HIV combo REF A59428 Avsedd

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

HIV combo REF A59428 Avsedd | Manualzz

HIV combo

REF A59428

Avsedd användning

Access HIV combo-analysen är en paramagnetisk-partikel, kemiluminescent immunanalys för den kvalitativa detekteringen av HIV-1 p24 antigen och antikroppar till HIV-1 (grupperna M och O) och

HIV-2 i human serum och plasma (Li heparin), med hjälp av Access Immunanalys-systemen. Access

HIV combo-analysen är avsedd att användas som en hjälp vid diagnostiseringen av HIV-1 eller

HIV-2-infektion och som screeningtest för donatorer av blod och plasma. Denna analys är inte avsedd för att testa eller avläsa samlade prover. Ett resultat från en Access HIV combo-analys skiljer inte mellan detektering av HIV-1 p24 antigen, HIV-1- eller HIV-1-O- eller HIV-2-antikroppar.

Endast för användning vid In Vitro-diagnostik

Alla tillverkade och kommersialiserade reagenser ingår i fullständiga kvalitetssystem med början i mottagandet av råmaterialet till den slutliga kommersialiseringen av produkten.

Varje parti genomgår en kvalitetskontroll och släpps på marknaden först när det uppfyller kvalitetskriterierna.

De noteringar som hänvisar till produktionen och kontrollen av varje enskilt parti hålls inom vårt bolag.

Samman- fattning och förklaringar

Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) är en virusinducerad infektionssjukdom som kännetecknas av en omfattande cellulär immunbrist. Två typer av virus relaterade till lentivirusgruppen isolerades från lymfocyter på patienter med AIDS eller dess tidiga syndrom

(

1

,

2

,

3

)

.

Det första viruset kallat HIV-1 (Humant immunbristvirus) var till en början isolerat i Frankrike och sedan i USA. Det andra viruset kallat HIV-2 identifierades på två patienter av afrikanskt ursprung och visade sig bli utsprunget till ett nytt AIDS-fokus i Västafrika

(

3

,

4

,

5

,

6

)

.

Kunskapen om HIV-stammens genetiska variabilitet uppnåddes genom sekvensering av GAG, POL och

ENV-gener av representativa stammar för varje subtyp

(

7

)

.

En fylogenetisk analys gjorde det möjligt att urskilja olika grupper av HIV-1: grupp M (Betydande), grupp N (icke-M, icke-O), grupp O (Avvikande) och grupp P

(

8

,

9

,

10

,

11

,

12

,

13

)

.

Gruppen M av HIV-1inkluderar 9 subtyper (A, B, C, D, F, G, H, J och K)

(

11

)

och cirkulerande rekombinantformer (CRFs)

(

11

,

14

)

. Den geografiska distributionen av olika subtyper är numera tämligen väl definierade

(

15

,

16

)

. Vissa HIV-1-varianter har endast 70% homologi för GAG- och POL-gener med de främsta isolaten, och endast 50% för ENV-gener. Dessa olikheter kan förklara varför man inte lyckas diagnostisera sjukdomen hos vissa patienter

(

17

)

. De olika HIV-2-stammarna visar gemensamma antigeniska egenskaper med simian immunbristvirus (SIV), oavsett vilket viralt protein som avses,

(hölje- och kärnprotein; heterologi: 30%). De visar mindre än 40% homologi med höljeproteinerna av

HIV-1

(

3

,

18

,

19

,

20

)

. HIV-2 är emellertid mindre patogen än HIV-1, och progression till sjukdom, lägre viruskoncentration, och lägre nivå på vertikal och horisontell transmission

(

21

,

22

,

23

,

24

)

.

HIV-antigener och antikroppar uppstår och är spårbara i olika faser av konversionen och av infektionen

(

25

,

26

,

27

)

.

Access HIV combo

1/2

4

A97214

C

Nuvarande diagnoser av HIV-infektion kräver upptäckt av anti-HIV-serum-antikroppar med hjälp av en

ELISA-metod

(

28

,

29

,

30

)

. Det är emellertid en period på i genomsnitt 3 veckor mellan exponering till dess att de första antikropparna framträder. Under den här perioden, kan p24 antingen upptäckas hos de flesta människor som smittats av HIV-1, oavsett deras geografiska ursprung

(

31

,

32

)

. Access HIV combo-analysen tillåter en simultan upptäckt av både HIV-1- och HIV-2-antikroppar. Denna analys använder också anti-HIV p24 i dess reagenser för att upptäcka HIV-1 p24 antingen före serokonversion, och därmed minska serokonversionens fält och förbättra tidig upptäckt av HIV-infektion

(

33

,

34

,

35

,

36

)

.

Principer för förfarandet

Access HIV combo-analysen är en sekventiell immunoenzymatisk ("sandwich")-analys i två steg.

I det första teststeget kombineras provtagning, beklädda paramagnetiska partikelskikt, biotinylerade monoklonala antikroppar till p24, tvättbuffert och spädningsbuffert. De paramagnetiska partiklarna är täckta med rekombinant HIV-protein, HIV-O / HIV-2 polypeptider, och monoklonala antikroppar mot

HIV-1 p24 angtigen.

Efter inkubation i ett reaktionskärl, hålls material bundet till fastfasen i ett magnetfält medan obundet material tvättas bort.

I det andra teststeget, tillsätts 3 polypeptider och streptavidin märkt med alkalisk fosfatas.

Efter inkubation, avlägsnas den obundna reagensen genom separation i ett magnetfält och tvättning.

Ett kemiluminescensdetektor-substrat Lumi-Phos* 530 tillsätts kärlet och ljus genererat av reaktionen mäts med en luminometer. Ljusproduktionen är en funktion av mängden enzymkonjugat som finns vid slutet av reaktionen. Den uppmätta ljuskvantiteten av ett prov gör det möjligt att bestämma närvaron av anti HIV-1, eller HIV-2-antikroppar och/eller antigen p24, genom att jämföra med ett avläsningsvärde som definierats under testkalibrering av instrumentet. Om ljusproduktionen är samma eller högre än avläsningsvärdet, betraktas provet reaktivt i Access HIV combo-analysen.

Produkt- information

Access HIV combo reagensförpackningar

Kat. nr. A59428: 100 determinationer, 2 förpackningar, 50 test/förpackning

• Levererad, klar att användas.

• Förvara upprätt och i kylskåp vid 2 till 10°C.

• Kyl ned vid 2 till 10°C i minst två timmar innan det används på instrumentet.

• Beständig till utgångsdatum som anges på etiketten om förvaring vid 2 till 10°C

(reagensförpackningen är oöppnad)

• Beständig vid 2 till 10°C i 56 dagar ombord efter initial användning.

• Tecken på möjlig nedbrytning är ett skadat elastomerlager på förpackningen eller kontrollvärden utanför variationsvidden.

• Om en reagensförpackning är skadad (t ex skadat elastomerlager) skall förpackningen kasseras.

R1a:

R1b:

R1c:

R1d:

Paramagnetiska partiklar täckta av rekombinant HIV-1-protein (gp 160),, HIV-1-O-(gp

41) och HIV-2-(gp 36)-polypeptider och monoklonala antikroppar mot p24 antigen, upplöst i TRIS-buffrad koksaltlösning, med 0.1% natriumazid och

ProClin**300(0.25%).

Konjugatadditiv: TRIS-buffrad koksaltlösning, 0.1% natriumazid och

ProClin**300(0.25%)

Partikeladditiv: TRIS-buffrad koksaltlösning med biotinylerade monoklonala antikloppar till p24 HIV-1 med 0.1% natriumazid och ProClin**300(0.25%).

Konjugater: HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 polypeptider och streptavidin konjugerade med alkalisk fosfatas med 0.1% nartiumazid och ProClin**300(0.25%).

A97214

C

Access HIV combo

2/2

4

Varning och försiktighet

Endast för in vitro-diagnostik.

• Patientprover och blodrelaterade produkter kan bearbetas genom rutin med en minimal risk om beskrivet förfarande används. Dessa produkter bör emellertid hanteras som potentiellt infektiösa i enlighet med universella försiktighetsåtgärder och god klinisk laboratoriepraxis, oavsett deras ursprung, behandling eller tidigare certifiering. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel för dekontaminering. Förvara och avfallshantera dessa material och deras behållare i enlighet med lokala förordningar och riktlinjer

(

37

)

.

• Natriumazid kan reagera med bly- och kopparlodning för att bilda mycket explosiva metallazider. Vid nedspolning, spolas med rikligt med vatten för att förhindra en ansamling av azider.

(

38

)

. ProClin**300

är en potientiell hudsensibilisator. Undvik att spilla eller stänka reagensen på hud eller kläder. Spola rikligt med vatten och tvål om reagensen kommer i kontakt med huden.

Xn. Skadlig: 0.1% natriumazid och 0.25% ProClin**300.

R 22: Skadlig att förtära.

R 43: Kan orsaka sensibilisering vid kontakt med huden.

S 23: Andas inte in ångorna från reagensen

S 24: Undvik kontakt med huden

S 37: Bär lämpliga handskar

S 60: Detta material och dess behållare måste avfallshanteras som farligt avfall.

Rekommendationer gällande risker och försiktighetsåtgärder relaterade till vissa kemiska komponenter i denna analysförpackning finns i piktogrammet som nämns på etiketterna och i informationen i detta avsnitt.

Säkerhetsdatabladet finns tillgängligt på begäran..

Provtagning och beredning

1. Serum (inklusive serum separatorrör) och plasma (Li Heparin, inklusive plasma separatorrör) är de rekommenderade proverna.

2. Värm inte upp proverna

3. Var uppmärksam på följande rekommendationer för hantering, bearbetning och lagring av blodprover

(

39

)

:

• Samla alla blodprover under rutinmässig försiktighet vid kapillärprovtagning.

• Låt serumproverna koagulera helt före centrifugering.

• Håll alltid provrören förseglade.

• Lagra proverna ordentligt förseglade i rumstemperatur (15 till 23°C) i inte längre än tjugofyra timmar.

• Om analysen inte görs inom tjugofyra timmar, skall proverna kylas ned vid 2 till 8°C.

• Om analysen inte ska göras inom 8 dagar vid 2 till 8°C, eller om proverna ska transporteras, skall proverna frysas till -20°C eller kallare.

4. Använd följande riktlinjer vid beredning av prover:

• Säkerställ att residualfibrin och cellulära enheter har avlägsnats före analys.

• Följ rekommendationer för centrifugering givna av tillverkaren av provrör för blodinsamling.

5. Det är upp till varje laboratorium att fastställa acceptans för dess egna provrör för blodinsamling och produkter för serumseparation. Variationer hos dessa produkter kan finnas mellan tillverkare och, ibland, från parti till parti.

6. Tina proverna som mest 3 gånger. En studie av 25 färska icke-reaktiva serumprover och 25 färska reaktiva serumprover uppvisade inga kliniskt signifikanta förändringar av doser efter tre frys-tina-cykler.

7. Efter upptining måste provet centrifugeras igen vid 3,000 g i 15 minuter och överföras till en kopp för att avlägsna eventuella kvarvarande fibrinpartiklar eller aggregat som skulle kunna föranleda felaktiga positiva resultat.

8. Prover som innefattar upp till 200 mg/L och 300 mg/L för icke-konjugerad och konjugerad bilirubin respektive, upp till 90 g/L albumin, lipemiska prover vilka innehåller motsvarande30 g/L triolein

(triglycerid) och hemolyserade prover som innehåller upp till 2 g/L hemoglobin, påverkar inte resultaten.

Access HIV combo

3/2

4

A97214

C

Levererade material

R1 Access HIV combo reagensförpackningar

Material som erfordras men ej levereras

1. Access HIV combo-kalibratorer

Levererat som ett HIV-Ab negativt serum och ett HIV-Ab positivt serum

Kat.nr. A59429

2. Kvalitetskontrollmaterial Access HIV Combo QC, levererat som ett HIV-1-Ab negativt serum, ett anti-HIV-1 positivt serum och ett HIV-1 antigen positivt i trisbuffer.

Kat.nr. A59430

Access HIV combo QC4 & QC5, levererat som ett HIV-2-Ab kaninserum i humant negativt serum och ett HIV-1-O-Ab kaninserum i humant negativt serum. Kat.nr. B22822

3. Access Substrat

Kat.nr. 81906

4. Access 2:

Tvättbuffer: Access Tvättbuffer, Kat.nr. A16792

5. UniCel

®

DxI

®

:

Tvättbuffer: UniCel DxI Tvättbuffer II, Kat.nr. 16793

6. System:

Access 2, UniCel DxI 800 och 600 Immunanalyssystem, UniCel DxC 880i, 860i, 680i och 660i

Synkron

®

Access kliniska system.

Förfarandet steg för steg

1. Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för en specifik beskrivning över installation, uppstart, driftprinciper, egenskaper för systemprestanda, driftinstruktioner, kalibreringsförfaranden, driftbegränsningar och försiktighet, faror och problemsökning.

2. Blanda innehåll från nya (oöppnade) reagensförpackningar genom att försiktigt blanda förpackningen flera gånger innan instrumentet placeras. Blanda inte öppnade (skadade) förpackningar.

3. Använd en hundradel (110 µL) av provet för varje determination som tillägg till provbehållaren och systemdödvolymer. Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för minsta erfordrad provvolym.

4. Tid till ett första resultat är ungefär 60 minuter.

5. Systemets standardmåttenhet för provresultaten är Signal/Avbrott(S/CO)-förhållandet.

Förfarande

Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för information gällande hantering av prover, konfigurera tester, efterfråga tester och granskning av testresultat.

Mer om kalibrering

En aktiv kalibreringspunkt krävs för alla tester. För Access HIV combo-analysen, krävs kalibrering var

56:e dag. Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för information gällande kalibreringsteori, konfigurering av kalibratorer, begärda upptaganden för kalibratortest, och granskning av kalibreringsdata.

A97214

C

Kvalitets- kontroll

Material för kvalitetskontroll simulerar egenskaperna för patientprover och är väsentliga för att övervaka

immunkemiska analysers systemprestanda. Eftersom prover kan bearbetas när som helst i ett format med

"slumpmässig tillgång" snarare än i ett "batch"-format, skall material för kvalitetskontroll inkluderas i varje 24-timmarsperiod

(

40

)

.

Innehåller förpackningarna Access HIV combo QC och Access HIV combo

QC4 & QC5 eller andra kommersiellt tillgängliga kvalitetskontrollmaterial som täcker två nivåer av analyte. Mer frekvent användning av kontroller eller användningen av ytterligare kontroller lämnas till användarens omdöme baserat på god laboratoriepraxis eller laboratoriets ackrediteringskrav och tillämpliga lagar. Följ tillverkarens instruktioner för återskapande och förvaring. Varje laboratorium bör etablera medelvärde och acceptabla variationsvidder för att säkra en god prestanda.

Kvalitetskontrollresultat som inte uppfyller accepterade variationsvidder kan ge en indikation om felaktiga testresultat. Undersök alla testresultat som erhållits sedan den senast godkända kvalitetskontrollen vid testpunken för denna analyte. Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för information om att granska kvalitetskontrollresultat.

Access HIV combo

4/2

4

Access HIV combo-analysen har utvärderats vid en temperaturintervall på 18-32°C. För optimala resultat, bör kalibreringsanalyser och patientens testprover utföras under liknande temperaturförhållanden. Om rumstemperaturen i laboratoriet varierar med mer än + 5°C från kalibreringstemperaturen, bör kvalitetskontrollresultaten granskas och kalibrering utföras vid behov..

Resultat

Patienters testresultat beräknas automatiskt av systemets mjukvara med hjälp av det avläsningsvärde som fastställs genom aktiv kalibrering. Resultaten (Signal/avläsning= S/CO) rapporteras som "reaktiva" eller

"icke-reaktiva" som en funktion av deras förhållande med "avläsningen" (signalen är större än eller signalen är lika med eller mindre än avläsningsvärdet, respektive). Resultat som är 10% lägre än

"avläsningsvärdet" skall tolkas noga och testas igen i en dubbelkontroll. Denna rekommenderade grå zon

(från 0.9 till mindre än 1.0) skall förvaras av användaren i systemets mjukvara (se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för fullständiga instruktioner om grå zoner för en kvalitativ analys). På så sätt kommer ett kännetecken automatiskt att rapporteras, vilket gör det möjligt att snabbt göra en identifiering av ett resultat som placerar sig i den grå zonen. Patienters testresultat kan granskas med hjälp av rutan för provresultat. Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för fullständiga instruktioner om hur resultaten skall granskas.

Analys av de första resultaten:

• Alla prover med ett (S/CO)-förhållande som är lägre än 0.9 anses vara icke-reaktivt med Access HIV combo-testet.

• Prover med ett (S/CO)-förhållande mellan 0.9 och 1 befinner sig i den grå zonen och skall testas igen i en dubbelkontroll innan en slutlig tolkning görs.

• Prover med ett (S/CO)-förhållande som är lika med eller större än 1 anses ursprungligen vara reaktiva med Access HIV combo och sådana prover bör testas igen i en dubbelkontroll innan en slutlig tolkning görs.

Analys av de andra resultaten:

Alla prover som ursprungligen var reaktiva eller i den grå zonen bör testas igen i en dubbelkontroll med hjälp av Access HIV combo-analys:

• Om resultaten från dubbelkontrollen är < 1.0 S/CO, måste provet anses vara icke-reaktivt (negativt) för HIV combo-analys.

• Om ett av de 2 resultaten är > 1.0 S/CO, upprepas de ursprungliga resultaten och provet förklaras som

"reaktivt" för Access HIV combo-test.

I överensstämmelse med lokala förordningar är det emellertid nödvändigt att analysera ett "reaktivt" prov med ytterligare tester, som inkluderar åtminstone en bekräftande metod för att tydligt etablera de positiva resultaten.

Access HIV combo

5/2

4

A97214

C

Tabell 1: Tolkning av resultat från Access HIV combo

Resultat

Förhållande: Signal/avläsning

Tolkning Kompletterande tester

Analys av det första resultatet

S/CO < 0.9

Icke-reaktiv HIV-1 p24 och/eller

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab ej upptäckt

Reaktiv "Ursprungl. reaktiv"

NA

0.9

S/CO

≥ 1

≤ S/CO < 1.0

Grå zon "Ursprungl. reaktiv"

Att testa igen i dubbelkontroll

Att testa igen i dubbelkontroll

Analys av det andra resultatet

Ny test i dubbelkontroll om de

2 resultaten är < 1

Ny test i dubbelkontroll om ett av de 2 resultaten är

≥ 1

Icke-reaktiv

Reaktiv

HIV-1 p24 och/eller

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab ej upptäckt

HIV-1 p24 och/eller

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab upptäckt

"Upprepa reaktiv"

NA

Bekräftande test

Begränsningar med förfarandet

2. Access HIV combo-analysen är endast avsedd för användning med humant serum eller plasma

(Li heparin)-prov. Prestandaegenskaperna vid användning av andra provtyper har inte etablerats eller

är begränsade.

3. Access HIV combo-analysen är strängt begränsad till detekteringen av HIV-1 antigen och

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma (Li heparin).

4. Resultaten som erhålls med Access HIV combo-analys måste korrelera med symptomen, i förekommande fall, och med den kliniska rapporteringshistoriken.

För analyser som innefattar antikroppar, finns det en potential till interferens med heterofila antikroppar i patientprovet. Patienter vilka regelbundet har exponerats för djur eller som har erhållit immunterapi eller diagnostiska förfaranden med hjälp av immunoglobulin eller fragment av immunoglobulin kan producera antikroppar, t.ex. HAMA, som intervenerar med immunanalyser.

Därutöver kan andra heterofila antikroppar som humana anti-get-antikroppar återfinnas i patientproverna

(

41

,

42

)

.

Sådana intervenerande antikroppar kan föranleda felaktiga resultat. Utvärdera noggrant resultaten för de patienter som misstänks bära dessa antikroppar.

5. Transplanterade patientprover måste testas innan de fryses ned.

6. Prestanda har inte etablerats med hjälp av kadaverprover eller kroppsvätskor andra än humant has serum och plasma.

7. Omfånget av det uppmätta resultatet, över avläsningen, är inte vägledande för den totala mängden närvarande antikroppar och/eller antigen.

8. Access HIV combo-resultaten skall tolkas i ljuset av den totala kliniska presentationen av patienten, inklusive klinisk historia, data från ytterligare tester och annan lämplig information.

9. Ett icke-reaktivt resultat antyder att det testade provet inte innehåller någon antigen eller antikroppar som kan upptäckas med Access HIV combo-analys. Detta utesluter inte potentialen för infektion med

HIV-1 eller HIV-2.

A97214

C

Access HIV combo

6/2

4

10.För att en infektion skall kungöras, skall ett reaktivt resultat som erhållits med Access HIV combo-analysen bekräftas med en lämplig metod.

11.Immunkomprometterade individer och förhållanden som allvarlig infektion och immunsuppressiv läkemedelsterapi, kan resultera i upphävandet av antikroppsnivåer under analysens detekteringströskel. Resultat som erhållits vid sådana prover skall tolkas med försiktighet.

Specifika prestanda- egenskaper

Känslighet

Studier om känslighet med Access HIV combo utfördes genom att testa bekräftade HIV Ab-prover, testprover från akut infekterade patienter, kommersiella serokonversionspaneler och HIV Ag-prover

(outspädda eller utspädda).

1. Analytisk känslighet

Access HIV combo-analysen har en analytisk känslighet < 2 IU/mL till HIV-1 p24 Antigen. Genom regressionsanalysen av NIBSC 90/636 Panel WHO och Bio-Rad Internal HIV Ag Standard var det möjligt att bestämma försökets känslighetsgrad.

2. Klinisk känslighet

• Bekräftade HIV Ab-positiva prover

• HIV-1-känsligheten undersöktes på 674 bekräftat positive prover och fanns vara lika med 100%

(95% CI: 99.41 - 100%).

Proverna inkluderar genotype undertyper och varianter:

Grupp M : A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF 01-02-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-19-27

Grupp O

Grupp N

Enligt begäran har ett minimum om 3 prover per undertyp testats.

• HIV-2 Känslighet utvärderades genom att testa 126 väldokumenterade prover och förklarades vara lika med 100% (95% CI 97.11-100%).

• Prov från akut infekterade patienter och från kommersiella serokonversionspaneler

• HIV-1-grupp M Känslighet om preserokonversion och perserokonversion undersöktes på 86 prover.

• Serokonversion Känslighet av Access HIV combo-analysen utvärderades genom att testa sekventiella prover från 61 väldokumenterade kommersiella HIV-serokonversionspaneler (with

131 early seroconversion samples).

Tabell 2 visar resultat från 6 serokonversionspaneler;

Access HIV combo

7/2

4

A97214

C

A97214

C

Tabell 2: Serokonversionspaneler

Panel Prov ID

BBI 9012

BBI 9017

BBI 9022

PRB 950

BBI 9034

Zeptometrix

6243

9017-10

9017-11

9022-07

9022-08

9022-09

PRB950-01

PRB950-02

PRB950-03

9012-05

9012-06

9012-07

9017-04

9017-06

9017-07

9017-08

9017-09

PRB950-04

9034-10

9034-11

9034-12

6243-06

6243-07

6243-08

6243-09

6243-10

* Data från säljarna

Dagar efter första blödning

Access® HIV combo (S/CO)

18

21

32

0

23

25

28

31

20

24

13

17

21

10

14

16

27

30

20

25

32

47

51

28

42

161.31

0.29

1.12

8.03

5.67

42.27

0.77

5.81

1.19

3.48

4.15

2.44

0.53

1.21

25.36

0.32

0.37

1.37

1.89

6.68

18.06

21.15

0.28

1.75

20.47

PCR*

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Negativ

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Negativ

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Western Blot*

Positiv

Positiv

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Negativ

Negativ

Negativ

Obestämbar

Obestämbar

Obestämbar

Obestämbar

Indéterminé

Access HIV combo

8/2

4

• HIV Antigenprover

Känslighet = 100% (104/104) (95% CI: 96.52 - 100%)

Känsligheten från försöket utvärderades genom att testa 104 väldokumenterade prover vilka inkluderade:

44 HIV Ag kulturceller supernatanter av HIV-1 grupp M från följande genotyper: 10A, 5B,

8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

21 HIV-Ag komersiellt positiva prover

39 HIV-Ag positive prover från 86 serumprover vid olika stadier av serokonversion

• Färska prover

103 HIV-positiva prover testades inom 1 dag efter insamling av blod.

Säregenskap

Säregenskapen för Access HIV combo-analysen visade en specificitet på

≥ 99.5%. Denna specificitet undersöktes genom tester:

IR-specificitet RR-specificitet

Provtyp n %

95%

Förtroendeintervall n %

95%

Förtroendeintervall

Bloddonatorer 7656 / 7664 99.90

[99.79-99.95%] 7664 / 7664 100.00

[94.95 - 100%]

[99.20-99.82%] 1966 / 1969 99.85

[99.56 - 99.97%] Valda inlagda patienter

1961 / 1969 99.59

Ej valda inlagda patienter

1121 / 1122 99.91

[99.50-100%] 1121 / 1122 99.91

[99.50 - 100%]

Gravida kvinnor 200 / 200 100.00

[98.17-100%] 200 /200 100.00

[98.17 - 100%]

Genomsnitt 10938 / 10955

99.84

[99.75-99.91%] 10951 / 10955

99.96

[99.91 - 99.99%]

477 prover har testats från patienter som uppvisar olika patologier eller status som inte är kopplade till

HIV : gravida kvinnor, reumafaktor, levercirrhos, kronisk njursvikt, dialys, transplantation, patienter med

överkänslighet mot lenograstim, human anti-mus-lg), antinukleära antikroppar, mykoplasma pneumoni, erythrovirus B19, myelom, eller andra virala eller bakteriella infektioner (HAV, HBV, HCV, röda hund, toxoplasmos, syfilis, påssjuka, mässlingen, CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, malaria, influensavaccinerade patienter).

Specificiteten var 98.10% (414/422) (95% CI: 96.30 - 99.18%) utan den frysta transplanterade populationen (se begränsning av proceduren, punkt nr 5).

Access HIV combo

9/2

4

A97214

C

A97214

C

Fem icke-specifika reaktioner upptäcktes med:

• VZV Positiva prover (7.7%)

• EBV Positiva prover (6.7%)

• HCV Positiva prover (2.9%)

• Reumafaktor (7.1%)

• Syfilis Positiva prover (2.3%)

Precisering

Precisionen av Access HIV combo-analysen bestämdes genom att analysera 13 prover: ett negativt prov, ett lågpositivt prov (Låg1), ett prov nära avläsning (Låg2), ett medelpositivt prov för HIV-1, HIV-2,

HIV-1-O och HIV Ag.

Mellananalysprecisionen utvärderades genom att dessa 13 prover testades i en omgång med 30 upprepningar i 1 system. Variationskoefficienterna bestämdes.

Mellananalysprecisionen utvärderades genom att dessa 13 prover testades på 1 parti, i en dubbelkontroll, i 2 olika omgångar per dag (för- och eftermiddag), av två utförare under en period om 20 dagar.

Mellanpartiprecisionen utvärderades genom att testa dessa 13 prover i 5 upprepningar med 4 olika partier som använder 4 olika kalibreringspartier.

Resultaten visas nedan i följande tabeller:

Mellanförsöksprecisering:

N=30

Negativa prover

Låg 1 prover

Låg 2 prover

Mellan 1-prover

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

Genomsnitt

(förhållande signal/ avläsning)

0.28

2.19

2.20

1.16

1.20

2.86

3.81

1.91

2.40

0.96

0.95

3.34

3.30

% C.V.

4.6

4.6

5.8

3.4

4.2

3.7

2.6

5.0

5.9

4.4

10.6

4.1

4.7

Access HIV combo

10/2

4

Mellanförsöksprecisering:

N=80

Negativa prover

Låg 1 prover

Låg 2 prover

Mellan 1-prover

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

Genomsnitt

(förhållande signal/ avläsning)

0.30

2.35

2.37

1.15

1.17

3.04

3.99

1.88

2.35

1.02

1.03

3.23

3.12

% C.V.

4.9

4.9

5.1

4.9

4.6

4.7

4.6

7.6

5.6

5.6

10.1

5.6

5.1

Access HIV combo

11/2

4

A97214

C

Mellanförsöksprecisering:

N=20

Negativa prover

Låg 1-prover

Låg 2-prover

Mellan 1-prover

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

VIH-1

VIH-2

VIH-1-O

Ag VIH-1

Mellan kal.

% C.V.

12.1

10.3

10.3

10.2

10.4

11.0

9.8

10.2

8.3

9.8

10.2

8.5

11.0

Mellan RP

% C.V.

12.3

6.2

7.2

5.5

14.8

7.4

9.0

6.5

7.0

5.7

11.0

10.4

13.0

Totalt

% C.V.

15.0

10.7

11.3

10.3

16.9

11.4

12.4

10.8

9.5

10.4

13.9

12.1

15.5

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI och Beckman Coulter-logot är varumärken för Beckman Coulter,

Inc.

* Lumi- Phos är ett varumärke för Lumigen, Inc., ett dotterbolag till Beckman Coulter, Inc.

** ProClin är ett varumärke för Rohm och Haas Company eller dess dotterbolag eller närstående bolag.

A97214

C

Access HIV combo

12/2

4

HIV combo Calibrators

REF A59429

Avsedd användning

Access HIV combo-kalibratorer är avsedda att kalibrera Access HIV combo-analysen för denkvantitativa upptäckten av HIV-1 antigen och HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antikroppar i humant serum och plasma (Li heparin) genom användning av Access Immunanalyssystemen.

För användning av In Vitro-diagnostik

Alla tillverkade och kommersialiserade reagenser ingår i fullständiga kvalitetssystem med början i mottagandet av råmaterialet till den slutliga kommersialiseringen av produkten.Varje parti är föremål för en kvalitetskontroll och släpps på marknaden först när det överensstämmer med fastställda kriterier.

Noteringarna relaterade till produktion och kontroll av varje enskild enhet arkiveras inom företaget..

Samman- fattning och förklaring

Access HIV combo-kalibratorer används för att fastställa kalibrering (bestämma avläsningsvärdet) för

Access HIV combo-analysen. Genom att jämföra ljusintensiteten som genereras av ett prov till avläsningsvärdet, bestäms förekomsten eller frånvaron av HIV-1 antigen och/eller HIV-1/HIV0/HIV-2 antikroppar i provet.

Spårbarhet

Mätstorheten (analyt) i Access HIV combo-kalibratorerna kan spåras till tillverkarens valda mätmetod.

Spårbarhetsprocessen baseras på. ISO 17511.

Produkt- information

Access HIV combo-kalibratorer

Kat.nr. A59429: C0-C1, 1.7 mL/flaska

• Levererad, klar att användas.

• Förvara upprätt och i kylskåp vid 2 till 10°C.

• Blanda innehållet genom att försiktigt skaka flaskan före användning. Se till att det ej bildas bubblor.

• Beständig till utgångsdatum som anges på etiketten om förvaring vid 2 till 10°C r

• Flaskan är beständig vid 2 till 10°C i 120 dagar efter att förpackningen brutits.

• Tecken på potentiell kvalitetsförsämring är kontrollvärden som är utom räckhåll.

C0

Negativt (icke-reaktivt) humant serum för HIV-1 antigen och HIV-1/HIV-1-O/

HIV-2 antikroppar med 0.1% natriumazid och 0.25% ProClin*300.

C1

Positivt (reaktivt) humant serum för anti-HIV-1 antikroppar med 0.1% natriumazid och 0.25% ProClin*300.

Kalibreringskort

1

A97214

C

Access HIV combo

13/2

4

Varningar och försiktighet

• Endast för in vitro-diagnostik.

• Patientprover och blodrelaterade produkter kan bearbetas genom rutin med en minimal risk om beskrivet förfarande används. Dessa produkter bör emellertid hanteras som potentiellt infektiösa i enlighet med universella försiktighetsåtgärder och god klinisk laboratoriepraxis, oavsett deras ursprung, behandling eller tidigare certifiering. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel för dekontaminering. Förvara och avfallshantera dessa material och deras behållare i enlighet med lokala förordningar och riktlinjer.

• Mänskligt källmaterial som används vid prepareringen av kalibratorerna har testats och befunnits vara icke reaktiva för Hepatit B ytantigen (HBsAG), antikroppar till Hepatit C virus (HCV), antikroppar till humant immunbristvirus (HIV-1 och HIV-2) och HIV-1 antigen, förutom Kalibrator C1, som är positivt för HIV-1 antikroppar. Eftersom ingen känd testmetod med fullständig tillförlitlighet kan fastställa frånvaro av smittämne så bör man utgå ifrån att reagenser och patientprover kan överföra smittsamma sjukdomar

(

37

)

.

• Natriumazid kan reagera med bly- och kopparlodning för att bilda mycket explosiva metallazider. Vid nedspolning, spolas rikligt med vatten för att förhindra en ansamling av azider

(

38

)

.

ProClin*300 är en potientiell hudsensibilisator. Undvik att spilla eller stänka reagensen på hud eller kläder. Spola rikligt med vatten och tvål om reagensen kommer i kontakt med huden.

Xn. Skadlig: 0.1% natriumazid och 0.25% ProClin*300.

R 22: Skadlig att förtära.

R 43: Kan orsaka sensibilisering vid kontakt med huden.

S 23: Andas inte in ångorna från reagensen.

S 24: Undvik kontakt med huden.

S 37: Bär lämpliga handskar.

S 60: Detta material och dess behållare måste avfallshanteras som farligt avfall.

Rekommendationer gällande risker och försiktighetsåtgärder relaterade till vissa kemiska komponenter i denna analysförpackning finns i piktogrammet som nämns på etiketterna och i informationen i detta avsnitt. Säkerhetsdatabladet finns tillgängligt på begäran.

Förfarande

Referera till lämpliga systemmanualer och/eller hjälpsystem för information gällande kalibreringsteori, konfigurera kalibratorer, begärda upptaganden för kalibratortest, och granskning av kalibreringsdata..

Uppgifter om kalibreringen

Access HIV combo-kalibratorer tillhandshålls som Negativ (C0) och Positiv (C1). Access HIV combo-analysen kräver en kalibrering (bestämning av avläsningsvärdet) för att erhålla en aktiv

"kalibrering". Kalibreringsdata är tillförlitliga i upp till 56 dagar. Varje kalibrering kräver 220 µL av

CO-kalibrator (duplicera determinationerna) och 330 µL av C1-kalibrator (tredubbla determinationerna) utöver provbehållaren och systemdödvolymen. En droppe motsvarar ungefär 40 µL.

Begränsningar med förfarandet

Om det finns bevis på mikrobiell kontaminering eller alltför stor turbiditet i en reagens, skall flaskan kasseras.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI och Beckman Coulter är logotyper och varumärken som tillhör

Beckman Coulter, Inc.

* ProClin är ett varumärke som tillhör Rohm and Haas Company eller dess dotterbolag eller närstående bolag.

A97214

C

Access HIV combo

14/2

4

HIVcombo QC

REF A59430

Avsedd användning

Access HIV combo QC är avsedd att övervaka systemprestandan av Access HIV combo-analysen.

För användning vid In Vitro-diagnostik

Alla tillverkade och kommersialiserade reagenser ingår i fullständiga kvalitetssystem med början i mottagandet av råmaterialet till den slutliga kommersialiseringen av produkten. Varje parti är föremål för en kvalitetskontroll och släpps på marknaden först när det överensstämmer med fastställda kriterier.

Noteringarna relaterade till produktion och kontroll av varje enskild enhet arkiveras inom företaget..

Samman- fattning och förklaring

Kvalitetskontrollmaterial simulerar egenskaperna för patientprover och är väsentliga för övervakning av

Access HIV combo-analysens systemprestanda. Därutöver utgör de en fullvärdig del av god laboratoriepraxis

(

40

,

43

-

49

)

.

När analyser görs med Accessreagenser för HIV-1 antigen och anti HIV-1/HIV-1-O/HIV-2-antikroppar, skall kvalitetskontrollmaterial inkluderas för att godkänna analysernas integritet. Analyserade värden bör falla inom accepterbar variation om testsystemet fungerar korrekt.

Spårbarhet

Mätstorheten (analyt) i Access HIV combo OC kan spåras till tillverkarens valda mätmetod..

Spårbarhetsprocessen baseras på EN ISO 17511.

Produkt- information

Access HIV combo QC

Kat.nr. A59430: 4.4 mL/flaska, 2 flaskor på varje nivå

• FLevererad, klar att användas.

• Förvara upprätt och i kylskåp vid 2 till 10°C.

• Blanda innehållet genom att försiktigt skaka flaskan före användning. Se till att det ej bildas bubblor.

• Beständig till utgångsdatum som anges på etiketten om förvaring vid 2 till 10°C.

• Flaskan är beständig vid 2 till 10°C i 120 dagar efter att förpackningen brutits.

• Tecken på potentiell kvalitetsförsämring är kontrollvärden som är utom räckhåll.

• Se värdekortet QC för medelvärden och standardavvikelser (SD).

A97214

C

Access HIV combo

15/2

4

QC 1:

QC 2:

QC 3:

QC kort:

Humant serum Negativ (icke-reaktiv) för HIV-1 antigen och anti

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antikroppar, med 0.1% natriumazid och 0.25%

ProClin*300.

Humant serum Positiv (reaktiv) för anti-HIV-1 antikroppar med 0.1% natriumazid och 0.25% ProClin*300.

Renad HIV-1 antigen värme inaktiverad med en kaotropisk agens i Trisbuffer med 0.1% ProClin*300.

1

Varningar och försiktighet

För professionella användare

• För användning till in vitro-diagnostisk.

• Patientprover och blodrelaterade produkter kan bearbetas genom rutin med en minimal risk om beskrivet förfarande används. Dessa produkter bör emellertid hanteras som potentiellt infektiösa i enlighet med universella försiktighetsåtgärder och god klinisk laboratoriepraxis, oavsett deras ursprung, behandling eller tidigare certifiering. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel för dekontaminering. Förvara och avfallshantera dessa material och deras behållare i enlighet med lokala förordningar och riktlinjer.

Humant källmaterial som används vid beredningen av kontrollen har testats och funnits vara icke-reaktivt för hepatit B-ytantigen (HBsAg), antikroppar mot hepatit C-virus (HCV) och antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV-1 och HIV-2

).

. Eftersom

ingen känd testmetod kan erbjuda en fullständig försäkring om att infektiösa agenser är frånvarande,

skall reagenserna och patientproverna hanteras som om de skulle

kunna överföra

infektionssjukdom

(

37

)

.

• Natriumazid kan reagera med bly- och kopparlodning för att bilda mycket explosiva metallazider. Vid nedspolning, spolas rikligt med vatten för att förhindra en ansamling av azider

(

38

)

.

ProClin*300 är en potientiell hudsensibilisator. Undvik att spilla eller stänka reagensen på hud eller kläder. Spola rikligt med vatten och tvål om reagensen kommer i kontakt med huden.

Varning! 0,25% ProClin 300

R 22: Skadlig att förtära.

R 43: Kan orsaka sensibilisering vid kontakt med huden.

S 23: Andas inte in ångorna från reagensen.

S 24: Undvik kontakt med huden.

S 37: Bär lämpliga handskar.

S 60: Detta material och dess behållare måste avfallshanteras som farligt avfall.

Rekommendationer gällande risker och försiktighetsåtgärder relaterade till vissa kemiska komponenter i denna analysförpackning finns i piktogrammet som nämns på etiketterna och i informationen i detta avsnitt. Säkerhetsdatabladet finns tillgängligt på begäran..

Förfarande

Access HIV combo QC bör hanteras på samma sätt som patientprover och bedrivas i enlighet med de instruktioner som medföljer instrumentet och/eller den metod som tillämpas.

För att processa Access HIV combo QC, erfordras 110 µL av ett prov för var och en av de 3 nivåerna

utöver provbehållaren och död volym (enkel bestämning). En droppe motsvarar ca. 40 µL.

Eftersom prover kan bearbetas när som helst i ett format med "slumpmässig tillgång" snarare än i ett

"batch"-format, skall kvalitetskontrollmaterial inkluderas i varje 24-timmarsperiod

(

40

)

.

A97214

C

Access HIV combo

16/2

4

Mer frekvent användning av kontroller eller användningen av ytterligare kontroller lämnas till användarens omdöme baserat på god laboratoriepraxis eller laboratoriets ackrediteringskrav och tillämpliga lagar. Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för information om kvalitetskontrollteori, att konfigurera kontroller, begärda upptaganden av provtester för kvalitetskontroll..

Begränsningar med förfarandet

1. Användningen av Access HIV combo QC har inte fastställts med analyser andra än Access HIV combo-analysen.

2. Eftersom prover kan bearbetas när som helst i ett format med "slumpmässig tillgång" snarare än i ett

"batch"-format, skall kvalitetskontrollmaterial inkluderas i varje 24-timmarsperiod

(

40

)

. Inkludera kommersiellt tillgängliga kontroller och/eller ytterligare kontroller som erhålls från andra källor för laboratoriets kvalitetskontrollsystem.

3. Kvalitetskontrollresultat som inte faller inom acceptabla variationer kan tyda på ogiltiga testresultat.

Undersök alla testresultat som erhållits sedan de senast acceptabla testpunkterna för kvalitetskontroll erhölls för denna analyte.

4. Om det finns bevis på mikrobiell kontaminering eller övermåttlig turbiditet i en reagens skall flaskan kasseras.

Förväntade värden

Förväntade genomsnitt (

) och SD ( σ) för Access HIV combo QC1, QC2 och QC3 tillhandahålls på det

QC-värdekort som innefattas i setet för initial systemkonfigurering för kvalitetskontroll. Varje laboratorium bör fastställa sina egna acceptanskriterier genom att välja de QC-regler som skall tillämpas för kontrollresultaten. Individuella kontrollresultat bör falla inom initial acceptansvariation, dock är det upp till varje laboratorium att uppdatera genomsnitt och SD efter att tillräcklig data har insamlats..

Med hänsyn till att specifika reaktivitetsnivåer kan variera bland olika tillverkares analyser, olika förfaranden, olika parinummer och olika laboratorium, bör varje laboratorium bestämma de specifika reaktivitetsnivåerna och fastställa sin egen variation på acceptansvärdena. Acceptabel variation kan inkludera alla värden inom + 2 SD av genomsnittet på 20 datanoteringar av 20 determinationer över en period om 30 dagar.

Access HIV combo

1

7/24

A97214

C

A97214

C

Access HIV combo

1

8/24

HIVcombo QC

4 & QC5

REF

B22822

Avsedd användning

Access HIV combo QC

4 & QC5 är avsedd att övervaka systemprestandan av Access HIV comboanalysen.

Access HIV combo QC4 är en anti-HIV-2-kvalitetskontroll och Access HIV combo QC5 är en anti-HIV-1-O-kvalitetskontroll.

För användning vid In Vitro-diagnostik

Alla tillverkade och kommersialiserade reagenser ingår i fullständiga kvalitetssystem med början i mottagandet av råmaterialet till den slutliga kommersialiseringen av produkten. Varje parti är föremål för en kvalitetskontroll och släpps på marknaden först när det överensstämmer med fastställda kriterier.

Noteringarna relaterade till produktion och kontroll av varje enskild enhet arkiveras inom företaget..

Samman- fattning och förklaring

Kvalitetskontrollmaterial simulerar egenskaperna för patientprover och är väsentliga för övervakning av

Access HIV combo-analysens systemprestanda. Därutöver utgör de en fullvärdig del av god laboratoriepraxis

(

40

,

43

-

49

)

.

När analyser görs med Accessreagenser för HIV-1 antigen och anti HIV-1/HIV-1-O/HIV-2-antikroppar, skall kvalitetskontrollmaterial inkluderas för att godkänna analysernas integritet. Analyserade värden bör falla inom accepterbar variation om testsystemet fungerar korrekt.

Spårbarhet

Mätstorheten (analyt) i Access HIV combo QC4 & QC5 kan spåras till tillverkarens valda mätmetod..

Spårbarhetsprocessen baseras på EN ISO 17511.

Produkt- information

Access HIV combo QC

4 & QC5

Kat.nr.

B22822: 4.4 mL/flaska, 2 flaskor på varje nivå

• FLevererad, klar att användas.

• Förvara upprätt och i kylskåp vid 2 till 10°C.

• Blanda innehållet genom att försiktigt skaka flaskan före användning. Se till att det ej bildas bubblor.

• Beständig till utgångsdatum som anges på etiketten om förvaring vid 2 till 10°C.

• Flaskan är beständig vid 2 till 10°C i 120 dagar efter att förpackningen brutits.

• Tecken på potentiell kvalitetsförsämring är kontrollvärden som är utom räckhåll.

• Se värdekortet QC för medelvärden och standardavvikelser (SD).

Access HIV combo

1

9/24

A97214

C

Identifiering på etikett

QC4 Anti-HIV-2

QC5

Anti-HIV-1-O

QC kort:

Beskrivning

QC4 Anti-HIV-2, positiv QC: anti-HIV-2 kaninserum i humant negativt serum med 0,1% natriumazid och 0,25% ProClin*300.

QC5 Anti-HIV-1-O positiv QC: anti-HIV-1-O kaninserum i humant negativt serum med 0,1% natriumazid och 0,25%

ProClin 300.

1

Innehåll/beredning

2x 4,4mL, klar klar att användas

2x 4,4mL, klar att användas

Varningar och försiktighet

För professionella användare

• För användning till in vitro-diagnostisk.

• Patientprover och blodrelaterade produkter kan bearbetas genom rutin med en minimal risk om beskrivet förfarande används. Dessa produkter bör emellertid hanteras som potentiellt infektiösa i enlighet med universella försiktighetsåtgärder och god klinisk laboratoriepraxis, oavsett deras ursprung, behandling eller tidigare certifiering. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel för dekontaminering. Förvara och avfallshantera dessa material och deras behållare i enlighet med lokala förordningar och riktlinjer.

• Humant källmaterial som används vid beredningen av kontrollen har testats och funnits vara icke-reaktivt för hepatit B-ytantigen (HBsAg), antikroppar mot hepatit C-virus (HCV) och antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV-1 och HIV-2

).

Eftersom

ingen känd testmetod kan erbjuda en fullständig försäkring om att infektiösa agenser är frånvarande,

skall reagenserna och patientproverna hanteras som om de skulle kunna överföra

infektionssjukdom

(

37

)

.

• Natriumazid kan reagera med bly- och kopparlodning för att bilda mycket explosiva metallazider. Vid nedspolning, spolas rikligt med vatten för att förhindra en ansamling av azider

(

38

)

.

ProClin*300 är en potientiell hudsensibilisator. Undvik att spilla eller stänka reagensen på hud eller kläder. Spola rikligt med vatten och tvål om reagensen kommer i kontakt med huden.

Varning! 0,25% ProClin 300

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P501a: Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Rekommendationer gällande risker och försiktighetsåtgärder relaterade till vissa kemiska komponenter i denna analysförpackning finns i piktogrammet som nämns på etiketterna och i informationen i detta avsnitt. Säkerhetsdatabladet finns tillgängligt på begäran.

Förfarande

Access HIV combo QC

4 & QC5 bör hanteras på samma sätt som patientprover och bedrivas i enlighet med de instruktioner som medföljer instrumentet och/eller den metod som tillämpas.

För att processa Access HIV combo QC

4 & QC5, erfordras 110 µL av ett prov för var och en av de

3 nivåerna utöver provbehållaren och död volym (enkel bestämning). En droppe motsvarar ca. 40 µL.

Eftersom prover kan bearbetas när som helst i ett format med "slumpmässig tillgång" snarare än i ett

"batch"-format, skall kvalitetskontrollmaterial inkluderas i varje 24-timmarsperiod

(

40

)

.

A97214

C

Access HIV combo

20/24

Mer frekvent användning av kontroller eller användningen av ytterligare kontroller lämnas till användarens omdöme baserat på god laboratoriepraxis eller laboratoriets ackrediteringskrav och tillämpliga lagar. Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för information om kvalitetskontrollteori, att konfigurera kontroller, begärda upptaganden av provtester för kvalitetskontroll..

Begränsningar med förfarandet

1. Användningen av Access HIV combo QC

4 & QC5 har inte fastställts med analyser andra än

Access HIV

combo-analysen.

2. Eftersom prover kan bearbetas när som helst i ett format med "slumpmässig tillgång" snarare än i ett

"batch"-format, skall kvalitetskontrollmaterial inkluderas i varje 24-timmarsperiod

(

40

)

. Inkludera kommersiellt tillgängliga kontroller och/eller ytterligare kontroller som erhålls från andra källor för laboratoriets kvalitetskontrollsystem.

3. Kvalitetskontrollresultat som inte faller inom acceptabla variationer kan tyda på ogiltiga testresultat.

Undersök alla testresultat som erhållits sedan de senast acceptabla testpunkterna för kvalitetskontroll erhölls för denna analyte.

4. Om det finns bevis på mikrobiell kontaminering eller övermåttlig turbiditet i en reagens skall flaskan kasseras.

Förväntade värden

Förväntade genomsnitt (

×) och SD ( σ) för Access HIV combo QC4 och QC5 tillhandahålls på det QCvärdekort som innefattas i setet för initial systemkonfigurering för kvalitetskontroll. Varje laboratorium bör fastställa sina egna acceptanskriterier genom att välja de QC-regler som skall tillämpas för kontrollresultaten. Individuella kontrollresultat bör falla inom initial acceptansvariation, dock är det upp till varje laboratorium att uppdatera genomsnitt och SD efter att tillräcklig data har insamlats..

Med hänsyn till att specifika reaktivitetsnivåer kan variera bland olika tillverkares analyser, olika förfaranden, olika parinummer och olika laboratorium, bör varje laboratorium bestämma de specifika reaktivitetsnivåerna och fastställa sin egen variation på acceptansvärdena. Acceptabel variation kan inkludera alla värden inom + 2 SD av genomsnittet på 20 datanoteringar av 20 determinationer över en period om 30 dagar.

BIO-RAD UTGER EN GARANTI OM ATT DESSA PRODUKTER HÅLLER DEN PRESTANDA

SOM BESKRIVS I BIFOGAD BETECKNING OCH LITTERATUR. BIO-RAD AVSÄGER SIG ALL

UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM HANDEL ELLER LÄMPLIGHET I NÅGOT ANNAT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BIO-RAD HÅLLAS SOM ANSVARIGT FÖR NÅGRA

INDIREKTA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ FRÅN TIDIGARE NÄMND GARANTI.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI och Beckman Coulter logo är varumärken för Beckman Coulter,

Inc.

*ProClin är ett varumärke som tillhör Rohm och Haas Company eller dess dotterbolag eller närstående bolag.

Access HIV combo

21/24

A97214

C

Referenser

1 Barre-Sinoussi F., Chermann JC., Rey F. et al.: - Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Science, 1983, 200, 868-71

2 Popovic M., Sarngadhar M.G., Read E., Gallo R.C.: - Detection, isolation and continuous production of cytopathic retroviruses

(HTLV III) from patients with AIDS AND pre-AIDS. Science, 1984, 224, 497-500

3 Clavel F., Guetard D., Brun-Vézinet F. et al.: Isolation of a new human retrovirus from West African patients with AIDS.

Science, 1986, 233: 343-46

4 Barin F., M’Boup S., Denis F. et al.: Serological evidence for virus related to simian T-lymphotropic retrovirus III in residents of West Africa. Lancet, 1985, 2: 1387-89.

5 Clavel F., Brun-Vézinet F., Guetard D. et al.: - LAV II a second rétrovirus associé au SIDA en Afrique de l'Ouest. C.R. Acad.

Sc. Paris, 1986, 13, 485-88

6 Clavel F.: HIV-2, the West African AIDS virus. AIDS, 1987, 1: 135-140.

7 Clavel F., Guyader M., Guetard D. et al.: Molecular cloning and polymorphism of the human immune deficiency virus type 2.

Nature, 1986, 324: 691-95.

8 Gürtler L.G., Hauser P.H., Eberle J. et al.: A new subtype of human immunodeficiency virus type 1 (MVP-5180) from

Cameroon. J. Virol., 1994, 68 (3): 1581-1585.

9 Leitner T.: Genetic subtypes of HIV-1. In Myers G, Korber BT, Foley BT et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los

Alamos National Laboratory, 1996, III-28-III-40. (Available on-line at http://hiv-web.lanl.gov).

10 Peeters M., Gueye A., M’Boup S., et al.: Geographical distribution of HIV-1 group 0 viruses in Africa. AIDS, 1997,

11,493-498.

11 Robertson D.L., Anderson J.P., Bradac J.A, et al.: HIV-1 nomenclature proposal: a reference guide to HIV-1 classification. In:

Kuiken CL, Foley B, Hahn B, et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los Alamos National Laboratory, 1999, 492-505.

(Available on-line at http://hiv-web.lanl.gov).

12 Simon F., Mauclere P., Roques P. et al.: Identification of a new human immunodeficiency virus type 1 distinct from group M and group O. Nature Medicine, 1998, 4 (9): 1032-1037.

13 Plantier J.C., Leoz M., Dickerson J.E. et al. : A new human immunodeficiency virus derived from gorillas. Nature Medicine,

2009, 15: 871-872.

14 Peeters M.: Recombinant HIV sequences: their role in the global epidemic. In: Kuiken C, Foley B, Hahn B, et al., editors. HIV sequence compendium. Los Alamos National Laboratory, 2000, 54-73. (Available on-line at http://hiv-web.lanl.gov).

15 Couroucé A.M. Et al.: A prospective study of HIV II prevalence in France. AIDS, 1988, 2: 261-65.

16 Janssens W., Buve A., Nkengason J.N: The puzzle of HIV-A subtypes in Africa. AIDS, 1997, 11: 705-712.

17 Apetrei C., Loussert-Ajaka I., Descamps D., et al.: Lack of screening test sensitivity during HIV-1 non subtype B seroconversion. AIDS, 1996, 10: F57-F60.

18 Kanki P.J., Barin G., M’Boup S. et al.: New human T-Lymphotropic retrovirus related to Simian T-lymphotropic virus type III

(STLV III Agm). Science, 1986 232: 238-43.

19 Gao F., Yue L. Robertson D.L. et al.: Genetic diversity of human immunodeficiency virus type 2: evidence for distinct sequence subtypes with differences in virus biology. J. Virol. 1994, 68: 7433-7447.

20 Norrby E., Biberfeld G., Johnson P.R., et al.: The chemistry of Site-Directed Serology for HIV infections. AIDS Res and

Human Retroviruses, 1989, 5(5): 487-493.

21 DeCock K.M., Adjorlolo G., Ekpini E., et al.: Epidemiology and transmission of HIV-2: why there is no HIV-2 pandemic.

JAMA, 1993, 270: 2083-2086.

22 Kanki P.J., Travers K.U., M’Boup S., et al.: Slower heterosexual spread of HIV-2 than HIV-1. Lancet, 1994, 343: 943-946.

23 Marlink R.G., Ricard D., M’Boup S., et al.: Clinical, hematologic, and immunologic cross-sectional evaluation of individuals exposed to human immunodeficiency virus type-2 (HIV-2). AIDS, Res Hum Retroviruses 1988, 4: 137-148.

24 Simon F., Matheron S., Tamalet C., et al.: Cellular and plasma viral load in patients infected with HIV-2. AIDS, 1993, 7:

1411-1417;

25 Gürtler L.: Difficulties and strategies of HIV diagnosis. The Lancet, 1996, 348 (9021): 176-179;

26 Petersen L.R., Satten G.A., Dodd R., et al.: Duration of time from onset of human immunodeficiency virus type 1 infectiousness to development of detectable antibody. 1994, 34 (4): 283-289.

27 Constantine N.T.: Serologic tests for retroviruses: approaching a decade of evolution. AIDS, 1993, 7: 1-13.

28 Zaaijer H.L., Exel-Oehlers P.V., Kraaijeveld T., et al.: Early detection of antibodies to HIV1 by third-generation assays. The

Lancet, 1992, 340: 770-772.

29 Nair B.C., Ford G., Kalyanaraman V.S., et al.: Enzyme immunoassay using native envelope glycoprotein (gp 160) for detection of human immunodeficiency virus type 1 antibodies. J. Clin. Microbio., 1994, 32: 1449-1456.

30 Courcoué A.M., Barin F., Boudelot J., Botté C et al. : - Réévaluation de la sensibilité de 19 trousses de dépistage des anticorps anti-VIH. Revue Française des Laboratoires, 1995, 279 : 102-105.

31 Busch M.P., Satten G.A.: Time course of viremia and antibody seroconversion following human immunodefiency virus exposure. American Journal of Medicine, 1997, 102: 117-124.

32 Busch M.P., Lee L.L.L., Satten G.A., et al.: Time course of detection of viral and serologic markers preceding human immunodeficiency virus type 1 seroconversion: implications for screening of blood and tissue donors. Transfusion, 1995, 35

(2): 91-97.

33 Gürtler, L., Muhlbacher A., Michl U., et al.: Reduction of the diagnostic window with a new combined p24 antigen and human immunodeficiency virus antibody screening assay. Journal Virological Methods, 1998, 75: 27-38.

A97214

C

Access HIV combo

22/24

34 Weber B., Mbargane Fall E.H., Berger A., et al.: Reduction of diagnostic window by new fourth-generation human immunodeficiency virus screening assays. Journal of Clinical Microbiology, 1998, 36(8): 2235-2239.

35 Couroucé, A.M. Et le groupe de travail Rétrovirus de la Société Française de Transfusion Sanguine : Tests de dépistage combiné des anticorps anti-VIH et de l’antigène p24. Spectra Biologie, 1999, 18 : 38-44.

36 Ly T.D., Ebel A., Faucher V., et al.: Could the new HIV combined p24 antigen and antibody assays replace p24 antigen specific assays? Journal of Virological Methods, 2007, 143: 86-94.

37 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

38 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.

39 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and

Laboratory Standards Institute.

40 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989

41 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.

42 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.

43 Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual multi-rule quality control procedure. Lab Med 1985; 16: 533-537.

44 Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem

1981; 27: 493-501.

45 Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36:230-233.

46 Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 1994;17:216-222.

47 Approved Guideline – Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2.

February 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.

48 Approved Guideline – Specifications for Immunological Testing for Infectious Disease, I/LA 18-A2, Vol. 21, No. 15. 2001.

Clinical and Laboratory Standards Institute.

49 Garret PE. Quality is quantitative: so how do we QC qualitative tests. J Clin Immunoassay 1994; 17 (4): 231-236.

Access HIV combo

23/24

A97214

C

A97214

C

0459

2015/02

VERSION C

Bio-Rad

3, boulevard Raymond Poincaré

92430 Marnes-la-Coquette, France

Tel. + 33 (0) 1 47 95 60 00

Fax: + 33 (0) 1 47 41 91 33

www.bio-rad.com

Access HIV combo

24/24

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents