null  null
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIEKACZ KANAPEK Typ 26Z013
2–4
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
SENDVIČOVAČ Typ 26Z013
5–7
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
SENDVIČOVAČ Typ 26Z013
8–10
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SZENDVICSSÜTŐ 26Z013 Típus
11–13
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PRĂJITOR PENTRU SANDVIŞURI Tip 26Z013
14–16
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЭНДВИЧ-ТОСТЕР Tип 26Z013
17–19
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
УРЕД ЗА САНДВИЧИ Тип 26Z013
20–22
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ТОСТЕР ДЛЯ БУТЕРБРОДІВ Тип 26Z013
23–25
EN
USER MANUAL
SANDWICH MAKER Type 26Z013
26–28
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Nie
uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa,
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. Może także skutkować unieważnieniem
gwarancji. W razie wystąpienia uszkodzenia radzimy
zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego
ZELMER.
●● Nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki lub jakiejkolwiek innej części opiekacza kanapek w wodzie lub
innym płynie, aby nie ulec porażeniu prądem.
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
●● Kiedy opiekacz kanapek nie jest używany lub przed
rozpoczęciem jego czyszczenia, wyciągnij wtyczkę
przewodu przyłączeniowego z gniazdka i poczekaj, aż
urządzenie wystygnie.
●● Nie przykrywaj i nie wkładaj do opiekacza opakowań
z folii metalowych lub innych materiałów, grozi to porażeniem prądem lub powstaniem pożaru.
●● Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych
powierzchni może być wysoka.
2
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Opiekacz kanapek podłączaj jedynie do sieci gniazda
prądu przemiennego 230 V wyposażonego w kołek
ochronny.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
●● Nie przeciągaj przewodu zasilającego przez ostre krawędzie oraz nie narażaj go na zgniecenie.
●● Nie przesuwaj opiekacza ciągnąc za przewód zasilający.
●● Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający dotykał gorących części opiekacza.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Do wyjmowania produktów używaj najlepiej drewnianych, nieostrych przyborów kuchennych.
●● Nie umieszczaj opiekacza kanapek na rozgrzanych
palnikach gazowych lub elektrycznych, w rozgrzanym
piekarniku lub w pobliżu tych urządzeń.
●● Nie umieszczaj opiekacza w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firanki, obrusy i inne, może to spowodować pożar.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Opiekacz
jest urządzeniem klasy I, wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę
ze stykiem ochronnym.
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego, wewnątrz pomieszczeń.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Urządzenie zbudowane jest w I klasie izolacji, wymaga uziemienia.
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Opiekacz spełnia wymagania odpowiednich norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
GW26-008_v02
1 2
3
6
7
5
4
Charakterystyka urządzenia
Opiekacz kanapek umożliwia szybkie przygotowywanie
ciepłych kanapek z nadzieniem. W opiekaczu można zapiekać jedną lub dwie kanapki z pieczywa tostowego. Płyty
grzejne opiekacza podzielone są na cztery trójkątne obszary
i pokryte są specjalną warstwą, która zabezpiecza zapiekane kanapki przed przywarciem do powierzchni grzejnej.
Połączenie elementów metalowych z częściami z tworzyw
sztucznych stanowi o ciekawym wyglądzie zewnętrznym
opiekacza. Na opiekaczu znajdują się dwie lampki kontrolne,
które sygnalizują:
–– pomarańczowa – podłączenie urządzenia do sieci,
–– zielona – gotowość urządzenia do zapiekania.
Budowa opiekacza kanapek
1
2
3
4
5
6
7
Lampka koloru zielonego
Lampka koloru pomarańczowego
Korpus górny
Korpus dolny
Zaczep
Płyta grzejna dolna
Płyta grzejna górna
Obsługa i działanie opiekacza kanapek
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM OPIEKACZA:
●● Wyjmij go z opakowania.
●● Sprawdź czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada
napięciu w sieci.
●● Wyczyść urządzenie, przecierając jego zewnętrzne
i wewnętrzne powierzchnie lekko wilgotną ściereczką lub
papierowym ręcznikiem.
Przy włączeniu i używaniu opiekacza po raz
pierwszy, w miarę nagrzewania się elementów
grzej­nych może występować lekki zapach „spalenizny”. Nie stanowi to żadnego zagrożenia ani
GW26-008_v02
nie świadczy o niesprawności wyrobu. Zapach
powinien ustąpić po kilkukrotnym użyciu.
●● Włącz go na około 15 minut, celem usunięcia wszelkich
pozostałości pochodzących z procesu produkcyjnego.
Następnie wyłącz opiekacz i pozostaw do całkowitego
ostygnięcia.
W TRAKCIE DALSZEGO UŻYTKOWANIA OPIEKACZA:
●● Postaw go na suchej, płaskiej powierzchni blisko
gniazdka sieciowego.
●● Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieciowego (zaświecą się wówczas obie lampki kontrolne – pomarańczowa i zielona).
●● Odczekaj do chwili zgaśnięcia lampki koloru zielonego
(trwa to około 3–4 minut), co oznacza, że płyty grzejne
osiągnęły temperaturę pozwalającą na zapiekanie.
●● Od tego momentu zielona lampka kontrolna będzie
zaświecać się i gasnąć – oznacza to, iż opiekacz utrzymuje właściwą temperaturę opiekania.
PRZYGOTOWANIE KANAPEK:
●● Otwórz opiekacz.
●● Połóż kromkę pieczywa tostowego, o grubości około
1 cm stroną posmarowaną masłem lub innym tłuszczem,
na płycie grzejnej dolnej opiekacza.
●● Nałóż na położoną kromkę dodatki.
●● Przykryj dodatki drugą kromką chleba stroną posmarowaną do góry, ostrożnie zamknij opiekacz. W przypadku
trudności z zamknięciem opiekacza, usuń nadmiar
dodatków. Opiekacz nie może zamykać się z trudnością, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
●● Po upływie kilku minut (czas zapiekania zależy od przepisu wg którego przygotowywane są kanapki i od upodobań użytkownika) otwórz opiekacz i ostrożnie wyjmij
zapiekaną kanapkę.
Przy spożywaniu kanapek bezpośrednio po
zakończeniu opiekania należy uważać, aby
nie poparzyć się, gdyż kanapki, nadzienie, czy
dodatki mogą być gorące.
3
Czyszczenie i konserwacja opiekacza
●● Opiekacz
kanapek nie wymaga szczególnej konserwacji.
●● Opiekacz utrzymuj i przechowuj w czystości, gdyż ma on
kontakt z żywnością.
●● Przed rozpoczęciem czyszczenia opiekacza wyjmij
wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka i poczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
●● Najpierw przetrzyj opiekacz miękką i lekko wilgotną
szmatką, a następnie wytrzyj go do sucha miękką, czystą ściereczką.
●● Nie stosuj środków czyszczących, które mogą porysować lub uszkodzić powierzchnie zewnętrzne i warstwę
ochronną płyt grzejnych.
●● Po każdorazowym użyciu opiekacza usuń z płyt grzejnych nagromadzone okruszki i resztki, a przy pomocy
papierowego ręcznika przetrzyj powierzchnię z wkładek
opiekacza aby wchłonął i zebrał nagromadzony podczas
pieczenia tłuszcz.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne,
ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki
z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
4
GW26-008_v02
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i
během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Nebezpečí/Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví
●● Přístroj nepoužívejte pokud napájecí kabel nebo kryt je
zjevně poškozen.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy
se obraťte na specializovaný servis.
●● Neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo jakoukoliv
jinou část opékače do vody nebo jiných kapalin, aby
nedošlo k poranění proudem.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo
osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Není-li přístroj používán nebo před jeho čištěním,
vytáhněte zástrčku napájecí kabelu ze zásuvky
a vyčkejte dokud přístroj nevychladne.
●● Nepřikrývejte a nevkládejte přístroj do balení z kovových fólií nebo jiných materiálů z důvodu rizika zasažení elektrických proudem nebo vzniku požáru.
●● Během používání přístroje může být teplota povrchů
vysoká.
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●● Sendvičovač připojujte pouze do zásuvky sítě střídavého proudu 230 V vybavené ochranným kolíkem.
●● Nevytahujte elektrickou vidlici ze zásuvky tahem za
●● Nepřesouvejte sendvičovač tahem za napájecí kabel.
●● Dbejte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých částí
sendvičovače.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● K vytahování produktů používejte nejlépe dřevěné,
tupé kuchyňské nástroje.
●● Neumísťujte přístroj na zahřátých plynových nebo
elektrických hořácích, v zahřáté troubě nebo v blízkosti
těchto zařízení.
●● Neumísťujte přístroj v blízkosti snadno hořlavých
materiálů, jako jsou záclony, ubrusy a jiné – může dojít
ke vzniku požáru.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Sendvičovač je zařízením třídy I. vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
●● Přístroj je určen výhradně pro domácí použití v interiérech.
Ujistěte se, že výše uvedené pokyny byly pochopeny.
Technické údaje
Přístroj je konstruován v I. stupni ochrany (krytí) a nevyžaduje uzemnění.
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Přístroj splňuje požadavky norem.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Charakteristika přístroje
Přístroj umožňuje rychlou přípravu teplých, plněných sendvičů. V sendvičovači lze zapékat jeden nebo dva sendviče
z toustového pečiva. Ohřívané plochy přístroje jsou rozděleny na čtyři trojúhelníkové plochy a pokryté teflonovou vrstvou chránicí sendviče před přichycením k ohřívanému povrchu. Kombinace kovových prvků a plastových dílů vytváří
zajímavý vzhled přístroje. Na přístroji se nacházejí dvě kontrolky, které signalizují:
–– oranžová – připojování přístroje k síti,
–– zelená – přístroj je připraven k opékání.
napájecí kabel.
●● Nepřetahujte napájecí kabel přes ostré hrany a chraňte
jej proti zamáčknutí.
GW26-008_v02
5
1 2
3
6
7
5
4
Popis opékače topinek
1
2
3
4
5
6
7
Zelená kontrolka
Oranžová kontrolka
Horní těleso
Spodní těleso
Spona
Spodní pečící plotna
Horní pečící plotna
Obsluha a provoz opékače topinek
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM OPÉKAČE:
●● Vyjměte přístroj z obalu.
●● Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí
s napětím v síti.
●● Přístroj vyčistěte. Otřete venkovní a vnitřní plochy lehce
navlhčenou utěrkou nebo papírovým ručníkem.
Při prvním zapnutí a použití opékače se při
zahřívání ploten může objevit lehký zápach
„spáleniny“. Nejde o žádné ohrožení ani o vadu
výrobku. Zápach by měl zmizet po několikerém
použití.
●● Zapněte přístroj asi na 15 minut za účelem odstranění
všech zbytků pocházejících z výrobního procesu. Pak
opékač vypněte a nechte jej úplně vychladnout.
DALŠÍ PROVOZ OPÉKAČE:
●● Postavte přístroj na suchou a rovnou podložku v blízkosti
síťové zásuvky.
●● Zapněte vidlici napájecí šňůry do síťové zásuvky (rozsvítí se obě kontrolky – oranžová a zelená).
●● Počkejte, dokud nezhasne zelená kontrolka (po uplynutí
cca 3-4 minut), což znamená, že se pečící plotny zahřály
na teplotu vhodnou pro opékání.
●● Od této chvíle se bude zelená kontrolka rozsvěcet a zhasínat – znamená to, že opékač udržuje optimální teplotu
opékání.
6
PŘÍPRAVA TOPINEK:
●● Otevřete opékač.
●● Položte plátek toustového chleba silný asi 1 cm stranou
potřenou máslem nebo jiným tukem na spodní pečící
plotnu opékače.
●● Na plátek chleba položte náplň.
●● Náplň zakryjte druhým plátkem chleba stranou potřenou máslem nahoru a opatrně zavřete opékač. Pokud
vznikne problém s uzavřením opékače, odstraňte část
náplně. Při zavírání opékače nesmí docházet k problémům, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
●● Po uplynutí několika minut (doba opékání závisí na
předpisu, podle kterého jsou tousty připravovány a podle
vkusu uživatele) otevřete opékač a opatrně vyjměte opékaný toust.
Pokud budete jíst tousty ihned po upečení,
dávejte pozor, abyste se nepopálili, protože
opékaný chléb, náplň a obloha mohou být ještě
horké.
Čištění a údržba opékače
●● Opékač topinek nevyžaduje zvláštní údržbu.
●● Skladujte a udržujte opékač v čistotě, protože je ve styku
s potravinami.
●● Před zahájením čištění opékače vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky a počkejte, až přístroj
úplně vychladne.
●● Opékač nejdřív otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem a pak jej vytřete do sucha měkkou, čistou utěrkou.
●● Nepoužívejte čistící prostředky, které mohou poškrábat
nebo poškodit vnější povrchy a ochrannou vrstvu pečících ploten.
●● Po každém použití opékače odstraňte z pečících ploten
nahromaděné drobty a zbytky jídla. Papírovým ručníkem
otřete plochy ploten opékače tak, aby se setřel a vsákl
tuk, nahromaděný během pečení.
GW26-008_v02
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od
elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude
nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke
kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
GW26-008_v02
7
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Nepoužívajte zariadenie, ak sú napájací kábel alebo
teleso viditeľným spôsobom poškodené.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
sa obráťte na špecializovaný servis.
●● Pre zamedzenie riziku úrazu elektrickým prúdom,
napájací kábel, zástrčku alebo akúkoľvek inú časť sendvičovača neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost‘ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial‘ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost‘ neposkytne dohl‘ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Ak sendvičovač nebudete používať alebo pred jeho
čistením, vytiahnite zástrčku napájacieho vodiča zo
zásuvky a počkajte, až kým zariadenie nevychladne.
●● Sendvičovač neprikrývajte a nevkladajte do obalov
z alobalu alebo iných materiálov: nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
●● Počas prevádzky zariadenia teplota povrchov môže
byť vysoká.
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Sendvičovač
pripájajte iba k zásuvke striedavého
prúdu 230 V s ochranným kolíkom.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
8
●● Neťahajte napájací kábel cez ostré hrany ani ho nevystavujte riziku zmliaždenia.
●● Sendvičovač sa nesmie posúvať ťahaním za napájací
kábel.
●● Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí sendvičovača.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Na vyberanie jedál používajte drevený kuchynský príbor bez ostrých hrán.
●● Neumiestňujte sendvičovač na rozohriate plynové
horáky, elektrické platničky, v rozohriatej rúre alebo
v blízkosti týchto zariadení.
●● Neumiestňujte sendvičovač v blízkosti horľavých
materiálov, ako napr. záclony, obrusy a pod. – môže
to zapríčiniť požiar.
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia
●● Sendvičovač
je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným vodičom a zástrčkou
s ochranným kontaktom.
●● Zariadenie je určené na použitie iba v domácnostiach,
v interiéroch.
Ubezpečte sa, že vyššie uvedené pokyny boli pochopené.
Technické údaje
Zariadenie je konštruované v I. triede izolácie, vyžaduje
uzemnenie.
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Sendvičovač vyhovuje požiadavkám noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Charakteristika zariadenia
Sendvičovač umožňuje rýchle pripravenie teplých obložených chlebíčkov. V sendvičovači je možné opekať jeden
alebo dva sendviče z hriankového chleba. Ohrievacie platničky sendvičovača sú rozdelené do štyroch trojuholníkov
a majú teflónový povrch, ktorý zamedzuje prilepovaniu sa
sendviča k ohrievacím platničkám. Spojenie kovových prvkov a plastov tvorí zaujímavý dizajn sendvičovača. Na sendvičovači sa nachádzajú dve signalizačné kontrolky:
–– pomarančová – zapnutie zariadenia do elektrickej siete,
–– zelená – pohotovostný stav sendvičovača.
GW26-008_v02
1 2
3
6
7
5
4
Opis sendvičovača
1
2
3
4
5
6
7
Zelená kontrolka
Pomarančová kontrolka
Horné teleso
Dolné teleso
Úchyt
Dolná ohrievacia platnička
Horná ohrievacia platnička
Obsluha a práca sendvičovača
PRED PRVÝM POUŽITÍM SENDVIČOVAČA:
●● Vyberte sendvičovač z obalu.
●● Preverte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá
napätiu v sieti.
●● Vyčistite zariadenie. Ľahko pretrite vnútorný a vonkajší
povrch zariadenia mokrou handričkou alebo papierovým
uterákom.
Pri prvom zapnutí a používaní opekača sa pri
nahrievaní ohrievacích prvkov môže uvoľňovať ľahká vôňa „spáleniny”. Nepredstavuje to
žiadnu hrozbu ani nie je dôkazom poruchovosti
výrobku. Vôňa by mala ustúpiť po niekoľkých
použitiach zariadenia.
●● Od tejto chvíle sa zelená kontrolka bude zapínať a vypí-
nať, čo znamená, že sendvičovač udržiava požadovanú
teplotu opekania.
PRÍPRAVA SENDVIČOV:
●● Otvorte sendvičovač.
●● Položte krajec chleba hrúbky asi 1 cm stranou, ktorá je
potretá maslom alebo iným tukom na dolnej vyhrievacej
doske sendvičovač.
●● Naložte prílohy na položený krajec chleba.
●● Prikryte prílohy druhým krajcom chleba natretou stranou
smerom hore. Opatrne zatvorte sendvičovač. V prípade problémov s zatvorením sendvičovača, odstráňte
prebytočné prílohy. Sendvičovač sa nesmie zatvárať
s problémami, pretože by to mohlo zapríčiniť jeho
poškodenie.
●● Po niekoľkých minútach (čas opekania závisí od predpisu, podľa ktorého sú pripravované sendviče a od chuti
užívateľa) otvorte sendvičovač a opatrne vyberte sendvič.
Pri jedení sendvičov priamo po skončení opekania dávajte pozor, aby ste sa nepoparili, pretože sendviče, náplň alebo prílohy môžu byť
horúce.
Čistenie a údržba sendvičovača
●● Sendvičovač si nevyžaduje osobitnú údržbu.
●● Zapnite zariadenie na asi 15 minút. Odstránite tak nahro- ●● Sendvičovač udržujte čistý, pretože má kontakt s potramadený prach od momentu výrobného procesu. Následne
sendvičovač vypnite a nechajte ho úplne vychladnúť.
POČAS ĎALŠIEHO POUŽÍVANIA SENVIČOVAČA:
●● Postavte ho na suchom rovnom povrchu blízko elektrickej zásuvky.
●● Vložte elektrickú zástrčku do elektrickej zásuvky (vtedy
sa zasvietia obe kontrolky – pomarančová a zelená).
●● Počkajte, kým zhasne zelená kontrolka (trvá to asi 3-4
minúty). Znamená to, že ohrievacie dosky dosiahli teplotu, ktorá umožňuje sendvičovať.
GW26-008_v02
vinami.
●● Pred začiatkom čistenia sendvičovača vyberte elektrickú
zástrčku z elektrickej zásuvky a počkajte, kým zariadenie
úplne vychladne.
●● Najskôr pretrite sendvičovač mäkkou mierne mokrou
handričkou. Následne zariadenie do sucha vyutierajte
mäkkou čistou handričkou. ●● Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu dorysovať
alebo poškodiť vonkajší povrch a ochrannú vrstvu ohrievacích platničiek.
9
●● Po každom použití sendvičovača odstráňte z ohrievacích
dosiek nahromadené odrobinky a papierovým uterákom pretrite povrch z vložiek sendvičovača. Papierový uterák
zotrie nahromadený tuk počas pečenia. Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
10
GW26-008_v02
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A szendvicssütő biztonságos használatára
vonatkozó utasítások
Veszély! / Figyelmeztetés!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A hálózati kábelt ne húzza az éles bútorsarkokon és ne
engedje meg, hogy össze legyen tekeredve. szendvicssütő helyét ne változtassa úgy, hogy
a készüléket a hálózati kábelénél fogva húzza.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó kábel ne
érjen a készülék forró részeihez.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Az ételek kivételéhez legjobb, ha fából készült, tompa
konyhai eszközöket használ.
●● A szendvicssütőt sohasem tegye gázégőre, elektromos
tűzhely lapjára, meleg sütőbe vagy ezeknek a berendezéseknek a közelébe.
●● Ne tegye a szendvicssütőt gyúlékony anyagok, mint
függöny, asztalterítő vagy olyan más anyagok közelébe, amelyek meggyulladhatnak.
●● A
●● Ne
használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele vagy a külső burkolata szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Az áramütés veszélyének az elkerülése céljából
a hálózati kábelt, a csatlakozó dugót vagy a szendvicssütő bármelyik más részét ne merítse vízbe vagy más
folyadékba. ●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● Ha a szendvicssütőt nem használja vagy a tisztítása
előtt, húzza ki a csatlakozó dugóját a konnektorból és
várja meg, míg a készülék kihűl.
●● Ne tegyen a szendvicssütőre vagy a belsejébe alufóliát
vagy más csomagolóanyagot, mivel az áramütést vagy
tüzet okozhat.
●● A készülék működése közben az egyes hozzáférhető
részei nagyon felmelegedhetnek.
Figyelem!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A szendvicssütőt kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú, földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
GW26-008_v02
Útmutatás
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A
szendvicssütő az I. biztonsági osztályba tartozó
készülék, amely földelt kábellel és földelt hálózati
dugóval van felszerelve.
●● A készülék kizárólag háztartásbeli, helyiségekben történő használatra készült.
Ellenőrízze, a fenti utasításokat betartását.
Műszaki adatok
A készülék az I. szigetelési osztályba tartozik, földelést igényel.
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A szendvicssütő az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A készülék jellemzői
A szendvicssütő lehetővé teszi a melegszendvicsek
gyors elkészítését. A szendvicssütőben egy vagy két
toastkenyérből készült szendvicset lehet sütni. A szendvicssütő sütőlapjai négy darab háromszögalakú részre vannak
felosztva és különleges tapadásmentes bevonattal rendelkeznek. A fémből készült elemeknek a műanyag részekkel
való összekapcsolása a szendvicssütőnek érdekes külsőt
biztosít. A szendvicssütőn két működésjelző lámpa található,
amelyek az alábbiakat jelzik:
–– narancssárga – a készülék hálózatba kapcsolása,
–– zöld – a készülék sütésre kész.
11
1 2
3
6
7
5
4
A szendvicssütő felépítése
1
2
3
4
5
6
7
Zöld lámpa
Narancssárga lámpa
A készülék felső része
A készülék alsó része
Zárkapocs
Alsó fűtőlap
Felső fűtőlap
A szendvicssütő működése és használata
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:
●● Vegye ki a csomagolásból
●● Ellenőrizze, hogy a készüléken feltűntetett, valamint
a hálózati feszültség megegyezik-e.
●● Törölje át nedves ruhával vagy papír törlőkendővel, mind
a külső, mind a belső felületeket.
A sütő első bekapcsolása és használata során,
miután a készülék sütőelemei átforrósodnak
enyhe „égett” szagot érezhet. Ez nem jelent
veszélyt és nem a készülék meghibásodása
okozza. Ez a szag néhány használat után
elmúlik.
●● Ezután a zöld lámpa időről-időre ki- és bekapcsol, ez azt
jelenti, hogy a sütő tartja a sütési hőmérsékletet.
SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSE:
●● Nyissa ki a sütőt.
●● Tegyen egy szelet, 1cm vastag toast kenyeret, megvajazott, vagy megzsírozott felével lefelé, az alsó sütőlapra.
●● Tegye rá a töltelékeket.
●● Végül a töltelékekre tegye rá a másik szelet toastot,
megvajazott felével felfelé és óvatosan csukja be a sütőt.
Ha nehezen záródik, vegyen ki a töltelékekből. A sütő
nem záródhat nehezen, mert az a készülék sérüléséhez vezethet.
●● Néhány perc elteltével (a sütés ideje a felhasznált töltelékektől és a felhasználó ízlésétől függően) nyissa ki
a sütőt és óvatosan vegye ki a szendvicset.
A sütés után közvetlenül fogyasztott szendvicsek és a töltelékük forró, vigyázzon, hogy ne
égesse meg magát.
A szendvicssütő tisztítása és karbantartása
●● A szendvicssütő nem igényel különös karbantartást.
●● A sütőt tartsa tisztán, mert az élelmiszerrel érintkezik
kapcsolatba.
●● A sütőt, tisztítása előtt húzza ki a konnektorból és várja
míg teljesen kihűl.
●● Kapcsolja be kb. 15 percre, hogy eltűntessen minden, a ter- ●● meg
Előbb törölje át egy nedves, puha ruhával, majd törölje
mék készítése során, keletkezett szennyeződést. Ezután
kapcsolja ki és hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
KÖVETKEZŐ HASZNÁLATOK SORÁN:
●● Tegye száraz, sima felületre közel a hálózati konnektorhoz.
●● Csatlakoztassa a készülék csatlakozóját a hálózati
konnektorba (felgyullad mind a két visszajelző lámpa –
narancssárga és zöld).
●● Várja meg, míg a zöld lámpa kialszik (ez kb. 3-4 perc),
ez azt jelzi, hogy a sütőlapok elérték a sütéshez szükséges hőmérsékletet.
12
szárazra egy tiszta, puha ruhával.
használjon olyan tisztítószereket, amelyek megkarcolhatják, vagy megsérthetik annak külsejét, vagy
a belső sütőfelületet.
●● Minden használat után tisztítsa meg a sütőfelületet az
esetleges morzsáktól és szennyeződésektől, majd egy
papír törlőkendő segítségével törölje át, hogy felszívja
a sütés során kifolyt zsírt.
●● Ne
GW26-008_v02
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás
után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW26-008_v02
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Pericol! / Avertizare!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Nu folosiţi aparatul dacă observaţi deteriorări ale cablului de alimentare sau ale carcasei sale.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului trebuie efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real pericol pentru utilizator. In cazul în care apar defecţiuni, adresaţi-vă unui
punct specializat de servis.
●● Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu introduceţi
în apă sau în orice alt lichid cablul de alimentare, ştecărul sau orice altă parte a prăjitorului pentru sandvişuri.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
●● Când prăjitorul pentru sandvişuri nu este utilizat sau
înainte de a începe curăţarea sa, scoateţi ştecărul
cablului de alimentare din priza electrică şi aşteptaţi
până se răceşte.
●● Nu acoperiţi şi nu aşezaţi în prăjitorul pentru sandvişuri ambalaje din folii metalice sau alte materiale;
există pericolul de electrocutare sau de provocare de
incendii.
●● În timpul funcţionării aparatului, temperatura suprafeţelor exterioare poate fi ridicată.
14
Atenţie!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Conectaţi prăjitorul pentru sandvişuri numai la priza
unei reţele electrice de curent alternativ 230 V, prevăzută cu contact de protecţie.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Nu treceţi cablul de alimentare peste suprafeţe tăioase
şi aveţi grijă să nu se răsucească.
●● Nu deplasaţi prăjitorul pentru sandvişuri trăgând de
cablul de alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atingă părţile care se
înfierbântă ale prăjitorului de pâine.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Pentru luarea produselor din prăjitor, folosiţi cel mai
bine ustensile de bucătărie de lemn, neascuţite.
●● Nu aşezaţi prăjitorul pentru sandvişuri pe ochiurile
înfierbântate ale aparatelor cu gaz sau electrice, în
cuptorul fierbinte sau în apropierea acestora.
●● Nu aşezaţi prăjitorul în apropierea materialelor uşor
inflamabile, precum perdelele, feţele de masă şi altele.
Acest lucru ar putea provoca incendii.
Indicaţie
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire
la utilizare
●● Prăjitorul pentru pîine este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu de alimentare cu înveliş de protecţie şi
ştecăr cu contact de protecţie.
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice, în interiorul încăperilor.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine indicaţiile prezentate
mai devreme.
Date tehnice
Aparatul este construit în clasa I de izolare, necesită împământare.
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Prăjitorul pentru sandvişuri îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta de specificaţii
tehnice.
GW26-008_v02
1 2
3
6
7
5
4
Caracteristicile aparatului
Prăjitorul pentru sandvişuri permite prepararea rapidă a unor
sandvişuri calde, cu un conţinut divers. În prăjitor pot fi prăjite unul sau două sandvişuri sau două sandvişuri cu toasturi.
Plăcile care se înfierbântă sunt compartimentate în trei spaţii
triunghiulare şi acoperite cu un strat special, care împiedică
sandvişurile prăjite să se lipească de suprafaţa care se
înfierbântă. Combinarea elementelor metalice cu cele din
materiale plastic contribuie la aspectul plăcut, interesant
al prăjitorului pentru sandvişuri. Pe prăjitor sunt amplasate
două beculeţe de control care indică:
–– portocaliu – aparatul este conectat la reţea,
–– verde – aparatul este pregătit pentru prăjire.
Construcţie Sandwich-maker
1
2
3
4
5
6
7
Lampă culoare verde
Lampă culoare portocalie
Carcasă superioară
Carcasă inferioară
Clapă
Plită superioară
Plită inferioară
Utilizarea şi funcţionarea Sandwich-makerului
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A SANDWICHMAKERULUI:
●● Scoateţi-l din ambalaj.
●● Verificaţi dacă tensiunea indicată pe sandwich-maker
corespunde tensiunii din reţea.
●● Curăţaţi aparatul, ştergeţi suprafeţele externe şi cele
interne ale acestuia cu o pânză umedă sau cu un prosop
de hârtie.
La prima utilizare a sandwich-makerului,pe
măsură ce plitele se încălzesc este posibil să
GW26-008_v02
apară un miros uşor de „ars”. Acest lucru nu
este niciun pericol şi nu înseamnă că aparatul
este defect. Mirosul ar trebui să dispară după
ce aparatul va fi folosit de câteva ori.
●● Porniţi-l pentru aproximativ 15 minute, pentru a îndepărta
substanţele rămase din procesul de producţie. Apoi opriţi
aparatul şi lăsaţi-l să se răcească.
ÎN TIMPUL UTILIZĂRII ULTERIOARE A SANDWICHMAKERULUI:
●● Aşezaţi-l pe o suprafaţă uscată, plată, aproape de priza
de reţea.
●● Introduceţi mufa cablului de alimentare în priza de reţea
(se vor aprinde atunci ambele lămpi de control – portocalie şi verde).
●● Aşteptaţi până ce lampa verde se stinge (durează aproximativ 3–4 minute), ceea ce înseamnă că plitele au
atins temperatura care permite prăjirea.
●● Începând cu acest moment lampa verde de control se
va aprinde şi se va stinge – ceea ce înseamnă că sandwich-makerul menţine temperatura corespunzătoare
pentru prăjire.
PREGĂTIRE SANDWICHURI:
●● Deschideţi sandwich-makerul.
●● Aşezaţi o felie de pâine pentru toaster, cu grosimea de
aproximativ 1 cm cu partea unsă cu unt, sau altă grăsime pe plita inferioară a sandwich-makerului.
●● Aşezaţi alte produse pe acea felie.
●● Acoperiţi produsele cu o altă felie unsă de pâine, iar apoi
închideţi cu atenţie sandwich-makerul. În cazul în care
aveţi dificultăţi la închiderea sandwich-makerului, scoateţi surplusul de produse. Sandwich makerul nu trebuie să se închidă greu deoarece acest lucru poate
să-l deterioreze.
●● După câteva minute (durata de prăjire durează în funcţie
de reţeta conform căreia este pregătit sandwichul şi de
preferinţele utilizatorului) deschideţi sandwich-makerul şi
scoateţi cu grijă sandwichul prăjit.
15
Consumaţi cu grijă sandwichurile care de-abia
au fost prăjite,ca să nu vă frigeţi, deoarece
sadwichurile,umplutura, sau celelalte produse
pot fi fierbinţi. Curăţarea şi întreţinerea sandwich-makerului
●● Sandwich-makerul nu necesită îngrijire specială.
●● Menţineţi şi păstraţi sandwich-makerul curat deoarece
are contact cu alimentele.
●● Înainte să începeţi curăţarea sandwich-makerului scoa-
teţi mufa cablului de alimentare din priză şi aşteptaţi
până ce aparatul se răceşte complet.
●● Ştergeţi aparatul cu o pânză moale şi umedă, iar apoi
ştergeţi-l până ce este uscat cu o pânză moale şi curată.
●● Nu folosiţi detergenţi care pot zgâria sau deteriora suprafeţele externe şi stratul de protecţie al plitelor.
●● După fiecare utilizare îndepărtaţi de pe plită firimiturile
şi resturile adunate şi ştergeţi suprafaţa cu un prosop
de hârtie pentru a strânge grăsimea adunată în timpul
prăjirii.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
16
GW26-008_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Опасность! / Предупреждение!
Несоблюдение грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоеди-
нительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не погружайте питающий провод, вилку и сам прибор в воду или другие жидкости, т.к. это может привести к поражению электрическим током.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им
не пользуетесь, или перед очисткой. Дайте тостеру
полностью остыть.
●● Не накрывайте тостер и не кладите в него фольгу,
посуду и другие предметы, так как они могут стать
причиной пожара или поражения электрическим
током.
●● Некоторые части прибора нагреваются во время
работы.
GW26-008_v02
Внимание!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●● Подключайте сэндвич-тостер только к сети переменного тока 230 V с заземлением.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы питающий провод не сопри-
касался с какими-либо острыми краями и не допускайте до перегибов провода.
●● Перемещая прибор, не тяните за питающий провод.
●● Убедитесь, что питающий электропровод не соприкасается с какой-либо горячей поверхностью.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Чтобы не повредить покрытия нагревательных
пластин, пользуйтесь неострыми кухонными принадлежностями - лучше всего, деревянными.
●● Не ставьте тостер рядом с обогревательными
приборами, открытым огнем или вблизи кухонной
плиты, а также в таких местах, где прибор может
соприкасаться с горячей духовкой или микроволновой печью.
●● Не пользуйтесь тостером рядом с легковоспламеняющимися предметами (например, шторами, обоями, одеждой, полотенцами и т.п.) и не оставляйте
его без присмотра.
Указания
Информация о продукте и указания по эксплуатации
●● Сэндвич-тостер имеет I класс изоляциии. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
●● Сэндвич-тостер предназначен исключительно для
домашнего пользования, внутри помещений.
Убедитесь, что Вам понятны все привед енные
выше указания.
Техническая характеристика
Прибор имеет I класс изоляции, требует заземления.
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Сэндвич-тостер ZELMER отвечает требованиям действующих норм:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
17
1 2
3
6
7
5
4
Описание прибора
Сэндвич-тостер предназначен для быстрого приготовления горячих сэндвичей (бутербродов) с начинкой. Можно
приготовить один или сразу два сэндвича. Нагревательные пластины тостера для 4-х треугольных бутербродов покрыты антипригарным тефлоновым покрытием.
Сочетание металлических и пластиковых элементов
придает прибору интересный внешний вид. На корпусе
сэндвич-тостера имеются два светоиндикатора, которые
сигнализируют:
–– оранжевый – подсоединение устройства к сети,
–– зелёный – готовность устройства к работе.
Устройство сэндвич-тостера
1
2
3
4
5
6
7
Светоиндикатор зелёного цвета
Светоиндикатор оранжевого цвета
Верхний корпус
Нижний корпус
Зажим-блокировка
Нижняя нагревательная пластина
Верхняя нагревательная пластина
Обслуживание и принцип действия
сэндвич-тостера
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЭНДВИЧТОСТЕРА:
●● Выньте его из упаковки.
●● Убедитесь, что напряжение питания, указанное на
устройстве, соответствует напряжению электросети.
●● Очистите устройство, протирая его внешние и внутренние поверхности слегка увлажнённой тряпочкой
или бумажным полотенцем.
При первом включении, а также при использовании сэндвич-тостера в первый раз
18
по мере нагревания нагревательных элементов может возникнуть лёгкий запах
«горелого». Это ни в коем случае не опасно
и не свидетельствует о неисправности
изделия. Запах должен исчезнуть после
нескольких использований.
●● Включите устройство на около 15 минут для того,
чтобы устранить всевозможные остатки от производственного процесса. Затем выключите сэндвичтостер и дайте ему полностью остыть.
В ХОДЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭНДВИЧТОСТЕРА:
●● Поставьте его вблизи розетки электросети на сухой,
ровной поверхности.
●● Вставьте штепсельную вилку присоединительного
сетевого кабеля питания в розетку электросети
(одновременно загорятся оба светоиндикатора –
оранжевый и зелёный).
●● Подождите до момента, когда погаснет светоиндикатор зелёного цвета (длительность ожидания около
3–4 минут), это указывает на то, что нагревательные
пластины разогрелись до температуры, позволяющей запекать продукты в сэндвич-тостере.
●● С этого момента зелёный светоиндикатор будет загораться и гаснуть – это указывает на то, что сэндвичтостер поддерживает надлежащую температуру
запекания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧЕЙ И ТОСТОВ:
●● Откройте сэндвич-тостер.
●● Положите на нижнюю нагревательную пластину
сэндвич-тостера ломтик тостового хлеба толщиной
около 1 см стороной, которая намазана маслом или
другим жиром.
●● Наложите на этот ломтик хлеба начинку.
●● Накройте начинку вторым ломтиком хлеба намазанной
стороной вверх, осторожно закройте сэндвич-тостер.
В случае, если возникнут трудности с закрытием
сэндвич-тостера, удалите часть начинки. СэндвичGW26-008_v02
тостер не может закрываться с трудом, поскольку
это может привести к его повреждению.
●● По истечении нескольких минут (время запекания
зависит от рецепта, согласно которому готовятся
сэндвичи и от вкуса пользователя) откройте сэндвичтостер и осторожно выньте запеченный сэндвич.
В случае употребления сэндвичей непосредственно после окончания запекания
следует
соблюдать
осторожность,
чтобы не обжечься, поскольку сэндвичи,
начинка и другие ингредиенты могут
быть горячими.
Чистка и консервация сэндвич-тостера
●● Сэндвич-тостер не требует особой консервации.
●● Сэндвич-тостер необходимо содержать и хранить
в чистоте, поскольку он контактирует с продовольственными продуктами.
●● Перед началом чистки сэндвич-тостера выньте штепсельную вилку присоединительного сетевого кабеля
из розетки электросети и подождите, пока устройство
полностью остынет.
●● Протрите корпус сэндвич-тостера сначала мягкой
и слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите его
насухо мягкой чистой тряпочкой.
●● Не рекомендуется использовать чистящие средства,
которые могут поцарапать или повредить внешнюю
поверхность корпуса, а также защитное покрытие
нагревательных пластин.
●● Каждый раз после использования сэндвич-тостера
следует удалить с нагревательных пластин скопившиеся крошки и остатки, а при помощи бумажного
полотенца нужно протереть поверхность вкладок
сэндвич-тостера, чтобы впитать и собрать жир,
оставшийся после запекания.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW26-008_v02
19
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Опасност! / Предупреждение!
Неспазването води до наранявания
●● Не
включвайте уреда, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Не потапяйте захранващия кабел, щепсела или
която и да било друга част на уреда за сандвичи
във вода или друга течност, за да не се стигне до
токов удар.
●● Този уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както
и от лица без опит и познаване на уреда, освен
ако това не става под наблюдение или съгласно с
инструкцията за използване на уреда, предадена
от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Когато уредът за сандвичи не се използва или
преди да започнете да го почиствате, извадете
щепсела на захранващия кабел от контакта и изчакайте уредът да изстине.
●● Не покривайте и не слагайте в уреда за сандвичи
опаковки от метално фолио или други материали,
това може да доведе до токов удар или пожар.
●● По време на работата на уреда температурата
на неговите външни повърхности може да бъде
висока.
20
Внимание!
Неспазването води до материални щети
●● Включвайте
уреда за сандвичи само към мрежа
с променлив ток 230 V, към контакт със заземяване.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не прекарвайте захранващия кабел над остри
ръбове и не го притискайте.
●● Не премествайте уреда за сандвичи с дърпане за
захранващия му кабел.
●● Внимавайте захранващият кабел да не се допира
до горещите части на уреда за сандвичи.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● За изваждане на продуктите се препоръчва използването на дървени, не остри кухненски прибори.
●● Не слагайте уреда за сандвичи върху нагрени
газови или електрически котлони, в нагряна фурна
или близо до тези уреди.
●● Не слагайте уреда да сандвичи близо до лесно
запалими материали като например пердета,
покривки и други, това може да предизвика пожар.
Указание
IИнформация за продукта и указания касаещи неговото използване
●● Уредът за сандвичи е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен
контакт.
●● Уредът е предназначен само за домашно използване, в затворени помещения.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените
упътвания.
Технически данни
Уредът е конструиран с І клас изолация, изисква заземяване.
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Уредът за сандвичи отговаря на изискванията на съответните стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
GW26-008_v02
1 2
3
6
7
5
4
Характеристика на уреда
Уредът за сандвичи дава възможност за бързо приготвяне на топли сандвичи с плънка. В уреда за сандвичи
могат да се препекат един или два сандвича от хляб
за тостер. Нагревателните плочи на уреда за сандвичи
са разделени на четири триъгълника и имат специална
повърхност, която предпазва сандвичите от залепване
към нагревателната плоча. Съчетанието на метални
елементи с пластмасови части прави уреда за сандвичи
интересен на външен вид. На уреда за сандвичи има две
контролни лампи, които сигнализират съответно:
–– портокалена – подключване на устройството към
мрежата,
–– зелена – устройството е готово за опичане.
Строеж на тостера за сандвичи
1
2
3
4
5
6
7
Лампичка в зелен цвят
Лампичка в портокален цвят
Горен корпус
Долен корпус
Кука
Долна нагревателна плоча
Горна нагревателна плоча
Обслужване и действие на тостера за
сандвичи
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА НА ТОСТЕРА:
●● Извадете го от опаковката.
●● Проверете дали напрежението, посочено върху
устройството, съответства на мрежовото напрежение.
●● Почистете устройството, като протирате неговите
вътрешни и външни повърхности с леко овлажнено
парцалче или с хартиена кърпа.
GW26-008_v02
При първото включване и употреба на
тостера по време на нагряване на нагревателните елементи може да се появи
лека миризма на «изгоряло». Това не съставя никаква опасност и не свидетелства
за дефект на изделието. Миризмата би
трябвало да изчезне след няколкократна
употреба.
●● Включете го за около 15 минути, за да премахнете
всякакви остатъци, произлизащи от производствения
процес. След това изключете тостера и го оставете
напълно да изстине.
ПО ВРЕМЕ НА ПО-НАТАТЪШНАТА УПОТРЕБА НА
ТОСТЕРА:
●● Поставете го върху суха, плоска повърхност близо до
мрежовото гнездо.
●● Сложете щепсела на присъединителния кабел в мрежовото гнездо (тогава ще светнат и двете контролни
лампички – портокалена и зелена).
●● Изчакайте, докато угасне зелената лампичка (това
продължава около 3–4 минути), което означава, че
нагревателните плочи достигнаха температура, позволяваща опичане.
●● От този момент зелената контролна лампичка ще се
запалва и угасва – това означава, че тостерът поддържа съответната температура на опичането.
ПРИГОТВЯНЕ НА САНДВИЧИ:
●● Отворете тостера.
●● Сложете филия тостов хляб с дебелина около 1 см
със страната, смазана с масло или друга мазнина,
върху долната нагревателна плоча на тостера.
●● Върху сложената филия сложете добавките.
●● Прикрийте добавките с друга филия хляб със смазана страна нагоре, предпазливо затворете тостера.
В случай на трудности със затваряне на тостера
отстранете излишни добавки. Тостерът не може да
се затваря с трудност, тъй като това може да предизвика повредата му.
21
●● След изтичане на няколко минути (време на опичане
зависи от рецепта, според която се приготвят сандвичите, и от предпочитания на потребителя) отворете
тостера и предпазливо извадете опечения сандвич.
При консумиране на сандвичите непосредствено след приключване на опичането
следва да внимавате да не се опарите,
тъй като сандвичите, пълнежът или
добавките могат да бъдат горещи.
Почистване и поддържане на тостера
●● Тостерът за сандвичи не изисква особено поддържане.
●● Поддържайте и съхранявайте тостера чист, тъй като
той има контакт с храна.
●● Преди започване на почистване на тостера извадете
щепсела на присъединителния кабел от гнездото
и почакайте устройството напълно да изстине.
●● Най-напред протрете тостера с меко и леко влажно
парцалче, а след това го изтрийте насухо с мека,
чиста кърпичка. ●● Не употребявайте миещи средства, които могат да
издраскат или да повредят външните повърхности
и защитния слой на нагревателните плочи.
●● След всяка употреба на тостера премахнете от
нагревателните плочи натрупаните трохи и остатъци,
а с помощта на хартиена кърпичка протрете повърхността на вложките на тостера, за да тя абсорбира
и събере натрупаната при печенето мазнина. Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не е
трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
22
GW26-008_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не
користуйтесь обладнанням, якщо живильний
провід або корпус помітно пошкоджені.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не занурюйте живильний кабель, вилку або будьяку іншу частину тостера у воду або іншу рідину,
для попередження ураження електричним струмом.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть
під наглядом або доки вони не пройдуть навчання
щодо способу користування, яке ведеться особами
відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Якщо не користуєтесь тостером або перед початком очищування, витягніть вилку приєднувального
кабелю з розетки і зачекайте до охолодження
обладнання.
●● Не прикривайте і не покладайте у тостер упакування з металевої плівки або інших матералів, це
несе ризик ураження електричним струмом або
пожежі.
●● Під час праці обладнання температура доступних
поверхонь може бути високою.
GW26-008_v02
Увага!
Недотримання загрожує псуванням майна
●● Тостер підключайте тільки до розетки перемінного
струму 230 V, оснащеної захисним штифтом.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Забороняється перетягувати живильний кабель
через гострі краї та піддавати його здавлюванню.
пересувайте тостер, тягнучи за живильний
кабель.
●● Не допускайте, щоб живильний кабель доторкався
до гарячих частин тостера.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Для виймання продуктів краще за все користуйтесь
дерев’яними, негострими кухонними приборами.
●● Не покладайте тостер на розігріту газову або електричну плиту, у розігріту духовку або поблизу цього
обладнання.
●● Не покладайте тостер поблизу легкозаймистих
матеріалів, тобто занавісок, скатертин та інших, це
може привести до виникнення пожежі.
●● Не
Вказівки
Інформація про продукт і вказівки по експлуатації
●● Тостер є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним кабелем з захисною жилою та вилкою
з захисним контактом.
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
використання, усередині приміщень.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки
є зрозумілими.
Технічні дані
Обладнання виготовлене за I класом ізоляції, вимагає
занулення.
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Тостер виконує вимоги стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
23
1 2
3
6
7
5
4
Характеристика обладнання
Тостер для бутербродів надає можливість швидко обжарити бутерброди з начинокю. У тостері можна обжарювати один або два бутерброди із спеціального хліба для
тостів. Нагрівні плити тостера розділені на чотири трикутні зони з тефлоновим покриттям, що захищає обжарені бутерброди від пригорання до нагрівної поверхні.
Поєднання металевих елементів з пластмасовими частинами надає цікавий зовнішній вигляд тостера. На корпусі тостера для бутербродів встановлені два контрольні
індикатори, котрі сигналізують:
–– оранжевий – підключення пристрою до електромережі,
–– зелений – готовність пристрою до роботи.
Будова тостера для бутербродів
1
2
3
4
5
6
7
Індикатор зеленого кольору
Індикатор оранжевого кольору
Верхній корпус
Нижній корпус
Блокуюча защіпка
Нижня нагрівна пластина
Верхня нагрівна пластина
Обслуговування та принцип дії тостера для
бутербродів
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТОСТЕРА:
●● Вийміть його із упаковки.
●● Перевірте, чи напруга, вказана на пристрої, відповідає напрузі електромережі.
●● Почистіть пристрій, протираючи його зовнішні та
внутрішні поверхні легко зволоженою ганчіркою або
паперовим рушником.
24
При першому ввімкненні, а також при використанні тостера перший раз по мірі нагрівання нагрівних елементів може виникнути
легкий запах «горілого». Це ні в якому разі
не є небезпечним і не свідчить про несправність виробу. Запах повинен зникнути
після кількаразового використання.
●● Увімкніть пристрій на близько 15 хвилин для того,
щоб усунути будь-які рештки, котрі походять від
виробничого процесу. Після цього вимкніть тостер
і залишіть його до цілковитого охолодження.
ПІД ЧАС ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ ТОСТЕРОМ:
●● Установіть його поблизу розетки електромережі на
сухій, рівній поверхні.
●● Вставте штепсельну вилку приєднувального мережного кабелю живлення в розетку електромережі
(одночасно засвітяться обидва індикатори – оранжевий та зелений).
●● Почекайте, доки погасне індикатор зеленого кольору
(тривалість чекання близько 3–4 хвилин), це вказує
на те, що нагрівні пластини розігрілися до температури, котра дозволяє запікати продукти в тостері.
●● З цього моменту зелений індикатор буде засвічуватися та гаснути – це вказує на те, що тостер підтримує потрібну температуру запікання.
ПРИГОТОВЛЕННЯ БУТЕРБРОДІВ:
●● Відкрийте тостер.
●● Покладіть на нижню нагрівну пластину тостера скибку
хліба для тостів товщиною близько 1 см стороною,
котра намазана маслом або іншим жиром.
●● Накладіть на цей шматок хліба начинку.
●● Прикрийте начинку другою скибкою хліба намазаною стороною вгору, обережно закрийте тостер.
У випадку виникнення труднощів з закриванням
тостера, усуньте частину начинки. Тостер не може
закриватися із труднощами, оскільки це може призвести до його пошкодження.
GW26-008_v02
●● Через декілька хвилин (час запікання залежить від
рецепту, згідно якого готують бутерброди, а також
від уподобань користувача) відкрийте тостер та обережно вийміть запечений бутерброд.
У випадку споживання бутербродів безпосередньо після закінчення запікання
слід бути обережним, щоб не попектися,
оскільки бутерброди, начинка та інші
додатки можуть бути гарячими.
Чищення та догляд за тостером
●● Тостер для бутербродів не потребує особливої консервації.
●● Тостер
слід утримувати та зберігати у чистоті,
оскільки він має контакт з харчовими продуктами.
●● Перед початком чищення тостера необхідно витягнути штепсельну вилку приєднувального мережного
кабелю із розетки електромережі та почекати, доки
він повністю охолоне.
●● Спочатку слід протерти корпус тостера м‘якою та
легко зволоженою ганчіркою, а потім витерти його
досуха м‘якою чистою ганчіркою.
●● Не рекомендується використовувати засоби для
чищення, котрі можуть подряпати або пошкодити
зовнішню поверхню корпуса, а також захисне
покриття нагрівних пластин.
●● Кожен раз після користування тостером слід усунути
з нагрівних пластин нагромаджені крихти та рештки,
а за допомогою паперового рушника потрібно витерти
поверхню вставок тостера, щоб зібрати жир, котрий
залишився після запікання.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
GW26-008_v02
25
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Safety precautions
●● Ensure that the power cord does not touch hot parts of
the sandwich maker at any time.
appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
●● Use not sharp, the best wooden utensils to remove the
food.
●● Do not place the sandwich maker on hot gas or electric
burners, in a hot oven or near these appliances.
●● D not place the sandwich maker near flammable
materials such as curtains, tablecloths, or other as it
may cause fire.
●● The
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Do not use the appliance if the power cord is damaged
or the sandwich maker case is visibly damaged.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance can be repaired by qualified staff only.
Incorrectly performed repair may cause serious hazard
to the user. In case of any defects, it is advised to
return the appliance to an authorised service facility.
●● Do not immerse the power cord, the plug or any other
part of the sandwich maker in water or another liquid
so as to avoid electric chock.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
●● When the sandwich maker is not in use or is before
cleaning, unplug it from the outlet and allow to cool. ●● Do not cover the sandwich maker with or put into it
packaging made of metal foil or other materials, as it
involves a risk of electric shock or fire.
●● When in use, the temperature of the accessible parts
of the appliance may be high.
Warning!
Risk of property damage
●● Plug
the sandwich maker into a 230 V alternating
current socket equipped with an earth pin only.
●● Do not unplug from the socket by pulling the cord.
●● Do not move the power cord against sharp edges or
put it at risk of getting squashed.
●● Do not move the sandwich maker by pulling it by the
power cord.
26
Tip
Product information and tips on its use
●● The sandwich maker is a class I appliance equipped
with a connecting cord with a protective conductor and
a plug with an earth pin.
●● The appliance is intended solely for household use,
indoors.
Make sure you understand well above mentioned
instructions.
Technical data
The toaster is I class appliance, it requires grounding.
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
The sandwich maker meets the requirements of the
standards in force.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
Characteristics of the appliance
A maker enables a quick preparation of warm es with filling.
One or two slices of toasting bread can be toasted at a time.
The heating plates of the sandwich maker are divided into
four triangular spaces and are covered with a teflon coating
which prevents the sandwiches toasted from adhering to the
heating plate. Connecting metal elements with parts made
of plastics creates an interesting exterior of the sandwich
maker. There are two control lights on the sandwich maker
which signal as follows:
–– orange - connection to the power supply,
–– green - ready to toast.
GW26-008_v02
1 2
3
6
7
5
4
Construction of sandwich maker
1
2
3
4
5
6
7
Green colour lamp
Orange colour lamp
Upper body
Lower body
Catch
Lower heating plate
Upper heating plate
Operation and functioning of the sandwich
maker
BEFORE FIRST USE OF SANDWICH MAKER:
●● Remove from the pack.
●● Check whether the voltage indicated on the device
corresponds to the voltage on the power supply network.
●● Clean the device, wiping its external and internal surfaces
with a damp cloth or paper towel.
When you turn on and use the grill for the first
time, as far as heating up the heating elements
may be a slight "smell of burning". This is
not a threat or evidence of malfunction of the
product. The smell should disappear after
several use.
●● Since then, the green indicator light will turn on and off
- this means that sandwich maker maintains a proper
temperature of grill cooking.
SANDWICH PREPARATION:
●● Open the sandwich maker.
●● Place a slice of toasted bread, with a thickness of about
1 cm, buttered side or another fat, on the bottom plate of
sandwich maker.
●● Apply the add-ons onto a lying piece.
●● Cover the add-ons with another slice of bread, buttered
side up, then carefully close the sandwich maker. If
you have difficulty closing the sandwich maker, remove
excess of fillings. Sandwich maker cannot be closed
with difficulty, as this may damage it.
●● After a few minutes (baking time depends on the type of
recipe you apply to prepare sandwiches and the user's
preferences), open the sandwich maker and carefully
remove the toasted sandwich.
When eating sandwiches immediately after
cooking, be careful not to get burnt, as
sandwiches, filling or add-ons may be hot.
Cleaning and maintenance of sandwich maker
●● Sandwich maker does not require special maintenance.
●● Keep and store the sandwich maker clean, as it has
contact with food.
●● Turn it on for about 15 minutes to remove any leavings ●● Before cleaning the sandwich maker, remove the plug
from the manufacturing process. Then turn off the
sandwich maker and allow to cool completely.
DURING FURTHER USE OF SANDWICH MAKER:
●● Put it on a dry, flat surface near an AC outlet.
●● Insert the plug into an AC outlet (the two indicator lights orange and green - will turn on).
●● Wait until the green light goes out (it takes about 3-4
minutes), which means that the heating plates have
reached the temperature that allows for roasting.
GW26-008_v02
from the socket and wait for completely cool down of the
device.
●● First, wipe the sandwich maker with a soft damp cloth,
then wipe it dry with a soft, clean cloth.
●● Do not use cleaners that may scratch or damage external
surfaces and a protective layer of the heating plates.
●● After each use of sandwich maker, remove from heating
plates the accumulated crumbs and leftovers, and with
a paper towel, wipe the surface of grill inserts to absorb
and collect the fat accumulated during cooking.
27
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural
environment. It is neither difficult nor
expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
28
GW26-008_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement