Zanussi | ZI 9454 X | Specifications | Zanussi ZI 9454 X Specifications

FRIGORIFICOCONGELADOR
FRIDGE-FREEZER
REFRIGERATEURCONGELATEUR
TWEEDEURSKOELKAST
ZI 9454
LIBRO DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION BOOKLET
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
2223 214-23
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
minimum waarde daalt, wordt de
bewaartemperatuur in het vriesvak niet meer
gegarandeerd; u kunt de bewaarde
levensmiddelen dan het beste zo snel mogelijk
nuttigen.
•
•
•
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten mogen, om gezondheidsredenen, niet
wederom ingevroren worden.
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
Installatie
•
Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Als de voedingskabel beschadigd
raakt, moet de kabel, eventueel met stekers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij de fabrikant of het
servicecentrum.
•
•
•
De warmte welke het apparaat aan de spijzen en
dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de
omgeving afgestaan kunnen worden. Slechte
ventilatie onder, achter en boven het apparaat
resulteert in slechte koel-en/of vriesrestaties door
ongewild tijdelijk iutschakelen van de kompressor
of onjuiste werking van de absorptieunit .
WARNINGS
Milieubescherming
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de
isolatie, geen ozononvriendelijke stoffen.
Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden.
Afgedankte koel- en vriesapparaten moeten volgens
de plaatselijke regelingen op deskundige wijze
verwerkt worden. Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden in uw woonplaets.
Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral
aan de achterkant in de buurt van de
warmtewisselaar.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van
het symbool
zijn geschikt voor recycling.
It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future
reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house
and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the
new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings.
If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old
appliance. This will prevent it from becoming a death-trap for a child.
These warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or
using the appliance.
•
This appliance is designed to be operated by
adults. Children should not be allowed to tamper
with the controls or play with the product.
•
It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way.
•
Before any cleaning or maintenance work is carried
out, be sure to switch off and unplug the appliance.
•
This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it
•
Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
•
Take utmost care when handling your
appliance so as not to cause any damages to
the cooling unit with consequent possible
fluid leakages.
Weggooien van oude apparaten
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet
worden afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie
over het recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging
of de winkel waar u het product hebt gekoch.
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de steker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug
te vloeien. Apparaten welke van een absorptieunit voorzien zijn kunnen direct in bedrijf
genomen worden. Controleer circa 24 uur na het
in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren
werkt.
52
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
Service Centre, and always insist on genuine
spare parts.
General Safety
•
The appliance must not be located close to
radiators or gas cookers.
•
Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
•
There must be adequate ventilation round the
back of the appliance and any damage to the
refrigerant circuit must be avoided.
•
For freezers only (except built-in models): an
ideal location is the cellar or basement.
•
Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances.
•
Use
•
The domestic refrigerators and freezers are
designed to be used specifically for the storage of
edible foodstuffs only.
•
Best performance is obtained with ambient
temperature between +18°C and +43°C (class T);
+18°C and +38°C (class ST); +16°C and +32°C
(class N); +10°C and +32°C (class SN). The class
of your appliance is shown on its rating plate.
Warning: when the ambient temperature is not
included within the range indicated for the class
of this appliance, the following instructions must
be observed: when the ambient temperature
drops below the minimum level, the storage
temperature in the freezer compartment cannot
be guaranteed; therefore it is advisable to use the
food stored as soon as possible.
•
Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
•
Manufacturers’ storage recommendations should
be strictly adhered to. Refer to relevant
instructions.
•
The inner lining of the appliance consists of
channels through which the refrigerant passes. If
these should be punctured this would damage the
appliance beyond repair and cause food loss. DO
NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off
frost or ice. Frost may be removed by using the
scraper provided. Under no circumstances should
solid ice be forced off the liner. Solid ice should be
allowed to thaw when defrosting the appliance.
•
Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in
damage to the appliance.
Service/Repair
•
Any electrical work required to install this
appliance should be carried out by a qualified
electrician or competent person
•
This product should be serviced by an authorized
Service Centre, and only genuine spare parts
should be used.
•
Under no circumstances should you attempt to
repair the appliance yourself. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury or
more serious malfunctioning. Refer to your local
Printed on recycled paper
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized
technicians.
17
Installation
•
During normal operation, the condenser and
compressor at the back of the appliance heat up
considerably. For safety reasons, minimum
ventilation must be as shown in the instructions.
Attention: keep ventilation openings clear of
obstruction.
•
Care must be taken to ensure that the appliance
does not stand on the electrical supply cable.
Important: if the supply cord is damaged, it must
be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
•
•
•
If the appliance is transported horizontally, it is
possible that the oil contained in the compressor
flows in the refrigerant circuit. It is advisable to
wait at least two hours before connecting the
appliance to allow the oil to flow back in the
compressor.
There are working parts in this product which
heat up. Always ensure that there is adequate
ventilation as a failure to do this will result in
component failure and possible food loss. See
installation instructions.
Parts which heat up should not be exposed.
Wherever possible the back of the product should
be against a wall.
This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with
the urban refuse and rubbish. Avoid damaging
the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local
disposal sites may be obtained from municipal
authorities. The materials used on this appliance
marked by the symbol
are recyclable.
Disposal of old Appliances
Building the appliance in
1
2
Fit the appliance into the recess.
•
Rotate the bracket of 180° in order to obtain the
right position ( 2).
The position (1) is on the delivery.
•
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is
het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te
hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
•
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this product. For
more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
•
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
Environment Protection
Fix it to a solid wall with the appropriate bracket.
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
•
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
•
Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de steker uit het stopcontact.
•
Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
•
Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
•
Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
Onderhoud / Reparatie
•
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer,
ten behoeve van de installatie van dit apparaat,
mag uitsluitend door een daartoe bevoegd
persoon uitgevoerd worden. Het betreffende
stopcontact dient, ook na eventuele onder- of
inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
Werkzaamheden welke door personen zonder de
noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen
schade of letsel tot gevolg hebben.
•
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en
laat geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
•
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische
schok bloot kunnen staan.
•
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat
de delen van het koelcircuit niet zodanig worden
beschadigd, dat de koelvloeistof naar buiten zou
kunnen lekken.
Gebruik
•
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een
centrale verwarming of een gasfornuis.
•
De beste resultaten worden bereikt bij een
omgevingstemperatuur tussen +18°C en +43°C
(klasse T); tussen +18°C en 38°C (klasse ST);
tussen +16°C en 32°C (klasse N); +10°C en
32°C (klasse SN); de klasse staat op het
kenplaatje vermeld.
Laat het apparaat niet langdurig in direct
zonlicht staan.
Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd schade
aan de koelkringloop.
Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de
kelder geplaatst worden.
18
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines)
nooit in de kast, tenzij dat door de fabrikant
goedgekeurd is.
Gedrukt op kringlooppapier
Attentie: u dient niet alleen rekening te houden
met de omgevingstemperatuur voor dit type
product maar tevens met de volgende
aanwijzingen: wanneer de
omgevingstemperatuur onder de aangeduide
51
14.Nous octroyons une garantie de douze mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
15.Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de garantie
exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l’appareil dont le consommateur voudrait faire
prévaloir les droits. Dans le cas d’une responsabilité reconnue légalement, la compensation n’excèdera pas
la valeur d’achat de l’appareil.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour
les appareils exportés, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils satisfont aux conditions techniques (p. ex. : la
tension, la fréquence, les prescriptions d’installation, le type de gaz, etc.) pour le pays concerné respectif, et
qu’ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à
l’étranger, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu ‘ils répondent bien aux qualifications requises en Belgique. Des
adaptations indispensables ou souhaitées ne sont pas couvertes par la garantie et ne sont pas possibles dans
tous les cas.
CONTENTS
Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Use - Cleaning the interior - Use of the freezer - Control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Use - Operation - Freezing fresh food - Storage of frozen food - Thawing - Ice-cube production - . . . . . . . . . . .20
Use - Freezer Compartment - Useful hints for freezing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Use - Use of the refrigerator - Control panel - Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Use - Refrigerator Compartment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Maintenance - Periodic cleaning - Defrosting - Interior light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Troubleshooting - Technical information - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Installation - Location - Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Positioning - Height adjustment - Fitting the side panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Positioning - Fitting the door panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Positioning - Building the appliance in - Fitting the plinth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Guarantee conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Le service clientèle se tient à votre disposition, également après expiration de la période de garantie.
OPERATION
Adresse de notre service clientèle :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 – 1502 LEMBEEK
Tél. 02.3630444
Cleaning the interior
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
Before using the appliance for the first time, wash
the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove
the typical smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Use of the freezer
Control panel
A B
C
D
E
F G
H I
A
ON/OFF light
F
Alarm reset light
B
Freezer button ON/OFF
G
Alarm reset button
C
Temperature setting button (warmest)
H
Auto Freeze light
D
Temperature indicator
I
Auto Freeze button
E
Temperature setting button (coldest)
A. Light ON/OFF
B. Button ON/OFF
ON:
Press the button (B). The pilot light (A)
switches on.
OFF: Keep press the button (B) until the pilot light (A)
and the temperature indicator switched off.
temperature setting flashes on the indicator. It is
possible to modify the setting temperature only with
flashed indicator. To set a warmer temperature, press
button (C). To set a colder temperature, press button
(E). The indicator display the newly selected
temperature for a few seconds and then shows again
the inside compartment temperature.
The newly selected-temperature must be reached
after 24 hours.
C - E. Temperature setting buttons
The temperature can be adjusted between -15°C
and -24°C.
By pressing the button (C or E), the current
50
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
Attention!
During the stability period by the first starting the
temperature displayed can not correspond to the
setting temperature.
19
D. Temperature indicator
Freezing fresh food
During normal functioning the indicator shows the
temperature inside the freezer.
To freeze fresh food, press the Auto freeze button (I)
at least 24 hours before.
Attention!
Difference between the temperature displayed and
temperature setting is normal. Especially when:
-
a new setting has recently been selected
-
the door has been left open for a long time
-
warm food has been placed in the compartment.
F. Alarm reset light
Place the food to be frozen in the Auto freeze
compartment. The maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate.
Warning!
When use the “Auto freeze” function:
about 6 hrs Introducing small quantities of fresh food
before
(about 5 kg)
about 24 hrs Introducing the maximum quantity of food
before
(see rating plate)
G. Alarm reset button
not needed Introducing frozen food
In the event of an abnormal temperature rise inside
the freezer (e.g. power cut) warning light (F) will start
to flash and a buzzer will sound.
not needed
After the temperature has returned to normal, the
warning light (F) will continue to flash, although the
buzzer has stopped.
When the alarm button (G) is pressed, the warmest
temperature reached in the compartment flashes on
the indicator (D).
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use,
before putting the products in the compartment let
the appliance run for at least two hours on the Auto
freeze setting, then push again the Auto Freeze
button.
If the power has been off for a long time, frozen food
should be consumed as quickly as possible, or
cooked and then re-frozen.
H. Auto Freeze pilot light
I. Auto Freeze button
To freeze fresh foods, the “Auto freeze” function must
be actived. Press the auto freeze button (I).The
relevant pilot light (H) switches on. When this function
is on, SP is shown on the dispay .
The function can be deactived at any time, by
pressing the button (I), otherwise it automatically
switched off. With deactived functionth pilot light (H)
switches off.
Operation
Insert the plug in the power socket. Press the button
ON/OFF (B). The freezer is switched on.
The freezer is pre-set to run at -18°C. this
temperature will be reached in a few hours.
As soon as the appliance is switched on the
temperature indicator (D) shows the current
temperature inside the freezer, the alarm reset light
(F) flashes and a buzzer sounds. Press the alarm
reset button (G). The buzzer stops and the alarm
light (F) continues to flash until the setting
temperature is reached.
Introducing small quantities of fresh food
daily 2 kg maximum
Important
In the event of accidental defrosting, for example
due to a power failure, if the power has been off
for longer that the value shown in the technical
characteristics chart under “rising time”, the
defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then refrozen (after
cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can
be thawed in the refrigerator compartment or at
room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays
for the production of ice-cubes. Fill these trays with
water, then put them in the freezer compartment.
Do not use metallic instruments to remove the
trays from the freezer.
20
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE
(B)
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter. Notre
service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de garantie. La durée
de vie de l’appareil n’en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l’Union Européenne 99/44/CE
et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre de cette législation
ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne porte pas atteinte aux obligations de garantie du vendeur envers l’utilisateur final.
L’appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à toute
défectuosité qui se manifeste au cours de la période de 24 mois à compter de la date de livraison de
l’appareil au premier consommateur final.
Ces conditions de garantie ne sont pas d’application en cas d’utilisation à des fins professionnelles ou de
façon équivalente.
2. La prestation sous garantie implique que l’appareil est remis dans l’état qu’il avait avant que la défectuosité
ne survienne. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les composants remplacés sans
frais deviennent notre propriété.
3. Afin d’éviter des dommages plus sévères, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre
connaissance.
4. L’application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d’achat avec la
date d’achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n’interviendra pas si des dommages causés à des pièces délicates, telles que le verre
(vitrocéramique), les matières synthétiques et le caoutchouc, résultent d’une mauvaise utilisation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n’affectent pas la valeur et la
solidité générales de l’appareil.
7. L’obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par :
• une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l’eau,
• des conditions environnementales anormales en général,
• des conditions de fonctionnement inadaptées,
• un contact avec des produits agressifs.
8. La garantie ne s’applique pas pour les défectuosités, sont dues au transport, survenues en dehors de notre
responsabilité. Celles causées par une installation ou un montage inadéquat, par un manque d’entretien, ou
par le non-respect des indications de montage et d’utilisation, ne seront pas davantage couvertes par la
garantie.
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d’ interventions
pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause l’adjonction
d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine.
10.Les appareils aisément transportables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. Les
interventions à domicile ne peuvent s’entrevoir que pour des appareils volumineux ou pour des appareils
encastrables.
11.Si des appareils sont encastrés, sous-encastrés, fixés ou suspendus de telle sorte que le retrait et la remise
en place de ceux-ci dans leur niche d’encastrement prennent plus d’une demi-heure, les frais de prestation
qui en découlent seront portés en compte. Les dommages connexes causés par ces opérations de retrait
et de remise en place sont à charge de l’utilisateur.
12.Si au cours de la période de garantie, la réparation répétée d’une même défectuosité n’est pas concluante,
ou si les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l’appareil défectueux par un
autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur.
Dans ce cas nous nous réservons le droit de réclamer une participation financière calculée au prorata de la
période d’utilisation écoulée.
13.La réparation sous garantie n’entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le départ
d’un nouveau cycle de garantie.
49
Application du socle
Freezer compartment
•
Hauteur de 820 mm
•
Lorsque la hauteur du socle est comprise entre
140 et 170 mm, il faut effectuer un dégagement
comme cela est indiqué sur le schéma.
820
870
If the freezer is already operating, with food inside
it, push the button 24 hours before loading food to
be frozen.
•
The alarm light indicates when the temperature
inside the freezer compartment has risen to a
point at which safe storage of frozen foods can no
longer be guaranteed. When the appliance is first
started up, or after having loaded a quantity of
food to be frozen, this warning light will stay or
until a safe storage temperature has been
reached.
•
Products to be frozen should be placed in the fast
freeze compartment and, once frozen, moved to
the storage baskets.
•
The maximum freezing capacity is 13 kg in 24
hours. Do not freeze more than one quantity at a
time.
170
220
90
0
140
30 190
100
•
•
Lorsque le socle a plus de 100 et moins de 140
mm de hauteur, il faut couper la pièce de
compensation dont l’appareil est équipé et la
monter entre le socle et la grille d’aération, en la
coïnçant sous cette dernière.
140
190
Lorsque le socle a 100 mm de hauteur, il faut
monter intégralement la pièce de compensation
réglable en profondeur.
Useful hints for freezing
Hauteur de 870 mm
•
•
•
•
If food is to be frozen immediately after having
installed the appliance or after a prolonged period
out of use, push the button and allow the
appliance to run for at least 4 hours before
placing the food in it.
Lorsque la hauteur du socle est comprise entre
190 et 220 mm, il faut effectuer un dégagement
comme cela est indiqué sur le schéma.
Lorsque le socle a plus de 150 et moins de 190
mm de hauteur, il faut couper la pièce de
compensation dont l’appareil est équipé et la
monter entre le socle et la grille d’aération.
30
100
Lorsque le socle a 150 mm de hauteur, il faut
monter la pièce de compensation réglable en
profondeur.
100
150
•
Products to be frozen should be fresh and clean.
•
Pack foods in suitable family portions which can
be used up all at once.
•
Small packs allow fast and uniform freezing.
•
Lean foods keep better and longer than fatty
foods. Salt reduces the storage life of food.
•
Wrap foods closely in aluminium foil or plastic
bags or film, and make sure they are properly
sealed.
•
Attach a label to each pack, indicating the
contents and the date on which it was prepared.
•
Never place hot foods, bottles or containers with
fizy drinks in the freezer (they could explode).
•
Do not fill containers with lids right to the brim.
•
Do not add more food or open the doors during
the freezing process.
•
Never place food to be frozen in contact with
already frozen food, as this would increase the
temperature of the latter.
Si l’appareil est placé dans la cuisine en fin de
composition, monter le pied E pour accrocher le
socle.
E
48
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
21
Use of the refrigerator
•
Vérifier l'alignement horizontal des portes du
meuble et, éventuellement, corriger leur position
en les déplaçant légèrement en avant ou en
arrière dans les fentes.
•
Ouvrir la porte.
Control Panel
J K
L
M
N
O P
J
ON/OFF light
N
Temperature setting button (coldest)
K
Fridge button ON/OFF
O
Auto fresh light
L
Temperature setting button (warmest)
P
Auto fresh button
M
Temperature indicator
Régler la planéité entre les portes en agissant sur
les tambours de registre et sur l'équerre
inférieure.
J. Light ON/OFF
Attention!
K. Button ON/OFF
ON:
Press the button (K). The pilot light (J)
switches on.
OFF: Keep press the button (K) until the pilot light (J)
and the temperautre indicator switched off.
Difference between the temperature displayed and
temperature setting is normal. Especially when:
- a new setting has recently been selected
- the door has been left open for a long time
- warm food has been placed in the compartment
L - N. Temperature setting buttons
O. Auto fresh pilot light
The temperature can be adjusted between +2°C and
+8°C.
P. Auto fresh button
By pressing the button (L or N), the current
temperature setting flashes on the indicator. It is
possible to modify the setting temperature only with
flashed indicator. To set a warmer temperature, press
button (L). To set a colder temperature, press button
(N). The indicator display the newly selected
temperature for a few seconds and then shows again
the inside compartment temperature.
The maximum performance is obtained by setting
the Auto fresh function. It’s recommended when
loading large quantities of food.
The newly selected-temperature must be reached
after 24 hours.
Attention!
During the stability period by the first starting the
temperature displayed can not correspond to the
setting temperature. During this time it is possible
that the temperature displayed is lower than the
setting temperature.
Press the Auto fresh button (P).The relevant pilot
light (O) switches on.
•• Une fois que toutes les portes sont bien alignées,
visser une vis de blocage dans les douilles
(charnière inférieure et supérieure)et dans
l'équerre du bas. Serrez les vis à l’intérieur des
fentes.
The internal temperature goes down to +2°C.
1
After about 6 hours the Auto fresh function switches
off automatically.
Emplacement
Operation
•
Placer l’appareil à l’endroit voulu.
•
Faire tourner l'équerre de fixation à 180° pour
obtenir la position exacte (2).
La position initiale (1) est la position à la livraison.
•
Le fixer au mur au moyen de l’équerre prévue à
cet effet.
Insert the plug in the power socket. Press the button
ON/OFF (K). The fridge is switched on.
The fridge is pre-set to run at +5°C. This temperature
will be reached in a few hours.
M. Temperature indicator
During normal functioning the indicator shows the
temperature inside the fridge.
22
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
2
50
50
Le haut de l’appareil doit rester libre pour permettre
à l’air de mieux circuler. Si on installe un meuble audessus de l’appareil, il faut qu’il reste à 50 mm du
mur et qu’il y ait un espace de 50 mm entre le haut
du meuble et le plafond.
25
47
Fixation des portes du meuble
Refrigerator compartment
For proper opening and closing, it is advisable to act
on both doors simultaneously (as shown in the
figure).
300
24
24
85
3 MIN
1062
PANNEAU
SUPERIEUR
GAUCHE
•
Do not place hot food or drinks in the refrigerator;
wait until they trave cooled to room temperature.
•
Always cover foods, especially those which are
strong-smelling or aromatic.
•
Place foods so that air can circuiate freely round
them.
PANNEAU
INFERIEUR
GAUCHE
PANNEAU
INFERIEUR
DROIT
305
80
305
80
444 MIN.
447 MAX.
•
Ouvrir l'une des deux portes du bas de l'appareil,
insérer les vis précédemment engagées dans la
fente de la charnière et de la plaquette de
réglage puis déplacer la porte jusqu'à ce qu'elle
se trouve contre celle du meuble.
•
Répéter les opérations pour les autres portes.
12
22
22
12
5
Avant de commencer à fixer les portes du
meuble, mettre de niveau l'appareil.
PANNEAU
SUPERIEUR
DROIT
1051
•
Percer les portes comme indiqué sur le dessin et
visser les 2 vis continues dans le sachet (en
faisant attention à ne pas les serrer jusqu'au
bout) par porte.
1062
•
85
1051
300
The temperature selected may be adjusted to
compensate for temperature variations due to:
•
The frequency with which the doors are opened.
•
Difference in ambient temperature.
•
Quantity of food being stored.
To make the best use of available space, the front
half-shelves may be stacked on top of the rear
halfshelves.
To achieve automatic defrosting of the refrigerator,
the compressor must cut out from time to time. If the
bottom of the compartment becomes covered with
too much frost, push the warmer temperature button
(L) until the compressor starts to cut out periodically.
A
A
•
Refermer la porte de l'appareil et vérifier si la
porte du meuble est bien à la hauteur souhaitée;
éventuellement, agir sur les vis de réglage
situées au-dessus de la plaquette et au-dessus
de la charnière.
•
Utiliser ces mêmes vis de réglage pour
l'alignement vertical des portes du meuble.
46
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
23
MAINTENANCE
INSTRUCTIONS POUR L’ENCASTREMENT
Before carrying out any maintenance operations,
including those described in this book, unplug
the appliance from the mains supply.
Réglage en hauteur
La hauteur de l’appareil peut être réglée de 820 mm
à 870 mm, afin de consentir l’alignement avec les
autres meubles de cuisine.
Warning
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
820
870
Periodic cleaning
Clean the inside of the appliance and the accessories with a solution of lukewarm water and bicarbonate of soda (one tablespoonful of soda to 4 litres
of water). Rinse and dry thoroughly.
Régler la hauteur des roues postérieures et des
pieds, avant de mettre l’appareil entre les autres
meubles.
The freezer compartment drawers can be removed
for washing. To remove the drawers, pull them out
until they reach the stop, then lift and withdraw them
from the guides. To refit the drawers, engage them in
the guides then, keeping them tilted, push them
inwards.
A l’origine, les roues sont réglées pour une hauteur
de 820 mm. Pour aligner l’appareil sur 870 mm, il
faut le- soulever au moyen des quatre pieds, en se
servant de la clé prévue à cet effet, puis enlever les
roues et les remettre dans la position la plus basse.
820
870
Defrosting
Montage des panneaux latéraux
To achieve automatic defrosting of the refrigerator,
the compressor must cut out from time to time. If the
bottom of the compartment becomes covered with
too much frost, select the temperature towards a
warmer setting until the compressor starts to cut out
periodically.
It is important to periodically clean the defrost water
drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside. Use
the special cleaner provided, which you will find
already inserted into the drain hole.
•
Fixer les équerres sur les panneaux, dans la
position indiquée sur le schéma.
La cote 260* mm est prévue pour un socle de
100 mm de hauteur, à placer sous le panneau. Si
le socle a une autre taille, il faut faire augmenter
la cote 260* mm en fonction de ses dimensions.
BORD
ARRIERE
BORD
AVANT
PANNEAU LATERAL
DROIT
15
820
27,5
997
CÔTÉ
INTERIEUR
15
280
82,2
520,8
D037
3
541 7,5
260*
Important:
Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it.
Do not use a maechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process other
than those recommended by the manufacturer.
Interior light
Refrigerator compartment
Remove the cover.
Replace the lamp with one of the same power (the
maximum power is shown on the light diffuser).
24
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
D051
•
Monter les panneaux sur l’appareil.
•
Fixer les équerres postérieures, en tenant compte
de l’épaisseur des panneaux (900 mm de largeur
max. pour le meuble).
•
Pour un correct alignement la distance entre l'appareil
et le meuble doit être de 45 mm.
•
Fixer les panneaux à l’avant.
•
Fixer les équerres (contenues dans le sachet)
dans la partie inférieure des portes (réglages
déjà prévus).
45
45
INSTALLATION
TROUBLESHOOTING
Branchement électrique
If something is not working properly, make sure that
all the instructions in this book trave been followed
before calling the SERVICECENTRE.
Contrôlez, avant de brancher l’appareil, que le
voltage et la fréquence indiqués sur la plaque
signalétique correspondent à ceux de votre réseau.
Tolérance admise: ±6%.
Important:
L’appareil doit pouvoir être débranché du secteur; il
est donc nécessaire que la fiche reste accessible
une fois que l’installation est terminée.
Pour l’adaptation de l’appareil à des voltages
différents, l’adjonction d’un autotransformateur d’une
puissance adéquate est indispensable.
The compressore are not working
•
Power cut or power supply problem.
•
Mains On/Off switch in position “0”.
Il faut absolument brancher l'appareil à une prise
de terre qui marche.
The interior lights are not working
C'est pour cela que la prise du câble d'alimentation
est munie d'un contact prévu exprès. Si la prise de
courant du réseau domestique n'est pas branchée à
la terre, branchez l'appareil à une prise de terre à
part, conformément aux normes en vigueur, en vous
adressant à un technicien spécialisé.
•
Le fabricant décline toute responsabilité, si cette
norme de prévention des accidents n'est pas
respectée.
Poor performance
-Cet appareil est conforme aux Directives
Communautaires suivantes:
- 87/308 CEE du 2.6.87 concernant la
suppression des interférences radio-électriques
- 73/23 CEE 19/02/73 (Basse Tension) et
modifications successives;
- 89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications successives.
Emplacement
Placez de préférence votre appareil loin d’une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons
solaires trop intenses).
Pour l’encastrement rapportez-vous aux instructions
relatives ci-jointes.
Bulb loose or blown.
Water in the refrigerator compartment
•
Drain hole blocked.
•
Frequent opening of doors, large quantity of food
placed in appliance all at the seme time.
•
Inadequate ventilation.
To help the SERVICE CENTRE provide you with fast
efficient cervice, please quote the following details
when calling
Model (Mod.)
Product number (Prod. No.)
Serial number (Ser. No.)
which can be found on the guarantee certificate or
on the rating plate, visible in the position shown by
the arrow (see Fig.) after having removed the righthand drawer.
TECHNICAL INFORMATION
Net Fridge Capacity lt.
338
Net Freezer Capacity lt.
96
Energy Consumption kWh/24h
1,5
Energy Consumption kWh/year
548
Freezing Capacity 24h
13
Rising time
14
The technical infomation are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance .
44
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
25
INSTALLATION
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
If this appliance featuring magnetic door seals is
to replace an older appliance having a spring
lock (latch) on the door or lid, be sure to make
that spring lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from becoming
a death-trap for a child.
En cas de panne, avant de s’adresser au Service
Après-Vente, contrôlez si toutes les indications données dans ce livret ont été bien suivies.
Location
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc.
For buiding into the kitchen units follow the special
“Building-in” instructions given.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the serial number plate
correspond to your domestic power supply. Voltage
can vary by ±6% of the rated voltage.
For operation with different voltages, a suitably sized
auto-transformer must be used.
The appliance must be earthed.
The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose.
If the domestic power supply socket is not earthed,
connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a
specialist technician.
The Manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
Si l’ensemble réfrigérateur/congélateur ne
fonctionne pas, essayez d’abord de brancher un
autre appareil sur la même prise de courant. Si
même celui-ci ne devait pas fonctionner, cela signifie
que le fusible de l’installation électrique est
défectueux ou qu’il y a une panne à l’installation
électrique nécessitant l’interven-tion d’un électricien
qualifié.
Si vous trouvez de l’eau sur le fond du compartiment
réfrigérateur, cela signifie que le trou d’écoulement
de l’eau de dégivrage est bouché ou recouvert d’un
objet quelconque.
Si le compartiment congélateur ne fonctionne pas,
appelez immédiatement le Service Après-Vente.
Si l’éclairage interne ne fonctionne pas, contrôlez
que l’ampoule ne soit pas dévissée ou brûlée.
L’ouverture fréquente des portes, une quantité
exces-sive de denrées introduite en une seule fois
ou une aération insuffisante, peuvent être la cause
d’un rendement insuffisant.
Pour une dépannage rapide, il est très important de
fournir, au moment de l’appel, le sigle du modèle
(Mod.), le numéro du produit (Prod. No.) et le
numéro de fabrication (Ser. No.), relevés sur le
certificat de garantie ou sur la plaque signalétique
visible, en enlevant le tiroir de droite, à l’endroit
indiqué par la flèche (voir dessin).
Si le compresseur ne démarre pas lorsque vous
met-tez l’appareil en régime de congélation rapide,
cela ne veut pas dire nécessairement qu’il y ait une
panne: il se peut que le thermostat ait à peine coupé
le fonctionnement du compresseur; un dispositif
interne de sécurité retarde en effet, la mise en
fonction de ce dernier.
La même chose peut se vérifier si vous enlevez la fiche de la prise de courant pendant que le compresseur est en marche ou lorsqu’il vient de s’arrêter. Si
vous rebranchez la fiche à la prise, le compresseur
ne repartira pas immédiatement.
Si le témoin d’alarme reste allumé, tournez le
bouton sur la position de congélation rapide sans
ouvrir la porte et appelez immédiatement le Service
Après-Vente.
This appliance complies with the following
E.E.C. Directives:
- 87/308 EEC of 2/6/87 relative to radio interference
suppression.
- 73/23 EEC of 19.2.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications;
- 89/336 EEC of 3.5.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent
modifications.
Important
It must be possible to disconnect the appliance from
the mains power supply; the plug must therefore be
easily accessible after installation
26
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
INFORMATIONS TECHNIQUES
Capacité nette en litres du réfrigérateur
338
Capacité nette en litres du congélateur
96
Consommation d’énergie en kWh/24h
1,5
Consommation d’énergie en kWh/année
548
Pouvoir de congélation en kg/24h
13
Autonomie, en cas de panne, heures
14
Tous les renseignements techniques sont indiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur le côté gauche
de l’appareil.
43
ENTRETIEN
POSITIONING
Débranchez l’appareil avant toute opération.
Height adjustment
The height of the appliance is adjustable from 820 to
870 mm to fine up with existing kitchen units.
Attention
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération; l’entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que par du personnel
autorisé.
820
870
Nettoyage interne
Nettoyez l’intérieur de l’appareil et les accessoires
avec de l’eau tiède et du bicarbonate de soude (une
cuillère pour 4 litres d’eau). Rincez et essuyez soigneusement.
Before installing the appliance between unite, adjust
the height of the feet and rear wheels. The wheels
are factory set for a height of 820 mm. To align the
appliance to a height of 870 mm, raise it by adjusting
the feet with a spanner, then remove the wheels and
refit them in the lowest position.
Les tiroirs de la zone congélateur peuvent être
enlevés afin d’effectuer un lavage soigneux. A cet
effet, il suffit de les tirer vers l’extérieur jusqu’à fin de
course, les soulever et les enlever des guides. Pour
les remettre, il faut les introduire dans les guides et
les pousser vers l’intérieur en les tenant soulevés.
820
870
Dégivrage du réfrigérateur
Pour obtenir le dégivrage automatique du
réfrigérateur, il faut que le compresseur ait des
périodes d’arrêt.
Fitting the side panels
Si la paroi postérieure interne du compartiment
réfrigérateur givre anormalement,appuyez sur la
touche de réglage de la température (L) pour une
position de froid moins intense jusqu’à l’obtention de
périodes d’arrêt du compresseur.
•
N’oubliez pas de nettoyer périodiquement l’orifice
d’écoulement de l’eau de dégivrage situé à
l’intérieur de la gouttière sur la partie postérieure du
compartiment réfrigérateur. Pour cette opération,
utilisez le bâtonnet se trouvant dans l’orifice.
Fit the brackets onto the panels in the positions
shown in the diagram. The dimension of 260* mm
is allowed for fitting a 100 mm plinth below the
panel. For different plinth sizes, increase the
dimension of 260* mm accordingly.
REAR
EDGE
FRONT
EDGE
RIGHT HAND
SIDE PANEL
15
820
27,5
INSIDE
FACE
15
280
997
82,2
520,8
D037
Pour cette opération n’utilisez jamais d’objet
métallique qui risquerait de détériorer l’appareil.
3
541 7,5
260*
N’utilisez jamais de dispositifs mécaniques ou
autres moyens artificiels pour accélérer le
dégivrage, à part ceux préconisés.
L’élévation de température des denrées
congelées peut diminuer leur durée de
conservation.
•
Rest the panels against the appliance.
•
Fit the rear brackets, taking into account the
thickness of the panels (maximum width of unit
900 mm).
Enlevez la fiche de la prise de courant avant
d’effectuer le remplacement d’une ampoule
quelconque.
•
For a correct alignment make sure that the distance
between the appliance and the cabinet is of 45 mm.
•
Secure the panels at the front.
Compartiment réfrigérateur:
•
Fix the squares (contained in the bag) to the
lower part of the door (references already
provided).
Remplacement des ampoules
Le remplacement s’effectue en enlevant le diffuseur.
Utilisez des ampoules qui aient la même puissance.
D051
45
La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.
42
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
27
Fitting the door panels
P. Témoin fonction Auto Fresh
24
TOP
LEFT-HAND
FRONT PANEL
3 MIN
305
•
Open one of the two lower doors and insert the
screws that had previously been positioned inside
the slot on the hinge and on the adjustment plate.
Move the door until it is perfectly in position.
•
Repeat the operations for the other doors
80
305
80
444 MIN.
447 MAX.
La fonction Auto Fresh a pour effet de faire
fonctionner le réfrigérateur au maximum de sa
puissance. Il est recommandé d'utiliser cette fonction
lorsque sont introduites dans le réfrigérateur de
grandes quantités d'aliments.
Appuyer sur la touche de la fonction Auto Fresh (O).
Le témoin de la fonction Auto Fresh (P) doit
s'allumer. La température interne est alors abaissée
à +2°C.
Au bout de 6 heures environ, la fonction Auto Fresh
se désactive automatiquement.
12
22
12
22
BOTTOM
LEFT-HAND
FRONT PANEL
BOTTOM
RIGHT-HAND
FRONT PANEL
1062
TOP
RIGHT-HAND
FRONT PANEL
1051
Before installing the doors, carefully level the
appliance.
300
85
5
•
1051
Perforate the doors as in the drawing and insert
the two screws in the bag (do not tighten them all
the way down) for doors.
1062
•
85
24
300
Mise en service et réglage de la
température
Raccorder l'appareil à une prise de courant. Appuyer
sur la touche (K) pour allumer le réfrigérateur.
Le réfrigérateur est programmé sur une température
de +5°C. Cette température est atteinte au bout de
quelques heures.
Compartiment réfrigérateur
Afin que les portes du réfrigérateur soient ouvertes
et fermées correctement, il est recommandé d’agir
en même temps sur les deux portes (comme indiqué
sur la figure).
A
A
•
•
Shut the door again and check that it is
positioned at the requested height. If necessary,
use the adjustment screws situated above the
plate and the hinge.
Use the same adjustment screws to align the
doors vertically.
28
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
•
N’introduisez pas de boissons ou aliments
chauds dans le réfrigérateur mais laissez-les
refroidir à la température ambiante.
•
Couvrez les aliments, en particulier ceux ayant
des odeurs fortes ou aromatiques.
•
Disposez les aliments de façon à ce que l’air
puisse circuler librement.
La température selectionée peut être modifiée afin
de compenser la variation de température interne
due à:
•
fréquence d’ouverture des portes
•
différence de température ambiante
•
quantité d’aliments conservés.
Pour une meilleure utilisation de l’espace vous
pouvez superposer les demi-clayettes avant aux
demi-clayettes arrière.
Pour obtenir le dégivrage automatique du
réfrigérateur, il faut que le compresseur ait des
périodes d’arrêt.
Si la paroi postérieure interne du compartiment
réfrigérateur givre anormalement, appuyez sur la
touche de réglage de la température (L) pour une
position de froid moins intense jusqu’à l’obtention de
périodes d’arrêt du compresseur.
41
Panneau de contrôle du
réfrigérateur
J K
J. Témoin ALLUMÉ/ÉTEINT
L
M
N
•
Check horizontal alignment of the doors and, if
necessary, correct their position by moving them
along the slots.
•
Open the door.
O P
K. Touche ALLUMÉ/ÉTEINT du réfrigérateur
N. Touche de réglage de la température du
réfrigérateur (abaisser)
L. Touche de réglage de la température du
réfrigérateur (augmenter)
O. Témoin fonction Auto Fresh
Adjust the planarity of the doors by means of the
adjustment bushings and the lower square.
P. Touche fonction Auto Fresh
M. Indicateur de température du réfrigérateur
J. Témoin ALLUMÉ/ÉTEINT
K. Touche ALLUMÉ/ÉTEINT
ALLUMÉ:
appuyer sur la touche (K); le
témoin (J) doit s'allumer.
ÉTEINT:
maintenir enfoncée la touche (K)
jusqu'à ce que le témoin (J) et
l'indicateur de température
s'éteignent.
Attention !
Durant la phase de stabilisation après la première
mise en service, il est possible que la température
affichée ne corresponde pas à la température
programmée, la température affichée pouvant en
l'occurrence être inférieure à la température
programmée.
M. Indicateur de température
•
Durant le fonctionnement normal est affichée la
température moyenne du réfrigérateur.
L - N. Touches de réglage de la
température
Once the doors are perfectly and completely
aligned, fix a clamp screw inside the bushings
(upper and lower hinge) on the lower bracket. The
screws must be tighten completely inside the
slots.
Attention!
La température peut être réglée sur une plage
comprise entre +2°C et +8°C.
Un écart entre la température affichée et la
température programmée est normal, en particulier
lorsque:
En appuyant sur la touche (L ou N), la température
programmée clignote sur l'indicateur (K). La
modification du réglage de température est possible
uniquement alors que l'indicateur clignote. Pour
obtenir une température plus élevée, appuyer sur la
touche (L), pour obtenir une température plus basse
appuyer sur la touche (N). L'indicateur affiche
pendant quelques secondes la température
programmée et affiche ensuite à nouveau la
température interne du réfrigérateur.
-
la température programmée a été modifiée
depuis peu,
la porte du réfrigérateur est restée ouverte
pendant un certain temps,
des aliments chauds ont été placés dans le
réfrigérateur.
O. Touche fonction Auto Fresh
La température programmé est atteinte dans les 24
heures.
40
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
29
Building the appliance in
Compartiment congélateur
1
•
Fit the appliance into the recess.
•
Rotate the bracket of 180° in order to obtain the
right position ( 2).
The position (1) is on the delivery.
•
Fix it to the wali with the appropriate bracket.
•
2
Si vous devez congeler des aliments
immédiatement après l'installation ou après une
interruption prolongée de l'appareil, appuyer sur
le bouton (I) et le faire fonctionner vide pendant
au moins 4 heures avant d'y introduire les
aliments.
Si le congélateur fonctionne déjà avec des
aliments à l'intérieur, appuyer sur le bouton (I)
24 heures avant le début de la congélation.
•
•
La congélation doit durer 24 heures, ensuite,
vous devrez tourner le bouton sur une position
intermédiaire.
•
Les produits à congeler seront mis dans le
compartiment de congélation rapide et, lorsque la
congélation est terminée, ils seront distribués
dans les différents paniers.
•
Vous avez la possibilité de congeler jusqu’à un
maximum de 13 kg/24 heures. Ne dépassez
jamais cette quantité en une seule fois.
50
The top of the appliance must be kept ciear to
allow better air circulation. If a wall unit is fitted
above the appliance, there must be a gap of 50
mm between this unit and the wall and it must be
at least 50 mm below the ceiling.
50
Conseils utiles pour la congélation
•
Les produits destinés à la congélation doivent
être frais et bien nettoyés.
•
Chaque paquet que vous stockez dans le
congélateur doit être proportionné à la
consommation familiale afin de l’utiliser en une
seule fois.
•
Les paquets de petites dimensions permettent
d’obtenir une congélation rapide et uniforme.
•
Les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les gras. Le sel réduit la
durée de conservation.
•
Enveloppez les aliments dans des sachets ou
feuilles de polyéthylène ou d’aluminium pour
usage alimentaire, fermez ensuite
hermétiquement en les faisant bien adhérer.
•
Collez une étiquette sur chaque paquet en
indiquant la nature du produit et la date de
préparation.
•
Ne mettez pas d’aliments chauds, bouteilles ou
récipients avec boissons gazeuses dans le
congélateur (elles peuvent exploser).
•
Ne remplissez pas complètement les récipients
munis de couvercle.
•
Pendant le processus de congélation, évitez
d’ouvrir les portes ou d’introduire de nouveaux
aliments.
•
Ne mettez jamais de produits à congeler en
contact avec ceux déjà congelés, parce qu’ils
feraient augmenter la température de ces
derniers.
25
Fitting the plinth
820
870
Alignment height of 820 mm
170
220
•
If using a 140 to 170 mm plinth, make a cut-out
as shown.
90
0
140
30 190
100
•
If using a plinth higher than 100 mm but less than
140 mm, cut the height compensation strip
supplied with the appliance to the required depth
and fit it between the plinth and the ventilation
griile, pressing it into position below this grille.
30
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
140
190
39
F.
Touche de désactivation
alarme
G.
Témoin d'alarme
Une élévation anormale de la température du
congélateur (par exemple en cas de coupure de
courant) est indiquée par le clignotement du témoin
(G) et par un signal sonore.
Une fois rétablies les conditions normales de
fonctionnement, le signal sonore s'arrête alors que le
témoin d'alarme continue de clignoter.
En appuyant sur la touche (F), s'affiche sur
l'indicateur (D) pendant quelques secondes la
température maximum atteinte à l'intérieur du
congélateur.
H.
I.
Témoin fonction Auto Freeze
Touche fonction Auto Freeze
Pour congeler des aliments frais, il est nécessaire
d'activer la fonction Auto Freeze.
Pour cela appuyer sur la touche (I). Le témoin (H)
doit ensuite s'allumer. Quand cette fonction est
actionée il appaîrait l’éctrit “SP”.
Pour arrêter la fonction de congélation rapide,
appuyer à nouveau sur la touche (I), différemment la
fonction se désactive ensuite automatiquement.
Après désactivation de la fonction Auto Freeze le
témoin (M) doit s'éteindre.
Mise en service et réglage de la
température
Raccorder l'appareil à une prise de courant. Appuyer
sur la touche (B) pour mettre en marche le
congélateur. Le congélateur est programmé sur une
température de -18°C. Cette température est atteinte
au bout de quelques heures.
Dès que le congélateur est allumé, l'indicateur (D)
affiche la température interne. Le témoin d'alarme
(F) se met à clignoter et le signal sonore se
déclenche.
Appuyer sur la touche (G) de désactivation d'alarme.
Le signal sonore s'arrête alors que le témoin
d'alarme (F) continue de clignoter jusqu'à ce que soit
atteinte la température programmée.
Congélation
Le compartiment congélateur porte le sigle
normalisé 4 étoiles
II vous permet de
congeler des denrées fraîches et de conserver des
produits surgelés et congelés, d’un mois a un an,
suivant la nature du produit.
Pour congeler les aliments fraîs appuyez sur la
fonction Auto freeze au moins 24 heures avant
l’introduction des denrées .
Positionnez les aliments à congéler sur le
compartiment supérieur.
•
If using a 100 mm plinth, fit the complete height
compensation strip.
Attention!
Quand utiliser la fonction Auto freeze:
environ 6 heures introduction de petites quantités d'aliments
avant
frais (5 kg environ)
environ 24
heures avant
introduction de la quantité maximum
d'aliments frais (voir plaque matricule)
inutile après
introduction de produits surgelés
inutile après
introduction de petites quantités d'aliments
frais (jusqu'à 2 kg)
Conservation des produits
surgelés
Alignment height of 870 mm
•
If using a 190 to 220 mm plinth, make a shown.
•
If using a plinth higher than 150 mm but less than
190 mm, cut the height compensation strip
supplied with the appliance to the required depth
and fit it between the plinth and the ventilation
grille.
•
If using a 150 mm plinth, fit the complete height
compensation strip.
A la première mise en fonctionnement ou après un
arrêt prolongé faites fonctionner l’appareil pendant
deux heures au moins, avec la fonction Auto freeze.
Appuyez de nouveau sur le bouton .
30
100
100
150
Attention
En cas de décongélation accidentelle, par
exemple en cas de coupure de courant, si la
période d’interruption est supérieure à la valeur
du “autonomie, en cas de panne” indiquée dans
le tableau des données techniques, il sera
nécessaire de consommer rapidement les
aliments ou de les cuisiner aussitôt et de les
recongeler (après qu’ils ont refroidi).
•
If the appliance is installed at the end of a row of
units, insert foot E to hold the plinth in place.
E
Décongélation
Avant d’être utilisés, les aliments congelés ou
surgelés doivent être décongelés dans le
réfrigérateur ou à température ambiante, selon le
temps dont on dispose pour cette opération.
S’il s’agit de produits minces ou divisés, placez-les
directement à cuire: dans ce cas le temps de
cuisson sera plus long.
Glaçons
L'appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à
glace pour faire des glaçons. Il faut remplir ces bacs
d'eau potable et les placer dans le congélateur.
N’employez pas d’objet métallique pour décoller
les bacs à glace.
38
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
31
DECLARATION OF GUARANTEE TERMS
(B)
Our appliances are produced with the greatest of care. However, a defect may still occur. Our consumer
services department will repair this upon request, either during or after the guarantee period. The service life of
the appliance will not, however, be reduced as a result.
This declaration of guarantee terms is based on European Union Directive 99/44/EC and the provisions of the
CE Civil Code. The statutory rights that the consumer has under this legislation are not affected by this
declaration of guarantee terms.
UTILISATION
Nettoyage
L’appareil étant convenablement installé, nous vous
conseillons de le nettoyer soigneusement avec de
l’eau tiède savonneuse, pour enlever l’odeur
caractéristique de «neuf».
.
N’utilisez pas de produits abrasifs, de
poudre à récurer ni d’éponge métallique.
Panneau de contrôle du congélateur
This declaration does not affect the vendor’s statutory warranty to the end user. The appliance is guaranteed
within the context of and in adherence with the following terms.
1. In accordance with provisions laid down in paragraphs 2 to 15, we will remedy free of charge any defect that
occurs within 24 months from the date the appliance is delivered to the first end user.
These guarantee terms do not apply in the event of use for professional or equivalent purposes.
2. Performing the guarantee means that the appliance is returned to the condition it was in before the defect
occurred. Defective parts are replaced or repaired. Parts replaced free of charge become our property.
3. So as to avoid more severe damage, the defect must be brought to our attention immediately.
4. Applying the guarantee is subject to the consumer providing proof of purchase showing the purchase and/or
delivery.
5. The guarantee will not apply if damage caused to delicate parts, such as glass, synthetic materials and
rubber, is the result ofles.
6. The guarantee cannot be called on for minor faults that do not affect the value or the overall reliability of the
appliance.
7. The statutory warranty does not apply when defects are caused by:
•
a chemical or electrochemical reaction caused by water;
•
abnormal environmental conditions in general;
•
unsuitable operating conditions;
•
contact with harsh substances.
8. The guarantee does not apply to defects due to transport which have occurred outside of our responsibility.
Nor will the guarantee cover those caused by inadequate installation or assembly, lack of maintenance or
failure to the assembly instructions or directions for use.
9. Defects that result from repairs or measures carried out by people who are not qualified or expert or defects
that result from the addition of non-original accessories or spare parts are not covered by the guarantee.
10.Appliances that are easy to transport may be delivered or sent to the consumer services department. Home
repairs are only anticipated for bulky appliances or built-in appliances .
11.If the appliances are built-in, built-under, fixed or suspended in such a way that removing and replacing
them in the place where they are fitted takes more than half an hour, the costs that result therefrom will be
charged for. Connected damage caused by these removal and replacement operations will be the
responsibility of the user.
12.If, during the guarantee period, repairing the same defect repeatedly is not conclusive, or if the repair costs
are considered disproportionate, in agreement with the consumer, the defective appliance may be replaced
with another appliance of the same value.
In this event, we reserve the right to ask for a financial contribution calculated according to the length of
time it has been used.
13.A repair under guarantee does not mean that the normal guarantee period will be extended nor that a new
guarantee period begins.
14.We give a twelve month guarantee for repairs, limited to the same.
15.Except in the event where liability is legally imposed, this declaration of guarantee terms excludes any
compensation for damage outside the appliance for which the consumer wishes to assert his right. In the
event of legally admitted liability, compensation will not exceed the purchase price paid for the appliance.
32
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
A B
C
D
E
F G
H I
A. Témoin ALLUMÉ/ÉTEINT
F. Témoin d'alarme
B. Touche ALLUMÉ/ÉTEINT du congélateur
G. Touche de désactivation alarme
C. Touche de réglage de la température
(augmenter)
H. Témoin fonction Auto Freeze
I. Touche fonction Auto Freeze
D. Indicateur de température du congélateur
E. Touche de réglage de la température (abaisser)
A. Témoin ALLUMÉ/ÉTEINT
Attention !
B. Touche ALLUMÉ/ÉTEINT
ALLUMÉ:
ÉTEINT:
appuyer sur la touche (B), le témoin
(A) doit s'allumer.
maintenir enfoncée la touche (B)
jusqu'à ce que le témoin (A) et
l'indicateur de température
s'éteignent.
C -E. Touches de réglage de la
température
Durant la phase de stabilisation après la première
mise en service, il est possible que la température
affichée ne corresponde pas à la température
programmée, la température affichée pouvant en
l'occurrence être inférieure à la température
programmée.
D. Indicateur de température
Durant le fonctionnement normal est affichée la
température moyenne de la partie congélateur.
La température peut être réglée sur une plage
comprise entre -15°C et -24°C.
En appuyant sur la touche (C ou E), la température
programmée clignote sur l'indicateur (D). La
modification du réglage de température est possible
uniquement alors que l'indicateur clignote. Pour
obtenir une température plus élevée, appuyer sur la
touche (J), pour obtenir une température plus basse
appuyer sur la touche (L). L'indicateur affiche
pendant quelques secondes la température
programmée et affiche ensuite à nouveau la
température interne du congélateur.
La température programmé est atteinte dans les 24
heures.
Attention!
Un écart entre la température affichée et la
température programmée est normal, en particulier
lorsque:
-
la température programmée a été modifiée
depuis peu,
-
la porte du congélateur est restée ouverte
pendant un certain temps,
-
des aliments chauds ont été placés dans le
congélateur.
Des écarts de 5°C à l'intérieur du congélateur sont
normaux.
37
RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉLIMINATION
DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Tous les matériaux et les accessoires utilisés pour
emballer nos grands électroménagers, sauf ceux qui
sont en bois recyclables et peuvent donc se
récupérer.
Les exemples reportent les symboles suivants:
Our consumer services department is always at your disposal, even after the guarantee period has expired.
Voici ce que nous vous conseillons:
•
•
These guarantee terms are only valid for appliances purchased and used in Belgium. For exported appliances,
the user must first make sure that they satisfy the technical conditions (e.g.: voltage, frequency, installation
instructions, type of gas, etc.) for the country concerned, and that they can withstand the local climatic and
environmental conditions. For appliances purchased abroad, the user must first ensure that they meet the
qualifications required in Belgium. Non-essential or requested adjustments are not covered by the guarantee
and are not possible in all cases.
02**
05
06
PE
PP
PS
Address for our consumer services department:
Déposez les emballages en papier, en carton et
en carton ondulé aux endroits prévus pour le
ramassage de ce genre de matériau.
PE pour polyéthylène** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD
PP pour le polypropylène
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Mettez les piéces en plastique dans les
conteneurs prévus à cet effet. Si ce genre de
conteneurs n’existent pas encore à l’endroit où
vous habitez, vous pouvez éliminer les matériaux
en question en les mettant dans les ordures
ménagères.
PS pour le polystyrène
Bergensesteenweg, 719 – 1502 LEMBEEK
PIÉCES EN MATIÉRE PLASTIQUE
Teél. 02.3630444
Pour faciliter l’élimination et :ou le recyclage des
matériaux, la plupart des pièces de l’appareil ont
une contremarque qui en facilite l’indentification.
Pour les emballages de matières plastiques
recyclables, par example:
PS
SAN
ABS
SOMMAIRE
Avertissements et conseils importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Renseignements pour l’élimination des matériaux d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Utilisation - Nettoyage - Panneau de contrôle du congélatuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Utilisation - Mise en service - Réglage de la température - Congélation - Conservation . . . . . . . . . . . .
des produits surgéles - Glaçons - Décongélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Utilisation - Compartiment congélateur - Conseils pour la congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Utilisation - Panneau de contrôle du réfrigérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Utilisation - Compartiment réfrigérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Entretien - Nettoyage interne - Dégivrage - Remplacement de l’ampoule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Anomalie de fonctionnement - Informations techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Installation - Emplacement - Branchement électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Instructions pour l’encastrement - Réglage en hauteur - Montage des panneaux latéraux . . . . . .45
Instructions pour l’encastrement - Fixation des portes du meuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Instructions pour l’encastrement - Emplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Instructions pour l’encastrement - Application du socle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Conditions de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
36
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
33
AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS
ATTENTION: En dehors des températures
ambiantes indiquées par la classe climatique
d’appartenance de ce produit, il est obligatoire de
respecter les indications suivantes: lorsque la
température ambiante descend sous la valeur
minimum, la température de conservation du
compartiment congélateur peut ne pas être
garantie; il est donc conseillé de consommer les
produits que ce dernier contient au plus vite.
Il est très important que cette notice d’utilisation soit gardée avec l’appareil pour toute future
consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la
notice d’utilisation suive l’appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du
fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs.
Si cet appareil, muni de fermeture magnétique, doit être employé pour en remplacer un autre avec une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de mettre l’ancien
appareil de côté. Cela dans le but d’éviter que des enfants puissent s’y renfermer et se mettre ainsi en
danger de mort. Ces avertissements sont donnés pour votre sûreté et pour celle d’autrui. Nous vous
prions donc de bien vouloir les lire attentivement avant d’installer et d’utiliser l’appareil.
Sûreté
•
Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des
adultes. Veillez donc à ce que les enfants n’y
touchent pas ou qu’ils ne l’utilisent pas comme
un jouet.
•
Débranchez toujours la prise de courant avant de
procéder au nettoyage intérieur et extérieur de
l’appareil et au remplacement de la lampe
d’éclairage (pour les appareils qui en sont
équipés).
•
Ne consommez pas certains produits tels que les
bâtonnets glacés dès leur sortie de l’appareil; la
température très basse à laquelle ils se trouvent
peut provoquer des brûlures.
•
Cet appareil est lourd. Faites attention lors du
déplacement.
•
Faites très attention lorsque vous déplacez
l’appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de réfrigérant et ainsi
d’éviter le risque de fuites de liquide.
•
L’appareil ne doit pas être situé à proximité
de radiateurs ou cuisinières à gaz.
•
Evitez une exposition prolongée de l’appareil
aux rayons solaires.
•
II doit y avoir une circulation d’air suffisante à
la partie arrière de l’appareil et il faut éviter
tout endommagement du circuit réfrigérant.
•
Seulement pour congélateurs (sauf modèles
encastrés): un emplacement optimal est la
cave.
•
Ne pas mettre d’instruments électriques à
l’intérieur de l’appareil (sorbetière, par
exemple), à moins que le fabricant ne les ait
approuvés.
Service/Réparation
•
Une éventuelle modification à l’installation
électrique de votre maison qui devait être nécessaire pour l’installation de l’appareil ne devra être
effectuée que par du personnel qualifié.
•
Il est dangereux de modifier ou d’essayer de
modifier les caractéristiques de cet appareil.
•
•
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigérant; I’entretien et la
recharge ne doivent done être effectués que par
du personnel autorisé.
En cas de panne, n’essayez pas de réparer
l’appareil vous-même. Les réparations effectuées
par du personnel non qualifié peuvent provoquer
des dommages. Contactez le Service AprèsVente le plus proche et n’exigez que des pièces
détachées originales.
Installation
•
Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, que
celuici ne repose pas sur le câble d’alimentation.
•
Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
•
Suivez les indications du fabricant pour la
conservation et/ou congélation des aliments.
•
Dans tous les appareils de réfrigération et
congélation il y a des surfaces qui se couvrent de
givre. Suivant le modèle, ce givre peut être
éliminé automatiquement (dégivrage
automatique) ou bien manuellement.
•
N’essayez jamais d’enlever le givre avec un objet
métallique, vous risqueriez d’endommager
irréparablement l’évaporateur. N’employez pour
cela que la spatule en plastique livrée avec
l’appareil.
•
De même, ne décollez jamais les bacs à glace
avec un couteau ou tout autre objet tranchant.
•
Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons
gazeuses dans le congélateur/compartiment à
basse température, elles pourraient exploser.
Important: en cas de dommage au câble
d’alimentation, il faudra le remplacer avec un
câble spécial ou un ensemble disponibles chez le
fabricant ou le service technique après-vente.
•
•
L’appareil se réchauffe sensibilment au niveau du
condenseur et du compresseur. Veillez à ce que
l’air circule librement tout autour de l’appareil.
Une ventilation insuffisante entraìnerait un
mauvais fonctionnement et des dommages sur
l’appareil. Suivez les instructions données pour
l’installation.
A cause du système de transport, l’huile
contenue dans le compresseur pourrait s’écouler
dans le circuit réfrigérant. Attendez 2 heures au
moins avant de brancher l’appareil pour
permettre à l’huile de refluer dans le
compresseur.
Utilisation
•
Les réfrigérateurs et/ou congélateurs ménagers
sont destinés uniquement à la conservation et/ou
congélation des aliments et des boissons.
•
Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la
température ambiante du local doit être comprise
entre +18°C et +43°C (Classe T); +18°C et
+38°C (Classe ST); +16°C et +32°C (Classe N);
+10°C et +32°C (Classe SN); La classe
d’appartenance est indiquée sur la plaque
signalétique.
Protection de
l’environnement
Cet appareil ne contient pas, dans son circuit de
réfrigérant et ses matières isolantes, de gaz
réfrigérant nocifs à la couche d’ozone. L’appareil
ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
urbaines et la ferraille. Il faut éviter d’endommager le circuit de réfrigérant, surtout à l’arrière
de l’appareil, près de l’énchangeur thermique.
Vous pouvez vous renseigner sur les centres de
ramassage auprès de votre bureau municipal.
Les matériaux utilisés dans cet appareil
identifiés par le symbole
sont recyclables.
Elimination des vieux appareils
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du recyclage du
matériel électrique et électronique. En vous assurant
que ce produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives
pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon,
seraient le résultat d’un traitement inapproprié des
déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails
sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec le bureau municipal de votre région,
votre service d’élimination des déchets ménagers ou
le magasin où vous avez acheté le produit.
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
Emplacement
•
Placer l’appareil à l’endroit voulu.
•
Faire tourner l'équerre de fixation à 180° pour
obtenir la position exacte (2).
La position initiale (1) est la position à la livraison.
•
Le fixer au mur au moyen de l’équerre prévue à
cet effet.
1
2
Imprimé sur du papier recyclé
34
Downloaded
from Fridge-Manual.com Manuals
35
Download PDF

advertising