DeWalt D28700 Technical data

DeWalt D28700 Technical data
www.
.eu
D28700
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
15
English (original instructions)
25
Español (traducido de las instrucciones originales)
33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
52
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
61
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
70
Português (traduzido das instruções originais)
79
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
88
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
96
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
104
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
113
Copyright DEWALT
2
3
1
2
34
6
12
4
13
5
11
7
10
9
8
14
A
1
15
4
5
18
17
16
14
20
19
B1
21
12
6
B2
2
B3
25
24
22
23
C1
27
26
C2
3
14
8
28
27
29
C4
C3
31 32 29 30
8
11
33
D
4
E
35
F
5
DANSK
GERINGSSAV D28700
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
D28700
Spænding
VDC
230
Type
1
Motoreffekt
W
2.200
Omdrejningstal ubelastet
min-1
3.800
Min. periferihastighedsskæreskive m/s
80
Skivens diameter
mm
355
Skivens huldiameter
mm
25,4
Skivens tykkelse
mm
2,66
Skæreskivetype
lige, uden fordybninger
Gennemskæringskapacitet ved 90°
cirkulær
mm
115
kvadratisk
mm
119 x 119
rektangulær
mm
115 x 130
vinklet
mm
137 x 137
Gennemskæringskapacitet ved 45°
cirkulær
mm
98
kvadratisk
mm
98 x 98
rektangulær
mm
115 x 98
vinklet
mm
98 x 98
Vægt
kg
18
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
98,5
2,8
107
2,8
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 61029:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s²
Usikkerhed K =
m/s²
4,3
2,1
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 61029
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
6
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
5
D28700
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 61029.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/
EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse for
yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
6
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
7
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
8
9
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
10
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet,
hvor der er risiko for, at der kan opstå brand
eller forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme
i nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis
11
12
13
du har langt hår. Brug passende handsker og
skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigtseller støvmaske, når brug af værktøjet kan
danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er
meget varme. Brug altid høreværn. Bær altid en
beskyttelseshjelm.
Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe). Når
man bruger værktøjet under ekstreme forhold (f.
eks. høj fugtighed, når der dannes metalspåner
osv.) kan den elektriske sikkerhed forbedres ved
at indsætte en isolerende transformer eller en (FI)
fejlstrømsafbryder.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte
støvudsugnings- og støvopsamlingsudstyret,
skal man sørge for, at disse er tilsluttet og bruges
korrekt.
Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er
fjernet fra værktøjet, inden det startes.
Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse
af de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver en kraftig maskine.
Maskinen gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som den er beregnet til. Værktøjet
må ikke forceres.
7
DANSK
14
15
16
17
18
19
20
8
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet
for beskadigelser, før det tages i brug. Check
de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på
skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér,
at værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det
arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan
tændes og slukkes ved afbryderen. Alle skadede
eller defekte dele skal repareres eller udskiftes på
et autoriseret DEWALT-værksted. Forsøg aldrig
selv at reparere værktøjet.
Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke
er i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
afbryderen. Sørg for, at værktøjet er slukket,
når ledningen tilsluttes strømmen.
Ledningen må ikke misbruges
Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig
i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme,
olie og skarpe kanter.
Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør. Hold alle håndtag og
kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT-værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer,
som bruger originale reservedele. I modsat fald
kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for geringssave
• Man skal altid bære almindelige arbejdshandsker,
når man arbejder med dette værktøj.
• Hold hænderne fri af skæreskiven. Skær aldrig
i arbejdsemner, som kræver manuel håndtering
tættere på end 15 cm fra den roterende
skæreskive.
• Man må ikke skære arbejdsemner med en
tykkelse på mindre end 1,2 mm ved brug af
den skæreskive, der leveres sammen med dette
værktøj.
• Man må ikke betjene dette værktøj,
uden beskyttelseselementerne korrekt placeret.
• Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde
arbejdsemnet sikkert fast. Dertil benyttes
materialeklemmerne.
• Man må aldrig berøre skivens bageste del.
• Værktøjet skal altid placeres på en flad, stabil og
vedligeholdt overflade fri for løse materialer som
f.eks. spåner og lignende.
• Før brug skal skæreskiverne efterses for revner
eller ridser. Hvis skæreskiverne har revner eller
ridser, skal de kasseres.
• Sørg for, at skæreskiven ikke berører arbejdsemnet,
før værktøjet er tændt.
• Under brug skal man undgå at skæreskiven
springer tilbage, eller at den udsættes for hård
behandling. Skulle dette ske, skal man stoppe
værktøjet og efterse skæreskiven.
• Brug ikke værktøjet, mens du står i skæreskivens
sigtelinje. Hold andre personer væk fra
arbejdsområdet.
• Vær opmærksom på spånerne og det materiale,
du skærer i. De kan være skarpe og varme.
Før håndtering af disse materialer, skal man lade
dem afkøle.
• Gnistafbøjningen bliver varm under brug.
Undgå at berøre eller justere gnistafbøjningen
umiddelbart efter arbejdets ophør.
• Sluk for værktøjet og vent, til skæreskiven står
stille, før du fjerner arbejdsemnet eller ændrer
indstillingerne.
• Forsøg aldrig efter slukning af maskinen at
stoppe klingen ved at trykke mod siden af den.
• Brug ikke skærevæsker. Disse væsker kan blive
antændt eller forårsage elektrisk stød.
DANSK
• Kontrollér, at arbejdsemnet er forsvarligt
understøttet.
• Brug kun de skiver, der anbefales af fabrikanten.
Brug aldrig runde savklinger eller andre typer af
tandede klinger.
• Skæreskivens højeste tilladte hastighed skal altid
svare til eller være større end den ubelastede
hastighed for værktøjet, der er angivet på
navnepladen.
• Brug ikke skæreskiver, der ikke har de mål,
der er opgivet i de tekniske data.
• Sørg før brugen for, at skæreskiven er monteret
korrekt.
• Lad værktøjet køre uden belastning i en sikker
position i mindst 30 sekunder. Hvis der er
tydelige vibrationer, eller hvis der forekommer
defekter, skal værktøjet standses, og årsagen
skal findes.
• Brug ikke skæreskiver til sideslibning.
• Man må ikke skære i beton, mursten, fliser eller
keramiske materialer.
• Skær ikke i træ, plastik eller syntetiske materialer.
• Man må ikke skære i støbejernsmaterialer.
• Man må aldrig skære i magnesium materialer.
• Man må ikke skære i elektrisk levende materialer.
• Man skal benytte dette værktøj i godt ventilerede
områder. Det må ikke benyttes i nærheden af
antændelige væsker, gasser eller støv.
Gnister eller varme spåner, der dannes ved skæring
eller udsendes fra gnistdannende motorbørster,
kan antænde brændbare materialer.
• Rens jævnligt ventilationshullerne ved arbejde i
støvede omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at
rense hullerne, skal du slukke for værktøjet først.
• Opbevar altid skæreskiverne tørt og godt
beskyttet og uden for børns rækkevidde.
• Anvend kun skiver til kapsav
med en maks. tykkelse på 3,1 mm
og med en maks. diameter på
355 mm.
• Advarsel! Bruget af dette værktøj
kan danne støv, som indeholder kemiske stoffer,
som kan være kræftfremkaldende, medføre
fødselsdefekter eller andre reproduktive skader.
Brug passende beskyttelse af luftvejene.
Følgende faktorer har indflydelse på støjudviklingen:
– det materiale der skal skæres
– skæreskivetypen
– den vægt der lægges på skiven
Anvend høreværn.
Yderligere risici
• Følgende risici er nært forbundet med brugen af
disse maskiner:
– personskade ved berøring af bevægelige dele.
– personskade forårsaget af driftsforstyrrelse af
savklingen.
• Følgende risici forekommer oftest:
– i driftsområdet
– inden for rækkevidde af kørende maskindele
• Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes
i anvendelse, kan der ikke undgås at være
yderligere risici.
Disse er:
– Nedsat hørelse.
– Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede
dele af savklingen.
– Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
– Risiko for at klemme fingrene, når skærmene
åbnes.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Borediameter
DATOKODEPOSITION (FIG. A)
Datokoden (34), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
9
DANSK
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Geringssav
1 Skæreskive
1 sekskantnøgle
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
TILTÆNKT BRUG
Din D28700 kapsav er beregnet på at skære
metalemner i forskellig udformning.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
D28700 kapsaven er et professionelt elektrisk værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
1 Afbryder
2 Aktiveringshåndtag
3 Bærehåndtag
4 Beskyttelseselement
5 Skæreskive
6 Spindellås
7 Materiale holder
8 Anslag
9 Monteringshuller
10 Savbord
11 Gnistafbøjning
12 Dybdeanslag
13 Låsepind
14 Hex key
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 61029, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
10
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås gennem
DEWALT’s serviceorganisation.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Tilslutning til lysnettet
Strømforsyningen til denne maskine skal være
forsynet med en 16 A sikring med tidsforsinkelse.
Spændingsfald
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald.
Under forhold, hvor strømforsynings forholdene ikke
er de mest ideelle, kan andet udstyr blive påvirket.
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,25 ø,
vil forstyrrelser højst sandsynligt ikke forekomme.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Montering på arbejdsbænk (fig. A)
Værktøjet er udstyret med monteringshuller (9),
således at det kan spændes fast til en arbejdsbænk.
På- og afmontering af en skæreskive (fig. B1 - B3)
• Med håndtaget i hvileposition, benyttes tuden
(15) til at glide beskyttelseselementet (4) tilbage.
Lad beskyttelseselementet være i tilbagetrukket
position (fig. B1).
• Tryk låseknappen (6) (fig. B2) ned og hold den
nedtrykt.
• Drej skæreskiven (6), til den låses fast.
• Fjern ved brug af sekskantnøglen (14) bolten (16)
ved at dreje den mod uret og fjern derefter den
flade spændeskive (17) og holdeflangen (18)
(fig. B2).
• Kontrollér, at afstandsstykket (19) er på plads
mod flangen (20).
• Udskift skæreskiven (5). Sørg for, at den nye
skive er placeret på afstandsstykket (19) i den
korrekte rotationsretning.
DANSK
• Fastgør klingen med holdeflangen (18),
fladskiven (17) og bolten (16).
• Beskyttelseselementet skubbes ned igen og
låseknappen (6) løsnes.
• Justér skæredybden efter behov (fig. B3).
Justér skæredybden (fig. B3)
Skæredybden kan justeres, så den modsvarer
sliddet på skæreskiven.
• Foretag en prøvekørsel med værktøjet slukket,
og kontrollér spillerummet.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låsemøtrikken (21) et par omgange.
• Drej dybdestopbolten (12) ind eller ud for at opnå
den ønskede skæredybde.
• Spænd låsemøtrikken (21).
Justér altid dybdestoppet på den
oprindelige position, når du udskifter
skæreskiven.
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. A & C1 - C4)
Værktøjet er udstyret med en materialeklemme (6)
(fig. A).
• Træk håndtaget (22) imod håndtaget (23) (fig. C1).
• Skub klemmeskaftet (24) fremad indtil kæben
(25) næsten berører arbejdsemnet.
• Skub håndtaget (22) imod kæben (25) indtil det
kobles til klemmeskaftet (24).
• Drej håndtaget (23) i urets retning og fastspænd
arbejdsemnet.
• For at frigøre arbejdsemnet, drejes håndtaget (23)
imod urets retning.
ADVARSEL:
• For at øge skærekapaciteten skal du
anbringe afstandsblokken (26) under
arbejdsemnet (27). Afstandsblokken skal
være lidt smallere end arbejdsemnet
(fig. C2).
• Man skal understøtte lange arbejdsemner
ved at anvende et stykke træ (28)
(fig. C3). Man må ikke fastspænde
afskæringsenden (27).
Hurtig glideanordning (fig. C1)
Klemmen har en hurtig glideanordning.
• For at løsne klemmen drejes håndtaget (23)
en eller to omgange imod urets retning, og
håndtaget (22) trykkes mod håndtaget (23).
Indstilling af klemmepositionen (fig. C4)
Klemmepositionen kan indstilles, således at den
passer til skæreskiven.
• Fjern anslagsboltene (29) ved brug af
sekskantnøglen (14).
• Bevæg anslaget (8) som påkrævet.
• Genanbring anslagsboltene (29), og spænd dem
for at låse anslaget (8).
Indstilling af skærevinklen (fig. D)
Værktøjet kan benyttes til gering op til 45°.
• Løsn anslagsboltene (29) for at frigøre anslaget (8).
• Indstil anslaget (8) i den ønskede vinkel.
Vinklen kan aflæses på skalaen (30).
• Spænd anslagsboltene (29) for at låse
anslaget (8).
Eftersyn og justering af geringsskalaen (fig. A & D)
• Løsn anslagsboltene (29) for at frigøre anslaget
(8) (fig. D).
• Træk armen ned og lås den fast i positionen ved
at skubbe låsepinden (13) (fig. A) ind.
• Anbring en vinkel (31) imod anslaget (8) og
skæreskivens venstre side, hvorved en perfekt
vinkel på 90° opnås (fig. D). Check, at 0° mærket
på skalaen (30) flugter med markeringen på
bordet (31).
• Spænd anslagsboltene (29) for at låse anslaget (8).
• Træk låsepinden (13) ud og før armen tilbage til
dens øvre hvileposition (fig. A).
Justering af gnistafbøjningen (fig. E)
• Løsn skruen (33).
• Indstil gnistafbøjningselementet (11) som ønsket.
• Spænd skruen (33).
Før værktøjet tages i brug
• Installér den korrekte skæreskive. Brug ikke
meget slidte skiver. Værktøjets maksimale
omdrejningshastighed må ikke overgå
skæreskivens omdrejningshastighed.
• Man skal sikre sig, at skiven drejer i den retning,
som pilene på tilbehøret og på værktøjet angiver.
• Spænd arbejdsemnet fast.
• Gnistafbøjningselementet skal altid indstilles korrekt.
11
DANSK
BETJENING
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pres ikke for meget på værktøjet.
• Undgå overbelastning. Skulle værktøjet
blive overophedet, skal det køre ubelastet
i nogle minutter.
Korrekt håndposition (fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
hovedhåndtaget (35) og lade den anden hånd styre
arbejdsemnet.
Skæring (fig. A)
• Anbring det materiale, der skal skæres,
imod anslaget (8), og fasthold det med
materialeklemmen (7).
• Tænd værktøjet, og træk kontrolhåndtaget (2)
ned for at skære i arbejdsemnet. Lad motoren nå
op på fuld hastighed før der skæres.
• Lad skiven skære frit. Brug ikke kræfter.
• Efter skæring skal man slukke værktøjet og
skubbe armen tilbage til dens øvre hvileposition.
Starte og stoppe (fig. A)
Afbryderen (1) befinder sig på aktiveringshåndtaget (2).
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
• Hold afbryderen nedtrykket når der skæres.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Værktøjet må hverken tændes eller
slukkes, når det er under belastning.
Man må ikke skære i magnesium.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
12
Transport (fig. A)
Værktøjet er udstyret med en låsepind (13),
som fastlåser værktøjet under transport.
• Sænk beskyttelseselementet (4) på savbordet
(10) og fastgør værktøjet i denne position ved at
skubbe låsepinden ind (13).
• Transportér værktøjet ved hjælp af bærehåndtaget
(3).
• For at frigøre værktøjet skal du trykke
aktiveringshåndtaget ned og trække låsepinden
(13) ud.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
DANSK
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling
af elektriske husholdningsprodukter på kommunale
lossepladser eller hos en forhandler, når du køber et
nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af
DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede værksted:
kontakt det lokale DEWALT kontor på den adresse,
som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DeWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
13
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
14
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
DEUTSCH
MONTAGETRENNSCHLEIFER D28700
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Min. Umfangsgeschwindigkeit der
Trennscheibe
Scheibendurchmesser
Scheibenbohrung
Scheibenkörperstärke
Trennscheibentyp
Schnittkapazität bei 90°
rund
viereckig
rechteckig
winklig
Schnittkapazität bei 45°
rund
viereckig
rechteckig
winklig
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
VDC
W
min-1
D28700
230
1
2.200
3.800
m/s
80
mm
355
mm
25,4
mm
2,66
gerade, ohne Vertiefung
mm
mm
mm
mm
115
119 x 119
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
dB(A)
98,5
dB(A)
dB(A)
2,8
107
dB(A)
2,8
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 61029:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
4,3
2,1
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 61029 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
15
DEUTSCH
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D28700
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen: 2006/42/EG, EN 61029.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/
EG. Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an DEWALT unter der folgenden Adresse
oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor
Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
16
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer feuchten
oder nassen Umgebung. Sorgen Sie für eine gute
Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo
Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß Sie
das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
da diese von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden können. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine
Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub oder
Späne erzeugen können. Falls diese Teilchen heiß
sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige
Schürze tragen. Tragen Sie stets einen
Gehörschutz. Tragen Sie stets einen Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit
geerdeten Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern,
Herden und Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)
Schutzschalters erhöht werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
DEUTSCH
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen
Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden
Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder
zum Sammeln von Staub an das Werkzeug
angeschlossen werden können, vergewissern
Sie sich, daß diese angeschlossen sind und
ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das
Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus,
falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät
im Freien verwenden, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die sich für den Einsatz im
Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet
sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte
und Zubehörteile oder die Ausführung von
Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht
der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel
vor der Arbeit auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile
richtig montiert sind, ob keine Teile gebrochen
sind, ob keine Schutzvorrichtungen und
15
16
17
18
19
20
Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche
andere Schäden den einwandfreien Betrieb
des Werkzeuges beeinträchtigen könnten.
Vergewissern Sie sich, daß das Werkzeug
ordnungsgemäß funktionieren wird. Benutzen
Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein Teil
defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug nicht,
wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Lassen Sie defekte Teile immer von einer unserer
autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten
austauschen. Versuchen Sie nie, das Werkzeug
selber zu reparieren.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn
Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie
irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder
Geräteteile auswechseln und bevor Sie
irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes
Einschalten!
Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß das
Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschließen.
Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche
Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
Lassen Sie Reparaturen nur von einer
autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausführen. Reparaturen sind nur von autorisierten
17
DEUTSCH
Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen
vorzunehmen; andernfalls kann Unfallgefahr für
den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Montagetrennschleifer
• Tragen Sie beim Betrieb dieses Werkzeugs stets
Arbeitshandschuhe.
• Halten Sie die Hände von der Trennscheibe fern.
Schneiden Sie niemals Werkstücke, die einen
Handeingriff erforderlich machen, der näher als
15 cm von der sich drehenden Trennscheibe
stattfindet.
• Schneiden Sie keine Werkstücke mit einer
Stärke unter 1,2 mm, wenn Sie die mit diesem
Werkzeug mitgelieferte Trennscheibe verwenden.
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, ohne
daß alle Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind.
• Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor.
Verwenden Sie den Schraubstock, um das
Werkstück fest einzuspannen.
• Reichen Sie nie um die Trennscheibe herum.
• Stellen Sie das Werkzeug auf einer ebenen
und stabilen Fläche auf. Die Fläche sollte
in einwandfreiem Zustand und frei von
Fremdkörpern wie Abfallholz und Spänen sein.
• Achten Sie darauf, daß das Blatt nicht beschädigt
oder gebrochen ist. Tauschen Sie eine beschädigte
bzw. gebrochene Trennscheibe sofort aus.
• Stellen Sie sicher, daß die Trennscheibe das
Werkstück nicht berührt, bevor das Werkzeug
eingeschaltet ist.
• Vermeiden Sie während des Betriebs ein
Stoßen oder eine unsanfte Behandlung der
Trennscheibe. Falls dies doch geschehen sollte,
schalten Sie das Werkzeug aus und überprüfen
Sie die Trennscheibe.
• Benutzen Sie das Werkzeug nicht, während Sie
sich in einer Linie zur Trennscheibe befinden.
Halten Sie andere Personen vom Arbeitsbereich
fern.
• Seien Sie vorsichtig mit Spänen und dem
Werkstückmaterial: diese können heiß und scharf
sein. Lassen Sie Abfallstücke abkühlen, bevor Sie
sie anfassen.
• Der Funkenableiter wird beim Gebrauch heiß.
Vermeiden Sie, den Funkenableiter direkt nach
dem Betrieb zu berühren oder einzustellen.
18
• Schalten Sie das Werkzeug aus und warten Sie,
bis die Trennscheibe zum Stillstand gekommen
ist, bevor Sie das Werkstück bewegen oder die
Einstellungen ändern.
• Nach dem Ausschalten darf die Trennscheibe
niemals durch seitliches Gegendrücken abgebremst werden.
• Verwenden Sie kein Schneidemedium. Diese
Flüssigkeiten können sich entzünden oder einen
Stromschlag verursachen.
• Stellen Sie sicher, daß das Werkstück sicher
gestützt wird.
• Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Trennscheiben. Verwenden Sie niemals
Sägeblätter für Kreissägen oder andere Sägeblatttypen mit Zähnen.
• Die maximal zulässige Drehzahl der Trennscheibe
muß der auf dem Typenschild des Werkzeugs
angegebenen Leerlaufdrehzahl entsprechen oder
diese überschreiten.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben, die nicht
mit den in den technischen Daten angegebenen
Abmessungen übereinstimmen.
• Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, daß die
Trennscheibe richtig angebracht ist.
• Lassen Sie das Werkzeug mindestens 30 Sekunden
lang in einer sicheren Lage im Leerlauf laufen.
Falls stärkere Vibrationen festgestellt werden
oder andere Schäden eintreten, schalten Sie das
Werkzeug ab und finden Sie die Ursache heraus.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben für seitliches
Schleifen.
• Schneiden Sie weder Beton, Ziegelstein, Fliesen,
noch Keramik.
• Schneiden Sie kein Holz, Kunststoff oder
synthetische Materialien.
• Schneiden Sie kein Gußeisen.
• Schneiden Sie nie Magnesium.
• Schneiden Sie keine stromführenden Werkstücke.
• Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem gut
belüfteten Raum. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten,
Gasen oder Staub. Funken oder heiße Späne
könnten explosive Stoffe entzünden.
• Wird unter staubigen Bedingungen gearbeitet,
reinigen Sie regelmäßig die Belüftungsschlitze.
Wird es nötig, die Schlitze zu reinigen, denken
Sie daran, das Werkzeug zunächst vom Netz zu
trennen.
DEUTSCH
• Bewahren Sie Trennscheiben stets gut geschützt
und an einem trockenen Ort außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
• Verwenden Sie nur
Kappsägeblätter mit einer
maximalen Stärke von 3,1 mm
und einem maximalen
Durchmesser von 355 mm.
• Warnung! Bei der Verwendung dieses Werkzeugs kann Staub anfallen, der chemische Stoffe
enthält, die zu Krebs, Geburtsfehlern oder anderen
Erbschäden führen können. Verwenden Sie einen
geeigneten Atemschutz.
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die Lärmentwicklung:
– das zu schneidende Material
– der Trennscheibentyp
– die Kraftausübung
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
Typische Gefahren
• Die folgenden Gefahren sind für diese Art von
Maschinen typisch:
– Verletzungen aufgrund einer Berührung der
beweglichen Teile
– Verletzungen aufgrund einer Störung der
Trennscheibe
• Diese Gefahren sind am höchsten:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Scheibendurchmesser
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A)
Der Datumscode (34), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Montagetrennsäge
1 Trennscheibe
1 Innensechskantschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
– innerhalb des Arbeitsbereichs
– innerhalb des Bewegungsbereichs der
Maschinenteile
• Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Unfallgefahr durch die nicht abgedeckten Teile
des Trennscheibe
Gerätebeschreibung (abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Ihre D28700 Trennschleifer wurde zum Sägen von
Stahlwerkstoffen unterschiedlicher Formen entwickelt.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln der
Trennscheibe
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
– Quetschgefahr für Finger beim Öffnen der
Schutzvorrichtungen.
Der D28700 Trennschleifer ist ein Elektrowerkzeug für
den professionellen Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
19
DEUTSCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ein-/Aus-Schalter
Bedienungshandgriff
Tragegriff
Schutzvorrichtung
Trennscheibe
Spindelarretierung
Schraubstock
Anschlag
Montagelöcher
Sägetisch
Funkenableiter
Tiefenanschlag
Arretierstift
Innensechskantschlüssel
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung
entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 61029
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
20
Anschluß an das Stromnetz
Die für diese Maschine verwendete Stromversorgung muß mit einer trägen 16-Ampere-Sicherung
ausgestattet sein.
Spannungsabsenkungen
Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen. Bei ungünstigen Netzbedingungen
können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten.
Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,25 ø sind keine
Störungen zu erwarten.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
An der Werkbank befestigen (Abb. A)
Das Werkzeug ist mit Montagelöchern (9) versehen,
um die Montage an der Werkbank zu ermöglichen.
Entfernen und Anbringen einer Trennscheibe
(Abb. B1 - B3)
• Mit dem Arm in der Ruhestellung verwenden
Sie die Lippe (15), um die Schutzvorrichtung (4)
einzuziehen. Lassen Sie die Schutzvorrichtung in
dieser Stellung (Abb. B1).
• Halten Sie die Spindelarretierung (6) gedrückt
(Abb. B2).
• Drehen Sie die Trennscheibe (5), bis sie einrastet.
• Entfernen Sie mit Hilfe des
Innensechskantschlüssels (14) die Schraube
(16), indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn
drehen, und entfernen Sie dann die Flachscheibe
(17) und den Halteflansch (18) (Abb. B2)
• Vergewissern Sie sich, daß sich die Distanzhülse
(19) an seinem Platz am Flansch (20) befindet.
• Tauschen Sie die Trennscheibe (5) aus. Stellen
Sie sicher, daß die neue Trennscheibe in der
richtigen Drehrichtung auf die Distanzhülse (19)
gesetzt wird.
• Befestigen Sie die Trennscheibe mit Hilfe des
Halteflansches (18), der Flachscheibe (17) und
der Schraube (16).
• Bewegen Sie den Trennscheibenschutz zurück nach
unten und lassen Sie die Spindelarretierung (6) los.
• Stellen Sie die Schnittiefe wie erforderlich ein
(Abb. B3).
DEUTSCH
Einstellen der Schnittiefe (Abb. B3)
Die Schnittiefe kann so eingestellt werden, daß der
Verschleiß der Trennscheibe ausgeglichen wird.
• Machen Sie einen Versuch mit ausgeschaltetem
Werkzeug und prüfen Sie, ob Spiel vorhanden ist.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Sicherungsmutter (21) einige
Umdrehungen.
• Drehen Sie die Tiefenanschlagschraube (12)
herein bzw. heraus, um die erforderliche
Schnittiefe zu erzielen.
• Ziehen Sie die Sicherungsmutter (21) an.
Stellen Sie den Tiefenanschlag stets auf
seine ursprüngliche Position ein, wenn
die Trennscheibe erneuert wird.
Einspannen des Werkstücks (Abb. A & C1 - C4)
Das Werkzeug ist mit einem Schraubstock (6)
ausgestattet (Abb. A).
• Ziehen Sie den Hebel (22) in Richtung des Griffes
(23) (Abb. C1).
• Verschieben Sie den Gewindestift (24), bis die
Spannbacke (25) fast mit dem Werkstück in
Kontakt kommt.
• Drücken Sie den Hebel (22) in Richtung der
Spannbacke (25), bis er auf dem Gewindestift
(24) einrastet.
• Drehen Sie den Griff (23) im Uhrzeigersinn und
spannen Sie das Werkstück fest ein.
• Um das Werkstück zu lösen, drehen Sie den Griff
(23) gegen den Uhrzeigersinn.
WARNUNG:
• Um die Schnittkapazität zu erhöhen, setzen Sie einen Abstandsblock (26) unter
das Werkstück (27). Der Abstandsblock
sollte etwas schmaler als das Werkstück
sein (Abb. C2).
• Stützen Sie lange Werkstücke mit Hilfe
eines Holzstücks (28) (Abb. C3). Spannen Sie das abzusägende Ende (27)
nicht ein.
Schnellverstellung (Abb. C1)
Der Schraubstock verfügt über eine
Schnellverstellungsmöglichkeit.
• Um den Schraubstock zu öffnen, drehen Sie den
Griff (23) eine oder zwei Umdrehungen gegen
den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Hebel (22)
in Richtung des Griffes (23).
Einstellen der Einspannposition (Abb. C4)
Die Einspannposition läßt sich auf die Trennscheibe
anpassen.
• Entfernen Sie die Anschlagschrauben (29) mit
dem Innensechskantschlüssel (14).
• Bewegen Sie den Anschlag (8) in die gewünschte
Position.
• Bringen Sie die Anschlagschrauben (29) wieder
an und ziehen Sie sie an, um den Anschlag (8) zu
sichern.
Einstellen des Schnittwinkels (Abb. D)
Das Werkzeug kann für Gehrungsschnitte von bis zu
45° verwendet werden.
• Lösen Sie die Anschlagschrauben (29), um den
Anschlag (8) zu lösen.
• Bewegen Sie den Anschlag (8) auf den
gewünschten Winkel. Der Winkel wird auf der
Skala (30) angezeigt.
• Ziehen Sie die Anschlagschrauben (29) an, um
den Anschlag (8) zu sichern.
Überprüfen und Einstellen der Gehrungsskala
(Abb. A & D)
• Lösen Sie die Anschlagschrauben (29), um den
Anschlag (8) zu lösen (Abb. D).
• Ziehen Sie den Arm nach unten und arretieren Sie
ihn in dieser Position, indem Sie den Arretierstift
(13) hereindrücken (Abb. A).
• Setzen Sie einen Winkel (31) gegen den Anschlag
(8) und die linke Seite der Trennscheibe, um
einen Winkel von genau 90° einzustellen (Abb.
D). Überprüfen Sie, ob die 0°-Markierung auf
der Skala (30) mit der Markierung am Tisch (31)
fluchtet.
• Ziehen Sie die Anschlagschrauben (29) an, um
den Anschlag (8) zu sichern.
• Ziehen Sie den Arretierstift (13) heraus und
lassen Sie den Arm in die obere Ruhestellung
zurückfahren (Abb. A).
Einstellen des Funkenableiters (Abb. E)
• Lösen Sie die Schraube (33).
• Stellen Sie den Funkenableiter (11) nach Bedarf ein.
• Ziehen Sie die Schraube (33) an.
21
DEUTSCH
Vor dem Betrieb
• Bringen Sie die entsprechende Trennscheibe
an. Verwenden Sie keine stark abgenutzten
Trennscheiben. Die maximale Drehzahl des
Werkzeugs darf die der Trennscheibe nicht
überschreiten.
• Vergewissern Sie sich, daß sich die Trennscheibe
in der durch die Pfeile am Elektrowerkzeug und
am Zubehör angegebenen Richtung dreht.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Stellen Sie den Funkenableiter stets richtig ein.
• Nach dem Trennvorgang schalten Sie das
Werkzeug aus und lassen Sie den Arm in die
obere Ruhestellung zurückfahren.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Ausschalter (1) befindet sich im
Bedienungsgriff (2).
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter.
• Halten Sie beim Trennen den Ein-/Ausschalter
gedrückt.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
BETRIEB
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise
und die gültigen Vorschriften.
• Drücken Sie beim Arbeiten nur leicht auf
das Werkzeug.
• Vermeiden Sie Überlastungen. Sollte
sich das Elektrowerkzeug überhitzen,
so lassen Sie es einige Minuten lang im
Leerlauf laufen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem Hauptgriff (35) und die andere führt das
Werkstück.
Durchführung eines Schnitts (Abb. A)
• Halten Sie das zu schneidende Material gegen
den Anschlag (8) und sichern Sie es mit dem
Schraubstock (7).
• Schalten Sie das Werkzeug ein und ziehen Sie
den Bedienungsgriff (2) nach unten, um das
Werkstück zu durchtrennen. Warten Sie mit
dem Schneiden immer, bis der Motor seine volle
Geschwindigkeit erreicht hat.
• Lassen Sie die Trennscheibe frei schneiden.
Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
22
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung ein oder aus.
Schneiden Sie kein Magnesium.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Transport der Maschine (Abb. A)
Das Werkzeug ist mit einem Arretierstift (13)
versehen, der es in der geschlossenen Stellung
verriegelt, um den Transport zu erleichtern.
• Senken Sie die Schutzvorrichtung (4) auf den
Sägetisch (10) und sichern Sie das Werkzeug in
dieser Stellung, indem Sie den Arretierstift (13)
hereindrücken.
• Tragen Sie das Werkzeug am Transportgriff (3).
• Um das Werkzeug zu entriegeln, drücken Sie
leicht auf den Bedienungsgriff und ziehen Sie den
Arretierstift (13) heraus.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
DEUTSCH
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt
und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwertung recycelter Materialien
schont die Umwelt und verringert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen oder
seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue
Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte
gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und
aller Kundendienststellen von DEWALT sowie der
zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden
unter: www.2helpU.com.
23
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
24
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
CHOPSAW D28700
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
standardised test given in EN 61029 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Min. peripheral speed
cutting disc
Disc diameter
Disc bore
Disc body thickness
Type of cutting disc
Cross-cutting capacity at 90°
circular
square
rectangular
angular
Cross-cutting capacity at 45°
circular
square
rectangular
angular
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
VDC
VDC
W
min-1
D28700
230
230/115
1
2,200
3,800
m/s
mm
mm
mm
80
355
25.4
2.66
straight, non-recessed
mm
mm
mm
mm
115
119 x 119
115 x 130
137 x 137
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
mm
mm
mm
mm
kg
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
Definitions: Safety Guidelines
dB(A)
98.5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2.8
107
2.8
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 61029:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
m/s²
m/s²
4.3
2.1
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
25
ENGLISH
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D28700
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029.
These products also comply with Directive 2004/108/
EC. For more information, please contact DEWALT
at the following address or refer to the back of the
manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country
to reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the
tool in damp or wet conditions. Keep the work
area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the tool
where there is a risk of causing fire or explosion,
e.g. in the presence of flammable liquids and
gases.
26
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
When working outdoors, preferably wear suitable
gloves and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators). When
using the tool under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure that
these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and
replace if damaged. When using the tool
outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
ENGLISH
14
15
16
17
18
19
20
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts,
damage to guards and switches and any other
conditions that may affect its operation. Ensure
that the tool will operate properly and perform
its intended function. Do not use the tool if any
part is damaged or defective. Do not use the tool
if the switch does not turn it on and off. Have
any damaged or defective parts replaced by an
authorised DEWALT repair agent. Never attempt
any repairs yourself.
Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before
changing any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
Avoid unintentional starting
Do not carry the tool with a finger on the switch.
Be sure that the tool is switched off before
plugging in.
Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord. Never pull the
cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place
and locked up securely, out of reach of children.
Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean
for better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
Repairs
This tool is in accordance with the relevant
safety regulations. Have your tool repaired by an
authorised DEWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Additional safety instructions for chopsaws
• Always wear regular working gloves while
operating this tool.
• Keep hands away from the cutting disc. Never
cut workpieces that require manual action closer
than 15 cm from the rotating cutting disc.
• Do not cut workpieces less than 1.2 mm in
thickness when using the cutting disc supplied
with this tool.
• Do not operate this tool without guards in place.
• Do not perform any operation freehand. Use the
material clamp to clamp the workpiece securely.
• Never reach in the back of the cutting disc.
• Always position the tool on a flat, stable
surface that is well maintained and free of loose
materials, e.g. chips and cut-offs.
• Before using, inspect the cutting disc for cracks
or flaws. Discard the cutting disc if a crack or
flaw is evident.
• Make sure the cutting disc is not contacting the
workpiece before the tool is switched on.
• In operation, avoid bouncing the cutting disc or
giving it rough treatment. If this occurs, stop the
tool and inspect the cutting disc.
• Do not operate the tool while standing in line with
the cutting disc. Keep other persons away from
the work area.
• Be aware of cutting chips and the material being
cut. They may be sharp and hot. Allow cut off
parts to cool before handling.
• The spark deflector becomes hot during use.
Avoid touching or adjusting the spark deflector
immediately after operation.
• Switch off the tool and wait for the cutting disc to
stop before moving the workpiece or changing
the settings.
• After switching off, never attempt to stop the
cutting disc by pressing against the side of the
disc.
• Do not use cutting fluids. These fluids could
ignite or cause electrical shock.
• Check that the workpiece is properly supported.
• Use the cutting discs recommended by the
manufacturer only. Never use circular saw blades
or any other types of toothed blades.
27
ENGLISH
• The max. allowable speed of the cutting disc must
always be equal to or greater than the no-load
speed of the tool specified on the nameplate.
• Do not use cutting discs that do not conform to
the dimensions stated in the technical data.
• Ensure that the cutting disc is mounted correctly
before use.
• Let the tool run at no-load in a safe position for
at least 30 seconds. If there is a considerable
vibration or if any other defect occurs, stop the
tool and check it to determine the cause.
• Do not use cutting discs for side grinding.
• Do not cut concrete, brick, tile or ceramic materials.
• Do not cut wood, plastic or synthetic materials.
• Do not cut cast-iron materials.
• Never cut magnesium materials.
• Do not cut electrically live material.
• Use this tool in a well-ventilated area. Do not
operate the tool near flammable liquids, gases or
dust. Sparks or hot chips from cutting or arcing
motor brushes may ignite combustible materials.
• Regularly clear the ventilation slots when working
in dusty conditions. If it should become necessary
to clean the slots, remember to unplug the tool
first.
• Always store cutting discs well-protected and in
a dry place, out of reach of children.
• Only use chop saw wheel of a
a max. thickness of 3.1 mm and
a max. diameter of 355 mm.
• Warning! Use of this tool
can generate dust containing
chemicals known to cause cancer, birth defects
or other reproductive harm.
Use appropriate respiratory protection.
– injuries caused by disruption of the cutting
disc.
• These risks are most evident:
– within the range of operation
– within the range of the rotating machine parts
• In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered
parts of the rotating cutting disc.
– Risk of injury when changing the disc.
– Risk of squeezing fingers when opening the
guards.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Bore Diameter
DATE CODE POSITION (FIG. A)
The Date Code (34), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
The following factors are of influence to noise
production:
– the material to be cut
– the type of the cutting disc
– the feed force
Take appropriate measures for the
protection of hearing.
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of
these machines:
– injuries caused by touching the rotating parts.
28
Year of Manufacture
Package contents
The package contains:
1 Chopsaw
1 Cutting disc
1 Hex key
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
ENGLISH
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
Description (fig. A)
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
INTENDED USE
Your D28700 chop saw has been designed for the
cutting of variously shaped steel materials.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
The D28700 chop saw is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
1 On/off switch
2 Operating handle
3 Carrying handle
4 Guard
5 Cutting disc
6 Spindle lock
7 Material clamp
8 Fence
9 Mounting holes
10 Cutting table
11 Spark deflector
12 Depth stop
13 Lock-down pin
14 Hex key
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 61029; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between
the primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input of
this tool (see technical data).The minimum conductor
size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Connecting to the mains
The mains supply to be used for this machine must
be equipped with a 16 A cut-out fuse with time delay.
Voltage drops
Inrush currents cause short-time voltage drops.
Under unfavourable power supply conditions, other
equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is lower
than 0.25 ø, disturbances are unlikely to occur.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Bench mounting (fig. A)
Mounting holes (9) have been provided to facilitate
bench mounting.
Removing and fitting a cutting disc (fig. B1 - B3)
• With the arm in the rest position, use the lip (15)
to slide the guard (4) back. Leave the guard
retracted (fig. B1).
• Press and hold down the spindle lock (6) (fig. B2).
• Rotate the cutting disc (5) until it locks.
• Using the hex key (14), remove the bolt (16) by
turning counterclockwise and then remove the
flat washer (17) and the retaining flange (18)
(fig. B2).
• Check that the spacer (19) is in place against the
flange (20).
29
ENGLISH
• Replace the cutting disc (5). Make sure that the
new disc is placed onto the spacer (19) in the
correct rotational direction.
• Secure the blade with the retaining flange (18),
the flat washer (17) and the bolt (16).
• Move the guard back down and release the
spindle lock (6).
• Adjust the cutting depth as necessary (fig. B3).
Adjusting the cutting depth (fig. B3)
The cutting depth can be adjusted to meet the wear
of the cutting disc.
• Make a dry run with the tool switched off and
check for clearance.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the lock nut (21) a few turns.
• Turn the depth stop bolt (12) in or out as to
achieve the required cutting depth.
• Tighten the lock nut (21).
Always adjust the depth stop to its original
position when replacing the cutting disc.
Clamping the workpiece in position
(fig. A & C1 - C4)
The tool is equipped with a material clamp (6) (fig. A).
• Pull the lever (22) toward the handle (23) (fig. C1).
• Push the clamp shaft (24) forward until the jaw
(25) is almost touching the workpiece.
• Press the lever (22) toward the jaw (25) until it
engages with the clamp shaft (24).
• Rotate the handle (23) clockwise and clamp the
workpiece securely.
• To release the workpiece, rotate the handle (23)
counterclockwise.
WARNING:
• To increase the cutting capacity, place a
spacer block (26) under the workpiece
(27). The spacer block should be slightly
narrower than the workpiece (fig. C2).
• Support long workpieces using a piece
of wood (28) (fig. C3). Do not clamp the
cut off end (27).
Quick travel feature (fig. C1)
The clamp has a quick travel feature.
• To release the clamp, rotate the handle (23) one
or two turns counterclockwise and pull the lever
(22) toward the handle (23).
30
Setting the clamping position (fig. C4)
The clamping position can be set to match the
cutting disc.
• Remove the fence bolts (29) using the hex key (14).
• Move the fence (8) as required.
• Re-fit the fence bolts (29) and tighten them to
lock the fence (8).
Adjusting the angle of cut (fig. D)
The tool can be used for mitre cuts up to 45°.
• Loosen the fence bolts (29) to release the fence (8).
• Set the fence (8) to the required angle. The angle
can be read on the scale (30).
• Tighten the fence bolts (29) to lock the fence (8).
Checking and adjusting the mitre scale (fig. A & D)
• Loosen the fence bolts (29) to release the fence
(8) (fig. D).
• Pull down the arm and lock it in this position by
pushing in the lock-down pin (13) (fig. A).
• Place a square (31) against the fence (8) and the
left side of the cutting disc creating a perfect 90°
(fig. D). Check that the 0° marking on the scale
(30) aligns with the marking on the table (31).
• Tighten the fence bolts (29) to lock the fence (8).
• Pull out the lock-down pin (13) and return the
arm to its upper rest position (fig. A).
Adjusting the spark deflector (fig. E)
• Loosen the screw (33).
• Set the spark deflector (11) as appropriate.
• Tighten the screw (33).
Prior to operation
• Install the appropriate cutting disc. Do not use
excessively worn discs. The maximum rotation
speed of the tool must not exceed that of the
cutting disc.
• Make sure the disc rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.
• Secure the workpiece.
• Always set the spark deflector correctly.
OPERATION
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Do not apply excessive pressure to the tool.
ENGLISH
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Proper Hand Position (fig. F)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
• To release the tool, depress the operating handle
slightly and pull out the lock-down pin (13).
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the
main handle (35), with the other hand guiding the
workpiece.
Performing a cut (fig. A)
• Place the material to be cut against the fence (8)
and secure using the material clamp (7).
• Switch on the tool and pull down the control
handle (2) to cut the workpiece. Allow the motor
to reach full speed before cutting.
• Allow the disc to cut freely. Do not force.
• After completing the cut, switch off the tool and
return the arm to its upper rest position.
Switching on and off (fig. A)
The on/off switch (1) is mounted in the operating
handle (2).
• To run the tool, press the on/off switch (1).
• Keep the on/off switch depressed while
performing the operation.
• To stop the tool, release the switch.
Do not switch the tool on or off when
under load.
Do not cut magnesium.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Transporting (fig. A)
The tool is equipped with a lock-down pin (13) which
locks the tool in closed-down position for carrying.
• Lower the guard (4) onto the cutting table (10)
and secure the tool in this position by pushing in
the lock-down pin (13).
• Transport the tool using the carrying handle (3).
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Protecting the environment
Separate collection. This product
must not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to
be recycled and used again. Re-use
of recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
31
ENGLISH
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
32
E S PA Ñ O L
TRONZADORA D28700
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
D28700
230
Voltaje
VDC
Tipo
1
Potencia absorbida
W
2.200
Velocidad en vacío
min-1
3.800
Velocidad periférica mín. de disco
de corte
m/s
80
Diámetro del disco
mm
355
Orificio del disco
mm
25,4
Espesor del cuerpo del disco
mm
2,66
Tipo de disco de corte
recto, no ranurado
Capacidad de corte transversal a 90°
circular
mm
115
cuadrado
mm
119 x 119
rectangular
mm
115 x 130
angular
mm
137 x 137
Capacidad de corte transversal a 45°
circular
mm
98
cuadrado
mm
98 x 98
rectangular
mm
115 x 98
angular
mm
98 x 98
Peso
kg
18
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
dB(A)
98,5
dB(A)
dB(A)
2,8
107
dB(A)
2,8
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 61029:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
4,3
2,1
33
E S PA Ñ O L
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D28700
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029.
Estos productos son conformes también a la Directriz
2004/108/EC. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin
de reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
34
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada
(250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde
exista riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Si tiene
el pelo largo, manténgalo recogido y cubierto.
Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante
apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo a ejecutar produce polvo u
otras partículas volantes. Si esas partículas están
a una temperatura considerablemente caliente
utilice también un delantal de trabajo.
Lleve puesta siempre la protección auditiva. Lleve
un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores). Para
aplicaciones de uso extremas (p. ej. humedad
elevada, formación de polvo metálico, etc.), se
puede mejorar la seguridad eléctrica intercalando
un transformador de separación o un disyuntor
con derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el
sentido común. No maneje la herramienta cuando
esté cansado.
E S PA Ñ O L
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de
polvo
Si se suministran adaptadores para la
conexión de accesorios extractores y para el
almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo. Al utilizar las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para
estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso
está destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de
baja potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
No fuerce la herramienta. Atención! El uso de
otros accesorios, adaptadores, o la propia
utilización de la herramienta en cualquier forma
que no sea la recomendada en este manual de
instrucciones puede presentar riesgo de lesiones
a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente
que la herramienta y el cable de corriente no
presenten desperfectos. Compruebe que
no existan piezas móviles mal alineadas o
atascadas, piezas quebradas, protectores o
interruptores dañados e interruptores o cualquier
otro condicionante que pueda afectar al
funcionamiento correcto de la herramienta.
Asegúrese de que la herramienta puede
funcionar adecuadamente y cumplir con el
cometido para el que ha sido diseñada. No use
la herramienta si hay alguna pieza defectuosa
o averiada. No utilice la herramienta si no
es posible apagar y encender el interruptor.
Encargue al servicio técnico autorizado que
repare o sustituya las piezas defectuosas o
averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta
Desconecte la herramienta y no la pierda de
vista hasta que haya dejado de funcionar
completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir
piezas, accesorios o acoplamientos, y antes de
efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente
No sostenga la herramienta con un dedo en el
interruptor. Asegúrese de que la herramienta esté
apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria
No sostenga nunca la herramienta por el cable.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Proteja el cable de las fuentes de calor,
del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco, cerrado
y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura.
Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Mantenga los mandos
y conmutadores secos, limpios y libres de aceite
y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las
reglas de seguridad en vigor. Haga reparar su
herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por
personal cualificado, utilizando piezas de
recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable para
el usuario.
Instrucciones de seguridad adicionales para
tronzadoras
• Mientras esté trabajando con esta herramienta
lleve puestos siempre guantes de trabajo normales.
35
E S PA Ñ O L
• Mantenga las manos alejadas del disco de corte.
Nunca corte piezas de trabajo que requieran una
acción manual que se acerque más de 15 cm al
disco de corte giratorio.
• No corte piezas de trabajo de menos de 1,2
mm de espesor cuando utilice el disco de corte
suministrado con esta herramienta.
• No utilice esta herramienta sin los protectores en
su sitio.
• No realice ninguna operación de manos libres.
Use el tornillo de banco para la fijación del
material y fijar la pieza de trabajo firmemente.
• Nunca toque la parte posterior del disco de corte.
• Coloque siempre la herramienta sobre una
superficie plana, estable, bien conservada y libre
de materiales sueltos, p. ej. astillas y recortes.
• Antes de la utilización, inspeccione el disco de
corte por si estuviera agrietado o defectuoso.
Deseche el disco de corte si presenta alguna
grieta o defecto.
• Asegúrese de que el disco de corte no esté
en contacto con la pieza de trabajo antes de
encender la herramienta.
• Mientras esté funcionando, evite saltos o
movimientos bruscos del disco de corte. Si de
todos modos se producen, pare la herramienta e
inspeccione el disco de corte.
• No utilice la herramienta mientras se encuentre
en línea con el disco de corte. No permita que
otras personas se acerquen al lugar de trabajo.
• Tenga cuidado con las astillas y trozos del
material que esté cortando. Pueden estar
afilados y calientes. Deje que las piezas cortadas
se enfríen antes de manipularlas.
• El deflector de chispas se calienta durante el
uso. Evite tocar o ajustar el deflector de chispas
inmediatamente después de haber utilizado la
herramienta.
• Apague la herramienta y espere a que el disco
de corte esté completamente parado antes de
mover la pieza de trabajo o cambiar los ajustes.
• Tras la desconexión, no intente detener el disco
de corte presionándolo lateralmente.
• No use lubricantes de corte. Este tipo de fluidos
podría inflamarse o provocar una descarga eléctrica.
• Compruebe que la pieza de trabajo esté
debidamente apoyada.
36
• Use únicamente los discos de corte recomendados
por el fabricante. Nunca utilice hojas para sierras
circulares ni cualquier otro tipo de hojas dentadas.
• La velocidad máxima del disco de corte debe ser
siempre igual o superior a la velocidad en vacío
impresa en la placa de características de
la herramienta.
• No utilice discos de corte que no se ajusten a
las dimensiones indicadas en la documentación
técnica.
• Compruebe que el disco de corte esté
correctamente instalado antes del uso.
• Ponga en marcha la herramienta sin carga en
una posición segura durante 30 segundos como
mínimo. Si se produce una vibración excesiva
o existe algún otro defecto, pare la herramienta
y examínela para descubrir la causa.
• No utilice discos de corte para el amolado lateral.
• No corte cemento, ladrillo, azulejos o materiales
cerámicos.
• No corte madera, plástico ni materiales
sintéticos.
• No corte materiales de hierro fundido.
• Nunca corte materiales de magnesio.
• No corte material con paso de corriente eléctrica.
• Use esta herramienta en una zona bien ventilada.
No utilice la herramienta cerca de líquidos
inflamables, gases o residuos. Las chispas o
virutas calientes procedentes del corte o los
arcos de las escobillas del motor pueden inflamar
los materiales combustibles.
• Despeje periódicamente las ranuras de
ventilación cuando trabaje en condiciones de
polvo excesivo. Si fuera necesario limpiar las
ranuras, recuerde desenchufar la herramienta
previamente.
• Almacene siempre los discos de corte bien
protegidos y en un lugar seco, fuera del alcance
de los niños.
• Use solo discos de sierra de un
espesor máximo de 3,1 mm y
espesor máximo de 355 mm.
• Atención! El uso de esta
herramienta puede generar polvo con sustancias
químicas susceptibles de provocar cáncer, defectos
de gestación u otros daños del sistema reproductor.
Utilice protección respiratoria apropiada.
E S PA Ñ O L
Los siguientes factores influyen en la producción
de ruido:
– el material a cortar
– el tipo de disco de corte
– la fuerza de avance
Tome medidas adecuadas para la
protección de los oídos.
Riesgos residuales
• Los siguientes riesgos son típicos del uso de
estas máquinas:
– lesiones causadas por tocar las piezas
giratorias.
– lesiones causadas por avería del disco de
corte.
• Estos riesgos son los más evidentes:
– en el ámbito de funcionamiento
– en el ámbito de acción de las piezas giratorias
de la máquina.
• Pese a la aplicación de la normativa de
seguridad correspondiente y la aplicación de los
dispositivos de seguridad, no pueden evitarse
algunos riesgos residuales.Son:
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Tronzadora
1 Disco de corte
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede ocasionarse un daño o una
lesión personal
USO PREVISTO
– Pérdida auditiva.
La sierra circular D28700 se ha diseñado para cortar
materiales de acero de formas variadas.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin
protección del disco de corte giratorio.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
– Riesgo de lesiones cuando se cambia el
disco.
La sierra circular D28700 es una herramienta eléctrica
profesional.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir
las protecciones.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Empuñadura de manejo
3 Asa de transporte
4 Protección
5 Disco de corte
6 Inmovilizador del husillo
7 Tornillo de banco para fijar material
8 Guía
9 Orificios de montaje
10 Mesa de corte
11 Deflector de chispas
12 Tope de profundidad
13 Clavija de cierre
14 Llave hexagonal
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Diámetro de broca
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A)
El Código de fecha (34), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
37
E S PA Ñ O L
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
red corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 61029, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
(fig. B1 - B3)
• Con el brazo en posición de descanso, use el
reborde (15) para deslizar el protector (4) hacia
atrás. Deje el protector replegado (fig. B1).
• Presione y mantenga presionado el bloqueo del
husillo (6) (fig. B2).
• Gire el disco de corte (5) hasta que se bloquee.
• Utilizando la llave hexagonal (14), retire el perno
(16) girando en sentido contrario al de las agujas
del reloj y a continuación, retire el anillo plano (17)
y la pestaña de retención (18) (fig. B2).
• Compruebe que el espaciador (19) esté en su
posición contra la brida (20).
• Sustituya el disco de corte (5). Asegúrese
de colocar el disco de corte nuevo sobre el
espaciador (19) en la dirección de rotación
correcta.
• Sujete la hoja con la brida de retención (18), la
arandela plana (17) y el perno (16).
• Retire el protector y libere el bloqueo del husillo
(6).
• Ajuste la profundidad de corte según sea
necesario (fig. B3).
Conexión a la red
El suministro de red que debe utilizarse para esta
máquina debe estar equipado con un fusible
de corte de 16 A con retardo de tiempo.
Caídas de voltaje
Las corrientes de entrada pueden provocar breves
caídas de voltaje. Las condiciones desfavorables
de alimentación de corriente también pueden afectar
a otros equipos.
Si la impedancia del sistema de alimentación es
inferior a 0,25 ø, es improbable que se produzcan
perturbaciones.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montaje en el banco (fig. A)
Los orificios de montaje (9) se han previsto para
facilitar el montaje del banco.
Retirada y colocación de un disco de corte
38
Ajuste de la profundidad de corte (fig. B3)
Es posible ajustar la profundidad de corte para
compensar el desgaste del disco.
• Haga una prueba con la herramienta apagada y
compruebe la holgura.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la contratuerca (21) unas cuantas vueltas.
• Gire el perno del tope de profundidad (12) hacia
dentro o fuera para lograr la profundidad de corte
deseada.
• Apriete la contratuerca (21).
Ajuste siempre el tope de profundidad a
su posición original cuando sustituya el
disco de corte.
Fijación de la pieza de trabajo en posición
(fig. A & C1- C4)
La herramienta está equipada con un tornillo de
banco para la fijación del material (6) (fig. A).
• Tire de la palanca (22) hacia el asa (23) (fig. C1).
• Empuje el eje del tornillo de banco (24) hacia
delante hasta que la mordaza (25) esté casi
tocando la pieza de trabajo.
E S PA Ñ O L
• Presione la palanca (22) hacia la mordaza (25) hasta
que se acople con el eje del tornillo de banco (24).
• Gire el asa (23) en el sentido de las agujas del
reloj y sujete la pieza de trabajo firmemente.
• Para liberar la pieza de trabajo, gire el asa (23) en
sentido contrario a las agujas del reloj.
ADVERTENCIA:
• Para aumentar la capacidad de corte,
coloque un bloque espaciador (26)
bajo la pieza de trabajo (27). El bloque
espaciador debe ser ligeramente más
estrecho que la pieza de trabajo (fig. C2).
• Soporte las piezas de trabajo largas con
ayuda de una pieza de madera (28)
(fig. C3). No sujete el extremo que se
desprenderá por el corte (27).
Función de desplazamiento rápido (fig. C1)
El tornillo de banco tiene una función de
desplazamiento rápido.
• Para liberar el tornillo de banco, gire el asa (23)
una o dos vueltas en sentido contrario a las agujas
del reloj y tire de la palanca (22) hacia el asa (23).
Ajuste de la posición de fijación (fig. C4)
La posición de fijación puede ajustarse para
acoplarse al disco de corte.
• Retire los pernos de hendiduras (29) utilizando la
llave hexagonal (14).
• Mueva la guía (8) según desee.
• Vuelva a colocar los pernos de la guía (29) y
apriételos para inmovilizarla (8).
Ajuste del ángulo de corte (fig. D)
La herramienta se puede usar para cortes a inglete
hasta 45°.
• Afloje los pernos de la guía (29) para liberar ésta (8).
• Ajuste la guía (8) al ángulo deseado. Puede
leerse el ángulo en la escala (30).
• Apriete los pernos de la guía (29) para bloquear
ésta (8).
Comprobación y ajuste de la escala de ingletes
(fig. A & D)
• Afloje los pernos de la guía (29) para liberar ésta
(8) (fig. D).
• Baje el brazo y bloquéelo en esta posición
empujando hacia dentro la clavija de cierre (13)
(fig. A).
• Coloque una escuadra (31) contra la guía (8) y
el lado izquierdo del disco de corte creando un
ángulo perfecto de 90° (fig. D).
Compruebe que la marca de 0° en la escala (30)
esté en línea con la marca de la mesa (31).
• Apriete los pernos de la guía (29) para bloquear
ésta (8).
• Saque la clavija de cierre (13) y vuelva a colocar
el brazo en su posición de descanso superior
(fig. A).
Ajuste del deflector de chispas (fig. E)
• Afloje el tornillo (33).
• Fije el deflector de chispas (11) como
corresponda.
• Apriete el tornillo (33).
Antes de trabajar
• Instale la herramienta de corte adecuada.
No utilice discos con un desgaste excesivo.
La velocidad máxima de rotación de la herramienta
nunca debe exceder la del disco de corte.
• Asegúrese de que el disco gire en la dirección de
las flechas del accesorio y de la herramienta.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Fije siempre correctamente el deflector de
chispas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• No aplique una excesiva presión a la
herramienta.
• Evite la sobrecarga. En caso de
calentamiento de la herramienta, hágala
funcionar unos minutos sin carga.
Posición adecuada de las manos
(fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
39
E S PA Ñ O L
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el asa principal (35) y la otra en
la pieza de trabajo.
Realización de un corte (fig. A)
• Sitúe el material que va a cortar contra la guía (8)
y fíjelo con ayuda del tornillo de banco de fijación
de material (7).
• Encienda la herramienta y baje la empuñadura de
control (2) para cortar la pieza de trabajo.
Deje que el motor alcance la máxima velocidad
antes de empezar a cortar.
• Deje que el disco corte libremente. No ejerza
demasiada fuerza.
• Tras completar el corte, apague la herramienta y
vuelva el brazo a su posición de descanso superior.
Encendido y apagado (fig. A)
El interruptor de encendido/apagado (1) está
montado en la empuñadura de manejo (2).
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de encendido/apagado (1).
• Mantenga el interruptor de encendido/apagado
presionado mientras realice la operación.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
No encienda ni apague la herramienta
mientras se encuentre bajo carga.
No corte magnesio.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Transporte (fig. A)
La herramienta está equipada con una clavija de
cierre (13) que bloquea la herramienta en la posición
de cerrado para su transporte.
• Baje el protector (4) hasta la mesa de corte (10)
y fije la herramienta en esta posición empujando
hacia dentro la clavija de cierre (13).
• Para el transporte de su herramienta use el asa
de transporte (3).
• Para desbloquear la herramienta, presione
ligeramente la empuñadura de manejo y retire la
clavija de cierre (13).
40
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse
y reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y reduce
la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos o
a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo
producto.
E S PA Ñ O L
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica
en este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente, la lista de servicios
técnicos autorizados de DEWALT e información
completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com
41
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
42
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
FRANÇAIS
TRONÇONNEUSE D28700
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Caractéristiques techniques
D28700
Tension
VDC
230
Tipo
1
Puissance absorbée
W
2.200
3.800
Vitesse à vide
min-1
Vitesse périphérique min. de disque
de coupe
m/s
80
Diamètre du disque
mm
355
Alésage du disque
mm
25,4
Épaisseur de corps du disque
mm
2,66
Type de disque de coupe
droit, non rainuré
Capacité de tronçonnage en travers à 90°
circulaire
mm
115
carré
mm
119 x 119
rectangulaire
mm
115 x 130
angulaire
mm
137 x 137
Capacidad de corte transversal a 45°
circulaire
mm
98
carré
mm
98 x 98
rectangulaire
mm
115 x 98
angulaire
mm
98 x 98
Poids
kg
18
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
98,5
dB(A)
dB(A)
2,8
107
dB(A)
2,8
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 61029 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
4,3
2,1
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 61029, et
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
43
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D28700
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes : 2006/42/EC, EN 61029.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
44
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer
l’outil à l’humidité. Veiller à ce que l’aire de
travail soit bien éclairée (250 - 300 Lux). Ne pas
utiliser l’outil s’il existe un risque d’incendie ou
d’explosion, par exemple en présence de liquides
ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux
longs. Lorsque le travail s’effectue à l’extérieur,
porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de
protection. Porter un masque anti-poussière si
le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent
être extrêmement chaudes, porter également un
tablier résistant à la chaleur. Toujours porter une
protection auditive. Porter en permanence un
casque de protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple
tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes (par
exemple : humidité élevée, production de limaille,
etc.), la sécurité électrique peut être améliorée
en insérant un transformateur d’isolement ou un
disjoncteur différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
FRANÇAIS
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher
les dispositifs d’extraction et d’aspiration de
poussière, s’assurer qu’ils sont bien branchés et
qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours
si les clés et outils de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer
si elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à
l’extérieur, n’utiliser que des rallonges prévues à
cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils
ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou
la réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le
câble d’alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout
endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil.
Veiller à ce que l’outil fonctionne correctement
et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est
conçu. Ne pas utiliser l’outil si une pièce est
défectueuse. Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur
marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer
toute pièce endommagée par un agent DEWALT
agréé. Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
15 Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est
pas utilisé, avant de changer toute pièce ou tout
accessoire et avant de procéder à l’entretien.
16 Pour éviter tout démarrage involontaire
Éloignez vos doigts de l’interrupteur pour porter
l’outil. S’assurer que l’outil est en position d’arrêt
avant de le brancher.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne transportez jamais l’outil par le câble. Ne jamais
tirer sur le câble pour le débrancher. Préserver le
câble de la chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
18 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
19 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales
et sûres. Observer les instructions d’entretien
et de changement d’accessoires. Maintenir les
poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange
d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Instructions de sécurité supplémentaires pour
les tronçonneuses
• Portez toujours des gants de travail pour travailler
avec l’outil.
• N’approchez pas vos mains du disque de coupe.
Ne tronçonnez jamais des pièces qui requièrent
une action manuelle à moins de 15 cm du disque
de coupe.
• Ne coupez pas des pièces de moins de 1,2 mm
d’épaisseur lorsque vous utilisez le disque de
coupe fourni avec cet outil.
• N’utilisez pas l’outil sans les carters.
• N’effectuez aucune opération à la main.
Utilisez l’étau pour assurer le blocage de la pièce.
• Ne touchez jamais l’arrière du disque de coupe.
45
FRANÇAIS
• Placez toujours l’outil sur une surface plane,
stable, bien fixée et libre de tout matériau,
comme par exemple copeaux et chutes.
• Vérifiez avant usage si le disque de coupe
présente des fissures ou des défauts. N’utilisez
pas ce disque de coupe s’il présente un défaut
ou une fissure.
• Assurez-vous que le disque de coupe n’est pas
en contact avec la pièce avant de mettre l’outil
en marche.
• Pendant le travail, traitez le disque de coupe avec
soin et évitez les rebonds. Si ceci arrivait, arrêtez
l’outil et vérifiez le disque de coupe.
• Ne vous placez pas dans l’alignement du disque
lorsque vous utilisez le disque de coupe.
Tenez toutes les autres personnes à distance de
la zone de travail.
• Prenez garde aux copeaux et au matériau qui
est coupé. Ils peuvent être coupants et chauds.
Laissez refroidir les pièces coupées avant de les
manipuler.
• Le déflecteur d’étincelles chauffe en cours
d’utilisation. Évitez de toucher ou de régler le
déflecteur d’étincelles immédiatement après
l’utilisation.
• Éteignez l’outil et attendez que le disque de
coupe s’arrête avant d’enlever la pièce ou de
modifier les réglages.
• Après l’arrêt, n’essayez jamais de freiner le disque
de coupe en exerçant une pression latérale.
• N’utilisez pas de liquides de tronçonnage.
Ces liquides peuvent s’enflammer ou provoquer
des électrocutions.
• Vérifiez que la pièce de travail est correctement
soutenue.
• Utilisez uniquement les disques de coupe
recommandés par le fabricant. N’utilisez jamais
de lame de scie circulaire ou tout autre type
de lames dentées.
• La vitesse maximale permise du disque de coupe
doit toujours être égale ou supérieure à celle à vide
imprimée sur la plaque d’identification de l’outil.
• N’utilisez pas des disques de coupe ne respectant
pas les dimensions indiquées dans les données
techniques.
• Vérifiez que le disque de coupe est correctement
monté avant utilisation.
• Laissez l’outil tourner à vide dans une position
sûre pendant au moins 30 secondes. Si vous
observez une vibration importante ou autre, arrêtez
l’outil et examinez-le pour déterminer la cause.
• N’utilisez pas de disques de coupe pour le
meulage latéral.
• Ne tronçonnez ni ciment, ni briques, ni tuiles ni
matériaux en céramique.
• Ne coupez pas de bois, de plastique ou de
matériaux synthétiques.
• Ne tronçonnez pas des matériaux en fonte.
• Ne tronçonnez jamais de matériaux en
magnésium.
• Ne tronçonnez pas de matériau porteur d’une
charge électrique.
• Cet outil doit être utilisé dans une zone bien
aérée. N’utilisez pas l’outil à proximité de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières.
Les étincelles, les copeaux chauds provenant
du tronçonnage ou l’arc des charbons du
moteur pourraient enflammer les matériaux
combustibles.
• Nettoyez régulièrement les fentes de ventilation
si vous travaillez dans un environnement
poussiéreux. S’il devenait nécessaire de nettoyer
les fentes, n’oubliez pas de débrancher d’abord
l’outil.
• Les disques de coupe doivent toujours être
rangés bien protégés, dans un endroit sec et
hors de portée des enfants.
• N’utilisez qu’un disque abrasif
pour scie circulaire d’une
épaisseur maximum de 3,1 mm et
d’un diamètre maximum de
355 mm.
• Attention ! L’utilisation de cet outil peut produire
de la poussière contenant des substances
chimiques susceptibles de provoquer un cancer,
des malformations ou autres maladies du ffitus.
Portez un protecteur respiratoire adéquat.
Les facteurs suivants influent grandement sur
la pollution sonore :
– le matériau à couper
– le type de disque de coupe
– la force d’avance
Prendre les mesures nécessaires pour
la protection de l’ouïe.
46
FRANÇAIS
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de ces outils :
– blessures si vous touchez les pièces rotatives ;
– blessures si la lame se détache.
• Ces risques sont plus évidents :
– dans le champ même de l’utilisation ;
– à portée immédiate des pièces rotatives de
l’outil.
• Malgré l’application des réglementations de
sécurité en vigueur et la mise en œuvre de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels
sont inévitables. Il s’agit de :
– déficience auditive ;
– risque d’accidents causés par les pièces non
recouvertes de la lame rotative ;
– risque de blessure lors du remplacement de la
lame ;
– risque de pincement des doigts lors de
l’ouverture du carter de protection.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Diamètre d’alésage
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. A)
La date codée de fabrication (34), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l’outil
électrique ou une de ses pièces sous peine
de provoquer des dégâts matériels ou des
blessures corporelles.
UTILISATION PRÉVUE
La scie fendeuse D28700 est conçue pour la
découpe de pièces en acier de différentes formes.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
La scie fendeuse D28700 est un outil électrique
professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Poignée d’utilisation
3 Poignée de transport
4 Carter de protection
5 Disque de coupe
6 Bouton de blocage de l’arbre
7 Étau
8 Guide
9 Orifices de fixation
10 Table de coupe
11 Déflecteur d’étincelles
12 Butée de profondeur
13 Broche de verrouillage
14 Clé hexagonale
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Tronçonneuse
1 Disque de coupe
1 Hex key
1 Manuel d’instructions
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 61029 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
47
FRANÇAIS
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge
à trois fils homologuée et compatible avec la tension
nominale de cet outil (se reporter à la section Fiche
technique). La section minimale du conducteur est de
1.5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Branchement au secteur
L’alimentation secteur pour cette machine doit
comporter un fusible coupe-circuit de 16 A avec
retardateur.
Chutes de tension
Les appels de courants provoquent de courtes chutes
de tension. Dans des conditions d’alimentation
électrique peu favorables, d’autres équipements
peuvent être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation électrique
est inférieure à 0,25 ø, il est peu probable que des
perturbations se produisent.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage sur établi (fig. A)
Les orifices de montage (9) ont été prévus pour
faciliter le montage sur établi.
Retrait et montage du disque de coupe (fig. B1 - B3)
• Avec le bras en position repos, utilisez la lèvre
(15) pour faire glisser le carter (4) vers l’arrière.
Laissez le carter en retrait (fig. B1).
• Enfoncez le blocage de l’arbre sans le relâcher
(6) (fig. B2).
48
• Faites tourner le disque de coupe (5) jusqu’à ce
qu’il se bloque.
• Utiliser la clé hexagonale (14) pour retirer le
boulon (16) en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, puis enlever la rondelle
plate (17) et la bride de retenue (18) (fig. B2).
• Vérifiez que l’entretoise (19) est en place contre la
bride (20).
• Remplacez le disque de coupe (5). Assurez-vous
que le nouveau disque est placé sur l’entretoise
(19) dans le sens de rotation correct.
• Bloquez le disque avec la bride de retenue (18),
la rondelle plate (17) et le boulon (16).
• Ramenez le carter à sa place et relâchez le
blocage de l’arbre (6).
• Réglez la profondeur de coupe selon les besoins
(fig. B3).
Réglage de la profondeur de coupe (fig. B3)
La profondeur de coupe est réglable afin de s’ajuster
à l’usure du disque de coupe.
• Réalisez un essai à vide avec l’outil hors service
et vérifiez l’espacement.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez l’écrou de blocage (21) de quelques
tours.
• Tournez le boulon de butée de profondeur (12)
dans un sens ou dans l’autre pour obtenir la
profondeur voulue.
• Serrez l’écrou de blocage (21).
Réglez toujours la butée de profondeur
en position originale lors du
remplacement du disque de coupe.
Fixation de la pièce dans l’étau (fig. A & C1 - C4)
Cet outil est équipé d’une bride de blocage du
matériau (6) (fig. A).
• Tirez le levier (22) en direction de la manivelle (23)
(fig. C1).
• Poussez l’arbre de calage (24) vers l’avant
jusqu’à ce que la mâchoire (25) soit presque en
contact avec la pièce à tronçonner.
• Poussez le levier (22) vers la mâchoire (25) jusqu’à
ce qu’il s’engage dans l’arbre de calage (24).
• Tournez la manivelle (23) dans le sens horaire et
serrez la pièce.
• Pour libérer la pièce, tournez la manivelle (23)
dans le sens inverse.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT :
• Pour augmenter la capacité de coupe,
placez une cale (26) sous la pièce à
ouvrer (27). La cale d’espacement doit
être légèrement plus étroite que la pièce
à ouvrer (fig. C2).
• Soutenez les pièces longues à l’aide
d’un morceau de bois (28) (fig. C3). Ne
bloquez pas l’extrémité découpée (27).
Dispositif de déplacement rapide (fig. C1)
L’étau est équipé d’un dispositif de déplacement
rapide.
• Pour relâcher l’étau, donnez un tour ou deux de
manivelle (23) dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre et tirez le levier (22) en direction de
la manivelle (23).
Réglage de la position de l’étau (fig. C4)
La position de l’étau peut être adaptée au disque de
coupe.
• Retirer les boulons du guide (29) en utilisant la clé
hexagonale (14).
• Déplacez le guide (8) selon les besoins.
• Replacez les boulons du guide (29) et serrez-les
pour bloquer le guide (8).
Réglage de l’angle de coupe (fig. D)
Cet outil peut réaliser des tronçonnages d’onglet
jusqu’à 45°.
• Desserrez les boulons du guide (29) pour le
libérer (8).
• Positionnez le guide (8) sur l’angle désiré. L’angle
est lisible sur l’échelle graduée (30).
• Serrez les boulons du guide (29) pour le bloquer (8).
Vérification et réglage de la graduation d’onglets
(fig. A & D)
• Desserrez les boulons du guide (29) pour le
libérer (8) (fig. D).
• Rabattez le bras et bloquez-le dans cette position
en poussant la broche de verrouillage (13) (fig. A).
• Placez une équerre (31) contre le guide (8) et le
côté gauche du disque de coupe pour former un
angle exact de 90° (fig. D). Vérifiez l’alignement
de la marque de 0° sur la graduation (30) avec le
repère sur la table (31).
• Serrez les boulons du guide (29) pour le bloquer (8).
• Retirez la broche de verrouillage (13) et ramenez
le bras en position supérieure de repos (fig. A).
Réglage du déflecteur d’étincelles (fig. E)
• Desserrez la vis (33).
• Ajustez le déflecteur d’étincelles (11) selon les
besoins.
• Serrez la vis (33).
Avant la mise en marche
• Installez le disque de coupe approprié. N’utilisez
pas de disques trop usés. La vitesse de rotation
maximum de l’outil ne doit pas dépasser celle du
disque de coupe.
• Assurez-vous que le disque tourne dans le sens
indiqué par les flèches de l’accessoire et de l’outil.
• Fixez la pièce.
• Le déflecteur d’étincelles doit toujours être
correctement ajusté.
FONCTIONNEMENT
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Appliquez une force modérée sur l’outil.
• Évitez toute surcharge. Si l’outil chauffe,
laissez-le tourner quelques minutes sans
charge.
Position correcte des mains (fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (35) avec l’autre main guidant
l’ouvrage.
Tronçonnage d’une pièce (fig. A)
• Placez le matériau contre le guide (8) et fixez-le
avec l’étau (7).
49
FRANÇAIS
• Allumez l’outil et abaissez la poignée de
commande (2) pour tronçonner la pièce. Laissez
le moteur atteindre son plein régime avant de
commencer le travail.
• Laissez le disque travailler librement. Ne forcez pas.
• Une fois la coupe terminée, éteignez l’outil et
ramenez le bras en position supérieure de repos.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
L’interrupteur marche/arrêt (1) est logé dans la
poignée de commande (2).
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Maintenez l’interrupteur marche/arrêt en position
enfoncée pour travailler.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Ne mettez pas en marche et n’éteignez
pas l’outil lorsqu’il est en charge.
Ne coupez pas de magnésium.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. A)
L’outil est équipé d’une broche de verrouillage (13)
permettant de le bloquer en position fermée pour le
transport.
• Abaissez le carter de protection (4) sur la table de
coupe (10) et bloquez l’outil dans cette position
en enfonçant la broche de verrouillage (13).
• Transportez l’outil par la poignée de transport (3).
• Pour débloquer l’outil, enfoncez légèrement la poignée
de commande et retirez la broche de verrouillage (13).
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
50
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n’en avez plus l’utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques Rendez-le disponible
pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d’utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d’éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu’ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier, il
vous suffit de retourner votre produit à un réparateur
agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus
proche de chez vous, contactez le bureau DEWALT
à l’adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez
aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service
après-vente sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.2helpU.com
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
51
I TA L I A N O
TRONCATRICE VELOCE D28700
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Dati tecnici
D28700
230
Tensione
VDC
Tipo
1
Potenza assorbita
W
2.200
Velocità a vuoto
min-1
3.800
Velocità periferica minima del disco
da taglio
m/s
80
Diametro del disco
mm
355
Foro del disco
mm
25,4
Spessore del disco
mm
2,66
Tipo di disco da taglio
piano, senza centro depresso
Capacità taglio trasversale a 90°
circolare
mm
115
quadrato
mm
119 x 119
rettangolare
mm
115 x 130
angolare
mm
137 x 137
Capacità taglio trasversale a 45°
circolare
mm
98
quadrato
mm
98 x 98
rettangolare
mm
115 x 98
angolare
mm
98 x 98
Poids
kg
18
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
98,5
2,8
107
2,8
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 61029:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
4,3
2,1
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 61029 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
52
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
I TA L I A N O
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
D28700
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 61029.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.09
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Prima di adoperare l’utensile, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente
manuale. Conservare questo manuale di
istruzioni per successive consultazioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare
l’utensile in ambienti carichi di umidità. Tenere
ben illuminata l’area di lavoro. Non usare l’utensile
quando vi sia rischio di provocare un incendio o
una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare
l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc.
in quanto potrebbero rimanere impigliati nelle
parti mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se
si portano lunghi. Quando si lavora all’esterno, è
preferibile indossare dei guanti adeguati e delle
scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che l’uso
dell’utensile provochi polvere o schegge. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al caldo.
Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
53
I TA L I A N O
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione
delle macchina aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia
cura di togliere chiavi e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e
sostituirla se è danneggiata. Quando l’utensile
viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente
l’utensile e il cavo elettrico per rilevare eventuali
danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle
protezioni o agli interruttori e qualsiasi altra
condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni
come previsto e che venga impiegato per lo
scopo per cui è stato progettato. Non usate
l’utensile se presenta elementi danneggiati o
difettosi. Non impiegare l’utensile se non è
possibile accenderlo e spegnerlo mediante
l’interruttore.
Eventuali componenti difettosi o danneggiati vanno
sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato.
Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire lavori di manutenzione.
54
16 Evitare accensioni accidentali
Quando si trasporta l’utensile, non tenere il dito
sull’interruttore. Prima di collegare l’utensile alla
presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trasportare mai l’utensile afferrandolo per
il cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla
presa. Proteggere il cavo dal calore, dagli oli
minerali e dai bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio o
grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni Le riparazioni devono essere
eseguite soltanto da personale qualificato e con
pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre
gli utenti a considerevoli rischi.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
troncatrici
• Quando si adopera questo elettroutensile,
indossare sempre guanti da lavoro standard.
• Tenere le mani lontane dal disco da taglio.
Non tagliare mai pezzi da lavorare, per i quali sia
necessario un intervento manuale a meno di
15 cm dal disco da taglio rotante.
• Non tagliare pezzi da lavorare inferiori a 1,2 mm
di spessore usando il disco da taglio fornito con
questo elettroutensile.
• Non mettere in funzione questo elettroutensile, se
le protezioni non si trovano al loro posto.
• Non eseguire nessuna operazione a mano libera.
Utilizzare il morsetto di bloccaggio del materiale
per fermare saldamente il pezzo.
• Non toccare mai la parte posteriore del disco
da taglio.
• Poggiare sempre l’elettroutensile su una
superficie piana e stabile, ben sostenuta e
sgombra da materiali, ad es. schegge e ritagli.
I TA L I A N O
• Prima di utilizzare il disco, controllare che non
presenti spaccature o difetti. In caso si riscontrino
spaccature o difetti, scartare il disco.
• Assicurarsi che il disco da taglio non sia a
contatto con il pezzo prima dell’accensione
dell’elettroutensile.
• Quando è in funzione, evitare di far rimbalzare il
disco da taglio o di muoverlo bruscamente. In
caso ciò si verifichi, fermare l’elettroutensile ed
esaminare il disco da taglio.
• Non mettere in funzione l’elettroutensile stando in
piedi in linea con il disco da taglio. Allontanare gli
astanti dall’area di lavoro.
• Fare attenzione alle schegge taglienti e al filo
del materiale. Potrebbero essere aguzzi e molto
caldi. Lasciar raffreddare le parti tagliate, prima di
maneggiarle.
• Il deflettore parascintille si riscalda durante
l’uso. Evitare di toccare o regolare il deflettore
immediatamente dopo l’uso dell’elettroutensile.
• Spegnere l’elettroutensile ed attendere che il
disco da taglio si fermi, prima di muovere il pezzo
o cambiare le impostazioni.
• Dopo aver spento l’elettroutensile non tentare
mai di fermare il disco da taglio facendo
pressione sul lato dello stesso.
• Evitare l’uso di fluidi da taglio. Questi fluidi
potrebbero incendiarsi o provocare scosse
elettriche.
• Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato
correttamente.
• Utilizzare solo i dischi da taglio indicati dal
fabbricante. Non utilizzare mai lame per seghe
circolari o altri tipi di lame dentate.
• La massima velocità consentita per il disco da
taglio deve sempre essere pari o superiore alla
velocità senza carico riportata sulla targhetta
dell’elettroutensile.
• Non usare dischi da taglio non conformi alle
dimensioni riportate nei dati tecnici.
• Prima dell’uso, verificare che il disco da taglio sia
montato correttamente.
• In un’area sicura, lasciare in funzione l’elettroutensile
privo di carico per almeno 30 secondi. Se
si osservano vibrazioni notevoli o altri difetti,
spegnere l’elettroutensile e controllarlo per
determinarne la causa.
• Non utilizzare i dischi da taglio per smerigliare.
• Si raccomanda di non lavorare cemento, mattoni,
piastrelle o materiali di ceramica.
• Non tagliare legno, plastica o materiali sintetici.
• Non tagliare materiali di ghisa.
• Non tagliare mai materiali di magnesio.
• Non utilizzare materiale sotto tensione elettrica.
• Usare questo elettroutensile in un’area ben
ventilata. Non usare l’elettroutensile in prossimità
di polvere, gas o liquidi infiammabili. Le scintille o
le schegge surriscaldate prodotte dalle spazzole
del motore da taglio o ad arco potrebbero
incendiare i materiali infiammabili.
• Lavorando in presenza di polveri, pulire
regolarmente le fessure di ventilazione. Qualora
si rendesse necessario pulire le fessure,
ricordarsi di scollegare sempre l’elettroutensile
dall’alimentazione, prima di procedere con la
pulizia.
• Conservare sempre i dischi da taglio ben protetti
ed in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei
bambini.
• Usare solo dischi da taglio con
spessore massimo di 3,1 mm e
diametro massimo di 355 mm.
• Attenzione! L’uso di questo
elettroutensile può generare polvere contenente
sostanze chimiche che provocano cancro,
difetti di nascita o altri problemi di riproduzione.
Proteggere adeguatamente l’apparato
respiratorio.
I seguenti fattori influenzano la generazione di rumore:
– il tipo di materiale da lavorare
– il tipo di disco da taglio
– la forza di avanzamento
Prendere appropriate misure
a protezione dell’udito.
Rischi residui
• I seguenti rischi sono inerenti all’uso di queste
macchine:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti.
– lesioni causate dalla rottura del disco da taglio.
• I rischi sono maggiori:
– all’interno dell’area di utilizzo
– entro la portata delle parti rotanti della
macchina
55
I TA L I A N O
• Nonostante il rispetto delle normative pertinenti
in materia di sicurezza e la messa in opera di
dispositivi di protezione, è impossibile eliminare
tutti i rischi residui.
Ad esempio:
AVVERTENZA: mai alterare lo strumento
o le sue parti. Si potrebbero provocare
danni o infortuni.
– Menomazione dell’udito.
USO PREVISTO
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte
del disco da taglio in rotazione.
La troncatrice D28700 è progettata per il taglio di
materiali in acciaio di varie forme.
– Rischio di lesioni durante la sostituzione del
disco.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
– Rischio di schiacciamento delle dita
nell’apertura delle protezioni.
La troncatrice D28700 è un elettroutensile
professionale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Diametro del foro
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A)
Il codice data (34), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Troncatrice
1 Disco da taglio
1 Chiave per brugole
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
56
Descrizione (fig. A)
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
1 Interruttore acceso/spento
2 Impugnatura di azionamento
3 Impugnatura di trasporto
4 Protezione
5 Disco da taglio
6 Blocca-albero
7 Morsetto per materiale
8 Guida
9 Fori di montaggio
10 Tavolo da taglio
11 Deflettore parascintille
12 Arresto profondità
13 Perno di bloccaggio
14 Chiave per brugole
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio
a disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 61029, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
I TA L I A N O
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Collegamento all’alimentazione di rete
La presa elettrica per il collegamento di questa
macchina all’alimentazione di rete deve essere
dotata di un fusibile di esclusione, ritardato da 16 A.
Cadute di voltaggio
Le correnti di entrata causano cadute di voltaggio di
breve durata. In condizioni sfavorevoli di alimentazione
elettrica, altre attrezzature possono venir coinvolte.
Se il sistema d’impedanza della fonte di alimentazione
è inferiore a 0,25 ø, non è probabile che accadano
perturbazioni.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio su banco (fig. A)
Sono previsti fori di montaggio (9) per facilitare il
montaggio sul banco.
Montaggio e smontaggio di un disco da taglio
(fig. B1 - B3)
• Con il braccio in posizione di riposo, far scorrere
indietro la protezione (4) utilizzando il labbro (15).
Lasciare la protezione ritirata (fig. B1).
• Premere e tenere premuto il pulsante di
bloccaggio dell’albero (6) (fig. B2).
• Ruotare il disco da taglio (5) finché non si blocca.
• Utilizzando la chiave per brugole (14), rimuovere
il bullone (16) girandolo in senso anti-orario e
quindi rimuovere la rondella piatta (17) e la flangia
di fissaggio (18) (fig. B2).
• Verificare che il distanziatore (19) sia in posizione
a contatto con la flangia (20).
• Sostituire il disco da taglio (5). Assicurarsi che il
nuovo disco sia posizionato sul distanziatore (19)
nella corretta direzione di rotazione.
• Fissare il disco con la flangia di ritegno (18),
la rondella piatta (17), e il bullone (16).
• Rimuovere la protezione in basso e rilasciare il
pulsante di bloccaggio albero (6).
• Regolare la profondità di taglio come necessario
(fig. B3).
Regolazione della profondità di taglio (fig. B3).
E’ possibile regolare la profondità di taglio in base
all’usura del disco.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di
alimentazione, (troncatrice spenta) e controllare la
presenza di gioco.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il controdado (21) di alcuni giri.
• Ruotare il bullone di arresto di profondità (12) in
un senso o nell’altro per impostare la profondità
desiderata.
• Stringere il controdado (21).
Regolare sempre l’arresto di profondità
nella sua posizione originale dopo aver
sostituito il disco da taglio.
Serraggio del pezzo da lavorare in posizione
(fig. A & C1 - C4)
L’elettroutensile è dotato di un morsetto per il
bloccaggio del materiale (6) (fig. A).
• Tirare la leva (22) verso l’impugnatura (23) (fig. C1).
• Spingere l’alberino di bloccaggio (24) in avanti
finché la ganascia (25) non si trova quasi a
contatto con il pezzo in lavorazione.
• Premere la leva (22) verso la ganascia (25) fino a
farla innestare con l’alberino di bloccaggio (24).
• Ruotare l’impugnatura (23) in senso orario e
fermare saldamente il pezzo in lavorazione.
• Per sbloccare il pezzo in lavorazione, ruotare
l’impugnatura (23) in senso antiorario.
57
I TA L I A N O
AVVERTENZA:
• Per aumentare la capacità di taglio,
posizionare un blocco distanziatore
(26) sotto il pezzo in lavorazione (27).
Il blocco deve essere leggermente più
stretto del pezzo in lavorazione (fig. C2).
• Sostenere i pezzi di lavorazione più
lunghi con ceppi di legno (28) (fig. C3).
Non bloccare l’estremità da tagliare (27).
Caratteristica di regolazione rapida (fig. C1)
Il morsetto presenta una caratteristica di regolazione
rapida.
• Per rilasciare il morsetto, ruotare l’impugnatura
(23) uno o due giri in senso antiorario e tirare la
leva (22) verso l’impugnatura (23).
Impostazione della posizione di bloccaggio
(fig. C4)
E’ possibile regolare la posizione di bloccaggio in
modo da allineare il disco da taglio.
• Rimuovere i bulloni della guida (29) utilizzando la
chiave per brugole (14).
• Spostare la guida (8) secondo le necessità.
• Reinserire i bulloni (29) e serrarli per bloccare la
guida (8)
Regolazione dell’angolo di taglio (fig. D)
L’elettroutensile può essere usato per tagli obliqui
fino a 45°.
• Allentare i bulloni (29) per rilasciare la guida (8).
• Regolare la guida (8) sull’angolo richiesto. Si può
misurare l’angolo con la scala (30).
• Stringere i bulloni (29) per bloccare la guida (8).
Controllo e regolazione dell’angolazione di taglio
(fig. A & D)
• Allentare i bulloni (29) per rilasciare la guida (8)
(fig. D).
• Abbassare il braccio e fermarlo in questa posizione,
spingendo la spina di bloccaggio (13) (fig. A).
• Collocare una squadra (31) contro la guida (8)
e il lato sinistro del disco da taglio, creando un
perfetto angolo di 90° (fig. D). Verificare che la
marcatura 0° sulla scala (30) sia allineata con la
marcatura sul piano (31).
• Stringere i bulloni (29) per bloccare la guida (8).
• Estrarre la spina di bloccaggio (13) e riportare il
braccio nella posizione di riposo superiore (fig. A).
58
Regolazione del deflettore parascintille (fig. E)
• Allentare la vite (33).
• Impostare il deflettore parascintille (11) secondo
le modalità più opportune.
• Stringere la vite (33).
Prima del funzionamento
• Montare il disco da taglio adeguato.
Non utilizzare dischi eccessivamente usurati.
La velocità massima di rotazione dell’elettroutensile
non deve superare la velocità del disco da taglio.
• Verificare che il disco giri nel senso indicato dalle
frecce poste sull’accessorio e sull’elettroutensile.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Regolare sempre il deflettore secondo le modalità
previste.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Non applicare eccessiva pressione
all’elettroutensile.
• Evitare carichi eccessivi. Se
l’elettroutensile si riscalda, lasciarlo girare
a vuoto per qualche minuto.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (35), mentre l’altra mano
guida il pezzo da lavorare.
Esecuzione di un taglio (fig. A)
• Disporre il materiale da tagliare contro la guida (8)
e fissarlo utilizzando il morsetto per il materiale (7).
• Accendere l’elettroutensile e abbassare
l’impugnatura di comando (2) per tagliare il
pezzo. Lasciar girare il motore fino a raggiungere
la sua velocità massima.
I TA L I A N O
• Lasciare che il disco tagli liberamente. Non forzare.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere
l’elettroutensile e riportare il braccio nella sua
posizione di riposo superiore.
Accensione e spegnimento (fig. A)
L’interruttore di accensione/spegnimento (on/off) (1)
è montato sull’impugnatura di comando (2).
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
acceso/spento (1).
• Durante l’operazione tenere premuto l’interruttore
di accensione/spegnimento.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Non accendere o spegnere
l’elettroutensile mentre è sotto carico.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’utensile periodicamente con un panno morbido.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure
di disfarsene in quanto non più necessario, non dovrà
essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire il
prodotto tramite raccolta differenziata.
Non tagliare magnesio.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Trasporto (fig. A)
L’elettroutensile è dotato di una spina di bloccaggio (13)
che blocca l’elettroutensile in posizione di chiusura
per il trasporto.
• Abbassare la protezione (4) sul tavolo da taglio
(10) e fissare l’elettroutensile in questa posizione,
spingendo dentro la spina di bloccaggio (13).
• Per il trasporto dell’elettroutensile servirsi
dell’apposita impugnatura di trasporto (3).
• Per lo sbloccaggio dell’elettroutensile, premere
leggermente l’impugnatura di comando ed
estrarre la spina di bloccaggio (13).
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali o
presso il rivenditore, al momento dell’acquisto di un
nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare i
prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il recapito
indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e
i dettagli completi sui contatti e i servizi postvendita sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
59
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
60
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
NEDERLANDS
AFKORTZAAG D28700
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
D28700
230
Spanning
VDC
Tipo
1
Opgenomen vermogen
W
2.200
3.800
Toerental, onbelast
min-1
Min. randsnelheid doorslijpschijf m/s
80
Schijfdiameter
mm
355
Asgat
mm
25,4
Schijfdikte
mm
2,66
Soort doorslijpschijf
recht, zonder uitsparingen
Afkortcapaciteit bij 90°
rond
mm
115
vierkant
mm
119 x 119
rechthoekig
mm
115 x 130
hoekig
mm
137 x 137
Afkortcapaciteit bij 45°
rond
mm
98
vierkant
mm
98 x 98
rechthoekig
mm
115 x 98
hoekig
mm
98 x 98
Gewicht
kg
18
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
98,5
dB(A)
dB(A)
2,8
107
dB(A)
2,8
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 61029:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
4,3
2,1
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 61029 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
61
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D28700
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 61029.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
62
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in een vochtige of natte omgeving.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat,
b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten
het werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien
de vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen
zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd
een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen
en koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor
te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
NEDERLANDS
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen voor
stofopvang, zorg dan dat deze zijn aangesloten
en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de
machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en hulpstukken.
Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is. Gebruik de machine niet
als de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of
beschadigde onderdelen dienen door een erkend
DEWALT servicecentrum te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
stopcontact als u de machine niet gebruikt,
voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en voordat
u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met een vinger aan
de schakelaar. Wees ervan verzekerd dat de
machine is uitgeschakeld voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het netsnoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden
opgeborgen in een droge, afsluitbare plaats,
buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor afkortzagen
• Draag altijd reguliere werkhandschoenen als u
deze machine bedient.
• Blijf met uw handen uit de buurt van de
doorslijpschijf. Zaag nooit werkstukken die
vereisen dat uw handen dichter dan 15 cm in de
buurt van de doorslijpschijf komen.
• Zaag geen werkstukken die minder dan 1,2 mm
dik zijn wanneer u de doorslijpschijf gebruikt dat
bij deze machine is geleverd.
• Gebruik de machine niet zonder de
beschermkappen.
• Verricht geen enkele handeling uit de vrije hand.
Gebruik de materiaalklem om het werkstuk stevig
vast te klemmen.
• Reik nooit om de doorslijpschijf heen.
• Plaats de machine altijd op een vlak, stabiel
oppervlak, dat goed onderhouden is en vrij van
rondzwervend materiaal, zoals spaanders en
restafval.
63
NEDERLANDS
• Inspecteer voor gebruik de doorslijpschijf op
barsten of scheuren. Verwijder de doorslijpschijf
als een barst of scheur zichtbaar is.
• Zorg ervoor dat de doorslijpschijf niet in
aanraking met het werkstuk komt voordat de
machine wordt ingeschakeld.
• Voorkom dat de doorslijpschijf tijdens gebruik
gaat stuiteren of ruw wordt behandeld. Stop
de machine zodra dit gebeurt en inspecteer de
doorslijpschijf.
• Bedien de machine niet terwijl u in lijn met de
doorslijpschijf staat. Houd andere personen van
het werkgebied vandaan.
• Houd rekening met spaanders en het te bewerken
materiaal. Deze kunnen scherp en heet zijn.
Laat restafval afkoelen voordat u ze oppakt.
• De vonkbeschermer wordt heet tijdens
gebruik. Vermijd aanraken of afstellen van de
vonkbeschermer direct na gebruik.
• Schakel de machine uit en wacht tot de
vonkbeschermer tot stilstand is gekomen voordat
u het werkstuk verwijdert of de instellingen
verandert.
• Na het uitschakelen niet proberen de
doorslijpschijf af te remmen door tegen de zijkant
van de schijf te drukken.
• Gebruik geen snijvloeistoffen. Deze vloeistoffen
kunnen ontvlammen of een elektrische schok
veroorzaken.
• Controleer of het werkstuk goed is ondersteund.
• Gebruik de doorslijpschijven die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Gebruik nooit cirkelzaagbladen
of andere typen getande bladen.
• Het maximum toegestane toerental van de
doorslijpschijven moet altijd gelijk zijn aan of
groter zijn dan het op het typeplaatje van de
machine vermelde onbelaste toerental.
• Gebruik geen doorslijpschijven die niet
overeenkomstig de afmetingen zijn zoals
opgegeven in de technische gegevens.
• Zorg ervoor dat voor gebruik de doorslijpschijf
correct is gemonteerd.
• Laat het apparaat minimaal 30 seconden zonder
belasting in een veilige positie draaien. Indien er
sprake is van overmatige trilling of als een defect
optreedt, zet dan het apparaat uit en controleer
alles om erachter te komen wat de oorzaak is.
• Gebruik doorslijpschijven niet om af te bramen.
64
• Zaag geen beton, stenen, tegels of keramische
werkstukken.
• Zaag geen hout, plastic of synthetische materialen.
• Zaag geen gietijzeren materialen.
• Zaag nooit magnesium materialen.
• Zaag geen materiaal dat onder elektrische
stroom staat.
• Gebruik deze machine in een goed geventileerde
ruimte. Gebruik de machine niet in de buurt
van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Vonken of gloeiende spaanders van het zagen of
vonkende koolstofborstels kunnen ontvlambare
materialen ontsteken.
• Reinig regelmatig de ventilatiesleuven bij het
werken in stoffige omstandigheden. Indien het
noodzakelijk wordt de sleuven te reinigen, denkt
u er dan aan de stekker uit het stopcontact te
trekken.
• Bewaar doorslijpschijven altijd goed beschermd
en op een droge plaats, buiten het bereik van
kinderen.
• Gebruik alleen een cirkelzaagschijf
van een max. dikte van 3,1 mm en
een max. diameter van 355 mm.
• Waarschuwing! Door gebruik
van deze machine kunnen stoffen
vrijkomen die chemicaliën bevatten waarvan het
bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of
andere lichaamskwalen veroorzaken. Gebruik
geschikte ademhalingsbescherming.
De volgende facroren zijn van invloed op
geluidsproductie:
– het te zagen materiaal
– het type doorslijpschijf
– toevoerkracht
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming.
Overige risico’s
• De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van dergelijke machines:
– letsel veroorzaakt door aanraken van
ronddraaiende delen.
– letsel veroorzaakt door het scheuren van de
zaagschijf.
• Deze risico’s zijn het grootst:
NEDERLANDS
– binnen het werkingsbereik
– binnen het bereik van de ronddraaiende
machineonderdelen
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Gehoorsbeschadiging.
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
BEOOGD GEBRUIK
Uw D28700 cirkelzaag is ontworpen voor het snijden
van stalen materialen van verschillende vormen.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door
onbedekte delen van de draaiende zaagschijf.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
– Risico op letsel bij het verwisselen van de
schijf.
De D28700 cirkelzaag is een professioneel elektrisch
gereedschap.
– Risico dat de vingers bekneld raken bij het
openen van de afdekkappen.
POSITIE DATUMCODE (FIG. A)
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Bedieningshendel
3 Draaggreep
4 Beschermkap
5 Doorslijpschijf
6 Spindelblokkering
7 Materiaalklem
8 Aanslag
9 Montagegaten
10 Zaagtafel
11 Vonkbeschermer
12 Diepteaanslag
13 Blokkeerstift
14 Inbusssleutel
De datumcode (34), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Elektrische veiligheid
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Diameter van de uitboring
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Afkortzaag
1 Doorslijpschijf
1 Hex key
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 61029; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte is
1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
65
NEDERLANDS
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Aansluiten op de netspanning
De te gebruiken voeding voor deze machine moet
uitgerust zijn met een 16 A zekering met tijdsvertraging.
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige
spanningsvallen. Onder ongunstige omstandigheden
in de stroomvoorziening kunnen andere apparaten
nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening lager
is dan 0,25 ø, is de kans op een storing nagenoeg
uitgesloten.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Werkbankmontage (fig. A)
De machine is voorzien van montagegaten (9) voor
montage aan de werkbank.
Verwijderen en aanbrengen van een
doorslijpschijf (fig. B1 - B3)
• Zet de arm in de ruststand en schuif met behulp
van de lip (15) de beschermkap (4) terug.
Houd de beschermkap ingetrokken (fig. B1).
• Druk de spindelvergrendeling (6) in en houd deze
ingedrukt (fig. B2).
• Draai de doorslijpschijf (5) rond tot hij vastzit.
• Verwijder met de inbusssleutel (14) de bout (16)
door deze naar links te draaien en verwijder
daarna de platte ring (17) en de borgflens (18)
(fig. B2).
• Controleer of het afstandsstuk (19) op zijn plaats
zit tegen de flens (20).
• Verwissel de doorslijpschijf (5). Zorg ervoor dat
de nieuwe schijf in de correcte draairichting op
het afstandsstuk (19) is geplaatst.
• Monteer het zaagblad met de tegenflens (18), de
sluitring (17) en de bout (16).
• Plaats de beschermkap terug en laat de
spindelvergrendeling (6) los.
• Stel de zaagdiepte af indien nodig (fig. B3).
66
Afstellen van de zaagdiepte (fig. B3)
De zaagdiepte kan worden afgesteld om de slijtage
aan de doorslijpschijf te compenseren.
• Voer een test uit met uitgeschakelde machine en
kijk hoe groot de beschikbare ruimte is.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de borgmoer (21) een aantal slagen los.
• Draai de diepteaanslagbout (12) in of uit om de
gewenste zaagdiepte te verkrijgen.
• Draai de borgmoer (21) vast.
Stel bij het verwisselen van de
doorslijpschijf de diepteaanslag altijd af
naar de oorspronkelijke positie.
Opspannen van het werkstuk (fig. A & C1 - C4)
De machine is voorzien van een materiaalklem (6)
(fig. A).
• Trek de hendel (22) naar de handgreep (23) toe
(fig. C1).
• Druk de schroefspil (24) van de klem naar voren
tot de klembek (25) het werkstuk bijna raakt.
• Druk de hendel (22) naar de klembek (25) toe tot
hij in schroefspil (24) grijpt.
• Draai de handgreep (23) rechtsom en klem het
werkstuk stevig vast.
• Om het werkstuk los te maken draait u de
handgreep (23) linksom.
WAARSCHUWING:
• Om de zaagcapaciteit te verhogen,
plaats u een afstandsblok (26) onder het
werkstuk (27). Het afstandsblok moet iets
smaller zijn dan het werkstuk (fig. C2).
• Ondersteun lange werkstukken met
een stuk hout (28) (fig. C3). Zet het af te
zagen einde (27) niet vast.
Materiaalklem (fig. C1)
De materiaalklem is voorzien van een mechanisme
waarmee het werkstuk snel kan worden vrijgezet.
• Om de klem los te maken, draait u de handgreep
(23) een of twee slagen linksom en trekt u de
hendel (22) naar de handgreep (23) toe.
Instellen van de klempositie (fig. C4)
De klempositie kan al naar gelang de doorslijpschijf
worden ingesteld.
NEDERLANDS
• Verwijder de bouten van de langsgeleiding (29)
met de inbusssleutel (14).
• Verschuif de aanslag (8) zover als nodig.
• Breng de aanslagbouten (29) weer aan en draai
ze vast om de aanslag (8) vast te zetten.
Afstellen van zaaghoek (fig. D)
De machine kan worden gebruikt voor het maken
van verstekhoeken tot 45°.
• Draai de aanslagbouten (29) los om de aanslag
(8) vrij te zetten.
• Stel de aanslag (8) op de gewenste hoek in. De
hoek kan worden afgelezen op de schaal (30).
• Draai de aanslagbouten (29) vast om de aanslag
(8) vast te zetten.
Controleren en afstellen van de verstekschaal
(fig. A & D)
• Draai de aanslagbouten (29) los om de aanslag (8)
vrij te zetten (fig. D).
• Trek de arm naar beneden en vergrendel hem
in deze stand door de blokkeerstift (13) in te
drukken (fig. A).
• Zet een winkelhaak (31) tegen de geleider (8) en
de linkerzijde van de doorslijpschijf zodat een
hoek van exact 90° ontstaat (fig. D). Controleer
of de 0°-markering op de schaal (30) in lijn is met
de markering op de tafel (31).
• Draai de aanslagbouten (29) vast om de aanslag (8)
vast te zetten.
• Trek de blokkeerstift (13) naar buiten en zet de
arm weer in de hoogste ruststand (fig. A).
Afstellen van de vonkbeschermer (fig. E)
• Draai de schroef (33) los.
• Stel de vonkbeschermer (11) correct in.
• Draai de schroef (33) vast.
Voor gebruik
• Monteer de juiste doorslijpschijf. Gebruik geen
overmatig versleten doorslijpschijven. Het toerental
van de machine mag niet hoger zijn dan dat van
de betreffende doorslijpschijf.
• Zorg ervoor dat de doorslijpschijf ronddraait in de
richting van de pijlen op het hulpstuk en de machine.
• Klem het werkstuk vast.
• Stel altijd de vonkbeschermer correct in.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting een paar
minuten onbelast draaien.
Juiste positie van de handen (fig. F)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand
op de hoofdhandgreep (35) en met de andere leidt u
het werkstuk.
Zagen (fig. A)
• Plaats het te bewerken materiaal tegen de
aanslag (8) en zet het vast met behulp van de
materiaalklem (7).
• Schakel de machine in en trek de
bedieningshendel (2) omlaag om het werkstuk af
te korten. Laat de motor voor het zagen op volle
snelheid komen.
• Laat de doorslijpschijf vrij zagen. Niet forceren.
• Schakel na het zagen de machine uit en zet de
arm weer in de hoogste ruststand.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar (1) bevindt zich in de
bedieningshendel (2).
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
in te schakelen.
• Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt tijdens de
bewerking.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
67
NEDERLANDS
Bewerk geen magnesium.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over
de juiste accessoires.
Transport (fig. A)
De machine is voorzien van een blokkeerstift (13)
waarmee hij in de transportstand kan worden
vergrendeld.
• Beweeg de beschermkap (4) omlaag tot op de
zaagtafel (10) en vergrendel de machine in deze
stand door de blokkeerstift (13) in te drukken.
• Vervoer de machine aan de draaggreep (3).
• Om de machine weer te ontgrendelen, drukt u
de bedieningshendel en trekt de blokkeerstift (13)
naar buiten.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
68
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te zamelen,
worden de materialen gerecycled en
opnieuw gebruikt. Hergebruik van
gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag
naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service, retourneert
u het product naar een van de erkende servicecentra,
die deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende Internetadres: www.2helpU.com
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
69
NORSK
KAPPSAG D28700
Gratulerer!
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Spenning
Type
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Min. periferihastighet for
kappeskive
Skivediameter
Innvendig diameter for skiven
Skivetykkelse
Type kappeskive
Tverrkuttkapasitet ved 90°
sirkulær
kvadratisk
rektangulær
vinklet
Tverrkuttkapasitet ved 45°
sirkulær
kvadratisk
rektangulær
vinklet
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
VDC
W
min-1
D28700
230
1
2.200
3.800
m/s
80
mm
355
mm
25,4
mm
2,66
rett, uten fordypninger
mm
mm
mm
mm
115
119 x 119
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
98,5
2,8
107
2,8
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
4,3
2,1
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
70
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D28700
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av
håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og personskade.
DVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les
brukerhåndboken.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Bruk hårnett
hvis du har langt hår. Ved arbeid utendørs bør du
bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller
flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært
varme, bør du også bruke et varmehindrende
forkle. Bruk alltid hørselsvern.
Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst
av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen
og bytte den ut hvis den er skadet. Når du
bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig
verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
71
NORSK
14
15
16
17
18
19
20
72
jobb om det brukes med den hastigheten det er
beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere
og verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke
foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet
fungerer som det skal og utfører beregnet
funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene
er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er
mulig å slå det på og av med strømbryteren.
Hvis feil oppstår, skal delene repareres
eller byttes ut av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før
du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren.
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i
støpslet.
Stell pent med ledningen
Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må
bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for kappsager
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker når du benytter
dette verktøyet.
• Pass på at hendene ikke kommer nær
kappeskiven. Du må aldri kappe arbeidsemner
som krever at du utfører manuelle operasjoner
nærmere den roterende kappeskiven enn 15 cm.
• Skjær aldri arbeidsstykker som er tynnere enn
1,2 mm når du bruker kappeskiven som leveres
sammen med dette verktøyet.
• Benytt aldri dette verktøyet uten at vernedekslene
er på plass.
• Ikke utfør noen arbeidsoppgaver uten at
arbeidsemnet er godt festet.
Bruk materialklemmen til dette.
• Stikk aldri hånden inn bak kappeskiven.
• Sett alltid verktøyet på en flat, stø overflate, godt
vedlikeholdt og uten løse materialer som spon og
avkapp.
• Før bruk må du undersøke om kappeskiven har
sprekker eller riss. Skift ut kappeskiven hvis den
har tydelige sprekker eller riss.
• Pass på at kappeskiven ikke kommer nær
arbeidsstykket før verktøyet settes i drift.
• Under arbeidet må du unngå at kappeskiven
hopper, og du må ikke bruke den på en uvøren
måte. Skulle dette hende, slå av verktøyet og
undersøk kutteskiven.
• Bruk ikke verktøyet mens du står på høyde med
kappeskiven. Hold andre mennesker borte fra
arbeidsområdet.
• Vær oppmerksom på avkapp og materialet som
skjæres. Det kan være skarpt og varmt.
La avkuttete deler ligge og avkjøles før du tar i dem.
• Gnistavlederen blir varm når den brukes.
Unngå å berøre eller justere gnistavlederen rett
etter bruk.
• Slå av verktøyet og vent til kutteskiven stanser før
arbeidsstykket tas vekk eller innstillingen endres.
• Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe
kappeskiven ved å trykke mot siden av skiven.
• Bruk ikke skjærevæsker. Disse væskene kan
antennes eller forårsake elektrisk støt.
• Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig.
NORSK
• Bruk kun de kappeskivene som produsenten
anbefaler. Bruk aldri sirkelsagblader eller andre
typer blader med tenner.
• Maks. tillatt hastighet på kappeskiven må alltid
være lik eller større enn verktøyets hastighet uten
belastning spesifisert på navneskiltet.
• Ikke bruk skjæreskiver som ikke samsvarer med
målene oppgitt under den tekniske informasjonen.
• Pass på at kappeskiven er riktig montert før bruk.
• La verktøyet gå uten belastning på et sikkert sted
i minst 30 sekunder. Hvis det foreligger betydelig
vibrasjon eller oppstår andre feil, stopp verktøyet
og sjekk det for å finne årsaken.
• Bruk ikke kutteskiver til sidesliping.
• Skjær ikke sement, murstein, flise eller materialer
av kjeramikk.
• Ikke kapp tre, plast eller syntetiske materialer.
• Skjær ikke støpejern.
• Skjær aldri materialer som inneholder
magnesium.
• Skjær aldri elektrisk aktive materialer.
• Bruk dette verktøyet i et område med god
ventilasjon. Bruk ikke verktøyet i nærheten av
antennbare væsker, gasser eller støv.
Gnister eller varmt spon fra skjæringen eller
motorbørstene kan antenne brennbare materialer.
• Ved arbeid i støvete omgivelser må støv o.l.
fjernes fra ventileringsåpningene med jevne
mellomrom. Hvis det skulle bli nødvendig med
rengjøring av åpningene, må du huske først å
koble maskinen fra strømnettet.
• Kappeskiver må alltid oppbevares godt beskyttet
på et tørt sted, utenfor barns rekkevidde.
• Bruk bare sagblad med maks.
tykkelse på 3,1 mm og maks.
diameter på 355 mm.
• Advarsel! Ved bruk kan dette
verktøyet utvikle støv som
inneholder kjemikalier som
kan forårsake kreft, fødselskader eller andre
forplantningsskader. Bruk egnet åndedrettsvern.
Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen:
– materialet som kappes
– type kappeskive
– matekraften
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen.
Annen risiko
• Følgende typer risiko gjelder bruken av disse
maskinene:
– Berøring av de roterende delene kan forårsake
personskade.
– Forstyrrelser i sagbladets bevegelser kan
forårsake personskade.
• Denne risikoen gjelder hovedsakelig:
– innenfor verktøyets bruksområde
– innenfor rekkevidden til roterende deler i
maskinen
• Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å
unngå visse typer risiko.Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for ulykker forårsaket av de åpne delene
av roterende sagblad.
– Risiko for personskade når sagbladet skiftes.
– Risiko for å klemme fingrene når vernene
åpnes.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Hulldiameter
DATOKODE PLASSERING (FIG. A)
Datokoden (34), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Kappsag
1 Kappeskive
1 Sekskantnøkkel
1 Instruksjonsbok
73
NORSK
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
TILTENKT BRUK
Kappsagen D28700 er beregnet på å kappe
stålmaterialer med varierende form.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Kappsagen D28700 er et elektrisk verktøy som er
beregnet på profesjonell bruk.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
1 Strømbryter
2 Betjeningshåndtak
3 Bærehåndtak
4 Vern
5 Kappeskive
6 Spindellås
7 Materialklemme
8 Anlegg
9 Monteringshull
10 Skjærebrett
11 Gnistavleder
12 Dybdestopp
13 Låsepinne
14 Sekskantnøkkel
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 61029; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
74
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på
lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Tilkobling til strømnettet
Strømnettet denne maskinen skal kobles til,
må være utstyrt med en 16 A automatsikring med
tidsforsinkelse.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall.
Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette innvirke på
annet utsyr.
Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem
er lavere enn 0,25 ø, er det lite sannsynlig at det vil
forekomme forstyrrelser.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering på benk (fig. A)
Monteringshull (9) gjør det lettere å montere sagen
på benk.
Fjerning og tilpassing av kutteskive (fig. B1 - B3)
• Med armen i hvilestilling, bruk nebbet (15) til
å skyve vernedekslet (4) bakover. La det stå
tilbaketrukket (fig. B1).
• Trykk på og hold spindellåsen (6) nede (fig. B2).
• Drei kutteskiven (5) til den går i lås.
• Ved bruk av sekskantnøkkelen (14), fjern bolten
(16) ved å dreie mot klokken og så fjerne den
flate skiven (17) og holdeflensen (18) (fig. B2).
• Kontroller at avstandsstykket (19) ligger på plass
mot flensen (20).
• Sett kutteskiven (5) på igjen. Pass på at den
nye skiven settes på avstandsstykket (19) i riktig
rotasjonsretning.
• Fest kutteskiven med holdeflensen (18), den flate
skiven (17) og skruen (16).
NORSK
• Avblokker vernedekslet og frigjør spindellåsen (6).
• Juster kuttedybden etter behov (fig. B3).
Juster kuttedybden (fig. B3)
Kuttedybden kan justeres så den passer med
slitasjen på kappeskiven.
• Betjen verktøyet med motoren slått av, og
kontroller klaringen.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsemutteren (21) noen omdreininger.
• Drei dybdestoppskruen (12) inn eller ut for å
justere den påkrevde kuttedybden.
• Stram låsemutteren (21).
Sett alltid dybdestoppet tilbake til
originalposisjonen når du skifter ut
kappeskiven.
Fastspenning av et arbeidsstykke (fig. A & C1 - C4)
Verktøyet har en materialklemme (6) (fig. A).
• Trekk spaken (22) mot håndtaket (23) (fig. C1).
• Skyv tvingeakselen (24) forover til kloen (25)
nesten berører arbeidsstykket.
• Trykk spaken (22) mot kloen (25) til den kopler
seg til tvingeakselen (24).
• Drei håndtaket (23) mot høyre og klem
arbeidsstykket godt fast.
• For å frigjøre arbeidsstykket, drei håndtaket (23)
til venstre.
ADVARSEL:
• For å øke kappe-kapasiteten, kan du
sette et avstandsstykke (26) under
arbeidsemnet (27). Avstandsstykket bør
være litt smalere enn arbeidsemnet (fig. C2).
• Støtt opp lange arbeidsstykker med et
stykke tre (28) (fig. C3). Klem ikke fast
avkuttingsenden (27).
Hurtigfunksjon (fig. C1)
Klemmen har en hurtigfunksjon.
• Når du skal frigjøre klemmen, drei håndtaket
(23) en eller to omdreininger til venstre og dra
hendelen (22) mot håndtaket (23).
• Flytt skjermen (8) som ønsket.
• Sett på plass skjermskruene (29) og stram dem
for å feste skjermen (8).
Justering av kuttevinkel (fig. D)
Verktøyet kan brukes til gjærsaging opptil 45°.
• Løsne skjermskruene (29) for å løsne skjermen (8).
• Still skjermen (8) inn på den ønskede vinkelen.
Vinkelen kan avleses på skalaen (30).
• Stram skjermskruene (29) for å feste skjermen
(8).
Kontrollering og justering av gjæringsskalaen
(fig. A & D)
• Løsne skjermskruene (29) for å løsne skjermen (8)
(fig. D).
• Trekk armen ned og lås den i denne stillingen ved
å skyve inn låsepinnen (13) (fig. A).
• Plasser en vinkelhake (31) mot skjermen (8) og
venstre side av kutteskiven, og du har en perfekt
90° vinkel (fig. D). Kontroller at merket for 0° på
skalaen (30) flukter med merket på bordet (31).
• Stram skjermskruene (29) for å feste skjermen
(8).
• Trekk ut låsepinnen (13) og sett armen i den øvre
hvilestillingen (fig. A).
Justering av gnistavlederen (fig. E)
• Løsn på skruen (33).
• Still inn gnistavlederen (11) etter behov.
• Stram skruen (33).
Før maskinen tas i bruk
• Monter passende kappeskive. Ikke bruk
skiver som er for slitt. Verktøyets maksimale
omdreiningshastighet må ikke overstige
kutteskivens.
• Pass på at skiven roterer i den retningen som
angis av pilene på tilbehørsdelen og på verktøyet.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Still alltid gnistavlederen riktig inn.
BRUK
Bruksanvisning
Stille inn klemmeposisjon (fig. C4)
Klemmeposisjonen kan stilles inn etter kutteskiven.
• Fjern anleggsboltene (29) ved bruk av
sekskantnøkkelen (14).
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Bruk ikke for stor kraft på verktøyet.
75
NORSK
• Ikke overbelast verktøyet. Hvis verktøyet
blir varmt, må det få gå ubelastet i et par
minutter.
Korrekt plassering av hendene
(fig. F)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (35) mens den andre styrer
arbeidsstykket.
Skjæring (fig. A)
• Plasser det materialet som skal kappes inn mot
skjermen (8), og fest det med materialklemmen (7).
• Skru på verktøyet og trekk styrehåndtaket (2)
ned for å skjære arbeidsstykket. La motoren nå
normal hastighet før du begynner å skjære.
• La skiven sage fritt. Ikke bruk makt.
• Når du er ferdig med å skjære, må du slå av
verktøyet og sette armen tilbake i øverste
hvilestilling.
Skru på og av (fig. A)
På/av-bryteren (1) på er montert på
betjeningshåndtaket (2).
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
• Hold på/av-bryteren nede mens funksjonen
utføres.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Ikke slå av verktøyet mens det er
belastet.
Skjær ikke magnesium.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. A)
Verktøyet har en låsepinne (13) som låser verktøyet i
lukket posisjon, slik at det enkelt kan bæres.
76
• Senk vernedekslet (4) ned på skjærebodet (10)
verktøyet låses i denne stillingen ved å trykke på
låsepinnen (13).
• Bær verktøyet i bærehåndtaket (3).
• For å frigjøre verktøyet fra transportstillingen, må
du trykke ned betjeningshåndtaket litt og trekke
ut låsepinnen (13).
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at
det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må
du unnlate å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til
å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
NORSK
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn
produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALTkontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
DEWALT-serviceverksteder og fullstendige
servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett,
adresse: www.2helpU.com
77
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
78
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
SERRA DE CORTE D28700
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
teste padrão estabelecido pela norma EN 61029 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Dados técnicos
D28700
230
Voltagem
VDC
Type
1
Potência absorvida
W
2.200
3.800
Velocidade em vazio
min-1
Disco de corte de velocidade
periférica mín.
m/s
80
Diâmetro do disco
mm
355
Orifício do disco
mm
25,4
Espessura do corpo do disco
mm
2,66
Tipo de disco de corte
liso, sem recessos
Capacidade de corte transversal a 90°
circular
mm
115
quadrado
mm
119 x 119
rectangular
mm
115 x 130
angular
mm
137 x 137
Capacidade de corte transversal a 45°
circular
mm
98
quadrado
mm
98 x 98
rectangular
mm
115 x 98
angular
mm
98 x 98
Peso
kg
18
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
dB(A)
98,5
dB(A)
dB(A)
2,8
107
dB(A)
2,8
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 61029:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
K de variabilidade =
m/s²
4,3
2,1
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
79
PORTUGUÊS
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D28700
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE. Para
obter mais informações, contacte a DEWALT através
da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, leia o manual de
instruções.
80
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a
ferramenta em situações em que haja humidade ou
água. Mantenha a área de trabalho bem iluminada
(250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde haja
risco de fogo ou explosão, como por exemplo na
presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel. Cubra o cabelo se
tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar livre,
de preferência use luvas adequadas e calçados
anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou antipoeira sempre que as operações possam
produzir poeira ou partículas que voem.
Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use sempre protectores auriculares.
Utilize sempre um capacete de segurança.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies
ligadas à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Quando usar a ferramenta em
condições extremas tais como alto grau de
humidade ou ao trabalhar com soldaduras, a
segurança eléctrica pode ser melhorada com a
colocação de um transformador de isolamento
ou disjuntor de fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça.
PORTUGUÊS
10
11
12
13
14
15
É mais seguro e permite manter as duas mãos
livres para trabalhar.
Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção
e colecta de pó, assegure-se de que os mesmos
sejam correctamente conectados e utilizados.
Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e
chaves inglesas foram retiradas da ferramenta
antes de utilizá-la.
Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo
de extensão e substitua-o se estiver danificado.
Quando usar a ferramenta ao ar livre, utilize
somente cabos de extensão apropriados para tal
e correctamente rotulados.
Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se
a ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça
partida, se as protecções e os interruptores
estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta. Assegure-se de que a
ferramenta esteja a funcionar correctamente e
a desempenhar as funções para as quais foi
projectada. Não utilize a ferramenta se houver
alguma peça defeituosa.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
funcionar para ligá-la ou desligá-la. Providencie
para que um técnico autorizado DEWALT efectue
a troca de quaisquer peças danificadas ou
defeituosas. Nunca tente efectuar reparos por
sua própria conta.
Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
16
17
18
19
20
Desconecte a ferramenta quando não estiver
em uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
Evite o accionamento involuntário
Não transporte a ferramenta com um dedo sobre
o interruptor. Certifique-se de que a ferramenta
esteja desligada antes de conectá-la.
Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo.
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da
tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite
o contacto com óleo e objectos cortantes.
Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios. Mantenha todas as
alavancas e interruptores secos, limpos e livres
de óleo e graxa.
Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções adicionais de segurança para serras
de corte
• Utilize luvas de protecção sempre que utilizar
esta ferramenta.
• Mantenha as mãos afastadas do disco de corte.
Nunca corte peças de trabalho que requeiram
uma acção manual inferior a 15 cm de distância
do disco rotativo de corte.
• Não corte peças de trabalho de espessura
inferior a 1,2 mm quando estiver a utilizar o disco
de corte fornecido com esta ferramenta.
• Não utilize esta ferramenta sem as protecções
colocadas.
81
PORTUGUÊS
• Não realize nenhuma operação sem o auxílio das
mãos. Utilize o grampo de fixação do material
para prender seguramente a peça de trabalho.
• Nunca se encoste à parte de trás do disco de
corte.
• Posicione sempre a ferramenta sobre uma
superfície plana e estável que esteja bem
conservada e livre de resíduos, tais como lascas
e fragmentos.
• Inspeccione o disco de corte para ver se não há
rachaduras ou defeitos antes o utilizar.
Descarte o disco de corte fora estiver rachado
ou apresentar qualquer defeito evidente.
• Assegure-se de que o disco de corte não está
em contacto com a peça de trabalho antes de
ligar a ferramenta.
• Evite fazer saltar o disco de corte ou tratá-la de
maneira violenta quando a máquina estiver a
funcionar. Se isto ocorrer, pare a ferramenta e
inspeccione o disco de corte.
• Não utilize a ferramenta enquanto esta estiver
alinhada com o disco de corte. Mantenha as
outras pessoas afastadas da área de trabalho.
• Tenha cuidado com as lascas de corte e o
material que está a ser cortado. Podem estar
afiados e quentes. Permita que os fragmentos
cortados arrefeçam antes de lhes tocar.
• O deflector de centelhas poderá aquecer durante
a utilização. Evite tocar ou ajustar o deflector de
centelhas imediatamente após a utilização da
ferramenta.
• Desligue a ferramenta e espere que o disco
de corte pare completamente antes de deslocar
a peça de trabalho ou modificar os ajustes.
• Depois de desligar, nunca tente parar o disco
de corte pressionando a respectiva parte lateral.
• Não utilize fluidos para cortar. Estes fluidos poderão
incendiar-se ou provocar um choque eléctrico.
• Verifique se a peça a trabalhar está correctamente
apoiada.
• Utilize apenas discos de corte recomendadas
pelo fabricante. Nunca utilize lâminas de serra
circular ou outro tipo de lâmina dentada.
• A velocidade máxima permitida do disco
de corte deve ser sempre igual ou superior
à velocidade em vazio impressa na placa
de identificação da ferramenta.
• Não utilize discos de corte que não contenham
as dimensões estabelecidas nos dados técnicos.
82
• Assegure-se de que o disco de corte está
correctamente instalado antes da sua utilização.
• Deixe a ferramenta funcionar em vazio numa
posição segura durante, pelo menos, 30 segundos.
Caso haja demasiada vibração ou ocorra qualquer
outra falha, pare a ferramenta e procure a causa.
• Não utilize discos de corte para o rebarbamento
lateral.
• Não corte cimento, tijolos ou materiais de cerâmica.
• Não corte madeira, plástico ou materiais sintéticos.
• Não corte materiais de ferro fundido.
• Nunca corte materiais de magnésio.
• Nunca corte material electricamente activo.
• Utilize esta ferramenta numa área bem ventilada.
Não utilize a ferramenta perto de poeira, gases
ou líquidos inflamáveis. Faíscas ou lascas
quentes provenientes de corte ou de descarga
eléctrica de escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
• Limpe regularmente as ranhuras de ventilação
quando trabalhar em locais poeirentos. Caso
seja necessário limpar as ranhuras, deve primeiro
desligar a ficha da ferramenta na tomada.
• Guarde sempre os discos de corte num lugar
limpo e seco, longe do alcance das crianças.
• Utilize apenas uma roda na serra
de corte com, no máximo, 3,1 mm
de espessura e 355 mm de
diâmetro.
• Aviso! A utilização desta
ferramenta pode gerar poeira com materiais
químicos conhecidos como causadores
de cancro, anomalias congénitas e outros
problemas relacionados com a reprodução.
Utilize protecção respiratória adequada.
Os factores a seguir indicados influenciam a produção
de ruído.
– o material a cortar
– o tipo de disco de corte
– a força de alimentação
Use protectores auditivos.
Riscos residuais
• Os seguintes riscos estão inerentes à utilização
destas máquinas:
– lesões causadas por tocar em peças rotativas.
PORTUGUÊS
– lesões causadas pela quebra do disco de
corte.
Descrição (fig. A)
AVISO: Nunca modifique a ferramenta
eléctrica ou qualquer uma das suas
peças. Podem ocorrer danos ou lesões.
• Estes riscos são mais notórios:
– no âmbito do funcionamento
– no âmbito das peças rotativas da máquina
• Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados.
Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de acidentes causados por peças sem
protecção do disco de corte em rotação.
– Risco de lesão ao substituir o disco.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir as
protecções.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Fresagem
FINALIDADE
A sua serra angular D28700 destina-se ao corte de
materiais de aço de várias formas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A serra angular D28700 é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
as mesmas. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
1 Interruptor on/off
2 Punho
3 Asa de transporte
4 Protecção
5 Disco de corte
6 Dispositivo de bloqueio do veio
7 Grampo de fixação do material
8 Guia
9 Orifícios de montagem
10 Mesa de corte
11 Deflector de centelhas
12 Batente de profundidade
13 Pino de bloqueio
14 Chave sextavada
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A)
Segurança eléctrica
O Código de data (34), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do equipamento.
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de corte
1 Disco de corte
1 Hex key
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 61029. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Extensões
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
83
PORTUGUÊS
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Ligação à rede eléctrica
A rede eléctrica a utilizar para esta máquina deve
estar equipada com um fusível de 16 A com atraso
de tempo.
Quedas de voltagem
Correntes de entrada causam quedas de voltagem
de curta duração. Em condições de alimentação de
energia desfavoráveis, outros equipamentos podem
ser afectados.
Caso a impedância da alimentação de energia seja
inferior a 0,25 ø, é improvável a ocorrência
de distúrbios.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e
da afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Montagem na bancada (fig. A)
Os orifícios de montagem (9) facilitam a montagem
numa bancada.
Remoção e colocação de um disco de corte
(fig. B1 - B3)
• Com o braço na posição de repouso, utilize a
aba (15) para empurrar a protecção (4) para trás.
Deixe a protecção retraída (fig. B1).
• Pressione o veio de bloqueio (6) e mantenha-o
pressionado (fig. B2).
• Rode o disco de corte (5) até engatar.
• Utilizando a chave sextavada (14), retire o
parafuso (16) rodando-o para a esquerda e
depois retire a anilha achatada (17) e a flange de
fixação (18) (fig. B2).
• Verifique se o espaçador (19) se encontra
colocado, encostado à flange (20).
• Substitua o disco de corte (5). Assegure-se
de que o novo disco está bem posicionado
no espaçador (19) e na direcção de rotação
correcta.
84
• Prenda a lâmina com a flange de retenção (18),
a anilha plana (17) e o parafuso (16).
• Volte a colocar a protecção para baixo e solte
o veio de bloqueio (6).
• Ajuste a profundidade de corte conforme
necessário (fig. B3)
Ajuste da profundidade de corte (fig. B3)
É possível ajustar a profundidade de corte de modo
a corresponder ao desgaste do disco de corte.
• Faça uma prova, com a ferramenta desligada e
verifique se há folga.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a contraporca (21) algumas voltas.
• Aperte ou desaperte o parafuso batente de
profundidade (12) até obter a profundidade de
corte pretendida.
• Aperte a contraporca (21).
Para substituir o disco de corte, coloque
sempre o batente de profundidade na
posição original.
Fixação da peça de trabalho na posição
pretendida (fig. A & C1 - C4)
A ferramenta está equipada com um grampo de
fixação do material (6) (fig. A).
• Puxe a alavanca (22) em direcção ao manípulo
(23) (fig. C1).
• Empurre o veio do grampo (24) para frente até
que o mordente (25) fique quase a tocar na peça
de trabalho.
• Pressione a alavanca (22) na direcção do
mordente (25) até engatar no veio do grampo (24).
• Rode o manípulo (23) no sentido dos ponteiros
do relógio e prenda bem a peça de trabalho.
• Para libertar a peça de trabalho, rode o manípulo
(23) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
ATENÇÃO:
• Para aumentar a capacidade de corte,
coloque um espaçador (26) sob a peça
de trabalho (27). O espaçador deverá ser
ligeiramente mais estreito do que a peça
de trabalho (fig. C2).
• Apoie as peças de trabalho compridas
utilizando um pedaço de madeira (28)
(fig. C3). Não prenda a extremidade
cortada (27).
PORTUGUÊS
Característica de curso rápido (fig. C1)
O grampo tem uma característica de curso rápido.
• Para libertar o grampo, rode o manípulo (23)
uma ou duas voltas no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio e puxe a alavanca (22) em
direcção ao manípulo (23).
Ajuste da posição de fixação (fig. C4)
A posição de fixação pode ser ajustada de modo
a corresponder ao disco de corte.
• Retire os parafusos da guia (29) com a chave
sextavada (14).
• Desloque a guia (8) conforme necessário.
• Volte a colocar os parafusos da guia (29) e
aperte-os para fixar a guia (8).
Ajuste do ângulo de corte (fig. D)
Pode-se utilizar a ferramenta para cortes em
esquadria de até 45°.
• Desaperte os parafusos da guia (29) para soltar
a guia (8).
• Ajuste a guia (8) no ângulo pretendido. Poderá
verificar o ângulo na escala (30).
• Aperte os parafusos da guia (29) para fixar a guia (8).
Verificação e ajuste da escala da esquadria
(fig. A & D)
• Desaperte os parafusos da guia (29) para soltar a
guia (8) (fig. D).
• Puxe o braço para baixo e bloqueie-o nesta
posição empurrando para dentro o pino de
bloqueio (13) (fig. A).
• Coloque um esquadro (31) contra a guia (8) e
o lado esquerdo do disco de corte criando um
ângulo perfeito de 90° (fig. D). Certifique-se que
o 0° marcado na escala (30) fica alinhado com
marca na mesa (31).
• Aperte os parafusos da guia (29) para fixar a guia (8).
• Puxe o pino de bloqueio (13) para fora e
recoloque o braço na sua posição superior de
repouso (fig. A).
Ajuste do deflector de centelhas (fig. E)
• Desaperte o parafuso (33).
• Regule o deflector de centelhas (11) conforme for
apropriado.
• Aperte o parafuso (33).
Antes da operação
• Instale o disco de corte adequado. Não utilize
discos excessivamente gastos. A velocidade
máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a do disco de corte.
• Certifique-se de que o disco roda na direcção
das setas contidas no acessório e na ferramenta.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Ajuste sempre o deflector de centelhas
correctamente.
FUNCIONAMENTO
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Não aplique pressão excessiva sobre a
ferramenta.
• Evite a sobrecarga. Caso a ferramenta
aqueça, deixe-a funcionar durante
alguns minutos sem carga.
Posição correcta das mãos (fig. F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega frontal (35) e a outra a orientar a
peça.
Realização de um corte (fig. A)
• Encoste o material a cortar à guia (8) e fixe-o
com o grampo para fixação do material (7).
• Ligue a ferramenta e puxe para baixo o manípulo
de controlo (2) para cortar a peça de trabalho.
Deixe que o motor alcance a velocidade máxima
antes de cortar.
• Deixe que o disco corte sem qualquer
impedimento. Não force.
• Depois de completar o corte, desligue a
ferramenta e recoloque o braço na sua posição
superior de repouso.
85
PORTUGUÊS
Ligar e desligar (fig. A)
O interruptor de ligar/desligar (1) encontra-se no
manípulo de operação (2).
• Para ligar a máquina pressione o interruptor (1).
• Mantenha o interruptor de ligar/desligar premido
enquanto estiver a realizar a operação.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Não ligue nem desligue a ferramenta
quando estiver sob carga.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
Não corte magnésio.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Transporte (fig. A)
A ferramenta está equipada com um pino de
bloqueio (13) que trava o instrumento numa posição
fechada para baixo para o transporte.
• Faça descer a protecção (4) sobre a mesa de
corte (10) e fixe a ferramenta nesta posição
empurrando o pino de bloqueio (13) para dentro.
• Transporte a ferramenta utilizando o manípulo de
transporte (3).
• Para libertar a ferramenta, prima ligeiramente o
manípulo de operação e puxe o pino de bloqueio
(13) para fora.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
86
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e a
reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual. Se
preferir, consulte a lista de agentes autorizados da
DEWALT e os dados completos dos nossos serviços
de atendimento pós-venda na Internet no endereço:
www.2helpU.com
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
87
SUOMI
KATKAISUSAHA D28700
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 61029 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tekniset tiedot
Jännite
VDC
Tyyppi
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus
min-1
Leikkauslaikan miniminopeus
kehällä
m/s
Laikan halkaisija
mm
Laikan sisäläpimitta
mm
Laikan paksuus
mm
Leikkuulaikan tyyppi
Poikkileikkauskapasiteetti 90°:n kulmassa
ympyrässä
mm
neliössä
mm
suorakulmiossa
mm
kulmassa
mm
Poikkileikkauskapasiteetti 45°:n kulmassa
ympyrässä
mm
neliössä
mm
suorakulmiossa
mm
kulmassa
mm
Paino
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28700
230
1
2.200
3.800
80
355
25,4
2,66
suora, ei upotusta
115
119 x 119
115 x 130
137 x 137
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
98,5
2,8
107
2,8
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
Vaihtelu K =
88
m/s²
m/s²
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
4,3
2,1
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
4
D28700
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 61029.
5
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
6
7
8
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
9
10
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa. Järjestä
työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalotai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
11
12
13
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä
sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos
työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä
myös lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim.
putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni.
Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet
vapaaksi työhön.
Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä
jatkojohtoja.
Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
89
SUOMI
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä
vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita
ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä
käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on
täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kuljeta työkalua niin, että sormesi on
katkaisimella. Varmista, että kone on pois päältä,
ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä kanna työkalua koskaan johdosta. Älä
koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä
johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
90
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Katkaisusahojen turvallista käyttöä koskevia
lisäohjeita
• Käytä aina tavallisia työkäsineitä käyttäessäsi tätä
työkalua.
• Pidä kädet loitolla leikkauslaikasta. Älä katkaise
työkappaleita, jotka vaativat manuaalista käsittelyä
15 cm:ä lähempänä pyörivää leikkauslaikkaa.
• Älä katkaise 1,2 mm ohuempia työkappaleita
käyttäessäsi tämän työkalun varusteisiin kuuluvaa
leikkauslaikkaa.
• Älä käytä konetta ilman suojusten paikalleen
asettamista.
• Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä.
Käytä puristimia työkappaleen pitämiseksi
turvallisesti paikoillaan.
• Älä koskaan yritä kurkottaa kädellä leikkauslaikan
takapuolelle.
• Aseta kone aina tasaiselle, kiinteälle alustalle,
joka on kunnolla puhdistettu irtonaisista
materiaaleista, esim. lastuista ja leikkuujätteistä.
• Ennen käyttöä tarkista leikkauslaikka säröjen tai
vikojen osalta. Älä käytä leikkauslaikkaa, jos siinä
on selvästi havaittavia säröjä tai vikoja.
• Varmista, että leikkauslaikka ei kosketa
työkappaletta ennen koneen käynnistystä.
• Koneen ollessa toiminnassa vältä leikkauslaikan
ponnahtelua äläkä käsittele sitä kovaotteisesti.
Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, pysäytä kone ja
tarkista leikkauslaikka.
• Älä käytä työkalua seistessäsi samassa linjassa
leikkauslaikan kanssa. Pidä muut henkilöt poissa
työalueelta.
• Varo leikkuulastuja ja leikattavaa materiaalia.
Ne voivat olla teräviä ja kuumia.
Anna poisleikattujen palojen jäähtyä ennen niiden
käsittelyä.
• Kipinäsuojus kuumenee käytön aikana. Vältä
koskettamasta tai säätämästä kipinäsuojusta heti
käytön jälkeen.
• Pysäytä kone katkaisijasta ja odota, että
leikkauslaikan liike pysähtyy ennen työkappaleen
vaihtamista tai säätöjen muuttamista.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (off), älä koeta
jarruttaa laikkaa painamalla sitä sivulta.
SUOMI
• Älä käytä leikkuujäähdytysnesteitä. Ne voivat
syttyä tai aiheuttaa sähköiskun.
• Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu.
• Käytä vain valmistajan suosittelemia leikkuulaikkoja.
Älä käytä pyörösahan teriä tai muita
hammastettuja teriä.
• Leikkuulaikan suurimman sallitun nopeuden on
aina oltava sama tai suurempi kuin laitekilvessä
ilmoitettu työkalun tyhjäkäyntinopeus.
• Älä käytä laikkoja, jotka eivät ole teknisissä
tiedoissa esitettyjen mittojen mukaisia.
• Varmista ennen käyttöä, että leikkauslaikka on
asennettu oikein.
• Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä turvallisessa
asennossa vähintään 30 sekunnin ajan.
Jos huomattavaa tärinää tai jokin muu vika
ilmenee, sammuta työkalu ja tarkista se
määrittääksesi vian syyn.
• Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa.
• Älä käytä konetta betonin, tiilen, laattojen tai
keraamisten materiaalien leikkaamiseen.
• Älä käytä konetta puun, muovin tai synteettisten
materiaalien leikkaamiseen.
• Älä käytä konetta valurautaisten materiaalien
leikkaamiseen.
• Älä koskaan käytä konetta magnesiumpitoisten
materiaalien työstämiseen.
• Älä käytä konetta sähköjännitteisen materiaalin
työstämiseen.
• Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
Varmista, että konetta ei käytetä palonarkojen
nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Leikkaamisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia lastuja, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
• Puhdista ilmanvaihtoaukot säännöllisesti, kun
työskentelet pölyisissä olosuhteissa. Jos aukot
on puhdistettava, muista irrottaa työkalun
virtajohto ensin.
• Säilytä leikkauslaikkoja aina kuivassa paikassa
hyvin suojattuina ja poissa lasten ulottuvilta.
• Käytä vain sellaista katkaisusahaa,
jonka laikan paksuus on
korkeintaan 3,1 mm ja halkaisija
korkeintaan 355 mm.
• Varoitus! Konetta käytettäessä
saattaa syntyä pölyä, joka sisältää sellaisia
kemikaaleja, joiden tiedetään olevan syöpää,
synnynnäisiä vammoja tai muita periytyviä haittoja
aiheuttavia.
Käytä asianmukaisia hengityssuojaimia.
Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon:
– leikattava materiaali
– leikkuulaikan tyyppi
– syöttövoima
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Jäännösriskit
• Seuraavat riskit ovat ominaisia näiden koneiden
käytölle:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat
vammat
– katkaisuterän häiriöstä aiheutuvat vammat.
• Nämä riskit ovat todennäköisimpiä:
– koneen käyttöalueella
– koneen pyörivien osien alueella.
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– kuulovamma
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä
osista aiheutuva onnettomuusvaara.
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva
vahingonvaara
– sormien puristumisen vaara suojuksia
avattaessa.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Reiän halkaisija
91
SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (34) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Katkaisusaha
1 Leikkauslaikka
1 kuusiokoloavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään
sen osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttö
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Kytkeminen verkkovirtaan
Tämän koneen kanssa käytettävä virtalähde on
varustettava 16 A:n varokkeella, jossa on aikaviive.
KÄYTTÖTARKOITUS
Äkilliset jännitepudotukset
D28700-katkaisusahalla katkaistaan erimuotoisia
teräsmateriaaleja.
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia
jännitepudotuksia. Jos virransaantiolosuhteet ovat
epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
D28700-katkaisusaha on ammattikäyttöön tarkoitettu
sähkökäyttöinen työkalu.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
1 Virtakytkin
2 Työkahva
3 Kantokahva
4 Suojus
5 Leikkauslaikka
6 Karalukko
7 Materiaalipuristin
8 Ohjain
9 Asennusreiät
10 Leikkuutaso
11 Kipinäsuojus
12 Syvyyden rajoitin
13 Sulkutappi
14 kuusiokoloavain
92
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on
pienempi kuin 0,25 ø, häiriöitä ei todennäköisesti
havaita.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Sahan kiinnittäminen (kuva A)
Asennusreiät (9) on tarkoitettu helpottamaan koneen
asentamista leikkuutasoon.
Leikkauslaikan poisto ja asennus (kuva B1 - B3)
• Varren ollessa lepoasennossa käytä uloketta (15)
suojuksen (4) viemiseksi taka-asentoon. Jätä
suojus taaksevedettyyn asentoon (kuva B1).
• Paina karalukko (6) alas ja pidä sitä painettuna
alas (kuva B2).
• Pyöritä leikkauslaikkaa (5), kunnes se lukkiutuu.
• Käytä kuusiokoloavainta (14), irrota pultti (16)
SUOMI
•
•
•
•
•
kääntämällä vastapäivään ja irrota sitten litteä
aluslevy (17) ja kiinnityslaippa (18) (kuva B2).
Tarkista, että välike (19) on paikallaan laippaa (20)
vasten.
Vaihda leikkauslaikka (5). Varmistu siitä, että uusi
laikka on asetettu välikkeeseen (19) oikeassa
kiertosuunnassa.
Lukitse terä paikoilleen pidikelaipalla (18),
tasalaatalla (17) ja pultilla (16).
Vie suojus takaisin ala-asentoon ja vapauta
karalukko (6).
Säädä tarvittaessa leikkuusyvyyttä (kuva B3).
Leikkuusyvyyden säätö (kuva B3)
Leikkuusyvyys voidaan säätää kompensoimaan
leikkauslaikan kuluma.
• Testaa konetta ilman sähkövirtaa ja tarkista laikan
liikkumatila.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä lukkomutteria irti (21) muutama kierros.
• Kierrä syvyysrajoittimen pulttia (12) sisään tai ulos
saadaksesi tarvittavan leikkaussyvyyden.
• Kiristä lukkomutteri (21).
Säädä aina syvyydenrajoitin
alkuasentoonsa, kun vaihdat
leikkauslaikkaa.
Työkappaleen kiinnittäminen puristimella
(kuva A & C1 - C4)
Laite on varustettu materiaalipuristimella (6) (kuva A).
• Vedä vipua (22) kahvaa (23) kohden (kuva C1).
• Työnnä puristimen vartta (24) eteenpäin kunnes
leuka (25) melkein koskettaa työkappaletta.
• Paina vipua (22) leukaa (25) kohti kunnes se
kytkeytyy puristimen varteen (24).
• Pyöritä kahvaa (23) myötäpäivään ja purista
työkappale tiukasti paikoilleen.
• Työkappaleen vapauttamiseksi pyöritä kahvaa (23)
vastapäivään.
VAROITUS:
• Voit lisätä leikkauskapasiteettia panemalla
välikappaleen (26) työkappaleen (27) alle.
Välikappaleen tulee olla hieman kapeampi
kuin työkappaleen (kuva C2).
• Tue pitkät työkappaleet käyttämällä
puupalaa (28) (kuva C3). Älä purista
katkaistavaa päätä kiinni (27).
Pikasiirtotoiminto (kuva C1)
Puristimessa on pikasiirtotoiminto.
• Vapauta puristin pyörittämällä kahvaa (23) yksi tai
kaksi kierrosta vastapäivään ja vetämällä vipua
(22) kahvaa (23) kohti.
Puristusasennon säätäminen (kuva C4)
Puristusasento voidaan säätää leikkauslaikkaan
sopivaksi.
• Irrota viivainpultit (29) kuusiokoloavaimella (14).
• Siirrä ohjain (8) haluttuun kohtaan.
• Kiinnitä ohjaimen pultit (29) uudestaan ja lukitse
ohjain (8) kiristämällä ne.
Katkaisukulman säätö (kuva D)
Laitetta voidaan käyttää korkeintaan 45°:n
viistokulman sahaamiseen.
• Vapauta ohjain (8) löysäämällä ohjaimen pultteja (29).
• Asenna ohjain (8) haluttuun kulmaan. Kulmamitta
näkyy asteikosta (30).
• Lukitse ohjain (8) kiristämällä ohjaimen pultteja (29).
Viistekulma-asteikon tarkistaminen ja
säätäminen (kuva A & D)
• Vapauta ohjain (8) löysäämällä ohjaimen pultteja
(29) (kuva D).
• Vedä varsi alas ja lukitse se tähän asentoon
painamalla sulkutappi (13) sisään (kuva A).
• Aseta suorakulmain (31) ohjainta (8) ja
leikkauslaikan vasenta sivua vasten tarkasti
täydelliseen 90°:en kulmaan (kuva D).
Tarkista, että 0°:n merkki asteikossa (30) on
linjassa pöydän merkkiviivan (31) kanssa.
• Lukitse ohjain (8) kiristämällä ohjaimen pultteja (29).
• Vedä sulkutappi (13) ulos ja palauta varsi sen
ylempään lepoasentoon (kuva A).
Kipinäsuojuksen säätäminen (kuva E)
• Löysää ruuvi (33).
• Asenna kipinäsuojus (11) sopivaan asentoon.
• Kiristä ruuvi (33).
Ennen käyttämistä
• Asenna sopiva leikkauslaikka. Älä käytä
pahasti kuluneita laikkoja. Koneen korkein
pyörimisnopeus ei saa olla korkeampi kuin
leikkauslaikan vastaava korkein pyörimisnopeus.
• Varmista, että laikka pyörii sekä lisäosassa että
koneessa olevien nuolten osoittamaan suuntaan.
93
SUOMI
• Tarkista työkappaleen kiinnitys.
• Aseta aina kipinäsuojus kunnolla paikoilleen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä konetta liian voimakkaasti
painaen.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa. Jos
työkalu alkaa kuumentua, anna sen
käydä muutaman minuutin ajan ilman
kuormitusta.
Käsien oikea asento (kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa (35) ja ja työkappaleen ohjaamista
toisella kädellä.
Katkaisun suorittaminen (kuva A)
• Pane katkaistava materiaali ohjainta (8) vasten ja
kiinnitä se puristimella (7).
• Käynnistä kone ja vedä käyttökahva (2) alas
työkappaleen leikkaamisen aloittamiseksi.
Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
leikkaamisen aloittamista.
• Anna laikan leikata vapaasti. Älä pakota sitä väkisin.
• Leikkaamisen jälkeen pysäytä kone ja palauta
varsi takaisin ylempään lepoasentoon.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Virtakytkin (on/off) (1) on käyttökahvassa (2).
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Pidä virtakytkintä (on/off) alaspainettuna koneen
käytön aikana.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Älä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se
on kuormitettuna.
Älä leikkaa koneella magnesiumpitoisia
työkappaleita.
94
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Kuljetus (kuva A)
Laite on varustettu sulkutapilla (13), joka lukitsee
koneen pysäytysasentoon kuljetuksen ajaksi.
• Laske suojus (4) leikkuutasolle (10) ja lukitse kone
tähän asentoon painamalla sulkutappi (13) sisään.
• Kuljeta konetta aina kantokahvasta (3).
• Koneen vapauttamiseksi paina käyttökahvaa
kevyesti ja vedä sulkutappi (13) ulos.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
SUOMI
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
–tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
95
SVENSKA
KAPSÅG D28700
Vi gratulerar!
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Kapskivans min. periferihastighet
Skivdiameter
Spindeldiameter
Skivans tjocklek
Typ av kapskiva
Kapningskapacitet vid 90°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Kapningskapacitet vid 45°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
VDC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28700
230
1
2.200
3.800
80
355
25,4
2,66
rak, ej försänkt
mm
mm
mm
mm
115
119 x 119
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
98,5
2,8
107
2,8
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 61029:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s²
Osäkerhet K =
m/s²
4,3
2,1
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 61029, och den
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
96
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D28700
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De
kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät om du
har långt hår. Vid arbete utomhus bör du helst
bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd
ansiktsmask om arbetet förorsakar damm eller
partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt
förkläde. Använd alltid hörselskydd. Bär alltid en
skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör,
värmeelement, vattenkokare och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte verktyget när du är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning
för dammutsugning och dammuppsamling ska
sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från verktyget innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den
används. Byt ut den om det behövs. Om verktyget
används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som
är rekommenderade i bruksanvisningen och
97
SVENSKA
14
15
16
17
18
19
20
98
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan
du använder verktyget. Kontrollera att de rörliga
delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är
skadade och att det inte föreligger några andra fel
som kan påverka verktygets funktion. Kontrollera
att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de
avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om
fel uppstått på någon av dess delar. Använd inte
verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas
ut av en auktoriserad DEWALT serviceverkstad.
Försök aldrig reparera verktyget själv.
Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och
innan serviceåtgärder utförs.
Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med fingret på
strömbrytaren. Kontrollera att verktyget är
avstängt innan du sätter i kontakten.
Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden. Drag aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte sladden
för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt, utom
räckhåll för barn.
Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för
bättre och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från
olja och fett.
Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast repareras
av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad
personal som använder originaldelar, annars kan
användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för kapsågar
• Ha alltid riktiga arbetshandskar på när du
använder det här verktyget.
• Håll händerna undan från kapskivan. Kapa aldrig
arbetsstycken som kräver att du håller händerna
närmare än 15 cm från den roterande kapskivan.
• Kapa inte arbetsstycken med mindre tjocklek än
1,2 mm med den kapskiva som medföljer sågen.
• Skydden måste alltid vara monterade när
verktyget är i drift.
• Arbeta aldrig för fri hand. Använd alltid
materialklämman så att arbetsstycket är
ordentligt fastspänt.
• Sträck dig aldrig bakom kapskivan.
• Placera alltid verktyget på ett stadigt och plant
underlag som är rent och fritt från löst material t
ex spån eller kapade bitar.
• Syna alltid kapskivan på sprickor och andra
brister före bruk. En sprucken eller defekt
kapskiva måste bytas ut.
• Låt aldrig kapskivan komma i kontakt med
arbetsstycket innan verktyget startas.
• Se till att kapskivan inte vibrerar eller arbetar
ryckigt. Stäng annars av maskinen och undersök
skivans tillstånd.
• Använd inte verktyget stående i linje med
kapskivan. Håll andra personer borta från
arbetsområdet.
• Var försiktig med spån och det kapade
materialet. Dessa kan vara vassa och heta.
Låt allt kapat material svalna innan du vidrör det.
• Gnistskyddet blir varmt under bruk. Undvik att
vidröra eller justera gnistskyddet direkt efter bruk.
• Stäng av verktyget och låt skivan stanna helt
innan arbetsstycket förflyttas eller inställningarna
ändras.
• När du har stängt av verktyget, försök aldrig
bromsa kapskivan genom att trycka mot sidan.
• Använd ingen slipvätska. Denna kan antändas
eller orsaka elchock.
• Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
• Använd endast de kapskivor som
rekommenderas av tillverkaren. Använd aldrig ett
sågblad eller andra typer av blad med tänder.
SVENSKA
• Kapskivans tillåtna hastighet ska alltid vara lika
med eller högre än verktygets obelastade varvtal,
detta står på typskylten.
• Använd aldrig skivor som inte överensstämmer
med dimensionerna som anges i maskinens
tekniska data.
• Kontrollera att kapskivan är korrekt monterad före
användning.
• Kör verktyget obelastat i ett säkert läge i minst
30 sekunder. Om det märks kraftiga vibrationer
eller något annat fel, ska verktyget stoppas och
orsaken omgående kontrolleras.
• Använd inte kapskivor till sidoslipning.
• Kapa inte betong, tegel, kakel eller keramikmaterial.
• Kapa inte trä, plast eller andra syntetmaterial.
• Kapa aldrig material i gjutjärn.
• Kapa aldrig material som innehåller magnesium.
• Kapa inte elektriskt ledande material.
• Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen.
Använd det inte i närheten av eldfarliga vätskor,
gaser eller damm. Gnistor eller heta spån från
kapningen eller gnistrande motorborstar kan
antända brännbara material.
• Rensa ventilationsspringorna regelbundet vid
arbete under dammiga förhållanden. Kom ihåg
att koppla ur verktyget om du måste rengöra
springorna.
• Förvara alltid kapskivor välskyddade och på en
torr plats som är utom räckhåll för barn.
• Använd bara metallkapsågsklingor
med en maximal tjocklek på
3,1 mm och en maximal diameter
på 355 mm.
• Varning! Vid drift av detta verktyg
kan damm uppstå som innehåller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller
andra fortplantningsskador. Använd lämpligt
andningsskydd.
Följande faktorer påverkar bullernivån:
– materialet som ska kapas
– typ av kapskiva
– matningskraften
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd.
Övriga risker
• Användande av dessa maskiner kan medföra
följande risker:
– skador orsakade av vidrörande av roterande
delar.
– skador orsakade av brott på klingan.
• De här riskerna föreligger främst:
– inom området där verktyget används
– inom räckhåll för roterande maskindelar
• Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan
vissa övriga risker inte undvikas. De är:
– Hörselskador.
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av
den roterande klingan.
– Risk för skador då klingan byts ut.
– Risk att klämma fingrarna när skydden
öppnas.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Borrdiameter
DATUMKODPLACERING (BILD. A)
Datumkoden (34), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Kapsåg
1 Kapskiva
1 Insexnyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
99
SVENSKA
Beskrivning (bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
AVSEDD ANVÄNDNING
Din D28700 metallkapsåg har utformats för kapning
av stålmaterial av olika form.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Metallkapsågen D28700 är ett professionellt elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
1 Strömbrytare
2 Manöverhandtag
3 Bärhandtag
4 Skyddskåpa
5 Kapskiva
6 Spindellås
7 Materialklämma
8 Anslag
9 Monteringshål
10 Kapbord
11 Gnistskydd
12 Djupstopp
13 Spärrstift
14 Insexnyckel
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Bruk med förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta
verktygs strömbehov (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala längden är
30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
100
Anslutning till elnätet
Nätelen som används för maskinen måste vara
utrustad med en 16 A brytsäkring med tidsfördröjning.
Spänningsfall
Nätbelastningar kan förorsaka momentana
spänningsfall. Vid ogynnsamma nätförhållanden kan
annan utrustning påverkas.
Om nätimpedansen är lägre än 0,25 ø, är det inte
troligt att störningar förekommer.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Bänkmontering (bild. A)
Monteringshålen (9) är avsedda för montering av
verktyget på en arbetsbänk.
Avlägsnande och montering av kapskivan
(bild. B1 - B3)
• Ställ armen i viloläge och dra skyddet (4) bakåt
med hjälp av flänsen (15). Lämna skyddet i detta
läge (bild. B1).
• Tryck in spindellåset (6) och håll det intryckt
(bild. B2).
• Vrid kapskivan (5) tills den spärras.
• Använd insexnyckeln (14) för att ta bort skruven
(16) genom att vrida den moturs och ta bort den
platta brickan (17) och låsflänsen (18) (fig. B2).
• Kontrollera att distansbrickan (19) sitter på plats
mot flänsen (20).
• Byt ut kapskivan (5). Kontrollera att den nya skivan
är korrekt monterad på distansbrickan (19) i rätt
vridriktning.
• Sätt fast skivan med klämbrickan (18),
planbrickan (17) och monteringsskruven (16).
• För tillbaka skyddet och släpp spindellåset (6).
• Ställ in skärdjupet efter behov (bild. B3).
Inställning av skärdjupet (bild. B3)
Skärdjupet kan justeras för att kompensera
kapskivans slitage.
• Gör en kaprörelse med verktyget avstängt och
kontrollera utrymmet.
• Inställningen går till så här:
SVENSKA
• Lossa låsmuttern (21) ett par varv.
• Vrid djupstoppets skruv (12) inåt eller utåt efter
behov tills önskat skärdjup uppnås.
• Drag åt låsmuttern (21).
Sätt alltid tillbaka djupstoppet till sitt
ursprungliga läge när kapskivan byts ut.
Fastspänning av arbetsstycket (bild. A & C1 - C4)
Verktyget är försett med en materialklämma
(6) (bild. A).
• Drag spaken (22) mot handtaget (23) (fig. C1).
• Tryck klämaxeln (24) framåt tills käften (25) nästan
vidrör arbetsstycket.
• Tryck spaken (22) mot käften (25) tills den griper
i klämmans axel (24).
• Vrid handtaget (23) medurs tills arbetsstycket
sitter stadigt.
• Lossa arbetsstycket genom att vrida handtaget
(23) moturs.
VARNING:
• För en större skärkapacitet kan du placera
ett distansblock (26) under arbetsstycket
(27). Distansblocket ska vara något
smalare än arbetsstycket (fig. C2).
• Långa arbetsstycken kan stödas med en
träbit (28) (bild. C3). Kläm inte fast ändan
som ska kapas av (27).
Snabbinställningsfunktion (bild. C1)
Klämman har en snabbinställningsfunktion.
• Lossa klämman genom att vrida handtaget (23)
ett eller två varv moturs och dra spaken (22) mot
handtaget (23).
Inställning av klämpositionen (bild. C4)
Klämpositionen kan anpassas till kapskivan.
• Ta bort anslagsskruven (29) med insexnyckeln
(14).
• Flytta anslaget (8) till önskat läge.
• Sätt tillbaka anslagets skruvar (29) och dra åt
dem så att anslaget (8) spärras.
Inställning av kapvinkeln (bild. D)
Verktyget kan användas för geringssnitt upp till 45°.
• Lossa anslagets skruvar (29) för att frigöra
anslaget (8).
• Sätt anslaget (8) i önskad vinkel. Vinkeln kan
avläsas på skalan (30).
• Dra åt skruvarna (29) för att spärra anslaget (8).
Kontroll och justering av geringsskalan
(bild. A & D)
• Lossa anslagets skruvar (29) för att frigöra
anslaget (8) (bild. D).
• Drag ned armen och lås den i detta läge genom
att skjuta in spärrstiftet (13) (bild. A).
• Placera en vinkelhake (31) mot anslaget (8) och
kapskivans vänstra sida så att en perfekt 90°
vinkel skapas (bild. D). Kontrollera att 0°-märket
på skalan (30) är i linje med markeringen på
bordet (31).
• Dra åt skruvarna (29) för att spärra anslaget (8).
• Drag ut spärrstiftet (13) och ställ armen i dess
övre viloläge (fig A).
Inställning av gnistskyddet (bild. E)
• Lossa skruven (33).
• Ställ in gnistskyddet (11) i önskat läge.
• Drag åt skruven (33).
Innan Du börjar
• Montera en lämpad kapskiva. Använd inte alltför
slitna skivor. Verktygets maximala varvtal får inte
överskrida kapskivans.
• Kontrollera att skivan roterar i riktningen som
anges av pilarna på tillbehöret och verktyget.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Ställ alltid in gnistskyddet på rätt sätt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Utöva inte för hår tryck mot verktyget
under arbetet.
• Undvik överbelastning. Om maskinen
blir varm, låt den gå på tomgång utan
belastning i några minuter.
Korrekt Handplacering (bild. F)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
101
SVENSKA
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (35) och den andra handen styr
arbetsstycket.
Utförande av en kapning (bild. A)
• Placera materialet som ska kapas mot anslaget
(8) och sätt fast det med materialklämman (7).
• Starta verktyget och drag manöverhandtaget
(2) nedåt för att kapa arbetsstycket. Låt motorn
uppnå full hastighet innan du börjar kapa.
• Låt skivan bita fritt. Forcera inte.
• Stäng efter avslutad kapning av verktyget och fäll
tillbaka armen till det övre viloläget.
Strömbrytare (bild. A)
Strömbrytaren (1) är monterad i manöverhandtaget (2).
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren (1).
• Håll strömbrytaren intryckt under arbetet.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Koppla aldrig till eller från maskinen när
den är belastad.
Kapa aldrig magnesium.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Transport (bild. A)
Verktyget är försett med ett spärrstift (13) som låser
verktyget i stängt läge för transport.
• Sänk skyddet (4) mot kapbordet (10) och spänn
fast verktyget i detta läge genom att trycka in
spärrstiftet (13).
• Transportera verktyget genom att lyfta i
bärhandtaget (3)
• Frigör verktyget genom att trycka ned
manöverhandtaget något och dra ut spärrstiftet (13).
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
102
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna
produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad
får du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
103
TÜRKÇE
KESME MAKİNESİ D28700
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün
geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi DEWALT’ profesyonel kullanclar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
W
min-1
D28700
230
1
2.200
3.800
m/s
mm
mm
mm
80
355
25,4
2,66
VDC
Tip
Güç ihtiyacı
Yüksüz hız
Kesim diski minimum
çember hızı
Disk çapı
Disk kalibresi
Disk gövde kalınlığı
Kesim diski türü
Düz, girintili olmayan
90° de çapraz kesim kapasitesi
daire
mm
kare
mm
dikdörtgen
mm
köşeli
mm
45° de çapraz kesim kapasitesi
daire
mm
kare
mm
dikdörtgen
mm
köşeli
mm
kg
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
98,5
2,8
107
2,8
Ağırlık
LPA
KPA
LWA
KWA
(ses basıncı)
(ses basıncı belirsizliği)
(ses gücü)
(ses gücü belirsizliği)
115
119 x 119
115 x 130
137 x 137
EN 61029’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
4,3
2,1
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 61029’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
104
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D28700
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC ve EN 61029 normlarına
uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
Güvenlik talimatlar
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangin, elektrik
çarpmas ve yaralanma riskini azaltmak için,
ülkenizde uygulanabilecek güvenlik kurallarna
uyun.
UYARI: Yaralanma riskini
azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Genel Bilgiler
1 Çalşma alannz temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden
olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna dikkat
edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn.
Aleti nemli ve slak ortamlarda kullanmaynz.
Çalisma alanini iyi isiklandirin (250 - 300
Lux). Aleti yangn ve patlama olaslğ olan
yerlerdekullanmaynz Örneğin, ateş alc likit
ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana
girmesine ve elektrik kablosuna dokunmasna
müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin
hareket eden kisimlarina kaptirabilirsiniz.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin. Açik
havada çalisirken uygun eldiven ve kaymayan
ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri taknz. İşlemin
toz veya frlayan parçack yaratmas halinde,
yüz veya toz maskesi kullann. Eğer tanecikler
çok scaksa ayrca s geçirmez önlük takn. Her
zaman kulak korumalarn takn. Her zaman
emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolaplar).
Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak kaçagi
devre kesicisi yerlestirilerek elektrik emniyeti
arttirilabilinir.
7 Aşr uzanarak çalşmayn
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her
zaman muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
9 İşlediğiniz parçay iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence
veya mengene kullann. Bu hem daha güvenli
olur, hem de iki elinizde serbest kalmş olur.
10 Toz çekme chaznn takm
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri
baglanmasi için yerler saglanmissa, bunlarin
dogru olarak kullanildigina emin olun.
11 Ayar anahtarlarn ve aparatlarn çkartn
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar
anahtar ve aparatnn bulunmamasna dikkat
edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden
geçirin ve eger zarar görmüsse degistirin.
Alet açk havada kullanldğnda, daima açk
105
TÜRKÇE
13
14
15
16
17
18
19
106
havada kullanm için özel yaplmş ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşyan uzatma
kablolar kullann.
İşe uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm
klavuzunda anlatlmştr. Küçük alet veya
aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin görevini
yapmaya zorlamayn. Alet, imalat amacna
uygun olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
Hasarl parça kontrolü yapn
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara
karsi iyice kontrol edin. Hareketli parçalarn
ayarsz olup olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn ve
çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini
ve istenilen görevi yerine getirecegini garanti
ediniz. Cihaz herhangi bir parças arzalysa ve
hatalysa kullanmaynz. Eger aç kapa dügmesi
çalismiyorsa aleti kullanmayiniz. Arzal
parçalar yetkili servislerde tamir ettiriniz veya
değiştiriniz. Hiçbir tamirata kendi kendinize
kalkismayiniz.
Aleti fişten çkartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya bağlantlar
değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekiniz.
Cihazn yanlşlkla çalşmasna engel olun
Parmağnz çalştrma düğmesindeyken
aleti taşmayn. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamasna dikkat edin.
Kabloyu dikkatli kullann
Aleti kablosundan çekerek taşmayn. Fisten
kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu,
s, yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli
ve çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde
saklayn.
Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için talimatlara
uyun. Tüm komuta mekanizmasn kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna
uygundur.
Aletinizi, yetkili bir DEWALT onarm
merkezinde onartn Tamirat daima kalifiye
kisiler tarafindan, orijinal yedek parçalar
kullanilarak yapilir Aksi taktirde kullanan
kisiye gözönüne alinmayan tehlikelere yol
açar.
Kesme makineleri için ilâve emniyet
talimatlar
• Bu cihaz kullanrken daima normal iş
eldivenlerini giyin.
• Ellerinizi kesim diskinden uzak tutun.
Dönen kesim bçağna 15 cm’den daha yakn
elle hareketi gerektiren iş parçalarn asla
kesmeyin.
• Bu alet ile sağlanan kesim disklerini
kullanrken 1,2 mm’den daha ince iş
parçalarn kesmeyin.
• Bu makineyi çalşma mahallinde koruyucular
olmakszn çalştrmayn.
• Çplak elle herhangi bir işlem yapmayn. İş
parçasn mengeneyle tam olarak skştrmak
için malzeme mengenesini kullann.
• Kesim bçağnn arkasna asla geçmeyin.
• Makineyi daima, talaş ve kesim artklar gibi
serbest parçacklarn olmadğ iyi muhafaza
edilen düz ve sabit bir yüzey üzerine
yerleştirin.
• Kullanmdan önce, kesim diski için çatlaklar
veya yarklar kontrol edin. Eğer bir çatlak
veya yark varsa, kesim diskini atn.
• Makine çalştrlmadan önce kesim diskinin iş
parçasna temas etmediğine emin olun.
• Çalşma srasnda kesim diskinin
zplamasndan veya onu sert şekilde
kullanmaktan kaçnn. Bu vuku bulursa,
makineyi durdurun ve kesim diskini kontrol
edin.
• Kesim diski ile ayn hizada bulunurken
makineyi çalştrmayn. Diğer kişileri çalşma
alanndan uzak tutun.
• Kesim talaşlarna ve kesilen malzemeye
dikkat edin. Bunlar keskin ve scak olabilir.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El sürmeden önce kesilmiş parçalarn
soğumasn sağlayn.
Kullanm esnasnda kvlcm saptrc
snabilir. İşlemden sonra derhal kvlcm
saptrcya dokunmaktan veya onu
ayarlamaktan saknn.
Makineyi kapatn ve iş parçasn hareket
ettirmeden veya ayarlar değiştirmeden önce
kesim diskinin durmasn bekleyin.
Cihaz kapattktan sonra, kesinlikle kesim
diskini yandan bastrarak durdurmaya
çalşmayn.
Kesim akşkanlar kullanmayn.
Bu akşkanlar tutuşabilir veya elektrik şokuna
sebebiyet verebilir.
İş parçasnn düzgün bir şekilde
desteklendiğine emin olun.
Sadece üretici tarafndan tavsiye edilen
kesim disklerini kullann. Asla dairesel kesim
bçaklarn veya diğer her tür dişli bçaklar
kullanmayn.
Kesim diskinin izin verilen maksimum hz,
aletin plakada belirtilen yüksüz çalşma
hzndan daha büyük veya buna eşit olmaldr.
Teknik verilerde belirtilen ölçülere uymayan
kesim disklerini kullanmayn.
Kullanmadan önce kesim diskinin doğru
olarak monte edildiğine emin olun.
Aleti güvenli bir konumda en az 30 saniye
boyunca yüksüz çalştrn. Belirgin bir titreme
veya herhangi bir diğer sorunla karşlaşrsanz
aleti durdurun ve sorunun nedenini araştrn.
Kesim disklerini yan zmparalama için
kullanmayn.
Beton, tuğla, kiremit veya seramik malzemeler
kesmeyin.
Ağaç, plastik veya sentetik malzemeler
kesmeyin.
Dökme demir malzemeleri kesmeyin.
Magnezyumlu malzemeleri kesmeyin.
Elektrik yüklü malzemeyi kesmeyin.
Bu makineyi iyi havalandrlan bir alanda
kullann. Yanc svlarn, gazlarn veya tozlu
ortamlarn yaknnda aleti çalştrmayn.
Kesimden veya motor frçalarndaki arktan
ortaya çkan kvlcmlar veya scak parçacklar
yanc malzemeleri tutuşturabilir.
• Tozlu yerlerde çalşrken düzenli olarak
havalandrma deliklerini temizleyin. Delikleri
temizlemeniz gerektiği zaman, öncelikle aleti
fişten çekmeyi unutmayn.
• Kesim diskini daima iyi korumal ve kuru ve
çocuklarn erişemeyeceği bir yerde saklayn.
• Sadece maksimum kalýnlýðý
3,1 mm olan ve maksimum
çapý 355 mm olan ve daire
testere diski kullanýn.
• Dikkat! Bu makinenin
kullanm kansere, doğum bozukluklarna
veya üremeyle ilgili diğer zararlara sebebiyet
verdiği bilinen kimyasal maddeleri içeren toz
üretebilir. Nefes yollarn koruyucu tedbir
aln.
Aşağdakiler gürültü üretmeye etki eden faktörlerdir:
– kesilecek matertyal
– kesim diskinin türü
– besleme gücü
Kulaklar korumak için gerekli
önlemleri aln.
Diğer riskler
• Aşağıdaki riskler bu makinelerin kullanımı
sonucunda ortaya çıkabilecek risklerdir:
– dönen parçalara dokunmadan
kaynaklanan yaralanmalar.
– kesme diskine müdahale edilmesinden
kaynaklanan yaralanmalar.
• Bu riskler en fazla:
– çalışma süresi içinde
– dönen makine parçaları için geçerlidir
• İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen,
bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Döner kesme diskinin açık parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
– Diski değiştirirken yaralanma riski.
– Mahfazaları açarken parmakların sıkışma
riski.
107
TÜRKÇE
Alet Üzerindeki Etiketler
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] A)
1 Açma/kapama anahtar
2 Çalştrma kolu
3 Taşma kolu
4 Muhafaza
5 Kesim diski
6 Mil kilidi
7 Malzeme mengenesi
8 Parmaklk
9 Montaj delikleri
10 Kesim tablas
11 Kvlcm saptrc
12 Derinlik engeli
13 Kilit alt pimi
14 Altıgen anahtar
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (34) gövdeye
basılıdır.
Elektrik güvenliği
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Delik Çapı
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Kesme makinesi
1 Kesim diski
1 Altıgen anahtar
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya
aksesuarlarnda hasar oluşup oluşmadğn
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Açıklama (şek. A)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
KULLANIM ALANI
D28700 profil kesmeniz, değişik şekillerdeki çelik
malzemelerin kesimi için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
D28700 profil kesmeniz profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
108
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal
edilmiştir. Daima, şebeke voltajnn, aletinizin
üstünde yazl olan voltajla ayn olmasna dikkat
edin.
DEWALT aletiniz EN 61029
standardına uygun olarak çift
yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı bir
3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken
ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Elektriğe bağlama
Bu makine için kullanlacak ana şartel, geciktirme süresi olan 16 A akm kesici sigorta ile
donatlmaldr.
Voltaj düşmeleri
Ani çekilen akmlar ksa zamanl voltaj
düşmelerine neden olurlar. Uygun olmayan güç
sağlama koşullarnda diğer ekimpan etkilenebilir.
Eğer güç sağlaycnn sistem empedans 0,25
ø’dan düşükse, aksaklk olmas ihtimali yoktur.
TÜRKÇE
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka
aletin fişini çekin.
Tezgaha montaj (şekil A)
Montaj delikleri (9) tezgâh montajn
kolaylaştrmak için sağlanmştr.
Bir kesim diskinin kaldrlmas ve ayarlanmas
(şekil B1 - B3)
• Arka muhafazay (4) kaldrmak için geri
pozisyondaki kol ile birlikte uç kenar (15)
kullann. Muhafazay geri çekilmiş olarak
brakn (şekil B1).
• Mil kilidine (6) basn ve böylece basl tutun
(şekil B2).
• Kesim diskini (5) kilitleninceye kadar
döndürün.
• Altıgen anahtar (14) yardımı ile saat yönü tersi
istikametinde çevirerek cıvatayı (16) çıkartın
daha sonra yassı pulu (17) ve tespit flanşını
(18) çıkartın (şekil B2).
• Yer tutucunun (19) flanşn (20) karşsnda
yerinde olduğuna emin olun.
• Kesim diskini (5) değiştirin. Yeni diskin, doğru
rotasyon istikametinde yer tutucunun (19)
üzerine yerleşmiş olduğuna emin olun.
• Tespit flanş (18), düz halka (17) ve cvata
(16) ile birlikte bçağ takn.
• Move the guard back down and release the
spindle lock (6).
• Kesim derinliğinin gerektiği kadar ayarlanmas
(şekil B3).
Kesim derinliğinin ayarlanmas (şekil B3)
Kesim derinliği, kesim diskinin ypranmasn
önlemek için ayarlanabilir.
• Alet kapalyken bir deneme çalşmas yapn ve
gereken açklğ kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Emniyet somununu (21) birkaç tur gevşetin.
• Derinlik engeli cvatasn (12), istenen
kesinlik derinliğini elde etmek için içeri veya
dşarya döndürün.
• Emniyet somununu (21) skştrn.
Kesim diskini değiştirirken derinlik
engelini daima orijinal konumuna
ayarlayn.
İş parçasnn tam pozisyonda mengeneyle
sklmas (şekil A & C1 - C4)
Alet bir malzeme mengenesiyle (6) donatlmştr
(şekil A).
• Manivelây (22) kola (23) doğru çekin (şekil
C1).
• Mengene milini (24), çene ksm (25) iş
parçasna temas edene kadar ileri itin.
• Kolu (22), mengene milini (24) tutana kadar
çene ksmna (25) doğru bastrn.
• Kolu (23) saat dönüş yönünde döndürün ve iş
parçasn skca tespit edin.
• İş parçasn gevşetmek için kolu (23) saat
dönüş yönünün tersine döndürün.
UYARI:
• Kesim kapasitesini arttrmak için, iş
parçasnn (27) altna bir ara parça
bloğu (26) yerleştirin.
Ara parça bloğu iş parçasndan biraz
daha dar olmaldr (şekil C2).
• Bir parça tahta (28) kullanarak uzun
iş parçalarna destek verin (şekil C3).
Kesim dş kalan ucu (27) mengeneyle
skştrmayn.
Hzl hareket özelliği (şekil C1)
Mengene hzl hareket özelliğine sahiptir.
• Mengeneyi gevşetmek için kolu (23) bir veya
iki tur saat dönüş yönünün tersine çevirin ve
manivelây (22) kola (23) doğru çekin.
Mengene ile skştrma pozisyonunun
ayarlanmas (şekil C4)
Kesim diskini adapte etmek için skştrma pozisyonu ayarlanabilir.
• Altıgen anahtarı (14) kullanarak korkuluk
cıvatalarını (29) çıkartın.
• Parmaklğ (8) istendiği gibi hareket ettirin.
• Parmaklğ (8) kilitlemek için parmaklk
cvatalarn (29) tekrar takn ve skştrn.
109
TÜRKÇE
Kesim açsnn ayarlanmas (şekil D)
Alet, 45°’ye kadar olan gönye kesimleri için
kullanlabilir.
• Parmaklğ (8) serbest brakmak için parmaklk
cvatalarn (29) gevşetin.
• Parmaklğ (8) istenen açya ayarlayn. Aç
ölçek (30) üzerinde okunabilir.
• Parmaklğ (8) kilitlemek için parmaklk
cvatalarn (29) skştrn.
Gönye ölçeğinin kontrolü ve ayarlanmas
(şekil A & D)
• Parmaklğ (8) serbest brakmak için parmaklk
cvatalarn (29) gevşetin (şekil D).
• Kolu aşağya doğru çekin ve kilit alt pimini
(13) içeriye iterek kolu bu pozisyonda
kilitleyin (şekil A).
• Parmaklğn (8) karşsna ve tam bir 90°
oluşturan kesim diskinin sol tarafna bir
köşebent (31) yerleştirin (şekil D). Ölçek
(30) üzerindeki 0° işaretinin, yuvann (31)
köşesiyle ayn hizada olduğunu kontrol edin.
• Parmaklğ (8) kilitlemek için parmaklk
cvatalarn (29) skştrn.
• Kilit alt pimini (13) dşar çekin ve kolu üst
geri pozisyona döndürün (şekil A).
Kvlcm saptrcnn ayarlanmas (şekil E)
• Viday gevşetin (33).
• Kvlcm saptrcy (11) uygun olduğunda
ayarlayn.
• Viday skştrn (33).
Kullanmadan önce
• Uygun kesim diskini takn. Fazla aşnmş
diskleri kullanmayn. Makinenin azamî dönüş
hz kesim diskinin azamî hzn aşmamaldr.
• Diskin, aksesuar ve aletin üzerindeki oklar
yönünde dönmesine dikkat edin.
• İşlenecek parçay sabitleyin.
• Kvlcm saptrcy daima doğru olarak
ayarlayn.
KULLANMA
Kullanm talimatlar
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
110
• Makineye aşr basnç uygulamayn.
• Aşr yüklemeden kaçnn.
Alet çok fazla sndğnda yüksüz
durumdayken birkaç dakika çalştrn.
Uygun El Pozisyonu (şek. F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ana kol (35) üzerindeyken,
diğer elin iş parçasını yönlendirdiği şekildir.
Bir kesimin gerçekleştirilmesi (şekil A)
• Kesilecek malzemeyi parmaklk (8) karşsna
yerleştirin ve malzeme mengenesini (7)
kullanarak tespit edin.
• İş parçasn kesmek için, aleti açn ve kontrol
kolunu (2) aşağya çekin. Kesime başlamadan
önce motorun tam hza ulaşmasn bekleyin.
• Diskin serbestçe kesmesine olanak tanyn.
Güç vermeyin.
• Kesimi tamamladktan sonra aleti kapatn ve
kolu üst geri pozisyona döndürün.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Açma/kapama anahtar (1) kontrol kolunda (2)
bulunmaktadr.
• Aleti çalştrmak için, açma/kapama anahtar
(1) basn.
• İşlemi gerçekleştirirken açma/kapama
anahtarna basl tutun.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Aleti yük altndayken açp kapamayn.
Magnezyum kesmeyin.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi
için bayinize başvurun.
Taşma (şekil A)
Alet, taşma amacyla makineyi aşağ kapal
konumda kilitleyen bir kilit alt pimiyle (13)
donatlmştr.
TÜRKÇE
• Kesim tablas (10) üzerine muhafazay (4)
alçaltn ve kilit alt pimini (13) içeri doğru
iterek aleti bu konumda bağlayn.
• Aleti, taşma kolunu (3) kullanarak taşyn.
• Aleti açmak için, çalştrma kolunu hafifçe
basn ve kilit alt pimini (13) çkartn.
Bakm
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla
uzun süre çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her
zaman sorunsuz çalşmas, alete gerekli bakmn
yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
DEWALT ürünleri çalşma ömürlerini
tamamladklarnda, DEWALT bunlarn geri
kazandrlmas ve biriktirilmesi için kolaylklar
sa§lamaktadr. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip oldu§unuz ürünü, bunlar toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisine başvurarak size en yakn yetkili
tamir servisinin yerini ö§renebilirsiniz. Ya da,
Internet’te DEWALT yetkili tamir servislerinin
listesini ve satş sonras hizmet veren yetkililerin tam detaylarn ö§renebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini düzenli
olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev
atklar ile çöpe atlmamaldr.
DEWALT ürününüz şayet bir gün de§iştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanlmayacak ise bu aleti normal ev atklar ile
çöpe atmayn.
Bu ürünü ayr bir biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden dönüşümüne ve
yeniden kullanmna izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan malzemelerin
yeniden kullanm, çevre kirlili§ini
önlenmesine yardm etmekte ve ham
maddeye olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn ald§nz
zaman, belediye atk bölgelerinde veya perakendeciler tarafndan evlerden elektrikli aletlerin
ayr olarak biriktirilmesini sa§layabilir.
111
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
112
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
∂§ §∏¡π∫∞
¢I™∫√¶P√¡√ D28700
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Δ¿ÛË
VDC
Τύπος
D28700
230
1
2.200
3.800
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
Δ·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
EÏ·¯. ÂÚÈÊÂÚÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜
m/s
80
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
mm
355
√‹ ‰›ÛÎÔ˘
mm
25,4
¶¿¯Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘
mm
2,66
Δ‡Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
¢ı‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÛÔ¯¤˜
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 90°
daire
mm
115
kare
mm
119 x 119
dikdörtgen
mm
115 x 130
köşeli
mm
137 x 137
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 45°
daire
mm
98
kare
mm
98 x 98
dikdörtgen
mm
115 x 98
köşeli
mm
98 x 98
μ¿ÚÔ˜
kg
18
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
98,5
dB(A)
dB(A)
2,8
107
dB(A)
2,8
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 61029:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
4,3
2,1
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
113
∂§ §∏¡π∫∞
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D28700
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες: 2006/42/ΕΚ, EN 61029.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·
114
Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για
να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó·
Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux).
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹
˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙÂ
ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È Ôχ
ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜.
¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
∂§ §∏¡π∫∞
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.)
ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ
Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ
¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘.
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ·
Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ΔfiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ·
Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ
ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
·fi ·˘Ùfi. μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ,
ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi,
·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ηÈ
ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË. ¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ï·‚‹
ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi Ù˘.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
115
∂§ §∏¡π∫∞
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ
ÔÈ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›,
ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ
ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ
ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
¯Ú‹ÛÙË.
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ· ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ηÓÔÓÈο Á¿ÓÙÈ· ÂÚÁ·Û›·˜
fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¡· ¤¯ÂÙÂ Î·È Ù· ‰˘Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·Ô
ÙÔÓ ‰ÈÛÎÔ ÎÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È·
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ
Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 15 ÂηÙÔÛÙ¿
·fi ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÏÂÙfiÙÂÚ· ·fi
1,2 mm fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó·
¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÛÙȘ
ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
• ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠η̛· ÂÚÁ·Û›· Ì ÂχıÂÚ·
¯¤ÚÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ηϿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ΔÔÔıÂÙ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÂ
Â›‰Ë, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ Û˘ÓÙËÚ›ٷÈ
ηϿ Î·È Â›Ó·È ÂχıÂÚË ·fi ‰È¿Û·ÚÙ· ˘ÏÈο,
fiˆ˜ .¯. ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù·.
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜ ÁÈ· ÚˆÁ̤˜ ‹ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÌÊ·Ó¤˜
ÂÏ¿Ùو̷, ÂÙ¿ÍÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
116
• ¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È
Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÁÎÂÏ¿ÚÈÛÌ·
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË.
∞Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ªË ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· Ù· ÎÔÌ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙÂ. ªÔÚ› Ó·
Â›Ó·È ·È¯ÌËÚ¿ Î·È Î·˘Ù¿. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ÎÔÌ̤ӷ
ÙÂÌ¿¯È· Ó· ÎÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ Ù· È¿ÛÂÙ Ì ٷ
¯¤ÚÈ· Û·˜.
• √ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·˜ ÛÈÓı‹ÚˆÓ ˙ÂÛÙ¿Ó·Ù ηٿ
ÙËÓ ¯Ú‹ÛË. ∞ÔʇÁÂÙ ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· Ë ÙËÓ
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘ ÚÈÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
• ∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ
ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÁÚ¿ ÎÔ‹˜. ∞˘Ù¿ Ù· ˘ÁÚ¿
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÊÏÂÁÔ‡Ó Ë Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
• EϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È
ÛˆÛÙ¿.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜
Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÔÙ¤ ΢ÎÏÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜
ÎÔ‹˜ Ë ¿ÏÏÔ˜ Ù‡Ô˘˜ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ.
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô
Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ì¤Ï·.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ
Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
ÊÔÚÙ›Ô Û ·ÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. E¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿
ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÓËÛË ‹ Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› οÔÈ·
∂§ §∏¡π∫∞
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¿ÏÏË ‚Ï¿‚Ë, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÁÈ· Ó·
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ‚Ï¿‚˘.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Ï¢ÚÈÎfi ÙÚfi¯ÈÛÌ·.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ Û΢Úfi‰ÂÌ·, ÙÔ‡‚Ï·,
ϷοÎÈ· ‹ ÎÂÚ·ÌÈο ˘ÏÈο.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ͇Ϸ, Ï·ÛÙÈο Ë Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο ·fi ¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο Ì ̷ÁÓ‹ÛÈÔ.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ˘ÏÈο.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¯ÒÚÔ˘˜
Ì Â·Ú΋ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο, ·¤ÚÈ· ‹
ÛÎfiÓ˜. √È ÛÈÓı‹Ú˜ ‹ Ù· η˘Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
·fi ÙËÓ ÎÔ‹ ‹ ÔÈ „‹ÎÙÚ˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Ô˘
οÓÔ˘Ó ÂÎÎÂÓÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
·Ó¿ÊÏÂÍË Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
∫·ı·Ú›ÛÙ ٷÎÙÈο Ù˘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘
fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Û ̤ÚÂÈ Ì Ôχ ÛÎfiÓË. ∞Ó
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηı·Ú›ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜, ı˘ÌËı›ÙÂ
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÚÒÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ú›˙·.
¡· ·ÔıË·ÂÙ·È ¿ÓÙ· οϷ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó·
ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Î·È Û ÛÙÂÁÓfi ̤ÚÔ˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿.
Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκο
κοπής με μέγιστο πάχος
3,1 mm και μέγιστη διάμετρο
355 mm.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÎfiÓË
Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ
ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ÚΛÓÔ, ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ηÈ
¿ÏϘ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋
ÚÔÛÙ·Û›·.
√È ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ıÔÚ‡‚Ô˘.
– ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÚÔ˜ ÎÔ‹
– Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
– Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
Λοιποί κίνδυνοι
• Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση
μηχανημάτων αυτού του τύπου:
–
τραυματισμοί λόγω επαφής με
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
– τραυματισμοί λόγω εμπλοκής του δίσκου
κοπής.
• Οι παρακάτω κίνδυνοι υφίστανται στις
περισσότερες περιπτώσεις:
– εντός της κλίμακας λειτουργίας
– εντός της κλίμακας των περιστρεφόμενων
εξαρτημάτων του μηχανήματος
• Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν’
αποφευχθούν.
Αυτοί είναι:
– Βλάβη ακοής
– Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται
από ακάλυπτα τμήματα του δίσκου κοπής.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή
του δίσκου.
– Κίνδυνος μαγκώματος δακτύλων κατά το
άνοιγμα των προφυλακτήρων.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Διάμετρος οπής
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας (34), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω
στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
117
∂§ §∏¡π∫∞
Κλειδί Άλεν
º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ηÈ
Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
1
1
1
•
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων D28700 έχει
σχεδιαστεί για την κοπή μεταλλικών υλικών με
διάφορα σχήματα.
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 61029. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού
είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
∏ ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ·
·ÛÊ¿ÏÂÈ· 16 ∞ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË.
Το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων D28700 είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÒÛ˘ Ù¿Û˘
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 §·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
4 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
5 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
6 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
7 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡
8 √‰ËÁfi˜
9 √¤˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
10 ¶¿ÁÎÔ˜ ÎÔ‹˜
11 ∞Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·˜ ÛÈÓı‹ÚˆÓ
12 ™ÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
13 ¶Â›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
14 Κλειδί Άλεν
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë
Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
118
√È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ (˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ)
ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÒÛÂȘ Ù¿Û˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.
™Â ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜
˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÈ¤˜
Û˘Û΢¤˜.
∞Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏÒÙÂÚË ·fi 0,25 ø, ÙfiÙ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
μÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. A)
E¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› Ô¤˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (9) ÁÈ· Ó·
‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¿Óˆ
ÛÂ ¿ÁÎÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. B1 - B3)
• ªÂ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙË ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙËÓ Â›Â‰Ë ÚÔ‰¤Ï· (15) ÁÈ·
∂§ §∏¡π∫∞
•
•
•
•
•
•
•
•
Ó· ÔÏÈÛı‹ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (4) ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ
(ÂÈÎ. B1).
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓË ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (6) (ÂÈÎ. B2).
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ (5) ̤¯ÚÈ Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
Με το κλειδί Άλεν (14), αφαιρέστε το μπουλόνι
(16) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και
κατόπιν αφαιρέστε την επίπεδη ροδέλα (17) και
τη φλάντζα στερέωσης (18) (εικ. B2).
EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹˜ (19) ‚Ú›ÛÎÂÙ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (20).
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ (5).
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ (19)
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ì ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙·
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (18), ÙËÓ Â›Â‰Ë ÚÔ‰¤Ï· (17)
Î·È ÙÔÓ Îԯϛ· (16).
o·Ó·Ê¤ÚÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÈ
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (6).
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
(ÂÈÎ. B3).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. B3)
ΔÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ∫¿ÓÂÙ ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË
‰È·Î¤ÓÔ˘.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• §·ÛοÚÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ·Ï›·˜ (21) ηٿ
ÌÂÚÈΤ˜ ‚fiÏÙ˜.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Îԯϛ· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (12) ÚÔ˜ Ù·
¤Íˆ Ë ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÁÈ· ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ‚¿ıÔ˜
ÎÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ (21).
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ ÛÙËÓ
·Ú¯È΋ ı¤ÛË fiÙ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·›ÓÂÙÂ
ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
™‡ÛÊÈÁÍË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
(ÂÈÎ. A & C1 - C4)
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÒÓ (6) (ÂÈÎ. A).
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (22) ÚÔ˜ ÙË Ï·‚‹ (23)
(ÂÈÎ. C1).
• ™ÚÒÍÙÂ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (24)
ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ̤¯ÚÈ Ë ÛÈ·ÁfiÓ· ÙÔ˘ (25) Ó·
·ÎÔ˘Ì¿ ۯ‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (22) ÚÔ˜ ÙË ÛÈ·ÁfiÓ·
(25) ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌϷΛ Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (24).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (23) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ηÈ
ÛÊ›ÍÙ ÁÂÚ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜,
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (23) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• °È· Ó· ·˘Í¿Ó·Ù ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÎÔ‹˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ·ÔÛÙ·ÙÈÎfi
ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
(27). ΔÔ ·ÔÛÙ·ÙÈÎfi ÙÂÌ¿¯ÈÔ Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. C2).
• ªÔÚ›Ù ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÙ ٷ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÂÌ¿¯È·
ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ˘ (28)
(ÂÈÎ. C3). ªË ‚¿˙ÂÙ ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ
¿ÎÚÔ Ô˘ ı· ·ÔÎÔ› (27).
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù·¯Â›·˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ (ÂÈÎ. C1)
√ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù·¯Â›·˜
ÌÂٷΛÓËÛ˘.
• °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·,
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (23) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·
ηٿ Ì›· ‹ ‰‡Ô ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi (22) ÚÔ˜ ÙË Ï·‚‹ (23).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ (ÂÈÎ. C4)
∏ ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÈ· Ó·
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• Αφαιρέστε τα μπουλόνια του οδηγού (29) με το
κλειδί Άλεν (14).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8) fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (29) Î·È ÛÊ›ÍÙÂ
Ù˜ ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D)
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ·
ÏÔÍÔÙÔ̤˜ ̤¯ÚÈ 45°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (29) ÁÈ· Ó·
Ï·ÛοÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8) ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÁˆÓ›·. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ¿Óˆ
ÛÙËÓ Îϛ̷η (30).
119
∂§ §∏¡π∫∞
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (29) ÁÈ· Ó·
·ÛÊ¿ÏÈÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Îϛ̷η˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
(ÂÈÎ. A & D)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (29) ÁÈ· Ó·
Ï·ÛοÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8) (ÂÈÎ. D).
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ
›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (13) (ÂÈÎ. ∞).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÌÏÔÎ (31) ¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8) Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì›· Ù¤ÏÂÈ·
ÔÚı‹ ÁˆÓ›· 90° (ÂÈÎ. D). EϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
0° ¿Óˆ ÛÙËÓ Îϛ̷η (30) ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ ¿ÁÎÔ (32) (ÂÈÎ. D1).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (29) ÁÈ· Ó·
·ÛÊ¿ÏÈÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (8).
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔÓ ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
(13) Î·È Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ›Ûˆ ÛÙËÓ
·ÓÒÙÂÚË ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜ (ÂÈÎ. A).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ (ÂÈÎ. E)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (33).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ (11)
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· (33).
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜
‰›ÛÎÔ˘˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù·
‚¤ÏË ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¡· Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ ¿ÓÙ· ÛˆÛÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
120
• ªËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË
ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (35) με το άλλο χέρι να
καθοδηγεί το τεμάχιο εργασίας.
EÎÙ¤ÏÂÛË ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÚÔ˜ ÎÔ‹ ηٿ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (8) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙÔÓ Û˘ÛÊÈÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡.
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· οو ÙË Ï·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘ (2) ÁÈ· Ó·
Îfi„ÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·.
ªËÓ ÙÔÓ ‚È¿˙ÂÙÂ.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, Û‚‹ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ
·ÓÒÙÂÚË ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜.
oÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off (1) Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙË
Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (2).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on-off (1).
• ∫ڷٿ٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off ·ÙË̤ÓÔ fiÛË
ÒÚ· Îfi‚ÂÙÂ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
∂§ §∏¡π∫∞
ªËÓ ÍÂÎÈÓ¿ÙÂ Î·È ÌË Ûٷ̷ٿ٠ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÊÔÚÙ›Ô.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ̷ÁÓ‹ÛÈÔ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. A)
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó·Ó ›ÚÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (13), Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏÂȉÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÛÂ ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (4) ¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÎÔ‹˜ (10) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ÙÔÓ ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (13).
• ªÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (3).
• °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙÂ
ÙËÓ Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù·
¤Íˆ ÙÔÓ ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (13).
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
Û·˜ DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ
Û·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ ÌÂ
Ù· ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӈÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ. ∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË
·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó
ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi
ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹
·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηÈ
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó·
οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·ÙÂ
ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜
Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ηÈ
ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
o¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ
Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
121
∂§ §∏¡π∫∞
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος
στα υλικά ή την εργασία, η DEWALT
εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όλα τα
ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση
ή - κατ’ επιλογή μας - θα αντικαταστήσει τη
μονάδα χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
122
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
123
124
125
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Ελλάς
Sverige
Türkiye
United Kingdom
N078630
04/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement