LG F14U2QDN0 Owner's manual

LG F14U2QDN0 Owner's manual
POLSKI
PODRĘCZNIK
OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać poniższe
instrukcje.
Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo.
Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu
urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
F 1/H/M 4U2 T/Q DN(W)(0~9)
F 1/H/M 2U2 T/Q DN(W)(0~9)
F 1/H/M 0U2 T/Q DN(W)(0~9)
MFL68486965
ver. 06102015.00
www.lg.com
Spis treści
Podręcznik przeznaczony jest dla grupy różnych
produktów i zamieszczone w nim ilustracje lub
treści mogą nie odpowiadać dokładnie modelowi
posiadanemu przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom
wprowadzanym przez producenta.
Instrukcje bezpieczeństwa........................03
Ważne instrukcje bezpieczeństwa........................................................05
Montaż..................................................................08
Dane techniczne...................................................................................08
Akcesoria..............................................................................................08
Wymagania dotyczące miejsca montażu.............................................09
Rozpakowywanie i usuwanie ]DEH]SLHF]HĔWUDQVSRUWRZ\FK�������������������10
Stosowanie podkładek antypoślizgowych (opcjonalne)���������������������� 11
Drewniane podłogi (podłogi podniesione)............................................ 11
Poziomowanie pralki............................................................................12
Podłączanie węża dopływowego..........................................................12
Montaż węża odpływowego.................................................................15
Podłączenie elektryczne (tylko Wielka Brytania)���������������������������������15
DZIAŁANIE .............................................................16
Korzystanie z pralki .............................................................................16
Sortowanie prania................................................................................17
Dodawanie środków piorących ............................................................18
Panel sterowniczy................................................................................20
Tabela programu..................................................................................21
Cykl opcjonalny ...................................................................................25
Korzystanie z inteligentnych funkcji (opcjonalne) ................................28
KONSERWACJA.....................................................
Czyszczenie pralki................................................................................29
Czyszczenie filtra wlotu wody...............................................................29
Czyszczenie filtra pompy odpływowej..................................................30
Czyszczenie szuflady zasobnika..........................................................31
Czyszczenie bębna (opcjonalne)..........................................................31
Uwaga na zamarzanie zimą.................................................................32
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™ . ...........................................34
Usuwanie usterek............................................35
Diagnozowanie problemów..................................................................35
Komunikaty o błędach..........................................................................37
Gwarancja..........................................................39
Dane robocze....................................................42
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać
nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej
lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać
się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym
symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE – Ta etykieta wskazuje, że postępowanie
niezgodne z przedstawioną tu instrukcją może skutkować poważnymi
obrażeniami, a nawet śmiercią.
UWAGA – Ta etykieta wskazuje, że postępowanie niezgodne
z przedstawioną tu instrukcją może skutkować umiarkowanymi
obrażeniami i uszkodzeniem produktu.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym oraz
wystąpieniem obrażeń u użytkowników korzystających z produktu, należy
przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym
przedstawionych poniżej.
Dzieci w gospodarstwie domowym
Urządzenie to może być obsługiwane przez osoby (dorosłe oraz dzieci) o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej
wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im przez opiekuna odpowiedniego
instruktażu lub nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Dzieci powinny
znajdować się pod opieką, która uniemożliwi im zabawę urządzeniem.
Do stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadające
wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz
związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia
do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat mogą znajdować się w pobliżu urządzenia jedynie
w warunkach ciągłego nadzoru.
03
POLSKI
Instrukcje bezpieczeństwa
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA
OSTRZEŻENIE
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika należy postępować
zgodnie z instrukcjami w podręczniku. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko
pożaru, wybuchu oraz wstrząsu elektrycznego oraz zapobiec szkodom
majątkowym, a także obrażeniom fizycznym oraz śmierci osób.
••Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia
uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia prądu o najmniejszym oporze, redukując
ryzyko porażenia elektrycznego.
••Urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający urządzenie oraz uziemioną
wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazda, które jest
poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
••Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować
porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia
urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem
serwisu.
••Nie należy przerabiać wtyczki dołączonej do urządzenia. Jeśli nie pasuje ona do
gniazdka, należy zlecić instalację właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
Pozbywanie się starego urządzenia
1.Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny podlegać
segregacji i być oddawane w miejsca zbiórki odpadów specjalnie
wyznaczone do tego celu przez lokalne lub centralne władze.
2.Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego
zdrowia.
3.Więcej szczegółowych informacji na temat pozbywania się starego
urządzenia można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie usług
komunalnych oraz w sklepie, w którym zakupiono produkt.
04
POLSKI
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym oraz
wystąpieniem obrażeń u użytkowników korzystających z produktu, należy
przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym
przedstawionych poniżej.
Montaż
Działanie
•• Nie wolno podejmować prób używania
urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone,
częściowo zdemontowane, działa
nieprawidłowo lub jeśli stwierdzono brak lub
uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie
przewodu lub wtyczki. Może to skutkować
porażeniem elektrycznym lub pożarem.
•• Nie należy stosować ostrych przedmiotów,
takich jak wiertło lub sworzeń, do naciskania
lub podważania głównego elementu
urządzenia. Może to skutkować porażeniem
elektrycznym lub pożarem.
•• Urządzenie jest ciężkie. Przeniesienie
i montaż urządzenia może wymagać pracy
co najmniej dwóch osób. Nieuwzględnienie
tej informacji może spowodować
uszkodzenia ciała.
•• Urządzenie należy zamontować oraz
przechowywać w miejscu, w którym nie
będzie narażone na temperatury poniżej
zera ani na działanie zewnętrznych
warunków pogodowych. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować przeciek.
•• Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby
się nie odłączył. Rozlanie wody może
spowodować porażenie elektryczne.
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez producenta,
pracowników serwisu lub osoby o podobnych
kompetencjach.
•• Urządzenia nie należy montować za
zamykanymi drzwiami, drzwiami suwanymi ani
drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej
do zawiasów suszarki bębnowej w sposób
utrudniający pełne otwarcie drzwi suszarki.
•• Urządzenie może być demontowane,
naprawiane i poddawane przeróbkom
wyłącznie przez uprawnionego do tego
technika z centrum serwisowego LG
Electronics. Nieprawidłowe czynności
serwisowe mogą spowodować obrażenia
ciała, porażenie elektryczne oraz pożar.
•• W celu wyczyszczenia urządzenia nie
należy spryskiwać go wodą wewnątrz
ani na zewnątrz. Woda może uszkodzić
izolację, skutkując porażeniem elektrycznym
lub pożarem.
•• Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi
być wolny od łatwopalnych materiałów, takich
jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
Niewłaściwe stosowanie może skutkować
pożarem lub wybuchem.
•• Nie należy wkładać do urządzenia żywych
zwierząt. Może to spowodować obrażenia.
•• Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia
otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na
drzwiach lub wczołgać się do środka, co
spowoduje szkody oraz obrażenia ciała.
05
•• Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie
jego pracy. Należy poczekać, aż bębęn
zatrzyma się całkowicie. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować obrażenia
ciała.
•• Nie należy stosować palnych gazów ani
substancji wybuchowych, takich jak (benzen,
benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa,
alkohol itp.) w pobliżu produktu. Może to
spowodować wybuch oraz pożar.
•• Nie należy wkładać do urządzenia, prać
ani suszyć w urządzeniu odzieży, która
była czyszczona, prana, namoczona
w substancjach łatwopalnych lub
wybuchowych, lub miejscowo zwilżona
takimi substancjami (jak wosk, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające,
rozpuszczalniki do prania chemicznego,
nafta, olej roślinny, olej spożywczy itp.).
Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia
może spowodować pożar oraz porażenie
elektryczne.
•• Jeśli wąż odpływowy lub wąż
doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie
po odtajaniu. Zamrożenie może spowodować
pożar lub porażenie elektryczne,
a zamarznięcie części może spowodować
nieprawidłowe działanie produktu lub
skrócenie jego żywotności.
•• W razie zalania wodą należy zaprzestać
stosowania produktu i skontaktować się
z centrum serwisowym LG Electronics.
Kontakt z wodą może skutkować porażeniem
elektrycznym.
•• Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół)
na otwarte drzwi. Może to spowodować
przewrócenie się urządzenia oraz
uszkodzenia ciała.
•• Należy korzystać z nieużywanych zestawów
węży dołączonych do urządzenia. Stare
zestawy węży nie powinny być ponownie
używane. Wyciek wody może spowodować
szkody majątkowe.
•• Nie należy dotykać drzwi podczas cyklu
pary, suszenia oraz prania w wysokich
temperaturach. Powierzchnia drzwi może
być wtedy bardzo gorąca. Przed otwarciem
drzwi należy zaczekać, aż blokada drzwi
zostanie zwolniona. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować obrażenia
ciała.
06
•• Wszystkie detergenty, zmiękczacze
i wybielacze należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Produkty te zawierają
trujące składniki.
•• Nie należy podłączać wielu produktów do
listwy zasilającej ani do przedłużacza. Może
to spowodować pożar.
•• Przed wyczyszczeniem produktu należy
wyjąć wtyczkę zasilania. Zaniechanie
wyjęcia wtyczki może skutkować porażeniem
elektrycznym lub pożarem.
•• Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi
rękami. Może to skutkować porażeniem
elektrycznym lub pożarem.
•• Wyciągając wtyczkę z gniazdka, należy
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
Uszkodzenie przewodu może skutkować
porażeniem elektrycznym lub pożarem.
•• Nie należy nadmiernie zaginać przewodu
zasilania ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów. Uszkodzenie przewodu
zasilania może skutkować porażeniem
elektrycznym lub pożarem.
POLSKI
Usuwanie
•• Przed wyrzuceniem starego urządzenia
należy odłączyć go od zasilania. Należy
uniemożliwić ponowne użytkowanie wtyczki.
Należy odciąć kabel bezpośrednio za
urządzeniem, aby uniemożliwić niepożądane
użycie.
•• Opakowań (np. winylowych
i styropianowych) należy pozbyć się
w sposób, który nie narazi dzieci na
kontakt z nimi. Opakowanie produktu może
spowodować uduszenie się dziecka.
•• Przed zaniechaniem stosowania urządzenia
lub wyrzuceniem go należy zdemontować
drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie
zwierzę. Zaniechanie może doprowadzić do
poważnych obrażeń lub śmierci.
07
MONTAŻ
Montaż
Dane techniczne
Bolce zabezpieczające
Wtyczka zasilania
Szuflada
Panel sterowniczy
Bęben
Drzwi
Wąż odpływowy
Korek spustowy
Filtr pompy odpływowej
Zaślepka
(umiejscowienie
zależne od modelu)
Regulowana nóżka
••Zasilanie: 220‒240 V~, 50 Hz
••Rozmiar: 600 mm (szer.) 560 mm (głęb.) 850 mm (wys.)
••Waga produktu: 62 kg
••Pojemność pralki: 8/7 kg
2
••Dopuszczalne ciśnienie wody: 0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kG-siła / cm )
•• Wygląd i dane techniczne mogą zmieniać się bez powiadomienia. Celem jest poprawa jakości urządzenia.
Akcesoria
Wąż wlotowy (1 szt.)
(Opcje: Gorący (1 szt))
08
Klucz
Zaślepki na otwory na
blokady zabezpieczające
Podkładki antypoślizgowe
(2 szt.)
(opcjonalne)
Miejsce
•• Nie należy montować pralki w pomieszczeniach,
w których może dojść do obniżenia temperatury
do wartości poniżej zera. Zamrożone węże mogą
wybuchnąć pod ciśnieniem. Rzetelność elektronicznej
jednostki sterowniczej może się pogorszyć pod
wpływem ujemnej temperatury.
•• Należy się upewnić, że pralka została zamontowana
w położeniu, które gwarantuje do niej łatwy dostęp na
wypadek zepsucia i konieczności naprawy.
10 cm
2 cm
2 cm
Poziom podłogi: Dopuszczalne pochylenie pod
całkowitą powierzchnią pralki wynosi 1°.
Gniazdo zasilania: Musi znajdować się w odległości 1,5
metra od jednej ze stron miejsca, w którym stoi pralka.
•• Nie należy zasilać z gniazda więcej niż jednego
urządzenia.
•• Po zamontowaniu pralki należy wyregulować
wszystkie cztery nóżki za pomocą klucza do bolców
zabezpieczających, aby zapewnić stabilność
urządzenia oraz odległość wynoszącą około 20 mm
pomiędzy górną powierzchnią pralki i elementami,
które mogą się nad nią znajdować.
•• Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
w warunkach morskich ani w instalacjach, takich jak przyczepy kempingowe,
samoloty itp.
Dodatkowe odstępy: Do ściany, 10 cm: tył
/2 cm: prawa i lewa strona
•• Nigdy nie należy kłaść ani przechowywać produktów
do prania na pralce.
•• Produkty te mogą zniszczyć wykończenie oraz
przyciski sterownicze.
Umiejscowienie
•• Pralkę należy postawić na płaskiej, twardej podłodze.
•• Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
pralki nie jest blokowany przez dywany, dywaniki itp.
•• Nie wolno korygować nierówności podłoża za pomocą
podkładanych pod pralkę kawałków drewna, kartonu
czy podobnych materiałów.
•• Jeśli nie można uniknąć umieszczenia pralki obok
kuchenki gazowej lub pieca węglowego, pomiędzy
urządzeniami należy zamontować izolację (85x60 cm)
pokrytą folią aluminiową po stronie wychodzącej na
kuchenkę lub piec.
Przyłączenie elektryczne
•• Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
•• Po każdym użyciu należy odłączyć pralkę i wyłączyć
źródło doprowadzenia wody.
•• Podłączyć pralkę do uziemionego gniazda zgodnie
z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
•• Pralka musi zostać ustawiona w taki sposób, aby
zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
•• Naprawa pralki może być przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawy
przeprowadzane przez niedoświadczonych
pracowników mogą skutkować obrażeniami ciała oraz
poważnymi awariami sprzętu. Należy skontaktować
się z miejscowym centrum serwisowym.
•• Jeśli pralka została dostarczona zimą,
w temperaturach poniżej zera, przed uruchomieniem
należy pozostawić ją w temperaturze pokojowej przez
kilka godzin.
09
POLSKI
Wymagania dotyczące miejsca
montażu
Rozpakowywanie i usuwanie
bolców zabezpieczających
1
Unieść pralkę ponad piankową podstawę.
•• Po usunięciu kartonu i opakowania, unieść
pralkę ponad piankową podstawę. Upewnić się,
że konstrukcja wspierająca znajduje się poza
pralką, na podstawie, a nie jest zakleszczona
wewnątrz spodniej części pralki.
•• Jeśli trzeba pralkę położyć, aby zdjąć z niej
kartonowe opakowanie, należy ostrożnie położyć
ją na boku, chroniąc go przy tym. NIE WOLNO
kłaść pralki na tylnej ani przedniej stronie.
3
Zamontuj nakrywki.
•• Znajdź zaślepki dołączone do paczki
z akcesoriami i zamocuj w otworach po bolcach
zabezpieczających.
Zaślepka
Notatka
•• Zachowaj bolce na przyszłość. Aby zapobiec
uszkodzeniu elementów wewnętrznych, przed
transportem pralki NALEŻY ponownie zamocować
bolce zabezpieczające.
•• Nieusunięcie bolców zabezpieczających
i ustalaczy może spowodować wibracje i hałasy
o dużym natężeniu, prowadzące do trwałego
uszkodzenia pralki. Przewód zasilający
zamocowany jest do tylnej ścianki pralki bolcem
zabezpieczającym w celu uniemożliwienia
uruchomienia pralki z zamontowanymi bolcami.
Konstrukcja
wspierająca
(opcjonalne)
2
Kartonowa podstawa
Usunąć bolce.
•• Poczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpiecających, za pomocą klucza
(w zestawie) całkowicie poluzować wszystkie
bolce zabezpieczające, kręcąc nimi zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Usunąć
bolce, wyciągając je i jednocześnie kołysząc nimi
na boki.
Ustalacz
Bolec
zabezpieczający
10
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
Jeśli pralka zostanie ustawiona na śliskiej powierzchni,
może się przesuwać pod wpływem silnych wibracji.
Niepoprawne wypoziomowanie może spowodować
nieprawidłowości pracy urządzenia w postaci hałasu
i wibracji. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy
umieścić podkładki antypoślizgowe pod nóżkami
poziomującymi i wyrównać poziom.
•• Drewaniane podłogi są szczególnie podatne na
wibracje.
1
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
•• Za pomocą suchej szmatki oczyścić z obcych
przedmiotów i wilgoci. Jeśli wilgoć nie zostanie
usunięta, podkładka antypoślizgowa może się
przesuwać.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
3
Umieścić podkładkę antypoślizgową przylepną
częścią na podłodze.
•• Najskuteczniejszym sposobem jest
przymocowanie podkładek antypoślizgowych pod
przednimi nóżkami. Jeśli podłożenie podkładek
pod przednie nóżki sprawia trudności, należy
umieścić je pod tylnymi.
Tą stroną do góry
Część przylepna
POLSKI
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych (opcjonalne)
•• Aby zapobiec wibracjom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki o grubości co
najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwóch belek stropowych za pomocą śrub.
Gumowa nakładka
•• Jeśli jest taka możliwość, należy zainstalować pralkę
w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest bardziej
stabilna.
•• Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
wibracje.
•• Gumowe nakładki (p/no.4620ER4002B) można
zamówić w centrum serwisowym LG.
Notatka
•• Właściwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki
zapewni długą, niezakłóconą i niezawodną pracę
urządzenia.
•• Pralka musi znajdować się w pozycji w 100%
horyzontalnej oraz stać stabilnie w miejscu.
•• Nie może się ona „huśtać” na rogach pod
obciążeniem.
•• Powierzchnia montażu musi być czysta i wolna od
pasty podłogowej i innych poślizgowych powłok.
•• Nie należy dopuścić do zamoczenia się nóżek
pralki. Może to wywołać wibracje i hałas.
4
Upewnić się, że pralka jest wyrównana.
•• Delikatnie popychać lub kołysać pralką,
trzymając za górne krawędzie, aby upewnić się,
że urządzenie się nie chwieje. Jeśli pralka się
chwieje, należy ponownie ją wypoziomować.
11
Poziomowanie pralki
Podłączanie węża dopływowego
Jeśli podłoga jest nierówna, należy właściwie dokręcić
regulowaną nóżkę (Nie należy pod nóżki podkładać
kawałków drewna itp.). Należy się upewnić, że wszystkie
cztery nóżki są stabilne i spoczywają na podłodze,
a następnie sprawdzić, czy pralka jest idealnie
wypoziomowana (za pomocą poziomicy).
•• Ciśnienie wody musi zawierać się między 0,1 MPa
i 1,0 MPa (1,0‒10,0 kG-siła/cm2 ).
•• Gdy pralka jest już wypoziomowana, należy dokręcić
nakrętki kontrolujące w górę, w kierunku podstawy
pralki. Wszystkie nakrętki kontrolujące muszą zostać
dokręcone.
•• Podczas podłączania węża wlotowego należy uważać,
aby nie uszkodzić gwintu przez krzywe nakręcenie.
•• Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż 1,0 MPa, należy
zainstalować urządzenie redukujące ciśnienie.
•• Należy okresowo sprawdzać stan węża i wymienić go
w razie konieczności.
Sprawdzanie gumowej uszczelki węża
wlotowego
Unoszenie
Obniżanie
Nakrętka
kontrolująca
Mocno dokręcić
wszystkie 4
nakrętki kontrolujące
•• Test ucisku po przekątnej
Pod wpływem nacisku przyłożonego z góry na
krawędzie położone po przekątnej górnej powierzchni
pralki urządzenie nie powinno wykonać żadnego
ruchu w górę ani w dół (sprawdzić oba kierunki).
Jeśli urządzenie chwieje się po wpływem nacisku
na przekątne krawędzie górnej powierzchni, należy
ponownie wyregulować nóżki.
Do węży wlotowych dołączone są dwie gumowe
uszczelki.
Ich zadaniem jest zapobieganie wyciekowi wody. Należy
upewnić się, że podłączenie do kranu jest dostatecznie
szczelne.
Złącze węża
Gumowa
uszczelka
Notatka
•• Podłogi drewniane i podnoszone mogą przyczynić
się do silnych wibracji i braku stabilności.
•• Jeśli pralka ustawiona została na podniesionej
platformie, należy ją mocno przymocować, aby
wyeliminować ryzyko przewrócenia.
12
Złącze węża
Gumowa
uszczelka
3
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do
gwintowanego kranu
Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający wodę
tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz węża
mogła całkowicie przylgnąć do kranu, a następnie
dokręcić wąż w prawo.
Nakręcić złącze węża na kran z wodą.
Płytka
Wąż dopływowy
Podłączanie węża z szybkozłączem do kranu
bez gwintu
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do
kranu bez gwintu
1
1
Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery
śruby mocujące.
Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.
Górne złącze
Gumowa
uszczelka
Pierścień
Śruba mocująca
2
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak, aby za
pomocą gumowej uszczelki uformować szczelne
połączenie. Dokręcić wszystkie cztery śruby
mocujące.
2
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży i nie
mieści się w adapterze.
Prowadnica
13
POLSKI
Podłączanie węża do kranu
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak, aby za
pomocą gumowej uszczelki uformować szczelne
połączenie.
Dokręcić pierścień adaptera i cztery śruby
mocujące.
4
Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć wąż
do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask złącza.
Upewnić się, że adapter jest mocno przymocowany.
Zatrzask
Notatka
•• Po podłączeniu węża wlotowego do kranu z wodą,
należy odkręcić kran, aby wypłukać z węża
wszelkie zanieczyszczenia (brud, piasek, pył itp.).
Należy odprowadzić wodę do wiadra, a następnie
sprawdzić jej temperaturę.
Podłączanie węża do pralki
Należy się upewnić, że na wężu nie ma załamań ani
zagnieceń.
Jeśli pralka ma dwa zawory.
•• Wąż wlotowy z czerwonym złączem przeznaczony
jest do ciepłej wody.
Notatka
•• Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć.
Jako źródło wody należy wykorzystać najbardziej
konwencjonalny typ kranu. W przypadku jeśli
kran ma kwadratowy przekrój albo jest za duży,
przed założeniem adaptera należy usunąć płytkę
prowadzącą.
Korzystanie z kranu poziomego
Kran poziomy
Kran przedłużany
Kran kwadratowy
14
•• Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej
niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki mogłaby
nie zostać odprowadzona albo płynęłaby powoli.
•• Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi z wycieku
wody.
•• Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
Kod kolorystyczny żył w przewodzie zasilającym jest
następujący:
Zielono-żółta: Uziemienie
Niebieski: Neutralna
Brązowy: Robocza
Urządzenie musi zostać uziemione.
Zielono-żółta
(Uziemiająca)
Brązowa (Robocza)
Bezpiecznik
Uchwyt
przewodu
około 145 cm
maks. 100 cm
Podłączenie elektryczne (tylko
Wielka Brytania)
Niebieska (Neutralna)
około 100 cm
POLSKI
Montaż węża odpływowego
około 105 cm
•• Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy mocno go
przywiązać za pomocą sznurka.
•• Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi z wycieku
wody.
Ponieważ kolory żył w przewodzie zasilającym
w urządzeniu mogą nie odpowiadać oznaczeniom
końcówek wtyczki, należy postępować w następujący
sposób:
Zielono-żółta żyła musi zostać podłączona do końcówki
wtyczki oznaczonej literą E lub symbolem uziemienia
( ) lub oznaczonej kolorem zielonym albo zielonożółtym.
Niebieska żyła musi zostać podłączona do końcówki
oznaczonej literą N lub kolorem czarnym.
Brązowa żyła musi zostać podłączona do końcówki
oznaczonej literą L lub kolorem czerwonym.
Jeśli stosowana jest wtyczka 13 A (BS 1363), należy
zamocować bezpiecznik 13 A BS 1362.
Zlew gospodarczy
Przypięcie
maks. 100 cm
maks. 100 cm
Uchwyt
na wąż
15
DZIAŁANIE
Działanie
Korzystanie z pralki
4
Wybrać żądany cykl prania.
5
Uruchomić cykl.
6
Koniec cyklu.
Przed pierwszym praniem należy ustawić cykl (Cotton
(Bawełna) 60°C, z połową detergentu) i przeprowadzić
pranie bez ubrań. Pozwoli to usunąć z bębna wszelkie
osady i wodę, które mogą stanowić pozostałość procesu
produkcyjnego.
1
2
Posortować pranie i załadować do środka.
•• Pranie należy sortować według typu tkaniny,
poziomu zabrudzenia oraz ciężaru wsadu.
Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do pralki.
16
•• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl. Widoczne będzie krótkotrwałe poruszenie
pozbawionego wody urządzenia, podczas
którego zmierzona zostanie waga wsadu. Jeśli
przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty
w przeciągu 5 minut, pralka się wyłączy
i ustawienia zostaną utracone.
Dodać środki czyszczące i/lub detergent oraz
zmiękczacz.
•• Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub zmiękczacz do tkanin,
umieszczając je we właściwej przegródce
zasobnika.
3
•• Naciskać wielokrotnie przycisk cykl lub
przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby ustawić
żądany cykl.
Włączyć pralkę.
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć pralkę.
•• Gdy cykl zostanie zakończony, słyszalna będzie
melodia. Aby ograniczyć zagniecenia, należy
natychmiast wyjąć ubrania z pralki. Wyjmując
wsad, należy sprawdzić, czy w uszczelce wokół
drzwi nie zakleszczyły się niewielkie elementy.
1
3
Należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
•• Powinny się w nich znajdować dane na temat
składu tkaniny oraz instrukcje dotyczące prania.
•• Symbole na metce.
Temperatura prania
Pranie normalne
Pranie z zachowaniem ostrożności
Pranie delikatne
Pranie ręczne
POLSKI
Sortowanie prania
Przed załadowaniem ubrań.
•• Należy połączyć duże i małe sztuki odzieży
w jednym wsadzie. Duże sztuki powinny być
ładowane najpierw.
•• Duże sztuki nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
sztuk odzieży. Może to skutkować
nierównomiernym obciążeniem. Należy dodać
jedną lub dwie podobne sztuki.
•• Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki do
włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze mogą
uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
Nie prać w wodzie
2
Sortowanie prania.
•• Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ubrania
należy posortować tak, aby w każdym wsadzie
znalazły się ubrania, które można wyprać
w takim samym cyklu.
•• Różne tkaniny powinny być prane w różnych
temperaturach i z różną prędkością wirowania.
•• Zawsze należy oddzielać ciemne kolory
od jasnych i białych ubrań. Należy prać je
osobno ze względu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia kłaczkami białych i jasnych
ubrań. Jeśli to możliwe, należy unikać
prania bardzo brudnych rzeczy z tylko lekko
zabrudzonymi.
–– Stopień zanieczyszczenia (Silne, Normalne,
Lekkie)
Podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia.
–– Kolor (Biały, Jasny, Ciemny)
Oddzielić białe tkaniny od kolorowych.
–– Kłaczki (Mechacące się, Zbierające kłaczki)
Mechacące się ubrania i ubrania zatrzymujące
na sobie kłaczki należy prać osobno.
•• Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne,
zatrzaski i zablokować sznurki, żeby nie
zaczepiły się o pozostałe ubrania.
•• Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy
wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając
w nie niewielką ilość wody z detergentem.
•• Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
•• Sprawdzić wewnątrz bębna i usunąć ewentualne
pozostałości po poprzednim praniu.
•• Usunąć wszystkie ubrania i przedmioty
z elastycznej uszczelki, aby zapobiec
uszkodzeniu ubrania i uszczelki.
17
Dodawanie środków piorących
Ilość detergentu
•• Środków piorących należy używać zgodnie
z instrukcjami producenta. Należy dobierać je wg
kryterium typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny
oraz temperatury prania.
•• Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na
skuteczność prania i spowoduje nadmierne obciążenie
silnika.
•• Jeśli użyty ma zostać środek piorący w płynie, należy
postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
•• Można wlać płyn do prania bezpośrednio do głównej
szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania ma zostać
rozpoczęty natychmiast.
•• Nie należy stosować płynu do prania, jeśli używana
jest opcja Time Delay (Opóźnienie) ani jeśli wybrano
Pre Wash (Pranie wstępne), ponieważ płyn może ulec
zestaleniu.
•• Jeśli wytworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
•• Może wystąpić potrzeba dostosowania sposobu
stosowania detergentu w zależności od temperatury
wody, twardości wody, powierzchni i stopnia
zabrudzenia pranych rzeczy. Aby uzyskać jak
najlepszy efekt, należy unikać nadmiaru mydlin.
•• Przed wyborem detergentu i temperatury wody należy
sprawdzić informacje na metce ubrań:
•• Korzystając z pralki należy stosować detergent
odpowiedni do danego typu ubrań:
–– Uniwersalne proszki do prania wszystkich typów
tkanin.
–– Proszki do prania tkanin delikatnych.
–– Płyny do prania wszystkich typów tkanin lub
specjalne środki tylko do wełny.
•• Aby uzyskać lepsze efekty prania i wybielania, należy
korzystać z detergentów z uniwersalnym wybielaczem
w proszku.
18
•• Środek piorący zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu.
Notatka
•• Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego
wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
•• Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
•• Częściowy wsad: 3/4 normalnej ilości.
•• Najmniejszy wsad: 1/2 normalnej ilości.
Dodawanie środka piorącego
i zmiękczającego tkaniny
Dodawanie środka piorącego
•• Tylko pranie główne →
•• Pranie wstępne+Pranie główne →
Notatka
•• Za duża ilość detergentu, wybielacza lub
zmiękczacza może spowodować przepełnienie
zbiornika.
•• Należy upewnić się, że używana ilość detergentu
jest odpowiednia.
Dodawanie środka zmiękczającego tkaniny
•• Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie środka
zmiękczającego tkaniny, co może doprowadzić
do zaplamienia ubrań. Powoli zamknąć szufladę
zasobnika.
POLSKI
•• Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania tkanin
w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni (zmiękczacz
może ulec zestaleniu).
Korzystanie z tabletek
1
Otworzyć drzwi i włożyć tabletki do bębna.
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
•• Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu płukania.
•• Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
•• Nie należy używać rozpuszczalników (benzen itp.).
Notatka
•• Nie należy wylewać środka zmiększającego
tkaniny bezpośrednio na ubrania.
Dodawanie środka zmiękczającego wodę
•• Aby ograniczyć zużycie środków piorących
w przypadku wyjątkowo twardej wody, można
stosowac środki do zmiękczania wody, takie jak środki
zapobiegające odkładaniu się kamienia (np. Calgon).
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Najpierw dodać środek piorący, a następnie środek
zmiękczający wodę.
•• Stosować ilość detergentu odpowiednią do miękkiej
wody.
19
Panel sterowniczy
Przycisk Zasilanie
Pokrętło ustawiania programów
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
pralkę.
•• Programy dostępne są w zależności od typu
prania.
•• Nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę
przycisk Zasilanie, aby wyłączyć pralkę.
•• Zaświeci się kontrolka wskazująca wybrany
program.
Przycisk Start/Pauza
Opcje
•• Przycisk Start/Pauza stosowany jest do
uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu prania.
•• Umożliwia wybór dodatkowego cyklu; zaświeci
się po aktywacji.
•• Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie
cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
•• Za pomocą tych przycisków można wybrać
żądane opcje dotyczące cyklu dla wybranego
cyklu.
Wyświetlacz
•• Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawienia,
szacowany pozostały czas i komunikaty
stanu. Gdy urządzenie zostanie włączone, na
wyświetlaczu podświetlone zostaną domyślne
ustawienia.
•• Na wyświetlaczu widoczny jest pozostały
szacowany czas. W trakcie automatycznego
obliczania wagi wsadu wyświetlacz miga
lub pojawia się komunikat „Detecting
(Wykrywanie)”.
20
POLSKI
Tabela programu
Program prania
Program
Opis
Bawełna
Zapewnia lepsze działanie dzięki
połączeniu różnych ruchów bębna.
Typ Tkaniny
Kolorowe ubrania do szybkiego
prania (koszule, koszule nocne,
piżamy itp.) i bawełna o normalnym
stopniu zanieczyszczenia
(bielizna).
Zalecana
temperatura
40 °C
(Zimne do
95 °C)
60 °C
(Zimne do
60 °C)
Bawełna duże
Zapewnia optymalną skuteczność
prania dużych ilości ubrań przy
zmniejszonym zużyciu energii.
Syntetyczne
Cykl odpowiedni do prania
nieformalnych koszul,
niewymagających prasowania po
praniu.
poliamid, akryl, poliester
40 °C
(Zimne do
60 °C)
Mieszane
Umożliwia jednoczesne pranie
różnych rodzajów tkanin.
Różne rodzaje tkanin z wyjątkiem
szczególnych typów ubrań
(jedwab/tkaniny delikatne,
sportowe, ciemne ubrania, wełna,
pościel/zasłony).
40 °C
(Zimne do
40 °C)
Higiena
Cykl odpowiedni dla tkanin, które
można prać w gorącej wodzie.
Bawełna, bielizna, proszewki na
poduszki, pościel, ubranka
dziecięce.
60 °C
Zapewnia mniej hałasu i wibracji
oraz oszczednosc pieniedzy dzięki
wykorzystaniu nocnej energii
elektrycznej.
Ubrania o trwałych barwach
(koszule, koszule nocne, pizamy,
itp.) oraz słabo zabrudzona biała
bawełna (bielizna).
40 °C
(Zimne do
60 °C)
Usuwa skutecznie pozostałosci
detergentu z ubran.
Tkanina która jest w bezposrednim
kontakcie ze skóra np.: bielizna
pieluchy, reczniki, przescieradła,
poduszki i pokrowce materacy.
60 °C
(od 60 °C
do 95 °C)
Ten cykl jest przeznaczony dla
duzych rzeczy, takich jak poszwy,
poduszki, przykrycia kanap, itp.
Pościel z wyjątkiem szczególnych
tkanin (delikatnych, wełny,
jedwabiu itp.) z wypełnieniem:
kołdry, poduszki, koce, narzuty na
kanapę z lekkim wypełnieniem.
Cykl jest odpowiedni do ubrań
sportowych, takich jak strój do
biegania.
coolmax, gore-tex, polar i
sympatex
Ciche pranie
Ubranka
niemowlęce
Pościel
Odzież sportowa
Ciemne kolory
Ten cykl zapobiega odbarwianiu się
tkanin (Nalezy uzywac detergentów
przeznaczonych dla kolorowych
tkanin.)
Maksymalny
wsad
Wartość
znamionowa
3,0 kg
4,5 kg
1 sztuka
40 °C
(Zimne do
40 °C)
2,0 kg
Ciemne ubrania wykonane
z bawełny lub tkanin mieszanych.
20 °C
(Zimne do
40 °C)
21
Program
Szybki 14
Delikatne
Usuwanie plam
Mój program
Opis
Typ tkaniny
Ten cykl zapewnia krótki czas prania Lekko zabrudzone kolorowe
ubrania; OSTROŻNIE: Nalezy użyc
dla małych wsadów i słabo
mniej niż 20g detergentu (dla
zabrudzonych ubran
wsadu 2,0 kg), w przeciwnym razie
detergent może zostać na
ubraniach.
Zalecana
temperatura
Maksymalny
wsad
20 °C
(od 20 °C
do 40 °C)
2,0 kg
Program ten przeznaczony jest dla
ubrań delikatnych do prania
recznego oraz maszynowego takich
jak bielizna, bluzki, wełna, sukienki
itp. (Prosze użyć detergentu
do tkanin wełnianych
przeznaczonych do prania
mechanicznego)
wełna, ubrania wymagające
prania ręcznego, delikatne, łatwo
ulegające uszkodzeniu
20 °C
(Zimne do
30 °C)
1,5 kg
Spiera wiele rodzajów plam, takich
jak plamy z wina, soku, brudu itp.
(Temperatura wody jest stopniowo
zwiększana w celu usunięcia
różnych rodzajów zabrudzenia).
tkaniny z mieszanek bawełny, NIE
prać delikatnych tkanin
40 °C
(od 30 °C
do 60 °C)
3,0 kg
Dotyczy programów użytkownika. Jeśli nie pobrano żadnego programu, domyślnym cyklem jest
Płukanie+Wirowanie.
• Temperatura wody: Wybrać odpowiednią temperaturę dla wybranego cyklu prania. Zawsze prać zgodnie
z informacjami na metce ubrania.
• Ustaw program na "Bawełna duże 40°C (Połowa wsadu)", "Bawełna duże 60°C (Połowa wsadu)",
"Bawełna duże 60°C (Pełny wsad)" dla testu zgodnie z normami EN60456 i Rozporządzeniem 1015/2010.
- Standard 60°C bawełna program : Bawełna duże + 60°C (Pełny wsad)
- Standard 60°C bawełna program : Bawełna duże + 60°C (Połowa wsadu)
- Standard 40°C bawełna program : Bawełna duże + 60°C (Połowa wsadu)
(Są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych.)
(Są to najbardziej wydajne programy, jeżeli chodzi o zużycie wody i energii dla tego typu prania.)
* R zeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej w danym cyklu.
• Wyniki testu zależą od ciśnienia, twardości i temperatury wody, temperatury pomieszczenia,
typu oraz ilości wsadu, stopnia zabrudzenia, użytego detergentu, zmian w dostawie prądu oraz
wybranych opcji dodatkowych.
NOTATKA
• Zaleca się neutralne detergenty.
22
POLSKI
O
Dane robocze
Maks. obr./min.
Program
F12**, FH2**, FM2**
F14**, FH4**, FM4**
F10**, FH0**, FM0**
Bawełna
1400
1200
1000
Bawełna duże
1400
1200
1000
Syntetyczne
1000
1000
800
Mieszane
1400
1200
1000
Higiena
1400
1200
1000
Ciche pranie
1000
1000
8 00
Ubranka niemowlęce
1000
1000
800
Pościel
1000
1000
800
Odzież sportowa
800
800
600
Ciemne kolory
1400
1200
1000
Szybki 14
800
800
600
Delikatne
800
800
600
Usuwanie plam
1400
1200
1000
NOTATKA
• Informacja o głównych programach prania przy połowie wsadu.
Program
Czas w minutach
8 kg
Bawełna (40°C)
Bawełna duże (60°C)
24
7 kg
96
244
224
Pozostająca zawratość wilgoci
1400 rpm
1200 rpm
40 %
53 %
44 %
53 %
Woda w litrach
8 kg
7 kg
Energia w kWh
8 kg
65
35
7 kg
0.55
33
0.45
0.42
POLSKI
Cykl opcjonalny
Opóźnienie startu (
)
Można ustawić opóźnienie czasowe, dzięki czemu
pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po
ściśle określonym czasie.
Pranie wstępne (
)
Gdy tkaniny są mocno zabrudzone, wybranie
opcji prania wstępnego zwiększa
skuteczność prania.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie..
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie..
2
Należy wybrać program prania.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie startu
i ustawić żądany czas.
3
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
NOTATKA
• Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie początku. Faktyczny czas pracy zależy do
temperatury wody, wsadu oraz innych czynników.
Bez zagnieceń (
)
Funkcji tej używamy podczas wirowania gdy
chcemy zminimalizować zagniecenia ubrań.
Pranie (
)
Pranie Turbo (
)
Pranie gotowe w ciągu 1 godziny z oszczędnością
energii oraz wody.
Intensywne (
)
Jeżeli pranie jest normalnie lub mocno zabrudzone,
opcja Intensywne jest skuteczna.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie..
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie..
2
Należy wybrać program prania.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Bez zagnieceń.
3
Aby wybrać opcję Pranie Turbo lub
Intensywne należy nacisnąć przycisk
Pranie.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
25
Temperatura
Wirowanie
Przycisk Temp. pozwala wybrać kombinację temperatur
prania i płukania dla wybranego cyklu. Należy naciskać
ten przycisk, aż podświetlone zostanie żądane
ustawienie. Do wszystkich typów płukania stosowana
jest zimna woda kranowa.
• Poziom prędkości wirowania można wybrać,
naciskając wielokrotnie przycisk Wirowanie.
.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
• Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla
pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na
metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
2
Nacisnąć przycisk Wirowanie, aby wybrać
liczbę obrotów na minutę (RPM).
3
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
• Tylko wirowanie
NOTATKA
Płukanie (
)
Płukanie+ (
)
• Nawet jeśli wybrana zostanie opcja „Bez
wirowania”(
), bęben będzie się krótko
obracał, aby osuszyć pranie.
Dodaj jedno płukanie.
Normalne+ wstrzymanie (
)
Po zakończeniu płukania cykl zostaje wstrzymany do
ponownego naciśnięcia przycisku Start/Pauza.
Blokada przed dziećmi (
)
Należy wybrać tę funkcję, aby zablokować przyciski na
jednostce sterowniczej i zapobiec niepowołanemu użyciu.
Blokowanie panelu sterowania
1
Nacisnąć i przytrzymać Blokada przed dziećmi
przez 3 sekundy.
2
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu
pojawi się „ ”.
Po ustawieniu blokady przed dziećmi wszystkie
przyciski z wyjątkiem przycisku Zasilanie są
zablokowane.
NOTATKA
• Wyłączenie zaislania nie anuluje działania
blokady przed dziećmi. Aby uzyskać dostęp
do pozostałych funkcji, należy dezaktywować
blokadę przed dziećmi.
Odblokowywanie panelu sterowania
Nacisnąć i przytrzymać Blokada przed dziećmi
przez 3 sekundy.
• Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
ponownie wyświetlony zostanie czas pozostały do
końca bieżącego programu.
26
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
3
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Temp. i Płukanie
jednocześnie przez 3 sekundy, aby włączyć
lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.
POLSKI
Sygnał dźwiękowy wł. / wył.
NOTATKA
• Po włączeniu / wyłączeniu sygnału dźwiękowego,
ustawienie zostaje zapisane i pozostaje
zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania.
• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy po prostu
wykonać całą procedurę ponownie.
27
Korzystanie z inteligentnych
funkcji (opcjonalne)
Korzystanie z funkcji Tag On
Funkcja Tag On umożliwia wygodne korzystanie z funkcji
LG Smart Diagnosis™ i Mój program, pozwalając
komunikować się z urządzeniem bezpośrednio ze
swojego produktu typu smart.
•• Z funkcji Tag On można korzystać za pomocą
większości smartfonów wyposażonych w funkcję NFC
i system operacyjny Android.
Instalacja aplikacji
•• Wyszukaj „LG Smart Laundry” w aplikacji telefonu
Google Play Store.
-(ᜅษ✙
LG Smart
Korzystanie z aplikacji
Aplikacja LG Smart Laundry pozwala korzystać z wielu
funkcji ułatwiających obsługę urządzenia.
•• Mój program
•• Smart Diagnosis™
•• Zestaw cykli Tag On
•• Statystyki prania
Notatka
w aplikacji LG Smart Laundry,
•• Naciśnij
aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje
stosowania funkcji Tag On.
•• Procedura aktywacji NFC może się różnić
w zależności od producenta smartfona i wersji
systemu Android. Szczegółowe informacje można
znaleźć w podręczniku obsługi smartfona.
•• Ze względu na specyfikę funkcji NFC w przypadku
zbyt dużej odległości transmisji albo obecności
metalowej nalepki lub obudowy na telefonie
jakość transmisji nie będzie dobra. W niektórych
przypadkach skutecznia transmisja za pomocą
telefonu z funkcją NFC może nie być możliwa.
•• Treść tego podręcznika może się różnić
w zależności od wersji aplikacji „LG Smart
Laundry” i może podlegać zmianom bez
powiadomienia.
Deklaracja zgodności WE
Niniejszym LG Electronics deklaruje, że ten produkt jest
zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw.
Dyrektywa w sprawie radiowych i telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych 1999/5/WE
28
Ostrzeżenie
•• Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
należy ją odłączyć od zasilania, aby zapobiec
porażeniu prądem. Zaniechanie może
doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru,
porażenia elektrycznego oraz śmierci.
•• Do czyszczenia pralki nie wolno używać żrących
substancji chemicznych, substancji ściernych
ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić
zewnętrzną warstwę pralki.
Pielęgnacja i czyszczenie części wewnętrznej
•• Do wycierania otworu drzwi i szyby drzwiczek należy
wykorzystywać ręcznik lub miękką szmatkę.
•• Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie
po zakoczeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w pralce może spowodować zagniecenia,
zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.
•• Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej) należy
uruchomić cykl Czyszczenie bębna, aby usunąć
pozostwałości środków czyszczących i inne osady.
Czyszczenie pralki
Pielęgnacja po praniu
Czyszczenie filtra wlotu wody
•• Po zakończeniu cyklu należy wytrzeć wilgoć z drzwi
i z wewnętrznej części uszczelki drzwiowej.
•• Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć zawór
odcinający, zwłaszcza jeśli w pobliżu pralki w podłodze
nie ma kratki ściekowej (studzienki).
•• Drzwi należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić
wyschnięcie bębna.
•• Wytrzeć główną część pralki suchą szmatką, usuwając
z niej wilgoć.
•• Ikona „ ” pojawi się na wyświetlaczu panelu
sterowniczego w przypadku braku dopływu wody do
szuflady na proszek/płyn.
Czyszczenie zewnętrznej części pralki
•• Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapna, filtr wlotu wody może zostać
zablokowany. Dobrą praktyką jest w związku z tym
okresowe czyszczenie filtra.
Właściwa pielęgnacja pralki może wydłużyć jej
żywotność.
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczotki z twardym
włosiem.
Drzwi:
•• Zmyć część zewnętrzną i wewnętrzną za pomocą
zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką
szmatką.
Część zewnętrzna:
•• Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
•• Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.
•• Nie należy wywierać nacisku na powierzchnię ani na
wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.
29
POLSKI
KONSERWACJA
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
4
Po oczyszczeniu należy wkręcić filtr pompy
i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
•• W filtrze odpływowym zbierają się nitki i przedmioty pochodzące z pranych artykułów. Należy
regularnie sprawdzać czystość filtra, aby zapewnić
bezproblemową pracę pralki.
•• Przed przystąpieniem do czyszczenia pompy
odpływowej, awaryjnym opróżnieniem pralki albo
awaryjnym otwarciem drzwi należy pozwolić wodzie
ostygnąć.
1
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
UWAGA
2
Wyjąć korek spustowy i otworzyć filtr, kręcąc nim
w lewo.
2
Zbiornik
odbierający
odprowadzaną
wodę.
1
3
30
Usunąć wszystkie obce przedmioty z filtra pompy.
•• W pierwszej kolejności, należy spuścić wodę
za pomocą węża odprowadzającego, a dopiero
potem otworzyć filtr pompy i usunąć nitki i inne
przedmioty.
•• Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może być gorąca.
Detergenty i środki do zmiękczania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę i wkłady, aby
sprawdzić, czy znajduje się na nich osad.
1
•• Nacisnąć mocno przycisk odłączający i wyjąć
szufladę.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i artykuły,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać środek
przeciw kamieniowi (np. Calgon) do głównej
przegrody.
3
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy używać
szmatki lub niewielkiej, niemetalowej szczotki.
•• Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad ze środków do prania. Do
czyszczenia szuflady zasobnika należy używać
wyłącznie wody. Osuszyć wkłady oraz szufladę
za pomocą miękkej szmatki lub ręcznika.
•• Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej części
wnęki.
5
Czyszczenie bębna to specjalny cykl przeznaczony do
czyszczenia wnętrza pralki.
W tym cyklu stosowany jest wyższy poziom wody
przy wyższej prędkości wirowania. Cykl powinien być
regularnie uruchamiany.
Wyjąć wkłady z szuflady.
4
C
(opcjonalne)
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
samego końca.
2
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej szmatki
lub ręcznika.
Włożyć wkłady do właściwych przegród i wsunąć
szufladę z powrotem.
POLSKI
Czyszczenie szuflady zasobnika
3
4
Włączyć zasilanie, a następnie nacisnąć
i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk
Czyszczenie bębna. Na wyświetlaczu
zostanie wtedy wyświetlone
oznaczenie „
”.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl.
6
Po zakończeniu cyklu należy pozostawić drzwi do
pralki otwarte, aby umożliwić wyschnięcie otworu
drzwi, elastycznej uszczelki i szybki drzwi.
UWAGA
•• Jeśli w domu znajduje się dziecko, nie należy
pozostawiać drzwi otwartych przez zbyt długi
czas.
Notatka
•• Nie należy umieszczać żadnego detergentu
w przegródkach na środki piorące. Mogłyby
powstać obfite mydliny i wydostać się poza pralkę.
31
Uwaga na zamarzanie zimą
•• Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.
Należy zadbać, aby urządzenie zostało zamontowane
w miejscu, w którym nie będzie narażone zimą na
zamarznięcie.
•• W przypadku gdy produkt musi zostać zainstalowany
na ganku albo w innych warunkach poza domem,
należy zadbać o spełnienie wymienionych poniżej
zaleceń.
Jak zapobiegać zamarznięciu produktu
•• Po praniu należy całkowicie odprowadzić wodę
z pompy za pomocą korka spustowego stosowanego
do usuwania pozostałej wody. Po całkowitym
odprowadzeniu wody należy zamknąć korek spustowy
stosowany do usuwania pozostałej wody, a także
zaślepkę.
•• Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu wąż
doprowadzający zimną wodę i spuścić z niego wodę,
trzymając wąż zwieszony w dół.
Wąż
doprowadzający
zimną wodę
Sprawdzanie, czy doszło do zamarznięcia
•• Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka spustowego
węża stosowanego do spuszczenia pozostałej wody,
należy skontrolowac zespół odprowadzania wody.
Korek
spustowy
Zaślepka
Korek
spustowy
Zaślepka
•• Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę
pozostałą w wężu.
Wąż odpływowy
UWAGA
•• Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
32
•• Włączyć zasilanie, wybrać Płukanie i Wirowanie,
a następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Szuflada na proszek/
płyn
Wąż odpływowy
Notatka
•• Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
•• Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu wyświetlane
jest oznaczenie „
”, należy skontrolować zespół
doprowadzania wody i zespół odprowadzania wody.
(Niektóre modele nie są wyposażone w funkcję alarmu
sygnalizującego zamarznięcie).
•• Należy opróżnić bęben, nalać ciepłą wodę w temp.
50–60 °C tak, aby sięgała do gumowej części
wewnętrz bębna, zamknąć drzwi i odczekać 1–2
godziny.
•• Po całkowitym odprowadzeniu wody, należy zamknąć
korek spustowy węża do odprowadzania pozostałej
wody, wybrać Płukanie i Wirowanie, a następnie
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Wąż odpływowy
Szuflada na proszek/
płyn
50‒60 °C
Notatka
UWAGA
•• Nie należy stosować wrzącej wody. Może to
spowodować poparzenia oraz uszkodzić produkt.
•• Otworzyć zaślepkę i korek spustowy węża do
odprowadzania pozostałej wody, aby spuścić wodę
całkowicie.
•• Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
•• Jeśli występuje problem z doprowadzeniem wody,
należy podjąć następujące środki.
–– Zakręcić kran i przykładając szmatkę nasączoną
gorącą wodą do kranu i obu miejsc złączy, starać
się spowodować odtajanie zamarznięcia.
–– Wyjąć wąż doprowadzający wodę i zanurzyć go
w ciepłej wodzie, nieprzekraczającej 50–60 °C.
Korek spustowy
Zaślepka
Notatka
•• Jeśli woda nie spływa, oznacza to, że lód się
jeszcze nie rozpuścił całkowicie. Należy jeszcze
poczekać.
Wąż
dopływowy
50‒60 °C
33
POLSKI
Co robić, gdy dojdzie do zamarznięcia
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum serwisowania LG
Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji należy
skorzystać wyłącznie w celu skontaktowania się
z przedstawicielem handlowym, a nie podczas normalnej
obsługi urządzenia.
1
2
Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć pralkę.
Nie należy naciskać żadnych innych przycisków
ani przekręcać pokrętła wyboru cyklu.
Po odpowieniej instrukcji z centrum telefonicznego
należy umieścić mikrofon telefonu w pobliżu
przycisku Zasilanie.
.
Maks
m
10 m
3
4
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk
Temp., trzymając mikrofon telefonu w pobliżu ikony
albo przycisku Zasilanie.
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do końca
transferu danych.
•• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonu podczas tonowego przesyłu
danych.
•• Jeśli pracownik centrum telefonicznego nie
będzie w stanie odebrać dokładnego zapisu,
użytkownik może zostać poproszony o ponowne
przesłanie danych.
Centrum serwisowe
LG Electronics
34
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy
podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem
centrum telefonicznego, który może już udzielić
pomocy na podstawie danych przesłanych do
analizy.
Notatka
•• Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest
od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
•• Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie
telefon domowy.
•• Jeśli jakość transmisji danych do usługi Smart
Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
POLSKI
Usuwanie usterek
•• Pralka wyposażona jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we
wczesnym stadium. Jeśli pralka działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem serwisanta należy
sprawdzić poniższe:
Diagnozowanie problemów
Objawy
Przyczyny
Naprawa usterki
•• Zatrzymać pralkę, sprawdzić bęben i filtr
odpływowy.
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
Ciała obce, takie jak monety lub
agrafki mogły utkwić w bębnie lub
pompie.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować
wystąpienie łomoczących dźwięków.
Zazwyczaj jest to normalne zjawisko.
•• Jeśli dźwięk nie ustaje, stabilność pralki
jest najprawdopodobniej zaburzona. Należy
zatrzymać pranie i zmienić rozłożenie wsadu.
Czy usunięto wszystkie bolce
zabezpieczające i konstrukcję
wspierającą?
•• Jeśli bolce zabezpieczające nie zostały wyjęte
podczas montażu pralki, należy sięgnąć do
Instrukcji montażu, aby znaleźć informacje na
ten temat.
Czy wszystkie nóżki spoczywają
stabilnie na podłodze?
•• Prany wsad mógł się nierównomiernie rozłożyć
w bębnie. Należy zatrzymać pralkę i rozłożyć
wsad.
Węże doprowadzające lub
odprowadzające wodę poluzowały
się w miejscu łączenia z kranem lub
pralką.
•• Sprawdzić i dokręcić złącza węży.
Domowe rury odpływowe są zatkane.
•• Udrożnić instalację odpływową. W razie
potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
Wibrujący dźwięk
Woda wycieka
•• Zbyt duża ilość środka piorącego lub
nieodpowiedni środek może spowodować zbyt
obfitą pianę, co doprowadzi do wycieku wody.
Nadmiar mydlin
Woda nie jest
doprowadzana do pralki
albo płynie zbyt wolno
Woda z pralki nie jest
odprowadzana albo płynie
powoli.
•• Jeśli dźwięk występuje po ponownym
uruchomieniu pralki, należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym.
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
•• Sprawdzić inny kran domowy.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest całkowicie odkręcony.
•• Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę
jest splątany.
•• Wyprostować wąż.
Filtr węża wlotowego jest zapchany.
•• Sprawdzić filtr węża wlotowego.
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
•• Wyczyścić filtr odpływowy.
35
Objawy
Pralka się nie włącza.
Pralka nie wiruje
Przyczyny
Naprawa usterki
Przewód zasilania może nie być
podłaczony lub może być luźno
wpięty.
•• Należy się upewnić, że wtyczka jest dobrze
wetknięta do gniazdka.
Bezpieczniki instalacji domowej są
przepalone, przerywacz przerwał
obwód lub wystąpiła awaria zasilania.
•• Nastawić przerywacz lub wymienić bezpiecznik.
Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli
problemem jest przeciążenie obwodu, należy
zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest odkręcony.
•• Należy odkręcić kran z wodą.
Sprawdzić, czy drzwi są dobrze
zamknięte.
•• Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk Start/
Pauza. Rozpoczęcie wirowania może nastąpić
kilka chwil po naciśnięciu przycisku Start/
Pauza. Aby doszło do wirowania, drzwi muszą
zostać zamknięte. Dodać 1 lub 2 podobne
do siebie artykuły, aby zrównoważyć wsad.
Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
odbywało się prawidłowo.
Drzwi się nie otwierają
•• Po uruchomieniu pralki drzwi nie mogą
zostać otwarte ze względów bezpieczeństwa.
Sprawdzić, czy podświetlona jest ikona
„Blokada drzwi”. Po wyłączeniu ikony „Blokada
drzwi” można bezpiecznie otworzyć drzwi.
Przedłużony czas cyklu
prania
•• Czas prania różni się w zależności od rodzaju
pranych rzeczy, ciśnienia i temperatury
wody oraz innych warunków korzystania
z urządzenia. Jeśli wykryte zostanie zaburzenie
równowagi lub jeśli włączony jest program
usuwania mydlin, czas prania zostanie
wydłużony.
Przelanie się środka do
zmiękczania tkanin
Zbyt duża ilość środka
zmiękczającego tkaniny może
spowodować przelanie się cieczy.
•• Aby wykorzystać właściwą ilość środka,
należy postępować zgodnie z wytycznymi
producenta produktu. Nie należy przekraczać
linii wyznaczającej maksymalne napełnienie.
Środki zmiękczające
uwalniane są zbyt
wcześnie
•• Powoli zamknąć szufladę zasobnika. Nie
otwierać szuflady podczas cyklu prania.
Problem z suszeniem
•• Nie ładować nadmiernej ilości artykułów.
Sprawdzić, czy pralka odprowadza właściwą
dla wsadu ilość wody. Wsad jest zbyt mały,
aby suszenie bębnowe przebiegało właściwie.
Dodać kilka ręczników.
36
Brak suszenia
POLSKI
Komunikaty o błędach
Objawy
Przyczyny
Naprawa usterki
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
•• Sprawdzić inny kran domowy.
Krany, z którego doprowadzana jest
woda, nie są całkowicie odkręcone.
•• Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę
jest splątany.
•• Wyprostować wąż (węże).
Filtr węża (węży) wlotowego jest
zapchany.
•• Sprawdzić filtr węża wlotowego.
Jeśli następił wyciek wody w wężu
wlotowym, wskaźnik „ ” zaświeci się
na czerwono.
•• Mogą wystąpić różnice pomiędzy
modelami.
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
•• Wyczyścić filtr odpływowy.
Wsad jest zbyt mały.
•• Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły, aby
zrównoważyć wsad.
Równowaga wsadu jest zaburzona.
•• Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły, aby
zrównoważyć wsad.
Urządzenie wyposażone jest
w wykrywacz zaburzenia równowagi
i system korekcji. Jeśli załadowano
pojedyncze ciężkie artykuły (np.
dywanik łazienkowy, szlafrok
itp.), system ten może zatrzymać
wirowanie, a nawet przerwać cały cykl
wirowania.
•• Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
odbywało się prawidłowo.
Jeśli pranie jest wciąż zbyt mokre pod
koniec cyklu, należy dodać mniejsze
artykuły, aby zrównoważyć wsad,
i powtórzyć cykl wirowania.
•• Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
odbywało się prawidłowo.
37
o bjawy
Przyczyny
Sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte.
n aprawa usterki
• Zamknąć do końca drzwi.
Jeśli „ ,
,
” nie jest wyświetlone,
należy wezwać serwisanta.
• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Woda przelewa się z powodu
wadliwego zaworu wody.
Czujnik poziomu wody działa
nieprawidłowo.
38
• Zakręcić kran.
• Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
• Wezwać serwisanta.
• Zakręcić kran.
• Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
• Wezwać serwisanta.
Nadmierne obciążenie silnika.
• Należy pozostawić pralkę na 30 minut, aby
silnik się schłodził, a następnie ponownie
uruchomić cykl.
Woda wycieka.
• Wezwać serwisanta.
Ograniczona gwarancja nie obejmuje:
•• Serwisowy przewóz, odebranie lub montaż, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotycząca obsługi produktu;
naprawa lub wymiana bezpieczników lub poprawki ożyłowania lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, lub poprawki po
nieautoryzowanych naprawach/montażu.
•• Niezdolność urządzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie prądu lub niedostatecznej mocy
zasilania.
•• Szkody spowodowane przez uszkodzoną lub nieszczelną instalację wodną, zamarznięcie instalacji, blokadę rur
odpływowych, niedostateczną lub przerywaną dostawę wody lub niedostateczną ilość dostarczanego powietrza.
•• Szkody wynikłe z obsługi Produktu w środowisku korozyjnym lub w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi
w dołączonym do Produktu podręczniku użytkownika.
•• Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku wypadków, działania szkodników i owadów, piorunu, wiatru, ognia,
powodzi lub losu.
•• Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przeróbkami, korzystaniem z urządzenia
w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidłowego montażu urządzenia.
•• Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłowym prądem elektrycznym, napięciem lub kodem instalacji
wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoriów, komponentów lub czyszczących produktów
zużywalnych, które nie uzyskały akceptacji firmy LG.
•• Szkody spowodowane transportem i obsługą, w tym zadrapania, wgniecenia, odpryśnięcia i/lub inne uszkodzenia
zewnętrznej warstwy produktu, chyba że uszkodzenia te wynikają z wadliwości materiałów lub wykonania.
•• Uszkodzenia lub brakujące elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania, przeceniownych
lub odnawianych egzemplarzy Produktu.
•• Produkty z usuniętym, zmodyfikowanym lub niemożliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania oceny
zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a także okazanie paragonu sklepowego.
•• Zwiększenie kosztów użytkowania i dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem.
•• Naprawy w przypadku gdy Produkt jest używany w celach innych niż normalne i typowe przeznaczenie domowe lub
w sposób sprzeczny z instrukcjami w podręczniku użytkownika dołączonego do Produktu.
•• Koszty związane z przeniesieniem Produktu z domu użytkownika w celu przekazania do naprawy.
•• Usunięcie i ponowny montaż Produktu, jeśli zainstalowany jest w niedostępnym miejscu lub jest zamontowany niezgodnie
z opublikowaną instrukcją montażu, w tym zamieszczoną w podręczniku użytkownika LG i podręcznikach montażu.
•• Szkody wynikające z nieprawidłowego używania, nieprawidłowego montażu, naprawy lub konserwacji. Nieprawidłowa
naprawa obejmuje także stosowanie części, które nie zostały zaakceptowane ani ujęte w specyfikacji przez firmę LG.
Nietypowe wibracje lub
hałasy spowodowane
przez nieusunięcie bolców
zabezpieczających lub
konstrukcji wspierającej.
Wyciek spowodowany przez
zanieczyszczenia (włosy, kłaczki)
na uszczelce i szybie drzwiowej.
Konstrukcja
wspierająca
Kartonowa
podstawa
Bolec
zabezpieczający
Usunąć bolce
zabezpieczające
i konstrukcję wspierającą.
Oczyścić uszczelkę
i szybę.
39
POLSKI
Gwarancja
Brak odpływu spowodowany
blokadą filtra pompy.
Wyczyścić filtr pompy.
Woda nie napływa, ponieważ
filtry zaworu wlotowego są
zapchane lub węże wlotowe są
poplątane.
Oczyścić filtr zaworu
wlotowego lub
zamontować ponownie
węże wlotowe.
Woda nie napływa z powodu
zbyt dużej ilości zastosowanego
detergentu.
Prane rzeczy są gorące lub
ciepłe po zakończeniu prania,
ponieważ węże wlotowe
zainstalowano odwrotnie.
Woda nie napływa,
ponieważ kran, z którego
jest doprowadzana, nie jest
odkręcony.
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża odpływowego lub
zablokowaniem węża
odpływowego.
Filtr wlotowy
Wyczyścić szufladę
zasobnika na proszek/płyn
Zasobnik
Wlot
ciepłej
wody
Wlot
zimnej
wody
Zamontować ponownie
węże wlotowe.
Odkręcić kran.
kran
Kolanko
Zamontować ponownie
wąż odpływowy.
Przypięcie
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem węża
wlotowego lub stosowaniem
węża innej marki.
Zamontować ponownie
wąż wlotowy.
Brak zasilania spowodowany
poluzowaniem styku przewodu
zasilania z gniazdem zasilania
lub problemem z gniazdem
zasilania.
Podłączyć ponownie
przewód zasilania
lub wymienić gniazdo
elektryczne.
40
1°
Jeśli nie wszystkie śruby są
zamontowane prawidłowo, może
to spowodować silne wibracje
(wyłącznie model na podstawie).
Odgłos łomotania wody
(uderzania), gdy pralka jest
napełniana wodą.
Gwarancja obejmuje
jedynie wady wytwórcze.
Pomoc serwisowa
nie obejmuje skutków
nieprawidłowego montażu.
Zamontować 4 śruby na
każdym rogu (całk. 16 szt.).
Wysokie
ciśnienie
wody
Uderzenie!!!
Głośny
dźwięk
Naturalny
przepływ
wody Nagłe
zatrzymanie
przepływu
wody
Dostosować ciśnienie
wody, przez przykręcenie
domowego zaworu wody
lub kranu.
41
POLSKI
Poziom
Serwisowy przejazd w celu
przewozu, odebrania lub
montażu produktu lub po
instrukcje stosowania produktu.
Usunięcie i ponowny montaż
Produktu.
DANE ROBOCZE
Karta produktu_Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010
Nazwa dostawcy lub znak towarowy
Identyfikator modelu dostawcy
LG
F 1/H/M 4U2 F 1/H/M 2U2 F 1/H/M 0U2
T/Q DN(W) T/Q DN(W) T/Q DN(W)
(0~9)
(0~9)
(0~9)
8/7
8/7
8/7
Klasa efektywności energetycznej
A+++
A+++
A+++
Przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010
Nie
Nie
Nie
117/104
117/104
117/104
- Standardowy program bawełna 60°C przy pełnym załadowaniu
0.60/0.53
0.60/0.53
0.60/0.53
kWh
- Standardowy program bawełna 60°C przy częściowym załadowaniu
0.45/0.42
0.45/0.42
0.45/0.42
kWh
- Standardowy program bawełna 40°C przy częściowym załadowaniu
0.41/0.40
0.41/0.40
0.41/0.40
kWh
Pojemność znamionowa w kg
Ważone roczne zużycie energii (AEC) w litrach rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania
w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym
załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od
sposobu użytkowania urządzenia.
kg
kWh/
rok
Zużycie energii
0.45
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania
Ważone roczne zużycie wody (AWC) w litrach rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania
w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym
załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
W
8900/8500 8900/8500 8900/8500
litry/
rok
Klasa efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)
A
B
B
Maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych
w 60°C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40°C
przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz
wilgotność resztkowa uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych
w 60°C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40°C
przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
1400
1200
1000
rpm
44
53
53
%
Standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie. Są one
odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz są najbardziej
efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.
"Bawełna duże 60°C / 40°C"
Czas programu
- Standardowy program bawełna 60°C przy pełnym załadowaniu
297/297
297/297
297/297
min.
- Standardowy program bawełna 60°C przy częściowym załadowaniu
244/224
244/224
244/224
min.
- Standardowy program bawełna 40°C przy częściowym załadowaniu
239/219
239/219
239/219
min.
Czas trwania trybu czuwania (Tl)
10
10
10
min.
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w przypadku
standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadowaniu, wyrażony
w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej.
52
73
52
72
52
72
dB(A)
Wolnostojący
42
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement