Gorenje OT180KARIM, OT180KARIMB Owner's manual

Gorenje OT180KARIM, OT180KARIMB Owner's manual
Elektronska osebna tehtnica
Elektronska osobna vaga
Elektronska osobna vaga
Electronic personal scale
Cântar de bucãtãrie electronic
Åëåêòðîííè ëè÷íè êàíòàð
Åëåêòðîíí³ âàãè
Elektroniczna waga osobista
Elektronická osobná váha
Elektronická osobní váha
Személymérleg
Ýëåêòðîííûå âåñû
Bilancia pesapersona
OT 180 KARIM
OT 180 KARIM W
OT 180 KARIM B
Navodilo za uporabo SI
Upute za uporabu BIH HR
Uputstva za upotrebu BIH SRB MNE
Instructions for Use GB
Instrucþiuni de utilizare RO
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà BG
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿ UA
Instrukcja obs³ugi PL
Návod na obsluhu SK
Návod k obsluze CZ
Használati útmutató H
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè RUS
Istruzioni d'uso I
NAVODILA ZA UPORABO
SI
Hvala, ker ste se odločili za nakup tehtnice. Za učinkovito uporabo prosimo, da natančno preberete
navodila.
Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in
elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje
zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.
KORISTNI NASVETI
Vaša tehtnica je natančen elektronski instrument. Ker je človeško telo vedno v gibanju, je tehtanje telesa vedno
težavno. Da si zagotovite zanesljivo izmere teže, poskušajte namestiti stopala na tehtnici na isto mesto in stojte
pri miru.
S tehtnico ravnajte previdno. Ne mečite je po tleh in ne skačite po njej! Je zelo trpežna, vendar lahko vsako
grobo ravnanje z njo poškoduje elektronski senzor.
Tehtnice ne dajajte v vodo! Za čiščenje zunanje površine uporabite vlažno krpo ali pa čistilo za steklo.
Tehtnice ne odpirajte in ne ločujte njenih komponent!
POMEMBNA NAVODILA ZA VARNOST
Ko uporabljate aparate, ki jih napajajo baterije, morate iz previdnostnih ukrepov paziti, da ne pride do požara, da
baterije ne stečejo, osebnih poškodb ali materialne škode.
V tem priročniku so opisana navodila za normalno uporabo. V kolikor uporabljate kakšne dodatke ali opravljate
posege, ki jih v navodilih ni opisanih lahko poškodujete in uničite aparat. Navodila shranite.
Ne dopustite, da neznana oseba ali otroci z nepoznavanjem navodil uporabljajo aparat.
UPORABA VAŠEGA APARATA
Ne uporabljajte aparata v bližini vročih virov in vnetljivih materialov
Ne uporabljajte aparata na prostem
Vedno zavarujte aparat pred vodo ali prekomerno vlago
Ne uporabljajte aparata v prostoru, kjer je temperatura pod 10°C ali nad 30°C
PO UPORABI
Če aparata dalj časa ne uporabljate, vzemite baterije iz ležajev za baterije.
Če aparata ne uporabljate, ga shranite v suh prostor, kjer bo nedostopen otrokom.
PREGLED IN VZDRŽEVANJE
Pred uporabo preglejte aparat, če je slučajno kje poškodovan. To bi lahko vplivalo na njegovo delovanje.
Ne uporabljajte aparata, če je kateri od delov poškodovan.
Če ste opazili, da je kateri od delov poškodovan, naj vam ga zamenja za to usposobljena oseba.
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki niso navedeni v teh navodilih.
ELEKTRIČNA VARNOST
Da se izognete nevarnosti kratkega stika, ne postavljajte aparata v vodo ali kakšno drugo tekočino
Uporabljajte ustrezne baterije (glejte tehnične podatke).
1
Nikoli ne poskušajte polniti baterij, če niso za večkratno uporabo.
Na elektronske komponente znotraj aparata lahko vplivajo ostale naprave, če so v neposredni bližini (npr.
mobilni telefoni, mikrovalovne pečice,…). V tem primeru se bodo na ekranu pokazali napačni podatki Če želite
to preprečiti ugasnite napravo, ki moti delovanje ali pa jo odstranite.
PRED PRVO UPORABO
Z naprave odstranite vse embalažne materiale. Odstranite zaščitno folijo s prikazovalnika.
Odprite predalček za baterije na spodnji strani tehtnice in odstranite majhne plastične trakove med baterijami in
kontakti. Potem zaprite predalček za baterije, tako da se pokrov predalčka za baterije slišno zaskoči.
Tehtnica težo lahko prikazuje v KG ali ST. Enoto lahko nastavite na hrbtni strani naprave. Potisnite stikalo za
enote na želeno enoto.
POSTAVITEV
Tehtnico postavite na ravno in trdno podlago. Trdna podlaga je osnovni pogoj za pravilne meritve.
BA
► Ta naprava je opremljena z nedrsečimi gumijastimi podstavki. Ker so površine pohištva iz najrazličnejših
materialov in se zanje uporabljajo različna sredstva za nego, se ne da v celoti izključiti možnosti, da nekateri od
teh materialov ne vsebujejo sestavin, ki lahko vplivajo na gumijaste podstavke in jih razmehčajo. Po potrebi pod
podstavke naprave položite nedrsečo podlago.
KAKO UPRAVLJATI S TEHTNICO
1.
2.
Postavite tehtnico na trdna in ravna tla.
S svojo nogo rahlo udarite po tehtnici, dokler se ne prikaže ¨0.0¨.
3.
Stopite na tehtnico in stojte pri miru. Vaša odmerjena teža se bo prikazala na zaslonu.
4. Stopite s tehtnice. Ko se zopet prikaže ¨0.0¨, se lahko ponovno stehtate.
Tehtnica se bo samodejno ugasnila po 10 sec, če ne boste stopali na njo.
Če ste ob uporabi naleteli na dodatne težave, prosim preverite:
1. ali so baterije pravilno nameščene,
2. ali ste izbrali ustrezno enoto teže,
3. ali je tehtnica na ravnih tleh in da se ne dotika stene,
4. ne stopite na tehtnico preden se na ekranu ne pokaže ¨0.0 kg¨,
5. kadar se na tehtnici po rahlem udarcu z nogo ne prikaže nič oziroma znak ¨Lo¨, potem je potrebno
zamenjati baterije.
6. če se prikaže ¨Err 1¨ pomeni, da je tehtnica preobremenjena.
7. če se prikaže ¨Err 2¨ pomeni, da je prišlo do napake pri merjenu in je potrebno postopek merjenja ponoviti.
2
PODROBEN OPIS
Razpon:
Min 5 kg
Max 180 kg
0.1 kg
2xCR2032
Stopnjevanje:
Baterija:
PAZITE
Pazite,da tehtnica ne pride v stik z vodo!
Medtem, ko se tehtate, mora biti tehtnica na
ravnih tleh!
Previdno ravnajte z njo!
Ne stopajte na rob tehtnice!
OKOLJE
Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi
(telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni,
se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
VELIKO UŽITKOV PRI UPORABI VAŠE TEHTNICE VAM ŽELI
Pridržujemo si pravico do sprememb!
3
UPUTE ZA UPORABU
HR
Hvala, što ste se odlućili za kupnju vage. Zbog učinkovite uporabe molimo, da u cijelosti proučite
upute za uporabu.
KORISNI SAVJETI
Vaša vaga je precizan elektronski instrument. S obzirom da je čovjekovo tijelo stalno u gibanju, vaganje tijela je
vidljivo otežano. Da bi si osigurali pouzdana mjerenja težine, pokušajte postaviti stopala na isto mjesto na vagi
te mirno stojte.
S vagom rukujte oprezno. Ne mičite je po tlu i ne skačite po njojj! Izdržljiva je, makar svako grubo rukovanje
njome može oštetiti elektronski senzor..
Vagu ne uranjajte pod vodu! Za čišćenje vanjske površine, upotrijebite vlažnu krpu ili sredstvo za čišćenje
stakla.
Vagu ne otvarajte, te ju ne pokušavajte razmontirati.
ZAŠČITA OKOLINE
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati
kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
reciklažu elektronskih I električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne
negativne posledice na životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim
rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom
korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje
kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
Za vrijeme korištenja uređaja, koje napajaju baterije, iz sigurnosnih razloga morate paziti, da ne dođe do
požara, da baterije ne isteču, inače bi moglo doći do osobnog ozlijeđivanja ili do materijalne štete.
U ovom priručniku su opisane upute za normalnu uporabu. Ukoliko koristite bilokakve dodatke – ili provodite
intervencije, koje u uputama nisu navedene, postoji velika mogućnost da oštetite ili uništite uređaj. Upute za
uporabu sačuvajte za daljnje korištenje.
Ne dopustite, da nepoznata osoba ili dijeca koja ne poznaju upute za uporabu, upotrebljavaju uređaj.
UPORABA VAŠEGA UREĐAJA
Ne koristite uređaj u blizini izvora toplote i zapaljivih materijala
Ne koristite uređaj na otvorenom
Vidljivo osigurajte uređaj od vode ili prekomjerne vlage
Ne koristite uređaj u prostoru, gdje je temperatura ispod 10°C ili iznad 30°C
NAKON KORIŠTENJA
Ukoliko uređaj nečete koristiti na duže vrijeme, izvadite baterije iz prostora za baterije.
Ukoliko uređaj ne koristite, odložite ga u suh prostor, gdje će biti nedostupan djeci.
PREGLED I ODRŽAVANJE
Prije uporabe pregledajte uređaj, da ne bi bio slučajno oštećen.To bi svakako utjecalo na djelovanje uređaja.
Ne koristite uređaj, ukoliko je neki dio oštećen.
Ukoliko ste primjetili, da je neki dio oštećen, neka Vam ga zamijeni za to osposobljena osoba.
Nikako nemojte pokušati odstraniti ili zamijeniti dijelove, koji nisu navedeni u ovim uputama.
4
ELEKTRIČNA SIGURNOST
U cilju izbjegavanja kratkog spoja, ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
Koristite prikladne baterije (pogledajte tehničke podatke)
Nikako ne pokušavajte puniti baterije, ukoliko nisu za višekratnu uporabu
Na elektronske komponente unutar uređaja lagano mogu utjecati ostali uređaji, ukoliko su u neposrednoj blizini
(npr. mobilni telefoni, mikrovalovne pečnice,…). U tom slučaju, na ekranu će se prikazati pogrešni podaci
Ukoliko to želite spriječiti, isključite uređaj, koji je izvor smetnji ili ga odstranite.
PUŠTANJE U RAD
Odstranite sav materijal ambalaže sa uređaja. Uklonite zaštitnu foliju sa displaya.
Otvorite pretinac za baterije na donjoj strani vage i uklonite male plastične trake, koje su uglavljene između
baterija i kontakata. Zatvorite pretinac za baterije nakon toga tako, da poklopac pretinca čujno ulegne.
Vaga težinu može pokazati u Kg ili ST. Mjernu jedinicu možete postaviti na stražnjoj strani
uređaja. Gurnite prekidač za odabir mjerne jedinice na željenu jedinicu.
POSTAVLJANJE
Vagu postavite na ravnu i čvrstu podlogu. Čvrsti oslonac je pretpostavka za korektno mjerenje.
► Ovaj uređaj je opremljen sa gumenim nogicama, koje ne klize. Pošto se površine namještaja sastoje od
različitih materijala i tretiraju najraznovrsnijim sredstvima, ne može potpuno biti isključeno da neki od ovih
sredstava sadrže tvari koje napadaju i razmekšavaju gumene nogice. Po potrebi pod nogice uređaja
podmetnite podlogu, koja ne klizi.
KAKO UPRAVLJATI S VAGOM
1.
2.
Postavite vagu na tvrdu i ravnu površinu.
Svojom nogom lagano dotaknite vagu, sve dok se ne prikaže ¨0.0¨.
3.
Stupite na vagu i ostanite mirni. Vaša odvagana težina će se prikazati na zaslonu.
4.
Siđite s vage. Kada se ponovno prikaže ¨0.0¨, možete se ponovno vagati.
Vaga će se samostalno isključiti nakon 10 sec, ukoliko ne budete stupili na nju.
Ukoliko ste nakon uporabe naišli na dodatne poteškoće,molimo provjerite:
1. da li su baterije ispravno namještene,
2. da li ste izabrali ispravnu jedinicu za mjerenjet,
3. da li je vaga na ravnom tlu, te se ne dotiče zida,
4. ne stupite na vagu prije nego se na njoj prikaže ¨0.0 kg¨,
5. ako se zatim, kada ste vagu lagano pritisnuli, ne prikaže ništa ili pak ¨Lo¨, nakon toga upotrijebite nove
baterije,
6. Ukoliko se prikaže ¨Err 1¨ znači da je vaga preopterećena
7. Ukoliko se prikaže ¨Err 2¨ znači da je došlo do pogreške u merjenu i potrebno je postupak mjerenja
ponoviti.
5
ISTANČAN OPIS
Raspon:
Min 5 kg
Max 180 kg
Stupnjevanje: 0.1 kg
Baterija:
2xCR2032
PAZITE
Pazite,da vaga ne dođe u dodir s vodom!
Za vrijeme, dok se važete, vaga mora biti na
ravnom tlu!
Ne stupite na rub vage!
Pažljivo rukujte njome !
ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I ODLAGANJE
Isključite uređaj prije čišćenja ili održavanja.
Za čišćenje upotrijebite mekanu i vlažnu krpu.
Za čišćenje ne upotrebljavajte nikakva agresivna i koncentrirana sredstva za čišćenje.
Niti jedan dio uređaja ne uranjajte u vodu ili nekakvu drugu tekućinu.
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski
broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom
prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
VELIKI UŽITAK PRI UPORABI VAŠE VAGE VAM ŽELI
Pridržavamo pravo do promjena!
6
PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE
SRB – MNE
PAŽNJA
Hvala vam što ste odabrali vagu. Da bi osigurali pravilan postupak rada, molimo da pažljivo
pročitate uputstva ovog Priručnika. Pridržavamo pravo do promena!
KORISNI SAVETI
Vaša vaga je jedan precizan elektronski instrument. Jedna od najtežih stvari je merenje telesne težine
čoveka koji je uvek u pokretu. Da bi obezbedili pouzdano očitavanje podataka koje vam obezbedjuje
vaša vaga, uvek se trudite da na isto mesto postavite vaša stopla i pokušate da stojite u stavu mirno.
Odnosite se prema vašoj vagi sa dužnim poštovanjem. Nemojte da je bacate ili skačete po njoj. Vaga
jeste izdržljiva, ali ako je pogrešno koristite ili zloupotrebljavate, njeni elektronski senzori mogu da
postanu inoperativni.
Nikada vagu ne smete da potapate u vodu. Da bi površina vaše vage bila čista, koristite vlažnu krpu ili
sredstvo za čišćenje stakla.
Nemojte da otvarate ili rastavljate vagu na njene sastavne delove.
ZAŠČITA OKOLINE
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme
postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati
odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih I električnih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine I zdravlje
ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za
dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite
u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa
prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
VAŽNA UPOZORENJA
Kada upotrebljavate kuhinjske uređaje koji koriste energiju baterija, uvek treba slediti osnovna pravila
predostrožnosti uključivo i sledeće, da bi se umanjio rizik od požara, curenje baterija, povrede
korisnika uređaja i materijalne štete. Pročitajte pažljivo ovaj kompletan Priručnik pre nego što počnete
sa korišćenjem kuhinjskog uređaja. U ovom Priručniku je opisana namena ovog uređaja. Upotreba bilo
kog pribora ili dodatka ili izvođenje bilo koje operacije sa ovim uređajem osim onih koje se preporučuju
u ovom Priručniku sa uputstvima može da predstavlja rizik od izazivanja materijalne štete. Zadržite
ovaj Priručnik radi daljih preporuka.
Korišćenje vašeg uredjaja
Nemojte da postavljate uređaj na izvor toplote ili u njegovu blizinu.
Nemojte da koristite uređaj u spoljnoj sredini.
Uvek zaštitite uređaj od vode i prevelike vlažnosti.
Nemojte da koristite uredjaj u uslovima okoline čija je temperatura ispod 10°C ili iznad 30°C.
Posle upotrebe uređaja
Izvadite baterije ako nećete da koristite uređaj duže vremena.
Uređaj treba da bude smešten na neko suvo mesto kada se ne koristi. Deci ne sme da bude dozvoljen
pristup mestima gde se ostavljaju kuhinjski uređaji.
7
Kontrolisanje i popravke
Pre upotrebe, poverite da li je uređaj oštećen ili su neki njegovi delovi neispravni. Proverite da li su
neki delovi uređaja polomljeni, kao i sve ostale uslove koji mogu da imaju uticaja na njegov rad.
Nemojte da upotrebljavate uređaj ako je bilo koji od njegovih delova oštećen ili neispravan.
Da li je bilo koji oštećen ili neispravan deo popravljen ili zamenjen od strane ovlašćenog Servisa za
popravke.
Nikada nemojte da pokušavate da skinete ili zamenite bilo koji deo/delove osim onih koji su definisani
u ovom Priručniku.
SIGURNOST ELEKTRIČNIH KOMPONENTI
Da biste izbegli rizik od kratkog spoja, nemojte da uranjate uređaj ili baterije u vodu ili neku drugu
tečnost.
Za uređaj treba da koristite samo naznačen tip baterije (pogledati tehničke padatke).
Nikada nemojte da pokušavate da punite baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje.
Elektronske komponente koje su ugrađene u uređaj mogu da budu podložne uticaju drugih aparata
koji se koriste u njegovoj blizini, kao što su mobilni telefoni ili mikrotalasne pećnice. Ako je to slučaj,
dobićete netačne podatke na displeju vašeg uređaja.
Da biste otklonili ovakav problem, isključite aparat koji izaziva smetnje, ili sklonite vaš uređaj iz dometa
aparata koji je uzrok problema.
PRE PRVE UPOTREBE
Odstranite ambalažu sa aparata. Odlepite zaštitnu foliju sa displeja.
Otvorite pretinac za baterije na donjoj strani vage i izvadite malene plastične trake, uglavljene između
baterija i kontakata. Nakon toga zatvorite prostor za baterije pritisnuvši poklopac pretinca tako da
čujno klikne.
Vaga ima mogućnost prikazivanja težine u KG lli ST. Jedinicu mere podešavate pozadi naprave.
Prekidač za odabir merne jedinice gurnite na odgovarajuću oznaku.
NAMEŠTANJE
Vagu stavite na ravnu i tvrdu podlogu. Čvrsti oslonac osnovni je uslov za pravilno očitavanje merenja.
► aparat je opremljen gumenim nožicama protiv klizanja. Obzirom da površine nameštaja mogu biti
urađene iz različitih materijala i da se tretiraju najraznovrsnijim sredstvima, ne može potpuno biti
isključeno da neka od ovih sredstava sadrže tvari koje napadaju i omekšavaju gumene nožice. Stoga
po potrebi pod nožice aparata podmetnite podlogu, koja ne klizi.
KAKO RUKOVATI
1. Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu.
2. Stopalom, čvrsto lupkajte u centar vage dok se na ekranu ne pojavi cifra "0.0".
3. Stanite na vagu (ekran će početi da trepće) i na ekranu ćete očitati vašu težinu.
8
4. Siđite sa vage. Kad se pokaže ¨0.0¨ , možete se opet meriti. Posle nekoliko sekundi, vaga će se automatski
isključiti.
UPUTSTVO ZA NEISPRAVNOSTI
Ako imate bilo kakvih poteškoća u korišćenju vaše vage:
1. Proverite da li su baterije pravilno postavljene.
2. Proverite da li ste odabrali željenu jedinicu težinske mere, tj. kg/st.
3. Proverite da li je vaga postavljena na ravnu i iznivelisanu površinu i da ne dodiruje zid.
4. Proverite da li se na ekranu očitava cifra "0.0 kg" pre nego što ste zakoračili na vagu.
5. Ako na ekranu nema nikakve oznake, pošto ste stopalom lupkali u centar vage da biste je aktivirali, ili ako
se na ekranu pojavi poruka "Lo" pokušajte sa novim baterijama.
6. Ako se na ekranu pojavi oznaka "Err 1", vaga je preopterećena.
7. Ako se pojavi ¨Err 2¨ znaći, da je došlo do greške prilikom merenja i potrebno je postupak merenja
ponoviti.
SPECIFIKACIJA
Opseg težine:
Preciznost:
Baterija:
Min 5 kg
Max: 180 kg
0.1 kg
2xCR2032
PAŽNJA
Ne postavljati vagu neravnu površinu prilikom
merenja
Ne izlagati vagu kontaktu sa vodom
Čuvati vagu sa pažnjom
Ne stajati nogom na ivicu vage
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra,
obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
VELIKI UŽITAK PRI UPORABI VAŠE VAGE VAM ŽELI
Zadržavamo pravo na promene.
9
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
МКД
Благодариме што сте се удлучиле за купување вага. За ефикасна употреба ве молиме
детално да ги прочитате упатствата.
Оваа опрема е означена во согласност со европската директива 2002/96/EG за
отпадна електрична и електронска опрема (waste electrical and electronic equipment WEEE). Директивата ги определува барањата за собирање и постапување со отпадна
електрична и електронска опрема, кои важат во целата Европска Унија.
КОРИСНИ СОВЕТИ
Вашата вага е прецизен електронски инструмент. Бидејќи е човечкото тело стално во движење,
вагањето на телото е секогаш тешко. За да си осигурате правилно мерење на тежината,
обидете се да ги наместите стапалата на вагата на исто место и стојте во мирување.
Со вагата постапувајте претпазливо. Не фрлајте ја на подот и не скокајте на неа! Е многу
издржлива, меѓутоа секое грубо постапување со неа може да го оштети електронскиот сензор.
Не потопувајте ја вагата во вода! За чистење на надворешната површина употребувајте влажна
крпа или па средство за чистење стакло.
Не отворајте ја вагата и не одвојувајте ги нејзините компоненти!
ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Кога употребувате апарати кои ги напојуваат батерии, морате заради претпазливи мерки да пазите да
не дојде до пожар, да не истечат батериите, да не дојде до лични повреди или материјална штета.
Во овој прирачник се опишани упатства за нормална употреба. Доколку употребувате некакви
додатоци или вршите посегнувања кои не се опишани во упатствата, можете да го оштетите или
уништите апаратот. Упатствата чувајте ги.
Не дозволувајте непознато лице или деца со непознавање на упатствата да го употребуваат апаратот.
УПОТРЕБА НА ВАШИОТ АПАРАТ
Не употребувајте го апаратот во близина на жешки извори и запаливи материјали
Не употребувајте го апаратот на отворен простор
Секогаш заштитите го апаратот од вода или прекумерна влага
Не употребувајте го апаратот во просторија каде е температурата под 10°C или над 30°C
ПО УПОТРЕБА
Ако апаратот подолго време не го употребувате, извадите ги батериите од лежиштата за батерии.
Ако апаратот не го употребувате, чувајте го во сува просторија, каде ќе биде недостапен за деца.
ПРЕГЛЕД И ОДРЖУВАЊЕ
Пред употреба прегледајте го апаратот да не е случајно некаде оштетен. Тоа би можело да влијае врз
неговото работење.
Не употребувајте го апаратот, ако е некој од деловите оштетен.
Ако сте забележиле дека е некој од деловите оштетен, нека ви го замени за тоа оспособено лице.
Никогаш не обидувајте се да отстраните или замените делови кои не се наведени во овие упатства.
10
ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
За да избегнете опасност од краток спој, не ставајте го апаратот во вода или некоја друга течност.
Употребувајте соодветни батерии (погледајте ги техничките податоци).
Никогаш не обидувајте се да ги полните батериите, ако не се за повеќекратна употреба.
Врз електронските компоненти во внатрешноста на апаратот можат да влијаат други направи, ако се во
непосредна близина (на пр. мобилни телефони, микробранови рерни,...). Во овој случај на екранот ќе се
покажат погрешни податоци. Ако сакате тоа да го спречете, угасните ја направата која го пречи
работењето или па отстраните ја.
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Отстраните ги од направата сите амбалажни материјали. Отстраните ја заштитната фолија од
покажувачот.
Отворите го фиочето за батерии на долната страна од вагата и отстраните ги малите пластични ленти
меѓу батериите и контактите. Потоа затворите го фиочето за батерии, така да капакот на фиочето за
батерии чујно се закачи.
Вагата тежината може да ја прикажува во KG или ST. Единицата можете да ја дотерате на задната
страна од направата. Турните го прекинувачот за единици на сакана единица.
НАМЕСТУВАЊЕ
Вагата наместите ја на рамна и цвста подлога. Цврста подлога е основен услов за правилни мерња.
BA
► Оваа направа е опремена со нелизгачки гумени подлошки. Бидејќи површините на мебелот
се од најразлични материјали и за нив се употребуваат различни средства за нега, не може во
целост да се исклучи можноста да некои од овие материјали не содржат состојки, кои можат да
влијаат врз гумените подлошки и ги размекнат. Спрема потреба под подлошките на направата
ставите нелизгачка подлога.
КАКО ДА СЕ РАКУВА СО ВАГАТА
1.
2.
Наместите ја вагата на цвст и рамен под.
Со својата нога нежно удрите по вагата, додека не се прикаже ¨0.0¨.
3.
Качите се на вагата и стојте во мирување. Вашата измерена тежина ќе се прикаже на екранот.
4. Слезете од вагата. Штом повторно се прикаже ¨0.0¨, можете повторно да се вагате.
Вагата самодејно ќе угасне по 10 секунди, ако не се качувате на неа.
Ако при употребата сте наишле на додатни тешкотии, ве молиме проверите:
1. дали се батериите правилно наместени,
2. дали сте избрале соодветна единица на тежината,
3. дали е вагата на рамен под и да не го допира ѕидот,
4. не качувајте се на вагата пред да се покаже на екранот ¨0.0 kg¨,
11
кога на вагата по нежен удар со ногата не се прикаже ништо, односно знак ¨Lo¨, тогаш е потребно
да се заменат батериите.
6. Доколку се прикаже “Err 1” значи дека вагата е преоптеретена.
7. Доколку се прикаже “Err 2” значи дека дошло до грешка при мерењето и потребно е постапката на
мерење да се повтори.
5.
ДЕТАЛЕН ОПИС
Распон:
Min 5 kg
Max 180 kg
Степенување:
0.1 kg
Батерија:
2xCR2032
ВНИМАВАЈТЕ
За време вагање,вагата мора да биде на
рамен под!
Внимавајте вагата да не дојде во
контакт со вода!
Не стапнувајте на работ од вагата!
Претпазливо постапувајте со неа!
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Апаратот по истечување на векот на траење не фрлајте го заедно со вообичаени отпадоци од
домаќинство, туку оставите го на официјално собирно место за рециклирање. На тој начин ќе
помогнете да се зачува животната средина.
ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
За информации или во случај на тешкотии обратите се до центар на Gorenje за помош на
корисници во вашата држава. (телефонски број ќе најдете во меѓународниот гарантен лист).
Ако во вашата држава нема таков центар, обратите се до локалниот продавач на Gorenje или
одделението на Gorenje за мали апарати за домаќинство.
Само за лична употреба!
ГОЛЕМО ЗАДОВОСТВО ПРИ УПОТРЕБА НА ВАШАТА ВАГА ВИ
ПОСАКУВА
Си придржуваме право до измени!
12
USER MANUAL
EN
ATTENTION
Thank you for choosing Gorenje scale. To ensure a proper operation procedure, please carefully read
through the instruction manual.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of
return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.
HELPFUL TIPS
Your scale is a precision electronic instrument. One of the hardest things to weigh is the human body because it
is always in motion. To ensure reliable readings, always try to place your feet on the scale in the same place
and stand still.
Treat your scale with care. Do not drop it or jump on it. The scale is durable, but misuse or abuse may render
the electronic sensors inoperable.
Never submerse the scale under water. To clean the scale surface, use either a damp cloth or glass cleaner.
Do not open or take apart the scale or its components.
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using battery-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be
followed to reduce the risk of fire, leaking batteries, personal injury and material damage.
Read this entire manual carefully before using the appliance.
The intended use is described in this manual.
The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than
those recommended in this instruction manual may present a risk of material damage.
Retain this manual for future reference.
Using your appliance
Do not place the appliance on or near heat sources.
Do not use the appliance outdoors.
Always protect the appliance from water or excessive humidity.
Do not use the appliance at ambient temperatures below 10°C or above 30°C.
After use
Remove the batteries when the appliance is not going to be used for a longer period of time. When not in use,
the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored appliances.
Inspection and repairs
Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts and any other
conditions that may affect its operation.
Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorised repair agent.
Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.
ELECTRICAL SAFETY
To avoid the risk of short circuiting, do not immerse the appliance or the batteries in water or other liquid.
Use only the correct type of battery for the appliance (see technical data).
13
Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
The electronic components inside the appliance may be affected by other devices used in close proximity, such
as mobile phones or microwave ovens. If this happens, the display will show erroneous data.
To remedy this, either switch the interfering device off, or move the appliance away from it.
BEFORE USE
Remove all packaging materials from the appliance. Remove the protective foil from the display.
Open the battery compartment on the underside of the scales and remove the small plastic strips which are
clamped between the batteries and the contacts.
Close the battery compartment afterwards, such that the battery compartment cover audibly engages.
The scale can display weights in Kg or ST. You can set the unit on the rear of the appliance. Slide the units
switch to the desired unit.
SETUP
Place the scales on a level and heat-resistent surface. A firm standing is the prerequisite
for correct measurement.
NOTICE
► This appliance is equipped with non-slip rubber feet. As furniture surfaces may be made of a variety of
materials and are treated with many different types of cleaning agents, it cannot be completely ruled out
that some substances contain ingredients which may corrode the rubber rests and soften them. If possible
place an anti-slip material under the feet of the appliance.
HOW TO OPERATE
1.
2.
Place the scale on a hard and even floor.
With your foot, firmly tap the centre of the scale until "0.0" displayed .
3. Step on the scale (the display will flicker) and your weight measurement will be shown on the screen. The
scale will automatically shut off after a few seconds.
TROUBLESHOOTING GUIDE
If you experience any difficulty in use of the scale:
1. Check the battery is correctly fitted.
2. Check that you have selected your preference of kg/st.
3. Check whether the scale is on a flat, level floor and not touching against a wall.
4. Ensure whether you do not step on the scale until the display shows "0.0 kg".
5. If, when you tap the scale to activate it, there is no display at all or "Lo" is displayed- try two new batteries.
6. If "Err 1" is displayed, the scale has been overloaded.
7. If “Err 2” is displayed, the weighing procedure failed, please repeat.
14
SPECIFICATION
Weight range
Graduation
Battery:
Min 5 kg
Max 180 kg
0.1 kg
2xCR2032
CAUTION
Keep the scale off water
Don't put it on uneven floor while weighing
Keep the scale with care
Don't step on the edge of the scale
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an
official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
GUARANTEE & SERVICE
If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your
country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic
appliances.
For personal use only!
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING YOUR APPLIANCE
We reserve the right to any modifications!
15
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
RO
ATENŢIE: Vă mulţumim că aţi ales acest aparat de întreţinere. Pentru a asigura o funcţionare normală a
acestuia, citiţi cu atenţie instrucţiunile.
Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea
aparatelor vechi.
SFATURI AJUTATOARE
Acest cântar este un instrument electronic precis. Unul dintre cele mai dificile lucruri de cântărit este corpul
uman. Pentru afişarea corectă a greutăţii, puneţi-vă picioarele pe cântar în acelaşi loc şi staţi nemişcat.
Îngrijiţi cântarul; nu-l scăpaţi sau aruncaţi. Cântarul este un aparat de folosinţă îndelungată, dar întrebuinţarea
greşită şi suprasolicitarea acestuia poate face ca senzorul electronic să devină inoperabil.
Nu cufundaţi cântarul în apă. Pentru a curăţa suprafaţa cântarului, folosiţi o cârpă umedă sau soluţie de spălat
sticlă. Nu dezasamblaţi cântarul.
PRECAUŢII IMPORTANTE
Când folosiţi aparate cu baterie, trebuie să vă luaţi următoarele măsuri de siguranţă pentru a evita riscul apariţiei
incendiilor, scurgerea bateriei, accidentele sau deteriorarea aparatului.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza aparatul.
Scopul pentru care a fost proiectat acest aparat este descris în acest manul.
Nu folosiţi accesorii sau ataşamente care nu aparţin aparatului şi nu îl utilizaţi în alte scopuri decât cele
recomandate. În caz contrar se poate strica.
Păstraţi manualul de utilizare şi pentru viitor.
Folosirea aparatului
Nu puneţi aparatul lângă sau pe suprafeţe fierbinţi.
Nu folosiţi apartul în exterior.
Protejaţi aparatul de apă şi umiditate excesivă.
Nu folosiţi aparatul când temperatura ambientală este mai mică de 10°C, sau mai mare de 30°C.
După utilizare
Scoateţi bateriile dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
Dacă nu este folosit, puneţi aparatul într-un loc uscat. Nu lăsaţi copiii să se joace cu cântarul.
Verificări şi reparaţii
Înainte de a folosi cântarul, asiguraţi-vă că acesta nu este deteriorat. Verificaţi dacă toate piesele sunt întregi şi
corect asamblate.
Nu folosiţi aparatul dacă observaţi vreo defecţiune.
Părţile deteriorate sau defecţiunile trebuie reparate de unitatea de service autorizată.
Nu încercaţi să scoateţi sau să înlocuiţi piesele, dacă acest lucru nu este specificat în manual.
SIGURANŢA ELECTRICĂ
Pentru a evita riscul apariţiei unui scurt-circuit, nu puneţi aparatul sau bateriile în apă sau orice alt lichid.
Folosiţi doar bateriile recomandate pentru acest tip de aparat (vezi datele tehnice).
Nu încercaţi să încărcaţi bateriile care nu se pot încărca.
16
Piesele electronice din interiorul aparatului pot fi afectate de alte aparate utilizate în apropiere cum ar fi
telefoanele mobile sau cuptoarele cu microunde. În acest caz pe afişaj pot apărea erori.
Pentru a remedia această situaţie, opriţi aparatul care cauzează interferenţe, sau scoateţi cântarul din raza lui
de acţiune.
ÎNAINTE DE FOLOSIRE
Îndepărtaţi toate ambalajele de pe aparat. Îndepărtaţi folia protectoare de pe ecran.
Deschideţi compartimentul bateriei de pe spatele cântarului şi îndepărtaţi piedicile din plastic care separă
bateriile de contacte.
Atunci când închideţi compartimentul bateriei asiguraţi-vă că capacul compatimentului este bine închis.
Cântarul poate arăta greutatea exprimată în KG sau LB. Puteţi seta unitatea de măsură pe partea din spate a
aparatului. Mutaţi comutatorul la unitatea dorită.
INSTALARE
Puneţi cântarul o suprafaţă plană şi rezitentă la căldură. Poziţia corectă este obligatorie pentru o măsurătoare
corectă.
NOTĂ
Acest aparat este dotat cu o protecţie împotriva alunecării. Suprafeţele corpurior de mobilă sunt făcute din
materiale diferite şi pot fi tratate cu agenţi de curăţare diferiţi, unii dintre aceşti agenţi pot conţine substanţe care
pot coroda sau înmuia cauciucul din care sunt făcute piedicile. Dăcă este posibil, puneţi un material antialunecare sub picioruşele aparatului.
UTILIZAREA
1.
2.
Aşezaţi cântarul pe o podea tare şi netedă.
Apăsaţi piciorul pe centrul cântarului până ce apare pe ecran «0.0»
3.
Urcaţi pe cântar (ecranul va pâlpâi) şi greutatea dvs. va fi afişată pe ecran . Cântarul se va opri automat
după câteva secunde.
DEFECŢIUNI
Dacă observaţi anumite dificultăţi în timpul utilizării aparatului:
1. Verificaţi dacă bateriile sunt puse bine la loc.
2. Verificaţi dacă aţi selectat unitatea de măsură dorită kg/lb/st.
3. Verificaţi dacă cântarul este aşezat pe podea netedă, plană şi nu atinge peretele.
4. Nu călcaţi pe cântar până când pe ecran nu a apărut «0,0 kg» .
5. Dacă, atunci când v-aţi urcat pe cântar nu s-a afişat nimic sau s-a afişat «Lo», schimbaţi bateriile.
6. Daca va apare pe ecranul cantarului va apare scris "Err 1", asta inseamna ca acesta a fost supraincarcat.
7. Daca va apare pe ecranul cantarului va apare scris "Err 2", asta inseamna ca procedura de cantarire a
esuat, va rugam frumos sa repetati.
17
SPECIFICAŢII
Scară greutate Min 5 kg
Max 180 kg
Gradaţii
0,1 kg
Bateriile
2xCR2032
PRECAUŢII
Ţineţi aparatul departe de apă (umiditate).
În timpul cântăririi nu-l aşezaţi pe suprafeţe
denivelate.
Manipulaţi cu grijă cântarul.
Nu călcaţi pe marginea cântarului.
Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un punct
oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.
GARANŢIE & SERVICE
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje din ţara
dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există
niciun Centru de Relaţii Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul local Gorenje sau contactaţi
Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje
Numai pentru uz personal!
VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI CU PLĂCERE APARATUL !
Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!
18
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
BG
ВНИМАНИЕ
Благодарим Ви, че избрахте кантар. За правилна експолатация на уреда, моля прочетете
внимателно настоящата инструкция за употреба.
Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/EC, касаеща излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и
рециклиране на излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Вашият кантар е точен електронен инструмент. Едно от най-трудните за претегляне неща е човешкото
тяло, тъй като то е в постоянно движение. За да бъде отчетено правилно теглото, винаги постаяйте
краката си на едно и също място върху кантара и се опитайте да стоите неподвижно.
Експлатирайте внимателно Вашия кантар. Не го изпускайте и не скачайте върху него. Кантарът е здрав
и устойчив, но неправилна употреба или евентуален удър може да повреди електронните сензори.
Никога не потапяйте кантара под вода. За да почистите повърхността на кантара, използвайте влажна
кърпа или препарат за стъкло.
Не разглобявайте кантара и не отстранявайте някои от частите му.
ВАЖНИ СЪВЕТИ
Когато използвате уреди, работещи с батерии, винаги взимайте предпазни мерки против пожар,
изтичане на батериите, внимавайте да не се нараните.
Прочетете инструкцията за употреба внимателно.
Предназначението на уреда е описано в инструкцията.
Използването на аксесоари или простваки, които не са част от стандартните аксесоари в
окомплектовката на уреда могат да го повредят.
Запазете инструкцията за бъдеща употреба.
Употреба
Не поставяйте уреда на или близо до горещи повърхности.
Не използвайте уреда навън.
Винаги пазете уреда от вода или висока влажност.
Не използвайте уреда при температури под 10°C или над 30°C.
След употреба
Когато не възнамерявате да използвате уреда дълго време, свалете батериите.
Съхранявайте уреда на сухо място. Внимавайте, деца не бива да имат достъп до уреда.
Ремонт и подмяна на части
Преди употреба, проверете уреда за повредени части. Проверете за счупвания или други повреди,
които могат да рефлектират на работата на уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден или
дефектен. За подмяна и ремонт се обърнете към оторизирания сервизен център.
Никога не отстранявайте части, освен аксесоарите, които са описани в инструкцията.
19
СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Не поставяйте уреда или батериите във вода или друга течност.
Използвайте само коректен тип батерии (виж техническата информация).
Не опитвайте да зареждате батерии, които не са презареждащи.
Електронните компоненти в уреда могат да бъдат повлияни от други устройства, използвани в близост,
като мобилни телефони или микровълнови фурни. Ако това се случи, дисплеят ще покаже грешни
данни. За да предотвратите това, преместете скалата от уредите, които влияят на работата на
електронните компоненти.
ПРЕДИ УПОТРЕБА
Отстранете всички опаковачни материали от уреда. Махнете предпазното фолио от дисплея.
Отворете отделението за батерии, разположено на дъното на везната и остранете фолиото преди да
сложите батериите.
Затворете отделението за батерии плътно (докато капачето щракне).
Везната може да покаже теглото Kg, ST. Можете да направите тази настойка на гърба на уреда.
Натиснете ключа към желаната от вас мерна единица.
НАСТРОЙКИ
Поставете везната на равна и топлоустойчива повърхност. Добре разположената везна предполага
правилно претегляне.
БЕЛЕЖКА
► Този уред е оборудван с неприплъзващи се гумени крачета. Тъй като повърхността, на която ще се
постави уреда, може да бъде от различни материали, които да се почистват с различни препарати,
не могат да се изключат групи препарати, които нараняват гумата на крачетата. Ако е възможно,
поставете уреда върху повърхност от неплъзгащ се материал.
КАК РАБОТИ КАНТАРА
1. Поставете кантара на твърда и равна повърхност.
2. Поставете стабилно крак в центъра на кантара, докато на дисплея се визуализира „0.0”.
3. Стъпете на кантара (дисплея ще започне да мига) и теглото Ви ще се визуализира на дисплея.
Кантарът автоматично се изключва след няколко секунди.
20
ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОЖЕ ДА РАЗРЕШИТЕ САМИ
Ако срещнете затруднения при употреба на кантара:
1. Проверете дали батериите са поставени правилно.
2. Проверете дали сте избрали правилно желаната мерна единица - kg/lb.
3. Проверете дали сте поставили кантара на равна и плоска повърхност без да се доскова до стена.
4. Проверете дали не сте стъпили върху кантара преди на дисплея да се появи "0.0 kg".
5. Ако, след като стъпите с крак върху кантара, за да го активирате, нищо не се визуализира или се
изписва "Lo" - подменете батериите.
6. Ако "Err 1" се изпише на дисплея, значи везната е претоварена
7. Ако "Err 2" се изпише на дисплея, значи претеглянето не се е получило, моля повторете тегленето.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диапазон на допустимо тегло: Min 5 kg
Max 180 kg
Скала:
0.1 kg
батерия
2xCR2032
ВНИМАНИЕ
Пазете от вода
Не поставяйте върху неравен под /
повърхност по време на употреба
Внимателна употреба
Не стъпвайте върху ъглите на кантара
Опазване на околната среда
След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната среда.
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на
клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната
гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към
местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови
уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances.
Само за лична употреба!
ПРИЯТНИ МОМЕНТИ ИЗПОЛВАЙКИ ВАШИЯ НОВ УРЕД
21
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
УВАГА
Ми вдячні вам за купівлю наших ваг. Для належного використання приладу уважно прочитайте
інструкцію з експлуатації.
Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2002/96/EG стосовно
електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment
- WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу,
щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.
КОРИСНІ ПОРАДИ
Ваші ваги - є точним електронним інструментом. Найважче зважувати людське тіло, оскільки воно
завжди знаходиться у русі. Щоб забезпечити фактичні значення, завжди намагайтеся поставити ноги на
одному місці та стояти нерухомо. Обережно обходьтеся з вагами. Не кидайте ваги і не стрибайте на них.
Ваги призначені для тривалого використання, але при неправильному застосування можуть зіпсуватися
електронні сенсори. Ніколи не занурюйте ваги під воду. Для чищення поверхні ваг скористайтеся
вологою ганчіркою, або миючим засобом для чищення скла. Не розкривайте та не розбирайте на
частини ваги та їхні компоненти.
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
При використанні приладів, що працюють на батарейках, завжди необхідно дотримуватися основних
заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, витікання батарейок, поранення людини і
пошкодження приладу.
Перед використанням приладу уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації.
Застосування будь-якого приладдя або обладнання, яке не рекомендоване для даного приладу, може
призвести пошкодження самого приладу.
Збережіть дану інструкцію.
Застосування приладу
Не кладіть прилад на або поруч з джерелами тепла.
Не користуйтеся приладом поза приміщенням.
Завжди захищайте прилад від води і високої вологості.
Не користуйтеся приладом при навколишній температурі нижче 10°C або вище 30°C.
Після використання
Якщо ви не користуєтеся приладом тривалий час, витягніть батарейки.
Прилад необхідно зберігати у сухому місці. Діти не повинні гратися приладом.
Огляд і ремонт
Перед використанням перевірте прилад на предмет пошкодження і бракованих частин. Перевірте
частини на предмет ушкоджень, які можуть впливати на роботу приладу.
Не користуйтеся приладом, якщо виявлено пошкоджені або браковані частини.
Зберігайте будь-які пошкоджені або браковані частини, що були замінені фахівцем сервісного центру.
Ніколи не намагайтеся зняти або замінити частини, які не вказані в даній інструкції.
22
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Щоб уникнути короткого замикання, не занурюйте прилад або батарейки у воду або інші рідини.
Використовуйте батарейки для приладу лише правильного типу.
Ніколи не намагайтеся зарядити батарейки, які не придатні для зарядження.
На електронні компоненти приладу можуть впливати інші прилади, що використовуються в
безпосередній близькості, наприклад, мобільні телефони, мікрохвильові печі, тощо. Якщо таке
станеться, на дисплеї приладу висвітяться неточні дані.
Щоб виправити дане положення, вимкніть прилад, що створює поміхи, або переставте ваги подалі.
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Зніміть усі пакувальні матеріали із приладу. Видаліть захисну плівку з дисплея.
Відкрийте відсік для елементів живлення на нижній частині ваг і видаліть маленькі пластикові стрічки, які
затиснуті між елементами живлення та контактами.
Після цього закрийте відсік для елементів живлення, щоб його кришка зафіксувалася із клацанням.
Ваги можуть відображати вагу у Kg або ST. Одиницю ваги можна встановити на задній панелі пристрою.
Перемістіть повзунок 2 в положення, що відповідає потрібній одиниці.
УСТАНОВЛЕННЯ
Установіть ваги на рівну та термостійку поверхню. Надійне встановлення є запорукою точного
вимірювання.
ПРИМІТКА
► Цей прилад обладнано протиковзними гумовими ніжками. Оскільки поверхня меблів може бути
виготовлена з різних матеріалів і може оброблятися миючими засобами різних типів, не можна
повністю виключати, що деякі засоби не містять речовини, що можуть призвести до корозії та
пом’якшення гумових ніжок. Якщо можливо, підкладіть під ніжки приладу протиковзний матеріал.
КОРИСТУВАННЯ
1.
2.
Покладіть ваги на тверду рівну підлогу.
Злегка стукніть ногою посередині ваг, поки на дисплеї не висвітиться "0.0".
3.
Встаньте на прилад (поки дисплей мерехтить) і на дисплеї висвітиться значення вашої ваги. Ваги
автоматично вимкнуться через кілька секунд.
23
УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ
Якщо виникли труднощі при експлуатації приладу:
1. Перевірте, чи правильно розміщено батарейки.
2. Перевірте, чи ви вибрали міру ваги кг/lb/st.*
3. Перевірте, чи знаходяться ваги на рівній твердій підлозі і не торкаються стіни.
4. Перевірте, чи ви не стаєте на ваги, поки на дисплеї не висвітиться "0.0 кг".
5. Якщо після легкого удару приладу для активізації, на дисплеї нічого не висвітиться, або висвітиться
"Lo", замініть батарейки на нові.
6. Якщо на дисплеї висвітиться "Err 1", ваги були перевантажені.
7. Якщо на дисплеї висвітиться “Err 2”, це означає що зважування не відбулося і потрібно ще раз
стати на ваги.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Діапазон ваги
Градуювання
Батарейка
Мін. 5 кг
Макс. 180 кг
0.1кг
2xCR2032
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Утримуйте ваги подалі від води
Бережно обходьтеся з приладом
При зважуванні не ставте прилад на
нерівну поверхню
Не наступайте на краї ваг
Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте
захистити довкілля.
ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування
клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій
країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного
обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliаnces.
Для використання тільки в домашньому господарстві!
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ
Ми залишаємо за собою право на будь-яке внесення змін!
24
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
WAGA
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup wagi. Aby w pełni korzystać z wybranego
urządzenia, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta
określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych
urządzeń.
POMOCNE RADY
Waga ta jest dokładnym przyrządem elektronicznym. Ponieważ ciało człowieka pozostaje wciąż w ruchu,
ważenie ciała często sprawia problemy. Aby sobie zapewnić dokładny pomiar ciężaru ciała, należy stopy
spróbować umieścić na wadze w jednym miejscu i przez chwilę stać nieruchomo. Z wagą należy postępować
ostrożnie. Nie należy rzucać jej na podłogę ani po niej skakać! Jest bardzo wytrzymała, lecz mimo tego każde
nieostrożne działanie może uszkodzić czujnik elektroniczny. Wagę należy trzymać z dala od wody! Do
czyszczenia powierzchni zewnętrznej należy stosować wilgotną ściereczkę lub środek czyszczący do szyb.
Wagi nie należy otwierać czy rozkładać na poszczególne części!
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Używając urządzeń zasilanych przez baterie, należy być ostrożnym i uważać aby nie doszło do pożaru, aby
baterie nie wyciekły lub nie nastała materialna szkoda. Uważać należy r
όwnie ż aby nie doszło do cielesnych
uszkodzeń i ran.
W tym podręczniku zawarte zostały wskaz όwki dotycz ące normalnego użytkowania urządzenia.
Wszelkie zabiegi nie zgodne z instrukcją obsługi, czy też korzystanie z przyrząd
όw lub dodatkόw nie
wspomnianych w instrukcji, może uszkodzić lub zniszczyć wagę.
Instrukcję obsługi należy zachować.
Osobom ( w tym dzieciom), ktόre nie zapozna
ły się z instrukcją obsługi, nie powinno pozwolić na korzystanie z
urządzenia.
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Wagi nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych;
Wagi nie należy używać poza pomieszczeniem (w plenerze, na zewnątrz);
Wagę zawsze należy zabezpieczyć przed wodą lub nadmierną wilgocią;
Wagi nie należy używać w pomieszczeniu w którym temperatura wynosi poniżej 10°C lub powyżej 30°C;
PO UŻYTKOWANIU
W przypadku nie użytkowania urządzenia, należy z wagi wyciągnąć baterie.
W przypadku nie użytkowania urządzenia, należy wagę przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla
dzieci.
KONTROLA I KONSERWACJA
Przed pierwszym użyciem wagi zaleca się, aby ją dokładnie obejrzeć i sprawdzić czy nie jest ona uszkodzona.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia mogą wpływać na jej działanie.
Nie należy używać urządzenia jeśli jakakolwiek jego część uległa uszkodzeniu.
25
W przypadku uszkodzenia części, jej wymiany czy naprawy dokonać może wyłącznie osoba do tego
upoważniona.
Nie wolno wymieniać lub usuwać samemu części, które nie zostały opisane w tej instrukcji.
BEZPIECZEŃSTWO DOTYCZĄCE ELEKTRYKI
Aby zapobiec powstaniu krótkiego spięcia, wagi nie wolno wstawiać do wody lub innego płynu.
Używać należy odpowiednich baterii (patrz: dane techniczne).
Jeśli baterie nie są przeznaczone do wielokrotnego użycia, nie wolno je napełniać.
Na poprawne działanie elektronicznych komponent znajdujących się w wadze, mogą zakłócająco wpływać
inne urządzenia elektroniczne (t.j. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe …). Dlatego urządzenia te
powinny znajdować się z dala od wagi. W przeciwnym razie na wyświetlaczu wagi mogą pojawić się fałszywe
dane.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Z urządzenia należy zdjąć wszystkie materiały opakowaniowe. Z wyświetlacza należy usunąć folię ochronną.
Otworzyć należy schowek na baterie w dolnej części wagi i usunąć małe plastykowe paseczki spomiędzy
baterii i styków. Następnie zamknąć schowek na baterie tak, by było słychać, że pokrywa schowka na baterie
zaskoczyła.
Waga może ciężar wyświetlać w Kg) lub w ST. Jednostkę można nastawić samemu pod spodem urządzenia.
Przełącznik jednostek należy przestawić na żądaną jednostkę.
USTAWIENIE
Wagę należy postawić na równym i twardym podłożu. Twarde podłoże to podstawowy warunek uzyskania
prawidłowych rezultatów pomiarów.
► To urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe gumowe podstawki. Ponieważ powierzchnie meblowe
wykonywane są z różnego rodzaju materiałów, do pielęgnacji których stosuje się najróżniejsze środki
pielęgnacyjne, nie da się całkowicie wykluczyć, że niektóre spośród tych materiałów nie zawierają
składników, które mogą oddziaływać na gumowe podstawki i je rozmiękczyć. W zależności od potrzeby
pod podstawki urządzenia należy podłożyć antypoślizgową podkładkę.
JAK OBSŁUGIWAĆ WAGĘ
1.
2.
Wagę postawić na twardym i równym podłożu.
Nogą należy delikatnie uderzyć po wadze, dopóki nie pojawi się symbol ¨0.0¨.
3.
Stanąć należy na wadze i przez chwilę stać nieruchomo. Pomiar ciężaru ciała ukaże się na ekranie.
4.
Zejść należy z wagi. Gdy ponownie ukaże się symbol ¨0.0¨, można się zważyć ponownie.
Waga, jeżeli się na nią nie wejdzie, wyłączy się samoczynnie po 10 sekundach.
26
Jeżeli podczas użytkowania nastaną dodatkowe trudności, należy wówczas sprawdzić:
1. czy baterie są umieszczone prawidłowo,
2. czy została wybrana odpowiednia jednostka pomiarowa kg/ld/st,
3. czy waga stoi na równym podłożu, nie dotykając ścian,
4. nie należy wchodzić na wagę zanim na ekranie nie pojawi się symbol ¨0.0 kg¨,
5. jeżeli po delikatnym uderzeniu po wadze, nie ukaże się nic bądź ukaże się symbol ¨Lo¨, wówczas należy
wymienić baterie na nowe,
6. jeżeli ukaże się ¨Err 1¨, to będzie to oznaczało, że waga została przeciążona.
7. Jeśli "Err 2" wyświetlany jest procedura ważenia nie, należy powtórzyć.
SZCZEGÓŁWY OPIS
Zakres:
Podziałka:
Bateryjny
inimalnie 5kg,
aksymalnie 180 kg
0,1 kg
2xCR2032
UWAGA
Wagę należy trzymać z dala od wody!
Należy ostrożnie obchodzić się z wagą!
Nie stawiać wagi na nierównej powierzchni!
Nie należy stawać na brzegu wagi!
Środowisko
Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten
sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy
Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.
Tylko do użytku domowego!
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA WAGI ŻYCZY PAŃSTWU
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
27
NÁVOD NA POUŽITIE
SK
UPOZORNENIE
Ďakujeme za výber váhy. Pre zaistenie správnej prevádzky si prečítajte pozorne tento návod na
obsluhu.
Toto zariadenie je označené je podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Likvidácii elektrických a
elektronických zariadení (WEEE). Tento návod je rámcom Európskej platnosti prenávratnosť a
recykláciu doslúžilých elektrických a elektronických zariadení.
UŽITOČNÉ RADY
Vaša váha je presný elektronický nástroj. Jednou z najťažších vecí na váženie je ľudské telo, pretože
je vždy v pohybe. Pre zaistenie správnych výsledkov, vždy skúste umiestniť nohy na váhe v rovnakom mieste a
stáť nehybne.
Zaobchádzajte s váhou opatrne. Nehádžte ju a neskáčte na ňu. Váha je odolná, ale nesprávne použitie alebo
poškodzovanie môže spôsobiť nefunkčnosť elektronického senzora.
Nikdy neponárajte váhu do vody, na čistenie použite navlhčenú tkaninu alebo čistič skla. Neotvárajte váhu ani
jej komponenty.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Keď používate zariadenie napájané batériami, musia byť vždy dodržané základné bezpečnostné predpisy
vrátane nasledovných na zabránenie nebezpečenstva vzniku požiaru, vytečeniu batérií, zraneniu osôb alebo
iných materiálnych škôd.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Vhodné použitie je uvedené v tomto návode na obsluhu.
Použitie iného príslušenstva alebo nástavcov, alebo zaobchádzanie so zariadením iným spôsobom ako je
uvedené v tomto návode na obsluhu, môže viesť k materiálnym škodám.
Tento návod na obsluhu si odložte pre prípad budúceho použitia.
POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA
Zariadenie neumiestňujte na alebo v blízkosti zdrojov tepla.
Zariadenie nepoužívajte vonku.
Zariadenie vždy chráňte pred vodou a nadmernou vlhkosťou.
Zariadenie nepoužívajte pri teplote pod 10°C alebo nad 30°C.
PO POUŽITÍ
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
Keď zariadenie nepoužívate, odložte ho na suché miesto. Deti by nemali mať prístup k zariadeniu.
KOTROLA A OPRAVY
Pred použitím skontrolujte, či zariadenie nemá poškodené alebo chybné časti. Skontrolujte, či nie poškodené
časti zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť činnosť zariadenia.
Ak je niektorá časť poškodená alebo chybná, zariadenie nepoužívajte.
Všetky poškodené alebo chybné časti dajte opraviť alebo vymeniť autorizovanému servisnému pracovníkovi.
Nikdy sa nepokúšajte odstrániť alebo nahradiť iné časti ako tie, ktoré sú označené v tomto návode na obsluhu.
28
ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Na zabránenie vzniku skratu, neponárajte zariadenie alebo batérie do vody alebo inej tekutiny.
Používajte len správne typy batérií určené pre zariadenie (pozrite si technické údaje).
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie.
Elektronické obvody vnútri zariadenia môžu byť ovplyvnené inými zariadeniami, ktoré sú používané v tesnej
blízkosti, ako napríklad mobilný telefón alebo mikrovlnná rúra. Ak sa tak stane na displeji sa zobrazia nesprávne
údaje.
Toto môžete odstrániť vypnutím rušivého zariadenia alebo umiestnením zariadenia do väčšej vzdialenosti od
rušivého zariadenia.
PRED POUŽITÍM
Odstráňte všetky obalové materiály zo spotrebiča. Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
Otvorte priehradku pre batériu na spodnej časti váh a odstráňte malé plastové pásky, ktoré sú zahĺbené medzi
batériami a kontaktmi.
Zatvorte potom priehradku na batérie, tak že kryt priehradky batérie počuteľne zaklapne.
Váha dokáže zobraziť hmotnosti v Kg alebo v ST. Môžete nastaviť jednotu na zadnej časti spotrebiča.
NASTAVENIE
Položte váhy na rovný a tepelne odolný povrch. Pevné postavenie je predpokladom pre správne váženie.
POZNÁMKA
► Tento spotrebič je vybavený protišmykovými gumovými nožičkami. Pretože povrchy nábytkov môžu byť
vyrobené z rôznych materiálov a sú ošetrované množstvom rôznych čistiacich prostriedkov, nie je možné
úplne vylúčiť, že niektoré prostriedky neobsahujú súčasti, ktoré môžu rozleptávať gumové nožičky a
zmäkčovať ich. Ak je to možné, umiestnite protišmykový materiál pod nožičky spotrebiča.
AKO POUŽÍVAŤ
1.
2.
Umiestnite váhu na rovnú, tvrdú podlahu.
Vašou nohou sa pevne dotknite váhy, pokým sa nezobrazí „0.0“.
4.
Staňte na váhu (displej bliká) a vaša hmotnosť bude zobrazená na displeji. Váha sa automaticky vypne po
niekoľkých sekundách.
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
Ak si všimnete nejaké problémy s váhou:
1. Skontrolujte, že batérie sú správne vložené.
2. Overte, že ste zvoli požadovanú jednotku hmotnosti kg/st.
3. Overte, že váha je na rovnej, plochej podlahe a nedotýka sa steny.
4. Dbajte na to, aby ste sa nepostavili na váhu, pokým displej nezobrazí „0.0“.
29
5.
6.
7.
Ak sa dotknete váhy pre jej aktivovanie nie je nič na displeji alebo sa zobrazí „Lo“, skúste vymeniť batérie.
Ak je zobrazené „Err 1“, váha je preťažená.
Ak je zobrazené „Err 2“, postup vážení nepodarilo, opakujte..
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah váženia
Odstupňovanie
Batérie
min. 5 kg
max. 180 kg
0,1 kg
2xCR2032
UPOZORNENIE
Udržujte váhu mimo vody!
Nepokladajte na neravný povrch počas
váženia!
Zaobchádzajte s váhou opatrne!
Nestúpajte na okraj váhy!
Životné prostredie
Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej
miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.
ZÁRUKA & SERVIS
Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť
o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej
krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje,
alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
Len pre použitie v domácnosti!
VÁM ŽELÁ MNOHO PÔŽITKU PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
30
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ
POZOR
Děkujeme, že jste si vybrali váhu značky Gorenje. Pro zajištění správného postupu obsluhy si prosím
pečlivě přečtěte návod k použití.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (WEEE/OEEZ). Tato směrnice je základem pro
celoevropské zhodnocování a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.
UŽITEČNÉ TIPY
Tato váha je přesné elektronické zařízení. Lidské tělo patří k věcem, které se váží nejobtížněji, protože je
neustále v pohybu. Pro zajištění spolehlivosti měření se snažte stoupat si na váze vždy na stejné místo a stát
klidně.
S váhou zacházejte opatrně. Nepouštějte ji na zem a neskákejte na ni. Váha je odolná, ale špatné zacházení
může vést k nefunkčnosti elektronických senzorů.
Váhu nikdy neponořujte do vody. K čištění povrchu váhy používejte vlhký hadřík nebo čistič na sklo.
Váhu a její součásti neotevírejte a nerozebírejte.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při používání spotřebičů na baterie by za účelem předcházení vzniku požáru, vytečení baterií, zranění osob a
poškození majetku vždy měla být dodržována základní bezpečnostní opatření včetně níže uvedených.
Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte celý návod.
V tomto návodu je popsáno určené použití výrobku.
Použití příslušenství, nástavců nebo jiného postupu s přístrojem, než které jsou doporučeny v tomto návodu k
obsluze, může mít za následek poškození majetku.
Tento návod si uschovejte k pozdějšímu použití.
Použití spotřebiče
Spotřebič neumísťujte na zdroje tepla ani do jejich blízkosti.
Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Spotřebič vždy chraňte před vodou a nadměrnou vlhkostí.
Spotřebič nepoužívejte při okolních teplotách pod 10 °C nebo nad 30 °C.
Po použití
Pokud zamýšlíte spotřebič delší dobu nepoužívat, vyjměte baterie. Pokud se spotřebič nepoužívá, měl by se
uložit na suché místo. K uloženým spotřebičům by neměly mít přístup děti.
Kontrola a opravy
Před použitím ověřte, zda není některá ze součástí spotřebiče poškozená nebo vadná. Ověřte, zda nejsou
některé součásti rozbité nebo zda nedošlo k okolnostem, které by mohly narušit provoz.
Spotřebič nepoužívejte, jestliže je některá z jeho součástí poškozená nebo vadná.
Případné poškozené nebo vadné součásti nechte opravit nebo vyměnit u autorizovaného opraváře.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměňovat součásti, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
31
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Spotřebič ani baterie se nesmějí ponořit do vody ani do jiné tekutiny, aby nedošlo ke vzniku zkratu.
Ve spotřebiči používejte pouze správný druh baterií (viz technické údaje).
Nikdy se nepokoušejte dobíjet nedobíjecí baterie.
Elektronické součásti uvnitř spotřebiče mohou být ovlivňovány jinými přístroji v blízkosti, například mobilními
telefony nebo mikrovlnnými troubami. Pokud k tomu dojde, bude displej zobrazovat chybné údaje.
V takovém případě pomůže vypnout rušivý přístroj nebo přemístit spotřebič dále od něho.
PŘED POUŽITÍM
Z přístroje odstraňte veškerý obalový materiál. Sejměte ochrannou fólii z displeje.
Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně váhy a vyjměte malé proužky plastu vložené mezi baterie a
kontakty.
Poté přihrádku na baterie zavřete tak, aby víčko zapadlo se slyšitelným cvaknutím.
Váha umí zobrazovat hmotnost v kg nebo ST. Požadovanou jednotku můžete nastavit na zadní straně
přístroje. Přepínač jednotek přesuňte do požadované polohy.
NASTAVENÍ
Váhu umístěte na rovný povrch, který se nemůže rozpálit. Pevné ustavení je základním předpokladem
správného měření.
UPOZORNĚNÍ
► Tento spotřebič je vybaven neklouzavými pryžovými nožkami. Protože povrch nábytku může být vyroben z
nejrůznějších materiálů a ošetřen řadou typů čisticích prostředků, nelze zcela vyloučit, že některé látky
obsahují složky, které by mohly pryžové podložky rozleptat a způsobit jejich změknutí. Pokud je to možné,
podložte nožky spotřebiče neklouzavým materiálem.
NÁVOD K OBSLUZE
1.
2.
Umístěte váhu na tvrdou a rovnou podlahu.
Nohou pevně zatlačte na střed váhy, mělo by se zobrazit „0.0“.
3. Postavte se na váhu (displej začne poblikávat). Zobrazí se údaj o vaší hmotnosti. Za několik sekund se
váha automaticky vypne.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud se při používání váhy vyskytnou jakékoliv potíže, proveďte následující kroky:
1. Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
2. Zkontrolujte, zda jste zvolili požadovanou jednotku pro vážení (kg/st).
3. Zkontrolujte, zda je váha umístěna na ploché vodorovné podlaze a nedotýká se stěny.
32
4.
5.
6.
7.
Dbejte na to, abyste na váhu nevstupovali dříve, než se na displeji zobrazí „0.0 kg“.
Pokud se po aktivačním zatlačení na váhu nezobrazí nic nebo se zobrazí „Lo“, zkuste vyměnit obě baterie.
Pokud se zobrazuje „Err 1“, je váha přetížená.
Pokud se zobrazuje „Err 2“, došlo k chybě procedury vážení, zkuste to prosím znovu.
SPECIFIKACE
Rozsah vážení min. 5 kg
max. 180 kg
Krok vážení
0,1 kg
Baterie:
2 x CR2032
UPOZORNĚNÍ
Váhu udržujte mimo dosah vody.
Při vážení ji nestavte na nerovnou podlahu.
Zacházejte s ní opatrně.
Nestoupejte si na okraj váhy.
Životní prostředí
Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte jej k recyklaci na
oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.
ZÁRUKA A SERVIS
S případnými žádostmi o informace nebo s problémem se prosím obracejte na centrum péče o zákazníky
společnosti Gorenje ve vaší zemi (jeho telefonní číslo najdete na celosvětovém záručním listu). Jestliže ve vaší
zemi žádné centrum péče o zákazníky není, obraťte se na vašeho místního obchodního zástupce společnosti
Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.
Pouze pro osobní použití!
VÁM PŘEJE PŘI POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE MNOHO RADOSTI
Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!
33
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HU
FIGYELEM
Köszönjük, hogy a gorenje mérleget választotta. A készülék megfelelő működése érdekében, kérjük,
hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
A berendezés az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK
Európai Irányelvnek megfelelő jelzéssel rendelkezik. Ez az irányelv európaszerte az elektromos
és elektronikus készülékek hulladékainak visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik.
HASZNOS TANÁCSOK
A mérleg egy precíziós elektromos műszer. Az egyik legnehezebben mérhető súly az emberi test, mivel
folyamatos mozgásban van. A megbízható mérési eredmény érdekében mindig próbáljon meg egy helyben
állni a mérőlapon.
Körültekintően kezelje a mérleget. Ne ejtse le vagy ugráljon rajta. A mérleg tartós, ugyanakkor a nem megfelelő
használat tönkreteheti az elektromos szenzorokat.
Soha ne merítse vízbe a mérleget. A mérleg tisztításához nedves ruhát, vagy üvegtisztító használjon.
Ne nyissa fel, illetve szerelje szét a mérleget vagy alkatrészeit.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Amikor elemrő, vagy akkumulátorról működő készüléket használ, az alábbi biztonsági előírásokat minden
esetben be kell tartani a tűzveszély, elem szivárgás, személyi sérülés és anyagi kár elkerülése érdekében.
A készülék használata előtt kérjük, olvassa el a teljes használati utasítást.
A készülék javasolt felhasználási területeit a használati utasítás tartalmazza.
A gyártó csak az általa ajánlott és forgalmazott kiegészítők használatát javasolja, ellenkező esetben fennáll a
készülék meghibásodásának kockázata.
Őrizze meg a használati utasítást későbbi referenciaként.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Ne helyezze a készüléket forró felületre, vagy azok közelébe.
Ne használja a készüléket szabadtéren.
Ne engedje, hogy a készülékbe víz, vagy nedvesség kerüljön.
A készüléket 10°C - 30°C közötti hőmérséklet tartományon belül használja.
HASZNÁLAT UTÁN
Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig nem használja, minden esetben vegye ki az elemeket.
Száraz helyen tárolja a használaton kívüli készüléket. Gyermekek elől tartsa gondosan elzárva a készüléket.
SZEMREVÉTELEZÉS ÉS JAVÍTÁSOK
Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem hibásodott-e meg. Ellenőrizze, nem hibásodott-e meg
valamelyik alkatrész, amely kihatással lehet a készülék működésére.
Ne használjon hibás készüléket.
A készüléket kizárólag szakosodott márkaszervizben javíttassa vagy cseréltesse.
Csak a használati utasításban jelölt alkatrészeket, egységeket cserélje ki önállóan.
34
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A rövidzárlat elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vagy az elemeket vízbe, illetve más folyadékba.
Csak a műszaki adatokban ajánlott elemtípust használjon a készülékhez.
Ne kísérelje meg feltölteni az egyszer használatos elemeket.
A készülékben található elektromos berendezések hatással lehetnek más, a mérleg közelében elhelyezett
berendezésre, például mobiltelefonra vagy mikrohullámú sütőre. Ebben az esetben kijelzőn hibás adatok
jelennek meg.
A probléma megoldása lehet, ha kikapcsolja az interferenciát okozó készüléket, vagy a mérleget áthelyezi.
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről. Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.
Nyissa ki az elemtartót a mérleg alsó részén és távolítsa el a kis műanyag csíkokat, amelyek az elemek és az
érintkezők között vannak elhelyezve.
Ezt követően csukja be az elemtartót úgy, hogy annak fedele hallhatóan kattanjon.
A mérleg Kg vagy ST képes a tömeg mérésére. A mértékegységet a készülék hátsó részén állíthatja be.
Csúsztassa a mértékegység-kapcsolót a kívánt egységre.
ELHELYEZÉS
Helyezze a mérleget vízszintes, hőálló felületre. A stabil elhelyezés a pontos mérés előfeltétele.
MEGJEGYZÉS
► A készülék csúszásgátlós gumi lábakkal rendelkezik. Mivel a bútorok felülete különféle anyagokból készülhet
és ezek különféle tisztítószerekkel tisztíthatók, nem zárható ki teljes mértékben, hogy egyes anyagok nem
tartalmaznak olyan komponenseket, amelyek hatással lehetnek a gumi lábakra és felpuhíthatják azokat.
Ha lehetséges, helyezzen csúszásgátlós alátétet a készülék lábai alá.
HASZNÁLAT
1.
2.
Helyezze a mérleget kemény, egyenletes talajra.
Határozottan lépjen rá a mérleg közepére, amíg a kijelzőn a "0.0" szám nem látható.
3.
Lépjen rá a mérlegre (a kijelző villogni kezd). ezután kijelzésre kerül a testsúly. A mérleg automatikusan
kikapcsol néhány másodperc után.
35
HIBAELHÁRÍTÁS
Amennyiben problémája adódna a mérleg használatával:
1. Ellenőrizze az elem megfelelő érintkezését.
2. Ellenőrizze, hogy megfelelő súlymértéket választott-e ki - kg/lb/st.
3. Ellenőrizze, hogy a mérleg egyenletes, kemény felületen fekszik-e, nem érinti-e a falat.
4. Ellenőrizze, hogy csak azután lépett-e a mérlegre, hogy a kijelzőn a "0.0 kg" volt olvasható.
5. Ha, aktiválandó mérleget, hozzáér a felülethez, azonban a kijelzőn nem látszik semmi vagy a "Lo" látható,
helyezzen be két új elemet.
6. Ha az "Err 1" látható, a mérleg túlterhelt.
7. Ha az "Err 2" jelenik meg, a mérési folyamat sikertelen, kérjük ismételje meg.
SPECIFIKÁCIÓ
Súlyhatár
Min 5 kg
Max 180 kg
0.1 kg
2xCR2032
Osztás
Elem
FIGYELEM
Ne érje víz a mérleget
Mindkét lábbal lépjen a mérlegre
Körültekintően kezelje a mérleget
Ne lépjen a mérleg szélére
Környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.
JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ
Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a
Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!
A
SOK ÖRÖMET KÍVÁN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
A változtatások jogát fenntartjuk!
36
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Благодарим вас за выбор весов Горенье. В целях обеспечения правильного и безопасного
использования прибора, внимательно прочтите данную инструкцию.
Данный прибор промаркирован в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по
обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (WEEE). Данная
директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и
электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Ваши весы – это высокоточный электронный прибор. Ввиду своей подвижности, человеческое
тело представляет определенную трудность при взвешивании. Для того чтобы получить
максимально точные данные, старайтесь всегда вставать на весы в одном и том же месте и
стоять неподвижно.
Обращайтесь с весами внимательно и осторожно. Не роняйте их и не прыгайте на них. Весы
достаточно прочные, однако неправильное использование и обращение могут вывести из строя
электронные датчики.
Никогда не погружайте весы в воду! Для очистки поверхности весов используйте влажную ткань
или очиститель для стекол.
Не открывайте и не разбирайте весы!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При пользовании приборами, работающими от элементов питания, всегда необходимо соблюдать
правила техники безопасности, включая изложенные ниже, чтобы снизить риск возникновения пожара,
протечки батареек, травм и материального ущерба.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данную инструкцию.
Назначение прибора описано в данной инструкции.
Использование какого-либо аксессуара или приспособления, не указанного в данной инструкции, или
применение прибора с целью, не предусмотренной в ней, может повлечь за собой риск материального
ущерба.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Использование прибора
Не ставьте весы на источники тепла или рядом с ними.
Используйте весы только в помещении.
Предохраняйте весы от воды и повышенной влажности.
Не используйте весы в помещении с температурой воздуха ниже 10 °C и выше 30 °C.
После использования
Если вы не используете весы долгое время, всегда вынимайте батарейку.
Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
37
Проверка и ремонт
Перед началом использования проверьте прибор на наличие повреждений или дефектов. Убедитесь в
отсутствии повреждений, которые могут повлиять на исправную работу прибора.
Не используйте прибор, если обнаружите любые неисправности!
Ремонт весов может осуществлять только уполномоченный дилер.
Не пытайтесь извлечь или заменить какую-либо часть прибора, если в инструкции нет
соответствующих указаний.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Во избежание риска короткого замыкания не погружайте прибор или элементы питания в воду или
другую жидкость.
Используйте только соответствующий тип элементов питания (см. технические данные).
Никогда не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые батарейки.
Не используйте весы вблизи других электронных приборов, таких как мобильные телефоны или
микроволновые печи, это может привести к помехам в работе электроники прибора и на дисплее
отобразятся неточные данные.
Чтобы этого не случилось, выключите прибор, создающий помехи, или переместите весы на
достаточное расстояние.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Удалите с прибора все упаковочные материалы, снимите защитную пленку с дисплея.
Откройте отсек для батареек с обратной стороны весов и выньте пленку между батарейками и
контактами. Вставьте крышку отсека для батареек на место и защелкните ее.
Весы могут показывать вес в Kg или ST. Необходимая единица измерения устанавливается
переключателем с задней стороны весов.
ВЫБОР МЕСТА
Поставьте весы на ровную твердую поверхность. Твердая поверхность — необходимое условие для
правильного измерения.
► Весы снабжены противоскользящими резиновыми ножками. Поверхности, на которые
устанавливаются весы, изготавливаются из различных материалов, поэтому для ухода за ними
используются разные средства, которые могут со временем разъедать резиновые ножки. При
необходимости установите весы на нескользящую поверхность.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1.
2.
Поставьте весы на ровную твердую поверхность.
Слегка ударьте по весам ногой, пока не появится «0.0».
3.
Встаньте на весы (дисплей мигает) и стойте неподвижно. На дисплее отобразится ваш вес.
Весы автоматически выключаются через несколько секунд.
38
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если при использовании весов возникли проблемы:
1. Проверьте, правильно ли установлены батарейки;
2. Проверьте, правильно ли вы установили единицы измерения (kg/st);
3. Убедитесь в том, что весы стоят на ровной твердой поверхности и не касаются стены;
4. Убедитесь в том, что вы не встаете на весы, пока дисплей не покажет «0.0 kg»;
5. Если при включении весов нажатием ноги на дисплее ничего не отображается или появляется
надпись «Lo», замените батарейки.
6. Если на дисплее появилась надпись «Err 1», весы перегружены.
7. Если на дисплее появилась надпись «Err 2», операция прошла неудачно; пожалуйста, повторите.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения:
Шаг измерения:
Батарея:
Мин. 5 кг
Макс. 180 кг
0,1 кг
2xCR2032
ВНИМАНИЕ!
Предохраняйте весы от воды!
При взвешивании ставьте весы на ровную
поверхность!
Осторожно обращайтесь с весами!
Не вставайте на край весов!
Защита окружающей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете
защитить окружающую среду.
39
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр
поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если
подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию
Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.
Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСАМИ
ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!
40
ISTRUZIONI D'USO
IT
Grazie per avere scelto di acquistare la bilancia. Per un'uso corretto Vi preghiamo di leggere
attentamente le istruzioni d'uso.
Questo apparecchio dispone di cotrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/EG in
materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi
dimessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.
CONSIGLI UTILI
La vostra bilancia è lo strumento elettronico di precisione. Poichè, il corpo umano è sempre in movimento,
pesarlo è sempre stato difficile. Per assicurarsi la misurazione attendibile bisogna posizionare i piedi nello
stesso posto sulla bilancia e stare fermi.
La bilancia va manipolata con cautela. Non buttatela per terra e non saltateci sopra! La bilancia è resistente
però un trattamento brusco può danneggiare il suo sensore elettronico.
Non immergere la bilancia nell'acqua! Per la pulizia esterna usare una spugna umida o un detersivo per il
vetro.
Non aprire la bilancia e non dividere i suoi componenti!
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Quando usate gli apparecchi che sono alimentati a batterie prendete in considerazione 120 misure di sicurezza
e fate attenzione che non scoppia un'incendio, che le batterie non si sciolgono, che non ci siano ferite corporali
oppure danni materiali.
In queste istruzioni d’uso sono descritte le regole di uso normale. Se usate qualsiasi supplemento
all’apparecchio o è stato elaborato in qualche modo, potreste danneggiarlo e distruggerlo. Vi consigliamo di
conservare le istruzioni d’uso.
Non lasciate che le persone estranee o i bambini senza la conoscenza delle istruzioni d’uso maneggino
l’apparecchio.
UTILIZZO DEL VOSTRO APPARECCHIO
Non usare l’apparecchio vicino ai fonti di calore o materiali infiammabili
Non usare l’apparecchio all’esterno
Proteggere sempre l’apparecchio dall’acqua e dall’umidità
Non usare l’apparecchio nell’ambiente dove la temperatura è inferiore a 10°C o superiore a 30°C
DOPO UTILIZZO
Se non usate l'apparecchio per molto tempo bisogna estrarre le batterie dalla loro sede.
Se l’apparecchio non viene usato lo dovete conservare in un posto asciutto, lontano dai bambini.
CONTROLLO E MANUTENZIONE
Prima del primo utilizzo bisogna controllare l’apparecchio e verificare che non è danneggiato. Questo potrebbe
influenzare al suo funzionamento.
Non utilizzare l’apparecchio se qualche parte di esso è danneggiata.
Se avete verificato che l’apparecchio ha qualche pezzo danneggiato, fatelo ricambiare dalla persona
autorizzata.
Non cercate di eliminare o cambiare i pezzi che non sono descritti in queste istruzioni d’uso.
41
SICUREZZA ELETTRICA
Per evitare il corto circuito non dovete esporre l'apparecchio al contatto con l'acqua o qualche altro liquido
Usate le batterie adatte (vedi dati tecnici)
Non cercate di caricare le batterie se queste non sono ricaricabili
Gli altri apparecchi che si trovano nelle vicinanze della Vostra bilancia potrebbero interferire sui componenti
elettronici all’interno della bilancia (p.e. cellulari, microonde,…). In questo caso potrebbero verificarsi i dati errati
sul display della bilancia. Per evitare questo inconveniente, spegnete l’apparecchio che interferisce con la
bilancia o rimuovetelo.
PRIMA DEL PRIMO USO
Togliere dall’apparecchio tutti i materiali d’imballo. Togliere la pelicolla di protezione dal dispay.
Aprire il coperchio per le pile nella parte inferiore della bilancia e togliere i piccoli nasri in plastica fra le pile e gli
contatti. Chiudere il coperchio spingendolo che si inserisce bene.
La bilancia mostra il peso in Kg o in ST. L’unità può essere impostata sulla parte posteriore dell’apparecchio.
Premere il tasto per le unità sull’unità desiderata.
POSIZIONAMENTO
Posizionare la bilancia su una superficie dritta e stabile. La superficie dura è la base per le misurazioni corrette.
► Questo apparecchio è dotato di sostegni di gomma - antiscivolo. Poiché le superfici dei mobili sono prodotti
di vari materiali e per la loro cura si usano vari prodotti, non si possono escludere le probabilità che alcune di
queste sostanze possono ammorbidire i sostegni di gomma. Se necessario, sotto i sostegni posizionare anche
la base antiscivolo.
COME MANIPOLARE LA BILANCIA
1.
2.
Posizionare la bilancia sul pavimento liscio e solido.
Toccare leggermente con il piede la bilancia finché non appare la scritta ¨0.0¨.
3.
Salire sulla bilancia e stare fermi. Il Vostro peso apparirà sul display.
5.
Scendere dalla bilancia. Quando riappare la scritta ¨0.0¨, potete pesarvi di nuovo.
Se non salirete sulla bilancia, quest'ultima si spegnerà automaticamente passati 10 secondi.
Se durante l'uso avete riscontrato le difficoltà, verificare se:
1. le batterie son posizionate bene,
2. avete scelto l'unità di misura giusta kg/ld/st,
3. la bilancia si trova sul pavimento rigido e non tocca la parete,
4. non siete saliti sulla bilancia prima che sul display appare la scritta ¨0.0 kg¨,
5. quando la toccate leggermente con il piede non appare niente o appare la scritta ¨Lo¨ - questo vuol dire
che bisogna cambiare le batteria.
42
6.
7.
se appare la scritta ¨Err 1¨ significa che la bilancia è sovracarica.
se appare la scritta ¨Err 2¨ la procedura di pesatura non riuscita, ripetere.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Raggio di azione: Min 5 kg
Max 180 kg
Graduazione:
0.1 kg
Batteria
2xCR2032
ATTENZIONE
Mentre Vi state pesando, la bilancia deve
essere posizionata sul pavimento dritto!
Che la bilancia non viene in contatto con
l'acqua!
Non salire sul bordo della bilancia!
Maneggiarla con cura!
Tutela dell’ambiente
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate l’apparecchio tra i rifiuti domestici quando non viene più
utilizzato, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.
VI AUGURIAMO TANTE SODDISFAZIONI DURANTE L'UTILIZZO DELLA VOSTRA
BILANCIA
1204002
Ci riteniamo il diritto dei cambiamenti.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project