AEG 61900 User manual

AEG 61900 User manual
A61900HLW0
NL VRIESKIST
EN CHEST FREEZER
DE GEFRIERTRUHE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
BENUTZERINFORMATION
2
22
41
2
www.aeg.com
INHOUD
4
7
8
9
10
11
13
14
16
19
20
21
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
BEDIENING
BEDIENINGSPANEEL
HET EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
MONTAGE
GELUIDEN
TECHNISCHE GEGEVENS
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
4
www.aeg.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief
de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn
met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven
als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
ALGEMENE VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
DAGELIJKS GEBRUIK
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
5
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
INSTALLATIE
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om vier uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies
met betrekking tot de installatie opvolgen.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
6
www.aeg.com
• Zorg ervoor dat de stekker na installatie
van het apparaat toegankelijk is.
ONDERHOUD
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
BESCHERMING VAN HET
MILIEU
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan
de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
NEDERLANDS
7
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
9
8
7
3
4
5
6
1 Handgreep deksel
6 Dooiwaterafvoer
2 Slot
7 Klep: gemakkelijk te openen deksel
3 Typeplaatje
8 Laag vriessysteem
4 Kunststof lage verdeler
9 Verlichting
5 Temperatuurregelaar
8
www.aeg.com
BEDIENING
INSCHAKELEN
TEMPERATUURREGELING
Steek de stekker in het stopcontact.
Het controlelampje gaat aan.
Draai de thermostaatknop naar rechts op
een gemiddelde stand.
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje branden.
UITSCHAKELEN
Draai om het apparaat uit te zetten de
temperatuurregeling naar de OFF positie.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de temperatuurregeling naar
voor minimale koude
• draai de temperatuurregeling naar
voor maximale koude
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• De kamertemperatuur
• hoe vaak het deksel wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
NEDERLANDS
BEDIENINGSPANEEL
1
1 Alarmlampje hoge temperatuur
2 Controlelampje
3 FROSTMATIC-lampje
4 FROSTMATIC-schakelaar
Resetschakelaar van het alarm
FROSTMATIC -FUNCTIE
U kunt de functie FROSTMATIC activeren
door te drukken op de FROSTMATIC
schakelaar.
Het FROSTMATIC-lampje gaat branden.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk de functie te allen tijde te
deactiveren door te drukken op de
FROSTMATIC schakelaar. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
ALARM HOGE TEMPERATUUR
Een toename van de temperatuur in de
vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval)
wordt aangeduid door:
• het aanspringen van het alarmlampje
• het klinken van een zoemer.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Alarm-resetschakelaar te drukken.
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in
de vriezer.
Als de normale omstandigheden hersteld
worden gaat het alarmlampje automatisch
uit.
2
3
4
9
10 www.aeg.com
HET EERSTE GEBRUIK
DE BINNENKANT
SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
NEDERLANDS
11
DAGELIJKS GEBRUIK
VERS VOEDSEL INVRIEZEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en
diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (Zie "Technische gegevens").
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe.
HET BEWAREN VAN
INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat
u er producten in plaatst.
HET OPENEN EN SLUITEN
VAN HET DEKSEL
Omdat het deksel is uitgerust met een
strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem direct na het sluiten
opnieuw te openen (door het vacuüm dat
aan de binnenkant wordt gevormd).
Wacht een paar minuten voordat u het
apparaat weer opent. De vacuümklep zal
u helpen om het deksel te openen.
WAARSCHUWING!
Trek nooit met grote kracht aan
het handvat.
LOW FROST SYSTEM (ANTIRIJPSYSTEEM)
Het apparaat is uitgerust met een laag
vriessysteem (er bevindt zich een afsluiter
in de achterkant aan de binnenzijde van
de vriezer) die de vorming van ijs in de
vrieskist tot 80 percent vermindert.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
OPSLAGMANDEN
A
B
Hang de manden aan de bovenrand van
de vriezer (A) of plaats ze in de vriezer (B).
Draai de handvaten voor deze twee posities zoals getoond in de afbeelding en zet
ze vast
De manden schuiven in elkaar
U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke klantenservice
VEILIGHEIDSSLOT
De vriezer is uitgerust met een speciaal
slot om per ongeluk afsluiten te vermijden. Het slot is zodanig ontworpen dat u
12 www.aeg.com
de sleutel alleen kunt omdraaien en zo
het deksel af kunt sluiten als u de sleutel
daarvoor in het slot heeft gedrukt.
Voer om de vriezer af te sluiten de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel met de klok mee naar
het symbool .
Voer om de vriezer te openen de volgende stappen uit:
1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.
2. draai de sleutel tegen de klok in naar
het symbool .
Reservesleutels zijn verkrijgbaar
bij de plaatselijke klantenservice.
WAARSCHUWING!
Houd de sleutel uit de buurt van
kinderen.
Zorg ervoor dat u de sleutel uit
het slot haalt voordat u een oud
apparaat afvoert.
LAAG SCHEIDINGSPANEEL
VAN KUNSTSTOF
Met het lage scheidingspaneel kunt u de
ruimte boven de compressor beter benutten. In de ruimte die hierdoor ontstaat
kunt u kleine voedselpakketjes bewaren,
die ook makkelijker terug te vinden zijn.
De scheidingswand kan ook gebruikt worden als een blad terwijl
de vriezer ontdooid wordt.
NEDERLANDS
13
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
TIPS VOOR HET INVRIEZEN
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen
die hoeveelheid laten ontdooien die u
nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
TIPS VOOR HET BEWAREN
VAN INGEVROREN VOEDSEL
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• het deksel niet vaak te openen of langer open te laten dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
14 www.aeg.com
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
PERIODIEKE REINIGING
1.
2.
3.
Schakel het apparaat uit.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak het apparaat en toebehoren regelmatig schoon met warm water en
neutrale zeep. Maak de afsluiting van
het deksel voorzichtig schoon.
4. Maak het apparaat volledig droog.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel het apparaat in.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde schoonmaakproducten
of boenwas om de binnenkant van
het apparaat schoon te maken.
Voorkom schade aan het koelsysteem.
Het is niet nodig om het compressorgedeelte schoon te maken.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt
heeft.
Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer deze geen of weinig
voedsel bevat.
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.
Laat het deksel open, haal de dop
van de ontdooiwaterafvoer en vang al
het dooiwater op in een bak. Gebruik
een schraper om het ijs snel te verwijderen.
Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de
dop terugzetten.
Schakel het apparaat in.
Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee
tot drie uur in deze instelling werken.
Zet het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen
gereedschappen om rijp af te
schrapen omdat u hiermee het
apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van
de ingevroren levensmiddelen
kan de veilige bewaartijd verkorten.
De hoeveelheid rijp op de wanden van het apparaat wordt vergroot door de hoge mate van
vocht in de buitenomgeving en
als het voedsel niet goed is verpakt.
PERIODES DAT HET
APPARAAT NIET GEBRUIKT
WORDT
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Haal al het voedsel eruit.
4. Ontdooi het apparaat en toebehoren
en maak alles schoon.
5. Laat het deksel open om onaangename geurtjes te voorkomen.
NEDERLANDS
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft als de stroom uitvalt.
15
16 www.aeg.com
PROBLEMEN OPLOSSEN
LET OP!
Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht door
een gekwalificeerd technicus of
competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat wordt niet
goed ondersteund.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan).
De compressor werkt De temperatuur is niet
continu.
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het deksel is te vaak geopend.
Laat het deksel niet langer
open dan nodig is.
Het deksel is niet goed
gesloten.
Controleer of het deksel
goed sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en
schoon zijn.
Er zijn grote hoeveelheden voedsel tegelijk in de
vriezer geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de
temperatuur.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat
u het opslaat.
De temperatuur van de
Probeer de temperatuur in
ruimte waarin het apparaat de ruimte waarin het appazich bevindt is te hoog
raat staat te verlagen.
voor efficiënte werking.
Het alarmlampje voor Het is te warm in de vriehoge temperatuur
zer.
brandt.
Raadpleeg "Alarm hoge
temperatuur".
De kist is kortgeleden aan- Raadpleeg "Alarm hoge
gezet en de temperatuur
temperatuur".
is nog steeds te hoog.
Er is te veel rijp en
ijs.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
Het deksel is niet goed
dicht of niet strak genoeg
gesloten.
Controleer of het deksel
goed sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en
schoon zijn.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
NEDERLANDS
Probleem
Het deksel sluit niet
volledig.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op
de juiste plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
Er is overmatige rijp.
Verwijder de overmatige
rijp.
17
De pakkingen van het dek- Maak de pakkingen van het
sel zijn vies of plakkerig.
deksel schoon.
Het deksel wordt geblok- Rangschik de verpakkingen
keerd door voedselverpak- op de juiste wijze, zie de
kingen.
sticker in het apparaat.
Het deksel gaat
moeilijk open.
De pakkingen van het dek- Maak de pakkingen van het
sel zijn vies of plakkerig.
deksel schoon.
De klep is geblokkeerd.
Controleer de klep.
Het lampje brandt
niet.
Het lampje is stuk.
Raadpleeg "Het lampje vervangen".
Het is te warm in de
vriezer.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
Het deksel sluit niet strak
af of is niet op de juiste
manier gesloten.
Controleer of het deksel
goed sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en
schoon zijn.
Het apparaat was voor het
vriezen niet voldoende
voorgekoeld.
Laat het apparaat lang genoeg voorkoelen.
Er zijn grote hoeveelheden voedsel tegelijk in de
vriezer geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de
temperatuur. Doe de volgende keer kleinere hoeveelheden in te vriezen
voedsel per keer in de vriezer.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat
u het opslaat.
In te vriezen producten
zijn te dicht bij elkaar geplaatst.
Plaats de producten zodanig dat koude lucht daartussen kan circuleren.
Het deksel is te vaak geopend.
Probeer het deksel niet te
vaak te openen.
Het deksel is lang open
geweest.
Laat het deksel niet langer
open dan nodig is.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het is te koud in de
vriezer.
18 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt
De stekker zit niet goed in
helemaal niet. De
het stopcontact.
koeling en de verlichting werken niet.
Oplossing
Sluit de stekker goed aan.
De stroom bereikt het apparaat niet.
Probeer een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
Het apparaat staat niet
aan.
Schakel het apparaat in.
Er staat geen spanning op
het stopcontact (probeer
een ander apparaat er op
aan te sluiten).
Bel een elektriciën.
KLANTENSERVICE
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Om snel geholpen te kunnen worden is
het van belang dat u het model en serienummer van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of
op het typeplaatje aan de rechterkant aan
de buitenkant van het apparaat.
HET LAMPJE VERVANGEN
1.
2.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de
afdekking van het lampje)
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Open het deksel Controleer of het
lampje gaat branden.
WAARSCHUWING!
Verwijder de afdekking van het
lampje op het moment van vervangen niet.
Laat de vriezer niet werken als de
afdekking van het lampje beschadigd is of ontbreekt.
NEDERLANDS
19
MONTAGE
OPSTELLING
WAARSCHUWING!
Wanneer u een oud apparaat met
een slot of een vergrendeling op
het deksel afvoert, moet u ervoor
zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin opgesloten raken.
De stekker van het apparaat moet
na installatie toegankelijk zijn.
Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de
beste prestatie kunt u het apparaat beter
installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die staat aangegeven op
het typeplaatje van het apparaat
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
VENTILATIEVEREISTEN
1.
Plaats de vriezer in horizontale positie
op een stevig oppervlak. De kist moet
op alle vier de voetjes staan.
2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het
apparaat en de achterwand 5 cm is.
3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het
apparaat en de zijkanten 5 cm is.
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
20 www.aeg.com
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
NEDERLANDS
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
21
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte x Breedte x Diepte
(mm):
876 × 946 × 665
Tijdsduur
46 uur
Overige technische informatie is
vermeld op het typeplaatje aan
de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.
22 www.aeg.com
CONTENTS
24
27
28
29
30
31
33
34
35
38
39
40
SAFETY INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION
OPERATION
CONTROL PANEL
FIRST USE
DAILY USE
HELPFUL HINTS AND TIPS
CARE AND CLEANING
WHAT TO DO IF…
INSTALLATION
NOISES
TECHNICAL DATA
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to
recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your
municipal office.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
LEGEND
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
23
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available. The
information can be found on the rating plate.
Model
PNC
Serial Number
24 www.aeg.com
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all
people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety
features. Save these instructions and
make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
CHILDREN AND VULNERABLE
PEOPLE SAFETY
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.
GENERAL SAFETY
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a
short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
ENGLISH
Do not pull the mains cable.
If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
4.
5.
•
•
•
•
DAILY USE
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks
in the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
CARE AND CLEANING
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
25
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
INSTALLATION
For electrical connection carefully
follow the instructions given in
specific paragraph.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to
the place you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to installation.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
SERVICE
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
ENVIRONMENT PROTECTION
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation
foam contains flammable gases:
the appliance shall be disposed
according to the applicable regulations to obtain from your local
authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear
26 www.aeg.com
near the heat exchanger. The materials used on this appliance
marked by the symbol
are recyclable.
ENGLISH
27
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
9
8
7
3
4
5
6
1 Lid handle
6 Defrost water drain
2 Lock
7 Valve: easy re-opening of lid
3 Rating plate
8 Low-frost system
4 Plastic low divider
9 Light
5 Temperature regulator
28 www.aeg.com
OPERATION
SWITCHING ON
TEMPERATURE REGULATION
Insert the plug into the wall socket.
The pilot light will light up.
Turn the Temperature regulator clockwise
to a medium setting.
The temperature is automatically regulated.
If the temperature inside the appliance is too high the Alarm light
will light up.
SWITCHING OFF
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the OFF position.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator towards
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator towards
to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the
most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the lid is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
ENGLISH
CONTROL PANEL
1
1 High temperature alarm light
2 Pilot light
3 FROSTMATIC light
4 FROSTMATIC switch
Alarm reset switch
FROSTMATIC FUNCTION
You can activate the FROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC switch.
The FROSTMATIC light will light up.
This function stops automatically after 52
hours.
It is possible to deactivate the function at
any time by pressing FROSTMATIC
switch. The FROSTMATIC light will switch
off.
HIGH TEMPERATURE ALARM
An increase in the temperature in the
freezer (for example due to an power failure) is indicated by:
• switching on of the Alarm light
• sounding of buzzer.
During the alarm phase, the buzzer can
be switched off by pressing the Alarm reset switch.
During the alarm phase, don't place food
inside the freezer.
When normal conditions are restored the
Alarm light will switch off automatically.
2
3
4
29
30 www.aeg.com
FIRST USE
CLEANING THE INTERIOR
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage
the finish.
ENGLISH
31
DAILY USE
FREEZING FRESH FOOD
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the freezer compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the rating plate (Refer to "Technical data").
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
STORAGE OF FROZEN FOOD
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products in
the compartment let the appliance run at
least 2 hours on the higher settings.
OPENING AND CLOSING THE
LID
As the lid is equipped with a tightly closing seal, it is not easy to reopen it shortly
after closing (due to the vacuum formed
inside).
Wait a few minutes before reopening the
appliance. The vacuum valve will help you
to open the lid.
WARNING!
Never pull the handle with immense force.
LOW FROST SYSTEM
The appliance is equipped with Low frost
System (you can see a valve inside the
freezer in the backside) what reduces icebuild-up in the chest freezer by up to 80
percent.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off
for longer than the value shown in
the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly
or cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
STORAGE BASKETS
A
B
SECURITY LOCK
The freezer is equipped with a special
lock in order to avoid accidental locking.
The lock is designed in such manner that
you can turn the key and thus close the lid
only if you previously push the key into
the lock.
In order to close the freezer do these
steps:
Hang the baskets on the upper edge of
the freezer (A) or place them inside the
freezer (B). Turn and fix the handles for
these two positions as shown in the picture.
The baskets will slide into each other.
You can purchase additional baskets from
your local Service Centre.
1.
2.
push the key into the lock gently.
turn the key clockwise towards the
symbol .
In order to open the freezer do these
steps:
1. push the key into the lock gently.
2. turn the key counter-clockwise towards the symbol .
32 www.aeg.com
Spare keys are available at the local Service Centre.
WARNING!
Keep the key well away from children.
Make sure to remove the key from
the lock before you discard the
old appliance.
PLASTIC LOW DIVIDER
With the low divider you can have a better
use of the space above the compressor.
The space formed this way will allow you
to store small food packs that can be
found more easily.
The separator may also be used
as a tray at the time of defrosting
the freezer.
ENGLISH
33
HELPFUL HINTS AND TIPS
HINTS FOR FREEZING
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on the
rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be
added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the
latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life
of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be
freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
HINTS FOR STORAGE OF
FROZEN FOOD
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by
the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer
in the shortest possible time;
• not open the lid frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
34 www.aeg.com
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
PERIODIC CLEANING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Switch off the appliance.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
Regularly clean the appliance and the
accessories with warm water and neutral soap. Clean the lid seal carefully.
Fully dry the appliance.
Connect the mains plug to the mains
socket.
Switch on the appliance.
CAUTION!
Do not use detergents, abrasive
products, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the inner side of the appliance.
Prevent damage to the cooling
system.
There is no need to clean the
compressor area.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned
with warm water with a little washing-up
liquid added.
DEFROSTING THE FREEZER
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 10-15 mm.
The best time to defrost the freezer when
it contains no or only a little food.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place.
Leave the lid open , remove the plug
from the defrost water drain and collect all defrost water on a tray. Use a
scraper to remove ice quickly.
When defrosting is completed, dry
the interior thoroughly and refit the
plug.
Switch on the appliance.
Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run
the appliance for two or three hours
using this setting.
Reload the previously removed food
into the compartment.
Never use sharp metal tools to
scrape off frost as you could damage the appliance. Do not use a
mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing
process other than those recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen
food packs, during defrosting,
may shorten their safe storage life.
The amount of frost on the walls
of the appliance will be increased
by the high level of the outer environment humidity and if the frozen food is not wrapped properly.
PERIODS OF NONOPERATION
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
3. Remove all food.
4. Defrost and clean the appliance and
all accessories.
5. Leave the lid open to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a power
failure.
ENGLISH
35
WHAT TO DO IF…
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all the four
feet should be on the floor).
The compressor operates continually.
The temperature is not set Set a warmer temperature.
correctly.
The lid has been opened
too frequently.
Do not leave the lid open
longer than necessary.
The lid is not closed properly.
Check if the lid closes well
and the gaskets are undamaged and clean.
Large quantities of food to Wait some hours and then
be frozen were put in at
check the temperature
the same time.
again.
Food placed in the appliance was too warm.
Allow food to cool to room
temperature before storing.
The temperature of the
Try to reduce the temperaroom that contains the ap- ture in the room where the
pliance is too high for effi- appliance stands.
cient operation.
The High temperaIt is too warm inside the
ture alarm light is on. freezer.
Refer to "High Temperature Alarm".
The cabinet has been reRefer to "High Temperacently switched on and the ture Alarm".
temperature is still too
high.
There is too much
frost and ice.
Products are not wrapped
properly.
Wrap the products better.
The lid is not shut properly Check if the lid closes well
or do not close tightly.
and the gaskets are undamaged and clean.
The temperature is not set Set a warmer temperature.
correctly.
The water drainage plug is Position the water drainage
not correctly positioned.
plug in the correct way.
The lid doesn't close
completely.
There is excessive frost.
Eliminate excess frost.
36 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The lid gaskets are dirty or Clean the lid gaskets.
sticky.
Food packages are blocking the lid.
The lid is difficult to
open.
Arrange the packages in
the right way, see the sticker in the appliance.
The lid gaskets are dirty or Clean the lid gaskets.
sticky.
The valve is blocked.
Check the valve.
The lamp does not
work.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
It is too warm in the
freezer.
The temperature is not set Set a lower temperature.
correctly.
The lid does not close
tightly or it is not shut
properly.
Check if the lid closes well
and the gasket is undamaged and clean.
Before freezing the appliance was not precooled
sufficiently.
Pre-cool the appliance for
enough time.
Large quantities of food to Wait some hours and then
be frozen were put in at
check the temperature
the same time.
again. Next time insert
smaller quantities of food
to be frozen at any one
time.
Food placed in the appliance was too warm.
Allow food to cool to room
temperature before storing.
Products to be frozen are
placed too closely to each
other.
Place the products in a way
so that cold air could circulate among them.
The lid has been opened
often.
Try to not open the lid often.
The lid has been opened
for a long time.
Do not leave the lid open
longer than necessary.
It is too cold inside
the freezer.
The temperature is not set Set a warmer temperature.
correctly.
The appliance does
not work at all. Neither cooling nor
lighting works.
Plug is not connected to
the mains socket properly.
Connect the mains plug
properly.
Power does not reach the
appliance.
Try connecting another
electrical device to the
power outlet.
The appliance is not
switched on.
Switch on the appliance.
ENGLISH
Problem
Possible cause
Solution
There is no voltage in the
mains socket (try to connect another appliance into it).
Call an electrician.
CUSTOMER SERVICE
If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the nearest service centre.
To obtain fast service, it is essential that
when you apply for it you specify the
37
model and serial number of your appliance which can be found either on the
guarantee certificate or on the rating
plate located on the external right side of
the appliance.
REPLACING THE LAMP
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown on
the lamp cover)
3. Connect the mains plug to the mains
socket.
4. Open the lid. Make sure that the
lamp comes on.
1.
WARNING!
Do not remove the lamp cover at
the time of replacement.
Do not operate the freezer if the
lamp cover is damaged or missing.
38 www.aeg.com
INSTALLATION
POSITIONING
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on
the lid, you must ensure that it is
made unusable to prevent young
children being trapped inside.
The appliance shall have the plug
accessible after installation.
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor (garage or cellar),
but for optimum performance install this
appliance at a location where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
ELECTRICAL CONNECTION
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power
supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
VENTILATION
REQUIREMENTS
1.
Put the freezer in horizontal position
on a firm surface. The cabinet must
be on all four feet.
Make sure that the clearance between the appliance and rear wall is 5
cm.
3. Make sure that the clearance between the appliance and the sides is 5
cm.
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
2.
ENGLISH
39
NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
40 www.aeg.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
TECHNICAL DATA
Dimensions
Height × Width × Depth
(mm):
876 × 946 × 665
Rising Time
46 hours
Further technical information
are situated in the rating plate
on the external right side of the
appliance.
DEUTSCH
41
INHALT
43
46
47
48
49
50
52
53
55
59
60
61
SICHERHEITSHINWEISE
GERÄTEBESCHREIBUNG
BETRIEB
BEDIENFELD
ERSTE INBETRIEBNAHME
TÄGLICHER GEBRAUCH
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
REINIGUNG UND PFLEGE
WAS TUN, WENN …
MONTAGE
GERÄUSCHE
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
42 www.aeg.com
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
DEUTSCH
43
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes
die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie
die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch
und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
SICHERHEIT VON KINDERN
UND HILFSBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt bestimmt,
wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht
die Komponenten des Kältekreislaufs
zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und
einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
44 www.aeg.com
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
TÄGLICHER GEBRAUCH
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das
Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis
im Gerät. Benutzen Sie einen Kunststoffschaber.
INBETRIEBNAHME
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss bitte genau an
die Anweisungen im betreffenden
Abschnitt.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
DEUTSCH
KUNDENDIENST
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann
durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
UMWELTSCHUTZ
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase:
das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer
Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des
Wärmetauschers. Die Materialien,
die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit
markiert sind,
dem Symbol
können recycelt werden.
45
46 www.aeg.com
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
9
8
7
3
4
5
6
1 Deckelgriff
6 Abtauwasserauslauf
2 Sperre
7 Ventil: erleichtert das erneute Öffnen
des Deckels
3 Typenschild
8 Low-Frost-System
4 Trennvorrichtung aus Kunststoff
9 Lampe
5 Temperaturregler
DEUTSCH
47
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Die Kontrolllampe leuchtet auf.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
OFF.
Wenn die Temperatur im Innern
des Gerätes zu hoch ist, leuchtet
die Alarmleuchte auf.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
, um die minimal mögliche Kühlung
zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf
, um die maximal mögliche Kühlung
zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Inneren des Geräts von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit der Türöffnung
• Menge der eingelagerten Lebensmittel
• Standort des Geräts.
48 www.aeg.com
BEDIENFELD
1
1 Temperaturwarnleuchte
2 Kontrolllampe
3 Kontrolllampe FROSTMATIC
4 Taste FROSTMATIC
Löschtaste für den Alarmton
FROSTMATIC -FUNKTION
Sie können die FROSTMATIC-Funktion
aktivieren, indem Sie den FROSTMATICSchalter drücken.
Die FROSTMATIC-Kontrolllampe leuchtet
auf.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des FROSTMATIC Schalters (Schnellgefrieren) ausgeschaltet werden. Die
FROSTMATIC-Kontrolllampe schaltet sich
aus.
TEMPERATURWARNUNG
Ein Anstieg der Temperatur in einem
Fach (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie folgt angezeigt:
• durch das Blinken der Alarmleuchte;
• durch das Ertönen eines Summers.
In der Alarmphase kann der Summer
durch Drücken des Alarm-Rückstellschalters ausgeschaltet werden.
Bitte legen Sie während der Alarmphase
keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die
Alarmleuchte automatisch aus.
2
3
4
DEUTSCH
ERSTE INBETRIEBNAHME
REINIGUNG DES
INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
49
50 www.aeg.com
TÄGLICHER GEBRAUCH
EINFRIEREN FRISCHER
LEBENSMITTEL
ÖFFNEN UND SCHLIESSEN
DES DECKELS
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren
Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie bitte die FROSTMATIC-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach legen, ein.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild angegeben
(siehe „Technische Daten“).
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel
in das Gerät.
Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden Dichtung ausgestattet ist, kann das
Gerät direkt nach dem Schließen nur sehr
schwer geöffnet werden (da sich im Innern
ein Vakuum bildet).
Bitte warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis Sie das Gerät wieder öffnen.
Das Unterdruckventil hilft Ihnen, den Deckel zu öffnen.
LAGERUNG GEFRORENER
PRODUKTE
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren
Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
WARNUNG!
Ziehen Sie nie mit großer Kraft am
Griff.
LOW FROST SYSTEM
Das Gerät ist mit dem Low Frost System
ausgerüstet (auf der Rückwand im Geräteinneren können Sie ein Ventil sehen), das
die Eisbildung in der Gefriertruhe um 80
Prozent reduziert.
DEUTSCH
51
EINSATZKÖRBE
A
B
SICHERHEITS-VERRIEGELUNG
Die Gefriertruhe ist mit einer Spezialverriegelung ausgestattet, um eine versehentliche Verriegelung zu vermeiden. Die
Verriegelung ist so beschaffen, dass Sie
den Schlüssel umdrehen und den Deckel
nur so schließen können, wenn Sie den
Schlüssel in die Verriegelung stecken.
Zum Schließen der Gefriertruhe gehen Sie
bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig
ins Schloss.
2. drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn in Richtung auf das Symbol
.
Zum Öffnen des Gefriertruhe gehen Sie
bitte wie folgt vor:
1. schieben Sie den Schlüssel vorsichtig
ins Schloss.
2. drehen Sie den Schlüssel gegen den
Uhrzeigersinn in Richtung auf das
Symbol .
Ersatzschlüssel sind bei Ihrem lokalen Kundendienst erhältlich.
WARNUNG!
Bewahren Sie die Schlüssel für
Kinder unzugänglich auf.
Vergessen Sie nicht, den Schlüssel
aus dem Schloss zu nehmen,
wenn Sie das alte Gerät entsorgen.
KUNSTSTOFFDISTANZSTÜCK
Mit dem Kunststoffdistanzstück können
Sie den Platz über dem Kompressor besser nutzen. In dem dadurch entstehenden
Raum können Sie kleinere Lebensmittelpackungen lagern, die sich so leichter finden lassen.
Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante
des Gefriergeräts (A) oder in das Innere
des Geräts (B). Drehen und fixieren Sie
die Griffe in diesen beiden Positionen wie
in der Abbildung gezeigt.
Die Körbe schieben sich dann ineinander.
Weitere Körbe können Sie bei Ihrem
Fachhändler beziehen.
Das Distanzstück kann auch als
Ablage verwendet werden, wenn
die Gefriertruhe abgetaut wird.
52 www.aeg.com
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
HINWEISE ZUM EINFRIEREN
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild
angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später nur
die Menge auftauen müssen, die Sie
gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu
haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der
Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren,
um einen genauen Überblick über die
Lagerzeit zu haben.
HINWEISE ZUR LAGERUNG
GEFRORENER PRODUKTE
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefriergerät zu bringen;
• öffnen Sie den Deckel nicht zu häufig,
und lassen Sie ihn nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
DEUTSCH
53
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Schalten Sie das Gerät aus.
Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile regelmäßig mit lauwarmem
Wasser und Neutralseife. Reinigen Sie
die Dichtung des Deckels vorsichtig.
Lassen Sie das Gerät völlig abtrocknen.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
Schalten Sie das Gerät ein.
VORSICHT!
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche
des Innenraums beschädigen können.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Der Kompressorbereich muss
nicht gereinigt werden.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
ABTAUEN DES
GEFRIERGERÄTS
Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15
mm erreicht hat.
Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist dann, wenn er nur wenig
oder keine Lebensmittel enthält.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend
erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen
Sie den Stopfen aus dem Tauwasserablauf und fangen Sie das Tauwasser
in einer Schale auf. Entfernen Sie mit
dem Kunststoffschaber schnell das
Eis.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie
den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen,
und lassen Sie das Gerät zwei bis drei
Stunden mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Verwenden Sie niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von
Reif und Eis, da dies das Gerät beschädigen kann. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen; halten Sie sich
dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers. Ein
Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des
Gerätes kann die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
Die Reifbildung an den Wänden
des Geräts wird durch eine hohe
Luftfeuchtigkeit und eine unsachgemäße Verpackung der Tiefkühlwaren verstärkt.
54 www.aeg.com
STILLSTANDZEITEN
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
3. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
4. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie
den Innenraum und das gesamte Zubehör.
5. Lassen Sie den Deckel offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiterlaufen lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Gefriergut bei
einem möglichen Stromausfall
nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
DEUTSCH
55
WAS TUN, WENN …
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
nicht beschrieben ist, darf nur von
einem qualifizierten Elektriker
oder einer kompetenten Person
durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der
Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle
vier Füße fest auf dem Boden stehen.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Der Deckel wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie den Deckel nicht
länger als unbedingt erforderlich offen.
Der Deckel ist nicht richtig
geschlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel
gut schließt und die Dichtungen unbeschädigt und
sauber sind.
Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln
gleichzeitig zum Einfrieren
eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die
Temperatur erneut.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie diese einlagern.
Die Temperatur in dem
Raum, in dem sich das Gerät befindet, ist zu hoch für
einen effizienten Betrieb.
Versuchen Sie, die Temperatur des Raums zu senken,
in dem sich das Gerät befindet.
Es ist zu warm im Gefrierschrank.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Die Temperaturwarnleuchte ist eingeschaltet.
Die Gefriertruhe wurde
Siehe „Temperaturwarerst kürzlich eingeschaltet, nung“.
und die Temperatur ist
noch zu hoch.
Zu starke Reif- und
Eisbildung.
Das Gefriergut ist nicht
korrekt verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel besser.
56 www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Deckel schließt nicht
Prüfen Sie, ob der Deckel
richtig oder ist nicht richtig gut schließt und die Dichgeschlossen.
tungen unbeschädigt und
sauber sind.
Der Deckel schließt
nicht richtig.
Der Deckel lässt sich
nur schwer öffnen.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Der Stopfen des Tauwasserablaufs sitzt nicht richtig.
Stecken Sie den Stopfen
des Tauwasserablaufs richtig ein.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Entfernen Sie die Reifschicht.
Die Dichtungen des Deckels sind schmutzig oder
verklebt.
Reinigen Sie die Dichtungen des Deckels.
Lebensmittelpackungen
verhindern das Schließen
des Deckels.
Sortieren Sie die Packungen in der richtigen Weise;
siehe hierzu den Aufkleber
im Gerät.
Die Dichtungen des Deckels sind schmutzig oder
verklebt.
Reinigen Sie die Dichtungen des Deckels.
Das Ventil ist blockiert.
Überprüfen Sie das Ventil.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Es ist zu warm im Ge- Die Temperatur ist nicht
frierschrank.
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Der Deckel schließt nicht
Prüfen Sie, ob der Deckel
richtig oder ist nicht richtig gut schließt und die Dichgeschlossen.
tung unbeschädigt und
sauber ist.
Das Gerät war vor dem
Einfrieren nicht ausreichend vorgekühlt.
Lassen Sie das Gerät ausreichend vorkühlen.
Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln
gleichzeitig zum Einfrieren
eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die
Temperatur erneut. Legen
Sie das nächste Mal kleinere Mengen an Lebensmitteln in das Gefriergerät.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie diese einlagern.
Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.
Legen Sie die Lebensmittel
so hinein, dass die Luft frei
um sie zirkulieren kann.
DEUTSCH
Störung
Es ist zu kalt im Gefrierschrank.
57
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Deckel wurde häufig
geöffnet.
Versuchen Sie, den Deckel
nicht so häufig zu öffnen.
Der Deckel stand zu lange
Zeit auf.
Lassen Sie den Deckel nicht
länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Das Gerät funktioDer Stecker ist nicht richtig Stecken Sie den Netzsteniert überhaupt nicht. in die Steckdose gesteckt. cker korrekt in die SteckdoWeder die Kühlung
se.
noch die Beleuchtung
funktionieren.
Das Gerät bekommt keinen Strom.
Versuchen Sie, ein anderes
elektrisches Gerät an die
Steckdose anzuschließen.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an
(versuchen Sie bitte, ob
ein anderes Gerät dort
funktioniert).
Rufen Sie einen Elektriker.
KUNDENDIENST
Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt
arbeitet, nachdem Sie die oben genannten Prüfungen durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte den nächsten Kundendienst.
Bitte geben Sie beim Kundendienst Modell und Seriennummer Ihres Gerätes an.
Sie finden diese Daten entweder auf der
Garantiekarte oder auf dem Typschild außen rechts am Gerät.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE FÜR DIE INNENBELEUCHTUNG
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch
eine Lampe mit der gleichen Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte
vorgesehen ist. (Die maximal zulässige Leistung finden Sie auf der Abdeckung der Lampe.)
3. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
4. Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, ob
die Lampe aufleuchtet.
1.
58 www.aeg.com
WARNUNG!
Nehmen Sie die Lampenabdeckung zur Zeit des Austauschs
nicht ab.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung bzw. nicht
mit einer beschädigten Lampenabdeckung.
DEUTSCH
59
MONTAGE
AUFSTELLUNG
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss
oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw.
den Riegel zunächst unbrauchbar
machen, um zu verhindern, dass
sich Kinder darin einschließen
können.
Die Steckdose für den Anschluss
des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Dieses Gerät kann in einer trockenen, gut
belüfteten Garage oder in einem Keller
installiert werden, doch für eine optimale
Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort
installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typschild des
Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis + 32 °C
N
+16 °C bis + 32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis + 43 °C
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
bitte gemäß den geltenden Vorschriften
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
ANFORDERUNGEN AN DIE
BELÜFTUNG
1.
Stellen Sie des Gerät in horizontaler
Position auf eine feste Fläche. Das
Gerät muss mit allen vier Füßen fest
auf dem Boden stehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem
Schrank 5 cm beträgt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den
Seiten 5 cm beträgt.
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss
ausreichend groß sein.
60 www.aeg.com
GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
DEUTSCH
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
61
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe (mm):
876 × 946 × 665
Ausfalldauer
46 Stunden
Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der rechten Außenseite des Gerätes.
62 www.aeg.com
DEUTSCH
63
www.aeg.com/shop
804180278-A-072012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement