Bosch MSM6B200/02 Hand blender Používateľská príručka

Bosch MSM6B200/02 Hand blender Používateľská príručka | Manualzz
jpjS_KK
ÇÉ
Éå
Ñê
áí
åä
Ç~
åç
ëî
Ñá
Éë
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
éí
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Éä
íê
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
éä
Üì
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
ìâ
êì
~ê
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ÇÉ
eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
fåíÉêåÉíëÉáíÉK
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ
®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå=
ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå=
ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ
âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=
kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå=
eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK
dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ
ãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK=
_Éá tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK
^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ
_áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK
N dêìåÇÖÉê®í
O báåëÅÜ~äíí~ëíÉ
pí~ÄãáñÉê=áëí=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíI=ëçä~åÖÉ=
ÇáÉ báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=ÖÉÇêΩÅâí=áëíK
P jáñÑì≈
jáñÑì≈=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Éáåê~ëíÉå=ä~ëëÉåK
ÄÉá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉå
Q råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê
EëÉé~ê~íÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖF
tÉåå=ÇÉê=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=åáÅÜí=áã=
iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉå=áëíI=â~åå=ÇáÉëÉê=ΩÄÉê ÇÉå=
hìåÇÉåÇáÉåëí=ÄÉëíÉääí=ïÉêÇÉå=E_ÉëíÉääJ
kêK SQMSVU=çÇÉê=SQMSUSFK
jáí=ÇÉã=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=åìíòÉå=páÉ=ÇáÉ=
îçääÉ=iÉáëíìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÄÉá=ÇÉê=wÉêâäÉáåÉêìåÖ=
îçå=e~êíâ®ëÉ=EÄÉá=báåÜ~äíìåÖ=ÇÉê=
oÉòÉéíîçêÖ~ÄÉåFK=páÉ=ÑáåÇÉå=Ç~ë=oÉòÉéí=áå=ÇÉê=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÇÉë=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉêëK
páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ=
~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK
kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=âÉáåÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK
O
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK=
háåÇÉê ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=
Ç~ëë ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK
mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=
â∏êéÉêäáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê=
ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=
ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑJ
ëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=
ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=
páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK
píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã=
oÉáåáÖÉåI=îçê=ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=ìåÇ=
áã=cÉÜäÉêÑ~ääK=wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=
h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É=cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK=tÉåå=ÇáÉ=
^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=
ïáêÇI=ãìëë=ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=çÇÉê=ëÉáåÉå=
hìåÇÉåÇáÉåëí=çÇÉê=ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜ=èì~äáÑáòáÉêíÉ=
mÉêëçå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ìã=dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=
îÉêãÉáÇÉåK=oÉé~ê~íìêÉå=~ã dÉê®í=åìê=ÇìêÅÜ=
ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=îçêåÉÜãÉå=ä~ëëÉåK
pí~ÄãáñÉê=åáÅÜí=ãáí=ÑÉìÅÜíÉå=e®åÇÉå=ÄÉåìíòÉå=
ìåÇ=åáÅÜí=áã=iÉÉêä~ìÑ=ÄÉíêÉáÄÉåK
pí~ÄãáñÉê=åìê=ãáí=lêáÖáå~äòìÄÉÜ∏ê=ÄÉíêÉáÄÉåK=
sçêëáÅÜí=ÄÉá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=ÜÉá≈Éê=cäΩëëáÖJ
âÉáíÉåK=cäΩëëáÖâÉáíÉå=â∏ååÉå=ÄÉá=ÇÉê=sÉê~êJ
ÄÉáíìåÖ=ëéêáíòÉåK
a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=sÉêÄáåÇìåÖëëíÉääÉ=
jáñÑì≈JdêìåÇÖÉê®í=áå=cäΩëëáÖâÉáí=Éáåí~ìÅÜÉåK
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ
káÉ=áå=Ç~ë=jÉëëÉê=~ã=jáñÑì≈=ÖêÉáÑÉåK=
jáñÉêãÉëëÉê=åáÉ=ãáí=Ääç≈Éå=e®åÇÉå=êÉáåáÖÉåK=
_ΩêëíÉ=ÄÉåìíòÉåK
táÅÜíáÖ>
jáñÑì≈=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~ìÑëÉíòÉå=
ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK
_ÉÇáÉåÉå
wìã=jáñÉå=îçå=j~óçåå~áëÉåI=p~ìÅÉåI=
jáñÖÉíê®åâÉåI=_~Äóå~ÜêìåÖ=ìåÇ=òìã=
wÉêâäÉáåÉêå=îçå=ÖÉâçÅÜíÉã=lÄëí ìåÇ=dÉãΩëÉK
wìã=mΩêáÉêÉå=îçå=pìééÉåK
aÉê=pí~ÄãáñÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=ÑΩê=ÇáÉ=
wìÄÉêÉáíìåÖ=îçå=h~êíçÑÑÉäéΩêÉÉK=
 kÉíòâ~ÄÉä=îçääëí®åÇáÖ=~ÄïáÅâÉäåK=
 jáñÑì≈=EPF=~ìÑ=Ç~ë=dêìåÇÖÉê®í=ENF=ëÉíòÉå=ìåÇ=
ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉåK
 kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK
 iÉÄÉåëãáííÉä=áå=ÉáåÉå=hìåëíëíçÑÑÄÉÅÜÉê=
ÉáåÑΩääÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ÇÉ

pí~ÄãáñÉê=ìåÇ=_ÉÅÜÉê=ÑÉëí=Ü~äíÉåK=
rã Ç~ë péêáíòÉå=îçå=jáñÖìí=òì=îÉêãÉáÇÉåI=
báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EOF=Éêëí=ÇêΩÅâÉåI=ïÉåå=ÇÉê=
jáñÑì≈=áå=Ç~ë=jáñÖìí=ÉáåÖÉí~ìÅÜí=áëíK
pí~ÄãáñÉê=áããÉê=~ÄëÅÜ~äíÉåI=ÄÉîçê=Éê=~ìë=
ÇÉã=jáñÖìí=ÜÉê~ìëÖÉåçããÉå=ïáêÇK
k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáíLoÉáåáÖÉå
^ÅÜíìåÖ>
a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=
åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK
hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉå>
 kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK
 dêìåÇÖÉê®í=ÑÉìÅÜí=~ÄïáëÅÜÉå=ìåÇ=
~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=íêçÅâÉåêÉáÄÉåK
 aÉê=jáñÄÉÅÜÉê=â~åå=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=
ÖÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK
 jáñÑì≈=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=çÇÉê=ãáí=ÉáåÉê=
_ΩêëíÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK
 jáñÑì≈=áå=~ìÑêÉÅÜíÉê=mçëáíáçå=EjáñÉêãÉëëÉê=
å~ÅÜ=çÄÉåF=íêçÅâåÉå=ä~ëëÉåI=ëç=Ç~ëë=
ÉáåÖÉÇêìåÖÉåÉë=t~ëëÉê=ÜÉê~ìëä~ìÑÉå=â~ååK
_Éá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=òK=_K=oçíâçÜä=
ÉåíëíÉÜÉå=sÉêÑ®êÄìåÖÉå=~å=ÇÉå=
hìåëíëíçÑÑíÉáäÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåáÖÉå=qêçéÑÉå=
péÉáëÉ∏ä=ÉåíÑÉêåí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå
cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=
Ç~ë dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=
c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=
Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëJ
îÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=aáÉ=d~ê~åíáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=
^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=
tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ
å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=
ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK
eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=
brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=
sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK=
§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=
áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=
c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê=
dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK
ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
P
Éå
`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=
vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=
éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=
åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK=
kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=
áå ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ
Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=
~ë ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=
ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK
rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=
èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK=
mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=fåëíêìÅíáçåë=Ñçê=rëÉ=áå=~=ë~ÑÉ=
éä~ÅÉK=fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=
é~êíóI=~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK
lîÉêîáÉï
mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK
N _~ëÉ=ìåáí
O lk=Äìííçå
qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=
~ë äçåÖ=~ë=íÜÉ=lk=Äìííçå=áë=éêÉëëÉÇK
P _äÉåÇÉê=Ñççí
^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=~åÇ=äçÅâ=áåíç=
éçëáíáçåK
ëçãÉ=ãçÇÉäë
Q råáîÉêë~ä=ÅìííÉê
EëÉé~ê~íÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëF
fÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=áë=åçí=áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=
Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉêI=áí=Å~å=ÄÉ=çêÇÉêÉÇ=Ñêçã=ÅìëíçãÉê=
ëÉêîáÅÉ=EçêÇÉê=åçK SQMSVU=çê=SQMSUSFK
táíÜ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
~í Ñìää=éçïÉê=íç=Åìí=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉ=E~ÅÅçêÇáåÖ=
íç íÜÉ=êÉÅáéÉFK=vçì=Å~å=ÑáåÇ=íÜÉ=êÉÅáéÉ=áå=íÜÉ=
áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉêK
p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå
oáëâ=çÑ=áåàìêó
bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=
áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=
ê~íáåÖ=éä~íÉK
aç=åçí=ìëÉ=áÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=çê=~ééäá~åÅÉ=áë=Ç~ã~ÖÉÇK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=
pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=éä~óáåÖ=
ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
Q
aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=êÉëíêáÅJ
íÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=ãÉåí~ä=
~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=âåçïJ
äÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó=~êÉ=
ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë=êÉëéçåëáÄäÉ=
Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
^äï~óë=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=
äÉ~îáåÖ=íÜÉ=êççã=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêëK=
aç åçí éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=
çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK
qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ=
ãìëí ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=
ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK=
låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=Ç~ãé=Ü~åÇë=
~åÇ=Çç=åçí=çéÉê~íÉ=áí=~í=åç=äç~ÇK
léÉê~íÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=çêáÖáå~ä=~ÅÅÉëJ
ëçêáÉë=çåäóK=`~ìíáçå=ïÜÉå=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=
äáèìáÇëK=iáèìáÇë=ã~ó=ëéä~ëÜ=ÇìêáåÖ=éêçÅÉëëáåÖK
aç=åçí=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=äáèìáÇ=~ÄçîÉ=
íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíJÄ~ëÉ=ìåáí=ÅçååÉÅíáçå=éçáåíK
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL
êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ
kÉîÉê=Öêáé=íÜÉ=Ää~ÇÉ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíK=
kÉîÉê ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ=ïáíÜ=àìëí=óçìê=
Ü~åÇëK=rëÉ=~=ÄêìëÜK
fãéçêí~åí>
aç=åçí=~íí~ÅÜ=çê=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=ìåíáä=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK
léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
cçê=ÄäÉåÇáåÖ=ã~óçåå~áëÉI=ë~ìÅÉëI=ÇêáåâëI=
Ä~Äó ÑççÇ=~åÇ=Ñçê=ÅìííáåÖ=ÅççâÉÇ=Ñêìáí=~åÇ=
îÉÖÉí~ÄäÉëK
cçê=éìê¨ÉáåÖ=ëçìéëK
qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=
Ñçê éêÉé~êáåÖ=ã~ëÜÉÇ=éçí~íçÉëK=
 `çãéäÉíÉäó=ìåïáåÇ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK=
 mä~ÅÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=EPF=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ENF=
~åÇ=êçí~íÉ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK
 fåëÉêí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK
 mä~ÅÉ=ÑççÇ=áå=~=éä~ëíáÅ=àìÖK
 cáêãäó=ÜçäÇ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=~åÇ=àìÖK=
qç éêÉîÉåí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖI=
Çç=åçí=éêÉëë=íÜÉ=lk=Äìííçå=EOF=ìåíáä=íÜÉ=
ÄäÉåÇÉê=Ñççí=Ü~ë=ÄÉÉå=áããÉêëÉÇ=áå=íÜÉ=
áåÖêÉÇáÉåíëK
=^äï~óë=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ÄÉÑçêÉ=
í~âáåÖ=áí=çìí=çÑ=íÜÉ=éêçÅÉëëÉÇ=ÑççÇK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éå
Ñê
^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉLÅäÉ~åáåÖ
t~êåáåÖ>
kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ=
Çç åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK
aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉê>
 mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK
 táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=
íÜÉå=ïáéÉ=ÇêóK
 qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ=
ÇáëÜï~ëÜÉêK
 `äÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉê=
çê ïáíÜ=~=ÄêìëÜ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
 aêó=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=~å=ìéêáÖÜí=éçëáíáçå=
EÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ=Ñ~ÅÉ=ìéF=ëç=íÜ~í=~åó=íê~ééÉÇ=
ï~íÉê=Å~å=êìå=çìíK
fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=ÉKÖK=êÉÇ=Å~ÄÄ~ÖÉI=íÜÉ=éä~ëíáÅ=
é~êíë=ïáää=ÄÉÅçãÉ=ÇáëÅçäçìêÉÇ=Äó=~=êÉÇ=Ñáäã=
ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=ïáíÜ=~=ÑÉï=Çêçéë=
çÑ ÅççâáåÖ=çáäK
aáëéçë~ä
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=
áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=
ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=
bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó=
tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=
Ñçê ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=
ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=
~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=
Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=
íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=
ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=
éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=
ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=
ÅçêÇá~äÉãÉåíK
sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=
ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK
`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=
èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=
ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ
ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK=
iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê=
ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ
ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=
ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=
ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=
äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë=
Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK
ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=
èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=
Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK=
o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK=
pá îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=
ë~ åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK
sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ
sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK
N ^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ
O qçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
iÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=ÑçåÅíáçååÉ=í~åí=èìÉ=
îçìë=~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉK
P máÉÇ=ãáñÉìê
mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=éìáë=ÅäáéëÉòJäÉëK
ëìê=ÅÉêí~áåë=ãçÇ≠äÉë
Q _êçóÉìê=ìåáîÉêëÉä
EåçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåë=¶=é~êíF
pá=äÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=åÛ~=é~ë=¨í¨=äáîê¨=ÇÛçêáÖáåÉI=
îçìë=éçìîÉò=äÉ=Åçãã~åÇÉê=~ìéê≠ë=Çì=ëÉêîáÅÉ=
~éê≠ëJîÉåíÉ=Eåø=ÇÉ=ê¨ÑK SQMSVU=çì=SQMSUSFK
^îÉÅ=äÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉäI=îçìë=éêçÑáíÉò=ÇÉ=
íçìíÉ=ä~=éìáëë~åÅÉ=ÇÉ=äD~éé~êÉáä=äçêë=Çì=
Äêçó~ÖÉ=Çì=Ñêçã~ÖÉ=Çìê=E¶=ÅçåÇáíáçå=ÇÉ=
êÉëéÉÅíÉê=äÉë=áåëíêìÅíáçåë=ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉFK=
sçìë íêçìîÉêÉò=ä~=êÉÅÉííÉ=Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=
ÇÛìíáäáë~íáçå=Çì=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉäK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
R
Ñê
`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
ríáäáë~íáçå
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå
kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=
ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK
kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=
Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK
°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK=
pìêîÉáääÉò äÉë ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=
åÉ àçìÉåí=~îÉÅ äÛ~éé~êÉáäK
iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=
Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ=
ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=
çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=
ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=
¶ ëçå=ìíáäáë~íáçåK
a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=
~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=~î~åí=ÅÜ~èìÉ=åÉííçJ
ó~ÖÉI=äçêëèìÉ=îçìë=èìáííÉò=ä~=éá≠ÅÉ=Éí=Éå=Å~ë=ÇÉ=
é~ååÉK=sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉJ
ãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=~êÆíÉë=îáîÉë=çì=ÇÉë=
ëìêÑ~ÅÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK=^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=
Ç~åÖÉêI=ëÉìä=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=çì ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJ
îÉåíÉ=çì=ìåÉ=éÉêëçååÉ=ǨíÉå~åí=ìåÉ=èì~äáÑáÅ~J
íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ=Éëí=Ü~Äáäáí¨=¶=êÉãéä~ÅÉê=
ìå=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=ÉåÇçãã~Ö¨K=
iÉë ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ëçåí=ê¨ëÉêî¨Éë=
¶ åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK
kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=
ãçìáää¨Éë=Éí=åÉ=äÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=íçìêåÉê=¶ îáÇÉK
kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=èìÛ¨èìáé¨=ÇÉ=ëÉë=
~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK=mêìÇÉåÅÉ=äçêë=Çì=íê~áíÉJ
ãÉåí=ÇÉ=äáèìáÇÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇëK=iÛ~éé~êÉáä=êáëèìÉ=
ÇÉ=éêçîçèìÉê=ÇÉë=éêçàÉÅíáçå=ÇÉ=äáèìáÇÉK
içêëèìÉ=îçìë=éäçåÖÉò=äÉ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=äáèìáÇÉI=
îÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=åáîÉ~ì=ÇÉ=äáèìáÇÉ=åÉ=ãçåíÉ=
é~ë=~ìJÇÉëëìë=ÇÉ=ä~=àçåÅíáçå=ÉåíêÉ=äÉ=éáÉÇ=
ãáñÉìê=Éí=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK
`É=éáÉÇ=ëÉêí=¶=éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=ã~óçåå~áëÉI=
ÇÉë ë~ìÅÉëI=ÄçáëëçåëI=ÇÉë=~äáãÉåíë=éçìê=
åçìêêáëëçåI=¶=ÄêçóÉê=ÇÉë Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=ÅìáíëK
mçìê=ê¨ÇìáêÉ=äÉë=ëçìéÉë=Éå=éìê¨ÉK
`É=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=
éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=éìê¨É=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉK=
 a¨êçìäÉò=Åçãéä≠íÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå=
ÇD~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉK=
 mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=EPF=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=
Ä~ëÉ=ENF=éìáë=íçìêåÉò=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë=
~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK
 _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=
ÇÉ Åçìê~åíK
 sÉêëÉê=äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=Ç~åë=
ìå Öê~åÇ=ÖçÄÉäÉí=Éå=éä~ëíáèìÉK
 qÉåÉò=ÑÉêãÉãÉåí=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=
Éí äÉ Äçä=ãáñÉìêK=mçìê=¨îáíÉê=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=
ÇÛ~äáãÉåíë=~áåëá=íê~áí¨ëI=åÛ~ééìóÉò=ëìê=ä~=
íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOF=èìÛìåÉ=Ñçáë=
äÉ éáÉÇ=ãáñÉìê=éäçåÖ¨=Ç~åë=äÉ=ÄçäK
bíÉáÖåÉò=íçìàçìêë=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=
~î~åí=ÇÉ=äÉ=ëçêíáê=ÇÉë=~äáãÉåíë=ãáñ¨ëK
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=
íê~åÅÜ~åíÉë=Çì=ãáñÉìêLäÛÉåíê~≤åÉãÉåí=
Éå=êçí~íáçå
kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Çì=ÅçìíÉ~ì=
éê¨ëÉåí=Ç~åë=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìêK=kÉ=åÉííçóÉò=à~ã~áë=
ä~=ä~ãÉ=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=åìÉëK=
ríáäáëÉò ìåÉ=ÄêçëëÉK
fãéçêí~åí=>
kÉ=éçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=ê¨ÅáéáÉåí=
Éí åÉ äÛÉå=êÉíáêÉò=èìÛ~éê≠ë=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=
Çì ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~=ÅÉëë¨=ÇÉ=íçìêåÉêK
S
^éê≠ë=äÉ=íê~î~áäLkÉííçó~ÖÉ
^ííÉåíáçå=>
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=äÛÉ~ì=
Éí=åÉ=äÉ=ä~îÉò=é~ë=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK
kÛìíáäáëÉò=à~ã~áë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìê=>
 a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=
Åçìê~åíK
 bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=
ÜìãáÇÉ=éìáë=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=ëÉÅ=éçìê=
äÉ ë¨ÅÜÉêK
 iÉ=Äçä=ãáñÉìê=î~=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK
 kÉííçóÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉ=çì=
¶=äÛ~áÇÉ=ÇÛìåÉ=ÄêçëëÉ=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK
 i~áëëÉò=ë¨ÅÜÉê=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ÇÉÄçìí=
Eëçå ÅçìíÉ~ì=êÉÖ~êÇ~åí=îÉêë=äÉ=Ü~ìíF=X=ÅÉÅá=
éÉêãÉí=¶=äÛÉ~ì=èìá=~=é¨å¨íê¨=ÇÉÇ~åë=ÇÉ=
ëÛ¨ÅçìäÉêK
içêëèìÉ=îçìë=éê¨é~êÉò=é~ê=ÉñÉãéäÉ=Çì=
ÅÜçì=êçìÖÉI=äÉë=éá≠ÅÉë=Éå=éä~ëíáèìÉ=ëÉ=
íÉáåíÉåí=Éå=êçìÖÉK=sçìë=éçìêêÉò=ëìééêáãÉê=
ÅÉííÉ=Åçäçê~íáçå=¶=äÛ~áÇÉ=ÇÉ=èìÉäèìÉë=
ÖçìííÉë=ÇDÜìáäÉ=~äáãÉåí~áêÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ñê
áí
jáëÉ=~ì=êÉÄìí
`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=
~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=Éìêçé¨J
ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=~éé~êÉáäë=
¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=ìë~Ö¨ë=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=äÉ Å~ÇêÉI=
Éå îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=äÛrbI=
ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë=
~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK=
mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=
êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=
~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=
ãìåáÅáé~äáí¨K
d~ê~åíáÉ
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=
ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=
äÉ é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äÛ~ÅÜ~íK=
iÉ êÉîÉåÇÉìê ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=
äÛ~éé~êÉáä=Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=
ëìê ëáãéäÉ=ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK=
bå=Å~ë=ÇÉ=êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=
íçìàçìêë=îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇÛ~ÅÜ~íK
`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=
åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK
`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=
áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=
ëáíç=fåíÉêåÉíK
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J
òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=
áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=
ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ
íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê=
áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ=
É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=Ç~=
é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá=
ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK
ríáäáòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=èì~åíáí¶=
É íÉãéá=Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääÛ~ííáîáí¶=ÇçãÉëíáÅ~K=
pá=éêÉÖ~=Çá=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK=
få Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI=
ÅçåëÉÖå~êÉ=ìåáí~ãÉåíÉ=èìÉëíç=äáÄêÉííç=
ÇÛáëíêìòáçåáK
dìáÇ~=ê~éáÇ~
^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK
N ^éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ
O mìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ
fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=≠=~ÅÅÉëç=ÑáåÅܨ=ëá=
ã~åíáÉåÉ=éêÉãìíç=áä=éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK
P máÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ
^ééäáÅ~êÉ=ÉÇ=~êêÉëí~êÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉK
få=~äÅìåá=ãçÇÉääá
Q jáåá=íêáí~íìííç
Eáëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ëÉé~ê~íÉF
pÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç=åçå=≠=ÅçãéêÉëç=åÉää~=
Ñçêåáíìê~I=éì∂=ÉëëÉêÉ=çêÇáå~íç=íê~ãáíÉ=áä=ëÉêîáòáç=
~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=EÅçÇáÅÉ=Çá=çêÇáå~òáçåÉ=
kø SQMSVU=çééìêÉ=SQMSUSFK
`çå=áä=ãáåá=íêáí~íìííç=ëÑêìíí~íÉ=íìíí~=ä~=éçíÉåò~=
ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=åÉää~=íêáíìê~òáçåÉ=Çá=Ñçêã~ÖÖáç=
Çìêç=EêáëéÉíí~åÇç=äÉ=áåÇáÅ~òáçåá=ÇÉää~=êáÅÉíí~FK=
i~ êáÅÉíí~=ëá=íêçî~=åÉääÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ÇÉä=
ãáåá=íêáí~íìííçK
fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ
`çääÉÖ~êÉ=É=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíJ
í~åÇç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK
rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J
òáçåÉ=É=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëíÉëëç=åçå=éêÉëÉåí~åç=
Ç~ååáK=
T
áí
qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá=
Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=
éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá=
çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI=
~ ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=
ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=
éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K
açéç=çÖåá=ìëçI=éêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~I=éêáã~=Çá=
~ääçåí~å~êëá=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=çééìêÉ=áå=Å~ëç=
Çá Öì~ëíçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK=
kçå=íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=ëì=ëéáÖçäá=
îáîá å¨=ãÉííÉêäç=~=Åçåí~ííç=Åçå=ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK
^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J
òáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååáI=
ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëçëíáíìáíç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉI=Ç~ä ëìç=
ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ç=Ç~=éÉêëçå~=áå=
éçëëÉëëç=Çá=ëáãáäÉ=èì~äáÑáÅ~òáçåÉK=c~êÉ ÉëÉÖìáêÉ=
äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=
ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK
kçå=ìë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=Åçå=äÉ ã~åá=
ìãáÇÉI=å¨=Ñ~êäç=Ñìåòáçå~êÉ=~=îìçíçK
rë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=Åçå=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=çêáÖáå~äáK=
^ííÉåòáçåÉ=Çìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=äáèìáÇá=
ÄçääÉåíáK=aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=á=äáèìáÇá=éçëëçåç=
ÉãÉííÉêÉ=ëéêìòòáK
kçå=áããÉêÖÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉä=äáèìáÇç=
ä~îçê~íç=çäíêÉ=áä=éìåíç=Çá=ìåáçåÉ=Ñê~=éáÉÇÉ=
Ñêìää~íçêÉ=ÉÇ=~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉK
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíáL
áåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ
kçå=íçÅÅ~êÉ=ã~á=ä~=ä~ã~=~ä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK=
kçå=éìäáêÉ=ã~á=~=ã~åá=åìÇÉ=ä~=ä~ã~=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK=
rë~êÉ=ìå~=ëé~òòçä~K
fãéçêí~åíÉ>
^ééäáÅ~êÉ=É=êáãìçîÉêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=
èì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÑÉêãçK
rëç
mÉê=Ñêìää~êÉ=ã~áçåÉëÉI=ë~äëÉI=Ñêìää~íá=Ç~=ÄÉêÉI=
~äáãÉåíá=éÉê=åÉçå~íá=É=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=Ñêìíí~=
Åçíí~=É=îÉêÇìê~K
mÉê=Ñêìää~êÉ=~=éìê¨=äÉ=ãáåÉëíêÉK
áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=åçå=≠=áÇçåÉç=
~ää~ éêÉé~ê~òáçåÉ=Çá=éìê≠=Çá=é~í~íÉK=
 pîçäÖÉêÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J
òáçåÉK=
 aáëéçêêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=EPF=ëìääÛ~éé~J
êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=ENF=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=
~åíáçê~êáçK
U
fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~
fåíêçÇìêêÉ=äÛ~äáãÉåíç=áå=ìå=ÄáÅÜáÉêÉ=
Çá éä~ëíáÅ~K
 j~åíÉåÉêÉ=ÄÉå=ÑÉêãá=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêJ
ëáçåÉ=É=ÄáÅÅÜáÉêÉK=mÉê=Éîáí~êÉ=ëéêìòòá=Çá=
éêçÇçííç=Ñêìää~íçI=éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=
ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=ëçäç=Ççéç=~îÉêÉ=áããÉêëç=
áä éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=åÉääÛ~äáãÉåíç=Ç~=Ñêìää~êÉK
péÉÖåÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=
ëÉãéêÉ=éêáã~=Çá=Éëíê~êäç=Ç~ääÛ~äáãÉåíç=
Ñêìää~íçK


açéç=áä=ä~îêçLmìäáòá~
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=
áå ~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK
kçå=éìäáêÉ=Åçå=~éé~êÉÅÅÜá=~=î~éçêÉK
 bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK
 mìäáêÉ=áä=ÄäçÅÅç=ãçíçêÉ=Åçå=ìå=é~ååç=ìãáÇç=
ÉÇ=áåÑáåÉ=~ëÅáìÖ~êäçK
 fä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=éì∂=ÉëëÉêÉ=ä~î~íç=
áå ä~î~ëíçîáÖäáÉK
 mìäáêÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉ=
ç Åçå ìå~=ëéìÖå~=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
 c~êÉ=~ëÅáìÖ~êÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=áå=éçëáòáçåÉ=
îÉêíáÅ~äÉ=Eä~ã~=Ñêìää~íçêÉ=áå=~äíçFI=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=
äÛ~Åèì~=éÉåÉíê~í~=éçëë~=ìëÅáêÉK
kÉää~=ä~îçê~òáçåÉ=éÉê=ÉëK=Çá=Å~îçäç=êçëëçI=
ëìääÉ=é~êíá=áå=éä~ëíáÅ~=ëá=Ñçêã~åç=ã~ÅÅÜáÉI=
ÅÜÉ=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=êáãçëëÉ=Åçå=èì~äÅÜÉ=
ÖçÅÅá~=Çá=çäáç=~äáãÉåí~êÉK
pã~äíáãÉåíç
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç=
ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=
OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=
ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=Eï~ëíÉ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéÉãÉåí=Ó=
tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=
åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=
ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK
fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=
éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=
ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=
Åçãìå~äÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
áí
åä
d~ê~åòá~
mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=
äÉ ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=
åçëíêç ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=
fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~ ÑçêåáêÉ=
~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK=
mÉê äÛÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=
≠ ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=
áä ÇçÅìãÉåíç=Çá=~Åèìáëíç
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=
ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê=
ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK=
eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK=
ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI=
â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ=
ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê=
Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ
ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=îÉêïÉêJ
âáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ=ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=
áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK=
aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~êÉå=~KìKÄK=
lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=~äë=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK
få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö
aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå=
~KìKÄK
N _~ëáë~éé~ê~~í
O fåëÅÜ~âÉäíçÉíë
aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=òçä~åÖ=
ÇÉ áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=áë=áåÖÉÇêìâíK
P jáñÉêîçÉí
jáñÉêîçÉí=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=î~ëíâäáââÉåK
Äáà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉå
Q ^ääÉëëåáàÇÉê
E~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖF
^äë=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=åáÉí=ëí~åÇ~~êÇ=Äáà=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÖÉäÉîÉêÇ=ïçêÇíI=âìåí=ì=ÇÉòÉ=ÄÉëíÉääÉå=
Äáà=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=EÄÉëíÉäåêK SQMSVU=çÑ=
SQMSUSFK
jÉí=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=ÄÉåìí=ì=ÜÉí=
îçääÉÇáÖÉ=îÉêãçÖÉå=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=Äáà=ÜÉí=
ÑáàåëåáàÇÉå=î~å=Ü~êÇÉ=â~~ë=EçåÇÉê=å~äÉîáåÖ=î~å=
ÇÉ=êÉÅÉéíÖÉÖÉîÉåëFK=eÉí=êÉÅÉéí=îáåÇí=ì=áå=ÇÉ=
ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=î~å=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=
ÑáàåëåáàÇÉêK
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå
`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ
eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå=
îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåÇáÉå=
ÜÉí ~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÖÉÉå=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=îÉêíçåÉåK
V
åä
eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK=
qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå=
Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå=
Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ=
ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=
éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=
íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=
ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=
Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK
qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=
å~ ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=êÉáåáÖíI=ï~ååÉÉê=ì=ÜÉí=îÉêíêÉâ=îÉêä~~í çÑ=
áåÇáÉå=Éê=ëíçêáåÖ=çéíêÉÉÇíK=iÉáÇ ÜÉí ~~åëäìáíëåçÉê=
åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ çééÉêîä~ââÉåK
t~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~~âíI=ãçÉí=çã=ÖÉî~êÉå=íÉ=
îÉêãáàÇÉå=ÜÉí=ëåçÉê=ïçêÇÉå=îÉêî~åÖÉå=Çççê=
ÇÉ Ñ~Äêáâ~åíI=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=
ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=éÉêëççåK=oÉé~ê~íáÉë=~~å=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ãçÖÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=
Çççê=çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=åáÉí=ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=îçÅÜíáÖÉ=
Ü~åÇÉå=Éå=åáÉí=çåÄÉä~ëí=ÖÉÄêìáâÉåK
aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=ÜÉí=çêáÖáåÉäÉ=
íçÉÄÉÜçêÉåK=tÉÉë=îççêòáÅÜíáÖ=Äáà=ÜÉí=îÉêïÉêâÉå=
î~å=ÜÉíÉ=îäçÉáëíçÑÑÉåK=aÉ=îäçÉáëíçÑÑÉå=âìååÉå=
ëé~ííÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ãÉí=ÜÉí=Åçåí~Åíîä~â=
ãáñÉêîçÉíJÄ~ëáë~éé~ê~~í=áå=îäçÉáëíçÑ=ÇçãéÉäÉåK

pí~~ÑãáñÉê=Éå=âçã=î~ëíÜçìÇÉåK=lã ëé~ííÉå=
íÉ=îççêâçãÉåI=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäJíçÉíë=EOF=é~ë=
áåÇêìââÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãáñÉêJîçÉí=áå=ÇÉ=âçã=
áë=ÖÉëíçâÉåK
aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=~äíáàÇ=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=îççêÇ~í=
ì ÜÉã=ìáí=ÇÉ=âçã=Ü~~äíK
k~=ÜÉí=ïÉêâLêÉáåáÖÉå
^ííÉåíáÉ>
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=
Éå åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK
dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå>
 píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK
 _~ëáë~éé~ê~~í=ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=
îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=~ÑÇêçÖÉåK
 aÉ=ãáñâçã=â~å=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=
ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇK
 jáñÉêîçÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=
çÑ ãÉí=ÉÉå=ÄçêëíÉä=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉêK
 jáñÉêîçÉí=êÉÅÜíçé=ëí~~åÇ=ä~íÉå=ÇêçÖÉå=
EãáñÉêãÉë=å~~ê=ÄçîÉåFI=òçÇ~í=ÄáååÉåÖÉJ
ÇêçåÖÉå=ï~íÉê=â~å=ïÉÖäçéÉåK
_áà=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÄáàîK=êçÇÉâççä=âçãí=Éê=
ÉÉå=ÖÉâäÉìêÇ=ä~~ÖàÉ=çé=ÇÉ=âìåëíëíçÑ=
çåÇÉêÇÉäÉåK=aáí=âìåí=ì=îÉêïáàÇÉêÉå=ãÉí=ÉÉå=
ÄÉÉíàÉ=ëä~çäáÉK
^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ
káÉí=áå=ÜÉí=ãÉë=î~å=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=ÖêáàéÉåK=
jáñÉêãÉë=åáÉí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=êÉáåáÖÉåK=
bÉå ÄçêëíÉä=ÖÉÄêìáâÉåK
_Éä~åÖêáàâ>
aÉ=ãáñÉêîçÉí=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=îÉêïáàÇÉêÉå=
ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíáäëí~~íK
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=
ÇÉ=bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=
çìÇÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=
~éé~ê~íììê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aÉòÉ êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=
br ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ íÉêìÖå~ãÉ=
Éå êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK=
sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=
çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=
çÑ Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK
_ÉÇáÉåÉå
d~ê~åíáÉ
sççê=ÜÉí=ãáñÉå=î~å=ã~óçå~áëÉI=ë~ìëI=ãáñJ
Çê~åâÉåI=Ä~ÄóîçÉÇáåÖ=Éå=îççê=ÜÉí=Ñáàåã~âÉå=
î~å=ÖÉâççâí=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK
sççê=ÜÉí=éìêÉêÉå=î~å=ëçÉéÉåK
aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=
ÜÉí ÄÉêÉáÇÉå=î~å=~~êÇ~ééÉäéìêÉÉK=
 ^~åëäìáíëåçÉê=îçääÉÇáÖ=~ÑïáââÉäÉåK=
 jáñÉêîçÉí=EPF=~~åÄêÉåÖÉå=çé=ÜÉí=
Ä~ëáë~éé~ê~~í=ENF=Éå=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=
áå Çê~~áÉåK
 aÉ=ëíÉââÉê=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉåK
 iÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=áå=ÉÉå=âìåëíëíçÑ=âçã=ÇçÉåK
sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ
ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=
î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=
ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=ÇÉ=
Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=åçÇáÖK
táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK
NM
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Ç~
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK=
aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK=
sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë=
ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ
åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ=
~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™=
éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=
ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ=
ëÉäîK
^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí=
íáä ã‹åÖÇÉê=çÖ=íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=
á Éå åçêã~ä=ÜìëÜçäÇåáåÖK==
léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉåK=
dáî ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=íáä=Éå=ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK
lîÉêÄäáâ
cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK
N jçíçêÉåÜÉÇ
O q‹åÇJí~ëí
pí~îÄäÉåÇÉêÉå=Éê=í‹åÇíI=ë™=ä‹åÖÉ=í‹åÇJ
í~ëíÉå==ÜçäÇÉë=áåÇÉK
P _äÉåÇÉêÑçÇ
p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=é™=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=Ñ~äÇÉ=á=Ü~âK
áââÉ=~ääÉ=ãçÇÉääÉê
Q jáåáÜ~ââÉê
EëÉé~ê~í=ÄêìÖë~åîáëåáåÖF
eîáë=ãáåáÜ~ââÉêÉå=áââÉ=ãÉÇÑ›äÖÉêI=â~å=ÇÉå=
ÄÉëíáääÉë=Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=EÄÉëíáääKåêK SQMSVU=
ÉääÉê=SQMSUSFK
jÉÇ=ãáåáÜ~ââÉêÉå=ÄêìÖÉê=Çì=~éé~ê~íÉíë=ÑìäÇÉ=
óÇÉäëÉI=å™ê=Ü™êÇ=çëí=ÑáåÜ~ââÉë=EîÉÇ=
çîÉêÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=çéëâêáÑíÉåFK=léëâêáÑíÉå=ÑáåÇÉë=á=
ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=íáä=ãáåáÜ~ââÉêÉåK=
páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç
qáäëäìí=çÖ=ÄÉåóí=âìå=~éé~ê~íÉí=áÜíK=~åÖáîÉäëÉêåÉ=
é™=íóéÉëâáäíÉíK
_Éåóí=âìå=~éé~ê~íÉíI=å™ê=~éé~ê~í=çÖ=äÉÇåáåÖ=
Éê á çêÇÉåK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=
eçäÇ Ä›êå ìåÇÉê çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=~í=
ÇÉ äÉÖÉê=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=
êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=
ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=
ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=
Éê ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå=
éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK
bÑíÉê=ÄêìÖÉåI=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖI=Ñ›ê=êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë=
ÉääÉê=îÉÇ=ÑÉàä=í~ÖÉë=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK=
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=
â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK
eîáë=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=
ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå=ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåI=
Ñ~Äêáâ~åíÉåë=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇ=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉI=
âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK=
^éé~ê~íÉí ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåë=
ëÉêîáÅÉéÉêëçå~äÉK
e‹åÇÉêåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=ÑìÖíáÖÉI=å™ê=ÇÉê=
~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK=
_Éåóí áââÉ ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=á=íçãÖ~åÖK
pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=
íáäÄÉÜ›êK=o›ê=î~êãÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=ãÉÇ=ÑçêëáÖíáÖÜÉÇK=
s‹ëâÉå=â~å=ëéê›àíÉ=ìåÇÉê=~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=
~éé~ê~íÉíK
aóé=áââÉ=~éé~ê~íÉí=ë™=ä~åÖí=åÉÇ=á=î‹ëâÉåI=
~í ÑçêÄáåÇÉäëÉëëíÉÇÉí=ãÉääÉã=ÄäÉåÇÉêÑçÇ=
çÖ ãçíçêÉåÜÉÇ=Éê=Ç‹ââÉí=~Ñ=î‹ëâÉK
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
ÄäÉåÇÉêâåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî
píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=áåÇ=á=âåáîÉå=á=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉåK=
oÉåÖ›ê=~äÇêáÖ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉå=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=
Ü‹åÇÉêK=_Éåóí=~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉå=ëâ~ä=
êÉåÖ›êÉëK
sáÖíáÖí>
_äÉåÇÉêÑçÇÉå=ã™=âìå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=ë‹ííÉë=é™I=
å™ê ~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉK
_ÉíàÉåáåÖ
^éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÑêÉãëíáääÉ=ã~óçåJ
å~áëÉI=ëçîëI=Ää~åÇÉÇÉ=ÇêáåâëI=Ä~Äóã~Ç=çÖ=
ëã™Ü~âåáåÖ=~Ñ=âçÖí=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK
qáä=éìêÉêáåÖ=~Ñ=ëìééÉêK
pí~îÄäÉåÇÉêÉå=Éê=áââÉ=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ä~îÉ=
â~êíçÑÑÉäãçëK=
 qê‹â=ÜÉäÉ=äÉÇåáåÖÉå=ìÇK=
 ^åÄêáåÖ=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=EPF=é™=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=
ENF=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=ãçÇ=îÉåëíêÉK
 p‹í=ëíáââÉí=áK
 hçã=ÇÉ=›åëâÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=á=Éí=
âìåëíëíçÑÄ‹ÖÉêK
 eçäÇ=Ñ~ëí=á=ëí~îÄäÉåÇÉê=çÖ=Ä‹ÖÉêK=
cçê ~í ìåÇÖ™=ëí‹åâ=çÖ=ëéê›àíW=qêóâ=Ñ›êëí=é™=
ëí~êíí~ëíÉå=EOFI=å™ê=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=Éê=ÇóââÉí=
åÉÇ=á=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉK
pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ëäìââÉíI=
Ñ›ê ÇÉå=í~ÖÉë=çé=~Ñ=ÇÉ=ÄäÉåÇÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉêK
NN
Ç~
åç
bÑíÉê=~êÄÉàÇÉíLêÉåÖ›êáåÖ
_Éã‹êâ>
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>
 qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK
 q›ê=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=~Ñ=Ñ›êëí=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=
âäìÇ=çÖ=ÜÉêÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK
 _‹ÖÉêÉí=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK
 p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉå=ÉääÉê=
êÉåÖ›ê=ÇÉå=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
 _äÉåÇÉêÑçÇÉå=ëâ~ä=ëí™=êÉí=çé=EãÉÇ=
ÄäÉåÇÉêâåáîÉå=çé~ÇF=ìåÇÉê=í›êêáåÖÉåI=ë™=ÉîíK=
î~åÇ=á=ÑçÇÉå=â~å=ä›ÄÉ=ìÇK
sÉÇ=êáîåáåÖ=~Ñ=ÑK ÉâëK=ê›Çâ™ä=çéëí™ê=ÇÉê=Éå=
ê›Ç=ÄÉä‹ÖåáåÖI=ëçã=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éí=é~ê=
Çê™ÄÉê=ëéáëÉçäáÉ=ÉääÉê=Åáíêçåë~ÑíK
_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=
ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=
ÇáêÉâíáî=OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=
ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=
tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=
ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=
Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=
ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=brJçãê™ÇÉíK
_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=
çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=
ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=
ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=âçããìåÉå=
âçåí~âíÉëK
d~ê~åíá
m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=_lp`e=N=™êë=Ö~ê~åíáK=
h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=áåÇëÉåÇÉäëÉ=
íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=ìÇÑ›êí=é™=
Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=
îáä êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=ÄÉêÉÖåáåÖK=
fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=pâìääÉ aÉêÉë=_lp`e=
~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=â~å áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=
ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=
_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=
OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK
m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK=
aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=
ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=
~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=
Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ
éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ
ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=
ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=
ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=
ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ=
ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK=
_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK=
aÉêëçã Çì Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=Ä›ê=
Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK
bå=çîÉêëáâí
hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK
N _~ëáëã~ëâáå
O fååâçéäáåÖëí~ëí
pí~îãáâëÉêÉå=Éê=ëä™íí=é™=ë™=äÉåÖÉ=
áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=Éê=íêóââÉíK
P jáâëÉÑçíÉå
jáâëÉÑçíÉå=ëÉííÉë=é™=çÖ=ä~=ÇÉå=ëãÉââÉ=áK
îÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉê
Q råáîÉêë~äâìííÉê
EëÉé~ê~í=Äêìâë~åîáëåáåÖF
aÉêëçã=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå=áââÉ=Éê=ãÉÇ=îÉÇ=
äÉîÉêáåÖÉåI=â~å=ÇÉååÉ=ÄÉëíáääÉë=îá~=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=
EÄÉëíK=åêK SQMSVU=ÉääÉê=SQMSUSFK
jÉÇ=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå=åóííÉê=Çì=ÇÉå=ÑìääÉ=
óíÉäëÉå=é™=~éé~ê~íÉí=îÉÇ=âìííáåÖ=~î=Ü~êÇ=çëíK=
Eå™ê=~åîáëåáåÖÉåÉ=á=çééëâêáÑíÉå=Ääáê=çîÉêÜçäÇíFK=
aì=ÑáååÉê=çééëâêáÑíÉå=á=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=Ñçê=
ìåáîÉêë~äâìííÉêÉåK
páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
aÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çÖ=
ã~ëâáåÉå=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=óíêÉ=ëâ~ÇÉêK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=eçäÇ=›óÉ=ãÉÇ=
Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK
ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
NO
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
åç
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=
ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=
ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™ áââÉ=
Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ=
á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î=
éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK
qêÉââ=ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉå=ÉííÉê=ÜîÉê=
ÄêìâI=Ñ›ê=êÉåÖà›êáåÖI=Üîáë=Çì=Ñçêä~íÉê=êçããÉí=ÉääÉê=
Üîáë=ÇÉí=çééëí™ê=ÑÉáäK=fââÉ=íêÉââ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=
çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK
aÉêëçã=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=é™=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉå=
Éê ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉåI=
î™ê âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~î=Éå=~ååÉå=âî~äáÑáëÉêí=
éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK=
oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=
~î î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK
pí~îãáâëÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=ãÉÇ=ÑìâíáÖÉ=
ÜÉåÇÉê=çÖ=áââÉ=á=íçãÖ~åÖK
pí~îãáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=
íáäÄÉÜ›êK=cçêëáâíáÖ=ãÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î=î~êãÉ=
î‹ëâÉêK=s‹ëâÉå=â~å=ëéêìíÉ=ìí=ìåÇÉê=~êÄÉáÇÉíK
^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î‹ëâÉ=íáä=
ìí çîÉê ÑçêÄáåÇÉäëÉå=ãÉääçã=ãáâëÉÑçíÉå=
çÖ ãçíçêâ~ëëÉåK
bííÉê=~êÄÉáÇÉíLêÉåÖà›êáåÖ
lÄë>
_~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=
çÖ ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK
fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê>
 qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK
 q›êâ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=
çÖ í›êâ=ÇÉå=ÇÉêÉííÉêK
 jáâëÉÄÉÖÉêÉí=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ
ã~ëâáåÉåK
 jáâëÉÑçíÉå=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ
ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=ãÉÇ=Éå=Ä›êëíÉ=ìåÇÉê=
êÉååÉåÇÉ=î~ååK
 i~=ãáâëÉÑçíÉå=í›êâÉ=á=ëí™ÉåÇÉ=éçëáëàçå=
EãáâëÉâåáîÉå=çééçîÉêFI=ëäáâ=~í=î~åå=ëçã=
Éê íêÉåÖí=áåå=â~å=êÉååÉ=ìíK
sÉÇ=~êÄÉáÇ=ãÉÇ=ê›Çâ™ä=â~å=ÇÉí=çééëí™=
ãáëÑ~êÖáåÖ=~î=âìåëíëíçÑÑÇÉäÉåÉK=aÉííÉ=â~å=
ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=åçÉå=Çê™éÉê=ã~íçäàÉK
eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî
dêáé=~äÇêá=áåå=á=âåáîÉå=é™=ãáâëÉÑçíÉåK=
jáâëÉêâåáîÉå=ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=ãÉÇ=Ä~êÉ=
ÜÉåÇÉåÉK=_êìâ=Ä›êëíÉK
sáâíáÖ>
jáâëÉÑçíÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™=çÖ=í~ë=~î=å™ê=
~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉK
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=
ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê=
Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=
Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=
~éé~ê~íÉåÉ=ëçã Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK=
qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=
é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=
Üçë=âçããìåÉåK
_ÉíàÉåáåÖ
d~ê~åíá
cçê=ãáâëáåÖ=~î=ã~àçåÉëI=ë~ìëÉêI=ÇêáåâÉêI=
Ä~Äóâçëí=çÖ=âìííáåÖ=~î=âçâí=Ñêìâí=
çÖ Öê›ååë~âÉêK
cçê=ãçëáåÖ=~î=ëìééÉêK
pí~îãáâëÉêÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ=
~î=éçíÉíãçëK=
 sáâäÉ=ìí=â~ÄÉäÉå=ÜÉäíK=
 pÉíí=ãáâëÉÑçíÉå=EPF=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=ENF=
çÖ ÇêÉá=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖK
 píáââ=áåå=ëí›éëÉäÉíK
 cóää=íáåÖÉåÉ=á=Éí=ÄÉÖÉê=~î=éä~ëíK
 eçäÇ=Ñ~ëí=ëí~îãáâëÉêÉå=çÖ=ÄÉÖÉêÉíK=
cçê ™ ÑçêÜáåÇêÉ=~í=ÇÉí=ëéêìíÉêI=íêóââÉë=
áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EOF=Ñ›êëí=å™ê=ãáâëÉêÑçíÉå=Éê=
ÇóééÉí=åÉÇ=á=íáåÖÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ãáâëÉëK
pí~îãáâëÉêÉå=ã™=~ääíáÇ=ëä™ë=~î=Ñ›ê=ÇÉå=Ääáê=
í~íí=ìí=~î=Ää~åÇáåÖÉåK
cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáJ
ÄÉíáåÖÉäëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=
á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=
Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=™ ÜÉåîÉåÇÉ=
ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=âà›éí=
~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=
Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=
™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK
båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NP
ëî
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=
~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää=
~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí=
âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~=
Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí=
ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê=
éêçÇìâíÉåK
^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK=
aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K=
pé~ê~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=
Ñ∏äà~=ãÉÇ=éêçÇìâíÉå=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK
£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~
sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK
N jçíçêÇÉä
O píê∏ãÄêóí~êÉ
pí~îãáñÉêå=®ê=é™ëä~ÖÉå=ë™=ä®åÖÉ=å™Öçå=
~î ëíê∏ãÄêóí~êå~=Ü™ääë=áåíêóÅâíK
P jáñÉêÑçíÉå
p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=é™=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=
íáääë ÇÉå=Ñ~ëíå~êK
m™=îáëë~=î~êá~åíÉê
Q jáåáÜ~Åâ~êÉ
EëÉ=ëÉé~ê~í=Äêìâë~åîáëåáåÖF
lã=ãáåáÜ~Åâ~êÉå=áåíÉ=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=äÉîÉê~åëÉå=
â~å ÇÉå=ÄÉëí®ää~ë=îá~=âìåÇíà®åëí=
E_ÉëíKåêK SQMSVU=ÉääÉê=SQMSUSFK
jáåáÜ~Åâ~êÉåë=Ñìää~=éêÉëí~åÇ~=îáë~ë=å®ê=Ü™êÇ=çëí=
ÑáåÑ∏êÇÉä~ë=EìåÇÉê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=~íí=á=êÉÅÉéíÉí=
~åÖáîÉå=ã®åÖÇ=çÅÜ=íáÇ=áåíÉ=∏îÉêëâêáÇëFK=
oÉÅÉéíÉí=Üáíí~ê=Çì=á=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=íáää=
ãáåáÜ~Åâ~êÉåK
p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉåë=íóéëâóäíK
mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=
ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK
i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK=
e™ää Ä~êå=ìåÇÉê=ìééëáâí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=
ÇÉ äÉâÉê=ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK
NQ
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=
çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~=
ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê=
çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI=
ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=ëÉÇ~å=
Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=éêçÇìâíÉå=ë~ãí=îáÇ Éíí=
ÉîÉåíìÉääí=ÑÉäK=i™í=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=
â~åíÉê=ÉääÉê=âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=
âçâéä~ííçêLâçâòçåÉêK
lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí=Äóí~ë=
ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=ëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~åå~å=Ñ~ÅââìååáÖ=
éÉêëçåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~ÇçêK
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=éêçÇìâíÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=
ëÉêîáÅÉK
q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ=ä™í=áåíÉ=
ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK
^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ∏êK=s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=å®ê=
ÜÉí~=î®íëâçê=ÄÉ~êÄÉí~ë=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ëí®åâÉêK====
açéé~=~äÇêáÖ=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=ãáñÉêÑçíÉå=ë®ííë=áå=
á ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâ~K
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=Çêáîìíí~Ö=
ëçã=êçíÉê~ê
píçéé~=~äÇêáÖ=áå=Ü~åÇÉåLÑáåÖê~êå~=á=âåáîÉå=
é™ ãáñÉêÑçíÉåK=^åî®åÇ=~äÇêáÖ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~=
å®ê ãáñÉêâåáîÉå=âåáî=ëâ~=êÉåÖ∏ê~ëK=
^åî®åÇ Éå ÄçêëíÉK
sáâíáÖí>
pí~îãáñÉêå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=å®ê=ãáñÉêÑçíÉå=
ë®ííë=Ñ~ëí=êÉëéK=äçëë~ëK
jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí
i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉêÉÇ~=ã~àçåå®ëI=ë™ëÉêI=
ÇêóÅâÉêI=Ä~Äóã~í=ë~ãí=ëã™Ä~êåëJ=çÅÜ=ÇáÉíã~í=
çÅÜ=ÑáåÑ∏êÇÉä~=âçâí=Ñêìâí=çÅÜ=âçâí~=Öê∏åë~âÉêK
i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=éìêÉ~=ëçééçêK
pí~îãáñÉêå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=Ö∏ê~=
éçí~íáëãçë=ãÉÇK=
 _∏êà~=ãÉÇ=~íí=êìää~=ìí=å®íëä~ÇÇÉå=ÜÉäí=çÅÜ=
Ü™ääÉíK=
 p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=EPF=é™=ãçíçêÇÉäÉå=ENF=çÅÜ=
îêáÇ=ãÉÇìêë=íáääë=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK
 p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK
 i®ÖÖ=äáîëãÉÇäÉí=á=Éå=éä~ëíÄ®Ö~êÉK
 e™ää=çêÇÉåíäáÖí=á=ëí~îãáñÉê=çÅÜ=ãáñÉêÄ®Ö~êÉK=
p®íí=åÉÇ=ãáñÉêÑçíÉå=á=ÇÉí=ëçã=ëâ~=
ÄÉ~êÄÉí~ëK=qêóÅâ=Ñ∏êëí=Ç®êÉÑíÉê=é™=
ëíê∏ãÄêóí~êÉå=EOFK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=
ëí®åâK
pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ëí~îãáñÉêå=áåå~å=ÇÉå=í~ë=
ìéé=ìê=ÇÉí=ëçã=ÄÉ~êÄÉí~íëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ëî
Ñá
bÑíÉê=~êÄÉíÉíLoÉåÖ∏êáåÖ
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=
áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
lÄë>
açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê=
ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã=
êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ>
 aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK
 qçêâ~=~î=ãçíçêÇÉäÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=ÇìâK=
qçêâ~=Ç®êÉÑíÉê=çêÇÉåíäáÖí=íçêêíK
 jáñÉêÄ®Ö~êÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK
 jáñÉêÑçíÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáå=ÉääÉê=
ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=ÇáëâÄçêëíÉK
 i™í=ãáñÉêÑçíÉå=íçêâ~=á=äçÇê®íí=ä®ÖÉ=
EâåáîÉå ìéé™íF=ë™=~íí=î~ííÉå=ëçã=íê®åÖí=
áå â~å=êáåå~=ìíK
mä~ëíÇÉí~äàÉê=â~å=ãáëëÑ®êÖ~ë=å®ê=íKÉñK=
ê∏Çâ™ä=ÄÉ~êÄÉí~ë=ãÉå=ÇÉåå~=ãáëëÑ®êÖåáåÖ=
Ö™ê=Äçêí=çã=Çì=ÖåìÖÖ~ê=ÇÉã=ãÉÇ=äáíÉ=
ã~íçäà~K
q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=
åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå=
êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì=
~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK=hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å=
êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=
â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=
ãìáÇÉå=~ãã~íáäJäáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=
âÉáííá∏íáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=
ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=
îáÉê~ëíáäçáëë~K
kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=
à~=J~áâçà~K=
p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~=
â®óíí∏çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=ììÇÉääÉ=
çãáëí~à~ääÉK
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå
i~áííÉÉå=çë~í
aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=
ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=
çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=
ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=
çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=
áåçã=brK
e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=
â∏éí=éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=
ã~ëâáåÉåK
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê
f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ
ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë=
Üçë=Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK
h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK
N mÉêìëä~áíÉ
O h®óååáëíóëâóíâáå
p~ìî~ëÉâçáíáå=çå=íçáãáåå~ëë~I=åááå=â~ì~å=
âìáå=â®óååáëíóëâóíâáå=çå=é~áåÉííìå~K
P pÉâçáíìëî~êëá
^ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êëá=é~áâçáääÉÉå=à~=äìâáíëÉK
î~áå=àçáëë~áå=ã~ääÉáëë~
Q jáåáäÉáââìêá
EÉêáääáåÉå=â®óíí∏çÜàÉF
gçë=ãáåáäÉáââìêá=Éá=âììäì=î~âáçî~êìëíÉáëááåI=
îçáí íáä~í~=ëÉå=Üìçäíçé~äîÉäìëí~=
Eíáä~ìë åêç SQMSVU=í~á=SQMSUSFK
jáåáäÉáââìêáää~=îçáí=â®óíí®®=Üó∏Çóâëá=ä~áííÉÉå=
âçâç=íÉÜçåI=âìå=ÜáÉåçåå~í=âçî~~=àììëíç~=
Eãìáëí~=åçìÇ~íí~~=çÜàÉáëë~=~ååÉííìà~=ã®®êá®FK=
i∏óÇ®í=êìçâ~çÜàÉÉå=ãáåáäÉáââìêáå=
â®óíí∏çÜàÉáëí~K
qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå=
çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK
h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=ä~áíÉ=à~=äááí®åí®àçÜíç=
çî~í ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K
bá=ä~ëíÉå=ìäçííìîáääÉK==ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=
óâëáåI=àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K
o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
NR
Ñá
eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á=
ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=
âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=
é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=
í~á çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=íìêî~ääáëìJ
ìÇÉëí~~åKfêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=
â®óí∏å=à®äâÉÉåI=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~I=
âìå=éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=âìå=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=
îáâ~K=s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=
Éáî®í=î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K
gçë=ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç=îáçáííììI=ëÉå=ë~~=
íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~=î~áå=î~äãáëí~à~I=
î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í=î~äíììÇÉí=
çã~~î~=ë®Üâ∏~ëÉåí~à~K=g®í®=ëÉå=îìçâëá=ä~áííÉÉå=
âçêà~ìâëÉí=î~áå=î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=
íÉÜí®î®âëáK
ûä®=â®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=ã®êáää®=â®ëáää®=í~á=
íóÜà®â®óååáää®K
h®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=î~áå=óÜÇÉëë®=
~äâìéÉê®áëî~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K=s~êç=âìå=
â®ëáííÉäÉí=âììãá~=åÉëíÉáí®I=åÉ=îçáî~í=êçáëâì~=
íó∏ëâÉåíÉäóå=~áâ~å~K
s~êç=â®óí∏å=~áâ~å~I=ÉííÉá=ëÉâçáíìëî~êêÉå=à~=
éÉêìëä~áííÉÉå=äááíçëâçÜí~=ìééç~=åÉëíÉÉëÉÉåK
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®Léó∏êáî®®=
â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=í~êíì=ëÉâçáíìëî~êêÉå=íÉê®®åK=ûä®=éìÜÇáëí~=
ëÉâçáíìëíÉê®®=é~äà~áå=â®ëáåK=h®óí®=éÉëÉãáëÉÉå=
Ü~êà~~K
q®êâÉ®®>
fêêçí~=à~=âááååáí®=ëÉâçáíìëî~êëá=î~áå=ä~áííÉÉå=çääÉëë~=
éóë®ÜÇóâëáëë®K
h®óíí∏
pÉâçáíí~~=ã~àçåÉÉëáåI=â~ëíáââÉÉíI=àìçã~í=à~=
î~ìî~åêìç~å=ëÉâ®=ÜáÉåçåí~~=âÉáíÉíóí=ÜÉÇÉäã®íI=
ã~êà~í=à~=â~ëîáâëÉíK
pÉ=ëçîÉäíìì=ãó∏ë=âÉáííçàÉå=ëçëÉìíí~ãáëÉÉåK
p~ìî~ëÉâçáíáå=Éá=ëçîÉääì=éÉêìå~ãììëáå=
î~äãáëí~ãáëÉÉåK=
 hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=âçâçå~~å=~ìâáK=
 ^ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êëá=EPF=éÉêìëä~áííÉÉëÉÉå=ENF=à~=
â®®åå®=î~ëí~é®áî®®åK
 i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK
 q®óí®=Éäáåí~êîáââÉÉí=ãìçîáâìäÜççåK
 máÇ®=âááååá=ë~ìî~ëÉâçáííáãÉëí~=à~=âìäÜçëí~K=
gçíí~=î®äíóí=êçáëâÉáäí~I=é~áå~=î~êëáçë~=Éåëáå=
ëÉâçáíÉíí~îááå=~áåÉâëááå=à~=â®óååáëí®=î~ëí~=
ëáííÉå=ä~áíÉ=â®óååáëíóëâóíâáãÉää®=EOFK
hóíâÉ=ë~ìî~ëÉâçáíáå=~áå~=éçáë=é®®äí®I=
ÉååÉå=âìáå=åçëí~í=ëÉå=éçáë=ëÉâçáíÉíí~îáëí~=
~áåÉâëáëí~K
h®óí∏å=à®äâÉÉåLéìÜÇáëíìë
eìçãK>
ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~>
 fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K
 móóÜá=éÉêìëä~áíÉ=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~=
à~ âìáî~~=äçéìâëáK
 hìäÜçå=îçáí=éÉëí®=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
 mÉëÉ=ëÉâçáíìëî~êëá=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~=
í~á Ü~êà~ää~=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
 ^åå~=ëÉâçáíìëî~êêÉå=âìáîì~=éóëíó~ëÉååçëë~=
EëÉâçáíìëíÉê®=óä∏ëé®áåFI=åááå Éíí®=
ëáë®®åé®®ëëóí=îÉëá=î~äìì=ìäçëK
gçë=ÉëáãÉêâáâëá=éìå~â~~äáëí~=ä®ÜíÉÉ=î®êá®=
ãìçîáçëááåI=éóóÜá=åÉ=éìÜí~~âëá=ãììí~ã~ää~=
íáé~ää~=êìçâ~∏äàó®K
háÉêê®íóëçÜàÉáí~
q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=
ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=
brJÇáêÉâíááîáå=OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=
ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=
éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëçáJ
âÉìÇÉëí~=à~=Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=à~=
ëÉ âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K
q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=
ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=
âìåå~å=îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=
î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä∏áäí®K
q~âìì
q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=
ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK=q®óÇÉääáëÉí=í~âìJ
ìÉÜÇçí=ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=
ä~áííÉÉåK=q~âììí~é~ìâëÉëë~=çå=å®óíÉíí®î®=
çëíçâìáííá
láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK
NS
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éë
båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK
`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK
j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
é•Öáå~=ïÉÄK
bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë=
Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç=
áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=
ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë=
Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ
ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç=
ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=
éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK
kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=ó=äçë=
íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=
ìëç=Ççã¨ëíáÅçK=
iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=
ÇÉä=~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=ìå=éçëáÄäÉ=
éêçéáÉí~êáç=éçëíÉêáçêK=bå=Å~ëç=ÇÉ=ÅÉÇÉê=
ç ÉåíêÉÖ~ê=Éä=~é~ê~íç=~=çíê~=éÉêëçå~I=
~Åçãé•¥Éäç=ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ä~ë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=
áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçK
sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç
aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=é•Öáå~ë=Åçå=
ä~ë áäìëíê~ÅáçåÉëK
N _~ëÉ=ãçíêáò
O qÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå
i~=Ä~íáÇçê~=Éëí•=ÅçåÉÅí~Ç~=ãáÉåíê~ë=
ëÉ Éëí¨=éìäë~åÇç=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμåK
P máÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~
jçåí~ê=ó=ÉåÅ~à~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~K
aáëéçåáÄäÉ=ëμäç=Éå=~äÖìåçë=ãçÇÉäçë
Q ^ÅÅÉëçêáç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä
EáåÅçêéçê~=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëÉé~ê~Ç~ëF
bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=Éëí~ê=áåÅäìáÇç=Éä=~ÅÅÉëçêáç=
éáÅ~Ççê=Éå=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=ëÉêáÉ=ÇÉ=ëì=~é~ê~íçI=
äç éìÉÇÉ=~Çèìáêáê=Åçãç=~ÅÅÉëçêáç=çéÅáçå~ä=
Éå Éä pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~=
EoÉÑÉêÉåÅá~ SQMSVU=μ=SQMSUSFK
`çå=Éä=~ÅÅÉëçêáç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä=éìÉÇÉ=
ìëíÉÇ=~éêçîÉÅÜ~ê=íçÇ~=ä~=éçíÉåÅá~=ÇÉä=~é~ê~íçI=
éçê=ÉàÉãéäç=é~ê~=éáÅ~ê=èìÉëç=Åìê~Çç=
EÅçåÑçêãÉ=~=ä~ë=áåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ=ä~=êÉÅÉí~=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉFK=i~=êÉÅÉí~=ÑáÖìê~=Éå=ä~ë=
áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä=~ÅÅÉëçêáç=éáÅ~Ççê=
ìåáîÉêë~äK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=
ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë
`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáJ
Ç~Ç=Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=
ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK
kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=
Éå Å~ëç=ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=
ç Éä ~é~ê~íç=ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=
ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=
åá¥çëK=sáÖáä~ê=~=äçë=åá¥çë=Åçå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=
èìÉ=àìÉÖìÉå=Åçå=Éä=~é~ê~íçK=kç=éÉêãáíáê=èìÉ=
ä~ë éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=ëÉåëçêá~äÉë=
ç ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=ç=èìÉ=Å~êÉòÅ~å=
ÇÉ ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=ó=ÉñéÉêáÉåÅá~I=
ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=ÉñÅÉéíç=
Éå Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=ìå~=
éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=
áåëíêìÅÅáμå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=
êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK
aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=íê~ë=
Å~Ç~=ìëç=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=ÅçãéêçÄ~ê=ÇÉÑÉÅíçë=
Éå Éä=ãáëãçK=kç=~êê~ëíê~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=
ÇÉä=~é~ê~íç=éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=ç=Å~åíçë=
Åçêí~åíÉëK
mêÉëí~ê=~ëáãáëãç=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ=
ÇÉ ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å=
ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë=
Å~äáÉåíÉëK=`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë=
ëáíì~ÅáçåÉë=ÇÉ=éÉäáÖêçI=ä~=ëìëíáíìÅáμå=ÇÉä=Å~ÄäÉ=
ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=ëμäç=éçÇê•=ëÉê=
êÉ~äáò~Ç~=éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=
ç ÇÉ=ëì=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅçK=i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=
É áåíÉêîÉåÅáçåÉë=èìÉ=ÇÉÄáÉê~å=ÉÑÉÅíì~êëÉ=
Éå Éä ~é~ê~íç=ëμäç=éçÇê•å=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=
éçê éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=Åì~äáÑáÅ~Çç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=
q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K
kç=ìë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=Åçå=ä~ë=ã~åçë=
Ü∫ãÉÇ~ë=åá=Éå=î~Å∞çK
rë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=ëμäç=Åçå=äçë=~ÅÅÉëçJ
êáçë=çêáÖáå~äÉëK=mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~ä=Éä~Äçê~ê=
~äáãÉåíçë=ç=ä∞èìáÇçë=Å~äáÉåíÉë=Åçå=ä~=Ä~íáÇçê~K=
fliçë=ä∞èìáÇçë=éìÉÇÉå=ë~äéáÅ~ê>
kç=ëìãÉêÖáê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ä∞èìáÇçë=ã•ë=~ää•=ÇÉä=
éìåíç=ÇÉ=ìåáμå=ÉåíêÉ=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=ó=ä~=
ìåáÇ~Ç=ãçíêáòK
NT
Éë
aÉà~ê=ëÉÅ~ê=Éä=éáÉ=Éå=éçëáÅáμå=îÉêíáÅ~ä=
EÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=~êêáÄ~FI=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=Éä=~Öì~=
èìÉ=ÜìÄáÉê~=éÉåÉíê~Çç=éìÉÇ~=ÉëÅìêêáê=Åçå=
Ñ~ÅáäáÇ~ÇK
^ä=éáÅ~ê=ò~å~Üçêá~ëI=äçãÄ~êÇ~ë=ç=
éêçÇìÅíçë=ëáãáä~êÉëI=ëÉ=~Åìãìä~=ëçÄêÉ=ä~ë=
éáÉò~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=ìå~=Å~é~=ÇÉ=Åçäçê=êçàáòçK=
bëí~=Å~é~=ëÉ=éìÉÇÉ=Éäáãáå~ê=~éäáÅ~åÇç=
î~êá~ë=Öçí~ë=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=ÅçãÉëíáÄäÉ=ó=
Ñêçí~åÇç=Åçå=ìå=é~¥çK
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=
ÇÉä ãçíçê>
flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=Éä=éáÉ=ÇÉ=
ä~ Ä~íáÇçê~>=flká=äáãéá~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ä~=
Ä~íáÇçê~=Åçå=ä~ë=ã~åçë>=ríáäáò~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=
ÅÉéáääçK
flfãéçêí~åíÉ>
jçåí~ê=ó=ÇÉëãçåí~ê=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=ëμäç=
Åçå Éä=~é~ê~íç=é~ê~ÇçK

j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç
`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáμå=
ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=
ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë
m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~óçåÉë~ëI=ë~äë~ëI=Ä~íáÇçë=
ó ~äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨëI=~ë∞=Åçãç=éáÅ~ê=Ñêìí~=
ÅçÅáÇ~=ó=îÉêÇìê~K
e~ÅÉê=éìê¨ë=é~ê~=ëçé~ëK
fli~=Ä~íáÇçê~=åç=Éë=~éêçéá~Ç~=é~ê~=éêÉé~ê~ê=
éìê¨=ÇÉ=é~í~í~ë>=
 aÉëÉåêçää~ê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=
ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íçK=
 båÅ~à~ê=Éä=éáÉ=EPF=Éå=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=ÇÉ=ä~=
Ä~íáÇçê~=ENF=ó=Öáê~êäç=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=
ëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉä=êÉäçàK
 fåíêçÇìÅáê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=Éå=ä~=íçã~=
ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
 `çäçÅ~ê=äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~å=
Éä~Äçê~ê=Éå=Éä=î~ëç=ÇÉ=éä•ëíáÅçK
 pìàÉí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ó=Éä=î~ëçK=m~ê~=áãéÉÇáê=
èìÉ=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=ë~äéáÅ~Çìê~ë=Çìê~åíÉ=ä~=
Éä~Äçê~Åáμå=ÇÉ=äçë=~äáãÉåíçëI=éìäë~ê=ä~=íÉÅä~=
ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOF=ëμäç=ìå~=îÉò=èìÉ=ëÉ=Ü~=
ëìãÉêÖáÇç=Éä=éáÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=äçë=
~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=î~å=~=Éä~Äçê~ê=Éå=Éä=î~ëçK
aÉëÅçåÉÅí~ê=ëáÉãéêÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=~åíÉë=ÇÉ=
Éñíê~Éêä~=ÇÉä=~äáãÉåíç=Éä~Äçê~ÇçK
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àçLiáãéáÉò~=
ÇÉä=~é~ê~íç
fl^íÉåÅáμå>
flkç=ëìãÉêÖáê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=~Öì~>=flkç=ä~î~ê=
åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë>=
flkç=ìíáäáò~ê=åìåÅ~=ìå~=äáãéá~Ççê~=ÇÉ=î~éçê>
 bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=
ÇÉ ÅçêêáÉåíÉK
 iáãéá~ê=ÉñíÉêáçêãÉåíÉ=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=Åçå=
ìå=é~¥ç=Ü∫ãÉÇçK=pÉÅ~êä~=Åçå=ìå=é~¥çK
 bä=î~ëç=ëÉ=éìÉÇÉ=ä~î~ê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK
 i~î~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë=
ç Åçå=ìå=ÅÉéáääç=Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=ÇÉ=~Öì~K
NU
bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=
ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=
ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=
êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=
Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=
EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=
ó=ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=
Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáμå=
bìêçéÉ~K=
pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=
ç ^Çãáåáëíê~Åáμå=äçÅ~äK
d~ê~åí∞~
`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=_lp`eI=
ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~=
Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ=ãÉëÉëI=~=
é~êíáê=ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=
Ñáå~äI=ä~ë=éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=
Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç=ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=
åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáμåI=ëáÉãéêÉ=ó=
Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=ìëì~êáç=~ä=
í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=
_lp`eK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=
ÇÉä=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~=
êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=
ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=
ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK
bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=
éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=
éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ç=éçê=ìëç=
åç=Ççã¨ëíáÅçK=
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éë
éí
fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=Éëí~=
Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç áãéìí~ÄäÉë=~ä=
~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI=
äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F=ç=
Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=
Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ=
áåëíêìÅÅáçåÉëK
m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=
áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eI=
ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáμå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=
ç èìÉ=Éä=ìëì~êáç=~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=
Åì~åÇç=~åíÉ=ä~=ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=
äç íÉåÖ~=èìÉ=ääÉî~ê=~ä=q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK
i~=áåíÉêîÉåÅáμå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=
~àÉåç=~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=
_lp`eI=ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=
`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=
éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=
éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáμå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=
c~ÄêáÅ~åíÉë=ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=
~ÅêÉÇáí~=Åçãç=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=
_lp`eK=bñáà~=ëì=áÇÉåíáÑáÅ~ÅáμåK
jlabilW
caW
bJkêKW cK=`ljmo^W
jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK
léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=
k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=
ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç=
éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=åìã~=
Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=é~ê~=
ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=~=ìã=ä~ê=
~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=Éã=ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=
Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI=ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë=
~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=
Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=
éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=É=ÇÉ=çìíê~ë=ÉãéêÉë~ë=
Çç Ö¨åÉêçK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=å~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=
É ÑêÉèìÆåÅá~ë=åçêã~áë=åìã=ä~êK=
c~îçêI=Öì~êÇ~ê=~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´çK=
kç Å~ëç=Çç=~é~êÉäÜç=ãìÇ~ê=ÇÉ=ÇçåçI=~ë=
áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=~Åçãé~åÜ•JäçK
m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç
mçê=Ñ~îçêI=ÇÉëÇçÄêÉ=~ë=é•Öáå~ë=Åçã=
~ë áäìëíê~´πÉëK
N ^é~êÉäÜç
O qÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç
^=î~êáåÜ~=Éëí•=äáÖ~Ç~I=Éåèì~åíç=~=íÉÅä~=
ÇÉ äáÖ~´©ç=ÉëíáîÉê=éêÉãáÇ~K
P m¨=íêáíìê~Ççê
båÅ~áñ~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=åç=ãμÇìäç=Ä~ëÉK
bã=~äÖìåë=ãçÇÉäçë
Q máÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä
Eáåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=Éã=ëÉé~ê~ÇçF
pÉ=ç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä=å©ç=ÑáòÉê=é~êíÉ=Çç=
Éèìáé~ãÉåíç=ÇÉ=çêáÖÉãI=ç=ãÉëãç=éçÇÉ=ëÉê=
ÉåÅçãÉåÇ~Çç=~íê~î¨ë=Ç~=~ëëáëíÆåÅá~=í¨ÅåáÅ~=
¨ EåK⁄=ÇÉ=ÉåÅçãÉåÇ~W SQMSVU=çì=SQMSUSFK
`çã=ç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~äI=~éêçîÉáí~ê•=íçÇç=
ç êÉåÇáãÉåíç=Çç=~é~êÉäÜçI=é~ê~=éáÅ~ê=èìÉáàç=
êáàç=Eã~åíÉåÇç=çë=Ç~Ççë=Ç~ë=êÉÅÉáí~ëFK=
mçÇÉê• ÉåÅçåíê~ê=~=êÉÅÉáí~=å~ë=áåëíêì´πÉë=
ÇÉ ëÉêîá´ç=Çç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~äK
fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç=
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~=ÇÉ=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK
ríáäáò~ê=ëμI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É=ç=
~é~êÉäÜç=å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK
NV
éí
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK=
sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë=
ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=
çì èìÉ íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=
éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=~éμë=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=
~åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=~åíÉë=ÇÉ=~Ä~åÇçå~ê=~=
ÅçòáåÜ~=É=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~K=k©ç=ÇÉáñ~ê=èìÉ=
ç=Å~Äç=é~ëëÉ=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=~Öì´~Ç~ë=åÉã=
ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=èìÉåíÉëK
pÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=ÇÉëíÉ=~é~êÉäÜç=
~éêÉëÉåí~ê=Ç~åçëI=íÉê•=èìÉ=ëÉê=ëìÄëíáíì∞Çç=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=çì=éÉäçë=ëÉìë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçë=
çì éçê=ìã=í¨ÅåáÅç=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=èì~äáÑáÅ~Çç=
é~ê~=ç=ÉÑÉáíçI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ëáíì~´πÉë=ÇÉ=
éÉêáÖçK=^ë=êÉé~ê~´πÉë=åç=~é~êÉäÜç=ÇÉîÉã=ëÉê=
ÉñÉÅìí~Ç~ë=ëçãÉåíÉ=éÉäçë=åçëëçë=pÉêîá´çë=
q¨ÅåáÅçëK
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=~=î~êáåÜ~=Åçã=~ë=ã©çë=Ü∫ãáÇ~ë=
É=å©ç=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=~=î~êáåÜ~=Éã=î~òáçK
^=î~êáåÜ~=ëμ=ÇÉîÉ=ÑìåÅáçå~ê=Åçã=~ÅÉëëμêáçë=
çêáÖáå~áëK=aÉîÉê•=íÉê=ÅìáÇ~Çç=~ç=éêÉé~ê~ê=
ä∞èìáÇçë=èìÉåíÉëK=mçÇÉ=Ü~îÉê=ë~äéáÅ~ê=Çìê~åíÉ=
~ éêÉé~ê~´©çK
k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=èì~äèìÉê=ä∞èìáÇçI=
~Åáã~=Ç~=òçå~=ÇÉ=ìåá©ç=Çç=é¨=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK


aÉáí~ê=çë=~äáãÉåíçë=åìã=Åçéç=ÇÉ=éä•ëíáÅçK
pÉÖìê~ê=ÄÉã=å~=î~êáåÜ~=É=åç=ÅçéçK=m~ê~=ëÉ=
Éîáí~êÉã=ë~äéáÅçë=Ççë=~äáãÉåíçë=~=éêÉé~ê~êI=
~Åíáî~ê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOF=ëçãÉåíÉ=ÇÉéçáë=
Ç~=î~êáåÜ~=íÉê=ãÉêÖìäÜ~Çç=åçë=~äáãÉåíçëK
aÉëäáÖ~ê=ëÉãéêÉ=~=î~êáåÜ~=~åíÉë=ÇÉ=~ êÉíáê~ê=
ÇÉ=ÇÉåíêç=Ççë=~äáãÉåíçëK
aÉéçáë=Ç~=ìíáäáò~´©çLiáãéÉò~
^íÉå´©ç>
kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~I=åÉã=
ä~î~ê=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K
k©ç=ìíáäáò~ê=~é~êÉäÜçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~=î~éçê>
 aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K
 iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=ìã=é~åç=Ü∫ãáÇç=ÉI=
ÇÉ=ëÉÖìáÇ~I=ëÉÅ•Jäç=ÄÉãK
 l=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=éçÇÉ=ëÉê=ä~î~Çç=
å~ ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K
 i~î~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=
äçá´~=çì=Åçã=ìã~=ÉëÅçî~I=Éã=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
 `çäçÅ~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=~=ëÉÅ~êI=å~=éçëá´©ç=
îÉêíáÅ~ä=EÅçã=~=äßãáå~=é~ê~=Åáã~FI=é~ê~=èìÉ=
•Öì~=áåÑáäíê~Ç~=éçëë~=ÉëÅçêêÉêK
k~=éêÉé~ê~´©ç=ÇÉI=éK=ÉñKI=ÅçìîÉ=êçñ~I=
éçÇÉã=ëìêÖáê=ã~åÅÜ~ë=ÅçäçêáÇ~ë=å~ë=
ÅçãéçåÉåíÉë=ÇÉ=éä•ëíáÅçI=~ë=èì~áëI=
éçÇÉã=ëÉê=Éäáãáå~Ç~ë=Åçã=~äÖìã~ë=Öçí~ë=
ÇÉ=μäÉç=~äáãÉåí~êK
fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ëL~ÅÅáçå~ãÉåíç=
Éã êçí~´©ç
kìåÅ~=íçÅ~ê=å~=äßãáå~=Çç=é¨=Ç~=î~êáåÜ~K=
kìåÅ~ äáãé~ê=~=äßãáå~=Åçã=~ë=ã©çë=åì~ëK=
ríáäáò~ê=ìã~=ÉëÅçî~K
fãéçêí~åíÉ
jçåí~ê=É=ÇÉëãçåí~ê=ç=é¨=íêáíìê~ÇçêI=~éÉå~ë=
Åçã=ç=~é~êÉäÜç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~ÇçK
bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOLVSLrb=
ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=É=ÉäÉÅíêμåáÅçë=
ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=^=kçêã~=éêÉîÆ=~ë=
ÅçåÇá´πÉë=é~ê~=êÉÅçäÜ~=É=î~äçêáò~´©ç=
ÇÉ ~é~êÉäÜçë=ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=
~ rbK
mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=
ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë=
pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK
ríáäáò~´©ç
d~ê~åíá~
m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~áçåÉëÉëI=ãçäÜçëI=Ä~íáÇçëI=
~äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨë=É=é~ê~=éáÅ~ê=Ñêìíçë=
É äÉÖìãÉë=ÅçòáÇçëK
m~ê~=é~ëë~ê=ëçé~ëK
^=î~êáåÜ~=å©ç=¨=~ÇÉèì~Ç~=é~ê~=Ñ~òÉê=
~ éêÉé~ê~´©ç=ÇÉ=éìê¨=ÇÉ=Ä~í~í~K=
 aÉëÉåêçä~ê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ç=Å~Äç=
Éä¨ÅíêáÅçK=
 båÅ~áñ~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=EPF=åç=~é~êÉäÜç=ENF=
É êçÇ~ê=åç=ëÉåíáÇç=Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=
éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáçK
 iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~K
OM
m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=
Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=
åç=é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK=
l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•=
Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK=
m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=
Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=~ ~éêÉëÉåJ
í~´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=Çç ~é~êÉäÜçK
aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò
óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH.
Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò
ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá
ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá
ìáò.
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá ôï
íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò
åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.
ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò
ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,
ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç
áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá
ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,
óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü.
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò
óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò.
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò ìå
ôéò åéêüíåò.
N ÂáóéêÞ óõóêåõÞ
O ÐëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
Ôï ìßîåñ ÷åéñüò âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá,
üóï åßíáé ðáôçìÝíï ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá.
P Ðüäé áíÜìéîçò
ÔïðïèåôÞóôå ôï ðüäé ìßîåñ êáé áöÞóôå
ôï íá êïõìðþóåé.
óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá
Q Êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò
(îå÷ùñéóôÝò ïäçãßåò ÷ñÞóçò)
Áí ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò äåí Ý÷åé
ðáñáäïèåß ìáæß, ìðïñåßôå íá ôïí
ðáñáããåßëåôå ìÝóù ôçò õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí (êùä. ðáñáããåëßáò:
640698 Þ 640686).
Ìå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò åêìåôáëëåýåóôå ôçí ðëÞñç áðüäïóç ôçò óõóêåõÞò
óáò êáôÜ ôï ôñßøéìï óêëçñïý ôõñéïý
(ôçñþíôáò ôéò ïäçãßåò ôçò óõíôáãÞò).
Ôç óõíôáãÞ èá ôçí âñåßôå óôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò ôïõ êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
âëÜâåò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò êáé
ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
ÌåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç, ðñéí ôïí êáèáñéóìü,
üôáí åãêáôáëåßðåôå ôï äùìÜôéï Þ óå
ðåñßðôùóç âëÜâçò, ôñáâÜôå ôï öéò áðü
ôçí ðñßæá.
Ìç öÝñíåôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï óå
åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò Üêñåò Þ ìå êáõôÝò
åðéöÜíåéåò.
Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ,
üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç,
åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí
êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá
ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü
êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå íá
áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé. Ïé åðéóêåõÝò óôç
óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé óôçí
õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí
ðåëáôþí ìáò.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò
ìå âñåãìÝíá ÷Ýñéá êáé ìçí ôï ëåéôïõñãåßôå
÷ùñéò öïñôßï.
Ëåéôïõñãåßôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò ìüíï
ìå ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá. Ðñïóï÷Þ êáôÜ
ôçí åðåîåñãáóßá êáõôþí õãñþí. ÊáôÜ ôçí
åðåîåñãáóßá õãñþí ìðïñïýí íá
äçìéïõñãçèïýí ðéôóéëßóìáôá.
Ìç âõèßæåôå ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå õãñü ðÜíù
áðü ôï óçìåßï óýíäåóçò ôïõ ðïäéïý
áíÜìéîçò ìå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ.
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò/ôçí
ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç
Ìçí ðéÜíåôå ðïôÝ ôï ìá÷áßñé óôï ðüäé
áíÜìéîçò. Ìçí êáèáñßæåôå ôï ìá÷áßñé ìßîåñ
ðïôÝ ìå ôá ÷Ýñéá ãõìíÜ. ×ñçóéìïðïéåßôå
âïýñôóá.
ON
Éä
Óçìáíôéêü!
Ôïðïèåôåßôå êáé áöáéñåßôå ôï ðüäé áíÜìéîçò
ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôç óõóêåõÞ.
×åéñéóìüò
Ãéá ôçí áíÜìéîç ìáãéïíÝæáò, óáëôóþí,
êïêôÝéë, ðáéäéêþí ôñïöþí, ãéá ôï êüøéìï/
ôñßøéìï âñáóìÝíùí öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí .
Ãéá ôçí ðïëôïðïßçóç óïýðáò.
Ôï ìßîåñ äåí åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ôçí
ðáñáóêåõÞ ðïõñÝ ðáôÜôáò.
 Îåôõëßãåôå ôåëåßùò ôï êáëþäéï.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ðüäé áíÜìéîçò (3) óôç
âáóéêÞ óõóêåõÞ (1) êáé óôñÝøôå ôï
áíôßèåôá óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý.
 ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
 ÂÜëôå ôá ôñüöéìá ìÝóá óôï ðïôÞñé ìßîåñ.
 ÊñáôÞóôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò êáé
ôï ðïôÞñé ãåñÜ. Ãéá íá åìðïäßóåôå ôá
ðéôóéëßóìáôá áðü ôá áíáìéãíõüìåíá
ôñüöéìá, ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2), áöïý âõèßóåôå ôï ðüäé
ìßîåñ ìÝóá óôá áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá.
Ðñïôïý âãÜëåôå ôï ðüäé ìßîåñ áðü ôá
áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá, ôï èÝôåôå
ðÜíôïôå åêôüò ëåéôïõñãßáò.
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá/Êáèáñéóìüò
Ðñïóï÷Þ!
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìÝóá
óå íåñü ïýôå íá ôçí ðëýíåôå óôï ðëõíôÞñéï
ðéÜôùí.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ!
 ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
 Óêïõðßóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ðñþôá
ìå âñåãìÝíï ðáíß êáé óôç óõíÝ÷åéá ìå
óôåãíü íá óôåãíþóåé.
 Ôï ðïôÞñé áíÜìéîçò ðëÝíåôáé óôï
ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
 Ôï ðüäé áíÜìéîçò ðëÝíåôáé óôï ðëõíôÞñéï
ðéÜôùí Þ ìðïñåß íá êáèáñéóôåß ìå
âïýñôóá êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.
 ÁöÞíåôå ôï ðüäé áíÜìéîçò íá óôåãíþóåé
óå üñèéá èÝóç (ìå ôï ìá÷áßñé ðñïò ôá
ðÜíù), ïýôùò þóôå íá ìðïñåß íá åîÝëèåé
ôï íåñü ðïõ Ý÷åé äéåéóäýóåé.
ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷. êüêêéíïõ
ëÜ÷áíïõ âÜöïõí ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç.
Ôï ÷ñþìá öåýãåé ìå ëßãåò óôáãüíåò
âñþóéìïõ ëáäéïý.
OO
Áðüóõñóç
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá
åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí
çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ
áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç
áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò
Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò
åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò
èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò.
OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò,
áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç
åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá êáé
ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ
êáé ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç,
ôçí ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí Þ
åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß
ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí
ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò,
èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí
ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ
ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç
äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò
åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò
áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éä
PK
QK
RK
SK
TK
íê
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò
ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç
åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.
Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï
óõíåñãåßï.
Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
ôïí áãïñáóôÞ.
ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar
ve süreler için kullanýnýz.
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým
olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Cihazý baþka birine verecek veya satacak
olursanýz, kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
N Ana cihaz
O Çalýþtýrma (açma) tuþu
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser açýktýr.
P Karýþtýrma ayaðý
Karýþtýrýcý ucu cihaza takýlmalý ve yerine
oturmasý saðlanmalýdýr.
Bazý modellerde
Q Genel doðrayýcý
(ayrý kullanama kýlavuzu)
Eðer genel doðrayýcý cihazýn teslimat
kapsamýna dahil deðilse, yetkili servis
üzerinden ýsmarlanabilir (sipariþ no. 640698
veya 640686).
Genel doðrayýcý ile, sert peynir doðramada
cihazýn tam gücünü ve performansýný
kullanmýþ olursunuz (ilgili tarifte bildirilen
koþullara uyulmasý halinde). Bu tarifi genel
doðrayýcýnýn kullanma kýlavuzunda
bulabilirsiniz.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
OP
íê
Güvenlik bilgileri
Kullanýlmasý
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz
ve çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu
kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak
yüzeyler üzerinden geçecek þekilde
çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi
bir hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz
ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar
ile çalýþtýrýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli
olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn
birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý maddelerin
içine sokmayýnýz.
Mayonez, sos, karýþýk içecek ve bebek
mamasý karýþtýrmak, piþmiþ meyve ve sebze
doðramak için kullanýlýr.
Çorba pürelemek için kullanýlýr.
Çubuk mikser (el blenderi), patates
püresi hazýrlamak için uygun deðildir.
 Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
 Karýþtýrma ayaðýný (3) ana cihaza (1)
yerleþtiriniz ve saatin çalýþma yönünün
tersine doðru çeviriniz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Besinleri bir plastik kaba doldurunuz.
 El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma þalteri)
(2) ancak karýþtýrma ucu karýþtýrýlacak
besinin içine sokulduktan sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik
sisteminden (motordan) dolayý
yaralanma tehlikesi söz konusudur
Karýþtýrma ayaðýndaki býçaðý kesinlikle
tutmayýnýz. Mikser býçaðýný kesinlikle çýplak
elleriniz ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi
için fýrça kullanýnýz.
Önemli!
Karýþtýrma ayaðýný sadece cihaz dururken
cihaza takýnýz ve çýkarýnýz.
OQ
Kullanma sona erdikten sonra/
Temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz
ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz
ve ardýndan kurulayýnýz.
 Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
 Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan su
altýnda temizleyiniz.
 Karýþtýrma ayaðýný dik konumda
(karýþtýrma býçaðý yukarýda) býrakýnýz
kurusun; böylelikle içine girmiþ olan
su akýp boþalabilir.
Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði zaman,
cihazýn plastik parçalarýnýn rengi
deðiþebilir. Bu renk almalar, birkaç
damla likit yemek yaðý ile silinip
temizlenebilir.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
íê
Giderilmesi
Garanti
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski
cihazlarýn geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli
olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz
satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi
içerisinde bu garantiden yararlanabilmek
için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya
faturayý göstermeniz þarttýr.
Deðiþiklikler olabilir.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
OR
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur,
zakładów rolniczych, rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿ u¿ytkowanie przez goœci
pensjonatów, małych hoteli i podobnych
pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowywać. Instrukcjê obsługi proszê przekazać wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
N Korpus urz¹dzenia
O Przycisk wł¹cznika
Blender jest wł¹czony tak długo, jak długo
przycisk jest wciœniêty.
P Koñcówka miksuj¹ca
Koñcówkê miksuj¹c¹ nało¿yć i zatrzasn¹ć.
Dla niektórych modeli
Q Rozdrabniacz uniwersalny
(oddzielna instrukcja obsługi)
Je¿eli rozdrabniacz uniwersalny nie nale¿y do
zakresu dostawy (patrz przegl¹d modeli), mo¿na
go zamówić w punkcie zakupu urz¹dzenia lub
w punkcie serwisowym (nr katalogowy 640698
lub 640686).
Przy eksploatacji rozdrabniacza uniwersalnego
wykorzystywana zostaje pełna wydajnoœć
urz¹dzenia przy krojeniu twardego sera
(przestrzegaj¹c podany przepis).
Przepis doł¹czony jest do instrukcji obsługi
rozdrabiniacza uniwersalnego.
OU
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze urz¹dzenia przez osobê,
która odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi urz¹dzenie,
lub w przypadku awarii, nale¿y wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Blendera nie wolno chwytać mokrymi rêkoma
ani wł¹czać na biegu jałowym.
Blender u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. Zachować ostro¿noœć podczas miksowania
gor¹cych płynów. Płyny mog¹ siê rozpryskiwać
podczas miksowania.
Koñcówki miksuj¹cej nie wolno nigdy zanurzać
w płynach powy¿ej miejsca poł¹czenia
z korpusem urz¹dzenia.
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem
Nie dotykać no¿a koñcówki miksuj¹cej.
No¿y miksuj¹cych nie czyœcić nigdy gołymi
rêkoma. Do czyszczenia u¿yć szczotki.
Wa¿ne!
Koñcówkê miksuj¹c¹ nakładać i zdejmować
tylko wtedy, je¿eli urz¹dzenie jest wył¹czone
a napêd nieruchomy.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éä
Obsługa
Do miksowania majonezu, sosów, napojów,
potraw dla niemowl¹t i do rozdrabniania
gotowanych owoców i warzyw.
Do rozcierania zup.
Blender nie nadaje siê do przygotowania
ziemniaków purée.
 Rozwin¹ć całkowicie elektryczny przewód
zasilaj¹cy.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ (3) nało¿yć na korpus
urz¹dzenia (1) i przekrêcić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
 Produkty spo¿ywcze wło¿yć do pojemnika
z tworzywa sztucznego.
 Blender i pojemnik trzymać mocno.
Aby zapobiec rozpryskiwaniu produktów,
przycisk wł¹cznika (2) nacisn¹ć dopiero
wtedy, gdy koñcówka miksuj¹ca zanurzona
jest w produktach przeznaczonych do
miksowania.
Przed wyjêciem koñcówki miksuj¹cej
z rozdrabnianych produktów, zawsze
najpierw wył¹czyć blender.
Po pracy/czyszczenie
Uwaga!
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego
strumieniem pary!
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Korpus urz¹dzenia przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
 Pojemnik miksera mo¿na myć w zmywarce
do naczyñ.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ umyć w zmywarce
do naczyñ albo szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ pozostawić do
wysuszenia w pozycji pionowej (no¿em do
góry), aby woda, która dostała siê do œrodka
mogła wypłyn¹ć.
Przebarwienia powstałe na elementach
z tworzywa sztucznego po rozdrabnianiu
np. czerwonej kapusty mo¿na usun¹ć
za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
OV
Üì
Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban, mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására és csak
a háztartásban szokásos ideig használja.
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik
személynek, kérjük, hogy a használati utasítást
is adja oda.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
N Alapgép
O Bekapcsoló gomb
A rúd-mixer addig van bekapcsolva, ameddig a
bekapcsoló gombot lenyomva tartja.
P Keverõ
Tegye föl a keverõt és kattintsa be.
egyes modelleknél
Q Univerzális aprító
(külön használati utasítás)
Ha az univerzális aprító nincs a normál tartozékok
között, akkor megrendelhetõ a ügyfélszolgálatnál
(rendelési szám: 640698 vagy 640686).
Az univerzális aprítót kemény sajt aprításához
maximális készülékteljesítmény mellett használja
(a recept utasításai szerint). A recept megtalálható
az univerzális aprító használati útmutatójában.
Biztonsági útmutató
Sérülésveszély
Áramütés veszélye
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok
szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
PM
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi
fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal
és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek)
kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel
rájuk vagy egy a biztonságért felelõs személy által
eligazításban részesültek a készülék használatát
illetõen.
A munka befejezése után, a tisztítás megkezdése
elõtt, valamint mielõtt elhagyja a helyiséget és a
készülék meghibásodása esetén húzza ki a dugós
csatlakozót. A csatlakozóvezetéket ne húzza végig
éles széleken vagy forró felületen.
Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül,
akkor azt a gyártóval vagy annak
ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett
szakemberrel ki kell cseréltetni, a veszélyek
elkerülése érdekében. A készülék javíttatását csak
a vevõszolgálatunkkal végeztesse.
A rúdmixert ne fogja meg nedves kézzel,
és ne járassa üresben.
A rúdmixert csakis az eredeti tartozékokkal
használja. Vigyázzon a forró folyadékok
feldolgozásakor. A folyadék kifröccsenhet.
A keverõ és az alapgép csatlakozása felett ne
merítse a készüléket folyadékba.
Sérülésveszély az éles kés/forgó
hajtómû miatt
Soha ne nyúljon a keverõn lévõ késhez.
Soha ne tisztítsa a keverõkést puszta kézzel!
Használjon kefét.
Fontos!
A keverõt csak akkor tegye fel vagy vegye le,
ha a gép áll.
A készülék kezelése
Majonéz, szószok, mixelt italok, bébiétel
turmixolására és fõtt gyümölcs és zöldség
aprítására szolgál.
Levesek pépesítéséhez.
A rúd-mixer nem alkalmas burgonyapüré
készítésére.
 Az elektromos csatlakozókábelt teljesen
csavarja le.
 Helyezze a keverõt (3) az alapgépre (1),
és fordítsa el óramutató járásával ellentétes
irányban.
 Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
 Tegye az élelmiszert egy mûanyag pohárba.
 Tartsa szilárdan a rúdmixert és a poharat.
Ahhoz, hogy a turmixolandó anyag ne
fröccsenjen ki, a bekapcsoló gombot (2) csak
akkor nyomja meg, ha a keverõt belemerítette
a turmixolandó anyagba.
A rúd-mixert mindig kapcsolja ki, mielõtt
kiemeli a turmixolandó anyagból.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Üì
ìâ
Munka után/Tisztítás
Figyelem!
Soha ne merítse az alapgépet vízbe, és ne
tisztítsa mosogatógépben.
Ne használjon gõzüzemû tisztítót!
 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
 Az alapgépet nedves ruhával törölje le,
majd törölje szárazra.
 A turmixpohár mosogatógépben tisztítható.
 A keverõt mosogatógépben vagy folyó víz alatt
kefével tisztítsa.
 A keverõt függõleges helyzetben
(keverõkéssel felfelé) szárítsa, hogy
a belekerült víz ki tudjon folyni.
Pl. vörös káposzta feldolgozásakor
a mûanyag részek elszínezõdnek, ez néhány
csepp étolajjal eltávolítható.
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG,
az elektromos és elektronikus használt
készülékekrõl szóló (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) európai
irányelveknek megfelelõen van jelölve.
Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és
értékesítésének kereteit az egész
EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodás esetén a készüléket
a kereskedelem kicseréli.
Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt
15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról.
A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál
kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel
lehet igénybevenni, amely minden egyéb
garanciális feltételt is részletesen ismertet.
Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján,
mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék
a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
megfelel.
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å BOSCH.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ­²å¹®º
­ ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹­i, a ¸e ªæø
ÿpo¯åcæo­o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º ®iæ¿®oc¹i ¹a ÿpo¹ø¨o¯
ñacº, ø®i ­iªÿo­iªa÷¹¿ μ­åña¼¸å¯ ªæø
ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯.
³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a, i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø. ¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º­aña¯ paμo¯
iμ ÿpåæaªo¯.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
N Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
O K¸oÿ®a ­­i¯®¸e¸¸ø
³a¸ºp÷­a¸å¼ ¢æe¸ªep μaæåòaƒ¹¿cø
­­i¯®¸e¸å¯ ªo ¹åx ÿip, ÿo®å ¸a¹åc¸º¹a
®¸oÿ®a ­­i¯®¸e¸¸ø.
P Hi²®a ¢æe¸ªepa
c¹a­¹e i μaíi®cº¼¹e ¸i²®º ¢æe¸ªepa.
­ ªeø®åx ¯oªeæøx
Q š¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ
(o®pe¯a i¸c¹pº®ýiø μ ­å®opåc¹a¸¸ø)
Ø®óo º¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ ¸e
­xoªå¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º, ¹oªi å ¯o²e¹e
μa¯o­å¹å ¼o¨o ñepeμ c溲¢º cep­icº.
(Ho¯ep ªæø μa¯o­æe¸¸ø 640698 a¢o
640686)
š¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ μa¢eμÿeñºƒ
a¯ ­å®opåc¹a¸¸ø ¯a®cå¯a濸oï
ÿo¹º²¸oc¹i ÿpåæaªº ÿpå ÿoªpi¢¸e¸¸i
¹­epªo¨o cåpº (μa º¯o­å ªo¹på¯a¸¸ø
­®aμi­o®, ÿpå­eªe¸åx ­ peýeÿ¹i).
å μ¸a¼ªe¹e peýeÿ¹ ­ i¸c¹pº®ýiï
μ e®cÿæºa¹aýiï º¸i­epca濸o¨o
ÿoªpi¢¸÷­aña.
A módosítás jogát fenntartjukK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PN
ìâ
³aº­a²e¸¸ø μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
å®opåc¹a¸¸ø
He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯
He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i
¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i
iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp
²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i
ÿoò®oª²e¸¸ø.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He μaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eμ ¸a¨æøªº, óo¢
μaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iμ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (­ ¹.ñ. ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iμ ¸epoμ­å¹å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a μ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º μ
e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ μa ïx
¢eμÿe®º.
å¼¯a¼¹e ò¹e®ep iμ poμe¹®å ÿicæø ®o²¸o¨o
®opåc¹º­a¸¸ø, ÿepeª ñåc¹®o÷, ÿepeª
­åxoªo¯ iμ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a º ­åÿaª®º
ªeíe®¹º. ¥po­iª ¸e ¹ø¨¸i¹¿ ñepeμ ¨oc¹pi
®paï ¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i.
Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº
ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o μa¯i¸a ÿo­å¸¸a
­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷
cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o ®­aæiíi®o­a¸å¯
íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷
c溲¢o÷ cep­icº.
He ®opåc¹º¼¹ecø ¢æe¸ªepo¯, ø®óo º ac
­oæo¨i pº®å, a ¹a®o² ­ xoæoc¹o¯º pe²å¯i.
E®cÿæºa¹º¼¹e ¢æe¸ªep æåòe μ opå¨i¸a濸å¯å a®cecºapa¯å. ¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå
ÿepepo¢ýi ¨apøñoï piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac
ÿepepo¢®å ¯o²e poμ¢påμ®º­a¹åcø.
He μa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª ­ piªå¸º ÿo­epx
¯icýø μ’ƒª¸a¸¸ø ¸i²®å ¢æe¸ªepa
μ oc¸o­¸å¯ ¢æo®o¯ ÿpåæaªº.
©æø μ¯iòº­a¸¸ø ¯a¼o¸eμº, coºci­,
®o®¹e¼æi­, ÿ÷pe ªæø ¸e¯o­æø¹, a ¹a®o²
ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ­ape¸åx ípº®¹i­ i o­oñi­.
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø cºÿi­-ÿ÷pe.
¡æe¸ªep ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø
ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ®ap¹oÿæø¸o¨o ÿ÷pe.
 Poμ¯o¹a¼¹e ÿo­¸ic¹÷ eæe®¹po®a¢eæ¿.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa (3) ºc¹a¸o­i¹¿
¸a oc¸o­¸o¯º ¢æoýi ÿpåæaªº (1)
i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å.
 ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªo ÿæac¹¯aco­oï
ñaòi.
 ™på¯a¼¹e ¯iý¸o ¢æe¸ªep ¹a ñaòº.
Óo¢ μaÿo¢i¨¹å º¹­ope¸¸÷ ¢påμo®,
¸a¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º ­­i¯®¸e¸¸ø (2)
æåòe ÿicæø ¹o¨o, ø® ¸i²®a ¢æe¸ªepa
μa¸ºpåæacø ­ ÿpoªº®¹å.
å¯å®a¼¹e μa­²ªå ¢æe¸ªep ÿepeª
¹å¯, ø® ­å¼¸ø¹å ¼o¨o iμ ÿpoªº®¹i­.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å/o¢ep¹o­å¯ ÿpå­oªo¯
He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ¸o²a
¸a ¸i²ýi ¢æe¸ªepa. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e
ñåc¹å¹å ¸i² ¢æe¸ªepa ¨oæå¯å pº®a¯å.
Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.
a²æå­o!
Hi²®º ¢æe¸ªepa ­c¹a­æø¹å ¹a μ¸i¯a¹å æåòe
ÿpå ÿo­¸i¼ μºÿå¸ýi ÿpåæaªº.
PO
¥icæø po¢o¹å/Ñåc¹®a
š­a¨a!
Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e oc¸o­¸å¼ ¢æo®
ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸e ¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿapo­å¯å ÿpåc¹poø¯å
ªæø ñåc¹®å!
 å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ¥po¹pi¹¿ oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷, a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿
¸acºxo.
 Ñaòº ¢æe¸ªepa ¯o²¸a ¯å¹å
­ ÿocyªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷
μa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å.
 Hi²®º ¢æe¸ªepa μaæåòi¹¿ cºòå¹åcø
­ ­ep¹å®a濸o¯º ÿoæo²e¸¸i (ªo­epxº
¸o²e¯ ¢æe¸ªepa), óo¢ ­oªa
iμ cepeªå¸å ¯o¨æa.
¥iª ñac ÿepepo¢®å ªeø®åx ÿpoªº®¹i­,
¸aÿp., ñep­o¸a ®aÿºc¹a, ¸a ÿæac¹¯aco­åx ªe¹aæøx ¯o²º¹¿ º¹­opå¹åcø
μa¢ap­æe¸¸ø, ø®i ¯o²¸a ºcº¸º¹å
μa ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿
c¹oæo­oï oæiï.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
ìâ
êì
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo
c­o¨o cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o
ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
BOSCH.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
­ ªo¯aò¸e¯ xoμø¼c¹­e.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o
­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø
ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e μa¢ºª¿¹e
o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
N Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
O K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø ­®æ÷ñe¸¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a ®¸oÿ®a
­®æ÷ñe¸åø.
P Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø
¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa
å μaíå®cåpº¼¹e ee.
 ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx
Q š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
(o¹ªe濸aø å¸c¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå)
Ecæå ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ¢æe¸ªepa ¸e¹
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø, ¹o e¨o
¯o²¸o μa®aμa¹¿ ñepeμ C溲¢º cep­åca
(No ªæø μa®aμa: 640698 åæå 640686).
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
o¢ecÿeñå­ae¹ a¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe
¯a®cå¯a濸o¼ ¯oó¸oc¹å ÿpå¢opa
ÿpå åμ¯eæ¿ñe¸åå ¹­epªo¨o c¾pa
(ÿpå co¢æ÷ªe¸åå º®aμa¸å¼,
ÿpå­eªe¸¸¾x ­ peýeÿ¹e). ¾ ¸a¼ªe¹e
peýeÿ¹ ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø.
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PP
êì
š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹aæø¼¹e ªe¹e¼ ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå
¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, ÿepeª
ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿
ÿo¯eóe¸åe å ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø
¸eåcÿpa­¸oc¹å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ­å殺
õæe®¹poÿpå¢opa åμ poμe¹®å.
Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿
ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e
®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe
oÿac¸o¼ c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾
cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå
e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
Æ÷¢¾e pa¢o¹¾ ÿo pe¯o¸¹º õæe®¹poÿpå¢opa ªo沸¾ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼ cep­åc¸o¼
c溲¢¾.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸eæ¿μø ­®æ÷ña¹¿
¯o®p¾¯å pº®a¯å å ªa­a¹¿ e¯º pa¢o¹a¹¿
­xoæoc¹º÷.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿
¹oæ¿®o ­¯ec¹e c íåp¯e¸¸¾¯å
ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. ¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾
ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼.
™a® ®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯
paμ¢p¾μ¨a¹¿cø.
PQ
Õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿
­ ²åª®oc¹¿ ­¾òe ¯ec¹a coeªå¸e¸åø
¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø c oc¸o­¸¾¯
¢æo®o¯.
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e
¸o²å/­paóa÷óå¼cø ÿpå­oª
Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿ μa ¸o², pacÿoæo²e¸¸¾¼ ¸a ¸acaª®e ªæø c¯eòå­a¸åø.
Hå®o¨ªa ¸e ÿpo­oªå¹e ñåc¹®º ¸o²a
¢æe¸ªepa pº®o¼. Åcÿoæ¿μº¼¹e ªæø õ¹o¨o
óe¹®º.
Õ¹o ­a²¸o!
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ºc¹a¸a­æå­a¹¿ å c¸å¯a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe
ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å õæe®¹poÿpå¢opa.
Õ®cÿæºa¹aýåø
Hacaª®a ªæø c¯eòå­a¸åø åcÿoæ¿μºe¹cø
ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμo­, paμæåñ¸¾x coºco­, ®o®¹e¼æe¼, ªe¹c®o¨o ÿå¹a¸åø
å ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ­ape¸¾x o­oóe¼
å ípº®¹o­.
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø cºÿa-ÿ÷pe.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸
ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ®ap¹oíe濸o¨o
ÿ÷pe.
 ¥oæ¸oc¹¿÷ paμ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp.
 ¥påcoeªå¸å¹e ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø (3) ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º (1) å
ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 ¥epe¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾
­ ÿæac¹¯acco­¾¼ c¹a®a¸.
 ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹
®peÿ®o ªep²a¹¿ ­ pº®ax. o åμ¢e²a¸åe
paμ¢p¾μ¨å­a¸åø o¢paμº÷óe¼cø
²åª®oc¹å, ¸a²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º
­®æ÷ñe¸åø (2) ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a®
¸o²®a ¢æe¸ªepa ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a
­ ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.
¥pe²ªe ñe¯ åμ­æeñ¿ ÿo¨pº²¸o¼
¢æe¸ªep åμ c¹a®a¸a c ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å, e¨o cæeªºe¹
­¾®æ÷ñ广.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
êì
¥ocæe pa¢o¹¾/Ñåc¹®a
š¹åæåμaýåø
¸å¯a¸åe!
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e.
Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 ¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯ ­¾¹på¹e
e¨o ¸acºxo.
 C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺
åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
 ©æø cºò®å ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø
cæeªºe¹ ÿoc¹a­å¹¿ ­ep¹å®a濸o
(¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾ ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿
­oªa ¯o¨æa ­¾¹eñ¿.
¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep,
®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a
ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx ¢æe¸ªepa
o¢paμºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼
¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa.
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å
õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment Ó
WEEE).  õ¹o¼ ªåpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ¹ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PR
Пункты 1-2 заполняются только в
случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный
чек, товарная накладная).
Информация изготовителя
о гарантийном и сервисном обслуживании
1. Изделие __________________________________________________
2. Модель __________________________________________________
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры,
утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры,
гладильные доски, массажеры, ванночки, электрогрелки и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что наша продукция соответствует
требованиям Технического Регламента о безопасности низковольтного оборудования
№347-ФЗ от 27.12.2009. Соответствие регламенту подтверждается сертификатами и
маркировкой продукции знаком обращения на рынке. Продукция маркируется знаком
обращения на рынке на типовой табличке и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.
Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере сертификата соответствия
и сроке его действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовая техника».
Наша продукция произведена под контролем транснациональной корпорации «БСХ Бош унд Сименс
Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия.
Организацией, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ
Бытовая техника», адрес: Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.19, стр.1; тел.: (495) 737-2777,
факс: (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке
прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует
использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары
разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные
аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного
знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в
работе.
По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники,
Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.
7. Гарантия изготовителя
Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.
Прием заявок на ремонт в г. Москве:
Прием заявок на ремонт в г. Санкт-Петербурге:
(495) 737-2961
(812) 449-3161
Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также
в интернете: http://www.bsh-service.ru
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Узнайте больше об оригинальных аксессуарах и средствах по уходу для Вашей бытовой
техники в интернете: http: //www.bosch-eshop.ru
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей
эксплуатации прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь
в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички
ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет
доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил
пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара,
природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных
посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований,
оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети,
установленных ГОСТ 13109-97.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных
предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке
(чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах
пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются
новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами
сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших
партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на обороте.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года.
Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется
с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления.
Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.
АБАКАН, ИП Кобылянский Р.С., 655016, пр-т Д. Народов, д.16,
тел: (3902) 26-65-64, факс: (3902) 22-65-64
АЛЬМЕТЬЕВСК, ООО «Альметьевский Сервисный Центр»,
423450, ул. Сулеймановой, д.10, тел: (8553) 30-25-00, 40-36-00, 43-57-00,
факс: (8553) 30-25-00
АНГАРСК, ПК «Телетон», 665838, 8 микрорайон, д.8-8А, а/я 2849,
тел: (3955) 56-03-90
АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, ООО «Сервисный центр Регион-Мастер»,
652473, ул. Победы, д.2, тел: (38453) 5-20-33, 8-951-594-9898
АПАТИТЫ, ИП Корепанов А.Ю., 184209, ул. Зиновьева, д.22а,
тел: (81555) 6-61-06, факс: (81555) 6-61-06
АРЗАМАС, ИП Абросимов Д.А., 607224, ул. 9-е Мая, д.4,
тел: (83147) 3-07-40, 7-73-82, факс: (83147) 7-73-82
АРМАВИР, ООО «Форет», 352900, ул. Халтурина, д.107,
тел: (8613) 73-36-96, факс: (8613) 74-50-00
АРХАНГЕЛЬСК, ПБОЮЛ Сергушов А.И., 163045, ул. Гагарина, 1,
тел/факс: (8182) 27-60-66
АСТРАХАНЬ, ИП Кузнецов А.Ф., 414041, ул. Яблочкова, д.1Б,
тел: (8512) 36-84-10, 36-83-37, 37-06-91, факс: (8512) 36-84-10
АЧИНСК, ИП Кудрин С.Ю., 662150, мкрн. 2, д.6,
тел: (39151) 4-42-22, 7-24-21, факс: (39151) 7-24-22
БАЛАКОВО, ИП Барышников Е.В., 413853, ул.Чапаева, д.159А,
тел: (8453) 44-10-15, факс: (8453) 44-10-15
БАЛАШОВ, ИП Рыженькина Н.С., 412309, ул. Луначарского, д.102,
тел: (9172) 13-17-78
БАРНАУЛ, ООО «Р.С.Ц.», 656044, ул. Попова, д.55,
тел: (3852) 48-50-67, факс: (3852) 48-40-67
БАРНАУЛ, ООО «Хелми-Сервис», 656049, ул. Пролетарская, д.113,
тел: (3852) 63-59-88, факс: (3852) 63-94-02
БЕЛГОРОД, ООО «Выбор-Сервис», 308600, пр. Ленина, д.32,
тел: (4722) 32-65-92, 32-69-29, 36-92-90, 36-55-16, факс: (4722) 32-69-29
БЕЛОГОРСК, ИП Десятник Н.В., 676850, ул. Ленина, д.43,
тел: (41641) 2-52-02
БЕЛОРЕЧЕНСК, ООО «Телемир», 352630, ул. Шалимова, д.33,
тел: (86155) 3-37-17, 3-29-24, факс: (86155) 3-37-17
БЕРЕЗНИКИ, ООО «Рембытторгтехника», 618419, ул. Л.Толстого, д.76 а,
тел: (3424) 23-71-61, факс: (3424) 23-71-61
БИЙСК, ИП Будникова С.Н., 659300, ул. Революции, 90,
тел: (3854) 32-91-75, 8-983-172-7390, факс: (3854) 32-91-75
БЛАГОВЕЩЕНСК, ООО «Амурский сервисный центр»,
675000, ул. Октябрьская, д.162, тел: (4162) 52-86-38, факс: (4162) 33-36-38
БОГУЧАНЫ, ООО «Сервис центр №3», 663430, ул. Ленина, д.119,
тел: (39162) 2-14-73, 2-16-35
БРАТСК, ИП Рудаков К.С., 665729, ул. Космонавтов, д.60,
тел: (3953) 46-85-93, 26-80-60, факс: (3953) 46-85-93
БРАТСК, ИП Шмаков Ю.В., 665710, ул. Снежная, д.37а,
тел: (3953) 44-91-01, факс: (3953) 44-91-01
БРЯНСК, ООО «Селена-Сервис», 241037, пр-т Станке Димитрова, д.28А,
тел: (4832) 41-82-54, факс: (4832) 72-17-42
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ООО «ТКТ», 173025, ул. Кочетова, д.23А,
тел: (8162) 61-12-00, 33-59-18, факс: (8162) 61-12-00
ВЛАДИВОСТОК, ИП Юзефович В.Г., 690014, Народный проспект, д.11,
тел: (4232) 96-62-27
ВЛАДИКАВКАЗ, ООО «Арктика-Сервис», 362015, пр. Коста, д.15,
тел: (8672) 25-01-07, 55-08-70, факс: (8672) 25-01-07
ВЛАДИМИР, ООО «Владимир-Сервис», 600014, пр-т Строителей, 36,
тел: (4922) 36-45-18, тел/факс: (4922) 36-45-19
ВОЛГОГРАД, ООО «Планета Сервис», 400107, ул. Рионская, д.3,
тел: (8442) 36-64-20, 36-64-25, 36-64-26, факс: (8442) 36-64-26
ВОЛГОГРАД, ООО «Толиман», 400007, ул. Кузнецова, д.49,
тел: (8442) 27-05-06, 27-05-07, факс: (8442) 27-05-07
ВОЛГОГРАД, ООО «Толиман», 400082, ул. 50-ти лет Октября, д.17,
тел: (8442) 629374, факс: (8442) 629374
ВОЛГОГРАД, ООО «Толиман», 400117, ул. 8-й воздушной армии, д.35,
тел: (8442) 35-15-81, факс: (8442) 35-15-81
ВОЛГОДОНСК, ИП Ибрагимов М.А., 347387, ул. К. Маркса, д.30,
тел: (86392) 5-29-29, факс: (86392) 5-29-29
ВОЛЖСКИЙ, ООО «Толиман», 404109, пл.Труда, д.10,
тел: (8443) 58-75-72, факс: (8443) 58-75-72
ВОЛОГДА, ИП Коновалов С.А., 160013, ул. Пошехонское шоссе, д.6а,
тел: (8172) 71-59-69, 71-81-29, факс: (8172) 71-59-69
ВОЛОГДА, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис», 160024,
ул. Северная, д.34, тел: (8172) 28-38-94, 28-38-93, факс: (8172) 28-38-94
ВОРКУТА, ООО «МЕГА», 169900, ул. Тиманская, д.8А,
тел: (82151) 6-60-06, факс: (82151) 6-60-06
ВОРОНЕЖ, ИП Михайлов А.И., 394055, ул. Ворошилова, д.38А,
тел: (4732) 72-36-66, 25-71-72, 25-92-44, факс: (4732) 25-71-72
ВОТКИНСК, ООО «Рит-Сервис», 427739, ул. Кирова, д.19,
тел: (34145) 42002, факс: (34145) 42002
ГРОЗНЫЙ, ООО «Техноплюс», 364029, ул. Ханкальская, д.75,
тел: (928) 891-02-86, 024-56-66
ДИВНОГОРСК, ИП Митяев Д.Н., 663090, ул. Школьная, д.31А,
тел: (39144) 3-52-65
ДИМИТРОВГРАД, ИП Федотов С.А., 433505, ул. Октябрьская, д.63,
тел: (8423) 52-86-59, 59-14-64, факс: (8423) 52-86-59
ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО «Евротехника-Сервис», 620146, ул. Бардина, д.28,
тел: (3432) 43-98-26, 43-26-11, факс: (3433) 59-50-50
ЕЛЕЦ, ИП Шульгин А.И., 399776, ул. 220-й Стрелковой дивизии, 1а,
тел: (4746) 73-72-62, 905-684-66-73, факс: (4746) 76-75-83
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИП Гречанников А.В., 662978, пр-т Ленинградский, д.21,
кв.24, тел: (39197) 7-00-28, 8-908-223-4028, факс: (39197) 7-00-28
ЗЕЛЕНОГРАД, ООО «Пульсар», 124365, г. Зеленоград, корп. 1604,
тел: (499) 738-43-33, 717-80-74, факс: (499) 738-43-33
ЗЛАТОУСТ, ООО «Рембыттехника - Сервис», 456228, ул.Таганайская, д.204,
тел: (3513) 65-37-47, факс: (3513) 65-13-56
ИВАНОВО, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, ул. Генерала Хлебникова, д.36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10, 23-76-71, факс: (4932) 29-17-38
ИЖЕВСК, ООО «ДС», 426000, ул. К. Маркса, д.393,
тел: (3412) 43-16-62, 43-50-64, факс: (3412) 43-16-62
ИЖЕВСК, ООО Служба сервиса «Ваш Дом», 426057, ул. В.Сивкова, д.152,
тел: (3412) 24-95-19, 77-10-10, факс: (3412) 24-95-13
ИНТА, ИП Нестерович Я.Н., 169830, ул. Кирова, д.29,
тел: (82145) 6-38-19, факс: (82145) 6-38-19
ИРКУТСК, ПК «Телетон», 664081, ул. Пискунова, д.156,
тел: (3952) 42-66-27, 53-41-66, факс: (3952) 42-70-15
ИРКУТСК, ООО «Комту-Сервис Центр», 664007, ул. Партизанская, д.22,
тел: (3952) 20-89-02, факс: (3952) 22-27-32
ЙОШКАР-ОЛА, ИП Бешкарева С.В., 424000, ул. Советская, д.173,
тел: (8362) 45-73-68, факс: (8362) 45-73-68
КАЗАНЬ, ООО «Компания Ваш сервис», 420032, ул.Алафузова, д.10/12,
тел: (8432) 90-58-66, 90-34-99, факс: (8435) 54-11-46
КАЗАНЬ, ООО «Луазо», 420080, ул. Декабристов, д.106, корп.Б,
тел: (8432) 60-04-12, 62-46-14, факс: (8435) 62-46-14
КАЛИНИНГРАД, ООО «РемТехСервис», 236011, ул. Судостроительная, д.75,
тел: (4012) 30-38-00, факс: (4012) 30-38-30
КАЛУГА, ООО «Мастер-Сервис», 248001, ул. Суворова, 117, стр. 3,
тел: (4842) 56-18-21, 56-18-22, факс: (4842) 54-75-61
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ИП Шайдуров С.А., 623409, ул. Ленина, д.95,
тел: (3439) 37-02-03, 8-950-547-1015, факс: (3439) 37-02-03
КАНАШ, ИП Димитриев Ю.С., 429330, ул. Полевая, д.20,
тел: (8353) 34-14-63, факс: (8353) 34-16-19
КАНСК, ООО «Электроника плюс интернешнл», 663614, ул. Яковенко, д.74,
тел: (39161) 2-33-52, 3-87-90, факс: (39161) 3-87-90
КЕМЕРОВО, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис», 650060, пр-т Ленина, 137/3,
тел/факс: (3842) 51-05-33
КИНЕШМА, ООО «Рембыттехника», 155800, ул. Правды, д.7Б,
тел: (49331) 2-16-39, 2-16-02, факс: (49331) 2-16-39
КИРОВ, ООО «Квадрат Сервис», 610014, ул. Производственная, д.24-а,
тел: (8332) 51-35-55, факс: (8332) 51-35-55
КИРОВ, ООО «ТВКОМ», 610001, пр-т Октябрьский, д.116а,
тел: (8332) 54-40-42, факс: (8332) 54-40-42
КИРОВ, ООО «ЦПС-Киров», 610000, ул. Московская, д.9,
тел: (8332) 35-55-13, факс: (8332) 35-55-13
КОЛОМНА, ООО «Росинка-2», 140411, пр. Кирова, д.15,
тел: (4966) 14-14-86, 14-63-64, факс: (4966) 14-14-86
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, ИП Касаткин П.Р.,
681010, ул. Вокзальная, 41, тел: (4217) 53-21-31
КОРЕНОВСК, ИП Юдаков Д.В., 353180, ул. Пурыхина, д.2а,
тел: (86142) 4-24-48, 4-43-59, факс: (86142) 4-43-59
КОСТРОМА, ООО «Сервисый центр «Гепард»,
156000, ул. Молочная гора, д.3, Рыбные ряды, корп.1,
тел: (4942) 31-25-01, 39-00-48, факс: (4942) 31-25-01
КРАСНОДАР, ИП Краснощеков Ю.Н., 350000, ул. Горького, д.104,
тел: (861) 292-77-90, 624-17-26, факс: (861) 253-50-20
КРАСНОДАР, ООО «Кубаньрембытуслуги», 350049, ул. Северная, д.237,
тел: (861) 255-46-72, 279-60-15, факс: (861) 279-60-15
КРАСНОЯРСК, ИП Близницов И.Л., 660020, ул. Дудинская, д.12А,
тел: (391) 229-65-95, 201-92-28, 201-89-22, факс: (391) 229-65-95
КУРГАН, ООО «Товарищество предпринимателей»,
640020, ул. Красина, д.41, тел: (3522) 45-87-54, факс: (3522) 45-76-38
КУРСК, ИП Сунцов А.Г., 305044, ул. Станционная, д.4А,
тел: (4712) 39-38-00, факс: (4712) 39-37-47
ЛЕСОСИБИРСК, ИП Головинов Е.Г., 662544, ул. 60 лет ВЛКСМ, 11-33,
тел: (39145) 2-37-61, 8-904-892-9300
ЛИВНЫ, ООО «Эл-сервис», 303850, ул. Дружбы народов, д.121,
тел/факс: (4867) 72-10-07
ЛИПЕЦК, ЗАО СЦ «Фолиум», 398016, ул. Космонавтов, д.8,
тел: (4742) 34-07-13, 34-55-34, факс: (4742) 34-07-13
ЛИПЕЦК, ООО «Владон», 398032, ул. Космонавтов, д.66,
тел: (4742) 31-25-17, 33-45-95, факс: (4742) 31-25-17
ЛИСКИ, ИП Туровинина И.В., 397901, ул. Коммунистическая, д.32,
тел: (4739) 14-21-55, 14-05-15, факс: (4739) 14-21-55
МАГАДАН, ИП Терехин В.Я., 685030, ул. Гагарина, 28/2, маг. «XXI век»,
тел: (4132) 65-13-65, факс: (4132) 65-47-47
МАЙКОП, ООО «Электрон-Сервис», 358018, ул. Димитрова, 25,
тел/факс: (8772) 55-62-38
МАХАЧКАЛА, ИП Шамилов И.Д., 367026, пр. Имама Шамиля, д.20,
тел: (8722) 64-71-33, 64-28-95, факс: (8722) 64-71-33
МАХАЧКАЛА, ИП Аблав З.А., 367000, ул. Нурадилова, д.52,
тел: (8722) 67-64-88, факс: (8722) 78-04-14
МАХАЧКАЛА, ИП Эмирбеков А.А., 367000, ул. Ленина, д.113а,
тел: (8722) 67-95-87, факс: (8722) 67-95-87
МЕЖДУРЕЧЕНСК, ИП Бахчаев А.А., 652870, ул. Пушкина, д.2,
тел: (38475) 5-35-00
МИАСС, ООО «Рембыттехника - Сервис», 456228, пр. Автозаводцев, 8,
тел: (3513) 55-59-40, факс: (3513) 65-13-56
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ИП Чернявский Е.В., 357203, ул. Горького, 37,
тел: (87922) 6-90-41, факс: (8793) 33-93-69
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ИП Чернявский Е.В.,
357212, ул. 50 лет Октября, д.67, тел: (918) 759-99-14
МОЖГА, ООО «Рит-Сервис», 427790, ул. Можгинская, д.51,
тел: (34139) 32049, факс: (34139) 32049
МОСКВА, ООО «ВнешРемТорг», 105062, ул. Подсосенский пер., д.23,
стр.8, тел: (495) 518-64-32, 518-69-41, 518-69-47, факс: (495) 518-64-32
МОСКВА, ООО «Пульсар», 121096, ул. Олеко Дундича, д.21, к2,
тел: (495) 987-10-43
МОСКВА, ООО «Сервисная Группа», 121087, ул. Барклая, д.8,
ТЦ «Горбушка», пав. 427, тел: (495) 735-63-05, факс: (495) 735-63-05
МУРМАНСК, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»,
183038, ул. Свердлова, д.19А, тел: (8152) 70-39-30, факс: (8152) 70-39-30
МУРМАНСК, ООО «Лидер-Сервис», 183038, ул.Книповича, д.46,
тел: (8152) 40-00-83, 44-47-49, факс: (8152) 40-00-83
МУРОМ, ИП Серкова Т.А., 602267, ул. Московская, д.1,
тел/факс: (4923) 43-35-54
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ИП Мамедова Т.А., 423819, пр-т Мира, д.46, кв.112,
тел: (8552) 38-24-96, факс: (8552) 38-24-97
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ООО «Элекам Сервис Плюс», 423815,
пр-т Вахитова, д.20, тел: (8552) 39-39-43, 38-85-27, факс: (8552) 39-39-43
НАЛЬЧИК, ООО «Альфа-Сервис», 360000, пр. Ленина, 24,
тел: (8662) 42-04-30, тел/факс: (8662) 42-04-54
НАХОДКА, ИП Кураков С.Ф., 692922, ул. Пограничная, д.40,
тел: (4236) 63-03-62, факс: (4236) 62-99-54
НЕФТЕЮГАНСК, ИП Кожухин А.Ю., 628311, ул. 16А микрорайон, д.85,
тел: (3463) 25-19-90, факс: (3463) 25-19-90
НИЖНЕВАРТОВСК, ИП Шахматов Н.Г., 628600, ул.Пионерская, д.30 А,
тел: (3466) 64-22-63, 56-68-13, 53-03-60, факс: (3466) 64-22-63
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО «Симона», 603074, Сормовское шоссе, д.15А,
тел: (8312 ) 41-47-20, 41-38-85, факс: (8312 ) 75-44-57
НИЖНИЙ ТАГИЛ, ООО «Радиоимпорт», 622002, ул. Быкова, д.24/22,
тел: (3435) 45-11-80, факс: (3435) 45-11-80
НОВОКУЗНЕЦК, ООО «Сибсервис», 654066, ул. Грдины, 18,
тел: (3843) 33-07-35, 8-904-967-9292
НОВОМОСКОВСК, ООО «ЕСКО», 301650, ул. Московская, 10а,
тел: (48762) 6-46-46, 3-46-46, факс: (48762) 6-46-46
НОВОРОССИЙСК, ООО «Аргон-Сервис», 353905, ул. Серова, д.14,
тел: (8617) 63-11-15, 63-03-95, факс: (8617) 63-03-95
НОВОСИБИРСК, ООО «Бирюса», 630030, ул. Первомайская, д.220,
тел: (383) 337-36-96, 337-16-16, факс: (383) 337-36-26
НОВОСИБИРСК, ООО «ЭН-студио», 630132, ул. Железнодорожная, д.14,
тел: (383) 221-42-16, 263-76-37, факс: (383) 220-51-73
НОГИНСК, ИП Запышный А.И., 142407, ул. 3-го Интернационала, д.175,
тел: (496) 519-32-02, 519-32-77, факс: (496) 519-32-02
НОРИЛЬСК, ИП Сергеенко О.В., 663300, ул. Комсомольская, д.38-81,
тел: (3919) 36-64-64
ОБНИНСК, ООО «Радиотехника», 249030, ул. Курчатова, 46,
тел: (48439) 5-31-31, 5-63-50, факс: (48439) 6-44-14
ОМСК, ЗАО «Евротех-Сервис», 644024, ул. Маршала Жукова, д.91,
тел: (3812) 53-08-81, тел/факс: (3812) 58-06-87
ОРЕЛ, ИП Гусева О.В., 302043, ул. Комсомольская, д.241,
тел: (4862) 72-16-95, (919) 201-09-30, факс: (4862) 72-16-95
ОРЕЛ, ИП Кожухов П.С., 302030, пл. Мира, д.3,
тел: (4862) 43-67-65, факс: (4862) 47-09-43
ОРЕНБУРГ, ООО «Ликос-Сервис плюс», 460006, ул. Невельская, д.8А,
тел: (3532) 57-24-91, 57-24-94, 57-26-68, 79-23-68, факс: (3532) 57-24-91
ОРСК, ООО «Аста - Сервис», 462431, ул. Краматорская, д.50,
тел: (3537) 21-36-66, 25-98-03, факс: (3537) 28-28-78
ПЕНЗА, ООО «Арсенал-Сервис», 440600, ул. Кураева, 1а,
тел: (8412) 52-19-21, 95-99-99, факс: (8412) 52-19-21
ПЕНЗА, ООО «Евростиль-Пенза», 440600, ул. Володарского, 22а,
тел: (8412) 54-43-01, 52-33-33, факс: (8412) 54-43-01
ПЕРМЬ, ООО «Импорт-Сервис», 614107, ул. Инженерная, д.10,
тел: (3422) 65-69-83, 66-12-60, факс: (3422) 60-14-41
ПЕРМЬ, ООО «Сатурн-Сервис», 614070, бульвар Гагарина, д.24,
тел: (8342) 259-66-59, факс: (8342) 259-66-59
ПЕРМЬ, ИП Юдин С.В., 614068, ул. Крисанова, д.29,
тел: (3422) 36-30-33, факс: (3422) 38-33-80
ПЕТРОЗАВОДСК, ООО «Фирма «Акант - Сервис», 185002, ул. Суоярвская,
д.8, тел: (8142) 72-20-56, 72-20-34, факс: (8142) 72-20-56
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ИП Тихомирова Е.А.,
683024, ул. Лукашевского, д.23, тел: (4152) 26-32-00
ПОВОРИНО, ИП Чигарев П.Н., 397350, ул. Советская, д.76,
тел: (4737) 62-31-10
ПРОКОПЬЕВСК, ООО «Альфа», 653004, ул. Шишкина, д.39А,
тел/факс: (3846) 62-62-64
ПСКОВ, ООО «МиниМакс», 180019, Рижский пр., д.49,
тел/факс: (8112) 72-13-90
ПЯТИГОРСК, ИП Соколов И.В., 357500, пр-т Калинина, д.19,
тел: (8793) 97-35-98, 33-97-97, факс: (8793) 97-35-98
ПЯТИГОРСК, ИП Чернявский Е.В., 357551, ул. 1-я Набережная, д.32, кор.4,
тел: (8793) 33-17-29, факс: (8793) 33-17-29
РОССОШЬ, ИП Дубровин С.А., 396655, ул. Пролетарская, д.148,
тел: (4739) 64-76-76, факс: (4739) 63-02-52
РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО «Адис-Сервис», 344006, ул. Социалистическая,
141, тел: (863) 263-17-70, тел/факс: (863) 263-43-98
РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО «Абрис-Плюс», 344018, пр. Буденновский, д.72а,
тел: (863) 244-35-90, факс: (863) 299-36-00
РЫБИНСК, ООО «Транс-экспедиция», 152920, пр-т Серова, д.8,
тел: (4855) 28-65-10, факс: (4855) 28-65-10
РЯЗАНЬ, ООО «Арктика-Сервис», 390046, ул. Яхонтова, д.19, м-н «Арктика»,
тел: (4912) 21-13-97, 21-57-20, 25-40-96, факс: (4912) 21-05-70
САМАРА, ООО «Фирма «Сервис-Центр», 443090, ул. Мичурина, д.15,
офис №307, тел: (8462) 63-74-74, 63-75-75, факс: (846) 263-74-74
САМАРА, ООО «Энон-Сервис», 443090, ул. Советской Армии, д.148,
тел: (8462) 24-53-39, 24-07-40, факс: (8462) 24-53-39
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «БСХ Бытовая техника», 195009,
Свердловская наб., д.4Б, тел: (812) 449-31-61, факс: (812) 449-31-62
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «Точно в срок», 196105, ул. Свеаборгская, д.10,
тел: (812) 369-00-72, 368-22-05, 369-20-13, факс: (812) 369-00-72
Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники
http://www.bsh-service.ru
B23С045B1-1M01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «Альбатрос-Сервис»,
192148, ул.Седова, д.37, лит. А, тел: (812) 336-40-13,
336-40-12, 560-24-66, 568-09-58, факс: (812) 336-40-13
САРАНСК, ООО «Верона», 430000, ул. Пролетарская, 36,
тел/факс: (8342) 48-31-11
САРАПУЛ, ООО «Рит-Сервис», 427760, ул. Азина, д.92,
тел: (34147) 33079, факс: (34147) 33079
САРАТОВ, ООО «ВОЛГА СЕРВИС», 410600, ул. Московская, д.134/146,
тел: (8452) 52-37-74, 27-22-68, факс: (8452) 52-37-74
САРАТОВ, ООО «Сар-сервис», 410004, 4-й Вакуровский пр-д, д.4,
тел: (8452) 51-00-99, факс: (8452) 51-00-99
САСОВО, ИП Гусев В.А., 391430, ул. Малышева, д.49,
тел: (49133) 5-14-31, 2-03-11, факс: (49133) 5-14-31
СМОЛЕНСК, ООО «Техносат-Сервис», 214018, ул. Раевского, д.2А,
тел: (4812) 55-27-56, факс: (4812) 65-94-53
СОЧИ, ООО «Союз-Сервис», 354000, ул. Московская, д.5,
тел: (8622) 64-33-22, факс: (8622) 64-10-00
СОЧИ, ООО «Техинсервис», 354002, ул. Донская, д.3/3,
тел: (8622) 62-02-95, факс: (8622) 62-02-95
СТАВРОПОЛЬ, ООО «Техно-Сервис», 355044, ул. 7-я Промышленная, д.6,
тел: (8652) 39-30-30, факс: (8652) 39-30-30
СТАРЫЙ ОСКОЛ, ЗАО «Авантаж-Информ», 309509, м-н Лебединец, д.1А,
тел: (4725) 24-62-27, факс: (4725) 24-73-49
СУРГУТ, ООО «АСЦ Интерсервис», 628400, пр. Комсомольский, д.21, кв.111,
тел: (3462) 25-25-63, 25-95-40, факс: (3462) 25-69-70
СЫЗРАНЬ, ОАО «Радуга», 446001, ул. Победы, д.16,
тел: (8464) 33-17-62, 98-40-92, факс: (8464) 33-23-64
СЫЗРАНЬ, ООО «Сервис-электро», 446001, пер. Достоевского, д.7,
тел: (8464) 91-06-92, факс: (8464) 91-06-92
СЫКТЫВКАР, ООО «Домосервис», 167000, ул. Первомайская, д.78, оф.37,
тел: (8212) 22-84-90, 57-10-12, факс: (8212) 22-84-90
ТАГАНРОГ, ИП Казарян В.А., 347900, пер. Спартаковский, д.2,
маг. «Сименс», тел: (8634) 38-38-65, факс: (8634) 38-38-65
ТАГАНРОГ, ООО «БЕСТ Сервис», 347900, пер. Смирновский, д.45,
тел: (8634) 37-90-66, 37-99-66, факс: (8634) 37-99-85
ТАМБОВ, ООО ТТЦ «Атлант-Сервис», 392000, ул. Московская, д.23А,
тел: (4752) 72-63-46, 72-66-56, факс: (4752) 71-91-19
ТВЕРЬ, ООО «СТЭКО-СЕРВИС», 170002, пр-т Чайковского, д.100,
тел: (4822) 32-00-23, 35-40-81, факс (4822) 35-40-81
ТОЛЬЯТТИ, ООО «Хелена-Сервис», 445039, ул. Дзержинского, д.25a,
тел: (8482) 51-17-77, факс: (8482) 51-17-77
ТОМСК, ИП Бабин А.П., 634021, ул. Герцена, д.72,
тел: (3822) 52-32-25, 52-33-42, факс: (3822) 52-33-42
ТУЛА, ООО «Бытовая-Техника», 300004, ул. Кутузова, д.24 / Р.Зорге, д.25,
тел: (4872) 41-55-52, 41-90-30, факс: (4872) 41-90-30
ТУЛА, ООО «Дуэт сервис», 300024, ул. Жуковского, д.13,
тел: (4872) 56-17-37, 55-60-96, факс: (4872) 56-17-37
ТЮМЕНЬ, ООО «Евросервис», 625035, пр-д. Геологоразведчиков, д.33,
тел: (3452) 97-82-52, факс: (3452) 26-06-06
УЛАН-УДЭ, ИП Митрофанов С.А., 670000, ул. Ербанова, д.28,
тел: (3012) 21-89-63, факс: (3012) 21-89-63
УЛЬЯНОВСК, ООО «Мастер-Сервис», 432017, ул. Минаева, д.42,
тел: (8422) 32-07-33, 32-49-56, факс: (8422) 32-07-33
УРАЙ, ООО «ПиП», 628284, ул. Аэропорт, д.29,
тел: (3467) 63-15-15, факс: (3467) 63-15-15
УССУРИЙСК, ООО «Техносервис», 692525, ул. Советская, д.96,
тел: (4234) 33-53-05, 33-51-80, факс: (4234) 33-51-80
УФА, ИП Салынов А.В., 450104, ул.Российская, д.45/1,
тел: (3472) 35-27-55, факс: (3472) 33-72-46
УФА, ООО НПП «АККО», 450005, ул. Пархоменко, д.106,
тел: (3472) 72-02-52, 74-15-05, факс: (3472) 72-02-52
ХАБАРОВСК, ООО «Сервисный центр «ЭНКА техника», 680007,
ул. Волочаевская, д.8, тел: (4212) 23-33-33, 21-60-39, факс: (4212) 21-60-39
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ИП Климин А.А., 628012, ул. Обская, д.29,
тел: (3467) 30-00-05, факс: (3467) 30-00-01
ЧАЙКОВСКИЙ, ООО «Рит-Сервис», 617764, ул. Вокзальная, д.41,
тел: (3424) 45-74-74, 43-20-39, факс: (3412) 45-74-74
ЧЕБОКСАРЫ, ООО «ВТИ-Сервис», 428029, пр. И. Яковлева, д.4/2,
тел: (8352) 63-72-98, факс: (8352) 63-73-24
ЧЕБОКСАРЫ, ООО «ВТИ-Сервис», 428009, пр. М. Горького, д.32/25,
тел: (8352) 41-70-24, 43-15-32, факс: (8352) 41-70-24
ЧЕЛЯБИНСК, ООО «Логос-Сервис», 454026, пр-т Победы, д.292,
тел: (3517) 41-34-03, факс: (3517) 93-61-49
ЧЕРЕПОВЕЦ, ИП Астапович И.С., 162625, ул. Моченкова, д.18,
тел: (8202) 29-55-64, факс: (8202) 29-55-64
ЧЕРЕПОВЕЦ, ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис», 162600,
Советский пр-т, д.88, тел: (8202) 20-53-91, 20-53-94, факс: (8202) 20-53-94
ЧИТА, ООО «Славел-Сервис», 672039, ул. Шилова, д.100,
тел: (3022) 41-51-05, 41-51-07, факс: (3022) 35-26-26
ЧИТА, ООО «Архимед», 672010, ул. Анохина, д.10, тел: (3022) 36-47-01
ЭЛИСТА, ИП Долинский В.Н., 358014, ул. Остапа Бендера, д.6,
тел: (84722) 9-52-07, факс: (84722) 9-52-07
ЮЖНО-САХАЛИНСК, ООО «Сервис-ДВ», 693000, пр-т Коммунистический,
д.21, тел: (4242) 76-06-66, 76-06-06, факс: (4242) 42-99-54
ЯКУТСК, ООО СЦ «Физтех-Сервис», 677000, ул. Октябрьская, д.1/1,
тел: (4112) 33-69-44, факс: (4112) 33-69-44
ЯРОСЛАВЛЬ, ЗАО «ТАУ», 150001, ул. Московский пр-т, д.1а, стр.5,
тел: (4852) 26-65-37, факс: (4852) 79-66-77
ЯРОСЛАВЛЬ, ООО «Сервис центр ВИРТ», 150003, ул. Республиканская, д.3,
тел: (4852) 58-22-11, 58-12-87, факс: (4852) 58-12-86
~êJO
PU
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
~êJN
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
PV
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter: www.bosch-home.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar)
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar)
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:[email protected]
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
AE United Arab Emirates,
ΓΪΤ˷ΘϤϟ΍Δ˷ϴΑήόϟ΍Ε΍έΎϣϹ΍
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
www.bosch-home.com
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif
AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com.au
10/10
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 100 905
Fax:
033 213 513
mailto:[email protected]
CY Cyprus, ȀȪʌȡȠȢ
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:[email protected]
www.bosch-home.be
CZ ýeská Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotĜebiþe s.r.o.
Firemní servis domácích
spotĜebiþĤ
PekaĜská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:[email protected]
BH Bahrain, ϦϳήѧѧѧѧѧѧѧΤΑ
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:[email protected]
BR Brasil, Brazil
Mabe Hortolândia
Eletrodomésticos Ltda.
Rua Barão Geraldo Rezende, 250
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0800 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:bshconsumidor@
ATENTO.com.br
www.boscheletrodomesticos.com.br
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:[email protected]
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Bosch Hvidevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.bosch-home.dk
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:[email protected]
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 351 352
Fax: 976 578 425
mailto:[email protected]
www.bosch-home.es
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:Bosch-Service-FI@
bshg.com
www.bosch-home.fi
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0844 892 8979*
*Calls from a BT landline will be charged at
up to 3 pence per minute. A call set-up fee
of up to 6 pence may apply.
GR Greece, ǼȜȜȐȢ
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Services
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Greece – Athens
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
North-Greece – Thessaloniki
Tel.: 2310 497 200
Fax: 2310 497 220
South-Greece – Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Central-Greece – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:[email protected]
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong, 㚅᷼
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:[email protected]
10/10
HR Hrvatska, Croatia
Andabaka d.o.o.
Gunduliceva 10
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 481 402
mailto:[email protected]
KZ Kazakhstan, Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ
Kombitechnocenter
Seyfulina No:422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:[email protected]
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com
LB Lebanon, ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΒϟ
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:[email protected]
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.cu.uk
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15 Zl Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.bosch-home.com
IL Israel, ʬʠʸʹʩ
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:[email protected]
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829120
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com
LT Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt
LV Latvija, Latvia
Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:[email protected]
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ul. 27 Mart br.2
81000 Podgorica
Tel./Fax: 020 662 444
Mobil: 069 324 812
mailto:[email protected]
MK Macedonia, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 02 2454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:[email protected]
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Burg. Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam Zuidoost
Storingsmelding:
Tel.: 020 430 3 430
Fax: 020 430 3 445
mailto:contactcenter-nl@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 020 430 3 435
Fax: 020 430 3 400
mailto:[email protected]
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:[email protected]
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi BAY
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:[email protected]
www.bosch-home.co.nz
PL Polska, Poland
BSH SprzĊt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:[email protected]
www.bosch-home.pl
10/10
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com
RU Russia, Ɋɨɫɫɢɹ
OOO "Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ"
ɋɟɪɜɢɫ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ 19/1
119071 Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ.: 495 737 2961
ɮɚɤɫ: 495 737 2982
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se
SG Singapore, ᣂടပ
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:[email protected]
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
www.bosch-home.com
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Cakmak Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:[email protected]
www.bosch-home.com
TW Taiwan, บḧ
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th Floor, No.112
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1
Taipei ROC 100
Tel.: 02 5556 2556
Fax: 02 5556 1235
www.boschappliance.com.tw
UA Ukraine, ɍɤɪɚʀɧɚ
ɌɈȼ "Ȼɋɏ ɉɨɛɭɬɨɜɚ Ɍɟɯɧɿɤɚ"
ɬɟɥ.: 044 4902095
www.bosch-home.com
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:[email protected]
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankoviüa 34
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:[email protected]
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 0866 171 780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:
Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Tel.: 01805 267242*
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
oder unter
[email protected]
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
VMMMSPSSTPLMNKOMNN
03/10
ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI
ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êìI=~ê
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement