Electrolux EU 7120 C Instruction manual

Electrolux EU 7120 C Instruction manual
I N F O
M Ù K Ö D É S I É S H A S Z N Á L AT I U TA S Í TÁ S
I N S T R U K C J A
O B S ¸ U G I
N Á V O D
N A
I N S T A L A C I
A
P O U Î I T Í
INSTALLATION
AND
INSTRUCTION
MANUAL
FAGYASZTÓSZEKRÉNY
ZAMRA˚ARKA
MRAZÁK
FREEZER
2222 060-91
EU 7120 C
EU 7120 C
EU 7120 C
EU 7120 C
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS TANÁCSOK
Nagyon fontos, hogy a készülékkel együtt ezt a kis könyvecskét is megŒrizze hisz egy esetlegesen
felmerülŒ problémánál segítségére lehet! Amennyiben a készüléket eladja, vagy egy másik személyhez
szállítja, gondoskodjék arról, hogy e kis könyvecske is mellékelve legyen, hogy az új tulajdonos is
tájékozódhasson a gép mıködésérŒl és az azzal kapcsolatos figyelmeztetésekrŒl!
Ezek a figyelmeztetések az Ön és a többi személy biztonsága érdekében készültek, ezért kérjük Önt, hogy
igen figyelmesen olvassa el ezeket még a készülék üzembehelyezése és használatba vétele elŒtt!
Általános biztonsági szabályok
Szervíz / Javítás
•
•
Az elektromos háztartási készülék üzembe
helyezéséhez szükséges valamennyi módosítást
csak az arra illetékes szakember végezheti el.
•
Amennyiben beavatkozás válik szükségessé,
forduljon valamelyik javítószervízhez és kérjen
eredeti cserealkatrészt!
•
Amennyiben szükségessé válik a készülék
javítása, azt ne kísérelje meg Ön! Ha a javítást
nem hozzáértŒ személy végzi, az a berendezés
károsodását okozhatja. Forduljon az Önhöz
legközelebb található javítószervizhez és
kizárólag eredeti alkatrészt igényeljen!
•
Ez a készülék hıtŒegységében szénhidrogént
tartalmaz; ezért a karbantartást és az újratöltést
csakis engedéllyel rendelkezŒ szakember
végezheti.
Ez a készülék oly módon lett megtervezve, hogy
azt felnŒttek használják. Gyerekeknek nem
szabad megengedni, hogy a szabályozó
részekhez nyúljanak vagy, hogy a készülékkel
játszanak.
•
Veszélyes a készülék jellemzŒin változtatni vagy
bármiféle módosítást végezni rajta.
•
MielŒtt bármilyen tisztításba, vagy karbantartásba
kezdene (pl. izzólámpa - mellyel a készülék el van
látva - cseréje), húzza ki a konnektorból a dugót!
•
Ez a készülék nehéz. Végezze óvatosan a mozgatását.
•
Ha a jégkrémeket a készülékbŒl való azonnali
kivétel után fogyasztja, égési sérüléseket
okozhatnak.
•
Legyen igen óvatos a készülék mozgatásakor,
nehogy a folyadék kiszivárgáshoz vezetŒ
sérülést okozzon a hıtŒkörben.
Használat
•
A készüléket nem szabad radiátor vagy
gáztızhely közelében elhelyezni.
•
A készülék üzembe helyezésekor bizonyosodjék
meg arról, hogy az nem a tápvezetéken áll!
•
Kerülje, hogy a készülék hosszú idŒn keresztül
napsugárzásnak legyen kitéve.
•
•
A készülék hátsó részén biztosítani kell a levegŒ
megfelelŒ keringését és kerülni kell a hıtŒkör
bármilyen sérülését.
•
Csak a fagyasztónak (nem a bútorba illeszthetŒ
készülékeknek) a legideálisabb elhelyezést a
pincében vagy alagsorban lehet biztosítani.
Az optimális mıködéshez legmegfelelŒbb
szobahŒmérséklet + 18°C és +43°C között (T
kategória); +18°C és +38°C között (ST
kategória); + 16°C és +32°C között (N
kategória); + 10°C és +32°C között (SN
kategória). Az Ön készülékének kategóriája az
adattáblán van feltüntetve.
•
2
Figyelmeztetés: ha a szobahŒmérséklet nincs a
készülék kategóriájára megjelölt határokon belül,
a következŒ útmutatásokat kell betartani: amikor
a környezeti hŒmérséklet a minimális szint alá
csökken, a fagyasztó rekeszben a tárolási
hŒmérséklet nem biztosított; ezért ajánlatos a
fagyasztott ételt mielŒbb elfogyasztani.
Ne használjon más elektromos készülékeket
(például fagylaltkészítŒ gépet) a
hıtŒkészülékben, hacsak a gyártó azt jóvá nem
hagyta erre a célra.
•
A háztartási hıtŒszekrények és/vagy fagyasztók
kizárólag élelmiszerek tárolására és/vagy
fagyasztására szolgálnak.
•
A már egyszer kiolvasztott termék soha nem
fagyasztható újra!
•
Valamennyi hıtŒ- és fagyasztókészülékben.
Újrahasznosított papírra nyomtatva
•
találhatóak olyan felületek, amelyeket zúzmara
von be. A típustól függŒen, e zúzmara
képzŒdését ki lehet zárni automatikusan
(automatikus leolvasztás), vagy kézileg. Soha ne
kísérelje meg a zúzmarát hegyes tárggyal
eltávolítani, mert ezzel visszafordíthatatlan
károsodást okozhat a párologtatóban! E célból
csak a készülékhez mellékelt mıanyag
vakarókést használja!
•
Soha ne tegyen az alacsony hŒmérsékletı
részbe (fagyasztó) szénsavas üdítŒt, mert az
felrobbanhat!
•
Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül
más fém-, vagy mesterséges eszközt a zúzmara
eltávolításához.
•
Soha ne használjon fémeszközöket a készülék
tisztításához, mert kárt okozhat benne.
Üzembehelyezés
•
A normál mıködés alatt a készülék hátsó részén
található kondenzátor és kompresszor
érezhetŒen felmelegszik. Biztonsági okokból a
szellŒzésnek az Ábrán feltüntetettel
megegyezŒnek kell lennie.
Figyelem: a szellŒzésnek fenntartott nyílásokat
mindennemı elzáródástól mentesen kell tartani.
•
A készülék vízszintes helyzetben történŒ
szállítása esetén elŒfordulhat, hogy a
kompresszorban lévŒ olaj a hıtŒkörbe folyik.
Ebben az esetben legalább két órát kell várni a
készülék üzembehelyezése elŒtt, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
Fontos: ha a tápvezeték megsérül, a gyártótól
vagy annak márkaszervizétŒl beszerezhetŒ
vezetékkel vagy készlettel kell kicserélni.
•
Az élelmiszerek tárolása és/vagy fagyasztása
során kövesse a gyártó útmutatásait!
•
A készülék érezhetŒen felmelegszik a
kondenzátorral és kompresszorral megegyezŒ
magasságban. Biztosítania kell tehát, hogy a
levegŒ szabadon áramolhasson a készülék körül!
A nem megfelelŒ szellŒzés helytelen mıködést
eredményez és károsítja a készüléket. Tartsa be
az üzembehelyezéshez adott tanácsokat!
Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hıtŒközegében, sem a
szigetelésében nem tartalmaz az ózonréteget
károsító gázokat. A készüléket nem szabad a városi
hulladékokkal együtt selejtezni. Kerülje a hıtŒkör
sérülését, különösen hátul a hŒcserélŒ közelében. A
helyi selejtezŒ központokról a Polgármesteri
Hivatalok adnak felvilágosítást. A készülékhez
használt,
jelzéssel rendelkezŒ anyagok újra
felhasználhatók.
TARTALOMJEGYZÉK
Fontos figyelmeztetések és tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Használat - Tisztítás - Kapcsolótábla - Mıködés - A hŒmérséklet szabályozása - Gyorsfagyasztás
. . . . .3
Használat - Friss élelmiszer fagyasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Használat - Mélyhıtött ételek tárolása - Kiolvasztás – Jégkocka készítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tanácsok - Hıtési tanácsok - Tanácsok fagyasztott étel tárolásához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Karbantartás - A készülék tisztítása - Hosszabb használaton kívüli idŒszak - A zúzmara eltávolítása . . . .7
Mıködési zavarok elhárítása, javítószerviz és alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Üzembehelyezés - Elhelyezés - Elektromos csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Üzembehelyezés - Távtartók - Az ajtónyitás irányának megcserélése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2222 060-91
3
HASZNÁLAT
Tisztítás
A felállított készüléket langyos vízzel és semleges
mosószerrel gondosan tisztítsa meg, hogy ezzel
megszüntesse a tipikus új szagot!
Ne használjon dörzsölŒszert, poralakú
terméket, se acél súrolót!
Ez a készülék
jelzésı, ez azt jelenti, hogy alkalmas friss ételek fagyasztására,
fagyott ételek tárolására és jégkockakészítésre.
Kapcsolótábla
N S
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
A. "Gyorsfagyasztás” gomb
B. HŒfokszabályzó kapcsoló
C. Mıködési jelzŒlámpa
D. "Gyorsfagyasztás" mıködési jelzŒlámpa
E. VészjelzŒ lámpa
Üzembehelyezés
Gyorsfagyasztás
Kapcsolja be a készüléket az áramkörbe! Az
jelzŒlámpa kigyullad, jelezvén ezzel, hogy a
készülék be lett kapcsolva. Ha ki akarja kapcsolni a
készüléket, forgassa el a szabályozógombot a «■»
jelre!
A gyorsfagyasztáshoz fordítsa az N/S gombot (A) az
“S” állásra. A gyorsfagyasztó jelzŒlámpa (D) ekkor
kigyullad.
A hŒmérséklet szabályozása
A vészjelzŒ akkor jelez, amikor a fagyasztó belsŒ
hŒmérséklete a biztonsági szintnél magasabb
értékre emelkedik. Amikor elsŒ alkalommal
üzemelteti a készüléket, vagy amikor épphogy csak
behelyezte az ételeket a fagyasztóba, ez a
jelzŒlámpa mindaddig égve marad, míg a
hŒmérséklet le nem száll egy olyan értékre, mely a
tökéletes tartósítást biztosítani tudja.
A készülékben egy termosztát szabályozza
automatikusan a hŒfokot. A termosztát kapcsolóján
feltüntetett magasabb számértéknek alacsonyabb
hŒfok felel meg.
Vagyis minél magasabb számra állítja a kapcsolót,
annál alacsonyabb lesz a belsŒ hŒmérséklet.
A megfelelŒ hŒmérsékletet az alábbi körülmények
alapján kell megválasztani:
- szobahŒmérséklet értéke
- ajtónyitogatás gyakorisága
- a tárolt élelmiszer mennyisége
- a készülék elhelyezése
Rendszerint a közepes érték a megfelelŒ.
Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, forgassa el a
szabályozógombot a «n» jelre!
4
VészjelzŒ lámpa (E)
Friss ételek fagyasztása
Állítsa a gombot "gyorsfagyasztás" helyzetbe.
Ajánlatos legalább 3 órát várni a friss étel
behelyezésével.
Ha a fagyasztó már mıködik, állítsa be a
gyorsfagyasztásra legalább 24 órával az étel
behelyezése elŒtt. A fagyasztandó étel
mennyiségétŒl függŒen ez az idŒtartam változhat.
Gyorsfagyasztás alatt a kompresszor folyamatosan,
maximális teljesítménnyel mıködik. Hagyja a gombot
az étel fagyasztását követŒ 24 órán át
"gyorsfagyasztás" helyzetben, majd ezután ismét
állítsa vissza a normál (N) állásra.
A fagyasztó kapacitása 22 kg, ez a 24 óra alatt
fagyasztható étel mennyiségét adja meg. A
fagyasztandó adagokat a két felsŒ rekeszben
helyezze el. A fagyasztási idŒ elteltével az adagokat
ossza el a hıtŒben.
Figyelem
Az étel véletlenszerı - például áramkimaradásnak
betudható - felengedése esetén, ha az
áramkimaradás idŒtartama a mıszaki adatok
táblázatának "felengedési idŒ" alatt feltüntetett
értékétŒl jelentŒsen eltér, a felengedett ételt minél
elŒbb el kell fogyasztani vagy azonnal megfŒzni és
(miután kihılt) újra lefagyasztani.
Mélyhıtött étel tárolása
Mıködésbe helyezéskor vagy ha hosszabb ideig
nem használta a készüléket, mıködtesse azt
legalább két órán keresztül a legalacsonyabb
hŒmérsékleten ("gyorsfagyasztás"), mielŒtt betenné
a fagyott ételt, majd pedig állítsa a hŒfokszabályozó
gombot a normál mıködési állásra.
Kiolvasztás
A fagyasztott- illetve mélyhıtött ételeket felhasználás
elŒtt ki kell olvasztani a hıtŒszekrény részben (hús,
szárnyasok, hal), illetve szobahŒmérsékleten
(valamennyi egyéb élelmiszer), a rendelkezésre álló
idŒ függvényében. A kisebb adagokat közvetlenül is
elkezdheti fŒzni; természetesen ebben az esetben a
fŒzési idŒ hosszabb lesz.
Jégkocka készítés
Ez a készülék jégkészítéshez szükséges mıanyag
tartályokkal van ellátva, melyek a mindennapos
szükséglet kielégítésére elégségesek.
Töltse meg a tartályokat 3/4 részig vízzel és
helyezze be a fagyasztóba! Ha az Ön által használt
víz sok ásványi sót tartalmazna (fŒképp mészkövet),
azt tanácsoljuk, hogy használjon szénsavmentes és
alacsony ásványi só tartalmú kristályvizet!
A jégkocka tartók kivételéhez elegendŒ azok enyhe
csavarása (mozgatása). Soha ne használjon
fémtárgyat a tartók eltávolítására!
5
TANÁCSOK
Fagyasztási tanácsok
•
a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek
maximális mennyiségét az "adattábla" tünteti fel
•
a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez
idŒ alatt nem ajánlatos egyéb fagyasztani való
élelmiszert betenni
•
csak kiváló minŒségı, friss és tökéletesen
megtiszított élelmiszert fagyasszon le
•
ossza kisebb adagokra a fagyasztandó
élelmiszert, így az gyorsabban lefagy és csak a
szükséges mennyiséget kell kiolvasztania
•
csomagolja az élelmiszereket alufóliába vagy
polietilénfóliába úgy, hogy az tökéletesen zárjon
•
ne helyezze a fagyasztandó termékeket a már
lefagyasztottakra, mert azok hŒmérsékletét
megemeli
•
vegye figyelembe, hogy a sovány élelmiszerek a
zsíros ételeknél jobban és hosszabb ideig
tárolhatók és a só csökkenti a tárolhatósági idŒt
•
ha a fagyasztó rekeszbŒl éppen kivett, vízbŒl
készült fagylaltot fogyaszt, az égési sérüléseket
okozhat a bŒrön
•
ajánlatos az egyes csomagokon feltüntetni a
lefagyasztás dátumát, így könnyen ellenŒrizheti a
tárolás idŒtartamát
•
a belsŒ ajtón vagy a jegyzékben (ha a tartozékok
között van) húsfajták és néhány élelmiszer van
feltüntetve, valamint az, hogy a lefagyasztástól
számítva mennyi ideig (hónapokban feltüntetve)
ajánlatos azokat tárolni
•
soha ne tegyen a fagyasztó részbe szénsavas
italokat (üdítŒket, stb.), mert azok
felrobbanhatnak.
6
Tanácsok fagyasztott étel
tárolásához
Vásárláskor ellenŒrizze a mélyhıtött ételek
szavatossági idejét és tartsa be azt.
•
Ne nyissa túl gyakran a rekesz ajtaját és ne
hagyja a szükségesnél tovább nyitva.
•
EllenŒrizze, hogy a mélyhıtött ételek
csomagolása hibátlan legyen.
Ha a csomagoláson sérüléseket vagy nedves
foltokat talál, ez azt jelenti, hogy az ételt nem
tárolták megfelelŒen.
•
A mélyhıtött ételeket beszerzését hagyja a
vásárlás végére.
Mélyhıtött ételek vásárlásakor szállítsa azokat
hŒszigetelŒ bevásárlótáskában vagy csomagolja
újságpapírba és hazaérkezésekor tegye azonnal
a fagyasztóba.
•
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a mélyhıtött ételeket
az üzletben megfelelŒen tárolták-e. A részben
felengedett mélyhıtött ételeket nem szabad újra
lefagyasztani, hanem 24 órán belül el kell
fogyasztani.
KARBANTARTÁS
Áramtalanítsa a készüléket bármilyen
karbantartási mıvelet megkezdése elŒtt.
Figyelem
A készülék hıtŒegységében szénhidrogént
tartalmaz; ezért a karbantartást és az újratöltést
csakis engedéllyel rendelkezŒ szakember végezheti.
BelsŒ rész tisztítása
A falakat és a járulékos részeket langyos vízzel és
semleges kémhatású mosószerrel mossa le!
Gondosan öblítse le és jól szárítsa ki a készüléket!
A hıtŒt kb. egyszer egy hónapban le kell mosni.
A fagyasztót annak teljes leolvasztásakor tisztítsa ki!
KülsŒ rész tisztítása
A készüléket langyos vízzel és szappannal mossa
le! IdŒnként használjon speciális tisztítószert!
A készülék hátsó részén található kondenzátort
kefével, vagy porszívóval tisztítsa meg a portól!
A por felhalmozódása csökkentheti a készülék
gazdaságos mıködését!
Hosszabb használaton kívüli idŒszak
Amennyiben hosszabb ideig nem használná a
készüléket, áramtalanítsa, ürítse ki, olvassza le és
tisztítsa meg azt, s az ajtaját hagyja kissé nyitva a
használaton kívüli idŒtartamra!
A zúzmara eltávolítása
A fagyasztó kiolvasztása
Amennyiben a zúzmara vastagsága meghaladja a
4mm-t, szükségessé válik annak eltávolítása a
készülékben található mıanyag lapátkával. (Erre a
célra soha ne használjon fémtárgyat, mert azzal a
párologtató tönkremenését kockáztatná!)
E célból nem szükséges a készüléket
áramtalanítani, vagy kiüríteni.
A tökéletes leolvasztáshoz - évente egyszer vagy
kétszer - a következŒket kell betartania:
1. helyezze a hŒfok szabályozót «■» állásra, vagy
áramtalanítsa a készüléket;
2. vegye ki a fagyasztott élelmiszereket, csomagolja
újságpapírba, vagy még jobb, ha hıtŒtáskába,
majd tárolja azokat hıvös helyen;
3. hagyja a fagyasztó ajtaját nyitva és helyezzen a
fagyasztó részbe egy meleg vízzel teli edényt
(egy kartonlapot alátéve), ezzel meggyorsítja a
leolvasztás folyamatát;
4. a zúzmara eltávolítására használja a lapátkát a
fagyasztó alján, annak középsŒ része alá
helyezve, az ábrán látható módon
5. helyezzen a lapát alá egy edényt, a
leolvasztáskor keletkezett víz összegyıjtésére;
6. a fagyasztó oldalait gondosan törölje szárazra
7. helyezze a hŒszabályozót a kívánt értékre, illetve
kapcsolja ismét be a készüléket az áramba!
D068
Fontos!
Ne használjon éles fém eszközöket a jégnek a
párologtatóról való eltávolításához, mert sérüléseket
okozhat rajta.
Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívül más
fém-, vagy mesterséges eszközt a zúzmara
eltávolításához.
A fagyasztott ételek hŒmérsékletének emelkedése a felengedés alatt - jelentŒsen csökkentheti azok
biztonságos eltarthatóságának idŒtartamát.
7
MÙKÖDÉSI ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA
A készülék muködésében bekövetkezŒ problémák
esetén ellenŒrizze a következŒket:
a fallal), és hogy a fagyasztó egységben és a
csövekben nincs-e rezgés.
•
a készülék be van-e kapcsolva az áramba, az
elektromos hálózat fŒkapcsolója nincs-e
lekapcsolva
•
•
a problémát megelŒzŒen nem volt-e áramszünet
•
a hŒfokszabályozó a megfelelŒ helyzetre van-e
állítva.
•
Amennyiben a készülék túl zajosan mıködne,
ellenŒrizze azt is, hogy a készülék oldalfalai nem
kerültek-e érintkezésbe a konyhabútorral (illetve
A minél gyorsabb hibaelhárítás érdekében adja meg
a jótállási jegyen, illetve a készülék belsŒ, bal
oldalának alsó részén elhelyezett adattáblán
található modell- és szériaszámot.
Amennyiben a probléma az elvégzett
ellenŒrzések után is fennáll, kérje a legközelebbi
javítószervíz segítségét!
MÙSZAKI ADATOK
Az Electrolux Lehel Kft igazolja, hogy a minŒség tanúsítása megfelel a 2/1984 (III.10) BkM-IpM együttes
rendeletének.
Modell
EU 7120 C
Bruttó térfogat (l)
206
Nettó térfogat (l)
174
Méretek (Szél* Mag* Mély*, cm)
Hálózati feszültség (V/HZ)
Energiafogyasztás (kWh/24h)
139,5x55x60
220-240/50
0,95
Energiaosztály
B
Fagyasztókapacitás (kg/24h)
22
HŒm. emelkedési idŒ (h)
16
Zajszint (dB/A)
37
Klímaosztály
A mıszaki információk a készülék belsŒ bal oldalán található adattáblán vannak feltüntetve.
8
SN, T
ÜZEMBEHELYEZÉS
Elhelyezés
B
10 mm
A legjobb elhelyezési módot a B.1. ábra illusztrálja
(függŒ elem nélkül).
A
10 mm
Biztosítsa, hogy a levegŒ szabadon, akadálytalanul
áramolhasson a készülék körül! Az optimális
hatásfok fenntartása érdekében a készülék minimális
távolsága - a készülék legmagasabb pontja és egy
függŒ konyhaelem között - legalább 100 mm legyen
(A.1. ábra).
100 mm
A készüléket hŒforrásoktól (radiátorok, bojlerek,
közvetlen napfény, stb.) távol kell elhelyezni.
NP006
A két szabályozható láb segítségével állítsa
vízszintes helyzetbe a készüléket.
Elektromos csatlakoztatás
MielŒtt a készülék csatlakozó dugóját csatlakoztatná
a fali dugaszoló aljzathoz, ellenŒrizze az alábbiakat:
1. a helyi hálózati feszültség megfelel-e a mıszaki
adatokban megadott feszülségértéknek (+/-6%
eltérés megengedhetŒ).
2. a lakásában lévo fogyasztásmérŒ, a biztosítók, a
rendelkezésre álló hálózat és a fali dugaszoló aljzat
kielégítik-e a maximális felvett teljesítmény által
támasztott követelményeket.
A készülék elsŒ érintésvédelmi osztályú, csak
megfelelŒ védŒföldeléssel ellátott fali dugaszoló
aljzatról mıködtethetŒ. A csatlakozó vezeték nem
hosszabbítható meg. Ha rövid, ki kell cserélni egy
hosszabb kábelre vagy a dugaszoló aljzatot kell
áthelyezni.
A meghibásodott készüléket, beleértve a hálózati
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak
szakember/szervíz javíthatja.
A gyártó cég elhárítja a felelŒsséget minden olyan
esetleges balesetért, amely ezen biztonsági
elŒírások be nem tartásából származik.
Ez a készülék az Európai Közös Piac (CEE)
1987.6.2.-án kelt 87/308 sz.
A készülék az alábbi Közös Piaci rendeleteknek
megfelel:
- 73/23/CEE 1973.II.19 (Alacsony
villamosfeszültség) és kiegészitŒ elŒirások.
- 89/336/CEE 1989.V.3 (Elektromágneses
kompatibilitás) és kiegészitŒ elŒirások.
9
Hátsó távtartók
A tájyékoztató anyag tasakában 2 db. távtartó is van
mellékelve, melyeket a hátulsó felsŒ sarkokra kell
szerelni.
Lazítsa meg a csavarokat, illessze a távtartókat a
csavar alá és húzza meg ismét a csavarokat.
Ajtónyitás irányának
megcserélése
D594
MielŒtt a szereléshez hozzákezdene, áramtalanítsa
a készüléket.
Az ajtónyitás irányát az alábbi módon lehet
megcserélni:
1. Szerelje le az alsó (1) csapot és a (2) lábat.
G
2. Csavarja le a baloldali (3) támasztó lábat és
tegye át az ellenkezŒ oldalra.
3. Emelje le az ajtót a (G) csapról, csavarja ki ezt a
csapot és szerelje át az ellenkezŒ oldalra.
4. Vegye ki a furatdugókat, és tegye át az ellenkezŒ
oldalra.
5. Szerelje vissza az ajtót
6. Szerelje vissza az alsó (1) pántot és a (2)
támasztó lábat az ellenkezŒ oldalra.
3
7. Szerelje le a fogantyút és tegye át az ellenkezŒ
oldalra. Fedje be a csavarok furatait a dugókkal.
1
2
Figyelem!
D715 PIED/M
Miután megcserélte az ajtó nyitásirányát, ellenŒrizze,
hogy a csavarok jól meg vannak-e húzva és hogy a
tömítŒ mágneses profil jól tapad-e a szekrényhez.
Ha a szobahŒmérséklet alacsony (pl. télen),
elŒfordulhat, hogy mágnesprofil nem fekszik fel
tökéletesen az ajtókeretre. Ez esetben vagy
megvárja, hogy a tömítŒprofil magától hozzáidomul a
szekrényhez, vagy pedig egy hajszárítóval óvatosan
felmelegíti a tömítést, elŒsegítve ily módon annak
gyorsabb illeszkedését.
PR228
10
ZALECENIA WST¢PNE
Przed uruchomieniem urzàdzenia nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi, która powinna zostaç
zachowana przez ca∏y czas u˝ytkowania. W wypadku sprzeda˝y urzàdzenia instrukcj´ nale˝y przekazaç
nowemu u˝ytkownikowi, aby móg∏ zapoznaç si´ z zasadami bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego
sprz´tu.
JeÊli urzàdzenie wyposa˝one w drzwi magnetyczne ma zastàpiç stary sprz´t z drzwiami lub wiekiem
spr´˝ynowym (zatrzask), nale˝y rozmontowaç zatrzask przed wyrzuceniem sprz´tu. W przeciwnym razie
móg∏by on stanowiç zagro˝enie dla dzieci.
Przed zainstalowaniem i rozpocz´ciem u˝ytkowania nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z ni˝ej podanymi
zaleceniami, majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa.
Ogólne zasady
bezpieczeƒstwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno pozwalaç dzieciom na manipulowanie
elementami sterujàcymi ani bawienie si´
urzàdzeniem.
Niebezpieczna jest zmiana parametrów
technicznych lub jakiekolwiek modyfikacje
urzàdzenia.
Przed przystàpieniem do czyszczenia i
konserwacji urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç z
zasilania.
Urzàdzenie jest ci´˝kie i nale˝y przemieszczaç je
ostro˝nie.
Nie nale˝y jeÊç lodów wyj´tych bezpoÊrednio z
zamra˝arki, gdy˝ grozi to odmro˝eniami.
Nale˝y uwa˝aç, aby podczas przemieszczania
urzàdzenia nie uszkodziç spr´˝arki i uk∏adu
ch∏odniczego i w konsekwencji nie spowodowaç
wycieku.
Urzàdzenie nie mo˝e znajdowaç si´ w
bezpoÊrednim sàsiedztwie kaloryferów i kuchenki
gazowej.
Urzàdzenie nie powinno byç przez d∏u˝szy czas
nara˝one na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni
s∏onecznych.
Musi byç zapewniony odpowiedni przep∏yw
powietrza w tylnej cz´Êci urzàdzenia i nie wolno
dopuÊciç do jakiegokolwiek uszkodzenia uk∏adu
ch∏odzàcego.
Dotyczy wy∏àcznie zamra˝arek (z wyjàtkiem
modeli do zabudowy): najlepsza lokalizacja to
piwnica lub posadzka.
W zamra˝arce nie wolno u˝ywaç innych
urzàdzeƒ elektrycznych (np. maszynki do lodów)
bez uprzedniej akceptacji producenta.
Serwis / Naprawy
•
•
•
•
•
Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç
wykonywane tylko przez uprawnionego
elektromontera.
Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane
wy∏àcznie przez autoryzowane placówki, a do
napraw u˝ywa si´ tylko oryginalnych cz´Êci
zamiennych.
Pod ˝adnym pozorem nie wolno samodzielnie
naprawiaç urzàdzenia.
Naprawy przeprowadzone przez osoby
nieuprawnione mogà spowodowaç jeszcze
powa˝niejsze uszkodzenia. W wypadku
niesprawnego dzia∏ania urzàdzenia nale˝y
zwróciç si´ do autoryzowanej placówki
serwisowej i zawsze ˝àdaç oryginalnych cz´Êci
zamiennych.
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory:
konserwacja i uzupe∏nianie muszà byç
przeprowadzone przez personel autoryzowanych
zak∏adów serwisowych.
U˝ytkowanie
•
•
•
Domowy sprz´t ch∏odniczy przeznaczony jest
wy∏àcznie do przechowywania produktów
˝ywnoÊciowych.
Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze
otoczenia +18°C – +43°C (klasa T); +18°C –
+38°C (klasa ST); +16°C – +32°C (klasa N);
+10°C – +32°C (klasa SN). Klasa urzàdzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Uwaga: je˝eli temperatura otoczenia nie mieÊci
si´ w podanych zakresach, nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
JeÊli temperatura spada poni˝ej poziomu
minimalnego, temperatura mro˝enia w zamra˝arce
nie mo˝e byç zapewniona. Nale˝y jak najszybciej
skonsumowaç przechowywanà ˝ywnoÊç.
Wydrukowano na papierze z odzysku
11
•
•
•
•
Raz rozmro˝one produkty nie powinny byç
ponownie zamra˝ane.
Przechowywanie i zamra˝anie produktów
˝ywnoÊciowych powinno odbywaç si´ zgodnie ze
wskazówkami podanymi przez producenta.
We wn´trzu urzàdzenia ch∏odniczego przebiegajà
kana∏y z czynnikiem ch∏odzàcym. Przek∏ucie ich
mo˝e spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie
urzàdzenia i zepsucie si´ produktów
˝ywnoÊciowych. Szron mo˝na usunàç specjalnà
∏opatkà wchodzàcà w sk∏ad wyposa˝enia.
Pod ˝adnym pozorem nie wolno odrywaç
powsta∏ego lodu, który mo˝e zostaç usuni´ty
tylko podczas rozmra˝ania, zgodnie z ni˝ej
podanymi instrukcjami.
Do zamra˝arki nie nale˝y wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi i musujàcymi, gdy˝ mogà
one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie.
Nie nale˝y u˝ywaç ˝adnych urzàdzeƒ ani
sztucznych Êrodków przyspieszajàcych proces
rozmra˝ania, oprócz sposobów zalecanych przez
producenta.
Czyszczàc urzàdzenie nie wolno u˝ywaç
przedmiotów metalowych, poniewa˝ mogà one
spowodowaç jego uszkodzenie.
Instalacja
•
Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i
spr´˝arka, znajdujàce si´ w tylnej cz´Êci
urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi
byç wi´c zapewniona minimalna wentylacja,
zgodnie z odnoÊnym rysunkiem.
Uwaga: nale˝y usunàç elementy utrudniajàce
wentylacj´.
•
Nale˝y uwa˝aç, aby urzàdzenie nie sta∏o na
przewodzie zasilajàcym.
•
Wa˝ne: W razie uszkodzenia przewodu
zasilajàcego nale˝y zastàpiç go specjalnym
przewodem lub zespo∏em przy∏àczeniowym
dost´pnym u producenta lub w punkcie
serwisowym.
W wyniku ewentualnego transportu w pozycji
poziomej, znajdujàcy si´ w spr´˝arce olej mo˝e
dostaç si´ do uk∏adu ch∏odzàcego. Przed
pod∏àczeniem urzàdzenia do sieci elektrycznej
nale˝y wi´c poczekaç przynajmniej dwie godziny,
aby olej sp∏ynà∏ ponownie do spr´˝arki.
•
Poniewa˝ cz´Êci robocze urzàdzenia nagrzewajà
si´ podczas jego pracy, nale˝y pami´taç o
zapewnieniu swobodnego dop∏ywu powietrza,
zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi.
Niewystarczajàcy przep∏yw powietrza mo˝e
spowodowaç uszkodzenie nagrzewajàcych si´
elementów oraz zepsucie produktów
˝ywnoÊciowych.
•
Wszystkie elementy nagrzewajàce si´ powinny
byç zabezpieczone przed dotykiem. Nale˝y
staraç si´ tak ustawiç zamra˝ark´, aby jej tylna
cz´Êç by∏a zwrócona do Êciany.
Ochrona Êrodowiska
Urzàdzenie to nie zawiera gazów szkodliwych dla
warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk∏adu
ch∏odzàcego jak materia∏ów izolacyjnych.
Urzàdzenia nie mo˝na usuwaç razem z innymi
odpadami miejskimi. Nie wolno niszczyç uk∏adu
ch∏odzàcego, zw∏aszcza w pobli˝u wymiennika
ciep∏a. Informacji na temat w∏aÊciwych sk∏adowisk
udzielajà w∏adze lokalne. Zastosowane w tym
urzàdzeniu materia∏y ze znakiem
nadajà si´ do
ponownego wykorzystania.
SPIS TREÂCI
Zalecenia wst´pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
U˝ytkowanie - Czyszczenie wn´trza nowego urzàdzenia – Panel sterujàcy – Uruchomienie – . . . . . . . . . .
Regulacja temperatury – Szybkie zamra˝anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
U˝ytkowanie - Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
U˝ytkowanie - Przechowywanie mro˝onek – Rozmra˝anie – Przygotowanie kostek lodu . . . . . . . . . . . . .12
Zalecenia - Zalecenia dotyczàce zamra˝ania - Zalecenia dotyczàce przechowywania mro˝onek . . . . . . .15
Konserwacja - Czyszczenie obudowy – Czyszczenie wn´trza – Przerwy w u˝ytkowaniu – Rozmra˝anie . .16
Konserwacja / Serwis / Naprawy i cz´Êci zamienne – Instalacja – Ustawienie – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod∏àczenie do sieci elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Instalacja - Tylne elementy dystansowe – Zmiana kierunku otwierania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
12
U˚YTKOWANIE
Czyszczenie wn´trza nowego
urzàdzenia
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania nowej zamra˝arki
nale˝y umyç starannie jej wn´trze letnià wodà z
∏agodnym detergentem, w celu usuni´cia zapachu
typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a
nast´pnie dok∏adnie osuszyç mi´kkà szmatkà.
Nie nale˝y u˝ywaç Êrodków szorujàcych,
mogàcych uszkodziç powierzchni´
urzàdzenia.
Zamra˝arka oznaczona jest symbolem
, oznaczajàcym, ˝e urzàdzenie jest przeznaczone do
zamra˝ania Êwie˝ej ˝ywnoÊci, przechowywania mro˝onek i produkcji lodu.
Panel sterujàcy
N S
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
A. Pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania
B. Pokr´t∏o termostatu
C. Lampka kontrolna zasilania
D. Lampka kontrolna szybkiego zamra˝ania
E. Lampka awaryjna temperatury
Uruchomienie
Pod∏àczyç wtyczk´ do gniazdka. Lampka kontrolna
zasilania zapali si´ sygnalizujàc dop∏yw pràdu.
˚eby wy∏àczyç zamra˝ark´, ustawiç pokr´t∏o
termostatu w pozycji «■».
Regulacja temperatury
Szybkie zamra˝anie
Regulacja temperatury odbywa si´ automatycznie.
Przestawienie pokr´t∏a termostatu na ni˝szà wartoÊç
powoduje wzrost temperatury wewn´trznej.
Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr´t∏a
na wy˝szà wartoÊç.
W∏aÊciwy wybór temperatury uzale˝niony jest od
nast´pujàcych czynników:
- temperatury otoczenia
- cz´stotliwoÊci otwierania drzwi
- iloÊci przechowywanej ˝ywnoÊci
- lokalizacji urzàdzenia.
Ustawienie temperatury w pozycji poÊredniej jest
zalecane przy normalnym u˝ywaniu zamra˝arki.
W celu wy∏àczenia zamra˝arki pokr´t∏o termostatu
nale˝y ustawiç w pozycji «■».
W celu w∏àczenia szybkiego zamra˝ania nale˝y
ustawiç pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania (A) w pozycji
"S". Zapali si´ lampka kontrolna szybkiego
zamra˝ania (D).
Lampka awaryjna temperatury (E)
Lampka awaryjna temperatury zapala si´
automatycznie, gdy temperatura w zamra˝arce
przekracza wartoÊç wymaganà dla przechowywania
produktów ˝ywnoÊciowych.
Lampka pozostanie zapalona przez pewien czas po
w∏àczeniu zamra˝arki.
Lampka b´dzie si´ Êwieciç a˝ do osiàgni´cia
temperatury wymaganej dla przechowywania
zamro˝onej ˝ywnoÊci.
13
Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci
Przygotowanie kostek lodu
Ustawiç zamra˝ark´ na szybkie zamra˝anie.
Poczekaç co najmniej 3 godziny przed w∏o˝eniem
Êwie˝ych produktów, jeÊli urzàdzenie zosta∏o
niedawno w∏àczone. JeÊli zamra˝arka pracowa∏a na
wczeÊniej przez d∏u˝szy czas, ustawiç pokr´t∏o
szybkiego zamra˝ania w pozycji "S" co najmniej 24
godziny przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci. Przestrzeganie
tej zasady zapewni optymalne dzia∏anie urzàdzenia.
Czas oczekiwania mo˝na skróciç, w zale˝noÊci od
iloÊci produktów. W czasie szybkiego zamra˝ania
spr´˝arka pracuje bez przerwy, wykorzystujàc
maksimum mocy ch∏odzenia. Nale˝y pozostawiç
pokr´t∏o w pozycji "S" jeszcze przez 24 godziny po
wprowadzeniu ˝ywnoÊci, nast´pnie ustawiç je
ponownie w pozycji "N". Nale˝y braç pod uwag´
zdolnoÊç zamra˝ania Paƒstwa urzàdzenia, tj.
maksymalnà iloÊç produktów, które mo˝na zamroziç
w ciàgu 24 godzin. ZdolnoÊç zamra˝ania tego
urzàdzenia to 22 kg. Zaleca si´ rozmieÊciç ˝ywnoÊç
w dwóch górnych pojemnikach.
W sk∏ad wyposa˝enia zamra˝arki wchodzi pojemnik
na pó∏ce ch∏odzàcej, wyjmujàc szuflad´ na lód w
kostkach. Nale˝y wype∏niç go wodà i umieÊciç pod
komorà szybkiego zamra˝ania (zob. diagram). JeÊli
Paƒstwa woda jest bogata w sk∏adniki mineralne
(zw∏aszcza w wapƒ), zaleca si´ u˝ywaç do produkcji
lodu niegazowanej wody mineralnej.
Kostki lodu mo˝na wyjàç z pojemnika lekko go
skr´cajàc.
UmieÊciç ˝ywnoÊç przeznaczonà do zamro˝enia w
górnych pojemnikach. Po up∏ywie czasu zamra˝ania,
rozmieÊciç mro˝onki w szufladach, zwalniajàc
miejsce dla nast´pnych partii ˝ywnoÊci do
zamro˝enia.
Wa˝ne
W
razie
przypadkowego
rozmro˝enia,
spowodowanego np. brakiem energii elektrycznej,
trwajàcego d∏u˝ej ni˝ czas podany w parametrach
technicznych (poz.: zdolnoÊç utrzymywania
temperatury), rozmro˝ona ˝ywnoÊç musi zostaç
szybko spo˝yta lub natychmiast ugotowana i po
ostudzeniu ponownie zamro˝ona.
Przechowywanie mro˝onek
Przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci do zamra˝arki w nowym
urzàdzeniu, lub po d∏u˝szej przerwie w jego pracy,
nale˝y uruchomiç urzàdzenie ustawiajàc pokr´t∏o
szybkiego zamra˝ania w pozycji najwy˝szego
mro˝enia. Po up∏ywie przynajmniej 2 godz. ustawiç
w normalnym po∏o˝eniu. Nie jest to konieczne je˝eli
urzàdzenie pracowa∏o ju˝ od d∏u˝szego czasu.
Rozmra˝anie
Mro˝onki lub zamro˝one produkty ˝ywnoÊciowe
przed spo˝yciem muszà zostaç rozmr o˝one w
ch∏odziarce (mi´so, dr ób, ryby itd.) lub w
temperaturze pokojowej (wszystkie inne rodzaje
˝ywnoÊci), w zale˝noÊci od czasu, jakim
dysponujemy.
Niewielkie porcje ˝ywnoÊci mo˝na gotowaç równie˝
bezpoÊrednio po wyj´ciu ich z zamra˝arki, tj. bez
uprzedniego rozmra˝ania. W tym wypadku czas
gotowania b´dzie d∏u˝szy.
14
ZALECENIA
Zalecenia dotyczàce zamra˝ania.
•
Podlegajàce zamro˝eniu produkty muszà byç
doskona∏ej jakoÊci, Êwie˝e i czyste.
•
Ka˝da mro˝onka powinna znajdowaç si´ w
opakowaniu zawierajàcym iloÊç ˝ywnoÊci
dostosowanà do potrzeb konsumpcji,
przeznaczonà do spo˝ycia bez dzielenia na
mniejsze porcje.
•
Niewielkie opakowanie zapewnia szybsze i
bardziej gruntowne mro˝enie.
•
Nie nale˝y zapominaç, ˝e po rozmro˝eniu
˝ywnoÊç szybko si´ psuje.
•
˚ywnoÊç o niskiej zawartoÊci t∏uszczu
przechowuje si´ lepiej i d∏u˝ej i lepiej ni˝ o
wysokiej zawartoÊci t∏uszczu; sól skraca okres
przechowywania produktów.
•
˚ywnoÊç przeznaczonà do zamro˝enia nale˝y
umieÊciç w szczelnych pojemnikach specjalnie
do tego przeznaczonych.
•
Nale˝y zamknàç pojemniki lub worki szczelnie,
nie dopuszczajàc, by zosta∏o w nich powietrze.
•
Do zamra˝arki nie wolno wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi, gdy˝ mogà one
eksplodowaç.
•
Nie umieszczaç w zamra˝arce ciep∏ej ˝ywnoÊci
czy p∏ynów.
•
Nigdy nie wype∏niaç ca∏kowicie worków foliowych
lub zamykanych pojemników.
•
Nie nale˝y spo˝ywaç lodu bezpoÊrednio po
wyj´ciu z zamra˝arki, gdy˝ mo˝e to spowodowaç
odmro˝enia skóry.
•
Zaleca si´ opatrzyç ka˝dy produkt datà
zamro˝enia. U∏atwi to kontrol´ okresu
przechowywania.
•
Nie otwieraç drzwi zamra˝arki ani nie wk∏adaç
kolejnych produktów ˝ywnoÊciowych w trakcie
szybkiego zamra˝ania.
Zalecenia dotyczàce
przechowywania mro˝onek
Aby w optymalny sposób wykorzystaç przestrzeƒ,
nale˝y:
• Sprawdzaç zawsze dat´ pr odukcji na
opakowaniu kupowanego artyku∏u i nie
przekraczaç daty wa˝noÊci podanej przez
producenta.
• Nie otwieraç zbyt cz´sto drzwi zamra˝arki i
pozostawiaç je otwarte mo˝liwie najkr ócej.
Niepotrzebny wzrost temperatury skróci znacznie
czas przechowywania mro˝onek.
• Upewniç si´, ˝e ka˝de opakowanie z mro˝onkà
jest nienaruszone. W przeciwnym razie ˝ywnoÊç
mo˝e byç zepsuta.
•
JeÊli opakowanie jest nap´cznia∏e lub
zawilgocone, oznacza to, ˝e produkt nie by∏
w∏aÊciwie przechowywany i móg∏ straciç
oryginalnà jakoÊç.
•
Zakupione mro˝onki powinny byç przenoszone,
w
miar´
mo˝liwoÊci,
w
torbach
termoizolacyjnych. W ka˝dym wypadku zaleca
si´ kupowaç mro˝onki pod koniec d∏u˝szych
zakupów. Zawinàç mro˝onki w papier i umieÊciç
w zamra˝arce zaraz po powrocie do domu.
W chwili zakupu sprawdziç uwa˝nie nabywane
mr o˝onki. Nie wolno ponownie zamra˝aç
˝adnego produktu cz´Êciowo zamro˝onego. Taki
pr odukt nadaje si´ do spo˝ycia w ciàgu 24
godzin od chwili zakupu.
•
15
KONSERWACJA
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie przed
rozpocz´ciem jakichkolwiek czynnoÊci
konserwacyjnych.
Uwaga:
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory: konserwacja
i uzupe∏nianie musi byç przeprowadzone przez
personel autoryzowanych zak∏adów serwisowych.
Czyszczenie wn´trza urzàdzenia
W ˝adnym wypadku nie u˝ywaç metalowych
przedmiotów do czyszczenia urzàdzenia. Mog∏oby to
spowodowaç jego uszkodzenie. Komor´ i akcesoria
zamra˝arki nale˝y, po uprzednim rozmro˝eniu, myç
ciep∏à wodà z dodatkiem oczyszczonej sody, a
nast´pnie starannie op∏ukaç i osuszyç.
Rozmra˝anie
Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4 mm.
gruboÊci, nale˝y usuwaç jà specjalnà plastikowà
∏opatkà, wchodzàcà w sk∏ad wyposa˝enia
urzàdzenia.
Podczas wykonywania tej czynnoÊci nie ma potrzeby
wy∏àczaç dop∏ywu pràdu ani wyjmowaç
przechowywanych produktów. Gdy warstwa szronu
przekracza 4 mm, nale˝y przystàpiç do ca∏kowitego
rozmro˝enia urzàdzenia. Zaleca si´ przeprowadzaç
poni˝sze czynnoÊci w czasie, gdy nie przechowuje
si´ w zamra˝arce du˝ych iloÊci mro˝onek. Ca∏kowite
rozmro˝enie wymaga nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Nale˝y wyjàç wszystkie przechowywane
produkty, owinàç w kilka gazet i umieÊciç w
ch∏odnym miejscu.
2. Wy∏àczyç urzàdzenie z sieci, a pokr´t∏o
termostatu ustawiç w pozycji «■».
3. Pozostawiç otwarte drzwi
4. Zgodnie z rysunkiem umieÊciç plastikowà ∏opatk´
pod otworem w dolnej kraw´dzi, podstawiç
naczynie do zbierania sp∏ywajàcej wody.
5. Ustawiç naczynie w sposób umo˝liwiajàcy
zbieranie wody powsta∏ej w czasie rozmra˝ania.
Osuszyç ostro˝nie wszystkie powierzchnie
zamra˝arki.
6. ¸opatk´ nale˝y zachowaç w celu ponownego
u˝ycia
7. Ponownie pod∏àczyç urzàdzenie do sieci. Po
dwóch godzinach w∏o˝yç wyj´te przedtem
produkty.
Uwaga
Nigdy nie nale˝y u˝ywaç metalowej ∏opatki do
zeskrobywania szronu, gdy˝ grozi to jego
uszkodzeniem. Nie u˝ywaç w celu przyspieszenia
procesu
rozmra˝ania
innych
urzàdzeƒ
mechanicznych i sztucznych Êrodków, ni˝ te
zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamro˝onych produktów,
majàcy miejsce podczas operacji rozmra˝ania, mo˝e
skróciç ich przewidywany okres przechowywania.
16
Czyszczenie obudowy
Obudow´ urzàdzenia nale˝y myç ciep∏à wodà z
detergentem : Okresowo stosowaç Êrodki polerujàce,
zapewniajàc urzàdzeniu po∏ysk.
Raz lub dwa razy w roku nale˝y odkurzyç przy
pomocy szczotki lub odkurzacza skraplacz (czarny
ruszt) i spr´˝ark´ w tylnej cz´Êci zamra˝arki.
Regularne usuwanie kurzu zapewnia bezawaryjnà
prac´ urzàdzenia i oszcz´dne zu˝ycie energii
elektrycznej.
Przerwy w u˝ytkowaniu
Je˝eli urzàdzenie nie b´dzie u˝ytkowane przez
d∏u˝szy okres czasu, nale˝y wy∏àczyç je z sieci,
opró˝niç, wyczyÊciç i pozostawiç otwarte drzwi, aby
zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
D068
SERWIS / NAPRAWY
•
•
•
•
Zanim zadzwonià Paƒstwo do autoryzowanego
punktu napraw wzywajàc pomoc technicznà,
zaleca si´ sprawdziç czy:
urzàdzenie jest pod∏àczone do sieci zasilajàcej,
obwód zasilania elektrycznego jest pod
napi´ciem (np. przez pod∏àczenie innego
urzàdzenia)
pokr´t∏o termostatu znajduje si´ we w∏aÊciwej
pozycji.
Je˝eli urzàdzenie pracuje zbyt g∏oÊno, nale˝y
sprawdziç, czy jego Êcianki nie stykajà si´ z
meblami, wzmacniajàc lub przekazujàc drgania.
•
Je˝eli – po przepr owadzeniu powy˝szych
czynnoÊci sprawdzajàcych – urzàdzenie w
dalszym ciàgu nie pracuje prawid∏owo, nale˝y
zwróciç si´ do najbli˝szego autoryzowanego
punktu napraw.
Przy zg∏oszeniu nale˝y podaç model i numer
seryjny urzàdzenia, znajdujàcy si´ na tabliczce
znamionowej.
PARAMETRY TECHNICZNE
Model
EU 7120 C
PojemnoÊç brutto (l)
206
PojemnoÊç netto (l)
174
Wymiary (szer.*wys.*g∏´b.* cm.)
Napi´cie (V/HZ)
Zu˝ycie energii (kWh/24h)
139,5x55x60
220-240/50
0,95
Klasa efektywnoÊci energetycznej
B
ZdolnoÊç zamra˝ania (kg/24h)
22
ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h)
16
Poziom ha∏asu (dB/A)
37
Klasa klimatyczna
SN, T
Informacje techniczne znajdujà si´ na tabliczce znamionowej umieszczonej w urzàdzeniu po lewej stronie.
17
INSTALACJA
Uwaga:
Urzàdzenie musi byç uziemione.
Z tego wzgl´du wtyczka przewodu zasilajàcego
zawiera specjalny styk ochronny (uziemienie).
Je˝eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak
uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod∏àczone
przez uprawnionego elektromontera do odzielnej
instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami bezpieczeƒstwa.
W wypadku nieprzestrzegania powy˝szych
przepisów bezpieczeƒstwa, producent uchyla si´ od
wszelkiej odpowiedzialnoÊci za powsta∏e szkody.
Urzàdzenie spe∏nia wymagania normy EWG nr
87/308 z 2.06.87 r. w zakresie zak∏óceƒ RTV.
Urzàdzenie
to
spe∏nia
wymagania
nast´pujàcych wytycznych EWG:
– 73/23 EEC 19.02.73 (niskie napi´cie) i póêniejsze
zmiany
– 8 9 / 3 3 6 E E C 03.05.89 (kompatybilnoÊç
elektromagnetyczna) i póêniejsze zmiany
Pod∏àczenie do sieci elektrycznej
Przed pod∏àczeniem urzàdzenia nale˝y upewniç si´,
czy napi´cie i nat´˝enie podane na tabliczce
znamionowej sà zgodne z parametrami instalacji
elektrycznej w miejscu eksploatacji. Dopuszcza si´
+/-6% odchylenia od normy.
18
A
B
10 mm
10 mm
Urzàdzenie powinno zostaç zainstalowane z dala od
takich êróde∏ ciep∏a jak kaloryfery, grzejniki wody czy
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
Nale˝y uwa˝aç, aby zapewniony by∏ swobodny
przep∏yw powietrza z ty∏u, na dole i w górnej cz´Êci
urzàdzenia.
JeÊli urzàdzenie stoi pod szafkà wiszàcà, odleg∏oÊç
pomi´dzy dolnà kraw´dzià szafki i górnà kraw´dzià
zamra˝arki powinna wynosiç min. 100 mm. (por.
rys.A). Tym niemniej idealne ustawienie wymaga∏oby
zachowania wolnej przestrzeni nad zamra˝arkà
(por.B). Zamra˝arka mo˝e ÊciÊle przylegaç do
pozosta∏ych mebli, pod warunkiem, ˝e zapewniony
zostanie swobodny przep∏yw powietrza z ty∏u i nad
nià.
Regulacja nó˝ek urzàdzenia umo˝liwia jego
dok∏adne wypoziomowanie.
100 mm
Ustawienie
NP006
Tylne elementy dystansowe
W opakowaniu zawierajàcym dokumentacj´
urzàdzenia, znajdà Paƒstwo dwa elementy
dystansowe, przeznaczone do zamontowania w
dwóch górnych rogach tylnej Êciany zamra˝arki.
W tym celu nale˝y odkr´ciç Êruby, wprowadziç pod
nie element dystansowy i ponownie Êruby te
dokr´ciç.
Zmiana kierunku otwierania
drzwi
D594
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie z sieci elektrycznej.
Zmiana kierunku otwierania drzwi wymaga
nast´pujàcych czynnoÊci:
G
1. Wyjàç dolny zawias (1) i nó˝k´ (2);
2. Odkr´ciç przednià lewà nó˝k´ (3) i przykr´ciç jà
po przeciwnej stronie;
3. Zdjàç drzwi ze sworznia (G), odkr´ciç sworzeƒ
(G) i zamocowaç odpowiednio po przeciwnej
stronie;
4. Odkr´ciç dwie Êruby maskujàce otwory do
przykr´cenia zawiasu po lewej stronie;
3
5. Ponownie zamocowaç drzwi;
1
6. Zamocowaç po lewej stronie dolny zawias (1) i
nó˝k´ (2);
7. Zdemontowaç uchwyt i zamocowaç go po
przeciwnej stronie. Pozosta∏e po uchwycie otwory
zaÊlepiç przy pomocy zaÊlepek znajdujàcych si´
w pakiecie z dokumentacjà.
2
D715 PIED/M
Uwaga:
Po prze∏o˝eniu drzwi nale˝y sprawdziç, czy
wszystkie Êruby sà nale˝ycie dokr´cone i czy
uszczelka w∏aÊciwie przylega do szafki.
Je˝eli temperatura otoczenia jest niska (np. zimà) i
uszczelka przylega niedok∏adnie, mo˝na poczekaç
na jej powrót do naturalnego stanu lub przyspieszyç
ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy tego odcinek
zwyk∏à suszarkà do w∏osów.
PR228
19
DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
Je velmi dÛleÏité, aby tento návod na pouÏí stále doprovázel spotfifie
ebiã a slouÏil jako zdroj informací o jeho
obsluze. V pfifiíípadû prodeje, pfifie
evodu spotfifie
ebiãe na nového vlastníka nebo i v pfifiíípadû stûhování se ujistûte, Ïe
návod byl pfifiiiloÏen ke spotfifie
ebiãi, aby se nov˘ vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a dÛleÏit˘mi
upozornûními.
U tohoto typu spotfifie
ebiãe nahradilo magnetické uzavírání dvefifiíí pÛvodní, které u star‰ích typÛ chladniãek mûlo
na dvefifiíích západku. Pfifie
ed vyskládkováním va‰í vyfifia
azené chladniãky se postarejte, aby západka na jejím
zavírání byla nepouÏitelná. Zabráníte tím, aby se ze spotfifie
ebiãe stala smrtelná past pro dûti.
Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu bezpeãnosti. Peãlivû si je pfifie
eãtûte pfifie
ed samotou instalací a
pouÏitím spotfifie
ebiãe.
V‰eobecná bezpeãnost
•
Toto zafiízení by mûlo b˘t obsluhováno pouze
dospûl˘mi osobami. Dûtem by nemûlo b˘t
povoleno zacházet ãi hrát si s v˘robkem.
•
Je nebezpeãné mûnit vlastnosti ãi zasahovat
jak˘mkoliv zpÛsobem do v˘robku.
•
Vûnujte pozornost tomu, aby pfiístroj nestál na
síÈovém kabelu.
•
Pfied ãi‰tûním a údrÏbou pfiístroje jej vÏdy
vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
•
Tento elektrospotfiebiã je tûÏk˘. Pfii jeho
pfiemisÈování je tfieba postupovat opatrnû.
•
Ledové kostky mohou zpÛsobit popáleniny, jsouli poÏívány ihned po vyjmutí z elektrospotfiebiãe.
•
V pfifiíípadû pfifie
emisÈování elektrospotfifie
ebiãe je
zapotfifie
ebí postupovat opatrnû, aby nedo‰lo k
po‰kození chladící jednotky, které by mohlo
zpÛsobit únik chladící kapaliny.
•
Elektrospotfifie
ebiã se nesmí nacházet v blízkosti
radiátorÛ nebo plynov˘ch sporákÛ.
•
Zamezte tomu, aby byl elektrospotfifie
ebiã na del‰í
dobu vystaven pfifiíímému sluneãnímu záfifie
ení.
•
Na zadní stranû spotfifie
ebiãe musí b˘t zaji‰tûna
odpovídající ventilace a musí b˘t vylouãeno
kaÏdé moÏné po‰kození na chladícím okruhu.
•
Pouze u mrazníãky (kromû zabudovan˘ch
modelÛ) je ideálním umístûním suterénní sklep ãi
podsklep.
•
NepouÏívejte jiné elektrospotfifie
ebiãe (jako
zmrzlinové pfifiíístroje) uvnitfi chladících
elektrospotfifie
ebiãÛ.
Servis/opravy
•
Jakékoliv odborné elektroinstalaãní práce nutné k
instalaci tohoto zafiízení musí b˘t provedeny
kvalifikovan˘m odborníkem nebo kompetentní
osobou.
•
Servis na zafiízení poskytuje autorizovaná
opravna a k jeho opravû se pouÏívají jen
originální náhradní díly.
•
Za Ïádn˘ch okolností se nepokou‰ejte opravovat
zafiízení sami. Opravy provádûné neodbornou
osobou mohou zpÛsobit zranûní nebo závaÏné
selhání funkce zafiízení. Po poru‰e kontaktujte
místní autorizovanou opravnu a vÏdy trvejte na
originálních náhradních dílech.
•
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi
chladící jednotky: údrÏba a doplÀování proto musí
b˘t provádûna pouze povûfien˘mi odborn˘mi
pracovníky.
PouÏití
•
Domácí ledniãky a mrazáky jsou konstruovány
pouze pro skladování poÏivatin.
•
Nejlep‰í pracovní v˘sledky dosáhnete, bude-li se
venkovní teplota pohybovat mezi + 18°C a +
43°C (tfiída T); + 18°C a + 38°C (tfiída ST); + 16°C
a + 32°C (tfiída N); + 10°C a + 32°C (tfiída SN).
Tfiída va‰eho spotfiebiãe je vyznaãena na
v˘konnostním ‰títku.
Upozornûní: jestliÏe se venkovní teplota pohybuje
mimo rámec rozpûtí vyznaãeného pro danou tfiídu
spotfiebiãe, je tfieba postupovat podle
následujících instrukcí: jestliÏe se teplota prostfiedí
sníÏí pod stanovenou hranici, nemÛÏe b˘t
zaruãena teplota v mrazniãce; z tohoto dÛvodu
doporuãujeme spotfiebovat uskladnûné potraviny
co nejdfiíve.
•
RozmraÏené potraviny nesmí b˘t znovu
zmrazovány.
•
Pfiesnû dodrÏujte doporuãení v˘robce t˘kající se
skladování, Seznamte se s pfiíslu‰n˘mi
instrukcemi.
•
Vnitfiní obloÏení pfiístroje je tvofieno kanálky,
kter˘mi proudí mrazící smûs. Pfii jejich naru‰ení
dojde k nenávratnému po‰kození pfiístroje a
ztrátû uchovávan˘ch potravin.
NEPOUÎÍVEJTE OSTRÉ P¤EDMùTY K
ODSTRA≈OVÁNÍ NÁMRAZY A LEDU. K
odstraÀování námrazy je moÏno pouÏít pfiiloÏenou
‰krabku. Za Ïádn˘ch okolností nestrhávejte
násilím pevn˘ led z obloÏení. Pfii rozmrazování
zafiízení musí led nejprve roztát.
Vyti‰tûno na ekologickém papífie
20
•
Neuchovávejte v mrazniãce sycené nápoje s
obsahem CO2, neboÈ vyvíjejí tlak na nádobu,
která mÛÏe explodovat a zniãit zafiízení.
•
Neuchovávejte v mrazniãce sycené nebo ‰umivé
nápoje, neboÈ vyvíjejí tlak na nádobu, která mÛÏe
explodovat a po‰kodit spotfiebiã. NepouÏívejte
Ïádné mechanické nástroje ani jiné pfiedmûty ãi
pfiístroje k urychlení odmraÏení, kromû nástrojÛ
doporuãen˘ch v˘robcem. NepouÏívejte zásadnû
pfii ãi‰tûní va‰eho elektrospotfiebiãe kovové
pfiedmûty, neboÈ by mohly zpÛsobit jeho
po‰kození.
•
NepouÏívejte Ïádné mechanické nástroje ani jiné
pfiedmûty ãi pfiístroje k urychlení odmraÏení,
kromû nástrojÛ doporuãen˘ch v˘robcem.
•
NepouÏívejte zásadnû pfii ãi‰tûní va‰eho
elektrospotfiebiãe kovové pfiedmûty, neboÈ by
mohly zpÛsobit jeho po‰kození.
Instalace
•
•
Je-li zafiízení pfiepravováno ve vodorovné poloze,
mÛÏe se stát, Ïe olej obsaÏen˘ v kompresoru
vyteãe do mrazícího okruhu. Pfied nov˘m
zapojením zafiízení je nutno poãkat alespoÀ dvû
hodiny, neÏ olej pfieteãe zpût do kompresoru.
•
Zafiízení obsahuje souãásti, které se zahfiívají.
VÏdy zajistûte odpovídající ventilaci kolem
pfiístroje, neboÈ následkem jejího nedostatku
mÛÏe dojít k poru‰e pfiístroje a a ztrátû
uchovávan˘ch potravin. Seznamte se s
pfiíslu‰n˘mi instrukcemi.
•
Zahfiívající se souãásti by nemûly b˘t zakryty. Je-li
to moÏné, mûla b˘ b˘t zadní stûna zafiízení
otoãena ke stûnû.
Ochrana Ïivotního prostfifie
edí
Bûhem normální ãinnosti elektrospotfiebiãe se
kondenzátor a kompresor umístûné na zadní
stûnû silnû zahfiívají. Z bezpeãnostních dÛvodÛ
proto musí b˘t zaji‰tûna minimální ventilace podle
pfiíslu‰ného obrázku.
Upozornûní: ventilaãní otvory je zapotfifie
ebí
udrÏovat volnû prÛchodné.
•
DÛleÏité: v pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození
pfiívodové ‰ÀÛry, je nuté ji nahradit speciální
‰ÀÛrou (nebo její ãástí), kterou si mÛÏete vyÏádat
u v˘robce nebo u jeho servisní sluÏby.
Dejte dobr˘ pozor, aby spotfiebiã nebyl postaven
na pfiívodovou ‰ÀÛru elektrické energie.
Tento pfifiíístroj neobsahuje v chladícím okruhu ani v
izolaci plyny, které jsou ‰kodlivé pro ozón.
Elektrospotfifie
ebiã se nesmí odhazovat spolu s
bûÏn˘m odpadem. Musí b˘t zaji‰tûno, Ïe nedojde k
po‰kození chladícího okruhu, hlavnû v jeho zadní
ãásti v blízkosti v˘mûníku. Potfifie
ebné informace o
sbûrn˘ch stfifie
edisích poskytne odpovûdn˘ pracovník
obecní zprávy. Materiály opattfifie
ené znaãkou
se dají recyklovat.
OBSAH
DÛleÏitá upozornûní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Obsluha / âi‰tûní vnitfiku pfiístroje – Ovládací panel – Regulace teploty – Rychlé zmrazování . . . . . . . . . . .22
Obsluha / Zmrazování ãerstv˘ch potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Obsluha / Uskladnûní zmrazen˘ch potravin – Rozmrazování – Pfiíprava kostek ledu . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rady / Rady pro zmrazování – Rady pro uskladnûní zmrazen˘ch potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
ÚdrÏba / Vnûj‰í ãi‰tûní – Vnitfiní ãi‰tûní – Odstavení pfiístroje – Odmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
SluÏba zákazníkÛm a náhradní díly – Instalace – Umístûní – Zapojení do el. sítû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Instalace / Distanãní rozpûrky – Obrácení smûru otevírání dvefií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
21
OBSLUHA
âi‰tûní vnitfifikku pfifiíístroje
Pfied prvním pouÏitím vyãistûte v‰echny vnitfií ãásti
teplou vodou s neutrálním saponátem, abyste
spotfiebiã zbavili typického zápachu nového v˘robku.
Peãlivû jej cel˘ vysu‰te.
NepouÏívejte agresivní rozpou‰tûdla, která po
sobû zanechávají zápach, nebo brusné
prá‰ky, které mohou po‰kodit nátûr.
Tato mrazniãka je oznaãena symbolem
, kter˘ upozorÀuje, Ïe spotfiebiã je vhodn˘ ke zmrazování
ãerstv˘ch potravin, pfiechovávání zmrazen˘ch potravin a na pfiípravu kostek ledu.
Ovládací panel
N S
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
A. Tlaãítko rychlomrazení
B. Knoflík termostatu
C. Svûtelná kontrolka zapnutého stavu
D. Svûtelná kontrolka rychlozmrazení
E. Varovná teplotní kontrolka
Spu‰tûní
Rychlé zmrazování
Zapojte zástrãku do nejbliωí zásuvky. Rozsvítí se
kontrolka zapnutého stavu, coÏ znamená, Ïe pfiístroj
je napájen el. proudem.
Chcete-li mrazák vypnout, otoãte koleãkem na pozici
«■».
Chcete-li pfiikroãit k rychlému zmrazování, otoãte
voliãem rychlozmrazování
(A) na symbol "S". Rozsvítí se svûtelná kontrolka (D)
rychlozmrazování.
Regulace teploty
Teplota se nastavuje automaticky a mÛÏe b˘t
zv˘‰ena (chladí ménû) otoãením koleãka termostatu
na niωí ãísla a sníÏena (chladí více) otoãením na
vy‰‰í ãísla.
Správná pozice mÛÏe b˘t v kaÏdém pfiípadû zvolena
pouze po zváÏení faktorÛ, které ji ovlivÀují:
- teplota okolního prostfiedí
- frekvence otvírání dvefií
- mnoÏství uchovávan˘ch potravin
- umístûní zafiízení
Ve vût‰inû pfifiíípadÛ je nejv˘hodnûj‰í nastavení do
stfifie
ední pozice.
Funkce pfiístroje se pfieru‰uje otoãením koleãka
termostatu na pozici oznaãenou symbolem «■».
22
Varovná signalizace
Varovná teplotní kontrolka (E) se automaticky
rozsvítí, kdykoliv se teplota uvnitfi mrazáku zv˘‰í nad
urãitou hodnotu, coÏ mÛÏe ovlivnit kvalitu
dlouhodobû skladovaného zboÏí. Je zcela normální,
jestliÏe kontrolka zÛstane rozsvícená na krat‰í dobu
poté, co je mrazák poprve spu‰tûn, nebo kdyÏ do nûj
byly umístûny potraviny, a zÛstane rozsvícená,
dokud nebude dosaÏeno optimální teploty pro
skladování mraÏen˘ch potravin.
Zmrazování potravin
Chcete-li pfiistoupit ke zmrazování potravin, zapnûte
rychlé zmrazování. JestliÏe byl spotfiebiã na urãitou
dobu vypnut˘, stisknûte spínaã rychlomrazení
alespoÀ 3 hodiny pfied tím, neÏ potraviny urãené na
zmraÏení uloÏíte do mrazáku. JestliÏe je spotfiebiã v
provozu, nastavte pfiíslu‰n˘ voliã do pozice „S”
nejménû 24 hodin pfied samotn˘m uloÏením
potravin. Zlep‰íte tím v˘sledky zmrazování. Tento
ãasov˘ limit mÛÏe b˘t zkrácen v závislosti na
mnoÏství potravin. Po zapnutí rychlého zmrazování
funguje kompresor nepfietrÏitû pfii maximálním
mrazícím v˘konu. Nechejte voliã v dané poloze na
dal‰ích 24 hodin po uloÏení potravin do mraziniãky a
potom vraÈte voliã do polohy „N”. Dobfie si
zapamatujte mrazící kapacitu va‰í mrazniãky,která
pfiedstavuje maximální mnoÏství potravin, které je
moÏno zmrazit za 24 hodin. Tato mrazící kapacita
má hodnotu 22 kg. Balíãky naskládejte do dvou
horních ko‰Û.
Potraviny urãené ke zmrazení naskládejte do horních
pfiihrádek. Po uplynutí potfiebného ãasu ke zmraÏení
pfiemístûte zmraÏené potraviny do zásuvek, aby se
uvolnilo místo pro nové potraviny urãené ke
zmraÏení.
DÛleÏité
V pfifiíípadû, Ïe dojde k náhodnému rozmrazení, napfifi..
díky náhlému v˘padku v dodávce proudu, jehoÏ
d é l k a p fifie
esáhne hodnotu vyznaãenou v tabulce
technick˘ch údajÛ pod heslem: "kritick˘ ãas", bude
tfifie
eba co nejdfifiíív spotfifie
ebovat rozmrazené potraviny,
a n e b o j e u v a fifiii t a t e p r v e p o t o m ( u v a fifie
ené) znovu
zmrazit.
Uchovávání zmraÏen˘ch potravin
V okamÏiku prvního uvedení do chodu anebo po
del‰ím odstavení spotfiebiãe, zapnûte spotfiebiã pfied
uloÏením potravin alespoÀ na dvû hodiny na rychlé
zmrazování a potom vraÈte voliã rychlého
zmrazování do polohy „N”. V pfiípadû, Ïe spotfiebiã
byl jiÏ v provozu, není tfieba pouÏívat tûchto dvou
hodin mraÏení pfiedem.
Rozmrazování zmrazen˘ch potravin
MraÏené potraviny, které chcete konzumovat, je
moÏno rozmrazit v chladniãce (maso, drÛbeÏ, ryby
atd.), nebo pfii pokojové teplotû (v‰echny ostatní
potraviny), záleÏí na tom, jak rychle chcete potraviny
rozmrazit. Zmrazené v˘robky, které jsou rozdûleny
do mal˘ch porcí nebo do samostatn˘ch sáãkÛ lze
vafiit hned po vyjmutí z mrazáku, v tomto pfiípadû ale
vafiení trvá o nûco déle.
Pfifiííprava kostek ledu
NaplÀte vaniãky na pfiípravu ledu vodou do 3/4, coÏ
umoÏní ledu roztáhnout se, a umístûte pod
rychlomrazící oddûlení (viz. nákres). Je-li voda ve
va‰í oblasti bohatá na minerální soli (zvlá‰tû na
vápenec), doporuãujeme vám pouÏívat k pfiípravû
ledu nesycenou stolní vodu. Kostky lze vyjmout ze
zásobníku jeho slab˘m ohnutím.
23
RADY
Rady pro zmrazování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
V‰echny potraviny urãené ke zmraÏení musí b˘t
ãerstvé a prvotfiídní kvality.
KaÏd˘ balíãek musí odpovídat potfiebám domácí
spotfieby, tak aby mohl b˘t pouÏit pouze jednou.
Balíãky s mal˘m objemem umoÏÀují rychlej‰í a
stejnomûrné zmrazení.
Nezapomínejte, Ïe jednou rozmrazené potraviny
se rychleji kazí.
Libové potraviny se pfiechovávají lépe a déle neÏ
tuãné; sÛl (jakmile je pouÏita) zkracuje
pfiechovávací Ïivotnost potravin.
Potraviny urãené na zmraÏení musí b˘t uzavfieny
do speciálních hermetick˘ch sáãkÛ, které jsou k
tomuto úãelu oznaãeny.
Uzavírejte sáãky a nádoby tak tûsnû, aby v nich
nezbyl Ïádn˘ vzduch.
Nikdy nedávejte do mrazáku lahve nebo
plechovky obsahující sycené nápoje, neboÈ
mohou explodovat.
Nikdy neukládejte do mrazniãky horká jídla nebo
tekutiny.
Sáãky a nádoby s potravinami na zmrazení nikdy
neplÀte aÏ po okraj.
NepoÏívejte nûkteré v˘robky (nanuky atd.) ihned
po vyjmutí z mrazniãky, neboÈ pfiíli‰ nízká teplota
mÛÏe zpÛsobit studené popáleniny.
Napi‰te si na kaÏd˘ balíãek datum jeho zmraÏení,
coÏ vám umoÏní sledovat trvanlivosti potravin.
Nikdy neukládejte do mrazniãky nové potraviny
na zmraÏení, jesliÏe dfiíve nebylo zapnuto rychlé
zmrazování.
Rady pro uskladnûní zmraÏen˘ch
potravin
•
•
•
•
•
•
VÏdy nejprve zkontrolujte v˘robní datum na
zmraÏen˘ch potravinách; které kupujete a
dodrÏujte trvanlivost uvedenou v˘robcem na
obalu.
Dvífika od mrazáku otvírejte pouze v pfiípadû
potfieby a na nejkrat‰í moÏn˘ ãas. NepfiedloÏené
zv˘‰ení teploty uvnitfi by v˘raznû sníÏilo Ïivotnost
uskladnûn˘ch potravin.
Pfiesvûdãte se o celistvosti balíãkÛ a zda se na
potravin˘ch na balení nenacházejí skvrny.
V pfiípadû, Ïe se na v˘robku nacházejí skvrny ãi
stopy vlhkosti, znamená to, Ïe nebyl dobfie
pfiechovávan˘ a mohl ztratit jistou dávku své
pÛvodní kvality.
Pfii nákupu mraÏen˘ch potravin ukládejte v˘robky
do zvlá‰tních teplotnû izolovan˘ch ta‰ek kdykoliv
je to moÏné a vybírejte zmraÏené v˘robky aÏ
nakonec celého nákupu. Zabalte mraÏené
potraviny do novinového papíru a okamÏitû po
pfiíchodu domÛ je umístûte do mrazniãky.
V momentû nákupu zmraÏené potraviny dobfie
zkontr olujte, pr otoÏe i pouze ãásteãnû
r ozmraÏené potraviny nesmûjí b˘t znovu
zmrazovány a musí b˘t spotfiebovány do 24
hodin.
ÚDRÎBA
Pfifie
ed kaÏdou operací je zapotfifie
ebí nejprve
odpojit zástrãku ze zásuvky.
Upozornûní
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi
chladící jednotky; z tohoto dÛvodu údrÏba a
doplÀování musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi pracovníky.
Odstavení pfifiíístroje
Nebudete-li mrazniãku na del‰í období pouÏívat,
odpojte spotfiebiã ze sítû, vyjmûte v‰echny potraviny
a vyãistûte vnitfiek. NezapomeÀte nechat otevfiená
dvífika spotfiebiãe po celou dobu, kdy bude
mrazniãka vyfiazena z provozu.
Vnitfifin
ní ãi‰tûní
Pfii ãi‰tûní va‰eho spotfiebiãe nikdy nepouÏívejte
kovové pfiedmûty, neboÈ jej mohou po‰kodit.
Pfii celkovém odledování mrazniãky vyãistûte vnitfiek
chladniãky teplou vodou s bikarbonátem sodn˘m,
povrch opláchnûte a peãlivû osu‰te.
Vnûj‰í ãi‰tûní
Omyjte skfiíÀ pfiístroje m˘dlovou vodou. Pravidelnû
pouÏívejte ãistící le‰tidlo, aby se povrch slále bl˘skal.
Opra‰te kompresor jemn˘m kartáãem nebo
odsávaãem, neboÈ nahromadûn˘ prach mÛÏe sníÏit
v˘kon spotfiebiãe.
Odmrazování
Námrazu odstraÀujte pfiiloÏenou plastikovou
‰krabkou, jakmile její tlou‰Èka pfiekroãí pfiibliÏnû 4
mm. Bûhem této operace není nutno odpojovat
zafiízení z el. sítû nebo vyjímat ven v‰echny
potraviny.
Nahromadí-li se vrstva námrazy silnûj‰í neÏ 4 mm, je
tfieba spotfiebiã kompletnû rozmrazit. K tomuto úãelu
vyuÏíjte momenty, kdy vበmrazák neobsahuje pfiíli‰
mnoho potravin. Postupujte takto:
1. Vyjmûte v‰echny potraviny, zabalte je do nûkolika
vrstev novinového papíru a umístûte je na
chladném místû.
2. Odpojte pfiístroj z el. zásuvky nebo nastavte
koleãko termostatu na pozici «■».
3. Nechte dvefie otevfiené.
4. Pfiipevnûte ‰krabku pod kanálek dole uprostfied a
pod ní umístûte nízkou nádrÏku na stékající vodu
(viz. obr.):
5. Nádobka na vodu musí b˘t umístûna pfiímo pod
‰krabkou tak, aby do ni mohla bûhem
odmrazování vytékat voda. Po skonãení osu‰te
peãlivû povrch mrazniãky.
D068
6. Sejmûte ‰krabku a uschovejte ji pro pfií‰tû.
7. Znovu zapojte pfiístroj do el. sítû nebo otoãte
koleãkem termostatu do funkãní polohy a asi po
pÛl hodinû umístûte zpût potraviny.
DÛleÏité:
Nikdy nepouÏívejte ostré kovové pfifie
edmûty k
o‰krabávání námrazy na v˘parníku, neboÈ jej takto
mÛÏete po‰kodit. NepouÏívejte mechanická zafifiíízení
nebo jakékoliv jiné umûlé postupy k urychlení
procesu rozmrazování, nebo jak je to doporuãeno
v˘robcem. Zv˘‰ení teploty zmrazen˘ch balíãkÛ
potravin bûhem rozmrazování mÛÏe zpÛsobit
zkrácení jejich trvanlivosti.
25
SLUÎBA ZÁKAZNÍKÒM A NÁHRADNÍ DÍLY
•
•
•
•
•
NeÏ se obrátíte na místního prodejce s Ïádostí o
servisní sluÏbu, zkontrolujte následující body a
zkuste, zda problém neodstraníte sami:
Zkontrolujte, zda zástrãka je pevnû zasunuta do
zásuvky ve stûnû, hlavní spínaã je zapnut˘ a
spotfiebiã je pod napûtím.
Zkontrolujte nastavení termostatu.
V pfiípadû, Ïe spotfiebiã pfii pr ovozu vydává
pfiíli‰n˘ hluk nebo vibruje, zkontrolujte, zda se
nedot˘ká zdí nebo kolem stojícího nábytku.
JestliÏe i po tûchto kontr olách pr oblémy
pokraãují, zavolejte místní servisní sluÏbu a
nahlaste v‰echny údaje uvedené na v˘robním
‰títku: model, sériové ãíslo atd.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Model
EU 7120 C
Hrubá kapacita obsahu (l)
206
âistá kapacita obsahu (l)
174
Rozmûry (‰ífika.* v˘‰ka.* hloub.*, cm)
Napûtí (V/HZ)
139,5x55x60
220-240/50
Spotfieba energie (kWh/24h)
0,95
Energetická tfiída
B
Zmrazovací kapacita (kg/24h)
22
âas zv˘‰ení teploty(h)
16
Hluãnost (dB/A)
37
Klimatická tfiída
SN, T
Technické informace se nacházejí na v˘robním ‰títku, kter˘ je umístûn˘ nalevo uvnitfi spotfiebiãe.
26
INSTALACE
A
B
10 mm
10 mm
Spotfiebiã musí b˘t nainstalován daleko od zdrojÛ
tepla jako jsou radiátory, bojlery, pfiímé sluneãní
paprsky atd.
Zajistûte, aby nic za pfiístrojem, na jeho vrchu a pod
ním nebránilo volné cirkulaci vzduchu. Pro správnou
funkci zafiízení je tfieba, aby minimální vzdálenost
mezi horní deskou zafiízení a pfievisl˘m kuchyÀsk˘m
nábytkem byla minimálnû 100 mm (viz obr. 1A).
Pfiesto v‰ak nejlep‰ím fie‰ením je situace na obr. 1B,
kdyÏ nad pfiístrojem Ïádn˘ nábytek není.
Jedna nebo více nastaviteln˘ch noÏek na základnû
spotfiebiãe umoÏÀuje jeho pfiesné nastavení do
vodorovné polohy.
100 mm
Umístûní
NP006
DÛleÏité:
Je nezbytné, aby zafiízení bylo pfiipojeno k uzemûní.
Pro tento úãel je zástrãka pfiístroje vybavena
zvlá‰tním kolíkem. Není-li va‰e elektrická zásuvka
uzemûna, nechejte si spotfiebiã uzemnit samostatnû
kvalifikovan˘m elektrikáfiem v souladu s platn˘mi
pfiedpisy.
Nejsou-li dodrÏeny v˘‰e uvedené bezpeãnostní
zásady, odmítá v˘robce jakoukoliv zodpovûdnost.
Tento spotfifie
ebiã odpovídá smûrnici EEC ãís. 87/308
z 2.6. 1987 t˘kající se rádiového odru‰ení.
Tento pfiístroj odpovídá následujícím
pfiedpisÛm Evropského spoleãenství.
73/23/CEE z 19.2.1973 (nízké napûtí) a následujícím
modifikacím.
89/336/CEE z 3.5. 1989 (elektromagnetická
kompaktibilita) a následujícím modifikacím.
Zapojení do elektrické sítû
Pfied zapojením do sítû se pfiesvûdãte, zda hodnoty
napûtí a frekvence uvedené na v˘robním ‰títku
pfiístroje odpovídají vlastnostem va‰í elektrické sítû.
Napûtí se mÛÏe od stanovené hodnoty odchylovat
+/-6%.
27
Distanãní rozpûrky
V sáãku s dokumentací jsou pfifiiiloÏeny 2 rozpûrky,
slouÏící k upravení vzdálenosti pfifiíístroje od stûny,
které je tfifie
eba pfifiiipevnit do horních rohÛ na zadní
stranû pfifiíístroje.
Uvolnûte ‰roubek, zasaìte rozpûrky pod hlaviãku
‰roubku a ‰roubek utáhnûte.
Obrácení dvefifiíí
D594
Pfied zaãátkem následující ãinnosti nejprve vytáhnûte
zástrãku ledniãky ze zásuvky.
1. Sejmûte dolní záves (1) a patku (2);
2. od‰roubujte levou pfiední patku (3) a na‰roubujte
ji do stejné pozice na opaãné stranû
G
3. VysuÀte horní dvefie z ãepu (G), od‰roubujte ãep
a pfii‰roubujte na opaãné stranû.
4. Od‰roubujte dva ‰rouby na otvorech pro
upevnûní závûsu z ãelní levé strany.
5. Znovu smontujte dvefie.
6. Pfiimontujte spodní závûs (1) a patku (2) na
opaãné stranû.
7. Od‰roubujte kliku a pfiimontujte na opaãné
stranû. Otvory uzavfiete uzávûry, které jsou v
pfiíslu‰enství.
3
1
Pozor
Po obrácení smûru otvírání dvefifiíí zkontrolujte, zda
jsou v‰echny ‰rouby dobfifie
e utaÏeny a zda tûsnûní
dvefifiíí dobfifie
e pfifiiiléhá ke skfifiííni chladniãky.
Pfii nízké okolní teplotû (napfi. v zimû) se mÛÏe stát,
Ïe dvefie zcela netûsní. V takovém pfiípadû vyãkejte,
dokud tûsnûní samo nepfiilne, nebo cel˘ proces
urychlete nahfiíváním pfiíslu‰né ãásti bûÏn˘m
vlasov˘m fénem.
2
D715 PIED/M
PR228
28
WARNINGS
It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future
reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house
and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the
new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings.
If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old
appliance. This will prevent it from becoming a death-trap for a child.
These warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or
using the appliance.
General Safety
Service/Repair
•
This appliance is designed to be operated by
adults. Children should not be allowed to tamper
with the controls or play with the product.
•
Any electrical work required to install this
appliance should be carried out by a qualified
electrician or competent person
•
It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way.
•
•
Before any cleaning or maintenance work is carried
out, be sure to switch off and unplug the appliance.
This product should be serviced by an authorized
Service Centre, and only genuine spare parts
should be used.
•
Under no circumstances should you attempt to
repair the appliance yourself. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury or
more serious malfunctioning. Refer to your local
Service Centre, and always insist on genuine
spare parts.
•
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized
technicians.
•
This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it
•
Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
•
Take utmost care when handling your
appliance so as not to cause any damages to
the cooling unit with consequent possible
fluid leakages.
•
The appliance must not be located close to
radiators or gas cookers.
Use
•
Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
•
•
There must be adequate ventilation round the
back of the appliance and any damage to the
refrigerant circuit must be avoided.
The domestic refrigerators and freezers are
designed to be used specifically for the storage of
edible foodstuffs only.
•
Best performance is obtained with ambient
temperature between +18°C and +43°C (class T);
+18°C and +38°C (class ST); +16°C and +32°C
(class N); +10°C and +32°C (class SN). The class
of your appliance is shown on its rating plate.
•
For freezers only (except built-in models): an
ideal location is the cellar or basement.
•
Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances.
Warning: when the ambient temperature is not
included within the range indicated for the class of
this appliance, the following instructions must be
observed: when the ambient temperature drops
below the minimum level, the storage temperature
in the freezer compartment cannot be
guaranteed; therefore it is advisable to use the
food stored as soon as possible.
•
Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
•
Manufacturers’ storage recommendations should
be strictly adhered to. Refer to relevant
instructions.
29
•
•
The inner lining of the appliance consists of
channels through which the refrigerant passes. If
these should be punctured this would damage the
appliance beyond repair and cause food loss. DO
NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off
frost or ice. Frost may be removed by using the
scraper provided. Under no circumstances should
solid ice be forced off the liner. Solid ice should be
allowed to thaw when defrosting the appliance.
Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in
damage to the appliance. Do not use a
mechanical device or any artificial means to
speed up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer. Never use
metal objects for cleaning your appliance as it
may get damaged.
Installation
•
During normal operation, the condenser and
compressor at the back of the appliance heat up
considerably. For safety reasons, minimum
ventilation must be as shown in the instructions.
Attention: keep ventilation openings clear of
obstruction.
•
Care must be taken to ensure that the appliance
does not stand on the electrical supply cable.
Important: if the supply cord is damaged, it must
be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
•
If the appliance is transported horizontally, it is
possible that the oil contained in the compressor
flows in the refrigerant circuit. It is advisable to
wait at least two hours before connecting the
appliance to allow the oil to flow back in the
compressor.
•
There are working parts in this product which
heat up. Always ensure that there is adequate
ventilation as a failure to do this will result in
component failure and possible food loss. See
installation instructions.
•
Parts which heat up should not be exposed.
Wherever possible the back of the product
should be against a wall.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with
the urban refuse and rubbish. Avoid damaging
the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local
disposal sites may be obtained from municipal
authorities. The materials used on this appliance
marked by the symbol
are recyclable.
CONTENTS
Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Use / Cleaning the interior - The control panel - Operation - Temperature regulation - Fast freezing . . .
Use / Freezing frseh food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Use / Frozen food storage - Thawing - Ice-cube production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Hints / Hints for freezing - Hints for storage of frozen food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Maintenance - External cleaning - Internal cleaning - Periods of no operation - Defrosting . . . . . . . . . .34
Customer service and spare parts - Technical information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Installation - Location - Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Installation - Rear spacers - Door reversibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
30
USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash
the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove
the typical smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
This freezer has been marked with the
symbol, which means that it is suited to the freezing of fresh
foods, the conservation of frozen foods and the production of ice-cubes.
The control panel
N S
max
min
ON
A
B
SUPER
ALARM
C D E
A. N/S knob
B. Thermostat knob
C. Function indicator light
D. Quick-freezing indicator light
E. Temperature alarm light
Operation
Fast freezing
Insert the plug into the wall socket. The pilot light
will light up, indicating that the appliance is in
operation.
To stop the appliance, turn the thermostat knob to
position «■».
For quick-freezing, turn the N/S knob (A) to the «S»
symbol. The quick-freezing indicator light (D) will
then light up.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated and can
be increased to achieve a higher temperature
(warmer) by rotating the thermostat knob towards
minimum or reduced (colder) by rotating the knob
towards maximum. However, the exact setting
should be chosen keeping in mina that the
temperature inside the refrigerator depends on:
room temperature;
how often the door is opened;
the quantity of food stored;
location of appliance.
A medium setting is generally the most suitable.
To stop operation, simply turn the thermostat knob to
position «■».
Warning light
Warning light (E) lights up when the temperature
inside the freezer compartment has increased to a
value which might endanger the long-term storage of
food in the compartment. When the appliance is
switched on for the first time or when food is placed
in the compartment for freezing, it is normal for this
light to remain on until the temperature has reached
the level required for correct storage.
Freezing food
Set the freezer to quick-freezing operational status.
Wait at least 3 hours before introducing fresh foods
into the freezer if it has only recently been turned on.
If the freezer has already been working for some
time, turn the respective knob to the «S» position at
least 24 hours before introducing the food into the
freezer in order to ensure better freezing results.
This period of time may be shortened according to
31
the quantity of food. When quick-freezing is being
performed, the compressor works continuously,
employing all of its refrigerating power to the
maximum. Keep the knob as it is for another 24
hours after the introduction of the food into the
freezer and then return the knob to the «N» position.
Bear in mind the freezing capacity of your freezer;
that is, the maximum quantity of food that may be
frozen in 24 hours. This freezing capacity is 22 kg.
Distribute the packages in the two upper baskets.
Arrange the foods to be frozen in the upper
compartments. When the necessary freezing time
has elapsed, distribute the newly-frozen foods into
the drawers to free the compartments for new foods
to be frozen.
Important
In the event of accidental defrosting, for example
due to a power failure, if the power has been off
for longer that the value shown in the technical
characteristics chart under “rising time”, the
defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then refrozen (after
cooling).
Frozen food storage
When the freezer is being turned on for the first time,
or after a prolonged period of disuse, turn the N/S
knob to the Quick-freezing position and then wait at
least two hours before introducing the food to be
conserved. You may then return the knob to the «N»
position. This two-hour waiting period may be
avoided if the freezer has already been in operation.
Thawing out frozen foods
Frozen foods must be allowed to thaw out before
use either in the refrigerator (meat, poultry, fish, etc.)
or at room temperature (ali other foods) according to
the available time. Frozen products which come in
small-sized or separate packages may be cooked
directly without thawing; obviously, in this case, the
cooking time will fast a little longer.
Ice-cube production
Fill the trays with water to 3/4 of their height, to
permit the expansion of the ice, then put them in the
space below the quick-freezing compartment (see
the diagram). If the water in your area is rich in
minerai salts (limestone, in particular), we advise you
to use noncarbonated mineral water for the
production of ice cubes. The ice-cubes may be
shaken out of the plastic trays with a slight twist.
32
HINTS
Hints for freezing
Hints for storage of frozen food
•
All products to be frozen must be fresh and of
excellent quality.
•
•
Each freezing package must be adjusted to the
family’s consumption quantity in order to be used
just once.
Always check the preparation date indicated on
the frozen foods you buy and respect the
expiration time provided by the producer.
•
Do not open the freezer door too often and leave
it open only for the minimum time necessary.
Unnecessary increases in temperature will
notably reduce the duration of the frozen food
conservation.
•
Make sure that all frozen food packages are
intact; otherwise the food may trave spoiled.
•
If such packages present signs of swelling or
humidity marks, this means that the food has not
been conserved correctly, implying that the
product has lost some of its original quality.
•
When buying frozen foods, carry them in a
thermally insulated shopping bag whenever
possible. In any case, always purchase frozen
foods at the end of your shopping. Wrap the
frozen foods in newspaper and then put them into
the freezer as soon as you arrive home.
•
Always check the frozen foods you buy carefully
at the moment of purchase, because even
partiallythawed foods must not be re-frozen but
must be consumed within 24 hours of purchase.
•
Small-sized freezing packages allow a more rapid
and uniform freezing.
•
Do not forget that once frozen foods trave thawed
out, they spoil rapidly.
•
Low-fat content foods are better conserved in the
freezer than those with higher fat content. Salt
(whenever present) reduces the duration of
satisfactory conservation.
•
Foods to be frozen must be enclosed in air-tight
sacks or containers especially indicated for this
purpose.
•
Close these sacks or containers tightly to
eliminate all air.
•
Never piace bottles or cans of carbonated
beverages in the freezer. These might explode.
•
Never introduce hot foods or liquids.
•
Never fill the freezing sacks or containers with
covers to the brim.
•
Do not consume certain products (popsicles, etc.)
immediately after removing them from the
freezer,because their extremely low temperature
might cause burns.
•
Indicate the freezing date on every sack or
container as a means of controlling conservation
times.
•
Never open the freezer door or introduce new
foods to be frozen whenever a Quick-freezing
phase is already in progress.
33
MAINTENANCE
Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
Internal cleaning
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Never use metal objects for clearing your appliance
as it may get damaged.
When performing a complete defrosting, wash the
internal surfaces of the freezer with lukewarm water
and bicarbonate; rinse and then accurately dry.
Extended periods of non-operation
External cleaning
Warning
Whenever the freezer is not to be used for an
extended period of time, disconnect it from the wall
socket and empty and clean the freezer. Remember
to leave the door open for the entire period of time in
which the freezer is not to be used.
Defrosting
Wash the outer body with lukewarm water and soap.
Periodically use a clearing polish to keep the outer
body shining. Dust the condenser located behind the
freezer with a soft brush or a vacuum cleaner. An
excessive accumulation of dust might compromise
the freezer’s efficiency.
Scrape away the frost with the plastic scraper
provided with the freezer when this layer arrives to
approximately 4 mm in height. For this operation,
you do not need to unplug the freezer or remove all
frozen foods. Whenever the layer of frost exceeds 4
mm in thickness, you must proceed to a complete
defrosting. Take advantage of the periods when you
do not trave too much food in storage to do this by
proceeding as follows:
1. Empty the freezer and temporarily store the
frozen food removed in a cool place, wrapped in
several sheets of newspaper.
2. Set the thermostat to the «■» position or unplug
the freezer from the wall socket.
3. Keep the freezer door open.
4. Use the scraper together with a collecting tray
and insert it in the lower central part of the freezer
as shown in Figure.
5. The collecting tray should be positioned directly
below in order to receive the water which will exit
during defrosting. Afterwards, dry all freezer
surfaces with care.
D068
6. Keep the scraper for future use.
7. Re-connect the plug and set the freezer to the
quickfreezing position. After two hours you may
replace the frozen foods previously removed.
Important
Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it.
Do not use a maechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process other
than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe storage
life.
34
CUSTOMER SERVICE AND SPARE PARTS
•
Before calling your local dealer for servicing
assistance, check the following points to see if
you may not resolve the problem yourself:
•
Make sure that the freezer is plugged into the
wall socket correctly, and that electrical current
arrives to the freezer without interruption.
•
Control the thermostat setting.
•
In the event that the freezer makes excessive
noise or vibration, make sure that it is not in direct
contact with the wall or adjacent furniture.
•
If defective operation continues after these
controls, call your local Service Network and
provide all the data listed on the rating plate:
model, serial number, etc.
TECHNICAL INFORMATION
Modell
EU 7120 C
Gross Freezer Capacity lt.
206
Net Freezer Capacity lt.
174
Dimensions (width*height*depth, cm)
Tension (V/Hz)
139,5x55x60
220-240/50
Energy Consumption (kWh/24h)
0,95
Energy Class
B
Freezing Capacity (kg/24h)
22
Temperature increase time h
16
Noise (dB/A)
37
Climatic Class
SN-T
The technical infomation are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance .
35
INSTALLATION
Important
It is essential that the appliance be connected to an
efficient earth tap. For this purpose the supply cable
plug incorporates a special earth contact. If the
sockets of your domestic wiring system are not
earthed, have the appliance connected to a separate
earth wire by a qualified electrician in accordance
with existing safety regulations.
The Manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with EEC directive
number 87/308 of 2/6/87 relative to radio
interference suppression.
This appliance complies with the following
E.E.C. Directives:
- 73/23 EEC of 19.2.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent mod)fications;
- 89/336 EEC of 3.5.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent
modifications.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the serial number plate
correspond to your domestic power supply. Voltage
can vary by ±6% of the rated voltage.
A
B
10 mm
Ensure that air can circulate freely around the back
of the cabinet. To ensure best performance, if the
appliance is positioned below an overhanging wall
unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least 100 mm
(A). Ideally, however, the appliance should not be
positioned below overhanging wall units (B).
Accurate levelling is ensured by one or more
adjustable feet at the base of the cabinet.
10 mm
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc.
100 mm
Location
NP006
Rear spacers
In the bag with the documentation, there are two
spacers which must be fitted in the two top
corners.
Slacken the screws and insert the spacer under the
screw head, then re-tighten the screws.
Door reversal
Unplug the appliance before all operations.
D594
To reverse the door, proceed as follows:
1. dismantle the lower hinge (1), and the support
foot (2);
2. unscrew the left front foot (3) and reposition on
the opposite side;
G
3. slide the door out from pin (G),unscrew the pin
and reposition on the opposite side;
4. unscrew the two screws which mask the holes for
fixing the hinge from the left front side;
5. reassemble the door;
6. reassemble the lower hinge (1), and the support
foot (2) on the opposite side;
7. dismantle the handle and reassemble it on the
opposite side.Cover the holes left open with the
plugs contained in the documentation pack.
3
Warning:
After having reversed the opening direction of
the doors check that all the screws are properly
tightened and that the magnetic seal adheres to
the cabinet. If the ambient temperature is cold (i.e.
in Wınter), the gasket may not fit perfectly to the
cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the
gasket or accelerate this process by heating up the
part involved with a normal hairdrier.
1
2
D715 PIED/M
PR228
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement