Beko CSA 24002 - Technical data

Beko CSA 24002 - Technical data
CSA24000
CSA24002
CSA24012
CSA24022
GB
Instruction for use
CZ
Pokyny pro používání
HU
Használati utasitás
SK
Návod na použitie
PL
Instrukcja Obsługi
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R 600a (flammable only under certain conditions) you must observe the folloving rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanic devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food beeping compartment, others than those that might have been
reccommended by the manufacturer.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajińtěn normální provoz vańí chladniĉky, která používá pro životní prostředí zcela neńkodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za urĉitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporuĉená výrobcem.
 Nelikvidujte chladicí okruh.
 Nepoužívejte elektrické spotřebiĉe uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporuĉit výrobce.
FIGYELMEZTETÉS!
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő
hűtőberendzés normális működésének eléréséhez, kövesse a következő szabályokat:
 Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül!
 Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl!
 Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét!
 Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat!
VAROVANIE!
Aby sa zabezpeĉila normálna prevádzka vańej chladniĉky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R
600a (horľavé len pri urĉitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiĉa.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúĉa výrobca.
 Neporuńujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiĉe vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúĉal výrobca.
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Making ice cubes /5
Defrosting /5
Replacing the interior light bulb /5
Cleaning and care /5
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /6
Information about operating noises /7
Trouble – shooting /8
Thechnical data /8
CZ
Obsah
Bezpeĉnost předevńím /9
Elektrické požadavky /10
Pokyny pro transport /10
Pokyny pro instalaci /10
Seznámení s vańím spotřebiĉem /11
Doporuĉené rozložení potravin ve spotřebiĉi /11
Kontrola a nastavení teploty /12
Před spuńtěním /12
Ukládání zmrzlých potravin /12
Mražení ĉerstvých potravin /12
Tvorba kostek ledu /13
Odmrazování /13
Výměna vnitřní žárovky /13
Ĉińtění a péĉe /13
Změna pozice dvířek /14
Co dělat a co nedělat /14
Informace o provozních hlucích /15
Odstraňování potíží /16
Technická data /16
HU
Tartalomjegyzék
Első a biztonság /17
Elektromos követelmények /18
Szállítási utasítások /18
Beüzemelési utasítások /18
Ismerje meg készülékét /19
Javasolt a készülékben lévő étel elrendezése /19
Hőmérséklet szabályozás és beállítás /20
Működtetés előtt /20
Fagyasztott étel tárolása /20
Friss étel fagyasztása /20
Jégkockák készítése /21
Kiolvasztás /21
Belső villanykörte cseréje /21
Tisztítás és védelem /21
Ajtó áthelyezése /22
Tegye és ne tegye /22
Információ az üzemeltetési zajokról /23
Problémakeresés /24
Technikai adat /24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
SK
Index
Bezpeĉnosť nadovńetko /25
Elektrické požiadavky /26
Prepravné pokyny /26
Inńtalaĉné pokyny /26
Poznávanie spotrebiĉa /27
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiĉi /27
Riadenie a nastavenie teploty /28
Pred uvedením do prevádzky /28
Skladovanie zmrazených potravín /28
Mrazenie ĉerstvých potravín /28
Tvorba kociek ľadu /29
Rozmrazovanie /29
Výmena žiarovky vnútorného svetla /29
Ĉistenie a údržba /29
Premiestňovanie dverí /30
Ĉo sa má a ĉo sa nesmie robiť /30
Informácie o prevádzkovom hluku /31
Rieńenie problémov /32
Technické údaje /32
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /33
Podłączenie do zasilania /34
Instrukcja transportu i ustawienia /34
Montaż /34
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /35
Porady dotyczące przechowywania żywności /35
Regulacja temperatury /36
Uruchamianie /36
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej
żywności /36
Mrożenie świeżej żywności /37
Jak robić kostki lodu /37
Odmrażanie /37
Wymiana żarówki /38
Czyszczenie urządzenia /38
Zmiana kierunku otwierania drzwi /38
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /38
Dźwięki wydawane podczas pracy /39
Usuwanie usterek /39
Odzysk opakowania /40
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /40
Charakterystyka techniczna /41
Tabliczka znamionowa /41
CSA24000,CSA24002,
CSA24022
CSA24012
1
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
11
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
1
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R 600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +32 degrees C (50 and 90 degrees F). At
lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 4 hours, to allow the
system to settle.
2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Adjustable Cabinet shelves
3 - Wine bottles support
4 - Water collector
5 - Crisper cover
6 - Crispers
7 - Ice tray support & ice tray
8 - Compartment for quickly freezing
9 - Compartments for frozen froods keeping
10 - Adjustable foot
11 - Dairy Compartment
12 - Shelf for jars
13 - Shelf for bottles
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated and suitable for the freezing and
storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in the
special compartment provided in the door
liner.
3
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Temperature control and adjustment
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between 1 and 5 (the coldest
position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Freezing fresh food
Before operating
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
4
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Making ice cubes
Do not use pointed or sharp-edged
objects, such as knives or forks to remove
the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8
& 9). Insert the plug into the wall socket and
switch on the electricity supply.
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
Defrosting
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Replacing the interior light bulb
Should the light fail, switch off at the socket
outlet and pull out the mains plug.
Then ensure the bulb is screwed securely in
the bulb holder. Replace the plug and switch
on.
If the light still fails, obtain a replacement E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it (Item 10).
Carefully dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
5
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Do’s and don’ts
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover
up by about an inch and pull it off from the
side where there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 11).
6
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
Information about operating noises
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
To keep the selected temperature constant,
your appliance occasionally switches ON the
compressor.
The resulting noises are quite normal.
As soon as the appliance has reached the
operating temperature, the noises
automatically reduce in volume.
The humming noise is emitted by the motor
(compressor). When the motor switches ON,
the noise may briefly increase in volume.
The bubbling, gurgling or whirring noise is
emitted by the refrigerant as it flows through
the pipes.
The clicking noise can always be heard when
the thermostat switches ON/OFF the motor.
A clicking noise may occur when
- the automatic defrosting system is active.
- the appliance is cooling down or warming up
(material expansion).
If these noises are excessively loud, the
causes are probably not serious and are
usually very easy to eliminate.
- The appliance is not level - Use the heightadjustable feet or place packing under the
feet.
- The appliance is not free-standing - Please
move the appliance away from kitchen units
or other appliances.
- Drawers, baskets or shelves are loose or
stick - Please check the detachable
components and, if required, refit them.
- Bottles and/or receptacles are touching each
other - Please move bottles and/or
receptacles away from each other.
7
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
GB
Instruction for use
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
Trouble - shooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
Technical data
Brand
Appliance type
COMBI
Model
CSA24002 & CSA24012
CSA24022
Total gross volume (l.)
240
240
Total usable volume (l.)
207
207
Freezer usable volume (l.)
62
62
Refrigerator useful volume (l.)
145
145
Freezing capacity (kg/24 h)
5
5
Energy class (1)
A
A+
Power consumption (kWh/year) (2)
285
218
Autonomy (h)
18
18
Noise [dB(A) re 1 pW]
41
41
Weight (kg)
50,5
50,5
Dimensions (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ecological refrigerating agent R600 a
(1) Energy class : A . . . G
(A = economical . . . G = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
BEKO
PRODUCT NUMBER
MODEL
COMBI */***
TOTAL GROSS/USABLE VOLUME
FRIGE USABLE VOLUME
FREEZER USABLE VOLUME
FREEZING CAPACITY
REFRIGERANT R 600a
BLOWING AGENT C5 H10
COMPRESSOR
220-240V ~ 50 Hz
7505220016
CSA24002
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220017
CSA24012
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220021
CSA24022
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,050 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
8
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiĉe
který je urĉen pro mnoho let služby.
,
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebiĉ do napájecí sítě, dokud
neodstraníte vńechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebiĉ s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpeĉném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebiĉ musí být používán pro stanovený
úĉel.
• Neodkládejte spotřebiĉ do ohně. Váń spotřebiĉ
obsahuje v izolaĉní vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporuĉujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporuĉujeme používat tento spotřebiĉ v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepńí výkonnost a bezporuchovou službu
vańeho spotřebiĉe je velmi důležité pozorně si přeĉíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zruńení možnosti bezplatného servisu po dobu
záruĉní lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpeĉném místě pro
snadné vyhledání.
9
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
3. Nedodržení výńe uvedených pokynů by
mohlo vést k pońkození spotřebiĉe, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebiĉ je třeba chránit proti deńti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Elektrické požadavky
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitoĉet (na ńtítku uvnitř
spotřebiĉe) odpovídají vańemu zdroji.
Doporuĉujeme připojit tento spotřebiĉ do sítě
přes vhodně vypínanou a zajińtěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Důležité upozornění!
• Při ĉińtění/přenáńení spotřebiĉe se
nedotýkejte spodní ĉásti kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiĉe,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokouńejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiĉe, jelikož na toto není
urĉen. Mohli byste se zranit nebo pońkodit
spotřebiĉ.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebiĉem během a po přesouvání,
mohlo by to pońkodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebiĉem
nebo manipulovat s ovladaĉi.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiĉe.
POZOR!
Tento spotřebiĉ používá R 600a, což je plyn,
který je ńetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýńené opatrnosti, aby
nedońlo k pońkození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava pońkozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporuĉuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepońkozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiĉe uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiĉe, pokud se nejedná o typy
doporuĉené výrobcem.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebiĉ v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je urĉen na provoz v
teplotách mezi +10 a +32 stupni Celsia. Při
nižńích teplotách nemusí spotřebiĉ fungovat,
ĉímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebiĉ do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneĉní světlo,
dojde tím ke zvýńenému napětí funkcí
spotřebiĉe. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazniĉky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniĉek 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiĉe je
dostateĉný odstup tak, aby se zaruĉil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vańí chladniĉky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladniĉkou a stěnou
(Položka 3).
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebiĉ se smí přenáńet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporuńené.
2. Pokud byl spotřebiĉ během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 4 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
4. Spotřebiĉ by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váń spotřebiĉ
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otoĉíte doprava nebo doleva,
dokud není zajińtěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílińným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiĉe na
použití naleznete v oddíle „Ĉińtění a údržba“.
3. Mléĉné výrobky by měly být skladovány ve
zvláńtním prostoru ve dveřích.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Ĉerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Ĉerstvé ovoce a zeleninu je třeba oĉistit
a skladovat v přihrádkách na ĉerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní ĉásti.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáĉků a umístěte na
nejnižńí polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedońlo ke
kontaminaci. Z bezpeĉnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální úĉinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
materiály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Ńumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliń studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
pońkodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajĉata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáĉků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. ńlehaĉku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbuńné látky. Představují riziko
výbuchu.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Nastavitelné poliĉky
3 - Podpěra na láhve vína
4 - Kolektor vody
5 - Kryt přihrádek na ĉerstvé potraviny
6 - Přihrádky na ĉerstvé potraviny
7 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
8 - Prostor pro rychlé zmražení
9 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
10 - Nastavitelná nožka
11 - Prostor pro mléĉné výrobky
12 - Poliĉka na nádoby
13 - Poliĉka na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladniĉky je pro krátkodobé
ukládání ĉerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazniĉky je
vhodný a
urĉený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporuĉení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
11
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
Kontrola a nastavení teploty
8. Nezaplňujte spotřebiĉ ihned po jeho
zapnutí. Poĉkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporuĉujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Provozní teploty kontroluje tlaĉítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnějńí pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladniĉky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé ĉásti chladniĉky
mohou být chladnějńí ĉi teplejńí (např.
přihrádka na uchovávání ĉerstvého salátu a
horní ĉást chladniĉky), což je naprosto
normální. Doporuĉujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladniĉka stále zachovává tuto
teplotu. Ĉastým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporuĉujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
Skladování zmražených potravin
Vańe mrazniĉka je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění ĉerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepońkozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delńí,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
Před zahájením provozu
Mražení čerstvých potravin
Poslední kontrola
Než zaĉnete používat spotřebiĉ, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je ĉistý dle doporuĉení v oddíle
„Ĉińtění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyńíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat dalńí hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní ĉásti chladniĉky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporuĉujeme nastavovat tlaĉítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebiĉ udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
Pro dosažení nejlepńích výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliń velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekraĉujte mrazicí kapacitu vańeho
spotřebiĉe na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazniĉky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k doĉasnému přílińnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování ĉerstvých potravin nastavte
tlaĉítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlaĉítka termostatu.
Dávejte zvýńený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a ĉerstvé potraviny.
12
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
Tvorba ledových kostek
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte suńiĉe na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiĉe na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbiĉkou ze dna
prostoru mrazniĉky. Po odmražení peĉlivě
vnitřek vysuńte (Položky 8 a 9). Zasuňte
zásuvku do sítě a zapněte přívod elektrické
energie.
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazniĉky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžiĉky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidliĉky.
Odmrazování
A) Prostor chladničky
Prostor chladniĉky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odĉerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiĉe (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladniĉky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovaĉ. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skonĉení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte ńpiĉatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidliĉky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodĉerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odĉerpávací trubici neblokují
ĉásti potravin. Odĉerpávací trubici lze vyĉistit
ĉistiĉem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedońlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
neĉistot díky zvláńtní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát roĉně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuńtění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Vńechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladniĉka nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazniĉky, urychlí se tím odmrazování.
Výměna vnitřní žárovky
Pokud přestane svítit světlo, vypněte přístroj a
odpojte napájecí kabel.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
nańroubována v objímce. Zasuňte zásuvku do
sítě a zapněte spotřebiĉ.
Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v obchodě
s elektrickými spotřebiĉi náhradní žárovku
E14 ńroubovací 15 Watt (maximálně) a
založte ji na místo (Položka 10).
Nefunkĉní žárovku okamžitě opatrně
zlikvidujte.
Čištění a péče
1. Doporuĉujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k ĉińtění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty ĉi
brusné látky, mýdlo, domovní ĉistiĉ,
odmańťovaĉ ĉi voskové ĉistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyĉińtění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namoĉený do
roztoku jedné ĉajové lžiĉky sody bikarbony na
půl litru vody na vyĉińtění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebiĉ delńí dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte vńechny
potraviny, vyĉistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporuĉujeme vyĉistit kovové souĉásti
výrobku (např. vnějńí ĉást dvířek, posuvné
ĉásti) silikonovým voskem (autoleńtidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
13
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiĉe,
by měl být jednou roĉně odstraněn
vysavaĉem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich ĉistotu a nezanesení
ĉásteĉkami potravin.
10. Nikdy:
• Neĉińtěte spotřebiĉ nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Odstranění krytu mléĉných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléĉných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
vńechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
12. Ujistěte se, že zvláńtní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiĉe, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
ĉistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyĉistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte ĉep na kompresoru pomocí
kleńtí, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Oĉistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opaĉném pořadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela
vytáhněte ven.
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně ĉistěte a odmrazujte
spotřebiĉ (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléĉnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebyteĉnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáĉku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepńí je jej vyjmout z chladniĉky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysuńení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáĉků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáĉků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal ĉerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazniĉky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratńí dobu
a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní ĉerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela ĉisté.
Ano- Připravte ĉerstvé potraviny na zmrazení
v malých ĉástech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte vńechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáĉků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazniĉky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladniĉce.
Výměna dvířek
Postupujte v ĉíselném pořadí (Položka 11).
14
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
Informace o provozních hlucích
Ne- skladujte banány v chladniĉce.
Ne- skladujte melouny v chladniĉce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiĉi jedovaté nebo
nebezpeĉné látky. Byl urĉen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliń dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a ĉerstvé potraviny
spoleĉně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvláńť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
ńťávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delńí dobu, provoz
spotřebiĉe se tím prodraží a dojde
k nadbyteĉné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidliĉky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiĉe teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazniĉky, mohly by explodovat.
Ne- překraĉujte maximální náplň mrazniĉky
při zmrazování ĉerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazniĉky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte ńumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazniĉky
mokrýma rukama.
Aby zvolená teplota zůstala konstantní, zapne
váń spotřebiĉ obĉas kompresor.
Výsledný hluk je zcela normální.
Jakmile spotřebiĉ dosáhne provozní teploty,
zvuk se automaticky ztińí.
Huĉení vychází z motoru (kompresoru). Když
se motor zapne, hluk může na chvíli zesílit.
Bublání, vrĉení nebo ńplouchání je způsobeno
chladicím médiem, které prochází vedením.
Vždy, když termostat zapne/vypne motor, je
slyńet cvaknutí.
Cvaknutí se může ozývat, když
- je automatický systém odmrazování aktivní.
- se spotřebiĉ zahřívá nebo zchlazuje
(rozpínání materiálu).
Pokud tyto zvuky jsou příliń hlasité, příĉiny
nejsou nejspíń vážné a obvykle se velmi
snadno odstraňují.
- Spotřebiĉ nestojí rovně – použijte nožky na
nastavení výńky nebo umístěte pod nožky
nějakou podložku.
- Spotřebiĉ nestojí volně – Posuňte tedy
spotřebiĉ mimo kuchyňské prostředky nebo
jiné spotřebiĉe.
- Zásuvky, końíky nebo poliĉky jsou volné
nebo zaseklé – Zkontrolujte snímací
souĉásti a v nutném případě je znovu
osaďte.
- Lahve a/nebo nádoby se navzájem dotýkají
- Přesuňte lahve a/nebo nádoby dál od
sebe.
15
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Pokyny pro používání
CZ
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebiĉ po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím vńechny výńe uvedené
kontroly, v případě nezjińtění závady bude
kontrola zpoplatněna.
Odstraňování potíží
Pokud spotřebiĉ po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte dalńí
spotřebiĉ)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přeruńovaĉ obvodu/hlavní jistiĉ není
vypnutý.
Technické parametry
Znaĉka
Typ spotřebiĉe
COMBI
Model
CSA24002 & CSA24012
CSA24022
Celkový hrubý objem (l)
240
240
Celkový užitný objem (l)
207
207
Užitný objem mrazniĉky (l)
62
62
Užiteĉný objem chladniĉky (l)
145
145
Kapacita mražení (kg/24 h)
5
5
Energetická třída (1)
A
A+
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
285
218
Uchování bez napájení (h)
18
18
Hluĉnost (dB(A) re 1 pW)
41
41
Hmotnost (kg)
50,5
50,5
Rozměry (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ekologické chladicí ĉinidlo R600 a
(1) Energetická třída: A . . . G
(A = economická . . . G = méně ekonomická)
(2) skuteĉná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiĉe.
BEKO
PRODUKTOVÉ ĈÍSLO
MODEL
COMBI */***
CELKOVÝ OBJEM/ĈISTÝ OBJEM
ĈISTÝ OBJEM CHLADNIĈKY
ĈISTÝ OBJEM MRAZNIĈKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7505220016
CSA24002
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220017
CSA24012
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220021
CSA24022
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,050 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
16
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
Gratulálunk hogy a kiváló
minőségű
terméket választotta, melyet sok évnyi használatra
terveztek.
Első a biztonság!
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz,
amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem
távolított.
• Hagyja állni a készüléket 4 órát, mielőtt bekapcsolná,
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen, ha
vízszintesen szállították.
• Ha lecseréli régi készülékét zárral vagy retesszel,
győződjön meg róla, hogy biztonságos, hogy elkerülje
egy gyermek benntrekedését.
• A készüléket csak a tervezett célra szabad használni.
• Ne helyezze a készüléket tűz mellé. Az Ön készüléke
a szigetelésben CFC anyagot tartalmaz, amely
gyúlékony. Azt ajánljuk, hogy további információért,
hogy hogyan szabaduljon meg készülékétől és
lehetséges szolgáltatásokért, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal.
• Nem ajánljuk a készülék használatát fűtetlen vagy
hideg helyiségben. (pl.: garázs, télikert, melléképület,
fészer, házon kívűl, stb.)
A lehető legjobb teljesítményhez és a zavarmentes
működéshez nagyon fontos, hogy ezeket az
utasításokat figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások
elmulasztása érvénytelenítheti az ingyen szervízhez
való jogot a garancia időtartama alatt.
Kérem tartsa ezeket az utasításokat biztonságos
helyen a gyorsabb hozzáférés érdekében.
17
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
3. Ha a fenti utasításoknak elmulaszt eleget
tenni, az a készülék sérülését
eredményezheti, amelyért a gyártó nem
felelős.
4. A készüléket óvni kell esővel, nedvességel
és egyéb atmoszférikus hatással szemben.
Elektromos követelmény
Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba,
győződjön meg róla, hogy a feszültség és a
hálózati frekvencia megfelel a készülékben
találhtó címkén lévő besorolásnak.
Azt ajánljuk, hogy a készülékét egy megfelelő
kapcsolón keresztül csatlakoztassa egy
könnyen elérhető konnektorba.
Fontos!
• Óvatosnak kell lennie a készülék
tisztítása/szállítása alatt, hogy ne érintse a
kondenzátor drót huzaljainak alját a készülék
hátoldalán, mert az ujjak és kezek sérülését
okozhatják.
• Ne próbáljon meg ráülni vagy ráállni
készülékének tetejére, mivel nem ilyen
használatra tervezték. Megsérülhet vagy
károsíthatja a készüléket.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó
kábel nem csípődött be a készülék alá a
mozgatás alatt, mivel ez megsértheti a kábelt.
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a
készülékkel vagy megváltoztassák a
vezérlést.
FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket
földelni kell.
Az elektromos berendezés javítását csak
képesített technikus végezheti. Képzetlen
személy által végrehajtott javítás kozkázatot
rejt, amely kritikus következményekkel járhat
a készülék felhasználója számára.
Figyelem!
Ez a készülék R 600a –val működik, amely
környezetbarát, de gyúlékony gáz. A termék
szállítása és rögzítése folyamán ügyelnie kell
arra, hogy ne sértse meg a hűtőrendszert. Ha
a hűtőrendszer megsérül és a gáz szivárog a
rendszerből, tartsa távol nyílt lángtól és
szellőztesse ki a helyiséget rövid időre.
Figyelmeztetés! – Ne használjon
mechanikus berendezéseket vagy egyéb
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához,
mint amelyeket a gyártó ajánlott.
FIGYELMEZTETÉS – Ne sértse meg a
fagyasztó kört.
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon
elektromos berendezést a készülék élelmiszer
tárolására alkalmas rekeszeiben, kivéve a
gyártó által ajánlott típusokat.
Beüzemelési utasítások
1. Ne tartsa a készüléket olyan helyiségben,
ahol a hőmérséklet valószínűleg 10°C (50 F)
alá esik éjjel és/vagy különösen télen, mivel
+10 és +32°C (50-90 F) közötti külső
hőmérsékletre tervezték. Alacsonyabb
hőmérsékleten a berendezés lehet, hogy nem
működik, az étel tárolási időtartamának
csökkenését eredményezve.
2. Ne tegye a berendezést tűzhelyek vagy
fűtőtestek közelébe vagy közvetlen napfényre,
mivel ez különösen hatással lehet a készülék
funkcióira. Ha meleg vagy mélyhűtő mellé
helyezi, tartsa be a következő minimális
oldaltávolságokat:
Tűzhelyektől 30 mm
Fűtőtestektől 300 mm
Fagyasztóktól 25 mm
3. Győződjön meg róla, hogy elég hely van a
berendezés körül, hogy biztosítsa a levegő
szabad áramlását (2 ábra).
• Tegye a hátsó szellőző fedelet a
hűtőszekrény hátuljára, hogy beállítsa a
hűtőszekrény és fal közötti távolságot
(3 ábra).
Szállítási utasítások
1. A készüléket csak függőleges állapotban
szabad szállítani. A szállítmány
csomagolásának érintetlennek kell lennie a
szállítás alatt.
2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a
szállítás alatt, legalább 4 óráig nem szabad
működtetni, hogy a rendszer helyreálljon.
18
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A
két első lábat beállíthatja, ha szükséges.
Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés
egyenesen álljon, állítsa a két első lábat az
óra járásával megegyező vagy ellentétes
irányba fordításával, amíg a készülék
szilárdan nem áll. A lábak megfelelő
beállításával elkerüli a túlzott rezgést és
hangot ( 4 ábra).
5. Kövesse a „Tisztítás és védelem” részben
leírtakat, hogy a berendezést előkészítse a
használatra.
3. A tejtermékeket abban rekeszben kell
tárolni, amely az ajtóbetétben található.
4. A főzött ételeket légmentes tartályokban
kell tárolni.
5. A frissen csomagolt termékeket tarthatja a
polcon. A friss gyümölcsöket és zöldségeket
meg kell tisztítani és frissen kell tárolni.
6. A palackokat tarthatja az ajtórészben.
7. A nyers hús tárolásához használjon
polietilén zacskókat és helyezze a legalsó
polcra. Ne hagyja, hogy főtt ételekkel
érintkezzen, hogy elkerülje a szennyeződést.
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja
a nyers húst.
8. A maximális hatékonyság érdekében, ne
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a
kivehető polcokat, hogy a hideg levegő
szabadon áramolhasson.
9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon.
A csomagolt ételt tárolja lefedve és
becsomagolva. Hagyja kihűlni a forró ételeket
és italokat, mielőtt lehűti. Az eltett
ételmaradékot ne tárolja dobozban.
10. Ne fagyassza le a szénsavas italokat és
olan termékeket, mint például ízesített vizes
fagylalt, mert nem kell túl hidegen fogyasztani.
11. Néhány gyümölcs és zöldség kárt
szenved, ha 0°C körül tartják. Ezért az
ananászokat, dinnyéket, uborkákat,
paradicsomokat és hasonló termékeket
csomagolja be polietilén zacskóba.
12. Magas alkoholtartalmú italokat
egyenesen, szűken zárt tartóban kell tárolni.
Soha ne tároljon olyan terméket, amely
gyúlékony hajtógázt (pl. Tejszín sprayt,
aeroszolos dobozokat, stb.) vagy
robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak.
Ezek robbanásveszélyesek
Ismerje meg készülékét
(1. ábra)
1 - Hőszabályozó és lámpaház
2 - Állítható szekrénypolcok
3 - Borosüveg tartó
4 - Vízgyűjtő
5 - Fiókfedő
6 - Fiókok
7 - Jégtálca tartó és jégtálca
8 - Gyorsfagyasztó rekesz
9 - Lefagyasztott ételtartó rekesz
10 - Állítható lábak
11 - Tejtermék rekesz
12 - Dzsemtartó polc
13 - Palacktartó polc
Javaslatok a készülékben lévő étel
elrendezésére
Útmutatások az optimális tárolás és higiénia
eléréséhez:
1. A hűtőszekrény rekesze a friss ételek és
italok rövidtávú tárolására használható.
2. A fagyasztórekesz
három
csillagos besorolású ezért elsősorban
előfagyasztott étel fagyasztására és
tárolására ajánlott.
Az ajánlott tárolásért mindenkor figyelembe
kell venni az étel csomagolásán
meghatározottakat.
19
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
Hőmérséklet szabályozás és
beállítás
7. Azt ajánljuk, hogy a hőszabályozó gombot
középre állítsa és kísérje figyelemmel a
hőmérsékletet, hogy biztosítsa a készülék
kívánt hőmérsékletének fenntartását ( Lásd
Hőmérséklet szabályozás és beállítás rész).
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, ha
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a
megfelelő tárolási hőmérsékletet. Azt
tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a hőmérsékletet
pontos hőmérővel (lásd Hőmérséklet vezérlés
és beállítás).
A működési hőmérséklet hőszabályozó
gombbal vezérelt (5 tétel) és és beállíthatja
bármilyen állapotba 1 és 5 (a leghidegebb
állapot) között.
A hűtőszekrény átlagos belső
hőmérsékletének +5°C (+41°F) körül kell
lennie.
Ezért állítsa be a hőszabályozó gombot, hogy
a kívánt hőmérsékletet elérje. A hűtőszekrény
néhány része hűvösebb vagy melegebb lehet
(mint pl. Salátatároló és a szekrény felső
része), ami teljesen normális. Azt ajánljuk,
hogy időszakonként ellenőrizze a
hőmérsékletet hőmérővel, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy aszekrény
tartja a hőmérsékletet. A gyakori
ajtónyitogatások a belső hőmérséklet
emelkedését okozzák, ezért használat után
tanácsos az ajtót becsukni, amint lehetséges.
Mélyhűtött étel tárolása
A készülék mélyhűtője alkalmas a
kereskedelmileg lefagyasztott ételek
hosszútávú tárolására és arra is
használhatják, hogy friss ételt tároljon és
fagyasszon.
A mélyhűtött ételre nincs hatással, ha az
áramkimaradás kevesebb, mint 18 óráig tart.
Ha hosszabb az áramszünet, ellenőrizze az
ételt, amit fogyasztottak vagy főztek, majd
lefagyasztottak.
A működés megkezdése előtt
Friss étel lefagyasztása
Végső ellenőrzés
Mielőtt elkezdi használni a készüléket,
ellenőrizze, hogy:
1. A lábak a megfelelő szintre vannak
beállítva.
2. A belseje száraz és a levegő szabadon tud
keringeni a hátsó résznél.
3. A belseje tiszta a „Tisztítás és védelem”
részben leírtak alapján.
4. A dugó be van helyezve a fali csatlakozóba
és az áram be van kapcsolva. Ha az ajtó
nyitva van, a belső világítás bekapcsol.
És jegyezze meg, hogy:
5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor
beindul. A folyadék és a gázok, amelyeket a
hűtésrendszeren belül lezártak szintén
(hangot) adhatnak ki, akár működik a
kompresszor, akár nem. Ez teljesen normális.
6. A szekrény tetejének jelentéktelen
hullámzása teljesen normális a gyártó által
használt eljárásnak köszönhetően, ez nem
hiba.
Kérem vegye figyelembe a következő
utasításokat, hogy a legjobb eredményeket
érje el.
Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy
mennyiséget. Az étel minősége akkor marad
meg a legjobban, ha olyan gyorsan van
lefagyasztva, amennyire lehetséges.
Ne lépje túl 24 órán belül a készüléke
fagyasztó kapcitását.
A mélyhűtőbe helyezett meleg étel a hűtőgép
lehülését okozza, amíg az étel folyamatosan
fagyottá nem szilárdul. Ez a hűtőrekesz
ideiglenes túlzott lehüléséhez vezethet.
Ha friss ételt fagyaszt le, tartsa a
hőszabályozó gombot középső állásban. Kis
mennyiségű ételt ½ kg-ig (1 lb) lefagyaszthat
anélkül, hogy a hőmérsékletet szabályozó
gombot beállítaná.
Különösen figyeljen arra, hogy ne keverje a
már lefagyasztott és friss ételeket.
20
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
Ne használjon hegyes vagy éles szélű
tárgyakat, mint pl. kés vagy villa, hogy a
jeget eltávolítsa.
Soha ne használjon hajszárítót, elektromos
fűtőtestet vagy egyéb elektromos berendezést
a kiolvasztáshoz.
Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő rekeszének
aljában összegyűlt kiolvasztott vizet. A
kiolvasztás után alaposan szárítsa ki a
készülék belsejét (8 és 9 ábra). Helyezze a
dugót a fali csatlakozóba és kapcsolja be az
elektromos áramot.
Jégkockák készítése
Töltse meg a jégkocka tartót ¾-ig vízzel és
helyezze a fagyasztóba. Lazítsa meg a tálcát
egy kanál nyelével vagy hasonló eszközzel,
soha ne használjon éles szélű tárgyakat, mint
pl. kés vagy villa.
Kiolvasztás
A) Hűtőszekrény rekesz
A hűtőszekrény rekesze automatikusan
felenged. A kiolvasztott víz a lefolyócsőhöz fut
egy a készülék hátulján található
gyűjtőtartályon keresztül (6 ábra).
Kiolvasztás alatt a hűtőszekrény hátsó oldalán
vízcseppek keletkezhetnek, ahol egy elrejtett
párologtató van elhelyezve. Néhány csepp a
borításon maradhat és visszafagyhat, ha a
kiolvasztás befejeződött. Ne használjon
hegyes vagy éles szélű tárgyakat, mintpl. kés
vagy villa, hogy a visszafagyott cseppeket
eltávolítsa.
Ha a kiolvasztott víz bármikor nem folyik le a
gyűjtő csatornából, ellenőrizze, hogy nem
tömítették –e el ételrészek a lefolyócsövet. A
lefolyócsövet csőtisztítóval vagy hasonló
eszközzel tisztíthatja.
Ellenőrizze, hogy a cső vége mindig a
kompresszoron lévő tálcában legyen,
biztosítva ezzel, hogy a víz ne folyjék az
elektromos alkatrészekre vagy a padlóra
(7 ábra).
B) Mélyhűtő rekesz
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó
gyűjtőmedencének köszönhetően nagyon
egyszerű és koszmentes.
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 7 mm
(1/4”) fagyréteg alakult ki. A kiolvasztás
eljárás elindításához kapcsolja ki a készüléket
a fali kimenetnél és húzza ki a hálózati
csatlakozót.
Minden ételt be kell csomagolni több rétegben
újságpapírba és hűvös helyen kell tárolni
(hűtőszekrényben vagy kamrában).
Melegvizes tartályokat helyezhet el óvatosan
a mélyhűtőben, hogy felgyorsítsa a
kiolvasztást.
Belső villanykörte cseréje
Ha az izzó kiég, kapcsolja állítsa le a
készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
Gondoskodjon róla, hogy a villanykörte
biztonságosan legyen a tartóba csavarva.
Helyezze vissza a hálózati csatlakozót,
kapcsolja be a készüléket.
Ha a lámpa még mindig nem működik,
szerezzen be egy maximum 15 Wattos E14 –
es csavarósapkás pót izzót, majd csavarja a
helyére (10 ábra).
A kiégett villanykörtét azonnal távolítsa el.
Tisztítás és védelem
1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót,
mielőtt tisztítja.
2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy
csiszoló anyagot, szappant, háztartási
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a
tisztításhoz.
3. Használjon langyos vizet a készülék
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra.
4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi
vízben felodva a tisztításhoz és törölje
szárazra.
5. Győződjön meg róla, hogy nem került víz
a hőmérsékletszabályozó dobozba.
6. Ha a készüléket hosszú ideig nem
használják, kapcsolja ki, távolítson el minden
élelmiszert, tisztítsa meg és hagyja félig nyitva
az ajtót.
7. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit
(pl.: külső ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal
(autó polírozó) polírozza, hogy a minőségi
fedőfestést megóvja.
21
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
8. Bármilyen port, amely felgyülemlik a
kondenzátor rácsán a készülék hátulján,
távolítsa el évente egyszer porszívóval.
9. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla,
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek.
10. Soha:
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel.
• Semmilyen körülmények között ne
szolgáltassa ki magas hőnek.
• Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló anyaggal.
11. A tejterméktartó fedelének és ajtótálcának
az eltávolítása:
A tejterméktartó fedelének eltávolításához,
először emelje fel a fedelet egy arasznyira és
húzza ki azt az oldalát, ahol a fedél nyitva
van.
• Az ajtótálca eltávolításához vegyen ki onnan
mindent majd egyszerűen tolja fel az
alapzatról.
12. Győződjön meg róla, hogy mindig tiszta a
készülék hátulján a különleges műanyag
tartály, amely összegyűjti a felolvasztott vizet.
Ha el akarja távolítani a tálcát, hogy
megtisztítsa, kövesse az alábbi utasításokat:
• Kapcsolja ki le a készüléket és húzza ki a
hálózati csatlakozót.
• Finoman tekerje a csavart a kompresszoron,
fogót használva, így a tálca eltávolítható
• Emelje fel.
• Tisztítsa meg és törölje szárazra
• Állítsa össze újra, fordítsa meg a műveletek
sorrendjét.
13. Egy fiók eltávolításához, húzza ki
amennyire csak lehetséges, billentse felfelé,
majd húzza ki teljesen.
Tegye- Távolítson el minden használhatatlan
levelet a zöldségekről és töröljön le róla
minden földet.
Tegye- Hagyja a salátát, káposztát,
petrezselymet és karfiolt a törzsön.
Tegye- Először csomagolja be a sajtot
zsírpapírba, majd polietilén zacskóba,
annyira kizárva a levegőt, amennyire
lehetséges. A legjobb eredményért
vegye ki egy órával korábban a hűtőből.
Tegye- A nyers húst és szárnyasokat
csomagolja lazán polietilén vagy
alufóliába. Ez megakadályozza a
kiszáradást.
Tegye- A halakat és belsőségeket polietilén
zacskóba csomagolja.
Tegye- Az erős szaggal rendelkező vagy
gyorsan kiszáradó ételeket csomagolja
polietilén zacskókba vagy alufóliába vagy
helyezze légmentes tartályba.
Tegye- Jól csomagolja be a kenyeret, hogy
friss maradjon.
Tegye- Hűtse le a fehér borokat, sört, világos
sört és ásványvizet, mielőtt felszolgálná.
Tegye- Ellenőrizze időnként a mélyhűtő
tartalmát.
Tegye- Addig tartsa a hűtőben az ételt, amíg
lehetséges és ragasszon fel
„Szavatosság lejár” és „Alkalmazható”
stb. Dátumokat.
Tegye- A kereskedelmileg lefagyasztott
ételeket a csomagoláson megadott
utasításoknak megfelelően tárolja.
Tegye- Mindig kiváló minőségű friss ételt
válasszon és győződjön meg róla, hogy
alaposan meg van tisztítva, mielőtt
lefagyasztja.
Tegye- A friss ételt kis adagokban készítse
elő, hogy biztosítsa a gyors
lefagyasztást.
Tegye- Minden ételt csomagoljon be
alufóliába vagy a fagyasztóhoz használt
polietilén zacskókba és gondoskodjon a
légmentességükről.
Tegye- A fagyasztott ételt azonnal
csomagolja be, mmiután megvásárolta
és tegye a fagyasztóba, amint
lehetséges.
Tegye- Az ételt a hűtőszekrény rekeszében
olvassza ki.
Ajtó áthelyezése
Eljárás számsorrendben (11 ábra).
Mit tegyen és mit nem
Tegye- Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki
a készüléket (Lásd „Kiolvasztás”)
Tegye- Tartsa a nyers és baromfi húst a
főzött étel és tejtermék alatt.
22
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
Információ az üzemeltetési zajokról
Ne tegye- Ne tároljon banánt a hűtőszekrény
rekeszében.
Ne tegye- Ne fedje be a polcokat semmilyen
védőanyaggal, amely akadályozhatja a
levegő áramlását.
Ne tegye- Ne tároljon mérgező vagy
bármilyen veszélyes anyagot a
készülékben. A készüléket csak ehető
élelmiszerek tárolására tervezték.
Ne tegye- Ne fogyasszon olyan ételt, amely
túl sokáig volt lefagyasztva.
Ne tegye- Ne tároljon főtt és friss ételt
ugyanabban a tárolóban. Elkülönítve kell
csomagolni és tárolni.
Ne tegye- Hagyja felengedni az ételt vagy
gyümölcslevet.
Ne tegye- Ne hagyja nyitva az ajtót hosszú
ideig, mert költségesebbé válik a
működés és túlzott jégképződést okoz.
Ne tegye- Ne használjon a jég eltávolításához
éles szélű tárgyakat, mint pl. kést vagy
villát.
Ne tegye- Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
Először hűtse le.
Ne tegye- Ne tegyen szénsavas folyadékkal
teli palackokat vagy tartályokat a
fagyasztóba, mert szétrobbanhat.
Ne tegye- Ne lépje túl a maximális
fagyasztási töltetet, amikor friss ételt
fagyaszt.
Ne tegye- Ne adjon a gyerekeknek jégkrémet
vagy jeges vizet közvetlenül a
fagyasztóból. Alacsony hőmérséklet
fagyási „égést” okozhat a gyermekek
száján.
Ne tegye- Ne fagyassza le a szénsavas
italokat.
Ne tegye- Ne próbáljon meg mélyhűtött ételt
tárolni, amelyet 24 órán belül le kell
fagyasztani vagy meg kell főzni.
Ne tegye- Ne távolítsa el nedves kézzel a
tárolt élelmiszereket a hűtőszekrényből.
A kiválasztott hőmérséklet állandó tartásához
a készülék néha automatikusan bekapcsolja
a kompresszort.
Az ebből keletkező zajok teljesen normálisak.
Amint a késszülék elérte a működési
hőmérsékletet, a zajok automatikusan
csökkennek.
A zümmögő hangot a motor (kompresszor)
adja. Ha a motor bekapcsol, a hangok rövid
ideig hangosabbak lehetnek.
A bugyborékoló, bugyogó vagy búgó zajokat a
hűtőanyag bocsátja ki, amikor a csöveken
keresztülfolyik.
Mindig hallhat kattogó zajt. Amikor a
hőszabályozó BE/KI kapcsolja a motort.
kattanó zaj jelentkezhet, ha
- az automatikus kiolvasztó rendszer aktív.
- a készülék lehűl vagy felmelegszik
(anyagtágulás).
Még ha ezek a zajok nagyon hangosak is,
valószínűleg nem komoly okokról van szó és
általában nagyon könnyű kiküszöbölni őket:
- A készülék nem sík – Használja a
magasságbeállító lábakat vagy tegyen
tömítést a lábak alá.
- A készülék nem áll szabadon – Kérem tartsa
távol a készüléket a konyhai eszközöktől
vagy egyéb berendezésektől.
- A fiókok, kosarak vagy polcok lazák vagy
ragadnak – Kérem ellenőrizze a kivehető
elemeket és hozza rendbe őket, ha
szükséges.
- A palackok és/vagy tartályok egymást érintik
– Kérem távolítsa el egymástól a palackokat
és/vagy tartályokat.
23
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Használati utasítás
HU
• Hogy a hőmérséklet szabályozó megfelelően
van-e beállítva.
• Hogy az új dugó helyesen van-e bekötve, ha
megváltoztatta az illesztést és formadugót.
Ha a készülék még mindig nem működik a
fennti ellenőrzések után, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel, akinél a készüléket vásárolta.
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a fenti
ellenőrzéseket elvégezte, mert a kiszállást
felszámíthatják, ha nem találnak hibát.
Problémakeresés
Ha a készülék nem működik, amikor
bekapcsolja, akkor ellenőrizze,
• Hogy a hálózati csatlakozó megfelelően
van-e bedugva a fali csatlakozóba és hogy
van-e áram. ( Az elektromos áramellátás
ellenőrzéséhez csatlakoztasson más
készüléket)
• Hogy a biztosíték kiégett-e/ az
áramkörmegszakító kiment-e/ a fő elosztó ki
van-e kapcsolva.
Technikai adatok
Védjegy
Készülék típus
COMBI
Model
CSA24002 & CSA24012
CSA24022
Teljes bruttó térfogat (l.)
240
240
Teljes használható térfogat (l.)
207
207
Fagyasztó használható térfogata (l.)
62
62
Hűtőszekrény hasznos térfogata (l.)
145
145
Fagyasztókapacitás (kg/24h)
5
5
Energia osztály (1)
A
A+
Energiafogyasztás (kWh/év) (2)
285
218
Önállóság (órákban)
18
18
Zajszint [dB(A) re 1 pW]
41
41
Súly (kg)
50,5
50,5
Méretek (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ökológiai hűtési R600 a hatóanyag
(1) Energia osztály: A . . G
(A=gazdaságos . . G = kevésbé gazdaságos)
(2) A tényleges energiafogyasztás a használati körülményektől és az elhelyezéstől függ.
BEKO
Termék szám
Modell
Kombi */***
Bruttó térfogat
Hűtő, nettó térfogat
Fagyasztó, nettó térfogat
Fagyasztó kapacitás
R 600a
C5 H10
Kompresszor
220-240 V ~ 50 Hz
7505220016
CSA24002
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220017
CSA24012
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220021
CSA24022
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,050 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
Blahoželáme k Váńmu výberu
kvalitného
spotrebiĉa, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebiĉ do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebiĉ stáť minimálne 4 hodiny pred tým,
ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol
prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebiĉ, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpeĉným spôsobom, aby ste predińli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebiĉ musí byť výluĉne použitý pre
navrhnutý úĉel.
• Nevystavujte spotrebiĉ ohňu. Spotrebiĉ neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúĉame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístreńok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepńí možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiĉa, je veľmi dôležité podrobne si preĉítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zruńiť
vańe právo na bezplatný servis poĉas záruĉnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpeĉnom mieste pre
ľahńie použitie.
25
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
3. Nedodržanie vyńńie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok pońkodenie
spotrebiĉa, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebiĉ musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Elektrické požiadavky
Pred zasunutím zástrĉky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom ńtítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúĉame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínaĉom v ľahko dostupnej
pozícií.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť poĉas
ĉistenia/údržby spotrebiĉa, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiĉa, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúńajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
pońkodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením poĉas presúvania
a po presunutí, mohlo by to pońkodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládaĉmi.
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prináńajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebiĉ pracuje s plynom R 600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Poĉas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepońkodili chladiaci
systém. Ak je pońkodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúĉa
výrobca.
VAROVANIE – Nepońkoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúĉané výrobcom.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebiĉ v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajńích teplotách medzi +10 až +32
stupňov C (50 až 90 stupňov F). Pri nižńích
teplotách spotrebiĉ nemusí fungovať, ĉoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebiĉ blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slneĉnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne pońkodenie funkcií spotrebiĉa. Ak
je nainńtalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazniĉke, zachovajte nasledujúce minimálne
boĉné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazniĉiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiĉa je
dostatoĉný priestor na zabezpeĉenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej ĉasti chladniĉky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladniĉkou a stenou (Položka 3).
Prepravné pokyny
1. Spotrebiĉ musí byť prepravovaný výluĉne
vo vertikálnej polohe. Obal musí poĉas
prepravy ostať neporuńený.
2. Ak bol spotrebiĉ poĉas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližńie 4 hodiny, aby sa systém
ustálil.
26
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
4. Spotrebiĉ by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpeĉili, že
váń spotrebiĉ stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otoĉením v smere alebo proti smeru
hodinových ruĉiĉiek, kým sa nezabezpeĉí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5. Odkazujeme na ĉasť „Ĉistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebiĉ na
používanie.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Ĉerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poliĉke. Ĉerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v ńpeciálnych priehradkách.
6. Fľańe sa môžu držať v ĉasti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejńiu poliĉku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpeĉnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu úĉinnosť by odnímateľné
poliĉky nemali byť pokryté papierom, ĉi iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poliĉkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladniĉky ochlaďte. Zvyńné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Ńumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliń studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
pońkodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáĉkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlaĉený
plyn (napr. dávkovaĉe ńľahaĉky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbuńné
látky. Predstavujú nebezpeĉenstvo výbuchu.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Termostat a kryt svietidla
2 - Nastaviteľné poliĉky
3 - Držiak vínových fliań
4 - Zberaĉ vody
5 - Kryt priehradky
6 - Priehradky
7 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
8 - Priestor pre rýchle zmrazovanie
9 - Priestory pre uchovávanie mrazených
potravín
10 - Nastaviteľná noha
11 - Priehradka pre mlieĉne výrobky
12 - Poliĉka pre nádoby
13 - Poliĉka pre fľańe
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladniĉky je pre krátkodobé
skladovanie ĉerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazniĉky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúĉanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v ńpeciálnej priehradke vo vložke dvier.
27
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
8. Nenaplňte spotrebiĉ hneď po zapnutí.
Poĉkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúĉame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri ĉasť
Riadenie a nastavenie teploty)
Riadenie a nastavenie teploty
Prevádzkové teploty sa riadia ovládaĉom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejńia
poloha).
Priemerná teplota vo vnútri chladniĉky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré ĉasti chladniĉky
môžu byť chladnejńie alebo teplejńie (ako
napríklad priehradka na ńalát a vrchná ĉasť
vitríny), ĉo je celkom normálne. Odporúĉame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpeĉíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Ĉasté otváranie
dvier spôsobuje zvýńenie vnútornej teploty,
preto sa odporúĉa zatvoriť dvere ĉo možno
najskôr po použití.
Skladovanie mrazených potravín
Vańa mrazniĉka je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerĉne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
ĉerstvých potravín.
Ak dońlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali pońkodiť, ak
výpadok trvá menej ako 18 hodín. Ak je
výpadok dlhńí, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Mrazenie čerstvých potravín
Pred prevádzkou
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepńie výsledky.
Nemrazte príliń veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepńie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra ĉo možno najrýchlejńie.
Neprekraĉujte zmrazovací výkon váńho
spotrebiĉa v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazniĉky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže doĉasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladniĉky.
Pri zmrazovaní ĉerstvých potravín udržujte
ovládaĉ termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia ovládaĉa riadenia teploty.
Buďte zvláńť opatrní a nemieńajte mrazené
a ĉerstvé potraviny.
Záverečná kontrola
Pred zaĉatím používania spotrebiĉa
skontrolujte, ĉi:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je ĉisté podľa odporúĉania v ĉasti
„Ĉistenie a údržba“.
4. Zástrĉka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5. Budete poĉuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, ĉi
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúĉame nastavenie ovládaĉa
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebiĉ udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri ĉasť
Riadenie a nastavenie teploty).
28
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
Tvorba kociek ľadu
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou
hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte suńiĉe
vlasov, elektrické ohrievaĉe alebo iné
elektrické spotrebiĉe.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazniĉky. Po rozmrazení
starostlivo osuńte interiér (Položka 8 a 9).
Vložte zástrĉku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou a vložte
ho do mrazniĉky. Zamrznuté podnosy uvoľnite
rúĉkou lyžice alebo podobným nástrojom;
nikdy nepoužívajte predmety s ostrými
hranami, ako nože alebo vidliĉky.
Rozmrazovanie
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazniĉky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiĉa (Položka 6).
Poĉas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladniĉky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokonĉí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte ńpicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo
vidliĉky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, ĉi
ĉiastoĉky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyĉistiť
ĉistiĉom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, ĉi je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinńtaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamoĉiare a bez
zmätkov vďaka ńpeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
zaĉatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebiĉ zo zásuvky a vytiahnite zástrĉku.
Vńetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladniĉke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazniĉky na urýchlenie rozmrazovania.
Výmena žiarovky vnútorného svetla
Ak by dońlo k výpadku svetla, vypnite
spotrebiĉ zo zásuvky a odtiahnite elektrický
kábel.
Potom sa uistite, ĉi je žiarovka pevne
priskrutkovaná v držiaku žiarovky. Vymeňte
poistku a zapnite.
Ak svetlo stále nesvieti, zadovážte si
náhradnú žiarovku so skrutkovacím uzáverom
typ 15 Watt (Max), a potom ju namontujte
(Položka 10).
Okamžite opatrne zneńkodnite vypálenú
žiarovku.
Čistenie a údržba
1. Pred ĉistením odporúĉame vypnúť
spotrebiĉ zo zástrĉky a odtiahnuť elektrickú
ńnúru.
2. Nikdy na ĉistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce ĉistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na ĉistenie spotrebiĉa
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmieńajte roztok
jednej ĉajovej lyžiĉky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, ĉi sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebiĉ nechystáte používať
dlhńie obdobie, vypnite ho, odstráňte vńetky
potraviny, vyĉistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúĉame vyleńtiť kovové ĉasti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leńtidlo na karosériu) na ochranu
farbených ĉastí.
29
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
8. Vńetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiĉi, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiĉa, by sa mal odstrániť vysávaĉom
raz roĉne.
9. Skontrolujte tesnenie dverí ĉi je ĉisté a
zbavené ĉiastoĉiek potravín.
10. Nikdy :
• Neĉistite spotrebiĉ s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleńtite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
11. Odstránenie mlieĉneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mlieĉny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výńky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, ĉi je ńpeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiĉa, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále ĉistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyĉistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebiĉ zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieńtí tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyĉistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju
nahor, a potom úplne vytiahnite.
Urobte- Pravidelne ĉistite a odmrazujte váń
spotrebiĉ (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte ńalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voĉi tukom, a potom do polyetylénového
sáĉku, priĉom odstráňte ĉo možno najviac
vzduchu. Pre najlepńie výsledky vyberte
z priestoru chladniĉky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysuńeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáĉkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáĉkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
ĉerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Ĉasto kontrolujte obsah chladniĉky.
Urobte- Uchovávajte potraviny ĉo najkratńí
ĉas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerĉne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
ĉerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo ĉisté.
Urobte- Pripravujte ĉerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpeĉilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte vńetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáĉkov a uistite sa, že je
vylúĉený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite
po nákupe a vložte ich ĉo najskôr do
mrazniĉky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladniĉky.
Zmena otvárania dverí
Vysvetlené v poradí (Položka 11).
30
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
Informácie o prevádzkovej hlučnosti
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladniĉky.
Nerobte- V chladniĉke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky ĉas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poliĉky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiĉi neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpeĉné látky Spotrebiĉ bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladniĉke nadmerne dlhý ĉas.
Nerobte- Neskladujte varené a ĉerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo ńťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
ĉas, pretože to spôsobí drahńiu prevádzku
spotrebiĉa a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidliĉky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiĉa horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazniĉky nevkladajte fľańe
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekraĉujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení ĉerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazniĉky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte ńumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúńajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazniĉky
mokrými rukami.
Aby sa udržala zvolená teplota v konńtantnom
stave, váń spotrebiĉ príležitostne zapne
kompresor.
Výsledné zvuky sú celkom normálne.
Akonáhle spotrebiĉ dosiahne prevádzkovú
teplotu, hlasitosť zvukov sa automaticky zníži.
Bzuĉivý zvuk vydáva motor (kompresor). Keď
je motor zapnutý, zvuk môže krátko narastať.
Bublavé, klokotavé alebo vírivé zvuky vydáva
chladivo, pretože preteká cez trubky.
Vždy, keď termostat zapne/vypne motor,
môžete poĉuť klopkajúce zvuky.
Klopkajúci zvuk sa môže vyskytnúť, keď
- je systém automatického rozmrazovania
aktívny
- sa spotrebiĉ ochladzuje alebo zohrieva
(rozpínavosť materiálu).
Ak sú tieto zvuky nadmerne hlasné, príĉiny
pravdepodobne nie sú vážne a zvyĉajne sa
veľmi ľahko odstránia.
- Spotrebiĉ nie je vyrovnaný – Použite nohu
s nastaviteľnou výńkou alebo pod nohu
položte obal.
- Spotrebiĉ nie je samostatne stojaci –
Odsuňte spotrebiĉ z kuchynských jednotiek
alebo iných spotrebiĉov.
- Zásuvky, końe alebo poliĉky sú uvoľnené
alebo prilepené - skontrolujte odnímateľné
zložky a, ak sa to vyžaduje, znovu ich
namontujte.
- Fľańe a/alebo nádoby sa navzájom dotýkajú
– Odsuňte fľańe a/alebo nádoby od seba.
31
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Návod na použitie
SK
• Ĉi bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Ĉi je nová zástrĉka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrĉku.
Ak spotrebiĉ po tom vńetkom stále nepracuje,
kontaktujte servisného technika.
Zabezpeĉte vykonanie vyńńie uvedených
kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba,
môže sa to spoplatniť.
Riešenie problémov
Ak spotrebiĉ nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• ĉi je zástrĉka správne vložená do zásuvky
a ĉi je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebiĉ)
• Ĉi poistka vyhorela/sa preruńovaĉ rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínaĉ vypol.
Technické údaje
Znaĉka
Typ spotrebiĉa
COMBI
Model
CSA24002 & CSA24012
CSA24022
Celkový hrubý objem (l.)
240
240
Celkový užitoĉný objem (l.)
207
207
Užitoĉný objem mrazniĉky (l.)
62
62
Užitoĉný objem chladniĉky (l.)
145
145
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
5
5
Energetická trieda (1)
A
A+
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
285
218
Samostatnosť (h)
18
18
Hluĉnosť [dB(A) re 1 pW]
41
41
Hmotnosť (kg)
50,5
50,5
Rozmery (cm)
152,5x54,5x60
152,5x54,5x60
Ekologický chladiaci ĉiniteľ R600 a
(1) Energetická trieda: A . . . G
(A = ekonomická . . . G = menej ekonomická)
(2) Skutoĉná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenie
spotrebiĉa.
BEKO
PRODUKTOVÉ ĈÍSLO
MODEL
COMBI */***
CELKOVÝ OBJEM/ĈISTÝ OBJEM
ĈISTÝ OBJEM CHLADNIĈKY
ĈISTÝ OBJEM MRAZNIĈKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7505220016
CSA24002
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220017
CSA24012
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,048 kg
7505220021
CSA24022
Class SN
240/207 l
145 l
62 l
5 Kg/24 hr
0,050 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
32
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów
.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci, itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w
razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
33
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Podłączenie do zasilania
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~220-240V, 50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci należy
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie.
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +16°C do
+32°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +32°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniżej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
34
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
 Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2
lub 3 dni.
 Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
 Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spożywczych.
 Gorącą żywność należy ostudzić przed
włożeniem do chłodziarki.
 Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obudowa termostatu i lampy
Półki wyjmowane
Półka na wino
Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
Pojemnik na kostki lodu
Komora szybkiego zamrażania
Komora zamrożonej żywności
Regulowane nóżki
Balkonik na nabiał
Balkonik na słoiki
Balkonik na butelki
Porady dotyczące przechowywania
żywności
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
 Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeżej
żywności i napoi.
 Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej oraz
do zamrażania żywności świeżej.
 Produkty gotowane należy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuższy niż 2-3 dni.
 Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/6).
 Butelki należy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/13) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
35
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia może się wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C dając
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie należy używać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. Świeżą żywność można włożyć i
zacząć zamrażać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, odporny na niskie temperatury, nie
nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
żywnością. Nie należy przechowywać
zamrożonej żywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
36
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
Mrożenie świeżej żywności
Odmrażanie
Do zamrażania świeżej żywności należy
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamrażania).
 Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w
możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamrażania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu należy
wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce
osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz
jednocześnie żeby temperatura w chłodziarce
nie spadła poniżej 0°C.
 Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
 Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
 Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką
należy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy
termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy
tym konieczna żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.

WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys.
7). Należy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki.
Odszranianie należy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 68 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku);
jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem
ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności
zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie
zużycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania przy
użyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8 i 9), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik
z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieżącej wody.
37
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę (rys 10) należy:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- podważyć równocześnie cienkim
narzędziem (śrubokręt płaski, nóż z
zaokrąglonym czubkiem, itp.) boczne ścianki
osłony żarówki,
- zdjąć osłonę żarówki,
- wymienić żarówkę na nową o mocy maks.
15W, 230V prądu przemiennego, gwint
żarówki E14.
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) należy
czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po każdym jego odmrożeniu.
Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy używać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyż mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy
używać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 11.
Środki ostrożności w trakcie
użytkowania
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
 Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
 W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
 Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do
wyjęcia lub włożenia żywności.
 Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy
pozostawiać żywności w zamrażarce.
 Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
38
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
W przypadku zauważenia...
Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura może
spowodować urazy.
 Nie należy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
 Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa
ta ma trwać dłużej niż kilka dni, należy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nie przyjemnych zapachów.

Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
 Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; należy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.

Dźwięki wydawane podczas pracy
Normalne dźwięki
 „Mruczenie” sprężarki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk może być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
sprężarki.
 Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
 "Kliknięcie" - może być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
2. Woda gromadzi się
w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze uruchamia
się zbyt często i
pracuje przez dłuższe
niż normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
Środki zaradcze
Wymienić żarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę żarówki;
- wymienić żarówkę na nową o mocy
maks.15W, 220-240V prądu przemiennego,
gwint żarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
39
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na
inną.
Instrukcja obsługi
PL
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umożliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cennych surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji (uzdatnieniu
do ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
40
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instrukcja obsługi
PL
Charakterystyka techniczna
Nazwa producenta lub znak firmowy
Chłodziarko- zamrażarka z komorami niskich temperatur
*(***)
Oznaczenie modelu
CSA 24002* CSA24012**
CSA24022*
Klasa efektywności energetycznej (1)
A
A+
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (2)
285
218
Pojemność brutto/użytkowa całkowita (l)
240/207
240/207
Pojemność użytkowa chłodziarki (l)
145
145
Pojemność użytkowa zamrażalki (l)
62
62
Czas przechowywania „Z” godzin bez zasilania
18
18
Zdolność zamrażania w (kg/24h)
5
5
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
41
41
Waga (kg)
50,5
50,5
Wysokość [cm]
152,5
152,5
Szerokość [cm]
54,5
54,5
Głębokość [cm]
60
60
Czynnik chłodniczy
R600 a
R600 a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)
(2) Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego użytkowania
(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych
Typ urządzenia
* model CSA24002 / CSA24022 posiada szklane półki
** model CSA 24012 posiada druciane półki
Tabliczki znamionowe
BEKO
NUMER PRODUKTU
7505220016
7505220017
7505220021
MODEL
CSA 24002
CSA 24012
CSA 24021
COMBI */***
Klasa SN
Klasa SN
Klasa SN
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
240/207 l
240/207 l
240/207 l
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
145 l
145 l
145 l
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
62 l
62 l
62 l
ZDOLNOŚĆ MROŻENIA
5 kg/24 godz.
5 kg/24 godz.
5 kg/24 godz.
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
0,048 kg
0,048 kg
0,048 kg
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
85 W/0,70 A
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
KOMPRESOR 220-240 V ~ ; 50 HZ
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
Importer:
Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
41
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
4570314900
21.07.06
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement