FD1000

FD1000
1
2
FD1000
FD1000
SUSZARKA SPOŻYWCZA
бытовая сушка
\ fruit and vegetable dryer
SUSZARKA SPOŻYWCZA
бытовая сушка
/ fruit and vegetable dryer
Suszarka spożywcza z dwoma ustawieniami mocy suszenia – zachowa
smak i aromat Twoich ulubionych owoców, warzyw i grzybów.
Бытовая сушка с двумя температурными режимами – сохранит вкус и аромат
Ваших любимых фруктов, овощей и грибов.
Fruit and vegetable dryer with two power levels. It will keep the taste
and smell of your favourite fruit, vegetables and mushrooms.
4
PL
1. Wysoka moc: 520 W 2. Cztery pojemne sita – 11 L
3. Łatwe przechowywanie 4. Zabezpiecznie przed
przegrzaniem
RU
1. Высокая мощность: 520 W 2. Четыре
объемных сита – 11 Л 3. Простое хранение
4. Защита от перегрева
CZ
1. Vysoký příkon: 520 W 2. Čtyři objemná síta – 11 L
3. Jednoduché skladování 4. Pojistka proti přehřání
BG
1. Висока мощност: 520 W 2. Четири големи
сита – 11 Л 3. Лесно съхранение 4. Защита
срещу прегряване
SK
1. Vysoký výkon: 520 W 2. Štyri priestranné sitá
– 11 L 3. Jednoduché skladovanie 4. Ochrana
proti prehriatiu
UA
1. Висока потужність: 520 W 2. Чотири об’ємні
сита – 11 Л 3. Зручне зберігання 4. Захист від
перегріву
1. Putere mare: 520 W 2. Patru site încăpătoare
– 11 L 3. Depozitare simplă 4. Protecţie
împotriva supraîncălzirii
EN
1. High power: 520 W 2. Four large sieves – 11 L
capacity 3. Easy storage 4. Overheating protection
RO
FD1000-001_v01
FD1000
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA SPOŻYWCZA
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČKA POTRAVÍN
USCĂTOR DE ALIMENTE
БЫТОВАЯ СУШКА
16–18
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SUŠIČKA POTRAVIN
7–9
ДЕХИДРАТОР ЗА ХРАНИ
19–21
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
10–12
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–6
13–15
ПОБУТОВА СУШКА
22–24
EN USER MANUAL
FRUIT AND VEGETABLE DRYER 25–26
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
PL
A
3b
4
5
3a
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
4
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
3
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
1
2
●
6
2a
●
2b
B
●
●
●
4
2
5
3
●
6
4
Nie uruchamiaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa podstawy wentylacyjnogrzejnej jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego.
Przed czyszczeniem urządzenia, montażem lub jego
demontażem zawsze wyjmij przewód zasialający
z gniazdka sieci.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu zasilającego.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci (jednakże nie
młodsze, niż ośmioletnie), osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, przy czym w takim przypadku
użytkowanie winno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo
lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń
i przekazaniu instrukcji umożliwiających bezpieczne
korzystanie z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez
dzieci jest dozwolone wyłącznie w przypadku dzieci
powyżej ósmego roku życia i pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad nimi.
Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
1
●
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj podstawy
wentylacyjno-grzejnej w wodzie podczas mycia.
Nie stawiaj sit z ociekającymi wodą produktami na
podstawie wentylacyjno-grzejnej.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, podstawy wentylacyjno-grzejnej, przed
ponownym włączeniem suszarki do sieci dokładnie je
wysusz.
Do mycia obudowy podstawy wentylacyjno-grzejnej
nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak:
podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
●
Notes
Suszarka przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
Przed uruchomieniem urządzenia odwiń ze schowka
podstawy wentylacyjno-grzejnej odpowiednią długość
przewodu przyłączeniowego.
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieciowego.
Dane techniczne i opis urządzenia
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Suszarki do owoców i warzyw ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
FD1000-001_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Pojemność znamionowa: 11 l.
Moc urządzenia: 520 W.
Hałas urządzenia (LWA): 66 dB/A.
Urządzenie zbudowane jest w II klasie izolacji, nie wymaga
uziemienia
.
Suszarka posiada atest dopuszczający do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
(Rys. A)
1 Podstawa wentylacyjno-grzejna
2 Panel sterowania
a Przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF) z lampką sygnalizacyjną
b Przełącznik stopnia grzania (I/II) z lampką sygnalizacyjną dla II stopnia grzania
3 Sito (4 szt.)
Sita można ustawić w dwóch pozycjach:
a pozycja złożona – stosowana do przechowywania
urządzenia (zajmuje mniej miejsca)
b pozycja rozłożona – stosowana podczas pracy urządzenia
4 Pokrywa
5 Schowek na przewód przyłączeniowy
6 Przewód zasilający
Dopuszczalna jest jest tylko praca z sitami
w pozycji rozłożonej.
Działanie i obsługa suszarki
(Rys. B)
Przed pierwszym użyciem rozmontuj suszarkę
i umyj części mające kontakt z przetwarzanym
produktem, patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”. Po dokładnym osuszeniu przystąp
do montażu czystych elementów.
1 Urządzenie postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym,
stabilnym i suchym podłożu.
2 Napełnione produktami sita ustaw w pozycji rozłożonej 3b na podstawie wentylacyjno-grzejnej 1 i przykryj
pokrywą 4 .
Produkty przeznaczone do suszenia oczyść
i ułóż luźno na sitach, tak aby nie odcinać
całkowicie przepływu powietrza na sitach.
W zależności od ilości suszonych produktów
możesz wykorzystać dowolną ilość sit.
tości wody w produktach i ich rozdrobnienia,
np. jabłka proponujemy suszyć w plastrach nie
grubszych niż 5 mm.
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
4 Włącz suszarkę ustawiając przełącznik 2a w pozycji
ON, zapali się lampka sygnalizacyjna przełącznika 2a .
W trakcie suszenia zalecamy, co pewien czas
zamieniać sita miejscami dla uzyskania równomiernego efektu suszenia produktów. Suszenie
produktów o dużej zawartości wody, takich jak:
śliwki, winogrona czy mokre grzyby, wymaga
znacznie dłuższego czasu.
5 Przełącznik stopnia grzania można ustawić w dwóch
pozycjach: I (250 W) lub II (500 W). Aby zmienić stopień
grzania ustaw przełącznik stopnia grzania 2b w jednej
z dostępnych pozycji (w pozycji innej niż ustawiona wyjściowo). Po ustawieniu przełącznika w pozycji II zapali się
lampka sygnalizacyjna przełącznika 2b .
6 Po zakończeniu pracy wyłącz suszarkę przełącznikiem 2a ustawiając go w pozycję OFF.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Suszarka posiada zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem:
Wyłącznik automatyczny – przy nadmiernym wzroście
temperatury następuje odłączenie grzałki, suszarka pracuje
jak wentylator, a po ochłodzeniu następuje ponowne załączenie grzałki.
Co zrobić, gdy...
Nie działa wentylator lub grzałka suszarki:
●● oddaj suszarkę do punktu serwisowego.
Czyszczenie i konserwacja
●● Sita i pokrywę myj w letniej wodzie z dodatkiem środków
do mycia naczyń. Można również je myć w zmywarkach
do naczyń w temp. max. 60°C.
●● Zespół wentylacyjno-grzejny 1 przetrzyj wilgotną
szmatką i wytrzyj do sucha.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania, może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Jest to normalne zjawisko. Nie
traktuj tego jako wady!
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
Podgrzane powietrze przechodząc przez sita
powoduje odparowanie wody z suszonych produktów. Czas suszenia zależny jest od zawarFD1000-001_v01
5
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
FD1000-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Pokyny k používání si laskavě uschovejte, abyste do nich
mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Ujistěte se, zda jste těmto pokynům porozuměli.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte sušičku, jsou-li na přívodní šňůře, plášti
spotřebiče nebo teplovzdušné jednotce viditelná
poškození.
●● Jesliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho
vyměnit u výrobce nebo ve specializovaném servisu
proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí
úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady doporučujeme, abyste se obrátili na odborný
servis.
●● Před čištěním spotřebiče, montáží nebo jeho demontáží, vždy vyjměte přívodní kabel ze zásuvky.
●● Dejte pozor, aby se nenamočila zástrčka přívodní
šňůry.
●● Děti (avšak pouze starší osmi let), osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
náležité zkušenosti a znalosti, mohou používat spotřebič pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich
bezpečnost, nebo po předchozím poučení těchto osob
o možném riziku a seznámení s bezpečeným používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči
mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že
budou pod přísným dohledem.
●● Skladujte spotřebič spolu s přívodní šňůrou mimo
dosah dětí mladších osmi let.
FD1000-001_v01
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího
časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
●● Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Nemyjte pod tekoucí vodou ani neponořujte teplovzdušnou jednotku do vody během mytí spotřebiče.
●● Nestavte síta, na kterých se nacházejí potraviny, ze
kterých kape voda, na teplovzdušnou jednotku.
●● V případě, že voda pronikne do vnitřních elektrických
elementů teplovzdušné jednotky, je nutné je před dalším použitím sušičky vysušit.
●● K mytí pláště teplovzdušné jednotky nepoužívejte
abrazivní čistící prostředky v podobě emulzí, mléka,
past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Sušička je určená pouze k domácímu použití.
●● Před použitím spotřebiče odviňte z úschovného prostoru teplovzdušné jednotky potřebnou délku přívodní.
prvním použitím spotřebiče důkladně umyjte
všechna příslušenství.
●● Po ukončení práce vyjměte zástrčku přívodní šňůry
z elektrické zásuvky.
●● Před
Technické údaje a popis spotřebiče
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku
výrobku.
Sušičky na ovoce ZELMER splňují požadavky platných
norem.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektrický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Jmenovitý objem: 11 l.
Příkon spotřebiče: 520 W.
Hlučnost spotřebiče (LWA): 66 dB/A.
Spotřebič je vyroben ve II izolační třídě, nevyžaduje uzemnění
.
Sušička má atest umožňující styk s potravinami.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
7
Popis spotřebiče
(Obr. A)
1 Teplovzdušná jednotka
2 Ovládací panel
a Přepínač zapni/vypni (ON/OFF) se signalizační kontrolkou
b Přepínač teplotního stupně (I/II) se signalizační kontrolkou pro II teplotní stupeň
3 Síto (4 ks.)
Síta lze nastavit ve dvou polohách:
a složená poloha – používaná při skladování spotřebiče (zabírá méně místa)
b rozložená poloha – používaná při provozu spotřebiče
4 Víko
5 Úschovný prostor na přívodní šňůru
6 Přívodní šňůra
Je dovoleno používat spotřebič pouze s rozloženými síty.
Použití a obsluha sušičky
(Obr. B)
Před prvním použitím rozeberte sušičku
a umyjte díly, které jsou v kontaktu se zpracovávanými potravinami, viz. kapitola „Čištění
a údržba”. Po důkladném vysušení můžete zpět
složit čisté díly.
1 Spotřebič postavte blízko elektrické zásuvky na tvrdém,
stabilním a suchém povrchu.
2 Síta naplněná potravinami položte v rozložené pozici 3b
na teplovzdušnou jednotku 1 a přikryjte víkem 4 .
5 Přepínač teplotního stupně lze nastavit ve dvou polohách: I (250 W) nebo II (500 W). Za účelem změny teplotního
stupně nastavte přepínač teplotního stupně 2b na jednu
z dostupných poloh (na jinou polohu než je při výchozím
nastavení). Po nastavení přepínače do pozice II se rozsvítí
signalizační kontrolka přepínače 2b .
6 Po ukončení práce vypněte sušičku přepínačem 2a
nastavením do polohy OFF.
Pojistka proti přehřátí
Sušička je vybavena termickou pojistkou proti přehřátí:
Automatický vypínač – při nadměrném zvýšení teploty
se odpojí topné těleso, sušička pracuje jako ventilátor a po
vychladnutí se opět zapne topné těleso.
Co dělat když...
Nefunguje ventilátor nebo topné těleso sušičky:
●● Odneste sušičku do servisu.
Čištění a údržba
●● Síta a víko umyjte v teplé vodě s malým množstvím pro-
tředku na nádobí. Lze je umýt také v myčce na nádobí
při teplotě max. 60°C.
●● Teplovzdušnou jednotku 1 otřete vlhkým hadříkem
a vytřete do sucha.
●● Pod vlivem dlouhodobého používání může dojít k zabarvení plastových dílů. Je to běžný jev, nepovažujte to jako
závadu!
●● Po umytí osušte všechny díly spotřebiče.
Potraviny určené k sušení očistěte a rozložte
na sítech tak, aby bylo zajištěno volné proudění vzduchu na sítech. V závislosti na množství sušených potravin můžete použít libovolné
množství sít.
Ohřátý vzduch proudící přes síta odpařuje vodu
ze sušených potravin. Doba sušení je závislá
na množství vody obsažené v potravinách a na
jejich velikosti, např. jablka doporučujeme sušit
nakrájené na plátky o tloušťce do 5 mm.
3 Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky.
4 Zapněte sušičku nastavením přepínače 2a do polohy
ON, rozsvítí se signalizační kontrolka přepínače 2a .
Během sušení doporučujeme prostřídat síta za
účelem získání rovnoměrného efektu sušení
potravin. Sušení potravin s velkým obsahem
vody, jako jsou: švestky, hroznové víno nebo
mokré houby, vyžadují značně delší dobu
sušení.
8
FD1000-001_v01
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
FD1000-001_v01
9
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Presvedčte sa, že tieto pokyny ste pochopili.
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Spotrebič nezapínajte v prípade, že prívodový kábel je
poškodený alebo vonkajší plášť ventilačného a ohrievacieho telesa je viditeľným spôsobom poškodený.
●● V prípade, že sa prívodový kábel poškodí je potrebné
ho vymeniť priamo u výrobcu spotrebiča alebo v špecializovanom stredisku opráv, resp. u inej kvalifikovanej
osoby, čím sa vyhnete riziku vzniku nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby. Nesprávne vykonaná oprava zariadenia
môže predstavovať vážne riziko pre jeho používateľa.
V prípade, že sa na spotrebiči vyskytnú poruchy, kontaktujte špecializované servisné stredisko.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo jeho
rozobratím, nezabudnite vytiahnuť prívodový kábel zo
zásuvky rozvodu napätia.
●● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla
neodstala voda.
●● Zariadenie môžu používať rovnako aj deti (nie však
mladšie ako osem ročné) a osoby s obmedzenými
pohybovými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatok potrebných skúseností a vedomostí. V takomto prípade by
malo používanie spotrebiča prebiehať pod dohľadom
osôb, ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť alebo po
ich predošlom poučení o možných rizikách spojených
s jeho používaním a dôkladnom objasnení návodu
na jeho použitie. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu
spotrebiča, len staršie ako 8 rokov a pri zabezpečení
primeraného dohľadu.
●● Spotrebič spolu s prívodovým káblom skladujte mimo
dosahu detí mladších ako osem rokov.
10
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na výrobnom
štítku spotrebiča.
●● Tento spotrebič nie je určený na prácu s použitím
externých časových spínačov alebo externej sústavy
diaľkového ovládania.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky rozvodu elektrického
napätia potiahnutím za prívodový kábel.
●● Spotrebič neumývajte pod prúdom tečúcej vody
a neponárajte ventilačno-ohrievacie teleso do vody pri
jeho čistení.
●● Na sitá uložené na ventilačno-ohrievacom telese
neklaďte predmety, z ktorých odteká prebytočná voda.
●● V prípade, že sa do vnútornej časti spotrebiča dostane
voda a dôjde k zaplaveniu elektrických komponentov, ventilačno-ohrievacieho telesa, pred opätovným
použitím sušičky ju vytiahnite z elektrickej zásuvky
a dôkladne ju vysušte.
●● Na umývanie plášťa ventilačno-ohrievacieho telesa
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako sú
rôzne emulzie, tekuté piesky, pasty a iné. Mohli by,
okrem iného, odstrániť informačné grafické symboly z vonkajšieho plášta, ako sú: pomery, značky,
výstražné značky a pod.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Sušička je určená iba na použitie v domácnosti.
●● Pred spustením spotrebiča, odviňte z úložného
priestoru ventilačno-ohrievacieho telesa potrebnú
dĺžku napäťového kábla.
●● Pred prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte všetky
jeho komponenty.
●● Po ukončení práce vytiahnite prívodový kábel zo
zásuvky zdroja napätia.
Technické údaje a opis spotrebiča
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Sušičky ovocia a zeleniny spoločnosti ZELMER spĺňajú
požiadavky záväzných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Elektrické zariadenie nízkeho napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Menovitý objem: 11 l.
Výkon spotrebiča: 520 W.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
66 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
FD1000-001_v01
Zariadenie je zhotovené v izolačnej triede II a nepotrebuje
byť chránené uzemnením
.
Sušička má atestáciu, ktorá schvaľuje používať spotrebič na
prácu s potravinami.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Zloženie spotrebiča
(Obr. A)
1 Ventilačno-ohrievacie teleso
2 Ovládací panel
a Tlačidlo zapni/vypni (ON/OFF) zo svetelným indikátorom
b Tlačidlo pre voľbu stupňa teploty (I/II) so sveteľným
indikátorom pre II teplotný stupeň
3 Sitá (4 ks.)
Sitá môžete používať v dvoch polohách:
a zložená poloha – používa sa pri uskladnení spotrebiča (zaberá menej miesta)
b rozložená poloha – používa sa pri práci so spotrebičom
4 Veko
5 Úložný priestor na prívodový kábel
6 Prívodový kábel
Spotrebič používajte iba v prípade, ak sú sitá
rozložené.
Prevádzka a používanie sušičky
(Obr. B)
Pred prvým použitím sušičku rozoberte a umyte
tie súčasti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami. Viac informácií nájdete
v časti „Čistenie a údržba“. Po dôkladom osušení môžete očistené komponenty zložiť.
1 Spotrebič umiestnite v blízkosti zdroja napätia, na pevnom a suchom podklade.
2 Sitá s potravinami v rozloženej polohe umiestnite 3b na
ventilačno-ohrievacie teleso 1 a zakryte ho vekom 4 .
Počas sušenia odporúčame, raz za čas, poradie
sít prehodiť, čím dosiahnete rovnomerné vysušenie potravín. Sušenie potravín s vysokým
obsahom vody, ako sú slivky, hrozno, huby, si
vyžaduje oveľa dlhší čas.
5 Tlačidlo pre nastavenie teplotného stupňa môžete nastaviť v dvoch polohách: I (250 W) alebo II (500 W). Pre zmenu
teplotného stupňa nastavte prepínač 2b na jednu z dostupných hodnôt (do inej polohy ako je východzia). Po nastavení
prepínača do polohy II sa zasvieti svetelný indikátor 2b .
6 Po ukončení práce, sušičku vypnite prestavením prepínača 2a do polohy OFF.
Zabezpečenie pred prehriatím
Sušička je vybavená zabezpečením proti prehriatiu:
Automatický vypínač – pri nadmernom prekročení nastavenej teploty sa aktivuje ochladzovanie špirály a sušička
pracuje vo ventilačnom režime. Po jej ochladení sa špirála
opäť aktivuje.
Čo v prípade ak...
Ventilátor alebo špirála nefungujú:
●● sušičku zaneste do servisného strediska.
Čistenie a údržba
●● Sitá a veko sušičky umyte vo vlažnej vode s pridaním
čistiaceho prostriedku na umývanie riadu. Tieto súčasti
spotrebiča môžete umývať aj v umývačkách riadu pri
teplote max. 60°C.
●● Ventilačno-ohrievacie teleso 1 utrite navlhčenou handričkou a vytrite do sucha.
●● Vplyvom dlhodobého používania spotrebiča môžu umelohmotné komponenty zmeniť svoje zafarbenie. Ide
o normálny jav. Zmena zafarbenia nie je nedostatkom
spotrebiča!
●● Po umytí, všetky komponenty spotrebiča dôkladne
vysušte.
Produkty, ktoré chcete sušiť dôkladne očistite
a voľne poukladajte na sito tak, aby ste úplne
nezablokovali prúdenie teplého vzduchu medzi
sitami. V závislosti od množstva potravín,
môžete použiť ľubovoľný počet sít.
Prúdením zohriateho vzduchu pomedzi sitá
dochádza k pozvoľnému odparovaniu vody
zo sušených potravín.Doba sušenia závisí od
množstva vody v potravinách a ich veľkosti,
napr. jablká odporúčame sušiť nakrájané na
plátky s maximálnou hrúbkou 5 mm.
3 Zástrčku prívodového kábla vložte do zásuvky elektrickej
siete.
4 Zapnite sušičku otočením tlačidla 2a do polohy ON, svetelný indikátor vypínača sa zasvieti 2a .
FD1000-001_v01
11
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou
obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
12
FD1000-001_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de faţă. O atenţie
deosebită se cuvine acordată indicaţiilor privind siguranţa.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
folosi şi mai târziu, în timpul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Trebuie să vă asiguraţi că aţi înţeles indicaţiile de mai
jos.
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune uscătorul, în cazul în care cablul
de alimentare este deteriorat sau în cazul în care carcasa bazei de ventilare şi încălzire este vizibil deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare ne-detaşabil este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit la producător sau
într-un atelier de reparaţii specializat de către o persoană calificată, cu scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către persoane
special şcolarizate în acest domeniu. Reparaţia care
este realizată incorect poate cauza un pericol serios
pentru utilizator. În cazul în care aţi observat defecţiuni
luaţi legătura cu cu un centru de service de specialitate.
●● Înainte de curăţarea dispozitivului, montajul sau
demontajul acestuia întotdeauna trebuie să deconectaţi ştecherul de la reţeaua de alimentare cu curent
electric.
●● Aveţi grijă să nu udaţi ştecherul cablului de alimentare
cu curent electric.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de către copii (copii care
au depăşit vârsta de opt ani), de către persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de
către persoane care nu au experienţă sau nu cunosc
dispozitivul sau, cu excepţia cazului în care utilizarea
acestuia are loc sub supraveghere sau în conformitate
cu instrucţiunea de utilizare a dispozitivului, transmisă
de către persoanele răspunzătoare de siguranţa acestora. Nu lăsaţi copii să se joace cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat şi întreţinut de către
copii dar numai în cazul în care aceştia au depăşit
vârsta de opt ani şi cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi corespunzător.
FD1000-001_v01
●● Depozitaţi dispozitivul şi cablul de alimentare al acestuia într-un loc care nu este la îndemâna copiilor care
nu au depăşit vârsta de opt ani.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu o tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin
cuplare la întrerupătoare externe de timp sau sisteme
separate de control de la distanţă.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
●● Nu spălaţi sub jet de apă şi nu scufundaţi în apă baza
ventilaţie şi încălzire în timpul spălării.
●● Nu amplasaţi site cu produse umede direct pe baza de
ventilaţie şi încălzire.
●● În cazul în care elementele din interiorul bazei de ventilaţie şi încălzire vor fi udate cu apă, înainte de următoarea cuplare a uscătorului la reţeaua de alimentare
cu curent electric, acestea trebuie uscate foarte bine.
●● Pentru spălarea carcasei bazei de ventilaţie şi încălzire nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii
loţiuni, paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă
simbolurile grafice care se găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: gradaţii, indicaţii, semne de
avertizare, etc.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Acest uscător este proiectat numai pentru uz casnic.
●● Înainte de punerea în funcţiune a dispozitivului scoateţi
din lăcaşul pentru cablu care se află în baza de ventilaţie şi încălzire, atât cablu cât este necesar.
●● Înainte de prima folosire a dispozitivului spălaţi cu
exactitate elementele echipamentului.
●● După ce utilizarea dispozitivul a luat sfârşit scoateţi
cablul din priza reţelei de alimentare cu curent electric.
Date tehnice şi descrierea dispozitivului
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Uscătoarele de fructe şi legume ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Capacitatea nominală 11 l.
13
Puterea dispozitivului: 520 W.
Zgomot produs de dispozitiv (LWA): 66 dB/A.
Dispozitivul este construit în clasa a II-a de izolare, nu necesită legătură la pământ.
.
Uscătorul posedă certificatul care permite contactul acestuia
cu produsele alimentare.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Construcţia dispozitivului
(Fig. A)
1 Placa de bază de ventilaţie şi încălzire
2 Panoul de comandă
a Întrerupător pornit/oprit (ON/OFF) cu lampa de semnalizare
b Întrerupătorul gradului de încălzire (I/II) cu lampa de
semnalizare pentru gradul II de încălzire
3 Sită (4 buc.)
Sita można ustawić w dwóch pozycjach:
a poziţia strânsă – este folosită în cazul depozitării dispozitivului (ocupă mai puţin loc)
b poziţia desfăcută – este folosită atunci când dispozitivul este în stare de funcţionare
4 Capac
5 Orificiu pentru ascunderea cordonului de alimentare
6 Cablul de alimentare
Este permisă funcţionare numai atunci când
sitele se află în poziţia desfăcută.
Funcţionarea şi deservirea uscătorului (Fig. B)
Înainte de prima folosire, demontaţi uscătorul,
spălaţi şi uscaţi bine piesele care intră în contact direct cu produsul, vezi capitolul „Curăţare
şi întreţinere”. upă ce toate aceste elemente au
fost bine uscate montaţi-le la loc.
1 Dispozitivul trebuie amplasat în apropierea prizei reţelei
cu curent electric pe o suprafaţă stabilă şi uscată.
2 Sitele pe care aţi amplasat produsele trebuiesc fixate în
poziţia desfăcute 3b pe placa de bază de ventilaţie şi încălzirej 1 şi acoperiţi-le cu capacul 4 .
Produsele care sunt prevăzute pentru a fi
uscate trebuiesc curăţate şi aranjate pe site
în aşa fel încât să nu tăiaţi accesul aerului pe
site. În funcţie de cantitatea de produse pe care
doriţi să le uscaţi puteţi folosi atâtea site câte
credeţi de cuviinţă.
3 Racordaţi ştecherul cordonului de alimentare la priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
4 Porniţi uscătorul fixând întrerupătorul 2a în poziţia ON,
se va aprinde lampa de semnalizare a întrerupătorului 2a .
În timpul uscării, vă recomandăm să schimbaţi
periodic locul sitelor pentru a obţine un efect
uniform de uscare a produselor. Uscarea produselor cu conţinut mare de apă, cum ar fi prunele, strugurii, ciupercile umede, necesita un
timp mult mai lung.
5 Întrerupătorul gradului de încălzire poate fi fixat în două
poziţii: I (250 W) sau II (500 W). Pentru a modifica gradul de
încălzire trebuie să setaţi întrerupătorul gradului de încălzire
2b în una din poziţiile accesibile (în altă poziţie decât poziţia
de ieşire). După ce întrerupătorul a fost setat în poziţia II se
va aprinde lampa de semnalizare a întrerupătorului 2b .
6 După ce dispozitivul s-a oprit din funcţionare opriţi uscătorul cu ajutorul întrerupătorului 2a fixându-l în poziţia OFF.
Protecţia împotriva supraîncălzirii
Uscătorul posedă o protecţie termică împotriva supraîncălzirii:
Întrerupătorul automat – în cazul în care temperatura
creşte foarte mult are loc oprirea încălzitorului, uscătorul va
funcţiona ca ventilator, iar după ce dispozitivul a fost răcit
încălzitorul va fi conectat din nou.
Ce putem face în cazul în care...
Nu funcţionează ventilatorul sau încălzitorul uscătorului:
●● duceţi uscătorul la un punct de service.
Curăţare şi întreţinere
●● Sitele şi capacul spălaţi-le în apă călduţă cu adaos de
detergent pentru spălat vase. Acestea, de asemenea,
pot fi spălate în maşina de spălat vase la o temp. de
max. 60°C.
●● Ansamblul de ventilaţie şi încălzire 1 trebuie şters cu
ajutorul unei cârpe umede şi apoi trebuie şters până ce
va fi complet uscat.
●● În cazul unei folosiri îndelungate puteţi conduce la pierderea culorii elementelor care sunt fabricate din materiale sintetice. Acest lucru este normal. Nu trataţi acest
lucru ca un defect!
●● După spălare uscaţi cu exactitate toate elementele dispozitivului.
Aerul încălzit care trece prin site cauzează evaporarea apei din produsele uscate. Timpul de
uscare depinde de cantitatea de apă din produse şi mărunţirea acestora, de ex. vă propunem ca merele să le uscaţi tăiate în felii care nu
vor fi mai groase de 5 mm.
14
FD1000-001_v01
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici scump. În
acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
FD1000-001_v01
15
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Следует убедиться в том, что вышеприведенные указания были ясны.
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте сушку, если кабель питания повреж-
ден или корпус вентиляционно-нагревательной
подставки имеет видимые повреждения.
●● Если кабель питания будет поврежден, он должен
быть заменен у производителя или в специализированном сервисном центре, или квалифицированным лицом с целью предупреждения угрозы.
●● Ремонт прибора может выполнять исключительно
обученный персонал. Неправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для
пользователя. В случае появления неполадок обратитесь в специализированный сервисный центр.
●● Перед чисткой прибора, сборкой или его демонтажем всегда вынимайте кабель из гнезда электросети.
●● Будьте осторожны, чтобы не намочить вилку
кабеля питания.
●● Прибором могут пользоваться дети в возрасте не
менее 8 лет, лица с ограниченными физическими,
сенсорными либо психическими способностями,
а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, причем они могут пользоваться
прибором только под присмотром лиц, отвечающих
за их безопасность или после предоставления им
информации о возможной опасности и в соответствии с инструкциями по безопасному применению
прибора. Не разрешайте детям играть с прибором.
Уход и очистка прибора детьми допускаются лишь
в случае, когда они старше восьми лет и находятся
под присмотром.
16
●● Храните прибор с кабелем питания вне доступности детей младше восьми лет.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим представленному на
самом приборе.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних временных выключателей или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Не вытягивайте вилку из гнезда электросети, тянув
за кабель.
●● Не мойте под проточной водой и не погружайте
вентиляционно-нагревательную подставку в воду
во время мытья.
●● Не ставьте сита с продуктами, из которых стекает
вода, на вентиляционно-нагревательной подставке.
●● В случае заливания водой внутренних электрических элементов, вентиляционной нагревательной
подставки, перед повторным включением сушки
в сеть тщательно ее высушите.
●● Для мытья корпуса вентиляционно-нагревательной
подставки не используйте агрессивные чистящие
средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.д. Они
могут смыть информационные графические символы, такие как метки, обозначения, знаки предупреждения и т.п.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Сушка предназначена исключительно для домашнего использования.
●● Перед включением прибора выньте из отсека для
хранения шнура вентиляционно-нагревательной
подставки необходимую длину кабеля питания.
●● Перед первым использованием прибора тщательно
вымойте части оборудования.
●● После окончания работы выньте кабель питания из
гнезда сети.
FD1000-001_v01
Технические параметры и описание
прибора
Технические параметры указаны на информационной
табличке, которая находиться на изделии.
Сушки для фруктов и овощей ZELMER соответствуют
требованиям действующих норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрический прибор с низким напряжением (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Номинальный объем: 11 л.
Мощность прибора: 520 W.
Шум прибора (LWA): 66 дБА.
Прибор построен во II классе изоляции, не требует
заземления
.
Сушка получила одобрение на контакт с продуктами
питания.
Изделие обозначено знаком СЕ на информационной
табличке.
Строение прибора
(Рис. A)
1 Вентиляционно-нагревательная подставка
2 Панель управления
a Переключатель включение/выключение (ON/OFF)
с сигнальной лампочкой
b Переключатель степени нагревания (І/ІІ) с сигнальной лампочкой для ІІ степени нагревания
3 Сито (4 шт.)
Сита можно установить в двух позициях:
a сложенная позиция – используется для хранения
прибора (занимает меньше места)
b позиция разложенная – используется во время
работы прибора
4 Крышка
5 Отсек для хранения кабеля
6 Кабель питания
Допускается
исключительно
с ситами в разложенной позиции.
Действие и обслуживание сушки
работа
(Рис. B)
Перед первым использованием разложите
сушку и вымойте части, имеющие контакт с перерабатываемым продуктом,
смотрите раздел «Чистка и хранение».
После тщательной сушки приступите
к сборке чистых элементов.
1 Прибор поставьте недалеко от гнезда сети на твердой, стабильной и сухой поверхности.
FD1000-001_v01
2 Наполненные продуктами сита установите в разложенной позиции 3b на вентиляционно-нагревательной
подставке 1 и прикройте крышкой 4 .
Продукты, предназначенные к сушке, очистите и уложите свободно на ситах, так
чтобы не перекрывать полностью прохождение воздуха на ситах. В зависимости от количества сушеных продуктов
можете использовать разное количество
сит.
Нагретый воздух, проходя через сита, приводит к выпариванию воды из сушеных
продуктов. Время сушки зависит от количества воды в продуктах и их раздробленности, напр. яблоки предлагаем сушить
пластинами не толще 5 мм.
3 Вставьте вилку кабеля питания в гнездо сети.
4 Включите сушку, устанавливая переключатель 2a
в позиции ON, загорится сигнальная лампочка переключателя 2a .
Во время сушки рекомендуем периодически менять сита местами для получения
равномерного эффекта сушки продуктов.
Сушка продуктов с большим содержанием воды, таких как: сливы, виноград
или мокрые грибы, требует значительно
большего времени.
5 Переключатель степени нагрева можно установить
в двух позициях: I (250 W) или II (500 W). Чтобы изменить
степень нагревания, установите переключатель степени
нагрева 2b в одной из доступных позиций (в другой
позиции, чем установлена вначале). После установки
переключателя в позиции II загорится сигнальная лампочка переключателя 2b .
6 После окончания работы выключите сушку переключателем 2a переключив его в позицию OFF.
Предупреждение перегрева
Сушка оборудована системой защиты от перегрева:
Автоматическое выключение – при чрезмерном росте
температуры нагревательный элемент отключается,
сушка работает как вентилятор, а после охлаждения
происходит повторное включение нагревательного элемента.
Что делать, если...
Не работает вентилятор или нагревательный элемент сушки:
●● отдайте сушку в сервисный центр.
17
Чистка и хранение
●● Сита и крышку мойте в воде комнатной температуры
с добавлением средства для мытья посуды. Можно
также их мыть в посудомойках при температуре макс.
60°С.
●● Протрите сушку влажной тряпочкой и вытрите
насухо.
●● Под влиянием длительного использования может
произойти изменение цвета элементов сушки,
выполненных из пластика. Это нормальное явление.
Не считайте это браком!
●● После мытья тщательно просушите все части прибора.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
коммерческих, эстетических и других соображений.
18
FD1000-001_v01
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Cледва да се уверите, че указанията по-долу бяха
разбрани.
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не
включвайте дехидратора, ако захранващия
кабел е повреден или забележите видими повреди
на корпуса.
●● Ако захранващия кабел се повреди, следва да
бъде заменен от производителя, в специализирано ремонтно предприятие или от квалифицирано
лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучени
специалисти. Неправилно извършените ремонти
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Преди чистене на уреда, монтиране или демонтиране, винаги изваждайте захранващия кабел от
контакта на захранващата мрежа.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Уредът може да бъде използван от деца (но не
по-малки от осем години), хора с намалени физически, сензорни или умствени способности и лица
без съответния опит и знания за използването на
този уред, но това трябва да се извършва само под
надзора на лица, отговорни за тяхната безопасност
или след като им е обяснено за възможните рискове
и инструкциите за употреба на уреда, позволяващи
безопасното използване на оборудването. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистване на уреда и извършване на действия по поддръжката от децата се разрешава само за деца на
възраст повече от осем години и при условие, че са
под адекватен надзор.
FD1000-001_v01
●● Съхранявайте уреда и неговият захранващ кабел
в място недостъпно за деца под 8 годишна възраст.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включвайте винаги уреда в контакт на захранва-
щата мрежа с променлив ток с напрежение отговарящо на данните изредени в табелката на уреда.
●● Уредът не е предназначен за работа с устройства
за дистанционно управление или таймери с дистанционно.
●● Не изваждайте щепсела от контакта на захранващата мрежа издърпвайки за кабела.
●● Не мийте под течаща вода, не потапяйте вентилационно-нагревателната основа във вода по време
на миене.
●● Не поставяйте ситата с продукти от които тече вода
на вентилационно-нагревателната основа.
●● В случай на заливане с вода на вентилационнонагревателната основа и електрическите елементи, преди да използвате уреда старателно го
изсушете.
●● За миене на вентилационно-нагревателната основа
не използвайте агресивни миещи препарати под
формата на емулсия, млека, пасти и др. Те могат
между другото да изтрият нанесените там информационни символи и графики, такива като: мерни
единици, означения, предупредителни знаци и др.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Дехидратора
е предназначен само за домашна
употреба.
●● Преди включване на уреда извадете кабела намиращ се в вентилационно-нагревателната основа,
извадете само нужната дължина на захранващия
кабел.
●● Преди първа употреба на уреда старателно
измийте всички елементи на оборудването.
●● След като завършите използването на уреда, извадете захранващия кабел от контакта на захранващата мрежа.
19
Технически данни и описание
Техническите параметри се намират в табелката на
уреда.
Дехидратора за плодове и зеленчуци ZELMER съответства на действащите норми.
Уредът е съвместим с изискванията на директивите:
–– За ниско напрежение (LVD) – 2006/95/EC.
–– За електромагнитна съвместимост (EMC)
– 2004/108/EC.
Номинална вместимост: 11 л.
Мощност на уреда: 520 W.
Шум генериран от уреда (LWA): 66 dB/A.
Уредът е конструиран в изолация клас II и не изисква
заземяване
.
Дехидратора притежава сертификат позволяващ на контакт с хранителни продукти.
Изделието е означено със знака CE на информационната табелка.
Строеж на уреда
(Фиг. A)
1 Вентилационно – нагряваща основа
2 Панел за управление
a Бутон включи/изключи (ON/OFF) със сигнализираща лампичка
b Бутон за превключване на степента на нагряване
(I/II) със сигнализираща лампичка за II степен на
нагряване
3 Сита (4 бр.)
Ситата могат да бъдат подредени по два начина:
a Събрана позиция – използва се при съхранение
на уреда (заема по-малко място)
b Разложена позиция – използва се по време на
работа на уреда
4 Капак
5 Място за захранващия кабел
6 Захранващ кабел
Допуска се работата на уреда със ситата
само в разложена позиция.
Действие и обслужване на дехидратора
(Фиг. B)
Преди първа употреба демонтирайте елементите на дехидратора и измийте тези
части, които имат контакт с хранителните продукти, вижте раздела „Чистене
и поддържане”. След като старателно сте
ги изсушили монтирайте отново всички
чисти елементи на уреда.
1 Поставете уреда в близост до захранващ контакт, на
твърда, суха и стабилна повърхност.
20
2 Напълнените с продукти сита поставете в разложена
позиция 3b на вентилационно – нагревателната основа
1 и затворете с капака 4 .
Продуктите предназначени за сушене
изчистете и разположете свободно на
ситата, така, че да не спирате изцяло
преминаването на въздуха между ситата.
В зависимост от количеството на сушените продукти, можете да използвате
произволен брой сита.
Затопленият въздух, преминавайки през
ситата води до изпаряване на водата
от изсушаваните продукти. Времето
на сушене зависи от съдържанието на
водата в продуктите и големината на
парчетата, например ябълките препоръчваме да сушите на филии, не по-дебели от
5 мм.
3 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта
на захранващата мрежа.
4 Включете дехидратора с бутона 2a на позиция ON,
ще светне сигнална лампа 2a .
По време на сушене препоръчваме да
сменяте от време на време мястото на
ситата за да може по равномерен начин да
се изсушат всички продукти в уреда. Сушенето на продукти с голямо съдържание на
вода, такива като: сливи, грозде или мокри
гъби, изисква значително по-дълго време.
5 Превключвателя на степента на нагряване може да
бъде настроен в две позиции: I (250 W) или II (500 W). За
да смените степента на нагряване настройте превключвателя за степента на нагряване 2b на една от достъпните
позиции (на позиция различна отколкото е била порано).
След настройката на превключвателя на позиция II ще
светне сигнална лампа на превключвателя 2b .
6 След завършване на работа, изключете дехидратора
с бутона 2a настройвайки го на OFF.
Предпазване от прегряване
Дехидратора е снабден с термичен предпазител противпрегряване:
Автоматичен превключвател – при прекомерно повишаване на температурата настъпва изключване на
нагревателя, дехидратора работи като вентилатор,
а след като се охлади, настъпва отново автоматично
включване на нагревателя.
Какво да направим когато...
Не работи вентилатора или нагревателя на дехидратора:
●● обърнете се към ремонтен сервиз.
FD1000-001_v01
Чистене и поддържане
●● Ситата и капака мийте в хладка вода с малко препарат за миене на домашни съдове. Може да бъде
измита също в миялна машина при температура
макс. 60°C.
●● Вентилационно – нагревателния блок 1 изтрийте
само с влажна кърпа, а после изсушете.
●● След дълготрайно използване, може да се появи
явлението оцветяване на елементите изработени
от пластмаса. Това е нормално явление, не го приемайте като недостатък!
●● След като измиете, старателно изсушавайте всички
елементи на уреда.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
FD1000-001_v01
21
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
сушкою у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Необхідно переконатися в тому, що нижченаведені вказівки правильно зрозумілі.
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не включайте сушку, якщо кабель живлення пошкоджений або корпус вентиляційно-нагрівальної підставки видимо пошкоджений.
●● Якщо кабель живлення буде пошоджено, він повинен бути замінений у виробника або в спеціалізованому сервісному центрі, або кваліфікованою особою з метою попередження загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати виключно навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт
може привести до серйозної загрози для користувача. У випадку виявлення неполадок зверніться
у спеціалізований сервісний центр.
●● Перед чисткою приладу, збіркою або його демонтажем завжди виймайте кабель із гнізда електромережі.
●● Будьте обережні, щоб не намочити вилку кабелю
живлення.
●● Цей прилад можуть використовувати діти від
8 років, особи із обмеженими фізичними, сенсомоторними та психічними можливостями, а також
особи, що не мають відповідного досвіду та знань,
і в такому випадку використання має відбуватись
виключно під наглядом осіб, що відповідають за їх
безпеку, або після попереднього пояснення можливих загроз та передачі інструкцій, які уможливлюють
безпечне використання приладу. Не слід дозволяти
дітям грати з приладом. Чистка приладу, а також
виконання заходів по зберіганню дітьми дозволено
лише для дітей від восьми років і за умови запевнення відповідного нагляду за ними.
●● Зберігайте прилад з кабелем живлення поза
доступністю для дітей молодше восьми років.
22
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електроме-
режі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Прилад не призначений для робот із використанням
часових вимикачів або окремої системи дистанційного управління.
●● Не витягайте вилку із гнізда електромережі, тягнучи
за кабель.
●● Не мийте під проточною водою і не занурюйте
вентиляційно-нагрівальну підставку у воду під час
миття.
●● Не ставте прилад на системи вентиляції та опалення.
●● У випадку заливання водою внутрішніх електричних
елементів, вентиляційної нагрівальної підставки,
перед повторним включенням в мережу ретельно
її висушіть.
●● Для миття корпусу вентиляційно-нагрівальної підставки не використовуйте агресивні миючі засоби
у вигляді емульсій, молочка, паст і т.д. Вони
можуть, між іншим, видалити інформаційні графічні
символи, такі як мітки, позначення, знаки попередження і т.п.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Сушка призначена виключно для домашнього вико-
ристання.
включенням приладу витягніть із схову
вентиляційно-нагрівальної підставки необхідну
довжину кабелю живлення.
●● Перед першим використанням приладу ретельно
вимийте частини обладнання.
●● Після завершення роботи вийміть кабель живлення
із гнізда мережі.
●● Перед
Технічні параметри та опис приладу
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Сушки для фруктів і овочів ZELMER відповідає вимогам
діючих норм.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад із низькою напругою (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Номінальний об’єм: 11 л.
Потужність приладу: 520 W.
FD1000-001_v01
Шум приладу (LWA): 66 дБА.
Прилад сконструйований у II класі ізоляції, не вимагає
заземлення
.
Сушка отримала дозвіл на контакт із продуктами харчування.
Прилад позначено знаком СЕ на інформаційному табло.
Будова приладу
(Мал. A)
1 Вентиляційно-нагрівальна підставка
2 Панель управління
a Перемикач включення/виключення (ON/OFF) із
сигнальною лампочкою
b Перемикач ступеня нагрівання (І/ІІ) із сигнальною
лампочкою для ІІ ступеня нагрівання
3 Сито (4 шт.)
Сита можна встановити у двох позиціях:
a складена позиція – використовується для зберігання приладу (займає менше місця)
b позиція розкладена – використовується під час
роботи приладу
4 Кришка
5 Відсік для кабелю живлення
6 Кабель живлення
Допускається виключно робота із ситами
у розкладеній позиції.
Робота та обслуговування сушки
(Мал. B)
Перед першим використання розкладіть
сушку та вимийте частини, що мають
контакт із продуктом, що перероблявся,
дивіться розділ «Чистка і зберігання».
Після ретельної сушки приступіть до монтажу чистих елементів.
1 Прилад поставте недалеко від гнізда мережі на твердій, стабільній і сухій поверхні.
2 Наповнені продуктами сита встановіть у розкладеній
позиції 3b на вентиляційно-нагрівальній підставці 1
і прикрийте кришкою 4 .
Продукти, призначені для сушки, очистіть
та вкладіть вільно на ситах, так щоб не
перекривати повністю проходження повітря на ситах. В залежності від кількості
сушених продуктів можна використовувати різну кількість сит.
3 Вкладіть вилку кабелю живлення в гніздо мережі.
4 Увімкніть сушку встановлюючи перемикач 2a в позиції ON, загориться сигнальна лампочка перемикача 2a .
Під час сушки рекомендуємо періодично
міняти сита місцями для отримання рівномірного ефекту сушки продуктів. Сушка
продуктів із великим вмістом води, таких
як: сливи, виноград або мокрі гриби, вимагає значно більшого часу.
5 Перемикач ступеня нагрівання можна встановити
в двох позиціях: I (250 W) або II (500 W). Щоб змінити
ступінь нагрівання, встановіть перемикач ступеня нагрівання 2b в одній із доступних позицій (в другій позиції,
ніж встановлено спочатку). Після установки перемикача
в позиції II загориться сигнальна лампочка перемикача
2b .
6 Після завершення роботи виключіть сушку перемикачем 2a встановлюючи його в позиції OFF.
Попередження перегрівання
Сушка обладнана системою термічної безпеки від перегрівання:
Автоматичний вимикач – при надмірному рості температури наступає нагрівального елементу, сушка працює
як вентилятор, а після охолодження настає повторне
нагрівального елементу.
Що робити, якщо...
Не працює вентилятор або нагрівальний елемент
сушки:
●● віддайте сушку в сервісний центр.
Чистка і зберігання
●● Сита і кришку мийте у воді кімнатної температури із
додаванням засобу для миття посуду. Можна також
їх мити у посудомийних машинах при температурі
макс. 60°С.
●● Вентиляційно-нагрівальний комплекс 1 протріть
вологою ганчіркою і витріть насухо.
●● Під впливом тривалого використання може виступити
явище зміни кольору елементів, виготовлених із пластику. Це нормальне явище. Не вважайте це за брак!
●● Після миття ретельно висушіть всі елементи приладу.
Нагріте повітря, проходячи через сита,
приводить до випарювання води із сушених продуктів. Час сушки залежить від
кількості води в продуктах та їх подрібненості, напр. яблука пропонуємо сушити
пластинами, не товстішими 5 мм.
FD1000-001_v01
23
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати прилад
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
24
FD1000-001_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety operation instructions
Make sure that the following guidelines have been
understood.
Before using the device, read the whole content of the
manual.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not use the appliance if the power cord is damaged
or the heat and ventilation unit is visibly damaged.
●● If the non-detachable section of the power cord is
damaged, it should be replaced by the manufacturer
or a qualified service centre/person in order to avoid
hazards.
●● All repairs must be performed by qualified personnel.
Incorrect repairs may cause serious hazard to the user.
In case of any defects, contact an authorised service
centre.
●● Always unplug the appliance before cleaning, assembly
and disassembly.
●● Be careful not to wet the plug of the supplying cord.
●● This appliance can be used by children aged 8 years
and over as well as persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge only if they are properly supervised
or have been given instruction on the safe use of
the appliance and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children unless
aged 8 years and above and properly supervised.
●● Store the appliance out of reach of children under eight
years of age.
●● Do not unplug the appliance by pulling on power cord.
●● Do not wash the appliance under running water or
immerse the heat and ventilation unit in water while
cleaning.
●● Do not place drying trays containing products dripping
with water on the heat-and ventilation unit.
●● If water gets inside the heat-and-ventilation unit and
comes into contact with any electrical components,
make sure to dry the appliance thoroughly before
plugging it into electrical outlet.
●● Do not clean the body of the heat and ventilation unit
with any aggressive detergents, such as emulsion,
milk, paste, etc. as they can remove the graphic
symbols such as: scales, labels, caution signs, etc.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● This appliance is intended for household use only.
●● Unwind a sufficient length of the cord from the storage
compartment of the heat and ventilation unit before
attempting to use the appliance.
●● Clean all parts of your appliance thoroughly before first
use.
●● Unplug the appliance after use.
Technical data and description
The technical data are given on the nameplate.
ZELMER fruit and vegetable dryers satisfy the requirements
of relevant standards.
This appliance complies with the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Nominal capacity: 11 l.
Power: 520 W.
Noise level (LWA): 66 dB/A.
This product is a Class II electrical appliance and does not
require grounding
.
The appliance is suitable for contact with food.
The product is marked with CE symbol on the nameplate.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Plug the appliance only to a grounded AC electrical
outlet with voltage corresponding to the voltage
specified on the nameplate.
●● The appliance is not intended for use with any external
time switches or a separate remote control system.
FD1000-001_v01
25
Construction of the appliance
(Fig. A)
1 Heat-and-ventilation unit
2 Control panel
a On/Off switch with indicator light
b Power level switch (I/II) with indicator light for level II
power setting
3 Drying trays (4 pcs.)
The drying trays may be adjusted between two positions:
a Folded position – for storing the appliance (space
saving)
b Extended position – during operation
4 Lid
5 Cord storage compartment
6 Power cord
Only operate the appliance with drying trays
stacked in the extended position.
Use and operation
(Fig. B)
Before using the appliance for the first time,
disassemble it and wash all parts that come
into contact with the processed food products
(see “Cleaning and Maintenance”). Reassemble
once dry.
1 Place the appliance on hard, dry and level surface near
a wall socket.
2 Distribute the food on drying trays and place the trays
in the extended position 3b on the heat and ventilation unit
1 . Apply the lid 4 .
Distribute food products loosely on trays,
making sure not to block the airflow through the
trays. Choose the number of trays according to
the amount of food you intend to dry.
Dehydration is achieved by the circulation
of hot air through the trays. The drying time
depends on the content of water in products
and their fragmentation. For example, when
drying apples, it is recommended to use slices
not thicker than 5 mm.
the power level, set the switch 2b to one of the available
positions (other than the starting position). An indicator light
2b will come on after setting the switch to level II.
6 After operation, switch off the appliance by setting the
ON/OFF switch 2a to OFF position.
Overheat protection
The dryer is equipped with a thermal protection system:
Circuit breaker – in case of excessive temperature increase,
the heating element will disengage automatically and the fan
will remain on. The heating element comes on again once
cooled down to normal service temperature.
Troubleshooting
The fan or the heating element does not work:
●● Return the appliance to a service centre.
Cleaning and maintenance
●● Wash the drying trays and the lid in warm soapy water.
They are also suitable for dishwasher at max. 60°C.
1 with a damp
cloth and wipe dry.
●● Plastic parts of the appliance may change colour during
long-term use. It is normal and should not be considered
a defect.
●● Dry all parts thoroughly after cleaning.
●● Clean the heating and ventilation unit
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
3 Insert the plug into a wall outlet.
4 Switch on the appliance by switching the ON/OFF button
2a to ON. The indicator light 2a will come on.
For even drying result, it is recommended to
change the position of sieves from time to time
during operation. Note that drying products
with high water content, such as plums, grapes
or wet mushrooms takes much more time.
5 The power level switch can be adjusted between two
positions: level I (250 W) and level II (500 W). To change
26
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
FD1000-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement