advertisement

meaPPMQ | Manualzz
meaPPMQ
ÇÉ
Éå
Ñê
áí
åä
Ç~
åç
ëî
Ñá
Éë
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
éí
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Éä
íê
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
éä
Üì
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø µ e®cÿæºa¹aýiï
ìâ
êì
~ê
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ÇÉ
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=ëçêÖÑ®äíáÖ=
ÇìêÅÜäÉëÉåI=Ç~å~ÅÜ=Ü~åÇÉäå=ìåÇ=
~ìÑÄÉï~ÜêÉå>=aáÉëÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=
ÄÉëÅÜêÉáÄí=ãÉÜêÉêÉ=jçÇÉääÉ=ãáí=wìÄÉÜ∏êK
páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
píêçãëÅÜä~ÖJ=ìåÇ=_ê~åÇJdÉÑ~Üê>
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=
qóéÉåëÅÜáäÇ=~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK=
háåÇÉê ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=
Ç~ëë ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK
mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉå=
â∏êéÉêäáÅÜÉå=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖJ=çÇÉê=
ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=
ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=
ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=
ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=páÅÜÉêÜÉáí=
îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK
kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=âÉáåÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK
oÉé~ê~íìêÉå=~ã=dÉê®íI=ïáÉ=òK=_K=ÉáåÉ=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉ=wìäÉáíìåÖ=~ìëí~ìëÅÜÉåI=ÇΩêÑÉå=
åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=~ìëÖÉÑΩÜêí=
ïÉêÇÉåI=ìã=dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK
wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí
Ó ãáí=ÜÉá≈Éå=qÉáäÉå=áå=_ÉêΩÜêìåÖ=ÄêáåÖÉåI
Ó ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=òáÉÜÉåI
Ó ~äë=qê~ÖÖêáÑÑ=ÄÉåìíòÉåK
káÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=t~ëëÉê=
ÄÉåìíòÉåI=Ç~ë=áå=_~ÇÉï~ååÉåI=
t~ëÅÜÄÉÅâÉå=çÇÉê=~åÇÉêÉå=
dÉÑ®≈Éå=ÉåíÜ~äíÉå=áëíK
iÉÄÉåëÖÉÑ~Üê>
dÉê®í=åáÉ=ãáí=t~ëëÉê=áå=_ÉêΩÜêìåÖ=ÄêáåÖÉåK=
dÉÑ~Üê=ÄÉëíÉÜí=~ìÅÜ=ÄÉá=~ìëÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=
dÉê®íI=ÇÉëÜ~äÄ=å~ÅÜ=dÉÄê~ìÅÜ=ìåÇ=ÄÉá=
råíÉêÄêÉÅÜÉå=ÇÉë=qêçÅâåÉåë=píÉÅâÉê=òáÉÜÉåK
wìë®íòäáÅÜÉå=pÅÜìíò=ÄáÉíÉí=ÇÉê=báåÄ~ì=ÉáåÉë=
cÉÜäÉêëíêçãJpÅÜìíòëÅÜ~äíÉêë=Äáë=PM=ã^=áå=ÇáÉ=
e~ìëÜ~äíëJfåëí~ää~íáçåK=i~ëëÉå=páÉ=ëáÅÜ=îçå=
fÜêÉã=bäÉâíêçJfåëí~ää~íÉìê=ÄÉê~íÉåK
O
dÉÄê~ìÅÜ
dÉÄä®ëÉJ=çÇÉê=^åë~ìÖ∏ÑÑåìåÖ=åáÉ=
~ÄÇÉÅâÉåK=a~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=
^åë~ìÖ∏ÑÑåìåÖ=ÑêÉá=îçå=cìëëÉäå=çÇÉê=
e~~êÉå=ÄäÉáÄíK
_Éá=§ÄÉêÜáíòìåÖI=òK=_K=ÇìêÅÜ=^ÄÇÉÅâÉå=ÉáåÉê=
iìÑí∏ÑÑåìåÖI=ëÅÜ~äíÉí=ÇÉê=e~~êíêçÅâåÉê=
~ìíçã~íáëÅÜ=~Ä=ìåÇ=å~ÅÜ=ïÉåáÖÉå=jáåìíÉå=
ïáÉÇÉê=ÉáåK
dÉÄä®ëÉLqÉãéÉê~íìê
^ìë
ë~åÑíLåáÉÇêáÖ
âê®ÑíáÖLÜçÅÜ
wìã=sçêíêçÅâåÉå=îçå=Ü~åÇíìÅÜJíêçÅâÉåÉã=
e~~ê=ÇáÉ=âê®ÑíáÖÉ=dÉÄä®ëÉëíìÑÉ=ãáí=ÜçÜÉê=
qÉãéÉê~íìê=ï®ÜäÉåK
aáÉ=dÉÄä®ëÉ∏ÑÑåìåÖ=Å~K=NM=Åã=îçã=hçéÑ=
ÉåíÑÉêåí=Ü~äíÉåK
`ççäJq~ëíÉ
aáÉ=`ççäJq~ëíÉ=áëí=áå=àÉÇÉê=píìÑÉ=
òìëÅÜ~äíÄ~êI=òìã=áÇÉ~äÉå=
cÉëíáÖÉåLcçêãÉå=ÇÉê=cêáëìê=
å~ÅÜ ÇÉã=qêçÅâåÉåK
låÇìäáÉêÇΩëÉ
wìã=ÖÉòáÉäíÉå=qêçÅâåÉåLcçêãÉå=
ÄÉëíáããíÉê=e~~êé~êíáÉåK=
aΩëÉ Ç~êÑ=Ç~ë=e~~ê=åáÉ=ÇáêÉâí=
ÄÉêΩÜêÉåX=ë~åÑíÉë=dÉÄä®ëÉ=ãáí=
åáÉÇêáÖÉê=qÉãéÉê~íìê=ÉáåëíÉääÉåK
aáÑÑìëÉê
fÇÉ~ä=ÑΩê=Öä~ííÉë=çÇÉê=
ëíê~é~òáÉêíÉë=e~~êK=dáÄí=ÑÉáåÉãI=
ä~åÖÉã=çÇÉê=Ü~äÄä~åÖÉã=e~~ê=
ãÉÜê=sçäìãÉåK=píáÑíÉ=ÇáêÉâí=~ìÑ=
ÇáÉ=hçéÑÜ~ìí=ëÉíòÉå=ìåÇ=ÇÉå=
iìÑíëíêçã=ÇìêÅÜ=âêÉáëÉåÇÉ=
_ÉïÉÖìåÖÉå=îÉêíÉáäÉåK=hê®ÑíáÖÉå=
Äáë=ÜçÜÉå=iìÑíëíêçã=ÉáåëíÉääÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ÇÉ
^ìÑÄÉï~ÜêÉå
wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=òì=ëíê~ÑÑ=
~ìÑïáÅâÉäå>
oÉáåáÖÉå
píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê>
sçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=ÇÉå=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK=
a~ë dÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉåK
hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉåK
a~ë=dÉê®í=~ì≈Éå=åìê=ãáí=ÉáåÉã=ÑÉìÅÜíÉå=
qìÅÜ=~ÄïáëÅÜÉåK=hÉáåÉ=ëÅÜ~êÑÉå=çÇÉê=
ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=îÉêïÉåÇÉåK
e~~êÉ=áå=ÇÉê=iìÑíJbáåíêáííë∏ÑÑåìåÖ=ãáí=ÉáåÉã=
máåëÉä=ÉåíÑÉêåÉåK
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå
cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=
Ç~ë dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=
páÉ â∏ååÉå ÇáÉ d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=
ΩÄÉê=fÜêÉå=c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=
ÖÉâ~ìÑí=Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=
i~åÇÉëJîÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=
aáÉ d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=
ÇáÉ=^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=
tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=
cΩê ÇáÉ få~åëéêìÅÜå~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉJ
äÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=
ÇÉë h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK
eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=
brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=
sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK=
§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=
áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=
c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê=
dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK
ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
P
Éå
mäÉ~ëÉ=êÉ~ÇI=Ñçääçï=~åÇ=êÉí~áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=
áåëíêìÅíáçåë>=qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=
ÇÉëÅêáÄÉ=ëÉîÉê~ä=ãçÇÉäë=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉëK
p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=~åÇ=ÑáêÉ>
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=
áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=
çå íÜÉ ê~íáåÖ=éä~íÉK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=
pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=
éä~óáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=
êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=
ãÉåí~ä=~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=
âåçïäÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=
íÜÉó=~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=
áå íÜÉ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=
ïÜç áë=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
aç=åçí=ìëÉ=áÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=çê=~ééäá~åÅÉ=áë=
Ç~ã~ÖÉÇK
qç=éêçíÉÅí=íÜÉ=ìëÉêI=~ää=êÉé~áêë=íç=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉI=ÉKÖK=êÉéä~ÅÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=
ÅçêÇI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=çåäó=Äó=çìê=
ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK
aç=åçí
Ó ÄêáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ=
Üçí é~êíëI
Ó éìää=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉëI
Ó Å~êêó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK
aç=åçí=ìëÉ=åÉ~ê=ï~íÉê=ïÜáÅÜ=áë=
áå=íÜÉ=Ä~íÜI=ï~ëÜÄ~ëáå=çê=çíÜÉê=
îÉëëÉäëK
oáëâ=çÑ=ÇÉ~íÜ
kÉîÉê=ÄêáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ=
ï~íÉêK=qÜÉêÉ=áë=~=Ç~åÖÉê=ÉîÉå=ïÜÉå=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=
qÜÉêÉÑçêÉI ~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=ïÜÉå=
í~âáåÖ=~ ÄêÉ~â=Ñêçã=ÇêóáåÖ=óçìê=Ü~áêI=éìää=çìí=
íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK
^ÇÇáíáçå~ä=éêçíÉÅíáçå=ïáää=ÄÉ=éêçîáÇÉÇ=áÑ=
~ êÉëáÇì~äJÅìêêÉåíJçéÉê~íÉÇ=ÅáêÅìáíJÄêÉ~âÉê=
ìé íç=PM=ã^=áë=ÑáííÉÇ=íç=óçìê=ÇçãÉëíáÅ=éçïÉê=
ëìééäóK=mäÉ~ëÉ=~ëâ=~å=ÉäÉÅíêáÅá~å=Ñçê=ÑìêíÜÉê=
áåÑçêã~íáçåK
Q
rëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
kÉîÉê=ÅçîÉê=íÜÉ=ÄäçïÉê=çê=áåí~âÉ=çéÉåáåÖK=
båëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=áåí~âÉ=çéÉåáåÖ=ÇçÉë=åçí=
ÄÉÅçãÉ=ÄäçÅâÉÇ=ïáíÜ=ÑäìÑÑ=çê=Ü~áêK
fÑ=íÜÉ=Ü~áê=ÇêóÉê=çîÉêÜÉ~íëI=ÉKÖKÇìÉ=íç=
~ ÅçîÉêÉÇ=îÉåíáä~íáçå=çéÉåáåÖI=áí=ïáää=
~ìíçã~íáÅ~ääó=ëïáíÅÜ=çÑÑ=~åÇ=íÜÉå=ëïáíÅÜ=
çå ~Ö~áå=ëÉîÉê~ä=ãáåìíÉë=ä~íÉêK
_äçïÉêLqÉãéÉê~íìêÉ
lÑÑ
ÖÉåíäÉLäçï
ëíêçåÖLÜáÖÜ
qç=éêÉÇêó=íçïÉäJÇêó=Ü~áêI=ëÉäÉÅí=íÜÉ=éçïÉêÑìä=
ÄäçïÉê=ëÉííáåÖ=~åÇ=~=ÜáÖÜ=íÉãéÉê~íìêÉK
hÉÉé=íÜÉ=ÄäçïÉê=çéÉåáåÖ=~ééêçñK=NM=Åã=Ñêçã=
óçìê=ÜÉ~ÇK
`ççäáåÖ=Äìííçå
qÜÉ=`ççäáåÖ=Äìííçå=Å~å=ÄÉ=
ëïáíÅÜÉÇ=çå=~í=~åó=ëÉííáåÖX=áÇÉ~ä=
Ñçê=ëíóäáåÖLëÜ~éáåÖ=óçìê=Ü~áê=~ÑíÉê=
ÇêóáåÖK
`êáãéáåÖ=åçòòäÉ
cçê=ÇêóáåÖLëÜ~éáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ=é~êíë=
çÑ=íÜÉ=Ü~áêK=kçòòäÉ=ãìëí=åÉîÉê=
íçìÅÜ=íÜÉ=Ü~áêX=ëÉäÉÅí=~=ÖÉåíäÉ=
ÄäçïÉê=ëÉííáåÖ=~í=~=äçï=
íÉãéÉê~íìêÉK
aáÑÑìëÉê
fÇÉ~ä=Ñçê=ëãççíÜ=çê=çìíJçÑJ
ÅçåÇáíáçå=Ü~áêK=qÜáÅâÉåë=ÑáåÉI=äçåÖ=
çê=ëÉãáJäçåÖ=Ü~áêK=
mä~ÅÉ éáåë ÇáêÉÅíäó=çå=íÜÉ=ëÅ~äé=
~åÇ=ÇáëíêáÄìíÉ=íÜÉ=~áê=Ñäçï=
Äó ÅáêÅìä~ê=ãçîÉãÉåíëK=
pÉí ëíêçåÖ=íç=ÜáÖÜ=~áê=ÑäçïK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éå
cçê=ëíçê~ÖÉ
aáëéçë~ä
aç=åçí=ïáåÇ=ìé=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=
íçç=íáÖÜíäó>
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
_ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=çìí=íÜÉ=
ã~áåë=éäìÖK=kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
áå ï~íÉêK
aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK
táéÉ=íÜÉ=çìíëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
ïáíÜ ~ Ç~ãé=ÅäçíÜK=aç=åçí=ìëÉ=ëÜ~êé=
çê ~Äê~ëáîÉ=ÇÉíÉêÖÉåíëK
oÉãçîÉ=Ü~áê=Ñêçã=íÜÉ=~áê=áåäÉí=çéÉåáåÖ=ïáíÜ=
~=é~áåí=ÄêìëÜK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=
ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=
bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=
Ñçê=ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=
~åÇ ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=
~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=
Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=
aÉí~áäë êÉÖ~êÇáåÖ íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=
ÄÉ çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=
íÜÉ ~ééäá~åÅÉ=ï~ë=éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=
ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
R
Ñê
sÉìáääÉò=äáêÉ=ä~=åçíáÅÉ=ÇDìíáäáë~íáçå=~ííÉåíáJ
îÉãÉåí=Éí=Éåíá≠êÉãÉåíI=êÉëéÉÅíÉò=äÉë=
áåëíêìÅíáçåë=èìDÉääÉ=ÅçåíáÉåí=Éí=ê~åÖÉòJä~=
ëçáÖåÉìëÉãÉåí>=`ÉííÉ=åçíáÅÉ=ÇDáåëíêìÅíáçåë=
ǨÅêáí=éäìëáÉìêë=ãçÇ≠äÉë=Éí=äÉìêë=
~ÅÅÉëëçáêÉëK
`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=Éí=
ÇÛáåÅÉåÇáÉ=>
kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=
ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK
°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK=
pìêîÉáääÉò äÉë ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=
åÉ àçìÉåí=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK
iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=
ÇÛìå=Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=
çì=åÉ=ǨíÉå~åí=é~ë=äDÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=
Åçåå~áëë~åÅÉë=å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=
ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=
~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=
êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=
áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=¶=ëçå=ìíáäáë~íáçåK
kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå=
Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK
^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=
~éê≠ëJîÉåíÉ=Éëí=Ü~Äáäáí¨=¶=ê¨é~êÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ÅçããÉ=é~ê=ÉñK=éêçŨÇÉê=~ì=êÉãéä~ÅÉãÉåí=
ÇÛìå=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=ÉåÇçãã~Ö¨K
sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå
Ó kDÉåíêÉ=é~ë=Éå=Åçåí~Åí=~îÉÅ=ÇÉë=éá≠ÅÉë=
ÅÜ~ìÇÉëK
Ó kÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ÅçåíêÉ=ÇÉë=~êÆíÉë=îáîÉëK
Ó kÉ=îçìë=Éå=ëÉêîÉò=é~ë=ÅçããÉ=éçáÖå¨É=
ÇÉ íê~åëéçêíK
kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=
¶ éêçñáãáí¨=ÇÉ=äÛÉ~ì=ëìëÅÉéJ
íáÄäÉ=ÇÉ=ëÉ=íêçìîÉê=Ç~åë=
ìåÉ Ä~áÖåçáêÉI=ìå=ä~î~Äç=
çì ÇÛ~ìíêÉë=ê¨ÅáéáÉåíëK
S
a~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí
sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=åÛÉåíêÉ=à~ã~áë=
Éå Åçåí~Åí=~îÉÅ=äÛÉ~ìK=iÉ=Ç~åÖÉê=éÉêëáëíÉ=
ãÆãÉ=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåí=X=éçìê=ÅÉííÉ=ê~áëçåI=
ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=
Åçìê~åí=~éê≠ë=ìíáäáë~íáçå=Éí=äçêëèìÉ=îçìë=
áåíÉêêçãéÉò=äÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉK
iÛáåÅçêéçê~íáçåI=Ç~åë=äÉ=ëÉÅíÉìê=ÇÉ=ä~=ã~áëçåI=
ÇÛìå=ÇáëàçåÅíÉìê=ÇáÑѨêÉåíáÉä=EàìëèìÛ¶=PM=ã^F=
~ééçêíÉ=ìå=ëìééä¨ãÉåí=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨K=
aÉã~åÇÉò=ÅçåëÉáä=¶=îçíêÉ=¨äÉÅíêáÅáÉå=
áåëí~ää~íÉìêK
ríáäáë~íáçå
kÉ=êÉÅçìîêÉò=à~ã~áë=äÉë=çêáÑáÅÉë=ÇÛ~ëéáJ
ê~íáçå=Éí=ÇÉ=ëçêíáÉ=Çì=îÉåíáä~íÉìêK=
sÉáääÉò ÄáÉå=¶=ÅÉ=èìÉ=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛ~ëéáê~íáçå=
êÉëíÉ=ÉñÉãéí=ÇÉ=éÉäìÅÜÉë=Éí=ÅÜÉîÉìñK
bå=Å~ë=ÇÉ=ëìêÅÜ~ìÑÑÉ=ÇìÉ=é~ê=ÉñÉãéäÉ=~ì=Ñ~áí=
èìÉ=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛÉåíê¨ÉLëçêíáÉ=ÇÛ~áê=~=¨í¨=çÄíìê¨I=
äÉ=ë≠ÅÜÉJÅÜÉîÉìñ=ëÛ¨íÉáåí=~ìíçã~íáèìÉãÉåí=
Éí ëÉ=ê~ääìãÉ=èìÉäèìÉë=ãáåìíÉë=éäìë=í~êÇK
sÉåíáä~íÉìêLqÉãé¨ê~íìêÉ
^êêÆí
ÇçìñLÑ~áÄäÉ
¨åÉêÖáèìÉL
¨äÉî¨
mçìê=ëçìãÉííêÉ=¶=ìå=ë¨ÅÜ~ÖÉ=éê¨~ä~ÄäÉ=äÉë=
ÅÜÉîÉìñ=èìÉ=îçìë=îçìäÉò=ë¨ÅÜÉê=~îÉÅ=ìåÉ=
ëÉêîáÉííÉI=ê¨ÖäÉò=äÉ=îÉåíáä~íÉìê=ëìê=äÉ=Ü~ìí=ǨÄáí=
¶=Ü~ìíÉ=íÉãé¨ê~íìêÉK
j~áåíÉåÉò=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÉ=ëçêíáÉ=Çì=îÉåíáä~íÉìê=
ÉåîK NM=Åã=~ì=ÇÉëëìë=ÇÉ=ä~=íÆíÉ
qçìÅÜÉ=`ççä
sçìë=éçìîÉò=~àçìíÉê=ä~=ÑçåÅíáçå=
`ççä=¶=ÅÜ~èìÉ=åáîÉ~ìI=éçìê=
~ÑÑÉêãáêLãÉííêÉ=Éå=ÑçêãÉ=îçíêÉ=
ÅçáÑÑìêÉ=¶=ä~=Ñáå=Çì=ë¨ÅÜ~ÖÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñê
_ìëÉ=çåÇìä¨É
`ÉííÉ=ÄìëÉ=ëÉêí=¶=ë¨ÅÜÉêLãÉííêÉ=
Éå=ÑçêãÉ=ÅÉêí~áåÉë=é~êíáÉë=
ÇÉ îçíêÉ=ÅÜÉîÉäìêÉK=
i~ ÄìëÉ åÉ Ççáí=é~ë=íçìÅÜÉê=
ÇáêÉÅíÉãÉåí=äÉë=ÅÜÉîÉìñ=X=ê¨ÖäÉò=
äÉ=îÉåíáä~íÉìê=Éí=ä~=íÉãé¨ê~íìêÉ=
ëìê=ìå=åáîÉ~ì=ê¨ÇìáíK
aáÑÑìëÉìê
fä=Éëí=áǨ~ä=éçìê=äÉë=ÅÜÉîÉìñ=äáëëÉë=
Éí=ëíêÉëë¨ëK=fä=ÅçåÑ≠êÉ=Çì=îçäìãÉ=
~ìñ=ÅÜÉîÉìñ=äçåÖë=çì=ãáJäçåÖëK=
c~áíÉë=êÉéçëÉê=äÉë=íáÖÉë=
ÇáêÉÅíÉãÉåí=ëìê=äÉ=Åìáê=ÅÜÉîÉäì=
éìáë=ê¨é~êíáëëÉò=äÉ=Ñäìñ=Éå=
ǨÅêáî~åí=ÇÉë=ãçìîÉãÉåíë=
êçí~íáÑëK=o¨ÖäÉò=äÉ=ë≠ÅÜÉJÅÜÉîÉìñ=
ëìê=ìå=Ñäìñ=ÇÛ~áê=¨åÉêÖáèìÉ=¶=¨äÉî¨K
o~åÖÉãÉåí
kÛÉåêçìäÉò=é~ë=äÉ=ÅçêÇçå=
ÇD~äáãÉåí~íáçå=íêçé=íÉåÇì=>
jáëÉ=~ì=êÉÄìí
`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=
~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=
Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=
~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=
ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=
äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=
ÇÉ äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=
ÇÉë=~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK=
mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=
êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=
~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=
ãìåáÅáé~äáí¨K
d~ê~åíáÉ
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=
ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=
äÉ é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äD~ÅÜ~íK=
iÉ êÉîÉåÇÉìê ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=
äD~éé~êÉáä=Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=
ëìê ëáãéäÉ=ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK=
bå Å~ë ÇÉ êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=
íçìàçìêë=îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇD~ÅÜ~íK
kÉííçó~ÖÉ
oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå>
^î~åí=äÉ=åÉííçó~ÖÉI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=
ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK=kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=
äD~éé~êÉáä=Ç~åë=äDÉ~ìK
kDìíáäáëÉò=à~ã~áë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìêK
bëëìóÉò=äÉ=Åçêéë=ÇÉ=äD~éé~êÉáä=~îÉÅ=ìå=
ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉK=kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=éêçÇìáíë=
ÇÉ=åÉííçó~ÖÉ=~ÖêÉëëáÑë=çì=ê¨Åìê~åíëK
^=äÛ~áÇÉ=ÇÛìå=éáåÅÉ~ìI=êÉíáêÉò=äÉë=ÅÜÉîÉìñ=
ëÉ=íêçìî~åí=Ç~åë=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛÉåíê¨É=ÇÛ~áêK
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
T
áí
iÉÖÖÉêÉ=Åçå=~ííÉåòáçåÉ=áåíÉê~ãÉåíÉI=
çëëÉêî~êÉ=É=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=
éÉê äDìëç>=nìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äDìëç=
ÇÉëÅêáîçåç=ÇáîÉêëá=ãçÇÉääá=Åçå=~ÅÅÉëëçêáK
fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~=
É ÇDáåÅÉåÇáç>
`çääÉÖ~êÉ=É=ãÉííÉêÉ=áå=ÑìåòáçåÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=
ëçäç=ëÉÅçåÇç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=
ÇDáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK
qÉåÉêÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=
ÇÉá Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=
Åçå=äD~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äDìëç=ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=
~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=
éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=
ãÉåí~äá=çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=
É ÅçåçëÅÉåòÉI=~=ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=
ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääDìëç=
ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=
ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K
rë~êÉ=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=
É äD~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=éêÉëÉåí~åç=Ç~ååáK
mÉê=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=äÉ=êáé~ê~òáçåá=
~ääD~éé~êÉÅÅÜáçI=ÅçãÉ=éÉê=ÉëK=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=
ÇÉä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=Ç~ååÉÖÖá~íçI=
ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=ÉëÉÖìáíÉ=ëçäç=Ç~ä=ëÉêîáòáç=
~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK
fä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=åçå=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ
Ó ãÉëëç=áå=Åçåí~ííç=Åçå=çÖÖÉííá=Å~äÇá
Ó íáê~íç=ëì=ëéáÖçäá=í~ÖäáÉåíáI
Ó ìë~íç=éÉê=íê~ëéçêí~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ìë~êÉ=áå=éêçëëáãáí¶=Çá=
~Åèì~=ÅçåíÉåìí~=áå=î~ëÅÜÉ=
Ç~ Ä~ÖåçI=ä~î~åÇáåá=ç=~äíêá=
ÅçåíÉåáíçêáK
mÉêáÅçäç=Çá=ãçêíÉ
kçå=ãÉííÉêÉ=ã~á=äD~éé~êÉÅÅÜáç=áå=Åçåí~ííç=
Åçå ~Åèì~K=fä=éÉêáÅçäç=≠=éêÉëÉåíÉ=~åÅÜÉ=
~Ç ~éé~êÉÅÅÜáç=ëéÉåíçI=éÉêÅá∂=Éëíê~êêÉ=
ä~ ëéáå~=Ççéç=äDìëç=É=èì~åÇç=ëDáåíÉêêçãéÉ=
äD~ëÅáìÖ~íìê~K
iDáåëí~ää~òáçåÉ=Çá=ìå=áåíÉêêìííçêÉ=ÇáÑÑÉêÉåòá~äÉ=
Ñáåç=~=PM=ã^=åÉääDáãéá~åíç=ÇçãÉëíáÅç=çÑÑêÉ=
ìå~ éêçíÉòáçåÉ=ëìééäÉãÉåí~êÉK=
i~ëÅá~êëá ÅçåëáÖäá~êÉ=Ç~ä=éêçéêáç=ÉäÉííêçáåëí~äJ
ä~íçêÉK
U
rëç
kçå=ÅçéêáêÉ=ã~á=äD~éÉêíìê~=ÇÉää~=îÉåíçä~=
ç Çá=~ëéáê~òáçåÉK=mêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=ÅÜÉ=
äD~éÉêíìê~=Çá=~ëéáê~òáçåÉ=ëá~=ëÉãéêÉ=äáÄÉê~=
Ç~=éÉäá=ç=Å~éÉääáK
få=Å~ëç=Çá=ëìêêáëÅ~äÇ~ãÉåíçI=éKÉëK~=Å~ìë~=
Çá ÅçéÉêíìê~=Çá=ìåD~éÉêíìê~=ÇÉääD~êá~I=
äD~ëÅáìÖ~Å~éÉääá=ëá=ëéÉÖåÉ=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=
É ëá=êá~ÅÅÉåÇÉ=Ççéç=éçÅÜá=ãáåìíáK
sÉåíçä~LqÉãéÉê~íìê~
péÉåíç
äÉåí~LÄ~ëë~
ÑçêíÉL~äí~
mÉê=äD~ëÅáìÖ~íìê~=éêÉäáãáå~êÉ=Çá=Å~éÉääá=
~ëÅáìÖ~íá=Åçå=äD~ëÅáìÖ~ã~åçI=ëÉäÉòáçå~êÉ=áä=
Öê~Çç=ÑçêíÉ=ÇÉää~=îÉåíçä~=Åçå=íÉãéÉê~íìê~=~äí~K
qÉåÉêÉ=äD~éÉêíìê~=ÇÉää~=îÉåíçä~=~=Å~K=NM=Åã=
Çá Çáëí~åò~=Ç~ää~=íÉëí~K
q~ëíç=`ççä
fä=í~ëíç=`ççä=éì∂=ÉëëÉêÉ=~ÖÖáìåíç=
~=èì~äëá~ëá=Öê~ÇçI=éÉê=
ÅçåëçäáÇ~êÉLãçÇÉää~êÉ=áå=ãçÇç=
áÇÉ~äÉ=äD~ÅÅçåÅá~íìê~=Ççéç=
äD~ëÅáìÖ~íìê~K
_çÅÅÜÉíí~=çåÇìä~íêáÅÉ
mÉê=~ëÅáìÖ~êÉLãçÇÉää~êÉ=áå=ãçÇç=
ãáê~íç=ÇÉíÉêãáå~íÉ=é~êíá=ÇÉää~=
Å~éáÖäá~íìê~K=i~=ÄçÅÅÜÉíí~=åçå=
ÇÉîÉ=ã~á=íçÅÅ~êÉ=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=
á Å~éÉääáX=êÉÖçä~êÉ=ä~=îÉåíçä~=
ëì äÉåí~=Åçå=ìå~=íÉãéÉê~íìê~=
Ä~ëë~K
aáÑÑìëçêÉ
fÇÉ~äÉ=éÉê=Å~éÉääá=äáëÅá=ç=~ÑÑ~íáÅ~íáK=
`çåÑÉêáëÅÉ=éáª=îçäìãÉ=~á=Å~éÉääá=
ëçííáäáI=äìåÖÜá=ç=ëÉãáäìåÖÜáK=
mçêí~êÉ=äÉ=éìåíÉ=~=Åçåí~ííç=
ÇáêÉííç=Åçå=áä=Åìçáç=Å~éÉääìíç=
É ÇáëíêáÄìáêÉ=ä~=ÅçêêÉåíÉ=ÇD~êá~=Åçå=
ãçîáãÉåíá=ÅáêÅçä~êáK=oÉÖçä~êÉ=ìå~=
ÅçêêÉåíÉ=Çá=~êá~=ÑçêíÉ=ç=~äí~K
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
áí
`çåëÉêî~òáçåÉ
^îîçäÖÉêÉ=ëÉåò~=íáê~êÉ=
ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=áä=Å~îç=
Çá ~äáãÉåí~òáçåÉ>
mìäáòá~
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅ~=ÉäÉííêáÅ~=
É ÇDáåÅÉåÇáç>
mêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=
ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK=kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉääÛ~Åèì~K
kçå=ìíáäáòò~êÉ=éÉê=ä~=éìäáòá~=éìäáíêáÅá=~=î~éçêÉK
píêçÑáå~êÉ=ÉëíÉêå~ãÉåíÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
Åçå ìå=é~ååç=ìãáÇçK=kçå=ìë~êÉ=éêçÇçííá=
Åçêêçëáîá=ç=~Äê~ëáîáK
oáãìçîÉêÉ=Åçå=ìå=éÉååÉääç=á=Å~éÉääá=
åÉääD~éÉêíìê~=Çá=Éåíê~í~=ÇÉääD~êá~K
pã~äíáãÉåíç
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç=
ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=
OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=
ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéÉãÉåí=Ó=tbbbFK=
i~ ÇáêÉííáî~ éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=
åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=
ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK
fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=
éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=
ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=
Åçãìå~äÉK
d~ê~åòá~
mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=
ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=
ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=
fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=
äD~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~ ÑçêåáêÉ=
~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK=
mÉê äDÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=≠ ÅçãìåJ
èìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=áä=ÇçÅìãÉåíç=
Çá ~ÅèìáëíçK
`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
V
åä
aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=òçêÖîìäÇáÖ=äÉòÉåI=
Éêå~~ê=Ü~åÇÉäÉå=Éå=ÄÉï~êÉå>=
aÉòÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉëÅÜêáàÑí=ÇáîÉêëÉ=
ãçÇÉääÉå=ãÉí=íçÉÄÉÜçêÉåK
fåÄçìï=î~å=ÉÉå=ÑçìíëíêççãîÉáäáÖÜÉáÇëJ
ëÅÜ~âÉä~~ê=î~å=ã~ñK=PM=ã^=áå=ÇÉ=
Üìáëáåëí~ää~íáÉ=ÄáÉÇí=~~åîìääÉåÇÉ=ÄÉîÉáäáÖáåÖK=
sê~~Ö=ÇÉ=ÉäÉâíêçJáåëí~ää~íÉìê=çã=~ÇîáÉëK
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå
dÉÄêìáâ
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ=
Éå=Äê~åÇÖÉî~~ê>
eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=
ÖÉÄêìáâÉå=îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=
íóéÉéä~~íàÉK
eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK=
qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=
îççêâçãÉå=Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=
éÉêëçåÉå=Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=
òáåíìáÖäáàâÉ=ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêJ
ãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=
Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=
ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=
î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=
îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåÇáÉå=
ÜÉí ~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÖÉÉå=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=îÉêíçåÉåK
lã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ãçÖÉå=êÉé~ê~íáÉë=
~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=Ó=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=îÉêî~åÖÉå=
î~å=ÉÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=~~åëäìáíëåçÉê=
Ó=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=çåòÉ=
âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
eÉí=~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí
Ó áå=Åçåí~Åí=ÄêÉåÖÉå=ãÉí=ÜÉíÉ=çåÇÉêÇÉäÉåI
Ó ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=íêÉââÉåI
Ó ÖÉÄêìáâÉå=çã=ÜÉí=~éé~ê~~í=çé=íÉ=íáääÉåK
káÉí=ÖÉÄêìáâÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ï~íÉê=Ç~í=òáÅÜ=áå=ÉÉå=Ä~ÇâìáéI=
ï~ëÄ~â=ÉåòK=ÄÉîáåÇíK
aÉ=îÉåíáä~íçêJ=çÑ=~~åòìáÖçéÉåáåÖ=åççáí=
~ÑÇÉââÉåK=wçêÖ=Éêîççê=Ç~í=ÇÉ=~~åòìáÖJ
çéÉåáåÖ=îêáà=ÄäáàÑí=î~å=îÉòÉäë=Éå=Ü~êÉåK
_áà=çîÉêîÉêÜáííáåÖI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çãÇ~í=
ÉÉå äìÅÜíçéÉåáåÖ=áë=~ÑÖÉÇÉâíI=ëÅÜ~âÉäí=
ÇÉ Ü~~êÇêçÖÉê=òáÅÜòÉäÑ=~ìíçã~íáëÅÜ=ìáí=
Éå å~ ÉåâÉäÉ=ãáåìíÉå=ïÉÉê=áåK
sÉåíáä~íçêLqÉãéÉê~íììê
ráí
ò~ÅÜíLä~~Ö
âê~ÅÜíáÖ=L
ÜççÖ
háÉë=ÇÉ=âê~ÅÜíáÖÉ=îÉåíáä~íçêëí~åÇ=Éå=ÇÉ=ÜçÖÉ=
íÉãéÉê~íììê=çã=Ü~åÇÇçÉâÇêççÖ=Ü~~ê=íÉ=
ÇêçÖÉåK
aÉ=îÉåíáä~íçêçéÉåáåÖ=Å~K=NM=Åã=î~å=ÜÉí=ÜççÑÇ=
ÜçìÇÉåK
`ççäJíçÉíë
aÉ=ÅççäJíçÉíë=â~å=Äáà=ÉäâÉ=
ëí~åÇ ïçêÇÉå=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=
Éå áë áÇÉ~~ä=îççê=ÜÉí=îÉêëíÉîáÖÉå=
çÑ=ãçÇÉääÉêÉå=î~å=ÜÉí=â~éëÉä=
å~ ÜÉí=ÇêçÖÉåK
låÇìäÉÉêâçé
sççê=ÜÉí=ÇêçÖÉåLãçÇÉääÉêÉå=î~å=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÖÉÇÉÉäíÉë=î~å=ÜÉí=
Ü~~êK=aÉ=âçé=ã~Ö=ÜÉí=Ü~~ê=åáÉí=
ê~âÉåX=ò~ÅÜíÉ=îÉåíáä~íçêëí~åÇ=
Éå ä~ÖÉ=íÉãéÉê~íììê=áåëíÉääÉåK
iÉîÉåëÖÉî~~ê
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ãÉí=ï~íÉê=áå=Åçåí~Åí=
ÄêÉåÖÉåK=aáí=ÖÉî~~ê=ÄÉëí~~í=ççâ=ï~ååÉÉê=
ÜÉí ~éé~ê~~í=áë=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK=
qêÉâ Ç~~êçã å~ ÖÉÄêìáâ=Éå=Äáà=çåÇÉêÄêÉâáåÖ=
î~å=ÜÉí=ÇêçÖÉå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~ÅíK
NM
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åä
^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í
aáÑÑìëÉê
fÇÉ~~ä=îççê=ëäìáâ=çÑ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=
Ü~~êK=dÉÉÑí=ãÉÉê=îçäìãÉ=~~å=ÑáàåI=
ä~åÖ=çÑ=Ü~äÑä~åÖ=Ü~~êK=
aÉ ëíáÑíÉå ÇáêÉÅí=çé=ÇÉ=ÜççÑÇÜìáÇ=
éä~~íëÉå=Éå=ÇÉ=äìÅÜíëíêççã=
îÉêÇÉäÉå=Çççê=Çê~~áÉåÇÉ=
ÄÉïÉÖáåÖÉå=íÉ=ã~âÉåK=
bÉå âê~ÅÜíáÖÉ=íçí=Ü~êÇÉ=
äìÅÜíëíêççã=áåëíÉääÉåK
léÄÉêÖÉå
eÉí=~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí=íÉ=ëíê~â=
çéïáââÉäÉå>
oÉáåáÖÉå
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=ÇÉ=
bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=çìÇÉ=
ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íììê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=
ÖÉÜÉäÉ=br=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=
Éå=êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK=
sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=
çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=
çÑ=Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK
d~ê~åíáÉ
sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ
ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=
î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=
ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=
çé ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=
åçÇáÖK
dÉî~~ê=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
sççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéJ
Åçåí~Åí=íêÉââÉåK=eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=çåÇÉêJ
ÇçãéÉäÉå=áå=ï~íÉêK
dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉåK
aÉ=ÄìáíÉåâ~åí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâK=
dÉÉå=ëÅÜÉêéÉ=çÑ=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëJ
ãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK
e~êÉå=áå=ÇÉ=äìÅÜíáåä~~íçéÉåáåÖ=îÉêïáàÇÉêÉå=
ãÉí=ÉÉå=âï~ëíàÉK
táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NN
Ç~
i‹ë=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=ÖêìåÇáÖíI=Ñ›äÖ=
ÇÉå çÖ=çéÄÉî~ê=ÇÉå=é™=Éí=ëáââÉêí=ëíÉÇ>=
aÉååÉ ÄêìÖë~åîáëåáåÖ=ÄÉëâêáîÉê=ÑäÉêÉ=
ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êK
páââÉêÜÉÇëÑçêëâêáÑíÉê
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç=çÖ=Äê~åÇÑ~êÉ>
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=íáäëäìííÉë=çÖ=ÄêìÖÉë=áÜíK=
~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=
eçäÇ Ä›êå ìåÇÉê çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=
~í ÇÉ äÉÖÉê=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=
êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=
ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=
ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=
Éê=ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå=
éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=íáäëäìííÉë=äóëåÉííÉíI=Üîáë=
äÉÇåáåÖÉå=ÉääÉê=ã~ëâáåÉå=Éê=ÄÉÜ‹ÑíÉí=ãÉÇ=ÑÉàäK
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=ÉäJ~éé~ê~íÉí=ëçã=ÑKÉâëK=
ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=Éå=ÄÉëâ~ÇáÖÉí=ÉäÉâíêáëâ=äÉÇåáåÖ=
ã™=âìå=ÑçêÉí~ÖÉë=~Ñ=îçêÉë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=Ñçê=~í=
ìåÇÖ™=ëâ~ÇÉêK
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ
Ó ÄÉê›êÉ=î~êãÉ=ÇÉäÉI
Ó íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉêI
Ó ÄÉåóííÉë=ëçã=Ü™åÇí~ÖK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=
á å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=î~åÇI=ÑKÉâëK=
á Ä~ÇÉâ~êI=î~ëâÉâìããÉê=
ÉääÉê ~åÇêÉ=ÄÉÜçäÇÉêÉK
iáîëÑ~êÉ
j~ëâáåÉå=ã™=~äÇêáÖ=âçããÉ=á=ÄÉê›êáåÖ=ãÉÇ=
î~åÇK=aÉí=Éê=çÖë™=Ñ~êäáÖíI=å™ê=~éé~ê~íÉí=Éê=
ëäìââÉíK=qê‹â=ÇÉêÑçê=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=ÉÑíÉê=ÄêìÖ=
çÖ=å™ê=Ñ›åí›êêáåÖÉå=~ÑÄêóÇÉëK
jçåíÉêáåÖ=~Ñ=Éí=ecfJêÉä‹=áåÇíáä=PM=ã^=á=ÜìëÉíë=
áåëí~ää~íáçå=ÖáîÉê=óÇÉêäáÖÉêÉ=ÄÉëâóííÉäëÉK=
fåÇÜÉåí=ê™Ç=Üçë=Éå=ÉäÉâíêáâÉêK
NO
^åîÉåÇÉäëÉ
sÉåíáä~íáçåëJ=çÖ=áåÇëìÖåáåÖë™ÄåáåÖÉå=
ã™ ~äÇêáÖ=íáäÇ‹ââÉëK=
p›êÖ ÑçêI ~í çéëìÖåáåÖë™ÄåáåÖÉå=Éê=Ñêá=Ñçê=
ÑåìÖ=ÉääÉê=Ü™êK
eîáë=Ü™êí›êêÉêÉå=ÄäáîÉê=Ñçê=î~êãI=ÑKÉâëK=ÑçêÇá=
äìÑí™ÄåáåÖÉå=Ç‹ââÉë=íáäI=ëäìââÉê=Ü™êí›êêÉêÉå=
~ìíçã~íáëâ=çÖ=í‹åÇÉê=~ìíçã~íáëâ=áÖÉå=ÉÑíÉê=
Éí é~ê=ãáåìííÉêK
_ä‹ëÉêLqÉãéÉê~íìê
päìâ
ëâ™åÉLä~î
âê~ÑíáÖLÜ›à
^äãáåÇÉäáÖí=î™Çí=Ü™êI=ëçã=Éê=í›êêÉí=ãÉÇ=Éí=
Ü™åÇâä‹ÇÉI=Ñçêí›êêÉë=ÄÉÇëí=ãÉÇ=Éå=âê~ÑíáÖ=
äìÑíëíê›ã=çÖ=Ü›à=íÉãéÉê~íìêK
eçäÇ=äìÑí™ÄåáåÖÉå=Å~K=NM=Åã=î‹â=Ñê~=ÜçîÉÇÉíK
`ççäJí~ëíÉ
`ççäJí~ëíÉå=â~å=í‹åÇÉë=
é™ ÉíÜîÉêí=íêáåK=
sÉäÉÖåÉí íáä ~í Ñ~ëíÜçäÇÉLÑçêãÉ=
ÑêáëìêÉåI=å™ê Ü™êÉí=Éê=í›êêÉíK
låÇìäÉêáåÖëÇóëÉ
sÉäÉÖåÉí=íáä=í›êêáåÖLÑçêãåáåÖ=
~Ñ ÄÉëíÉãíÉ=ÇÉäÉ=~Ñ=Ü™êÉíK=
aóëÉå ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉ=Ü™êÉí=
ÇáêÉâíÉX=áåÇëíáä=Ää›Ç=Ää‹ëåáåÖ=
ãÉÇ=ä~î=íÉãéÉê~íìêK
aáÑÑìëÉê
sÉäÉÖåÉí=íáä=Öä~í=ÉääÉê=ëäáÇí=Ü™êK=
dáîÉê=ÑáåíI=ä~åÖí=ÉääÉê=Ü~äîä~åÖí=
Ü™ê ãÉêÉ=îçäìãÉåK=
^åÄêáåÖ ëíáÑíÉêåÉ=ÇáêÉâíÉ=é™=Ü™êJ
ÄìåÇÉå=çÖ=ÑçêÇÉä=äìÑíëíê›ããÉå=
îÉÇ=~í=ÄÉî‹ÖÉ=ÇáÑÑìëÉêÉå=
Åáêâìä‹êíK=fåÇëíáä=âê~ÑíáÖ=íáä=Ü›à=
äìÑíëíê›ãK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ç~
léÄÉî~êáåÖ
d~ê~åíá
qê‹â=áââÉ=Ñçê=ãÉÖÉí=
á äÉÇåáåÖÉå=ìåÇÉê=çéîáâäáåÖÉåK
oÉåÖ›êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇ=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖK=
hçã ~äÇêáÖ ã~ëâáåÉå=á=î~åÇK
aÉê=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=Ç~ãéêÉåëÉêÉK
q›ê=ã~ëâáåÉ=~Ñ=ìÇîÉåÇáÖí=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=
âäìÇK=aÉê=ã™=áââÉ=~åîÉåÇÉë=ëí‹êâÉ=ÉääÉê=
ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK
càÉêå=Ü™ê=Ñê~=äìÑí™ÄåáåÖÉå=ãÉÇ=Éå=éÉåëÉäK
m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=_lp`e=N=™êë=Ö~ê~åíáK=
h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=
áåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=
ìÇÑ›êí=é™=Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=
îáä êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=
ÄÉêÉÖåáåÖK=fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=
pâìääÉ aÉêÉë=_lp`e=~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=
â~å áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=
_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=
OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK
m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK=
aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=
ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK
_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=
ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=
ÇáêÉâíáî=OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=
~Ñ ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=
áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=
çÖ ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=
çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=
á ÜÉäÉ brJçãê™ÇÉíK
_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=
çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=
ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=
ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=
âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK
ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NP
åç
sÉååäáÖëí=äÉë=å›óÉ=áÖàÉååçã=ÄêìâëJ
~åîáëåáåÖÉå=çÖ=êÉíí=ÇÉÖ=ÉííÉê=ÇÉåK=
aÉå ã™ çééÄÉî~êÉë=çãÜóÖÖÉäáÖ>=
aÉååÉ Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑäÉêÉ=
ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êK
páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í=çÖ=Äê~åå>
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=
á ÜÉåÜçäÇ=íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=
eçäÇ ›óÉ ãÉÇ Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=
~éé~ê~íÉíK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=
ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=
ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=
ã™ áââÉ=Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=
Ñ™íí çééä‹êáåÖ=á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=
ìåÇÉê íáäëóå=~î=éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=
Ñçê ëáââÉêÜÉíÉåK
aÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çÖ=
~éé~ê~íÉí=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=óíêÉ=ëâ~ÇÉêK
oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=~éé~ê~íÉíI=ÑK=ÉâëK=ìíëâáÑíáåÖ=
~î äÉÇåáåÖÉåI=ã™=âìå=ìíÑ›êÉë=~î=î™ê=âìåÇÉJ
ëÉêîáÅÉI=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ
Ó âçããÉ=á=ÄÉê›êáåÖ=ãÉÇ=î~êãÉ=ÇÉäÉêI
Ó íêÉââÉë=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉêI
Ó ÄêìâÉë=íáä=™=Ä‹êÉ=~éé~ê~íÉí=áK
^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=
á å‹êÜÉíÉå=~î=î~ååI=ÜÉääÉê=áââÉ=
á å‹êÜÉíÉå=~î=ÑK=ÉâëK=Ä~ÇÉâ~êI=
î~ëâ=ÉääÉê=~åÇêÉ=ÄÉÜçäÇÉêÉ=ëçã=
Éê=Ñóäí=ãÉÇ=î~ååK
iáîëÑ~êÉ
^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=âçããÉ=á=ÄÉê›êáåÖ=ãÉÇ=
î~ååK=aÉí=â~å=çÖë™=çééëí™=Ñ~êÉ=ëÉäî=çã=
~éé~ê~íÉí=Éê=ëä™íí=~îK=aì=ã™=ÇÉêÑçê=~ääíáÇ=íêÉââÉ=
ìí=ëí›éëÉäÉí=ÉííÉê=Äêìâ=~î=Ü™êí›êâÉêÉåK
bâëíê~=ÄÉëâóííÉäëÉ=Öáê=Éå=áåëí~ää~ëàçå=~î=
Éå àçêÇÑÉáäÄêóíÉê=áååíáä=PM=ã^=á=ÜìëÉíë=
ÉäJáåëí~ää~ëàçåK=pé›ê=Çáå=ÉäÉâíêç=ÑçêÜ~åÇäÉê=
çã ê™ÇK
NQ
_êìâ
sáÑíÉå=çÖ=áååëìÖáåÖë™éåáåÖÉå=ã™=~äÇêá=
íáäÇÉââÉëK=m~ëë=é™=~í=áååëìÖáåÖë™éåáåÖÉå=
Éê=Ñêá=Ñçê=äç=çÖ=Ü™êK
sÉÇ=çîÉêçééÜÉíáåÖI=ÑKÉâëKîÉÇ=íáäÇÉââáåÖ=
~î äìÑíÉ™éåáåÖÉåÉ=ëä™ê=Ü™êí›êâÉêÉå=ëÉÖ=
~ìíçã~íáëâ=~î=çÖ=â~å=ëä™ë=é™=áÖàÉå=ÉííÉê=
åçÉå ãáåìííÉê=áÖàÉåK
sáÑíÉLqÉãéÉê~íìê
^î
ãóâíLä~îí
âê~ÑíáÖLÜ›óí
cçê=™=ÑçêÜ™åÇëí›êâÉ=Ü™ê=ëçã=Éê=í›êâÉí=ãÉÇ=
Ü™åÇâäÉI=îÉäÖÉë=Éí=âê~ÑíáÖ=îáÑíÉíêáåå=ãÉÇ=Ü›ó=
íÉãéÉê~íìêK
eçäÇ=îáÑíÉ™éåáåÖÉå=Å~K=NM=Åã=Äçêí=Ñê~=ÜçÇÉíK
`ççä=âå~éé
`ççä=âå~ééÉå=â~å=~âíáîÉêÉë=
é™ ÜîÉêí=íêáååI=ÇÉå=Éê=áÇÉÉää=
Ñçê ™ ÑÉëíÉLÑçêãÉ=ÑêáëóêÉå=ÉííÉê=
í›êâáåÖÉåK
c›åíìí
cçê=™=í›êâÉLÑçêãÉ=ÄÉëíÉãíÉ=
Ü™êÇÉäÉêK=aóëÉå=ã™=~äÇêá=ÇáêÉâíÉ=
ÄÉê›êÉ=Ü™êÉíK=píáää=áåå=Éå=ãóâ=
äìÑíëíê›ã=ãÉÇ=ä~î=íÉãéÉê~íìêK
aáÑÑìëÉê
fÇÉÉää=Ñçê=Öä~ëë=ÉääÉê=ëäáíí=Ü™êK=
dáê ÑáåíI=ä~åÖí=Ü™ê=ÉääÉê=Ü~äîä~åÖí=
Ü™ê=ãÉê=îçäìãK=pÉíí=ëíáÑíÉåÉ=
ÇáêÉâíÉ=é™=ÜçÇÉÄìååÉå=çÖ=ÑçêÇÉä=
äìÑíëíê›ããÉå=ãÉÇ=âêÉíëÉåÇÉ=
ÄÉîÉÖÉäëÉêK=píáää=áåå=Éå=âê~ÑíáÖ=
ÉääÉê Ü›ó=äìÑíëíê›ãK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åç
lééÄÉî~êáåÖ
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=îáâäÉë=çéé=
Ñçê=ëíê~ãí>
oÉåÖà›êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í>
c›ê=êÉåÖà›êáåÖ=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK=
^éé~ê~íÉí=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~ååK
fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉêK
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=í›êâÉë=~î=ìíîÉåÇáÖ=
ãÉÇ Éå=ÑìâíáÖ=âäìíK=fââÉ=Äêìâ=ëâ~êéÉ=
ÉääÉê ëâìêÉåÇÉ=ãáÇäÉêK
e™ê=ëçã=Éê=âçããÉí=áåå=á=™éåáåÖÉå=
Ñçê äìÑíÉå=ã™=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éå=éÉåëÉäK
eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=
ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê=
Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=
Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=
~éé~ê~íÉåÉ=ëçã=Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK=
qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=
~éé~ê~íÉí=é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=
Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=Üçë=âçããìåÉåK
d~ê~åíá
cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáJ
ÄÉíáåÖÉäëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=
êÉéêÉëÉåí~åí á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=
aÉí~äàÉê çã ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=
Çì îÉÇ=™ ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=
ÇÉê Çì=Ü~ê=âà›éí=~éé~ê~íÉíK=
sÉÇ âê~î á ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=
Éê ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã=
âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK
båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NR
ëî
i®ë=åçÖ~=áÖÉåçã=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=
pé~ê~ ÇÉå>=aÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=
ÄÉëâêáîÉê=ÑäÉê~=çäáâ~=ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=íáääÄÉÜ∏êK
p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
oáëâ=Ñ∏ê=ëí∏í~ê=ë~ãí=Äê~åÇêáëâ>
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=
ÇáÖ ®ê=ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉå=
íóéëâóäíK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=éêçÇìâíÉåK=
_~êå~ ã™ ÜçäÇÉë=›óÉ=ãÉÇI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=
ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=
ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=
ìí~å=~íí=Ü~=ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=
áåëíêìâíáçåÉê=çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=
~î=Éå=éÉêëçåI=ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=
ë®âÉêÜÉíK
mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=
ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=éêçÇìâíÉåI=íKÉñK=ÄóíÉ=
~î ëä~ÇÇI=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK=
aÉíí~ Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~Ççê=é™=éÉêëçåK
pÉ=íáää=~íí=ëä~ÇÇÉå=áåíÉ
Ó âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=Ñ∏êÉã™ä
Ó äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=â~åíÉêI
Ó ~åî®åÇë=~íí=Ä®ê~=éêçÇìâíÉå=áK
^åî®åÇ=áåíÉ=Ü™êíçêâÉå=å®ê~=
î~ííÉå=á=Ä~Çâ~êI=íî®ííëí®ää=
ÉääÉê ~åÇê~=â®êäK
iáîëÑ~ê~
i™í=~äÇêáÖ=Ü™êíçêâÉå=âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=
î~ííÉåK=ûîÉå=Éå=~îëí®åÖÇ=Ü™êíçêâ=â~å=î~ê~=
Éå êáëâI=Çê~=Ç®êÑ∏ê=~ääíáÇ=ìê=ëíáÅââçåí~âíÉå=
ìê î®ÖÖìíí~ÖÉí=ÉÑíÉê=~åî®åÇåáåÖ=çÅÜ=å®ê=
Çì Ö∏ê=~îÄêçíí=á=íçêâåáåÖÉåK
bñíê~=ëâóÇÇ=ÖÉê=Éå=àçêÇÑÉäëÄêóí~êÉ=ëçã=ä∏ëÉê=ìí=
îáÇ=PM=ã=^=ÑÉäëíê∏ãK=o™Ç=Ö∏ê=ãÉÇ=Ñ~Åâã~åK
NS
^åî®åÇåáåÖ
q®Åâ=~äÇêáÖ=∏îÉê=∏ééåáåÖ~êå~=∏îÉê=Ñä®âí=
êÉëéK=äìÑíáåëìÖK=e™ää=Ñä®âí∏ééåáåÖÉå=Ñêá=Ñê™å=
äìÇÇ=çÅÜ=Ü™êK
lã=Ü™êíçêâÉå=Ääáê=∏îÉêÜÉíí~ÇI=íKÉñKçã=å™Öçå=
~î=äìÑí∏ééåáåÖ~êå~=í®Åâíë=∏îÉêI=ë™=ëí®åÖë=ÇÉå=
~ìíçã~íáëâí=~=ãÉå=ëí~êí~ê=™íÉê=ÉÑíÉê=å™Öê~=
ãáåìíÉêK
cä®âíLqÉãéÉê~íìê
^î
ãàìâ=Ö™åÖLä™Ö
âê~ÑíáÖLÜ∏Ö
s®äà=Ü∏Ö=Ñä®âíÜ~ëíáÖÜÉí=çÅÜ=Ü∏Ö=íÉãéÉê~íìê=
Ñ∏ê ~íí=Ä∏êà~=íçêâ~=Ü~åÇÇìâëíçêêí=Ü™êK
e™ää=Ñä®âí∏ééåáåÖÉå=é™=Å~K=NM=Åã=~îëí™åÇ=Ñê™å=
Ü™êÉíK
`ççäJâå~éé
aì=â~å=íêóÅâ~=é™=`ççäJâå~ééÉå=
çÄÉêçÉåÇÉ=~î=Ñä®âíÜ~ëíáÖÜÉí=
çÅÜ íÉãéÉê~íìêK=
i®ãéäáÖ Ñ∏ê ~íí ÖÉ=ëí~ÇÖ~=
™í êÉëéK=Ñçêã~=ÑêáëóêÉå=ëÉÇ~å=
Ü™êÉí=íçêâ~íK
jìåëíóÅâÉ=Ñ∏ê=äçÅâ~ê
^åî®åÇë=Ñ∏ê=~íí=íçêâ~=êÉëéK=Ñçêã~=
îáëë~=ÄÉëí®ãÇ~=ëí®ääÉå=é™=Ü™êÉíK=
jìåëíóÅâÉí=Ñ™ê=~äÇêáÖ=ê∏ê~=ÇáêÉâí=
îáÇ=Ü™êÉíX=ëí®ää=áå=ãàìâ=Ñä®âíÖ™åÖ=
çÅÜ=ä™Ö=íÉãéÉê~íìêK
aáÑÑìëÉê
jóÅâÉí=Äê~=îáÇ=ëä®íí=ÉääÉê=å∏íí=Ü™êK=
dÉê=ãÉê=îçäóã=™í=íìåíI=ä™åÖí=çÅÜ=
Ü~äîä™åÖí=Ü™êK=
qêóÅâ ãìåëíóÅâÉí ä®íí=ÇáêÉâí=
ãçí Ü™êÄçííÉå=çÅÜ=Ñ∏êÇÉä~=äìÑíJ
ëíê∏ããÉå=ãÉÇ=î™ÖÑçêã~ÇÉ=
ê∏êÉäëÉêK=pí®ää=áå=ëí~êâ=Ñä®âíÖ™åÖK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ëî
c∏êî~êáåÖ
iáåÇ~=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=Ñ∏ê=Ü™êí=êìåí=
Ü™êíçêâÉå>
oÉåÖ∏êáåÖ
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=
Ñ∏êÉ êÉåÖ∏êáåÖK=açéé~=~äÇêáÖ=éêçÇìâíÉå=
á î~ííÉåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=™åÖ~=îáÇ=êÉåÖ∏êáåÖK
mêçÇìâíÉå=íçêâ~ë=~î=ãÉÇ=ÑìâíáÖ=Çìâ=
é™ ìíëáÇ~åK=^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=ÉääÉê=
êÉé~åÇÉ=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK
_çêëí~=Äçêí=ÉîÉåíìÉää~=Ü™ê=ìê=äìÑíáåí~ÖÉí=
ãÉÇ=Éå=éÉåëÉäK
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå
aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=
ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=
çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=
ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=
çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=
áåçã=brK
e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=
â∏éí=éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=
ã~ëâáåÉåK
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê
f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ
ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë=
Üçë=Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK
o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NT
Ñá
iìÉ=â®óíí∏çÜàÉ=í~êââ~~åI=åçìÇ~í~=ëááå®=
çäÉîá~=çÜàÉáí~=à~=ë®áäóí®=ëÉ=ÜìçäÉääáëÉëíá>=
h®óíí∏çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ìëÉáääÉ=ã~ääÉáääÉ=
à~ åááÇÉå=î~êìëíÉáääÉK
qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~
p®Üâ∏áëâìJ=à~=é~äçî~~ê~>
iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå=
çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK
bá=ä~ëíÉå=ìäçííìîáääÉK=ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=
óâëáåI=àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K
eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=
í~á=ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=
âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=
é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=
í~á=çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=
íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK
h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=ä~áíÉ=à~=äááí®åí®àçÜíç=çî~í=
ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K
i~áííÉÉå=âçêà~ìâëÉíI=ÉëáãK=äááí®åí®àçÜÇçå=
î~áÜÇçåI=ë~~=íÉÜÇ®=íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áå=
î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉK
s~êçI=ÉííÉá=äááí®åí®àçÜíç
Ó àçìÇì=âçëâÉíìâëááå=âììãáÉå=éáåíçàÉå=
â~åëë~I
Ó î~ìêáçáÇì=íÉê®îáÉå=êÉìåçàÉå=îìçâëáI
Ó ®ä®=â~åå~=ä~áíÉíí~=äááí®åí®àçÜÇçëí~K
ûä®=â®óí®=ÜáìëíÉåâìáî~áåí~=
âóäéó~ããÉÉåI=éÉëì~äí~áÇÉå=
í~á ãìáÇÉå=îÉíí®=ëáë®äí®îáÉå=
~ëíáçáÇÉå=ä®ÜÉáëóóÇÉëë®K
eÉåÖÉåî~~ê~
s~êçI=ÉííÉá=ä~áíÉ=àçìÇì=âçëâÉíìâëááå=îÉÇÉå=
â~åëë~K=s~áââ~=ä~áíÉ=çå=âóíâÉííó=éçáë=é®®äí®I=
ãìáëí~=áêêçíí~~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=
â®óí∏å=à®äâÉÉå=à~=âìå=âÉëâÉóí®í=ÜáìëíÉå=
âìáî~~ãáëÉåK
iáë®ëìçà~âëá=îçá=~ëÉåí~~=îáêâ~îáêí~ëìçà~J
âóíâáãÉå=Eã~ñK=PM=ã^FK=
hóëó í~êâÉãéá~ íáÉíçà~ ë®Üâ∏~ëÉåí~à~äí~K
NU
h®óíí∏
ûä®=éÉáí®=éìÜ~ääìëJ=í~á=áäã~åçííç~ìââçà~K=
s~êãáëí~=ãó∏ëI=ÉííÉá=áäã~åçííç~ìâçëë~=
çäÉ å∏óÜí®®=í~á=Üáìâëá~K
väáâììãÉíÉëë~~åI=ÉëáãKáäã~J~ìâçå=éÉáííóÉëë®I=
ÜáìëíÉåâìáî~áå=âóíâÉóíóó=~ìíçã~~ííáëÉëíá=éçáë=
é®®äí®=à~=í~~ë=ììÇÉääÉÉå=é®®ääÉ=ãììí~ã~å=
ãáåììíáå=âìäìííì~K
mìÜ~ääìëíÉÜçLi®ãé∏íáä~
mçáë
éÉÜãÉ®L
îçáã~â~ëL
~äÜ~áåÉå
âçêâÉ~
^äçáí~=éóóÜÉâìáîáÉå=ÜáìâëáÉå=âìáî~ìë=î~äáíëÉJ
ã~ää~=îçáã~â~ë=éìÜ~ääìëíÉÜç=à~=âçêâÉ~ãéá=
ä®ãé∏K
máÇ®=éìÜ~ääìë~ìââç=åçáå=NM=Åã=é®®ëë®=
Üáìâëáëí~K
hóäã®éìÜ~ääìëé~áåáâÉ
hóäã®éìÜ~ääìâëÉå=îçáí=âóíâÉ®=
é®®ääÉ=â~áâáëë~=~ëÉååçáëë~K=
pçîÉäíìì=áÜ~åíÉÉääáëÉëíá=
â~ãé~ìâëÉå=âááåíÉóíí®ãáëÉÉåL
ãìçíçáäììå=âìáî~ìâëÉå=à®äâÉÉåK
fäã~åâÉëâáíáå
eáìëíÉå=í~êââ~~å=âìáî~~ãáëÉÉåL
ãìçíçáäììåK=
pììíáå Éá ë~~ âçëâÉíí~~=Üáìâëá~X=
î~äáíëÉ=éÉÜãÉ®=éìÜ~ääìë=
à~ ~äÜ~áåÉå=ä®ãé∏íáä~K
fäã~åÜ~àçáíáå
pçéáá=áÜ~åíÉÉääáëÉëíá=ëáäÉáääÉ=í~á=
ê~ëáííìåÉáääÉ=ÜáìâëáääÉK=
páää® ë~~í ÉåÉãã®å=íììÜÉìíí~=
çÜìáëááåI=éáíâááå=í~á=éìçäáéáíâááå=
ÜáìâëááåK=^ëÉí~=éááâáí=ëìçê~~å=
ÜáìëíÉå=íóîÉÉå=à~=äááâìí~=ëììíáåí~=
éó∏êáîáå=äááââÉáåI=àçääçáå=áäã~îáêí~=
à~â~~åíìì=Üáìâëááå=ä~~à~ääÉ=~ä~ääÉK=
s~äáíëÉ îçáã~â~ë=éìÜ~ääìëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñá
p®áäóíóë
ûä®=âÉä~~=äááí®åí®àçÜíç~=äáá~å=
âáêÉ®ääÉ>
mìÜÇáëíìë
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=
éìÜÇáëíìëí~K=ûä®=ìéçí~=ä~áíÉíí~=îÉíÉÉåK
ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~K
móóÜáå=ä~áííÉÉå=ìäâçéáåå~í=éìÜí~~âëá=
âçëíÉ~ää~=éóóÜâÉÉää®K=ûä®=â®óí®=îçáã~ââ~áí~=
í~á=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K
mçáëí~=ÜáìâëÉí=áäã~å=ëáë®®åãÉåç~ìâçëí~=
ëáîÉäíáãÉää®K
háÉêê®íóëçÜàÉáí~
q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=
ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=
brJÇáêÉâíááîáå=OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=
ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=
éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëçáâÉìJ
ÇÉëí~=à~=Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=à~=ëÉ=âçëâÉÉ=
â~áââá~=brJã~áí~K
q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=
ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=
âìåå~å=îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=
î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä∏áäí®K
q~âìì
q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=
ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK=
q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí=ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=
àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK=
q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå=å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííá
láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NV
Éë
iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=
ÇÉ ìëç=ÇÉä=~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=
ìå~ éçëáÄäÉ=Åçåëìäí~=éçëíÉêáçêK=
i~ë éêÉëÉåíÉë áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëçå=
î•äáÇ~ë=é~ê~=Ççë=ãçÇÉäçë=ÇÉ=~é~ê~íç=
ÇáÑÉêÉåíÉë=Åçå=~ÅÅÉëçêáçëK
^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=
ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=ç=áåÅÉåÇáç>
`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëµäç=ÇÉ=
ÅçåÑçêãáÇ~Ç=Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=
éä~Å~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=
åá¥çëK=sáÖáä~ê=~=äçë=åá¥çë=Åçå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=
èìÉ=àìÉÖìÉå=Åçå=Éä=~é~ê~íçK=
kç éÉêãáíáê èìÉ ä~ë=éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=
ëÉåëçêá~äÉë=ç=ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=
ç èìÉ Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=
ó=ÉñéÉêáÉåÅá~I=ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=
ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=
ÇÉ=ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=
êÉÅáÄáÇç=áåëíêìÅÅáµå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=
êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK
kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=
Éå Å~ëç=ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=
ç Éä ~é~ê~íç=ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=
ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK
`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=Åì~äèìáÉê=ëáíì~Åáµå=
ÇÉ éÉäáÖêç=é~ê~=Éä=ìëì~êáçI=ä~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=
èìÉ=ÑìÉê~=åÉÅÉë~êáç=ÉÑÉÅíì~ê=Éå=Éä=~é~ê~íçI=
Åçãç=éçê=ÉàÉãéäç=ëìëíáíìáê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=
ÅçåÉñáµå=ÇÉÑÉÅíìçëçI=ëµäç=éìÉÇÉå=ëÉê=
ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=éÉêëçå~ä=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=
ÇÉä pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K
bä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÇÉÄÉê•
Ó åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å=ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=
Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë=Å~äáÉåíÉëI
Ó åç=~êê~ëíê~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=
ÇÉä ~é~ê~íç=éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=
ç Å~åíçë=Åçêí~åíÉëI
Ó ëÉê=ìë~Çç=é~ê~=íê~åëéçêí~ê=Éä=~é~ê~íçK
kç=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ä~ë=
éêçñáãáÇ~ÇÉë=ÇÉ=Ä~¥Éê~ëI=
ä~î~Äçë=ç=Åì~äèìáÉê=çíêç=
êÉÅáéáÉåíÉ=ääÉåç=ÇÉ=~Öì~=>
OM
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ãìÉêíÉ>
flbîáí~ê=Åì~äèìáÉê=Åçåí~Åíç=ÇÉä=~é~ê~íç=Åçå=
Éä ~Öì~>=`çãç=í~ãÄá¨å=ÉñáëíÉ=éÉäáÖêç=Éëí~åÇç=
Éä ~é~ê~íç=ÇÉëÅçåÉÅí~ÇçI=~ä=áåíÉêêìãéáê=
ç ÅçåÅäìáê=Éä=ìëç=ÇÉä=ãáëãç=ëáÉãéêÉ=ëÉ=Éñíê~Éê•=
Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=¨ëíÉ=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
rå~=éêçíÉÅÅáµå=~ÇáÅáçå~ä=ëÉ=éìÉÇÉ=äçÖê~ê=
áåëí~ä~åÇç=Éå=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=ÇÉ=ä~=îáîáÉåÇ~=
ìå áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=Ü~ëí~=
PM ã^K=`çåëìäíÉ=~=ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=Åçå=ìå=
ÉäÉÅíêáÅáëí~=~ìíçêáò~ÇçK
rëç
kç=ÅìÄêáê=åá=çÄëíêìáê=åìåÅ~=ä~ë=~ÄÉêíìê~ë=
ÇÉ ~ëéáê~Åáµå=ç=ë~äáÇ~=ÇÉä=~áêÉK=
mêÉëí~ê ~íÉåÅáµå=~=èìÉ=ä~=ÄçÅ~=ÇÉ=~ëéáê~J
Åáµå=Éëí¨=ëáÉãéêÉ=äáÄêÉ=ÇÉ=éÉäìë~ë=
ç Å~ÄÉääçëK
bå=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉÅ~äÉåí~êëÉ=Éä=~é~ê~íçI=éçê=
ÉàÉãéäç=~ä=ÅìÄêáê=ìå~=ÇÉ=ä~ë=~ÄÉêíìê~ë=ÇÉ=
Éåíê~Ç~=ÇÉä=~áêÉI=Éä=ëÉÅ~Ççê=ëÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~=
~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉI=îçäîá¨åÇçëÉ=~=ÅçåÉÅí~ê=
~ä Å~Äç=ÇÉ=ìåçë=ãáåìíçëK
sÉåíáä~ÇçêLqÉãéÉê~íìê~
aÉëÅçåÉñáµå
Å~ìÇ~ä=ÇÉ=
Å~ìÇ~ä=ÇÉ=
~áêÉ=
~áêÉ=
ëì~îÉLÄ~à~
ÑìÉêíÉL~äí~
m~ê~=Éä=ëÉÅ~Çç=ÇÉä=Å~ÄÉääç=Ü∫ãÉÇç=EëÉÅ~Çç=
Åçå=íç~ää~FI=ëÉ=~ÅçåëÉà~=ëÉäÉÅÅáçå~ê=ä~ë=
éçëáÅáçåÉë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=~=Öê~å=Å~ìÇ~ä=
ÇÉ ~áêÉ=ó=~äí~=íÉãéÉê~íìê~K
j~åíÉåÉê=ä~=~ÄÉêíìê~=ÇÉä=îÉåíáä~Ççê=~=ìå~=
Çáëí~åÅá~=ÇÉ=~éêçñK=NM=Åã=êÉëéÉÅíç=
~ ä~ Å~ÄÉò~K
qÉÅä~=Â`ççäÊ=é~ê~=~áêÉ=Ñê∞ç
bëí~=íÉÅä~=ëÉ=éìÉÇÉ=~Åíáî~ê=Åçå=
Åì~äèìáÉê~=ÇÉ=ä~ë=éçëáÅáçåÉë=
ÇÉ íê~Ä~àç=ÇÉä=ëÉÅ~Ççê=ëÉäÉÅÅáçJ
å~Ç~K=i~=ÑìåÅáµå=Éë=áÇÉ~ä=é~ê~=
ãçäÇÉ~ê=ó=Ñáà~ê=Éä=éÉáå~ÇçI=íê~ë=
ëÉÅ~ê=Éä=Å~ÄÉääçK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éë
_çèìáää~=ÅçåÅÉåíê~Ççê~=ÇÉä=~áêÉ
m~ê~=ëÉÅ~ê=ó=ãçäÇÉ~ê=ÇÉíÉêãáå~J
Ç~ë=òçå~ë=ÇÉä=Å~ÄÉääçK=
i~ Äçèìáää~=åç=ÇÉÄÉ=Éåíê~ê=åìåÅ~=
Éå=Åçåí~Åíç=ÇáêÉÅíç=Åçå=Éä=
Å~ÄÉääçK=^àìëí~ê=ìå=Å~ìÇ~ä=ÇÉ=~áêÉ=
ëì~îÉI=Åçå=íÉãéÉê~íìê~=Ä~à~K
aáÑìëçê
^ÅÅÉëçêáç=áÇÉ~ä=é~ê~=Éä=Å~ÄÉääç=
äáëç=ç=ëçãÉíáÇç=~=ÑìÉêíÉ=ÇÉëJ
Ö~ëíÉK=a~=ã•ë=îçäìãÉå=~ä=Å~ÄÉääç=
ÑáåçI=ä~êÖç=ç=ëÉãáä~êÖçK=
^éçó~ê äçë=ÇÉÇçë=ÇÉä=ÇáÑìëçê=
ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=ëçÄêÉ=Éä=ÅìÉêç=
Å~ÄÉääìÇç=ó=ÇáëíêáÄìáê=Éä=~áêÉ=
Å~äáÉåíÉ=ãÉÇá~åíÉ=ãçîáãáÉåíçë=
Öáê~íçêáçë=~=ÅçåŨåíêáÅçëK=
pÉäÉÅÅáçå~ê=ìå=Å~ìÇ~ä=ÇÉ=~áêÉ=
ÇÉ ÑìÉêíÉ=~=~äíçK
dì~êÇ~ê
flkç=íÉåë~ê=ÉñÅÉëáî~ãÉåíÉ=Éä=
Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=~ä=Éåêçää~êäç>
iáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë>
^åíÉë=ÇÉ=áåáÅá~ê=ä~=äáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éñíê~Éê=
Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~K=
flkç ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=Éä=~é~ê~íç=Éå=~Öì~>
flkç=ìíáäáò~ê=äáãéá~Ççê~ë=ÇÉ=î~éçê>
iáãéá~ê=Éä=~é~ê~íç=éçê=ÑìÉê~=Åçå=ìå=é~¥ç=
Ü∫ãÉÇçK=flkç=ìíáäáò~ê=~ÖÉåíÉë=~ÖêÉëáîçë=
åá ~Äê~ëáîçë>
bäáãáå~ê=äçë==Å~ÄÉääçë=ÇÉ=ä~=Éåíê~Ç~=ÇÉ=~áêÉ=
Åçå=~óìÇ~=ÇÉ=ìå=éáåÅÉäK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáµå=
ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=
ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë
bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=
ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=
ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=
êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=
Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêµåáÅçë=ìë~Ççë=
EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=
ó ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=
Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáµå=bìêçéÉ~K=
pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáµå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=
ç ^Çãáåáëíê~Åáµå=äçÅ~äK
d~ê~åí∞~
`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=
_lp`eI=ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=
Ñçêã~=Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ ãÉëÉëI=
~=é~êíáê=ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=
Ñáå~äI=ä~ë=éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=
Ñ~ÄêáÅ~ÅáµåI=~ë∞=Åçãç=ä~=ã~åç=ÇÉ=çÄê~=
åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáµåI=ëáÉãéêÉ=ó Åì~åÇç=
Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=ìëì~êáç=~ä í~ääÉê=
ÇÉä pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=_lp`eK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=
ÇÉä q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=
ä~ êÉé~ê~Åáµå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=
ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK
bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=
éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=
éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáµå=ç=éçê=ìëç=åç=
Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=
Éëí~=Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J
ãáÉåíç=éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë=
~ä ~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI=
äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáµå=áåÅçêêÉÅí~F=
ç Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=
ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=
Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=
ÇÉ áåëíêìÅÅáçåÉëK
ON
Éë
m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=
áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eI=
ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáµå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=ç èìÉ=
Éä=ìëì~êáç=~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=
~åíÉ=ä~=ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=íÉåÖ~=
èìÉ ääÉî~ê=~ä=q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK
i~=áåíÉêîÉåÅáµå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç=
~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=_lp`eI=
ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=
`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=
éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=
éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáµå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë=
ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç=
pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eK=
bñáà~ ëì áÇÉåíáÑáÅ~ÅáµåK
jlabilW
caW
bJkêKW cK=`ljmo^W
kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç==
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
OO
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éí
iÉê=~íÉåí~ãÉåíÉ=~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´çI=
éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉ=É=Öì~êÇ•Jä~ëK=
bëí~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=êÉÑÉêÉãJëÉ=
~ î•êáçë=ãçÇÉäçë=Åçã=çë=êÉëéÉÅíáîçë=
~ÅÉëëµêáçëK
fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç=
É=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>
iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~=
ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK=
sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë=
ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=
çì èìÉ=íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=
éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
ríáäáò~ê=ëµI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=
É ç ~é~êÉäÜç=å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=
Ç~åçëK
oÉé~ê~´πÉë=åç ~é~êÉäÜçI=Åçãç=éçê=ÉñK=
ëìÄëíáíìá´©ç=ÇÉ=ìã=Å~Äç=Éä¨ÅíêáÅç=Ç~åáÑáÅ~ÇçI=
ëµ=éçÇÉã=ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~ë=éÉäçë=åçëëçë=
pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ëáíì~´πÉë=
ÇÉ=éÉêáÖçK
l=Å~Äç=å©ç=ÇÉîÉ
Ó å©ç=ÇÉîÉ=Éåíê~ê=Éã=Åçåí~Åíç=Åçã=
ÅçãéçåÉåíÉë=èìÉåíÉëI
Ó å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=éìñ~Çç=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=îáî~ëI
Ó ëÉê=ìíáäáò~Çç=Åçãç=éÉÖ~=é~ê~=íê~åëéçêíÉK
k©ç=ìíáäáò~ê=éêµñáãç=ÇÉ=•Öì~I=
èìÉ=ëÉ=ÉåÅçåíêÉ=å~=Ä~åÜÉáê~I=
ä~î~íµêáç=çì=çìíêçë=êÉÅáéáÉåíÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
mÉêáÖç=ÇÉ=ãçêíÉ
kìåÅ~=ÅçäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=Åçåí~Åíç=Åçã=
•Öì~K=jÉëãç=Åçã=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉëäáÖ~ÇçI=
ç éÉêáÖç=ã~åí¨ãJëÉI=éÉäç=èìÉI=ÇÉéçáë=Ç~=ëì~=
ìíáäáò~´©ç=çì=Ç~=áåíÉêêìé´©ç=Ç~=ëÉÅ~ÖÉãI=ÇÉîÉ=
ëÉê=ëÉãéêÉ=ÇÉëäáÖ~Ç~=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K
`çã=~=ãçåí~ÖÉã=Çìã=áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=
ëÉÖìê~å´~=é~ê~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ÑìÖ~=~í¨=PM=ã^=
å~ áåëí~ä~´©ç=Ççã¨ëíáÅ~I=çÄíÉêJëÉJ•=ìã~=
éêçíÉÅ´©ç=~ÇáÅáçå~äK=`çåëìäíÉ=ìã=ÉäÉÅíêáÅáëí~I=
é~ê~=çÄíÉê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=
~ëëìåíçK
ríáäáò~´©ç
kìåÅ~=í~é~ê=~=íìêÄáå~=çì=~=~ÄÉêíìê~=
ÇÉ ~ëéáê~´©ç=ÇÉ=~êK=
° áãéçêí~åíÉ èìÉ ~ ~ÄÉêíìê~=ÇÉ=~ëéáê~´©ç=
ëÉ=ÉåÅçåíêÉ=äáîêÉ=ÇÉ=Ñáçë=çì=Å~ÄÉäçëK
bã=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉ~èìÉÅáãÉåíçI=éK=ÉñKI=éçê=
çÄëíêì´©ç=Çìã~=~ÄÉêíìê~=ÇÉ=îÉåíáä~´©çI=
ç ëÉÅ~Ççê=ÇÉ=Å~ÄÉäç=ÇÉëäáÖ~=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=
É=îçäí~=~=äáÖ~êI=~éµë=~äÖìåë=ãáåìíçëK
qìêÄáå~LqÉãéÉê~íìê~
aÉëäK
ëì~îÉLÄ~áñ~
ÑçêíÉL
ÉäÉî~Ç~
m~ê~=~=éê¨JëÉÅ~ÖÉã=Çç=Å~ÄÉäçI=~éÉå~ë=ëÉÅç=
Åçã=ìã~=íç~äÜ~I=ëÉäÉÅÅáçå~ê=ìã~=Ñ~ëÉ=ÑçêíÉ=
é~ê~=~=íìêÄáå~=É=ìã~=íÉãéÉê~íìê~=~äí~K
j~åíÉê=~=~ÄÉêíìê~=Ç~=íìêÄáå~==ÅÉêÅ~=ÇÉ=NM=Åã=
~Ñ~ëí~Ç~=Ç~=Å~ÄÉ´~K
qÉÅä~=`ççä
^=íÉÅä~=`ççä=éçÇÉ=ëÉê=~Åíáî~Ç~=
Éã=èì~äèìÉê=Ñ~ëÉI=é~ê~=èìÉ=ëÉà~=
Ç~Ç~=~ç=Å~ÄÉäçI=ÇÉéçáë=ÇÉ=ëÉÅçI=
~=ãÉäÜçê=Ñáñ~´©ç=çì=~=ãÉäÜçê=
Ñçêã~K
OP
éí
_áÅç=é~ê~=çåÇìä~´©ç
m~ê~=ëÉÅ~êLÇ~ê=Ñçêã~=~ ÇÉíÉêJ
ãáå~Ç~ë=òçå~ë=Çç=Å~ÄÉäçK=
l ÄáÅç=åìåÅ~=ÇÉîÉ=Éåíê~ê=Éã=
Åçåí~Åíç=ÇáêÉÅíç=Åçã=ç=Å~ÄÉäçX=
êÉÖìä~ê=~=íìêÄáå~=ëì~îÉ=Åçã=
íÉãéÉê~íìê~=Ä~áñ~K
aáÑìëçê
fÇÉ~ä=é~ê~=Å~ÄÉäç=äáëç=çì=
êÉëáëíÉåíÉK=a¶=ã~áë=îçäìãÉ=
~ Å~ÄÉäçë=Ñáåçë=É=äçåÖçëK=
`çäçÅ~ê çë=éáåçë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
ëçÄêÉ=ç=Åçìêç=Å~ÄÉäìÇç==
É ÇáëíêáÄìáê=~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=~ê=
~íê~î¨ë=ÇÉ=ãçîáãÉåíçë=
ÅáêÅìä~êÉëK=c~òÉê=ìã~=êÉÖìä~´©ç=
Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=~ê=ÑçêíÉ=~í¨=~äí~K
^êêìã~´©ç
k©ç=Éåêçä~ê=ç=Å~Äç=ÇÉ=Ñçêã~=
~ ÑáÅ~ê=ãìáíç=ÉëíáÅ~Çç>
fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã
bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOLVSLrb=
ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=É=ÉäÉÅíêµåáÅçë=
ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=^=kçêã~=éêÉîÆ=~ë=
ÅçåÇá´πÉë=é~ê~=êÉÅçäÜ~=É=î~äçêáò~´©ç=
ÇÉ ~é~êÉäÜçë=ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=
~ rbK
mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=
ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë=
pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK
d~ê~åíá~
m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=
Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=
åç=é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK=
l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•=
Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK=
m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=
Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=
~ ~éêÉëÉåí~´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=
Çç ~é~êÉäÜçK
iáãéÉò~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
^åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K=
kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~K
k©ç=ìíáäáò~ê=èì~äèìÉê=~é~êÉäÜç=ÇÉ=äáãéÉò~=
~ î~éçêK
iáãé~ê=ç=ÉñíÉêáçê=Çç=~é~êÉäÜç=Åçã=ìã=
é~åç=Ü∫ãáÇçK=k©ç=ìíáäáò~ê=ÇÉíÉêÖÉåíÉë=
~ÖêÉëëáîçë=çì=~Äê~ëáîçëK
`çã=ìã=éáåÅÉäI=êÉíáê~ê=çë=Å~ÄÉäçë=
Ç~ Éåíê~Ç~=ÇÉ=~êK
aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK
OQ
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
Ðáñáêáëåßóèå íá äéáâÜóåôå êáëÜ ôéò
ïäçãßåò ÷ñÞóçò, íá ôéò ôçñåßôå êáé íá
ôéò öõëÜîåôå! ÁõôÝò ïé Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
ðåñéãñÜöïõí ðåñéóóüôåñá ìïíôÝëá ìå
åîáñôÞìáôá.
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò êáé
ðõñêáúÜò!
ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò êáé
ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
âëÜâåò.
ÅðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ, ð.÷. áëëáãÞ
÷áëáóìÝíïõ êáëùäßïõ, åðéôñÝðåôáé íá
åêôåëïýíôáé ìüíïí áðü ôç äéêÞ ìáò
õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí,
ãéá íá áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé.
Ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí åðéôñÝðåôáé
– íá Ýñèåé óå åðáöÞ ìå êáõôÜ ìÝñç ïýôå,
– íá ôñáâç÷ôåß ðÜíù áðü áé÷ìçñÝò Üêñåò,
– íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò ëáâÞ ãéá ôç
ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò.
Íá ìç ÷ñçóéìïðïéåßôáé êïíôÜ
óå íåñü ðïõ ðåñéÝ÷åôáé óå
ìðáíéÝñåò, íéðôÞñåò Þ Üëëá
äï÷åßá.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Êßíäõíïò-ÈÜíáôïò
Ìç öÝñåôå ôç óõóêåõÞ ðïôÝ óå åðáöÞ
ìå íåñü. Êßíäõíïò õðÜñ÷åé åðßóçò ìå
áðåíåñãïðïéçìÝíç ôç óõóêåõÞ, ãé' áõôü
ìåôÜ ôç ÷ñÞóç êáé óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò
ôïõ óôåãíþìáôïò ôñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá.
Ðñüóèåôç ðñïóôáóßá ðñïóöÝñåé ç
ôïðïèÝôçóç ðñïóôáôåõôéêïý äéáêüðôç
ñåýìáôïò äéáññïÞò ìÝ÷ñé 30 mA óôçí
ïéêéáêÞ åãêáôÜóôáóç. ÆçôÞóôå ó÷åôéêÜ
ôç óõìâïõëÞ ôïõ çëåêôñïëüãïõ óáò.
×ñÞóç
Ìçí êáëýðôåôå ðïôÝ ôï Üíïéãìá ôïõ
áíåìéóôÞñá Þ ôï Üíïéãìá áíáññüöçóçò.
ÐñïóÝîôå íá ìçí õðÜñ÷ïõí ÷íïýäéá
Þ ôñß÷åò óôï Üíïéãìá áíáññüöçóçò.
Óå ðåñßðôùóç õðåñèÝñìáíóçò, ð.÷. áðü
êÜëõøç ôïõ áíïßãìáôïò áÝñá, ôï óåóïõÜñ
ôßèåôáé áõôüìáôá åêôüò ëåéôïõñãßáò êáé
ìåôÜ áðü ìåñéêÜ ëåðôÜ îáíÜ óå ëåéôïõñãßá.
ÁíåìéóôÞñáò/Èåñìïêñáóßá
Off
áðáëüò/÷áìçëÞ
éó÷õñüò/
õøçëÞ
Ãéá ôï ðñïêáôáñêôéêü óôÝãíùìá ôùí
ìáëëéþí ìåôÜ ôï óôÝãíùìá ìå ðåôóÝôá
öñïôÝ åðéëÝîôå ôçí éó÷õñÞ âáèìßäá
áíåìéóôÞñá ìå õøçëÞ èåñìïêñáóßá.
ÊñáôÜôå ôï Üíïéãìá ôïõ áíåìéóôÞñá
óå áðüóôáóç ðåñ. 10 cm áðü ôï êåöÜëé.
ÐëÞêôñï Cool
Ôï ðëÞêôñï Cool ìðïñåß íá
ðáôçèåß ðñüóèåôá óå êÜèå
âáèìßäá, ãéá ôï éäáíéêü
öéîÜñéóìá/öïñìÜñéóìá ôçò
êüììùóçò ìåôÜ ôï óôÝãíùìá.
OR
Éä
Áêñïóôüìéï ãéá ïíôïõëáóéüí
Ãéá ôï óôÝãíùìá/öïñìÜñéóìá
ïñéóìÝíùí ôìçìÜôùí ôùí
ìáëëéþí. Ôï áêñïóôüìéï äåí
åðéôñÝðåôáé íá âñßóêåôáé ðïôÝ
óå Üìåóç åðáöÞ ìå ôá ìáëëéÜ,
ñõèìßóôå óôçí áðáëÞ âáèìßäá
ôïõ áíåìéóôÞñá êáé ÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá
Öõóïýíá
ÉäáíéêÞ ãéá ßóéá
Þ ôáëáéðùñçìÝíá ìáëëéÜ.
Ðñïóäßäåé óôá ëåðôÜ ìáêñéÜ
Þ çìßêïíôá ìáëëéÜ ðåñéóóüôåñï üãêï. ÂÜëôå ôéò áêßäåò
óå Üìåóç åðáöÞ ìå ôï êåöÜëé
êáé êáôáíÝìåôå ôï ñåýìá
ôïõ áÝñá ìå êõêëéêÝò êéíÞóåéò.
Ñõèìßóôå äõíáôü Ýùò õøçëü
ñåýìá áÝñá.
Öýëáîç
ÊáôÜ ôï ðåñéôýëéãìá ìçí
ôï ðáñáôåíôþíåôå!
Êáèáñéóìüò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
Ðñéí ôïí êáèáñéóìü ôñáâÞîôå ôï öéò áðü
ôçí ðñßæá. Ìç âõèßóåôå ôç óõóêåõÞ ðïôÝ
ìÝóá óå íåñü.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ.
Êáèáñßóôå ôç óõóêåõÞ åîùôåñéêÜ,
óêïõðßæïíôÜò ôçí ìå âñåãìÝíï ðáíß.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áé÷ìçñÜ
Þ äéáâñùôéêÜ ìÝóá êáèáñéóìïý.
Áðïìáêñýíåôå ôéò ôñß÷åò áðü ôï
Üíïéãìá åéóüäïõ áÝñá ìå ðéíÝëï.
OS
Áðüóõñóç
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å.Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
åðéêñÜôåéá ôçò Å.Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá
åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí
çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ
áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç
áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò
Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò
åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò
èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò.
OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò,
áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç
åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá êáé
ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ
êáé ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç,
ôçí ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí
Þ åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
PK
QK
RK
SK
TK
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá
åéäïðïéçèåß ãéá ôçí ðëçììåëÞ
ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí ðÜñïäï åîÜìçíïõ
áðü ôçí áãïñÜ ôçò, èåùñåßôáé üôé ç
óõóêåõÞ êáôÜ ôçí ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí
ôåëéêü êáôáíáëùôÞ ëåéôïõñãïýóå
êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç äåí ïöåßëåôáé
óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò åêôüò áí
ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò áðïäåßîåé
ôï áíôßèåôï. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï
áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé
ç ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò (áí áõôü
êñéèåß áðáñáßôçôï) óôá óõíåñãåßá ôçò
åôáéñßáò. ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç
áðïêëåßåôáé.
Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôçò åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï
óõíåñãåßï.
Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
ôïí áãïñáóôÞ.
ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
OT
íê
Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, verilen bilgilere göre
hareket ediniz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý itinayla saklayýnýz!
Bu kullanma kýlavuzunda birden fazla
modeli ve aksesuarlarýný tarif
etmektedir.
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece tip levhasýndaki bilgilere
uygun bir þekilde elektrik prizine baðlayýp
çalýþtýrýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýný önlemek
için, denetim altýnda tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihazý ancak baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanýnýz.
Cihazda yapýlacak onarýmlar (örn. hasarlý
bir elektrik kablosunun deðiþtirilmesi),
muhtemel tehlikelerin önlenmesi için
sadece yetkili servisimiz tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Elektrik kablosu
— sýcak sicimlere temas etmemelidir,
— keskin kenar ve cisimler üzerinden
geçmemeli ve çekilmemelidir,
— cihazý taþýmak için kullanýlmamalýdýr.
Banyo küvetleri, lavabolar
veya baþka kablar içinde
bulunan suyun yakýnýnda
kullanmayýnýz.
OU
Ölüm tehlikesi
Cihazýn suya temas etmesini kesinlikle
önleyiniz. Cihaz kapalýyken de tehlike söz
konusudur, bu nedenle cihazý kullandýktan
sonra ve kurutma iþlemine ara verildiði
zaman, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz.
Mesken elektrik donanýmýna, azami 30 mA
deðerine sahip bir hatalý akým koruma
þalteri kurulmasý, ek bir koruma saðlar.
Bu konu hakkýnda elektrik tesisatçýnýzdan
bilgi alýnýz.
Kullaným
Fan veya emme deliðinin üzerini veya
önünü kesinlikle kapatmayýnýz.
Emme deliðinde iplik, tiftik veya saç
olmamasýna dikkat ediniz.
Örn. bir hava deliði kapatýldýðýnda söz
konusu olabilecek aþýrý ýsýnma halinde, saç
kurutma makinesi (fön) otomatik olarak
kapanýr ve birkaç dakika sonra yine açýlýr.
Fan/Sýcaklýk
kapalý
hassas/düþük
güçlü/
yüksek
Havlu ile kurutulmuþ durumdaki saçlarýn ön
kurutma iþlemi için, güçlü fan kademesini
yüksek sýcaklýk derecesi ile birlikte
kullanýnýz.
Hava çýkýþ deliðini kafadan yakl. 10 cm
uzakta tutunuz.
Cool (soðuk) tuþu
Cool (soðuk) tuþu, her kademede ek olarak devreye
sokulabilir; saçlarýn kurutulmasýndan sonra, en iyi þekilde
sabitlenmesi/þekillendirilmesi
için kullanýlýr.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
íê
Ondüle baþlýðý
Saçlarýn belli kýsýmlarýný
kurutmak/þekillendirmek
için kullanýlýr.
Baþlýk saçlara kesinlikle
doðrudan temas etmemelidir;
hassas fan ve düþük ýsý ayarýný
seçiniz.
Difüzör
Düz veya hýrpalanmýþ saçlar
için çok uygundur.
Ýnce uzun veya yarý uzun
saçlarýn daha hacimli
görünmesini saðlar.
Ünitenin çubuklarýný kafa
derisine temas ettiriniz ve hava
akýmýný, cihaz ile dairesel
hareketler yaparak daðýtýnýz.
Güçlü ile yüksek arasýnda
bir hava akýmý ayarlayýnýz.
Muhafaza edilmesi
Elektrik kablosu çok sýký
sarýlmamalýdýr!
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Cihazýn temizlenmesi
Cereyan çarpma tehlikesi!
Temizleme iþleminden önce elektrik fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleme
cihazý kullanmayýnýz.
Cihazýn dýþýný nemli bir bez ile siliniz.
Keskin ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayýnýz.
Hava giriþ deliðindeki saçlarý uygun
bir fýrça ile temizleyiniz.
Deðiþiklikler olabilir.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
OV
ERVFKNHDIKBSGI
ERVFKNHDIKBSGI
éä
Instrukcjê u¿ytkowania proszê dokładnie
przeczytać, starannie j¹ przechowywać
i postêpować zgodnie z zawartymi w niej
wskazówkami!
Niniejsza instrukcja u¿ytkowania i obsługi
opisuje kilka modeli wraz z wyposa¿eniem.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym i wybuchu
po¿aru!
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
na tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby
zapobiec zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych, albo nie posiadaj¹cych
odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba
¿e bêd¹ one obsługiwać urz¹dzenie pod
nadzorem lub zostały pouczone w obsłudze
i u¿ytkowaniu urz¹dzenia przez osobê, która
odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy,
je¿eli elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo
urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ, naprawy urz¹dzenia,
jak np. wymiana uszkodzonego przewodu
zasilaj¹cego, mo¿e dokonać tylko autoryzowany
serwis naszej firmy.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno:
– zbli¿ać do gor¹cych przedmiotów,
– ocierać o ostre krawêdzie,
– u¿ywać jako uchwytu do przenoszenia
urz¹dzenia.
Nie u¿ywać suszarki w pobli¿u
wanny, umywalki, ani innych
naczyñ lub pojemników, które
napełnione s¹ wod¹.
PO
Zagro¿enie ¿ycia
Urz¹dzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
moczyć, ani pryskać wod¹.
Niebezpieczeñstwo istnieje równie¿ wtedy, je¿eli
urz¹dzenie jest wył¹czone, dlatego po u¿yciu
i podczas przerwy w suszeniu wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego.
Dodatkow¹ ochronê zapewnia zamontowanie
w domowej instalacji elektrycznej wył¹cznika
ochronnego (bezpiecznika) dla pr¹du do 30 mA.
Proszê zasiêgn¹ć porady uprawnionego
elektryka specjalisty.
Zastosowanie
Nie wolno zasłaniać otworu wylotowego
dmuchawy ani otworu wlotu powietrza.
Zwracać uwagê, aby otwór zasysania
powietrza nie był zanieczyszczony
strzêpkami, ani włosami.
W przypadku przegrzania, np. na skutek
zasłoniêcia otworu wlotu lub wylotu powietrza,
suszarka wył¹cza siê automatycznie, a po
upływie kilku minut ponownie siê wł¹cza.
Dmuchawa/Temperatura
łagodnie/niska
Wył¹czanie
mocno/
wysoka
W celu podsuszenia włosów wytartych
rêcznikiem wybrać mocny nawiew dmuchawy
i wysok¹ temperaturê.
Suszarkê trzymać tak, aby otwór dmuchawy
znajdował siê w odległoœci ok. 10 cm od głowy.
Przycisk cool
Przycisk cool mo¿na wł¹czać
na ka¿dym zakresie, nadaje siê
idealnie do utrwalania/układania
fryzury po suszeniu.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éä
Dysza do ondulacji
Przeznaczona jest do punktowego
suszenia/układania okreœlonych
partii włosów.
Dysza nie mo¿e dotykać włosów
bezpoœrednio; nastawić łagodny
nawiew dmuchawy i nisk¹
temperaturê.
Dysza rozpraszaj¹ca
Idealna do gładkich lub
zniszczonych włosów.
Nadaje wiêcej puszystoœci delikatnym, długim lub półdługim
włosom.
Sztyfty przyło¿yć bezpoœrednio
do skóry głowy i poprzez ruchy
okrê¿ne rozprowadzać stumieñ
powietrza. Nastawić mocny lub
wysoki strumieñ powietrza.
Przechowywanie
Elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego nie zwijać zbyt
mocno!
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. "O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym"
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj¹cych z obecnoœci składników niebezpiecznych oraz niewłaœciwego składowania
i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym!
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia nale¿y
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie.
Nie wolno stosować urz¹dzeñ czyszcz¹cych
strumieniem pary.
Urz¹dzenie wycierać z zewn¹trz wilgotn¹
œcierk¹. Nie u¿ywać ostrych ani szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych.
Włosy zgromadzone w otworze wlotu
powietrza usun¹ć za pomoc¹ pêdzla.
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest porzedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku "W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów".
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PP
Üì
A használati útmutatót gondosan olvassa át,
kövesse az utasításokat, és õrizze meg!
Ez a használati útmutató több modellt
és azok tartozékait mutatja be.
Biztonsági útmutató
Áramütés- és égésveszély!
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ
adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal
és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek)
kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki
felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelõs
személy által eligazításban részesültek
a készülék használatát illetõen.
Csak akkor használja a készüléket, ha
a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen
hibátlan.
A veszélyeztetés elkerülése érdekében
a készülék javítását, például a megsérült
csatlakozóvezeték cseréjét, csak
vevõszolgálatunk végezheti el.
A csatlakozó vezeték
– nem érintkezhet forró tárgyakkal vagy
készülékrészekkel,
– megsérülhet, ezért ne húzza át éles
széleken,
– és ne használja a készülék megemelésére,
szállítására.
Ne használja fürdõkádban,
mosdókagylóban vagy más
edényben lévõ víz közelében.
Életveszély
A készülék soha nem érintkezhet vízzel!
Veszélyes lehet a kikapcsolt készülék is,
ezért használat után a szárítás megszakításakor
is ki kell húzni a csatlakozódugót.
Kiegészítõ védelmet nyújt egy legfeljebb
30 mA-es hibaáram-védõkapcsoló beépítése
a háztartási hálózatba.
Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot
a villanyszerelõjétõl.
PQ
Használat
A fúvó- és szívónyílást soha ne takarja le.
Ügyeljen rá, hogy a szívónyílásban
ne maradjon szösz vagy hajszál.
Túlhevüléskor, pl.az egyik légnyílás lefedésekor,
a hajszárító automatikusan kikapcsol, majd
néhány perc múlva újra bekapcsol.
Ventilátor/Hõmérséklet
Ki
enyhe/alacsony erõs/magas
A törülközõszáraz haj elõszárításához erõs fúvási
fokozatot válasszon magas hõmérséklettel.
A fúvóka nyílását körülbelül 10 cm-re kell tartani
a fejtõl.
Cool-gomb
A Cool-gomb minden fokozatban
bekapcsolható, szárítás után
a frizura ideális rögzítésére/
formázására szolgál.
Hullámosító fúvóka
Bizonyos hajrészek célzott
szárításához/formázásához.
A fúvókának soha nem szabad
a hajat közvetlenül érinteni;
gyenge ventilátorfokozatot és
alacsony hõmérsékletet állítson be.
Diffúzor feltét
Ideális sima vagy erõsen igénybe
vett hajhoz. A finom szálú hosszú
vagy félhosszú haj dúsítására
alkalmas. Illessze a diffúzor
fúvókáit közvetlenül a fejbõrre,
és a kifújt levegõt körkörös
mozdulatokkal oszlassa el.
Állítsa a fúváserõsséget közepes
vagy magas fokozatra.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Üì
Tárolás
Garanciális feltételek
A vezetéket ne tekerje fel túl
szorosan!
Tisztítás
Áramütésveszély!
Tisztítás elõtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót! A készüléket soha ne tegye vízbe.
Gõzüzemû tisztítóval ne tisztítsa.
A készüléket törölje át kívülrõl egy nedves
törlõruhával. Ne használjon karcoló vagy
súroló tisztítószereket.
A hajszálakat egy ecset segítségével távolítsa
el a levegõ-belépõnyílásból.
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodás esetén a készüléket
a kereskedelem kicseréli.
Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt
15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról.
A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál
kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel
lehet igénybevenni, amely minden egyéb
garanciális feltételt is részletesen ismertet.
Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján,
mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék
a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
megfelel.
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG,
az elektromos és elektronikus használt
készülékekrõl szóló (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) európai
irányelveknek megfelelõen van jelölve.
Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és
értékesítésének kereteit az egész EUban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
A módosítás jogát fenntartjukK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PR
ìâ
¡ºª¿ æac®a, ÿpoñå¹a¼¹e º­a²¸o
i¸c¹pº®ýi÷ µ ­å®opåc¹a¸¸ø,
ªo¹p寺¼¹ecø µa­²ªå µaµ¸añe¸åx
­ ¸i¼ pe®o¯e¸ªaýi¼ ¹a µ¢epi¨a¼¹e ïï!
Ýø i¸c¹pº®ýiø µ ­å®opåc¹a¸¸ø oÿåcºƒ
piµ¸i ¯oªeæi µ a®cecºapa¯å.
®aµi­®å µ ¢eµÿe®å
He¢eµÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¹a ÿo²e²i!
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i iµ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi µ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He µaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eµ ªo¨æøªº, óo¢
µaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iµ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (¹a®o² ªi¹¿¯å) iµ o¢¯e²e¸å¯
íiµåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iµ ¸epoµ­å¹å¯å poµº¯o­å¯å µªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iµ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a µ¸a¸¿, e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoµ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯ a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
µ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ
µa ïx ¢eµÿe®º.
Kopåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯ æåòe µa º¯o­å
­iªcº¹¸oc¹i ÿoò®oª²e¸¿ eæe®¹poÿpo­oªº
¹a ÿpåæaªº.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº, ¸aÿp., µa¯i¸a ÿoò®oª²e¸o¨o ÿpo­oªº, ÿpo­oªå¹¿cø æåòe
¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº µ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø påµå®i­.
Cæiª®º¼¹e µa ¹å¯, óo¢ eæe®¹påñ¸å¼ ò¸ºp
— ¸e ¹op®a­cø ¸a¨pi¹åx ÿpeª¯e¹i­,
— ¹ø¨¸º¹å ñepeµ ¨oc¹pi ®paï,
— ­å®opåc¹o­º­a¹å ø® pºñ®º ªæø
ÿepe¸oc®å.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯
¢iæø ­oªå, ¸aæå¹oï ­ ­a¸¸º
ñå i¸òº ƒ¯¸ic¹¿.
PS
He¢eµÿeñ¸o ªæø ²å¹¹ø!
š¸å®a¼¹e µa­²ªå ®o¸¹a®¹i­ ÿpåæaªº
iµ ­oªo÷. He¢eµÿe®a ic¸ºƒ ¸a­i¹¿ ¹oªi,
®oæå ÿpåæaª ­å¯®¸e¸å¼ — ¹o¯º ÿicæø
®opåc¹º­a¸¸ø ñå ÿiª ñac ÿepep­å
­ ÿpoýeci cºòi¸¸ø ­å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º
­å殺 iµ poµe¹®å.
©oªa¹®o­å¼ µaxåc¹ ÿpoÿo¸ºƒ ­¯o¸¹o­a¸å¼ ­ cåc¹e¯º ªo¯aò¸¿oï eæe®¹poÿpo­oª®å a­¹o¯a¹åñ¸å¼ µaÿo¢i²¸å¼
­å¯å®añ ªo 30 mA.
³­ep¸i¹¿cø µa ÿopaªo÷ ªo c­o¨o eæe®¹po¯o¸¹epa.
E®cÿæºa¹aýiø
Hi®oæå ¸e µa®på­a¼¹e o¹­opº ÿoªañi ñå
µa¢opº ÿo­i¹pø. Cæiª®º¼¹e µa ¹å¯, óo¢
o¹­ip ÿo­i¹poµa¢ip¸å®a ¸e ¢º­ µa¢æo®o­a¸å¼ ­opco¯ ñå ­oæoccø¯.
š paµi ÿepe¨pi­º, ¸aÿp., ­ peµºæ¿¹a¹i
µa¢æo®o­a¸o¨o o¹­opº ªæø ÿo­i¹pø, íe¸
a­¹o¯a¹åñ¸o ­å¯å®aƒ¹¿cø ¼ ­¯å®aƒ¹¿cø
µ¸o­º ñepeµ ªe®iæ¿®a x­åæå¸.
¥oªaña ÿo­i¹pø/™e¯ÿepa¹ºpa
­å¯®.
cæa¢®å¼
ÿo¹º²¸i¼
c¹pº¯i¸¿
c¹pº¯i¸¿
ÿo­i¹pø/
ÿo­i¹pø/
¸åµ¿®a
­åco®a
C®opåc¹º¼¹ecø ÿo¹º²¸å¯ c¹pº¯e¸e¯
ÿo­i¹pø µ ­åco®o÷ ¹e¯ÿepa¹ºpo÷ ªæø
¹o¨o, óo¢ ÿpocºòå¹å ­oæo¨e ­oæoccø ÿicæø
¹o¨o, ø® å ­å¹epæå ¼o¨o pºò¸å®o¯.
™på¯a¼¹e o¹­ip ÿo­i¹pø¸o¨o ÿo¹o®º
¸a ­iªc¹a¸i ÿpå¢æ. 10 c¯ ­iª ce¢e.
K¸oÿ®a ÿoªañi xoæoª¸o¨o ÿo­i¹pø
K¸oÿ®a ÿoªañi xoæoª¸o¨o
ÿo­i¹pø ¯o²e ­¯å®a¹åcø
¸a ¢ºª¿-ø®i¼ ò­åª®oc¹i — ªæø
iªea濸oï íi®caýiï/º®æaª®å
µañic®å ÿicæø cºòi¸¸ø.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ìâ
Hacaª®a-®o¸ýe¸¹pa¹op
©æø ®o¸ýe¸¹po­a¸o¨o
cºòi¸¸ø/º®æaª®å o®pe¯åx
ñac¹å¸ ­oæoccø.
Hi ­ ø®o¯º paµi ¸e ¹op®a¼¹ecø
¸acaª®o÷ ­oæoccø — ­­i¯®¸i¹¿
cæa¢®å¼ c¹pº¯i¸¿ ÿo­i¹pø
µ ¸åµ¿®o÷ ¹e¯ÿepa¹ºpo÷.
©åíºµop
Iªea濸o ÿiªxoªå¹¿ ªæø
ÿpø¯o¨o a¢o ­¹o¯æe¸o¨o
­oæoccø.
Haªaƒ ¢iæ¿òo¨o o¢’ƒ¯º ¹o¸®o¯º, ªo­¨o¯º ­oæocc÷ ñå
­oæocc÷ cepeª¸¿oï ªo­²å¸å.
³º¢ýi ÿpåc¹a­å¹å
¢eµÿocepeª¸¿o ªo ò®ipå
¨oæo­å ¹a ®pº¨o­å¯å pºxa¯å
poµÿoªiæø¹å c¹pº¯i¸¿ ÿo­i¹pø.
šc¹a¸o­i¹¿ ªº²º/­åco®º
ÿo¹º²¸ic¹¿ c¹pº¯e¸÷
ÿo­i¹pø.
³¢epi¨a¸¸ø
³¯o¹º÷ñå eæe®¹po®a¢eæ¿,
¸e poµ¹ø¨º¼¹e ¼o¨o!
š¹åæiµaýiø
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoµ¸añe¸å¼
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iµ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷µº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiµaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o
¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
©åpe®¹å­a ­åµ¸añaƒ ÿopøªo®
µ¢opº ¹a º¹åæiµaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸
‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiµaýiï µ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a
ªo c­o¨o cÿeýiaæiµo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø
a¢o ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
iªÿpaý¿o­a¸i ¢a¹ape¼®å µªa­a¼¹e
ªo ¨po¯aªc¿®åx µ¢åpa濸åx ÿº¸®¹i­
a¢o cÿeýiaæiµo­a¸åx ¯a¨aµå¸i­.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åµ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iµ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
Ñåc¹®a
He¢eµÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯!
å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iµ poµe¹®å
ÿepeª ñåc¹®o÷. He µa¸ºp÷¼¹e ¸i®oæå
ÿpåæaª º ­oªº.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿapo­å¯å ÿpåc¹poø¯å
ªæø ñåc¹®å.
¥po¹pi¹¿ µo­¸iò¸÷ ÿo­epx¸÷ ÿpåæaªº
­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷.
He µac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx 类åx
ñå a¢paµå­¸åx µaco¢i­ ªæø ñåc¹®å.
¥oñåc¹i¹¿ o¹­ip ÿo­i¹poµa¢ip¸å®a
­iª ­oæoccø µa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹oñ®å.
¸ece¸¸ø µ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PT
êì
¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o
õ¹º å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå,
pº®o­oªc¹­º¼¹ec¿ ÿpå­eªe¸¸¾¯å
­ ¸e¼ º®aµa¸åø¯å å coxpa¸å¹e å¸c¹pº®ýå÷ ªæø ÿoµª¸e¼òe¨o åcÿo濵o­a¸åø!
 õ¹o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
oÿåc¾­ae¹cø ¸ec®oæ¿®o ¯oªeæe¼
íe¸o­ å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ® ¸å¯.
š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸¾ oÿac¸oc¹¿
ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯
¹o®o¯ å ÿo²apooÿac¸oc¹¿!
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåµ®o
® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eµ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾
o¸å ¸e åcÿo濵o­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op
­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å µ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿo濵o­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿo濵o­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o µa åx ¢eµoÿac¸oc¹¿.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
o åµ¢e²a¸åe ­oµ¸å®¸o­e¸åø oÿac¸o¼
c幺aýåå, pe¯o¸¹ õæe®¹poÿpå¢opa
(¸aÿpå¯ep, µa¯e¸a ÿo­pe²ªe¸¸o¨o
ce¹e­o¨o ò¸ºpa) ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
¹oæ¿®o C溲¢o¼ cep­åca ¸aòe¼ íåp¯¾.
Ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸e ªoæ²e¸
— coÿpå®aca¹¿cø c ¨opøñå¯å
ÿo­epx¸oc¹ø¯å,
— ÿo­pe²ªa¹¿cø o¢ oc¹p¾e ®paø,
— åcÿo濵o­a¹¿cø ªæø ÿepe¸oc®å.
PU
He濵ø ÿo濵o­a¹¿cø
íe¸o¯ ­ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o¼
¢æåµoc¹å o¹ ­oª¾, ¸aæå¹o¼
­ ­a¸¸º, pa®o­å¸º º¯¾­a濸å®a åæå ®a®åeæå¢o 帾e
e¯®oc¹å.
Oÿac¸oc¹¿ ªæø ²åµ¸å!
Ha ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸å®o¨ªa
¸e ªo沸a ÿoÿaªa¹¿ ­oªa.
Õ¹a oÿac¸oc¹¿ oc¹ae¹cø å ÿpå ­¾®æ÷ñe¸¸o¯ íe¸e, ÿoõ¹o¯º ÿocæe åcÿo濵o­a¸åø å ÿpå ÿepep¾­ax ­ ÿpoýecce
cºò®å ­oæoc cæeªºe¹ åµ­æe®a¹¿ ­å殺
åµ poµe¹®å.
©oÿoæ¸å¹e濸o¼ µaóå¹o¼ ¯o²e¹ ÿoc溲广 ­c¹poe¸¸¾¼ ­ ªo¯aò¸÷÷ õæe®¹poÿpo­oª®º a­¹o¯a¹åñec®å¼ ÿpeªoxpa¸å¹e濸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿, ªe¼c¹­º÷óå¼
ÿpå ÿoø­æe¸åå ¹o®a º¹eñ®å cåæo¼
ªo 30 ¯A. O¢pa¹å¹ec¿ µa ®o¸cºæ¿¹aýåe¼
® cÿeýåaæåc¹º-õæe®¹p宺.
Õ®cÿæºa¹aýåø
Hå®o¨ªa ¸e濵ø µa®p¾­a¹¿ o¹­epc¹åø
ªæø ¸a¨¸e¹a¸åø åæå ­cac¾­a¸åø
­oµªºxa. Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾
­ o¹­epc¹åå ªæø ­cac¾­a¸åø ­oµªºxa
¸e c®aÿæå­aæåc¿ ­opc åæå ­oæoc¾.
¥på ÿepe¨pe­e, ¸aÿpå¯ep, ­ peµºæ¿¹a¹e
µa®p¾­a¸åø ­e¸¹åæøýåo¸¸o¨o o¹­epc¹åø,
íe¸ ªæø cºò®å ­oæoc a­¹o¯a¹åñec®å
­¾®æ÷ñae¹cø å ñepeµ ¸ec®oæ¿®o ¯å¸º¹
­®æ÷ñae¹cø c¸o­a.
e¸¹åæø¹op/™e¯ÿepa¹ºpa
¾®æ. oñe¸¿ cæa¢¾¼
ÿo¹o® /¸åµ®aø
cå濸¾¼ ÿo¹o®/
­¾co®aø
©æø ÿpeª­apå¹e濸o¼ cºò®å ­oæoc,
­¾cºòe¸¸¾x ÿoæo¹e¸ýe¯, cæeªºe¹
­¾¢åpa¹¿ cå濸¾¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
­ coñe¹a¸åå c ­¾co®o¼ ¹e¯ÿepa¹ºpo¼.
O¹­epc¹åe, ñepeµ ®o¹opoe ­e¸¹åæø¹op
¸a¨¸e¹ae¹ ­oµªºx, ªo沸o ¸axoªå¹¿cø
¸a pacc¹oø¸åå ÿpå¯ep¸o 10 c¯ o¹ ¨oæo­¾.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
êì
Kæa­åòa «Cool»
ͺ¸®ýåø «Cool» ÿpeª¸aµ¸añe¸a ªæø åªea濸o¨o
µa®peÿæe¸åø ÿpåñec®å/
º®æaª®å ­oæoc ÿocæe cºò®å
å ¯o²e¹ ÿoª®æ÷ña¹¿cø
® æ÷¢o¯º åµ pe²å¯o­ cºò®å.
Hacaª®a ªæø µa­å­®å
Õ¹a ¸acaª®a ÿpeª¸aµ¸añe¸a
ªæø ýeæe¸aÿpa­æe¸¸o¼
cºò®å/º®æaª®å oÿpeªeæe¸¸¾x ºñac¹®o­ ­oæoc.
Hacaª®a ¸å®o¨ªa ¸e ªo沸a
¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ®aca¹¿cø
­oæoc; ªæø õ¹o¨o ­åªa
º®æaª®å cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿
cæa¢¾¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
­ coñe¹a¸åå c ¸åµ®o¼
¹e¯ÿepa¹ºpo¼ e¨o ¸a¨pe­a.
©åííºµop
Õ¹a ¸acaª®a åªea濸o ÿoªxoªå¹ ªæø º®æaª®å ¨æaª®åx åæå
ÿoceñe¸¸¾x ­oæoc.
C ee ÿo¯oó¿÷ ¹o¸®åe ªæ常¾e åæå ÿo溪æ常¾e ­oæoc¾
¯o²¸o cªeæa¹¿ ¢oæee ÿ¾ò¸¾¯å. ¥på²a­ ò¹¾p¿®å ªåííºµopa ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o
® ®o²e ¨oæo­¾, pa­¸o¯ep¸o
pacÿpeªeæø¼¹e ÿoc¹ºÿa÷óå¼
ÿo¹o® ­oµªºxa ÿº¹e¯ ®pº¨o­¾x ª­å²e¸å¼.
¥o¹o® ­oµªºxa ªoæ²e¸ ¢¾¹¿
cå濸¾¯ åæå oñe¸¿ cå濸¾¯.
Xpa¸e¸åe
He ¸a¯a¹¾­a¼¹e ce¹e­o¼
ò¸ºp cæåò®o¯ ¹º¨o!
Ñåc¹®a
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
¥epeª ¸añaæo¯ ñåc¹®å åµ­æe®a¼¹e ­å殺
åµ poµe¹®å. Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e
õæe®¹poÿpå¢op ­ ­oªº.
©æø ñåc¹®å õæe®¹poÿpå¢opa ¸e濵ø
åcÿo濵o­a¹¿ ÿapooñåc¹å¹eæ¿.
¥po¹på¹e õæe®¹poÿpå¢op ¸ c¸apº²å
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼. He濵ø ÿo濵o­a¹¿cø cå濸oªe¼c¹­º÷óå¯å åæå
a¢paµå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.
oæoc¾, c®oÿå­òåecø ­ o¹­epc¹åå
ªæø ÿoc¹ºÿæe¸åø ­oµªºxa, cæeªºe¹
ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷ ®åc¹oñ®å.
š¹åæåµaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oµ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx
å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment
Ó WEEE).  õ¹o¼ ©åpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåµaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåµaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåµo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåµ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ™ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PV
~ê
QM
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
~ê
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
QN
Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Aprés-Vente • Servizio Assistenza •
Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
Kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos
unter:
www.bosch-hausgeraete.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr
erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:[email protected]
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz
der T-Com, Mobil ggfs.
abweichend
AE United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
www.bosch-household.ae
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51212
mailto:[email protected]
www.bosch-hausgeraete.at
AU Australia
BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:[email protected]
02/09
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:[email protected]
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:[email protected]
www.electro.bosch.be
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:[email protected]
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:[email protected]
BR Brasil, Brazil
BSH Continental
Electrodomésticos Ltda.
Serviços Autorizados de Fábrica
Eletrodomésticos
Rua Barão Geraldo Rezende, 250
Jd. Guanabara
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0800 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:[email protected]
www.boscheletrodomesticos.
com.br
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
www.bosch-hausgeraete.ch
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:[email protected]
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:[email protected]
CY Cyprus,
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 022 819 550
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spot ebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spot ebič
Peka ská 10b
150 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-spotrebice.cz
DK Danmark, Denmark
Bosch Hvidevareservice
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.bosch-hvidevarer.com
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
RAUA 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:[email protected]
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 245 255
mailto:[email protected]
www.bosch-ed.com
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:bosch.kodinkonehuolto@
bshg.com
www.bosch-kodinkoneet.com
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
SAV Constructeur
50 Rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service Dépannage à Domicile:
0 825 398 010 (0,15 € TTC/mn)
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 ( 0,34 € TTC/mn)
www.bosch-electromenager.com
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5ZR
www.bshappliancecare.co.uk/
bosch
Service Requests (nationwide)
Tel: 0844 8928979
mailto:mks-servicerequest@
bshg.com
Spares and Accessories
Tel.: 0844 8928921
mailto:[email protected]
Product Advice
Tel: 0844 8928925
mailto:mks-productadvice@
bshg.com
Head office
Tel.: 0844 8928922
Fax: 01908 328670
GR Greece,
BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.
Kentriko Ipokatastima Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Griechenland – Athen
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
Nord-Griechenland – Thessaloniki
Tel.: 2310 479 298
Fax: 2310 475 574
Sued-Griechenland –
Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Zentral-Griechenland – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:[email protected]
www.bosch-home.gr
02/09
HK Hong Kong,
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3th Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hongkong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:[email protected]
HR Hrvatska, Croatia
Andabaka d.o.o.
Gunduliceva 10
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 481 402
mailto:[email protected]
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
www.bosch-haztartasi-gepek.hu
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
www.bshappliancecare.ie/Bosch
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
IL Israel,
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:[email protected]
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829120
mailto:[email protected]
www.bosch-elettrodomestici.it
KZ Kazakhstan,
Kombitechnocenter
Seyfulina No:422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:[email protected]
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:[email protected]
LT Lietuva, Lithuania
Senuku Prekybos Centras UAB.
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S. A.
13-15,Zl Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-info.electromenagers@
bshg.com
www.bsh.lu
LV Latvija, Latvia
Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:[email protected]
SIA Baltijas servisa centrs
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 670 705 20
Tel.: 670 705 36
Fax: 670 705 24
mailto:[email protected]
www.servisacentrs.lv
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel.: 084 432 575
Fax: 084 432 575
mailto:[email protected]
MK Macedonia, Make o
Vudelgo
Pero Nakov b.b.
1000 Skopje
Tel.: 02 2580 064
Tel.: 02 2551 099
mailto:[email protected]
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B. V.
Keienbergweg 97
1101 GG Amsterdam Zuidoost
Storingsmelding:
Tel.: 020 430 3 430
Fax: 020 430 3 445
Onderdelenverkoop:
Tel.: 020 430 3 435
Fax: 020 430 3 400
mailto:[email protected]
www.boschservicedienst.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:[email protected]
www.bosch-hvitevarer.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
New Zealand Branch
Building C, 39-43 Apollo Drive
Mairangi Bay, Auckland 1310
Tel.: 09 478 6158
Fax: 09 478 2914
www.bosch.co.nz
PL Polska, Poland
BSH Sprz t Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
www.bosch-agd.pl
02/09
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
www.electrodomesticos.bosch.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com
RU Russia,
OOO "
"
19
119071
.: 495 737 2961
: 495 737 2982
mailto:[email protected]
www.bsh-service.ru
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Röntgenvägen 1
Solna
Tel.: 0771 11 22 77
Fax: 0771 11 22 88
41104 Göteborg
Tel.: 0771 11 22 77
Fax: 0771 11 22 88
21376 Malmö
Tel.: 0771 11 22 77
Fax: 0771 11 22 88
mailto:service.stockholm@
bshg.com
www.bosch-hushall.com
SG Singapore,
BSH Home Appliances
(SEA) Pte. Ltd.
38C-38D Jalan Pemimpin
577180 Singapore
Tel.: 6350 5000
Fax: 6350 5050
mailto:[email protected]
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati,d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-hisniaparati.si
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
www.bosch-spotrebice.sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:[email protected]
www.boschevaletleri.com
TW Taiwan,
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th Floor, No.112
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1
Taipei
Tel.: 02 5556 2556
Fax: 02 5556 1235
www.boschappliance.com.tw
UA Ukraine,
"
"
.: 044 248 71 54, 55
"
"
.: 044 568 51 50
«
»
.: 044 274 96 72, 74, 76
"
"
.: 044 462 50 05
www.bosch-pt.com.ua
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:[email protected]
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Tel.: 011 2139 552
Fax: 011 2139 689
mailto:[email protected]
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:[email protected]
www.boschappliances.co.za
Garantiebedingungen
Gültig in der Bundesrepublik Deutschland
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:
Bosch-Infoteam
(Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr erreichbar)
Tel.: 01805-267242* oder unte r
[email protected]
*) 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der T-Com;
Mobilfunktarife können abweichen.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81735 München // Germany
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender
Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten – nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.
Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen
Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können und für die unter Bezugnahme auf diese
Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder
unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder einzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben
genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen
Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener
Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
VMMM=QSR=TVNLMRKOMMV
ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI
ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êìI=~ê

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement