DIGITALNI - TehnoPlus

DIGITALNI - TehnoPlus
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
DIGITALNI
VIDEO KAMKORDER
VP-D371
VP-D372
VP-D371W
VP-D372WH
VP-D975
VP-DC171
VP-DC171W
VP-DC173
VP-DC175WB
VP-X300L
VP-D361(i)
VP-D362(i)
VP-D363(i)
VP-D364(i)
VP-D365W(i)
VP-D963(i)
VP-D964W(i)
VP-D965W(i)
VP-DC161(i)
VP-DC163(i)
VP-DC165W(i)
SADRŽAJ
Napomene i sigurnosna uputstva...................................................................... 2
Upoznavanje vaše kamere................................................................................. 8
Priprema............................................................................................................ 21
Osnovno o snimanju......................................................................................... 33
Napredno snimanje........................................................................................... 41
Puštanje............................................................................................................ 84
Snimanje u PLAYER modu............................................................................. 92
IEEE 1394 transfer podataka........................................................................... 93
USB interfejs................................................................................................... 96
Digital still camera mod.................................................................................. 101
Pict Bridge....................................................................................................... 125
Održavanje...................................................................................................... 128
Problemi.......................................................................................................... 131
Specifikacije.................................................................................................... 135
1
NAPOMENE I SIGURNOSNA UPUTSTVA
NAPOMENE VEZANE ZA ROTACIJU LCD EKRANA
Molimo vas da rotirate LCD ekran pažljivo kao što je ilustrovano.
Preterana rotacija može dovesti do unutrašnjih oštećenja veze između kamere i
ekrana.
1. Zatvoren LCD ekran.
2. Uobičajno snimanje
korišćenjem LCD ekrana.
Otvorite LCD ekran prstom.
3. Snimanje sa pogledom na LCD
ekran odozgo.
4. Snimanje sa pogledom na LCD
ekran spreda.
5. Snimanje sa zatvorenim LCD
ekranom.
2
NAPOMENE VEZANE ZA ZAŠTITU PRAVA
Televiziski programi, video trake, DVD diskovi, filmovi i ostali programi ili
materijali mogu biti zaštićeni. Neovlašćeno presnimavanje ovih sadržaja može biti
protiv zakona. Svi nazivi proizvoda ili prizvođača koji se pominju u ovom uputstvu su
registovani i zaštićeni zakonom.
NAPOMENE VEZANE ZA KONDENZACIJU VLAGE
Iznenadan rast temperature može dovesti do kondenzacije unutar kamere.
Na primer:
- Kada pomerite kameru sa hladnog na toplo mesto.
- Kada pomerite kameru sa toplog na hladno mesto
Ako je DEW opcija uključena ostavite kameru na makar 2 sata u suvoj toploj
prostoriji sa pregradom za kasetu otvorenom i uklonjenom baterijom.
NAPOMENE VEZANE ZA KAMERU
1. Nemojte izlagati kameru visokim temperaturama iznad 60 stepeni celzjusa, na
primer u kolima tokom jakog sunca.
2. Nemojte dozvoliti da se kamera pokvasi, držite kameru dalje od kiše, morske
vode ili bilo kog drugog izvora vlage, ako se kamera pokvasi može se
pokvariti. Ponekad se šteta nastala izloženosti tečnostima ne može popraviti.
3
NAPOMENE O BATERIJI
-
Proverite da li je baterija do kraja napunjena pre početka snimanja.
Da biste sačuvali bateriju držite kameru isključenu dok ne snimate.
Ako je kamera u CAMERA modu i ostavljena je u stendby-u duže od 5 minuta
sa kasetom sama će se ugasiti kako bi sprečila nepotrebno trošenje baterije.
Postarajte se da je baterija čvrsto postavljena. Pad može da ošteti bateriju.
Potpuno nova baterija nije napunjena. Pre korišćenja morate je potpuno
napuniti.
Preporučuje sa da kada pravite duže snimke radi čuvanja baterije koristite
objektiv umesto LCD ekrana zato što LCD ekran troši više energije.
Potpuno pražnjenje baterije oštećuju unutrašnje ćelije, baterija može procuriti
kako je potpuno prazna.
Kada bateriji prođe rok trajanja kontaktirajte svog servisera radi ekološkog odlaganja
potrošene baterije.
4
NAPOMENE O ýIŠûENJU VIDEO GLAVE
-
-
Da biste osigurali normalno snimanje i čistu sliku, čistite video glavu redovno,
ako se pojavljuje kocka na ekranu ili se prikazuje samo plav ekran, video
glava je verovatno prljava, ako se ovo desi upotrebite kasetu za čišćenje video
glave.
Nemojte koristiti wet-type kasetre za čišćenje one mogu oštetiti video glavu.
NAPOMENE O SOýIVIMA
-
Nemojte snimati direktno sunce, direktno sunčevo zračenje može da ošteti
kameru.
NAPOMENE O ELEKTRONSKOM OBJEKTIVU
-
Nemojte postavljati kameru tako da objektiv bude direktno okrenut suncu,
direktno sunčevo zračenje može oštetiti objektiv. Budite oprezni kada stavljate
kameru blizu prozora ili na direktnu sunčevu svetlost.
Nemojte držati kameru za objektiv.
-
Agresivno rukovanje sa objektivom ga može oštetiti.
5
NAPOMENE O ''RECORD'' ILI ''PLAYBACK'' KORIŠûENJU LCD-A
1. LCD ekran je proizveden pomoću visoko precizne tehnologije, ipak se mogu
pojaviti sitne tačkice (crvene, zelene ili plave) na vašem ekranu. Ovo je
normalna pojava i ne utiče na snimak ni na koji način.
2. Kada koristite LCD ekran napolju pod direktnom sunčevom svetlošću može
biti teško videti sliku, u ovom slučaju preporučujemo objektiv.
3. Direktno sunčevo zračenje može da ošteti LCD ekran.
NAPOMENE VEZANE ZA KAIŠ ZA RUKU
-
6
Da biste osigurali mirnu sliku tokom snimanja proverite da li je kaiš namešten
kako treba.
Nemojte na silu stavljati ruku u kaiš jer ga možete oštetiti.
PREDOSTROŽNOSTI VEZANE ZA LITIJUMSKU BATERIJU
1. Litijumska baterija održava funkciju sata i druga setovanja čak i ako se glavna
baterija ukloni.
2. Vek trajanja joj je oko 6 meseci od trenutka ugradnje.
3. Kada se litijumska baterija istroši pojaviće se indikator za datum i vreme, kada
se ovo desi zamenite bateriju.
4. Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno postavi, stavljate
samo baterije istog tipa.
UPOZORENJE : Držite bateriju dalje od dece, ako je progutaju odmah
konsultujte lekara.
SERVISIRANJE
Nemojte pokušavati da sami popravljate kameru.
Otvaranje kamere vas može izložiti opasnom naponu ili drugim opasnostima.
Prijavite sve kvarove kvalifikovanom servisu.
ZAMENA DELOVA
Kada su vam potrebni rezerni delovi, proverite da li je servis stavio originalne delove
u vašu kameru, neodgovarajući delovi mogu prouzrokovati električne udare, vatru i
druge opasnosti.
7
UPOZNAVANJE VAŠE KAMERE
FUNKCIJE
Multi OSD language
Možete izabrati jezik menija po želji. Sa OSD liste.
Digital data transfer function with IEE1394
IEEE1394 je port za brz transfer podataka na PC.
USB interface for digital image data transfer.
Možete prebacivati slike na PC preko USB konekcije. Na ovaj način možete menjati
slike na računaru.
PHOTO
Ova opcija vam omogućava da slikate zajedno sa zvukom u camera modu.
900 x digital zoom
Omogućava vam da uveličate sliku do 900 puta u odnosu na originalnu veličinu.
Colour TFT LCD
Ekran visoke rezolucije koji vam daje čistu sliku i omogućava vam da odmah vidite
snimak.
Digital image stabilizer DIS
DIS opcija kompenzuje svako drhtanje ruke ili drmanje kamere.
8
Various digital effects
DSE vam omogućava da učinite vaš snimak originalnim dodajući razne digitalne
efekte.
Back light compensation BLC
BLC funkcija kompenzuje nedostatak pozadinskog svetla.
Program AE
Ova funkcija vam omogućava da odredite dužinu otvaranja objektiva.
NIGHT PIX
Omogućava vam da snimate na mračnim mestima.
MULTI MEMORY CARD SLOT
Omogućava vam da koristite više vrsta memoriskih kartica.
Built-in Memory
Memorija ugrađena u kameri, koja vam omogućava da sačuvate više slika uz
mogućnost korišćenja dodatne memoriske kartice.
9
DODACI DOBIJENI UZ KAMERU
Proverite da li ste dobili ove dodatke uz kameru
Osnovni dodaci
1. Litijum jonska
baterija
2. AC adapter
3. AC kabl
4. AUDIO/VIDEO kabl
5. Uputstvo za upotrebu
6. Litijumska baterija za
sat ili daljinski
7. Daljinski upravljač
8. USB kabl
9. CD sa softverom
10. Zaštita za sočiva
11. Kaiš za rame
Opcioni dodaci
1. S-VIDEO kabl
2. SCART adapter
3. Memory stick
10
PREDNJA I LEVA STRANA
11
12
LEVA STRANA
13
14
ODOZGO I S DESNA
Priključci
15
OTPOZADI I ODOZDO
samo)
(VP-D375W(i)/D975W(i)
16
DALJINSKI UPRAVLJAý
PHOTO
START/STOP
Tajmer
Zero memory
PHOTO search
A.DUB
Premotavanje napred
Premotavanje nazad
PLAY
Smer
Displej
Zum
X2
Datum/vreme
SLOW
STILL
STOP
F.ADV
OSD (ekranski meni u CAMERA i PLAYER modu)
17
OSD u CAMERA modu
OSD u PLAYER modu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
18
Nivo baterije
EASY mod
Digitalni efekti
Program AE
Whit balance mod
BLC kompenzacija pozadinskog svetla
Ručni fokus
Brzina slikanja
9. Pozicija zuma
10. Noćno snimanje
13. WL. Daljinski
14. Wind cut
15. Mod audio snimanja
16. Indikator Zero memorije
17. Preostala traka
18. Brojač trake
19. Mod u kome je kamera
20. Brzina snimanja
21. PHOTO mod
22. Auto snimanje i tajmer
23. DIS
24. Kontrola zvuka
25. Kanal za puštanje zvuka
26. DV ulaz
27. DEW
28. Red za poruke
29. PB DSE
30. PB Zum
31. POWER noćno snimanje
32. Tele MACRO
33. AV ulaz
34. Upozorenja
35. Mesto za poruke
OSD (ekranski meni u M.REC i M.PLAY modu)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Folder, broj fajla
Brojač slika
Indikator kartice
Indikator slikanja i učitavanja
Kvalitet
Zaštita od brisanja
Oznaka za štampanje
SLIDE SHOW
MPEG4 veličina ekrana
19
GAŠENJE I PLJENJE OSD-a
Paljenje i gašenje OSD-a
Pritisnite DISPLAY taster sa leve strane.
Svaki pritisak na taster pali ili gasi meni.
Kada ugasite OSD opciju
U CAMERA modu : STBY i REC mod su stalno prikazani na OSD-u čak i kada je
OSD isključen.
U PLAYER modu : Kada pritisnete bilo koji funkciski taster, funkcija će se prikazati
na ekranu 3 sekunde, a onda će se ugasiti.
Paljeje i gašenje datuma i vremena
Paljenje ili gašenje menija ne utiče na datum i vreme, da biste palili ili gasili vreme
uđite u date/time opciju i tamo upalite ili ugasite funkciju.
20
PRIPREMA
KAKO DA KORISTITE DALJINSKI UPRAVLJAý
STAVLJANJE BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAý
1. Treba da stavite baterije u daljinski upravljač ili kada kupite kameru ili kada
daljinski više ne reaguje na komande.
2. Baterije stavite vodeći računa o polaritetima.
AUTO SNIMANJE POMOûU DALJINSKOG UPRAVLJAýA
Kada koristite tajmer sa daljinskog upravljača vreme do početka snimanja je 10
sekundi.
21
1. Postavite kameru u CAMERA mod
2. Pritisnite SELF TIMER taster dok se ne pokaže odgovarajući znak na ekranu.
3. Pritisnite START/STOP taster kako bi aktivirali tajmer, tajmer će dati 10
zvučnih signala, u poslednjoj sekundi zvuk će postati brži i snimanje će početi,
ako želite da otkažete tajmer pritisnite SELF TIMER taster.
4. Pritisnite STAR/STOP taster ponovo kada budete želeli da prekinete snimanje.
STAVLJANJE BATERIJE
-
22
Litijumska baterija održava funkciju sata i pamti setovanja čak i kada su
ispravljač i glavna baterija izvađeni.
Litijumska baterija obično traje 6 meseci pod normalnim okolnostima
potrošnje.
Kada se baterija istroši umesto sata ispisaće sa ''---'' kada pokušate da ga
aktivirate u ovom slučaju zamenite bateriju.
1. Otvorite poklopac za litijumsku bateriju na kameri.
2. Stavite bateriju tako da pozitivna strana bude okrenuta prema spolja.
3. Zatvorite poklopac
NAPOMENA:Baterija mora biti stavljena u pravilnom smeru.
UPOZORENJE:Držite litijumsku bateriju izvan domašaja dece, ako progutaju bateriju
odmah potražite pomoć lekara.
23
NAMEŠTANJE KAIŠA ZA RUKU
Važno je da kaiš namestite kako treba pre početka snimanja, kaiš vam omogućava da
stabilno držite kameru i da koristite start/stop i zum taster bez potrebe da menjate
položaj ruke.
KAIŠ ZA RUKU
Kaiš za ruku
Kada nosite kameru
Nameštanje
soþiva
24
1. Otvorite zaštitu i oslobodite kaiš.
2. Namestite dužinu i vratite ga u zaštitu.
3. Zatvorite zaštitu.
KADA NOSITE KAMERU
Kaiš za rame vam omogućava da nosite kameru u potpunoj sigurnosti.
1. Stavite kraj kaiša na kuku na kameri, drugi kraj stavite u prsten na kaišu za
ruku.
2. Zavežite oba kraja kao što je ilustrovano na slici, namestite dužinu i zategnite
kaiš.
NAMEŠTANJE SOýIVA
1. Povežite zaštitu za sočiva sa trakom kao što je prikazano na slici.
2. Povežite traku zaštite za sočiva sa trakom za ruku i namestite ga na isti način
kao i traku za ruku.
3. Zatvorite kaiš za ruku.
POVEZIVANJE NAPAJANJA
Postoje dve vrste napajanja koje se mogu povezati na vašu kameru:
1. AC adapter (za snimanje u zatvoreniom prostoru)
2. Litijum jonska baterija (za snimanje napolju)
25
KORIŠûENJE AC ADAPTERA I DC KABLA
1. Povežite AC adapter sa AC kablom
2. Povežite AC kabl sa utičnicom
NAPOMENE: Morate koristiti AA-E8 AC adapter, utikač se može razlikovati od
utičnice zavisno od zemlje.
26
3. Povežite DC kabl sa DC konektorom na kameri
4. Prebacite kameru u CAMERA ili PLAYER mod
DA BISTE IZABRALI CAMCODER MOD
-
Ako želite da aktivirate kameru stavite mod prekidač u TAPE položaj.
Ako želite da aktivirate digitalni foto-aparat stavite mod prekidač u Memory
Card položaj.
KORIŠûENJE LITIJUM JONSKE BATERIJE
Vreme snimanja zavisi od:
- Vrste kasete i baterije koje koristite.
- Koliku često koristite zum, preporučuje se da imate rezernu bateriju.
PUNJENJE LITIJUM JONSKE BATERIJE
A.
B.
C.
D.
Stavite bateriju na kameru.
Povežite AC adapter sa AC kablom i utičnicom.
Povežite DC kabl sa DC konektorom na kameri.
Ugasite kameru i indikator punjenja baterije će početi da treperi, pokazujući da
se baterija puni.
27
Vreme treperenja
Jednom po sekundi
Dvaput po sekundi
Triput po sekundi
Svetli
Svetli sekundu,
ne radi sekundu
Popunjenost baterije
manje od 50 %
50-75 %
75-90 %
90-100 %
greška ponovo namestite bateriju
E. Kada se baterija napuni isključite AC adapter.
Čak i ako je kamera isključena baterija se prazni ako je ostavljena na kameri.
NAPOMENE: Baterija može biti malo napunjena u vreme kupovine, da bi očuvali
bateriju uvek je skinite sa kamere kada je napunite.
Da biste produžili vek trajanja baterije uvek je uklonite sa kamere kada je potpuno
napunjena.
28
Ukupno vreme snimanja zavisi od:
x Tipa i kapaciteta baterije koje koristite.
x Koliko često koristite zum.
x Moda u kome koristite kameru.
x Temperature okoline u kojoj se koristi kamera, preporučujemo korišćenje
dodatne baterije.
x Čak i kada je kamera isključena baterije će se prazniti ako je ostavljena na
kameri.
VREME SNIMANJA ZAVISNO OD BATERIJE
-
Ako zatvorite LCD ekran on automatski gasi i pali se objektiv.
Vreme snimanja dato u tabeli je približno podaci zavise od načina upotrebe.
Vreme
Vreme
punjenja
baterija
Neprekidno snimanje
LCD uključen
Objektiv uključen
SB-LSM80
1 sat i 20
min
1 sat i 20 minuta
1 sat i 30 min
SB-LSM160
3 sata
2 sata i 40 minuta
3 sata
29
NAPOMENE:
- Bateriju bi trebalo puniti na temperaturama između 0 i 40 stepeni.
- Baterija se ne sme puniti u prostoriji u kojoj je temperatura ispod 0 stepeni.
- Kapacitet i trajanje baterije će biti skraćeno ako se koristi na temperaturama
nižim od 0 stepeni ili ako se ostavi na temperaturama višim od 40 stepeni.
- Nemojte držati bateriju blizu toplotnih izvora.
- Nemojte rastavljati, pritiskati ili zagrevati bateriju.
- Nemojte dozvoliti da se + i – strana baterije povežu, može doći do
pregrevanja, curenja baterije ili vatre.
- Preporučujemo da koristite originalne baterije koje se mogu kupiti u
SAMSUNG-ovim prodajnim centrima.
POKAZIVAý BATERIJE
Pokazivač nas obaveštava koliko je struje ostalo u bateriji.
A.
B.
C.
D.
E.
30
Puna
20-40 % potrošena
40-80 % potrošena
80-95 % potrošena
Potpuno potrošena treperi
NAPOMENE:
x Pogledajte tabelu na predhodnoj strani da biste videli koliko otprilike
vremena možete da snimate.
x Vreme snimanja zavisi od temperature i uslova u kojima se snima.
x Vreme snimanja je znatno kraće u hladnim uslovima, vreme snimanja
je mereno pomoću potpuno napunjene baterije na temperaturi od 25
stepeni. U zavisnosti od promene uslova snimanja vreme za koje će se
baterija istrošiti će varirati. Vreme snimanja se može razlikovati od
vremena koje je predstavljeno u ovoj tabeli.
STAVLJANJE I VAĈENJE KASETE
-
Kada stavljate kasetu ili zatvarate poklopac nemojte koristiti preteranu silu, da
ne bi izazvali kvar.
Koristite samo mini DV kasete.
31
1. Povežite napajanje i pomerite TAPE EJECT prekidač kako biste otvorili
pregradu za kasetu.
2. Stavite kasetu tako da providni deo bude okrenut napolje, a deo sa zaštitom na
dole.
3. Pritisnite deo pregrade na kome piše PUSH, dok se ne čuje klik.
4. Zatvorite vrata kasete.
NAPOMENE:
- Ako ste snimili nešto što želite da zadržite možete
ga zaštititi od brisanja.
x
x
Zaštita kasete: pomerite sigurnosnu
polugu na kaseti tako da se vidi prorez.
Uklanjanje zaštite kasete: ako više ne
želite da čuvate sadržaj kasete vratite
polugu u početni položaj.
Kako čuvati kasetu:
Izbegavajte mesta sa magnetnim smetnjama.
Izbegavajte vlažna i prašnjava mesta.
Držite kasetu u uspravnom položaju.
Trudite se da vam kasete ne ispadaju i da ih ne udarate.
32
OSNOVNO O SNIMANJU
VAŠ PRVI SNIMAK
1. Povežite napajanje za kameru, stavite kasetu.
2. Uklonite zaštitu za sočiva.
3. Stavite power prekidač u camera mod, otvorite LCD ekran, stavite mod u
TAPE poziciju, proverite da li piše STBY, ako je kaseta zaštićena STOP i
PROTECTION će pisati, postarajte se da ono što želite da snimite, vidite i na
LCD ekranu ili objektivu, proverite da li imate dovoljno baterije.
33
j
,p
j
j
4. Da biste počeli sa snimanjem pritisnite START/STOP taster, REC će se
ispisati na ekranu, da biste prestali sa snimanje pritisnite START/STOP taster
ponovo, STBY će biti ispisano na ekranu.
NAPOMENA:
x Skonite bateriju sa kameru pošto završite sa snimanjem kako bi izbegli
nepotrebno trošenje baterije.
ODABIR OSD JEZIKA
-
Odaberite jezik menija koji želite.
Funkcija jezika radi u CAMERA, PLAYER, M.REC, M.PLAY
modovima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odaberite CAMERA ili PLAYER mod.
Zatim TAPE ili MEMORY CARD.
Pritisnite MENU taster, pojaviće se lista menija.
Odaberite SYSTEM opciju.
Zatim odaberite LANGUAGE.
Zatim izaberite OSD language.
Da biste izašli pritisnite MENU taster, meni će biti
ispisan u izabranom jeziku.
NAPOMENA:
LANGUAGE uvek piše na engleskom.
34
PRETRAŽIVANJE (REC SEARCH)
-
Možete pregledati snimak pomoću REC SEARCH opcije u stendby modu,
REC SEARCH- pušta snimak u nazad, REC SEARCH + pušta snimak u
napred do god držite pritisnuto dugme.
Ako pritisnete REC SEARCH – taster u standby modu kamera će pustiti
snimak unazad 3 sekunde, a zatim će se vratiti u početni položaj.
NAPOMENA:
Mogu se javiti smetnje tipa mozaika kada koristite ovu funkciju.
35
SAVETI ZA PRAVILNO SNIMANJE
-
Dok snimate jeko je važno da držite kameru ispravno.
Kameru možete fiksirati postoljem.
Snimanje sa LCD ekranom
1.
Držite kameru čvrsto pomoću kaiša za ruku.
2.
Držite desni lakat uz bok.
3.
Držite levu ruku ispod LCD ekrana kako biste ga pridržavali i
nameštali.
4.
Odaberite dobro mesto za snimanje kadrova koje ste zamislili.
5.
Koristite ram LCD monitora kako biste odredili horizontalnu
ravan.
6.
Ako je moguće koristite tronožac.
Snimanje sa objektivom
1. Držite kameru čvrsto pomoću kaiša za ruku.
2. Držite desni lakat uz bok.
3. Stavite levu ruku ispod kamere kako biste je pridržali pazite da
ne preklopite mikrofon.
4. Odaberite dobro mesto za snimanje kadrova koje ste zamislili.
5. Da biste posmatrali objekat kroz objektiv izvucite ga dok ne
čujete klik, prevelika sila može oštetiti objektiv.
6. Postavite oko čvrsto uz objektiv.
7. Koristite ram objektiva kako biste odredili horizontalnu ravan
8. Ako je moguće koristite tronožac.
36
NAMEŠTANJE LCD-a
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vaša kamera ima 2.36 inčni LCD ekran koji vam
omogućava da vidite ono što snimate ili da to kasnije
pregledate.
Zavisno od uslova u kojim snimate možete namestiti
boju ili osvetljenost.
Postavite power prekidač u camera ili player poziciju.
Otvorite LCD ekran on će se upaliti.
Pritisnite menu taster.
Odaberite pomoću menu selector-a DISPLAY opciju.
Zatim odaberite LCD bright ili LCD colour.
Pojaviće se pod meniji odaberite onaj koji želite da promenite.
Namestite setovanja po vašem nahođenju.
Da bi izašli iz menija pritisnite menu taster.
37
KORIŠûENJE OBJEKTIVA
-
U player modu objektiv će raditi kada je LCD ugašen.
U camera modu objektiv će raditi kada je LCD ugašen ili rotiran za 180
stepeni.
NAMEŠTANJE FOKUSA
Koristite polugu na objektivu kako bi fokusirali sliku.
1. Zatvorite LCD ekran i izvucite objektiv.
2. Koristite taster za nameštanje fokusa na
objektivu kako biste fokusirali snimak.
NAPOMENE:
x Gledanje u sunce ili bilo koji drugi jak izvor svetlosti na duži
vremenski period može dovesti do povrede očiju.
x Objaktiv će raditi u player modu sa zatvorenim LCD ekranom ili u
camera modu sa zatvorenim LCD ekranom ili okrenutim prema
napred.
38
PUŠTANJE SNIMKA NA LCD EKRANU
-
Možete puštati snimak na LCD ekranu. Funkcija
puštanja će raditi samo u player modu.
Proverite da li je baterija pričvršćena.
1. Postavite power prekidač u player mod.
2. Stavite kasetu koju želite da gledate.
3. Otvorite LCD ekran, podesite ugao i ostale funkcije
ekrana ako je potrebno.
4. Pritisnite REW taster kako biste premotali traku na
početak, da bi stali sa premotavanjem pritisnite stop.
5. Pritisnite play/still taster kako bi počeli sa gledanjem.
NAPOMENE:
x
x
x
Snimke možete gledati i na TV-u kada ga pravilno povežete sa
kamerom.
Razne funkcija su još moguće u player modu.
Možete gledati i fotografije snimljene na disku.
39
NAMEŠTANJE LCD-a TOKOM PUŠTANJA
-
Možete nameštati LCD tokom puštanja.
Procedure nameštanja su iste kao i u camera modu.
KONTROLA ZVUýNIKA
Zvučnici rade samo u player modu
-
Kada gledate snimak na LCD ekranu možete čuti zvuk iz ugrađenih zvučnika
1. Namestite power prekidač na player mod
2. Pritisnite play taster.
3. Kada počne da se čuje zvuk možete njime manipulisati
pomoću menu selectora. Jačina zvuka će se pojaviti na
LCD ekranu, nivo zvuka može biti namešten između 00
i 19, ako je zvuk namešten na 00 nećete čuti zvuk. Ako
zatvorite LCD ekran tokokm puštanja snimka nećete
čuti zvuk.
40
41
AV
CAMERA
INITIAL
MENI
Nameštanje
vremena
Korišćenje
daljinskog
Zvučni efekti
Zvučni efekat
slikanja
Jezik menija
Demonstracija
Odabir ove
funkcije
Nameštanje
balansa
Digitalni zum
Stabilizacija
slike
Odabir
digitalnih
efekata
Brzina snimanja
Odabir slika sa
trake
Kopiranje slika
sa trake na
karticu
Odabir kvaliteta
zvuka
Odabir audio
kanala
Smanjuje
smetnje vetra
Biranje
digitalnih
efekata tokom
puštanja
Odabir ulaza ili
izlaza
Clock set
AV IN/OUT
Pb DSE
Wind cut
Audio select
Audio mode
Photo copy
Rec mode
Photo search
DSE select
d. zoom
DIS
Wht.Balance
Language
Demo
Program ae
Beep sound
Shuter sound
Wl. Remote
FUNKCIJE
POD MENI
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Modovi
camera player
NAMEŠTANJE MENIJA
KORIŠûENJE RAZNIH FUNKCIJA
NAPREDNO SNIMANJE
da
da
da
da
da
da
M.rec
da
da
da
da
M.play
42
da
da
da
da
da
da
SLOW SHUTER
Digitalni spec. Efekti
Noćno snimanje
ne
da
da
ne
da
da
da
da
da
da
Digitalne funkcije
D.ZOOM PHOTO
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
da
da
Noćno
Digitalni
specijalni snimanje
SLOW
efekti
SHUTER
da
da
da
da
da
da
ne
ne
da
NAPOMENE:
Ako u kvadratiću piše ne znači da se funkcija ne može aktivirati.
Ako pokušate da odaberete ovu funkciju error poruka ća se ispisati.
da
ne
DIS
DOSTUPNOST FUNKCIJA ZAVISNO OD MODA
Radni mod
DIS
D.ZOOM
PHOTO
Traženi mod
da
da
da
da
da
da
Dostupni modovi
camera player M.rec M.play
ODABIR MODA KAMERE
Brisanja fajlova
Formatiranje
memoriske kartice
Odabir osvetljenja i
boja
Datum i vreme
Paljenje i gašenje
menija na TV-u
Delete
Format
LCD
adjust
Date/time
TV
display
Odabir mesta za
čuvanje
Odabir kvaliteta
slike
Odabir rezolucije
slike
Štampanje slika
Zaštita od brisanja
Imenovanje fajlova
FUNKCIJE
M. play
select
Photo
quality
MPEG4
size
Print mark
Protect
File no
POD
MENI
1. Pritisnite menu taster.
2. Opcije birate pomoću MENU SELECTOR-a.
3. Izlazite ponovnim pritiskom na menu taster.
Viewer
Memory
MENU
NAMEŠTANJE SATA
-
Sat možete namestiti u camera, player, M.rec i M.play modu.
Datum i vreme se automatski čuvaju na snimku, pre početka snimanja
namestite ovu opciju.
1.
2.
3.
4.
Postavite power prekidač u player mod.
Postavite mode prekodač u TAPE ili MEMORY položaj
Pritisnite menu taster.
Odaberite SYSTEM opciju.
5. Odaberite clock set pod meni.
6. Odaberite setting mod.
7. Namestite vreme pomoću menu selector-a.
8. Da biste izašli pritisnite menu taster.
43
NAPOMENE:
x Kada se litijumska baterija istroši (otprilike posle 6 meseci) pojaviće se 00:00
1. jan. 2005 na ekranu kao datum i vreme.
x Godina se može namestiti do 2037.
x Ako litijumska baterija ne postoji u kameri ni jedan unos datuma ili vremena
neće biti zapamćena.
WL. REMOTE
-
Ova funkcija radi u camera, player, M.rec i M.play modu.
Ova opcija vam dozvoljava da omogućite ili onemogućite upotrebu daljinskog
upravljača.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postavite power prekidač u player mod.
Postavite mode prekodač u TAPE ili MEMORY položaj
Pritisnite menu taster.
Odaberite SYSTEM opciju.
Odaberite REMOTE pod meni.
Namestite setovanje na on ili off.
Da bi izašli pritisnite menu taster ponovo.
NAPOMENA:
x Ako isključite ovu opciju i pokušate da koristite daljinski upravljač
pojaviće se ikonica daljinskog upravlajča na ekranu i nestaće posle 3
sekunde.
44
BEEP ZVUK
-
Ova funkcija radi u camera, player, M.rec i M.play modu.
Ova funkcija vam omogućava da isključite ili uključite beep zvuk.
1. Postavite power prekidač u player mod.
2. Postavite mode prekodač u TAPE ili MEMORY
položaj
3. Pritisnite menu taster.
4. Odaberite SYSTEM opciju.
5. Odaberite BEEP SOUND pod meni.
6. Namestite setovanje na on ili off.
7. Da bi izašli pritisnite menu taster ponovo.
45
ZVUK SLIKANJA
-
Možete čuti ovaj zvuk samo kada je photo funkcija uključena.
Ovaj zvuk možete isključiti ako želite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
46
Uključite CAMERA ili PLAYER mod.
Namestite power prekidač na camera mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite SYSTEM opciju.
Odaberite shutter sound pod meni.
Stavite on ili off.
Da biste izašli pritisnite menu ponovo.
DEMONSTRACIJA
-
Ova funkcija vam automatski pokazuje važnije funkcije kamere.
Pre nego što počnete proverite da nema kasete u kameri
Ova opcija se može koristiti samo u camera modu.
Demonstracija će se ponavljati do se prekidač na postavi na off.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postavite power taster u camera mod.
Pređite u TAPE mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite SYSTEM opciju.
Odaberite demonstration iz pod menija.
Da biste aktivirali demonstraciju izaberite on, pritisnite
menu taster i demonstracija će početi.
7. Kada budete želeli da prekinete demonstraciju
odaberite off iz istog podmenija.
8. Da biste izašli iz demonstracije pritisnite MENU taster.
NAPOMENE:
Demonstracija radi samo ako nema trake. Demonstracija se
automatski aktivira ako je kamera ostavljena na duže od 10
minuta. Ako pritisnete neki od tastera demonstracija će se
privremeno prekinuti i nastaviće se posle dest minuta ako ne
budete pritiskali ni jedan drugi taster.Ako aktivirate NITE
PIX opciju demonstracija neće raditi.
47
PROGRAM AE
-
Ova funkcija radi samo u camera modu.
Ova funkcija vam omogućava da odredite dužinu izloženosti sočiva tokom
slikanja i snimanja.
Na ovaj način dobićete kreativnu kontrolu nad dubinom snimka.
AUTO MOD
Automatski traži najbolji balans, koristi se u normalnim uslovima, izloženost varira
između 1/50 i 1/250 po sekundi zavisno od scene.
SPORT MOD
Koristi se za snimanje objekata i ljudi koji se brzo kreću.
PORTRAIT MOD
Služi za fokusiranje pozadine, najbolje se koristi na otvorenom, izloženost varira
između 1/50 i 1/1000 po sekundi.
SPOTLIGHT MOD
Za pravilno snimanje kada je svetlost samo na subjektu a ne na ostaloj slici.
48
SAND/SNOW MOD
Za snimanje kada su ljudi ili objekti tamniji od pozadine.
HIGH SPEED MOD
Za snimanje objekata koji se brzo pomeraju.
NAPOMENA:
x Ako aktivirate NITE PIX opciju PROGRAM AE funkcija neće raditi.
x Takođe ova funkcija neće raditi u EASY Q modu.
49
NAMEŠTANJE PROGRAMA AE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postavite power taster u camera mod.
Pređite u TAPE mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite camera opciju.
Odaberite program AE iz podmenija.
Odaberite željene opcije.
Da bi izašli pritisnite menu taster ponovo.
NAPOMENE:
Ako ste aktivirali noćno snimanje ova funkcija neće raditi.
Ova funkcija takođe neće raditi u easy modu.
Preko tastera za kretanje kroz menije možete brzo odabrati
ovu opciju bez potrebe da ulazite u glavni meni. Pritisnite
ovaj taster i odaberite Program AE zatim ponovo pritisnite
taster za kretanje kroz menije, pomerajte ga levo i desno da
bi odabrali opciju koju želite, kada budete želeli da izađete
pritisnite menu taster.
50
WHT. BALANCE
-
Ova funkcija će raditi samo u camera i M.cam modu.
Ova funkcija čuva jedinstven sistem boja svakog objekta koji snimate.
Odaberite jedan od ponuđenih modova kako bi dobili najbolji snimak.
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
1.
2.
3.
4.
5.
Postavite power taster u camera mod.
Pređite u TAPE mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite camera opciju.
Odaberite wht. Balance iz podmenija, odaberite jedan
od modova.
6. Da biste izašli pritisnite menu taster.
51
NAPOMENE:
- Ako je noćno snimanje aktivirano ova opcija neće raditi.
- Takođe neće raditi u easy modu.
- Ugasite digitalni zum ako je potrebno kako biste lakše namestili opciju.
- Promenite setovanja ako se osvetljenje promeni.
- Tokom normalnog snimanja na otvorenom odaberite auto opciju.
BRZO BIRANJE WITE BALANCE OPCIJE
x Možete pristupiti ovoj opciji preko tastera za selektovanje menija.
x Možete odabrati opcije koje često koristite bez aktiviranja kompletnog
menija.
1.
2.
3.
4.
52
Pritisnite taster za selektovanje u meniju.
Odaberite white balance.
Odaberite mod koji želite.
Da biste izašli pritisnite menu taster.
ZUMIRANJE
-
Zumiranje vam omogućava da promenite veličinu subjekta na snimku.
Zumiranje radi u CAMERA i M. Cam modu.
Ovu opciju možete koristiti kako biste snimili raznovrsne snimke, prekomerna
upotreba ove opcije može dovesti do snimaka koji izgledaju neprofesionalno,
takođe korišćenje zuma će povećati potrošnju baterije.
Možete zumirati koristeći razne brzine.
1. Pomerajte prekidač za zumiranje polako kako bi polako zumirali
pomerajte ga agresivnije radi bržeg zumiranja.
2. T strana objekat se približava.
3. W strana objekat se udaljava
Možete snimati objekat koji se nalazi 10 mm od sočiva.
53
TELE MACRO
-
Ova funkcija radi u camera i M.rec modu.
Efektivna razdaljina je 50-100 cm.
1. Pritisnite macro taster.
2. Ako želite da otkažete ovu
funkciju pritisnite macro taster
ponovo.
NAPOMENE:
- Ako snimate u macro modu fokus može biti spor.
- Ako upotrebljavate zum objekta može biti van fokusa.
- Preporučuje se upotreba tronošca.
- Izbegavajte senke kada snimate u ovom modu.
- Kako se povećava razmak između objekta tako se fokus smanjuje.
- Ako ne možete da dobijete dobar fokus probajte sa zumiranjem.
54
DIGITALNI ZUM
x
x
x
x
Digitalni zum radi samo u camera modu.
Zumiranje veće od 20x je digitalno.
Kvalitet slike može da propada zavisno od jačine zuma.
Preporučujemo korišćenje DIS opcije radi dobijanja kvalitetnije slike.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Namestite kameru na camera mode.
Pređite u TAPE mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite camera opciju.
Odaberite Digital ZOOM iz podmenija.
Odaberite jačinu zuma.
Da biste izašli pritisnite menu taster ponovo.
NAPOMENE:
x Maksimalno zumiranje može dovesti do lošijeg
kvaliteta slike.
x Digitalni zum nije moguć u DIS, EASY Q,
COLOUR NITE, SHUTER opcijama.
55
DIS (digitalni stabilizator slike)
-
DIS radi samo u camera modu.
Ova funkcija kompenzuje sva drmanja ruke ili kamere.
Obezbeđuje stabilniju sliku kada snimate zumom, snimate male objekte,
snimate i šetate, snimate kroz prozor vozila.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Namestite kameru na camera mode.
Pređite u TAPE mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite camera opciju.
Odaberite DIS iz podmenija.
Odaberite ON opciju kako bi aktivirali ovu
opciju.
7. Da biste izašli pritisnite menu taster ponovo.
56
BRZI ODABIR OVE OPCIJE
Ovu opciju jednostavno možete odabrati pomoću tastera za kretanje kroz menije.
Na ovaj način možete pristupiti opcijama koje često koristite bez potrebe da ulazite u
glavni meni.
1. Pritisnite taster za kretanje kroz menije.
2. Pomerite taster u levo ili desno kako biste izabrali DIS
opciju, zatim ponovo pritisnite taster za kretanje kroz
menije.
3. Pomerajte taster za kretanje kroz menije levo ili desno
kako biste aktivirali ili deaktivirali ovu opciju.
4. Da biste izašli pritisnite MENU taster.
57
NAPOMENE:
-
58
Preporučuje se da isključite ovu funkciju kada koristite
tronožac.
Ako koristite ovu funkciju može doći do propadanja kvaliteta
slike.
EASY Q opcija automatski uključuje ovu funkciju.
Digitalni zum i Colour nigh shuter opcije nisu moguće ako je
ova opcija aktivirana.
Kada pritisnete PHOTO taster dok je ova opcija uključena, DIS
će se na kratko isključiti i odmah zatim će se aktivirati.
DSE (digitalni specialni efekti)
-
DSE radi samo u camera modu.
Ova funkcija vam omogućava da dodate kreativan izgled vašem snimku.
Postoji 11 efekata odaberite onaj koji vam najviše odgovara.
Odaberite efekat koji vam najviše odgovara kako biste dobili snimak koji
želite.
1.
2.
3.
4.
5.
ART mod, ovaj efekat zamućuje sliku.
MOSAIC mod, daje slici efekat mozaika.
SEPIA mod, daje braon pigment.
NEGATIV mod, pravi negativ slike.
MIRROR mod, preseca sliku praveći dve
indentične slike.
6. BLK & WHT mod, pravi crno belu sliku.
7. EMBOSS 1 mod, stvara 3D efekat.
8. EMBOSS 2 mod, stvara 3D efekat.
9. PASTEL 1 mod stvara utisak pastelne slike.
10. PASTEL 2 mod stvara utisak pastelne slike.
11. 16:9 Wide mod odaberite ovu opciju ako
želite da napravite snimak u 16:9 odnosu.
59
ODABIR EFEKTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stavite power prekidač u camera mod.
Odaberite TAPE mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite camera meni.
Odaberite DIGITAL EFECT opciju iz podmenija.
Odaberite DIGITAL EFECT mod
Da bi izašli pritisnite menu taster ponovo.
NAPOMENE:
- Ako je noćno snimanje aktivirano ova funkcija vam
neće biti dostupna.
- DSE funkcija se neće pojaviti u easy modu.
- Digitalni zum nije omogućen kod nekih efekata.
- Slikanje fotografija nije moguće u 16:9 WIDE modu.
60
REC MOD
-
REC MODE funkcija radi u camera i player modovima.
Kamera ima dva tipa snimanja SP i LP
SP- Standardno snimanje snima 60 minuta na standardnoj kaseti.
LP- Dugo snimanje snima 90 minuta na standardnoj kaseti.
1.
2.
3.
4.
5.
Postavite kameru u player ili camera mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite A/V opciju.
Odaberite REC mod.
Da biste izašli pritisnite menu taster.
NAPOMENE:
Preporučujemo vam da kasete snimljene na ovoj kameri
puštate na ovoj kameri. Puštanje kaseta sa drugih kamera
može dovesti do smetnji.
Ako kombinujete modove snimanja ili snimate u LP modu
mogu se javiti smetnje i merač vremena neće biti tačan.
Preporučujemo da koristite samo SP mod.
61
AUDIO MODE
-
AUDIO MODE radi u camera i player modu.
Kamera snima zvuk u dva moda 16 bit i 12 bit-a. Možete snimiti dva 12-sto
bitna snimaka ili jedan 16-sto bitni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postavite power prekidač u camera ili player mod.
Odaberite TAPE mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite RECORD opciju.
Odaberite AUDIO MODE opciju i mod zvuka.
Odaberite da li želite snimak od 12 ili 16 bita.
Da bi izašli pritisnite menu taster.
NAPOMENA:
Pri selekciji snimka od 12 bita ni jedan indikator neće
ukazivati da je ova opcija odabrana.
62
WIND CUT
-
WIND CUT funkcija radi u camera i player modu. Ovu opciju treba koristiti
na vetrovitim mestima kao što su plaže ili mesta između zgrada.
Ova funkcija umanjuje smetnje koje pravi vetar i druge smetnje. Kada je ova
opcija aktivirana može doći do eliminisanja i nekih drugih zvukova osim
zvuka vetra.
1. Postavite power prekidač u camera ili player
mod.
2. Odaberite TAPE mod.
3. Pritisnite menu taster.
4. Odaberite RECORD opciju.
5. Odaberite wind cut iz submenija.
6. Ako želite da izađete pritisnite menu taster.
NAPOMENE:
Ako želite da mikrofon bude osetljiv dok snimate nešto
isključite ovu funkciju.
Ovu opciju koristite kada snimate na vetrovitim mestima kao
što je plaža ili oko zgrada.
63
DATUM I VREME
-
Ova funkcija radi u camera, player, M.rec i M.play modu.
Datum i vreme se posebno snimaju na kasetu.
1. Postavite power prekidač u camera ili player mod.
2. Odaberite TAPE mod.
3.
4.
5.
6.
7.
64
Pritisnite menu taster.
Odaberite DISPLAY opciju.
Odaberite date/time iz podmenija.
Odaberite setovanja za ovu funkciju.
Da biste izašli pritisnite menu taster.
NAPOMENE:
- Na ovu funkciju ne utiče OSD taster.
- Mesto datuma i vremena će pisati ''00:00 1.jan.
2005'' u sledećim slučajevima:
- Ako puštate prazan deo kasete.
Ako je kaseta snimljena dok ova funkcija nije bila aktivirana.
Ako se istroši litijumska baterija.
Pre korišćenja ove opcije morate namestiti CLOCK SET funkciju.
TV DISPLAY
-
Ova funkcija radi u camera, player, M.rec i M.play modu
Možete isključiti displej po želji.
1. Postavite kameru u camera, player, M.rec ili M.play
mod.
2. Odaberite TAPE mod.
3. Pritisnite menu taster.
4. Odaberite DISPLAY opciju.
5. Zatim odaberite TV DISPLAY podmeni, možete ga
isključiti ili uključiti.
6. Možete odabrati on ili off opciju
7. Da biste izašli pritisnite menu taster.
65
KORIŠûENJE BRZOG MENIJA
-
Brzi meni je dostupan u camera i M.rec modu.
Ova opcija sa koristi kako bi namestili funkcije kamere pomoću menu
selectora.
4.
5.
6.
7.
8.
66
1. DATE TIME svaki put kada odaberete ovu funkciju
i pritisnete menu selector upalićete je ili ugasiti.
2. WL.REMOTE svaki put kada odaberete ovu
funkciju i pritisnete menu selector upalićete je ili
ugasiti.
3. DIS svaki put kada odaberete ovu funkciju i
pritisnete menu selector upalićete je ili ugasiti.
DSE svaki put kada odaberete ovu funkciju i pritisnete menu selector
upalićete je ili ugasiti.
PROGRAM AE svaki put kada odaberete ovu funkciju i pritisnete menu
selector odabraćete jednu od opcija.
WHT. BALANCE svaki put kada odaberete ovu funkciju i pritisnete menu
selector odabraćete jednu od opcija.
FOCUS svaki put kada odaberete ovu funkciju i pritisnete menu selector
odabraćete auto ili manual fokus.
SHUTTER SPEED & EXPOSURE svaki put kada odaberete ovu funkciju i
pritisnete menu selector odabraćete jednu od opcija.
PODEŠAVANJE BRZOG MENIJA
1. Postavite kameru u camera mod
2. Odaberite funkciju koju želite.
NAPOMENE:
Ikonica brzog menija se neće pojavljivati u easy modu.
Ako koristite M.FOCUS funkciju nećete moći da koristite brzi meni.
DIS
DSE
PROGRAM ae
WHT. Balance
FOCUS
SHUTTER
BRZINA SLIKANJA I IZLOŽENOST
-
Ovu opciju možete namestiti samo u camera modu.
EXPOSURE funkcija radi i u camera i u M.rec modu.
Ove opcije se mogu namestiti samo iz brzog menija.
Ove funkcije se automatski isključene
67
1. Postavite power prekidač u camera mod.
2. Odaberite TAPE mod.
3. Pritisnite tatser za kretanje kroz menije lista
brzog menija će se pojaviti.
4. Odaberite shutter ili exposure opciju, zatim
ponovo pritisnite isti taster..
5. Odaberite MANUAL opciju.
6. Pomeranjem tastera u levo ili desno možete
izabrati vrednosti koje želite, zatim pritisnite
ponovo taster za kretanje kroz menije.
7. Da biste izašli odaberite istu ikonicu.
Preporučena brzina slikanja:
Napolju: 1/2000 ili 1/4000.
Objekti u pokretu: 1/1000, 1/500, 1/250
Sport u zatvorenom: 1/120
NAPOMENE:
- Slika može biti lošijeg kvaliteta ako koristite sporo otvaranje objektiva.
- Ako odaberete noćno slikanje setovanje će se vratiti na automatsko.
- Ako snimate sa setovanjem od 1/1000 ili većim pazite da ne snimate direktno
sunce.
68
SPORO SNIMANJE
-
Ova opcija radi samo u camera modu.
Možete birati brzinu snimanja.
1. Postavite power prekidač na camera mod.
2. Pritisnite SLOW SHUTTER taster.
3. Svaki put kada pritisnete taster odabraćete drugo
setovanje.
4. Da biste izašli pritisnite ovaj taster ponovo.
NAPOMENE:
-
Kada koristite SLOW SHUTTER funkciju slika može izgledati
usporeno.
Ova opcija ne radi u easy modu.
EASY MOD (za poþetnike)
-
EASY mod omogućava i početnicima da naprave dobre snimke.
Ova opcija radi samo u camera modu.
1. Namestite power taster camera mod.
2. Odaberite TAPE mod.
3.
4. Pritiskom na easy q taster isključićete sve opcije i aktivirati
easy mod.
69
y
5. Pritisnite start/stop taster kako biste počeli sa snimanjem.
6. Pritisnite easy taster ponovo u stendby modu kada budete
želeli da ugasite opciju.
7. Sva setovanja nameštena pre easy mod će se ponovo aktivirati.
8. Easy funkcija se ne može isključiti tokom snimanja.
NAPOMENE:
- U easy q modu neke od funkcija neće biti dostupe: MENU, BLC, AF/MF, ako
želite da koristite ove funkcije morate isključiti easy mod.
- Easy q mod setovanja će biti izbrisana kada skinete bateriju sa kamere, tako da
kada ponovo namestite bateriju morate i ponovo namestiti setovanja.
- EASY Q mod se neće sam isključiti tokom snimanja.
- Snimanje fotografija dok je ova opcija aktivirana automatski pušta DIS
funkciju.
- Digitalni zum, COLOUR NIGHT SHUTTER i digitalni efekti nisu omogućeni
dok je ova opcija aktivirana.
- Ako je kaseta ostavljena u kameri, a kamera je u standby modu automatski će
se isključiti posle 5 minuta.
- Da biste je ponovo koristili pritisnite start/stop taster, ova opcija je zamišljena
da bi štedela baterije.
70
AF/MF (automatski i ruþni fokus)
-
Ova funkcija radi u camera i M.cam modu.
U većini situacija bolje je koristiti automatski fokus.
Ručno fokusiranje je neophodno u situacijama kada je automatsko otežano ili
nemoguće.
AUTOMATSKO FOKUSIRANJE
AUTOMATSKO
FOKUSIRANJE
- Ako nemate
iskustva u rukovanju kamerama preporučujemo vam da iskoristite
- ovu
Ako opciju.
nemate iskustva u rukovanju kamerama preporučujemo vam da iskoristite
RUČNO
FOKUSIRANJE
ovu
opciju.
- U sledećim situacijama možete dobiti bolju sliku pomoću ručnog fokusiranja.
RUČNO FOKUSIRANJE
RUČNO
- UFOKUSIRANJE
sledećim situacijama možete
dobiti
bolju sliku
pomoću ručnog
fokusiranja.
a. Ako
snimate
više objekata
na različitim
- U sledećim situacijama možete
dobiti
bolju sliku
pomoću ručnog
fokusiranja.
udaljenostima.
a.
Ako
snimate
više
objekata
na
različitim
b. Ako
Ako snimate
u maglina
ilirazličitim
na snegu.
a.
snimate osobu
više objekata
udaljenostima.
c. Ako
snimate jako uglačanu površinu kao na
udaljenostima.
b. primer
Ako snimate
u magli ili na snegu.
auto. osobu
b. Ako
Ako snimate
osobu
u magli površinu
ili na snegu.
c.
snimate
jako menjaju
uglačanu
d.
Objekte
koji
brzo
položaj. kao na
c. Ako
snimate
primer
auto. jako uglačanu površinu kao na
primer
Objekteauto.
koji
brzo
menjaju
položaj.
1.d.
power
taster
camera
mod.
d. Namestite
Objekte koji
brzo
menjaju
položaj.
2. Odaberite TAPE mod.
1.
Namestitetaster
power
camera
3. Pritisnite
zataster
kretanje
krozmod.
menije
1.
Namestite TAPE
power
taster
camera
mod.
2.
Odaberite
mod.
4.
Odaberite
manual
focus
opciju.
2.
Odaberite
TAPE
mod.
3.
taster
za kretanje
menije
5. Pritisnite
Fokusirajte
objekat
pomoćukroz
menu
selectora.
3.
Pritisnite
taster
za focus
kretanje
kroz
menije
4.
Odaberite
manual
opciju.
6.
Da
biste
se
vratili
na
automatsko
fokusiranje
4.
Odaberite
manual
focus
opciju.
5 pritisnite
F k i j menu
bj selector
k
ć
l
ponovo.
71
BLC (nadoknaÿivanje pozadinskog svetla)
- BLC radi u camera i M.rec modovima.
- Koristite ovu opciju kada je subjekat koji snimate tamniji od pozadine.
BLC ugašen
aktiviran
1. Namestite power taster camera mod.
2. Odaberite TAPE mod.
3. Pritisnite BLC taster.
4. Da biste izačli iz BLC moda pritisnite BLC taster
ponovo.
NAPOMENE:
x Ova funkcija neće raditi kada je aktivirano noćno snimanje.
x
x
x
x
72
x
x
x
BLC neće raditi u easy modu.
Opciju koristite kada:
Je objekat ispred prozora.
Osoba koju snimate nosi belu ili odeću jarkih svetlih boja, a stoji ispred
svetle pozadine, u ovom slučaju lice te osobe bi bilo suviše tamno da bi
se razaznalo ko je na snimku.
Objekat koji snimate se nalazi napolju po sunčanom danu.
Izvor svetlosti pored koga snimate je suviše svetao.
Objekat koji snimate se nalazi ispred snežne pozadine.
FADE IN AND OUT
-
Ova funkcija će raditi samo u camera modu.
Možete koristiti specijalne efekte. Na ovaj način daćete vašem snimku
profesionalan izgled
POČETAK SNIMANJA
1. Namestite power taster camera mod.
2. Odaberite TAPE mod.
3. Pre početka snimanja držite FADE taster, slika
i zvuk će polako nestati.
4. Pritisnite start/stop taster u isto vreme kada
pustite fade dugme, snimanje će početi a slika
i zvuk će polaku da se pojave
73
PRESTANAK SNIMANJA
5. Kada budete želeli da prestanete sa snimanjem pritisnite FADE taster.
6. Kada slika nestane pritisnite start/stop taster kako biste prestali sa snimanjem
AUDIO DUBBING
-
74
Ova funkcija radi samo u player modu.
Ne možete dodati zvuk na snimak snimljen u LP ili 16 bit modu.
Možete dodati zvuk na već snimljenu traku u SP modu i 12 bit zvuku.
Možete koristiti unutrašnji ili spoljašnji mikrofon ili neku drugu audio opremu.
Originalni zvuk neće biti obrisan.
DUBBING SOUND
1. Postavite power taster u player mod. Ako želite da
koristite dodatni mikrofon povežite ga u MIC
konektor na kameri.
2. Aktivirajte TAPE MOD.
3. Pustite traku i nađite scenu koju želite da preradite.
4. Pauzirajte scenu koju želite.
5. Pritisnite A.DUB taster na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite play kako biste počeli pritisnite stop kada
završite.
NAPOMENE:
x Ne možete koristiti ovu funkciju ako je kaseta zaštićena.
x Ne možete koristiti dubbing na LP snimku u 16 bitnom zvuku.
x Ako želite da koristite dodatni mikrofon povežite ga u MIC konektor na
kameri.
x Ako želite da primenite ovu funkciju na eksterni izvor podesite opciju na
IN.
75
DUBBED AUDIO PLAYBACK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Namestite power taster camera mod.
Odaberite TAPE mod.
Stavite obrađenu kasetu i pritisnite menu taster.
Odaberite TAPE opciju.
Odaberite AUDIO SELECT iz podmenija.
Odaberite AUDIO opciju i izaberite koji zvuk želite da
pustite.
7. Da biste izašli pritisnite menu taster.
8. Pritisnite play taster kako biste pustili snimak.
NAPOMENA:
Kada puštate drugi snimljeni zvuk ili kada miksujete dva zvuka može doći do pada
kvaliteta.
76
SNIMANJE FOTOGRAFIJA
Ova opcija radi samo u camera modu
1. Stavite power taster u camera mod.
2. Aktivirajte TAPE mod.
3. Pritisnite PHOTO taster, fotografija će biti gotova za oko
6-7 sekundi.
4. Kada završi fotografiju kamera će se vratiti u stendby
mod.
TRAŽENJE FOTOGRAFIJE
Ova opcija radi samo u player modu.
1. Stavite power taster u camera mod.
2. Aktivirajte TAPE mod.
3. Pritisnite menu taster.
4. Odaberite TAPE
5. Odaberite PHOTO SEARCH, ili pritisnite isti taster na
daljinskom upravljaču.
6. Nađite fotografiju pomoću FF ili REW tastera.
7. Da biste izašli pritisnite stop taster.
77
NAPOMENE:
x Nećete moći da napravite fotografiju dok snimate.
x Možete praviti fotografije pomoću daljinskog upravljača koristeći
PHOTO taster na njemu, pritiskom na ovaj taster na daljinskom
upravljaču dobićete fotografiju istog trenutka sa automatskim fokusom.
x Ako nema ni jedne slike na kaseti ona će biti premotana.
x Fotografisanje nije moguće u COLOUR NITE SHUTTER i 16 : 9
WIDE modu.
x DIS, Digitalni zum, COLOUR NITE SHUTTER, Digitalni efekti i
NITE PIX opcije neće biti dostupne, kada budete pravili fotografije.
x Fotografisanje u trenutku kada je aktiviran EASY Q., DIS ili Digital
ZOOm mod će dovesti do privremenog gašenja ovi opcija, ali odmah
po završetku fotografisanja opcije će se vratiti u predhodno stanje.
78
NOûNO SNIMANJE
-
Ova funkcija će raditi samo u camera i M.rec modu.
Ova opcija vam omogućava snimanje u mraku.
1.
2.
3.
4.
-
Stavite power taster u camera mod.
Aktivirajte TAPE mod.
Postavite NITE PIX prekidač u ON položaj.
Da biste otkazali opciju postavite prekidač u off položaj.
NAPOMENE:
- Maksimalna razdaljina u ovom modu je oko 3
metra.
- Ako koristite ovu funkciju na osvetljenom mestu
slika može biti zelena.
- Dok je ova opcija aktivirana nećete moći da slikate
fotografije.
- Nemojte uključivati ovu opciju u svetlim uslovima,
ovo može dovesti do oštećenja kamere.
Kada je ova opcija aktivirana neke od funkcija nisu aktivirane AE,
DSE, BLC.
Ako je automatsko fokusiranje otežano u ovom modu koristite ručno.
Nemojte blokirati infracrveno svetlo rukom.
79
POWER NOûNO SNIMANJE
-
Ova funkcija će raditi samo u camera i modu.
Ova opcija može da snima svetliju sliku u mraku od običnog noćnog snimanja.
Dok je ova opcija aktivirana ikonica će biti na ekranu.
Ova opcija nije dostupna dok fotografišete ili u EASY Q. Modu.
1. Aktivirajte camera mod pomoću power tastera.
2. Uđite u TAPE mod.
3. Namestite NITE PIX prekidač.
4. Pritisnite COLOUR NITE SHUTTER SHUTTER taster.
5. Korišćenje ove opcije može dati efekat usporenog snimka.
6. Da biste isključili ovu opciju pritisnite oba tastera.
NAPOMENE:
- Maksimalna razdaljina u ovom modu je oko 3
metra.
- Ako koristite ovu funkciju na osvetljenom
mestu slika može imati neprirodne boje.
- Kada je ova opcija aktivirana neke od funkcija
nisu aktivirane AE, DSE, BLC.
- Ako je slika previše svetla pomoću slow shutter
tastera namestite bolje setovanje.
80
KORIŠûENJE COLOR NIGHT SHUTTER-a
Ova funkcija radi samo u CAMERA modu.
Brzina snimanja se može kontrolisati što vam omogućava da snimite sporije objekte.
Ova opcija proizvodi svetliju sliku.
1.
2.
3.
4.
x
Pomoću power tastera aktivirajte CAMERA mod.
Prebacite kameru u TAPE mod.
Pritisnite COLOUR NITE SHUTTER taster.
Svaki put kada pritisnete taster brzina će se menjati,
izaberite onu koju želite.
NAPOMENE:
x Nećete moći da aktivirate ili isključite ovu opciju dok
snimate nešto.
x Sa ovom opciom slike imaju efekat usporenog snimka.
x Kada je ova opcija aktivirana fokus se namešta polako
i mogu se pojaviti bele tačke ovo nije kvar.
x COLOUR NITE SHUTTER opcija nije omogućena u
DIS, EASY Q. I PICTURE modu.
x Digitalni zum, fotografisanje, 16 : 9 WIDE, Emboss2,
Pastel2, Mirror i Mosaic nisu dostupni u COLOUR NITE SHUTTER modu.
Ako aktivirate EASY Q. ili DIS funkciju COLOUR NITE SHUTTER mod će
biti isključen.
81
KORIŠûENJE COLOR NIGHT SHUTTER-a SA LED LAMPICOM
Ova funkcija radi samo u CAMERA modu.
LED osvetljenje vam omogućava da snimate u mraku bez žrtvovanja boje.
LED svetlost se može koristiti samo uz COLOUR NITE SHUTTER opciju.
1. Pomoću power tastera aktivirajte CAMERA mod.
2. Prebacite kameru u TAPE mod.
3. Pritiskajte COLOUR NITE SHUTTER taster dok se ne
pojavi COLOUR N. 1/13 opcija na ekranu.
NAPOMENE:
x Svetlo će se gasiti po potrebi.
x Domet LED svetla je ograničen (2m).
x
82
OPASNOST:
x LED dioda može postati veoma vruća.
x Nemojte je dirati u toku rada ili neposredno posle gašenja
u suprotnom može doći do ozbiljnih povreda.
x Nemojte stavljati kameru u torbu odmah po korišćenju ove
opcije, dok se LED lampa ne ohladi.
Nemojte koristiti kameru u blizini eksplozivnih i zapaljivih materijala.
RAZNE TEHNIKE SNIMANJA
-
U nekim situacijama drugačije tehnike snimanja su potrebne radi boljih
rezultata.
1.
2.
3.
4.
5.
Uobičajno snimanje
Snimanje i nižoj ravni.
Snimanje u višoj ravni.
Auto snimanje.
Snimanje sa objektivom.
NAPOMENA:
LCD ekran rotirajte pažljivo kako ne bi došlo do
oštećenja.
83
PUŠTANJE
PUŠTANJE TRAKE
Ova opcija radi samo u player modu.
PUŠTANJE NA LCD EKRANU
- Puštanje snimka na LCD ekranu je praktično kada ste napolju ili u kolima.
PUŠTANJE NA TV-u
- Da biste pustili traku TV mora imati isti sistem boja.
- Preporučujemo da kameru povežete na AC adapter pre puštanja.
POVEZIVANJE SA TV-om POMOĆU AUDIO/VIDEO ULAZA
1. Povežite kameru i TV sa AUDIO/VIDEO
kablom.
2. Postavite kameru u player mod.
3. Uključite TV i prebacite ga na VIDEO
4. Pustite traku.
NAPOMENE:
- Možete koristiti S-VIDEO kabl ako želite. Na ovaj način dobićete boli
kvalitet slike i zvuka, ako vaš TV poseduje S-Video konektor.
- U slučaju sa koristite S-VIDEO kabl, ipak morate da povežete i audio
kabl.
84
-
Ako na TV-u postoji samo mono konektor koristite audio kabl sa belim
konektorom.
Ako povežete kabl sa AV konektorom nećete čuti zvuk.
POVEZIVANJE SA TV-om KOJI NEMA AUDIO/VIDEO ULAZ
-
Možete povezati kameru sa televizorom preko video-rekordera.
1. Povežite video i kameru sa audio/video
kablom.
2. Povežite TV sa videom.
3. Postavite kameru u player mod.
4. Uključite TV i video.
5. Pustite kasetu.
PUŠTANJE
Možete puštati snimljenu kasetu u player modu.
1. Postavite kameru u player mod.
2. Stavite kasetu kojiu želite da pustite.
3. Pronađite mesto na kaseti od koga
želite da počnete sa gledanjem.
4. Pritisnite play taster.
85
p y
NAPOMENA :
x
x
x
x
Mod puštanja se odabira automatski.
Ako video ima S-VIDEO konektor možete koristiti S-VIDEO kabl
kako biste dobili bolji kvalitet slike.
U slučaju sa koristite S-VIDEO kabl, ipak morate da povežete i
audio kabl.
Ako na TV-u postoji samo mono konektor koristite audio kabl sa
belim konektorom.
RAZNE FUNKCIJE U PLAYER MODU
-
PLAY/STILL, STOP, FF, REW tasteri se nalaze i na kameri i na daljinskom.
F.ADV, X2, SLOW tasteri se nalaze na daljinskom upravljaču.
Da bi se zaštitila kamera automatski će se zaustaviti ako se ostavi u STILL ili
SLOW modu duže od 5 minuta.
PUŠTANJE PAUZIRANJE
-
86
Pritisnite play/still taster dok gledate kasetu.
Da biste nastavili sa gledanjem pritisnite isti taster ponovo.
PRETRAŽIVANJE SLIKE
-
Pritisnite rew ili ff taster tokom gledanja kasete ili dok je pauzirana, da biste
nastavili sa normalnim gledanjem pritisnite play/still taster.
Držite pritisnut ff ili rew taster ako želite da nastavite sa normalnim gledanjem
samo ih pustite.
SPORO PUŠTANJE
-
Usporeno puštanje u napred
Pritisnite slow taster na daljinskom tokom
gledanja kasete.
Da bi nastavili sa normalnim gledanjem pritisnite
play/still taster.
Usporeno puštanje u nazad.
Pritisnite – taster dok gledate snimak, da bi
nastavili usporeno gledanje u napred pritisnite +
taster, da bi nastavili sa normalnim gledanjem
pritisnite play/still taster.
87
PUŠTANJE SCENU PO SCENU
-
Pritisnite F.ADV taster na daljinskom upravljaču dok
ste u still modu, ova opcija radi samo u still modu.
Da biste nastavili sa normalnim gledanjem pritisnite
play/still taster.
Sa + i – tasterima birate smer puštanja scenu po scenu.
DVAPUT BRŽE PUŠTANJE
88
Dvaput brže puštanje u napred, pritisnite x2 taster na daljinskom upravljaču
tokom normalnog gledanja snimka, da biste nastavili sa normalnim gledanjem
snimka pritisnite play/still
taster.
DVAPUT
BRŽE PUŠTANJE
Dvaput brže puštanje u nazad, pritisnite – taster na daljinskom upravljaču
tokom
bržeg
puštanja
u napred,
da biste
normalnim
gledanjem
Dvaputx2
brže
puštanje
u napred,
pritisnite
x2nastavili
taster nasa
daljinskom
upravljaču
pritisnite
play/still gledanja
taster. snimka, da biste nastavili sa normalnim gledanjem
tokom
normalnog
snimka pritisnite play/still taster.
U NAZAD
Dvaput brže puštanje u PUŠTANJE
nazad, pritisnite
– taster na daljinskom upravljaču
tokom x2 bržeg puštanja u napred, da biste nastavili sa normalnim gledanjem
Da biste pustili snimak u nazad pri normalnoj brzini pritisnite – taster na
daljinskom upravljača.
Pritisnite play/still ili + taster kako bi nastavili sa normalnim gledanjem.
NAPOMENE:
- Smetnje u obliku mozaika se mogu javiti tokom gledanja snimka u nekom od
ovih modova.
- Zvuk ćete čuti samo tokom normalnog puštanja.
ZERO MEMORY
51
-
Ova funkcija radi u camera i player modovima.
Možete označiti mesto na kaseti na koje želite da se vratite.
1. Pritisnite zero memory taster na daljinskom
1. Pritisnite
na daljinskom
upravljačuzero
prememory
početka taster
snimanja
ili tokom
upravljaču
pre početka
snimanja
tokom
gledanja snimka
na mesto
na kojeiliželita
da se
gledanja
snimka na kod
mesto
koje želitai da
se
vratite. Vremenski
će na
se promeniti
brojač
vratite.
Vremenski
će se
i brojač
će biti 0:00:00.
Akokod
želite
dapromeniti
otkažete ovu
opciju
će
biti 0:00:00.
želite da otkažete ovu opciju
pritisnite
taster Ako
ponovo.
taster
ponovo.
2. pritisnite
Pronalaženje
zero
pozicije. Kada završte sa
2. Pronalaženje
zero pozicije.
Kada
završte
sa
gledanjem premotajte
kasetu,
traka
će automatski
gledanjem
premotajte
traka će automatski
stati kada dođe
do zerokasetu,
pozicije.
stati kada dođe do zero pozicije.
NAPOMENE:
NAPOMENE:
-
U sledećim situacijama zero mod će biti automatski otkazan.
U
situacijama
zero mod
biti automatski
otkazan.
Nasledećim
kraju odeljka
obeleženog
zero će
memory
funkcijom.
Kada
Na
krajukasetu.
odeljkaKada
obeleženog
zero
memory funkcijom. Kada
izvadite
uklonite
kasetu.
Ova funkcija možda neće raditi ako postoji prazna traka između
snimaka.
89
PB DSE (puštanje digitalnih specijalnih efekata)
-
PB DSE funkcija radi u player modu.
PB DSE funkcija vam omogućava da dodate specijalne efekte snimaku ili
fotografiji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postavite kameru u player mod i pustite kasetu.
Pritisnite menu taster i odaberite A/V opciju.
Odaberite PB DSE funkciju.
Odaberite jedan od efekata.
Da biste izašli pritisnite menu taster.
Da biste otkazali ovu funkciju pritisnite STOP taster ili
namestite PB DSE opciju na OFF
NAPOMENE:
-
90
Ne možete dodati specijalne efekte snimku sa
nekog drugog izvora.
Kada dodate specijalne efekte na snimak
nećete moći da ga prebacite na PC.
PB ZOOM
-
PB ZOOM funkcija radi u player modu.
PB ZOOM funkcija vam omogućava da uvećate snimak ili fotografiju.
1. Pomoću power tastera aktivirajte player mod.
2. Podesite kameru na TAPE mod.
3. Pritisnite PB ZOOM taster tokom gledanja snimka ili kada
je snimak pauziran.
4. Slika će se uvećati počevši od centra i pojaviće se strelice
koje će vam omogućiti da se krećete po snimku.
5. Možete zumirati u rasponu od 1.2 x do 0.8 x pomoću
poluge za zumiranje.
6. Možete se pomerati po slici pomoću menu selectora.
7. Da biste otkazali ovu opciju pritisnite stop ili pb zoom
taster.
NAPOMENE:
-
Ne možete koristiti ovu funkciju na slikama koje su sa drugih izvora.
Ovako zumirana slika neće moći da se prebaci na vaš računar.
Ova funkcija uvećava samo centar slike.
OSD neće biti prikazan na ekranu dok je ova opcija aktivirana, da biste
videli OSD pritisnite PB ZOOM taster kako biste isključili ovu funkciju ili
pritisnite STOP taster da bi prekinuli puštanje snimka.
91
SNIMANJE U PLAYER MODU
-
Možete koristiti ovu kameru kao rekorder.
Možete snimiti kasetu sa videa ili TV-a
1. Povežite kameru sa videom ili TV-om pomoću
audio video kabla.
1. Povežite kameru sa videom ili TV-om pomoću
2. Postavite kameru u player mod.
audio video kabla.
3. Uključite video ili TV.
2. Postavite kameru u player mod.
4. Stavite praznu kasetu u kameru.
3. Uključite video ili TV.
5. Pritisnite menu taster i odaberite A/V opciju.
4. Stavite praznu kasetu u kameru.
6. Zatim odaberite AV IN/OUT, odaberite AV IN.
5. Pritisnite menu taster i odaberite A/V opciju.
7. Pritisnite start/stop taster kako bi prebacili
6. Zatim odaberite AV IN/OUT, odaberite AV IN.
kameru u REC PAUSE mod.
7. Pritisnite start/stop taster kako bi prebacili
8. Odaberite TV kanal ili pustite kasetu na videu.
kameru u REC PAUSE mod.
9. Pritisnite start/stop taster kako biste počeli sa
8. Odaberite TV kanal ili pustite kasetu na videu.
snimanjem, ako želite da pauzirate snimanje
9. Pritisnite start/stop taster kako biste počeli sa
pritisnite start/stop taster ponovo.
snimanjem, ako želite da pauzirate snimanje
10. Da biste zaustavili snimanje pritisnita stop taster.
pritisnite start/stop taster ponovo.
10. Da biste zaustavili snimanje pritisnita stop taster.
NAPOMENE:
-
92
Ako snimate sa videa, ako kaseta nije puštena normalnom
brzinom videće se samo siva slika.
Ako želite da gledate snimak sa kamere na televizoru namestite
opcije kamere na AV OUT.
IEEE 1394 TRANSFER PODATAKA
POVEZIVANJE SA DV UREĈAJEM
-
Povezivanje sa standardnim DV uređajima. Ako uređaj ima DV port
jednostavno ih povežite odgovarajućim kablom, obratite pažnju da postoje dve
vrste DV porta 6 i 4 pin, kamera ima 4 pin terminal.
Sa digitalnom vezom video i audio signal se pretvaraju u digitalni snimak i
održavaju visok kvalitet snimka.
POVEZIVANJE SA PC-em
-
Ako želite da prebacujete
podatke na PC
morate
da nabavite IEEE 1394
POVEZIVANJE
SA
PC-em
karticu za vaš kompjuter.
Količina frejmova zavisi od kapaciteta kompjutera.
NAPOMENE:
- Kada prebacujete podatke sa kamere na neki DV uređaj neke od funkcija
možda neće raditi, ako se ovo desi ponovo povežite kabl ili isključite i
uključite kameru.
- Kada prebacujete podatke sa kamere na PC, PC funkciski tasteri neće biti
dostupni u M.play modu.
- Nemojte koristiti kameru i IEEE 1394 u isto vreme jer će se IEEE 1394
ugasiti.
- Nemojte povezivati kameru sa DV i USB kablom u isto vreme, može doći do
greške.
93
-
Nema garancija da će konekcija uspeti sa svakim računarom.
DV kabl se prodaje posebno.
Video Capture softver se može kupiti na tržištu.
Većina PC-a imaju 4/6 pinski konektor.
Većina laptopova imaju 4 pinski konektor.
DIS i COLOR NITE SHUTTER opcije nisu omogućene u DV modu.
Ako se uspostavi DV mod dok su DIS i COLOR NITE SHUTTER opcije
aktivirane, ove opcije će biti privremeno isključene.
MINIMALNA KONFIGURACIJA
-
CPU- Pentium III 450 Mhz
Operativni sistem Windows 98 SE, ME, XP, Mac OS (9.1-10.2)
Memorija, više od 64 MB RAM
IEEE 1394 kartica
SNIMANJE SA DV KONEKCIONIM KABLOM
94
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postavite kameru u player mod.
Povežite DV kabl.
Pritisnite start/stop taster.
Pustite snimak na DV uređaju.
Pritisnite start/stop kako bi počeli sa snimanjem.
Da biste prestali sa snimanjem pritisnite stop taster.
NAPOMENE:
- Ako koristite kameru za snimanje slika na ekranu može biti iskrivljena
ali ovo neće uticati na snimak.
- Nema garancija da će konekcija uspeti sa svakim računarom.
- Može doći do buke tokom prenosa podataka, ovo nije zabrinjavajuće i
nije kvar.
95
USB INTERFEJS
PREBACIVANJE DIGITALNIH SNIMAKA PREKO USB VEZE
-
Možete jednostavno da prebacite fotografije sa memoriske kartice na
PC bez dodatnih kartica.
Kamera podržava 1.1 i 2.0 USB standard.
Možete prebaciti sačuvani fajl na memoriskoj kartici preko USB
konekcije.
Ako želite da prebacujete podatke na PC morate prvo instalirati softver
koji ste dobili uz kameru.
MINIMALNA KONFIGURACIJA
-
96
CPU- Pentium III 450 Mhz
Operativni sistem Windows 98 SE, ME, XP
Memorija 128 MB RAM ili više
CD-ROM 4x
Video kartica sa 65000 boja ili više.
USB port.
Hard disk 4 GB (8GB preporučeno)
NAPOMENE:
- Svi nazivi su registrovano vlasništvo kompanija.
- Ne garantujemo funkcionisanje svih komponenti gore pomenutih.
- USB 2.0 radi samo kao removable disk funkcija.
- Na sporijim računarima od preporučenog snimak može da secka i puštanje
neće teći glatko.
- Nemojte povezivati kameru sa DV i USB kablom u isto vreme, može doći do
greške.
- Proverite da li ste stavili karticu u kameru pre nego što je povežete sa
računarom, ako stavite kameru bez kartice ili sa karticom koja nije formatirana
računar neće prepoznati kameru.
- USB konekcija zahteva, video kodek, DV drajvere i Direct X 9.0.
- Ako isključite konekciju u toku prenosa podataka, prenos će prestati i podaci
mogu da se oštete.
- Ako povežete više USB uređaja u isto vreme može doći do greške, ako se ovo
desi isključite sve uređaje i povežite samo kameru.
INSTALIRANJE DVC 5.1 MEDIJA PROGRAMA
-
Uputstvo za korišćenje ovog programa se nalazi u folderu D:/help/.
Nemojte povezivati kameru sa PC-em pre nego što instalirate ovaj program.
Ako je druga kamera ili skener povezan sa PC-em diskonektujte ga.
Ovo uputstvo je bazirano na windows 98 SE operativnom sistemu.
97
INSTALACIJA PROGRAMA
1. Stavite CD sa softverom u CD-rom pojaviće se instalacioni prozor.
2. Ako se prozor za instalaciju ne pojavi kliknite RUN u windows start meniju i
upišite SETUP.EXE ako je CD-ROM obeležen sa D kucajte D:/setup.exe i
pritisnite enter
3. Aktivirajte ikonice nabrojane dole kako bi instalirali program.
- DVC Driver
- DVC Media 5.1
- DirectX 9.0a
- Windows media player 9.0
- Editing softwere
KORIŠûENJE PC CAMERA FUNKCIJE
98
KORIŠûENJE
PCPC
CAMERA
Možete koristiti
ovu kameru kao
kameru. FUNKCIJE
Ako ste na sajtu koji podržava video čet možete iskoristiti ovu funkciju.
Ako koristite voice chat povežite mikrofon sa PC-em.
Postavite mod prekidač na Tape, a power prekidač na camera.
Povežite kameru sa PC-em preko USB kabla.
KORIŠûENJE REMOVABLE DISK FUNKCIJE
-
Možete lako prebaciti podatke sa kamere na PC preko USB veze.
Postavite mode prekidač na memory, a power prekidač na camera ili player.
Povežite kameru sa PC-em preko USB kabla.
KORIŠûENJE USB STREAMING FUNKCIJE
-
Podaci koji se prebacuju u ovoj funkciji su MPEG4 formata.
Da biste koristili ovu funkciju morate instalirati sav softver.
Možete gledati snimak sa kamere na PC-u pomoću ove opcije.
Postavite mod na tape, a power prekidač na camera ili player.
Povežite kameru sa PC-em preko USB kabla.
Aktivirajte DVC Media 5.1 program.
POVEZIVANJE SA PC-em
1. Povežite kameru sa PC-em preko USB kabla.
2. Kada povežete kameru sa PC-em power prekidač, zoom, mod i night captur
prekidači neće raditi.
99
POVEZIVANJE SA PC-em
1. Povežite kameru sa PC-em preko USB kabla.
2. Kada povežete kameru sa PC-em power prekidač, zoom, mod i night captur
prekidači neće raditi.
ISKLJUýIVANJE USB KABLA
Posle završetka prenosa podataka morate diskonektovati kabl na sledeći način.
1. Odaberite removable disc ikonicu i pritisnite desno dugme miša i odaberite
eject.
2. Odaberite confirm i diskonektujte USB kabl.
NAPOMENE:
- Ako diskonektujete kabl u toku prebacivanja podataka podaci neće biti
prebačeni i mogu biti oštećeni.
- Ako ste povezali više USB uređaja u isto vreme kamera možda neće
raditi kako treba, ako se ovo desi diskonektujte sve druge USB uređaje
i ponovo povežite kameru.
100
DIGITAL STILL CAMERA MOD
MEMORY STICK
-
Memory stick skladišti i obrađuje fotografije.
FUNKCIJE MEORY STICKA
-
- Snima fotografije i MPEG4 filmova.
- Gledanje fotografija i MPEG4 filmova.
- Multi displej.
- Zaštita slika od slučajnog brisanja.
- Brisanje slika.
- Obeležavanje slika za štampu.
Formatiranje
NAPOMENE:
- Možete koristiti većinu funkcija kamere kada koristite memory stick.
- Dok snimate ili prebacujete fotografiju nemojte vaditi memory stick. Ako
budete stavljali ili vadili karticu u toku prenosa podatak može doći do gubitaka
sadržaja.
- Ikonica za premotavanje će se pojaviti dok prebacijete podatke sa memoriske
kartice.
- Ako želite da sačuvate sve podatke na memoriskoj kartici možete da namestite
prekidač na samoj kartici koji onemogućava brisanje.
101
-
MEMORY STICK je zaštićeni znak u vlasništvu SONY korporacije.
Svi nazivi su registrovano vlasništvo kompanija.
STAVLJANJE I VAĈENJE MEMORISKE KARTICE
-
102
Stavljanje memoriske kartice, isključite kameru, stavite memorisku karticu u
smeru strelice.
Vađenje memoriske kartice, isključite kameru, pritisnite memorisku karticu
trebalo bi da izađe iz kamere automatski, izvucite je, nemojte pokušavati da
izvučete karticu ako je pre toga niste pritisnuli.
NAPOMENE:
- Memory stick duo ili RS-MMC bi trebalo da
budu postavljeni pomoću ADAPTOR-a
- Ako stavite kameru u M.play mod pojaviće se
poslednja slikana fotografija.
- Nemojte gasiti kameru dok snimate, učitavate,
prebacujete ili brišete sliku.
- Gasite kameru pre vađenja ili stavljanja
memoriske kartice.
- Nemojte upotrebljavati preveliku silu na kartici.
- Kada izvadite karticu iz kamere držite je na
izolovanom mestu od električnih smetnji.
- Samsung neće biti odgovoran za gubitak
podataka kao rezultat pogrešne upotrebe.
-
Nemojte dozvoliti da metalni objekti dođu u kontakt sa konektorom
memoriske kartice.
Pazite da se kartica ne iskrivi ako se ovo desi kartica će bit neupotrebljiva.
Kada ne koristite memorisku karticu držite je u kutijici koju ste dobili pri
kupovini kako bi sprečili štetu od strane statičkog elektriciteta.
Savetujem vam da važne slike čuvate na posebnom mestu.
STRUKTURA FOLDERA I FAJLOVA NA MEMORISKOJ KARTICI
-
Fotografije koje ste snimili se čuvaju u JPEG
formatu.
Filmovi se čuvaju u MPEG4 formatu.
Svaki fajl ima broj i raspoređen je u folder.
FORMAT SNIMKA
-
Fotografije, rezolucija je 640 X 480 u svakom modu ukupna količina
fotografija ne sme prelaziti količinu pd 1.4 MB.
Filmovi, broj piksela je 352 X 288 i 176 X 144 u svakom modu.
103
ODABIR CAMCODER MODA
-
Možete koristiti kameru kao digitalni fotoaparat.
Morate odabrati memory card mod.
M.rec za snimanje ili M.play za puštanje.
Za snimanje fotografija pomoću power prekidača odaberite camera ociju i odaberite
MEMORY CARD mod.
Za gledanje fotografija pomoću power prekidača odaberite player ociju i odaberite
MEMORY CARD mod.
ODABIR UGRAĈENE MEMORIJE
x
x
104
Opcije koje se tiču ugrađene memorije su dostupne u player, M cam., M
player modovima.
Slike se mogu čuvati i gledati iz ugrađene memorije 16/64 MB, namestite tip
memorije pre nego što sačuvate ili pustite neku sliku iz interne memorije.
1. Pomoću power tastera odaberite camera ili player
opciju.
2. Odaberite TAPE ili MEMORY CARD mod.
3. Pritisnite menu taster, pojaviće se se lista menija.
4. Odaberite MEMORY.
5. Zatim odaberite MEMORY TIPE pod meni.
6. Izaberite INT. MEMORY ili MEMORY CARD.
7. Da bi napustili podešavanja pritisnite menu taster.
Korišćenje brzog menija za odabir tipa memorije:
1. Pritisnite taster za navigaciju kroz meni.
2. Zatim odaberite MEMORY TIPE pod meni.
3. Izaberite INT. MEMORY ili MEMORY CARD.
4. Da bi napustili podešavanja pritisnite menu taster.
MEMORY FILE NUMBER
-
Slikama će biti dodeljeni brojevi kako bi se lakše snimali na memorisku
karticu.
Brojeve možete aranžirati na dva načina:
SERIES-slike se označavaju po redu.
RESET-kada nema slika na kartici početni broj će biti 0001 ako ima slika na
kartici sledeći broj će slediti najveći na kartici.
105
1. Postavite mod na memory card, a power prekidač na
camera.
2. Pritisnite menu taster.
3. Odaberite memory opciju.
4. Odaberite FILE NO. Opciju.
5. Da bi izašli pritisnite menu taster.
NAPOMENE:
- Ako na memoriskoj kartici imate slike sa drugih uređaja broj
sledeće fotografije će biti za jedan veći u odnosu na najveći
trenutno snimljen.
- Kada broj slika dostigne 9999 počeće ponovo od 0001.
106
ODABIR KVALITETA SLIKE
-
Možete odabrati kvalitet slike koju želite da snimite.
Ova funkcija radi u Player i M cam. Modu.
KVALITET SLIKE
1. Postavite mod na memory card.
2. Postavite power prekidač na
camera mod.
3. Pritisnite menu taster.
4. Odaberite memory.
5. Odaberite photo quality.
6. Odaberite kvalitet slike koji
želite.
7. Da biste izašli pritisnite menu
taster.
107
BROJ SLIKA KOJE MOŽETE DA SNIMITE NA MEMORISKU KARTICU
KVALITET
SUPER FINE
FINE
NORMAL
8 MB
34
45
74
16MB
68
90
148
Podaci su podložni promenama zavisno od veličine slike.
NAPOMENE:
x Tabela je pravljena sa uzorkom kartice od 8 MB i sa normalnim uslovima
snimanja.
x Broj slika koje se mogu sačuvati na kartici zavisi od mnogo uslova.
Korišćenje brzog menija za odabir kvaliteta slike:
- Brzi meni je dostupan u camera i M.rec modu.
- Ova opcija sa koristi kako bi namestili funkcije kamere pomoću menu
selectora. Bez potrebe da se prikazuje ceo meni.
1.
2.
3.
4.
108
Pritisnite taster za navigaciju kroz meni.
Zatim odaberite PHOTO QALITY pod meni.
Izaberite SUPER FINE, FINE ili NORMAL.
Da bi napustili podešavanja pritisnite menu taster.
SNIMANJE FOTOGRAFIJA NA MEMORISKU KARTICU U M.REC MODU
Zvuk ne može biti sačuvan zajedno sa fotografijom.
SNIMANJE SLIKA NA MEMORISKU KARTICU
Stavite mod na memory card.
Stavite power prekidač na camera mod.
Pritisnite photo taster, fotografija je snimljena na karticu.
ýUVANJE SNIMKA SA KASETE KAO FOTOGRAFIJE
-
Možete snimiti fotografiju sa kasete na memorisku karticu.
Ako želite da snimite više fotografija koristite copy funkciju.
1.
2.
3.
4.
Stavite mod prekidač na TAPE.
Postavite power prekidač na player mod.
Pustite kasetu
Pritisnite photo taster, fotografija je snimljena na
karticu.
109
GLEDANJE FOTOGRAFIJA
-
Možete pogledati fotografije koje ste snimili na memorisku karticu.
Ova funkcija radi u M. Player modu.
Postoje tri načina za gledanje fotografija:
Jednu po jednu.
Jednu za drugom u slide show-u.
6 slika odjednom.
GLEDANJE JEDNE SLIKE
1. Postavite mod na Memory card.
2. Postavite power prekidač na player mod, pojaviće
se poslednja slikana fotografija.
3. Pomoću FF i REW tastera listajte fotografije. Da bi
pogledali sledeću fotografiju upotrebite taster za
premotavanje u napred, da biste pogledali predhodnu fotografiju upotrebite
taster za premotavanje u nazad. Pritiskom na taster za napred ako se nalazite
na poslednjoj slici vratićete se na prvu sliku. Pritiskom na taster za nazad ako
se nalazite na prvoj slici vratićete se na poslednju sliku. Brzim pritiskanjem
ovih tastera možete mnogo brže gledati slike.
110
GLEDANJE SLIDE SHOW-a
1. Postavite mod na Memory card.
2. Postavite power prekidač na player mod, pojaviće se poslednja slikana
fotografija.
3. Pritisnite S.SHOW taster, svaka slika će biti prikazana na 3-4 sekunde
4. Da biste zaustavili funkciju pritisnite S.SHOW ponovo.
DA BISTE GLEDALI VIŠE FOTOGRAFIJA ODJEDNOM
1. Postavite mod na memory card.
2. Postavite power prekidač u player mod,
pojaviće se poslednja slikana fotografija.
3. Da bi gledali 6 slika odjednom pritisnite
MULTI DISP. taster.
4. Da biste se vratili na jednu fotografiju pritisnite
isti taster ponovo.
NAPOMENE:
Za listanje slika koristite FF i REW tastere.
Vreme učitavanja će zavisiti od veličine slike
Slika koja je trenutno aktivna će biti prva prikazana.
Svaka velika slika napravljena drugim uređajem će
biti prikazana u umanjenom formatu.
111
KOPIRANJE FOTOGRAFIJA SA KASETE NA MEMORISKU KARTICU
-
Možete kopirati fotografije snimljene na kaseti pomoću photo funkcije na
memorisku karticu.
Premotajte kasetu na mesto koje želite.
1.
2.
3.
4.
5.
Namestite power prekidač na player mod.
Pritisnite menu taster.
Odaberite TAPE opciju.
Odaberite photo copy u podmeniju.
Kamera će automatski naći fotografije i kopiranje će
početi.
6. Pritisnite stop kako bi prekinuli kopiranje, inače
kopiranje će stati kada je kaseta prazna ili memoriska
kartica puna.
NAPOMENA:
Slike sačuvane sa kasete na memorisku karticu će biti 640 x 480 formata
OBELEŽAVANJE FOTOGRAFIJA ZA ŠTAMPANJE
112
Ova kamera podržava DPOF format.
Možete štampati slike direktno sa memoriske kartice.
Postoje dva načina za obeležavanje slika:
THIS FILE-obeležite jednu sliku prikazanu na LCD ekranu.
-
ALL FILES-obeležite sve slike.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Postavite mod prekidač na memory card
Postavite power prekidač na player.
Nađite fotografiju koju želite da obeležite.
Pritisnite menu taster.
Odaberite memory opciju.
Odaberite print mark iz podmenija.
Odaberite all files ili this file opciju.
Odaberite količini i pritisnite menu selector.
NAPOMENE:
ALL files opcija može potrajati zavisno od toga koliko slika
imate sačuvano.
Korišćenje brzog menija za obeležavanje fotografija za štampu:
- Brzi meni je dostupan u camera i M.rec modu.
- Ova opcija sa koristi kako bi namestili funkcije kamere pomoću menu
selectora. Bez potrebe da se prikazuje ceo meni.
- Ovaj meni možete dobiti tek pošto odaberete fajl.
113
1. Pritisnite taster za navigaciju kroz meni.
2. Zatim odaberite PRINT MARK pod meni.
3. Izaberite sliku koju želite.
4. Da bi napustili podešavanja pritisnite menu taster.
NAPOMENE:
x Ako je funkcija nameštena na this file opciju možete videti broj kopija
NAPOMENE:
od 0 je
dofunkcija
999.
x Ako
nameštena na this file opciju možete videti broj kopija
x od
Ako
nameštena na all files opciju možete videti broj kopija
0 je
dofunkcija
999.
do 1.je funkcija nameštena na all files opciju možete videti broj kopija
x Ako
x do
ALL
1. files opcija može potrajati zavisno od toga koliko slika imate
sačuvano.
x ALL
files opcija može potrajati zavisno od toga koliko slika imate
x sačuvano.
Koristite USB kabl koji ste dobili uz kameru.
114
ZAŠTITA OD SLUýAJNOG BRISANJA
-
Možete zaštititi važne fotografije od slučajnog brisanja, ako upotrebite
FORMAT opciju sve slike uključujući i one zaštićene će biti obrisane.
Ova funkcija radi samo u M. Player modu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postavite mod prekidač na memory card
Postavite power prekidač na player.
Odaberite sliku koju želite da zaštitite.
Pritisnite menu taster.
Odaberite memory, memory set, PROTECT.
Odaberite ON ili OFF
Da bi izašli pritisnite menu taster.
NAPOMENE:
x Zaštićene slike će biti označene posebnom ikonicom.
x Ako je memoriska kartica zaključana ne možete koristiti
ovu opciju
115
Korišćenje brzog menija za obeležavanje fotografija za zaštitu:
- Brzi meni je dostupan u camera i M.rec modu.
- Ova opcija sa koristi kako bi namestili funkcije kamere pomoću menu
selectora. Bez potrebe da se prikazuje ceo meni.
1. Pritisnite taster za navigaciju kroz meni.
2. Zatim odaberite PROTECT pod meni.
3. Izaberite ON ili OFF.
4. Da bi napustili podešavanja pritisnite menu taster
116
BRISANJE FOTOGRAFIJA
-
Možete obrisati fotografije snimljene na memoriskoj kartici.
Ako želite da obrišete zaštićene slike morate prvo isključiti zaštitu.
Sliku koju ste jednom obrisali ne možete više povratiti.
Ova funkcija radi samo u M. Player modu.
1. Postavite mod prekidač na memory card
2. Postavite power prekidač na player.
3. Odaberite sliku koju želite da obrišete.
4. Pritisnite menu taster.
5. Odaberite memory, memory set, delete.
6. Odaberite da li želite da obrišete jednu sliku ili sve.
7. Pojaviće se prozor za potvrdu brisanja ako želite da
nastavite izaberite YES.
NAPOMENA:
Ako pokušate da obrišete zaštićenu sliku protect će se ispisati na ekranu.
117
Korišćenje brzog menija za brisanje fotografija :
- Brzi meni je dostupan u camera i M.rec modu.
- Ova opcija sa koristi kako bi namestili funkcije kamere pomoću menu
selectora. Bez potrebe da se prikazuje ceo meni.
1. Pritisnite taster za navigaciju kroz meni.
2. Zatim odaberite DELETE pod meni.
3. Izaberite CANCEL ILI DELETE.
4. Da bi napustili podešavanja pritisnite menu taster
NAPOMENE:
x Ako nema slika u memoriji NO IMAGE poruka će se pojaviti na
ekranu.
x Ako postoji neispravan fajl na kartici MEMORY CARD ERROR
poruka će se pojaviti na ekranu. Ova poruka može biti i prouzrokovana
pokušajem da se kopira slika koja je napravljena na nekom drugom
uređaju.
x Formatiranje memoriske kartice će obrisati sve slike na njoj (vidi tekst
dole).
118
x
x
Da biste sačuvali važne slike od slučajnog brisanja možete ih zaštititi
kao što je opisano.
Brisanje svih slika sa kartice pomoću Delete all opcije može da potraje
zavisno od toga koliko slika ste imali na kartici, da biste mnogo brže
ogrisali sve slike formatirajte karticu pošto sačuvate važne slike na
drugom mestu.
FORMATIRANJE MEMORISKE KARTICE
-
Možete iskoristiti MEMORY FORMAT funkciju kako bi obrisali sve podatke
i setovanja sa memoriske kartice zajedno sa zaštićenim slikama.
Formatiranje će vratiti memorisku karticu u početno stanje.
Memoriska kartica koju ste dobili uz ovu kameru je već formatirana.
Format funkcija funkcioniše samo u M. Player modu.
PAŽNJA
-
Ako upotrebite ovu funkciju izbrisaćete sve slike i nećete moći da ih povratite.
1.
2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
7.
6
Postavite mod prekidač na memory card
Postavite mod
power
prekidač
player. card
prekidač
nana
memory
Pritisnite
Postavite menu
powertaster.
prekidač na player.
Odaberite
MEMORY.
Pritisnite menu
taster.
format.
Odaberite MEMORY.
Potvrdite
Odaberiteformatiranje.
format.
Da biste izašli
pritisnite menu taster.
Potvrdite
formatiranje
119
NAPOMENE:
x Ako želite da formatirate karticu na vašem računaru koristite samo MS
formater koji ste dobili na CD-u uz ovu kameru.
x Ako formatirate karticu sve slike i filmovi će biti obrisani i neće postojati
način da se vrate.
x Formatiranje kartice pomoću drge kamere ili uređaja će rezultovati u
oštećenju kartice.
x Formatiranje briše sve podatke sa kartice.
x Nemojte gasiti kameru u toku formatiranja.
x Ako je kartica zaštićena nećete uspeti da je formatirate.
x Nemojte pokušavati da formatirate karticu na PC-u, NOT FORMATED
poruka će se pojaviti ako pokušate da stavite karticu koja je formatirana na
PC-u u kameru.
MPEG SNIMANJE
-
120
Možete snimiti film na memorisku karticu.
Format snimka će biti 720 x 576.
ČUVANJE FILMA NA MEMORISKOJ KARTICI
1. Proverite da li je kartica stavljena u kameru.
2. Stavite mod prekidač na memory card.
3. Postavite power prekidač na camera mod.
4. pritisnite start/stop taster snimak će biti sačuvan na
memoriskoj kartici, možete sačuvati 10-20 sekundi
snimka.
5. Pritisnite start/stop kako bi prekinuli snimanje.
NAPOMENE:
- Pre korišćenja ove funkcije proverite da li je memoriska kartica stavljena u
kameru.
- Meni tasteri nisu dostupni tokom snimanja MPEG formata., ako želite da
ih koristite morate da prekinete snimanje. Nećete moći da snimate dok je
meni prikazan na ekranu ako želite da počnete snimak pritisnite meni taster
kako bi prvo uklonili meni.
121
-
p
Fajlovi će imati AVI ekstanziju.
Filmovi će biti sačuvani u folderu koji je prikazan na ilustraciji gore.
Snimak sa memoriske kartice će biti lošijeg kvaliteta od onog sa trake.
Ove funkcije će biti nedostupne u M. Cam modu: DIS, Digitalni zum,
Fade, Program AE, Digitalni efekti, Slow shuter.
Dok snimate film na memoriskoj kartici nemojte vaditi i satvljati kasetu
kako se taj zvuk ne bi snimio na kartici.
Dok snimate na kartici nemojte je vaditi jer može doći do oštećenja snimka
i same kartice.
Paljenje i gašenje kamere dok snimate na memoriskoj kartici može dovesti
da oštećenja podataka na njoj.
Imate da izaberete jedan od dva formata za snimanje filma.
Film snimljen na memoriskoj kartici biće manji i slabije definisan od onog
snimljenog na traci.
Zvuk će biti mono tipa.
ODABIR VELIýINE SNIMKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
122
Postavite mod prekidač na memory card
Postavite power prekidač na player.
Pritisnite menu taster.
Odaberite MEMORY.
Odaberite MPEG4 SIZE.
Možete odabrati 720 x 576.
PUŠTANJE MPEG4
-
Ova funkcija radi samo u M.player modu.
Možete puštati filmove sa memoriske kartice. Stero audio će bit puštan
u isto vreme.
Dok puštate film sa kartice zvuk možete čuti samo na PC-u, ne na
kameri ili televizoru.
Puštanje snimka na PC-u će biti kvalitetnije nego na televizoru.
1. Postavite mod prekidač na memory card
2. Postavite power prekidač na player.
3. Pritisnite menu taster.
4. Odaberite MOVIE opciju.
5. Da biste izašli pritisnite menu taster.
123
NAPOMENE:
- Može se desiti da slika ima smetnje u obliku mozaika ali to nije kvar.
- Meni tasteri nisu dostupni tokom snimanja MPEG formata., ako želite
da ih koristite morate da prekinete snimanje. Nećete moći da snimate
dok je meni prikazan na ekranu ako želite da počnete snimak pritisnite
meni taster kako bi prvo uklonili meni.
- Filmovi napravljeni na drugim kamerama možda neće moći da se puste
na vašoj kameri.
- Da biste puštali snimke na PC-u potreban vam je kodek (dobili ste ga
na CD-u zajedno sa kamerom), takođe trebaće vam Windows media
plejer verzija 9 ili novia.
- Možete snimiti najnoviju verziju Windows media plejera sa
Majkrosoftovog sajta.
- Memory stick PRO kartica pruža bolji kvalitet slike od obične Memory
stick kartice.
- Ove snimke možda nećete moći da pustite na drugim kamerama.
Korišćenje brzog menija za odabir snimanja u MPEG formatu :
- Brzi meni je dostupan u camera i M.rec modu.
- Ova opcija sa koristi kako bi namestili funkcije kamere pomoću menu
selectora. Bez potrebe da se prikazuje ceo meni.
124
1. Pritisnite taster za navigaciju kroz meni.
2. Zatim odaberite M. Play Select pod meni.
3. Izaberite Photo ili Movie opciju.
4. Da bi napustili podešavanja pritisnite menu taster
PICTBRIDGE
Štampanje slika pomoću PictBridge-a:
x PictBridge funkcija radi samo u M. Player modu.
x Povezivanjem kamere sa štampačem koji podržava PictBridge, možete slati
slike sa kartice štampaču u par jednostavnih koraka.
x Sa ovom opcijom možete da kontrolišete štampač direktno preko kamere, kako
biste odštampali slike koje želite, da bi ovo ostvarili morate da povežete
kameru i štampač pomoću USB kabla..
125
1. Ugasite vaš štampač.
2. Uključite kameru pomeranjem power prekidača na
player opciju.
3. Pritisnite menu taster, pojaviće se meni.
4. Odaberite system opciju.
5. Zatim izaberite USB Connect pod meni.
6. Sada izaberite PRINTER opciju.
7. Povežite kameru i štampač pomoću USB kabla.
8. Uključite ponovo štampač, posle kratkog vremena
pojaviće sa ekran PictBridge-a, kursor će automatski
označiti štampač.
Da bi odabrali slike koje želite da odštampate koristite tastere za
premotavanje u levo i desno.
Nameštanje broja kopija sa postiže odabirom opcije Copies i nameštanjem tačnog
broja kopija koji vam treba.
126
Nameštanje datumai vremena:
Odaberite DATE/TIME opciju, u podmeniju možete izabrati :
OFF, DATE, TIME, DATE/TIME.
Štampanje slika:
Odaberite opciju print i odabrani fajlovi će biti odštampani.
NAPOMENE:
x Neki štampači možda ne podržavaju opciju za datum i vreme.
x Štampači koji podržavaju ovu tehnologiju se mogu kupiti u običnim
prodavnicama.
x USB kabl koji vam je potreban se dobija uz kameru.
x Snimke ne možete štampati.
x Možete namestiti veliki broj opcija zavisno od štampača.
x Pogledajte uputstvo za upotrebu štampača.
x Pre štampanja na ovaj način povežite kameru sa AC adapterom.
127
ODRŽAVANJE
POSLE ZAVRŠETKA SNIMANJA
-
Posle završetka snimanja morate ukloniti napajanje.
Ako snimate sa litijum jonskom baterijom nemojte je ostavljati posle snimanja
na kameri jer to može rezultirati u smanjenju veka baterije.
1. Pomerite TAPE EJECT prekidač u smeru strelice.
2. Kada izvadite kasetu ostavite kameru na mesto
gde nema prašine.
3. Postavite power prekidač u OFF mod.
4. Isključite napajanje i skinite bateriju, pritiskom
na batery release.
ýIŠûENJE I ODRŽAVANJE KAMERE
ČIŠĆENJE VIDEO GLAVE
Da biste osigurali normalno snimanje i čistu sliku, očistite video glavu, kada snimak
postane kockast, izlomljen ili plav.
128
1.
2.
3.
4.
plav ekran
Postavite power prekidač na player mod.
Stavite kasetu za čišćenje.
Pritisnite play/still taster.
Pritisnite stop posle 10 sekundi.
NAPOMENE:
- Proverite kvalitet snimka pomoću video kasete, ako se kvalitet snimka
nije poboljšao ponovite postupak, ako problem ostane kontaktirajte
servis.
- Čistite video glavu kamere sa kasetom za čišćenje dry tipa.
- Neke od kaseta za čišćenje staju automatski, pogledajte uputstvo za
upotrebu kasete za čišćenje video glave. Ako se problem nastavi i posle
čišćenja kontaktirajte najbliži registrovani Samsungov servisni centar.
KORIŠûENJE KAMERE U INOSTRANSTVU
-
Svaka zemla i region ima svoj električni sistem i sistem boja.
Pre korišćenja kamere u instranstvu proverite sledeće stavke
129
NAPAJANJE
-
Možete koristiti vašu kameru u bilo kojoj zemlji ili regiji koja koristi napajanje
od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
Koristite odgovarajući adapter zavisno od lokalne utičnice.
SISTEM BOJA
-
Možete gledati vaš snimak na objektivu, ipak da bi gledali snimak na TV-u ili
ga kopirali na kasetu sistem boja mora podržavati PAL standard.
PAL (zemlje i regioni koji koriste ovaj sistem boja):
Srbija,Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Kina, Češka republika, Nemačka,
Egipat, Finska, Francuska, Norveška, Grčka, Velika Britanija, Holandija, Hong Kong,
Mađarska, India, Iran, Irak, Kuvajt, Libija Malezija, Mauricijus, Danska, Rumunija,
Saudiska Arabija, Singapur, Slovačka republika, Španija, Švedska, Švajcarska, Sirija,
Tajland, Tunis, itd...
NTSC (zemlje i regioni koji koriste ovaj sistem boja):
Bahami, Kanada, Centralna amerika, Japan, Koreja, Meksiko, Filipini, Tajvan,
Sjedinjene Američke Države, itd...
NAPOMENA:
Pomoću vašeg LCD ekrana na vašoj kameri možete da gledate snimke i slike u bilo
kom delu sveta.
130
PROBLEMI
PROBLEMI I REŠENJA
-
Pre konsultovanja sa servisom izvršite sledeće jednostavne provere, mogu vam
uštedeti vreme i novac.
AUTO DIJAGNOSTIKA
Poruka
TAPE END
TAPE
Protection
D
L
C
R
Značenje
Nestalo je trake
Nema trake u kameri
Traka je zaštićena od presnimavanja
Kamera im nekih mehaničkih problema
-
KONDENZACIJA VLAGE
KONDENZACIJA VLAGE
Ako se kamera unese direktno sa hladnog na toplo mesto može doći do
kondenzacije
u kameri.
Ako se kameravlage
unese
direktno sa hladnog na toplo mesto može doći do
Ako
ima
vlage
u
kameri
DEW će biti ispisano na ekranu, ako se ovo desi ni
kondenzacije vlage u kameri.
jedna od funkcija osim izbacivanja kasete neće raditi. Otvorite pregradu za
kasetu i uklonite bateriju, ostavite kameru bar 2 sata na toplom suvom mestu.
131
AUTO DIJAGNOSTIKA U M.REC I M.PLAY MODU
Poruka
No Memory card
Memory full
No image
Write protect
Protect
Read error
Write error
Not formated
Now deleteted
Now format
Now copy
Memory card error
132
Značenje
U kameri nema memoriske kartice
Memorija je puna
Nema sačuvanih slika
Memoriska kartica je zaštićena od presnimavanja
Pokušali ste da obrišete zaštićenu sliku
Kamera ne može da pusti snimak
Kamera ne može da pročita podatke.
Memoriska kartica nije formatirana
Kada koristite opciju file delete.
Kada koristite opciju formatiranja
Kada nešto kopirate
Kamera ne prepoznaje karticu
Ako ova uputstva ne reše vaš problem obratite se ovlašćenom servisu.
SIMPTOMI
REŠENJA
Ne možete da ukljuþite kameru – Proverite bateriju i AC adapter.
START/STOP taster ne radi dok snimate – Proverite da li je power prekidač
namešten na camera mod. Stigli ste do kraja kasete. Proverite da li je kaseta zaštićena
od presnimavanja.
Kamera se sama ugasila – Ostavili ste kameru u stendby modu duže od 5 minuta.
Baterija se istrošila.
Baterija se brzo troši – Temperatura je niska. Baterija nije napunjena do kraja.
Bateriji je istekao rok trajanja, zamenite je.
Kada puštate snimak vidite plav ekran – Video glava je možda prljava.
Pojavljuju se vertikalne crte kada snimate tamnu pozadinu – Kontrast između
subjekta i pozadine je preveliki.
Slika na objektivu je zamuüena – Sočivo na objektivu nije namešteno.
Fokus ne radi – Pogledajte M.FOCUS meni, automatski fokus ne radi ako je
aktiviran ručni.
133
SIMPTOMI
REŠENJA
PLAY, FF ili REW tasteri ne rade – Proverite power prekidač, postavite ga na
player. Stigli ste do početka ili kraja kasete.
Vidite izlomljenu sliku tokom RECORD SEARCH-a – Ovo je normalno i ne
pretstavlja kvar.
134
SPECIFIKACIJE
MODEL : VP-D351 (i)/D352D(i)/D353(i)/D354(i)/D355(i)
Sistem
Video signal – PAL
Sistem snimanja videa – 2 rotirajuće glave, Helical sistem skeniranja
Sistem audio snimanja – Rotirajuće glave, PCM sistem
Vrste kaseta – Digitalne video kasete (6.35mm širina) Mini DV kasete
Brzina kasete – SP: otprilike 18.83mm/s LP: otprilike 12.57mm/s
Vreme snimanja na kaseti – SP: 60 minuta LP: 90 minuta
Vreme premotavanja – 150 sekundi
Uređaj za sliku – CCD (Charge Coupled Device)
Sočiva – F1.6 20x (optička) 900x (digitalna) elektronska zumirajuća sočiva
Prečnik filtera – 30
LCD monitor/Objektiv
Veličina/broj tačaka – 2.36 inča 112k,
LCD monitor – TFT LCD
Objektiv – LCD u boji/crno-beli
135
Konektori
Video izlaz – 1Vp-p 75 oma
S-Video izlaz – Y: 1Vp-p 75 oma C:0.286Vp-p, 75 oma
Audio izlaz - -7.5dBs (600 oma)
DV ulaz/izlaz – 4 pin specijalni ulazni/izlazni konektor
USB izlaz – Mini-B tip konektor
Spoljašnji mikrofon – 3.5 stereo
Uopšteno
Napajanje – DC 8.4V, litijum jonska baterija 7.4V
Tip napajanja – Litijum jonska baterija 100-240V 50/60Hz
Potrošnja energije – 4.3W(LCD), 4.0W(objektiv)
kod snimanja
Radna temperatura – 0 ~ 40 stepeni
Temperatura za skladištenje - -20 ~ 60 stepeni
Spoljašnje dimenzije – H 92mm L 117mm W64mm
Težina – 410 g
Ugrađen mikrofon – Omni-directional stereo condenser mikrofon
Daljinski upravljač – U zatvorenom prostoru više od 15 m (prava linija), napolju 5m
(prava linija)
Ovi tehnički podaci mogu biti promenjeni bez predhodnog upozorenja.
136
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement