Miele S4212 User manual

Miele S4212 User manual
MIELE S4212 LOTUS
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing sledestofzuigers
Mode d’emploi d’aspirateurs-traîneaux
nl, fr - BE
M.-Nr. 07 354 280
Inhoud
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Voorbereidende werkzaamheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bijgeleverde hulpstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kleine zuigmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Het snoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De zuigkracht instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Het schuifplaatje voor luchttoevoer openzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Parkeren, verplaatsen en opbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Waar vind ik stofzakken en filters?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De juiste stofzakken en filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wanneer vervang ik de stofzak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hoe vervang ik de stofzak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wanneer vervang ik de luchtuitlaatfilter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Aanduiding ter vervanging van de luchtuitlaatfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hoe vervang ik de luchtuitlaatfilter "SUPER air clean"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hoe vervang ik de luchtuitlaatfilters "Active Air Clean" en "Active HEPA"? . . . . . . 26
Van luchtuitlaatfilter veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wanneer vervang ik de motorbeschermfilter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hoe vervang ik de motorbeschermfilter?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wanneer vervang ik het batterijtje in het handvat (bij sommige modellen)? . . . . . 29
Hoe vervang ik dat batterijtje in het handvat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wanneer vervang ik de draadopnemers op de onderzijde van de zuigmond? . . 30
Hoe vervang ik de draadopnemers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Het toestel schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Storingen / Technische dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Waarborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
fr - Mode d'emploi en français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu
Het afdanken van het apparaat
Recycleerbare verpakking
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.
Door de verpakking weer in kringloop
te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef
deze stoffen dus niet met het gewone
vuilnis mee. Breng ze liever naar het
dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij
uw gemeentebestuur aan de weet.
De gebruikte stofzakken en filters verwijderen
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kinderveilig wordt bewaard voor u
het laat wegbrengen.
Deze objecten zijn van niet-milieubelastend materiaal vervaardigd en kunnen
met het gewone huisvuil worden meegegeven. Wat de stofzakken betreft,
gaat dit enkel op indien die uitsluitend
met huishoudelijk stof zijn gevuld.
3
Beschrijving van het toestel
Op de afbeelding vindt u de maximumuitrusting van deze stofzuiger.
Sommige modellen zijn steeds uitgerust met een van de volgende delen. Die zijn
in deze beschrijving niet afgebeeld.
– Allergotec-zuigmond
– Turboborstel
Bij deze stofzuigers vindt u ook nog een aparte handleiding voor dat toebehoren.
4
Beschrijving van het toestel
a Handvat (naar gelang van het model met een schuifplaatje voor luchttoevoer) *
b Toetsen + / - om de zuigkracht in te stellen *
c Toets Stand-by voor pauzes *
d LED *
e Ontgrendeltoets
f Houder voor hulpstukken
g Verstelknoppen telescopische zuigbuis *
h Ontgrendeltoets voor deksel van stofzakruimte
i Telescopische zuigbuis *
j Stofzak HyClean
k Handgreep
l Zuigmond *
m Zuigbuishouder
n Motorbeschermfilter
o Luchtuitlaatfilter *
p Zuigkrachtregeling *
q Controlelampje Stand-by *
r Controlelampje thermische beveiliging , *
s Aanduiding ter vervanging van de luchtuitlaatfilter (terugsteltoets) *
t Elektrisch snoer
u Pedaaltoets voor kabelhaspel
v Parkeersysteem
w Pedaaltoets aan/uit s
x Aanduiding ter vervanging van de stofzak
y Aansluiting voor zuigslang
z Zuigslang
Naar gelang van het door u gekozen model zijn de kenmerken, aangeduid met *,
verschillend of niet voorhanden.
5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Kinderen in het huishouden
Deze stofzuiger voldoet aan de
voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik
kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden
aan het toestel.
Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u
deze stofzuiger in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan de stofzuiger.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en
geef ze door aan wie het toestel
eventueel na u gebruikt.
Juist gebruik
~ Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor het stofzuigen van droge oppervlakken in het huishouden. Kleding
van mensen en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen.
Het gebruik voor andere doeleinden, het
ombouwen van het toestel of het aanbrengen van veranderingen aan het toestel is voor eigen risico en kan gevaarlijk
zijn.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade die werd veroorzaakt doordat
het toestel voor andere doeleinden werd
gebruikt of verkeerd werd bediend.
~ Personen die door hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden
of hun onervarenheid of gebrek aan
kennis niet in staat zijn om deze stofzuiger veilig te bedienen, mogen deze
stofzuiger alleen onder het toezicht of
de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.
6
~ Hou kinderen die in de buurt van de
stofzuiger komen in het oog. Laat ze
nooit met de stofzuiger spelen.
~ Kinderen mogen de stofzuiger alleen maar gebruiken wanneer hen de
bediening ervan zo uitgelegd is dat ze
de stofzuiger veilig kunnen bedienen.
Kinderen moeten de eventuele risico's
van een foutieve bediening kunnen beseffen.
~ Bij modellen met zender in het
handvat: De batterijen mogen niet in
kinderhanden terechtkomen.
Technische veiligheid
~ Vergelijk de gegevens omtrent de
aansluiting op het typeplaatje (spanning en frequentie) met die van uw
huisinstallatie. Ze dienen absoluut overeen te stemmen. Anders kan er schade
aan uw toestel ontstaan.
~ Het stopcontact moet beveiligd zijn
door een zekering van minstens 16 A of
trage exemplaren van 10 A.
~ Controleer vóórdat u de stofzuiger
gebruikt of het toestel zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval, gebruik
de stofzuiger dan in geen geval. Beschadigde stofzuigers kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Laat u de stofzuiger tijdens de garantieperiode herstellen, dan mag dat
enkel gebeuren door een technicus die
door Miele erkend is. Anders is er bij
schade achteraf geen aanspraak meer
op garantie.
~ Aan de onderzijde van de handgreep is er een metalen strook aangebracht. Daarmee wordt het minder aangename effect van elektrostatische
ontladingen vermeden. Hou dus uw
hand bij het stofzuigen op deze metalen strook.
~ Een beschadigd snoer dient u com-
pleet, samen met de snoertrommel, te
laten vervangen. Om veiligheidsredenen mag het snoer alleen door een
door Miele erkende vakman/vakvrouw
of door de Technische Dienst van Miele
worden vervangen.
~ Laat reparaties enkel door een door
Miele erkende vakman/vakvrouw uitvoeren. Door ondeskundig uitgevoerde
reparaties kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.
~ Gebruik het aansluitsnoer niet om
het toestel te dragen. Trek niet aan het
snoer om de stekker uit het stopcontact
te halen.
~ Schakel uw stofzuiger uit als u hulpstukken verwisselt. Dat is vooral belangrijk als u een elektro- of turboborstel aansluit.
– Trek het snoer niet langs scherpe
kanten. Klem het niet onder deuren
of andere voorwerpen.
~ Schakel de stofzuiger na het gebruik
– Laat de stofzuiger niet voortdurend
over het snoer rijden.
Het snoer, de stekker en het stopcontact kunnen dan schade oplopen. Uw
veiligheid kan dan ook in het gedrang
komen. In geval van schade mag u uw
stofzuiger beslist niet gebruiken.
~ U mag de stofzuiger niet gebruiken
als het aansluitsnoer beschadigd is.
Een beschadigd aansluitsnoer kan uw
veiligheid in gevaar brengen.
en voor elke reiniging/onderhoud uit.
Trek de stekker uit het stopcontact. Als
u een accu-elektroborstel gebruikt,
moet deze eveneens worden uitgeschakeld.
~ Dompel het toestel nooit onder in
water. Maak het enkel droog schoon
ofwel met een lichtjes vochtige doek.
Vocht in het toestel kan aanleiding geven tot elektrische schokken.
7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Efficiënt gebruik
~ Zonder stofzak, motorbescherm- en
luchtuitlaatfilter mag u de stofzuiger niet
gebruiken. Er kan anders schade optreden.
~ Als er geen stofzak is aangebracht,
kunt u het deksel van de stofzakruimte
niet dichtdoen. Gebruik geen brute
kracht.
~ Laat de stofzuiger geen vloeistof
noch vochtig vuil opzuigen. Dit kan tot
ernstige storingen leiden. Bovendien
kan daardoor ook de bescherming tegen elektrische schokken uitvallen. Laat
vochtig schoongemaakt of pas geshamponeerd (kamerbreed) tapijt eerst
volledig drogen voor u gaat stofzuigen.
~ Laat uw toestel geen tonerstof opzuigen. Toner wordt bijv. bij printers of
kopieertoestellen gebruikt en kan
stroomgeleidend zijn. Bovendien wordt
die eventueel door het filtreersysteem
van de stofzuiger niet volledig tegengehouden. De toner kan dus via de turbine van uw stofzuiger weer in de kamerlucht terechtkomen.
~ Laat uw stofzuiger geen brandende
of gloeiende voorwerpen zoals
sigaretten of schijnbaar gedoofde as
noch kolen opzuigen. De stofzuiger kan
namelijk in brand geraken.
~ Laat uw stofzuiger geen licht ontvlambare noch explosieve stoffen of
gassen opzuigen. Stofzuig ook niet in
vertrekken waar dergelijke stoffen of
gassen zijn opgeslagen. Het toestel
kan ontploffen.
8
~ Laat uw stofzuiger geen zware, harde voorwerpen noch objecten met
scherpe kanten opzuigen. De stofzuiger kan blokkeren en schade oplopen.
~ Breng hulpstukken en buizen niet
dicht bij het hoofd wanneer het toestel
ingeschakeld is. Anders bestaat er risico van kwetsuren.
~ Hou goed de aanduiding ter
vervanging van de stofzak in het oog.
Controleer en/of vervang de stofzak indien de aanduiding op een volle stofzak wijst. Controleer en/of vervang bij
deze gelegenheid ook de luchtuitlaaten de motorbeschermfilter. Volle stofzakken of verstopte filters doen de
zuigkracht afnemen. Bovendien kan uw
stofzuiger zo warmlopen dat de temperatuurbegrenzer het toestel uitschakelt.
Zie daartoe de rubriek "Storingen".
~ Belangrijk voor het omgaan met de
batterij (bij modellen met zender in het
handvat):
– U mag geen herlaadbare batterijen
gebruiken.
– De batterijen niet kortsluiten, niet
herladen en niet in het vuur werpen.
Ontploffingsgevaar!
– Wat met een lege batterij? Neem bij
modellen met een zender in het
handvat de batterij uit. Geef die met
de speciale ophaaldienst voor
batterijen mee. Gooi de batterij niet
bij het gewone huisvuil gooien.
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Toebehoren
~ Grijp niet in de draaiende borstelrol
wanneer u bij het stofzuigen gebruik
maakt van een elektro- of turboborstel.
Anders bestaat er risico van kwetsuren.
~ Soms gebruikt u misschien de
greepbuis zonder hulpstuk erop. Controleer dan of de greepbuis niet beschadigd is. Anders bestaat er risico
van kwetsuren.
~ Stofzakken zijn wegwerpartikelen.
Gebruik ze niet opnieuw. Door verstopte poriën verzwakt de zuigkracht
van de stofzuiger aanzienlijk.
~ Gebruik enkel originele Miele-stofzakken, filters, hulpstukken en mits toeslag verkrijgbaar toebehoren. Enkel
daarvoor kan de fabrikant de veiligheid
waarborgen.
Wanneer de veiligheidsinstructies
niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden
gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
9
Voorbereidende werkzaamheden
De zuigslang aansluiten
^ Steek de tuit voor de zuigslang in de
zuigopening tot u een klik hoort. Duw
de uitsparing in de tuit tegen het nokje op het toestel.
De zuigslang afnemen
^ Druk de ontgrendeltoetsen opzij aan
de tuit in en trek de zuigslang uit de
zuigopening.
Het handvat en de zuigbuis in
elkaar steken
^ Steek het handvat in de zuigbuis tot u
een klik hoort. Zorg dat het nokje in
de uitsparing valt.
^ Druk de ontgrendeltoets (zie pijl) in
als u deze delen uit elkaar wenst te
halen.
10
Voorbereidende werkzaamheden
Naar gelang van het model beschikt uw
stofzuiger over een van de volgende
zuigbuizen:
– telescopische buis in 2 delen
– telescopische buis in 3 delen
De telescopische zuigbuis in 2
delen instellen
Deze telescopische zuigbuis bestaat uit
2 in elkaar gestoken buizen die u in of
uit elkaar kan schuiven.
^ Druk de verstelknop in (zie pijl).
Schuif de telescopische buis in de
stand waarin u het makkelijkst werkt.
De telescopische zuigbuis in 3
delen instellen
Deze telescopische zuigbuis bestaat uit
3 in elkaar gestoken buizen.
^ Druk op de ontgrendeltoets van de
onderste buis a en trek ze uit tot u
een klik hoort. Druk ook op de
ontgrendeltoets om deze buis weer in
te schuiven. U hoort duidelijk een
klik.
^ Druk de verstelknop in b. Schuif de
telescopische buis in de stand waarin u het makkelijkst werkt.
11
Voorbereidende werkzaamheden
De zuigmond opsteken
^ Steek de zuigmond op de zuigbuis.
Draai die intussen naar links en
rechts. Bij het vergrendelen dient u
duidelijk een klik te horen!
^ Druk de ontgrendeltoets (zie pijl) in
om de zuigmond af te nemen.
De zuigmond is bedoeld om tapijt, kamerbreed tapijt en niet delicate harde
vloer dagelijks te stofzuigen. Voor andere vloerbekledingen bevelen wij u
aan de speciale Miele-borstels te gebruiken. Zie "Mits toeslag verkrijgbaar
toebehoren".
Neem op de eerste plaats evenwel
de tips omtrent reiniging en onderhoud van de vloerbekledingsfabrikant in acht.
Voor tapijten of kamerbreed tapijt laat u
de borstelkrans verdwijnen:
^ Druk het pedaal langs het symbool
ö in.
Om niet delicate harde vloer te stofzuigen, laat u de borstelkrans te voorschijn komen:
^ Druk het pedaal langs het symbool
ä in.
Allergotec-zuigmond / Turboborstel
Sommige modellen zijn standaard voorzien van deze hulpstukken. Zie "Mits
toeslag verkrijgbaar toebehoren".
Hoe u dit toebehoren bedient en onderhoudt, vindt u in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
12
Bijgeleverde hulpstukken
a reliëfborstel
b kleine zuigmond
c kierenzuiger
d houder voor de hierboven vermelde
3 hulpstukken
De positie van de hulpstukken wordt
telkens aangegeven door symbolen op
de houder voor hulpstukken.
Kierenzuiger
Om vouwen, voegen en hoekjes te stofzuigen.
Reliëfborstel
(naar gelang van het model bijgeleverd)
Om versieringen in reliëf, profielen,
houtsnijwerk e.d. te stofzuigen.
U kan de kop van de reliëfborstel draaien. Zet hem in de juiste stand om makkelijk te werken.
Reliëfborstel met naturel haar
(naar gelang van het model bijgeleverd)
Om erg delicate voorwerpen te stofzuigen.
13
Bijgeleverde hulpstukken
Kleine zuigmond
Om gestoffeerde meubels, matrassen,
kussens, gordijnen, bekledingen e.d. te
stofzuigen.
Houder voor hulpstukken
^ Plaats de houder voor hulpstukken
indien nodig op de boven- of onderzijde van de tuit voor de zuigslang.
Zuigmond
Die is ook geschikt om de treden van
trappen te stofzuigen.
Om veiligheidsredenen, stofzuig de
trappen van onder naar boven.
14
Bediening
Het snoer . . .
. . . uittrekken
^ Trek het snoer uit tot de gewenste
lengte. Die bedraagt hoogstens ca.
5,5 m.
,Trek het snoer helemaal uit indien u langer met het toestel werkt
dan een half uurtje. Anders kan het
snoer oververhit raken en schade
oplopen.
. . . laten oprollen
^ Trek de stekker uit het stopcontact.
^ Duw op de pedaaltoets voor de
snoerhaspel - het snoer rolt dan vanzelf op.
In- en uitschakelen
^ Duw op de toets aan/uit s.
15
Bediening
Speciale opmerking bij modellen met
snoerloze besturing in het handvat
In korte werkpauzes kan u de werking
van het toestel onderbreken.
^ Druk daartoe op de toets Stand-by
op het handvat.
,Laat de stofzuiger niet langdurig
op Stand-by staan, enkel voor korte
stofzuigpauzen. Er bestaat immers
gevaar voor overhitting en beschadiging.
Als u nog eens op deze toets drukt, laat
u de stofzuiger werken in de vermogensstand die u het laatst gekozen
had.
Bij elke druk op een toets gaat de led
aan.
Na de onderbreking heeft u volgende
mogelijkheden.
^ Druk nogmaals op de toets Stand-by,
zodat de stofzuiger naar de laatst gekozen stand terugkeert.
^ Druk op toets +, zodat de stofzuiger
naar het hoogste vermogen schakelt.
^ Druk op toets -, zodat de stofzuiger
naar het laagste vermogen schakelt.
16
Bediening
Tijdens het stofzuigen
De zuigkracht instellen
^ Trek het toestel als een slee achter u
mee. Voor trappen of gordijnen kan u
het ook rechtop zetten.
U kunt het zuigvermogen van de stofzuiger aanpassen aan de werksituatie.
Door het zuigvermogen te verminderen,
vermindert u de schuifkracht op de
zuigmond in belangrijke mate.
,Bij het stofzuigen - vooral van fijn
stof als bv. boorgruis, zand, gips,
meel e.d. - worden op een natuurlijke manier elektrostatische
ladingen veroorzaakt. Die kunnen
zich onder bepaalde omstandigheden ontladen. Om het minder aangename effect van elektrostatische
ontladingen te vermijden, is er aan
de onderzijde van het handvat van
uw stofzuiger een metalen strook
aangebracht. Hou dus uw hand bij
het stofzuigen voortdurend op deze
metalen strook.
Op de stofzuiger doen symbolen dienst
als aanduiding van het vermogen. Zo
kan u vlot aflezen welke zuigkrachtregelstand u het best kiest:
a - gordijnen, textiel
b - beklede meubels, kussens
c - waardevolle tapijten, matjes en
lopers
( - om geregeld spaarzaam te stofzuigen met weinig geluid
e - licht vuile tapijten en kamerbreed
tapijt
f - harde vloer, erg vuile tapijten en
kamerbreed tapijt
De uitvoering en de bediening van de
zuigkrachtregeling is van model tot model verschillend. De varianten worden
hierna opgesomd.
17
Bediening
Draaiknop
^ Draai de zuigkrachtregelknop met de
hand in de gewenste stand.
Pedaaltoetsen + / Druk op de pedaaltoetsen tot in het
raampje het gewenste vermogen verschijnt.
^ Druk op toets + om een hogere zuigkracht in te stellen.
^ Druk op toets - om een lagere zuigkracht in te stellen.
Toetsen + / - op het handvat
met snoerloze besturing
Druk op de toetsen tot in het raampje
op de stofzuiger het gewenste vermogen verschijnt.
^ Druk op toets + om een hogere zuigkracht in te stellen.
^ Druk op toets - om een lagere zuigkracht in te stellen.
Bij elke druk op een toets op het handvat gaat de led aan.
18
Bediening
Het schuifplaatje voor
luchttoevoer openzetten
(niet bij modellen met een handvat met
snoerloze besturing)
Met dit schuifplaatje kan u de zuigkracht van de stofzuiger even beperken. Zo vermijdt u bv. dat het toestel
zich vastzuigt op textielen vloerbekleding.
^ Schuif het plaatje enkel zover open
totdat de zuigmond of het hulptuk beweegt.
Nu gaat de zuigmond of het opgestoken hulpstuk vlotter schuiven.
19
Parkeren, verplaatsen en opbergen
Parkeersysteem
U maakt wel eens een korte pauze
tijdens het stofzuigen. Dan kan u de
zuigbuis samen met de zuigmond makkelijk aan het toestel inhaken.
^ Steek de zuigmond met de onderste
nok langs boven in de uitsparing aan
de achterzijde van de stofzuiger.
Verplaatsen en opbergen
^ Plaats de stofzuiger verticaal.
^ Steek de zuigmond met zijn twee
nokken langs boven in de zuigbuishouder met dubbele inkeping.
De stofzuiger kan u zo vlot dragen of
wegbergen. Daarbij is het bovendien
aangewezen de buizen van de telescopische zuigbuis volledig in te schuiven.
20
Onderhoud
,Voor u het toestel onderhoudt,
dient u het telkens uit te schakelen
en de stekker uit te trekken.
Het Miele-filtreersysteem bestaat uit
drie delen:
– Stofzak
– Luchtuitlaatfilter
Waar vind ik stofzakken en
filters?
Bij uw Miele-handelaar of in de Technische Dienst van Miele.
De juiste stofzakken en filters
Koop Miele-stofzakken HyClean met
het Miele-kwaliteitslabel en de aanduiding F/J/M.
– Motorbeschermfilter
Voor de goede werking van uw stofzuiger dient u die filters af en toe te
vervangen.
Gebruik enkel filters en stofzakken
van Miele. Enkel dan worden de
zuigkracht van uw toestel en het
volume van de stofzak ten volle benut.
,Zo u stofzakken zonder het
Miele-kwaliteitslabel gebruikt, kan
uw stofzuiger ernstige schade oplopen en loopt u het risico dat de garantie vervalt.
In elke verpakking Miele-stofzakken zitten ook een luchtuitlaatfilter "SUPER air
clean" en een motorbeschermfilter.
Indien u luchtuitlaat- of motorbeschermfilters apart dient te kopen, geef dan
het type van uw stofzuiger op. Dan
krijgt u zeker de juiste filters.
In plaats van de standaard voorziene
luchtuitlaatfilter kan u natuurlijk ook een
andere Miele-luchtuitlaatfilter gebruiken. Zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren".
21
Onderhoud
Wanneer vervang ik de
stofzak?
Zodra het display ter vervanging van
de stofzak volledig gekleurd is, dient u
de stofzak te vervangen!
Stofzakken zijn wegwerpartikelen!
Gebruik ze geen tweede keer. Door
verstopte poriën kan de zuigkracht
aanzienlijk verzwakken.
Ter controle
^ Monteer de zuigmond. Andere hulpstukken brengen de werking van de
aanduiding ter vervanging van de
stofzak in het gedrang.
^ Zet het toestel aan. Regel de zuigkracht op het volle vermogen.
^ Laat de zuigmond de vloer niet raken. Zo nu wordt aangeduid dat de
stofzak vol zit, dient u hem te
vervangen.
Hoe werkt de indicator ter
vervanging van de stofzak?
De werking van het display is berekend
op een mengeling van stof zoals die in
het huishouden gewoonlijk voorkomt:
stof, haartjes, tapijtpluisjes, draadjes,
zand enz.
Indien u echter heel wat fijn stof als bv.
boorstof, zand, eventueel ook gips of
meel stofzuigt, raken de poriën van de
stofzak heel gauw verstopt. Het display
geeft dan reeds een "volle" stofzak aan
hoewel hij nog niet vol zit. U dient de
stofzak dan wel te vervangen daar de
zuigkracht door de verstopte poriën te
sterk is verminderd.
Laat u het toestel echter veel haartjes,
tapijt-, wolpluisjes e.d. opzuigen? Dan
kan het voorkomen dat het display pas
reageert wanneer de stofzak reeds
propvol zit.
22
Onderhoud
Hoe vervang ik de stofzak?
^ Druk op de ontgrendeltoets (vlak bij
de handgreep) en klap het deksel
van de stofzakruimte tot aan de aanslag open.
Bij het uittrekken van de stofzak gaat
de hygiënische sluitklep automatisch
dicht. Zo kan er geen stof ontsnappen.
^ Neem de stofzak in de gaatjes van
het plaatje vast. Trek hem uit het toestel.
^ Steek de nieuwe stofzak in de daartoe voorziene houder. Duw hem tot
aan de aanslag. Laat de stofzak intussen samengevouwen zoals u die
uit de verpakking haalt.
^ Vouw de stofzak nu in de stofzakruimte zo ver mogelijk open.
^ Doe het deksel van de stofzakruimte
dicht tot u duidelijk een klik hoort.
Zorg ervoor dat de stofzak intussen
niet geklemd raakt.
,Als er geen stofzak is aangebracht, kan u het deksel van de stofzakruimte niet dichtdoen. Gebruik
dan zeker geen geweld!
23
Onderhoud
Wanneer vervang ik de
luchtuitlaatfilter?
Naar gelang van het stofzuigertype is
er als standaarduitrusting een van volgende filters gemonteerd:
a SUPER air clean
Vervang deze filter telkens als u aan
een nieuwe verpakking Miele-stofzakken begint. In elk nieuw pak Miele-stofzakken zit ook een SUPER air clean filter.
b Active Air Clean (zwart)
c Active HEPA (blauw)
Vervang deze luchtuitlaatfilters na
zowat een jaar gebruik. Dat tijdstip kan
u op de filter noteren.
Aanduiding ter vervanging van
de luchtuitlaatfilter
Sommige modellen zijn uitgerust met
een aanduiding ter vervanging van de
luchtuitlaatfilter (terugsteltoets). Die indicator is speciaal afgesteld op het tijdstip dat de luchtuitlaatfilter Active Air
Clean b of Active HEPA c aan
vervanging toe is.
De indicator wordt na ca. 50 bedrijfsuren verlicht. Dat komt zowat met het
doorsneegebruik per jaar overeen.
Het spreekt vanzelf dat u uw stofzuigkarwei kan afmaken. Bedenk evenwel
dat het zuig- en filtreereffect aanzienlijk
afneemt.
24
Is uw stofzuiger uitgerust met een SUPER air clean filter a? Dan heeft het display ter vervanging van de luchtuitlaatfilter geen zin. U dient die filter immers
telkens te vervangen als u aan een
nieuw pak Miele-stofzakken begint. Het
display dooft zodra u op de
terugsteltoets drukt.
Onderhoud
Hoe vervang ik de
luchtuitlaatfilter "SUPER air
clean"?
Zorg ervoor dat er altijd slechts één
luchtuitlaatfilter is geplaatst.
^ Open het deksel van de stofzakruimte.
^ Doe het filterrooster open. Neem de
oude "SUPER air clean filter" eruit bij
het zuiver oppervlak (zie pijl).
^ Leg de nieuwe "SUPER air clean filter" erin.
Als u een Active Air Clean- of Active
HEPA-luchtuitlaatfilter wilt plaatsen,
moet u in elk geval de rubriek "Onderhoud - Van luchtuitlaatfilter veranderen" raadplegen.
^ Doe het filterrooster dicht.
^ Klap het deksel van de stofzakruimte
dicht tot u duidelijk een klik hoort.
25
Onderhoud
Hoe vervang ik de
luchtuitlaatfilters "Active Air
Clean" en "Active HEPA"?
^ Open het deksel van de stofzakruimte.
Zorg ervoor dat er altijd slechts één
luchtuitlaatfilter is geplaatst.
^ Neem de luchtuitlaatfilter eruit.
^ Leg de nieuwe filter erin.
Als u een Super Air Clean-luchtuitlaatfilter wilt plaatsen, moet u in elk
geval de rubriek "Onderhoud - Van
luchtuitlaatfilter veranderen" raadplegen.
^ Klap het deksel van de stofzakruimte
dicht tot u duidelijk een klik hoort.
De indicator ter vervanging van de
uitlaatfilter terug in zijn beginstand
zetten
Is uw stofzuiger uitgerust met een display ter vervanging van de luchtuitlaatfilter (terugsteltoets)? Dan dient u die
indicator na elke vervanging van die filter terug in zijn beginstand brengen.
Daartoe moet de stekker wel in het
stopcontact zitten.
^ Druk op de terugsteltoets.
De indicator ter vervanging van de
luchtuitlaatfilter gaat uit. Die bevindt
zich nu weer in de beginstand.
De indicator kan enkel op de
beginpositie gebracht worden na
het branden van het indicatorlampje,
niet wanneer de indicator tussendoor ingedrukt wordt.
26
Onderhoud
Van luchtuitlaatfilter
veranderen
Naar gelang van het model kan uw stofzuiger met een van deze luchtuitlaatfilters uitgerust zijn:
a SUPER air clean
b Active air clean (zwart)
c Active HEPA (blauw)
Hou hiermee rekening:
1. Wenst u in de plaats van de luchtuitlaatfilter a de filter van het type b of c
aan te brengen? Neem dan ook het filterrooster uit en leg de nieuwe filter
daarvoor in de plaats.
2. Wenst u in de plaats van de luchtuitlaatfilter van het type b of c de filter a
aan te brengen? Zet dan beslist ook het
filterrooster * erin.
* Filterrooster: zie "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren".
Zorg ervoor dat er altijd slechts één
luchtuitlaatfilter is geplaatst.
Sommige modellen zijn uitgerust met
een aanduiding ter vervanging van
de luchtuitlaatfilter (terugsteltoets).
Die indicator is speciaal afgesteld
op het tijdstip dat een Active air
clean of een Active HEPA filter aan
vervanging toe is. Plaatst u een SUPER air clean filter in uw stofzuiger,
dan heeft het display ter vervanging
van de luchtuitlaatfilter geen zin. U
dient die filter immers telkens te
vervangen als u aan een nieuw pak
Miele-stofzakken begint. Het display
dooft zodra u op de terugsteltoets
drukt.
27
Onderhoud
Wanneer vervang ik de
motorbeschermfilter?
Telkens als u aan een nieuwe verpakking originele Miele-stofzakken begint.
In elk pak Miele-stofzakken zit een motorbeschermfilter.
Hoe vervang ik de
motorbeschermfilter?
^ Maak het deksel van de stofzakruimte open.
^ Klap het filterraampje open en neem
de verbruikte motorbeschermfilter
aan het zuivere oppervlak uit.
^ Leg de nieuwe motorbeschermfilter
erin.
^ Doe het filterraampje weer dicht.
28
Onderhoud
Wanneer vervang ik het
batterijtje in het handvat (bij
sommige modellen)?
Zowat om de 18 maand. Hou daartoe
een batterijtje van 3 volt (knoopcel
CR 2032) in reserve.
Is het batterijtje opgebruikt of heeft u
er geen geplaatst? Dan kan u toch
met de stofzuiger doorwerken.
^ Schakel de stofzuiger in met de toets
aan/uit s. De stofzuiger is gebruiksklaar (stand-by).
^ Druk op de aanduiding ter
vervanging van de luchtuitlaatfilter
(terugsteltoets).
De stofzuiger kan zo verder worden gebruikt, maar uitsluitend bij maximaal
vermogen.
Hoe vervang ik dat batterijtje in
het handvat?
a Maak de afdekking van het
batterijvak los, bijv. met een schroevendraaier.
b Verwijder de afdekking.
^ Druk de batterij er naar voren toe uit
en plaats een nieuwe.
^ Zorg ervoor dat u de polen van de
batterij in de juiste richting plaatst.
^ Doe het batterijvak dicht.
^ Geef die met de speciale ophaaldienst voor batterijen mee.
29
Onderhoud
Wanneer vervang ik de
draadopnemers op de
onderzijde van de zuigmond?
^ Controleer zo nu en dan de draadopnemers aan de zuigopening van de
zuigmond.
^ Wanneer de stof versleten is, dient u
nieuwe draadopnemers te monteren.
Hoe vervang ik de
draadopnemers?
^ Til de draadopnemers, bv. met een
mesje, uit de gleuven.
^ Breng nieuwe draadopnemers aan.
Zuigmond, 190 mm
^ Ontgrendel de draadopnemereenheid aan beide zijden van de
zuigmond met een muntstuk.
^ Verwijder de oude draadopnemereenheid, plaats een nieuwe eenheid
en vergrendel deze.
Indien er eens draad of haar rond de
as van het wieltje is gewikkeld
a Ontgrendel de as van het wieltje (bajonetsluiting) met een geldstuk.
b Trek de as van het wieltje eruit.
c Neem het wieltje uit.
Verwijder haartjes, draden e.d. Daarna
kan u het wieltje terug monteren en de
as vergrendelen.
Vervangstukken zijn bij uw Miele-handelaar of in de Technische Dienst van
Miele verkrijgbaar.
30
Het toestel schoonmaken
,Voor u het toestel schoonmaakt,
dient u het uit te schakelen en de
stekker uit te trekken.
Stofzuiger en hulpstukken
Maak uw stofzuiger en al de kunststof
hulpstukken met een courant reinigingsmiddel voor kunststof schoon.
,Gebruik geen schuurmiddel.
Reinigingsmiddel voor glazen oppervlakken of voor universeel gebruik is eveneens af te raden!
Wegens de chemische samenstelling van dat middel kan er aanzienlijke schade ontstaan op kunststof
oppervlakken.
Stofzakruimte
De stofzakruimte kan u eventueel met
behulp van een tweede stofzuiger uitzuigen. U kan die ook met een droog
stofdoek of een kwast reinigen.
,Dompel het toestel nooit onder in
water! Vocht in het toestel kan aanleiding geven tot elektrische schokken.
31
Storingen / Technische dienst
De stofzuiger schakelt vanzelf uit.
Dan gaat bij sommige modellen ook
het verklikkerlichtje "Oververhitting
," aan.
De temperatuurbegrenzer schakelt de
motor uit zodra die te warm wordt. Dat
wordt bij sommige modellen door het
verklikkerlampje , aangeduid.
Deze storing kan optreden als er proppen in de zuigslang of -buis zijn terechtgekomen. Het is ook mogelijk dat
de stofzak vol is of door fijn stof geen
lucht meer kan doorlaten. Maar ook een
erg vuile luchtuitlaat- of motorbeschermfilter kan daar de oorzaak van
zijn. Schakel de stofzuiger dan uit (toets
aan/uit s indrukken) en trek de stekker
uit het stopcontact!
Nadat het euvel hersteld is, laat u de
stofzuiger 20 à 30 minuten rusten. Intussen koelt het toestel af zodat u het
weer kan inschakelen en gebruiken.
Technische dienst
Indien u de storing niet zelf kan herstellen, doe dan een beroep op
– uw Miele-handelaar
of
– de Technische Dienst van Miele.
Deel hen ook het typenummer van uw
stofzuiger mee.
De telefoonnummers van onze Technische Dienst vindt u op de rugzijde
van deze gebruiksaanwijzing.
32
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Sommige modellen zijn reeds standaard uitgerust met een van de volgende hulpstukken.
Turboborstel Turbo Comfort -3
Om laagpolige textielen vloerbekleding
af te borstelen. De borstel wordt door
de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. De borstel verwijdert niet enkel
stofdeeltjes, maar ook hardnekkig vastzittende draadjes, pluizen en haartjes.
Neem op de eerste plaats evenwel
de reinigings- en onderhoudtips van
de vloerbekledingsfabrikant in acht.
Miniturboborstel Turbo Mini
Deze kleinere turboborstel is geschikt
om zitmeubelen, matrassen, autostoelen, met tapijt beklede trappen e.d. af
te borstelen.
Zuigmond Allergotec
Tijdens het stofzuigen wordt het
reinigingseffect via een kleurendisplay
(lichtje) zichtbaar. Daardoor is deze
zuigmond erg geschikt voor de dagelijkse hygiënische schoonmaak van alle
vloerbekledingen.
Neem op de eerste plaats evenwel
de reinigings- en onderhoudtips van
de vloerbekledingsfabrikant in acht.
33
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Vloerborstel Hardfloor -3
Om harde vloer die tegen een stootje
kan, bv. steen, tegels e.d., te stofzuigen.
Parketborstel Parquet -3
Speciaal model met natuurlijke borstels
om krasgevoelige vloerbedekking als
bv. parket en laminaat te stofzuigen.
Om deze natuurlijke borstel te onderhouden moet U de kierenzuiger gebruiken.
Vloerborstel Parquet Twister
Om harde vloeren te stofzuigen, bijzonder geschikt voor het stofzuigen van
voegen.
Vloerborstel Parquet Twister XL
In vergelijking met de Parquet Twister is
deze borstel 90 mm breder en daardoor bijzonder voor grote oppervlakten
geschikt.
34
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Radiatorborstel
(enkel te gebruiken samen met de kierenzuiger)
Om radiatorplaten, smalle rekjes of
voegen te stofzuigen.
Universele borstel
Om boeken, rekken e.d. te stofzuigen.
Reliëfborstel
Om versieringen in reliëf, profielen,
houtsnijwerk e.d. te stofzuigen.
Reliëfborstel met naturel haar
Om erg delicate voorwerpen te stofzuigen.
35
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Matrassenzuigmond
om matrassen, zitmeubels en de
voegen daarin vlot te stofzuigen.
Kierenzuiger, 30 cm lang
Om vouwen, voegen en hoekjes te stofzuigen.
Zuigmond, 190 mm
Extrabrede zuigmond om sneller zitmeubelen en matrassen te stofzuigen.
36
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Hygiënische sluitklep met aktieve
kool
vermindert het vrijkomen van stof en
geuren als u de zuigslang afneemt om
de stofzuiger te transporteren of te bewaren.
U kunt de hygiënische sluitklep tijdens
het zuigen op de zuigslang bevestigen.
MicroSet
Deze set is speciaal ontworpen om
kleinere voorwerpen en moeilijk toegankelijke plaatsen als bv. hifi-installaties,
toetsenborden en miniatuurverzamelingen schoon te zuigen.
De set bestaat uit
– minislang met combizuigmond,
– minirelëfborstel,
– minikierenzuiger en
– verlengbuis
CarClean Set Plus
Deze set is speciaal ontworpen om het
interieur van uw wagen schoon te maken.
De set bestaat uit
– miniturboborstel,
– minislang met combizuigmond en
– kierenzuiger, 30 cm lang.
Deze onderdelen zitten in een toebehorenkoffer. Bovendien vindt u in de verpakking een 3 m lange zuigslang met
een slanghouder.
37
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Luchtuitlaatfilter Active air clean
Het gaat hier over een speciale actievekoolfilter. Die absorbeert de reuk die
tijdens het stofzuigen door het vuil in de
stofzak wordt teweeggebracht. Door
deze filter wordt hinderlijke reukverspreiding in ruime mate vermeden. De luchtuitlaatfilter Active air clean wordt in de
plaats van de voorhanden luchtuitlaatfilter ingelegd. Qua filtreereffect voor fijn
stof is er tussen Active air clean en SUPER air clean filters geen verschil.
Luchtuitlaatfilter Active HEPA
Dit is een gecombineerde filter. Enerzijds voldoet deze filter aan de HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822. Zo
worden bv. heel fijne micro-organismen
die wij kunnen inademen, weggefiltreerd. Anderzijds neemt hij ook de reuk
weg, die door het vuil in de stofzak ontstaat. Dat gebeurt via de actieve kool in
de filter. Deze uitlaatfilter maakt de stofzuiger bij uitstek geschikt voor personen
die aan allergieën lijden. Maar eveneens
voor wie bijzonder veel aandacht dient
te besteden aan hygiëne. De Active
HEPA wordt in de plaats van de voorhanden luchtuitlaatfilter ingelegd.
Filterrooster
Het filterrooster is nodig wanneer u in
plaats van een Active Air Clean- of Active HEPA-luchtuitlaatfilter een Super Air
Clean-luchtuitlaatfilter wilt plaatsen (zie
rubriek "Onderhoud - Van luchtuitlaatfilter veranderen").
38
Waarborg
WaarborgBelgië
België
I. Vooraf
De Miele-toestellen zijn vervaardigd onder een streng kwaliteitsborgingssysteem. Desalniettemin kan er een defect
optreden. Zowel binnen als buiten de waarborgperiode kan op een snelle en deskundige manier een herstelling van
het toestel gebeuren, zonder dat dit afbreuk doet aan de levensduur ervan.
De waarborgbepalingen zijn gebaseerd op de EU-Richtlijn 99/44/EG en de geldende nationale wetgeving en laten
alle rechten die hierin aan de consument toegewezen worden, onverlet.
II. Aanvang en duur van de waarborgperiode
1. De waarborgperiode vangt aan op de datum van aflevering door de verkoper van het toestel bij de consument. De
ingevulde verklaring van ingebruikname moet op dat ogenblik naar de firma Miele N.V. teruggestuurd worden.
2. De duur ervan bedraagt 24 maand, maar wordt beperkt tot 12 maand ingeval van industrieel of hiermee
gelijkgesteld gebruik, bv. in hotels, pensions of gemeenschappelijke wasgelegenheden.
3. Op tweedehandstoestellen moet de verkoper een minimumtermijn van 12 maand laten gelden.
4. Een herstelling tijdens de waarborgperiode zal deze niet automatisch verlengen of het begin van een nieuwe
periode betekenen.
5. Op koelkasten, diepvriezers en koel- en vriescombinaties bedraagt de waarborgperiode 5 jaar voor herstelling of
vervanging van de compressor, met uitsluiting van werktijd en verplaatsing.
III. Inhoud en aanvang van de waarborg
1. Aan tijdens de waarborgperiode optredende defecten wordt kosteloos verholpen door het herstellen van het
betreffende onderdeel of de vervanging ervan, zodat het toestel teruggebracht wordt in de staat waarin het zich
bevond voor het defect optrad. De vervangen onderdelen worden eigendom van de firma Miele.
2. Als hetzelfde defect tijdens de waarborgperiode meermaals optreedt of de herstellingskosten disproportioneel
met de waarde van het toestel zijn, wordt in overleg met de consument een gelijkwaardige vervanging
aangeboden. De firma Miele behoudt zich het recht voor in dit geval een vergoeding aan te rekenen a rato van de
gebruiksperiode.
Een gebrek moet terstond gemeld worden om verdere schade te voorkomen.
Herstellingen aan huis gebeuren steeds voor grote en dus moeilijk transporteerbare alsook voor ingebouwde
toestellen.
Gemakkelijk te vervoeren toestellen worden overhandigd aan of opgestuurd naar de naverkoopsdienst Miele.
IV. Beperkingen
De waarborg is niet van toepassing in volgende gevallen:
– kleine afwijkingen van de vooropgestelde kwaliteit die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren
van het toestel;
– wijzigingen aan constructie of uitvoering, die zouden aangebracht worden vóór de uitvoering van de bestelling en
die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren van het toestel;
– schade veroorzaakt door verkeerde opstelling of installatie;
– inwerking van externe factoren, bv. transportschade, onzorgvuldig gebruik (waardoor schade ontstaat aan
kwetsbare delen zoals (keramisch) glas, kunststof, rubber), chemische en elektrochemische inwerking van water,
weersomstandigheden, natuurverschijnselen;
– onoordeelkundig gebruik of belasting;
– herstellingen of wijzigingen die door onbevoegde derden werden uitgevoerd;
– afwezigheid van het identificatienummer van het toestel;
– gebrekkige verzorging (bv. onregelmatige ontdooiing) en/of onderhoud (bv. gebruik van agressieve agentia);
– defecten veroorzaakt door niet originele toebehoren of onderdelen.
39
Waarborg
België
V. Andere bepalingen
– Om optimaal van de waarborg te genieten, moet de consument de aankoop- en/of leveringsdatum, die hij vindt op
zijn aankoopbewijs of leveringsbon, laten registreren bij Miele door het terugsturen van de correct ingevulde
verklaring van ingebruikname of via de website www.miele.be.
Op basis van de hierin verstrekte gegevens kan de dienstverlening veel efficiënter verlopen en houdt Miele de
consument op de hoogte van exclusieve aanbiedingen, nieuwe producten en diensten.
Deze informatie mag te allen tijde meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met de
N.V. Miele.
De consument heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de
bescherming van het privé-leven in het kader van de gegevensverwerking.
– Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten in
zoverre een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid overtreft de vergoeding
de waarde van het toestel niet.
– De waarborgvoorwaarden gelden voor in België op de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen. Bij
ingebruikname in het buitenland van een in België gekocht toestel of in België van een in het buitenland gekocht
toestel moet de consument er zich van vergewissen of het toestel voldoet aan de locale technische vereisten
(gassoort, spanning, frequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt door het
niet geschikt zijn van het toestel en de noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de
waarborgvoorwaarden.
– Indien het toestel dusdanig is geïnstalleerd (inbouw, plaatsing, ophanging) dat meer dan 30 minuten tijd nodig is
voor het vrijmaken en terugplaatsen, worden extra kosten in rekening gebracht. Schade, veroorzaakt bij deze
handelingen, valt eveneens ten laste van de consument.
– Voor alle betwistingen en geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en Asse bevoegd.
40
Garantiebewijs/Certificat de garantie
Te bewaren - A conserver
Type toestel/
Type d'appareil:
Fabricagenummer
Numéro de fabrication:
Het hierboven beschreven toestel is van onberispelijke kwaliteit en constructie.
Wij verplichten er ons toe in de eerste 24 maand na de aflevering (voor industrieel
gebruik een jaar) aan alle materiaal- of constructiefouten te verhelpen en dit volgens
onze waarborgbepalingen.
L'appareil désigné ci-dessus est de qualité et de construction irréprochables. Nous
nous engageons à remédier aux défauts de matériel et de construction pour la durée
de 2 ans suivant la date de livraison (pour machines à usage professionnel un an)
dès la mise en service, dans le cadre de nos conditions de garantie.
Leveringsdatum/ Date de livraison:
Stempel en handtekening van handelaar/
Cachet et signature du distributeur:
Belangrijk! Om het valideren van uw aanspraken op onze garantievoorwaarden te
vergemakkelijken, stuurt u de verklaring van ingebruikname, volledig en
duidelijk ingevuld, ONVERWIJLD terug aan de N.V. MIELE te Mollem - Asse.
Important! Afin de nous permettre de valider vos droits à la garantie, il est indispensable
de nous renvoyer IMMEDIATEMENT la déclaration de mise en service,
dûment remplie, à la S.A. MIELE à Mollem - Asse (Belgique) ou à la
MIELE s.à r.l. à Luxembourg (G.D. Luxembourg).
S.A. MIELE N.V. België/Belgique
Industriezone Asse 5 nr 22.1 Hof te Bollebeeklaan 9 B-1730 Mollem
Herstellingen aan huis/Réparations à domicile:
Antwerpen 03/232.00.52
Luxembourg
061/22.51.41
Brabant
02/451.16.16
Namur
081/73.70.81
Hainaut
065/36.00.15
Oost-Vlaanderen 09/220.24.42
071/35.68.80
West-Vlaanderen 050/34.58.55
Liège
041/27.83.05
056/75.45.10
Limburg
089/35.42.92
Dienst Consumentenbelangen/Service Intérêts Consommateurs: 02/451.16.80
MIELE Luxembourg s.à r.l.
20, rue Christophe Plantin Luxembourg-Gasperich / B.P. 1011 L-1010 Luxembourg
Réparations à domicile + service Intérêts Consommateurs: 497.11.20
41
Wijzigingen voorbehouden / (S4212-S4782) - 2908
M.-Nr. 07 354 280 / 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement