le trou qui donne le plus d'équilibre à la
caméra (voir 5 de la fig. 1).
VIS1
6
VELLEMAN
Le pivot du scanner est excentrique, de sorte que la caméra dispose d'une zone de détection
verticale de 100° : de 10° en dessous de l'horizon artificiel à 90 ° en dessus de cet horizon ou
vice versa (voir figures ci-dessous), suivant le type de montage de la caméra. Ajustez la
position de la caméra en dévissant les vis hexagonales avec contre-écrou (4 de la fig. 1) qui se
trouvent sur le côté du support de montage. Reserrez les vis lorsque la caméra a été mise dans
la position désirée.
FIGURES – FIGUREN -- FIGURES
SCANNER
4
5
FIG. 1
2
1
1
3
1 = switch actuator
2 = right limit stop
3 = left limit stop
4 = hex-head screw (2)
5 = camera mounting hole (3)
=
=
=
=
=
eindschakelaar
=
bereikbegrenzer rechts
=
bereikbegrenzer links
=
hexagonale schroef
=
montageopeningen camera =
commutateur d'arrêt
clips d'arrêt droit
clips d'arrêt gauche
vis hexagonale
trous de montage de la caméra
MOUNTING THE CAMERA
FIG. 2a : normal upright mounting
normale montage rechtop
montage normal droit
10° up angle =
opwaartse hoek 10° =
angle ascendant de 10°
90° down angle =
benedenwaartse hoek 90° =
angle descendant de 90°
VIS1
7
VELLEMAN
FIG. 2b : upright mounting, up angle > 10°
montage rechtop, opwaartse hoek > 10°
montage droit, angle ascendant > 10°
90° up angle =
opwaartse hoek 90° =
angle ascendant de 90°
10° down angle =
benedenwaartse hoek 10° =
angle descendant de 10°
front of the scanner =
voorkant van de scanner =
devant du scanner
FIG. 2c : normal inverted mounting
normale omgekeerde montage
montage inversé normal
front of the scanner =
voorkant van de scanner =
devant du scanner
10° up angle =
opwaartse hoek 10° =
angle ascendant de 10°
90° down angle =
benedenwaartse hoek 90° =
angle descendant de 90°
VIS1
8
VELLEMAN
FIG. 2d : inverted mounting, up angle > 10°
omgekeerde montage, opwaartse hoek > 10°
montage inversé, angle ascendant > 10°
90° up angle =
opwaarste hoek 90° =
angle ascendant de 90°
10° down angle =
benedenwaartse hoek 10° =
angle descendant de 10°
VIS1
9
VELLEMAN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement