Electrolux EXI12HD1W User manual
EXI09HD1W
EXI12HD1W
EXI18HD1W
EXI22HD1W
BG СТАЕН КЛИМАТИК ТИП
СПЛИТ
EN SPLIT TYPE ROOM AIR
CONDITIONER
HU OSZTOTT
TÍPUSÚ SZOBAI
KLÍMABERENDEZÉS
PL KLIMATYZATOR
POKOJOWY TYPU SPLIT
RO APARAT DE
CLIMATIZARE DE
CAMERĂ TIP SPLIT
SK DELENÉ INTERIÉROVÉ
KLIMATIZAČNÉ
ZARIADENIE
2
РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА
USER MANUAL
22
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
42
INSTRUKCJA OBSŁUGI
62
MANUALUL UTILIZATORULUI 82
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
102
Съдържание
Поздравления .....................................................................3
Мерки за безопасност ........................................................4
Описание на продукта ........................................................6
Дисплей на вътрешното тяло ............................................7
Дистанционно управление..................................................7
Описание на дистанционното управление .......................8
Индикатори на дисплея на дистанционното
управление . ........................................................................9
Първа употреба ..................................................................10
Как да използвате дистанционното управление...............10
Как да използвате вътрешното тяло .................................15
Операция при спешност . ...................................................16
Работа в оптимален режим . ..............................................16
Почистване и поддръжка ...................................................17
Съвети при работа . ............................................................19
Отстраняване на неизправности .......................................20
Важно напомняне
• Дръжте дистанционното управление, там където
сигнала може да достигне до вътрешното тяло.
• Когато работите с климатика, се уверете, че
насочвате сигнала на дистанционното към
вътрешното тяло.
• Когато дистанционното изпраща сигнал, символът
ще премигне около 1 секунда на дисплея на
дистанционното.
• Вътрешното тяло ще разпознае сигнала и ще
издаде звуков сигнал, когато получи сигнала от
дистанционното.
• Моля, натиснете бутона на дистанционното и отново
изпратете сигнал, ако не чуете звуков сигнал от
вътрешното тяло.
2
Поздравления
Поздравяваме ви и ви благодарим ви, че избрахте
стаен климатик тип сплит на Electrolux. Сигурни
сме, че с радост ще използвате новия си климатик.
Преди да използвате климатика ви препоръчваме
да прочетете внимателно ръководството за
потребителя, което осигурява описанието и
функциите на климатика.
За да избегнете риска, който винаги съществува,
когато използвате електрическия уред, е важно да
инсталирате правилно климатика и да прочетете
внимателно инструкциите за безопасност, за да
предотвратите неправилно използване и опасност.
Ние ви препоръчваме да запазите тази книжка с
инструкции за справки в бъдеще и да я предадете
на бъдещите собственици на уреда.
След като разопаковате климатика от опаковката,
моля проверете дали не е повреден. Ако се
съмнявате в нещо, не използвайте климатика, а
се обърнете към местния оторизиран сервизен
център на Electrolux.
съвет за околната среда
Информация за потребителите при изхвърляне
• Повечето от опаковъчните материали могат
да се рециклират.
• Моля, изхвърляйте тези материали в
местното депо за рециклиране на отпадъци
или в подходящите контейнери.
• Ако желаете да изхвърлите уреда, моля,
обърнете се към местните органи и попитайте
за правилния начин на изхвърляне.
внимание
• Климатикът не е предназначен да се
използва от малки деца или немощни лица
без надзор.
• Малките деца трябва да са под надзор, за
да се гарантира, че няма да си играят с
климатика.
• Свържете се с правоспособен монтьор за
инсталирането на този климатик.
• Свържете се с правоспособен сервизен
техник за ремонта или поддръжката на този
уред.
• Ако се сменя захранващият кабел, работата
по подмяната трябва да се извършва само
от упълномощен персонал.
• Работата по инсталирането трябва да се
извършва само от упълномощен персонал,
съгласно националните електротехнически
стандарти.
Условия на употреба
Този уред е предназначен за употреба в
домашни условия и подобни приложения като:
• Кухненско оборудване за магазини, офиси и
други работни места.
• Ферми.
• От клиенти в хотели, мотели и други места
за живеене.
• Места като хотели, които предлагат нощувка
със закуска.
Важни бележки
Свържете се с оторизиран монтьор за
инсталирането на този уред.
Свържете се с оторизиран сервизен техник за
ремонта или поддръжката на този уред.
• Електрическият контакт, нужен за
електрозахранване, трябва да бъде
свързан и одобрен от лицензиран
изпълнител.
• Този уред не е предназначен за употреба
от лица (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и
познания, освен ако не се наблюдават
или са им дадени инструкции за работа
с уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност.
• Малките деца трябва да са под надзор, за
да се гарантира, че няма да си играят с
климатика.
• Ако се сменя захранващият кабел,
работата по подмяната трябва да се
извършва само от оторизиран персонал.
• Работата по инсталирането трябва да се
извършва само от оторизиран персонал,
съгласно националните електротехнически
стандарти и правилата на доставчиците на
електроенергия.
• Ако тялото ще се мести на друго място
или ще се изхвърля, само персонал с
подходяща квалификация има право да
предприема такава дейност.
• Внимавайте да не хващате с пръсти
витлото на перката, когато регулирате
вертикалните жалузи.
• Този климатик използва хладилен агент
R410a.
3
Мерки за безопасност
Вътре ще намерите много полезни съвети как
правилно да използвате и поддържате вашия
климатик. Просто малко профилактични грижи
от ваша страна могат да ви спестят доста
време и разходи за живота на вашия климатик.
В таблицата със съвети за отстраняване от
неизправности ще откриете много отговори на
стр. 20-21. Ако първо разгледате тази таблица,
няма да е необходимо да се обаждате на
сервизния център.
Значенията на символите, използвани в това
ръководство са следните:
внимание
Тази информация се отнася за вашата лична
безопасност и как да избегнете повреди в уреда.
съвети и информация
Този символ ви дава съвети и информация за
употребата на уреда.
съвет за околната среда
Този символ ви дава съвети и информация за
икономичното и екологичното използване на
уреда.
Този символ показва да не правите това.
Винаги правете това.
Важни бележки:
1 Не пускайте уреда в действие с хоризонтални
жалузи в затворено положение.
2 Не пускайте уреда без въздушния филтър.
предупреждение
Ако забележите необичайна ситуация
като например миризма от изгоряло,
моля, изключете захранването на
климатика и се обърнете към сервизен
техник на Electrolux. Ако проблема все
още продължава, климатика може да
се повреди или да причини токов удар
или пожар.
Не работете с климатика с мокри ръце.
Това може да предизвика токов удар.
Не повреждайте и не режете
захранващия кабел или други кабели.
Ако това се случи, моля, поправете
го и го върнете отново с помощта на
квалифициран техник
Не свързвайте климатика към
разклонител с много контакти.
Моля, изключете захранването на
климатика, ако не го използвате за
дълго време. В противен случай, ще
се натрупа прах и може да причини
пожар.
Преди почистване на климатика, моля,
извадете кабела от захранването, за
да елиминирате вероятността от токов
удар.
Захранването трябва да съответства
на климатика съгласно ръководството
за инсталиране. Климатиците са
снабдени със захранващ кабел,
който трябва да се свърже направо
в контакта с подходящия предпазен
прекъсвач. Климатиците, които са с
твърда връзка трябва да се свържат
с подходящ предпазен стандартен
прекъсвач съгласно ръководството за
инсталиране.
Моля, уверете се, че захранващия
кабел на климатика е стабилен и
отговаря на изискванията, описани в
ръководството за инсталиране.
Винаги проверявайте дали уреда е
инсталиран при правилно заземяване.
За безопасност, уверете се, че сте
изключили стандартния прекъсвач
преди поддръжка или почистване,
или когато продукта не се използва за
дълъг период от време. Натрупалият
се прах може да причини пожар или
токов удар.
4
Мерки за безопасност
внимание
Изберете най-подходящата
температура.
Това може да спести електроенергия.
Не дръжте вратите и прозорците
отворени за дълго време при работа
с уреда. Това може да се отрази на
работата на уреда.
Не блокирайте преминаването на
въздух навътре и навън.
Това може да се отрази на работата на
уреда и да причини повреда.
Пазете запалимите материали поне на
1 м. от частите на колектора. Това би
причинило пожар.
Не стъпвайте върху външната част на
тялото и не поставяйте тежки предмети
върху него.
Това може да доведе до повреда или
щета.
Не се опитвайте да поправяте
сами уреда. Тъй като това може да
предизвика токов удар или пожар.
Свържете се с вашия оторизиран
сервизен център.
Употреба
Излагането на пряк въздушен поток от
климатика за дълъг период от време може
да е опасно за вашето здраве.
Не излагайте хора, домашни любимци ли
растения на пряк въздушен поток за дълъг
период от време.
Почистване и поддръжка
1 Когато почиствате уреда, първо се
уверете, че електрозахранването и
прекъсвачът на веригата са изключени.
2 Не докосвайте металните части на
тялото, когато сваляте филтрите. Могат
да възникнат наранявания, когато пипате
острите метални краища.
3 Не използвайте вода при почистване на
вътрешността на климатика. Излагането
на вода може да доведе до вероятен
токов удар.
Обслужване
За поправка и почистване се обърнете към
оторизиран дилър на сервиз.
Не поставяйте ръце или предмети във
входа и изхода за въздух. Това може
да причини нараняване.
Не поставяйте животни или растения
във въздушния поток.
Не използвайте тялото за други цели
като запазване на храна и сушене на
дрехи.
Не пръскайте вода към климатика.
Това може да предизвика токов удар
или пожар.
Преди използване
1 За инсталирането се свържете със
специалист по инсталиране.
2 Вкарайте плътно щепсела в контакта.
3 Не използвайте повреден или
нестандартен захранващ кабел.
4 Не използвайте същия контакт
едновременно с други уреди.
5 Не използвайте удължител.
6 Не пускайте и не спирайте уреда
чрез вкарване и изваждане на
захранващия кабел.
5
Описание на уреда
Вход за въздух
2
Вътрешно тяло
1
13
3
4
5
Външно тяло
Изход за
въздух
6
7
8
9
12
11
Вход за въздух (заден)
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Вход за
въздух
(страничен)
Изход за
въздух
Light
Turbo
Timer-On
Clock
I feel
Eco
10
15
Преден панел
Дистанционно управление
Цифров дисплей
Поставка за дистанционно управление
Филтър за здравословен въздух (зад филтъра за прах)
Тръба за хладилния агент (ако е приложима)
Предварителен филтър за прах
Маркуч за оттичане (ако е приложим)
Хоризонтални жалузи за въздух
Захранващ кабел (ако е приложим)
Вертикални жалузи за въздух
Инсталационна плоча
Генератор за студена плазма (ако е приложимо)
Свързващ кабел (ако е приложим)
Бутон за ръчно управление
Забележка: Горните изображения са само за обяснение.
Вашият климатик може да е малко по-различен.
Но преобладава действителната форма.
6
14
Дисплей на вътрешното тяло
• Ако държите дистанционното управление
в положение, което пречи на правилното
изпращане на сигнали, може да се получи
забавяне до 15 минути.
Сигнален
приемник
Индикатор „Усет”
Светва, когато функцията „Усет” е активирана.
Турбо индикатор
Свети по време на режим Турбо.
Еко (Икономичен) индикатор
Светва, когато функцията ЕКО работи.
Индикатор на температурата
Показва температурните настройки, когато
климатикът работи.
Индикатор на таймера
Този индикатор свети, когато е зададен таймер за
включване и/или изключване
Индикатор на въртене
Светва, когато функцията „Усет” е активирана.
Дистанционно управление
Как да използвате дистанционното
управление
• Насочете дистанционното към сигналния приемник
на вътрешното тяло.
• Уверете се, че няма никакви пречки, които могат да
попречат на сигнала.
Местоположение на дистанционното
управление
• Когато дистанционното изпраща сигнал,
символът
ще премигне около 1 секунда на
дисплея на дистанционното. Вътрешното тяло
ще разпознае сигнала и ще издаде звуков
сигнал, когато получи ефективен сигнал.
внимание
• Климатикът няма да работи, ако завеси, врати
или други материали спират сигналите от
дистанционното управление към вътрешното
тяло.
• Не допускайте върху дистанционното
управление да попада течност. Не излагайте
дистанционното управление на пряка слънчева
светлина или топлина.
• Ако приемникът с инфрачервени сигнали на
вътрешното тяло е изложен на пряка слънчева
светлина, климатикът може да не работи
правилно. Използвайте завеси, за да засенчите
приемника от пряка слънчева светлина.
• Ако други електрически уреди реагират на
дистанционното управление, преместете тези
уреди или се консултирайте с вашия местен
доставчик.
Инсталиране/смяна на батерии
• Плъзнете капачето на отделението за
батерията и поставете две нови сухи алкални
батерии (2x AAA 1,5 Волта). Уверете се, че
полярността (+) или (-) е правилна.
• Плъзнете на място капачето на отделението
за батериите
съвети и информация
• Когато сменяте батериите, не използвайте
стари или различни батерии, в противен
случай, това може да причини проблеми в
дистанционното.
8м
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Light
Turbo
Timer-On
Clock
I feel
Eco
• Дръжте дистанционното управление там, където
неговите сигнали могат да достигат приемника
на вътрешното тяло (максимално позволено
разстояние – 8 м).
• Когато избирате работа с таймер,
дистанционното управление автоматично
изпраща сигнал до вътрешното тяло в
определения час.
• Ако дистанционното не се използва за
дълго време, извадете батериите, тъй като
могат да потекат или ръждясат и да го
повредят.
• Животът на батериите при нормална
употреба е около шест месеца.
• Ако дистанционното не работи нормално,
моля извадете и поправете батериите. Ако
все още имате проблеми, сложете нови
батериите.
7
Описание на дистанционното
управление
Бутон Турбо
Натиснете този бутон при режим ОХЛАЖДАНЕ или
ОТОПЛЕНИЕ, за да настроите вентилатора в режим
Турбо с висока скорост и климатика ще работи с
максимална мощност.
Натиснете отново, за да отмените тази функция.
Бутон X-Fan
Натиснете бутона X-Fan, за да активирате
автоматично самопочистване. След като уредът е
изключен, вътрешният вентилатор ще продължи да
работи в продължение на 10 минути, за да изсуши
вътрешното тяло и да предотврати развиване на
бактерии и плесен.
0RGH
/LJKW
)DQ
7XUER
;)DQ
7LPHU2Q
7HPS
7LPHU2II
&ORFN
6ZLQJ
,)HHO
(FR
Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете бутона, за да ВКЛ/ИЗКЛ климатика.
Бутон за режим
При избиране на този бутон, режими
АВТОМАТИЧЕН, ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ,
ВЕНТИЛАТОР, ОХЛАЖДАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ (модел
само ОХЛАЖДАНЕ няма функция ОТОПЛЕНИЕ)
могат да се избират постепенно.
Режим АВТОМАТИЧЕН е настроен по подразбиране,
докато уреда е включен. При режим AUTO (Авто),
първоначалната стойност няма да бъде показана и
ще работи при желаната температура;
При режим ОТОПЛЕНИЕ, първоначалната стойност
е 28°C;
При други режими, първоначалната стойност е
25°C;
АВТОМАТИЧНО ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ
ВЕНТИЛАТОР
ОХЛАЖДАНЕ
ОТОПЛЕНИЕ
Бутон за осветлението
Натиснете този бутон, за да включите или
изключите индикаторните лампички във
вътрешното тяло.
Нормалното състояние при стартиране е
включено.
Бутон ВЕНТИЛАТОР
Може постепенно да изберете скорост чрез
натискане на бутона за Автоматична, Ниска,
Средна и Висока скорост.
Когато уреда е включен, Автоматичната скорост
на вентилатора работи по подразбиране.
В режим ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ, скоростта на
вентилатора е настроена на Ниска.
8
Бутон за вкл.
Натиснете този бутон, за да зададете време за
стартиране.
Бутон за изкл. на таймера
Натиснете този бутон, за да зададете времето за
спиране.
Бутон завъртане:
Когато натиснете този бутон, жалузите ще се въртят
автоматично нагоре и надолу. Натиснете отново,
за да отмените функцията и жалуза ще остане в
последната настроена позиция.
Бутон „Усет”:
Натиснете този бутон и дистанционното ще изпраща
информация за температурата към вътрешното
тяло на всеки 10 минути. Уредът ще работи, докато
достигне зададената температура на мястото на
дистанционното.
Бутон за управление:
Напред
Назад
Натиснете този
температура.
Натиснете бутона
температура.
бутон за да повишите зададената
за да намалите зададената
За функциите Таймер Вкл./Изкл. или Часовник,
използвайте тези бутони, за да настроите часовника
или да регулирате таймера.
Бутон за часовник:
Натиснете този бутон и символа Часовник
ще
започне да мига. Можете да натиснете бутоните за
управление и зададете времето, което искате.
Бутон за температура
Натиснете този бутон, за да промените дисплея на
вътрешното тяло на зададената температура към
стайната температура.
Бутон Еко (Икономичен)
За да пуснете функция Еко, натиснете този бутон.
Това е подходящо за потребители, които използват
климатика, докато спят.
Натиснете отново, за да отмените функцията.
Забележка:
При режим на отопление, натиснете бутоните
Температура и Часовник, за да включите функцията
за отопление на стаята на 8°C.
Индикатор на дисплея на
дистанционното управление
Индикатор за предаване:
Показва скоростта на вентилатора
Показва, когато дистанционното предава
сигнали към вътрешното тяло.
Показва избраната скорост на вентилатора по
следния начин:
Дисплей Турбо
Показва, когато е избрана функцията Турбо.
„ ” (Ниска), „
Автоматична.
Дисплей „Усет”
За Автоматична скорост, само „ ” символ се показва.
Показва кога функцията „Усет” е активирана.
Дисплей Завъртане
Дисплей Еко
Показва, когато е избрана функцията Въртене.
Показва, когато е избрана функцията Еко.
Дисплей X-Вентилатор
Дисплей за здравословен въздух
Показва се, когато функцията X-Вентилатор е
активирана чрез едновременно натискане на
бутоните Турбо и Здравословен въздух (за модели с
функция Студена плазма) или натискане на бутона
X-Вентилатор ( за модели без функция Студена
плазма)
Показва се при натискане на бутона
Здравословен въздух. Натиснете отново бутона
Здравословен въздух, за да го отмените.
ЗАБЕЛЕЖКА: няма индикатор за модели
без функция Студена плазма.
” (Средна), „
” (Висока) и
Показание за температурата
Дисплей Стайна температура
Показва настроената температура в °C или °F.
Дисплеят се появява, когато температурата
на течнокристалния екран е стайната
температура. Тя може да се включи/изключи
чрез натискане на бутона Темп.
Не се показва в режим Вентилатор.
Дисплей Програмирана температура
Светва, когато дистанционното показва
зададената температура. Тя може да се
включи/изключи чрез натискане на бутона
Темп.
Дисплей за време
Показва времето на часовника (трябва да е
настроено) и/или вкл./изкл. време на таймера.
Показване на режима
Дисплей на Таймер Вкл./Изкл.
Показва текущия режим на работа, включително
Автоматичен (
), Обезвлажняване (
),
Вентилатор (
), Охлаждане (
) и Отопление
(
).
Появява се, когато функцията Таймер Вкл./
Изкл. е активирана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Модел с Охлаждане не предлага
опция за нагряване.
9
Първа употреба
1 Уверете се, че уредът е включен в контакта и има
захранване.
2 Уверете се, че батериите в дистанционното са
правилно сложени (светлинките на дистанционното
ще светнат).
3 Настройте времето от бутоните за управление,
като натискате бутона Часовник.
4 Насочете дистанционното към вътрешното тяло и
натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите уреда.
Режима по подразбиране е АВТОМАТИЧЕН.
След като изберете режима на работа от
дистанционното, работните условия се
запаметяват в паметта на микрокомпютъра в
уреда. Следващият път, когато климатика започне
да работи при същите условия, просто натиснете
бутона ВКЛ/ИЗКЛ на дистанционното.
съвети и информация
жд
ан
е
р
ла
Ох
е
жд
ан
ил
ато
нт
Ве
3 Бутони за управление
ла
2 Натиснете бутона за режим, за да изберете
АВТОМАТИЧЕН.
Температурата се регулира чрез
обезвлажняване посредством последователно
включване/изключване на работата в режим
„ОХЛАЖДАНЕ” или „САМО ВЕНТИЛАТОР”.
Ох
Натиснете този бутон, за да включите
климатика.
Температурният индикатор на дисплея на
вътрешното тяло светва и се включва.
Режимът ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ работи на базата
на разлика между настроената температура и
действителната температура на стаята.
р
Стартиране
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Операция на обезвлажняване
ато
Когато е избран режим АВТОМАТИЧЕН,
климатикът автоматично ще избере
ОХЛАЖДАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ (ако е приложимо)
или ВЕНТИЛАТОР в зависимост от програмата
и/или от температурата в стаята.
Когато е избран режим AUTO (Авто),
скоростта на вентилатора и температурата
автоматично ще се контролират и не могат
да бъдат задавани.
ил
Автоматична операция
съвети и информация
нт
Как да използвате
дистанционното
Ако АВТОМАТИЧНИЯТ режим не е
приятен, можете да зададете желаните
условия ръчно.
Ве
В случай, че подаването на енергията
спре или продукта е изключен, поради
изваждане на захранващия кабел или при
смяна на батериите на дистанционното,
микропроцесора ще се върне отново в
режим АВТОМАТИЧЕН.
Задайте желаната температура.
Климатикът започва да работи след около
3 минути.
Спиране
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете този бутон отново, за да изключите
климатика. Хоризонталният жлеб се връща в
позиция на затваряне.
10
Програмирана темп.
Час
Операция на обезвлажняване
Стартиране
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете този бутон, за да включите
климатика.
Температурният индикатор на дисплея на
вътрешното тяло светва и се включва.
2 Бутон за режим
Натиснете, за да изберете
ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ
2 Бутон за режим
Натиснете, за да изберете ВЕНТИЛАТОР.
3 Бутон ВЕНТИЛАТОР
Натиснете, за да изберете желаната
скорост на вентилатора: Автоматична,
Ниска, Средна и Висока.
Скоростта по подразбиране е Автоматична.
3 Бутони за управление
Задайте желаната температура.
Обикновено, задайте между 21ºC и 28ºC.
Спиране
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете този бутон отново, за да
изключите климатика. Хоризонталният жлеб
се връща в позиция на затваряне.
Спиране
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете този бутон отново, за да
изключите климатика. Хоризонталният жлеб
се връща в позиция на затваряне.
съвети и информация
В режим ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ, скоростта
на вентилатора е настроена на Ниска и
функцията Турбо не може да се използва.
Функция Вентилатор
Когато избирате режим ВЕНТИЛАТОР,
климатикът ще вентилира въздуха в стаята.
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
съвети и информация
• Няма да видите скоростта на вентилатора
на дисплея, ако сте избрали Автоматична
скорост.
Функция Охлаждане и Отопление
Стартиране
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете този бутон, за да включите климатика.
Температурният индикатор на дисплея на
вътрешното тяло светва и се включва.
2 Бутон за режим
Натиснете, за да изберете режим ОХЛАЖДАНЕ
или ОТОПЛЕНИЕ (ако са приложими).
Натиснете този бутон, за да включите
климатика.
Температурният индикатор на дисплея на
вътрешното тяло светва и се включва.
11
3 Бутони за управление
Задайте желаната температура. Обикновено,
задайте между 21ºC и 28ºC.
4 Бутон ВЕНТИЛАТОР
Натиснете, за да изберете желаната скорост
на вентилатора: Автоматична, Ниска, Средна и
Висока.
Скоростта на вентилатора по подразбиране е
Автоматична.
съвети и информация
Няма да видите скоростта на вентилатора
на дисплея, ако сте избрали Автоматична
скорост.
3 Насочете дистанционното към вътрешното
тяло, за да потвърдите зададеното време, като
натискате бутона Таймер-Вкл.
символ ще остане на дисплея на
дистанционното.
Проверете дали индикаторът на таймера на
дисплея на вътрешното тяло свети.
Отмяна на настройките
Насочете дистанционното към вътрешното тяло и
отново натиснете бутона Таймер-Вкл. Уверете се,
че символа на дистанционното е изключен.
Функция Таймер-Изкл.
1 Натиснете бутона за Таймер-Изкл.
ще премигне на дисплея на
дистанционното в случай на първа употреба на
Таймер-Изкл. В противен случай, последното
зададено време ще мигне.
2 Настройте желаното време като натиснете
бутоните за управление:
Напред Назад
Всеки път, когато натискате бутоните, времето
ще се движи напред или назад с 1 минута.
Задържайки бутоните натиснати, времето на
дисплея ще се движи по бързо.
3 Насочете дистанционното към вътрешното
тяло, за да потвърдите зададеното време, като
натискате бутона Таймер-Изкл.
символ ще остане на дисплея на
дистанционното.
Проверете дали индикаторът на таймера на
дисплея на вътрешното тяло свети.
Отмяна на настройките
Спиране
1 Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете този бутон отново, за да изключите
климатика. Хоризонталният жлеб се връща в
позиция на затваряне.
Настройки на таймера
Функция Таймер Вкл
1 Натиснете бутона за Таймер-Вкл.
ще
премигне на дисплея на дистанционното в
случай на първа употреба на Таймер-Вкл. В
противен случай, последното зададено време
ще мигне.
2 Настройте желаното време като натиснете
бутоните за управление:
Напред
Назад
Всеки път, когато натискате бутоните, времето
ще се движи напред или назад с 1 минута.
Задържайки бутоните натиснати, времето на
дисплея ще се движи по бързо.
12
Насочете дистанционното към вътрешното тяло и
отново натиснете бутона Таймер-Изкл. Уверете се,
че символа на дистанционното е изключен.
съвети и информация
• Времето на работа на функцията таймер,
зададена от дистанционното зависи от времето
на Часовника. Проверете дали Часовника на
дистанционното е зададен правилно, за да
предотвратите неизправности.
• Времето на действие, което може да се зададе
от дистанционното управление, е ограничено до
24 часа
Примери за настройки на таймера
Функция Таймер Вкл. (Работа със
стартиране на таймера)
Тази функция се препоръчва, когато желаете
да включите уреда автоматично преди да се
върнете вкъщи. Климатикът ще започне да работи
автоматично в зададения час.
Пример: 8:00ч. е, но вие желаете да
включите климатика в 6:00 сутринта.
1 Натиснете бутона за Таймер-Вкл.
2 Задайте желаното време, като натиснете
продължително или задържате бутоните
за управление, докато на дисплея на
дистанционното се изпише 18:00ч. вечерта.
3 Потвърдете зададеното време, като насочвате
дистанционното към вътрешното тяло и натискате
бутона Таймер-Вкл.
4 Натиснете бутона за Таймер-Изкл.
3 Потвърдете зададеното време, като насочвате
дистанционното към вътрешното тяло и
натискате бутона Таймер-Вкл.
5 Задайте желаното време, като натиснете
продължително или задържате бутоните за
управление, докато на дисплея на дистанционното
се изпише 09:30ч.
символ ще остане на дисплея на
дистанционното.
Индикаторът на таймера на дисплея на
вътрешното тяло свети.
Функция Таймер Изкл. (Работа със спиране на
таймера)
Тази функция се препоръчва, когато желаете да
включите уреда автоматично преди да си легнете.
Климатикът ще спре да работи автоматично в
зададения час.
Пример: 6:00ч. вечерта е, но вие искате да
изключите климатика в 11:55ч. вечерта.
1 Натиснете бутона за Таймер-Изкл.
6 6 Потвърдете зададеното време, като насочвате
дистанционното към вътрешното тяло и натискате
бутона Таймер-Изкл.
символ се показва на дисплея на
дистанционното и функцията е активирана.
Таймер Изкл.
Таймер Вкл.
(Работа с включване - спиране – стартиране)
Тази функция се препоръчва, когато желаете да
изключите климатика след като си легнете и да
го включите преди да станете сутринта или да се
върнете вкъщи.
Например: 8:00ч. сутринта е, но вие желаете
да спрете климатика в 9:30ч. сутринта и да го
включите отново в 06:00ч. вечерта.
2 Задайте желаното време, като натиснете
продължително или задържате бутоните
за управление, докато на дисплея на
дистанционното се изпише 23:55ч.
3 Потвърдете зададеното време, като насочвате
дистанционното към вътрешното тяло и
натискате бутона Таймер Изкл.
1 Натиснете бутона за Таймер-Изкл.
2 Задайте желаното време, като натиснете
продължително или задържате бутоните за
управление, докато на дисплея на дистанционното
се изпише 09:30ч.
символ ще остане на дисплея на
дистанционното.
Индикаторът на таймера на дисплея на
вътрешното тяло свети.
Комбиниран таймер
Таймер Вкл.
Таймер Изкл.
(Работа с изключване – стартиране - спиране)
Тази функция се препоръчва, когато желаете да
включите климатика преди да се събудите и да го
изключите след като излезете от вкъщи.
3 Потвърдете зададеното време, като насочвате
дистанционното към вътрешното тяло и натискате
бутона Таймер Изкл.
4 Натиснете бутона за Таймер-Вкл.
5 Задайте желаното време, като натиснете
продължително или задържате бутоните за
управление, докато на дисплея на дистанционното
се изпише 18:00ч.
Пример: 10:00ч. вечерта е, но вие желаете да
включите климатика в 6:30ч. сутринта и да
го спрете в 9:30ч. сутринта.
1 Натиснете бутона за Таймер Вкл.
2 Задайте желаното време, като натиснете
продължително или задържате бутоните
за управление, докато на дисплея на
дистанционното се изпише 06:30ч.
6 Потвърдете зададеното време, като насочвате
дистанционното към вътрешното тяло и натискате
бутона Таймер-Вкл.
символ се показва на дисплея на
дистанционното и функцията е активирана.
13
Настройка на часовника
Икономичнаа (Еко) функция
Натиснете бутона Еко в режим ОХЛАЖДАНЕ
или ОТОПЛЕНИЕ (ако е приложимо), климатика
автоматично ще се увеличи (в режим ОХЛАЖДАНЕ)
или ще се намали (в режим ОТОПЛЕНИЕ)с 1 °C на
част за период от 2 часа. Зададената температура
ще е постоянна за следващите 5 часа, след което
уредът ще спре да работи.
Функцията позволява повече комфорт и спестява
енергия. Тази операция се препоръчва, когато спите.
1
Настройте
температура
1
1 час
1 час
Охлаждане
Настройте
температура
1
1
Преди да пуснете в действие климатика, сверете
часовника на дистанционното управление
посредством процедурите дадени в този раздел.
Часовниковият панел върху дистанционното
управление ще показва часа, независимо дали
климатикът се използва или не.
След като сложите батериите в дистанционното,
ще покаже и ще започне на мига.
1 Бутони за управление
Натиснете бутоните за управление, за да
настоите желаното време.
Напред Назад
Всеки път, когато натискате бутоните, времето
ще се движи напред или назад с 1 минута.
Задържайки бутоните натиснати, времето на
дисплея ще се движи по бързо.
2 Бутон Часовник
Когато желаното време е достигнато, натиснете
бутона Часовник или след 5 секунди без
функция, времето на часовника ще спре да мига
и часовникът е настроен.
3 Настройте отново часовника
Натиснете бутона Часовник и дисплея на
часовника ще започне да мига.
Следвайте стъпки 1 и 2, за да настроите новото
време.
съвети и информация
• Таймерът на часовника използва
24 часов режим на работа.
• Времето по подразбиране на
дистанционното е 12:00ч. на обед и ще
се върне, когато батериите се сменят.
14
1 час
1 час
Отопление
Функция „Усет”
Дистанционното управление работи като отдалечен
термостат, който осигурява точно управление на
температура и максимален комфорт.
Насочете дистанционното към вътрешното тяло
и натиснете функцията „Усет”, звуков сигнал от
вътрешното тяло ще потвърди, че тази функция е
активирана.
Символът „Усет”
ще остане на дисплея на
дистанционното, докато натиснете отново бутона
„Усет”.
Климатикът ще работи, докато достигне настроената
температура на мястото на дистанционното.
Дистанционното ще изпрати информация за
температурата на мястото към вътрешното тяло на
всеки 10 минути. Климатикът ще спре операцията
„УСЕТ”, ако не получи информация за температурата
от дистанционното през следващите 11 минути.
Как да използвате вътрешното
тяло
• Когато жалуза се движи в желаната посока,
натиснете отново бутона Въртене и жалуза
отново ще остане, където си беше.
Допълнителни опции
• Натиснете бутона Завъртане отново и жалуза
ще започне да се върти нагоре и надолу
автоматично.
1 Функция Стартиране Рестартиране
Климатикът автоматично се връща на предишните
си настройки след спиране на тока.
2 Сменяем панел
Предният панел на вътрешното тяло лесно може
да се отстрани за изчистване и поддръжка.
3 Самодиагноза и автоматична защита
Този климатик може да разпознава
неизправностите, като показва диагноза на
дисплея на вътрешното тяло чрез средства
за код за грешка.
Климатикът ще промени работата си автоматично
за самозащита.
Диапазон
Въздушен поток нагоре и
надолу
За ръчно регулиране на хоризонталния (ляв/
десен) въздушен поток
Управление на посоката на
въздушния поток
• Регулирайте вертикалните жалузи ръчно, като
използвате Ляво/дясно лостче на вертикалния
жалуз.
• Регулирайте правилно посоката на потока
– в противен случай тя може да предизвика
неудобство или неравномерна температура
в стаята
• Извършвайте тези регулировки, преди да
стартирате уреда, защото след като се
стартира, съществува риск пръстите ви да
попаднат във вентилатора.
• Регулирайте хоризонталните жалузи с
дистанционното.
• Регулирайте вертикалните жалузи ръчно.
Вертикални
жалузи
Диапазон
Въздушен поток наляво/ и надясно
внимание
• Бутонът Въртене ще бъде деактивиран, когато
климатикът не работи (включително когато е
зададен Таймер Вкл).
За да настроите вертикален (нагоре/
надолу) въздушен поток автоматично
• Изпълнявайте тази функция, докато уредът
работи.
• Натиснете бутона Завъртане на
дистанционното управление –
хоризонталните жалузи ще се въртят
автоматично нагоре и надолу
• Не пускайте климатика в действие за дълги
периоди при зададена посока на въздушния
поток надолу в режим охлаждане или
изсушаване. В противен случай, може да
се образува конденз по повърхността на
хоризонталния жалуз и да падне на пода или
по мебелите.
15
• Не местете хоризонталните жалузи ръчно.
Винаги използвайте бутона Въртене.
Ръчното местене на жалуза може да
причини неизправност при работа. Ако
жалузите не работят както трябва, спрете
климатика веднъж и го стартирайте отново.
• Ъгълът на отваряне на хоризонталните
жалузи не трябва да е твърде малък, тъй
като ефектът от охлаждане или отопление
може да се понижи поради твърде
ограничената област на въздушния поток.
• Не пускайте климатика в действие
с хоризонтални жалузи в затворено
положение.
• Когато климатикът е свързан към
електрозахранването (за първи път),
хоризонталните жалузи може да издават
шум за 10 секунди – това е нормална
работа.
Операция при спешност
Когато дистанционното е загубено или
не работи, моля използвайте ръчния
превключвател на вътрешното тяло.
Климатикът ще работи в режим АВТОМАТИЧЕН
и температурната настройка или скоростта на
вентилатора не може да се променят.
• Натиснете бутона за ръчно управление
отново, за да изключите климатика.
Режимите на работа могат да се видят на
таблицата по-долу.
Режим
Модел
Температурна
настройка
Въздушен
поток
АВТОМАТИЧНО
ПОМПА ЗА
НАГРЯВАНЕ
25°C
ОХЛАЖДАНЕ/
ВЕНТИЛАТОР
АВТОМАТИЧНО
ПОМПА ЗА
НАГРЯВАНЕ
20°C
ОТОПЛЕНИЕ/
ВЕНТИЛАТОР
Работна температура
Диапазон на работна температура:
Вътре
DB/WB(°C)
Навън
DB/WB(°C)
Максимално
охлаждане
32/23
43/26
Минимално
охлаждане
21/15
21/-
Максимално
отопление
27/-
24/18
Минимално
отопление
20/-
Температурният обсег (вътрешната температура) само
за модели с охлаждане е -7ºC~43ºC, а помпата за
нагряване е -7ºC~24ºC.
Ако климатикът се използва при различни от горните
условия, някои защитни функции за безопасност могат
да се задействат и да предизвикат уредът да работи
по необичаен начин.
Работа в оптимален режим
За достигане на оптимални резултати, моля вземете
под внимание:
Бутон за ръчно
управление
• Регулирайте посоката на въздушния поток
правилно, така че той да не е насочен към хора.
• Регулирайте температурата за достигане
на максимална степен на удобство. Не
регулирайте уреда на прекалено високи нива на
температурата.
• Затворете вратите и прозорците, когато климатика
работи в режими ОХЛАЖДАНЕ или ОТОПЛЕНИЕ,
в противен случай, уредът може да се повреди.
Бутон за ръчно
управление
• Натиснете бутона за ръчна настройка,
за да включите АВТОМАТИЧЕН режим.
Климатикът ще започне да работи
автоматично в режим ОХЛАЖДАНЕ,
ОТОПЛЕНИЕ (само при модели с помпа за
нагряване) и ВЕНТИЛАТОР в зависимост от
температурата в стаята, за да достигне найподходящата температура.
16
• Използвайте бутоните Таймер Вкл. и Таймер Изкл.
на дистанционното, за да изберете желаното
време за започване и спиране.
• Не поставяйте предмети в близост до входа и
изхода за въздух, тъй като ефикасността на уреда
може да се намали, а климатика може да спре да
работи.
• Почиствайте често въздушните филтри – в
противен случай ефективността на охлаждането и
отоплението може да се понижи.
Почистване и поддръжка
Поддръжка
Следните операции по поддръжка трябва да се изпълняват редовно.
Точки
Операции по
поддръжка
Препоръчителна честота
Филтър за прах
Почистване
Всеки месец или по-често при необходимост
Филтри за
здравословен
въздух
Смяна/почистване
На всеки 3 месеца или по-често при
необходимост
Корпус на уреда
Почистване
Всеки месец или по-често при необходимост
Тава за водата и
отводни тръби
Почистване и
проверка за
запушвания
Всеки сезон преди стартиране*
Нагреватели
на вътрешното/
външното тяло
Почистване
Всеки сезон преди стартиране*
* Тази операция трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
предупреждение
• Преди почистване спрете климатика и
извадете захранващия кабел.
Почистване на вътрешното тяло и
дистанционното управление
• Използвайте суха кърпа, за да почистите
вътрешното тяло и дистанционното управление.
Скоба на
пенела
1 Повдигнете предния панел на вътрешното
тяло до ъгъл, в който скобата спира и се
задържа сама.
• Кърпа, навлажнена със студена вода, може да
се използва за вътрешното тяло, ако то е много
замърсено.
• Предният панел на вътрешното тяло може да се
сваля и почиства с вода. След това избършете
със суха кърпа.
• Не използвайте четка, гласпапир или полиращи
препарати, за да почистите уреда, защото това
би довело до повреда.
• Не използвайте кърпа, третирана с химикали или
бърсалка за прах, за да почистите уреда.
• Не използвайте бензин, разредители, пудра
за полиране или подобни разтворители за
почистване. Това би причинило напукване или
деформиране на пластмасовата повърхност.
Дръжка за филтър за прах
2 Хванете дръжката на филтъра за прах и я
повдигнете леко нагоре, за да я извадите от
държача на филтъра.
• Не използвайте гореща вода над 40ºC за
почистване на предния панел, това би причинило
деформиране или обезцветяване.
Почистване на филтрите
Забележка: Електрозахранването трябва да
се изключи преди почистване.
Задръстеният филтър за прах намалява
ефективността на охлаждане/отопление на
този уред. Почиствайте филтъра всеки месец
или по-често при необходимост.
3 След това извадете филтрите за прах отдолу
на вътрешното тяло.
17
Филтър за прах
предупреждение
Не докосвайте или не се опитвайте
да почиствате генератора за
студена плазма (ако е приложим).
Това може да предизвика токов
удар.
Почистете Филтъра за прах с прахосмукачка
или вода, след това го изсушете на
прохладно място.
Филтър за прах
Здравословен
филтър
4 Филтрите за здравословен въздух (ако са
приложими) като Активен въглероден филтър /
БИО филтър / Витамин C филтър / ХЕПА
филтър, Филтър Сребърни йони се инсталират
върху филтъра за прах.
Отстранете филтрите за здравословен въздух
от опорната рамка на филтъра за прах.
Почиствайте филтрите за здравословен въздух
най-малко на всеки (3) месеца и сменяйте на
всеки 6 месеца.
Почиствайте с прахосмукачка, ако е
приложимо.
Обща поддръжка
Ако климатикът няма да се използва за дълъг
период от време:
• Включете уреда в режим "само ВЕНТИЛАТОР"
за 3~4 часа, за да му позволите да се изсуши
напълно.
• Изключете уреда и извадете захранващия
кабел. Отстранете батериите от
дистанционното.
• Външното тяло изисква периодична
поддръжка и почистване. Не се опитвайте
да извършвате това сами. Обърнете се към
вашия доставчик или сервизен техник.
Проверки преди пускане в действие
• Проверете дали кабелите не са прекъснати
или изключени
• Проверете дали филтърът за прах е
инсталиран.
• Проверете дали входът или изходът за
въздуха не е запушен, ако климатикът не е
използван дълго време.
предупреждение
• Не докосвайте металните части на
тялото, когато сваляте филтъра. Могат
да възникнат наранявания, когато пипате
острите метални краища.
5 Инсталирайте филтрите за здравословен
въздух обратно в уреда.
• Не използвайте вода при почистване
на вътрешността на климатика.
Наводняването може да разруши
изолацията и да доведе до възможен токов
удар.
• Когато почиствате уреда, първо се уверете,
че електрозахранването и прекъсвачът на
веригата са изключени.
6 Поставете горната част на филтъра за прах
обратно в уреда, като внимавате левите и
десните краища да са подравнени правилно
и поставете филтрите за прах на място.
18
Съвети при работа
По време на нормална работа могат да възникнат
следните събития:
1. Защита на климатика.
• Защита на компресора
Компресорът не може да се рестартира
3 минути след като е спрял
• Против замръзване
Ако уредът работи в режим ОХЛАЖДАНЕ
на ниска околна температура, може да се
образува скреж по топлообменника. Когато
температурата на вътрешния топлообменник
падне под 0 ºC, компресора ще спре да работи,
за да защити уреда.
• Размразяване
• Бялата мъгла може да се образува вследствие на
влагата, образувана от процеса на размразяване,
когато климатикът се рестартира в режим
ОТОПЛЕНИЕ след размразяване.
4. Слаб шум от климатика
• Може да чуете слаб свистящ шум, когато работи
компресорът или веднага след като спре да работи.
Това е шум от движението или спирането на
хладилния агент.
• Може да чуете също слаб „писукащ” шум,
когато работи компресорът или веднага след
като спре да работи. Той е предизвикан от
топлинното разширяване и свиването при студ на
пластмасовите части в уреда, когато се променя
температурата.
• Може да се чуе шум, причинен от жалузите, които
се връщат в началното си положение, когато за
пръв път се включва електрозахранването.
Може да се образува скреж по външното тяло
при функция на отопление, когато външната
температура е ниска, а влажността е висока,
което ще доведе до ниска ефективност на
отопление.
5.От вътрешното тяло излиза прах
При такова състояние климатикът ще спре
да отоплява и ще започне автоматично да
размразява. Времето за размразяване може да
варира от 3 до 12 минути.
6.От вътрешното тяло излиза странен мирис
При размразяване, вентилаторът във
вътрешното и външното тяло ще спре,
вътрешният индикатор ще мигне „H1” и
външното тяло може да изпусне пара. Това
не е неизправност. След като приключи
размразяването, функцията за отопление
ще се възстанови автоматично.
7.Климатикът превключва от режим само
ВЕНТИЛАТОР или от ОХЛАЖДАНЕ или ОТОПЛЕНИЕ
• Анти-хладен въздух
В режим ОТОПЛЕНИЕ, вътрешният вентилатор
няма да работи, за да предотврати навлизане
на студен въздух в стаята (до 5 минути),
ако вътрешният топлообменник не достигне
минималната температура при следните
условия:
(1) Тъкмо започна отопляване.
(2) След като е завършило автоматично
размразяване.
(3) Отопляване на ниска температура.
2. Лек полъх
Вътрешното тяло може да изпусне лек бриз и
жалуза да се завърти в определена посока в
следната ситуация:
(1) В режим ОТОПЛЕНИЕ, уредът е включен и
компресора не достига началното състояние.
(2) В режим ОТОПЛЕНИЕ, температурата достига
зададената стойност и компресора спира да
работи за около 1 минута.
Това е нормално условие, когато климатикът не се
използва за дълъг период от време или когато уредът
се използва за пръв път.
Той е предизвикан от това, че вътрешното тяло
излъчва миризмите, с които се е напоило от
строителни материали, мебели или дим.
Когато вътрешната температура достигне желаната
стойност, компресора автоматично ще спре и
климатика ще премине в режим ВЕНТИЛАТОР.
Компресорът стартира отново, когато вътрешната
температура в режим ОХЛАЖДАНЕ се покачи или се
понижи в режим ОТОПЛЕНИЕ до зададената точка.
8. Кондензация
Водата от кондензацията може да се образува в
изхода за въздух при охлаждане или изсушаване за
дълго време, когато относителната влажност е повече
от 80% (с отворени врати и прозорци).
Настройте вертикалния жалуз на максимален ъгъл
(към пода) и висока скорост на вентилатора. Затворете
вратите и прозорците.
9.Мълнии или работа на автомобилен безжичен
телефон в близост може да предизвикат неизправност.
Изключете уреда от електрозахранването и след това
го включете отново. Натиснете бутона за вкл./изкл.
на дистанционното управление, за да рестартирате
действието.
10. Бутон X-Вентилатор
Вътрешното тяло може да продължи да работи, след
като изключите уреда от бутона ВКЛ/ИЗКЛ.
Моля, проверете дали функцията X-Вентилатор е
изключена.
3.От вътрешното тяло излиза бяла мъгла
• Може да се образува бяла мъгла, поради
голяма температурна разлика между входа и
изхода на въздух в режим ОХЛАЖДАНЕ във
външна среда, която има относително висока
влажност.
19
Отстраняване на неизправности
Климатикът не подлежи на обслужване от потребителя. Тъй като това може да
предизвика токов удар или пожар. Моля, обърнете се към оторизиран сервизен център
за професионална поправка.
предупреждение
Ако се случи една от следните ситуации, незабавно спрете климатика,
извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизиран сервизен
център.
• Ако кода за грешка се появи на прозореца
на дисплея на вътрешното тяло.
• Индикаторът на захранването или други
индикатори мигат бързо и това мигане не
може да се спре чрез изваждане на кабела
и свързването му отново.
• Предпазителят изгаря често или
прекъсвачът на веригата се изключва често.
• Вода или други течности се пръскат към уреда.
• От уреда тече вода.
• При работа се чува рязък звук.
• При работа се изпускат миризми.
• Захранващият кабел и щепсела са пренагряти.
• Други необичайни ситуации.
Налягането в системата на хладилния агент е ниско и може да доведе до повреда в
уреда. Помолете оторизиран техник да го провери.
Неизправности
Уредът не работи
Уредът не охлажда
или не затопля
(ако е приложимо)
стаята много добре,
докато духа въздух
от климатика.
Причина
Какво трябва да се направи
Спиране на тока
Изчакайте идването на
електричеството.
Уредът може да е бил изключен от
контакта.
Проверете дали щепселът е
стабилно включен в контакта на
стената.
Предпазителят може да е изгорял.
Сменете предпазителя.
Напрежението е много високо или
много ниско.
Тест на напрежението от
специалисти.
Батериите на дистанционното
управление може да са изтощени.
Сменете батериите.
Часът, който сте задали на таймера,
е неточен.
Изчакайте или отменете
настройката на таймера.
Неподходяща настройка на
температурата.
Задайте правилна температура.
За повече подробности
вижте раздел „Използване на
дистанционно управление”
Въздушният филтър е запушен.
Почистете въздушния филтър.
Има отворени врати или прозорци.
Затворете вратите или
прозорците.
Входът или изходът за въздуха на
външното или вътрешното тяло са
покрити.
Първо отстранете
препятствията, а след това
рестартирайте уреда.
Активирана е 3-минутната защита на
компресора.
Изчакайте 3 минути.
Ако неизправността не е отстранена, се обадете на местния доставчик или в най-близкия
сервизен център. Погрижете се да им съобщите подробно за неизправността, както и модела
на уреда.
20
Следните проверки преди обаждане ще ви спестят време и пари.
Неизправности
Причина
Уредът не
работи
Уредът не работи, ако е включен
веднага след изключване. Това
е с цел защита на уреда. Моля
изчакайте около 3 минути.
Изпускане на
миризми
•От вътрешното тяло могат да се
изпускат някои миризми. Това е в
резултат на миризмите в стаята
(например мебели, цигарен дим,
др.), които да навлезли в уреда.
•Свържете се с оторизиран
сервизен център, ако миризмите
са постоянни.
Шум „Потичане
на вода”
Шумът като потичане на водата
идва от потичане на хладилния
агент вътре в уреда.
Излиза мъгла
в режим
ОХЛАЖДАНЕ
При режим на охлаждане, може да
видите, че излиза лека мъгла от
вътрешното тяло поради високата
температура и влажността в
стаята.
След известно време, мъглата
може да изчезне, тъй като
температурата и влажността в
стаята намалява.
Пукащ шум
Това е шум, който идва от
триенето, причинено от
разширяване и/или свиване на
панела или други части, поради
промяна на температурата.
Уредът може не
може да тръгне
•Прекъснато ли е електричеството?
•Поставен ли е добре захранващия
кабел?
(ако е приложимо)
•Изключено ли е устройството за
късо съединение?
•По-ниско или по-високо ли е
напрежението? (тествано от
специалисти)
•Правилно ли се използва
ТАЙМЕРА?
•Изтощени ли са батериите?
Резултата от
Охлаждането/
Отоплението е
лош
•Правилно ли е настроена
температурата?
•Блокирани ли са входа и изхода
за въздух?
•Не е ли замърсен филтъра?
•Отворена ли е вратата или
прозореца?
•Настроен ли е вентилатора на
ниска скорост?
•Има ли други отоплителни уреди
в стаята?
Неизправности
Причина
Изтичане
на вода от
вътрешното
тяло
•Влажността е голяма.
•Преливане на водата от конденза.
•Маркучът за оттичане е разхлабен
или запушен.
Изтичане
на вода от
външното тяло
•При охлаждане, водата се
кондензира около тръбите и
връзките на свързване.
•При размразяване, замръзналата
вода се стопява.
•При отопление, водата в
топлообменника започва да капе.
Шум от
вътрешното
тяло
•Шумът се появява, когато
вентилатора или релето на
компресора е включено или
изключено.
•Когато в включено или изключено
размразяване, се повява звук от
потичане на хладилния агент в
обратната посока.
Вътрешното
тяло не може
да духа
•В режим ОТОПЛЕНИЕ, когато
температурата на вътрешния
топлообменник е много ниска,
въздушният поток спира, за да
спре студения въздух. (до
2 минути)
•В режим ОТОПЛЕНИЕ, когато
външната температура е ниска
или влажността е висока,
ще се образува скреж във
външния топлообменник. Уредът
автоматично ще се размрази и
вътрешното тяло ще спре да духа
за 2-3 минути.
•При размразяване, може да се
появи вода или изпарение.
•В режим ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ,
вътрешният вентилатор ще спре
да духа за 3-12 минути, за да
избегне изпаряване на водата от
конденза.
Влага по изхода
за въздух
Ако уредът работи при висока
влажност за дълго време, влагата
може да се събере в изхода за
въздух и да започне да капе.
Грешка
с код H1:
размразяване
Това е нормално. Уредът е в
режим на размразяване и скоро ще
започне да отоплява.
Не изхвърляйте този продукт като несортирани битови
отпадъци. Необходимо е разделно събиране на тези
отпадъци за специална обработка.
21
Table of Contents
Congratulations ....................................................................23
Safety Precautions ...............................................................24
Product´s Description ...........................................................26
Indoor Unit Display ...............................................................27
Remote Control.....................................................................27
Remote Control Description .................................................28
Remote Control Display Indicators .......................................29
First Use ...............................................................................30
How to use the Remote Control............................................30
How to use the Indoor Unit ...................................................35
Emergency Operation ..........................................................36
Optimal Operation ................................................................36
Cleaning and Maintenance ...................................................37
Operation Tips ......................................................................39
Troubleshooting ....................................................................40
Important Reminder
• Keep the remote control where its signal can reach the
receiver of the indoor unit.
• When operate the air conditioner, make sure the remote
control is pointing to the signal receiver of the indoor
unit.
• When the remote control sends out a signal, the symbol
will blink for about 1 second on the display of the
remote control.
• The indoor unit will acknowledge the signal with a beep
when it receives the signal from the remote control.
• Please press the button of the remote control and
resend the signal if you did not hear a beep from the
indoor unit.
22
Congratulations
Congratulations and thank you for choosing
Electrolux split-type air conditioner. We are sure
you will find your new air conditioner a pleasure to
use.
Before you use the air conditioner, we recommend
that you read through the entire user manual, which
provides the description of the air conditioner and
its functions.
To avoid the risks that are always present when
you use an electrical appliance, it is important that
the air conditioner is installed correctly and that
you read the safety instructions carefully to avoid
misuse and hazards.
We recommend that you keep this instruction
booklet for future reference and pass it on to any
future owners.
After unpacking the air conditioner please check
it is not damaged. If in doubt, do not use the
air conditioner but contact your local Electrolux
authorised service centre.
Conditions of use
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
• Staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments.
• Farm houses.
• By clients in hotels, motels, and other
residential type environments.
• Bed and breakfast type environments.
Important notes
Contact an authorised installer for installation of
this unit.
Contact an authorised service technician for
repair or maintenance of this unit.
• The socket outlet required to supply power
must be connected and commissioned by a
licenced contractor.
• Most of the packing materials are recyclable.
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
• Please dispose of those materials through
your local recycling depot or by placing them in
appropriate collection containers.
• Young children should be supervised to
ensure that they do not play with the air
conditioner.
• If you wish to discard this air conditioner, please
contact your local authorities and ask for the
correct method of disposal.
• If the power cord is to be replaced,
replacement work shall be performed by
authorised personnel only.
environmental tip
Information on disposal for users
caution
• The air conditioner is not intended for use by
young children or infirmed persons without
supervision.
• Young children should be supervised to ensure
that they do not play with the air conditioner.
• Contact an authorised installer for installation
of this air conditioner.
• Contact an authorised service technician for
repair or maintenance of this unit.
• Installation work must be performed
in accordance with the national wiring
standards and the electricity suppliers service
rules by authorised personnel only.
• If the unit is to be moved to another location
or disposed of, only a suitably qualified
person is permitted to undertake such work.
• Take care not to catch fingers on the fan
blade when adjusting vertical louvers.
• This air conditioner uses R410a refrigerant.
• If the power cord is to be replaced,
replacement work shall be performed by
authorised personnel only.
• Installation work must be performed in
accordance with the national wiring Standards
by authorised personnel only.
23
Safety precautions
Inside this manual you will find many helpful hints
on how to use and maintain your air conditioner
properly. Just a little preventive care on your part
can save you a great deal of time and money over
the life of your air conditioner. You’ll find many
answers to common problems in the chart of
troubleshooting tips on page 40-41. If you review the
chart of troubleshooting tips first, you may not need
to call for service.
Meanings of symbols used in this manual are shown
below:
caution
This indicates information concerning your personal
safetyand how to avoid damaging the appliance.
tips and information
This symbol indicates tips and information about use
of the appliance.
environmental tip
This symbol indicates tips and information about
economical and ecological use of the appliance.
This symbol indicates never to do this.
Always do this.
Important notes:
1 Do not operate unit with horizontal louvre inclosed
position.
2 Do not operate unit without the air filter.
warning
If you notice an unusal situation, such
as a burning smell, please switch off
the power to the air conditioner and
contact an Electrolux service agent. If
this abnormal status continues the air
conditioner may be damaged or even
cause electric shock or fire.
Do not operate the air conditioner with
wet hands. This may cause electric
shock.
Do not damage or cut off the power cord
or other wires. If this occurs, please have
it repaired or replaced by an accredited
technician
Do not connect this air conditioner to a
multi outlet powerboard.
Please switch off the power supply to
the air conditioner if it is not to be used
for an extended period. Otherwise, it will
accumulate dust and may cause a fire.
Before cleaning the air conditioner,
please disconnect the power supply in
order to eliminate the possibility of electric
shock.
The power supply should be matched
with the air conditioner according to
the installation manual. Air conditioners
provided with a supply cord should be
connected directly to a power outlet with
a suitable safety switch. Air conditioners
that are hard wired must be connected to
a suitable safety circuit breaker according
to the installation manual.
Please ensure that the power supply to
the air conditioner is stable and meets the
requirements set out in the installation
manual.
Always ensure the product is installed
with appropriate earthing.
For safety, be sure to turn off the
circuit breaker before performing any
maintenance or cleaning or when the
product is not used for an extended
period of time. Accumulated dust may
cause fire or electric shock.
24
Safety precautions
caution
Select the most appropriate temperature.
It can save electricity.
Do not keep windows and doors open for
a long time during operation. It will result
in insufficient performance.
Do not block the air inlet or outlet.
It will result in insufficient performance
and cause malfunctions.
Keep combustible materials away from
the units at least 1m. It may cause fire.
Do not step on the top of the outdoor unit
or place heavy things on it.
It may cause damage or injury.
Do not attempt to repair the air
conditioner by yourself. Incorrect repairs
may cause electric shock or fire. Please
contact your local authorised service
centre.
Usage
Exposure to direct airflow from the air
conditioner for an extended period of time could
be hazardous to your health.
Do not expose people, pets or plants to the
direct airflow for an extended period.
Cleaning and maintenance
1 When cleaning the unit, first make sure that
the power and circuit breaker are turned off.
2 Do not touch the metal parts of the unit
when removing the filters. Injuries can occur
when handling sharp metal edges.
3 Do not use water to clean inside the air
conditioner. Exposure to water may lead to
possible electric shock.
Service
For repair and maintenance, contact your
authorised service dealer.
Do not insert your hands or objects into
the air inlet or outlet. It may cause injury.
Do not expose animals or plants directly
to the air flow.
Do not use the unit for any other purpose,
such as preserving food or drying clothes.
Do not splash water on the air
conditioner. It may cause electric shock
or malfunction.
Prior to Operation
1 Contact an installation qualified for
installation.
2 Plug in the power plug properly.
3 Do not use a damaged or non-standard
power cord.
4 Do not share the same outlet with other
appliances.
5 Do not use an extension cord.
6 Do not start/stop operation by plugging /
unplugging the power cord.
25
Product Description
Air inlet
2
Indoor Unit
1
13
3
4
5
Air Outlet
6
7
8
Outdoor Unit
9
12
11
Air inlet (rear)
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Light
Turbo
Timer-On
Clock
I feel
Eco
Air inlet
(side)
10
Air Outlet
15
Front panel
Remote control
Digital display
Remote control holder
Healthy air filter (behind the dust filter)
Refrigerant pipe (if applicable)
Pre-dust filter
Drain hose (if applicable)
Horizontal air louvers
Power cable (if applicable)
Vertical air louvers
Mounting plate
Cold plasma generator (if applicable)
Connecting cable (if applicable)
Manual control button
Note: The above drawings are for explanation purpose only.
Your air conditioner may be slightly different.
The actual shape shall prevail.
26
14
Indoor Unit Display
• If you keep the remote control in a position that
hinders proper signal transmission, a time lag of
up to 15 minutes may occur.
Signal
receiver
I Feel indicator
It lights when I Feel function is activated.
Turbo indicator
Illuminates during Turbo operation.
Eco (Economy) indicator
Illuminates when ECO function is in operation.
Temperature indicator
Displays the temperature settings when the air
conditioner is in operation.
Timer indicator
The indicator illuminates when Timer is set ON
and/or OFF.
Swing indicator
It lights when the Swing function is activated.
Remote Control
• When the remote control sends out a signal, the
symbol
will blink for about 1 second on the
display. The indoor unit will acknowledge the
signal with a beep when it receives an effective
signal.
caution
• The air conditioner will not operate if curtains,
doors or other materials block the signals from
the remote control to the indoor unit.
• Prevent any liquid from falling into the remote
control. Do not expose the remote control to
direct sunlight or heat.
• If the infrared signal receiver on the indoor
unit is exposed to direct sunlight, the air
conditioner may not function properly. Use
curtains to prevent the sunlight from falling on
the receiver.
• If other electrical appliances react to the
remote control, either move these appliances
or consult your local dealer.
How to use the Remote Control
• Point the remote control to the signal receiver of
indoor unit.
• Make sure there is no obstacle that may interfere
with the signal.
Location of the remote control
Battery installation/replacement
• Slide the battery compartment cover off and
insert two new alkaline dry batteries
(2x AAA1.5Volt). Make sure that the polarity of
(+) or (-) is installed correctly.
• Slide the battery compartment cover back on
tips and information
• When changing batteries, do not use old
or varied ones, otherwise, it may cause
problems with the remote control.
8m
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Light
Turbo
Timer-On
Clock
I feel
Eco
• Keep the remote control where its signal
can reach the receiver of the indoor unit (a
maximum distance of 8m is allowed).
• When you select the timer operation, the
remote control automatically transmits a signal
to the indoor unit at the specified time.
• If the remote control is not used for a long
time, remove the batteries as old batteries
may leak or corrode and damage the remote
control.
• The battery life during normal use is about six
months.
• If the remote control does not operate
normally, please remove and refit the
batteries. If abnormal operation continues,
replace with new batteries.
27
Remote Control Description
Turbo Button
Press this button in COOL or HEAT mode to put
the fan into the high speed Turbo mode and the air
conditoner will work at maximum power.
Press again to cancel this function.
X-Fan Button
Press the X-Fan button to active the
Self-Cleaning. After the unit is turned off the indoor
fan will continue operation for 10 minutes to dry
the indoor unit prevent from bacteria and mildew
growing.
0RGH
/LJKW
)DQ
7XUER
;)DQ
7LPHU2Q
7HPS
7LPHU2II
&ORFN
6ZLQJ
,)HHO
(FR
ON/OFF Button
Press this button to turn the air conditioner
ON or OFF.
Mode Button
By pressing this button, AUTO, DEHUMIDIFY,
FAN, COOL, and HEAT (COOL only model
has no HEAT feature) mode can be selected
progressively.
AUTO mode is default while power on.
Under AUTO mode, the initial value would not be
displayed, and it will run in the desirable Tem.
Under HEAT mode, the initial value is 28°C;
Under other modes, the initial value is 25°C.
AUTO
DEHUMIDIFY
FAN
COOL
HEAT
Light Button
Press this button to switch the indicating lights
of the indoor unit ON or OFF.
The normal condition at start up is ON.
Fan Button
By pressing this button, Auto, Low, Medium and
High speed can be progressively selected.
When the unit is turned on, Auto fan speed is
the default.
In DEHUMIDIFY mode, the fan speed is fixed at
Low speed.
28
Timer On Button
Press this button to set the start time.
Timer Off Button
Press this button to set the stop time.
Swing Button:
Press this button, the louver will swing up and
down automatically. Press again to cancel it and
the louver will stay at its last position.
I Feel Button:
Press this button, the remote control will send the
temperature information to the indoor unit every
10 minutes. The unit will operate to reach the set
temperature at the location of remote control.
Presss again to cancel this function.
Control Button:
Forward
Backward
Press the
setting.
button to increase the temperature
Press the
setting.
button to decrease the temperature
In Timer On/Off or Clock functions, use these
buttons to set the clock or timer adjustment.
Clock Button:
Press this button and the Clock symbol will
blink. You can press Control buttons and to
set the time you want.
Temp (Temperature) Button
Press this button to change the indoor unit
display of the set temperature to the room
temperature.
Eco (Economy) Button
Press this button to start the Eco operation.
This is ideal for the users to use while sleeping.
Press again to cancel the function.
Note:
Under heating mode, press Temp and Clock
buttons to turn on the function of heating the
indoor room temperature to 8°C.
Remote Control Display
Indicator
Transmission Indicator:
Displays when the remote control transmits
signals to the indoor unit.
Fan Speed Display
Displays the selected fan speed in the following
sequence:
Turbo Display
Displays when Turbo function is selected.
“ ” (Low), “
Auto.
I Feel Display
Displays when I Feel function is activated.
In Auto speed, only “ ” symbol displays.
Eco Display
Displays when Eco function is selected.
Healthy Display
Displayed by pressing the Healthy button.
Press the Healthy button again to remove.
NOTE: there is no such indicator for the
models without Cold-Plasma function.
Room Temperature Display
Displays when the temperature shown on the
LCD screen is room temperature. It can be
switched on/off by pressing the Temp button.
Programmed Temperature Display
Lights when the remote control displays the
set temperature. It can be switched on/off by
pressing the Temp button.
Timer On/Off Display
Displays when the Timer On/Off function is
activated.
” (Medium), “
” (High) and
Swing Display
Displays when the Swing function is selected.
X-Fan Display
Displays when the X-Fan function is activated by
pressing Turbo and Healthy buttons at the same
time (for models with Cold-plasma function) or by
pressing X-Fan button (for models without Coldplasma function)
Temperature Display
Displays the room or set temperature in °C or °F.
No display in Fan mode.
Time Display
Displays the Clock time (must be set) and/or the
on/off time of the timer.
Mode Display
Displays the current operation mode, including
Auto (
), Dehumidify ( ), Fan ( ), Cool (
and Heat ( ).
)
NOTE: The Cool model does not offer a Heating
option.
29
First Use
1 Ensure the unit is plugged in and power is
available.
2 Be sure the batteries are inserted correctly in the
remote control (the lights on the remote control
will be on).
3 Set the time by Control buttons and confirm by
pressing the Clock button.
4 Point the remote control to the indoor unit and
press ON/OFF button to turn the unit on.
The default operating mode is AUTO. Once you
select the operating mode with remote control,
the operating conditions will be saved in the
indoor unit’s microcomputer memory. The next
time the air conditioner will start operating under
the same conditions when you simply push the
ON/OFF button of the remote control.
tips and information
In case of energy cut off or product shut
down when removing the power cord, or
even when changing the remote control
batteries the microprocessor will return
back to the AUTO mode.
How to Use the Remote Control
If the AUTO mode is uncomfortable, you
can select the desired conditions manually.
tips and information
When the AUTO operating mode is selected,
the fan speed and temperature will be
automatically controlled and can not be set.
Automatic Operation
When the AUTO mode is selected, the air
conditioner will automatically select COOL, HEAT
(if applicable), or FAN only operation, depending on
the programmed and/or the room temperature.
Start
1 ON/OFF Button
Press this button to turn the air conditioner on.
The temperature indicator on the indoor unit
display lights on.
Dehumidifying Operation
The DEHUMIDIFY mode works based on the
difference between the set temperature and the
actual room temperature.
The temperature is regulated while dehumidifying
through repeatedly turning on/off of the COOLING
operation or FAN only operation.
2 Mode Button Press to select AUTO.
The air conditioner starts functioning after approx
3 minutes.
Stop
1 ON/OFF Button
Press this button again to turn the air conditioner
off. The horizontal louver returns back to the
position upon shut down.
30
Programmed temp.
ng
Co
oli
n
Fa
Co
oli
n
Fa
Set the desired temperature.
ng
3 Control Buttons
Time
Dehumidifying Operation
Start
1 ON/OFF Button
Press this button to turn the air conditioner on.
The temperature indicator on the indoor unit
display lights on.
2 Mode Button
Press to select DEHUMIDIFY.
2 Mode Button
Press to select FAN.
3 Fan Button
Press to select the desired fan speed at: Auto,
Low, Medium and High.
The default fan speed is Auto.
3 Control Buttons
Set the desired temperature.
Normally, set between 21ºC to 28ºC.
Stop
1 ON/OFF Button
Stop
1 ON/OFF Button
Press this button again to turn the air
conditioner off. The horizontal louver returns
back to the position upon shut down.
Press this button again to turn the air
conditioner off. The horizontal louver returns
back to the position upon shut down.
tips and information
• No fan speed indication disaplys on the
remote control if Auto fan speed is selected.
tips and information
In DEHUMIDIFY mode the fan speed is fixed
at Low, and Turbo function can’t be used.
Fan Operation
When you select the FAN operating mode the air
conditioner will just vent the indoor air.
1 ON/OFF Button
Press this button to turn the air conditioner on.
The temperature indicator on the indoor unit
display lights on.
Cooling and Heating Operation
Start
1 ON/OFF Button
Press this button to turn the air conditioner on.
The temperature indicator on the indoor unit
display lights on.
2 Mode Button
Press to select COOL or HEAT (if applicable)
mode.
31
3 Control Buttons
Set the desired temperature.
Normally, set between 21ºC to 28ºC.
4 Fan Button
Press to select the desired fan speed at: Auto,
Low, Medium and High.
The defaul fan speed is Auto.
tips and information
No fan speed indication disaplys on the
remote control if Auto fan speed is selected.
3 Point the remote control to the indoor unit, confirm
the set time by pressing the Timer-On button.
symbol will stay on the remote control’s display.
Check that the Timer indicator on the display panel
of indoor unit is illuminated.
Canceling the Settings
Point the remote control to the indoor unit and press
again the Timer-On button. Make sure the symbol
on the remote control is turned off.
Timer Off Operation
1 Press the Timer-Off button,
will flash on the display of the remote
control in case of the first use of Timer-Off
operation. Otherwise, the last set time will flash.
2 Set the desired time by pressing the Control
buttons:
Forward Backward
Each time you press the buttons, the time will
moves forward or backward by 1 minute.
Holding the button down will scroll more rapidly
through the time display.
3 Point the remote control to the indoor unit, confirm
the set time by pressing the Timer-Off button.
symbol will stay on the remote control’s display.
Check that the Timer indicator on the display panel
of indoor unit is illuminated.
Canceling the Settings
Point the remote control to the indoor unit and press
again the Timer-Off button. Make sure the symbol
on the remote control is turned off.
Stop
1 ON/OFF Button
Press this button again to turn the air
conditioner off. The horizontal louver returns
back to the position upon shut down.
Timer Settings
Timer On Operation
1 Press the Timer-On button,
will flash on the display of the remote
control in case of the first use of Timer-On
operation. Otherwise, the last set time will
flash.
2 Set the desired time by pressing the Control
buttons:
Forward
Backward
Each time you press the buttons, the time will
moves forward or backward by 1 minute.
Holding the button down will scroll more
rapidly through the time display.
32
tips and information
• The working time of the timer function set by
the remote control depends on the Clock time.
Check that the Clock on the remote control is
set correctly in order to prevent malfunctioning.
• The effective operation time set by the remote
control is limited in 24 hours.
Examples of Timer Settings
Timer On Operation (Timer Start Operation)
This function is recommended when you want the
unit to be turned on automatically before returning
home. The air conditioner will automatically start
operating at the set time.
Example: It is 8:00 AM and you want the air
conditioner to start working at 6:00 PM.
1 Press the Timer-On button.
2 Set the desired time by pressing repeatedly or
holding down the Control buttons until 18:00
shows in the display of the remote control.
3 Confirm the set time by pointing the remote
control to the indoor unit and pressing again the
Timer-On button.
4 Press the Timer-Off button.
3 Confirm the set time by pointing the remote
control to the indoor unit and pressing again
the Timer-On button.
5 Set the desired time by pressing repeatedly or
holding down the Control buttons until 09:30
shows in the display of the remote control.
symbol will stay on the remote control’s
display.
The Timer indicator on the display panel of
indoor unit is illuminated.
Timer Off Operation (Timer Stop Operation)
This function is recommended when you want
the unit to be turned off automatically for bed
time.
The air conditioner will automatically stop
operating at the set time.
Example: It is 6:00 PM and you want the Air
Conditioner to turn off at 11:55 AM.
1 Press the Timer-Off button.
6 6 Confirm the set time by pointing the remote
control to the indoor unit and pressing again the
Timer-Off button.
symbol is displayed on the remote control and
the function is activated.
Timer Off
Timer On
(On-Stop-Start operation)
This function is recommended when you want to
turn the air conditioner off after going to bed and
start it again before waking up in the morning or
returning back home.
Example:It is 8:00 AM and you want to stop the
air conditioner at 9:30AM and restart at 6:00PM
1 Press the Timer-Off button.
2 Set the desired time by pressing repeatedly or
holding down the Control buttons until 23:55
shows in the display of the remote control.
2 Set the desired time by pressing repeatedly or
holding down the Control buttons until 09:30
shows in the display of the remote control.
3 Confirm the set time by pointing the remote
control to the indoor unit and pressing again
the Timer-Off button.
symbol will stay on the remote control’s
display.
The Timer indicator on the display panel of
indoor unit is illuminated.
Combined Timer
Timer On
Timer Off
(Off-Start-Stop operation)
3 Confirm the set time by pointing the remote
control to the indoor unit and pressing again the
Timer-Off button.
4 Press the Timer-On button.
5 Set the desired time by pressing repeatedly or
holding down the Control buttons until 18:00
shows in the display of the remote control.
This function is recommended when you want to
turn the air conditioner on before waking up and
turn it off after leaving the house.
Example: It is 10:00 PM and you want to start
the air conditioner at 6:30 AM and stop it at
9:30 AM.
1 Press the Timer On button.
2 Set the desired time by pressing repeatedly or
holding down the Control buttons until 06:30
shows in the display of the remote control.
6 Confirm the set time by pointing the remote
control to the indoor unit and pressing again the
Timer-On button.
symbol is displayed on the remote control and
the function is activated.
33
Setting the Clock
Economy (Eco) Operation
Press Eco button in COOL or HEAT (if applicable)
mode, the air conditioner will automatically increase
(in COOL mode) or decrease (in HEAT mode) 1°C per
hour over a 2 hour period. The set temperature will be
steady for the next 5 hours then the unit will stop.
This function permits more comfort and saves energy.
This operation is recommended for bed time.
1
Set
Temperature
1
1 hour
1 hour
Cooling
Set
Temperature
1
1
Before you start operating the air conditioner,
set the clock of the remote control using the
procedure given in this section. The clock panel
on the remote control will display the time
regardless of whether the air conditioner is in
operation or not.
After batteries are inserted in the remote control,
will display and begin to flash.
1 Control Buttons
Press the Control buttons to set the desired
time.
Forward Backward
Each time you press the buttons the time will
moves forward or backward by 1 minute.
Holding the button down will scroll more rapidly
through the time display.
2 Clock Button
When the desired time is achieved, press the
Clock button again or after 5 seconds with no
operation, the clock time stops flashing and the
clock is set.
3 Re-set the Clock
Press the Clock button and the clock display
will start to flash.
Follow step 1 and 2 to set the new time.
tips and information
• The clock timer uses a 24 hour clock mode.
• The default time for remote control is
12:00PM and it will revert to this when the
batteries are changed.
34
1 hour
1 hour
Heating
I Feel Operation
The remote control works as a remote thermostat,
providing an accurate temperature control and
maximum comfort.
Point the remote control to the indoor unit and press I
Feel button, a beep from the indoor unit is to confirm
that this function is activated.
The I Feel symbol
will stay on the display of the
remote control until I Feel button is pressed again.
The air conditioner will operate to reach the set
temperature at the location of the remote control.
The remote control sends the temperature information
at its location to the indoor unit every 10 minutes.
The air conditioner will quit I Feel operation if no
temperature information is received from the remote
control for successive 11 minutes.
How to Use the Indoor Unit
Additional Options
1 Smart Restart Function
The air conditioner resumes automatically with
the previous settings after a possible power
failure.
• When the louver moves to the desired direction,
press the Swing button again and the louver will
stay at where it is.
• Press the Swing button again and the louver will
start swing up and down automatically.
2 Removable Panel
The front panel of indoor unit can be easily
removed for cleaning and maintenance.
3 Self Diagnose and Auto Protection
This air conditioner can detect the malfunctions,
showing the diagnosis on the display of the
indoor unit by means of an error code.
The air conditioner will change operation
automatically for self-protection.
Range
Up and down airflow
To adjust the horizontal (left/right) airflow
direction manually
Airflow Direction Control
• Adjust the vertical louvers manually by means of
the Left/Right lever of the vertical louver arm.
• Adjust the airflow direction properly, otherwise,
it might cause discomfort or uneven room
temperatures.
• Perform these adjustments before you start the
unit because once it has been started, there is a
risk of your fingers getting caught on the fan.
• Adjust the horizontal louvers with the remote
control.
• Adjust the vertical louvers manually.
Vertical
louver
Range
Left/ and right airflow
caution
To set the vertical (up/down) airflow direction
automatically
• Perform this function while the unit is in
operation.
• Press the Swing button on the remote control,
the horizontal louver will swing up and down
automatically.
• The Swing button will be disabled when the
air conditioner is not in operation (even if the
Timer On is set).
• Do not operate the air conditioner for long
time with the airflow direction set downward
in COOL or DEHUMIDIFY mode. Otherwise,
condensate may occur on the surface of the
horizontal louver and drop onto the floor or
furnishings.
35
• Do not move the horizontal louver
manually. Always use the Swing button.
Moving the louver manually may
cause malfunction during operation.
If the louver malfunctions, stop the air
conditioner and restart it.
• Open angle of the horizontal louver
should not be set too small, as cooling
or heating performance may be impaired
due to too restricted airflow area.
• Do not operate the air conditioner with
horizontal louver in closed position.
• When the air conditioner is connected to
power (initial operation), the horizontal
louver may generate a sound for
10 seconds, this is a normal operation.
Emergency Operation
When the remote control is lost or fails to operate,
please use the manual switch on the indoor unit.
The air conditioner will operate in AUTO mode and
the temperature setting or fan speed can not be
changed.
• Press the Manual Control button again to turn the
air conditioner off.
The operation mode is seen in the following table.
Mode
Model
Indoor Temperature
Airflow
AUTO
HEAT PUMP
25°C
COOL/FAN
AUTO
HEAT PUMP
20°C
HEAT/FAN
Operating Temperature
Operating temperature ranges
Indoor Side
DB/WB(°C)
Outdoor Side
DB/WB(°C)
Maximum Cooling
32/23
43/26
Minimum Cooling
21/15
21/-
Maximum Heating
27/-
24/18
Minimum Heating
20/-
The operation temperature range (outdoor
temperature) for cooling only model is -7ºC~43ºC,
for heat pump model is -7ºC~24ºC.
If the air conditioner is used outside of the above
conditions, certain safety protection features may
come into operation and cause the unit to function
abnormally.
Optimal Operation
To achieve optimal performance, please note:
• Adjust the airflow direction correctly so that it is
not directed on people.
• Adjust the temperature to achieve the highest
comfort level. Do not adjust the unit to excessive
temperature levels.
Manual control
button
• Close doors and windows in the operation
of COOL or HEAT mode, otherwise, product
performance will be impaired.
• Use the Timer On and Timer Off buttons on the
remote control to select the desired time for
startup and shut-down.
Manual control button
• Press the Manual Control button to enter
AUTO mode. The air conditioner will select the
mode of COOL, HEAT (heat pump model only)
and FAN automatically according to the room
temperature for reaching the best comfort.
36
• Do not place any object close to the air inlets
or outlets, as the product efficiency may be
reduced and the air conditioner may stop
running.
• Clean the air filters frequently, otherwise cooling
or heating performance may be reduced.
Cleaning and Maintenance
Maintenance
The following maintenance operations must be performed regularly.
Maintenance
operations
Items
Recommended frequency
Dust filter
Clean
Every month or more often if necessary
Healthy air filters
Replace/clean
Every 3 months or more often if necessary
Unit casing
Clean
Every month or more often if necessary
Water tray and
evacuation piping
Clean and check for
obstructions
Each season before start up*
Indoor and outdoor
coils
Clean
Each season before start up*
* The operation must be performed by qualified personnel only.
warning
• Stop the air conditioner and disconnect the
power supply before cleaning.
Indoor Unit and Remote
Control Cleaning
• Use a dry cloth to wipe the indoor unit and
remote control.
• A cloth dampened with cold water may be used
on the indoor unit if it is too dirty.
Panel
bracket
1 Lift the indoor unit front panel up to an angle until
it stops with a full support from the bracket.
• The front panel of the indoor unit cant be
removed and cleaned with water. Then wipe
with a dry cloth.
• Do not use brushes, emery paper or burnishes
to clean the unit because it may cause
damages.
• Do not use a chemically treated cloth or duster
to clean the unit.
• Do not use benzine, thinner, polishing powder
or similar solvents for cleaning. These may
cause the plastic surface to crack or deform.
Dust filter handle
2 Hold the dust filter handle and lift it up slightly to
take it out from the filter holder.
• Never use warm water over 40°C to clean
the front panel, it may cause deformation or
discoloration.
Cleaning the Filters
Note: Supply power must be disconnected before
cleaning.
A clogged dust filter reduces the cooling/heating
efficiency of this unit. Please clean the filter every
month or more often if necessary.
3 Then pull the dust filter downwards out of the
indoor unit.
37
Dust filter
warning
Do not touch or try to clean the cold
plasma generator (if applicable). It
may cause an electric shock.
General maintenance
Clean the Dust filter with a vacuum cleaner or
water, then dry it up in cool place.
If the air conditioner is not going to be used for a
long period of time:
• Operate in FAN only mode for 3~4 hours to allow
the unit to completely dry out.
Dust filter
• Switch off the unit and pull out the power plug.
Remove the batteries from the remote control.
Healthy filter
• The outdoor unit requires periodic maintenance
and cleaning. Do not attempt to do this yourself.
Contact your dealer or service technician.
4 The healthy air freshening filters (if applicable) like
Active carbon filter / BIO filter / Vitamin C filter /
Silver ion filter are fixed on the dust filter.
Remove the healthy filters from the support frame
of the dust filter.
Checks before operation
• Check that the wiring is not broken or
disconnected
• Check that the dust filter is installed.
• Check if the air outlet or inlet is blocked if the air
conditioner has not been used for a long time.
Clean the healthy filters at least every three (3)
months and replace every 6 months.
Clean with vacuum cleaner if possible.
warning
• Do not touch the metal parts of the unit when
removing the filter. Injuries can occur when
handling sharp metal edges.
5 Install the healthy air freshening filters back
in position.
6 Install the upper portion of dust filers back
into the unit, taking care that the left and right
edges line up correctly and place dust filters
into position.
38
• Do not use water to clean inside the air
conditioner. Exposure to water can destroy
the insulation, leading to possible electric
shock.
• When cleaning the unit, first make sure that
the power and circuit breaker are turned off.
• Defrosting
Frost may form on the outdoor unit in heating
operation when the outdoor temperature
is low but humidity is high, resulting in low
heating efficiency.
environment that has a high relative humidity.
• A white mist may generate due to moisture
generated from defrosting process when the air
conditioner restarts in HEAT mode operation after
defrosting.
4.Low noise of the air conditioner
• You may hear a low hissing sound when the
compressor is running or has just stop running.
This is the sound of the refrigerant flowing or
coming to a stop.
• You also may hear a low “squeak” sound when
the compressor is running or just stopped
running. This is caused by heat expansion and
cold contraction of the plastic parts in the unit
when the temperature is changing.
• A noise may be heard due to louver restoring to
its original position when power is furst turned on.
5.Dust is blown out from the indoor unit
This is a normal condition when the air conditioner
has not been used for a long time or during first use
of the unit.
During this condition the air conditioner will
stop heating operation and start defrosting
automatically. The time to defrost may vary
from 3 to 12 minutes.
6.A peculiar smell comes out from the indoor unit
This is caused by the indoor unit giving off smells
permeated from building material, furniture or
smoke.
During defrosting, the fan motors of indoor
unit and outdoor unit will stop, the indoor
indicator flashes “H1” and the outdoor unit
may emit vapor. This is not malfunction. After
defrosting is finished, the heating operation
will recover automatically.
7.The air conditioner turnes to FAN only mode
from COOL or HEAT mode
When the indoor temperature reaches the setting
value, the compressor will stop automatically, and
the air conditioner turns to FAN mode.
• Anti-cold air
In HEAT mode, the indoor fan will not operate
in order to prevent cold air being blown into
the room (within 5 minutes), if the indoor
heat exchanger does not reach a minimum
temperature under the following states:
The compressor will start again when the indoor
temperature rises in COOL mode or falls in HEAT
mode to the set point.
Operation Tips
The following events may occur during normal
operation:
1.Protection of the air conditioner.
• Compressor protection
The compressor can’t restart for 3 minutes
after it stops
• Anti-freezing
If the unit is operating in COOL mode and
in low ambient temperature, frost may be
formed on the heat exchanger. When indoor
heat exchanger temperature decreases
below 0°C, the compressor will stop
operation to protect the unit.
(1) Heating operation just start.
(2) After auto defrosting is just finished.
(3) Heating at low temperature.
2.Gentle breeze
The indoor unit may blow gentle breeze and the
louver rotate to a certain position in the following
situation:
(1) In HEAT mode, the unit is turned on, the
compressor does not reach the starting
condition.
(2) In HEAT mode, the temperature reaches the
set value and the compressor stops running
for about 1 minute.
3.A white mist coming out from the indoor unit
• A white mist may generate due to a large
temperature difference between air inlet
and air outlet in COOL mode in an indoor
8.Condensation
Condensate water is likely to form at the air outlet
if cooling or drying for a long time when the relative
humidity is more than 80% (with doors and windows
open).
Set the vertical louver to its maximum angle (to
the floor) and High fan speed. Close the doors and
windows.
9.Lighting or a car wireless telephone operating
nearby may cause the unit to malfunction.
Disconnect the unit with power and then re-connect
the unit with power again. Push ON/OFF button on
the remote control to restart operation.
10. X-Fan function
The indoor unit may keep running after you switch
off the unit by pressing ON/OFF button.
Please check whether the X-Fan function is
switched off.
39
Troubleshooting
The air conditioner is not user serviceable. Incorrect repair may cause electric shock or fire.
Please contact an authorised service center for professional repair.
warning
If one of the following situations occur, immediately stop the air conditioner,
disconnect the power, and contact the authorised service center.
• If error code appear on the display window of
indoor unit.
• Power indicator or other indicator flash rapidly
and this flashing can not be stopped by
disconnecting the power and then connecting
it again.
• Fuse blows frequently or circuit breaker often
trips.
• Water or other liquid is splashed into the unit.
• Water is leaking from the unit.
• There is a harsh sound during operation.
• Strong odours are emmited during operation.
• Power cord and power plug are overheating.
• Other abnormal situations.
The pressure in the refrigeration system is low and could result in the unit breaking down.
Ask a certified installer to control it.
Malfunctions
The unit does not
start
The unit does not
cool or heat (if
applicable) the room
very well while air
flows out from the air
conditioner
Cause
What should be done
Power cut
Wait for power to be restored.
The unit may have become unplugged.
Check that plug is securely in wall
receptacle.
Fuse may have blown.
Replace the fuse.
Voltage is too high or too low.
Test the voltage by professionals.
Batteries in remote control may have
been exhausted.
Replace the batteries.
The time you have set with timer is
incorrect.
Wait or cancel timer setting.
Inappropriate temperature setting.
Set the temperature correctly.
For details please refer to “Using
Remote Control” section
Air filter is blocked.
Clean the air filter.
Doors or windows are open.
Close the doors or windows.
Air inlet or outlet of indoor or outdoor
unit has been blocked.
Clear the obstructions away first,
then restart the unit.
Compressor 3 minutes protection has
been activated.
Wait for 3 minutes.
If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer service
center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model.
40
The following checks prior to contact may save you time and money.
Malfunctions
Cause
Malfunctions
Cause
The unit does
not operate
The unit does not operate if it is
turned on immediately after it is
turned off. This is to protect the
unit. Please wait about 3 minutes.
Water leakage
of indoor unit
•The humidity is high.
•Condensing water overflows.
•Drain hose is loose or
obstructed.
Odours are
emitted
•Some odours may be emmited
from the indoor unit. This is the
result of room smells (such as
furniture, tobacco, etc.) which
have been taken into the unit.
•Consult authorised service
center for cleaning if the odours
persist.
Water leakage
of outdoor unit
•During cooling operation, water
condensates around the pipes
and connection joints.
•During defrosting operation,
thawed water flows out.
•During heating operation, water
on the heat exchanger drips out.
“Water flowing”
noise
The swishing noise like water
flowing is the refrigerant flowing
inside the unit.
Noise from
indoor unit
Mist is
emmited in
COOL mode
During cooling operation, a thin
mist may be seen emmited from
the indoor unit due to high room
temperature and humidity.
After a period of time, the mist
will disappear as the decrease of
room temperature and humidity.
•The noise emmited when the fan
or compressor relay is switched
on or off.
•When the defrosting operation
is started or stopped, there is a
sound of refrigerant flowing in
the reverse direction.
Cracking noise
This is the sound of friction
caused by expansion and/or
contraction of panel or other
parts due to the change of
temperature.
Indoor unit can
not blow air
The unit can
not be started
up
•Is the power cut off?
•Is the power plug loose?
(if applicable)
•Is the circuit protection device
tripped off?
•Is voltage higher or lower?
(tested by professionals)
•Is the TIMER correctly used?
•Are the batteries exhausted?
Cooling
/Heating effect
is poor
•Is the temperature setting
appropriate?
•Is the air inlet/outlet blocked?
•Is the filter dirty?
•Is the door or window open?
•Is low fan speed set?
•Are there heat sources in the
room?
•In HEAT mode, when the
temperature of indoor heat
exchanger is very low, airflow is
stopped in order to prevent cold
air. (within 2 minutes)
•In HEAT mode, when the
outdoor temperature is low or
humidity is high, frost will be
formed on the outdoor heat
exchanger. The unit will defrost
automatically and indoor unit will
stop blowing air for 2-3 mintues.
•During defrosting operation,
water or vapour may be
emmited.
•In DEHUMIDIFY mode, the
indoor fan will stop blowing air
for 3-12 minutes in order to
avoid condensing water being
vaporised again.
Moisture on air
outlet
If the unit operates at high
humidity for a long time, moisture
may be generated on air outlet
grill and then drip off.
H1 error code:
defrosting
It is normal. The unit is in
defrosting operation and heating
will recommence soon.
Do not dispose this product as unsorted municipal waste.
Collection of such waste separately for special treatment
is necessary.
41
Tartalomjegyzék
Gratulálunk! ..........................................................................43
Biztonsági előírások .............................................................44
Termékleírás .........................................................................46
Beltéri egység kijelzője .........................................................47
Távirányító.............................................................................47
Távirányító leírása ................................................................48
A távirányító kijelzője ............................................................49
Első használat ......................................................................50
A távirányító használata........................................................50
A beltéri egység használata .................................................55
Vészhelyzeti üzemmód ........................................................56
Optimális működés ...............................................................56
Tisztítás és karbantartás ......................................................57
Üzemeltetési tanácsok .........................................................59
Hibaelhárítás ........................................................................60
Fontos emlékeztető
• Olyan helyen tartsa a távirányítót, ahonnan annak jele
elérheti a beltéri egység vevőkészülékét.
• A légkondicionáló üzemeltetése során figyeljen rá,
hogy a távirányító a beltéri egység vevőkészülékére
irányuljon.
• Amikor a távirányító jeleket bocsát ki, a
szimbólum 1
másodpercre felvillan a távirányító kijelzőjén.
• A beltéri egység egy sípoló hangot ad ki a távirányítótól
érkező jel fogadásakor.
• Kérjük, nyomja meg a távirányító gombját, és irányítsa
vissza a jelet, amennyiben nem hallott sípoló hangot a
beltéri egység irányából.
42
Gratulálunk!
Gratulálunk és köszönjük, hogy osztott típusú Electrolux
légkondicionáló berendezést választott. Biztosak
vagyunk benne, hogy az új légkondicionáló berendezés
használata kellemes élményt nyújt majd az Ön számára.
Használati feltételek
Javasoljuk, hogy a légkondicionáló használata előtt
olvassa végig a berendezést és annak funkcióit ismertető
kezelési útmutatót.
• személyzeti konyhai helyiségek üzletekben,
irodákban és egyéb munkahelyi környezetben,
Az elektromos készülékek használatával együtt
járó veszélyek elkerülése érdekében fontos, hogy a
légkondicionáló berendezés megfelelő módon legyen
felszerelve, és hogy a nem rendeltetésszerű használat,
valamint a különböző veszélyek megelőzése érdekében
figyelmesen olvassa végig a biztonsági előírásokat.
• Vendégek általi használat szállodákban, motelekben
és más típusú bentlakásos környezetben,
Javasoljuk, hogy az előírásokat tartalmazó füzetet a
későbbi használat céljából őrizze meg, és azt adja tovább
a leendő tulajdonosoknak is.
Az egység beszerelését bízza engedéllyel
rendelkező szakértőre.
A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy nem sérült-e
a légkondicionáló berendezés. Kétség esetén ne
használja a légkondicionálót, és vegye fel a kapcsolatot a
helyi Electrolux márkaszervizzel.
Környezetvédelemmel kapcsolatos
információk
Hulladékkezelésre vonatkozó felhasználói információk
• A csomagolóanyagok nagy része újrahasznosítható.
• Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a helyi
újrahasznosító telepre szállítsa, illetve megfelelő
gyűjtőkonténerben helyezze el azokat.
• Amennyiben a légkondicionáló berendezés
leselejtezése mellett dönt, kérjük, hogy az
ártalmatlanítás megfelelő módjára vonatkozó
információk tekintetében vegye fel a kapcsolatot
a helyi hatóságokkal.
Vigyázat
• A légkondicionálót nem használhatják kisgyermekek
és cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül.
• Gondoskodni kell a kisgyermekek felügyeletéről
annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a
légkondicionáló berendezéssel.
• A légkondicionáló beszerelését bízza engedéllyel
rendelkező szakértőre.
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
• Családi házak.
• Szállást és reggelit kínáló (motel) környezetek.
Fontos tudnivalók
Az egység javítását vagy karbantartását bízza
engedéllyel rendelkező szervizszakértőre.
• Az áramellátás biztosításához szükséges
konnektort engedéllyel rendelkező
vállalkozónak kell csatlakoztatnia és üzembe
helyeznie.
• A készüléket csökkent, illetve korlátozott
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket
is), továbbá a készülék használatával
kapcsolatos gyakorlattal vagy ismeretekkel
nem rendelkező személyek nem használhatják,
kivéve ha a biztonságukért felelős személy
felügyelete alatt állnak, vagy akikkel a felelős
személy előzetesen ismertette a készülék
biztonságos használatára vonatkozó
utasításokat.
• Gondoskodni kell a kisgyermekek felügyeletéről
annak biztosítása érdekében, hogy ne
játsszanak a légkondicionáló berendezéssel.
• Ha a hálózati kábelt ki kell cserélni, a cserét
csak engedéllyel rendelkező személyzet
végezheti el.
• Az üzembe helyezést az országos bekötési
szabványoknak és az áramszolgáltatók
előírásainak megfelelően, kizárólag engedéllyel
rendelkező személyzet végezheti el.
• Az egység más helyre költöztetése, illetve
leselejtezése esetén az ilyen műveleteket
kizárólag megfelelően képzett személy
végezheti.
• Az egység javítását vagy karbantartását bízza
engedéllyel rendelkező szervizszakértőre.
• Ügyeljen rá, hogy a függőleges zsaluk
beállítása közben a ventilátor be ne kapja az
ujját.
• Ha a hálózati kábelt ki kell cserélni, a cserét csak
engedéllyel rendelkező személyzet végezheti el.
• A légkondicionáló berendezés R410a típusú
hűtőközeget használ.
• Az üzembe helyezést az országos bekötési
szabványoknak megfelelően, kizárólag engedéllyel
rendelkező személyzet végezheti el.
43
Biztonsági előírások
Az útmutatóban számos hasznos tanácsot
találhat a légkondicionáló berendezés megfelelő
használatára és karbantartására vonatkozólag.
Kismértékű megelőző gondoskodással sok időt és
pénzt takaríthat meg a légkondicionáló élettartama
során. A gyakori problémákkal kapcsolatban jó
néhány hasznos segítséget találhat a hibaelhárítási
fejezetet tartalmazó 60-61. oldalon. Amennyiben
először a hibaelhárítási fejezetet tanulmányozza,
lehetséges, hogy a szerviz segítségére már nem is
lesz szüksége.
Az útmutatóban található szimbólumok jelentései
alább láthatóak:
Vigyázat
Ez a szimbólum a személyes biztonságával
kapcsolatos információkra, és a készülék
károsodásának megelőzésére vonatkozik.
Tanácsok és információk
Ez a szimbólum a készülék használatával
kapcsolatos tanácsokra és információkra vonatkozik.
Környezetvédelemmel kapcsolatos
információk
Ez a szimbólum a készülék gazdaságos és
környezetbarát használatával kapcsolatos
tanácsokra és információkra vonatkozik.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy soha ne tegye ezt.
Mindig ezt tegye.
Fontos tudnivalók:
1 Ne működtesse a készüléket lezárt pozícióban
lévő vízszintes zsaluval.
2 Ne üzemeltesse a légkondicionálót levegőszűrő
nélkül.
44
Figyelmeztetés
Ha szokatlan dolgokat észlel, például
égés szagát, kérjük, hogy válassza
le a légkondicionálót a hálózatról, és
forduljon az Electrolux márkaszerviz
munkatársához. Amennyiben a szokatlan
állapot továbbra is fenn áll, lehetséges,
hogy a légkondicionáló károsodott, vagy
akár áramütés, illetve tűz is kialakulhat.
Ne üzemeltesse a készüléket nedves
kézzel. Ez áramütést okozhat.
Ne károsítsa és ne vágja el a hálózati
kábelt, illetve egyéb vezetékeket. Ha ez
történik, kérjük, hogy javítassa meg vagy
cserélje ki egy engedéllyel rendelkező
szerelővel.
Ne csatlakoztassa a légkondicionálót
elosztóba.
Ha huzamosabb ideig nem használja a
légkondicionálót, kérjük, hogy válassza
le a hálózatról. Egyébként a felgyülemlett
por tüzet okozhat.
Mielőtt megtisztítaná a légkondicionálót,
kérjük, hogy az áramütés megelőzése
érdekében válassza azt le a hálózatról.
Az áramellátásnak egyeznie kell a
légkondicionálóhoz tartozó beszerelési
útmutatóban feltüntetett értékekkel. A
hálózati kábellel ellátott légkondicionálót
közvetlenül egy biztonságos kapcsolóval
rendelkező aljzatba kell csatlakoztatni.
A vezetékes légkondicionálókat egy
biztonságos áramköri megszakítóba kell
csatlakoztatni, a beszerelési útmutatóban
leírtaknak megfelelően.
Győződjön meg róla, hogy a
légkondicionáló áramellátása
megfelelően stabil-e, és, hogy a
beszerelési útmutatóban leírtaknak
megfelel-e.
Mindig ellenőrizze, hogy a termék
megfelelő földeléssel van-e felszerelve.
A biztonság kedvéért, ellenőrizze,
hogy az áramköri megszakító ki
van-e kapcsolva, mielőtt bármilyen
karbantartási, illetve tisztítási munkálatba
kezdene, vagy ha a terméket
huzamosabb ideig nem használja. A
felgyülemlett por tüzet vagy áramütést
okozhat.
Biztonsági előírások
Vigyázat
A legmegfelelőbb hőmérsékletet
válassza.
Ezzel áramot takaríthat meg.
Az üzemeltetés során ne hagyja sokáig
nyitva az ablakokat és az ajtókat. Ez
gyenge teljesítményt okozhat.
Ne zárja el a levegőbemenet és a
levegőkimenet útját.
Ez gyenge teljesítményt és
meghibásodást okozhat.
Ne tároljon éghető anyagot a készülék
1 méteres körzetén belül. Ez tüzet
okozhat.
Ne lépjen rá a kültéri egység tetejére, és
nehéz dolgokat se helyezzen rá.
Ez károsodást, illetve sérülést okozhat.
Ne próbálja megszerelni a
légkondicionáló berendezést. A nem
megfelelő szerelés áramütést vagy
tüzet okozhat. Kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot a helyi márkaszervizzel.
Használat
Ha huzamosabb ideig a légkondicionálóból
származó közvetlen légáramlatnak van kitéve,
az káros lehet az egészségére.
Vigyázzon, hogy emberek, állatok, illetve
növények ne legyenek huzamosabb ideig
kitéve a készülékből érkező közvetlen
légáramlatnak.
Tisztítás és karbantartás
1 Az egység tisztításakor, először győződjön
meg róla, hogy az áram és a megszakító ki
van-e kapcsolva.
2 A szűrő eltávolításakor ne érintse meg a fém
alkatrészeket. Az éles fém élek megérintése
sérülést okozhat.
3 Ne használjon vizet a légkondicionáló
belsejének megtisztításához. A víznek kitett
készülék akár áramütést is okozhat.
Szerviz
A javítással és a karbantartással kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
Ne helyezze a kezét, illetve tárgyakat
a levegőbemenet és a levegőkimenet
útjába. Ez sérülést okozhat.
Ne tegyen ki állatokat vagy növényeket a
légáram közvetlen hatásának.
Ne használja rendeltetés ellenes célra a
készüléket, például élelmiszer tartósításra
vagy ruhatisztításra.
Ne öntsön vizet a légkondicionálóra. Ez
áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Használat előtt
1 A beszereléssel kapcsolatban vegye fel
a kapcsolatot egy képzett szerelővel.
2 Megfelelő módon helyezze áram alá.
3 Ne használjon károsodott vagy nem
szabványos vezetéket.
4 Ne használja más eszköz
csatlakoztatására ugyanazt az aljzatot.
5 Ne használjon hosszabbítót.
6 Ne a tápkábel csatlakoztatásával/
leválasztásával kapcsolja be/ki a
készüléket.
45
Termékleírás
2
Beltéri egység
Levegőbemenet
1
13
3
4
5 Levegőkimenet 6
7
8
Kültéri egység
9
12
11
Levegőbemenet (hátulsó)
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Light
Turbo
Timer-On
Clock
Ifeel
Eco
Levegőbemenet
(oldal)
10
Levegőkimenet
15
Elülső panel
Távirányító
Digitális kijelző
Távirányító tartó
Egészséges levegőszűrő (a porszűrő mögött)
Hűtőközeg csöve (ha van)
Előszűrő
Kifolyócső (ha van)
Vízszintes zsaluk
Hálózati kábel (ha van)
Függőleges zsaluk
Tartólemez
Hideg plazma generátor (ha van)
Összekötő kábel (ha van)
Kézi vezérlés gomb
Megjegyzés: A fenti rajzok kizárólag tájékoztató jellegűek.
Az Ön légkondicionáló készüléke némileg eltérhet.
A tényleges formája az irányadó.
46
14
Beltéri egység kijelzője
• Ha a távirányító pozíciója akadályozza a jel
megfelelő továbbítását, egy akár 15 perces
időkésleltetés is bekövetkezhet.
Jelvevő
• Amikor a távirányító jeleket bocsát ki, a
szimbólum 1 másodpercre felvillan a kijelzőn. A
beltéri egység egy sípoló hangot ad ki az érkező
jel fogadásakor.
I Feel üzemmód visszajelzője
Az I Feel funkció aktiválása esetén jelenik meg.
Turbo visszajelző
Turbo üzemeltetés alatt világít.
Eco (Gazdaságos) visszajelző
Világít, amikor az ECO funkció működik.
Hőmérséklet kijelző
A hőmérsékleti beállításokat jeleníti meg a
légkondicionáló működése során.
Időzítő jelzés
Ez a jelző akkor világít, amikor az időzítőt ON/
OFF (ki-/bekapcsolt) állásba helyezik.
Swing (lengő mozgás) visszajelző
A Swing funkció aktiválása esetén jelenik meg.
Távirányító
A távirányító használata
• Irányítsa a távirányítót a beltéri egység
jelvevőjére.
• Győződjön meg róla, hogy nincsenek olyan
akadályok, melyek megzavarhatják a jel
továbbítását.
A távirányító elhelyezése
Vigyázat
• A légkondicionáló nem működik rendesen, ha
függöny, ajtó vagy más anyag akadályozza a
jeleket abban, hogy a távirányítóról eljussanak
a beltéri egységhez.
• Előzze meg, hogy bármilyen folyadék kerüljön
a távirányítóba. Ne tegye a távirányítót
közvetlenül napfényre vagy hőforrás közelébe.
• Ha a beltéri egység infravörös jelvevőjét
közvetlen napfényre teszik, előfordulhat, hogy
a légkondicionáló nem működik rendesen.
A jelérzékelőt függönnyel védje a közvetlen
napfénytől.
• Ha bármelyik más elektromos berendezés
is reagál a távirányítóra, vagy vigye arrébb
ezeket a berendezéseket, vagy kérjen tanácsot
a helyi szerviztől.
Elemek behelyezése/cseréje
• Elcsúsztatással vegye le az elemrekesz fedelét
a távirányítóról, és helyezzen a rekeszbe kettő
új alkáli szárazelemet (2x AAA 1,5 V). Ügyeljen
arra, hogy az elemek polaritáshelyesen (+) és (–)
legyenek behelyezve.
• Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét a
helyére
Tanácsok és információk
• Az elemek cseréje során ne használjon
régi, illetve eltérő típusú elemeket, ezzel a
távirányító meghibásodását okozhatja.
8m
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Light
Turbo
Timer-On
Clock
Ifeel
Eco
• Olyan helyen tartsa a távirányítót, ahonnan
annak jele elérheti a beltéri egység
vevőkészülékét (a maximálisan engedélyezett
távolság 8 méter).
• Az időzítő üzemmód kiválasztásakor
a távirányító a megadott időpontban
automatikusan jelet továbbít a beltéri
egységnek.
• Ha huzamosabb ideig nem használja a
távirányítót, vegye ki az elemeket, mivel a régi
elemek szivároghatnak, illetve korrodálhatnak,
és károsíthatják a távirányítót.
• Az elemek élettartama normál használat
mellett hozzávetőleg hat hónap.
• Ha a távirányító nem működik megfelelően,
kérjük, vegye ki és újra illessze vissza az
elemeket. Amennyiben továbbra sem működik
megfelelően, helyezzen be új elemeket.
47
Távirányító leírása
Turbo gomb
Nyomja meg ezt a gombot COOL (HŰTÉS) vagy HEAT
(FŰTÉS) üzemmódban, és a ventilátor nagy sebességű
Turbo üzemmódra vált, a légkondicionáló pedig
maximális teljesítménnyel fog üzemelni.
Ezen működésből történő kilépéshez nyomja meg
ismét.
X-ventilátor gomb
Nyomja meg az X-ventilátor gombot az Öntisztítás
bekapcsolásához. Az egység kikapcsolását követően
a beltéri ventilátor 10 percig fog működni a beltéri
egység szárítása, s így a penész és a baktériumok
elterjedésének megelőzése érdekében.
0RGH
/LJKW
7XUER
;)DQ
)DQ
7LPHU2Q
7HPS
7LPHU2II
&ORFN
6ZLQJ
,)HHO
(FR
ON/OFF (BE/KI) gomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja BE és KI a
légkondicionálót.
Mode (Üzemmód) gomb
Ennek a gombnak a megnyomásával az AUTO,
DEHUMIDIFY, FAN, COOL és HEAT (a kizárólag
COOL üzemmóddal rendelkező készülékek
HEAT funkcióval nincsenek ellátva) üzemmódok
fokozatosan választhatóak ki.
Bekapcsoláskor az AUTO (AUTOMATIKUS)
üzemmód az alapértelmezett. AUTO üzemmód során
nem a hőmérséklet kezdeti értéke, hanem a kívánt
hőmérséklet értéke jelenik meg;
HEAT (FŰTÉS) üzemmód során a kezdeti
hőmérséklet 28 °C;
Egyéb üzemmód során a kezdeti hőmérséklet 25 °C.
AUTO (AUTOMATIKUS) DEHUMIDIFY (PÁRAMENTESÍTÉS)
FAN (VENTILÁTOR)
COOL (HŰTÉS)
HEAT (FŰTÉS)
Light (Fény) gomb
Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység
jelzőfényeinek be-, illetve kikapcsolásához.
Elindításkor a normál állapot az, hogy jelzőfények
világítanak.
Fan (Ventilátor) gomb
Ennek a gombnak a megnyomásával az Auto
(automatikus), Low (alacsony), Medium (közepes),
High (magas) sebesség fokozatosan választható ki.
Ha az egység be van kapcsolva, az Auto
(automatikus) ventilátorsebesség az alapértelmezett.
DEHUMIDIFY (PÁRAMENTESÍTÉS) üzemmódban
a ventilátor sebessége Low (Alacsony) sebességre
van korlátozva.
48
Timer On (Időzítő bekapcs.) gomb
A gomb megnyomásával beállíthatja az indítás idejét.
Timer Off (Időzítő kikapcs.) gomb
A gomb megnyomásával beállíthatja a leállítás idejét.
Swing (lengés) gomb:
Ennek a gombnak a megnyomásával a zsalu
automatikusan fel és le irányú lengő mozgást végez. A
kilépéshez nyomja meg ismét, és a zsalu a legutóbbi
pozíciójában fog maradni.
I Feel gomb:
A gomb megnyomására a távirányító 10 percenként
továbbítja a hőmérsékleti információkat a beltéri egység
irányába. A készülék a beállított hőmérsékletnek a
távirányító helyén történő eléréséig üzemel. Ezen
működésből történő kilépéshez nyomja meg ismét.
Control (Vezérlő) gomb:
Előre
Hátra
Nyomja meg a
növeléséhez.
gombot a beállított hőmérséklet
Nyomja meg a gombot a beállított hőmérséklet
csökentéséhez.
Timer On/Off (Időzítő be/ki) vagy Clock (Óra) funkció
esetén ezekkel a gombokkal lehet az óra, illetve az
időzítő beállításait elvégezni.
Clock (Óra) gomb:
Nyomja meg ezt a gombot, és a Clock (Óra) szimbólum
villogni kezd. A kívánt idő beállításához nyomja meg
a és vezérlőgombokat.
Temp (Hőmérséklet) gomb
Nyomja meg a gombot, ha a beltéri egység kijelzőjén
a beállított hőmérsékletről a helyiség hőmérsékletére
szeretne váltani.
Eco (Gazdaságos) gomb
Az Eco működés elindításához nyomja meg ezt a
gombot. Ideális megoldást jelent a felhasználók
számára alváshoz.
A funkcióból történő kilépéshez nyomja meg ismét a
gombot.
Megjegyzés:
A beltéri hőmérsékletet 8 °C-ra emelő fűtő funkció
bekapcsolásához fűtő üzemmódban nyomja meg a
Temp és a Clock gombokat.
A távirányító kijelzője
Jeltovábbítási kijelző:
Ventilátorsebesség kijelzés
Megjelenik, amikor a távirányító a beltéri
egységhez jeleket továbbít.
A kiválasztott ventilátorsebességet jeleníti meg, a
következő sorrendben:
Turbo kijelzés
„
„
A Turbo funkció kiválasztása esetén jelenik meg.
” (Low) (Alacsony) „
” (Medium) (Közepes)
” (High) (Magas) és Auto.
Az I Feel funkció aktiválása esetén jelenik meg.
Auto sebesség esetén csak az „ ” szimbólum jelenik
meg.
Eco kijelzés
Swing (Lengés) kijelzés
I Feel kijelzés
Az Eco funkció kiválasztása esetén jelenik meg.
A Lengés funkció kiválasztása esetén jelenik meg.
Healthy (Egészséges) kijelzés
X-ventilátor kijelzés
MEGJEGYZÉS: A Hideg plazma funkcióval nem
rendelkező modelleknél nincs ilyen visszajelző.
Az X-ventilátor funkció bekapcsolásakor jelenik meg,
ha megnyomja egyszerre a Turbo és az Egészséges
gombokat (Hideg plazma funkcióval rendelkező
készülékeknél), vagy ha megnyomja az X-ventilátor
gombot (Hideg plazma funkcióval nem rendelkező
készülékeknél).
Szobahőmérséklet kijelző
Hőmérséklet kijelzés
Az Egészséges gomb megnyomásakor jelenik
meg. Megszüntetéséhez nyomja meg újra az
Egészséges gombot.
Megjelenik, amikor az LCD képernyőn a
szobahőmérséklet jelenik meg. A Temp gomb
megnyomásával kapcsolható be/ki.
Programozott hőmérséklet kijelzés
Világít, amikor a távirányító a beállított
hőmérsékletet jeleníti meg. A Temp gomb
megnyomásával kapcsolható be/ki.
Timer On/Timer Off (Időzítő be/ki) kijelzés
Az Időzítő be/ki funkció bekapcsolásakor jelenik
meg.
A beállított hőmérsékletet jeleníti meg, °C vagy °F
mértékegységben.
Ventilátor üzemmódban nincs kijelzés.
Time (Idő) kijelzés
Az időt (be kell állítani) és/vagy az időzítő be/
kikapcsolási idejét jeleníti meg.
Üzemmód kijelzés
Az aktuális üzemmódot jeleníti meg, beleértve a
következő üzemmódokat: Auto (
), Dehumidify
(páramentesítés) (
), Fan (Ventilátor) (
), Cool
(Hűtés) (
) és Heat (Fűtés) (
).
MEGJEGYZÉS: A csak Hűtő modellek nem ajánlanak
fel Fűtés lehetőséget.
49
Első használat
1 Győződjön meg róla, hogy az egység
csatlakoztatva van-e, és hogy van-e áram.
2 Győződjön meg róla, hogy az elemek
megfelelően vannak behelyezve a távirányítóba
(a távirányítón található fények bekapcsolnak).
3 Állítsa be az időt a vezérlőgombok segítségével,
és erősítse meg a Clcok gomb megnyomásával.
4 Irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és
nyomja meg az ON/OFF gombot az egység
bekapcsolásához.
Az alapértelmezett működési mód az AUTO
(AUTOMATIKUS). Miután kiválasztotta
a működési üzemmódot a távirányító
segítségével, a működési feltételek a beltéri
egység mikroszámítógépes memóriájában
mentésre kerülnek. A következő alkalommal a
légkondicionáló, ha megnyomja a távirányító
ON/OFF gombját, ugyanazon feltételek szerint
kezd majd el üzemelni.
Tanácsok és információk
3 Vezérlőgombok
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
A klímaberendezés körülbelül 3 perc elteltével kezd el
működni.
Programozott hőmérséklet
Hű
tés
2 Üzemmód gomb Nyomja meg az AUTO
(AUTOMATIKUS) üzemmódhoz.
tor
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be a légkondicionálót.
A beltéri egységen található hőmérséklet-visszajelző
bekapcsol.
A hőmérséklet szabályozott, miközben a
páramentesítés ismételten bekapcsolja/
kikapcsolja a COOLING (HŰTÉS), illetve a csak
FAN (VENTILÁTOR) üzemmódot.
tilá
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
A DEHUMIDIFY (PÁRAMENTESÍTÉS) üzemmód
a beállított hőmérséklet és a szoba tényleges
hőmérséklete közötti különbség alapján működik.
Ve
n
Indítás
Páramentesítési működés
Hű
tés
Ha az AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmód aktív, a
légkondicionáló automatikusan választja ki a COOL
(HŰTÉS), a HEAT (FŰTÉS) (ha van), illetve a FAN
(VENTILÁTOR) üzemmódot, a beprogramozott
paraméterektől és/vagy a szoba hőmérsékletétől függően.
Az AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmód
kiválasztásakor a ventilátorsebesség és a
hőmérséklet szabályzása automatikus és
nem állítható be.
tor
Automatikus működés
Tanácsok és információk
tilá
A távirányító használata
Amennyiben az AUTO (AUTOMATIKUS)
üzemmód kényelmetlen, a kívánt
feltételeket manuálisan is kiválaszthatja.
Ve
n
Áramszünet alkalmával, vagy akkor, mikor
eltávolítja a hálózati kábelt, és a készülék
leáll, továbbá a távirányító elemeinek
kicserélésekor a mikroprocesszor AUTO
(AUTOMATIKUS) üzemmódra áll vissza.
Time (Idő)
Stop (Leállítás)
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával
kapcsolhatja ki a légkondicionálót. A vízszintes zsalu a
leállítást követően visszaáll a pozíciójába.
50
Páramentesítési működés
Indítás
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be a
légkondicionálót.
A beltéri egységen található hőmérsékletvisszajelző bekapcsol.
2 Mode (Üzemmód) gomb
Nyomja meg a DEHUMIDIFY
(PÁRAMENTESÍTÉS) üzemmódhoz.
2 Mode (Üzemmód) gomb
Nyomja meg a FAN (VENTILÁTOR)
kiválasztásához.
3 Fan (Ventilátor) gomb
Nyomja meg a kívánt ventilátorsebesség
kiválasztásához: Auto (automatikus), Low
(alacsony), Medium (közepes) és High (magas).
Az alapértelmezett ventilátor sebesség az Auto
(automatikus).
3 Vezérlőgombok
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
Általában 21 ºC és 28 ºC közé állítsa be.
Stop (Leállítás)
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
Stop (Leállítás)
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával
kapcsolhatja ki a légkondicionálót. A vízszintes
zsalu a leállítást követően visszaáll a
pozíciójába.
Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával
kapcsolhatja ki a légkondicionálót. A vízszintes
zsalu a leállítást követően visszaáll a
pozíciójába.
Tanácsok és információk
• Ha az Auto (automatikus) ventilátorsebesség
van kiválasztva, a távirányítón nem jelenik
meg ventilátorsebesség értéke.
Tanácsok és információk
DEHUMIDIFY üzemmódban a ventilátor
sebessége Low (Alacsony) sebességre
van korlátozva, és a Turbo funkció nem
használható.
Ventilátor üzemmód
Ha a FAN (VENTILÁTOR) üzemmódot választja, a
légkondicionáló csak a beltéri levegőt fogja mozgatni.
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be a légkondicionálót.
Hűtés és fűtés üzemmód
Indítás
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be a légkondicionálót.
A beltéri egységen található hőmérséklet-visszajelző
bekapcsol.
2 Mode (Üzemmód) gomb
Nyomja meg a COOL (HŰTÉS) vagy a HEAT
(FŰTÉS) (ha van) üzemmód kiválasztásához.
A beltéri egységen található hőmérséklet-visszajelző
bekapcsol.
51
3 Vezérlőgombok
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
Általában 21 ºC és 28 ºC közé állítsa be.
4 Fan (Ventilátor) gomb
Nyomja meg a kívánt ventilátorsebesség
kiválasztásához: Auto (automatikus), Low
(alacsony), Medium (közepes) és High (magas).
Az alapértelmezett ventilátorsebesség az Auto
(automatikus).
Tanácsok és információk
Ha az Auto (automatikus) ventilátorsebesség
van kiválasztva, a távirányítón nem jelenik
meg a ventilátorsebesség értéke.
3 Irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és a Timer-On
gomb megnyomásával erősítse meg a beállított időt.
szimbólum fog folyamatosan megjelenni a távirányító
kijelzőjén.
Ellenőrizze, hogy a beltéri egység kijelzőpaneljén az
Időzítés visszajelző világít-e.
A beállítások törlése
Irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és nyomja meg a
Timer-On gombot. Győződjön meg róla, hogy
a
szimbólum a távirányítón ki van-e kapcsolva.
A Timer Off (Időzített kikapcsolás)
működése
1 Nyomja meg a Timer-Off gombot,
fog villogni a távirányító kijelzőjén, ha először
használja a Timer-Off funkciót. Egyébként az utoljára
beállított idő fog villogni.
2 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok
megnyomásával:
Előre Visszafelé
A gombok minden egyes megnyomásának hatására az
idő 1 perccel előre, illetve hátra fog állítódni.
Ha lenyomva tartja a gombot, sokkal gyorsabban tudja
beállítani az időt.
3 Irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és a Timer-Off
gomb megnyomásával erősítse meg a beállított időt.
szimbólum fog folyamatosan megjelenni a távirányító
kijelzőjén.
Ellenőrizze, hogy a beltéri egység kijelzőpaneljén az
Időzítés visszajelző világít-e.
A beállítások törlése
Irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és nyomja meg a
Timer-Off gombot. Győződjön meg róla, hogy
a szimbólum a távirányítón ki van-e kapcsolva.
Stop (Leállítás)
1 ON/OFF (BE/KI) gomb
Ennek a gombnak az ismételt
megnyomásával kapcsolhatja ki a
légkondicionálót. A vízszintes zsalu a
leállítást követően visszaáll a pozíciójába.
Időzítés beállításai
A Timer On (Időzített bekapcsolás)
működése
1 Nyomja meg a Timer-On gombot,
fog villogni a távirányító kijelzőjén, ha
először használja a Timer-On funkciót. Egyébként
az utoljára beállított idő fog villogni.
2 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok
megnyomásával:
Előre
Visszafelé
A gombok minden egyes megnyomásának
hatására az idő 1 perccel előre, illetve hátra fog
állítódni.
Ha lenyomva tartja a gombot, sokkal gyorsabban
tudja beállítani az időt.
52
Tanácsok és információk
• Az időzítő funkció távirányító által beállított
üzemelési ideje az órán látható időtől függ. Az
üzemzavar megelőzése érdekében ellenőrizze,
hogy a távirányítón található óra megfelelően
van-e beállítva.
• A távirányító által beállított érvényes üzemidő
24 órára korlátozódik.
Példa az időzítő beállításaira
A Timer On működése (időzített bekapcsolás)
Ez a funkció akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy
a készülék automatikusan bekapcsoljon, pl. azelőtt,
mielőtt Ön hazaérne. A légkondicionáló a beállított
időpontban automatikusan megkezdi a működést.
Példa: Reggel 8 óra van, és Ön azt szeretné,
hogy a légkondicionáló 18 órakor kapcsoljon be.
1 Nyomja meg a Timer-On gombot.
2 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok ismételt
vagy egyidejű lenyomásával, amíg a távirányító
kijelzőjén a 18:00 meg nem jelenik.
3 Erősítse meg a beállított időt úgy, hogy a távirányítót
a beltéri egységre irányítja, és nyomja meg újra a
Timer-On gombot.
4 Nyomja meg a Timer-Off gombot.
3 Erősítse meg a beállított időt úgy, hogy a
távirányítót a beltéri egységre irányítja, és nyomja
meg újra a Timer-On gombot.
5 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok ismételt vagy
egyidejű lenyomásával, amíg a távirányító kijelzőjén a
09:30:00 meg nem jelenik.
szimbólum fog folyamatosan megjelenni a
távirányító kijelzőjén.
A beltéri egység kijelzőpaneljén az Időzítés
visszajelző világítani kezd.
A Timer Off működése (időzített kikapcsolás)
Ez a funkció akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a
készülék lefekvés után automatikusan kikapcsoljon.
A légkondicionáló a beállított időpontban
automatikusan leállítja a működést.
Példa: 18 óra van, és Ön azt szeretné, hogy a
klímaberendezés 23 óra 55 perckor kapcsoljon ki.
1 Nyomja meg a Timer-Off gombot.
6 Erősítse meg a beállított időt úgy, hogy a távirányítót
a beltéri egységre irányítja, és nyomja meg újra a
Timer-Off gombot.
szimbólum jelenik meg a távirányítón, és a funkció
aktiválásra kerül.
Timer Off (időzített kikapcsolás)
Timer On
(időzített bekapcsolás)
(bekapcsolás-leállítás-elindítás működése)
Ez a funkció akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy
a légkondicionáló lefekvés után leálljon, majd reggel
ébredéskor vagy hazaérkezéskor újra elinduljon.
Példa: reggel 8 óra van, és Ön azt szeretné, hogy
a légkondicionáló reggel 9 óra 30 perckor leálljon,
majd 18 órakor újrainduljon.
2 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok ismételt
vagy egyidejű lenyomásával, amíg a távirányító
kijelzőjén a 23:55:00 meg nem jelenik.
3 Erősítse meg a beállított időt úgy, hogy a
távirányítót a beltéri egységre irányítja, és
nyomja meg újra a Timer-Off gombot.
1 Nyomja meg a Timer-Off gombot.
2 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok ismételt vagy
egyidejű lenyomásával, amíg a távirányító kijelzőjén a
09:30:00 meg nem jelenik.
szimbólum fog folyamatosan megjelenni a
távirányító kijelzőjén.
A beltéri egység kijelzőpaneljén az Időzítés
visszajelző világítani kezd.
3 Erősítse meg a beállított időt úgy, hogy a távirányítót
a beltéri egységre irányítja, és nyomja meg újra a
Timer-Off gombot.
Kombinált időzítő
4 Nyomja meg a Timer-On gombot.
Timer On (időzített bekapcsolás)
Timer Off
(időzített kikapcsolás)
(kikapcsolás-elindítás-leállítás működése)
5 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok ismételt vagy
egyidejű lenyomásával, amíg a távirányító kijelzőjén a
18:00 meg nem jelenik.
Ez a funkció akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy
a légkondicionáló reggel ébredés előtt bekapcsoljon
és az otthon elhagyásakor kikapcsoljon.
Példa: 22 óra van, és Ön azt szeretné, hogy
a légkondicionáló reggel 6 óra 30 perckor
bekapcsoljon, majd 9 óra 30 perckor
kikapcsoljon.
1 Nyomja meg a Timer On gombot.
6 Erősítse meg a beállított időt úgy, hogy a távirányítót
a beltéri egységre irányítja, és nyomja meg újra a
Timer-On gombot.
szimbólum jelenik meg a távirányítón, és a funkció
aktiválásra kerül.
2 Állítsa be a kívánt időt a vezérlőgombok ismételt
vagy egyidejű lenyomásával, amíg a távirányító
kijelzőjén a 06:30:00 meg nem jelenik.
53
Az óra beállítása
Gazdaságos (Eco) üzemmód
A COOL (HŰTÉS) vagy a HEAT (FŰTÉS) (ha van)
üzemmódban az Eco gomb megnyomására a
légkondicionáló automatikusan megemeli HŰTÉS
üzemmódban, illetve lecsökkenti FŰTÉS üzemódban a
hőmérsékletet óránként 1 °C-kal egy 2 órás időtartam
alatt. A beállított hőmérséklet állandó marad a
következő 5 órán keresztül, majd a készülék leáll.
Ez a funkció nagyobb kényelmet biztosít, és energiát
takarít meg. A funkció lefekvéshez javasolt.
1
Beállított
hőmérséklet
1
1 óra
1 óra
Hűtés
Beállított
hőmérséklet
1
1
Mielőtt üzemeltetni kezdené a légkondicionálót,
állítsa be a távirányító óráját, az ebben a részben
ismertetett eljárásnak megfelelően. A távirányító
óra kijelzője attól függetlenül mutatja az időt,
hogy a légkondicionáló éppen működik, vagy
esetleg ki van kapcsolva.
Az elemek behelyezését követően a távirányítón
fog megjelenni, és villogni kezd.
1 Vezérlőgombok
A vezérlőgombokkal állítsa be a kívánt időt.
Előre Visszafelé
A gombok minden egyes megnyomásának
hatására az idő 1 perccel előre, illetve hátra
fog állítódni.
Ha lenyomva tartja a gombot, sokkal
gyorsabban tudja beállítani az időt.
2 Clock (Óra) gomb
Ha elérte a kívánt időt, nyomja meg a Clock
gombot újra, vagy más műveletek nélkül
5 másodperc múlva, az idő nem villog tovább,
és az óra beállításra került.
3 Az óra visszaállítása
Nyomja meg a Clock gombot; ekkor az óra
kijelző villogni kezd.
A idő újbóli beállításához kövesse az 1. és 2.
lépést.
Tanácsok és információk
• Az időzítő 24 órás üzemmódot használ.
• A távirányító alapértelmezett ideje éjfél
12 óra, és az elemek kicserélésekor erre
fog visszaállni.
54
1 óra
1 óra
Fűtés
I Feel üzemmód
A távirányító távoli termosztátként működik, és pontos
hőmérsékletvezérlést, valamint maximális kényelmet
biztosít.
Irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és nyomja
meg az I FEEL gombot, ekkor egy sípolás erősíti meg,
hogy a funkció aktiválva van.
Az I Feel szimbólum
a távirányító kijelzőjén lesz
látható, egészen addig, amíg az I Feel gombot újra
meg nem nyomják.
A légkondicionáló a beállított hőmérsékletnek a
távirányító helyén történő eléréséig üzemel.
A távirányító 10 percenként továbbítja a helyszínén
tapasztalható hőmérsékleti információkat a beltéri
egység irányába. Ha a beltéri egység egymást követő
11 percen keresztül nem kap ilyen hőmérsékleti
információt, a légkondicionáló kilép az I Feel
működésből, és visszaáll normál működésre.
A beltéri egység használata
További funkciók
1 Smart újraindítási funkció
A légkondicionáló egy esetleges áramkimaradást
követően a megelőző beállításokkal
automatikusan újraindul.
• Amikor a zsalu a kívánt irányba mozog, nyomja
meg ismét a Lengés gombot, és a zsalu mozgása
leáll.
• Nyomja meg ismét a Lengés gombot, és a zsalu
automatikusan felfelé és lefelé fog billenni.
2 Kivehető panel
A beltéri egység elülső panelje a tisztítási és a
karbantartási munkálatok céljából egyszerűen
kivehető.
3 Saját hibafeltárás és automatikus védelem
A légkondicionáló észleli az esetleges
üzemzavarokat, és a hibakód segítségével a
beltéri egység kijelzőjén jeleníti meg a hibát.
A légkondicionáló saját védelem érdekében
automatikusan megváltoztatja az üzemmódot.
Légáram irányának vezérlése
• Állítsa be a légáram irányát megfelelően,
egyébként diszkomfort érzés, illetve egyenetlen
szobai hőmérséklet jöhet létre.
• Állítsa be a vízszintes zsalukat a távirányító
segítségével.
Tartomány
Lefele és felfele irányuló
légáramlás
A légáram vízszintes (jobbra/balra) irányának
beállítása kézzel
• A függőleges zsaluk kézi beállítását a függőleges
zsalukar Balra/Jobbra karjával végezze el.
• Ezeket a módosításokat még a készülék
elindítása előtt végezze el, mert indítás után
fennáll a veszélye, hogy az ujját bekapja a
ventilátor.
• Állítsa be a függőleges zsalukat kézzel.
Függőleges
zsalu
Tartomány
Balra és jobbra irányuló légáramlás
Vigyázat
A függőleges (felfelé/lefelé) légáram
irányának automatikus beállítása
• Az egység működése közben hajtsa végre ezt
a funkciót.
• A távirányítón a Swing (Lengés) gomb
megnyomásával a vízszintes zsalu
automatikusan fel- és lefelé fog billenni.
• A Swing (Lengés) gomb le van tiltva, ha
a légkondicionáló üzemen kívül van (még
akkor is, ha a Timer On be van állítva).
• Ne üzemeltesse huzamosabb ideig úgy
a légkondicionálót, hogy COOL vagy
DEHUMIDIFY üzemmódban a légáramlás
iránya lefelé van beállítva. Egyébként,
páralecsapódás alakulhat ki a vízszintes
zsalu felületén, és a víz rácseppenhet a
padlóra, illetve a bútorokra.
55
• Ne mozdítsa el kézzel a vízszintes
zsalut. Mindig vegye igénybe a Lengés
gombot. A zsalu manuális mozgatása
működés közbeni meghibásodást
okozhat. Ha a zsalu meghibásodott,
állítsa le a légkondicionálót, majd indítsa
újra.
• A vízszintes zsalu nyitási szögét ne
túl kicsire állítsa be, mivel a hűtő
vagy fűtő teljesítmény csökkenhet a
túlságosan korlátozott légáramlási nyílás
következtében.
• Nyomja meg ismét a manuális vezérlőgombot a
légkondicionáló kikapcsolásához.
A működési üzemmód az alábbi táblázatban látható.
Üzemmód
Modell
Hőmérséklet
beállítás
Légáram
AUTO
HŐSZIVATTYÚ
25 °C
HŰTÉS/
VENTILÁTOR
AUTO
HŐSZIVATTYÚ
20 °C
FŰTÉS/
VENTILÁTOR
Működési hőmérséklet
• Ne működtesse a légkondicionálót lezárt
pozícióban lévő vízszintes zsaluval.
• Ha a légkondicionáló áram alatt van
(kezdeti működés), a vízszintes zsalu
10 másodpercen keresztül hangot adhat
ki, ez normális jelenség.
Vészhelyzeti üzemmód
Ha a távirányító nincs meg vagy nem működik,
kérjük, hogy a beltéri egység manuális
kapcsolóját használja. A légkondicionáló AUTO
(AUTOMATIKUS) üzemmódban fog működni,
és a hőmérsékleti beállítás, illetve a ventillátor
sebessége nem változtatható meg.
Üzemi hőmérséklet-tartományok
Beltéri oldal
DB/WB(°C)
Kültéri oldal
DB/WB(°C)
Maximális hűtés
32/23
43/26
Minimális hűtés
21/15
21/-
Maximális fűtés
27/-
24/18
Minimális fűtés
20/-
A működési hőmérséklet tartománya (kültéri
hőmérséklet) kizárólag hűtő modellek esetén
-7 ºC~43 ºC, hőszivattyús modellek esetén
-7º C~24 ºC.
Ha a légkondicionálót a fenti tartományokon kívül
használják, bizonyos biztonsági funkciók lépnek
életbe, és az egység rendellenesen működését
okozzák.
Optimális üzemmód
Az optimális teljesítmény elérése érdekében,
kérjük, vegye figyelembe:
• Megfelelően állítsa be a légáram irányát, hogy
az ne irányuljon emberekre.
• A legmagasabb kényelmi szint elérése
érdekében állítsa be a hőmérsékletet. Ne állítsa
az egységet szélsőséges hőmérsékleti szintre.
Kézi vezérlés
gomb
• COOL (HŰTŐ) és HEAT (FŰTŐ) üzemmódban
zárja be az ajtókat és az ablakokat, egyébként a
termék teljesítménye romlani fog.
• A kívánt idő kiválasztásához elindításkor és
leállításkor használja a távirányítón található
Timer On és a Timer Off gombokat.
Kézi vezérlés gomb
• Nyomja meg a Manual Control (Manuális
irányítás) gombot az AUTO (AUTOMATIKUS)
üzemmódba történő belépéshez. A
légkondicionáló a COOL (HŰTÉS), HEAT
(FŰTÉS) (kizárólag hőszivattyús modell
esetén) és a FAN (VENTILÁTOR) üzemmódot
automatikusan kiválasztja, a szoba
hőmérsékletének megfelelően.
56
• Semmilyen tárgyat ne helyezzen a
levegőbemenetek és kimenetek közelébe, mivel
ezáltal csökkenhet a termék hatékonysága, és a
légkondicionáló leállhat.
• Rendszeresen tisztítsa meg a levegőszűrőket,
egyébként csökkenhet a hűtési és a fűtési
teljesítmény.
Tisztítás és karbantartás
Karbantartás
Az alábbi karbantartási feladatokat rendszeresen el kell végezni.
Karbantartási
munkálatok
Tételek
Ajánlott gyakoriság
Porszűrő
Tisztítás
Havonta, ha szükséges gyakrabban
Egészséges
levegőszűrők
Csere/tisztítás
3 havonta, ha szükséges gyakrabban
Ház
Tisztítás
Havonta, ha szükséges gyakrabban
Tisztítsa meg
Vízgyűjtő tálca és
és ellenőrizze
kiürítési csővezeték
akadálymentességét
Minden évszakban a bekapcsolást
megelőzően*
Beltéri és kültéri
tekercsek
Minden évszakban a bekapcsolást
megelőzően*
Tisztítás
* A feladatokat képzett személyzetnek kell elvégeznie.
Figyelmeztetés
• A tisztítást megelőzően állítsa le a
légkondicionálót, és válassza le a hálózatról.
A beltéri egység és a
távirányító megtisztítása
• A beltéri egység és a távirányító letörléséhez
használjon száraz ruhát.
• Ha a beltéri egység nagyon szennyezett,
a tisztítást hideg vizes nedves ruhával is
elvégezheti.
Előlap
tartóeleme
1 Fogja meg a beltéri egység elülső paneljét,
és emelje fel egy olyan szögig, ahol az a tartó
segítségével rögzített állapotba kerül.
• A beltéri egység elülső panelje levehető és
vízzel megtisztítható. Ezután törölje le száraz
ruhával.
• Ne használjon kefét, csiszolópapírt vagy
polírozó eszközt az egység megtisztításához,
mivel az károsíthatja azt.
• Ne használjon vegyszerrel átitatott ruhát vagy
porolót a készülék tisztításához.
• Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy
hasonló oldószereket a tisztításhoz. Ezzel
károsíthatja, illetve deformálhatja a műanyag
felületeket.
Porszűrő fogantyúja
2 Fogja meg a porszűrő fogantyúját, és a
szűrőtartóból történő kivétel érdekében finoman
emelje meg.
• Soha ne használjon 40 ºC-nál forróbb vizet
az elülső panel tisztításához, mivel az
alakváltozást, illetve elszíneződést okozhat.
A szűrők megtisztítása
Megjegyzés: A tisztítást megelőzően az
áramellátást le kell választani.
Az eltömődött porszűrő csökkenti az egység
hűtési/fűtési hatékonyságát. Kérjük, hogy a szűrőt
havonta tisztítsa meg, ha szükséges gyakrabban.
3 Majd lefelé irányulva, húzza ki a porszűrőt a
beltéri egységből.
57
Porszűrő
Figyelmeztetés
Ne érintse meg, illetve ne tisztítsa
meg a hideg plazma generátort (ha
van). Áramütést okozhat.
Egy porszívó vagy víz segítségével tisztítsa
meg a porszűrőt, majd egy hűvös helyen
szárítsa meg.
Porszűrő
Egészséges
szűrő
4 Az egészséges légfrissítő szűrők (ha vannak) az
aktív szén szűrőhöz/ BIO szűrőhöz/ C vitamin
szűrőhöz/ ezüst ion szűrőhöz hasonlóan a
porszűrőre vannak rögzítve.
Távolítsa el az egészséges szűrőket a porszűrő
támasztó keretéről.
Legalább három (3) havonta tisztítsa meg az
egészséges levegőszűrőt, és félévente cserélje
azt ki.
Porszívóval tisztítsa meg, ha lehetséges.
Általános karbantartás
Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a
légkondicionálót:
• Üzemeltesse a készüléket csak VENTILÁTOR
üzemmódban 3-4 órán keresztül, hogy teljesen
kiszáradhasson
• Kapcsolja ki az egységet, és válassza le a
hálózati csatlakozót. Vegye ki az elemeket a
távirányítóból.
• A kültéri egység időszakos karbantartást és
tisztítást igényel. Ne próbálja Önmaga elvégezni.
Vegye fel a kapcsolatot a kereskedéssel, illetve
egy szerelővel.
Üzemeltetés előtt ellenőrizendő dolgok
• Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem sérültek, vagy,
hogy nincsenek-e leválasztva
• Ellenőrizze, hogy a porszűrő be van-e szerelve.
• Ha a légkondicionáló huzamosabb ideig nem volt
használva, ellenőrizze, hogy a levegőkimenet,
illetve bemenet nincs-e eltömődve.
Figyelmeztetés
• A szűrő eltávolításakor ne érintse meg a fém
alkatrészeket. Az éles fém élek megérintése
sérülést okozhat.
5 Helyezze vissza az egészséges légfrissítő
szűrőket a pozíciójukba.
• Ne használjon vizet a légkondicionáló
belsejének megtisztításához. A víz tönkre
teheti a szigetelést, és akár áramütéshez is
vezethet.
• Az egység tisztításakor, először győződjön
meg róla, hogy az áram és a megszakító ki
van-e kapcsolva.
6 Helyezze vissza a porszűrők felső részeit
az egységre, vigyázzon rá, hogy a bal és a
jobb oldali szélek megfelelően egy vonalban
álljanak, és helyezze a megfelelő pozícióba a
porszűrőket.
58
Üzemeltetési tanácsok
Az alábbi jelenségek normál üzemmód mellett is
előfordulhatnak:
1.A légkondicionáló védelme.
• Kompresszor védelem
A leállítást követően a kompresszor 3 percig
nem indul újra
• Fagyásgátló
Ha az egység COOL (HŰTÉS) üzemmódban
működik, alacsony környezeti hőmérséklet
mellett, fagy képződhet a hőcserélőn. Ha
a beltéri hőcserélő hőmérséklete 0 ºC alá
csökken, az egység védelme érdekében a
kompresszor leáll.
• Leolvasztás
Fűtő üzemmód során dér keletkezhet a kültéri
egységen, ha a kültéri hőmérséklet alacsony,
azonban a páratartalom magas, és ez alacsony
fűtési hatásfokot eredményez.
• Fehér köd jöhet létre a leolvasztási folyamat
eredményeképpen létrejött nedvesség hatására,
ha a légkondicionáló a leolvasztást követően HEAT
(FŰTÉS) üzemmódban indul újra.
4.Gyenge zaj a légkondicionálóból
• A kompresszor működése során, illetve közvetlenül
a leállítását követően egy kis sziszegő hang
hallható. Ez a hűtőközeg áramlásának, illetve
közelgő leállásának a hangja.
• A kompresszor működése során, illetve közvetlenül
a leállítását követően egy halk „nyikorgó”
hang hallható. Ez a műanyag alkatrészek,
hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező
hőtágulásának és hideg összehúzódásának a
hangja.
• Zajjal jár az is, amikor a zsalu a bekapcsoláskor
visszaáll eredeti pozíciójába.
5.A beltéri egységből a por kifújásra kerül
Ha a légkondicionáló huzamosabb ideig nem volt
használva, illetve az egység első használata során ez
normális jelenség.
Ennek során a légkondicionáló leállítja a fűtő
üzemmódot, és a leolvasztás automatikusan
elkezdődik. A leolvasztási idő 3 és 12 perc
között változik.
6.Furcsa szagot bocsát ki a beltéri egység
Ennek oka, hogy a beltéri egység az épület anyagaiból,
a bútorzatból, illetve a dohányfüstből beszivárgó
szagokat bocsátja ki.
A leolvasztás során a beltéri és a kültéri egység
ventilátor motorjai leállnak, a beltéri kijelzőn
a „H1” jel jelenik meg, és a kültéri egység
gőzt bocsáthat ki. Ez normális, nem jelent
meghibásodást. A leolvasztás befejezését
követően a fűtő üzemmód automatikusan
újraindul.
7.A légkondicionáló csak VENTILÁTOR üzemmódra
vált át a COOL (HŰTÉS) vagy a HEAT (FŰTÉS)
üzemmódról
Ha a beltéri hőmérséklet eléri a beállított értéket, a
kompresszor automatikusan leáll, és a légkondicionáló
VENTILÁTOR üzemmódra vált.
• Anti-hideg levegő
HEAT (FŰTÉS) üzemmódban, a beltéri
ventilátor nem működik, annak érdekében,
hogy megelőzze a szobába beáramló hideg
levegőt (5 percen belül), amennyiben az alábbi
esetekben a beltéri hőcserélő nem ér el egy
minimum hőmérsékletet:
(1) A fűtő üzemmód éppen, hogy csak elindult.
(2) Miután az automatikus leolvasztás éppen,
hogy befejeződött.
(3) Alacsony hőmérsékleten történő fűtés
esetén.
2.Gyengéd szellő
Az alábbi esetekben a beltéri egység gyengéden
fújhat, és a zsalu egy adott helyzetbe fordul:
(1) HEAT (FŰTŐ) üzemmódban az egység be van
kapcsolva, és a kompresszor nem éri el az
indítási állapotot.
(2) HEAT (FŰTŐ) üzemmódban a hőmérséklet
eléri a beállított értéket, és a kompresszor
működése körülbelül 1 percre leáll.
3.Fehér köd száll ki a beltéri egységből
• Fehér köd jöhet létre a levegőbemenet és
a levegőkimenet közötti nagy hőmérséklet
különbség hatására COOL (HŰTÉS)
üzemmódban, ha magas a beltéri környezet
relatív páratartalma.
Ha a beltéri hőmérséklet COOL (HŰTÉS) üzemmódban
eléri, illetve HEAT (FŰTÉS) üzemmódban lecsökken a
beállított értékre, a kompresszor újra elindul.
8.Kondenzáció
A kondenzvíz a levegőkimenetnél alakul ki, ha a hűtés
vagy a szárítás huzamosabb ideig történik, vagy ha a
relatív páratartalom 80%-nál magasabb (nyitott ajtók és
ablakok esetén).
A függőleges zsalut állítsa maximális szögre (a padló
felé), és kapcsoljon magas ventilátor sebességre. Zárja
be az ajtókat és az ablakokat.
9.A világítás, illetve egy közelben lévő vezeték nélküli
telefon az egység meghibásodását vonhatja maga
után.
Válassza le az egységet az áramkörről, majd újra
csatlakoztassa azt. Nyomja meg az ON/OFF gombokat
a távirányítón a működés újraindításához.
10. X-ventilátor funkció
Miután az ON/OFF gombok megnyomásával
kikapcsolta az egységet, a beltéri egység még tovább
működhet.
Ellenőrizze, hogy az X-ventilátor funkció ki van-e
kapcsolva.
59
Hibaelhárítás
A légkondicionálót nem felhasználó általi szervizelésre alakították ki. A nem megfelelő
szerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Kérjük, hogy a megfelelő javítás érdekében keresse
fel a márkaszervizt.
Figyelmeztetés
Ha a fenti helyzetek bármelyike előfordul, azonnal állítsa le a
légkondicionálót, áramtalanítsa, és keresse fel a márkaszervizt.
• Ha egy hibakód a beltéri egység kijelzőjén
megjelenik.
• Víz vagy egyéb folyadék borult az egységre.
• A bekapcsolás kijelző, illetve egyéb kijelző
gyorsan villog, és ezt nem lehet leállítani a
hálózatról történő leválasztással, majd újbóli
csatlakoztatással.
• A biztosíték gyakran kiég, illetve a megszakító
gyakorta meghibásodik.
• Víz szivárog az egységből.
• Működés közben érdes hang hallható.
• Működés közben különös szagok érezhetőek.
• A hálózati kábel és az aljzat túlmelegedett.
• Egyéb rendellenes jelenségek.
A hűtőközeget szállító rendszerben alacsony a nyomás, és ez az egység elromlásához
vezethet. A megoldás érdekében kérdezzen meg egy képzett beszerelőt.
Meghibásodások
Az egység nem indul
el
Az egység nem
megfelelően hűti,
illetve fűti (ha
rendelkezésre áll)
a szobát, miközben
levegő áramlik ki a
légkondicionálóból
Ok
Mi a teendő?
Áramszünet
Várjon, míg az áramszolgáltatás
helyreáll.
Az egység hálózati kábele
kihúzódhatott.
Ellenőrizze, hogy az aljzat
megfelelően rögzítve van-e.
Kiéghetett a biztosíték.
Cserélje ki a biztosítékot.
Túl magas, illetve túl alacsony a
feszültség.
A feszültséget szakemberekkel
tesztelje.
A távirányítóban lévő elemek
lemerülhettek.
Cserélje ki az elemeket.
Az időzítővel beállított idő nem
megfelelő.
Várjon vagy törölje az időzítő
beállításait.
Nem megfelelő hőmérséklet beállítás.
Állítsa be megfelelően a
hőmérsékletet. A részletekért
tekintse meg a „Távirányító
használata” fejezetet
A levegőszűrő el van tömődve.
Tisztítsa meg a levegőszűrőt.
Az ajtók vagy az ablakok nyitva
vannak.
Zárja be az ajtókat vagy az
ablakokat.
A beltéri vagy a kültéri egység
levegőbemenetei vagy kimenetei
eltömődtek.
Először távolítsa el az
akadályokat, majd indítsa újra az
egységet.
A kompresszor 3 perces védelme
aktiválva lett.
Várjon 3 percet.
Ha a hiba nem lett elhárítva, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedéssel, illetve a
legközelebbi ügyfélszolgálattal. Ismertesse velük a meghibásodások részletes okait, és az egység
típusát.
60
Az alábbi, csatlakoztatást megelőző ellenőrzésekkel időt és pénzt takaríthat meg.
Meghibásodások
Ok
Az egység nem
működik
Az egység nem működik, ha
bekapcsolják, röviddel azután
kikapcsol. Ez az egység védelmét
szolgálja. Kérjük, várjon 3 percet.
Szagokat bocsát
ki
•A beltéri egység kibocsáthat
bizonyos szagokat. Ez a
szobához kapcsolódó szagokra
vezethető vissza (pl. bútorok,
dohány stb.), amelyek bejutottak
az egységbe.
•Ha a szagok nem szűnnek meg,
a tisztítás érdekében vegye fel a
kapcsolatot a márkaszervizzel.
„Vízfolyás zaja”
A vízfolyáshoz hasonló suhogó
zaj az egység belsejében áramló
hűtőközeg zaja.
Köd száll fel
COOL (HŰTÉS)
üzemmódban
Hűtési üzemmód során egy
vékony réteg ködöt bocsát ki a
beltéri egység, melynek oka a
szoba magas hőmérséklete és
páratartalma.
Egy bizonyos idő után a
köd eltűnik, ahogy a szoba
hőmérséklete és páratartalma
csökken.
Recsegő, pattogó
hang
Ez annak a hangja, amikor a
panel vagy más alkatrészek a
hőmérsékletváltozás hatására
kitágulnak, illetve összehúzódnak.
Nem indul az
egység
•Áramkimaradás történt?
•Túl laza a hálózati aljzat?
(ha van)
•Kioldott az áramkör védelmi
készülék?
•Magasabb vagy alacsonyabb a
feszültség? (szakemberek által
tesztelve)
•Megfelelően használta az
időzítőt?
•Lemerültek az elemek?
Gyenge hűtési/
fűtési hatásfok
•Megfelelőek a hőmérsékleti
beállítások?
•El van záródva a levegőbemenet/
kimenet?
•Piszkos a szűrő?
•Az ajtó vagy az ablak nyitva van?
•Alacsony ventilátor sebesség van
beállítva?
•Van hőforrás a szobában?
Meghibásodások
Ok
A beltéri egység
vízszivárgása
•Magas a páratartalom.
•A kondenzációs víz túlcsordulása.
•Túl laza a kondenzvíztömlő, vagy
eltömődött.
A kültéri egység
vízszivárgása
•A hűtési üzemmód során
páralecsapódás alakul ki a
csövek és a csatlakozások körül.
•A leolvasztási üzemmód során
leolvasztott víz folyik ki.
•A fűtési üzemmód során víz
csepeg a hőcserélőre.
Zaj a beltéri
egység irányából
•A zaj megszűnik, ha a ventillátor
vagy a kompresszor relé be,
illetve ki van kapcsolva.
•A leolvasztási üzemmód
elindítása, illetve leállítása során
a hűtőközeg visszafelé történő
áramlásának hangja hallható.
A beltéri egység
nem fúj levegőt
•HEAT (FŰTÉS) üzemmódban, ha
a beltéri egység hőcserélőjének
hőmérséklete nagyon alacsony,
a hideg levegő megelőzése
érdekében a légáramlás leáll.
(2 percen belül)
•HEAT (FŰTÉS) üzemmódban, ha
a kültéri hőmérséklet alacsony
vagy magas, dér képződik a
kültéri hőcserélőn. A készülék
automatikusan leolvad, és a
beltéri egység 2-3 percig nem fúj
levegőt.
•A leolvasztási üzemmód során
vízt vagy gőzt bocsát ki a
készülék.
•DEHUMIDIFY
(PÁRAMENTESÍTÉSI) üzemmód
során a beltéri ventilátor
a kondenzációs víz újbóli
elpárolgásának megelőzése
érdekében 3-12 perc erejéig nem
fog levegőt fújni.
Nedvesség a
levegőkimeneten
Ha az egység huzamosabb
ideig magas páratartalom mellett
üzemel, nedvesség alakulhat ki a
levegőkimenet rácsán, mely aztán
lecsepeg.
H1 hibakód:
leolvasztás
Ez normális. Az egység
leolvasztási üzemmódban van, a
fűtés hamarosan újraindul.
Ne dobja ki ezt a terméket a nem szelektív közösségi
hulladékkal együtt. Szelektíven gyűjtse az ilyen
hulladékot, mert különleges kezelése szükséges.
61
Spis treści
Gratulacje .............................................................................63
Środki bezpieczeństwa .........................................................63
Opis produktu .......................................................................66
Wyświetlacz jednostki wewnętrznej ......................................67
Pilot zdalnego sterowania.....................................................67
Opis pilota zdalnego sterowania ..........................................68
Wskaźniki na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania .......69
Pierwsze użycie ....................................................................70
Jak używać pilota zdalnego sterowania................................70
Korzystanie z funkcji jednostki wewnętrznej ........................75
Tryb awaryjny .......................................................................76
Optymalne działanie ............................................................76
Czyszczenie i konserwacja ..................................................77
Wskazówki dotyczące eksploatacji ......................................79
Rozwiązywanie problemów ..................................................80
Ważna wskazówka
• Pilot zdalnego sterowania powinien znajdować się
w miejscu, z którego jego sygnał może dotrzeć do
odbiornika jednostki wewnętrznej.
• Sterując klimatyzatorem należy upewnić się, że pilot
zdalnego sterowania jest skierowany na odbiornik
jednostki zewnętrznej.
• Gdy pilot zdalnego sterowania przesyła sygnał do
odbiornika, na wyświetlaczu pilota przez około
1 sekundę miga symbol
.
• Jednostka wewnętrzna potwierdza otrzymanie sygnału
od pilota emisją sygnału dźwiękowego.
• Jeśli nie rozległ się sygnał dźwiękowy jednostki
wewnętrznej, należy nacisnąć przycisk na pilocie
w celu ponownego przesłania sygnału.
62
Gratulacje
Gratulujemy i dziękujemy za zakup klimatyzatora
typu split firmy Electrolux. Jesteśmy przekonani, że
użytkowanie nowego klimatyzatora sprawi Państwu
dużo satysfakcji.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
zaleca się dokładne przeczytanie instrukcji obsługi,
która zawiera opis klimatyzatora i jego funkcji.
Aby uniknąć ryzyka, które towarzyszy
użytkowaniu urządzenia elektrycznego, a
także niewłaściwego użytkowania urządzenia i
wynikających z tego zagrożeń, bardzo ważne jest
prawidłowe zainstalowanie klimatyzatora oraz
uważne przeczytanie wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do
wykorzystania w przyszłości oraz przekazanie
jej ewentualnemu nowemu użytkownikowi.
Po rozpakowaniu klimatyzatora należy sprawdzić,
czy nie jest on uszkodzony. W razie jakichkolwiek
wątpliwości nie należy go używać, lecz
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Electrolux.
wskazówka dotycząca ochrony
środowiska
Informacje dotyczące utylizacji
• Większość materiałów opakowaniowych nadaje
się do ponownego przetworzenia.
• Materiały te należy oddać do miejscowego
punktu recyklingu lub umieścić w odpowiednim
pojemniku na odpady.
• W celu utylizacji klimatyzatora należy
skontaktować się z odpowiednimi lokalnymi
władzami, aby uzyskać informacje o właściwej
metodzie utylizacji.
uwaga
• Klimatyzatora nie powinny obsługiwać dzieci
ani osoby niesamodzielne bez odpowiedniego
nadzoru.
• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
• Instalację klimatyzatora należy zlecić
autoryzowanemu instalatorowi.
• W celu naprawy lub konserwacji urządzenia
należy zwrócić się do autoryzowanego punktu
serwisowego.
• Jeśli zajdzie konieczność wymiany przewodu
zasilającego, może jej dokonać wyłącznie
pracownik autoryzowanego serwisu.
• Prace instalacyjne mogą wykonywać
wyłącznie uprawniony specjalista, zgodnie z
krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Warunki użytkowania
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
• Kuchnie dla personelu w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych.
• Domki letniskowe.
• Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach
i innych obiektach mieszkalnych.
• Pokoje noclegowe.
Ważne uwagi
Instalację urządzenia należy zlecić
autoryzowanemu instalatorowi.
W celu naprawy lub konserwacji urządzenia
należy zwrócić się do autoryzowanego punktu
serwisowego.
• Gniazdo elektryczne przeznaczone do
zasilania urządzenia musi być podłączone
i dopuszczone do użytkowania przez
uprawnionego specjalistę.
• To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba
że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
• Jeśli zajdzie konieczność wymiany przewodu
zasilającego, może jej dokonać wyłącznie
pracownik autoryzowanego serwisu.
• Prace instalacyjne mogą być wykonane
wyłącznie przez uprawnionego specjalistę,
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi
instalacji elektrycznych oraz wymogami
dostawcy energii elektrycznej.
• Jeśli zajdzie konieczność przeniesienia
urządzenia w inne miejsce lub pozbycia
się go należy zlecić związane z tym prace
odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
• Podczas regulacji położenia żaluzji
wylotowych należy uważać, aby palce nie
zostały pochwycone przez łopatki wentylatora.
• W klimatyzatorze zastosowano czynnik
chłodniczy R410A.
63
Środki bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja zawiera wiele pomocnych
wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania
i obsługi klimatyzatora. Odpowiednia dbałość o
urządzenie pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i
pieniędzy podczas całego cyklu jego eksploatacji.
Tabela na stronach 80-81 zawiera wiele odpowiedzi
i wskazówek dotyczących rozwiązywania najczęściej
występujących problemów. Zapoznanie się z nimi
może pozwolić uniknąć korzystania z pomocy
serwisu.
Znaczenie symboli używanych w niniejszej instrukcji:
uwaga
Ten symbol oznacza informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz wskazówki, jak
uniknąć uszkodzenia urządzenia.
wskazówki i informacje
Ten symbol oznacza wskazówki i informacje
dotyczące użytkowania urządzenia.
wskazówka dotycząca ochrony
środowiska
Ten symbol oznacza wskazówki i informacje
dotyczące ekonomicznej i przyjaznej środowisku
eksploatacji urządzenia.
Ten symbol oznacza czynności, których nie należy
nigdy wykonywać.
Ten symbol oznacza czynności, które należy zawsze
wykonywać.
Ważne uwagi:
1 Nie korzystać z urządzenia, gdy zamknięta jest
pozioma żaluzja wylotowa.
2 Nie korzystać z urządzenia bez filtra powietrza.
ostrzeżenie
Gdy wystąpią nietypowe objawy,
jak zapach spalenizny, należy
odłączyć klimatyzator od zasilania i
skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Electrolux.
Jeśli nietypowe objawy nie ustąpią,
klimatyzator mógł ulec uszkodzeniu, co
może stwarzać zagrożenie porażeniem
prądem elektrycznym.
Nie wolno obsługiwać klimatyzatora
mokrymi rękami. Grozi to porażeniem
prądem elektrycznym.
Należy uważać, aby nie uszkodzić lub
nie przeciąć przewodu zasilającego lub
innych przewodów. W razie uszkodzenia
przewodu należy zlecić jego naprawę lub
wymianę uprawnionemu specjaliście.
Nie podłączać klimatyzatora do
wielogniazdowej listwy zasilającej.
Jeśli klimatyzator nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy odłączyć
go od zasilania. W przeciwnym razie
nagromadzony kurz może stać się
przyczyną pożaru.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
klimatyzatora należy odłączyć go od
zasilania, aby uniknąć zagrożenia
porażenia prądem elektrycznym.
Parametry zasilania powinny być
dostosowane do wymagań klimatyzatora
określonych w instrukcji instalacji.
Klimatyzatory wyposażone w przewód
zasilający należy podłączyć bezpośrednio
do gniazda zasilania z odpowiednim
wyłącznikiem bezpieczeństwa. Dla
klimatyzatorów podłączonych na stałe
należy zgodnie z instrukcją instalacji
stosować odpowiedni wyłącznik
automatyczny.
Upewnić się, że parametry zasilania
klimatyzatora są stabilne i spełniają
wymagania określone w instrukcji
instalacji.
Należy zadbać o to, aby urządzenie
zostało zainstalowane z odpowiednim
uziemieniem.
Ze względów bezpieczeństwa
należy zawsze wyłączać wyłącznik
automatyczny przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac konserwacyjnych,
czyszczenia urządzenia lub gdy nie
będzie ono używane przez dłuższy
czas. Nagromadzony kurz może być
przyczyną pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym.
64
Środki bezpieczeństwa
uwaga
Wybrać najbardziej odpowiednią
temperaturę.
Może to pozwolić zaoszczędzić energię
elektryczną.
Podczas pracy urządzenia nie
pozostawiać długo otwartych okien i
drzwi. Może to skutkować spadkiem
wydajności urządzenia.
Nie zasłaniać wlotu ani wylotu powietrza.
Może to spowodować spadek wydajności
urządzenia i jego nieprawidłowe
działanie.
Nie zbliżać łatwopalnych materiałów
na odległość mniejszą niż 1 m od
urządzenia. Może to skutkować pożarem.
Nie stawać na górze jednostki
zewnętrznej ani nie kłaść na niej ciężkich
przedmiotów.
Może to skutkować jej uszkodzeniem lub
odniesieniem obrażeń.
Nie podejmować prób samodzielnej
naprawy klimatyzatora. Nieprawidłowo
wykonana naprawa może skutkować
porażeniem prądem elektrycznym lub
pożarem. Należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym punktem
serwisowym.
Użytkowanie
Pozostawanie przez dłuższy czas w zasięgu
bezpośredniego strumienia powietrza z
klimatyzatora może być szkodliwe dla zdrowia.
Nie narażać osób, zwierząt ani roślin na
dłuższe działanie bezpośredniego strumienia
powietrza.
Czyszczenie i konserwacja
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy upewnić się, że
urządzenie zostało wyłączone i odłączono
zasilanie.
2 Podczas wyjmowania filtrów nie należy
dotykać metalowych części urządzenia.
Istnieje możliwość zranienia się ostrą
metalową krawędzią.
3 Nie używać wody do czyszczenia
wnętrza klimatyzatora. Kontakt z wodą
może skutkować porażeniem prądem
elektrycznym.
Serwis
W celu naprawy i konserwacji urządzenia
należy skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Nie wkładać rąk ani żadnych przedmiotów
do wlotu lub wylotu powietrza. Może to
skutkować zranieniem.
Nie wystawiać zwierząt ani roślin na
bezpośrednie działanie strumienia
powietrza.
Nie używać urządzenia do innych celów,
takich jak konserwacja żywności czy
suszenie odzieży.
Nie chlapać wodą na klimatyzator.
Może to skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub nieprawidłowym
działaniem urządzenia.
Przed uruchomieniem urządzenia
1 Skontaktować się z wykwalifikowanym
instalatorem w celu instalacji urządzenia.
2 Podłączyć prawidłowo wtyczkę do gniazdka.
3 Nie używać uszkodzonego lub
niestandardowego przewodu zasilającego.
4 Nie podłączać innych urządzeń do tego
samego gniazdka.
5 Nie używać przedłużacza.
6 Nie włączać/wyłączać urządzenia poprzez
włożenie/wyjęcie wtyczki przewodu
zasilającego z gniazdka.
65
Opis urządzenia
Wlot
powietrza
2
Jednostka
wewnętrzna
1
13
3
4
5
Jednostka zewnętrzna
Wylot
powietrza
6
7
8
9
12
11
Wlot powietrza (tylny)
Fan
Mode
Light
Turbo
Healthy
Temp
Timer-On
Timer-Off
Swing
Clock
I feel
Eco
Wlot
powietrza
(boczny)
10
Wylot
powietrza
15
Panel przedni
Pilot zdalnego sterowania
Wyświetlacz cyfrowy
Uchwyt pilota zdalnego sterowania
Zdrowotny filtr powietrza (za filtrem przeciwkurzowym)
Przewód obiegu czynnika chłodniczego (jeśli dotyczy)
Wstępny filtr przeciwkurzowy
Wąż spustowy (jeśli dotyczy)
Poziome żaluzje wylotowe
Kabel zasilający (jeśli dotyczy)
Pionowe żaluzje wylotowe
Uchwyt montażowy
Generator zimnej plazmy (jeśli dotyczy)
Kabel połączeniowy (jeśli dotyczy)
Przycisk sterowania ręcznego
Uwaga: Powyższe rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy.
Rzeczywisty wygląd klimatyzatora może być nieco inny.
Istotny jest rzeczywisty kształt urządzenia.
66
14
Wyświetlacz jednostki wewnętrznej
• Jeśli pilot znajduje się w położeniu, które
utrudnia prawidłową transmisję sygnału, może
wystąpić opóźnienie czasowe (do 15 minut).
Odbiornik
sygnałów
Wskaźnik funkcji I Feel
Świeci się, gdy włączona jest funkcja I Feel.
Wskaźnik funkcji Turbo
Świeci się, gdy działa funkcja Turbo.
Wskaźnik Eco (tryb ekonomiczny)
Świeci się, gdy działa funkcja ECO.
Wskaźnik temperatury
Pokazuje ustawienia temperatury podczas pracy
urządzenia.
Wskaźnik programatora czasu
Świeci się, gdy zaprogramowany jest czas
włączenia i/lub wyłączenia.
Wskaźnik funkcji ruchu żaluzji
Świeci się, gdy włączona jest funkcja ruchu żaluzji.
Pilot zdalnego sterowania
Jak używać pilota zdalnego sterowania
• Skierować pilota zdalnego sterowania na
odbiornik sygnałów jednostki wewnętrznej.
• Należy upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma
przeszkód, które mogą zakłócać sygnał.
Umiejscowienie pilota zdalnego
sterowania
• Gdy pilot zdalnego sterowania przesyła
sygnał do odbiornika, na wyświetlaczu pilota
przez około 1 sekundę miga symbol
.
Jednostka wewnętrzna potwierdza otrzymanie
prawidłowego sygnału emisją sygnału
dźwiękowego.
uwaga
• Klimatyzator nie będzie działać, jeśli sygnały
przesyłane przez pilota zdalnego sterowania
do jednostki wewnętrznej będą blokowane
przez zasłony, drzwi lub inne przedmioty.
• Należy uważać, aby nie zalać pilota żadnym
płynem. Nie wystawiać pilota zdalnego
sterowania na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub ciepła.
• Jeśli odbiornik sygnałów podczerwieni
jednostki wewnętrznej jest wystawiony na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
klimatyzator może nie działać prawidłowo. Aby
zapobiegać padaniu promieni słonecznych na
odbiornik, należy używać zasłon.
• Jeśli na sygnały pilota zdalnego sterowania
reagują inne urządzenia elektryczne, należy
przenieść je w inne miejsce lub skontaktować
się z lokalnym sprzedawcą.
Instalacja/wymiana baterii
• Zsunąć pokrywę komory baterii i włożyć dwie
nowe baterie alkaliczne (2 x AAA, 1,5 V). Zwrócić
uwagę na prawidłowe położenie biegunów (+) i
(-).
• Nasunąć z powrotem pokrywę komory baterii.
wskazówki i informacje
• Nie używać do wymiany starych lub różnych
rodzajów baterii – może to spowodować
nieprawidłowe działanie pilota.
8 m
Fan
Mode
Light
Turbo
Healthy
Temp
Timer-On
Timer-Off
Swing
Clock
I feel
Eco
• Pilot zdalnego sterowania powinien znajdować
się w miejscu, z którego jego sygnał może
dotrzeć do odbiornika jednostki wewnętrznej
(maksymalnie w odległości 8 metrów).
• W przypadku wybrania funkcji programatora
czasu pilot zdalnego sterowania automatycznie
przesyła w określonym czasie sygnał do
jednostki wewnętrznej.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterie, ponieważ
ze starych baterii może wyciec elektrolit i
uszkodzić pilota.
• Przy normalnym użytkowaniu żywotność
baterii wynosi około sześć miesięcy.
• Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa
prawidłowo, należy wyjąć i ponownie włożyć
baterie. Jeśli pilot nadal nie działa prawidłowo,
należy wymienić baterie na nowe.
67
Opis pilota zdalnego sterowania
Przycisk Turbo
Nacisnąć ten przycisk w trybie CHŁODZENIE
lub OGRZEWANIE, aby włączyć funkcję Turbo
wentylatora (wysoka prędkość obrotowa), co
spowoduje, że klimatyzator będzie pracował
z maksymalną mocą.
Nacisnąć ponownie przycisk, aby anulować
działanie funkcji.
Przycisk X-Fan
Nacisnąć przycisk X-Fan, aby włączyć funkcję
samoczynnego czyszczenia. Po wyłączeniu
urządzenia wewnętrzny wentylator będzie
kontynuował pracę przez 10 minut, aby osuszyć
jednostkę wewnętrzną i zapobiec rozwojowi pleśni
i bakterii.
0RGH
/LJKW
7XUER
;)DQ
)DQ
7LPHU2Q
7HPS
7LPHU2II
&ORFN
6ZLQJ
,)HHO
(FR
Przycisk WŁ./WYŁ.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
klimatyzator.
Przycisk Mode (Tryb)
Naciskając ten przycisk, można kolejno wybrać
tryby AUTO, OSUSZANIE, WENTYLACJA,
CHŁODZENIE i OGRZEWANIE (funkcja
ogrzewania nie jest dostępna we wszystkich
modelach).
W chwili włączenia urządzenia domyślnie wybrany
jest tryb AUTO.
W trybie AUTO początkowa wartość nie jest
wyświetlana i urządzenie pracuje w celu uzyskania
pożądanej temperatury.
W trybie OGRZEWANIE wstępnie ustawiona
temperatura wynosi 28°C.
W innych trybach wstępnie ustawiona temperatura
wynosi 25°C.
AUTO
OSUSZANIE
WENTYLACJA
CHŁODZENIE
OGRZEWANIE
Przycisk Light (Wyświetlacz)
Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie
lub wyłączenie działania wyświetlacza jednostki
wewnętrznej.
Domyślnie działanie wyświetlacza jest włączone.
Przycisk Fan (Wentylator)
Naciskając ten przycisk, można wybrać kolejno
następujące ustawienia prędkości wentylatora:
Auto, Niska, Średnia i Wysoka.
W chwili włączenia urządzenia domyślnie
ustawiona jest prędkość Auto.
W trybie OSUSZANIE prędkość wentylatora jest
stale ustawiona na wartość Niska.
68
Przycisk Timer On (Czas włączenia)
Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić czas włączenia.
Przycisk Timer Off (Czas wyłączenia)
Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić czas wyłączenia.
Przycisk Swing (Ruch żaluzji):
Po naciśnięciu tego przycisku żaluzja wylotowa
zacznie automatycznie wykonywać ruch wahadłowy
w górę i w dół. Nacisnąć ponownie przycisk, aby
anulować działanie funkcji – żaluzja pozostanie w
swoim ostatnim położeniu.
Przycisk I Feel:
Nacisnąć ten przycisk, aby pilot zdalnego
sterowania co 10 minut przesyłał do jednostki
wewnętrznej informacje o temperaturze. Urządzenie
będzie dążyć do osiągnięcia ustawionej temperatury
w miejscu, gdzie znajduje się pilot. Nacisnąć
ponownie przycisk, aby anulować tę funkcję.
Przycisk sterujący:
Zwiększenie Zmniejszenie
Nacisnąć przycisk
temperatury.
aby zwiększyć ustawienie
Nacisnąć przycisk
temperatury.
aby zmniejszyć ustawienie
Korzystając z funkcji programatora czasu włączenia/
wyłączenia lub zegara należy użyć tych przycisków
w celu ustawienia zegara lub programatora czasu.
Przycisk Clock (Zegar):
Po naciśnięciu tego przycisku zacznie migać symbol
zegara . Naciskając przyciski sterujące i
można ustawić żądany czas.
Przycisk Temp (Temperatura)
Nacisnąć ten przycisk, aby zamiast ustawionej
wartości temperatury na wyświetlaczu pilota
zdalnego sterowania była wyświetlana aktualna
temperatura w pomieszczeniu.
Przycisk Eco (tryb ekonomiczny)
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć tryb
ekonomiczny. Zaleca się włączanie go na czas snu.
Nacisnąć ponownie przycisk, aby anulować
działanie funkcji.
Uwaga:
W trybie ogrzewania nacisnąć przyciski Temp
i Clock, aby włączyć funkcję utrzymywania
temperatury w pomieszczeniu na poziomie 8°C.
Wskaźniki na wyświetlaczu
pilota zdalnego sterowania
Wskaźnik przesyłania sygnałów:
Jest widoczny, gdy pilot zdalnego sterowania
przesyła sygnały do jednostki wewnętrznej.
Wskazanie prędkości wentylatora
Informuje w poniższej kolejności o wybranej
prędkości wentylatora:
Wskaźnik funkcji Turbo
Jest widoczny, gdy włączona jest funkcja Turbo.
„ ” (Niska), „
i Auto.
Wskaźnik funkcji I Feel
Jest widoczny, gdy włączona jest funkcja I Feel.
Wskaźnik funkcji Eco
Jest widoczny, gdy włączona jest funkcja Eco.
Wskaźnik funkcji zdrowotnej
Wyświetla się po naciśnięciu przycisku Healthy
(Funkcja zdrowotna). Ponowne naciśnięcie
przycisku Healthy powoduje zniknięcie
wskaźnika.
UWAGA: wskaźnik występuje tylko w
modelach wyposażonych w funkcję
wytwarzania zimnej plazmy.
Wskaźnik temperatury w pomieszczeniu
Jest widoczny, gdy na wyświetlaczu LCD
pokazywana jest aktualna temperatura
w pomieszczeniu. Można go włączyć lub
wyłączyć, naciskając przycisk Temp.
Wskaźnik zaprogramowanej temperatury
Jest widoczny, gdy na wyświetlaczu pilota
zdalnego sterowania pokazywana jest
ustawiona temperatura. Można go włączyć lub
wyłączyć, naciskając przycisk Temp.
Wskaźnik czasu włączenia/wyłączenia
Jest widoczny, gdy włączony jest programator
czasu włączenia/wyłączenia.
” (Średnia), „
” (Wysoka)
Jeśli wybrano opcję Auto, wyświetlany jest tylko
symbol „ ”.
Wskaźnik ruchu żaluzji
Jest widoczny, jeśli wybrano funkcję ruchu żaluzji.
Wskaźnik funkcji X-Fan
Wyświetla się po włączeniu funkcji X-Fan
poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku
Turbo i przycisku Healthy (w modelach z
funkcją wytwarzania zimnej plazmy) lub poprzez
naciśnięcie przycisku X-Fan (w modelach bez
funkcji wytwarzania zimnej plazmy).
Wskazanie temperatury
Pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu
lub ustawioną temperaturę w °C lub °F.
Temperatura nie jest wyświetlana w trybie
wentylacji.
Wskazanie czasu
Pokazuje aktualny czas (musi być ustawiony) i/lub
ustawiony czas włączenia/wyłączenia.
Wskazanie trybu
Informuje o aktualnym trybie pracy urządzenia:
Auto (
), Osuszanie ( ), Wentylacja ( ),
Chłodzenie ( ) i Ogrzewanie ( ).
UWAGA: Funkcja ogrzewania jest dostępna
tylko w wybranych modelach.
69
Pierwsze użycie
1 Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do
zasilania i jest dostarczane zasilanie.
2 Upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone
do pilota zdalnego sterowania (na pilocie będą
świecić się kontrolki).
3 Ustawić czas za pomocą przycisków sterujących i
potwierdzić naciśnięciem przycisku Clock (Zegar).
4 Skierować pilota zdalnego sterowania na
jednostkę wewnętrzną i nacisnąć przycisk
WŁ./WYŁ., aby włączyć urządzenie.
Domyślnym trybem pracy jest tryb AUTO. Po
wybraniu trybu pracy za pomocą pilota zdalnego
sterowania parametry pracy zostaną zapisane w
pamięci mikroprocesora jednostki wewnętrznej.
Przy następnym uruchomieniu za pomocą
przycisku WŁ./WYŁ. pilota zdalnego sterowania
urządzenie rozpocznie pracę zgodnie z tymi
samymi parametrami.
wskazówki i informacje
W razie przerwy w dostawie prądu, wyjęcia
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka
lub wymiany baterii w pilocie zdalnego
sterowania mikroprocesor urządzenia
przełącza je do trybu AUTO.
Jak używać pilota zdalnego
sterowania
Jeśli tryb AUTO nie zapewnia
wystarczającego komfortu, można wybrać
żądane parametry ręcznie.
wskazówki i informacje
Jeśli wybrano tryb AUTO, prędkość
wentylatora i temperatura są regulowane
automatycznie i nie można ich ustawić.
Działanie automatyczne
Klimatyzator rozpocznie pracę po około
3 minutach.
Wyłączenie
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć
klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do
położenia spoczynkowego.
70
Zaprogramowana temp.
Czas
Funkcja osuszania
zen
ie
ja
Ustawić żądaną temperaturę.
Ch
łod
ac
tyl
We
n
zen
ie
Ch
łod
3 Przyciski sterujące
ja
2 Nacisnąć przycisk Mode (Tryb), aby wybrać tryb
AUTO.
Regulacja temperatury i osuszanie powietrza
odbywa się poprzez wielokrotne włączanie i
wyłączanie funkcji CHŁODZENIE lub tylko funkcji
WENTYLACJA.
ac
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć klimatyzator.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się
wskazanie temperatury.
Tryb OSUSZANIE działa w oparciu o różnicę
między ustawioną temperaturą a rzeczywistą
temperaturą w pomieszczeniu.
tyl
Włączenie
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Funkcja osuszania
We
n
Gdy włączony jest tryb AUTO, klimatyzator
automatycznie wybiera funkcję CHŁODZENIE,
OGRZEWANIE (jeśli dotyczy) lub WENTYLACJA
zależnie od zaprogramowanej temperatury i/lub
temperatury w pomieszczeniu.
Włączenie
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć
klimatyzator.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi
się wskazanie temperatury.
2 Przycisk Mode (Tryb)
Nacisnąć, aby wybrać tryb OSUSZANIE.
2 Przycisk Mode (Tryb)
Nacisnąć, aby wybrać tryb WENTYLACJA.
3 Przycisk Fan (Wentylacja)
Nacisnąć, aby wybrać żądaną prędkość
wentylatora: Auto, Minimalna, Średnia,
Maksymalna.
Domyślnie ustawiona jest prędkość Auto.
3 Przyciski sterujące
Ustawić żądaną temperaturę.
W normalnych warunkach ustawić temperaturę
od 21ºC do 28ºC.
Wyłączenie
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączenie
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć
klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do
położenia spoczynkowego.
Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć
klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do
położenia spoczynkowego.
wskazówki i informacje
• Jeśli wybrano prędkość Auto wentylatora, na
wyświetlaczu pilota nie będzie pokazywane
wskazanie prędkości.
wskazówki i informacje
W trybie OSUSZANIE wentylator stale pracuje
z minimalną prędkością i nie można użyć
funkcji Turbo.
Funkcja wentylacji
Po wybraniu trybu WENTYLACJA klimatyzator
będzie tylko zapewniał obieg powietrza w
pomieszczeniu.
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć klimatyzator.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi
się wskazanie temperatury.
Funkcja chłodzenia i ogrzewania
Włączenie
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć
klimatyzator.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi
się wskazanie temperatury.
2 Przycisk Mode (Tryb)
Nacisnąć, aby wybrać tryb CHŁODZENIE lub
OGRZEWANIE (jeśli dotyczy).
71
3 Przyciski sterujące
Ustawić żądaną temperaturę.
W normalnych warunkach ustawić temperaturę
od 21ºC do 28ºC.
4 Przycisk Fan (Wentylacja)
Nacisnąć, aby wybrać żądaną prędkość
wentylatora: Auto, Minimalna, Średnia,
Maksymalna.
Domyślnie ustawiona jest prędkość Auto.
wskazówki i informacje
Jeśli wybrano prędkość Auto wentylatora, na
wyświetlaczu pilota nie będzie pokazywane
wskazanie prędkości.
3 Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę
wewnętrzną i potwierdzić ustawienie, naciskając
przycisk Timer-On.
– na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
widoczny będzie ten symbol.
Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jednostki
wewnętrznej świeci się wskaźnik programatora czasu.
Anulowanie ustawień
Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę
wewnętrzną i ponownie nacisnąć przycisk Timer-On.
Sprawdzić, czy z wyświetlacza zniknął symbol .
Funkcja programatora czasu wyłączenia
1 Nacisnąć przycisk Timer-Off. Jeśli funkcja
programatora czasu wyłączenia jest używana po raz
pierwszy, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
zacznie migać wskazanie
. W przeciwnym
razie zacznie migać wskazanie ostatnio ustawionego
czasu.
2 Ustawić żądany czas, naciskając przyciski sterujące:
Zwiększenie Zmniejszenie
Każde naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie
czasu do przodu lub do tyłu o 1 minutę.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje
szybszą zmianę wskazań czasu.
3 Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę
wewnętrzną i potwierdzić ustawienie, naciskając
przycisk Timer-Off.
– na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
widoczny będzie ten symbol.
Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jednostki
wewnętrznej świeci się wskaźnik programatora czasu.
Anulowanie ustawień
Wyłączenie
1 Przycisk WŁ./WYŁ.
Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć
klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do
położenia spoczynkowego.
Ustawienia zegara
Funkcja programatora czasu włączenia
1 Nacisnąć przycisk Timer-On. Jeśli funkcja
programatora czasu włączenia jest używana po
raz pierwszy, na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania zacznie migać wskazanie
.
W przeciwnym razie zacznie migać wskazanie
ostatnio ustawionego czasu.
wskazówki i informacje
• Czas działania funkcji programatora czasu
ustawiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania zależy od czasu zegara. Aby uniknąć
nieprawidłowego działania funkcji, należy
sprawdzić ustawienie czasu zegara w pilocie.
• Efektywny czas działania ustawiony za pomocą
pilota jest ograniczony do 24 godzin.
Przykłady ustawień programatora czasu
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
przesunięcie czasu do przodu lub do tyłu
o 1 minutę.
Funkcja programatora czasu włączenia
Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik chce, aby
urządzenie włączyło się automatycznie przed jego
powrotem do domu. Klimatyzator automatycznie włączy
się o określonej godzinie.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje
szybszą zmianę wskazań czasu.
Przykład: Jest godzina 8:00 rano, a klimatyzator ma
włączyć się o godzinie 18:00.
2 Ustawić żądany czas, naciskając przyciski
sterujące:
Zwiększenie
Zmniejszenie
72
Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę
wewnętrzną i ponownie nacisnąć przycisk Timer-Off.
Sprawdzić, czy z wyświetlacza zniknął symbol .
1 Nacisnąć przycisk Timer-On.
2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie
lub naciskając i przytrzymując przyciski
sterujące, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania będzie widoczna godzina 18:00.
3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota
zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną
i naciskając ponownie przycisk Timer-On.
3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota
zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną
i naciskając ponownie przycisk Timer-On.
4 Nacisnąć przycisk Timer-Off.
5 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie
lub naciskając i przytrzymując przyciski
sterujące, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania będzie widoczna godzina 09:30.
– na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania widoczny będzie ten symbol.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej będzie
świecił się wskaźnik programatora czasu.
Funkcja programatora czasu wyłączenia
Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik chce,
aby urządzenie wyłączyło się automatycznie na
czas snu.
Klimatyzator automatycznie wyłączy się o
określonej godzinie.
Przykład: Jest godzina 18:00, a klimatyzator
ma wyłączyć się o godzinie 23:55.
1 Nacisnąć przycisk Timer-Off.
6 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota
zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną
i naciskając ponownie przycisk Timer-Off.
– na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
pojawi się ten symbol, co oznacza, że funkcja
jest włączona.
Czas wyłączenia
Czas włączenia
(wyłączenie – włączenie)
Ta funkcja jest przydatna, jeśli użytkownik
chce, aby klimatyzator wyłączył się w porze
snu i ponownie włączył się na krótko przed
zakończeniem pory snu lub powrotem do domu.
Przykład: jest godzina 8:00, a klimatyzator
ma wyłączyć się o godzinie 9:30 i ponownie
włączyć się o godzinie 18:00.
2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie
lub naciskając i przytrzymując przyciski
sterujące, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania będzie widoczna godzina 23:55:00.
3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota
zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną
i naciskając ponownie przycisk Timer-Off.
1 Nacisnąć przycisk Timer-Off.
2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie
lub naciskając i przytrzymując przyciski
sterujące, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania będzie widoczna godzina 09:30.
– na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania widoczny będzie ten symbol.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej będzie
świecił się wskaźnik programatora czasu.
Programowanie czasu włączenia i wyłączenia
Czas włączenia
Czas wyłączenia
(włączenie – wyłączenie)
Ta funkcja jest przydatna, jeśli użytkownik chce,
aby klimatyzator włączył się na krótko przed
zakończeniem pory snu i wyłączył się po wyjściu
do pracy.
3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota
zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną
i naciskając ponownie przycisk Timer-Off.
4 Nacisnąć przycisk Timer-On.
5 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie
lub naciskając i przytrzymując przyciski
sterujące, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania będzie widoczna godzina 18:00.
Przykład: Jest godzina 22:00, a klimatyzator
ma włączyć się o godzinie 6:30 i wyłączyć się
o godzinie 9:30.
1 Nacisnąć przycisk Timer-On.
2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie
lub naciskając i przytrzymując przyciski
sterujące, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania będzie widoczna godzina 06:30.
6 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota
zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną
i naciskając ponownie przycisk Timer-On.
– na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
pojawi się ten symbol, co oznacza, że funkcja
jest włączona.
73
Ustawianie zegara
Tryb ekonomiczny (Eco)
Nacisnąć przycisk Eco w trybie CHŁODZENIE lub
OGRZEWANIE (jeśli dotyczy) – w ciągu 2 godzin
klimatyzator automatycznie podniesie (w trybie
CHŁODZENIE) lub obniży (w trybie OGRZEWNIE)
ustawioną temperaturę o 1°C na godzinę. Ustawiona
temperatura będzie następnie utrzymywana przez 5
godzin, po czym urządzenie wyłączy się.
Funkcja ta zapewnia większy komfort i oszczędność
energii. Zaleca się korzystanie z niej w porze snu.
1
Ustawiona
temperatura
1
1 godzina 1 godzina
Chłodzenie
Ustawiona
temperatura
1
1
Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora
należy ustawić zegar pilota zdalnego sterowania
zgodnie z procedurą opisaną w tej części
instrukcji. Wskazanie zegara na wyświetlaczu
pilota zdalnego sterowania jest widocznie
niezależnie od tego, czy klimatyzator jest
włączony czy nie.
Po włożeniu baterii do pilota zdalnego sterowania
na jego wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać
wskazanie
.
1 Przyciski sterujące
Ustawić żądany czas za pomocą przycisków
sterujących.
Zwiększenie Zmniejszenie
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
przesunięcie czasu do przodu lub do tyłu
o 1 minutę.
Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje
szybszą zmianę wskazań czasu.
2 Przycisk Clock (Zegar)
Gdy zostanie ustawiony żądany czas, należy
ponownie nacisnąć przycisk Clock lub nie
wykonywać żadnej czynności – po upływie
5 sekund wskazanie czasu przestanie migać
i zegar będzie ustawiony.
3 Zmiana ustawienia zegara
Nacisnąć przycisk Clock – wskazanie czasu
zacznie migać.
Powtórzyć czynności opisane w punktach 1 i 2,
aby ustawić nowy czas.
wskazówki i informacje
• Programator czasu działa w trybie
24-godzinnym.
• Domyślny czas ustawiony w pilocie
zdalnego sterowania to 12:00PM i
ustawienie to jest przywracane po każdej
wymianie baterii.
74
1 godzina 1 godzina
Ogrzewanie
Funkcja I Feel
Pilot zdalnego sterowania działa jak zdalny termostat,
zapewniając precyzyjną kontrolę nad temperaturą i
maksymalny komfort.
Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę
wewnętrzną i nacisnąć przycisk I Feel – jednostka
wewnętrzna wyemituje sygnał dźwiękowy, aby
potwierdzić włączenie funkcji.
Na wyświetlaczu pilota będzie widoczny symbol
–
do czasu, aż zostanie ponownie naciśnięty przycisk I
Feel.
Klimatyzator będzie dążył do osiągnięcia ustawionej
temperatury w miejscu, gdzie znajduje się pilot.
Pilot zdalnego sterowania będzie przesyłał co 10 minut
do jednostki wewnętrznej informacje o temperaturze w
miejscu, w którym się znajduje. Klimatyzator wyłączy
działanie funkcji I Feel, jeśli nie otrzyma od pilota
informacji o temperaturze przez kolejnych 11 minut.
Korzystanie z funkcji jednostki
wewnętrznej
• Gdy żaluzja znajdzie się w żądanym położeniu,
nacisnąć ponownie przycisk Swing, aby żaluzja
pozostała w tym położeniu.
Dodatkowe opcje
• Nacisnąć ponownie przycisk Swing, aby żaluzja
zaczęła wykonywać ruch wahadłowy w górę i w
dół.
1 Funkcja inteligentnego uruchomienia
Po awarii zasilania klimatyzator powraca
automatycznie do poprzednich ustawień.
2 Zdejmowany panel
Przedni panel jednostki wewnętrznej można
łatwo zdjąć w celu czyszczenia i konserwacji.
3 Samodiagnostyka i automatyczna ochrona
Klimatyzator może samodzielnie wykrywać
usterki i wyświetlać komunikaty diagnostyczne
w postaci kodów błędów.
W celu samoochrony urządzenie automatycznie
modyfikuje swoje działanie.
Sterowanie kierunkiem
przepływu powietrza
• Wyregulować odpowiednio kierunek nadmuchu
powietrza, aby uniknąć dyskomfortu lub
nierównomiernej temperatury w pomieszczeniu.
• Ustawić położenie poziomych żaluzji wylotowych
za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Zakres
Przepływ powietrza w górę
i w dół
Ręczne ustawienie poziomego kierunku
nadmuchu (w lewo/prawo)
• Ustawić ręcznie położenie pionowych żaluzji
wylotowych za pomocą prawej lub lewej dźwigni
ramienia żaluzji.
• Czynność tę należy wykonać przed włączeniem
urządzenia ze względu na zagrożenie
pochwycenia palców przez wentylator.
• Ustawić ręcznie położenie pionowych żaluzji
wylotowych.
Żaluzja
pionowa
Zakres
Przepływ powietrza w lewo i w prawo
uwaga
Automatyczne ustawienie pionowego
kierunku nadmuchu (w górę/w dół)
• Funkcję tę włącza się podczas pracy
urządzenia.
• Nacisnąć przycisk Swing na pilocie zdalnego
starowania, aby żaluzja pozioma zaczęła
automatycznie wykonywać ruch wahadłowy
w górę i w dół.
• Gdy klimatyzator jest wyłączony, nie działa
przycisk Swing (Ruch żaluzji) – nawet jeśli
ustawiony jest czas włączenia.
• W trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE
klimatyzator nie powinien długo pracować
przy ustawionym kierunku przepływu
powietrza w dół. W przeciwnym razie może
to skutkować kondensacją pary wodnej
na poziomej żaluzji i kapaniem wody na
podłogę lub meble.
75
• Nie poruszać poziomą żaluzją
ręcznie. Zawsze używać przycisku
Swing. Poruszanie żaluzją ręcznie
może spowodować jej późniejsze
nieprawidłowe działanie. Jeśli żaluzja
nie działa prawidłowo, należy wyłączyć
klimatyzator i włączyć go ponownie.
• Kąt otwarcia żaluzji poziomej nie
powinien być zbyt mały, ponieważ
ograniczenie przepływu powietrza
może wpłynąć na obniżenie wydajności
chłodzenia lub ogrzewania.
• Nie uruchamiać urządzenia, gdy żaluzja
pozioma jest zamknięta.
• Po podłączeniu klimatyzatora do
zasilania (wstępne uruchomienie) żaluzja
pozioma może przez około 10 sekund
wydawać słyszalne odgłosy – jest to
normalne zjawisko.
Tryb awaryjny
W razie zagubienia pilota zdalnego sterownia lub
gdy jest on niesprawny, należy użyć przycisku
sterowania ręcznego jednostki wewnętrznej.
Klimatyzator podejmie pracę w trybie AUTO i nie
będzie można zmienić temperatury ani prędkości
wentylatora.
• Ponownie nacisnąć przycisk sterowania ręcznego,
aby wyłączyć klimatyzator.
Parametry trybów pracy przedstawia poniższa tabela.
Tryb
Model
Temperatura pokojowa
Funkcja
AUTO
POMPA
CIEPŁA
25°C
CHŁODZENIE/
WENTYLACJA
AUTO
POMPA
CIEPŁA
20°C
OGRZEWANIE/
WENTYLACJA
Temperatura robocza
Zakres temperatury roboczej
Temp. wewn.
DB/WB (°C)
Temp. zewn.
DB/WB (°C)
Maksymalne chłodzenie
32/23
43/26
Minimalne chłodzenie
21/15
21/-
Maksymalne ogrzewanie
27/-
24/18
Minimalne ogrzewanie
20/-
Zakres temperatury roboczej (temperatury
zewnętrznej) dla modelu wyposażonego tylko w
funkcję chłodzenia to -7ºC~43ºC, a dla modelu z
pompą ciepła to -7ºC~24ºC.
Jeśli klimatyzator będzie użytkowany w innych
warunkach, mogą włączyć się zabezpieczenia,
które spowodują, że urządzenie nie będzie działać
prawidłowo.
Optymalne działanie
Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia,
należy stosować się do poniższych wskazówek:
• Odpowiednio ustawiać kierunek nadmuchu
powietrza (nie bezpośrednio na osoby).
• Ustawiać taką temperaturę, która jest najbardziej
komfortowa. Nie ustawiać zbyt niskiej/wysokiej
temperatury.
Przycisk sterowania
ręcznego
• W trybach CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE
zamykać okna i drzwi. W przeciwnym razie
urządzenie nie będzie pracować z optymalną
wydajnością.
• Używać przycisków Timer On i Timer Off na
pilocie zdalnego sterowania w celu ustawiania
żądanego czasu włączenia i wyłączenia
urządzenia.
Przycisk sterowania
ręcznego
• Nacisnąć przycisk sterowania ręcznego, aby
włączyć tryb AUTO. Zależnie od temperatury
w pomieszczeniu, aby zapewnić optymalny
komfort, klimatyzator przejdzie do trybu
CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE (tylko
model z pompą ciepła).
76
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu
otworów wlotowych i wylotowych powietrza,
ponieważ może to wpłynąć na obniżenie
wydajności klimatyzatora i spowodować
wyłączenie się urządzenia.
• Często czyścić filtry powietrza. W przeciwnym
razie może nastąpić spadek wydajności
chłodzenia lub ogrzewania.
Czyszczenie i konserwacja
Konserwacja
Należy regularnie wykonywać poniższe czynności obsługowe.
Elementy
Czynności obsługowe
Zalecana częstotliwość
Filtr przeciwkurzowy
Czyszczenie
Raz na miesiąc lub w razie potrzeby częściej
Zdrowotne filtry
powietrza
Wymiana/czyszczenie
Raz na trzy miesiące lub w razie potrzeby
częściej
Obudowa urządzenia
Czyszczenie
Raz na miesiąc lub w razie potrzeby częściej
Taca na skropliny
i przewody
odprowadzające
Czyszczenie i kontrola
Co sezon przed uruchomieniem*
pod kątem niedrożności
Wewnętrzna i
zewnętrzna wężownica
Czyszczenie
Co sezon przed uruchomieniem*
* Czynność musi być wykonywana przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
ostrzeżenie
• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od
zasilania.
Czyszczenie jednostki wewnętrznej
i pilota zdalnego sterowania
• Do czyszczenia jednostki wewnętrznej i pilota
należy używać suchej ściereczki.
• Przy większych zabrudzeniach można
przetrzeć jednostkę wewnętrzną ściereczką
zwilżoną zimną wodą.
Wspornik
panelu
1 Unieść pod kątem przedni panel jednostki
wewnętrznej, aż całkowicie oprze się na
wsporniku.
• Przedni panel jednostki wewnętrznej można
zdemontować i umyć wodą. Następnie należy
wytrzeć go suchą ściereczką.
• Nie używać do czyszczenia szczotek, papieru
ściernego ani środków polerujących, ponieważ
mogą spowodować uszkodzenia.
• Nie używać do czyszczenia ściereczek
nasączanych środkami chemicznymi.
• Nie używać do czyszczenia benzyny,
rozcieńczalnika, proszku polerskiego ani
podobnych substancji. Mogą one spowodować
spękanie lub odkształcenie plastikowej
powierzchni obudowy.
Uchwyt filtra przeciwkurzowego
2 Trzymając za uchwyt filtra przeciwkurzowego,
unieść go lekko i wyjąć z oprawy.
• Do czyszczenia przedniego panelu nie
stosować wody o temperaturze powyżej 40ºC.
Mogłoby to spowodować jego odkształcenie
lub odbarwienie.
Czyszczenie filtrów
Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy odłączyć zasilanie.
Niedrożność filtra przeciwkurzowego w urządzeniu
powoduje spadek wydajności chłodzenia/
ogrzewania. Dlatego należy czyścić filtr raz
w miesiącu lub w razie potrzeby częściej.
3 Następnie pociągając w dół, wyjąć filtr
przeciwkurzowy z jednostki wewnętrznej.
77
Filtr przeciwkurzowy
ostrzeżenie
Nie dotykać ani nie czyścić
generatora zimnej plazmy (jeśli
dotyczy). Grozi to porażeniem prądem
elektrycznym.
Oczyścić filtr przeciwkurzowy odkurzaczem lub
opłukać go wodą, a następnie wysuszyć go w
chłodnym miejscu.
Ogólne zasady konserwacji
Jeśli klimatyzator nie będzie użytkowany przez
dłuższy czas:
• Włączyć tryb WENTYLACJA na około
3-4 godziny, aby urządzenie całkowicie wyschło.
Filtr
przeciwkurzowy
• Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka. Wyjąć baterie z pilota
zdalnego sterowania.
Filtr zdrowotny
• Jednostka zewnętrzna wymaga okresowej
konserwacji i czyszczenia. Nie należy
wykonywać tych czynności samodzielnie. Należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub specjalistą
serwisowym.
4 Zdrowotne filtry odświeżające powietrze (jeśli
dotyczy), takie jak filtr z węglem aktywnym, filtr
BIO, filtr z witaminą C czy filtr z jonami srebra,
są mocowane na filtrze przeciwkurzowym.
Wyjąć filtry zdrowotne ze stelaża filtra
przeciwkurzowego.
Filtry zdrowotne należy czyścić przynajmniej
co trzy (3) miesiące i wymieniać co sześć (6)
miesięcy.
Jeśli to możliwe, należy czyścić je za pomocą
odkurzacza.
Kontrola przed uruchomieniem
• Sprawdzić, czy przewody nie są uszkodzone lub
odłączone.
• Sprawdzić, czy zainstalowany jest filtr
przeciwkurzowy.
• Jeśli klimatyzatora nie użytkowano przez dłuższy
czas, upewnić się, że wylot i wlot powietrza są
drożne.
ostrzeżenie
• Podczas wyjmowania filtra nie należy dotykać
metalowych części urządzenia. Można zranić
się ostrą metalową krawędzią.
5 Zamontować zdrowotne filtry odświeżające
powietrze z powrotem na swoje miejsce.
• Nie używać wody do czyszczenia wnętrza
klimatyzatora. Może ona uszkodzić izolację,
co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia
należy upewnić się, że zostało wyłączone
zasilanie i wyłącznik automatyczny.
6 Umieścić górną część filtrów przeciwkurzowych
z powrotem w urządzeniu, zwracając uwagę
na odpowiednie dopasowanie lewej i prawej
krawędzi, a następnie włożyć filtry na swoje
miejsce.
78
Wskazówki dotyczące eksploatacji
Podczas normalnej eksploatacji urządzenia mogą
mieć miejsce następujące zdarzenia:
1.Ochrona klimatyzatora.
• Zabezpieczenie sprężarki
Po wyłączeniu się sprężarki nie włącza się
ona przez 3 minuty.
• Zapobieganie zamarzaniu
Gdy urządzenie pracuje w trybie
CHŁODZENIE przy niskiej temperaturze
w pomieszczeniu, na wymienniku ciepła
może osadzić się szron. Jeśli temperatura
wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej
spadnie poniżej 0ºC, sprężarka przestanie
pracować, aby nie dopuścić do uszkodzenia
urządzenia.
• Odszranianie
Gdy urządzenie pracuje w trybie ogrzewania,
a temperatura zewnętrzna jest niska i
występuje duża wilgotność, na jednostce
zewnętrznej może osadzać się szron,
co powoduje zmniejszenie wydajności
ogrzewania.
W takim przypadku klimatyzator przestanie
działać w trybie ogrzewania i automatycznie
rozpocznie odszranianie. Odszranianie może
trwać od 3 do 12 minut.
Podczas odszraniania silniki napędzające
wentylatory jednostki wewnętrznej
i zewnętrznej wyłączają się, na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej miga wskazanie „H1”,
a z jednostki zewnętrznej może wydobywać
się para. Nie są to objawy usterki. Po
zakończeniu odszraniania urządzenie
samoczynnie powraca do trybu ogrzewania.
• Zapobieganie nadmuchowi zimnego
powietrza
Gdy urządzenie pracuje w trybie
OGRZEWANIE, wentylator jednostki
wewnętrznej nie będzie pracować, aby
nie nawiewać do pomieszczenia zimnego
powietrza (przez 5 minut), gdy wymiennik
ciepła jednostki wewnętrznej nie osiągnął
minimalnej temperatury w następujących
sytuacjach:
(1) Właśnie włączono funkcję ogrzewania.
(2) Właśnie skończyło się automatyczne
odszranianie.
(3) Ogrzewanie przy niskiej temperaturze.
2.Delikatny nawiew
Jednostka wewnętrzna może delikatnie
nawiewać powietrze, a żaluzja może ustawić
się w określonym położeniu w następujących
sytuacjach:
(1) W trybie OGRZEWANIE, gdy urządzenie
jest włączone i nie są spełnione warunki do
uruchomienia sprężarki.
(2) W trybie OGRZEWANIE, gdy temperatura
osiągnie wartość zadaną, a sprężarka
przestanie pracować na 1 minutę.
3.Z jednostki wewnętrznej wydobywa się biała
mgiełka
• Biała mgiełka może powstawać na skutek dużej
różnicy temperatur między wlotem i wylotem
powietrza w trybie CHŁODZENIE, w pomieszczeniu,
gdzie panuje duża wilgotność względna.
• Biała mgiełka może powstawać z wilgoci uwalnianej
podczas odszraniania, gdy klimatyzator uruchamia
się w trybie OGRZEWANIE po zakończeniu
odszraniania.
4.Niski odgłos pracy klimatyzatora
• Podczas pracy klimatyzatora lub bezpośrednio
po jego wyłączeniu może być słyszalny niski,
syczący odgłos. Jest to odgłos przepływającego
lub zatrzymującego się czynnika chłodniczego.
• W podobnych okolicznościach może być również
słyszalny odgłos skrzypienia. Jest on związany
z rozszerzaniem i kurczeniem się plastikowych
elementów urządzenia na skutek zmian
temperatury.
• Gdy po raz pierwszy włączane jest zasilanie, może
być słyszalny odgłos żaluzji powracających do
swojego pierwotnego położenia.
5.Z jednostki wewnętrznej wydmuchiwany jest kurz
Jest to normalne zjawisko, jeśli klimatyzator nie był
używany przez dłuższy czas lub jeśli jest włączany po
raz pierwszy.
6.Z jednostki wewnętrznej wydobywa się nietypowy
zapach
Jest to spowodowane przechwyceniem przez
urządzenie zapachów wydzielanych przez materiały
budowlane, meble bądź dym.
7.Klimatyzator przełącza się z trybu CHŁODZENIE
lub OGRZEWANIE do trybu WENTYLACJA
Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną
wartość, sprężarka wyłącza się automatycznie, a
klimatyzator przełącza się
do trybu WENTYLACJA.
Sprężarka włączy się ponownie, gdy w trybie
CHŁODZENIE (lub OGRZEWANIE) temperatura w
pomieszczeniu wzrośnie (lub spadnie) do określonego
poziomu.
8.Skraplanie
Przy długotrwałym działaniu urządzenia w trybie
chłodzenia lub osuszania, gdy wilgotność względna
wynosi ponad 80% (przy otwartych drzwiach i oknach),
możliwe jest skraplanie się pary wodnej w okolicach
wylotu powietrza.
Należy wtedy ustawić żaluzję pionową pod
maksymalnym kątem względem podłogi i włączyć
maksymalną prędkość wentylatora. Należy również
zamknąć okna i drzwi.
9.Nieprawidłowe działanie urządzenia może być
związane z wyładowaniem atmosferycznym lub
działającym w pobliżu samochodowym telefonem
bezprzewodowym.
W tym przypadku należy odłączyć urządzenie od
zasilania, a następnie ponownie je podłączyć.
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. na pilocie zdalnego
sterowania, aby ponownie włączyć urządzenie.
10. Funkcja X-Fan
Jednostka wewnętrzna może nadal działać mimo jej
wyłączenia za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Należy sprawdzić, czy jest wyłączona funkcja X-Fan.
79
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie może być serwisowane przez użytkownika. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Należy skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym w celu dokonania profesjonalnej naprawy.
ostrzeżenie
Jeśli zdarzy jedna z poniższych sytuacji, należy natychmiast wyłączyć klimatyzator,
odłączyć go od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
• Jeśli pojawi się kod błędu w okienku wyświetlacza
jednostki wewnętrznej.
• Urządzenie zostało opryskane wodą lub inną cieczą.
• Szybko miga wskaźnik zasilania lub inny wskaźnik
i miganie to nie ustaje po odłączeniu i ponownym
podłączeniu zasilania.
• Pracy urządzenia towarzyszy nietypowy odgłos.
• Często przepala się bezpiecznik lub wyzwalany jest
wyłącznik automatyczny.
• Przewód zasilający i jego wtyczka nagrzewają się
nadmiernie.
• Z urządzenia wypływa woda.
• Podczas pracy urządzenia wydziela się intensywny
zapach.
• Inne nietypowe zdarzenia.
Ciśnienie w układzie chłodniczym jest niskie, co może spowodować awarię klimatyzatora.
Należy zlecić kontrolę ciśnienia uprawnionemu instalatorowi.
Nieprawidłowe
działanie
Urządzenie nie działa
Urządzenie nie
chłodzi lub nie
ogrzewa (jeśli
dotyczy) dobrze
pomieszczenia,
choć z klimatyzatora
wydmuchiwane jest
powietrze
Przyczyna
Co należy zrobić
Brak zasilania
Zaczekać na przywrócenie
zasilania.
Wtyczka przewodu zasilającego mogła
zostać wyjęta z gniazdka.
Sprawdzić, czy wtyczka jest
prawidłowo podłączona do
gniazdka ściennego.
Mógł się przepalić bezpiecznik.
Wymienić bezpiecznik.
Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub
zbyt niskie.
Zlecić pomiar napięcia
specjaliście.
Mogły się wyczerpać baterie w pilocie
zdalnego sterowania.
Wymienić baterie.
Ustawienie programatora czasu jest
nieprawidłowe.
Zaczekać lub anulować
ustawienie czasu.
Nieodpowiednie ustawienie
temperatury.
Ustawić odpowiednią
temperaturę. Więcej informacji
można znaleźć w części
„Korzystanie z pilota zdalnego
sterowania”.
Filtr powietrza jest niedrożny.
Wyczyścić filtr powietrza.
Otwarte jest okno lub drzwi.
Zamknąć okno lub drzwi.
Zablokowany jest wlot lub wylot
powietrza jednostki wewnętrznej lub
zewnętrznej.
Usunąć przeszkody, a następnie
ponownie włączyć urządzenie.
Włączyło się na 3 minuty
zabezpieczenie sprężarki.
Odczekać 3 minuty.
Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym
centrum obsługi klienta. Należy szczegółowo opisać usterkę i wskazać model urządzenia.
80
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy wykonać poniższe czynności kontrolne.
Nieprawidłowe
działanie
Przyczyna
Urządzenie nie
działa
Urządzenie nie będzie działać,
jeśli zostanie ponownie włączone
natychmiast po wyłączeniu. Ma to
na celu ochronę urządzenia. Należy
odczekać około 3 minut.
Podczas pracy
urządzenia
wydobywa
się z niego
nieprzyjemny
zapach
•Jednostka wewnętrzna może
wydzielać pewne zapachy. Są to
zapachy z pomieszczenia (mebli,
dymu tytoniowego itp.), które
przeniknęły do urządzenia.
•Jeśli zapach będzie się utrzymywał,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
w celu wyczyszczenia urządzenia.
Odgłos
„przepływającej
wody”
Odgłos ten jest powstaje w wyniku
przepływu czynnika chłodniczego w
urządzeniu.
Podczas
pracy w trybie
CHŁODZENIE
wydobywa się
mgła.
Gdy urządzenie pracuje w trybie
chłodzenia, na skutek wysokiej
temperatury i wilgotności w
pomieszczeniu z jednostki wewnętrznej
może wydobywać się delikatna mgła.
Po pewnym czasie, wraz ze
spadkiem temperatury i wilgotności w
pomieszczeniu, mgła powinna zniknąć.
Odgłos trzaskania
Odgłos ten powodowany jest
tarciem związanym z rozszerzaniem
i kurczeniem się przedniego panelu na
skutek zmian temperatury.
Nie można
włączyć
urządzenia
•Czy nie ma przerwy w dostawie
prądu?
•Czy wtyczka przewodu zasilającego
nie jest poluzowana?
(Jeśli dotyczy).
•Czy zadziałało zabezpieczenie
obwodu?
•Czy wartość napięcia jest wyższa
lub niższa od wymaganej? (Pomiaru
napięcia powinien dokonać
specjalista).
•Czy prawidłowo użyto funkcji
programatora czasu?
•Czy baterie nie są wyczerpane?
Efekt chłodzenia/
ogrzewania jest
słaby
•Czy ustawienie temperatury jest
odpowiednie?
•Czy nie jest zablokowany wlot lub
wylot powietrza?
•Czy filtr nie jest zabrudzony?
•Czy nie jest otwarte okno lub drzwi w
pomieszczeniu?
•Czy ustawiono niską prędkość pracy
wentylatora?
•Czy w pomieszczeniu znajdują się
źródła ciepła?
Nieprawidłowe
działanie
Przyczyna
Z jednostki
wewnętrznej
wydostaje się
woda
•Wysoka wilgotność powietrza.
•Przelewa się woda ze skroplin.
•Wąż spustowy jest obluzowany lub
niedrożny.
Z jednostki
zewnętrznej
wydostaje się
woda
•Podczas chłodzenia na przewodach i
elementach połączeniowych gromadzą
się skropliny.
•Podczas odszraniania wypływa woda
z roztopionego szronu.
•Podczas pracy w trybie ogrzewania
kapie woda z wymiennika ciepła.
Hałas
dochodzący
z jednostki
wewnętrznej.
•Hałas jest spowodowany włączaniem
lub wyłączaniem się przekaźnika
wentylatora lub sprężarki.
•W chwili rozpoczęcia lub zakończenia
czynności odszraniania słyszalny
jest odgłos przepływu czynnika
chłodniczego w przeciwnym kierunku.
Jednostka
wewnętrzna nie
wydmuchuje
powietrza
•Gdy urządzenie pracuje w trybie
OGRZEWANIA, a temperatura
wymiennika ciepła jednostki
wewnętrznej jest bardzo niska, nawiew
powietrza zostaje wstrzymany, aby
zapobiec nadmuchowi zbyt zimnego
powietrza (na 2 minuty).
•Gdy urządzenie pracuje w trybie
OGRZEWANIA, a temperatura
zewnętrzna jest niska lub występuje
wysoka wilgotność, na wymienniku
ciepła jednostki zewnętrznej tworzy
się szron. Urządzenie wykonuje
samoczynnie cykl odszraniania,
podczas którego nawiew powietrza
przez jednostkę wewnętrzną jest
wstrzymywany na 2-3 minuty.
•Podczas odszraniania może
wydobywać się woda lub para wodna.
•Gdy urządzenie pracuje w trybie
OSUSZANIA, wentylator jednostki
wewnętrznej przestaje działać na
3-12 minut, aby uniknąć ponownego
odparowania skroplin.
Obecność
skroplin przy
wylocie powietrza
Jeśli urządzenie pracuje przez
długi czas w warunkach wysokiej
wilgotności, na kratce wylotu powietrza
może skraplać się woda.
Kod błędu H1:
odszranianie
Jest to normalne zjawisko. Urządzenie
wykonuje cykl odszraniania i wkrótce
powróci do trybu ogrzewania.
Nie wolno usuwać urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
Urządzenie musi przejść specjalny proces utylizacji.
81
Cuprins
Felicitări! ...............................................................................83
Recomandări privind siguranţa . ...........................................84
Descrierea produsului ..........................................................86
Afişajul unităţii de interior .....................................................87
Telecomandă.........................................................................87
Descrierea telecomenzii .......................................................88
Indicatori ai afişajului telecomenzii .......................................89
Prima utilizare . .....................................................................90
Modul de utilizare a telecomenzii..........................................90
Modul de utilizare a unităţii de interior ..................................95
Funcţionarea de urgenţă ......................................................96
Funcţionarea optimă .............................................................96
Curăţarea şi întreţinerea . .....................................................97
Sfaturi cu privire la funcţionare .............................................99
Depanarea . ..........................................................................100
De ţinut minte
• Ţineţi telecomanda într-un loc de unde semnalele emise
de aceasta pot să ajungă la receptorul unităţii de interior.
• Când utilizaţi aparatul de climatizare, asiguraţi-vă că
telecomanda este îndreptată către receptorul de semnal
al unităţii de interior.
• Când telecomanda trimite un semnal, simbolul
va clipi timp de aproximativ 1 secundă pe afişajul
telecomenzii.
• Când va primi semnalul de la telecomandă, unitatea de
interior îl va recunoaşte printr-un semnal sonor.
• Dacă nu aţi auzit niciun semnal sonor de la unitatea de
interior, apăsaţi butonul de pe telecomandă şi retrimiteţi
semnalul.
82
Felicitări!
Felicitări şi vă mulţumim că aţi ales un aparat de
climatizare Electrolux de tip Split. Vă asigurăm că
va fi o plăcere să utilizaţi noul aparat de climatizare.
Înainte de a utiliza aparatul de climatizare, vă
recomandăm să parcurgeţi întregul manual de
utilizare, care oferă descrierea aparatului şi a
funcţiilor sale.
Pentru a evita riscurile care apar întotdeauna la
utilizarea unui aparat electric, este important ca
aparatul de climatizare să fie montat corect şi să
citiţi instrucţiunile de siguranţă cu atenţie, pentru a
evita utilizarea necorespunzătoare şi pericolele.
Vă recomandăm să păstraţi această broşură cu
instrucţiuni pentru a o consulta pe viitor şi să o
transmiteţi viitorilor proprietari.
După despachetarea aparatului de climatizare,
asiguraţi-vă că acesta nu este deteriorat. Dacă
aveţi dubii, nu utilizaţi aparatul de climatizare, ci
contactaţi centrul de service autorizat Electrolux
local.
recomandare privind mediul
înconjurător
Informaţii privind eliminarea de către utilizatori
• Majoritatea materialelor utilizate pentru ambalare
sunt reciclabile.
• Duceţi aceste materiale la centrul local de
reciclare sau aruncaţi-le în containerele de
colectare corespunzătoare.
• Dacă doriţi să aruncaţi aparatul, contactaţi
autorităţile locale cu privire la metoda corectă de
salubrizare.
Atenţie!
Condiţii de utilizare
Acest aparat este conceput pentru o utilizare
casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
• În bucătăriile pentru personal din magazine,
birouri şi alte medii de lucru.
• Case din mediul rural.
• De către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte
medii de tip rezidenţial.
• Unităţi de cazare cu micul dejun inclus.
Observaţii importante
Contactaţi un instalator autorizat pentru instalarea
acestei unităţi.
Contactaţi un tehnician de service autorizat
pentru repararea sau întreţinerea acestei unităţi.
• Priza necesară pentru alimentare trebuie
instalată şi pusă în funcţiune de un contractor
autorizat.
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice şi
senzoriale reduse sau lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care
sunt supravegheate sau au fost instruite în
legătură cu folosirea aparatului, de către o
persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru
a fi siguri că nu se joacă cu aparatul de
climatizare.
• În cazul în care cablul de alimentare trebuie
înlocuit, acest lucru trebuie efectuat numai de
personal autorizat.
• Aparatul de climatizare nu este destinat a fi
utilizat de copii mici sau persoane infirme fără
supraveghere.
• Activitatea de instalare trebuie efectuată în
conformitate cu standardele naţionale de
cablare şi cu regulile specifice furnizorilor
de servicii în domeniul electric, numai de
personal autorizat.
• Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru
a fi siguri că nu se joacă cu aparatul de
climatizare.
• Mutarea unităţii într-o altă locaţie sau
eliminarea acesteia poate fi efectuată
exclusiv de către o persoană calificată.
• Contactaţi un instalator autorizat pentru
instalarea acestui aparat de climatizare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu vă prinde
degetele în lama ventilatorului atunci când
reglaţi fantele verticale.
• Contactaţi un tehnician de service autorizat
pentru repararea sau întreţinerea acestei
unităţi.
• Acest aparat de climatizare poate utiliza
agent frigorific R410A.
• În cazul în care cablul de alimentare trebuie
înlocuit, acest lucru trebuie efectuat numai de
personal autorizat.
• Activitatea de instalare trebuie efectuată în
conformitate cu standardele naţionale de
cablare numai de personal autorizat.
83
Recomandări privind siguranţa
În interiorul acestui manual veţi găsi multe sfaturi
utile cu privire la modul de utilizare şi întreţinere
corespunzătoare a aparatului de climatizare. Cu
doar puţină atenţie preventivă din partea dvs.
puteţi economisi timp şi bani pe durata de viaţă a
aparatului de climatizare. Veţi găsi multe răspunsuri
la problemele obişnuite în tabelul cu sfaturi pentru
remedierea defecţiunilor de la paginile 100-101.
Dacă revedeţi mai întâi tabelul cu sfaturi pentru
remedierea defecţiunilor, este posibil să nu fie
nevoie să apelaţi la service.
Semnificaţia simbolurilor folosite în acest manual
este indicată mai jos:
Atenţie!
Acest simbol indică informaţiile privind siguranţa
personală şi moduri de a evita deteriorarea
aparatului.
recomandări şi informaţii
Acest simbol indică recomandări şi informaţii privind
utilizarea aparatului.
recomandare privind mediul
înconjurător
Acest simbol indică recomandări şi informaţii privind
utilizarea economică şi ecologică a aparatului.
Acest simbol vă indică să nu efectuaţi niciodată
acţiunea respectivă.
Efectuaţi întotdeauna acţiunea respectivă.
Observaţii importante:
1 Nu utilizaţi unitatea cu fanta orizontală în poziţia
închisă.
2 Nu utilizaţi unitatea fără filtrul de aer.
Avertisment
Dacă observaţi o situaţie neobişnuită,
cum ar fi mirosul de ars, opriţi
alimentarea aparatului de climatizare şi
contactaţi un agent de service Electrolux.
Dacă această stare anormală continuă,
este posibil ca aparatul de climatizare
să fie deteriorat sau chiar să cauzeze
electrocutarea sau incendiu.
Nu utilizaţi aparatul de climatizare cu
mâinile ude. Acest lucru poate cauza
electrocutare.
Nu deterioraţi sau întrerupeţi cablul de
alimentare sau alte fire. Dacă acest
lucru se întâmplă, apelaţi la un tehnician
acreditat pentru a le înlocui
Nu conectaţi acest aparat de climatizare
la un panou de comandă cu mai multe
prize.
Deconectaţi aparatul de climatizare de la
sursa de alimentare dacă acesta nu este
utilizat pe o perioadă mai lungă. În caz
contrar, acesta va acumula praf şi poate
cauza un incendiu.
Înainte de a curăţa aparatul de
climatizare, deconectaţi-l de la sursa de
alimentare pentru a elimina posibilitatea
electrocutării.
Sursa de alimentare trebuie să se
potrivească aparatului de climatizare,
conform manualului de instalare.
Aparatele de climatizare furnizate cu
cablu de alimentare trebuie conectate
direct la o priză cu comutator de
siguranţă adecvat. Aparatele de
climatizare care se conectează prin
cabluri electrice trebuie conectate la un
disjunctor de siguranţă adecvat, conform
manualului de instalare.
Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a
aparatului de climatizare este stabilă
şi îndeplineşte cerinţele stipulate în
manualul de instalare.
Asiguraţi-vă întotdeauna că produsul
este instalat cu împământarea
corespunzătoare.
Pentru siguranţa dvs., asiguraţi-vă că
opriţi disjunctorul înainte de a efectua
lucrări de întreţinere sau curăţare sau
când produsul nu este utilizat pe o
perioadă lungă de timp. Praful acumulat
poate cauza incendii sau electrocutarea.
84
Recomandări privind siguranţa
Atenţie!
Selectaţi cea mai potrivită temperatură.
Astfel puteţi economisi curent electric.
Nu lăsaţi ferestrele şi uşile deschise mult
timp în timpul funcţionării. Acest lucru va
duce la performanţă insuficientă.
Nu blocaţi orificiile de intrare sau ieşire a
aerului.
Acest lucru va duce la performanţă
insuficientă şi va cauza defecţiuni.
Ţineţi materialele inflamabile la o distanţă
de cel puţin 1 m de unităţi. Acestea pot
provoca incendii.
Nu călcaţi şi nu puneţi obiecte grele pe
partea superioară a unităţii de exterior.
Acest lucru poate cauza deteriorări sau
leziuni.
Nu încercaţi să reparaţi dvs. aparatul
de climatizare. Reparaţiile incorecte
pot cauza electrocutare sau incendiu.
Contactaţi centrul de service autorizat
local.
Nu introduceţi mâinile sau obiecte în
orificiul de intrare sau ieşire a aerului.
Acest lucru poate cauza leziuni.
Utilizarea
Expunerea directă la fluxul de aer din aparatul
de climatizare pentru o perioadă de timp
îndelungată poate fi periculoasă pentru
sănătatea dvs.
Nu expuneţi oamenii, animalele sau plantele
direct la fluxul de aer pentru o perioadă de timp
îndelungată.
Curăţarea şi întreţinerea
1 Când curăţaţi aparatul, mai întâi asiguraţivă că alimentarea cu energie şi disjunctorul
sunt oprite.
2 Nu atingeţi componentele metalice ale
aparatului când înlăturaţi filtrele. La
manevrarea muchiilor metalice ascuţite pot
apărea leziuni.
3 Nu utilizaţi apă pentru a curăţa interiorul
aparatului de climatizare. Expunerea la apă
poate duce la electrocutare.
Service
Pentru reparaţii şi întreţinere, contactaţi
dealerul de service autorizat.
Nu expuneţi animalele sau plantele direct
la fluxul de aer.
Nu utilizaţi unitatea pentru alte scopuri,
precum conservarea alimentelor sau
uscarea hainelor.
Nu stropiţi aparatul de climatizare cu apă.
Acest lucru poate cauza electrocutare
sau defecţiuni.
Înainte de utilizare
1 Consultaţi un instalator calificat pentru
instalare.
2 Introduceţi ştecherul în priză în mod
corespunzător.
3 Nu utilizaţi un cablu de alimentare
deteriorat sau care nu este standard.
4 Nu partajaţi aceeaşi priză cu alte
aparate.
5 Nu utilizaţi un cablu prelungitor.
6 Nu porniţi/opriţi funcţionarea prin
introducerea/scoaterea din priză a
cablului de alimentare.
85
Descrierea produsului
Priză de admisie
a aerului
2
Unitate de interior
1
13
3
4
5
Unitatea de exterior
Priză de
ieşire a
aerului
6
7
8
9
12
11
Priză de admisie a aerului
(spate)
Mode
Light
Turbo
Fan
Temp
Timer-On
Timer-Off
Clock
Ifeel
Swing
Eco
Orificiu
de intrare
a aerului
(lateral)
Priză de
ieşire a
aerului
10
15
Panou frontal
Telecomandă
Afişajul digital
Suport pentru telecomandă
Filtru de aer sănătos (în spatele filtrului de praf)
Ţeavă de agent frigorific (dacă este cazul)
Filtru de pre-praf
Furtun de evacuare (dacă este cazul)
Fante de aer orizontale
Cablu de alimentare (dacă este cazul)
Fante de aer verticale
Placă de montare
Generator de plasmă rece (dacă este cazul)
Cablu de legătură (dacă este cazul)
Buton de comandă manuală
Notă: Desenele de mai sus au doar scop explicativ.
Aparatul dvs. de climatizare poate fi uşor diferit.
Forma lui efectivă va fi cea care contează.
86
14
Afişajul unităţii de interior
• Dacă ţineţi telecomanda într-o poziţie care
împiedică transmiterea corespunzătoare a
semnalului, poate apărea o întârziere de
până la 15 minute.
Receptor
de semnal
Indicatorul Eu simt
Este aprins când funcţia Eu simt este activată.
Indicatorul Turbo
Se aprinde în timpul funcţionării Turbo.
Indicatorul Eco (Economie)
Se aprinde în timpul funcţionării funcţiei ECO.
Indicator temperatură
Afişează setările temperaturii atunci când
aparatul de climatizare este în funcţiune.
Indicatorul Cronometru
Indicatorul se aprinde atunci când cronometrul
este PORNIT şi/ sau OPRIT.
Indicatorul Oscilare
Este aprins când funcţia Oscilare este activată.
Telecomandă
Modul de utilizare a telecomenzii
• Îndreptaţi telecomanda către receptorul de
semnal al unităţii de interior.
• Asiguraţi-vă că nu există obstacole care pot
întrerupe semnalul.
Amplasarea telecomenzii
• Când telecomanda trimite un semnal, simbolul
va clipi pe afişaj aproximativ 1 secundă. Când
primeşte un semnal efectiv, unitatea de interior
va recunoaşte semnalul cu un semnal sonor.
Atenţie!
• Aparatul de climatizare nu va funcţiona dacă
perdele, uşi sau alte materiale blochează
semnalele de la telecomandă la unitatea de
interior.
• Nu permiteţi scurgerea niciunui lichid
în interiorul telecomenzii. Nu expuneţi
telecomanda la razele directe ale soarelui sau
la căldură.
• Dacă receptorul de semnal cu infraroşu al
unităţii de interior este expus la razele directe
ale soarelui, aparatul de climatizare poate să
nu funcţioneze corespunzător. Folosiţi perdele
pentru a proteja receptorul de razele soarelui.
• Dacă alte aparate electrice reacţionează la
telecomandă, fie mutaţi aceste aparate, fie
consultaţi distribuitorul dvs. local.
Instalarea/înlocuirea bateriei
• Scoateţi prin glisare capacul compartimentului
pentru baterii şi introduceţi două baterii alcaline
noi, uscate (2x AAA1,5 volţi). Asiguraţi-vă că
polaritatea capetelor (+) sau (-) este instalată
corect.
• Glisaţi capacul compartimentului bateriei înapoi
la loc
recomandări şi informaţii
• Când schimbaţi bateriile, nu utilizaţi unele
vechi sau diferite, în caz contrar, acestea pot
cauza probleme telecomenzii.
8m
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Light
Turbo
Timer-On
Clock
Ifeel
Eco
• Păstraţi telecomanda într-un loc în care
semnalul său să poată ajunge la receptorul
unităţii de interior (este permisă o distanţă
maximă de 8 m).
• Când selectaţi funcţionarea cronometrului,
telecomanda trimite automat un semnal la
unitatea de interior la ora specificată.
• Dacă telecomanda nu este utilizată pe o
perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile,
întrucât bateriile vechi pot curge sau coroda şi
deteriora telecomanda.
• Durata de viaţă a bateriei în condiţii normale
de utilizare este de aproximativ şase luni.
• Dacă telecomanda nu funcţionează normal,
scoateţi şi puneţi la loc bateriile. Dacă
telecomanda continuă să funcţioneze
anormal, înlocuiţi bateriile cu unele noi.
87
Descrierea telecomenzii
Buton Turbo
Apăsaţi acest buton în modul RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE
pentru a trece ventilatorul în modul Turbo cu viteză
mare şi aparatul de climatizare va funcţiona la putere
maximă.
Apăsaţi din nou pentru a anula această funcţie.
Butonul Ventilator X
Apăsaţi butonul Ventilator X pentru a activa funcţia de
autocurăţare. După ce unitatea este oprită, ventilatorul
de interior va continua să funcţioneze timp de 10 minute
pentru a usca unitatea de interior şi a preveni formarea
bacteriilor şi a mucegaiului.
Butonul Cronometru pornire
0RGH
/LJKW
)DQ
7XUER
;)DQ
Apăsaţi acest buton pentru a seta ora de pornire.
Butonul Cronometru oprire
7LPHU2Q
7HPS
7LPHU2II
&ORFN
6ZLQJ
,)HHO
(FR
Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi acest buton pentru a porni sau opri
aparatul de climatizare.
Butonul Mod
Apăsând acest buton, pot fi selectate
progresiv modurile AUTO, DEZUMIDIFICARE,
VENTILATOR, RĂCIRE şi ÎNCĂLZIRE (modelul
doar cu funcţia de răcire nu are acest mod).
Modul AUTO este modul implicit la pornirea
aparatului. În modul AUTO, valoarea iniţială nu
va fi afişată şi va rula la Temperatura dorită;
În modul ÎNCĂLZIRE, valoarea iniţială este
28°C;
În celelalte moduri, valoarea iniţială este 25°C.
AUTO
DEZUMIDIFICARE
VENTILATOR
RĂCIRE
ÎNCĂLZIRE
Buton pentru lumină
Apăsaţi acest buton pentru a stinge sau aprinde
luminile indicatoare ale unităţii de interior.
Starea normală la pornire este ON (PORNIT).
Buton Ventilator
Apăsând acest buton, pot fi selectate progresiv
vitezele Auto, Scăzută, Medie sau Ridicată.
Când unitatea este pornită, viteza implicită a
ventilatorului este Auto.
În modul DEZUMIDIFICARE, viteza
ventilatorului este setată la Scăzută.
88
Apăsaţi acest buton pentru a seta ora de oprire.
Butonul Oscilare:
Apăsaţi acest buton, fanta va oscila în sus şi în jos
automat. Apăsaţi din nou pentru a anula funcţia şi fanta
va rămâne în ultima poziţie.
Butonul Eu simt:
Apăsaţi acest buton şi telecomanda va trimite
informaţiile despre temperatură către unitatea de interior
la fiecare 10 minute. Unitatea va funcţiona pentru
a atinge temperatura setată la locaţia telecomenzii.
Apăsaţi din nou pentru a anula această funcţie.
Butonul de control:
Înainte
Înapoi
Apăsaţi butonul
pentru a creşte setarea temperaturii.
Apăsaţi butonul
pentru a reduce setarea temperaturii.
Pentru funcţiile Cronometru pornire/oprire sau Ceas,
utilizaţi aceste butoane pentru a seta ceasul sau a regla
cronometrul.
Butonul Ceas:
Apăsaţi acest buton şi simbolul Ceas
va clipi. Puteţi
apăsa butoanele Control şi pentru a seta ora
dorită.
Butonul Temp (Temperatură)
Apăsaţi acest buton pentru ca afişajul unităţii de interior
să indice temperatura camerei în locul temperaturii
setate.
Butonul Eco (Economie)
Butonul Eco (Economie)
Apăsaţi acest buton pentru a porni funcţionarea în
modul Eco. Acest mod este ideal pentru utilizarea în
timpul somnului.
Apăsaţi din nou pentru a anula funcţia.
Observație:
În modul de încălzire, apăsaţi butoanele pentru
Temperatură şi Ceas pentru a activa funcţia de încălzire
a temperaturii camerei la 8 °C.
Indicator al afişajului
telecomenzii
Indicatorul transmisiei:
Afişează când telecomanda transmite
semnale către unitatea de interior.
Afişajul pentru viteza ventilatorului
Afişează viteza selectată a ventilatorului în ordinea
următoare:
Afişajul Turbo
Afişează când este selectată funcţia Turbo.
„ ” (Scăzută), „
(Ridicată) şi Auto.
Afişajul Eu simt
Afişează când este activată funcţia Eu simt.
La viteza Auto, este afişat doar simbolul „ ”.
Afişajul Eco
Afişează când este selectată funcţia Eco.
Afişajul Sănătos
Afişat prin apăsarea butonului Sănătos.
Apăsaţi butonul Sănătos din nou pentru a
înlătura.
NOTĂ: acest indicator nu există pentru
modelele fără funcţia Plasmă rece.
Afişajul pentru temperatura camerei
Afişează când temperatura indicată pe
ecranul LCD este temperatura camerei.
Poate fi activat/dezactivat apăsând butonul
Temp.
Afişajul pentru temperatura programată
Se aprinde când telecomanda afişează
temperatura setată. Poate fi activat/dezactivat
apăsând butonul Temp.
Afişajul Cronometru Pornit/Oprit
Afişează când funcţia Cronometru Pornit/
Oprit este activată.
” (Medie), „
”
Afişajul Oscilare
Afişează când funcţia Oscilare este selectată.
Afişajul Ventilator X
Afişează când funcţia Ventilator X este activată
prin apăsarea simultană a butoanelor Turbo şi
Sănătos (pentru modelele cu funcţia Plasmă rece)
sau prin apăsarea butonului Ventilator X (pentru
modelele fără funcţia Plasmă rece)
Afişajul pentru temperatură
Afişează temperatura camerei sau pe cea
programată în °C sau F.
Nu afişează în modul Ventilator.
Afişajul pentru timp
Afişează ora ceasului (trebuie setată) şi/sau ora de
pornire/oprire a cronometrului.
Afişajul modului
Afişează modul de funcţionare curent, inclusiv Auto
(
), Dezumidificare ( ), Ventilator ( ), Răcire
( ) şi Încălzire ( ).
NOTĂ: Modelul cu răcire nu oferă opţiunea de
încălzire.
89
Prima utilizare
1 Asiguraţi-vă că unitatea este introdusă în priză şi
alimentarea cu energie este disponibilă.
2 Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse corect în
telecomandă (luminile de pe telecomandă vor fi
aprinse).
3 Setaţi timpul cu ajutorul butoanelor de control şi
confirmaţi apăsând butonul Ceas.
4 Îndreptaţi telecomanda către unitatea de interior
şi apăsaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE pentru
a porni unitatea.
Modul de funcţionare implicit este modul AUTO.
După ce aţi selectat modul de funcţionare cu
telecomanda, condiţiile de funcţionare vor fi
salvate în memoria microcalculatorului unităţii de
interior. Data viitoare, aparatul de climatizare va
începe funcţionarea în aceleaşi condiţii ca atunci
când aţi apăsat simplu butonul de PORNIRE/
OPRIRE de pe telecomandă.
recomandări şi informaţii
Aparatul de climatizare începe să funcţioneze după
aproximativ 3 minute.
Stop
1 Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi din nou acest buton pentru a opri aparatul
de climatizare. Fanta orizontală revine în poziţie la
oprire.
90
Temperatură programată
Dezumidificarea
cir
e
tor
Durata
Ră
Setaţi temperatura dorită.
tila
3 Butoanele de control
Ve
n
2 Apăsaţi butonul Mod pentru a selecta modul AUTO.
Temperatura este reglată în timpul dezumidificării
prin pornirea şi oprirea repetată a modului de
funcţionare RĂCIRE sau numai VENTILATOR.
e
Apăsaţi acest buton pentru a porni aparatul de
climatizare.
Indicatorul de temperatură de pe afişajul unităţii de
interior se aprinde.
Modul DEZUMIDIFICARE funcţionează pe baza
diferenţei dintre temperatura setată şi temperatura
efectivă a camerei.
cir
Start
1 Buton PORNIT/OPRIT
Dezumidificarea
Ră
Când este selectat modul AUTO, aparatul de
climatizare va selecta modul de funcţionare
RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE (dacă este cazul) sau numai
VENTILATOR, în funcţie de temperatura programată
şi/sau cea a camerei.
Când este selectat modul de funcţionare
AUTO, viteza ventilatorului şi temperatura
vor fi controlate automat şi nu vor putea fi
setate.
tor
Funcţionarea în modul
automat
recomandări şi informaţii
tila
Modul de utilizare a telecomenzii
Dacă modul AUTO nu este confortabil,
puteţi selecta manual condiţiile dorite.
Ve
n
În cazul întreruperii alimentării cu energie
sau al opririi produsului la scoaterea
cablului de alimentare sau chiar la
schimbarea bateriilor telecomenzii,
microprocesorul va reveni în modul AUTO.
Start
1 Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi acest buton pentru a porni aparatul de
climatizare.
Indicatorul de temperatură de pe afişajul unităţii
de interior se aprinde.
2 Butonul Mod
Apăsaţi pentru a selecta modul
DEZUMIDIFICARE
2 Butonul Mod
Apăsaţi pentru a selecta modul VENTILATOR.
3 Buton Ventilator
Apăsaţi pentru a selecta viteza dorită a
ventilatorului la: Auto, Scăzută, Medie şi
Ridicată.
Viteza implicită a ventilatorului este Auto.
3 Butoanele de control
Setaţi temperatura dorită.
În mod normal, setaţi temperatura între 21ºC şi
28ºC.
Stop
1 Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi din nou acest buton pentru a opri
aparatul de climatizare. Fanta orizontală revine
în poziţie la oprire.
Stop
1 Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi din nou acest buton pentru a opri
aparatul de climatizare. Fanta orizontală revine
în poziţie la oprire.
recomandări şi informaţii
• Nu este afişat pe telecomandă niciun
indicator de viteză a ventilatorului dacă este
selectată viteza Auto a ventilatorului.
recomandări şi informaţii
În modul DEZUMIDIFICARE, viteza
ventilatorului este setată la Scăzută, iar funcţia
Turbo nu poate fi utilizată.
Modul de funcţionare Ventilator
Când selectaţi modul de funcţionare
VENTILATOR, aparatul de climatizare
va ventila doar aerul din interior.
1 Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi acest buton pentru a porni aparatul de
climatizare.
Indicatorul de temperatură de pe afişajul unităţii
de interior se aprinde.
Modul de funcţionare Răcire şi
Încălzire
Start
1 Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi acest buton pentru a porni aparatul de
climatizare.
Indicatorul de temperatură de pe afişajul unităţii
de interior se aprinde.
2 Butonul Mod
Apăsaţi pentru a selecta modul RĂCIRE sau
ÎNCĂLZIRE (dacă este cazul).
91
3 Butoanele de control
Setaţi temperatura dorită.
În mod normal, setaţi temperatura între 21ºC
şi 28ºC.
4 Buton Ventilator
Apăsaţi pentru a selecta viteza dorită a
ventilatorului la: Auto, Scăzută, Medie şi
Ridicată.
Viteza implicită a ventilatorului este Auto.
recomandări şi informaţii
Nu este afişat pe telecomandă niciun
indicator de viteză a ventilatorului dacă este
selectată viteza Auto a ventilatorului.
3 Îndreptaţi telecomanda către unitatea de
interior, confirmaţi timpul setat apăsând butonul
Cronometru pornit.
va rămâne prezent pe afişajul telecomenzii.
Asiguraţi-vă că indicatorul pentru cronometru de pe
panoul de afişare al unităţii de interior este luminat.
Anularea setărilor
Îndreptaţi telecomanda către unitatea de interior şi
apăsaţi din nou butonul Cronometru pornit. Asiguraţivă că simbolul de pe telecomandă este oprit.
Modul de funcţionare Cronometru oprit
1 Apăsaţi butonul Cronometru oprit,
va clipi pe afişajul telecomenzii în cazul
primei utilizări a funcţiei Cronometru oprit. În caz
contrar, va clipi ultima oră setată.
2 Setaţi ora dorită apăsând butoanele de control:
Înainte Înapoi
De fiecare dată când apăsaţi butoanele, timpul va
creşte sau descreşte cu 1 minut.
Ţinând apăsat butonul, afişajul pentru timp se va
derula mai rapid.
3 Îndreptaţi telecomanda către unitatea de
interior, confirmaţi timpul setat apăsând butonul
Cronometru oprit.
va rămâne prezent pe afişajul telecomenzii.
Asiguraţi-vă că indicatorul pentru cronometru de pe
panoul de afişare al unităţii de interior este luminat.
Anularea setărilor
Îndreptaţi telecomanda către unitatea de interior şi
apăsaţi din nou butonul Cronometru oprit. Asiguraţi-vă
că simbolul de pe telecomandă este oprit.
Stop
1 Buton PORNIT/OPRIT
Apăsaţi din nou acest buton pentru a opri
aparatul de climatizare. Fanta orizontală
revine în poziţie la oprire.
Setările cronometrului
Modul de funcţionare Cronometru
pornit
1 Apăsaţi butonul Cronometru pornit,
va clipi pe afişajul telecomenzii în cazul
primei utilizări a funcţiei Cronometru pornit. În caz
contrar, va clipi ultima oră setată.
2 Setaţi ora dorită apăsând butoanele de control:
Înainte
Înapoi
De fiecare dată când apăsaţi butoanele, timpul va
creşte sau descreşte cu 1 minut.
Ţinând apăsat butonul, afişajul pentru timp se va
derula mai rapid.
92
recomandări şi informaţii
• Perioada de funcţionare a funcţiei cronometru
setată de telecomandă depinde de ora ceasului.
Asiguraţi-vă că ceasul de pe telecomandă
este setat corect pentru a preveni funcţionarea
defectuoasă.
• Timpul de funcţionare efectiv setat de
telecomandă este limitat la 24 de ore.
Exemple de setări ale cronometrului
Modul de funcţionare Cronometru pornit
(Începerea funcţionării cronometrului)
Această funcţie este recomandată când doriţi ca
unitatea să fie pornită automat înainte de a vă
întoarce acasă. Aparatul de climatizare va porni
automat la ora setată.
Exemplu: Este ora 08:00 şi doriţi ca aparatul de
climatizare să pornească la ora 18:00.
1 Apăsaţi butonul Cronometru pornit.
2 Setaţi ora dorită apăsând repetat sau ţinând
apăsate butoanele de control până când pe
afişajul telecomenzii apare ora 18:00.
3 Confirmaţi ora setată îndreptând telecomanda
către unitatea de interior şi apăsând din nou
butonul Cronometru pornit.
4 Apăsaţi butonul Cronometru oprit.
3 Confirmaţi ora setată îndreptând telecomanda
către unitatea de interior şi apăsând din nou
butonul Cronometru pornit.
5 Setaţi ora dorită apăsând repetat sau ţinând
apăsate butoanele de control până când pe
afişajul telecomenzii apare ora 09:30.
va rămâne prezent pe afişajul telecomenzii.
Indicatorul pentru cronometru de pe panoul de
afişare al unităţii de interior este luminat.
Modul de funcţionare Cronometru oprit
(Oprirea funcţionării cronometrului)
Această funcţie este recomandată când doriţi ca
unitatea să fie oprită automat la ora de culcare.
Aparatul de climatizare se va opri automat la ora
setată.
Exemplu: Este ora 18:00 şi doriţi ca aparatul
de climatizare să se oprească la ora 11:55.
1 Apăsaţi butonul Cronometru oprit.
2 Setaţi ora dorită apăsând repetat sau ţinând
apăsate butoanele de control până când pe
afişajul telecomenzii apare ora 23:55.
3 Confirmaţi ora setată îndreptând telecomanda
către unitatea de interior şi apăsând din nou
butonul Cronometru oprit.
6 6 Confirmaţi ora setată îndreptând telecomanda
către unitatea de interior şi apăsând din nou
butonul Cronometru oprit.
- acest simbol este afişat pe telecomandă şi
funcţia este activată.
Cronometru oprit
Cronometru pornit
(Pornit - Oprit - Pornire funcţionare)
Această funcţie este recomandată când doriţi să
porniţi aparatul de climatizare după ce v-aţi băgat
la culcare şi să îl porniţi din nou înainte de a vă
trezi dimineaţa sau înainte de a vă întoarce acasă.
Exemplu: Este ora 08:00 şi doriţi să opriţi
aparatul de climatizare la ora 09:30 şi să îl
reporniţi la ora 18:00
1 Apăsaţi butonul Cronometru oprit.
2 Setaţi ora dorită apăsând repetat sau ţinând
apăsate butoanele de control până când pe
afişajul telecomenzii apare ora 09:30.
va rămâne prezent pe afişajul telecomenzii.
Indicatorul pentru cronometru de pe panoul
de afişare al unităţii de interior este luminat.
Cronometru combinat
Cronometru pornit
Cronometru oprit
(Oprit - Start - Oprire funcţionare)
Această funcţie este recomandată când doriţi
să porniţi aparatul de climatizare înainte de a vă
trezi şi să îl opriţi înainte de a ieşi din casă.
3 Confirmaţi ora setată îndreptând telecomanda
către unitatea de interior şi apăsând din nou
butonul Cronometru oprit.
4 Apăsaţi butonul Cronometru pornit.
5 Setaţi ora dorită apăsând repetat sau ţinând
apăsate butoanele de control până când pe
afişajul telecomenzii apare ora 18:00.
Exemplu: Este ora 22:00 şi doriţi să porniţi
aparatul de climatizare la ora 06:30 şi să îl
opriţi la ora 09:30.
1 Apăsaţi butonul Cronometru pornit.
2 Setaţi ora dorită apăsând repetat sau ţinând
apăsate butoanele de control până când pe
afişajul telecomenzii apare ora 06:30.
6 Confirmaţi ora setată îndreptând telecomanda
către unitatea de interior şi apăsând din nou
butonul Cronometru pornit.
- acest simbol este afişat pe telecomandă şi
funcţia este activată.
93
Setarea ceasului
Funcţia Eco (Economie)
Apăsaţi butonul Eco în modul RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE
(dacă este cazul), aparatul de climatizare va creşte (în
modul RĂCIRE) sau descreşte (în modul ÎNCĂLZIRE)
temperatura automat cu 1 °C pe oră timp de 2 ore.
Temperatura setată va fi stabilă pentru următoarele
5 ore, până la oprirea unităţii.
Această funcţie permite mai mult confort şi
economiseşte energie. Această funcţie este
recomandată pentru ora de culcare.
1
Temperatura
setată
1
1 oră
1 oră
Răcire
Temperatura
setată
1
1
Înainte de a începe utilizarea aparatului de
climatizare, setaţi ceasul telecomenzii cu ajutorul
procedurii prezentate în acest capitol. Panoul
ceasului de pe telecomandă va afişa ora,
indiferent dacă aparatul de climatizare este în
funcţiune sau nu.
După ce bateriile sunt introduse în telecomandă,
va fi afişat şi va începe să clipească.
1 Butoanele de control
Apăsaţi butoanele de control pentru a seta ora
dorită.
Înainte Înapoi
De fiecare dată când apăsaţi butoanele, timpul
va creşte sau va descreşte cu 1 minut.
Ţinând apăsat butonul, afişajul pentru timp se
va derula mai rapid.
2 Butonul Ceas
Când ajungeţi la ora dorită, apăsaţi din
nou butonul Ceas sau, după 5 secunde de
nefuncţionare, ora ceasului încetează să mai
clipească şi ceasul este setat.
3 Resetarea ceasului
Apăsaţi butonul Ceas şi afişajul pentru ceas va
începe să clipească.
Urmaţi paşii 1 şi 2 pentru a seta noua oră.
recomandări şi informaţii
• Cronometrul ceasului utilizează formatul cu
24 de ore.
• Ora implicită pentru telecomandă este
12:00 PM şi va reveni la această valoare
când sunt schimbate bateriile.
94
1 oră
1 oră
Încălzire
Modul de funcţionare Eu simt
Telecomanda funcţionează ca un termostat la distanţă,
oferind un control precis al temperaturii şi nivel maxim
de confort.
Îndreptaţi telecomanda către unitatea de interior şi
apăsaţi butonul Eu simt. Un semnal sonor emis de
unitatea de interior va confirma că această funcţie este
activată.
Simbolul Eu simt
va rămâne pe afişajul telecomenzii
până când butonul Eu simt este apăsat din nou.
Aparatul de climatizare va funcţiona pentru a atinge
temperatura setată la locaţia telecomenzii.
Telecomanda trimite informaţii despre temperatură
de la locaţia sa către unitatea de interior la fiecare
10 minute. Aparatul de climatizare va încheia funcţia
Eu simt dacă unitatea nu primeşte informaţii despre
temperatură de la telecomandă timp de 11 minute
consecutive.
Modul de utilizare a unităţii de interior
Funcţii suplimentare
1 Funcţia de repornire inteligentă
Aparatul de climatizare revine automat la
setările anterioare după o posibilă întrerupere
a alimentării cu curent.
• Când fanta se deplasează în direcţia dorită,
apăsaţi din nou butonul Oscilare, iar fanta va
rămâne în poziţia în care se află.
• Apăsaţi butonul Oscilare din nou, iar fanta va
începe automat să oscileze în sus şi în jos.
2 Panou demontabil
Panoul frontal al unităţii de interior poate
fi demontat cu uşurinţă pentru curăţare şi
întreţinere.
3 Autodiagnoză şi autoprotecţie
Acest aparat de climatizare poate detecta
defecţiunile, indicând diagnosticul pe afişajul
unităţii de interior prin intermediul unui cod de
eroare.
Aparatul de climatizare îşi va schimba automat
modul de funcţionare pentru autoprotecţie.
Gama
Flux de aer în sus şi în jos
Pentru a regla manual direcţia fluxului de aer
orizontal (dreapta/stânga)
Controlul direcţiei fluxului de aer
• Reglaţi manual fantele verticale cu ajutorul
mânerului din partea stângă/dreaptă a braţului
fantei verticale.
• Reglaţi în mod corespunzător direcţia fluxului
de aer, în caz contrar, acesta poate cauza
disconfort sau temperaturi neuniforme în
încăpere.
• Efectuaţi aceste reglaje înainte de a porni
unitatea, pentru că, odată ce aceasta este
pornită, există riscul de a vă prinde degetele la
ventilator.
• Reglaţi fantele orizontale cu ajutorul
telecomenzii.
• Reglaţi fantele verticale manual.
Fantă
verticală
Gama
Flux de aer în stânga şi în dreapta
Atenţie!
Pentru a seta automat direcţia fluxului de aer
(sus/jos)
• Efectuaţi această funcţie în timp ce unitatea
este în funcţiune.
• Apăsaţi butonul Oscilare de pe telecomandă,
fanta orizontală va oscila în sus şi în jos
automat.
• Butonul Oscilare va fi dezactivat când
aparatul de climatizare nu este în funcţiune
(chiar dacă funcţia Cronometru pornit este
setată).
• Nu utilizaţi aparatul de climatizare timp
îndelungat cu direcţia fluxului de aer
setată în jos în modul RĂCIRE sau
DEZUMIDIFICARE. În caz contrar, pe
suprafaţa fantei orizontale poate apărea
condens şi va curge pe podea sau mobilier.
95
• Nu deplasaţi manual fanta orizontală.
Utilizaţi întotdeauna butonul Oscilare.
Deplasarea manuală a fantei poate
cauza defecţiuni în timpul funcţionării.
Dacă fanta funcţionează defectuos, opriţi
aparatul de climatizare şi reporniţi-l.
• Unghiul deschis al fantei orizontale
nu trebuie setat la o valoare prea
mică, deoarece performanţele răcirii
sau încălzirii pot fi afectate din cauza
suprafeţei prea restricţionate a fluxului
de aer.
• Nu utilizaţi aparatul de climatizare cu
fanta orizontală în poziţia închisă.
• Când aparatul de climatizare este
conectat la sursa de alimentare
(utilizarea iniţială), fanta orizontală poate
emite un sunet timp de 10 secunde,
acesta este un fenomen normal.
Funcţionarea de urgenţă
Când telecomanda este pierdută sau nu
funcţionează, utilizaţi comutatorul manual de pe
unitatea de interior. Aparatul de climatizare va
funcţiona în modul AUTO, iar temperatura setată
sau viteza ventilatorului nu poate fi schimbată.
• Apăsaţi din nou butonul de control manual pentru
a opri aparatul de climatizare.
Modul de funcţionare este observat în tabelul
următor.
Modul
Model
Reglaj
temperatură
Flux de aer
AUTO
POMPĂ DE
CĂLDURĂ
25°C
RĂCIRE/
VENTILATOR
AUTO
POMPĂ DE
CĂLDURĂ
20°C
ÎNCĂLZIRE/
VENTILATOR
Temperatura de funcţionare
Intervalele temperaturii de funcţionare
Partea din interior
DB/WB(°C)
Partea din exterior
DB/WB(°C)
Nivel maxim de
răcire
32/23
43/26
Nivel minim de
răcire
21/15
21/-
Nivel maxim de
încălzire
27/-
24/18
Nivel minim de
încălzire
20/-
Intervalul temperaturii de funcţionare (temperatura
exterioară) pentru modelul doar cu răcire este de
-7ºC~43ºC, iar pentru modelul cu pompă de căldură
este de -7ºC~24ºC.
Dacă aparatul de climatizare este utilizat în
afara condiţiilor de mai sus, pot intra în funcţiune
anumite caracteristici de protecţie care determină
funcţionarea anormală a unităţii.
Funcţionarea optimă
Pentru a obţine performanţe optime, reţineţi
următoarele:
Buton de comandă
manuală
• Reglaţi direcţia fluxului de aer astfel încât să nu fie
direcţionat spre oameni.
• Reglaţi temperatura pentru a obţine cel mai ridicat
nivel de confort. Nu reglaţi unitatea la nivele
excesive de temperatură.
• Când aparatul funcţionează în modul RĂCIRE sau
ÎNCĂLZIRE, închideţi uşile şi ferestrele, în caz
contrar, performanţa produsului va fi afectată.
Buton de comandă
manuală
• Apăsaţi butonul de control manual pentru a
intra în modul AUTO. Aparatul de climatizare
va selecta automat modurile RĂCIRE,
ÎNCĂLZIRE (doar pentru modelul cu pompă
de căldură) şi VENTILATOR, în funcţie de
temperatura camerei, pentru a atinge cel mai
înalt nivel de confort.
96
• Utilizaţi butoanele Cronometru pornit şi
Cronometru oprit de pe telecomandă pentru a
selecta orele dorite pentru pornire şi oprire.
• Nu puneţi niciun obiect în apropierea orificiilor de
intrare sau ieşire a aerului, deoarece eficienţa
produsului poate fi redusă, iar aparatul de
climatizare se poate opri din funcţionare.
• Curăţaţi filtrele de aer în mod frecvent, în caz
contrar performanţele răcirii sau încălzirii se pot
reduce.
Curăţarea şi întreţinerea
Întreţinerea
Următoarele lucrări de întreţinere trebuie efectuate în mod regulat.
Articole
Operaţii de
întreţinere
Frecvenţa recomandată
Filtrul de praf
Curăţaţi
În fiecare lună sau mai des dacă este nevoie
Filtre de aer
sănătos
Înlocuiţi/curăţaţi
O dată la 3 luni sau mai des, dacă este nevoie
Carcasa unităţii
Curăţaţi
În fiecare lună sau mai des dacă este nevoie
Tava de apă şi
ţeava de evacuare
Curăţaţi şi verificaţi
să nu existe
obstrucţionări
În fiecare anotimp înainte de pornire*
Bobinele de interior
Curăţaţi
şi de exterior
În fiecare anotimp înainte de pornire*
* Această operaţie trebuie efectuată doar de personal calificat.
Avertisment
• Înainte de curăţare, opriţi aparatul de
climatizare şi deconectaţi sursa de alimentare.
Curăţarea unităţii de interior
şi a telecomenzii
• Utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge unitatea
de interior şi telecomanda.
• Poate fi utilizată o cârpă umezită cu apă rece
dacă unitatea de interior este prea murdară.
Cadrul
panoului
1 Ridicaţi panoul frontal al unităţii de interior la un
unghi până când se opreşte cu ajutorul complet
al cadrului.
• Panoul frontal al unităţii de interior poate fi
înlăturat şi curăţat cu apă. Apoi ştergeţi cu
o cârpă uscată.
• Nu utilizaţi perii, şmirghelul sau unelte de lustruire
pentru a curăţa unitatea, deoarece acestea pot
provoca deteriorări.
• Nu utilizaţi o cârpă tratată chimic sau un aspirator
de praf pentru a curăţa unitatea.
• Nu utilizaţi benzen, diluant, praf de curăţat sau
solvenţi similari pentru curăţare. Acestea pot
cauza crăparea sau deformarea suprafeţei de
plastic.
Mânerul filtrului de praf
2 Ţineţi mânerul filtrului de praf şi ridicaţi-l uşor
pentru a-l scoate din suportul filtrului.
• Nu utilizaţi niciodată apă mai caldă de 40°C
pentru a curăţa panoul frontal, deoarece aceasta
poate cauza deformarea sau decolorarea.
Curăţarea filtrelor
Notă: Alimentarea cu energie trebuie deconectată
înainte de curăţare.
Un filtru de praf înfundat reduce eficienţa de
răcire/încălzire a acestei unităţi. Curăţaţi filtrul
lunar sau mai des, dacă este nevoie.
3 Apoi trageţi în jos filtrul de praf din unitatea de
interior.
97
Filtrul de praf
Avertisment
Nu atingeţi sau încercaţi să curăţaţi
generatorul de plasmă rece (dacă este
cazul). Poate cauza electrocutare.
Întreţinerea generală
Curăţaţi filtrul de praf cu un aspirator sau cu
apă, apoi uscaţi-l într-un loc rece.
Filtrul de praf
Filtru de aer
sănătos
4 Filtrele de împrospătare a aerului sănătos (dacă
este cazul) precum Filtrul cu carbon activ/Filtrul
BIO/Filtrul cu Vitamina C/Filtrul cu ioni de argint
sunt fixate pe filtrul de praf.
Scoateţi filtrele de aer sănătos din cadrul de
suport al filtrului de praf.
Curăţaţi filtrele de aer sănătos cel puţin o dată la
3 luni şi înlocuiţi-le o dată la 6 luni.
Dacă aparatul de climatizare nu este utilizat o
perioadă mai lungă de timp:
• Lăsaţi aparatul să funcţioneze în modul Numai
VENTILATOR timp de 3~4 ore pentru a permite
unităţii să se usuce de tot.
• Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Scoateţi bateriile din telecomandă.
• Unitatea de exterior necesită întreţinere şi
curăţare periodică. Nu încercaţi să faceţi
dvs. acest lucru. Contactaţi distribuitorul sau
tehnicianul dvs. de service.
Verificări înainte de utilizare
• Verificaţi cablajul să nu fie rupt sau deconectat
• Verificaţi dacă filtrul de praf este instalat.
• Dacă aparatul de climatizare nu a fost utilizat o
perioadă mai lungă de timp, verificaţi dacă orificiul
de ieşire sau de intrare a aerului este blocat.
Curăţaţi cu un aspirator, dacă este posibil.
Avertisment
• Nu atingeţi componentele metalice
ale aparatului când înlăturaţi filtrul. La
manevrarea muchiilor metalice ascuţite pot
apărea leziuni.
5 Instalaţi filtrele de împrospătare a aerului
sănătos înapoi în poziţie.
• Nu utilizaţi apă pentru a curăţa interiorul
aparatului de climatizare. Expunerea la
apă poate distruge izolaţia, conducând la
electrocutare.
• Când curăţaţi aparatul, mai întâi asiguraţi-vă
că alimentarea cu energie şi disjunctorul sunt
oprite.
6 Introduceţi porţiunea superioară a filtrelor de
praf înapoi în unitate, având grijă ca marginile
din stânga şi din dreapta să se alinieze corect
şi puneţi filtrele de praf în poziţie.
98
Sfaturi cu privire la funcţionare
Următoarele evenimente pot apărea pe durata
funcţionării obişnuite:
1.Protecţia aparatului de climatizare.
• Protecţia compresorului
Compresorul nu poate reporni timp de 3 minute
după oprire
• Anti-îngheţ
Dacă unitatea funcţionează în modul RĂCIRE
şi la o temperatură ambientală scăzută, pe
schimbătorul de căldură se poate forma gheaţă.
Când temperatura schimbătorului de căldură de
interior scade sub 0 °C, compresorul se va opri
din funcţionare pentru a proteja unitatea.
• Decongelarea
Pe unitatea de exterior se poate forma gheaţă
în timpul operaţiei de încălzire când temperatura
exterioară este scăzută, dar umiditatea este
ridicată, ducând la eficienţă scăzută a încălzirii.
Pe durata acestei situaţii, aparatul de
climatizare va opri funcţionarea încălzirii şi
va începe automat dezgheţarea. Timpul de
dezgheţare poate varia de la 3 la 12 minute.
În timpul dezgheţării, motoarele ventilatorului
unităţii de interior şi ale unităţii de exterior se vor
opri, indicatorul de interior va afişa intermitent
„H1”, iar unitatea de exterior poate emite vapori.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. După
finalizarea dezgheţării, operaţia de încălzire va
reveni automat.
• Anti aer rece
În modul ÎNCĂLZIRE, ventilatorul de interior nu
va funcţiona, pentru a preveni suflarea aerului
rece în încăpere (timp de 5 minute), dacă
schimbătorul de căldură de interior nu atinge
o temperatură minimă în următoarele condiţii:
(1) Operaţia de încălzire abia a început.
(2) După ce dezgheţarea automată abia s-a
încheiat.
(3) Încălzirea la temperatură scăzută.
2.Adiere uşoară
Unitatea de interior poate sufla o adiere uşoară
şi fanta se roteşte într-o anumită poziţie în
următoarea situaţie:
(1) În modul ÎNCĂLZIRE, unitatea este pornită,
compresorul nu atinge condiţia de început.
(2) În modul ÎNCĂLZIRE, temperatura atinge
valoarea setată şi compresorul încetează să
funcţioneze timp de aproximativ 1 minut.
3.O ceaţă albă iese din unitatea de interior
• O ceaţă albă poate fi generată din cauza unei
diferenţe mari de temperatură între orificiul de
intrare şi cel de ieşire în modul RĂCIRE într-un
mediu interior cu umiditate relativ ridicată.
• O ceaţă albă poate apărea din cauza umezelii
generate de procesul de dezgheţare atunci când
aparatul de climatizare reporneşte în modul
ÎNCĂLZIRE după dezgheţare.
4.Zgomot redus al aparatului de climatizare
• De asemenea, este posibil să auziţi un zgomot
redus de „şuierat” atunci când compresorul
funcţionează sau tocmai şi-a întrerupt funcţionarea.
Acesta este sunetul agentului frigorific care curge
sau care urmează să se oprească.
• De asemenea, este posibil să auziţi un zgomot
redus de „scârţâit” atunci când compresorul
funcţionează sau tocmai şi-a întrerupt funcţionarea.
Acesta este cauzat de expansiunea căldurii şi
contracţiei reci a componentelor din plastic din
unitate atunci când temperatura se modifică.
• Este posibil să auziţi un zgomot din cauza fantei
care revine la poziţia sa originală când alimentarea
este pornită prima oară.
5.Praful este suflat afară din unitatea de interior
Aceasta este o situaţie normală în cazul în care
aparatul de climatizare nu a fost utilizat o perioadă
lungă de timp sau la prima utilizare a unităţii.
6.Un miros caracteristic provine de la unitatea de
interior
Acesta este cauzat de unitatea de interior care emană
mirosuri care trec prin materialele de construcţie,
mobilier sau fum.
7.Aparatul de climatizare trece în modul numai
VENTILATOR din modul RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE
Când temperatura de interior atinge valoarea setată,
compresorul se opreşte automat, iar aparatul de
climatizare trece în modul VENTILATOR.
Compresorul va porni din nou când temperatura de
interior creşte în modul RĂCIRE sau descreşte în
modul ÎNCĂLZIRE până la punctul setat.
8.Condensul
Este posibil să se formeze apă condensată la orificiul
de ieşire a aerului la răcirea sau uscarea îndelungată
când umiditatea relativă este mai mare de 80% (cu
uşile şi ferestrele deschise).
Setaţi fanta verticală la unghiul său maxim (faţă de
podea) şi viteză mare a ventilatorului. Închideţi uşile
şi ferestrele.
9.Aprinderea luminii sau un telefon mobil de maşină
funcţionând în apropiere poate cauza funcţionarea
defectuoasă a unităţii.
Deconectaţi alimentarea unităţii şi apoi reconectaţi
alimentarea unităţii. Apăsaţi butonul de PORNIRE/
OPRIRE de pe telecomandă pentru a reporni
funcţionarea.
10. Funcţia Ventilator X
Unitatea de interior poate continua să funcţioneze
după ce opriţi unitatea prin apăsarea butonului de
PORNIRE/OPRIRE.
Verificaţi dacă funcţia Ventilator X este oprită.
99
Depanarea Aparatul de climatizare nu poate fi reparat de utilizator. Reparaţiile incorecte pot cauza
electrocutare sau incendiu. Contactaţi un centru de service autorizat pentru reparaţii
profesioniste.
Avertisment
Dacă întâmpinaţi una din situaţiile următoare, opriţi imediat aparatul de
climatizare, întrerupeţi alimentarea şi contactaţi centrul de service autorizat.
• Dacă apar coduri de eroare pe afişajul unităţii
de interior.
• Unitatea este stropită cu apă sau alt fel de lichid.
• Indicatorul de alimentare sau alt indicator
clipeşte rapid, iar această clipire nu poate
fi oprită prin deconectarea de la sursa de
alimentare şi reconectarea la aceasta.
• În timpul funcţionării este emis un sunet strident.
• Siguranţa se arde în mod frecvent sau
disjunctorul se declanşează în mod frecvent.
• Curge apă din unitate.
• În timpul funcţionării sunt emise mirosuri puternice.
• Cablul şi ştecherul de alimentare se
supraîncălzesc.
• Alte situaţii anormale.
Presiunea din sistemul de refrigerare este scăzută şi poate duce la defectarea unităţii.
Apelaţi la un instalator autorizat pentru a o controla.
Defecţiuni
Unitatea nu porneşte.
Unitatea nu răceşte
sau nu încălzeşte
(dacă este cazul)
încăperea prea bine
în timp ce aerul
iese din aparatul de
climatizare
Cauză
Ce trebuie făcut
Întrerupere a alimentării cu energie
Aşteptaţi să revină alimentarea cu
energie.
Este posibil ca unitatea să fi fost
scoasă din priză.
Verificaţi ştecherul dacă este bine
fixat în priza de perete.
Siguranţa poate fi arsă.
Înlocuiţi siguranţa.
Tensiunea este prea ridicată sau prea
scăzută.
Testaţi tensiunea cu ajutorul unor
profesionişti.
Este posibil ca bateriile din
telecomandă să se fi descărcat.
Înlocuiţi bateriile.
Timpul setat la cronometru este
incorect.
Aşteptaţi sau anulaţi setarea
cronometrului.
Temperatura setată este
necorespunzătoare.
Setaţi temperatura în mod corect.
Pentru detalii, consultaţi capitolul
„Utilizarea telecomenzii”.
Filtrul de aer este blocat.
Curăţaţi filtrul de aer.
Uşile sau ferestrele sunt deschise.
Închideţi uşile sau ferestrele.
Orificiul de intrare sau de ieşire a
aerului la unitatea de interior sau
de exterior s-a blocat.
Îndepărtaţi mai întâi obstrucţiile,
apoi reporniţi unitatea.
Protecţia de 3 minute a compresorului
a fost activată.
Aşteptaţi timp de 3 minute.
Dacă problema nu a fost rezolvată, contactaţi un distribuitor local sau cel mai apropiat service
autorizat. Nu uitaţi să le furnizaţi informaţii în detaliu cu privire la disfuncţionalitate şi modelul
aparatului.
100
Efectuând următoarele verificări înainte de a solicita ajutor, economisiţi timp şi bani.
Defecţiuni
Cauză
Unitatea nu
funcţionează
Unitatea nu funcţionează dacă
este pornită imediat după ce a
fost oprită. Astfel, unitatea este
protejată. Aşteptaţi aproximativ
3 minute.
Sunt emise
mirosuri
•Din unitatea de interior pot fi
emise anumite mirosuri. Acesta
este rezultatul mirosurilor din
încăpere (cum ar fi cel de mobilă,
tutun etc.), care au fost preluate în
unitate.
•Consultaţi centrul de service
autorizat pentru curăţare dacă
mirosurile persistă.
Zgomot de „apă
care curge”
Acest zgomot se datorează
agentului frigorific care curge în
interiorul unităţii.
Este emisă
ceaţă în modul
RĂCIRE
În timpul funcţiei de răcire, poate fi
observată o ceaţă subţire ieşind din
unitatea de interior, fiind cauzată
de temperatura şi umiditatea
ridicate din încăpere.
După o perioadă, ceaţa va
dispărea odată cu scăderea
temperaturii şi umidităţii din
încăpere.
Zgomot de
crăpături
Acesta este sunetul frecării cauzat
de dilatarea şi/sau contractarea
panoului sau a altor componente,
cauzată de schimbarea de
temperatură.
Unitatea nu
poate fi pornită
•Este întrerupt curentul?
•Ştecherul de alimentare nu este
fix? (dacă este cazul)
•Dispozitivul de protecţie a
circuitului s-a oprit?
•Tensiunea este mai mare sau mai
mică? (testată de profesionişti)
•CRONOMETRUL este utilizat
corect?
•Bateriile sunt descărcate?
Efectul de
răcire/încălzire
este slab
•Temperatura setată este
adecvată?
•Orificiul de intrare/de ieşire a
aerului este blocat?
•Filtrul este murdar?
•Uşa sau fereastra este deschisă?
•Ventilatorul este setat la viteza
scăzută?
•Există surse de căldură în
cameră?
Defecţiuni
Cauză
Se scurge apă
din unitatea de
interior
•Umiditatea este prea mare.
•Apa condensată se revarsă.
•Furtunul de evacuare este
desfăcut sau obstrucţionat.
Se scurge apă
din unitatea de
exterior
•În timpul operaţiei de răcire, apa
se condensează în jurul ţevilor şi
a racordurilor de legătură.
•În timpul operaţiei de dezgheţare,
apa dezgheţată se revarsă.
•În timpul operaţie de încălzire, apa
din schimbătorul de căldură se
revarsă.
Unitatea de
interior emite
zgomote
•Zgomotul emis când releul
ventilatorului sau al compresorului
este pornit sau oprit.
•Când funcţia de dezgheţare este
pornită sau oprită, se aude sunetul
agentului frigorific care curge în
direcţia opusă.
Unitatea de
interior nu poate
sufla aer
•În modul ÎNCĂLZIRE, când
temperatura schimbătorului de
căldură de interior este foarte
scăzută, fluxul de aer este oprit
pentru a preveni aerul rece.
(timp de 2 minute)
•În modul ÎNCĂLZIRE, când
temperatura exterioară este
scăzută sau umiditatea este
ridicată, se va forma gheaţă
pe schimbătorul de căldură de
exterior. Unitatea va dezgheţa
automat şi unitatea de interior
va înceta să sufle aer timp de
2-3 minute.
•În timpul dezgheţării, se poate
emite apă sau vapori.
•În modul DEZUMIDIFICARE,
ventilatorul de interior va înceta
să sufle aer timp de 3-12 minute
pentru a evita vaporizarea din nou
a apei condensate.
Umezeală în
orificiul de ieşire
a aerului
Dacă unitatea funcţionează mult
timp la umiditate ridicată, se poate
produce umezeală pe grilajul
orificiului de ieşire a aerului, care,
ulterior, va curge.
Cod de eroare
H1: dezgheţare
Acest lucru este normal. Unitatea
se află în modul de dezgheţare şi
încălzirea va reporni în curând.
Nu salubrizaţi acest produs sub formă de deşeu nesortat.
Este necesară sortarea separată a acestor tipuri de deşeuri
pentru a fi tratate în mod special.
101
Obsah
Gratulujeme ..........................................................................103
Bezpečnostné opatrenia .......................................................104
Popis výrobku .......................................................................106
Displej interiérovej jednotky ..................................................107
Diaľkové ovládanie................................................................107
Popis diaľkového ovládania ..................................................108
Displej ukazovateľov diaľkového ovládania ..........................109
Prvé použitie .........................................................................110
Ako používať diaľkové ovládanie..........................................110
Ako používať interiérovú jednotku ........................................115
Núdzová prevádzka ..............................................................116
Optimálna činnosť ................................................................116
Čistenie a údržba .................................................................117
Prevádzkové tipy ..................................................................119
Riešenie problémov ..............................................................120
Dôležitá poznámka
• Diaľkové ovládanie uchovajte na mieste, odkiaľ signál
dosiahne k prijímaču Interiérovej jednotky.
• Pri prevádzke klimatizácie sa ubezpečte, že diaľkové
ovládanie smeruje na prijímač signálu interiérovej
jednotky.
• Keď diaľkové ovládanie vyšle signál, bude symbol
asi 1 sekundu blikať na displeji diaľkového ovládania.
• Interiérová jednotka potvrdí príjem signálu z diaľkového
ovládania pípnutím.
• Ak ste nepočuli pípnutie interiérovej jednotky, stlačte
tlačidlo na diaľkovom ovládaní a pošite znovu signál.
102
Gratulujeme
Blahoželáme a ďakujeme vám, že ste si vybrali
delené klimatizačné zariadenie Electrolux. Sme si
istí, že vašu novú klimatizáciu budete radi používať.
Než klimatizáciu začnete používať vám
odporúčame, aby ste si prečítali celý návod, ktorý
vám poskytne popis klimatizačného zariadenia a
jeho funkcií.
Ak sa chcete vyhnúť rizikám, ktoré sa vždy
spájajú s používaním elektrického zariadenia, je
dôležité, aby bolo klimatizačné zariadenie správne
nainštalované a aby ste si starostlivo prečítali
bezpečnostné pokyny a zabránili zneužitiu a
nebezpečenstvu.
Odporúčame, aby ste si tento návod na používanie
starostlivo odložili pre budúce použitie a odovzdali
ho aj prípadnému novému vlastníkovi.
Po vybalení klimatizáciu skontrolujte, či nie je
poškodená. V prípade pochybností klimatizáciu
nepoužívajte, ale kontaktujte mieste autorizované
servisné stredisko spoločnosti Electrolux.
environmentálny tip
Informácie pre užívateľov o likvidácii
• Väčšina obalov je recyklovateľná.
• Materiál zlikvidujte na vašom recyklačnom
mieste, alebo ho dajte do príslušných zberných
kontajnerov.
• Ak si prajete túto klimatizačnú jednotku
zlikvidovať, kontaktujte váš miestny orgán a
spýtajte sa ich na správny spôsob likvidácie.
upozornenie
• Klimatizačná jednotka nie je určená na
používanie malými deťmi ani nespôsobilými
osobami bez dozoru.
• Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa
zabezpečilo, že sa s klimatizačnou jednotkou
nehrajú.
• Kontaktujte opravneného inštalatéra za účelom
nainštalovania tejto klimatizačnej jednotky.
• Ohľadne opravy alebo údržby jednotky
kontaktujte autorizovaného servisného
technika.
Podmienky používania
Toto zariadenie je určené na používanie v
domácnostiach a podobnom prostredí, ako napr.:
• personál kuchyne v obchodoch, kanceláriách a
inom pracovnom prostredí,
• farmy,
• klienti v hoteloch, moteloch a inom obytnom
prostredí,
• v prostredí typu ubytovanie s raňajkami.
Dôležité poznámky
Kontaktujte oprávneného inštalatéra za účelom
nainštalovania tejto jednotky.
Ohľadne opravy alebo údržby jednotky
kontaktujte autorizovaného servisného technika.
• Zásuvku potrebnú na napájanie musí
zapojiť a spustiť do prevádzky licencovaný
kontraktor.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou,
zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou
alebo nedostatočnými skúsenosťami či
vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad
osobou zodpovednou za bezpečnosť alebo
zodpovedná osoba nepoučila príslušnú
osobu o správnom používaní spotrebiča.
• Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa
zabezpečilo, že sa s klimatizačnou jednotkou
nehrajú.
• Ak je potrebné vymeniť sieťový kábel, mal by
tak vykonať len autorizovaný personál.
• Inštaláciu musí vykonať len autorizovaný
personál v súlade s národnými normami a
pravidlami pre poskytovanie elektrikárskych
služieb.
• Ak sa má jednotka presunúť na iné miesto,
alebo sa má zlikvidovať, túto prácu môže
vykonať len vhodne vyškolený personál s
oprávnením na takúto prácu.
• Pri nastavovaní vertikálnych lopatiek sa listov
ventilátora nedotýkajte prstami.
• Táto klimatizácia používa chladivo R410a.
• Ak je potrebné vymeniť sieťový kábel, mal by
tak vykonať len autorizovaný personál.
• Inštaláciu musí vykonať len autorizovaný
personál v súlade s národnými normami.
103
Bezpečnostné opatrenia
Vo vnútri tohto návodu nájdete mnoho užitočných
rád ako používať a uchovávať vašu klimatizáciu.
Len trochu preventívnej starostlivosť na vašej strane
dokáž ušetriť veľa času a peňazí o životnosť vašej
klimatizačnej jednotky. Veľa odpovedí na bežné
problémy nájdete v tabuľke s tipmi pre riešenie
problémov na str. 120-121. Ak si najprv pozriete
tabuľku s tipmi, nemusíte potrebovať zavolať
servisné stredisko.
Význam symbolov použitých v tomto návode je
nasledovný:
upozornenie
Toto označuje informácie týkajúce sa bezpečnosti
vašej osoby a ako predchádzať poškodeniu
zariadenia.
Tipy a informácie
Tento symbol znamená tipy a informácie o používaní
zariadenia.
environmentálny tip
Tento symbol znamená tipy a informácie o
ekonomickom a ekologickom používaní zariadenia.
Tento symbol udáva, že to nikdy nesmiete urobiť.
Vždy urobte toto.
Dôležité poznámky:
1 Jednotku nepoužívajte s horizontálnymi lopatkami
v uzavretej polohe.
2 Jednotku nepoužívajte bez vzduchového filtra.
varovanie
Ak si všimnete nezvyčajnú situáciu, ako
napr. zápach po spálení, klimatizáciu
vypnite z napájania a kontaktujte
servisného zástupcu spoločnosti
Electrolux. Ak táto neobvyklá situácia
pretrváva, klimatizácia môže byť
poškodená, alebo dokonca môže
spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Klimatizáciu nepoužívajte s mokrými
rukami. Môže to spôsobiť úraz
elektrickým šokom.
Nepoškoďte ani neodstraňujte napájací
kábel ani iné vodiče. Ak sa toto stane,
nechajte to vymeniť alebo opraviť
akreditovaným technikom.
Klimatizáciu nenapájajte do viacnásobnej
nástennej zásuvky.
Vypnite napájanie vedúce do klimatizácie,
ak sa táto nebude dlhšiu dobu používať.
Inak sa nahromadí prach, ktorý môže
spôsobiť požiar.
Pred čistením klimatizáciu odpojte od
napájania, aby ste eliminovali možnosť
úrazu elektrickým prúdom.
Napájanie sa musí zhodovať s
klimatizáciou podľa príručky k inštalácii.
Klimatizácie dodávané s napájacím
káblom sa musia zapojiť priamo to
zásuvky s vhodným bezpečnostným
vypínačom. Klimatizácie s tvrdými
vodičmi musia byť zapojené do vhodného
bezpečnostného ističa v súlade s
príručkou k inštalácii.
Ubezpečte sa, že napájanie klimatizácie
je stabilné a spĺňa požiadavky stanovené
v inštalačnej príručke.
Vždy sa ubezpečte, že výrobok je
nainštalovaný s prílušným uzemnením.
Z bezpečnostných dôvodov sa
ubezpečte, že pred akoukoľvek údržbou
alebo čistením je istič vypnutý, alebo
ak sa výrobok nepoužíva dlhšiu dobu.
Nahromadený prach môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
104
Bezpečnostné opatrenia
upozornenie
Vyberte najvhodnejšiu teplotu.
Môžete tak ušetriť energiu.
Počas prevádzky nenechávajte dlho
otvorené okná ani dvere. Bude to mať za
následok nedostatočný výkon.
Neblokujte vstup ani výstup vzduchu.
Bude to mať za následok nedostatočný
výkon a spôsobí poruchy.
Horľavé materiály uchovávajte minimálne
1 m od jednotiek. Inak môžu spôsobiť
oheň.
Na vrch vonkajšej jednotky si nevstávajte,
ani na ňu neklaďte ťažké veci.
Inak môžete spôsobiť poškodenie alebo
zranenie.
Nepokúšajte sa klimatizáciu opraviť
sami. Nesprávne opravy môžu spôsobiť
elektrický šok alebo požiar. Kontaktuje
vaše miestne autorizované servisné
stredisko.
Použitie
Vystavovanie priamemu prúdeniu vzduchu z
klimatizácie po dlhšiu dobu môže byť pre vaše
zdravie nebezpečné.
Nevystavujte ľudí, zvieratá alebo rastliny
dlhodobému priamemu prúdeniu vzduchu.
Čistenie a údržba
1 Pri čistení jednotky sa najprv ubezpečte, že
napájanie a istič sú vypnuté.
2 Pri vyberaní filtrov sa nedotýkajte kovových
častí jednotky. Pri dotýkaní sa ostrých
kovových hrán môže dôjsť k zraneniam.
3 Na čistenie vnútra klimatizačnej jednotky
nepoužívajte vodu. Vystavenie vode môže
viesť k možnému zraneniu elektrickým
prúdom.
Servis
Ohľadne opravy a údržby kontaktujte vášho
oprávneného servisného dílera.
Do vstupu ani výstupu vzduchu
nevkladajte ruky ani predmety. Môžu
spôsobiť zranenie.
Zvieratá ani rastliny nevystavujte
priamemu prúdeniu vzduchu.
Jednotku nepoužívajte na iné účely, ako
napr. uchovávanie jedla alebo sušenie
oblečenia.
Na klimatizáciu nelejte vodu. Inak môžete
spôsobiť elektrický šok alebo poruchu.
Pred prevádzkovaním
1 Kontaktujte kvalifikovanú osobu na
inštaláciu.
2 Zapojte riadne do zásuvky.
3 Nepoužívajte poškodený prívodný
elektrický kábel, ani kábel, ktorý
nezodpovedá norme.
4 Do tej istej zásuvky nezapájajte iné
spotrebiče.
5 Nepoužívajte predlžovací kábel.
6 Klimatizačné zariadenie nezapínajte
a nevypínajte vytiahnutím zástrčky zo
zásuvky elektrickej siete.
105
Popis výrobku
Interiérová jednotka
Vstup
vzduchu
2
1
13
3
4
5
Vonkajšia jednotka
Výstup
vzduchu
6
7
8
9
12
11
Vstup vzduchu (zadný)
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Vstup
vzduchu
(bočný)
Light
Turbo
Timer-On
Clock
Ifeel
Eco
10
Výstup
vzduchu
15
Predný panel
Diaľkové ovládanie
Digitálny displej
Držiak diaľkového ovládania
Zdravotný vzduchový filter (za prachovým filtrom)
Rúrka chladiva (ak použiteľné)
Predprachový filter
Výpustná hadica (ak použiteľné)
Vodorovné vzduchové lopatky
Sieťový kábel (ak použiteľné)
Vertikálne vzduchové lopatky
Montážna doska
Gernerátor studenej plazmy (ak použiteľné)
Pripojovací kábel (ak použiteľné)
Ručné ovládacie tlačidlo
Poznámka: Vyššie uvedené výkresy majú len vysvetľujúci charakter.
Vaša klimatizačná jednotka sa môže líšiť.
Potom platí skutočný tvar.
106
14
Displej interiérovej jednotky
• Ak ponecháte diaľkové ovládanie v pozícii, ktorá
bráni riadnemu vysielaniu signálu, môže dôjsť až
k 15 min. časovému oneskoreniu.
Prijímač
signálu
• Keď diaľkové ovládanie vyšle signál, na displeji
bude
asi 1 sekundu blikať symbol. Interiérová
jednotka potvrdí príjem efektívneho signál
pípnutím.
Indikátor I Feel
Rozsvieti sa pri zapnutí funkcie I Feel.
Indikátor Turbo
Svieti počas činnosti Turbo.
Indikátor Eco (úsporný)
Svieti pri zapnutí funkcie ECO.
Teplotný indikátor
Zobrazí nastavenie teploty, keď klimatizácia
funguje.
Ukazovateľ časomera
Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je časomer
nastavený na ZAP/VYP.
Indikátor preklápania lopatiek
Rozsvieti sa pri zapnutí funkcie Swing
(preklápanie lopatiek).
Diaľkové ovládanie
Ako používať diaľkové ovládanie
• Namierte diaľkové ovládanie na prijímač signálu
interiérovej jednotky.
• Ubezpečte sa, že signálu nič neprekáža.
Umiestnenie diaľkového ovládania
upozornenie
• Klimatizácia nebude fungovať, ak signálu z
diaľkového ovládania k interiérovej jednotke
blokujú záclony, dvere a iný materiál.
• Zabráňte, aby sa do diaľkového ovládania
dostala tekutina. Diaľkový ovládač
nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani teplu.
• Ak je infračervený prijímač signálov na
interiérovej jednotke vystavený priamemu
slnku, klimatizácia nemusí správne fungovať.
Použite záclony, aby ste zabránili dopadu
slnečného svetla na prijímač.
• Ak na diaľkové ovládanie reagujú iné
elektrické zariadenie, potom tieto zariadenia
buď presuňte, alebo sa obráťte na miestneho
dílera.
Inštalácia/výmena batérií
• Zosuňte kryt z oddelenia batérií a vložte dve
nové alkalické batérie (2x AAA 1,5 V). Ubezpečte
sa, že polarita (+) alebo (-) je založená správne.
• Zasuňte kryt oddelenia batérií opäť na miesto
Tipy a informácie
• Pri výmene batérií nepoužívajte staré alebo
rôzne batérie, môže to spôsobiť problémy s
diaľkovým ovládaním.
8m
Mode
Fan
Temp
Timer-Off
Swing
Light
Turbo
Timer-On
Clock
Ifeel
Eco
• Diaľkové ovládanie uchovajte na mieste,
odkiaľ signál dosiahne k prijímaču Interiérovej
jednotky (dovolená je maximálna vzdialenosť
8 mm)
• Keď si zvolíte funkciu časovača, diaľkové
ovládanie automatický prenesie v
špecifikovanej dobe signál interiérovej
jednotky.
• Ak sa diaľkové ovládanie nepoužíva dlhší čas,
vyberte batérie, pretože staré batérie môžu
uvoľňovať olovo, alebo môžu korodovať a
poškodiť diaľkové ovládanie.
• Životnosť batérie počas bežného používania
je šesť mesiacov.
• Ak diaľkové ovládanie nefunguje normálne,
vyberte a zasuňte batérie. Ak takáto
abnormálna situácia pretrváva, vymeňte nové
batérie.
107
Popis diaľkového ovládania
Tlačidlo turbo
Toto tlačidlo stlačte v režime COOL (chladenie)
alebo HEAT (vykurovanie), ak chcete prepnúť
rýchlosť ventilátora do režimu Turbo a klimatizácia
bude fungovať pri maximálnom výkone.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, tlačidlo stlačte
znovu.
Tlačidlo X-Fan
Stlačením tlačidla X-Fan aktivujete samočistenie.
Po vypnutí jednotky bude vnútorný ventilátor
pokračovať v činnosti ešte 10 minút, aby sa
vnútorná jednotka vysušila a predišlo sa tvorbe
baktérií a plesní.
0RGH
/LJKW
7XUER
;)DQ
)DQ
7LPHU2Q
7HPS
7LPHU2II
&ORFN
6ZLQJ
,)HHO
(FR
Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Stlačením tohto tlačidla ZAPNETE alebo
VYPNETE klimatizáciu.
Tlačidlo Mode (režim)
Stlačením tohto tlačidla sa dá postupne zvoliť
režim AUTO (automatický), DEHUMIDIFY
(zbavenie vlhkosti), FAN (ventilátor), COOL
(chladenie) a HEAT (vykurovanie) (model COOL
(chladenie) nemá funkciu HEAT (vykurovanie)).
Režim AUTO (automatický) je prednastavený, kým
je jednotka zapnutá.
V režime AUTO sa počiatočná hodnota nezobrazí
a spotrebič bude pracovať pri požadovanej teplote.
V režime HEAT (vykurovanie) je počiatočná
hodnota 28°C.
V ostatných režimoch je počiatočná hodnota 25°C.
AUTO (automatický) DEHUMIDIFY (zbavenie vlhkosti)
FAN (ventilátor)
COOL (chladenie)
HEAT (vykurovanie)
Tlačidlo Light (osvetlenie)
Stlačte toto tlačidlo, aby ste ZAPLI alebo VYPLI
kontrolky interiérovej jednotky.
Tlačidlo Timer Off
Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas zastavenia.
Tlačidlo Swing:
Po stlačení tohto tlačidla sa bude lopatka
automaticky preklápať nahor a nadol. Opätovným
stlačením sa preklápanie zruší a lopatka zostane v
poslednej polohe.
Tlačidlo I Feel:
Po stlačení tohto tlačidla bude diaľkový ovládač
vnútornej jednotke každých 10 minút posielať
informácie o teplote. Jednotka bude pracovať tak,
aby dosiahla nastavenú teplotu v mieste, kde sa
nachádza diaľkový ovládač. Opätovným stlačením
sa táto funkcia zruší.
Ovládacie tlačidlo:
Dopredu
Naspäť
Stlačením tohto
teploty.
tlačidla zvýšite nastavenie
Stlačením tohto
teploty.
tlačidla znížite nastavenie
Pri použití funkcií zapnutia/vypnutia časomera
alebo funkcie hodín tieto tlačidlá slúžia na
nastavenie hodín alebo na úpravu časomera.
Tlačidlo Clock:
Po stlačení tohto tlačidla začne blikať symbol
hodín . Pomocou ovládacích tlačidiel potom
môžete a
nastaviť požadovaný čas.
Jednotka sa spustí v normálnych podmienkach.
Tlačidlo Temp (Teplota)
Stlačením tohto tlačidla zmeníte údaj zobrazovaný
na displeji vnútornej jednotky z nastavenej teploty
na teplotu v miestnosti.
Tlačidlo FAN (ventilátor)
Stlačením tohto tlačidla je možné postupne
zvoliť rýchlosť Auto, Low (nízka), Medium
(stredná) a High (vysoká).
Tlačidlo Eco (Úsporne)
Stlačením tohto tlačidla spustíte úspornú
prevádzku. Jej použitie je ideálne počas spánku.
Opätovným stlačením sa táto funkcia zruší.
Pri zapnutí jednotky prednastavená rýchlosť
ventilátora je Auto.
Poznámka:
Pri režime ohrevu pomocou tlačidiel Temp a
Clock zapnete funkciu ohrevu vnútornej teploty v
miestnosti na 8°C.
V režime DEHUMIDIFY (zbavenie vlhkosti) je
rýchlosť ventilátora nastavená na Low (nízka).
108
Tlačidlo Timer On
Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas spustenia.
Displej ukazovateľov
diaľkového ovládania
Ukazovateľ prenosu:
Zobrazí sa, keď diaľkové ovládanie vysiela
signál do interiérovej jednotky.
Zobrazenie rýchlosti ventilátora
Zobrazí zvolenú rýchlosť ventilátora v
nasledovnom poradí:
Displej Turbo
Zobrazí pri zvolení funkcie turbo.
„
„
Displej I Feel
Zobrazí sa pri zapnutí funkcie I Feel.
Displej Eco
Zobrazí pri zvolení funkcie Eco.
” (Low (nízka)), „
” (Medium (Stredná)),
” (High (vysoká)) a Auto.
Pri rýchlosti Auto (automatická) sa zobrazí len
symbol „ ”.
Displej Swing (pretáčanie lopatiek)
Zobrazí sa pri zvolení funkcie Swing (pretáčanie
lopatiek).
Hisplej Healthy (zdravie)
Zobrazí sa po stlačení tlačidla Healthy
(zdravie) Opätovným stlačením tlačidla
Healthy sa vypne.
Displej X-FAN
Zobrazí sa, keď je zapnutá funkica X-Fan
stlačením tlačidiel Turbo a Healthy (pri modeloch s
funkciou studená plazma) alebo stlačením tlačidla
X-Fan (pri modeloch bez funkcie studenej plazmy).
POZNÁMKA: modely bez funkcie studená
plazma nemajú tento indikátor.
Zobrazenie teploty
Zobrazí teplotu izby alebo nastavenú teplotu v °C
alebo °F.
Displej teploty miestnosti
Zobrazí sa, keď zobrazená teplota na
obrazovke LCD ukazuje izbovú teplotu.
Stlačením tlačidla Temp (teplota) sa dá
vypnúť/zapnúť.
Displej naprogramovanej teploty
Rozsvieti sa, keď diaľkové ovládanie
zobrazuje nastavenú teplotu. Stlačením
tlačidla Temp (teplota) sa dá vypnúť/zapnúť.
Zobrazenie zapnutia/vypnutia časovača
Zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia Timer On/
Off (časovač zapnutý/vypnutý).
V režime Fan (ventilátor) nie je žiaden displej.
Zobrazenie Time (času)
Zobrazí čas hodín (Clock) (musia byť nastavené)
a/alebo zapnutie/vypnutie časovača.
Zobrazenie Mode (režimu)
Zobrazuje aktuálny pracovný režim, vrátane Auto
(
), Dehumidify (zbavenie vlhkosti) ( ), Fan
(ventilátor) ( ), Cool (chladenie) ( ) a Heat
(vykurovanie) ( ).
POZNÁMKA: Modely Cool neponúkajú
možnosť vykurovania.
109
Prvé použitie
1 Ubezpečte sa, že jednotka je zapojená a
elektrická energia je k dispozícii.
2 Ubezpečte sa, že batérie sú v diaľkovom
ovládaní vložené správne (kontrolky na
diaľkovom ovládaní budú svietiť)
3 Nastavte požadovaný čas stlačením ovládacích
tlačidiel a potvrďte stlačením tlačidla Clock
(hodiny).
4 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku a stlačte tlačidlo ON/OFF (zap./vyp.),
ak chcete jednotku zapnúť.
Prednastavený režim je AUTO. Následne po
zvolení si prevádzkového režimu pomocou
diaľkového ovládania sa prevádzkové
podmienky uložia do mikropočítačovej pamäte
interiérovej jednotky. Ak na diaľkovom ovládaní
stlačíte tlačidlo ON/OFF, klimatizácia sa zapne s
rovnako nastavenými podmienkami.
Tipy a informácie
V prípade výpadku elektrickej energie, alebo
vypnutia výrobku pri vytiahnutí napájacieho
kábla alebo pri výmene batérií v diaľkovom
ovládaní sa mikroprocesor vráti späť do
režimu AUTO.
Ako používať diaľkové ovládanie
Ak vám nevyhovuje režim AUTO, môžete si
manuálne zvoliť požadované podmienky.
Tipy a informácie
Ak je vybratý režim činnosti AUTO, rýchlosť
ventilátora a teplota sú riadené automaticky
a nie je možné ich nastavovať.
Automatická prevádzka
Klimatizácia začne fungovať asi po 3 minútach.
Zastavenie
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Opätovným stlačením tohto tlačidla klimatizáciu
vypnete. Horizontálne lopatky sa vrátia po vypnutí
na svoje miesto.
110
Naprogramovaná teplota
Vysúšanie
lad
en
ng
(ch
nti
ve
n(
Fa
Co
oli
lát
or)
lad
en
(ch
lát
nti
(ve
Nastavte požadovanú teplotu.
Fa
n
3 Ovládacie tlačidlá
or)
2 Stlačte, ak chcete zvoliť režim AUTO.
ie)
ie)
Teplota sa počas vysúšania reguluje pomocou
opätovného zapínania/vypínania činnosti
COOLING (chladenie) a FAN (ventilátora).
ng
Stlačením tohto tlačidla zapnete klimatizáciu.
Ukazovateľ teploty na displeji interiérovej jednotky
sa rozsvieti.
Režim DEHUMIDIFY (zbavenie vlhkosti) funguje
na základe rozdielov medzi nastavenou teplotou a
skutočnou teplotou v miestnosti.
oli
Začiatok
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Vysúšanie
Co
Ak je vybraný režim AUTO, klimatizácia automaticky
nastaví COOL (chladenie), HEAT (vykurovanie) (ak
je dostupné) alebo FAN (ventilátor), v závislosti od
naprogramovanej teploty v miestnosti.
Nstavenie času
Začiatok
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Stlačením tohto tlačidla zapnete klimatizáciu.
Ukazovateľ teploty na displeji interiérovej
jednotky sa rozsvieti.
2 Tlačidlo Mode (režim)
Stlačte, ak chcete zvoliť režim DEHUMIDIFY
(zbavenie vlhkosti).
2 Tlačidlo Mode (režim)
Stlačte, ak chcete zvoliť režim FAN (ventilátor).
3 Tlačidlo FAN (ventilátor)
Stlačte tlačidlo, ak chcete nastaviť rýchlosť
ventilátora na: Auto, Low (nízka), Medium
(stredná) a High (vysoká).
Prednastavená rýchlosť ventilátora je Auto.
3 Ovládacie tlačidlá
Nastavte požadovanú teplotu.
Obvykle od 21 °C do 28 °C.
Zastavenie
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Zastavenie
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Opätovným stlačením tohto tlačidla
klimatizáciu vypnete. Horizontálne lopatky sa
vrátia po vypnutí na svoje miesto.
Opätovným stlačením tohto tlačidla klimatizáciu
vypnete. Horizontálne lopatky sa vrátia po
vypnutí na svoje miesto.
Tipy a informácie
• Na diaľkovom ovládaní sa nezobrazí nijaký
ukazovateľ rýchlosti ventilátora, ak je zvolená
rýchlosť Auto.
Tipy a informácie
V režime DEHUMIDIFY (zbavenie vlhkosti) je
rýchlosť ventilátora nastavená na Low (nízka)
a nie je možné použiť funkciu Turbo.
Činnosť Fan (ventilátor)
Keď zvolíte režim FAN (ventilátor), klimatizácia
bude len ventilovať vzduch v miestnosti.
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Stlačením tohto tlačidla zapnete klimatizáciu.
Ukazovateľ teploty na displeji interiérovej
jednotky sa rozsvieti.
Chladenie a vyhrievanie
Začiatok
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Stlačením tohto tlačidla zapnete klimatizáciu.
Ukazovateľ teploty na displeji interiérovej
jednotky sa rozsvieti.
2 Tlačidlo Mode (režim)
Stlačte, ak chcete zvoliť režim COOL
(chladenie) alebo HEAT (vykurovanie)
(ak dostupné).
111
3 Ovládacie tlačidlá
Nastavte požadovanú teplotu.
Obvykle od 21 °C do 28 °C.
4 Tlačidlo FAN (ventilátor)
Stlačte tlačidlo, ak chcete nastaviť rýchlosť
ventilátora na: Auto, Low (nízka), Medium
(stredná) a High (vysoká).
Prednastavená rýchlosť ventilátora je Auto.
Tipy a informácie
Na diaľkovom ovládaní sa nezobrazí nijaký
ukazovateľ rýchlosti ventilátora, ak je zvolená
rýchlosť Auto.
(časovač zapnutý) potvrďte nastavený čas.
symbol zostane zobrazený na displeji
diaľkového ovládača.
Skontrolujte, či na displeji panela interiérovej
jednotky svieti indikátor časovača.
Zrušenie nastavenia
Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku a znovu stlačte tlačidlo Timer-On (časovač
zapnutý). Ubezpečte sa, že symbol je na
diaľkovom ovládaní vypnutý.
Timer Off (časovač vypnutý)
1 Stlačte tlačidlo Timer-Off (časovač vypnutý), na
displeji diaľkového ovládania bude blikať
v prípade, že budete používate funkciu
Timer-Off (časovač vypnutý) po prvý krát. Inak
bude blikať posledný nastavený čas.
2 Nastavte požadovaný čas stlačením ovládacích
tlačidiel:
Vpred Späť
Každé stlačenie tlačidiel posunie čas dopredu
alebo späť o 1 minútu.
Podržanie tlačidla posunie displej rýchlejšie.
3 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer-Off (časovač
vypnutý) potvrďte nastavený čas.
symbol zostane zobrazený na displeji diaľkového
ovládača.
Skontrolujte, či na displeji panela interiérovej
jednotky svieti indikátor časovača.
Zrušenie nastavenia
Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku a znovu stlačte tlačidlo Timer-Off (časovač
vypnutý). Ubezpečte sa, že symbol je na diaľkovom
ovládaní vypnutý.
Zastavenie
1 Tlačidlo ON/OFF (zapnúť/vypnúť)
Opätovným stlačením tohto tlačidla
klimatizáciu vypnete. Horizontálne lopatky
sa vrátia po vypnutí na svoje miesto.
Nastavenie časovača
Timer On (časovač zapnutý)
1 Stlačte tlačidlo Timer-On (časovač zapnutý),
sa rozbliká na displeji diaľkového
ovládania v prípade, že časovač používate
po prvý krát. Inak bude blikať posledný
nastavený čas.
2 Nastavte požadovaný čas stlačením
ovládacích tlačidiel:
Vpred Späť
Každé stlačenie tlačidiel posunie čas dopredu
alebo späť o 1 minútu.
Podržanie tlačidla posunie displej rýchlejšie.
3 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer-On
112
Tipy a informácie
• Pracovná doba funkcie časovať, nastavená
diaľkovým ovládaním, závisí od doby na Clock
(hodinách). Skontrolujte, že Clock (hodiny) na
diaľkovom ovládaní sú nastavené správne, aby
ste predišli poruchám.
• Čas efektívnej prevádzky nastavený diaľkovým
ovládaním je obmedzený na 24 hodín.
Príklady nastavenia časovača
Timer On (časovač zapnutý) (začiatok
časovača)
Táto funkcia sa odporúča, keď chcete, aby
jednotka sa pred vašim návratom domov
automaticky zapla. Klimatizácia sa automaticky
zapne v nastavenú dobu.
Príklad: Je 8:00 hod a chcete, aby sa
klimatizácia zapla o 18:00 hod.
1 Stlačte tlačidlo Timer-On (časovač zapnutý).
2 Nastavte požadovaný čas opakovaným
stlačením alebo podržaním ovládacích
tlačidiel, až kým sa na displeji diaľkového
ovládania neukáže 6:00PM (18:00:00 hod.).
3 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer On (časovač
zapnutý) potvrďte nastavený čas.
4 Stlačte tlačidlo Timer-Off (časovač vypnutý)
3 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer On (časovač
zapnutý) potvrďte nastavený čas.
5 Nastavte požadovaný čas opakovaným
stlačením alebo podržaním ovládacích tlačidiel,
až kým sa na displeji diaľkového ovládania
neukáže 6:00PM (18:00 hod.).
symbol zostane zobrazený na displeji
diaľkového ovládača.
Na displeji panela interiérovej jednotky sa
rozsvieti indikátor časovača.
Timer Off (časovač vypnutý) (koniec
časovača)
Táto funkcia sa odporúča, keď chcete, aby
jednotka pred spaním automaticky vypla.
Klimatizácia sa automaticky z vypne v nastavenú
dobu.
Príklad: Je 18:00 hod. a chcete, aby sa
klimatizácia vypla o 22:55 hod.
1 Stlačte tlačidlo Timer-Off (časovač vypnutý)
6 6 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer-Off (časovač
vypnutý) potvrďte nastavený čas.
symbol sa zobrazí na diaľkovom ovládači a
funkcia je zapnutá.
Timer Off (časovač vypnutý)
Timer On
(časovač zapnutý)
(prevádzka zapnúť-zastaviť-zapnúť)
Táto funkcia sa odporúča, keď chcete klimatizáciu
vypnúť po tom, ako pôjdete do postele a zapnúť
ju pred tým, než sa ráno zobudíte, alebo vrátite
domov.
Príklad Je 08:00 hod. a chcete, aby sa
klimatizácia zapla o 09:30 hod. a zastavila
o 18:00 hod.
2 Nastavte požadovaný čas opakovaným
stlačením alebo podržaním ovládacích
tlačidiel, až kým sa na displeji diaľkového
ovládania neukáže 6:00PM (23:55:00 hod.).
3 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer-Off
(časovač vypnutý) potvrďte nastavený čas.
1 Stlačte tlačidlo Timer-Off (časovač vypnutý)
2 Nastavte požadovaný čas opakovaným
stlačením alebo podržaním ovládacích tlačidiel,
až kým sa na displeji diaľkového ovládania
neukáže 09:30 hod.
symbol zostane zobrazený na displeji
diaľkového ovládača.
Na displeji panela interiérovej jednotky sa
rozsvieti indikátor časovača.
Kombinovaný časovač
Timer On (časovač zapnutý)
Timer Off
(časovač vypnutý)
(prevádzka vypnúť-spustiť-zastaviť)
Táto funkcia sa odporúča, keď chcete, aby sa
klimatizácia zapla pred zobudením sa a vypla po
odchode z domu.
Príklad: Je 22:00 hod a chcete, aby sa
klimatizácia zapla o 06:30 hod. a zastavila
o 9:30 hod.
1 Stlačte tlačidlo Timer-On (časovač zapnutý).
2 Nastavte požadovaný čas opakovaným
stlačením alebo podržaním ovládacích
tlačidiel, až kým sa na displeji diaľkového
ovládania neukáže 6:00PM (18:00 hod.).
3 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer-Off (časovač
vypnutý) potvrďte nastavený čas.
4 Stlačte tlačidlo Timer-On (časovač zapnutý).
5 Nastavte požadovaný čas opakovaným
stlačením alebo podržaním ovládacích tlačidiel,
až kým sa na displeji diaľkového ovládania
neukáže 18:00 hod.
6 Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú
jednotku, stlačením tlačidla Timer On (časovač
zapnutý) potvrďte nastavený čas.
symbol sa zobrazí na diaľkovom ovládači a
funkcia je zapnutá.
113
Nastavenie hodín
Prevádzka (Eco) (úsporný)
V režime COOL (chladenie) alebo HEAT (vykurovanie)
(ak dostupné) stlačte tlačidlo Eco a klimatizácia
automaticky zvýši (v režime COOL (chladenie)) alebo
zníži (v režime HEAT (vykurovanie)) o 1 °C za hodinu
počas 2 hodín. Nastavená teplota zostane nezmenená
nasledovných 5 hodín, potom sa jednotka zastaví.
Táto funkica umožní väčšie pohodlie a šetrí energiu.
Táto prevádzka sa odporúča počas spánku.
1
Nastavenie
teploty
1
1 hodina
1 hodina
Cooling (chladenie)
Nastavenie
teploty
1
1
Pred tým, ako začnete klimatizáciu používať,
nastavte hodiny na diaľkovom ovládaní pomocou
postupu v tejto časti. Panel s hodinami na
diaľkovom ovládaní zobrazí čas bez ohľadu na to,
či je klimatizácia zapnutá alebo nie.
Po vložení batérií do diaľkového ovládania sa
zobrazí
a bude blikať.
1 Ovládacie tlačidlá
Stlačte ovládacie tlačidlá, ak chcete nastaviť
požadovaný čas.
Vpred Späť
Každé stlačenie tlačidiel posunie čas dopredu
alebo späť o 1 minútu.
Podržanie tlačidla posunie displej rýchlejšie.
2 Tlačidlo Clock (hodiny)
Po dosiahnutí požadovaného času stlačte
znovu tlačidlo Clock (hodiny) alebo po
5 minútach bez činnosti čas hodín prestane
blikať a hodiny sú nastavené.
3 Opätovné nastavenie hodín
Stlačte tlačidlo Clock (hodiny) a displej hodín
začne blikať.
Nasledujte krok 1 a 2, ak chcete nataviť nový
čas.
Tipy a informácie
• Časovač používa 24 hodinový režim hodín.
• Prednastavený čas diaľkového ovládania
je 12:00PM a pri výmene batérií sa vráti na
toto nastavenie.
114
1 hodina
1 hodina
Zohrievanie
Prevádzka I FEEL
Diaľkové ovládanie funguje ako diaľkový termostat,
pričom zabezpečuje presné ovládanie teploty a
maximálne pohodlie.
Nasmerujte diaľkové ovládanie na interiérovú jednotku
a stlačte tlačidlo I Feel. Z jednotky zaznie pípnutie,
ktoré potvrdí, že táto funkcia bola aktivovaná.
Symbol I Feel
zostane na displeji diaľkového
ovládania, kým znovu nestlačíte tlačidlo I Feel.
Klimatizácia bude v prevádzke, aby dosiahla
nastavenú teplotu v mieste diaľkového ovládania.
Diaľkové ovládanie odošle interiérovej jednotke
informácie o teplote v jeho polohe každé 10 minút.
Ak diaľkové ovládanie nedostane informácie o teplote
počas nasledovných 11 minút, klimatizácia ukončí
prevádzku I FEEL.
Ako používať interiérovú jednotku
Dodatočné možnosti
1 Funkcia chytrého reštartovania
Po možnom výpadku elektrickej energie
sa klimatizácia vráti automaticky späť do
predchádzajúceho nastavenia.
• Keď sa lopatka dostane do požadovaného
smeru, stlačte znovu tlačidlo Swing a lopatka
zostane v danej pozícii.
• Stlačte znovu tlačidlo Swing a lopatky sa začnú
automaticky pohybovať hore a dole.
2 Odstrániteľný panel
Predný panel interiérovej jednotky sa dá ľahko
odstrániť na účely čistenia alebo údržby.
3 Samo diagnostikovanie a auto-ochrana
Táto klimatizačná jednotka dokáže odhaliť
poruchy, pričom diagnostikovanie zobrazí na
displeji vnútornej jednotky prostredníctvom
chybových kódov.
Klimatizácia automaticky zmení prevádzku za
účelom vlastnej ochrany.
Ovládanie smeru prúdenia vzduchu
• Riadne nastavte smer prúdenia vzduchu, v
inom prípade môže zapríčiniť nepohodlie alebo
nerovnomernú teplotu v miestnosti.
• Pomocou diaľkového ovládania nastavte
horizontálne lopatky.
Rozsah
Prúdenie hore a dole
Ručné nastavenie nasmerovania horizontálneho
fúkania vzduchu (vľavo/vpravo)
• Ručne nastavte vertikálne lopatky pomocou
ľavej/pravej páky ramena vertikálnej lopatky.
• Toto upravenie urobte pred zapnutím
jednotky, pretože po zapnutí jednotky hrozí
nebezpečenstvo poranenia prstov pri zachytení
ventilátorom
• Ručne nastavte vertikálne lopatky.
Vertikálna
lopatka
Rozsah
Pravé/ a ľavé prúdenie vzduchu
upozornenie
Automatické nastavenie vertikálneho
prúdenia vzduchu (hore/dole)
• Túto funkciu vykonajte, kým je jednotka činná.
• Na diaľkovom ovládaní atlačte tlačidlo Swing
a vodorovné lopatky sa budú automaticky
preklápať hore a dolu.
• Tlačidlo Swing nebude aktívne, ak je
klimatizačná jednotka vypnutá (aj keď je
nastavený časovač).
• Klimatizačnú jednotku nepoužívajte s
dlhodobým nasmerovaním prúdenia vzduchu
smerom nadol v režime COOL (chladenie)
alebo DEHUMIDIFY (vysušovanie). Inak
môže na povrchu horizontálnej lopatky dôjsť
k tvorbe kondenzátu, ktorý môže kvapkať na
podlahu alebo nábytok.
115
• Vdorovné lopatky nepohybujte ručne.
Vždy použite tlačidlo Swing. Ručné
pohybovanie lopatkou že spôsobiť ich
poruchu počas prevádzky. Ak lopatka
nefunguje, vypnite klimatizáciu a
reštartujte ju.
• Uhol otvorenia horizontálnej lopatky
by nemal byť nikdy nastavený na príliš
malý, pretože môže dôjsť o oslabeniu
výkonu chladenia alebo vykurovania z
dôvodov prílišného obmedzovania oblasti
prúdenia vzduchu.
• Klimatizáciu nepoužívajte, ak je
horizontálna lopatka v zavretej polohe.
• Keď sa klimatizácia pripojí na napájanie
(prvotná prevádzka), horizontálna
lopatka môže vydávať asi tak 10 min.
zvuk. Je to bežná prevádzka.
Núdzová prevádzka
Ak sa stratí diaľkové ovládanie, alebo prestane
fungovať, použite ručný prepínač na interiérovej
jednotke. Klimatizácia bude fungovať v režime
AUTO a nastavenie teploty alebo rýchlosti
ventilátora sa nedajú zmeniť.
• Opätovným stlačením tlačidla Manual COntrol
klimatizáciu vypnete.
Prevádzkový režim je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Režim
Model
Nastavenie teploty
Prúdenie
vzduchu
AUTO
(automatický)
TEPELNÉ
ČERPADLO
25 °C
COOL/FAN
AUTO
(automatický)
TEPELNÉ
ČERPADLO
20 °C
HEAT/FAN
Prevádzková teplota
Rozsah prevádzkových teplôt
Vnútorná strana
DB/WB(°C)
Vonkajšia strana
DB/WB(°C)
Maximálne chladenie
32/23
43/26
Minimálne chladenie
21/15
21/-
Maximálne vykurovanie
27/-
24/18
Minimálne vykurovanie
20/-
Rozsah prevádzkovej teploty (vonkajšia teplota) pre
modely určené len na chladenie je -7 ºC ~ 43 ºC,
pre modely s tepelný čerpadlom to je -7 ºC ~ 24 ºC.
Ak sa klimatizácia používa von mimo daného
rozsahu, môžu sa aktivovať určité ochranné funkcie
a jednotka nemusí riadne fungovať.
Optimálna činnosť
Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon,
poznamenajte si:
• Nastavte správne smer prúdenia vzduchu tak,
aby nebol priamo nasmerovaný na ľudí.
• Nastavte teplotu, aby ste dosiahli čo najväčšiu
úroveň pohodlia. Nenastavujte jednotku na
úroveň nadmernej teploty.
Ručné ovládacie
tlačidlo
• Pri režime COOL (chladenie) alebo HEAT
(Vykurovanie) zatvorte dvere a okná, inak znížite
výkon jednotky.
• Používajte tlačidlá Timer On (časovač zapnutý)
a Timer Off (časovač vypnutý) na diaľkovom
ovládaní, aby ste si zvolili požadovanú dobu
zapnutia a vypnutia.
Ručné ovládacie
tlačidlo
• Stlačte tlačidlo Manual Control (ručné
ovládanie) a nastavte režim AUTO.
Klimatizácia automaticky zvolí režim COOL
(chladenie), HEAT (vykurovanie) (len pri
modeloch s tepelným čerpadlom) a FAN
(ventilátor) v závislosti od teploty miestnosti,
aby sa dosiahlo najlepšie pohodlie.
116
• Do vstupu a výstupu vzduchu nevkladajte
žiadne predmety, pretože týmto môžete znížiť
efektívnosť výrobku a klimatizácia nemusí
fungovať.
• Filtre čistite často, inak sa chladiaci alebo
vykurovací výkon môže znížiť.
Čistenie a údržba
Údržba
Nasledovná údržba sa musí vykonávať pravidelne.
Položka
Údržba
Odporúčaný interval
Prachový filter
Čistenie
Každý mesiac alebo podľa potreby aj častejšie
Zdravotné
vzduchové filtre
Výmena/čistenie
Každé 3 mesiace alebo podľa potreby aj
častejšie
Puzdro jednotky
Čistenie
Každý mesiac alebo podľa potreby aj častejšie
Vodná nádržka a
odvodné potrubie
Čistenie a kontrola
prekážok
Každú sezónu pred spustením*
Vnútorné a
vonkajšie cievky
Čistenie
Každú sezónu pred spustením*
* Zariadenie môže obsluhovať len kvalifikovaný personál.
varovanie
• Pred čistením zastavte klimatizáciu a odpojte
od zdroja energie.
Čistenie interiérovej jednotky
a diaľkového ovládača
• Na utretie interiérovej jednotky a diaľkového
ovládania použite suchú látku.
• Ak je interiérová jednotka príliš špinavá, je
možné použiť mierne namočenú látku.
Držiak
panela
1 Zodvihnite predný panel interiérovej jednotky až
do uhla, kedy sa zastaví pri plnej podpore rámu.
• Predný panel interiérovej jednotky sa dá
ľahko odstrániť a vyčistiť vodou. Potom ju trite
suchou handrou.
• Na čistenie jednotky nepoužívajte kefky,
brúsny papier ani leštidlá, pretože môžu
poškodiť jednotku.
• Na čistenie nepoužívajte ani chemicky
ošetrené látky ani prachovky.
• Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo,
leštičky ani podobné rozpúšťadlá. Môžu
spôsobiť popukanie alebo deformáciu povrchu
plastov.
Rukoväť prachového filtra
2 Podržte prachový filter za rukoväť a pozorne
vyberte z držiaka filtra.
• Na čistenie predného panela nikdy
nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40 °C. Môže
dôjsť k deformáciám alebo strate farieb.
Čistenie filtrov
Poznámka: Napájací kábel musí byť pred čistením
odpojený.
Upchatý filter znižuje efektívnosť chladenia/
vykurovania tejto jednotky. Filter vyčistite každý
mesiac, alebo v prípade potreby aj častejšie.
3 Potom potiahnite prachový filter smerom nadol,
von z interiérovej jednotky.
117
Prachový filter
varovanie
Nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte
čistiť generátor studenej plazmy (ak
použiteľné). Mohlo by to spôsobiť
zásah elektrickým prúdom.
Vyčistite prachový filter vysávačom alebo
vo vode, potom ho nechávajte vyschnúť na
chladnom mieste.
Prachový filter
Vzduchový filter
4 Zdravotné vzduchové občerstvujúce filtre (ak
dostupné), ako napr. aktívny karbónový filter /
BIO filter / filter s vitamínom C / iónový filter so
striebrom, sú upevnené na prachovom filtre.
Vyberte zdravotné filtre z podporného rámu
prachového filtra.
Všeobecná údržba
Ak klimatizáciu nebude dlhšie používať:
• Jednotku nechajte zapnutú v režime FAN
(ventilátor) 3~4 hodiny, aby sa dokonale vysušila.
• Vypnite jednotku a vytiahnite sieťový kábel. Z
diaľkového ovládania vyberte batérie.
• Vonkajšia jednotka si vyžaduje pravidelnú
údržbu a čistenie. Nepokúšajte sa to urobiť
sami. Kontaktujte vášho dílera alebo servisného
technika.
Kontroly pred prevádzkou
• Skontrolujte, či vedenie nie je poškodené alebo
odpojené.
• Skontrolujte, či je nainštalovaný prachový filter.
• Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu
nie je zablokovaný, ak sa jednotka dlhšiu dobu
nepoužívala.
Zdravotné filtre čistite aspoň každé tri (3)
mesiace a vymieňajte ich každých 6 mesiacov.
Vyčistite ich vysávačom, ak možné.
varovanie
• Pri vyberaní filtra sa nedotýkajte kovových
častí jednotky. Pri dotýkaní sa ostrých
kovových hrán môže dôjsť k zraneniam.
5 Nainštalujte zdravotný vzduchový
občerstvujúci filter späť na miesto.
6 Nainštalujte hornú časť prachového filtra späť
na jednotku, pričom dávajte pozor, aby bola
ľavá a pravá hrana správne zarovnaná a vráťte
prachové filtre namiesto.
118
• Na čistenie vnútra klimatizačnej jednotky
nepoužívajte vodu. Vystavenie jednotky vode
môže poškodiť izoláciu a viesť k možnému
zraneniu elektrickým prúdom.
• Pri čistení jednotky sa najprv ubezpečte, že
napájanie a istič sú vypnuté.
Prevádzkové tipy
Počas bežnej prevádzky môže dôjsť k
nasledovnému:
1.Ochrana klimatizačnej jednotky.
• Ochrana kompresora
Kompresor sa po zastavení nevie 3 minúty
znovu zapnúť.
• Proti namŕzaniu
Ak jednotka funguje v režime COOL a pri
nízkej teplote okolia, na výmenníku tepla
sa môže tvoriť námraza. Keď klesne teplota
výmenníka tepla interiérovej jednotky pod
0 °C, kompresor sa vypne, aby chránil
jednotku.
• Odmrazovanie
Počas vykurovania sa môže na vonkajšej
jednotke vytvoriť námraza, ak vonkajšia
teplota je nízka ale vlhkosť zase vysoká,
čo má za následok nízku vykurovaciu
efektívnosť.
V takejto situácii klimatizačná jednotka
vypne vykurovanie a automaticky spustí
rozmrazovanie. Doba rozmrazovania sa líši,
od 3 do 12 minút.
Počas rozmrazovania sa motory ventilátorov
interiérovej a vonkajšej jednotky zastavia,
vnútorný ukazovateľ bliká „H1” a z vonkajšej
jednotky sa môže odparovať. Nejde o
poruchu. Po dokončení rozmrazovania sa
automaticky obnoví vykurovanie.
• Funkcia proti studenému vzduchu
V režime HEAT (vykurovanie) vnútorný
ventilátor nefunguje, aby sa predišlo
vnikaniu studeného vzduchu do miestnosti
(do 5 minút), ak vnútorný výmenník
tepla nedosiahne minimálnu teplotu
za nasledovných okolností:
(1) vykurovanie práve začalo,
(2) automatické rozmrazovanie práve
skončilo,
(3) vykurovanie pri nízkej teplote.
2.Jemný vánok
V nasledovných situáciách môže interiérová
jednotka fúkať jemný vánok a lopatka sa natočí
do určitej pozície:
3.Z interiérovej jednotky vychádza biely opar
• biely opar sa môže vytvárať ako následok
veľkých teplotných rozdielov medzi vstupom a
výstupom vzduchu v režime COOL (chladenie) vo
vnútornom prostredí, ktoré má vysokú relatívnu
vlhkosť,
• biely opar sa môže vytvárať ako následok
vlhkosti vytvorenej počas rozmrazovania, keď sa
klimatizačná jednotka po rozmrazení reštartuje v
režime HEAT (vykurovanie).
4.Slabý zvuk klimatizácie
• počas činnosti kompresora alebo krátko po jeho
zastavení môžete počuť slabý zvuk. Spôsobuje
ho chladivo pretekajúce alebo zastavujúce sa.
• počas činnosti kompresora alebo krátko po
jeho zastavení môžete počuť aj slabé pískanie.
Spôsobuje to tepelná expanzia a studené
zmraštenie plastových častí v jednotke pri
zmene teploty.
• hluk vychádza z lopatiek vracajúcich sa do
pôvodnej polohy po zapnutí.
5.Z interiérovej jednotky vychádza prach
Je to bežné, keď sa klimatizácia nepoužívala dlhšiu
dobu alebo pri prvom použití jednotky.
6.Z interiérovej jednotky vychádza divný zápach
Spôsobuje to interiérová jednotka, z ktorej
vychádzajú zápachy zo stavebného materiálu,
nábytku alebo dymu.
7.Klimatizácia sa z režimu COOL (chladenie) alebo
HEAT (vykurovanie) vráti iba do režimu FAN
(ventilátor)
Keď vnútorná teplota dosiahne nastavenú hodnotu,
kompresor sa automaticky zastaví a klimatizácia sa
prepne do režimu FAN (ventilátor).
Kompresor sa znovu zapne, keď sa teplota v režime
COOL (chladenie) zvýši alebo v režime HEAT
(vykurovanie) zníži na nastavený bod.
8.Kondenzácia
Kondenzát sa vytvorí na výstupe vzduchu pri
dlhodobom chladení alebo sušení, ak je relatívna
vlhkosť vyššia ako 80 % (pri otvorených dverách a
oknách).
Nastavte vertikálnu lopatku na maximálny uhol (k
podlahe) a rýchlosť ventilátora na High (vysoká).
Zatvorte dvere a okná.
(1) v režime HEAT (vykurovanie) sa jednotka
zapne, kompresor nedosiahne podmienku
zapnutia,
9.Osvetlenie alebo bezdrôtový telefón v blízkosti
jednotky môže spôsobiť poruchy.
Odpojte jednotku od napájania, a potom ju znovu
zapojte. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ON/
OFF (zap./vyp.), ak chcete obnoviť prevádzku.
(2) v režime HEAT (vykurovanie) dosiahne
teplota nastavenú teplotu a kompresor sa asi
po 1 minúte vypne.
10. Funkcia X-FAN
Interiérová jednotka môže aj naďalej fungovať po
vypnutí stlačením tlačidla ON/OFF (zap./vyp.).
Skontrolujte, či je vypnutá funkcia X-Fan.
119
Riešenie porúch
Klimatizáciu nemôže servisovať užívateľ. Nesprávna oprava môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar. Ohľadne odbornej opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko.
varovanie
Ak nastane jedna z nasledovných situácií, okamžite klimatizáciu vypnite,
odpojte od napájania a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
• Ak sa objaví kód chyby zobrazený na displeji
interiérovej jednotky.
• Na jednotku sa dostala voda alebo iná
tekutina.
• Ukazovateľ napájania alebo iný ukazovateľ
rýchlo bliká a toto blikanie sa nedá zastaviť
odpojením od napájania a opätovným
pripojením.
• Z jednotky vyteká voda.
• Poistky alebo istič často vypadnú.
• Napájací kábel a zásuvka sa prehrievajú.
• Počas činnosti vychádza tvrdý zvuk.
• Počas prevádzky vychádza silný zápach.
• Iné neobvyklé situácie.
Tlak v chladiacom systéme je nízky a mohlo by dôjsť k poškodeniu jednotky. Požiadajte
certifikovaného inštalatéra, aby to skontroloval.
Poruchy
Príčina
Jednotka sa nezapne
Prerušenie dodávky napájacieho prúdu
Počkajte na obnovu prúdu.
Mohlo dôjsť k vypadnutiu sieťového
kábla.
Skontrolujte zapojenie do
zásuvky.
Poistky môžu byť vybité.
Vymeňte poistky.
Napätie je príliš nízke alebo vysoké.
Nechajte napätie skontrolovať
odborníkmi.
Batérie v diaľkovom ovládaní môžu byť
vybité.
Vymeňte batérie.
Čas, ktorý ste nastavili pre časovač,
nie je správny.
Počkajte alebo zrušte nastavenie
časovača.
Nesprávne nastavenie teploty.
Nastavte správnu teplotu.
Ohľadne podrobností sa obráťte
na časť „používanie diaľkového
ovládania”
Vzduchový filter je zablokovaný.
Vyčistite vzduchový filter.
Dvere alebo okná sú otvorené.
Zatvorte dvere alebo okná.
Vstup alebo výstup vzduchu na
interiérovej alebo vonkajšej jednotke sa
zablokovali.
Odstráňte najprv prekážky, potom
jednotku reštartujte.
Bola aktivovaná 3 minútová ochrana
kompresora.
Počkajte aspoň 3 minúty.
Jednotka nechladí
ani nevykuruje (ak
použiteľné) miestnosť
veľmi dobre, pričom
z klimatizácie prúdi
vzduch
Čo sa musí urobiť
Ak sa problémy nevyriešili, kontaktujte miestneho dílera alebo najbližšie zákaznícke servisné
stredisko. Informujte ich podrobne o poruchách a modeli jednotky.
120
Nasledovné kontroly pred kontaktovaním môžu ušetriť váš čas a peniaze.
Poruchy
Príčina
Jednotka
nefunguje
Jednotka nefunguje, ak je
zapnutá okamžite po vypnutí. Je
to na ochranu jednotky. Počkajte
aspoň 3 minúty.
Vychádza
zápach
•Z interiérovej jednotky môžu
vychádzať určité pachy. Je to
dôsledkom pachov v miestnosti
(ako napr. nábytok, tabak, atď.),
ktoré boli nasaté do jednotky.
•Ohľadne čistenia, ak zápach
pretrváva, sa obráťte na
autorizované servisné stredisko
Hluk „tečúcej
vody”
Hluk podobný tečúcej vody je
chladivo pretekajúce vo vnútri
jednotky.
V režime
COOL
(chladenie) sa
tvorí para
Počas chladenia je možné vidieť
jemný opar vychádzajúci z
interiérovej jednotky, a to vďaka
vysokej teplote a vlhkosti v
miestnosti.
Po určitej dobe, keď sa zníži
teplota a vlhkosť v miestnosti,
para zmizne.
Praskanie
Je to zvuk trenia spôsobený
expanziou a/alebo sťahovaním
panela alebo iných častí ako
následok zmeny teploty.
Jednotka sa
nedá zapnúť
•Došlo k výpadku elektrickej
energie?
•Je zástrčka uvoľnená?
(ak použiteľné)
•Vypadlo zariadenie na ochranu?
•Je napätie vysoké alebo nízke?
(testovali odborníci)
•Používa sa časovač správne?
•Sú batérie vybité?
Účinok
chladenia/
Vykurovania je
slabý
•Je nastavenie teploty vhodné?
•Je vstup/výstup vzduchu
zablokovaný?
•Je filter špinavý?
•Sú dvierka alebo okná otvorené?
•Je nastavená nízka rýchlosť
ventilátora?
•Sú v miestnosti zdroje tepla?
Poruchy
Príčina
Únik vody z
interiérovej
jednotky
•Vlhkosť je príliš vysoká.
•Kondenzujúca voda preteká.
•Výpustná hadica je uvoľnená
alebo blokovaná.
Únik vody
z vonkajšej
jednotky
•Počas chladenia sa voda
kondenzuje okolo hadičiek a
spojov.
•Počas rozmŕzania vyteká von
rozmrznutá voda.
•Počas vykurovania kvapká voda
z výmenníka tepla.
Hluk z
interiérovej
jednotky
•Hluk vydávaný, keď sa zapne
alebo vypne ventilátor alebo relé
kompresora.
•Pri spustení alebo zastavení
rozmŕzania je počuť
zvuk chladiaceho média
pretekajúceho opačným
smerom.
Interiérová
jednotka
nevyfukuje
vzduch
•V režime HEAT (vykurovanie),
pri veľmi nízkej teploty
vnútorného výmenníka tepla,
prúdenie vzduchu sa zastaví,
aby sa zabránilo vniknutiu
studeného vzduchu. (do 2 minút)
•V režime HEAT (vykurovanie),
pri nízkej vonkajšej teplote alebo
vysokej vlhkosti, sa na vonkajšej
strane výmenníka tepla bude
tvoriť námraza. Jednotka
sa automaticky rozmrazí a
interiérová jednotka prestane na
2-3 minúty vydávať vzduch.
•Počas rozmŕzania vychádza von
para.
•V režime DEHUMIDIFY
(vysušovanie) sa vnútorný
ventilátor na 3-12 minút zastaví,
aby sa predišlo vyparovaniu
kondenzujúcej vody.
Vlhkosť na
výstupe
vzduchu
Ak jednotka dlhodobo funguje
pri vysokej vlhkosti na vonkajšej
mriežke sa vytvorí para, ktorá
následne odkvapká.
Chybový
kód H1:
odmrazovanie
Je bežné. Jednotka je v režime
odmrazovania a vykurovanie sa
čoskoro zapne.
Tento výrobok nevyhadzujte ako netriedený komunálny
odpad. V prípade potreby tento odpad separujte pre
osobitné spracovanie.
121
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement