Zanussi | ZFC 35 SI | User manual | Zanussi ZFC 35 SI User manual

SQ
BG
NL
EN
FR
DE
MK
PT
SR
ES
Udhëzimet për përdorim
Ръководство за
употреба
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Упатство за ракување
Manual de instruções
Упутство за употребу
Manual de instrucciones
2
8
15
20
25
30
35
41
46
52
Pajisje Ngrirëse Horizontale
Фризер-ракла
Vrieskist
Chest Freezer
Congélateur coffre
Gefriertruhe
Сандак за замрзнување
Arca congeladora
Сандук за замрзавање
Arcón congelador
ZFC623WAP
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ky manual i Përmbledhur përmban gjithë të dhënat bazë të produktit tuaj të ri si dhe është
mjaft i thjeshtë për t'u përdorur. Electrolux dëshiron të ulë konsumin e letrës së përdorur për
manualet e përdorimit me 30%, çka do të ndihmojë në kursimin (ruajtjen) e 12,000 pemëve
çdo vit. Manuali i Përmbledhur i përdorimit është vetëm një ndër hapat e shumtë që Electrolux
ka ndërmarrë për mjedisin. Ky mund të jetë një hap i vogël, por edhe duke bërë pak mund të
bësh shumë.
Manualin e plotë të përdorimit mund ta gjeni në www.electrolux.com
Të dhëna për sigurinë
Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një
përdorim të saktë, përpara se të instaloni dhe
të përdorni për herë të parë pajisjen, lexoni
me kujdes këtë manual të përdoruesit, duke
përfshirë këshillat dhe paralajmërimet. Për të
shmangur gabime dhe aksidente të
panevojshme, është e rëndësishme që të
gjithë personat që do të përdorin këtë pajisje,
të njohin mirë mënyrën e përdorimit dhe
veçoritë e sigurisë. Ruajini këto udhëzime
dhe sigurohuni që t'i bashkëngjiten pajisjes
në rast se do ta falni apo do ta shisni atë, në
mënyrë që kushdo që do ta përdorë gjatë
jetëgjatësisë së saj, të jetë i mirinformuar për
përdorimin e pajisjes dhe sigurinë ndaj saj.
Për sigurinë e jetës dhe pronës, zbatojini
masat paraprake të udhëzimeve të
përdorimit, pasi prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga
pakujdesia.
Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
• Kjo pajisje nuk është përshtatur për
përdorim nga personat (përfshirë fëmijët)
me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore apo
mendore, ose me mungesë përvoje dhe
njohurish, për sa kohë nuk janë të
mbikëqyrur apo janë udhëzuar si të
përdorin pajisjen nga një njeri përgjegjës
për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u
siguruar që nuk luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg
fëmijëve. Ka rrezik asfiksimi.
• Nëse do ta hidhni pajisjen, hiqni spinën
nga priza, pritni kabllon e ushqimit (sa më
pranë pajisjes sa të mundeni) dhe hiqni
derën për të parandaluar fëmijët që luajnë
të pësojnë ndonjë goditje elektrike apo të
mbyllen vetë brenda.
• Nëse kjo pajisje që përmban brava
magnetike të derës do të vendoset në vend
të një pajisjeje të vjetër me bravë në trajtë
suste (shul) mbi derë apo mbi kapak,
sigurohuni që ta shkatërroni atë bravë
përpara se të hidhni pajisjen e vjetër. Kjo
do të parandalojë që pajisja të kthehet në
rrezik vdekjeje për fëmijët.
Siguria e përgjithshme
Kujdes Mos bllokoni zgavrat e ventilimit.
• Kjo pajisje është projektuar vetëm për
përdorim shtëpiak.
• Pajisja është ndërtuar për të mbajtur
ushqimet dhe/ose pijet në shtëpi, siç
shpjegohet në këtë broshurë udhëzuese.
• Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar
shkrirjen e akullit.
• Mos përdorni pajisje të tjera elektrike (si
makinë akulloresh) brenda pajisjeve
ftohëse, për sa kohë nuk janë përshtatur
për këtë nga prodhuesi.
• Mos dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse
(antipiretikut).
• Gazi ftohës (izobutani) (R600a) që ndodhet
në qarkun ftohës të pajisjes, është një gaz
natyror me një nivel të lartë pajtueshmërie
me ambientin, por që është gjithsesi i
ndezshëm.
Gjatë transportimit dhe instalimit të
pajisjes, sigurohuni që asnjë nga pjesët e
qarkut ftohtës të mos dëmtohet.
Nëse qarku ftohtës dëmtohet:
2Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
– shmangni flakët e hapura dhe burimet
ndezëse
– ajrosni tërësisht dhomën në të cilën
ndodhet pajisja
• Është e rrezikshme të ndryshoni
specifikimet apo të përpiqeni ta modifikoni
këtë produkt në çdo mënyrë të mundshme.
Çdo dëmtim i shkaktuar në kabllo mund të
shkaktojë qark të shkurtër, zjarr dhe/ose
goditje elektrike.
Paralajmërim Çdo komponent elektrik
(kabllo i ushqimit, spina, kompresori)
duhet të zëvendësohet nga një agjent i
certifikuar shërbimi ose nga një personeli i
kualifikuar i shërbimit.
1. Kablli i ushqimit nuk duhet të zgjatet.
2. Sigurohuni që spina nuk është shtypur
apo dëmtuar nga pjesa e pasme e
pajisjes. Një prizë e shtypur apo e
dëmtuar mund të mbinxehet e mund të
shkaktojë zjarr.
3. Sigurohuni që priza e pajisjes të jetë
lehtësisht e arritshme.
4. Mos e tërhiqni prizën nga kablli.
5. Nëse priza e fuqisë është liruar, mos
futni në të spinën e ushqimit. Ka rrezik
goditjeje elektrike ose zjarri.
6. Nuk duhet të përdorni pajisjen pa
kapakun e llambës 1) së ndriçimit të
brendshëm.
• Kjo pajisje është e rëndë. Bëni kujdes kur e
lëvizni atë.
• Mos hiqni e mos prekni sende nga
dhomëza e ngrirjes nëse i keni duart të
njoma, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtim
të lëkurës ose djegie të shkaktuara nga
bryma/ngrirësi.
• Shmangni ekspozim të gjatë të pajisjes në
dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
• Llambushkat 2) në këtë pajisje përdoren
llamba të posaçme të përzgjedhura vetëm
për përdorim në pajisje elektro-shtëpiake.
1) Nëse parashikohet kapak për llambushkën
2) Nëse parashikohet përdorimi i llambave
3) Nëse pajisja është Pa formim bryme
Ato nuk janë të përshtatshme për t'u
përdorur për ndriçim dhome.
Përdorimi i përditshëm
• Mos vendosni enë të nxehta mbi pjesët
plastike të pajisjes.
• Mos ruani brenda në pajisje gaz dhe lëng
të ndezshëm, pasi këto mund të
shpërthejnë.
• Mos vendosni produkte ushqimore
drejtpërdrejt në zgavrën e daljes së ajrit që
ndodhet në murin e pasmë. 3)
• Ushqimet e ngrira nuk duhet të ringrihen
nëse janë shkrirë njëherë.
• Ushqimet e ngrira të paketuara
paraprakisht, ruajini në pajisje sipas
udhëzimeve të prodhuesit të ushqimit.
• Këshillat e prodhuesit të pajisjes për
ruajtjen e ushqimeve, duhet t'i ndiqni me
përpikmëri.
• Mos vendosni pije të gazuara ose
shkumëzuese në dhomëzën e ngrirjes,
pasi këto krijojnë presion brenda shishes
dhe mund të shpërthejnë, gjë që do të
dëmtojë pajisjen.
• Kubet e akullit mund të shkaktojnë djegie
nëse konsumohen direkt nga pajisja.
Kujdesi dhe pastrimi
• Përpara se të kryeni veprime për
mirëmbajtjen e pajisjes, fikeni atë dhe
hiqeni nga priza.
• Përpara së te përdorni pajisjen për herë të
parë, pastroni pjesën e tij të brendshme
dhe gjithë aksesorët e brendshëm me ujë
të vakët dhe pak sapun natyral për të
hequr erën tipike të një produkti të ri, e më
pas thajeni tërësisht.
• Mos e pastroni pajisjen me objekte
metalike.
• Mos përdorni objekte me majë për të hequr
brymën nga pajisja. Përdorni një kruajtëse
plastike.
• Mos përdorni kurrë tharëse flokësh ose
pajisje të tjera ngrohëse për të
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3
përshpejtuar shkrirjen. Nxehtësia e tepërt
mund të dëmtojë pjesën e brendshme
plastike, dhe lagështia mund të hyjë në
sistemin elektrik e të bëjë masë.
Instalimi
E rëndësishme Për lidhjet elektrike, ndiqni
me kujdes udhëzimet e dhëna në paragrafët
përkatës.
• Shpaketoni pajisjen dhe kontrolloni nëse ka
dëmtime. Mos e lidhni pajisjen nëse ajo
është e dëmtuar. Raportoni menjëherë
dëmtimet e mundshme në vendin ku keni
blerë pajisjen. Në këtë rast, ruajeni
paketimin.
• Është e këshillueshme të prisni të paktën
katër orë përpara se të lidhni pajisjen, për
t'i lejuar vajit të rrjedhë në kompresor.
• Rrotull pajisja duhet të ketë një qarkullim të
mjaftueshëm të ajrit, pasi mungesa e tij do
të shkaktonte mbinxehje. Për të arritur
ventilim të mjaftueshëm, ndiqni udhëzimet
përkatëse për instalimin.
• Pajisja duhet të vendoset larg murit për të
mundësuar hapjen e plotë të kapakut.
• Pajisja nuk duhet vendosur pranë
radiatorëve apo sobave.
• Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.
Shërbimi
• Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për
instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga
një elektriçist i kualifikuar ose nga një
person i aftë.
• Shërbimi i këtij produkti duhet të kryhet nga
një Qendër e autorizuar Shërbimi, si dhe
duhen përdorur vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
Mbrojtja e Mjedisit
Kjo pajisje nuk përmban gazra që mund
të dëmtojnë shtresën e ozonit në qarkun
e ftohësit apo në materialet izoluese. Pajisja
nuk duhet të hidhet së bashku me plehrat e
tjera të qytetit. Shkuma izoluese përmban
gazra të ndezshëm: pajisja duhet të hidhet në
përputhje me rregullat e zbatueshme të
vendosura nga autoritetet tuaja lokale.
Shmangni dëmtime në njësinë ftohëse,
veçanërisht në pjesën e pasme pranë
shkëmbyesit të nxehtësisë. Materialet e
përdorura për këtë pajisje që kanë simbolin
janë të riciklueshme.
Funksionimi
Ndezja
Rregullimi i temperaturës
Futni spinën në prizën
e murit.
Drita treguese do të
ndizet.
Rrotulloni çelësin e
Temperaturës në
drejtim orar.
Temperatura rregullohet automatikisht.
Për të venë pajisjen në funksionim, veproni si
vijon:
• rrotulloni çelësin e Temperaturës në
për të përftuar minimumin e
pozicionin
ftohtësisë.
• rrotulloni çelësin e Temperaturës në
për të përftuar maksimumin e
pozicionin
ftohtësisë.
E rëndësishme Nëse
temperatura brenda
pajisjes është shumë e lartë drita e alarmit do
të ndizet.
Fikja
Një përzgjedhje mesatare është
përgjithësisht përzgjedhja më e
përshtatshme.
Për të fikur pajisjen, rrotulloni çelësin e
Temperaturës në pozicionin OFF.
4Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Paneli I kontrollit
1
2
3
Drita treguese e Fast Freezing (ngrirje e
shpejtë) do të ndizet.
Ky funksion mund të çaktivizohet në çdo
moment duke shtypur butonin Fast Freezing
(ngrirje e shpejtë). Drita e Fast Freezing
(shkrirje e shpejtë) do të fiket.
Alarm ndaj temperaturës së lartë
5
1
2
3
4
5
4
Drita treguese
Drita e alarmit ndaj temperaturës së lartë
Drita e ngrirjes së shpejtë
Çelësi i ngrirjes së shpejtë
Rregullatori i temperaturës
Rritja e temperaturës në ngrirës (për
shembull si pasojë e ikjes së dritave) tregohet
nëpërmjet ndezjes së dritës së Alarmit
Gjatë fazës së alarmit, mos vendosni
ushqime brenda në frigorifer.
Pasi të jenë rregulluar sërish kushtet, drita e
Alarmit do të fiket automatikisht.
Funksioni i ngrirjes së shpejtë
Ju mund të aktivizoni funksionin e ngrirjes së
shpejtë duke shtypur butonin Fast Freezing
(ngrirje e shpejtë).
Përdorimi I përditshëm
Ngrirja e ushqimeve të freskëta
Dhomëza e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimit të freskët si dhe për
depozitimin e ushqimeve të ngrira për një
kohë të gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta, aktivizoni
funksionin e Ngrirjes së Shpejtë të paktën 24
orë përpara se të fusni ushqimin në
dhomëzën e ngrirjes së frigoriferit.
Sasinë maksimale të ushqimit që mund të
ngrijë për 24 orë, e gjeni mbi etiketën e
parametrave 4)
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë: gatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për të
ngrirë.
produkte në dhomëz, lëreni pajisjen të punojë
për të paktën 2 orë në përzgjedhjen më të
lartë.
E rëndësishme Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, për shembull si pasojë e ikjes së
korrentit dhe nëse kjo ka zgjatur në kohë më
shumë se vlera e shfaqur në tabelën e të
dhënave teknike në pikën "koha në rritje",
ushqimi i shkrirë duhet të konsumohet shpejt
ose të gatuhet menjëherë e më pas të mund
të rivendoset në ngrirje (jo të nxehtë, por pasi
të jetë ftohur).
Depozitimi i ushqimeve të ngrira
Kur e përdorni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të futni
4) Referojuni kapitullit "Të dhëna teknike
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
5
Kujdesi dhe pastrimi
Kujdes Shkëputeni nga korrenti pajisjen
përpara se të kryeni çdo veprim
mirëmbajtjeje.
4.
Kjo pajisje përmban hidrokarbon në
njësinë e saj ftohëse; për këtë arsye,
mirëmbajtja dhe ringarkimi duhet të kryhen
vetëm nga teknikë të autorizuar.
5.
6.
Përdorni një kruese për të hequr shpejt
akullin.
Kur procesi i shkrirjes ka përfunduar,
thani pjesët e brendshme të pajisjes
tërësisht dhe rivendoseni tapën.
Ndizni pajisjen.
Vendoseni çelësin e temperaturës në
pozicion të tillë që të përftoni ftohtësinë
maksimale dhe lëreni pajisjen të punojë
për dy ose tre orë me këtë përzgjedhje.
Rivendosni në pajisje ushqimet që hoqët
më parë.
Shkrirja e ngrirësit
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës arrin
një trashësi prej 10-15 mm.
Koha më e mirë për të shkrirë ngrirësin kur
brenda tij ka pak ose nuk ka ushqime.
Për të hequr brymën e formuar, ndiqni
udhëzimet e mëposhtme:
1. Fikni pajisjen.
2. Hiqni çdo ushqim nga brenda, paketojini
me disa shtresa gazete dhe vendosini në
një vend të freskët.
3. Lëreni kapakun hapur, hiqni tapën nga
tubi i kullimit të ujit të shkrirë dhe
mblidheni ujin e shkrirë në një kovë.
7.
E rëndësishme Mos përdorni kurrë mjete të
mprehta metalike për të kruar akullin pasi
mund të dëmtoni pajisjen. Mos përdorni asnjë
pajisje mekanike apo mjete artificiale për të
përshpejtuar procesin e shkrirje, veç atyre të
rekomanduara nga prodhuesi. Ngritja e
temperaturës së pakove të ushqimit të ngrirë,
gjatë shkrirjes, mund t'i shkurtojë jetën
ruajtjes së ushqimit.
Të dhëna teknike
Dimensionet
Lartësi × Gjerësi × Thellësi (mm):
868 × 806 × 665
Koha në Rritje
28 orë
Të dhënat e tjera teknike i gjeni në
etiketën e parametrave që gjendet
në anë të majtë brenda pajisjes dhe
në etiketën e energjisë.
Instalimi
Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në një ambient
të mbyllur, të thatë e të ajrosur mirë (garazh
ose qilar), por për rendiment optimal
instalojeni pajisjen në një vend ku
temperatura e ambientit i korrespondon klasit
të klimës të shënuar në etiketën e
parametrave të pajisjes:
Klasi i
klimës
Temperatura e ambientit
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Nevojat për ventilim
1. Vendoseni ngrirësin në pozicion
horizontal mbi një sipërfaqe të
6Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
qëndrueshme. Ngrirësi duhet të qëndrojë
mbi të katërta këmbët e tij.
2. Sigurohuni që boshllëku midis pajisjes
dhe murit të pasmë të jetë 5 cm.
3. Sigurohuni që boshllëku midis pajisjes
dhe mureve anësore të jetë 5 cm.
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të jetë
i mjaftueshëm.
Lidhja elektrike
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që voltazhi dhe frekuenca që
tregohet në tabelën e vlerave përputhet me të
dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllos së
ushqimit është e pajisur me një kontakt,
pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e
ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar,
lidheni pajisjen në një prizë të veçuar të
tokëzuar në përputhje me rregullat në fuqi,
duke u këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër gjithë
përgjegjësinë nëse nuk ndiqen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me direktivat
E.E.C. Direktivat.
Probleme që lidhen me mjedisin
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
7
Това Кратко ръководство за потребителя съдържа всички основни факти за вашия нов
продукт и е лесно за използване. Electrolux иска да намали потреблението на хартия,
свързано с ръководства за потребителя, с около 30%, което ще помогне за запазването
на 12 000 дървета всяка година. Краткото ръководство за потребителя е една от многото
стъпки, които Electrolux прави за опазване на околната среда. Може това да е малка
стъпка, но и с малки неща можем да направим много.
Пълно ръководство за потребителя може да се намери на www.electrolux.com
Информация за безопасност
От интерес на вашата безопасност и за
осигуряване на правилна употреба, преди
да инсталирате и използвате уреда за
пръв път, прочетете това ръководство за
потребителя внимателно, включително
препоръките и предупрежденията. За да
избегнете ненужни грешки и злополуки,
важно е да внимавате всички хора, които
използват уреда, да са напълно запознати
с неговата работа и средствата за пред‐
пазване. Запазете тези инструкции и се
погрижете те да останат към уреда, ако
той бъде преместен или продаден, така че
всеки, който го използва през целия му
срок на експлоатация, да бъде добре ин‐
формиран за употребата и безопасността
на уреда.
За защита на живота и имуществото си
спазвайте предпазните мерки от инструк‐
циите за потребителя, тъй като производи‐
телят не носи отговорност за повреди,
предизвикани поради неспазването им.
Безопасност за децата и хората с
намалени способности
• Този уред не е предназначен за употре‐
ба от лица (включително деца) с ограни‐
чени физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и по‐
знания освен ако не се наблюдават или
са им дадени инструкции за употребата
на уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да
се гарантира, че няма да си играят с
уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материали
далеч от обсега на деца. Съществува
опасност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете
щепсела от контакта, срежете кабела на
захранването (възможно най-близо до
уреда) и демонтирайте вратата, за да
предотвратите удар с електрически ток
и евентуалното затваряне на деца в не‐
го по време на игра.
• Ако с този уред, който има магнитни
уплътнения на вратата, ще замените постар уред с пружинен затвор (ключалка)
на вратата или капака, уверете се, че
пружинният затвор е неизползваем,
преди да изхвърлите употребявания
уред. Така ще предотвратите смъртна
опасност от затварянето на деца вътре.
Общи мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
запушите вентилационните отвори.
• Уредът е предназначен изключително за
домашна употреба.
• Уредът е предназначен за съхранение
на хранителни продукти и/или напитки
при нормални домашни условия, както е
обяснено в тази книжка с инструкции.
• Не използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за ус‐
коряване на процеса на размразяване.
• Не използвайте други електрически уре‐
ди (като машини за сладолед) в хладил‐
ници и фризери, освен ако не са одобре‐
ни за тази цел от производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се съдър‐
жа изобутан (R600a) - природен газ, кой‐
то има високо ниво на съвместимост с
8Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
околната среда, но въпреки това е запа‐
лим.
По време на транспортиране и инстали‐
ране на уреда внимавайте да не повре‐
дите някой от компонентите на хладил‐
ната верига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запали‐
телни източници
– проветрете напълно помещението, в
което се намира уредът
• Опасно е да се променят спецификации‐
те или да се видоизменя този продукт по
какъвто и да било начин. Повреда в за‐
хранващия кабел може да предизвика
късо съединение, пожар или удар с
електрически ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички електри‐
чески компоненти (захранващ кабел,
щепсел, компресор) трябва да се подмен‐
ят от сертифициран сервизен агент или
квалифициран сервизен персонал.
1. Захранващият кабел не трябва да се
удължава.
2. Проверете дали щепселът на захран‐
ващия кабел на гърба на уреда не е
смачкан или повреден. Смачкан или
повреден захранващ щепсел може
да се прегрее и да предизвика по‐
жар.
3. Погрижете се да имате достъп до
мрежовия щепсел на уреда.
4. Не дърпайте мрежовия кабел.
5. Ако контактът на захранването е раз‐
хлабен, не вкарвайте щепсела в не‐
го. Съществува опасност от токов
удар или пожар.
6. Не използвайте уреда, без да е сло‐
жен капакът на лампичката. 5) за въ‐
трешното осветление.
• Този електроуред е тежък. Трябва да се
внимава при преместването му.
• Не местете и не докосвайте продукти от
отделението на фризера, ако ръцете ви
са влажни/мокри, тъй като това може да
доведе до сваляне на кожата или "сту‐
дено изгаряне".
• Избягвайте продължителното излагане
на уреда на пряка слънчева светлина.
• Лампички 6), използваните за този уред
лампи са за специални цели, предназна‐
чени само за домакински уреди. Те не са
подходящи за домашно стайно осветле‐
ние.
Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху
пластмасовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда, тъй като могат да из‐
бухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти ди‐
ректно срещу въздушното отверстие от
задната страна. 7)
• Замразената храна не трябва да се за‐
мразява отново, след като е била раз‐
мразена.
• Съхранявайте предварително пакетира‐
на храна в съответствие с инструкциите
на производителя й.
• Препоръките за съхранение на произво‐
дителя на уреда трябва да се спазват
стриктно.
• Не съхранявайте газирани напитки в от‐
делението на фризера, тъй като създа‐
ват налягане върху съда, което може да
доведе до неговото пръсване и да при‐
чини повреда на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия на‐
право от уреда може да доведе до "сту‐
дено изгаряне".
Грижи и почистване
• Преди обслужване изключете уреда и
извадете щепсела от контакта.
• Преди да използвате уреда за първи
път, почистете вътрешността и всички
5) Ако е предвиден капак
6) Ако е предвидена лампа
7) Ако уредът работи без заскрежаване
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
9
вътрешни принадлежности с хладка са‐
пунена вода (неутрален сапун), за да от‐
страните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напъл‐
но.
• Не почиствайте уреда с метални пред‐
мети.
• Не използвайте остри предмети за от‐
страняване на скреж от уреда. Използ‐
вайте пластмасова стъргалка.
• Никога не използвайте сешоар за коса
или други отоплителни уреди, за да ус‐
корите обезскрежаването. Прекомерно‐
то нагряване може да повреди пластма‐
совата вътрешност, а влагата да про‐
никне в електрическата система на уре‐
да и да го направи опасен.
Инсталиране
ВАЖНО! За свързването към
електроснабдяването внимателно
следвайте инструкциите, дадени в
съответните раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете дали
няма повреди по него. Не свързвайте
уреда, ако е повреден. Веднага съобще‐
те за възможни повреди на мястото, от‐
където сте го купили. В такъв случай за‐
пазете опаковката.
• Препоръчително е да изчакате поне че‐
тири часа, преди да свържете уреда, за
да дадете възможност на маслото да се
стече обратно в компресора.
• Трябва да се осигури правилна циркула‐
ция на въздуха около уреда - в противен
случай той може да прегрее. За да оси‐
гурите достатъчна вентилация, следвай‐
те съответните инструкции за монтаж.
• Уредът трябва да се поставя далеч от
стената, за да може капакът да се отва‐
ря напълно.
• Уредът не трябва да се поставя в бли‐
зост до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъпен
след инсталирането на уреда.
Обслужване
• Всякакви електротехнически работи,
необходими за обслужването на този
уред, трябва да се извършват от квали‐
фициран електротехник или компетент‐
но лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван от
упълномощен сервизен център и трябва
да бъдат използвани само оригинални
резервни части.
Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и изо‐
лационните материали на този уред,
не съдържат никакви газове, които биха
могли да увредят озоновия слой. Уредът
не трябва да се изхвърля заедно с битови‐
те отпадъци. Изолационната пяна съдър‐
жа възпламеними газове: уредът трябва
да се изхвърля в съответствие с приложи‐
мите нормативни уредби, които може да
получите от местните общински власти.
Внимавайте да не повредите охлаждащия
блок особено отзад в близост до топлооб‐
менника. Материалите, използвани в този
, могат
уред и маркирани със символа
да бъдат рециклирани.
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Действие
Включване
Регулиране на температурата
Поставете щепсела
в контакта.
Сигналната лампич‐
ка ще светне.
Завъртете регулато‐
ра на температурата
по часовниковата
стрелка.
Температурата се регулира автоматично.
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
• завъртете регулатора на температурата
, за да получите мини‐
в посока към
мална студенина.
• завъртете регулатора на температурата
в посока към
, за да получите макси‐
мална студенина.
ВАЖНО! Ако
температурата вътре в уреда е много
висока, лампичката на алармата ще
светне.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете регула‐
тора на температурата в позиция OFF.
Командно табло
1
2
3
Лампичката за бързо замразяване светва.
Можете да деактивирате функцията по
всяко време, като натиснете ключа за бър‐
зо замразяване. Лампичката за бързо за‐
мразяване изгасва.
Аларма за висока температура
5
4
1 Контролна лампичка
2 Алармена лампичка за висока темпера‐
тура
3 Лампичка за бързо замразяване
4 Ключ за бързо замразяване
5 Регулатор на температурата
Увеличаването на температурата във
фризера (например поради спиране на то‐
ка) се указва от включването на алармена‐
та лампичка.
По време на фазата на алармата не поста‐
вяйте храна във фризера.
Когато нормалните условия бъдат възста‐
новени, алармената лампичка ще изгасне
автоматично.
Функция "Бързо замразяване"
Можете да активирате функцията "Бързо
замразяване" чрез натискане на ключа за
бързо замразяване.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
11
Всекидневна употреба
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за за‐
мразяване на пресни хранителни продукти
и за дълготрайно съхранение на готови
дълбоко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни про‐
дукти, активирайте функцията "Бързо за‐
мразяване" поне 24 часа преди да поста‐
вите хранителните продукти във фризер‐
ното отделение.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24 часа,
е указано на табелката с данни 8)
Процесът на замразяване продължава 24
часа: през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
ван, оставете уреда да работи поне 2 часа
на най-високото положение, преди да по‐
ставите хранителните продукти в отделе‐
нието.
ВАЖНО! В случай на аварийно
размразяване, например поради спиране
на тока, ако уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се консумира
бързо или да се сготви веднага и след
това да се замрази отново (след
охлаждане).
Съхранение на замразени храни
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използ‐
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от
контакта преди извършването на
каквито и да било операция по
поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия си блок; следователно
поддръжката и презареждането трябва да
се извършва от упълномощени техници.
Обезскрежаване на фризера
Обезскрежавайте фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 10-15 мм.
Най-доброто време за обезскрежаване на
фризера е, когато той не съдържа или съ‐
държа малко храна.
За да премахнете скрежа, следвайте ин‐
струкциите по-долу:
1. Изключете уреда.
2. Извадете всички съхранявани храни,
опаковайте ги в няколко пласта вестник
и ги поставете на хладно място.
3. Оставете капака отворен, извадете та‐
пата от отвора за отцеждане на раз‐
мразената вода и съберете всичката
размразена вода в тава. Използвайте
стъргалка, за да отстраните леда бър‐
зо.
4. Когато обезскрежаването е завършено,
подсушете вътрешността изцяло и от‐
ново поставете тапата.
5. Включете уреда.
6. Настройте регулатора на температура‐
та, за да получите максимално изстудя‐
ване, и оставете уредът да поработи
2-3 часа на тази настройка.
7. Поставете обратно в отделението из‐
вадената преди това храна.
8) Вж. "Технически данни"
12
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ВАЖНО! Не използвайте остри метални
инструменти, за да изстържете скрежа, за
да не повредите уреда. Не използвайте
механични инструменти или други
неестествени средства за ускоряване на
процеса на размразяване, освен
препоръчваните от производителя.
Покачването на температурата на
замразени опаковки храна по време на
обезскрежаването може да съкрати техния
безопасен срок на съхранение.
Технически данни
Размери
Височина × Ширина × Дълбочи‐
на (мм):
868 × 806 × 665
Време на пови‐
шаване
28 часа
Допълнителни технически данни
се намират на табелката с данни
върху външната дясна страна на
уреда.
Инсталиране
Разполагане
Този уред може да бъде инсталиран в су‐
хо, добре вентилирано закрито помещение
(гараж или изба), но за оптимални резул‐
тати инсталирайте уреда на място, чиято
температура на въздуха съответства на
климатичния клас, посочен върху табелка‐
та с данни на уреда:
Клима‐
тичен
клас
Стайна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Изисквания за вентилацията
1. Поставете фризера в хоризонтално по‐
ложение върху твърда повърхност.
Шкафът трябва да бъде поставен вър‐
ху всичките си четири крака.
2. Уверете се, че разстоянието между
уреда и задната стена е 5 см.
3. Уверете се, че разстоянието между
уреда и страничните предмети е 5 см.
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
Свързване в електрическата мрежа
Преди включване към електрозахранваща‐
та мрежа проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни отговарят
на тези от домашната ви електрозахранва‐
ща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващият кабел има спе‐
циален контакт. Ако домашният контакт на
електрозахранването не е заземен, свър‐
жете уреда към отделен заземяващ кабел
в съответствие с действащите нормативни
разпоредби след консултация с квалифи‐
циран електротехник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на директивите на
ЕИО.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
13
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Като се
погрижите този продукт да бъде изхвърлен
по подходящ начин, вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните
негативни последствия за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне като отпадък на
този продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
14
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik. Electrolux wil
het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30% beperken, daarmee sparen we elk jaar
12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het
milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets te doen, doen we uiteindelijk veel.
Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
15
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 9) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes10) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes
zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 11)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met
lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting
kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• Het apparaat moet van de muur af worden geplaatst zodat het deksel volledig open kan.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat toegankelijk is.
9) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
10) Als er is voorzien in een lamp
11) Als het apparaat vorstvrij is
16
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
min in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en even-
Bediening
Inschakelen
Temperatuurregeling
Steek de stekker in het stopcontact.
Het controlelampje gaat aan.
Draai de temperatuurregeling met de klok mee
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de temperatuurregeling naar
voor minimale
koude.
• draai de temperatuurregeling naar
voor maximale
koude.
Belangrijk! Als de
temperatuur in het apparaat
te hoog is, gaat het
alarmlampje branden.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Uitschakelen
Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling
naar de OFF positie.
Bedieningspaneel
1
2
3
4 Schakelaar Snelvriezen
5 Thermostaatknop
Snelvriesfunctie
U kunt de snelvriesfunctie activeren door op de schakelaar
Snelvriezen te drukken.
Het controlelampje Snelvriezen gaat aan.
Het is mogelijk om de functie op elk moment te inactiveren door op de schakelaar Snelvriezen te drukken. Het
lampje Snelvriezen gaat uit
5
1 Controlelampje
2 Alarmlampje hoge temperatuur
3 Lampje Snelvriezen
4
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangeduid door het gaan
branden van het alarmlampje
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
17
Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het
alarmlampje automatisch uit.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de snelvriesfunctie
ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje 12)
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.
een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De vriezer ontdooien
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft.
Het beste moment om de vriezer te ontdooien is wanneer
deze geen of weinig voedsel bevat.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater op in een bak. Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijderen.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig
droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat
het apparaat twee tot drie uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen
gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee
het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen
mechanische of kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging
tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen
kan de veilige bewaartijd verkorten.
12) Raadpleeg "Technische gegevens
18
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Technische gegevens
Afmetingen
Hoogte x Breedte x Diepte (mm):
Overige technische informatie is vermeld op
het typeplaatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.
868 × 806 × 665
Tijdsduur
28 uur
Montage
Opstelling
Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor
de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op
een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplatje van het apparaat
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Ventilatievereisten
1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig
oppervlak. De kist moet op alle vier de voetjes staan.
2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de
achterwand 5 cm is.
3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de
zijkanten 5 cm is.
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
19
This Quick user manual contains all the basic facts of your new product and is easy to use. Electrolux wants to lower our
paper consumption related to user manuals by some 30%, which will help spare 12,000 trees every year. The Quick user
manual is one of many steps taken by Electrolux for the environment. It may be a small step, but just by doing a little you
do a lot.
A complete user manual can be found at www.electrolux.com
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
• The appliance is designed exclusively for domestic
use.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
20
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover13) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps14) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.15)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to
speed up defrosting. Excessive heat may damage the
plastic interior, and humidity could enter the electric
system making it live.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraph.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• The appliance should be placed away from the wall to
allow the lid to open fully.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
• Do not clean the appliance with metal objects.
13) If the lamp cover is foreseen
14) If the lamp is foreseen
15) If the appliance is Frost Free
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
21
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Operation
Switching on
Temperature regulation
Insert the plug into the wall
socket.
The Pilot light will light up.
Turn the Temperature regulator clockwise.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator towards
to obtain
the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator towards
to obtain
the maximum coldness.
Important! If the temperature
inside the appliance is too
high the Alarm light will
light up.
A medium setting is generally the most suitable.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the OFF position.
Control panel
1
2
3
5 Temperature regulator
Fast Freezing function
You can activate the Fast Freezing function by pressing
the Fast Freezing switch.
The Fast Freezing light will light up.
It is possible to deactivate the function at any time by
pressing the Fast Freezing switch. The Fast Freezing light
will switch off.
High temperature alarm
5
1
2
3
4
Pilot light
High temperature alarm light
Fast Freezing light
Fast Freezing switch
4
An increase in the temperature in the freezer (for example
due to an power failure) is indicated by switching on of
the Alarm light
During the alarm phase, don't place food inside the freezer.
When normal conditions are restored the Alarm light will
switch off automatically.
22
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food
and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast freezing function at
least 24 hours before placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24
hours is specified on the rating plate 16)
The freezing process lasts 24 hours: during this period do
not add other food to be frozen.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been off
for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the appliance
run at least 2 hours on the higher settings.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Defrosting the freezer
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness
of about 10-15 mm.
The best time to defrost the freezer when it contains no or
only a little food.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the lid open , remove the plug from the defrost
water drain and collect all defrost water on a tray. Use
a scraper to remove ice quickly.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum
coldness and run the appliance for two or three hours
using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to scrape off frost
as you could damage the appliance. Do not use a
mechanical device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those recommended by the
manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe storage life.
Technical data
Dimensions
Height × Width × Depth (mm):
868 × 806 × 665
Rising Time
28 hours
Further technical information are situated in
the rating plate on the external right side of the
appliance.
16) Refer to "Technical data"
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
23
Installation
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar), but for optimum performance install the appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Ventilation requirements
1. Put the freezer in horizontal position on a firm surface. The cabinet must be on all four feet.
2. Make sure that the clearance between the appliance
and rear wall is 5 cm.
3. Make sure that the clearance between the appliance
and the sides is 5 cm.
The airflow behind the appliance must be sufficient.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre nouvel
appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices d'utilisation, ce qui
permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre qu'une des nombreuses mesures
adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. Une petite mesure qui permettra d'obtenir de grands résultats.
Pour vous procurer la notice d'utilisation originale, rendez-vous sur www.electrolux.com
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour
éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte
pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres
moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants
sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement
n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier de quelque manière que ce
soit les caractéristiques de l’appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon
d'alimentation, prise, compresseur) doivent être
remplacés par un technicien d’entretien agréé ou par un
électricien spécialisé.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une
rallonge.
25
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur
de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas dans la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent. 17) pour l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules18) les ampoules utilisées dans cet appareil
sont spéciales et dédiées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à
l'éclairage de votre habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 19)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments préemballés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait
le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de
l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " neuf ", puis séchez soigneusement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou d'agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive
pourrait endommager le revêtement plastique interne et
l'humidité pourrait s'introduire dans le système électrique.
Pose
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
le paragraphe correspondant.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, conservez l'emballage.
• Avant de brancher votre appareil, laissez-le au moins 4
heures au repos afin de permettre à l'huile de refluer
dans le compresseur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• L'appareil doit être installé loin du mur pour permettre
l'ouverture totale du couvercle.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une
fois l'appareil installé.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
17) Si le diffuseur est prévu
18) Si l'ampoule est prévue
19) Si l'appareil est sans givre
26
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à
préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisont
sés dans cet appareil identifiés par le symbole
recyclables.
Fonctionnement
Mise en marche
Réglage de la température
Branchez l'appareil à une
prise murale.
Le voyant s'allume.
Tournez le thermostat dans
le sens des aiguilles d'une
montre.
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le thermostat vers
pour obtenir moins de
froid.
• tournez le thermostat vers
pour obtenir plus de
froid.
Important Si la température à
l'intérieur de l'appareil est
trop élevée, le voyant Alarme clignote.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le thermostat sur la
position OFF.
Bandeau de commande
1
2
3
5 Dispositif de réglage de température
Fonction Congélation Rapide
Pour activer la fonction Congélation Rapide, appuyez sur
la touche Congélation Rapide.
Le voyant clignote.
Il est possible de désactiver la fonction à n'importe quel
moment en appuyant sur la touche Congélation Rapide.
Le voyant de Congélation Rapide s'éteint.
Alarme haute température
5
1
2
3
4
Voyant
Voyant alarme de température
Voyant de congélation rapide
Touche de congélation rapide
4
Une augmentation de la température dans le congélateur
(par exemple à cause d'une panne de courant) est indiquée par l'allumage du voyant Alarme
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à l'intérieur du congélateur.
Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint automatiquement.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
27
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Conservation des aliments congelés
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver des aliments surgelés ou
congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Congélation Rapide au moins 24 heures avant de placer les
denrées à congeler dans le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le
thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le compartiment.
20)
Le processus de congélation prend 24 heures : vous ne
devez ajouter aucune autre denrée à congeler au cours de
cette période.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple
à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus
longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section Caractéristiques
techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute opération
d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Dégivrage du congélateur
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche
de givre est d'environ 10-15 mm.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque
l'appareil est peu chargé (ou vide).
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le bouchon de la
gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage. Placez
un récipient dessous pour récupérer l'eau de dégivrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant la
4.
5.
6.
7.
couche de glace avec précaution à l'aide d'une spatule en plastique prévue à cet effet.
Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
Mettez l'appareil en marche.
Réglez le thermostat pour obtenir un réglage de froid
maximum et faites fonctionner l'appareil pendant
deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
Replacez les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre
objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique
ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le
fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) :
868 × 806 × 665
Temps de montée en
température
28 heures
20) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
28
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le
côté droit à l'extérieur de l'appareil.
Installation
Emplacement
Cet appareil peut être installé dans un endroit sec et bien
aéré (un garage ou une cave). Cependant, pour atteindre
une performance optimale, installez l’appareil dans un endroit dont la température ambiante correspond à la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+ 10 °C à + 32 °C
N
+ 16 °C à + 32 °C
ST
+ 16 °C à + 38 °C
T
+ 16 °C à + 43 °C
Conditions requises en matière de circulation d'air
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb sur une surface plane et solide. L'appareil doit reposer sur ses
quatre pieds.
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur
arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière
de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
29
Diese Kurz-Benutzerinformation enthält alles Wissenswerte über das neue Produkt und ist einfach anzuwenden.
Electrolux hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Schutz der Umwelt den Papierverbrauch für Benutzerinformationen um 30 %
zu senken; diese Maßnahme schont 12.000 Bäume pro Jahr. Die Kurz-Benutzerinformation ist einer von vielen Schritten,
die Elextrolux zum Schutz der Umwelt unternimmt. Es mag vielleicht ein kleiner Schritt sein, aber jeder Schritt zählt auf
diesem Weg!
Eine komplette Benutzerinformation finden Sie unter www.electrolux.com
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben
Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie
bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer,
so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Gebrauchsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden;
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften.
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und
Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
30
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf nicht ohne Lampenabdeckung betrieben werden, 21) Innenbeleuchtung vorgesehen
ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel22) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass
auf der Rückwand. 23)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
das Gefriergerät stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gerät gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie
den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem
neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere
Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen. Starke
Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen
und Feuchtigkeit kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
bitte genau an die Anweisungen im betreffenden
Abschnitt.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte so weit entfernt von einer Wand aufgestellt werden, dass der Deckel vollständig geöffnet werden kann.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
21) Wenn die Lampenabdeckung vorgesehen ist
22) Falls Lampe vorhanden
23) No-Frost-Geräte
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
31
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symmarkiert sind, können recycelt werden.
bol
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
Betrieb
Einschalten des Geräts
Temperaturregelung
Stecken Sie den Stecker in
die Netzsteckdose.
Die Betriebs-Kontrolllampe
leuchtet.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn.
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf
, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf
, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! Wenn die
Temperatur im Innern des
Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die OFF Position.
Bedienblende
1
2
3
2
3
4
5
Temperaturwarnleuchte
Superfrost-Kontrolllampe (Schnellgefrieren)
Superfrost-Taste (Schnellgefrieren)
Temperaturregler
Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren)
5
4
Durch Drücken des Superfrost-Schalters können Sie die
Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) aktivieren.
Die Superfrost-Kontrolllampe blinkt.
Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des Superfrost-Schalters ausgeschaltet werden. Die Superfrost-Kontrolllampe erlischt.
1 Kontrolllampe
32
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefriergerät (zum Beispiel
aufgrund eines Stromausfalls) wird durch das Blinken der
Alarmleuchte angezeigt
Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefriergerät ein.
Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt
sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Lagerung gefrorener Produkte
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie bitte
die Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) mindestens 24
Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in
das Gefrierfach legen, ein.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem Typschild angegeben 24)
Der Gefriervorgang dauert mindestens 24 Stunden: Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefriergerät.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder
nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall,
der länger dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen)
erneut eingefroren werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Abtauen des Gefriergeräts
Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine
Stärke von etwa 10 bis 15 mm erreicht hat.
Die beste Zeit zum Abtauen für des Gefriergerät ist dann,
wenn er nur wenig oder keine Lebensmittel enthält.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und
lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie den Stopfen
aus dem Tauwasserablauf und fangen Sie das Tauwasser in einer Schale auf. Entfernen Sie mit dem
Kunststoffschaber schnell das Eis.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie
den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden
mit dieser Einstellung laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in
das Fach hinein.
Wichtig! Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände
zum Entfernen von Reif und Eis, da dies das Gerät
beschädigen kann. Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die
Angaben des Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
24) Siehe hierzu "Technische Daten"
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
33
Technische Daten
Abmessungen
Höhe × Breite × Tiefe (mm):
Weitere technische Informationen befinden
sich auf dem Typenschild auf der rechten Außenseite des Gerätes.
868 × 806 × 665
Ausfalldauer
28 Stunden
Montage
Aufstellung
Dieses Gerät kann in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine
optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des
Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis + 32 °C
N
+16 °C bis + 32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis + 43 °C
Anforderungen an die Belüftung
1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine
feste Fläche. Das Gerät muss mit allen vier Füßen fest
auf dem Boden stehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen
dem Gerät und dem Schrank 5 cm beträgt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen
dem Gerät und den Seiten 5 cm beträgt.
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend
groß sein.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der
Netzkabelstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden, und zwar von einem qualifizierten
Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
34
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ова кратко упатство за употреба ги содржи сите основни факти за вашиот нов производ
и се користи лесно. Electrolux сака да го намали своето трошење хартија за упатства за
употреба за околу 30%, што би помогнало да се сочуваат 12.000 дрвjа годишно.
Краткото упатство за употреба е еден од многуте чекори што ги презема Electrolux за
заштита на околината. Чекорот можеби е мал, но и со малку може да се направи многу.
Целосното упатство за употреба се наоѓа на www.electrolux.com.
Безбедносни информации
За ваша безбедност и за да се обезбеди
правилна употреба, пред да го наместите
и да го користите апаратот првпат,
прочитајте го упатството за употреба
внимателно, вклучувајќи ги и советите и
предупредувањата. За да се избегнат
непотребни грешки и незгоди, важно е
сите што го користат апаратот да се
темелно запознаени со начинот на
работата и безбедносните функции.
Чувајте го упатството и погрижете се да
биде со апаратот ако се премести или
продаде, за да може секој што го користи
во работниот век да биде правилно
информиран за употребата на апаратот и
за безбедноста.
За безбедност на животот и имотот чувајте
ги опомените за претпазливост од ова
упатство бидејќи производителот не е
одговорен за штетите предизвикани од
нивното непочитување.
Безбедност на децата и помалку
вештите лица
• Апаратот не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални
способности, или што немаат искуство и
знаење, освен ако не се под надзор или
се упатени за користење на апаратот од
страна на лице што е одговорно за
нивната безбедност.
Децата треба да се под надзор за да не
си играат со апаратот.
• Чувајте ги сите материјали за пакување
далеку од децата. Постои опасност од
задушување.
• Ако го расходувате апаратот, извлечете
го кабелот за струја од штекерот,
исечете го (што е можно поблиску до
апаратот) и извадете ја вратата за да
спречите децата што си играат да не ги
удри струја или да не се затворат во
него.
• Ако апаратов, кој има магнетизирани
гуми за затворање, треба да замени
постар апарат што има брава со
пружина на вратата или капакот,
погрижете се да ја онеспособите
бравата со пружина пред да го
расходувате стариот апарат. Така ќе се
спречи тој да стане смртоносна стапица
за децата.
Општа безбедност
ВНИМАНИЕ Внимавајте отворите за
проветрување да не бидат блокирани.
• Апаратот е конструиран само за
домашна употреба.
• Апаратот е наменет за чување
прехранбени продукти и пијалаци во
нормално домаќинство, како што е
објаснето во ова упатство.
• Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на
топењето.
• Не користете други електрични апарати
(на пр. мешалки за сладолед) во
ладилници, освен ако не се одобрени за
таква намена од страна на
производителот.
• Не оштетувајте ги водовите со
средството за ладење.
• Средството за ладење изобутан
(R600a), кој кружи низ водовите за
ладење на апаратот, е природен гас со
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
35
високо ниво на еколошка подобност, но
сепак е запалив.
За време на превозот и местењето на
апаратот, внимавајте да не се оштети
ниеден дел од водовите за ладење.
Доколку се оштетат водовите за
ладење:
– избегнувајте отворен оган и извори на
искри
– темелно проветрете ја просторијата
во која што се наоѓа апаратот
• Опасно е да се менуваат
спецификациите или да се вршат какви
и да било измени на производот. Секое
оштетување на кабелот може да
предизвика краток спој, пожар и/или
струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Сите електрични
делови (кабелот за струја,
приклучокот, компресорот) мора да ги
заменува сертифициран или
квалификуван сервисер.
1. Кабелот за струја не смее да се
продолжува.
2. Проверете приклучокот за во штекер
да не е смачкан или оштетен од
задниот дел на уредот. Смачкан или
оштетен приклучок за во штекер
може да се прегрее и да предизвика
пожар.
3. Внимавајте приклучокот во
електричната мрежа да е пристапен.
4. Не влечете го кабелот.
5. Ако штекерот е разлабавен, не
вметнувајте го приклучокот во него.
Постои опасност од струен удар или
пожар.
6. Апаратот не смее да работи без
капакот за ламбата 25) на
внатрешното светло.
• Апаратот е тежок. Треба да се внимава
кога се поместува.
• Не вадете ги и не допирајте ги
предметите во преградите на
замрзнувачот ако рацете ви се мокри
или влажни, зашто така може да дојде
до гребење на кожата и смрзнатици.
• Избегнувајте подолга изложеност на
апаратот на директна сончева светлина.
• Електрични ламби во форма на крушка
26) во овој апарат се користат светилки
за специјална намена само во апарати
за домаќинството. Тие не се погодни за
собно осветление.
Секојдневна употреба
• Не ставајте жешки садови на
пластичните делови на апаратот.
• Не чувајте запаливи гасови и течности
во апаратот, зашто тие може да
експлодираат.
• Не ставајте прехранбени продукти
директно врз отворите за воздух на
задниот ѕид. 27)
• Смрзнатата храна не смее повторно да
се смрзнува откако ќе се одмрзне.
• Чувајте ја претходно спакуваната
смрзната храна во согласност со
упатствата на нејзиниот производител.
• Мора строго да се почитуваат
препораките за чување на
производителот на апаратот.
• Не ставајте содирани или газирани
пијалаци во преградите на
замрзнувачот, бидејќи тие создаваат
притисок во садот, што може да
предизвика негово експлодирање, што
може да заврши со оштетување на
апаратот.
• Смрзнатите лижавчиња може да
предизвикаат смрзнатици ако се
конзумираат веднаш.
Нега и чистење
• Пред одржување, исклучете го апаратот
и извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
25) Ако е предвиден капак за ламбата
26) Ако е предвидена ламба
27) Ако апаратот е со заштита од смрзнување
36
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
• Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
малку неутрален сапун за да се
отстрани карактеристичниот мирис на
новите производи, па исушете го
темелно.
• Не чистете го апаратот со метални
предмети.
• Не користете остри предмети за вадење
на мразот од апаратот. Користете
пластична гребалка.
• Никогаш не користете фен за коса или
други апарати за греење за да го
забрзате одмрзнувањето. Претераната
топлина може да ја оштети пластичната
внатрешност, така што влагата ќе
навлезе во електричниот систем и ќе го
стави под напон.
Местење
ВАЖНО За електричното поврзување,
внимателно постапете според упатствата
дадени во одделните пасуси.
• Распакувајте го апаратот и проверете да
не е оштетен. Не приклучувајте го
апаратот ако е оштетен. Веднаш
пријавете ги евентуалните оштетувања
таму каде што сте го купиле апаратот.
Во тој случај, престанете со
распакување.
• Препорачливо е да се почека најмалку
четири часа пред да се приклучи
апаратот за да може маслото да се
врати во компресорот.
• Околу апаратот треба да има соодветно
кружење на воздухот - без него може да
дојде до прегревање. За да се постигне
доволно проветрување, следете ги
упатствата за местење.
• Меѓу ѕидот и апаратот треба да има
извесно растојание за да може капакот
да се отвора целосно.
• Апаратот не смее да се наоѓа блиску до
радијатори или плински шпорети.
• Внимавајте приклучникот за струја да е
пристапен по местењето на апаратот.
Сервисирање
• Електричните приспособувања потребни
за сервисирање на апаратот треба да ги
изврши квалификуван електричар или
компетентно лице.
• Производот мора да го сервисира
овластен Сервисен центар и мора да се
користат само оригинални резервни
делови.
Заштита на животната средина
Апаратот не содржи гасови што може
да го оштетат озонскиот слој ниту во
водовите за ладење, ниту во изолациските
материјали. Апаратот не смее да се
расходува заедно со обичен комунален
смет и ѓубре. Изолациската пена содржи
запаливи гасови: апаратот мора да се
расходува согласно со важечките прописи
што може да ги добиете од локалните
власти. Избегнувајте оштетување на
уредот за ладење, особен одзади, близу
до разменувачот на топлина.
Материјалите употребени за овој апарат
се рециклираат.
означени со симболот
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
37
Ракување
Вклучување
Регулирање на температурата
Вметнете го
приклучникот во
ѕиден штекер.
Контролното светло
ќе се запали.
Свртете го
регулаторот за
температура
надесно.
Температурата се регулира автоматски.
За да работите со апаратот, постапете на
следниов начин:
• свртете го регулаторот на
за да постигнете
температурата кон
минимално ладење.
• свртете го регулаторот на
температурата кон
за да постигнете
максимално ладење.
ВАЖНО Ако температурата во
внатрешноста на апаратот е превисока, ќе
се запали светлото за алармот.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
Исклучување
За да го исклучите апаратот, свртете го
регулаторот на температурата во положба
OFF.
Контролна табла
1
2
3
Светлото за брзо смрзнување ќе се
запали.
Функцијата може да се исклучи во секое
време со притискање на прекинувачот за
брзо смрзнување. Светлото за брзо
смрзнување ќе се изгасне.
Аларм при висока температура
5
4
1 Контролно светло
2 Светло за аларм при висока
температура
3 Светло за брзо смрзнување
4 Прекинувач за брзо смрзнување
5 Регулатор на температурата
Зголемувањето на температурата во
замрзнувачот (на пример, поради
снемување струја) се покажува со палење
на светлото за аларм.
Не ставајте храна во замрзнувачот за
време на тревожењето.
Кога ќе се воспостават нормални услови,
светлото за аларм ќе се исклучи
автоматски.
Функција за брзо смрзнување
Може да ја активирате функцијата за брзо
смрзнување со притискање на
прекинувачот за брзо смрзнување.
38
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Секојдневна употреба
Смрзнување свежа храна
Комората на замрзнувачот е погодна за
замрзнување свежа храна и чување
смрзната и длабоко смрзната храна
подолго време.
За да смрзнете свежа храна, вклучете ја
функцијата за брзо смрзнување барем 24
часа пред да ја ставите храната да се
мрзне во комората.
Максималното количество храна што може
да се смрзне за 24 часа е одредено на
плочката со спецификации 28)
Смрзнувањето трае 24 часа: за време на
овој период не додавајте друга храна за
мрзнење.
производи во преградата, оставете
апаратот да работи барем 2 часа на
најголемата поставка.
ВАЖНО Во случај на случајно
одмрзнување, на пример поради
снемување струја, ако немало струја
подолго време отколку под ставката
"време на одржување" во табелата за
технички карактеристики, одмрзнатата
храна мора да се изеде брзо или да се
зготви веднаш, а потоа повторно да се
смрзне (откако ќе се излади).
Чување смрзната храна
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
Нега и чистење
ВНИМАНИЕ Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите каква било
постапка за одржување.
Апаратот содржи јагленохидрати во
уредот за ладење; одржувањето и
повторното полнење може да ги вршат
само овластени техничари.
Одмрзнување на замрзнувачот
Одмрзнете го замрзнувачот кога слојот
мраз ќе достигне дебелина од околу 10-15
mm.
Најдобро време за одмрзнување е кога
замрзнувачот е празен или содржи малку
храна.
За да го отстраните мразот, постапете на
следниов начин:
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја во
неколку слоја весник и ставете је на
студено место.
3. Оставете го капакот отворен, извадете
го капакот од одводот за одмрзната
28) Видете во "Технички податоци"
4.
5.
6.
7.
вода и соберете ја водата во сад.
Користете гребач за брзо
отстранување на мразот.
Кога ќе заврши одмрзнувањето,
исушете ја внатрешноста темелно и
вратете го капакот на место.
Вклучете го апаратот.
Поставете го регулаторот на
температурата да добиете максимално
ладење и оставете го апаратот да
работи два-три часа со оваа поставка.
Вратете ја извадената храна во
комората.
ВАЖНО Не користете метални алатки за
гребење на мразот, зашто може да го
оштетите апаратот. Не користете
механички уреди или вештачки средства
за забрзување на топењето освен оние
што ги препорачува производителот.
Покачувањето на температурата на
смрзнатата храна за време на
одмрзнувањето може да го скрати нивниот
век на чување.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
39
Технички податоци
Димензии
Височина × Широчина ×
Длабочина (mm):
Повеќе технички информации ќе
најдете на плочката со
спецификации од надворешната
десна страна на апаратот.
868 × 806 × 665
Време на
одржување
28 часови
Монтажа
Поставување
Овој апарат може да се постави во сува,
добро проветрена внатрешност (гаража
или визба), но за оптимални перформанси
поставете го апаратот на место каде што
температурата на амбиентот
соодветствува на климатската класа
наведена на плочката со податоци на
апаратот:
Климатс
ка класа
Температура на амбиентот
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Потреби за проветрување
1. Поставете го замрзнувачот во
хоризонтална положба, на тврда
подлога. Сандакот мора да стои на
сите четири ногарки.
2. Внимавајте просторот меѓу апаратот и
задниот ѕид да е 5 см.
3. Внимавајте просторот меѓу апаратот и
страните да е 5 см.
Протекот на воздух зад апаратот мора да
биде доволен.
Поврзување на електриката
Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
Апаратот мора да биде вземјен.
Приклучокот на кабелот за напојување со
струја е со вземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со посебно
вземјување во согласност со прописите за
електрична енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се испочитувани.
Апаратот е во согласност со Директивите
на ЕЕЗ.
Еколошки мерки
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
40
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples de utilizar. A
Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador em 30%, o que ajudará a
poupar 12.000 árvores todos os anos. O Manual de Utilizador Rápido é um dos muitos passos dados pela Electrolux
para preservar o ambiente. Poderá ser um pequeno passo, mas fazendo pouco consegue-se alcançar muito.
Encontrará um Manual do Utilizador completo em www.electrolux.com
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as
pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados
quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o
cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Cuidado Mantenha as aberturas de ventilação sem
obstruções.
• O aparelho foi concebido exclusivamente para utilização doméstica.
• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou
bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim
pelo fabricante.
• Não danifique o circuito refrigerante.
• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
Se o circuito refrigerante se danificar:
– evite chamas livres e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos
no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio
e/ou choque eléctrico.
Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo
de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.
1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
41
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou
danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e
causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta,
não introduza a ficha de alimentação. Existe um
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 29) da iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
• Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
• As lâmpadas 30) utilizadas neste aparelho são lâmpadas para efeitos especiais, seleccionadas apenas para
aparelhos electrodomésticos. Não são adequadas para
iluminar uma divisão.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do
aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente contra a saída de
ar na ventilação traseira. 31)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser
recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de
gelos se forem consumidos imediatamente depois de
retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o
interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico
de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do
aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou outro aparelho
de aquecimento para acelerar a descongelação. O calor
excessivo pode danificar o interior de plástico e a humidade pode entrar no sistema eléctrico tornando-o
activo.
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas no parágrafo
específico.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno
do aparelho, caso contrário, resulta em sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as
instruções relativas à instalação.
• O aparelho deve ser colocado afastado da parede para
permitir que a tampa abra totalmente.
• O aparelho não pode estar situado perto de radiadores
ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
29) Se a tampa da lâmpada estiver prevista
30) Se a lâmpada estiver prevista
31) Se o aparelho não criar gelo
42
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
te como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A
espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite
danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na
parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais
são
utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
recicláveis.
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigeran-
Funcionamento
Ligar
Regulação da temperatura
Introduza a ficha na tomada.
A luz piloto acende-se.
Rode o regulador da temperatura para a direita.
A temperatura é regulada automaticamente.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura mínima.
• rode o regulador de temperatura para
para obter a
frescura máxima.
Importante Se a temperatura
no interior do aparelho
estiver demasiado elevada, a
luz de alarme acende-se.
Normalmente, uma definição média é a mais adequada.
Desligar
Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura
para a posição OFF.
Painel de controlo
1
2
3
5 Regulador de temperatura
Função Congelação Rápida
Pode activar a função Congelação Rápida premindo o botão de Congelação Rápida.
A luz de Congelação Rápida acende-se.
É possível desactivar a função a qualquer altura, premindo
o botão de Congelação Rápida. A luz da função Congelação Rápida apaga-se.
Alarme de temperatura elevada
5
1
2
3
4
4
Luz piloto
Luz de alarme de temperatura elevada
Luz de Congelação Rápida
Botão de Congelação Rápida
Um aumento na temperatura no congelador (por exemplo,
devido a uma falha de alimentação) é indicado pela activação da luz de alarme.
Durante a fase de alarme não introduza alimentos congelador.
Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz
de alarme desliga-se automaticamente.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
43
Utilização diária
Congelação de alimentos frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo
prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função de congelação rápida, pelo menos, 24 horas antes de colocar os
alimentos no compartimento congelador.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características 32)
O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.
to, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.
Importante Em caso de descongelação acidental, por
exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação
estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na
tabela de características técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois,
novamente congelados (depois de arrefecerem).
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem
utilização, antes de colocar os produtos no compartimen-
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
4.
5.
6.
Descongelar o congelador
Descongele o congelador quando a camada de gelo atingir uma espessura de cerca de 10-15 mm.
A melhor altura para descongelar o congelador é quando
este tem poucos ou nenhuns alimentos no interior.
Para remover o gelo, execute estes passos:
1. Desligue o aparelho.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os em
várias páginas de jornal e coloque-os num local frio.
3. Deixe a tampa aberta, retire o tampão do orifício de
descarga da água de descongelação e recolha a água
7.
descongelada nim tabuleiro. Utilize um raspador para
remover o gelo rapidamente.
Quando a descongelação estiver concluída, seque o
interior minuciosamente e volte a colocar a ficha.
Ligue o aparelho.
Defina o regulador de temperatura para obter a frescura máxima e coloque o aparelho em funcionamento
durante duas ou três horas com esta definição.
Coloque no compartimento os alimentos previamente
retirados.
Importante Nunca utilize objectos de metal afiados para
raspar o gelo, pois pode danificar o aparelho. Não utilize
um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de descongelação além daqueles
recomendados pelo fabricante. Um aumento de
temperatura das embalagens de alimentos congelados,
durante a descongelação, pode encurtar a vida útil de
armazenamento.
Dados técnicos
Dimensões
Altura × Largura × Profundidade (mm):
868 × 806 × 665
Tempo de arranque
28 horas
32) Consulte os "Dados técnicos"
44
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Outras informações técnicas encontram-se na
placa de características no lado direito externo
do aparelho.
Instalação
Posicionamento
Este aparelho pode ser instalado num ambiente interior
seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para
um desempenho óptimo, instale o aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática
indicada na placa de características do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Requisitos de ventilação
1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre
os quatro pés.
2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm.
3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm.
O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser
suficiente.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este
fim. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não
estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas CEE.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
45
Ово Кратко упутство за употребу садржи све основне чињенице о Вашем новом
производу и једноставно је за употребу. Electrolux жели да смањи потрошњу папира који
се користи за упутства за употребу за око 30%, што ће помоћи да се постигне уштеда од
12.000 стабала годишње. Кратко упутство за употребу је један од многих корака које
предузима Electrolux за заштиту животне средине. Можда је то мали корак, али чинећи
мало, учинићете пуно.
Комплетно Упутство за употребу можете наћи на www.electrolux.com
Упутства о безбедности
У интересу Ваше безбедности и да би се
обезбедила правилна употреба, пре инста‐
лације пажљиво прочитајте ово упутство,
укључујући његове савете и упозорења. Да
бисте избегли непотребне грешке и незго‐
де, важно је да се обезбеди да све особе
које користе машину за прање посуђа буду
потпуно упознате са њеним радом и карак‐
теристикама безбедности. Чувајте ова
упутства и проверите да ли се налазе са
машином за прање посуђа уколико се пре‐
мешта или прода, тако да свако ко је кори‐
сти у току њеног века трајања може да бу‐
де правилно информисан о употреби и
безбедности апарата.
Због животне и материјалне безбедности,
важно је да се придржавате мера оз ових
утутстава за корисника, јер произвођач ни‐
је одговоран за штете настеле због не‐
придржавања.
Безбедност деце и осетљивих људи
• Овај апарат није намењен да га користе
особе (укључујући и децу) са огра‐
ниченим физичким, сензорским или мен‐
талним способностима, или са недостат‐
ком искуства и знања, ако немају надзор
или ако нису упућени у начин рада апа‐
рата од особе која је одговорна за њихо‐
ву безбедност.
Децу треба да контролишете, да би се
осигурали да се не играју са уређајем.
• Чувајте сву амбалажу далеко од деце.
Постоји опасност од гушења.
• Ако бацате уређај, извуците утикач из
утичнице, пресеците напојни кабл (што
је могуће ближе уређаја) и скините вра‐
та, да би спречили да децу у игри ухвати
струја или да се закључају унутра.
• Ако овај уређај, који је опремљен маг‐
нетним заптивкама на вратима, треба да
замени старији уређај, са опружном бра‐
вом (кваком), свакако уништите браву
пре него што га баците. То ће спречити
да ово постане фатална клопка за децу.
Општа безбедност
ПАЖЊА Одржавајте отворе за
вентилацију чистима.
• Овај уређај је намењен искључиво за
употребу у домаћинству.
• Уређај је намењен за чување хране и/
или пића у нормалном домаћинству, ка‐
ко што је објашњено у овим упутствима.
• Не употребљавајте никакве механичке
уређаје или вештачка средства за убрза‐
вање процеса одлеђивања.
• Не употребљавајте друге електричне
уређаје (као машине за прављење сла‐
доледа) унутар уређаја за замрзавање,
осим ако то произвођач не одобрава.
• Немојте оштетити кружни ток средства
за хлађење.
• Кружни ток средства за хлађење овог
уређаја садржи изобутан (R600a), при‐
родан гас са високом еколкшком под‐
ношљивошћу, али ипак веома запаљив.
Обратите пажњу да у току транспорта и
монтаже уређаја не дође до оштећења
било које компоненте кружног тока сред‐
ства за хлађење.
Уколико дође до оштећења кружног тока
средства за хлађење:
– избегавајте отворени пламен и изворе
паљења
46
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
– темељно проветрите просторију у којој
се уређај налази
• Мењање спецификација или модифико‐
вање овог производа на било који начин,
је опасно. Свако оштећење кабла може
изазвати кратак спој, пожар и/или елек‐
трични удар.
УПОЗОРЕЊЕ Замену свих елек‐
тричних компоненти (напојни кабл,
утикач, компресор) мора изводи овлашће‐
ни сервисни представник или квалифико‐
вано сервисно особље.
1. Напојни кабл не сме да се наставља.
2. Уверите се да напојни утикач није
прикљештен или оштећен задњим
зидом уређаја. Прикљештен или
оштећен напојни утикач може да се
прегреје и да изазове пожар.
3. Уверите се да имате приступ до
електричног утикача уређаја.
4. Немојте повлачити мрежни кабл за
напајање.
5. Ако је напојна утичница лабава, не‐
мојте уметати утикач. Постоји опас‐
ност од електричног удара или пожа‐
ра.
6. Уређај не сме да ради без маске на
светлу 33) заштитним поклопцем сија‐
лице.
• Овај уређај је тежак. Будите опрезни
приликом његовог премештања.
• Немојте вадити или додиривати предме‐
те из замрзивача мокрим/влажним рука‐
ма, јер тиме можете изазвати згуљива‐
ње коже или опеклине од замрзавања.
• Избегавајте дуже излагање уређаја
дирктном сунцу.
• Сијалице 34) предвиђено за овај уређај,
користе се специјалне наменске сијали‐
це за уређаје за домаћинство. Ове сија‐
лице нису предвиђене за осветљавање
просторија у домаћинству.
Свакодневна употреба
• Не стављајте вруће шерпе на пластичне
делове у уређају.
• Немојте у уређају да чувате запаљиве
гасове и течности, јер могу да експлоди‐
рају.
• Не стављајте прехранбене производе
дирктно уз испуст за ваздух на задњем
зиду. 35)
• Замрзнута храна не сме поново да се
замрзава када је једном одмрзне.
• Чувајте запаковану замрзнуту храну пре‐
ма упутствима произвођача за замрзну‐
ту храну.
• Строго се придржавајте препорука про‐
извођача уређаја за чување.
• Не стављајте у замрзивач газирана или
пенушава пића, јер то ствара притисак у
посуди, од чега може да експлодира,
изазивајући тиме оштећење уређаја.
• Ледене лизалице могу да изазову опе‐
клине од мраза, ако се једу директно из
уређаја.
Нега и чишћење
• Пре одржавања искључите уређај и из‐
вуците утикач из главне утичнице.
• Пре првог коришћења уређаја оперите
унутрашњост и сав унутрашњи прибор
млаком водом и неутралним средством
за чишћење да бисте одстранили ти‐
пичан мирис потпуно новог производа, а
затим га добро осушите.
• Немојте да чистите уређај металним
предметима.
• Немојте да користите оштре предмете
за уклањање мраза са уређаја. Употре‐
бите пластични стругач.
• Никада немојте да користите фен за ко‐
су или неки други уређај за грејање да
бисте убрзали одмрзавање. Превелика
топлота може да оштети пластичну уну‐
трашњост, а влага може да уђе у елек‐
трични систем и да га активира.
33) Уколико је унутрашње светло
34) Уколико је унутрашње светло
35) Ако уређај има систем против залеђивања
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
47
Инсталирање
Сервис
ВАЖНО За електрично прикључивање
следите пажљиво упутства која су дата у
одговарајућем одељку.
• Све електричне радове који су потребни
за сервисирање овог апарата, треба да
обави квалификовани електричар или
стручна особа.
• Овај производ мора да сервисира само
овлашћен сервисни центар, и мора да
се користе само оригинални резервни
делови.
• Распакујте уређај и проверите да ли на
њему има оштећења. Не прикључујте
уређај ако је оштећен. Одмах пријавите
евентуална оштећења тамо где сте га
купили. У том случају сачувајте амбала‐
жу.
• Препоручљиво је да сачекате најмање
четири сата пре него што прикључите
уређај, да би уље могло да се слије на‐
зад у компресор.
• Око уређаја треба да има одговарајуће
струјање ваздуха, у супротном може да
дође до прегревања. Придржавајте се
упутстава у односу на монтажу, да би
постигли довољну вентилацију.
• Уређај треба поставити далеко од зида
како би се омогућило потпуно отварање
поклопца.
• Уређај не сме да се постави у близини
радијатора или штедњака.
• Уверите се да је после постављања уре‐
ђаја мрежни утикач доступан.
Заштита животне средине
Овај уређај не садржи гасове, нити у
кружном току средства за хлађење,
нити у материјалима изолације, који могу
да оштете озонски омотач. Уређај не тре‐
ба да се баца заједно са градским смећем
и ђубрем. Изолацијска пена садржи запа‐
љиве гасове: уређај треба да се уклања
према важећим прописима, које можете да
сазнате код локалних власти. Избегавајте
оштећење јединице за хлађење, посебно
позади, у близини измењивача топлине.
Материјали, који су коришћени у овом уре‐
могу
ђају, а који су означени симболом
да се рециклирају.
Руковање
Укључивање
Регулација температуре
Утакните утикач у
утичницу на зиду.
Контролна лампица
ће почети да светли.
Окрените регулатор
температуре у смеру
казаљке на сату.
Температура се регулише аутоматски.
За руковање уређајем, поступите на сле‐
дећи начин:
• окрените регулатор температуре према
да би постигли најнижи степен хлад‐
ноће.
• окрените регулатор температуре према
да би постигли највиши степен хлад‐
ноће.
ВАЖНО Уколико је
температура унутар
уређаја превисока, почеће да светли
лампица аларма.
Искључивање
Да би искључили уређај, окрените регула‐
тор температуре у положај OFF.
48
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
У принципу, највише одговара средње
подешена вредност.
Контролна табла
1
2
5
3
4
1 Пробна лампица
2 Лампица упозорења за високу темпера‐
туру
3 Лампица брзог замрзавања
4 Прекидач брзог замрзавања
5 Регулатор температуре
Функција брзог замрзавања
Можете да активирате функцију брзог за‐
мрзавања притиском на прекидач брзог за‐
мрзавања.
Контролна лампица ће се упалити.
Функција може да се деактивира у свако
време, притиском на прекидач брзог замр‐
завања. Лампица брзог замрзавања ће се
угасити.
Аларм за високу температуру
Пораст температуре у замрзивачу (на при‐
мер, због нестанка електричне струје) по‐
казује се паљењем лампице аларма.
У току фазе аларма, не стављајте храну у
замрзивач.
Када се поново успоставе нормални усло‐
ви, лампица аларма ће се аутоматски ис‐
кључити.
Свакодневна употреба
Замрзавање свеже хране
Замрзивач је погодан за замрзавање све‐
же хране и за дуго чување дубоко замрзну‐
те хране.
Да би замрзли свежу храну, активирајте
функцију брзог замрзавања најмање 24 са‐
та пре уношења хране у замрзивач.
Максимална количина хране, која може да
се замрзне за 24 сата, је наведена на
плочици са подацима 36)
Процес замрзавања траје 24 сата: у току
овог времена немојте додавати други хра‐
ну за замрзавање.
ког времена неупотребљавања, оставите
уређај да ради најмање 2 часа на већем
подешењу.
ВАЖНО У случају случајног одмрзавања,
на пример, због престанка напајања
струјом, које је трајало дуже од вредности
наведне под "време пораста" у табели са
техничким карактеристикама, одмрзнута
храна мора одмах да се поједе или да се
скува па да се поново замрзне (након
хлађења).
Чување замрзнуте хране
Пре него што ставите производе у одељак
када га први пут укључујете или након не‐
Нега и чишћење
ПАЖЊА Извуците утикач уређаја из
напајања пре него што почнете са
извођењем било каквих радова
одржавања.
36) Видите одељак "Технички подаци"
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
49
Овај уређај садржи углјоводонике у
својој јединици за хлађење; Стога,
одржавање и пуњење мора да изводе
овлашћени техничари.
Одлеђивање замрзивача
Одледите замрзивач када слој иња и леда
достигне дебљину од око 10-15 mm.
Најбоље време за одлеђивање замрзи‐
вача је када у њему нема хране или када
има само мало хране.
За уклањање иња предузмите следеће ко‐
раке:
1. Искључите уређај.
2. Извадите све намирнице, умотајте их у
више слојева новинског папира и ста‐
вите их на хладно место.
3. Оставите поклопац отворен, извадите
чеп из отвора за испуштање воде од
одлеђивања и сакупите сву отопљену
воду у неку посуду. За брзо уклањање
леда употребите гребач.
4. По завршетку одлеђивања, добро об‐
ришите унутрашњост и ставите поново
чеп.
5. Укључите уређај.
6. Подесите регулатор температуре тако
да се постигне највиши степен хладно‐
ће и укључите уређај у току два или три
сата са овом подешеном вредношћу.
7. Поново вратите претходно извађене
намирнице у одељак.
ВАЖНО Никада немојте да користите
оштре металне предмете за стругање иња
јер бисте могли да оштетите уређај. Не
употребљавајте никакве механичке
уређаје или вештачка средства за
убрзавање процеса одлеђивања, које није
препоручио произвођач. Пораст
температуре на паковањима замрзнутих
намирница, током одмрзавања, може да
скрати њихов безбедан рок чувања.
Технички подаци
Димензије
Висина x ширина x дубина
(mm):
Ближе техничке информације су
дате на плочици са подацима која
се налази споља на десној страни
уређаја.
868 x806 x665
Време пораста
температуре
28 сати
Инсталација
Постављање
Уређај се може инсталирати у сувом за‐
твореном простору са добром вентилаци‐
јом (у гаражи или подруму), али за пости‐
зање оптималних радних карактеристика
уређај треба поставити у просторију чија
температура околине одговара климатској
класи назначеној на плочици са подацима
на уређају:
Климат‐
ска кла‐
са
Температура околине
СН
+10°C дo + 32°C
Н
+16°C до + 32°C
СТ
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Захтеви за проветравање
1. Ставите замрзивач у хоризонталном
положају на стабилну подлогу. Уређај
50
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
мора да се ослања на све четири ножи‐
це.
2. Осигурајте да зазор између уређаја и
задњег зида буде 5 cm.
3. Осигурајте да зазор између уређаја и
бочних страна буде 5 cm.
Иза уређаја мора да има довољно струја‐
ња ваздуха.
Електрично прикључивање
Осигурајте се пре уметања утикача да на‐
пон и фреквенција, приказани на плочици
са ознаком типа, одговарају вашем кућном
напајању струјом.
Овај апарат мора бити уземљен. Утикач
напојног кабла је опремљен контактом за
ову намену. Ако утикач кућног напајања
струјом није уземљен, прикључите уређај
на посебно уземљење, и то према важе‐
ћим прописима и уз консултацију квалифи‐
кованог електричара.
Произвођач одбија сваку одговорност код
непоштовања горе наведених сигурносних
мера.
Овај апарат одговара Директивама Е.Е.З.
Еколошка питања
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање електронских
и електричних апарата. Исправним
одлагањем овог производа спречиће
потенцијалне негативне последице на
околину и здравље људи, које би иначе
могли угрозити неодговарајућим
руковањем отпада овог производа. За
детаљније информације о рециклирању
овог производа молимо Вас да
контактирате Ваш локални градски завод,
услугу за одлагање отпада из
домаћинства или трговину у којој сте
купили производ.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
51
Este manual de referencia rápida para el usuario contiene toda la información básica que se necesita sobre el nuevo
producto y su facilidad de uso. Electrolux desea reducir un 30% el consumo de papel en sus manuales, lo que ayudaría
a salvar 12.000 árboles cada año. Este manual es una de las muchas medidas adoptada por Electrolux para proteger el
medio ambiente. Aunque pueda parecer un gesto pequeño, con muy poco se puede hacer mucho.
El manual completo se encuentra disponible en www.electrolux.com.
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve
estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de
seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la
toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre
de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de ventilación
libres de obstrucciones.
• Este aparato es para uso doméstico exclusivamente.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos
y bebidas de una vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de
hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya autorizado su uso.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano
(R600a), un gas natural con un gran nivel de compatibilidad medioambiental, aunque inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de no provocar daños al circuito de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos y fuentes de encendido cercanas
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el
aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño
en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.
Advertencia Sólo el personal técnico homologado
está autorizado a sustituir los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) del aparato.
52
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
1. El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está aplastado ni
dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la
bombilla37) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
• Las bombillas38) que se utilizan en este aparato son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para
uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para
la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya
que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de
aire de la pared posterior. 39)
• Los alimentos que se descongelen no deben volver a
congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se adquieren ya
envasados, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Siga estrictamente las recomendaciones del fabricante
del aparato sobre el almacenamiento.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador; la presión que se genera en el recipiente podría hacerlo estallar y dañar el aparato.
• No consuma polos helados retirados directamente del
aparato; podría sufrir quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave su interior y todos los accesorios internos con agua templada y jabón neutro para eliminar el típico olor de los
productos nuevos. A continuación seque todo bien.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos punzantes para eliminar el hielo del
aparato. Utilice un rascador de plástico.
• No utilice secadores de pelo ni otros aparatos de calefacción para acelerar la descongelación. El calor excesivo puede dañar el interior de plástico; además, la humedad podría penetrar en el sistema eléctrico y hacer
que se active.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños.
No conecte el aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de
conectar el aparato para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Coloque el aparato alejado de la pared para poder abrir
la tapa sin dificultad.
• No lo coloque cerca de radiadores ni de otras fuentes
de calor.
• Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible una
vez instalado el aparato.
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas
que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
37) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
38) Si está previsto el uso de bombilla
39) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
53
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un
centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la
capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en
los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar
junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de
acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a
las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
son reciclables.
símbolo
Funcionamiento
Encendido
Regulación de la temperatura
Introduzca el enchufe en la
toma.
La luz piloto se enciende.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• gire el regulador de temperatura hacia el símbolo
para obtener el frío mínimo.
• gire el regulador de temperatura hacia el símbolo
para obtener el frío máximo.
Importante Si la temperatura
interior del aparato es muy
elevada, se enciende la luz
de alarma.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura
hasta la posición OFF.
Panel de mandos
1
2
3
5 Regulador de temperatura
Función de congelación rápida
La función se activa pulsando el interruptor de congelación rápida.
El piloto de control parpadea.
La función se puede desactivar en cualquier momento con
el interruptor de congelación rápida. Se apaga el piloto de
congelación rápida.
Alarma de temperatura alta
5
1
2
3
4
Luz piloto
Alarma de temperatura alta
Luz de congelación rápida
Interruptor de congelación rápida
4
El aumento de la temperatura de un compartimento (por
ejemplo, por falta de energía eléctrica) se indica mediante
el parpadeo de la luz de alarma.
No coloque alimentos en el congelador mientras dure la
fase de alarma.
Cuando se restablezcan las condiciones normales, la luz
de alarma se apagará de manera automática.
54
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador es adecuado para congelar
alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos
congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la función de congelación rápida al menos 24 horas antes de introducir los
alimentos en el compartimento congelador.
La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse
en 24 horas se indica en la placa de datos técnicos . 40)
El proceso de congelación dura 24 horas: durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos para congelar.
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos
en el compartimento.
Importante En caso de producirse una descongelación
accidental, por ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, si la interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo
"tiempo de elevación", los alimentos descongelados
deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de inmediato
y volverlos a congelar (después de que se hayan
enfriado).
Almacenamiento de alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después
de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de
refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
4.
5.
6.
Descongelación del congelador
Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 10 a 15 mm.
El mejor momento para descongelar el aparato es cuando
está vacío o tiene pocos alimentos.
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
3. Deje la tapa abierta, extraiga el tapón de drenaje del
agua de descongelación y recoja el agua en una ban-
7.
deja. Utilice un raspador para retirar el hielo rápidamente.
Cuando finalice la descongelación, seque bien el interior y vuelva a colocar el tapón.
Encienda el aparato.
Ajuste el regulador de temperatura para obtener el
máximo frío y haga funcionar el aparato durante dos
o tres horas con dicho ajuste.
Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.
Importante No utilice herramientas metálicas afiladas para
retirar la escarcha; podría dañar el aparato. No utilice
dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar
el proceso de derretimiento del hielo, excepto los
recomendados por el fabricante. La elevación de la
temperatura de los paquetes de alimentos congelados,
durante la descongelación, puede acortar la duración de
su almacenamiento.
40) Consulte "Datos técnicos".
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
55
Datos técnicos
Medidas
Alto x Ancho x Fondo (mm):
La información técnica se encuentra en la chapa de régimen situada en el lateral exterior derecho del aparato.
868 × 806 × 665
Tiempo de estabilización
28 horas
Instalación
Colocación
Este aparato se puede instalar en un lugar seco y bien
ventilado (garaje o sótano), aunque para un funcionamiento óptimo, se recomienda instalar el aparato en un
punto en el que la temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Requisitos de ventilación
1. Coloque el congelador en posición horizontal sobre
una superficie firme. El aparato debe apoyarse correctamente sobre sus cuatro patas.
2. Asegúrese de que queda una separación de 5 cm entre el aparato y la pared trasera.
3. Asegúrese también de que la separación entre el aparato y las superficies laterales es de 5 cm.
El aire debe poder circular libremente por la parte posterior del aparato.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y
la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un electricista
homologado.
El fabricante declina toda responsabilidad si no se toman
las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su
Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
56
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
57
58
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
59
820419384-B-342010
www.zanussi.com/shop
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Download PDF

advertising